KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
Godišnji izveštaj - konsolidovani
KOMPANIJA PROGRES AD U RESTRUKTURIRANJU
ZA 2011 GODINU
Beograd, juli 2012.
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
U skladu sa članom 50. i 51. Zakona o tržištu kapitala (“Službeni glasnik RS”
broj 31/2011) i članom 3. Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja
godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (“Službeni
glasnik RS” broj 14/2012), Kompanija “Progres” a.d. u restrukturiranju
iz Beograda, matični broj: 07034245 objavljuje:
GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2011 GODINU
-
Konsolidovani -
SADRŽAJ
1. KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KOMPANIJE “PROGRES”
A.D. U RESTRUKTURIRANJU ZA 2011 GODINU
( Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o
promenama na kapitalu, Statistički aneks, Napomene uz finansijske
izveštaje)
2. KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O REVIZIJI (u celini)
3. KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DUŠTVA O USVAJANJU
KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA * (Napomena)
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
1. KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI KOMPANIJE “PROGRES”
A.D. U RESTRUKTURIRANJU ZA 2011 GODINU
( Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o
promenama na kapitalu, Statistički aneks, Napomene uz finansijske
izveštaje)
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
"PROGRES"
KOMPANIJA ZA SPOLJNO TRGOVINSKI I
UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE
AD U RESTZRUKTURIRANJU, Beograd
NAPOMENE UZ KONSOLIDOVANE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
ZA 2011. GODINU
Beograd, april 2012. godine
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
S A D R Ž A J
Strana
Finansijski izveštaji:
Bilans uspeha
3
Bilans stanja
4
Izveštaj o tokovima gotovine
5
Statistički anex
6-7
Izveštaj o promenama na kapitalu
Napomene uz finansijske izveštaje
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
8
9– 27
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
BILANS USPEHA
Napo
mene
3.1.,7.
POSLOVNI PRIHODI
2011
2010
168.663
150.358
314.333
292.705
190
360
18.115
21.268
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Ostali poslovni prihodi
(359.797)
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada, nakn.i ostali lič.
rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
3.1.,8.
(99.590)
(12.976)
(68.241)
(1.154.840)
(210.135)
(22.234)
(365.478)
(76.870)
(102.120)
(79.554)
(477.439)
(191.134)
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)
(840.507)
FINANSIJSKI PRIHODI
3.2.,9.
FINANSIJSKI RASHODI
3.2.,3.3.,10.
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
11.
12.
DOBITAK/(GUBITAK) IZ
RED.POSLOV. POSLOVANJA
DOBITAK/(GUBITAK) PRE
OPOREZIV.
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
13.
NETO DOBITAK/(GUBITAK)
14.
51.293
385.071
(220.546)
(253.383)
21.528
(1.281.675)
437.227
(16.781)
(1.620.534)
(288.373)
(1.620.534)
(288.373)
(7.585)
(298)
(14.362)
(1.628.119)
(303.033)
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
BILANS STANJA
Napomene
I. STALNA IMOVINA
1.Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja
2. Nekretnine, postrojenja, oprema
Nekretnine, postrojenja, oprema
3. Dugoročni finansisjki plasmani
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
II. OBRTNA IMOVINA
1. Zalihe
2. Kratkoročna potraživanja,plasmani i
gotovina
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na
dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
PDV i aktivna vremenska razgraničenja
III. POSLOVNA IMOVINA (I+II)
UKUPNA AKTIVA
VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA
I. KAPITAL
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Nerealizovani dobici po osnovu HOV
Nerealizovani gubici od HOV
Neraspoređeni dobitak
Gubitak
II. DUGOROČNA REZER. I OBAVEZE
1. Dugoročna rezervisanja
2. Dugoročne obaveze
Dugoročni krediti
2. Kratkoročne obaveze
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze za PDV i ostale javne prihode
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
3. Odložene poreske obaveze
UKUPNA PASIVA
VANBILANSNA PASIVA
3.6.,3.8
15.
16.
17.
18.
22.
19.
20.
20.1.
3.12.,21.
22.
2011
2010
4.340.305
4.421.045
4.233.529
4.233.529
106.776
18.861
87.915
4.307.827
4.307.827
113.218
24.404
88.814
538.940
68.535
1.611.482
95.948
470.405
262.281
98
1.515.534
778.237
90
182.009
16.356
9.661
4.879.245
4.879.245
91.407
692.501
32.443
12.263
6.032.527
6.032.527
120.252
3.426.243
3.717.832
490.613
948.554
3.595
(21.866)
218.667
(1.931.152)
1.308.441
1.308.441
4.624.447
3.772.116
485
948.554
3.532
(15.875)
218.668
(303.033)
1.271.103
1.271.103
9.890
1.010.852
73.560
140.738
36.063
136.977
6.032.257
120.252
1.277.772
248
30.421
144.561
4.879.245
91.407
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
I. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH
AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih
aktivnosti
II. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Prodaja akcija i udela
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme
Ostali finansijski plasmani
Primljene kamate
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Kupovina akcija i udela
Kupovina nemat. ulaganja, nekretnina, postr. i
opreme
Ostali finansijski plasmani
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti
investir.
III. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto odlivi)
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti
finansiranja
IV. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
V. SVEGA (ODLIVI) GOTOVINE
VI. UKUPAN NETO PRILIV/(ODLIV)
GOTOVINE
VII. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
VIII. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG
PERIODA
2011
2010
204.591
188.844
15.747
(268.857)
(195.509)
(68.241)
(1.175)
(3.932)
(64.266)
1.719.458
573.472
15
1.145.971
(833.710)
(458.962)
(351.805)
(17.336)
(4.300)
(1.307)
885.748
58.744
58.744
-
14.692
14.692
(809.945)
-
58.744
(809.945)
(795.253)
-
(126.559)
(126.559)
(126.559)
263.335 1.734.150
(268.857) (1.770.214
(5.522)
(36.064)
32.443
2.633
712
11.277
16.356
138.039
72.165
32.443
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
STATISTIČKI ANEKS ZA 2011. godinu
I
OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU
OPIS
2010
2010
12
2
4
12
2
1
33
183
Broj meseci poslovanja (od 1 do 12)
Oznaka za veličinu (od 1 do 3)
Oznaka za vlasništvo (od 1 do 5)
Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu
Pros. broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA,
OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA
II
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA,
POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA
OPIS
1. Nematerijalna ulaganja
Stanje na početku godine
Povećanja (nab.) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
2. Nekretnine, postrojenja i oprema
Stanje na početku godine
Povećanja (nabav.) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Revalorizacija
Stanje na kraju godine:
BRUTO
ISPRAVKA
NETO
-
XXXXX
XXXXX
-
-
6.460.136
4.238
78.536
6.385.838
2.152.309
XXXXX
XXXXX
4.307.827
4.238
78.536
4.233.529
2.152.309
III STRUKTURA ZALIHA
OPIS
Zalihe materijala
Roba
Dati avansi
Svega:
2011
2010
4.620
30.429
33.486
68.535
4.499
30.857
60.592
95.948
2011
2010
3.671.410
46.422
3.717.832
3.725.777
46.339
3.772.116
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
OPIS
Akcijski kapital
Ostali osnovni kapital
Svega:
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
OPIS
1.Obične akcije
1.1.Broj običnih akcija
Nominalna vrednost običnih akcija-ukupno
2011
2010
6.119.016
3.671.410
5.392.750
3.725.777
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
S v e g a - nominalna vrednost akcija :
3.671.410
3.725.777
2011
2010
208.792
482.600
640
22.794
252.401
21.775
130.052
510.343
48.194
484.401
127.958
3.354
19.219
5.916
8.205
23.462
1.029.939
30.365
1.422
37.142
1.389.096
2011
11.263
31.021
5.917
19.550
7.652
4.101
35.168
13.475
13.475
1
76.870
5.388
557
135
46.573
148.992
148.992
569.130
2010
15.309
173.743
30.426
4.035
6.443
150.831
408.681
79.345
6.226
3.787
1.179
33.072
21.428
21.428
10.471
966.404
VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
OPIS
Potraživanja po osnovu prodaje
Obaveze iz poslovanja
Potraživanja u toku god. Od druš. za osiguranje za štete
PDV-prethodni porez (godišnji iznos po por. Prijavama)
Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez poč.stanja)
Obaveze za neto zarade i naknade (potraž.prom.bez ps)
Obaveze za porez na zarade i naknade na teret
zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na
teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima
Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Svega:
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
OPIS
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
Troškovi poreza i dopr. na zarade i na teret poslodavca
Troškovi naknada fizičkom licima (bruto) po ugovoru
Troškovi naknadačlanovima UO i NO
Ostali lični rashodi i naknade
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi zakupnina
Troškovi zakupnina zemljišta
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi amortizacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi članarina
Troškovi poreza
Rashodi kamata
Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
Svega:
VIII DRUGI PRIHODI
Prihodi
Prihodi
Prihodi
Prihodi
Prihodi
od
od
po
od
od
OPIS
prodaje robe
premija
osnovu uslovljenih donacija
kamata
kamata po računima i depozitima banaka
Svega:
2011
105.526
15.777
15.777
2010
123.822
561
133
133
137.080
124.649
-
IX OSTALI PODACI
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
OPIS
Obračunate carine i druge uvozne dažbine
Svega:
2011
2010
61
61
-
-
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Osnovni
kapital
Ostali
kapital
Stanje
44.755
01.01.
2010.
3.725.777
Povećanje
1.584
(Smanjenje)
Stanje
46.339
31.12.2010. 3.725.777
Stanje
46.339
01.01.
2011.
3.725.777
83
Povećanje
435.760
(Smanjenje)
Stanje 31.
12. 2011.
(490.127)
-
Rezerve
iz dobiti
Revalor.
rezerve
Nerasp.
Dobitak
1.060.410
485
485
485
490.128
-
46.422
3.671.410
Nereal.Nereal.
Dobici Gub.
HOV HOV
1.481 (15.558)
- 2.051
( 317)
4.006
(111.856)
948.554
218.668
3.532 (15.875)
948.554
218.668
3.532
63
948.554
490.613
214.662
3.595
Ukupno
Gubitak
(303.033)
(303.033)
5.032.012
295.70
(111.856)
4.624.447
(303.033)
(15.875)
4.624.447
(5.991)
-
(1.628.119)
(708.076)
-
(1)
-
(490.128)
218.667 (1.931.152)
(21.866)
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
3.426.243
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
1. OPŠTI PODACI I DELATNOST
Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje “PROGRES”
A.D.u restrukturiranju,(u daljem tekstu: Kompanija “PROGRES” A.D.u restr.,) posluje od
1952. godine.
Osnovna delatnost Kompanija “PROGRES” A.D.u restr., je trgovina metalima i nemetalima,
hemijskim i poljoprivrednim proizvodima, kao i drugim robama i uslugama na domaćem i
inostranom tržištu.
Kompanija “PROGRES” A.D., je upisana u registar Trgovinskog suda u Beogradu, Rešenjem
br. VIII. FI.12784­/01 od 11.04.2002. godine. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, br.
FI.10410­/04 od 12.10.2004. upisano je proširenje delatnosti.
Kompanija “PROGRES” A.D., je upisana u Registar Agencije za privredne registre u
Beogradu, Rešenjem broj BD.38062/2005. dana 24.06.2005. godine.
Sedište Kompanije “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je u Beogradu, Zmaj Jovina 8-10.
Matični broj Kompanije “PROGRES” A.D. u restrukturiranju, je 07034245.
PIB Kompanije “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je 100002604.
Direktor Kompanije “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je Živko Radanović.
KOMPANIJA „PROGRES“ AD u restruktur. (u organizacionom smislu) je izvršila povezivanje
matičnog sa zavisnim društvima, što je upisano kod Trgovinskog suda u Beogradu
Rešenjem XII-Fi BR. 10129/03, od 26.09.2003. godine i to sledećih Društava:
•
•
•
Kompanija „PROGRES“ AD u restruktur., Beograd, Zmaj Jovina 8-10, matično društvo;
„PROGRES AUTOKUĆA DOO, Beograd, Pančevački put 47,zavisno društvo;
„PROGRES INTERAGRAR“ DOO, Beograd, Zmaj Jovina 8-10, zavisno društvo;
•
„PROGRES“ AD u restrukturiranju, Beograd, Zmaj Jovina 8-10, kao matično društvo
učestvuje u kapitalu zavisnih društava sa 100%.
Na dan 31.12.2011. godine Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, konsolidovano
je imalo prosečno zaposlenih 33 radnika (2009. godine 183 zaposlena).
Kompanija „Progres” AD u restrukturiranju, je upisana u Registar privrednih subjekata
Agencije za privredne registre u Beogradu, Rešenjem broj BD 151436/2011 dana
9.12.2011., čime se Registar privrednih subjekata upisuje Odluka Agencije za privatizaciju
broj 10-5346/11-316/04 od 05.12.2011.godine kojim se pokreće restrukturiranje subjekta
privatizacije tj Kompanije „Progres” AD, Beograd.
Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju, svoje poslovanje obavlja preko računa kod
sledećih banaka:
Naziv banke
Privredna banka a.d, Beograd
Poštanska štedionica a.d, Beograd
Credy Banka a.d, Kragujevac
LHB banka, a.d.,Beograd
Broj tekućeg računa
255-0017020101000-41
200-2227540101000-77
150-17150-98
260-196010036640-72
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
Dunav banka
•
360-2385-23
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA,
KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA
2.1.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Matično društvo Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je sastavilo konsolidovane
finansijske izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da
finansijski izveštaji budu pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima
finansijskog izveštavanja (MSFI) kao i pratećom računovodstvenom regulativom
Ministarstva finansija Republike Srbije.
Konsolidovani finansijski izveštaji su prikazani u formatu koji je propisan Pravilnikom o
obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i
preduzetnike i Pravilnikom o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za
preduzeća, zadruge i preduzetnike.
Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova
modifikovanom za revalorizaciju zemljišta i građevinskih objekata, finansijskih ulaganja
raspoloživih za prodaju i finansijskih sredstava i obaveza po fer vrednosti koje su uključene
kroz bilans uspeha.
2.2.
Uporedni podaci
Uporedne podatke čine Konsolidovani finansijski izveštaji koje je Društvo sačinilo sa stanjem
na dan 31. decembra 2010. godine.
2.3.
Koncept nastavka poslovanja
Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja
koji podrazumeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
2.4. PRERAČUNAVANJE STRANIH VALUTA
(a)
Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), tojest
u funkcionalnoj valuti Republike Srbije.
Devizni kursevi valuta na dan 31.decembra iznose:
(b)
2010
2011
1 EUR
=
105,4982
104,6409
1 USD
=
79,2802
80,8662
1 CHF
=
84,6554
85,9121
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih
kurseva važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
takvih transakcija i iz preračunamonetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim
valutama na kraju godine, priznaju se u bilansu uspeha.
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje
su klasifikovane kao hartije od vrednosti namenjene prodaji se tretiraju kao kursne razlike po
osnovu promena u amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u
knjigovodstvenoj vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike se priznaju u bilansu uspeha,
a ostale promene u knjigovodstvenoj vrednosti se iskazuju u okviru kapitala.
Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili
dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i
obavezama, kao što su vlasničke hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz
bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti.
Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima, kao što su vlasničke hartije od
vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju, uključuju se u
revalorizacione rezerve.
•
OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja konslolidovanih
finansijskih izveštaja za 2011. godinu su računovodstvene politike Matičnog društva, kome
su povereni poslovi knjigovodstveno – finansijskih poslova i finansijskih izveštaja.
3.1
Poslovni prihodi i rashodi
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaje, poreze i
druge dažbine. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči kupcu, odnosno kada svi
rizici po osnovu isporučene robe pređu na kupca.
Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem
vremenskom periodu, prihodi se priznaju srazmerno stepenu dovršenosti posla.
Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa
smanjenjem sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da
priznavanje rashoda nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem
sredstava.
3.2.
Preračunavanje deviznih iznosa
Poslovne promene nastale u stranoj valuti se preračunavaju u dinare po srednjem kursu
utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan poslovne promene.
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunavaju se u
dinare po srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na
dan bilansa stanja.
Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastale prilikom preračuna poslovnih transakcija u
stranoj valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene
su u korist ili na teret bilansa uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.
3.3.
Prihodi i rashodi po osnovu kamata
Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunavaju se po načelu uzročnosti prihoda i rashoda
primenom ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od
zateznih kamata na zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne
kamate.
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda
perioda na koji se odnose.
3.4.
Troškovi održavanja i opravki
Troškovi održavanja i opravki nekretnina, postrojenja i opreme pokrivaju se iz prihoda
obračunskog perioda u kome su nastali.
3.5.
Ispravka vrednosti nenaplativih potraživanja
Ispravka vrednosti potraživanja se vrši na osnovu odredaba
računovodstvenim politikama, od 29.01.2007. godine.
3.6.
Pravilnika o računovodstvu i
Nekretnine, postrojenja, oprema
Nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 1. januara 2004.
godine iskazana po procenjenoj vrednosti koja je utvrđena na dan 01.01.2004. godine. Tako
utvrđena vrednost je na dan 1. januara 2004. godine preuzeta kao zatečena nabavna
vrednost umanjena za ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.
Sve nabavke opreme u toku 2010. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti. Nabavna
vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja
i oprema.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema mere se po nabavnoj
vrednosti ili ceni koštanja umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu
amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu obezvređenja. ILI: Nakon početnog
priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema mere se po revalorizovanom iznosu, koji
izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, koji je umanjen za ukupan iznos
ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu
gubitaka zbog obezvređenja.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena
pojedinačna vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima. Ukoliko se jedno
osnovno sredstvo sastoji od više komponenti koje imaju različit korisni vek upotrebe, tada
se te komponente računovodstveno tretiraju kao posebne stavke osnovnih sredstava.
Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog
perioda u kome su nastali.
3.7.
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri
početnom merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu
koštanja. Zavisni troškovi uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju
u stanje funkcionalne pripravnosti tih sredstava.
Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja mere se po nabavnoj vrednosti ili ceni
koštanja umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan
iznos ispravki vrednosti po osnovu obezvređenja. ILI: Nakon početnog priznavanja,
nematerijalna ulaganja mere se po revalorizovanom iznosu koji izražava njihovu poštenu
vrednost na dan revalorizacije koji je umanjen za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu
amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
3.8.
Amortizacija
Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i
opreme i nematerijalnih ulaganja, primenom sledećih godišnjih stopa amortizacije s ciljem
da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog veka upotrebe:
Nekretnine
Oprema, automobili, vozila
Nematerijalna ulaganja
Kоrisni vеk traјanja
(gоdina)
10 do 80
4 do 20
5
Stоpa
amоrtizaciје
1,33-10%
5-10%
20%
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje
kada se ova sredstva stave u upotrebu. Amortizacione stope se revidiraju svake godine radi
obračuna amortizacije koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i
preostali nameravani vek njihovog korišćenja.
3.9. Investicione nekretnine
Investicione nekretnine inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri
početnom merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu
koštanja. Zavisni troškovi uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju
u stanje funkcionalne pripravnosti tih sredstava.
Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine mere se po njihovoj poštenoj
vrednosti. Dobitak ili gubitak nastao zbog promene njihove poštene vrednosti uključuje se u
neto dobit ili neto gubitak perioda u kojem je nastao.
Naknadni izdaci pripisuju se iskazanom iznosu investicione nekretnine ako je verovatno da
će priliv budućih ekonomskih koristi biti veći od prvobitno procenjenih priliva. Svi ostali
naknadno nastali izdaci priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.
3.10. Zalihe
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja
je niža. Neto prodajna vrednost je cena po kojoj se zalihe mogu prodati u normalnim
uslovima poslovanja nakon umanjenja cene za troškove prodaje.
Vrednost zaliha materijala utvrđuje se metodom prosečne ponderisane cene.
3.11. Dugoročni finansijski plasmani
Društvo klasifikuje svoje finansijske plasmane u sledeće kategorije: finansijski plasmani po
poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva
raspoloživa za prodaju i sredstva koja se drže do roka Klasifikacija zavisi od svrhe za koju
su finansijska sredstva pribavljena. Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih
plasmana u momentu inicijalnog priznavanja, a ponovnu proveru njihove namene vrši na
svaki datum izveštavanja.
•
Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha
Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha su finansijska sredstva koja
su nabavljena i koja se drže prvenstveno radi njihove dalje prodaje u bliskoj budućnosti.
Sredstva u ovoj kategoriji se klasifikuju kao tekuća sredstva.
Ova finansijska sredstva se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti a transakcioni troškovi
se iskazuju na teret bilansa uspeha perioda u kome su nabavljena. Finansijska sredstva po
poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha se nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po poštenoj
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
vrednosti. Sve promene u poštenoj vrednosti ovih instrumenta, uključujući i prihode od
kamata i dividendi, iskazuju se u bilansu uspeha.
Ova finansijska sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog
finansijskog sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim
sredstvom na drugog.
•
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju neizvedena sredstva koja su ili
svrstana u ovu kategoriju ili koja nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju
se u dugoročna sredstva, osim ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od
12 meseci od datuma bilansa stanja.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti
uvećanoj za transakcione troškove. Ova sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na
novčani priliv od tog finansijskog sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od
vlasništva nad tim sredstvom na drugog.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja iskazuju po
poštenoj vrednosti. Promene u poštenoj vrednosti ovih sredstava se iskazuju u okviru
revalorizacionih rezervi kapitala (nerealaizovanih dobitaka i gubitaka), osim trajnih
obezvredjenja i kursnih razlika koji se iskazuju u bilansu uspeha perioda. Kada se prestane
sa priznavanjem ovih sredstava, kumulativni dobici ili gubici se prenose sa kapitala u bilans
uspeha.
Kamate i dividende se iskazuju u bilansu uspeha kada se utvrdi pravo Društva da primi
uplate.
•
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim
ili utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i
u mogućnosti je da drži do njihovog dospeća. Ova sredstva se uključuju u tekuća sredstva,
osim ukoliko su im rokovi dospeća duži od 12 meseci od datuma bilansa stanja u kom
slučaju se klasifikuju kao dugoročna sredstva.
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća inicijalno se priznaju po nabavnoj vrednosti,
koja uključuje i troškove transakcija, a naknadno se mere po amortizovanoj vrednosti
korišćenjem metode efektivne kamatne stope umanjenoj za eventualna trajna
obezvredjenja.
U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do
dospeća, cela kategorija se mora reklasifikovati na finansijska sredstva raspoloživa za
prodaju.
3.12.
Obezvredjenja i nenaplativost finansijskih sredstava
Na svaki datum bilansa stanja utvrdjuje se da li postoji neki objektivan dokaz da je došlo do
trajnog umanjenja vrednosti finansijskog sredstva. Smatra se da je finansijsko sredstvo
obezvredjeno ukoliko objektivni dokazi ukazuju na dogadjaje koji su imali negativan efekat
na procenjeni budući novčani tok tog sredstva. Ne priznaju se umanjenja vrednosti zbog
budućih dogadjaja, bez obzira koliko verovatni bili.
Gubici zbog obezvredjenja finansijskih sredstava se iskazuju na teret bilansa uspeha. Svi
kumulirani gubici finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju koji su prethodno bili
iskazani u okviru kapitala se prenose u bilans uspeha.
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
Ukoliko se u narednim periodima, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja
finansijskih sredstava koja se procenjuju po amortizovanoj vrednosti i dužničkih hartija od
vrednosti raspoloživih za prodaju, utvrde okolnosti koje ukazuju da je njihova poštena
vrednost porasla, tojest da ta sredstva više nisu obezvredjena, ukida se njihova ispravka
vrednosti u korist bilansa uspeha.
Međutim, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja u bilansu uspeha u pogledu
instrumenata kapitala raspoloživih za prodaju, njihova ispravka vrednosti se ne ukida kroz
bilans uspeha već se sva povećanja vrednosti tih sredstava priznaju direktno u korist
revalorizacionih rezervi kapitala.
3.13. Rezervisanja
Troškovi rezervisanja za materijalne troškove nastaju po osnovu dugoročnih rezervisanja za
pokriće troškova i rizika koji proističu iz prethodnog poslovanja a koji će se pojaviti u
narednim godinama.
Dugoročna rezervisanja se naknađuju u celini iz prihoda obračunskog perioda u kome se
vrši rezervisanje. Ukidanje dugoročnih rezervisanja iskazuje se u okviru ostlih prihoda
perioda u kome se ukidanje vrši.
3.14. Zaštita od rizika
U Republici Srbiji ne postoji razvijeno finansijsko tržište finansijskih instrumenata i derivata.
U takvim uslovima Preduzeće delimično štiti potraživanja vezivanjem otplate tih
potraživanja za kurs EUR na dan plaćanja.
3.15. Beneficije za zaposlene
Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i
po tom osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2006. godine.
U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u obavezi da obustavi i uplati, u ime zaposlenih,
doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje socijalna sigurnost zaposlenih a po
stopama propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret poslodavca i doprinosi na
teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose.
Nakon izvršenih uplata doprinosa, Društvo nema daljih zakonskih obaveza u pogledu
budućeg plaćanja doprinosa ukoliko fond nema dovoljno sredstava da isplati sve beneficije
zaposlenima koji su se penzionisali. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu
koji se može refundirati ili u iznosu za koji se može umanjiti buduća obaveza za plaćanje
doprinosa.
3. 16. Odloženi porez na dobit
Odloženi porez na dobit se ukalkulisava u punom iznosu, korišćenjem metode obaveza, za
privremene razlike koje nastanu između poreske osnovice sredstava i obaveza i njihovih
knjigovodstvenih iznosa. Odloženi porez na dobit se odmerava prema poreskim stopama
koje su na snazi do datuma bilansa stanja i za koje se očekuje da će biti primenjene u
periodu u kome će se odložena poreska sredstva realizovati ili odložene poreske obaveze
izmiriti.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje do iznosa za koji je verovatno da će buduća dobit za
oporezivanje biti raspoloživa i da će se privremene razlike izmiriti na teret te dobiti.
3.17. Primanja zaposlenih
•
Obaveze za penzije
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
Kompanija “PROGRES” A.D u restukturiranju., izdvaja doprinose u društvene penzione
fondove na obaveznoj, osnovi. Kada su doprinosi uplaćeni, Matično društvo nema dalju
obavezu plaćanja doprinosa. Doprinosi se priznaju kao troškovi primanja zaposlenih onda
kada dospeju za plaćanje. Više plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji je
moguće refundirati ili u iznosu za koji se smanjuje buduće plaćanje obaveza.
•
Ostala primanja zaposlenih
Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju, obezbeđuje jubilarne nagrade, primanja
nakon penzionisanja i dugoročne invalidnine. Pravo na ove naknade je obično uslovljeno
ostajanjem zaposlenog lica u službi do starosne granice određene za penzionisanje i do
ostvarenja minimalnog radnog staža. Očekivani troškovi za pomenute naknade se
akumuliraju tokom perioda trajanja zaposlenja. Definisana penziona obaveza se procenjuje
na godišnjem nivou od strane nezavisnih, kvalifikovanih aktuara, primenom metode
projektovane kreditne jedinice. Sadašnja vrednost obaveze po osnovu definisanih primanja
utvrđuje se diskontovanjem očekivanih budućih gotovinskih isplata primenom kamatnih
stopa visokokvalitetnih korporativnih obveznica koje su iskazane u valuti u kojoj će obaveze
za penzije biti plaćene i koje imaju rok dospeća koji približno odgovara rokovima dospeća
obaveze za penzije.
•
Otpremnine
Otpremnine se isplaćuju pri raskidu radnog odnosa pre datuma redovnog penzionisanja, ili
kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog odnosa kao višak radne snage u zamenu
za otpremninu. Društvo priznaje otpremninu pri raskidu radnog odnosa kada je evidentno
da će se raskinuti radni odnos sa zaposlenim radnikom, u skladu sa detaljnim zvaničnim
planom, bez mogućnosti odustajanja; ili kada obezbeđuje otpremnine za prestanak radnog
odnosa u nameri da podstakne dobrovoljni raskid radnog odnosa u cilju smanjenja broja
zaposlenih. Otpremnine koje dospevaju u razdoblju dužem od 12 meseci nakon dana bilansa
stanja svode se na sadašnju vrednost.
4.
KLJUČNE RAČUNOVODSTVENE PROCENE I PROSUĐIVANJA
Sastavljanje finansijskih izveštaja u skladu sa MSFI zahteva primenu izvesnih kritičkih
računovodstvenih procena. Ono, takođe, zahteva da Rukovodstvo koristi svoje prosuđivanje
u primeni računovodstvenih politika Društva. Računovodstvene procene i prosuđivanja se
kontinuirano vrednuju a zasnivaju se na istorijskom iskustvu i drugim faktorima koji
uključuju i razumnu procenu budućih događaja koji se, međutim, mogu da se razlikovati od
očekivanih. Oblasti koje zahtevaju procenu većeg stepena ili veće složenosti, odnosno
oblasti u kojima pretpostavke i procene imaju materijalni značaj za finansijske izveštaje, su
niže navedene.
4.1.
Tehnološki vek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme
Rukovodstvo Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, utvrđuje procenjeni korisni vek
upotrebe i pripadajuće troškove amortizacije svojih objekata, postrojenja i opreme. Ova
procena se zasniva na projektovanom životnom ciklusu tih sredstava. Međutim, usled
tehnoloških inovacija i potrebe za održavanjem konkurentnosti, taj ciklus se može znatno
promeniti u odnosu na inicijalne projekcije. Rukovodstvo će povećati troškove amortizacije
ukoliko naknadno proceni da će vek trajanja biti kraći od prethodno procenjenih vekova
upotrebe, ili će otpisati tehnološki zastarela ili ne-konkurentna sredstva koja ne koriste ili
proda.
4.2.
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća
Rukovodstvo koristi prosudjivanja u proceni da li finansijska sredstva mogu biti klasifikovana
kao sredstva koja se drže do roka dospeća, a naročito svoju nameru i sposobnost da zadrže
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
ta sredstva do roka dospeća. Ako Društvo ne uspe da zadrži sredstva do njihovog roka
dospeća, osim u određenim specifičnim okolnostima kada na primer proda beznačajan iznos
sredstva blizu roka dospeća, Društvo će biti u obavezi da celu grupu reklasifikuje kao
raspoloživu za prodaju. U tom slučaju, ulaganja će tada biti odmerena po fer vrednosti a ne
po amortizovanoj vrednosti.
4.3.
Umanjenje vrednosti finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
Društvo se rukovodi smernicama MRS 39 prilikom određivanja vrednosti finansijskih
sredstava raspoloživih za prodaju umanjena. Ovo određivanje zahteva znatno prosuđivanje.
Prilikom prosuđivanja Društvo, pored ostalog, procenjuje: trajanje i obim do kojeg je fer
vrednost ulaganja manja od troška; finansijsko stanje primaoca ulaganja; mogućnosti
okončanja posla u skoroj budućnosti, kao i faktore kao što su profitabilnost industrijske
grane i sektora, tehnološke promene, i tokove gotovine iz poslovanja i finansiranja.
5.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
5.1.
Faktori finansijskog rizika
Poslovanje Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju, je izloženo različitim finansijskim
rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od promena kurseva stranih valuta, rizik od
promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena), kreditni rizik, rizik likvidnosti i
kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Matično društvo je usmerilo na
nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni uticaji
na finansijsko poslovanje svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo u
sklopu politika i identifikuje i procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika ,
koje obuhvataju posebne oblasti kao što su devizni rizik, kamatni rizik, kreditni rizik,
korišćenje izvedenih i neizvedenih finansijskih instrumenata i plasman viška likvidnih
sredstava.
•
Tržišni rizik
•
Rizik promene kursa stranih valuta
Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske transakcije i
priznata sredstva i obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva.
Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju, je izloženo riziku promena kursa stranih
valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR-a. Rizik
proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza.
•
Rizik promena cena
Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je izloženo tržišnom riziku u pogledu
finansijskih instrumenta jer drži hartije od vrednosti namenjene prodaji.
•
Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope
Obzirom da Društvo ima značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi
u velikoj meri su zavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Kompanija “PROGRES”
A.D., od promena fer vrednosti kamatne stope proističe iz obaveza (kredita).
•
Kreditni rizik
Društvo ima utvrđena pravila kojim obezbedjuje da se prodaja obavlja kupcima koji imaju
odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima politike kojima se ograničava izloženost
kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
•
Rizik likvidnosti
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine i
hartija od vrednosti kojima se trguje, kao i obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja
preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.
5.2. Procena fer vrednosti finansijskih instrumenata
Fer vrednost finansijskih instrumenata kojima se trguje na aktivnom tržištu (kao što su
hartije od vrednosti kojima se trguje i hartije od vrednosti raspoložive za prodaju) zasniva
se na kotiranim tržišnim cenama na datum bilansa stanja. Kotirana tržišna cena koja se
koristi za finansijska sredstva Društva predstavlja tekuću cenu ponude. Pretpostavlja se da
nominalna vrednost, umanjena za gubitke zbog umanjenja vrednosti potraživanja i
obaveza, približno odražava njihovu fer vrednost. Fer vrednost finansijskih obaveza za
potrebe obelodanjivanja procenjuje se diskontovanjem budućih ugovornih novčanih tokova
prema trenutnoj tržišnoj kamatnoj stopi koja je Društvu na raspolaganju za potrebe sličnih
finansijskih instrumenata.
6.
POREZI I DOPRINOSI
6.1.
Porez na dobit predstavlja iznos obračunat primenom propisane poreske stope od
10% na iznos dobitka pre oporezivanja, po odbitku efekata stalnih razlika koje propisanu
poresku stopu svode na efektivnu poresku stopu. Konačni iznos obaveza po osnovu poreza
na dobitak utvrđuje se primenom propisane poreske stope na poresku osnovicu utvrđenu u
poreskom bilansu za 2010. godinu.
Zakon o porezu na dobit Republike Srbije ne predviđa da se poreski gubici iz tekućeg
perioda mogu koristiti kao osnov za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim periodima.
Međutim, gubici iz tekućeg perioda iskazani u poreskom bilansu mogu se koristiti za
umanjenje poreske osnovice budućih obračunskih perioda ali ne duže od deset godina.
6.2.
Poreski propisi Republike Srbije priznaju sve pozicije bilansa stanja u iznosima
iskazanim u skladu sa MSFI, osim nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih
ulaganja za koje se troškovi amortizacije priznaju po posebnom obračunu i primenom
drugih amortizacionih stopa.
6.3.
Odloženo poresko sredstvo se priznaje za pokriće prenetih poreskih gubitaka u
iznosu u kome je verovatno da će se odnosna poreska olakšica ostvariti kroz buduće
oporezive dobiti.
6.4.
Poreski propisi Republike Srbije podležu tumačenju od strane poreskih organa.
Poreske prijave i poreske bilanse podnose poreski obveznici svake godine u roku od 10 dana
od poslednjeg dana moguće predaje finansijskih izveštaja nadležnim organima. Otuda,
moguće je da poreski organi prilikom inspekcije utvrde dodatne poreske obaveze.
6.5.
Ostali porezi, doprinosi kao i druge zakonske obaveze, izdvajaju se po propisima
opštine i republike. Oni uključuju porez na dodatu vrednost, porez na imovinu, porez na
prenos apsolutnih prava, troškove doprinosa na teret poslodavca, doprinose za korišćenje
komunalnih dobara i uređenje građevinskog zemljišta, poreze i doprinose za privremene i
povremene poslove, autorske honorare i slično.
Poreski sistem Republike Srbije je u procesu kontinuirane revizije i izmena. Međutim, još
uvek postoje različita tumačenja poreskih propisa. U različitim okolnostima, poreski organi
mogu imati različite pristupe određenim pitanjima i mogu utvrditi dodatne poreske obaveze
zajedno sa naknadnim zateznim kamatama i penalima. U Republici Srbiji poreski period
ostaje otvoren tokom 5 godina. Rukovodstvo Društva smatra da su poreske obaveze
uključene u ove finansijske izveštaje pravilno iskazan.
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
BILANS USPEHA
7. POSLOVNI PRIHODI
Poslovni prihodi
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka
3. Ostali poslovni prihodi
Ukupno (1+2+3)
2011
150.358
190
18.115
168.663
2010
292.705
360
21.268
314.333
Poslovni prihodi
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restruk.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
21.539
147.025
5.111
173.675
(5.012)
168.663
2010
138.764
165.965
19.712
324.441
(10.108)
314.333
2011
99.590
12.976
68.241
76.870
102.120
359.797
2010
210.135
22.234
365.478
79.554
477.439
1.154.840
8. POSLOVNI RASHODI
Poslovni rashodi
1.Nabavna vrednost prodate robe
2.Troškovi materijala
3.Troškovi zarada i naknada zarada
4.Troškovi amortizacije i rezervisanja
5.Ostali poslovni rashodi
Ukupno (1+2+3+4+5)
Poslovni rashodi
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restruk.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
213.017
141.473
10.319
364.809
(5.012)
359.797
2010
875.397
253.090
36.461
1.164.948
(10.108)
1.154.840
8.1. Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednost prodate robe
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restruk.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
2010
476
99.114
99.590
99.590
104.788
92.143
13.204
210.135
210.135
8.2. Troškovi materijala
Troškovi materijala
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restrukturiranju
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
2011
8.313
4.563
100
12.976
2010
9.051
12.924
259
22.234
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
8.3. Troškovi zarada i naknada zarada
Troškovi zarada i naknada
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
46.591
15.107
6.543
68.241
68.241
2010
222.532
121.854
18.092
365.478
365.748
8.4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
2011
75.980
819
71
76.870
2010
77.478
1.986
90
79.554
Interni odnosi
Konsolidovano
76.870
79.554
Ostali poslovni rashodi u
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
2011
81.657
21.870
3.605
107.132
2010
458.548
24.183
4.816
487.547
Interni odnosi
Konsolidovano
(5.012)
102.120
(10.108)
477.439
2011
31.607
13.368
6.318
51.293
51.293
2010
335.325
44.090
5.656
385.071
385.071
8.5. Ostali poslovni rashodi
9. FINANSIJSKI PRIHODI
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
10. FINANSIJSKI RASHODI
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
191.405
23.888
5.253
220.546
220.546
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
2010
208.537
40.869
3.977
253.383
253.383
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
11. OSTALI PRIHODI
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
18.275
2.650
603
21.528
21.528
2010
432.828
4.271
128
437.227
437.227
2011
1.198.834
69.518
13.323
1.281.675
1.281.675
2010
11.410
5.011
360
16.781
16.781
12. OSTALI RASHODI
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
13.
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA/ (GUBITAK PRE OPOREZIVANJA)
Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je u konsolidovanim finansijskim izveštajima
za period 01.01. do 31.12.2011. godine utvrdila gubitak pre oporezivanja po pojedinačnim
finansijskim izveštajima i to:
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
(1.531.835)
(71.836)
(16.863)
(1.620.534)
(1.620.534)
2010
(188.427)
(84.644)
(15.302)
(288.373)
(288.373)
14. NETO DOBITAK/(GUBITAK)
Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je u konsolidovanim finansijskim izveštajima
za period 01.01. do 31.12.2011. godine utvrdila neto gubitak po pojedinačnim finansijskim
izveštajima i to:
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
(1.539.311)
(71.975)
(16.833)
(1.628.119)
(1.628.119)
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
2010
(203.568)
(84.163)
(15.302)
(303.033)
(303.033)
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
BILANS STANJA
15. NEKRETNINE, POSTROJANJA I OPREMA
KOMPANIJA ″PROGRES″ AD u restrukturiranju, je sa stanjem na dan 31.12.2011. godine u
konsolidovanim izveštajima iskazala stanje osnovnih sredstava u iznosu od RSD 4.233.529
hiljada (u 2010. godini RSD 4.307.827 hiljada) i to:
Nematerijalna ulaganja
Nekretnine, postrojenja i oprema
Ukupno
Matično
Društvo
Zavisno
Društvo
Autokuća
Zavisno
Društvo
Interagrar
Konsoli
dovano
4.232.794
4.232.794
691
691
44
44
4.233.529
4.233.529
Ukupna amortizacija za 2011. godinu iznosi RSD 76.870 hiljade.
16. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Dugoročni finansijski plasmani u iznosu od RSD 106.776 hiljada obuhvataju:
- učešća u kapitalu povezanih i drugih pravnih lica u iznosu od RSD 18.861 hiljada i
- ostale dugoročne finansijske plasmane RSD 87.915 hiljada
KOMPANIJA „PROGRES“AD u restrukturiranju, je na dan 31.12.2011.godine u
konsolidovanim izveštajima iskazala stanje dugoročnih finansijskih plasmana u iznosu od
RSD 106.776 hiljada i to:
Matično
Društvo
Učešća u kapitalu
Ostali dugoročni finansijski plasmani
Ukupno
Interni odnosi
Ukupno
97.614
87.915
185.529
(78.753)
106.776
Zavisno
Društvo
Autokuća
Zavisno
Društvo
Interagrar
-
-
Konsoli
Dovano
97.614
87.915
185.529
(78.753)
106.776
Za isti iznos je eliminisan i kapital kod zavisnih društava (veza Napomena br.19. ovog
Izveštaja).
17. ZALIHE
Zalihe i dati avansi sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iznose RSD 68.535 hiljada.
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ AD
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ AD
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
10.666
57.078
791
68.535
68.535
Učešće zaliha u ukupnoj aktivi iznosi 1,59%.
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
2010
19.915
75.615
418
95.948
95.948
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
18. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2011. godine u konslolidovanim izveštajima iznose
RSD 470.405 hiljada (31.12.2009. RSD 1.515.534 hiljada) a čine ih:
-
potraživanja u iznosu od RSD 262.281 hiljadu;
potraživanja za više plaćen porez na dobitak 98 hiljada;
potraživanja po kratkoročnim finansisjkim plasmanima u iznosu od RSD 182.009 hiljade;
gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od RSD 16.356 hiljada i
potraživanja za PDV i AVR u iznosu od RSD 9.661 hiljada.
U okviru potraživanja na interne odnose matičnog i zavisnih društava se odnosi RSD
320.780 hiljada koji su eliminisani iz konsolidovanih izveštaja a kako je dato u sledećoj
tabeli:
Matično
Društvo
Potraživanja
Potraživanja za više pl. porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Potraživanja za PDV i AVR
Ukupno
Interni odnosi
Ukupno
Zavisno
Društvo
Autokuća
Zavisno
Društvo
Interagrar
123.115
96.123
98
409.131
1.215
15.439
630
6.025
3.018
553.710 101.084
(235.217) (1.220)
318.493 99.864
48.982
86.504
287
618
136.391
(84.343)
52.048
Konsoli
Dovano
268.220
98
496.850
16.356
9.661
791.185
(320.780)
470.405
U okviru kratkoročnih potraživanja eliminisana su potraživanja za iznos od RSD 5.939
hiljada i kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od RSD 314.841 hiljada po osnovu
internih odnosa, što ukupno iznosi RSD 320.780 hiljada. (Veza napomena 19.2 Obaveze iz
poslovanja).
19.KAPITAL
Ukupan kapital Kompanije "PROGRES″ AD u restrukturiranju, u konslolidovanim izveštajima
na dan 31.12.2011. godine iznosi RSD hiljada i to:
-
Osnovni kapital RSD 3.796.585 hiljada;
Rezerve RSD 490.613 hiljada;
Revalorizacione rezerve RSD 948.554 hiljada;
Nerealizovani dobici po osnovu HOV RSD 3.595 hiljadu;
Nerealizovani gubici po osnovu HOV od RSD (21.866) hiljade;
neraspoređeni dobitak u iznosu od RSD 218.667 hiljade i
(Gubitak) u iznosu od RSD (1.931.152) hiljada.
Matično
Društvo
Zavisno
Zavisno
Društvo
Društvo
Autokuća Interagrar
3.717.832
78.089
664
490.613
948.554
-
Osnovni kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
Nerealizovani dobici po osnovu HOV
(Nereal. gubici po osnovu HOV)
Neraspoređeni dobitak
(Gubitak)
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
Konsoli
Dovano
3.595
(21.866)
207.730
(1.742.879)
-
-
3.796.585
490.613
948.554
3.595
8.416
(156.138)
3.603.579
(69.633)
2.521
(32.135)
(28.950)
(21.866)
218.667
(1.931.152)
3.504.996
-
(78.089)
(664)
(78.753)
3.603.579 (147.722)
(29.614)
3.426.243
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
Za isti iznos su eliminisani dugoročni finansijski plasmani kod matičnog društva (veza
Napomena br.16. ovog Izveštaja).
20. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od RSD 1.308.441 hiljade (2010. godine RSD
1.271.103 hiljade) obuhvataju:
•
Kratkoročne obaveze u iznosu od RSD 1.308.441 hiljade.
Matično
Društvo
Kratkoročne obaveze
Ukupno
Interni odnosi
Zavisno
Društvo
Autokuća
Zavisno
Društvo
Interagrar
1.234.132
228.874
166.215
1.234.132 228.874 166.215
(-) (207.202) (113.578)
Ukupno 1.234.132
21.672
52.637
Konsoli
Dovano
1.629.221
1.629.221
(320.780)
1.308.441
U okviru obaveza umanjene su kratkoročne obaveze za iznos od RSD 320.780 hiljada po
osnovu internih odnosa.( Veza napomena 18. Potraživanja).
20.1. KRATKOROČNE OBAVEZE
Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je u konsolidovanim finansijskim izveštajima
za 2011. godinu utvrdilo kratkoročne obaveze u ukupnom iznosu od RSD 1.308.441 hiljadu,
a čine ih:
Matično
Društvo
Kratkoročne finan. obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV i
os.jav. prihoda
Ukupno
Interni odnosi*
Ukupno
Zavisno
Društvo
Autokuća
1.208.015
207
201.268
23.497
-
25.910
1.234.132
1.234.132
4.109
228.874
(207.202)
21.672
Zavisno
Društvo
Interagrar
Konsoli
dovano
113.573
52.199
41
402
314.841
1.283.711
248
30.421
166.215
(113.578)
52.637
1.629.991
(320.780)
1.308.411
U postupku konsolidacije eliminisane su kratkoročne obaveze za ukupan iznos od RSD
320.780 hiljada i to:
- kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od RSD 314.841 hiljada i
- obaveze iz poslovanja za iznos od RSD 5.939 hiljada.
(Veza napomena 18. ovog Izveštaja).
21.
ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE-(SREDSTVA)
Odložene poreske obaveze na dan 31.12.2011. godine iznose od RSD 144.561 hiljada i to:
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
2011
144.988
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
2010
137.512
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ AD
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ AD
Ukupno
(388)
(39)
144.561
(527)
(8)
136.977
Međunarodni računovodstveni standard 12: “Porezi iz dobitka“ nalaže da preduzeća iskažu
poreske posledice poslovnih promena i drugih događaja na isti način na koji su iskazane
same te poslovne promene ili drugi događaji.
Tako se za poslovne događaje i druge promene koje se iskazuju u bilansu uspeha priznaju i
svi odnosni poreski učinci u bilansu uspeha. Za poslovne promene i druge događaje koji se
iskazuju u okviru sopstvenog kapitala, svi odnosni poreski učinci se takođe priznaju u okviru
poreskog kapitala.
22.VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je na dan 31.12.2011. godine je u
konsolidovanim finansijskim izveštajima – vanbilansna aktiva i pasiva iskazala sledeća
stanja i to:
2011
-
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ AD
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ AD
Ukupno
91.407
91.427
2010
17.148
102.695
409
120.252
23. OSTALA PITANJA
DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA
Nije bilo značajnih događaja između dana godišnjeg računa i datuma sastavljanja
konsolidovanih finansijskih izveštaja Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, imajući
u vidu MRS-10.
Lice odgovorno za sastavljanje
Konsolidovanih finansijskih izveštaja
-------------------------------------/Ljiljana Kangrga/
Zakonski zastupnik
---------------------------/Živko Radanović/
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
2. KONSOLIDOVANI IZVEŠTAJ O REVIZIJI (u celini)
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA PROGRES AD u restrukturiranju, BEOGRAD
"PROGRES"
KOMPANIJA ZA SPOLJNO TRGOVINSKI I
UNUTRAŠNJI PROMET I FINANSIJSKO POSREDOVANJE
A.D. U RESTRUKTURIRANJU, Beograd
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2011. GODINU
Broj: 11-017/12
Beograd, maj 2012. godine
GODIŠNJI IZVEŠTAJ – KONSOLIDOVANI ZA 2011. GODINU
"ABSOLUTE AUDIT" d.o.o.
11050 Beograd, Vojislava Ilića 39/II
e-mail:[email protected]
tel.: 011 2405 143; faks: 011 380 6205
direktor: 063 319 385
IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2011. GODINU
KOMPANIJA "PROGRES" A.D. U RESTRUKTURIRANJU
S A D R Ž A J
Strana
Mišljenje ovlašćenog revizora
1-2
Konsolidovani Finansijski izveštaji:
Bilans uspeha
3
Bilans stanja
4
Izveštaj o tokovima gotovine
5
Statistički aneks
Izveštaj o promenama na kapitalu
Napomene uz finansijske izveštaje
Izjava rukovodstva
6-7
8
9 – 27
1-2
1
ABSOLUTE AUDIT DOO, BEOGRAD, VOJISLAVA ILIĆA 39/II
MATIČNI BROJ 20679263; PIB 106779500;
TELEFONI: DIREKTOR: 2405-143; OVLAŠĆENI REVIZOR: 063/319-385
TELEFAKS: 380-6205; E-MAIL: [email protected]
"ABSOLUTE AUDIT" d.o.o.
11050 Beograd, Vojislava Ilića 39/II
e-mail:[email protected]
tel.: 011 2405 143; faks: 011 380 6205
direktor: 063 319 385
ORGANU UPRAVLJANJA
Matičnog društva Kompanije “PROGRES” A.D. u restrukturiranju
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Izvršili smo reviziju priloženog Konsolidovanog bilansa stanja Kompanije “PROGRES” A.D. – u
restrukturiranju, Beograd, Zmaj Jovina 8-10., sa stanjem na dan 31. decembra 2011. godine, i
odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o tokovima gotovine, izveštaja o promena na kapitalu za
godinu koja se završava na taj dan, i pregleda značajnijih računovodstvenih politika i drugih
objašnjavajućih napomena.
Konsolidovani finansijski izveštaji odnose se na Matično društvo Kompanija “PROGRES” A.D. – u
restrukturiranju, Beograd, Zmaj Jovina 8-10, Zavisno društvo “PROGRES AUTOKUĆA” d.o.o, Beograd,
Pančevački put 47. i Zavisno društvo “PROGRES INTERAGRAR” d.o.o., Beograd, Zmaj Jovina 8-10.
ODGOVORNOST RUKOVODSTVA ZA FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Rukovodstvo Matičnog društva Kompanija “PROGRES” a.d. – u restrukturiranju, je odgovorno za
pripremu i poštenu prezentaciju ovih finansijskih izveštaja u skladu sa računovodstvenim propisima
Republike Srbije. Ova odgovornost obuhvata: osmišljavanje, primenu i održavanje internih kontrola
koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja koji ne sadrže materijalno
značajne pogrešne iskaze nastale usled kriminalne radnje ili greške, odabir i primenu odgovarajućih
računovodstvenih politika i računovodstvene procene koje su razumne u datim okolnostima.
ODGOVORNOST REVIZORA
Naša odgovornost je da, na osnovu izvršenih
konsolidovanim finansijskim izveštajima.
ispitivanja, izrazimo
mišljenje
o
prikazanim
Reviziju smo izvršili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima
revizije (MSR -ISA) i Kodeksom etike za profesionalne računovođe. Ova regulativa nalaže da reviziju
planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj meri uverimo da finansijski izveštaji
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze.
2
ABSOLUTE AUDIT DOO, BEOGRAD, VOJISLAVA ILIĆA 39/II
MATIČNI BROJ 20679263; PIB 106779500;
TELEFONI: DIREKTOR: 2405-143; OVLAŠĆENI REVIZOR: 063/319-385
TELEFAKS: 380-6205; E-MAIL: [email protected]
"ABSOLUTE AUDIT" d.o.o.
11050 Beograd, Vojislava Ilića 39/II
e-mail:[email protected]
tel.: 011 2405 143; faks: 011 380 6205
direktor: 063 319 385
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u finansijskim
izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra
interne kontrole koje su relevantne za pripremu i poštenu prezentaciju finansijskih izveštaja, u cilju
osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući u datim okolnostima, ali ne u cilju izražavanja
mišljenja o efektivnosti internih kontrola Društva.
Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih
od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte prezentacije finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući i da obezbeđuju razumnu osnovu
za naše revizijsko mišljenje.
POZITIVNO MIŠLJENJE
Po našem mišljenju, Konsolidovani finansijski izveštaji Kompanije “PROGRES” a.d. – u
restrukturiranju, Beograd, istinito i objektivno, po svim bitnim pitanjima, prikazuju finansijski položaj
Matičnog društva Kompanija “PROGRES” a.d. – u restrukturiranju, Zavisnog Društva “PROGRES
AUTOKUĆA” d.o.o. Beograd i Zavisnog Društva “PROGRES INTERAGRAR” d.o.o. Beograd, na dan 31.
decembra 2011. godine, rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine za 2011. godinu, u skladu sa
Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.
Skretanje pažnje bez uticaja na mišljenje nezavisnog revizora
Kao što je navedeno u Napomeni 9.1.4., uz finansijske izveštaje Zavisnog društva “PROGRES
AUTOKUĆA” d.o.o. Beograd, potraživanja iz specifičnih poslova nisu usaglašena sa stanjem na dan
31.12.2011. godine u iznosu od RSD 49.586 hiljada, u toku je postupak usaglašavanja.
Kao što je navedeno u Napomeni 25. uz finansijske izveštaje Matičnog Društva i u Napomeni 25. uz
finansijske izveštaje Zavisnog Društva “PROGRES AUTOKUĆA” d.o.o. Beograd, na osnovu analiza
poslovanja utvrđeno je da su nepovoljni pokazatelji tekuće likvidnosti kao i pokazatelj stepena
zaduženosti društava (Matičnog i Zavisnih društava). Ovo može prouzrokovati teškoće u budućem
poslovanju Društava.
Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju da je postojeća globalna kriza
likvidnosti, koja je započela krajem 2007. godine, između ostalog, rezultirala smanjenjem nivoa
ulaganja na tržištu kapitala, smanjenjem likvidnosti bankarskog sistema, povećanjem međubankarskih
kamatnih stopa kao i velikim kolebanjima na tržištu hartija od vrednosti. Usled neizvesnosti na
3
ABSOLUTE AUDIT DOO, BEOGRAD, VOJISLAVA ILIĆA 39/II
MATIČNI BROJ 20679263; PIB 106779500;
TELEFONI: DIREKTOR: 2405-143; OVLAŠĆENI REVIZOR: 063/319-385
TELEFAKS: 380-6205; E-MAIL: [email protected]
"ABSOLUTE AUDIT" d.o.o.
11050 Beograd, Vojislava Ilića 39/II
e-mail:[email protected]
tel.: 011 2405 143; faks: 011 380 6205
direktor: 063 319 385
globalnim finansijskim tržištima nije moguće s preciznošću predvideti obim posledica finansijske krize
niti je moguće u potpunosti preduzeti mere zaštite od njih.
Rukovodstvo nije u mogućnosti da pouzdano proceni efekte bilo kog daljeg pogoršanja likvidnosti
finansijskih tržišta i povećane nestabilnosti valuta i tržišta i kapitala na finansijski položaj Društva.
Rukovodstvo smatra da preduzima sve neophodne mere kako bi podržalo opstanak i razvoj poslovanja
Društva u tekućim okolnostima.
Beograd, 10.05.2012. godine
“Absolute audit” doo
4
ABSOLUTE AUDIT DOO, BEOGRAD, VOJISLAVA ILIĆA 39/II
MATIČNI BROJ 20679263; PIB 106779500;
TELEFONI: DIREKTOR: 2405-143; OVLAŠĆENI REVIZOR: 063/319-385
TELEFAKS: 380-6205; E-MAIL: [email protected]
BILANS STANJA
Napom
ene
2011
2010
AKTIVA
I. STALNA IMOVINA
4.340.405
4.421.045
1.Nematerijalna ulaganja
-
-
Nematerijalna ulaganja
-
-
3.1.
4.233.529
4.307.827
Nekretnine, postrojenja, oprema
7.
4.233.529
4.307.827
3. Dugoročni finansisjki plasmani
8.
106.776
113.218
Učešća u kapitalu
18.861
24.404
Ostali dugoročni finansijski plasmani
87.915
88.814
538.940
1.611.482
68.535
95.948
470.405
1.515.534
262.281
778.237
98
90
182.009
692.501
16.356
32.443
9.661
12.263
III. POSLOVNA IMOVINA (I+II)
4.879.245
6.032.527
UKUPNA AKTIVA
4.879.245
6.032.527
91.407
120.252
2. Nekretnine, postrojenja, oprema
II. OBRTNA IMOVINA
1. Zalihe
2. Kratkoročna potraživanja,plasmani i
gotovina
9.
10.
Potraživanja
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
PDV i aktivna vremenska razgraničenja
VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA
14.
I. KAPITAL
11.
3.436.243
4.624.447
3.717.932
3.772.116
Rezerve
490.613
485
Revalorizacione rezerve
948.554
948.554
3.595
3.532
Nerealizovani (gubici) od HOV
(21.866)
(15.875)
Neraspoređeni dobitak
218.667
15.875
(1.931.152)
(303.033)
1.308.441
1.271.103
1. Dugoročna rezervisanja
-
-
2. Dugoročne obaveze
-
-
-
-
1.308.441
1.271.103
-
9.890
1.277.772
1.010.852
248
73.560
30.421
140.738
-
36.063
144.561
136.977
4.879.245
6.032.527
Osnovni kapital
Nerealizovani dobici od HOV
(Gubitak)
II. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
12.
Dugoročni krediti
2. Kratkoročne obaveze
12.1.
Kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze i PVR
Obaveze za PDV i ostale javne prihode
Obaveze po osnovu poreza na dobitak
3. Odložene poreske obaveze
5.3.,13.
UKUPNA PASIVA
VANBILANSNA PASIVA
14.
91.407
120.252
BILANS USPEHA
Napo
2011
2010
168.663
150.358
190
18.115
314.333
292.705
360
360
21.268
(359.797)
mene
POSLOVNI PRIHODI
Prihodi od prodaje
Prihodi od aktiviranja učinaka i robe
Ostali poslovni prihodi
3.15.,15.
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
3.15.,16.
16.1.
Troškovi materijala
16.2.
(12.976)
(210.135)
(1.154.84
0)
(22.234)
Troškovi zarada, nakn.i ostali lič. rashodi
16.3.
(68.241)
(365.478)
Troškovi amortizacije i rezervisanja
16.4.
(76.870)
(79.554)
Ostali poslovni rashodi
16.5.
(102.120)
(477.439)
POSLOVNI DOBITAK/(GUBITAK)
(191.134)
(840.507)
FINANSIJSKI PRIHODI
3.16.,17.
51.293
385.071
FINANSIJSKI RASHODI
3.17.,18.
(220.546)
(253.383)
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
19.
20.
21.528
(1.281.675)
437.227
(16.781)
DOBITAK/(GUBITAK) IZ RED.POSLOV.
DOBITAK/(GUBITAK)
PRE OPOREZIV.
POSLOVANJA
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashod perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
21.
21.
(1.620.534)
(1.620.534)
(288.373)
(288.373)
21.
(7.585)
(298)
(14.362)
NETO DOBITAK/(GUBITAK)
21.
(1.628.119)
(303.033)
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
2011
2010
204.591
1.719.458
188.844
573.472
15.747
15
-
1.145.971
(268.857)
(833.710)
(195.509)
(458.962)
(68.241)
(351.805)
(1.175)
(17.336)
-
(4.300)
(3.932)
(1.307)
(64.266)
885.748
8.744
14.692
Prodaja akcija i udela
-
-
Prodaja nekretnina, postrojenja i opreme
-
14.692
58.744
-
-
-
-
(809.945)
Kupovina akcija i udela
-
-
Kupovina nemat. ulaganja, nekretnina, postr. i opreme
-
-
Ostali finansijski plasmani
-
(809.945)
I. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Prodaja i primljeni avansi
Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
Isplate dobavljačima i dati avansi
Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi
Plaćene kamate
Porez na dobitak
Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
II. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Ostali finansijski plasmani
Primljene kamate
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti investir.
58.744
(795.253)
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
-
-
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi)
-
-
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
-
(126.559)
Dugoročni i kratkoročni krediti (neto odlivi)
-
(126.559)
-
(126.559)
IV. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
263.335
1.734.150
V. SVEGA (ODLIVI) GOTOVINE
(268.857)
(1.770.214)
(5.522)
(36.604)
32.443
2.633
712
138.039
NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
(11.277
(72.165)
VIII. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
16.356
32.443
III. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI
FINANSIRANJA
Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
VI. UKUPAN NETO PRILIV/(ODLIV) GOTOVINE
VII. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG
PERIODA
POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
STATISTIČKI ANEKS ZA 2011. GODINU
I
OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU
OPIS
2011
2010
12
12
Oznaka za veličinu (od 1 do 3)
2
2
Oznaka za vlasništvo (od 1 do 5)
4
1
Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu
-
-
33
183
Broj meseci poslovanja (od 1 do 12)
Pros. broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA,
OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA
II
BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA,
POSTROJENJA, OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA
OPIS
BRUTO
ISPRAVKA
NETO
Stanje na početku godine
-
-
-
Povećanja (nab.) u toku godine
-
XXXXX
-
Smanjenje u toku godine
-
XXXXX
-
-
-
-
6.460.136
2.152.309
4.307.827
4.238
XXXXX
4.238
78.536
XXXXX
78.536
6.385.838
2.152.309
4.233.529
1. Nematerijalna ulaganja
Stanje na kraju godine:
2. Nekretnine, postrojenja i oprema
Stanje na početku godine
Povećanja (nabav.) u toku godine
Smanjenje u toku godine
Stanje na kraju godine:
III STRUKTURA ZALIHA
OPIS
2011
2010
4.620
4.499
Roba
30.429
30.857
Dati avansi
33.486
60.592
68.535
95.948
Zalihe materijala
Svega:
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
OPIS
Akcijski kapital
Ostali osnovni kapital
Svega:
2011
2010
3.671.410
3.725.777
46.422
44.754
3.717.832
3.770.531
2011
2010
6.119.016
5.392.750
3.671.410
3.725.777
3.671.410
3.725.777
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
OPIS
1.Obične akcije
1.1.Broj običnih akcija
Nominalna vrednost običnih akcija-ukupno
S v e g a - nominalna vrednost akcija :
VI POTRAŽIVANJA I OBAVEZE
OPIS
2011
2010
Potraživanja po osnovu prodaje
208.792
130.052
Obaveze iz poslovanja
482.600
510.343
640
-
22.794
48.194
Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez poč.stanja)
252.401
484.401
Obaveze za neto zarade i naknade (potraž.prom.bez ps)
21.775
127.958
3.354
19.219
5.916
30.365
8.206
1.422
23.462
37.142
1.029.939
1.389.096
2011
2010
Troškovi goriva i energije
11.263
15.309
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
31.021
173.743
5.917
30.426
19.550
4.035
Troškovi naknadačlanovima UO i NO
7.652
6.443
Ostali lični rashodi i naknade
4.101
150.831
Troškovi proizvodnih usluga
25.168
408.681
Troškovi zakupnina
13.475
-
Troškovi zakupnina zemljišta
13.745
-
1
-
76.870
79.345
Potraživanja u toku god. Od druš. za osiguranje za štete
PDV-prethodni porez (godišnji iznos po por. Prijavama)
Obaveze za porez na zarade i naknade na teret
zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na
teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja)
Obaveze prema fizičkim licima po ugovorima
Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama)
Svega:
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
OPIS
Troškovi poreza i dopr. na zarade i na teret poslodavca
Troškovi naknada fizičkom licima (bruto) po ugovoru
Troškovi istraživanja i razvoja
Troškovi amortizacije
Troškovi premija osiguranja
5.388
6.226
Troškovi platnog prometa
557
3.787
Troškovi članarina
135
1.179
Troškovi poreza
46.573
33.072
Rashodi kamata
148.992
21.428
Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
148.992
21.428
-
10.471
569.130
966.404
Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
Svega:
VIII DRUGI PRIHODI
OPIS
2011
2010
105.526
123.822
Prihodi od premija
-
561
Prihodi od kamata
15.777
133
Prihodi od kamata po računima i depozitima banaka
15.777
133
137.080
124.649
2011
2010
-
61
-
61
Prihodi od prodaje robe
Svega:
IX OSTALI PODACI
OPIS
Obračunate carine i druge uvozne dažbine
Svega:
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
Nereal.
Osnovni
kapital
Rezerve iz
dobiti
Dobici
Ostali
Revalor.
kapital
rezerve
Gubitak
Gub. HOV
Dobitak
3.725.777
44.755
485
1.060.410
1.481
(15.558)
Povećanje
-
1.584
-
-
2.051
( 317)
(Smanjenje)
-
-
-
(111.856)
-
Stanje 31.12.2010.
3.725.777
46.339
485
948.554
3.532
Stanje 01.01. 2011.
3.725.777
46.339
485
948.554
Povećanje
435.760
83
490.128
(Smanjenje)
490.127
-
3.671.410
46.422
Stanje 31. 12. 2011.
Ukupno
Nerasp.
HOV
Stanje 01.01. 2010.
Nereal.
214.662
-
5.032.012
4.006
(303.033)
295.70
-
-
(111.856)
(15.875)
218.668
(303.033)
4.624.447
3.532
(15.875)
218.668
(303.033)
4.624.447
-
63
(5.991)
-
(1.626.119)
(708.076)
-
-
-
(1)
-
490.128
490.613
948.554
3.595
218.667
(1.931.152)
3.426.243
-
(21.866)
1. OPŠTI PODACI I DELATNOST
Kompanija za spoljnotrgovinski i unutrašnji promet i finansijsko posredovanje “PROGRES” A.D. u
restrukturiranju (u daljem tekstu: Kompanija “PROGRES” A.D., u restrukturiranju) posluje od 1952.
godine.
Osnovna delatnost Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju je trgovina metalima i nemetalima,
hemijskim i poljoprivrednim proizvodima, kao i drugim robama i uslugama na domaćem i inostranom
tržištu.
Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju je upisana u registar Trgovinskog suda u Beogradu,
Rešenjem br. VIII. FI.12784/01 od 11.04.2002. godine. Rešenjem Trgovinskog suda u Beogradu, br.
FI.10410/04 od 12.10.2004. upisano je proširenje delatnosti.
Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju je upisana u Registar Agencije za privredne registre u
Beogradu, Rešenjem broj BD.38062/2005. dana 24.06.2005. godine.
Sedište Kompanije “PROGRES” A.D. u restrukturiranju je u Beogradu, Zmaj Jovina 8-10.
Matični broj Kompanije “PROGRES” A.D. u restrukturiranju je 07034245.
PIB Kompanije “PROGRES” A.D. u restrukturiranju je 100002604.
Direktor Kompanije “PROGRES” A.D. u restrukturiranju gospodin je Živko Radanović.
KOMPANIJA “PROGRES“ A.D. u restrukturiranju (u organizacionom smislu) je izvršila povezivanje
matičnog sa zavisnim društvima, što je upisano kod Trgovinskog suda u Beogradu Rešenjem XII-Fi
BR. 10129/03, od 26.09.2003. godine i to sledećih Društava:
–
–
–
Kompanija “PROGRES“ A.D., Beograd, u restrukturiranju, Zmaj Jovina 8-10, matično društvo;
“PROGRES AUTOKUĆA“ D.O.O., Beograd, Pančevački put 47, zavisno društvo;
“PROGRES INTERAGRAR“ D.O.O., Beograd, Zmaj Jovina 8-10, zavisno društvo;
–
“PROGRES“ A.D., Beograd, u restrukturiranju Zmaj Jovina 8-10, kao matično društvo učestvuje u
kapitalu zavisnih društava sa 100%.
Na dan
31.12.2011. godine Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju je imalo prosečno
zaposlenih 33 radnika (2010. godine 183 zaposlenih).
Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju svoje poslovanje obavlja preko računa kod sledećih
banaka:
Naziv banke
Privredna banka a.d, Beograd
Poštanska štedionica a.d, Beograd
Credy Banka a.d, Kragujevac
LHB banka, a.d., Beograd
Broj tekućeg računa
255-0017020101000-41
200-2227540101000-77
150-17150-98
260-196010036640-72
2. OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA,
KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA I IZVEŠTAJNA VALUTA
2.1.
OSNOVA ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Matićno društvo Kompanija “PROGRES” A.D. u restrukturiranju je sastavilo konsolidovane finansijske
izveštaje u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji koji zahteva da finansijski izveštaji budu
pripremljeni u skladu sa svim Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) kao i
pratećom računovodstvenom regulativom Ministarstva finansija Republike Srbije.
Konsolidovani finansijski izveštaji su prikazani u formatu koji je propisan Pravilnikom o obrascima i
sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike i Pravilnikom
o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike.
Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni prema konceptu istorijskih troškova modifikovanom za
revalorizaciju zemljišta i građevinskih objekata, finansijskih ulaganja raspoloživih za prodaju i
finansijskih sredstava i obaveza po fer vrednosti koje su uključene kroz bilans uspeha.
Između Zakona o računovodstvu i reviziji, koji zahteva punu primenu Međunarodnih standarda
finansijskog izveštavanja i pratećih propisa izdatih od strane Ministarstva finansija Republike Srbije
postoje razlike u sledećem:
2.2.
1
„Vanbilansna sredstva i obaveze“ su prikazana na obrascu bilansa stanja. Ove stavke po
definiciji MSFI ne predstavljaju ni sredstva ni obaveze.
2
U slučaju kada je ukupan kapital preduzeća manji od nule, u bilansu stanja, u okviru
aktive, se iskazuje pozicija “Gubitak iznad visine kapitala” u iznosu kojim se ukupan
kapital svodi na nulu. Ova stavka po definiciji MSFI nema karakter sredstva.
3
Greške iz prethodnih godina se nisu odrazile na finansijske izveštaje za 2006. godinu, već
su iskazane kao korekcije početnog stanja neraspoređenog dobitka u finansijskim
izveštajima za 2007. godinu. (Napomena 2.2.)
4
Pozitivne ili negativne kursne razlike na upisanom ali neuplaćenom kapitalu evidentiraju
se u okviru kapitala. Ovakav tretman nije u skladu sa MSFI.
5
Društvo nije obelodanilo sve informacije koje zahteva MRS 1 – “Prikazivanje finansijskih
izveštaja.“
UPOREDNI PODACI
Uporedne podatke čine Konsolidovani finansijski izveštaji koje je Društvo sačinilo sa stanjem na dan
31. decembra 2010. godine.
Reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja Društva za 2010. godinu je vršilo Društvo Absolute Audit
d.o.o., ul. Vranjska broj 8, Beograd i dato je pozitivno mišljenje. Iznosi prikazani u bilansima na dan
31.12.2010. godine predstavljaju početna stanja na dan 01.01.2011. godine i mogu uticati na
finansijski rezultat za 2011. godinu.
2.3.
KONCEPT NASTAVKA POSLOVANJA
Konsolidovani finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa konceptom nastavka poslovanja koji
podrazumeva da će Društvo nastaviti da posluje u doglednoj budućnosti.
2.4. PRERAČUNAVANJE STRANIH VALUTA
(a)
Funkcionalna i valuta prikazivanja
Stavke uključene u finansijske izveštaje se odmeravaju i prikazuju u dinarima (RSD), tojest u
funkcionalnoj valuti Republike Srbije.
Devizni kursevi valuta na dan 31. decembra iznose:
(b)
2011
2010
2009
1 EUR
=
105,4982
105,4982
95,8888 RSD
1 USD
=
79,2802
79,2802
66,7285 RSD
1 CHF
=
84,6554
84,4458
64,4631 RSD
Transakcije i stanja
Transakcije u stranoj valuti se preračunavaju u funkcionalnu valutu primenom deviznih kurseva
važećih na dan transakcije. Pozitivne i negativne kursne razlike nastale iz izmirenja takvih transakcija i
iz preračunamonetarnih sredstava i obaveza izraženih u stranim valutama na kraju godine, priznaju se
u bilansu uspeha.
Promene u fer vrednosti monetarnih hartija od vrednosti izraženih u stranim valutama koje su
klasifikovane kao hartije od vrednosti namenjene prodaji se tretiraju kao kursne razlike po osnovu
promena u amortizovanoj vrednosti hartija od vrednosti i kao ostale promene u knjigovodstvenoj
vrednosti hartija od vrednosti. Kursne razlike se priznaju u bilansu uspeha, a ostale promene u
knjigovodstvenoj vrednosti se iskazuju u okviru kapitala.
Kursne razlike na nemonetarnim sredstvima i obavezama se iskazuju kao deo gubitka ili dobitka na fer
vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima i obavezama, kao što su vlasničke
hartije od vrednosti koje se iskazuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha, priznaju se u bilansu uspeha
kao deo gubitka ili dobitka na fer vrednosti. Kursne razlike na nemonetarnim finansijskim sredstvima,
kao što su vlasničke hartije od vrednosti klasifikovane kao finansijska sredstva raspoloživa za prodaju,
uključuju se u revalorizacione rezerve.
3. OSNOVNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
Osnovne računovodstvene politike primenjene prilikom sastavljanja konslolidovanih finansijskih
izveštaja za 2011. godinu su računovodstvene politike Matičnog društva, kome su povereni poslovi
knjigovodstveno – finansijskih poslova i finansijskih izveštaja.
3.1.
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA
Nekretnine, postrojenja, oprema i nematerijalna ulaganja su na dan 1. januara 2004. godine iskazana
po procenjenoj vrednosti koja je utvrđena na dan 01.01.2004. godine. Tako utvrđena vrednost je na
dan 1. januara 2004. godine preuzeta kao zatečena nabavna vrednost umanjena za ispravku vrednosti
po osnovu amortizacije. Sve nabavke opreme u toku 2011. godine iskazane su po nabavnoj vrednosti.
Nabavna vrednost uključuje sve izdatke koji se priznaju u skladu sa MRS 16 - Nekretnine, postrojenja
i oprema.
Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema mere se po nabavnoj vrednosti ili ceni
koštanja umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki
vrednosti po osnovu obezvređenja. ILI: Nakon početnog priznavanja, nekretnine, postrojenja i oprema
mere se po revalorizovanom iznosu, koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije, koji
je umanjen za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki
vrednosti po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.
Oprema se kapitalizuje ako je vek njenog korišćenja duži od jedne godine i ako je njena pojedinačna
vrednost veća od vrednosti propisane poreskim propisima. Ukoliko se jedno osnovno sredstvo sastoji
od više komponenti koje imaju različit korisni vek upotrebe, tada se te komponente računovodstveno
tretiraju kao posebne stavke osnovnih sredstava.
Troškovi održavanja i opravki osnovnih sredstava pokrivaju se iz prihoda obračunskog perioda u kome
su nastali.
3.2.
NEMATERIJALNA ULAGANJA
Nematerijalna ulaganja inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri početnom
merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. Zavisni troškovi
uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje funkcionalne pripravnosti tih
sredstava.
Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja mere se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja
umanjenoj za ukupan iznos ispravke vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki
vrednosti po osnovu obezvređenja. ILI: Nakon početnog priznavanja, nematerijalna ulaganja mere se
po revalorizovanom iznosu koji izražava njihovu poštenu vrednost na dan revalorizacije koji je
umanjen za ukupan iznos ispravki vrednosti po osnovu amortizacije i ukupan iznos ispravki vrednosti
po osnovu gubitaka zbog obezvređenja.
3.3.
AMORTIZACIJA
Amortizacija se ravnomerno obračunava na nabavnu vrednost nekretnina, postrojenja i opreme i
nematerijalnih ulaganja, primenom sledećih godišnjih stopa amortizacije s ciljem da se sredstva u
potpunosti otpišu u toku njihovog korisnog veka upotrebe:
Kоrisni vеk traјanja (gоdina)
Stоpa amоrtizaciје
Nekretnine
50-100
1-2%
Oprema, automobili, vozila
4 do 20
5-10%
5
20%
Nematerijalna ulaganja
Obračun amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme i nematerijalnih ulaganja počinje kada se ova
sredstva stave u upotrebu. Amortizacione stope se revidiraju svake godine radi obračuna amortizacije
koja odražava stvarni utrošak ovih sredstava u toku poslovanja i preostali nameravani vek njihovog
korišćenja.
3.4. INVESTICIONE NEKRETNINE
Investicione nekretnine inicijalno se mere po ceni koštanja ili po nabavnoj vrednosti. Pri početnom
merenju, zavisni troškovi nabavke se uključuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. Zavisni troškovi
uključuju sve troškove koji se mogu direktno pripisati dovođenju u stanje funkcionalne pripravnosti tih
sredstava. Nakon početnog priznavanja, investicione nekretnine mere se po njihovoj poštenoj
vrednosti. Dobitak ili gubitak nastao zbog promene njihove poštene vrednosti uključuje se u neto dobit
ili neto gubitak perioda u kojem je nastao.
Naknadni izdaci pripisuju se iskazanom iznosu investicione nekretnine ako je verovatno da će priliv
budućih ekonomskih koristi biti veći od prvobitno procenjenih priliva. Svi ostali naknadno nastali izdaci
priznaju se kao rashod perioda u kome su nastali.
3.5.
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Društvo klasifikuje svoje finansijske plasmane u sledeće kategorije: finansijski plasmani po poštenoj
vrednosti kroz bilans uspeha, zajmovi i potraživanja, finansijska sredstva raspoloživa za prodaju i
sredstva koja se drže do roka Klasifikacija zavisi od svrhe za koju su finansijska sredstva pribavljena.
Rukovodstvo vrši klasifikaciju svojih finansijskih plasmana u momentu inicijalnog priznavanja, a
ponovnu proveru njihove namene vrši na svaki datum izveštavanja.
(a) Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha
Finansijska sredstva po poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha su finansijska sredstva koja su
nabavljena i koja se drže prvenstveno radi njihove dalje prodaje u bliskoj budućnosti. Sredstva u ovoj
kategoriji se klasifikuju kao tekuća sredstva.
Ova finansijska sredstva se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti a transakcioni troškovi se
iskazuju na teret bilansa uspeha perioda u kome su nabavljena. Finansijska sredstva po poštenoj
vrednosti kroz bilans uspeha se nakon inicijalnog priznavanja, iskazuju po poštenoj vrednosti. Sve
promene u poštenoj vrednosti ovih instrumenta, uključujući i prihode od kamata i dividendi, iskazuju
se u bilansu uspeha.
Ova finansijska sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog finansijskog
sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na drugog.
(b)
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju predstavljaju neizvedena sredstva koja su ili svrstana u
ovu kategoriju ili koja nisu klasifikovana ni u jednu drugu kategoriju. Uključuju se u dugoročna
sredstva, osim ukoliko rukovodstvo ima nameru da ulaganja otuđi u roku od 12 meseci od datuma
bilansa stanja.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se inicijalno priznaju po nabavnoj vrednosti uvećanoj za
transakcione troškove. Ova sredstva prestaju da se priznaju po isteku prava na novčani priliv od tog
finansijskog sredstva ili ako Društvo prenese prava, rizike i koristi od vlasništva nad tim sredstvom na
drugog.
Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju se nakon inicijalnog priznavanja iskazuju po poštenoj
vrednosti. Promene u poštenoj vrednosti ovih sredstava se iskazuju u okviru revalorizacionih rezervi
kapitala (nerealaizovanih dobitaka i gubitaka), osim trajnih obezvredjenja i kursnih razlika koji se
iskazuju u bilansu uspeha perioda. Kada se prestane sa priznavanjem ovih sredstava, kumulativni
dobici ili gubici se prenose sa kapitala u bilans uspeha.
Kamate i dividende se iskazuju u bilansu uspeha kada se utvrdi pravo Društva da primi uplate.
(c)
Finansijska sredstva koja se drže do roka dospeća
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća su nederivatna finansijska sredstva sa fiksnim ili
utvrdivim rokovima plaćanja i fiksnim rokovima dospeća, koja rukovodstvo ima nameru i u mogućnosti
je da drži do njihovog dospeća. Ova sredstva se uključuju u tekuća sredstva, osim ukoliko su im rokovi
dospeća duži od 12 meseci od datuma bilansa stanja u kom slučaju se klasifikuju kao dugoročna
sredstva.
Finansijska sredstva koja se drže do dospeća inicijalno se priznaju po nabavnoj vrednosti, koja
uključuje i troškove transakcija, a naknadno se mere po amortizovanoj vrednosti korišćenjem metode
efektivne kamatne stope umanjenoj za eventualna trajna obezvredjenja.
U slučaju da Društvo odluči da proda značajan deo finansijskih sredstava koja se drže do dospeća, cela
kategorija se mora reklasifikovati na finansijska sredstva raspoloživa za prodaju
3.6.
OBEZVREDJENJA I NENAPLATIVOST FINANSIJSKIH SREDSTAVA
Na svaki datum bilansa stanja utvrdjuje se da li postoji neki objektivan dokaz da je došlo do trajnog
umanjenja vrednosti finansijskog sredstva. Smatra se da je finansijsko sredstvo obezvredjeno ukoliko
objektivni dokazi ukazuju na dogadjaje koji su imali negativan efekat na procenjeni budući novčani tok
tog sredstva. Ne priznaju se umanjenja vrednosti zbog budućih dogadjaja, bez obzira koliko verovatni
bili.
Gubici zbog obezvredjenja finansijskih sredstava se iskazuju na teret bilansa uspeha. Svi kumulirani
gubici finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju koji su prethodno bili iskazani u okviru kapitala se
prenose u bilans uspeha.
Ukoliko se u narednim periodima, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja finansijskih
sredstava koja se procenjuju po amortizovanoj vrednosti i dužničkih hartija od vrednosti raspoloživih
za prodaju, utvrde okolnosti koje ukazuju da je njihova poštena vrednost porasla, tojest da ta
sredstva više nisu obezvredjena, ukida se njihova ispravka vrednosti u korist bilansa uspeha.
Međutim, nakon iskazivanja gubitaka zbog obezvredjenja u bilansu uspeha u pogledu instrumenata
kapitala raspoloživih za prodaju, njihova ispravka vrednosti se ne ukida kroz bilans uspeha već se sva
povećanja vrednosti tih sredstava priznaju direktno u korist revalorizacionih rezervi kapitala.
3.7. ZALIHE
Zalihe se iskazuju po ceni koštanja ili po neto prodajnoj vrednosti, u zavisnosti od toga koja je niža.
Neto prodajna vrednost je cena po kojoj se zalihe mogu prodati u normalnim uslovima poslovanja
nakon umanjenja cene za troškove prodaje.
Vrednost zaliha materijala utvrđuje se metodom prosečne ponderisane cene.
3.8.
GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
Gotovina i gotovinski ekvivalenti obuhvataju: novac u blagajni, depozite po viđenju kod banaka, druga
kratkoročna visoko likvidna ulaganja sa prvobitnim rokom dospeća do tri meseca ili kraće i
prekoračenja po tekućem računu. Prekoračenja po tekućem računu iskazana su u u okviru tekućih
obaveza u bilansu stanja.
3.9.
VANBILANSNA SREDSTVA/OBAVEZE
Vanbilansna sredstva/obaveze uključuje: imovinu uzetu u zakup, osim sredstava uzetih u finansijski
lizing, robu u konsignaciji, materijal primljen na obradu i doradu i ostala sredstva koja nisu u
vlasništvu Društva, kao i potraživanja/obaveze po instrumentima obezbeđenja plaćanja kao što su
garancije i drugi oblici jemstva.
3.10.
AKCIJSKI KAPITAL
Obične i prioritetne akcije se klasifikuju kao akcijski kapital.
3.11. REZERVISANJA
Rezervisanja za obnavljanje i očuvanje životne sredine, troškove restrukturiranja i odštetne zahteve se
priznaju kada Društvo ima postojeću zakonsku ili ugovorenu obavezu koja je rezultat prošlih događaja,
kada je verovatno da će podmirenje ovih obaveza iziskivati odliv sredstava i kada se iznos ovih
obaveza može pouzdano proceniti. Rezervisanja namenjena restrukturiranju obuhvataju penale zbog
otkazivanja zakupa i isplate zbog raskida radnog odnosa sa radnicima. Rezervisanja se ne priznaju za
buduće poslovne gubitke.
Kada postoji određeni broj sličnih obaveza, verovatnoća da će podmirenje obaveza iziskivati odliv
sredstava se utvrđuje na nivou te kategorije kao celine. Rezervisanje se priznaje čak i onda kada je ta
verovatnoća, u odnosu na bilo koju od pojedinačnih obaveza u istoj kategoriji, mala. Rezervisanje se
odmerava po sadašnjoj vrednosti izdatka potrebnog za izmirenje obaveze, primenom odgovarajuće
diskontne stope koja odražava tekuću tržišnu procenu vrednosti novca i specifične rizike povezane sa
obavezom. Povećanje rezervisanja zbog proteka vremena se iskazuje kao trošak kamata. Rezervisanja
se naknađuju u celini iz prihoda obračunskog perioda u kome se vrši rezervisanje. Ukidanje
dugoročnih rezervisanja iskazuje se u okviru ostalih prihoda perioda u kome se ukidanje vrši.
3.12.
OBAVEZE PO KREDITIMA
Obaveze po kreditima se inicijalno priznaju po poštenoj vrednosti priliva, bez uključivanja
transakcionih troškova. U narednim periodima obaveze po kreditima se iskazuju po amortizovanoj
vrednosti; sve razlike između ostvarenog priliva (umanjenog za transakcione troškove) i iznosa
otplata, priznaju se u bilansu uspeha u periodu korišćenja kredita primenom metode efektivne
kamatne stope.
Obaveze po kreditima se klasifikuju kao tekuće obaveze, osim ukoliko Društvo nema bezuslovno pravo
da odloži izmirenje obaveza za najmanje 12 meseci nakon datuma bilansa stanja.
3.13.
OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Obaveze prema dobavljačima se inicijalno iskazuju po fer vrednosti, a naknadno se odmeravaju prema
amortizovanoj vrednosti korišćenjem metoda efektivne kamatne stope.
3.14.
PRIMANJA ZAPOSLENIH
(a)
Obaveze za penzije
Društvo nema sopstvene penzione fondove niti opcije za isplate zaposlenima u vidu akcija i po tom
osnovu nema identifikovane obaveze na dan 31. decembra 2011. godine.
Društvo ima plan definisanih doprinosa za penzije. U skladu sa srpskim propisima, Društvo je u
obavezi da obustavi i uplati, u ime zaposlenih, doprinose državnim fondovima kojima se obezbeđuje
socijalna sigurnost zaposlenih a po stopama propisanim zakonskim propisima. Doprinosi na teret
poslodavca i doprinosi na teret zaposlenog se knjiže na teret rashoda perioda na koji se odnose. Više
plaćeni doprinosi se priznaju kao sredstvo u iznosu koji se može refundirati ili u iznosu za koji se može
umanjiti buduća obaveza za plaćanje doprinosa.
(b)
Ostala primanja zaposlenih
Društvo obezbeđuje, otpremnine prilikom odlaska u penziju, otpremnine pri raskidu radnog odnosa.
(c)
Otpremnine
Otpremnine se isplaćuju pri odlasku u penziju ili kada zaposleni prihvati sporazumni raskid radnog
odnosa kao višak radne snage u zamenu za otpremninu.
3.15
POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
Prihodi se iskazuju po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste, povraćaje, poreze i druge
dažbine. Prihodi se priznaju u trenutku kada se roba isporuči kupcu, odnosno kada svi rizici po osnovu
isporučene robe pređu na kupca.
Prihodi od usluga se priznaju kada je usluga izvršena. Za usluge koje se vrše u dužem vremenskom
periodu, prihodi se priznaju srazmerno stepenu dovršenosti posla.
Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi koje je povezano sa smanjenjem
sredstava ili povećanjem obaveza može pouzdano da se izmeri, odnosno da priznavanje rashoda
nastaje istovremeno sa priznavanjem porasta obaveza ili smanjenjem sredstava.
3.16.
PRERAČUNAVANJE DEVIZNIH IZNOSA
Poslovne promene nastale u stranoj valuti se preračunavaju u dinare po srednjem kursu utvrđenom na
međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan poslovne promene.
Sredstva i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa stanja preračunavaju se u dinare po
srednjem kursu utvrđenom na međubankarskom tržištu deviza koji je važio na dan bilansa stanja.
Neto pozitivne i negativne kursne razlike nastale prilikom preračuna poslovnih transakcija u stranoj
valuti i prilikom preračuna pozicija bilansa stanja iskazanih u stranoj valuti knjižene su u korist ili na
teret bilansa uspeha kao dobici ili gubici po osnovu kursnih razlika.
3.17.
PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU KAMATA
Prihodi i rashodi po osnovu kamata obračunavaju se po načelu uzročnosti prihoda i rashoda primenom
ugovorenih kamatnih stopa. Prihodi po osnovu kamate uključuju i prihode od zateznih kamata na
zakasnela plaćanja obračunatih primenom propisane stope zatezne kamate.
Kamate na kredite za nabavku nekretnina, postrojenja i opreme knjiže se na teret rashoda perioda na
koji se odnose.
3.18.
TROŠKOVI ODRŽAVANJA I OPRAVKI
Troškovi održavanja i opravki nekretnina, postrojenja i opreme pokrivaju se iz prihoda obračunskog
perioda u kome su nastali.
3.19.
ISPRAVKA VREDNOSTI NENAPLATIVIH POTRAŽIVANJA
Ispravka vrednosti potraživanja se vrši na osnovu odredaba člana 53. Pravilnika o računovodstvu i
računovodstvenim politikama, od 29.01.2007. godine.
4.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM
4.1.
Faktori finansijskog rizika
Poslovanje Društva je izloženo različitim finansijskim rizicima: tržišni rizik (koji obuhvata rizik od
promena kurseva stranih valuta, rizik od promene fer vrednosti kamatne stope i rizik promene cena),
kreditni rizik, rizik likvidnosti i kamatni rizik gotovinskog toka. Upravljanje rizicima u Društvu je
usmereno na nastojanje da se u situaciji nepredvidivosti finansijskih tržišta, potencijalni negativni
uticaji na finansijsko poslovanje Društva svedu na minimum. Upravljanje rizicima obavlja Rukovodstvo
Društva u sklopu politika odobrenih od strane Upravnog odbora. Rukovodstvo Društva identifikuje i
procenjuje finansijske rizike i definiše načine zaštite od rizika.
(a)
Tržišni rizik
(i)
Rizik promene kursa stranih valuta
Rizik od promene kursa stranih valuta nastaje kada su buduće trgovinske transakcije i priznata
sredstva i obaveze iskazane u valuti koja nije funkcionalna valuta Društva. Društvo je izloženo riziku
promena kursa stranih valuta koji proističe iz poslovanja sa različitim valutama, u prvom redu sa EUR.
Rizik proističe iz budućih trgovinskih transakcija, priznatih sredstava i obaveza. Rukovodstvo Društva
je ustanovilo politiku za upravljanje rizikom od promena kursa stranih valuta u odnosu na njegovu
funkcionalnu valutu. Društvo ima obavezu da svoju ukupnu izloženost riziku od promena kursa stranih
valuta zaštiti preko Službe finansija.
(ii)
Rizik promena cena
Društvo je izloženo riziku promena cena vlasničkih hartija od vrednosti s obzirom da su ulaganja
Društva klasifikovana u bilansu stanja kao raspoloživa za prodaju ili kao finansijska sredstva po
poštenoj vrednosti kroz bilans uspeha. Društvo nije izloženo riziku od promena cena robe. Da bi
upravljalo rizikom od promena cena iz ulaganja u vlasničke hartije od vrednosti, Društvo je proširilo
svoj portfolio. Proširenje portfolija je izvršeno u skladu sa ograničenjima koja je ustanovilo Društvo.
(iii)
Gotovinski tok i rizik od promena fer vrednosti kamatne stope
Obzirom da Društvo ima značajniju kamatonosnu imovinu, prihodi Društva i novčani tokovi u velikoj
meri su nezavisni od promena tržišnih kamatnih stopa. Rizik Društva od promena fer vrednosti
kamatne stope proističe iz dugoročnih obaveza (kredita i finansijskog lizinga). Tokom 2011. i 2010.
godine ove obaveze su bile ugovorene u stranoj valuti.
(b)
Kreditni rizik
Društvo ima značajniju koncentraciju kreditnog rizika. Društvo ima utvrđena pravila kojim obezbedjuje
da se prodaja proizvoda obavlja kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu istoriju. Društvo ima
politike kojima se ograničava izloženost kreditnom riziku po svakoj pojedinačnoj transakciji.
(c)
Rizik likvidnosti
Oprezno upravljanje rizikom likvidnosti podrazumeva održavanje dovoljnog iznosa gotovine, kao i
obezbeđenje adekvatnih izvora finansiranja preko odgovarajućeg iznosa kreditnih obaveza i
mogućnost da se izravna pozicija na tržištu.
5.
POREZI
5.1. Porez na dobitak
Porez na dobitak utvrđuje se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit. Društvo samostalno utvrđuje
porez na dobitak za tekuću godinu, osim u izuzetnim slučajevima kada poresku obavezu i mesečnu
akontaciju utvrđuje poreski organ.
Stopa poreza na dobit za 2011. godinu je 10% i plaća se na oporezivi dobitak iskazan u poreskom
bilansu.
Osnovica poreza na dobitak iskazana u poreskom bilansu uključuje dobitak iskazan u bilansu uspeha
korigovan u skladu sa Zakonom o porezu na dobit Republike Srbije.Ove korekcije uključuju uglavnom
korekcije za rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne dobitke.
Zakon o porezu na dobit ne dozvoljava da se poreski gubici tekućeg perioda koriste kao povraćaj
plaćenih poreza u određenom periodu. Međutim, gubitak tekuće godine može se preneti na račun
dobitka utvrđenog godišnjim poreskim bilansom u budućim periodima ali ne duže od 5 godina.
Obračunati porez se može umanjiti za 20% izvršenih investicionih ulaganja, a najviše do 50%
obračunatog poreza na dobitak za tu godinu.
5.2. Porez na dodatu vrednost
Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom učinku porez na opštu potrošnju. To je poseban
oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i prometnog ciklusa tako što se u svakoj fazi
oporezuje samo iznos dodate vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog ciklusa.
Obaveze za porez na dodatu vrednost obuhvataju obaveze nastale po osnovu obračunatog poreza na
dodatu vrednost i to po osnovu obaveza za porez na dodatu vrednost po izdatim fakturama,
primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po drugim obavezama, po opštoj stopi (18%) i
po posebnoj stopi (8%), i obaveze po osnovu razlike obračunatog poreza na dodatu vrednost i
prethodnog poreza.
5.3. Odložena poreska sredstva i obaveze
Odložena poreska sredstva i poreske obaveze utvrđene su u skladu sa MRS-12 Porezi iz dobitka.
Odložene poreske obaveze su iznosi poreza iz dobitka koji se plaćaju u narednim periodima po osnovu
oporezivih privremenih razlika.
Odložena poreska sredstva su iznosi poreza iz dobitka koji se mogu povratiti u narednim periodima po
osnovu:a) odbitnih privremenih razlika; b) neiskorišćenih poreskih odbitaka koji se prenose u naredni
period; c) neiskorišćenih poreskih dobitaka koji se prenose u naredni period.
6. NAKNADNO USTANOVLJENE GREŠKE
Računovodstveni tretman grešaka propisan je MRS 8 – Računovodstvene politike, promene
računovodstvenih procena i greške.
Koncept greške iz prethodnog perioda u smislu MRS 8, odnosi se samo na materijalno značajne
greške. Prema MRS 8, materijalnost neke greške nije utvrđena ni u apsolutnom ni u relativnom
smislu, već rukovodstvo svakog pojedinačnog društva treba da proceni kada je greška materijalno
značajna.
Društvo ima na raspologanju dve mogućnosti, da:


računovodstvenom politikom definiše grešku u apsolutnom ili relativnom smislu; ili
u svakom konkretnom slučaju procenjuje da li je greška materijalno značajna.
Ukoliko je greška iz prethodnog perioda uticala na pozicije bilansa uspeha, za iznos ispravke greške
vrši se korecija početnog stanja neraspoređene dobiti ili gubitka iz ranijih godina .
BILANS STANJA
7. NEKRETNINE, POSTROJANJA I OPREMA
KOMPANIJA ″PROGRES″ AD u restrukturiranju, je sa stanjem na dan 31.12.2011. godine u
konsolidovanim izveštajima iskazala stanje osnovnih sredstava u iznosu od RSD 4.233.529 hiljada (u
2010. godini RSD 4.307.827 hiljada) i to:
Matično
Zavisno
Zavisno
Konsoli
Društvo
Društvo
Društvo
dovano
Autokuća Interagrar
Nematerijalna ulaganja
-
-
-
-
Nekretnine, postrojenja i oprema
4.232.794
691
44
4.233.529
Ukupno
4.232.794
691
44
4.233.529
Ukupna amortizacija za 2011. godinu iznosi RSD 76.870 hiljada.
8. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
Dugoročni finansijski plasmani u iznosu od RSD 106.776 hiljada obuhvataju:
- učešća u kapitalu povezanih i drugih pravnih lica u iznosu od RSD 18.861 hiljada i
- ostale dugoročne finansijske plasmane RSD 87.915 hiljada
KOMPANIJA „PROGRES“AD u restrukturiranju, je na dan 31.12.2011.godine u konsolidovanim
izveštajima iskazala stanje dugoročnih finansijskih plasmana u iznosu od RSD 106.776 hiljada i to:
Matično
Zavisno
Zavisno
Konsoli
Društvo
Društvo
Društvo
Dovano
Autokuća Interagrar
Učešća u kapitalu
97.614
-
-
97.614
Ostali dugoročni finansijski plasmani
87.915
-
-
87.915
Ukupno
185.529
-
-
185.529
Interni odnosi
(78.753)
-
-
(78.753)
Ukupno
106.776
-
-
106.776
Za isti iznos je eliminisan je i kapital kod zavisnih društava (veza Napomena br.11. ovog Izveštaja).
9. ZALIHE
Zalihe i dati avansi sa stanjem na dan 31.12.2011. godine iznose RSD 68.535 hiljada.
Konsolidovana društva
2011
2010
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
10.666
19.915
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ AD
57.078
75.615
791
418
68.535
95.948
-
-
68.535
95.948
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ AD
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
Učešće zaliha u ukupnoj aktivi iznosi 1,59%.
10. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2011. godine u konslolidovanim izveštajima iznose RSD
470.405 hiljada (31.12.2010. RSD 1.515.534 hiljada) a čine ih:
- potraživanja u iznosu od RSD 262.281 hiljada;
- potraživanja za više plaćen porez na dobitak 98 hiljada;
- potraživanja po kratkoročnim finansisjkim plasmanima u iznosu od RSD 182.009 hiljada;
- gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od RSD 16.356 hiljada i
- potraživanja za PDV i AVR u iznosu od RSD 9.661 hiljada.
U okviru potraživanja na interne odnose matičnog i zavisnih društava se odnosi iznos od RSD 320.780
hiljada koji su eliminisani iz konsolidovanih izveštaja a kako je dato u sledećoj tabeli:
Matično
Zavisno
Zavisno
Konsoli
Društvo
Društvo
Društvo
Dovano
Autokuća Interagrar
Potraživanja
123.115
96.123
48.982
268.220
-
98
-
98
409.131
1.215
86.504
496.850
15.439
630
287
16.356
6.025
3.018
618
9.661
553.710
101.084
136.391
791.185
(235.217)
(1.220)
(84.343)
(320.780)
318.493
99.864
52.048
470.405
Potraživanja za više pl. porez na dobitak
Kratkoročni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Potraživanja za PDV i AVR
Ukupno
Interni odnosi
Ukupno
U okviru kratkoročnih potraživanja eliminisana su potraživanja za iznos od RSD 5.939 hiljada i
kratkoročni finansijski plasmani u iznosu od RSD 314.841 hiljada po osnovu internih odnosa, što
ukupno iznosi RSD 320.780 hiljada. (Veza napomena 12. Obaveze iz poslovanja).
11.KAPITAL
Ukupan kapital Kompanije "PROGRES″ AD u restrukturir anju, u konslolidovanim izveštajima na dan
31.12.2011. godine iznosi RSD hiljada i to:
- Osnovni kapital RSD 3.796.585 hiljada;
- Rezerve RSD 490.613 hiljada;
- Revalorizacione rezerve RSD 948.554 hiljada;
- Nerealizovani dobici po osnovu HOV RSD 3.595 hiljada;
- Nerealizovani gubici po osnovu HOV od RSD (21.866) hiljada;
- neraspoređeni dobitak u iznosu od RSD 218.667 hiljada i
- (Gubitak) u iznosu od RSD (1.931.152) hiljada.
Osnovni kapital
Matično
Zavisno
Zavisno
Konsoli
Društvo
Društvo
Društvo
Dovano
Autokuća
Interagrar
3.717.832
78.089
664
3.796.585
Rezerve
490.613
-
-
490.613
Revalorizacione rezerve
948.554
-
-
948.554
3.595
-
-
3.595
(Nereal. gubici po osnovu HOV)
(21.866)
-
-
(21.866)
Neraspoređeni dobitak
207.730
8.416
2.521
218.667
(Gubitak)
(1.742.879)
(156.138)
Ukupno
3.603.579
(69.633)
(28.950)
3.504.996
Interni odnosi
-
(78.089)
(664)
(78.753)
Konsolidovano
3.603.579
(147.722)
(29.614)
3.426.243
Nerealizovani dobici po osnovu HOV
(32.135) (1.931.152)
Za isti iznos su eliminisani dugoročni finansijski plasmani kod matičnog društva (veza Napomena br.8.
ovog Izveštaja).
Za isti iznos su eliminisani dugoročni finansijski plasmani matićnog društva (Napomena 8. ovog
Izveštaja).
12. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
Dugoročna rezervisanja i obaveze u iznosu od RSD 1.308.441 hiljada (2010. godine RSD 1.271.103
hiljada) obuhvataju:
- Kratkoročne obaveze u iznosu od RSD 1.308.441 hiljada.
Matično
Zavisno
Zavisno
Konsoli
Društvo
Društvo
Društvo
Dovano
Autokuća
Interagrar
Kratkoročne obaveze
Ukupno
1.234.132
228.874
166.215
1.629.221
1.234.132
228.874
166.215
1.629.221
(-)
(207.202)
(113.578)
(320.780)
Ukupno 1.234.132
21.672
52.637
1.308.441
Interni odnosi
U okviru obaveza umanjene su kratkoročne obaveze za iznos od RSD 320.780 hiljada po osnovu
internih odnosa.( Veza napomena 10. Potraživanja).
12.1. KRATKOROČNE OBAVEZE
Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je u konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2011.
godinu utvrdilo kratkoročne obaveze u ukupnom iznosu od RSD 1.308.441 hiljadu, a čine ih:
Kratkoročne finan. obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoročne obaveze
Obaveze po osnovu PDV i os.jav.
prihoda
Ukupno
Interni odnosi*
Ukupno
Matično
Zavisno
Zavisno
Konsoli
Društvo
Društvo
Društvo
dovano
Autokuća
Interagrar
-
201.268
113.573
314.841
1.208.015
23.497
52.199
1.283.711
207
-
41
248
402
30.421
25.910
4.109
1.234.132
228.874
166.215
1.629.991
-
(207.202)
(113.578)
(320.780)
1.234.132
21.672
52.637
1.308.411
U postupku konsolidacije eliminisane su kratkoročne obaveze za ukupan iznos od RSD 320.780 hiljada
i to:
- kratkoročne finansijske obaveze u iznosu od RSD 314.841 hiljada i
- obaveze iz poslovanja za iznos od RSD 5.939 hiljada.
(Veza napomenu 10. ovog Izveštaja).
13. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE (SREDSTVA)
Odložene poreske obaveze na dan 31.12.2011. godine iznose od RSD 144.561 hiljada i to:
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ AD
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ AD
Ukupno
2011
2010
144.988
137.512
(388)
(527)
(39)
(8)
144.561
136.977
Međunarodni računovodstveni standard 12: “Porezi iz dobitka“ nalaže da preduzeća iskažu poreske
posledice poslovnih promena i drugih događaja na isti način na koji su iskazane same te poslovne
promene ili drugi događaji.
Tako se za poslovne događaje i druge promene koje se iskazuju u bilansu uspeha priznaju i svi
odnosni poreski učinci u bilansu uspeha. Za poslovne promene i druge događaje koji se iskazuju u
okviru sopstvenog kapitala, svi odnosni poreski učinci se takođe priznaju u okviru poreskog kapitala.
14. VANBILANSNA AKTIVA I PASIVA
Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je na dan 31.12.2011. godine je u konsolidovanim
finansijskim izveštajima – vanbilansna aktiva i pasiva iskazala sledeća stanja i to:
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ AD
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ AD
Ukupno
2011
2010
-
17.148
91.407
102.695
-
409
91.427
120.252
BILANS USPEHA
15. POSLOVNI PRIHODI
Poslovni prihodi
2011
2010
150.358
292.705
190
360
18.115
21.268
Ukupno (1+2+3)
168.663
314.333
Poslovni prihodi
2011
2010
21.539
138.764
147.025
165.965
5.111
19.712
173.675
324.441
(5.012)
(10.108)
168.663
314.333
2011
2010
1.Nabavna vrednost prodate robe
99.590
210.135
2.Troškovi materijala
12.976
22.234
3.Troškovi zarada i naknada zarada
68.241
365.478
4.Troškovi amortizacije i rezervisanja
76.870
79.554
5.Ostali poslovni rashodi
102.120
477.439
Ukupno (1+2+3+4+5)
359.797
1.154.840
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja učinaka
3. Ostali poslovni prihodi
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restruk.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
16. POSLOVNI RASHODI
Poslovni rashodi
Poslovni rashodi
2011
2010
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restruk.
213.017
875.397
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
141.473
253.090
10.319
36.461
364.809
1.164.948
(5.012)
(10.108)
359.797
1.154.840
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
16.1. Nabavna vrednost prodate robe
Nabavna vrednost prodate robe
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restruk.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
2011
2010
476
104.788
99.114
92.143
-
13.204
99.590
210.135
-
-
99.590
210.135
16.2. Troškovi materijala
Troškovi materijala
2011
2010
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
8.313
9.051
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
4.563
12.924
100
259
12.976
22.234
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
16.3. Troškovi zarada i naknada zarada
Troškovi zarada i naknada
2011
2010
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
46.591
222.532
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
15.107
121.854
6.543
18.092
68.241
365.478
-
-
68.241
365.748
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
16.4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
Troškovi amortizacije i rezervisanja
2011
2010
75.980
77.478
819
1.986
71
90
76.870
79.554
-
-
76.870
79.554
2011
2010
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
81.657
458.548
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
21.870
24.183
3.605
4.816
107.132
487.547
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
16.5. Ostali poslovni rashodi
Ostali poslovni rashodi u
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
(5.012)
(10.108)
102.120
477.439
2011
2010
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
31.607
335.325
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
13.368
44.090
6.318
5.656
51.293
385.071
-
-
51.293
385.071
Konsolidovano
17. FINANSIJSKI PRIHODI
Konsolidovana društva
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
18. FINANSIJSKI RASHODI
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
19. OSTALI PRIHODI
2011
2010
191.405
208.537
23.888
40.869
5.253
3.977
220.546
253.383
-
-
220.546
253.383
Konsolidovana društva
2011
2010
18.275
432.828
2.650
4.271
603
128
21.528
437.227
-
-
21.528
437.227
2011
2010
1.198.834
11.410
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
69.518
5.011
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
13.323
360
1.281.675
16.781
-
-
1.281.675
16.781
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
20. OSTALI RASHODI
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
21. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA/ (GUBITAK PRE OPOREZIVANJA)
Kompanija “PROGRES” A.D.u restrukturiranju, je u konsolidovanim finansijskim izveštajima za period
01.01. do 31.12.2011. godine utvrdila gubitak pre oporezivanja po pojedinačnim finansijskim
izveštajima i to:
Konsolidovana društva
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
2011
2010
(1.531.835)
(188.427)
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
(71.836)
(84.644)
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
(16.863)
(15.302)
(1.620.534)
(288.373)
-
-
(1.620.534)
(288.373)
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
22. NETO DOBITAK/(GUBITAK)
Kompanija “PROGRES” A.D., u restrukturiranju, je u konsolidovanim finansijskim izveštajima za
period 01.01. do 31.12.2011. godine utvrdila neto gubitak po pojedinačnim finansijskim izveštajima i
to:
Konsolidovana društva
2011
2010
(1.539.311)
(203.568)
Zavisno društvo "PROGRES AUTOKUĆA″ DOO
(71.975)
(84.163)
Zavisno društvo "PROGRES INTERAGRAR″ DOO
(16.833)
(15.302)
(1.628.119)
(303.033)
-
-
(1.628.119)
(303.033)
Matično društvo Kompanija "PROGRES″ AD u restr.
Ukupno
Interni odnosi
Konsolidovano
23. PREGLED TOKOVA GOTOVINE
Neto prilivi i odlivi tokova gotovine iskazani su na dan izrade bilansa, po sledećem:
2011
2010.
(64.266)
885.748
58.744
(795.253)
-
(126.559)
4.Svega neto priliv/(odliv) gotovine
(5.522)
(36.064)
5. Gotovina na početku obračunskog perioda
32.443
2.633
1.Neto priliv/(odliv) gotovine iz poslovnih aktivnosti
2. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
3.Neto priliv/(odliv) gotovine iz aktivnosti finansiranja
6. Pozitivne kursne razlike
7. Negativne kursne razlike
712
138.039
(11.277)
(72.165)
16.356
32.443
8. Gotovina na kraju obračunskog perioda
24. OSTALA PITANJA
DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA
Nije bilo značajnih događaja između dana godišnjeg računa i datuma sastavljanja konsolidovanih
finansijskih izveštaja Kompanija “PROGRES” A.D., u restrukturiranju, imajući u vidu MRS-10.
Mišljenje ovlašćenog revizora - strana 1-2.
3. KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU DRUŠTVA
(a) Opšti
podaci
(b) Podaci o upravi društva
(c) Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovana društva,
finansijsko stanje i podaci vašni za procenu stanja imovine
(d) Opis očekivanog razvoja društva u narednom period, promena u
Poslovnim politikama društva I glavnih rizika I pretnji kojima je
poslovanje društva izloženo
(e) Važniji poslovni događaji koji su nastupili prilikom proteka poslovne
godine za koju je izveštaj pripremljen
(f) Značajni poslovi sa povezanim licima
(g) Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja
(h) Podaci o stečenim sopstvenim akcijama
(i) Izjava o promeni kodeksa korporativnog upravljanja
KONSOLIDOVANI GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
DRUŠTVA
Opšti podaci
Poslovno ime: KOMPANIJA PROGRES AD U RESTRUKTURIRANJU
Sedište i adresa: Beograd, Zmaj Jovina 8-10
Matični broj: 07034245
PIB: 100002604
Veb sajt i e-mail adresa: www.progres.rs, [email protected]
Broj i datum rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD 38062 od 20.02.2006. godine.
Delatnost (šifra i opis): 04671 Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sl. proizvdima
Broj zaposlenih (na dan 31.12.2011. godini): 33 /konsolidovano/
Broj akcionara (na dan 31.12.2011.): 6114
10 najvećih akcionara (na dan 31.12.2011.):
Red.br.
Ime i prezime (naziv akcionara
1.
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD
2.
3.
Broj akcija
Učešće u osn. Kapitalu
1.939.782
31.70
PIO FOND RS
538.830
8.81
GRAD BEOGRAD
426.416
6.97
4.
REPUBLIKA SRBIJA
246.771
4.03
5.
ĆULIBRK NEBOJŠA
69.590
1.14
6
INTERCITY BROKER AD
57.190
0.93
7.
STARS LTD
57.145
0.93
8
JKP GRADSKA ČISTOĆA
38.680
0.63
9.
HYPO ALPE-ADRIA BANK AD BGD
35.613
0.58
10.
ALVATRON TRADING LIMITED
28.766
0.47
Vrednost osnovnog kapitala (000 RSD): Osnovni akcijski kapital 3.671.409.600
Broj izdatih akcija - obične: 6.119.016 običnih akcija, nominalna vrednost akcije je 600,00 RSD
ISIN broj: RSPROGE21643
CIF kod: ESVUFR
Podaci o zavisnim društvima: 1. „PROGRES AUTOKUĆA“ DOO, Begrad, Pančevački put 47
2. „PROGRES AUTOKUĆA“ DOO, Beograd, Zmaj Jovina 8-10
Poslovno ime, sedište i poslovna adresa revizorske kuće:
„Absolute Audit“ doo, Društvo za revizorske i računovodstvene poslove, Beograd, Vojislava Ilića 39/II
Naziv tržišta na koje su uključene akcije: Beogradska berza a.d. Beograd
Podaci o Upravi društva
Članovi nadzornog odbora /sadašnje stanje/
Ime i prezime, prebivalište
1.
Predsednik,
Obrazovanje/sadašnje zaposlenje
Br. akcija
Diplomirani ekonomista, Doktor pravnih nauka
12.013
2.
Prof.dr. Stojan Dabić, Beograd
Penzioner
Član, Škobić Zoran, Beograd
Magistar ekonomije / Savez račun.i revizora,
-
Direktor Sektora edukacije i međunarodne saradnje
3.
Član, Branislav Popović, Novi Sad
Ekonomista / Energija, Tehnika i Tehnologija,
-
Direktor
4.
Član, Ivan Lujanović, Beograd
Harvard University, JFK School of Government,
-
MPA / Masters finance, Partner
5.
Član, Biljana Matović, Beograd
Diplomirani ekonomista / Agencija za privatizaciju,
-
Šef Kabineta direktora
Članovi Izvršnog odbora /sadašnje stanje/
Ime i prezime, prebivalište
1.
Živko Radanović, Beograd
Obrazovanje/sadašnje zaposlenje
Br. akcija
Diplomirani ekonomista / Kompanija Progres ad u
220
restrukturiranju, Direktor
2.
Drobnjaković Mitar, Beograd
Magistar ekonomije / Progres Autokuća doo, Direktor
3.
Dević Zoran, beograd
Diplomirani ekonomista, Progres Interagrar doo,
60
220
Beograd
Verodostojan prikaz razvoja i rezultata poslovanja društva,
finansijsko stanje i podaci važni za procenu stanja imovine
Struktura ukupnog ostvarenog rezultata poslovanja društva u 2011. godini na konsolidovanom
nivou bila je sledeća:
Struktura bruto rezultata
Poslovni prihodi
Poslovni rashodi
Poslovni prihodi i rashodi
2011.
u 000 dinara
168.663
359.797
2010.
314.333
1.154.840
Poslovni rezultat
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Finansijski rezultat
Finansijski prihodi i rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
Rezultat ostalih prihoda i rashoda
Ostali prihodi i rashodi
Ukupan bruto rezultat
UKUPNI PRIHODI
UKUPNI RASHODI
DOBITAK/GUBITAK
PRE OPOREZIVANJA
/191.134/
/840.507/
51.293
220.546
/169.253/
385.071
253.383
131.688
21.528
1.218.675
/1.260.147/
437.227
16.781
420.446
241.484
1.862.018
/1.620.534/
1.136.631
1.425.004
/288.373/
Neto dobitak po akciji:
Pokazatelj
2011.
2010.
Neto dobitak (gubitak) u 000 dinarima
-
-
Prosečan broj akcija tokom godine
-
-
Neto dobitak po akciji u dinarima
-
-
U narednoj tabeli su prikazani najznačajniji pokazatelji poslovanja Društva u 2011. Godini na
konsolidovanom nivou, i to:
•
•
•
•
opšti racio likvidnosti (količnik obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza), koji
pokazuje sa koliko je dinara obrtnih sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih
obaveza;
rigorozni racio likvidnosti (količnik likvidnih sredstava, pod kojima se
podrazumevaju ukupna obrtna sredstva umanjena za zalihe i aktivna vremenska
razgraničenja; i kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara likvidnih
sredstava pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza;
gotovinski racio likvidnosti (količnik gotovine uvećane za gotovinske ekvivalente i
kratkoročnih obaveza), koji pokazuje sa koliko je dinara gotovinskih sredstava
pokriven svaki dinar kratkoročnih obaveza; i
neto obrtna sredstva (vrednosna razlika između obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza).
Zadovoljavajući
opšti standardi
2011.
2010.
likvidnosti
Opšti racio likvidnosti
2:1
0,41 : 1
1,27 : 1
Rigorozni racio likvidnosti
1:1
0,31 : 1
1,19 : 1
0,01 : 1
0,03 : 1
/769.501/
340.379
Pokazatelji
Gotovinski racio likvidnosti
Neto obrtna sredstva (u
Pozitivna
hiljadama dinara)
vrednost
Pokazatelj rentabilnosti je stopa prinosa na prosečan sopstveni kapital, koja pokazuje
koliko Društvo ostvaruje prinosa na jedan dinar prosečno angažovanih sopstvenih
sredstava. Pri izračunavanju ovog pokazatelja rentabilnosti, prosečan sopstveni kapital
je određen kao aritmetička sredina vrednosti kapitala na početku i na kraju godine.
u 000 dinara
Pokazatelji rentabilnosti
Neto dobitak/gubitak
Kapital na početku godine
Kapital na kraju godine
Prosečan kapital
Stopa prinosa na sopstveni kapital
Prosečan kapital
2011.
/1.628.119/
2010.
/303.033/
4.624.447
3.426.243
4.025.345
4.929.197
4.624.447
4.776.822
-
-
Adekvatnost finansijske strukture se ogleda u visini i karakteru zaduženosti.
U narednim tabelama su prikazani najznačajniji pokazatelji finansijske strukture Društva, i to:
•
•
udeo pozajmljenih u ukupnim izvorima sredstava, koji pokazuje koliko je jedan dinar
sredstava Društva finansiran iz pozajmljenih izvora; i
udeo dugoročnih u ukupnim izvorima sredstava, koji pokazuje koliko je jedan dinar
sredstava Društva finansiran iz dugoročnih izvora.
Pokazatelji finansijske strukture
Obaveze
Ukupna sredstva
u 000 dinara
2011.
1.308.441
4.879.245
2010.
1.271.103
6.032.527
Udeo pozajmljenih u ukupnim
izvorima sredstava
0.27 : 1
0.21 : 1
Dugoročna sredstva
Kapital
3.426.243
4.624.447
Dugoročna rezervisanje i dugoročne obaveze
3.426.243
4.624.447
Svega
Ukupna sredstva
4.879.245
6.032.527
0.70 : 1
0.77 : 1
Udeo dugoročnih u ukupnim
izvorima sredstava
Racio neto zaduženosti pokazuje koliko je svaki dinar neto zaduženosti Društva pokriven
kapitalom Društva.
Pod neto zaduženošću se podrazumeva razlika između:
•
•
ukupnih (dugoročnih i kratkoročnih) finansijskih obaveza Društva (ukupna
pasiva umanjena za kapital, dugoročna rezervisanja i odložene poreske obaveze
Društva) i
gotovine i gotovinskih ekvivalenata.
Parametri za izračunavanje racia neto
zaduženosti prema ukupnom kapitalu
Finansijske obaveze
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Svega
Kapital
RACIO NETO ZADUŽENOSTI
PREMA UKUPNOM KAPITALU
Neto zaduženost
2011.
u 000 dinara
|
1.308.441
16.356
1.292.085
3.426.243
1: 2.65
2010.
1.271.103
32.443
1.238.660
4.624.447
1 : 3.73
Opis očekivanog razvoja društva u narednom periodu, promena u
poslovnim politikama društva i glavnih rizika i pretnji kojima je
poslovanje društva izloženo
Očekivani razvoj društva u narednom periodu realizovaće se u skladu sa usvojenim
Planom poslovanja Kompanije Progres ad u restrukturiranju koji se prevashodno odnosi
na izdavanje viška poslovnog prostora na atraktivnim lokacijama u Beogradu /Palata
Progres u samom centru grada, i Komplaks Krnjača/.
Najznačajnije pretnje i opasnosti kojima je društvo izloženu su produžavanje i produbljivanje
globalne ekonomske krize i krize u evro zoni, a samim tim i smanjenje renti i potencijalnih
prihoda od izdavanja.
Važniji poslovni događaji koji su nastupili nakon proteka poslovne
godine za koju je izveštaj pripremljen
Od dana bilansiranja do dana objavljivanja predmetnog izveštaja nije bilo bitnijih poslovnih
događaja koji bi uticali na verodostojnost iskazanih finansijskih izveštaja.
Značajniji poslovi sa povezanim licima
Poslovi sa Zavisnim pravnim licima odnose se na prefakturisavanje zajedničkih troškova koji
stižu na Kompaniju ili na Progres Autokuću doo, a u skladu sa korišćenjem prostora.
Aktivnosti društva na polju istraživanja i razvoja
Nema aktivnosti na polju istraživanja i razvoja.
Podaci o stečenim sopstvenim akcijama
Društvo ne poseduje sopstvene akcije. Društvo nije sticalo sopstvene akcije od sačinjavanja
prethodnog godišnjeg izveštaja.
Lice odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja:
Rukovodilac Službe računovodstva
Ljiljana Kangrga, dipl.ecc.
Zakonski zastupnik:
Direktor
Živko Radanović, dipl.ecc.
4. IZJAVA LICA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVEŠTAJA
Prema našem najboljem saznanju, konsolidovani finansijski izveštaj
sastavljen je uz primenu odgovarajućih međunarodnih standarda
finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne podatke o imovini,
obavezama, finansijskom položaju i poslovanju, dobicima i gubicima,
tokovima gotovine i promenama na kapitalu javnog društva uključujući I
njegova društva koja su uključena u konsolidovanje izveštaje.
Lice odgovorno za sastavljanje
godišnjeg izveštaja:
Rukovodilac Službe računovodstva
Ljiljana Kangrga, dipl.oecc.
Zakonski zastupnik:
Direktor
Živko Radanović, dipl.oecc.
5. ODLUKA NADLEŽNOG ORGANA DUŠTVA O USVAJANJU
KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
6. ODLUKA O RASPODELI DOBITI ILI POKRIĆU GUBITKA * (Napomena)
Napomena*:
Odluka o prokriću gubitka za 2011. Godinu, Kompanije “Progres” a.d. u
restrukturiranju nije doneta.
Lice odgovorno za sastavljanje
godišnjeg izveštaja:
Rukovodilac Službe računovodstva
Ljiljana Kangrga, dipl.oecc.
Zakonski zastupnik:
Direktor
Živko Radanović, dipl.oecc.
Download

ovde - Kompanija PROGRES