LYS
PS‹KOLOJ‹ - SOSYOLOJ‹ - MANTIK
SORU BANKASI
●
●
KONU ÖZETLER‹
KONU TESTLER‹
TEŞEKKÜR
Kitabın hazırlanmasında emeğini hiç esirgemeden çok titiz çalışarak güzel
bir eser ortaya koyan Zafer Dershaneleri felsefe grubu öğretmenleri ile dizgisinden
baskısına kadar kitaba emek veren tüm çalışanlara teşekkür ederim.
Ali DEMİR
Zafer Yayınları Kurucusu
COPYRIGHT ZAFER E⁄‹T‹M VE Ö⁄RET‹M L‹M‹TED fi‹RKET‹
BU K‹TAP ZAFER DERSHANELER‹ YAYINIDIR.
HER HAKKI SAKLIDIR. K‹TAPTAK‹ TESTLER VE SORULAR
AYNEN YA DA DE⁄‹fiT‹R‹LEREK YAYIMLANAMAZ.
YEN‹ MÜFREDATA TÜMÜYLE UYGUN
ANKARA
Dizgi – Grafik
Zehra BÜLBÜL – Muharrem ÇEL‹K – Mevsimben TEM‹ZER – Tolga YURDASAH‹P
ISBN 978–605–387–071–5
İSTİKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.
Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
"Medeniyet!" dediğin tek dişi kalmış canavar?
Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakk'ın...
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.
Bastığın yerleri "toprak!" diyerek geçme, tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ?
Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ!
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.
Ruhumun senden, İlâhi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar –ki şahadetleri dinin temeli–
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.
O zaman vecd ile bin secde eder –varsa– taşım,
Her cerîhamdan, İlâhi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh–ı mücerred gibi yerden na'şım.
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.
Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hîlâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!
Mehmet Âkif Ersoy
10. YIL MARŞI
Çıktık açık alınla on yılda her savaştan;
On yılda on beş milyon genç yarattık her yaştan;
Başta bütün dünyanın saydığı başkumandan,
Demir ağlarla ördük anayurdu dört baştan.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Bir hızda kötülüğü, geriliği boğarız,
Karanlığın üstüne güneş gibi doğarız.
Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız;
Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Çizerek kanımızla öz yurdun haritasını,
Dindirdik memleketin yıllar süren yasını;
Bütünledik her yönden istiklâl kavgasını...
Bütün dünya öğrendi Türklüğü saymasını!
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Örnektir milletlere açtığımız yeni iz;
İmtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir kitleyiz:
Uyduk görüşte bilgiye, gidişte ülküye biz.
Tersine dönse dünya yolumuzdan dönmeyiz.
Türk'üz: Cumhuriyet'in göğsümüz tunç siperi;
Türk'e durmak yaraşmaz, Türk önde, Türk ileri!
Söz: Behçet Kemal Çağlar, Faruk Nafiz Çamlıbel
Müzik: Cemal Reşit Rey
Sevgili Ö¤renciler,
Amac›n›z, üniversite s›navlar›n› kazanmak, üniversiteli olmak. Bu nedenle, yaflam›n›z›n önemli bir
dönüm noktas›nda bulunuyorsunuz. Böylesi bir noktada, üniversitenin herhangi bir ö¤retim program›n›
rastgele tercih edip kazanman›n ötesinde, istedi¤iniz ö¤retim program›na girmeyi temel amaç k›lman›z
gerekiyor. Çünkü tercih edip kazanaca¤›n›z üniversite ö¤retim program›, bir bak›ma gelece¤inizi
belirleyecektir. Ancak, flu da biliniyor ki, ülkemizde, her ö¤rencinin istedi¤i üniversite ö¤retim program›na girmesi bir yana, üniversite s›navlar›n› kazanmas› ve üniversiteli olmas› art›k kolay de¤il. Sorun,
üniversite s›navlar›na baflvuran aday say›s›n›n yüz binleri bulmas›ndan; buna karfl›l›k üniversite ö¤retim
programlar›ndaki kontenjanlar›n s›n›rl›l›¤›ndan kaynaklan›yor. Bu durumda, yüz binlerin aras›ndan
s›yr›l›p öne ç›karak üniversite s›navlar›nda baflar›l› olabilmenin birtak›m koflullar›yla karfl› karfl›yas›n›z
demektir.
Birinci kofl
flu
ul, yetene¤inize uygun, baflar›n›zla orant›l› üniversite ö¤retim programlar›n› sa¤l›kl› bir
biçimde seçmektir.
‹kinci kofl
flu
ul, düzenli, disiplinli, verimli bir çal›flma temposu tutturmakt›r.
Üçüncü kofl
flu
ul, üniversite s›navlar›na haz›rl›k amac›yla ç›kar›lan ciddi yay›nlarla çal›flman›z› destekleyip sürdürmektir.
Zafer Yay›nlar›, çal›flmalar›n›z› desteklemek amac›yla, özgün, titiz, yo¤un çal›flma ürünü olan ve
yeni sisteme tamamiyle uygun yeni serisini hizmetinize sunmaktan gurur duymaktad›r.
Elinizdeki LYS Psikoloji – Sosyoloji – Mant›k Soru Bankas› bu amaca hizmet eden ve sizlerin bu
yöndeki gereksiniminizi karfl›layacak yönde haz›rlanm›fl yetkin bir baflvuru kayna¤›d›r. LYS Psikoloji –
Sosyoloji – Mant›k Soru Bankas› kitab› Lisans Yerlefltirme S›nav›nda yer alaca¤› düflünülen konulardan
ç›kabilecek, zorluk katsay›s› LYS'ye uygun özgün sorular› içermektedir.
fiimdiye de¤in yay›mlanan soru bankalar›ndan nitelikçe çok daha üstün olan bu kitap on iki
bölümden oluflmaktad›r.
Her bölümde, test sorular›na geçilmeden önce, o bölüme iliflkin bilgi alan›n›n temel çizgileriyle,
karakteristik özellikleriyle gözden geçirilmesini sa¤layan konu özetleri yer almaktad›r. Özenle haz›rlanan bu konu özetlerinin ayr›nt›lardan s›yr›lm›fl fakat konunun özünü yakalayan metinler olmalar› büyük
önem tafl›maktad›r. Konu özetlerini bu yönleriyle de¤erlendirmek gerekir.
Konu özetlerinin d›fl›nda, her bölüm, konuyu hiç boflluk b›rakmaks›z›n alt bölümlerine ayr›lm›fl ve
konular› hiyerarflik olarak tarayan sorulardan oluflmufl, geçerlili¤i ve güvenirlili¤i s›nanm›fl, yeterli say›da
testlerle tamamlanm›flt›r. Gerek konu özetleri gerekse konu testleri kapsam ve nitelik aç›s›ndan s›nav
sistemindeki de¤ifliklikler, ÖSYM standartlar› dikkate al›narak haz›rlanm›flt›r.
Bu kitaptan yararlanarak yapaca¤›n›z al›flt›rmalar, daha önce ö¤rendi¤iniz kavramlar›n, terimlerin, zihninizde somut biçimler kazanmas›n›, giderek daha da netleflmesini sa¤layacakt›r. Tüm sorular›
eksiksiz çözdü¤ünüzde, eminim, kendinizi LYS'deki Psikoloji – Sosyoloji – Mant›k sorular›n› çözmeye
haz›r hissedeceksiniz.
Okuldan üniversiteye uzanan bu yolda, tüm ö¤rencilerimize baflfla
ar›lar diliyorum.
Ankara
ALİ DEMİR
Zafer Yayınları Kurucusu
‹Ç‹NDEK‹LER
PS‹KOLOJ‹
1. BÖLÜM :
PS‹KOLOJ‹ B‹L‹M‹N‹ TANIYALIM ....................................................................................................11-13
Test – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ....................................................................................................................14-30
2. BÖLÜM :
PS‹KOLOJ‹N‹N TEMEL SÜREÇLER‹ ..............................................................................................31-36
Test – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8..................................................................................................37-57
3. BÖLÜM :
Ö⁄RENME – DÜfi
fiÜ
ÜNME – BELLEK ..............................................................................................58-62
Test – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8..................................................................................................63-81
4. BÖLÜM :
RUH SA⁄LI⁄ININ TEMELLER‹ ........................................................................................................82-84
Test – 1 – 2 – 3 – 4 – 5....................................................................................................................85-94
SOSYOLOJ‹
1. BÖLÜM :
SOSYOLOJ‹YE G‹R‹fi ALANI VE YÖNTEMLER‹ ............................................................................97–99
Test 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ............................................................................................................100–117
2. BÖLÜM :
TOPLUMSAL YAPI ......................................................................................................................118–121
Test 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 ......................................................................................................122–140
3. BÖLÜM :
KÜLTÜR VE TOPLUMSAL KURUMLAR ....................................................................................141–144
Test 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 ................................................................................145–172
4. BÖLÜM :
TOPLUMSAL DE⁄‹fi
fiM
ME......................................................................................................................173
Test 1 – 2 – 3 – 4 ......................................................................................................................174–184
MANTIK
1. BÖLÜM :
KLAS‹K MANTIK ........................................................................................................................187–192
Test 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ................................................................................................................193–207
2. BÖLÜM :
SEMBOL‹K (MODERN) MANTIK ................................................................................................208–211
Test 1–2 – 3 – 4 – 5 ..................................................................................................................212–224
PSİKOLOJİ
11
Psikoloji Bilimini Tanıyalım / Bölüm – 1
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
PSİKOLOJİDE YAKLAŞIMLAR (EKOLLER)
1. Yapısalcılık (Strüktüralizm)
Yapısalcılara göre psikolojinin konusu, zihinsel
olaylardır. Bunu anlayabilmenin yolu da bilincin yapısını
bilmektir. Yöntem içgözlemdir (içebakış). Kişinin neler
hissettiğini, düşündüğünü, anlaması, aktarmasıdır.
Bu yaklaşımın öncüleri Wundt (1832 - 1920) ve
Titchener’dir (1867 - 1927).
2. İşlevselcilik (Fonksiyonalizm)
İşlevselcilere göre bilincin yapısını bilmek önemli
değil, bilincin işlevini bilmek önemlidir. Zihnin görevi
bireyin çevreye uyumunu sağlamaktır. Onlara göre
içgözlem yeterli değildir. Yöntemleri içebakış ve dış
gözlemdir. Çünkü:
A) İçebakış yöntemi hayvanlara ve çocuklara
uygulanamaz.
B) İçebakış yöntemi ile akıl hastaları incelenemez.
C) İçebakış yöntemi nesnel değil, özneldir.
William James (1842 - 1910) ve John Dewey (1859
- 1952) bu görüşün öncüleridir.
BÖLÜM
1
3. Davranışçılık (Bihevyorizm)
Psikolojinin konusu gözlenemeyenler değil, hareketler eylemler yani gözlenebilen etkinliklerdir.
Psikoloji
nesnel
olmak
iddiasında
ise
gözlenebilenlerden yola çıkmalıdır.
Davranışçılar çevreye aşırı önem verip kalıtımı yok
saymışlardır. Oysa insan kişiliğini kalıtımsal ve çevresel
etmenler oluşturur.
Bu yaklaşımın öncüleri John Watson (1878 1958), İvan Pavlov (1849 - 1936) ve B. F. Skinner’dir
(1904 - 1990).
4. Psikoanalitik (Psikoanaliz, Bilinçaltı Psikolojisi)
İnsanı anlayabilmek için bilinçaltını incelemek
gerekir. İnsanın doğuştan getirdiği iç dürtüleri, heyecanları, kompleksleri ve bunlarla bağlantılı davranışları
vardır. Sigmund Freud’a (1856 - 1939) göre davranışlarımızın önemli bir bölümü bilinçaltı süreçlerden
kaynaklanır. Freud ruhsal yapıyı birbiriyle bağlantılı üç
kavramla açıklamıştır: Bilinç, bilinçöncesi ve bilinçaltıdır. Freud’un kullandığı yöntemler; hipnoz, telkin
(ikna), rüya çözümlemeleri, vak’a incelemesi ve biyografilerdir (yaşam öyküleri).
5. Bütünlük Psikolojisi (Gestalt)
Davranışları anlayabilmek ve ruhsal sorunları
çözebilmek için, parçalara bölerek değil tümüyle
değerlendirmek gerekir. Hiçbir parça bütünün içerdiği
özelliklere sahip değildir (örneğin, vanilyalı dondurmanın özellikleri, ayrı ayrı vanilyada, şekerde ve sütte
yoktur).
ZAFER YAYINLARI
Uygarlık tarihi boyunca insanlar, önce kendilerini
sonra diğer insanları, dünyayı, evreni tanımak ve anlamak için çaba harcamışlardır. Doğa bilimlerindeki
gelişmeler sonucu hem kendilerini, hem yaşadıkları
çevreyi hem de dünya ve evreni daha iyi anlama
olanağına sahip olmuşlardır.
İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir.
Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır.
Yunus Emre’nin dile getirdiği gibi insan kendini
anlayabilmek için ruhbilimin temelini atmıştır. Psikolojide ruh kavramı; beynin, bedene canlılık veren ve yaşama gereksinimlerini karşılamaya yönelik işlevlerin
bütünüdür, tinsel anlamda kullanılmaz.
Psikoloji insan davranışlarının temelinde yatan
nedenleri inceleyen bilimdir. Hayvan davranışlarını
incelemesinin nedeni de, insan davranışlarını anlamada
kolaylık sağlaması ve insanlar üzerinde yapılamayan
deneylerin hayvanlar üzerinde yapılabilmesidir.
Davranış: Organizmanın iç ve dış uyarıcıların etkisiyle, tepkide bulunmasıdır.
İç uyarıcı: Açlık, susuzluk, cinsellik, uyku...
Dış uyarıcı: Isı, ışık, nem, basınç...
— Bir uyarıcı aynı organizmada farklı tepkilere yol
açabilir.
Davranışı etkileyen faktörler: Sosyal çevre, fiziksel
çevre, yaş, cinsiyet, içsel durum (açlık, tokluk) geçmiş
yaşantılar, biyolojik özellikler vb...
ZAFER YAYINLARI
(PSİKOLOJİNİN DALLARI - KONUSU YAKLAŞIMLARI - YÖNTEMLERİ)
6. Bilişsel Yaklaşım
Bu yaklaşım Jean Piaget (1896 - 1980) tarafından
ortaya konmuştur. Biliş sözcüğü, insanın dünyayı tanıma ve anlamaya yönelik zihinsel etkinlikleri anlamına
gelir. İnsan organizmasının normal davranışlarını ve
ruhsal bozukluklarını anlamak için bilinç, dikkat, algı,
bellek ve düşünme gibi bilişsel işlevleri incelemek
gerekir.
7. Biyolojik Yaklaşım
En önemli temsilcileri Adolf Meyer (1866 - 1950)’
dir. Biyolojik yaklaşım; davranış ile bedende meydana
gelen ve özellikle de beyin ve sinir sisteminde oluşan
olaylar arasında bağlantı kurmaya çalışır.
Bölüm – 1 / Psikoloji Bilimini Tanıyalım
12
8. Hümanistik Yaklaşım
Başlıca temsilcileri, Abraham Maslow (1867 1946) ve Carl Rogers (1902 - 1987)’tır.
Her insanı öznel ve bağımsız bir varlık olarak ele
alır. Beslenme, su içme gibi doğal gereksinimlerin
yanında psikolojik yaşam için de güven, saygı ve sevgi
temel gereksinimlerdir. Psikolojik gereksinimlerin öncelikli sıralanması önemlidir. Bunların sırasıyla doyurulması kişiliğin oluşumunu etkiler. İnsan davranışlarını
anlamak için, kendimizi karşımızdaki insanın yerine
koyabilmeli, dünyayı onun bakış açısıyla algılayabilmeliyiz (Empati).
9. Deneysel Psikoloji
Duyum, algı, öğrenme gibi psikolojik olayları objektif bir biçimde ve neden sonuç ilişkisi kurarak laboratuvarlarda araştıran uzmanlık dalıdır. Deneylerini çoğunlukla hayvanlar üzerinde yapar.
ZAFER YAYINLARI
PSİKOLOJİDE UZMANLIK ALANLARI
1. Klinik Psikoloji
Davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisinde
gerekli çalışmaları yapan uzmanlık dalıdır.
Bu alanda çalışan psikiyatristler tıp mezunu olup,
medikal (ilaç) tedavi ve psikoterapi yaparken, psikologlar psikolojik testler yardımıyla psikoterapi yaparlar.
8. Fizyolojik Psikoloji
Biyolojik süreçlerle davranışlar arasındaki ilişkiyi
inceler. Duyu organlarının, beynin, sinir sisteminin, iç
salgı bezlerinin ve iç salgı bezlerinin salgıladıkları hormonların davranışa etkisi gibi konuları ele alır.
2. Psikolojik Danışmanlık
Normal sınırlar içinde kalan herhangi bir uyumsuzluk sorunlarıyla ilgilenirler. Örneğin okuldaki öğrenci
sorunları, iş sorunları, emeklilikte uyumsuzluklar vb.
3. Eğitim ve Okul Psikolojisi
Öğretim ve eğitim konularıyla ilgilenir. Eğitim yöntemleri üzerinde çalışır. Eğitim psikolojisi öğrenme ve
güdü konusunda deneysel çalışmalar yaparak daha
etkili öğrenme yollarını araştırır.
5. Gelişim Psikolojisi
Döllenmeden ölüme kadar geçen süredeki davranış değişikliklerini inceler. Yaşla davranış arasındaki
ilişkiyi araştırır.
Birçok dalı vardır. Çocuk Psikolojisi, Ergenlik Psikolojisi, Yaşlılık Psikolojisi, Hayvan Psikolojisi.
6. Endüstri ve Ticaret Psikolojisi
Personel eğitimi, personelin iş veriminin artırılması, sanayi alanında iş kollarına uygun personelin
seçimi gibi konularda çalışmalar yapan uzmanık dalıdır.
7. Psikometrik Psikoloji
Yeni testler geliştiren, deneysel çalışmalarla var
olan testlerin kullanışlılık derecesini inceleyip değerlendiren, testten elde edilen verileri işlemek için istatistiksel tekniklerden yararlanan ve uygulayan psikoloji
dalıdır.
ZAFER YAYINLARI
4. Sosyal Psikoloji
Kişi - çevre etkileşimini inceler. Toplumsal etkenler ve bu etkenlerin birey üzerindeki etkilerini araştırır.
Toplumdaki değer yargıları, çeşitli tutumları, etkileşimler sosyal psikolojinin önemli araştırma konuları
arasındadır.
Psikolojinin Diğer Bilimlerle İlişkisi
Psikolojinin bugünkü çeşitliliğinin bir yansıması
olarak, çağdaş psikoloji sıklıkla “biyopsikososyal” bir
bilim olarak adlandırılır. Çünkü davranış biyolojik, ruhsal ve toplumsal yönleriyle bir bütün oluşturur. İlişki
içinde olduğu bilimler şöyle sıralanabilir:
1. Sosyoloji: Toplumun insan davranışları üzerindeki etkilerinin araştırılmasında psikoloji sosyolojiden
yararlanır.
2. Psikiyatri:
İnsanlarda görülen anormal
davranışları incelerken psikiyatriden yararlanır.
Psikolojide yalnızca psikoterapiden yararlanılırken,
psikiyatride ilaç ve şok tedavisinden de yararlanılır.
3. Fizyoloji: Beyin, sinir sistemi, iç salgı bezleri
gibi davranışın fizyolojik temellerini araştırırken psikoloji, fizyolojiden yararlanır.
4. Kimya: Davranışlarımız için önemli bir unsur
olan sinir sisteminin kimyasal yapısı konusunda
psikoloji, kimyadan yararlanır.
5. Antropoloji: Psikoloji, bugünün insanının
davranışlarını daha iyi anlayabilmek için ilkel insanın
davranışlarını da bilmek istediğinden özellikle kültürel
(sosyal) antropolojiden yararlanır.
6. Fizik: Duyum ve algı konularında psikoloji, fizikten yararlanır.
7. Ekonomi: İnsan ihtiyaçlarının karşılanmasında
kullanılan araç ve yolların insan davranışları üzerindeki
etkilerinin araştırılmasında psikoloji, ekonomiden yararlanır.
8. Siyaset Bilim: Bireyin içinde yaşadığı toplumu
yönetenlerin aldıkları kararların insan davranışları
üzerindeki etkileri incelenirken psikoloji bu bilimden
yararlanır.
9. Coğrafya: Psikoloji iklim ve yeryüzü şekillerinin
insan davranışları üzerindeki etkilerini incelerken
coğrafyadan yararlanır.
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
1. Betimleyici ve Tanımlayıcı Yöntemler
a) Tarama Yöntemi: Test ve anketler uygulanarak
yapılır. İlk ağızdan bilgi alınır.
Psikoloji Bilimini Tanıyalım / Bölüm – 1
13
b) Görüşme (Mülakat): Kişiliğin değerlendirilmesi
amacıyla yapılır.
Korelasyon: İki değişken arasındaki ilişki miktarını
ve yönünü veren bağıntıdır. Korelasyon katsayısı
+1’den büyük ve –1 den küçük olmayan bir sayıdır. İki
değişken arasında üç ilişkiden söz edilebilir.
c) Gözlem: Bir davranışı amaçlı ve düzenli olarak
incelemek ve izlenimleri kaydetmektir. İki tür gözlemden söz edilebilir:
a) Pozitif Korelasyon: 0.00 dan +1.00’e doğru
giden katsayı ile ifade edilir. İki değişken arasında
doğru orantılı bir ilişki olduğunu gösterir. Yani
değişkenlerden biri artar veya azalırken, diğeri de
onunla birlikte artar veya azalır. Örneğin, verimli ders
çalışmakla başarılı olmak arasında böyle bir ilişki vardır.
— Sistematik (Kontrollü) gözlem: Araştırmacının
bazı koşulları kontrol altında tutarak yaptığı gözlemdir.
Örneğin; araştırmacı ortama büyük yaştaki çocukları
katarak diğerlerinin, akranları ile birlikte iken yaptıkları
davranışlardan farkını gözleyebilir.
d) Biyografiler: Kişinin özgeçmişi, soygeçmişi,
geçirdiği hastalıklar, okul, evlilik, iş yaşamı gibi konular
derinlemesine incelenir.
ZAFER YAYINLARI
— Doğal gözlem: Araştırmacının olaya müdahale
etmeden yaptığı gözlemdir. En önemli özelliği tekrarının
rastlantılara dayanmasıdır.
2. Deneysel Yöntem
İncelenen olayın oluşması için gerekli koşulların
deney yapanlar tarafından meydana getirildiği ve istenildiğinde tekrarlanabilen, araştırmacıya değişken-ler
arasında neden-sonuç ilişkisi bulma fırsatı veren yöntemdir.
Bilim, gelişigüzel bir bilgiler yığını değil, olaylar
arasındaki ilişkileri genel ilke ve yasalarla düzenli şekilde ifade eden sistemli bilgiler bütünüdür. Bilimsel
düşünüşün ve araştırmanın belli ahlaki ilkeler dikkate
alınarak yapılması gerekir. Bu ilkelerin başlıcaları şöyle
sıralanabilir:
— Kontrol grubu;
— Deney grubu;
— Nitel değişken: Eğitim düzeyi, cinsiyet gibi
sayılamayanlardır.
— Nicel değişken: Sayıyla anlatılabilen yaş, boy,
başarı ortalaması gibi değişkenlerdir.
3. İstatistiksel Yöntem
Psikolojide araştırma sonuçlarının sayılarla ifade
edilmesidir.
— Yeterli sayıda gözlem ve deney yapmadan
kolay yoldan sonuçlara varma eğiliminden kaçınmaya
çalışmak,
— Hiçbir bilgiyi, gözlem ve deneyle kanıtlanmadıkça kabul etmemek,
ZAFER YAYINLARI
Deneysel yöntemde iki değişken daha vardır;
c) Nötr Korelasyon: İki değişken arasında ilişki
kurulamayacağını ifade eder. 0.00 ile ifade edilir.
Örneğin ayakkabı numarasının büyük olması ile iyi
resim yapmak arasında ilişki kurulamaz. Alınan değerler 0.00 a yaklaştıkça korelasyon zayıf, +1,00 ya da
–1,00’a yaklaştıkça korelasyon güçlüdür. Örneğin
–0,10 veya +0,30 zayıf korelasyonu, –0,80 veya +0,90
güçlü korelasyonu gösterir.
Araştırmada Etik İlkeler
Araştırmacı deneye başlamadan önce aynı özelliklere sahip denekleri çoğunlukla iki gruba ayırır:
Kontrol grubunun yaşam koşullarında hiçbir değişiklik yapılmaz. Deney grubuna ise, kontrolü araştırmacıda olan bağımsız değişken uygulanır. Amaç, bağımsız değişkenin etkisinin bulunup bulunmadığının,
etkisi varsa ne yönde olduğunun araştırılmasıdır. Deney
sonucunu etkileyen değişken bağımsız değişken, bundan etkilenen değişken ise bağımlı değişkendir. Örneğin uykusuzluğun, dikkat üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir deneyde uyku bağımsız değişken, dikkat
bağımlı değişkendir.
b) Negatif Korelasyon: 0.00 dan –1.00’e doğru
giden katsayı ile ifade edilir. İki değişken arasında ters
orantılı bir ilişki olduğunu gösterir. Yani değişkenlerden
birisi artarken diğeri azalır. Örneğin; ders çalışmamakla
sınıf geçmek arasında böyle bir ilişki vardır.
— Gözlenen olgulardan ve toplanan verilerden
doğru, sağlam, akla uygun sonuçlar çıkartabilmek,
— Önyargılardan,
duygusallıktan,
kişisel
düşüncelerin etkisinden kurtulup tarafsız olmak,
— Bilimsel sonuçları kişisel, dini ve ideolojik
amaçlarla kullanmamak,
— Denekleri araştırma sırasında doğabilecek
tehlikelerden koruyabilmek, onların zarar görmesini
engellemek (Topses, Psikoloji, Ankara: Doğan
Yayıncılık. 1999).
Bölüm – 1 / Psikoloji Bilimini Tanıyalım
14
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
(Psikolojinin Konusu)
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, “Psikolojinin
konusu ne olmalıdır?” sorusuna, değişik
psikologlar tarafından verilen yanıtlardan biri
değildir?
A) Bireyin toplumsal konumunun incelenmesi
B) İnsan ve hayvan davranışlarının incelenmesi
C) İnsan davranışlarının bütün olarak incelenmesi
D) İnsanın çevresine uyum sürecinin incelenmesi
E) Zihinsel süreçlerin incelenmesi
4.
ZAFER YAYINLARI
1.
1
Organizmanın uyarıcılara karşı göstermiş olduğu
gözlenebilen, ölçülebilen, tekrarlanabilen tepkilerine genel olarak verilen isim aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Güdü
B) Uyarım
D) İhtiyaç
E)
5.
TEST
C) Uyum
Davranış
Aşağıdakilerden hangisi davranışın psikolojiye
konu olan özelliklerden değildir?
A)
2.
Davranış, organizmanın gözlenebilen ve
ölçülebilen tepkisidir.
B) Davranışlar uyarıcılara verilen tepkilerdir.
C) Davranışlar her zaman bilinçlidir.
D) Davranışlar basit ya da karmaşık bir amaca
yöneliktir.
E) Davranışlar fizyolojik ve psikolojik olarak bir
bütünlük oluşturur.
Psikoloji insan ve hayvan davranışlarını inceleyen, bu niteliği ile de organizmaların davranışlarını anlamak üzere akılcı yolları kullanan pozitif
bir bilimdir.
Buna göre, psikoloji bilimine ait, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
6.
Gözlenebilen ve yinelenebilen davranışlarla
ilgilenir.
B) W. Wundt’un psikoloji laboratuvarını kurmasıyla bağımsız bir bilim haline gelmiştir.
C) Hayvan davranışları ile ilgilenirken bireyin
davranışları hakkında öndeyide bulunur.
D) Genellikle ruh sağlığı anormal olan bireyleri
inceler.
E) Bireyin çevresine uyum sağlama biçimleriyle
ilgilenir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin inceleme
alanına doğrudan girmez?
Bireyin davranışlarının nedenlerinin ne olduğu
B) Kişiliğin gelişiminde etkili olan faktörler
C) İnsan ve hayvan fizyolojisinin nasıl işlediği
D) Çeşitli uyarıcılara verilen tepkilerin biçimi
E) Zekânın gelişiminde etkili olan faktörler
ZAFER YAYINLARI
A)
Psikolojinin amacı insan davranışlarını incelemektir. Ancak psikoloji hayvan davranışlarını da
inceler. Psikolojinin hayvan davranışlarını da
incelemesinin temel nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hayvan davranışlarına merak duymak
B) İnsan davranışlarına öngörü sağlamak
C) Hayvanları tanıyarak eğitimlerini kolaylaştırmak
D) Hayvanlardan alınacak verimi yükseltmek
E) İnsanların hayvanlardan yararlanmasını
kolaylaştırmak
7.
Psikoloji insanları tanımayı ve anlamayı amaçlar.
Buna göre psikoloji araştırmaları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
A) Davranışların nedenini araştırır.
B) Kendine özgü güvenilir yöntemleri vardır.
C) Ruh sağlığı yerinde olan ve olmayan bütün
bireyleri inceleme alanına alır.
D) Uygulamalı sonuçlar verir.
E) Ruhla ilgili metafizik açıklamalar yapar.
Psikoloji Bilimini Tanıyalım / Bölüm – 1
8.
15
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin sağladığı
yararlar arasında yer almaz?
11.
A)
Bireyin kendisini tanıyarak çevresine uyum
sağlaması
A)
İnsan davranışlarını istenen biçimlere göre
yönlendirme
B)
Organizmada oluşan çatışma, gerginlik,
kaygı gibi durumları gidermeye çalışması
B)
Sonuçlarını deneysel olarak irdeleyebilme
C) Kendine özgü araştırma yöntemlerine sahip
olma
C) Bireyin güncel yaşantıda karşılaştığı sorunları çözmedeki becerisini geliştirmesi
E)
Bireyin çevre üzerindeki denetimi artırılarak
toplumu yönetmesinin sağlanması
D) Araştırma sonuçlarını nesnel olarak inceleme
ZAFER YAYINLARI
D) Daha uyumlu bireyler yetişmesine katkıda
bulunması
9.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojiyi bilim yapan
özelliklerden değildir?
E)
12.
Psikoloji 19. yy.’ın sonlarında konularını ve yöntemlerini ortaya koyarak felsefeden ayrılmış,
bağımsız bir bilim haline dönüşmüştür.
Fizik ve kimya alanındaki yeni gelişmeler
B)
Sanayileşmenin yarattığı sorunların insan
davranışlarına yansıması
Modern bir bilim olarak kurulduğundan bu yana,
psikoloji çeşitli psikologlar tarafından farklı
biçimde tanımlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin konusuna
uygun bir tanım değildir?
Psikolojinin bağımsız bir bilim olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur?
A)
Mevcut verilere dayanarak genel geçer bilgilere ulaşma
A)
Psikoloji, doğru düşünmenin yollarını inceleyen bilimdir.
B)
Psikoloji bilinç olaylarının incelenmesidir.
C) Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarının
incelenmesidir.
D) Psikoloji organizmanın çevresiyle olan ilişkilerinin incelenmesidir.
C) İnsan fizyolojisi ve anatomisi konusundaki
gelişmeler
E)
Psikoloji, bilinçaltının incelenmesidir.
D) Hayvan anatomisi ile benzerliklerin saptanması
E)
İnsan beyninin işlevlerinin belirginleşmesi
13.
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin bir bilim dalı
olarak ortaya çıkışında etkili olmamıştır?
A)
Doğa bilimlerinin geliştirdiği deneysel yöntemler
B) İnsan fizyolojisinin işlevlerinin tanınmasındaki gelişmeler
C) Davranış bozukluklarının tedavisine duyulan
ihtiyaç
D) Felsefenin, ruh konusunda yaptığı çözümlemeler
E) Bireylerin, gelişen sanayi toplumlarına uyum
sağlamada karşılaştığı güçlükler
ZAFER YAYINLARI
10.
Psikolojinin, felsefenin kapsamında ele alındığı
dönemlerde ve ilk kuruluş yıllarında inceleme
konusu yalnızca insanlardı. Günümüzde psikoloji
insanların yanı sıra hayvan davranışlarını da
incelemektedir.
Aşağıdaki durumlardan hangisi hayvan davranışlarının da incelenmesi ile ulaşılmak istenen
amaca uygun değildir?
A)
İnsan davranışlarının anlaşılmasına yardımcı
olmada
B)
İnsanlara zararlı olabilecek işlemlerin yapılmasında
C) Hayvanların özelliklerine göre, türlere ayrılmasında
D) İnsanlara acı veren uyarıcıların hayvanlar
üzerinde uygulanabilmesinde
E)
İnsan ve hayvan davranışlarının ortak yönlerinin bulunmasında
Bölüm – 1 / Psikoloji Bilimini Tanıyalım
16
Psikolojinin bireylere sağladığı yarar, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
15.
Saygınlığın nasıl elde edileceğini öğrenmek
Mutlu olma yollarını araştırmak
Yaşamın insanlar için anlamını bulmak
Kendisinin ve çevresindekilerin davranışlarını daha iyi anlayabilmek
Akla uygun biçimde davranmak
Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin amaçlarından değildir?
A)
İnsan davranışlarının nelerden etkilendiğini
araştırma
B) İnsanın potansiyellerini gerçekleştirmesine
yardımcı olma
C) İnsan davranışlarının nedenlerini kestirebilme
D) İnsan davranışlarının nedenlerini açıklama
E) İnsanlar arası ilişkileri düzenleyici kuralları
belirleme
16.
18.
Davranışlar biyolojik özelliklerle belirlenir.
Davranışların gelişimi zihinsel olgunluk
sonucu gerçekleşir.
C) Uyarıcılar bireyden bireye farklılıklar gösterir.
D) Somut işlemleri gerçekleştirmede bireyin
özgeçmişi önemli rol oynar.
E) Davranışlar içinde yaşanılan toplumun özelliklerine göre belirlenir.
19.
İlkokulun birinci sınıfını geçen bir çocuğun duyduğu sevinç, daha sonraki sınıf geçmelerden
duyduğu sevinçle aynı değildir. Dün dinlenilen ve
haz veren bir şarkı, bugün de haz vermesine rağmen her ikisinin aynı haz olması mümkün
değildir. Çünkü “ikinci haz”a birincinin anıları
katılmış ve onu başkalaştırmıştır.
Bu parçada davranışların hangi niteliği anlatılmak
istenmiştir?
A) Saldırganlık karşılıklıdır
B) Saldırganlık soyaçekimle aktarılır
C) Saldırganlığın şiddeti karşındakinin niyetine
bağlıdır.
D) Saldırganlık kişiden kişiye zamanla değişir.
E) Saldırganlıkta cinsiyet önem taşır
1.A
2.D
3.C
4.E
5.C
6.B
7.E
8.E
9.D
10.D
B) Psikiyatri
D) Biyoloji
E) Fizyoloji
20.
Baş işaretleri bir kişiyi onaylama ya da reddetme
anlamına gelmektedir. Avrupalı ve Amerikalıların
“hayır” yerine başlarını iki yana, Türklerin ise
aşağı–yukarı salladıkları saptanmıştır.
Bu gözlem insanlararası etkileşimde aşağıdakilerden hangisini vurgular?
A)
Yaşanılan fiziki çevre bireyin davranışlarında
etkilidir.
B) Bireyin psikolojik durumu etkileşimde önem
taşır.
C) Kültürler arası iletişimde farklılıklar vardır.
D) Sözsüz iletişim, sözel olandan daha önemlidir.
E) Anormal insanların yüz ifadeleriyle konuşmaları arasında çoğu kez bir uyum görülmez.
ZAFER YAYINLARI
Arabanıza kaza ile çarpan birine, arabanızı kasıtlı
çizen birinden daha az sinirlenirsiniz. Yine çok
canınız yansa bile ayağınıza kaza ile basan
birine, bile bile basan birinden daha az sinirlenirsiniz.
Buna göre; saldırganlık konusunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
Psikoloji davranış bilimi olduğundan hem insanı
konu alan bilimlerle hem de insanın yaşadığı
fiziksel ve sosyal çevreyi inceleyen bilimlerle
ilişkilidir. Onların bulgularından yararlandığı gibi,
diğer bilimlere de katkı sağlar.
Psikoloji davranış bozukluklarının incelenmesi ve
tedavisi konusunda hangi bilim dalı ile etkileşim
içindedir?
A) Sosyoloji
C) Antropoloji
A) Benzerliği
B) Değişkenliği
C) Sürekliliği
D) Karmaşıklığı
E) Kişisel oluşu
17.
Yedi yaşından küçük bir çocuk, verilen bir dizi
sopayı boy sırasına dizmesi istendiğinde bunu
başarabilir. Ancak bu işlemi mantığa göre değil,
sınama yanılma yoluyla sağlar. Yedi yaşından
sonra ise bu sorunu bir mantığa göre çözer.
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A)
B)
ZAFER YAYINLARI
14.
11.A
12.A
13.C
14.D
15.E
16.B
17.C
18.B
19.B
20.C
Psikoloji Bilimini Tanıyalım / Bölüm – 1
17
PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM
(Psikolojinin Uzmanlı k Alanları )
1.
4.
Psikologlar sosyal etmenlerin birey üzerindeki
etkileriyle de ilgilenirler. Küçüklü - büyüklü çeşitli
gruplarla kişiler arası sosyal etkileşimleri incelerler. Çünkü kişilik toplumda gelişir.
A)
Gelişim Psikolojisi
B)
Klinik Psikoloji
ZAFER YAYINLARI
Yukarıdaki paragrafta psikolojinin hangi alt dalından söz edilmektedir?
C) Danışmanlık Psikolojisi
D) Sosyal Psikoloji
E)
2.
Uygulamalı Psikoloji
B)
Yaşa ve cinsiyete bağlı davranış değişikliklerini inceler.
Bireyin yaşa bağlı olarak geliştirdiği davranışları
inceleyen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Gelişim Psikolojisi
B)
Uygulamalı Psikoloji
D) Deneysel Psikoloji
E)
Klinik Psikoloji
Erikson’a göre 1–3 yaşlarında çocuk ilk özerklik
deneyimlerine giriştiğinde, bunun engellenmesi
daha sonra çocukta utanç duygusunun ortaya
çıkmasına ve karar verme güçlüğüne neden olabilir.
Bu durum psikolojinin en çok hangi dalını
ilgilendirir?
Aşağıdakilerden hangisi gelişim psikolojisinin
temel özelliğini yansıtır?
Duygusal bozukluklara tanı koyar ve psikoterapi ile tedavi eder.
2
C) Sosyal Psikoloji
5.
A)
TEST
A)
Klinik psikoloji
B)
Eğitim psikolojisi
C) Sosyal psikoloji
D) Gelişim psikolojisi
C) Çeşitli alanlara uygulanabilme özelliği vardır.
E)
Psikometrik psikoloji
D) Kitle iletişim araçlarının insan davranışlarına
olan etkisini inceler.
3.
Bireylere meslek seçimi
yönelmede yardımcı olur.
ve
mesleğe
İçe dönük bir kız öğrencinin davranışları daha
çok hangi psikoloji dalının konusuna girer?
6.
ZAFER YAYINLARI
E)
Radyo, TV, basın gibi kitle iletişim araçları, insanların düşünce, beğeni ve eğilimlerinin biçimlenmesinde etkili olmaktadır. İnsanlar bir filmi
seçerken basında çıkan eleştirilerin, bir çamaşır
deterjanını alırken reklamların, bir siyasal
düşünceyi benimserken gazete ve dergilerin etkisinde kalmaktadır.
Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki psikoloji dallarından hangisini ilgilendirmektedir?
A)
Endüstriyel Psikoloji
A)
Eğitim psikolojisi
B)
Eğitim Psikolojisi
B)
Endüstri psikolojisi
C) Danışmanlık psikolojisi
C) Klinik psikoloji
D) Psikometrik Psikoloji
D) Gelişim psikolojisi
E)
E)
Klinik Psikoloji
Sosyal psikoloji
Bölüm – 1 / Psikoloji Bilimini Tanıyalım
18
7.
10.
Çağımızda psikolojinin giderek daha etkili hale
geldiğini görmekteyiz. Eğitim, Tıp, Adalet, Sanayi
gibi alanlar buna örnek gösterilebilir.
Aşağıdaki psikoloji dallarından hangisi bunları
konu edinmektedir?
A)
Sosyal psikoloji
B)
Uygulamalı psikoloji
Deneysel psikoloji
Sosyal Psikoloji
B)
Endüstri Psikolojisi
D) Eğitim Psikolojisi
E)
ZAFER YAYINLARI
E)
A)
C) Klinik Psikoloji
C) Klinik psikoloji
D) Gelişim psikolojisi
Psikolojinin; güdüleme, öğrenme gibi konulardaki bulgularını kendi alanında kullanarak insanları daha iyi yetiştirmeyi amaçlayan alt dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
11.
Gelişim Psikolojisi
Son yirmi yıl içinde bazı Amerikan okullarında
“açık sınıf ortamı” adı verilen yeni bir yaklaşım
benimsenmiştir. Bu modelde, öğrencilerin bazıları bir köşede kendi başlarına okurken, bir kaçı
bilimsel araştırma projesi üzerinde tartışabilir, bir
diğer grup da öğretmeni dinliyor olabilir.
Öğrenme sürecinde verimi arttırmak için geliştirilmiş bu uygulama psikolojinin hangi dalı
içerisinde incelenebilir?
8.
Öğrenmenin ön koşullarından birisinin güdülenme olduğunu ileri sürüp, “güdü-başarı” ilişkisini
ortaya koyan psikoloji dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
Eğitim psikolojisi
B)
Klinik psikoloji
C) Deneysel psikoloji
D) Sosyal psikoloji
A)
Danışmanlık psikolojisi
B)
Okul ve eğitim psikolojisi
E)
12.
C) Klinik psikolojisi
D) Gelişim psikolojisi
E)
Deneysel psikoloji
Gelişim psikolojisi
Psikolojinin hukuk, tıp, eğitim, endüstri v.b gibi
alanlarda kullanılmasından doğan psikoloji dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Eğitim Psikolojisi
B)
Gelişim Psikolojisi
C) Uygulamalı Psikoloji
D) Psikometrik Psikoloji
9.
Suç işlemiş bireylerin psikolojik durumları ve
davranışlarını doğrudan inceleyen psikoloji dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
ZAFER YAYINLARI
E)
13.
Sosyal Psikoloji
Üretimde verimin artırılması için çalışanları güdüleyen etkenleri, hizmetiçi eğitimi, eleman seçimi gibi konuları doğrudan inceleyen psikoloji dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sosyal Psikoloji
A)
Endüstri Psikolojisi
B)
Endüstri Psikolojisi
B)
Gelişim Psikolojisi
C) Gelişim Psikolojisi
D) Adalet Psikolojisi
E)
Deneysel Psikoloji
C) Klinik Psikoloji
D) Eğitim Psikolojisi
E)
Sosyal Psikoloji
Psikoloji Bilimini Tanıyalım / Bölüm – 1
14.
19
Psikolojinin kullandığı test, anket ve ölçme
tekniklerini geliştiren psikoloji dalı, aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Sosyal psikoloji
B)
Deneysel psikoloji
17.
Aşağıdaki konulardan hangisi Endüstri Psikolojisinin doğrudan ilgi alanına girmez?
C) Psikometrik psikoloji
D) Gelişim psikolojisi
15.
Klinik psikoloji
Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin
konusu olamaz?
A)
Liderlik ve özellikleri
B)
Kişi - grup etkileşimi
A)
Davranış bozukluklarını giderme
B)
İşletmeye personel seçme
C) Hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim
ZAFER YAYINLARI
E)
Endüstri ve işletmelerde kişilerin, birbirleriyle,
işletmeyle, teknoloji ve araç - gereçle etkileşimi
konuları ile ilgilenen psikoloji dalı Endüstri Psikolojisidir.
D) Personele en verimli olacakları görevleri
verme
E)
İş ve verim değerlendirmesi yapma
C) Grubun büyüklüğü
D) Tutumların değişmesi
E)
Test ve anketler
18.
“1938 de Orson WELLES’in hazırladığı Merihten
Gelenler adlı radyo oyunu, radyolarını sonradan
açanlar için dünyanın Merihliler tarafından işgali
şeklinde anlaşılıyor ve paniğe kapılıyorlar. Büyük
kayıplar oluyor, insanlar ıssız yerlere kaçıyorlar.
Bu sırada II. Dünya Savaşının da başlama
olasılığı, olayın büyümesine neden oluyor.
Bu olaya konu olan bireylerin davranışı hangi
psikoloji dalı ile açıklanabilir?
A)
Sosyal psikoloji
B)
Psikometrik psikoloji
C) Eğitim psikolojisi
D) Klinik psikoloji
E)
Gelişim psikolojisi
Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojiyi en az
ilgilendirir?
ZAFER YAYINLARI
16.
Psikolojinin dallarından biri olan sosyal psikoloji,
insanın sosyal ortamdaki ya da sosyal uyarıcılar
karşısındaki davranışlarını konu edinir.
A)
Bireylerin davranışlarına sosyal ortamın etkileri
B)
Bireylerin davranışlarında görülen aksaklıklar ve bunların giderilme yolları
C) Sosyo - kültürel kurum ve değerlerin bireylerin tutum ve davranışlarına etkisi
D) Değişik grup - ortam ve üyeliklerin kişiliği
nasıl etkileyip şekillendirdiği
E)
Bireylerin sosyal ortamı etkileyip değiştirme
yönündeki çabaları
Bölüm – 1 / Psikoloji Bilimini Tanıyalım
20
19. Normalden farklılık gösteren davranışlar ile bunların giderilme yolları üzerinde çalışmalar yapan,
psikolojinin en yaygın ve eski uygulama alanlarından biri olan dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Klinik Psikoloji
B)
Sosyal Psikoloji
22.
Davranış bozukluklarını teşhis edip, tedaviye
yönelen psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişilik psikolojisi
B) Endüstri psikolojisi
C) Gelişim psikolojisi
D) Sosyal psikoloji
E)
Klinik psikoloji
C) Eğitim Psikolojisi
D) Endüstriyel Psikoloji
20.
Deneysel Psikoloji
23.
Toplumsal - kültürel kurumlar ile değerlerin,
değişik grup - ortam ve üyeliklerinin, teknoloji ve
bilim gibi kurumların, bireyin davranışlarını,
inançlarını, tutumlarını ve kişiliğini nasıl etkileyip
biçimlendirdiğini inceleyen; bu konudaki ilkeleri
belirlemeye, kuramları oluşturmaya çalışan
psikoloji dalıdır.
ZAFER YAYINLARI
E)
ll. Psikoloji, toplumsal çevrenin bireye etilerini
ele almalıdır.
lll. Psikoloji, “Hangi konu kime nasıl anlatılmalıdır?” sorusuna yanıt arar.
lV. Psikoloji, zihinsel süreçleri incelemelidir.
Yukarıda sıralanan psikoloji alanları aşağıdakilerden birine karşılık gelmemektedir.
Bu alan, aşağıdakilerden hangisidir?
Bu parçada özellikleri belirtilen psikoloji dalı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Klinik psikoloji
B)
Sosyal psikoloji
B) Gelişim Psikolojisi
C) Sosyal Psikoloji
D) Bilişsel Psikoloji
D) Deneysel psikoloji
E)
A)
Klinik Psikoloji
B)
Danışmanlık Psikolojisi
Bir beyaz eşya firması, kendini uluslararası alanda geliştirmek amacındadır. Bu nedenle de üretimi arttırmak ve satışlarını maksimum seviyeye
getirmek istiyor.
Bunu amaçlayan bir firma aşağıdaki psikoloji dallarından hangisinden yararlanmak zorundadır?
A) Kültürel Psikoloji
B) Endüstriyel Psikoloji
C) Klinik Psikoloji
C) Gelişim Psikolojisi
D) Gelişim Psikolojisi
E) Psikometrik Psikoloji
D) Sosyal Psikoloji
2.B
24.
ZAFER YAYINLARI
İnsan gelişiminin değişik dönemlerinde ortaya
çıkan davranışlar ile çeşitli çevre koşullarının ve
kalıtımın, davranışları nasıl etkilediğini araştırıp;
ilgili ilkeleri belirlemeye ve açıklayıcı kuramları
geliştirmeye çalışır.
E)
Klinik Psikoloji
Eğitim psikolojisi
Özellikleri belirtilen psikoloji dalı aşağıdakilerden
hangisidir?
1.D
A) Eğitim Psikolojisi
C) Psikometrik psikoloji
E)
21.
l. Psikoloji, organizmanın doğumundan
ölümüne kadar olan aşamalarını inceler.
Deneysel Psikoloji
3.C
4.A
5.D
6.E
7.B
8.B
9.D 10.D 11.A 12.C 13.A 14.C 15.E 16.A 17.A 18.B 19.A 20.B 21.C 22.E 23.E 24.B
Download

lys pisiko-sos-mantik soru