Број: 256
Датум: 17.03.2014
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
На основу члана 60. а у складу са Прилогом 3 Б;Закона о јавним набавкама („Службени гласник
РС”; број 124/12), Одлуке бр 1/250 од 14.03.2014. о покретању поступка јавне набавке мале
вредности, Природњачки музеј Вас позива да поднесете писану понуду у поступку јавне
набавке мале вредности бр.01/250/2014. чији је предмет набавка услуга - односно извршење
услуге штампање и сродне услуге, обликоване по партијама -79800000 услуге штампање и
сродне услуге (члан 56. Општи речник набавки, према Закону о јавним набавкама: у даљем
тексту Закон,), за Природњачки музеј Установу културе од националног значаја, према
условима утврђеним конкурсном документацијом.
Партија
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац је: Природњачки музеј, Установа културе од националног значаја, Његошева
51, Београд.
Интернет страница www.nhmbeo.rs;
2. Врста наручиоца
Наручилац је корисник буџетских средстава.
3. Врста поступка јавне набавке
Јавна набавка број 1/250 од 14.03.2014. спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности
која је обликована по партијама.
4. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вреднсоти је набавка услуга, штампање и сродне услуге,
обликована у партијама,
-партија I; офсет штампа; и услуге графичког обликовања, односно штампа различитих
илустрација, публикација, улазница, штампа рекламног материјала за изложбе (позивнице,
тролист, флајери), које музеј реализује у оквиру програмске и редовне делатности у 2014., а
према урађеном дизајну и решењу од стране музеја, 79810000 услуге штампања; и
- партија II; дигитална штампа: је штампа различитих дигиталних илустрација, рекламног
материјала великих формата, са другачијом припремом и врстом штампаног материјала
потребног за програмску и редовну делтност у 2014., према урађеном дизајну и решењу од
стране музеја, 79811000 услуге дигиталне штампе;
4.1. Податак о предмет јавне набавке
Предмет набавке услуга - 79800000 Штампарске и сродне услуге.7981000 Услуге штампања
и 79811000 Прилог 1 предмет јавна набавке услуга, број категорије је 15 издавачке и
штампарске услуге на хонорарној или уговорној основи.
4.1. Набавка је обликован у две партије:
Предмет јавне набавке мале вреднсоти је набавка штамарске и сродне услуге, обликована у
партијама, партија I:офсет штампа Упит за штампу бр.211/14 и партија II дигитална
штампа, Упит за штампу 249/14
5. Критеријум за доделу уговора
Критеријум за доделу оба уговора је најнижа понуђена цена.
6. Начин преузимања конкурсне документације
Конкурсна докумантација се преузима у просторијама Природњачког музеја радним даном од
10 до 15 часова, закључно са истеком рока за подношење понуда (рок од 8 дана рачуна се од
дана подношења и обајавиљивања
Конкурсна документација је доступна и на интернет страници наручиоца www.nhmbeo.rs; и
објављена на Порталу јавних набавки.
7. Начин подношења понуда и рок
Понуде се подносе у затвореној коверти са ознаком – Понуда за Јавну набавку мале вредности
број 1/250/14, набавка услуга, (не отварати).
Понуђач је дужан да на полеђини коверте назначи назив адресу, телефон и контакт особу.
Понуде се достављају путем поште или лично сваког радног дана од 10-15 часова на адресу
Његошева 51; од дана објављивања позива на Порталу јавних набавки, 26.03.2014. закључно са
03.04.2014. до 12 чаова. Отварање понуда спроводи се 03.04.2014. године у 12 и 30 часова.
Уколико се понуда доставља поштом, понуђач је дужан да обезбеди да понуда стигне на
наведену адресу Наручиоца пре истека рока за достављање понуда.
Понуде достављене након означеног рока сматраће се неблаговремним.
8. Место, време и начин отварања понуда
Отварање понуда ће се спровести у просторијама Природњачког музеја Његошева 51 дана
03.04.2014. године у 12.30 часова.
9. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања
понуда
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници
понуђача.
Представници понуђача су дужни да пре почетка отварања понуда, Комисији за јавну набавку
доставе пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.
Пуномоћје се доставља у писаној форми и мора бити заведено код понуђача, оверено печатом и
потписано од стране оавлашћеног лица понуђача.
10. Рок за доношење одлуке
Одлука о додели уговора Наручилац, доноси у року до 10 дана, од дана отварања понуда.
Одлука о додели уговора доставит ће се понуђачима у року од три дана од дана доношења.
(члан 108. став 1.,3., и 5. Закона).
11. Лице за контакт
Особа за контакт, члан комисије je Свјетлана Двидовић, контакт телефон 3442 147/149; e-mail
адреса [email protected]
Председник Комисије за спровођење
поступка јавне набавке мале вредности
Сања Алабурић, председник комисије
Download

poziv za podnosenje ponuda (opsti obrazac 2013)