UPUTE ZA RAD SA IZVODIMA
1
Sadržaj
Pripremne radnje za rad s Izvodima ................................................................................................
.................................... 3
Kontni plan ................................................................................................................................
................................
...................................... 3
Tipovi dokumenata ................................................................................................
................................
.......................................................... 3
Sheme knjiženja................................................................................................
................................
............................................................... 4
Vrste temeljnica................................
................................................................................................
............................................................... 6
Banka ................................................................
................................................................................................
............................................... 7
Žiro račun tvrtke ................................................................................................
................................
.............................................................. 7
Partneri – dobavljači ................................................................................................
................................
........................................................ 7
UNOS IZVODA ................................................................................................................................
................................
...................................... 8
Učitavanje izvoda ................................................................................................................................
................................
................................ 8
Izvodi ................................................................
................................................................................................
................................................. 12
Osnovni podaci ..............................................................................................................................
................................
.............................. 12
Stavke ................................................................
................................................................................................
............................................ 12
Forma Stavke ................................................................................................................................
................................
................................. 20
Akcija Potvrdi (1>0) ................................................................................................
................................
....................................................... 21
Simulacija povezivanja................................................................................................
................................
................................................... 21
Ručno povezivanje................................................................................................
................................
......................................................... 21
Akcija Poveži (1>2)................................................................................................
................................
......................................................... 27
Akcija Ispravi (2>1) ................................................................................................
................................
........................................................ 28
Simulacija knjiženja ................................................................................................
................................
....................................................... 28
Akcija Knjiži (2>3)................................................................................................
................................
........................................................... 30
2
Pripremne radnje za rad s Izvodima
Kontni plan
Unesena i definirana financijska konta koja služe za knjiženja
knjiženja plaćanja po izvodima,
izvodima te financijska
konta na kojima se knjiži promet po žiro računima. (Financije >Osnovni registri >Kontni plan ).
)
Tipovi dokumenata
Otvoreni tipovi dokumenata za vrstu transakcije UDM UPLATA DOMICILNA i IDM ISPLATA
DOMICILNA.
Otvara
ra se toliko tipova dokumenata koliko ima konta na kojima se knjiže plaćanja, ili koliko ima
varijanti knjiženja uplata i isplata, jer se za tipove dokumenata izrañuju sheme knjiženja.
U polju Naziv se unese naziv tipa dokumenta.
Preporuka je da naziv tipa dokumenta počinje s brojem vezne oznake, razmak pa naziv tipa
dokumenta. U naziv se može informativno upisati financijski konto, zbog lakšeg odabira ispravnog tipa
dokumenta pri obradi uplata i isplata.
U polju Vrsta transakcije se u polju Oznaka ukuca UDM
DM , a program će popuniti Naziv
N
vrste
transakcije UPLATA DOMICILNA za uplate, te IDM ISPLATA DOMICILNA.
Polje Aktivan će biti automatski popunjeno
Polje Za predujam se uključi samo ako se otvaraju tipovi dokumenata s kojima se evidentiraju
predujmovi (UPLATE
LATE PREDUJMA (UDM) , ISPLATE PREDUJMA (IDM).
Polje Pretpostavljen se može uključiti samo na jednom tipu dokumenta , ako za jednu vrstu
transakcije ima otvoreno više tipova dokumenata.
Polje Ulazi u knjigu se uključuje za tipove dokumenata koji se koriste na dokumentima s porezom
koji ne smiju automatski ulaziti u porezne knjige (STORNO RAČUNI, OBAVIJESTI O KNJIŽENJU...)
Spremi
Gumb Shema knjiženja – klikom se otvara forma za unos sheme knjiženja za novo otvoreni tip
dokumenta:
Na kojoj je potrebno u polju Kontni plan odabrati kontni plan. Spremi.
U stavakama se unose stavke sheme knjiženja.
Vezani tipovi dokumenata
Kada se iz odreñenog dokumenta koji je potvrñen s nekim tipom dokumenta automatski izrañuje drugi
dokument koji bi trebao imati točno odreñeni
odreñeni tip dokumenta, onda se na polaznom tipu dokumenta
može definirati vezni tip dokumenta.
3
Primjeri otvorenih tipova dokumenata:
Naziv
Oznaka transakcije
Naziv transakcije
01 ISPLATA 220000
IDM
ISPLATA DOMICILNA
ISPLATA PREDUJMA 125000
IDM
ISPLATA DOMICILNA
ISPLATA GOTOVINE 100900
IDM
ISPLATA DOMICILNA
S PRAZNOM SHEMOM ZA IDM
IDM
ISPLATA DOMICILNA
33 UPLATA 120000
UDM
UPLATA DOMICILNA
UPLATA PREDUJMA 225000
UDM
UPLATA DOMICILNA
UPLATA UTRŽKA BLAGAJNA 100900
UDM
UPLATA DOMICILNA
S PRAZNOM SHEMOM ZA UDM
UDM
UPLATA DOMICILNA
Sheme knjiženja
Sheme knjiženja se izrañuje za prethodno otvorene tipove dokumenata koristeći prethodno otvoreni i
definirani Kontni plan.
U polju Kontni plan se odabere i pronañe kontni plan.
U polju Vrsta transakcije se u polju Oznaka ukuca IDM, a program će popuniti Naziv vrste
transakcije ISPLATA DOMICILNA ako se radi shema knjižena za isplate.
U polju Vrsta transakcije se u polju Oznaka ukuca UDM, a program će popuniti Naziv vrste
transakcije UPLATA DOMICILNA ako se radi shema knjižena za uplate.
4
U polju Tip dokumenta se ukuca ili pronañe tip dokumenta. Klikom na Spremi se formira zaglavlje
sheme knjiženja.
Atributi knjiženja su iznosi koji se mogu koristiti pri knjiženju odreñenog dokumenta. Prema vrsti
dokumenta izz zaglavlja sheme knjiženja se u polju Atributi knjiženja prikazuju atributi knjiženja
tj.iznosi koji se mogu knjižiti za tu vrstu dokumenta.
U koloni Atribut knjiženja za vrste dokumenata IDM ISPLATA DOMICILNA I UDM UPLATA
DOMICILNA program nudi slijedeće
slijedeć atribute:
IZNOS IZVODA
IZNOS ISPLATE/UPLATE
IZNOS PREDUJMA
U Polju Tip knjiženja se odreñuje strana knjiženja (DUGOVNA ili POTRAŽNA).
U Polju Predznak stavke se odreñuje predznak knjiženja (+ili -).
U Polju Broj dokumenta se odreñuje podatak za povezivanje
povezivanje stavaka na kontima na kojima se prate
otvorene stavke
Naziv
URUDŽBENI BROJ IZVODA
BROJ ODOBRENJA
BROJ ZADUŽENJA
BROJ DOKUMENTA POVEZIVANJA
BROJ DOKUMENTA 2 POVEZIVANJA
BROJ DOKUMENTA 3 POVEZIVANJA
OPIS POVEZIVANJA
URUDŽBENI BROJ POVEZIVANJA
U polju Broj dokumenta 2, Broj dokumenta 3, Opis i Napomena se definira dohvat tekstualnih
podataka sa dokumenata plaćanja. Stoga je potrebno strogo izdefinirati što će se unositi u polja: BROJ
DOKUMENTA 1, BROJ DOKUMENTA 2, NAPOMENA, OPIS na zaglavlju dokumenta.
dokumenta.
Sa povezivanja se mogu dohvatiti tekstualni podaci BROJ DOKUMENTA POVEZIVANJA, BROJ
DOKUMENTA 2 POVEZIVANJA, BROJ DOKUMENTA 3 POVEZIVANJA, OPIS POVEZIVANJA.
Financijski konto se može upisati direktno u polje Financijski konto ili se može uključiti
uključit opcija Iz
šifrarnika. To znači da je konto upisan ne nekom šifrarniku.
Za atribute knjiženja:
IZNOS IZVODA
na konto upisan uz Žiro račun na Tvtki
IZNOS ISPLATE/UPLATE
na konto upisan na Specifikaciji virmana. U slučaju
da je konto upisan u shemu knjiženja,
knjiženj te je na
virmanu popunjena specifikacija plaćanje, plaćanje
5
se knjiži na konto iz speciikacije. U slučaju da
specifikacija nije popunjena, plaćanje se knjiži na
konto upisan u shemi knjiženja.
IZNOS PREDUJMA
Vrste temeljnica
Otvorene Vrste temeljnica za prijenos knjiženja po izvodima
Uključivanjem opcije Automatski prijenos u GK i opcija Knjiženje naloga u GK,
GK knjiženja nastala
na izvodu će automatski završiti u Glavnoj knjizi.
Uključivanjem samo opcija Knjiženje naloga u GK,
GK trebati će napraviti ručni prijenos knjiženja u
GK.
Ručni prijenos knjiženja u Glavnu knjigu
Ručni prijenos knjiženja se radi na formi Nalozi za knjiženje (DiglasFin >Glavna knjiga >Nalozi za
knjiženje) pokretanjem Akcije Formranje naloga za knjiženje u GK.
Otvara se forma Prijenos dokumenata u glavnu knjigu,
knjigu, u kojoj je potrebno odabrati Tvrtku,
Glavnu knjigu. U polju Vrsta knjiženja se može odabrati vrsta temeljnice koja je inače povezana s
vrstama dokumenata, U polju Vrsta transakcije se može odabrati odreñena vrsta transakcije
transa
pa će
se knjiženja prenijeti samo za tu vrstu transakcije.
U polju Broj dokumenta se može upisati odreñeni broj dokumenta čija se knjiženja žele prenijeti. U
polju Datum knjiženja od do se može zadati odreñeni period knjiženja.
Klikom na Prihvati, program
ogram će izgenerirati zaglavlje Naloga za knjiženje sa stavkama knjiženja.
Nalog za knjiženje će dobiti status 1 Generiran, pa ga je potrebno proknjižiti pokretanjem Akcije
Knjiži
6
Banka
U Zajedničkim podacima>Banke >Banke se moraju otvoriti Banke.
Banke
U Polju Šifra se unosi vodeći broj banke. Popunjavaju se polja Naziv, SWIFT, Adresa, Grad.
Grad
Prethodno banka mora biti otvorena kao Partner (Zajednički podaci >Partneri> Partneri).
Poslovni partner mora biti povezan s bankom upisom partnera na formi Banka u polje
pol Partneri
Žiro račun tvrtke
U Zajedničkim podacima>Organizacija >Tvrtke, tab Računi se moraju unijeti žiro računi tvrtke s
upisanom Valutom, Bankom, Vrstom temeljnice.
Partneri – dobavljači
Partneri dobavljači se unose u Zajedničkim podacima >Partneri
>Par
>Partneri.
Obavezno se unosi:
Vrsta partnera (preko kojeg se kontrolira da li je unesen OIB),
Šifra se dodjeljuje automatski.
Naziv i Puni naziv, OIB, Adresa, Grad.
Grad
Oznaka računa R-1 ili R-2.
Spremi.
7
Na tabu Račun se unosi Broj računa, Valuta i Banka.
UNOS IZVODA
Izvod se može učitati iz tekstualne datoteke ili upisati ručno u Financijama>Dokumenti plaćanja
>Izvodi u domaćoj valuti.
Učitavanje izvoda
Učitavanje izvoda se pokreće klikom na Akcije> Učitaj izvod.
8
Otvori se forma Učitavanje
je izvoda,
izvoda u kojoj se u polju Tvrtka mora odabrati tvrtka za koju se
učitava izvod.
Datoteka izvoda se prethodno snimi sa internet bankarstva u txt formatu na lokalni disk računala, na
odreñeni direktorij. Klikom na Prihvati otvori se forma Učitaj izvod preko koje se pronalazi datoteka
izvoda. Datoteku izvoda je potrebno označiti, a zatim kliknuti na Open.
U slučaju da je prilikom učitavanja odabrana kriva tvrtka ili da je odabrana datoteka izvoda od druge
tvrtke, ili u slučaju da na tvrtki jednostavno
jednostavno nije unesen žiro račun za kojeg se učitava izvod, program
će vratiti poruku s greškom tipa: ... Ne postoji račun ... na tvrtki ...
9
U slučaju kad je odabrana ispravna datoteka izvoda, program vraća poruku: BROJ IZVODA =1.
Dohvatiti zapise?
Klikom na Da,, izvod će se učitati i prikazati na formi Izvodi u domaćoj valuti.
Ispis izvoda
Učitani izvod se može isprintati klikom na Izvješća te odabirom opcije Izvadak o stanju i prometu po
računu.
Automatski je uključena opcija Samo trenutno izabrani zapis.
z
KLikom na Prikaži program prikaže trenutno odabrani Izvod.
U slučaju da je prilikom Pretrage izvoda pronañeno više izvoda, te iste želite isprintati, odabrali bi
opciju Sve koji zadovoljavaju iste kriterije za izbor kao na formi.
formi
U slučaju da želite
ite isprintati odreñeni izvod, možete uključiti opciju Želimo postaviti nove kriterije
za ispis,, nakon čega će se prikazati pretražna forma za Izvode, u koju se upišu uvjeti pretrage.
10
KLikom na Prikaži program prikaže traženi Izvod.
11
Izvodi
Forma Izvod.. ima tri djela:
Osnovni podaci
Na kojoj su prkazano podaci:
- Račun – žiro račun za koji je učitan izvoda
- Banka – u kojoj je otvoren žiro račun
- Broj izvoda i Godina,
- Datuma izvoda (datum dokumenta i datum knjiženja)
- Iznosi na zaglavlju – učitani
učitan podaci sa zaglavlja izvoda
o Saldo prije
o Uplate
o Isplate
o Saldo poslije
- Iznosi na stavkama – zbroj učitanih stavaka izvoda
o Saldo prije
o Uplate
o Isplate
o Saldo poslije
- Napomena – naziv učitane datoteke izvoda
Stavke
Učitani izvod se sastoji od stavaka ili virmana. Stavke izvoda su prikazane u tabeli. Svaki redak
predstavlja jedan virman.
Redni broj
12
Redni broj učitane stavke.
Datum dokumenta
Datum dokumenta stavaka je jednak datumu izvoda.
Vrste transakcija
Postoje dvije vrste transakcija na izvodu:
- UDM UPLATA DOMICILNA (ulazni virman)
- IDM ISPLATA DOMICLINA (izlazni virman)
U koloni Vrste transakcije program pri učitavanju izvoda upisuje o kojoj se vrsti transakcije radi. Taj
podatak nije dostupan za mjenjanje.
Tip dokumenta
ki popuniti ako naziv tipa dokumenta počinje s brojevima koji
Tip dokumenta će se automatski
označavaju veznu oznaku, te ako u stavkama datoteke koja se učitava, postoji podatak o veznoj
oznaci.
(u
ili
Preko Tipa dokumenta se odreñuje konto i način knjiženja svake pojedine stavke izvoda (uplate
isplate).
13
Klikom u polje Tip dokumenta otvara se izborno polje sa prikazom prethodno otvorenih tipova
dokumenata. Potrebno je odabrati željeni tip dokumenta. Polje Tip dokumenta se može popuniti
jednostavnim upisom naziva tipa dokumenta.
To je polje
lje obavezno za unos. Ako se ne popuni, pokretanjem akcije Potvrdi (0>1) program će
automatski popuniti polje Tip dokumenta s tipom dokumenta S PRAZNOM SHEMOM ZA UDM ili S
PRAZNOM SHEMOM ZA IDM.
Partner
Program automatski popuni podatke o partneru ako u evidenciji partnera za partnera postoji upisan
Žiro račun.
Ako Partner nema upisan žiro račun, isti se može upisati na formi Partneri (Zajednički podaci >Partneri
>
>Partneri, tab Računi), tek nakon što se učita izvod.
Pokretanjem akcije Dohvat partnera
partner program će potražiti partnera po žiro računu i ažurirati podatke
u kolonama Šifra partnera i Naziv partnera
14
Podatak o partneru se mora upisati na svim stavkama.
Partner – kupac se upisuje na uplatama od kupaca.
Partner – dobavljač se upisuje na isplatama prema dobavljačima.
Partner – tvrtka se upisuje na svim ostalim stavkama (virmanima), koji se inače knjiže na
financijska konta na kojima nije uključena SACO evidencija.
Partner se može upisati ručno upisom šifre u Šifra partnera
partnera ako je korisniku poznat taj podatak.
Klikom u polje Šifra partnera se otvara forma za pretraživanje partnera. Što znači da je partnera
moguće pronaći pretragom po podacima koji su dostupni na ovoj formi.
Ako se partner traži po Nazivu, može se koristiti znak zvjezdica ispred i ili iza teksta (dio naziva).
Zvjezdica zamjenjuje više slova.
15
Klikom na Prihvati program će prikazati samo partnere koji u nazivu imaju prikazan traženi dio
teksta.
Ako se ne popuni ništa na pretražnoj formi, program vrati poruku:
poruk Pokrećete pretragu bez kriterija!
kriterija
Želite li nastaviti?. Klikom na U redu,
redu program će prikazati sve partnere, u tabeli Popis partnera.
partnera
16
Klikom na opciju Najbolje pristajanje,
pristajanje, program će raširiti kolone na optimalnu širinu, prema dužini
podataka u kolonama.
Na formi Popis partnera se može zadati dodatni pretražni kriterij, po bilo kojoj koloni, upisom
podatka u redku za pretraživanje. Program automatski prikazuje partnere koji zadovoljavaju upisani
kriterij.
Pronañenog partnera je potrebno označiti i prihvatiti
pri
klikom na Prihvati (tipka Enter ili dupli klik
miša).
Unesene promjene se moraju spremiti klikom Spremi.
Dokument osiguranja
U ovoj koloni se pronañu, odaberu i prihvate primljene zadužnice za dokumente uplate ili dane
zadužnice za dokumente isplate. Program će prikazati zadužnice samo od partnera koji je upisan u
polju Partner na virmanu.
Na uplatama će biti prikazane primljene zadužnice od Dužnika.
Na isplatama će biti prikazane dane zadužnice od Vjerovnika.
Prethodno bi zadužnice trebale biti evidentirane u DiglasFinu. Moraju biti poslane na naplatu (status 22
poslano na naplatu). Ako nisu u statusu 2, program će vratiti poruku s greškom: Dokument nije u
ispravnom statusu.
Naziv sa izvoda
Naziv sa izvoda je podatak koji je prepisan sa izvoda
izvoda i služi kao kontrolni podatak za provjeru izmeñu
automatski dohvaćenih podataka o partneru u kolonama Šifra
ifra i naziv partnera i naziva
naziv partnera sa
izvoda.
Svrha doznake
Podatak iz svrhe doznake na učitanim virmanima, koji se ne može mjenjati.
17
Broj odobrenja
Podatak iz Broja odobrenja na učitanim virmanima, koji se ne može mjenjati.
Broj zaduženja
Podatak iz Broja zaduženja na učitanim virmanima, koji se ne može mjenjati.
Poslovna jedinica
Poslovna jedinica je podatak obavezan za knjiženje.
Poslovna
lovna jedinica se unosi na virmanima na kojima nije povezana specifikacija, pa program ne može
mo
dohvatiti poslovnu jedinicu iz povezanih računa.
To su virmani koji se knjiže na financijska konta na kojima se ne prati SACO evidencija.
Generiraj račun
Opcija Generiraj račun se koristi za automatsko generiranje žiro računa za partnere koji nemaju
upisane žiro račune u Partnerima, pa se pri učitavanju izvoda, nisu dohvatili podaci o partnerima.
Pokretanjem akcije Knjiži (2>3) insertirati će žiro račun u partnere.
par
Povezani račun
18
Na svim stavkama na kojima je program dohvatio partnera prema žiro računu, program će označiti
polje Povezani račun.
Račun sa izvoda
Pri učitavanju izvoda ovdje se prikaže žiro račun sa kojeg je došla uplata, ako se radi o uplatama
uplat
domicilnim. Ili žiro račun na kojeg je izvršeno plaćanje, ako se radi o isplatama.
Ako se izvod unosi ručno, pa se unose stavke izvoda ručno, nakon što se unese partner, u polju Račun
će se moći odabrati žiro računi uneseni na tog partnera u evidenciji partnera.
19
Forma Stavke
Duplim klikom na zaglavlje redka otvara se forma Stavke – Izvod sa detaljnim prikazom podataka na
virmanu. Kretanje po stavkama izvoda se vrši preko strelica za kretanje po zapisima. Klikom na prvu
lijevu strelicu pozicionira se na prvu stavku (virman) izvoda. Klikom na zadnju strelicu pozicionira se
na zadnju stavku (virman) izvoda. Klikom na drugu lijevu strelicu pozicionira se na prethodnu stavku
(virman). Klikom na prvu desnu strelicu pozicionira se na slijedeću stavku (virman).
(virman).
Forma Stavke – Izvod ima dva dijela Stavka i Knjiženja. Na formi Stavka je moguće promjeniti
podatke: tip
ip dokumenta, partneri, rač-generiraj
rač
i poslovna jedinica.
Na formi Knjiženja se može vidjeti knjiženje stavke nakon pokretanja akcije Simulacije
Simulacij knjiženja
ili Akcije Knjiži (2>3).
20
Akcija Potvrdi (1>0)
Nakon pokretanja akcije Potvrdi (0>1) izvod dobije status 1-Potvrñeno.
Program pokušava automatski povezati otvorene stavke. Na virmanima na kojima je napravljeno
povezivanje automatski će se ažurirati
ažu
podatak Povezani iznos,, te će iste biti prikazane sa tankim
slovima. Program radi automatsko povezivanje preko urudžbenog broja dokumenta, ako u polju Poziv
na broj zaduženja/odobrenja postoji podatak urudžbeni broj računa, program pretražuje otvorene
otvore
račune i radi povezivanje računa.
Za isplate povezivanje se radi preko prijedloga plaćanja.
plaćanja. Na učitanom izvodu program prepoznaje
isplate izrañen iz prijedloga, te se vrši prebacivanje rezerviranog plaćanja sa prijedloga na izvod.
Nepovezani virmani-stavke
avke će biti prikazani s bold (masnim) slovima. Za njih treba napraviti ručno
povezivanje.
Simulacija povezivanja
U specifikaciji na virmanima se odsimulira povezivanje na stavkama. Ako su naknadno ažurirano
podaci o partnerima, pokretanjem ove akcije program
program ponovno pokušava napraviti simulaciju
povezivanja, te ažurira Povezani iznos. Na virmanima na kojima je odsimulirano povezivanje, klikom
na Specifikaciju (na formi Povezivanje) se mogu vidjeti povezane stavke, koje je moguće obrisati.
Ako su neke stavke
ke prethodno bile ručno povezane, one će ostati nedirnute.
Ručno povezivanje
Postavljanjem na stavku izvoda, klikom na desnu tipku miša, prikazati će se kratki izbornik na kojem
treba odabrati opciju Poveži.. Otvoriti će se forma Povezivanja.
21
Odabir stavaka za povezivanje
U zaglavlju stavke se prikažu podaci prethodno prikazani na gridu, te podaci uneseni kroz grid:
- Partner
- Tip dokumenta
Ti se podaci mogu promjeniti na ovoj formi ako je to potrebno, iako je izvod u statusu 1 – potvrñeno.
U dijelu forme Nepovezano se traže otvorene stavke, tako da se u polju Konto upiše financijski
konto na kojem se knjižene otvorene stavke. U polju Posl.jedinica se može upisati poslovna jedinica
čije otvorene stavke želite povezati. Ako se ostavi polje Posl.jedinica prazno,
prazno, klikom na gumb Traži
program će prikazati otvorene stavke u donjem djelu forme.
22
Klikom u polje Odabrano,, automatski se ažurira polje Povezano i Preostalo za povezivanje.
povezivanje U
koloni Iznos zatvaranja se prikaže odabrani iznos. U polju Iznos zatvaranja se može ručno upisati
iznos koji se želi zatvoriti, koji može biti manji ili jednak iznosu odabranog računa.
Klikom na gumb Spremi,, maknuti će se otvorene stavke sa forme Nepovezano,, te će se popuniti
Specifikacija sa povezanim stavkama, čime se na stavki
stavki u gridu popuni kolona Povezani iznos.
23
Nakon što je stavka povezana, može se preći na slijedeću stavku klikom na prvu strelicu s desne
strane. Povratak na prethodni redak se radi klikom na prvu strelicu s lijeve strane. Na prvu stavku
izvoda se može
že postaviti klikom na prvu lijevu strelicu, a na zadnju stavku izvoda klikom na zadnju
stavku izvoda.
Brisanje specifikacije virmana
Specifikacija se može obrisati klikom na redak specifikacije, te klikom na tipku Delete.
Delete Automatski će
se ažurirati iznos Povezano i iznos Preostalo za povezati.. Obrisana stavka će se ponovno prikazati
u prikazu otvorenih stavaka (tab Nepovezano).
Kontiranje (nepovezanih virmana)
Ako je na virmanu (stavki) odabran tip dokumenta S PRAZNOM SHEMOM KNJIŽENJA ZA ..., onda se
za taj virman radi kontiranje stavke.
Ovaj tip dokumenta se koristi kada stavku knjiženja treba rasknjižiti:
- na više raznih konta,
- na isti konto, ali na različite poslovne jedinice
- na više konta i više partnera
- ....
Obavezni podaci za unos su:
- Atribut knjiženja
- Iznos u valuti
- Financijski konto
- Poslovna jedinica
- Partner
- Lokacija partnera
U donjem djelu forme u polju Atribut knjiženja treba odabrati atribut IZNOS ISPLATE/UPLATE.
U polje Potražuje u valuti se ukuca iznos (ako se rasknjižava UPLATA DOMICILNA),
DOMICILNA), a polje Duguje
u valuti mora biti jednako 0.
24
U polje Duguje u valuti se ukuca iznos (ako se rasknjižava ISPLATA DOMICILNA) , a polje
Potražuje u valuti mora biti jednako 0.
U poljima Broj dokumenta, Broj dokumenta 2, Broj dokumenta 3 i Opis se može upisati
u
tekstualni podatak, koji će se knjiženjem prikazati na stavkama temeljnice.
U polju Konto se ukuca financijski konto upisom u polje Šifra konta ili klikom na gumb za Pretragu...
U polju Poslovna jedinica se ukuca u polje Šifra , šifra poslovne jedinice
jedinice ili se ista pronañe klikom na
gumb za pretragu.
Ako je na gridu u stavkama izvoda bio upisan podatak o partneru, taj će se podatak prikazati u koloni
Partner i u koloni Lokacija partnera.
partnera
Podatak o partneru i lokaciji partnera se može promjeniti ako
ako se stavka rasknjižava na više raznih
partnera.
25
Klikom na Spremi se spremi uneseno knjiženje, čime se na stavki u gridu popuni kolona Knjiženi
iznos.
Klikom na Tab Rekapitulacija će se prikazati ručno kontiranje, pa se isto može provjeriti na ovoj
ovo
formi.
Primjer kontiranja izlaznog virmana (isplate domicilne) s tipom dokumenta S PRAZNOM SHEMOM
KNJIŽENJA ZA IDM.
26
Akcija Poveži (1>2)
Nakon što su stavke obrañene (maksimalno povezane, iskontirane) pokreće se akcija Poveži (1>2).
27
Pokretanjem ove akcije program napravi potvrdu ručnih i simuliranih povezivanja, nakon čega izvod
promjeni status u 2 – Povezano.
Povezano
Kretanjem po stavkama izvoda u dijelu forme Povezivanje, se za svaku stavku mogu vidjeti povezani
računi.
Akcija Ispravi (2>1)
Izvod u statusu 2-Povezano se može vratiti u prethodne statuse, pokretanjem Akcije ispravi (2>1),
nakon čega Izvod dobije status 1-potvrñeno,
1
, u kojem je moguće raditi korekciju povezivanih
stavaka.
Izvod se dalje može vratiti u status 0, pokretanjem akcije ispravi (1>0). Vraćanjem izvoda u
prethodne statuse se ne brišu ručna povezivanja, kao niti kontiranja.
Simulacija knjiženja
Pokretanjem akcije Simulacija knjiženja na izvodu se odsimulira knjiženje, prema upisanim
tipovima dokumenata na stavkama i izrañenim shemama
shemama knjiženja za te tipove dokumenata.
Pri tome program pokušava proknjižiti svaku stavku izvoda. U slučaju da se neka stavka ne može
proknjižiti program vraća informaciju na formi Simulacija knjiženja:: Broj stavke, te opis problema.
-
Ako postoje stavke izvoda
zvoda na kojima nije moguće povezati otvorene račune, pa program ne
može dohvatiti poslovnu jedinicu sa računa, program prikaže obavijest: Za objekt POSLOVNA
JEDINICA i proces KNJIŽENJE na kontu ... vrijednost mora biti zadana! na njima program
neće moći odraditi
draditi knjiženje, dok se ne upiše poslovna jedinica na koju će se knjižiti
nepovezana uplata. Poslovna jedinica se može ažurirati dok je izvod u statusu 2-povezano.
2
28
-
U slučaju da je stavka izvoda kontirana, te je na njoj naknadno promjenjen tip dokumenta iz
tipa S PRAZNOM SHEMOM KNJIŽENJA ... u neki drugi tip dokumenta, program će vratiti
poruku : ... knjiženje ne saldira za iznos.. . U tom slučaju je potrebno ili vratiti tip dokumenta
S PRAZNOM SHEMOM KNJIŽENJA ili obrisati ručno kontiranje (forma Povezivanje,
Povez
tab
Rekapitulacija).
kniž
stavaka-virmana
virmana na izvodu po
Klikom na tab Rekapitulacije se može provjeriti rekapitulacija kniženja
financijskim kontima, poslovnim jedinicama, partnerima, broju dokumenta.
dokumenta
29
Akcija Knjiži (2>3)
Ako je simulirano knjiženje
nje ispravno, pokreće se akcija Knjiži (2>3).
U slučaju da sve stavke izvoda nisu proknjižene, a to se dešava ako je na stavci odabran tip
dokumenta za koji ne postoji izrañena shema knjiženja, program će prikazati poruku s greškom: Iznos
na kontu izvoda po
o stavkama ne odgovara iznosima uplate/isplate na zaglavlju!
Ako je simulacija knjiženja uspješno obavljena te je svaka stavka izvoda proknjižena formira se Nalog
za knjiženje,, te se isti automatski prenese i proknjiži u Glavnoj knjizi.
30
U kolonama Nalog- broj naloga i Status naloga se vidi urudžbeni broj naloga--temeljnice s kojom
je izvod proknjižen u Glavnu knjigu. Proknjiženi nalog se može isprintati u Financijama >Glavna knjiga
>Nalozi za knjiženje.. Klikom na Pretragu otvori se pretražna forma na kojoj
joj se u polju Broj naloga
upiše broj izvoda.
Klikom na Prihvati program
m će prikazati na ekranu temeljnicu izvoda. Klikom na Izvješća >Nalog
>
za
knjiženje se izlista temeljnica izvoda.
31
Download

UPUTE ZA RAD S UPUTE ZA RAD SA IZVODIMA