ОСНОВНА ШКОЛА ,,МИЛЕ ДУБЉЕВИЋ” ЛАЈКОВАЦ
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
ЛАЈКОВАЦ, септембар 2013. гoд.
Директор: Невенка Јевтић
Аутори плана: Наставничко веће, стручна већа, директор Невенка Јевтић,
помоћник директора Светлана Ковачевић, ПП служба
Телефон школе: 014/3431-300
Факс: 014/3431-336
e-mail: [email protected]
[email protected]
1
САДРЖАЈ
1. УВОДНИ ДЕО.................................................................................................................................................3
1.1. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ....................................................................................................................................3
1.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА..........................................................................................................................4
2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА....................................................4
КУЋНИ РЕД ШКОЛЕ.......................................................................................................................................5
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ...........................6
2.1.ШКОЛСКИ ПРОСТОР....................................................................................................................................8
2.2. НАСТАВНА СРЕДСТВА...............................................................................................................................9
3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА ...............................................................................................................10
3.1. НАСТАВНИ КАДАР....................................................................................................................................10
3.2.ВАННАСТАВНИ КАДАР............................................................................................................................13
3.3. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОБРАЗОВНОЈ СТРУКТУРИ...........................................................................14
4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ................................................15
4.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА.......................................... .........................................15
4.2. ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА .........................................................................................................15
4.3. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – бројно стање ученика за школску 2013/2014. ...............................................16
4.4. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШК. 2013/2014. Г. ....................... ......................20
4.5. РИТАМ РАДА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. Г. ..................................................................................21
4.6. НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД НАСТАВНИХ ЧАСОВА ..................................................................23
4.7. ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА................................................... ........................................................27
4.8.СЕКЦИЈЕ................................................................. .....................................................................................28
4.9. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА................... ...........................29
4.10. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ.....................................32
5. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ......................................................................35
5.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА 2013/2014. ..........................................................................35
5.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ................................................................39
5.3. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ ..................................................41
5.4. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.........................................................................................62
5.5. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ ......................................................................64
5.6. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ......................................... ...........................................................................68
6. ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА ............................................................................71
6.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА........................................................... ......................................71
6.2. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА..............................................................................................73
7. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ............................................................................................76
8. ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ..............................................................77
8.1. ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА ................................................................................77
8.2. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА, НАСТАВА У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТИ ..........................................................84
8.3. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА............................................................................................86
9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА............................87
9.1. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА.....................................................................87
9.2. ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У
ШКОЛИ................................................................................................................................................................89
9.2.1. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ ..........................................92
9.3. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ................................................................................................93
10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВЊА...........................................................................................94
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ..........................................98
12. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ..................................100
13. ПЛАНОВИ РАДА КОМИСИЈА, ТИМОВА И АКТИВА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА...........102
14. РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ..........................................................................................................109
15. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ......................................................................................114
16. ЛЕТОПИС......................................................................................................................................119
2
1. УВОДНИ ДЕО
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ за школску 2013/2014. годину урађен је на основу чл. 29.
Закона о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС“ бр. 72/09; 52/11 и 55/2013)
и чл. 32. ст. 1. тач. 2 Статута ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац.
1.1. ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ
Први подаци о писмености и школству на простору општине Лајковац односе се на манастир
Боговађа. Давне 1567. године помињу се преписивачи књига у манастиру. Касније више пута у
17. веку, а поготово у 18. веку, помиње се школа за свештенике у оквиру манастира Боговађа. За
време Карловачког сабора 1726. године појавиле су се прве световне школе у Србији, међу
њима се помиње и школа у Боговађи.
Пред Први српски устанак, 1796. године, у манастиру Боговађа основана је сликарска
школа под управом Хаџи Рувима Ненадовића. Ту су се окупљали најбољи живописци,
дрворезбари, графичари и каменоресци. Надалеко је била чувена библиотека Хаџи Рувима са
неколико десетина књига и свезака тако да је Боговађа била била прави уметнички и културни
центар. После погибије Хаџи Рувима школа је наставила рад под вођством Петра Николајевића
Молера. Рад Молеров наставља Јеремија Поповић из Бајевца, члан докмирске сликарске
заједнице.
Школа наставља рад после Другог српског устанка у Милошевој Србији. У периоду
владавине уставобранитеља школа постаје државна, издваја се из манастира. Ваљевско
начелство 1843. године шаље извештај Попечитељству просвете у коме се спомињу државне
школе у Боговађи, Степању (Бајевцу), Јабучју. Од тада све време школа ради до Првог светског
рата. У том периоду у њу су ишли ђаци из шеснаест околних села. Након Првог светског рата
школа наставља са радом све до данас.
Варошица Лајковац дуго није имала школу, него су ђаци похађали наставу у Јабучју, а после
Првог светског рата у Селу Лајковцу. Прва школа у варошици Лајковац била је Женска стручна
школа основана 1932. године. У њој су као учитељице радиле Савка Бркић и Лепосава Вујичић.
У току 1935/36. године у варошици Лајковац радило је треће и четврто одељење Народне
основне школе. Спајањем ова два одељења настаје основна школа у варошици Лајковац која
почиње са радом школске 1936/37. године. Школу су похађали ученици из варошице Лајковац и
села Рубрибреза. Налазила се у згради Соколског друштва („Соколана“, касније зграда
Трговинског предузећа „Победа“).
После Другог светског рата школа у Лајковцу школске 1946/47. године прераста у
прогимназију и прелази на седмогодишње школовање, да би коначно постала осморазредна
школске 1952/53. године. Садашња школска зграда грађена је у периоду од 1960/62. године.
Настава у њој почела је у септембру 1962. године.
ОШ „Миле Дубљевић“ у Лајковцу поред централне школе у свом саставу има десет физички
издвојених одељења. Поред поменуте осморазредне школе у Боговађи, ту је још једна школа, у
Бајевцу. Она је раније била у селу Степање и помиње се још у првој половини 19. века, тачније
1842. године. После школе у Боговађи најстарија је на подручју лајковачке општине. Остала
издвојена одељења су четворогодишња. У селу Маркова Црква школа је почела са радом давне
1904. године и обележила је стогодишњицу постојања. У Селу Лајковцу школа почиње са радом
1913. године да би већ наредне била срушена у Колубарској бици, а поново наставља рад 1920.
године. Данас ради као четвороразредна школа. Школа у селу Врачевић почела је са радом
1924. године, а прва учитељица је била Стана Костић. У селу Непричава школа ради од 1925.
године, а у Ћелијама и Пепељевцу од 1931. године. Након Другог светског рата отворене су:
1953 године школа у Ратковцу, а 1957. године школа у Доњем Лајковцу.
У послератном периоду школа носи име „Милорад Миле Дубљевић“. Реч је о Дубљевић
Ђорђа Милораду – Милу, рођеном 1908. у селу Тврдојевац, општина Уб. По занимању је био
учитељ. Службовао је у Клечковцу, Осечини, Осладићу, Јабучју, Лајковцу и Селу Лајковцу. Био
је предратни члан КПЈ и резервни официр бивше Југословенске војске, борац и командир чете у
3
Тамнавском батаљону, Ваљевског НОП одреда. Заробљен је децембра 1941. године у селу
Новаци код Уба и спроведен у логор на Бањици, где је стрељан 9. марта 1942. године.
У последњих неколико деценија директори ОШ „Миле Дубљевић“ у Лајковцу су били:
Стојан Луковић, наставник, Никола Јанковић, учитељ, Душан Окука, професор, Јован Савичић,
професор, Милета Марковић, наставник и Невенка Јевтић, професор.
1.2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Полазне основе рада школе за школску 2013/2014. годину засноване су на циљевима и
задацима васпитања који произилазе из следећих докумената:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“ – бр. 72/09, 52/11,
55/2013)
Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставном програму за први, други, трећи и четврти разред
основног образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ – Просветни гласник бр. 1/05,
15/06, 2/08, 2/10, 7/10, 3/11, 7/11, 1/13)
Правилника о наставном плану за други циклус основног образовања и наставном
програму за пети, шести, седми и осми разред основног образовања и васпитања
(„Сл.гласник РС“– Просветни гласник бр. 6/07, 5/08, 6/09, 2/10,7/10, 3/11, 1/13, 4/13)
Правилника о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних
сарадника и васпитача у основној школи („ Сл. гласник РС„– Просветни гласник бр.
2/2000)
Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и
домовима ученика („Сл. гласник РС“ бр.12/09, 67/11)
Уредбе о организовању и остваривању верске наставе и наставе алтернативног предмета
у основној и средњој школи („ Сл. гласник РС“ – Просветни гласник 46/2001)
Правилника о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни
план, његову примену и вредновање („Сл.гласник РС“ 76/10)
Правилника о календару васпитно-образовног рада основне школе, за школску
2013/2014. годину („Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 6/2013)
Правилника о наставном програму за VI, VII и VIII разред основног образовања и
васпитања („Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 5/08, 6/09)
Школског развојног плана ОШ „Миле Дубљевић '' за период 2010/2015.
Осталих упутстава и подзаконских аката.
2. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
Школска зграда Основне школе „Миле Дубљевић“ у Лајковцу израђена је 1962. године и има
2194 м2 корисног простора. Радни простор je током 2013. год. проширен за седам канцеларија и
две учионице, а на основу информација из локалне самоуправе могуће је очекивати да до краја
2013. године буде завршен и амфитеатар, односно свечана сала, чији су просторни капацитети
планирани за 90 ученика. Школске учионице су простране и осветљене, са новим намештајем и
огледним средствима. Попуњеност школске библиотеке задовољава потребе школе. Настава се
одвија кабинетски. У централној шкли обављене су материјално-хигијенске припреме за почетак
рада у новој школској години.
У близини школе се ради и спортска хала, а од значаја за школу је то што је планиран посебан
улаз и фискултурна сала за потребе основне школе.
У свим издвојеним одељењима школе, у Селу Лајковцу, Ћелијама, Врачевићу, Доњем
Лајковцу, Боговађи, Пепељевцу, Ратковцу, Марковој Цркви, Бајевцу и Непричави, обављене су
материјално-хигијенске припреме за несметан почетак рада у новој школској години. Набављен
је сав потрошни материјал како би настава почела на време.
4
Подела предмета на наставнике и ученички распоред, урађени су на време. И ове школске
године борићемо се за квалитет знања, осавремењивање наставе и стварање бољих услова рада.
Оцена је свих органа школе да постоје доста добри услови за нормално одвијање васпитнообразовног процеса и у новој школској години.
KУЋНИ РЕД ШКОЛЕ
Ученици долазе у школу уредно одевени, носе књиге и остали школски прибор.
Ученици су дужни:
да редовно похађају наставу;
да марљиво уче;
да поштују правила школског живота и рада;
да учествују у разним активностима;
да чувају школску имовину;
да воде бригу о личној хигијени и хигијени школског простора и да испуњавају остале
обавезе које проистичу из Закона о основној школи и Кућног реда;
настава за ученике прве смене почиње у 7.30 часова, а за другу смену у 13.00 часова,
у издвојеним одељењима настава почиње у 8.00 часова, осим у Боговађи у 7.45 часова;
ученици су обавезни да дођу у школу 10 минута пре почетка наставе, а у учионицу се
улази само са предметним наставником;
велики одмор за ученике је после другог часа;
за време малог одмора ученици не могу излатити ван школског објекта;
ученик у школу не може доводити друга лица, а њихови родитељи не могу улазити у
учионице за време наставе;
уношење хране, жвака, семенки и слично у учионице подлеже васпитно-дисциплинским
мерама;
за сваку учињену штету у школи вршиће се наплата од ученика;
после завршеног часа учионица мора остати уредна;
дежурни ученик мора водити рачуна о сунђеру, чистоћи табле и учионице;
дежурне ученике за улаз одређују одељењске старешине. Одељењским старешинама се
препоручује постављање ученика који немају изречене васпитно-дисциплинске мере. Они легитимишу странке и најављују пријем;
свако изостајање ученика са наставе мора правдати родитељ;
изостајање са наставе као и недолично понашање ученика повлачи и примену васпитних
мера;
исправка оцена у дневнику рада и отуђење школске имовине или организована свађа и
туча повлаче за собом дисциплинске мере у складу са Законом;
ученици су обавезни да учествују на уређивању школског објекта, холова и учионица уз
помоћ предметних наставника;
ученици су дужни да се културно обраћају старијима од себе, да поштују личност
наставника, техничког особља као и својих другова, да развијају
другарство и хумане односе између себе;
у учионици је забрањена употреба мобилног телефона.
Наставници су упознати са Планом ангажовања запослених у школи у вези са
безбедношћу ученика. План се састоји од постојећих Правила понашања наставника и
осталих запослених у школи, који су допуњени корацима и начинима реаговања у случају
насиља, злостављања и занемаривања ученика у школи.
5
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА НАСТАВНИКА И ОСТАЛИХ ЗАПОСЛЕНИХ У
ШКОЛИ
Дужности наставника су да:
- долази у школу најкасније 10 минута пре почетка наставе и других облика рада;
- одлази на време на часове;
- по уласку у учионице присутни наставник се стара о безбедности свих ученика у учионици
- у случају потребе удаљења ученика из учионице уз председника одељењске заједнице или
ученика кога одреди присутни наставник, ученика послати код педагога или психолога школе у
матичној школи. У издвојеним одељењима извести ученика до канцеларије, а надгледање у
учионици преузима помоћни радник. У издвојеним одељењима у случају изразито угрожене
безбедности ученика позвати полицију, а потом обавестити директора школе односно
помоћника и педагога или психолога школе. Ако је у питању лакши безбедносни проблем,
обавестити педагога или психолога школе који ће потом известити директора школе односно
помоћника;
- ради благовременог организовања замене на време обавести о свом изостајању: директора
шкoлe, секретара или дежурног наставника;
- користи опрему и инвентар шкoлe, као и остали потрошни материјал само у службене сврхе;
- прибави одобрење директора шкoлe за изношење важних докумената из шкoлe, као и других
наставних средстава;
- долази на наставу прикладно одевен и да својим изгледом васпитно делује на ученике;
- поштује распоред дежурства који му одреди директор.
Наставнику је у школи забрањено да:
- уноси оружје, оруђе и друга средства којима се могу нанети озледе, угрозити живот ученика и
запослених, односно нанети штета школској и личној имовини;
- пуши у просторијама шкoлe и дворишту школе;
- уноси, односно користи алкохол, опијате, наркотичка средства и друга средства са
психоактивним дејством;
- самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе;
- користи мобилни телефон за време одржавања наставе и другог облика рада.
Дежурни наставник дужан је да:
- од доласка надгледа школско двориште и ходнике у којима се налазе ученици до уласка
наставника у учионицу. У првој смени дежурни наставник долази на дежурство у 7.00 и
завршава дежурство у 12.00 часова. У другој смени дежурство почиње у 12.00 и завршава се у
18.10;
- води уредно књигу дежурног наставника и у њу уписује промене које су од значаја за живот и
рад у школи (замене одсутног наставника, оштећења инвентара, повреде кућног реда школе,
физичке повреде ученика и теже здравствене проблеме);
- обезбеди за време дежурства несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у
току свог дежурства;
- обавести директора о недоласку (изостанку) наставника на наставу ради обезбеђивања замене
за одсутног наставника;
6
- у случају теже физичке повреде одмах позива Хитну помоћ, обавештава присутног стручног
сарадника који обавештава родитеље, директора школе и полицију. У случају да стручни
сарадник није присутан, ову обавезу преузима један од дежурних наставника;
- у случају лакше здравствене тегобе ученика у центалној школи одводи ученика до Дома
здравља Лајковац или то препусти присутном стручом сараднику, и обавести родитеље или
старатеље ученика. У издвојеним одељењима одмах се позивају родитељи или старатељи
ученика, а у тежим здравственим проблемима истовремено се зове и Хитна помоћ, и
обавештава се помоћник, присутни стручни сарадник у матичној школи и директор школе.
Простор и време на путу до школе и обрнуто покрива се адекватним реаговањем самих
ученика који у случају безбедносног проблема позивају полицију и Хитну помоћ у случају
повреде или здравственог проблема. Потом се обавештава одељењски старешина, стручни
сарадници школе, помоћник или директор школе.
7
2.1. ШКОЛСКИ ПРОСТОР
Школске зграде
Број
површина
m2
Укупно за школу
12
Свега у седишту школе матичне школе
Библиотека
медијатека
Учионице
у
Број
површина
m2
6585,00
48
1
2354,00
Укупно у издвојеним
одељењима
11
0001
Боговађа
0002
у
Број
површина
m2
3023,00
4
18
1233,00
4231,00
30
2
828,00
Бајевац
1
0003
Село Лајковац
0004
Радионица
Број
површина у
m2
Број
површина
m2
Број
површина
m2
122,00
2
120,00
0
0,00
11
373,00
1
38,00
1
80,00
1
20,00
1790,00
3
84,00
1
40,00
10
353,00
8
462,00
1
30,00
1
40,00
1
96,00
824,00
6
336,00
1
30,00
1
124,00
1
307,00
2
145,00
1
15,00
Ћелије
1
267,00
2
102,00
1
15,00
0005
Маркова Црква
1
228,00
2
104,00
1
15,00
0006
Пепељевац
1
261,00
2
102,00
1
15,00
0007
Непричава
1
394,00
2
112,00
1
16,00
0008
Врачевић
1
496,00
2
183,00
1
27,00
0009
Доњи Лајковац
1
246,00
2
104,00
1
15,00
0010
Ратковац
1
380,00
2
140,00
1
15,00
1
у
Фискултурна сала Школска кухиња
24,00
8
0
0,00
у
Школски простор који школа не користи
у Број
зграда
Број просторија површина у m2
1
3
124,00
1
3
124,00
1
3
124,00
2.2. НАСТАВНА СРЕДСТВА
Назив
Дијапројектор
Графоскоп
Епископ
Телевизор
Касетофон
Пројектор
Разгласна станица
Рачунари
Слике – апликацијекомплет
Фотоапарат
Видео-рикордер
Плејер
Комплет за механику
Костур човека
Микроскоп
Слајдер
Глобус
Лап топ
Разредне словарице
Шведска рачунаљка
Геометријска жичана тела
Компаси
Прибор за математику
Наставна средства за
физику – макете,
електрометар,
електроскоп,
инфл. машина с
перјаницама
Наставна средства за
биологију модел људске
лобање, ока, срца и
бубрега
Наставна средства за
шаховску секцију: табла
гарнитура за шах
шаховски сат
Синтисајзер
Металофон
Географска карта
Историјска карта
Мрежа за одбојку
Голићи за фудбал
Телескоп
Диктафон
Итерактивна табла
Набављено Купљено Купљено
претходних током
током
2009/10. 2010/11.
година
2
11
2
7
20
2
2
37
Купљено
током
2011/12.
4
2
9
1
6
2
5
1
1
5
1
3
5
2
10
1
10
1
12
6
5
1
7
8
12
5
20
Купљено
током
2012/13.
/
/
/
/
/
/
/
/
КориИсправно
сти
се
да
2
да
11
да
2
да
17
да
24
да
12
да
2
да
47
/
5
да
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
1
5
1
3
5
2
17
9
10
1
12
18
20
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
/
да
1
1
/
/
1
1
1
/
1
4
/
4
да
1
/
1
да
20
20
2
20
1
1
3
4
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
20
20
2
20
1
4
3
4
1
6
1
да
3
1
6
1
9
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
3. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
3.1. НАСТАВНИ КАДАР
Ред.
број
Презиме и име
Степен
1.
Драгана Перић
VII
2.
Милена Ивковић
VII
3.
Ана Живковић
VII
4.
5.
Снежана
Трајковић
Душица
Милинчић
VII
VII
6.
Љиљана Јеремић
VI
7.
Љиљана Лучић
VII
8.
9.
Душица
Кузнецов
Верица
Адамовић Тешић
VII
VII
10.
Вера Теофиловић
VII
11.
Драгица Лукић
VI
12.
Марина
Пажиновић
VII
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Гордана Пејчић
Марија
Јовановић
Лидија
Веселиновић
Невенка Раонић
Душанка
Јовановић
Маријана
Селенић
Миломир Савић
Ива Крушкоња
Марија
Милановић
Зорица
Милиновић
VI
VII
VI
VI
VII
VII
IV
VII
VII
VI
23.
Снежана Рулић
VII
24.
Гордана
Станојевић
VII
25.
Јасмина Брдарић
VII
26.
Бојана Петровић
VII
27.
Даринка Рисовић
VII
28.
Светлана
Гавриловић
VI
29.
Биљана Перић
VII
30.
Драгана Жујовић
VI
31.
Биљана Жујовић
VII
Звање
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Наставник разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Наставник разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Наставник разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Наставник разредне
наставе
Наставник разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Учитељ
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Наставник разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Наставник разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Наставник разредне
наставе
Професор разредне
наставе
Одељењски
старешина
I/1
100 %
24
I/2
100 %
32
I/3
100 %
1
II/1
100%
20
II/2
100 %
24
II/3
100 %
17
III/1
100 %
28
III/2
100 %
15
III/3
100 %
23
IV/1
100 %
21
IV/2
100 %
35
IV/3
100 %
20
100 %
22
100 %
3
100 %
12
100 %
21
100 %
6
100 %
5
100 %
38
100%
4
100 %
7
100 %
18
100 %
23
100 %
20
100 %
22
100 %
2
100 %
16
100 %
19
100 %
10
100 %
35
100%
19
I, III
Боговађа
II,IV
Боговађа
I, IV
Бајевац
II, III
Бајевац
I, III
Село Лајковац
II,IV
Село Лајковац
I, III
Ћелије
II, IV
Ћелије
I- IV
Доњи Лајковац
I, III
Маркова Црква
II,IV
Маркова Црква
I, III
Пепељевац
II, IV
Пепељевац
I, III
Непричава
II, IV
Непричава
I, III
Ратковац
II, IV
Ратковац
I, III
Врачевић
II, IV
Врачевић
10
Неод- Одре- Струч.
Год.
Проценат Стаж
ређено ђено испит старости
рада
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
50
54
27
*
41
46
40
50
43
45
43
60
46
43
28
*
43
45
31
29
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
60
31
*
32
41
46
44
43
30
*
*
*
*
*
38
43
34
56
40
Ред.б.
Име и презиме
Степен
1.
Соња Миловановић.
VI
2.
Бојана Симић
VII
3.
Александра
Чолаковић Нинковић
VII
4.
Душица
Милосављевић
VII
5.
Данијела Врачар,зам
VII
6.
Сања Тодоровић
VII
7.
Јелена Бајић,зам
VII
8.
Јелена Матић,зам
VII
9.
Ана Пајић
VII
10.
Јелена Гавриловић
VII
11.
Мирјана Николић
VII
12.
Mарија Милић
VII
13.
Нина Фуртула
VII
14.
Светлана
Миловановић
VII
15
Зорана Војић
16.
Звање
Наставник
српског језика и
књижевности
Професор
српског језика и
књижевности
Професор
српског језика и
књижевности
Професор
српског језика и
књижевности
Дипломирани
филолог за
српски језик и
Професор
српског језика и
српске
Професор
шпанског језика
и хиспанске
Професор
енглеског
језика и
Професор
енглеског језика
и књижевности
Професор
енглеског језика
Стаж
Одељенски
стареш.
Проц.
рада
Неодређ.
Одређено
Струч Године
испит старости
22
VIII/2
100%
*
*
4
V/4
55 %
*
31
6
VII
Бајевац
100%
*
33
13
VI/3
100%
*
6
V/3
100 %
*
34
5
V
Боговађа
100%
*
31
6
/
100 %
*
31
8
/
104 %
*
34
2
VII/1
100%
*
34
8
/
100 %
*
35
*
26
*
49
37
Професор
Енглеског језика
и књижевности
Професор
Енглеског језика
и књижевности
Професор
енглеског језика
и књижевности
2
/
100%
10
/
40%
4
/
10%
*
28
Професор
немачког језика
11
VIII/3
100 %
*
41
VII
Професор
немачког језика
0
/
22%
Емилија Ћећез-Савић
VII
Професор
Руског језика
37
/
100%
*
*
64
17.
Мирјана Вујковић
VII
Професор
руског језика
18
VIII
Бајевац
100 %
*
*
45
18.
Владимир Адамовић
VII
Наставник
музичке културе
10
/
100 %
*
*
35
19.
Невена Савић
VII
Факултет
муз.уметност
и
2
/
45%
*
26
20.
Јасмина Митровић
VI
Наставник
ликовне културе
12
/
50 %
*
51
21.
Милоје Митровић
VII
Дипл. сликарграфичар
21
/
100 %
*
*
52
22.
Рајко Сарић
VII
Професор
историје
26
VIII/ 4
100 %
*
*
54
23.
Станица Милошевић
VII
Дипл. историчар
10
V/2
100 %
*
*
37
24.
Андрија Живковић
VII
Дипл. географ
3
V Бајевац
100 %
*
25.
Дијана Поповић,зам
VII
Дипломирани
географ
8
VIII
Боговађа
100 %
*
*
36
26.
Гроздана Ковачевић
VII
Професор
физике и основа
технике за ош
36
VI/2
100 %
*
*
59
11
*
31
25
30
Звање
Стаж
Одељењски
старешина
Струч.
испит
Год
старос.
VII
Професор физике
и основа
технике за ош
38
VI/1
100%
*
*
61
Данијела Лаловић
(Јасмина Муњић)
VII
Професор хемије
5
VIII/1
60%
*
*
34
29.
Радмила
Милентијевић
VII
Дипл. хемичар
4
/
50%
*
30.
Косана Грчић
VII
Професор
биологије
26
VII/2
100%
*
31.
Александра
Милосављевић
VII
Дипл. биолог
2
/
50%
*
28
32.
Александра Јагодић
VII
Дипл. биолог
4
/
80%
*
31
33.
Милица Јовичић
VII
Инжењер тех.
факултет
0
/
111%
34.
Живота Ђорђевић
VII
Дипл.
математичар
22
V/1
111%
35.
Дарко Јевтић
VII
36.
Mарија Јевтић
VII
37.
Иван Живановић
VII
38.
Гордана Петровић
VII
39.
Иванка Алексић
VII
40.
Милош Милијановић
VII
41.
Иван Пејин
VI
42.
Александар Ђукић
VII
43.
Соња Радојичић
(Марко Ивковић)
VII
44.
Драган Радовановић
VII
45.
Огњен Несторовић
46.
Ред.бр
Име и презиме
27.
Васо Симоновић
28.
Степен
Проц.
рада
Неодређ.
Одређ.
30
*
*
*
53
26
*
47
Електроинжeњер
Дипл.
економиста
мастер
Дипл.
грађ. инжењер
1
/
111%
*
27
4
/
88%
*
31
2
VII
Боговађа
88%
*
29
Професор
техничког о.
11
6
VI
Бајевац
VI
Боговађа
2
VI/4
100%
*
38
/
100%
*
5
VII/3
100%
*
33
7
/
100%
*
35
физичког в.
30
/
10 %
*
VII
Професор
физичког в.
2
/
10%
*
Бранимир Терзић
IV
Вероучитељ
6
/
100%
*
30
47.
Никола Николић
VI
Вероучитељ
8
/
100%
*
31
48.
Стеван Сировљевић
VII
Вероучитељ
2
/
50%
*
24
VI
Вероучитељ
0
10%
*
26
49.
Александар Бабић
Професор
техничког о.
Дипл. инж.
електротехник
е
Наставник
физичког в.
васпитања
Професор
физичког в.
васпитања
Професор
спорта и физ.
васпитања
Професор
12
100%
*
*
100%
*
41`
28
*
*
42
64
54
27
3.2. ВАННАСТАВНИ КАДАР
УПРАВА ШКОЛЕ
Ред.
бр.
1.
2
Презиме и име
Струка
Невенка Јевтић
Професор
Директор
Проф.разредне Пoмоћник
наставе
директора
Светлана Ковачевић
Стр.
Степен
испит
ДА
VII
Послови
ДА
Н
VII
О
Стаж
Год. ст.
*
35
60
*
20
44
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Ред.
Презиме и име
Струка
бр.
1.
Дражан Милосављевић Педагог
2.
Сања Симић
Психолог
Послови
Педагог
Психолог
Стр.
Степен
испит
ДА
VII
ДА
VII
Н
О
*
*
Стаж Год. ст.
21
11
47
39
АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
Презиме и име
Струка
Послови
Витомир Вучетић
Гордана Петровић
Љиљана Степановић
Рајка Митровић
Правник
Економс.
Економ.
Економ.
Секретар
Р.рачунов.
Благајник
Благајник
Стр.
испит
ДА
ДА
ДА
ДА
Степен
Н
VII
IV
IV
IV
*
О
Стаж Год.ст.
17
36
30
27
*
*
*
49
54
48
50
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ
Ред.
број
Презиме и име
Послови
Године Проценат Школска
Год. ст.
стажа
рада
спрема
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Драгиња Ивковић
Бранислав Васић
Зоран Ранковић
Милован Сарић
Миодраг Станојловић
Мира Радић
Јадранка Тодоровић
Снежана Катић
Мира Симић
Весна Милосављевић
Љиљана Пантелић
Виолета Биљић
Милена Савић
Славица Петровић
Весна Тешић
Драгица Недељковић
Љубица Васиљевић
Љуба Остојић
Милинка Мештеровић
Наталија Милошевић
Мирјана Стејанић
Зорица Терзић
Винка Петровић
Слободан Ћурчић
Светлана Милићевић
Слободанка Милосављевић
Бојана Танасковић
Помоћни радник
Домар
Домар
Ложач
Ложач
Куварица
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Помоћни радник
Ложач
Ложач
Помоћни радник
Помоћни радник
13
28
41
20
39
34
32
26
34
22
22
26
18
14
20
11
17
28
29
26
16
34
21
15
15
29
23
3
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
75%
75%
100%
100%
75%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
IV
II
III
II
II
III
II
II
II
II
II
II
II
IV
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
IV
IV
49
65
41
60
54
52
55
52
50
44
56
38
42
44
37
48
60
57
60
55
50
48
43
41
52
50
28
3.3. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОБРАЗОВНОЈ СТРУКТУРИ
разредна
предметна
Наставник
НАСТАВА
Професор
Свега
Директор
Помоћник
Секретар
Рачуновођа
ВАННАСТАВА
Библиотекар
Стручни сарадник
Свега
Уређење простора
ПОМОЋНО ОСОБЉЕ Домар-ложач-кувар
Свега
9
22
31
1
1
1
3
1
2
9
20
7
27
7
42
46
Укупно
113
14
4. ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ
4.1. БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
Број ученика по одељењима и разредима разредне наставе у централној школи – Лајковац
Разред
Број ученика по одељењима
Број одељ.
I
II
III
IV
УКУПНО
1
21
23
25
23
3
3
3
3
12
2
20
20
22
21
Укупно
3
20
24
24
21
61
67
71
65
264
Број ученика у физички издвојеним одељењима – комбинована одељења
Место
Први р.
Трећи р.
УКУПНО
Други р.
Четврти р.
Бајевац
8
10
5
16
18
Боговађа
10
10
6
6
20
Непричава
3
6
4
3
9
Село Лајк.
5
4
5
9
9
Ћелије
5
3
4
2
8
Доњи Лајк.
3
1
2
/
4
М. Црква
4
3
4
8
7
Врачевић
6
5
6
4
11
Ратковац
4
6
4
8
10
Пепељевац
7
10
8
10
17
СВЕГА
55
58
113
48
66
• Доњи Лајковац има статус неподељене школе
**Остале школе имају комбинације I и III и II и IV разреда
Укупно ученика од првог до четвртог разреда (на нивоу школе)
РАЗРЕД
Први
Други
Трећи
Лајковац
61
67
71
ФИО
55
48
58
116
115
129
СВЕГА
Укупно на нивоу школе има 16 комбинованих oдељења.
УКУПНО
21
12
7
14
6
2
12
10
12
18
114
Четврти
65
66
131
СВЕГА
264
227
491
Предметна настава – централна школа Лајковац
Разред
Бр.одељ.
V
VI
VII
VIII
УКУПНО
4
4
3
4
15
Број ученика по одељењима
1
24
24
27
24
2
25
24
31
23
Предметна настава на нивоу школе
ЛАЈКОВАЦ
БОГОВАЂА
Разред
бр.одељ бр.учен. бр.одељ. бр.учен.
V
4
91
1
11
VI
4
93
1
8
VII
3
79
1
10
VIII
4
96
1
12
359
41
УКУПНО
15
4
3
25
26
21
22
БАЈЕВАЦ
бр.одељ. бр.учен.
1
7
1
8
1
5
1
14
34
4
Укупно ученика у школи 925.
15
Укупно
4
17
19
/
27
СВЕГА
39
32
16
23
14
6
19
21
22
35
227
91
93
79
96
359
Свега
одељења
Свега
ученика
6
6
5
6
23
109
109
94
122
434
4.2. ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА
РАЗРЕД
БРОЈНО СТАЊЕ
I
II III IV V VI VII VIII
116 115 129 131 109 109 94 122
I ПОРОДИЦА
1. КОМПЛЕТНА
2. БЕЗ ОЦА
3. БЕЗ МАЈКЕ
4. БЕЗ ОЦА И МАЈКЕ
5. НА РАДУ У ИНОСТРАНСТВУ
104 106 116 121
6
5
6
5
1
2
5
4
3
/
/
/
2
2
2
1
96
8
4
/
1
96
8
4
1
/
81
7
6
/
/
112
7
2
1
/
II ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА РОДИТЕЉА
1. НЕПИСМЕНИ
а) отац
б) мајка
2. ОСНОВНА ШКОЛА
а) отац
б) мајка
3. СРЕДЊА ШКОЛА
а) отац
б) мајка
4. ВИША СПРЕМА
а) отац
б) мајка
5. ВИСОКА СПРЕМА
а) отац
б) мајка
6. ДРУГО
а) отац
б) мајка
4
3
2
2
4
4
3
6
/
2
1
5
/
1
3
4
10
14
10
11
13
12
16
31
19
21
12
13
15
18
18
18
83
85
80
85
81
80
81
73
67
67
75
74
52
49
72
78
4
6
4
5
3
6
8
3
1
5
5
5
3
6
7
4
7
5
8
8
8
10
5
2
2
3
4
4
8
5
4
5
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
5
81
8
1
117
4
III СТАМБЕНИ УСЛОВИ
1. БЕЗ СТАНА (приватно)
2. КУЋА (властита)
3. СТАН
6
7
5
2
2
4
106 103 120 126 103 100
4
5
4
3
4
5
16
4.3. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – бројно стање ученика за школску 2013/ 2014.
Верска
настава
21
20
20
10
7
5
6
3
5
4
4
8
3
116
Грађанско
васпитање
Грађанско
васпитање
23
21
24
6
8
5
4
2
6
4
4
5
4
Верска
настава
23
21
24
6
8
5
4
2
6
4
4
5
4
укупно
116
116
III
бр
Верска
настава
Грађанско
васпитање
1
2
3
4 Бо
5 Пе
6 СЛ
7 Ће
8 ДЛ
9 Вр
10 МЦ
11 Ра
12 Ба
13 Не
укупно
26
22
24
10
10
4
3
1
5
3
6
10
6
130
22
20
15
10
10
4
3
1
5
3
6
10
6
115
4
2
9
I
бр
1
2
3
4 Бо
5 Пе
6 СЛ
7 Ће
8 ДЛ
9 Вр
10 МЦ
11 Ра
12 Ба
13 Не
укупно
21
20
20
10
7
5
6
3
5
4
4
8
3
116
II
бр
1
2
3
4 Бо
5 Пе
6 СЛ
7 Ће
8 ДЛ
9 Вр
10 МЦ
11 Ра
12 Ба
13 Не
Чувари
Народна
природе традиција
21
20
20
10
7
5
5
3
6
4
4
8
3
15
101
Чувари
природе
Народна
традиција
23
21
24
6
8
5
4
Лепо
писање
Лепо
писање
2
6
4
4
5
4
10
106
Чувари
природе
Народна
традиција
26
22
24
10
10
4
3
1
5
3
6
15
7
17
10
6
123
Од игра.до
рачунара
бр
Верска
настава
1
2
3
4 Бо
5 Пе
6 СЛ
7 Ће
8 ДЛ
9 Вр
10 МЦ
11 Ра
12 Ба
13 Не
23
21
21
6
10
9
2
23
21
21
6
10
9
2
4
8
8
16
3
4
8
8
16
3
8
8
16
укупно
131
131
53
V
бр
Верска
настава
1
2
3
4
5 Бо
6 Ба
24
25
25
17
11
7
109
24
25
25
17
11
7
109
IV
укупно
Грађанско
васпитање
Чувари
природе
Народна
традиција
Од играчке
до
рачунара
23
21
21
6
10
9
2
4
3
Грађанско
васпитање
Информатика
и рачунарство
78
Чувари
природе
Цртање,
сликање
и вајање
24
25
25
17
11
7
109
Чувари
природе
Цртање,
сликање и
вајање
Свакоднев
ни живот у
прошлости
Чувари
природе
Цртање,
сликање и
вајање
Свакодневн
и живот у
прошлости
бр
Верска
настава
Грађанско
васпитање
Информатика
и рачунарство
24
24
26
19
8
8
109
15
15
19
16
8
8
81
9
9
7
3
28
24
24
26
19
8
8
109
бр
Верска
настава
Грађанско
васпитање
Информатика
и рачунарство
1
2
3
5 Бо
6 Ба
27
31
21
10
5
15
22
15
10
5
12
9
6
10
16
14
10
5
17
15
7
укупно
94
67
27
55
39
VI
1
2
3
4
5 Бо
6 Ба
укупно
VII
Свакодневни
живот у
прошлости
18
Цртање,
сликање и
вајање
бр
Верска
настава
Грађанско
васпитање
Информатика и
рачунарство
1
2
3
4
5 Бо
6 Ба
24
23
22
27
12
14
15
15
19
23
12
14
9
8
3
4
6
22
22
25
12
14
18
1
укупно
122
98
24
101
21
VIII
19
2
Свакодневни
живот у
прошлости
4.4. КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШК. 2013/2014. Г.
Уторак, 18. 2. 2014. – часови по распореду од понедељка
Среда, 16. 4. 2014. – часови по распореду од понедељка
• Зимски распуст: од 30. децембра 2013. до 17. јануара 2014.
• Пролећни распуст: од 17. априла 2014. до 23. априла 2014.
20
•
Летњи распуст: од 31. маја за ученике осмог разреда, за остале од 14. јуна до 31. августа
2014.
4.5. РИТАМ РАДА У ТОКУ ШКОЛСКЕ 2013/2014. Г.
Датум
Трајање рада и распусти
Васпитно-образовни рад у I полугодишту
Зимски распуст
од
до
2. септембра
27. децембра
28. децембра
19. јануара
30. маја за VIII
Васпитно-образовни рад у II полугодишту
20. јануара
13. јуна I-VII
Државни празници (не ради се)
11. новембра, 17. фебруара, 1. и 2.маја
Пролећни распуст
17. априла
23. априла
31. маја за VIII
Летњи распуст
31. августа
14. јуна за I-VII
Дан школе
субота – 24. мај
Класификациони периоди
I Класификациони период
II Класификациони период
III Класификациони периоди
Датум
02. 9. 2013. – 1. 11. 2013.
02. 11. 2013. – 27. 12. 2013.
20. 1. 2014. – 27. 3. 2014.
28.03.2014. – 30.05.2014. за VIII
28. 3. 2014. – 13. 6. 2014. за I-VII
30. 5. 2014. (за осмаке)
13. 6. 2014. (за I-VII)
IV Класификациони период
Крај наставне године
Оријентациони распоред одржавања
одељењских већа
Датум
10. септембар 2013.
1. и 4. новембар 2013.
27. децембар 2013.
27. и 28. март 2014.
За осми 30. мај 2014.
За остале 13. јун 2014.
I Класификациони период
II Класификациони период
III Класификациони периоди
IV Класификациони период
Оријентациони распоред одржавања
седница Наставничког већа за
класификационе периоде
I Класификациони период
II Класификациони период
III Класификациони периоди
Датум
6. новембар 2013.
30. децембар 2013.
1. април 2014.
За осми 3. 6. 2014.
За остале 17. 6. 2014.
IV Класификациони период
Поправни испити
• За ученике VIII разреда од 2. јуна до 6. јуна припремна настава,
а 9. и 10. јуна 2014. полагање поправних испита.
21
•
За ученике IV, V, VI и VII разреда од 18. до 22. августа припремна настава,
а 25. и 26. августа 2014. полагање поправних испита.
Рад у школи се организује у оквиру петодневне радне недеље.
Централна школа ради у две смене у следећем ритму дана:
ЧАС
1
2
ПРВА СМЕНА
ДРУГА СМЕНА
7.30-8.15
13.00-13.45
8.20-9.05
13.50-14.35
3
9.25-10.10
4
10.15-11.00
5
6
14.55-15.40
15.45-16.30
11.05-11.50
16.35-17.20
11.55-12.40
17.25-18.10
Школска 2013/2014. година почела је 2. септембра (понедељак) доласком ученика у
I смену
I, III, V и VII разред са почетком у 730
II смена
II, IV,VI и VIII разред са почетком у 1300 часова
Сваке нове недеље ученици мењају смену.
Рад у издвојеним одељењима одвија се само у првој смени и то:
ЧАС
БОГОВАЂА
БАЈЕВАЦ
СЕЛО ЛАЈКОВАЦ
ДОЊИ ЛАЈКОВАЦ
ВРАЧЕВИЋ
ЋЕЛИЈЕ
МАРКОВА ЦРКВА
РАТКОВАЦ
ПЕПЕЉЕВАЦ
НЕПРИЧАВА
1
2
3
4
5
6
7.45-8.30
8.35-9.20
9.45-10.30
10.35-11.20
11.25-12.10
12.15-13.00
8.00-8.45
8.50-9.35
9.50-10.35
10.45-11.30
11.35-12.20
12.25-13.20
22
4.6. НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД НАСТАВНИХ ЧАСОВА
ФОНД ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
Ред.
ПРЕДМЕТИ
број
ПРВИ
РАЗРЕД
ДРУГИ
РАЗРЕД
ТРЕЋИ
РАЗРЕД
ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
1.
Српски језик
5
180
5
180
5
180
5
180
2.
Страни језик
2
72
2
72
2
72
2
72
3.
Математика
5
180
5
180
5
180
5
180
4.
Свет око нас
2
72
2
72
-
-
-
-
5.
Природа и друштво
-
-
-
-
2
72
2
72
6.
Ликовна култура
1
36
2
72
2
72
2
72
7.
Музичка култура
1
36
1
36
1
36
1
36
8.
Физичко васпитање
3
108
3
108
3
108
3
108
19
684
20
720
20
720
20
720
УКУПНО: А
Ред.
број
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ
1.
Верска настава/Грађанско
васпитање1
1
36
1
36
1
36
1
36
2.
Народна традиција2
1
36
1
36
1
36
1
36
3.
Рука у тесту - Откривање
света2
1
36
1
36
1
36
1
36
4.
Чувари природе2
1
36
1
36
1
36
1
36
5.
Лепо писање2
1
36
-
-
-
-
-
-
6.
Од играчке до рачунара2
1
36
1
36
1
36
1
36
УКУПНО:Б
2
72
2
72
2
72
2
72
УКУПНО: А+Б
21
756
22
792
22
792
22
792
1 Ученик бира један од понуђених обавезних наставних изборних предмета и изучава га до краја школске године.
2 Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета,
понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим склоностима и изучава га до краја
школске године.
23
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
ОБЛИК
ПРВИ РАЗРЕД
ОБРАЗОВНОнед.
год.
ВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
21
Допунска настава
1
Додатни рад
-
Настава у природи**
ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
нед.
756
36
22
1
-
до 10 дана
годишње
год.
нед.
792
36
22
1
-
-
до 10 дана
годишње
год.
нед.
792
36
-
-
до 10 дана
годишње
год.
22
792
1
36
1
36
до 10 дана
годишње
** Напомена:Настава у природи организује се за ученике од првог до четвртог разреда,
у трајању до 10 дана, уз писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика одељења.
За ученике који не одлазе на наставу у природи школа је дужна да организује наставу.
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељенског
старешине
Екскурзија
ПРВИ РАЗРЕД
ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
1
36
1
36
1
36
1
36
1 дан годишње
1 дан годишње
24
1 дан годишње
1 дан годишње
ФОНД ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС
А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ ПРЕД.
ПЕТИ РАЗ.
ШЕСТИ РАЗ.
СЕДМИ РАЗ.
ОСМИ РАЗ.
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
нед.
год.
1.
Српски језик
5
180
4
144
4
144
4
136
2.
Страни језик
2
72
2
72
2
72
2
68
3.
Ликовна култура
2
72
1
36
1
36
1
34
4.
Музичка култура
2
72
1
36
1
36
1
34
5.
Историја
1
36
2
72
2
72
2
68
6.
Географија
1
36
2
72
2
72
2
68
7.
Физика
-
-
2
72
2
72
2
68
8.
Математика
4
144
4
144
4
144
4
136
9.
Биологија
2
72
2
72
2
72
2
68
10.
Хемија
-
-
-
-
2
72
2
68
11.
Техничко и инф. о.
2
72
2
72
2
72
2
68
12.
Физичко васпитање
2
72
2
72
2
72
2
68
23
828
24
864
26
936
26
884
Ред.
број
УКУПНО: А
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ
НАСТ. ПРЕДМЕТИ
1.
Верска настава/Грађ.
васпитање1
1
36
1
36
1
36
1
34
2.
Страни језик2
2
72
2
72
2
72
2
68
3.
Физичко васп. – изабр.
спорт3
1
36
1
36
1
36
1
34
УКУПНО: Б
4
144
4
144
4
144
4
136
УКУПНО: А+ Б
27
972
28
1008
30
1080
30
1020
В. ИЗБОРНИ
НАСТ. ПРЕДМЕТИ
1.
Чувари природе4
1
36
1
36
-
-
-
-
2.
Свакодневни живот у
прошлости4
1
36
1
36
1
36
1
34
1
36
1
36
1
36
1
34
3. Цртање, сликање и вајање4
1
4.
Информатика и
рачунарство4
1
36
1
36
1
36
1
34
5.
Домаћинство4
-
-
-
-
1
36
1
34
УКУПНО: B
1
36
1
36
1
36
1
34
УКУПНО: А + Б + В
28
1008
29
1044
31
1116
31
1054
Ученик бира један од понуђених обавезних наставних изборних предмета и изучава га до краја школске године.
2
Ученик бира страни језик са листе страних језика коју нуди школа у складу са својим кадровским могућностима
и изучава га до краја другог циклуса.
3
Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године.
4
Школа је дужна да, поред обавезних изборних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета
са листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године.
25
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
ОБЛИК
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
год.
нед.
28
1008
29
год.
1044
нед.
31
ОСМИ РАЗРЕД
год.
1116
нед.
31
год.
1054
Допунска настава
1
36
1
36
1
36
1
34
Додатни рад
1
36
1
36
1
36
1
34
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског
старешине
Екскурзија
ПЕТИ РАЗРЕД ШЕСТИ РАЗРЕД СЕДМИ РАЗРЕД
нед.
1
год.
36
1 дан годишње
нед.
1
год.
нед.
36
1
1 дан годишње
год.
36
ОСМИ РАЗРЕД
нед.
год.
1
34
до 3 дана годишње до 3 дана годишње
У складу са законским прописима и правилницима о наставном плану и програму (утврђеним од
надлежног министарства) и на основу донетог Школског програма основне школе „Миле
Дубљевић“ Лајковац за период од школске 2013/2014. године до школске 2016/2017. године
наставници разредне и предметне наставе код себе морају имати Годишњи оперативни план рада
за обавезне и изборне предмете и друге наставне и ваннаставне активности и месечне оперативне
планове за поменуто. Поред поседовања код себе, дужни су да их првог наставног дана у месецу
предају за текући месец у педагошко-психолошку службу. Морају имати и личне припреме за све
наставне и ваннаставне активности у циљу што квалитетнијег рада.
За ученике који имају посебне потребе у складу са законским прописима израђују се
индивидуални образовни планови.
26
4.7. ОДЕЉЕЊСКА СТАРЕШИНСТВА
Одељење
I1
I2
I3
II 1
II 2
II 3
III 1
III 2
III 3
IV 1
IV 2
IV 3
I ,III Ћелије
II,IV Ћелије
I-IV Д.Лајков.
I,III Пепељевац
II,IV Пепељевац
I ,III Ратковац
II,IV Ратковац
I ,III Врачевић
II,IV Врачевић
I ,III Боговађа
II,IV Боговађа
I ,III М.Црква
II,IV М.Црква
I,II Бајевац
III,IV Бајевац
I ,III Непричава
II,IV Непричава
I ,III С.Лајковац
II,IV С.Лајковац
Старешинство
Драгана Перић
Милена Ивковић
Aна Живковић
Снежана Трајковић
Душица Милинчић
Љиљана Јеремић
Љиљана Лучић
Душица Кузнецов
Верица Адамовић
Вера Теофиловић
Драгица Лукић
Марина Пажиновић
Миломир Савић
Ива Крушкоња.зам
Марија Милановић
Гордана Станојевић
Јасмина Брдарић
Светлана Гавриловић
Биљана Перић
Драгана Жујовић
Биљана Жујовић
Гордана Пејчић
Марија Јовановић
Зорица Милиновић
Снежана Рулић
Лидија Веселиновић
Невенка Раонић
Бојана Петровић
Даринка Рисовић
Душанка Јовановић
Маријана Селенић
Одељење
V1
V2
V3
V4
V Боговађа
V Бајевац
VI 1
VI 2
VI 3
VI 4
VI Боговађа
VI Бајевац
VII 1
VII 2
VII 3
VII Боговађа
VII Бајевац
VIII 1
VIII 2
VIII 3
VIII 4
VIII Боговађ
VIII Бајевац
27
Старешинство
Живота Ђорђевић
Станица Милошевић
Данијела Врачар
Бојана Симић
Сања Тодоровић
Андрија Живковић
Васа Симоновић
Гроздана Ковачевић
Душица Милосављевић
Милош Милијановић
Иванка Алексић
Гордана Петровић
Ана Пајић
Косана Грчић
Александар Ђукић
Иван Живановић
Александра Чолаковић Нинковић
Данијела Лаловић (Јасмина Муњић)
Соња Миловановић
Светлана Миловановић
Рајко Сарић
Дијана Поповић,зам
Мирјана Вујковић
4.8. СЕКЦИЈЕ
28
Назив слободних
активности
односно секције
Драмска
Број група
Број часова
Задужен за
реализацију
1
36
Соња Миловановић
1
36
Лингвистичка
1
36
Литерарна
1
36
Александра
Чолаковић
Нинковић
Душица
Милосављевић
Бојана Симић
Литерарна
Боговађа
Енглеска
1
36
Сања Тодоровић
1
36
Јелена Бајић
Енглеска
1
36
Биљана Вељановски
Енглеска
1
36
Мирјана Николић
Енглеска
1
36
Јелена Гавриловић
Немачка
1
36
Немачка
1
18
Светлана
Миловановић
Зорана Војић
Руска
1
36
Мирјана Вујковић
Ликовна
2
72
Јасмина Митровић
Ликовна
2
72
Милоје Митровић
Хор
2
72
Владимир Адамовић
Хор, Боговађа,
Бајевац
Историјска
1
36
Невена Савић
1
18
Рајко Сарић
Историјска
1
18
Географска
Биолошка
1
1
18
18
Биолошка
Саобраћајна
Саобраћајна
Еколошка
Секције у разредној
настави
1
2
2
1
2
18
72
72
18
72
Станица
Милошевић
Дијана Поповић
Александра
Милосављевић
Александра Јагодић
Гордана Петровић
Иванка Алексић
Косана Грчић
Све одељењске
старешине у
разредној настави
Рецитаторска
Бајевац
29
4.9. ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА НАСТАВНИКЕ – ПРЕДМЕТНА НАСТАВА
Ред.
број
Име и презиме
4.
О Д Е Љ Е Њ А (ц. ш.)
Соња Миловановић, наст.
Бојана Симић, проф.
Данијела Врачар, проф.
(Зорана Милошевић, проф.)
Душица Милосављевић,проф.
5.
Александра Чолаковић, проф
Српски језик
Српски језик
6.
Сања Тодоровић, проф,
Српски језик
7.
Јелена Матић, проф
(Биљана Вељановски, проф.)
8.
Јелена Бајић,проф.
9.
Јелена Гавриловић, проф.
10.
Мирјана Николић, проф
11.
Ана Пајић, проф.
12.
Марија Милић, проф.
13.
Нина Фуртула, проф.
Енглески језик,
14.
15.
16.
Светлана Миловановић,проф
Зорана Војић,проф
Емилија Ћећез Савић, проф.
17.
Мирјана Вујковић, проф.
Немачки језик
Немачки језик
Руски језик
Руски језик,
1.
2.
3.
Мирјана Вујковић, проф.
18.
Владимир Адамовић, проф.
Пети
разред
1 2 3 4
Предмет
Српски језик
Српски језик
5
Српски језик
5
Шести
разред
1 2 3 4
4
4
Седми
разред
1 2 3
1
Осми
разред
2
3
4
4
Укупно
4
16+биб.
10
5
5
4
4
4
4
4
22
4
4
16+биб.
17+биб.
Бајевац
17+биб.
Боговађа
Енглески језик, Боговађа,
20
Врачевић и Пепељевац
Енглески језик, II и IV
20
разред ЦШ +
Непричава и Бајевац
Енглески језик
20
I и III разред ЦШ + М.Црква и
Ратковац
Енглески језик, V –VIII
2
Бајевац
Енглески језик
Енглески језик,
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
20
8
Село Лајковац и Ћелије
2
Доњи Лајковац
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
4
6+биб.
2
2
2
2
Бајевац и Боговађа
Грађанско васпитање
Музичко васпитање,
1 група у осмом разреду ЦШ
2
Бајевац VIII
30
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
18
1
1
1
1
19+ 1=20
Музичко васпитање
19.
Невена Савић, проф.
20.
Милоје Митровић, проф.
Милоје Митровић, проф.
Сликање, цртање, вајање
21.
Јасмина Митровић, наст.
Ликовна култура
22.
Рајко Сарић,проф.
Историја
23.
Станица Милошевић, проф.
Историја
Станица Милошевић, проф.
Грађанско васпитање
Географија
24.
Андрија Живковић, проф.
Андрија Живковић, проф.
Ликовна култура
1
1
1
1
1 1 1 1 1 1 1
1 група у седмом разреду
1
1
1
Гроздана Ковачевић, проф.
Техничко образовање
Физика
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2
2
2
2
Боговађа
Техничко образовање
Хемија
2
2
2
2
Биологија
Биологија
32.
Александра Јагодић, проф.
Биологија
33.
Милош Милијановић, проф.
Информатика и р.,
34.
Гордана Петровић, проф.
Техничко образовање
35.
Иванка Алексић, проф.
Техничко образовање
1
2
20
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Боговађа
2
2
2
2
2
2
18
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Боговађа и Бајевац
Бајевац
2
Боговађа
31
1
1
1
2
2
2
16
2
2
2
2
1
1
1
1
20
10
16
2
2
12
10
Боговађа
Бајевац
20
4
2
2
21
2
Хемија
Косана Грчић, проф.
Александра Милосављевић,
проф.
19
1
19
2
Бајевац
30.
2
2
Бајевац
Радмила Милентијевић, проф.
2
1 група у шестом разреду
Боговађа
29.
2
1 група у седмом разреду
Грађанско васпитање
Географија
Физика
31.
2
2
Бајевац
Гроздана Ковачевић, проф.
28.
2
10
Бајевац
26.
Васо Симоновић, проф.
Данијела Лаловић, проф.
(Јасмина Муњић, проф.)
2
Боговађа
Дијана Поповић, проф.
Васо Симоновић, проф.
2
Боговађа и Бајевац
25.
27.
9
Боговађа и Бајевац
1
1
2
2
1
1
1
21
20
2
2
2
2
20
36.
37.
38.
Милица Јовичић
Живота Ђорђевић,проф.
Дарко Јевтић
39.
Иван Живановић
Математика
Математика
Математика
Математика
40.
Марија Јевтић
Математика
41.
Иван Пејин, наст.
Физичко васпитање
42.
Александар Ђукић, проф.
Физичко васпитање
43.
Соња Радојичић, проф.
(Марко Ивковић, проф.)
и изабрани спорт Боговађа
из.спорт Бајевац VII и VIII
44.
Драган Радовановић, проф.
Изабрани спорт
45.
Огњен Несторовић, проф.
46.
Никола Николић, вероучитељ
47.
Бранимир Терзић, вероучитељ
48.
Стеван Сировљевић, вероучитељ
49.
Александар Бабић, вероучитељ
Изабрани спорт
Верска настава –
Православни катехизис
Верска настава –
Православни катехизис
Верска настава –
Православни катехизис
Верска настава –
Православни катехизис
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
20
20
20
16
Боговађа
16
Бајевац
3
и изабрани спорт
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
22
21
Физичко васпитање
22
2
Бајевац V и VI
1
32
1
2
II, IV, V, VI,VII, VIII у централној школи
21
Боговађа, Бајевац, Врачевић, Доњи Лајковац, Непричава,
Ратковац, Маркова Црква
23
I и III у центр.школи, Село Лајковац, Пепељевац
11
Ћелије
2
УКУПНО
Радна недеља
1
Дежурство
1
Рад са родитељима
1
1
Вођење педагошке
документације
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
22
22
22
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
12
12
12
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
1
2
1
24
12
1
1
0,5
0,5
1
40
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
24
24
24
24
24
24
24
24
24
12
12
12
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
40
40
40
40
40
40
40
40
33
Библиотека
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Стручно усавршавање
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Рад и руковођење у
стручним већима, тимовима,
комисијама
и стручним органима
17
17
17
17
17
17
17
17
17
1
Припрема за наставу
1
УКУПНО
Непосредан рад са
ученицима
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Припремна настава за
завршни и поправне испите
17
1
1
1
1
Екскурзије и остале
ваннаставне
активности
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Додатна настава
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Секције
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Час одељенског старешине
15.
Милена Ивковић
Драгана Перић
Ана Живковић
Снежана Трајковић
Душица Милинчић
Љиљана Јеремић
Љиљана Лучић
Душица Кузнецов
Верица Адамовић Тешић
Вера Теофиловић
Драгица Лукић
Марина Пажиновић
Маријана Селенић
Душанка Јовановић
Ива Крушкоња
(Тања Милошевић)
Миломир Савић
Биљана Жујовић
Драгана Жујовић
Марија Милановић
Марија Јовановић
Гордана Пејчић
Јасмина Брдарић
Гордана Станојевић
Биљана Перић
Допунска настава
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Име и презиме наставника
Изборни наставни предмети
Ред.
број
Обавезни наставни предмети
4.10. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА У ОКВИРУ 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Светлана Гавриловић
Снежана Рулић
Зорица Милиновић
Невенка Раонић
Лидија Веселиновић
Даринка Рисовић
Бојана Петровић
Бојана Симић
Соња Миловановић
Александра Чолаковић
Нинковић
Душица Милосављевић
Данијела В. Вујошевић
(Зорана Милошевић)
Сања Тодоровић
37.
38. Јелена Бајић
Јелена Матић
39. (Биљана Вељановски)
40. Ана Пајић
41. Мирјана Николић
42. Јелена Гавриловић
43. Марија Милић
44. Нина Фуртула
45. Светлана Миловановић
46. Зорана Војић
47. Емилија Ћећез Савић
48. Мирјана Вујковић
49. Јасмина Митровић
50. Милоје Митровић
51. Владимир Адамовић
52. Невена Савић
53. Рајко Сарић
54. Станица Милошевић
55. Дијана Поповић
56. Андрија Живковић
57. Гроздана Ковачевић
17
17
17
17
17
17
17
10
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
24
24
24
24
24
24
24
15
23
12
12
12
12
12
12
12
5
12
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
40
40
40
40
40
40
40
22
40
17
1
1
1
1
1
1
23
12
1
1
1
0,5
1
40
16
1
1
1
1
2
1
23
12
1
0,5
2
0,5
1
40
22
1
0,5
1
25
12
1
0,5
0,5
1
40
17
20
1
2
1
1
1
23
24
12
11
1
1
0,5
1
1
2
40
40
20
2
1
24
12
1
1
1
1
0,5
0,5
1
40
24
23
24
10
3
24
5
8
24
12
24
23
10
25
24
24
24
24
12
12
11
5
1
12
2
6
12
5
10
10
5
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
0,5
1
1
1
2
1
1
0,5
2
1
0,5
2
2
0,5
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
0.5
1
1
0.5
1
1
1
1
1
0.5
0.5
1
0.5
0,5
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
0.5
0,5
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
2
2
2
40
40
40
16
4
40
9
40
40
20
40
40
18
40
40
40
40
40
20
20
20
8
2
10
19
20
9
21
19
20
20
20
1
2
2
1
0,5
18 2
4 0,5
6
1
18+1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
2
2
2
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
0,5
1
1
1
2
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
34
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
19
58. Васо Симоновић
20
1
1
1
0,5
59. Живота Ђорђевић
18
1
1
1
1
60. Милица Јовичић
18
1
1
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
16
20
16
20
10
16
10
1
2
1
0,5
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
0,5
12
1
0,5
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
Марија Јевтић
Дарко Јевтић
Иван Живановић
Косана Грчић
Александра Милосављевић
Александра Јагодић
Радмила Милентијевић
Данијела Лаловић
(Јасмина Муњић)
Гордана Петровић
Иванка Алексић
Огњен Несторовић
Драган Радовановић
Иван Пејин
Александар Ђукић
Соња Радојчић
(Марко Ивковић)
Бранимир Терзић
Стеван Сировљевић
Никола Николић
Милош Милијановић
Александар Бабић
Светлана Ковачевић
20
20
24
10
2
1
1
1
1
22
12
2
1
1
1
1
1
23
12
1
1
1
1
1
0,5
12
12
12
10
5
9
5
1
1
1
2
0,5
1
1
1
1
0.5
1
0,5
1
1
1
1
0,5
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
18
23
20
24
13
19
12
1
1
1
1
1
1
1
35
40
35
40
20
32
20
0,5
15
6
1
1
1
24
11
11
1
1
11
11
1
1
0,5
0,5
2
2
1
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
24
2
2
23
23
1
1
1
1
1
1
40
40
4
4
40
40
2
1
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1
1
1
2
2
1
1
0,5
1
1
40
40
+11%
40
+11%
16
14
2
2
6
7
16
6
1
23
11
2
1
1
1
1
40
20
11
21
21
2
1
1
1
2
1
21
12
23
23
2
11
6
11
11
1
2
1
1
2
0,5
1
1
1
1
0,5
2
1
1
1
1
2
1
2
1
40
22
40
40
4
1
1
1
35
1
1
5. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ШКОЛЕ
5.1. ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ЗА 2013/2014.
ПРВА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 06.11.2013.
1. Успех и дисциплина ученика на крају првог класификационог периода школске 2013/2014. године
2. Реализација додатне и допунске наставе
3. Анализа употребе мултимедијалног кабинета и малих асистивних уређаја у
настави
4. Стручна тема
5. Текућа питања
(реализатори: директор, помоћник директора, психолог, педагог, руководиоци разредних већа, стручно
веће за разредну наставу, предавачи)
ДРУГА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 30.12.2013.
1. Успех и владање ученика на крају другог класификационог периода школске 2013/2014. године
2. Реализација наставног плана и програма
3. Анализа рада по индивидуализованим плановима рада ученика
4. Доношење одлуке о избору уџбеника за наредну школску годину
5. Организација прославе дана Светог Саве
6. Стручна тема
7. Текућа питања
(реализатори: директор, помоћник директора, психолог, педагог, руководиоци разредних већа, стручно
веће за разредну наставу, комисија за културну и јавну делатност, предавачи)
ТРЕЋА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 01.04.2014.
1. Успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода школске 2013/2014. године
2. Реализација наставног плана и програма
3. Организација екскурзија ученика од првог до осмог разреда
4. Извештај о реализацији наставе у природи
5. Стручна тема
6. Текућа питања
(реализатори: директор, помоћник директора, психолог, педагог, руководиоци разредних већа, стручно
веће за разредну наставу, комисија за екскурзије, предавачи)
ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 03.06.2014.
1. Успех и владање ученика осмог разреда на крају другог полугодишта школске 2013/2014. године
2. Реализација наставног плана и програма за ученике осмог разреда школске 2013/2014. године
3. Похвале и награде за ученике осмог разреда на крају другог полугодишта школске 2013/2014.
године
4. Припреме за полагање завршног испита за ученике осмог разреда школске 2013/2014. године
5. Анализа резултата такмичења ученика и афирмације школе кроз такмичења у школској 2013/2014.
години
36
6. Именовање школске уписне комисије и особе за информатичку подршку за реализацију завршног
испита и припреме уписа у средње школе ученика осмог разреда школске 2013/2014. године
7. Извештај о реализацији екскурзија ученика осмог разреда
8. Стручна тема
9. Текућа питања
(реализатори: директор, помоћник директора, психолог, педагог, руководиоци разредних већа, стручно
веће за разредну наставу, комисија за екскурзије, предавачи)
ПЕТА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 17.06.2014.
1. Одлука о превођењу ученика од II – IV разреда
2. Успех и владање ученика од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта школске
2013/2014. године
3. Похвале и награде за ученике од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта школске
2013/2014. године
4. Распоред припремне наставе и поправних испита
5. Именовање комисија и распоред полагања поправних и разредних испита
6. Задужења наставника око израде Извештаја о раду школе у школској 2013/2014. години и израде
Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015. годину
7. Анализа реализације Плана професионалне оријентације у школској 2013/2014. године
8. Извештај о реализацији наставе у природи
9. Извештај о реализацији екскурзија ученика од првог до седмог разреда
10. Текућа питања
(реализатори: директор, помоћник директора, психолог, педагог, руководиоци разредних већа, стручно
веће за разредну наставу, комисија за екскурзије)
ШЕСТА СЕДНИЦА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА 27.08.2014.
1. Извештај о успеху и владању ученика после поправних и разредних испита односно на крају
школске 2013/2014. године
2. Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе у школској 2013/2014. години
3. Разматрање и усвајање Плана рада Наставничког већа за школску 2014/2015. годину
4. Школски календар за школску 2014/2015. годину
5. Утврђивање структуре четрдесеточасовне радне недеље наставника и стручних сарадника у
школској 2014/2015. години
6. Утврђивање плана стручног усавршавања у школској 2014/2015. години
7. Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за школску 2014/2015. годину
8. Текућа питања
37
КОМИСИЈЕ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА И ТИМОВИ
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ: директор, помоћник директора, психолог, педагог, руководилац
Стручног већа за разредну наставу, руководиоци стручних већа, руководиоци тимова и комисија
КОМИСИЈА ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ: Соња Миловановић, Бојана Симић, Сања
Тодоровић, Милоје Митровић, Владимир Адамовић, Душанка Јовановић, Снежана Трајковић,
Александра Чолаковић Нинковић, Ана Пајић, Јелена Гавриловић, Марина Пажиновић, Драгана Перић,
Снежана Рулић, Мирјана Вујковић, Гордана Пејчић
КОМИСИЈА ЗА РАД ,,ДЕЧЈЕГ САВЕЗА": Ана Живковић, Милена Ивковић, Љиљана Јеремић,
Драгана Перић, Ива Крушкоња (Тања Милошевић), Лидија Веселиновић, Гордана Пејчић, Биљана
Жујовић, Зорица Милиновић, Драгана Жујовић
КОМИСИЈА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ: Дражен Милосављевић, помоћник
директора, психолог, одељењске старешине седмих и осмих разреда, Љиљана Јеремић, Гроздана
Ковачевић, Станица Милошевић, Рајко Сарић, Јасмина Муњић, Светлана Миловановић
КОМИСИЈА ЗА МЕДИЈСКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ : Душица Милосављевић, Љиљана Јеремић, директор,
помоћник директора, психолог, педагог, Милош Милијановић
КОМИСИЈА ЗА РАД РАЗГЛАСНЕ СТАНИЦЕ: Данијела Врачар (Зорана Милошевић), Душица
Милосављевић, Вера Теофиловић, Емилија Ћећез Савић, Милена Ивковић, Драгана Перић
КОМИСИЈА
ЗА ДРУШТВЕНО-КОРИСТАН РАД И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ: Косана Грчић,
Александра Милосављевић, Александра Јагодић, Гордана Петровић , Гордана Пејчић, Љиљана Јеремић,
Верица Адамовић Тешић, Јасмина Митровић, Данијела Врачар (Зорана Милошевић), Радмила
Милентијевић, Лидија Веселиновић, Јасмина Брдарић, Гордана Станојевић, Биљана Перић, помоћник
директора
КОМИСИЈА ЗА ПОПИС ИНВЕНТАРА: Иванка Алексић, Андрија Живковић, Данијела Лаловић
(Јасмина Муњић), Живота Ђорђевић, Лидија Веселиновић, Снежана Рулић, Миломир Савић
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА: Васо Симоновић
ВОЂЕЊЕ ЗАПИСНИКА СА СЕДНИЦА: Мирјана Вујковић
КОМИСИЈА ЗА ЂАЧКЕ ЕКСКУРЗИЈЕ: Рајко Сарић, Станица Милошевић, Андрија Живковић,
Душица Кузнецов, Дијана Поповић, Биљана Жујовић
КОМИСИЈА ЗА ШТАМПУ: Милена Ивковић, Соња Миловановић
КОМИСИЈА ЗА УРЕЂЕЊЕ САЈТА ШКОЛЕ И ИНФОРМАТИЧКУ ПОДРШКУ: Милош
Милијановић, Иванка Алексић, Гордана Петровић, Иван Живановић, Живота Ђорђевић, Марија
Јевтић, Љиљана Јеремић, Ива Крушкоња (Тања Милошевић), Ана Живковић, Соња Миловановић,
Душица Милосављевић, Љиљана Лучић
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ: Дражен Милосављевић, директор, психолог, Соња Миловановић, Марина
Пажиновић, Станица Милошевић
ТИМ ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА: Марина Пажиновић, директор, помоћник
директора, психолог, педагог, Гордана Пејчић, Мирјана Вујковић, Соња Радојичић, Александар Ђукић,
Александра Чолаковић Нинковић, Сања Тодоровић, Драгана Перић, Владимир Адамовић, Милоје
Митровић, Иван Пејин, Иванка Алексић, Миломир Савић, Невенка Раонић, Даринка Рисовић
38
ТИМ ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ: Вера Теофиловић, директор, помоћник директора,
психолог, педагог, представник локалне заједнице, родитељ, руководилац ИО Боговађа, руководилац
ИО Бајевац, Душица Милинчић, Јасмина Брдарић, Светлана Миловановић, Драгана Жујовић, Бојана
Петровић, Мирјана Николић, Љиљана Јеремић, Невенка Раонић, Бојана Симић, Биљана Перић,
Душанка Јовановић
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ И ЕКСТЕРНО ВРЕДНОВАЊЕ: Душанка Јовановић,
директор, помоћник директора, психолог, педагог, Милена Ивковић, Верица Адамовић Тешић,
Гроздана Ковачевић, Снежана Трајковић, Марина Пажиновић, Драгана Перић, Душица Кузнецов,
Станица Милошевић, Косана Грчић, Андрија Живковић, Јелена Матић (Биљана Вељановски), Дијана
Поповић, Душица Милосављевић, Биљана Жујовић, Светлана Гавриловић, Зорица Милиновић, Гордана
Станојевић, Душанка Јовановић, Гордана Пејчић, Невенка Раонић, Иван Живановић, Ива Јеремић (Тања
Милошевић), Јелена Бајић, Мирјана Вујковић, Гордана Пејчић, Миломир Савић, Слађана Жарковић
(Марија Милановић), Гордана Станојевић, Светлана Гавриловић, Зорица Милиновић, Драгана Жујовић,
Душанка Јовановић, Бојана Петровић, Соња Миловановић
ТИМ ЗА ИЗРАДУ, ПРАЋЕЊЕ И РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА: Љиљана Лучић, Грозда
Ковачевић, Косана Грчић, Соња Миловановић, Станица Милошевић, Марија Јовановић, Светлана
Гавриловић, психолог, педагог, помоћник директора
ТИМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ: Станица Милошевић, директор,
помоћник директора, психолог, педагог, Милош Милијановић, Гроздана Ковачевић, Бојана Симић,
Соња Миловановић, Љиљана Јеремић, Вера Теофиловић, Марија Милановић, Светлана Гавриловић
39
5.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Стручна већа за разредну наставу
Љиљана Јеремић
Драгана Перић
Снежана Трајковић
Верица Адамовић
Тешић
Биљана Жујовић
Стручно веће за разредну наставу
Стручно веће првог разреда
Стручно веће другог разреда
Стручно веће трећег разреда
Стручно веће четвртог разреда
МЕСЕЦ
Август 2013.
Септембар
2013.
Октобар 2013.
Новембар 2013.
Децембар 2013.
Јануар 2014.
Април 2014.
Мај 2014.
Јун 2014.
Руководилац
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
-Планирање и програмирање рада у школској
2013-2014. години.
-Израда иницијалних тестова;
-Планирање стучног усавршавања наставника
-Планирање сарадње са локалном самоуправом
и учешће у свим за ученике битним
манифестацијама, проценом чланова Стручног
већа
-Припреме за обележавање Дечје недеље;
-Анализа иницијалних тестова;
-Укључивање ученика у додатну и допунску
наставу и слободне активности
-Планипање рекреативне наставе и екскурзије
-Планирање излета и посета другим
одељењским заједницама, установама,
занатским радионицама итд.
-Учешће у свим планираним активностима
поводом Дечје недеље
-Анализа успеха и дисциплине на крају првог
класификационог периода
-Анализа успеха и дисциплине на крају 1.
полугодишта;
-У сусрет Новој години- уређење ходника,
учионица, хола, новогодишњи вашар
-Учешће у прослави школске славе Св.Саве
-Анализа успеха и дисциплине на крају 3.
класификационог периода;
-У сусрет Васкрсу;
-Израда исходних тестова
-Обележавање Дана школе
-Анализа успеха и дисциплине на крају
школске године;
-Анализа исходних тестова;
-Ажурирање педагошке документације;
-Анализа рада – извештај
40
РЕАЛИЗАТОРИ
-Чланови Стручног
већа
-Чланови Стручног
већа
-Чланови стручног већа
-Чланови Стручног
већа
-Чланови
већа,педагог,директор
-Чланови Стручног
већа
Чланови већа
Чланови
већа,педагог,директор
-Чланови стручног већа
Чланови већа
-Чланови стручног
већа,педагог,директор
-Чланови Стручног
већа
-Руководилац
ПЛАН РАДА СЕДНИЦА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА РАЗРЕДНУ НАСТАВУ
ШКОЛСКЕ 2013/2014. ГОДИНА
СЕПТЕМБАР:
1. Усвајање годишњег плана рада Стручног већа за разредну наставу
2. Организација допунске и додатне наставе
3. Предлог одлука о распореду писаних провера знања дужих од 15 минута
4. Дечја штампа
5. Дечја недеља
6. Предлог наставника разредне наставе за рад у комисијама и тимовима
Наставничког већа
7. Разматрање потреба за инклузивним радом
8. Питања и предлози
НОВЕМБАР:
1. Реализација планова васпитно-образовног рада
2. Анализа успеха и дисциплине на крају 1. класификационог периода
3. Стручна тема: „Екстерно вредновање“
4. Организација помоћи ученицима који слабије напредују у раду
5. Актуелна питања и задаци
ДЕЦЕМБАР:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Анализа реализације планова васпитно-образовног рада
Анализа успеха и владања на крају 1. полугодишта
Зимски семинари
Утврђивање списка уџбеника за наредну школску годину
Стручна тема
Питања и предлози
МАРТ:
1. Анализа планова васпитно-образовног рада
2. Анализа успеха и дисциплине на крају 1. класификационог периода
3. Организација екскурзија
4. Организација подршке даровитим ученицима
5. Радионица
6. Питања и предлози
ЈУН:
1. Анализа реализације планова васпитно-образовног рада
2. Анализа успеха и владања на крају 1. Полугодишта
3. Похвале и награде
4. Извештај о реализацији планова стручних већа од првог до четвртог разреда
5. Утврђивање обавеза у вези са Школским програмом
6. Анализа исходних тестова
41
7. Извештај о реализацији екскурзија
8. Питања и предлози
АВГУСТ:
1. Избор руководиоца Стручног већа за разредну наставу и руководилаца
стручних већа од првог до четвртог разреда
2. Договор око израде плана рада Стручног већа за разредну наставу за наредну школску годину
3. Припреме за израду иницијалних тестова за наредну школску годину
4. Стручна тема или радионица
5. Актуелна питања и задаци
5.3. ПЛАНОВИ РАДА СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ПРЕДМЕТНУ НАСТАВУ
ПРЕДСЕДНИЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
Стручна већа за предметену наставу
Руководилац
Српски језик
Страни језици
Математика
Техничко и информатичко образовање
Физика
Хемија
Биологија
Историја
Географија
Музичка култура
Ликовна култура
Физичко васпитање
Верска настава
Грађанско васпитање
Разредно веће петог разреда
Разредно веће шестог разреда
Разредно веће седмог разреда
Разредно веће осмог разреда
Соња Миловановић
Јелена Гавриловић
Живота Ђорђевић
Гордана Петровић
Васо Симоновић
Радмила Милентијевић
Косана Грчић
Станица Милошевић
Андрија Живковић
Владимир Адамовић
Милоје Митровић
Иван Пејин
Никола Николић
Мирјана Вујковић
Живота Ђорђевић
Гроздана Ковачевић
Ана Пајић
Соња Миловановић
42
5.3.1. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Програмски садржај
1. ОРГАНИЗАЦИОНО-ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
а) Формирање Стручног већа
и избор руководиоца
б) Договор о изради
годишњих и оперативних
планова
в) Подела посебних задужења
(секције)
г) Распоред наставника по
одељењима
2. ИЗРАДА ГОДИШЊИХ И
ОПЕРАТИВНИХ
ПЛАНОВА
а) Израда годишњих планова
б) Израда оперативних план.
3.ПРИМЕНЕ
ДИДАКТИЧКИХ
ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ
-ОГЛЕДНИ ЧАС
(АКТИВНА НАСТАВА),
ДИСКУСИЈА О ЧАСУ
а) Примена савремених метода
рада и коришћење савремених
наставних средстава
Динамика
рада по
месецима
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII
IX - VI
IX - VI
IX – VI
б) Праћење стручних
семинара ради усвајања и
примене иновација у настави;
посете предавањима и
презентацијама књига
4. ЕВАЛУАЦИЈА РАДА
(СОПСТВЕНОГ/УЧЕНИКА)
а) Израда тестова за
евалуацију рада ученика
б) Анализа постигнутог
успеха у раду са ученицима и
анализа учешћа на
такмичењима (описно
оцењивање)
Носилац активности
Чланови Стручног
већа
Чланови Стручног
већа
Чланови Стручног
већа
Чланови Стручног
већа
Наставници који су
добили ово задужење
Сви наставници
Сви наставници,
педагошко
психолошка служба
Директор школе
Сви наставници, а за
огледни час по
методама АУ
наставници који су
прошли одговарајућу
обуку, Инклузија у
насави,
НТЦ систем учења,
Заинтересовани
наставници
IX – VI
IX-VI
VI
Наставници
Руководилац
Стручног већа и
наставници
43
5. ОРГАНИЗАЦИЈА
ДОДАТНОГ РАДА,
ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ,
СЕКЦИЈА
а) Организовање додатног
рада у свим одељењима
б) Организовање допунске
наставе према потреби
в) Подела секција
наставницима и организовање
рада
г) Организовање припремне
наставе за завршни испит
д)Организовање часа
„Отворена врата” – присуство
родитеља на часу (програм
сарадње са родитељима према
потреби или интересовању)
6. ОРГАНИЗАЦИЈА
ТАКМИЧЕЊА
а) Организација школског
такмичења
б) Израда теста за школско
такмичење
в) Организација одласка
ученика на више рангове
такмичења
г)Организовање литерарних
конкурса и учешће на
литерарним конкурсима које
расписују друге установе и
удружења
7. Избор уџбеника за наредну
школску годину по разредима;
избор књига за награђивање
ученика за одличан успех и
успешне ученике на
такмичењима и школским
литерарним, ликовним
конкурсима и шаховским и
спортским турнирима
8. Организовање часова
српског језика за ученике
четвртог разреда ради
упознавања ученика са
предметним наставницима и
привикавања на предметну
наставу.
Часови предметне наставе
планирaју се на основу
IX
IX
VIII, IX
V, VI
Наставници
Наставници
Стручно
веће/задужени
наставник за дату
секцију
Наставници српског
језика (VIII)
Наставници српског
језика
IX-VI
I-II
II
III-V
Руководилац
Стручног већа,
управа школе
Стручно веће
Руководилац
Стручног већа,
управа школе
IX - VI
Наставници
II, III, IV
Наставници српског
језика (VIII) и
учитељи
XII, V
44
наставног програма за четврти
разред основног образовања и
васпитања, у сарадњи учитеља
и наставника српског језика.
Часови предметне наставе за
ученике четвртог разреда
реализују се по два пута у
току школске године, односно
једанпут у току полугодишта.
9.Стручна предавања у оквиру
Стручног већа и изван
стручног већа (Наставничко
веће) о правопису:Употреба
великог слова, наш нови
Правопис и сл.
10. Организовање стручних
трибина
(200 година од рођења Петра
Петровића Његоша)
11.Организовање школских
приредби и свечаности изван
установе
12. ОРГАНИЗАЦИЈА
ПОСЕТА И ИЗЛЕТА ВАН
ШКОЛЕ
а) Посета Вуковом сабору у
Тршићу
б) Посета Сајму књига у
Београду
в)Посета позоришту
г)Дружење са секцијама из
других школа
д)Посета и сарадња са
локалним установама и
институцијама
ђ) Час у природи
Сарадња са другим стручним
већима у школи
Наставници
IX - VI
Наставници
IX-VI
IX
Наставници
IX
X
Наставници српског
језика
Наставници српског
језика
Наставници
Наставници
Наставници
Наставници, управа
школе
Наставници
5.3.2. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
РУСКИ ЈЕЗИК
Прво полугодиште:
-подела задужења за текућу школску годину
-идентификовање ученика за додатну и допунску наставу и слободне активности
-идентификовање ученика са посебним потребама и прилагођавање програма
45
-набавка наставних средстава (приручници, уџбеници, радне свеске)
-распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова
-дискусија: коришћење савремених средстава за учење
-предузимање мера за побољшање рада и успеха ученика
-дискусија: коришћење активних метода наставе
-анализа успеха у настави
-анализа резултата писмених задатака
-предузимање мера за побољшање успеха
Друго полугодиште:
-семинар: Зимска школа страних језика
-извештај с посећеног семинара
-такмичења – руски језик
-анализа успеха на такмичењима
-дискусија: Како мотивисати ученике?
-анализа рада у редовној, додатној и допунској настави и слободним активностима
-подела часова и задужења за следећу школску годину
-избор уџбеника и литературе
-израда и усвајање програма рада за следећу школску годину
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Прво полугодиште:
- усвајање и израда годишњих планова и програма
- договор о стручном усавршавању
- идентификовање ученика за додатну и допунску наставу и слободне активности
- идентификовање ученика са посебним потребама и прилагођавање програма
- набавка наставних средстава (приручници, уџбеници, радне свеске)
- распоред писмених задатака,контролних вежби и тестова
- анализа рада на крају I полугодишта
Друго полугодиште:
- планирање огледних часова
- припрема ученика 8. разреда за такмичење – немачки језик
- анализа успеха на такмичењима
- избор уџбеника и литературе за наредну школску годину
- анализа рада на крају школске године
- подела часова и задужења за следећу школску годину
- предлог и израда програма рада за следећу школску годину
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Прво полугодиште:
- подела задужења за текућу школску годину
- израда и усвајање годишњих планова и програма
- договор о стручном усавршавању
- идентификовање ученика за додатну и допунску наставу и слободне активности
- идентификовање ученика са посебним потребама и прилагођавање програма
- набавка наставних средстава (приручници, уџбеници, радне свеске)
- организовање посете штанду English Book-а на Сајму књига у Београду
- семинар: OUP Day
46
- припрема ученика VI–VIII разреда за такмичење – енглески језик, као и ученика нижих разреда за
међународно такмичење из енглеског Hippo
- распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова
- анализа успеха у настави на крају I полугодишта
Друго полугодиште:
- гост из иностранства – вежбање конверзације
- такмичења -енглески језик (укључујући и организацију школских такмичења у VI и VII разреду - што
је новина, као и пријаву заинтересованих ученика за међународно Hippo такмичење)
- анализа успеха на такмичењима
-једнодневна екскурзија до Београда и посета Британском савету и књижарама English Booka
- семинар: ELTA Conference, OUP Day
- извештај са посећених семинара
- припрема и учешће ученика у приредби поводом Дана школе
- анализа рада у редовној, додатној и допунској настави и слободним активностима
- подела часова и задужења за следећу школску годину
- избор уџбеника и литературе
- израда и усвајање програма рада за следећу школску годину
5.3.3. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МАТЕМАТИКЕ
Септембар:
Распоред контролних вежби и писмених задатака
Проблеми у реализацији наставе математике
Анализа резултата иницијалних тестова и мере за побољшање
Разно
Октобар:
Припрема ученика за такмичење
Инклузија у настави математике
Критеријуми оцењивања
Разно
Новембар:
Анализа рада на крају првог тромесечја
Мере за смањење броја недовољних оцена
Иновације у настави математике
Разно
Децембар:
Крај првог полугодишта и зимски семинари
Припрема за школско такмичење
Разно
Јануар:
Реализација семинара и тема са истих
Сарадња са активом учитеља
Разно
Фебруар:
Припрема за општинско такмичење
Проблеми у реализацији наставе математике
Разно
Март:
Припрема за општинско такмичење
47
Реализација наставе
Разно
Април:
Припреме за реализацију окружног такмичења
Реализација наставе
Разно
Мај:
Месец математике, реализација
Анализа резултата са такмичења
Завршни испит
Разно
Јун:
Анализа рада Стучног већа
Предлог поделе за наредну школску годину
Разно
Август:
Избор руководиоца Већа
Доношење плана рада Већа
Предлог поделе за наредну школску годину
Живота Ђорђевић (руководилац Већа )
Програмски садржај
1. ОРГАНИЗАЦИОНОТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ
1) формирање Стручног већа и
избор руководиоца;
2) договор о изради годишњих и
оперативних планова;
2. ИЗРАДА ГОДИШЊИХ И
ОПЕРАТИВНИХ ПЛАНОВА
1) израда годишњих планова;
2) израда оперативних планова;
3. ПРИМЕНЕ ДИДАКТИЧКИХ
ИНОВАЦИЈА У НАСТАВИ
1) примена савремених метода
рада и коришћење савремених
наставних средстава;
2) праћење стручних семинара
ради усвајања и примене
иновација у настави;
Динамика
рада по
месецима
5.3.4. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Носилац активности
VIII
Чланови Стручног
већа
VIII
IX- VI
Чланови Стручног
већа
IX- VI
Чланови Стручног
већа
48
4. ЕВАЛУАЦИЈА РАДА
(СОПСТВЕНОГ/УЧЕНИКА)
1) израда тестова за евалуацију
рада ученика;
2) анализа постигнутог успеха у
раду са ученицима
IX- VI
VI
Чланови Стручног
већа и наставници
5.3.5. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ФИЗИКУ
Стручно веће физике чине наставници: Ковачевић Гроздана и Симоновић Васо. Наставу у
школској 2013/21014.години ће према предлогу Већа изводити по распореду:
Гроздана Ковачевић: VI2,4 ,VII1,3 ,VIII1,3 и VI,VII и VIII – Боговађа
Васо Симоновић: VI1,3 ,VII2 ,VIII2,4 и VI,VII и VIII – Бајевац.
За школску 2013/21014.годину планирају се:
- израда планова свих облика наставе, годишњих и оперативних – месечних
- утврђивање критеријума оцењивања
- примена образовних стандарда у настави према плановима
- планирање и одржавање допунске и додазне наставе
- израда, преглед и анализа иницијалних тестова
- иновације у настави (искства са семинара и сарадње са другим школама)
- анализа коришћења наставних средстава
- анализа опремљености кабинета и набавка нових наставних средстава
- посете стручним семинарима, пре свих Републичком семинару за физику
- посете стручним предавањима и изложбама
- учешће у организацији „Дана науке“
- израда задатака за школско такмичење и организација истог
- учешће на такмичењима из физике, зависно од успеха ученика
- анализе успеха ученика најмање четири пута (уз тромесечја)
- анализе учешћа на свим такмичењима
- сарадња са другим стручним већима пре свега сродних наука (хемија, математика,...)
- праћење свих новина у настави и научним достигнућима.
На почетку нове школске године предати су планови за физику по разредима, иновирани у малој мери
са образовним стандардима и критеријумима за оцењи-вање по разредима.
Допунска и додатна настава ће према плановима бити одржавана према распореду и по
критеријумима за те облике наставе. Код додатне наставе посебно ће се водити рачуна за помоћ
ученицима који учествују на такмичењима како би се наставило традиционално успешно учешће наше
школе на свим нивоима. Посебна активност је у припреми задатака за школско такмичење и
организацију школског и општинског такмичења.
На почетку школске године ученици ће радити припремљени иницијални тест, а урадиће се
анализа постигнућа по одељењима, разредима и на нивоу школе.
Коришћење постојећих наставних средстава је један од сталних задатака рада овог већа и тежње
да се набави још нових.
Састанци Већа држаће се на почетку школске године, уз сваки класификациони период (4 пута
најмање), пред такмичења на свим нивоима и у случајевима посебних захтева и потребе како би се
вршила анализа или давало мишљење о неким питањима везана за наставу физике или наставе уопште.
О одржаним састанцима и активностима водити записнике и забелешке како би извештаји о
истима били потпуни.
Стручно веће за физику
49
5.3.6. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ХЕМИЈУ
Стручно веће хемије чине наставници хемије: Јасмина Муњић (замена за Данијелу Лаловић)
и Радмила Милентијевић.
Настава хемије ће бити извођена по следећем распореду:
Јасмина Муњић: VIII1, VIII2, VIII3, VIII4, VII - Бајевац ,VIII – Бајевац,
Радмила Милентијевић: VII1, VII2, VII3, VII - Боговађа,VIII – Боговађа.
Чланови Стручног већа хемије су се договорили о:
- планирању градива
- критеријумима оцењивања
- примена образовних стандарда у настави
- планирању допунског и додатног рада
- изради иницијалних тестова
- изради тестова за школско такмичење
- иновацијама у настави
- коришћење програмиране наставе
- посета семинарима
- посети стручним предавањима
- сарадњи са другим стручним већима, корелацији (биологија, физика, математика...)
- анализи успеха ученика у редовној настави
- анализи успеха ученика на такмичењима
За школску 2013/2014. годину неће бити измена у програму у односу на претходну школску
годину.
Критеријуми оцењивања ће бити у складу са образовним стандардима.
Допунска настава ће се одржавати за све ученике који не могу самостално да остваре жељене
резултате, почевши од септембра. Додатна настава ће се одржавати од краја септембра за ученике који
показују изузетан успех у савлађивању градива и који желе да прошире знање ван садржаја наставног
плана и програма. Такође, у оквиру додатне наставе припремаће се ученици за такмичења, која почињу
у фебруару школским такмичењем. Стручно веће ће се састати у јануару због договора око израде
тестова за школско такмичење.
На почетку школске године, као трећи наставни час, ученици ће радити иницијални тест, који
ће бити у складу са образовним стандардима.
Потребна наставна средства (лабораторијски прибор и хемикалије), су нам на располагању, па
ће бити побољшана настава у новој школској години.
Чланови већа су се договорили да у току године присуствују стручним семинарима,
предавањима, огледним часовима у циљу усавршавања.
У току године сарађиваће се са наставницима других наставних предмета који су сродни са
хемијом.
После сваког класификационог периода веће ће се састајати због анализе успеха ученика у
редовној настави, као и после одржаних такмичења која почињу од фебруара.
Стручно веће наставника хемије
50
5.3.7. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА БИОЛОГИЈУ
Руководилац: Косана Грчић
Чланови: Косана Грчић, Александра Јагодић, Александра Милосављевић
САДРЖАЈ РАДА
Конституисање Стручног
већа, подела задужења
члановима Већа
Израда глобалних и
месечних планова рада
редовне наставе биологије
ИЗВРШИЛАЦ
Чланови Стручног већа
ВРЕМЕ
јун
Чланови Стручног већа
јун
Израда плана допунске и
додатне наставе
Израда плана
биолошке/еколошке
секције
Израда плана изборне
наставе (чувари природе и
домаћинство)
Израда глобалног плана
рада стручног већа за
2013/2014.годину
Избор ученика за додатни
рад, допунску наставу и
секције
Утврђивање распореда
часова за додатну,
допунску наставу и секције
Обележавање 4. октобра Дана животиња
Анализа реализације
наставних планова и
програма
Анализа успеха ученика и
утврђивање мера за његово
побољшање
Обележавање 1. децембра –
Светског дана борбе против
вируса ХИВ-а
Упознавање ученика
четвртог разреда са
наставним предметом
биологија
Анализа свих облика рада
Чланови Стручног већа
јун
Чланови Стручног већа
јун
Чланови Стручног већа
јун
Чланови Стручног већа
август
Чланови Стручног већа
септембар
Чланови Стручног већа
септембар
Чланови Стручног већа,
ученици
Чланови Стручног већа
октобар
Чланови Стручног већа
новембар
чланови стручног већа,
ученици
децембар
Чланови Стручног већа
децембар
Чланови Стручног већа
51
јануар
октобар
на крају првог полугодишта
Израда тестова за школско
такмичење и одржавање
школског
такмичења
Припрема ученика за
општинска, окружна и
републичка такмичења
Анализа успеха ученика на
такмичењима
Избор уџбеника,
приручника и друге
литературе за следећу
школску годину
Обележавање Дана пролећа
Анализа реализације
наставних планова и
програма
Избор уџбеника,
приручника и друге
литературе за следећу
школску годину
Обележавање 22. априла –
Дана планете Земље
Анализа реализације
наставног плана и програма
осмог разреда
Упознавање ученика
четвртог разреда са
наставним предметом
биологија
Припреме за композитни
тест
Обележавање 5. јуна – Дана
заштите животне средине
Анализа успеха ученика на
крају школске године
Анализа реализације
наставних планова и
програма на крају године
Анализа рада Стручног
већа
Израда предлога рада
Стручног већа за следећу
школску годину
Анализа стања наставних
средстава за наставу
биологије и набавка нових
Реализација допунске
наставе
Реализација додатне
наставе
Чланови Стручног већа
фебруар
Чланови Стручног већа,
ученици
фебруар, март, април, мај
Чланови Стручног већа
фебруар, март, април, мај
Чланови Стручног већа
март
Чланови Стручног већа,
ученици
Чланови Стручног већа
март
Чланови Стручног већа
март
Чланови Стручног већа,
ученици
Чланови Стручног већа
април
Чланови Стручног већа
мај
Чланови Стручног већа
мај, јун
Чланови Стручног већа
јун
Чланови Стручног већа
јун
Чланови Стручног већа
јун
Чланови Стручног већа
јун
Чланови Стручног већа
јун
Чланови Стручног већа
јун
Чланови Стручног већа,
ученици
Чланови Стручног већа,
ученици
52
током школске године
март
мај
током школске године
Реализација секција
(биолошке/еколошке)
Реализација припремне
наставе
Заштита животне средине
Стручно усавршавање
наставника
Корелација са другим
предметима
Рад у комисијама/тимовима
Чланови Стручног већа,
ученици
Чланови Стручног већа,
ученици
Чланови Стручног већа,
ученици
Чланови Стручног већа,
ученици
Чланови Стручног већа,
колеге
Чланови Стручног већа,
ученици
током школске године
август
током школске године
током школске године
током школске године
током школске године
Стручно веће наставника биологије
Август 2013. год.
Лајковац
5.3.8. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ИСТОРИЈЕ
МЕСЕЦ
31.
август
јануар
март
Дневни ред:
1. Доношење плана рада Стручног већа у школској 2012/2013.години и усаглашавање и
усвајање годишњих планова рада
2. Подела слободних активности, распоред часова и друга задужења чланова Стручног већа
3. Анализа програмског садржаја редовне наставе историје
4. Анализа примене стандарда за крај основног образовања
5. Разговор о могућим слободним ученичким активностима у настави историје током
текуће школске године, када би ученици повезивали стечена знања у корелацији са другим
предмета
6. Сарадња са учитељима у циљу ефикаснијег рада са ученицима 5. разреда
7. Израда педагошке документације
8. Предлог семинара ради стручног усавршавања
9. Израда планова стручног усавршавања унутар установе за сваког наставника у оквиру
Стручног већа за историjу
10. Спровођење стандардизовнаих иницијалних тестова на почетку године од шестог до
осмог разреда
11. Набавка нових наставних средстава
Дневни ред:
1. Анализа успеха на крају првог полугодишта и реализације наставних програма
2. Организација допунске наставе
3. Анализа остварених корелеције у наставном програму
4. Анализа оствареног програма стручног усавршавања унутар школе и у оквиру актива
5. Такмичење из историје у школској 2013/2014. години
6. Анализа примене стандардизованих тестова у настави – полугодишњи тестови
7. Сарадња са установама културе
Дневни ред:
53
април
1. Анализа учешћа ученика школе на такмичењу из историје (праћење и њихово
стимулисање на даљим нивоима)
2. Стручно усавршавање наставног кадра
3. Предлози набавке уџбеника за наредну школску 2014/2015. годину
4. Извођење и евалуација огледног часа
5. Разно
Дневни ред:
1. Анализа успеха и владања ученика на крају трећег класификационог периода
2. Ученичке екскурзије, излети и посете (предавања). Предвиђена је посета Музеју града
Ваљева, Муселимовом конаку и Кули Ненадовића.
3. Домаћи задаци и оптерећеност ученика
мај
Дневни ред:
1. Свођење резултата рада Стручног већа током протекле школске године
2. Предлози плана и програма рада Стручног већа за наредну школску годину
3. Утврђивање плана и програма екскурзија за следећу школску годину
4. Анализа успеха ученика на крају школске године и реализације годишњег плана и
програма
5. Избор руководиоца Стручног већа за школску 2014/15. годину
6. Разно
5.3.9. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ГЕОГРАФИЈЕ
У наредној школској години ће се користити годишњи оперативни план рада према Школском
програму за наредни четворогодишњи период који jе усвојен од стране Школског одбора. Посебна
пажња се поклања стандардима и критеријумима оцењивања, начинима остваривања свих облика
наставе, годишњим и оперативним плановима часова редовне наставе као и часова географске секције,
додатног рада и допунске наставе, анализама и резултатима иницијалних и исходних тестова,
припреми истих за школску 2014/15, композитним тестовима, визитама, излетима, обележавању
важних датума, сарадњи са другим стручним већима...
Планирано је да се одржи 6 састанака стручног већа у току године, а на њима би било речи о:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
реализацији наставног плана и програма усклађених са стандардима за крај обавезног
образовања (план редовне наставе, додатне, допунске и секција, као и настава са децом
ограничених или натпросечних потенцијала)
упознавању са новим законима у сфери просветног рада, са новим обавезама наставника
портфолију ученика и наставника
планирању и реализација иницијалног теста
осавремењивању наставе кроз употребу што савременијих наставних метода и средстава
изради наставних средства у сарадњи са ученицима, у корелацији са информатиком,
биологијом, ликовном и музичком културом
учешћу наставника Стручног већа у обележавању значајних датума из домена одрживог развоја
и екологије..., тимском раду при планирању и реализацији обележавања поменутог
извођењу једнодневних излета у локалу
ангажовању наставника Стручног већа у припремама ученика на такмичењима свих нивоа
сарадњи Стручног већа са другим стручним већима (за биологију, музичку и ликовну културу,
информатику, језике...)
реализацији међусобних посета часовима колега
54
•
реализација припремне наставе за разредни, поправни и завршни испит
Сваки састанак ће бити пропраћен издиференцираним темама и извештајем.
Допунска настава се одржава за све ученике који не могу самостално да остваре жељене резултате без
обзира на оцену коју имају. Ипак, највише се ради са ученицима који морају да усвоје знања основног
нивоа стандарда за крај основног образовања. Поред наставника, у допунски рад ће се укључивати и
ученици који желе да помогну другима и тако развијати племените и хумане карактеристике личности.
Додатни рад ће се одржавати од септембра, за ученике који показују изузетан успех у савлађивању
градива и који желе проширити видикеу оквиру садржаја наставног плана и програма и ван њега. Биће
извршен одабир ученика расположених за такмичење. Школско такмичење се планира почетком
фебруара, а остала зависе од плана СГД-а и који ће бити достављен у току школске године.
У оквиру својих задужења, наставници ће водити географску секцију у коју ће се укључити сви
расположени ученици без обзира на географско предзнање и знање. На секцијама ће исказати своју
креативност, дружити се међусобно и развијати осећај блискости са наставницима, израђиваће
наставна средства, учествовати у креирању и реализацији школског квиза и проширивати своје видике.
Планирани излети актива:
• посета лајковачкој цркви и манастиру Боговађа за ученике ИО Боговађа – у могућој сарадњи са
вероучитељима и Стручним већем наставника историје (октобар) – Дијана Поповић
• шетња колубарским кејом и упознавање са речним облицима рељефа (мај) – Дијана Поповић.
Могућа сарадња са Стручним већем наставника биологије.
• шетња шумама Боговађе у мају месецу у циљу упознавања са завичајем – Дијана Поповић
Излети ће бити реализовани у потпуној сарадњи чалнова Стручног већа, а пожељно је да се прикључи
Стручно веће наставника биологије, историје и верске наставе. Ученици који ће ићи на излет ће бити
изабрани из свих разреда, али њихов број није могуће планирати.
Квиз за ученике свих разреда:
У току маја и јуна месеца се планира квиз свих одељења и свих разреда, а робне награде обезбеђује
школа из својих фондова, а од наставника добијају диплому за постигнут успех. У састављању питања,
прикуљању дидактичких средстава, идејама, као и самој реализацији биће укључени ученици кроз рад
географске секције.
Тестови:
• Иницијални тест се планира за почетак септембра (други час према оперативном плану) за 6, 7.
и 8. разред и учествоваће сви ученици свих одељења. Почев од текуће школске године, Стручно
веће је донело одлуку да пети разред нема ни иницијални ни исходни тест због мањег фонда
часова у том разреду.
Тест мери усвојена географска знања из градива претходне школске године (разреда). Наставник даје
повратну информацију о резултатима па и сами ученици, а и наставник, увиђају на којим областима
треба више порадити.
• Исходни тест се планира за крај школске године, у мају за осми разред и јуну месецу за остале
планиране разреде, такође за све ученике свих одељења и разреда. Ова врста теста мери знања
која су ученици стекли у текућој школској години, а сам наставник увиђа колико су ученици
напредовали. Ту информацију имају и ученици, јер самоевалуацијом и feed-back информацијама
од наставника ученици увиђају које области нису добро савладали.
55
Задаци у тестовима су урађени у сарадњи оба наставника географије поштујући принцип
заступљености свих области и нивоа знања ученика. Резултати тестова биће анализирани, и доступни у
архиви ПП службе.
•
Композитни тест саставља Министарство и решавају га ученици у циљу провере досадашњих
знања. Композитни тест садржи области 5 предмета: хемија, физика, биологија, историја и
географија.
У току фебруара месеца је актуелна тема избора уџбеника за наставу у току наредне школске године.
Оба наставника ће продискутовати о предностима и недостацима одређених уџбеника, посетити
презентације издавачких кућа. На основу сопствених мишљења донеће одлуку о избору одобрених
уџбеника од стране Министарства.
Стручно усавршавање наставника се одвија у установи (у оквиру 44 сата стручног усавршавања у
оквиру установе) што је новина од школске 2013/14, затим кроз посете акредитованим семинарима
које организује матична установа или ван ње (систем 100+20 бодова), самоусавршавање, Интернет
семинари и слично. Сваки семинар се бележи у досијеу наставника, а наставник је у обавези да напише
извештај о истом и обавести колегу из стручног већа.
Новина у администрацији и вођењу педагошке документације је и обавезно укључивање школских и
домаћих задатака као и посебног дела за инклузивну наставу у дневне припреме. Инклузивни
образовни програми ће се водити према посебним артикулацијама часа поред редовних дневних
припрема. Још једна новина је израда и ажурно вођење порфолија наставника и сваког ученика
понаособ.
Према новом Закону, новина је и реализација припремне наставе за завршни испит у трајању од 10
дана по два часа дневно како би ученици остварили што боље резултате.
Четврти разреди морају имати минимално један час из садржаја географије по полугодшту у циљу
упознавања ученика са предметом и наставником.
Новине у сарадњи са родитељима и изменама у оцењивању петог разреда ће такође бити тема
разговора на предстојећем састанку почетком септембра.
5.3.10. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ
План рада наставника стручног већа музичке културе за школску 2013/14. годину
Обавезан предмет: Музичка култура за ученике од 5. до 8. раз. основног образовања и васпитања
Чланови актива: Невена Савић
Адамовић Владимир
Ц и љ рада: Ученици треба да прошире знања и искуства у музичкој писмености и
изражавању,слушању и препознавању муз. дела као и у певању у хору.
План рада:
1.Формирање хора, а ако има могућности и оркестра, на почетку школске године по личном
опредељењу ученика и препоруци наставника. За хор у матичној школи задужен је наставник
Владимир Адамовић, а у издвојеним одељењима наставница Невена Савић.
56
2. Учествовање ученика на такмичењима и културним манифестацијама, и сарадња са локалном
самоуправом.
3.Посете разним музичким манифестацијама:
- посета неком од концерата уметничке музике на „Коларцу“ у Београду у другом полугодишту
уколико буде услова за реализацију
4.Корелација са другим предметима. Сарадња са наставницима српског језика и ликовне културе.
5. Учествовање хора поводом Светог Саве и Дана школе.
5.3.11. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ
11. Салон стрипа
Међународни салон стрипа 2013.
Београд
- Припрема деце и одабир радова
- Одношење радова на конкурс
- Одлазак (Посета Салону деце и предметног наставника)
- Припрема и учешће на конкурсима које одобри и достави школа, а који се уклапају у наставни
план и активности
Сарадња са локалном самоуправом:
- „О штетности болести зависности“
- „Здрави зуби“
- Прављење школске архиве (снимање радова и активности)
Посете и остала путовања деце могу се обавити када се стекну услови за то.
- Посета „Средњој уметничкој школи за примењене уметности“ у Шапцу
- Посета ликовним академијама у Каменици, Новом Саду, Београду
- Посета Уметничкој галерији „Сава Шумановић“ Шид
- Сарадња са Туристичком организацијом Лајковац
Активности у простору:
- Осмислити мурале и графите свога места
Изложбе у сарадњи са локалном самоуправом:
- Туристички савез
- Културни центар
- и Клуб уметника Лајковац
- Посета деце изложбама и организовани одлазак деце на такмичења
- Организовање и поставка школских изложби
Наставници ликовне културе: Милоје Митровић и Јасмина Митровић
57
5.3.12. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Стручно веће наставе физичког васпитања у шк. 2013/2014. г. састаће се најмање 6 пута, а по
потреби и више пута у зависности од потребе школе и тренутних актуелности.
Теме о којима ће се расправљати су следеће:
• Подела предмета на наставнике,
• Доношење годишњих планова рада за 5, 6, 7. и 8. разред како по питању редовне наставе, тако и
по питању изабраног спорта,
• Доношење годишњег плана рада од 1. до 8. разреда за школски спорт,
• Критеријуми оцењивања – редовна настава од 5. до 8. разреда и побољшавање истих,
• Критеријуми оцењивања – изабрани спорт од 5. до 8. разреда и побољшавање истих,
• Унапређење наставе и одржавање огледног часа,
• Стручно усвршавање (семинари, предавања и сл.),
• Инклузија и решавање исте,
• Набавка реквизита и опреме,
• Проблеми везани за нормално извођење наставе у зимском и кишном периоду и решавање
истих,
• Организација такмичења, излета, кросева (Крос РТС-а 20. 09. 2013. г.) и сл. како на нивоу
школе, тако и шире,
• Сарадња са другим школама, организацијама и сл,
• Сарадња са општинским активом наставе физичког васпитања,
• Сарадња са клубовима у разним спортовима и сл,
• Сарадња са општинским структурама везаним за спорт и физичку културу и др.
У случају нових околности, Стручно веће наставника физичког васпитања би проширио теме о којима
би се расправљало у шк. 2013/2014. г.
5.3.13. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ВЕРСКУ НАСТАВУ
ШКОЛСКА 2013/2014. ГОДИНА
Област
Садржај активности
Планирање и
програмирање
- планирање и програмирање градива 1–8. разреда,
- планирање и програмирање рада слободних активности
(одлазака у цркву),
- планирање учествовања на наградним конкурсима.
58
Време
(месец)
8
9
Аналитичко-истраживачки рад
Унапређење
рада
Стручно
усавршавање
-
анализа реализације редовног програма 1–8. разреда,
анализа постигнутог успеха ученика,
анализа рада Стручног већа и мере за унапређење рада,
припремање извештаја рада Стручног већа
- корелација са програмима ликовне културе, музичке културе,
природе и друштва, историје, српског језика и ТИО,
- припремање и праћење светосавске приредбе
- праћење постигнућа ученика,
- посете семинарима,
- посете стручним предавањима,
- посете огледним предавањима.
12, 6
1, 6
1, 6
10
1,
Т.Г.
Т.Г.
5.3.14. ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ПРВИ ЦИКЛУС
Грађанско васпитање – Сазнање о себи и другима, школске 2013/2014. реализоваће се у 3. разреду у
оквиру групе од 15 ученика. Наставу ће изводити проф. Верица Адамовић Тешић.
Планирани годишњи број часова Грађанског васпитања је 36, што је 1 час недељно. Настава ће се
одвијати по плану и програму Грађанског васпитања за 3. разред, а који се налази у Школском
програму наше школе. Настава се базира на интерактивним радионицама чије су одреднице у раду:
искуствено учење, игровни контекст. Ученици се не оцењују класичним школским оценама, нити
пореде.
ДРУГИ ЦИКЛУС
Грађанско васпитање у 2013/2014. години реализоваће се у шестом (25 ученика), седмом (27 ученика) и
осмом разреду (27 ученика). Наставу изводе професори географије, историје и руског језика – Андрија
Живковић, Станица Милошевић и Мирјана Вујковић.
Планирани годишњи фонд часова је 36 у шестом и седмом разреду, а 34 у осмом разреду, тј. 1 час
седмично.
Настава грађанског васпитања за шести разред обухвата сагледавање проблема у локалној заједници и
проналажење могућих решења. У седмом разреду акценат ја на разумевању историјског контекста
развоја грађанских права и слобода, као и упознавање са значајем волонтерског покрета и
институцијом Ученичког парламента. Кроз наставу грађанског васпитања у осмом разреду ученици
сагледавају положај деце у савременом друштву и улогу медија.
Чланови Стручног већа су пре почетка школске године извршили поделу задужења, анализу
програмских садржаја и анализу примене критеријума оцењивања, дали предлоге семинара ради
стручног усавршавања, као и предлоге за набавку наставног материјала. Предвиђене су посете
приредбама, представама, спортским и другим културним манифестацијама које су у складу са
59
наставним планом и програмом. Планирана је сарадња са Црвеним крстом, Градском библиотеком,
Домом здравља, представницима локалне самоуправе…
Стручно веће ће одржавати састанке на крају сваког класификационог периода, разменити мишљења и
дати предлоге за побољшање начина радионичарског рада и мотивисаности ученика.
Руководилац стручног већа Грађанског васпитања:
Мирјана Вујковић
ПЛАН РАДА РАЗРЕДНИХ ВЕЋА V, VI и VII разреда
СЕПТЕМБАР
Прва седница
1. Усвајање Плана рада Разредног већа
2. Бројно стање и социо-економска структура ученика одељења – карактеристична запажња о
ученицима битна за организацију наставе
3. Снадбевеност ученика уџбеницима и потребним ђачким прибором
4. Планирања образовно-васпитних садржаја: редовне, изборне, допунске, додатне наставе,
слободних активности
5. Планирање писмених, контролних задатака – писаних провера знања дужих од 15 минута
6. Договор о сачињавању ИОП за ученике са којима је потребно додатно радити
7. План професионалне оријентације ученика
8. Питања и предлози
НОВЕМБАР
Друга седница
1. Успех, дисциплина и изостанци ученика; предлог мера за побољшање успеха
2. Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог
класификационог периода
5. Радионица „Школа без насиља“ – тема: „Стварност и место младих у њој“
6. Анализа сарадње стручних већа
8. Питања и предлози
ДЕЦЕМБАР
Трећа седница
1. Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају I полугодишта
2. Похвале ученика
3. Анализа реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају I
полугодишта
4. Резултати примене мера за побољшање успеха; анализа мера индивидуализације за инклузивно
образовање; предлог мера за побољшање успеха
5. Анализа рада одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима
6. Анализа рада одељењских већа у првом полугодишту
7. Портфолио ученика (Како пратимо развој и напредовање ученика)
8. Предлог уџбеника за наредну школску годину
9. Питања и предлози
60
МАРТ
Четврта седница
1. Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају трећег класификационог периода
2. Реализација образовно-васпитног процеса, прописаног фонда часова и ванаставних активности
на крају трећег класификационог периода
3. Такмичења ученика
4. Екскурзија
5. Стручна тема: Инклузивно образовање
6. Питања и предлози
ЈУН
Шеста седница
1. Утврђивање успеха и владања ученика од првог до седмог разреда на крају другог полугодишта
2. Анализа ефеката прилагођених мера за ученике који раде по индивидуализованим плановима
(ИОП 2)
3. Анализа реализације образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог
полугодишта
4. Похвале и награде
5. Извештаји о реализацији екскурзија
6. Питања и предлози
АВГУСТ
Седма седница
1. Анализа успеха после поправних испита у августовском испитном року
2. Анализа исходних тестова
3. Припрема за почетак нове школске године
4. Разно
ПЛАН РАДА РАЗРЕДНОГ ВЕЋА VIII разреда
СЕПТЕМБАР
Прва седница
1. Усвајање Плана рада Одељењског већа
2. Бројно стање и социо-економска структура ученика одељења – карактеристична запажња о
ученицима битна за организацију наставе
3. Снадбевеност ученика уџбеницима и потребним ђачким прибором
4. Планирања образовно-васпитних садржаја: редовне, изборне, допунске, додатне наставе,
слободних активности
5. Планирање писмених, контролних задатака – писаних провера знања дужих од 15 минута
6. План професионалне оријентације ученика
7. Питања и предлози
НОВЕМБАР
Друга седница
1. Успех, дисциплина и изостанци ученика; предлог мера за побољшање успеха
61
2. Реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају првог
класификационог периода
3. Анализа потреба за инклузивном наставом
4. Радионица „Школа без насиља“ – тема: „Стварност и место младих у њој“
5. Анализа сарадње стручних већа
6. Питања и предлози
ДЕЦЕМБАР
Трећа седница
1. Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају I полугодишта
2. Похвале ученика
3. Анализа реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају I
полугодишта
4. Резултати примене мера за побољшање успеха; анализа мера индивидуализације за
инклузивно образовање
5. Анализа рада одељењског старешине/одељењске заједнице и сарадња са родитељима
6. Анализа рада Одељењског већа у првом полугодишту
7. Портфолио ученика (Како пратимо развој и напредовање ученика)
8. Питања и предлози
МАРТ
Четврта седница
1. Успех, дисциплина и изостанци ученика на крају трећег класификационог периода
2. Реализација образовно-васпитног процеса, прописаног фонда часова и ваннаставних активности
на крају трећег класификационог периода
3. Такмичења ученика
4. Организација пробног полагања теста за завршни испит (припрема ученика за полагање
завршног испита)
5. Екскурзија
6. Стручна тема: Инклузивно образовање
7. Питања и предлози
МАЈ
Пета седница
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Утврђивање успеха и владања ученика осмог разреда на крају другог полугодишта
Похвале и награде – предлог за ученика генерације
Реализација наставног плана и програма и ваннаставних активности
Договор о припремној настави и организацији поправног испита, као и организацији разредног
испита
Резултати поправних испита
Анализа резултата полагања пробног завршног испита
Договор о припремној настави за полагање завршног испита
Анализа рада у оквиру професионалне оријентације ученика
Питања и предлози
ЈУН
Шеста седница
1. Утврђивање успеха и владања ученика од првог до седмог разреда на крају другог
полугодишта
62
2. Анализа ефеката прилагођених мера за ученике који раде по индивидуализованим плановима
(ИОП 2)
3. Анализа реализација образовно-васпитног процеса и прописаног фонда часова на крају другог
полугодишта
4. Похвале и награде
5. Извештаји о реализацији екскурзија
6. Питања и предлози
АВГУСТ
Седма седница
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Анализа успеха после поправних испита у августовском испитном року
Анализа резултата полагања завршног испита
Анализа успешности уписа ученика у средње школе у првом и другом уписном кругу
Анализа исходних тестова
Припрема за почетак нове школске године
Разно
5.4. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
Педагошки колегијум је највиши стручни орган у школи. Чине га: директор школе, помоћник
директора, стручни сарадници, руководиоци свих разредних и стручних већа, руководиоци тимова и
комисија Наставничког већа. Формиран је у циљу што боље организације рада у школи као и брже и
ефикасније комуникације и обављања различитих послова у школи. Задаци Педагошког колегијума су
да остварује што ефикаснију комуникацију на релацији руководство школе – запослени, затим да
учествује у подели часова по предметима и наставницима, учествује у избору уџбеника и стручних
часописа, у опремању кабинета, набавци наставних средстава и потрошног материјала. Педагошки
колегијум учествује и у предлагању мера за осавремењавање наставе и отклањање евентуалних
пропуста у реализацији часова, затим у уједначавању критеријума оцењивања. Овај стручни орган се
бави и сагледавањем успеха који су ученици постигли и предлагањем мера за побољшање истог. Неке
од активности су израда и проучавање различитих правилника о раду у школи као и предлагање мера
за побољшање квалитета рада и организације у школи.
Реализацију предвиђених задатака сви чланови Педагошког колегијума остварују на основу Плана и
програма педагошког колегијума за школску годину.
Педагошки колегијум разматра питања:
• планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности школе;
• стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда и постигнућа и
унапређивању образовно-васпитног рада;
• стара се о остваривању развојног плана школе;
• сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
• организује и врши педагошко-инструктивни увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и
педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и
стручних сарадника;
• планира и прати стручно усавршавање запослених.
63
Педагошким колегијумом председава и руководи помоћник директора Светлана Ковачевић, професор
разредне наставе и дипломирани андрагог.
САДРЖАЈ
-Разматрање и усвајање плана рада
-Предлог акредитованих, уже стручних
семинара од стране стручних већа
- Опремање кабинета, набавка наставних
средстава и потрошног материјала
- Утврђивање потреба за индивидуализиваним
радом ученика
- Текућа питања
-Планирање педагошко-инструктивног рада и
посета часовима
-Праћење и унапређивање квалитета васпитно-образовног рада и припрема за екстерно
вредновање школе
- Израда плана стручног усавршавања
наставника
-Текућа питања
- Информација Тима за школско развојно
планирање о реализацији акционог плана
ШРП-а
- Информација Тима за самовредновања рада
школе
-Активности ради побољшања међусобне
сарадње Стручних већа
-Текућа питања
- Унапређивање васпитно-образовног рада,мере
за унапређивање резултата рада ученика
Информације
и
разматрање
индивидуализованог рада са ученицима
- Текућа питања
Реализација наставе у трећем тромесечју и број
слабих оцена по предметима
- Вредновање резултата рада наставника ,
праћење примене иновација у настави
-Текућа питања
- Анализа резултата рада на крају другог
полугодишта (ученика и стручних већа)
- Извештај о стручном усавршавању запослених
за протекли период текуће школске године
- Текућа питања
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
НОСИЛАЦ
ПОСЛОВА
септембар
чланови
Педагошког
колегијума
октобар
чланови
Педагошког
колегијума
децембар
чланови
Педагошког
колегијума
фебруар
чланови
Педагошког
колегијума
април
чланови
Педагошког
колегијума
јун
чланови
Педагошког
колегијума
август
чланови
Педагошког
колегијума
-
- Извештај о раду Педагошког колегијума и
предлози плана рада Педагошког колегијума за
наредну годину
Текућа питања
64
5.5. ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ СЛУЖБЕ
Бр. сати
недељно
Подручје и садржаји рада
I ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ,
ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
(сарадња са директором и другим учесницима у
образовно-васпитном раду)
II ОСТВАРЕЊЕ САДРЖАЈА НАСТАВНОГ
ПЛАНА И ПРОГРАМА
III РАД СА УЧЕНИЦИМА
(појединцима, групама и колективима)
IV САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА
РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА
4
Бр. сати
годишње
172
8
344
8
344
3
129
V АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
3
129
VI ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
14
602
УКУПНО
40
1720
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.2
2.3
I ПЛАНИРАЊЕ, ПРОГРАМИРАЊЕ,
ОРГАНИЗОВАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Учешће у изради Годишњег плана рада
Учешће у изради годишњег и месечног плана
рада
Учешће у изради појединих делова плана рада
школе и то:
У концепцији Годишњег плана рада
У изради плана и програма васпитног рада са
ученицима (у оквиру одељењске заједнице
ученика, професионалне оријентације, сарадње са
родитељима ученика)
Учешће у изради програма рада стручних
органа
Учешће у изради концепције стручног
усавршавања наставника (програм дидаткичко-методичко усавршавања наставника)
Учешће у изради програма рада приправника
школе
Учешће у изради распореда писмених задатака,
вежби и других планова и програма рада
У циљу унапрађења васпитно-образовног рада
школе бавиће се:
Уписом, формирањем, структурирањем
одељења и група ученика
Рационализацијом коришћења простора
Припремањем наставника за планирање и
реализацију програма васпитања и образовања
65
Време
реализације
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
Током
године
VII,X
VI
IX, X
IV, V, VI
IX X
X, XII,
IV, V, VI
X,XII,II
2.4
2.5
2.6
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
(припреме, скице, прегледи, литература)
Набавком учила и дидатичког материјала
Педадгошким дидатичко-методичким
усавршавањем наставника на нивоу актива школе
Обезбеђивањем услова за увођење иновација у
настави
Учешће праћењу и унапређивању следећих
питања
План и програм образовања
Примена савремене организације облика,
метода и средстава рада
Изграђивање методологије о оцени ,критеријуми
оцењивања
Увођење иновација у настави
Проучавање ефеката образовно васпитног рада
(успех и понашање ученика)
Примена инструмената за праћење и
присуствовање и другим облицима васпитно-образовног рада
Учешће у унапређивању педагошке
документације у школи
Учешће у планирању наставе по инклузивним
принципима
IV,V,VI
XI,XII
III,V
XI, XII и
III
III и IV
X, XI, XII
IV,V и VI
XI – VI
XI – VI
XII, IV, V
XI, II, V
IX, X, V VI,
VIII
II ОСТВАРИВАЊЕ САДРЖАЈА НАСТАВНОГ
ПЛАНА ПРОГРАМА
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.
2.1
2.2
Са наставницима ће се радити
На непосредној припреми наставника (и избору
и припреми ефикасних облика, метода и
средстава рада)
У организацији, припреми и извођењу угледних
часова
У изради дидактичког и другог материјала у
непосредној пракси (листићи, шеме, скице,
задаци обј. типа и друго)
У изради програма додатног и другог облика
рада
У предузимању мера за ученике који заостају у
раду и учењу (индивидуални рад, ИПП, ИОП)
У припремању и реализацији појединих садржаја
рада стручних већа (усклађивање критеријума
оцењивања, стручно усавшавање у оквиру
стручног већа и др.)
У информисању стручних органа о својим
истраживањима
У реализацији стручног усавршавања
наставника
У припремању наставника приправника за
полагање стручног испита
Са одељенским старешинама радиће се на:
Упознавању одељењских старешина са
педагошким карактеристикама ученика
Избору садржаја метода и облика васпитног рада
са одељењем
66
X,XI,XII
III,V,VI
XI,XII
III,IV,V
X,XI,XII
III,V,VI
XI,XII
III,IV,V
X,XI,XII
II,IV,V,VI
XI,III,VI
X,XII,IV,
VI,XI,XII
III,V
X,XI,XII
IV и V
X,XII,
2.3
2.4
2.5
1.
2.
3.
3.1
4.
4.1
4.2
4.3
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
Реализацији садржаја, облика и метода из живота
и рада одељења (професионална оријентација,
хуманизација односа међу половима, слободно
време ученика)
Испитивању педагошких узрока појединих
проблема који се јављају у одељењу
Педагошком увођењу наставника приправника у
послове и радне задатке одељењског старешине
III
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Прикупљање података који су значајни за
рад са ученицима
Испитивање успеха појединих ученика, одељења,
група, разреда и предлагању мера за
унапређивање васпитног рада
Испитивање:
Професионалних интересовања и жеља ученика
Саветодавни рад са ученицима:
Који постижу слаб успех
Који имају тешкоће у прилагођавању и
испољавају проблеме у понашању
Који живе у неповољним породичним и другим
социјално-педагошким условима
Индивидуални и групни рад са ученицима на
њиховом оспособљавању за самообразовање
Учешће у откривању обдарених ученика
Учешће у раду на реализацији програма
професионалне оријентације
Припремање и учествовање у реализацији
предавања, трибина и других облика рада и
властитог деловања на ученике у школи,
породици и друштву
Рад са ученицима који раде по принципима
инклузивне наставе
IV
САРАДЊА И САВЕТОДАВНИ РАД СА
РОДИТЕЉИМА УЧЕНИКА
Прикупљање од родитеља податка потребних за
упознавање и праћење ученика
Информисање родитеља о педагошким
карактеристикама и проблемима њихове деце
Обављање педагошког саветодавног рада
(групно и индивидуално) са родитељима
ученика, ради њиховог укључивања у поступке
за решавање проблема деце
Учествовање у педагошком образовању
родитеља (држати предавања и упућивати их на
одговарајућу литературу)
Информисање родитеља ради професионалног
67
III,IV,V
X,XII
III,V
XIII,X,V
XII,II,IV
X,XII
III,IV,V
X - XII
IV,V, VI
X-V
XI – V
XI – V
X–V
X–V
X - XII
XI – V
X–V
X–V
X–V
XI – V
X–V
X–V
XI – V
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
оријентисања њихове деце
Учешће у реализацији програма сарадње
породице и школе (општи и одељењски
родитељски састанци – индивидуални контакт)
X–V
V
АНАЛИТИЧКО – ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Израда прегледа, извештаја или анализа о школи
или о свом раду, а за потребе стручних органа
школе, Школског одбора, Министарства
просвете и других институција
Анализа резултата примене савремених облика и
метода рада
Анализа рада допунске наставе
Које особине ученици школе цене, а које не цене
код својих наставника
Анализа рада слободних активности и предлог
мера за ефикаснији рад
Примена психолошких инструмената
(испитивање интелектуалне, емотивне и
социјалне зрелости деце за упис у I разред)
X–V
IV
III
V
IV
VI
VI
ОСТАЛИ ПОСЛОВИ
Учешће у припреми и раду стручних органа у
школи и давање мишљења и предлога,
Сарадња са стручним институцијама
(образовања, здравственим, социјалним и сл.) и
друштвеном средином
Перманентна припрема за рад
Стручно усавршавање
Вођење педагошке документације о свом раду
Рад у тимовима за развојно планирање, за
самовредновање рада школе, за бездедност
ученика , у ИОП тиму
Рад на припреми и реализацији развојних
пројеката у којима школа учествује
Учешће у изради Ценус листе за школу
X -V
Током
Године
Током
Године
Током
Године
IX
ПЛАН ИНДИВИДУАЛИЗОВАНОГ И КОРЕКТИВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА
САДРЖАЈ
ИЗВРШИЛАЦ
ВРЕМЕ
- Евидентирање ученика којима је потребан
индивидуализован педагошки рад,
упознавање са околностима у којима такво
ППС, од. стар.,
Тим за
инклузију
IX-XI
68
дете живи
- Саветодавни рад са родитељима ученика
којима је потребан индивидуализовани
педагошки рад
педагог,
психолог
- Групни и индивидуални рад са ученицима
- Сарадња у утврђивању нивоа захтева
ученике у појединим наставним предметима
- Сарадња са различитим институцијама
због ученика чија природа проблема
превазилази оквире школског бављења
(инклузивно образовање)
педагог,
психолог,
микро-ин. тим
педагог,
психолог,
микро-ин. тим
педагог,
психолог, Тим
за инклузију,
микро-ин. тим
наставници
- Евидентирање ученика са проблемима у
физичког васп.
физичком развоју
наставници
- Саветодавни рад са родитељима ученика
физичког васп.,
који имају проблема у физичком развоју
ППС
- Групна и индивидуална корективна
наставници
гимнастика
физичког васп.
- Евидентирање ученика са проблемима у
разр. стар.,
говору
ППС
током
године
током
године
током
године
током
године
IX-X
током
године
током
године
IX-XI
Тим за инклузију радиће према овом плану, уз планиране састанке у септембру, децембру, априлу
и јуну и у складу са донетим ИОП-има на основу ИРК-е.
5.6. ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКЕ
Вр.
Подручја послова
реал.
Програмски садржаји
1. Учешће у планирању и програмирању
VI
1.1. Израда годишњег плана рада
VIII,IX 1.2. Израда микро плана (по месецима-оперативни план специфичних садржаја)
IX
1.3. Израда плана и програма обуке учника
да се служе изворима информација (самоoбразовање)
IX
1.4. Израда програма рада секције
1.5. Индивидуални рад са ученицима на изради
семинарских радова и реферата, проширених
домаћих задатака
1.6. Учешће у изради плана и програма стручних већа
Носилац
посла
Библиотекар
Раз.стареш.
2. Непосредни васпитно-образовни рад у библиотеци и унапређивању наставе
IX-VI 2.1. Упознавање ученика са библиотеком и
Наст. српског језик,одељ. стар.
библиотечким пословањем
2.2. Организовање и системско упознавање
ученика са књигом и осталом библиотечком грађом
2.3. Упознавање ученика радом градске библиотеке
69
(посете )
2.4. Привикавање ученика на одређено понашање
у библиотеци и читаоници, на чување и заштиту
библиотечке грађе
2.5. Усмеравање ученика у правцу интересовања и потреба,
развијање читалачких, истраживачких и других
способности ученика
2.6. Пружање помоћи ученицима при избору
литератире и друге библиотечке грађе
2.7. Припрема за извођење васпитно-образовног
рада у библиотеци
2.8. Реализација програма обуке ученика да се служе
изворима информација на часовима у библиотеци
(1-3 часа годишње по одељењу)
2.9. Организовање реализације наставних часова у
библиотеци, учионици
2.10. Организовање изложбе књига и пригодног
материјала према одређеним датумима, јубилејима
2.11. Организовање реализације наставних часова
уз примену библиотечког материјала
3. Сарадња са наставницима, стручним сарадницима и директором
IX-VI
3.1. Стална сарадња са наставницима,
стручним сарадницима и директором
у вези са набавном политиком и коришћењем
библиотечке грађе
3.2. Обезбеђивање литературе за ученике и наставнике
неопходне за реализацију Програма рада школе
3.3. Одабирање и припремање библиотечке грађе
за редовну наставу и друге облике васпитно-образовног рада
3.4. Сарадња са наставницима у припреми и
изради дидактичког материјала
3.5. Сарадња са педагошко-психолошком
службом и разредним старешинама ради упућивања
појединих ученика у правцу развоја интересовања
за поједине области
3.6. Пружање помоћи наставницима и ученицима
у прибављању неопходне литературе путем
међубиблиотечке позајмице
3.7. Учествовање у реализацији екскурзија обезбеђивањем литературе која се користи на конкретним маршрутама
3.8. Наставницима, директору и струлним сарадницима давање на коришћење стручне литературе и часописа
3.9. Координација и обезбеђивање грађе за
остваривање разних програма и пројеката
у школи
3.10. Организовање изложби књига писаца са члановима секције
70
Рад са секцијом
4. Стручни библиотечки послови
IX-VI 4.1. Аналитичко-извештајни послови у вези
Са радом библиотеке
4.2. Рад са ученицима у библиотечкој секцији
4.3. Културне активности школе
4.4. Едукација деце
4.5. Сарадња са друштвеном средином и стручним институцијама
4.6. Старање о чувању и заштити књижног фонда
Наставници
5. Аналитичко-извештајни послови
IX-VI
5.1. Вођење евиденције о коришћењу библиотечке грађе
5.2. Вођење евиденције о културној и јавној делатности библиотеке
5.4. Извештавање Градске библиотеке у Ваљеву
о коришћењу књижног фонда за сваку
школску годину као и о броју новонабављених
књига по нормативу
5.5. Евидентирање најревноснијих корисника шкоске
библиотеке (ученика) у одређеном временском
периоду
6. Учешће у раду стручних органа
IX-VI
6.1. Учешће у раду стручних већа
6.2. Учешће у раду комисија
Педагог
Наставници
7. Културна и јавна делатност библиотеке
IX-VI
7.1. Организовање одласка ученика на књижевне
сусрете библиотеке у граду
Наставници
Струч.сарад..
7.2. Координирање рада песничке штафете и
читалачке значке са Градском библиотеком
Лајковац
7.3. Сарадња са Градском библиотеком
7.4. Сарадња са издавачким кућама
7.5. Организовање посете Сајму књига са члановима секције
8. Стручно усавршавање библиотекара
IX-VI
8.1. Сарадња код индивидуалног усавршавања
наставника и сарадника путем обезбеђивања литературе
8.2. Обезбеђивање неоходну литературе за дошколовавање наставника, сарадника
8.3. Учешће у различитим видовима усавршавања које организују научни, стручни и др. органи
8.4. Спровођење индивидуаланог рада на сопственом
усавршавања у оквиру чега се прати стручна литература.
8.5. Учешће у раду стручних актива школских би71
блиотекара у општини
8.6. Учешће на стручним састанцима и семинарима
9. Повремени стручни послови
IX-VI 9.1. Обилазак издавачких кућа, књижара...
9.2. Набавка књига и библиотечког материјала
9.3. Физичка обрада нових књига
9.4. Стручна обрда нових књига по УДК, увођeње у књигу инвентара, каталогизација
9.5. Ревизија књижног фонда
10. Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцима
ученика
IX-VI 10.1. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе
за школску библиотеку коју користе ученици, наставници
и стручни сарадници
10.2. Припремање и организовање културних активности школе
6. ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА
6.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА
Програм и план рада директора школе узима у обзир функције које директор обавља у школи, и структуру
послова. Неки од тих послова су стални, а многи су повремени и одвијају се по месецима у току године.
План рада директора школе
1. Стални послови у току седмице и месеца
1.1. Увид у дневну организацију рада школе
1.2. Увид у рад стручних сарадника, секретара и радника
у финансиској служби . Пријем странака, родитеља, гостију
1.3. Увид у мере инклузивне подршке
1.4. Увид у дневно свођење резултата рада наставника и других радника школе
1.5 Организациони послови везани за почетак школске године, пријем првака, утврђивање
бројног стања ученика, кадровска питања и др.
1.6. Увид у начин остваривања образовних стандарда
1.7. Увид у активности и резултате рада школских тимова
2.
Праћење и вредновање рада школе
2.1. Праћење организације образовног рада школе посећивањем наставних и ваннаставних
активности
2.2. Праћење непосредног припремања за васпитнообразовни рад наставника увидом у непосредне припреме за
рад
2.3.Праћење вођења педагошке документације наставника и стручних сарадника
2.4.Праћење поступака оцењивања ученика у складу са образовним стандардима
2.5. Стално и систематско праћење рада приправника
72
2.6. Праћење процеса самовредновања школе
2.7. Праћење примене мера из Протокола за спречавање насиља, злостављања и занемаривања ученика
2.8. Праћење спровођења мера за потребе инклузивне подршке ученицима
2.9. Увид у записнике стручних органа школе
2.10. Увид у документацију о преузимању опреме и наставних средстсава
2.11. Праћење учешћа ученика на разним такмичења у школи, општини и округу
2.12. Увид у рад техничке службе школе
2.13. Прачење рада секретара, благајника, библиотекара и педагошко-психолошке службе.
2.14. Праћење укључивања ученика у рад слободних активности, допунске и
додатне наставе, као и изборних предмета
2.15. Праћење припрема за обележавање Нове године, Светог Саве и Дана школе
2.16. Праћење рада на изради завршног рачуна
2.17. Обилазак оних одељења у којима се јаве васпитно-дисциплински проблеми
3. Унапређивање васпитнообразовног рада и сарадња са наставницима
3.1 . Пружање помоћи у стручном усавршавању наставника и њихово учешће у семинарима
3.2. Учешће у раду стручних тимова и стручних већа у школи и предузимање мера за унапређивање њиховог
рада
3.3.Упућивање наставника на коришћење стручне литературе ради осавремењивања наставног процеса
3.4. Иницирање сарадње стручних већа ради унапређивања васпитнообразовног рада
3.5. Пружање помоћи у припреми полагања испита за лиценцу
3.6. Координација рада комисије за утврђивање оспособљености за полагање за лиценцу
3.7. Испитивање узрока проблема који се јављају у васпитнообразовном раду
3.8. Пружање помоћи наставницима у реализацији угледних часова, приредби и манифестација
3.9. Пружање помоћи наставницима у сарадњи са родитељима
3.10 Договор са наставницима о набавци наставних средстава и опреме
4.
Учешће и координација стручних , саветодавних и управних органа школе
4.1. Учешће и координација у раду Наставничког већа, одељењских већа,стручних већа,
Педагошког колегијума и тимова
4.2. Извештавање о резултатима рада школе и директора
4.3. Сарадња са Саветом родитеља, и локалном заједницом на унапређивању рада школе
4.4. Припремање извештаја директора за Школски одбор о праћењу остваривања Годишњег плана рада школе
5. Планирање и програмирање васпитно-образовног рада
5.1. Припремање Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду школе
5.2. Учешће у писању пројеката
5.3. Прикупљање података и попуњавање упитника и табела на почетку школске године за потребе
Министарства просвете
6.Сарадња са друштвеном средином
6.1 Сарадња са представницима Предшколске установе „ Лептирић „
6.2 Прослава Дана школе и Дана Светог Саве
6.3 Учешће у избору уџбеника и приручника који ће се користити у школи
6.4 Сарадња са полицијском станицом, локалном самоуправом, центром за социјални рад, домом здравља,
културним центром
7. Сарадња са ученицима и њиховим родитељима
7.1 Сарадња са ученицима који имају проблема у учењу и понашању и њиховим родитељима
7.2 Распоређивање ново досељених ученика
7.3 Пружање подршке ученицима за укључивање у различите активности
7.4 Пружање помоћи и подршке Ученичком парламенту
7.5. Организовање рада школе у природи (седнице, родитељски састанак, уплате, уговарање)
7.6 Сарадња са ученицима који постижу добре резултате на такмичењима
7.7. Присуствовање и учешће у раду ЧОС-а и родитељских састанака у договору са
73
одељењским старешинама
8. Вођење документације и припрема за рад
8.1.Вођење документације о свом раду
8.2.Вођење евиденције и документације о пројектима који се реализују у школи
8.3.Вођење евиденције о процесу самовредновања рада школе
8.4.Припремање за све облике рада са ученицима, наставницима и родитељима
8.5.Припремање и договарање са стручним сарадницима, тимовима и стручним институцијама о заједничким
задацима и активностима
у школи и ван ње.
9. Рад са стручним сарадницима
9.1.Сарадња са стручним сарадницима на заједничком планирању активности, изради стратешких докумената
установе, анализа и извештаја о раду школе
Време реализације датих активности је предвиђено за период од септембра до краја августа.
6.2. ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Функцију помоћника директора школе обавља Светлана Ковачевић , професор разредне наставе и
дипломирани андрагог.
Програмом рада школе дефинисани су најважнији послови и задаци помоћника директора.
Оперативни план помоћника директора:
Стални послови у току сваког месеца:
Увид у дневну организацију рада школе,
Педагошко-инструктивни рада са наставницима,
Сарадња са наставницима, одељењским старешинама, руководиоцима секција и организација,
Сарадња са ученицима, групама и одељењским заједницама,
Сарадња са родитељима,
Рад у стручним органима,
Сарадња са стручним институцијама и друштвеном средином.
Сви други послови који се у тренутку планирања не могу предвидети
АВГУСТ- СЕПТЕМБАР:
• организовање и праћење свих видова планирања и програмирања васпитно-образовног рада за
почетак школске године,
• израда извештаја о опшем успеху ученика,
• учешће у изради Годишњег плана рада
• израда Ценус листе запослених
• учешће у изради Извештаја о раду школе
• увид у распоред часова, коришћење кабинета и учила,
• прикупљање и сређивање података о бројном стању ученика на почетку школске године и
формирање одељења
• рад у стручним органима школе
• израда личног плана рада
74
•
•
•
•
•
сарадња са наставницима приправницима
сарадња са ШУ
сарадња са локалном заједницом и самоуправом
израда плана стручног усавршавања
упознавање нових прописа на којима се заснива рад и управљање школом.
ОКТОБАР:
• увид у вођење педагошке документације,
• помоћ наставницима- почетницима и посета њиховим часовима,
• посета часовима непосредног рада- наставе
• саветодавни рад са ученицима
• реализација активности из развојних пројеката у којима школа учествује
• праћење реализације Дечје недеље
• увид у план друштвено-корисног рада,
• анализа оптерећености ученика,
• рад на изради индивидуалних планова подршке
• рад одељењске заједнице и одељењских већа.
• сарадња са локалном заједницом и самоуправом
• одржавање наставе Народне традиције
• посета ИО
• ажурирање информационих података по захтеву Министарства просвете, науке и технолошког
развоја
НОВЕМБАР:
• анализа целокупног успеха на крају тромесечја, односно класификационог периода,
• преглед педагошке документације,
• рад у Тиму за безбедност ученика
• праћење рада ваннаставних активности ученика,
• посета часовима непосредног рада наставника
• одржавање наставе Народне традиције
• помоћ у раду одељењским старешинама.
• сарадња са локалном заједницом и самоуправом
• рад у тиму за ИОП
• сарадња са ШУ
• посета ИО
ДЕЦЕМБАР
• увид у остварење корелације наставних садржаја појединих предмета,
• учешће у раду одељењских и Наставничког већа
• одржавање наставе Народне традиције
• рад у Тиму за школско развојно планирање
• разговор са ученицима који теже прате наставу и чине извесне тешкоће у раду појединих
одељења, уз помоћ одељењских старешина,
• припрема извештаја за наставнике, за полугодишњи извештај о раду школе,
• сарадња са локалном заједницом и самоуправом
• сарадња са ШУ
ЈАНУАР:
• анализа педагошке документације, решења других питања из годишњег плана и програма рада
школе,
• учешће у изради полугодишњег извештаја о раду школе,
75
•
•
•
•
•
•
•
рад у тиму за инклузију
припрема за рад у другом полугодишту,
израда извештаја о примени и коришћењу наставних средстава којима школа располаже.
одржавање наставе Народне традиције
сарадња са локалном заједницом и самоуправом
анализа стручног усавршавања запослених
анализа примене критеријума оцењивања
ФЕБРУАР
• разговор са ученицима који су имали изразито слаб успех на крају првог полугодишта и помоћ
да се те потешкоће превазиђу,
• рад у заједници ученика,
• инструктивни разговор са ученицима и наставницима руководиоцима секција.
• сарадња са локалном заједницом и самоуправом
• сарадња са ШУ
• посета часовима
• остали послови
• одржавање наставе Народне традиције
МАРТ
• организовање акција на уређивању дворишта школе у склопу реализације друштвено-корисног
рада,
• помоћ око организовања такмичења ученика на општинском и републичком такмичењу
• посета часовима.
• одржавање наставе Народне традиције у другом разреду
• организовање седница, припремање стручних предавања
• педагошко-инструктивни послови
АПРИЛ
• увид у резултате рада додатне и допунске наставе и о томе да ли је ученицима који заостају у
раду пружена помоћ и ефекти те помоћи,
• анализа рада и успеха на крају трећег квалификационог периода,
• преглед педагошке документације,
• испитивање спремности деце за полазак у школу
• рад у области Самовредновања рада школе
• рад у оквиру већа
• обилазак наставе
• одржавање наставе Народне традиције у другом разреду
• сарадња са локалном заједницом и самоуправом
• сарадња са ШУ
МАЈ
•
•
•
•
•
•
•
припрема извештаја и других елемената потребних за израду извештаја за наредну школску
годину
извршити анализу реализације планова наставних и васпитних активности,
ангажовање око припреме за прославу Дана школе.
сарадња са локалном заједницом и самоуправом
рад у комисијама ( професионална оријентација)
остали послови
одржавање наставе Народне традиције у другом разреду
76
ЈУН
•
•
•
•
•
•
•
•
•
анализа успеха и владања ученика на крају школске 2012/2013. године,
преглед педагошке документације,
израда извештаја о раду школе,
организација полагања матуре ученика осмог разреда
одржавање наставе Народне традиције у другом разреду
сагледање потреба за одржавање зграде и инвентара који се морају обновити у току летњег
распуста ученика,
оперативни послови везани за припреме и организацију рада у наредној школској години.
сарадња са ШУ
сарадња са локалном заједницом и самоуправом
7. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Школски одбор управља школом и стара се о целокупном животу и раду школе. Чланови Школског
одбора су следећи:
-Ана Пајић – представник запослених у школи
-Душица Кузнецов Ђорђевић – представник запослених у школи
-Ратко Мирковић - представник запослених у школи, председник
-Драган Милошевић - представник Савета родитеља
-Слађана Пажиновић - представник Савета родитеља
-Драгана Туфегџић - представник локалне самоуправе
- Марко Ивковић - представник локалне самоуправе
- Миодраг Ђурђевић - представник локалне самоуправе
У школској 2013/2014. години
следећем плану:
активност Школског одбора ће се одвијати оријентационо, према
Садржај рада
1. Усвајање извештаја о раду школе у претходној шк. години
2. Доношење Годишњег плана и рада школе за шк. 2013/2014.
год.
3. Извјештај о упису ученика I и V разреда
4. Усвајање извештаја о раду директора школе
5. Разматрање пријава кандидата на конкурсе и давање мишљења
6. Доношење одлука по приговору кандидата на избор по
конкурсу
7. Усвајање извештаја са екскурзија и наставе у природи
8. Сарадња са комисијам за попис основних средстава,
потрошног материјала и утврђивање финансијског стања
на крају године
9. Усвајање финансијког плана школе за 2014. год
10. Разматрање извештаја комисије за попис целокупног
материјалног стања школе
11. Успех ученик на крају првог и другог полугодишта
77
Време
реализације
IX
IX
IX
IX и II
X и по
потреби
X и по
потреби
XI и VI
XII
XII
II
II, VI
12. Разматрање и усвајање завршног рачуна за 2013.
годину и финансијског стања школе
13. Остваривање програма рада школе по свим елементима
14. Програм прославе Дана школе
15. Извештај о развојним пројектима школе
16. План уписа ученика у први разред
17. Извештај о завршном испуту за осми разеред
18. Питања опремања школе – прикупљање средстава
8. ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ
8.1. ПЛАНОВИ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПРВОГ РАЗРЕДА
1. Ми смо одељењска заједница
2. Брига за уредност простора – чување личног прибора и школске имовине
3. Моје радно место
4. Како учити, радити и штедети
5. Зашто радимо лични и заједнички рад (примери из школе и природе)
6. Доживљаји успеха и неуспеха
7. Хуманитарне акције – Недеља Црвеног крста
8. Заштита живота и чување зеленила
9. Ко се с ким дружи или не дружи
10. Наша учионица – изглед и уређење
11. Наше бриге
12. Наша домовина – подстицање позитивног става
13. Деца су војска најјача
14. Наш гост књижевник
15. Весели новогодишњи састанак
16. Како смо учили у школи
17. Био сам на одмору
18. Како смо се адптирали на школу
19. Сагледавање себичности у игри и учењу
20. Комуникација осећања
21. Другови су се потукли – ко је у праву
22. Мој бес
23. У срцу моје маме
24. Сагледавање себичности у игри и учењу
25. Другови су се потукли – ко је у праву
26. Мој бес
27. Наши стихови
28. Другарство није птица
29. Како учимо – анализа успеха
30. Ја и како ме други виде
31. Наши страхови
78
II
IV
V
V
VI
VI
VIII
32. Наша туга
33. Наш успех и како га побољшати
34. Шта знамо о саобраћају
35. Љубав
36. Рад, одмор и дружење
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА
1. Доживљаји са распуста
2. Како се оно беше учи?
3. Ми имамо председника
4. Председнички избори – гласање
5. Промене у природи – шетња
6. Сликамо природом
7. Спортско такмичење
8. Волим математику/математичке игре
9. Анализа успеха и дисциплине
10. Како је бити глумац (рецитивање, импровизација, играње улога)
11. Какав је добар друг?
12. Уређујемо нашу учионицу
13. Играоница
14. Квиз – покажи шта знаш
15. Правимо поклоне за Нову годину
16. Правимо приредбу за Нову годину
17. Квиз – Шта знам о Светом Сави?
18. Игре на снегу по избору ученика
19. Шта знам? Како учим?
20. Како се оцењујемо?
21. Помажем другу у невољи – насиље у школи
22. Шта слушамо и гледамо
23. Шта читамо
24. Правимо поклоне за маме
25. Значај личне хигијене – наше здравље
26. Посета неке занимљиве личности
27. Посетићемо … - припрема за екскурзију
28. Дан школе
29. Волим да …
30. Не волим …
31. Помажемо деци – акција солидарности
32. Шетња – поздрав пролећу
33. Час екологије
34. Играоница
35. Истражујемо природу – шетња
36. Опроштајни жур
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА
79
1. Старији смо, како ћемо радити ове године
2. Свако од нас има задужење у одељењу
3. Дан нашег места (општине)
4. Како да подвлачим у књизи, кад учим из ње
5. Како да учим да бих разумео
6. Шта је то солидарност
7. Испричаћу вам о свом хобију
8. Ускоро ће Дечија недеља
9. Моје жеље, моји снови ( Дечија недеља )
10. Кад порастем бићу...
11. И ја штедим
12. Помозимо старијима
13. Надимци – да или не
14. Посета Градској кући
15. Ко је више крив (морално расуђивање)
16. Занимања неопходна сваком граду (селу)
17. Болести зависности
18. Поштуј правила игре
19. Поклони и честитке
20. Весели састанак – Нова година
21. Бонтон – понашање на јавним местима
22. Мама и тата су срећни кад ја....
23. Како да помогнем другу у невољи
24. Дружење девојчица и дечака
25. Уређујемо своју учионицу
26. Позајмљивање
27. У посети другој ОЗ
28. Израда одељенског паноа – Ово смо ми
29. Примамо госте (друга ОЗ)
30. Идемо на излет
31. Моја права и обавезе
32. Уредимо школско двориште
33. Ми смо уметници – изложба дечјих радова
34. Идемо на екскурзију
35. Сунчање и здравље
36. Весели састанак на крају школске године
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА
1. План рада, обавезе, права и дужности ученика
2. Да заједно уредимо нашу учионицу
3. Упућивање ученика у методе успешног учења
4. На прагу пубертета
5. У сусрет Дечјој недељи
6. Учешће у активностима у Дечјој недељи
7. Како проводимо слободно време
8. Како бити здрав и прав
9. Анализа успеха и владања ученика на 1. класификационом периоду
10. Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички обрачуни и слична непожељна
понашања - ,,Учионица без насилништва''- Алан Л. Бин
80
11. Велики људи – деца жељна знања (Вук Караџић, Никола Тесла)
12. Тематско-едукативна радионица: Препознавање и реаговање на насиље
13. Шта ћу да будем кад порастем
14. Помоћ другу
15. Шта смо прочитали, гледали на ТВ, чули о здрављу и хигијени
16. Шта замерам себи и свом другу
17. Да ли сам задовољан постигнутим успехом
18. Весело одељењско дружење
19. Шта знам о Светом Сави – израда зидних новина
20. Лепа реч и гвоздена врата отвара
21. Школска такмичења (млади математичари...)
22. Како да учим да бих боље разумео
23. Интересује ме...
24. Играмо се математиком
25. Упознаћу вас са занимањем мојих родитеља
26. Живот у одељењу – однос дечака и девојчица
27. Кад бих могао, променио бих... (у школи, у свом месту)
28. Учествујемо у прослави Дана школе
29. Да ли сам задовољан постигнутим успехом
30. Лепо понашање – на улици, у школи, у продавници
31. Како да сачувамо свет око себе
32. Градимо куле од нашег сна – конструктивне игре
33. Шта је добро, а шта зло
34. Анализирамо рад и проблеме у нашем одељењу
35. Спремам се за 5. разред
36. Весело одељењско дружење
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ПЕТОГ РАЗРЕДА
1. Формирање одељењке заједнице и избор руководства
2. Кућни ред школе, договор о раду
3. Мој план рада и одмора
4. Предмети у петом разреду и како доживљавамо наставнике
5. Поштујући себе поштујем и друге
6. Ђачки бонтон
7. Како помоћи другу?
8. Болести зависности – ш та је то?
9. Једног дана бих волео да будем...
10. Ако сам ти друг немој да ти смета што ја понекад...
11. Лична и општа хигијена
12. Спречио сам инцидент
13. Помоћ ученицима који заостају у раду
14. Мој бес и како са њим
15. Занимања оних који раде у школи а нису наставници
16. Како могу рећи НЕ дувану, алкохолу, дроги
17. У сусрет Новој години
18. Свети Сава – школска слава
19. Ја нисам поводљив
20. Разговарамо отворено о томе шта нам смета код наставника
81
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Занимање у филму који сам гледао
Шта читамо, колико користимо књиге из библиотеке
Како сарађујемо
У чему сам вешт
Хуманост на делу – како помоћи старим и беспомоћним
Да ли познајемо технике учења
Увредљиви надимци
Учинио сам га срећним
Здрава храна – наше здравље
Друг, пријатељ, симпатија
У сусрет пролећу – излет у природу
Моји таленти и способности
Није лепо псовати
Рад је мој успех
Како чувамо животну средину
Анализа рада у протеклој школској години. Шта ћемо мењати догодине
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ШЕСТОГ РАЗРЕДА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Бирамо руководство одељењске заједнице
Да ли сви имамо потребне уџбенике и прибор
Како да ове школске године будемо бољи него прошле
Како помоћи другу
Како да организујем свој радни дан
Која су дечија права а које обавезе
Чиме бих волео да се бавим када одрастем
Хоћемо да штедимо (за поклон мами, за екскурзију,за...)
Спречио сам инцидент
Активности у слободном времену
Како да поштујем друге
Бонтон – понашање на јавном месту
Разумевање и прихватање потреба других и другачијих
Правилно се хранимо – здраво живимо
Занимање које сам видео на ТВ-у
Не могу ме наговорити да...
Успех на крају првог полугодишта
Свети Сава – школска слава
Пријатељство између дечака и девојчица
О занимању које ме интересује
Шта значи сарађивати са другима
О стиду и срамоти
Лична и општа хигијена и уредност
Правилна комуникација
Пушење и алкохолизам су штетни за здравље
Хуманост и хуманитаран рад
Шта највише волим да радим код куће
О својим слабостима
Како чувамо здравље
Увредио сам друга...
Шта знамо о наркоманији
У сусрет пролећу – излет у природу
82
33.
34.
35.
36.
Нико не воли ружне надимке
Шта ми прија у школи а шта бих мењао
Како чувамо животну средину
Анализа резултата на крају школске године
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ СЕДМОГ РАЗРЕДА
1.Упознавање са календаром рада школе и кућним редом школе (договор о раду у школској години –
обавезе, права и дужности)
2. Ми смо заједница – прихватамо различитости; договор о узајамним очекивањима, потребама и
захтевима (избор одељењског руководства, подела задужења појединцима; вођење хронологије
активностима у одељењској заједници)
3. Облици културног и забавног живота ( укључивање у ваннаставне активнисти)
– Шта читам, шта гледам на ТВ-програму... Да ли су рекламе истините?
4. Усклађивање јединствених ставова породице и школе везаних за васпитање ученика (подстицање
личног развоја ученика – самопоуздање; упознавање својих и потреба других
грађење адаптације и личног идентитета у социјалној групи – подстицање социјалних односа у групи)
5. Како до правилног решења конфликта – култура понашања – развијање толеранције на различите
ставове, особине, навике (вођење евиденције о уплатама ученика, евиденција о преплати за дечју
штампу)
6. Болести зависности – пушење, алкохол, дрога
7. Наше будуће занимање – професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
8. Анализа успеха на крају I класификационог периода
(организовање и одређивање родитељског састанка, сређивање педагошке документације
9. Моралне вредности човека (искреност, поштење... и њима супротне особине; шта мислимо о
вредностима богатства и моћи; грађење сарадничког односа у одељењу)
10. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
11. Могу научити паметно да одлучујем ( Моје не – мења све)
12. Стресогене животне ситуације – учење и изградња одбрамбених механизама за превазилажење
стреса
13. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
14. Међувршњачко насиље – претња, уцена, физички обрачуни (појавни облици агресивног понашања)
15. Суочење са неуспехом и грађење модела за његово превазилажење
16. Успех ученика на крају првог полугодишта (сређивање педагошке документације)
17. Помоћ ученицима при укључивању у такмичења
18. Обележавање Дана Светог Саве
19. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
20. Грађење и јачање личних вредносних ставова
21. Анализа успеха на крају III класификационог периода (организовање индивидуалних разговора,
сређивање педагошке документације, организовање родитељског састанка)
22. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
23. Уређење школског дворишта (анализа рада ученика у данима екологије – учешће у еколошким
акцијама)
24. Разред као вредносни суд – наши највећи успеси и неуспеси; искрено о себи
25. Ја као ти, ти као ја (Он и Она) – хуманизација односа међу половима
26. Адолесценција, шта је то? Ја растем и одрастам
27. Мере за побољшање успеха – учење учења ( како учим, који су моји извори знања... )
28. Наставник је погрешио, шта да радим?
29. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
83
30. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
31. Тактика понашања у конфликту
32. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
33. Мој узор
34. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
35. Мој највећи успех у овој години (анализа учешћа на такмичењима)
36. Анализа успеха на крају школске године (сређивање педагошке документације,
анализа рада одељенског старешине
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ ОСМОГ РАЗРЕДА
1. Избор руководства одељењске заједнице
2. Упознавање ученика са кућним редом школе
3. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
4. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
5. Дечја недеља;Повеља дечјих права
6. Припреме за екскурзију
7. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
8. Зашто се постаје наркоман; врсте и поделе дрога
9. Кад сам здрав (онда могу све)
10. Социјални притисак вршњака и проблеми понашања
11. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
12. Понашање ученика на часу
13. Љубав, пунолетство и зрелост
14. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
15. Надимци које не волимо
16. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
17. У другом полугодишту ћу променити..
18. Шта знам о животу младих у другим земљама
19. Могу научити мудро да одлучујем
20. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
21. Могућности интернета – безбедно сурфујмо
22. Равноправност међу половима
23. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
24. Вршњачко насиље и медији
25. Култура одевања
26. Разликујемо се у ставовима, мишљењу, навикама, потребама
27. Желим да будем као...
28. Агресивно понашање и како га сузбити
29. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
30. Професионална оријентација- Радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а;
31. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
32. Професионална оријентација – радионица по пројекту ГИЗ БОСС-а
33. Припреме за матуру
34. Нећемо се заборавити
84
8.2. ЕКСКУРЗИЈЕ УЧЕНИКА, НАСТАВА У ПРИРОДИ И ИЗЛЕТИ
ЕКСКУРЗИЈЕ
Екскурзије, излети, посете, спортско-рекреативне активности и настава у природи су ваннаставни
облици образовно-васпитног рада који се остварују ван школе.
Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и односа
у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних достигнућа која су у
вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика.
Задаци који се остварују реализацијом програма екскурзија, излета, посета, спортско-рекреативних
активности и наставе у природи су:
• развијање способности посматрања, опажања и уочавања објеката и појава у природи;
• проучавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима;
• продубљивање и проширивање искуства ученика;
• подстицај интересовања за нова сазнања;
• развијање смисла за лепо, изградња правог односа према природи и потреби њене заштите;
• упознавање са тековинама материјалне и духовне културе и подстицање уметничког
изражавања код ученика;
• развијање спортске културе и способности оријентације у простору;
• неговање људске солидарности, хуманизма, другарства, пожртвованости, оптимизма и реалног
схватања живота;
• подстицање и неговање истрајности, одговорности, тачности и уочавања вредности рада;
• успостављање ближих и непосреднијих односа ученика и наставника, као и свестраније
упознавање личности сваког ученика;
• развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;
• упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
• развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима,
спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја
здравља и здравих стилова живота;
• подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја
Садржаји екскурзија, излета, посета, спортско-рекреативних активности и наставе у природи
остварују се на основу наставног плана и програма образовно-васпитног рада и Школског
програма.
Разред Релација
I
II
III
IV
Лајковац-Лелић-Бранковина-ВаљевоЛајковац
Лајковац – Београд - Лајковац
Лајковац-Тршић-Троноша-ТекеришЛајковац
Лајковац,Г.Милановац,Крагујевац,
Аранђеловац,
Лајковац
Важнији објекти за проучавање
-Муселимов конак
-Музеј у Ваљеву
-Манастир Лелић
-Споменик Д. Максимовић
-Парк Пећина
- Калемегдан
- Зоолошки врт
- торањ на Авали
- манастир Раковица
-Троноша
-Текериш
-Вукова кућа
-Спомен дом
-Бања
-Орашац
-Топола
- Шумарице и музеј у Крагујевцу
-Опленац
85
Динамика
МАЈ
МАЈ
МАЈ
МАЈ
Носилац
активн.
V
VI
VII
VIII
-Парк у Аранђеловцу
-Манастир Хопово
Лајковац-Хопово-Петроварадин-Тврђава
С.Карловци-Лајковац
-Знаменитости Карловаца
(Митрополија,Музеј,Гимназија,Магистрат
-Ман.Жича
-Љубостиња
Лајковац-Жича-Љубостиња-Крушевац-Музеј у Крушевцу
В.Бања-Лајковац
-Лазарица
-Бања
-Манастир Манасија
Лајковац-Аранђеловац-Манастир Манасија- -Ресавска пећина
Ресавска пећина- Манастир Раваница- Манастир Раваница
Јагодина-Лајковац
-зоолошки врт, аква парк, музеј воштаних
фигура у Јагодини
-један од овчарско-кабларских манастира
Лајковац-Чачак-Ужице-Шарганска осмица- - дрвенград
Бајина Башта-Ваљево-Лајковац
- шарганска осмица
-манастир Рача
НАСТАВА У ПРИРОДИ
Правац
(место)
Тара
МАЈ
МАЈ
МАЈ
МАЈ
Време
Реализатори
јесен - зима
Стручно веће за разредну
наставу
Стручно веће за разредну
наставу
Стручно веће за разредну
наставу
Стручно веће за разредну
наставу
Златибор
јесен - зима
Сокобања
јесен - зима
Врњачка Бања
јесен - зима
Комисија се руководила одлуком Наставничког већа да ђачке екскурзије буду једнодневне и
због тога је предложила другачије маршуте за VII и VIII разред од прошлогодишњих.
Председник комисије
Рајко Сарић
ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ
Правац
(место)
Време
Вуков сабор - Тршић
септембар
Зоо врт Београд
Ботаничка башта Београд
Посета Колубари
Средња уметничка школа у Шапцу и
Народни музеј у Шапцу
април
мај
током године
март
86
Реализатори
Соња
Миловановић
Косана Грчић
Косана Грчић
Косана Грчић
Милоје Митровић
Галерија „Сава Шумановић“ у Шиду
Модерна галерија – Лазаревац
Нови Сад- Змајеве дечје игре и школи
са инклузивном праксом
ОШ“Емилија Остојић“ и „Петар
Лековић“ –Пожега
Културни центар Старог града
Београда
октобар
мај
прво полугодиште
током године
април
Сајам књига – Београд
октобар
Посета позоришту
током године
Дружење са секцијама из других
школа
Посета и сарадња са локалним
установама и институцијама
током године
током године
Посета Народном музеју-Ваљево
април
Посета Муселимовом конаку
април
Посета лајковачкој цркви
Посета манастиру Боговађа
Шетња Колубарским кејом
октобар
октобар
мај
Посета Колубари
током године
Посета „Радио Прузи“
током године
Посета Библиотеке Лајковац
током године
Посета Културном Центру Лајковац
током године
Ваљево,Лајковац(Елмонт, Борверк) и
Београд
децембар,април,мај
Милоје Митровић
Милоје Митровић
Милоје
Митровић
Милоје
Митровић
Милоје
Митровић
Стручно веће за
Српски језик
Стручно веће за
Српски језик
Стручно веће за
Српски језик
Стручно веће за
Српски језик
Станица
Милошевић
Станица
Милошевић
Дијана Поповић
Дијана Поповић
Дијана Поповић
Стручно веће за
разредну наставу
Стручно веће за
разредну наставу
Стручно веће за
разредну наставу
Стручно веће за
разредну наставу
Тим за
професионалну
оријентацију
Посета Општинској управи Лајковац
8.3. ПЛАН РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент ОШ „Миле Дубљевић“ представља вид јачања духа заједнице и подршке
ученицима. Парламент представљају по два члана из сваког одељења из VII и VIII разреда које бира
одељење с тим да је један члан председник одељењске заједнице.
Циљ рада овог парламента је развијање иницијативе, самосталности, одговорности и критичког
мишљења ученика, кроз њихово активно укључивање у живот и рад школе.
План рада Ученичког парламента :
септембар-октобар
1. Формирање Ученичког парламента и избор руководства
2. Предлог и усвајање Плана и програма Ученичког парламента
3. Кућни ред школе
4. Помоћ при организовању и реализовању активности у току Дечје недеље
87
новембар-децембар
1. Успех и дисциплина ученика у првом класификационог периода
2. Која понашања ученика треба наградити, а која казнити и како
3. Радионица – конструктивно решавање конфликта
3. Радионица о употреби пиротехничких средстава
4. Прослава Нове године
фебруар-март
1. Успех и владање ученика на крају првог полугодишта
2. Формирање комисије за уређење паноа професионалне оријентације
3. Како су нам радиле секције и ученичке организацује у претходном периоду
4. Шта треба урадити да се кућни ред школе више поштује
април
1. Успех и диациплина на крају трећег класификационог периода
2. Колико смо информисани о упису у средње школе
3. Радионица „Није тешко бити фин“
4.Радионица „ Превенција болести зависности – вршњачка едукација“
мај-јун
1. Резултати које смо остварили на такмичењима
2. Анализа рада Ученичког парламента и предлози плана за следећу школску годину
3. Анализа ученичког понашања у школи
4. Завршни испит у основној школи
9. ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
9.1. ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
Професионално васпитање и усмеравање ученика одвија се кроз све облике наставног и ваннаставног
рада.
Циљеви и задаци:
• Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове захтеве и развијати
способности и интересовања за поједине делатности.
• Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у складу са њим
усмеравати њихово интересовање
• Откривање ученика који имају сметње у развоју (физиолошком и психолошком) и рад на
њиховом професионалном усмеравању.
• Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу прикупљања података о
занимањима различитог профила
• Оснивање сталног паноа посвећеног професионалној оријентацији ученика
• Деловање на усклађивању жеља и захтева родитеља са способностима, могућностима и жељама
детета.
• Координатори послова из области професионалне оријентације (ПО) су психолог и педагог, а
носиоци послова су разредни учитељи, предметни наставници и одељењске старешине.
• Сарадници на релизацији овог програма биће спољни сарадници и родитељи.
• Програм ПО ученика обухвата континуирано праћење психофизичког развоја ученика у току
васпитнообразовног рада
• Школа је од прошле школске године ушла у Пројекат ГИЗ БОСС-а „Професионална
оријентација на преласку из основне у средњу школу“ и у пројекту је је и даље
88
I-IV разред
• На основу досијеа који се отвара при упису у школу врши се континуирано праћење
психофизичког развоја ученика од стране психолога, педагога и учитеља.
• Професионално информисање и усмеравање ученика врши се кроз све видове васпитно
образовног рада: кроз редовну наставу, додатни рад, секције, ученичке екскурзије.
• Кроз остваривање програмских садржаја формира се позитиван став према радним обавезама у
породици и школи.
• Саветодавним радом са родитељима указује се на њихову улогу у праћењу развоја деце,
неговању позитивног става према учењу и раду и формирању радних навика.
V разред
• Наставља се континуирано праћење психофизичког развоја ученика од стране психолога,
педагога и предметних наставника у оквиру предмета који предају.
• Информисање ученика о занимањима која су повезана са наставним садржајима одговарајућих
предмета, мотивисање за рад и учење
• Тема: „Чиме бих волео да се бавим“ час одељ. старешине (фебруар)
• Актуелизирање наставе и повезивање садржаја са животом (приликом припремања за час или
приликом рада) наставник бира садржаје који указују на одређено занимање у области предмета
који предаје
• Оспособљавање ученика за програмирање својих дневних обавеза и радних задатака, планирање
и коришћење слободног времена
• У раду са родитељима и даље инсистирати на неговању радних навика у породици и навика
учења
VI разред
• Тема: „Шта бих желео да будем кад одрастем“, час одељењнског старешине (април)
• Ликовни и литерарни радови на тему професиналне пријентације
• Утврђивање склоности и интересовања за бављење одређеним пословима кроз додатни рад и
слободне активности
• Упознавање ученика са значајним факторима успешног избора занимања
• Професионално усмеравање и откривање талентованих ученика
• Упознавање родитеља са задацима професионалног васпитања и усмеравања ученика овог
узраста у правцу потребе постепеног повећања обима обавеза у породици у односу на раније
године
VII разред
• Проширивање стеченог знања о занимањима преко наставе хемије која се појављује као нови
предмет
• Запажање и утврђивање ученичких склоности и интересовања кроз садржаје додатног рада и
слободног избора за рад у секцијама
• Упознавање ученика са факторима успешног избора занимања (социопсихолошки и
медицински)
• Организацијом додатног рада и других активности пратити склоности и интересовања
талентованих ученика као и успехе које постижу у оквиру различитих такмичења на нивоу
школе, општине и града.
• Упознавање родитеља са њиховом улогом у професионалном опредељивању деце и сузбијање
нереалних амбиција
•
Радионице по Пројекту ГИЗ БОСС-а у коме је и наша школа
VIII разред
• Тема: „Како замишљам свој будући живот“, час одељ. старешине (април)
89
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Тема: „Да ли је професија уско повезана са личношћу“, одељ. старешина (мај)
Упознавање ученика са концепцијом средње школе
Рад са ученицима који имају проблема у професионалном опредељењу (професионално
саветовање)
Посете установама и радним организацијама са различитим занимањима и стручним профилима
кадрова
Професионално информисање и усмеравање ученика који имају тешкоће у развоју и
талентованих ученика
Прикупљање материјала и опремање паноа за информисање ученика о избору занимања
Анализа професионалног интересовања ученика и повезивање са стварним могућностима
Обавештавање ученика и родитеља о времену и начину полагања испита, начину попуњавања
листе жеља, условима уписа, начину и роковима конкурисања у средњим школама
Радионице по Пројекту ГИЗ БОСС-а у коме је и наша школа
Комисија за професионалну оријентацију ученика радиће према овом плану, уз планиране састанке
у септембру, децембру, априлу и јуну.
9.2. ПЛАН ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА У
ШКОЛИ
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног
понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавања здравља, развоја и
достојанства ученика.
Облици у којима се јавља насиље су следећи:
Физичко насиље (ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад
оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и сл.)
Емоционално/психолошко насиље (омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање,
називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање,
манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања ученика, као и други облици
непријатељског понашања)
Социјално насиље (одвајање ученика од других на основу различитости, довођење у позицију
неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било ком
основу)
Сексуално насиље и злоупотреба деце/ученика (сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање,
етикетирање, ширење прича; додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и
сл.; навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним активностима, било да се ради
о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) или неконтактним активностима
(излагање погледу, егзибиционизам и сл.); коришћење децe/ученика за проституцију, порнографију и
друге облике сексуалне експлоатације)
Насиље коришћењем информационих технологија (електронско насиље): поруке послате електронском
поштом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, четовањем, укључивањем у форуме и сл.
Злоупотреба деце/ученика представља све што појединци и институције чине или не чине, а што
директно утиче или индиректно шкоди деци/ученицима или им смањује могућност за безбедан и здрав
развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у односу на појединце и установу.
Занемаривање и немарно поступање представљају случајеве пропуштања установе или појединца да
обезбеде услове за правилан развој детета/ученика у свим областима, што, у противном, може
нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и друштвени развој. Занемаривање
представља и пропуст родитеља, усвојиоца или стараоца, да обезбеди услове за развој по питању:
здравља, образовања, емоционалног развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру
разумно расположивих средстава породице или пружаоца неге, што изазива, или може, са великом
вероватноћом, нарушити здравље детета или физички, ментални, духовни, морални и његов социјални
90
развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите детета од повређивања у
оноликој мери у којој је то изводљиво.
Експлоатација деце/ученика односи се на њихов рад у корист других особа и/или установе. Она
обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне експлоатације. Ове активности
имају за последицу нарушавање физичког или менталног здравља, образовања, као и моралног,
социјалног и емоционалног развоја детета/ученика.
Програм заштите ученика од насиља има као општи циљ унапређивање квалитета живота ученика у
школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине, и мера интервенције у
ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање ученика.
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ:
•
•
•
•
•
•
•
•
Стручна служба школе током октобра/новембра кроз презентацију информише Школски одбор,
Савет родитеља, Наставничко веће и остале учеснике школског живота о Плану заштите
ученика од насиља и планираним активностима.
Стручна служба ће током школске године организовати програме стручног усавршавања
запослених у различитим областима у циљу стварања позитивне атмосфере у школи,
унапређењу односа на релацији ученик–ученик, наставник–ученик. Планирани су програми
који су акредитовани и налазе се у Каталогу програма стручног усавршавања за школску
2013/2014. годину.
Стручна служба ће у сарадњи са одељењским старешинама и предавачима из Дома здравља и
Савета за борбу против наркоманије општине Лајковац реализовати васпитно-едукативне
радионице, трибине и предавања за ученике, родитеље и запослене. Садржај радионица биће
прилагођен узрасту ученика, а рад ће се одвијати у групама при чему ћемо неговати сарадничке
односе и уважавање различитости мишљења чланова групе. Радионице ће бити посвећене
превенцији злоупотребе психоактивних супстанци, пушења, пиротехничких средстава и
конструктивном решавању сукоба.
Одељењске старешине ће на првом родитељском састанку упознати родитеље, а на часовима
одељењског старешине ученике са постојањем тима и активностима планираним у Плану
заштите ученика од насиља
Активности током Дечје недеље у октобру односиће се на поштовање дечјих права, разлика и
сличности између нас и њихово прихватање што доприноси развоју толеранције. Прваци ће се
упознати са Букваром дечијих права, а час одељењског старешине биће посвећен дечјим
правима. Биће организована хуманитарна акција „Помози другу/другарици“ у циљу развијања
свести ученика о постајању различитих социјалних група и подстицању ученика на хуманост.
Наставници физичког васпитања ће месец мај посветити спортским активностима којима ће
промовисати вредност сарадње и тимске игре
Предметни наставници ће током месечног планирања истаћи наставне садржаје који се могу
користити за превенцију насиља и током релизације тих наставних јединица промовисати дух
сарадње, толеранције, хуманости, уважавање различитости....
Информисање и упознавање са улогама и одговорностима по питању превенције насиља у
школи:
• информисање ученика кроз часове одељењске заједнице, састанке Ученичког
парламента, путем паноа, радионице, предавања, трибина, спортских и хуманитарних
акције;
• информисање запослених кроз састанке стручних актива, већа, предавања, састанке
Тима, путем читања стручне литературе, упознавањем са анализом стања безбедности у
школи, стручно усвршавање;
• информисање Савета родитеља, као и свих родитеља кроз родитељске састанке,
предавања, трибине, семинаре ,дељењем флајера о тематици превенције насиља у школи;
• размена информација и учешће релевантних установа на нивоу локалне заједнице које се
баве проблемом насиља (МУП; Дом здравља, Центар за социјални рад, Општина,
91
•
просветна инспекција, Радио „Пруга“, Савет за борбу против наркоманије општине
Лајковац, Удружење младих „Колубара“, НВО „Рука руци“, Градска библиотека,
локални спортски клубови);
Позивање представника спољашње заштитне мреже
локалне заједнице на све
активности које реализује Тим у школи.
АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ:
Активности и одговорности актера школског живота у ситуацијама насиља у школи:
•
•
•
РУКОВОДСТВО - активности и одговорности
Обавезно учешће у у процедури када је у питању насиље над децом од стране запослених у
школи или од стране особе која није запослена у школи (консултације у школи, предузимање
мера према запосленом, информисање родитеља, предузимање заштитних мера према
ученику);
Подношење пријава надлежној служби;
Праћење и вредовање предузетих мера у заштити ученика у оквиру континуиране сарадње са
тимом.
ЧЛАНОВИ ТИМА - активности и одговорности
• У сарадњи са наставницима и одељењским старешинама процењује ниво насиља и могуће
ризике;
• Доношење одлука о поступцима и процедурама у случајевима сумње или дешавања насиља у
сарадњи са релевантним институцијама;
• Праћење и процењивање ефеката предузетих мера у заштити ученика.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
НАСТАВНИЦИ И ОДЕЉЕЊСКЕ СТАРЕШИНЕ - активности и одговорности
Обавезно вођење сопствене евиденције о појавама насиља међу ученицима и израда извештаја
на крају школске године;
Обавезно одржавање часа одељењског старешине и упознавање ученика са правилником о
понашању и кућном реду и са Протоколом;
Стални разговори са ученицима одељења уз процену нивоа ризика над њима;
Доследно спровођење одредби из правилника о дежурству наставника;
Обавезно вођење евиденције о појавама насиља у књизи дежурних наставника.
УЧЕНИЦИ - активности и одговорности
Обавезно обавештавање о свакој врсти насиља;
Дежурни ученици обавештавају дежурног наставника о насиљу међу ученицима у оквиру
школе;
Одељењска заједница обавештава одељењског старешину, предметног наставника о
случајевима насиља у одељењу;
Ученици учествују у прекидању насиља
Кораци реаговања у случајевима насиља:
Први корак: Откривање насиља, опажање знакова који указују да ученик трпи насиље или
злостављање (уочавање директних или индиректних знакова о насиљу на физичком или
емоционалном плану)
Други корак: Прекидање, заустављање насиља (хитно реаговање, збрињавање учесника,
обавештавање родитеља и укључивање релевантних установа)
92
Трећи корак: Смиривање ситуације (обезбеђивање сигурности за ученика, разговор са учесницима
и посматрачима)
Четврти корак: Иницирање консултације унутар школе ради процене нивоа ризика.
Пети корак: Реализација договорених активности и мера заштите
Шести корак: Праћење ефеката предузетих мера
Нивои реаговања у случајевима насиља:
У зависности од интезитета, учесталости и последица насиља постоје три нивоа реаговања.
Први ниво: Ове облике насиља решава самостално наставник или одељ. старешина у оквиру
саветодавно-васпитног рада са децом
Други ниво: У решавању ових облика насиља наставник или одељ. старешина укључује Тим, тј
унутрашњу заштитну мрежу
Трећи ниво: У решавању ових облика насиља обавезно је укључивање спољашње заштитне мреже
Кораци у подршци деци која трпе насиље:
• Уколико је дете повређено, обезбедити му здравствену помоћ
• Омогућити детету да несметано и без страха излаже све чињенице у вези са догађајем. Разговор
се обавља уз присуство психолога/педагога школе, пружајући подршку детету и поштујући
његово достојанство.
• Заједничко тражење излазних стратегија из проблема
• Обавестити родитеље ученика о пријављеном насиљу и о активностима које ће бити предузете
Кораци у раду са децом која врше насиље:
• Хитно обављање разговара са дететом које је починило насиље уз присуство стручне особе.
• Указивање детету на неприхватљивост и штетност таквог понашања и саветовати га на промену
те врсте понашања.
• Предузимање мера за помирење деце и за стварање толерантног понашања у школи.
• Обавестити родитеље ученика о пријављеном насиљу и о активностима које ће бити предузете и
позвати их на укључивање у саветодавни рад унутар школе или изван ње.
• У случају тежих облика насиља обавестити релеватне службе о пријављеном насиљу.
Кораци у оснаживању деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање:
• Обавити разговор са ученицима који имају сазнање о учињеном насиљу и утврдити све
околности у вези са обликом, интезитетом, тежином и временским трајањем насиља
• Уколико се ради о насиљу које може изазвати трауму и код ученика који су очевици насиља.
препоручује се саветодавни рад са стручном службом
9.2.1. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ УПОТРЕБЕ ПСИХОАТКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
Програм ће се реализовати кроз редовну наставу, часове одељ. старешине, секције, предавања
(стручњаци из области медицине, спољни сарадници), трибине на тему „Штетности коришћења ПАСа“
Циљ
- Стицање основних хигијенских навика
- Опасности
неправилног
и
нестручног
коришћења лекова
- Упознати ученике са појавом да неки млади
користе ПАС
- Штетност ПАС-а и безнадежна будућност
особа које их користе
- Оформити фонд знања и навика код ученика
који ће им омогућити да кажу „НЕ“ када се нађу
93
Разред
I-IV
носиоци активности
одељ.стареш.
I-IV
одељ стареш.
V-VIII
одељ.стареш.
V-VIII
одељ стареш.
V-VIII
одељ стареш.
у ситуацији да им се понуди ПАС
Задаци
Развијање здравог стила живота ученика
- Улога правилне исхране за организам
наст. биологије
- Препознавање здраве и неисправне хране
наст. биологије
- Лекови – хемијске материје (боје, лакови, наст. хемије
пестициди)
- Правилно/неправилно коришћење хемијских наст. хемије
материја
Поштовање закона прописа и правила понашања
ППС „радионице"
- Шта су правила и вредности
/током године
ППС „радионице"
- Шта је одговорно понашање
/током године
- Зашто је погрешно понашање користити предавач: лекар из ДЗ Лајковац /
алкохол
октобар
Како препознати и одолети притиску да се почне са коришћењем дроге или ПАС-а
- Утицај културе и субкултуре вршњака на
понашање
актив наст. историје
- Како потреба да нас други прихвате утиче на
понашање
Радионица ППС, ОЗ, дискусија
- Наставити сарадњу са кадром у полицији и
социјалној служби који је задужен за пружање
помоћи школи
цео колектив
- Информисање родитеља о порасту насиља
међу школском децом и укљичивање родитеља одељ.
старшина,
директор,
у рад на сузбијању оваквог понашања
пом.директора
9.3. ПЛАН ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Опште је познат значај зелених површина и утицај зеленила на човека.
Заштита школског простора од буке, аерозагађења доприносе васпитно-наставној функцији јер ће кроз
ботаничко упознавање врста дрвећа, жбуња и цвећа и њихових корисних функција развијати код деце
љубав према биљкама и природи уопште.
Естетско уређено двориште и атрактивно обликовано зеленило допуњују васпитни ефекат буђењем и
развијањем племенитих осећања код младих да воле, цене и уживају у окружењу лепо обликованог
природног амбијента.
Септембар
Октобар,
новембар,
децембар
- Обићи школско двориште, утврдити постојеће
стање и предложити санацију одређених врста.
- набавка контејнера за стакло, папир и пластику
- Уређење школског дворишта по парцелама.
Бројеви парцела нумерисани према одељењским
заједницама.
- Наставити са редовном негом постојећег садног
материјала, орезивањем грмља, уклањањем
пањева, папирића, шибља, кошењем травњака.
- Уређење учионица.
- Уређење, неговање, заштита и аранжирање
цветног материјала у ентеријеру.
94
Фебруар
- Формирати цветну башту у жардињерима на
службеном улазу у школу
- Процена постојећег стања
- Обилазак школског дворишта, ходника и
учионица.
- Обезбеђење финансијских средстава за куповину
садног материјала.
Март
- Садња нових врста и грмља. Акција - учешће
свих одељењских заједница.
Април,
- Неговање постојећег садног материјала у
мај, јун
дворишту и ентеријеру школе.
- Еколошка патрола
Чланови еколошке секције ће пратити рад одељењских заједница на уређењу школе, а све са циљем
обезбеђења квалитетних услова средине у којој се учи, борави и ради.
10. ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
Стручно усавршавање ће се реализовати у складу са новим Правилником о сталном стручном
усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр.
13/2012 и 31/2012) у школској 2013/2014. години у ОШ „Миле Дубљевић“ Лајковац учешћем
наставника на семинарима и саветовањима које ће организовати Министарство просвете науке и
технолошког развоја.
Редни
број
Назив теме
Реализатор
Орјентационо
време
реализације
Број у
каталогу
1.
Планирање и реализација додатне Педагошко
образовне подршке деци/ученицима са друштво Србије,
сметњама у развоју у вртићу/школи Београд
новембар
337 К2
2.
Обука наставника за решавање
дисциплинских проблема у настави
Педагошко
друштво Србије,
фебруар
526 K3
95
3.
Умеће комуникације – Kако да
говоримо и слушамо да би ученици
хтели да нас чују и разговарају са
нама
Београд
Центар
за
професионалну
подршку, едукацију
и развој „ТИМ
ПСИХОКОД“,
Београд
мај
166 К4
Сви планирани семинари су акредитовани и налазе се у Каталогу програма стручног усавршавања
запослених у образовању за школску 2012/2013. годину и 2013/2014. годину, Завод за унапређивање
образовања и васпитања, Београд. Семинари ће бити организовани у зависности од могућности
финансирања.
Три семинара наведена у табели су одабрани у циљу упознавања наставника са инклузивним
образовањем, израдом индивидуалних програма подршке. Програмом заштите ученика од насиља,
злостављања и занемаривања наше школе је планирано активно укључивање родитеља , као и њихово
педагошко образовање, па је стога планиран семинар и за представнике родитеље .Семинар под
редним бројевима 2 и 3 се односи на тематику која је актуелна у школама и школском животу, па
сматрамо да је битно континуирано се едуковати у вези са превенцијом насиља, конструктивног
решавања проблема са дисциплином, као и унапређивати рад наставника са децом која имају
поремећаје и тешкоће у учењу и понашању.
У школи се континуирано прати стручно усавршавање запослених. Води се евиденција о свим
одржаним семинарима у школи, као и о семинарима који су наставници похађали ван школе.
Досадашње стручно усавршавање је табеларно приказано за сваког запосленог и садржи назив
семинара, време и место одржавања, сате усавршавања, водитеље, као и одреднице да ли је семинар
обавезни или изборни. На основу овог прегледа имамо увид за даље планирање стручног усавршавања.
У протеклом периоду запослени су похађали семинаре за чије је остваривање стигла понуда из
Министарства просвете и технолошког развоја, као и семинаре из ускостручних области.
Заинтересованост запослених за семинаре је велика, али у протеклој школској години нисмо успели да
остваримо у потпуности оно што је планирано због недостатка новца.
У настави сви наставници у току школске године изводе часове по принципима активне наставе. У
планирању наставе (где је то могуће) се примењује тематско планирање. Након обуке на рачунарима,
велики број наставника је оспособљен да припрема презентације за часове. Обучени су наставници за
извођење наставе Грађанског васпитања, а унапређене су вештине наставника за конструктивно
решавање проблема у одељењу.
У току 2013/2014. школске године сви наставници ће попунити листе са радном биографијом. Такође,
планирано је да се у сарадњи са школском управо доврши Документ о стручном усавршавању у овиру
установе. У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње
различитих облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе
ради похађања одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру
својих развојних активности.
Школа ће и даље, што се уклапа и са одредбама новог Правилника, водити базу података о стручном
усавршавању наставника и стручних сарадника у електронској форми а и чувати копије доказа о
оствареном стручном усавршавању.
РАДНА БИОГРАФИЈА
Попуњавати за школску 2013/2014. годину
96
Име и презиме
Телефон
Држављанство
Образовање
Високо образовање/
факултет
Више образовање
Средње образовање
ЛИЧНИ ПОДАЦИ
ЈМБГ
Адреса
Мобилни телефон
E-mail
Занимање/професија
Звање
Радно искуство
Тренутно радно место/
Испит за лиценцу/
(године стажа)
установа
стручни испит
положен
није положен
Страни језици:
ниво: А1,А2,Б1,Б2,Ц1,Ц2
Енглески језик
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
Информатичка писменост:
(навести програме које користите и коришћење)
Word
1 2 3 4 5
Excel
1 2 3 4 5
PоwerPoint
1 2 3 4 5
Интернет
1 2 3 4 5
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ
•
•
•
•
•
Програми сталног стручног усавршавања (обуке) – домаћи или међународни
Акредитовани програми високошколских установа као облик целоживотног учења
Стручни скупови: конгрес, сабор, сусрети и дани, конференција, симпозијум, округли сто, трибина
Летње и зимске школе
Стручна и студијска путовања
Датум
Место
Назив
Организатор
97
Акредитован
ДА/
НЕ
Обавезни/
изборни
Број
сати
Начин
учествовања
(присуство,
излагање,
ауторство,
вођење...)
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У УСТАНОВИ
Извођење активности у складу са Документом о сталном стручном усавршавању у оквиру установе
ОШ »Миле Дубљевић» Лајковац
Датум
Начин учествовања
(излагање, ауторство, вођење...)
Облик активности
УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА
Датум
Место
Објављени радови
Датум објављивања
рада
Назив
Организатор
аутор
коаутор
Назив рада
Чланство у стручним
98
Начин
учествовања
рецензент
организацијама,
друштвима,
удружењима...
Награде
Студијске посете (сврха, где, када)
Квалификације, знања,
вештине
које поседујете и сматрате да је
важно
за посао којим се бавите,
а није поменуто у формулару
Датум предаје одговорном лицу
11. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА И ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
11.1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
99
Међусобна сарадња родитеља и наставника ради бољег упознавања ученика и једноставнијег
васпитног деловања састојаће се у међусобном информисању о психофизичком и социјалном
напредовању ученика, о резултатима њиховог рада и понашања, о условима живота у породици и сл., а
ради побољшања општих резултата васпитно-образовног рада са ученицима
Ова сарадња одвијаће се путем индивидуалних разговора, „Дан отворених врата“ у октобру, децембру,
фебруару, марту и мају месецу, по потреби групних разговора са родитељима и родитељских
састанака.
Родитељски састанци одржаће се у септембру, новембру, јануару, априлу и јуну месецу.
Систематско образовање родитеља за васпитни рад реализоваће се путем предавања, разговора са
родитељима. Овај вид рада са родитељима обухватиће педагошко и психолошко образовање родитеља
на следеће теме:
• Полазак у школу – сарадња породице и школе
• Игре – вежбе фине моторике
• Свака оцена је за ђака
• Пажња и учење
• План учења
• Развој самопоштовања код детета
• Бумеранг родитељског понашања
• Безбедност ученика у школи
• Конфликти и како их решити
• Шта морамо да знамо при избору средње школе
• Наркоманија – болест савременог доба
У оквиру педагошког и психолошког образовања биће речи о психофизичким особинама појединих
узраста, проблемима учења и рада и социјализације детета о односу родитељ–наставник–ученик,
хуманизацији односа међу половима, о утицају и коршћењу средстава информисања. У оквиру
здравствено-васпитног рада биће речи о здравственој заштити и превентиви, најчешћим обољењима
код деце, психофизичким променама код деце у пубертету, менталној хигијени, хигијенским навикама
и друго. Ови садржаји педагошко психолошког и здравственог образовања формулисани су у теме.
Предвиђа се да се на наредним родитељским састанцима неће дискустовати само о успеху ученика, већ
ће се организовати разговори о појединим проблемима у развоју и понашању деце за које су
подједнако заинтересовани породица и школа, а која доминирају у одељењу и траже решења..
Реализатор овог програма је одељењски старешина у свом одељењу, а осим њега разговор са
родитељима о појединим темама водиће директор школе, помоћник директора, педагог и психолог.
Учешће родитеља у реализацији задатака школе оствариваће се преко Савета родитеља школе,
одељења, затим ангажовањем у раду секција, спортског душтва, и у реализацији Програма
професионалне оријентације ученика, кроз учешће у пројектима, школским тимовима.
11.2. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ:
У току школске године школа ће остварити сарадњу са :
Општином Лајковац
-пријем код председника Општине у оквиру Дечје недеље
-посета одређеним представницима општинске самоуправе у оквиру предмета
Грађанско васпитање
- учешће у заједничким развојним пројектима
Домом здравља Лајковац
- учешће у реализацији превентивних програма – болести зависности (пушење, алкохол, дрога);
- едукација ученика виших разреда о безбедном понашању у вршњачким односима – превенција
АИДС-а;
- сарадња у раду у оквиру рада интерресорне комисије
100
Средњом школом у Лајковацу
- професионална оријентација – упознавање са занимањима
Сарадња са Саветом за борбу против наркоманије Општине Лајковац у оквиру превентивних и
рекреативно-спортских активности школе
- учешће чланова савета у реализацији превентивних програма на нивоу школе (сваки члан из
угла своје области рада преноси искуства младима – превентивно-корективне мере)
- учешће и подршка организацији спортско-рекреативних активности у школи (са временском
организацијом – једном у току месеца; турнири – фудбалски, кошаркашки, одбојкашки у
сарадњи са средњом школом)
- едукација вршњачких едукатора
Сарадња са установама из области културе (Позориште, библиотека, галерије)
- редовне посете
Домом омладине
- коришћење простора за школске манифестације, учествовање у манифестацијама
Сарадња са Полицијском станицом Лајковац
Школски полицајац – превентивно-корективна улога и Центром за социјани рад
- Превентивна улога – индивидуални разговори са ученицима из маргиналних групација
(васпитна запуштеност, агресивне тенденције, лакши кривични преступи);
- Корективна улога – решавање конфликтних ситуација са негативним физичким исходима,
испољавање агресивних тенденција, корекција непожељног понашања;
- Малолетничка делинквенција – упознавање ученика у складу са узрастом о одговорностима за
починиоце лакших кривичних преступа (туче, провале, крађе); упознавање ученика са облицима
испољавања непожељног понашања (малолетничка деликвенција – манифестациони облици);
- Тимски рад у оквиру Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.
Циљ ове сарадње је пружање узајамне помоћи, размене искустава и побољшање рада школе у свим
видовима рада.
12. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
Сегмент васпитно-образовног рада
Време реализације
НАСТАВА
101
Носиоци
активности
-услови (узроци)
-процес (ток)
- резултати наставе
ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ
- секције (постојање)
- учесталост активности
- садржај активности
- заинтересованост ученика
Резултати
рада
(акције,
сарадња,
такмичења, успеси, ефекти)
ВРЕДНОВАЊЕ РАДА НАСТАВНИКА
-планови рада
-припрема за час
-непосредни увид у наставни час
-рад на стручном усавршавању
-рад наставника као одељењских старешина
-рад са ученичким секцијама
-рад у стручном активу и Наставничком
већу
-сарадња са родитељима ученика
-учешће у заједничким манифестацијама и
акцијама школе
-поштовање личности детета и укупан
однос према ученицима
-корекност односа према колегама
-правилан однос према раду и својој
професији
-ангажовање у кући и јавној делатности
школе
-помоћ ученицима на решавању
њихових социјалних и сл. проблема
-ангажовање у стручним и др. телима школе
Нарочито на почетку
Током године
На крају I,II, III тром.
Директор и пом. дир.
Педагог и психолог
Пом. дир., педагог и
психолог
Почетак шк. год.
Током године
Почетак шк. год
Током године
Током године
Директор и пом. дир.
Директор и пом. дир.
Педагог и психолог
Педагог и психолог
Педагог и психолог
Пом. дир.
Током године
- // - // - // -
// -
-
// -
-
// -
Педагог, дир. и пом.
Педагог и психолог
Директор и пом. дир.
Педагог и психолог
Пом. директора
Пом. директора
Директор, педагог и
психолог
Директор и пом
Педагог и психолог
-
// -
Директор
-
// -
Директор
Директор
-
// Пом. директ.
Разр. стар.
Директор
ВРЕДНОВАЊЕ СТРУЧ. УСАВРШАВАЊА НАСТАВНИКА
-праћење своје научне или уметничке
- // области
- // -праћење
педагошке
и
психолошке
- // литературе
- // -праћење своје методике
- // -праћење периодике
- // -учешће на семинарима и стручним
- // скуповима
- // -рад у стручном удружењу
-објављивњивање стручних радова
-учешће у програмирању иновирања
наставе
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ УЧЕНИКА
-праћење ученика у наставном раду
(тестови знања, петоминутно испитивање,
графикони постигнућа ученика и сл).
-праћење
и
вредновање
садржаја
102
// -
Педагог
Педагог
Педагог
Педагог
Директор
Директор
Директор
Директор, педагог и
психолог
Наставници, педагог
и психолог
// Одељењски
активности ученика у слободном времену
(инвентар интересовања ученика,
евидентна листа за праћење учешћа
ученика у слободном времену
-праћење и вредновање односа ученика
према дужностима (дежурног редара,
повремених обавеза у одељ. заједници и сл.)
-вредновање
ученика
у
друштвенокорисном раду (учешће у чишћењу радних
просторија,на терену)
-праћење и вредновање интересовања,
моралних ставова и вредности (инвентар
интересовања, ставова, потреба)
-вредновање социјалног понашања и
прилагођавање ученика (социјометријски
тест и сл.)
старешина
-
// -
-
// -
-
// -
-
// -
-
// -
Одељењски
старешина
-
// -
Психолог
-
// -
-
// -
Одељењски
старешина
Психолог
Психолог
Педагог
Израда документације за праћење реализације планираних задатака:
• материјали за самовредновање рада школе
• реализација фонда часова – месечно
• одсуство са посла због боловања и приватних потреба
• одсуство са седница Наставничког већа
• регистар програма рада школе
• регистар планова годишњих , месечних
• регистар извештаја о раду школе
• књига награђених и похваљених ученика
• концепти предавања и писмених припрема за огледна предавања
• социометријско испитивање положаја ученика у одељењском колективу
• материјал за истраживање
Праћење квалитета рада:
• угледни часови
• часови отвореног типа
• редовни часови
13._ПЛАНОВИ РАДА КОМИСИЈА, ТИМОВА И АКТИВА НАСТАВНИЧКОГ
ВЕЋА
13.1. ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА МЕДИЈСКУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ
У ШКОЛСКОЈ 2013/2014. ГОДИНИ
Септембар:
- Избор председника Комисије и записничара
- Усвајање Плана рада Комисије за медијску презенатцију у школској 2013/2014. години
- Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у
септембру путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
- Сарадња са другим комисијама и стручним већима школе ради упознавања са њиховим
планираним активностима које треба медијски презентовати
103
-
Сарадња са медијима
Октобар:
- Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у
октобру путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
- Сарадња са медијима
Новембар:
- Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у
новембру путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
- Сарадња са медијима
Децембар:
- Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у
децембру путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
- Сарадња са медијима
- Анализа полугодишњег рада Комисије
Јануар:
- Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у
јануару путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
- Сарадња са медијима
- Сарадња са другим комисијама и стручним већима школе ради договарања о медијском
праћењу њихових активности планираних за друго полугодиште
Фебруар:
- Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у
фебруару путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
- Сарадња са медијима
Март:
- Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у марту
путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
- Сарадња са медијима
- Сарадња са стручним већима ради праћења и презентовања резултата са такмичења ученика
Април:
- Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у
априлу путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
- Сарадња са медијима
- Сарадња са стручним већима ради праћења и презентовања резултата са такмичења ученика
Мај:
- Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у мају
путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
- Сарадња са медијима
- Сарадња са стручним већима ради праћења и презентовања резултата са такмичења ученика
Јун:
-
Припремање извештаја, обавештења или прилога за презентацију школских активности у јуну
путем медија (новина, радија, телевизије или интернета (на сајту школе))
Сарадња са медијима
104
-
Израда и усвајање извештаја о раду Комисије за медијску презенатцију у школској 2013/2014.
години
Руководилац Комисије за медијску презентацију:
Душица Милосављевић, дипл. филолог српског језика и књижевности – мастер
13.2. ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/ 2014. ГОДИНУ
Септембар
1. Анализа рада Актива за Школско развојно планирање у претходној школској години
2. Договор о раду Актива за ШРП за школску 2013/2014. годину
3. Усвајање програма рада Актива за ШРП за 2013/2014. годину
4. Новине у Закону о основном образовању и васпитању
5. Питања и предлози
Новембар
1. Мере за унапређење образовно-васпитног рада
2. Мере превенције насиља и повећање сарадње међу ученицима, наставницима и родитељима
3. Мере превенције осипања ученика
4. Мере за увођење иновативних метода наставе, учења и оцењивања ученика
5. Питања и предлози
Децембар
1. План припреме за завршни испит
2. План укључивања школе у националне и међународне пројекте
3. План стручног усавршавања наставника, стручних сарадника и директора
4. План напредовања и стицања звања наставника и стручних сарадника
5. План укључивања родитеља, односно старатеља у рад школе
6. План сарадње и умрежавање са другим школама и установама
Март
1. Анализа рада Актива за Школско развојно планирање (о члану 26 Закона о основном образовању и
васпитању, у вези са Развојним планом)
2. Стручно усавршавање наставника.
3. Питања и предлози
Мај
1. Анализа рада Актива за Школско развојно планирање у школској 2013/2014. години
2. Договор о раду Актива у школској 2014/2015. години
105
Руководилац Актива за Школско развојно планирање
Вера Теофиловић, професор разредне наставе
13.3. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Септембар:
1. Информисање чланова тима о досадашњем раду
2. Избор председника и записничара комисије за самовредновање
3. Избор једног члана из Савета родитеља и Ученичког парламента за рад
у тиму за самовредновање
4. Одабир кључних области самовредновања
Новембар:
1. Упознавање чланова тима са процедуром самовредновања
2. Прикупљање података о броју ученика, професора
3. Сакупљање информација (подела упитника, прикупљање истих)
Децембар:
1.
2.
3.
4.
Статистичка обрада података
Писање извештаја
Прослеђивање извештаја тимовима којима је била потребна наша сарадња
Припрема акционог плана
Март:
1. Вредновање друге кључне области
2. Сакупљање информација (подела упитника, прикупљање истих)
3. Статистичка обрада података
Јун:
1. Покретање конкретних акција у вези са реализацијом акционог плана
2. Праћење реализације
3. Извештавање о постигнутим резултатима
Руководилац: Душанка Јовановић
106
13.4. ПЛАН РАДА ТИМА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
СЕПТЕМБАР
1. Договор о раду Тима за школску 2013/2014.
2. Усвајање плана рада
3.Новине у Закону о основама образовања и васпитања
4.Питања и предлози
ДЕЦЕМБАР
1. Јачање образовно-васпитне делатности школе кроз подстицање индивидуалних склоности
2. Мере за унапређење школског програма
3. Актуелизација програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања
4. Унапређење плана сарадње са родитељима
5. Питања и предлози
МАРТ
1.Сарадња са здравственом установом у циљу спровођења здравствене заштите ученика
2.Унапређење плана превенције болести зависности
3.Питања и предлози
МАЈ
1. Активности усмерене на унапређење еколоске свести и усклађивање са акцијама
2. Уочавање недостатака у Школском програму које би у наредном требало побољшати
3. Анализа рада тима
4. Питања и предлози
Роководилац Тима за развој школског програма
Љиљана Лучић, професор разредне наставе
13.5. ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КУЛТУРНУ И ЈАВНУ ДЕЛАТНОСТ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОД.
МЕСЕЦ
АКТИВНОСТ
СЕПТЕМБАР
1. Конституисање комисије
2. Израда плана рада
3. Договор о обележавању Дечје недеље
ОКТОБАР
1. Дечја недеља – начин обележавања
2. Програм добродошлице –пријем првака у
Дечји савез
3. Здрава храна (10. октобар)
107
КОРЕЛАЦИЈА СА
ДРУГИМ
КОМИСИЈАМА И
СЕКЦИЈАМА
Дечји савез
Дечји савез
4. Светски дан заштите животиња – 4. октобар
1. Договор око реализације прославе школске славе
Светог Саве
1.Народни обичаји – У сусрет Новој години и
Божићу
2. Припреме прославе школске славе Св. Саве
Биолошка секција
ЈАНУАР
1. Прослава Савиндана
2. Договор о прослави Сретења (15. II)
ФЕБРУАР
1.Сретење – народни обичаји: сусрећу се зима и
пролеће (изложба литерарних и ликовних радова)
МАРТ
1.Припреме за Априлијаду
Драмска секција
Рецитаторска
секција
Литерарна секција
Ликовна секција
Домаћинство
Дечји савез
Ликовна,
литерарна секција
и драмска секција
Дечји савез
Ликовна секција
(израда маски)
Драмска секција
Еколошка секција
Драмска секција
Литерарна секција
Ликовна секција
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
2.Учешће у прослави Дана шума (21. марта)
АПРИЛ
1.Априлијада (маскенбал)
2.Позоришна представа „Успавана лепотица“
3.Договор о прослави Дана школе
4.Учешће у прослави Дана планете Земље (22.
aприл)
МАЈ
1.Прослава Дана школе
ЈУН
1.Свечаност поводом доделе сведочанстава
осмацима
Домаћинство
Еколошка секција
Драмска секција
Литерарна секција
Рецитаторска
секција
Драмска секција
Литерарна секција
Рецитаторска
секција
Ликовна секција
Програм културних активности школе
Културне активности школе остварују се на основу програма културних активности.
Културне активности обухватају: прославу Дана школе, почетка и краја школске године и завршетка
основношколског образовања и васпитања, прославе школских и државних празника, приредбе,
представе, изложбе, концерте, такмичења и смотре, посете установама културе, заједничке активности
школе и јединице локалне самоуправе и друге активности које доприносе проширењу утицаја школе на
васпитање ученика и културном развоју окружења школе.
Прославе школских и државних празника, почетка и краја школске године и завршетка
основношколског образовања и васпитања за ученике организују се у школи или у договору са
јединицом локалне самоуправе у установама културе.
108
Значајни догађаји кoји се обележавају у школи
– 8. септембар – Међународни дан писмености
– 1. октобар – Међународни дан старих људи
– 4. октобар – Дан заштите животиња
– Дечја недеља – Пријем првака у Дечји савез
– 16. октобар – Светски дан хране
– Сајам књига
– Вуков сабор
– Народни обичаји – У сусрет Новој години и Божићу
– 27. јануар – Прослава Савиндана
– 15. фебруар, Сретење – народни обичаји: сусрећу се зима и пролеће
– 21. фебруар – Међународни дан матерњег језика
– 21. март – Светски дан поезије
– 22. март – Светски дан воде
– 1. април – Априлијада (маскенбал)
– 2. април – Међународни дан дечје књиге
– 7. април – Светски дан здравља
– 8. април – Светски дан Рома
– 22. април – Дан планете Земље
– 24. мај – Европски дан паркова
– 25. мај – прослава Дана школе
– 1. јун Међународни дан деце
– 5. јун – Светски дан животне средине
– Свечаност поводом доделе сведочанстава осмацима
– Смотра рецитатора
– Посете позоришним представама
13.6. ПЛАН РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ДЕЧИЈИ САВЕЗ
ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
СЕПТЕМБАР
-
Израда програма Дечијег савеза за школску 2013/2014. годину и избор активности
Пријем првака у Дечији савез
Планирање Дечије недеље
ДЕЦЕМБАР
-
Новогодишњи празник- на пригодан начин обележиће се у одељењским заједницама
Израда Новогодишњих и Божићних честитки
Припрема за обележавање дана Светог Саве
АПРИЛ
-
Сарадња са Црвеним крстом – акција солидарности и помоћи деци угроженог статуса
Изложба ликовних радова „Осликавање ускршњих јаја“
Припреме за обележавање Дана школе
Обележавање Дана планете Земље – упознајмо и заштитимо нашу околину
109
ЈУН
-
Анализа рада и усвајање извештаја Дечијег савеза
Предлози за рад Дечијег савеза у наредној школској години
Руководилац: Ана Живковић
14. РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
14.1. АКЦИОНИ ПЛАН
ОБЛАСТ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Анализа и примена новог Школског плана.
ЗАДАТАК: Упознавање наставника са функцијом Школског плана који је усклађен са потребама и
условима рада школе и новинама у Закону о ОСОВ.
АКТИВНОСТИ:
• Завршена израда Школског програма који важи у наредне четири године
• Анализа школског програма – да ли одговара новинама у Закону
• Евидентирање ствари које треба изменити и кориговати
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: директор, ПП служба, секретар школе, актив за ШРП, стручна већа.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Праћење измена и допуна у Закону
• анализа новог Закона о ОСОВ
• обједињавање предлога стручних већа
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар, октобар, децембар, мај
ЗАДАТАК: Упознавање чланова стручних органа са ШРП- ом.
АКТИВНОСТИ:
• Излиставање активности из ШРП-а за поједина одељењска већа
• укључивање стручних органа школе у израду планова стручних већа
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: - ПП служба, стручна већа, актив за ШРП
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Утврђивање листе активности из ШРП- а
• усклађивање активности из ШРП-а са плановима рада стручних већа за шклоску 2013/2014.
годину
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар, октобар
ЗАДАТАК: Унапређивање рада стручних органа школе.
АКТИВНОСТИ:
• Анализа рада стручних органа школе
• Израда планова рада стручних већа у складу са листом активности
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ПП служба, стручна већа
НАЧИН РАЛИЗАЦИЈЕ:
• Састанци стручних већа
110
• Усклађивање планова рада са потребама и могућностима школе
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током године
ОБЛАСТ: НАСТАВА И УЧЕЊЕ
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Унапређивање процеса наставе и учења.
ЗАДАТАК: Оснаживање тимског рада при планирању и реализацији наставе
АКТИВНОСТИ:
• Израда оперативних планова при чему се води рачуна о карактеристикама ученика, времену,
простору, ресурсима, расположивим наставним средствима
• Припрема сценарија и дидактичког матреијала
• Анализа резултата рада:
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ПП служба, стручна већа
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Тематско планирање
• Угледни часови
• Радионице
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар, октобар, новембар, март, април, мај
ЗАДАТАК: Упознати наставнике са савременим методама и облицима рада.
АКТИВНОСТИ:
• Израда планова (годишњи, месечни)
• Писање сценарија за извођење наставе
• Учествовање на стручним семинарима и предавањима
• Израда инструмената за праћење реализације часа
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ПП служба, наставници, учитељи.
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Организација семинара
• Присуствовање семинарима
• Присуствовање угледним часовима
• Праћење иновација у наставном процесу
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током године.
ОБЛАСТ: ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
ЗАДАТАК: Планирање ваннаставних активности и унапређивање рада секција.
АКТИВНОСТИ:
• Већа ангажованост ученика у планирању ваннаставних активности
• Уважавање потреба и могућности ученика
• Сарадња са културним установама, спортским друштвом, еколошким друштвом,
хуманитарним организацијама
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ПП служба, наставници, учитељи, стручна већа, актив за ШРП.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Тимски рад актива
• Тимски рад стручних већа
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар, октобар, март, април мај
ЗАДАТАК: Континуирано пратити ученичка постигнућа и вођење евиденције о напредовању
ученика.
АКТИВНОСТИ:
• Израда тестова (на нивоу школе) на основу којих ће се вршити праћење постигнућа ученика
• Израда портфолија ученика
111
• Израда иницијалних и исходних тестова
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ПП служба, наставници, учитељи
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Организовање тестирања
• Прављење модела тестова
• Одређивање критеријума
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: септембар, октобар, мај (током године)
ОБЛАСТ: ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
ЗАДАТАК: Помоћ ученицима који заостају у учењу, као и посвећивање пажње онима који
брже напредују.
АКТИВНОСТИ:
• Израда планова допунске и додатне наставе
• Организовање часова допунске и додатне наставе
• Анализа реализације допунске и додатне наставе
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Наставници, учитељи
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Редовно планирање часова допунске и додатне наставе
• Израда диференцираних задатака
• Праћење напредовања ученика – вођење евиденције
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током године
ЗАДАТАК: Подстицање и развијање демократског духа, осећаја припадности и позитивног
става ученика према школи.
АКТИВНОСТИ:
• Упознати ученике са темама из заштите и превенције здравља, правима детета, Повељом о
дечјим правима, врстама насиља, уважавању различитости, родној равноправности
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ПП служба, стручна већа, актив за ШРП.
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Сарадња са стручним службама
• Сарадња са родитељима и локалном заједницом
• Кроз наставу грађанског васпитања и путем организовања предавања, часова разредног
старешине, радионица развијање свести и позитивног става о школи
• Израда тематских паноа
• Одржавање едукативних радионица
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током године
ЗАДАТАК: Упознати ученике са планом професионалне оријентације.
АКТИВНОСТИ:
• За ученике седмог и осмог разреда организовати дружења са представницима појединих
професија
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ПП служба, комисија за професионалну оријентацију, стручна већа.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Упознати учинике са планом професионалне оријентације
• Индивидуална саветовања
• Организација радионица о професионалној оријентацији
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: октобар, новембар, апил, мај.
ЗАДАТАК: Унапређивање безбедности ученика и запослених.
АКТИВНОСТИ:
• Повећати број камера за видео надзор
112
• Сарадња са ПУ Лајковац – школски полицајац
• Сарадња са Домом здравља
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Директор, ПП служба, одељењске стрешине, Ђачки парламент, актив за
ШРП.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Организовање предавања о безбедности ученика
• Јавни часови – безбедност ученика и наставника
• Акција „Шта знаш о саобраћају“
• Организовање трибина о решавању проблема ненасилном комуникацијом
• Организација радионица
• Анализа уочених појава на часовима разредног старешине
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: током године.
ОБЛАСТ: ЕТОС
ЗАДАТАК: Тимски радити на угледу школе кроз културно-друштвена дешавања.
АКТИВНОСТИ:
• Проширивање сарадње са локалном заједницом
• Проширивање сарадње са родитељима
• Редовно ажурирање сајта школе
• Покретање школског листа
• Сарадња са медијима
• Вођење летописа школе
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Директор, ПП служба
ВРЕМЕНСКА РЕАЛИЗАЦИЈА: током године.
ЗАДАТАК: Побољшати међуљудске односе и култура понашања у школи и ван ње.
АКТИВНОСТИ:
• Организовање и присуствовање семинарима
• Избор одговарајућих садржаја
• Организовање спортско-рекреативних садржаја
• Организовање екскурзија, студијских путовања, обележавае значајних датума
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:Директор, ПП служба, наставници, учитељи, тим за ШРП.
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Организовање анкета
• Редовни састанци актива
• Тимски рад у колективу
ВРЕМЕНСКА РЕАЛИЗАЦИЈА: током године
ОБЛАСТ: РЕСУРСИ
ЗАДАТАК: Доградња школе.
АКТИВНОСТИ:
• Сарадња са члановима локалне заједнице и давање подршке за завршетак доградње школе.
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Директор
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Извођење радова на доградњи школе
ВРЕМЕНСКА РЕАЛИЗАЦИЈА: током године
ЗАДАТАК: Рад на писању пројеката
АКТИВНОСТИ:
113
• Благовремено обавештење о новим конкурсима
• Аплицирање на конкурсе
НОСИОЦИ РЕАЛИОЗАЦИЈЕ: ПП служба
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Тимски рад на изради пројеката
ВРЕМЕНСКА РЕАЛИЗАЦИЈА:Октобар, децембар, јануар, април, мај, јун
ЗАДАТАК: Замена столарије у централној школи
АКТИВНОСТИ:
• Расписивање тендера
• Избор извођача радова
• Обезбеђивање средстава
• Извођење радова
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: Директор школе, комисија
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Извођење радова
ВРЕМЕНСКА РЕАЛИЗАЦИЈА: јун, јул, август
ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА
РАЗВОЈНИ ЦИЉ: Побољшати еволуацију ШРП-а.
ЗАДАТАК: Радити на координацији свих служби у школи
АКТИВНОСТИ:
• Тимски рад на изради планова за успешну реализацију наставног процеса са јасно
прецизираним задацима, обавезама, овлашћењима и одговорностима
• Сарадња актива
• Анализа самовредновања
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ПП служба, директор, стручна већа, актив за ШРП
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
• Анализа слабих тачака у раду и њихова корекција
ВРЕМЕНСКА РЕАЛИЗАЦИЈА: током године
ЗАДАТАК: Већа подршка раду свим тимовима у школи
АКТИВНОСТИ:
• Сарадња свих тимова и комисија у оквиру школе
• Организовање заједничких састанака
• Усклађивање заједничких активности
НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ: ПП служба, школски тимови, комисије школе
НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈА:
• Стручна усавршавања, тимски рад
ВРЕМЕНСКА РЕАЛИЗАЦИЈА: током године
114
15. САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
15.1. АКЦИОНИ ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА ШКОЛЕ
Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета рада школе
Кључна област
Циљ унапређења
Подизање
постигнућа на већи
и уједначенији ниво
у односу на
класификационе
периоде
Активности
- анализа добијених
препорука
- организовање
састанака
- оперативна разрада
анализе
Време
реализације
- до краја
наставне
године
Носици
активности
-Помоћник директора
-Педагог
- психолог
Начин праћења
реализације
Тимски рад свих
стручних већа
- организовање
Урадити школски
развојни план
састанака
- подела задужења
-утврђивање термина за
реализацију задатака
-сарадња са члановима
стручних актива
- сарадња са члановима
за израду развојног
плана
- до краја
наставне
године
-омогућена практична
Унапређење рада
применљивост
секција и слободних записника са седница
активности
стручних већа
-радионице, трибине
-организовање састанака
Урадити План
-формирање комисије
унапређења
-подела задужења
квалитета рада
-утврђивање термина за
реализацију задатака
- тимови који раде
Школски развојни
план
-Помоћник директора
-педагог
- до краја
наставне
године
-Директор
-Помоћник директора
-педагог
- Руководиоци
стручних актива
- до краја
наставне
године
-Комисија за
унапређење квалитета
115
Тимски рад на
изради плана
Тимски рад на
унапређењу рада
Тимски рад на
изради плана
Кључна област
Циљ унапређења
ЕТОС
Побољшати
међуљудске односе
и културу
понашања у школи
и ван ње
Подићи ниво
партнерства са
родитељима
Техничка обрада
амблема за сврхе
даљег коришћења
Активности
-испитивање и анализа
потреба запослених
-утврђивање листе
конкретних предлога
-избор и реализација
конкретних садржаја
-избор и организација
спортско-рекреативних
активности
-организација
екскурзија,студијских
путовања,
-обележавање значајних
датума
-организација и
реализација програма
"Школа родитељства"
-испитивање потреба
родитеља у вези са
областима у којима желе
да се едукују
-анализа резултата и
избор теме за предавање
-одржавање предавања
-присуствовање ПП
службе на родитељским
састанцима
- компјутерска обрада
амблема школе
Време
реализације
- до краја
наставне
године
- од септембра
до јуна
- до краја
првог
полугодишта
116
Носици
активности
- комисије
- председник
синдиката
ПП служба,
одељењски
старешина
- Наставник
информатике и
информатичка
секција
Начин праћења
реализације
-анкета/обрада
анкете
-анализа активности
- састанак стручних
већа
- редовна
реализација
-- увид у
документацију
запослених
-радионице и
утврђивање
распореда
-анкета и
статистичка обрада
података
-одржавање
предавања
-припрема
материјала
Кључна област
Циљ унапређења
Активности
Време
реализације
Носици
активности
Начин праћења
реализације
- реализација програма
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Јачање и
унапређивање
подршке коју школа
пружа ученицима
Подршка
ученицима који
заостају у учењу
Подршка
надареним
ученицима;
унапређење
когнитивног,
емотивног и
социјалног развоја
деце; развијање
способности
самоорганизовања
учења и примене
путем радионица,
округлих столова, путем
флајера
- презентација извештаја
о реализованим
програмима
- анкетирање ученика
након реализације
пројеката
-израда индивидуалних
планова рада
-реализација допунске
наставе
-вредновање резултата
- психолог
- од октобра до - педагог
- одељењске
јуна
старешине
- од септембра
до јуна
- педагог
- психолог
- предметни
наставник
- радионичарски
рад, тимски рад
- реализовани
часови
- идентификација
потенцијално даровитих
ученика
- радионице за развој
личности и подстицање
креативног мишљења
- реализација додатне
наставе
- укључивање ученика у
школске пројекте
- од септембра - Наставник
-припрема
информатике и
до јуна
материјала
информатичка секција
117
15.2. ПЛАН САМОВРЕДНОВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. Г.
Кључна област: Подршка ученицима
Изабрана област садржи четири подручја вредновања:
1. квалитет бриге о ученицима; 2. подршка њиховог учења; 3.социјални и лични развој ученика; 4.професионална оријентација
ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА
Предмет
самовредновања
Активности
Прикупљање и обрада података
о квалитету бриге о ученицима
и њиховом социјалном и
личном развоју
Прикупљање и обрада података
о подршци ученика у учењу и
професионалној оријентацији
ученика
Процена датих показатеља,
упоређивање са
дескрипторима учинка и
доношење закључка о
стандарду учинка
Састављање извештаја
Састављање акционог плана
Реализација акционог плана
Праћење реализације акционог
плана
Време
реализације
новембар
Носици
активности
Школски тим
мај
Школски тим
децембар
Школски тим
Наставници
Родитељи
Ученици
децембар
јун
децембар
јануар –јун
јануар –јун
Школски тим
Школски тим
Педагошки
колегијум
Стручна и
одељењска већа
Стручна и
одељењска већа
Ученици
Родитељи
Педагог школе
Директор школе
Школски тим
118
Техника
Квалитативна и
квантитативна
анализа података
Квалитативна и
квантитативна
анализа података
Скалирање
-
Инструменти
Упитник
Упитник
Скале
Стандардна форма
извештаја о
самовредновању
-
Стандардна форма
акционог план
-
-
Периодичне провере
реализације
планираних
активности
Листе праћења
Извештаји о раду
Кључна област: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Подручје вредновања: Школски програм и годишњи план рада школе
У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље:- структура и садржај Школског програма
- структура и садржај Годишњег плана рада школе
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ
Предмет
самовредновања
Активности
Анализа Школских програма за
први циклус основног
образовања и васпитања,
поређење са успостављеним
стандардима квалитета
Анализа Школских програма за
други циклус основног
образовања и васпитања,
поређење са успостављеним
стандардима квалитета
Анализа Годишњег плана рада
школе за школску 2013/14.
годину, поређење са
успостављеним стандардима
квалитета
Време
реализације
Носици
активности
Техника
март
Школски тим
Квалитативна анализа
Школских програма
Чек листа –
критеријуми
квалитета
март
Школски тим
Квалитативна анализа
Школских програма
Чек листа –
критеријуми
квалитета
Школски тим
Квалитативна анализа
Школских програма
Школски тим
Квалитативна анализа
података
јун
Процена датих показатеља,
односно степена присутности
јун
Обрада и анализа добијених
података
јун
Школски тим
јун
Школски тим
Школска
2013/2014.
Педагог школе
Директор школе
Школски тим
Писање извештаја
Праћење реализације акционог
плана
119
Скалирање
Инструменти
Чек листа –
критеријуми
квалитета
Чек листа –
критеријуми
квалитета
Скале
Периодичне провере
реализације
планираних
активности
Стандардна форма
извештаја о
самовредновању
Листе праћења
Извештаји о раду
16. ЛЕТОПИС
На основу новог Закона о основној школи обавеза школе је да се пише Летопис школе. У складу са тим
Наставничко веће Основне школе „Миле Дубљевић“ Лајковац је предложило да у овој школској
2013/2014. години Летопис припрема и пише професор историје Рајко Сарић. Претпоставке су да ће се
почевши од ове школске године, а по законској обавези, Летопис водити редовно, а знање професора
историје Рајка Сарића ставити у функцију како би и оно што је пропуштено у годинама иза нас било
што целовитије обухваћено као основа и увид у настанак и развој наше школе до данашњих дана и
подстицај за стално и прецизно писање Летописа у временима која долазе.
120
Download

Godisnji plan rada 2013-2014