Република Србија
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
К О Н К У Р С
ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
К О Н К У Р С
ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У УСТАНОВУ
СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ
„БЕОГРАД“ СА ПОСЛОВНИМ ЈЕДИНИЦАМА:
1. „РАДОЈКА ЛАКИЋ” НА АВАЛИ
2. „РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
Београд, мај 2014. Године
На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13), члана 8. став 1. Правилника о смештају и
исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, бр. 36/10 и 55/12) и Решења број:
611-00-459/2014-05 од 05. маја 2014. године,
Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује
КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ УЧЕНИКА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
1.УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ
Право на смештај и исхрану у установи за смештај и исхрану ученика у
Републици Србији (у даљем тексту: установа), имају ученици средњих школа чији је
оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који
су први пут уписани у одређени разред у текућој школској години, чије се школовање
финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство Републике Србије и чије
пребивалиште није у седишту школе коју похађају.
Право на смештај и исхрану у установи могу да остваре и ученици који имају
држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се
односи на држављанство Републике Србије.
Ученици из осетљивих друштвених група остварују право на смештај и
исхрану под условима из става 1. ове тачке, и применом блажих критеријума.
Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом
оригиналном документацијом, односно овереним фотокопијама.
Ред.
бр.
1.
а)
б)
в)
2. БРОЈ РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА
Назив установе
Дом ученика средњих школа - Београд,
Хајдук Станка бр. 2, тел. 011/2423-248
Интернет адреса: www.dombeograd.rs
РЈ "Петар Драпшин" – Београд,
ул. Краља Петра бр. 83, тел. 011/2627-333
e-mail: [email protected]
РЈ "Змај" – Земун,
ул. Александра Дубчека бр.1,тел. 011/2193-608, 3167-022
e-mail: [email protected]
РЈ "Стеван Чоловић",
ул. Хумска, бр.8,Београд, тел. 011/2647-660
e-mail: [email protected]
Смештајни
капацитет
963
+ 180за дефицитарна
занимања
171+25 за дефицитарна
занимања
175+25 за дефицитарна
занимања
104
г)
д)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
РЈ "Алекса Дејовић",
ул.Хајдук Станка бр. 2,Београд, тел. 011/2404-234
e-mail: [email protected]
РЈ "Карађорђе",
ул.Радоја Домановића бр. 27,Београд
тел. 011/2411-961, 2411-865
e-mail:[email protected]
Дом ученика средње железничке школе Београд,
ул. Здравка Челара бр. 14, тел. 011/2072-600
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.domucenika.com
Дом ученика средње ПТТ школе- Београд,
ул. Здравка Челара бр. 16, тел. 011/3290-402, 011/3291-035
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.dom-ucenika.com
Пољопривредна школа са домом ученика ПК “Београд”
Београд, Падинска Скела, ул. Панчевачки пут бр. 39,
тел. Дома 011/8871-858, факс: 011/8872-391
тел.школе 011/2712-715, факс: 011/2711-834
e-mail: [email protected]
Дом ученика средњих школа "Јелица Миловановић"Београд,
ул. Крунска бр. 8, тел. 011/3304-802, 3304-805, 3303-806
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.jelicamilovanovic.edu.rs
Дом ученика средњих школа - Ниш,
ул. Косовке девојке бр. 6, 18000 Ниш, тел. 018/4212-051,
тел/факс: 018/4575-833
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.domucenikasrednjihskolanis.rs
Дом ученика средњих школа "Младост" - Алексинац,
ул. Буцекова бр.2, 18220 Алексинац, тел.018/804-736, 808-600
e-mail: [email protected]
Дом ученика средњих школа - Прокупље,
ул. Вука Караџића бр. 10, 18400 Прокупље,
тел.дир.: 027/330-154, тел./факс: 027/334-066
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.domucenikapk.edu.rs
188+100 за
дефицитарна
занимања
325+30 за дефицитарна
занимања
(по завршетку
реконструкције)
608
300
100
+ 25
за дефицитарна
занимања
465
309
+ 32 ученика са
сметњама у развоју
100
140 + 5
(по завршетку
адаптације)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Пољопривредна школа са домом ученика”Ваљево” - Ваљево
Ул. Владике Николаја бр. 54, тел. 014/240-881, 014/221-557
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.poljoprivrednaskola.edu.rs
Дом ученика средње млекарске школе
"Др Обрен Пејић" – Пирот,
ул. Николе Пашића бр. 173, тел. школе 010/311-258
тел. Дома 010/322-300, тел.директора 010/313-719
e-mail Дома: [email protected]
e-mail школе: [email protected]
Гимназија “Вук Караџић” са домом - Бабушница,
ул. 7.јула бб, тел. 010/385-026
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.gimbab.edu.rs
Специјална школа са домом ученика „Бубањ“ – Ниш,
ул. Бубањских хероја бр. 3, тел. 018/263-154,
тел.факс 018/263-801
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.skolabubanj.edu.rs
Дом ученика средњих школа - Лесковац,
ул. Кајмакчаланска бр. 24, тел./факс: 016/242-172
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.domucenikale.rs
Дом ученика средњих школа - Врање,
ул. Моше Пијаде бр.41 17500 Врање,
тел. 017/422-035,017/416-225факс 017/411-692
e-mail: [email protected]
Интернет адреса:www.domucenikavr.co.rs
Техничка школа са домом ученика "Милентије Поповић" ЦрнаТрава, Милентија Поповића бб,
тел. дир. 016/811-114, тел.рачунов.016/811-621
e-mail: [email protected]
Дом ученика средњих школа - Сурдулица
- Бело Поље, тел. 017/812-012, 017/815-255
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.domsurdulica.org
Дом ученика средњих школа - Босилеград
ул. Иве Лоле Рибара бб, тел. 017/878-493
e-mail: [email protected]
104
80
+10 студената
34
25
130
+ 120студената
+ 30(по завршетку
реконструкције)
175
+ 120 студената
76
100
52
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Угоститељско-туристичка школа са Домом ученика Врњачка Бања, ул. Омладинске стазе бр.6
тел. школе 036/611-379, Дом ученика 036/611-632
e-mail: [email protected], [email protected]
Дом ученика средњих школа - Краљево,
ул. Карађорђева бр. 262,
тел./факс: 036/352-663, 036/352-964
e-mail: [email protected]
Студентски дом, ул. Доситејева 19, тел. 036/383-360
Дом ученика средњих школа
"Пане Ђукић-Лимар" - Крушевац,
ул. Ћирила и Методија бр.11,
тел. 037/411-700, 037/411-770
e-mail: [email protected]
[email protected]
Интернет адреса: www.internat-krusevac.org.rs
Дом за децу "Јефимија" - Крушевац
ул. Веселина Николића бр. 51 тел. 037/421-027
e-mail: [email protected]
Дом ученика средњих школа - Трстеник,
ул. Дамјана Максића бр. 2, тел. 037/711-865
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: domucenikatrstenik.edu.rs
Дом ученика средњих школа - Чачак,
ул. Учитељска бр. 8,
тел.032/341-695, 032/348-180, 032/ 222-326
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.domucenika-cacak.rs
Школа за музичке таленте (са домом ученика) – Ћуприја,
ул. Милице Ценић бб, тел./факс 035/8472-344, 035/8473-122
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.talenti.edu.rs
Дом ученика средњих школа ”Срећно” – Ћуприја
Ул. Кнеза Милоша бб, 35230 Ћуприја,
тел./факс 035/8871-950
e-mail: [email protected]
85
+ 28студената
300 + 20 за
дефицитарна занимања
+ 120 студената
115
+ 5ученика са сметњама
у развоју
55
50
+24 студента
120
96
99
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Дом ученика средњих школа - Крагујевац,
ул. Саве Ковачевића бр. 23, тел. дир. 034/303-400,
тел.секретара 034/303-401,тел.васпитача 034/303-404,
факс: 034/6335-262
e-mail: [email protected]
Дом ученика средњих школа “Јагодина” - Јагодина,
ул. Бранка Радичевића бр. 1,
тел. 035/221-323, 035/223-488
e-mail:[email protected]
Медицинска школа са домом ученика
"Сестре Нинковић" – Крагујевац,
ул. Радоја Домановића бр. 2,
тел. 034/370-201, 034/302-210, факс: 034/370-205
e-mail: [email protected]
Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика
“Свилајнац “– Свилајнац,
ул. Краља Петра Првог бр. 64, 35210 Свилајнац
тел. централа 035/323-594, дир.035/323-597, Дом 035/321-197,
факс: 035/312-177
e-mail: [email protected],[email protected]
www.poljvet-svil.edu.rs
Дом ученика Пољопривредно-ветеринарске школе Рековац,
ул. Краља Петра I бр. 15 тел. 035/8411-992, 035/8411-434
факс: 035/8411-134
e-mail: [email protected],
dom.ucenika@ pvskolarekovac.edu.rs
Школа са домом за ученике оштећеног слуха
и говора "11.мај" – Јагодина,
ул. Славке Ђурђевић бр. 8,35000 Јагодина,
тел./факс 035/223-204, 035/240-166
e-mail: [email protected]
Школа са домом за ученике оштећеног слуха
– Крагујевац,
ул. Старине Новака бр. 33, тел. 034/317-145
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.skolazagluve.edu.rs
344+107
(по завршетку
реконструкције)
243
+ 106студената
135
370+ 180
(по завршетку изградње
новог Дома)
105 + 50 студената
75
50
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Дом за децу и омладину "Петар Радовановић" - Ужице,
ул. Немањина бр. 52,
тел. централе: 031/511-366, 031/511-346, тел.дир.031/521-584,
факс 031/511-347
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.dompruzice.org.rs
Дом ученика средњих школа - Ужице,
ул. Ужичке републике бр.116, 31000 Ужице,
тел. 031/552-645, 031/554-199
e-mail: [email protected]
Дом ученика средњих школа - Ивањица,
ул. Милинка Кушића бр. 112, 32250 Ивањица
тел. 032/661-513, тел/факс: 032/660-350
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.domucenika.edu.rs
Дом ученика пољопривредне школе "Љубо Мићић"–Пожега,
ул.Болничка бр.2, 31210 Пожега
тел. 031/811-131, 031/3816-478
тел.Дома 031/3816-591
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.poljoprivrednapozega.edu.rs
Дом школе за слушно оштећену децу
"Миодраг Матић" – Ужице,
ул. Драгише Лапчевића бр. 1, тел. 031/563-692,
факс: 031/563-690
e-mail: [email protected]
Дом ученика средњих школа -Зајечар,
ул. Скопљанска бб, тел. 019/430-915тел.дир. 019/430-914
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.internatza.znanje.info
Дом ученика средњих школа -Књажевац,
ул. Капларова бр. 10, тел. 019/733-142, 019/730-106
тел.директора 019/730-105, факс 019/733-142
e-mail: [email protected]
265
152
68
160
60+10 ученика са
сметњама у развоју
270
100
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Дом ученика Пољопривредно-ветеринарске школе
"Рајко Боснић"- Буково - Неготин,
ул. Буковски пут бб, 19300 Неготин
тел./факс дир.: 019/542-055, управник 019/549-711,
секретаријат 019/548-755, рачуноводство 019/546-919
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.bukovo.edu.rs
Пољопривредна школа са домом ученика
“Соња Маринковић” Пожаревац
ул. Илије Бирчанина бр. 70, тел.централе 012/223-388
Дом- ул.Косте Стаменковића бб тел.управника 012/7516-416
e-mail: [email protected]
Дом за децу и омладину "Станко Пауновић" – Неготин,
ул. Бадњевска бр. 5, 19300 Неготин, тел.дир.: 019/541-800,
тел.васпитача: 019/541-933
e-mail: [email protected]
Средња пољопривредна школа са домом ученика - Шабац,
ул. Војводе Путника бр. 58,
тел. /факс: 015/349-885, тел: 015/344-583, 015/349-884
e-mail: [email protected], [email protected]
Дом ученика средњих школа "Бранково коло" – Нови Сад,
ул. Епископа Висарионa бр. 3,
тел. зборнице 021/528-263, тел.дир.: 021/528-073
тел.службе за смештај и исхрану: 021/425-441
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www. hostelns.com
Средњошколски дом – Нови Сад,
ул. Николајевска бр.1, тел./факс 021/523-636
e-mail: [email protected]
Интернет адреса:www.srednjoskolskidom.edu.rs
Школа за основно и средње образовање „Милан Петровић“ са
домом ученика Нови Сад,
Адреса: Браће Рибникар 32, Нови Сад
Телефон: 021/ 6611-216, 021/6621-253 факс: 021/6616-366
e-mail: [email protected],Интернет страница: www.smp.edu.rs
100
173
40
+ 10студената
70
423
200
50 за ученике са
сметњама у развоју под
посебним условима
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Дом ученика средњих школа
"Ангелина Којић-Гина" - Зрењанин,
ул. Цара Душана бр. 4,
тел. 023/561-467, 023/561-498
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.zrint.edu.rs
Дом ученика средњих школа – Сремска Митровица,
ул. Планинска бр. 1,тел.факс: 022/631-722
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.domucenika-sm.edu.rs
Дом ученика средњих школа - Суботица,
ул. Харамбашићева бр. 22, 24000 Суботица, тел. 024/555-510,
факс: 024/525-522
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.internatsu.edu.rs
Дом ученика средњих школа
"Никола Војводић" -Кикинда,
ул.Бранка Вујуна бр.13, тел. 0230/23-921
e-mail: [email protected]
Дом ученика средњих школа - Сомбор,
ул. Стапарски пут бр. 1/А,
тел. 025/433-660, факс: 025/433-670
e-mail: [email protected], [email protected]
Интернет адреса: www.domsombor.edu.rs
Дом ученика средњих школа - Вршац,
ул. Стевана Немање бр. 9,
тел. 013/838-011, тел/факс: 013/830-466
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.internat-vrsac.edu.rs
Дом ученика пољопривредне школе - Футог,
ул. Царице Милице бр. 2, 21410 Футог
тел. 021/895-096, 021/895-258, 893-044, тел.дир.: 021/895-096,
893-970, тел./факс рачунов.: 021/895-096
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.poljoskonadlanu.com
Основна и средња школа са домом ученика "Петро Кузмјак" Руски Крстур, ул. Русинска бр. 63,
тел. 025/705-030
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.petrokuzmjak.edu.rs
340
193
464
149
+ 37студената
254
160
+ 50студената
190
80
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
Техничка школа са домом ученика - Апатин,
ул. Пригревачка бр. 72, тел./факс: 025/772-731
e-mail: [email protected],
[email protected]
Школски центар за васпитање и образовање
слушно оштећених лица – Суботица,
ул. Зрињског и Франкопана бр. 2,
тел. 024/556-119, факс: 024/527-449
e-mail: [email protected]
Гимназија "Јан Колар" са домом ученика - Бачки Петровац,
ул. Фискултурна бр. 15, 21470 Бачки Петровац
тел.: 021/781-844
e-mail: [email protected]
Гимназија са домом ученика за талентоване ученике "Бољаи"
Сента, ул. Поштанска бр. 18, 24400 Сента
тел. 024/816-700, факс: 024/817-775
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.bolyai-zenta.edu.rs
Студентски центар “Приштина” - Косовска Митровица,
ул. Џона Кенедија бр. 6,
тел. 028/425-509, 028/425-508, факс: 028/425-511
e-mail: [email protected]
Дом ученика средње медицинске школе Косовска Митровица, ул. Дрварска 1,
тел. 028/498-395, 498-396
e-mail: [email protected]
Студентски центар “Бор” - Бор
ул. Краља Петра Првог бр. 14, 19210 Бор,
тел. 030/433-521, факс: 030/441-191
e-mail: [email protected]
Интернет адреса: www.studentskicentarbor.com
Дом ученика техничке школе “Никола Тесла” -Костолац
ул. Боже Димитријевића бб, 12208 Костолац,
тел./факс директор: 012/241-841, тел.Дома: 012/241-328
e-mail: [email protected]
e-mail:tskodirektor @hotmail.com
Интернет адреса:www.tehnickakostolac.edu.rs
100
100
80
150
64
104
54
58
63.
64.
Средња школа “Свети Трифун” – Александровац
ул. Крушевачка бр. 8-10,
тел./факс: 037/751-117
e-mail: [email protected]
Посавотамнавска средња школа – Владимирци
ул. Светог Саве бб
Дом ученика, ул. Милована Глишића бб
Тел. 015/513-245, факс: 015/514-506
e-mail:[email protected]
Интернет адреса:www.scvladimirc.org
Укупан капацитет домова ученика у РС
60
150
(по завршетку изградње)
10.554
+ 827 /по завршетку
реконструкција, изградњи и
опремања/
+ 97 /ученика са посебним
потребама/
+ 675 студената
Установе у оквиру својих смештајних капацитета – до 10% од расписаног
броја, наменски опредељују за смештај и исхрану ученика из осетљивих друштвених
група.
3.РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС
Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковим:
- за прву расподелу - од 07. до 15. јула 2014. године,
- за преостала слободна места - од 25. до 28. августа 2014. године,
- за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у
првој расподели - од 25. до 28. августа 2014. године
4.ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс,
подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа или оверене
фотокопије):
- јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним
разредима од V до VIIIи уверење о обављеном завршном испиту) и потврда о упису
усредњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње школе),
- сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике
који су уписани у II, IIIили IVразред средње школе),
- уверење о приходима по члану породице од 01.01.-31.03. текуће године,
издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ
односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре
објављивања конкурса),
- диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се
налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у
претходно завршеном разреду,
- награде и похвале са учешћа у активностима у установи - дому ученика (за
ученике који су уписани у II, IIIили IVразред средње школе).
Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на
конкурс, неће се разматрати.
Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем
здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама
колективног смештаја (не старије од 15 дана).
5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Након истека рока за пријављивање на конкурс, сходно достављеној
документацији, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха
оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:
1) Успех остварен у претходном школовању
(1) општи успех од V до VIII разреда основне школе (за ученике I разреда
средње школе) - исказује се бројем бодова тако што се општи успех од V до VIII разреда
помножи са бројем 7;
(2) општи успех из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике
осталих разреда средње школе) - исказује се бројем бодова тако што се општи успех из
претходно завршеног разреда помножи са бројем 7и додају 3бода;
(3) резултати постигнути на такмичењима ученика VIII разреда основне
школе (за ученике I разреда средње школе), односно резултати постигнути на
такмичењима ученика из претходно завршеног разреда средње школе (за ученике осталих
разреда средње школе) – вреднују се тако што се кандидату који је освојио прво место на
међународном и републичком такмичењу, које се налази у календару такмичења ученика,
додаје 5 бодова, за освојено друго место 4бода, а за освојено треће место 3 бода;
(4) владања ученика у дому ученика у претходној школској години (за
ученике II, III иIV разреда средње школе) – похвале и награде педагошког већа дома
ученика, односно васпитно-дисциплинске мере.
Владања ученика у дому ученика у претходној школској години - вреднује
се тако што се кандидату који је за укупан рад и активности у дому ученика претходне
школске године награђен или похваљен, додају до 3 бода.
За изречену васпитно-дисциплинску меру у претходној школској години
кандидату се умањује укупан број бодова, и то за:
- укор пред искључење из дома ученика - 4 бода,
- искључења из дома ученика - 5 бодова.
2) Социјално-економски статус породице
Социјално-економски статус породице утврђује се на основу просека
укупних месечних прихода по члану породице ученика, за период јануар-март текуће
године.
Број бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице
ученика за период јануар-март текуће године износи:
- од 80 до 99% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 1 бод;
- од 60 до 79% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 2 бода;
- од 40 до 59% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 3 бода;
- од 20 до 39% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 4 бода;
- од 00 до 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 5 бодова.
Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији,
за период од 1. јануара до 31. марта текуће године, рачуна се према подацима
Републичког завода за статистику.
6. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
1) Рангирање
Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се
према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у
одговарајућу установу.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
2) Предност у рангирању
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари
исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат:
(1) без једног или без оба родитеља,
(2) који има већи број бодова по основу општег успеха у претходном
школовању,
(3) који је за свој рад и активности у дому ученика претходне школске
године награђен или похваљен одлуком педагошког већа.
3) Приговор на ранг листу
Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује установа,
односно комисија коју образује директор, и она је дужна да стави на увид
заинтересованом ученику, његовом родитељу или старатељу податке везане за
спровођење поступка по расписаном конкурсу за смештај ученика у установи, у складу са
законом.
У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у
којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај
утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.
Ако национални савет, и поред уредно достављеног захтева установе, у року
од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног
мишљења.
Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од
дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.
Установа, односно комисија дужна је да о свим приговоримаодлучи у року
од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује коначну
ранг листу кандидата за смештај.
Установа, односно комисија не објављује јавно, на ранг листи, следеће
личне податке о ученицима: јединствени матични број грађана ученика, адресу њиховог
становања, број телефона, као и нарочито осетљиве податке о ученицима.
4) Одлучивање
Одлуку о праву на смештај доноси директор установе, на основу коначне
ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о
приговорима иченика.
Одлука директора је коначна.
Установа објављује одлуку на својој огласној табли и на интернет адреси.
Ученик који је смештен у установу има право и на исхрану.
5) Смештај
На основу броја бодова на коначној ранг листи установа врши
распоређивање кандидата по објектима, односно собама.
Смештај ученика организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са
могућностима установе.
Ученик је дужан да приликом усељењау установу достави лекарско уверење
о здравственом стању, у складу са тачком 4. овог конкурса (уверење о општем
здравственом стању,са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама
колективног смештаја - не старије од 15 дана).
Ученику се обезбеђује смештај и исхрана у установи док траје редовна
настава.
Ученик, његов родитељ или старатељ учествују у финансирању дела
трошкова смештаја и исхране у установи.
О смештају и исхрани ученика у установи, закључује се уговор са
родитељем, односно старатељем ученика.
7. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА
Кандидати из осетљивих друштвених група, који према редоследу на
коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да у року из
тачке 3. овог конкурса (од 25. до 28. августа 2014. године,) поднесу захтев установи да се
посебно рангирају у оквиру наменски опредељених капацитета установе.
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказује припадност
осетљивој друштвеној групи, и то:
- из материјално угрожене породице- Решење Центра за социјални рад да су
примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,
- ученици без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за
социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
- из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за
преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених ученика,
- из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске
националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и
Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења
породица киднапованих и несталих лица;
- избеглице и расељена лица – важећа избегличка легитимација или
расељеничка легитимација,
- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани ученици – потврда
МУП-а;
- близанци (чији је брат/сестра близанац остварио право на смештај) извод из матичне књиге рођених,
- ученици који се школују за образовни профил за дефицитарно занимање –
у самом захтеву стављају напомену да се школују за дефицитарно занимања.
За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на
основу бодова из коначне редовне ранг листе.
Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално
заступљени / рангирани / у односу на број пријављених, и то до 10% наменски
опредељених капацитета установе.
8. ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ВАСПИТНИ РАД
Васпитни рад у установи остарује се на српском језику.
Код установа које васпитни рад остварују на језицима националних мањина
то је посебно назначено у тачки 2. конкурса, уз податке о установи.
НАПОМЕНА: За сва ближа обавештења у вези са спровођењем овог
конкурса, као и о правима и обавезама ученика ради смештаја у установи заинтересована
лица могу се обратити установама, на адресе и телефоне који су наведени у тачки 2. овог
конкурса.
На основу члана члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском
стандарду („Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13) и члана 20. став 1. Правилника о
смештају и исхрани ученика и студената („Службени гласник РС“, бр. 36/10 и 55/12) и
Решења број: 612-00-779/2014-05 од 05.05.2014.године,
Mинистарство просвете, науке и технолошког развоја расписује
КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
У УСТАНОВЕ ЗА СМЕШТАЈ И ИСХРАНУ СТУДЕНАТА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015.ГОДИНУ
1. УСЛОВИ ПРИЈЕМА
Право на смештај у у установи за смештај студената у Републици Србији (у
даљем тексту: установа), имају студенти високошколских установа чији је оснивач
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су
уписани први пут у текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена,
чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који имају држављанство
Републике Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој
студира.
Право на смештај у установи могу да остваре и студенти који имају
држављанство државе у региону, под условима из става 1. ове тачке, осим услова који се
односи на држављанство Републике Србије.
Студенти из осетљивих друштвених група остварују право на смештај под
условима из става 1. ове тачке, и применом блажих критеријума.
Право на смештај имају кандидати из ст. 1, 2. и 3. ове тачке конкурса који
испуњавају следеће услове:
1) студенти високошколских установа првог степена студија:
- основне академске студије,
- основне струковне студије,
2) студенти високошколских установа другог степена студија:
- дипломске академске студије – мастер,
- специјалистичке струковне студије,
- специјалистичке академске студије,
3) студенти високошколских установа трећег степена студија
- докторске студије;
4) студенти први пут уписани у одговарајућу годину основних студија првог
степена основних академских студија и основних струковних студија на високошколским
установама, у Републици Србији, у складу са Законом о високом образовању („Службени
гласник РС“, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење и 97/08 и 44/10) и студенти основних
студија који задржавају право да се финансирају из буџета у ограниченом трајању по
истеку редовног трајања студија према члану 30. Закона о измени и допуни Закона о
високом образовању /продужена година/;
5) студенти први пут уписани у II, III, IV, VиVI годину иапсолвенти који у
току трајања студија нису изгубили више од једне године (за студенте друге и треће
године), односно две године (за студенте четврте, пете и шесте, апсолвенте и студенте
продужене године), који ће завршити студије по започетом наставном плану и програму;
6)студенти први пут уписани на други степен студија (дипломске академске
студије - мастер, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије)
чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, под условом да нису у радном
односу;
7)студенти први пут уписани на трeћи степен студија (докторске студије)
чије се школовање финансира из буџета Републике Србије о чему одлучује Министарство,
под условом да нису у радном односу.
Испуњавање услова за пријем у установу кандидати доказују одговарајућом
оригиналном документацијомодносно овереним фотокопијама.
2. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Кандидат приликом пријављивања на конкурс, подноси следећу конкурсну
документацију:
- пријава на конкурс,
- уверење да је први пут уписана I година студија на терет буџета Републике Србије
и сведочанства о завршеном I, II и III односно IV разреду средње школе, оригинале
или оверене фотокопије – за студенте I године студија,
- потврда са високошколске установе о току студирања која треба да садржи следеће
податке:
 просечну оцену у току студија, годину уписа основнихстудија, број
остварених ЕСПБ бодова, да се школовање финансира из буџета Републике
Србије и податак колико трају студије (код студената продужене године
основних студија обавезно нагласити статус продужене године) – за студенте
осталих година и студенте са продуженом годином;
 просечну оцену у току студија, годину уписа основнихстудија, број заосталих
испита, са назнаком о упису одговарајуће године, да се школовање финансира
из буџета Републике Србије и податак колико трају студије (код апсолвената
обавезно нагласити трајање апсолвентског стажа) – за студенте по старом
наставном плану и апсолвенте;
- уверење о завршеном претходном степену студија и година уписа I године другог
степена студија – за студенте I године другог степена студија,
- уверење о завршеном I и II степену студија и година уписа I године трећег степена
студија– за студенте I године трећег степена студија,
- уверење о приходима по члану породице за период од 1. јануара до 30. јуна текуће
године, надлежног општинског органа из места пребивалишта кандидата.
- За студенте другог и трећег степена студирања, за услов да нису у радном односу:
извод из евиденције незапослених лица Националне службе за запошљавање или
потврду надлежног органа, којом се потврђује да студент није у радном односу и
личну карту, односно потврду о пребивалишту.
Потребно је да кандидат, ради провере података, личну карту и индекс покаже на
увид службенику који прима конкурсну документацију.
Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на
конкурс, неће се разматрати.
Студент приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем
здравственом стању (не старије од 30 дана).
Кандидатиза пријем у установе: СЦ Београд и СЦ Косовска Митровица - подносе пријаву
са потребном конкурсном документацијом студентској служби високошколске
установе на којој студирају. Студент приликом усељења у установу доставља потврду
високошколске установе, потписану од стране одговорног лица, да се у текућој школској
години његово студирање финансира из буџета Републике Србије.
Кандидати за пријем у установе: СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ
Бор, СЦ Ужице, СЦ Суботица, СЦ Чачак - подносе пријаву са потребном конкурсном
документацијом служби смештаја наведене установе. Пријаву на конкурс студент
преузима у служби смештаја СЦ, а исту попуњава и оверава на високошколској установи
одговорно лице.
3. РОКОВИ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС И БРОЈ
РАСПОЛОЖИВИХ МЕСТА
1. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Београду:
- за студенте I године од 01. до 15. 09. 2014. године (пријаве са
потребном конкурсном документацијом подносе служби смештаја
у Студентском дому “Карабурма”, ул. Мије Ковачевића 7б) ;
- за студенте осталих година студија од 15.09. до 31. 10. 2014.
године;
- за студенте другог и трећег степена студија од 1.10. до 5. 11.
2014.године.
Број расположивих места: 9558+320 (за стране студенте)
2. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Нишу:
- за студенте I године од 1. до 15. 9. 2014. године;
- за студенте свих осталих година од 15. 09. до 31. 10. 2014.године.
Број расположивих места: 938
3. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Крагујевцу:
- за студенте I године од 1. до 15. 09. 2014.године;
- за студенте свих осталих година од 15. 9. до 31. 10. 2014. године.
Број расположивих места: 634
4. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Чачку:
- за студенте I године од 1. до 15. 09. 2014.године;
- за студенте свих осталих година од 15. 9. до 31. 10. 2014. године.
Број расположивих места: 203
+ 117 (по завршетку изградње)
5. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Бору:
- за студенте I године од 1. до 15. 09. 2014.године;
- за студенте свих осталих година од 15. 9. до 31. 10. 2014. године.
Број расположивих места: 278
6. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Ужицу:
- за студенте I године од 1. до 15. 09. 2014.године;
- за студенте свих осталих година од 15. 9. до 31. 10. 2014. године.
Број расположивих места: 112
7. Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Новом Саду:
- за студенте I године од 1. до 15. 09. 2014.године;
- за студенте свих осталих година од 15. 9. до 31.10.2014. године.
Број расположивих места у Новом Саду: 2663
+208 Студентски дом Зрењанин
+143 Студентски дом Сомбор
8.
-
Рок за пријаву на Конкурс у СЦ Суботици:
за студенте I године од 1. до 15. 09. 2014.године;
за студенте свих осталих година од 15. 9. до 31.10.2014. године.
за студенте другог степена студија од 1.10. до 5. 11. 2014.
Број расположивих места: 830
9. Рок за пријаву на Конкурс за студенте Универзитета у
Приштинисапривременим седиштем у Косовској Митровици:
- за студенте I године од 1. до 15. 09. 2014.године;
- за студенте свих осталих година од 15. 9. до 31. 10. 2014. године.
Број расположивих места: 1647
Косовска Митровица 1119
Звечан
36
Блаце
112
Лепосавић
380
Укупан капацитет установа студентског стандарда у РС: 17.214
+ 320(за стране студенте)
+ 117 (по завршетку изградње)
Установе у оквиру својих смештајних капацитета - до 10 % од расписаног
броја, наменски опредељују за смештај студената из осетљивих друштвених група.
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА
Након истека рока за пријављивање на конкурс, на основу достављене
документације, утврђује се редослед кандидата за пријем у установу на основу успеха
оствареног у претходном школовању и социјално-економског статуса породице, и то:
бодова:
1) Успех остварен у претходном школовању исказује се следећим бројем
(1) за студенте I године првог степена студија, број бодова према успеху
рачуна се по следећој формули:
–ББ = ПО x 8
(ББ = број бодова сведен на две децимале; ПО = укупна просечна оцена свих разреда
средње школе исказана оценом oд 2 до 5; 8 = корективни фактор);
(2) за студенте осталих година првог степена студија (односи се и на студенте у
статусу продужене године), број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
- ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = укупна просечна оценау току студија; 5
= корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодов,Ц – број година
студирања; 0,8 = корективни фактор);
(3)за студенте осталих година првог степена студија који, према прописима из
области високог образовања имају право да заврше студије према започетом
наставном плану и програму и условима и правилима студија (односи се и на
апсолвенте), број бодова према успеху рачуна се по следећој формули:
- ББ = ПО x 8 – БЗИ x 2
(ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = просечна оценау току студија; БЗИ =
број заосталих испита из свих година студија; 8 = корективни фактор);
(3-1) додатни број бодова за годину студија износи:
- за студенте IIгодине - 3 бода;
- за студенте IIIгодине - 6 бодова;
- за сваку наредну годину додају се по 2 бода, осим за апсолвенте који задржавају број
бодова завршне године,
(3-2)студентима који су губили годину током студија, за сваку изгубљену
годину, одузимају се по 2 бода.
(4) за студентеI године другог степена студија, број бодова према успеху
рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = просечна оценаиз завршеног првог
степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц – број
година студирања; 0,8 = корективни фактор);
(5) за студентеII године другог степена студија, број бодова према успеху
рачуна се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = просечна оцена са првог степена студија и
I године другог степена студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених
бодова;Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);
(6) за студентеI године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна се по
следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = просечна оценаиз првог и другог степена
студија; 5 = корективни фактор, ЕСПБ = број укупно остварених бодова, Ц – број година
студирања; 0,8 = корективни фактор);
(7) за студентеII и III године трећег степена студија, број бодова према успеху рачуна
се по следећој формули:
– ББ = ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8
(ББ = број бодова сведен на две децимале;ПО = просечна оцена са првог и другог степена
студија и претходних година трећег степена студија;ЕСПБ = број укупно остварених
бодова; 5 = корективни фактор, Ц – број година студирања; 0,8 = корективни фактор);
Корективни фактор за:
*студенте који су освојили 120 до 240 ЕСПБ бодова додати....................... +1 бод
*студенте који су освојили 240 ЕСПБ бодова и више додати..................... +2 бода
Напомена: У случајевима када број остварених ЕСПБ бодова, по години студирања,
прелази 60, за потребе рангирања, рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодов.
2) Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за
просек укупних месечних прихода, по члану породице студента, за период јануар-јун
текуће године, и то:
1) до 50% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 1 бод;
2) до 100% и преко просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у
Републици Србији - 0 бодова;
Студенти чије је пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Косово
и Метохија, а нису у могућности да прибаве уверење о приходу по члану породице,
приход по члану породице бодује се са 1 бодом.
Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији,
за период од 1. јануара до 30. јуна текуће године, рачуна се према подацима Републичког
завода за статистику.
5. ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА
1) Рангирање
Након истека рока за пријављивање на конкурс утврдиће се ранг листа
кандидата за пријем у установе.
Кандидати се рангирају према укупном броју бодова оствареним по свим
основама које се вреднују за пријем у установу.
Рангирање се врши на основу достављене документације.
Ранг листа за смештај у установу за студенте I године студија ради се
одвојено од ранг листе за студенте осталих година студија.
2) Предност у рангирању
Када већи број кандидата од броја предвиђеног за пријем у установу оствари
исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис има кандидат:
1) који је остварио већи број ЕСПБ бодова;
2) који има мањи број година студирања;
3) који има већу просечну оцену;
4) који има мањи приход по члану породице.
3) Приговор
Ранг листу кандидата за смештај (прелиминарна листа) утврђује служба
смештаја установе студентског стандарда или студентска служба високошколске установе
и она је дужна да стави на увидзаинтересованом студенту податке везане за спровођење
поступка по расписаном конкурсу за смештај студента у установи, у складу са законом.
У установама чије је седиште на територији јединице локалне самоуправе у
којој је језик националне мањине у службеној употреби, ранг листа кандидата за смештај
утврђује се по прибављеном мишљењу националног савета националне мањине.
Ако национални савет, и поред уредно достављеног захтева установе, у року
од пет дана не достави мишљење, ранг листа кандидата утврђује се без прибављеног
мишљења.
Сваки кандидат има право приговора на ранг листу у року од осам дана од
дана њеног објављивања на огласној табли, односно на интернет адреси установе.
Установа, односно служба смештаја установе студентског стандарда или
студентска служба високошколске установе дужна је да о свим приговорима одлучи у
року од осам дана од дана истека рока за истицање приговора, након чега објављује
коначну ранг листу кандидата за смештај.
Службе високошколских установа су обавезне да у року од најкасније 10
дана од дана истека рока за пријаву на Конкурс, доставе листе одговарајућој служби,
односно установи студентског стандарда (СЦ Београд и СЦ Косовска Митровица).
У установама студентског стандарда где пријем и обраду конкурсне документације врши
служба смештаја (СЦ Нови Сад, СЦ Ниш, СЦ Крагујевац, СЦ Бор, СЦ Ужице, СЦ
Суботица, СЦ Чачак) одлуком директора установе формира се комисија за расподелу
места. Нацрт ранг листе објављује се у року од 72 сати од дана закључења конкурса, а
коначна ранг листа у законском року.
Установа, односно комисија, не објављује јавно, на ранг листи, следеће личне податке о
студентима: јединствени матични број грађана студента, адресу њиховог становања, број
телефона, као и нарочито осетљиве податке о студентима.
4) Одлучивање
Јединствену одлуку о праву на смештај доноси директор установе на основу
коначне ранг листе, најкасније у року од три дана од дана истека рока за одлучивање о
приговорима студената.
Одлука директора је коначна.
Установа објављује одлукуна својој огласној табли и на интернет адреси.
6. СМЕШТАЈ
На основу броја бодова на коначној ранг листи установа, односно служба
смештаја установе, врши распоређивање кандидатапо објектима/собама.
Када конкурс спроводи високошколска установа, распоређивање кандидата
врши студентска служба високошколске установе на јавној расподели, у складу са
смештајним могућностима установе.
Смештај студената организује се одвојено према полу и узрасту, у складу са
могућностима установе.
Студент је дужан да приликом усељењау установу достави лекарско
уверење о општем здравственом стању у складу са тачком 2. овог конкурса (не старије од
30 дана).
Студенту се обезбеђује смештај у установи од 21. августа текуће до 5. јула
наредне школске године, а изузетно до 15. јула наредне школске године уз потврду
високошколске установе.
У периоду од 5, односно од 15. јула до 21. августа, студент може да настави
да користи смештај у установи по економској цени.
Студент учествују у финансирању дела трошкова смештаја установи.
7. ПРАВО НА ИСХРАНУ
Студент остварује право на исхрану од три, односно једног оброка дневно
под условима и на начин прописан Законом о ученичком и студентском стандарду и
Правилником о смештају и исхрани ученика и студената.
8. КАНДИДАТИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА
Кандидати из осетљивих друштвених група који према редоследу на
коначној ранг листи нису добили смештај у првој расподели, имају право да поднесу
захтев установи, односно одговарајућој служби да се посебно рангирају у оквиру
наменски опредељених капацитета установе.
Захтев се подноси у року од 8 дана од дана истицања коначне ранг листе.
Уз захтев кандидат подноси документацију којом доказују припадност
осетљивој друштвеној групи, и то:
- из материјално угрожене породице – решење Центра за социјални рад да су
примаоци сталне социјалне помоћи /оверена фотокопија/,
- студенти без родитељског старања - потврда да су на евиденцији Центра за
социјални рад или умрлице преминулих родитеља,
- из једнородитељских породица – извод из матичне књиге умрлих за
преминулог родитеља или извод из матичне књиге рођених студента,
- из ромске националне мањине – потврда Националног савета ромске
националне мањине, односно Канцеларије за инклузију Рома,
- лица са инвалидитетом, лица са хроничним болестима и реконвалесцентиодлука комисије коју формира установа у складу са Правилником о смештају и исхрани
ученика и студената и овим конкурсом,
- лица чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и
Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврда одговарајућег удружења
породица киднапованих и несталих лица,
- избеглице и расељена лица на територијиРепублике Србије – важећа
избегличка легитимација, расељеничка легитимација и копија личне карте,
- повратници по споразуму о реадмисији и депортовани студенти – потврда
МУП-а.
За сваку осетљиву друштвену групу формира се посебна ранг листа, на
основу бодова из коначне редовне ранг листе.
Изузетно од напред наведеног става, за студенте са инвалидитетом, студенте
са хроничним болестима и студенте реконвалесценте, посебна ранг листа се утврђује на
предлог комисије коју образује директор установе, а коју сачињавају један представник
студентског центра и три лекара из студентске поликлинике, односно друге релевантне
здравствене установе уколико у седишту студентског центра нема студентске
поликлинике.
Кандидати из осетљивих група биће пропорционално заступљени
/рангирани/ у односу на број пријављених кандидата и то до 10% наменски опредељених
капацитета установе.
ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА
БЕОГРАД
Студентски центар
Светозара Марковића бр.56
телефон: 011/ 2658-699; 011/3612-715
e-mail:[email protected]
internetadresa: www.sc.rs
НИШ
Студентски центар
Адреса: Великотрновска бр. 2
Телефон: 018/236-686; 018/226-487
e-mail:[email protected]
internetadresa: www.scnis.rs
КРАГУЈЕВАЦ
Студентски центар
Адреса: Радоја Домановића бр. 1
Телефон: 034/336-065; 034/335-431; факс: 034/370-036
e-mail:[email protected]
internetadresa: www.studentskicentar-kg.rs
ЧАЧАК
Студентски центар
Адреса: Свети Сава бр. 66
Телефон:032/222-302
e-mail: [email protected]
internetadresa: www.studentskicentarscacak.co.rs
БОР
Студентски центар
Адреса: Краља Петра Првог бр. 14
Телефон: 030/433-521; факс: 030/441-191
e-mail:[email protected]
internetadresa: www.studentskicentarbor.com
УЖИЦЕ
Студентски центар
Адреса: Иве Андрића бр. 19
Телефон:031/553-235; 031/553-236
e-mail:[email protected]
internetadresa: www.scuzice.org
НОВИ САД
Студентски центар
Адреса: Симе Милошевића бр. 4
Телефон:021/450-300; 021/450-301; 021/6350-295
e-mail:[email protected]
internetadresa: www.studentskicentarns.co.rs
ЗРЕЊАНИН
Студентски дом “Михајло Предић-Др Миша “
Адреса: Јована Поповића бр. 2ц
Телефон:023/562-924
СОМБОР
Студентски дом “Др Зоран Ђинђић”
Адреса: Подгорички пут бб
Телефон:025/462-626
СУБОТИЦА
Студентски центар
Адреса: Сегедински путбр. 11
Телефон: 024/548-394; 024/546-637
e-mail:[email protected]
internetadresa: www.scsu.org.rs
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Студентски центар "Приштина"
Адреса: Џона Кенедија бр.6
Телефон: 028/425-508; 028/425-509
e-mail:[email protected]
На основу члана 12. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду
(„Службени гласник РС“, број 18/10 и 55/13), члана 7. став 1 Правилника о одмору и
опоравку студената („Службени гласник РС“, број 63/11 и 55/12) и Решења број: 612-00780/2014-05 од05.05.2014. године,
Mинистарство просвете, науке и технолошког развојарасписује
КОНКУРС
ЗА ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА У УСТАНОВУ СТУДЕНТСКО ОДМАРАЛИШТЕ
„БЕОГРАД“СА ЈЕДИНИЦАМА:
1. “РАДОЈКА ЛАКИЋ” НА АВАЛИ
2. “РАТКО МИТРОВИЋ” НА ЗЛАТИБОРУ
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ
I УСЛОВИ ЗА ПРИЈЕМ
Право на пријем у Установу студентско одмаралиште „Београд“, са
јединицама: “Радојка Лакић” на Авали и “Ратко Митровић” на Златибору (у даљем
текстру: Студентско одмаралиште), за школску 2014/2015. годину, ради одмора и
опоравка, имају студенти-кандидати који испуњавају следеће услове:
Право на одмор и опоравак у у студентском одмаралишту (у даљем тексту:
одмаралиште), сагласно Закону о ученичком и студентском стандарду (у даљем тексту:
Закон), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у
текућој школској години на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање
финансира из буџета Републике Србије и који имају држављанство Републике Србије.
Право на одмор и опоравак у одмаралишту, сагласно Закону, могу да
остваре и студенти који имају држављанство државе у региону, под условима из става 1.
овог члана, осим услова који се односи на држављанство Републике Србије.
Право на одмор и опоравак у одмаралишту, сагласно Закону, могу да
остваре и студенти страни држављани, у складу са међународним уговором и
реципроцитетом.
Услов за пријем студената у Студентско одмаралиште по основу опоравка, поред услова
из става 1. ове тачке, је и таква врстa обољења која на основу налаза надлежне здравствене
установе (студентске поликлинике), захтева опоравак.
IIКОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Сви кандидати су дужни да, уз пријаву на Конкурс, поднесу следећу
документацију:
- уверење о положеним испитима у последњој школској години;
- уверење о уписаном семестру одговарајуће године студија;
- лекарско уверење (кандидати који конкуришу за пријем по основу
опоравка).
IIIПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА КОНКУРС И ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Кандидати за пријем у Студентско одмаралиште подносе пријаву са
потребном конкурсном документацијом.
Кандидати за пријем у Студентско одмаралиште подносе документацију
здравствено потпорном удружењу студената одговарајућег универзитета.
Непотпуне, неблаговремене и од неовлашћеног лица поднете пријаве на
оглас неће бити разматране.
Након пријема документације, утврдиће се редослед кандидата за пријем у
Студентско одмаралиште.
Приликом утврђивања редоследа кандидата за пријем у Студентско
одмаралиште предност ће имати кандидати из осетљиве друштвене групе, односно који
имају вишу просечну оцену.
Одлуку о пријему у Студентско одмаралиште доноси комисија коју
формира министар просвете и науке.
На одлуку комисије студент има право да поднесе жалбу министру у року од
осам дана од дана истицања одлуке.
Одмор студената у Студентском одмаралишту траје у сменама од 7 дана.
Изузетно, за студенте који се примају ради опоравка на основу потврде
студентске поликлинике смена траје 10 дана.
IVРОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕИ ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА
Конкурс за пријем у Студентско одмаралиште за школску 2014/2015. годину
отворен је током целе школске године.
V РАСПОЛОЖИВИ БРОЈ МЕСТА НА МЕСЕЧНОМ НИВОУ ПО УНИВЕРЗИТЕТИМА
БРОЈ
УНИВЕРЗИТЕТ
БЕОГРАД
НИШ
КРАГУЈЕВАЦ
НОВИ САД
КОС. МИТРОВИЦА
НОВИ ПАЗАР
АВАЛА
ЗЛАТИБОР
36
18
11
20
8
7
90
45
28
50
20
17
* Студенти изЧачка, Бора, Ужица и Суботице конкуришу преко ЗПУ-ова припадајућих
универзитета
VII ИНФОРМАЦИЈА ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА
Учесници Конкурса за ближе информације могу се обратити здравственопотпорним удружењима студената одговарајућег универзитета, и то:
ЗПУ студената Београд
ЗПУ студената Ниш
ЗПУ студената Крагујевац
ЗПУ студената Нови Сад
тел. 011/2688-994; 2681-724 ;
тел. 018/523-127 ;
тел. 034/343-410 ;
тел. 021/6350-475 ;
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Download

К О Н К У Р С - w w w . d o m b e o g r a d