Uluslararası Sosyal Ara tırmalar Dergisi
The Journal of International Social Research
Cilt: 7 Sayı: 33
Volume: 7 Issue: 33
www.sosyalarastirmalar.com
Issn: 1307-9581
Ç NDEK LER
19. Yüzyılda Ya amı Bektâ î Bir  ık: Kastamonulu  ık Kemâlî ve Yayınlanmamı iirleri
Sagıp ATLI
Realizm Akımının Tesiriyle Kurgulanmı Bir Anlatı Örne i: “ eftali Bahçeleri”
lknur AY
Türkiye Türkçesi A ızlarında -ka/-kana Zarf-fiil ekilleri
Cahit BA DA
Mecma’ü’l-Havâs Tezkiresinde air ve Eser Üzerine De erlendirmeler
Mehmet Nuri ÇINARCI
Orientalist View on Ottoman in the Novel Roxolana
Sinan Ç TÇ
Faruk Nafiz Çamlıbel’in Sanat iiri Üzerine Anlambilimsel/Göstergebilimsel Bir nceleme
Fethi DEM R
XVI. Yüzyıl airi Garâmî’nin Edebiyat Çevresi ve Saraya Yakla ma Gayretleri
Recep DEM R
Me’âlî Divanı’nda Harf ve Kelime Oyunları
H. brahim DEM RKAZIK
Ziya Osman Saba’nın iirini Biyografik Ele tiri Yöntemiyle Okumak
Gökay DURMU
Kültür Planlayıcısı Olarak Çevirmenin ve Çevirinin Erek Kültür/Toplumda Sosyal De i imlere Etkisi
ve Bu Ba lamda
Hüseyin ERSOY - Gökhan efik ERKURT
Çeviri E itiminde Edinç Kavramının De erlendirilmesi - Türkiye Örne i
Oktay ESER
Sanayi Devrimi’nin Ortaya Çıkardı ı Toplumsal Sorunların Edebiyattaki zdü ümü: Émile Zola’nın
Germinal Örne i
Bekir GÜZEL
Quelques Remarques Sur La Syntaxe De La Relativisation En Français
Boniface IGBENEGHU
Dil Teması ve Çoban Kelimesi Üzerine Dü ünceler
Hasan S
A Postcolonial Reading of Aime Cesaire’s Plays
Cengiz KARAGÖZ
To Conform or not to Conform: Conflicts of Motherhood in Kate Chopin’s Selected Fiction
Ali KHOSHNOOD
Yeni Bir Yazınsal Türü Anlamlandırma: Namık Kemal ve Ahmet Midhat Efendi’ye Göre Roman
Nuray KÜÇÜKLER KU CU
7-20
21-27
28-34
35-55
56-70
71-79
80-92
93-109
110-119
120-134
135-156
157-165
166-175
176-187
188-205
206-214
215-221
Perçemli Sokak’ta Gerçeküstücü Unsurlar
Betül MUTLU
Türk Halk iirinde Sosyal Hayat Ba lamında  ık Dertli’nin Fes Redifli iiri
Hüseyin ÖZCAN
Necip Fazıl Kısakürek’in Otel Odaları iirini Psikanalitik Edebiyat Kuramı Ba lamında Okuma
Denemesi
M. Halil SA LAM
An Examınatıon of The Judgment Through the Reader-Response and Receptıon Theory
Zafer AFAK
Bâkî Dîvânı’nda Tasavvufî ve Batınî Kültür
Esma AH N
Tuhfetü’l-Erîbin-Nâfi’a Lir-Rûhânî Ve’t-Tabîb’deki Karma ık Cümleler
Ali Kemal A
Deutsche Und Türkische Phraseologismen Mit Farbsymbolik
Funda ÜLKEN
222-233
234-239
240-252
253-260
261-273
274-280
281-292
TAR H – S YASET B L M - ULUSLARARSI L K LER
Demokrat Parti ktidarının lk Yıllarında Deniz letmecili i ve Gemi n a Sanayisine Genel Bir
Bakı (1950-1955)
Mehmet ÇEV K - Murat YILDIZ
US President L.B. Johnson’s Letter of 1964 and Its Impact on Turkish Public Opinion
Murat ERDEM
Amerika Birle ik Devletleri'nde Terörizm ve Terörizm Korkusu: 11 Eylül Terör Saldırılarının
Öncesi ve Sonrasına li kin Bir Analiz
Fatih IRMAK Yavuz KAHYA
Palmiye Dalı Ta ıyanlar ve Silahlı Hacılar
Emrullah KALEL
Tengri Kutı Versus Res Publıca: Erken Dönem Türk Yönetim Tarihinde Cumhuriyet Dü üncesi
Selim KARAKA
Evhadüddin Kirmanî’in Kirman’dan Çıkı ı ve Sûhreverdîyye Tarikatındaki Ebherîyye Koluna
Giri i
Moharram MOSTAFAVI
Independence for Scotland?
A. Nejat TÖNGÜR
Suçluluk ve Suçsuzluk Arasında Osmanlı Telgraf Memurları
Ahmet YÜKSEL
293-305
306-314
315-324
325-340
341-350
351-363
364-372
373-389
CO RAFYA
Tarım Topra ı Az Olan Kırsal Alanlarda Ticari Tarıma Yönelik Ürün Seçimi: Tortum Çayı
Havzası’nda Ceviz Yeti tiricili i
Fatih ARICI
Deniz Alanları ve Ula tırma Koridorları Arasındaki li kiyi Belirlemeye Yönelik Bir Çalı ma: Türkiye
Uygulaması
Gökçe Çiçek CEYHUN
Ula ım Co rafyası Açısından Türkiye’de Karayolu Ula ımının Tarihsel Geli imi ve Mevcut Yapısı
Erol KAPLUHAN
zmit Körfezi Do u Kıyısındaki Kıyı Alanı ve Kıyı Çizgisinde Meydana Gelen Zamansal
De i imlerin CBS ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile ncelenmesi
Murat UZUN
390-400
401-425
426-439
440-457
LAH YAT
Abdullah B. Mu’tez’in Halifeli i
hsan ARSLAN
Siyaset ve Terör Kıskacında Pakistan Medreseleri
M. Nur PAKDEM RL
Dinlerarası Diyalo un n asında ‘Adaletin’ Önemi
Cihat EKER
458-474
475-482
483-495
SANAT TAR H -ARKEOLOJ
Amerika Birle ik Devletleri Örnekleminde kinci Dünya Sava ı Dönemi Askeri Propaganda
Posterleri
Burak BOYRAZ - Ali CANTÜRK
Silifke Müzesi’ndeki Haç Rölikerler
Hasan BUYRUK
Süsleme Özellikleriyle Develi’de ki Türbe Seyyid-i erif ve Hızır lyas Türbeleri
ükrü DURSUN
Reflections of the Diversity of Ethnic Origins on the Architectural Environment of the LateOttoman Period
Oya ENYURT
496-503
504-512
513-529
530-540
PS KOLOJ -SOSYOLOJ -FELSEFE
Van Depreminde Ö retmenlerin Ya adı ı Psiko-Sosyal Sorunlar Üzerine Bir Çalı ma
M. Zeki DUMAN
Erzurum’daki Uyu turucu Ticaretinin Analizi; Suç üphelileri, Suç Yapıları ve Suç Olayları
Musa KARAKAYA
Platon’un Metafizik Terminolojisi ve Ma ara Alegorisinin Mistik Temelleri
Cevdet KILIÇ
Beyond Good and Evil: “Otha” and Abnormal Sexuality in an Afrıcan Moral Judgement
Karo OGBINAKA
Göçmen Kültürü ve Kentlilik Bilinci -Adana Örne i
Duygu SABAN ÖKESL
Toplumsal Cinsiyet Farklıla ması Üzerine Sosyolojik Bir Ara tırma: Erkeklerin Küpe Takması
Örne i
Harun TUNÇ
541-556
557-569
570-587
588-594
595-607
608-624
E TM
Arnavutluk’ta Türkçe Ö retimi ve Arnavutların Türkçe Ö renme Sebepleri
Adem BALABAN
Impact of Personal Development Trainings on Employee Motıvatıon: A Case Study from Turkish
Pharmaceutical Sector
Emre GÖLLÜ - Aydın KAYI
Determination of Tourism Guiding Students’ Attitudes toward Reading Habit
Özlem KÖRO LU - F. Özlem GÜZEL
Okul Müdürlerinin E itim Yönetiminin levleri Ba lamında Yönetim Sürecinde Kar ıla tıkları
Temel Sorunlar
Hasan Basri MEMDUHO LU - Erdal MER Ç
Kitaptan Uyarlama Sinema Filmlerinin Ortaokul, Lise ve Üniversite Ö rencilerinin Okuma
E ilimleri Üzerindeki Etkisi
Alpaslan OKUR - Üzeyir SÜ ÜMLÜ - Gökçen GÖÇEN
Okuma Yazma Becerilerini Destekleyici Duyu E itimi Programının 61-66 Aylık Çocukların Okuma
625-634
635-642
643-652
653-666
667-685
686-701
Yazma Becerilerine Etkisi
Elçin YAZICI - Adalet KANDIR
LETME- KT SAT-KAMU YÖNET M - LET
M
Askeri Harcamaların Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi; Sahra Altı Afrika Örne i
Metin DUYAR - Mustafa KOÇO LU
Ideological Media Bias and Advertising: Differentiation of Advertising Appeal Usage Between
Mainstream and Conservative Islamic Print Media in Turkey
Muge ELDEN - Ugur BAKIR - Murat CELIK
E-Devlet Uygulamaları Açısından Türkiye ncelemesi ve Bir Model Önerisi
Emrah ERDEM
Türkiye’de Moda Markalarının Göstergelerle Anlatıları: Ödüllü Moda Reklamlarının Görsel
leti im Tasarımına Yönelik Çözümleme
Cem GÜZELO LU
Geli mekte Olan Ülkeler ve Türkiye’de Ekonomik Krizler, Sermaye Hareketleri ve ABD Doları
Arasındaki li ki
Rıdvan KARACAN
702-722
723-733
734-746
747-762
763-773
D ER SOSYAL B L MLER
Türkiye’ de Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Tematik Açıdan Analizi
M. Fatih AKSARAYLI
Türkiye’ de Tatmini Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin Tematik Açıdan Analizi
M. Fatih AKSARAYLI
Dans Organizasyonlarında Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri Üzerine
Füsun A KAR
Popüler Kültür ve Müzik Üzerine
Deniz AYDAR
Sokakta Ya ayanlara Yönelik Sosyal Sorumluluk Çalı maları çin Toplumsal Algının Belirlenmesi
Engin ÇELEB
Postmodern Dünyada Gelene in Yeniden n ası: Osmanlı Kültürel Ö elerinin Reklamlarda
Kullanımı
Müge ELDEN - I ıl KARPAT AKTU LU - Özen OKAT ÖZDEM
Farklı Spor Bran ındaki Üniversite Ö rencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi
Ercüment ERDO AN - Hasan SÖZEN - Burkay CEVAH RC O LU
Pomaklar ve Pesna Gelene indeki Pentatonizm
Berkant GENÇKAL - . ehvar BE RO LU
Halkla li kiler Yöneticileri ve Duygusal Zeka
Deniz SEZGIN - Sezgin ATE
Müzi in Evrenselli i Varsayımı ve Etnomüzikolojide Evrensel Arayı ı
ONUR ENEL
An Investigation of Using Musical Instruments in Musıc Therapy Methods on Mentally Retarded
Children
Günsu YILMA
774-788
789-799
800-807
808-815
816-827
828-834
835-854
855-871
872-889
890-900
Download

İçindekiler - Journal of International Social Research