Promena kontnog plana 2014.
Uputstvo za primenu u AGW programu.
Uvod
Promena kontnog plana se primenjuje od 2015. godine, ali se završni račun za 2014. godinu predaje
prema novim kontima i obrascima.
Code System je u novoj verziji ubacio novi analitički kontni plan i prvu verziju bilansa (očekujemo da demo
finalnu verziju imati tokom Januara 2015.)
Zbog predaje bilansa za 2014. godinu i zato što su više poslovnih godina u istoj bazi podataka jedino
rešenje (bez storniranja svih konta) je preko translacione tabele.
Translaciona tabela služi da stara konta imaju relaciju prema novim. Translaciona tabela se odnosi na
sintetička konta, analitička konta nemaju promene.
Primer: Zahtev za izveštaj konta 2040 (novi konto) 300.00 din je knjiženo na 2020. u 2014. (stari konto) i
500.00 knjiženo u 2015. godini (novi konto).
(2040)
Izveštaj
800.00 din
Knjiženja
(2040)
(2020)
300.00 din
Translaciona tabela
500.00 din
(2020)
(2020)
(2020)
(2040)
(2040)
150.00 din
50.00 din
100.00 din.
200.00 din
300.00 din
Unos translacione tabele u AGW programu
Unos translacione table se vrši u opciji kontni plan u finansijskom delu programa.
Tabela kontni plan je podeljena na dva dela.
Gde je pod brojem 1 označen tekudi (stari) kontni plan a brojem 2 translaciona tabela.
Novi kontni plan je u posebnom „jezičku“. Kod njega ne postoji translaciona tabela.
Zbog komfornijeg rada uveli smo opcije filtera samo aktivnih konta ili po klasama.
Manuelno kreiranje relacije starog i novog konta vrši se za svaki konto u koloni „Novi konto“ preko naše
standardne selekcije stavki.
Svaki stari aktivni konto mora imati određen novi konto.
U AGW programu postoji sistem automatskog knjiženja. Za konta koje se koriste u automatskim knjiženjima u
programu ved postoji relacija stari – novi konto. Aktiviranjem opcije „Auto- translaciona tabela“ bide delimično
popunjena translaciona tabela.
U nekim slučajevima je novi konto identičan sa starim (i tada je potrebno uraditi relaciju), tako možete koristiti
opciju „Stari = Novi“.
Ukoliko konto ne postoji u novom kontnom planu imate mogudnost da otvorite sa istim brojem.
Ako pri formiranju translacione tabele novi konto ne postoji možete ga otvoriti iz opcije pretrage.
Pa dete u novom kontnom planu uneti novi opis.
Razdvajanje i spajanje konta
Spajanje više starih konta u jedan novi konto je veoma jednostavno, na svaki stari konto označite isti novi konto.
Primer: Stara konta 1011 i 1021 spajaju se u novi 1041.
Kod razdvajanja konta (deo konta se prenosi na jedan novi) proces je malo složeniji i zahteva formiranje
manuelnog naloga.
Primer:
U 2014. godini knjižili smo date avanse na kontu 1500, u novom kontnom planu avansi su odvojeni za robu,
uslugu, materijal (i po statusu dobavljača) na kontima 1500,1510,1520,1530,1540,1550.
Imamo dva data avansa po 1200.00 din domadem i inostranom partneru.
Otvaramo novi manuelni nalog u 2014. godini gde storniramo iznos inostranog avansa, i prenosimo iznos na novi
konto iz iste sintetike 15001.
U zavisnosti od potreba novi konto može biti i bez analitike.
U translacionu tabelu u kontnom planu odrefiti stari konto 1500 ->novi 1520 istari 15001 ->novi 1530
Napomena: Kada zatvarate avanse iz 2014 (ili ranijih godina) u 2015. godini morate isto manuelnim nalogom
korigovati iznose automatskog naloga za knjiženje (auto. nalog Računa ili Ulaznih faktura troškova).
Izveštavanje
Prilikom pozivanja izveštaja imate mogudnost izveštavanja i po starom i po novom kontnom planu.
Knjiženja za 2015. godinu bide samo prema novom kontnom planu. Takva knjiženja se nede pojaviti u izveštaju ako
pozivate prema starom kontnom planu.
Primarna kontrola translacione tabele
Prva kontrola da li ste uneli dobro translacionu tabelu je upoređivanje zaključne liste po starom i novom kontnom
planu (Svega saldo).
Primer:
Na primeru vidimo razliku u saldu. Aktiviramo kontni plan i unosimo nedostajuda konta.
Nakon toka zaključna lista je uredu.
Knjiženja u 2015 godini
U sistem automatskog knjiženja za dokumenta iz 2015. godine je ubačen novi kontni plan.
Promenom kontnog plana došlo je i do promene u datim avansima. Sada se mora odrediti da li je avans dat za
robu, uslugu ili materijal.
Avansi u AGW- se rade na dva načina u zavisnosti od parametra (nalog za knjženje u avansnim računima)
a. Kada postoji nalog u avansnim računima (naša preporuka).
Tada se u izvodima unosi samo uplata dobavljača (konto 4330 stari odnosno 4350 novi) dok u avansima
računu se iznos stornira i prelazi na date avanse.
b. Generisanje avansa iz izvoda.
Napomena: Kada zatvarate avanse iz 2014. (ili ranijih godina) u 2015. godini morate isto manuelnim nalogom
korigovati iznose automatskog naloga za knjiženje (auto. nalog Računa ili Ulaznih faktura troškova).
Bilansi
Stari bilansi su ostali nepromenjeni.
Na dan pisanja ovog uputstva novi bilansi nisu urađeni. Očekujemo da demo imati završene Bilanse tokom januara
kada budemo imali više informacija (naročito je problem statistički aneks).
(decembar 2014.)
Code System doo
Direktor
Radosav Đorovid
Download

Promena novog kontnog plana za 2014