,
Prof. Dr. Yakup BULUT
,
ÖĞRENİM DURUMU
DERECE
ALAN
ÜNİVERSİTE
YIL
Lisans
Kamu Yönetimi Bölümü
İstanbul Üniversitesi
1992
Yüksek Lisans
Kamu Hukuku
Marmara Üniversitesi
1995
Doktora
Mahalli İdareler Ve Yerinden Yönetim
Marmara Üniversitesi
1999
ARAŞTIRMA ALANLARI
Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Kent Politikaları, Yerel Yönetimler
AKADEMİK ÜNVANLAR
ÜNVANIN
ALINDIĞI
TARİH
BÖLÜM
ÜNİVERSİTE
Araştırma
Görevlisi
1993 - 1999
Kamu Yönetimi Bölümü
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi
Yardımcı
Doçent
2001 - 2006
İİBF/Kamu Yönetimi Bölümü/Kentleşme ve Çevre Sosrunları ABD
Mustafa Kemal Üniversitesi
Doçent
2006 -
İİBF/Kamu Yönetimi Bölümü/Kentleşme ve Çevre Sosrunları ABD
Mustafa Kemal Üniversitesi
Profesör
2012 -
İİİBF Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD
Mustafa Kemal Üniversitesi
ÜNVAN
YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
TEZİN BAŞLIĞI
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI
TEZİN DURUMU
BİTİŞ
YILI
E-Devlet Anlayışının Büyük Şehir Yönetimlerinde
Uygulanması: Kayseri Büyük Şehir
Özgür KILIÇ
Tamamlandı
2006
Toplam Kalite Yönetiminin Orta Öğretim Kurumlarında
Uygulanması: İskenderun
Elif YILDIZ
Tamamlandı
2006
Kamu Kurumlarında Etkin Bir Yönetim İçin Vizyoner Liderliğin
Önemi:
Serdar Vural UYGUN
Tamamlandı
2008
Belde Belediyelerinin Yönetimi Ve Sorunları: Antakya Örneği,
Temmuz
Nuray DAPLAN
Tamamlandı
2011
Kent Güvenliği Açısından Mahallenin Önemi Hatay’da Bir
Uygulama
Mehmet KARA
Tamamlandı
2010
Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye’nin Rolü
Meltem Amber
HAYTOĞLU
Tamamlandı
2007
Kentleşme ve Kentlileşme Sürecinde Suç Olgusunun
İrdelenmesi: İskenderun Örneği
Recep CAN
Devam Ediyor
Türkiye’de Terör Örgütlerinin Örgütlenme Biçimleri ve Buna
Etki Eden Nedenler
Vatan HORASAN
Devam Ediyor
Yerel Siyasetin Demokratikleşmesi: Antakya Örneği
Yakup GÜNDEDE
Devam Ediyor
Türkiye’de İl Özel İdarelerinin Yapısı ve Yendien
Düzenlenmesi
İzzet KIYICI
Devam Ediyor
Büyükşehir Belediyelerinin Yapısı ve Yeniden Düzenlenmesi
Sedat KARAKAYA
Tamamlandı
2012
Türkiye’de Göç Sorunu ve Göçün Sosyo-Ekonomik Yansımaları:
İskenderun ve Dörtyol Örneği
Zeynep ERALDEMİR
Tamamlandı
2013
BİLİMSEL YAYINLAR
Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
YAZARLAR
MAKALENİN ADI
DERGİ ADI
CİLT
SAYI
SAYFA
ARALIĞI
BASIM
YILI
İNDEKS
BİLGİSİ
Bulut, Yakup,
Kosecik, M
“NGOs and
Municipalities: A
Research on Gaziantep
Metropolitan
Municipality”
Turkish
Studies
Journal
Vol:3
Number:2
1-21
2002
SSCI
Bulut, Yakup,
Tanıyıcı, Ş
“Representativeness and
Attitudes of Municipal
Council Members in
Turkey: The Case of
Erzincan Province”
Local
Government
Studies
Vol:32
No:4
pp 413-428
2006
SSCI
H.Özdilek-Yaku
p Bulut
“Does urban residential
population affect metal
levels in city streets?”,
Asian Journal
Of Chemistry
Vol:19
No:1
pp 589-592
2007
AHCI
Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
YAZARLAR
MAKALENİN ADI
DERGİ ADI
CİLT
SAYI
SAYFA
ARALIĞI
BASIM
YILI
İNDEKS
BİLGİSİ
Bulut, Yakup
“Büyük Şehirlerde
Katılımlı Yönetimin
Hayata Geçirilmesinde
Rol Oynayan Etmenler”,
Muğla
Üniversite
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Dergisi
Yıl:1
Sayı:1
s.47-63
2000
Yıldırım, U.,
Bulut, Yakup, ve
diğerleri
Yerel Temsil Açısından
Kahramanmaraş Belediye
Meclisi”,
Yerel
Yönetimler
Dergisi,
C:9
Sayı: 4
s.24-51
2000
Bulut, Yakup
Gaziantep’te Büyük Şehir
Yönetimine Kentsel Alt
Örgütlenmelerin
Katılımına İlişkin Bir
Analiz”
Çağdaş Yerel
Yönetimler
Dergisi
C:9
Sayı:2,
s.30-61
2000
Bulut, Yakup
Mahalle Muhtarlığı
Üzerine Bir Araştırma
Çağdaş Yerel
Yönetimler
Dergisi
C:10
Sayı:3
s.32-51
2001
Bulut, Yakup,
Bakan, İ
Yöneticilerin Eğitimi:
Kahramanmaraş’taki
Yöneticiler Üzerinde Bir
Uygulama
Amme İdaresi
Dergisi
C:35,
Sayı:2
.93-119
2002
SSCI
Bulut, Yakup
Türkiye’de Bölge
Yönetimi Arayışları
Amme İdaresi
Dergisi
C:35
Sayı:4
s.17-43
2002
SSCI
Bakan, İ., Bulut,
Yakup
Yöneticilerin
Uyguladıkları Liderlik
Yaklaşımlarına Yönelik
Algılamaları: Likert’in
Yönetim Sistemleri
Yaklaşımı’na Dayalı Bir
Alan Çalışması
İstanbul
Üniversitesi
Siyasal Bilgiler
Fakültesi
Dergisi,
Yıl:36
Sayı:31
151-176
2004
Bulut Yakup,
Bakan İ
Yönetici ve Yöneticilik
Üzerine Kahramanmaraş
Kentinde Bir Araştırma
Konya Selçuk
Üniversitesi
İktisadi ve
İdari Bilimler
Fakültesi
Sosyal ve
İktisadi
Araştırmalar
Dergisi
C:5
Sayı:2
s.63-89
2005
Bulut, YakupTanıyıcı, Şaban
Türkiye’de Belediye
Meclis Üyelerinin Temsil
Ediciliği: Erzincan Örneği
Dumlupınar
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Dergisi
7
Sayı:21
s.171-194
2008
Bulut, Yakup-
Etkin Bir Yönetim İçin
Mustafa
C:7
Sayı:13
s.29-47
2010
Vural, Serdar
Vizyoner Liderliğin
Önemi: Hatay’daki Kamu
Kurumları Üzerinde Bir
Uygulama
Kemal
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Dergisi
Bulut, YakupKara, Mehmet
Mahalle Muhtarlarının
Kent ve Mahalle
Güvenliğine İlişkin
Yaklaşımları: Antakya
Örneği’
Mustafa
Kemal
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Dergisi
C:8
Sayı:15
s.1-20
2011
Yıldırım, U,
Bulut, Yakup,
Tanıyıc, Ş.
Orhan, D.D
İl Genel ve Belediye
Meclis Üyelerinin Yerel
Yönetimler Konusunda
Avrupa Birliğine İlişkin
Yaklaşımları: Hatay
Örneği
MKU Sosyal
Bilimeler
Enstitüsü
Dergisi
C:9
Sayı:17
1-17
2011
Veysel E-Yakup
B. Şaban T.
Türkiye’de Siyasi
Partilerin Yerel Özerkliğe
Bakışı
MKU Sosyal
Bilimler
Enstitüsü
Dergisi
9
19
1-14
2012
Yakup
BULUT-Mehmet
KARA
BİBER GAZININ İNSAN
ÜZERİNDE ETKİLERİ VE
İNSAN HAKLARI
YÖNÜNDEN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
HATAY POLİS MESLEK
YÜKSEKOKULUNDA BİR
UYGULAMA
Mustafa
Kemal
Üniversitesi
Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Dergisi
9
20
1-29
2012
SAYFA
ARALIĞI
BASIM YERİ
BASIM
YILI
Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
BİLDİRİ KİTABININ
ADI
YAZARLAR
BİLDİRİNİN ADI
DERLEYEN
Bulut, Yakup
Yerel
Yönetimlerin
Teknolojiye
Entegrasyonu
I. Uluslararası
Yerel Yönetimler,
Üniversite ve
Sanayi İşbirliği
Sempozyumu,
Gazi
Üniversitesi
s.337-351
Ankara
2003
Bulut, Yakup,
Öner, Ş.,
Tanıyıcı, Ş
Demokratik
Değerlerin
Hayata
Geçirilmesinde
Bilgi ve İletişim
Teknolojilerinin
(İnternet) Rolü
ve Yönetime
Etkileri
Uluslararası
Demokrasi
Eğitimi
Sempozyumu
Çanakkale
Onsekiz
Mart
Üniversitesi
12-
Çanakkale
2004
İNDEKS
BİLGİSİ
Bulut, Y.,
Kahraman,
Mehmet
Türkiye’de Sivil
Toplumun
Sivilliği Üzerine
Bir Tartışma
Sivil Toplum
Ş.Tanıyıcı, Y.
Bulut
EU Acession
Process And
Democratizatio
n In Turkey: A
Content
Analysis Of
Parliamentary
Debates
CD
---
----
---
2008
BASIM YERİ
BASIM
YILI
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler
BİLDİRİ KİTABININ
ADI
DERLEYEN
SAYFA
ARALIĞI
YAZARLAR
BİLDİRİNİN ADI
Bulut, Yakup,
Yıldırım, U.,
Şengül, R, “
“Mahalle
Muhtarlarının
Belediye
Yönetimleriyle
İlişkileri:
Gaziantep ve
Kahramanmaraş
Örneği
Bulut, Yakup,
Yıldırım, U.,
Şengül, R,
TODAİE
s.
177-193 (
Ankara
2000
Yıldırım, U.,
Şengül, R.,
Bulut, Yakup
Türkiye İçin Yeni
Bir Öneri: Bölge
Yönetimi
Yerel Yönetimler
Sempozyum
Kitabı
TODAİE
s.333-345
Ankara
2000
Bulut, Yakup,
Yıldırım, U.,
Şengül, R,
Mahalle
Muhtarlarının
Belediye
Yönetimleriyle
İlişkileri:
Gaziantep ve
Kahramanmaraş
Örneğ
TODAİE Yerel
Yönetimler
Sempozyumu
TODAİE
-----
-----
2000
Bulut, Yakup
Büyük
Şehirlerde
Katılımlı
Yönetimin
(Yönetişim)
Hayata
Geçirilmesinde
Rol Oynayan
Araçlar”
Kamu
Yönetiminde
Kalite
Sempozyumu
TODAİE
s.113-124
,
Ankara
2003
Bulut, Yakup
Kent
Planlanması ve
GAP’ta Kent
Planlamasına
İlişkin
Yaklaşımlar
Kentsel
Ekonomik
Araştırmalar
Sempozyumu
Pamukkale
Üniversitesi
s. 70-90
Denizli
2003
İNDEKS
BİLGİSİ
Yakup Bulut,
Demet D.
Orhan, Sedat
Karakaya,
Abdullah Aydın
Toplu Konut
Memnuniyet
Düzeyine
Yönelik Bir
Araştırma:
Hatay Örneği
Kamu
Politikalarında
Dönüşüm
KAYFOR-2012
Bekir Parlak
617-636
Ankara
2012
Yakup
Bulut-Sedat
Karakaya-Abdull
ah
Aydın-Mehmet
Tamer
Büyük Şehir
Yönetimlerinde
Ölçeğin Yerel
Temsil
Üzerindeki
Etkileri:
Hatay’da Bir
Uygulama
Kuramdan
Uygulamaya
Yerel Yönetimler
ve Kentsel
Politikalar
Yakup Bulut
ve Diğerleri
151-165
Ankara
2013
Yakup
BULUT-Mehmet
KARA
Köylerin
Mahalleye
Dönüşmesinin
Yansıması Nasıl
Olacak?
Hatay’da Bir
Uygulama
Kuramdan
Uygulamaya
Yerel Yönetimler
ve Kentsel
Politikalar
Yakup Bulut
ve Diğerleri
976
Ankara
2013
Kitaplar (Telif, Çeviri, Derleme)
ÇEVİRİ
ADI
DERLEYENLER
SAYFA
SAYISI
YAYINEVİ
ŞEHİR
BASIM
YILI
GAP
BÖLGESİNDE
KENTLEŞME
(Sorunlar ve
Çözümlere
İlişkin
Yaklaşımlar)
-
-
249
Nobel Yayınevi
Adana
2005
Kuramdan
Uygulamaya
Yerel
Yönetimler ve
Kentsel
Politikalar
-
Yakup
Bulut-V.Eren-S.Ka
rakaya-A.Aydın
976
Pegem Akademi
Yayınları
Ankara
2013
YAZARLAR
KİTABIN ADI
Bulut, Yakup
-
Kitap Bölümleri
YAZARLAR
KİTAP
BÖLÜMÜNÜN ADI
KİTABIN ADI
DERLEYENLER
SAYFA
ARALIĞI
YAYINEVİ
ŞEHİR
BASIM
YILI
Bulut, Yakup
Bölgesel
Planlama ve
Kalkınma
Projesi Olarak
GAP ve
Yönetimi
Avrupa Birliği
İle Bütünleşme
Sürecinde
Türkiye’de Yerel
Yönetimler
Bekir
Parlak-Hüseyin
Özgür
s.253-284
ALFA
Yayınları
İstanbul
2002
Bulut, Yakup
Milli Devlet
İlkesi Açısından
21.Yüzyılın
Eşiğinde
A.Küçük,
S.Bakan,
s.493-516
.
Aktüel
Yayınları
Ankara
2005
Siyasal
Partilerle İlgili
Yasaklamalar
Türkiye’de
Siyasal Hayat,
A.Karadağ
Bulut, Yakup
21. Yüzyıla
Girerken
Türkiye’de
Parlamentonun
Yasa Faaliyeti:
Sorunlar ve
Çözümler
21.Yüzyılın
Eşiğinde
Türkiye’de
Siyasal Hayat
A.Küçük,
S.Bakan,
A.Karadağ
s.145-164
Aktüel
Yayınları
ANKAR
A
2005
Bulut, Yakup
Sivil Toplum ve
Yerel
Yönetimler
Yerel
Yönetimler
Üzerine Güncel
Yazılar-I
Hüseyin Özgür
ve Muhammet
Kosecik
s.235-252
Nobel
Yayınları
Ankara
2005
Bulut, YakupBirgili, Berrak
Organik Tarım
Uygulamalarınd
a Kamu
Yönetiminin
Rolü ve Önemi:
Dünya, Avrupa
ve Türkiye
Sürdürülebilir
Rekabet
Avantajı Elde
Etmede Organik
Tarım Sektörü,
Sektörel
Stratejiler ve
Uygulamalar
İ.Hakkı
Eraslan-Ferhat
Şelli
s.961-973
URAK
Yayınları
İstanbul
2006
Bulut, YakupTanıyıcı, Şaban
Türkiye’de
Belediye Meclis
Üyelerinin
Temsil Ediciliği
ve Kent
Yönetimindeki
Etkisi
Yerel
Yönetimler
Üzerine Güncel
Yazılar-II
Uygulama
Hüseyin Özgür
ve Muhammet
Kösecik
s.354-373
Nobel
Yayın
Dağıtım
Ankara
2007
Bulut,
Yakup-Tanıyıcı,
Şaban
Yerel Siyasette
Aktörler:
Kentleri Kimler
Yönetiyor
Türkiye’de Yerel
Yönetimler
Recep
Bozlağan-Yükse
l Demirkaya
s.317-330
.
Nobel
Yayınları
Ankara
2008
Bulut,
Yakup-Tanıyıcı,
Ş
Yerel
Yönetimler ve
Sivil Toplum
Kuruluşları
Değişik
Yönleriyle
Yerelleşme
Kitabı (
Veysel K. Bilgiç
s.325-338
Nobel
Yay
İstanbul
2008
Bulut,
Yakup-Korkmaz,
Hüseyin
5393 Sayılı
Belediye Yasası
Çerçevesinde
Antakya Kentsel
Alanının
İrdelenmesi
Dönüşen
Kentler ve
Değişen Yerel
Yönetimler
F.N Genç, A.
Yılmaz, H.
Özgür
s.
124-142
Gazi
Kitabevi
Ankara
2008
Bulut, YakupKahraman,
Mehmet
Kamu
Yönetiminin
İşleyişinde
Vatandaş-Yönet
im İlişkileri’’
Küreselleşme
Sürecinde Kamu
Yönetiminde
Eğitim Ve
Araştırma
İ.Ethem TAŞ,
Ahmet Hamdi
AYDIN
s.339-353
Kahrama
nmaraş
Sütçü
İmam
Üniversit
esi
Kahram
anmara
ş
2010
Raporlar
SUNULDUĞU
KURULUŞ
YAZARLAR
BAŞLIK
KODU
BASIM YILI
Uğur Yıldırım-Yakup
BULUT vd.
Siyasal Parti Yerel Yönetim Politikaları
-Merkez-Yerel
Karşılaştırması:Kahramanmaraş Örneği
KSÜ
Proje
No:2000/3-7
2001
Yakup BULUT-Uğur
Yıldırım vd.
GAP Bölgesindeki Yerel Yöneticilerin, İlgili
Meslek Örgütlerinin ve Üniversitedeki
Mimarlık ve
KSÜ
Proje
No:2000/5-3,
2002
Yakup Bulut-Hasan
Özdilek vd.
Aşağı Asi Nehri Havzası için Sürdürülebilir bir
Eko-hidrolojik Planın Geliştirilmesi ve
Uygulanması”
MKU
272 343 07 TUR
Kodlu
2006
AÇIKLAMA
BASIM YILI
Diğer Yayınlar
YAZARLAR
BAŞLIK
Bulut, Yakup
Belediye Yönetiminin Yeniden Düzenlenmesinde
Gündemden Düşmeyen Konular
1996
Bulut, Yakup
Merkezi Yönetim İle Yerel Yönetimler Arasında Yetki,
Görev ve Kaynak Bölüşümünde Esas Alınacak
Kriterler
1996
Bulut, Yakup, Taş, İ.E
Demokrasi Açısından Merkezi Yönetim Yerel Yönetim
İlişkileri
1997
Bulut, Yakup
Siyasal Partilerin (Amaç ve Faaliyetlerinin) Milli Devlet
İlkesi Açısından Yasaklanmaları
1997
Bulut, Yakup
21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de Parlamentonun Yasa
Faaliyeti, Sorunları ve Çözüm Önerileri
1998
Bulut, Yakup
Yerel Düzeyde Katılımcı Demokrasi: Belirleyicileri ve
Engelleri
2000
Bulut, Yakup
Toplum, Devlet ve Yerel Yönetimler
2003
Bulut, Yakup
Bölgesel Kalkınmanın Bir Aracı Olarak Bölgesel
Kalkınma Ajansları
2008
Bulut, Yakup
Devlet Yönetiminde Yeni Anlayış ve Yönetim Ahlakı
2008
Bulut, Yakup
Belediyelerde Halkla İlişkilerin Önemi
2010
Bulut, Yakup
Yeni Anayasada Türkiye’nin İdari Yapısı ve Yerinden
Yönetim İlkesi Çalıştayı
2011
PROJELER
ADI
KONUSU
BİTİŞ
BÜTÇESİ
(TL)
FON
GÖREVİ
BAŞLANGIÇ
Büyükşehir Belediyelerinin Yapısı ve Yeniden
Düzenlenmesi
BAP
Yürütücü
/ Yönetici
2012
Siyasi Partilerin
Poltikaları (Proje
No:2000/3-7, )
Siyasal Parti Yerel Yönetim
Politikaları -Merkez-Yerel
Karşılaştırması:Kahramanmaraş
Örneği”,
ÜniversiteEndüstri
İşbirliği
Ortak
Yönetici
2000
2001
500
GAP (Proje
No:2000/5-3)
GAP Bölgesindeki Yerel
Yöneticilerin, İlgili Meslek
Örgütlerinin ve Üniversitedeki
Mimarlık ve Mühendislik
Bölümlerindeki Araştırıcıların
Çarpık Kentleşme ve Gecekondu
Sorununun Çözümüne İlişkin
Yaklaşımları”
ÜniversiteEndüstri
İşbirliği
Yürütücü/
Yönetici
2001
2002
500
Asi Havzası (272 343
07 TUR Kodlu Proje)
Aşağı Asi Nehri Havzası için
Sürdürülebilir bir Eko-hidrolojik
Planın Geliştirilmesi ve
Uygulanması”
Avrupa
Birliği
Yürütücü/
Yönetici
2005
2006
35000
KOBİ Projesi
(TR0602.03002/285)
KOBİ Personel Destek Merkezi
2009
Avrupa
Birliği
Yürütücü/
Yönetici
2008
2009
25000
0
LOCAL SENIOR
TRAINERS
(REF:LAR2/C1/M9/LO
C)
Support to Further
Implementation of Local
Administration Reform in Turkey
Project
Avrupa
Birliği
Proje
Ekibi
2010
2011
10000
00
İnsan Kaynakları
(TR0602.03002/285)
Hatay’da Etkin İnsan Kaynakları
Yönetimi Projesi
Avrupa
Birliği
Proje
Ekibi
2010
2011
55000
0
4500
ÜNİVERSİTE İÇİ İDARİ GÖREV VE KOMİSYON/KURUL ÜYELİKLERİ
BİRİM-KOMİSYON/KURUL ADI
GÖREV TÜRÜ
İİBF
İdari
BAUM (Bilgisayar Araştırma
Uygulama Merkezi)
Komisyon
İİBF
İdari
İİBF Kamu Yönetimi Bölümü
Komisyon
GÖREV DÜZEYİ
Bölüm-Program
Fakülte-EnstitüYüksekokul
GÖREVİ
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
Kamu Yönetimi Bölüm
Başkan Yardımcılığı
2002
2005
Merkez Kurul Üyeliği
2002
2004
KamuYönetimi Bölümü/
Kentleşme ve Çevre
Sorunları Anabilim Dalı
Başkanı
2007
Stratejik Planlama Kurulu
Komisyonu Başkanı
2007
İİBF
Komisyon
Fakülte-EnstitüYüksekokul
Fakülte Kurul Üyelği
2007
Rektörlük
Komisyon
Üniversite
Stratejik Planlama Kurulu
Komisyonunda Üyelik
2007
Kent Yönetimleri Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Komisyon
Bölüm-Program
Merkez Yönetim Kurulu
Üyeliği
2007
2009
Sağlık Kültür ve Spor Dairesi
İktisadi İşleetmeler
Komisyon
Bölüm-Program
Yürütme Kurulu Üyeliği
2008
2011
MKÜ İİBF
İdari
Kamu Yönetimi Bölüm
Başkanlığı
2008
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Komisyon
Fakülte-EnstitüYüksekokul
Kurulu Üyeliği
2008
*MKÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü
Komisyon
Fakülte-EnstitüYüksekokul
Yönetim Kurulu Üyeliği
2008
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İdari
Müdür Yardımcılığı
2009
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
Komisyon
Yönetim Kurulu Üyeliği
2009
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İdari
Müdürü,
2009
Turizm ve Otelcilik Meslek
Yüksek Okulu
Komisyon
Yönetim Kurulu Üyeliği
2009
MKU Rektörlüğü-20.12.
İdari
Genel Sekreter Yardımcı
Vekili Görevi
2010
İİBF
İdari
Kamu Yönetimi Bölümü
Kentleşme ve Çevre
Sorunları Anabilim Dalı
Başkanı
2011
İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi
İdari
Dekan
2012
İlahiyat Fakültesi
Komisyon
İlahiyat Fakültesi Yönetim ve
Fakülte Kurul Üyeliği
2013
Fakülte-EnstitüYüksekokul
Fakülte-EnstitüYüksekokul
Fakülte-EnstitüYüksekokul
2010
2009
2011
ÜNİVERSİTE DIŞI İDARİ GÖREV VE KOMİSYON/KURUL ÜYELİKLERİ
KURULUŞ/KOMİSYON/KURUL ADI
GÖREVİ
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
MKU-ÖĞRETDER (Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim
Elemanları Derneği)
Kurucu Üyeliği
2008
Hatay Valiliği İş Kur
Hatay İl İstihdam Kurul Üyeliği
2008
BİTİŞ
TARİHİ
2009
ÖDÜLLER
ÖDÜL ADI
VEREN KURULUŞUN ADI
ÖDÜL ALANI
VERİLİŞ TARİHİ
Yayın Teşvik Ödülü
TUBA
2007
Yayın Teşvik
TUBA
2006
Yayın Teşvik Ödülü
TUBA
2002
SON İKİ YILDA VERDİĞİNİZ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER
AKADEMİK YIL
DÖNEM
DERSİN ADI
TEORİK
UYGULAMA
ÖĞRENCİ SAYISI
2012-2013
1
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi
3
0
75
2012-2013
1
Kamu Yönetimi
3
0
75
2012-2013
1
Yerel Yönetimler
3
0
75
2013-2014
2
Personel Yönetimi
3
0
75
2013-2014
2
Bölge Yönetimi
3
0
40
2013-2014
2
Yönetim Sosyolojisi
3
0
75
2013-2014
1
Bölge Yönetımi Modellerı (YLS)
3
0
9
2013-2014
1
Yerel Temsıl ve Katılımlı Yönetım (YLS)
3
0
10
2013-2014
2
Yönetımı Denetleme Mekanızmaları (YLS)
3
0
10
2013-2014
1
Kamu Yönetiminde Etik (DR)
3
0
4
2013-2014
2
Kent ve Siyaset (DR)
3
0
1
2013-2014
2
Yerel Yönetimlerde Güncel Meseleler (DR)
3
0
3
2013-2014
2
Yönetişim ve E-Devlet (DR)
3
0
2
Download

detaylı özgeçmiş - prof. dr. yakup bulut