ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“
Број: 15-20/13Дана:18.12.2013. године
Београд, Ул. Савска бр. 23
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Јавна набавка
број:15-20/13
НАБАВКА ЛЕКОВA СА ЛИСТЕ А И А1,
ПО ПАРТИЈАМА
Страна 1 од 59
На основу члана 36. став 1. тачка 3. и члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл.
Гласник РС" бр. 124/12, у даљем тексту ЗЈН), Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова („Сл. Гласник РС“ бр.29/13), Одлуке в.д.
директора Завода за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ о
покретању отвореног поступка јавне набавке и Решења о образовању Комисије
за јавну набавку, припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку добра – набавка лекова Листа А и А1/РФЗО, по партијама
ЈН бр. 15-20/13
Конкурсна документација садржи:
1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
2.ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
3.ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ,
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА
4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.
ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН
ПРЕГОВАРАЊА
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
8. МОДЕЛ УГОВОРА
9.ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
10.ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
11.ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ
ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА,
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
12.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ
13.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЗА КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ
Страна 2 од 59
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ
1.1. НАЗИВ АДРЕСА И ИНТЕРНЕТ СТРАНА НАРУЧИОЦА
Завод за здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ Београд, Савска бр.
23, www.zavod-zs.rs
1.2. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Отворени поступак
1.3. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Јавна набавка добра – Набавка лекова Листа А и А1/РФЗО, по партијама.
Наручилац је у конкурсној документацији навео називе лекова по генеричком и
заштићеном имену, обзиром да је дужан, да у складу са закљученим Уговором о
снабдевању осигураних лица лековима који се прописују на лекарски рецепт
осигураним лицима РФЗО изда пацијенту лек који је прописан на лекарском рецепту, а
изузетно, ако не располаже леком који је прописан може издати други лек као замену,
истог генеричког састава, исте или ниже цене, ако лекар изричито није написао да се
изда само прописани лек.
На рецепт се издају лекови са Листе лекова коју утврђује РФЗО.
На Листи лекова су наведени лекови по генеричком називу и заштићеном имену, са
назнаком паковања и јачине лека, назива произвођача лека, државе у којој је
произведен, цене лека на велико за паковање и партиципација осигураника.
У оквиру једног генеричког назива постоји више заштићених назива за лекове
различитих произвођача.
У зависности од прописане терапије, лекар прописује пацијенту лек на рецепт
уписујући заштићено име лека са одговарајућом јачином и обликом.
1.4. КОНТАКТ ЛИЦЕ
Ивана Петровић самостални стручни сарадник за послове набавки – 011/2686155 локал 188
1.5. ПОДАЦИ О НАЧИНУ, МЕСТУ И РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
ПОНУДА
Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације
доставити у затвореној коверти на адресу: Завод за здравствену заштиту
радника „Железнице Србије“, Савска бр. 23, 11000 Београд, са назнаком:
„Понуда за јавну набавку ДОБАРА – набавка лекова Листа А и А1/РФЗО,
партија _______________________ , ЈН бр.15- 20/13 - НЕ ОТВАРАТИ“
Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за
подношење понуда је 27.01.2014.године до 10.00 часова.
1.6. ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ, ДАНУ И САТУ ОТВАРАЊА ПОНУДА
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у ЗЗЗЗР
„Железнице Србије“ ул. Савска 23 у Београду, дана 27.01.2014.г. у 10.30
часова у Библиотеци Завода на IV спрату.
Због обимности документације поступка овлашћени представник понуђача
је обавезан да присуствује отварању понуда и обавезан је да на отварање
понуда донесе УСБ на коме је снимљена Табела која је саставни део
Обрасца понуде.
Страна 3 од 59
Записник о отварању понуда ће се састојати из два дела:
1.Штампани део који садржи основне податке о јавној набавци, наручиоцу,
понуђачима и комисији, техничку спецификацију добара по партијама са
процењеним вредностима.
2. ЦД на коме су обједињене понуде свих понуђача који је формиран на
самом отварању понуда преснимавањем понуда свих понуђача са УСБ-а
који су достављани на отварању понуда.
Отварање понуда је јавно и могу присуствовати сва заинтеросована лица, а
само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство
представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за јавну набавку,
могу активно учествовати.
Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се
неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене
неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.
2. ПОДАТАК О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ
РЕЧНИКА НАБАВКЕ
Лекови листа А и А1/РФЗО 33680000-Фармацеутски производи
2.2. ОПИС ПАРТИЈА, НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА
НАБАВКЕ
Предметна јавна набавка је обликована у 584 партија-33680000-Фармацеутски
производи. Број и назив партија су наведени у техничкој спецификацији.
Страна 4 од 59
3. ВРСТA, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНA И ОПИС ДОБРА
PARTIJA
1
Lista A i
A1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
INN
2
NAZIV LEKA
3
FO
PAKOVANJE I JAČINA
4
5
JEDINICA
MERE
6
KOLIČINA
7
8
aciklovir
aciklovir
alendronska kiselina
alendronska kiselina
alendronska kiselina,
holekalciferol
Aciklovir, Zdravlje
Aciklovir, Zdravlje
Alefoss, Pharmanova Co.
Bonap, Hemofarm
krem
tablete
tablete
tablete
1 po 5 g 5%
25 po 200 mg
4 po 70mg
4 po 70mg
kutija
200
kutija
148
kutija
300
kutija
300
Fosavance, Merck Sharp Dohme
tablete
4 po (70mg+5600ij)
kutija
600
alfakalcidol
alfakalcidol
alfakalcidol
alklometazon dipropionat
alklometazon dipropionat
alopurinol
alprazolam
alprazolam
alprazolam
alprazolam
Alpha D3, Zdravlje
Alpha D3, Zdravlje
Alpha D3, Zdravlje
Afloderm, Belupo
Afloderm, Belupo
Alopurinol, Hemofarm AD
Ksalol, Galenika
Ksalol, Galenika
Ksalol, Galenika
Xanax, Pfizer,Nemačka
kapsule
kapsule
kapsule
mast
krem
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
30 po 1 mcg
30 po 0.5 mcg
50 po 0.25 mcg
1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
1 po 20 g (0.5 mg / 1 g)
40 po 100 mg
30 po 1 mg
30 po 0.5 mg
30 po 0.25 mg
30 po 0,5 mg
kutija
700
kutija
200
kutija
100
kutija
5
kutija
5
kutija
1.000
kutija
600
kutija
1.400
kutija
1.000
kutija
400
Страна 5 од 59
POJEDINAČNA
CENA BEZ
PDV-A
UKUPNAS
VREDNOST
BEZ PDV-A
9
Xanax, Pfizer,Nemačka
PK Merz, Merz Pharmaceuticals
tablete
tablete
30 po 0,25 mg
30 po 100 mg
kutija
300
kutija
300
Hemopres, Hemofarm
Lometazid, Galenika
Amitriptylin, Remedica LTD
Amitriptylin, Remedica LTD
Amiodaron, Zdravlje
Alopres, Zdravlje
Alopres, Zdravlje
Amlodipin, PharmaS
Amlodipin, PharmaS
Amlogal, Galenika
Amlogal, Galenika
Amlopin, Ufar
Amlopin, Ufar
Monodipin, PharmaSwiss
Monodipin, PharmaSwiss
Norvasc, Pfizer
Norvasc, Pfizer
Vazotal, Hemofarm
Vazotal, Hemofarm
tablete
tablete
film tablete
film tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
tablete
40 (50mg+5mg)
30 po (10mg+5mg)
100 po 10mg
30 po 25mg
60 po 200 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
20 po 10 mg
20 po 5 mg
kutija
800
kutija
850
kutija
100
kutija
150
kutija
600
kutija
850
kutija
1.300
kutija
300
kutija
350
kutija
400
kutija
600
kutija
250
kutija
350
kutija
200
kutija
300
kutija
3.100
kutija
6.500
kutija
2.000
36.
alprazolam
amantadin sulfat
amilorid +
hidrohlorotiazid
amilorid + metiklotiazid
amitriptilin hidrohlorid
amitriptilin hidrohlorid
amjodaron hlorid
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
amlodipin
kutija
3.000
37.
amoksicilin
Amoksicilin, Hemofarm
kapsule
16 po 500 mg
kutija
1.000
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Страна 6 од 59
38.
amoksicilin
Ospamox, Sandoz
39.
amoksicilin
Ospamox, Sandoz
disperzibilne
tablete
14 po 500 mg
disperzibilne
tablete
14 po 1000 mg
40.
amoksicilin
amoksicilin + klavulanska
kiselina
amoksicilin + klavulanska
kiselina
amoksicilin + klavulanska
kiselina
amoksicilin + klavulanska
kiselina
amoksicilin + klavulanska
kiselina
amoksicilin + klavulanska
kiselina
amoksicilin + klavulanska
kiselina
anastrozol
atenolol
atenolol
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
Sinacilin, Galenika
kapsule
Amoksiklav Lek 2X, Lek
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
kutija
300
kutija
800
16 po 500 mg
kutija
1.000
film tablete
10 po 625mg
kutija
5
Amoksiklav Lek 2X, Lek
film tablete
10 po 1000mg
kutija
140
Amoksiklav Lek, Lek
tablete
15 po 500mg+125mg
kutija
20
Augmentin, GlaxoSmithKline
film tablete
14 po (875mg+125mg)
kutija
50
Panklav 2x, Hemofarm
film tablete
kutija
700
Panklav, Hemofarm
sirup
14 po (875mg+125mg)
1 po 100 ml (125 mg + 31.25
mg)/5 ml
kutija
10
Panklav, Hemofarm
Arimidex, AstraZeneca
Atenolol, Zdravlje
Prinorm, Galenika
Atacor, Zdravlje
Atacor, Zdravlje
Atacor, Zdravlje
film tablete
film tablete
tablete
tablete
film tablete
film tablete
film tablete
20 po (500mg+125mg)
28 po 1 mg
14 po 100 mg
14 po 100 mg
30 po 40 mg
30 po 20 mg
30 po 10 mg
kutija
400
kutija
100
kutija
100
kutija
700
kutija
35
kutija
140
kutija
150
Страна 7 од 59
Atoris, Slaviamed
Atoris, Slaviamed
Atorvastatin PharmaS, PharmaS
Atorvastatin PharmaS, PharmaS
Hipolip, Hemofarm AD
Hipolip, Hemofarm AD
Sortis, Pfizer
Sortis, Pfizer
Sortis, Pfizer
Tulip, Ufar DOO
Tulip, Ufar DOO
Imuran, GlaxoSmithKline
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
30 po 10 mg
30 po 20 mg
30 po 10 mg
30 po 20 mg
30 po 20 mg
30 po 10 mg
30 po 40 mg
30 po 10 mg
30 po 20 mg
30 po 20 mg
30 po 10 mg
100 po 50 mg
kutija
300
kutija
300
kutija
50
kutija
50
kutija
200
kutija
200
kutija
150
kutija
1.200
kutija
1.300
kutija
50
kutija
80
65.
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
atorvastatin
azatioprin
kutija
50
66.
azitromicin
Azibiot, Slaviamed
film tablete
3 po 500 mg
kutija
120
67.
Hemomycin, Hemofarm
Hemomycin, Hemofarm
Sumamed, Pliva
Sumamed, Pliva
Enbecin, Galenika
film tablete
kapsule
kapsule
film tablete
mast za oči
3 po 500 mg
6 po 250 mg
6 po 250mg
3 po 500 mg
1 po 5 g (500 + 3300 i.j.)/1 g
kutija
1.200
kutija
700
kutija
100
kutija
200
kutija
50
Becloforte, Hemofarm a.d.
Beconase aqueous nasal spray,
GlaxoSmithKline
sprej
80
kutija
570
74.
beklometazon,formoterol
Foster, Torrex chiesi pharma
sprej
1 po 200 doza (250 mc
1 po 200 doza (50 mcg / 1
doza)
1 po 180 doza (100
mcg/doza+6 mcg/doza)
kutija
73.
azitromicin
azitromicin
azitromicin
azitromicin
bacitracin + neomicin
beklometazon
dipropionat
beklometazon
dipropionat
kutija
30
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
68.
69.
70.
71.
72.
sprej
Страна 8 од 59
75.
bikalutamid
Bicadex, PharmaSwiss
76.
93.
bimatoprost
biperiden
bisoprolol +
hidrohlorotiazid
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
bisoprolol fumarat
brimonidin tartarat
brimonidin tartarat
brinzolamiid
bromazepam
94.
bromazepam
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
28 po 50 mg
kutija
30
Lumigan, Allergan
Mendilex, Alkaloid
film tablete
rastvor za
spoljašnju
primenu
tablete
1 po 3 ml
50 po 2 mg
kutija
25
kutija
350
Tensec plus, Hemofarm
Biprez, Alkaloid d.o.o.
Biprez, Alkaloid d.o.o.
Biprez, Alkaloid d.o.o.
Bisoprolol PharmaS, PharmaS
Bisoprolol PharmaS, PharmaS
Bisoprolol PharmaS, PharmaS
Byol, Ufar
Byol, Ufar
Byol, Ufar
Tensec, Hemofarm
Tensec, Hemofarm
Alphagan, Allergan
Brimonal, Unimed Pharma
Azopt, Alcon Couvreur
Bromazepam, Hemofarm AD
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
tablete
tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
kapi za oči
kapi za oči
kapi za oči
tablete
30 po (5mg+12,5mg)
30 po 2,5 mg
30 po 5 mg
30 po 10 mg
30 po 10 mg
30 po 2,5 mg
30 po 5 mg
30 po 2,5 mg
30 po 10 mg
30 po 5 mg
30 po 10mg
30 po 5mg
1 po 5 ml (0.2%)
1 po 10ml (0,2%)
1 po 5 ml 1%
20 po 6 mg
kutija
400
kutija
50
kutija
200
kutija
50
kutija
80
kutija
200
kutija
3.000
kutija
250
kutija
100
kutija
1.000
kutija
200
kutija
3.000
kutija
200
kutija
30
kutija
40
kutija
600
Bromazepam, Hemofarm AD
tablete
30 po 1.5 mg
kutija
1.500
Страна 9 од 59
95.
bromazepam
Bromazepam, Hemofarm AD
tablete
30 po 3 mg
kutija
7.000
96.
bromazepam
bromazepam
bromazepam
Lexaurin, Krka
Lexaurin, Krka
Lexaurin, Krka
tablete
tablete
tablete
30 po 6 mg
30 po 1,5 mg
30 po 3 mg
kutija
10
kutija
10
kutija
50
Lexilium, Alkaloid
Lexilium, Alkaloid
Bromokriptin, Zdravlje
tablete
tablete
tablete
inhalator I
uložak
30 po 1,5 mg
30 po 3,0 mg
30 po 2.5 mg
kutija
300
kutija
1.000
kutija
50
1 po 200 doza (200 mcg/doza)
kutija
3
1 po 100 doza (400 mcg / 1 do
kutija
12
1 po 100 doza (200 mcg / 1 do
1 po 60 doza (80 mcg+4,5
mcg)
kutija
50
kutija
12
1 po 60 doza (320 mcg + 9 mcg kutija
300
1 po 60 doza (160 mcg + 4.5 m
kutija
400
20 po 1 mg
16 po 250 mg
1 po 100 ml (250 mg / 5 ml)
kutija
400
kutija
30
kutija
20
97.
98.
bromazepam
100. bromazepam
101. bromokriptin
99.
102.
budesonid
Budelin Novolizer, Meda Pharma
103.
budesonid
Pulmicort, AstraZeneca
104.
budesonid
Pulmicort, AstraZeneca
prašak za
inhalaciju (
turbohaler)
prašak za
inhalaciju (
turbohaler)
Symbicort, AstraZeneca
sprej za
inhalaciju
105. budesonid + formoterol
106.
budesonid + formoterol
Symbicort, AstraZeneca
107.
budesonid + formoterol
Symbicort, AstraZeneca
sprej za
inhalaciju
sprej za
inhalaciju
Yurinex, Hemofarm
Cefaleksin, Hemofarm
Cefaleksin, Hemofarm
tablete
kapsule
sirup
bumetanid
109. cefaleksin
110. cefaleksin
108.
Страна 10 од 59
118.
cefaleksin
cefaleksin
cefaleksin
cefiksim
cefiksim
cefpodoksim
cefprozil
cefuroksim
Cefaleksin, Hemofarm
Palitrex, Galenika
Palitrex, Galenika
Pancef, Alkaloid
Pancef, Alkaloid
Tridox, Alkaloid
Cefzil, Corden Pharma
Ceroxim, Medico Uno
119.
ciklesonid
Alvesco, Nycomed
120.
ciklosporin a
cilazapril
cilazapril
cilazapril
cilazapril
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
121.
122.
123.
124.
125.
16 po 500 mg
16 po 250 mg
16 po 500 mg
5 po 400 mg
10 po 400 mg
10 po 200 mg
10 po 500 mg
10 po 500 mg
1 po 60 doza (160 mcg / 1
doza)
kutija
1.000
kutija
30
kutija
1.200
kutija
200
kutija
150
kutija
4
kutija
4
kutija
20
kutija
200
Sandimun Neoral, novartis
Prilazid, Galenika
Prilazid, Galenika
Zobox, Hemofarm
Zobox, Hemofarm
kapsule
kapsule
kapsule
film tablete
film tablete
film tablete
tablete
tablete
sprej za
inhalaciju
oralni
rastvor
film tablete
film tablete
film tablete
film tablete
1 po 50 ml
30 po 5 mg
30 po 2.5 mg
30 po 5 mg
30 po 2.5 mg
kutija
12
kutija
600
kutija
500
kutija
35
kutija
50
cilazapril +
hidrohlorotiazid
Prilazid plus, Galenika
film tablete
30 po (5mg+12,5mg)
kutija
500
ciprofibrat
Lipanor, Sanofi
kapsule
30 po 100 mg
kutija
100
Ciprocinal, Zdravlje
Ciprocinal, Zdravlje
Citeral, Alkaloid D.O.O ,Beograd
film tablete
film tablete
tablete
10 po 250 mg
10 po 500 mg
10 po 500 mg
kutija
30
kutija
1.300
kutija
300
126.
127.
ciprofloksacin
ciprofloksacin
129. ciprofloksacin
128.
Страна 11 од 59
Marocen, Hemofarm
Marocen, Hemofarm
Marocen, Hemomont
Androcur, Schering AG
film tablete
film tablete
kapi za oči
tablete
10 po 250 mg
10 po 500 mg
1 po 5 ml 0.3%
50 po 50 mg
kutija
5
kutija
50
kutija
150
kutija
12
Diane 35, Schering AG
Citalex, Zdravlje
dražeje
film tablete
1 po 21 (2mg + 0.035 mg)
50 po 10mg
kutija
150
kutija
30
citalopram
137. citalopram
Citalex, Zdravlje
Citalex, Zdravlje
film tablete
film tablete
50 po 20mg
20 po 10mg
kutija
20
kutija
100
138.
citalopram
139. deksametazon
deksametazon +
140.
gentamicin
Citalex, Zdravlje
Dexason, Galenika
film tablete
tablete
20 po 20mg
50 po 0.5 mg
kutija
30
kutija
200
Dexamytrex, Dr.Gerhard Mann
1 po 3 g (0.3mg/g + 5mg/g)
kutija
12
141.
deksametazon + neomicin
Dexamethason – neomycin,
Galenika
1 po 10ml (0,1%+0,35%)
kutija
300
deksametazon + neomicin
dezoksimetazon
dezoksimetazon
diazepam
diazepam
Neodeksacin, Hemomont
Esperson mite, Jugoremedija
Esperson, Jugoremedija
Bensedin, Galenika
Bensedin, Galenika
mast za oči
rastvor za
spoljašnju
primenu
rastvor za
spoljašnju
primenu
krem
krem
tablete
tablete
1 po 10 ml (0,1% + 0,5%)
1 po 30 g 0.05%
1 po 30 g 0.25%
30 po 10 mg
30 po 5 mg
kutija
200
kutija
20
kutija
20
kutija
500
kutija
2.000
130.
131.
132.
133.
134.
135.
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciprofloksacin
ciproteron acetat
ciproteron apsule +
etinilestradiol
citalopram
136.
142.
143.
144.
145.
146.
Страна 12 од 59
diazepam
148. diazepam
149. digoksin
Diazepam, Hemofarm
Diazepam, Hemofarm
Dilacor, Zdravlje
diklofenak natrijum
151. diltiazem hlorid
Uniclophen, Unimed Pharma
Cortiazem retard, Hemofarm
Esperal, Sofarimex Ind. Quimica
Farmaceutica
Alphapres, Zdravlje
Alphapres, Zdravlje
Doksiciklin, Hemofarm
Dovicin, Galenika
Aricept, Pfizer
Aricept, Pfizer
Trusopt, Merck Sharp Dohme
147.
150.
tablete
tablete
tablete
rastvor za
spoljašnju
primenu
tablete
30 po 10 mg
30 po 5 mg
20 po 0.25 mg
kutija
100
kutija
500
kutija
1.000
1 po 10 ml 0.1%
30 po 90 mg
kutija
100
kutija
1.100
tablete
tablete
tablete
kapsule
kapsule
film tablete
film tablete
kapi za oči
20 po 500 mg
30 po 1 mg
30 po 2 mg
5 po 100 mg
5 po 100 mg
28 po 5 mg
28 po 10 mg
1 po 5 ml 2%
kutija
120
kutija
100
kutija
700
kutija
200
kutija
1.300
kutija
40
kutija
60
kutija
100
Cosopt, Merck Sharp Dohme
Angeliq, Schering AG
Avodart, Catalent France
Aromasin, Pharmacia Enterprises
kapi za oči
film tablete
kapsule
tablete
1 po 5 ml (2%+0,5%)
1 po 28 doza (2mg + 1 mg)
30 po 0,5 mg
30 po 25 mg
kutija
800
kutija
25
kutija
20
kutija
20
163.
disulfiram
doksazosin
doksazosin
doksiciklin
doksiciklin
donepezil hlorid
donepezil hlorid
dorzolamid
dorzolamid + timolol
maleat
drospirenon + estradiol
dutasterid
eksemestan
164.
enalapril + hidrohlorotiazid
Enalapril HCT, Zdravlje
tablete
30 po (20mg+6mg)
kutija
150
165.
enalapril + hidrohlorotiazid
Enalapril HCT, Zdravlje
tablete
30 po (20mg+12,5mg)
kutija
500
166.
enalapril + hidrohlorotiazid
Prilenap H, Hemofarm
tablete
20 po (10mg+25mg)
kutija
1.000
167.
enalapril + hidrohlorotiazid
Prilenap HL, Hemofarm
tablete
20 po (10mg+12,5mg)
kutija
2.500
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
Страна 13 од 59
168.
enalapril maleat
Enalapril, Zdravlje
tablete
30 po 20 mg
kutija
3.200
169.
enalapril maleat
Enalapril, Zdravlje
tablete
30 po 10 mg
kutija
200
170.
enalapril maleat
Enatens, PharmaSwiss
tablete
20 po 10 mg
kutija
200
171.
enalapril maleat
Enatens, PharmaSwiss
tablete
20 po 20 mg
kutija
3.000
172.
enalapril maleat
Prilenap, Hemofarm
tablete
20 po 20 mg
kutija
2.500
173.
enalapril maleat
Prilenap, Hemofarm
tablete
20 po 10 mg
kutija
100
174.
eritromicin
Eritromicin, Hemofarm
film tablete
20 po 250 mg
kutija
300
175.
eritromicin
Eritromicin, Hemofarm
film tablete
20 po 500 mg
kutija
350
176.
escitalopram
Cipralex, H. Lundbeck
film tablete
28 po 10 mg
kutija
50
177.
escitalopram
Elicea, Krka
film tablete
28 po 5 mg
kutija
120
178.
escitalopram
Elicea, Krka
film tablete
28 po 10 mg
kutija
150
179.
escitalopram
Lata, Hemofarm AD
film tablete
28 po 10 mg
kutija
200
180.
esomeprazol
Emanera, Krka
kapsule
7 po 40 mg
kutija
200
181.
esomeprazol
Emanera, Krka
kapsule
7 po 20 mg
kutija
100
182.
estradiol + ciproteron acetat
Climen, Schering AG
tablete
1 po 21 doza (1 mg + 2 mg)
kutija
100
183.
estradiol valerat + norgestrel
Cyclo Progynova, Schering AG
dražeje
1 po 21 doza (11 belih + 10 smeđi
kutija
1
184.
estramustin fosfat
Estracyt, Pfizer
kapsule
100 po 140 mg
kutija
50
185.
etinilestradiol + dezogestrel
Mercilon, Organon
tablete
1 po 21 doza (0,020 mg + 0,15 mg)
kutija
80
186.
etinilestradiol + dezogestrel
Novynette, Gedeon Richter
film tablete
1 po 21 (0,02mg + 0,15mg)
kutija
20
187.
etinilestradiol + drospirenon
Midiana, Gedeon Richter
film tablete
1 po 21 doza (3 mg + 0,03 mg)
kutija
100
188.
etinilestradiol + drospirenon
Yasmin, Schering AG
tablete
kutija
120
189.
etinilestradiol + drospirenon
Yaz, Bayer
film tablete
1 po 21 doza (3 mg + 0,03 mg)
1 po 28
doza(3mg+0,02mg)(24+4placebo)
kutija
20
190.
etinilestradiol + gestoden
Lindynette, Gedeon Richter
dražeje
1 po 21 (75 mcg + 20 mcg)
kutija
100
191.
etinilestradiol + levonorgestrel
Legravan, Galenika
tablete
1 po 21 doza (0.03 mg + 0.15 mg)
kutija
2.000
Страна 14 од 59
192.
felodipin
Plendil, Astra Zeneca
retard tablete
30 po 5 mg
kutija
50
193.
felodipin+ramipril
Triapin, Chinoin
tablete
28 po (2,5mg +2,5mg)
kutija
100
194.
felodipin+ramipril
Triapin, Chinoin
tablete
28 po (5mg +5mg)
kutija
100
195.
fenobarbiton
Phenobarbiton, Hemofarm
tablete
30 po 100 mg
kutija
700
196.
Fenolip, PharmaSwiss
kapsule
kutija
1.000
Berodual N, Boehringer Ingelheim
Berodual sol za inhalaciju, Instituto de
Angelis
kutija
100
1 po 20 ml(0,5mg/ml+0,25mg/ml)
kutija
600
199.
fentikonazol nitrat
Lomexin, Recordati SPA
sprej
rastvor za
inhalaciju
kapsule za
vaginalnu
primenu
30 po 160 mg
1 po 200 doza (0,05 + 0,02 mg)/1
doza)
198.
fenofibrat
fenoterol bromid +
ipratropijum bromid
fenoterol bromid +
ipratropijum bromid
1 po 600 mg
kutija
50
200.
finasterid
Finasterid, Pharmas
film tablete
30 po 5mg
kutija
2.000
201.
finasterid
Zerlon, Hemofarm AD
film tablete
30 po 5 mg
kutija
300
202.
flufenazin hlorid
Metoten, Hemofarm
dražeje
25 po 5 mg
kutija
100
203.
flufenazin hlorid
Metoten, Hemofarm
dražeje
25 po 1 mg
kutija
200
204.
flukonazol
Diflucan, Pfizer
kapsule
7 po 50 mg
kutija
100
205.
flukonazol
Diflucan, Pfizer
kapsule
1 po 150 mg
kutija
70
206.
fluocinolon acetonid
Sinoderm, Galenika
gel
1 po 30 g 0.025%
kutija
150
207.
fluocinolon acetonid
Sinoderm, Galenika
krem
1 po 15 g 0.025%
kutija
150
208.
fluocinolon acetonid
Sinoderm, Galenika
mast
1 po 15 g 0.025%
kutija
150
209.
fluoksetin
Flunirin, Galenika
kapsule
30 po 20 mg
kutija
200
210.
fluoksetin
Flunisan, Hemofarm
tablete
30 po 20 mg
kutija
300
211.
flutamid
Flutasin, Sindan-Pharma
90 po 250 mg
kutija
10
212.
flutikazon furoat
Avamys, Glaxo Operations
tablete
sprej za
nazalnu
primenu
1 po 120 doza ( 27,5 mcg/doza)
kutija
50
197.
Страна 15 од 59
213.
flutikazon propionat +
salmeterol
Seretide Diskus, GlaxoSmithKline
214.
flutikazon propionat +
salmeterol
Seretide Diskus, GlaxoSmithKline
215.
flutikazon propionat +
salmeterol
Seretide Diskus, GlaxoSmithKline
prašak za
inhalaciju (disk
akuhaler)
prašak za
inhalaciju (disk
akuhaler)
prašak za
inhalaciju (disk
akuhaler)
216.
folna kiselina
Folacin, Jadran galenski laboratorij DD
217.
folna kiselina
218.
1 po 60 doza (100 mcg / 50 mcg)
kutija
100
1 po 60 doza (500 mcg + 50 mcg)
kutija
400
1 po 60 doza (250 mcg / 50 mcg)
kutija
400
tablete
20 po 5 mg
kutija
200
Folnak, Nini
tablete
20 po 5 mg
kutija
1.000
fosinopril + hidrohlortiazid
Monopril plus, PharmaSwiss
tablete
28 po (20mg+12,5mg)
kutija
2.200
219.
fosinopril natrijum
Monopril, PharmaSwiss
tablete
28 po 10 mg
kutija
2.500
220.
fosinopril natrijum
Monopril, PharmaSwiss
tablete
28 po 20 mg
kutija
3.200
221.
fusidat natrijum
Stanicid, Hemofarm
mast
1 po 10 g 2%
kutija
50
222.
gabapentin
Neurontin, Pfizer
kapsule
50 po 300 mg
kutija
50
223.
gentamicin
Gentamicin, Galenika
1 po 15 g 0.1% (1 mg / 1 g)
kutija
250
224.
gentamicin
Gentokulin, Hemomont
mast
rastvor za
spoljašnju
primenu
1 po 10 ml 0.3%
kutija
200
225.
glibenklamid
Maninil, Berlin Chemie
tablete
30 po 3.5 mg
kutija
150
226.
gliceril trinitrat
Nitrolingual, GPohl Boskamp
sprej
1 po 200 doza (0.4 mg / 1 doza)
kutija
350
227.
gliklazid
Diaprel MR, Servier
tablete
30 po 60 mg
kutija
1.000
228.
gliklazid
Diprian, Hemofarm
tablete
30 po 80 mg
kutija
1.400
229.
gliklazid
Glioral, Galenika
tablete
30 po 80 mg
kutija
800
230.
glimeprid
Amaryl, Aventis Intercontinental
tablete
30 po 3 mg
kutija
500
231.
glimeprid
Amaryl, Aventis Intercontinental
tablete
30 po 4 mg
kutija
1.000
Страна 16 од 59
232.
glimeprid
Amaryl, Aventis Intercontinental
tablete
30 po 2 mg
kutija
1.000
233.
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 6mg
kutija
20
234.
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 4mg
kutija
50
235.
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 3mg
kutija
40
236.
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 2mg
kutija
100
237.
glimeprid
Limeral, Zdravlje AD
tablete
30 po 1mg
kutija
100
238.
gvožđe II fumarat
Heferol, Alkaloid
kapsule
30 po 350 mg
kutija
800
239.
gvožđe III hidroksid
Ferrum Sandoz, Lek
1 po 100 ml (50 mg / 5 ml)
kutija
50
240.
gvožđe III hidroksid
Ferrum Sandoz, Lek
30 po 100 mg
kutija
1.000
241.
gvožđe III protein sukcinat
Legofer, Alkaloid
sirup
tablete za
žvakanje
rastvor za
oralnu
primenu
1 po 150 ml (40 mg / 15 ml)
kutija
20
242.
haloperidol
Haloperidol, Hemofarm
tablete
30 po 10 mg
kutija
20
243.
haloperidol
Haloperidol, Hemofarm
tablete
25 po 2 mg
kutija
250
244.
hidrohlorotiazid
Diunorm, Slaviamed
tablete
20 po 25 mg
kutija
2.000
245.
hidrokortizon
Hydrocortison, Galenika
mast
1 po 5 g 2.5%
kutija
50
246.
hidrokortizon
Hydrocortison, Galenika
mast
1 po 5 g 1%
kutija
100
247.
hloramfenikol
Chloramphenicol, Galenika
mast
1 po 5 g 1%
kutija
400
248.
hloramfenikol
Hloramfenikol, Alkaloid
mast za oči
1 po 5 g 1%
kutija
150
249.
hloramfenikol
Hloramkol, Hemomont
mast
1 po 5 g 1%
kutija
30
250.
hlorpromazin
Largactil, Galenika
50 po 25 mg
kutija
300
251.
holekalciferol
Vigantol, Merck KGaA
tablete
kapi za oralnu
primenu
1 po 10 ml (20000 i.j./ml)
kutija
1.400
252.
ibandronska kiselina
Alvodronic, Alvogen
film tablete
1 po 150 mg
kutija
15
253.
ibuprofen
Brufen, Abbott S.R.L. Italija
sirup
1 po 100 ml (100 mg / 5 ml)
kutija
20
Страна 17 од 59
254.
indapamid
Indapres, Hemofarm
retard film
tablete
255.
indapamid
Rawel SR, Krka
retard tablete
30 po 1.5 mg
kutija
400
256.
NovoRapid FlexPen, Novo Nordisk
injekcije
injekcije
(karpula)
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
kutija
350
257.
insulin aspart
insulin aspart: rastvorljivi 30% +
protamin kristalni 70%
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
kutija
900
258.
insulin detemir
Levemir, Novo Nordisk
5 po 3 ml (100 i.j. / 1 ml)
kutija
30
259.
insulin glargin
Lantus Solostar, SanofiAventis
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
kutija
40
260.
insulin humani izofan
Insulatard Penfil, Novo Nordisk
injekcije
injekcije
(karpula)
injekcije
(karpula)
5 po 3 ml (100i.j.
kutija
500
261.
insulin humani izofan
Insuman Basal Solostar, Sanofi Aventis
5 po 3 ml (100 i.j./ml )
kutija
10
262.
Actrapid Penfil, Novo Nordisk
Insuman Comb 25 Solostar, Sanofi
Aventis
5 po 3 ml (100 i.j./ml)
kutija
120
kutija
10
Mixtard 30 Penfil, Novo Nordisk
injekcije (špric)
injekcije
(karpula)
5 po 3 ml (100i.j./ml )
264.
insulin humani kristalni
insulin humani: kristalni 25% +
izofan 75%
insulin humani: kristalni 30% +
protamin izofan 70%
injekcije (špric)
injekcije
(karpula)
5 po 3 ml (100 i.j /1ml)
kutija
500
265.
itrakonazol
Kanazol, Slaviamed
kapsule
10 po 100 mg
kutija
30
266.
itrakonazol
Omicral, Medico Uno
kapsule
15 po 100 mg
kutija
12
267.
itrakonazol
Omicral, Medico Uno
kapsule
28 po 100 mg
kutija
20
268.
itrakonazol
Omicral, Medico Uno
kapsule
4 po 100 mg
kutija
2
269.
izosorbid 5 mononitrat
Monizol, Hemofarm
tablete
30 po 40 mg
kutija
2.000
270.
izosorbid 5 mononitrat
Monizol, Hemofarm
tablete
30 po 20 mg
kutija
5.000
271.
izosorbid dinitrat
Cornilat, Galenika
tablete
20 po 20 mg
kutija
1.000
272.
izosorbid dinitrat
Isosorb retard, Zdravlje
kapsule
60 po 20 mg
kutija
700
273.
izotretinoin
Roaccutane, F. Hoffmann-La Roche
kapsule
30 po 10 mg
kutija
2
274.
kalcijum karbonat
Kalcijum karbonat, Alkaloid
tablete
50 po 1 g
kutija
200
263.
NovoMix 30 FlexPen, Novo Nordisk
30 po 1.5 mg
kutija
800
Страна 18 од 59
275.
kaptopril
Katopil, Galenika
tablete
40 po 50 mg
kutija
20
276.
kaptopril
Katopil, Galenika
tablete
40 po 25 mg
kutija
90
277.
kaptopril
Zorkaptil, Hemofarm AD
tablete
40 po 12.5 mg
kutija
100
278.
kaptopril
Zorkaptil, Hemofarm AD
tablete
40 po 50 mg
kutija
100
279.
kaptopril
Zorkaptil, Hemofarm AD
tablete
40 po 25 mg
kutija
200
280.
karbamazepin
Galepsin, Galenika
tablete
50 po 200 mg
kutija
60
281.
karbamazepin
Karbapin, Hemofarm
tablete
50 po 200 mg
kutija
300
282.
karbamazepin
Tegretol CR, Novartis
film tablete
30 po 400 mg
kutija
400
283.
karvedilol
Coryol, Slaviamed
film tablete
28 po 6.25mg
kutija
30
284.
karvedilol
Coryol, Slaviamed
tablete
28 po 12.5mg
kutija
50
285.
karvedilol
Dilatrend, F. Hoffmann-La Roche
tablete
28 po 25 mg
kutija
250
286.
karvedilol
Dilatrend, F. Hoffmann-La Roche
film tablete
28 po 6.25 mg
kutija
250
287.
karvedilol
Dilatrend, F. Hoffmann-La Roche
tablete
28 po 12.5 mg
kutija
300
288.
karvedilol
Karvileks, Zdravlje
tablete
30 po 12.5 mg
kutija
300
289.
karvedilol
Milenol, Hemofarm
tablete
28 po 12.5 mg
kutija
200
290.
ketokonazol
Mycoseb, Hemofarm
tablete
20 po 200 mg
kutija
10
291.
klaritromicin
Fromilid uno, Slaviamed
retard tablete
7 po 500 mg
kutija
450
292.
klaritromicin
Fromilid, Slaviamed
film tablete
14 po 500 mg
kutija
300
293.
klaritromicin
Klacid MR, Abbott
film tablete
7 po 500mg
kutija
250
294.
klaritromicin
Klacid, Abbott
film tablete
14 po 500mg
kutija
150
295.
klaritromicin
Zymbaktar, Hemofarm
film tablete
14 po 500 mg
kutija
10
296.
klindamicin
Clindamycin - MIP, Chephasaar
film tablete
12 po 300 mg
kutija
30
297.
klindamicin
Clindamycin - MIP, Chephasaar
film tablete
12 po 600 mg
kutija
60
298.
klomipramin hlorid
Anafranil, Novartis
dražeje
30 po 25 mg
kutija
150
Страна 19 од 59
299.
klonazepam
Klonazepam, Remedica
tablete
30 po 2 mg
kutija
50
300.
klonazepam
Rivotril, F. Hoffmann-La Roche
tablete
30 po 2mg
kutija
1.000
301.
klonazepam
Rivotril, Galenika
tablete
30 po 2 mg
kutija
1.500
302.
klopidogrel
Antiagrex, Zdravlje
film tablete
28 po 75mg
kutija
50
303.
klopidogrel
Clopigal, Galenika
film tablete
28 po 75mg
kutija
35
304.
klopidogrel
Plavix, Sanofi
film tablete
28 po 75 mg
kutija
500
305.
klopidogrel
Zyllt, Slaviamed
film tablete
28 po 75 mg
kutija
200
306.
klozapin
Leponex, Novartis
tablete
50 po 100 mg
kutija
200
307.
klozapin
Leponex, Novartis
tablete
50 po 25 mg
kutija
300
308.
kvinapril
Hemokvin, Hemofarm
film tablete
20 po 10 mg
kutija
500
309.
Hemokvin, Hemofarm
film tablete
20 po 20 mg
kutija
300
310.
kvinapril
kvinapril hlorid +
hidrohlorotiazid
Hemokvin plus, Hemofarm
film tablete
20 po (20mg+12,5mg)
kutija
500
311.
laktuloza
Duphalac, Abbott
sirup
1 po 500ml (667g/l)
kutija
10
312.
laktuloza
Portalak, Belupo
sirup
1 po 500 ml 67% (67 g / 100 ml)
kutija
50
313.
lamivudin
Zeffix, GlaxoSmithKline
film tablete
28 po 100 mg
kutija
20
314.
lamotrigin
Lamal, Alkaloid DOO Beograd
tablete
30 po 50 mg
kutija
30
315.
lamotrigin
Lamictal, GlaxoSmithKline
tablete
30 po 50 mg
kutija
300
316.
lamotrigin
Lamictal, GlaxoSmithKline
tablete
30 po 25 mg
kutija
200
317.
lamotrigin
Lamictal, GlaxoSmithKline
tablete
30 po 100 mg
kutija
450
318.
lansoprazol
Sabax, Hemofarm
kapsule
28 po 15 mg
kutija
250
319.
lansoprazol
Sabax, Hemofarm
kapsule
14 po 30 mg
kutija
150
320.
latanoprost
Xalatan, Pfizer
kapi za oči
1 po 2.5 ml 0.0050%
kutija
1.500
321.
latanoprost + timolol maleat
Xalacom, Pfizer
kapi za oči
1 po 2.5 ml (5mg/ml + 50mcg/ml)
kutija
350
322.
letrozol
Femara, Novartis
film tablete
30 po 2.5 mg
kutija
12
Страна 20 од 59
323.
levodopa + benzerazid
Madopar, F. Hoffmann-La Roche
tablete
100 po 250 mg(200 mg + 50 mg)
kutija
150
324.
levodopa + benzerazid
Madopar, Galenika
tablete
100 po 250 mg (200 mg + 50 mg)
kutija
250
325.
levofloksacin
Forteca, Hemofarm AD
film tablete
10 po 250 mg
kutija
60
326.
levofloksacin
Forteca, Hemofarm AD
film tablete
10 po 500 mg
kutija
30
327.
levofloksacin
Levomax, PharmaSwiss
film tablete
10 po 500 mg
kutija
350
328.
levofloksacin
Lofocin, Pharmanova
film tablete
10 po 500 mg
kutija
350
329.
levotiroksin natrijum
Euthyrox, Merck KGaA
tablete
50 po 25 mcg
kutija
100
330.
levotiroksin natrijum
Tivoral, Galenika
tablete
50 po 100 mcg
kutija
400
331.
lizinopril
Skopryl, Alkaloid D.O.O Beograd
tablete
20 po 20 mg
kutija
100
332.
lizinopril
Skopryl, Alkaloid D.O.O Beograd
tablete
20 po 10 mg
kutija
100
333.
lizinopril
Skopryl, Alkaloid D.O.O Beograd
tablete
30 po 20mg
kutija
500
334.
lizinopril
Skopryl, Alkaloid D.O.O Beograd
tablete
30 po 10mg
kutija
600
335.
lizinopril+hidrohlorotiazid
Iruzid, Belupo
tablete
30 po (20mg+25mg)
kutija
100
336.
lizinopril+hidrohlorotiazid
Iruzid, Belupo
tablete
30 po (10mg+12,5mg)
kutija
100
337.
lizinopril+hidrohlorotiazid
Lizopril H, Bosnalijek
tablete
20 po (10mg+12,5mg)
kutija
100
338.
lizinopril+hidrohlorotiazid
Lizopril H, Bosnalijek
tablete
20 po (20mg+12,5mg)
kutija
50
339.
lizinopril+hidrohlorotiazid
Skopryl plus, Alkaloid
tablete
30 po (20mg+12,5mg)
kutija
600
340.
loperamid hlorid
Loperamid, Zdravlje
tablete
20 po 2 mg
kutija
400
341.
lorazepam
Lorazepam, Hemofarm AD
tablete
30 po 1 mg
kutija
1.000
342.
lorazepam
Lorazepam, Hemofarm AD
tablete
20 po 2.5 mg
kutija
2.200
343.
losartan + hidrohlortiazid
Erynorm plus, Hemofarm AD
film tablete
28 po (50mg+12,5mg)
kutija
60
344.
losartan + hidrohlortiazid
Losar plus, Galenika
film tablete
30 po (50mg+12,5mg)
kutija
100
345.
losartan kalijum
Erynorm, Hemofarm AD
film tablete
28 po 100 mg
kutija
300
346.
losartan kalijum
Erynorm, Hemofarm AD
film tablete
28 po 50 mg
kutija
400
Страна 21 од 59
347.
losartan kalijum
Losar, Galenika
film tablete
30 po 50mg
kutija
300
348.
losartan kalijum
Losartan, PharmaS
film tablete
28 po 50 mg
kutija
250
349.
losartan kalijum
Lotar, Alkaloid doo Beograd
film tablete
30 po 100 mg
kutija
350
350.
losartan kalijum
Lotar, Alkaloid doo Beograd
film tablete
30 po 50 mg
kutija
1.000
351.
losartan kalijum
Rasoltan, Zdravlje
film tablete
28 po 50 mg
kutija
200
352.
maprotilin
Maprotilin, Zdravlje
tablete
30 po 50 mg
kutija
200
353.
maprotilin
Maprotilin, Zdravlje
tablete
30 po 25 mg
kutija
200
354.
memantin hlorid
Ebixa, H. Lundbeck
film tablete
56 po 10 mg
kutija
70
355.
memantin hlorid
Ebixa, H. Lundbeck
film tablete
28 po 10 mg
kutija
170
356.
mesalazin
5-Asa, Slaviamed
supozitorije
30 po 250 mg
kutija
10
357.
mesalazin
5-Asa, Slaviamed
dražeje
100 po 250 mg
kutija
50
358.
mesalazin
Asacol, Lek
tablete
100 po 400 mg
kutija
20
359.
mesalazin
Pentasa, Ferring
supozitorije
28 po 1g
kutija
12
360.
mesalazin
Pentasa, Ferring
tablete
100 po 500 mg
kutija
20
361.
mesalazin
Salofalk, Dr Falk Pharma
tablete
50 po 500 mg
kutija
50
362.
mesalazin
Salofalk, Dr Falk Pharma
tablete
100 po 500 mg
kutija
20
363.
mesalazin
Salofalk, Dr Falk Pharma
supozitorije
10 po 500 mg
kutija
20
364.
metformin hlorid
Glucophage, Merck KGaA
film tablete
50 po 500 mg
kutija
500
365.
metformin hlorid
Glucophage, Merck KGaA
film tablete
30 po 1000 mg
kutija
6.000
366.
metformin hlorid
Gluformin, Hemofarm
film tablete
30 po 1000 mg
kutija
5.000
367.
metformin hlorid
Gluformin, Hemofarm
film tablete
30 po 500 mg
kutija
5.000
368.
metformin hlorid
Tefor, Galenika
film tablete
30 po 850 mg
kutija
100
369.
metformin hlorid
Tefor, Galenika
tablete
30 po 500 mg
kutija
500
370.
metildopa
Methyldopa, Hemofarm
film tablete
20 po 250 mg
kutija
400
Страна 22 од 59
371.
metilergometrin maleat
Methylergometrin, Hemofarm
kapi za oralnu
primenu
372.
metilprednizolon
Nirypan, Jugoremedija
tablete
20 po 8 mg
kutija
100
373.
metilprednizolon
Nirypan, Jugoremedija
tablete
20 po 4 mg
kutija
50
374.
metoklopramid hlorid
Klometol, Galenika
tablete
30 po 10 mg
kutija
300
375.
metoklopramid hlorid
Reglan, Alkaloid
tablete
40 po 10 mg
kutija
30
376.
metoprolol
Corvitol, Berlin Chemie
tablete
30 po 100 mg
kutija
150
377.
metoprolol
Corvitol, Berlin Chemie
tablete
30 po 50 mg
kutija
350
378.
metoprolol
Egilok, Egis Ph
tablete
60 po 100 mg
kutija
20
379.
metoprolol
Egilok, Egis Ph
tablete
60 po 50 mg
kutija
50
380.
metoprolol
Metoprolol XL Sandoz, Salutas Pharma
film tablete
30 po 95 mg
kutija
300
381.
metoprolol
Metoprolol XL Sandoz, Salutas Pharma
film tablete
30 po 47,5 mg
kutija
300
382.
metoprolol
Presolol, Hemofarm
film tablete
56 po 50 mg
kutija
1.600
383.
metoprolol
Presolol, Hemofarm
film tablete
30 po 100 mg
kutija
2.100
384.
metoprolol
Presolol, Hemofarm
film tablete
28 po 50 mg
kutija
3.600
385.
metotreksat
Methotrexat "Ebewe"
tablete
50 po 2.5 mg
kutija
60
386.
metronidazol
Orvagil, Galenika
tablete
20 po250mg
kutija
100
387.
metronidazol
Orvagil D, Galenika
tablete
20 po 400 mg
kutija
300
388.
metronidazol
Orvagil, Galenika
vagitorije
10 po 500 mg
kutija
400
389.
metronidazol
Orvagil, Galenika
tablete
20 po 400 mg
kutija
300
390.
mianserin hlorid
Tolvon, Organon
film tablete
30 po 30 mg
kutija
150
391.
midazolam
Flormidal, Galenika
tablete
30 po 15 mg
kutija
500
392.
midekamicin
Macropen, Krka
film tablete
16 po 400mg
kutija
30
393.
mikonazol
Daktanol, Galenika
krem
1 po 30 g 2%
kutija
200
394.
mikonazol
Daktanol, Galenika
gel
1 po 40 g 2%
kutija
400
1 po 10 ml (0.25 mg / 1 ml)
kutija
100
Страна 23 од 59
395.
mikonazol
Gino Daktanol, Galenika
vagitorije
7 po 200 mg
kutija
600
396.
mirtazapin
Remeron, Organon
tablete
30 po 30 mg
kutija
250
397.
mirtazapin
Remirta, Actavis HF
film tablete
30 po 30 mg
kutija
30
398.
mometazon furoat
Elocom, Schering-Plough
mast
1 po 15 g (0,1%)
kutija
50
399.
mometazon furoat
Elocom, Schering-Plough
1 po 15 g (0,1%)
kutija
50
400.
mometazon furoat
Nasonex, Schering-Plough
krem
sprej za
nazalnu
primenu
1 po 140 doza 0,05%
kutija
200
401.
montelukast
Alvokast, Alvogen d.o.o.
film tablete
28 po 10 mg
kutija
10
402.
montelukast
natrijum valproat + valproinska
kiselina
Singulair, Merck Sharp Dohme
film tablete
28 po 10 mg
kutija
250
Eftil retard 500, Zorka Pharma
film tablete
30 po (333mg+145mg)
kutija
800
Binevol, Pharma Swiss
tablete
30 po 5 mg
kutija
2.500
Sinoderm N, Galenika
krem
1 po 15 g (0,025% + 3300 i.j./g)
kutija
100
406.
nebivolol
neomicin sulfat + fluocinolon
acetonid
neomicin sulfat + fluocinolon
acetonid
Sinoderm N, Galenika
1 po 15 g (0,025% + 3300 i.j./g)
kutija
150
407.
neomicin sulfat + polimiksin B
sulfat + nistatin
Polygynax, Innotech International
mast
kapsule za
vaginalnu
primenu
1 po 12 (100000i.j. + 35000i.j. +
35000ij)
kutija
600
408.
nifedipin
Nifedipin, Hemofarm
film tablete
30 po 20 mg
kutija
250
409.
nifedipin
Nifelat, Zdravlje
tablete
30 po 20 mg
kutija
1.300
410.
nitrazepam
Cerson, Belupo
tablete
10 po 5 mg
kutija
10
411.
nitrazepam
Nipam, Bosnalijek
tablete
10 po 5 mg
kutija
300
412.
norfloksacin
Uricin, Slaviamed
film tablete
20 po 400mg
kutija
100
413.
ofloksacin
Floxal, Dr.Gerhard Mann
mast za oči
1 po 3 g (3 mg / 1 ml)
kutija
50
414.
ofloksacin
Visiren, Jugoremedija
tablete
10 po 200 mg
kutija
100
415.
olanzapin
Onzapin,Zdravlje
film tablete
28 po 5 mg
kutija
12
403.
404.
405.
Страна 24 од 59
416.
olanzapin
Sizap, Alkaloid
film tablete
30 po 10 mg
kutija
50
417.
olanzapin
Sizap, Alkaloid
film tablete
30 po 5 mg
kutija
12
418.
olanzapin
Treana, Hemofarm
film tablete
30 po 5mg
kutija
10
419.
omeprazol
Omeprol, Zdravlje
kapsule
15 po 20 mg
kutija
250
420.
omeprazol
Ortanol, Ufar
kapsule
14 po 20 mg
kutija
12
421.
ondansetron
Ondasan, Slaviamed
film tablete
10 po 4 mg
kutija
50
422.
ondansetron
Ondasan, Slaviamed
film tablete
10 po 8 mg
kutija
50
423.
pantoprazol
Controloc, Nycomed
film tablete
14 po 40 mg
kutija
250
424.
pantoprazol
Controloc, Nycomed
tablete
14 po 20 mg
kutija
500
425.
pantoprazol
Gastroloc, Pharmanova
film tablete
14 po 40 mg
kutija
10
426.
pantoprazol
Gastroloc, Pharmanova
tablete
14 po 20 mg
kutija
10
427.
pantoprazol
Nolpaza, Slaviamed
tablete
14 po 20 mg
kutija
120
428.
pantoprazol
Nolpaza, Slaviamed
tablete
14 po 40 mg
kutija
100
429.
pantoprazol
Nolpaza, Slaviamed
tablete
28 po 20 mg
kutija
30
430.
paroksetin
Actapax, Zdravlje
film tablete
30 po 20 mg
kutija
60
431.
paroksetin
Seroxat, GlaxoSmithKline
film tablete
30 po 20 mg
kutija
500
432.
perindopril
Prexanil, Servier
film tablete
30 po 10 mg
kutija
1.000
433.
perindopril
Prexanil, Servier
film tablete
30 po 5 mg
kutija
1.200
434.
perindopril+amlodipin
Prexanor, Servier
tablete
30 po (5mg+10mg)
kutija
400
435.
perindopril+amlodipin
Prexanor, Servier
tablete
30 po (10mg+mg)5
kutija
400
436.
perindopril+amlodipin
Prexanor, Servier
tablete
30 po (10mg+10mg)
kutija
400
437.
perindopril+amlodipin
Prexanor, Servier
tablete
30 po (5mg+5mg)
kutija
400
438.
perindopril+indapamid
Co-Prenessa, Krka
tablete
30 po (2mg+0,625mg)
kutija
20
439.
perindopril+indapamid
Co-Prenessa, Krka
tablete
30 po (4mg+1,25mg)
kutija
80
440.
perindopril+indapamid
Prexanil Combi, Servier
film tablete
30 po (5mg+1,25mg)
kutija
400
Страна 25 од 59
441.
pilokarpin hlorid
Miokarpin, Hemomont
rastvor za
spoljašnju
primenu
442.
pipemidna kiselina
Pipegal, Galenika
kapsule
20 po 200 mg
kutija
300
443.
pipemidna kiselina
Pipem, Hemofarm AD
kapsule
20 po 200 mg
kutija
200
444.
Mestinon, ICN
dražeje
150 po 60 mg
kutija
50
Mirapexin, Boehringer Ingelheim
retard tablete
30 po 0,75 mg
kutija
12
Mirapexin, Boehringer Ingelheim
retard tablete
30 po 3 mg
kutija
6
Mirapexin, Boehringer Ingelheim
retard tablete
10 po 0,375 mg
kutija
12
Mirapexin, Boehringer Ingelheim
retard tablete
30 po 1,5 mg
kutija
12
Mirapexin, Boehringer Ingelheim
tablete
30 po 1 mg
kutija
12
450.
piridostigmin bromid
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
pramipeksol dihidrohlorid
monohidrat
Mirapexin, Boehringer Ingelheim
tablete
30 po 0.25 mg
kutija
12
451.
pravastatin natrijum
Pralip, Lek
tablete
30 po 40mg
kutija
12
452.
pravastatin natrijum
Pralip, Lek
tablete
30 po 20mg
kutija
20
453.
pravastatin natrijum
Pravacor, PharmaSwiss
tablete
30 po 40mg
kutija
60
454.
pravastatin natrijum
Pravacor, PharmaSwiss
tablete
30 po 20 mg
kutija
200
455.
prednizolon
Prednizon, Bosnalijek
tablete
10 po 5mg
kutija
12
456.
prednizon
tablete
20 po 20 mg
kutija
500
457.
progesteron
kapsule
30 po 100 mg
kutija
1.300
458.
progesteron
Pronison, Galenika
Utrogestan, Besins Manufacturing
Belgium
Utrogestan, Besins Manufacturing
Belgium
kapsule
14 po 200 mg
kutija
1.500
459.
propafenon hlorid
Propafen, Hemofarm AD
film tablete
50 po 300 mg
kutija
600
445.
446.
447.
448.
449.
1 po 10 ml 2%
kutija
160
Страна 26 од 59
460.
propafenon hlorid
Propafen, Hemofarm AD
film tablete
50 po 150 mg
kutija
1.600
461.
propiltiouracil
PTU (Propiltiouracil), Alkaloid
tablete
20 po 50 mg
kutija
150
462.
propiltiouracil
PTU (Propiltiouracil), Alkaloid
tablete
45 po 100 mg
kutija
50
463.
propranolol hlorid
Propranolol, Galenika
tablete
50 po 40 mg
kutija
120
464.
ramipril
Ampril, Slaviamed
tablete
28 po 10 mg
kutija
10
465.
ramipril
Ampril, Slaviamed
tablete
28 po 1.25 mg
kutija
100
466.
ramipril
Ampril, Slaviamed
tablete
28 po 5 mg
kutija
500
467.
ramipril
Ampril, Slaviamed
tablete
28 po 2.5 mg
kutija
500
468.
ramipril
Prilinda, Hemofarm
tablete
28 po 5 mg
kutija
700
469.
ramipril
Prilinda, Hemofarm
tablete
28 po 2.5 mg
kutija
600
470.
ramipril
Ramipril PharmaS, PharmaS
tablete
28 po 2.5 mg
kutija
350
471.
ramipril
Ramipril PharmaS, PharmaS
tablete
28 po 5 mg
kutija
600
472.
ramipril
Tritace, Aventis Intercontinental
tablete
28 po 10 mg
kutija
700
473.
ramipril
Tritace, Aventis Intercontinental
tablete
28 po 2.5 mg
kutija
2.000
474.
ramipril
Tritace, Aventis Intercontinental
tablete
28 po 5 mg
kutija
3.500
475.
ramipril
Vivace, Zravlje
tablete
28 po 10mg
kutija
350
476.
ramipril
Vivace, Zravlje
tablete
28 po 1,25mg
kutija
100
477.
ramipril
Vivace, Zravlje
tablete
28 po 2,5mg
kutija
250
478.
ramipril
Vivace, Zravlje
tablete
28 po 5mg
kutija
400
479.
ramipril + hidrohlorotiazid
Ampril HD, Krka
tablete
28 po (5mg+25mg)
kutija
420
480.
ramipril + hidrohlorotiazid
tablete
28 po (2,5mg+12,5mg)
kutija
250
481.
ramipril + hidrohlorotiazid
Ampril HL, Krka
Tritace comp LS, Aventis
Intercontinental
tablete
28 po (2,5mg +12,5mg)
kutija
600
482.
ramipril + hidrohlorotiazid
Tritace comp, Aventis Intercontinental
tablete
28 po (5mg +25mg)
kutija
4.000
483.
ramipril + hidrohlorotiazid
Vivace plus, Zdravlje
tablete
28 po (2,5+12,5)mg
kutija
25
484.
ramipril + hidrohlorotiazid
Vivace plus, Zdravlje
tablete
28 po (5mg +25mg)
kutija
50
Страна 27 од 59
485.
rilmenidin
Tenaxum, Les Laboratories Servier
tablete
30 po 1 mg
kutija
50
486.
risperidon
Risperidon, Hemofarm
film tablete
20 po 2mg
kutija
50
487.
risperidon
Rispolept, Janssen-Cilag
film tablete
20 po 3 mg
kutija
200
488.
risperidon
Rispolept, Janssen-Cilag
film tablete
20 po 1 mg
kutija
100
489.
risperidon
Rispolept, Janssen-Cilag
film tablete
20 po 2 mg
kutija
350
490.
risperidon
Rissar, Alkaloid DOO Beograd
film tablete
20 po 1 mg
kutija
200
491.
risperidon
Rissar, Alkaloid DOO Beograd
film tablete
20 po 2 mg
kutija
300
492.
risperidon
film tablete
20 po 3 mg
kutija
100
493.
ropinirol
tablete
28 po 4 mg
kutija
15
494.
ropinirol
tablete
28 po 2 mg
kutija
12
495.
ropinirol
Rissar, Alkaloid DOO Beograd
Requip Modutab, Smithkline Beecham
Pharm.
Requip Modutab, Smithkline Beecham
Pharm.
Requip Modutab, Smithkline Beecham
Pharm.
tablete
28 po 8 mg
kutija
12
496.
rosuvastatin kalcijum
Rosuhol, PharmaSwiss
film tablete
30 po 20 mg
kutija
10
497.
rosuvastatin kalcijum
Rosuhol, PharmaSwiss
film tablete
30 po 10 mg
kutija
10
498.
rosuvastatin kalcijum
Roxera, Slaviamed
film tablete
28 po 20 mg
kutija
200
499.
rosuvastatin kalcijum
Roxera, Slaviamed
film tablete
28 po 5 mg
kutija
200
500.
rosuvastatin kalcijum
Roxera, Slaviamed
film tablete
28 po 10 mg
kutija
300
501.
salbutamol
Spalmotil, Galenika
tablete
60 po 2 mg
kutija
50
502.
salbutamol
Ventolin, GlaxoSmithKline
sprej
1 po 200 doza (0.1 mg / 1 doza)
kutija
300
503.
sertralin
Asentra, Slaviamed
tablete
28 po 50 mg
kutija
100
504.
sertralin
Sidata, Hemofarm
film tablete
28 po 50mg
kutija
50
505.
sertralin
Sidata, Hemofarm
film tablete
28 po 100 mg
kutija
50
506.
sertralin
Zoloft, Haupt pharma
film tablete
28 po 100 mg
kutija
150
507.
sertralin
Zoloft, Haupt pharma
film tablete
28 po 50 mg
kutija
1.000
Страна 28 од 59
508.
simvastatin
Cholipam, Hemofarm
tablete
20 po 10 mg
kutija
400
509.
simvastatin
Cholipam, Hemofarm
tablete
20 po 20 mg
kutija
400
510.
simvastatin
Hollesta, Alkaloid doo Beograd
film tablete
30 po 40 mg
kutija
5
511.
simvastatin
Hollesta, Alkaloid doo Beograd
film tablete
30 po 20 mg
kutija
100
512.
simvastatin
Hollesta, Alkaloid doo Beograd
film tablete
30 po 10 mg
kutija
100
513.
simvastatin
Simvastatin, PharmaS
film tablete
28 po 20 mg
kutija
50
514.
simvastatin
Vasilip, Slaviamed
film tablete
28 po 20 mg
kutija
200
515.
simvastatin
Vasilip, Slaviamed
film tablete
28 po 10 mg
kutija
250
516.
simvastatin
Zocor, Merck Sharp Dohme
film tablete
28 po 40 mg
kutija
30
517.
simvastatin
Zocor, Merck Sharp Dohme
film tablete
28 po 10 mg
kutija
300
518.
simvastatin
Zocor, Merck Sharp Dohme
film tablete
28 po 20 mg
kutija
200
519.
sotalol hlorid
Darob mite, Abbott
tablete
50 po 80 mg
kutija
150
520.
spironolakton
Spironolakton, Galenika
tablete
30 po 100 mg
kutija
500
521.
spironolakton
Spironolakton, Galenika
tablete
40 po 25 mg
kutija
1.000
522.
sulfadiazin srebro
Sanaderm, Zdravlje
krem
1 po 50 g 1%
kutija
60
523.
sulfametoksazol + trimetoprim
Bactrim, Galenika
tablete
20 po 480 mg(400 + 80 mg)
kutija
500
524.
sulfasalazin
Salazopyrin EN, Kemwell
tablete
100 po 500 mg
kutija
100
525.
sumatriptan
Imigran, GlaxoSmithKline
film tablete
2 po 50 mg
kutija
30
526.
tamoksifen
Nolvadex, AstraZeneca
film tablete
30 po 10 mg
kutija
900
527.
tamoksifen
Tamoxifen, Alvogen DOO
tablete
30 po 20 mg
kutija
50
528.
tamoksifen
Tamoxifen, Alvogen DOO
tablete
30 po 10 mg
kutija
50
529.
tamsulosin
Betamsal, Hemofarm
kapsule
30 po 0,4mg
kutija
500
530.
tamsulosin
Tamsol, PharmaSwiss
kapsule
30 po 0.4 mg
kutija
1.600
531.
telmisartan
Micardis, Boehringer Ingelheim
tablete
28 po 40 mg
kutija
200
532.
telmisartan
Micardis, Boehringer Ingelheim
tablete
28 po 80 mg
kutija
300
Страна 29 од 59
533.
telmisartan + hidrohlorotiazid
Micardis plus, Boehringer Ingelheim
tablete
28 po (80mg+12,5mg)
kutija
300
534.
teofilin
Durofilin, Zdravlje
kapsule
40 po 125 mg
kutija
150
535.
teofilin
Durofilin, Zdravlje
kapsule
40 po 250 mg
kutija
300
536.
tetrazepam
Tetrazepam - MIP, Chephasaar
tablete
20 po 50 mg
kutija
300
537.
tiamazol
Thyrozol, Merck
film tablete
20 po 10mg
kutija
40
538.
tiamazol
Thyrozol, Merck
film tablete
20 po 5mg
kutija
50
539.
tiamazol
Thyrozol, Merck
film tablete
20 po 20mg
kutija
80
540.
tiamazol
Tiastat, Bosnalijek
tablete
20 po 20 mg
kutija
150
541.
tianeptin natrijum
Coaxil, Servier
film tablete
30 po 12.5 mg
kutija
15
542.
tibolon
Livial, Organon
tablete
28 po 2.5 mg
kutija
12
543.
tiklopidin hlorid
Ticlodix, Hemofarm
30 po 250 mg
kutija
80
544.
timolol
Glaumol, Galenika
1 po 5 ml 0.5%
kutija
1.300
545.
timolol
Unitimolol, Unimed Pharma
1 po 10 ml 0.5%
kutija
300
546.
timolol maleat+bimatoprost
Ganfort. Allergan
film tablete
rastvor za
spoljašnju
primenu
rastvor za
spoljašnju
primenu
rastvor za
spoljašnju
primenu
1 po 3 ml
kutija
25
547.
tiotropium
Spiriva, Boehringer Ingelheim
kapsule
30 po 18 mcg
kutija
300
548.
tizanidin
Sirdalud, Novartis
tablete
30 po 4 mg
kutija
200
549.
tolperison
Mydocalm, Gedeon Richter
film tablete
30 po 150 mg
kutija
130
550.
tolterodin tartarat
Detrusitol, Pfizer
film tablete
28 po 2 mg
kutija
12
551.
topiramat
Topamax, Janssen-Cilag
tablete
28 po 50 mg
kutija
70
552.
topiramat
Topamax, Janssen-Cilag
tablete
28 po 100 mg
kutija
100
553.
tramadol hlorid
Trodon, Hemofarm
kapsule
20 po 50 mg
kutija
150
Страна 30 од 59
554.
travoprost
Travatan, Alcon Couvreur
kapi za oči
1 po 2.5 ml
kutija
60
555.
trazodon hlorid
Trittico, CSC
retard tablete
20 po 150 mg
kutija
300
556.
trimetazidin hlorid
Preductal MR, Servier
tablete
60 po 35 mg
kutija
500
557.
trimetazidin hlorid
Trimetacor, Alvogen
tablete
60 po 35 mg
kutija
100
558.
urzodeoksiholna kiselina
Ursofalk, Dr Falk Pharma
kapsule
50 po 250 mg
kutija
10
559.
urzodeoksiholna kiselina
Ursofalk, Dr Falk Pharma
kapsule
100 po 250 mg
kutija
70
560.
urzodeoksiholna kiselina
Ursosan, ProMed CS
kapsule
50 po 250 mg
kutija
30
561.
urzodeoksiholna kiselina
Ursosan, ProMed CS
kapsule
100 po 250 mg
kutija
30
562.
valsartan
Valsacor, Krka
film tablete
28 po 160 mg
kutija
300
563.
valsartan
Valsacor, Krka
film tablete
28 po 80 mg
kutija
300
564.
valsartan
Valsartan Sandoz, Novartis
film tablete
28 po 160 mg
kutija
5
565.
valsartan
Valsartan Sandoz, Novartis
film tablete
28 po 80 mg
kutija
5
566.
valsartan + hidrohlorotiazid
Valsacombi, Krka
film tablete
28 po (160mg +25mg)
kutija
400
567.
valsartan + hidrohlorotiazid
Valsacombi, Krka
film tablete
28 po (160mg +12,5mg)
kutija
200
568.
valsartan + hidrohlorotiazid
Valsacombi, Krka
film tablete
28 po (80mg +12,5mg)
kutija
400
569.
varfarin natrijum
Farin, Galenika
tablete
30 po 5 mg
kutija
1.000
570.
venlafaksin
Alventa, Slaviamed
kapsule
28 po 150mg
kutija
10
571.
venlafaksin
Alventa, Slaviamed
kapsule
28 po 75mg
kutija
150
572.
venlafaksin
Velahibin, Zdravlje a.d.
film tablete
28 po 75 mg
kutija
50
573.
venlafaksin
Venlax, Galenika
kapsule
30 po 75 mg
kutija
10
574.
verapamil hlorid
Verapamil, Alkaloid DOO
dražeje
30 po 40 mg
kutija
100
575.
verapamil hlorid
Verapamil, Alkaloid DOO
dražeje
30 po 80 mg
kutija
50
576.
verapamil hlorid
Verapamil, Hemofarm
film tablete
30 po 40 mg
kutija
500
577.
verapamil hlorid
Verapamil, hemofarm
film tablete
50 po 80 mg
kutija
500
578.
zaleplon
Zan, Belupo
kapsule
14 po 10 mg
kutija
10
Страна 31 од 59
579.
zaleplon
Zan, Belupo
kapsule
14 po 5 mg
kutija
10
580.
zofenopril kalcijum
Zofecard, A.Menarini
film tablete
28 po 30 mg
kutija
500
581.
zolpidem tartarat
Belbien, Hemofarm
film tablete
20 po 10mg
kutija
50
582.
zolpidem tartarat
Sanval, Lek
film tablete
20 po 10 mg
kutija
300
583.
zolpidem tartarat
Sanval, Lek
film tablete
20 po 5 mg
kutija
300
584.
zolpidem tartarat
Stilnox, Sanofi
film tablete
20 po 10 mg
kutija
50
Страна 32 од 59
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.
И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ
УСЛОВА (ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ)
Број
документа
Назив документа
Датум
документа
Издат од
стране
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1.
2.
Да је понуђач регистрован код надлежног
органа, односно уписан у
одговарајући
регистар;
ДОКАЗ:Извод из регистра Агенције за
привредне регистре, односно извод из
регистра надлежног Привредног суда,
Да понуђач и његов законски заступник није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организационе криминалне групе, да није
осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре;
ДОКАЗ: Правна лица: 1) Извод из казнене
евиденције, односно уверење основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног
лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине,
кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре; 2) Извод из казнене
евиденције
Посебног
одељења
за
организовани криминал Вишег суда у
Београду, којим се потврђује да правно лице
није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из
казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се
потврђује да законски заступник понуђача
није осуђиван за кривична дела против
привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре и неко од
кривичних дела организованог криминала
(захтев се може поднети према месту рођења
или према месту пребивалишта законског
заступника). Уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих. Предузетници и
физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске
Страна 33 од 59
Број
страна у
прилогу
3.
4.
управе МУП-а, којим се потврђује да није
осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да није
осуђиван
за
кривична
дела
против
привреде,кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре (захтев се може
поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда;
Да понуђачу није изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у
време објављивања односно слања позива за
подношење понуда;
Доказ: Правна лица: Потврде привредног и
прекршајног суда да му није изречена мера
забране обављања делатности, или потврда
Агенције за привредне регистре да код тог
органа није регистровано, да му је као
привредном друштву изречена мера забране
обављања делатности, која је на снази у
време објаве позива за подношење понуда;
Предузетници: Потврда прекршајног суда да
му није изречена мера забране обављања
делатности, или потврда Агенције за
привредне регистре да код тог органа није
регистровано, да му је као привредном
субјекту изречена мера забране обављања
делатности, која је на снази у време објаве
позива за подношење понуда Физичка лица:
Потврда прекршајног суда да му није
изречена мера забране обављања одређених
послова.
Доказ мора бити издат након објављивања
позива за подношење понуда;
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и
друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији;
ДОКАЗ:Уверење Пореске управе
министарства финасија и привреде да је
измирио доспеле порезе и доприносе и
уверење надлежне управе локалне
самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или
потврду Агенције за приватизацију да се
понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца
пре отварања понуда
Страна 34 од 59
Да понуђач има важећу дозволу надлежног
органа за обављање делатности која је
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола
предвиђена посебним прописом
5. ДОКАЗ: Важеће дозволе за обављање
одговарајуће делатности, издате од стране
надлежног
органа
–
Министраство
здравља и решења Агенције за лекове и
медицинска средства за сваку партију
Понуђач који је уписан у регистар понуђача, за обавезне услове тачка 1. до 4., уписује
само број под којим је уписан у регистар понуђача
ДОДАТНИ УСЛОВИ
1)Услов: (Листа А и А1/РФЗО) понуђачи
морају да имају овлашћење од произвођача или
носиоца дозволе
лекова да учествују у поступку јавне набавке
ЗЗЗЗР „Железнице Србије“ бр.15-20/13;
Доказ: Овлашћење произвођача лекова
или
овлашћење носиоца дозволе
Напомена: У решењу АЛИМ-а мора бити
назначен редни број партије и подвучен
маркером назив добра на које се решење
односи
Услов: Да располаже неопходним пословнофинансијским капацитетом, тј. да је у
претходне три године имао укупне приходе од
продаје у износу од најмање 5.000.000,00
динара
ДОКАЗ: Извештај о бонитету за јавне набавке,
који издаје Агенција за привредне регистре
који се односи на 2010., 2011. и 2012. годину
2)Услов: Кадровски капацитет
Доказ:Изјава понуђача да има у радном односу
једног запослемог Дипл. фармацеута / лекара.
3)Услов:Технички капацитет
Доказ:Изјава понуђача да поседује једно доставно
возило.
НАПОМЕНА:
-Наведени Образац мора бити исправно попуњен,
потписан и оверен. Понуђач је дужан да
документа која прилаже као доказ поређа
редоследом као у табели. У случају да понуђач не
достави неки од тражених докумената, понуда ће
бити одбијена као неприхватљива.
Датум
М.П.
Понуђач
_____________________
Страна 35 од 59
ДОПУНСКЕ НАПОМЕНЕ:
1.
Докази о испуњености услова из члана 77. ЗЈН могу се достављати у
неовереним копијама.
2.
Понуђач уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења
понуде доказује испуњеност обавезних услова за тачке 1. до 4.
3.
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од
понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као
најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа.
4.
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
5.
Наручилац је навео у конкурсној документацији да понуђач није дужан да
доставља доказ који је јавно доступн на интернет страницами надлежног органа.
6.
Наручилац неће одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ
одређен овим законом или конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
7.
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим
се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се
доказ доставља у изворном електронском облику.
8.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране
надлежних органа те државе.
9.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење
понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по
прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи
одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
10.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним
бележником или другим надлежним органом те државе
Страна 36 од 59
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке
одређене ЗЈН, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном
документацијом. У супротном, понуда се одбија.
6.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ
САСТАВЉЕНА
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Прилози уз понуду се
достављају на српском језику.
6.4. ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ
1. Обрасци дати у конкурсној документацији (укључујући и изјаве), морају бити
исправно попуњени, потписани и оверени, у супротном понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
2. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су
саставни део конкурсне документације.
3. Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу техничке
карактеристике (спецификације).
4. Рокове понуђач треба прецизно да одреди, наводећи тачан број дана и моменат од
када рок почиње да тече. Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр:
одмах, по договору, сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди
рокове, понуда ће бити одбијена.
5. Уколико понуђач наступа са групом понуђача овлашћени представник групе
понуђача попуњава, потписује и оверава печатом следеће обрасце:
- образац понуде,
- образац за оцену испуњености услова из члана 75. ЗЈН и упутство како се доказује
испуњеност тих услова
- модел уговора,
- образац техничке карактеристике (спецификације),
- обрасац трошкова припреме понуде,
- обрасац изјаве о независној понуди,
- образац изјаве понуђача о поштовању обавеза које произлазе из важечих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине
- образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима.
- образаце изјава о непходном кадровском и техничком капацитету
- обрасце изјава средстава финанцијског обезбеђења.
Овлашћени представник Групе понуђача мора имати овлашћење за подношење понуде,
које је потписано и оверено од свих понуђача из Групе понуђача. Овлашћење се
доставља уз понуду. Сваки понуђач из групе понуђача попуњава, потписује и печатом
оверава образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди. Овлашћени
представник понуђача попуњава, потписује и печатом оверава, образац Подаци о
понуђачу.
6. Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач и подизвођач попуњавају,
потписују и печатом оверавају Образац Подаци о подизвођачу.
6.5. ОБАВЕШТЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ ДА ПОНУЂАЧ МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ
ПОНУДУ ЗА ЈЕДНУ ИЛИ ВИШЕ ПАРТИЈА
Предметна јавна набавка је обликована у 586 партија.
Понуђач може да конкурише било за поједине, било за све партије.Све партије су
наведене у Обрасцу 3 Техничке карактеристике (спецификације) који је саставни део
конкурсне документације. За сваку партију је потребно доставити овлашћење
произвођача лекова или носиоца дозволе.
Страна 37 од 59
6. 6. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА
Понуде са варијантама нису дозвољене.
6.7. ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ
1. Понуђач може да поднесе само једну понуду, са доказима о испуњености услова из
конкурсне документације.
2. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни, опозове своју
понуду, на начин који је одређен у конкурсној документацији.
3. Понуда се сматра потпуном и прихватљивом, ако понуђач поднесе све доказе о
испуњености услова из члана 75. и 76. на начин предвиђен чланом 77. ЗЈН наведене у
условима и упутству како се доказује испуњеност тих услова.
6. 8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач.
6.9. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА
1. Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично
поверити подизвођачу.Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе:
- проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не
може бити већи од 50% као и део предметне набавке који ће извршити преко
подизвођача,
- назив подизвођача, а у колико уговор између наручиоца и понуђача буде
закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
2. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без
обзира на број подизвођача.
3. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.
4. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1.
тачка 5) ЗЈН за део набавке који ће извршити преко подизвођача, на начин одређен
чланом 77. овог закона и конкурсном документацијом, а остале услове из члана 76. ЗЈН
испуњавају заједно.
5. Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим
ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.
6. У случају из тачке 5. наручилац је дужан да обавести организацију надлежну за
заштиту конкуренције.
7. Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања,
ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну
сагласност наручиоца.
6.10. ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1. Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА.
2. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
3. Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 1. тач. 1 до
4.ЗЈН, што доказује достављањем доказа из члана 77. ЗЈН и конкурсном
документацијом, а остале услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5
ЗЈН дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела
набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
Страна 38 од 59
4. Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и
према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке
о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
6.11. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Плаћање се врши одложено, вирманом, и не може бити краће од 30-ог дана, рачунато
од дана испостављања фактуре. Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и
рок плаћања од наведеног у конкурсној документациј ( нпр. авансно плаћање или
краћи рок од траженог), његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. одмах, по договору,
сукцесивно, од-до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
6.12. ЦЕНА
Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде и
Обрасцу техничке (спецификације). Понуђач треба да упише појединачну цену без
урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену у динарима без урачунатог ПДВ-а. ПДВ се
исказује одвојено.Понуђач такође уписује и укупну цену са урачунатим ПДВ-ом Све
цене морају бити исказане у динарима. Цене су фиксне и не могу се мењати за време
важења уговора. Изузетно, цене се могу мењати уколико дође до промене цене лека
утврђене Листом лекова РФЗО .
Цена подразумева испоруку лекова у магацин апотеке Завода у Београду, Новом Саду и
Лајковацу.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са
чланом 92.ЗЈН.
6.13. РОК УПОТРЕБЕ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА
Понуђена добра морају имати рок употребе минимално 12 месеци од дана извршене
испоруке.
6.14. РОК ИЗВРШЕЊА
Испорука уговорених добара се врши сукцесивно у складу са захтевима наручиоца и
датом понудом.
Пријем робе извршиће се од стране овлашћеног лица Наручиоца и Понуђача у Апотеци
Завода у Београду, Новом Саду и Лајковцу.
6.15. РОК ИСПОРУКЕ
Рок испоруке дужи не може бити дужи од 2 дана од дана захтева наручиоца за
испоруком. Уколико понуђач понуди дужи рок испоруке понуда ће бити одбијена као
неоговарајућа
6.16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају
да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
Страна 39 од 59
6.17. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија је дужан да наручиоцу приликом
достављања уговора достави и бланко потписану регистровану сопствену меницу и
менично овлашћење за добро извршење уговора, на износ од 10% укупне вредности
уговора.
У случају да понуђач не буде испуњавао своје уговорне обавезе, купац ће активирати
достављену меницу.
6.18. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
1. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
2. Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, затворену на начин да се приликом
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
3.Опште доказе за оцену испуњености услова доставити у засебној коверти.
4.Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више
заједничких понуда.
5. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и
запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.
6. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у
затвореној коверти на адресу: Завод за здравствену заштиту радника „Железнице
Србије“,Београд Савска бр. 23 са назнаком:
„Понуда за јавну набавку добра – набавка лекова листа А и А1/РФЗО, партија
_______________________ , ЈН бр. 15-20/13 - НЕ ОТВАРАТИ“
9. На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.
10. У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју
понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.
11. Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у
позиву за подношење понуде.
12. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се
неблаговременом, а наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.
6.19. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
1. Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде.
2. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
3. Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
6.20. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ
1. Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди
који су посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач
означио у понуди.
2. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у
документима који су означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже
ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица
понуђача.Уколико се као поверљив сматра само одређени податак у документу који се
доставља уз понуду, поверљив податак мора бити обележен црвеном бојом, поред њега
мора бити наведено „ПОВЕРЉИВО’’, а испод наведене ознаке, потпис овлашћеног
лица понуђача.
3. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени
начин. Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду
поверљивости података добијених у понуди.
Страна 40 од 59
4. Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање
понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде
до истека рока предвиђеног за отварање понуда.
5. Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у
предметној јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду
укључена у поступку јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом
отварања понуда као ни у даљем току поступка.
6.21. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА
1. Заинтересовано лице може, у писаном облику, на адресу Завод за здравствену
заштиту радника „Железнице Србије“, Савска бр. 23 11 000 Београд „Питања за
Комисију за јавну набавку добра- лекова листа А и А1/РФЗО, ЈН бр.15-20/13“ или
тражити додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,а
комисија ће на захтев одговорити одмах и истовремено ту информацију објавити на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
2. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
6.22. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
1. Комисија може, после отварања понуда, да у писменом облику захтева од понуђача
додатна објашњења која ће помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а
може и да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.
ЗЈН).
2. Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.
3. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена..
4. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову
понуду одбити као неприхватљиву.
6.23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ
1. Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа,
ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације.
2. Понуда ће бити одбијена ако је поднета супротно забрани из тачке 6.17. ст 4.
конкурсне документације.
6.24. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА
1. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три
године у поступку јавне набавке:
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН;
2) учинио повреду конкуренције;
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.
3. Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.
4. Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или
коначну одлуку другог надлежног органа, која се односи на поступак који је спровео
или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.
5. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач
добио негативну референцу.
Страна 41 од 59
6.25. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
Наручилац ће доделити уговор применом критеријума „економски најповољнија
понуда“. Оцењивање и рангирање понуда заснива се на следећим елементима
критеријума :
1. Цена
60,00 пондера
2. Услови плаћања (касса сконто)
40,00 пондера
УКУПНО ПОНДЕРА:
100,00 пондера
1. Цена
До 60,00 пондера
Код овог елемента критеријума упоређује се понуђена цена по партији из понуде, међу
појединачним поднешеним понудама.
Понуда са најнижом ценом добија максималан број пондера –60,00 пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
Ц = ( Ц мин. / Ц понуде ) х 60,00
Ц – број пондера за елеменат критеријума – цена;
Ц мин. - најнижа понуђена цена за партију
Ц понуде – понуђена цена за партију из понуде која се оцењује.
2. Услови плаћања (касса сконто)
1
До 40,00 пондера
Понуђени
касса сконто
30 дана
%
Понуђени
касса сконто
45 дана
%
Понуђени
касса сконто
60 дана
%
Понуђени
услови
плаћања
(касса сконто)
Пондери
за услове
плаћања
2
3
4
5 (2+3+4)
6
Partija 1
Partija 2
Partija 3
Partija 4
Код овог елемента критеријума упоређује се услови плаћања (касса сконто).
Понуда са најповољнијим условима плаћања добија максималан број пондера – 40,00
пондера.
Остале понуде се вреднују по следећој формули:
УП = ( УП понуде. / УП мах) х 40,00
УП – број пондера за елеменат критеријума – услови плаћања (касса сконто);
УП макс. – Најповољнији услови плаћања;
УП понуде –Понуђени услови плаћања из понуде која се оцењује.
Последњи рок плаћања 150 дана који се не бодује.
Израчунавање пондера вршиће се заокруживањем на две децимале.
Страна 42 од 59
6.26. ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА
Уколико, две или више понуда имају исти број пондера, предност ће се дати понуђачу
који понуди укупно већу кассас конто.
6.27. ПОШТОВАЊЕ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је у обавези да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и
заштити животне средине (Изјава – Образац 11).
6.28. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
6.29. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
1. Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице.
2. Захтев за заштиту права може се поднети у складу са ЗЈН и у роковима предвиђеним
овим законом.
3. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје се
наручиоцу.Примерак захтева подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.
4. Захтев се доставља непосредно, поштом, електронском поштом или факсом,
подносилац мора имати потврду пријема захтева од стране наручиоца, а уколико се
захтев доставља путем поште мора се послати препоручено са повратницом.
5. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је
примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење
понуда, без обзира на начин достављања.
6. После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.
7. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из тачке 5, а
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
8. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног
захтева.
9. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.
10. Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике Србије
(број рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97 50-016, сврха
уплате: Републичка административна такса ЈН1/13, прималац уплате: буџет Републике
Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара.
6.30. РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
1. Наручилац ће закључити уговор са понуђачем којем је додељен уговор у року од
осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
2. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,
Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.
Страна 43 од 59
6.31. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
1. Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној
оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.
2. Наручилац може може да обустави поступак јавне набавке из објективних и
доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба
наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске
године, односно у наредних шест месеци.
3. Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложити
и доставити понуђачима у року од три дана од дана доношења одлуке.
4. Наручилац је дужан у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави
поступка јавне набавке, објавити обавештење о обустави поступка јавне набавке, на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
5. НАРУЧИЛАЦ је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о
трошковима припремања понуде из члана 88. ст. 3. ЗЈН.
6.32. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ
1. Понуђач има право да одмах након поступка отварања понуда изврши увид у
приспеле понуде;
2. Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне
набавке и после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави
поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.
3. Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и
копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана
од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14.
ЗЈН.
6.33. ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ И ДОБРА
У случају да понуђач користи своје право утврђено чланом 86. Закона о јавним
набавкама, односно, уколико нуди добра домаћег порекла, мора да као саставни део
понуде поднесе Уверење о домаћем пореклу добра, које издаје надлежно министарство
Р. Србије.
Страна 44 од 59
Р. бр. јавне набавке: 15-20/13
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр._____________ од___________ за
партије од 1 до 584
Понуђач доставља понуде за партије: :(на линију уписати број партије за коју се
подноси понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
НАЗИВ ПОНУЂАЧА:
СЕДИШТЕ:
УЛИЦА И БРОЈ:
МАТИЧНИ БРОЈ:
ПИБ:
ОСОБА ЗА КОНТАКТ И
ТЕЛЕФОН:
Понуду дајемо (заокружити и попунити):
а) самостално
б) заједничка понуда
(навести називе понуђача
учесника у заједничкој понуди)
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
Назив понуђача___________________________________
ц) понуда са подизвођачем
Назив подизвођача____________________________________________
Проценат укупне вредност набавке поверен подизвођачу____________________
Део предметне набавке који ће извршити одизвођач___________________________
__________________________________________________________________________
Страна 45 од 59
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (7.1)
1
2
Редни број
партије
Укупан износ
понуде без
урачунатог ПДВ
(кол. x цена)
3
Износ
ПДВ
4
Укупан износ
понуде са
урачунатим ПДВ
5
Услови плаћања за 30
дана (касса сконто) %
6
7
8
9
Услови плаћања за 45
дана(касса сконто)
%
Услови
плаћања за
60
дана(касса
сконто)
%
Рок важења
понуде (мин. 30
дана дана од
дана отварања
понуда)
Рок испоруке
(у данима)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
М.П.
_________________________________
(ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА)
Напомена: При попуњавању табеле водити рачуна да унешени бројеви-износи буду на две децимале и да сва поља буду попуњена ( уколико је нула
написати нулу,а не неку од ознака- звездица, повлака или празно поље ) . Копирати у потребан број примерака.
Напомена: Понуђач је дужан да табелу, попуњену за партије за које конкурише достави као саставни део своје понуде у штампаном
облику, папирној форми. Наведену табелу понуђач је дужан да потпише и овери. Понуђачи су дужни да попуњену табелу достави на УСБ-у
на отварању понуда.
Страна 46 од 59
7.2. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
_______________________________________
Адреса понуђача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број понуђача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _____________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
Страна 47 од 59
7.3. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
Назив подизвођача:
_______________________________________
Адреса подизвођача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број подизвођача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број подизвођача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _____________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)
М.П.
Подизвођач
_______________________
( потпис одговорног лица)
Напомена:Образац „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који
понуду подносе са подизвођачем. У колико понуђач наступа са већим бројем
подизвођача овај образац копирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз
понуду.
Страна 48 од 59
7.4 ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У
ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
Назив понуђача:
_______________________________________
Адреса понуђача:
_______________________________________
Лице за контакт:
_______________________________________
е-маил:
_______________________________________
Телефон:
_______________________________________
Порески број понуђача (ПИБ):
_______________________________________
Матични број понуђача:
_______________________________________
Шифра делатности:
_______________________________________
Број рачуна:
_______________________________________
Лице одговорно за потписивање уговора: _______________________________________
Датум
М.П.
Понуђач
________________________
(потпис одговорног лица)
Напомена: Образац „Подаци о понуђачу који је учеснику заједничкој понуди“
попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је
потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Страна 49 од 59
8. МОДЕЛ УГОВОРА за све партије
Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, овери печатом и потпише,
чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и
оверава печатом овлашћени представник групе понуђача.
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви
подизвођачи.
МОДЕЛ УГОВОРА О КУПОПРОДАЈИ
Закључен у Београду, дана_________________.године између:
1. (ПОНУЂАЋА)
______________________________
ул.______________________
из_____________,
кога заступа директор ________________________- (у даљем тексту: Продавац)
Текући рачун број:
ПИБ:
Матични број:
1.1.___________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
1.2.___________________________________________________________________
(Остали понуђачи из групе понуђача)
и
2. (НАРУЧИОЦА) Завод за здравствену заштиту радника »Железнице Србије«,
Београд, Ул. Савска 23, матични број 07065191, ПИБ 100348642, текући рачун
бр. 840-636667-57 код Управе за трезор, кога заступа директор Прим. др Владо
Батножић (у даљем тексту: Купац)
ПРЕАМБУЛА
ЧЛАН 1.
Уговорне стране сагласно констатују:
1.1.Да је Купац према члану 36 став 1. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник
РС бр.124/12), а на основу позива за прикупљање понуда ради учествовања у поступку
јавне набавке добра – набавка лекова листа А и А1/РФЗО, по партијама спровео
отворени поступак јавне набавке (Ј.Н. бр 15-20/13).
1.2.Да је Продавац доставио за Партију:(на линију уписати број партије за коју се
подноси понуда с тим што се може навести група партија навођењем од – до)
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Понуду бр. ___________ од __________ године, која у потпуности одговара траженим
захтевима Купца и условима из конкурсне документације, која је саставни део овог
уговора као – Прилог број 1.
ПРЕДМЕТ УГОВОРА
Страна 50 од 59
Члан 2.
2.1.Продавац се обавезује да ће за потребе Купца извршити испоруку добара из тачке
1.2 овог уговора, у свему према захтевима из обрасца понуде где су прецизирани
предмет и врста добра и према прихваћеној Понуди Продавца наконо спроведеног
отвореног
поступка
јавне
набавке
број
____________________од
_____________________________, а Купац се обавезује да ће извршити плаћање по
условима предвиђеним овим Уговором.
(Продавац
наступа
са
подизвођачем
__________________________________________,улица__________________________
из ______________________, који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:
_________________________________________ .)
ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
ЧЛАН 3.
3.1. Продавац се обавезује да ће добра из Члана 1. овог Уговора испоручитии по
појединачним ценама из понуде у Прилогу број 1 уговора. Цена подразумева
испоруку лекова у магацин апотеке Завода у Београду, Новом Саду и Лајковацу.
3.2.Укупна цена добара по партијама за које се закључује уговор утврђена је у Прилогу
бр. 1. овог уговора.
3.3. Уговорне цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.
Изузетно, цене утврђене у Прилогу бр. 1. се могу мењати уколико дође до промене
цене лека утврђене Листом лекова РФЗО, у складу са ценама лекова које утврди РФЗО.
3.4. Купац ће извршити плаћање вирманом у роковима утврђеним у Прилогу бр. 1.
3.5. Продавац одобрава Купцу касса сконто у складу са Прилогом бр. 1.
3.6. Купац ће испоручену робу плаћати у уговореним роковима. Плаћање се врши на
основу месечних фактура које ће се купцу достављати приликом сваке испоруке добра
у папирној и електронској форми.
3.7. Рок плаћања је у складу са посуђеним касса сконто.
3.8. Услови, цене, рокови плаћања и уговорене кассе сконто утврђене су у Прилогу бр.
1. који је саставни део уговора.
3.9.Продавац се обавезује да купцу достави књижна одобрења за уговорене кассе
сконто у року од 5 (пет) дана од дана плаћања рачуна од стране Купца.
Уговорене стране су сагласне да ће продавац кассе сконто за превремена плаћања
измиривати уплатом на текући рачун Купца и то у року од 10 дана од дана плаћања ,
или тако што ће се одбијати од наредних рачуна тј. умањењем плаћања. О начину
измиривања обрачунате кассе сконто Купац ће благовремено обавестити Продавца.
Уговорне стране су сагласне да књижна одобрења, која се приликом плаћања одбијајау
од рачуна, имају третман готовинске уплате.
КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТАТИВНИ ПРИЈЕМ
ЧЛАН 4.
4.1. Квалитет робе која је предмет овог уговора мора у потпуности да одговара:
- важећим домаћим или међународним стандардима за ту врсту робе,
- техничким карактеристикама робе која је дата у обрасцу спецификације добара са
техничким карактеристикама из конкурсне документације,
- уверењима о квалитету и атестима
Страна 51 од 59
4.2. Продавац даје Купцу пуну гаранцију за квалитет испоручених добара.Продавац
гарантује да ће сва испоручена добра у потпуности одговарати техничким
спецификацијама и техничким условима из конкурсне документације.
Продавац се обавезује да роба по квалитету одговара важећим стандардима и да буде
приликом испоруке снабдевена прописаном документацијом ( превод, сагласности и
остала неопходна документација), која доказује право пуштања тих производа у
промет на домаћем тржишту, у складу са важећим прописима.
4.3.Купац је овлашћен да врши контролу квалитета испоручене робе у било које време
и без претходне најаве на месту пријема, током или после испоруке, са правом да
узорке робе из било које испоруке достави независној специјализованој институцији
ради анализе.
У случају када независна специјализована институција утврди одступање од
уговореног квалитета робе, трошкови анализе падају на терет Продавца.
4.4.Кванитативни пријем робе врши се приликом пријема робе у присуству овлашћених
представника Продавца и Купца.Сви видљиви недостаци морају бити констатовани
приликом испоруке, Записником који ће потписати овлашћени присутни представници
уговорних страна. Евентуалне рекламације од стране Купца морају бити сачињене у
писаној форми и достављене Продавцу у року од 24 часа.
Ако се записнички утврди да роба коју је Продавац испоручио Купцу има недостатке и
скривене мане, Продавац мора исте отклонити у року од 3 дана од дана сачињавања
Записника о рекламацији.
РОК ИСПОРУКЕ
ЧЛАН 5.
5.1. Продавац је дужан да изврши испоруку робе у року од 2 дана од слања захтева
купца. Купац ће сукцесевно наручивати робу у складу са портребама својих апотека у
Београду, Новом Саду и Лајковцу.
РОК УПОТРЕБЕ
ЧЛАН 6.
6.1.Понуђена добра морају имати рок употребе минимално
извршене испоруке.
12. месеци од дана
ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
ЧЛАН 7.
7.1. Уколико за време трајања овог Уговора неки од испоручених лекова, који су се
приликом испоруке налазили на Листи лекова РФЗО, одлуком РФЗО не буду више на
Листи лекова, Купац може извршити повраћај тих лекова Продавцу.
7.2. Уз враћене лекове Купац ће Продавцу доставити Записник о повраћају лекова на
основу кога ће му Продавац издати књижно писмо-одобрење у року од 7 дана од дана
враћања лекова.
ДОЦЊА КУПЦА ЗБОГ ДОЦЊЕ РФЗО-А
ЧЛАН 8.
8.1. Уколико Купац дође у доцњу са испуњењем обавезе плаћања фактуре која је
достављена уз испоручену робу-лекове који се налазе на Листи лекова који се
прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (у даљем
тексту: Листа лекова) Продавац му неће зарачунавати камату, уколико је до доцње
дошло због тога што Републички завод за здравствено осигурање – филијала Београд,
није извршио плаћање Купцу у року од 150 дана од дана испостављања сваке
појединачне фактуре за издате лекове.
Страна 52 од 59
СМАЊЕЊЕ ЦЕНА ИСПОРУЧЕНИХ ЛЕКОВА
ЧЛАН 9.
9.1. Уколико за време трајања овог Уговора, у складу са Одлуком о највишим ценама
лекова за хуману употребу или Одлуком произвођача или велетрговине, односно
Правилником о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног
здравственог осигурања, дође до смањења цене испоручених лекова, Купац ће
сачинити Записник о количинама лекова који нису продати и који се налазе на
залихама Купца.
9.2. Продавац се обавезује да Купцу, у року од 7 дана од дана добијања записника, за
разлику у цени изда књижно писмо-одобрење (затечене залихе лекова код Купца x
разлика у цени), у року од 7 дана од дана добијања записника
РОК УПОТРЕБЕ И ПРАВО НА ПОВРАЋАЈ ЛЕКОВА
ЧЛАН 10.
10.1. У случају да Продавац понуди да испоручи производе са роком употребе краћим
од дванаест месеци, понуда мора да садржи назив тих производа, цену и рок
употребе.
10.2. Купац може Продавцу извршити повраћај испоручене робе чији је рок употребе
краћи од шест месеци, месец дана пре истека рока производа, а Продавац се обавезује
да за враћену робу изда књижно писмо – одобрење у року од 7 дана од дана повраћаја
робе.
ГАРАНЦИЈА
ЧЛАН 11.
11.1. Као обезбеђење за испуњење уговорних обавеза, извршилац је дужан да
наручиоцу достави бланко потписану сопствену меницу са овлашћењем наручиоцу да
исту може испунити и предати на наплату, у износу од 10% од укупне вредности
уговора, у случају да извршилац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором. Извршилац доставља бланко меницу за сваку партију
посебно.
11.2. Рок важења бланко менице је минимум 12 месеци.
РАСКИД УГОВОРА
ЧЛАН 12.
12.1.Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац причини
штету Купцу због неблаговремено извршене испоруке из члана 5.1. Уговора, као и
штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.
12.2.У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 10 дана од истека
рока из члана 5.1. овог Уговора, Купац ће зарачунати казнене поене у висини од 5%
вредности робе која није испоручена а да до тога није дошло кривицом купца нити
услед дејства више силе. Продавац је обавезан да на месечном ниво плати купцу на
име уговорнр казне 5 % вредности робе коју у току једног месеца није испоручио
купцу. У колико не плати по позиву купца износ уговорених казни купац ће наплатити
уговорене казне по истеку уговора а у року важења бланко менице.
12.3.У случају да и поред угуворених казнених поена понашање продавца буде такво да
угрожава континуирано снадбевање купца добрима за који је закључен уговор купац
задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције у износу од 5% од
нереализоване вредности утврђене уговором.
Страна 53 од 59
РЕФЕРЕНТ ЗА ПРИМАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИСПОРУКУ ЛЕКОВА ОД СТРАНЕ
КУПЦА
Члан 13.
Продавац је дужан да именује референта који ће примати захтеве купца у погледу
наручивања сукцесивних количина лекова, као и пружати све потребне информације
Купцу у вези наручивања и реализацијом предмета уговора.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 14.
13.1.Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.
13.2.Овај Уговор се закључује до испуњења уговорених обавеза
13.3.Уговор се може раскинути писменим захтевом једне од уговорних страна уз
отказни рок од 10 дана од дана подношења писменог захтева.
13.4.Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми,
потписане од стране овлашћених представника обе уговорне стране.
13.5.Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих по 2 (два)
примерка за сваку уговорну страну.
13.6.За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о
облигационим односима.
ПРОДАВАЦ
КУПАЦ
ЗЗЗЗ радника „Железнице Србије“
Директор Завода
Прим. др Владо Батножић
Страна 54 од 59
9. ОБРАЗАЦ – ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“,
бр.124/12), а сходно члану 5. став 1. тачка 2, подтачка 10. Правилника о обавезним
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину
доказивања испуњености услова (”Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду
прилажем
СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
За јавну набавку 1/13 :
Трошкови прибављања средстава
обезбеђења
__________ динара без пдв
Укупни трошкови без ПДВ
__________ динара
ПДВ
__________ динара
Укупни трошкови са ПДВ
__________ динара
Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених
трошкова уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из
разлога који су на страни наручиоца , сходно члану 88. став 3. Закона о јавним
набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
Напомена:
 образац трошкова припреме понуде попуњавају понуђачи који су имали
наведене трошкове и који тражи да му их наручилац надокнади
 остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво
понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88.
став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12)
 уколико понуђач не попуни образац трошкова припреме
понуде,наручилац није дужан да му надокнади трошкове
М.П.
Понуђач:
(потпис одговорног лица)
Страна 55 од 59
10. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О НАЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам
понуду у поступку јавне набавке добара – лекова са листе А и А1 бр. 15-20/13 поднео
назависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
Датум
М.П.
Понуђач
_______________________
(потпис одговорног лица)
Страна 56 од 59
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У СКЛАДУ СА ЧЛ.75. ст.3. ЗЈН
ИЗЈАВА
Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам при
састављању своје понуде поступку јавне набавке добара – лекова са листе А и А1 бр.
15-20/13 поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине.
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
________________________
Страна 57 од 59
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ
ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ
НЕОПХОДНОГ ТЕХНИЧКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да поседујемо
(једно) 1 доставно возило.
Датум
М.П.
Понуђач
(потпис одговорног лица)
_________________________
Страна 58 од 59
13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ
КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
ИЗЈАВА
ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да има у радном
односу једног (1) запосленог Дипл. Фармацеута / лекара.
Датум
М.П.
Понуђач
( потпис одговорног лица)
__________________________
Страна 59 од 59
Download

конкурсна документација - завод за здравствену заштиту