Испитна питања Здравствена нега деце раног узраста I Практични део испита : 1. Нега оједа код деце 2. Техника скидања темењаче код деце 3. Припрема инструмената за суву стерилизацију 4. Антропометријска мерења – мерење обима главе 5. Антропометријска мерења – мерење обима грудног коша Антропометријска мерења – мерење телесне масе 6. Антропометријска мерења – мерење телесне дужине 7. Техника повијања новорођенчета 8. Техника купања новорођенчета 9. Техника запирања новорођенчета 10. Техника храњења одојчета 11. Техника скидања темењаче код одојчета 12. Техника неге чула вида код одојчета 13. Техника неге чула слуха код одојчета 14. Техника неге Soor‐a код одојчета 15. Техника неге чула мириса код деце Теоријски део испита: 1. Особености психичког, физичког и социјалног развоја деце 2. Антропометријска мерења – мерење телесне масе 3. Пријем и отпуст болесника 4. Поступак депедикулације код деце 5. Хигијена прибора за храњење новорођенчета 6. Декубитус 7. Мере хигијенско – техничке заштите на раду 8. Савремене методе стерилизације 9. Радна места медицинске сестре – васпитача 10. Карантин 11. Болесничка постеља – врсте и делови 12. Купање новорођенчета 13. Нега оједа 14. Дезинсекција 15. Санитарна и административна обрада болесног детета при пријему 16. Дефиниција здравља 17. Фактори који делују на здравље 18. Узимање брисева 19. Одржавање личне хигијене новорођенчета 20. Техника храњења одојчади 21. Скидање темењаче 22. Стерилизација – дефиниција и врсте стерилизације 23. Одржавање личне хигијене болесног детета 24. Врсте здравствене заштите 25. Отпуст болесника из болнице 26. Елементарне ( дневне ) потрбе једне особе 27. Дезинфекција 28. Контрола стерилизације 29. Мерење телесне масе новорођенчета 30. Пријем и отпуст детета 31. Примарна здравствена заштита 32. Сува стерилизација 33. Стерилизација у аутоклаву 34. Лик медицинске сестре – васпитача 35. Секундарна здравствена заштита 36. Нега чула код новорођенчета 37. Начела етике здравствених радника 38. Болесничка соба 
Download

Zdravstvena nega dece ranog uzrasta I.pdf