DERECE
ALAN
ÜNİVERSİTE
YIL
L sans
Kamu Yönet m Bölümü
İstanbul Ün vers tes
1992
Yüksek L sans
Kamu Hukuku
Marmara Ün vers tes
1995
Doktora
Mahall İdareler ve Yer nden
Yönet m
Marmara Ün vers tes
1999
Profesörlük
Mahall İdareler ve Yer nden
Yönet m
Mustafa Kemal Ün vers tes
2012
Kamu Yönet m , Yerel Yönet mler, Kent Pol t kaları, S v l Toplum
ÜNVANIN
ALINDIĞI TARİH
BÖLÜM
ÜNİVERSİTE
Araştırma
Görevl s
1993 - 1999
Kamu Yönet m Bölümü
Kahramanmaraş
Sütçü İmam
Ün vers tes
Yardımcı
Doçent
2001 - 2006
İİBF/Kamu Yönet m
Bölümü/Kentleşme ve Çevre
Sosrunları ABD
Mustafa Kemal
Ün vers tes
Doçent
2006 -
İİBF/Kamu Yönet m
Bölümü/Kentleşme ve Çevre
Sosrunları ABD
Mustafa Kemal
Ün vers tes
Profesör
2012 -
İİBF Kamu Yönet m Bölümü
Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD
Mustafa Kemal
Ün vers tes
ÜNVAN
YAZARLAR
MAKALENİN ADI
DERGİ ADI
CİLT
SAYI
SAYFA
ARALIĞI
BASIM İNDEX
YILI
BİLGİSİ
Bulut,
Yakup,
Kosec k, M
“NGOs and
Mun c pal t es: A
Research on
Gaz antep
Metropol tan
Mun c pal ty”
Turk sh Stud es
Journal
Vol:3
No:2
1-21
2002
Bulut,
Yakup,
Tanıyıcı, Ş
“Representat ve Local
ness and
Government
Att tudes of
Stud es
Mun c pal
Counc l
Members n
Turkey: The Case
of Erz ncan
Prov nce”
Vol:32
“Does urban
res dent al
populat on
affect metal
levels n c ty
streets?”,
Vol:19
H.Özd lekYakup
Bulut
As an Journal
Of Chem stry
No:4
No:1
pp 413428
pp 589592
2006
2007
CİLT
SAYI
SAYFA
ARALIĞI
BASIM İNDEKS
YILI
BİLGİSİ
Bulut,
Yakup
“Büyük Şeh rlerde
Katılımlı
Yönet m n Hayata
Geç r lmes nde
Rol Oynayan
Etmenler”,
Muğla
Ün vers te
Sosyal B l mler
Enst tüsü
Derg s
Yıl:1
Sayı:1
s.47-63
2000
Bulut,
Yakup
Gaz antep’te
Büyük Şeh r
Yönet m ne
Kentsel Alt
Örgütlenmeler n
Katılımına İl şk n
B r Anal z”
C:9
Çağdaş Yerel
Yönet mler
Derg s
Sayı: 4
Sayı:2
s.24-51
s.30-61
2000
2000
CİLT
SAYI
SAYFA
ARALIĞI
BASIM İNDEKS
YILI
BİLGİSİ
Bulut,
Yakup
Mahalle
Muhtarlığı
Üzer ne B r
Araştırma
Çağdaş Yerel
Yönet mler
Derg s
C:10
Sayı:3
s.32-51
2001
Bulut,
Yakup,
Bakan, İ
Yönet c ler n
Amme İdares
Eğ t m :
Derg s
Kahramanmaraş’t
ak Yönet c ler
Üzer nde B r
Uygulama
C:35,
Sayı:2
.93-119
2002
SSCI
Bulut,
Yakup
Türk ye’de Bölge
Yönet m
Arayışları
Amme İdares
Derg s
C:35
Sayı:4
s.17-43
2002
SSCI
Bakan, İ.,
Bulut,
Yakup
Yönet c ler n
Uyguladıkları
L derl k
Yaklaşımlarına
Yönel k
Algılamaları:
L kert’ n Yönet m
S stemler
Yaklaşımı’na
Dayalı B r Alan
Çalışması
İstanbul
Ün vers tes
S yasal B lg ler
Fakültes
Derg s ,
Yıl:36
Sayı:31
151-176
2004
Bulut
Yakup,
Bakan İ
Yönet c ve
Yönet c l k
Üzer ne
Kahramanmaraş
Kent nde B r
Araştırma
Konya Selçuk
C:5
Ün vers tes
İkt sad ve İdar
B l mler
Fakültes Sosyal
ve İkt sad
Araştırmalar
Derg s
Sayı:2
s.63-89
2005
Bulut,
YakupTanıyıcı,
Şaban
Türk ye’de
Beled ye Mecl s
Üyeler n n Tems l
Ed c l ğ : Erz ncan
Örneğ
Dumlupınar
Ün vers tes
Sosyal B l mler
Enst tüsü
Derg s
C:7
Sayı:21
s.171-194 2008
Bulut,
YakupVural,
Serdar
Etk n B r Yönet m
İç n V zyoner
L derl ğ n Önem :
Hatay’dak Kamu
Kurumları
Üzer nde B r
Uygulama
Mustafa Kemal
Ün vers tes
Sosyal B l mler
Enst tüsü
Derg s
C:7
Sayı:13
s.29-47
AHCI
DERGİ ADI
C:9
DERGİ ADI
SSCI
MAKALENİN ADI
Yerel Tems l
Yerel
Açısından
Yönet mler
Kahramanmaraş
Derg s ,
Beled ye Mecl s ”,
MAKALENİN ADI
SSCI
YAZARLAR
Yıldırım,
U., Bulut,
Yakup, ve
d ğerler
YAZARLAR
2010
Bulut,
YakupKara,
Mehmet
Mahalle
Muhtarlarının
Kent ve Mahalle
Güvenl ğ ne
İl şk n
Yaklaşımları:
Antakya Örneğ ’
Mustafa Kemal
Ün vers tes
Sosyal B l mler
Enst tüsü
Derg s
Yıldırım, U,
Bulut,
Yakup,
Tanıyıc, Ş.
Orhan,
D.D
İl Genel ve
Beled ye Mecl s
Üyeler n n Yerel
Yönet mler
Konusunda
Avrupa B rl ğ ne
İl şk n
Yaklaşımları:
Hatay Örneğ
MKU Sosyal
B l meler
Enst tüsü
Derg s
Veysel EYakup B.
Şaban T.
Türk ye’de S yas
Part ler n Yerel
Özerkl ğe Bakışı
MKU Sosyal
B l mler
Enst tüsü
Derg s
Yakup
BULUTMehmet
KARA
BİBER GAZININ
İNSAN ÜZERİNDE
ETKİLERİ VE
İNSAN HAKLARI
YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİL
MESİ: HATAY
POLİS MESLEK
YÜKSEKOKULUN
DA BİR
UYGULAMA
Mustafa Kemal
Ün vers tes
Sosyal B l mler
Enst tüsü
Derg s
C:8
C:9
9
9
Sayı:15
Sayı:17
19
20
s.1-20
1-17
1-14
1-29
2011
YAZARLAR
BİLDİRİNİN ADI
Bulut,
Yakup
Yerel
Yönet mler n
Teknoloj ye
Entegrasyonu
Bulut,
Yakup,
Öner, Ş.,
Tanıyıcı, Ş
Demokrat k
Değerler n
Hayata
Geç r lmes nde
B lg ve İlet ş m
Teknoloj ler n n
(İnternet) Rolü
ve Yönet me
Etk ler
2011
2012
2012
Bulut, Y.,
Türk ye’de S v l
Kahraman, Toplumun
Mehmet
S v ll ğ Üzer ne
B r Tartışma
BİLDİRİ
KİTABININ ADI
DERLEYEN
SAYFA
BASIM YERİ BASIM YILI
ARALIĞI
I. Uluslararası
Yerel
Yönet mler,
Ün vers te ve
Sanay İşb rl ğ
Sempozyumu,
Gaz
Ün vers tes
s.337-3 Ankara
51
Uluslararası
Demokras
Eğ t m
Sempozyumu
Çanakkale
Onsek z
Mart
Ün vers tes
12-
Çanakkale 2004
S v l Toplum
---
----
---
Ş.Tanıyıcı,
Y. Bulut
EU Acess on
CD
Process And
Democrat zat on
In Turkey: A
Content Analys s
Of Parl amentary
Debates
YAZARLAR
BİLDİRİNİN ADI
Bulut,
Yakup,
Yıldırım,
U., Şengül,
R, “
“Mahalle
Muhtarlarının
Beled ye
Yönet mler yle
İl şk ler :
Gaz antep ve
Kahramanmaraş
Örneğ
Yıldırım,
Türk ye İç n Yen
U., Şengül, B r Öner : Bölge
R., Bulut,
Yönet m
Yakup
BİLDİRİ KİTABININ
ADI
2003
2008
DERLEYEN
SAYFA
ARALIĞI
BASIM
YERİ
BASIM
YILI
Bulut, Yakup,
Yıldırım, U.,
Şengül, R,
TODAİE
s. 177-193 Ankara
2000
Yerel Yönet mler
Sempozyum
K tabı
TODAİE
s.333-345 Ankara
2000
Bulut,
Yakup,
Yıldırım,
U., Şengül,
R,
Mahalle
Muhtarlarının
Beled ye
Yönet mler yle
İl şk ler :
Gaz antep ve
Kahramanmaraş
Örneğ
TODAİE Yerel
Yönet mler
Sempozyumu
TODAİE
-----
Bulut,
Yakup
Büyük Şeh rlerde
Katılımlı
Yönet m n
(Yönet ş m)
Hayata
Geç r lmes nde
Rol Oynayan
Araçlar”
Kamu
Yönet m nde
Kal te
Sempozyumu
TODAİE
Bulut,
Yakup
Kent Planlanması
ve GAP’ta Kent
Planlamasına
İl şk n Yaklaşımlar
Kentsel
Ekonom k
Araştırmalar
Sempozyumu
Pamukkale
Ün vers tes
Yakup
Bulut,
Demet D.
Orhan,
Sedat
Karakaya,
Abdullah
Aydın
Toplu Konut
Memnun yet
Düzey ne Yönel k
B r Araştırma:
Hatay Örneğ
Kamu
Pol t kalarında
Dönüşüm
KAYFOR-2012
Bek r Parlak 617-636
Yakup
Bulut-Sed
at
KarakayaAbdullah
Aydın-Meh
met Tamer
Büyük Şeh r
Yönet mler nde
Ölçeğ n Yerel
Tems l Üzer ndek
Etk ler : Hatay’da
B r Uygulama
Kuramdan
Yakup
Uygulamaya Yerel Bulut ve
Yönet mler ve
D ğerler
Kentsel
Pol t kalar
151-165
Yakup
BULUT-Me
hmet
KARA
Köyler n
Mahalleye
Dönüşmes n n
Yansıması Nasıl
Olacak? Hatay’da
B r Uygulama
Kuramdan
Yakup
Uygulamaya Yerel Bulut ve
Yönet mler ve
D ğerler
Kentsel
Pol t kalar
976
-----
s.113-124 Ankara
s. 70-90
Den zl
2000
2003
YAZARLAR
KİTABIN ADI
SAYFA
SAYISI
YAYINEVİ
ŞEHİR
BASIM
YILI
Bulut,
Yakup
GAP BÖLGESİNDE KENTLEŞME
(Sorunlar ve Çözümlere İl şk n
Yaklaşımlar)
249
Nobel
Yayınev
Adana
2005
976
Pegem
Akadem
Yayınları
Ankara
2013
Yakup
BulutKuramdan Uygulamaya Yerel
V.ErenYönet mler ve Kentsel Pol t kalar
S.Karakaya
-A.Aydın
2003
YAZARLAR
Ankara
Ankara
Ankara
KİTAP
KİTABIN ADI
BÖLÜMÜNÜN ADI
DERLEYEN- SAYFA
LER
ARALIĞI
YAYINEVİ ŞEHİR
BASIM
YILI
Bulut,
Yakup
Bölgesel
Planlama ve
Kalkınma
Projes Olarak
GAP ve
Yönet m
Avrupa B rl ğ
Bek r
s.253İle Bütünleşme Parlak-Hüs
284
Sürec nde
ey n Özgür
Türk ye’de
Yerel
Yönet mler
ALFA
İstanbul 2002
Yayınları
Bulut,
Yakup
M ll Devlet
İlkes Açısından
S yasal
Part lerle İlg l
Yasaklamalar
21.Yüzyılın
Eş ğ nde
Türk ye’de
S yasal Hayat,
A.Küçük, s.493S.Bakan,
516.
A.Karadağ
Aktüel Ankara
Yayınları
Bulut,
Yakup
21. Yüzyıla
G rerken
Türk ye’de
Parlamentonun
Yasa Faal yet :
Sorunlar ve
Çözümler
21.Yüzyılın
Eş ğ nde
Türk ye’de
S yasal Hayat
A.Küçük, s.145S.Bakan,
164
A.Karadağ
Aktüel ANKARA 2005
Yayınları
Bulut,
Yakup
S v l Toplum ve
Yerel
Yönet mler
Yerel
Yönet mler
Üzer ne Güncel
Yazılar-I
Hüsey n
s.235Özgür ve
252
Muhamme
t Kosec k
Nobel
Ankara
Yayınları
Bulut,
YakupB rg l ,
Berrak
Organ k Tarım
Uygulamalarınd
a Kamu
Yönet m n n
Rolü ve Önem :
Dünya, Avrupa
ve Türk ye
Sürdürüleb l r
Rekabet
Avantajı Elde
Etmede
Organ k Tarım
Sektörü,
Sektörel
Stratej ler ve
Uygulamalar
İ.Hakkı
s.961Eraslan-Fe
973
rhat Şell
URAK
İstanbul 2006
Yayınları
2012
2013
2013
2005
2005
Bulut,
YakupTanıyıcı,
Şaban
Türk ye’de
Beled ye Mecl s
Üyeler n n
Tems l Ed c l ğ
ve Kent
Yönet m ndek
Etk s
Yerel
Yönet mler
Üzer ne Güncel
Yazılar-II
Uygulama
Hüsey n
s.354Özgür ve
373
Muhamme
t Kösec k
Nobel
Ankara
Yayın
Dağıtım
Bulut,
YakupTanıyıcı,
Şaban
Yerel S yasette
Aktörler:
Kentler K mler
Yönet yor
Türk ye’de
Yerel
Yönet mler
Recep
s.317Bozlağan330
Yüksel
Dem rkaya
Nobel
Ankara
Yayınları
Bulut,
Yerel
YakupYönet mler ve
Tanıyıcı, Ş S v l Toplum
Kuruluşları
Değ ş k
Yönler yle
Yerelleşme
K tabı
Veysel K.
B lg ç
Nobel
Yay
Bulut,
YakupKorkmaz,
Hüsey n
5393 Sayılı
Beled ye Yasası
Çerçeves nde
Antakya
Kentsel
Alanının
İrdelenmes
Dönüşen
Kentler ve
Değ şen Yerel
Yönet mler
F.N Genç, s. 124A. Yılmaz,
142
H. Özgür
Gaz
Ankara
K tabev
Bulut,
YakupKahraman
, Mehmet
Kamu
Yönet m n n
İşley ş nde
Vatandaş-Yönet
m İl şk ler ’’
Küreselleşme
Sürec nde
Kamu
Yönet m nde
Eğ t m Ve
Araştırma
İ.Ethem
TAŞ,
Ahmet
Hamd
AYDIN
Kahrama Kahrama 2010
nmaraş nmaraş
Sütçü
İmam
Ün vers t
es
YAZARLAR BAŞLIK
Uğur
S yasal Part Yerel Yönet m Pol t kaları
Yıldırım- -Merkez-Yerel Karşılaştırması:Kahramanmaraş
Yakup
Örneğ
BULUT
vd.
Yakup
BULUTUğur
Yıldırım
vd.
s.325338
s.339353
ADI
İstanbul 2008
2008
KSÜ
2001
Proje No:
2000/3-7
FON
GÖREVİ
BAŞLANGIÇ
BAP
Yürütücü/ 2012
Yönet c
BİTİŞ
BÜTÇESİ
(TL)
4500
2008
BASIM
YILI
MKU
KONUSU
Büyükşeh r
Beled yeler n n
Yapısı ve
Yen den
Düzenlenmes
SUNULDUĞU
KODU
KURULUŞ
GAP Bölges ndek Yerel Yönet c ler n, İlg l
KSÜ
Meslek Örgütler n n ve Ün vers tedek M marlık
ve
Yakup
Aşağı As Nehr Havzası ç n Sürdürüleb l r b r
Bulut-Ha Eko-h droloj k Planın Gel şt r lmes ve
san
Uygulanması”
Özd lek
vd.
2007
Proje No:
2000/5-3,
2002
272 343 07
TUR Kodlu
2006
S yas Part ler n S yasal Part
Ün vers tePolt kaları (Proje Yerel Yönet m
Endüstr
No:2000/3-7, )
Pol t kaları
İşb rl ğ
-Merkez-Yerel
Karşılaştırması:
Kahramanmaraş
Örneğ ”,
Ortak
Yönet c
2000
2001
500
GAP (Proje
No:2000/5-3)
GAP Bölges nÜn vers tedek Yerel
Endüstr
Yönet c ler n,
İşb rl ğ
İlg l Meslek
Örgütler n n ve
Ün vers tedek
M marlık ve
Mühend sl k
Bölümler ndek
Araştırıcıların
Çarpık Kent leşme ve Gecekondu Sorunu-nun
Çözümüne İl şk n Yaklaşımları
Yürütücü/ 2001
Yönet c
2002
500
As Havzası (272
343 07 TUR
Kodlu Proje)
Aşağı As Nehr Avrupa
Havzası ç n
B rl ğ
Sürdürüleb l r
b r Eko-h droloj k Planın
Gel şt r lmes ve
Uygulanması”
Yürütücü/ 2005
Yönet c
2006
35000
KOBİ Projes
(TR0602.03002/
285)
KOBİ Personel
Destek Merkez
2009
Avrupa
B rl ğ
Yürütücü/ 2008
Yönet c
2009
250000
LOCAL SENIOR
TRAINERS
(REF:LAR2/C1/M
9/LOC)
Support to
Further
Implementat on of Local
Adm n strat on
Reform n
Turkey Project
Avrupa
B rl ğ
Proje
Ek b
2010
2011
100000
0
İnsan Kaynakları
(TR0602.03002/
285)
Hatay’da Etk n
İnsan Kaynakları Yönet m
Projes
Avrupa
B rl ğ
Proje
Ek b
2010
2011
550000
BİRİM-KOMİSYON/
GÖREV TÜRÜ
KURUL ADI
İİBF
GÖREV
DÜZEYİ
İdar
GÖREVİ
Kamu Yönet m
Bölüm Başkan
Yardımcılığı
2002
2002
2005
Kom syon
İİBF
İdar
İİBF Kamu
Yönet m
Bölümü
Kom syon
FakülteEnst tüYüksekokul
Stratej k Planlama
Kurulu Kom syonu
Başkanı
2007
İİBF
Kom syon
FakülteEnst tüYüksekokul
Fakülte Kurul Üyelğ
2007
Rektörlük
Kom syon
Ün vers te
Stratej k Planlama
2007
Kurulu
Kom syonunda Üyel k
Kent
Yönet mler
Araştırma ve
Uygulama
Merkez
Kom syon
BölümProgram
Merkez Yönet m
Kurulu Üyel ğ
2007
2009
Sağlık Kültür ve
Spor Da res
İkt sad
İşleetmeler
Kom syon
BölümProgram
Yürütme Kurulu
Üyel ğ
2008
2011
MKÜ İİBF
İdar
Kamu Yönet m
Bölüm Başkanlığı
2008
Kurulu Üyel ğ
2008
Kom syon
Merkez Kurul Üyel ğ
2004
KamuYönet m
2007
Bölümü/ Kentleşme
ve Çevre Sorunları
Anab l m Dalı Başkanı
FakülteEnst tüYüksekokul
Kom syon
FakülteEnst tüYüksekokul
Yönet m Kurulu
Üyel ğ
2008
Sosyal B l mler
Enst tüsü
İdar
Müdür Yardımcılığı
2009
İkt sad ve İdar
B l mler
Fakültes
Kom syon
Yönet m Kurulu
Üyel ğ
2009
Sosyal B l mler
Enst tüsü
İdar
Müdürü
2009
Tur zm ve
Otelc l k Meslek
Yüksek Okulu
Kom syon
Yönet m Kurulu
Üyel ğ
2009
MKU
Rektörlüğü-20.1
2.
İdar
Genel Sekreter
2010
Yardımcı Vek l Görev
İİBF
İdar
Kamu Yönet m
2011
Bölümü Kentleşme ve
Çevre Sorunları
Anab l m Dalı Başkanı
İkt sad ve İdar
B l mler
Fakültes
İdar
Dekan
2012
İlah yat
Fakültes
Kom syon
İlah yat Fakültes
Yönet m ve Fakülte
Kurul Üyel ğ
2013
BAŞLANGIÇ BİTİŞ
BAUM
(B lg sayar
Araştırma
Uygulama
Merkez )
Sosyal B l mler
Enst tüsü
BölümProgram
MKÜ Sosyal
B l mler
Enst tüsü
FakülteEnst tüYüksekokul
FakülteEnst tüYüksekokul
2010
FakülteEnst tüYüksekokul
KURULUŞ/KOMİSYON/KURUL ADI
GÖREVİ
MKU-ÖĞRETDER (Mustafa Kemal
Ün vers tes Öğret m Elemanları
Derneğ )
Kurucu Üyel ğ
2008
Hatay Val l ğ İş Kur
Hatay İl İst hdam Kurul Üyel ğ
2008
2009
2011
BAŞLANGIÇ BİTİŞ
2009
ÖDÜL
ALANI
VERİLİŞ
TARİHİ
ÖDÜL ADI
VEREN KURULUŞUN ADI
Yayın Teşv k Ödülü
TUBA
2007
Yayın Teşv k
TUBA
2006
Yayın Teşv k Ödülü
TUBA
2002
AKADEMİK YIL
DÖNEM
DERSİN ADI
TEORİK
UYGULAMA
ÖĞRENCİ SAYISI
2012-2013
1
Karşılaştırmalı Kamu
Yönet m
3
0
75
2012-2013
1
Kamu Yönet m
3
0
75
2012-2013
1
Yerel Yönet mler
3
0
75
2013-2014
2
Personel Yönet m
3
0
75
2013-2014
2
Bölge Yönet m
3
0
40
2013-2014
2
Yönet m Sosyoloj s
3
0
75
2013-2014
1
Bölge Yönetım
Modellerı (YLS)
3
0
9
2013-2014
1
Yerel Temsıl ve
Katılımlı Yönetım
(YLS)
3
0
10
2013-2014
2
Yönetımı Denetleme
Mekanızmaları (YLS)
3
0
10
2013-2014
1
Kamu Yönet m nde
Et k (DR)
3
0
4
2013-2014
2
Kent ve S yaset (DR)
3
0
1
2013-2014
2
Yerel Yönet mlerde
Güncel Meseleler
(DR)
3
0
3
2013-2014
2
Yönet ş m ve
E-Devlet (DR)
3
0
2
YÖNETİMSEL SORUNLAR
.
.
.
.
.
.
.
.
Kurumsal k ml k oluşumunu engelleyen güven ve a d yet sorunu.
Hukuk sorunların sağlıklı b r çözüme kavuşması bakımından y b r
hukuk bürosunun olmayışı.
Mevcut nsan kaynaklarını etk n ve ver ml b r şek lde sevk ve dare
ed lememe sorunu.
“Mezun İzleme” ve mezunlar etk leş m n sağlama konusunda
herhang b r çalışmanın yapılmamış olması.
Ün vers tem z n uluslararası tanınırlık
yükseltmeye yönel k çalışmalar etk s zd r.
ve
t bar
düzey n
Akadem k b lg ve gel ş m açısından ulusal ve uluslararası düzeyde
sempozyum ve kongreler n yeterl düzeyde olmaması.
Ün vers ten n f z k , kültürel ve sosyal alanlarından yararlanma
mkanlarının sınırlı olması.
B lg teknoloj ler nden yeter nce yararlanılamaması.
Uygulamalı eğ t m yapan b r mler n ht yaç duydukları donanımlar
konusundak yeters zl kler.
B r mler n kapalı otopark ve sosyal alan yeters zl kler .
Ün vers te hastanes nden zaman kaybını önleyeb lecek şek lde b r
h zmet alımı mkanının olmayışı.
Sanatsal ve sport f etk nl kler alanında çeş tl l k ve üretkenl k
eks kl kler .
BAP destekler n n sosyal tekn k ve fen b l mler alanında dengel
adaletl ve hakkan yetl gerçekleşmemes .
Ödüllend rmen n, takd r ve talt f n cezalandırmadan daha etk n
olduğunun farkında olunamama.
AKADEMİK PERSONELİN SORUNLARI
.
.
.
.
.
.
.
.
Akadem k personel n uzmanlık alanlarını d kkate alarak b lg n n
ürüne dönüşme mkanının yeter nce sağlanamaması.
Akadem k teamüller çerçeves nde akadem syenler n deney m ve
tecrübeler nden yeter nce yararlanılamaması.
İDARİ PERSONELİN SORUNLARI
.
.
.
.
.
.
Ün vers te hastanem zden etk n b r sağlık h zmet alınamaması.
İş yükünün denges z dağılımı sonucunda personel arasında
meydana gelen huzursuzluk ve memnun yets zl k sorunu.
Terf ve talt f s stem n n l yakat ve hakkan yet ölçüler ne göre
yapılmadığı duygusunun hak m olması.
B lg , becer ve deney m n b r mler arası paylaşımının yeters z
olması.
B r mler n f z k mekanlarının ve h zmet ed len k tlen n büyüklüğü
d kkate alındığında denges z b r st hdamın görülmes .
Am r memur l şk ler n n gayr şahs l k lkes
tanımlamalarına uygun b r düzeyde olmaması
çer s nde ve ş
BİLGİ İŞLEM VE DONANIM SORUNLARI
ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI
.
.
.
.
.
.
.
.
Kütüphane çalışma alanları ve çalışma saatler yeters zl ğ .
Sosyal ve kültürel alanların yok denecek kadar az olması.
Yurt ve barınma sorununun sten len düzeyde olmaması.
Kampüs ç ve dışı ulaşım ve güvenl k alanlarında sorunların
yaşanması.
Burs mkanlarının yeters z kalması.
Kablosuz nternet ağlarından faydalanılamaması.
Öğrenc n n f k r ve düşünce gel ş m nde etk l olan öğrenc
sempozyumu ve kongreler n n yapılmayışı veya bu bağlamda
yapılan etk nl klere katılımlarına l şk n sorunların yaşanması.
.
.
.
.
.
Uzaktan eğ t m ve b lg
let ş m teknoloj ler n n
yansımasında ve kullanılmasında sorunların bulunması.
eğ t me
Kampüs dışından ün vers te ver tabanı ve b lg s stemler ne
ulaşımda sorunların yaşanması.
Ün vers te web s tes alt yapısı mob l let ş m araçlarıyla uyumlu
olmaması.
BAUM b r m nde yeter nce uzman bulunmaması ve buna bağlı
olarak bu b r m n ün vers teye verm ş olduğu h zmet n yeters z
kalması
Ün vers tem z webma l adres üzer nde sorunların yaşanması ve
bunun güven faktörü d kkate alınarak @mku.edu.tr adres n n
kullanılamaması
Öğrenc ler n eğ t m alanlarına l şk n tekn k, b lg ve kültürel
gez ler n sınırlı olması.
KURUMSAL İLETİŞİM SORUNLARI
ALT ve ÜSTYAPI SORUNLARI
.
.
.
.
.
.
Çevre düzenlemes ndek eks kl kler,
Kongre merkez n n olmaması ve mevcut konferans salonlarının
yeters zl ğ neden yle b l msel etk nl kler n düzenlenmes nde
sorunların yaşanması.
Kütüphane h zmetler n n etk l ve ver ml b r şek lde yapılamaması
ve yeters z kalması.
Ün vers te f z k mekanlarında b r ün vers te k ml ğ algısının
oluşamaması.
Ün vers te elektr k ve enerj teçh zatlarının bakımsız ve ver ms z
olması
Doğalgaz
mkanlarının
get r lememes
ün vers te
kampüs
alanlarına
.
.
.
.
Kurumsal let ş m n araç ve ortamları etk n şlememekted r.
Ün vers tem z n tüm paydaşlar nezd nde olumlu maj gel şt rme
konusunda kurumsal let ş m planlaması bulunmamaktadır.
Kaynak kullanımını ver ml hale get rmek, ortak projeler ve
çözümler üreteb lmek ç n ün vers tem z n b r mler arasında ç
let ş m ve etk leş m mekan zmaları yeters zd r.
Ün vers te dışı aktörlerle (stk, merkez ve yerel örgütlenmeler)
yeterl l şk ve şb rl ğ yapılamaması ve bu bağlamda ortak
projeler üret lememes .
KENT İLİŞKİLERİ KONUSUNDA SORUNLAR
.
.
.
.
.
Bölgen n ve özell kle Hatay ölçeğ nde de çok öneml olan bazı
b r mler n olmayışı. Örneğ n Uluslararası T caret ve Loj st k,
Uluslararası İl şk ler.
Ün vers te le kent n d ğer kurumları, örneğ n beled ye vs arasında
şb rl ğ ve l şk noksanlığı ve bunun Hatay’ın sosyal ve ekonom k
dönüşümüne gerekl katkıyı sağlayamaması.
Kent genel ndek STK’lar, özel şletmeler ve kamu kuruluşları le
ün vers te arasında b l msel ve kültürel bağların yeter nce
kurulamaması
Ün vers tem z n kent n sorunlarını tesp t etme ve çözüm üretme
süreçler ne etk n b r şek lde katılamaması sorunu.
Ün vers te sanay şb rl ğ n n önem n n ve sosyo-ekonom k
dönüşümdek katkısının yeter nce algılanamaması
ÜNİVERSİTENİN SORUNLARINA İLİŞKİN
ÇÖZÜMLER
.
.
B l msel etk nl k ve üretkenl k ç n gerekl olan d s pl nler arası
şb rl ğ ve ortak çalışmaları hızlandırma ve uluslararası n tel kte
yayınlar otaya koymak.
.
.
Her b r m n yönet c s n d kkate alarak by-pas etmeden ortak
çözümler arama yönet m n n ben msend ğ anlayışını hayata
geç rme.
Güven tes s etme kurumsal a d yet artıma, gerek akadem k
gerekse dar personel n huzur ç nde çalıştığı ve memnun yet
olduğu b r ortam oluşturmak. Çünkü f z k mekanlar ve ekonom k
mkanlar ancak moral ve moral te değerlerle anlam
kazanab lmekted r.
Ün vers te sanay şb rl ğ n sonuç doğuracak şek lde hayata
geç rmen n yanı sıra tüm kamu kurumları arasında da gerekl
şb rl ğ n sağlamak.
TASARLADIĞIM PROJELER
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Türk ye-Orta Doğu l şk ler n güçlend recek ve ortak değerler n n
tt hadını sağlayacak etk n b r merkez kurmak.
Çok fonks yonlu b r kongre merkez kurmak.
Hak ve adalet n hakkıyla sağlanab leceğ
oluşturmak.
y b r hukuk bürosu
Öğrenc ler n barınma sorunlarını g dermek amacıyla lg l kamu
kurum ve kuruluşları le gerekl olan ş b rl ğ ve koord nasyonu
sağlamak.
Çevre düzenlemes nde kurumsal k ml ğ
kullanmak.
yansıtacak mot fler
Kampüs g r ş kapılarının ün vers te k ml ğ n
görsell ğe kavuşmasını sağlamak.
yansıtacak b r
Ün vers tem z n bölgedek etk nl ğ n arttıracak teknokentler n
f z k yapılaşmalarını hızlandırmak ve hayata geç rmek.
Ün vers ten n kentsel kültürle bütünleşmes ve bunun dış dünyaya
açılmasını sağlamak amacıyla kültür merkez oluşturulması.
Gençler n sosyoloj k ve ps koloj k sorunlarının çözümü ç n b r
gençl k rehab l tasyon merkez n n kurulması.
Download

pdf formatı indir - prof. dr. yakup bulut