Број: 1322
Датум: 28.10.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”; број 124/12) и Одлуке
о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.5/1320 од 28.10.2014.
Природњачки музеј Вас позива да поднесете писану понуду у поступку јавне набавке мале
вредности бр.5/1320/2014., чији је предмет набавка услуга - извршење услуге физичко
техничког обезбеђења и противпожарне заштите, -7971000 Услуга обезбеђења; ( члан 56.
Закона, Општи речник набавки), у објекту Природњачког музеја, седиште Његошева 51,
Београд; галерија Природњачког музеја, седиште: Мали Калемегдан 5, Београд; према
условима утврђеним конкурсном документацијом.
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац је Природњачки музеј -Установа културе од националног значаја, ПИБ: 100153979;
Матични број: 07010010; Шифра делатности: 9102; [навести пун назив наручиоца]. Интернет
страница www.nhmbeo.rs;
2. Врста наручиоца
Наручилац је: установа културе, индиректни корисник буџетских средстава.
3. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка број 05/1320/од 28.10.2014. се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности.
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуга - услуга физичко-техничког
обезбеђења и противпожарне заштите у објекту Природњачког музеја. Објекти музеја налазе се
на две локације, Његошева 51 и Мали Калемегдан 5, Београд.
Услуга физичко-техничког обезбеђења и противпожарне заштите, заштита имовине и објеката
током 24 часа.
Структура По+Пр+П1 зграде у Његошевој 51, површина око 803 м².
Структура По+Пр+П1+П2 (котларница и депо са збиркама) друге зграде у Књегиње Зорке 57,
површина око 792,15 м².
Површина Галерије на Калемегдану, површина око 180 м², Мали Калемегдан 5.
Предмет набавке услуга -79710000; Услуге обезбеђења.
5. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна документација се може преузети у просторијама Природњачког музеја радним
даном од 10 до 15 часова, закључно са истеком рока за подношење понуда (рок за подношење
понуда рачуна се у складу са чланом 94. и 99. Закона).
Позив за подношење понуде објављује се 14.11.2014. године на Порталу јавних набавки и
интернет страници наручиоца.
Конкурсна документација је доступна и на интернет страници наручиоца www.nhmbeo.rs и
објављена је на Порталу јавних набавки.
7. Начин подношења понуда и рок
Понуде се подносе у затвореној коверти са ознаком – Понуда за Јавну набавку мале вредности
број 5/2014, набавка услуга, (не отварати).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назаначи назив, адресу, телефон и контакт особу.
Позив за подношење понуда
Page 1-1
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 10-15 часова, на адресу
Његошева 51, Београд; од дана објављивања на Порталу јавних набавки 14.11.2014. године
закључно са 27.11.2014. године до 12 часова. Отварање понуда спроводи се 27.11.2014.
године у 12 и 30 часова.
Уколико се понуда доставља поштом, понуђеч је дужан да обезбеди да понуда стигне на
наведену адресу Наручиоца, пре истека рока за достављање понуда.
Понуде достављене након означеног рока сматраће се неблаговременим и биће враћене
неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено.
8. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда ће се спровести у просторијама Природњачког музеја Његошева 51, дана
27.11.2014. године у 12.30 часова.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку
доставе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране овлашћеног лица понуђача.
10. Рок за доношење одлуке
Одлука о избору најповољније понуде ће бити донета у оквирном року од три дана од дана
јавног отварања понуда.
11. Лице за контакт
Давидовић Свјетлана, секретар музеја, контакт телефон 011/3442-147 и 3442-149;
[email protected] (име и презиме, електронска адреса, број телефона).
Природњачки музеј-Установа културе од националног значаја, Његошева 51, Београд;
Секретаријат, спровођење поступка јавне набавке мале вредности.
Председник Комисије
за спровођење поступка јавне набавке мале вредности
_______________________________
Сања Алабурић, виши кустос
Позив за подношење понуда
Page 1-2
Download

Poziv za podnošenje ponuda (PDF)