Sheet1
I OPŠTI PODACI
1
2
Poslovno ime
Sediste I adresa
PIB
E-mail, web site
Zitorpodukt AD Kragujevac
Kragujevac, Vojvode Putnika 70
101577977
zitorpodukt @open.telekom.rs
www.zitoproduktkg.com
3
Broj I datim resenja upisa u registar
privrednih subjekata
BD 23570 od 20.04.2005.god.
4
Delatnost( sifra I opis )
1061- proizvodnja mlinskih proizvoda
Broj zaposlenih ( prosečan broj u 2011 )
Broj akcionara ( na dan 06.06.2011 )
159
399
5
6
Deset najvećih akcionara
7
Redni
broj
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
8
9
10
Redni
broj
11
12
Ime I prezime ( poslovno ime )
Broj akcija na dan
31.12.2011
Žitoprodukt – komerc
Akcijski fond
PIO fond
Dorcol inžinjering
Mišić Nebojša
Jovcic Dobrila
Milutinovic Milica
Ognjanovic Branimir
Simic Zorica
Stojadinovic Dragoljub
10536
7821
2541
58
53
40
40
40
40
40
Vrednost osnovnog kapitala
Broj izdatih akcija
Broj izdatih akcija – obične
ISIN broj
CIF kod
Broj izdatatih akcija – prioritetne
Učešce u osnovnom
kapitalu na dan
31.12.2011.godine
40,66
30,19
10,00
0,22
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
0,15
539964
25910
23369
RSZPKGE 65922
ESVUFR
2541
Podaci o zavisnim društvima
Sedište I poslovna adresa
Poslovno ime
Društvo nema zavisnih društava
Poslovno ime,sedište I poslovna adresa
Naziv organizovanog tržišta na koje su
LB-REV DOO Preduzece za reviziju
Beogradska berza – Novi Beograd
Page 1
Sheet2
II - PODACI O UPRAVI
1. Članovi uprave ( na dan 31.12.2011 ) - Upravni odbor
Obrazovanje,sadašnje zaposlenje
(poslovno ime firme I radno
Redni
Ime prezime I
Isplaćeni neto
mesto) članstvo u uprvnim
broj
prebivalište
iznos naknade
odborima drugih društava
Ćuprić Dragomir
VSS-Ad.Žitoprodukt -zamenik
Kragujevacgeneralnog direktora
1
predsednik
225000
Nešić Živorad,
VSS-Ad.Žitoprodukt – generalni
Kragujevac- član
2
direktor
225000
Todorov Vasko
VSS-Ad.Žitoprodukt – penzioner
Kragujevac- član
3
225000
Petrićević Zoran,
VSS-Ad.Žitoprodukt -komercijalni
Kragujevac -član
4
direktor
225000
Uroševic Slobodan,
VSS-Ad.Žitoprodukt – direktor
Kragujevac – član
5
pekare
225000
Janković Dragan
VS-Ad.Žitoprodukt -direktor
Kragujevac – član
6
transporta
225000
Bošković Milovan
Kragujevac – član
7
VSS- Dunav banka
225000
Božović Milovan
VSS-Ad.Žitoprodukt -direktor
Kragujevac – član
8
mlina
225000
Galović Predrag
Kragujevac – član
9
VSS – penzioner
225000
2. Članovi izvršnog odbora ( na dan 31.12.2011 )
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
Ime prezime I
prebivalište
Nešić Živorad,
Kragujevac- član
Ćuprić Dragomir
Kragujevacpredsednik
Petrićević Zoran,
Kragujevac -član
Uroševic Slobodan,
Kragujevac – član
Janković Dragan
Kragujevac – član
Božović Milovan
Kragujevac – član
Šimšić Dušan
Kragujevac – član
Obrazovanje,funkcija,članstvo u
uparvnim odborima drugih
društava
VSS-Ad.Žitoprodukt direktor
generalni
VSS-Ad.Žitoprodukt -zamenik
generalnog direktora
VSS-Ad.Žitoprodukt -komercijalni
direktor
VSS-Ad.Žitoprodukt -direktor
pekare
VS-Ad.Žitoprodukt -direktor
transporta
VSS-Ad.Žitoprodukt – direktor
mlina
VSS-Ad.Žitoprodukt -pravnik
3. Kodeks ponašanja u pisanoj formi
Drustvo nema usvojeni kodeks ponasanja.
Page 1
Broj I procenat akcija
koje poseduju u
akcionarskom
društvu
13 – 0,05%
0 - 0%
0 – 0%
0 – 0%
0 – 0%
0 – 0%
0 – 0%
0 – 0%
15 – 0,057%
Broj I procenat akcija
Isplaćeni neto koje poseduju u
iznos naknade akcionarskom
društvu
0
0 – 0%
0
13 – 0,05%
0
0 – 0%
0
0 – 0%
0
0 – 0%
0
0 – 0%
225000
0 – 0%
Sheet3
III – PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1
Izvestaj uprave o realizaciji usvojene poslovne
Uprava je konsatovala da se poslovanje obavljalo
2. Analiza ostvarenih prihoda,rashoda I rezultata poslovanja I racio analiza
2.1. Analiza prihoda
Opis
Prihodi :
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
Ukupno
Prihodi od prodaje ( delatnosti )
Prodaja pekarskih proizvoda
Prodaja mlinskih proizvoda
Usluge
Ukupno
Prihodi od prodaje ( tržišta )
Prodaj u zemlji
Prodaj u unostranstvu
Ukupno
Iznos ( u hiljadama dinara )
% ucesca
2011
Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi
Ukupno
Poslovni rashodi
Troškovi materijala
Troškovi zarada,naknada zarada I
Troškovi amortizacije I rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
Ukupno
2.3. Analiza rezultata poslovanja
Opis
2011
2010
2011/2010
( indeks )
804154
6434
6735
817323
562933 98,3887643 99,331594
1927 0,78720408 0,3400262
1861 0,82403163 0,3283803
566721
100
100
142,85
333,89
361,90
144,22
462378
208492
15679
686549
299512 67,3481427 63,630106
154173 30,3681165 32,753427
17023 2,28374085 3,6164671
470708
100
100
154,38
135,23
92,10
145,85
670870
3263
674133
453685 99,5159709 99,057644
4316 0,48402912 0,942356
458001
100
100
147,87
75,60
147,19
2.2. Analiza rashoda
Opis
Rashodi :
2010
%
Iznos ( u hiljadama dinara )
% ucesca
2011
2010
2011
%
2010
2011/2010
( indeks )
742527
5360
23156
771043
596523
7395
7100
611018
96,30
0,70
3,00
100,00
97,63
1,21
1,16
100,00
124,48
72,48
326,14
126,19
477092
150053
18118
88440
733703
337577
164133
24525
61220
587455
65,03
20,45
2,47
12,05
100,00
57,46
27,94
4,17
10,42
100,00
141,33
91,42
144,46
144,46
124,90
Iznos ( u hiljadama dinara )
Page 1
%
Sheet3
Rezultat poslovanja
2011
Poslovni dobitak / ( gubitak )
Finansijski dobitak / ( gubitak )
Ostali dobitak / ( gubitak )
Dobitak /(gubitak) pre oporezivanja
Porez na dobitak
Neto dobitak / ( gubitak )
61627
1074
-16421
46955
162
46793
2.4. Racio analiza I analiza pokazatelja poslovanja
Opis
2011/2010
( indeks )
2010
-33590
-5468
-5239
-44277
0
-43902
Racio analiza
%
Rezultat poslovanja
2011
2010
Prinos na ukupan kapital(dobitak iz
Prinos na imovinu ( poslovni
Neto prinos na sopstveni kapital (
Stepen zaduženosti ( dugoročna
I stepen likvidnosti (gotovinski
II stepen likvidnosti (kratkoročna
0,0907 ili 9,07%
0,1036 ili 10,36%
0,0917 ili 9,17%
0,1424 ili 14,24%
0,237 ili 23,70%
2,273 ili 227,30%
0
0
0
0,1415 ili 14,15%
0,1886 ili 18,86%
1,53989 ili 153,89%
Iznos ( u hiljadama dinara )
Neto obrtni kapital(obrtna imovina
2011/2010
( indeks )
100,64
125,66
147,7
2011
2010
183951
122107
%
2011/2010
( indeks )
150,64
2010
2011/2010
( indeks )
Iznos ( u hiljadama dinara )
2011
2010
%
2011/2010
2.5. Analiza pokazatelja u vezi akcija I tržišne kapitalizacije
Opis
Isplaćena dividenda po akciji
2011
3 Glavni kupci,dobavljači I segmenti
Preduzeće ne može izdvojiti segmente u skladu sa MRS 14.
Glavni kupci ( sa stanovišta
1
2
3
4
5
6
7
T.P. Kvin – Kragujevac
“ Pantelic “ - Kraljevo
“ Aroma “ - Pristina
“ Puratos “ Beograd
“ Trnava promet “ - Kragujevac
“ Pekarstvo “ - Kraljevo
“ Kopaonik “ - Leposavic
35874
25087
24924
22254
20782
18467
16213
Page 2
18361
12423
13076
16435
13269
29095
6163
195,3815
201,94
190,6087
135,4061
156,6207
63,47139
263,0699
Sheet3
8 “ Maxi “ Beograd
9 “ Bosalino “ - Kragujevac
10 Klinicki centar – Kragujevac
15802
11046
9140
Glavni dobavljači ( sa
1
2
3
4
5
“ Srbija gas “ Nis – Beograd
“ Varnost “ - Zemun
“ Lesafr “ Beograd
A.D. “ Senta “ Senta
“ Elektrosumadija “ - Kragujevac
6865
9954
4799
230,1821
110,9705
190,4563
Iznos ( u hiljadama dinara )
2011
2010
%
2011/2010
2152
2906
2935
1523
1864
1829
2794
3617
1785
117,6599
104,0086
81,14459
104,4258
4 Promene bilansnih vrednosti
Bilansna pozicija
Iznos ( u hiljadama dinara )
2011/2010
2011
2010
(indeks )
Nematerjalna ulaganja
Dugoročni finansijski plasmani
Kratkoročna potraživanja,plasmani I
gotovina
2196
701
94,721826
173323
118164 146,680038
Kratkoročne obaveze
76250
76781 99,3084227
Neto dobitak
46793
6 Iznos,način formiranja I upotreba rezervi u
promene
2922 75,1540041
664
5 Informacije o stanju (broj u %),sticanju,prodaji I
Razlog
-43902
-
U 2011.godini kupljeno je 78 sopstvenih akcija , a
U protekle dve godine nije bilo ni formiranja ni
Page 3
Sheet3
IV – OPIS OČEKIVANOG RAZVOJA DRUŠTVA,PROMENAMA U POSLOVNIM POLITIKAMA
1.
2
3
U narednom periodu drustvo ce se razvijati u
okviru postojece delatnosti sa eventualnim
prosirivanjem usluzne delatnosti .Ne ocekuje se
znatniji porast proizvodnje u osnovnoj delatnosti,
Opis očekivanog razvoja društva u ali u delu usluzne delatosti ocekuje se povecanje
obima skladistenja pored merkantilne psenice I
narednom periodu
merkantilnog kukuruza a I plasman susenog
kukuruza.Uslugu susenja bi obavljalo drustvo s
obzirom na kapacitete koje poseduje.
Promena poslovnih politika
U narednom periodu drustvo ce vise ulagati u
opremu za pakovanje hleba u novoj
ambalazi,proizvodnji novih proizvoda, prvenstveno
integralnih vrsta hleba ,peciva I modernizaciji
sistema zamrzivanja proizvoda I proizvodnje
polupecenih proizvoda upakovanih u specijalnu
ambalazu.
U
delu mlinske proizvodnje poslovna politika ce se
usmeravati na transportu prodaje brasna u
cisternama I pakovanju brasna kao gotovog
proizvoda u gramaturama nizih od 25
kg.Istovremeno ocekuje se uvodjenje u delatnosti
usluga I poslovi skladistenja I I susenja
Glavni rizici pretnje kojima je
privredno društvo izloženo
Glavni rizici po drustvo se ogledaju u sve vecoj
nelojalnoj konkurenciji novih proizvodjaca hleba I
peciva, koji ne postuju nikakve standarde, kao I
konkurenciji proizvodjaca sa drugih podrucja koji
svojim damping cenama na javnim tenderima
obesmisljavaju bilo kakvu ekonomsku racunicu
kada je utvrdjivanje prodajnih cena proizvoda.
Drugi bitan rizik kojem je drustvo izlozeno ogleda
se u nepostojanju sigurnih instrumenata
placanja,radi osiguranja naplate potrazivanja.Brzi
nestanak novih sitnih kupaca tj. Njihovo
dovodjenje u stecaj I gasenje ne stvara nikakvu
sigurnost u poslovanju.
Treci bitan rizik ogleda se u neefikasnosti sudstva
u resavanju po sudskim sporovima, pogotovu u
njihovom izvrsnom postupku koji jednostavno ne
V – OPIS SVIH VAŽNIJIH DOGAĐAJA KOJI SU NASTUPILI NAKON ISTEKA POSLOVNE GODINE ZA
1.
Bitni poslovni događaji koji su se
U mesecu februaru doslo je do promene vlasnicke
desili od dana bilansiranja do dana strukture kapitala,tako sto je drzava prodala svoj
podnošenja izveštaja
ukupni kapital u drustvu, a isti je kupilo preduzece
iz Kragujevca.Ukupan broj akcija koje je drustvo
prodalo iznosi 7821 akcija ili 30,19 %.
Page 4
Sheet3
2
Slučajevi u kojim postoji
neizvesnost naplate potraživanja
iskazanih kao naplativa 31.12. ili
mogućih budućih troškova koji
mogu značajno uticati na
finansijsku poziciju društva
Ukupna potrazivanja od kupaca na dan
31.12.2011.god.iznose 172.761.146,96 dinara., a
potrazivanja iz specificnih odnosa iznose
5.910.541,00 dinara.Ukupna ispravka vrednosti
svih ovih potrazivanja iznose 60.837.092,24
dinara. Potrazivanja koja su u bilansu prikazana
kao isplativa, a starija su od 60 dana iznose
43.396.629,57 dinara.Po proceni rukovodstva od
svih potrazivanja ocekuje se da oko
30.000.000.,00 dinara predstavljaju potrazivanja
koja nece biti naplacena I koja mogu uticati na
finansijsku poziciju drustva.Ova potrazivanja se
odnose na oko 150 kupaca, najvecim delom
samostalnih trgovinskih radnji, delom deonicarskih
drustava I fizickih lica.Drustvo je utuzilo preko 300
pravnih I fizickih lica I u 95% slucajeva za ista su
izdata izvrsna resenja.
3
Naplaćena otpisana ili ispravljena
potraživanja
Od ukupnih potrazivanja koja su ispravljena od
31.12.2011.godine, do dana izrade ovog izvestaja
naplaceno je ispod 1% potrazivanja.
Sudski sporovi izgubljeni nakon
isteka poslovne godine
U ovom periodu nije bilo izgubljenih sudskih
sporova, ali je bilo obavestenja sudskih organa o
nemogucnosti naplate, zbog neposedovanja
imovine duznika potrazivanja u iznosu od
1.000.000,00 dinara.
Ostale bitne promene podataka
sadržanih u prospektu, a koji nisu
napred navedeni
Nije bilo drugih bitnih promena podataka iz
prospekta.
4
5
VI – ZNAČAJNI POSLOVI SA POVEZANIM LICIMA
Prodaja proizvoda povezanim
licima
Nije bilo prodaje povezanim licima
1.
Prodaja osnovnih sredstava
povezanim licima
Nije bilo prodaje povezanim licima
2
VII – AKTIVNOSTI U OBLASTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA
Page 5
Sheet3
1.
Iznos ( u hiljadama dinara )
2011
2010
2011/2010
( indeks)
10423
6008
173,4854
Ulaganja u istraživanje I razvoj
Ulaganje u ispitivanje novih
Ulaganje u razvoj softvera za
VIII – NAPOMENA O USVAJANJU GODISNJEG IZVESTAJA
Godisnji izvestaj o poslovanju za 2011.godinu sa odlukom o raspodeli dobiti , nije
usvojen do 30.04.2012.godine, jer jos nije odrzana redovna Skupstina Drustva.
Takodje ni izvestaj o obavljenoj reviziji nije usvojen od strane Skupstine,jer jos nije
odrzana redovna Skupstina Drustva.
Page 6
Sheet3
Page 7
Sheet3
Page 8
Sheet3
Page 9
Download

Sheet1 Poslovno ime Sediste I adresa PIB zitorpodukt @open