LIDDER
Ako Vam je potreban stabilan i proveren profesionalni alat za vođenje poslovanja, sa
stručnom i stabilnom podrškom, na pravom ste m estu.
Šta je LIDDER ?
Lidder je softverski sistem koji je po funkciji
korisnikovo poslovno radno okruženje.
Lidder je, zapravo, sofisticirani softverski
alat za poslove upravljanja, analize, praćenja,
obračuna,
evidentiranja, knjigovodstva i
računovodstva,
ali
i
pomoćnik
u
svakodnevnim poslovima kontakata i brige o
komitentima, redovne komercijale, izrade
stotina obrazaca, obradi platnog prometa…
Kupovinom Liddera Vi kupujete profesionalni alat koji pomaže pri radu u
najvećem delu kompletnog poslovanja. Lidder je kompaktan, Monolitni
Računovodstvrni Softver koji već u praksi radi i koji radi odmah i radi uvek nezavisno od interneta. Bilo da Lidder upoređujete sa modularnim paketima iz
grupe “ERP, CRM i BI” i sl., ili sa grupom "finansijskih / robnih / fakturnih" i
sličnih modula, videćete da u Lidderu postoje jedinstvene i naprednije
mogućnosti, kojima pri tome, ne kršite nijedan zakon.
Prirodne prednosti Liddera u odnosu na web/online/erp modularne
sisteme proističu iz suštinske razlike u shvatanju poslovanja: Lidder je planiran
i proizveden kao JEDAN alat koji pokriva sve segmente poslovanja, pa Lidder
tako u svakom trenutku, prirodno i trenutno, zna sve što treba o svakom
drugom delu poslovanja, što mu daje mogućnost da stvarno pomogne Vama u
Vašem poslu.
New Dimensoin stabilno posluje 20+ godina i tako planiramo da
nastavimo. Zato i dajemo ozbiljnu ponudu, sa jasno istaknutim karakteristikama
i cenama proizvoda. Mi imamo proizvod koji funkcioniše decenijama, te smo
zato jedni od vrlo retkih koji su u mogućnosti da Vam ovako nešto ponude.
U Lidderu možete raditi jednostavne operacije poput pisanja teksta, pregleda dokumenata iz ove ili neke
prethodne godine ali jednako jednostavno možete automatski uvoziti izvode i knjižiti ih, gde Lidder kontaktira
NBS i sam otvara nove komitente, ili izvoziti naloge za prenos iz Liddera i uvoziti u E-banking program. Iz
Liddera možete raditi mnogo toga, a da niste ni čuli za razne tehnologije koje se iza svega u Lidderu koriste.
LIDDER
Lidder j e pogodan za vođenj e pos lovanj a u malim preduzećima. Ova orij entacij a ne
is klj učuj e s rednj a preduzeća koj a s u dobro organizovana: mala preduzeća po prirodi s tvari
imaj u veliku efikas nos t dok s e kod s rednj ih ta ideja uglavnom gubi.
Brz, stabilan i sveobuhvatan alat
Lidder je u operativnom stanju i može
se početi sa radom odmah nakon
instalacije.
Prvi
kompletno
obrađen,
zaveden, sproveden, evidentiran i u svim
knjigovodstvima
proknjižen
dokument,
može se odštampati i biti spreman za
slanje komitentu, ako se radi o fakturi na
primer, već za par minuta!
Kada mi kažemo brzo, mislimo na sekunde ili minute. U Lidderu je efikasno stvarno efikasno, a
brzo je mnogo brže nego što ste mislili:
Sa Lidderom nema standardne priče o procesima planiranja, prilagođavanja, prevođenja sa
nekog stranog jezika, pa zatim večnog kruga "implementacija" i "korekcija" koje prati beskonačna i
neefikasna višemesečna i skupa obuka u kompletu sa prilagođavanjem "Vašim specifičnostima"...
Mi im am o i nudim o gotov proizvod. Lidder je unapred spreman za rad i po instalaciji je
odmah operativan. Ovakva jedinstvena efikasnost i stabilnost je moguća zato što je Lidder
komercijalni proizvod koji je isti za sve korisnike i do sada je instaliran na hiljade puta. Instalacija
Liddera je automatizovana do te mere da sva neophodna podešavanja uradi sama, a na korisniku
ili našem instruktoru ostaje da, ako je potrebno, Lidder prilagodi potrebama konkretne situacije, tj.
okruženja, što može trajati od par minuta do sat vremena. Kod nas je to tako od 1992. godine.
Knjigovodstvene agencije koriste Lidder za vođenje knjigovodstva, u proseku za oko 30
manjih ili srednjih preduzeća po jednom serveru, a jedna agencija godišnje proknjiži preko 50.000
raznih dokumenata i na stotine hiljada poslovnih promena i to obično na 4-5 računara u mreži i 4-5
dislociranih stanica kod svojih korisnika.
Mala dinam ična preduzeća Lidder koriste u mrežnom okruženju, uz istovremeno knjiženje na
istoj vrsti dokumenta. Neka preduzeća godišnje imaju preko 40.000 faktura na primer, broj
poslovnih promena - transakcija prelazi 500.000, i sve to na računarskim mrežama od 4 računara.
Neka druga imaju i više knjiženja sa ponekom dislociranom radnom stanicom u par gradova. Neka
preduzeća imaju više od 10 VP i MP magacina i preko 40.000 artikala, dok druga imaju par stotina
artikala i jedan do dva magacina. Ako niste neka društveno-državna organizacija, Lidder sigurno
može i Vaše preduzeće ili biro učiniti efikasnijim.
Korisnik Liddera sam otvara nova preduzeća koja vodi. Broj preduzeća je u PRO verziji ograničen na 999 po
računaru, a STD verzija omogućava samostalno otvaranje do 10 preduzeća po računaru/serveru/poslovnoj godini.
Isto važi i za nove poslovne godine. Nama je cilj da se što ređe čujemo sa korisnicima našeg proizvoda i u tome
uspevamo već dve decenije.
6 Obuka
Jedna od prednos ti “filozofij e” Liddera da celo pos lovanj e podvodi pod j edno j e i ta š to
s e obukom u bilo kom delu Liddera koris nik obučava da radi s ve operacij e u bilo kom
drugom delu Liddera. Lidder j e j edan program - nema modula!
Obuka
Obuka korisnika za rad na Lidderu traje
onoliko koliko je potrebno da se kroz obuku
unese presek stanja sa kojim Vaše preduzeće
prelazi na Lidder, da operater stekne malo rutine
u radu kao i dok ne nauči kako da sam pronađe
pomoć u radu u svakom trenutku kada mu je
potrebna. Taj period obično traje 4 ili 6 radnih
dana.
Lidder ima ugrađenu kontekst-senzitivnu pomoć koja nije zavisna od interneta, tj. help
sistem koji je dostupan u svakom trenutku tako da je korisnik potpuno samostalan u radu. Ako se
negde ipak naiđe na problem, naš “help desk” će sigurno e-mail-om ili telefonskim putem rešiti
sve nedoumice koje Vam ostanu nakon traženja rešenja u knjizi "LIDDER 10 u praksi" ili u
elektronskoj verziji iste.
Lidder su osm islili ljudi iz prakse, Vaše kolege, koji poznaju svoj, a time i Vaš posao kao i
problematiku na koju i Vi nailazite svakog dana, a tim New Dimension-a koji piše Lidder takođe vrlo
dobro poznaje razne vrste poslovanja kao i knjigovodstvo i to iz ličnog, višedecenijskog iskustva.
Zbog iskustva koje je ugrađeno u Lidderu nema „praznog hoda“, tj. prelaženja u nekakve
menije iz kojih se ide u otvaranje nekakve šifre, ili na otvaranje konta! Sve što Vam je u nekom
konkretnom poslu potrebno, nalazi se nadohvat ruke, onda kada je potrebno i na mestu na kome je
potrebno.
Ako im ate vrem ena da m išem klikćete po stotinam a tastera i polja na ekranu, onda
možete koristiti bukvalno bilo šta od softvera, pa Lidder možda nije pravi izbor za Vas...
Ako ste, pak, efikasni po prirodi i shvatate da je kliktanje po poljima, "tulbarovima",
"dugmadima" i sličnim stotinama elemenata koje odjednom vidite na ekranu, „prazan hod“, onda je
Lidder baš za Vas, jer nemate vremena za gubljenje, a i razlikujete profesionalni alat od „point
and click“ programa.
Jedan primer s vedenos ti: Štampanj e bilo čega neće biti s tvar komplikovanog zadavanj a
parametara i biranj a po menij ima, već ćete j ednos tavno, pri ti skom na ta ster P i to na tas taturi,
š tampati kada zaklj učite da Vam j e potreban š tampani primerak onoga š to radite ili gledate. Menij i
i parametri s u lepi i kras ni ali s u uj edno i gublj enj e vremena.
Održavanje 7
Održavanj e Liddera NI JE OB AVEZNO i ako ga želite, plaćate ga kvartalno. Redovni
koris nici održavanj a Liddera imaj u 5% popus ta po godini održavanj a do maks imalnih 50%
popus ta!
Održavanje
Lidder je “živ” proizvod, menja se i raste u
skladu sa vremenom i uslovima u kojima privatna
preduzeća posluju. Ovo ne znači da svakih par
godina iz početka pravimo sve zarad
"praćenja tehnologija". Naprotiv. Tehnologije
pratimo ali tako da to korisnik ne primeti i ništa ne
radimo iz početka, čime gradimo najstabilniji
softver i proizvod na tržištu.
Lidder ima prirodnu garanciju da će u slučaju potrebe održavanje biti moguće jer se proizvodi u
preduzeću koje se bavi isključivo razvojem i plasiranjem Liddera, što je jedinstven slučaj na
našem tržištu.
Dugogodišnje i postojano poslovanje proizvođača na ovom i ovakvom tržištu sa jednom
jedinom delatnošću je garantovano jedinstvena i najkvalitetnija garancija koju m ožete dobiti.
Pojam održavanje je na tržištu često namerno pomešan sa korišćenjem licence softvera:
U slučaju kupovine Liddera, održavanje nije obavezno, jer kupujete doživotnu licencu.
Kada jednom kupite licencu, možete je koristiti neograničeno dugo bez ikakvog održavanja i
plaćanja bilo kome bilo čega. Ako želite noviju verziju od one koju ste kupili, uvek je možete
dokupiti i bez plaćanja održavanja. Ako, pak, kupite godišnje održavanje onda nove verzije dobijate
po automatizmu, najmanje 4 puta godišnje.
Kupovina godišnjeg održavanja Liddera takođe obezbeđuje značajne popuste na cene
dodatnih licenci i na sve druge usluge koje New Dimension pruža, tako da je održavanje na neki
način kao članstvo u klubu u kome se mi iz New Dimensiona brinemo da korisnici Liddera imaju
sve na vreme i po povoljnim uslovima.
Na naš em s aj tu, ali i iz s amog Liddera uvek možete pročitati kakve s u novine i promene
ugrađene u tekući Lidder. U s ervis nom delu s aj ta možete pos tavlj ati pitanj a, učes tvovati u
s tručnom forumu ili pogledati koj e konfiguracij e računara preporučuj emo. Novu verzij u koris nici
mogu uvek (365/24/7) preuzeti s a j ednog od dva ND s ervera (primarni i backup) . I ns talacij a nove
verzij e j e potpuno automatizovana, radi s e iz s amog Liddera i izuzetno j e j ednos tavna.
8 Način rada
Koris nici Liddera imaj u vrlo malo potrebe da ručno računaj u: Lidder veliku većinu radi
automats ki, s am. Operateri j ednos tavno rade pos ao koj i bi i inače morali da rade. Oni, na
primer, fakturiš u, a Lidder automats ki radi s ve os talo.
Način rada: automatski
Lidder je napravljen tako da je nemoguće
odvojiti materijalno od finansijskog ili neki
drugi deo poslovanja od nekog trećeg.
Moguće je, naravno, da se pojedine vrste
poslovanja obrađuju na jednom terminalu, a
neke na drugom, ali to je i dalje jedan program
u kome se sve radi, ali sa više radnih mesta.
Razlog ovakve filozofije rada je taj što Lidder na
poslovanje jedne firme gleda kao celinu.
Nalozi za knjiženje svakog dokumenta su nerazdvojivi od dokumenta po
kome su nastali, a obzirom na to da Lidder sam ostalno pravi kom pletne naloge za
knjiženje po bilo kom dokumentu koji ste uneli Vi ili neko od operatera u magacinu ili neko drugi bilo
gde na mreži, i to savršeno tačno, u Lidderu nem a razloga za pravljenje „zbirnih“ naloga za neki
period i sličnih „periodičnih obračuna“, kao ni razloga za „likvidaturu“, „overu“ i „kontrolu“. Time
se dobija na preglednosti i organizovanosti podataka preduzeća, ali se najviše dobija na kvalitetu
rada, tj. vrem enu koje zaposleni provode radeći svakodnevni posao.
Svi nalozi koje Lidder sam pravi, proizvod su mnogih intervencija i konsultacija u poslednjih 20
godina, tako da su dovedeni do nivoa da odgovaraju načinu knjiženja u 99% firmi i da ipak imaju
mogućnost promene – za one firme i poslovanja koja su u nekim stvarima vrlo specifična.
Primetili ste da pod naslovom „način rada“ zapravo pričamo o automatskom knjigovodstvu, a
ima mnogo drugih automatizovanih operacija... Zašto je to toliko važno?
Navešćemo dva osnovna razloga:
Prvi je što se u svakodnevnom poslovanju koristi mnogo
podataka na mnogo mesta. Pri prodaji, na primer, potrebno je znati da li
komitent s kojim se trenutno pregovara o nekom poslu, duguje ili ne.
Ako duguje, koliko kasni? Zatim, od koga je i po kojoj ceni nabavljena
roba koja mu se prodaje? Po kojim cenama i sa kojim popustima smo
ranije radili sa njim? Koliko toga imamo na stanju, koji je obrt tih artikala,
itd. Odakle svi ti podaci Lidderu, da ih prezentuje komercijalisti dok
razgovara telefonom? Pa, iz knjigovodstva! A knjigovodstveni podaci se
formiraju iz naloga koji nastaju iz dokumenata! Knjigovodstvo ne postoji
zbog inspekcije i forme radi... Knjigovodstvo je izvor zlatnih
inform acija za ona preduzeća koja imaju znanje kojim podatke
pretvaraju u korisne informacije !
Način rada 9
Lidder j e teš ko is koris titi u potpunos ti. Lidder može mnogo toga š to s e ne vidi na prvi
pogled, a to Vam garantuj e da nećete morati da menjate s oftver ili da plaćate bas nos lovne
„dorade“ kada proš irite pos ao.
Drugi razlog iz koga se kod priče o automatici najčešće
priča o knjigovodstvu je taj što zbog stvarne i prave automatike
računovođi ostaje mnogo više vremena da se bavi stvarima koje
su, u stvari, računovodstveni zanat, čime stvarno doprinosi firmi.
Niko ne treba, a naročito ne računovođa, da troši vreme na
presabiranje faktura, obračunavanje poreza, pravljenje
finansijskih i raznih drugih izveštaja o poslovanju i sličnih stvari,
koje može da odradi i računar, tj. ekspertski sistem Liddera.
Lidderom ključni ljudi dobijaju višu, važniju i
odgovorniju ulogu u životu preduzeća, jer ih u rutinskim
poslovima odmenjuje Lidder.
Ozbiljan računovođa u ozbiljnom preduzeću m ora biti jedan od ključnih ljudi i to najpre
zato što od načina na koji on vodi i organizuje knjigovodstvo, protok dokumentacije i podataka,
zavisi šta će svi ostali u procesu poslovanja dobiti kao pravovremen, smislen i tačan podatak. Zato
je potrebno posebno obratiti pažnju na knjigovođu / računovođu kao na važan resurs i omogućiti
mu da posao obavlja efikasno i kvalitetno, što je jedino uz Lidder moguće lako izvesti.
Proizvođač:
New Dimension, d.o.o.
M i pravimo softver.
Ne preprodajemo i ne prevodimo nešto što je neko drugi, negde, napravio.
M i stojimo iza onog što radimo lično, moralno i materijalno.
New Dimension je 1992. godine nastao kao preduzeće sa potpunom odgovornošću i sa
namerom da se bavi jedino i isključivo izradom i plasm anom svog poslovnog softvera. U
tome uspevamo već 20 godina. Svo to vreme ne radimo sa državom, svoj sopstveni proizvod
koristimo u svom poslovanju, nismo se prodali nekima pa radimo baš onako kako i nama i Vama
treba da bi ovde, na srpskom jeziku, efikasno i pošteno ostvarivali svoje ideje.
Zbog svega toga se godinama dobro provodimo radeći ono što volim o i dobijajući uglavnom
pohvale od majstora svojih poslova. A to nam je i cilj i misija i vizija.
10 Nova Dimenzija
Većini vrhuns kih i zahtevnih vozača j e dovolj an i s erij s ki proizveden, naj novij i
„BMW“, nij e im neophodan ručno pravlj en egzotični automobil po porudžbini. I s to j e i
s a s oftverom...
Nova dimenzija softvera:
Bitna i specifična osobina Liddera je da je Lidder proizvod i da se kao takav ne menja po
svakom zahtevu niti se ikad dorađuje od spoljnih programera što garantuje stabilnost rada, a
opet, Lidder je ono što je danas upravo zahvaljujući idejama korisnika...
Prilagođavanjem softvera svim pojedinačnim korisnicima izgubili bismo kvalitet zbog koga
ste verovatno i čuli za nas: stabilnost proizvoda i stručnost u poslu. Lidder i sebe
prilagođavamo samo onim idejama koje mi smatramo dobrim i korisnim.
Većini vrhunskih i zahtevnih vozača je dovoljan i serijski
proizveden, najnoviji „BMW“ u punoj oprem i. Lidder se može
porediti sa takvom vrstom proizvoda. Nije svakom neophodan ručno
pravljen egzotični automobil po porudžbini. Softver po narudžbini se
pravi godinama i nema garancije da će to biti baš ono što je naručilac
želeo. Ali uvek ima i takvih potreba, mogućnosti i, naravno, takvih
proizvođača, a ceo proces posebne izrade uvek nosi razne rizike.
Razmislite o tome šta je Vam a potrebno od softvera.
Još jedna bitna i jedinstvena karakteristika Liddera je i korišćenje
tehnologije trenutne kontekstualne analize, a čija je upotreba proizišla zbog
držanja principa trenutne i apsolutne preciznosti:
Odgovorite sam i sebi, dok čitate ovaj tekst, na pitanje: Im am li
TAČNE podatke o kompletnom poslovanju, ili moram sačekati da mi ih
neko odnekud „izvadi“ i „izračuna“ ?
Pod tačno se ne računaju izveštaji koji nisu uzeli u obzir „poslednjih 10ak dana od kada nismo prebacivali finansijsko“ ili od kada neko nije „skinuo
robno“ ili uradio ovo ili pripremio ono... Tačno je ono što nije uprosečeno i
što sadrži sve poslovne promene i dokumente od upravo prošle sekunde !
U Lidderu svi izveštaji uzimaju u obzir sve dokum ente do upravo
prošle sekunde i svaki podatak koji je uzet je tačan, a ne prosečno tačan,
jer je Vaš kupac kupio nešto od Vas za neku tačnu, a ne prosečnu cenu i Vi
ste zaradili tačan, a ne prosečno tačan iznos i to se mora videti u izveštaju
tačno, a ne prosečno (ne)tačno kako su, oni koji nemaju Lidder, navikli...
U opisima softvera uglavnom nećete naći ovaj „detalj“ i to zato što svi
program i, sem Liddera, rade po principu uprosečavanja cena i nemaju
nikakvih mogućnosti da urade to tačno, pa imaju hiljadu i jedan razlog i
poneki „argument“ kojim brane taj svoj netačan princip ili jednostavno i
najčešće ne govore o tome...
Nova Dimenzija 11
Mi pra v i mo sof tv er. Kada kažemo „pravimo“ to s tvarno i mis limo i radimo. Ne
prevodimo neš to š to j e neko drugi napravio negde drugde. Ne implementiramo i ne
prilagođavamo tuđe proizvode. Mi zais ta, uklj učuj ući i bazu, pravimo s oftver.
Bez modula, pošteno i profesionalno.
Da li Vi poslujete „finansijski“, „robno“, „materijalno“ i
„devizno“ ili jednostavno - radite svoj posao?
Na tržištu softvera se najčešće sreću modularni programi koji su podeljeni na podršku
pojedinim segmentima poslovanja. Najčešći su: Finansijsko, Robno, Materijalno, Veleprodaja,
Maloprodaja, Kupci/Dobavljači, Blagajne, Devizno, Analize, Statistika i tome slični, a moderniji se
nazivaju „ERP“, „CRM“ i/ili „BI“ sistemima, a ti „sistemi“ sadrže po par prethodno navedenih
programa. Naravno, svi sistemu su „ekspertski“ i „dinamički“, i koriste „najnovije i N-tier
tehnologije“, a nadasve su „funkcionalni“, „moderni“, „modularni“ i „pisani po meri korisnika“...
Modularni sistemi su zamišljeni tako da naprave što veće troškove održavanja softvera, a
da ti troškovi ne budu vidljivi u startu. Takvi sistemi se, kroz dugačak niz instalacija,
implementacija i uvođenja novih modula, zapravo, prave po meri korisnikovog novčanika i to se
smatra normalnim poslovanjem, tj. "maksimizacijom profita".
Nekima je to normalno, ali nama nije, te Vam zato sve to ovde navodimo. Evo par podataka iz
statistika rađenih u razvijenim zapadnim zemljama:
Softver "po meri" se u 75% slučajeva nikad ne završi, tj. za godinu dana od uvođenja nema
svoju očekivanu funkciju. Tek svaki četvrti put ima pristojnih rezultata. Kod nas se isti ti strani
sistemi samo prevode i implementiraju... A bilo koji sistem (skoro svi domaći), koji je segmentiran
tako da se može prodavati "po meri korisnika" uz dorade, sledi gore opisani poznati sistem za
"maksimizaciju profita", pa Vi sad, kao budući korisnik, razm islite.
New Dimension se ne bavi opisanom "maksimizacijom profita", a Lidder nema module.
Lidder se u 100% slučajeva implementira uspešno jer je to naš, gotov, proizvod.
Lidder se ne može ni fizički ni logički podeliti na parčiće ili m odule. Svi „delovi“ imaju isto
znanje „iza sebe“ što Vam omogućava da tokom bilo kog rada u bilo kom delu softvera stvarno
imate pravog pomoćnika u poslu, što omogućava ekspertska baza koja se koristi u celom Lidderu.
Specifičnost Liddera je, osim u gore navedenom i to što će Vas Lidder uvek pitati samo ona
pitanja koja su neophodna i koja se postavljaju ili ne, u zavisnosti od toga šta ste prethodno
odgovorili, kako ste podesili opcije za rad u toj firmi, kako ste podesili opcije za sebe kao operatera,
kako su podešene opcije za rad samog sistema, šta i na kom delu poslovanja radite, u zavisnosti
od osobina konta i/ili kontnog okvira i tako dalje. U Lidderu, dakle, nema formi sa desetinama polja
koja nikad nećete koristiti, ali ćete ih stalno preskakati, i sa stotionama komandi koje nikad nećete
upotrebiti... A opet, u Lidderu ćete uraditi sve što Vam treba, m nogo puta brže nego u bilo kom
modularnom sistemu.
12 Detalji
U nas tavku navodimo neke od detalj a Liddera onim redom koj im s u naj češ će
pos tavlj ana pitanj a na pos lednj ih, recimo, dve s totine prezentacij a. Život s e i s as toj i
od detalj a, zar ne?
Detalji
Lidder štam pa kompletne dokumente, i to
grafički opremljene Vašim znakom ako su izlazni,
tako da je faktura, npr., spremna za pakovanje u
„kovertu sa prozorom“, a kvalitetom i dizajnom je na
visokom nivou. Sve dokumente, možete štampati na
9 različitih štampača, ili poslati na e-mail (direktno,
bez posrednika ili preko outlooka), a poneke
dokumente možete izvesti u elektronski format za
razmenu, direktno iz Liddera, jednim pritiskom na
taster, bez kliktanja po bilo kom sistemskom dijalogu.
Možete fakturisati usluge posebno, a možete u okviru fakture za robu (materijal) dodati stavke
sa opisom usluga i cena tako da praktično imate kombinovane fakture koje su korisne kod
fakturisanja servisnih usluga na primer, gde fakturišete ugrađeni materijal, kao i izvršenu uslugu
ugradnje. Na fakturama se mogu u isto vreme nalaziti artikli i usluge iz različitih poreskih stopa, a u
klauzulama se može naći i stanje duga van valute za tog komitenta, ako tako odaberete.
Faktura se zavodi autom atski, kao i svi dokumenti, na sva mesta gde je potrebno, a po
potrebi se uz fakturu štampaju i prateći dokumenti, tako da Vam je kompletan posao u vezi fakture
završen. Po knjiženju se štampa i nalog ako tako podesite, i ukoliko Lidder koristite na mreži
računara postoji mogućnost da se na štampaču u komercijali štampa faktura, na štampaču u
knjigovodstvu nalog, a na štampaču u magacinu – otpremnica i to sve paralelno – u isto vreme.
Specijalitet je autom atska štam pa pratećih garancija i uputstava za artikle na fakturi...
Možete izvoziti fakture iz jedne firme i automatski raditi kalkulacije na osnovu te fakture u
drugoj firmi. Sa ovim principom izvoza i uvoza dokumenata u elektronskoj formi se može postići
razmena dokumenata među firmama koje se vode kroz Lidder čak i kompletno automatski, bez
ikakve intervencije operatera.
Nivelacije se mogu praviti na mnogo načina: postoji mogućnost nivelacije celog lagera
koeficijentom, na dnevni kurs, uz unos odnosa, na cene iz deviznog ili dinarskog cenovnika. Uz
nivelaciju se štampa i odluka i kalkulacija nivelacije... Prilikom fakturisanja se nivelacija radi
automatski za prodatu količinu i to po principu dokalkulacije – dakle ne menjajući vrednost
kompletnih zaliha za svaku prodaju, a KEPU i ostale evidencije su, naravno, tačne.
Šifre u šifarnicima mogu biti proizvoljne dužine od 4 do 18 m esta koja mogu sadržati slova
i brojeve tako da Vam je jedina granica razvrstavanja – mašta. Može se definisati i da Lidder
automatski dodeljuje šifre, ako Vam iste nisu bitne, pa artikle tražite i nalazite po nazivu ili nekoj
drugoj osobini, a možete ih i sami definisati kada šifre mogu sadržati slova, znakove i brojeve, i
kada je moguće napraviti do 6 odvojenih grupa u okviru šifre što kasnije pri traženju pomaže da
vrlo lako i brzo nađete artikal u okviru neke asortimanske grupe ili nekog komitenta iz određenog
regiona, itd.
Detalji 13
Šifarnik – spisak artikala / komitenata / osnovnih sredstava ili bilo koje analitike se UVEK
možete dobiti sortiran onako kako želite i kako je potreban u tom trenutku: po abecedi, po šifri,
po unosu ili filtriran na razne načine, bez obzira na redosled unošenja šifara. Takvo jednostavno
rešeno pitanje šifarnika, kataloških brojeva, nomenklatura i sl. omogućava nalaženje komitenta,
artikla ili grupe artikala po bilo kom ključu (po nazivu, početnim slovima, delu naziva, mestu,
tekućem računu, PIBu, telefonu itd), i to bez obzira na redosled otvaranja šifara, neverovatno brzo,
tj. trenutno. Jedan šifarnik, kojih u Lidderu može biti 50, može sadržati do 60000 šifara, koje kako
smo pomenuli, mogu biti dugačke od 4 do 18 mesta koja mogu sadržati slova, brojeve i znakove.
Lidderom m ožete voditi više m agacina na zasebnim kontima ili na jednom kontu. Svaki od
njih može imati zasebne šifarnike artikala, a mogu imati jedan zajednički.
Lidder može odštampati nalepnice koje m ogu sadržati bar kodove za bilo koji šifarnik bilo
kog konta koji sadrži i slova i / ili brojeve tako da ne morate koristiti razne programe za štampanje
bar kodova: SVE se radi iz Liddera. Bar kodove Lidder može štampati na osnovu Vaših šifara koje
mogu sadržati i slova i brojeve, a možete unositi i posebne – dodatne brojeve za bar kod na
osnovu kojih će Lidder generisati, tj. štampati Bar Kod oznake. Štampanje bar kodova zahteva
PCL5+ kompatibilan laserski štampač.
Nalepnice se m ogu štam pati direktno iz ulaznih
kalkulacija, po prijemu robe i to za svaki komad artikla po
jedna ili za rafove – po jedna nalepnica po vrsti artikla, ili
kasnije, iz sa
cenovnika,
šifarnika.
kartica,Na
nazivi
nalepnicama
proizvođača
može
ili sve
biti cena
bez toga,
iz u formi deklaracije... Bar kodovi nisu
obavezni, ali je rad sa njima vrlo praktičan: Lidder je prilagođen radu sa njima kako u smislu
štampanja tako i u smislu izrade dokumenata uz pomoć bar kod čitača...
Lidder podržava rad sa m estim a troškova i prihoda, kao i obeležavanje dokumenata po
istim. Upotreba „mesta troška“ u Lidderu praktično omogućava vođenje 250 „preduzeća“ u okviru
jednog, jer se kompletno poslovanje odvaja po mestima troška, a ne samo troškovi, kako bi se iz
naziva opcije moglo zaključiti. Na primer: preduzeće sa 5 predstavništava u različitim gradovima
može tačno znati za svako predstavništvo SVE podatke kao da je svako predstavništvo zasebno
preduzeće, i da u isto vreme vodi i vidi svoje kompletno preduzeće kao jedno.
Lidder štam pa stotine obrazaca, kao na prim er: nalog za službeno putovanje, nalog za
vozilo, DK, INS3, IPD, IPD1, KPB, M1, M1pp, M1sp, M10, 1k, M1kpp, M2, M2sp, M3, M3sp, M3a,
M4, M4sp, M4k, M4ksp, M4un, M6, M7sp, M8, M8sp, Mun, NZ1, MZ3, NZ4, OAK, OAK1...OAK4,
OAPP, OAPP1...OAPP4, OD, OD1, OK, ONS3, OPJ, OPJ1...8, OPNR, PB1, PB1a, PB2, PBN,
PBN1, PDN, PDP, PK, PK1..PK3, POAPP, POAPP1...POAPP4, PPPDV, POPP, PP1, PP1a, PP4,
SU, SU1, SU2, Z1, PIDPDV, PPOPO, PDPO... itd... Sve obrasce možete popuniti pre štampe ili ih
štampati prazne pa ih ručno popunjavati, a neki od njih se popunjavaju i kompletno automatski.
Lidder služi i kao alat za svakodnevno popunjavanje i štampanje pojedinačnih naloga za
prenos kao i grupa istih. Uz naloge za prenos dobijate i gotov šifarnik svrha doznaka – plaćanja.
Svaki nalog koji napravite sami ili koji Lidder izračuna možete izvesti u e-banking program i
odatle ga „pustiti“ na realizaciju.
Iz obračuna zarada Lidder autom atski pravi naloge za plaćanje poreza i doprinosa sa
izračunatim pozivom na broj, uzimajući u obzir mesto prebivališta zaposlenog, uplata na tekuće
račune, samodoprinosa i obustava, ako ih ima. Ako ga koristite, ujedno ih i izvozi u e-banking
program , ili štampa naloge za prenos. Štampanje svih izveštaja i obrazaca se podrazumeva.
14 Detalji
90%
obrazaca ne morate viš e da kupuj ete! Štampate ih iz Liddera. Po nekim
računicama agencij a koj e s u preš le na Lidder, ova jednos tavna i s poredna mogućnos t
donos i uš tedu j edne cele pros ečne bruto zarade godiš nj e!
Dok korisnik radi redovan posao, Lidder bez
intervencije korisnika daje kontekstnu statističku
analizu, tj. informacije koje su praktično krucijalne
za donošenje ispravnih poslovnih odluka što Lidder
čini jedinstvenim na tržištu. U Lidderu se analize i
informacije dobijaju automatski, odmah, i ažurne
su do u sekundu pa korisnik sistema može, kada
mu zatrebaju, sam o da ih pogleda i upotrebi, ne
m ora da ih traži niti m ora da se seti da bi m u
bile dobrodošle pa da ih traži.
Omogućen je uvid u trenutno stanje zaliha i promet po artiklima, komitentima, i skladištima u
bilo kom periodu, u svim njihovim mogućim kombinacijama i redosledom pregleda po izboru.
Korisnik može sam da kreira sadržaj izveštaja izborom odgovarajućih grupa podataka i
podešavanjem opcija u samom izveštaju. U prevodu, imate interaktivnu lager listu na sto načina.
Rang liste kupaca po fakturisanoj vrednosti, po prometu, po dugovanjima, po ostvarenoj
zaradi na njima i po još nekim kriterijumima se podrazumevaju i dobijaju se bez posebnog traženja.
Možete videti i šta je neki kupac najviše kupovao (složeno količinski ili vrednosno), na čemu ili
kome ste najviše zaradili i to bez posebnog traženja izveštaja i baš u trenutku dok gledate ili radite
nešto u vezi sa tim kupcem. Tako nešto je moguće SAMO u Lidderu.
U Lidderu se sa jednog mesta vidi sve što se tiče jednog kom itenta, a im a veze sa Vašim
preduzećem. Lako se vidi kompletno stanje nekog komitenta kod Vas u svim oblicima u kojima se
komitent može pojaviti (sporna potraživanja, dati i primljeni avansi, dugovanja i potraživanja...) i to
sve na jednoj listi dok radite i gledate nešto u vezi sa tim komitentom.
Lidder može komunicirati sa softverskim VOIP telefonima i operaterima koji ih koriste
automatski otvoriti info panel sa mnogim korisnim informacijama o komitentu koji zove dok telefon
još zvoni !!! Ovakave pravovremene informacije će u očima komitenata od Vas učiniti
nesvakidašnjeg sagovornika, a Vašu firmu vrlo cenjenom jer uvek i odmah zna sve što treba!
Praćenje proizvodnje je podržano kroz automatsko knjiženje trebovanja materijala ili
poluproizvoda koje se automatski radi uz kalkulaciju / ulaz (polu)gotovih proizvoda. Kad jednom
napravite specifikaciju materijala nekog proizvoda, kasnije se rad svodi na unos količine za koju
pravite ulaz na magacin proizvoda, i eventualno fakturisanje, jer će Lidder automatski proknjižiti
sve što je potrebno na nekih 10-ak pogonskih i bilansnih pozicija – konta koja se tiču proizvodnje.
Trebovanja se mogu raditi i zasebno od proizvodne kalkulacije, kao i ulaz gotovih proizvoda, za
proizvodnje koje nisu serijske ili su specifične.
Uz redovno poslovanje i knjigovodstvo može se voditi kompletno devizno poslovanje i to na
više načina (referentna / paralelna valuta + standardne valute sa više kursnih listi), što
podrazumeva devizne blagajne i automatsko pravljenje naloga za obračun kursnih razlika, kao i
preglede po valutama i slično.
Lidder, uz Window s 7 OS (c), može snimati arhive preduzeća direktno na CD ili DVD.
Detalji 15
Mala preduzeća koj ima s vi ovi detalj i j oš uvek ne trebaj u, ali koj a razumej u zaš to j e to
dobro, u EDUCA verzij i LI DDERa mogu bes platno koris titi s koro s ve navedeno.
Omogućeno je vođenje cene robe u bodovima,
uz nivelacije u prodavnicama i magacinima pri
promeni vrednosti boda, kao i definisanje više
cenovnika i mnogo operacija nad njima uključujući
tu automatske nivelacije. Dinarskih cenovnika može
biti do 20 paralelnih, gde se za svaki može odrediti
rabat ili posebna cena, i zatim se kupci mogu
„pridruživati“ cenovnicima tako da za različite grupe
kupaca imate različite predloge cena i rabata pri fakturisanju. Kupcima se takođe može definisati
poseban rabat, kao i limit - kredit koja imaju kod Vas.
Lidder može obrađivati i veleprodajne i m aloprodajne objekte u kojima se prodaje tuđa
(komisiona) roba, pri čemu se vodi računa o posebnim vanbilansnim knjiženjima, o odjavljivanju, o
specifikacijama odjava, tj. o PDVu kao i o svim ostalim stvarima koje su za komision posebne.
Obrada popisa je potpuno autom atizovana što znači da možete štampati prazan obrazac
popisa koji se popunjava u magacinu, zatim uneti podatke sa istog, i štampati obračun popisne
liste i to: cele, samo sa razlikama, sa zbirovima viškova i manjkova po tarifama, itd. Lidder pravi
nalog za knjiženje popisa i po njemu knjiži viškove i manjkove i obračunava porez ako je potrebno.
Naravno, upotreba / import sa daljinskih bar kod čitača za popise je podržana.
Autom atsko povezivanje stavki na osnovu auto IOS-a pri knjiženju izvoda je, kako neki kažu,
program sam za sebe. Pa još kada se isti “udruži” sa automatskim uvozom i knjiženjem izvoda kao
i sa automatskim otvaranjem i ažuriranjem podataka komitenata iz baze NBS, ni višem etarski
izvodi više nisu posao duži od par m inuta!
U Lidderu možete da obračunavate kamate i za proizvoljne fakture i za proizvoljne iznose, po
konform nom ili proporcionalnom metodu, što može da posluži za proveru podataka o
kamatama na računima koje Vi treba da platite, za obračun kamata za račune koji Vam još nisu
plaćeni. Naravno, Lidder može automatski napraviti obračun kamata za nekog komitenta tako što
će analizirati podatke sa njegove kartice i rezultat analize prepisati u odabrani kamatni obračun.
Obračun kamata, IOS-e, opomene i druge izlazne dokumente Lidder štam pa sa grafičkim
zaglavljem , te su isti spremni za pakovanje u koverte, odmah po štampi. Lidder, takođe, može
štampati i adrese na pojedinačnim kovertama na laserskim štampačima, na jedan pritisak tastera.
U Lidderu je operaterima mnogo puta lakše da rade bez greške posebnom brigom o načinu
prikaza i gustini podataka koji su trenutno na ekranu. Takođe, preventivne logičke i formalne
kontrole pri samom unosu su pažljivo osmišljene i stroge, tako da je praktično nemoguće
normalnim radom u Lidderu napraviti neko neslaganje u knjigovodstvu.
Lidder autom atski zatvara prihode i rashode do rasporeda rezultata, automatski isknjižava
zaokruženja, radi kursne razlike, i isto tako radi još mnogo završnih knjigovodstvenih radnji…
Lidder automatski izrađuje, štampa i izvozi PPPDV prijavu, a pravi i nalog za knjiženje.
Štampanje je kompletno u boji i ne razlikuje se od originalnog obrasca, a izvoz se radi u formatu
koji je propisan za direktno korišćenje na w eb portalu poreske uprave.
16 Detalji
Lidder je projektovan, planiran i pravljen da radi u mrežama računara. Lidder je
APSOLUTNO isti za Vas kao korisnika, radili Vi u mrežnom okruženju ili ne. U svakom trenutku
možete raditi bilo gde, pa i na serveru, i štampati tamo gde Vam odgovara, ili na primer, raditi ISTU
vrstu dokumenta / posla na SVIM terminalima, a Lidder će rešiti SVE logičke i praktične probleme
koji nastaju pri višekorisničkom i istovremenom pristupu bazi.
Moguće je pridružiti devet različitih štam pača jednom Lidder terminalu. Na jednom se, npr,
štampaju nalozi za prenos, na drugom nalozi za knjiženje, na trećem fakture i ostali grafički
opremljeni dokumenti, itd. i to sve radi automatski jer sve dovoljno samo jednom podesiti.
Zaštita pristupa podacim a i obradam a je omogućena za svakog operatera na nivou
izvršenja komandi bez obzira na fizičku stanicu na kojoj radi, kada u Lidderu radi više operatera i
na više računara. Nivoi pristupa se mogu postaviti i terminalima, pa čak i firmama-subjektima.
Firmama se takođe mogu dodeliti ekskluzivni operateri koji jedini imaju pravo rada.
Svaki korisnik može da podesi sebi grafički set i još m noge druge param etre radnog
okruženja i ako Lidder radi u mreži računara, bez
obzira na kom terminalu neki operater radi, radno
okruženje će mu se trenutno nakon prijavljivanja
prilagoditi na osnovu njegovih postavki. Postoji 9
predefinisanih grafičkih tema (setova) između kojih
se može birati koja će se koristiti, što će doprineti
boljem prilagođenju Liddera Vama, kao operateru.
Ko kaže da program koji se bavi ozbiljnim poslovnim
procesima mora da bude dosadnog sivog izgleda sa
gomilom otvorenih „prozora“? Kada se navedenom
priključi namenski komponovana ambijentalna muzika sa više tema, svakodnevni rad m ože
postati lep i prijatan!
Većinu promena koje smo, tokom godina, ugrađivali u Lidder su stavljene pod, korisniku
dostupne, opcije tako da sami možete uključivati i isključivati funkcije programa i time se brzo i
lako prilagoditi trenutnim potrebama bez potrebe za ikakvim intervencijam a sa naše strane:
Sami možete podesiti mnoge parametre u programu, počev od poreskog tarifnog sistema i načina
kontiranja, preko podešavanja parametara rada svakog operatera, do parametara kojima
podešavate rad programa prema svom načinu poslovanja.
Lidder ponekad priča i opom inje, pa se čak i smeje, i to na način koji Vi sami odaberete.
Postoji nekoliko setova govornih poruka. Ako Vas govorne poruke dekoncentrišu, možete ih lako
isključiti.
Ergonom ski raspored kom andi olakšava i ubrzava rad. Na primer: većina najčešćih
operacija se može odraditi bez pomeranja desne ruke sa numeričke tastature, a levom rukom, npr.
možete nesmetano držati lenjir, dokument i slično, što će ljudi koji rade brzo i mnogo, znati da
cene, a većina to, na žalost, neće razumeti... U poslednjih par godina se pojavljuju isključivo pointand-click programi u kojima za ceo dan kliktanja može da se uradi nešto malo, i to je postalo
standard. U njima može “raditi” bukvalno svako ko ima vremena. Profesionalci se slažu da je dobro
moći uraditi 10 naloga za minut i to, naravno, bez upotrebe m iša, a Lidder je njima i namenjen.
Automatska izrada knjižnih odobrenja za one koji su ostvarili uslove za kasa-skonto, je vrlo
slična automatskoj izradi avansnih faktura onima koji su uplatili avans u nekom periodu, tako da se
za par minuta u Lidder može automatski napraviti i proknjižiti na stotine dokumenata.
Detalji 17
Knjiženje ugovora o zakupu ili privremenim poslovima ili nekih drugih isplata koje se
ponavljaju iz meseca u mesec tokom cele poslovne godine, uz Lidder ne moraju više oduzimati po
par dana izrade, izračunavanja i štampanja u agancijama koje vode na primer 20 firmi koje svakog
meseca imaju po par takvih ugovora. Štapanje i obračunavanje svih neophodnih ugovora, OPJ
obrazaca, naloga za prenos sa knjiženjem svega toga u svim firm am a koje agencija vodi, uz
Lidder može trajati samo 10 minuta jer je Lidderu jednom dovoljno podesiti šta se na koji datum, u
kojoj firmi radi i kako se radi. Rezultati svih tih isplata će se, naravno, naći i u PPP obrascu…
Uz kalendar, sat, podsetnik, telefonski imenik i neke druge
pomoćne alate, postoji i prava računska mašina sa trakom koja
se pamti i koja se može štampati i koja je operaterima posle
nekog vremena nezamenljiva, jer kompletno zamenjuje pravu
računsku mašinu. Računska mašina u Lidderu je ista kao i
„prava“ i možete je dobiti na ekranu u bilo kom trenutku, tako da
ne morate menjati dugogodišnje navike pri kucanju na mašini ili
prekidati rad da bi nešto izračunali. Rezultat, naravno, možete
automatski preneti u polje dokumenta koji trenutno radite, ne
morate ga zapisati na papir pa ga posle prekucavati... ali to ste
već i pretpostavili? ☺
Lidder može automatski izvoziti šifarnike (sa stanjima ili bez) direktno na w eb servere za rad
„w eb shopova“, i skoro isto tako jednostavno može uvoziti podatke za pravljenje profaktura na
osnovu porudžbenica koje nastaju u istim tim w eb shopovima, direktno sa w eb-a.
U Lidderu se svi podaci iz jedne godine mogu čuvati u samom računaru ili na bilo kom drugom
memorijskom medijumu, onoliko dugo koliko korisnik to želi. Na taj način je omogućen uvid u
podatke proteklih godina u svakom trenutku! Nema potrebe za pretraživanjem registratora...
Korisnici Liddera m ogu koristiti podatke svog poslovanja stare 20 godina bez problem a !
Arhiviranje podataka u Lidderu je jednostavno i brzo. 10ak firm i sa oko 50ak hiljada
dokumenata staju na fleš memoriju najmanjeg kapaciteta koju trenutno možete naći u prodaji!
Iz Liddera se preduzeća mogu arhivirati na cloud skladište koje New Dimension obezbeđuje
svakom korisniku. Smeštanjem arhive preduzeća na internet skladište dobija se sigurna kopija
podataka na sigurnoj lokaciji sa koje se ti isti podaci mogu učitati u neki drugi računar bilo kada i
bilo odakle na svetu. Ovaj način se može koristiti i za svakodnevnu komunikaciju, tj. razmenu
podataka sa nekime ko želi da ima uvid u podatke, a nije fizički prisutan.
Lidder omogućava kompletnu automatizaciju procesa arhiviranja svih preduzeća svih poslovnih
godina koje se vode Lidderom, a kojih može biti do 1000 u jednom trenutku. Lidder ume sam da
arhivira samo one baze firmi u kojima ima promena od poslednjeg arhiviranja na mediju koji se
jednom odabere. Kompletna operacija arhiviranja stotina baza se može uraditi za samo sat
vremena, npr. ali se to vreme ne oduzima operateru: Lidderu se može naložiti da arhiviranje uradi
nakon radnog vremena i da se potom jednostavno ugasi i čak isključi i računar...
...“detalja“ ima mnogo više nego što ovde može stati.
Ovde smo naveli samo neke, da bismo Vam dočarali
sveobuhvatnost Liddera.
Više o Lidderu pogledajte na sajtu www.lidder.nd. rs
18 Konkretna lista referenci – korisnika Liddera
Korisnici LIDDER
poslovnog radnog okruženja:
Detalji13
•FINIZ BIRO 013.300.960
•FUSNOTA 011.3540.826
•GEOGRADNJA 011.8440.041
•NEW DIMENSION 013.300.013
•GRMEČ 013.335.966
•AFC LORO 011.2456.822
•GROSIST 022.475.884
•AGENCIJA NB 011.3164.980
•HAPPY DOG 011.3077.960
•AGENCIJA ZBIR 011.2613.211
•HUŠEK 013.354.643
•AGROVET 011.2836.035
•ICM ELECTRONICS 021.518.253
•AGROPRODUKT 034.6592.098
•IVAN PROM 015.866.100
•AKI PLUS 011.2161.514
•JANDRIĆ 063.7039.865
•AKTIVA 013.370.239
•KLJUČ 019.808.165
•AKTIVA-PASIVA 011.2317.613
•KOSA TRADE 021.824.701
•AKVATERM 011.3960.716
•KOKA MAR 011.7113.120
•ALTA NOVA 011.3077.823
•KRESHA 013.353.529
•AMIGO COMPANY 013.355.908
•KUTKO 013.344.236
•AOPIK 011.3180.028
•KRUNA KOMERC 011.3473.281
•AUTO GRANA 013.351.178
•KVIKS 022.349.302
•BiLUX 011.8120.699
•LIDER 022.612.911
•BIMAX 013.351.419
•MADEIRA 2 011.2391.857
•BLUMEN ROYAL GARDEN 011.3097.430
•MAKROPROGRES 011.2391.857
•BOBAN 1995 013.342.032
•MAWIS 032.716.731
•BOJAN 011.6128.228
•MB RABIK 011.2402.270
•BONITA 026.4322.025
•MD COMMERCE 011.3161.651
•BOSAL 013.346.781
•METAL LOGISTIC 062.320.246
•DEČJA RADOST 013.345.955
•MIG-MAX 011.2772.801
•DIESEL MATIC 011.3391.443
•MILINKOVIĆ COMPANY 011.3180.700
•DRAGANA 2001 013.355.522
•MINJON 013.741.358
•DSD COMMERCE 011.2861.491
•MITIĆ-S 019.808.927
•D&D JUGOHEMIKA 011.2197.474
•MIŠ KOMERC 011.8044.744
•E.K.I. 011.3089.912
•MLADOST 013.315.412
•EKONOMIK 013.744.371
•MOZAIK 011.8127.607
•EKONOMIK-S 032.722.090
•NARODNI MUZEJ 013.342.666
•EKONOMIST PRO 022.473.584
•NATURAL SISTEM 011.2168.624
•ELEKTROSTAR 013.334.135
•NOVA 019.442.256
•ELISA 013.362.465
•NORMA 1 011.3514.570
•ELPA 013.377.011
•OBRAD KOMERC 013.347.226
•EMIS 013.345.808
•OMOMETAL 013.617.278
•FAKTOR PLUS 013.344.667
•PAN LEDI 013.355.547
•FELICITY 011.2773.229
•PAN SERVIS 013.333.492
lista korisnika Liddera 19
•PASSAGE GROUP 013.313.232
•PATENTING PROIZVOD. 011.3188.883
•P.A. TINA 011.3582.695
•PELIKAN AIRWAYS 011.3173.049
•PILE PROM ĆIRKOVIĆ 011.2178.151
•PITURA 011.3077.840
•PONDERA 024.713.187
+ bar 500 korisnika Liddera u educa verziji,
među kojima ima čak i agencija koje svoje
poslovanje oslanjaju na EDU !!! Lidder educa je
„skinut“ sa interneta preko 12.000 puta, i
podeljeno je preko 500 DVD-ova sa istim.
U listi nisu navedeni korisnici usluga
agencija koji su kupili pod-licencu od svojih
agencija i kojih ima oko 100...
•PROMSEK 013.2347.602
•RAMBO 01 011.2671.548
•RAMIPA 011.2510.938
•RIZNICA 064.8361.465
•SLAVIJA AUTO 013.315.315
•SANDERS SH 021.845.854
•SOLFIN 011.2400.464
•SORAVIA MANAGEMENT 011.3699.802
•STILUS 022.612.691
•TAMIŠKA 013.331.583
•TDT COMMERCE 011.7871.070
•TEHNOBIRO 011.7442.078
•TEHNOTERM-KOMERC 011.2884.547
•TEI MC 011.2624.167
•TEIKOM 011.3814.405
•TERAZIJE 022.478.585
•TM INŽENJERING 011.2762.653
•TRANS LASA 011.2310.018
•TTM KOMERC 011.2781.862
•UNA MAX SHOP 014.228.520
•UTVA–M. PREMASUNAC 013.601.803
•UZUR 022.478.483
•V-COOP 021.6338.722
•VBM 013.333.229
•VEDEX 011.7119.925
•VELBE OFFICE 011.3750.675
•VITARELAX 011.2129.513
•VITER 013.331.852
•VOITH TURBO 011.3973.739
•VT BIRO 011.3467.700
LEGENDA:
•VUMO 011.8409.604
• korisnici Liddera u PRO verziji - agencije
•ČIČA DE 022.430.737
•ČIČIĆ 013.744.300
• korisnici Liddera u PRO verziji
***MESTO ZA VAŠU FIRMU***
• korisnici Liddera u STD verziji
20 Cenovnik
Cene licenci
Lidder je jedan program i kompletno funkcionalan naziva se PRO verzijom. Cene licenci za
vremenski neograničeno korišćenje dajemo u dve varijante: otplata na 12 i 24 meseca bez kamate:
LIDDER ENT: 6600€ (550€ x 12 meseci)
ENT verzija Liddera namenjena većim firmama, praktično je PRO verzija sa posebnim
programskim prilagođenjima prema zahtevima korisnika. Omogućeno je vođenje neograničenog
broja preduzeća. Mogućnost kupovine do 63 terminala po serveru, mogućnost instalacija
dislociranih servera i radnih stanica, kao i instalacija dislociranih terminala za udaljene lokacije.
Osnovna i napredna obuka koje su uključene u cenu traju po 5 radnih dana (ukupno 10).
LIDDER PRO: 4000€ (166€ x 24 meseca ili 333€ x 12 meseci)
Kompletno funkcionalan Lidder PRO: Omogućeno je vođenje do 1000 preduzeća po serveru.
Mogućnost kupovine do 30 terminala po serveru, mogućnost instalacija dislociranih servera i radnih
stanica, instalacija dislociranih terminala za korisnike računovodstvenih biroa. Osnovna i napredna
obuka koje su uključene u cenu traju po 3 dana (ukupno 6).
LIDDER STD: 2640€ (220€ x 12 meseci)
STD verzija Liddera je, zbog pristupačnosti firmama sa manjim obimom poslovanja, zapravo
PRO verzija sa nekim ograničenjima. Otplatu – beskamatni kredit omogućavamo na 12 meseci.
Lidder u STD varijanti ima mogućnost vođenja do 10 firmi po poslovnoj godini i mogućnost
kupovine do 3 terminala u mreži. Ne postoji mogućnost kupovine dislociranih terminala i servera.
Osnovna i napredna obuka koje su uključene u cenu traju po 2 dana (ukupno 4).
Usluge koje dobijate bez naknade po kupovini STD, PRO ili ENT licence:
Procena stabilnosti računarske mreže.
Osnovno održavanje za kalendarsku godinu u kojoj je kupljena licenca.
Mini revizija početnog stanja za jedno preduzeće, radi unošenja, u trajanju od 1 dan.
Jedna licenca za pregled podataka za korišćenje na lap top-u.
Cenovnik 21
Održavanje i dodatne licence
Održavanje i usluge ne treba mešati sa kupovinom osnovnih licenci. U
svetu, pa i kod nas, kupovinom osnovne licence nekog softvera, kupujete
pravo na korišćenje istog i eventualno dobijate neku uslugu ako je ista
navedena u opisu ili u ugovoru o kupovini licence.
Prva usluga New Dimension-a, sa kojom ćete se susresti, je procena stanja opreme, a zatim
idu instalacija i obuka koje su uključene u cenu licence. Sve ostale usluge, ako su potrebne, a
retko jesu, možete tražiti. Neke usluge su besplatne, neke nisu, neke ste platili kroz paušalno
godišnje održavanje (npr. nove verzije), a na neke zbog održavanja imate popust i do 80%.
Kompletan spisak usluga koje New Dimension pruža, sa navedenim cenama, svi korisnici dobijaju
jednom godišnje, pre početka kalendarske godine za koju ponuda važi, u sklopu ponude za
paušalno godišnje osnovno održavanje koje nije obavezno.
U nastavku su navedene cene održavanja i dodatnih licenci koje imamo u ponudi:
Osnovno održavanje:
ENT
PRO
STD
-kvartalod 206
do 412
-kvartalod 125
do 250
-kvartalod 88
do 175
Dodatne licence:
ENT
PRO
STD
1 DODATNA LICENCA za pristup serveru u lokalnoj m reži:
plaćanje u celom iznosu ako se dokupljuje, ili na 12 ili 24 rate
ako se kupuje uz osnovnu licencu. Terminala može biti
instalirano do 30, a paraleleno/u isto vreme može raditi
onoliko njih koliko ovih licenci imate.
250
200
150
1 DODATNA LICENCA – DISLOCIRANA RADNA STANICA,
po stanici: plaćanje u celom iznosu kada se dokupljuje, ili na
12 ili 24 rate ako se kupuje kada i osnovna licenca.
500
500
nem a
1 DODATNA LICENCA – DISLOCIRANI SERVER, po
serveru: plaćanje u celom iznosu ako se dokupljuje, ili na 12 ili
24 rate ako se kupuje kada i osnovna licenca.
700
700
nem a
GODIŠNJE OSNOVNO ODRŽAVANJE: ukupno na godišnjem
nivou, nije obavezno, plaćanje na 4 rate (kvartalno). Za
redovne korisnike održavanja odobrava se popust od 5% po
svakoj godini do maksimalnih 50% za 10 i više godina
redovnog održavanja.
Kredit - otplatu na 1 2 ili 2 4 mes ec a odobravamo s amo 1 0 0 % privatnim preduzeć ima.
C ene s u u E U Rima, uplata s e vrš i u dinarima po kurs u N BS na dan uplate.
C ene s u is kazane bez P DV-a. Krajnja c ena s e dobija tako š to s e na ukupnu c enu
zarač una P D V koji s e plać a uz prvu ratu.
C ene navedene u ovom dokumentu važe od 0 1 .1 2 .2 0 1 3 .
22 Primer plaćanja pri kupovini, uslovi pri iznajmljivanju
Par detalja oko cena, plaćanja i otplate:
Cene su date za svaku od dve verzije Liddera posebno i to u
EURima. Uplata se vrši u dinarima po kursu NBS na dan uplate.
Cene su iskazane bez PDVa, a krajnja cena se dobija tako što se
na iskazanu ukupnu cenu zaračuna PDV od 20% koji se plaća uz
prvu ratu. Svaka od 12 (24) rata je ukupna cena podeljena sa 12
(24), sem prve koja je uvećana za PDV.
Konkretan prim er:
Odlučili ste da Lidder STD ispunjava potrebe Vaše firme i želite da ga instalirate na dva
računara, koji su povezani u lokalnu računarsku mrežu. To znači da Vam je potrebna osnovna
licenca za Lidder STD (2640) i dodatna licenca STD za računar u mreži (150). Ukupan iznos je
2790 (EUR u dinarskoj protivvrednosti) koji delimo na 12 jednakih mesečnih rata: iznos mesečne
rate je 233 €. Sledeće kalendarske godine nakon kupovine, dobićete ponudu za održavanje koje
nije obavezno i koja će biti ovakva: 700 € za osnovnu i 50 € za jednu dodatnu licencu, tj. 187€
tromesečno. Ako redovno uzimate održavanje, dobijate 5% popusta po godini do maksimalnih
50%. Sve cene su iskazane bez PDV-a. Ako dodatne licence kupujete u startu, sa osnovnom
licencom, njihova cena ulazi u plan otplate sa osnovnom licencom Liddera i plaća se u ratama, uz
rate za osnovnu licencu. Prelazak sa STD na PRO verziju Liddera je moguć bilo kada uz doplatu
od cene koju ste platili do cene koja će važiti za PRO verziju tada kada budete prelazili.
Pitanja i odgovori 23
Najčešća pitanja... i odgovori:
Kod koje banke i koje uslove m oram o ispuniti za dobijanje kredita?
Uslov je da ste preduzeće bez udela društvenog/državnog kapitala. Kredit – otplatu na 12 ili 24 rate
odobrava New Dimension, a ne banka, i ne tražimo nikakvu garanciju plaćanja. Čudno? Možda, ali
m i to radim o od 1996. godine, kada niko nije ni razmišljao o davanju kredita i kada banaka nešto
nije bilo... Mi sa našim korisnicima ostvarujemo saradnju, tako da se ne plašimo mogućnosti
neplaćanja: korisnici su zadovoljni proizvodom i samim tim uglavnom nemamo problema.
Šta plaćam o i koliko nakon godinu ili dve dana?
Posle godinu dana nam ne morate plaćati ništa. Možete (i ne morate) plaćati paušalno godišnje
održavanje, a licencu ste posle uplaćenih 12 ili 24 rate otplatili i Vaša je bez doplaćivanja u bilo
kom smislu.
Koliko se plaća godišnje održavanje?
Godišnje paušalno održavanje iznosi od 12.5% do 25% vrednosti licence i plaća se kvartalno ili
odjednom, u zavisnosti od verzije osnovne licence i nije obavezno. Nova verzija softvera uvek
postoji, samo je pitanje da li ćete je dobiti automatski kada imate paušalno održavanje ili ćete je
tražiti, platiti pa dobiti kada nemate održavanje.
Kako to, „održavanje nije obavezno“? Šta ćem o m i bez Vas, ako se nešto desi ili se
prom eni zakon?
Mi smo uvek tu i sve naše usluge, kao i nove verzije, su Vam uvek dostupne, pa i kada ne uplatite
održavanje. Godišnje održavanje Vam omogućava automatsko dobijanje novih verzija bez
posebnog plaćanja svake, kao i popuste kod dodatnih usluga ako Vam budu potrebne.
Koliko treba da čekam o na Vaš dolazak kod nas, obzirom na to da ste u Pančevu?
Sa 95% korisnika se ne viđamo po par godina, jer NEMA POTREBE za bilo kakvim intervencijama.
Mi se ozbiljno i isključivo bavimo proizvodnjom softvera, pa je softver stabilan. Ako ne verujete
proverite kod nekog od naših korisnika čije telefone imate u referenc listi. Ako ipak ima potrebe za
našim dolaskom, čekaćete od 0 do 2 radna dana.
U kom program skom jeziku i u kojoj „bazi“ je pisan Lidder?
Lidder se piše u Borland/Embarcadero/CodeGear razvojnim alatima, a „database engine“, tj.
„baza“ je naša, namenski je pisana za poslovanje preduzeća i sastavni je deo Liddera. To znači da
Lidder za rad ne zahteva kupovinu licence za korišćenje eksterne baze podataka jer im a
svoju, ugrađenu. To dalje znači da sa Lidderom nem ate nikakvih skrivenih troškova
korišćenja softvera u budućnosti, za razliku od svih drugih slučajeva kada kupujete softver koji
koristi neku eksternu bazu podataka na koju niko nema uticaja ni po pitanju licenci ni cena ni
stabilnosti rada. Korišćenje baze nekog inostranog proizvođača je slučaj sa SVIM programima kod
nas OSIM sa Lidderom, jer je baza sa kojom Lidder radi proizvod New Dimension-a, ulazi u cenu
programa i zbog svega toga nema nepredviđenih situacija. Lidderova baza uspešno radi mnogo
duže nego što neke „baze“ i firme uopšte postoje i uglavnom nema smisla porediti ih.
24 Pitanja, odgovori i tehničke napomene
Koliko košta pentium 5 konfiguracija kod vas?
Ne prodajemo ni računare niti bilo šta drugo do Liddera. Jedini izvor prihoda nam je Lidder i to
je svojevrsna i jedinstvena garancija kvaliteta. Preporuke konfiguracija koje proističu iz našeg
iskustva možete naći na sajtu w w w .lidder.nd.rs u sekciji servis/konfiguracije.
Da li program radi u m reži?
Lidder je jedan od retkih, ako ne i jedini, program koji je stvarno projektovan i realizovan kao
softver koji stvarno radi u mreži. Na primer, možete u istom trenutku sa 30 stanica/terminala pa i na
serveru raditi fakturu sa ISTIM artiklima, a Lidder će sam rešiti sve logičke i tehničke probleme koji
pri tome nastaju: Vi o tome ne brinete! Operateri treba da rade svoj posao, a ne da brinu o tome da
li „neko na mreži“ radi ili ne radi nešto što i oni.
Zašto Lidder košta toliko kada im a ERP program a za 199e ili w eb program a za 25e?
Lidder je profesionalni alat koji se isplati pravim profesionalcima koji imaju posla, a New
Dimension doo se ne bavi marketinškim trikovima u prodaji i odmah kaže punu i kompletnu cenu.
Tzv. ERP rešenja za sitni nivac nemaju veze sa ERPom, kao što ni pomenuta w eb rešenja često
nemaju veze ni sa čim, a oba nemaju bazične stvari potebne za poslovanje i smišljeni su kao
model prodaje na čijem kraju će Vas sve to koštati mnogo više od Liddera, a imaćete nešto što
obično vredi samo svoju jednu početnu mesečnu pretplatu ili početnu cenu. Mislite o tome.
Tehničke napom ene – preduslov za (stabilan) rad bilo kog softvera:
! Stabilno napajanje: kvalitetno napajanje u kućištima, obavezan UPS sa AVR i filterom napona.
Obavezno priključivanje aktivne mrežne opreme i računara na isti UPS ili, ako ima više UPSova,
sve UPSove na istu fazu u objektu. Objekat MORA imati provereno dobro uzemljenje. Ovde
dajemo dobronamerne savete iz dugogodišnje prakse, a stav prodavaca kako je sve to isto i da su
svi UPSovi jednako efikasni, uzmite sa rezervom. Oni će sutra prodavati banane ako se to više
isplati, a Vi ćete „završiti“ sa nestabilnostima i problemima u svom „IT sistemu“ koje niko neće
moći da reši.
! Računari sa kvalitetnim i proverenim kom ponentam a. Takvih obično NEMA među jeftinim
oglasima i u najnižim cenovnim razredima u cenovnicima, bez obzira na to što će vas lokalni
preprodavac kompjutera (pardon, zastupnik, reseller, solution provider) ubeđivati u suprotno. Ako
razmišljate ozbiljno o svom poslu, nabavljajte ozbiljne mašine na ozbiljnim mestima.
! Stručno instaliran operativni sistem i legalan prateći softver. U našoj zemlji, svi su majstori
pa pazite kome verujete! Čak i najbolji hardver možete upropastiti lošom instalacijom sistema i
nestručnim podešavanjem softvera! Lokalni „Mag za kompjutere“, „sestrin mali sa ETF-a“ ili
majstor-administrator-programer što „sve to“ radi samo popodne, obično naprave više štete nego
što mogu da shvate, a sve iz dobre namere...
! ...ima još mnogo toga što treba reći, ali generalno, svakoj firmi je potreban neko ko ima iskustva
u ovim stvarima. Nemojte dopuštati da Vam IT opremu održava „mali iz komšiluka“. Da li pečat
Vaše firme dajete bilo kome? Ovo je ozbiljnije! Ako nemate IT profesionalca, neka Vam neka
ODGOVORNA FIRMA to radi uslužno. I da, znamo da je to teško naći...
pojašnjenje rada u mreži i dislociranih stanica 25
Pojašnjenje
Pojašnjenje rada u mreži:
L idder je u s tartu planiran, projektovan i pis an za rad u mreži rač unara, te je zbog toga u
L idderu moguć e u is tom trenutku raditi istu vrstu dokumenta s a is tim artiklima i u is toj firmi s a
3 0 radnih s tanic a, bez ikakvih problema. P rethodno navedeno je izuzetno retko moguć e te je
zato ovde pos ebno naglašeno. N eke operacije, poput obračuna zarada, nis u mrežno dos tupne, ali
L idder i tu vodi rač una da s e, kada je već zabranjeno, ne des i da dva operatera rade is ti obračun
u is toj firmi...
Za WA N mrežu (Wide A rea N etwork – mreža koja nije lokalna i obuhvata viš e geografs kih
lokac ija) je potrebna odgovarajuća komunikac iona infras truktura (A D SL ili s lič an mehanizam)
koja ć e obezbediti minimalno 2 M bit/s D ownL oada po s tanic i, š to znač i da na lokac iji s ervera
treba imati broj s tanica x 2 M bit/s U pLoad protoka minimum. L idder je prilagođen takvom radu i
s am ga prepoznaje ako s e koris ti s is tems ki "remote des ktop" za pris tup s ervers koj s trani.
Pojašnjenje "dislociranih" stanica:
A ko imate potrebu za radom na viš e geografs kih lokac ija i nemate moguć nos t tehnič kog
povezivanja is tih, morate raditi s a dislociranim s tanicama. O va opc ija omoguć ava prenos s koro
s vih dokumenata s a knjiženjima s a više dis lociranih s tanica na „c entralne podatke“, tj. na glavni
rač unar- server. Komunikaciju – prenos podataka možete raditi na bilo koji nač in, prenos može
biti jednos meran: od dis loc iranih s tanic a koje s u kompletno autonomne ka c entrali, ili
dvos meran: od c entrale do s tanic e i nazad, s tim da s tanic e u tom s luč aju nis u kompletno
s amos talne, tj. ne mogu s amos talno raditi s ve operacije jer im iz c entrale s tižu nabavke, npr., a
ima i još nekih ogranič enja o kojima s e morate detaljno ras pitati pre poč etka konkretnog rada.
Dislocirane stanice u knjigovodstvenim i poslovnim biroima:
D is locirane stanice mogu biti i ugovorno ograničene instalacije L iddera kod korisnika agencija
koje koris te L idder. O vakve ins talac ije daju komitentu agenc ije kompletan uvid u s voje
pos lovanje iako ih vodi agenc ija, a i ažurnos t im je do u minut jer ima kompletnu P RO verziju
L iddera kod s ebe na rač unaru. A genc ije na taj nač in „vezuju“ koris nika za s ebe jer lic enc a za
koriš ć enje L iddera traje s amo dok traje ugovor između agenc ije i koris nika us luga. A genc ija
time, takođe, pruža kvalitetniju us lugu i s ebi olakšava rad jer s e s vakodnevni pos lovi odrađuju
kod koris nika. Kada koris nik us luga agenc ije plati vremens ki ogranič enu lic enc u, is ti može
izgubiti pravo na koriš ć enje lic enc e kada mu pres tane važenje ugovora s a agenc ijom „preko“
koje je kupio lic encu, a kada agenc ija kupi licencu za dis lociranu L idder s tanic u, onda is tu može
prenos iti od koris nika do koris nika, po želji i potrebama.
D is locirana s tanica može biti i dis loc irani s erver, š to s luži agenc ijama koje vode relativno
već a preduzeća koja imaju potrebu za unos om velikog broja dokumenata, te im je neophodan i
s erver s a terminalima da bi pos tigli s ve š to je potrebno.
Za kraj...
...jedini način da se uverite u kvalitet Liddera je da odaberete nekog od korisnika sa
liste koju imate u ovom materijalu, i da od njih čujete šta misle o nama i našem
proizvodu, te da kod nas zakažete besplatnu prezentaciju i zatim to i sami probate.
Direktan kontakt sa nekim od naših korisnika Vam predlažemo zbog primećene
češće iskazivane neverice u tvrdnje u ovom tekstu: Ovaj materijal nije pisan po
standardnom marketinškom sistemu: „biće, samo što nije“, nego je skraćeni
opis već postojećeg proizvoda
koji je u komercijalnoj upotrebi od 1992. godine i koji se od tada do danas
razvija, dopunjuje i modernizuje.
Ako nemate softver za vođenje poslovanja, onda je krajnje vreme da ga
nabavite, a ako ga imate, sigurni smo da imate dosta razloga da ga
promenite, i nešto manje razloga da ništa ne dirate.
Informacioni sistem preduzeća je ozbiljna stvar...
...dobro razmislite, odlučite i javite nam se.
Download

Lidder info booklet