SİYASAL
BİLGİLER
FAKÜLTESİ
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
11 | İKTİSAT | PROF. DR. H. NEŞE ERİM | PROF. DR. GÜLFETTİN ÇELİK | PROF. DR. SEYFETTİN ERDOĞAN| DOÇ.DR. İBRAHİM GÜRAN YUMUŞAK
DO Ç. DR. MURAT TAŞDEMİR | DOÇ. DR. HAMDİ GENÇ | DOÇ. DR. AYFER GEDİKLİ | YRD. DOÇ. DR. ABDÜLLATİF ÇEVİKER | YRD. DO Ç. DR. FARUK BAL
YRD. DOÇ. DR. GÜLFER VURAL | ARŞ. GÖR. FATİH KAZANCI | ARŞ. GÖR. EMRE ÖZER | 17 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ | PROF. DR. BİLAL ERYILMAZ | PROF. DR. HAMZA ATEŞ
DO Ç. DR. TARKAN OKTAY | YRD. DOÇ. DR. İDİL TUNÇER KILAVUZ | ARŞ. GÖR. EROL FIRTIN | ARŞ. GÖR. VEYSEL KURT | ARŞ. GÖR. ABDULLAH SAİD ARI | ARŞ.GÖR. MUHAMMET HABİB SAÇMALI
23 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER | PROF. DR. MUHAMMED LUTFULLAH KARAMAN | PROF. DR. MEHMET HÜSEYİN BİLGİN | DOÇ. DR. İDRİS DEMİR
YRD. DO Ç. DR. ÖZLEM YÜCEL | YRD. DOÇ. DR. FATİH BAYRAM | YRD. DOÇ. DR. SÜLEYMAN ELİK | YRD. DOÇ. DR. İSMAİL ERMAGAN | ARŞ. GÖR. AYBARS KARCI
29 | İŞLETME
İŞ
| YRD. DOÇ. DR. MEHMET LÜTFİ ARSLAN | YRD. DO Ç. DR. ŞADİ EVREN ŞEKER | ARŞ.GÖR. FATİH YİĞİT | 33 | MALİYE
Sevg l Öğrenc ler,
Ün vers ten n en öneml m syonu topluma h zmet ve toplumsal faydadır. Bu
m syonu gerçekleşt rmek ç n ün vers teler kapılarını topluma açmalı, toplum
sorunlarını tesp t etmel ve bu sorunların çözümüne yönel k projeler gel şt rmel d r.
Türk ye'n n 98. devlet ün vers tes olarak kurulan İstanbul Meden yet Ün vers tes
de m syonunu “Meden yet odaklı, ürett ğ b l m, teknoloj ve sanata evrensel
değerler katan özgün b r ün vers te olmak” şekl nde bel rlerken toplumsal faydayı
ana görev olarak ben msem şt r. S yasal B lg ler Fakültem z de eğ t m ve
araştırmada sınırların ortadan kalktığı, b lg n n evrenselleşt ğ günümüzde,
geleceğ n özlenen dünyasının oluşumunda öneml b r m syon üstlenm şt r.
Öğrenc merkezl , problem çözücü, araştırıcı ve sorgulayıcı b r eğ t m tarzı
uygulayan ün vers tem zde öğrenc ler m z n toplumsal sorunlara duyarlı ve sosyal
sorumluluklarının b l nc nde çözüm üreten b rer b rey olarak mezun olmaları
hede enm şt r. Bu hedefe, alanında en y ler n b r araya get r ld ğ güçlü b r
akadem k kadro ve ün vers tem z terc h ederek aramıza katılan s z değerl
öğrenc ler m z n gayretler le ulaşacağız.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi,
“ Medeniyet odaklı, ürettiği
bilim, teknoloji ve sanata evrensel
değerleri katan özgün bir üniversite
olmayı hedeemektedir ”
Geleceğ n b l m ve düşünce merkez olmayı hede eyen İstanbul Meden yet
Ün vers tes çatısı altında hep b rl kte yer almanın mutluluğu ve onuru le yen
eğ t m ve öğret m yılına merhaba d yor, hep n ze sevg ler m sunuyorum.
Prof. Dr. Ham t OKUR
Değerl Öğrenc ler m z;
Fakültem z, hızla değ şen ülke ve küresel dünya d nam kler ne uyum sağlayab len,
yeterl akadem k donanıma ve l derl k vası arına ha z b reyler kazandırmak amacıyla
kapılarını 2011-2012 dönem nde öğrenc ler ne açmıştır. Programlarımız, araştırma
ün vers tes olma hedefine uygun olarak, sosyal b l mler alanında akadem k
çalışmalara katkı sağlamak gayret yle l sansüstü eğ t me ağırlık verecek şek lde
d zayn ed lm şt r. Araştırma çalışmaları le b r yandan b l m dünyasına katkı
sağlanırken, d ğer yandan elde ed len b lg n n sadece entelektüel sev yede b l msel
b r sonuç olarak açıklanmakla kalmayıp, ekonom k, pol t k, sosyal ve kültürel
alanlarda toplumun gel ş m ne katkı sağlayacak şek lde değerlend r lmes de
amaçlarımız arasındadır. Yüksek l sans ve doktora programlarımız, bu k l amaca
yönel k olarak d zayn ed lm ş olup b l msel çalışmaların sonuçları hem akadem k
cam a le hem de kamu otor teler le paylaşılarak ün vers te -toplum
entegrasyonunun güçlend r lmes hede enmekted r.
Öte yandan, fakültem z yerleşkes n n b rçok farklı toplu taşıma araçları le İstanbul'un
farklı noktalarından kolaylıkla ulaşılab l r konumda olması, şeh r ç nde kampüs
hayatı mkanını sunarak, özell kle l sans öğrenc ler m z ç n büyük avantaj
sağlamaktadır.
“ Fakültemiz, akademik kadrosu,
eğitim programları ve ziki
mekanının cazibesi ile siz seçkin
öğrencilerin ilk tercihi olacaktır ”
S z değerl öğrenc ler m z , geçm şle geleceğ n, toplumsal değerler le kültür ve
teknoloj n n harmanlandığı, seçk n akadem k kadrosu le b lg y gel şt rmeye,
toplumsal lerlemeye katkıda bulunmaya önem veren fakültem z n eğ t m ve
araştırma programlarını daha yakından tanımaya davet ed yorum.
Prof. Dr. H. Neşe ERİM
Dekan
Fakülte Kurulu Üyeler
Prof. Dr. H. Neşe Er m / Dekan
Prof. Dr. B lal Eryılmaz / Profesör Üyes
Prof. Dr. Seyfett n Erdoğan / Profesör Üyes
Prof. Dr. Mehmet Hüsey n B lg n / Profesör Üyes
Prof. Dr. Gülfett n Çel k / İkt sat Bölüm Başkanı
Prof. Dr. M. Lutfullah Karaman / Uluslararası İl şk ler Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Hamza Ateş / S yaset B l m Ve Kamu Yönet m Bölüm Başkanı
Doç. Dr. İbrah m Güran Yumuşak / Doçent Üyes
Doç. Dr. Murat Taşdem r / Doçent Üyes
Doç. Dr. Ayfer Ged kl / Mal ye Bölüm Başkan Vek l
Yrd. Doç. Dr. M. Lütfi Arslan / İşletme Bölüm Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Abdüllat f Çev ker / Yardımcı Doçent Üyes
Funda Atıcı (Fakülte Sekreter ) / Raportör
Fakülte Yönet m Kurulu Üyeler
Prof. Dr. H. Neşe Er m / Dekan
Prof. Dr. Seyfett n Erdoğan / Profesör Üyes
“ İstanbul’dan Dünyaya Açılan
Yeni Nesil Devlet Üniversitesi ”
Prof. Dr. M. Lutfullah Karaman / Profesör Üyes
Prof. Dr. Hamza Ateş / Profesör Üyes
Doç. Dr. İbrah m Güran Yumuşak / Doçent Üyes
Doç. Dr. Murat Taşdem r / Doçent Üyes
Yrd. Doç. Dr. Abdüllat f Çev ker / Yardımcı Doçent Üye
Funda Atıcı (Fakülte Sekreter ) / Raportör
9 |
SİYASAL BİLGİLER
|
S yasal B lg ler Fakültes
S yasal B lg ler Fakültes , ülkem zde s yas ve dar
kurumların etk nl ğ n ve ver ml l ğ n artıracak düzeyde
donanımlı b reyler yet şt rmek amacıyla kurulmuş b r
fakülted r.
Temel m syonu, çağdaş b l msel araştırma, uygulama ve öğret m ortamı
hazırlamak olan ün vers tem z n bu hede er ne ulaşmasına katkıda
bulunmaktır.
SİYASAL BİLGİLER
FAKÜLTESİ
2012-2013 eğ t m-öğret m dönem nde l sans eğ t m ne başlayan S yasal
B lg ler Fakültes , aşağıdak bölümlerden oluşmaktadır;
İkt sat, İşletme, Uluslararası İl şk ler, S yaset B l m ve Kamu Yönet m , Mal ye.
Yabancı d l eğ t m ne de önem veren fakültem zde, hazırlık sını arı mevcut
olup, % 30 İng l zce eğ t m ver lmekted r. Yetk n, öncü ve l der nes ller
yet şt rmey amaçlayan S yasal B lg ler Fakültes n n, mevcut fakülteler
vasıtasıyla kt sad , s yas ve dar alanlardak b l msel b lg y , küresel
standartlarda aktararak, yetk n ve becer sah b öğrenc ler yet şt rmek,
akadem k kadroları vasıtasıyla dünya ölçeğ nde b lg üret m ne katkıda
bulunmak ve üret len b lg y kamu yararı öncel ğ nde prat ğe dökmek g b
temel amaçları bulunmaktadır.
M syon
S yaset, İkt sat, İşletme ve Kamu Yönet m , Uluslararası İl şk ler g b alanlarda
evrensel eğ t m ve araştırma lkeler ne sah p b r fakülte olmak.
V zyon
Uzmanlaştığı alanlarda dünya standartlarına ulaşacak b lg ve becer de
b reyler yet şt rmek.
“ Nitelikli öğrenciler yetiştirmeyi hedeeyen
Siyasal Bilgiler Fakültesi; yetkin, öncü ve lider
nesillerin yuvası olacak ”
11 | İKTİSAT |
İkt sat
İkt sat Bölümünün temel amacı, ulusal ve küresel çaptak kadrolarda görev
yapacak b reyler n çağdaş b r eğ t m-öğret m ortamında yet şmes n
sağlamak, b lg toplumuna ayak uydurab lecek n tel ktek ve donanımlı
mezunların yaşama kazandırılması ç n çalışmaktır.
Bu amacı gerçekleşt rmek ç n b r yandan öğrenc ler sağlam b r teor k altyapı le donatarak
onlara güncel ekonom k olguları anlama, ekonom k sorunları kavrama, çözüm yollarını arama
ve bulma yeteneğ kazandırılırken, d ğer yandan Türk ye ve Dünya Ekonom s le lg l güncel
gel şmeler de ver lmekte, böylece farklı kt sad yaklaşımlar çerçeves nde anal z yapma
yeteneğ n n gel şmes sağlanmaktadır.
Anab l m Dalları
İkt sat Teor s Anab l m Dalı
İkt sat Tar h Anab l m Dalı
İkt sat Pol t kası Anab l m Dalı
İkt sad Gel şme ve Uluslararası kt sat Anab l m Dalı
İkt sat Sosyoloj s Anab l m Dalı
İKTİSAT
“ Küresel dünyada, bölgesel ve kıtasal ölçekteki iktisadi gündemin
ihtiyaç olarak ortaya çıkardığı bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip öğrenci
ve akademisyenlerimizle dünya ölçeğinde bir bölüm olmayı hedeemektedir”
AKADEMİK KADRO
AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. H. Neşe ERİM
Doktora
:
Yüksek L sans :
L sans
:
Araştırma Alanı :
İstanbul Ün vers tes , İkt sat Fakültes , 1981-1986
İstanbul Ün vers tes , İkt sat Fakültes ,1975-1976
İstanbul Ün vers tes , İkt sat Fakültes , 1968-1972
İkt sat Tar h
13 |
İKTİSAT
|
Prof. Dr. Gülfett n ÇELİK
Doktora
: Marmara Ün v., Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat, 1990-1994
Yüksek L sans : Marmara Ün v., Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat, 1987-1989
L sans
: İstanbul Ün v., S yasal B lg ler Fakültes , Kamu Yönet m , 1983-1987
Araştırma Alanı : İkt sad Tar h ve İkt sad Düşünceler Tar h
Prof. Dr. Seyfett n ERDOĞAN
Doç. Dr. İbrah m Güran YUMUŞAK
Doktora
:
Yüksek L sans :
L sans
:
Araştırma Alanı :
Doktora
İstanbul Ün v., Sosyal B l mler Enst tüsü,İkt sat Pol t kası, 1995-1999
Marmara Ün v. Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat Pol t kası, 1993-1995
Gaz Ün v., İkt sad ve İdar B r mler Fakültes ,1988-1992
İkt sat Pol t kası, Kalkınma İkt sad ve İkt sad Büyüme, İkt sat Teor s , İkt sat
Doç. Dr. Murat TAŞDEMİR
: Anadolu Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat, 2001-2005
Doktora
Yüksek L sans : Iowa State Un vers ty of Sc ence and Technology,
Graduate School of Art and Sc ences, Econom cs, ABD, 1996-1998
: Uludağ Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes ,
L sans
Ekonometr?, 1989-1993
Araştırma Alanı : İkt sad Kalkınma, Emek P yasaları ve Eğ t m Ekonom s
: İstanbul Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat Bölümü,
1995-2000
Yüksek L sans : İstanbul Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat Pol t kası,
1993-1995
L sans
: İstanbul Ün vers tes , İkt sat Fakültes , İkt sat Bölümü, 1988-1992
Araştırma Alanı : B lg Ekonom s , Beşer Sermaye
Doç. Dr. Hamd GENÇ
Doktora
: Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü,
İkt sat/İkt sat Tar h , 2000-2007
Yüksek L sans : Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü,
İkt sat/İkt sat Tar h , 1997-1999
L sans
: İstanbul Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes , Kamu Yönet m ,
1992-1996
Araştırma Alanı : İkt sat, İkt sad Tar h ve İkt sad Düşünceler Tar h
AKADEMİK KADRO
AKADEMİK KADRO
Doç. Dr. Ayfer GEDİKLİ
Doktora
Yüksek L sans
L sans
Araştırma Alanı
:
:
:
:
Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, Mal İkt sat, 2003-2009
Fat h Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, İşletme, 2000-2003
İnönü Ün vers tes , İİBF, İşletme, 1994-1998
İkt sat Pol t kası
Yrd. Doç. Dr. Faruk BAL
Doktora
Yüksek L sans
L sans
Araştırma Alanı
:
:
:
:
Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat Tar h , 2008-2011
Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat Tar h , 2006-2008
Anadolu Ün vers tes , İkt sat Fakültes , İkt sat, 2001-2005
İkt sad Tar h ve İkt sad Düşünceler Tar h
Arş. Gör. Fat h KAZANCI
Yüksek L sans : İstanbul Meden yet Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü,
İkt sat, 2012-(devam ed yor)
: Yed tepe Ün vers tes , Mühend sl k-M marlık, B lg sayar Müh.,
L sans
2002-2008
Araştırma Alanı : İkt sat Teor s
15 | İKTİSAT |
Yrd. Doç. Dr. Abdullat f ÇEVİKER
: Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat, 1999-2005
Doktora
Yüksek L sans : Marmara Ün vers tes , Ortadoğu ve İslam Ülkeler Enst tüsü, İkt sat,
1995-1998
: İstanbul Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes , Kamu Yönet m ,
L sans
1991-1995
Araştırma Alanı : İkt sad Tar h ve İkt sad Düşünceler Tar h Uluslararas T caret
Yrd. Doç. Dr. Gülfer VURAL
Doktora
: Un vers ty of Texas at Aust n, Faculty of the Graduate School,
İkt sat, ABD, 2005-2010
Yüksek L sans : Boğaz ç Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes , İkt sat,
2002-2005
L sans
: Boğaz ç Ün vers tes , Fen Edeb yat Fakültes , Matemat k,
1997-2001
Araştırma Alanı : İkt sat
Arş. Gör. Emre ÖZER
Yüksek L sans
Yüksek L sans
: Boğaz ç Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü ,( devam ed yor)
: İstanbul Meden yet Ün vers tes Sosyal B l mler Enst tüsü ,
(devam ed yor)
L sans Ç ft Anadal : Fat h Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes , İkt sat,
2007-2010
L sans
: Fat h Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes , İşletme,
2005-2010
17 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ |
S yaset B l m ve Kamu Yönet m
B rey-kamu yararı bütünlüğü yaklaşımını, evrensel değerler merkezl eğ t m le
bütünleşt ren b r bölüm olmayı hede eyen S yaset B l m ve Kamu Yönet m bölümünün
amacı yerel ve uluslararası düzeylerde gerçekleşen s yasal, yönetsel, sosyal ve ekonom k
değ ş mler araştırmak, bu alanda üret len b lg , bulgu ve değerler , kamu, özel sektör ve s v l
toplumla paylaşmaktır.
SİYASET BİLİMİ VE
KAMU YÖNETİMİ
Programımız öğrenc ler n kt dar l şk ler , s yasal s stemler, kurumlar, ve süreçler g b
s yaset n farklı yönler n anlamalarını sağlayacak kavramsal-teor k çerçevey eğ t m
müfredatına dengel b r şek lde dağıtmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda özell kle ağırlık
vermey düşündüğümüz alanlar yerel yönet mler ve kentleşme, s yaset ve hukuk,
karşılaştırmalı s yaset s stemler ve teor ler , s yaset felsefes , s yas hareketler ve modern
devlet, m ll yetç l k ve etn k çatışma, d n ve s yaset, güncel Türk ye s yaset ve kurumlarıdır.
Bölümümüz prat k uygulama ve araştırma projeler yle yen l kç ve sorgulayıcı mezunlar
yet şt rmey ve g tt kçe b rb r ne eklemlenen dünyada s yaset b l m ve kamu yönet m
d s pl nler ne yön veren araştırmalar gerçekleşt rmey planlamaktadır.
Anab l m Dalları
S yaset ve Sosyal B l mler Anab l m Dalı
Yönet m B l mler Anab l m Dalı
Karşılaştırmalı S yaset Anab l m Dalı
Hukuk B l mler Anab l m Dalı
Mahall İdareler ve Şeh rc l k Anab l m Dalı
Kamu Pol t kalar Anab l m Dalı
“ Global yönetim - yönetişim esaslarının
ihtiyaç duyduğu, bilgi, beceri ve yetkinliğe
sahip öğrenci ve akademisyenleri ile dünya
ölçeğinde bir bölüm olmayı hedeemektedir ”
AKADEMİK KADRO
AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. B lal ERYILMAZ
Doktora
: Dokuz Eylül Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, Kamu Yönet m ,
1981-1984
Yüksek L sans : Ege Ün vers tes , İkt sat Fakültes , Kamu Yönet m , 1978-1980
L sans
: İstanbul Ün vers tes , İkt sat Fakültes , İkt sat,
yan dal: Mal ye ve Sosyal Pol t ka, 1975-1977
Araştırma Alanı : Kamu Yönet m ,Yönet m B l mler ,S yaset B l m
19 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ |
Prof. Dr. Hamza ATEŞ
Doktora
: Un vers ty of L verpool, L verpool Inst tute of Publ c Adm n strat on an
Management (LIPAM), Publ c Adm n strat on, Ingıltere, 1996-1999
Yüksek L sans : Un vers ty of Durham-The Graduate Soc ety, Centre for
M ddle Eastern Stud es, M ddle Eastern Stud es, Ingıltere, 1995-1995
L sans
: Ankara Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes , Kamu Yönet m Bölümü,
1988-1992
Araştırma Alanı : Yönet m B l mler ,Kentleşme ve Çevre Sorunları,Kamu Yönet m ,
Ortadoğu Araştırmaları,S yaset ve Sosyal B l mler
Doç. Dr. Tarkan OKTAY
Yrd. Doç. Dr. İd l TUNÇER KILAVUZ
Doktora
Doktora
: Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü,
Kamu Yönet m \Mahall İdareler Ve Yer nden Yönet m, 1998-2005
Yüksek L sans : İstanbul Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü,
Kamu Yönet m \Mahall İdareler Ve Yer nden Yönet m, 1995-1998
L sans
: İstanbul Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes , Kamu Yönet m , 1991-1995
Araştırma Alanı : Yerel Yönet mler, Yerel Mecl sler, Stratej k Planlama,
İnsan Kaynakları Yönet m , Metropol ten Yönet m
: Ind ana Un vers ty Bloom ngton, Central Euras an Stud es,
ABD, 2000-2007
Yüksek L sans : Ind ana Un vers ty Bloom ngton, Central Euras an Stud es,
ABD, 1999-2000
Yüksek L sans : Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, S yaset B l m ve
Uluslararası İl şk ler, 1994-1997
L sans
: Marmara Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes ,
S yaset B l m ve Uluslararası İl şk ler, 1989-1994
Araştırma Alanı : S yasal Hayat ve Kurumlar
Arş. Gör. Veysel KURT
Arş. Gör. Muhammet Hab b SAÇMALI
Doktora
Yüksek L sans
: İstanbul Ün vers tes , İkt sat Fakültes , S yaset B l m ve
Uluslararası İl şk ler, 2009-(devam ed yor)
Yüksek L sans : İstanbul Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes
Uluslararası İl şk ler, 2006-2009
L sans
: Uludağ Ün vers tes , İİBF, Uluslararası İl şk ler, 2002-2006
Araştırma Alanı : S yaset B l m , Ortadoğu Araştırmaları, S yasal Düşünceler
: Boğaz ç Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü
S yaset B l m ve Uluslararası İl şk ler, 2010-2013
L sans Ç ft Anadal : Boğaz ç Ün vers tes Fen Edeb yat Fakültes , S yaset B l m
ve Uluslararası İl şk ler, 2007-2010
L sans
: Boğaz ç Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes ,
Sosyoloj , 2005-2010
Araştırma Alanı : S yaset ve Sosyal B l mler
AKADEMİK KADRO
21 | SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ |
Arş. Gör. Abdullah Sa d ARI
Yüksek L sans : Boğaz ç Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, S yaset B l m ve
Uluslararası İl şk ler, (devam ed yor)
Yüksek L sans : İstanbul Meden yet Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü,
Kamu Yönet m , 2012,(devam ed yor)
L sans
: Boğaz ç Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler, S yaset B l m ve
Uluslararası İl şk ler, 2006-2011
Araştırma Alanı : S yaset B l m
Arş. Gör. Erol FIRTIN
Doktora
: İstanbul Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, S yaset B l m
ve Uluslararası İl şk ler (2013-devam ed yor)
Yüksek L sans : Un vers taet W en, Tar h, Küresel Çalışmalar, Avusturya,
2007-2010
: İstanbul B lg Ün vers tes , Fen Edeb yat Fakültes , Sosyoloj ,
L sans
2002-2007
Araştırma Alanı : S yaset B l m
23 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
Uluslararası İl şk ler
Uluslararası İl şk ler, küreselleşmen n ve bölgeselleşmen n b r arada
yaşandığı günümüz b lg çağında d nam k ve yen l ğe açık b r b l m
dalıdır.
Bu bölümün amacı; uluslararası s stem n tar h , geç rd ğ evreler, s stem n n ekonom k, s yas
ve hukuk yapısının nasıl şled ğ ; bu s stem oluşturan devletler n b rb rler yle olan l şk ler ve
ülkem z n bu s stem çer s ndek konumu ve l şk ler konularında eğ t m-öğret m ver p,
araştırma yaparak entellektüel donanıma sah p d plomatlar yet şt rmekt r.
Anab l m Dalları
Uluslarası İl şk ler Anab l m Dalı
S yas Tar h Anab l m Dalı
Uluslararası Hukuk Anab l m Dalı
Uluslararası Ekonom k Entegrasyon Anab l m Dalı
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
“ Uluslararası ilişkilerde eşitlik, saygı ve karşılıklı
ihtiyaç merkezli yaklaşımı evrensel değerler
ile yeniden tanımlayan eğitimi ile dünya ölçeğinde
bir bölüm olmayı hedeemektedir ”
AKADEMİK KADRO
AKADEMİK KADRO
25 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
Prof. Dr. Muhammed Lutfullah KARAMAN
Prof. Dr. Mehmet Hüsey n BİLGİN
Doktora
Doktora
: İstanbul Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü,
S yaset B l m ve Uluslararası İl şk ler, 1986-1991
Lİsans
: İstanbul Ün vers tes , S yasal B lg ler Fakültes , 1979-1983
Araştırma Alanı : Uluslararası İl şk ler
Doç. Dr. İdr s DEMİR
Doktora
: Gaz Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, Uluslararası İl şk ler,
2003-2007
Yüksek L sans : Un vers ty of Dundee, Centre for Energy Petroelum and
M nerla Law and Pol cy, Energy Stud es, Ingıltere, 2003-2005
Yüksek L sans : Orta Doğu Tekn k Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü,
Uluslararası İl şk ler, 1999-2002
Araştırma Alanı : Uluslararası Ekonom k Entagrasyon
: Abant İzzet Baysal Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat,
1996-2000
Yüksek L sans : İstanbul Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, Çalışma Ekonom s ,
1994-1996
L sans
: İstanbul Ün vers tes , İkt sat Fakültes , Çalışma Ekonom s , 1990-1994
Araştırma Alanı : İkt sat
Yrd. Doç. Dr. Özlem YÜCEL
: Marmara Ün?vers?tes?, Sosyal B?l?mler Enst?tüsü
, Kamu Hukuku,
1992-1999
Yüksek L?sans : Marmara Ün?vers?tes?, Sosyal B?l?mler Enst?tüsü
, Kamu Hukuku,
1988-1992
: ?stanbul Ün?vers?tes?, Hukuk Fakültes?, , 1984-1988
L?sans
Ara?t?rma Alan?: Uluslararas? Hukuk
Doktora
Yrd. Doç. Dr. Fat h BAYRAM
Yrd. Doç. Dr. Süleyman ELİK
Doktora
: B lkent Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, Tar h, 2000-2008
: B lkent Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, Tar h, 1997-2000
Yüksek L sans
L sans Ç ft Anadal : Boğaz ç Ün vers tes , Fen-Edeb yat Fakültes , Tar h, 1995-1997
Boğaz ç Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes , S yaset B l m
: ve Uluslararası İl şk ler, 1992-1997
L sans
Araştırma Alanı : S yas Tar h
Doktora
: Un vers ty of Durham-St. Cuthbert''s Soc ety, School of
Government and Internat onal Affa rs, Internat onal Relat ons,
Ingıltere, (2005-2009)
L sans
: Uludağ Ün vers tes , İlah yat Fakültes ,(1992-1997)
Araştırma Alanı : S yaset B l m ve Uluslararası İl şk ler Kuramları, S yaset Felsefes ,
Karşılaştırmalı Pol t kalar/S yasal S stemler, Pol t k İdeoloj ler,
Sosyal B l mlerde Araştırma Metodları, Türk Dış Pol t kasında
Orta Doğu, Amer kan Dış Pol t kası, Uluslararası S stem n
Yapılanması, Coumter nsergency And Terör zm, İran ve
Türk İl şk ler , Dünya S yaset nde Ortadoğu.
AKADEMİK KADRO
27 | ULUSLARARASI İLİŞKİLER |
Yrd. Doç. Dr. İsma l ERMAĞAN
Doktora
: Un vers taet Erfurt, Max-Weber Kolleg Pol t kw ssenschaft,
Almanya, 2007-2011
Yüksek L sans : Un vers taet Hamburg, Soz olog e und Pol t kw ssenschaft,
Almanya, 2002-2005
L sans
: B lkent Ün vers tes , S yaset B l m ve Kamu Yönet m , 1994-1999
Araştırma Alanı : Türk ye-Avrupa B rl ğ İl şk ler ,Avrupa Bütünleşmes ,
Ortadoğu Araştırmaları,Uluslararası İl şk ler
Arş. Gör. Aybars KARCI
Doktora
: İstanbul Ün vers tes , İkt sat Fakültes , S yaset B l m ve
Uluslararası İl şk ler, 2013- (devam ed yor)
Yüksek L sans : Un vers ty of Warw ck, Pol t cs and Internat onal Stud es (PAIS),
Internat onal Relat ons, Ing ltere, 2011-2012
L sans
: Gaz Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes ,
Uluslarararası İl şk ler, 2005-2009
Araştırma Alanı : Uluslarararası İl şk ler
29 | İŞİŞLETME |
İşletme
İŞLETME
İşletme eğ t m n n günümüzün rekabetç ve hızla değ şen dünya koşullarında
şletmeler n yönlend r lmes ve yönet lmes nde çok öneml b r etk s olduğuna
nanıyoruz. Bu nedenle ders programımız etk l let ş m yapab len ve k ş sel becer lere
sah p, sosyal sorumluluk b l nc le sürekl gel şme hedefi güden profesyonel
yönet c ler yet şt rmeye yönel k hazırlanmıştır.
Bölüm öğrenc ler m z, teor yanında şletmelerde ve sanay kurumlarında yapacakları
uygulamalarla rekabetç l k, değ ş m ve yen l kç l ğ n öne çıktığı b r zamanda
şletmeler n ht yaç duyduğu b lg ve donanıma sah p olacaklardır.
Anab l m Dalları
Muhasebe-F nansman Anab l m Dalı
Yönet m ve Organ zasyon Anab l m Dalı
Pazarlama Anab l m Dalı
Yönet m B l ş m S stemler Anab l m Dalı
Sayısal Yöntemler Anab l m Dalı
“ Küresel rekabet şartlarının gerektirdiği bilgi, beceri
ve yetkinliğe sahip öğrenci ve akademik-idari kadroları ile
dünya ölçeğinde kabülü yüksek bir bölüm olmayı hedeemektedir”
AKADEMİK KADRO
31İŞ | İŞLETME |
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Lütfi ARSLAN
Doktora
: Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, İkt sat Tar h ,
2005-2011
Yüksek L sans : Georgetown Un vers ty, Graduate School, Commun cat on,
Culture and Technology, ABD, 2001-2002
Yüksek L sans : Marmara Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, Human Resources
Management and Development, 1995-1998
L sans
: Marmara Ün vers tes , İkt sad ve İdar B l mler Fakültes ,
İng l zce İşletme, 1990-1995
Araştırma Alanı : Yönet m ve Organ zasyon, İnsan Kaynakları Yönet m , Stratej B l m
Yrd. Doç. Dr. Şad Evren ŞEKER
Doktora
: Yıldız Tekn k Ün vers tes , Fen B l mler Enst tüsü,
B lg sayar Mühend sl ğ , 2005-2010
Yüksek L sans : İstanbul Tekn k Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü,
B l m Teknoloj ve Toplum , 2002-2004
Yüksek L sans : Yed tepe Ün vers tes , Fen B l mler Enst tüsü, B lg sayar Müh.,
2000-2003
L sans
: Yed tepe Ün vers tes , Mühend sl k ve M marlık Fakültes ,
B lg sayar Mühend sl ğ , 1996-2000
Araştırma Alanı : Yazılım Güvenl ğ , Karmaşıklık Kuramı, Doğal D l İşlemes ,
Met n/Doküman İşleme, Programlama D ller , Sayısal Algor tmalar,
Kr ptoloj , Ver Yapıları, Otomat k Problem Çözümü, Kuram
Kanıtlaması ve Mantıksal Nedenleme, Yönet m B l ş m S stemler
Arş. Gör. Fat h YİĞİT
Doktora
: İstanbul Ün vers tes , Sosyal B l mler Enst tüsü, F nans,
2010-(devam ed yor)
Yüksek Lİsans : Gebze Yüksek Teknoloj Enst tüsü, Sosyal B l mler Enst tüsü,
İşletme, 2007-2010
: Marmara Ün vers tes , İkt sad Ve İdar B l mler Fakültes ,
Lİsans
İşletme (İng l zce), 2001-2006
Araştırma Alanı : F nansman, F nansal P yasalar ve Yatırım Yönet m
33 | MALİYE |
Mal ye
Mal ye Bölümünün amacı ekonom n n ht yaçları doğrultusunda özel sektör le kamu
sektöründe görev alab lecek n tel klere sah p çağdaş mal yec ler yet şt rmekt r. Bu
hedef doğrultusunda Mal ye Bölümü ders programı, temel kt sat, şletme ve hukuk
dersler yanında, özell kle kamu g derler , kamu gel rler , bütçe ve mal ye pol t kası
alanında dersler çermekted r.
Anab l m Dalları
Mal ye Teor s Anab l m Dalı
Mal ye Tar h Anab l m Dalı
Mal Hukuk Anab l m Dalı
Mal İkt sat Anab l m Dalı
MALİYE
“ Siyasal Bilgiler Fakültesi; öğrencilerine geçmişin
tecrübesi ışığında geleceğe hazırlayan, sadece
kariyerlerini değil geleceklerini de düşünen bir fakültedir ”
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,öğrencilerini
geçmişin tecrübesi ışığında geleceğe hazırlayan, sadece kariyerlerini değil
geleceklerini de düşünen bir fakültedir. Hem kendi ilmi geleneğimizi
hem de modern sosyal bilimlerdeki gelişmeleri edinmek istiyorsan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini tercih etmelisin.
Çok dilli eğitim ortamında, kendini istediğin batı ya da doğu dillerini geliştirebilir,
dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle aynı dersleri takip edebilir,
bir yıla kadar Avrupa’dan Amerika’ya, Ortadoğu’dan Güney Asya’ya
kendi seçtiğin bir ülkede değişim öğrencisi olarak okuyabilirsin
“ İstanbul'dan Dünyaya Açılan
Yeni Nesil Devlet Üniversitesi ”
REKTÖRLÜK ( GÜNEY YERLEŞKESİ )
Dumlupınar Mahallesi
D-100 Karayolu No: 98
Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216-280 33 33
FAKÜLTELER ( KUZEY YERLEŞKESİ )
Ünalan Mahallesi Ünalan Sokak
D-100 Karayolu, Yanyol
Kadıköy / İSTANBUL
Tel: 0216-280 33 33
MALTEPE YERLEŞKESİ
Cevizli Mahallesi Gürbüz Sokak No: 6
Maltepe / İSTANBUL
Tel: 0216-280 26 13
Download

11 - Eğitim Fakültesi - Osmangazi Üniversitesi