„„FFIICCEE SSRRBBIIJJAA““
UUddrruužžeennjjee ssttrruuččnnjjaakkaa zzaa ppooddrršškkuu ddeeccii ii ppoorrooddiiccii
Ul. Dr.Ivana Ribara br. 168, Beograd
Tel /Fax: 011 3448 629
el. pošta: [email protected] sajt:www.ficesrbija.rs
Domovi za decu i omladinu - članice FICE SRBIJA
Naziv institucije
Adresa
Kontakt
1.Centar za zaštitu
odojčadi, dece i omladine
Beograd
Ul. Zvečanska 7,
11 000, Beograd.
Tel: +381 11 2647 281;
Tel/fax: +381 11 2647 285;
Email: [email protected]
www.zvecanska.org.rs
RADNE JEDINICE CENTRA:
- RJ „Stacionar“;
i prihvatilište sa
prihvatnom stanicom za
decu uzrasta do tri
godine.
-RJ „Intenzivna podrška“
i razvojna usluga
program „Impuls“
-RJ „Materinski dom“
Ul. Zvečanska 7,
11 000, Beograd.
Tel: +381 11 2648 622;
+381 11 2648 034;
+381 11 2690 314;
-RJ dom „Drinka Pavlovid“. Ul.Koste Glavinida
14. 11 000,
Beograd.
Tel: +381 11 2650 761;
+381 11 2651 987
RJ dom „Moša Pijade“
Ul.Ustanička 19.
11 000, Beograd.
Tel: +381 11 244 0066;
+381 11 2450 257;
- RJ dom „Dragutin
Filpovid Jusa“- mala
domska zajednica.
Prihvatilište sa
prihvatnom stanicom za
decu do sedam godina.
Ul.Radoslava
Tel:+381 11 2454 973;
Grujuda 17. 11 000,
Beograd.
Status članice
Aktivna
„„FFIICCEE SSRRBBIIJJAA““
UUddrruužžeennjjee ssttrruuččnnjjaakkaa zzaa ppooddrršškkuu ddeeccii ii ppoorrooddiiccii
Ul. Dr.Ivana Ribara br. 168, Beograd
Tel /Fax: 011 3448 629
el. pošta: [email protected] sajt:www.ficesrbija.rs
- RJ dom „Jovan Jovanovid Ul.Brade Jerkovid
Zmaj“.
119.
11000 Beograd.
-Prihvatilište za urgentno Ul.Brade Jerkovid
zbrinjavanje zlostavljene 119.
dece
11000 Beograd.
- RJ „Dom za mlade“
Ul. Zvečanska 52.
11 000, Beograd.
NAcionalna DEčija Linija- Beograd
NADEL SRBIJA;
(nacionalna
pokrivenost poziva
0800123456)
2. Dom za decu i
omladinu „Spomenak“
Pančevo
3. Dom za decu i
omladinu „Stanko
Paunovid“,Negotin
Ul. Kneza Mihajla
Obrenovida 6.
13 000, Pančevo.
Ul.Badnjevska 5,
19 300, Negotin.
4. Dom za decu i
omladinu „Jefimija“
Kruševac
5. Dom za decu i
omladinu „Petar
Radovanovid“ Užice
Ul. Veselina
Nikolida 51,
36 000, Kruševac.
Ul.Nemanjina,52
31 000, Užice.
6. Dom za decu i
omladinu „Duško
Radovid“, Niš
7. Dom za decu i
omladinu „Vera
Blagojevid“, Banja
Koviljača
Tel: +381 11 2492 184;
Tel: +381 11 397 0749
Tel: +381 11 2648 722;
+381 112648 365;
Tel: +381 11 3448 629;
Tel/fax: +381 13-2318 464;
email:
[email protected]
Tel: +381 19 541 800;
+381 19 541 933;
Email:
[email protected]
Tel: +381 37 423 653;
email:
Aktivna
Tel: +381 31 511 366;
Fax: +381 31 511 347;
email: [email protected]
Aktivna
Ul.
Gutenbergova,4/A
18 000, Niš.
Tel: +381 18 216 168;
email: [email protected]
Aktivna
Ul.Vojvođanskih
brigada bb.
15 316 Banja
Koviljača.
Tel: +381 15 818 395
Email: [email protected]
Pasivna
Aktivna
Pasivna
„„FFIICCEE SSRRBBIIJJAA““
UUddrruužžeennjjee ssttrruuččnnjjaakkaa zzaa ppooddrršškkuu ddeeccii ii ppoorrooddiiccii
Ul. Dr.Ivana Ribara br. 168, Beograd
Tel /Fax: 011 3448 629
el. pošta: [email protected] sajt:www.ficesrbija.rs
8. Dom za decu i
omladinu „Miroslav Mika
Antid“, Sombor
9. Dom za decu i
omladinu „Vera
Radivojevid“ Bela Crkva
10. Dom za decu i
omladinu ometenu u
razvoju, Veternik
11. Dom za decu i
omladinu ometenu u
razvoju, “Sremčica”
Ul.Radoja
Domanovida, 98.
25 000, Sombor
Tel: +381 25 450 743;
+381 25 450 744;
Email: [email protected]
Ul.Jovana Cvijića
Tel: +381 13 853 021;
1. 26 340, Bela
+381 13 853 145;
Crkva
Email: [email protected]
Ul. Kninska 157,
Tel/Fax: +381 21 821 034;
21 203 Veternik, Email: [email protected]
Novi Sad
Ul. Moštanička br.2 Tel: +381 11 2526 329;
11 253, Sremčica
Email:
[email protected]
Pasivna
12. Dom za decu i
omladinu „Kolevka“,
Subotica
Ul. Jaše Ignjatovida, Tel: +381 24 554 520;
6.
Fax: +381 24 552 560;
24 000 Subotica
Email:[email protected]
Aktivna
13. Fondacija dečijih sela
Srbija
- SOS Dečije selo Kraljevo
Ul.Ustanička br.10.
Beograd
Ul. Prvomajska
46A,
36 000, Kraljevo
Aktivna
14. SOS Dečije selo „Dr.
Milorad Pavlovid“
Sremska Kamenica
Kamenički park 114
21 202, Sremska
Kamenica
Tel:+381 11 344 7222
www.sos-decijasela.rs
Tel: +381 36 375 450;
+381 36 375 451;
+381 36 375 453;
Fax:+381 36 375 468;
Email:[email protected]
Tel: +381 21-461 177;
+381 21-462 871;
+381 21-462 879;
Email: [email protected]
Aktivna
Aktivna
Pasivna
Aktivna
Download

Domovi za decu i omladinu