EĞİTİM KONU & İÇERİKLERİ
2014—2015
1. Süreç Yönetimi & Süreçlerle Yönetim
2. Problem Çözme Teknikleri
3. Proje Yönetimi
4. Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
5. Depo ve Stok Yönetimi
6. Kısıtlar Teorisi ve Uygulamaları
7. Satın almada Çok Ölçütlü Karar Verme
© PSD Poseidon Proje | Yazılım | Danışmanlık
Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL
WWW.PSD.COM.TR
EĞİTİM KONUSU
Süreç Yönetimi & Süreçlerle
Yönetim
Süreç yönetimi, süreçleri yönetmek; süreçlerle yönetim ise
yönetim işini süreçlere odaklanarak yapmak anlamına
gelmektedir.
Süreç yönetimi bir yönetim tekniği olmasına karşılık,
süreçlerle yönetim bir yönetim anlayışını ifade etmektedir.
EĞİTİM SÜRESİ
2 GÜN
EĞİTİM İÇERİĞİ




Giriş
Süreç Yönetimi





Bu eğitim ile katılımcılara her bir fonksiyonda, süreç
aşamalarının;
 Sahiplerinin belirli,
 Akış diyagramlarının mevcut,
 Sınırları ve ilişkileri belirli,
 Alt ve detay süreçleri tanımlı,
 Performans göstergeleri belirli olarak nasıl hazırlanacağı
aktarılır ve örnek uygulamalar ile pekiştirilir.
Temel Kavramlar
İş Analizi
Süreç Yaklaşımı
Sistem Yaklaşımı
Süreç Tanımlama
Süreç Diyagramları


Klasik Akış
Fonksiyonel Akış
Süreçlerle Yönetim





Temel İlkeler
Süreç Özellikleri
Sınıflandırma Sistemi
Geçiş Aşamaları
Klasik Yönetim ve Fonksiyonel

Yapılanması arasındaki fark
Süreç Performansının Ölçülmesi

Süreç İyileştirme





SÜREÇ YÖNETİMİ & SÜREÇLERLE YÖNETİM
Yöntemler
Süreç Olgunluğu
Süreç Analizi ve Geliştirme
Adımları
Pilot Uygulamalar
Değerlendirme ve Kapanış
© PSD Poseidon Proje | Yazılım | Danışmanlık
Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL
WWW.PSD.COM.TR
EĞİTİM KONUSU
Problem Çözme Teknikleri
PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ
EĞİTİM SÜRESİ
1 GÜN
EĞİTİM İÇERİĞİ





















Giriş
Kalite ve müşteri kavramları
Toplam Kalite Sürekli iyileştirme
İyileştirme Ekipleri çalışma metodolojisi
Problem Çözme Teknikleri Eğitiminin amacı işletmelerde
geçici uygulamalar ile aşılmaya çalışılan kronik problemleri
çözebilmek için gerekli olan sistematiği ve teknikleri
kullanılabilir hale getirmek ve katılımcılara etkin ekip
çalışmalarının nasıl yapılacağını göstermektir.
Problemin tanımı Problem çözme
metodolojisi
5N1K
Beyin fırtınası
Sebep-sonuç diyagramı
Nominal grup tekniği
Pareto analizi
Veri toplama teknikleri
Gruplandırma
Korelasyon analizi
Kontrol çizelgeleri
Histogram
Kontrol şemaları
Seçme filtresi
Proses akış haritaları
Karar verme teknikleri: Kuvvet alanı
analizi
Fayda-maliyet analizi
Problem Çözme Teknikleri’nin
kullanılmasında önemli kavramlar
© PSD Poseidon Proje | Yazılım | Danışmanlık
Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL
WWW.PSD.COM.TR
EĞİTİM KONUSU
Proje Yönetimi
PROJE YÖNETİMİ
EĞİTİM SÜRESİ
Yürütülen çok sayıda projenin başarılı olmadığını ve bunun
önemli ek maliyetlere yol açtığını yapılan pek çok araştırma
göstermektedir. Oysa projeler doğru yönetildiği zaman
başarısızlık nedenlerinin çoğu ortadan kaldırılmakta, proje
yönetimi becerilerini artırmaya ve süreç geliştirmeye
akıllıca yatırım yapan kurumlarda projeler zamanında
başarıyla tamamlanabilmektedir.
2 GÜN
EĞİTİM İÇERİĞİ






Giriş
Proje Yönetiminde Standartlar
Temel Kavramlar
Projelerin organizasyonu
Projelerin Oluşumu / Teklif ve Onay
Projeyi Başlatma Süreci


Projeyi Planlama Süreci
Proje Tanımlama Dökümanı
(PDD)

İş Ayrışım Yapısı - Work
Breakdown Structure (WBS)

Proje Zaman ve Kaynak
Yönetımı









Proje Maliyet Yönetimi
Proje Kalite Yönetimi
Proje Risk Yönetimi
Proje Planının Tamamlanması
Proje Uygulaması
Proje Kontrolü
Proje Kapanışı Süreci
Faydalı Bilgiler ve Referanslar
Değerlendirme ve Kapanış
© PSD Poseidon Proje | Yazılım | Danışmanlık
Bu eğitim programı, proje yönetimi temel süreçlerinin, bilgi
alanlarının ve proje yönetimi için gerekli temel yöntem ve
tekniklerin öğretilmesini sağlamaktadır.
Eğitim sırasında projeler ve proje yönetimi ile ilgili
standartlara ve temel kavramlara, proje planlamasına,
maliyet planlama ve bütçelemesine, risk yönetimi
süreçlerine, proje sürecinde kapsam değişikliği yönetimine,
projelerin zaman, kaynak ve maliyet yönetimine ve elde
edilen proje değeri/kazanılan değer analizine yer
verilmektedir.
Eğitim metodolojik bilginin ve proje yönetim deneyiminin
aktarılması yanı sıra, örnek projeler temelinde grup
çalışmaları ile desteklenmektedir.
Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL
WWW.PSD.COM.TR
EĞİTİM KONUSU
Tedarik Zinciri ve Lojistik
Yönetimi
TEDARİK ZİNCİRİ ve LOJİSTİK YÖNETİMİ
Küreselleşen dünyada artan rekabet işletmelerin uzun
dönem performanslarını olumsuz etkilemektedir. Lojistik
yönetim sistemlerinin kullanılması ile yaratılacak artı değer
ve müşteri memnuniyeti, stratejik bir avantaj sağlayarak
kuruluşların pazarda başarılı olmalarına olanak
sağlamaktadır. Bu doğrultuda eğitimin temel amacı
katılımcılara lojistik yönetiminin temel konularını
aktarmaktır.
EĞİTİM SÜRESİ
2 GÜN
EĞİTİM İÇERİĞİ




















Temel Lojistik Faaliyetler
Lojistik Yönetimi Tanımı, Önemi,
Organizasyondaki Yeri
Lojistik Yönetimi’nin Bileşenleri
Lojistik Maliyetleri
Lojistikte Toplam Maliyet ve Sistem
Yaklaşımı
Lojistik Dış Kaynak Kullanımındaki
Gelişim ve Üçüncü Parti Lojistik (3PL)
Müşteri Hizmet Düzeyinin Belirlenmesi
Stratejik Lojistik Planlama ve Geleceğe
Dönük Lojistik Fırsatlar
Lojistik Bilgi Sistemleri
Ayrıca, Tedarik Zinciri Yönetimi ile ilgili kavramların,
yönetim yaklaşımlarının, yönetim yapılarının ve tedarik
zinciri yönetiminde kullanılan metot ve sistemlerin anlatımı
ile katılımcıların tedarik zinciri yönetimi kavramını
algılamaları ve ilgili teknik ile uygulamaları hakkında bilgi
sahibi olmaları sağlanmaktadır.
Etkin Lojistik Organizasyonu
Lojistik Organizasyon Etkinliğinin Ölçümü
Tedarik Zinciri Yönetimi
Lojistik Optimizasyonu ve Fiziksel
Dağıtımın Planlanması
Dağıtım İhtiyaçlarının Belirlenmesi (DRP)
ve Dağıtım Kaynaklarının Planlanması
Dağıtım Maliyetleri
Dağıtım Planlaması ve Perakendecilik
Cross – Dock Uygulamaları
Örnek Olay (Vaka) Çalışmaları
Tedarik Zinciri Sisteminin Performansı
Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları
© PSD Poseidon Proje | Yazılım | Danışmanlık
Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL
WWW.PSD.COM.TR
EĞİTİM KONUSU
Depo ve Stok Yönetimi
DEPO VE STOK YÖNETİMİ
EĞİTİM SÜRESİ
2 GÜN
EĞİTİM İÇERİĞİ









Depolama ve Lojistik İlişkisi
Stok Yönetiminin Amacı ve Fonksiyonu
ABC Analizi
Tedarikçi Yönetimli Envanter (VMI)
Malzeme Yönetimi,
Stok ve Envanter Kavramları,
Lojistik Yönetimi ve Stoklar
Stok Maliyetlerinin Hesaplanması
Ekonomik Sipariş ve Ekonomik Üretim

Miktarları Hesapları
Güvenlik Stokları, Güvenlik Stoğunu

Etkileyen Faktörler, Hesaplaması
Talep Miktarı ve Tedarik Süresindeki











Sapmaları Azaltma Yöntemleri
Basit Stok Kontrol Modeli
Miktara Dayalı Fiyat İndirimli Stok
Kontrol Modeli
Ana Üretim Programı Oluşturma
Ürün Ağaçları
Malzeme İhtiyaç Planlama (MRP)
Sipariş Miktarlarının Belirlenmesi
Depo verimlilik esasları ve hesapları
Hatasız depo ve stok yönetimi, rekabette öncelik elde
etmek ve planlama için güvenilir envanter sağlamak için
temel koşullardandır. Bu nedenle stok maliyetleri ve stok
kayıpları nedeniyle oluşacak olan sapmalara engel olmak
gerekmektedir.
İşletmeler için önem arz eden ve maliyet merkezlerinden
bir olan depolama ve depo yönetimini ele alan amaçlayan
bu eğitimde, bir depo inşasından operasyonuna kadar ki
gerek duyulacak her şeyi kapsayan bir eğitim olarak
sunulmuştur.
Bu kapsamda depolama ve lojistik ilişkisi, depo yeri seçimi
kararları, süreçler, depo yönetim sistemleri, depolamada
stok yönetimi, ambalajlama, paketleme, yükleme boşaltma
operasyonları konusunda bilgiler kazandırmak. Ayrıca ürün,
yarı ürün, hammaddelerin ve malzemelerin (stokların) etkin
bir şekilde yönetimi, işletmenin karlılık ve verimliliğine
önemli etkileri olan bir konudur. Bu eğitimde müşteri
(üretim ve satış) hizmet düzeyini düşürmeden optimal
düzeyde stok bulundurmanın, temel yaklaşım ve yöntemleri
sunulmaktadır.
FİFO-LİFO
KAİZEN ve KANBAN
JIT Modeli
Depo Yönetiminde Performans Ölçümü
ve KPI Yönetimi
© PSD Poseidon Proje | Yazılım | Danışmanlık
Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL
WWW.PSD.COM.TR
EĞİTİM KONUSU
Kısıtlar Teorisi
KISITLAR TEORİSİ VE UYGULAMALARI
EĞİTİM SÜRESİ
2 GÜN
EĞİTİM İÇERİĞİ






Kısıtlar Teorisinin Tanımı
Kısıt Tipleri
Uygulama Alanları
5 Odaklanma Adımı
Drum Buffer Rope
VAT Analizi




Düşünme Araçları
Mevcut Gerçekler Ağacı (CRT)
Buharlaşma Bulutu (CRD)
Gelecekteki Gerçekler Ağacı
(FRT)




Ön Koşul Ağacı (PT)
Geçiş Ağacı (TT)
Döngüler
Ölçütler


Faaliyet Ölçütleri
Finansal Ölçütler

Kısıtlar Teorisi ve Katkı Muhasebesi

Yaklaşımı
Değerlendirme ve Kapanış
© PSD Poseidon Proje | Yazılım | Danışmanlık
Süreç iyileştirmede genel olarak kabul gören iki varsayım
vardır. Birincisi, sistemi küçük parçalara bölerek
iyileştirmek ve sonra iyileştirilmiş parçaları birleştirerek
sistemin bütününü iyileştirmek, ikincisi ise sistemin her
kademesinin performansını en üst düzeyde tutarak,
sistemin genel performansını en üst düzeyde amaçlamaktır.
Kısıtlar Teorisi, bu varsayımların yanlış olduğunu savunur.
KT’ye göre sadece sistemin parçalarına ilişkin ölçüleri
kullanarak kurum geneli için en iyi verimi bulamayız. Eğer
verimliliği kurumsal düzeyde tanımlar ve bu verimliliği
artırmayı sağlayan değişiklikleri operasyonel iyileştirmelerle
sağlarsak daha doğru bir iş yapmış oluruz. Çünkü sistem
birbirine bağlı süreçlerden veya parçalardan oluşan bir
bütündür.
Her sistemin en az bir kısıtı olduğu için işletmelerin kar
hedeflerini sonsuzlayamayacağını savunan Goldratt kısıtı,
işletmelerin amaçlarına ve yüksek performansa
ulaşmalarını engelleyen herhangi bir durum olarak
nitelendirmektedir.
KT, darboğazları da işletmelerin hedefine giden yolda
önemli bir engel olarak tanımlamıştır.
Bu eğitim ile her bir bireyin çalışmakta olduğu birimde,
firmada süreçleri, kısıtları çok daha net bir şekilde ölçüp,
kısıtlı darboğazları nasıl aşacağı matematiksel olarak
aktarılmaktadır.
Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL
WWW.PSD.COM.TR
EĞİTİM KONUSU
Satınlama Sürecinde Çok
Ölçütlü Karar Verme
SATINLAMA SÜRECİNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR
VERME
EĞİTİM SÜRESİ
1 GÜN
EĞİTİM İÇERİĞİ










Giriş
Çok Amaçlı Karar Verme Standartları
Çok Ölçütlü Karar Verme Standartları
Farklılıklar ve Gelişme Noktaları
Temel Bileşenler Kavramlar
Alternatif- Özellik- Kriter İlişkisi
Modeller ve Yöntemler
Karar Matrisi
Örnek Uygulamalar
Değerlendirme ve Kapanış
© PSD Poseidon Proje | Yazılım | Danışmanlık
Sonlu sayıda seçeneğin seçilme, sıralanma, sınıflandırma,
önceliklendirme veya elenme amacıyla genellikle
ağırlıklandırılmış, birbirleri ile çelişen ve aynı ölçü birimini
kullanmayan hatta bazıları nitel değerler alan çok sayıda
ölçüt kullanılarak değerlendirilmesi işlemidir.
Satınalma hizmetlerinde, herhangi bir ürün veya hizmet
satın alması yapılmadan önce kalitatif ve/veya kantitatif
değerleri tek bir potada eritip, karar almayı matematiksel
olarak ifade edebilmek bu eğitimin en önemli amacını
oluşturmaktadır.
Bu eğitim sayesinde, kararlar nitel yaklaşımlardan, nicel
değerlere kaymakta, karar mekanizmaları ortak bir
platformda buluşmaktadır.
Samanyolu Sok. No.24 D.10 Osmanbey Şişli / İSTANBUL
WWW.PSD.COM.TR
Download

2014 - 2015 Eğitim Programı