UPUTE ZA RAD SA KOMPENZACIJAMA
1
Sadržaj
Pripremne radnje za rad s Kompenzacijama ................................................................
....................................................... 3
Tipovi dokumenata ................................................................................................
................................
.......................................................... 3
Sheme knjiženja................................................................................................
................................
............................................................... 4
Vrste temeljnica................................
................................................................................................
............................................................... 5
Partneri ................................................................................................................................
................................
............................................ 7
KOMPENZACIJE................................................................................................................................
................................
.................................... 9
Unos kompenzacije ................................................................................................
................................
......................................................... 9
Potvrda Kompenzacije ................................................................................................
................................
................................................... 19
Odobravanje kompenzacija ................................................................................................
........................................... 20
Simulacija knjiženja ................................................................................................
................................
....................................................... 20
Knjiženje Kompenzacije ................................................................................................
................................
................................................. 21
Storniranje kompenzacija ................................................................................................
................................
.............................................. 25
2
Pripremne radnje za rad s Kompenzacijama
Tipovi dokumenata
Otvoreni tipovi dokumenata za vrstu transakcije NKO NALOG KOMPENZACIJE.
Otvara se toliko tipova dokumenata koliko ima kombinacija knjiženja kompnezacija jer se za tipove
dokumenata izrañuju sheme knjiženja.
U polju Naziv se unese naziv tipa dokumenta.
U naziv se može informativno upisati financijski konto, zbog lakšeg odabira ispravnog tipa dokumenta
pri obradi kompenzacija.
U polju Vrsta transakcije se u polju Oznaka ukuca NKO , a program će popuniti Naziv
N
vrste
transakcije NALOG KOMPENZACIJE.
KOMPENZACIJE
Polje Aktivan će biti automatski popunjeno
Polje Za predujam se uključi samo ako se otvaraju tipovi dokumenata s kojima se evidentiraju
predujmovi (UPLATE PREDUJMA (UDM) , ISPLATE PREDUJMA (IDM).
(I
Polje Pretpostavljen se može uključiti samo na jednom tipu dokumenta , ako za jednu vrstu
transakcije ima otvoreno više tipova dokumenata.
Polje Ulazi u knjigu se uključuje za tipove dokumenata koji se koriste na dokumentima s porezom
koji ne smiju automatski
utomatski ulaziti u porezne knjige (STORNO RAČUNI, OBAVIJESTI O KNJIŽENJU...)
Spremi
Gumb Shema knjiženja – klikom se otvara forma za unos sheme knjiženja za novo otvoreni tip
dokumenta:
Na kojoj je potrebno u polju Kontni plan odabrati kontni plan. Spremi.
U stavakama se unose stavke sheme knjiženja.
Vezani tipovi dokumenata
Kada se iz odreñenog dokumenta koji je potvrñen s nekim tipom dokumenta automatski izrañuje drugi
dokument koji bi trebao imati točno odreñeni tip dokumenta,
dokumenta, onda se na polaznom tipu dokumenta
može definirati vezni tip dokumenta.
Primjeri otvorenih tipova dokumenata:
Naziv
Oznaka
transakcije
Naziv transakcije
3
KOMPENZACIJA 1200/2200
NKO
NALOG ZA KOMPENZACIJU
KOMPENZACIJA 1247/2200
NKO
NALOG ZA KOMPENZACIJU
KOMPENZACIJA 1210/2210
NKO
NALOG ZA KOMPENZACIJU
Sheme knjiženja
Sheme knjiženja se izrañuje za prethodno otvorene tipove dokumenata koristeći prethodno otvoreni i
definirani Kontni plan.
U polju Kontni plan se odabere i pronañe kontni plan.
U polju Vrsta transakcije se u polju Oznaka ukuca NKO,, a program će popuniti Naziv vrste
transakcije NALOG ZA KOMPENZACIJU.
KOMPENZACIJU
U polju Tip dokumenta se ukuca ili pronañe tip dokumenta. Klikom na Spremi se formira zaglavlje
sheme knjiženja.
Atributi knjiženja su iznosi koji se mogu koristiti pri knjiženju odreñenog dokumenta. Prema vrsti
dokumenta iz zaglavlja sheme knjiženja se u polju Atributi knjiženja prikazuju atributi knjiženja
tj.iznosi koji se mogu knjižiti za tu vrstu dokumenta.
U koloni Atribut knjiženja za vrstu
vrst dokumenta NKO NALOG KOMPENZACIJE program nudi slijedeće
atribute:
IZNOS KOMPENZACIJE 1
IZNOS KOMPNEZACIJE 2
U Polju Tip knjiženja se odreñuje strana knjiženja (DUGOVNA ili POTRAŽNA).
U Polju Predznak stavke se odreñuje predznak knjiženja (+ili -).
U Polju Broj dokumenta se odreñuje podatak za povezivanje stavaka na kontima na kojima se prate
otvorene stavke
Naziv
URUDŽBENI BROJ ZAGLAVLJA
NAPOMENA ZAGLAVLJA
BROJ DOKUMENTA STAVKE
BROJ DOKUMENTA 2 STAVKE
BROJ DOKUMENTA 3 STAVKE
OPIS STAVKE
URUDŽBENI BROJ STAVKE
NADREĐENA KOMPENZACIJA
4
U polju Broj dokumenta 2, Broj dokumenta 3, Opis i Napomena se definira dohvat tekstualnih
podataka sa dokumenata kompenzacije.
kompenzacije. Stoga je potrebno strogo izdefinirati što će se unositi u ta
polja.
Podatke URUDŽBENI BROJ ZAGLAVLJA,
ZAGLAVLJA NADREĐENA KOMPENZACIJA, NAPOMENA ZAGLAVLJA se
mogu dohvatiti sa zaglavlja dokumenta.
Sa stavaka se mogu dohvatiti tekstualni podaci BROJ DOKUMENTA STAVKE,, BROJ DOKUMENTA 2
STAVKE, BROJ DOKUMENTA 3 STAVKE,
STAVKE OPIS STAVKE, URUDŽBENI BROJ STAVKE.
STAVKE
Financijski konto se može upisati direktno u polje Financijski konto ili se može uključiti opcija Iz
šifrarnika. To znači da je konto upisan ne nekom šifrarniku.
šifrarniku
Za atribute knjiženja:
IZNOS KOMPENZACIJE 1
na konto upisan na Specifikaciji (Stavke za
Partnera 1)
IZNOS KOMPENZACIJE 2
na konto upisan na Specifikaciji (Stavke za
Partnera 1).
U slučaju da je konto upisan u shemu knjiženja, te je popunjena specifikacija,, stavka kompnezacije se
knjiži na konto iz speciikacije. U slučaju da specifikacija nije popunjena, plaćanje se knjiži na konto
upisan u shemi knjiženja.
Vrste temeljnica
Otvorene Vrste temeljnica za prijenos knjiženja po kompenzacijama
Vrsta temeljnice se veže sa vrstom dokumenta (transakcije) za cesije.
Uključivanjem opcije Automatski prijenos u GK i opcija Knjiženje naloga u GK,
GK knjiženja nastala
na izvodu će automatski završiti u Glavnoj knjizi.
Uključivanjem samo opcija Knjiženje naloga
nal
u GK,, trebati će napraviti ručni prijenos knjiženja u
GK.
Ručni prijenos knjiženja u Glavnu knjigu
Ručni prijenos knjiženja se radi na formi Nalozi za knjiženje (DiglasFin >Glavna knjiga >Nalozi za
knjiženje) pokretanjem Akcije Formranje naloga za knjiženje u GK.
5
Otvara se forma Prijenos dokumenata u glavnu knjigu,
knjigu, u kojoj je potrebno odabrati Tvrtku,
Glavnu knjigu.
U polju Vrsta knjiženja se može odabrati vrsta temeljnice koja je inače povezana s vrstama
dokumenata.
U polju Vrsta transakcije se može odabrati odreñena vrsta transakcije pa će se knjiženja prenijeti
samo za tu vrstu transakcije.
U polju Broj dokumenta se može upisati odreñeni broj dokumenta čija se knjiženja žele prenijeti. U
polju Datum knjiženja od do se može zadati odreñeni period
pe
knjiženja.
Klikom na Prihvati,, program će izgenerirati zaglavlje Naloga za knjiženje sa stavkama knjiženja.
Nalog za knjiženje će dobiti status 1 Generiran, pa ga je potrebno proknjižiti pokretanjem Akcije
Knjiži
6
KLikom na Izvješća Nalog za knjiženje nalog za knjiženje kompenzacija se može ispisati.
Partneri
Partneri dobavljači i kupci se unose u Zajedničkim podacima >Partneri >Partneri
>Partneri.
Obavezno se unosi:
Vrsta partnera (preko kojeg se kontrolira da li je unesen OIB),
Šifra se dodjeljuje automatski.
Naziv i Puni naziv, OIB, Adresa, Grad.
Grad
Oznaka računa R-1 ili R-2.
Spremi.
Na kartici Kontakt osobe se unosi kontakt osoba za provođenje Cesija i Kompenzacija.
7
Potrebno je odabrati Tvrtku,, pronaći i prihvatiti lokaciju tvrtke, upisati Ime i Prezime.
Prezime Mogu se
upisati podaci: broj telefona,, broj mobitela, E-mail adresa i Broj telefaksa.. U polju Kompenzacije
obavezno se mora staviti kvačica. Unesene promjene se moraju spremiti klikom na Spremi.
8
KOMPENZACIJE
Kompenzacijom se međusobno obračunavaju dospjela potraživanja između dviju ili više osoba koja
glase na novac ili na druge zamjenjive stvari istog roda i iste kakvoće.
Kod prijeboja dolazi do međusobnog obračunavanja (prebijanja) potraživanja između istog vjerovnika
i dužnika.
Jedan od sudionika sastavlja Izjavu u prijeboju i jedan primjerak dostavlja osobi s kojom prebija
međusobna potraživanja.
Ovisno o broju sudionika razlikujemo:
1. Jednostavni (izravni) prijeboj međusobnih potraživanja između dva sudionika
sudionika koji se
istodobno javljaju u svojstvu dužnika i vjerovnika.
2. Višestrani (multilateralni) ili lančani prijeboj u kojemu sudjeluje tri ili više osoba koje izravno
putem ugovora prebijaju svoja potraživanja i obveze u visini najmanje svote što se među
njima pojavljuje.
Unos kompenzacije
U polje Datum dokumenta se unosi datum kompenzacija
U polju Tip dokumenta se odabere i prihvati prethodno otvoreni tip dokumenta
9
U polju Izradio se prikaže ime i prezime korisnika koji unosi kompenzaciju.
U polju Dokument odobrio 1 se unosi djelatnik koji odobrava kompenzaciju.
Polje Eksterna se uključuje ako se radi o Kompenzaciji između poslovnih partnera koji nisu povezana
poduzeća.
U polju Status GK se prikazuje status dokumenta u glavnoj knjizi.
Statusi mogu biti:
-
0
Nema naloga,
-
1
Nalog formiran,
- 2
Nalog knjižen.
U polju Obaveza - Partner – (vjerovnik
vjerovnik) Šifra se ukuca šifra Partnera vjerovnika ako je taj podatak
poznat, ako ne, onda ga je potrebno pronaći klikom na gumb za Pretragu,
nakon čega se otvori forma za Pretragu partnera.
Nakon što se upiše pretražni kriterij, program će prikazati partnere koji zadovoljavaju pretražne
uvjete. Treba odabrati i prihvatiti željenog partnera.
U polju Lokacija partnera će se prenijeti pretpostavljena lokacija za prethodno upisanog partnera.
U polju Kontakt osoba se treba pronaći (klikom na lupu), odabrati i prihvatiti kontakt osoba za
kompenzacija i cesije.
U slučaju da nije unesena kontakt osoba, klikom na + otvara se forma Poslovni partneri , s podacima
o partneru, klikom na karticu Kontakt osobe potrebno je upisati kontakt osobu u redku za unos
novog podatka (drugi redak).
Potrebno je odabrati Tvrtku,, pronaći i prihvatiti lokaciju tvrtke, upisati Ime i Prezime.
Prezime Mogu se
upisati podaci: broj telefona,, broj mobitela, E-mail adresa i Broj telefaksa.. U polju Kompenzacije
obavezno se mora staviti kvačica. Unesene
Unes ne promjene se moraju spremiti klikom na Spremi, nakon
čega se zatvara se forma za unos Partnera.
10
Klikom na Spremi,, zatvoriti će se forma Partneri te automatski popuniti polje Kontakt na formi
Kompenzacija
U polje Datum provedbe se unosi datum provođenja, knjiženja kompenzacije. Datum provedbe se ne
mora odmah unijeti, no mora se unijeti prije pokretanja akcije Simulacija knjiženja.
U polje Iznos plaćanja se unese iznos kompenzacije.
U polju Valuta se automatski upiše domicilna valuta.
v
U polju Nadređena kompenzacija će se prikazati urudžbeni broj kompenzacije iz koje je izrađena
kompenzacija. Ako se kompenzacija provodi između povezanih društava, ručno izrađena
kompenzacija na tvrtki koja je povezano društvo, će biti nadređena kompenzacija
kompenzacija automatski
izrađenoj kompenzaciji u drugom društvu koje je sudionik kompenzacije, s obrnutim ulogama.
U polju Napomena se unosi tekst napomene.
U polju Potraživanje - Partner (dužnik) Šifra se ukuca šifra Partnera dužnika, ako je taj podatak
poznat, ako ne onda ga je potrebno pronaći klikom na gumb za Pretragu,
nakon čega se otvori forma za Pretragu partnera.
Nakon što se upiše pretražni kriterij, program će prikazati partnere koji zadovoljavaju pretražne
uvjete. Treba odabrati i prihvatiti željenog partnera.
U polju Lokacija partnera će se prenijeti pretpostavljena lokacija za prethodno upisanog partnera.
U polju Kontakt osoba se treba pronaći (klikom na lupu), odabrati i prihvatiti kontakt osoba za
kompenzacija i cesije.
U slučaju da nije unesena kontakt osoba, klikom na + otvara se forma Poslovni partneri , s podacima
o partneru, klikom na karticu Kontakt osobe potrebno je upisati kontakt osobu u redku za unos
novog podatka (drugi redak).
11
Potrebno je odabrati Tvrtku, pronaći
onaći i prihvatiti lokaciju tvrtke, upisati Ime i Prezime.
Prezime Mogu se
upisati podaci: broj telefona,, broj mobitela, E-mail adresa i Broj telefaksa.. U polju Kompenzacije
obavezno se mora staviti kvačica. Unesene
Unes ne promjene se moraju spremiti klikom na Spremi, nakon
čega se zatvara se forma za unos Partnera.
Klikom na Spremi,, zatvoriti će se forma Partneri te automatski popuniti polje Kontakt na formi
Kompenzacija
Klikom na Spremi se spremi zaglavlje dokumenta Kompenzacije nakon čega se formira Urudžbeni
broj i Broj kompenzacije
Jednostruka kompenzacija
Kod jednostrukih kompenzacija je Partner – Obaveze i Partner-Potraživanja isti partner,
partner jer se radi o
prijeboju međusobnih potraživanja između dva sudionika koji se istodobno javljaju u svojstvu dužnika
i vjerovnika.
Višestruka kompenzacija
Kod višestrukih kompenzacija je Partner – Obaveze različit od Partnera-Potraživanja
Potraživanja, jer se radi o
lančanom prijeboju u kojemu sudjeluje tri ili više osoba koje izravno putem ugovora prebijaju svoja
potraživanja i obveze u visini najmanje svote što se među njima pojavljuje..
pojavljuje.
U polje Partner – Obaveze se upisuje vjerovnik (prvi u lancu), a u polju Partner – Potraživanja se
upisuje dužnik (zadnji u lancu).
12
Na formi Kompenzacije – Krugovi se mogu upisati svi sudionici lančanog prijeboja.
Krugovi se popunjavaju u slučaju kad sami izrađujete izjavu o prijeboju u kojoj sudjeluje više
sudionika.
Šifra
Partneri se unose preko polja Šifra.
U prvom redu se u polje Partner 1 unosi tvrtka-partner, a u polje Partner 2 njezin
zin dužnik. Za partnera
1 je potrebno unijeti Kontakt osobe,
osobe ako je taj podatak poznat.
Prelaskom u drugi red program automatski prenese
prenese Partnera 2 u polje Partner 1, kojemu se može
upisati kontak osoba.
U polju Partner 2 se unese njegov dužnik.
Zadnji uneseni Partner 1 je vjerovnik od tvrtke-partnera,
tvrtke
, koja je upisana u polje Partner 2.
13
Unos stavaka
Stavke kompenzacije čine povezane otvorene stavke obaveza prema vjerovnicima u djelu forme
Obaveze i povezane otvorene stavke potraživanja u djelu forme Potraživanje.
Povezivanje
Klikom u polje Obaveza , te na desnu tipku miša otvara se kratki izbornik,
izbornik, na kojem je potrebno
odabrati opciju Poveži.
Otvoriti će se forma za povezivanje stavaka.
U polju Konto treba upisati šifru financijskog konta (cijeli ili dio konta sa zvjezdicom), kliknuti na
tipku Tab na tastaturi, da program potraži konto i prikaže
prikaž njegov naziv.
Klikom na tipku Enter na tastaturi se prikažu otvorene stavke.
Klikom u polje Odabrano (uključi se kvačica) se odabire stavka, automatski se u koloni Iznos
povezivanja prikaže povezani iznos, te se u zaglavlju ažurira iznos Ukupno povezano.
povezano
Stavke su sortirane po datumu dospjeća. Može se više stavaka povezati odjednom, tako da se s
lijevom tipkom miša odaberu stavke, klikom na desnu tipku miša otvara se kratki izbornik, na kojem
se može odabrati opcija Označiti,
Označiti nakon čega program automatski označi otvorene stavke do Iznosa
14
za povezati. Automatsko odznačavanje se radi na isti način, samo se na kratkom izborniku odabere
opcija Odznači.
Maksimalno se može povezati do iznosa kompenzacije tj. iznosa za povezati.
Klikom na opciju Izradi stavke program
pr
će odabrane stavke prepisati u formu Obaveze – Stavke.
Povezane stavke će se maknuti za forme povezivanje, potrebno je zatvoriti klikom na x.
Klikom u polje Potraživanje, te na desnu tipku miša otvara se kratki izbornik, na kojem je potrebno
odabrati opciju Poveži,, te na prethodno opisani način povezati stavke za dužnika..
Klikom na opciju Izradi stavke,, program će odabrane stavke prepisati u formu Stavke za
Potraživanje.
15
Ako su predmet kompenzacije stavke knjižene na financijska konta na kojima nije uključena Saco
evidencija i praćenje otvorenih stavaka, onda iste nije moguće povezati ručnim povezivanjem, pa dio
forme Obaveza ili Potraživanje na kojem bi se trebale popuniti takve stavke treba ostaviti prazno.
Stavke se mogu povezati za financijska
financijska konta na kojima je uključena Saco evidencija i praćenje
otvorenih stavaka. Te ako su knjižene s vrstama transakcija na kojima je definirano da se plaćaju.
Oznaka Plaća se
Ako su otvorene stavke potraživanja ili obaveze knjižene s nalogom za ručno knjiženje,
knjiže
ili nalogom za
preknjiženje, na njima je potrebno uključiti opciju da se plaćaju, da bi se uopće mogle označiti za
povezivanje u stavkama dokumenata plaćanja. Takve stavke pronađene na formi za povezivanje
imaju isključenu opciju Plaća se
Uključivanje opcije Plaća se se radi na formi Analitička evidencija kupaca> Analitika kupaca za stavke
Potraživanja. Za stavke Obaveze, se radi na formi Analitička evidencija dobavljača >Analitika
>
dobavljača.
Otvori se forma Uvjeti za unos uvjeta pretrage.
Unosom Konta (Šifre ili Naziva konta) , Partnera (Šifre ili Naziva ili OIB ...), te se uključi opcija
Otvoreno.
16
Klikom na Traži program će prikazati pronađene otvorene stavke.
Treba se pozicionirati na određenu stavku, klikom na desnu tipku miša se otvara
otvara kratki izbornik na
kojem treba odabrati opciju Promjena podataka.
podataka
Na formi Akcija - Promjena podataka treba uključiti opciju Plaća se.
17
Klikom na Prihvati stavka će se moći odabrati na dokumentima za plaćanje.
18
Potvrda Kompenzacije
Nakon unosa stavaka kompenzacije, kompenzacija se mora potvrditi pokretanjem akcije Potvrdi
(0>1). Kompenzacija će dobiti status 1-Nalozi
1
generirani
U dijelu forme Nalozi će se izgenerirati jedan nalog za isplatu, i jedan nalog za uplatu.
U slučaju da nema
ema povezanih stavaka na strani Obaveza ili na strani Potraživanja,
Potraživanja program će
izgenerirati stavku na ukupni iznos kompenzacije, sa upisanim financijskim kontom iz Sheme
knjiženja.
Upisani konto se može promjeniti, ako je to potrebno.
U slučaju da imate veliki broj kompenzacija,
kompenzacija, za koje je potrebno ispravljati konto nakon potvrde,
preporuča se da se otvori novi tip dokumenta, te za njega izradi shema knjiženja u koju bi trebalo
upisati taj konto.
19
Odobravanje kompenzacija
Kompenzacija se mora odobriti pokretanjem akcije Odobri (1>2), čime kompenzacija dobija status 22
Odobreno.
U slučaju da je polje Dokument odobrio 1 ostalo prazno, program će vratiti poruku: Broj različitih
potpisnika mora odgovarati parametrima financija!
Da bi popunili to polje kompenzacija se mora vratiti u status 0 Definirano, pokretanjem akcije Ispravi
(1>0). U polju Dokument odobrio 1 se pronađe i prihvati osoba koja je odgovorna za odobravanje
kompenzacije.
Klikom na Spremi se spremi promjena. Kompenzacija
Kompenzacija se mora potvrditi (akcija >Potvrdi (0>1)) a zatim
odobriti pokretanjem akcije Odobri (1>2)
Simulacija knjiženja
Pokretanjem akcije Simulacija knjiženja se provjerava ispravnost knjiženja, prije nego se pokrene
akcija Knjiži (2>3).
U slučaju da je polje Datum provedbe ostalo prazno, program će vratiti poruku s greškom Datum
provedbe mora biti unesen!.
To znači da treba upisati datum provedbe kompenzacije koji će istovremeno biti i datum knjiženja
Kompenzacije.
Unesenu promjenu trebaa spremiti klikom na Spremi.
Pokretanjem akcije Simulacija knjiženja,
knjiženja, program će napraviti simulaciju knjiženja, koja se može
provjeriti klikom na karticu Rekapitulacija na formi Kompenzacije.
20
Knjiženje Kompenzacije
Ako je knjiženje prikazano u rekapitulaciji
rekapitulaciji ispravno, može se pokrenuti Akcija Knjiži (2>3).
U slučaju da niste pokretali akciju Simulacija knjiženja , te da je polje datum provedbe ostalo prazno,
program će prikazati poruku s greškom: Datum provedbe mora biti unesen!
To znači da treba upisati datum provedbe kompenzacije koji će istovremeno biti i datum knjiženja.
Unesenu promjenu treba spremiti klikom na Spremi.
Pokretanjem akcije Knjiži (2>3),, program će izraditi knjiženje, koja se može provjeriti klikom na
karticu Rekapitulacija, kompenzacija
ompenzacija će dobiti status 3 Knjiženo.
Knjiženje može biti automatski preneseno u Glavnu knjigu i proknjiženo, ako je na Vrsti temeljnice za
knjiženja po kompenzacijama uključen automatski prijenos u glavnu knjigu. U koloni Nalog – Broj
naloga će biti prikazan Urudžbeni broj naloga za knjiženja, a u koloni Status,, status naloga u glavnoj
knjizi.
Ako je polje Urudžbeni broj naloga prazno potrebno je ručno prenijeti knjiženja u glavnu knjigu, na
formi Nalozi za knjiženje, pokretanjem akcije Formiranje naloga za knjiženje u GK.
GK
21
Ispis Kompenzacija
Kompenzacije se ispis odabirom opcije Izjava o prijeboju (kompenzaciji).
Višestruke kompenzacije koje imaju kreiran Krug sudionika u lančanom prijeboju se ispisuju
odabirom opcije Višestruki prijeboj (kompenzacija).
Pokretanjem izvještaja otvara se forma za pripremu ispisa, na kojoj je automatski je uključena opcija
Samo trenutno izabrani zapis.
KLikom na Prikaži program prikaže trenutno odabranu Kompenzaciju.
U slučaju da je prilikom Pretrage Kompenzacija pronađeno više Kompenzacija , te iste želite
isprintati, odabrali bi opciju Sve koji zadovoljavaju iste kriterije za izbor kao na formi.
formi
U slučaju da želite isprintati određenu Kompenzaciju, možete uključiti opciju Želimo postaviti nove
kriterije za ispis,, nakon čega će se prikazati pretražna forma za Kompenzacije,, u koju se upišu uvjeti
pretrage.
22
KLikom na Prikaži program prikaže tražene Kompenzacije
Primjer ispisa Višestruke kompenzacije:
23
24
Storniranje kompenzacija
Proknjižena kompenzacija se može stornirati pokretanjem akcije Storniraj 3>4. Otvara se forma
Storniranje,, u kojoj je potrebno u polje Datum knjiženja upisati datum knjiženja za storno knjiženja.
Program automatski prikaže tekući datum koji se prema potrebi
potreb može prekucati.
Klikom na Prihvati dokument promjeni status u status 4 Stornirano.. Istovremeno se izgeneriraju
storno knjiženja, koja se mogu provjeriti klikom na karticu Rekapitulacija.
Ako nisu automatski prenesena storno knjiženja u glavnu knjigu potrebno
potrebno ih je prenijeti ručno preko
Naloga za knjiženje u Glavnoj knjizi na prethodno opisani način.
Ako su knjiženja po kompenzaciji bila prenesena u Glavnu knjigu prije storniranja, nakon pokretanja
akcije Storniranje na formi Rekapitulacija će vidjeti storno
storno knjiženja sa negativnim predznakom.
U slučaju da je stornirana kompenzacija kojoj nisu knjiženja bila prenesena u glavnu knjigu, na formi
Rekapitulacije će biti prikazana rekapitulacija knjiženja po kontima čiji će zbroj po stavkama knjiženja
biti jednak 0.
Pri formiranju naloga za prijenos knjiženja po kompenzacijama program će prenijeti knjiženja nastala
akcijom Knjiži,, kao i knjiženja koja su nastala akcijom Storniraj knjiženje.
25
Download

upute za rad sa upute za rad sa kompenzacijama enzacijama