RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
“ÇANAKKALE
RUHU”
RESİM SERGİSİ
15 NİSAN
ÇARŞAMBA
Saat: 14.00
Necmett n Erbakan
Ün vers tes
Ahmet Keleşoğlu
Eğ t m Fakültes
B Blok
Fuaye Alanı
www.konya.edu.tr
Ahmet Keleşoğlu Eğ t m Fakültes Res m-İş Eğ t m Anab l m Dalı
Öğret m Elemanları ve öğrenc ler n n hazırlamış olduğu
“Çanakkale Ruhu” s ml res m serg s ne
katılımınız b zler onurlandıracaktır.
Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK
Dekan
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Rektör
Download

“ÇANAKKALE