BD TEMMUZ 2014
Bulmacan›n çözümü 151. sayfadadır.
154
Bulmaca
Filiz Lelo¤lu Oskay
SOLDAN SA⁄A: 1-Fotografta
görülen Türk Sanat Müzi¤i bestekar›m›z.
2-Avrupa’da bir ›rk.-Hububat tozu.Güney Amerika’da yaflayan çok iri ve
zehirsiz bir y›lan türü. 3-Bolu ili
s›n›rlar›nda bulunan turistik gölümüz.‹lkel bir silah türü.-Difli s›¤›r. 4-Bir cetvel
türü.- ‘’ ….. Kramer’e Karfl› (Dustin
Hoffman’›n bir filmi).- Denizli’nin bir
ilçesi. 5-Ülkemizin Avrupa k›tas›nda
bulunan toprak parças›.- Habefl soylusu.fiaflma belirten bir ünlem. 6-Uzakl›k
iflareti.- Çok yükseklerde uçabilen y›rt›c›
bir kufl cinsi.- Gökyüzü. 7-Ege bölgesinde
görülen bir rüzgar çeflidi.-‘’…. Sevdas›’’
(Recaizade Mahmut Ekrem’in bir yap›t›).
8-Nikelin simgesi.- Halk dilinde ya¤mura
verilen ad.- Güzel sanat.- Bizmutun
simgesi. 9-Olmam›fl kavuna verilen ad.Kay›p, zayi. 10-Ceylan.- Deniz Kuvvetlerinde en yüksek rütbe.- Sivas’›n bir
ilçesi. 11-Alt›n, gümüfl veya baflka
madenler dövülerek oluflturulan ince,
parlak yaprak.- Nikaragua’n›n plaka imi.Bir besin türü.- fieker kam›fl›ndan yap›lan
sert bir içki. 12-Üzerine bina yapmak
üzere ayr›lm›fl toprak parças›.- Bir nota.‹simler listesi. 13-Rize’nin bir ilçesi.- Bir
mastar eki. 14-Kay›klar›n bak›m ve
onar›m›n›n yap›ld›¤› yer.- Vaka, hadise.Bir nota. 15-Bir renk.- Vilayet.- Gözün
en iç tabakas›. 16-Kat›fl›ks›z, saf.- ‘ …
Zeeler’ ( 1960’l› y›llar›n efsanevi Alman
futbolcusu. 17-Kolsuz bir üstlük türü.Boru sesi. 18-Japon çizgi film sanat›.Dünyan›n uydusu. 19-Mobilyac›l›kta
kullan›lan bir a¤aç türü. 20-Ahlak.Tuzsuz bir peynir türü.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1-‘Bo¤aziçi
fien Gönüller Yata¤›’, ‘Sar› Mimozams›n
Sen Benim’ adl› yap›tlar› da bulunan
bestekar›m›z.- Rütbe, derece. 2-Eski dilde
dudak.- ‹stanbul’un bir semti.- Ateflin
yüksek verimle yanmas›.- Bir cismin,
çevresinde döndü¤ü do¤ru. 3- Kuflatma.Kufllar›n yemek borusu üzerinde bulunan,
fliflkin organ.- ‘ Fatma ….’ (‹lk kad›n
romanc›m›z). 4-Karagöz oyunlar›n›n
bafl›nda çal›nan bir enstrüman.- Bir haber
ajans›n›n simgesi.-‹nsan›n ruhsal olgunlu¤u.
5-Asya’da bulunan deniz seviyesi alt›nda
bir göl.- Hayat›n› yatarak geçirmek zorunda olan hasta.- Baz› yörelerde ayrana
verilen ad.- Amaç, 6-Vanadiumun simgesi.Bir ya¤›fl türü.- Aç›klay›c› nitelikte olan
ikinci cümleyi birinciye ba¤layan bir söz.Bir alan ölçüsü birimi.- ‹skambilde birli.
7-Müstahkem yer.- Bir iflin sonunu düflünerek ölçülü, tedbirli davranma.- Ay›n
tam bir daire olarak dolgun, parlak görüldü¤ü evre. 8-Kur’anda bir sure.- Bir makyaj malzemesi.- Bir zaman birimi. 9-Tarla
s›n›r›.- Bir ilimiz.- Belirti, gösterge.- Numaran›n k›sa yaz›l›fl›. 10-Tunus’ta bir liman
kenti.- Bir ba¤laç.- Demir törpüsü.- Duman lekesi. 11-Gelir.- Zaman› gösteren
gereç.- ‹nsan›n d›fl yüzeyini kaplayan doku.
12-‘Ve Durgun Akard› ….’ ( Mihail fiolohov’un bir yap›t›).- ‹ran’da bir kent.- Eski
bir tarihi belirtmek için kullan›lan bir sözcük. 13-Do¤urgan özelli¤i olan.- Eski dilde
su.- Bir ilimiz. 14-Neodimin simgesi.- Avuç
içi.- Avrupa’da bir baflkent. 15- ‘… Algan’
(Tiyatro ve ses sanatç›m›z).- M›zm›z, sevimsiz, baflkalar›yla iliflki kurmayan kimse.
[email protected]
155
Download

TEMMUZ kare bulmaca.fh11