Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
KONKURSNA
DOKUMENTACIJA
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
NABAVKA LEKOVA, SANITETSKOG
I OSTALOG POTROŠNOG MATERIJALA
BROJ M 05/12
Beograd, mart 2012.godine
1-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama ("Sl.glasnik RS", br.116/08), člana 6.
Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti ("Sl.glasnik RS", br.50/09), člana 2.
Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih
nabavki ("Sl.glasnik RS", br.50/09), Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat
Airways''a.d. je pripremilo
KONKURSNU DOKUMENTACIJU
ZA JAVNU NABAVKU LEKOVA, SANITETSKOG
I OSTALOG POTROŠNOG MATERIJALA M 05/12
Konkursna dokumentacija sadrži:
1. POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA
2. UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU
3. OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA I UPUTSTVO KAKO SE
DOKAZUJE ISPUNjENOST USLOVA
4. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE SA TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM
5. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDE
6. OBRAZAC PONUDE
7. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA DA NASTUPA SA PODIZVOĐAČEM
8. OBRAZAC IZJAVE GRUPE PONUĐAČA
9. OBRAZAC - REFERENTNA LISTA
10. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O SREDSTVIMA FINANSIJSKOG
OBEZBEĐENjA
11. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O UREDNOM IZVRŠENjU OBAVEZA
12. OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
13. MODEL UGOVORA
2-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 1) Pravilnika o postupku javne nabavke male
vrednosti("Sl.glasnik RS", br.50/09), Odluke generalnog direktora ''Jat Airways'' a.d. o
pokretanju postupka javne nabavke br. 294, od 05.03.2012. godine i Rešenja o
obrazovanju komisije za javnu nabavku br.295 od 05.03.2012. godine Akcionarsko
društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways'', Bulevar umetnosti br. 16a, 11070
Novi Beograd, upućuje
1. P O Z I V
za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti
br. M 05/12
Predmet javne nabavke je nabavka lekova, sanitetskog i ostalog potrošnog materijala
neophodnog za funkcionisanje Vazduhoplovno medicinskog centra -ordinacije medicine
rada, koja je oblikovana u sledeće posebne celine (partije):
- partija 1. Lekovi
- partija 2. Ampularni lekovi
- partija 3. Sanitetski potrošni materijal
- partija 4. Galenski preparati
- partija 5. Lekovi rastvori
- partija 6. Potrošni materijal za funkcionalnu dijagnostiku
- partija 7. Ostali potrošni materijal
- partija 8. Laboratorijski potrošni materijal
- partija 9. Laboratorijski reagensi za biohemiju
- partija 10. Laboratorijski reagensi za hematologiju
- partija 11. Testovi za psihoaktivne supstance
Pravo učešća u postupku imaju svi Ponuđači koji ispunjavaju uslove iz člana 44. Zakona
o javnim nabavkama i Konkursne dokumentacije i o tome podnesu dokaze u skladu sa
članom 45. navedenog Zakona i Konkursnom dokumentacijom.
Ponude moraju u celini biti pripremljene i dostavljene u skladu sa pozivom i
Konkursnom dokumentacijom i sačinjene prema uputstvu Naručioca.
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponude se dostavljaju na adresu Naručioca neposredno ili putem pošte u zatvorenoj i
zapečaćenoj koverti sa naznakom « PONUDA-NE OTVARAJ; JAVNA NABAVKA
MALE VREDNOSTI BROJ M 05/12 - Nabavka lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog
materijala, Partija ___________, NE OTVARATI".
Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i broj telefona.
3-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Adresa za dostavljanje ponuda je:
Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj "Jat Airways" a.d. Beograd
Bulevar umetnosti 16 A, 11070 Novi Beograd
Direkcija za javne nabavke, drugi sprat , (kancelarija 3237)
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni
ponude koje stignu u oštećenoj ili ne zapečaćenoj koverti.
Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 29.03.20112 .godine do 11:00 časova.
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u pozivu, smatraće se
neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju
postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne.
Neispravne ponude Komisija neće dalje razmatrati, već će ih odbiti.
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
Otvaranje ponuda će biti javno i obaviće Komisija Naručioca po isteku roka za
podnošenje ponuda, odnosno dana 29.03.2012godine u 11:30 časova, u prisustvu
Ponuđača, u prostorijama Poslovnog centra "Jat Airways"-a, Bulevar umetnosti 16A,
11070 Novi Beograd.
Ovlašćeni predstavnici Ponuđača su dužni da, pre početka javnog otvaranja ponuda,
Komisiji za javnu nabavku Naručioca, podnesu overeno ovlašćenje za učešće u postupku.
Ako ga ne podnesu, u postupku učestvuju kao obična javnost.
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnije ponude primenom kriterijuma ekonomski
najpovoljnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov
relativni značaj (broj pondera), detaljno definisane u Konkursnoj dokumentaciji.
Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:
Br. NAZIV ELEMENTA
RELATIVNI ZNAČAJ (broj pondera)
1.
CENA
80
2.
NAČIN I ROK PLAĆANjA
15
3.
REFERENTNA LISTA
UKUPNO:
5
100 pondera
4-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa
elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to
definisano u Konkursnoj dokumentaciji.
Ponuđač je obavezan da:
- kao sredstvo finansijskog obezbeđenja dostavi blanko solo menicu u visini
ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton deponovanih
potpisa.
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će doneti u roku od 30 dana od dana
otvaranja ponuda i dostaviće je svim Ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja
odluke.
Naručilac će poziv i Konkursnu dokumentaciju, neophodnu za pripremanje ponude,
dostaviti Ponuđačima elektronskom poštom ili faksom .
Dodatne informacije i objašnjenja u vezi sa pripremom ponude zainteresovani Ponuđači
mogu tražiti u pismenom obliku i to najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje
ponuda, na adresu Naručioca:
"Jat Airways" a.d. Beograd
Bulevar umetnosti br.16 a, 11070 Novi Beograd
Direkcija za javne nabavke
Ljiljana Vukas
- telefon: 011 / 2010-375
- elektronska pošta: [email protected]
uz napomenu "Objašnjenja - poziv za javnu nabavku lekova, sanitetskog i ostalog
potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje Vazduhoplovno medicinskog centra
Jat-a br. M 05/12".
5-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Na osnovu člana 6. stav 1. tačka 2) Pravilnika o postupku javne nabavke male vrednosti
("Sl.glasnik RS", br.50/09) Naručilac daje sledeće
2. UPUTSTVO
ponuđačima kako da sačine ponudu
UPUTSTVO O NAČINU POPUNjAVANjA OBRASCA PONUDE I JEZIKU NA
KOME PONUDA MORA BITI SASTAVLjENA
Ponuđač je dužan da ponudu sačini čitko, štampanim slovima na srpskom jeziku
popunjavanjem obrasca ponude (obrazac ponude je sastavni deo Konkursne
dokumentacije).Ponuđač je dužan da popuni, potpiše i overi sve obrasce koji su sastavni
deo Konkursne dokumentacije.
Ponude sačinjene na način koji ne odgovara propisanom uputstvu Naručioca i datom
obrascu ponude neće se razmatrati.
PODNOŠENjE PONUDE
Ponuđač može da podnese samo jednu ponudu.
Ponuda se dostavlja na adresu Naručioca neposredno ili putem pošte u zatvorenoj i
zapečaćenoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU BROJ M 05/12 –
nabavka lekova, sanitetskog i ostalog potrošnog materijala, Partija ___________, NE
OTVARATI".
Na poleđini koverte Ponuđač naznačava svoj naziv, adresu i broj telefona.
ADRESA ZA DOSTAVLjANjE PONUDA JE:
- Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj "Jat Airways"
- Bulevar umetnosti 16A, 11070 Novi Beograd
- Direkcija za javne nabavke, drugi sprat(kancelarija 3237)
Ponude koje se ne dostave na naznačen način komisija Naručioca neće razmatrati, kao ni
ponude koje stignu u oštećenoj ili nezapečaćenoj koverti.
BLAGOVREMENA PONUDA
Blagovremena ponuda je ponuda koja je primljena od strane Naručioca u roku
određenom u pozivu za podnošenje ponuda.
6-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Ako je ponuda podneta po isteku roka (datuma i sata) određenog u pozivu, smatraće se
neblagovremenom. Sve neblagovremeno podnete ponude Naručilac će, po okončanju
postupka otvaranja ponuda, vratiti neotvorene ponuđačima, sa naznakom da su podnete
neblagovremeno.
RAZLOZI ZA ODBIJANjE PONUDE
Komisija Naručioca će razmatrati samo ispravne ponude.
Ispravna ponuda je ponuda koja je blagovremena, za koju je posle otvaranja ponuda, a na
osnovu pregleda, utvrđeno da ispunjava sve uslove iz Zakona i Konkursne
dokumentacije.
Odgovarajuća ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i za koju je utvrđeno da
potpuno ispunjava sve tehničke specifikacije.
Prihvatljiva ponuda je ponuda koja je blagovremena, ispravna i odgovarajuća, koja ne
ograničava, niti uslovljava pravo Naručioca ili obaveze Ponuđača i koja ne prelazi iznos
procenjene vrednosti konkretne javne nabavke.
Ponuda će biti odbijena ako je neispravna i neodgovarajuća, ako sadrži neistinite podatke,
ako ne odgovara svim uslovima iz Konkursne dokumentacije.
Ponuda može biti odbijena ako je neprihvatljiva i ukoliko sadrži neuobičajeno nisku
cenu.
DODATNE INFORMACIJE I POJAŠNjENjA
Ako Naručilac, u roku predviđenom za dostavljanje ponuda, izmeni ili dopuni Konkursnu
dokumentaciju, dužan je da bez odlaganja,te izmene ili dopune dostavi zainteresovanim
licima koja su primila Konkursnu dokumentaciju.
Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti od Naručioca dodatne informacije ili
pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude,najkasnije pet dana pre isteka roka za
dostavljanje ponude.
Traženje dodatnih iformacija i pojašnjenja telefonom nije dozvoljeno.
Naručilac je dužan da produži rok za podnošenje ponuda na način predviđen članom 32.
Zakona o javnim nabavkama.
7-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PODACI O OBAVEZNOJ SADRŽINI PONUDE
Ponuda se sastavlja tako što Ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni
deo Konkursne.
Ponuđač dostavlja jednu ponudu u pisanom obliku, u zapečaćenoj koverti, sa dokazima o
ispunjenosti uslova predviđenim u Konkursnoj dokumentaciji, i ne može je naknadno
menjati.
Ponuđač je obavezan da u ponudi navede: cenu sa svim troškovima bez obračunatog
PDV-a, način i rok plaćanja, rok isporuke, mesto isporuke, referentna lista, i rok važenja
ponude.
Rokove ponuđač mora precizno odrediti, navodeći tačan broj dana i dan od kada rok
počinje da teče.
CENA
Ponuđač je dužan da u ponudi (upisivanjem u prazno polje pored oznake CENA)
precizno navede cenu po svim stavkama, kao i ukupnu cenu po svakoj pojedinačnoj
partiji u dinarima, bez obračunatog PDV-a.
Cena mora biti fiksna i ne može se menjati.
U cenu moraju biti uračunati i troškovi transporta do mesta isporuke (franko kupac).
Cena se može iskazati i u evrima, u kom slučaju će se za preračun u dinare koristiti
odgovarajući srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan otvaranja ponuda, bez
obračunatog PDV-a.
Merodavna je tekstualno iskazana cena u odnosu na numerički iskazanu cenu.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, Naručilac će postupiti u skladu sa
članom 57. Zakona o javnim nabavkama.
Eventualne računske greške biće ispravljene uz saglasnost ponuđača na način predviđen
Zakonom o javnim nabavkama.
NAČIN I ROK PLAĆANjA
Od Ponuđača se traži da u obrascu ponude navede način plaćanja i rok u kome je
Naručilac dužan da izvrši plaćanje od dana ispostavljanja fakture Ponuđača.
8-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
ROK ISPORUKE - Od Ponuđača se traži da popunjavanjem odgovarajućeg polja
precizno definiše rok isporuke robe.
MESTO ISPORUKE - Od Ponuđača se traži da mesto iporuke bude FCO kupac
(Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla
Beograd )
REFERENTNA LISTA
Od Ponuđača se traži da dostavi spisak Kupaca kojima su isporučena dobara koja su
predmet javne nabavke (realizovane nabavke), u poslednje tri godine, sa iznosima,
datumima, količinama potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Ponuđača.
Pored spiska Ponuđač je obavezan da, kao dokaz o referencama, dostavi i Obrazac
potvrde-referentne liste Kupaca o isporučenim dobrima koja su predmet javne nabavke,
potpisane i overene od strane ovlašćenog lica Kupca na koje se odnose odgovrajuće
reference.
Naručilac je dužan da dosledno poštuje zakonite interese Ponuđača, štiteći njihove
tehničke i poslovne tajne.
Naručilac može da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke.
Naručilac može da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz, predviđen članom 47. stav 2.
Zakona o javnim nabavkama, koji potvrđuje da Ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze
po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, koji su se odnosili na isti predmet
nabavke, za period od prethodne tri godine.
SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENjA
Sredstvo finansijskog obezbeđenja kojim Ponuđač obezbeđuje ispunjenje svojih obaveza
u postupku javne nabavke i ispunjenje svojih ugovornih obaveza je blanko solo menica
registrovana u Registru menica Narodne banke Srbije, menično ovlašćenje u visini
ugovorene vrednosti javne nabavke i karton deponovanih potpisa što Ponuđač predaje
Naručiocu u trenutku zaključenja ugovora.
9-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
VAŽENjE PONUDE
Ponuđač se obavezuje da u ponudi navede rok važenja ponude, koji ne može biti kraći od
60 dana od dana otvaranja ponude.
U slučaju da ponuđač navede kraći rok važenja ponude, ponuda će biti odbijena kao
neispravna.
PONUDA SA VARIJANTAMA
Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.
KRITERIJUM ZA IZBOR NAJPOVOLjNIJE PONUDE
Naručilac će izvršiti izbor najpovoljnijeg Ponuđača primenom kriterijuma ekonomski
najpovoljnije ponude, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov
relativni značaj (broj pondera), detaljno definisane u Konkursnoj dokumentaciji.
Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:
Br.
NAZIV ELEMENTA
RELATIVNI ZNAČAJ (broj pondera)
1.
CENA
80
2.
NAČIN I ROK PLAĆANjA
15
3.
REFERENTNA LISTA
5
UKUPNO:
1. CENA
-
100 pondera
80 PONDERA
najveći broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 80
ponuda sa najnižom ukupnom cenom dobija 80 pondera
broj pondera za cenu ostalih ponuda izračunava se prema formuli:
najniža cena x 80
ponuđena cena
10-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
2.NAČIN I ROK PLAĆANjA
-
15 PONDERA
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 15
ponuda sa najdužim rokom plaćanja dobija 15 pondera
broj pondera za rok plaćanja iz ostalih ponuda izračunava se prema formuli:
ponuđeni rok plaćanja x 15
najduži rok plaćanja
3. REFERENTNA LISTA
-
5 PONDERA
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 5
ponuda sa najvećim ukupnim iznosom referentih lista,u poslednje tri godine
dobija 5 pondera
broj pondera za ostale ponude izračunava se prema sledećoj formuli:
ukupan iznos referentnih lista x 5____
najveći ukupan iznos referentnih lista
Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće komisija Naručioca u skladu sa
elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to
definisano u Konkursnoj dokumentaciji.
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera Naručilac će
izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu najniže ponuđene cene.
ROK VAŽENjA
Od ponuđača se traži da precizno navede rok važenja robe, koji ne može biti kraći od
godinu dana od dana isporuke robe.
PODIZVOĐAČI
Ponuđač je dužan da u ponudi navede da li će izvršenje nabavke delimično poveriti
Podizvođaču.
Ako Ponuđač u ponudi navede da će delimično izvršenje nabavke poveriti Podizvođaču,
dužan je da navede Podizvođača, a ukoliko bude zaključen ugovor o javnoj nabavci,
Podizvođač će biti naveden u ugovoru.
11-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Ponuđač u potpunosti odgovara Naručiocu za izvršenje ugovorene nabavke, bez obzira na
broj Podizvođača.
Ponuđač je dužan da Naručiocu, na njegov zahtev, omogući pristup kod Podizvođača,
radi utvrđivanja ispunjenosti uslova.
Ponuđač je dužan da za podizvođače, koji su navedeni u ponudi dostavi dokaze o
ispunjenosti uslova predviđenih članom 44.stav 2. tačke 1. do 5. Zakona o javnim
nabavkama, i na način određen članom 45. Zakona o javnim nabavkama i Konkursnom
dokumentacijom.
Ponuđač je dužan da za podizvođača dostavi dokaze o ispunjenosti ostalih uslova iz člana 44.
Zakona o javnim nabavkama, na način određen Konkursnom dokumentacijom.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje kao Podizvođač.
ZAJEDNIČKA PONUDA
Ponudu može podneti grupa Ponuđača.
Svaki Ponuđač iz grupe Ponuđača mora da ispuni uslove iz člana 44. stav 2 tačke 1 do 5
Zakona o javnim nabavkama, što dokazuje dostavljanjem dokaza iz člana 45. Zakona o
javnim nabavkama, a ostale uslove iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i Konkursne
dokumentacije ispunjavaju zajedno.
Ako zajednička ponuda bude ocenjena kao najpovoljnija ponuda, naručilac može pre
zaključenja ugovora da traži od grupe ponuđača da podnesu pravni akt kojim se
obavezuju na zajedničko izvršenje nabavke, ako je to neophodno za uspešno izvršenje
javne nabavke.
Ponuđači iz grupe Ponuđača odgovaraju neograničeno solidarno prema Naručiocu.
Ponuđač koji je samostalno podneo ponudu ne može istovremeno da učestvuje u
zajedničkoj ponudi.
DODATNA OBJAŠNjENjA, KONTROLA I DOPUŠTENE ISPRAVKE
Naručilac može da zahteva od Ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri
pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, kao i da vrši kontrolu (uvid) kod
Ponuđača, odnosno njegovog Podizvođača.
12-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Naručilac će, uz saglasnost Ponuđača, izvršiti ispravke računskih grešaka, uočenih
prilikom razmatranja ponude, po okončanom postupku otvaranju ponuda.
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLjNIJE PONUDE
Odluku o izboru najpovoljnije ponude Naručilac će doneti u roku od 30 dana od dana
otvaranja ponuda i dostaviće je svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja
odluke.
ROK ZA ZAKLjUČENjE UGOVORA
Ugovor o javnoj nabavci ne može biti zaključen pre isteka roka za podnošenje zahteva za
zaštitu prava predviđenog Zakonom o javnim nabavkama.
Naručilac će po isteku roka za podnošenje Zahteva za zaštitu prava pozvati Ponuđača čija
je ponuda izabrana kao najpovoljnija, da pristupi zaključenju ugovora o javnoj nabavci.
Ako Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija, ne pristupi zaključenju ugovora
u roku od 10 dana od dana prijema odluke ili odbije da zaključi ugovor, Naručilac može
zaključiti ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim Ponuđačem (čl.82 stav 2.Zakona o
javnim nabavkama).
DOKAZ ZA UREDNO IZVRŠENjE OBAVEZA PONUĐAČA
Ponuđač je dužan da potpiše i overi obrazac izjave Ponuđača o urednom izvršenju
obaveza po ranije zaključenim ugovorima.
NAČIN OZNAČAVANjA POVERLjIVIH PODATAKA
Svaka stranica ponude koja sadrži podatke koji su poverljivi za ponuđača treba da u
gornjem desnom uglu sadrži oznaku "POVERLjIVO".
Naručilac čuva kao poverljive sve podatke o ponuđaču sadržane u ponudi koji su
posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi.
Naručilac je dužan da odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti
podataka dobijenih u ponudi.
13-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Naručilac čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača i podnete ponude do isteka roka za
otvaranje ponuda.
OBUSTAVA POSTUPKA JAVNE NABAVKE
Naručilac će obustaviti postupak javne nabavke ukoliko nisu ispunjeni uslovi za izbor
najpovoljnije ponude iz člana 78. Zakona o javnim nabavkama.
Naručilac može da obustavi postupak javne nabavke iz objektivnih i dokazivih razloga,
koji se nisu mogli predvideti u vreme pokretanja postupka i koji onemogućavaju da se
započeti postupak okonča, odnosno usled kojih je prestala potreba Naručioca za
predmetnom nabavkom.
ZAHTEV ZA ZAŠTITU PRAVA
Zahtev za zaštitu prava može se podneti u skladu sa čl.107 Zakona o javnim nabavkama i
u rokovima određenim navedenim zakonom.
Zahtev za zaštitu prava podnosi se Naručiocu neposredno ili poštom preporučeno sa
povratnicom.
Kopiju zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji.
O podnetom zahtevu za zaštitu prava Naručilac obaveštava sve učesnike u postupku
javne nabavke, najkasnije u roku od tri dana od prijema zahteva za zaštitu prava.
Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na račun budžeta Republike Srbije (broj
računa:840-742221843-57, šifra plaćanja 153, poziv na broj 97 50-016, svrha uplate:
republička administrativna taksa, primalac uplate: budžet Republike Srbije) uplati taksu u
iznosu od 30.000 dinara.
14-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
3. OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA I
UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH
USLOVA
Ponuđač dokazuje ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku, predviđenih
Zakonom o javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom, dostavljanjem sledećih
dokaza uz ponudu
Red.
br.
1.
Uslovi i dokazi o ispunjenosti uslova ponuđača
Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući
registar;
Ispunjeno
(zaokružiti)
Da
Ne
Dokaz: Izvod iz registra nadležnog organa (Agencije za Privredne registre,
član 12.Zakona o registraciji privrednih subjekata, "Sl. glasnik RS"
br.55/2004 i 61/2005)
2.
Da je osnovan i za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke;
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
Dokaz: Osnivački akt ponuđača (čl. 7. Zakona o privrednim društvima, "Sl.
glasnik RS" 125/2004), kao dokaz da je osnovan i za obavljanje delatnosti
koja je predmet javne nabavke
3.
Da mu u roku od dve godine pre upućivanja poziva nije izrečena
pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je
predmet javne nabavke;
Dokaz: Potvrde nadležnih organa:
- Privrednog suda (čl. 144.Zakona o privrednim prestupima) i
- Prekršajnog suda ili Agencije za privredne registre (član 12. Zakona o
registraciji privrednih subjekata, "Sl. glasnik RS" br. 55/2004 i 61/2005)
kojima ponuđač dokazuje da mu u roku od dve godine pre upućivanja
poziva nije izrečena pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane
obavljanja delatnosti koja je predmet javne nabavke
4.
Da je izmirio dospele poreze i druge javne dažbine u skladu sa propisima
Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji;
Dokaz:
Potvrde nadležnih poreskih organa da je izmirio sve dospele poreze i druge
javne dažbine i to:
- Potvrdu Ministarstva finansija, Poreske uprave
15-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
- Potvrdu nadležnog poreskog organa gradske/opštinske uprave ili
potvrda nadležnog organa da se ponuđač nalazi u postupku
privatizacije
5.
6.
Da ponuđač raspolaže neophodnim finansijskim kapacitetom – da je
Da
ponuđač u obračunskom periodu od tri godine pre upućivanja poziva (2008,
2009 i 2010.godina) ostvario prihod najmanje u vrednosti ukupne cene date
u ponudi
Dokaz: Bilans stanja i bilans uspeha sa mišljenjem ovlašćenog revizora ili
izvod iz tog bilansa stanja, odnosno iskaz o ponuđačevim ukupnim
prihodima od prodaje i prihodima od proizvoda, radova ili usluga, na koje
se ugovor o javnoj nabavci odnosi – najduže za tri obračunske godine 2008,
2009 i 2010.
Da ponuđač raspolaže neophodnim poslovnim kapacitetom – Da
Da
Ponuđač poseduje Sertifikat/potvrda Ministarstva zdravlja odnosno
odgovarajuće saglasnosti za uvoz (ukoliko se radi o uvoznim proizvodima),
kojima će se potvrditi registracija i usklađenost proizvoda sa standardima
traženim u Konkursnoj dokumentaciji ili Registraciono rešenje Agencije za
lekove i medicinska sredstva
Ne
Ne
Dokaz: Sertifikat/potvrda Ministarstva zdravlja odnosno odgovarajuće
saglasnosti za uvoz (ukoliko se radi o uvoznim proizvodima), kojima će se
potvrditi registracija i usklađenost proizvoda sa standardima traženim u
Konkursnoj dokumentaciji ili Registraciono rešenje Agencije za lekove i
medicinska sredstva.
7.
8.
9.
Da ponuđač raspolaže dovoljnim kadrovskim kapacitetom – da pre
upućivanja poziva ponuđač ima u radnom odnosu minimum 2 ( dva) stalno
zaposlena na poslovima koji su predmet javne nabavke
Dokaz:
- Izjava o ključnom tehničkom osoblju i drugim ekspertima koji rade za
ponuđača i koji će biti odgovorni za izvršenje ugovora (potpisana i
overena od strane ovlašćenog lica) i foto kopije radnih knjižica.
Da ponuđač raspolaže dovoljnim tehničkim kapacitetom – da poseduje
jedno vozilo registrovano na firmu i poslovni prostor –magacin.
Dokaz:
- Izjava o vozilu koje je registrovano na firmu, potpisana od strane
ovlašćenog lica i overena i kopija saobraćajne dozvole
Izjava da poseduje/ koristi poslovni prostor –magacin.
OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA DA NASTUPA SA
PODIZVOĐAČEM – potpisan od strane ovlašćenih lica i overen (samo u
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
16-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
slučaju da ponuđač nastupa sa podizvođačem)
Da
Ne
10.
OBRAZAC IZJAVE GRUPE PONUĐAČA – potpisan od strane
ovlašćenog lica svakog člana grupe ponuđača i overen (samo u slučaju da
ponudu podnosi grupa izvođača)
11.
OBRAZAC PONUDE (ispravno popunjen,overen i potpisan)
Da
Ne
Da
Ne
12.
OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O UREDNOM IZVRŠENjU OBAVEZA PO
RANIJE ZAKLjUČENIM UGOVORIMA ( ispravno potpisan od strane
ovlašćenog lica i overen )
OBRAZAC STRUKTURE CENE- ispravno popunjen, potpisan od strane
ovlašćenog lica i overen
OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O SREDSTVIMA FINANSIJSKOG
OBEZBEĐENjA - ispravno popunjen, potpisan od strane ovlašćenog lica i
overen;
MODEL UGOVORA - ispravno popunjen, parafirana svaka starna
ugovora, overen pečatom i potpisan potpisan od strane ovlašćenog lica
Da
Ne
Da
Ne
Da
Ne
OBRAZAC ZA OCENU ISPUNjENOSTI USLOVA I UPUTSTVO
KAKO SE DOKAZUJE ISPUNjENOST TIH USLOVA
Da
Ne
13.
14.
15.
16.
Mesto i datum
__________________
M.P.
PONUĐAČ
_______________
17-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova:
Ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi dokaze iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama
i konkursne dokumentacije o ispunjenosti uslova propisanih članom 44. ZJN i
konkursnom dokumentacijom:
Izvod iz registra nadležnog organa – Agencije za privredne registre; Osnivački akt
ponuđača;
Potvrde izdate od nadležnih organa – Privredni sud i Agencija za privredne registre
kojom dokazuje da mu u roku od dve godine pre upućivanja poziva nije izrečena
pravosnažna sudska ili upravna mera zabrane obavljanja delatnosti koja je predmet javne
nabavke;
Potvrdu Poreske uprave Ministarstva finansija Republike Srbije i Potvrdu jedinice
lokalne samouprave –Uprave javnih prihoda (o izmirenosti poreza i drugih javnih
dažbina izdate u skladu sa propisima Republike Srbije) ili strane države kada ima sedište
na njenoj teritoriji;
Da raspolaže neophodnim finansijskim i poslovnim kapacitetom kao i dovoljnim
tehničkim i kadrovskim kapacitetom.
Naručilac će odbiti kao neispravne sve ponude koje ne ispunjavaju uslove iz poziva i
konkursne dokumentacije.
Dokazi o ispunjenosti uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama mogu se
dostavljati u neoverenim kopijama.
Dokaz iz tačke 3. Uputstva za dokazivanje ispunjenosti uslova ponuđača mora biti izdat
posle dana kada je upućen poziv za podnošenje ponuda (napominjemo da period na koji
se potvrda izdaje može biti i duži od dve godine ali mora obuhvatiti rok od dve godine
pre datuma upućivanja poziva , a ne od dana izdavanja potvrde).
Dokaz iz tačke 4. Uputstva za dokazivanje ispunjenosti uslova ponuđača može biti izdat i
pre upućivanja poziva, ako od dana njegovog izdavanja do dana upućivanja poziva za
dostavljanje ponuda nije proteklo više od šest meseci.
Ponuđač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija je dužan da u roku od tri dana od dana
prijema pismenog poziva Naručioca, dostavi original ili overenu kopiju dokaza o
ispunjenosti uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama i konkursne dokumentacije.
18-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Ukoliko ponuđač čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija ne dostavi original ili
overenu kopiju dokaza u predviđenom roku, Naručilac će njegovu ponudu odbiti kao
neispravnu.
Ako Ponuđač ima sedište u državi u kojoj se ne izdaju dokazi predviđeni Zakonom o
javnim nabavkama i konkursnom dokumentacijom, ponuđač može, umesto dokaza
priložiti svoju pismenu izjavu, datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću,
odnosno izjavu overenu pred sudskim ili upravnim organom, notarom ili drugim
nadležnim organom te države.
Ponuđač je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 5 (pet) dana, od dana nastanka
promene u bilo kojem od podataka obaveznih za učešće u postupku, o toj promeni
pismeno obavesti Naručioca i da je dokumentuje na propisan način.
NAKNADNO DOSTAVLjANjE NAVEDENIH DOKAZA NIJE MOGUĆE.
19-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
4. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE SA
TEHNIČKOM SPECIFIKACIJOM
Predmet javne nabavke je nabavka lekova, sanitetskog i ostalog potrošnog materijala
neophodnog za funkcionisanje Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija
medicine rada, koja je oblikovana u sledeće posebne celine (partije) :
-
partija 1. Lekovi
partija 2. Ampularni lekovi
partija 3. Sanitetski potrošni materijal
partija 4. Galenski preparati
partija 5. Lekovi rastvori
partija 6. Potrošni materijal za funkcionalnu dijagnostiku
partija 7. Ostali potrošni materijal
partija 8. Laboratorijski potrošni materijal
partija 9. Laboratorijski reagensi za biohemiju
partija 10.Laboratorijski reagensi za hematologiju
partija 11.Testovi za psihoaktivne supstance
Partija 1 - Lekovi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Kafetin - tbl. 500 mg.
Bensedin (Diazepam) - tbl. 2 mg. 1/30
Zorkaptil (Kaptopril) – tbl. 25 mg. 1/40
Brufen (Ibuprofen) -tbl. 400 mg.
1/30
Nifelat Retard ( Nifepidin, retard ) – tbl.20 mg. 1/30
Lasih (Furosemid) – tbl. 40 mg.
1/10
Klometol (Metoklopramid) – tbl. 10 mg.
1/30
Febricet, Paracetamol ili Panadol - tbl. 500 mg.
1/10
Acetisal (Acetilsalicilna kiselina) ili Aspirin 1/20
Gelusil- lak
1/40
Lineks kaps
Dimigal tbl
Kapi za nos – Nafazol (nafazolin) 1% 10ml
Kapi za oči (Aktivne supstance: Nafazolin, Borna kiselina) –
Prokulin
10ml
Deksametazon – neomicin
(Deskametazom + Neomicin)
kapi za oči i uši 5ml
Hloramphenikol mast za oči 1 % 5gr
Jekoderm-mast sa ribljim uljem 25gr
Ventolin-sprej (Salbutamol, 0,1 mgx1doza) 0,1 mg/dozi 1/200
doza
tabla
kut
kut
kut
kut
kut
kut
tabla
kut
kut
kut
kut
bočica
bočica
bočica
tuba
tuba
kom
100
50
10
60
30
40
25
250
200
300
200
200
300
220
15
5
150
4
20-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Od Ponuđača se traži da ponudi lekove po specifikaciji datoj u obrascu ponude. Ukoliko
ponudi zamenu za tražene lekove ponuda neće biti razmatrana, osim ako se radi o leku
potpuno istog sastava, ali različitog imena o čemu treba da dostavi odgovarajući
sertifikat. Rok važnosti leka ne može biti kraći od godinu dana od dana isporuke leka.
Partija 2 –Ampularni lekovi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Nirypan Solubile (Metilprednizolon) -amp. 40 mg.
1/15amp
Novalgetol (Metamizol) – amp. 2,5 mg. / 5 ml.
1/50amp
Diklofen (Diklofenak Natrijum) – amp. 75 mg. / 3 ml.
1/5amp
Synopen (Hloropiramin) – amp. 20 mg. / 2 ml.
1/10amp
Dexason (Dexametazon) – amp. 4 mg. / ml.
1/25amp
Baralgin (Metamizol) – amp. 2,5 mg. / 5 ml 1/5amp
Yurinex – amp. 0,5 mg. / ml
1/10amp
Klometol (Metoklopramid) – amp.
10 mg. / 2 ml
1/10amp
Ranisan (Ranitidin) – amp. 50 mg. / 5 ml. 1/5amp
Lidocain-hlorid-amp 2 %40mg./2ml.1/50amp
Amiodaron (Sedacorn ili Cordarone) –
amp 150 mg/3 ml
1/5amp
Aqa pro injektione-amp/5ml
1/50amp
Dilacor- (Digoksin) amp 0,25mg/2ml
1/6amp
Dopamin-amp 50 mg/5ml
1/5amp
Lemod-solu-40mg/ml+ml rastvarača
(Metilprednizolon, amp 40mg + Aqua pro injectione)
1/15amp
Presolol – amp. 5 mg. / 5 ml.
1/5amp
Nirmin -1 mg/1,6 ml.
1/50 amp
Baralgetas, amp 5 mg. / 5 ml.
1/5amp
kut
14
kut
2
kut
45
kut
20
kut
3
kut
kut
20
5
kut
13
kut
kut
15
2
kut
20
kut
kut
kut
5
10
5
kut
11
kut
kut
kut
5
2
35
Od Ponuđača se traži da ponudi lekove po specifikaciji datoj u obrascu ponude. Ukoliko
ponudi zamenu za tražene lekove ponuda neće biti razmatrana, osim ako se radi o leku
potpuno istog sastava, ali različitog imena o čemu treba da dostavi odgovarajući
sertifikat. Rok važnosti leka ne može biti kraći od godinu dana od dana isporuke leka.
21-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Partija 3. Sanitetski potrošni mterijal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
-
Kaliko zavoj - 5 cm. h 5 m.
Kaliko zavoj - 8 cm. h 5 m.
Kaliko zavoj - 10cm.x 5 m.
Kaliko zavoj – 15 cm. h 5 m..
Individualni prvi zavoj-tip 1 (3m x 8cm)
Flaster - 5 m. h 5 cm. platneni
Flaster –5 m. h 2,5 cm. 1/ 40 kom.
Flaster senzifiks – 2,5 cm. x 5m.
Flaster senzifiks – 5 cm. h 10 m.
Komprese sterilne – 5 h 5 cm. / 1 kom.
Komprese sterilne – 10 h 10 cm. / 1 kom.
Gaza sterilna – 1 m. / 1 kom.
Sanitetska vata - a 1000 gr.
Špatule drvene-1 / 100 kom.
Igle – 26 G ( 0,45 mm h 12 mm )
Igle – 21 G ( 0,8 mm h 40 mm )
Igle - 20 G ( 0,9 mm h 40 mm )
Špric – a 2 ml.
Špric – a 5 ml.
Špric – 10 ml.
Špric – 20 ml.
I. V. Braunila – zelena G 18
I. V. Braunila – roza G 20
I. V. Braunila – plava G 22
Infuzioni sistem - ( za odrasle )
Infuzioni sistem – ( za decu ) G 23
Hiruške maske
Rukavice pregledne 1 kut. / 100 kom.
Tračice Accu -Chek/50kom.(Active,Roshe)
Hanzaplast – fleksogal strips 1/20
Akuček trake za aparat "Glucotrend 2" (Roshe).
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kut
pak
pak
1800
1400
400
400
50
50
600
25
10
8500
5500
160
25
30
550
1150
250
450
1000
200
110
100
100
100
160
100
200
100
13
220
kom
kom
kom
kom
kom
10
65
60
200
10
Partija 4. Galenski preparati
1.
2.
3.
4.
5.
Benzin medicinski – 1000 ml.
Alkohol 70 % - 1000 ml.
Hidrogen 3 % - 1000 ml.
Hidrogen 3% - 100 ml.
Rivanol rastvor – 1000 ml.
22-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
6.
7.
Sol. Acidi borici 3 % - 1000 ml.
Asepsol sol. 5 % - 1000 ml.
kom
kom
5
35
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20
60
50
50
10
20
kom
kom
kom
kom
25
20
10
1500
Partija 5. Lekovi rastvori
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Povidon jod 10% - 500ml.
Fiziološki rastvor 0,9% (Nacl)- 500ml.
Glucosi infudibule 5% inf. 500ml, plast.boca
Ringerov rastvor – 500 ml.
Manitol 20 % -250ml
Hartmanov rastvor 500ml
Partija 6. Potrošni materijal za funkcionalnu dijagnostiku
1.
2.
3.
4.
Schiller papir AT 2
Papir za spirometar Schiller
Filteri za spirometar Schiller 1/10
Usnici kartonski za spirometriju 025 Schiller
Od Ponuđača se traži da ponudi materijal po specifikaciji. Za "Schiller"- ove (EKG i
spirometar) aparate potreban je originalni potrošni materijal o čemu su dužni da dostave
odgovarajuću potvrdu o usaglašenosti potrošnog materijala sa aparatom.
Partija 7. Ostali potrošni materijal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Toplomer digitalni
Aparat za pritisak-sa manometrom
Stetoskop
Pean-hirurški
Pinceta-hirurška
Makaze (obične, metralne, srednje)
Sigurnosne igle-zihernadle(obične, velike )
Vazelinska gaza 10x10 cm.
1/10
Steri – Strip 6 mm h 100 mm
1/50
Pumpa PVC od 5 litara
Arbo EKG elektrode
1/50
Nitrolingual sprej
Nitroglicerin (Gliceriltrinitrat lingvalete) – lgv. 0,5 mg.
lgv
Atropin sulfat-amp 1mg/1ml 1/ 10amp
1/40
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kut
pak
kom
pak
kom
kom
5
5
5
2
1
100
200
15
5
3
4
5
kut
10
23-98
160
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
15.
16.
17.
18.
19.
Trodon (tramadol)-amp. 50 mg/ml. 1/5amp
Bensedin (diazepam)–amp 10 mg/ 2ml
1/10amp
Lasix (Furosemid) – amp. 20 mg. / 2 ml
1/5amp
Aminofilin-amp. 250 mg/10 ml. 1/50amp
Adrenalin – amp. 1 mg. / ml. 1/50amp
kut
10
kut
20
kut
kut
kut
35
2
4
Od Ponuđača se traži da ponudi Ostali potrošni materijal po specifikaciji datoj u obrascu
ponude.
Partija 8. Laboratorijski potrošni materijal
1.
Vacutainer Epruvete za analizu iz seruma, 6.0ml, plastika
(Beckon Dickinson)
Vacutainer epruvete EDTA za određivanje krvne slike, 2.0ml
(Beckon Dickinson)
Vacutainer epruvete za određivanje sedimentacije 5.0ml
(Beckon Dickinson)
Vacutainer igle zelene, 21G-(Beckon Dickinson)
kom
3800
kom
3800
kom
3800
kom
2000
kom
2000
pak
1
kom
50
kom
50
kom
50
Poveska Pronto za vađenje krvi-(Beckon
Dickinson)
kom
3
11.
Trake za urin Combi screen 11 sys/150
tračica ili Uriskan 11 sys/100 tračica
kut
30
45
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Čašice za urin PVC od 75ml a 450 komada STERILNE!
Centrifuške epruvete, graduisane, 10ml.
Pokrovna stakla 20x20mm 100kom
PVC plavi nastavci, 1ml
PVC beli nastavci za Biohit pipetu ,5ml
Automatska varijabilna pipeta, 5ml.
kom
kom
pak
kom
kom
kom
4050
100
20
5000
1000
2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Vacutainer igle žute,20G- (Beckon Dickinson)
Kontakt aktivirajuće lancete (plave) 2.0mm, 200 kom (Beckon
Dickinson)
Mikroteiner epruvete za analizu iz seruma sa želatinom za
separaciju
Mikroteiner epruvete EDTA za krvnu sliku
Holder za vacutain (Beckon Dickinson)
24-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
18.
19.
Tehnički filter papir u tabacima 58x58cm.,krep, 250 tabaka
Indikator kotur za kontrolu sterilizacije
pak
kom
1
3
Od Ponuđača se traži da ponudi laboratorijski potrošni materijal po specifikaciji:
- potrebno je da vakum epruvete budu plastične i da su kompatibilne sa sistemom
Becton Dickinson za vađenje krvi;
- Vacutainer igle treba da budu silikonizovane spolja i iznutra i izuzetne oštrine.
- Trake za urin treba da imaju 11 parametara, da se boje ne razlivaju, da test polja
ne otpadaju, da se jasno očitavaju, da boja test polja odgovara paleti boje sa
kutije(Combi screen 11 sys/150 tračica ili Uriscan 11 sys/100tračica).
Partija 9. Laboratorijski reagensi za biohemiju
1. Glukose liquicolor GOD-PAP 1000 ml Human
2. UREA liquiUV 8x50ml Human
3. Creatinine liquicolor 200 ml Human
4. Auto Bilirubin-T 375ml Human
5. Auto Bilirubin-D 375 ml Human
6. GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV 8x50ml Human
7. GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV 8x50ml Human
8. Cholesterol liquicolor 4x100 ml Human
9. Triglycerides liquicolor mono 4x100 ml Human
10. Alkaline Phosphatase liquicolor (DEA bufer, DGKC) 10x10ml
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
2
3
7
7
3
3
3
3
3
3
Human
Uric Acid liquicolor 4x100ml Human
γGT liquicolor 10x10 ml Human
LDH CSE mod. liquiUV 10x10 ml Human
CK-NAC liquiUV 10x10ml Human
HDL Cholesterol dir. 80ml Human
Iron liquicolor 2x100ml Human
α- Amylase liquicolor 12x10ml Human
Serodos 6x5ml Human
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
2
7
2
1
10
2
2
9
Serodos PLUS 6x5ml Human
Humatrol N, 6x5ml Human
Humatrol P, 6x5ml Human
Mikrotuba "Ependorf" 1,5ml Human
Cuvette Block Humastar 180
Bočice za reagense, 50 ml, Humastar 180 (25 kom)
Zatvarači za reagens bočice, 50ml, Humastar 180 (25 kom)
Washing solution, 500 ml, Triton x 100 Human
Kom.
Kom.
Kom.
Kom.
Pak.
Pak.
Pak.
Kom.
Detectoterger conc.1/20 Human
Kom.
9
1
1
4.500
4
1
1
4
10
25-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
28 Erlich reagens 100ml
29 Jod u 1% etanolu 100ml
30 AutoCal, multikalibrator 4x5ml
Kom.
Kom.
Kom.
1
1
4
Od Ponuđača se traži da reagensi budu originalni (Human-ovi), u tečnom stanju i da
poseduju aplikaciju za Humanstar 180 potrebno je da kontrole i kalibratori budu
usklađeni sa reagensima da bi se obezbedio standardizovan postupak.
Partija 10 - Laboratorijski reagensi za hematologiju
Red.
broj
NAZIV MATERIJALA
Jed.mere
1.
2.
3.
4.
AMP Hemolyse MEK-660 1l
AMP Hemoclair MEK-620 1l
AMP Isotonak-3 MEK-640 20l
AMP HemoTrol 16 Kit (low,normal,high) 2ml
Kom.
Kom.
Kom.
Pak.
Ko
m
6
10
14
4
Vazduhoplovno medicinski centar poseduje Hematološki analajzer Nihon Kohden mek6318/k koji zahteva originalne reagense.
.Partija 11 - Testovi za psihoaktivne supstance
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Test na benzodiazepine Abu Gnost,1x10
testova
DOA Multi Gnost 5 test panel, 1x1 test
Epruveta mala, 15 ml
Epruveta velika, 50 ml
Etiketa sigurnosna, komplet
Test posuda za urin sa termometrom
Transfer pipeta 3 ml graduirana 0,5 ml,volume
7 ml, duzina 155 mm
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
30
550
550
550
600
600
500
Od Ponuđača se traži da ponudi testove za testiranje urina na više vrsta droga – šest(5)
test panela: amfetamin, kokain, heroin, marihuana, ecstasy.
Test paneli treba da ispuljavaju sledeće uslove:
- svaki test panel treba da je pojedinačno zapakovan;
- jasno očitavanje rezultata;
- rok trajanja najmanje jednu godinu.
26-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
ponude. Ukoliko ponudi zamenu za tražene lekove ponuda neće biti razmatrana, osim ako
se radi o leku potpuno istog sastava, ali različitog imena o čemu treba da dostavi
odgovarajući sertifikat. Rok važnosti leka ne može biti kraći od godinu dana od dana
isporuke leka.
OBRAZAC PONUDE - Ponuđač je dužan da dostavi ponudu potpisanu i overenu
od strane ovlašćenog lica, koja se sačinjava popunjavanjem Obrasca ponude (sastavni
deo Konkursne dokumentacije).
PONUDA MORA DA SADRŽI SLEDEĆE PODATKE:
CENA
Ponuđač je dužan da u ponudi (upisivanjem u prazno polje pored oznake CENA)
precizno navede cenu po svim stavkama, kao i ukupnu cenu po svakoj pojedinačnoj
partiji u dinarima, bez obračunatog PDV-a.
Cena mora biti fiksna i ne može se menjati.
U cenu moraju biti uračunati i troškovi transporta do mesta isporuke (franko kupac).
Cena se može iskazati i u evrima, u kom slučaju će se za preračun u dinare koristiti
odgovarajući srednji devizni kurs Narodne banke Srbije na dan otvaranja ponuda, bez
obračunatog PDV-a.
Merodavna je tekstualno iskazana cena u odnosu na numerički iskazanu cenu.
Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, Naručilac će postupiti u skladu sa
članom 57. Zakona o javnim nabavkama.
Eventualne računske greške biće ispravljene uz saglasnost ponuđača na način predviđen
Zakonom o javnim nabavkama.
NAČIN I ROK PLAĆANjA
Od Ponuđača se traži da u obrascu ponude navede način plaćanja i rok u kome je
Naručilac dužan da izvrši plaćanje od dana ispostavljanja fakture Ponuđača.
ROK ISPORUKE - Od Ponuđača se traži da popunjavanjem odgovarajućeg polja
precizno definiše rok isporuke robe.
27-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MESTO ISPORUKE - Od Ponuđača se traži da mesto iporuke bude FCO kupac
(Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla
Beograd )
REFERENTNA LISTA
Od Ponuđača se traži da dostavi spisak Kupaca kojima su isporučena dobara koja su
predmet javne nabavke (realizovane nabavke), u poslednje tri godine, sa iznosima,
datumima, količinama potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Ponuđača.
Pored spiska Ponuđač je obavezan da, kao dokaz o referencama, dostavi i Obrazac
potvrde-referentne liste Kupaca o isporučenim dobrima koja su predmet javne nabavke,
potpisane i overene od strane ovlašćenog lica Kupca na koje se odnose odgovrajuće
reference.
Naručilac je dužan da dosledno poštuje zakonite interese Ponuđača, štiteći njihove
tehničke i poslovne tajne.
Naručilac može da koristi pribavljene podatke samo za potrebe konkretne javne nabavke.
Naručilac može da odbije ponudu ukoliko poseduje dokaz, predviđen članom 47. stav 2.
Zakona o javnim nabavkama, koji potvrđuje da Ponuđač nije ispunjavao svoje obaveze
po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama, koji su se odnosili na isti predmet
nabavke, za period od prethodne tri godine.
VAŽENjE PONUDE
Ponuđač se obavezuje da u ponudi navede rok važenja ponude, koji ne može biti kraći od
60 dana od dana otvaranja ponude.
PONUDE KOJE SE NE SAČINE NA NAZNAČENI NAČIN NEĆE BITI
RAZMATRANE.
28-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
5. KRITERIJUM ZA OCENU PONUDE
Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača će biti ekonomski najpovoljnija
ponuda, uzimajući u obzir elemente kriterijuma za vrednovanje i njihov relativni
značaj (broj pondera), detaljno definisane u Konkursnoj dokumentaciji.
Elementi ovog kriterijuma su dati u sledećoj tabeli:
Br.
NAZIV ELEMENTA
RELATIVNI ZNAČAJ (broj pondera)
80
1.
CENA
2.
NAČIN I ROK PLAĆANjA
15
3.
REFERENTNA LISTA
5
UKUPNO:
100 pondera
1.CENA
-
80 PONDERA
najveći broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 80
ponuda sa najnižom ukupnom cenom dobija 80 pondera
broj pondera za cenu ostalih ponuda izračunava se prema formuli:
najniža cena x 80
ponuđena cena
2.NAČIN I ROK PLAĆANjA
-
15 PONDERA
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 15 pondera
ponuda sa najdužim rokom plaćanja dobija 15 pondera
broj pondera za rok plaćanja iz ostalih ponuda izračunava se prema formuli:
ponuđeni rok plaćanja x 15
najduži rok plaćanja
29-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
3. REFERENTNA LISTA
-
5 PONDERA
najveći mogući broj pondera kod ovog elementa kriterijuma je 5 pondera
ponuda sa najvećim brojem potvrda-referentnih lista,u poslednje tri godine dobija
5pondera
broj pondera za ostale ponude izračunava se prema sledećoj formuli:
ukupan iznos referentnih lista x 5____
najveći ukupan iznos referentnih lista
Vrednovanje i rangiranje dostavljenih ponuda izvršiće Komisija Naručioca u skladu sa
elementima kriterijuma i brojem pondera određenim za svaki od njih, kako je to
definisano u Konkursnoj dokumentaciji.
U situaciji kada postoje dve ili više ponuda sa jednakim brojem pondera Naručilac će
izvršiti izbor najpovoljnije ponude na osnovu najniže ponuđene cene.
30-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
6. OBRAZAC PONUDE
PODACI O PONUĐAČU
Naziv ponuđača
Adresa
Lice ovlašćeno za potpisivanje
ugovora
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska adresa
Poslovni račun preduzeća
Matični broj preduzeća
PIB
Način podnošenja ponude:
- samostalno
- zajednička ponuda
- ponuda sa podizvođačem
31-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA JEDAN
L E K OV I
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Kafetin - tbl. 500 mg.
Bensedin (Diazepam) - tbl. 2 mg. 1/30
Zorkaptil (Kaptopril) – tbl. 25 mg. 1/40
Brufen (Ibuprofen) -tbl. 400 mg.
1/30
Nifelat Retard ( Nifepidin, retard ) – tbl.20 mg.
1/30
Lasih (Furosemid) – tbl. 40 mg.
1/10
Klometol (Metoklopramid) – tbl. 10 mg.
1/30
Febricet, Paracetamol ili Panadol - tbl. 500 mg.
1/10
Acetisal (Acetilsalicilna kiselina) ili Aspirin
1/20
Gelusil- lak
1/40
Lineks kaps
Dimigal tbl
Kapi za nos – Nafazol (nafazolin) 1%
10ml
Kapi za oči (Aktivne supstance: Nafazolin,
Borna kiselina) – Prokulin
10ml
NAZIV
PROIZVOĐA
ČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
tabla
kut
kut
kut
kut
100
50
10
60
30
kut
kut
40
25
tabla
250
kut
200
kut
kut
kut
bočica
300
200
200
300
220
bočica
32-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Deksametazon – neomicin
(Deskametazom
+ Neomicin) kapi za oči i uši 5ml
16. Hloramphenikol mast za oči 1 % 5gr
17. Jekoderm-mast sa ribljim uljem 25gr
Ventolin-sprej (Salbutamol, 0,1 mgx1doza) 0,1
18.
mg/dozi 1/200 doza
UKUPNA VREDNOST PARTIJE JEDAN bez PDV-a
15.
bočica
tuba
tuba
kom
15
5
150
4
NAČIN I ROK PLAĆANjA
ROK ISPORUKE ( dana )
MESTO ISPORUKE
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimum 60 dana )
33-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA DVA
AMPULARNI LEKOVI
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Nirypan Solubile (Metilprednizolon) -amp.
40 mg.
1/15amp
Novalgetol (Metamizol) – amp. 2,5 mg. / 5
ml.
1/50amp
Diklofen (Diklofenak Natrijum) – amp. 75
mg. / 3 ml.
1/5amp
Synopen (Hloropiramin) – amp. 20 mg. / 2
ml.
1/10amp
Dexason (Dexametazon) – amp. 4 mg. / ml.
1/25amp
Baralgin (Metamizol) – amp. 2,5 mg. / 5 ml
1/5amp
Yurinex – amp. 0,5 mg. / ml
1/10amp
Klometol (Metoklopramid) – amp.
10 mg. / 2 ml
1/10amp
Ranisan (Ranitidin) – amp. 50 mg. / 5 ml.
1/5amp
Lidocain-hlorid-amp 2 %40mg./2ml.1/50amp
Amiodaron (Sedacorn ili Cordarone) –
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
kut
14
kut
2
kut
45
kut
20
kut
3
kut
20
kut
5
kut
13
kut
15
kut
kut
2
20
34-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
amp 150 mg/3 ml 1/5amp
Aqa pro injektione-amp/5ml 1/50amp
Dilacor- (Digoksin) amp 0,25mg/2ml
1/6amp
Dopamin-amp 50 mg/5ml
1/5amp
Lemod-solu-40mg/ml+ml rastvarača
(Metilprednizolon, amp 40mg + Aqua pro
injectione)
1/15amp
Presolol – amp. 5 mg. / 5 ml. 1/5amp
Nirmin -1 mg/1,6 ml.
1/50 amp
Baralgetas, amp 5 mg. / 5 ml.
1/5amp
kut
5
kut
10
kut
5
kut
11
kut
kut
kut
5
2
35
UKUPNA VREDNOST PARTIJE DVA bez PDV-a
NAČIN I ROK PLAĆANjA
ROK ISPORUKE(dana)
MESTO ISPORUKE
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
35-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA TRI
SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Kaliko zavoj - 5 cm. h 5 m.
Kaliko zavoj - 8 cm. h 5 m.
Kaliko zavoj - 10cm.x 5 m.
Kaliko zavoj – 15 cm. h 5 m..
Individualni prvi zavoj-tip 1 (3m x 8cm)
Flaster - 5 m. h 5 cm. platneni
Flaster –5 m. h 2,5 cm. 1/ 40 kom.
Flaster senzifiks – 2,5 cm. x 5m.
Flaster senzifiks – 5 cm. h 10 m.
Komprese sterilne – 5 h 5 cm. / 1 kom.
Komprese sterilne – 10 h 10 cm. / 1 kom.
Gaza sterilna – 1 m. / 1 kom.
Sanitetska vata - a 1000 gr.
Špatule drvene-1 / 100 kom.
Igle – 26 G ( 0,45 mm h 12 mm )
Igle – 21 G ( 0,8 mm h 40 mm )
Igle - 20 G ( 0,9 mm h 40 mm )
Špric – a 2 ml.
Špric – a 5 ml.
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1800
1400
400
400
50
50
600
25
10
8500
5500
160
25
30
550
1150
250
450
1000
36-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Špric – 10 ml.
Špric – 20 ml.
I. V. Braunila – zelena G 18
I. V. Braunila – roza G 20
I. V. Braunila – plava G 22
Infuzioni sistem - ( za odrasle )
Infuzioni sistem – ( za decu ) G 23
27. Hiruške maske
28. Rukavice pregledne 1 kut. / 100 kom.
29. Tračice Accu -Chek/50kom.(Active,Roshe)
30. Hanzaplast – fleksogal strips 1/20
UKUPNA VREDNOST PARTIJE TRI bez PDV-a
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kut
pak
pak
200
110
100
100
100
160
100
200
100
13
220
NAČIN I ROK PLAĆANjA:
USLOVI PLAĆANjA:
ROK ISPORUKE(dana):
MESTO ISPORUKE:
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
37-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA ČETRI
GALENSKI PREPARATI
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Benzin medicinski – 1000 ml.
Alkohol 70 % - 1000 ml.
Hidrogen 3 % - 1000 ml.
Hidrogen 3% - 100 ml.
Rivanol rastvor – 1000 ml.
Sol. Acidi borici 3 % - 1000 ml.
Asepsol sol. 5 % - 1000 ml.
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
10
65
60
200
10
5
35
UKUPNA VREDNOST PARTIJE ČETRI bez PDV-a
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
NAČIN I ROK PLAĆANjA:
ROK ISPORUKE(dana):
MESTO ISPORUKE:
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
38-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA PET
LEKOVI RASTVORI
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Povidon jod 10% - 500ml.
Fiziološki rastvor 0,9% (Nacl)- 500ml.
Glucosi infudibule 5% inf. 500ml, plast.boca
Ringerov rastvor – 500 ml.
Manitol 20 % -250ml
Hartmanov rastvor 500ml
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
kom
kom
kom
kom
kom
kom
20
60
50
50
10
20
UKUPNA VREDNOST PARTIJE PET bez PDV-a
NAČIN I ROK PLAĆANjA:
ROK ISPORUKE(dana):
MESTO ISPORUKE:
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
39-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA ŠEST
POTROŠNI MATERIJAL ZA FUNKCIONALNU DIJAGNOSTIKU
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
Schiller papir AT 2
Papir za spirometar Schiller
Filteri za spirometar Schiller 1/10
Usnici kartonski za spirometriju 025 Schiller
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
kom
kom
kom
kom
25
20
10
1500
UKUPNA VREDNOST PARTIJE ŠEST bez PDV-a
NAČIN I ROK PLAĆANjA
ROK ISPORUKE(dana)
MESTO ISPORUKE
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
40-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA SEDAM
OSTALI POTROŠNI MATERIJAL
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Toplomer digitalni
Aparat za pritisak-sa manometrom
Stetoskop
Pean-hirurški
Pinceta-hirurška
Makaze (obične, metralne, srednje)
Sigurnosne igle-zihernadle(obične, velike )
Vazelinska gaza 10x10 cm.
1/10
Steri – Strip 6 mm h 100 mm 1/50
Pumpa PVC od 5 litara
Arbo EKG elektrode
1/50
Nitrolingual sprej
Nitroglicerin (Gliceriltrinitrat lingvalete) –
lgv. 0,5 mg. 1/40 lgv
Atropin sulfat-amp 1mg/1ml 1/ 10amp
Trodon (tramadol)-amp. 50 mg/ml. 1/5amp
Bensedin (diazepam)–amp 10 mg/ 2ml
1/10amp
Lasix (Furosemid) – amp. 20 mg. / 2 ml
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
kom
5
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kut
pak
kom
pak
kom
kom
5
5
2
1
100
200
15
5
3
4
5
kut
kut
10
10
kut
20
kut
35
160
41-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
18.
19.
1/5amp
Aminofilin-amp. 250 mg/10 ml. 1/50amp
Adrenalin – amp. 1 mg. / ml.
1/50amp
kut
2
kut
4
UKUPNA CENA PARTIJE SEDAM bez PDV-a
NAČIN I ROK PLAĆANjA
ROK ISPORUKE(dana)
MESTO ISPORUKE:
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
42-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA OSAM
LABARATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Vacutainer Epruvete za analizu iz seruma,
6.0ml, plastika (Beckon Dickinson)
Vacutainer epruvete EDTA za određivanje
krvne slike, 2.0ml (Beckon Dickinson)
Vacutainer epruvete za određivanje
sedimentacije 5.0ml (Beckon Dickinson)
Vacutainer igle zelene, 21G-(Beckon
Dickinson)
Vacutainer igle žute,20G- (Beckon Dickinson)
Kontakt aktivirajuće lancete (plave) 2.0mm,
200 kom (Beckon Dickinson)
Mikroteiner epruvete za analizu iz seruma sa
želatinom za separaciju
Mikroteiner epruvete EDTA za krvnu sliku
Holder za vacutain (Beckon Dickinson)
Poveska Pronto za vađenje krvi-(Beckon
Dickinson)
Trake za urin Combi screen 11 sys/150
tračica ili Uriskan 11 sys/100 tračica
Čašice za urin PVC od 75ml a 450 komada
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
kom
3800
kom
3800
kom
3800
kom
2000
kom
2000
kom
1
kom
50
kom
kom
50
50
kom
3
kom
kom
30
45
4050
43-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
STERILNE!
Centrifuške epruvete, graduisane, 10ml.
Pokrovna stakla 20x20mm 100kom
PVC plavi nastavci, 1ml
PVC beli nastavci za Biohit pipetu ,5ml
Automatska varijabilna pipeta, 5ml.
Tehnički filter papir u tabacima
58x58cm.,krep, 250 tabaka
Indikator kotur za kontrolu sterilizacije
kom
kom
kom
kom
kom
100
20
5000
1000
2
kom
1
kom
3
UKUPNA CENA PARTIJE OSAM bez PDV-a
NAČIN I ROK PLAĆANjA
ROK ISPORUKE(dana)
MESTO ISPORUKE:
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
44-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA DEVET
LABARATORIJSKI REAGENSI ZA BIOHEMIJU
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Glukose liquicolor GOD-PAP 1000 ml Human
UREA liquiUV 8x50ml Human
Creatinine liquicolor 200 ml Human
Auto Bilirubin-T 375ml Human
Auto Bilirubin-D 375 ml Human
GOT (ASAT) IFCC mod. liquiUV 8x50ml
Human
GPT (ALAT) IFCC mod. liquiUV 8x50ml
Human
Cholesterol liquicolor 4x100 ml Human
Triglycerides liquicolor mono 4x100 ml
Human
Alkaline Phosphatase liquicolor (DEA bufer,
DGKC) 10x10ml Human
Uric Acid liquicolor 4x100ml Human
γGT liquicolor 10x10 ml Human
LDH CSE mod. liquiUV 10x10 ml Human
CK-NAC liquiUV 10x10ml Human
HDL Cholesterol dir. 80ml Human
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
2
3
7
7
3
3
Kom
3
Kom
Kom
3
3
Kom
3
Kom
Kom
Kom
Kom
Kom
2
7
2
1
10
45-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Iron liquicolor 2x100ml Human
α- Amylase liquicolor 12x10ml Human
Serodos 6x5ml Human
Kom
Kom
Kom
2
2
9
Serodos PLUS 6x5ml Human
Humatrol N, 6x5ml Human
Humatrol P, 6x5ml Human
Mikrotuba "Ependorf" 1,5ml Human
Cuvette Block Humastar 180
Bočice za reagense, 50 ml, Humastar 180 (25 kom)
Zatvarači za reagens bočice, 50ml, Humastar 180
(25 kom)
Washing solution, 500 ml, Triton x 100 Human
Kom
Kom
Kom
Kom
Pak.
Pak.
Pak.
9
1
1
4.500
4
1
1
Detectoterger conc.1/20 Human
Erlich reagens 100ml
Jod u 1% etanolu 100ml
AutoCal, multikalibrator 4x5ml
Kom
Kom
Kom
Kom
Ko.
4
10
1
1
4
UKUPNA CENA PARTIJE DEVET bez PDV-a
NAČIN I ROK PLAĆANjA
ROK ISPORUKE(dana)
MESTO ISPORUKE:
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
46-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA DESET
LABARATORIJSKI REGENSI ZA HEMATOLOGIJU
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
AMP Hemolyse MEK-660 1l
AMP Hemoclair MEK-620 1l
AMP Isotonak-3 MEK-640 20l
AMP HemoTrol 16 Kit (low,normal,high) 2ml
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
Kom
Kom
Kom
Pak.
6
10
14
4
UKUPNA CENA PARTIJE DESET bez PDV-a
NAČIN I ROK PLAĆANjA
ROK ISPORUKE(dana)
MESTO ISPORUKE:
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
47-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
PARTIJA JEDANAEST
TESTOVI ZA PSIHOAKTIVNE SUPSTANCE
Red.
broj
TRAŽENO
JM
KOL
popunjava naručilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Test na benzodiazepine Abu Gnost,1x10
testova
DOA Multi Gnost 5 test panel, 1x1 test
Epruveta mala, 15 ml
Epruveta velika, 50 ml
Etiketa sigurnosna, komplet
Test posuda za urin sa termometrom
Transfer pipeta 3 ml graduirana 0,5 ml,volume
7 ml, duzina 155 mm
NAZIV
PROIZVOĐAČA
ROK
VAŽENjA
JEDINIČNA
CENA
bez PDV-a
UKUPNA CENA
bez PDV-a
popunjava ponuđač
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
30
550
550
550
600
600
500
UKUPNA CENA PARTIJE JEDANAEST bez PDV-a
NAČIN I ROK PLAĆANjA
ROK ISPORUKE(dana)
MESTO ISPORUKE:
REFERENTNA LISTA
ROK VAŽENjA PONUDE (minimalno 60 dana):
48-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
7. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA DA NASTUPA SA
PODIZVOĐAČEM
U vezi sa javnim pozivom za javnu nabavku M 05/12 čiji je predmet nabavka lekova,
sanitetskog i ostalog potrošnog materijala, izjavljujem da nastupam sa podizvođačem
________________________________________________________________ .
(navesti naziv podizvođača).
U ponudi Podizvođač __________________________________ (navesti naziv podizvođača)
učestvuje u delu javne nabavke na poslovima
______________________________________________________________________________
PODACI O PODIZVOĐAČU
Naziv podizvođača
Adresa podizvođača
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska adresa
Poslovni račun preduzeća
Matični broj preduzeća
PIB
Mesto i datum
__________________
PONUĐAČ
M.P._________________
PODIZVOĐAČ
_____________________
M.P.
Napomena: u slučaju većeg broja podizvođača obrazac treba fotokopirati.
49-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
8. OBRAZAC IZJAVE GRUPE PONUĐAČA
IZJAVA
Izjavljujemo da navedeni privredni subjekti
________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________n
astupaju kao grupa ponuđača u javnoj nabavci M 05/12 čiji je predmet nabavka
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala i da se obavezujemo da ćemo zajednički
izvršiti ugovor u predmetnoj javnoj nabavci.
PODACI O ČLANU GRUPE PONUĐAČA
Naziv člana grupe ponuđača
Adresa člana grupe ponuđača
Osoba za kontakt
Telefon
Telefaks
Elektronska adresa
Poslovni račun preduzeća
Matični broj preduzeća
PIB
Mesto i datum
__________________
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
50-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
9. OBRAZAC POTVRDE – REFERENTNA LISTA
Naziv naručioca/korisnika usluga
Sedište
Ulica i broj
Telefon
Matični broj
PIB
U skladu s članom 45. stav 2. tačka 2. pod a), Zakona o javnim nabavkama, naručilac/kupac
dobara izdaje
POTVRDU
kojom potvrđuje da je Ponuđač
__________________________________________________________________________
(naziv i sedište ponuđača)
u 2009, 2010 i 2011.god. Naručiocu/Kupcu isporučio dobra koja su predmet javne nabavke
Red.
br.
Naziv naručioca/korisnika usluge
Datum
Iznos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Potvrda se izdaje na zahtev ponuđača radi učešća u postupku javne nabavke lekova,
sanitetskog i ostalog potrošnog materijala M 05/12 i u druge svrhe se ne može koristiti.
Da su podaci tačni svojim pečatom i potpisom potvrđuje:
Mesto i datum
__________________
OVLAŠĆENO LICE
M.P. ______________________
51-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
10. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA
O SREDSTVIMA FINANSIJSKOG OBEZBEĐENjA
Na osnovu člana 30. stav 6. Zakona o javnim nabavkama, Ponuđač dostavlja:
IZJAVU
Obavezujem se da ću istovremeno sa potpisivanjem dodeljenog ugovora o javnoj nabavci,
dostaviti sredstvo finansijskog obezbeđenja, blanko solo menicu registrovanu u Registru
menica Narodne banke Srbije, menično ovlašćenje u visini ugovorene vrednosti javne
nabavke i karton deponovanih potpisa
Mesto i datum
__________________
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
52-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
11. OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA
O UREDNOM IZVRŠENjU OBAVEZA PO
RANIJE ZAKLjUČENIM UGOVORIMA
IZJAVU
Izjavljujemo pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću da smo
uredno izvršavali obaveze po ranije zaključenim ugovorima o javnim nabavkama.
Mesto i datum
__________________
PONUĐAČ
_____________________
M.P.
53-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
12. OBRAZAC STRUKTURE CENE
OBRAZAC STRUKTURE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI
U obrascu strukture cene Ponuđač treba da prikaže osnovne elemente strukture cene.
Naziv
1
Nabavna
jed.cena
2
Zavisni
troškovi
nabavke
3
Količina
4
Ukupna
Iznos PDVcena
bez a
PDV-a
5
6
Ukupna
cena
sa
PDV-om
7 (5+6)
U obrascu strukture cene Ponuđač treba da prikaže osnovne elemente strukture cene kao što su:
1) Jedeinična cena bez PDV-a i ukupna cena bez PDV-a koja je jednaka zbiru (2+3)x4
2) Ukupna cena sa PDV-om
Napomena:obrazac strukture cene mora biti sastavnjen tako dase može proveriti usklađenost
ukupne cene sa svim troškovima.
Ukupna cena bez PDV-a mora biti identična sa ukupnom cenom bez PDV-a u datom obrascu
ponude.
Obrazac strukture cene Ponuđač mora da popuni , overi pečatom i potpiše čime potvrđuje da su
tačni podaci koji su u obrascu navedeni.
Mesto i datum
________________
PONUĐAČ
M.P.__________________________
54-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
13. MODEL UGOVORA
PARTIJA 1.
Zaključen dana ______________godine, između:
1. Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda,
Bulevar umetnosti broj 16a, koje, po ovlašćenju generalnog direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan
Kordić (u daljem tekstu: Kupac)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2. ________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavac)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz Konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
55-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka lekova, Partija 1. od strane Kupca, u svemu prema
ponudi Prodavca br._______ od _______________ koja čini sastavni deo ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu Prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana .
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe.
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
56-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno
medicinski centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili najviše 5
dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________ .
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
57-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
_________________
Kupac
___________________
58-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 2.
Zaključen dana ______________godine, između:
1.Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda, Bulevar
umetnosti
broj
16a,
koje,
po
ovlašćenju
generalnog
direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan Kordić
(u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2.________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
• da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
• da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
• da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
• da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
59-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka Ampularnih lekova, Partija 2, od strane Kupca, u
svemu prema ponudi Prodavca br._______ od _________________ koja čini sastavni deo
ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana.
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
60-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
.Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________ .
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
61-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
_________________
Kupac
___________________
62-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 3.
Zaključen dana ______________godine, između:
1.Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda, Bulevar
umetnosti
broj
16a,
koje,
po
ovlašćenju
generalnog
direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan Kordić
(u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2.________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
63-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka sanitetskog potrošnog materijala, Partija 3, od strane
Kupca, u svemu prema ponudi Prodavca br._______ od __________________ koja čini
sastavni deo ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Z
a isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana .
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
64-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________ .
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
65-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
_________________
Kupac
________________
66-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 4.
Zaključen dana ______________godine, između:
1.Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda, Bulevar
umetnosti
broj
16a,
koje,
po
ovlašćenju
generalnog
direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan Kordić
(u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2.________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
67-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka galenskih preparata, Partija 4, od strane Kupca, u
svemu prema ponudi Prodavca br._______ od __________________ koja čini sastavni deo
ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana .
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
68-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________ .
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
69-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
_________________
Kupac
________________
70-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 5.
Zaključen dana ______________godine, između:
1.Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda,
Bulevar umetnosti broj 16a, koje, po ovlašćenju generalnog direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan
Kordić (u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2.________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
71-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka lekova rastvora, Partija 5, od strane Kupca, u svemu
prema ponudi Prodavca br._______ od _______________ koja čini sastavni deo ovog
Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana.
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
72-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________ .
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
73-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
_________________
Kupac
___________________
74-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 6.
Zaključen dana ______________godine, između:
1.Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda,
Bulevar umetnosti broj 16a, koje, po ovlašćenju generalnog direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan
Kordić (u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2.________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
75-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka potrošnog materijala za funkcionalnu dijagnostiku,
Partija 6, od strane Kupca, u svemu prema ponudi Prodavca br._______ od
_______________ koja čini sastavni deo ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana.
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
76-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________ .
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
77-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
_________________
Kupac
___________________
78-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 7.
Zaključen dana ______________godine, između:
3. Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda,
Bulevar umetnosti broj 16a, koje, po ovlašćenju generalnog direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan
Kordić (u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
4. ________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
79-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka ostalog potrošnog materijala, Partija 7, od strane
Kupca, u svemu prema ponudi Prodavca br._______ od _______________ koja čini sastavni
deo ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana.
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
80-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________ .
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
81-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
_________________
Kupac
___________________
82-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 8.
Zaključen dana ______________godine, između:
1.Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda,
Bulevar umetnosti broj 16a, koje, po ovlašćenju generalnog direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan
Kordić (u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2.________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
83-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka labaratorijskog potrošnog materijala, Partija 8, od
strane Kupca, u svemu prema ponudi Prodavca br._______ od _________________ koja čini
sastavni deo ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana.
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
84-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________
.
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
85-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
Kupac
_________________
___________________
86-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 9.
Zaključen dana ______________godine, između:
1.Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda,
Bulevar umetnosti broj 16a, koje, po ovlašćenju generalnog direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan
Kordić (u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2.________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
87-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka labaratorijskih reagenasa za biohemiju, Partija 9, od
strane Kupca, u svemu prema ponudi Prodavca br._______ od _________________ koja čini
sastavni deo ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana.
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
88-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________
.
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
89-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
Kupac
_________________
___________________
90-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 10.
Zaključen dana ______________godine, između:
1.Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda,
Bulevar umetnosti broj 16a, koje, po ovlašćenju generalnog direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan
Kordić (u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2.________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
91-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka labaratorijskog reagenasa za hematologiju, Partija
10, od strane Kupca, u svemu prema ponudi Prodavca br._______ od _________________
koja čini sastavni deo ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana.
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
92-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________
.
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
93-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
Kupac
_________________
___________________
94-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
MODEL UGOVORA
PARTIJA 11.
Zaključen dana ______________godine, između:
1.Akcionarsko društvo za vazdušni saobraćaj ''Jat Airways''a.d. iz Beograda,
Bulevar umetnosti broj 16a, koje, po ovlašćenju generalnog direktora
br._____od_____________godine, koga zastupa Izvršni direktor za saobraćaj Milan
Kordić (u daljem tekstu: Kupca)
PIB: 100001765
Matični broj: 07044275
Br. računa: 205-3834-32
2.________________________, iz _________________ ul._________________, koga
zastupa direktor ______________________ (u daljem tekstu: Prodavca)
PIB: ___________________________
Matični broj: ______________________
Br.računa: _______________________
( u daljem tekstu zajednički označeni kao ugovorne strane)
UVODNE NAPOMENE:
Ugovorne strane saglasno konstatuju:
•
•
•
•
da je Kupac u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik"
Republike Srbije br. 116/08), a na osnovu poziva za podnošenje ponude za nabavku
lekova,sanitetskog i ostalog potrošnog materijala neophodnog za funkcionisanje
Delatnosti Vazduhoplovno medicinski centar-ordinacija medicine rada, sproveo
postupak javne nabavke male vrednosti br.M 05/12.
da je Prodavac dostavio Ponudu br.________od ___________.2012. godine koja se
nalazi u prilogu ugovora i sastavni je deo ovog ugovora;
da Ponuda prodavca u potpunosti odgovara specifikacijama iz konkursne
dokumentacije
da je Kupac doneo Odluku o dodeli ugovora br. ____ od ________________ .
95-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 1.
Predmet ovog Ugovora je nabavka testova za psihoaktivne supstance, Partija 11, od
strane Kupca, u svemu prema ponudi Prodavca br._______ od _________________ koja čini
sastavni deo ovog Ugovora.
Član 2.
Cena robe iz člana 1. ovog Ugovora iznosi ukupno _____________ dinara.
U cenu nije uračunat porez na dodatnu vrednost.
Cena je fiksna i ne može se menjati za vreme trajanja ovog Ugovora.
Za isporučenu robu prodavac ispostavlja račun/fakturu sa pratećom dokumentacijom, koji
dostavlja Kupcu na plaćanje.
Član 3.
Kupac se obavezuje da po ispostavljenom računu/fakturi uplatu izvrši na račun Prodavca u
roku od _______ dana.
Prodavac će prilikom fakturisanja zaračunavati porez na dodatu vrednost u skladu sa
pozitivnim zakonskim propisima.
Član 4.
Kvalitet proizvoda koji su predmet ovog Ugovora mora u potpunosti odgovarati:
- važećim domaćim i međunarodnim standardima za tu vrstu robe;
Član 5.
Kupac je ovlašćen da vrši kontrolu kvaliteta isporučene robe u bilo koje vreme i bez
prethodne najave na mestu prijema, tokom i posle isporuke, sa pravom da uzorke iz bilo koje
isporuke dostavi nezavisnij specijalizovanoj instituciji radi analize.
U slučaju kada nezavisna specijalizovana ustanova utvrdi odstupanje od ugovorenog
kvaliteta proizvoda, troškovi analize padaju na teret Prodavca.
96-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 6.
Mesto isporuke robe iz člana 1. ovog Ugovora je FCO Kupac Vazduhoplovno medicinski
centar-ordinacija medicine rada Aerodrom Nikola Tesla Beograd.
Član 7.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporučuje kvartalno ili po potrebi
najviše 5 dana od dana prijema pismenog zahteva za isporuku.
Član 8.
Prodavac se obavezuje da robu iz člana 1. ovog Ugovora isporuči u svemu saglasno ponudi
br. _______ od ___________
.
Član 9.
Ukoliko Kupac ustanovi nedostatke u kvalitetu i količini isporučene robe dužan je da o tome
odmah obavesti Prodavca i da ga pozove da u roku od ____ dana otkloni ove nedostatke,
odnosno isporuči robu saglasno ugovorenom kvalitetu i količini.
Kupac zadržava pravo na promenu količine robe u skladu sa realnim potrebama.
Član 10.
Prodavac se obavezuje da će istovremeno sa danom potpisivanja Ugovora dostaviti blanko
solo menicu u visini ugovorene vrednosti javne nabavke, menično ovlašćenje i karton
deponovanih potpisa.
Član 11.
Prodavac preuzima potpunu odgovornost i garanciju za sve isporučene robe iz člana 1. ovog
Ugovora, u periodu od ____ meseci/godina.
.
97-98
Дирекција за јавне набавке
Булевар уметности 16 a, 11070 Нови Београд
Тел.: 2010378, Факс: 2010355
________________________________________________________________________________________________
Član 12.
Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja od
strane ovlašćenih predstavnika obe ugovorne strane.
Ugovorne strane su saglasne da se izmene ili dopune ugovora, kao i priloga ugovora mogu
vršiti isključivo u pismenoj formi, uz obostranu saglasnost ugovornih strana i potpis
ovlašćenih lica ugovornih strana.
Član 13.
Korisnik usluga i Davalac usluga su utvrdili obostranu mogućnost jednostranog raskida ovog
Ugovora pismenim putem, uz otkazni rok od 30 dana.
Ugovorne strane su dužne da u otkaznom roku izmire sve dospele obaveze.
Ugovor se može raskinuti sporazumnim putem.
Član 14.
Ugovorne strane su saglasne da za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno, važe odredbe
Zakona o obligacionim odnosima.
Član 15.
Sve eventualne sporove koje nastanu u vezi ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati da
reše sporazumno a ukoliko to nije moguće nadležan za rešavanje spora će biti stvarno
nadležan sud u Beogradu.
Član 16.
Ovaj Ugovor je sačinjen u četiri (4) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana
zadržava po dva (2) primerka.
Prodavac
Kupac
_________________
___________________
98-98
Download

model ugovora