Korisničko uputstvo
za korišćenje eClick portala
KLIJENT :
Novi Sad, novembar 2010.
1
Sadržaj
1 O priručniku.......................................................................................................................................3
2 Uvod...................................................................................................................................................3
2.1 Šta je eClick portal?....................................................................................................................3
2.2 Sigurnost eClick portala.............................................................................................................4
2.3 Zaštita podataka.................................................................................................................4
2.4 PKI.......................................................................................................................................5
3 Prvi koraci..........................................................................................................................................6
3.1 Prijava na eClick portal..............................................................................................................6
3.2 Izgled programa.........................................................................................................................7
4 Osnovni servisi.................................................................................................................................10
4.1 Plaćanje u domaćoj valuti........................................................................................................10
4.2 Plaćanje u ino valuti - Nalog za plaćanje..................................................................................14
4.3 Plaćanje u ino valuti – Raspored priliva...................................................................................17
4.4 Menjačnica...............................................................................................................................19
4.5 Kursna lista...............................................................................................................................22
4.6 Arhiva promena.......................................................................................................................23
4.7 Izvodi........................................................................................................................................24
4.8 Prijemno sanduče....................................................................................................................25
4.9 Potpisivanje transakcija...........................................................................................................26
5 Dodatni servisi.................................................................................................................................28
5.1 Platni spiskovi..........................................................................................................................28
6 Administracija..................................................................................................................................35
6.1 Podaci o klijentu.......................................................................................................................35
6.2 Parametri klijenta....................................................................................................................36
6.3 Lični podaci..............................................................................................................................38
6.4 Korisnici....................................................................................................................................40
7 Režim rada.......................................................................................................................................42
2
1 O priručniku
Ovaj priručnik namenjen je upoznavanju korisnika sa mogućnostima programa za elektronsko
bankarstvo metodom korak po korak. Ima za cilj da upozna korisnike sa bitnim detaljima eClick
portala i da pruži podršku u svakodnevnom radu. Uputstvo opisuje sve aktivnosti koje se obavljaju
posredstvom ove usluge i prilagođeno je zahtevima korisnika koji za kratko vreme mogu steći
osnovna znanja neophodna za rad. Uputstvo sadrži veliki broj vizuelnih interpretacija programa i
lako je za razumevanje.
2 Uvod
2.1 Šta je eClick portal?
eClick portal je program namenjen finansijskom poslovanju pravnih i fizičkih lica preko Interneta.
Može se koristiti bilo gde i bilo kada. Neophodan uslov za njegovu upotrebu je postojanje
računara, pristupa na Intenet i Internet pretraživača.
Prednosti eClick portala za klijenta:
•
eClick portal otvara banku klijentima 24 sata dnevno i 7 dana u toku sedmice. Umesto da
traži mesto za parking i čeka u redu ispred šaltera, klijent obavlja bankarske poslove iz svoje
kancelarije ili iz kuće u vreme kada mu to odgovara;
•
eClick portal omogućava stalan uvid u trenutno stanje svih računa klijenta;
•
eClick portal daje ažuran uvid u podatke tekućih priliva, koje klijent može odmah koristiti i
time postići brže obrtanje svojih sredstava;
•
eClick portal je razvijen tako da su izgled i način upisivanja podataka jednaki upisivanju na
papirne obrasce, što omogućava korisnicima veoma brzo učenje rada sa Ebank Internetom bez
ikakvih dodatnih školovanja;
•
eClick portal pruža klijentu mogućnost pripreme šablona platnih naloga za troškove koje
često plaća i koristi ih za brzu pripremu novih plaćanja.
eClick portal namenjen je za korišćenje elektronskog bankarstva putem Internet pretraživača.
Korišćenje eClick portala omogućava klijentima:
•
•
•
•
•
pregled stanja na računima;
pregled priliva i odliva sredstava;
plaćanje domaćih platnih naloga;
plaćanje inostranih platnih naloga;
menjačnicu itd.
2.2 Sigurnost eClick portala
Elektronsko poslovanje je tehnologija nastala osamdesetih godina, čiji je razvoj onemogućavao
nedostatak bezbednosti u vršenju monetarnih transakcija. Međutim, nastankom prvog
kriptografskog sistema koji koristi javni ključ 1983. godine, počinje ekspanzija ove tehnologije.
Danas, PKI (Public Key Infrastructure - infrastruktura javnog ključa), kao i mehanizmi njegovog
sigurnog čuvanja (smart -"pametne" kartice, USB tokeni) nude pouzdano rešenje.
Paralelno sa razvojem elektronskog poslovanja u porastu je kriminal i zloupotreba IT resursa. Sve
informacije koje egzistiraju u sistemu eClick, po teoriji klasifikacije informacija, spadaju u klasu
tajnih informacija. Ovo znači da bi neautorizovan spoljašnji ili unutrašnji pristup ovim
informacijama mogao biti kritičan za korisnika.
U cilju obezbeđivanja od zloupotreba, eClick sistem je obezbeđen zaštitama na više nivoa, kao što
su:
•
•
•
zaštita na nivou aplikativnog i transakcionog softvera
antivirusna zaštita
proceduralna i operaciona zaštita
2.3 Zaštita podataka
Korišćenje korisničkog portala eClick zaštićeno je korisničkom lozinkom. Ovo znači da pristup nije
omogućen svima, već samo ovlašćenim korisnicima. Poznavanje lozinke je dovoljno za pristup
osnovnim servisima portala, ali se nalozi za transakcije ne mogu poslati bez posedovanja smart
kartice ili USB tokena. Na ovim sigurnosnim skladištima podataka se čuva digitalni sertifikat
(implementiran korišćenjem PKI) koji ovlašćeni korisnik eClick portala dobija od Banke. Sve
transakcije koje korisnik unosi i obrađuje moraju biti potpisane digitalnim sertifikatom i samo na
taj način postaju punovažne za banku. Transakcije koje nisu digitalno potpisane Banka ne
obrađuje.
Zaštitu na nivou transakcionog softvera obezbeđuje WebLogic server. Da bi komunikacija kroz
javni medijum bila bezbedna implementiran je SSL protokol za enkripciju. Komunikacija
korišćenjem SSL protokola uključuje sledeće:
•
klijent inicira komunikaciju (handshake). U okviru ovog koraka se vrši izbor algoritma za
šifrovanje kojeg obe strane podržavaju;
•
server šalje svoj digitalni sertifikat klijentu, radi dokazivanja svog identiteta;
•
klijent proverava da li je sertifikat izdat od strane sertifikacionog tela – CA (CA je u
konkretnom slučaju Banka). Ako klijentska aplikacija ustanovi da sertifikat nije izdat od strane
sertifikacionog tela komunikacija se prekida. Znači, samo autorizovana konekcija može biti
uspostavljena između udaljenih softverskih aplikacija;
•
klijent i server razmenjuju javne ključeve (primenjena je PKI zaštita po svetskim
standardima – PKCS#7);
•
klijent generiše tajni ključ koji se koristi samo u započetoj transakciji;
•
klijent šifruje generisani tajni ključ, korišćenjem serverovog javnog ključa i šalje ga serveru.
U daljem toku komunikacije server i klijent koriste isti tajni ključ i šifrovana komunikacija se
nastavlja primenom metode simetričnog kriptovanja. SSL obezbeđuje sledeće servise:
a) autentifikaciju klijenta i servera (autentifikacija je osnova većine zaštitnih mehanizama;
koristi se za pouzdano određivanje identiteta - autentifikacija entiteta i pouzdano
određivanje izvora transakcije - autentifikacija izvora);
b) šifrovanje radi sakrivanja podataka;
c) integritet podataka (potvrđuje se da podaci nisu promenjeni prilikom prenosa kroz
mrežu).
Do sada se SSL protokol pokazao kao sigurno rešenje za komunikaciju tajnih podataka javnim
medijumima kao što je Internet.
Kao što je već napomenuto, zajedno sa razvojem sigurnosnih sistema za zaštitu podataka, razvijaju
se i sistemi malicioznih softvera, koji se grubo mogu razvrstati u nekoliko kategorija: makro virusi,
bootstrap virusi, parazitni virusi, virusi vezani za driver-e uređaja i dr. U red najopasnijih po tajnost
podataka spadaju tzv. trojanci koji su kreirani za krađu podataka sa tuđih sistema koji najčešće
kompromituju korisničke lozinke operativnog sistema, brojeve bankovnih računa, tajne kodove i
dr. Na svim računarima u sistemu u Banci implementirana je detekcija i zaštita od virusa softverom
Microsoft Security Essentials, koji automatski detektuje i uklanja sav maliciozan i sumnjiv kod.
Međutim, nije dovoljno zaštititi samo Banku, korisnici eClick sistema su u obavezi da održavaju
antivirusne programe na svojim računarima i na taj način spreče zloupotrebu podataka do koje
može doći sa njihove strane.
Proceduralna i operaciona zaštita, u konkretnom slučaju, podrazumeva:
•
konstantno praćenje funkcionisanja eClick sistema i detektovanje eventualnih napada
•
trenutno izveštavanje o bilo kom riziku, napadu, prevari i drugim finansijskim
nekonzistentnostima
•
obaveštavanje administratora sistema o bilo kom pokušaju neautorizovanog pristupa
(administratori u Banci odmah dobijaju evidenciju o čudnim dešavanjima na sistemu, kao što su
pogrešne lozinke)
Ipak, i pored navedenih načina zaštite, ostaje čijenica da obezbeđenje informacija nije produkt koji
se implementira i zaboravi, već je to kontinuiran proces koji se mora održavati i na strani Banke i
na strani korisnika.
2.4 PKI
Digitalni sertifikat je elektronski ID, čuvan u datoteci. To je potvrda identiteta određenog lica koja
nosi informacije o nosiocu i o izdavaocu sertifikata. Obezbeđuje integritet podataka kao i
uspostavljanje šifrovane komunikacije. Infrastukturu digitalnog sertifikata čini PKI kao zbir
hardvera, softvera, ljudi, procesa i politike koji koristeći tehnologiju asimetrične kriptografije,
omogućava stvaranje pouzdane veze između javnog ključa (javni deo para asimetričnog ključa), i
identiteta (i / ili drugih atributa) nosioca odgovarajućeg privatnog ključa (privatne komponente tog
para).
3 Prvi koraci
3.1 Prijava na eClick portal
Pre prijave na eClick portal potrebno je instalirati Javu 1.6.
Zatim se otvara pretraživač. U adresnu liniju ukuca se www.nesto.com i pritisne taster <Enter> na
tastaturi.
Stranica za prijavu na eClick portal izgleda kao na slici br. 1.
Slika br. 1
Pre same prijave korisniku je omogućeno da promeni jezik klikom na zastavicu u gornjem levom
uglu na stranici za prijavu.
Korisnik unosi korisničko ime i lozinku. Ukoliko korisnik radi sa više klijenata, pojaviće se prozor sa
izborom klijenata. Fizička lica nemaju omogućen izbor klijenata pa se nakon prijave automatski
prosleđuju na početnu stranicu potrala.
U daljem tekstu će reč „klijent” biti upotrebljavana jednako kao i reč “fizičko lice”.
3.2 Izgled programa
Ako su korisničko ime i lozinka uspešno uneti otvara se početna stranica portala kao što je data na
sledećoj slici.
Slika br. 2
Meni se nalazi sa leve strane. Svaka stavka menija je objašnjena u daljem tekstu. Meni je prikazan
na slici br. 3. U daljem tekstu stavka koja se opisuje je uokvirena plavim.
Slika br. 3
Stavka Prikaži neaktivne servise daje mogućnost prikazivanja ili skrivanja neaktivnih servisa.
Klijent može posedovati više tekućih računa u Banci. Odabirom servisa Početna strana na meniju,
na ekranu se prikazuju dve tabele (slika br. 2):
−
u prvoj tabeli su izlistani tekući računi sa kojima klijent raspolaže
−
donja tabela prikazuje izvršene transakcije za odabrani račun
Klikom na link Detalji sa desne strane računa prikazuju se detalji o pregledu računa, ukoliko se dati
račun vodi u više valuta.
Meni koji se sastoji od četiri grupe stavki:
1.
Osnovni servisi
2.
Dodatni servisi
3.
Administracija
4.
Režim rada
U svakom od navedenih servisa su sadržane podstavke. Po dolasku klijenta u Banku, prilikom
otvaranja eClick naloga omogućeno mu je da bira koje će servise da koristi. Servisi koji su odabrani
od strane klijenta na portalu su aktivni i mogu da se koriste. Ostali servisi su svetlo sive boje i
neaktivni su.
Pregled ikona i njihovo značenje:
unos novog naloga, spiska itd.
izmena podataka
kloniranje
brisanje
upload datoteke
validacija
štampanje
vraćanje parametra na default vrednost
storniranje
aktivan
neaktivan
nepročitana poruka
pročitana poruka
unos novog korisnika
izmena podataka o korisniku
reset lozinke
potpisivanje
4 Osnovni servisi
U grupu osnovnih servisa spadaju sledeće stavke podmenija:
•
◦
◦
•
◦
◦
•
•
•
•
•
•
plaćanje u domaćoj valuti
nalog za plaćanje
šabloni
plaćanje u ino valuti
nalog za plaćanje
raspored priliva
menjačnica
kursna lista
arhiva promena
izvodi
prijemno sanduče
potpisivanje transakcija
4.1 Plaćanje u domaćoj valuti
Klikom na stavku menija Plaćanje u domaćoj valuti otvara se podmeni koji sadrži još 2. stavke:
Nalog za plaćanje i Šabloni. Klikom na Nalog za plaćanje otvara se stranica prikazana na slici.
Slika br. 4
U delu za naloge prikazana je tabela u kojoj se po default-u nalazi spisak platnih naloga koji su u
statusu unos. Platni nalog u ovom statusu može da se menja klikom na ikonu za izmenu ili ukoliko
se dva puta brzo klikne na željeni red iz tabele.
Klikom na Pregled (iznad tabele) sa padajuće liste postoji mogućnost odabira pregleda Kolona i
Redosleda kolona. Odabirom Kolona omogućava se izbor kolona koje će se videti ili biti skrivene na
tabeli. Redosled kolona omogućava promenu redosleda prikazivanja kolona unutar tabele.
Klikom na Nov nalog otvara se forma za unos i ažuriranje naloga za plaćanje. Nalog je skoro
identičan kao i u papirnoj formi.
Slika br. 5
Dužnik - nalogodavac je automatski unet (klijent) i ne može se menjati. U polju za račun dužnika se
nalaze svi računi koje taj klijent poseduje u Banci i omogućen je odabir računa sa padajuće liste sa
kog se plaća nalog. Polja koja se popunjavaju su: svrha uplate, poverilac - primalac, šifra plaćanja,
iznos, broj modela i poziv na broj (zaduženje), račun poverioca, broj modela i poziv na broj
(odobrenje), datum valute, a potrebno je obeležiti polje Hitno u slučaju kad je nalog hitan. Nakon
unetih podataka nalog se uspešno snima klikom na Snimi; ako neka polja nisu adekvatno
popunjena javlja se poruka o eventualnim greškama:
Takođe, omogućeno je i snimanje naloga u vidu šablona klikom na Snimi šablon, koji predstavlja
unapred popunjen nalog za plaćanje koji se može koristiti prilikom narednih plaćanja. Prilikom
odustajanja od unosa naloga klikom na dugme Odustani zatvara se nalog bez snimanja.
Nalozi mogu biti obrisani pojedinačno, odabirom naloga u tabeli i klikom na Brisanje, kao i brisanje
više naloga odjednom. Više naloga se može odabrati na sledeće načine:
•
•
•
ukoliko se drži taster Shift i strelicama gore-dole označavaju željeni nalozi
ukoliko se drži taster Ctrl i mišem označavaju željeni nalozi
ukoliko se tasterima Ctrl + A označe svi redovi tabele
Već pripremljeni nalozi mogu da se unesu klikom na ikonu Upload datoteke (slika br. 4), pri čemu
se odabira prvo tip datoteke sa padajuće liste (H-tip sloga, P-tip sloga, A-tip sloga) i sa spiska
pripremljenih datoteka (klikom na Browse) koji se pri tom prikazuje, datoteka odabira i prenosi u
bazu, nakon čega se upload snima klikom na Snimi.
Slika br. 6
Klikom na Nov nalog po šablonu (slika br. 4) unosi se nov nalog koji će se čuvati kao šablon zbog
česte upotrebe tog naloga.
Validacija naloga (slika br. 4) može da bude izvršena samo od strane korisnika koji je uneo
selektovani nalog za validaciju.
Izmena platnog naloga: otvara već popunjen platni nalog na kom mogu da se vrše izmene;
Kloniranje: odabirom platnog naloga u tabeli i klikom na ovu ikonu, formira se identičan
platni naloga, ali sa drugim datumom;
Štampanje: štampa odabranog naloga.
Nalozi mogu da budu prikazani na osnovu trenutnog statusa:
•
•
•
•
•
•
Svi: prikaz svih naloga;
Unos: prikaz naloga koji su uneti i u obradi;
Validirano: prikaz validiranih naloga;
Stornirano: prikaz storniranih naloga;
Potpisano jednostruko: prikaz naloga koji su potpisani jednostruko;
Potpisano: prikaz dvostruko potpisanih naloga;
•
•
•
Preuzeto na izvršenje: prikaz naloga preuzetih na izvršenje;
Izvršeno: prikaz izvršenih naloga;
Neizvršeno: prikaz neizvršenih naloga.
Osim toga, moguće je prikazati naloge koje je uneo samo trenutno aktivni korisnik, što se postiže
klikom na polje Prikaz mojih naloga.
Sve stranice koje poseduju mogućnost filtriranja podataka po statusu imaju iste kriterijume, pa u
daljem tekstu ovaj kriterijum neće biti ponovo navođen.
Sortiranje se vrši duplim klikom na zaglavlje kolone.
Odabirom podmenija Šabloni prikazuju se sačuvani šabloni.
Slika br. 7
Klikom na Nov šablon otvara se forma za unos novog šablona, koja je ista kao i za unos novog
naloga (slika br. 5), osim što je potrebno za dati šablon uneti naziv u polje Naziv šablona.
Odabirom šablona u tabeli i klikom na Brisanje brišu se odabrani šabloni.
Šablon se ažurira klikom na ikonu za izmenu u tabeli ili ukoliko se dva puta brzo klikne na željeni
šablon u tabeli.
4.2 Plaćanje u ino valuti - Nalog za plaćanje
Klikom na stavku menija Plaćanje u ino valuti nalazi se podmeni Nalog za plaćanje, što
podrazumeva plaćanje naloga u inostranoj valuti. Stranica je prikazana na sledećoj slici.
Slika br. 8
Prikazana je tabela u kojoj se nalaze inostrani nalozi. Samo nalozi koji su u obradi mogu biti
modifikovani.
Ostale funkcije - brisanje, validacija, štampanje, izmena, kloniranje su iste kao i kod domaćih
naloga.
Ovde je takođe moguće prikazati naloge koje je uneo samo trenutno aktivni korisnik, što se postiže
klikom na polje Prikaz mojih naloga.
Klikom na Nov nalog otvara se forma za unos ino naloga.
Slika br. 9
Podaci o nalogodavcu se automatski popunjavaju prilikom unosa novog naloga i ne mogu se
menjati (klijent). Račun na teret se bira sa padajuće liste računa koje nalogodavac ima u Banci.
Popunjavaju se polja: iznos (valutu je potrebno odabrati sa padajuće liste), datum valute, podaci U
korist (primalac) – broj računa primaoca, naziv, adresa, grad, država; podaci Banka ino-korisnika –
swift code, naziv banke, adresa, grad, država; Detalji plaćanja – izvor pokrića, napomena, ko snosi
troškove; Dostava kopije swift-a – potrebno je obeležiti polje u slučaju da je potrebna dostava
kopije swift-a, unosi se ime kontakt osobe, telefon, e-mail, registarski broj, godina kredita i
posebna oznaka. Nakon toga mogu da se unose podaci o statistici samo ako su sva polja u nalogu
adekvatno uneta. U slučaju da je došlo do neke greške pri unosu program će javiti vrstu greške:
Snimanje se može izvršiti i bez unosa podataka o statistici. U svakom momentu dozvoljen je izlazak
iz programa klikom na dugme Izlazak i nikakve izmene neće biti sačuvane.
Nov podatak o statistici se unosi klikom na Nov podatak o statistici, pri čemu se otvara forma za
unos prikazana na slici.
Slika br. 10
Potrebno je uneti šifru osnova odabirom sa padajuće liste, broj ugovora iz kontrolnika, godinu iz
kontrolnika, opis transakcije i iznos. Snimanje se vrši klikom na Snimi. Ako se neki podatak ne
unese pravilno, nakon snimanja program će javiti tip greške:
Ukoliko se želi izlazak iz trenutnog unosa to je omogućeno klikom na Odustani. Ukoliko se odmah
nakon unosa želi uneti sledeći podatak o statistici, klikom na Snimi i otvori novi moguć je unos
stavki novog podatka o statistici. Njihov zbir mora biti jednak iznosu koji je unet na nalogu, u
protivnom, prilikom validacije ino naloga kod kog iznos naloga i iznos podataka o statistici nisu
jednaki, javlja se poruka:
4.3 Plaćanje u ino valuti – Raspored priliva
Stranica Raspored priliva je prikazana na sledećoj slici.
Slika br. 11
Iznad tabele sa podacima o rasporedu priliva se nalaze filteri koji omogućavaju prikaz priliva po
odabranim kriterijumima. Prilikom odabira računa, valute, statusa ili datuma filtrirani prilivi se
prikazuju u tabeli. Klikom na polje Prikaz mojih naloga prikazuju se nalozi koje je uneo samo
trenutno aktivni korisnik.
Dok je priliv u statusu Unos omogućena je izmena podataka. Klikom na ikonu za izmenu otvara se
forma za obradu priliva prikazana na slici.
Slika br. 12
Na prilivu su sadržane dve tabele. Jedna se odnosi na korisnike – Lista korisnika, a druga na
podatke o statistici – Podaci za statistiku. U gornjem bloku nalaze se podaci koji se ne mogu
menjati: račun, iznos, valuta, provizija, broj reference, nalogodavac, osnov priliva.
Unos podatka o statistici je identičan kao i kod inostranog naloga za plaćanje (slika br. 10) klikom
na Nov podatak.
Unos novog korisnika je omogućen klikom na Nov korisnik.
Slika br. 13
Od podataka potrebno je uneti broj računa korisnika, matični broj korisnika, naziv korisnika i iznos.
Ukoliko se odmah nakon unosa želi uneti sledeći korisnik, klikom na Snimi i otvori novi moguć je
unos podataka za novog korisnika. Ukoliko se podaci ne unesu pravilno, program javlja grešku:
U donjem delu maske potrebno je uneti registarski broj kredita, godinu kredita, nosioca troškova i
posebnu oznaku (ukoliko je ima), nakon čega se podaci snimaju klikom na Snimi.
4.4 Menjačnica
Sledeća stavka menija u osnovnim servisima je Menjačnica.
Slika br. 14
Menjačnicom je omogućena kupovina i prodaja novca sa klijentovog računa. Tabela prikazuje
spisak transakcija koje je klijent izvršavao u elektronskoj menjačnici. Transakcijama koje su u
statusu Unos dozvoljena je izmena podataka.
Kloniranje, brisanje i validacija vrše se isto kao i na prethodnim primerima. Moguće je filtriranje
naloga po statusu, a moguće je i prikazati naloge koje je uneo samo trenutno aktivni korisnik, što
se postiže obeležavanjem polja Prikaz mojih transakcija.
Na datoj stranici portala ispod tabele je prikazan kalkulator kurseva sa mogućnošću konverzije
prilikom kupovine i prilikom prodaje novca. Kalkulator kurseva je informativnog i pomoćnog
karaktera.
•
Kupovina deviza
Slika br. 15
•
Prodaja deviza
Slika br. 16
Klikom na Nov nalog KUPOVINA otvara se nalog menjačnice za kupovinu deviza. Forma za unos
naloga je prikazana na sledećoj slici.
Slika br. 17
U polju Kupujem unosi se iznos i valuta koja se konvertuje; u polju Na teret računa sa padajuće liste
se odabira račun sa kog se prosleđuju sredstva; u polju U korist računa sa padajuće liste se odabira
račun na koji pristižu sredstva; Šifra plaćanja se odabira sa padajuće liste; potrebno je uneti i
napomenu u polje Napomena; ukoliko su podaci pravilno uneti nalog se uspešno snima klikom na
Snimi, a u slučaju da je došlo do neke greške program će javiti grešku:
Ukoliko se želi izlazak iz trenutnog unosa to je omogućeno klikom na Odustani.
Klikom na Nov nalog PRODAJA otvara se nalog menjačnice za prodaju deviza. Forma za unos naloga
je prikazana na sledećoj slici.
Slika br. 18
U polju Prodajete unosi se iznos i valuta koja se konvertuje; u polju Na teret računa sa padajuće
liste se odabira račun sa kog se prosleđuju sredstva; u polju U korist računa sa padajuće liste se
odabira račun na koji pristižu sredstva; Šifra plaćanja se odabira sa padajuće liste; potrebno je
uneti i napomenu u polje Napomena; ukoliko su podaci pravilno uneti nalog se uspešno snima
klikom na Snimi, a u slučaju da je došlo do neke greške program će javiti grešku; ukoliko se želi
izlazak iz trenutnog unosa to je omogućeno klikom na Odustani.
4.5 Kursna lista
Na stranici Kursna lista su prikazani kursevi valuta po određenom datumu. Datum kursne liste se
menja odabirom željenog iz padajuće liste Odaberite datum nakon čega se u tabeli izlistavaju
valute i njihov kurs za dati datum.
Postoji i mogućnost štampe stranice klikom na ikonu Štampa.
Slika br. 19
4.6 Arhiva promena
U Arhivi promena se nalazi tabela sa spiskom svih naloga koji su poslati na izvršenje.
Nalozima je omogućeno filtriranje po kriterijumima:
•
•
•
•
•
račun za koji je nalog unet;
valuta naloga;
naziv partnera;
vrsta promena koja se izvršila (uplata ili isplata);
datum, odnosno period za koji se želi prikaz naloga.
Za naloge koji su u statusu Unos je dozvoljen pregled detalja (klikom na link u koloni Detalji).
Prikaz stranice je dat na sledećoj slici:
Slika br. 20
4.7 Izvodi
Ova stranica prikazuje tabelu u kojoj se nalaze Izvodi.
Slika br. 21
Izvodima je omogućeno filtriranje po kriterijumima:
•
•
•
•
račun za koji se želi pregled izvoda;
valuta izvoda;
broj izvoda;
datum, odnosno period za koji se želi pregled izvoda.
Klikom na ikonu za štampanje
formatu:
•
•
PDF
XLS
dobija se mogućnost da se izvod štampa u sledećem
4.8 Prijemno sanduče
Ova stranica prikazuje tabelu u kojoj se nalaze primljene poruke koje se dobijaju prilikom svake
promene na računu klijenta. U tabeli se nalazi spisak poruka. Pretraga poruka se može vršiti po
kriterijumima:
•
•
•
•
status – pročitana, nepročitana ili sve;
tip;
primljene posle (datum od kog su primljene poruke);
primljeno pre (datum do kog su primljene poruke).
Tip poruke može biti:
•
•
•
•
izvod transakcionog računa;
ostali tipovi;
izvod deviznog računa;
administrativne poruke.
Svaka poruka može da se označi u
•
•
pročitanu
nepročitanu
Poruka se otvara klikom na ikonu za detalje
Na sledećoj slici je prikazana stranica Prijemno sanduče.
Slika br. 22
Ukoliko postoje nepročitane poruke pored stavke u meniju Prijemno sanduče će biti prikazan broj
koji označava koliko postoji nepročitanih poruka u sandučetu.
4.9 Potpisivanje transakcija
Klikom na stavku menija Potpisivanje transakcija otvara se stranica prikazana na sledećoj slici.
Slika br. 23
Od operacija nad pošiljkama, koje predstavljaju validirane transakcije, moguće je Potpisivanje i
Storniranje, kao i filtriranje transakcija. Filtriranje se može vršiti po kriterijumima:
•
Prikaz transakcija u vrsti (po vrstama transakcija):
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
•
prenos – interni
kupovina deviza
prodaja deviza
platni spisak
UPP platni nalog
INO platni nalog
devizni priliv
opoziv transakcije
sve
Prikaz transakcija u statusu (kao što je opisano ranije)
Moguće je prikazati naloge koje je uneo samo trenutno aktivni korisnik, što se postiže
obeležavanjem polja Prikaz mojih transakcija.
Odabirom transakcije u tabeli i klikom na Potpisivanje otvara se novi program kao Java Applet, koji
nudi izbor lokacije digitalnog sertifikata (smart kartica ili USB token) i od korisnika traži upisivanje
lozinke sertifikata. Ukoliko su podaci tačni, odabrane transakcije iz tabele će biti digitalno
potpisane i poslate Banci. Ukoliko je međutim došlo do greške ili neispravnosti sertifikata ili
lozinke, korisniku će biti prikazana poruka o tome. Ovaj program je potpuno orijentisan ka klijentu,
tako lozinka i digitalni sertifikat nikada ne napuštaju klijentov računar. Izgled programa je prikazan
na sledećoj slici.
Slika br. 24
Klikom na Storniranje označene transakcije iz tabele će biti prebačene u status Stornirano što će
onemogućiti njihovu dalju obradu.
5 Dodatni servisi
U dodatnim servisima od aktivnih stavki se nalazi stavka Platni spiskovi i Kartice.
5.1 Platni spiskovi
Slika br. 25
U prvoj tabeli se nalaze platni spiskovi, a u drugoj nalozi platnih spiskova. Prikaz spiskova može da
bude po kriterijumima koji se nalaze u listi statusa, kao i mogućnost prikazivanja naloga koje je
uneo samo trenutno aktivni korisnik, što se postiže obeležavanjem polja Prikaz mojih spiskova.
Svakom platnom spisku moraju se formirati platni nalozi. Iznos platnog spiska mora da bude
jednak ukupnom zbiru iznosa svih platnih naloga za taj spisak da bi se izvršila validacija.
Unos spiska se vrši klikom na ikonu Nov spisak iznad tabele za pregled platnih spiskova.
Slika br. 26
Potrebno je odabrati račun sa padajuće liste sa kog će biti izvršena isplata, datum valute,
napomenu i iznos platnog spiska. Nakon što se unesu podaci potrebno je snimiti podatke klikom
na Snimi. Ukoliko su svi podaci regularno uneti snimanje će biti uspešno, u protivnom program
javlja grešku:
Ako se odmah nakon unosa spiska želi unos naloga tog platnog spiska, to se postiže klikom na
Snimi i otvori nalog, nakon čega se otvara forma za unos platnog naloga (slika br. 27). Ukoliko se
želi izlazak iz trenutnog unosa to je omogućeno klikom na Odustani.
Unos platnog naloga se ostvaruje odabirom platnog spiska u tabeli Spiskovi i klikom na ikonu Nov
nalog iznad tabele za pregled platnih naloga Nalozi odabranog spiska.
Slika br. 27
Od podataka potrebno je uneti ime i prezime primaoca isplate, JMBG primaoca, račun na koji će
primaoc primiti naknadu i iznos koji se isplaćuje primaocu. Nakon što se unesu podaci potrebno je
snimiti podatke klikom na Snimi. Ukoliko podaci nisu pravilno uneti, program javlja grešku:
Ukoliko se odmah nakon unosa naloga želi uneti sledeći nalog datog spiska, klikom na Snimi i
otvori novi moguć je unos stavki novog naloga.
Brisanje, kloniranje, validacija i štampanje se ostvaruju identično kao što je objašnjeno na
prethodnim stranicama.
Već pripremljeni nalozi mogu da se unesu klikom na ikonu Upload datoteke (slika br. 25). Ako
platni spisak već sadrži platne naloge, program javlja poruku:
Klikom na OK potrebno je odabrati prvo tip datoteke sa padajuće liste (ASCII, XML); sa spiska
pripremljenih datoteka (klikom na Browse), koji se pri tom prikazuje, datoteka se odabira i prenosi
u bazu, nakon čega se upload snima klikom na Snimi.
Slika br. 28
Kao što je već napomenuto, iznos platnog spiska mora da bude jednak ukupnom zbiru iznosa svih
platnih naloga za taj spisak da bi se izvršila validacija, u protivnom program javlja grešku:
5.2
Kartice
U ovom delu programa vrši se evidencija platnih kartica koje klijent poseduje, kao i potrošnja po
svakoj.
Slika br. 29
U gornjem bloku nalazi se spisak svih kartica za klijenta.
U donjem bloku nalaze se podaci o karticama po tabovima:
a)
osnovni podaci
b)
potrošnja
c)
autorizacije
d)
uplata
a) U delu Osnovni podaci (slika br. 30) nalaze se podaci o kartici i podaci o računu, koje nije
moguće menjati. Od podataka tu se nalaze:
1. Podaci o kartici:
•
broj kartice
•
tip kartice
•
vrsta kartice
•
matični broj vlasnika kartice
•
vlasnik kartice (ime i prezime)
•
emboss na kartici
•
važi do (datum važenja kartice)
•
status
•
odobreni limit
•
rezervisani iznos
2. Podaci o računu:
•
broj računa
•
matični broj vlasnika računa
•
vlasnik računa (ime i prezime)
•
stanje računa
•
dozvoljeno prekoračenje
•
iskorišćeno prekoračenje
•
rezervisani i znos
•
raspoloživo stanje
Slika br. 30
b) U delu Potrošnja nalazi se evidencija potrošnje po platnoj kartici.
Slika br. 31
c) U delu Autorizacije vrši se pregled autorizacija za datu karticu.
Slika br. 32
d) U delu Uplata vrše se uplate na karticu.
Slika br. 33
Klikom na Nova uplata otvara se forma za unos nove uplate na karticu, prikazana na slici.
Slika br. 34
Polja: broj kartice, broj računa i vlasnik računa se automatski popunjavaju, a potrebno je odabrati
broj računa sa kog se vrši uplata na karticu, uneti iznos, datum i napomenu. Podaci se snimaju
klikom na Snimi. Ukoliko podaci nisu pravilno uneti, program javlja grešku:
Ukoliko se želi izlazak iz trenutnog unosa to je omogućeno klikom na Odustani.
Kloniranje, brisanje i validacija je isto kao i na prethodnim primerima, a moguće je filtriranje
naloga po statusu.
6 Administracija
Podmeniji administracije su:
•
•
•
•
podaci o klijentu
parametri klijenta
lični podaci
korisnici
6.1 Podaci o klijentu
Stranica koja prikazuje podatke o klijentu je prikazana na sledećoj slici:
Slika br. 35
Polja: poslovno ime, matični broj, aktivnost i budžetski korisnik se automatski popunjavaju i nije ih
moguće menjati.
Klijentu je omogućeno da menja sledeće podatke: poreski broj, zatim kontakt podatke: kontakt
osobu, adresu, mesto, PTT, telefon i e-mail. Nakon izvršenih promena potrebno ih je snimiti klikom
na Snimi izmene. Ako podaci nisu pravilno uneti, program javlja grešku:
6.2 Parametri klijenta
Na tekućoj stranici se nalaze parametri klijenta. Klijentu je dozvoljeno menjanje parametara. U
svakom momentu klijent može odabrati default vrednost što znači da će se parametri vratiti na
vrednosti kakve su bile pri dobijanju ovog programa.
Stranica je prikazana na sledećoj slici:
Slika br. 36
Izmena nivoa potpisivanja pošiljki: Klikom na ikonu Izmena otvara se forma za izmenu
vrednosti parametra.
Slika br. 37
U polju Parametar nalazi se naziv parametra i nije ga moguće menjati. U polju Vrednost sa
padajuće liste potrebno je odabrati novu vrednost parametra, a vrednosti koje su date su:
•
Ne postoje ograničenja – SINGLE level
•
Dvostruko potpisivanje pošiljke – DOUBLE level
•
Verifikator i potpisnik transakcije moraju biti 2 korisnika – VERIFY level
Izmene se snimaju klikom na Snimi. Ukoliko se želi izlazak iz trenutne izmene to je omogućeno
klikom na Odustani.
Izmena prikaza stavki menija: Klikom na ikonu Izmena otvara se forma za izmenu vrednosti
parametra.
Slika br. 38
U polju Parametar nalazi se naziv parametra i nije ga moguće menjati. U polju Vrednost sa
padajuće liste potrebno je odabrati novu vrednost parametra, a vrednosti koje su date su:
•
Prikaži sve stavke
•
Prikaži samo aktivne stavke
Izmene se snimaju klikom na Snimi. Ukoliko se želi izlazak iz trenutne izmene to je omogućeno
klikom na Odustani.
Izmena opisa ASCII datoteke za platne spiskove: Klikom na ikonu Izmena otvara se forma za
izmenu vrednosti parametra.
Slika br. 39
U polju Parametar nalazi se naziv parametra i nije ga moguće menjati. U polju Vrednost nalazi se
vrednost parametra koje je moguće izmeniti.
Izmene se snimaju klikom na Snimi. Ukoliko se želi izlazak iz trenutne izmene to je omogućeno
klikom na Odustani.
Klikom na ovu ikonu vrši se vraćanje vrednosti parametra na default vrednost, pri čemu se
javlja poruka:
6.3 Lični podaci
U podmeniju Lični podaci su prikazani lični podaci o korisniku. Stranica je sastavljena iz dva dela :
•
•
lični podaci
promena lozinke
Na sledećoj slici je prikazan deo Lični podaci:
Slika br. 40
Od podataka koje je potrebno uneti tu su: ime, prezime, telefon, e-mail, matični broj, broj lične
karte, adresa, PTT i mesto. Podaci se snimaju klikom na Snimi. Ukoliko se podaci pogrešno unesu,
program javlja grešku:
Ukoliko korisnik želi da promeni lozinku potrebno je kliknuti na deo koji se zove Promena lozinke.
Slika br. 41
Polja označena sa zvezdicom su obavezna polja i da bi nova lozinka bila uspešno promenjena
potrebno je uneti podatke u sva polja:
•
•
•
stara lozinka
nova lozinka
potvrdite novu lozinku
Podaci se snimaju klikom na Snimi. Ako se neko polje pogrešno unese, program javlja grešku:
6.4 Korisnici
Klijentu je omogućeno da dodaje nove korisnike koji takođe poseduju ovlašćenje za korišćenje
ovog portala. Korisniku su dodeljena prava i određeni servisi od strane klijenta. U svakom
momentu postoji mogućnost izmene privilegija koje poseduje korisnik. Dozvoljeno je dodavanje
novog kao i izmena podataka o postojećem korisniku.
Stranica je prikazana na sledećoj slici:
Slika br. 42
Klikom na Nov korisnik otvara se forma za ažuriranje podataka o korisniku:
Slika br. 43
U delu Podaci o korisniku potrebno je uneti sledeće podatke: ime, prezime, šifru (korisničko ime),
telefon, e-mail, matični broj, broj lične karte, adresu, PTT, mesto i polje kojim se označava
aktivnost korisnika.
Klijent može dati ovlašćenje većem broju korisnika da koriste portal. Svakom korisniku dodeljuje
određena prava u zavisnosti od potreba i to u delu Servisi. Servisi koji korisniku nisu dodeljeni biće
neaktivni (svetlo sive boje), dok će servisi koji su dodeljeni (obeleženi) posedovati punu
funkcionalnost.
Uneti podaci o korisniku i korisnička prava na korišćenje pojedinih ili svih servisa snimaju se klikom
na Snimi. Ukoliko se želi izlazak iz trenutne izmene to je omogućeno klikom na Odustani.
Podaci o korisniku mogu da se promene klikom na ikonu Izmena podataka o korisniku, nakon
čega se otvara identična forma kao što je prikazano na slici br. 43 sa unetim podacima o korisniku
koje je moguće izmeniti. Ukoliko neki podatak nije unet pravilno, program javlja poruku:
Klikom na ikonu Reset lozinke (slika br. 42), klijent dobija na svoj e-mail (koji je unet prilikom
evidencije klijenta) novu lozinku za prijavu na portal.
7 Režim rada
7.1
Prikaži neaktivne servise
Stavka Prikaži neaktivne servise daje mogućnost prikazivanja ili skrivanja neaktivnih servisa.
Slika br. 44
7.2
Promena klijenta
Ukoliko se želi nastavak rada sa računima drugog klijenta, nije potrebno odjavljivati se sa portala i
ponovo prijavljivati. Promena klijenta je omogućena klikom na Promena klijenta pri čemu se otvara
spisak klijenata sa kog se odabira onaj sa čijim računima se želi nastavak rada.
Slika br. 45
Klijent se odabira selektovanjem u tabeli i klikom na Izaberi. Ukoliko se želi izlazak iz trenutne
izmene to je omogućeno klikom na Odustani.
7.3
Download
Klikom na Download otvara se tabela za preuzimanje:
•
serverskog sertifikata za https banke
•
Java SE RunTime Enviroment Ver.6, Sun Microsystems inc.
•
Korisničkog uputstva za eClick
Slika br. 46
7.4
Odjava sa portala
Kada klijent želi da završi sa radom na portalu, potrebno je da se odjavi tako što će kliknuti na
poslednju stavku u meniju Odjava. Radi sigurnosti predlaže se da se zatvore svi prozori
pretraživača na kojima je bio otvoren portal.
Slika br. 47
Download

null