Društvo za telekomunikacije “MTEL” d.o.o.
Kralja Nikole 27a
81000 Podgorica,
Crna Gora
Broj:
_______________
Datum: _______________
ž.r. 530 - 13570 – 43, NLB Montenegrobanka a.d.
PIB: 02655284, šifra podr.jed. por. Org. 302
PDV: 30/31-06150-3
šifra djelatnosti: 6120
registarski broj: 5-0368574/016
UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA ODRŽAVANJA HIGIJENE
Zaključen između:
1. Društvo za telekomunikacije "MTEL" d.o.o.,
Kralja Nikole 27a, 81000 Podgorica
Crna Gora
(u daljem tekstu: Naručilac ),
koga zastupa izvršni direktor Vladimir Lučić
i
2.
(u daljem tekstu: Davalac usluga),
(zajednički naziv:Ugovorne strane)
1
Član 1
Predmet ugovora
Predmet ovog ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza između ugovornih strana
povodom pružanja usluga održavanja higijene u poslovnim prostorijama Naručioca, navedenim u
Prilogu 1, koji čini sastavni dio ovog ugovora (u daljem tekstu: Usluge).
Prilozi:
Prilog 2. Spisak poslovnih prostorija
Prilog 3. Model bankarske garancije
Član 2
Cijena i način plaćanja
Cijena za obavljanje Usluga iz člana 1 ovog ugovora na mjesečnom nivou iznosi:
(slovima:_________________________)
Cijena iz stava 1 ovog člana je bez poreza na dodatu vrijednost i fiksna je do kraja realizacije posla
iz ovog Ugovora.
U cijenu je uračunata nabavka potrošnih hemijskih sredstava za čišćenje, kao i nabavka sanitarne
papirne galanterije i sapuna.
Plaćanje po ovom Ugovoru, Naručilac će vršiti u roku od _____ dana od dana prijema ispravnog
računa, koji je Davalac usluga dužan ispostavljati mjesečno i to do 5-og u mjesecu za pružene
usluge u prethodnom mjesecu na žiro račun Davaoca usluga, broj ______________ kod
_____________ banke.
Račun mora sadržati sve podatke u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrijednost.
Račun koji nije sačinjen u skladu sa odredbama Zakona iz prethodnog stava biće vraćeni, a plaćanje
odloženo na štetu Davaoca usluga sve dok se ne izvrši fakturisanje na navedeni način.
Računi se dostavljaju na adresu ''MTEL''-a, ulica Kralja Nikole br. 27a, Podgorica, Crna Gora.
Datum stavljanja prijemnog pečata na primljeni račun ima se smatrati danom prijema računa.
U slučaju da datum dospjeća pada na dan praznika ili na neki drugi neradni dan, datumom
dospjeća ima se smatrati sledeći radni dan.
Davalac usluga se obavezuje da Naručiocu, prilikom potpisivanja ovog ugovora, dostavi neopozivu i
bezuslovnu bankarsku garanciju za dobro i u roku izvršenje posla, sa periodom važenja trideset
dana dužim od perioda važenja ugovora, kojom se banka obavezuje da Naručiocu isplati 10% od
ukupne vrijednosti ovog ugovora na godišnjem nivou, ako Davalac usluga ne ispuni ili neuredno
ispuni svoje ugovorene obaveze.
Bankarska garancija mora biti naplativa na prvi poziv, bez prava prigovora, ukoliko Davalac usluga
ne ispoštuje obaveze preuzete ovim ugovorom.
Bankarska garancija mora biti izdata od strane banke garanta koja je prihvatljiva za Naručioca.
2
Ukoliko Naručilac iskoristi bankarsku garanciju, Davalac usluga se obavezuje da dostavi novu pod
istim uslovima iz ovog člana.
U slučaju plaćanja računa poslije valutnog roka, primjenjuje se zakonska zatezna kamata.
Član 3
Obaveze Davaoca usluga
Davalac usluga se obavezuje da vrši usluge dnevnog i periodičnog čišćenja poslovnih prostorija
Naručioca.
Dnevno čišćenje predstavlja svakodnevno čišćenje poslovnih prostorija Naručioca i to:
- usisavanje prašine;
- brisanje tvrdih podova vlažnim mopom i glancanje istih;
- brisanje prašine sa svih površina izloženih zaprljanju;
- brisanje djelova plakara i ormara, stolica i fotelja;
- brisanje pregrada, pultova;
- brisanje vrata;
- brisanje sanitarnih blokova (sanitarija, slavina,zidnih i podnih obloga);
- brisanje ogledala i staklenih površina koji su izloženi dodirima, a naročito ulaznih vrata i
prozora;
- brisanje gelendera i rukohvata;
- iznošenje smeća,postavljanje kesa za smeće;
- postavljanje sapuna i papirne galanterije u sanitarnim prostorijama;
- čišćenje prilaza i ulaza objekata;
- čišćenje reklamnih panoa i svjetlarnika.
Periodično čišćenje predstavlja generalno čišćenje poslovnih prostorija dva puta godišnje i to:
- mašinsko pranje tekstilnih podnih podloga-dubinsko čišćenje;
- mašinsko pranje, zaštita i poliranje tvrdih i mekih podnih podloga;
- mašinsko pranje, zaštita i poliranje pvc, vinfleks, antistatik i drugih homogenih podloga;
- pranje i zaštita keramičkih i terakot pločica neglaziranih klinker podova i gumenih podova;
- pranje zidova od granita, mermera,keramičkih pločica itd;
- pranje mebliranih djelova namještaja (stolice, fotelje,dvosjedi, trosjedi);
- pranje prozora spolja (na dostupnim visinama);
- zaštita i glancanje kožnih djelova namještaja.
Davalac usluga je dužan da vrši periodično čišćenje poslovnih prostorija dva puta u toku trajanja
ugovora i to u decembru 2013.godine i junu 2014.godine.
Davalac usluga se obavezuje da:
- obavi Usluge iz člana 1 ovog ugovora, sa sopstvenim sredstvima za rad (usisivač, krpe,
metle, hemijska sredstva i sl.), u roku predviđenom ovim ugovorom.
- obezbijedi stručno osoblje za obavljanje Usluga.
3
Član 4
Obaveze Naručioca
Naručilac se obavezuje da:
- izvrši plaćanje kako je navedeno u članu 2 ovog Ugovora;
- Davaocu usluga omogući i obezbjedi nesmetan pristup prostorijama radi obavljanja
predmetnih usluga;
- obezbjedi prostoriju za skladištenje opreme za čišćenje,hemijskih sredstava i papirne
galanterije.
Član 5
Garancija
Izvršilac garantuje da će posao iz člana 1 ovog ugovora vršiti stručno, kvalitetno, u skladu sa
pravilima struke.
Član 6
Ugovorna kazna
U slučaju kašnjenja u vršenju ugovorenih Usluga iz člana 1 ovog ugovora, iz razloga koji se mogu
pripisati Davaocu usluga, isti se obavezuje da Naručiocu plati ugovornu kaznu u visini od 2‰
(promila) vrijednosti ugovora na godišnjem nivou za svaki dan zakašnjenja, a najviše do 10% od
ukupne vrijednosti Ugovora na godišnjem nivou.
U slučaju iz stava 1 ovog člana, Naručilac će u roku od petnaest dana ispostaviti račun Davacu
usluga, koji je Davalac usluga dužan platiti u roku od deset dana od dana prijema istog.
Naplata ugovorne kazne ne isključuje pravo Naručioca na naknadu štete.
Član 7
Raskid ugovora
Ugovorne strane su saglasne da mogu raskinuti ugovor pisanim sporazumom ugovornih strana.
Ukoliko Naručilac stekne pravo na maksimalni iznos ugovorne kazne prema članu 6 ugovora,
Naručilac može putem pisanog obavještenja pozvati Davaoca usluga da završi realizaciju ugovora u
razumno odredjenom roku. Ako Davalac usluga ne završi realizaciju u tako datom roku Naručilac
ima pravo da odmah raskine ugovor dostavljanjem pisanog obavještenja Davaocu usluga.
Naručilac ima pravo da, u slučaju promjene poslovne strategije, jednostrano raskine ugovor u bilo
koje doba, dostavljanjem obavještenja drugoj ugovornoj strani u pisanoj formi, bez obaveze
naknade bilo kakve štete drugoj ugovornoj strani.
Član 8
Nadležnost
Za sva prava i obaveze ugovornih strana, koja nisu regulisana ovim Ugovorom, primjenjivaće se
Zakon o obligacionim odnosima.
4
Član 9
Rješavanje sporova
U slučaju spora, rješavaće stvarno nadležni sud u Podgorici.
Član 10
Vremensko važenje ugovora
Ovaj ugovor se zaključuje na period od 01.12.2013. godine zaključno sa 30.11.2014.godine.
Član 11
Stupanje ugovora na snagu
Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih predstavnika ugovornih strana.
Član 12
Primjerci Ugovora
Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih Naručilac i Davalac usluga zadržavaju
po 2 (dva) primjerka.
Davalac usluga
Izvršni direktor
__________________
Naručilac
Izvršni direktor
__________________
Vladimir Lučić
5
Prilog 2: Specifikacija poslovnih prostorija
Poslovnica
Upravna zgrada
Podgorica 1
Ulcinj
Bar
Budva
Kotor
Nikšić
Cetinje
Pljevlja
Berane
Bijelo Polje
Kolašin
Podgorica 2
Rožaje
Delta
kvadratura
1510m2
162m²
34m²
47m²
26m²
75m²
187m²
46m²
57m²
34m²
65m²
25m²
97m²
30m²
30m²
Adresa
Ul. “Kralja Nikole” 27a, Podgorica
ul. “Slobode” 74
Bul. “Marsala Tita” br.31
“24. novembra” H-12
ul. “Pod magistralom” bb
Stari grad br. 453
“Karađorđeva” br.3
Bulevar Crnogorskih junaka 8
“Kralja Petra” bb
“Mojsije Zečevića” br. 6
“3. januara” bb
Bulevar Lenjina br. 8
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog
“Maršala Tita” br. 44
“Cetinjski put” bb
Davalac usluga
Izvršni direktor
__________________
Naručilac
Izvršni direktor
__________________
Vladimir Lučić
6
Prilog 3
MODEL
GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA
Za: Društvo za telekomunikacije „MTEL“ d.o.o.
ul. Kralja Nikole br. 27a, 81000 Podgorica, Crna Gora
Budući da se _____________________(naziv i adresa davaoc usluga) (dalje u tekstu
„Ugovarač“) obavezao da će, u skladu sa Ugovorom br._________ od __________(datum) izvršiti
__________________________(navesti poslove iz predmeta Ugovora) (dalje u tekstu
„Ugovor“) i da ste pomenutim Ugovorom predvidjeli da će vam Ugovarač dostaviti bankarsku
garanciju, izdatu od strane poznate banke prihvatljive za Naručioca, na iznos od 10% ukupne
vrijednosti Ugovora, kao obezbjeđenje izvršenja svih svojih obaveza u potpunosti na način kako je
predviđeno Ugovorom, saglasni smo da ugovaraču damo takvu garanciju za dobro izvršenje posla.
Stoga, sada ovim potvrđujemo da smo garant i da smo vam odgovorni, u ime Ugovarača, do iznosa
od ___________(iznos Garancije brojem i slovima). Ovaj iznos se plaća istom vrstom valute
kojom je predviđeno plaćanje ugovorne cijene.
Mi, ________________(naziv banke) neopozivo i bezuslovno se obavezujemo da ćemo vam
platiti, na vaš prvi poziv i bez primedbi ili rasprava, bilo koji iznos ili iznose u granicama do
__________(iznos Garancije), a da pri tome nije potrebno da dokažete ili iznesete razloge za vaš
poziv za plaćanje zahtjevanog iznosa.
Mi ovim dokumentom odričemo potrebu da, prije upućivanja poziva nama, od Ugovarača
zahtijevate pomenuti dug.
Nadalje smo saglasni da nas bilo kakva izmena, dopuna ili druga modifikacija uslova Ugovora ili
poslova koji se po njemu izvršavaju ili bilo kog ugovornog dokumenta između vas i Ugovarača neće
osloboditi bilo koje obaveze po ovoj Garanciji i ovim odbacujemo prihvatanje takvog obaveštenja o
bilo kojoj izmjeni, dopuni ili drugoj modifikaciji.
Ova garancija ostaje na snazi do___________ godine.
Potpis i pečat garanta:____________________________________
Naziv banke:___________________________________________
Adresa:________________________________________________
Datum:________________________________________________
7
Download

Prilog 5