Editörden / Editorial
J Med Updates 2014;4(1):iv
doi:10.2399/jmu.2014001000
Online yay›n tarihi / Published online: May›s / May 5, 2014
Dördüncü y›la girerken
Fourth year’s eve
Sevgili Meslektafllar›m,
Dear Colleagues,
Zaman çok h›zl› geçiyor. Sürekli E¤itim ve
Bilimsel Araflt›rmalar Derne¤i Baflkan› olarak,
sizlerle Journal of Medical Updates dergimizin
4. y›l›nda ve 4 cildinde buluflmaktan mutluluk ve
onur duyuyorum.
Bafllang›çta dergimizin resmi dillerini Türkçe ve ‹ngilizce olarak duyurmufltuk. Ancak geçen
y›l, yaz›lar›m›z› daha genifl bir okuyucu kitlesine
ulaflt›rmak için yay›n›m›za tamamen ‹ngilizce
olarak devam etme karar› ald›k. Dergimiz tüm
KBB alanlar›n›n yan› s›ra alerji, pediatri, nöroloji, nöroflirürji, anesteziyoloji, radyoloji ve gö¤üs
hastal›klar› gibi ilgili alanlar› da içine alacakt›r.
Time goes so quickly, and we have reached our 4th
year. As the chair of Continuous Education and
Scientific Research Association (CESRA), Turkey, it
is my pleasure and honor to welcome you to the forth
year and forth volume of our journal, “Journal of
Medical Updates”.
Cemal Cingi
[email protected]
Dergimiz bu y›l da hem bas›l›, hem de çevrimiçi olarak yay›nlanacakt›r.
Although initially we had announced that the
formal languages of the journal will be both English
and Turkish, last year we decided to publish all papers
in English in order to reach to a wider population.
Besides all ENT topics, our journal will continue to
cover related specialties of ENT such as allergy, pediatrics, neurology, neurosurgery, anesthesiology, radiology, pulmonology and etc.
Yay›mlanm›fl tüm makalelere web sitemizden (www.jmedupdates.org) ulafl›labilecektir. Yaz›lar›n aç›k eriflim
yay›mlanmas› derne¤imizin bir e¤itim hizmeti olup, birçok aç›k eriflim dergisinin aksine, yazarlardan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
“Journal of Medical Updates” will continue
in both print and online. All articles will be available on our website
(www.jmedupdates.org) as online version. It will be completely free to publish your scientific work here, on the contrary of most open access journals.
Dergimizin dünyan›n çeflitli bölgelerinden seçilmifl önde gelen
araflt›rmac›lardan oluflan editörleri bulunmaktad›r. Nazik destekleri
için onlara flükran duymaktay›z. Dergimizin bu emekleme evresindeki titiz çal›flmalar› ile de¤erli katk›larda bulunan editor ekibine ve yay›mc›m›z Deomed’e teflekkürlerimi sunuyorum.
Our journal has a distinguished editorial board composed of leading
surgeons and researchers from around the world. We are very thankful to
them for their kind contribution. Many thanks to our editorial team and
our publishers for their genuine effort in growing of our journal.
Sizi ilk yaz›n›z› “Journal of Medical Updates” dergimize göndermeye davet ediyor, de¤erlendirme ve son karar sürecinin gerekli
titizlikte ama çok k›sa olaca¤›na söz veriyorum.
I would like to invite you to submit your latest manuscripts to Journal
of Medical Updates. I promise a fast but meticulous review and final decision.
Herhangi bir konuda veya dergimizde yaz› de¤erlendirmek için
lütfen benimle temasa geçmekte tereddüt etmeyiniz.
Please do not hesitate to contact me if you have any questions about the
journal or to volunteer to be a reviewer.
iv
Sevgilerimle
Best regards,
Dr. Cemal Cingi
Cemal Cingi, MD
Editör
Editor-in-Chief
Journal of Medical Updates
Download

Ek Dosyayı İndir