ARIZA GÖSTERGE DÜZENEKLERİ • FLI-301 / 301-RMU
FAULT LINE INDICATOR • FLI-301 / 301-RMU
k
e
@
d
The FLI-301 is a fault current detector for the
underground medium voltage distribution network
(6-36kV). It is used to detect short circuit and earth
faults, and can be installed on most types of cable
terminations. The FLI-301 will give separate
indication for short circuit and earth faults, locally by
flashing LED's, and remotely through separate relay
contacts. On the display of the indicator separate
diodes for each phase or feeder will say which
phases or feeder are involved in a fault.
During a fault all indicators between the feding
transformer and the faultlocation will start
flashing.
Current sensors are used for fault determination.
The FLI-301, one system
consists of two types of
modules:
1. Current sensors and a
main module consisting of
the processing unit,
2. P o w e r s u p p l y a n d
indication unit.
d
k
o
m
.
t
r
FUNCTIONAL DESCRIPTION
Fault currents in cable network: The short circuit current
magnitude is mainly given by voltage level, type of
transformer, primary feeding network and the distance
from the feeding transformer to the fault location.
A cable short circuit will normally cause a fault current in
the kA-range. When short circuit appears near the end of
a long feeder, the fault current is most likely to be of a
significantly lesser value.
In networks with directly earthed neutral an earth fault is
equivalent to a PHASE-to-EARTH short circuit. The current
magnitude will in this case be almost equal to the fault
current of a PHASE toPHASE short-circuit. For networks
that do not have a directly earthed neutral, the
magnitude of the singular earth fault current is
determined by the size of the galvanicaly interconnected
network, the voltage level, type of cable and the neutral
equipment. The magnitude of a fault current during a
dual earth fault will be almost equal to a short circuit in
networks that do not have a directly earthed neutral.
c
RESETTING:
The indicator can be reset by return of voltage
(automatic) in 100ms, by push-button on the indicator or
remote from SCADA RTU.
.
All time-delays are
p ro gr a m m e d i n to th e
micro-controller through
DIP Switches by user.
The indication module is
equipped with fault and relay active LED's.
The indicator has built-in independent dry NO relay
contact (for remote signaling) for fault.
e
FLI–301, orta gerilim yeraltı kablo şebekeleri için bir
hata akım dedektörüdür (6 - 36kV). Kısa devre ve
toprak hatalarını bulmak için kullanılır giriş ve çıkış
fiderlerinde kullanılır. FLI–301 kısa devre ve toprak
hatalarını ayrı ayrı gösterir, gösterge paneli
üzerindeki LED'ler bir arıza durumunda ışıklı
bildirimde bulunurlar. Ana ünite içerisindeki yardımcı
kontaklardan hata bilgileri dışarı taşınabilir.
Hata anında besleme şebekesi ve hata yeri
arasındaki bütün göstergeler yanmaya başlar.
Faz-Toprak ve Faz-Faz Hata tespiti mümkün olup
sadece bir fider kontrol edilebilir.
Hata tespiti için AKIM SENSÖRLERİ (CS-02)
kullanılmaktadır.
FLI-301 iki ana üniteden oluşur:
1-Ana ünite ve akım sensörleri.
2-Güç kaynağı ve gösterge
paneli.
Bütün ayarlar kullanıcı
tarafından DIP SWITCH'ler yardımıyla programlanabilmektedir.
Gösterge paneli arıza ve röle
aktif LED leri ile donatılmıştır.
Cihaz hata bildirimini dışarıya
sinyal olarak aktarılabilmesi için
1 ad NA kuru kontak ile
donatılmıştır.
RESETLEME :
Cihaz, sisteme gerilimin geri dönüşüyle (otomatik
olarak), 100msn içinde resetlenir.
Ana ünite üzerindeki buton ile veya SCADA RTU'dan
kumandayla resetlenebilir.
FONKSİYONEL TANIMLAMA
Kablo şebekelerinde oluşabilecek hata akımları OG Kablo
şebekesinde meydana gelebilecek kısa devre akımının
büyüklüğü genellikle, işletme gerilimine, transformatörün türüne besleme transformatörü ile hata noktası
arasındaki mesafeye bağlıdır.
Bir kabloda meydana gelebilecek kısa devre normal
olarak kA seviyesinde bir hata akımına sebep olur. Kısa
devre akımı şebekenin başlangıç noktalarında daha
yüksek seviyede şebekenin sonunda ise önemli ölçüde
azalarak daha düşük seviyelerde oluşur.
Nötr noktası DİREKT topraklanmış şebekelerde meydana
gelebilecek bir FAZTOPRAK hatasının büyüklüğü hemen
hemen aynı şebekede oluşacak FAZ-FAZ hatasının
büyüklüğü ile eşdeğerdir. Nötr noktası direkt
topraklanmamış şebekelerde hata akımının büyüklüğü,
enterkonnekte şebekeye, işletme gerilimine, kullanılan
kablo türüne ve nötr noktasının nasıl topraklandığına
bağlıdır. Bu şebekelerde meydana gelebilecek faz-toprak
hatasının büyüklüğü genellikle nötr noktası direk
topraklanmış şebekede meydana gelebilecek faz-faz hata
akımının büyüklüğünün yarısı kadardır.
ÖNEMLİ :
FLI-301 Faz hata akımı analizini Imax Aşırı akım
değerlerine göre yapar. Cihazın doğru kullanımı için
şebekede oluşabilecek Kapasitif Boşalma Akımlarının
11
ARIZA GÖSTERGE DÜZENEKLERİ • FLI-301 / 301-RMU
hesaplanması gerekmektedir. FLI-301'in ayarlanan akım
sınır değerlerinin (Imax) kapasitif boşalma akım
d e ğ e r i n i n ü z e r i n d e b i r d e ğ e re ay a r l a n m a s ı
gerekmektedir. Kapasitif boşalma akımının büyüklüğü
kullanılan kablo türüne göre değişmektedir, bu yüzden
kablo üreticisinden teknik veriler istenmelidir. Kompanze
edilmiş şebekelerde faz-toprak hatasının yerini kesin
olarak tespit etmek kompanzasyonun derecesine bağlı
olduğu için pek mümkün değildir.
Kapasitif Boşalma Akımı
FLI–301 yönlü bir cihaz değildir. Bu nedenle akımın
yönünü ayırt etmeden arıza noktalarını bulacaktır. Faztoprak hatası esnasında şebekenin kapasitif enerjisi arıza
noktasında boşalacaktır. Kullanıcıların bu kapasitif
boşalma akımlarını dikkate alması gerekmektedir. FLI301 ayarlanan hata akımı sınır değerinin, hattın kapasitif
boşalma akımından daha büyük bir değere ayarlanması
gerekmektedir. Böylece Kapasitif boşalma noktalarındaki
FLI-301'ler bu akımlara tepki vermez ve hatalı
bildirimlerde bulunmazlar. Yeraltı kablo şebekelerinde
meydana gelen kapasitif boşalma akımları havai hatta
meydana gelebilecek kapasitif boşalma akımlarından çok
daha büyük değerlere ulaşır. Bu yüzden yer altı kablo
şebekesinin başında bulunan havai hattında kapasitif
boşalma akımının dikkate alınması gerekmektedir.
Aşağıdaki basitleştirilmiş formül, bir hattın kapasitif
boşalma akımını hesaplamada kullanılabilir:
d
k
e
.
c
o
m
.
t
r
FAULT LINE INDICATOR • FLI-301 / 301-RMU
12
Ic = A'daki kapasitif akım
U = Nominal Gerilim (kV)
La = Havai hat uzunluğu (km)
Lc = Kablo şebekesinin uzunluğu
K = 5 ; XLPE kablolar için
FLI-301 faz-toprak hatası sırasında kapasitif boşalma
akımı ile aktif duruma geçmemesi için aşağıdaki
kriterlerin sağlanması gerekir :
Ic <It
Burada ,
Ic = Şebekede oluşabilecek kapasitif akım.
It = FLI-301İn hata hassasiyet ayarı.
IMPORTANT:
As the sensor principle is of the threshold type, correct
use of the indicator is subject to calculations of earth fault
currents and capacitive discharge currents through the
sensor element (seen from the feeder). The capacitive
discharge current from behind the PTG fault must not
exceed the trip level setting of the indicator. The
capacitive discharge current will vary between the
different types of cable, and the cable supplier should be
consulted about the data for your specific type in order to
make the correct calculations. In compensated networks,
the earth fault detection may not be possible in certain
locations depending on the degree of compensation.
Capacitive discharge current:
The FLI-301 indicator is not directional; it therefore
detects current without discriminating its direction. In
case of a PTG fault, the network capacitive energy
discharges in the fault point. It should be checked that
the capacitive discharge current downstream the
indicator is below preset trip level in order to avoid the
indicator erroneously activating upon earth faults. If the
total capacitive current exceeds the trip level, it is
advisable to change the trip level or install the indicators
in the branching points instead of in the main line. The
capacitive discharge of a branching point is limited by its
own capacitance, while in the main line the capacitive
current of all the branches downstream the indicator is
added. Underground cables have larger capacitance than
overhead lines. This has to be taken into account when
an overhead line feeds an underground cable and vice
versa.
The following simplified formula may be used to estimate
the capacitive discharge current of a line:
Ic = Capacitive current in A
U = Nominal voltage in kV
La = Overhead line length in km
Lc = Cable length in km
K = 5; for XLPEcables
In order to avoid that the FLI-301 is activated by a PTG
fault downstream the indicator, the following criterion
has to be met.
Ic < It
Where
Ic = Capacitive current downstreams of the indicator.
It = FLI-301 programmed trip-level sensitivity.
ARIZA GÖSTERGE DÜZENEKLERİ • FLI-301 / 301-RMU
FAULT LINE INDICATOR • FLI-301 / 301-RMU
FLI-301
d
k
.
c
o
Short circuit detection
The short circuit elements each comprise of a current
sensor. A current exceeding the trip level setting causes
the element to emit a signal to the indicator unit via the
optical fiber. The short circuit elements of the FLI-301
indicate on faults with a programmable duration.
e
Earth fault detection
The earth fault element (CT) is a summing current
transformer which is activated when the vectorial sum of
the cable currents exceeds the trip level setting. (With no
earth fault this sum is close to zero). FLI-301 uses the
mean rectified value generated by the earth fault
element as criteria for indication. This means that
transient faults and stationary faults are treated equally.
k
Earth fault detection
The three current sensor picks up the current in each of
the phases and the processor in the indicator analyses
the currents to determine if there is an unbalance in the
feeder exceeding a programmed trip level.
d
Faz-Toprak Hatası Bulunması
Üç akım sensörü fiderdeki fazların her birindeki akım
bilgilerini alır ve mikro işlemci hatayı saptamak için bu
akım bilgisini analiz eder, eğer programlanan açma
sınırının üzerinde dengesizlik var ise bunu faz-toprak
hatası olarak değerlendirir.
Faz-Toprak Hatası Bulunması
Toroidal akım trafoları kablodan geçen akımların vektörel
toplamını alır ve mikro işlemici bu değerleri analiz eder,
normal durumda vektörel toplam sıfıra yakındır.
Ayarlanan değerin üzerinde bir dengesizlik olursa FLI301 bunu faz-toprak hatası olarak değelendirir.
Faz-Faz Hatası
Şebekede meydana gelebilecek bir kısa devre, akım
sensörleri tarafından algılanır ve analiz edilmesi için
mikro işlemci devreye sinyal olarak bildirilir. Ayarlanan
açma sınırını yine ayarlanan hata tespit süresini aşan bir
akım mevcut ise FLI-301 bunu faz-faz hatası olarak
bildirir.
@
Capacitive discharge current calculation example.
e
Kapasitif Boşalma Akımı Hesaplama Örneği.
m
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Uygulama
Application
r
Single feeder Earth-fault and
Phase-to-phase fault detection
System voltage
MV-voltage network (6-66kV)
Groundings systems
All
Fault detection Single phase-to-ground (Earth Fault)
Sensitivity
5-160A @ 5A step
Duration
50, 100, 200, 300 msec
Phase-to-phase fault (Short circuit)
Sensitivity
225, 450, 575, 700A
Duration
50, 100, 200, 300 msec
Resetting
Automatic reset
By return of voltage or load current
Timer reset
2-4 hours
Manuel reset
Pushbutton on front cover
Indication
LED's on front cover and external
warning indicator
Outputs
Relay contact 1 x NO dry contact
(max.60VDC 0,5A)
Lithium Cell
(10 years long-lived; 3.6V, 8.2Ah cell)
Back-up
Lithium, NiCd, Lithium Ion
All threshold, timers etc are settable by DIP SWITCHES easily.
It is suitable to TEDAŞ-MYD-2002-043A specification.
t
: Faz-Faz ve Faz-Toprak Hatası
bildirimi
İşletme Gerilimi
: 6-66kv Yer Altı Kablo Şebekesi
Nötr Sistemi
: Hepsi
Faz-Toprak Hatası Akım Değerleri : 5-160A (5A Aralıklarla)
Faz-Toprak Hatası Tespit Süresi : 50,100,200,300 msn
Faz-Faz Hatası Akım Değerleri
Aşırı Akım Değerleri
: 225,450,575,700A
Hata Tespit Süresi
: 50,100,200,300 msn
Hata Gösterim Bekleme Süresi
: Ayarlanan zamana bağlı Resetleme
Otomatik Reset
: Gerilim veya Akım geri dönünce
Zaman Ayarlı Reset Süreleri
: 2-4 saat
Manuel Reset
: Ana Ünite üzerindeki buton ile
Hata Gösterimi
: Ana Ünite Üzerindeki LED'ler ve
harici ikaz göstergesi.
Yardımcı Kontak
: 1 adet NA kuru kontak
Max.60VDC 0,5A
Lithium Pil
: (10 yıl ömürlü 3.6V , 8.2Ah)
Yardımcı Besleme
: Lithium, NiCd, Lithium İon
(seçilebilir)
Not:Tüm Ayarlar DIP SWITCH'ler ile kolayca ayarlanabilir.
Tedaş-MYD-2002-043A şartnamesine uygundur.
.
TEKNİK ÖZELLİKLER
13
ARIZA GÖSTERGE DÜZENEKLERİ • FLI-301 / 301-RMU
CS-02 Akım sensörü kablo üzerine bağlantısı :
3 sensöründe etiket yönü aynı tarafa bakmalıdır.
Cable connection of CS-02 current sensor.
Label side of 3 sensor should be look same side .
.
c
o
m
.
t
r
FAULT LINE INDICATOR • FLI-301 / 301-RMU
d
k
e
Harici uyarı lambası
External warning lamp
BAĞLANTI ŞEMASI • CONNECTION DIAGRAM
Red-black
Red-black
Black
Red-black
Black
Black
DIGITAL INPUT(RESET)
Black
NO. CONTACT CONNECTION
Red-black
RELAY OUT
(60VDC 0,5AMP)
External warning
lamp
IS
IT
IR
Current sensors
14
Download

d k e @ d k e . c o m . t r