İdare Hukuku
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İdare Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Ülkemizde Şûra-yı Devlet adı ile kurulan ve idare hukukunun
gelişmesinde önemli rol oynayan kuruluş aşağıdakilerden
hangisidir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi kamu hizme nin ilkelerinden biri
değildir?
A) Devamlılık
A) Anayasa Mahkemesi
B) Değişebilirlik ve uyarlanma
B) İdare Mahkemesi
C) Kamu hizmetlerinde bedavalık
C) Danıştay
D) Kamu tüzelkişi tara ndan görülme
D) Yüksek Askerî Şûra
E) Eşitlik ve tarafsızlık
E) Bölge İdare Mahkemesi
2.
7.
Aşağıdakilerden hangisi Başbakanlık Merkez Teşkila nın ana
hizmet birimlerden biri değildir?
A) TBMM
A) Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
B) Başbakanlık
B) Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
C) Danıştay
C) İnsan Hakları Başkanlığı
D) Bakanlar Kurulu
D) Vakıflar Genel Müdürlüğü
E) İçişleri Bakanlığı
E) Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü
3.
8.
Köy Kanunu'na göre nüfusu hangi aralıkta olan birimler köy
olarak adlandırılmaktadır?
B) Kamu huzuru
B) 100'den çok - 2000'den az
C) Kamu sağlığı
C) 150'den çok - 1000'den az
D) Bireysel ahlak
D) 150'den çok - 1500'den az
E) Genel ahlak
E) 150'den çok - 2000'den az
9. I. Bir tüzel kişisine bağlı olma
Hukuk sistemimizde düzenleyici işlemler ne zaman yürürlüğe
girer?
II. Bir kamu tüzel kişisine bağlı olma
A) Açıklanmaları ile
III. Kamu tüzel kişisine kamu hukuku bağı ile bağlı olma
B) İmzalanmaları ile
IV. Kamu tüzel kişisine özel hukuk bağı ile bağlı olma
Yukarıdakilerden hangileri kamu görevlisi olabilmenin şartları
C) Yayımlanmaları ile
arasında yer alır?
D) Tebliğleri ile
A) I ve II
E) Öğrenilmeleri ile
5.
Aşağıdakilerden hangisi "kamu düzeni kavramı" içinde yer alan
unsurlardan biri değildir?
A) Kamu güvenliği
A) 100'den çok - 1500'den az
4.
Devlet adına yapılan im yaz sözleşmelerinde aşağıdakilerden
hangisinin görüşünün alınması zorunludur?
B) I ve III
Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme türlerinden biri değildir?
C) I ve IV
A) İm yaz sözleşmesi
D) II ve III
B) İl zam sözleşmesi
E) II ve IV
C) Yer al ve yer üstü servetlerinin işle lmeleri sözleşmeleri
D) Orman işletme sözleşmeleri
E) Kamu ihale sözleşmeleri
2013PS12-2
11
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
10. I. Devlet Memurları Kanunu, beş sınıf öngörmektedir.
14. Memurlar için öngörülen haklar ve yasaklar ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlış r?
II. Kanunda öngörülen sınıflar dışında memur çalış rılamaz.
A) Öğre m üyeleri; siyasi par lere üye olabilir, siyasi par lerin
merkez organları ile onlara bağlı araş rma ve danışma
birimlerinde görev alabilirler.
III. Devlet memurları, aldıkları eği mlere göre sınıflara ayrılırlar.
IV. Bir sını an göreve başlayan memur, kendi isteği dışında
başka bir sını a çalış rılamaz.
B) Silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetleri mensuplarına dernek
kurma ve üye olma yasağı ge rilebilmektedir.
Yukarıdakilerden hangileri sınıflandırma ilkesi açısından
yanlış r?
C) Devlet memurlarının sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilmesi
ve bunlara üye olabilmesi serbest hâle ge rilmiş r.
A) I ve II
D) 2011 Anayasa değişikliği ile devlet memurlarına toplu
sözleşme imkânı sağlanmış r.
B) I ve III
C) I ve IV
E) Memurlar, Türk Ticaret Kanunu'na göre tacir veya esnaf
sayılmalarını gerek recek bir faaliye e bulunamazlar fakat
anonim şirketlerde yöne m kurulu üyesi olabilirler.
D) II ve III
E) II ve IV
15. Aşağıdakilerden hangisi uyarma cezasını gerek ren hâllerden
biri değildir?
11. Devlet memuru olabilme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
A) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek
A) Herhangi bir suçtan yargılanıyor olmak, memurluğa engel
değildir.
B) Usulsüz müracaat veya şikâye e bulunmak
C) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta
bulunmak
B) Taksirle işlenen suçlardan mahkûm olmak, memurluğa engel
değildir.
C) Bir yıldan az hapis cezasına mahkûm olmak, memurluğa engel
değildir.
D) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya
ilgisiz kalmak
E) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek
D) Yargısal rüşt sahibi olmak, memurluğa engel değildir.
E) Rüşvet ve hırsızlık suçlarından alınan mahkûmiyet, affa
uğramışsa memurluğa engel değildir.
16. Fiilin ağırlık derecesine göre memura verilebilecek kademe
ilerleme cezası hangi süreler arasındadır?
A) 1 - 1.5 yıl arası
12. Devlet Memurları Kanunu'na göre, memurlar ne zaman mal
beyanında bulunmalıdır?
B) 1 - 2 yıl arası
A) Memurluğa müracaat e klerinde
C) 1.5 - 2 yıl arası
B) Memurluğa girişlerinde
D) 1 - 3 yıl arası
C) Ciddi oranda mal varlığında ar ş olduğunda
E) 1.5 - 3 yıl arası
D) Her yıl ocak ayında
17. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını vermeye yetkili
birim aşağıdakilerden hangisidir?
E) Memuriyetleri sona erdiğinde
A) Atamaya yetkili amir
13. Aşağıdakilerden hangisi devlet memurunun hediye alma yasağı
kapsamındadır?
B) Disiplin amiri
A) Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer
nitelikte olanlar
C) Disiplin kurulu
D) Yüksek disiplin kurulu
B) Halka açık yarışmalar, kampanyalar veya etkinliklerde
kazanılan ödül veya hediyeler
E) Disiplin soruşturmacısı
C) Herkese açık konferans, sempozyum veya buna benzer
etkinliklerde verilen ha ra niteliğindeki hediyeler
D) Tanı m amacına yönelik, herkese dağı lan ve sembolik değeri
bulunan reklam ve el sanatları ürünleri
E) Finans kurumlarından kendisine sağlanan özel uzun vadeli ve
faizsiz krediler
2013PS12-2
12
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Aşağıdakilerden hangisi idarenin mal edinme yollarından biri
değildir?
23. Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanı içerisinde
değildir?
A) Bağış
A) Organik anlamda idarenin idari faaliyetleri
B) Sa n alma
B) Özel hukuk kişilerinin idari işlemleri
C) Miras
C) İk sadi Kamu Kuruluşlarının kamu hukukuna tabi faaliyetleri
D) Kamulaş rma
D) İdarenin ekonomik kolluk faaliyetleri
E) Özelleş rme
E) Kanunlarla adli yargının görevli kılındığı konular
19. Kamusal mallarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
24. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası'nda idari vesaye n
nedeni olarak sayılmamış r?
A) Kamulaş rılamazlar.
B) Kiralanamazlar.
A) Hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde
yürütülmesi
C) Haczedilemezler.
B) Kamu görevlerinde birliğin sağlanması
D) Zamanaşımı ile kazanılamaz.
C) Toplum yararının korunması
E) İpotek ve rehin işlemleri yapılamaz.
D) Mahallî ih yaçların gereği gibi karşılanması
E) Merkezden yöne min güçlendirilmesi
20. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk kişilerinin taşınır mallarının,
bedeli ödenmek kaydıyla mülkiye nin ya da kullanım yahut
yararlanma hakkının idareye cebri geçişini öngören usuldür?
25. Devlet Denetleme Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Kamulaş rma
A) Cumhurbaşkanı
B) Özelleş rme
B) TBMM
C) Devletleş rme
C) Başbakan
D) İs mval
D) Bakanlar Kurulu
E) Geçici İşgal
E) Anayasa Mahkemesi
21. Memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yetkilerini kullanırken
işledikleri kusurlardan doğan tazminat davaları aşağıdakilerden
hangisi aleyhine açılır?
A) Memurun kendisi aleyhine
B) Emri vermiş olan memurun amiri aleyhine
C) İdare aleyhine
D) Kusur sahibi aleyhine
E) Zarar gören aleyhine
22. Türkiye'de Danıştay hangi tarihte kurulmuştur?
A) 1868
B) 1876
C) 1924
D) 1961
E) 1982
2013PS12-2
13
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Download

İdare Hukuku