ISLAMSKA ZAJEDNICA U BiH
UNIVERZITET U ZENICI
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET U ZENICI
STUDENTSKA SLUŽBA
UPUTSTVO ZA STUDENTE
Zenica, oktobar 2012.
Dragi studenti,
s ciljem unapređenja naše saradnje, počeli smo s
primjenom studentskog informacionog sistema i time
kvalitet naših usluga podigli na znatno viši nivo.
Ovo uputstvo sadrži informacije koje će vam pomoći u
korištenju informacionog sistema i koje će učiniti
efikasnijom komunikaciju sa Studentskom službom.
Detaljne informacije dostupne su i na internet stranici
Fakulteta www//ipf.unze.ba u dijelu koji se odnosi na:
Statut Univerziteta i Pravila Islamskog pedagoškog
fakulteta Univerziteta u Zenici.
2
OSNOVNE INFORMACIJE
Studij na Islamskom pedagoškom fakultetu organizuje se u tri ciklusa:
• studij prvog ciklusa (dodiplomski studij), koji se vrednuje s najmanje 180,
odnosno 240 ECTS bodova;
• studij drugog ciklusa (postdiplomski magistarski studij ili skraćeno master
studij), koji se vrednuje sa 60, odnosno 120 ECTS bodova; te
• studij trećeg ciklusa (postdiplomski doktorski studij ili skraćeno doktorski
studij), koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova.
Na Fakultetu postoje tri odsjeka:
• Odsjek za islamsku vjeronauku,
• Odsjek za socijalnu pedagogiju i
• Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje.
Organizacija akademske godine
Akademska godina počinje 1. oktobra i traje do 30. septembra naredne godine.
Nastava u zimskom semestru počinje prvog ponedjeljka u oktobru i traje
petnaest sedmica.
Nakon završetka nastave u zimskom semestru, slijedi ovjera semestra, koja traje
dvije sedmice.
Pauza između zimskog i ljetnog semestra traje četiri sedmice.
Nastava u ljetnom semestru počinje trećeg ponedjeljka u februaru i traje
petnaest sedmica, a ovjera semestra traje dvije sedmice nakon završetka nastave
u ovom semestru.
Student upisan na dodiplomski studij može imati status:
•
•
•
•
•
redovnog studenta koji se finansira iz budžeta,
redovnog studenta koji se samostalno finansira,
vanrednog studenta, koji se samostalno finansira,
studenta apsolventa i
studenta imatrikulanta.
Ispiti se organizuju u:
• januarsko-februarskom sa popravnim rokom i
• junsko-julskom sa pšopravnim rokom.
Za svaki ispitni rok organizuju se dva ispitna termina, s najmanjim razmakom
od petnaest dana između dva termina za svaki predmet.
3
Uvjerenja koja izdaje Studentska služba su:
• statusno uvjerenje,
• uvjerenje o položenim ispitima i
• uvjerenje o diplomiranju.
Zahtjev za izdavanje uvjerenja student podnosi preko korisničkog ISSS računa a
traženo uvjerenje može preuzeti na šalteru Studentske službe u roku od 24 sata
od momenta podnošenja zahtjeva.
1. UPIS STUDENATA – REGULISANJE STUDENTSKOG STATUSA
1.1. Upis u I semestar
Upis u I semestar vrši se najkasnije do 30. septembra tekuće godine, uz
slijedeće obrasce:
• upisni list (žuti list),
• semestralni list (zeleni list),
• statistički obrazac ŠV-20, dva primjerka (roza list),
• upisnica – INDEX,
• dvije fotografije veličine 60 x 40 mm,
• ljekarsko uvjerenje,
• izjavu o prihvatanju kodeksa ponašanja za vrijeme studija na Fakultetu,
• dokaz o uplati upisnine za prvi semestar,
• dokaz o uplati članarine za biblioteku za akademsku godinu,
• dokaz o uplati za Nastavni plan i program,
• dokaz o uplati za upisni materijal i index i
• dokaz o uplati za korisnički račun.
Studentice na Odsjeku za islamsku vjeronauku na fotografijama trebaju biti pod
hidžabom, dok studentice na Odsjeku za socijalnu pedagogiju i na Odsjeku za
predškolski odgoj i obrazovanje na fotografijama trebaju zadovoljiti kodeks
islamskog odijevanja.
Upis studenata u I semestar, vrši se u skladu sa odlukom nadležnog organa
Fakulteta o prijemu studenata (upis na redovan, odnosno vanredan studij), o
čemu se zainteresovani obavještavaju putem oglasne table i internet stranice
Fakulteta.
Obavljanje poslova oko upisa vrši se pojedinačno svakog radnog dana na šalteru
Studentske službe Fakulteta.
Svi se navedeni obrasci kupuju u Studentskoj službi Fakulteta.
Za prvi upis semestra na redovnom studiju od plaćanja su oslobođeni studenti
članovi porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, na
osnovu dokaza nadležnog organa o pripadnosti navedenim kategorijama, u
4
skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i
Uredbom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Studenti korisnici navedene povlastice Studentskoj službi Fakulteta dostavljaju
slijedeću dokumentaciju:
•
•
•
•
dokaz nadležnog organa o pripadnosti navedenoj kategoriji,
kućnu listu,
dokaz o visini mjesečnih primanja članova porodice i
kopiju lične karte.
1. 2. Upis studenata u više semestre
Upis u naredni semestar vrši se najkasnije do 15. novembra tekuće godine u
zimski semestar, a upis u ljetni semestar nakon završenog januarskog ispitnog
roka (pratiti obavijesti Studentske službe).
Upis izvršiti uz slijedeće obrasce:
• semestralni list (zeleni list),
• statistički obrazac ŠV-20, 2 primjerka (roza list),
• dokaz o uplati upisnine za semestar,
• dokaz o uplati članarine za biblioteku za akademsku godinu i
• dokaz o uplati za korisnički račun.
Svi se navedeni obrasci kupuju u Studentskoj službi Fakulteta. Trebaju biti
ispravno, uredno i čitko popunjeni.
Student u narednu godinu može prenijeti dva ispita.
Za prvi upis semestra na redovnom studiju od plaćanja su oslobođeni studenti
članovi porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, na
osnovu dokaza nadležnog organa o pripadnosti navedenim kategorijama, u
skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i
Uredbom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
Uredba se odnosi samo na studente sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
Studenti korisnici navedene povlastice Studentskoj službi Fakulteta dostavljaju
slijedeću dokumentaciju:
•
•
•
•
dokaz nadležnog organa o pripadnosti navedenoj kategoriji,
kućnu listu,
dokaz o visini mjesečnih primanja članova porodice i
kopiju lične karte.
5
1. 3. Ponovni upis semestra
Student koji ne ispuni uslov za upis u naredni semestar studija obnavlja upis
posljednjeg upisanog semestra, kako bi mogao pristupiti polaganju ispita u
narednom ispitnom roku.
1. 4. Apsolventski semestar
Ako student koji je upisao posljednji semestar i odslušao predmete na ovom
semestru do 30. septembra tekuće akademske godine ne položi sve ispite, ima
pravo na apsolventski staž u trajanju od 12 mjeseci. Za vrijeme trajanja
apsolventskog staža može koristiti sve povlastice koje koriste i redovni studenti.
1. 5. Student imatrikulant
Ukoliko student ne diplomira u roku, nakon isteka apsolventskog staža,
preostale obaveze izvršava kao student imatrikulant.
Status imatrikulacije podrazumijeva vođenje studenta u evidenciji, bez obaveze
obnavljanja završne godine studija, a može trajati najduže do isteka akademske
godine u kojoj ga sustiže generacija studenata upisanih po izmijenjenom
nastavnom planu i programu.
Student koji ne diplomira, a sustigne ga generacija studenata upisana po
izmijenjenom nastavnom planu i programu, obnavlja upis završne godine
studija, uz obavezu polaganja razlike ispita izmijenjenog nastavnog plana i
programa, ukoliko se ona utvrdi.
Pri regulisanju statusa student imatrikulant za svaki nepoloženi ispit plaća 15
KM.
1. 6. Mirovanje statusa studenta
Prava i obaveze studenta miruju dok je na porodiljskom odsustvu ili tokom
trajanja bolesti zbog koje nije mogao pohađati nastavu i polagati ispite, a što
utvrđuje dekan na osnovu prethodno pribavljenog mišljenja nadležne
zdravstvene ustanove.
Student na Studentsku službu Fakulteta podnosi zahtjev za mirovanje statusa
studenta, sa potrebnom dokumentacijom i indexom.
Studentu se, rješenjem dekana, na njegov zahtjev, zbog razloga iz prethodnog
stava i iz drugih opravdanih razloga, koje je dužan dokumentovati, može
odobriti da mu prava i obaveze miruju određeno vrijeme, a najduže u trajanju od
jedne akademske godine, o čemu se u index unosi odgovarajuća zabilješka.
Protiv rješenja iz prethodnog stava student može izjaviti prigovor NNV-u
Fakulteta, u roku od petnaest dana od dana njegovog prijema.
6
1. 7. Promjena statusa
Promjenu statusa iz redovnog samofinansirajućeg u redovan može steći student
(u narednoj akademskoj godini) koji je na osnovu položenih ispita ostvario 60
ECTS bodova, odnosno u redovnim rokovima položio ispite iz svih nastavnih
predmeta te godine studija i ostvario prosječnu ocjenu najmanje 8.
Odluku o promjeni statusa donosi NNV Fakulteta.
Uz pismeni zahtjev student je obavezan u Studentsku službu priložiti i kopiju
indexa sa prosječnom ocjenom.
1. 8. Ponovno sticanje statusa studenta
Student kojem je uslijed neupisivanja naredne godine studija, odnosno
propuštanja obnove upisa u istu godinu studija u propisanom roku, a da mu
pritom ne miruju prava i obaveze u skladu sa zakonom, prestao status studenta,
može ponovno steći status studenta pod slijedećim uslovima:
• ukoliko Fakultet ima prostorne, kadrovske i druge uslove za omogućavanje
nastavka studija,
• ukoliko student preuzme obavezu polaganja ispita i izvršavanja drugih
obaveza utvrđenih nastavnim programom koji je u primjeni u vrijeme ponovnog
sticanja statusa studenta.
Pravo na ponovno sticanje statusa studenta, u smislu prethodnog stava, student
može koristiti samo jednom u toku studija.
U odluci o odobravanju ponovnog sticanja statusa studenta, koju donosi dekan,
utvrđuju se obaveze studenta o nastavku studija.
Ukoliko je status redovnog studenta prestao ispisom sa Fakulteta, ne može se
odobriti ponovno sticanje statusa studenta.
1. 9. Ispis studenta na lični zahtjev
Potrebna dokumentacija:
• index,
• pismeni zahtjev za ispis sa Fakulteta i
• dokaz o uplati na ime ispisa sa Fakulteta.
2. OVJERA SEMESTRA
Nakon završenih predavanja, vježbi i drugih oblika nastave, student dobija
potpis u index za sve predmete, nakon čega predaje index na Studentsku službu
radi ovjere semestra.
Termin ovjere semestra oglašava Studentska služba na internet stranici
Fakulteta, studentskom informacionom sistemu (ISSS) i na oglasnoj tabli
Fakulteta.
Student koji ima status redovan i redovan samofinansirajući obavezan je ovjeriti
semestar.
7
U opravdanom slučaju, na molbu studenta, dekan Fakulteta može ovjeriti
semestar ukoliko u indexu nedostaje potpis iz jednog predmeta.
U slučaju iz prethodnog stava, student ne može polagati ispit iz predmeta za koji
nije dobio potpis predmetnog nastavnika, sve dok naknadno ne dobije potpis za
taj predmet.
3. PRIJAVA ISPITA
3. 1. Uslovi za prijavu ispita
Prije izlaska na ispit student treba ispuniti slijedeće uslove:
•
•
•
•
izvršiti obaveze predviđen Nastavnim planom i programom,
regulisati status,
regulisati sve finansijske obaveze prema Fakultetu i
ovjeriti semestar (redovni i redovni samofinansirajući studenti).
3. 2. Studentski informacioni sistem (ISSS) – korisničko uputstvo
Pristupiti aplikaciji preko adrese: www//isss.unze.ba
Na početni dio ekrana u posebno predviđen prostor pažljivo ukucati korisničko
ime i šifru, zatim kliknuti na riječ prijavi.
Na desnoj strani ekrana nalazi se izbornik sa slijedećim grupacijama:
• moje informacije,
• studij,
• ispiti i
• lično.
Klikom na grupaciju moje informacije izlistaju se opcije lični podaci i
uvjerenja.
Otvaranjem opcije lični podaci može se provjeriti status i semestar u tekućoj
akademskoj godini. Uočenu grešku treba prijaviti Studentskoj službi.
Uvjerenja
Klikom na polje podnošenje zahtjeva student bira vrstu uvjerenja koje traži.
Klikom na opciju podnesi završen je proces podnošenja zahtjeva.
Odabirom grupacije studij pruža se mogućnost odabira izbornog predmeta i
stranog jezika.
Klikom na izborni predmet otvara se stranica sa ponuđenim izbornim
predmetima i stranim jezicima, a klikom na kućicu ispred naziva izbornog
predmeta i naziva stranog jezika bira se predmet.
Klikom na riječ potvrditi pokazat će se spisak predmeta koje je student odabrao.
8
U grupaciji ispiti izlistaju se opcije:
• položeni ispiti,
• ispitni rokovi,
• prijava ispita i
• odjava ispita.
Klikom na položeni ispiti otvara se stranica sa spiskom položenih ispita.
Uočenu grešku prijaviti Studentskoj službi.
Klikom na ispitni rokovi otvara se stranica na kojoj je terminski plan ispita.
Status prijave za ispit može imati nekoliko kategorija:
• status otvoren, što znači da se može samo vidjeti datum ispita,
• status otvoren za prijavu, što znači da se može prijaviti ispit,
• status zatvoren za prijavu, tj. ispit se ne može vidjeti niti prijaviti i
• status ocijenjen što znači da se može vidjeti ocjena nakon završenog ispita.
Sekcija prijava ispita služi studentu za prijavljivanje ispita.
Osamnaest dana prije početka ispita student na svom korisničkom računu može
vidjeti ispit u statusu otvoren za prijavu.
Klikom na riječ prijavi ispit je prijavljen.
Tri (3) dana prije ispita program automatski mijenja status otvoren za prijavu
u status zatvoren za prijavu i student više nema mogućnosti da prijavi ispit.
Klikom na prijavljeni ispiti otvara se stranica na kojoj student tri dana prije
termina ispita može vidjeti sve prijavljene ispite.
Ukoliko student ispit polaže četvrti ili peti put (komisijsko polaganje ispita)
potrebno je da se javi u Studentsku službu Fakulteta.
Sekcija odjava ispita – Ukoliko se želi odjaviti ispit koji je prethodno
prijavljen, potrebno je u koloni prijavljenih ispita kliknuti na opciju odjavi.
Time je odjavljivanje ispita završeno.
Svoje korisničke račune studenti preuzimaju na šalteru Studentske službe.
3. 3. Prigovor na ocjenu
Student koji smatra da nije objektivno ocijenjen, ili želi poništiti ispit, ima
pravo, u roku od 48 sati od dana saopćenja ocjene, podnijeti dekanu Fakulteta
obrazloženi pisani zahtjev za ponovnu provjeru znanja.
Ako dekan utvrdi da je zahtjev studenta iz prethodnog stava opravdan, donijet
će rješenje, u roku od 48 sati, a ponovni ispit se organizuje u roku od pet dana,
od dana donošenja rješenja.
9
Ukoliko se ispit polaže pred komisijom, jedan od članova komisije je predmetni
nastavnik koji je ispitivao studenta i on ne može biti predsjednik komisije, a
ostala dva člana su nastavnici iz uže naučne oblasti.
Prosječna ocjena svih članova komisije smatra se konačnom.
4. DIPLOMSKI RAD
Student koji je izvršio sve obaveze utvrđene Nastavnim planom i programom,
nakon ovjerenog zadnjeg semestra studija i položenih svih ispita, brani
diplomski rad, odnosno polaže završni ispit za studijske odsjeke na kojima je
obavezan, a u skladu sa studijskim programom i općim aktima.
4.1. Procedura prijave izrade i odbrane diplomskog / završnog rada
Do kraja zimskog semestra završne godine studija student sa mentorom
dogovara temu diplomskog / završnog rada.
Potpisanu prijavu mentora sa prijavom prijedloga teme student predaje u
Studentsku službu, koja prijave evidentira i proslijeđuje NNV-u na prihvatanje
teme.
Nakon što NNV prihvati temu rada, student je dužan da u roku od jedne godine
odbrani rad.
Nakon što je prijavljen predmet iz kojeg piše rad, student ga više ne može
mijenjati.
U toku izrade rada mentor prati studenta, pomaže mu savjetima i upućuje na
odgovarajuću literaturu. Student dostavlja mentoru koncept rada na uvid, i
dužan je postupiti prema uputama i primjedbama mentora. Nakon što mentor
prihvati konačnu verziju rada, student predaje u Studentsku službu tri primjerka
u spiralnom uvezu.
Studentska služba na svaki primjerak završnog rada i u index evidentira podatke
o završnom radu (stavlja odgovarajući pečat). Nakon odbrane završnog rada
mentor u index upisuje ocjenu završnog rada, a Studentska služba kandidatu
izdaje uvjerenje o diplomiranju.
Ocjena završnog rada ne ulazi u prosjek ocjena.
Ukoliko student radi diplomski rad, nakon što dostavi tri radne verzije konačnog
rada, mentor predlaže komisiju za ocjenu i odbranu diplomskog rada, koja se
sastoji od tri člana.
Nakon što NNV imenuje Komisiju za ocjenu i odbranu diplomskog rada,
Studentska služba dostavlja svakom članu komisije po jedan primjerak rada.
Nakon što članovi komisije pregledaju rad, student je dužan postupiti prema
uputama i primjedbama komisije.
Kada Komisija prihvati konačnu verziju rada, student predaje na Studentsku
službu četiri primjerka u tvrdom povezu.
10
Sekretar ispitne komisije utvrđuje datum, vrijeme i mjesto odbrane diplomskog
rada.
Studentska služba objavljuje oglas o odbrani diplomskog rada najkasnije osam
dana prije datuma zakazane odbrane.
Odbrana diplomskog rada sastoji se iz dva dijela. Prvi dio je usmena
prezentacija rada, a drugi dio odgovor na postavljena pitanja komisije.
Kandidatu koji je odbranio diplomski rad Studentska služba izdaje uvjerenje o
diplomiranju.
Diploma i dodatak diplomi o stečenom akademskom zvanju kandidatu se
dodjeljuje na svečanoj promociji svršenika I ciklusa studija.
5. PRELAZAK SA DRUGOG FAKULTETA I PRIZNAVANJE ISPITA
Studenti drugih visokoškolskih institucija mogu prijeći i nastaviti odgovarajući
studij na IPF-u, pri čemu mu se priznaju položeni ispiti u cijelosti, ukoliko
postoji istovjetnost ili srodnost nastavnih programa, odnosno njihovog sadržaja i
obima.
Ukoliko postoji razlika u nastavnim programima položenih predmeta, ona se
utvrđuje i student ju je dužan položiti.
5.1. Potrebna dokumentacija za prelazak sa druge visokoškolske institucije:
• zahtjev za prelazak i
• uvjerenje o položenim ispitima i ECTS bodovima.
Dokumentaciju student podnosi Fakultetu najkasnije do 15. septembra tekuće
godine.
Odluku o odobravanju prijelaza i priznavanju položenih ispita s drugog
univerziteta donosi dekan.
Na odluku iz prethodnog stava može se uložiti prigovor u roku od osam dana
od dana njenog prijema.
5.2. Potrebna dokumentacija za priznavanje ispita:
• zahtjev za priznavanje ispita,
• ovjerena kopija indexa fakulteta na kome je položen ispit,
• uvjerenje o položenim ispitima fakulteta na kojem je položen ispit i
• nastavni plan i program za navedeni predmet fakulteta na kojem je položen
ispit.
Zahtjev za priznavanje ispita student podnosi na početku semestra na obrascu
koji preuzme na šalteru Studentske službe.
6. PREUZIMANJE DOKUMENATA NA REVERS
Potrebna dokumentacija:
• index,
• popunjeni obrazac za revers i
• dokaz o uplati za revers.
11
7. IZDAVANJE DUPLIKAT DOKUMENATA
7.1. Duplikat indexa
Na zahtjev studenta Studentska služba izdaje duplikat indexa, pod uslovom da je
prethodno okončan, zakonom propisan, postupak oglašavanja nevažećim ranije
izdatog indexa.
Duplikat indexa obavezno se označava, odnosno oznaka ”DUPLIKAT”
obavezno se navodi u gornjem desnom uglu duplikata indexa.
Potrebna dokumentacija:
• zahtjev za izdavanje duplikata indexa,
• dokaz da je okončan postupak oglašavanja nevažećim ranije izdatog indexa i
• dokaz o uplati izrade duplikata indexa.
7.2. Duplikat diplome
Na zahtjev kandidata Studentska služba izdaje duplikat diplome, pod uslovom
da je prethodno okončan, zakonom propisan, postupak oglašavanja nevažećom
ranije izdate diplome.
Duplikat diplome obavezno se označava, odnosno oznaka ”DUPLIKAT”
obavezno se navodi u gornjem desnom uglu duplikata diplome.
Potrebna dokumentacija:
• zahtjev za izdavanje duplikata diplome,
• dokaz da je okončan postupak oglašavanja nevažećom ranije izdate diplome i
• dokaz o uplati izrade duplikata diplome.
12
8. CJENOVNIK USLUGA KOJE FAKULTET PRUŽA STUDENTIMA
PRVOG CIKLUSA
Visina školarine i drugih usluga koje Fakultet pruža studentima prvog ciklusa
1.
Prvi upis semestra na redovan studij
2.
Prvi upis semestra na redovan samofinansirajući i vanredan studij
25 KM
3.
Ponovni upis u isti semestar na redovan studij
50 KM
4.
Ponovni upis semestra na redovan samofinansirajući i vanredan studij – po
nepoloženom ispitu
50 KM
5.
Regulisanje statusa za studente imatrikulante – po nepoloženim ispitu
15 KM
6.
Taksa sa obradom dokumentacije
7.
Priznavanje ispita za studente prelaznike sa drugih fakulteta (po priznatom ispitu)
8.
Nastavni plan i program
25 KM
9.
Uvjerenje o položenim ispitima
10 KM
400 KM
5 KM
7,5 KM
10. Uvjerenje o diplomiranju
15 KM
11. Diploma dodiplomskog studija
45 KM
12. Prijava za odbranu diplomskog (završnog) rada za studente apsolvente
30 KM
13. Prijava za odbranu diplomskog rada za studente kojima je istekao apsolventski staž
75 KM
14. Prijava za komisijsko polaganje ispita
30 KM
15. Ispisnica
25 KM
16. Taksa za neblagovremeno regulisanje statusa
100 KM
17. Članarina za bibliotečki fond
5 KM
18. Članarina za ISSS
10 KM
19. Upsni list
0,5KM
20. Index
2,5KM
21. List o prijavi semestra
0,5 KM
22. Statistički list (ŠV-50)
0,5 KM
23. Prijavni list (ŠV -20)
0,5 KM
24. Uvjerenje za potrebe raznih međunarodnih organizacija i udruženja
10 KM
25. Ovjera i potpis diplome
3,5 KM
26. Iznajmljivanje toge za potrebe promocije
5 KM
27. Prijava za ispit
0,25KM
28. Odbrana diplomskog (završnog) ispita
30 KM
Za prvi upis semestra na redovnom studiju plaćanja su oslobođeni studenti
članovi porodica šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, na
osnovu dokaza nadležnog organa o pripadnosti navedenim kategorijama, u
skladu sa Zakonom o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica i
Uredbom Vlade Zeničko-dobojskog kantona.
13
Uredba se odnosi samo na studente sa područja Zeničko-dobojskog kantona.
Adresa Fakulteta:
Juraja Neidharta 15, 72000 Zenica, BiH
www.ipf.unze.ba
Studentska služba:
Tel: 032/243-392
E-mail: [email protected]
Rad sa studentima: 1000 – 1400 sati
Pripremile:
Esma Hodžić, dipl. ing., rukovodilac Studentske službe
Nefisa Ćerim, referent Studentske službe
14
Download

ovdje - Univerzitet u Zenici