REDOVNI STUDIJ
R/B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
OPIS
Prvi upis u akademsku godinu
Prvi upis u naredne godine
Ponovni upis u istu godinu
Obrada dokumenata za rang listu kandidata
Nastavni plan i program
Engleska verzija Nastavnog plana i programa
Uvjerenje o položenim ispitima
Uvjerenje o diplomiranju
Uvjerenje u razne svrhe
Diploma dodiplomskog studija
Iznajmljivanje toga za potrebe promocije
Prijava ispita
Priznavanje ispita za prelaznike sa drugih
visokoškolskih
ustanova u BiH po nastavnom predmetu
Priznavanje ispita za prelaznike sa inostranih
visokoškolskih ustanova po nastavnom predmetu
Nostrifikacija diploma dodiplomskog studija
CIJENA
200,00
100,00
150,00
20,00
20,00
50,00
10,00
20,00
5,00
150,00
10,00
3,00
10,00
Studenti apsolventi kojima je istekao apsolventski
staž - za nepoložene ispita (po ispitu)
Ispis sa fakulteta
Upis apsolventskog staža
Status mirovanja
Upisni materijal
Rješenje o odobrenju teme diplomskog rada
Zahtjev za promjenu statusa studenta
Prepis u inostranstvo
Odbrana diplomskog rada
30,00
NAPOMENA
20,00
800,00
30,00
50,00
50,00
20,00
30,00
10,00
200,00
100,00
Sredstva se uplaćuju na
račun Univerziteta Bihać
Imatrikulant
REDOVNI - SAMOFINANSIRAJUĆI VANREDNI STUDIJ
R/B
OPIS
1.
2.
3.
4.
Prvi upis u akademsku godinu
Prvi upis u naredne godine
Nastavni plan i program
Engleska verzija Nastavnog plana i
programa
Uvjerenje o položenim ispitima
Uvjerenje o diplomiranju
Uvjerenje u razne svrhe
Diploma dodiplomskog studija
Iznajmljivanje toga za potrebe
promocije
Prijava ispita
Priznavanje ispita za prelaznike sa
drugih visokoškolskih ustanova u BiH
po nastavnom predmetu
Priznavanje ispita za prelaznike sa
inostranih visokoškolskih ustanova po
nastavnom predmetu
Nostrifikacija diploma dodiplomskog
studija
Studenti apsolventi kojima je istekao
apsolventski staž - za nepoložene ispita
(po ispitu)
Ispis sa fakulteta
Upis apsolventskog staža
Status mirovanja
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
CIJENA
Redovni
(samofinansirajući) Vanredni studij
studij
800,00
1200,00
400,00
600,00
30,00
50,00
50,00
50,00
10,00
20,00
5,00
150,00
10,00
10,00
20,00
5,00
150,00
10,00
5,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
800,00
800,00
100,00
100,00
30,00
50,00
50,00
30,00
50,00
50,00
Upis u sve godine studija za strane studente na Univerzitetu u Bihaću iznosi 1.200,00 KM.
NAPOMENA
Download

troškovi školarine i drugih usluga koje Univerzitet u Bihaću