ВАСПИТАЊЕ И НЕГА ДЕТЕТА РАНОГ УЗРАСТА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД Практични део 1. Упознавање организације и опреме установе за дечију заштиту 2. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при пријему 3. Припрема просторије, припрема материјала, посуда са стерилним шпатулама, при‐према тупфера, поступак са термометрима, бубрежњак, картон и др. 4. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при спровођењу стерилизације шпатула и другог материјала 5. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при спровођењу дезинфекције 6. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при спровођењу депедикулације 7. Преузимање мера у случају повреда 8. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача са оболелим дететом (примена фракција, рехидратација, давање антипиретика, обавештавање лекара, родитеља) 9. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при систематском прегледу 10. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при пријему детета након одсуствовања из колектива 11. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при васпитању и нези детета на појединим узрастима 12. На узрасту од 0 до 8 месеци 1) Стварање позитивне психолошке климе 2) Организација игре 3) Подстицање моторичких активности 4) Подстицање сензорно ‐ перцептивних активности 5) Подстицање музичко ‐ ритмичке, интелектуалне и језичке активности 6) Подстицање интелектуалне активности 7) Подстицање језичке активности 13. На узрасту од 8 до 12 месеци 1) Стварање позитивне психолошке климе 2) Организација игре 3) Подстицање моторичких активности 4) Подстицање сензорно ‐ перцептивне активности, музичке активности, музичко ‐ ритмичких активности и језичких активности 14. На узрасту од 12 до 18 месеци 1) Организација игре, 2) Подстицање и нега детета, 3) Подстицање игре, моторичких активности, социјално ‐ емоционални односи, 4) Подстицање сензорно ‐ перцептивних, музичко ‐ ритмичких и језичких акти‐вности 15. На узрасту од 18 до 24 месеца 1) Подстицање и нега детета 2) Подстицање социјално ‐ емоционалног развоја 3) Организација игре 4) Подстицање моторичких активности, сензорно ‐ перцептивних и музичко ‐ ритмичких, графичко ‐ ликовних активности,подстицање интелектуалне и језичке активности 16. На узрасту од 24 до 36 месеци 1) Организација неге детета 2) Организација социјално ‐ емоционалних односа 3) Организација игре 4) Организација моторичке активности, сензорно ‐ перцептивне, музичко ‐ ритмичке, графичко ‐ ликовне активности, интелектуалне и језичке активно‐сти 17. Практично извођење поступака причања деци ‐ читања, певања, свирања сестре ‐ васпитача деци одређеног узраста 18. Практични поступци психолошког умиривања детета , удаљавање непријатне дражи или удаљавања детета из непријатне ситуације, остваривање телесног контакта, скретање пажње на атрактивне нове дражи, љуљање, ципкање детета, нуђење прикладне играчке и алтернативне активности 19. Поступци медицинске сестре ‐ васпитача при формирању и развијању хигијенских, културних и радних навика по узрастима 20. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при формирању и развијањ хигијенских, културних и радних навика по узрастима 21. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при формирању културних навика 22. Понашање детета у одређеним ситуацијама ( у породици, групи вршњака, на улици, исл.) 23. Правилно коришћење прибора за јело 24. Чување играчака и сликовница 25. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при формирању радних навика кроз игру 26. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при формирању радних навика кроз свакодневне активности 27. Материјал за игру 28. Поступак медицинске сестре ‐ васпитача при одржавању хигијене играчака и других средстава за рад 29. Израда дидактичког материјала 30. Задаци медицинске сестре ‐ васпитача при куповини играчака 
Download

VASPITANJE I NEGA DECE RANOG UZRASTA IV razred