POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKTA
ZA MARKETINŠKE AKCIJE
Osnovne informacije
Uz podršku programa Evropske unije za regionalni ekonomski razvoj koji finansira Evropska Unija a upravlja
Kancelarija Evropske Unije na Kosovu, LAG Rural + ima za cilj da pruži doprinos u 11 opština stvaranjem
tržišta za sve proizvođače istočnog ekonomskog regiona, povedanjem ukupne zaposlenosti sa fokusom na
poljoprivredu i povedanje produktivnosti u oranicama/obradivom zemljištu u istočnom regionu.
Sa uključivanjem svih aktivnih LAG iz istočnog regiona Kosova: LAG (Uroševac, Kamenica, Klokot, Ranilug,
Novo Brdo, Elez Han, Kačanik, Štrpce, Vitina) iskustvo između svih članova de doprineti podsticanju
ekonomskog razvoja. Takođe su potpisani i sporazumi o partnerstvu za implementaciju od strane LAG Rural
+ i opštine Gnjilana, koja de kofinansirajudi deo sufinancirati i biti partner predložene akcije.
LAG Rural + de takođe blisko sarađivati sa drugim organizacijama, lokalnim i međunarodnim organizacijama
koje su prisutne u oblasti projekta i ostalim razvojnim poslovnim agencijama.
Imajudi spoljne saradnike van partnerstva od 11 opština, projekat može biti više usmeren na posebne
poljoprivredne grupe od interesa a takođe de imati i širi uticaj na ekonomski razvoj regiona putem
uzajamne razmene ideja i iskustava pomodu saradnje sa jedni drugim.
Opis projekta
Regionalni Centar za Marketing je međuopštinska kancelarija za podsticanje i pružanje marketinške
procene lokalnih proizvoda, koja je osnovana u okviru finansiranog projekta od strane EU „Regionalni
Centar za Marketing – Istok“ na osnovu grant projekta „Podrška EU regionalnom ekonomskom razvoju“
(EURED).
Kancelarija je uspostavljena u Martu 2013 god. od strane organa za sprovođenje projekta „Regionalni
Centar za Marketing – Istok“ – Lokalna akciona grupa “Rural +“ u partnerstvu sa opštinom Gnjilane.
Na osnovu kancelarije Evropske Unije na Kosovu poziv za podnošenje predlog projekata za grant projekat
„Podrška EU regionalnom ekonomskom razvoju“, ova predložena akcija jasno doprinosi regionalnom
ekonomskom razvoju istočnog regiona Kosova putem unapređenja marketinga lokalnih proizvoda tako
doprinosedi opštem ekonomskom razvoju u ruralnim područjima istočnog regiona Kosova.
Opšti cilj: Stvaranje povoljnih ekonomskih uslova za istočni ekonomski region.
Predlog projekat ima za cilj da integriše sve preporuke centralne, regionalne i lokalne vlade, kao i razvoj i
poboljšanje kvaliteta života kroz promovisanje domadih proizvoda i drugih ekonomskih aktivnosti koje
podržavaju ekonomski rast, kroz pružanje prihoda za farmere i preduzetnike u cilju poboljšana životnih
standarda i radnih uslova u istočnom regionu Kosova.
1
Ciljevi projekta su:
Predložene akcije su prilagođene da se fokusiraju na temeljima ciljeva projekta, koje treba da doprinesu
stvaranju povoljnih uslova za razvoj poslovanja, kao što su poljoprivredna (agro) proizvodnja i mali
preduzetnici. Ova akcija bide postignuta uz pomod ovih specifičnih ciljeva:

Razvoj proizvoda, dizajn i marketing preduzeda privatnog sektora

Dodavanje vrednosti kroz promociju proizvedenih i prerađenih domadih proizvoda

Uspostavljanje lanca za snabdevanje proizvođača.
Svrha granta
Davanje pod granta de doprineti regionalnom marketingu za domade proizvode.
Stimulisanjem zamene ne-regionalnih proizvoda putem primene sredstava i metodologija za razvoj, dizajn i
marketing proizvoda i istovremeno vremena, dodade se vrednost regionalnim proizvodima u odnosu na
slične proizvode iz ostalih regiona. U cilju podsticanja aktera iz istočnog Kosova da investiraju u marketing,
Regionalni Centar za Marketing otvara poziv za projekte sa brzim uticajem u cilju podržavanja domadih
proizvoda i povedanja konkurentnosti proizvoda na domadem i regionalnom tržištu.
Osnovni ciljevi ovog poziva su:

Razvoj dizajna za promociju proizvoda i promotivnog materijala

Pružanje podrške kod materijala ambalaže koji de dodati vrednost domadem proizvodu
Podrška marketinške inicijative imade uticaj u smislu poboljšavanje uslova za skladištenje, berbu, klasiranje
i za pakovanja/ambalaže koje de uticati na direktan marketing domadih proizvoda.
Iznos granta
Ukupna indikativna vrednost na raspolaganju za pod grant je iznos od 100.000 Evra za istočni region
Kosova.
Maksimalni iznos za promotivni materijal jednog domadeg proizvođača je 2.000 Evra.
Specifični prioritetni projekti mogu dobiti vedi iznos, posebno grupa farmera i međuopštinska inicijativa
udruženja domadih proizvođača.
Podrška razvoju proizvoda de imati brzi uticaj u smislu poboljšanja uslova skladištenja, berbe, klasiranja i
pakovanja koji de uticati na direktan marketing domadih proizvoda.
2
Oblasti intervencije
Sledede intervencije koje direktno adresiraju marketing domadih proizvoda mogu biti finansirane u okviru
ovog poziva za podnošenje predloga projekta:

Propisno klasiranje u skladu sa standardima klasiranja odgovarajudom mehanizacijom

Skladištenje proizvoda u odgovarajudim uslovima kako bi se dodala vrednost domadim
proizvodima

Profesionalna promocija proizvoda (npr. ambalažni materijali, brošure, katalozi, pop up baneri,
štandovi, rolo baneri)

Promotivni materijali za žetvu/berbu sa odgovarajudim tehnikama koje de očuvati kvalitet
proizvoda
Prihvatljivi troškovi
Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji nastaju za potrebe razvoja marketinškog plana pojedinih domadih
proizvođača ili domadih udruženja proizvođača.
Neprihvatljivi troškovi
Slededi troškovi su neprihvatljivi troškovi:
 Dugovi i naknade za servisiranje duga;
 Rezervacije za gubitke ili potencijalne budude obaveze;
 Dužna kamata;
 Deklarisani troškovi od strane korisnika i pokriveni drugom akcijom ili radnim programom;
 Kupovina zemljišta ili objekata, osim kada je to neophodno za direktno sprovođenje projekta, u
kom slučaju vlasništvo mora biti preneto krajnjim korisnicima i/ili lokalnim partnerima, najkasnije
do kraja akcije/delatnosti;
 Gubici kod promene valute;
 Krediti za treda lica;
 Kupovina polovne opreme;
 Novčane kazne, finansijske kazne i troškovi i slični rashodi;
 Doprinos u naturi;
 Troškovi amortizacije;
 Operativni troškovi;
 Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;
 Carina ili uvozne dažbine i neke druge dažbine.
3
Trajanje projekta:
Maksimalno 4 nedelje od perioda podnetog predloga
Ko može da se prijavi?
Lokalne NVO, poslovna udruženja i domadi proizvođači
Krajnji rok za podnošenje aplikacija
Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 2. April 2014 god. do 16:00 časova u Regionalnoj Kancelariji za
Marketing – Istog.
OBAVEŠTENJE – Aplikacije podnete nakon gore određenog datuma i vremena bide izričito odbijene.
Proces prijavljivanja
a. Podnošenje celokupnih predloga projekta i predloženi dizajni
Podnosioci treba da podnesu dizajne i logo njihove kompanije, podnosioci mogu aplicirati na engleskom,
albanskom ili srpskom jeziku, koristedi obrazac koji se može preuzeti sa veb stranice:
www.marketingeast.com
Podnosioci koji prođu treba a učestvuju u razvoju materijala na nedeljnoj osnovi za 4 nedelje.
b. Dodatni dokumenti
Svaki podnosilac, pored celokupnog predloga projekta, treba takođe da podnse sledede dokumente:
a. Kopija potvrde o registraciji entiteta/organizacije
b. Kopija lične karte kontakt osobe tog entiteta/organizacije
U slučaju zajedničke inicijativi poljoprivrednika treba da se dostavi ugovor o partnerstvu i potpisana
opravdanost zajedničkog korišdenja promotivnog materijala ili mehanizacija za sortiranje i klasiranje.
Adresa:
Regionalni Centar za Marketing
Ul. Haqif Tetova - Zgrada Poslovnog inkubatora, tredi sprat
Rukom pisane aplikacije nede biti prihvadene
4
Evaluacija koncept projekta za grant
Svi koncepti projekta bide ocenjeni od zainteresovanih strana projekta. Nakon evaluacije predloženih
akcija, tim de skratiti spisak najboljih aplikacija. Tim de podneti potvrđeni konačni kratki spisak predloga
Ugovaračkom telu za usvajane
Selekcioni kriterijumi
Skor podnosioca bide dat na osnovu slededih kriterijumima:
Koliko je realistična i izvodljiva predložena aktivnost?
Prikazana strategija (kreativnost)
Kapacitet za upravljanje aktivnosti
Brzi uticaj i održivost
(40 poena)
(20 poena)
(20 poena)
(20 poena)
Napomena: Kandidati koji su uključeni u program obuke projekta de imati dodatnih 10 poena.
Dodatne informacije o prijavljivanju
.Dodatna pitanja koja se odnose na postupak a ne na sadržaj se mogu poslati na e‐mail:
[email protected]
5
Download

poziv za podnošenje predloga projekta za marketinške akcije