|569
İndeks
A
A grubu beta hemolitik streptokok 314
Adeziv kapsülit (donuk omuz) 74
Adson testi 78
A¤r› 24,292
A¤r› ölçüm yöntemleri 548
Ailesel Akdeniz Atefli 390-393, 454
klinik 390-391
tan› kriterleri 392
tedavi 392
Ailesel so¤uk otoinflamatuar sendrom (FCAS) 400-402
Akut faz proteinleri 32,132,181,391
CRP 32,132,181,317,331,335,391
ferritin 32
fibrinojen 32,391
serum Amiloid A protein 32
Akut gut artriti (bkz Gut)
Akut hemartroz 452
Akut romatizmal atefl 58,314-321
klinik 315
artrit 315
cilt alt› nodülleri 316
eritema marginatum 316
kardit 316
kore (Sydenham Koresi) 316
Jones kriterleri 315,317
Alt›n tuzlar› 137
Akromegali 58,456
Amiloidoz 56,130,131,458,486
ailesel Akdeniz atefli 391
romatoid artrit 130
Amiyopatik dermatomiyozit 214
Aneljezi 550
Anjiografi 343,370,373
Ankilozan spondilit 26,57,252
klinik 254
periferik eklem tutulumu 255
eklem d›fl› bulgular 256
tan› kriterleri 254,255
radyoloji 260-261
tedavi 263-264
Anti-A2/Anti-R33 antikor 45
Anti-_2 glikoprotein 1 antikor 203,206,482
Anti-CCP antikor 44,45,132
Anti-ds-DNA antikor 42,47,51,182,184
Anti-fosfolipid antikor sendromu 182, 203-209, 482
klinik 204
trombozis 204
obstetrik bulgular 204
katastrofik 205
s›n›fland›rma 206
laboratuvar 205
tedavi 207,208
Anti-glomerüler bazal membran hastal›¤› (bkz.Good-pasture hastal›¤›)
Anti-histon antikor 43, 47, 182
Antijen 97
antijen ifllenmesi ve sunumu 101
Anti-kardiyolipin antikor 184,203,206,482
Antikoagülan tedavi 208,482
Antikorlar 106,107
do¤al 38
antikor reseptörleri 107
Antinükleer antikor (ANA) 33, 39,181,184,226
boyanma örnekleri 34, 49,50
Anti-nötrofil sitoplazmik antikor(ANCA) 34,43, 347
atipik ANCA 43,347
c-ANCA 34,43,51,347
p-ANCA 34,43,51,347
Anti-nükleozom antikor 43,182
Anti-ss DNA antikor 43
Anti-Scl-70 (topoizomeraz I) antikor 42,226
Anti-sentromer antikor 47,226
Anti-sentetaz antikor 216
Anti-sentetaz sendrom 214
Anti-Smith (Sm) antikor 49,182
Anti- SS-A (Ro) antikor 46,47,49,182,198
Anti- SS-B (La) antikor 46,47,49,182,198
Anti-T lenfosit tedavi (Abatacept)187,202,511,512
Anti-TNF tedavi 163, 217, 236, 333, 336, 341, 346, 351, 376, 386,
392, 471, 511-515
Antraljik yürüyüfl 26
Aortik ark sendromu (bkz.Takayasu arteriti) 338
Artrografi 36
Artrosentez 14,30,56
Artroplasti 300
Artroskopi 36,37,295
ASO 317
Aseptik nekroz (bkz Osteonekroz)
Aspirin 136,207,299,376,482
Afl›r› duyarl›l›k reaksiyonu (Tip1-IV) 112-113
Ateroskleroz 188,340
Atlantoaksiyal subluksasyon 60
Azathioprine 137, 135, 186, 216, 236, 333, 336, 325, 326,
330-333, 341, 346, 371-374, 386, 504-506
B
Baker kisti 67,129
Balanitis sirsinata 84
Bakteriyel endokardit 58,320,328
BASDAI skoru 262
Bel a¤r›s› 60
akut lomber strain/sprain 61
brusella spondiliti 61
lomber disk hernisi ve radikülopati 61
lomber spondiloartroz 61
570|
Behçet hastal›¤› 58,326,378-387
klinik 379
tan› kriterleri 384
tedavi 385-387
Bifosfonatlar 423,434
Biyolojik ajanlar 511-517
Bosentan 228
Boyun a¤r›s› 59
akut servikal strain 59
atlantoaksiyal subluksasyon 60
servikal disk hernisi ve radikülopati 60
servikal spondilitik miyelopati 60
servikal spondiloartroz 60
Brusellöz ve romatolojik bulgular 308,309
Burger hastal›¤› 326,340
Bursa 19
Bursit 54,73,75,76
Böbre¤e s›n›rl› vaskülit 326
C
Carey Cooms üfürümü 316
Charcot eklemi
Churg-Strauss sendromu 325,326,353-358
Cogan sendromu 326,340,373-374
Coombs pozitif hemolitik anemi 180
Co-trimoxazole 352
Cox-1 ve Cox-2 inhibitörleri 299,300,490,491
Cryptococcosis (bkz enfeksiyöz artritler) 312
D
D vitamini 422,431
DAS-28 135,138
DeQuervain hastal›¤› 75
Deri alt› (subkütan) nodüller 83,130,316
DMARD grubu ilaçlar 135,138,162,163,499-510
Dermatomiyozit-Polimiyozit 47,48,210-218
Dev hücreli arterit (temporal arterit)
temporal arter biyopsisi 330
Daktilit 275
Diabetes mellitus 455
Dirsek a¤r›s› 64
Diskoid lupus 82,85,175
Diz a¤r›s› 66,67
Diz eklem artroplastisi 542,543
Do¤al öldürücü hücre (NK) 100
D-penisilamin 163,228
Dupuytren kontraktürü 75
E
Ehler Danlos sendromu 340
Eklem
kat›l›¤› (sabah sertli¤i) 5,292
krepitasyonu 54,292
s›cakl›¤› 25
s›n›fland›r›lmas› 12
sinartroz (hareketsiz) 12
amfiartroz (hafif hareketli) 12
diartroz (hareketli) 12-13
fonksiyon bozuklu¤u s›n›flamas› 27
fliflli¤i 25
El bilek 75,78
Elastin 19,21
EKG 316,317
Eklem tümörleri 472-475
benign 472
malign 474
Elektromiyografi (EMG) 335
Enfeksiyöz artritler 304-313
Enteropatik artrit (bkz Spondiloartropatiler)
Entezis 19
Entezit 275
Eozinofilik fasiitis 229
Epikondilit 64,75
Episklerit 88,95,130
Ergot alkoloidleri 328
Eriflkin Still hastal›¤› 231-237
klinik 232
laboratuvar 233
s›n›flama 235
tedavi 236
Eritema migrans 309
Eritema nodozum 83,94
Eritrosit sedimentasyon h›z› 32,295317,331,335,339
Esansiyel kriyoglobülinemik vaskülit 325,326
F
Felty sendromu 130
Fibrillin 19,21
Fibromiyalji sendromu 438-450
klinik 441
tan› kriterleri 443
tedavi 444-447
Fizik tedavi uygulamalar› 70, 73-75, 77, 78, 139, 297, 298, 446,
521-523
Fotosensitivite (günefl duyarl›l›¤›) 82,84,174
G
Gebelik 392
antifosfolipid antikor sendromu 206-208,482
lupus 187,478,479
romatoid artrit 483
skleroderma 485
ailesel Akdeniz atefli 485,486
Gebelikte romatizmal hastal›klar ve tedavi 478-487
Genital ülser 84,96,379
|571
Gottron papülleri 82,213
Gut 56,282-287
akut gut artriti ve tedavi 25, 284, 286
ara dönem 284
asemptomatik hiperürisemi 283
kronik gut 284
primer gut, sekonder gut 283,283
monosodyum ürat kristalleri 16,55,282
hiperürisemi tedavisi 286
allopurinol 286
probenecid 286
febuxostat 286
nöbetlerin profilaksisi 286
ürat tafllar› 284
akut ürat nefropatisi 285
kronik ürat nefropatisi 285
ürik asit metabolizmas› 282
Good-Pasture hastal›¤› 347
Görüntüleme yöntemleri 35-36
H
HBV 342,346,365
HCV 365,366
Heliotrop rafl 82,85,94,213
HLA 35,114-116
Hemakromatozus 453
Hemofili 452
Henoch-Schönlein purpura 325,326, 359-364
Hidroksiapatit kristalleri (bkz Apatit kristalleri)
Hidroksiklorakin 136, 135, 163, 185, 217, 236, 471, 480, 502, 503
Hiperimmünglobulin D 394-398
Hiperlipoproteinemi 456
Hiperosteoartropati 407
Hipertirodizm 456
Hipokomplamentemik ürtikeryal vaskülit 326
Hipoparatiroidizm 455
Hipotroidizm 456
Histoplazmosis (bkz. enfeksiyöz art.)
Hücre adezyon molekülleri 120,121
immünglobulin süper ailesi 120
integrinler 121
selektinler 121
kadherinler (Cadherin)121
‹
‹dyopatik inflamatuar miyopatiler 48, 210-21
‹mmünite 97
‹mmünkompleksler 35,170, 171,174
‹mmün yan›t 97,107,108
do¤al immünite 108,109
edinsel immünite 108,110,111
hücresel, humoral 111
primer ve sekonder immünite 107
‹mmün sistem organlar›,hücreleri 98-100
‹mmünsüpresif ilaçlar 186, 208, 333, 363,386,481
‹mmün tolerans 98
‹nterferon alfa tedavisi 346,387,392
‹nterleukin-I antagonisti 164, 400, 402,511
‹nterleukin-I reseptör antagonisti 515
‹nterleukin-6 reseptör antagonisti 516
‹ntraartiküler kortikosteroidler 162, 300, 553
‹ntravenöz immünglobulin tedavi 163, 208, 217, 236, 363, 376, 481
‹skelet kas› 18
‹skemik optik nöropati 90
J
Jüvenil idyopatik artrit (JIA)143-165
klinik, alt tipleri 146-158
ay›r›c› tan› 159-161
tedavi 161-163
Jaccoud artriti 315,409
K
Kalça a¤r›s› 65
kalça osteoartriti 66
trokanterik bursit 66
Kalça ve eklem cerrahisi 542-545
kalça eklem artroplastisi 542,543
Kalsinozis kutis 214
Kaplan sendromu 91,130
Kas-iskelet sistemi 12
yap› ve fonksiyonlar› 12-23
Kas kuvvetinin de¤erlendirilmesi 27,212
Kalsiyum pirofosfat dihidrat depolanma hast. (bkz Psödogut)
Kawasaki hastal›¤› 375-377
Kemik 17
Kemi¤in yeniden yap›lanmas› (remodeling) 18
Kemik ç›k›nt›lar› (spur) 25
Kemik mineral ölçümü 421
Kemokinler 119,120
Keratoderma blennorhagica 84
Keratokonjunktivitis sikka 130,193
K›k›rdak 16
Kollajen 19-21
alport sendromu 21
aort anevrizmas› 21
Ehler-Danlos sendromu 21
epidermolizis bülloza 21
kondroplaziler 21
osteogenezis imperfekta 21
Kolflisin 228,284,286,385,392,486,507-508
Koksaljik yürüyüfl 26
Kompleman sistemi 35,109,110
Konjonktivit 89,90
Kortikosteroidler 162, 186, 201, 216, 228, 236, 319, 332, 335, 340,
346, 351, 354, 357, 371, 374, 376, 386, 471, 481, 496-498
572|
klinik kullan›m› 497
yan etkileri 498
Kriyoglobülinemi 35
Kriyoglobülinemik vaskülit 325,326,365-368
Kubital tünel sendromu 65,79
L
Lateral epikondilit (tenisçi dirse¤i) 65, 75
LE hücresi 181
Leflunamid 135,136,162,163,341,503-504
Lenfositler 100
B lenfosit 104-107
antijen tan›mas›, aktivasyonu 104,105
yüzey molekülleri 104
T lenfosit 101-102
aktivasyonu 101,102
alt tipleri CD4+ CD8+ T hücreleri 101-104
Th1,Th2, T h17, Treg hücreler 103
hücre reseptörleri 101
Livedo retikülaris 85
Lokalize poliarteritis nodoza 346
Lomber osteotomiler 534
Lupus antikoagülan› (LA) 44, 182,203,205,206
Lupus band testi 83
Lupus ve gebelik 187,188
Lupus nefriti 171,172,177,178
Lupus pernio 82
Lyme hastal›¤› 30,309,310
Eritema migrans 309
MEFV (MEditerranean FeVer) 390
Meniskusler 19
Metotrexate (MTX) 163, 217, 236, 332, 336, 340, 346, 351, 371, 374,
471, 484, 499-501
MHC sistemi 113-114
Mikobakteriyel artritler 310
Myobacterium bovis 311
Myocobacterium Tuberculosis 310,311
Atipik mikobakteriler 311
Mikofenolat mofetil 186,228,354,371,507
Mikroskobik polianjiit 325,326,353-354
Miks konnektif doku hastal›¤› 48,238-246
klinik 239
tan› kriterleri 241,242
s›n›flama 242
tedavi 242,243
Miks kriyoglobülinemi 46,365,367
Milkman sendromu 428
Minör tükrük bezi biyopsisi 193
Miyofasiyal a¤r› sendromu 69
Mitokondrial M2 antikorlar 226
Monoartiküler artrit 25,29,54,55
akut monartrit nedenleri 56
kronik monartrit nedenleri 56,57
Mononöritis multipleks 353,355,367
MPO-ANCA 347,353
Morton nöromas› 81
Muckle-Wells Sendromu(MWS) 399-400
Musin p›ht› testi 16,30,305
N
M
Malar rafl 82,84,173
Malignite iliflkili kas-iskelet sistemi hastal›klar› 406-411
Makinist eli 213
Makrofaj aktivasyon sendromu 233
Mantarlar (bkz enfeksiyöz artritler) 304,311
Candida 311,312
Coccidiodomycosis 312
Spirotrichosis 312
Blastomycosis 312
Marfan sendromu 26,340
Matriks glikoproteinleri 21,22
matriks komponentleri 22
fibronectin 22
laminin 22
proteoglikanlar 22
hyalüronan 22
osteonektin 22
trombomodulin 22
trombospandin 22
vitronektin 23
osteokalsin 23
Medial epikondilit (golfçü) dirse¤i 75
Nötrofili,nötropeni 28
Nonspesifik aortitis (bkz. Takayasu arteriti)
Nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSA‹‹) 299,363,386,490-495
s›n›fland›rma 490
yan etkiler 492-494
O
Okronozus 58
Omurga, fizik muayene 13,26
Omuz a¤r›s› 63
Omuz-el sendromu (bkz Refleks sempatik distrofi send.) 74
Oral ülser 87, 94,176
Orak hücreli anemi 452
Osteoartrit , 58,290-301
klinik 292,295
Bouchard ve Heberden nodülleri 293
genu varus ,Genu valgus 293
Milwaukee shoulder sendromu 293
Radyografi 293
osteofit,eklem aral›¤› 292,296
S›n›flama ve tan› 294
Tedavi 296-301
|573
Osteomalazi 427-431
nedenleri 427,428
klinik 428
radyoloji 428
tedavi 431
Osteonekroz 460-464
klinik 461
tan› 461
evreleme 462
tedavi 462,463
Osteoporoz 414-425
nedenleri 415,416
klinik 420,421
tan› 421
tedavi 422-425
Overlap (çak›flma )sendromlar› 214,244-245
Otoantikorlar 33,38-52,181
Otoimmün hemolitik anemi 93
Otoimmün karaci¤er hastal›¤› 48,367
P
Paget hastal›¤› 432-435
Palpabl purpura 84,360
Paraneoplastik sendromlar 408-409
Parvovirus B 19 artriti (bkz Viral artritler) 307
Parazitler (bkz enfeksiyöz artritler) 304,313
Paterji testi 381
Penicillin tedavisi 319
Periungual eritem 174,213
Phalen testi 78
Pigmentli villonodüler sinovit 56
Plantar fasiit 76
Plazmaferez 187,351,354,363,368
Podagra, gut 284
Poliarteritis nodoza 323,326,342-346
klasifikasyon kriterleri 345
Polikondirit 88,247-250
klinik 247,248
laboratuvar 248,249
tedavi 249
Poliartrit 57,58
Polimiyalji romatika 334-337
Polimiyozit-Dermatomiyozit 210
s›n›fland›rma 210
inklüzyon cisimci¤i miyoziti 210
klinik 212
tan› 214
PR3-ANCA 347
Primer bilyer siroz 457
Primer hiperparatiroidizm 455
Pronator Teres sendromu 79
Prostoglandin anolo¤u 228
Poststreptokokkal reaktif artrit (PSRA) 268,320-321
Psödogut 287-288
kalsiyum pirofosfat dihidrat (CPPD) kristalleri 16, 55, 282, 287
asemptomatik CPPD kristal depolanmas› 288
Psöriatik artrit 58, 273-280
klinik 274
juvenil 277
radyoloji 277
tedavi 278,279
R
Raynoud fenomeni 48,84-86,222,223,242
Reaktif artritler 265-270
HLA B27 265,266,269,271
klinik 267
enfeksiyon nedenleri 268
tedavi 270
Refleks Sempatik Distrofi sendromu-Sudeck atrofisi 74
Reiter sendromu 58,84,89,265-270
Rilonacept (bkz. interleukin-I antagonist)
Rituximab 165,187,202,208,217,351,354,368,512
RNA polimeraz III antikor 49,226
Romatizmal hastal›klarda a¤r› tedavisi 548-557
Romatoid artrit 46,47,58,124-140
patogenez 124,125
klinik 127-131
radyoloji 132-134
tedavi 134-139
Romatoid faktör 33,44,47,53,132,226
Romatoid vaskülit ülserleri 84
Romatolojik hastal›klar›n rehabilitasyonu 520-527
fizik tedavi 521
egzersiz 523
ortezleme 525
yard›mc› cihazlar 526
Rotator manflon tendiniti 63,73
RS3PE (remitting seronegative symmetrical synovitis and pitting
edema) 336,530
S
Santral sinir sisteminin primer vasküliti 369-372
SAPHO sendromu 275,530
Sarkoidoz 457,465-471
klinik 466
tan› 469
tedavi 469,470
Schirmer testi 198
Schober testi 257
Septik artrit 25,304
Staphylococcus aureus 304
Meticillin resistant S Aureus 304
nongonokokkal septik artrit 305
Gram boyama 305
antibiyotik tedavisi 306
Serum kompleman proteinleri 183
574|
Serum hastal›¤› 112
Servikal kot 78
Servikotorasik osteotomiler 536
Sjögren sendromu 47,48,192-202
klinik 193
laboratuvar 197
tan› 198
tedavi 199
Sklerit 88,90,95,130
Siklofosfamid (bkz cyclophosphamid) 137, 162, 186, 217, 228, 340,
341, 346, 351, 354, 357, 371, 374, 386, 506-507
Siklosporin 187,217,506
Skalenus antikus sendromu 78
Sildenafil 228
Sinovyal biyopsi 37,56
Sinovyal membran 13
Sinovya s›v›s› 14
Sinovyal s›v› incelemesi 15,30,55,305
inflamatuar 15
hemorajik 15
noninflamatuar 15
normal 15
septik 15
kristal muayenesi 15,31
Gram ve Ziehl-Nielsen boyama 31,56
kültür 15,31,55,56
Sistemik lupus eritematozus (SLE) 47,48,58,168-191
ilaca ba¤l› lupus 48,188
neonatal lupus 188
gebelik 187,188
klinik 172
laboratuvar 180
otoantikorlar181
tedavi 185-187
Sistemik sklerozis 219-230
klinik 222
diffüz 47,48,219
lineer 229
lokalize 229
morphea 229
s›n›rl› (limited) (CREST) 47,219
laboratuvar 226
tedavi 228
Spondiloartropatiler 29,252-280
ankilozan spondilit 252-264
Reiter sendromu ve reaktif artritler 265-270
enteropatik artritler 271-273
diferansiye olmam›fl spondiloartropatiler 273
psöriatik artrit 273-279
Sitokinler 117-119
Siyatik sinir tuzaklanmas› 80
Subakutkutanöz lupus 95,175,
Subakromiyal s›k›flma sendromu 63,73
Sülfosalazin 135,263,483,484,501,502
U,Ü
U1-RNP antikorlar› 238,239,242
Ürik asit metabolizmas› 282
Üveit 84, 87-90,277,530
T
Takayasu arteriti 325,326, 338-341
anjiografi 339
anjiografik s›n›flama 340
klinik 338-339
s›n›flama kriterleri 339
gebelik 341
tedavi 340-341
Talidomid 508
Tarsal Tunel sendromu 80,129
Telenjektazi 85,176,213
Tendinit 72
biseps tendiniti 74
kalsifik tendinit 73,74
rotator manflon tendiniti 63,73
Tendon 19
Tetik parmak 75
Tinel belirtisi 65
Toll-benzeri reseptörler 109
Torakal osteotomiler 535
Torasik outlet sendromu 77
Travmatik artrit 25,26,58
Travmatik osteoartrit 58
Trombositopeni 28,180,184,205,208
Trombositoz 28
Tuzak nöropatileri 77-81
Tükrük salg› testi 194,198
V
V veya fial belirtisi
Vaskülitler 324-328
vaskülitlerin S›n›fland›r›lmas› 324-327
vaskülitten flüphe edilen durumlar 328
vasküliti taklit eden durumlar 328
Viral artrit 307
Parvovirus B 19 307
Rubella 307
Hepatit C virus 307,308
Hepatit B virus 308
Human immunodeficiency virus (HIV) 308
Y
Yumuflak doku Romatizmas› 69-76
W
Wegener granülomatozu 325,326, 347, 348-352
Download

İndeks