Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini
Franca Lehara 5, pošt. fah 61, 71001 Sarajevo
Tel/fax: 033.226.383, e-mail: [email protected], web: www.arabih.net
ID broj: 4200674380007, Račun: 3389002206120771 kod Unicredit Bank d.d. Sarajevo
Broj: UO-02/11
Sarajevo, 1. Februar 2011.godine
Po izvršenim konsultacijama, Upravni Odbor ARA BiH na sjednici 01.02.2011.godine u Sarajevu donio
je:
ODLUKU O VISINI KOTIZACIJE ZA 2011.GODINU
U skladu sa Statutom ARA BiH namjena kotizacije je finansiranje zajedničkih potreba članova ARA u
Bosni i Hercegovini i plaća se jednom godišnje unaprijed, zaključno sa 31.martom/ožujkom tekuće
godine. Po isteku tog roka smatra se da članovi koji nisu izmirili svoje obaveze svojevoljno napuštaju
organizaciju, čime gube sva prava člana organizacije.
Odluka podrazumijeva sljedeće modele plaćanja kotizacije:
Naziv modela
Korisnici
Opis usluga ARA BiH
1.


A-Direktni
članovi



Radio klubovi
Kantonalne/županijske i
regionalne organizacije
Pojedinci direktni članovi
ARABiH
Ostala fizička i pravna lica
Strani državljani
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
B-Članovi

radio klubova
OPERATORI
Operatori svih klasa i SWL
radioamateri članovi radio
kluba učlanjenenog u
ARABiH po modelu A
2.
3.
4.
5.
6.
7.

C-Članovi
radio klubova
NEOPERATORI
D-Počasni
članovi (*6)

Članovi radio kluba
učlanjenog u ARABiH po
modelu A, koji nisu nosioci
radio-operatorske niti SWL
licence (npr. goniometristi ,
konstruktorii sl.)
Pojedinci dobitnici povelje
Počasnog člana ARABiH
1.
Administrativne i savjetodavne usluge stručne
službe (*1)
Podmirenje članskih obaveza prema IARU (*2)
Besplatno korištenje QSL servisa u dolazuneograničeno
Korištenje QSL servisa u odlazu (besplatno do 1
kg) (*3)
E-mail adresa: [email protected] (*4)
Elektronsko Glasilo ARABiH prema dinamici
izlaženja (*5)
Dostava dolaznih QSL karata na kućnu adresu
Administrativne i savjetodavne usluge stručne
službe (*1)
Podmirenje članskih obaveza prema IARU (*2)
Besplatno korištenje QSL servisa u dolazuneograničeno
Korištenje QSL servisa u odlazu (besplatno do 1
kg) (*3)
E-mail adresa: [email protected] (*4)
Elektronsko glasilo ARABiH prema dinamici
izlaženja (*5)
Dostava dolaznih QSL karata na adresu
kolektivnog člana po modelu A
Administrativne i savjetodavne usluge stručne
službe (*1)
Kao kod modela A
Licima bez stalnih prihoda koja pristupaju članstvu po modelu
"B"odobrava se popust na visinu naknade od 50 %.
Visina
naknade
40 KM
20 KM
5 KM
0 KM
2/3
Pojašnjenja uz kolonu Opis usluga ARA BiH:
Administrativne i savjetodavne usluge su u načelu besplatne, osim onih koje su i za ARA BiH
trošak.
(*1)
Posebnom odlukom UO ARA BiH će propisivati visinu naknada i cijenu eventualnih novih
usluga koje bi se tokom rada mogle pojaviti.
(*2)
Za svakog aktivnog člana asocijacija, koja je učlanjena u IARU plaća kotizaciju koja se
odreĎuje na godišnjem nivou (1,80 CHF/članu za godinu 2011.).
(*3)
U članarinu je uračunat:


prijem neograničenog broja QSL karata na jedan pozivni znak člana
slanje do 1 kg QSL karata na jedan pozivni znak člana. Količine preko 1 kg
naplaćivaće se prema važećoj tarifi QSL servisa, koja sada iznosi 17 KM/kg

Ovo pravo ne uključuje prijem i/ili predaju QSL karata za druge korisnike (tzv. "via")
za koje je član ARABiH QSL manager ili oglašeni posrednik.
Ovo pravo ostvaruje se samo i isključivo preko Kancelarije ARA BiH, gdje će karte biti
vagane i proslijeĎene QSL Servisu, pa svaki drugi oblik prometa QSL karata ima
karakter direktnog odnosa sa QSL Servisom.
Ovo pravo člana je individualno i nije prenosivo na druga lica.


(*4)
Svaki član ARA BiH može, na vlastiti zahtjev upućen Kancelariji, tražiti otvaranje e-mail
adrese na domeni arabih.net i to:
 u obliku [email protected] (npr. [email protected]) ili
 u obliku [email protected] (npr. [email protected])
(*5)
Elektrosko glasilo ARABiH dostavlja se svima u obliku Biltena putem e-mail-a.
(*6)
Odlukom Skupštine ARABiH Počasni članovi organizacije osloboĎeni su plaćanja članarine.
Kancelarija automatski zavodi Počasne članove ARABiH u Registar članstva za tekuću
godinu.
UPLATE

Uplatu po modelu „A“ moguće je izvršiti preko Ž-R ARA BiH ili na blagajni ARABiH. Član po
ovom modelu uz kopiju uplatnice dostavlja i Obrazac 'ARA_ČLAN_A'.

Uplate po modelima „B“ i “C“ (klupski modeli) vrši matični Radio klub nakon vlastite registracije
ili istovremeno sa vlastitom registracijom po modelu „A“ na način da Kancelariji ARABiH
dostavi ovjeren spisak svojih članova na Obrascima 'ARA_ČLAN_B' i 'ARA_ČLAN_C', kao i
kopiju zbirne uplate za to članstvo na Ž-R ARA BiH. Uz priložen ovjeren spisak zastupnik
radio kluba može izvršiti uplatu i na blagajni ARA BiH. Pojedinačne uplate po osnovu klupskog
modela i van gore opisane procedure nisu moguće.
Za uplate izvršene preko Ž-R ili na blagajni ARABiH izdaje se zakonski obavezan račun.
Uplate na Ž-R ARA BiH vršiti preko:
UNICREDIT BANK d.d. Sarajevo
Za uplate iz BiH:
3389002206120771
Za uplate iz inostranstva:
BA39 3389002206120771, SWIFT: UNCRBA22
ARABIH, Franca Lehara 5, pošt. fah 61, 71001 Sarajevo
Tel/fax: 033.226.383, e-mail: [email protected], web: www.arabih.net
ID broj: 4200674380007, Račun: 3389002206120771 kod Unicredit Bank d.d. Sarajevo
3/3
Na opštoj uplatnici (virmanu) upisuju se podaci kako slijedi:
Model "A"
Uplatio je:
ID broj, naziv, adresa sjedišta (za pravna lica) ili
JMBG broj, ime i prezime, adresa stanovanja (za fizička lica lica)
Svrha doznake:
Kotizacija po modelu 'A' za 2011.godinu"
Primalac/Primatelj:
Asocijacija Radio Amatera u BiH
P.O.Box 61
BIH-71122 Sarajevo
Račun primaoca/
Primatelja:
3389002206120771
MODELI "B" i "C"
Uplatio je:
pravno lice)
ID broj, naziv, adresa sjedišta
Svrha doznake:
Kotizacija članova udruženja ('B'/'C') za 2011.godinu"
Primalac/Primatelj:
Asocijacija Radio Amatera u BiH
P.O.Box 61
BIH-71122 Sarajevo
Račun primaloca/
Primatelja:
(kolektivni član po modelu "A",
3389002206120771
Kopiju uplatnice i prateću dokumentaciju (obrasci ARA_ČLAN_A/B/C) proslijediti poštom na adresu
ARABiH:
Asocijacija Radio Amatera u BiH
P.O.Box 61
BIH-71122 Sarajevo
za UO ARABiH
Daniel Horvat, E73M
Predsjednik ARABiH
ARABIH, Franca Lehara 5, pošt. fah 61, 71001 Sarajevo
Tel/fax: 033.226.383, e-mail: [email protected], web: www.arabih.net
ID broj: 4200674380007, Račun: 3389002206120771 kod Unicredit Bank d.d. Sarajevo
Download

Asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini