www.opstinabor.rs
ИНФОРМАТОР О РАДУ ОРГАНА
ОПШТИНЕ БОР
Бор, 2015. године
САДРЖАЈ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БОР И ИНФОРМАТОРУ ....... 2
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ
НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗЕ И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ БОР ........ 3
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР ........................................................................... 4
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ................................................................................ 22
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ......................................................................................... 36
ОПШТИНСКА УПРАВА ..................................................................................... 47
Организациона структура Општинске управе ....................................... 51
Одељење за финансије .............................................................................. 53
Одељење за урбанизам, грађевинске, комуналне, имовинско-правне
и стамбене послове ..................................................................................... 54
Одељење за привреду и друштвене делатности ................................ 119
Одељење за управу и опште послове ................................................... 235
Одељење за инспекцијске послове ....................................................... 316
Одељењe пореске администрације ....................................................... 329
Служба за скупштинске послове ............................................................ 353
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА .................................................. 353
УСЛУГЕ КОЈЕ ОПШТИНА ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА ....... 404
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
1
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БОР И
ИНФОРМАТОРУ
Овај Информатор односи се на рад следећих органа општине Бор:
Скупштине општине, Општинског већа, Председника Општине и Општинску управу.
Седиште органа
Моше Пијаде број 3.
Матични број Скупштине општине, Општинског већа, Председника Општине и
Општинске управе је:
07208529
ПИБ Скупштине општине, Општинског већа, Председника Општине и Општинске
управе је:
100568330
Адреса за пријем поднесака:
Моше Пијаде број 3 (заједничка писарница за све органе општине Бор)
E-mail адресе:
Председник Скупштине општине Бор – Душан Марковић, дипл. инг. грађевине:
[email protected]
Секретар Скупштине општине Бор – Слободан Баџа, дипломирани правник:
[email protected]
Председник општине Бор – Живорад Петровић, дипл. инг. машинства:
[email protected]
Начелник Општинске управе општине Бор – Љубинка Јелић. дипломирани правник:
[email protected]
Лица одговорна за тачност и потпуност података које садржи Информатор су:
Данијела Јовановић, за податке који се односе на рад Одељења за за финансије:
[email protected]
Радисав Филиповић, за податке који се односе на рад Одељење за урбанизам,
грађевинске, комуналне, имовинско-правне и стамбене послове: [email protected]
Наташа Пејчић, за податке који се односе на рад Одељења за привреду и
друштвене делатности: [email protected]
Милена Стројић, за податке који се односе на рад Одељења локалне пореске
администрације: [email protected]
Новица Марељ за податке који се односе на рад Одељења за управу и опште
послове, за податке који се односе на рад Градске управе за локални економски развој:
[email protected]
Славиша Марковић за податке који се односе на рад Одељења за инспекцијске
послове: [email protected]
Слободан Баџа за податке који се односе на рад Председника Општине,
Општинског већа и Скупштине општине: [email protected]
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
2
Информатор је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу
информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и
Упутством за објављивање информатора о раду државног органа (“Сл. гласник РС“ бр.
68/10) Информатор о раду општине Бор први пут је објављен марта 2010. године.
Информатор је ажуриран јануара 2015. године.
Увид у Информатор и израда штампане копије Информатора може се остварити у
канцеларији 43 згради Општинске управе Бор, улица Моше Пијаде 3, радним даном од 7
до 15 часова.
Wеb адреса Информатора је:
www.opstinabor.rs/upload/Informator.pdf
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА, ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ
НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕЗЕ И ОВЛАШЋЕЊА ОРГАНА ОПШТИНЕ
БОР
Послове из надлежности општине Бор обављају следећи органи:

Скупштина општине

Председник општине

Општинско веће

Општинска управа
Графички приказ надлежности Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
3
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
Графички приказ структуре скупштине општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
4
Скупштина општине је највиши орган општине који врши основне функције локалне
власти, утврђене Уставом, законом и статутом. Скупштину општине чине одборници, које
бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и
статутом општине. Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника
скупштине и постављењем секретара скупштине.Одборници се бирају на четири године.
Скупштина општине Бор има 35 одборника.
Надлежности Скупштине општине:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
доноси Статут Општине и пословник Скупштине;
доноси буџет и завршни рачун Општине;
утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за
одређивање висине локалних такси и накнада;
подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или
промене територије општине;
доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
доноси просторни план и урбанистичке планове Општине и уређује
коришћење грађевинског земљишта;
доноси прописе и друге опште акте;
расписује општински референдум и референдум на делу територије
Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи
и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене
статутом Општине и врши надзор над њиховим радом, и разматра најмање
једном годишње извештај о њиховом раду;
именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава
директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је
оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника
Скупштине;
поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
бира и разрешава Председника општине и, на предлог Председника
општине, бира заменика Председника општине и чланове Општинског већа;
утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који јој по закону
припадају;
утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
доноси акт о јавном задуживању Општине у складу са законом којим се
уређује јавни дуг;
прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну
самоуправу;
утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе у складу са Законом;
даје сагласност на употребу имена, грба и заставе Општине;
разматра извештаје о раду и даје сагласност на програм рада корисника
буџета;
даје сагласност на акте из члана 27. став 1. Закона о јавним предузећима и
обављању делатности од општег интереса и предузима мере у случају
поремећаја пословања ових предузећа, у складу са законом;
одлучује о сарадњи или удруживању са градовима и општинама,
удружењима, невладиним и хуманитарним организацијама, у складу са
законом;
поставља заштитника грађана;
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
5
26) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из своје
надлежности;
27) подноси Влади захтев за преиспитивање права на одлучивање, кад оцени
да је орган Републике одлучивао о питању из надлежности органа Општине;
28) образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује
њихову организацију и рад;
29) утврђује називе улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова
насељених места на својој територији;
30) поставља и разрешава Општинског јавног правобраниоца и заменике
Општинског јавног правобраниоца;
31) доноси планове заштите од елементарних и других већих непогода за
подручје општине;
32) прописује прекршаје за повреду општинских прописа;
33) одлучује о додељивању јавних признања;
34) одлучује о сарадњи и удруживању са јединицама локалне самоуправе друге
државе уз сагласност Владе РС;
35) одлучује о образовању, подручју за које се образује и укидању месне
заједнице и другог облика месне самоуправе уз претходно прибављено
мишљење грађана;
36) одлучује о успостављању сарадње и удруживању са домаћим градовима и
општинама, оснивању асоцијација градова и општина у складу са законом;
37) доноси акт о организацији Општинске управе на предлог Општинског већа;
38) одлучује о накнади за рад одборника;
39) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима;
Скупштина одлучује на седници на којој присуствује већина од укупног броја
одборника. Скупштина одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом
или овим статутом није другачије одређено. Скупштина одлучује јавним гласањем, осим у
случајевима утврђеним законом и овим статутом.
Скупштина одлучује већином гласова од укупног броја одборника, и то:
- о Статуту општине;
- о одлуци о буџету;
- о просторном плану и урбанистичким плановима;
- о давању мишљења о територијалним променама;
- о одлуци о јавном задуживању;
- о одлуци о утврђивању назива улица, тргова, градских четврти, заселака и других
делова насељених места;
- и у другим случајевима утврђеним законом и овим статутом.
Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање
једном у три месеца. Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев
Председника општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам
дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року
од 15 дана од дана подношења захтева.
Ако председник Скупштине не закаже седницу у року из става 2. овог члана,
седницу може заказати подносилац захтева, а председава одборник кога одреди
подносилац захтева.
Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када
не постоји кворум потребан за рад, а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује
Скупштина.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
6
Секретар Скупштине је дужан да обави стручне послове у вези са сазивањем и
одржавањем седнице Скупштине у случају из става 3. овог члана.
Седнице Скупштине су јавне. За јавност рада Скупштине и њених радних тела
одговоран је председник Скупштине. Јавност рада Скупштине уређује се пословником
Скупштине.
Скупштина може одлучити да седнице не буду јавне из разлога безбедности и
других посебно оправданих разлога, утврђених законом, при чему се таква одлука доноси
већином гласова од укупног броја одборника.
СПИСАК ОДБОРНИКА
1. БЛАГОЈЕ СПАСКОВСКИ
2. МИЛИНКО ЖИВКОВИЋ
3. АДРИЈАНА ПУПОВАЦ
4. ДУШАН МАРКОВИЋ
5. ЖАРКО ТИМОТИЈЕВИЋ
6. САША МАРКОВИЋ
7. НЕБОЈША ВИДЕНОВИЋ
8. ЗЛАТАН МЕЈЛАНОВИЋ
9. ЈАРОСЛАВА КУНЧАК- СИМИЋ
10. СЕКА ВАНУЦИЋ
11. ДАРКО ДРАГИЈЕВИЋ
12. ЕВИЦА КОКЕЛИЋ
13. МИЛИНКО НИКОДИЈЕВИЋ
14. НЕНАД ДИМИТРОВСКИ
15. ЈАСМИНА ОРЛИЋ
16. БУДИМИР ПОРТИЋ
17. ВИДОЈЕ АДАМОВИЋ
18. ЕМИНА ПЕРИЋ
19. ИВИЦА НИКОЛИЋ
20. АЛЕКСАНДАР МИЛИКИЋ
21. НАТАША ДИНИЋ
22. ДРАГАН ЖИКИЋ
23. ГОРАН ВУКАДИНОВИЋ
24. ЈОВАНКА ДИНИЋ
25. ЈОВИЦА ВАСИЉЕВИЋ
26. ДОБРИЦА ЂУРИЋ
27. РАДМИЛА ЗАЈКЕСКОВИЋ
28. ДРАГАН МАРКОВИЋ
29. ПРЕДРАГ БАЛАШЕВИЋ
30. ДАРКО МИХАЈЛОВИЋ
31. ИГОР ЈАНКОВИЋ
32. ГОРАН ГОЛУБОВИЋ
33. СРЂАН МАРЈАНОВИЋ
34. ВЛАДАН НОВОВИЋ
35. НЕБОЈША БУЋАН
Скупштина образује стална радна тела ради разматрања или решавања питања из
своје надлежности.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
7
Радна тела дају мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и
врше друге послове утврђене пословником Скупштине. Скупштина може имати највише
20 сталних радних тела и 20 повремених радних тела. Радно тело ради на седници којој
присуствује већина чланова радног тела, а одлучује већином гласова присутних чланова.
Пословником Скупштине и посебном одлуком Скупштине утврђује се назив,
делокруг, број чланова, дужност председника, права и дужности чланова и друга питања
од значаја за рад сталних радних тела.
Скупштина може образовати и повремена радна тела за разматрање појединих
питања из своје надлежности која не спадају у делокруг сталних радних тела. Одлуком о
образовању повременог радног тела утврђује се његов састав, задаци, начин рада и рок
за извршење повереног задатка. Повремено радно тело престаје са радом подношењем
извештаја Скупштини.
Председник и заменик председника сталног или повременог радног тела бира се из
реда одборника. Чланови сталних или повремених радних тела поред одборника могу
бити и угледни грађани-стручњаци за поједине области, чији број не може бити већи од
броја одборника у радном телу.
Председника, заменика председника и чланове радног тела бира Скупштина на
предлог одборничких група на начин утврђен пословником Скупштине.
Радна тела (број председника, заменика председника и чланова) морају
одражавати одборнички састав Скупштине.
Председник, заменик председника и чланови сталних радних тела бирају се на
четири године, јавним гласањем, већином гласова.
Од дана конституисања Скупштине општине Бор, 11.08.2010.године, до јануара
2012.године одржала је 12 седница.
Стална радна тела и комисије
Савет за буџет и финансије разматра предлоге одлуке које се односе на буџет,
завршни рачун, таксе, накнаде, задуживање Општине и остала питања у вези са
изворним приходима Општине, као и питања у вези финансијских извештаја јавних
предузећа о којима одлучује Скупштина.
Савет за сатутарна питања и локалну самоуправу разматра остваривање система
локалне самоуправе у Општини и заузима став у вези мишљења Скупштине општине о
законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу.
Савет разматра и питања везана за организацију и рад органа Општине,
остваривања послове државне управе која Република повери Општини, образовање
месних заједница и других облика месних самоуправа као и друга питања из локалне
самоуправе и управе.
Савет за урбанизам, стамбене послове, комуналне делатности и грађевинско
земљиште разматра предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања из
области урбанизма, стамбених послова, комуналне делатности саобраћаја и путева и
грађевинског земљишта.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
8
Савет за привреду и приватно предузетништвио разматра предлоге одлука и
других општих аката, као и друга питања из области привреде, пољопривреде и
приватног предузетништва, затим питања у вези подстицања привредног развоја
Општине, као и питања везана за робне резерве, а о којима одлучује Скупштина.
Савет за друштвене делатности разматра предлоге одлука и других општих аката,
као и друга питања из области задовољавања одређених потреба грађана у области од
непосредног интереса: здравства, образовања, културе, физичке културе, друштвене
бриге о деци и омладине, социјалне заштите, а о којима одлучује Скупштина.
Савет за заштиту животне средине разматра предлоге одлука и других општих
аката, као и друга питања из области заштите животне средине и унапређења природе и
природних добара, а о којима одлучује Скупштина.
Комисија за прописе разматра усклађеност предлога одлука и других општих аката
која доноси Скупштина, са Уставом, законом, другим прописима и о томе даје своје
мишљење Скупштини.
Комисија разматра општа акта јавних предузећа и служби, на која сагласност даје
Скупштина.
Комисија даје одговор уставном суду на предлог, иницијативу и решење о
покретању поступка за оцену уставности, односно законитости одлука и других општих
аката које је донела Скупштина.
Комисија утврђује пречишћене текстове одлука и других општих аката Скупштине.
Комисија за информисање, развој и примену информатичке технологије разматра
предлоге одлука и других општих аката, као и друга питања у области јавног
информисања и рационалне примене савремене информатичке технологије у Општини.
Комисија за стамбене односе, у случајевима када је Општина закуподавац станова,
одлучује о признавању права на настављање коришћења закупа, затим о замени станова
и о другим питањанима у складу са Законом о становању и општим актима Скупштине
која регулишу ову област.
Комисија за кадровска питања, одликовања и друга јавна признања, предлаже
именовање и разрешење управних и надзорних одбора установа, јавних предузећа ид
ругих организација чији је оснивач Скупштина, школских одбора, предлаже постављења и
разрешења директора установа, јавних предузећа ид ругих организација чији је оснивач
Скупштина.
Комисија утврђује предлоге за доделу јавних признања Општине.
Административна-мандатна комисија разматра
питања рационалног утрошка
средстава намењених за редовну делатност Скупштине и иницира Скупштини, преко
овлашћеног предлагача, обезбеђење средстава за рад Скупштине, њених радних тела,
Председника општине и Општинског већа.
Комисија прати и даје мишљење Скупштини у погледу прописа којим се уређују
статусна питања функционера, права на накнаду и друга питања, у складу са законом, и
доноси појединачна акта о платама и накнадама изабраних и постављених лица у
Скупшини.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
9
Разматра питања која се односе на имунитетна права одборника, потврђивање и
престанак мандата и претреса друга питања у вези са мандатом одборника и о томе
подноси Скупштини извештај.
У поступку потврђивања мандата одборника Комисија ради на начин утврђен
Пословником за рад Верификационог одбора за потврђибање мандата.
Комисија за представке и предлоге разматра представке и предлоге грађана
упућене или уступљена Скупштини, даје мишљење Скупштини и предлаже надлежним
органима мере за решавање питања садржаних у њима.
Председник Скупштине општине Бор:
Душан Марковић
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/423-980
Секретар Скупштине општине Бор:
Слободан Баџа , дипломирани правник
Е-mail: [email protected]
Телефон:030/423-255, локал 145
Опис поступања Скупштине општине Бор у оквиру своје надлежности:
Поступак доношења општег акта
* Пример 1
На основу члана 8. Закона о матичним књигама (''Службени гласник РС'', бр. 20/09)
и 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), а по претходно
прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу
број:_________ /____ од _________ године, Скупштина општине Бор, на седници
одржаној дана __________ године, донела је
О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ МАТИЧНИХ ПОДРУЧЈА
Тачка 1.
Овом одлуком одређују се матична подручја на територији општине Бор за које ће се
водити матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних и матичне књиге умрлих.
Тачка 2.
Матична подручја на територији општине Бор су:
1. матично подручје Бор које обухвата насељено место Бор са седиштем у Бору.
2. матично подручје Брестовац које обухвата насељено место Брестовац са
седиштем у Брестовацу.
3. матично подручје Бучје које обухвата насељено место Бучје са седиштем у Бучју.
4. матично подручје Горњане које обухвата насељено место Горњане са седиштем у
Горњану,
5. матично подручје Доња Бела Река које обухвата насељено место Доња Бела Река
са седиштем у Доњој Белој Реци,
6. матично подручје Злот које обухвата насељено место Злот са седиштем у Злоту,
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
10
7. матично подручје Кривељ које обухвата насељено место Кривељ са седиштем у
Кривељу,
8. матично подручје Лука које обухвата насељено место Лука и Топла са седиштем у
Луки,
9. матично подручје Метовница које обухвата насељено место Метовница са
седиштем у Метовници,
10. матично подручје Оштрељ које обухвата насељено место Оштрељ са седиштем у
Оштрељу,
11. матично подручје Слатина које обухвата насељено место Слатина са седиштем у
Слатини,
12. матично подручје Танда које обухвата насељено место Танда са седиштем у Танди
и
13. матично подручје Шарбановац које обухвата насељено место Шарбановац са
седиштем у Шарбановцу.
Тачка 3.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о одређивању матичних
подручја за вођење матичних књига на територији општине Бор ( ''Службени лист
општина'', бр. 15/90 и 6/03).
Тачка 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу
општине Бор, а примењиваће се почев од 01.01.2011 године.
Број: _______/2011-I
У Бору, ____________ године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
_________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
11
Поступак доношења посебног акта:
* Пример 1
На основу члана 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег
интереса („Службени гласник РС“, бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана 43.
Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“, бр. 7/08), Скупштина општине Бор,
на седници одржаној _________ 2011. године, донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
ЈП „_________“ Бор за 2012. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања ЈП „___________“ Бор за 2012. годину,
који је донео Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној _______ године, под
бројем _______.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: _______/2011-I
У Бору, _______ 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
__________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
12
На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05 и 108/05-испр) и члана
43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08), Скупштина општине
Бор, на седници одржаној дана _____________2011. године донела је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга
ЈП ''_____________'' Бор
I
Даје се сагласност на Одлуку о утврђивању цена услуга ЈП ''___________'' Бор,
коју је донео Управни одбор тог предузећа, на седници одржаној ______________ године,
под бројем ________ и то:
- цена услуге коришћења ски-паса за коришћење ски-лифта скијалишта на Црном
врху у износу од _________динара дневно,
- цена услуге коришћења клизалишта и изнајмљивање клизаљки у износу од
_______ динара по сату .
II
Ово решење примењује се почев од 01.01.2012. године, а објавиће се у
''Службеном листу општине Бор''.
Број: ________/2011-I
У Бору,_________2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
___________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
13
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана _________ 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Управног одбора
ЈКП ''___________'' у Бору
I
Разрешава се __________________, дужности члана Управног одбора ЈКП
''____________'' у Бору, на лични захтев.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: ________/2011-I
У Бору, ___________ 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
14
На основу члана 12. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана _________ 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Управног одбора
ЈКП ''____________'' у Бору
I
Именује се ____________, за члана Управног одбора ЈКП ''___________'' у
Бору.
Мандат именованом траје до истека мандата Управног одбора, који је
именован Решењем број: __________ од _________ године (''Службени лист општине
Бор'', бр. 10/08).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: _____/2011-I
У Бору, _______ 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
___________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
15
На основу члана 41. и 42. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09), и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана _________ 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу чланова Управног одбора Музеја ____________ Бор
Разрешавају се дужности члана Управног одбора Музеја ______________ Бор, на лични
захтев из реда запослених:
1.
2.
__________________,
__________________.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: _________/2011-I
У Бору, ___________ 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
__________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
16
На основу члана 41. и 42. Закона о култури (''Службени гласник РС'', бр. 72/09), и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана _________ 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању чланова Управног одбора Музеја рударства и металургије Бор
I
У Управни одбор Музеја рударства и металургије Бор именују се за чланове из
реда запослених:
1.
2.
___________________,
___________________.
Мандат именованима траје до истека мандата Управног одбора који је именован
Решењем број: 022-281/08-I од 26.09.2008. године (''Службени лист општине Бор'', бр.
10/08).
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: 022-260/2011-I
У Бору, ___________ 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
_____________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
17
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана __________ 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу члана Школског одбора
ОШ ''__________'' у Бору
Разрешава се _____________, дужности
''____________'' у Бору, представник родитеља.
члана
Школског
одбора
ОШ
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 54. одређено је да
чланове органе управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Привремени орган Општине Бор је Решењем број: _________ од ________ године
именовао _________, као представника родитеља за члана Школског одбора ОШ
''__________'' у Бору.
ОШ ''___________'' у Бору је актом број: _____од _______ године обавестила
Скупштину општине Бор да је именованом престао основ по коме је именован у Школски
одбор.
Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 55. став 3. тачка 4.
одређено је да ће скупштина јединице локалне самоуправе разрешити, пре истека
мандата, поједине чланове, укључујући и председника, ако овлашћени предлагач покрене
иницијативу за разрешење члана органа управљања због престанка основа по коме је
именован у орган управљања.
Имајући у виду напред наведено, Скупштина општине Бор је одлучила као у
диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни
спор, тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје
Управном суду у Београду непосредно или преко поште.
Број: ________/2011-I
У Бору, ___________ 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
_________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
18
На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011), члана 192. Закона о општем управном
поступку (''Службени лист СРЈ'' бр. 33/97 и 31/01 и ''Службени гласник РС'' бр. 30/2010) и
члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина
општине Бор, на седници одржаној дана _______________ 2011. године, донела је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању члана Школског одбора
ОШ ''___________'' у Бору
Именује се ________ за члана Школског одбора ОШ ''_____'' у Бору, представник
родитеља.
Мандат именованој траје до истека мандата Управног одбора који је именован
Решењем број: _________ од ____________године (''Службени лист општине Бор'', бр.
_______)
Образложење
Законом о основама система образовања и васпитања, у члану 54. одређено је да
чланове органа управљања установе именује и разрешава скупштина јединице локалне
самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова.
Орган управљања установе има 9 чланова, од којих су трећина представници локалне
самоуправе, а по трећину чланова предлажу запослени и савет родитеља установе
тајним изјашњавањем. Чланом 54. у ставу 11. је одређено да скупштина јединице локалне
самоуправе одлучује решењем о предлогу овлашћеног предлагача.
ОШ ''_________'' у Бору, је актом бр. _______ од _______ године, доставила
предлог Савета родитеља, као овлашћеног предлагача, за именовање новог члана
Школског одбора, _____________ уместо ____________, који је разрешен дужности због
престанка основа по коме је именован у орган управљања.
Увидом у Извештај Полицијске управе Бор, стр. пов. бр. ___________ од
_____године, утврђено је да именована није осуђивана за кривична дела утврђена у
члану 54. став 10. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09 и 52/2011).
С обзиром да је овлашћени предлагач предложио новог кандидата за члана
Школског одбора, Скупштина општине Бор је одлучила као у диспозитиву овог решења.
Поука о правном средству: Против овог Решења може се покренути управни спор,
тужбом, у року од 30 дана од дана пријема овог решења. Тужба се предаје Управном суду
у Београду непосредно или преко поште.
Број: _______/2011-I
У Бору, _________ 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
___________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
19
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана _____________ 2011. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о разрешењу директора ЈП ''________________''
I
____________, дипл.________, из __________, разрешава се дужности директора
ЈП ''_____________'' у Бору, са _____________ године, на лични захтев.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: ________/2011-I
У Бору, __________2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
20
На основу члана 14. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од
општег интереса (''Службени гласник РС'', бр. 25/00, 25/02, 107/05, 108/05-испр и 137/07др.закон) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08),
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана _____________ 2011. године, донела
је
Р Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
ЈП ''____________'' у Бору
I
___________, дипл. __________, из Бора, именује се за вршиоца дужности
директора ЈП ''______________'' у Бору, почев од ________године, на мандатни период
до једне године.
II
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор''.
Број: ___________/2011-I
У Бору, ______________2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
21
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Председник општине Бор:
Живорад Петровић, дипл. инг. машинства
Е-mail: [email protected]
Телефон: 030/423-980
Факс: 030/427-310
Председник општине врши извршну функцију у општини. Председника општине
бира Скупштина општине из реда одборника, већином гласова од укупног броја
одборника, на предлог једне трећине одборника.Председник општине је и председник
Општинског већа.Председник општине има заменика, кога из реда одборника именује и
разрешава Скупштина општине, који га замењује у случају његове одсутности и
спречености да обавља своју дужност.
Председник општине има следећа овлашћења и обавезе:
1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
5) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком
Скупштине;
6) сазива и председава седницама Општинског већа;
7) обуставља од примене одлуку Општинског већа за коју сматра да није сагласна
законом;
8) поставља и разрешава помоћнике Председника општине;
9) оснива Службу за инспекцију и ревизију у складу са законом;
10)даје сагласност на опште акте корисника буџета којима се утврђује број и структура
запослених;
11) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на
коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи
Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;
12) закључује уговор о давању на коришћење, односно у закуп непокретности које користи
Општина;
13) подноси Влади захтев за преиспитивање права на одлучивање кад оцени да је орган
Републике одлучивао о питању из надлежности органа Општине;
14) предлаже заменика Председника општине и чланове Општинског већа;
15) подноси жалбу Уставном суду Репбулике Србије ако се појединачним актом или
радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности
Општине;
16) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
17) информише јавност о свом раду;
18) доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз
сагласност Владе РС;
19) врши и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Општине.
Овлашћења и обавезе Председника општине регулисана су Законом о локалној
самоуправи (Службени гласник РС“, број 129/07) и Статутом општине Бор („Службени
лист општине“, број 07/08).
Заменик Председника општине Бор:
Саша Вукадиновић
Е- mail: [email protected]
Телефон:030/423-980
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
22
Опис поступања председника општине у оквиру своје надлежности:
Поступак доношења аката у извршавању буџета:
*Пример 1
На основу члана 2. став 4. Одлуке о престанку финансирања потреба грађана у области
спорта проко Спортског савеза општине Бор („Службени лист општине Бор“, број 9/09 и 4/2010) и
члана 65. Статута општине Бор (''Службени лист општинe Бор'', бр. 7/08), Председник општине
Бор, донео је
ПРАВИЛНИК О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ СПОРТСКИХ УДРУЖЕЊА (КЛУБОВА) ИЗ ОБЛАСТИ
ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Правилником о категоризацији спортских удружења из области такмичарског спорта (у
даљем тексту: Правилник), утврђује се категоризација спортских удружења (клубова) који се
налазе у такмичарском спорту.
ОПШТА ПРАВИЛА
Члан 2.
Категоризација се ради за спортска удружења (клубове) који се налазе у систему
такмичарског спорта, а на основу званичне државне категоризације спорта:
1. Спортска удружења (клубови) из олимпијске гране спорта (спортска грана-редовни члан
Олимпијског комитета Србије) чија је спортска грана посреством међународне светске
федерације редовни члан Међународног олимпијског комитета –МОК-а);
2. Спортска удружења (клубови) из неолимпијске гране спорта уз услов да је спортска грана
препозната од стране Олимпијског комитета Србије (придружени члан) и да је преко
међународне светске федерације препозната од стране Mеђународног олимпијског
комитета-МОK-а тј. да је члан АРИСФ-а (Mеђународне федерације препознатих спортова
од стране МОК-а).
Да би ушла у систем категоризације, спортска удружења (клубови) морају бити чланови
националне федерације која је члан Олимпијског комитета Србије и Спортског савеза Србије.
Остала спортска удружења (клубови) не категоришу се на основу овог Правилника.
Члан 3.
На основу права на категоризацију, спортска удружења (клубови) стичу право
финансирања из буџета Општине намењеног за редовне програме финансирања, уз услов да
испуне све прописане критеријуме јавног конкурса за суфинансирање пројекта програма општине
Бор.
За права коришћења буџетских средстава по основу подношења (пројеката) за посебне
програме, спортске организације посебним програмима-пројектима конкуришу и прилажу уз
конкурсну документацију као посебан прилог.
Члан 4.
Основни критеријуми категоризације спортских удружења (клубова) у такмичарском спорту:
1. Статус спорта на националном и међународном плану
2. Традиција спорта у општини
3. Ранг такмичења
4. Постигнути резултати у претходној такмичарској години
5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
6. Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем
Члан 5.
Максималан број бодова у категоризацији износи:
1. За спортско удружење из олимпијске гране спорта – 100 бодова
2. За спортско удружење из неолимпијске гране спорта-спортска грана која је препозната од
МОК-а (члан АРИСФ-а)- 75 бодова.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
23
ПОСЕБНА ПРАВИЛА КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ
Члан 6.
Категоризацијом се одређује број бодова за сваки критеријум и то:
1. Статус спорта на националном и међународном плану
Основни кретеријуми:
рб
1.
2.
Критеријуми
Клубови из олимпијских грана
Клубови из спортских грана које су препознате
Од стране МОК-а (чланови АРИСФ-а)
Број бодова
Од 2 до 10
Од 1 до 5
На основу критеријума Спортског савеза Србије спортови се разврставају у четири
категорије:
I категорија
Атлетика
Фудбал
Кошарка
Одбојка
Пливање
Рукомет
Стељаштво
Ватерполо
Веслање
II категорија
Бициклизам
Бокс
Гимнастика
Џудо
Кајак-кану
Карате
Куглање
Планинарство
Рвање
Стони тенис
Шах
Тенис
Теквондо
Ваздухопловство
III категорија
Ауто-мото
Боди-билдинг
Дизање тегова
Џт-ски
Хокеј на леду
Једрење
Џиу-џица
Кик-бокс
Клизање
Коњички спорт
Кунг-фу
Мото спорт
Мачевање
Оријентациони
спорт
Скокови у воду
Смучање
IV категорија
Аикидо
бадминтон
Боб
Боћање
Бриџ
Го
Хокеј на трави
Карлинг
Кендо
Киокишинкаи
Плес
Пикадо
Рагби
Роњење
Самбо
Савате
Синхроно пливање
Сквош
Сноу-борд
Спортски риболов
Стреличарство
Триатлон
Голф
Амерички фудбал
Додатни критеријуми:
р.
Б
1.
2.
3.
4.
Критеријум
Бодови
Спортска удружења (клубови) из олимпијске гране спорта
Клубови из спортских грана категорисаних у I групу 10
спортова
Клубови из спортских грана категорисаних у II групу 8
спортова
Клубови из спортских грана категорисаних у III групу 6
спортова
Клубови из спортских грана категорисаних у IV групу 4
спортова
Мах.број
бодова
10
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
24
р.
Б
1.
2.
3.
4.
Спортска удружења (клубови) из неолимпијске гране
Бодови
спорта
Клубови из спортских грана категорисаних у I групу 5
спортова
Клубови из спортских грана категорисаних у II групу 4
спортова
Клубови из спортских грана категорисаних у III групу 3
спортова
Клубови из спортских грана категорисаних у IV групу 2
спортова
Мах.број
бодова
5
2. Традиција спорта у општини
р. б
1.
2.
3.
4.
б.р
1.
2.
3.
4.
Критеријум
Клубови основани пре 50 и више година
Клубови од 25 до 49 година традиције
Клубови од 5 до 24 година традиције
Клубови од 3 до 4 године традиције
Мах.број
бодова
5
4
3
2
Критеријум
Мах.број
бодова
Клубови који у свом саставу имају 5
освајаче олимпијских, светских или
европских медаља
Клубови који у свом саставу имају 4
освајаче медитеранских и балканских
првенстава
Клубови који у свом саставу имају 3
такмичаре који су били државни правци
Клубови који у свом саставу имају 2
државне репрезентативце
Максималан број по овом критеријуму у збиру не може прећи 10 бодова.
Бодовање се може извршити само по једном критеријуму.
3. Ранг такмичења
У екипним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:
I . Општинске лиге
II. Међуопштинске лиге (окружне)
III. Регионалне (покрајинске, међуокружне, III лиге)
IV. II лиге
V.
I лиге
VI. Националне лиге највишег ранга (Супер лиге, «А» лиге)
Напомена: У екипним спортовима где нема Супер лиге и А лиге, као највиши ранг се признаје I
лига Србије (V ниво).
У појединачним спортовима постоје следећи нивои (рангови) такмичења:
I. Градско/општинско (међуопштинско) првенство
II. Окружно/регионално-покрајинско првенство
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
25
III. државно првенство
Број бодова
Екипни
спортов
и
VI ниво
V ниво
IV ниво
III ниво
II ниво
I ниво
Сениор
и
Јуниор
и
Кадет
и
Пионир
и
10
8
6
4
3
2
7,0
5,6
4,2
2,8
2,1
1,4
6,0
4,8
3,6
2,4
1,8
1,2
5,0
4,0
3,0
2,0
1,5
1,0
Појединачн
и
спортови
III ниво
II ниво
I ниво
Сениор
и
Јуниор
и
Кадет
и
Пионир
и
10
6
3
7,0
4,2
2,1
6,0
3,6
1,8
5,0
3,0
1,5
У случају да у екипном спорту има само четири нивоа такмичења, максималан број бодова
се умањује за 10%,
- Ако има три нивоа, за наредних 10% итд.
У појединачним спортовима, ако постоји само два нивоа такмичења, број бодова се умањује за
20%, а ако има само један ниво такмичења број бодова се умањује за 40% од максималног броја
бодова.
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе. Узима се највећи број бодова за најбољи
резултат неке екипе за укупно бодовање.
4. Постигнути резултати у протеклом циклусу 2009-2010.______
За категоризацију 2010. г. Узимају се реззултати из сезоне 2008. и 2009. г. За категоризацију
2011.г. Узимају се резултати из сезоне 2009. и 2010. г. тд.
За клубове из олимписких спортова-ЕКИПНИ СПОРТОВИ (ПОСЕБНО М-Ж)
ЈУНИОРИ 70%
КАДЕТИ 60%
Пионири 50%
СЕНИОРИ
Екипни
спортов
и
II
поло
в
I
мес
то
I
пол
ов
1.
20082009
VI ниво
I
поло
мест в
о
45
40
35
2.
3.
4.
V ниво
IV ниво
III ниво
40
30
25
30
25
20
25
20
15
5.
6.
II ниво
I ниво
20
15
25
10
10
7
31,
5
28
21
17,
5
14
10,
5
Р.
б
Освојена
титула
екипног
првака
сениори,
јуниори
I
II
пол
ов
I
мес
то
I
пол
ов
II
пол
ов
I
мест
о
I
поло
в
II
мест
о
28,0 21,0 27,
0
21
17,5 24
17,5 14
18
14
10,5 15
24,0
18,0
22,5
20,0
15,0
18
15
12
15
12
9
20
15
12,5
15
12,5
10
12,5
10
7,5
10,5 7
7
4,9
9
8
8
4,2
10
7,5
7,5
5
5
3,5
12
9
+ 5 бодова
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
26
Бодовање се врши само по једној основи.
Екипни
СЕНИОРИ
ЈУНИОРИ 70%
Р.б
1.
2.
3.
Медаљ
а са ЕП,
СП, ОИ
(сениор
и
и
јуниори
Спортов
и
20085и
2009.
виш
е
мед.
III-ниво
45
II-ниво
30
I-ниво
15
3-4
ме
да
ља
30
15
6
1-2
мед.
20
10
3
5и
виш
е
мед.
31,5
21
10,5
1-2 5 и
виш
е
мед.
14 27
7
18
2,1 9
3-4
мед.
21
10,5
4,2
ПИОНИРИ 50%
КАДЕТИ 60%
3-4
мед.
1-2
ме
д
16,2
10,8
5,4
12
6
1,8
5и
виш
е
мед.
22,5
15
7,5
3-4
мед.
1-2
мед
15
7,5
3
10
5
1,5
+ 5 бодова
У случају да у екипном спорту има само четири нивоа такмичења, предвиђени број бодова
се умањује за 10%, ако има три нивоа, за наредних 10% итд.
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе. За бодовање клуба узима се највећи
број бодова (само најбољи резултат) неке екипе за укупно бодовање.
За клубове из олимпијских спортова – ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (посебно М-Ж)
У случају да у појединачним спортовима има само два нивоа такмичења, број бодова се
умањује за 20%. А ако има само један ниво такмичења, број бодова се умањује за 40% од
максималног броја бодова.
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе. За бодовање клуба узима се највећи
број бодова (само најбољи резултат) неке екипе за укупно бодовање
За клубове из неолимпијских спортова – ЕКИПНИ СПОРТОВИ (посебно М-Ж)
Екипни
СЕНИОРИ
ЈУНИОРИ 70%
КАДЕТИ 60%
ПИОНИРИ 50%
Спортов
и
Р.
б
I
I
1.
VI-нивo
2.
V-нив
3.
IV-ниво
4.
III-ниво
мес пол
то
ови
на
25
22,
5
20
17,
5
15
12,
5
10
7,5
5.
II-ниво
5
20082009.
2,5
II
I
I
II
I
I
II
I
I
II
пол
ови
на
20
мес
то
пол
ови
на
14
Ме
с
то
18
пол
ови
на
15
По
лов
ина
12
Ме
с
то
15
17,
5
14
10,
5
7
15
12
9
12
9
6
12,
5
10
пол
ови
на
12,
5
10
По
лов
ина
10
15
пол
ови
на
17,
5
14
7,5
5
5,6
9
6
4,8
7,5
5
4
-
-
6
4,8
3,6
5
4
3
10
5
20
10.
5
7
10.
5
7
5,6
7,5
У случају да у екипном спорту има само пет нивоа такмичења, предвиђени број бодова се
умањује за 10%, ако има четири нивоа за наредних 10% итд.
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе. За бодовање клуба узима се највећи
број бодова (само најбољи резултат) неке екипе за укупно бодовање.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
27
За клубове из неолимпијских спортова – ПОЈЕДИНАЧНИ СПОРТОВИ (посебно М-Ж)
Екипн
и
Спорт
ови
Р.б
1.
2.
20082009.
IIIниво
II-ниво
3.
I-ниво
Меда
ља са
ЕП,
СП,О
И
сенио
ри
СЕНИОРИ
ЈУНИОРИ 70%
КАДЕТИ 60%
ПИОНИРИ 50%
5и
ви
ше
ме
да
ља
2-4
ме
да
ља
1-2
ме
д.
5и
ви
ше
3-4
ме
д.
1-2
ме
да
ља
5и
ви
ше
3-4
ме
д.
1-2
ме
д.
5и
ви
ше
3-4
ме
д.
1-2
ме
д
25
20
15
14
10
15
12
9
7,5
10
8
7
5,6
9
6
4,8
12,
5
7,5
10
15
5
4
8
6
5
17,
5
10,
5
5,6
4,2
3,5
4,8
3,6
3
4
3
2,5
+ 5 бодова
У случају да у појединачним спортовима има само два нивоа такмичења, број бодова се
умањује за 20%. А ако има само један ниво такмичења, број бодова се умањује за 40% од
максималног броја бодова.
Бодују се посебно мушке, а посебно женске екипе. За бодовање клуба узима се највећи
број бодова (само најбољи резултат) неке екипе за укупно бодовање.
5. Број такмичарских екипа у редовном систему такмичења
Узраст
1. СЕНИОРИ
2. ЈУНИОРИ
3. КАДЕТИ
4. ПИОНИРИ
оквирне године
Р.б
1.
2.
3.
остали називи који се користе
Број екипа
3 и више
2 екипе
1 екипа
Бодови
10
6
2
6. Број ангажованих стручњака са адекватним образовањем
Табела бодовања:
Р.б
1.
2.
3.
Број екипа
Бодови
3
и
више 10
тренера
2 тренера
6
1 тренер
2
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
28
Члан 7.
Поред услова и критеријума из овог Правилника, спортска удружења (клубови) биће
бодовани и рангирани и на основу посебних критеријума који су саставни део овог Правилника, а
које прописује Комисија за спорт општине Бор.
Категоризација спортских удружења (клубова) ради се двапут годишње, и то децембра за
наредну годину и јула месеца за текућу годину.
Поступак категоризације спортских удружења (клубова) врши Комисија за спорт општине
Бор коју именује Председник општине Бор.
Члан 8.
Категоризација спортских удружења (клубова) услов је за израду финансијског плана за
наредну годину.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Измене и допуне овог правилника врше се на исти начин и по поступку којим је и усвојен.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Бор“.
У Бору, ________2011. године;
Број:____________
ОПШТИНA БОР
ПРЕДСЕДНИК,
__________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
29
Примери спровођења аката
*Пример 1.
На основу члана 6. Одлуке о суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта у
општини Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.6/2011), члана 17. Правилника о условима, критеријумима,
начину и поступку суфинансирања у области спорта општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2011,
12/2011 и 1/2011) и члана 5. Правилника о начину коришћења средстава са подрачуна, односно других
рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бор (''Службеном листу општине Бор'' бр. 12/08 и 1/09),
Председник општине Бор, расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
за суфинансирање пројеката/програма у области спорта у општини Бор
за период јануар-јун 2012. годинe
Укупан износ средстава намењен суфинансирању пројеката/програма у области спорта из буџета
општине Бор, за период јануар-јун 2012.године износи 8.300.000,00 динара.
Предмет конкурса
Општина Бор ће суфинансирати програме и пројекте спортских организација у оквиру следећих
поља суфинансирања:
а) предшколски и школски спорт
б) рекреативни спорт
в) спорт особа са посебним потребама
г) такмичарски спорт (колективни и појединачни)
д) спорт у насељеним местима
ђ) спортски савез и струковни савези
е) спортске манифестације од посебног интереса за општину:
- ''Новогодишњи турнир у малом фудбалу'',
- ''Дани рукомета'' и
- ''Градска лига у кошарци''.
I-
II-
Циљеви конкурса
а) подизање квалитета у области свих сегмената спорта, а нарочито такмичарског спорта
млађих
категорија
б) унапређивање и омасовљавање спорта у предшколским установама и школама
в) унапређивање стручног рада у спорту путем едукација тренера за стручно-педагошки рад,
препознавање талената, праћење стања тренираности и др.
г) социјална интеграција особа са посебним потребама кроз спортске активности
д) промовисање спорта као сегмента здравог животног стила
III/а.-
Предмет суфинансирања
Суфинансираће се:
програми и пројекти из области школског спорта,
организација спортских манифестација,
спортско-рекреативне активности особа са посебним потребама,
програми и пројекти спортских клубова и савеза.
У оквиру програма и пројеката финансијски ће бити подржани трошкови за:
- превоз,
- преноћиште и исхране на такмичењима која се одржавају ван територије општине Бор,
- котизација за такмичења и накнада за судије и делегате,
- накнада за стручни рад по уговору са спортским организацијама,
- коришћење спортских објеката,
- лекарске прегледе спортиста,
- стручно усавршавање,
- припреме спортиста,
- обавезно осигурање регистрованих играча и тренера,
- набавку спортске опреме и реквизита,
- набавка пехара, похвалница, диплома и других награда.
а)
б)
в)
г)
Није предмет суфинансирања
Средства добијена по конкурсу не смеју се користити за исплату хранарина, стипендија,
трошкова репрезентације и плата запослених у спортским организацијама.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
III/б.-
30
У пољу суфинансирања ''Такмичарски спорт'', у оквиру прве и друге групе спортова, неће се
суфинансирати два клуба из истог спорта, сем ако се не ради о мушком и женском клубу.
IV-
-
Општи услови конкурса
Општи услови које спортска организација (носилац програма) мора да испуњава су:
да је регистрована у складу са законом,
да има седиште у општини Бор,
да је директно одговорна за припрему и реализацију програма,
да је предходно обављала делатност најмање годину дана (за спортска удружења у редовном
такмичарском спорту – да су у систему такмичења најмање годину дана),
да је са успехом реализовала одобрени програм, уколико је била носилац програма у предходном
конкурсном периоду,
да програм реализује за конкурсни период.
Спортска организација (носилац програма) не може да:
буде у процесу ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности,
има блокаду пословног рачуна у тренутку потписивања уговора, а по завршеном конкурсу,
буде у последње две године кажњавана за прекршаје или привредни преступ у вези са њеном
делатношћу.
Конкурсна документација
Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације и може се
наћи на сајту општине Бор www.opstinabor.rs или у Одељењу за привреду и друштвене делатности
Општинске управе у Бору, Моше Пијаде 3, VI спрат.
V-
Уз пријаву се подноси и следећа обавезна пратећа документација:
-
VI-
образац захтева према пољу суфинансирања, са предлогом манифестације или програма и
финансијским планом,
податке и доказе о испуњавању критеријума за вредновање програма, према одговарајућем пољу
суфинансирања, а у складу са Правилником о категоризацији спортских удружења из области
такмичарског спорта општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2011, и 1/2012) и
Правилником о условима, критеријумима, начину и поступку суфинансирања у области спорта
општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/2011, 12/2011 и 1/2012).
копију решења о упису у регистар спортских организација,
копију потврде о извршеној регистрацији (ПИБ),
копију оверених потписа лица овлашћених за заступање (ОП образац),
копију последњег завршног рачуна,
извештај о утрошку средстава добијених из буџета општине Бор за предходни конкурсни период у
2011.години (ако је клуб у том периоду био финансиран из буџета општине),
као и осталу документацију тражену у конкурсним обрасцима.
Начин пријаљивања и рокови
Рок за преузимање конкурсне документације за суфинансирање програма и пројеката у области
спорта у општини Бор за период јануар-јун 2012.године и предају предлога програма и пројеката са
комплетном конкурсном документацијом је 10 дана од дана објављивања Конкурса у средствима јавног
информисања и на сајту општине Бор, односно од 11.01. – 20.01.2012.године, а исту доставити по упуству
из тачке V.
Пријаве на конкурс се подносе непосредно (лично) на писарници Општинске управе Бор у
затвореној коверти, са назнаком Комисији за спорт – ''Конкурс''.
Неблаговремене и некомплетне пријаве Комисија неће разматрати.
Пријаве које се доставе након наведеног рока и са непотпуном документацијом и пријаве
послате факсом или електронском поштом, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве
корисника којима је општина Бор у претходном конкурсном периоду доделила средства за
суфинансирање програма, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће бити
разматране.
Критеријуми за оцењивање програма
Критеријуми за оцењивање и бодовање програма, за свако поље суфинансирања, садржани су у
Правилнику о категоризацији спортских удружења из области такмичарског спорта општине Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр:7/2011 и 1/2012) и Правилнику о условима, критеријумима, начину и
VII-
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
31
поступку суфинансирања у области спорта општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр:7/2011,
12/2011 и 1/2012).
VIII-
Поступак доделе средстава за суфинансирање
А/ Поступак за доделу средстава води Комисија за спорт општине Бор, а у складу са Правилником о
условима, критеријумима, начину и поступку суфинансирања у области спорта општине Бор, која у року од
7 дана од дана закључења Јавног конкурса, сачињава Предлог за расподелу средстава за
суфинансирање програма у области спорта из буџета општине Бор за период јануар-јун
2012.године и исти објављује на сајту општине Бор и огласној табли Општинске управе Бор.
Б/ У случају да неке спортске организације имају примедбе на Предлог, њихови овлашћени представници
могу извршити увид у своју конкурсну документацију и начин бодовања у року од 3 дана од дана
објављивања Предлога на сајту општине Бор и огласној табли Општинске управе Бор. Ако се утврди да је
примедба основана, Предлог се може изменити.
В/ Записник и коначни Предлог, Комисија доставља Председнику општине Бор у року од 12 дана од дана
закључења Конкурса.
Г/ Спортска удружења (клубови) из поља суфинансирања ''Такмичарски спорт'', морају остварити најмање
15% од укупног броја бодова, а из поља суфинансирања ''Спорт у насељеним местима'', морају остварити
најмање 10% од укупног броја бодова (праг финансирања), како би стекла право на суфинансирање по
конкурсу (чл.7. Правилника о категоризацији спортских удружења из области такмичарског спорта општине
Бор).
Д/ Председник општине Бор, на основу записника и Предлога од стране Комисије, доноси Решење о
расподели средстава за суфинансирање програма у области спорта из буџета општине Бор, за
период јануар-јун 2012.године, у року од 5 дана, од дана пријема записника и Предлога.
Ђ/ Решење о додели средстава објављује се на сајту Општине и у ''Службеном листу општине Бор''.
Е/ На основу Решења о додели средстава, Председник општине закључује уговоре са корисницима
средстава у којима ће се регулисати међусобна права и обавезе, након чега ће се вршити уплате
додељених средстава.
Ж/ Комисија задржава право да од подносиоца пријаве, ако се за тим укаже потреба, захтева додатну
документацију и информацију или да изврши контролу на лицу места, односно захтева испуњење додатних
услова.
ОПШТИНА БОР
Председник,
_________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
32
*Пример 2.
УГОВОР
о суфинансирању пројеката/програма у области спорта
у општини Бор за период јул-децембар 2011.године
На основу
залључен између:
решења Председника општине Бор,
број ___________од _______. године
1. ОПШТИНЕ БОР , (у даљем тексту: Општина), са седиштем у Бору. Ул. Моше Пијаде број
3, коју заступа Председник Општине Бор, ___________, са једне стране и
2.____________ из Бора, ул. ___________(у даљем тексту : корисник средстава), којe
заступа ___________, _________, са друге стране.
Члан 1.
Овим уговором регулишу се међусобна права и обавезе између Општине Бор и корисника
средстава поводом одобреног учешћа у суфинансирању Пројекта „Гвоздена врата на Дунаву“,
редни број 466/84507, који се финансирања из ИПА фондова Европске уније у оквиру Програма
прекограничне сарадње Србије и Румуније, а са којим је конкурисао Џудо клуб „Бор“ из Бора, а на
основу поднете
пријаве број: 401-510/2011-II-01 по основу Конкурса за суфинансирање
пројеката/програма у области спорта, у општини Бор за период јул-децембар 2011. године.
Члан 2.
Општина ће у складу са решењем Председника општине Бор број: _____________ од
________. године, а поводом одобреног пројеката / програма из члана 1. овог уговора,
спроведеном по Конкурсу за суфинансирање пројеката и програма у области спорта у општини
Бор, за период jул-децембар 2011.г. кориснику средстава, на име реализације пројекта,
извршити пренос средства.
Износ одобрених средстава из става 1. овог члана износи _____________ динара у бруто
износу
на име прописаног учешћа од 15% у суфинансирању пројекта и још
_________________динара за предфинасирање активности у реализацији наведеног Пројекта.
Члан 3.
Пренос средстава из члана 2. овог уговора вршиће се jедократно.
Члан 4.
Корисник средстава се обавезује да средства из члана 2. овог уговора користи наменски,
искључиво за реализацију програма / пројеката, односно да износ од _______________ динара
врати и уплати на рачун број_____________ одмах након одовбравања и пребацивања средства
на рачун Џудо клуб „Бор“ из Бора из ИПА фондова Европске уније.
Средства добијена по основу предвиђеним у члану 2. овог уговора, не смеју се користити
за друге намене.
Члан 5.
За износ пренетих средстава из члана 2. и 3. овог уговора Корисник средстава обавезује
се да доставља Општинској управи Бор- Одељењу за финансије, правдање о утрошку добијених
буџетских средстава са потребном документацијом.
Члан 6.
Уколико корисник средстава не извршава своје обавезе предвиђене у члановима 4, и 5.
овог уговора, или приликом подношења пријаве на Конкурс и достављања извештаја из члана 5.
овог уговора прикаже неистините податке о свом раду и пословању и другим битним чињеницама,
Председник општине Бор, ће обуставити даљу уплату одобрених средства, уз обавезу корисника
средстава да изврши повраћај средстава уплаћених- примљених на име реализације пројеката
или програма.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
33
Члан 8.
Корисник средстава се обавезује да ће у писаним документима и на други начин, приликом
реализовања пројекта, назначити да је Општина Бор суфинансирала реализацију пројекта, као и
да је набављена опрема власништво општине Бор.
Члан 9.
На сва питања која нису регулисана овим уговором примењују се одредбе Закона о
облигационим односима и других прописа који регулишу ову област.
Члан 10.
У случају спора, уговорне стране уговарају надлежност Основног суда у Бору.
Члан 11.
Уговор је сачињен у 4 (четри) истоветна примерка од којих сваки потписник задржава по 2
(два) примерка.
Број________________
у Бору__________ 2011.г.
У Г О В А Р А Ч И:
Корисник средстава
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БОР
________________________
________________________
Поступак давања сагласаности на опште акте којима се уређује број и структура
запослених у јавним службама:
*Пример
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник РС'', бр. 129/07) и
члана 65. тачка 10. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), председник
Општине Бор донео је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности
Даје се сагласност на Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних
места у Установи ''Центар за културу општине Бор'' Бор, који је донео директор дана
_________године под бројем: _________.
Број: 110-__/2012-II,
Датум:__________________
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
______________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
34
Поступање при образовању стручних радних тела за поједине послове из своје
надлежности:
*Пример:
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Број:404- ___/2010-II
_______________. године
Б О Р
На основу члана 65. Статута општине Бор (''Сл. општина'', бр: 07/08), Председник општине
Бор, дана ____________ године, донео је
РЕШЕЊЕ
о именовању стручне комисије за пријем радова на санацији улица и путева у граду и у
кругу ТИР-а Бор
I
Именује се стручна комисија за пријем радова на санацији улица и путева у граду и у кругу
ТИР-а Бор, у следећем саставу:
1. _______________, председник,
2. _______________, члан,
3. _______________, члан.
Чланови комисије испуњавају прописане услове из Закона о планирању и изградњи за
одговорног извођача радова и поседују лиценце.
II
Комисија из става I овог решења је дужна да сачини записник о извршеним радовима на
санацији улица и путева у граду и у кругу ТИР-а.
III
Ово решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење доставити: Именованима, извођачу радова и архиви.
ПРЕДСЕДНИК,
___________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
35
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Општинско веће чине Председник општине, заменик Председника општине и девет
чланова Општинског већа, које бира Скупштина на период од четири године, тајним
гласањем, већином од укупног броја одборника, на начин утврђен пословником
Скупштине.
Кандидате за чланове Општинског већа, предлаже канидат за Председника
општине.
Када одлучује о избору Председника општине, Скупштина истовремено одлучује о
избору заменика Председника општине и чланова Општинског већа.
Председник општине је председник Општинског већа.
Заменик Председника општине је члан Општинског већа по функцији.
Одборнику који буде изабран за члана Општинског већа престаје одборнички
мандат.
Чланови Општинског већа могу бити на сталном раду у Општини, уколико
Скупштина тако одлучи.
Општинско веће:
1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката
Скупштине;
3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине
не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4) врши надзор над радом Опшинске управе, поништава или укида акте
Општинске управе који нису у сагласности са законом, Статутом и другим
општим актом или одлуком коју доноси Скупштина;
5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана,
предузећа и установа и других организација у управним стварима из
надлежности Општине;
6) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности
Републике;
7) поставља и разрешава начелника Општинске управе;
8) даје сагласност на акт о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске
управе;
9) редовно извештава Скупштину, по сопственој иницијативи или на њен захтев о
извршавању одлука и других аката Скупштине;
10) доноси Пословник о свом раду, на предлог Председника општине.
Председник општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Чланови Општинског већа су:
1. Александар Мицић, за рад, социјалну политику, људска и мањинска права;
2. Славиша Буђелан, за локални економски развој, пројекте и спорт;
3. Маја Бакоч, за културу и информисање;
4. Марко Николовски, за омладину;
5. Студенка Ковачевић, за Oпштинску управу и верска питања;
6. Синиша Србуловић, за здравство;
7. Горан Јоксимовић, за просвету.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
36
Организација, начин рада и одлучивања Општинског већа, детаљније се утврђује
његовим пословником, у складу са законом и Статутом општине.
Надлежност и организација Општинског већа општине регулисана је Законом о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и Статутом општине Бор
(„Службени лист општине“, број 07/08).
Од дана конституисања Општинско веће је до јануара 2012.године одржалоо је
укупно 28 седница.
Опис поступања Општинског већа у оквиру своје надлежности :
Поступак предлагања Скупштини доношења аката из надлежности Скупштине:
* Пример:
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/07) и
члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Општинско веће
Општине Бор, на седници одржаној ___________2011. године, донело је
ЗАКЉУЧАК
I
Утврђује се Предлог Одлуке о буџету Општине Бор за 2012. годину, у тексту који се налази
у прилогу овог закључка и чини његов саставни део, и предлаже се Скупштини општине Бор да на
првој наредној седници разматра и донесе предложену одлуку.
II
За представника предлагача, на седници Скупштине општине, одређује се
___________________, председник Општине Бор.
За известиоца, који ће давати стручна и друга објашњења, на седници Скупштине
општине, одређује се _______________, начелник Одељења за финансије Општинске управе
Општине Бор.
III
Закључак доставити: председнику Скупштине општине Бор, надлежном радном телу и
архиви.
Број: ________/2011-IV
У Бору, _________ 2011. године
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
___________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
37
Примери поступка доно ш ења аакта за која је Ве ћ е овла шћ ено одлукама Скуп ш
тине или законом :
*Пример 1
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (’’Службени гласник РС'', бр. 129/07) и
члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр.7/08), Општинско веће Општине
Бор, на седници одржаној дана ________ 2011. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о давању сагласности
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Бор, који је донео начелник Општинске управе Бор, дана
____________2011. године, број: _____/2011-III.
Број: _______/2011-IV
У Бору, _______ 2011. године
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ПРЕДСЕДНИК,
___________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
38
На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник РС'',
бр. 41/09 и 53/2010) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'', бр. 7/08),
Општинско веће Општине Бор, на седници одржаној дана ________ 2010. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ
САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим решењем оснива се Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Бор (у даљем тексту: Савет), уређује његов састав, делокруг
рада, извори финансирања и начин рада.
II САСТАВ САВЕТА
Члан 2.
Савет има председника, заменика председника и пет чланова.
У Савет се именују:
- за председника
__________________,
- за заменика председника
__________________,
- за чланове:
1. __________________,
2. __________________,
3. __________________,
4. __________________,
5. __________________,
Савет се именује на период од 4 (четири) године.
Члан 3.
Чланство у Савету престаје:
- разрешењем,
- оставком, и
- истеком мандата
Члан Савета може поднети оставку или бити разрешен и пре истека мандата.
Члан 4.
Председника Савета разрешава Општинско веће на предлог најмање 1/3 чланова
Општинског већа, а чланове Савета разрешава Општинско веће на образложени предлог
председника Савета.
Истовремено са предлогом за разрешење овлашћени предлагач подноси предлог за избор
новог члана и председника Савета. Општинско веће истовремено доноси одлуку о разрешењу и
избору чланова Савета.
Члану Савета који је разрешен престаје дужност даном разрешења.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
39
Члан 5.
У случају подношења оставке од стране председника или члана Савета, истом престаје
функција даном одржавања седнице Општинског већа на којој је констатовано да је оставка
поднета, односно даном одржавања прве наредне седнице ако је оставку поднео између две
седнице.
О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује.
На истој седници на предлог овлашћеног предлагача именује се нови члан, односно
председник Савета.
III ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА
Члан 6.
Задаци Савета су да:
1) анализира, прати и предлаже мере за унапређење опште безбедности саобраћаја на
путевима на територији општине Бор,
2) обавља превентивно-промотивне активности и води кампању о безбедности саобраћаја
на путевима на територији општине Бор,
3) припрема предлог стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима
који доноси Скупштина општине Бор, у складу са Националном стратегијом и Националним
планом који доноси Влада Републике Србије,
4) формира систем јединствене основе евидентирања и праћења значајних обележја
безбедности саобраћаја на путевима,
5) припрема Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима на територији општине Бор,
6) припрема предлог извештаја о стању безбедности саобраћаја на путевима који
Општинско веће подноси Скупштини општине Бор најмање двапут годишње,
7) обавља и друге послове везане за унапређење безбедности саобраћаја у складу са
законом.
Члан 7.
Савет ради у седницама које сазива председник Савета по потреби, а са претходно
утврђеним дневним редом.
У одсутности председника Савета, седницу Савета сазива заменик председника Савета.
Седницом председава председник Савета, кога у случају одсутности замењује заменик
председника Савета.
Савет може да ради када седници присуствује већина од укупног броја чланова.
Савет одлучује већином гласова од броја присутних чланова.
На седници се води записник о току рада и донетим закључцима.
Члан 8.
За извршавање појединих послова Савет може образовати стручне радне групе.
За извршење појединих послова, Општинско веће може на предлог Савета у складу са
законом ангажовати правно лице које је материјално и стручно оспособљено да обавља те
послове.
IV ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
Члан 9.
Извори средстава за послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима
су:
1) буџет Општине Бор,
2) средства у висини од 30 % наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима учињених на територији општине Бор,
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
40
3) остали приходи.
Члан 10.
Средства у висини од 50 % од средстава из тачке 2. претходног члана, користе се за
поправљање саобраћајне инфраструктуре, а преосталих 50 % за финансирање осталих мера
унапређења безбедности саобраћаја на путевима.
Средства из става 1. овог члана, користе се према програму који доноси Општинско веће
на предлог Савета.
Члан 11.
Члановима Савета припада накнада за рад сходно члану 2. Одлуке о накнадама
одборника Скупштине општине Бор ("Службени лист општина'', бр. 11/04 и ''Службени лист
општине Бор'', бр. 10/08 и 10/09).
V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Савета, обавља Одељење за
привреду и друштвене делатности.
Члан 13.
Ово решење објавити у "Службеном листу опоштине Бор’’.
Број: ________/2010- IV
У Бору, ________ 2010. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
_________________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
41
На основу члана 4. Пословника о раду Општинског већа Општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр, 6/2008), Општинско веће Општине Бор, на седници одржаној ______________
2010. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за решавање у управном поступку
у другом степену
I
Образује се Комисија за решавање у управном поступку у другом степену као стално радно
тело Општинског већа (у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију из тачке I овог решења именују се:
- за председника
__________________,
- за заменика председника
__________________,
- за чланове:
1. __________________,
2. __________________,
3. __________________,
III
Мандат именованима траје четири године.
IV
Надлежност Комисије утврђена је Пословником о раду Општинског већа општине Бор.
V
На рад и одлучивање Комисије примењују се одредбе Пословника о раду Општинског већа
општине Бор, које се односе на рад и одлучивање Општинског већа.
VI
Даном ступања на снагу овог решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за
решавање у управном поступку у другом степену број:06-89/2008- IV од 11.07.2008. године,
Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за решавање у управном поступку у
другом степену број:06-130/2008- IV од 23.09.2008. године, Решење о разрешењу и именовању
председника Комисије за решавање у управном поступку у другом степену број:06-87/2009- IV од
17.07.2009. године и Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за решавање у
управном поступку у другом степену број:06-130/2009- IV од 02.09.2009. године.
VII
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор'', а ступа на снагу даном
доношења.
Број: _______/2010-IV
У Бору, ________ 2010. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
______________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
42
На основу члана 4. Пословника о раду Општинског већа Општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 6/2008), Општинско веће Општине Бор, на седници одржаној __________ 2010.
године, донело је
РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за решавање сукоба надлежности
I
Образује се Комисија за решавање сукоба надлежности као стално радно тело Општинског
већа (у даљем тексту: Комисија).
II
У Комисију из тачке I овог решења именују се:
- за председника
__________________,
- за заменика председника
__________________,
- за чланове:
1. __________________,
2. __________________,
3. __________________.
III
Мандат именованима траје четири године.
IV
Надлежност Комисије утврђена је Пословником о раду Општинског већа општине Бор.
V
На рад и одлучивање Комисије примењују се одредбе Пословника о раду Општинског већа
општине Бор, које се односе на рад и одлучивање Општинског већа.
VI
Ово решење објавити у ''Службеном листу општине Бор'', а ступа на снагу даном
доношења.
Број: ______/2010-IV
У Бору, _________ 2010. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
____________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
43
На основу члана 64. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09 и
73/10), члана 59. став 2. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
(''Службени гласник РС'', бр. 36/09 и 88/10) и члана 67. Статута општине Бор (''Службени лист
општине Бор'', бр. 7/08), Општинско веће општине Бор, на седници
одржаној дана
____________2010. године, донело је
РЕШЕЊЕ
о отварању Буџетског фонда за финансирање
активне политике запошљавања
1. Отвара се Буџетски фонд за финансирање активне политике запошљавања (у даљем тексту:
Фонд), као евиденциони рачун у оквиру главне књиге Консолидованог рачуна Трезора Општине
Бор, и то као индиректни корисник буџетских средстава у оквиру Општинске управе Бор.
2. Фонд се отвара у циљу евидентирања средстава намењених за финансирање активне
политике запошљавања и обезбеђивања њиховог наменског коришћења на основу утврђеног
програма у складу са Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености.
3. Фонд се оснива на неодређено време.
4. Фондом управља Општинска управа Бор.
5. Потребна средства за рад Фонда обезбеђују се из прихода буџета, као и других извора у складу
са законом.
6. Средства Фонда користе се наменски за финансирање активне политике запошљавања.
7. Општинска управа Бор, доноси одлуку о расписивању конкурса за расподелу средстава Фонда.
8. Стручне и административне послове за потребе Фонда врши Општинска управа – Одељење за
привреду и друштвене делатности.
9. Задужује се Одељење за финансије Општинске управе Бор за реализацију тачке 1. овог
решења.
10. Ово решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2011. године.
11. Ово решење објавити у Службеном листу општине Бор.
Број: _______/2010-IV
У Бору, _______ 2010. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
_________________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
44
Поступак решавања у управном поступку у другом степену:
* Пример:
На основу члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', бр.129/07) и члана 67. став 1. тачка 5. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.7/08), решавајући по жалби ______________ из _____ изјављеној против Решења Општинске
управе Бор Одељења за инспекцијске послове број: ______/2011-III-06 од ________2011. године,
Општинско Веће Општине Бор, дана _______2011. године, донело је следеће
Р Е Ш Е Њ Е
Усваја се жалба ___________ из _____, поништава се Решење Општинске управе Бор
Одељења за инспекцијске послове, број: ________/2011-III-06 од ________2011. године и предмет
враћа првостепеном органу на поновни поступак и одлучивање.
Образложење
Решењем Одељења за инспекцијске послове, број: број: ________/2011-III-06 од
________2011. године, одобрено је уклањање две гране стабла дрвета у дворишту власнику
_____________ у Ул. ________ бр. ___ у _________, а који угрожавају несметано коришћење
дворишта и пролазнике.
Против наведеног решења ____________ изјавио је жалбу која је допуштена, благовремена
и изјављена од овлашћеног лица.
У жалби је, између осталог, жалилац навео да жалбу побија делимично из разлога што он
није у могућности због финансијске ситуације да уклањање две гране стабла дрвета обави на
безбедан начин, те предлаже да се жалба усвоји и наложи ЈП ''Дирекцији за изградњу Бора'' или
ЈКП ''3. октобар'' да то обаве.
Oпштинско веће општине Бор, по разматрању жалбе, на основу увида у расположиву
документацију и списе предмета, одлучило је као у диспозитиву овог решења, а из разлога што
првостепени орган није у потпуности утврдио одлучне чињенице, а пре свега да ли је надлежан да
одлучује у овој управној ствари.
Првостепени орган је као правни основ за доношење оспореног решења навео члан 84.
Одлуке о комуналним делатностима (''Службени лист општина'' бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04,
10/07 и 15/07) којим се предвиђа да се уређење и одржавање зелених површина испред и у
круговима објеката правних лица и предузетника врше власници, односно корисници, што је
погрешно јер се о овом случају не ради о правном лицу, нити предузетнику.
Чланом 86. став 1. наведене Одлуке предвиђа се да се уклањање дрвећа са јавних
површина врши само уз одобрење надлежног органа Општинске управе те се набрајају случајеви
када то може да се чини. Став 2. наведеног члана нормира да одобрење о уклањању дрвећа
доноси Општинска управа, Одељење за инспекцијске послове преко комуналног инспектора или
инспектора за заштиту животне средине. Чланом 86. Закона о комуналним делатностима није
предвиђено да се начин уклањања дрвећа утврђује решењем о одобрењу. С тога је неправилно
утврђено у диспозитиву решења начин уклањања дрвећа, односно две гране стабла.
Првостепени орган није утврдио чињеницу да ли се у овом случају ради о јавној површини
или о приватном земљишту. Такође, ни диспозитив побијаног решења није у складу са одредбама
Одлуке о комуналним делатностима, а нису испуњени ни други услови из члана 86. наведене
Одлуке.
Нејасни су и противуречни наводи из диспозитива и образложења побијаног решења, као и
записника о извршеној инспекцијској контроли и захтева за сечу стабла, у смислу да се у
диспозитиву наводи да се одобрава уклањање две гране стабла дрвета ______________, у
образложењу да се то чини по захтеву Митровић Бојана, а записник је сачињен у присуству
____________ и у њему се наводи да је исти сачињен по захтеву ____________ чији је заступник
__________. У списима предмета нема никаквих доказа на основу чега је ___________ заступник
_____________.
Другостепени орган налази да ће наведене недостатке брже и економичније отклонити
првостепени орган из ког разлога се поништава првостепено решење и предмет враћа
првостепеном органу на поновно одлучивање.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
45
Првостепени орган у поновном поступку пре свега треба да утврди да ли се стабло дрвета
са којих треба уклонити гране налази на приватном земљишту или се налази на јавној површини у
ком случају је у складу са Одлуком о комуналним делатностима надлежна Комунална инспекција,
или то није случај те тада првостепени орган треба да се огласи ненадлежним. Такође,
првостепени орган треба приликом доношења решења, односно одобрења, поступи у складу са
важећим одредбама члана 86. Одлуке о комуналним делатностима. Потребно је и да утврди да
ли се у конкретном случају ради о правном лицу илки предузетнику, јер у супротном не може да
се позове на одредбе члана 86. Одлуке о комуналним делатностима.
Веће је разматрало и друге наводе жалбе али утврђује да исти не утичу на другачију
одлуку.
Правна поука: Против наведеног решења није дозвољена жалба али се може покренути
управни спор пред Окружним судом у Зајечару у року од 30 дана од дана пријема решења.
Решење доставити: Жалиоцу и уз списе предмета.
Број: _________/2011-IV
У Бору, ____________2011. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
_______________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
46
ОПШТИНСКА УПРАВА
Општинском управом, као јединственом службом, руководи начелник.
Начелник општинске управе:
Љубинка Јелић, дипломирани правник
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/423-179
Општинска управа има следећа овлашћења и обавезе:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине,
Председник општине и Општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и
Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана,
предузећа, установа и других организација из изворног делокруга општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих
аката Скупштине општине;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине и Председник
општине.
Рад Општинске управе је доступан јавности путем давања информација
средствима јавног информисања, ажурирањем Информатора о раду у делу који се односи
на ову Управу у складу са законом којим се уређује оступност информација, издавањем
службених информација, обезбеђењем услова за несметано обавештавање
јавности о обављању послова из свога делокруга и о свим променама које су у вези са
организацијом и делокругом рада и на други начин.
Општинска управа омогућава приступ свим информацијама у свом поседу изузев
ако њихова садржина представља државну, војну или службену тајну у складу са законом,
при чему о ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује начелник
Општинске управе. Приступ информацијама врши се преко лица овлашћеног за
решавање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја.
У свом раду Општинска управа примењује и извршава као основне следеће законе и
друге опште акте:
-
Закон о општем управном поступку («Сл.лист СРЈ» ,бр.33/97 и 31/2001)
Закон о локалној самоуправи («Сл.гласник РС», бр.129/2007)
Закон о локалним изборима («Сл.гласник РС» бр.129/2007)
Закон о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр.54/2009)
Законом о финансирању локалне самоуправе (« Сл. гласник РС»бр. 62/2006)
Закон о јавним набавкама («Сл.гласник РС» бр. 116/2008)
Закон о средствима у својини Републике Србије («Сл.гласник РС» бр.53/95, 3/96,
54/96, 32/97 и 101/2005)
Закон о рачуноводству и ревизији («Сл.гласник РС» бр. 46/2006)
Закон о експропријацији («Сл.гласник РС» бр.53/95, «Сл. лист СРЈ» бр. 16/2001,
„Сл. гласник РС“ бр. 20/2009)
Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
(«Сл.гласник РС» бр. 25/2000, 25/2002,107/2005, 108/2005 и 123/2007)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
47
-
-
-
Закон о јавним службама («Сл.гласник РС» бр. 42/91, 71/94, 79/2005, 81/2005 и
83/2005)
Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005 и 54/2009)
Закон о радним односима у државним органима («Сл.гласник РС» бр.48/91, 66/91,
49/98, 44/99, 34/2001,39/2002, 49/2005, 79/2005, 81/2005 и 83/2005)
Закон о делатностима од општег интереса у области културе («Сл.гласник РС»
бр.49/92)
Закон о основама система образовања и васпитања («Сл.гласник РС» бр. 72/2009)
Закон о основној школи («Сл.гласник РС» бр.50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94,
22/2002, 62/2003, 64/2003,101/2005 и 72/2009)
Закон о средњој школи («Сл.гласник РС» бр..50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 24/96,
23/2002, 25/2002, 62/2003,64/2003, 101/2005 и 72/2009)
Закон о матичним књигама («Сл.гласник РС» бр. 20/2009)
Закон о држављанству Републике Србије («Сл.гласник РС» бр.135/2004 и 90/2007)
Закон о републичким административним таксама («Сл.гласник РС» бр.43/2003,
51/2003, 61/2005 и 101/2005)
Закон о комуналним делатностима («Сл.гласник РС» бр.16/97 и 42/98)
Закон о заштити животне средине ( «Сл. гласник РС» бр. 135/2004, 36/2009 и
72/2009)
Закон о друштвеној бризи о деци («Сл.гласник РС» бр. 49/92, 29/93, 53/93, 67/93,
28/94, 47/94, 48/94, 25/96,29/2001, 16/2002, 62/2003, 64/2003, 101/2005, 5/2009 и
54/2009)
Закон о спорту („Сл. гласник РС“ бр. 52/96 и 101/2005)
Закон о правима бораца, војних инвалида и чланова њихових породица
(«Сл.гласник СРС»бр. 54/89 и «Сл.гласник РС» бр. 137/04)
Закон о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана („Сл.
гласник РС бр. 36/91, 79/91, 33/93,53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 2972001,
84/2004, 101/2005 и 115/2005)
Закон о јавним путевима («Сл.гласник РС» бр. 101/2005 и 123/2007)
Закон о безбедности саобраћаја на путевима («Сл.гласник РС» бр.41/2009)
Закон о планирању и изградњи ((«Сл.гласник РС» бр. 72/2009 и 81/2009)
Закон о одржавању стамбених зграда («Сл.гласник РС» бр. 44/95, 46/98, 1/2001 и
101/2005)
Закон о избеглицама («Сл.гласник РС» бр. 18/92 и «Сл. лист СРЈ» 42/2002)
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја («Сл.гласник РС»
бр.120/2004, 54/2009 и104/2009)
Закон о референдуму и народној иницијативи («Сл.гласник РС» бр. 48/94 и 11/98)
и др.
Oпштинске одлуке:
1) Одлука о образованју канцеларије за младе («Сл. лист општине Бор 4/2010)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Одлука о престанку финансирања потреба грађана у области спорта преко Спортског
савеза општине Бор («Сл. лист општина Бор 9/09, 4/2010)
Пословник Привременог органа општине бор («Сл. лист општина Бор 3/2010)
Одлука о изради просторног плана општине Бор («Сл. лист општине Бор 3/2010.)
Одлука о изради просторног плана општине Бор («Сл. лист општине Бор 3/2010.)
Одлука о изради генералног урбанистичког плана Бора («Сл. лист општине 3/2010.)
Одлфука о изради плана генералне регулације насеља Бор («Сл. лист општине Бор
3/2010.)
Одлука о коефицијентима за обрачун и исплату плата, накнаду и других примања
председника, чланова, секретара, привременог органа општине Бор и радних тела
привременог органа општине Бор («Сл. лист општине 3/2010.)
Одлука о поверавању послова председнику привременог органа општине Бор («Сл. лист
општине 3/2010.)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
48
10) План локација за мање монтажне објекте на јавним површинама у Бору («Сл. лист
општина 14/03, 2/06, 10/07 и 15/07 и Сл. лист општине Бор 8/08, 8/09 и 1/2010)
11) Одлука о утврђивању назива улица и тргова («Сл. лист општина Бор 14/08 и 13/09)
12) Одлука о оснивању Установе Спортски центар «Бор» у Бору («Сл. лист општине
12/09)
13) Одлука о оснивању установе ,,Центар за културу'' општине Бор у Бору («Сл. лист
општине 12/09)
14) Одлука о ликвидацији ЈП ,,ШРИФ'' (10/09, 12/09)
15) Одлука о оснивању ЈП ,,Радио телевизија Бор'' (12/09)
16) Одлука о месним заједницама (пречишћен текст) – (11/09
17) Одлука о укидању јавне установе ,,Спортски центар'' у Бору (10/09
18) Одлука о укидаљу Центра з културу општине Бор (10/09)
19) Одлука о јавним паркиралиштима (10/09)
20) Одлука о грађевинскфом земљишту (,,Сл. лист општина 14/03, 4/04, 11/05, 7/07 и Сл.
лист општина Бор 13/08, 10/09)
21) Одлука о усвајању локално акционог плана за унапређење положаја избеглих и ..
расељених лица у општини Бор 2009 – 2013 године (10/09)
22) Одлука о приступању изради стратегије за младе општине Бор (10/09)
23) Одлука о организацији општинске управе општине Бор (13/08, 14/08 и 9/09)
24) Одлука о организацији, делокругу и раду Опшптинског јавног правобранилаштва (13/08 и
9/09)
25) Одлука о локалним комуналним таксама («Сл. лист општина 27/06 и 10/07 и Сл. лист
општина Бор 1/08, 14/08 и 9/09)
26) Одлука о организацији и раду мировних већа (9/09)
27) Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете наслатале
услед уједа паса луталица (9/09)
28) Одлука о оснивању друштава са ограниченом одговорношћу ,,Бизнис инкубатор центар
Бор'' у Бору («Сл. лист општинљ 19/06, 1/07 и 10/07 и («Сл. лист општина Бор 10/08 и
9/09)
29) Одлука о одређибвању јавног грађевинског земљишта (,,Сл. лист опшптина 2/06, 7/07,
12/07, 15/07 и ,,Сл. лист општина Бор 1/08, 4/09 и 9/09)
30) Одлука о зборовима грађана (2/09)
31) Одлуке о оснивању Савета за Међународне односе (2/09)
32) Одлука о оснивању Савета за праћење примене етничкиог кодекса понашања
функционера (2/09)
33) Одлуке о оснивању Савета за развој општине (2/09)
34) Одлука о приступању општине Бор садужништву ради задуживања ЈКП ,,Топлани'' Бор и
ЈП ,,ШРИФ'' (13/08, 14/08 и 1/09)
35) 34) Одлука о преузимању основних права над апотекарских установа Бор (13/08)
36) Одлука о јавнфим признањима опшптине Бор (13/08)
37) Одлука о садржини, употреби и чувању плата органа општине Бор (13/08)
38) Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање закупнине и накнаде за уређивање
грађевинског земљишта (,,Сл. лист општина 14/03, 11/05, 19/06, 27/06, 7/07 и ,,Сл. лист
општина Бор 13/08)
39) Одлука о утврђивању обавезе плаћања накнаде за коришћење грађ. земљишта на
територији општине Бор (,,Сл. лист општина 13/82, 3/86, 16/1_87, 24/88, 7/89, 13/95,
13/96, 11/05, 7/07 и ,,Сл. лист општина Бор 13/08)
40) Одлука о оснивању Савета за младе општина Бор (13/08
41) Одлука о стамбеним односима (,,Сл. лист општина'', бр. 11/01, 6/03, 15/04, 15/05 и ,,Сл.
лист општина Бор 1/08 и 13/08)
42) Протокол о поступку примопредаје дужности и .. аката (13/08)
43) Одлука о оснивању ЈКП ,,Водовод'' (,,Сл. лист општина 9/02, 13/06 и 13/08)
44) Одлука о оснивању ЈКП ,,3. октобар'' (,,Сл. лист општина 9/02, 13/06 и 13/08)
45) Одлука о оснивању ЈКП ,,Топлана'' (,,Сл. лист општина 9/02, 13/06 и 13/08)
46) Одлука о оснивању ЈП за пружање стамбених зуслуга ,,Бор'' у Бору (,,Сл. лист општина
9/02, 13/06 и 13/08)
47) Одлука о оснивању ЈП ,,Дирекција за изградњу Бора''
48) Одлука о оснивању Народне библиотеке Бор (8/95 и 11/07 и 13/08)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
49
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
85)
86)
87)
88)
89)
90)
91)
92)
93)
Одлука о оснивању Туристичке организацијуе општине Бор (19/06, 13/08)
Одлука о општинским административним таксама (27/06, 1/08, 14/08)
Одлука о утврђивању висине боравишне таксе (27/06, 1/08, 14/08)
Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине (15/07 и 14/08)
Одлука о оснивању користичког савета јавних служби (14/08)
Одлука о одређивању органа надлежног за доношење одлука о изради урбанистичких
планова (14/08)
Одлука о правима из области социјалне заштите на територији општине Бор, (14/08)
Одлука о аутотакси превозу (1/04, 15/05, 27/06 и 1/08)
Одлфука о уређењу јавног превоза путника на територији општине Бор (7/97, 9/97,
19/01, 1/04 и 1/08)
Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини /11/02, 8/03, 4/05 и 1/08)
Одлука о условима за држање домаћих и егзотичних животиња и хумано хватање и
уништавање паса и мачака луталица (5/02 и 4/05 и 1/08)
Одлука о комуналним длеатностима (13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04, 10/07 и 15/07)
Одлука о постављњу мањих монтажних објеката на јавним површинама (14/03, 2/06,
10/07, 15/07
Одлука о радном времену трговинских, угоститељских и занатских објеката (11/05, 13/06,
19/06 и 12/07)
Одлука о начину, условима и роковима коришћења и враћања средстава солидарности
(23/01, 6/03, 15/04, 7/07)
Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности (11/02,
7/07)
Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину (27/06)
Одлука о финансирању целодневног боравка трећег детета (25/06)
Одлука о оснивању Апотеке Бор (19/06)
Одлука о формирању Еколошког фонада (19/06)
Одлука о мрежи основних школа на територији Бор (19/06)
Одлука о мрежи дечијих вртића на територији општине Бор (2/06
Одлука о изменама одлука којима су одређене новане казне за прекршаје (15/05)
Одлука о оснивању локалног савета за запошљавање (11/05)
Одлука о кодексу понашања запослених у Општинској управи у свим службама (11/05)
Одлука о етичком кодексу понашања функционера у општини Бор (7/05)
Одлука о грађанском ... Општине Бор (7/05)
Одлука о стипендирању кадрова за потребе опшптине Бор и награђивању ученика (7/05)
План локација за киоске на јавним површинама у Бору (6/04)
Програм давања у закуп осталог грађевинског земљишта у државној својини (1/04)
Одлука о одржавању јавних бунара и чесми (14/03)
Одлука о кућном реду у стамбеним зградама (14/03)
Одлука о проширењу мреже дечјих вртића (12/03)
Одлука о употреби и заштити грба, знака и заставе општине и насељеног места Бор
(9/03)
Одлука о привременом коришћењу градског грађевинског земљишта (8/97, 13/97, 4 /98,
11/2000, 8/01, 8/03)
Одлука о грбу, знаку и ... Општине и насељеног места Бор (6/03)
Одлука о пружању услуга грејања и снабдевања топлом водом (3/03)
Одлука о општим условима за изградњу, искоришћавање и одржавање сеоских
водоводѕа на терет општине Бор (19/01)
Одлука о условима и мерама за рушење објеката (19/04)
Одлука о пијацама (19/01)
Одлука о ... регулисању саобраћаја (6/2000)
Одлука о пружању правне помоћи (3/2000)
Одлука о вођењу евиденције и просторно-планске документације у општини Бор
(11/2000)
Одлука о оснивању Фонда солидарне стамбене изградње општине Бор (11/2000)
Одлука о изградњи чпомоћних објеката на територ општине Бор (5/98, 2/99)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
50
94) Одлука о плаћању накнаде за коришћење комуналних добара од општег интереса (4/92,
2/93, 15/95, 9/97, 14/97, 18/98, 2/99)
95) Одлука о мерама заштите од пожара шумског и пољопривредног земљишта (7/99)
96) Одлука о утврђивању подручја месних заједница у општини Бор, са поделом на ужа –
стална подручја унутар месних заједница (12/96, 5/98)
97) Одлука о утврђивању аутобуска стајалишта у линијском саобраћају на територији
општине Бор (2/97)
98) Одлука о одржавању стамбених зграда на територији општине Бор (6/96)
99) Одлука о одређивању назива тргова, улица и насеља у Бору (6/96)
НАПОМЕНА: Сви општински прописи који су донети oд стране надлежних органа општине
Бор објављени су у «Службеном листу општине Бор» у који се може извршити увид на
сајту општине Бор www.opstinabor.rs.
Организациона структура Општинске управе
У оквиру Општинске управе могу се образовати организационе јединице, као
основне и као организационе јединице у саставу основних (унутрашње организационе
јединице).
Основне организационе јединице у оквиру Општинске управе јесу одељења и
служба.
Унутрашње организационе јединице могу се образовати у оквиру одељења за
обављање појединих послова који захтевају непосредну и организациону повезаност,
односно одсек се образује за обављање међусобно повезаних послова из једне или више
области, односно за обављање сродних послова, са најмање пет запослених, а група
(канцеларија) се може образовати за обављање послова исте врсте или међусобно
повезаних нормативно – правних, студијско - аналитичких и пројектно-планских послова
са најмање три запослена.
У Општинској управи је систематизовано укупно 115. радних места и то са високом
спремом 53, са вишом 19, са средњом 28, КВ радника 5 и са основном школом 10, без
постављених лица.
Систематизација радних места садржи пo извршиоцима:
-
помоћника председника Општине: 3
начелника одељења, односно службе: 7
заменика начелника одељења, односно службе: 7
шефова одсека са ВСС: 5
шефова одсека са ВШС: 1
руководиоца канцеларије: 2
радника са ВСС: 56
радника са ВШС:18
радника са ССС: 45
КВ радника: 8
радника са нижом стручном спремом: 46.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
51
Графички приказ структуре Општинске управе
У Општинској управи образују се следећа одељења и служба, и то:
-
Одељење за финансије
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одељење за управу, опште, имовинско-правне и стамбене послове
Одељење за инспекцијске послове
Одељење пореске администрације
Служба за скупштинске послове
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
52
Одељење за финансије
Обавља послове који се сврставају у послове буџета општине, послове локалног
трезора, послове финансија директних корисника средстава буџета и послове буџетског
рачуноводства и извештавања, а посебно су: сви процедурално прописани послови на
припреми буџета, све до израде нацрте буџета Општине; сви процедурално прописани
послови на извршењу буџета, подразумевајући и давање препорука директним
корисницима средстава буџета и локалној власти; финансијско планирање за
консолидовани рачун трезора који посебно обухвата анализу готовинских токова, плана
извршења буџета, сервисирање дуга, дефинисање квота преузетих обавеза и плаћања;
управљање готовинским средствима које посебно обухвата управљање консолидованим
рачуном трезора, управљање ликвидношћу, управљање финансијским средствима;
контролу расхода која посебно обухвата преузимање обавеза, проверу пријема добара и
услуга и одобравање плаћања на терет буџетских средстава; управљање дугом; буџетско
рачуноводство и извештавање које обухвата рачуноводствене послове за обраду
примања и плаћања, вођење пословних књига за сва примања и издатке, евиденцију
донација и помоћи; финансијско извештавање пре свега у прописаној форми;
рачуноводствену методологију кроз израду општих и посебних аката; управљање
финасијским информационим системом; послове из области финансија за директне
кориснике средстава буџета који обухватају послове израде предлога финансијског
плана, расподеле средстава индиректним корисницима буџетских средстава у оквиру
одобрених апропријација, припреме и комплетирања документације за извршење
финансијског плана, извршавања задатака који се односе на управљање имовином
државе за коју је одговоран директни корисник; прописивање поступака и процедура
интерне контроле; послове вођења пословних књига и усклађивања са главном књигом
трезора и састављање консолидованих периодичних и годишњих извештаја, као и друге
финансијско материјалне послове за директне кориснике средстава буџета, а за
индиректне кориснике, уколико се то посебно уговори; припрему нацрта и других аката из
области финансија и рачуноводства; послове обрачуна и исплата плата, накнада и других
примања запослених и израду свих извештаја из те области; послове из области јавних
набавки за директне кориснике и за индиректне кориснике са којима се то посебно
уговари; усаглашавања општих аката са прописима који дају овлашћења за доношење
општих аката локалној самоуправи; одговорно је за законитост општих аката чије нацрте
припрема, а које доноси Скупштина општине; пружа стручну помоћ странкама у
остваривању права пред Општинском управом - из делокруга рада одељења; врши и
друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог делокруга рада.
Начелник Oдељења:
Данијела Јовановић, дипл. економиста
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/423-235
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
53
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Врши послове који се односе на: припреме, доношења, евидентирања и чувања
планских докумената и урбанистичких планова; издавање потврде о усклађености
урбанистичког пројекта са урбанистичким планом; издавање извода из урбанистичког
плана и аката о урбанистичким условима; припрему планова за постављање
привремених објеката на јавним површинама. У грађевинској области врши послове који
се односе на издавање одобрења за градњу, пријаву почетка градње, прибављања
потребне сагласности, мишљења и решења у име и за рачун инвеститора о његовом
трошку и обезбеђење техничког прегледа и издавање употребне дозволе. Предлаже
нацрте аката које доносе органи општине из области урбанизма, грађевинарства и
комунално-стамбене области. Непосредно спроводи прописе Скупштине општине у овим
областима. Доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке. Издаје решења за
раскопавање улица. Припрема нацрте прописа из своје области. Одељење за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове врши и послове државне управе које Република повери
Општини. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Општинском
управом - из делокруга рада одељења. Врши и друге послове које му наложи начелник
Општинске управе у оквиру свог делокруга рада.
Начелник Oдељења:
Драгана Николић, дипл. инг. арх
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/423-472
ПРОЦЕДУРА ДОНОШЕЊА ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА
На основу Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС”, број 72/09 и 81/09) и
Правилника о садржини,начину и поступку израде планских докумената (“Сл. гласник РС”,
број 31/10 и 69/10)
Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење,
по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно
комисије за планове.
У циљу израде, односно измене планског документа, на захтев јединице локалне
самоуправе, надлежни орган, односно организација уступају постојеће копије
топографског и катастарског плана, односно дигиталне записе, односно катастар
подземних инсталација, односно ортофото снимке, без накнаде.
Захтев за достављање подлога из става 1. овог члана подноси се одмах по
доношењу одлуке о изради или измени планског документа.
Органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују посебне
услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката у фази израде или измене
планских докумената, дужни су да по захтеву носиоца израде плана, у року од 30 дана,
доставе све тражене податке, без накнаде.
Носилац израде планских докумената је надлежни орган за послове просторног и
урбанистичког планирања у Општини.
Надлежни орган може уступити израду докумената просторног и урбанистичког
планирања привредном друштву, односно другом правном лицу које у складу са
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
54
одредбама овог закона испуњава прописане услове за израду планских докумената, у
складу са законом којим се уређују јавне набавке.
По објављивању одлуке о изради планског документа, носилац израде приступа
изради концепта плана.
За потребе израде концепта плана носилац израде прикупља податке, нарочито о:
постојећој планској документацији, подлогама, посебним условима за заштиту и уређење
простора, другој документацији значајној за израду плана, стању и капацитетима
инфраструктуре, као и о другим подацима неопходним за израду плана.
Нацрт плана
Нацрт плана садржи текстуални и графички део.Текстуални део нацрта плана
садржи Плански део који се упућује на јавни увид, доноси и објављује по доношењу
планског документа.
Графички део нацрта плана има садржај прописан правилником за графички део за
предметни плански документ.
Стручна контрола планских докумената
Пре излагања на јавни увид, нацрт планског документа подлеже стручној контроли.
Стручна контрола обухвата проверу усклађености планског документа са планским
документима ширег подручја, одлуком о изради, овим законом, стандардима и
нормативима, као и проверу оправданости планског решења. Стручној контроли подлеже
концепт плана, као и нацрт плана, пре излагања на јавни увид.
За планске документе чије је доношење у надлежности јединице локалне
самоуправе, пре обављања стручне контроле прибавља се мишљење надлежног органа,
а по отреби и других институција надлежних за послове планирања и изградње,
газдовања грађевинским земљиштем и др. које се доставља се комисији за планове, као
прилог материјалу који подлеже стручној контроли.
Стручну контролу планских докумената јединица локалне самоуправе врши
комисија за планове, која саставља извештај, који садржи податке о извршеној контроли,
са свим примедбама и мишљењима надлежног органа, односно комисије за планове по
свакој примедби. Извештај потписују председник и секретар комисије која врши стручну
контролу, као и овлашћено лице надлежног органа.
Извештај је саставни део образложења планског документа.
Саставни део извештаја, односно закључака комисије, јесте и закључак: да је
потребно након поступања по извештају о извршеној стручној контроли, поново обавити
стручну контролу, односно проверити усклађеност
концепта и нацрта плана са
извештајем о извршеној стручној контроли; или, да се даје позитивно мишљење на
концепт плана, на основу кога је потребно урадити нацрт плана односно да се даје
позитивно мишљење на нацрт плана и да се нацрт плана може упутити у процедуру
јавног увида.
Институција која израђује плански документ дужна је да поступи у складу са
извештајем о извршеној стручној контроли у року од 30 дана, а изузетно у случају већег
броја примедби или примедби које захтевају значајне активности на измени планског
документа, у року од 60 дана.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
55
Јавни увид
Излагање планског документа на јавни увид врши се после извршене стручне
контроле. Излагање планског оглашава се у дневном и локалном листу и траје 30 дана
од дана оглашавања.
Нацрт планског документа се излаже на јавни увид у аналогном облику, а може се
изложити и у дигиталном облику преко интернет стране органа надлежног за излагање
нацрта планског документа на јавни увид.
Оглашавање и излагање
О оглашавању и излагању просторног плана јединице локалне самоуправе и
урбанистичког плана на јавни увид стара се орган јединице локалне самоуправе
надлежан за послове просторног планирања и урбанизма.
Заинтересована правна и физичка лица подносе примедбе на изложени плански
документ у току трајања јавног увида, искључиво у писаном облику, на писарници органа
локалне самоуправе који је изложио плански документ на јавни увид.
Обрађивач планског документа, за потребе одржавања јавне седнице комисије и
припреме извештаја о обављеном јавном увиду, припрема ставове о поднетим
примедбама на нацрт планског документа у писаном облику и доставља их Агенцији,
односно комисији за планове.
По завршеном јавном увиду у нацрт планског документа, Комисија коју образује
надлежни орган, односно комисија за планове јединице локалне самоуправе, одржава
јавну седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског
документа.
Комисија одржава јавну седницу у термину одређеном у огласу о излагању
планског документа на јавни увид, по правилу у седишту органа јединице локалне
самоуправе.
О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.
О току јавне седнице комисије води се записник, који садржи основне податке о
времену и месту одржавања седнице комисије, евиденцију свих присутних на седници
комисије, као и попис учесника у дискусији.
Извештај о јавном увиду
Комисија на једној или више затворених седница, које се накнадно одржавају,
доноси закључак по свакој поднетој примедби и сачињава извештај о обављеном јавном
увиду који потписују председник и чланови комисије, као и овлашћено лице надлежног
органа, односно надлежног органа јединице локалне самоуправе.
Закључак комисије о поднетој примедби може бити да се примедба: "прихвата" "не
прихвата" (уз образложење); "делимично прихвата" (уз образложење који део примедбе
се прихвата, а који не прихвата); као и да примедба "није основана" (уз образложење).
Извештај о обављеном јавном увиду се доставља обрађивачу планског документа,
који је дужан да поступи по њему у року од 30 дана од дана достављања извештаја.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
56
Након поступања у складу са извештајем о обављеном јавном увиду, надлежни орган
упућује плански документ у процедуру доношења.
У случају да након јавног увида у нацрт планског документа, надлежни орган,
односно комисија за планове утврди да усвојене примедбе суштински мењају плански
документ, доноси одлуку којом се носиоцу израде налаже да изради нови нацрт или
концепт планског документа, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана доношења
одлуке.
У случају када се поступањем по извештају о обављеном јавном увиду утврди да је
плански документ, значајније промењен у једном делу, надлежни орган може донети
одлуку о понављању јавног увида за део нацрта планског документа који је значајније
промењен.
Објављивање и чување планских докумената
Уз предлог планског документа, који садржи текстуални и графички део, органу
надлежном за доношење планског документа се достављају и обавезни прилози у форми
образложења планског документа.
По доношењу, сви плански документи се објављују у службеним гласилу јединице
локалне самоуправе, зависно од врсте документа, а објављују се и у електронском
облику.
I. УРБАНИСТИЧКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
1.1 издавање информације о локацији (прилог 1.1. - образац захтева и пример
информације о локацији),
1.2 издавање решења о локацијској дозволи (прилог 1.2. - образац захтева и пример
решења о локацијској дозволи),
II. ГРАЂЕВИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
2.1 издавање решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи (прилог 2.1. образац захтева и пример решења по члану 145.),
2.2 издавање решења о грађевинској дозволи (прилог 2.2. - образац захтева и
пример решења о грађевинској дозволи),
2.3 издавање потврде о усаглашености изграђених темеља са пројектном
документацијом (прилог 2.3. - образац захтева и пример потврде),
2.4 издавање решења о употреби објекта (прилог 2.4. - образац захтева и пример
решења о употреби објекта),
2.5 издавање уверења о години изградње објекта (прилог 2.5. - образац захтева и
пример уверења),
2.6 издавање решења о изградњи и употреби објеката у накнадном поступку легализација објеката (прилог 2.6. - образац захтева који се предаје само у
законом прописаним роковима и пример решења)
III. ГРУПА ПРЕДМЕТА ИЗ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ
3.1 издавање решења о дозволи заузећа јавне површине у циљу постављања
тезге/пулта/витрине ради продаје или излагања робе или постављања мањег
монтажног објекта (као што су летње баште, тенде, киосци, вагони и сл.) или
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
57
складирања грађевинског материјала (прилог 3.1. - образац захтева и пример
решења),
3.2 издавање решења о дозволи постављања рекламе на или ван пословног
простора а у циљу рекламирања привредног субјекта (прилог 3.2. - образац
захтева и пример решења),
3.3 издавање решења о дозволи прекопавања јавне површине (прилог 3.3. - образац
захтева и пример решења)
У оквиру група предмета описаних под I и II ово Одељење у свом раду прати и
примењује следеће прописе:
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11),
подзаконске акте донете на основу наведеног Закона, планску и урбанистичку
документацију за територију Општине Бор, и у зависности од врсте објеката који се граде
или на којима се изводе радови ово Одељење примењује и друге посебне прописе као
што су Закон о путевима, Закон о заштити од пожара, Закон о ванредним ситуацијама,
Закон о водама, Закон о шумама, Закон о пољопривредном земљишту, Закон о заштити
животне средине, Закон о процени утицаја на животну средину, Закон о државном
премеру и катастру и др. и подзаконски акти донети на основу наведених Закона.
У оквиру групе предмета описане под III ово Одељење у свом раду прати и
примењује следеће прописе:
Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) и подзаконске
општинске акте донете на основу наведеног Закона тј. Одлуку о комуналним
делатностима, Одлуку о мањим монтажним објектима и др.
У свом раду Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове користи и
Закон о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01). У складу са
наведеним Законом било који поступак у оквиру надлежности Одељења покреће се
подношењем захтева странке. Странке најпре морају да предају своје захтеве на
писарници Општинске управе Бор или да их пошаљу поштом. На обрасцима захтева овог
Одељења наведено је који су то докази неопходни да се поднесу приликом подношења
захтева а све у складу са материјалним прописима. Уколико су поднесци непотпуни
странке се усмено (уколико се затекну код Органа) и/или писмено обавештавају о
постојећим недостацима у захтеву и оставља им се рок у коме су дужне да употпуне своје
захтеве. Уколико странке у остављеном року не допуне своје захтеве, исти бивају
одбачени. У случају када је захтев потпун и постоје законски и плански услови за
доношење акта, такви се решавају у најкраћем могућем року.
У свом раду Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове брине и о
стању планске документације на територији Општине Бор. Сарађује са обрађивачима
планских докумената, прикупља податке који су неопходни као база приликом израде
планских докумената а сарађује и са Комисијом за планове.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
58
Образац 1.1
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Б О Р
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање информације о локацији
Молим да ми издате информацију о локацији
на локацији (катастарска парцела, катастарска општина, улица и број, место): _________
Уз захтев за издавање информације о локацији
планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 72/09):
прилажем: (чл. 53. Закона о
1. Копију плана парцеле.
У Бору, ________2012. године
таксе уз захтев:
Републичка административна такса
Износ 240,00 динара
бр.ж.р. 840-742221843-57
прималац: буџет Републике Србије
позив на број: 97 17-027
шифра плаћања: 133 (динарски)
233 (жиро рачун)
Општинска административна такса
Износ 800,00 динара
бр.ж..р. 840-742251843-73
прималац: буџет Општине Бор
позив на број: 97 17-027
шифра плаћања: 133 (динарски)
233 (жиро рачун)
Подносилац захтева,
______________________________
ул. _____________________бр.____
место_________________________
матични број ___________________
телефон_______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
59
Образац 1.2
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Б О Р
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање локацијске дозволе.
Молим да ми издате локацијску дозволу на локацији (катастарска парцела,
катастарска општина, улица и број, место) ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________за објекат са наменом: _____________
___________________________________________________________________________
_______врста радова који се изводе (изградња, доградња, реконструкција...):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Уз захтев за издавање локацијске дозволе прилажем: (чл. 54. Закона о планирању
и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 72/09):
1. Ситуациони план-скица жеља, који садржи планирану диспозицију, висину,
габарит, намену и техничке карактеристике објекта;
2. Копију плана са објектима на парцели, габаритима и удаљеностима од граница
парцеле, положај и бројеве суседних катастарских парцела и зграда, као и назив
улице или скицу стана уколико се радови изводе у оквиру габарита изграђеног
стана;
3. Извод из катастра подземних инсталација.
4. Доказ о праву својине и лист непокретности
5. Доказ о уплати такси:
таксе уз захтев:
1. Општинска административна такса
Износ 800,00 динара (за физичка лица) или
2000,00 динара (за правна лица)
ж.р.бр. 840 -742251843 -73
прималац: Буџет општине Бор
позив на бр. 97 17-027
Шифра - 33
2. Републичка административна такса
Износ 660,00 динара
прималац: Буџет Републике Србије
ж.р.бр. 840 -742221843 -57
позив на бр. 97 17-027
Шифра - 33
У Бору, ________2012. године
Подносилац захтева,
____________________________________
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
60
Образац 2.1
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Б О Р
ПРЕДМЕТ: Захтев за изавање решења за извођење радова за које се не издаје грађевинска
дозвола
У складу са чл. 145. Закона о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр.72/09),
пријављујем радове: _______________________________________ на
________________________ објекту са наменом _________________________, у
________________ у ул. __________________ бр.______, на кп.бр. ______________ КО
_______________.
Уз пријаву прилажем документацију за:
1. Инвестиционо одржавање, изградњу помоћног објекта, радове на уклањању препрека
за особе са инвалидитетом, промену намене објекта без извођења грађевинских
радова и изградњу посебне врсте објеката за које се не издаје грађевинска дозвола:
- идејни пројекат у три примерка,
- доказ о праву својине, односно праву коришћења,
- информацију о локацији,
- доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта за изградњу типских трафо-станица 10/04 кV или
20/04 кV (осим стубних трафо-станица), гаража, остава и других сличних
објеката;
2. Реконструкцију, адаптацију и санацију објекта:
- идејни или главни пројекат са извештајем о техничкој контроли у три
примерка,
- доказ о праву својине, односно праву коришћења,
- информацију о локацији;
У Бору, ________2012. године
Подносилац захтева,
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
таксе уз захтев:
Републичка административна такса
ИЗНОС ______________ динара (износ зависи од врсте радова)
бр. ж. р. 840 - 742221843 - 57
Прималац: Буџет Републике Србије
Позив на бр. 97 17-027
Шифра плаћања: 133 (динарски)
233 (жиро рачун)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
61
Образац 2.2
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Б О Р
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање грађевинске дозволе
Молим да ми издате грађевинску дозволу за објекат са наменом:
____________________________________________, у ул. ____________________ бр.
____ у ___________________, на кп.бр.______________ КО ________________.
Уз захтев за издавање одобрења за градњу, прилажем: (чл.135. Закона о
планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр.72/09 и др.)):
1. Идејне пројекте или главне пројекте у три примерка, са приложеним
извештајима о техничкој контроли, усклађене са Локацијском дозволом;
2. Локацијску дозволу која није старија од две године;
3. Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно
право својине на објекту;
4. Доказ о уређивању међусобних односа са органом, односно организацијом која
уређује грађевинско земљиште
5. Друге доказе одређене Локацијском дозволом;
6. Доказ о уплати административне таксе:
такса уз захтев
Републичка административна такса
Износ: 880,00 динара
ж. р. бр. 840 - 742221843 - 57
прималац: Буџет Републике Србије
позив на бр. 97 17-027
У Бору, ________2012. године
Шифра - 33
Подносилац захтева,
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
62
Образац 2.3
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Б О Р
Предмет:Oбавештење о завршетку израде темеља и издавање Потврде о усаглашености
са пројектном документацијом
Овим Вас обавештавамо о завршетку радова на изградњи темеља на објекту са
наменом: _________________________, у _________________, у Улици,______________
________на кп.бр. ____________ КО ________________, за који је oд стране Одељења за
урбанизам, грађевинске и комуналне послове Општинске управе Бор издата Грађевинска
дозвола бр. ____________________ од ___________________ године, и молим да издате
потврду о усаглашености израђених темеља са Главним пројектом, а све у складу са
чл.152. став 2. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр.72/09 и др.).
Прилог:
-
геодетски
снимак
израђених
темеља,
израђен
од
стране
___________________________________ из ____________________________,
Ул. ________________ бр. _________.
У Бору, дана ________2012. године
ИЗВОЂАЧ РАДОВА,
_________________________________
из _______________________________
ул.____________________ бр_________
тел. ______________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
63
Образац 2.4
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Б О Р
ПРЕДМЕТ: Захтев за технички преглед објеката и издавање одобрења за употребу
Молим да ми се изврши технички преглед објекта ________________________
___________________________________________________________________________
који се налази у ул.___________________________________________________________
на кат.парцели бр. ___________________________ КО _____________________________
г.п.бр. _________________________.
Објекат је изграђен на основу одобрења за изградњу/грађевинске дозволе бр.
_______________________________________________.
Уз захтев прилажем: геодетски снимак објекта.
У Бору, ________2012. године
Подносилац захтева,
____________________________________
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
таксе уз захтев
Републичка административна такса,
износ _________________ динара
прималац: Републичка административа такса
бр.ж.р 840-742221843-57
позив на бр. 97 17-027
шифра плаћања 33
Технички преглед - комисија
износ: _____________динара
прималац: Буџет општине Бор - депозит
бр. жр. 840-566804-29
позив на бр. 99
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
64
Образац 2.4
ОПШТИНСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Б О Р
Предмет: Захтев
за постављање рекламe на пословном простору/или ван пословног
простора
Молим
да
ми
издате
одобрење
за
постављање
рекламе
на
пословном простору, у улици __________________________________________________
или ван пословног простора у улици _____________________________________________
Уз захтев прилажем:
Скицу рекламе са описом или фотографијом,
Димензије, и материјал од кога је реклама израђена,
Решење Агенције за привредне регистре,
Доказ о власништву пословног простора или други докази (уговор о закупу,
купопродајни уговор),
5. Сагласност ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ и/или ЈКП „3. октобар“ Бор
уколико се реклама поставља на објектима јединице локалне самоуправе
и/или зеленилу, или сагласност власника објекта,
6. Доказ о уплати Општинске административне таксе,
7. Друге доказе прописане важећом законском регулативом,
1.
2.
3.
4.
У Бору, _____________ датум
такса уз захтев:
Општинска административна такса
износ : 550,00 динара
бр. ж. р. 840- 742251843-73
Прималац: Општина Бор
позив на бр. 97 17-027 (уписати и ПИБ уколико је подносилац захтева правно лице)
Подносилац захтева,
____________________________________
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
65
Образац 2.5
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Б О Р
Предмет: Захтев за издавање уверења
Молим да ми издате уверење за ________________________зграду изграђену __________
године на катастарској парцели број _________________ КО _______________________________
У прилогу захтева предајем:
- копија плана са снимљеним објектом
- изјава два сведока
У Бору, дана _________2012. године.
Подносилац захтева,
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
таксе уз захтев
Републичка административна такса
Општинска административна такса
ИЗНОС: _____ динара
бр. ж.р. 840-742221843-57
Прималац: републичка административна
такса
Позив на бр. 97 17-027
Шифра плаћања: 133 (динарски)
233 (жиро рачун)
ИЗНОС : _____ динара
бр. ж.р. 840- 742251843-73
Прималац: Општинска административна
такса
позив на бр. 97 17 -027
шифра плаћања: 133 (динарски)
233 (жиро рачун)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
66
Образац 2.6
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ
И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Б О Р
ПРЕДМЕТ: Захтев за издавање грађевинске дозволе у накнадном поступку – за
легализацију различитих врста објеката
Молим да ми издате грађевинску дозволу у накнадном поступку –
легализацију објекта са наменом: ___________________________________, који је
изграђен __________ године, а налази се у ул. _______________ бр.______ у
_________________, на кп. бр. __________________ КО ____________________________.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе у накнадном поступку прилажем:
1. Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно
права својине на објекту;
2. Фотографије објекта;
3. Пројекат легализације (који се у зависности од врсте објекта различито зове)
о стању објекта, инсталација, инфраструктурне мреже и спољњег уређења
који садржи геодетски снимак објекта на копији плана парцеле са исказаном
бруто развијеном грађевинском површином у основи објекта;
4. Доказ о уплати административне таксе.
По издавању обавештења о могућности легализације објекта, инвеститор је у
обавези да овом Органу достави:
Доказ о уређивању међусобних односа са органом, односно организацијом која
уређује грађевинско земљиште (ЈП „Дирекција за изградњу Бора“).
У Бору, ________2012. године
ТАКСА
Републичка административна такса
Износ: 880 динара
ж.р.бр. 840-742221843-57
Прималац: Буџет Републике Србије
позив на бр. 97 17-027
Шифра - 33
Подносилац захтева,
____________________________________
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
67
Образац 3.1
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДAЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,
ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ
Б О Р
Предмет: Захтев за издавање одобрења за заузеће јавне површине
Молим да ми издате одобрење за заузеће простора на јавној површини у Бору у
улици ________________________________ у површини од _____________ м2, за
1. постављање пулта - покретне тезге, витрине ради продаје или излагања робе
(кокица, цвећа, бостана, књига, честитки, сладоледа, сокова и сл.) у периоду од
____________ до _______________године,
2. постављање мањег монтажног објекта (летња башта, тенда, киоск, вагон и сл.)
од ____________ до _______________године,
3. складирање грађевинског материјала од ____________ до ____________ године.
Уз захтев прилажем:
1. решење Агенције за привредне регистре,,
2. скицу локације са обликом и димензијом објекта - 3 примерка,
3. решење о грађевинској дозволи,
3. доказ о уплати општинске административне таксе,
4. ПИБ.
У Бору, __________ датум
Подносилац захтева,
____________________________________
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
ТАКСЕ
1. општинска административна такса
износ: ________ динара
бр. ж. р. 840 - 742251843 - 73
позив на бр. 97 17 -027
прималац: Буџет Општине Бор
шифра плаћања: 133 ( динарски)
2. комуналну таксу за заузеће јавне површине наплаћује одељење пореске
администрације општинске управе бор а након пријема решења овог одељења по 1м2
јавне површине дневно, и то за одређену зону у којој се тражи заузеће јавне површине.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
68
Образац 3.2
ОПШТИНСКА УПРАВА – ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Б О Р
Предмет: Захтев за постављање рекламe на пословном простору/или ван пословног
простора
Молим
да
ми
издате
одобрење
за
постављање
рекламе
на
пословном простору, у улици _______________________________________________или
ван пословног простора у улици ________________________________________________
Уз захтев прилажем:
Скицу рекламе са описом или фотографијом,
Димензије, и материјал од кога је реклама израђена,
Решење Агенције за привредне регистре,
Доказ о власништву пословног простора или други докази (уговор о закупу,
купопродајни уговор),
5. Сагласност ЈП „Дирекција за изградњу Бора“ и/или ЈКП „3. октобар“ Бор
уколико се реклама поставља на објектима јединице локалне самоуправе
и/или зеленилу, или сагласност власника објекта,
6. Доказ о уплати Општинске административне таксе,
7. Друге доказе прописане важећом законском регулативом,
1.
2.
3.
4.
У Бору, _____________ датум
Подносилац захтева,
____________________________________
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
такса уз захтев
Општинска административна такса
износ : 550,00 динара
бр. ж. р. 840- 742251843-73
Прималац: Општина Бор
позив на бр. 97 17-027 (уписати и ПИБ уколико је подносилац захтева правно лице)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
69
Образац 3.3
ОПШТИНСКА УПРАВА - ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ И КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ
Б О Р
Предмет: Захтев за издавање одобрења за прекопавање јавне површине
Молим да ми издате одобрење:
за прекопавање јавне површине у Бору у Улици __________________________________
у Бору, ради ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем:
1. Копију плана са уцртаним местом раскопавања и уцртаним инсталацијама,
2. Сагласности предузећа која се старају о коришћењу и одржавању постојећих
инсталација и предузећа које се стара о одржавању улица,
3. Потврду о уплаћеним средствима потребним за извођење радова на
прекопавању јавне површине.
У Бору, _____________ датум
Подносилац захтева,
____________________________________
ул. _____________________бр. _________
место ______________________________
матични број ________________________
телефон ____________________________
такса уз захтев
Општинска административна такса
ИЗНОС: 1.050,00 динара
бр. ж. р. 840 - 742251843 -73
прималац: Општинска административна такса
Позив на бр. 97 17-027
шифра плаћања: 133
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
70
Примери донетих аката
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске
и комуналне послове
Број: 350-__/2012-III/05
датум
БОР
Општинска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Бор, поступајући по захтеву име и презиме подносиоца захтева, ЈМБГ, а на основу
члана 53. Закона о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09, 64/10 и
24/11), издаје
ИНФОРМАЦИЈУ О ЛОКАЦИЈИ
о могућностима и ограничењима градње на КП бр. ______
ЛОКАЦИЈА: КП бр. ___________________________________________________________
ПРАВНИ ОСНОВ: Закон о планирању и изградњи («Сл. гласник РС», бр. 72/09, 81/09,
64/10 и 24/11), Правилник о садржини информације о локацији и о
садржини локацијске дозволе («Сл. гласник РС», бр. 3/10).
1. Плански основ: Предметна катастарска парцела налази се у просторном обухвату
Плана __________ („Сл. лист општина“, бр. ____).
2. Целина односно зона у којој се локација налази:
____________________________________________________________________________
3.
Намена
земљишта:
по
плану
одређено
као
____________________________________________________________________________
Урбанистички показатељи (________________ зона):
- максимални индекс изграђености: __;
- максимални индекс искоришћености земљишта: __.
4. Регулационе и грађевинске линије:
- регулационе и грађевинске линије приказане су на графичком прилогу (прилог из плана
на основу кога се издаје информација о локацији).
5. Правила грађења
____________________________________________________________________________
Максимална спратност објеката
____________________________________________________________________________
За праркирање возила обезебедити
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
71
____________________________________________________________________________
6. Услови прикључења на инфраструктуру: прибављају се приликом издавања
локацијске дозволе док су у плану подаци о инсталацијама дати кроз посебне графичке
прилоге.
7. Потреба израде плана детаљне регулације и урб. пројекта:
- кроз план је успостављена/није успостављена обавеза израде урбанистичког пројекта.
8. Да ли постојећа КП испуњава услове за грађевинску парцелу:
____________________________________________________________________________
9. Инжењерско-геолошки услови:
____________________________________________________________________________
10. Посебни услови:
Ова информација о локацији није основ за издавање грађевинске дозволе.
Ова информација о локацији даје податке о могућностима и ограничењима градње
на катастарској парцели, на основу планског документа.
Информација о локацији престаје да важи у року од 2 (две) године од дана
издавања.
У прилогу ове информације:
- копија плана за КП бр. _______________________________________________________,
- намена површина из Плана ___________________________________________Р=1:1000,
- план регулације и нивелације,
- план инсталација.
Информацију о локацији доставити:
- подносиоцу захтева, и
- архиви Општинске управе Бор.
НАЧЕЛНИК,
_______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
72
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске
и комуналне послове
Број: 350-___/2012-III/05
датум
БОР
Општинска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове
Бор, поступајући по захтеву име и презиме подносиоца захтева, ЈМБГ, а на основу
члана 54. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 - испр.,
64/10 - одлука УС и 24/11) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист
СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01) доноси
РЕШЕЊЕ О ЛОКАЦИЈСКОЈ ДОЗВОЛИ
Којим се утврђују услови за изградњу/доградњу објеката
на КП бр. _________ у улици ___________
ИНВЕСТИТОР: ______________________________________________________________
ЛОКАЦИЈА: КПбр.___________________________,улица ___________________________
ПРАВНИ ОСНОВ:
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09испр., 64/10-одлука УС и 24/11), Правилник о садржини информације
о локацији и о садржини локацијске дозволе («Сл. гласник РС», бр.
3/10).
ПЛАНСКИ ОСНОВ: План _______________________(„Сл. лист општине“, бр.____)
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
Овим правилима грађења обухваћена је _________________________________________
-Спратност објекта: __________________________________________________________
Урбанистички показатељи (_______________________):
- максимални индекс (степен) изграђености:
___;
- максимални индекс (степен) заузетости:
___.
РЕГУЛАЦИОНА И ГРАЂЕВИНСКА ЛИНИЈА
Регулациона линија представља линију разграничења између кп бр. _________________
и улице ____________________________
Грађевинске линије налазе се на ___м од регулационе линије и /или међа са суседом.
- регулационе и грађевинске линије приказане су на графичком прилогу.
НИВЕЛАЦИОНИ УСЛОВИ
Нивелационе услове одредити пројектном документацијом
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
73
МОГУЋНОСТИ И ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА САОБРАЋАЈНУ И
КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ
Саобраћај: Пешачки и колски прилази кп бр. _____________ су из улице ______________
Електроенергетика:
Технички
услови
за
прикључење
на
дистрибутивни
електроенергетски систем издати су под бројем _________________ од ______________,
издати су од стране од Привредног друштва за дистрибуцију електичне енергије
„Југоисток“ д.о.о. Ниш, „Електротимок“ Зајечар, Погон Бор.
Водовод и канализација: Сагласност издата од стране ЈКП „Водовод“ Бор, под бројем
_____, од ________.
Топлификација: Достава података у погледу топлификационе мреже издата је од стране
ЈКП „Топлана“ Бор, под бројем _____, од 22___________
Телеком: Сагласност у погледу ТТ инсталација издата је од стране Предузећа за
телекомуникације „Телеком Србија“, Извршна јединица Зајечар-Бор, Радни центар Бор,
бр. ___________, од _______________
ПОСЕБНИ УСЛОВИ И НАПОМЕНЕ
Обавеза пројектанта је да се приликом израде техничке документације придржава
свих техничких услова који су прописани од стране надлежних Јавних предузећа, као и да
се придржава свих законских и подзаконских аката за пројектовање овакве врсте
објеката.
Обавеза инвеститора је да се до подношења захтева за издавање грађевинске
дозволе обрати надлежном органу задуженом за послове заштите од пожара ради
давања сагласности на техничку документацију (уколико се ради о јавним објектима) као
и надлежном органу које се бави уређењем склоништа.
На основу ове локацијске дозволе може бити израђен идејни или главни пројекат
који је неопходан у поступку издавања грађевинске дозволе.
Идејни или главни пројекат мора да испуњава све услове из важеће законске
регулативе и ове локацијске дозволе.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се:
1) Решење о локацијској дозволи - не старије од две године (оригинални
примерак);
2) Идејни или главни пројекат (у три примерка) усклађен са локацијском
дозволом, са извештајем о извршеној техничкој контроли;
3) Доказ о праву својине, односно закупа на грађевинском земљишту, односно
праву својине на објекту;
4) Други докази одређени урбанистичким планом, односно локацијском
дозволом;
5) Доказ о уређењу односа са надлежном органом у погледу плаћања накнаде
за уређивање грађевинског земљишта за реконструкцију
и доградњу
објеката,
6) Доказ о уплати административне таксе.
Решење о локацијској дозволи престаје да важи уколико инвеститор у року од две
године од дана правоснажности решења о локацијској дозволи не поднесе надлежном
огану захтев за издавање грађевинске дозволе.
Образложење
Подносилац захтева, ЈМБГ, поднео је овом органу захтев за издавање решења о
локацијској дозволи за изградњу/доградњу објекта, на кп бр. _______ у улици ______ у
Бору, заведен под бројем 350-___/2012-III/05 од __________ године.
Подносилац захтева је уз захтев приложио:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
74
1. копију плана издату од стране РГЗ-а, Службе за катастар непокретности Бор са
уцртаним подземним инсталацијама, од _________ године,
2. извод из листа непокретности бр. _______ издат од стране РГЗ-а, Службе за
катастар непокретности Бор, који је издат под бројем _______, од ________ године,
и доказ о праву својине,
3. скицу жеља инвеститора,
4. доказ о уплати административних такси за обраду захтева.
Како је утврђено да је инвеститор уз захтев поднео сву прописану документацију чланом
54. Закона о планирању и изградњи то је одлучено као у диспозитиву решења.
Правна поука: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству животне
средине, рударства и просторног планирања у року од 8 дана од дана достављања.
Жалба се предаје овом органу непосредно или шаље путем поште.
Решење доставити: подносиоцу захтева и архиви Општинске управе Бор.
НАЧЕЛНИК,
________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
75
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске
и комуналне послове
Број: 351-______/_____-III/05
_______________ године
БОР
Oпштинска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове у
Бору, решавајући по захтеву _________________ из ________, ул. ______________
бр.____, за издавање решења, на основу члана 145. став 1. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС», бр.72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС и 24/11) и
члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01)
доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ _________________ из ________, ул. ______________ бр.____,
ЈМБГ ________________, извођење радова на изградњи помоћног објекта са наменом:
______________, укупне нето корисне површине __________ м2, односно укупне бруто
развијене грађевинске површине _____________ м2 и укупне спратности:
_______________ у ________, на кп.бр._________ КО _____________.
Идејни архитектонско-грађевински пројекат, израдило је __________________ из
_______, ул. _______________ бр._____, где је одговорни пројектант _______________,
број лиценце _________________ од _______________ године.
Предрачунска вредност радова износи __________________ РСД.
Идејни пројекат и Информација о локацији, на основу којих се издаје ово решење,
саставни су део овог решења.
Образложење
_________________ из ________, ул. ______________ бр.____, поднео је захтев
заведен под бројем ________________ од _____________ године, за издавање решења
којим се одобрава извођење радова на изградњи помоћног објекта, који је ближе описан у
диспозитиву овог Решења.
Уз захтев за издавање решења, инвеститор је приложио:
1. Идејни пројекат у 3 (три) примерка, усклађен са Информацијом о локацији;
2. Информацију о локацији бр._______________, која је издата ___________ године
од стране овог Органа;
3. Доказ о праву својине: Уговор, који је пред Основним судом у_______ оверен под
Ов3 бр. __________ од ___________ године са Преписом поседовног листа број
_______, који је од стране РГЗ СКН ______, издат дана __________ године, под
бр.______________;
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
76
4. Доказ о уређивању међусобних односа у погледу плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта: Уговор бр.________ од ____________
године, који је закључен са ЈП __________________ из _______.
Како је инвеститор уз захтев за издавање решења поднео сву потребну
документацију из чл.145. став 2. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник
РС», бр.72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС и 24/11), то је решено као у диспозитиву.
Републичка административна такса у износу од 720,00 динара наплаћена је по Тар.
Бр. 1. и 165. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“,
бр.43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др.закон, 05/09, 54/09 и 50/11).
ПРАВНА ПОУКА: против овог решења може се изјавити жалба Министарству
животне средине, рударства и просторног планирања Београд – Зајечарски округ, у року
од 8 (осам) дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа, са
републичком административном таксом од 300,00 динара, на бр.ж.р. 840-742221843-57
(поз.н.бр. 97 17-027).
Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији и архиви.
Обрађивач:
параф
1.
НАЧЕЛНИК,
________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
77
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,грађевинске
и комуналне послове
Број: 351-______/__-III/05
___________. године
БОР
Oпштинска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове у
Бору, решавајући по захтеву ________________ из ______, ул. _________ бр. ___, за
издавање грађевинске дозволе, на основу члана 134. став 2. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС», бр.72/09 и 81/09-испр., 64/10 – одлука УС и 24/11) и
члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и 31/01) доноси
РЕШЕЊЕ
О ГРАЂЕВИНСКОЈ ДОЗВОЛИ
ОДОБРАВА СЕ ________________ из ______, ул. _________ бр. ___,, ЈМБГ
___________, изградња ____________ објекта, укупне бруто развијене грађевинске
површине ________ м2, укупне спратности: ____________________, на кп.бр._______ КО
_____________.
Главни архитектонско-грађевински пројекат (архитектонски део, конструктивни део
и део инсталација водовода и канализације), израдило је _______________ из
__________, ул. _________ бр.____, где је одговорни пројектант ________________, број
лиценце ____________ од _____________ године, а Извештај о извршеној техничкој
контроли
Главног
архитектонско-грађевинског
пројекта
(архитектонског
дела,
конструктивног дела и дела инсталација водовода и канализације), израдио је
___________________из __________, ул. ________ бр.____, где је одговорни вршилац
техничке контроле _________________, број лиценце ______________ од ___________
године.
Главни
пројекат
електричних
инсталација,
израдило
је
_______________________из
____________,
где
је
одговорни
пројектант
_______________, број лиценце ___________ од _____________ године, а Извештај о
извршеној техничкој контроли Главног пројекта електричних инсталација, израдило је
___________________ из __________, где је одговорни вршилац техничке контроле
___________________, број лиценце _______________ од ___________ године.
Предрачунска вредност објекта износи ________________ РСД.
Ова грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта,
односно извођењем радова, у року од две године од дана правоснажности грађевинске
дозволе, као и у случају да се у року од пет година од правоснажности грађевинске
дозволе за тај објекат не изда употребна дозвола.
Главни пројекти на основу којег се издаје ова грађевинска дозвола, саставни је део
овог решења.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
78
Инвеститор је дужан да у року од осам дана пре почетка грађења објекта, односно
извођења радова, поднесе пријаву почетка грађења-извођења радова органу надлежном
за издавање грађевинске дозволе и надлежном грађевинском инспектору.
Образложење
________________ из ______, ул. _________ бр. ___, поднео је захтев заведен под
бројем 351-______/__-III/05 од ______________ године за издавање грађевинске дозволе,
којим се одобрава изградња ______________ објекта, који је ближе описан у диспозитиву
овог Решења.
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, инвеститор је приложио:
5. Главни архитектонско-грађевински пројекат и Главни пројекат електричних
инсталација, у по 3 (три) примерка, са Извештајима о извршеној техничкој
контроли, усклађене са Решењем о локацијској дозволи;
6. Решење о локацијској дозволи, бр.350-____/___-III/05, које је издато
___________ године, од стране овог Органа;
7. Доказ о праву својине: Уговор, који је пред Општинским судом у ________ оверен
под бр.Ов.________ од __________ године са Преписом листа непокретности
број ______, који је од стране РГЗ СКН _______ издат под бр.____________ дана
__________ године;
8. Доказ о уређивању међусобних односа у погледу плаћања накнаде за
уређивање грађевинског земљишта: Уговор бр._________ од __________ године,
који је закључен са ЈП ________________ из _________;
9. Потврду о регулисаној накнади за изградњу и одржавање склоништа ЈП
предузећа за склоништа Београд - Пословница ______, бр.__________ од
__________ године.
Како је инвеститор уз захтев за издавање грађевинске дозволе поднео сву
потребну документацију прописану чланом 135. Закона о планирању и изградњи («Сл.
гласник РС», бр.72/09 и 81/09-испр., 64/10 – одлука УС и 24/11), то је решено као у
диспозитиву.
Републичка административна такса у износу од 720,00 динара наплаћена је по
Тар. Бр. 1. и 165. Закона о републичким административним таксама („Сл. гласник РС“,
бр.43/03, 51/03-испр., 61/05, 101/05-др.закон, 05/09, 54/09 и 50/11).
ПРАВНА ПОУКА: против овог Решења може се изјавити жалба Министарству животне
средине, рударства и просторног планирања Београд – Зајечарски округ, у року од 8
(осам) дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа, са републичком
административном таксом од 300,00 динара, на бр.ж.р. 840-742221843-57 (поз.н.бр. 97 17027).
Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији и архиви.
Обрађивач:
параф
1.
НАЧЕЛНИК,
___________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
79
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,грађевинске
и комуналне послове
Број: 351-_______/_____-III/05
_____________ године
БОР
Oпштинска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове у Бору, на
основу Обавештења извођача радова _________________ из ___________, ул. ___________ бр.
_____, о завршетку изградње темеља при изградњи ___________ објекта са наменом:
____________, где је инвеститор _____________________ из __________, ул. ___________
бр._____, ЈМБГ ____________________, на основу члана 152. став 4. Закона о планирању и
изградњи («Службени гласник РС», бр.72/09, 81/09-испр., 64/10 – одлука УС и 24/11), издаје
ПОТВРДУ
да су темељи изведени при изградњи _____________ објекта са наменом:
_________________, у ул. ____________ у ________, на кп.бр.________ КО ______, за чију је
изградњу од стране овог Органа издато Решење о грађевинској дозволи бр.351-_____/_____-III/05
од ____________ године, изграђени у складу са Главним пројектом, израђеним од стране
______________________из _______, ул. ____________ бр. ____, где је одговорни пројектант
___________________, број лиценце ______________ од ____________ године.
Скица снимљеног темеља, израђена је од стране _________________ из ___________, Ул.
_______________ бр.______.
Потврду доставити: Извођачу радова, грађевинској инспекцији и архиви општине Бор.
Обрађивач:
параф
1.
НАЧЕЛНИК,
__________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
80
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,грађевинске
и комуналне послове
Број: 351-_______/_____-III/05
_____________ године
БОР
Oпштинска управа – Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове у
Бору, на основу Обавештења извођача радова _________________ из ___________, ул.
___________ бр. _____, о завршетку изградње темеља при изградњи ___________
објекта са наменом: ____________, где је инвеститор _____________________ из
__________, ул. ___________ бр._____, ЈМБГ ____________________, на основу члана
152. став 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр.72/09, 81/09испр., 64/10 – одлука УС и 24/11), издаје
ПОТВРДУ
да су темељи изведени при изградњи _____________ објекта са наменом:
_________________, у ул. ____________ у ________, на кп.бр.________ КО ______, за
чију је изградњу од стране овог Органа издато Решење о грађевинској дозволи бр.351_____/_____-III/05 од ____________ године, изграђени у складу са Главним пројектом,
израђеним од стране ______________________из _______, ул. ____________ бр. ____,
где је одговорни пројектант ___________________, број лиценце ______________ од
____________ године.
Скица снимљеног темеља, израђена је од стране _________________ из
___________, Ул. _______________ бр.______.
Потврду доставити: Извођачу радова, грађевинској инспекцији и архиви општине Бор.
Обрађивач:
параф
1.
НАЧЕЛНИК,
____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
81
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам, грађевинске
и комуналне послове
Број 351-___/201_-III/05
датум
БОР
Општинска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове у Бору, поступајући по захтеву __________________, ЈМБГ , за издавање
употребне дозволе, а на основу члана 158. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник
РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10 и 24/11), и члана 192. Закона о општем управном поступку
(„Сл. лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01), доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБНОЈ ДОЗВОЛИ
ОДОБРАВА СЕ употреба ___________објекта у Бору, у улици ___________., на
к.п.бр. ______ КО ________, спратност: ____________, површине у основи приземља
_____ м2, која је изграђена на основу Решења бр. 351-___/____од _________ године
издатог
од
надлежног
органа,
чији
је
инвеститор
и
извођач
радова
____________________, улица _____________________., ЈМБГ _____________________.
Објекат је изграђен у свему према издатом Решењу за изградњу и Главном
пројекту.
Извршено је геодетско снимање објекта.
Гарантни рок из става 1. овог Решења износи две године.
Саставни део овог Решења чини записник Комисије за технички преглед од ____________
Образложење
Инвеститор: ___________, улица ______________, ЈМБГ ______________, поднео
је захтев заведен под бр. 351-___/___- III/ 05 од _______ године за издавање Употребне
дозволе за коришћење наведеног објекта за који је добио одобрење за
градњу/грађевинску дозволу бр. 351-__/__ од _______године издате од надлежног органа
и објекат је сам градио у сопственој режији.
Поступајући по захтеву инвеститора, ово Одељење је образовало Комисију за
технички преглед, која је извршила технички преглед објекта, и у Записнику од
___________ године, дала предлог да се изда употребна дозвола.
Како је Комисија за технички преглед утврдила да је објекат изграђен у свему
према одобреној техничкој документацији, да су изведени радови усклађени са
грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као
и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова,
односно материјала, опреме и инсталације, као и други прописани услови и како није
констатовала примедбе које би утицале на употребу објекта, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Административна такса у износу од ______, наплаћена је по Тар.бр.1. и 138. Закона
о административним таксама («Сл. глсник РС», бр.43/03 и др.).
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
82
Против овог решења допуштена је жалба у року од 15 дана од дана пријема преко
овог Одељења - Министраству животне средине, рударства и просторног планирања
Београд - Зајечарски округ, са републичком административном таксом од 370,00 динара
на жр.бр- 840-742221843-57, прималац Република Србија, позив на бр. 97 17-027.
Решење доставити: подносиоцу захтева, грађевинској инспекцији и архиви
општине Бор.
Обрађивач:
параф
1.
НАЧЕЛНИК,
__________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
83
ОПШТИНА БОР
Општинска управа - Одељење за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове
Број: 352-___/__-III/05
датум
БОР
Општинска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове у
Бору, решавајући по захтеву име и презиме подносиоца захтева, за издавање
одобрења за заузеће простора, на основу члана 38. Одлуке о постављању мањих
монтажних објеката на јавним површинама («Сл. лист општина», бр.14/03, 2/06, 10/07,
15/07 и др.) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр. 33/97 и
31/01 ) доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ име и презиме подносиоца захтева, улица и број, МБ ________,
ПИБ ___________, заузеће јавне површине у Бору у _________ локација_____________, у
површини од ____ м2, ради __________________________ (продаје или излагања робе
или постављања мањег монтажног објекта) .
Овим решењем одобрава се заузеће јавне површине за период
од _______________ године до _____________ године.
Корисник је дужан да простор око заузете јавне површине одржава у чистом стању,
а по престанку заузећа исти доведе у првобитно стање.
Образложење
Име и презиме подносиоца захтева, поднео је захтев заведен под бројем 352___/___-III/05 од _________ године, за издавање одобрења за заузеће јавне површине у
Бору, у површини од _____ м2, ради __________________________ (продаје или
излагања робе или постављања мањег монтажног објекта) .
Уз захтев за издавање решења, инвеститор је приложио:
- Решење АПР, број ____________од ______________ године,
- Уговор о закупу или власништву пословне просторије Ов. ________ од
______ године и
- Скицу локације за заузеће јавне површине,
- Грађевинску дозволу (у случају ако се заузеће тражи за складирање
грађевинског метријала).
Разматрајући поднети захтев и приложену документацију, утврђено је да су
испуњени услови за издавање одобрења за заузеће јавне површине, сагласно члану ___
Oдлуке о ____________________ («Сл. лист општина», бр._______________).
Комуналну таксу,
наплаћује по пријему овог решења Одељење Пореске
администрације Општинске управе Бор, а на основу Одлуке о локалним комуналним
таксама општине Бор (« Сл. лист општина», бр. 27/06, 10/07, 1/08, 14/08, 9/09, 05/10 и
друге).
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
84
Општинска административна такса у износу од ____ динара наплаћена је по
Тар.бр. __ и Тар. бр. __ тачка __ Одлуке о општинским административним таксама
(«Службени лист општина», број 27/06, 1/08, 14/08 и друге).
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Општинском већу СО
Бор у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа са
општинском административном таксом од 80,00 динара.
Решење доставити: подносиоцу захтева, Пореској администрацији, Комуналној
инспекцији и архиви Општине Бор.
Обрађивач:
параф
1.
НАЧЕЛНИК,
__________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
85
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за урбанизам,грађевинске
и комуналне послове
Број: 352 -___/__-III/05
датум
БОР
Општинска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне
послове у Бору, решавајући по захтеву име и презиме подносиоца захтева, а за
издавање одобрења за постављање рекламе на пословном простору или ван
пословног простора на основу члана ___ Одлуке о комуналним делатностима на
територији општине Бор («Сл. лист општина», бр. 13/02, 22/02,14/03,9/04,15/04, 10/07 и
други) и члана 192. Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ», бр.33/97 и
31/01 ), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ име и презиме подносиоца захтева, улица и број
__________, мат. број __________, ПИБ ____________, постављање рекламне табле
на пословном простору или ван пословног простора на локацији ______________ у
улици _____________.
РЕКЛАМНА ТАБЛА са натписом
____________________________________________ поставља се __________________
(детаљан опис локације) димензија _____________________ и иста је израђена од
__________________(материјала).
Овим решењем одобрава се постављање рекламне табле
_____________ године до ______________ године.
за период од
По престанку коришћења рекламе, корисник је дужан да исту уклони најкасније у
року од 15 дана од престанка коришћења.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
86
Образложење
Име и презиме подносиоца захтева, поднео је овом органу захтев за
постављање рекламне табле на пословном простору или ван пословног простора на
локацији ______________, у улици __________, заведен под бр: 352-__/__-III/05 од
____________ године.
Као доказ о праву својине достављен је Уговор о купопродаји, закључен дана
____________ године. Достављено је и решење АПР-а ____________ од _________
године, као и скица рекламне табле.
Како је на основу напред наведеног приложена документација из члана 115.б.
Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Бор («Сл. лист општина»,
бр. 13/02, 22/02,14/03,9/04,15/04, 10/07 и други), то је одлучено као у диспозитиву овог
решења.
Општинска административна такса у износу од 550,00 динара, наплаћена је по
Одлуци о општинским административним таксама.(„Сл. лист општине Бор“, бр. 27/06, 1/08
и 14/08).
Правна поука: Против овог Решења може се изјавити жалба Општинском већу
СО Бор у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа,
са општинском административном таксом од 80,00 динара, на бр.ж.р. 840-742251843-73
(поз.н.бр. 97 17-027).
Решење доставити: подносицу захтева, комуналној инспекцији и
Општине Бор.
Обрађивач:
НАЧЕЛНИК,
архиви
__________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
87
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
Општинска управа - Одељење за урбанизам,
грађевинске и комуналне послове
Број: 352-___/___-III/05
датум
БОР
Општинска управа - Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне послове,
решевајући по захтеву име и презиме подносиоца захтева, за издавање одобрења за
прекопавање јавне површине, на основу члана 94. Одлуке о комуналним делатностима
(«Сл. лист општина», бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04, 10/07 и други) и члана 192.
Закона о општем управном поступку («Сл. лист СРЈ» , бр. 33/97 и 31/01), доноси
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ
име и презиме подносиоца захтева, прекопавање јавне
површине у Бору, на локацији _______________, ради извођења радова на ____________
постојећој инсталацији или ради изградње нове инсталације.
Прекопавање извршити у свему према:
-
-
-
Сагласности и техничким условима бр. _____, од ______ године, издатим од
стране ЈП „Дирекције за изградњу Бора“, улица Николе Пашића број 14, Бор,
Сагласности и скици која је издата од стране Привредног друштва
за дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ ДОО из Ниша- Електротимок
Зајечар, погон Бор, бр. _________ од __________ године,
Сагласности и техничким условима која је издата од стране Предузећа за
Телекомуникације „Телеком Србија“ АД из Београда-извршна јединица
Зајечар-Бор, радни центар 1 нивоа Бор, бр.____________, од ________ године,
Сагласности и скици ЈКП „Водовод“ Бор, бр. ___________, од __________
године,
Сагласности и скици ЈКП „Топлана“ Бор, бр. ___________, од __________
године,
___________________________________________________________________
(назив предузећа које газдује инсталацијама које су у обухвату радова).
За евентуалне последице због непоштовања диспозитива овог решења као и
услова прописаних од стране ЈП „Дирекција за изградњу Бора“, одговоран је подносилац
захтева.
Након завршетка радова, подносилац захтева је дужан да јавну површину у
року од 7 дана доведе у првобитно стање по налогу ЈП „Дирекције за изградњу Бора“.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
88
Образложење
Подносилац захтева, улица и број _________, поднео је захтев за прекопавање
јавне површине ради извођења радова на __________________ заведен под бројем 352___/____-III/05 од _________ године за издавање решења.
Разматрајући поднети захтев и приложену документацију и то: Сагласност и
техничке услове за прекопавање јавне површине, бр. _____, од ______ године, који су
издати од стране ЈП «Дирекција за изградњу Бора» Бор, улица Николе Пашића бр. 14, а
сагласно члану 95., 97., 102., 103. и 106. Одлуке о комуналним делатностима („Сл. лист
општина“, бр. 13/02 и други), решено је као у диспозитиву овог Решења.
Општинска административна такса у износу од _______ динара, наплаћена је по
Одлуци о општинским административним таксама.(„Сл. лист општине Бор“, бр. 27/06, 1/08
и 14/08).
Правна поука: Протв овог решења може се изјавити жалба Општинском већу СО
Бор у року од 15 дана од дана достављања. Жалба се подноси преко овог Органа са
општинском административном таксом од 80,00 динара.
Решење доставити: подносиоцу захтева, комуналној инспекцији, ЈП «Дирекцији за
изградњу Бора» и архиви општине Бор.
Обрађивач:
НАЧЕЛНИК,
__________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
89
ПОСТУПАК ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Законом о планирању и изградњи (,,Сл.гласник РС”, број 72/2009,81/2009), и то
чланом 134 ст. 2. поверено је јединицама локалне самоуправе издавање грађевинских
дозвола за изградњу објеката који нису одређени у члану 133. Закона, за које одобрење
за изградњу издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства.
ОПИС ПОСТУПКА
- ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЛОКАЦИЈИ
Информација о локацији садржи податке о могућностима и ограничењима градње
на катастарској парцели, на основу планског документа. Уз захтев се подноси копија
плана парцеле. Информација о локацији издаје се у року од осам дана од дана
подношења захтева.
- ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛОКАЦИЈСКЕ ДОЗВОЛЕ
Уз захтев за издавање локацијске дозволе подноси се:
1)копија плана парцеле;
2)извод из катастра подземних инсталација;
3)доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту;
Локацијска дозвола се издаје решењем у року од 15 дана од дана подношења уредног
захтева, за објекте за које се издаје грађевинска дозвола, а садржи све услове и податке
потребне за израду техничке документације, односно главног пројекта.
- ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе подноси се:
2) локацијска дозвола;
3) главни пројекат у три примерка са извештајем о извршеној техничкој
контроли;
4) доказ о праву својине, односно праву закупа на грађевинском земљишту;
5) доказ о уређивању односа у погледу плаћања накнаде за уређивање
грађевинског земљишта;
6) доказ о уплати административне таксе.
Грађевинска дозвола се издаје решењем у року од осам дана од дана подношења
уредног захтева. Саставни део решења је главни пројекат. Грађевинска дозвола се издаје
за цео објекат, односно за део објекта, ако тај део представља техничку и функционалну
целину.
Грађевинска дозвола престаје да важи ако се не отпочне са грађењем објекта,
односно извођењем радова, у року од две године од дана правноснажности решења којим
је издата грађевинска дозвола.
- ПРИЈАВА РАДОВА
Инвеститор је дужан да органу који је издао грађевинску дозволу и надлежном
грађевинском инспектору пријави почетак грађења објекта, осам дана пре почетка
извођења радова.
Пријава садржи датум почетка и рок завршетка грађења, односно извођења радова.
- ПРИПРЕМА ЗА ГРАЂЕЊЕ
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
90
Пре почетка грађења инвеститор обезбеђује: обележавање грађевинске парцеле,
регулационих, нивелационих и грађевинских линија, обележавање градилишта
одговарајућом таблом, која садржи: податке о објекту који се гради, инвеститору,
одговорном пројектанту, број грађевинске дозволе, извођачу радова, почетку грађења и
року завршетка изградње.
- ПОДНОШЕЊЕ ИЗЈАВЕ О ЗАВРШЕТКУ ИЗРАДЕ ТЕМЕЉА
Извођач радова подноси органу који је издао грађевинску дозволу, изјаву о
завршетку израде темеља. У року од три дана од дана пријема изјаве орган врши
контролу усаглашености изграђених темеља и о томе издаје писмену потврду.
- ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледеом. Технички
преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и
техничком документацијом, као и са техничким прописима и стандардима који се односе
на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.
Технички преглед објекта врши комисија коју образује правно лице коме је
поверено вршење тих послова и које је уписано у одговарајући регистар. Орган надлежан
за издавање употребне дозволе издаје решењем употребну дозволу, у року од седам
дана од дана пријема налаза комисије за технички преглед којим је утврђено да је објекат
подобан за употребу.
ПОСТУПАК ЛЕГАЛИЗАЦИЈЕ
Захтев за легализацију подноси се за објекте који су до дана ступања на снагу
Закона, односно до 11. септембра 2009. године:
1. изграђени, реконструисани или дограђени без грађевинске дозволе, односно
без одобрења за изградњу;
2. на којима је приликом изградње одступљено од издате грађевинске дозволе,
односно одобрења за изградњу и потврђеног главног пројекта;
3. који су изграђени, односно који се користе на основу привремене
грађевинске дозволе.
Власници бесправно изграђених објеката, односно делова објеката који су поднели
пријаву за легализацију по раније важећем Закону у прописаним роковима немају обавезу
подношења поновног захтева, већ се та пријава сматра захтевом у смислу овог Закона.
Раније важећи закон је Закон о планирању и изградњи (''Службени гласник Републике
Србије'', бр. 47/2003 и 34/2006). По одредбама овог закона рок за подношење пријаве за
легализацију је био 13. новембар 2003. године, с тим да је изменама Закона рок
продужен до 26. октобра 2006. године. Обавезу подношења захтева за легализацију имају
власници бесправних објеката, односно делова објеката, који су по раније важећем
закону поднели пријаву, односно захтев за легализацију, уколико је:
1. надлежни орган обавестио подносиоца пријаве о условима за издавање
одобрења за изградњу, односно о документацији коју је дужан да приложи уз
захтев, а подносилац није поступио по том обавештењу у року који није могао
бити дужи од 90 дана од дана пријема истог;
2. пријава за легализацију одбачена;
3. захтев за легализацију одбачен или одбијен.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
91
Рок за подношење захтева за легализацију је шест месеци од дана ступања на
снагу закона.
Предмет легализације могу бити објекти који су до 11. септембра 2009. године
укровљени, са постављеном спољном столаријом и са изведеним разводом унутрашњих
инсталација које омогућавају његово прикључење на спољну мрежу инфраструктуре.
Предмет легализације могу бити и објекти на којима су изведени груби грађевински
радови са формираним конструктивним склопом (објекат поседује носеће елементе:
темељ, зидове или армирано бетонске зидове са армиранобетонском таваницом), али на
којима није постављена спољна столарија, нису изведени разводи унутрашњих
инсталација, ни завршни радови (фасадерски, подополагачки, столарски и сл.), ако су
радови на изградњи обустављени на основу акта надлежног инспекцијског органа, пре
ступања на снагу Закона.
Предмет легализације не могу бити:
1. објекти изграђени, односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе на земљишту неповољном за грађење или на земљишту изузетно
неповољном за грађење, уколико подносилац захтева није обезбедио
одговарајући доказ да је тај објекат стабилан и да не угрожава стабилност
терена;
2. објекти изграђени односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе од материјала који не обезбеђује трајност и сигурност објекта;
3. објекти изграђени односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе на површинама јавне намене односно земљишту планираном за
уређење или изградњу јавних објеката или јавних површина, за које се
утврђује јавни интерес у складу са Законом о експропријацији, осим ако је тај
објекат у функцији јавне намене;
4. објекти изграђени, односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе у зони заштите I степена природног добра, односно у И зони
заштите културног добра;
5. објекти изграђени, односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе у II степену заштите природног добра, осим уколико су изграђени
пре доношења акта о стављању тог природног добра под заштиту или су
изграђени из средстава буџета Републике Србије , аутономне покрајине,
односно јединице локалне самоуправе, односно средстава правних лица чији
је оснивач Република Србија, аутономна Покрајина, односно јединица
локалне самоуправе;
6. објекти изграђени, односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе у ИИИ степену заштите природног добра, осим уколико су изграђени
пре доношења акта о стављању тог природног добра под заштиту, или су
изграђени у складу са вредностима, потенцијалима и капацитетима
заштићеног простора, у складу са принципима одрживог развоја, о чему се
подноси доказ од надлежног органа односно организације која се бави
пословима заштите природног добра;
7. објекти изграђени, односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе у зони заштите културног добра од изузетног значаја и зоне заштите
културних добара уписаних у Листу светске културне и природне баштине,
уколико надлежни орган односно организација која се бави пословима
заштите културних добара не утврди могућност легализације предметног
објекта са аспекта заштите културног добра;
8. објекти изграђени, односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе са наменом која је у супротности са претежном наменом у тој зони,
према важећем урбанистичком плану;
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
92
9. објекти изграђени, односно реконструисани или дограђени без грађевинске
дозволе на удаљености од суседног објекта која је мања од удаљености
прописане Одлуком о условима у погледу висине и удаљености од суседног
објекта у поступку накнадног издавања грађевинске и употребне дозволе,
односно чија је висина већа од висине прописане наведеном Одлуком.
У зависности од врсте објекта који је предмет легализације, прописана је и
документација коју је потребно приложити.
Закон разликује следеће врсте објеката:
1. ПОРОДИЧНИ СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ ДО 100м² И СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ
ПРЕКО 100м² СА ЈЕДНИМ СТАНОМ
2. СТАМБЕНИ ОБЈЕКТИ СА ВИШЕ СТАНОВА (стамбени објекат са више
станова јесте стамбени објекат који се састоји од два или више станова),
СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ, ПОСЛОВНИ И ПРОИЗВОДНИ ОБЈЕКТИ
3. ОБЈЕКТИ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТО ОДОБРЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПО
ПРОПИСИМА КОЈИ СУ ВАЖИЛИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА СНАГУ ЗАКОНА, А
НА КОЈИМА ЈЕ ПРИЛИКОМ ИЗГРАДЊЕ ОДСТУПЉЕНО ОД ОДОБРЕЊА ЗА
ИЗГРАДЊУ И ПОТВРЂЕНОГ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА.
4. ПОМОЋНИ ОБЈЕКТИ (објекат који је у функцији главног објекта, а гради се
на истој парцели на којој је саграђен главни стамбени, пословни или објекат
јавне намене– гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду и сл.);
5. ОБЈЕКТИ ИЗГРАЂЕНИ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ,
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ОДНОСНО ЈЕДНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ,
ОДНОСНО ПРАВНИХ ЛИЦА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА,
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА, ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ.
Документација која је прописана Законом и Правилником, односи се на:




I имовинско правни основ;
II техничку документацију и фотографије објекта;
III доказ о уплати административне таксе;
IV доказ о уређењу међусобних односа са организацијом која уређује
грађевинско земљиште.
– Одсек за имовинско-правне и стамбене послове –
ОПИС ПОСЛОВА
1. Експропријација.
-
-
Одлучивање по захтеву за експропријацију лица овлашћених за подношење
ове врсте захтева из Закона о експропријацији на основу утврђеног јавног
интереса.
Одлучивање по захтеву ранијих сопственика и њихових првних следбеника за
експропријацију преосталих делова непокретности.
Споразумно регулисање накнаде за експроприсане непокретности.
2. Градско грађевинско земљиште.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
93
-
Спровођење поступака и припрема нацрта решења о давању у закуп или
отуђењу градског грађевинског земљишта.
Одлучивање о основаности поднетих захтева за давање у закуп или отуђењу
градског грађевинског земљишта.
3. Издавање вануправних аката (тапије, уверења, потврде).
-
Одлучивање по редовних и ванредним правним средствима у оквиру
надлежности уврђене Законом о општем управном поступку.
-
Припрема нацрта Уговора о промету непокретности када је уговорна страна
надлежни орган локалне самоуправе.
-
Вршење других послова по налогу Начелника управе и Председника Општине
Бор у оквиру надлежности Органа управе утврђене Статутом оптшине Бор.
-
Припрема нацрта Одлука које доноси Скупштина општине из области које је у
надлежности имовинско-правне службе.
4. Повраћај имовине одузете по Закону о ПЗФ-у
-
Доношење решења је у надлежности Комисије ( акта израђује стручни
сарадник из имовинско правне службе).
5. Стамбени послови
-
Послови везани за Откуп стана који је у власништву Општине Бор. Образац
захтева са документацијом која је потребна:
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ОТКУП СТАНА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев (закупац стана):
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
94
Број личне карте
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Подносим захтев за откуп стана у Улици_________________________ бр. ______ ,
стан број ________, структура стана ___________________________________________ .
Број Уговора о коришћењу (закупу) стана: ______________________________________ и
датум закључења Уговора: __________________________________________________ .
Стан користим са следећим члановима домаћинства:
Редни број
Име и презиме
Сродство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Уз захтев прилажем:
-
-
Решење (Одлука о додели стана)
Фотокопија Уговора о коришћењу (закупу) стана - 2 примерка
Потврда о пребивалишту – фотокопија личне карте (страна са сликом и следећа
страна, ради евиденције о промени адресе)
Доказ о радном стажу за купца и брачног друга (за пензионере фотокопија Решења
о пензионисању, радне књижице и друго)
Извод из МК венчаних за купца и брачног друга - ако брачни друг има радни стаж.
За преминулог брачног друга чији се радни стаж рачуна потребни су извод МК
венчаних, извод МК умрлих
За подносиоца захтева извод МКР.
Доказ о власништву на експроприсаном стану (уколико се откупљује стан добијен
по основу експропријације)
Сагласност носиоца станарског права (ако захтев подноси члан породичног
домаћинства)
Изјаву да подносилац захтева и чланови његовог домаћинства не поседује други
одговарајући стан или стамбену зграду на територији РС, даје лице које откупљује
стан.
Доказ о степену инвалидности (ако се ради о ратном војном инвалиду)
Две потврде (оригинал) о власништву са бод листом, издаје Ј.П. за стамбене услуге
„Бор“, Ул. Николе Пашића број 14.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
95
-
Друге доказе по основу којих остварује одређена права из закона о становању
Скица стана – служба за катастар непокретности
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
По испуњењу свих наведених услова закључује се уговор о откупу стана
између Општине бор и физичког лица. У складу са одредбама Закона о становању
откуп је могућ на 10, 20 , 30 или 40 година, као и откуп стана у целости ( једнократно)
са умањењњем откупне цене стана за 20%.
Откуп стана
Општинска управа Бор
Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Потребна документација:
-
Решење (Одлука о додели стана)
Фотокопија Уговора о коришћењу (закупу) стана - 2 примерка
Потврда о пребивалишту – фотокопија личне карте (страна са сликом и
следећа страна, ради евиденције о промени адресе)
Доказ о радном стажу за купца и брачног друга (за пензионере
фотокопија Решења о пензионисању, радне књижице и друго)
Извод из МК венчаних за купца и брачног друга - ако брачни друг има
радни стаж
За преминулог брачног друга чији се радни стаж рачуна потребни су
извод МК венчаних, извод МК умрлих
За подносиоца захтева извод МКР.
Доказ о власништву на експроприсаном стану (уколико се откупљује стан
добијен по основу експропријације)
Сагласност носиоца станарског права (ако захтев подноси члан
породичног домаћинства)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
96
-
-
Изјаву да подносилац захтева и чланови његовог домаћинства не
поседује други одговарајући стан или стамбену зграду на територији РС,
даје лице које откупљује стан
Доказ о степену инвалидности (ако се ради о ратном војном инвалиду)
Две потврде (оригинал) о власништву са бод листом, издаје Ј.П. за
стамбене услуге „Бор“, Ул. Николе Пашића број 14.
Друге доказе по основу којих остварује одређена права из закона о
становању
Скица стана – служба за катастар непокретности
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Шалтер број 1
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 119 или 152
Пример уговора о откупу стана:
1. Општина Бор, ул. XXXXXX, МБ: XXXXXXXX, ПИБ: XXXXXXXXX (у даљем тексту:
ПРОДАВАЦ), коју заступа Председник Општине Бор XXXXXXX из Бора, ул.
XXXXXXXX, ЈМБГ: XXXXXX, а који потписује по овлашћењу Председника општине
Бор начелник Општинске управе Бор, XXXXXXXX, из Бора ул. XXXXXXX, ЈМБГ:
XXXXXX, дипл.правник и
2. XXXXXXXX, из Бора, улица XXXXXX, ЈМБГ=XXXXXXX (у даљем тексту КУПАЦ),
закључују
У Г О В О Р
о откупу стана
Члан 1.
ПРОДАВАЦ је носилац права располагања на стану у Бору, ул. XXXXXX, на кп.бр. XXXXXXX, који се
састоји од: 3 собе, кухиње, предсобља, купатила,оставе, WC-а, тераса и лођа све у површини од XX,XX
м2 уписаног у евиденцију Јавног стамбеног предузећа ''Бор'' (у даљем тексту: стан).
Члан 2.
КУПАЦ је закупац станa из члана 1. овог Уговора на основу Уговора о закупу стана број: X/X од
XX.XX.XXXX године.
Члан 3.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
97
ПРОДАВАЦ продаје, а КУПАЦ купује стан по цени од XXXXX динара
КУПАЦ се обавезује да цену из става 1. овог члана исплати у XXX месечних рата. Ревалоризована
месечна отплатна рата износи XXXX динара почев од наредног месеца у односу на месец у коме је уговор
закључен.
КУПАЦ је дужан да месечне отплатне рате уплаћује на жиро рачун број: 840-1763740-64 чији је
корисник Општина Бор.
Обрачун откупне и уговорне цене стана саставни је део овог Уговора.
Члан 4.
Ако КУПАЦ до 15-ог у месецу не уплати месечну отплатну рату за протекли месец, ПРОДАВАЦ
обрачунава камату у висини раста потрошачких цена у Републици од дана западања у доцњу до дана
уплате.
ПРОДАВАЦ може једнострано раскинути овај Уговор, ако КУПАЦ не уплати три узастопне месечне
рате. У случају раскида овог Уговора стан се враћа у својину ПРОДАВЦА..
Члан 5.
У случају раскида Уговора из разлога наведених у члану 4.овог Уговора извршиће се пребијање
међусобних потраживања на следећи начин:
1. ПРОДАВАЦ ће вратити КУПЦУ онај број месечних отплатних рата које је КУПАЦ уплатио до дана
раскида овог Уговора, рачунајући висину месечне отплатне рате према износу задње уплаћене месечне
рате.
2. КУПАЦ ће платити ПРОДАВЦУ све месечне станарине или закупнине које одговарају времена
коришћења стана по основу раскинутог Уговора о откупу стана рачунајући висину месечне станарине или
закупнине у износу које је за такав стан одређен на дан исплате дуга.
Разлика која се утврди пребијањем међусобних потраживања исплатиће се у року од 15 дана од
дана правноснажности судске одлуке о раскиду овог Уговора.
Члан 6.
КУПАЦ изјављује да ни он, ни његов брачни друг нити било који члан његовог породичног
домаћинства у моменту закључења уговора не поседује у својини стан или породичну зграду, те ће сносити
све последице раскида Уговора уколико се утврде супротне чињенице.
Уговор се раскида по одредбама члана 4. став 2. и члана 5. овог Уговора.
Члан 7.
Усклађивање месечне отплатне рате, вршиће ПРОДАВАЦ и то са кретањем раста потрошачких
цена у Републици, а највише до висине раста просечне месечне нето зараде у привреди Републике за
обрачунски период.
Усклађена месечна отплатна рата важи за шестомесечни обрачунски период ЈАНУАР-ЈУН, односно
ЈУЛ-ДЕЦЕМБАР. Месечна отплатна рата утврђена на основу закљученог Уговора о откупу стана у текућем
обрачунском периоду, усклађује се од месеца закључења уговора до краја тог обрачунског периода са
кретањем раста потрошачких цена у Републици, а највише до висине раста просечне месечне нето зараде
у привреди Републике. О усклађењу висине месечне отплатне рате и елементима на основу којег је она
усклађена, ПРОДАВАЦ обавештава КУПЦА писаним путем.
Уколико продавац не обавести купца о висини усклађене месечне отплатне рате, КУПАЦ је дужан
да изврши усклађивање на начин одређен у ставу 1. овог члана.
Члан 8.
Ако КУПАЦ захтева измену уговореног начина отплате дуга, измењени услови плаћања утврдиће се
Анексом уговора у складу са Законом.
Члан 9.
Уговорне стране сагласне су да се стави хипотека на стан који се откупљује у висини уговореног
броја променљивих месечних отплатних рата стана, чији се месечни износ одређује на дан наплате
потраживања.
Члан 10.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
98
КУПАЦ стиче право својине на стану који је предмет уговора даном укњижења права својине у
земљишне књиге.
КУПАЦ престаје да плаћа станарину, односно закупнину за стан из става 1. овог члана, почев од
месеца за који плаћа прву месечну отплатну рату.
Члан 11.
ПРОДАВАЦ је дужан да КУПЦУ, по исплати уговореног броја рата изда потврду којом потврђује да
је купац исплатио цену стана у целости ради брисања хипотеке на стану који је предмет овог Уговора.
Члан 12.
КУПАЦ сноси све трошкове који буду настали око овере Уговора, уписа непокретности у књиге
евиденције (земљишне књиге) као и друге трошкове који настану закључивањем овог Уговора.
КУПАЦ је ослобођен плаћања пореза на промет непокретности.
Члан 13.
Уговорне стране сагласне су да у случају смрти КУПЦА у фази отплате стана, лица која су
законитим наслеђивањем стекла својину на том стану на основу писмене изјаве оверене код надлежног
суда преузети сва права и обавезе из овог Уговора.
Члан 14.
Стицањем права својине на предметном стану КУПАЦ сноси трошкове текућег и инвестиционог
одржавања зграде заједничких просторија, уређаја и инсталација у згради и стану.
За уложена средства за текуће и инвестиционо одржавање стана и заједничких делова зграде
КУПЦУ се не умањује уговорена цена.
Члан 15.
Ако КУПАЦ из оправданих разлога не може да отплаћује дуг, међусобна права и обавезе уговорних
страна уредиће се изменама и допунама овог Уговора.
Члан 16.
Уговарачи су се споразумели да ће се на све што није предвиђено овим Уговором примењивати
одредбе позитивних прописа.
Члан 17.
Евентуалне спорове по овом Уговору решаваће Основни суд у Бору.
Члан 18.
Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих по два задржавају уговарачи, а
остали примерци служе за потребе надлежних Органа.
У Бору, XXXXXX. године, Број: XXXXXXX
У Г О В А Р А Ч И
КУПАЦ,
ПРОДАВАЦ,
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
99
________________________
___________________
Поред захтева за откуп стана, у оквиру овог одељења води се и поступак по
следећим захтевима:
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О ЗАКУПУ
СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев (корисник стана):
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
100
Број личне карте
Улица и број
Контакт телефон
У Бору сам од
Стан користим од
Адреса ранијег пребивалишта
Сродство са бившим закупцем стана
Подаци о бившем заупцу стана:
Име и презиме
Датум смрти или датум исељења из
стана
Број уговора о доживотном
издржавању
Датум закључења Уговора
Социјални статус:
1. Радни однос_________________________________
2. Корисник социјалне помоћи ____________________
3. Пензионер __________________________________
4. Пријављена радња ___________________________
5. Незапослен _________________________________
Стан користим са следећим члановима домаћинства:
Редни број
Име и презиме
Сродство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Поред стана који бесправно користим, ја, односно моја породица има у власништву
стан, кућу или у закупу другу стамбену јединицу:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
101
1. Да
Назив улице ______________________________
Број зграде _______________________________
Број стана ________________________________
Структура стана ___________________________
2. Не
Уз захтев прилажем следећу документацију:
1. Доказ о социјалном статусу:
- Потврда о радном стажу
- Решење Центра за социјални рад о коришћењу социјалне помоћи
- Решење о пензионисању
- Решење о пријавњеној радњи
2. Уговор о доживотном издржавању са бившим закупцем стана
3. Доказ о сродству са бившим закупцем (извод из МКР за подносиоца захтева)
4. Потврда о кретању пребивалишта издате од ПУ Бор, копија личних карти
5. Доказ о власништву стана или куће или Уговор о закупу стана (уколико поседујете
стан или кућу у власништву или у закупу другу стамбену јединицу)
6. Фотокопије личних карти за све чланове домаћинства
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Закључење уговора о закупу стамбене јединице на одређено време
Општинска управа Бор
Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Потребна документација:
1. Доказ о социјалном статусу:
- Потврда о радном стажу
- Решење Центра за социјални рад о коришћењу социјалне помоћи
- Решење о пензионисању
- Решење о пријавњеној радњи
2. Уговор о доживотном издржавању са бившим закупцем стана
3. Доказ о сродству са бившим закупцем (извод из МКР за подносиоца захтева)
4. Потврда о кретању пребивалишта издате од ПУ Бор, копија личних карти
Доказ о власништву стана или куће или Уговор о закупу стана (уколико поседујете
стан или кућу у власништву или у закупу другу стамбену јединицу)
5. Фотокопије личних карти за све чланове домаћинства
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
102
Шалтер број 1
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 119 или 152
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ НОСИОЦА СТАНАРСКОГ
ПРАВА ОДНОСНО ПРАВА ЗАКУПА НА СТАНУ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
103
Број личне карте
Улица и број
Контакт телефон
Молим Вас да ми одобрите наставак права коришћења, односно права закупа на
следећем стану:
Улица_________________________ број зграде _______, број стана ___________
структура стана ___________________ површина __________ m², на коме је носилац
станарског права односно закупа био __________________________, на основу Уговора
закљученим са Ј.П. за стамбене услуге „Бор“, односно њиховим правним претходником,
бр. Уговора __________ који је закључен ___________ године.
Овај захтев подносим из разлога што је наведено лице умрло.
Уз захтев прилажем:
-
Уговор о коришћењу, односно закупу стана са ранијим закупцем
-
Извод из МК рођених и венчаних, за све чланове породичног домаћинства који
ће стан користити
-
Доказ да је носилац станарског права, односно закупац трајно престао са
коришћењем стана (извод из МК умрлих, решење о додели другог стана на
коришћење, извод из МК венчаних, уверење о пребивалишту и др.)
-
Уверење о кретању пребивалишта издато од ПУ Бор, за подносиоца захтева
-
Потврда скупштине станара зграде којом се потврђује од када је подносилац
захтева живео у заједничком породичном домаћинству са претходним носиоцем
станарског права до његовог престанка коришћења стана, као и да даље живи у
том стану са (навести чланове породичног домаћинства и време од када свако
од њих користи стан и назначити сва одсуствовања дуже од једне године)
-
Уверење о пореском задужењу од Републичке управе јавних прихода за све
пунолетне чланове породичног домаћинства
-
Сагласност чланова породичног домаћинства да подносилац захтева буде
одређен за закупца на том стану
-
Изјава подносиоца захтева о поседовању, односно не поседовања другог стана
или куће
НАПОМЕНА: Сва документа морају бити приложена у оригиналу или фотокопија
оверена у суду или општини, не старија од 6 месеци.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
104
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Промена носиоца станарског права односно права закупа на стану
Општинска управа Бор
Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Потребна документација:
-
-
-
Уговор о коришћењу, односно закупу стана са ранијим закупцем
Извод из МК рођених и венчаних, за све чланове породичног
домаћинства који ће стан користити
Доказ да је носилац станарског права, односно закупац трајно престао са
коришћењем стана (извод из МК умрлих, решење о додели другог стана
на коришћење, извод из МК венчаних, уверење о пребивалишту и др.)
Уверење о кретању пребивалишта издато од ПУ Бор, за подносиоца
захтева
Потврда скупштине станара зграде којом се потврђује од када је
подносилац захтева живео у заједничком породичном домаћинству са
претходним носиоцем станарског права до његовог престанка коришћења
стана, као и да даље живи у том стану са (навести чланове породичног
домаћинства и време од када свако од њих користи стан и назначити сва
одсуствовања дуже од једне године)
Уверење о пореском задужењу од Републичке управе јавних прихода за
све пунолетне чланове породичног домаћинства
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
105
-
Сагласност чланова породичног домаћинства да подносилац захтева
буде одређен за закупца на том стану
Изјава подносиоца захтева о поседовању, односно не поседовања другог
стана или куће
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Шалтер број 1
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 119 или 152
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ
ХИПОТЕКАРНОГ ДУЖНИКА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев (купац који је закључио уговор са Општином Бор):
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Број личне карте
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
106
Улица и број
Контакт телефон
е-mail
Са Општином Бор закључен је уговор о откупу стана који је оверен у Општинском
суду у Бору, дана ___________године, Ов. бр. ___________ Бор.
Подаци о стану:
Назив Улице:
________________________________________________,
Број зграде:
________,
Број стана:
________,
Подаци у вези уговора о откупу стана:
Број Уговора:
________________________, и
Датум закључења Уговора: ______________________.
Број отплаћених рата:
________________________.
Обзиром да је Општина Бор хипотекарни поверилац по наведеном уговору, молим
Вас да одобрите промену хипотекарног дужника по основу___________________________
(уговор о купопродаји, уговор о поклону и сл.)
тако да будући хипотекарни дужник за наведени стан буде:
Подаци о будућем хипотекарном дужнику:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Број личне карте
Улица и број
Контакт телефон
Извори прихода: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(радни однос, радни однос брачног друга, пензионер, пољопривредник, власник привредног субјекта и сл.)
Уз захтев прилажем:
-
Уговор о откупу стана
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
107
Доказ о броју отплаћених рата (Уплатнице, платне листе или извештај
Јавног предузећа за стамбене услуге)
Доказ о уплаћеним таксама
-
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Промена хипотекарног дужника
Општинска управа Бор
Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Потребна документација:
-
Уговор о откупу стана
Доказ о броју отплаћених рата (Уплатнице, платне листе или извештај
Јавног предузећа за стамбене услуге)
Доказ о уплаћеним таксама
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Шалтер број 1
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
108
030/423-255 локал 119 или 152
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРЕНОГ НАЧИНА
ОТПЛАТЕ ДУГА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев (купац):
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Број личне карте
Улица и број
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
109
Контакт телефон
е-mail
Закључио сам Уговор о откупу стана са Општином Бор као продавцем, који је
оверен у Општинском суду у Бору дана ______________ године, Ов. бр. ___________ Бор.
Подаци о стану:
Назив Улице:
Број зграде:
Број стана:
________________________________________________,
________,
________,
Подаци о уговору о откупу стана:
Број Уговора:
________________________, и
Датум закључења Уговора: ________________________.
Број отплаћених рата:
________________________.
Уз захтев прилажем:
- Фотокопија Уговора о откупу стана
- Доказ о радном стажу за купца и брачног друга (за пензионере фотокопија
Решења о пензионисању, радне књижице и др.)
- Извод из МК венчаних за купца и брачног друга - ако брачни друг има радни стаж
- За преминулог брачног друга чији се радни стаж рачуна потребни су извод МКвенчаних, извод МК-умрлих .
- Доказ о броју отплаћених рата (Уплатнице, платне листе или извештај Јавног
предузећа за стамбене услуге
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Измена уговореног начина отплате дуга
Општинска управа Бор
Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Потребна документација:
-
Фотокопија Уговора о откупу стана
Доказ о радном стажу за купца и брачног друга (за пензионере
фотокопија Решења о пензионисању, радне књижице и др.)
Извод из МК венчаних за купца и брачног друга - ако брачни друг има
радни стаж
За преминулог брачног друга чији се радни стаж рачуна потребни су
извод МК-венчаних, извод МК-умрлих
Доказ о броју отплаћених рата (Уплатнице, платне листе или извештај
Јавног предузећа за стамбене услуге)
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
110
Шалтер број 1
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 119 или 152
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ИСПЛАТИ
КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ СТАНА У ЦЕЛОСТИ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев (закупац стана):
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
111
Број личне карте
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Закључен је Уговор о откупу стана бр _______________ од __________________
између Општине Бор као продавца и __________________________________________
ЈМБГ: ____________________ као купца стана у улици ___________________________
а који је оверен од стране Општинског / Основног Суда у Бору, ов. бр. ______________
од _______________________.
На основу поменутог Уговора извршена је исплата целокупне вредности стана и то:
1. Исплатом уговорене цене стана у целости (одједном)
2. Исплатом уговорених рата по Уговору
Уз захтев прилажем:
- Фотокопију Уговора о откупу стана
- Анекс Уговора о откупу стана у целости
- Доказ о извршеној уплати купопродајне цене стана (уплатнице, извештај
јавног предузећа за стамбене услуге Бор)
- Доказ о уплаћеној такси
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Издавање уверења о исплати купопродајне цене стана у целости
Општинска управа Бор
Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Потребна документација:
-
Фотокопију Уговора о откупу стана
Анекс Уговора о откупу стана у целости
Доказ о извршеној уплати купопродајне цене стана (уплатнице, извештај
јавног предузећа за стамбене услуге Бор)
Доказ о уплаћеној такси
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Шалтер број 1
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
112
Телефон за информације:
030/423-255 локал 119 или 152
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ ОСТАТКА ДУГА
ПО УГОВОРУ О ОТКУПУ СТАНА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев (купац):
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Број личне карте
Улица и број
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
113
Контакт телефон
е-mail
Закључио сам Уговор о откупу стана са Општином Бор као продавцем, који је
оверен у Општинском суду у Бору дана ______________ године, Ов. бр. ___________ Бор.
Подаци о стану:
Назив Улице:
Број зграде:
Број стана:
________________________________________________,
________,
________,
Подаци о уговору о откупу стана:
Број Уговора:
________________________, и
Датум закључења Уговора: ________________________.
Број отплаћених рата:
________________________.
Уз захтев прилажем:
- Фотокопија Уговора о откупу стана
- Доказ о радном стажу за купца и брачног друга (за пензионере фотокопија
Решења о пензионисању, радне књижице и др.)
- Извод из МК венчаних за купца и брачног друга - ако брачни друг има радни стаж
- За преминулог брачног друга чији се радни стаж рачуна потребни су извод МКвенчаних, извод МК-умрлих
- Доказ о броју отплаћених рата (Уплатнице, платне листе или извештај Јавног
предузећа за стамбене услуге)
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Исплата остатка дуга по уговору о откупу стана
Општинска управа Бор
Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Потребна документација:
-
Фотокопија Уговора о откупу стана
Доказ о радном стажу за купца и брачног друга (за пензионере
фотокопија Решења о пензионисању, радне књижице и др.)
Извод из МК венчаних за купца и брачног друга - ако брачни друг има
радни стаж
За преминулог брачног друга чији се радни стаж рачуна потребни су
извод МК-венчаних, извод МК-умрлих
Доказ о броју отплаћених рата (Уплатнице, платне листе или извештај
Јавног предузећа за стамбене услуге)
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
114
Шалтер број 1
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 119 или 152
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ
ПРЕОСТАЛОГ ДЕЛА НЕПОКРЕТНОСТИ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Број личне карте
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
115
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Решењем о експропријацији број ____________ од _________ године, извршена
експропријација непокретности од ____________________________ из ________________
Обзиром да немам економски интерес да даље користим кп. бр. :
___________________________________________________________________________
____________________________________________________ КО ___________________
Тражим експропријацију истих због: ________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Напомена: _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем:
- Решење о експропријацији
- Поседовни лист
- Решење о наслеђивању
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Експропријација преосталог дела непокретности
Општинска управа Бор
Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Потребна документација:
-
Решење о експропријацији
Поседовни лист
Решење о наслеђивању
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Шалтер број 1
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
116
030/423-255 локал 119 или 152
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
СТУПАЊЕ У ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ
ДУЖНИКА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Број личне карте
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
117
Улица и број
Контакт телефон
На основу решења о давању сагласности за промену хипотекарног дужника од
стране Општине Бор број _______________ од ___________ године.
Дана___________ године закључен је Уговор о ____________________________
(поклону, купопродаји, размени-трампи)
стана у Бору, улица______________________, број_______ који је под хипотеком у корист
Општине Бор, а који је оверен од стране Општинског суда у Бору, ов. бр. ____________
између _______________________________________________ као хипотекарног дужника
(име и презиме)
и мене ______________________________________ као новог стицаоца наведеног стана.
(име и презиме)
Наведеним уговором ја сам преузео-ла обавезе даљег плаћања месечних обавеза
Општини Бор, по основу откупа.
Обзиром на наведено обраћам Вам се овим захтевом за закључење Уговора којим
ће бити регулисана међусобна права и обавезе између мене као новог стицаоца и
Општине Бор, којим ћу ја ступити у правни положај купца.
Уз захтев прилажем фотокопије:
1. Уговора о __________________________ закључен између хипотекарног
(поклону, купопродаји, размени-трампи)
дужника и мене као новог стицаоца
2. Уговора о откупу стана од Општине Бор ов. бр. _______ оверен дана_______
године
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Ступање у правни полжај дужника
Општинска управа Бор
Одсек за имовинско правне и стамбене послове
Потребна документација:
-
Уговора о (поклону, купопродаји, размени-трампи) закључен између
хипотекарног дужника и новог стицаоца
Уговора о откупу стана од Општине Бор
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Шалтер број 1
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
118
Телефон за информације:
030/423-255 локал 119 или 152
Одељење за привреду и друштвене делатности
Припрема нацрт плана развоја и стратешке планове развоја општине и прати
њихову реализацију; учествује у изради пројеката којима се постиче економски развој;
врши израду и имплементацију стратешких докумената; врши припрему и имплементацију
пројеката за одабране приоритете општине; врши успостављање система спремности
пројектне документације; врши активности на јачању капацитета локалних актера који се
баве развојним питањима; врши послове који се односе на: задовољавање одређених
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
119
потреба грађана у области занатства, туризма, угоститељства и другим привредним
областима од интереса за Општину; цене у комуналним и другим делатностима за које је
надлежна Општина; врши послове који се односе на робне резерве; друге послове у
области привреде који буду утврђени као послови Општине; превоз путника у линијском
саобраћају, контролу продаје карата у линијском саобраћају на градским и приградским
линијама, ван линијски превоз путника (такси превоз), режим и техничко регулисање
саобраћаја, организацију саобраћаја; надзор над радом јавних предузећа и установа чији
је оснивач Општина; прати доношење планова и програма јавних предузећа и њихову
реализацију, обавља управне и друге послове који се односе на област: образовања,
културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје, социјалне,
борачке и инвалидске заштите; обавља послове који се односе на одржавање везе са
Комесаријатом за избеглице и друге послове који се односе на статус избеглих, прогнаних
и интерно расељених лица; врши послове који се односе на побољшавање статуса
националних мањина у Општини, врши послове који се односе на заштиту и унапређење
животне средине, природе и ваздуха и природних добара у Општини, заштиту од буке и
вибрација, заштиту од јонизирајућих и нејонизирајућих зрачења, заштиту од опасних и
штетних материја на подручју Општине и послове припреме и имплементације еколошких
акционих планова; Обавља послове који се односе на праћење стања и кретања у
установама друштвених делатности из области здравствене заштите и планирања
породице, предшколског, основног и средњег образовања, спорта, друштвене бриге о
деци и омладини, социјалне заштите, ученичког и студентског стандарда и
културе.Припрема нацрте прописа из своје области. Одељење за привреду и друштвене
деларности врши послове и државне управе у областима за које је основано, а које
Република повери Општини. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред
Општинском управом - из делокруга рада одељења.
Врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог
делокруга рада.
Начелник Oдељења:
Наташа Пејчић, дипл. ецц
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/458-246
Родитељски додатак
Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете под
условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији
и да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено
осигурање.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
120
Право на родитељски додатак остварује мајка која непосредно брине о детету за
које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу
социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење, и која није лишена
родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.
Родитељски додатак не може се остварити ако мајка или чланови породице у којој
живи плаћају порез на имовину на пореску основицу већу од 12.000.000 динара.
Родитељски додатак не може се остварити ако родитељи у моменту подношења
захтева живе и раде у иностранству.
Право на родитељски додатак, ако испуњава услове, може остварити и отац
детета, уколико мајка детета није жива, уколико је напустила дете или је из објективних
разлога спречена да непосредно брине о детету.
Захтев за остваривање права на родитељски додатак са потребном
документацијом подноси се најкасније до навршених шест месеци живота детета
Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета.
Родитељски додатак за прво дете исплаћује се једнократно а родитељски додатак
за друго, треће и четврто дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате
Да би се остварило право на родитељски додатак потребно је попунити захтев који
је прописан и добијен од стране Министарства за рад и социјалну политику.
ПОРОДИЉСКА ОДСУСТВА:
Након добијања проверених и потписаних НЗ-1 образаца које нам фирме доносе
ради рефундирања породиљског боловања врши се требовање средстава за исплату и то
до 10-тог у месецу. Требовање се врши на следећим обрасцима:
ОПШТИНА БОР
Образац: НЗ – 2
О БР АЧ УН
УКУПНО ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТЕ ПРАВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ
2011.ГОДИНЕ, А ЗА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ У ПРЕДХОДНОМ ________ МЕСЕЦУ 20__.ГОДИНЕ
Ред.бр.
1
I
О П И С
Број
корисника
Потребна средства за
доспеле обавезе из
предходног месеца:
2
3
4
НАКНАДА ЗАРАДЕ (1+2+3)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
121
1.
2.
3.
Средства за рефундације послодавцима на основу
образаца НЗ-1 оверених од општинске управе и
организације надлежне за послове платног промета
- заостала примања
Средства за послодавце који исплату накнада зарада
врше по преносу средстава из буџета Републике
- заостала примања
Накнада зараде лицима, која самостално обављају
делатност
и
то
искључиво
ако
су
она
јединозапослена, односно ако немају и других
3
запослених(члан 10.став 1.тач.2 Закона)
- заостала примања
II
ЗА ОСТАЛА ПРАВА – новчана помоћ мајкама
избеглицама за месец
III
IV
УКУПНО:(I+II)
Стање новчаних средстава на подрачуну на дан
1. у текућем месецу
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА (III-IV)
ОБРАЧУН САСТАВИО
_________________
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
______________________________
М.П.
(Име и презиме одговорног лица)
Број телефона-030/423-255 лок.161, 166
Број факса 030/458-236
Датум састављања обрачуна
НАПОМЕНА: Попуњава општинска односно градска управа и доставља Министарству за социјална питања
најкасније до 10-ог у текућем месецу за доспеле обавезе у предходном месецу 4337102.080/12
1)
Потребна средства за рефундације послодавцима накнада зарада исказује се искључиво на основу збира појединачно поднетих и
оверених образаца НЗ-1 од стране општинске, односно градске управе и надлежне организације за послове платног промета.
2)
Средства за послодавце који исплате накнада зарада врше по преносу средстава из буџета Републике исказују се на основу збира
појединачно поднетих образаца НЗ-1 оверених само од општинске, односно градске управе на основу списка који утврди
Министарство финансија.
3)
Обрачун потребних средстава за накнаде зарада за кориснике из члана 10. став 1. тачка 2. Закона за које обрачун и исплату врши
општинска односно градска управа, врши се на основу образаца НЗ-1 које састављају општинске, односно градске управе.
ОПШТИНА БОР
Образац: НЗ – 2
О БР АЧ УН
УКУПНО ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТЕ ПРАВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ У МЕСЕЦУ ДЕЦЕМБРУ
2011.ГОДИНЕ, А ЗА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ У ПРЕДХОДНОМ ________ МЕСЕЦУ 20__.ГОДИНЕ – ЗАОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ
Ред.бр.
О П И С
Број
Потребна средства за
корисника доспеле обавезе из
предходног месеца:
1
I
2
3
4
НАКНАДА ЗАРАДЕ (1+2+3)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
122
1.
2.
3.
Средства за рефундације послодавцима на основу
образаца НЗ-1 оверених од општинске управе и
организације надлежне за послове платног промета
- заостала примања
Средства за послодавце који исплату накнада зарада
врше по преносу средстава из буџета Републике
- заостала примања
Накнада зараде лицима, која самостално обављају
делатност
и
то
искључиво
ако
су
она
јединозапослена, односно ако немају и других
3
запослених(члан 10.став 1.тач.2 Закона)
- заостала примања
II
ЗА ОСТАЛА ПРАВА – новчана помоћ мајкама
избеглицама за месец
III
IV
УКУПНО:(I+II)
Стање новчаних средстава на подрачуну на дан
1. у текућем месецу
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА (III-IV)
ОБРАЧУН САСТАВИО
_________________
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
____________________________
М.П.
(Име и презиме одговорног лица)
Датум састављања обрачуна
Број телефона-030/423-255 лок.161, 166
Број факса 030/458-236
НАПОМЕНА:Попуњава општинска односно градска управа и доставља Министарству за социјална питања
најкасније до 10-ог у текућем месецу за доспеле обавезе у предходном месецу 4337102.080/12
1)
Потребна средства за рефундације послодавцима накнада зарада исказује се искључиво на основу збира појединачно поднетих и
оверених образаца НЗ-1 од стране општинске, односно градске управе и надлежне организације за послове платног промета.
2)
Средства за послодавце који исплате накнада зарада врше по преносу средстава из буџета Републике исказују се на основу збира
појединачно поднетих образаца НЗ-1 оверених само од општинске, односно градске управе на основу списка који утврди
Министарство финансија.
3)
Обрачун потребних средстава за накнаде зарада за кориснике из члана 10. став 1. тачка 2. Закона за које обрачун и исплату врши
општинска односно градска управа, врши се на основу образаца НЗ-1 које састављају општинске, односно градске управе.
Уз требовање саставља се и извештај о утрошеним средствима у протеклом месецу и то
на обр. НЗ-4:
ОПШТИНА БОР
Образац: НЗ – 4
ИЗВЕШТ АЈ
О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ИСПЛАТУ ПРАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗАКОНОМ КОЈА СУ ИСПЛАЋЕНА У
ПРЕДХОДНОМ ___________ МЕСЕЦУ 20__.ГОДИНЕ
Ред.бр.
О П И С
Број
УКУПНА СРЕДСТВА
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
123
1
1.
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
4.
А)
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.2
Б)
В)
корисника
3
2
4
РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА
Стање новчаних средстава на подрачуну на дан 1.у месецу за
који се подноси извештај
Дознака са рачуна буџета Републике (2.1+2.2+2.3+)
Од тога за накнаде зарада:
За рефундацију послодавцима на основу образаца НЗ-1
оверених од општинске управе и организације надлежне за
послове платног промета
За послодавце који исплату накнада зарада врше по преносу
средстава из буџета Републике на основу образаца НЗ-1
оверених од општинске управе
Накнада зараде лицима, која самостално обављају делатност
и то искључиво ако су она једино запослена, односно ако
немају и других запослених (члан 10. став 1.тач.2 Закона) на
основу образаца НЗ-1које саставља општинска, односно
градска управа
Други приходи из буџета за:
Други приходи из буџета за: ''Дечију недељу''
Остали приходи: повраћај средстава од стране Пореске
управе на име више уплаћеног пореза и доприноса на
накнаду зараде вл.радње''Лилит'' Маријети Николић.
УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА (1+2+3+4)
УТРОШЕНА СРЕДСТВА
Накнаде зарада породиљама (1.1+1.2+1.3)
За рефундацује послодавцима на основу образаца НЗ-1
оверених од општинске управе и организације надлежне за
послове платног промета
За послодавце који исплату накнада зарада врши по преносу
средстава из буџета Републике на основу образаца НЗ-1
оверених од општинске управе
Накнада зараде лицима, која самостално обављају делатност
и то искључиво ако су она једино запослена, односно ако
немају и других запослених (члан 10.став 1.тач.2 Закона) на
основу образаца НЗ-1 која саставља општинска, односно
градска управа
За остала права: новчана помоћ мајкама избеглицама
Остали расходи: (3.1+3.2)
средства за ''Дечију недељу''
УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА (1+2+3)
Стање новчаних средстава на подрачуну за последњи дан у
месецу за који се подноси извештај (А-Б)
ОБРАЧУН САСТАВИО
___________________
М.П.
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
_______________________________
(Име и презиме одг.лица)
Број телефона: 030/423-255 лок.161, 166
Број факса: 030/458-236
НАПОМЕНА:
1. У случају да је било повраћаја средстава на буџет Републике Србије оверену фотокопију налога за пренос (вирмана)
доставити уз овај извештај.
2. Попуњава општинска, односно градска управа и доставља Министарству за социјална питања најкасније до 10-ог у
текућем за исплате извршене у предходном месецу.
Министарству рада и социјалне политике достављамо и шестомесечне извештаје о
трошеним средствима на обр. Табела бр.1:
ОПШТИНА БОР
Табела бр.1
ИЗВЕШТАЈ
О УТРОШЕНИМ СРЕДСТВИМА ЗА ПОРОДИЉСКА ПРАВА
ОД __.__.ДО __.__.20__.ГОДИНЕ
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
124
О П И С
Ред.
УКУПАН
Бр.
ИЗНОС
I.РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА:
1.
2.
а)
б)
в)
г)
1.
а)
б)
2.
3.
4.
Стање новчаних средстава на подрачуну на дан
01.01.2010.год.
Дознаке са подрачуна Министарства:
(а+б+в+г)
Од тога:
За накнаде зарада породиљама (власнице предузећа и
радњи)
Рефундацијепредузећима и другим организацијама
За мајке избеглице
''дечија недеља''
I.УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА:(1+2)
II.УТРОШЕНА СРЕДСТВА ЗА:
Бруто накнаде зараде за породиље укупно (а+б)
Од тога:
Бруто накнаде зарада породиљама власницима
предузећа и радњи
Рефундације накнада зарада породиљама предузећима
и другим организацијама
Помоћ мајкама избеглицама
''Дечија недеља''
Други расходи: провизија
II.УКУПНО УТРОШЕНА СРЕДСТВА(1+2+3+4)
III.СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ НА
ДАН 30.06.2011.ГОДИНЕ
Извештај саставио:
(име и презиме референта)
Тел.030/423-255 лок.166 и 161
Факс:030/458-236
ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА
Шеф одсека
М.П.
Датум:
У прошлој години нам је од Министарства по нашим требовањима на подрачун дозначено
62.056.295,00 динара од чега је за исплату корисника утрошено 62.055.925,00 динара.
У овој 2011.године нам је од Министарства по нашим требовањима на подрачун дозначено
61.257.981,00 динара од чега је за исплату корисника утрошено 60.986.958,63 динара.
Накнада зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета
и одсуства са рада ради посебне неге детета
Накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге
детета и одсуства са рада ради посебне неге детета остварују:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
125
1) запослени код правних и физичких лица (запослени код послодавца);
2) лица која самостално обављају делатност.
Накнаду зараде остварује и отац, један од усвојитеља, хранитељ, односно
старатељ детета, када у складу са прописима о раду користи одсуство из овог члана.
Накнада зараде утврђује се у висини просечне основне зараде запосленог за 12
месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, увећане по основу
времена проведеног на раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у
складу са Законом.
Месечни износ накнаде зараде не може бити мањи од минималне зараде утврђене
за месец у којем се врши исплата.
Да би се остварило право на накнаду зараде за време породиљског одсуства и
одсуства са рада ради неге детета потребно је попунити захтев који је прописан од
стране Министарства за рад и социјалну политику.
Општинска – градска управа
________________________
ЈМБГ_______________________
(подносиоца захтева)
Број:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
126
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА И ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА
1. Име, име оца и презиме подносиоца захтева
____________________________________________________________________________
2. Адреса пребивалишта, општина, место, улица и број и број телефона
____________________________________________________________________________
3. Радни статус:
а) запослен код правног или физичког лица
б) лице које самостално обавља делатност
____________________________________________________________________________
(назив, седиште – општина и телефон послодавца)
4. Радни статус супружника:
а) запослен код правног или физичког лица
б) лице које самостално обавља делатност
в) незапослен
____________________________________________________________________________
(назив, седиште и општина послодавца)
5. Број деце у породици (децу навести према реду рођења)
дете
Прворођено
име презиме
датум рођења
ЈМБГ
Другорођено
Трећерођено
Четврторођено
У ___________________
_________200___ године
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
______________________
Да би се остварило право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради
посебне неге детета и одсуства са рада са половином радног времена за време посебне
неге детета потребно је попунити захтев који је прописан од стране Министарства за рад
и социјалну политику.
Општинска – градска управа
________________________
Број:
ЈМБГ______________________
(подносиоца захтева)
1. родитељ 2. усвојилац 3. хранитељ 4. старатељ
(заокружите број поред одговарајућег статуса)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
127
ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ЗАРАДЕ ЗА ВРЕМЕ:
А) ОДСУСТВА СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
Б) РАДА СА ПОЛОВИНОМ ПУНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА ЗА ВРЕМЕ ПОСЕБНЕ
НЕГЕ ДЕТЕТА
1. Име, име оца и презиме подносиоца захтева
____________________________________________________________________________
2. Адреса пребивалишта, општина, место, улица и број и број телефона
____________________________________________________________________________
3. Радни статус:
а) запослен код правног или физичког лица
б) лице које самостално обавља делатност
____________________________________________________________________________
(назив, седиште – општина и телефон послодавца)
4. Радни статус супружника:
а) запослен код правног или физичког лица
б) лице које самостално обавља делатност
в) незапослен
____________________________________________________________________________
(назив, седиште и општина послодавца)
5. Број деце у породици (децу навести према реду рођења)
име презиме
датум рођења
ЈМБГ
Уз захтев прилажем медицинску документацију:________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
У ___________________
_________200___ године
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
______________________
Уз захтеве потребно је приложити следећу документацију:
ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ
Попуњен захтев подносиоца.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
128
Решење послодавца о породиљском одсуству,одсуству са рада ради неге детета или
посебне неге детета,
Потврда послодавца о дужини радног стажа, непрекидно, непосредно пре
остваривања права,
Извештај о привременој спречености за рад први примерак– дознака,
Оверена фотокопија извода из књиге рођених за децу,
Оверену фотокопију оверене здравствене књижице за подносиоца (и оригинал на
увид) ,
Потврде послодавца о висини основне зараде и минулог рада у висини од 0,4 %
годишње
Обрачуна зараде, односно накнаде зараде који је послодавац дужан да достави
запослаеном, у складу са законом, за последњих 12 месеци који претходе месецу у
коме отпочиње одсуство, за сваки месец појединачно
Уговор о раду
Извештај (извода банке о исплаћеној заради и уплаћеним порезима и доприносима за
сваки месец појединачно за претходних 12 месеци )
ЗА ЗАПОСЛЕНЕ КОД ПРИВАТНИХ ПОСЛОДАВАЦА ЈОШ

М-2, М-3А образац о пријави Фонду ПИО (оверена фотокопија и оригинал на увид)
или Уверење Фонда ПИО о пријави – одјави осигурања
ЗА ЛИЦА КОЈА САМОСТАЛНО ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ ЈОШ







Решење о привременом затварању радње или привременом поверавању
обављања делатности другом лицу, односно личне изјаве да у време трајања
одсуства неће обављати исту или другу делатност коју због њене природе није
могуће пренети на друго лице
Потврда и решење Пореске управе о месечној основици на коју се плаћају
доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање за последњих 12 месеци
који претходе месецу у коме је започето коришћење одсуства и по истеку године у
року од три месеца о коначној основици,
Решење надлежног органа да су обвезници доприноса за социјално осигурање
Уверење пореске управе о плаћеном порезу и доприносу
Решење пореске управе о коначној месечној основици
Потврда о пријави Фонду ПИО самосталних делатности и
Решење о отварању радње.
ЗА СЛУЧАЈ ДА ОТАЦ КОРИСТИ ПОРОДИЉСКО ОДСУСТВО ЈЕДАН ОД ДОКАЗА






Уверење Центра за социјални рад да је мајка напустила дете,
Оверена фотокопија извода из књиге умрлих за мајку,
Потврду установе о почетку и трајању издржавања казне затвора,
Потврда здравствене организације о тежој болести мајке,
Решење којим је мајка лишена пословне способности,
Решење којим је мајка лишена родитељског права.
САМО У СЛУЧАЈУ КАДА ОТАЦ КОРИСТИ ОДСУСТВО РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА ДОДАТНО
ЈОШ

Нови захтев који подноси отац,
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
129

ЗА
Међусобни договор родитеља да отац користи одсуство са рада ради неге детета у
писменој форми
СЛУЧАЈ КАДА ЈЕ ДЕТЕ МРТВОРОЂЕНО ИЛИ УМРЛО ПРЕ ИСТЕКА
ПОРОДИЉСКОГ ОДСУСТВА


Извештај здравствене установе да је дете мртворођено (за случај да је дете умрло
пре уписа у књигу рођених),
Оверену фотокопију извода из матичне књиге умрлих (ако је уписано у матичну
књигу родјених)
У СЛУЧАЈУ ДА ОДСУСТВО РАДИ НЕГЕ ДЕТЕТА КОРИСТИ УСВОЈИЛАЦ,СТАРАТЕЉ
ИЛИ ХРАНИТЕЉ

Уверење Центра за социјални рад о постојању статуса усвојења, старатељства или
хранитељства.
*Пример
ОПШТИНСКА – ГРАДСКА УПРАВА
_____________________________
Број:
Датум:
ЈМБГ ____________________
(подносиоца захтева)
На основу чл. 18. и 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број: 30/10), чл. 94 и 94 а Закона о
раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 10. до 13. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 16/02, 115/05 и
107/09) и члана 6. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на
финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 29/02 ....27/11)
поступајући по захтеву који је подне_________________________________________из
_________________________, у поступку остваривања права на накнаду зараде за време
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, доносим
РЕШЕЊЕ
ПРИЗНАЈЕ СЕ право на накнаду зараде за време породиљског одсуства
подносиоцу захтева ______________________________из__________________________,
ул._______________________, број ____, запослено__ у ____________________________
почев од __________ године, закључно са ____________године и право на накнаду
зараде за време одсуства са рада ради неге детета почев од __________ године,
закључно са ____________године у износу од (бруто – нето) ____________ динара, што
представља просечну основну зараду запослен__ утврђену у смислу члана 11. Закона о
финансијској подршци породици са децом.
Именован__ припада ___ % од износа накнаде зараде утврђеног у ставу 1. а
сходно члану 12. Закона о финансијској подршци породици са децом а што износи (бруто
– нето) __________ динара.
Износ накнаде зараде утврђен у ставу 2. неће се мењати за време остваривања
права, изузев усклађивања са кретањем минималне и максималне зараде у Републици
Србији, према подацима које објави републички орган надлежан за послове статистике.
Послодавац је дужан да износ накнаде зараде утврђен у ставу 2. исплати
подносиоцу захтева истовремено са исплатом зарада осталим запосленим.
Исплаћена средства из става 2. биће рефундирана послодавцу по достављању
доказа да је исплатио накнаду зараде.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
130
Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на коришћење права
у року од 15 дана од дана настале промене.
Образложење
Разматрајући захтев _______________________ за признавање права на накнаду
зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђено је
следеће чињенично стање:
- да је подносилац захтева у радном односу непосредно и непрекидно пре
остваривања овог права ______ месеци,
- да је породиљско одсуство започето дана ___________ године,
- да је дете _________________ рођено дана ___________године,
- да је према редоследу рођења мајци ____________ дете.
да основна зарада подносиоца захтева увећана по основу времена проведеног
на раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у складу са Законом, за 12
месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, износи укупно (бруто
– нето) ____________ динара
На основу приложених доказа, а у складу са чл. _____ Правилника о ближим
условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
одлучено је као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 15
дана од дана пријема решења изјавити жалба Министарству рада и социјалне политике.
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено
поштом на адресу _______________________________________________.
ПОСТУПАК ВОДИ__
СТАРЕШИНА ОРГАНА
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. кориснику 2. послодавцу
3. исплатној служби 4. архиви
ОПШТИНСКА – ГРАДСКА УПРАВА
_____________________________
Број:
Датум:
ЈМБГ ____________________
(подносиоца захтева)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
131
На основу чл. 18. и 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01и „Службени гласник РС“ број: 30/10), чл. 94 и 94 а Закона о
раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 10. до 13. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 16/02, 115/05 и
107/09) и члана 6. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на
финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 29/02 ....27/11)
поступајући по захтеву који је подне__________________________________________из
_________________________, у поступку остваривања права на накнаду зараде за време
породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, доносим
РЕШЕЊЕ
ПРИЗНАЈЕ СЕ право на накнаду зараде за време породиљског одсуства
подносиоцу захтева _______________________________из________________________,
ул._______________________, број ____, као лицу које самостално обавља делатност
___________________________________________________ почев од __________ године,
закључно са ____________године и право на накнаду зараде за време одсуства са рада
ради неге детета почев од __________ године, закључно са ____________године у износу
од (бруто – нето) ____________ динара, што представља просечну месечну основицу за
плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, утврђену у смислу члана 11.
Закона о финансијској подршци породици са децом.
Именован__ припада ___ % од износа накнаде зараде утврђеног у ставу 1. а
сходно члану 12. Закона о финансијској подршци породици са децом а што износи (бруто
– нето) __________ динара.
Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на коришћење права
у року од 15 дана од дана настале промене.
Образложење
Разматрајући захтев _______________________ за признавање права на накнаду
зараде за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, утврђено је
следеће чињенично стање:
- да је подносилац захтева самостално обављао делатност непосредно и
непрекидно пре остваривања овог права ______ месеци,
- да је породиљско одсуство започето дана ___________ године,
- да је дете _________________ рођено дана ___________године,
- да је према редоследу рођења мајци ____________ дете,
- да месечна основица за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, за
12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, износи укупно
(бруто – нето) ____________ динара.
На основу приложених доказа, а у складу са чл. _____ Правилника о ближим
условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
одлучено је као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 15
дана од дана пријема решења изјавити жалба Министарству рада и социјалне политике.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
132
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено
поштом на адресу _______________________________________________.
ПОСТУПАК ВОДИ__
СТАРЕШИНА ОРГАНА
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. кориснику
1. послодавцу
2. исплатној служби
3. архиви
ОПШТИНСКА – ГРАДСКА УПРАВА
_____________________________
Број:
ЈМБГ ____________________
(подносиоца захтева)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
133
Датум:
На основу чл. 18. и 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број: 30/10), чл. 94. и 94. а Закона о
раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 10. до 13. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 16/02, 115/05 и
107/09) и члана 6. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на
финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 29/02 ....27/11) ) и
члана 9. Правилника о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са
рада ради посебне неге детета („Службени гласник РС“, број 1/02) поступајући по захтеву
који је подне____________________________________ из _________________________, у
поступку остваривања права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне
неге детета, доносим
РЕШЕЊЕ
ПРИЗНАЈЕ СЕ право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради неге
детета подносиоцу захтева ___________________________ из _____________________,
ул._______________________, број ____, као лицу које самостално обавља делатност
_________________________________________ почев од __________ године, закључно
са ____________године, у износу од (бруто – нето)____________динара, што представља
просечну месечну основицу за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање,
утврђену у смислу члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом.
Именован__ припада ___ % од износа накнаде зараде утврђеног у ставу 1. а
сходно члану 12. Закона о финансијској подршци породици са децом а што износи (бруто
– нето) __________ динара.
Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на коришћење права
у року од 15 дана од дана настале промене.
Образложење
Разматрајући захтев _______________________ за признавање права на накнаду
зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета, утврђено је следеће
чињенично стање:
- да је подносилац захтева самостално обављао делатностсамостално обављао
делатност непосредно и непрекидно пре остваривања овог права ______ месеци,
- да је дете _________________ рођено дана ___________године;
- да је Комисија за оцену психофизичке ометености детета дала мишљење број:
_______________ од ___________________ године;
- да су испуњени услови из члана ____. тачке __ Правилника о условима, поступку и
начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета.
- да месечна основица за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање, за
12 месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, износи укупно
(бруто – нето) ____________ динара.
На основу приложених доказа, а у складу са чл. _____ Правилника о ближим
условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
одлучено је као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 15
дана од дана пријема решења изјавити жалба Министарству рада и социјалне политике.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
134
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено
поштом на адресу _______________________________________________.
ПОСТУПАК ВОДИ__
СТАРЕШИНА ОРГАНА
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. кориснику
2. послодавцу
3. исплатној служби
4. архиви
ОПШТИНСКА – ГРАДСКА УПРАВА
_____________________________
ЈМБГ ____________________
(подносиоца захтева)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
135
Број:
Датум:
На основу чл. 18. и 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени
лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“ број: 30/10), чл. 94. и 94. а Закона о
раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05 и 54/09), чл. 10. до 13. Закона о
финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 16/02, 115/05 и
107/09) и члана 6. Правилника о ближим условима и начину остваривања права на
финансијску подршку породици са децом („Службени гласник РС“ бр. 29/02 ....27/11) ) и
члана 9. Правилника о условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са
рада ради посебне неге детета („Службени гласник РС“, број 1/02) поступајући по захтеву
који је подне__
_______________________________________из_________________________________, у
поступку остваривања права на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне
неге детета, доносим
РЕШЕЊЕ
ПРИЗНАЈЕ СЕ право на накнаду зараде за време одсуства са рада ради посебне
неге детета,
подносиоцу захтева ________________________________________ из _______________,
ул._______________________, број ____, запослено_______у _______________________
почев од __________ године, закључно са ____________године у износу од (бруто –нето)
____________динара, што представља просечну основну зараду запослен__ утврђену у
смислу члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом.
Именован__ припада ___ % од износа накнаде зараде утврђеног у ставу 1. а
сходно члану 12. Закона о финансијској подршци породици са децом а што износи (бруто
–нето) __________ динара.
Износ накнаде зараде утврђен у ставу 2. неће се мењати за време остваривања
права, изузев усклађивања са кретањем минималне и максималне зараде у Републици
Србији, према подацима које објави републички орган надлежан за послове статистике.
Послодавац је дужан да износ накнаде зараде утврђен у ставу 2. исплати
подносиоцу захтева истовремено са исплатом зарада осталим запосленим.
Исплаћена средства из става 2. биће рефундирана послодавцу по достављању
доказа да је исплатио накнаду зараде.
Корисник је дужан да пријави сваку промену која је од утицаја на коришћење права
у року од 15 дана од дана настале промене.
Образложење
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
136
Разматрајући захтев _______________________ за признавање права на накнаду
зараде за време одсуства са рада ради посебне неге детета, утврђено је следеће
чињенично стање:
- да је подносилац захтева у радном односу непосредно и непрекидно пре
остваривања овог
права ______ месеци,
- да је дете _________________ рођено дана ___________године;
- да је Комисија за оцену психофизичке ометености детета дала мишљење број:
___________ од ____________ године;
- да су испуњени услови из члана ____. тачке __ Правилника о условима, поступку и
начину остваривања права на одсуство са рада ради посебне неге детета.
- да основна зарада подносиоца захтева увећана по основу времена проведеног на
раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у складу са Законом, за 12
месеци који претходе месецу у коме отпочиње коришћење одсуства, износи укупно (бруто
– нето) ____________ динара.
На основу приложених доказа, а у складу са чл. _____ Правилника о ближим
условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
одлучено је као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се у року од 15
дана од дана пријема решења изјавити жалба Министарству рада и социјалне политике.
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено
поштом на адресу _______________________________________________.
ПОСТУПАК ВОДИ__
СТАРЕШИНА ОРГАНА
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
1. кориснику 2. послодавцу
3. исплатној служби 4. архиви
Послови у вези рефундације и исплате накнада за време породиљског
и одсуства са рада ради неге детета
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
137
1. Рефундација исплаћених накнада зарада за време породиљског и одсуства са
рада ради неге детета и накнада за време одсуства са рада ради посебне неге
детета послодавцима. (Обрасци НЗ-1, од1 и ОПЈ у прилогу) на основу донетих
решења о праву на накнаду.
2. Директна исплата накнада зарада за време породиљског и одсуства са рада ради
неге детета и накнада за време одсуства са рада ради посебне неге детета
власницама радњи без других запослених које користе наведена права и уплата
пореза и доприноса за наведене накнаде на прописане рачуне (Обрасци НЗ-1, ОД1 и ОПЈ у прилогу).
3. Вођење службене евиденције о пословима из тачке 1. и тачке 2. (образац НЗ-3
евиденциони лист у прилогу), и издавање уверења на основу ове евиденције (за
издавање уверења не постоји једнообразан прописан образац, сачињава се
појединачно у складу са захтевом и потребама странке).
ПРАВО НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету, који
је држављанин СР Србије,има пребивалиште на територији општине Бор и остварује
право на здравствену заштиту преко Републичког завода за здравствено осигурање, за
прво, друго, треће и четврто дете по редоследу рођења у породици, од дана поднетог
захтева под условима предвиђеним Законом. Поред прихода у претходна три месеца од
утицаја је и имовно стање породице.
Захтеви се могу подносити сваког месеца, а право се признаје у трајању од годину
дана. Приликом обнове се подносе докази о приходима у претходна три месеца, а остали
докази уколико је било неких промена. Да би се право наставило у континуитету захтев за
обнову се подноси у месецу пре истека права.
Да би се остварило право на дечији додатак потребно је попунити захтев који се
добија на шелтеру услужног центра, а накнадно се на истом месту и предаје уз
прикупљену документацију. Захтев је прописан и добијен од стране Министарства за рад
и социјалну политику.
ОПШТИНСКА – ГРАДСКА УПРАВА ________________________
ЈМБГ ___________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
138
БРОЈ:__________________________________
ШИФРА ОПШТИНЕ ________
ДАТУМ: ______________________
Ha основу чл.18.и 192.став 1.3акона о општем управном поступку(Сл.лист СРЈ бр.33/97,31/01 и
Службени гласник бр.30/10) и чл.17-22 и 28 Закона о финансијској подршци породици са децом(Службени
гласник PC бр.16/02,115/0 107/09) и чл.19-35 Правилника о ближим условима и начину остваривања права
на финансијску подршку породици с децом (Службени гласник PC бр.29/02,80/04,123/04,17/06,107/06,51/10
и 73/10) поступајући по захтеву који је поднео-ла
_______________________________________ из____________________________________________
у поступку остваривања права на дечији додатк, доносим
РЕШЕЊЕ
1. НЕ ПРИЗНАЈЕ СЕ право на дечији додатак (име) ___________________________________________
(презиме) ______________________________________________________________________________
(адреса) _______________________________________________________________________________
из ____________________________________________________ (ПТТ број) ______________
Образложење
Дана __________________ год. ______________________поднела-о је захтев за остваривање права на
дечији додатак. Уз захтев су поднети докази из којих је утврђено да нису испуњени законски услови за
признавање права на дечији додатак, јер:
Ha основу свих приложених доказа, утврђено је да нису испуњени услови из чл. ________________________
Закона о финансијској подршци породици са децом, па је одлучено као у диспозитиву решењађ
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:
Против овог решења може се у року од 15 дана од дана пријема решења изјавити жалба
____________________________________________________________________________________________
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено поштом на адресу
____________________________________________________________________________________________
Поступак води
Старешина органа
М.П.
________________________
_________________________
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:
кориснику,
одељењу за информациони систем,
архиви
ДД – 5
OБРАЗОВАЊЕ
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
139
На основу законских одредби, Скупштина општине Бор доноси одлуку о мрежи
предшколских установа и основних школа на територији општине Бор. Одлука о мрежи
предшколских установа је ступила на снагу, а на Одлуку о мрежи основних школа још није
дата сагласност од стране Министарства просвете и науке.
На основу Правилника о мерилима за утврђивање цене у дечјим установама и на
основу захтева Установе, цене у предшколским установама утврђује Скупштина општине
Бор.
Решење о бесплатној и регресираној ужини доноси Председник оштине Бор, а у
циљу стварања услова за повећање стандарда ученика и у складу са критеријумима.
У циљу усклађивања образовних профила у средњим школама са потребама
привреде, локална самоуправа сваке године координира утврђивање Предлога плана
уписа у средње школе у складу са законским роковима, а сагласност на нове образовне
профиле даје Председник општине Бор.
Ha основу члана 65. Статута општине Бор ("Службени лист општине Бор 7/2008"),
Председник општине Бор донео је
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
140
РЕШЕЊЕ
О ФИНАНСИРАЊУ БЕСПЛАТНЕ И РЕГРЕСИРАНЕ ЂАЧКЕ УЖИНЕ
I
У буџeгу општинe Бор обезбeдити средства за :
1. Бесплатну ужину за децу која похађају припремни предшколски програм и ученике
основних школа иа територији општиие Бор, за следеће категорије деце и ученика :

деца без роднтељског старања
- погврду издаје социјални радник или други стручни сарадник, односно разредни
старешина,

деца избеглих и расељених лица из бивших југословенских република и са КиМ чији
родитељи не раде и не примају никакву новчану накнаду
- потврду издаје Комесаријат за избеглице - Повереништво у Бору,
2. Регреснрану ужину ( 50% од цене ужине ) за децу која похађају припремни
предшколски програм и ученике основних школа на територији општине Бор, за следеће
категорије деце и ученика :

деца чији родитељи иримају материјално обезбеђење преко Центра за социјални рад у
Бору
- потврду нздајс Центар за социјални рад,

деца избеглих и расељених лица из бивших југословснских република и са КиМ чији
родитељи не раде али примају неки вид новчане накнаде
- потврду издаје Комесаријат за избеглице - Повереништво у Бору.
II
Износ средстава за бесплатну ужину утврђује се на 50,00 динара дневно по ученику.
Ill
Основне школе и Установа за децу "Бамби" су обавезне да имају списак ученика који
користе бесплатну и регресирану ужину и потребну пратећу документацију у смислу тачке I овог
Решења.
IV
Одсљење за привреду и друштвене делатности Општинске управе Бор вршиће контролу
наведене документације пре рефундирања средстава утрошених за ђачке ужине.
О спровођењу овог решеша стараће се Одељење за финансије Ошптинске управе Бор.
V
Решење ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од 01.01.2011. године.
Ступањем на снагу овог Решења ставља се ван снаге Решење Председника општине Бор
број 401-570/2008-II од 23.10.2008. године.
VI
Решење доставити: Установи за децу "Бамби", свим основним школама, ШОСО
"Видовдан", Одељењу за привреду и друштвене делатности, Одељењу за финансије
Општинске управе Бор и архиви.
Број : 401-145/2011-II
У Бору, 28.02.2011. године
ОП ШТ ИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
Ha основу члана 29. став 3. Закона о основама сисгема образовања и васпитања
("Службени гласник PC", бр.72/09 и 52/2011), члана 2. Уредбе о критеријумима за
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
141
доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа
("Службени гласник PC", бр.80/2010) и члана 43. Статута општине Бор ("Службени лист
општине Бор", бр.7/08), Скупштина општине Бор, на седници одржаној 27. септембра
2011. године, донела је
ОДЛУКУ
О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се број и просторни распоред предшколских установа, на
територији општине Бор, које у складу са Законом испуњавају услове за обављање
делатносги образовања и васпитања деце предшколског узраста (у даљем тексту: мрежа
предшколских установа).
Члан 2.
Предшколско васпитање и образовање остварује се кроз: боравак; предшколско
васпитање и образовање; превентивну здравствену заштиту деце предшколског узраста у
сарадњи са одговарајућим здравсгвеним усгановама; припремни предшколски програм у
трајању од 4 сата дневно у години пред полазак у школу и друге облике рада са децом
предшколског узраста у складу са законом, које се остварују у Предшколској установи
"Бамби" у Бору.
Члан 3.
Мрежу предшколских установа чине објекти Предшколске установе "Бамби" са
седиштем у Бору у улици Моше Пијаде број 66 и то:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
Назив објекта
Адреса
Вртић “Бамби”
Вртић “Бошко Буха”
Вртић “Црвенкапа”
Вртић “Дечја радост”
Бор, ул. Моше Пијаде бр. 66
Бор, ул. Бошка Бухе бр. 7
Бор, ул.Николе Пашића бр. 32
Бор, ул. 3. Октобар бр. 290
Бор, Насеље Бањско поље
ул. В. Р. Путника бр. 1
Бор, Насеље Брезоник
ул. Козарачка бр. 7
5.
Вртић “Снежана”
6.
Вртић “Полетарац”
Члан 4.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
142
Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата дневно у години пред полазак у
школу, реализује се у Предшколској установи "Бамби" и при основним школама и то:
1.
2.
3.
4.
у ОШ “Душан Радовић” Бор
у ОШ “Бранко Радичевић” Бор
у ОШ “Свети Сава” Бор
у ОШ “Вук Караџић” Бор
у ОШ “Станоје Миљковић” Брестовац
5.
у ОШ “Петар Радовановић” Злот
6.
у ОШ “Ђура Јакшић” Кривељ
7.
1. група у Луки
1. група у Оштрељу
1. група у Д. Б. Реци
1. група у Танди
1. група у Слатини
1. група у Брестовцу
1. група у Метовници
1. група у Шарбановцу
1. група у Тимок
2. групе у Злоту
1. група у Селишту
1. група на Кобили
1. група у Кривељу
1. група у Малом Кривељу
1. група у Горњану
1. група у Бучју
1. група у Крушару
1. група у Преко Кршу
Члан 5.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мрежи дечјих вртића на
територији Општине Бор ("Службени лист општина", бр.2/06 и 5/06-исправка).
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине
Бор".
Број : 60-3/2011-I
У Бору, 27. септембра 2011. године
СКУПШТИНА ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
_________________
Република Србија
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
143
ОПШТИНА БОР
Председник општине
Број:_______________
_____________.године
Б О Р
На основу чл.65. Статута општине Бор (”Сл. лист општине Бор“, бр.7/08), а у вези
са захтевом_____________________школе број:___________ од_______________.године,
Председник општине Бор, даје следећу
САГЛАСНОСТ
Даје се сагласност _______________________________школи да покрене поступак
верификације новог образовног профила, у школској _____________.години и то:
У подручју рада ______________:
Образовни профил:
- _________________________________
(у _________________ трајању)
Образложење
За
кадром
поменутог
профила
постоји
одређена
потреба
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
_______________________ школа из Бора, потпуно је спремна како кадровски, тако
и материјално-технички за школовање овог образовног профила.
Из тих разлога, даје се сагласност __________________ школи да покрене поступак
верификације овог новог образовног профила и исти предложи за план уписа ученика у I
разред средњих школа за школску _____________. годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР,
_________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
144
На основу члана 43.Статута општине Бор („Службени лист општине Бор“ бр. 7/08)
Скупштина општине Бор, на седници одржаној дана 27. 09. 2011.године, донела је
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Комисије за стипендирање
и награђивање
I
У Комисију за стипендирање и награђивање именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
Јелена Видојковић,
Мирјана Милошевић,
Слађана Петровић,
Милан Цветковић,
Радомир Жонић,
председник,
члан,
члан,
члан,
члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бор“
Број: 67-11/2011-I
У Бору, 26.09. 2011.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
_____________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
145
УГОВОР
О СТИПЕНДИРАЊУ ДЕФИЦИТАРНИХ КАДРОВА
ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ БОР
Закључен између уговорних страна:
1. Општине Бор, коју заступа председник и
2.
_______________________________________ студента ____________ године
(Презиме и име корисника стипендије)
_________________________________________ у _____________________
(Назив образовне институције)
(место студирања)
смер-одсек: ______________________________________________________
(у даљем тексту: корисник стипендије).
Уговорне стране сагласне су:
Члан 1.
Овим Уговором утврђује се почетна стипендија у износу од ________________
динара (словима: _______________________________ ).
Стипендија се исплаћује 10 месеци у току године и то за време трајања редовног
циклуса образовања, под условима да стипендиста испуњава обавезе из овог Уговора.
Апсолвенти примају стипендију у току трајања редовног апсолвентског стажа.
Члан 2.
Корисник стипендије обавезује се:
- да полаже испите у роковима који су утврђени Статутом образовне
организације,
- да редовно уписује годину,
- да на почетку школске године достави потврду о упису у наредну годину
студија са постигнутим резултатима у предходној години,
- да неће променити факултет без сагласности органа који је доделио
стипендију,
Члан 3.
Корисник стипендије дужан је да обезбеди менично покриће, за двоструки износ
одобрене стипендије за текућу школску годину, са изјавом жираната.
Корисник стипендије је у обавези да сваке школске године вредност менице
продужи, или да исту замени новом.
Члан 4.
Корисник стипендије губи право на коришћење стипендије:
- ако подаци који су основ за остваривање права на стипендију не одговарају
чињеничном стању,
- ако стипендиста користи стипендију и од других субјеката,
- ако два пута у току студирања изгуби годину.
Исплата стипендије се обуставља:
- ако обнови годину, до редовног наставка школовања.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
146
Члан 5.
Корисник стипендије из буџета општине Бор се обавезује да након завршетка
студија проведе на раду у предузећу, јавном предузећу, установи или Општинској управи
Бор, за чије је потребе стипендиран, онолико времена колико је користио стипендију.
Корисник стипендије се обавезује да се најкасније у року од 15 дана након
завршетка студија јави начелнику Општинске управе Бор, ради реализације права и
обавеза из предходног става овог члана.
Члан 6.
Општина Бор се обавезује да од дана пријаве корисника и доставе доказа о
завршетку студија обезбеди запослење у предузећу, јавном предузећу, установи или
Општинској управи Бор најкасније у року од 6 месеци.
Након истека рока из става 1. овог члана, престаје обавеза корисника према
даваоцу стипендије из чл. 5 став 1. Уговора.
Члан 7.
Ако наступе околности као што су болест, несретан случај, природне непогоде и сл.
због којих стипендиста не може да испуни обавезе из овог Уговора, дужан је да даваоцу
стипендије достави документацију ради регулисања стипендије.
Члан 8.
Ако корисник стипендије не испуњава обавезе из чл.2. овог Уговора или наступи
једна од околности наведених у чл.3., 4. и 5., давалац стипендије ће једнострано
раскинути Уговор о стипендирању, а корисник стипендије је у обавези да врати целокупни
износ примљене стипендије, увећане за законску затезну камату обрачунату од тренутка
коришћења сваке појединачне рате (стипендије) па до исплате.
Корисник стипендије обавезан је да врати стипендију у случају када не заврши
започети циклус образовања.
Корисник стипендије је обавезан да врати стипендију и у случају ако у року од
годину дана након истека редовног рока апсолвентског стажа не заврши студије.
У случају обавезе враћања целокупног износа примљене стипендије (увећаног за
висину законске затезне камате), исти ће се вратити у року од годину дана од дана
раскида Уговора, у 12 једнаких рата, уплатом на жиро рачун буџета Општине.
Члан 9.
У случају спора по овом Уговору надлежан је Општински суд у Бору.
Члан 10.
Овај Уговор је сачињен у 3 (три) истоветна примерка, од којих се један уручује
кориснику стипендије а 2 (два) остају код даваоца.
У Бору, ________ 200_.године,
Број: _________________
У Г О В АР АЧ И :
Корисник стипендије,
ЗА ОПШТИНУ БОР
___________________________________
ПРЕДСЕДНИК,
( Име и презиме )
_________________________________________
_______________________
( адреса становања )
Л.к. бр____________ издата у _______________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
147
ЗАКЉУЧАК
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА КАДРОВСКЕ ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ БОР
ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ
Члан 1.
Додељују се стипендије за дефицитарне кадровске потребе из буџета општине Бор за
школску 2008/2009. годину следећим студентима:
1. Милићевић Јасни, ПМФ - математика и информатика
2. Тирменштајн Ивану, ПМФ - математика
3. Лалић Александру, Биолошки факултет - биологија
4. Глигоријевић Драгани, Биолошки факултет - биологија
5. Николић Ивани, ПМФ - хемија
6. Стојановски Беби, ПМФ - хемија
7. Јанковић Ирени, ПМФ - хемија
8. Станковић Дубравки, Хемијски факултет - хемија
9. Карабашевић Александри, Географски факултет - географија
10. Павловић Николи, ПМФ - географија-туризмологија
11. Зороњић Мирсаду, Географски факултет - географија
12. Миловановић Ивану, ПМФ - географија
13. Милојевић Душану, Филозофски факултет - енглески језик
14. Милутиновић Милици, Филолошки факултет - енглески језик
15. Марковић Милици, Филолошки факултет - француски језик
16. Трујић Милици, Филозофски факултет -психологија
17. Терзић Марији, Филозофски факултет -психологија
18. Филиповић Марији, Филозофски факултет -психологија
19. Стојковић Милени, Филозофски факултет -психологија
20. Николић Невени, Филозофски факултет - педагогија
21. Миладиновић Маји, Филозофски факултет - педагогија
22. Комшо Марти, Грађевинско-архитектонски факултет
23. Кожовић Стефану, Грађевинско-архитектонски факултет
24. Дамњановић Николи, ФТН-грађевина
25. Антић Мини, Архитектонски факултет
26. Јовић Александру, Електротехнички факултет
27. Јовановић Давору, Електротехнички факултет
28. Матић Сањи, Медицински факултет
29. Николић Ани, Медицински факултет
30. Стојановић Санели, Медицински факултет
31. Живановић Данијели, Медицински факултет
32. Јовановић Маји, Медицински факултет
33. Фуфановић Ивану, Медицински факултет
34. Чалета Корани, Медицински факултет
35. Ђурић Светлани, Фармацеутски факултет
36. Симоновић Немањи, Висока здравств. школа струков.студија-струк.медиц.
радиолог
37. Јанковић Саши, Висока школа струковних студија за образовање васпитача
38. Ђурић Стефану, Факултет спорта и физичког васпитања
39. Панасенко Марку, Љвивски национални универзитет - археологија
40. Ђорђевић Милану, Факултет политичких наука - политиколог
41. Алексић Сањи, Правни факултет
42. Филиповић Предрагу, Правни факултет
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
148
43. Ваксман Андреи, Висока текстилна струковна школа за дизајн, технолог. и
менаџмент
44. Тонић Урошу, Шумарски факултет-прерада дрвета
45. Гркајац Владану, Саобраћајни факултет
46. Божић Марку, Саобраћајни факултет
47. Маринковић Марини, Саобраћајни факултет
48. Николић Владимиру, Технички факултет-рециклажна технологија и одрживи развој
49. Милосављевић Милану, Технички факултет-информатичко инжењерство
50. Калиновић Лидији, Технички факултет-заштита животне средине
51. Митић Ани, Технички факултет-заштита животне средине
52. Беговић Јосипи, Технички факултет-заштита животне средине
Члан 2.
Са именованованима ће бити склопљен Уговор о стипендирању, којим ће се
регулисати права и обавезе корисника и даваоца стипендије.
Члан 3.
Исплата стипендије вршиће се почев од о1. октобра 2008. године.
Члан 4.
Овај Закључак је коначан.
Члан 5.
Закључак доставити: Именованим студентима, Одељењу за привреду и друштвене
делатности, Одељењу за буџет, архиви Комисије за стипендирање СО Бор и архиви
Општинске управе Бор.
У Бору, 23. марта 2009. године,
Број: 06-34/2009-III-02
КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
149
У складу са чл. 66. и 75. Пословника о раду Скупштине општине Бор, бр.11033/2008-I од 26. септембра 2008. године и чл. 2. и 4. Одлуке о стипендирању кадрова за
потребе Општине Бор и награђивање ученика, Комисија за стипендирање и награђивање
Скупштине општине Бор, на седници одржаној 23. марта 2009. године, донела је следеће
ЗАКЉУЧКЕ
I
1. С обзиром на број пријављених кандидата, њихов успех и материјално стање
породица, а имајући у виду средства која су за ове намене планирана у буџету
општине, Комисија
за стипендирање и награђивање Скупштине општине Бор
одлучила је да се повећа број
стипендија, које ће се доделити за школску
2008/2009. годину, са 30 на 52 стипендије;
2. Обуставити даљу исплату стипендије Жикић Милици и Ивковић Владану, због
промене факултета и поновног уписа прве године, до редовног уписа друге године;
3. Предлаже се Председнику Општине Бор да донесе Решење о исплати награде у
износу од по 5.000,00 (пет хиљада) динара за стипендисте, који су завршили
студије у току 2008. године, без изгубљене године у току студирања. Награду
стипендистима уручити току Ђурђевданских свечаности.
Средства, која се у буџету остварују од враћања стипендија, убудуће усмеравати за
овај вид награђивања.
II
Закључке доставити: Председнику Општине Бор, члановима Комисије, Одељењу за
привреду и друштвене делатности и архиви Општинске управе Бор.
У Бору, 23. марта 2009. године,
Број: 06-34/2009-III-02
КОМИСИЈА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И НАГРАЂИВАЊЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК,
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
150
На основу чл. 39. Статута општине Бор ("Сл. лист општина" бр. 11/2002, 8/2003 и
4/2005,чл. 3. Одлуке о стипендирању кадрова за потребе општине Бор и награђивању
ученика ("Сл. лист општина" бр. 5/2005.) и Закључка Комисије за стипендирање и
награђивањеСкупштине општине Бор, број: 06-110/2006-III-02 од 13. 12. 2006. године,
Председник општине Бор донео је
О Д Л У К У
о висини стипендија
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се висине стипендија за кориснике из буџета општине Бор
(у даљем тексту: корисници стипендија), а сагласно чл. 3. став 2. Одлуке о стипендирању
кадрова за потребе општине Бор и награђивању ученика ("Сл. лист општина" бр. 5/2005).
Члан 2.
Корисницима стипендија - студентима, утврђују се следећи основни месечни
износи стипендија и то:
- за студенте I и II године студија ............................................. 2.100,00 динара
- за студенте III и IV године студија ......................................... 2.500,00 динара
- за студенте V и VI године студија и апсолвенте ................... 3.000,00 динара
Члан 3.
Према успеху оствареном у току школовања, сваком кориснику стипендије, уз
основни месечни износ стипендије, обрачунава се и стимулативни део стипендије и то:
-за остварен одличан успех у средњој школи ..................
-за остварен просек оцена на студијама:
350,00 динара
од 7,50 до 8,00 .......................................................... ......... 250,00 динара
од 8,01 до 8,50 ......................................................... .......... 500,00 динара
од 8,51 до 9,00 ......................................................... .......... 750,00 динара
од 9,01 до 9,50 ....................................................... ............ 950,00 динара
од 9,51 до 10,00 .................................................... ............. 1.150,00 динара
Корисници стипендија дужни су да Одељењу за привреду, јавне установе и заштиту
животне средине Општинске управе Бор поднесу доказ о оствареном успеху током
школовања.
Кориснику стипендије који не поступи у смислу става 2. овог члана, обрачунаће се и
исплатити само основни износ месечне стипендије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 1. октобра 2006.
године.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
151
Члан 5.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о висини стипендија коју
је донео Извршни одбор Скупштине општине Бор 11.12.2003. године под бројем 0697/2003-II.
Члан 6.
За извршење ове Одлуке задужује се Одељење за привреду, јавне установе и
заштиту животне средине Општинске управе Бор.
Одлуку доставити: Одељењу за привреду, јавне установе и заштиту животне
средине и Одељењу за финансије и буџет Општинске управе Бор и архиви Скупштине
општине Бор.
У Бору, 18. 12. 2006. године
Број: 67-5/2006-II-01
ПРЕДСЕДНИК,
____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
152
На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (Сл. глааник PC", бр. 129/07 и чл. 65.
Статута општине Бор ("Сл. лист спштине Бср", бр.7/08, a у вези ОдлКе о стипендирању
кадрова за потребе Општине Бор и награђивању ученика, (Сл. лиcт општина", бр. 5/2005),
Председник општине Бор донео је
РЕШЕЊЕ
о награђивању
Члан 1.
Ученици основних школа, носиоци дипломе "Bуk Караџић", награђују се новчаним
износом од 2.000,00 динара, за школску 2009/2010. и 2010/2011. годину.
Ученици средњих школа, носиоци дипломе "Bуk Караџић", награђују се новчаним
износом од 2.500,00 динара, за школску 2009/2010. и 2010/2011. годину.
Члан 2.
Ученици основних школа, за постигнут статус "ученик генерације", награђују се
новчаним износом од 2.500,00 динара, за школску 2009/2010. и 2010/2011. годину.
Ученици средоих школа, за постигнут статус "ученик генерације",
награђгду се новчаним износсм од 3.000,00 донара, за школску 3309/2010. 2010/3311.
годину.
Члан 3.
За постигнуте успехе на републичким такмичењима, у школској 2009/2010. и
2010/2011. години, ученици се награђују новчаном наградом у следећим износима:
за I место
3.000,00 динара
за II место
2.500,00 динара
за III место
2.000,00 динара
Члан 4.
Ментори (професори и наставници), за уложен труд у припреми ученика за
поједина такмичења и освојена места из чл. 3. Решења, награђују се новчаним износом
од 4.000,00 динара за школску 2009/2010. и 2010/2011. годину.
Члан 5.
Ово Решење сачињено је у 4 примерка за потребе: Одељења за буџет, Одељења
за привреду и дрштвене делатности, архиве Комисије за стипендирање и архиве
Општинске управе Бор.
У Бору, 27.06.2011. године
Број: 451- 9/2011-II-01
ПРЕДСЕДНИК,
_____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
153
На основу Закона о основама система образовања и васпитања члана 159.став 2.
тачка 4. („Сл.гласник бр.72/2009 и 52/2011), Одлуке о буџету општине Бор из 2011. године
(„Сл. лист општине Бор“ бр. 21/2010, 4/2011, 6/2011, 9/2011 и 11/2011.), чл.65. Статута
општине
Бор
(„Сл.
лист
општине
Бор“
бр.7/2008)
решавајући
по
Захтеву_____________________из Бора, бр.___________ од ________.године, као
наредбодавац за извршавање буџета председника општине Бор донео је
РЕШЕЊЕ
О ОДОБРАВАЊУ НАДОКНАДЕ ПУТНИХ ТРОШКОВА
ЗА ОБИЛАЗАК ДЕЦЕ СМЕШТЕНЕ У СПЕЦИЈАЛНУ ШКОЛУ
СА ИНТЕРНАТОМ ВАН ОПШТИНЕ БОР
I
Одобрава се новчана надокнада ____________ из ___________, са станом у
______, у висини путних трошкова које има именована и њено дете ____________, два
пута месечно, за аутобуски превоз на релацији ____________ и назад, јер дете похађа
Специјалну основну школу за децу са оштећеним слухом-видом у _____________, по
Решењу број _____________ од _________.год. а по Уговору о смештају детета бр.
____________.године
II
Одобрена новчана средства исплаћиваће се именованом из буџета општине Бор,
искључиво на основу поднетих потврди издатих од стране школе__________у
___________ и на основу поднетих аутобуских карата које су оверене од стране школе.
III
Решење ступа на снагу даном доношења, примењиваће се од _______________до
____________.године , односно за школску ___________ годину .
О реализацији овог Решења стараће се Одељење за финансије Општинске управе Бор.
IV
Решење доставити: Подносиоцу захтева, Одељењу за финансије Општинске
управе Бор, Одељењу за привреду и друштвене делатности и архиви Општине Бор.
У Бору, _________.године
Број:__________________
ПРЕСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Образложење:
На основу Закона о основама система образовања и васпитања, деци са сметњама
у развоју(слух и вид) следује два пута месечно накнада за долазак породици, такође и за
пратиоца. Ово право се остварује на основу Решења о категоризацији-Мишљењу
интересорне комисије, потврде да је ученик поменутих Специјалних школа и путних
карата.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
154
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ТРОШКОВА БОРАВКА У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЗА ДЕТЕ
СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ У 20__/20__ ГОДИНИ
___________________________________________________________________________
(назив општинског – градског орана управе)
Обраћам вам се захтевом за накнаду трошкова боравка у предшколској установи
___________________________________________________________________________
(назив предшколске установе)
за дете __________________________________ ЈМБГ ______________________________
(име и презиме)
рођено ______________ године.
Уз захтев прилажем следеће доказе:
1. Акт о разврставању детета са сметњама у развоју, односно налаз и мишљење
Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне,
здравствене или социјалне подршке детету и ученику
2. Решење о оствареном праву на дечији додатак*
3. Потврду предшколске установе о упису детета у __________________васпитну
групу, у трајању од ___________ сати дневно.
Обавезујем се да ћу сваку промену која је од утицаја на коришћење права
пријавити у року од 15. дана од дана настале промене.
Датум подношења захтева:
_______________________
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
________________________
________________________
________________________
(адреса)
________________________
(телефон)
_________________
* само за дете које борави
у редовној васпитној
групи
Да би се остварило право на накнаду трошкова боравка у предшколској установи за
дете ометено у развоју потребно је поднети захтев и уз захтев поднети документацију која
је потребна, а наведена у самом захтеву.
Право се признаје за дете уписано у предшколску установу, за које постоји акт о
разврставању, односно мишљење Интересорне комисије.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
155
Република Србија
ОПШТИНА БОР
Општинска управа - Бор
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одсек за друштвене делатности
Број ______/10 -III - 02
Датум:________. године
Б О Р
На основу чл.18. и чл.192. став 1. Закона о општем управном поступку (“Сл. лист
СРЈ”,бр.55/96, 33/97 и 31/01), члана 24. Закона о финансијској подршци породици са
децом (“Сл.гласник РС”, број 16/02,115/05) и члана 41.Правилника о ближим условима и
начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом (“Сл.гласник РС”,
број 29/02,17/06,51/10), поступајући по захтеву ________________ из Бора у поступку
остваривања права на накнаду трошкова боравка у предшколској Установи за децу
“Бамби” у Бору доносим:
Р Е Ш Е Њ Е
1. НЕ ПРИЗНАЈЕ СЕ право на накнаду трошкова боравка, у висини учешћа
корисника у цени услуге, за дете са сметњaмa у развоју ______________ из _____,
рођено________.године, ЈМБГ_______________ jeр је дете школског узраста
категоризовано и непостоји група за децу са овим потребама при предшколској Установи
за децу „Бамби” у Бору.
О б р а з л о ж ењ е
Дана__________.године _____________поднео-ла је захтев за признавање права
на накнаду трошкова боравка у предшколској установи.
На основу поднете документације утврђено је да је дете_______________________
_______________рођена____________.године и припада деци школског узраста. Дете је
категоризовано и непостоји група за децу са овим потребама при предшколској Установи
за децу „Бамби” у Бору.
Да нису испуњени Законски услови и чл. 24. Закона о финансијској подршци
породици са децом те је одлучено као у диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у
року од 15 дана од дана пријема решења Министарству рада и социјалне политике Београд.
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено
поштом на адресу Општинска управа Бор- Одсек за друштвене делатности.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: кориснику, предшколској установи и архиви.
ПОСТУПАК ВОДИЛА
M.П
____________________
СТАРЕШИНА ОРГАНА
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
156
Интерресорна комисија (инклузија , туђа нега и помоћ , продужено
боловање ради неге детета)
-
-
Подносилац захтева може бити институција или родитељ-старатељ
детета
Комисија ради на основу прописаних правилника од стране
Министарства рада и социјалне политике и придружених министарства
здравља и образовања
Подношење захтева је на прописаном обрасцу
Обрасци чланова комисије израђују се на прописаним обрасцима
Мишљења се израђују на основу прописаног обрасца
Стручно Мишљења о степену психофизичке ометености детета се израђују на
прописаном обрасцу
Популациона политика
Захтев странке нема прописану форму
Неопходна документација уз захтев- извод из матичне књиге венчаних или оверена
изјава са два сведока да супружници жибе заједно, уверење о држављанству
супружника,фактура изабране Здравствене установе о извршеним услугама у поступку
вантелесне оплодње,лекарски налази и документација,копије личних карата или
уверење о пребивалишту супружника, фотокопије оверених здравствених књижица
подносиоца захтева, потврду да су у периоду пре подношења захтева обављена два
покушаја вантелесне оплодње
Решење ( позитивно или негативно) – сачињено на основу поднешеног захтева
- Разни захтеви странака
- Захтеви старанака немају прописану форму
- Доношење решења (позитивно или нeгативно) у складу са поднешеним захтевом
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
157
На основу члана 5. став 5. Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику (Службени гласник РС, бр.16/2010), подносим
ЗАХТЕВ / ИНИЦИЈАТИВУ КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ
ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ ИЛИ СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ
ДЕТЕТУ/УЧЕНИКУ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ*
Лични подаци о детету
Име и презиме детета:___________________________________________
Датум рођења:_________________________
ЈМБГ: _______________
Место и општина рођења детета: __________________________________
Боравиште детета (заокружити једну од понуђених могућности):
а) у породици родитеља/старатеља
б) у хранитељској породици
в) у установи социјалне заштите
Адреса боравишта детета:____________________________________
Лица за контакт
Контакт подаци родитеља, старатеља односно хранитеља детета (име и
презиме, адреса, контакт телефон, имејл)
мајка: ____________________________
отац: _____________________________
хранитељ: _________________________
старатељ: _________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
158
Контакт подаци за установу која предлаже поступак процене
назив установе: ______________________
седиште: ____________________________
телефон: ____________________________
имејл: ______________________________
име и презиме законског заступника установе:
________________________________________
Разлози и образложење предлагања поступка процене**
Прилози***
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
159
Посебне напомене (нпр. током поступка процене постоје потребе за
преводиоцем са матерњег језика детета/родитеља, знаковног језика, као и
друге посебне напомене од важности за поступак процене):
Пријемни печат (здравствене установе у којој је запослен изабрани лекар)
Изабрани лекар
Име и презиме: _______________________________________________
Контакт телефон и имејл лекара: ________________________________
Установа: ____________________________________________________
Адреса установе: _____________________________________________
Телефон и имејл установе: ______________________________________
Датум подношења/прослеђивања захтева комисији _________________
Потпис или факсимил
Печат здравствене установе
изабраног лекара
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
160
Потписи
Подносилац захтева / давалац сагласности
Родитељ / старатељ детета****
___________________________
(Име, презиме, ЈМБГ и потпис)
Подносилац иницијативе*****
__________________________
(Назив и седиште установе, потпис
oвлашћеног заступнка и печат установе)
Место и датум******:
____________, _______20___. године
Број*******:
Датум:
Место:
*Садржај захтева попуњава родитељ односно старатељ детета, или образовна,
зравствена односно установа социјалне заштите, уз сагласност родитеља односно
старатеља детета. Захтев се подноси изабраном лекару.
**Попуњава подносилац захтева/иницијативе. Потребно је изнети све разлоге за
предлагање поступка процене.
***Навести документа (налазе, мишљења, извештаје и др.) који указују на потребу за
поступком процене и обезбеђењем подршке детету и који се достављају у прилогу
захтева/иницијативе.
**** Zaokružiti svojstvo potpisnika (roditelj ili staratelj deteta). Roditelj, odnosno staratelj se javlja
kao podnosilac zahteva, ili kao davalac saglasnosti, ukoliko inicijativu podnosi ovlašćena ustanova.
***** Ukoliko se postupak predlaže po inicijativi ovlašćene ustanove, istu potpisuje zakonski
zastupnik (direktor) ustanove.
****** Ako je podnosilac zahteva roditelj.
******* Ako je podnosilac zahteva ustanova.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
161
На основу члана 9. став 6. Правилника о додатној образовној, здравственој и
социјалној подршци детету и ученику (Службени гласник РС, бр._63/2010 od 08.09.2010.),
дајем следеће
Мишљење
члана Комисије за процену потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене
или социјалне подршке детету/ученику
Лични подаци о детету (попуњава координатор Комисије)
Име и презиме детета:___________________________________________
Датум рођења:_________________________
ЈМБГ: _______________
Подаци о члану Комисије
Име и презиме
Представник система
Својство
а) образовања
б) здравља
ц) социјалне заштите
а) стални члан Комисије
б) повремени члан Комисије
Професија
Назив установе у којој
ради
Адреса установе у којој
ради
Радно место у установи
Телефон и имејл
установе
Телефон и имејл члана
Комисије
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
162
Евиденција о раду члана Комисије током поступка процене
Место обављања
процене
Датум и
време
трајања
процене
Коришћени
прегледи,
методе, технике,
инструменти
Процени
присуствовао: име,
презиме,
својство/веза са
дететом
Услови живота детета*
Опис детета и његовог функционисања:
На основу прегледа, примењених техника, метода процене, инструмената:
На основу налаза, мишљења и извештаја стручњака и надлежних органа,
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
163
установа или организација**:
На основу добијених података, контакта са дететом и породицом, разговора
и посматрања детета у природним животним ситуацијама, процењују се:
(а) снаге детета и породице
(б) препреке и тешкоће са којима се дете и породица сусрећу
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
164
На основу добијених података од родитеља/старатеља/хранитеља детета, из
њиховог искуства, непосредног увида и сазнања, процењују се:
(а) снаге детета и породице
(б) препреке и тешкоће са којима се дете и породица сусрећу
На основу добијених података од особе од поверења, из њеног искуства,
непосредног увида и сазнања, процењују се:
(а) снаге детета и породице
(б) препреке и тешкоће са којима се дете и породица сусрећу
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
165
Право на подршке у систему образовања, здравствене и социјалне заштите***:
Подршке које је дете остварило у систему образовања,
заштите****:
Врста подршке
Установа
Место пружања
пружалац
подршке (град,
подршке
окружење: нпр.
породица, школа,
здравствена
установа и др.)
здравствене и социјалне
Почетак пружања
подршке и
учесталост
Остварене услуге / подршка, од стране удружења грађана, приватне установе,
појединаца и др***** :
Врста подршке
Пружалац
Место пружања
Почетак пружања
подршке
подршке (град,
подршке и
окружење: нпр.
учесталост
породица, школа,
здравствена
установа и др.)
Мишљења учесника у поступку процене о видовима подршке који су детету потребни
(уписује члан Комисије):
Име и презиме и својство учесника у поступку ________________________
Мишљење:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
166
Датум: __________________ Потпис: _________________
Име и презиме и својство учесника у поступку _____________________
Мишљење:
Датум: __________________ Потпис: _________________
Име и презиме и својство учесника у поступку ____________________
Мишљење:
Датум: __________________ Потпис: _________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
167
Мишљење о потреби за подршком и додатном подршком, ради остваривања
квалитетног живота детета и породице и њиховог укључивања у живот заједнице, у
области******:
Здравствене заштите:
Образовања, културе, спорта и рекреације:
Социјалне заштите:
Посебне напомене члана Комисије
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
168
Место и датум:
____________, _______20___. године
Члан Комисије:
___________________
Координатор Комисије примио Мишљење члана Комисије
Датум: ________________________
Општина: _____________________
Седиште/адреса: _______________
Потпис: ______________________
* Члан Комисије описује услове живота у области коју представља, као на пример: (а) из
перспективе представника система здравства и здравствених потреба детета навести: да
ли дете и чланови породице поседују документа која обезбеђују право на здравствену
заштиту; да ли материјално-просторно-хигијенски услови обезбеђују основне здравствене
стандарде; да ли је спроведена неопходна здравствена заштита детета (нпр.редовни
систематски прегледи, вакцинација и др.); (б) из перспективе представника система
образовања, тј. образвних и васпитно-развојних потреба детета, навести: да ли је дете већ
укључено у обазовање (ако јесте, навести назив предшколске установе/школе и групу/разред);
да ли чланови породице могу да пруже помоћ детету у учењу и процесу образовања; да ли
постоји адекватан простор за учење; да ли породица може да обезбеди књиге и прибор за
учење, удаљеност школе и др.; (в) из перспективе представника система социјалне заштите,
описати околности у вези са осталим наведеним потребама детета, и то: материјално
стање породице; да ли односи у породици обезбеђују складан развој детета; да ли породица
може да изнесе укључивање детета у образовање и друге сегменте живота заједнице ради
остваривања основних потреба детета; какви су односи међу члановима породице у погледу
блискости, припадања и уважавања; да ли породица детету обезбеђује социјалне везе са
ширим породичним и друштвеним окружењем; како дете проводи слободно време, да ли
задовољава културне потребе, да ли се бави спортом; да ли је дете у породици безбедно,
удаљеност школе, превоз до школе и др.
** Члан Комисије користи налазе, мишљења и извештаје приложене уз захтев (образац бр. 1).
*** Члан Комисије уписује врсте подршке и додатне подршке на које дете и породица имају
право према важећим прописима (на нивоу Републике, аутономне покрајине, града/општине),
без обзира на то да ли их је дете остварило или није. Према члану 3. Правилника:„Подршка
обухвата све услуге здравствене, социјалне заштите и подршке у области образовања, које
се пружају у складу са прописима и детету омогућавају пуну друштвену укљученост и
напредовање. Додатна подршка се односи на права и услуге које детету обезбеђују
превазилажење физичких и социјалних препрека ка несметаном обављању свакодневних
животних активности од значаја за укључивање у образовни процес, живот у заједници и
успешно напредовање.“
**** Члан Комисије уписује врсту остварене подршке, у својој области.
***** Члан Комисије уписује врсту остварене ванинституционалне подршке, у својој области.
****** Члан Комисије износи мишљење о потреби за подршком и додатном подршком, у својој
области. Потребно је назначити што конкретније врсте потребне подршке / додатне
подршке, при том првенствено имати на уму могућности из Правилника (видети члан 4.
Правилника). Члан Комисије може предложити и друге врсте подршке и додатне подршке, у
складу са прописима и могућностима различитих система.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
169
На основу чл. 9. и 12. Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној
подршци детету и ученику (Службени гласник РС, бр.63/2010 ), подносимо
Мишљење Комисије за процену потреба
за пружањем додатне образовне, здравствене
или социјалне подршке детету/ученику
Лични подаци о детету
Име и презиме детета:
Датум рођења:
ЈМБГ:
Подаци о члановима Комисије
Име и презиме
Број
контаката*
Др.Љиљана Кожакару
Председник Комисије
Милан Станковић
Стални члан Комисије
Драгана Недељковић
Стални члан Комисије
Повремени члан Комисије
Повремени члан Комисије
Повремени члан Комисије
Укупан број контаката:
Састанку присуствују
Име и презиме,
родитељ детета**
Име и презиме,
старатељ детета
Име и презиме,
хранитељ детета
Име и презиме,
особа од поверења
Име и презиме,
преводилац
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
170
Опис детета и његовог функционисања (председник Комисије интегрише индивидуалне
описе чланова Комисије):
На основу прегледа, примењених техника, метода процене, инструмената:
На основу налаза, мишљења и извештаја стручњака и надлежних органа,
установа или организација:
На основу добијених података, контакта са дететом и породицом, разговора
и посматрања детета у природним животним ситуацијама, процењују се:
(а) снаге детета и породице
(б) препреке и тешкоће са којима се дете и породица сусрећу
На основу добијених података од родитеља/старатеља/хранитеља детета, из
његовог искуства, непосредног увида и сазнања, процењују се:
(а) снаге детета и породице
(б) препреке и тешкоће са којима се дете и породица сусрећу
На основу добијених података од особе од поверења, из њеног искуства,
непосредног увида и сазнања, процењују се:
(а) снаге детета и породице
(б) препреке и тешкоће са којима се дете и породица сусрећу
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
171
Право на подршку у систему образовања, здравствене и социјалне заштите
(председник Комисије интегрише индивидуалне описе чланова Комисије):
Подршке које је дете остварило у систему образовања, здравствене и социјалне
заштите (председник Комисије интегрише индивидуалне описе чланова Комисије):
Врста подршке
Установа
Место пружања
Почетак пружања
пружалац
подршке (град,
подршке и
подршке
окружење: нпр.
учесталост
породица, школа,
здравствена
установа и др.)
Остварене услуге / подршка, од стране удружења грађана, приватне установе,
појединаца и др. (председник Комисије интегрише индивидуалне описе чланова Комисије):
Врста подршке
Пружалац
Место пружања
Почетак пружања
подршке
подршке (град,
подршке и
окружење: нпр.
учесталост
породица, школа,
здравствена
установа и др.)
Мишљења учесника у поступку процене о видовима подршке који су детету потребни
(председник Комисије наводи мишљења свих учесника у поступку: родитеља, старатеља, хра
нитеља, детета, особе од поверења, вршњака и др.):
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
172
Интегрисана мишљења о потреби за подршком и додатном подршком, ради
остваривања квалитетног живота детета и породице и њиховог укључивања у живот
заједнице, у области:
Здравствене заштите:
Образовања, културе, спорта и рекреације:
Социјалне заштите:
Усаглашено заједничко мишљење Комисије о потреби за подршком и додатном
подршком, у области:
Здравствене заштите:
Образовања, културе, спорта и рекреације:
Социјалне заштите***:
Потписи:
Председник Комисије:
_________________________
Чланови комисије:
Координатор Комисије:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
Упознат са мишљењем
Датум: __________________
Потпис родитеља/старатеља:
_________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
173
* Уписује се број контаката који је сваки члан Комисије имао са дететом,
родитељем/старатељем/хранитељем – из одељка „Евиденција о раду члана Комисије током
поступка процене“ у обрасцу број 2.
** Уписују се подаци о једном или оба родитеља детета, уколико присуствују састанку
Комисије.
*** Према члану 13. став 2. Правилника: „Мишљење Комисије садржи и податке о сметњама у
развоју детета - за потребе остваривања права на финансијску подршку породици са децом и
других права из области социјалне заштите.” Комисија за потребе остварења права детета
на додатак за помоћ и негу другог лица, права на увећан додатак за помоћ и негу другог лица и
одговарајућег права на финансијску подршку породици са децом даје усаглашено заједничко
мишљење са подацима о сметњама у развоју детета, при чему користи терминологију из
прописа којима се уређују та права и дефинишу услови за њихово остварење.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
174
Република Србија
ОПШТИНА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Интерресорна комисија
Број предмета:
Датум:
Место:
Интерресорна Комисија за додатну образовну, здравствену и социјалну подршку детету за
општину Бор
ОДНОСНО ЗА ОЦЕНУ ПСИХОФИЗИЧКЕ ОМЕТЕНОСТИ ДЕЦЕ РАДИ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
НА ОДСУСТВО СА РАДА РАДИ ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА
Бр._____________
Датум:____________
СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ О СТЕПЕНУ
ПСИХОФИЗИЧКЕ ОМЕТЕНОСТИ ДЕТЕТА
Презиме и име детета:
Пол : женски, лични број:
Датум и место рођења:
Име и презиме родитеља:
Адреса и пребивалиште:
Мишљење се даје ради остваривања права на:
1. Одсуство са рада ради посебне неге детета,
2. Рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета.
Датум јављања на поновни преглед: ____________________________________________________
Испуњава – не испуњава услове из ________________________________________________члана
________________, тачке Правилника о условима и поступку и начину остваривања права на
одсуство са рада ради посебне неге детета („Сл.гласник 1/02“) у трајању од
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Чланови који су учествовали у раду комиосије:
______________________________________
Педијатар, др.Љиљана Кожукару
______________________________________
Школски психолог, Драгана Недељковић
______________________________________
Социјални радник, Милан Станковић
______________________________________
Изабрани лекар,
______________________________________
Координатор комисије, Сузана Радовановић
У Бору, _____________________ године.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
__________________________
М.П.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
175
ДОСТАВИТИ: Странки, - Одсеку за друштвене делатности Општинске управе Бор и Архиви
Комисије.
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА БАМБИ
Предшколска установа ''Бамби'' сваког месеца доставља Извештај о реализацији
припремног предшколског програма у трајању од 4 сата дневно (четворочасовни програм)
на обр. ППП-3 и Извештај о реализацији васпитно-образовног рада за децу на дужем
болничком лечењу и децу са сметњама у развоју на обр. ВОР-2 које, накног
прегледавања и овере, шаљемо заједно са Извештајем о утрошеним средствима за
додатак на децу и остала права на обр. ДД- 3, Министарству просвете и науке.
Министарство нам једном месечно пребацује средства на подрачун за предшколске
установа која се у целости преносе Предшколској установи ''Бамби''.
Изглед поменутих образаца:
Предшколска установа „Бамби“ Бор
Адреса: Моше Пијаде 66
Жиро рачун Установе: 840-510661-66
Образац ППП - 3
Општина Бор
Жиро рачун Општине:/
ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИПРЕМНОГ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У ТРАЈАЊУ ОД 4 САТА ДНЕВНО (ЧЕТВОРОЧАСОВНОГ ПРОГРАМА) ЗА
МЕСЕЦ _____________ 20___
У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ
Организациони
облик
БР. ГРУПА
БР. ДЕЦЕ
ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ
БР. ГРУПА
БР. ДЕЦЕ
1.
2.
3.
4.
5.
Програм
васпитно –
образовног рада
у години пред
полазак у школу
у трајању од 4
сата дневно
(припремни
програм)
НАПОМЕНА: Накнадна пријава 2 групе ППП ради исплате зараде педагошком асистенту, а на
основу налога Министарства просвете и науке број 610-00-00368/2011-07 од 19.07.2011. године.
Датум:____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
176
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
-Одсек за друштвене делатностиПРЕДМЕТ: Захтев за признавање права на финансирање целодневног боравка трећег
детета
Молим да ми се призна право на финансирање целодневног боравка трећег детета
у Установи за децу „ Бамби“ ,у Бору за дете :
___________________________________________ рођено ___________________ године,
(име и презиме)
од оца ____________________________ и мајке ___________________________, а које је
_______________ дете у породици.
Уз захтев прилажем следеће доказе :
1. Оверене копије извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици ,
2. Потврду предшколске установе о упису детета ,
3. Оверена фотокопија личних карата оба родитеља или друге доказе о
пребивалишту, а за децу пријаве места пребивалишта ( подносилац захтева и
деца иста адреса )
4. За дете из разведеног брака или ванбрачне заједнице подноси се и oверена
копија одлуке надлежног органа о поверавању детета.
Обавезујем се да ћу сваку промену која је од утицаја на коришћење права
пријавити у року од 15 дана од дана настале промене .
Датум подношења захтева :
___________________________
(име и презиме)
___________________________
(адреса)
________________________
(телефон)
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
_____________________
Према општинској Одлуци о финансирању целодневног боравка трећег детета,
право остварује породица са троје и више деце која има пребивалиште, односно
боравиште на територији општине Бор, независно од материјалног положаја. Право се
остварује за треће и свако наредно дете у породици, за целодневни боравак у
предшколској установи.
Да би се остварило право на финансирање целодневног боравка трећег детета
потребно је поднети захтев и доставити потребна документа која су наведена у самом
захтеву.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
177
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА-БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Одсек за друштвене делатности
Број:____________
_____________. год.
БОР
Одсек за друштвене делатности Одељења за привреду и друштвене делатноси
Општинске управе Бор на основу члана 18 и 192. Закона о општем управном поступку
(„Сл.лист СРЈ“ бр.33/97 , 31/01 и "Сл. Гласник РС", бр. 30/2010) и чл. 6 став 1.Одлуке о
финансирању целодневног боравка тређег детета(„Сл.лист општина”, бр.25/06)
поступајући по захтеву Mилаковић Голуба из Бора у поступку остваривања права на
финансирање целодневног боравка у Установи за децу „Бамби“ у Бору доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. ПРИЗНАЈЕ СЕ право на финансирање целодневног боравка трећег детета
______________________ из ______,ул. ___________ . рођеног __________
године.,ЈМБ __________________ у Установи за децу “Бамби” у Бору, почев од
___________.год.
2. Корисник је дужан да овом органу пријави сваку промену која је од утицаја за
остваривање права на финансирање целодневног боравка трећег детета најкасније у
року од 15 дана од дана настале промене.
Образложење
Дана ___________.год. ___________ поднео-ла је захтев за признавање права на
финансирање целодневног боравка трећег детета у Установи за децу “Бамби” у Бору.
Уз захтев су приложени докази из којих је утврђено следеће:
-да је ______________ треће –четврто дете у породици,
-да дете похађа вртић “_________________” у Установи за децу“Бамби” у
Бору од ________________.године.
На основу напред наведеног утврђено је да су испуњени сви услови из чл 3 и чл.
4.Одлуке о финансирању целодневног боравка трећег детета па је решено као у
диспозитиву решења.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против овог решења може се изјавити жалба у
року од 15 дана од дана пријема решења Општинском већу општине Бор.
Жалба се предаје органу који је донео ово решење непосредно или препоручено
поштом на адресу Општинска управа Бор –Одсек за друштвене делатности.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: - кориснику,
- Установи за децу “Бамби” у Бору,
- Одељењу за финансије и
- архиви.
ПОСТУПАК ВОДИЛА
НАЧЕЛНИК
____________________
_______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
178
На основу члана 6. Oдлуке о оснивању буџетског фонда за популациону политику
(„Службени лист општине Бор“ бр. 4/11) и на основу члана 9. Правилника о критеријумима
за коришћење средстава Фонда за популациону политику број: 401-631/2011-III/01 од
30.08.2011. године, Начелник Општинске управе Бор, доноси
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова
Комисије за вантелесну оплодњу
I
Образује се Комисија за вантелесну оплодњу у следећем саставу :
1. Др. Станимир Тошић, председник,
2. Љиљана Милојевић, члан,
3. Сузана Радовановић, члан.
II
Задатак Комисије је:
- да прима и разматра приспеле захтеве, тражи по потреби додатну
документацију ако за то буде потребе у конкретним случајевима,
- Комисија сачињава записник и саставља предлог Решења о остваривању
права на надокнаду трошкова вантелесне оплодње и доставља
Председнику општине
III
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Бор“
Број:401-_____/2011-____
У Бору, ______.2011.године
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
179
На основу члана 13.став 2. и члана 219.став 4.Закона о здравственој заштити
(„Сл.галасник РС“, бр.107/2005 и 72/2009- др,закон) и чл.65.Статута општине Бор(„Сл.
лист општина“, бр. 07/08, Председник општине Бор на предлог Здравственог центра Бор,
донето је
РЕШЕЊЕ
О именовању лекара за утврђивање узрока и време смрти
I
За сручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене
установе и издавање потврде о смрти одеђују се следећи доктори медицине
Здравственог центра Бор, као и накнада за бављење овим пословима:
1. др. Зоран Николић, лекар опште праксе, коме припада месечна накнада у нето
износу од 10.000,00 динара почев од 01.01.2012.године до 30.06.2012.године
која ће се уплаћивати на текући рачун број: 20014442170-17 код Поштанске
штедионице.
2. др. Родољуб Пејчић, лекар специјалиста Хитне службе коме припада накнада у
нето износу 10.000,00 динара почев од 01.01.2012.године до 30.06.2012.године
која ће се уплаћивати на текући рачун број: 160-540010012064-87 код банке
Интесе.
II
Обавезују се именовани лекари из тачке 1.и 2. предходног става решења да за
свако умрло лице изван здравствене установе утврде време и узрок смрти и издају
потврде о смрти у року од 12 сати од примљеног позива или обавештења о смрти неког
лица са територије општине Бор.
Именовани лекари су дужни да непосредним прегледом умрлог утврде време и
узрок смрти.
Лекари из члана 1. тачке 1. и 2. овог решења који врше непосредан преглед умрлог
лица ради утврђивања узрока и времена смрти дужни су да без одлагања о смртном
случају обавесте надлежну организацију Министарства за унутрашње послове ако:
1) нису у могућности да утврде индетитет умрлог лица;
2) предлог умрлог лица утврде или на други начин посумњају у насилну смрт;
3) на основу расположивих медицинских чињеница није у могуће утврдити узрок
смрти.
III
Обавезују се лекари из члана I тачке 1. и 2. овог ршења да до 05. у месецу доставе
извештај о броју случајева утвршеног времена и узрока смрти лица умрлих изван
здравствене установе за предходни месец и о локацији утврђивања истих.
Средства за накне утврђена у ставу 1. овог решења исплаћиваће се из буџета
општине Бор.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
180
IV
Накнада за коришћење возила и рад возача за обаваање ових послова одређује се
у нето износу од 5.000,00 динара месечно.
Средства из предходног става пресоносиће се из буџета општине Бор,
Здравственом центру Бор, почев од 01.12.2012.године на текући рачун: 840-515667-83 код
Управе за јавна плаћања.
V
Решење доставити: именованим лекарима, Здравственом центру Бор, Одеењу за
буџет, Одеењу за привреду и друштвене делатности Општинске управе Бор и архиви
општине Бор.
У Бору,_________ .2011.године
Број:
- /2011____
ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК,
_____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
181
ПОСЛОВИ КОМЕСАРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
- Издавање потврда за дечији додатак, лечење, о месту боравка за родитељски
додатак- ова врста потврда издаје се на лични захтев ( у прилогу примерак свих
потврда , 4 ком.) .
- Уверење о избегличком статусу – је уверење које се издаје избеглом лицу како
би продужио, односно оверио избегличку легитимацију и преузео нову . Уверења
се издају на лични захтев али претходним увидом у документацију ( примерак ове
врсте уверења налази се у прилогу, 1 ком.).
- Сагласност за прелазак у друго место – издаје се ради остваривања избегличког
или расељеничког статуса у друго место боравка. . Сагласност се издаје на лични
захтев ( прилог примерак сагласности, 1 ком. ) .
- Решење о укидању статуса избеглог лица – издаје се на лични захтев., нема
прописане форму.
Решење је у прописаној форми ииздаје га Републички Комесаријат за избеглице (у
прилогу примерак, 1 ком.)
- Решења о пружању помоћи ( једнократне помоћи, помоћ у огреву, помоћ у
пакетима хране ) – странка подноси захтев, нема прописане форме. Комисија на
основу прописаног Правилника доноси записник и одлуку о одабиру корисника.
Издају се решења у складу са ЗУП-ом које потписује Председник Општине ( прилог
– правилник и решења, ком 3.)
- Одлука о одабиру корисника – прописана форма- тендерска документацијаодлука о покретању поступка мале вредности, решење о образовању комисије
(ком. 1.)
- Уговори и споразуми за куповину кућа са окућницом –
Странка подноси захтев прописане форме. Комисија на основу прописаног
Правилника доноси записник и одлуку о одабиру корисника. Прописани су уговори
од стране Републичког Комесаријата за избеглице БГД. (ком 3.)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
182
Република Србија
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА
УПРАВА ПОВЕРЕНИК КОМЕСЕРИЈАТА
Николе Пашића бр.14, Бор. тел. и факс: 030-127-579
Број: 70327/_______
Датум:___________
БОР
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Комесеријату за избеглице Повереништво у Бору обратио/ла се
_____________________________расељено лице из ______________
које живи у Бору у улици _____________________број:_____од______
Пошто не поседује расељеничку легитимацију иста му је неопходна.
Срдачан поздрав
ПОВЕРЕНИК
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
183
Република Србија
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА
УПРАВА ПОВЕРЕНИК КОМЕСЕРИЈАТА
Николе Пашића бр.14, Бор. тел. и факс: 030-127-579
Број: 70327/_______
Датум:___________
БОР
ПОТВРДА
О МЕСТУ БОРАВКА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР
Повереник Комесаријата за избеглице Републике Србије у БОРУ потврђује
да,____________________________, из_______________ има место боравка у Бору у
улици___________________број:__________, од___________године и до___________
године није мењала/о како улицу тако и место боравка.
Избегличка -прогнаничка легитимација број:_______________________
Поред горе наведеног лица у породици живе и имају прцјављен боравак на истој
адреси и cnedehu чпанови домакинства који се до______________године нису одјавили и
прошнипи адресу и место боравка:
1. ______________________, број легитимације ______________________
2. ______________________, број легитимације ______________________
3. ______________________, број легитимације ______________________
4. ______________________, број легитимације ______________________
5. ______________________, број легитимације ______________________
6. ______________________, број легитимације ______________________
7. ______________________, број легитимације ______________________
ПОВЕРЕНИК
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
184
Република Србија
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА
УПРАВА ПОВЕРЕНИК КОМЕСЕРИЈАТА
Николе Пашића бр.14, Бор. тел. и факс: 030-127-579
Број: 70327/_______
Датум:___________
БОР
С АГЛ АС НО СТ
ПОВЕРЕНИКУ КОМЕСЕРИЈАТА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
Повереник Комесаријатаза избеглице Републике Србије у БОРУ сагласан је
да,______________________________, пређе из_____________улица_________________
бр.:__________, општина___________, пређе у место__________, улица_______________
бр.:__________, општина___________ .
Број легитимације:_______________ - _______________
Осим горе наведеног лица, сагласан сам да пређу и доле наведена лица:
1. ______________________, број легитимације ______________________
2. ______________________, број легитимације ______________________
3. ______________________, број легитимације ______________________
4. ______________________, број легитимације ______________________
5. ______________________, број легитимације ______________________
6. ______________________, број легитимације ______________________
ПОВЕРЕНИК
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
185
Република Србија
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА
УПРАВА ПОВЕРЕНИК КОМЕСЕРИЈАТА
Николе Пашића бр.14, Бор. тел. и факс: 030-127-579
Број: 70327/_______
Датум:_________године.
БОР
УВЕРЕЊЕ
О ИЗБЕГЛИЧКОМ СТАТУСУ
После увида у евиденцију Повереништва за избеглице, а на основу члана 161. и 162.
ЗУП-а, издајем уверење о избегличком статусу на име
________________________________________из_________________________________
Са бројем легитимације_______________________________________________________.
Издате од стране МУП-а_________________.
Горе наведено лице у евиденцију Повереништва води се од_________________________
Уверење се издаје paдu издавања нове избегличке легитимације.
ПОВЕРЕНИК
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
186
Република Србија
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА
УПРАВА ПОВЕРЕНИК КОМЕСЕРИЈАТА
Николе Пашића бр.14, Бор. тел. и факс: 030-127-579
Број: 70327/_______
Датум:_________године.
БОР
ПОТВРДА
ЗА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК
Повереник Комесаријата за избеглице Републике Србије у Бору потврђујем да
____________________________ из_____________________ има боравиште у Бору, у
улици________________________ број:_______________ општина БОР.
Избегличка -прогнаничка легитимација број:_______________________
Поред горе наведеног лица, у породици живе и следећи чланови домаћинства:
1. ______________________, број легитимације ______________________
2. ______________________, број легитимације ______________________
3. ______________________, број легитимације ______________________
4. ______________________, број легитимације ______________________
5. ______________________, број легитимације ______________________
С поштовањем,
ПОВЕРЕНИК
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
187
На основу уговора потписаног између Комесаријата за избеглице Републике Србије и
општине Бор а заведен под бројем 9-9/19 од 17. маја 2011. године у Комесаријату за избеглице
Републике Србије, односно под бројем 561-4/2011-II од 30. маја 2011. године у општини Бор, о
реализацији пројекта ''Помоћ Комесаријату за избеглице Републике Србије намењена
интерно расељеним лицима кроз пружање подршке локалним акционим плановима'', који
финансира Високи комесаријат Уједињених нација за избеглице (у даљем тексту УНХЦР), а
реализује Комесаријат за избеглице Републике Србије (у даљем тексту Комесаријат), Комисија за
избор крајњих корисника (у даљем тексту: Комисија), на седници одржаној 5. јула 2011. године,
донела је
П Р А В И Л Н И К
о условима и критеријумима за доделу помоћи
Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови и критеријуми за избор корисника на територији
општине Бор (у даљем тексту Општина) за доделу помоћи интерно расељеним лицима која се
састоји у куповини и донацији кућа са окућницом (у даљем тексту: Помоћ) на територији Општине,
права и обавезе корисника и поступак рада Комисије.
Члан 2.
Право на Помоћ могу да остваре породице интерно расељених лица која имају
боравиште/пребивалиште на територији Општине, а смештене су у неадекватном приватном
смештају и неопходна им је помоћ за побољшање услова живота. Потребно је да подносилац
захтева и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:
1. да су регистровани као интерно расељена лица;
2. да не поседујe непокретност у Републици Србији ван КиМ или другој држави, а којом могу
да реше своје стамбено питање;
3. да нису обновили или отуђили непокретност на територији КиМ, а којом могу да реше своје
стамбено питање
4. да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба;
5. да нису повратници из миграције у треће земље;
6. да су смештени у неадекватном приватном смештају;
7. да породица има радно способне чланове домаћинства.
Члан 3.
Право на Помоћ имају сви подносиоци захтева, под једнаким условима, а према условима
и критеријумима и реду првенства утврђеним овим Правилником.
Члан 4.
Поступак за решавање захтева за Помоћ спроводи Комисија, на основу поднетог захтева и
документације. Проверу захтева и документације на терену врши Општина, у сарадњи са
Комесаријатом и УНХЦР-ом.
Уколико се појаве нови и важни елементи везани за претходно обрађен захтев, Комисија
задржава право на поновно разматрање захтева.
Члан 5.
УНХЦР је обезбедио средства за реализацију Пројекта којим се преко Комесаријата
додељује бесповратна Помоћ за куповину и донацију куће са окућницом у којој постоје основни
услови за живот, а највише до 770.000 динара по породици.
Све изабране породице добиће грантове у износу до 110.000 динара који се у роби
додељују породицама у циљу задовољавања потреба корисника Помоћи као што су грађевински
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
188
материјал за адаптацију, намештај, бела техника и др. Набавку робе ће извршити Општина у
складу са законом.
На захтев корисника Помоћи чија вредност непокретности која је предмет донације не
прелази 770.000 динара, део гранта може бити усмерен на плаћање трошкова регулисања
имовинско-правних односа:
плаћање судске таксе за оверу уговора
плаћање трошкова пореза на пренос апсолутних права
плаћање трошкова укњижбе права својине над некретнином
Породице интерно расељених лица могу да учествују сопственим средствима у куповини
куће са окућницом у износу не већем од 385.000 динара.
Члан 6.
Циљ пројекта је Помоћ Општини у реализацији локалног акционог плана и обезбеђивање
одрживих стамбених решења за интерно расељена лица на територији Општине.
При давању Помоћи, мора се водити рачуна да се она користи наменски и рационално.
Општина има обавезу и право да врши контролу начина употребе додељене Помоћи. У
случају да утврди да су подаци на основу којих је Помоћ додељена нетачни, предузеће све
потребне и фактичке радње у циљу повраћаја додељене Помоћи.
Члан 7.
Уз захтев за доделу Помоћи, који се преузима код повереника за избеглице и попуњен
подноси у Општини на писарници у затвореној коверти, подносилац је дужан да достави
фотокопије следећих доказа:
легитимацију интерно расељеног лица и личну карту, за себе и све чланове породичног
домаћинства;
изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији ван КиМ, или у другој држави,
а којом могу да реше своје стамбено питање;
изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства нису обновили или отуђили непокретност на територији КиМ, а којом могу
да реше своје стамбено питање
изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства нису укључени у неки други пројекат за решавање стамбених потреба;
изјаву оверену у општинском органу управе или суду да он и чланови његовог породичног
домаћинства нису повратници из миграције у треће земље;
потврда послодавца о радном односу и висини зараде, потврда Националне службе за
запошљавање, одсечак од пензије или други одговарајући документ о висини примања
подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, за последња три
месеца;
извештај лекара и/или решење за доказивање трудноће, здравственог стања и
инвалидности подносиоца захтева или чланова његовог породичног домаћинства;
за доказивање сродства, прилаже се извод из матичне књиге рођених, или извод из матичне
књиге венчаних, односно други важећи документ којим се доказује сродство;
за жену носиоца породичног домаћинства и самохраног родитеља, прилаже се потврда о
смрти брачног друга; решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
извод из матичне књиге рођених деце без утврђеног очинства или решење о разводу
брака; у случају породичног домаћинства самохраног родитеља исти даје изјаву оверену
у општинском органу управе или суду да се непосредно брине о детету и да самостално
обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно
учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, није засновао брачну или ванбрачну
заједницу;
жртве сексуалног/породичног насиља прилажу пресуду надлежног суда или извештај центра
за социјални рад;
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
189
оверену изјаву власника (свих сувласника) стамбеног објекта да је сагласан да исти отуђи у
корист подносиоца захтева, под условима предвиђеним овим Правилником;
оверену изјаву код надлежног органа под пуном кривичном и материјалном одговорношћу
којом власник стамбеног објекта потврђује да предметна некретнина није у спору или под
теретом;
доказ о власништву (власнички лист, лист непокретности и сл.), не старији од шест месеци.
Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији. Подносиоци захтева који уђу у ужи
избор у обавези су да оригинална документа поднесу Комисији на увид.
Захтеви који су неблаговремени, непотпуни и поднети од стране неовлашћеног лица
Комисија неће разматрати.
За доказивање условности понуђене непокретности и цене, опис и стручно мишљење даје
стручна служба Општине, а продавац доставља фотокопију личне карте и изјаву о роковима за
примопредају непокретности и другим условима продаје.
Члан 8.
Комисија се састоји од пет чланова и пет заменика чланова. Комисију решењем именује
председник Општине.
Мандат Комисије траје до краја обезбеђивања Помоћи.
Члан 9.
Председника Комисије бирају чланови на првој седници Комисије.
Комисија ради у седницама и одлучује консензусом.
Председник Комисије сазива седницу и руководи радом Комисије.
Комисија може пуноважно да одлучује ако седници присуствује најмање по један представник
сваке стране.
Записник о раду Комисије води записничар и сваки члан Комисије добија по примерак. Записнике
и осталу документацију о раду Комисије, као документа трајне вредности, чува Општина.
Члан 10.
Комисија обавља следеће послове:
1. Усваја предлог правилника и објављује оглас
2. Разматра поднете захтеве
3. Доноси одлуке о додељивању Помоћи
4. Припрема примерке записника и листе реда првенства потребне за правдање
средстава Комесаријату
5. Именује чланове Комисије који ће вршити контролу наменског и рационалног
коришћења додељене Помоћи. Комисија ће о истом извештавати Комесаријат у складу
са Уговором.
Члан 11.
Комисија доноси одлуке о додељивању помоћи, на основу реда првенства сачињеног према
следећим критеријумима угрожености:
-
-
породице са више генерација са једним или више чланова преко 60 година;
једнородитељске породице са дететом/децом испод 18 година и/или студентом до 26
година;
породице са двоје или више деце испод 18 година, породице са трудницама или са
дететом/децом до 5 година, без редовних месечних прихода , или са недовољним
месечним приходима (до 50% просечне нето плате на нивоу Oпштине);
болесни чланови домаћинства/чланови домаћинства са посебним потребама.
жена носилац домаћинства;
жртве сексуалног/породичног насиља;
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
190
Члан 12
Породицом, односно породичним домаћинством у смислу овог правилника, сматрају се сви
чланови породице између којих постоји сродство до трећег степена, између којих постоји законска
обавеза издржавања и који живе у заједничком домаћинству.
Самохрани родитељ, у смислу овог правилника, јесте родитељ који са дететом/децом
рођеном у браку или ван брака живи у непотпуној породици, односно ако је други родитељ умро,
проглашен за умрлог, непознат или ако му је непознато пребивалиште, односно боравиште дуже
од шест месеци и очигледно је напустио породицу.
Члан 13.
Комисија усваја предлог листе корисника која се објављује на огласној табли Општине,
канцеларије повереништва за избеглице и Месних канцеларија из насељених места у којима живе
подносиоци захтева.
На предлог листе корисника подносилац захтева може уложити приговор Комисији преко
писарнице Општине, у року од 8 дана од дана објављивања предлога листе.
После провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, Комисија доноси
одлуку о коначној листи корисника која се објављује на огласној табли Општине, канцеларије
повереништва за избеглице и Месних канцеларија из насељених места у којима живе подносиоци
захтева.
Уколико се по расписаном огласу не пријави довољан број интерно расељених лица који
испуњавају услове и критеријуме предвиђене Правилником, Комисија може да, за преостали број
недодељене Помоћи, распише нови оглас, уколико Комесаријат не затражи повраћај средстава.
Члан 14.
На основу одлуке Комисије и коначне листе, Општина, власник стамбеног објекта и
корисник Помоћи закључују Споразум у писаној форми којим се регулишу међусобна права и
обавезе потписника Споразума у коме ће се корисник Помоћи обавезати да предметну
некретнину не отуђи најмање пет година.
Корисник Помоћи се обавезује да закључи купопродајни уговор са продавцем под условима
наведеним у Споразуму о регулисању међусобних права и обавеза из претходног става овог
члана, уз клаузулу о забрани отуђења, најмање пет година.
Члан 15.
Овај правилник је сачињен у 8 примерака.
Комисија даје предлог измена и допуна и врши тумачење овог правилника.
Правилник ступа на снагу даном усвајања од стране Комисије.
У Бору, …………………….. године
Чланови Комисије:
Општина:
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
члан, председниk
заменик председника
члан
заменик члана
члан,
заменик члана
УНХЦР:
.................................... члан
.................................... заменик члана
Комесаријат:
.................................... члан
.................................... заменик члана
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
191
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
Повереништво за избеглице
БРОЈ: 70327 /
Датум:____________2011. r.
БОР
Општинска управа-одељење за привреду и друштвене делатности-Повереништво за
избеглице, решавајући по захтеву за пружање једнократне новчане помоћи, на основу
члана 5. став 4. Закона о избеглицама („Сл.Гласник PC" бр. 18/92 и Сл.лист СРЈ , бр.
42/02 , Одлука СУС и „ Сл.гласникРС БР. 30Л0) И ЧЛАНА12. Уредбе о збрињавању
избеглица („Сл.гласник PC. бр. 20/92,70/93,105/93,8/94,2254,34/95,и 36/04) и члана Уредбе
о начину збрињавања прогнаних лица (Сл.Гласник PC" 6р. 4755) и члана 192.3акона о
опшгеи управном поступку (.Сл. Лист CPJ'. бр. 33/37 и 31Л1) доноси
РЕШЕЊЕ
I Одобрава се..................са KиM, са боравиштем у Бору, ул. ......................... са
бројем легитимације расељеноглица број: .................издата у................. , једнократна
новчана помоћ у износу од 20.000,00 ( двадесетхнљададинара зa лечење
II Одобрена средства могу се подићи готовински у служби за финансије Општине
Бор.
Образложење
...................... са боравиштем у Бору, ул.................. са бројем легитимације
расељеног лица број: ................., издата у................. поднела захтев заведен под бројем
70327_/ .............од................. године за исплату једнократне новчане помоћи у износу
од 20.000,00 динара за лечење.
Разматрајући поднети захтев и приложену документацију, утврђено је да су
испуњени услови за одобравање једнократне новчане поноћи, сагласно члану 2. став 2.
Закона о и избеглицама па је на основу наведеног одлучено као у диспозитиву овог
Решења.
Правна поука: Против овог решења може се изјавити жалба Општинском већу CO
Бор у року од 15 дана од дана достављања.
Решење доставити: подносиоцу захтева, Одељењу за финансије и архиви
општине.
Председник Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
192
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КОМЕСЕРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ
ПОВЕРЕНИШТВО БОР
БРОЈ: 70327 /_______
Датум:____________године
ПОТВРДА
Овим се потврђује да је ___________________________ из__________________________
рођена___________________________ године у __________________________________,
смештена у Бору у улици ______________________________ од _______________године.
Број легитимације _________________________
Са њом живе и следећи чланови породице:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
Ова породица и даље живи на горе наведеној адреси.
НАПОМЕНА: Потврда се издаје ради остваривања права на родитељски додатак и
у друге сврхе се не може користити.
ПОВЕРЕНИК
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
193
Прилог 1.
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ: РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
БРОЈ: ___________
Београд
Народних Хероја бр. 4
Комесаријату за избеглице Републике Србије , на основу чл. 13.3акона о
избеглицама (" Сл. гласникРС " бр. 18/92) и чл.131. ст. 1. тач. 192. и ст. 1. Закона о
општем управном поступку (" Сл. гласник PC" бр. 33/97) решавајући по захтеву_________
_________________________ доноси:
РЕШЕЊЕ
УКИДА СЕ својство избеглог - прогнаног лица________________________________
рођеном-ој_______________године, у __________________, општина_________________,
са последњим пребивалиштем у________________________, општина________________,
а сада са боравиштем у_____________________, општина____________________.
Повереник ће приликом уручења решења именованом преузети избегличку -прогнаничку
легитимацију, а ради достављања МУП-у.
Овим решењем ставља се ван снаге решење Комесаријата број: ______/______
од____/________године.
Образложење
Решењем Комесаријата број:____/________од_____/______године, признато је
својство избеглог- прогнаног лица______ _______________.
Дана________________године именовани је поднео захтев за укидање својства избеглог прогнаног лица, ради регулисања пребивалишта и личне карте у Србији.
На основу захтева именованог, донето је решење о укидању својства избеглог прогнаног лица и свих права, која проистичу из овог својства, у смислу Закона о
избеглицама.
Како није било потребе завођење посебног испитног поступка, о захтеву је решено
у скраћеном поступку, у смислу чл. 131. ЗУП-а.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Странке су одрекле права на жалбу.
Повереник за избеглице
Општине_____________
Бр.__________________
Датум:_______________
Решење доставити:
- странци
- организационој јединици МУП-а
- општинском поверенику
- архиви комесаријата25
- центру за обраду података комесаријата (ЦОП)
П.О. комесара
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
194
ОБЛАСТ ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И ШУМАРСТВА
Пољопривреда, водопривреда, шумарство, елементарне непогоде и одбрана
Канцеларија бр. 64
Телефон 423-255 локал 164,
е-mail: [email protected]
У овој области обављају се послови који се односе на:
-
-
-
Утврђивање обавезе плаћања и висине надокнаде за промену намене
обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне
сврхе.
Издавање водних услова, сагласности и дозвола за: јавни водовод у сеоском
насељу; сађење дрвећа и жбунастог биља и њихову сечу у кориту за велику
воду и на обали; промену катастарске културе земљишта на ерозивном
подручју; воденицу и стамбени објекат на сплаву; други објекат и радове, који
могу привремено, повремено или трајно да проузрокују промене у водном
режиму или на које може утицати водни режим.
Стручна помоћ из области регистрације пољопривредних газдинстава,
технологија пољопривредне производње и правне регулативе.
Прилози:
Образац – Захтев за издавање водних услова
Образац – Захтев за издавања водне сагласности
Образац – Захтев за издавање водне дозволе
Образац – Захтев за издавање решења о утврђивању обавезе плаћања и
висине надокнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта и
коришћење у непољопривредне сврхе.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
195
Образац O-1
Захтев за издавање водних услова за објекте, односно радове
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10)
подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични
(ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број
грађана
број телефона
број факса
електронска адреса
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
196
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
да
____________________
____________________
доказ о уплаћеној административној
такси, у складу са законом
доказ о упису у одговарајући регистар
за правно лице и предузетника
да
број:
датум:
копијa плана парцеле
број:
датум:
извод из листа непокретности
број:
датум:
информација о локацији или локацијска
дозвола
мишљење
предузећа
мишљење
надлежне
послове
јавног
водопривредног
републичке организације
за
хидрометеоролошке
број:
датум:
број:
датум:
број:
датум:
мишљење министарства надлежног за
послове туризма за објекте и радове на број:
територији бањског места
датум:
технички опис објекта, односно радова
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
не
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
197
графичке прилоге: генералну ситуацију,
ситуацију, основе, профиле и др.
раније издата водна акта у случају
изградње новог објекта у саставу број:
постојећег или његове реконструкције
датум:
доказ о решеним имовинско-правним
односима
претходна студија оправданости са
генералним пројектом или студија
оправданости са идејним пројектом
извештај ревизионе комисије о стручној
контроли
број:
датум:
да
да
____________________
____________________
не
не
да
не
да
не
да
____________________
____________________
не
IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ВОДНИХ УСЛОВА
Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД, РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ И
РИБЊАК
да
елаборат
или
други
документ
овлашћеног правног лица о количини број: ____________________
воде која се захвата
датум: ____________________
да
елаборат
или
други
документ
овлашћеног правног лица о квалитету број: ____________________
воде која се захвата
датум: ____________________
не
не
Назив објекта:
ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ ВОДА
ИЗ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ
ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ
ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ
ВОДА, ИНДУСТРИЈСКУ И КОМУНАЛНУ ДЕПОНИЈУ, ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО
СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И
ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИК
да
услови јавног комуналног предузећа за
број: ____________________ не
прикључак на јавни водовод
датум: ____________________
да
услови јавног комуналног предузећа за
број: ____________________ не
прикључак на јавну канализацију
датум: ____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
198
информација
јавног
комуналног
предузећа о положају објекта у односу број:
на зоне санитарне заштите изворишта
датум:
елаборат
или
други
документ
овлашћеног правног лица о количини број:
воде која се захвата
датум:
елаборат
или
други
документ
овлашћеног правног лица о квалитету број:
воде која се захвата
датум:
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
не
не
не
Назив радова:
ЕКСПЛОАТАЦИЈA РЕЧНИХ НАНОСА
мишљење
органа
надлежног
за
да
пловидбу на унутрашњим пловним број: ____________________
путевима, када се експлоатација речних
датум: ____________________
наноса врши на пловном путу
сагласност Министарства надлежног за
да
послове пољопривреде, а за територију број: ____________________
аутономне
покрајине
сагласност
____________________
надлежног органа аутономне покрајине
у случају експлоатације речних наноса датум:
са пољопривредног земљишта
акт надлежног органа о сагласности на
да
студију о процени утицаја на животну број: ____________________
средину, односно акт надлежног органа
____________________
којим утврђује да није потребна датум:
процена утицаја на животну средину
контролни
снимак
локације
за
експлоатацију речних наноса закључно
да
са
последњим
даном
извршене
експлоатације
не
не
не
не
Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
199
Образац О–2
Захтев за издавање водних услова за плански документ
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број
30/10) подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
II. ПОДАЦИ О ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ
Назив
Административни подаци:
- за просторни план јединице локалне
самоуправе и урбанистички (генерални
и регулациони) план:
катастарска општина
општина
управни округ
- за план газдовања шумама:
шумско подручје-национални парк
газдинска јединица
(назив, површина шума и необраслог
шумског земљишта, врста дрвећа)
катастарска општина
општина
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
200
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА:
1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И УРБАНИСТИЧКИ
(ГЕНЕРАЛНИ И РЕГУЛАЦИОНИ) ПЛАН
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
да
____________________
____________________
доказ о уплаћеној административној
такси
доказ о упису у одговарајући регистар
одлука надлежног органа о изради
планског документа
програм за израду планског документа
мишљење
предузећа
јавног
водопривредног
да
број:
датум:
број:
датум:
број:
датум:
број:
датум:
мишљење републичке организације
надлежне
за
хидрометеоролошке број:
послове
датум:
графички прилози
мишљење министарства надлежног за
послове туризма за планска документа број:
за уређење простора на територији
датум:
бањског места
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
не
не
не
не
не
не
не
не
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
201
2. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
да
____________________
____________________
доказ о уплаћеној административној
такси
доказ о упису у одговарајући регистар
одлука надлежног органа о изради
планског документа
мишљење
предузећа
мишљење
надлежне
послове
јавног
водопривредног
републичке организације
за
хидрометеоролошке
да
број:
датум:
број:
датум:
број:
датум:
број:
датум:
мишљење министарства надлежног за
послове туризма за планове газдовања број:
шумама на територији бањског места
датум:
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
не
не
не
не
не
Не
Не
Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
202
Образац О-3
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове за које су издати водни
услови
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10)
подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
ЗА КОЈЕ СУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични
(ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број
грађана
број телефона
број факса
електронска адреса
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
203
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Геодетски подаци:
координатни систем
Gauss-Kriger –ове координате
за тачкасти објекат:
брана;
попречна
регулациона
грађевина; водозахват (бунар; бочни
површински на обали; површински
X1
преко
целог
водотока,...);
црпна
станица; резервоар; испуст; постројење
за припрему воде за пиће; постројење
за пречишћавање отпадне воде и
објекат за мониторинг
за линијски објекат:
X1
насип;
подужни
речни
објекат;
регулисано корито; канал; цевовод;
речно
пристаниште
и
бродска X2
преводница
зоне и подручја:
X1
X2
зоне санитарне заштите, рудник и др.
X3
X4
Y1
Почетна тачка
Y1
Крајња тачка
Y2
Преломне тачка
Y1
Y2
Y3
Y4
Xn
Yn
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
доказ о уплаћеној административној
такси
доказ о упису у одговарајући регистар,
ако је подносилац захтева правно лице број:
или предузетник
датум:
да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
Не
Не
Не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
204
решење о издавању водних услова
број:
датум:
локацијска дозвола
број:
датум:
главни пројекат
назив:
одговарајућа лиценца за одговорног
пројектанта
број:
датум:
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
извод из главног пројекта који се
односи на хидротехнички део и део који
се односи на објекте који утичу на
водни режим
извештај о техничкој контроли главног
пројекта
да
број:
датум:
одговарајућа лиценца за лица које је
извршило техничку контролу главног број:
пројекта
датум:
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
Не
Не
не
не
не
не
IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
Назив објекта:
БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ ЧИЈА ЈЕ НАМЕНА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
не
Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
утврђеним и разврстаним резервама
датум: ____________________
подземних вода
не
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
205
Назив радова:
ЕКСПЛОАТАЦИЈA РЕЧНИХ НАНОСА
да
број: ____________________
пројекат експлоатације речних наноса
датум: ____________________
да
мишљење
јавног
водопривредног
предузећа на пројекат експлоатације број: ____________________
речних наноса
датум: ____________________
мишљење
органа
надлежног
за
да
пловидбу на унутрашњим пловним број: ____________________
путевима, када се експлоатација речних
датум: ____________________
наноса врши на пловном путу
у случају експлоатације речних наноса
са
пољопривредног
земљишту,
сагласност Министарства надлежног за
да
послове пољопривреде, а за територију
аутономне
покрајине
сагласност
надлежног органа аутономне покрајине
доказ о праву својине, односно праву
коришћења водног земљишта, са кога
да
се врши експлоатација
копија плана парцеле
да
акт надлежног органа о сагласности на
студију о процени утицаја на животну
средину, односно акт надлежног органа
да
којим утврђује да није потребна
процена утицаја на животну средину
не
не
не
не
не
не
не
Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
206
Образац О-4
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове
за које нису издати водни услови
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10)
подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
ЗА КОЈЕ НИСУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични
(ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број
грађана
број телефона
број факса
електронска адреса
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
207
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Геодетски подаци:
координатни систем
Gauss-Kriger –ове координате
за тачкасти објекат:
брана;
попречна
регулациона
грађевина; водозахват (бунар; бочни
површински на обали; површински
X1
преко
целог
водотока,...);
црпна
станица; резервоар; испуст; постројење
за припрему воде за пиће; постројење
за пречишћавање отпадне воде и
објекат за мониторинг
за линијски објекат:
X1
насип;
подужни
речни
објекат;
регулисано корито; канал; цевовод;
речно
пристаниште
и
бродска X2
преводница
зоне и подручја:
X1
X2
зоне санитарне заштите, рудник и др.
X3
X4
Y1
Почетна тачка
Y1
Крајња тачка
Y2
Преломне тачка
Y1
Y2
Y3
Y4
Xn
Yn
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ АКО НИСУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ
Пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
доказ о уплаћеној административној
такси
доказ о упису у одговарајући регистар,
ако је подносилац захтева правно лице број:
или предузетник
датум:
главни пројекат
да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
не
не
не
назив:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
208
одговарајућа лиценца за одговорног
пројектанта
број:
датум:
да
____________________
____________________
извод из главног пројекта који се
односи на хидротехнички део и део који
се односи на објекте који утичу на
водни режим
извештај о техничкој контроли главног
пројекта
да
број:
датум:
одговарајућа лиценца за лице које је
извршило техничку контролу главног број:
пројекта
датум:
извештај комисије о стручној контроли
генералног пројекта
извештај комисије о стручној контроли
идејног пројекта
број:
датум:
број:
датум:
копија плана парцеле
број:
датум:
извод из листа непокретности
број:
датум:
локацијска дозвола
број:
датум:
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
не
не
не
не
не
не
не
не
не
IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
Назив објекта:
БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ ЧИЈА ЈЕ НАМЕНА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
209
Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
утврђеним и разврстаним резервама
датум: ____________________
подземних вода
да
услове јавног комуналног предузећа за
број: ____________________
прикључак на јавни водовод
датум: ____________________
да
услове јавног комуналног предузећа за
број: ____________________
прикључак на јавну канализацију
датум: ____________________
да
елаборат
или
други
документ
овлашћеног правног лица о количини број: ____________________
воде која се захвата
датум: ____________________
да
елаборат
или
други
документ
овлашћеног правног лица о квалитету број: ____________________
воде која се захвата
датум: ____________________
не
не
не
не
не
не
Назив објекта:
ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ ВОДА
ИЗ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ
ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ
ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ
ВОДА, ИНДУСТРИЈСКА И КОМУНАЛНА ДЕПОНИЈА, ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО
СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И
ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИК
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
не
утврђеним и разврстаним резервама
____________________
датум:
подземних вода
да
услове јавног комуналног предузећа за
број: ____________________ не
прикључак на јавни водовод
датум: ____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
210
услове јавног комуналног предузећа за
прикључак на јавну канализацију
број:
датум:
да
____________________
____________________
информација
јавног
комуналног
предузећа о положају објекта у односу
на зоне санитарне заштите изворишта
елаборат
или
други
документ
овлашћеног правног лица о количини број:
воде која се захвата
датум:
елаборат
или
други
документ
овлашћеног правног лица о квалитету број:
воде која се захвата
датум:
да
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
не
не
не
не
Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
211
Образац О-5
Захтев за издавање водне сагласности за плански документ
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10)
подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТУ
Назив
Административни подаци:
- за просторни план јединице локалне
самоуправе и урбанистички (генерални
и регулациони) план:
катастарска општина
општина
управни округ
- за план газдовања шумама
шумско подручје-национални парк
газдинска јединица
(назив, површина шума и необраслог
шумског земљишта, врста дрвећа)
катастарска општина
општина
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
212
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА:
1. ПРОСТОРНИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И УРБАНИСТИЧКИ
(ГЕНЕРАЛНИ И РЕГУЛАЦИОНИ) ПЛАН
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
да
____________________
____________________
доказ о уплаћеној административној
такси
да
доказ о упису у одговарајући регистар
број:
датум:
решење о издавању водних услова
број:
датум:
плански документ
број:
датум:
извештај о стручној контроли планског
документа
број:
датум:
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
не
не
не
не
не
не
2. ПЛАН ГАЗДОВАЊА ШУМАМА
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
да
____________________
____________________
доказ о уплаћеној административној
такси
да
доказ о упису у одговарајући регистар
број:
датум:
решење о издавању водних услова
број:
датум:
основа газдовања шумама
програм газдовања шумама
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
да
не
не
не
не
не
не
Напомена: заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
213
Образац О-6
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове
за које је издата водна сагласност или водна дозвола
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10)
подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ВОДНА САГЛАСНОСТ ИЛИ ВОДНА ДОЗВОЛА
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични
(ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број
грађана
број телефона
број факса
електронска адреса
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
214
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Геодетски подаци:
координатни систем
Gauss-Kriger –ове координате
за тачкасти објекат:
брана;
попречна
регулациона
грађевина; водозахват (бунар; бочни
површински на обали; површински
X1
преко
целог
водотока,...);
црпна
станица; резервоар; испуст; постројење
за припрему воде за пиће; постројење
за пречишћавање отпадне воде и
објекат за мониторинг
за линијски објекат:
X1
насип;
подужни
речни
објекат;
регулисано корито; канал; цевовод;
речно
пристаниште
и
бродска X2
преводница
зоне и подручја:
X1
X2
зоне санитарне заштите, рудник и др.
X3
X4
Y1
Почетна тачка
Y1
Крајња тачка
Y2
Преломне тачка
Y1
Y2
Y3
Y4
Xn
Yn
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
доказ о уплаћеној административној
такси
доказ о упису у одговарајући регистар,
ако је подносилац захтева правно лице број:
или предузетник
датум:
да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
не
не
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
215
решење о издавању водне сагласности
или водне дозволе
број:
датум:
да
____________________
____________________
извештај
јавног
водопривредног
предузећа о испуњености услова из
водних услова и водне сагласности за
издавање водне дозволе
извештај комисије о извршеном
техничком прегледу објекта
да
број:
датум:
главни пројекат
назив:
пројекат изведеног објекта
назив
да
____________________
____________________
извод из главног пројекта
извод из пројекта изведеног објекта
да
да
не
не
не
не
не
IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
Назив објекта:
БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ
елаборат за одређивање последица
да
услед изненадног рушења брана и о број: ____________________
обавештавању
и
узбуњивању датум: ____________________
становништва на подручју угроженом
поплавним таласима
пројекат техничког осматрања са
да
стручном контролом
годишњи извештај са анализом и
закључцима о мерењима из пројекта
техничког осматрања са анализом и
да
оценом стања овлашћеног правног
лица
атест уређаја (затварача, прелива,
да
евакуационих
органа
и
др.)
за број: ____________________
регулацију протока на брани издат од
датум: ____________________
овлашћеног правног лица
да
правилник
о
начину
коришћења
објеката
и
уређаја
бране
са број: ____________________
акумулацијом
датум: ____________________
да
решење министарства надлежног за
____________________
број:
послове здравља о одређивању зона
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
не
не
не
не
не
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
216
Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
утврђеним и разврстаним резервама
датум: ____________________
подземних вода
изјава одговорног лица подносиоца
захтева о захваћеним количинама вода
да
на годишњем нивоу
не
не
не
Назив објекта:
ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ ВОДА
ИЗ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ
ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ
ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ
ВОДА, ИНДУСТРИЈСКУ И КОМУНАЛНУ ДЕПОНИЈУ, ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО
СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И
ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИК
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
не
утврђеним и разврстаним резервама
____________________
датум:
подземних вода
сагласност министарства надлежног за
да
послове туризма за коришћење вода са број: ____________________
не
природним лековитим својством на
____________________
датум:
територији бањског места
уговор или други документ да јавно
да
комунално предузеће врши услугу број: ____________________
чишћења
објеката
за
испуштање
____________________ не
отпадних вода и усллугу чишћења датум:
чврстог отпада
извештај овлашћеног правног лица о
да
испитивању
квалитета
вода број: ____________________
не
(захваћених
и
испуштених)
из
____________________
датум:
претходног периода
потврда овлашћеног правног лица о
да
исправности објеката за сакупљање, број: ____________________
не
одвођење и пречишћавање отпадних
____________________
датум:
вода, укључујући и септичке јаме
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању нивоа и квалитета вода у број:
пиезометрима, у зони складишних
датум:
објеката
баждарне таблице издате од стране
овлашћеног правног лица само за број:
објекте за складиштење
датум:
да
____________________
____________________
не
да
____________________
____________________
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
217
Назив објекта:
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА
ОДВОЂЕЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању количине испуштених вода број: ____________________
из претходног периода
датум: ____________________
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању
квалитета
испуштених број: ____________________
вода из претходног периода
датум: ____________________
атест издат од овлашћеног правног
да
лица
о
постигнутом
степену број: ____________________
ефикасности
рада
уређаја
за
датум: ____________________
пречишћавање отпадних вода
потврда о исправности објеката за
да
сакупљање, одвођење и пречишћавање број: ____________________
отпадних вода издата од овлашћеног
датум: ____________________
правног лица
изјава одговорног лица подносиоца
захтева о испуштеним количинама вода
да
на годишњем нивоу
да
извештај овлашћеног правног лица о
број: ____________________
утицају објеката на воде у зони објекта
датум: ____________________
Напомена:
не
не
не
не
не
не
заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
218
Образац О-7
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове
за које је издата употребна дозвола а није издата водна сагласност
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10)
подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА
УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА А НИЈЕ ИЗДАТА ВОДНА САГЛАСНОСТ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични
(ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број
грађана
број телефона
број факса
електронска адреса
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
219
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Геодетски подаци:
координатни систем
Gauss-Kriger –ове координате
за тачкасти објекат:
брана;
попречна
регулациона
грађевина; водозахват (бунар; бочни
површински на обали; површински
X1
преко
целог
водотока,...);
црпна
станица; резервоар; испуст; постројење
за припрему воде за пиће; постројење
за пречишћавање отпадне воде и
објекат за мониторинг
за линијски објекат:
X1
насип;
подужни
речни
објекат;
регулисано корито; канал; цевовод;
речно
пристаниште
и
бродска X2
преводница
зоне и подручја:
X1
X2
зоне санитарне заштите, рудник и др.
X3
X4
Y1
Почетна тачка
Y1
Крајња тачка
Y2
Преломне тачка
Y1
Y2
Y3
Y4
Xn
Yn
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
доказ о уплаћеној административној
такси
доказ о упису у одговарајући регистар,
ако је подносилац захтева правно лице број:
или предузетник
датум:
Да
____________________
____________________
Да
Да
____________________
____________________
не
не
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
220
употребна дозвола
број:
датум:
Да
____________________
____________________
извештај
јавног
водопривредног
предузећа о спремности објекта за
издавање водне дозволе
главни пројекат
назив:
пројекат изведеног објекта
назив:
извод из главног пројекта
извод из пројекта изведеног објекта
не
да
не
да
да
не
не
IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
Назив објекта:
БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ
елаборат за одређивање последица
да
услед изненадног рушења брана и о број: ____________________
обавештавању
и
узбуњивању
____________________
становништва на подручју угроженом датум:
поплавним таласима
пројекат техничког осматрања са
да
стручном контролом
годишњи извештај са анализом и
закључцима о мерењима из пројекта
техничког осматрања са анализом и
да
оценом стања овлашћеног правног
лица
атесте уређаја (затварача, прелива,
да
евакуационих
органа
и
др.)
за број: ____________________
регулацију протока на брани издат од
датум: ____________________
овлашћеног правног лица
да
правилник
о
начину
коришћења
____________________
број:
објеката
и
уређаја
бране
са
акумулацијом
датум: ____________________
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
не
не
не
не
не
не
Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
221
решење министарства надлежног за
послове геолошких истраживања о број:
утврђеним и разврстаним резервама
датум:
подземних вода
изјава одговорног лица подносиоца
захтева о захваћеним количинама вода
на годишњем нивоу
да
____________________
____________________
да
не
не
Назив објекта:
ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ ЗА КОЈИ СЕ ЗАХВАТА И ДОВОДИ ВОДА
ИЗ ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА, ИНДУСТРИЈСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКАТ
ЧИЈЕ СЕ ОТПАДНЕ ВОДЕ ИСПУШТАЈУ У ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ, ПОДЗЕМНЕ
ВОДЕ ИЛИ ЈАВНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ, ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ
ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА ОДВОЂЕЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ
ВОДА, ИНДУСТРИЈСКУ И КОМУНАЛНУ ДЕПОНИЈУ, ПОДЗЕМНО И НАДЗЕМНО
СКЛАДИШТЕ ЗА НАФТУ И ЊЕНЕ ДЕРИВАТЕ И ДРУГЕ ХАЗАРДНЕ И
ПРИОРИТЕТНЕ СУПСТАНЦЕ, ТЕРМОЕЛЕКТРАНА И РУДНИК
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________ не
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
не
утврђеним и разврстаним резервама
____________________
датум:
подземних вода
сагласност министарства надлежног за
да
послове туризма за коришћење вода са број: ____________________
не
природним лековитим својством на
____________________
датум:
територији бањског места
уговор или други документ да јавно
да
комунално предузеће врши услугу број: ____________________
чишћења
објеката
за
испуштање
____________________ не
отпадних вода и усллугу чишћења датум:
чврстог отпада
извештај овлашћеног правног лица о
да
испитивању
квалитета
вода број: ____________________
не
(захваћених
и
испуштених)
из
____________________
датум:
претходног периода
потврда овлашћеног правног лица о
да
исправности објеката за сакупљање, број: ____________________
не
одвођење и пречишћавање отпадних
____________________
датум:
вода, укључујући и септичке јаме
извештај овлашћеног правног лица о
да
испитивању нивоа и квалитета вода у број: ____________________
не
пиезометрима, у зони складишних
____________________
датум:
објеката
да
баждарне таблице издате од стране
овлашћеног правног лица само за број: ____________________ не
објекте за складиштење
датум: ____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
222
Назив објекта:
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И ОБЈЕКАТ ЗА
ОДВОЂЕЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању количине испуштених вода број: ____________________
из претходног периода
датум: ____________________
да
извештај овлашћеног правног лица о
испитивању
квалитета
испуштених број: ____________________
вода из претходног периода
датум: ____________________
атест издат од овлашћеног правног
да
лица
о
постигнутом
степену број: ____________________
ефикасности
рада
уређаја
за
датум: ____________________
пречишћавање отпадних вода
потврда о исправности објеката за
да
сакупљање, одвођење и пречишћавање број: ____________________
отпадних вода издата од овлашћеног
датум: ____________________
правног лица
изјава одговорног лица подносиоца
захтева о испуштеним количинама вода
да
на годишњем нивоу
да
извештај овлашћеног правног лица о
број: ____________________
утицају објеката на воде у зони објекта
датум: ____________________
Напомена:
не
не
не
не
не
не
заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
223
Образац 1
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број
30/10) подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични
(ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број
грађана
број телефона
број факса
електронска адреса
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
СЕЧА ДРВЕЋА
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА
доказ о уплаћеној административној
такси, у складу са законом
да
копијa плана парцеле
број:
датум:
извод из листа непокретности
број:
датум:
____________________
(Место и датум)
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
не
не
не
___________________________
(Потпис подносиоца захтева)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
224
Таксе за издавање одобрења за сечу меких лишћара
1. Републичка административна такса
Сврха: Републичка административна такса.
Износ: 580,00 динара
број жиро рачуна: 840-742221843-57.
Прималац: Буџет Републике Србије.
позив на број: 97 17 027.
Шифра:153 (физичка) и 253 (правна) лица
2.Накнада за услуге
Сврха: Накнада за услуге које врши Општинска управа Бор
Износ 500,00 за физичка лица; 1.000,00 динара за правна лица
Жиро рачун број: 840-742351843-94
Прималац: Општина Бор
Позив на број: 97 17 027
Шифра 153 (за физичка лица) или 253 (за правна лица)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
225
Образац 2.
„Републички хидрометеоролошки завод”
Број: __________________
Датум: ______ 20__. Година
На основу члана. 118. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС” број
30/10), решавајући по захтеву (навести назив и седиште подносиоца захтева) за
издавање водних услова за (предмет захтева), „Републички хидрометеоролошки завод”,
издаје
МИШЉЕЊЕ
1. Општи подаци:
1.1. Назив:
- објекта
- радова
- планског документа
1.2. Хидрографски подаци:
најближи водоток - река, канал,
акумулација
Слив
водно подручје
водно тело:
број
идентификација
1.3. Хидролошки подаци:
десетохиљадугодишња велика вода
хиљадугодишња велика вода
двестогодишња велика вода
стогодишња велика вода
педесетогодишња велика вода
двадестпетогодишња велика вода
двадесетогодишња велика вода
средње воде
гарантовани протицај
површина слива
време трајања минималног годишњег
протока
време трајања максималног годишњег
протока
карактеристичне коте у каналу,
акумулацији
трајање ледостаја и ледохода
Q 0,01 % =
Q 0,1 % =
Q 0,5% =
Q1% =
Q2% =
Q4% =
Q5% =
Q ср =
Q мин 95% =
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
m3/s
km2
дана
дана
mnm
дана
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
226
1.4. Метеоролошки подаци:
укупна количина падавина
средњи интезитет падавина
mm/год.
l/s/ km2
(дати табеларни приказ)
максималне забележене падавине
mm/год.
2. Подаци о годишњем мониторингу за најближа водна тела
-
-
за површинске воде навести податке који се односе на: запремину,
водостаје и протицаје до степена значајног за еколошки и хемијски статус
и еколошки потенцијал, као и параметре еколошког и хемијског статуса и
еколошког потенцијала;
за подземне воде навести податке који се односе на ниво и контролу
хемијског и квантитативног статуса.
3. Други карактеристични подаци (ограничења, обавезе и др.)
Навести друге карактеристичне податке од значаја за издавање водних услова.
На основу предње наведених података предлажемо да надлежни орган водним
условима одреди техничке и друге захтеве који морају да се испуне при изградњи и
реконструкцији објекта, изради планског документа и извођењу других радова, и то:
(навести предложене техничке и друге захтеве који морају да се испуне при
изградњи и реконструкцији објекта, изради планског документа и извођењу других
радова).
ДИРЕКТОР
- подносиоцу захтева;
- архиви.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
227
Образац 3
Захтев за издавање водне сагласности за објекте, односно радове
за које су издати водни услови
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10)
подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
ЗА КОЈЕ СУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Порески идентификациони број (ПИБ)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА
Пуно пословно име
Седиште и адреса
Претежна делатност
Матични број (МБ)
Оснивач (име и презиме)
Подаци о контакт лицу:
име и презиме
функција
број телефона
број факса
електронска адреса
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични
(ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број
грађана
број телефона
број факса
електронска адреса
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
228
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
Хидрографски подаци:
најближи водоток
слив
Геодетски подаци:
координатни систем
Gauss-Kriger –ове координате
за тачкасти објекат:
брана;
попречна
регулациона
грађевина; водозахват (бунар; бочни
површински на обали; површински
X1
преко
целог
водотока,...);
црпна
станица; резервоар; испуст; постројење
за припрему воде за пиће; постројење
за пречишћавање отпадне воде и
објекат за мониторинг
за линијски објекат:
X1
насип;
подужни
речни
објекат;
регулисано корито; канал; цевовод;
речно
пристаниште
и
бродска X2
преводница
зоне и подручја:
X1
X2
зоне санитарне заштите, рудник и др.
X3
X4
Y1
Почетна тачка
Y1
Крајња тачка
Y2
Преломне тачка
Y1
Y2
Y3
Y4
Xn
Yn
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
доказ о уплаћеној административној
такси
доказ о упису у одговарајући регистар,
ако је подносилац захтева правно лице број:
или предузетник
датум:
да
____________________
____________________
да
да
____________________
____________________
Не
Не
Не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
229
решење о издавању водних услова
број:
датум:
локацијска дозвола
број:
датум:
главни пројекат
назив:
одговарајућа лиценца за одговорног
пројектанта
број:
датум:
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
извод из главног пројекта који се
односи на хидротехнички део и део који
се односи на објекте који утичу на
водни режим
извештај о техничкој контроли главног
пројекта
да
број:
датум:
одговарајућа лиценца за лица које је
извршило техничку контролу главног број:
пројекта
датум:
да
____________________
____________________
да
____________________
____________________
Не
Не
не
не
не
не
IV. ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ
Назив објекта:
БРАНА СА АКУМУЛАЦИЈОМ ЧИЈА ЈЕ НАМЕНА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
не
Назив објекта:
ЈАВНИ ВОДОВОД И РЕГИОНАЛНИ ВИШЕНАМЕНСКИ ХИДРОСИСТЕМ
да
решење министарства надлежног за
послове здравља о одређивању зона број: ____________________
санитарне заштите изворишта
датум: ____________________
решење министарства надлежног за
да
послове геолошких истраживања о број: ____________________
утврђеним и разврстаним резервама
датум: ____________________
подземних вода
не
не
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
230
Назив радова:
ЕКСПЛОАТАЦИЈA РЕЧНИХ НАНОСА
да
број: ____________________
пројекат експлоатације речних наноса
датум: ____________________
да
мишљење
јавног
водопривредног
предузећа на пројекат експлоатације број: ____________________
речних наноса
датум: ____________________
мишљење
органа
надлежног
за
да
пловидбу на унутрашњим пловним број: ____________________
путевима, када се експлоатација речних
датум: ____________________
наноса врши на пловном путу
у случају експлоатације речних наноса
са
пољопривредног
земљишту,
сагласност Министарства надлежног за
да
послове пољопривреде, а за територију
аутономне
покрајине
сагласност
надлежног органа аутономне покрајине
доказ о праву својине, односно праву
коришћења водног земљишта, са кога
да
се врши експлоатација
копија плана парцеле
да
акт надлежног органа о сагласности на
студију о процени утицаја на животну
средину, односно акт надлежног органа
да
којим утврђује да није потребна
процена утицаја на животну средину
Напомена:
не
не
не
не
не
не
не
заокружити реч „да” или „не” у одговарајућем пољу.
Уколико се заокружи реч: „да” у одговарајућрм пољу за документ
који се прилаже уписати број и датум документа.
Место и датум:
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
231
Образац 6
Захтев за издавање водне дозволе за објекте, односно радове
за које је издата водна сагласност или водна дозвола
На основу члана 114. став 2. Закона о водама („Службени гласник РС”, број 30/10)
подносимо
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ
ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ВОДНА САГЛАСНОСТ ИЛИ ВОДНА ДОЗВОЛА
I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА
ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ
Име и презиме
Адреса
Јединствени матични
(ЈМБГ)
Подаци о контакт лицу:
број
грађана
број телефона
број факса
електронска адреса
II. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ, ОДНОСНО РАДОВИМА
Назив објекта, односно радова
Административни подаци:
катастарска парцела
катастарска општина
насеље
општина
управни округ
III. ДОКУМЕНТАЦИЈА
УЗ ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ
пуномоћје, ако се захтев подноси преко
пуномоћника
број:
датум:
да
____________________
____________________
доказ о уплаћеној административној
такси
решење о издавању водне сагласности
или водне дозволе
да
број:
датум:
да
____________________
____________________
извештај
јавног
водопривредног
предузећа о испуњености услова из
водних услова и водне сагласности за
издавање водне дозволе
извештај комисије о извршеном
техничком прегледу објекта
главни пројекат
да
број:
датум:
да
____________________
____________________
не
не
не
не
не
назив:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
232
пројекат изведеног објекта
назив
извод из главног пројекта
извод из пројекта изведеног објекта
да
да
Место и датум:
не
не
Подносилац захтева
М. П.
име и презиме
Таксе за издавање одобрења за сечу меких лишћара
1. Републичка административна такса
Сврха:Републичка административна такса.
Износ: 580,00 динара
број жиро рачуна: 840-742221843-57.
Прималац: Буџет Републике Србије.
позив на број: 97 17 027.
шифра:153 (физичка) и 253 (правна) лица
2.Накнада за услуге
Сврха : Накнада за услуге које врши Општинска управа Бор
Износ 1.000,00 за физичка лица; 2.000,00 динара за правна лица
Жиро рачун број: 840-742351843-94
Прималац: Општина Бор
Позив на број: 97 17 027
Шифра 153 (за физичка лица) или 253 (за правна лица)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
233
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
Одељење за привреду и друштвене делатности
Предмет: Захтев за одређивање износа накнаде за промену намене обрадивог
пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривреедне сврхе.
Молим да ми издате решење о одређивању износа накнаде за промену намене
обрадивог пољопривредног земљишта и коришћења у непољопривредне сврхе за
површину од ________________, за катастарску парцелу број _____________, по
култури_______________,
класе____________,
мзв:____________________
КО________________, катастарска парцела је укупне површине од ___________, на којој
сам
већ
саградио,
адаптирао
или
планирам
да
градим
_____________________________________________________________.
(навести када и који објекат)
Уз захтев прилажем следеће:
1. Доказ о власништву, Копија плана парцеле, Копија личне карте,
2. Признанице за уплаћене таксе,
3. Акт (обавештење или сл.) издат од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и
комуналне послове да се објекат може легализовати или да се налази у фази
легализације.
4. _________________________________________________________ .
НАПОМЕНА: Особе за контакт: Бора Станковић и Бранислав Јовановић, канцеларија бр.
64 на VI спрату зграде Општинске управе, тел. 458-236, 423-255 локал 164.
Подносилац захтева
___________________________
(пуно име и презиме)
___________________________
(адреса и телефон)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
234
Одељење за управу и опште послове
Начелник Oдељења:
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/423-346
- Одсек за управу У саставу одсека за управу обављају се:
- Послови пријемне канцеларије
- Послови писарнице
- Послови овере потписа, преписа и рукописа и издавање радних књижица
- Послови архиве и експедиције поште
- Послови вођења бирачког списка
- Послови личних стања грађана
- Послови матичне службе
- Послови месне канцеларије
Шеф Одсека за управу
Организује рад Одсека, даје стручну помоћ извршиоцима у Одсеку, прати обим и
квалитет послова који се обављају у Одсеку. Координира рад извршилаца који обављају
послове услужног центра, помаже у решавању спорних "ситуација", тражи мишљења о
поступању у специфичним предметима и сарађује са надређеним лицима извршиоца на
пословима услужног центра. Брине о радној дисциплини сваког запосленог у Одсеку и
иницира покретање дисциплинских посгупака против радника Одсека. Сарађује са
начелником Одељења и предлаже мере за остваривање права и обавеза радника Одсека
у погледу коришћења годишњих одмора, одсустава и др. и води евиденцију о
остваривању права и обавеза запослених у Одсеку. Иницира подношење захтева за
покретање дисциплинског поступка против радника Одсека, предлаже начелнику
Одељења распоред коришћења годишњих одмора, плаћених и неплаћених одсустава
радника Одсека и подноси извештај о раду Одсека начелнику Одељења. Обавља и друге
послове по налогу начелника Одељења и начелника Општинске управе којима и одговара
за свој рад.
Шеф одсека:
Новица Марељ
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
235
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/423-255 локал 153
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
236
Графички приказ „Одсек за управу“
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
237
Послови пријемне канцеларије
Даје информације и пружа стручну помоћ странкама у састављању поднесака, даје
потребне обрасце странкама и упућује странке на прибављање одређених доказа, даје
обавештења странкама о распореду служби у Општинској управи и службама јавних
предузећа и установа, даје обавештења странкама о стању у решавању њихових захтева,
врши услужну продају образаца странкама, обавља послове уговорне поште ако буде
закључен такав уговор и обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Послови писарнице
Обавља
послове
пријема
поднесака
од
странака,
пријема,
отварања,
прегледавања и распоређивања поште, евидентирања предмета, здруживања предмета,
достављања предмета и аката унутрашњим организационим јединицама, чувања
предмета у роковнику, развођење предмета и њихово архивирање, води поверљив
деловодник, књигу рачуна, интерне доставне књиге и картоне примљених публикација и
часописа. Обавља и друге канцеларијске послове у складу са прописима из ове области.
Прати прописе из ове области и упозорава на потребу доношења одређених решења и
других аката, a no потреби обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Послови овере потписа, преписа и рукописа и издавања радних
књижица
Обавља послове овере потписа, преписа и рукописа, издаје радне књижице, води
регистар издатих радних књижица, издаје одређене потврде када је за то овлашћен и
обавља друге послове у складу са прописима из ових области као и послове по налогу
начелника Одељења.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
238
Графички приказ „Послови овере потписа, преписа и рукописа и издавање радних књижица“
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
239
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
РАДНЕ КЊИЖИЦЕ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Име једног родитеља
Датум рођења
Место, општина-град и држава
рођења
Место, општина-град и држава
пребивалишта (запослења)
Држављанство
Број личне карте, место и датум
издавања
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Подаци о завршеној школи и
стручној спреми
Уз захтев прилажем:
1. Бланко радну књижицу (не попуњавати податке)
2. Личну карту на увид
3. Фотокопију доказа о стручној спреми и оригинал на увид
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Отварање радне књижице
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
-
Бланко радну књижицу (не попуњавати податке)
Личну карту на увид
Фотокопију доказа о стручној спреми и оригинал на увид
Место набавке обрасца:
Књижара
Напомена везана за документацију:
У радну књижицу се искључиво уписују подаци о стручној спреми на основу
исправа издатих од образовних институција које имају дозволу за рад
Министарства просвете или на основу нострификованих страних диплома.
Напомена:
Обавезно је лично присуство.
Незапослена лица захтев подносе према месту пребивалишта, а запослени
према месту запослења.
За расељена лица са Косова и Метохије, надлежни општински орган управе
може да изда радну књижицу само према месту запослења.
Место предаје документације:
Шалтери 6 и 7
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30, пауза: 09:30 – 10:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 128
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
241
Промена личних података у радној књижици
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
-
Радна књижица
Личну карту на увид и фотокопија личне карте или извод из матичне књиге
рођених или венчаних
Место набавке обрасца:
Књижара
Напомена:
Обавезно је лично присуство.
Место предаје документације:
Шалтери 6 и 7
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30, пауза: 09:30 – 10:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 128
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
242
Накнадни упис стручне спреме у радну књижицу
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
-
Радна књижица
Фотокопију доказа о стручној спреми и оригинал на увид
Личну карту на увид
Место набавке обрасца:
Књижара
Напомена везана за документацију:
У радну књижицу се искључиво уписују подаци о стручној спреми на основу
исправа издатих од образовних институција које имају дозволу за рад
Министарства просвете или на основу нострификованих страних диплома.
Напомена:
Обавезно је лично присуство.
Место предаје документације:
Шалтери 6 и 7
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30, пауза: 09:30 – 10:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 128
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
243
Личне изјаве
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
-
Лична карта, а за стране држављане пасош
Документа за оверу
Место набавке обрасца:
Књижара
Напомена везана за документацију:
Републичка админстаративна такса: 670,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 50,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Наведене таксе важе за један примерак. Сваки следећи оверени примерак
плаћа се по 380 дин.
Напомена:
Неопходно је лично присуство.
Место предаје документације:
Шалтери 6 и 7
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30, пауза: 09:30 – 10:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 128
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
244
Изјаве два сведока
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
-
Образац (најмање два примерка)
Лична карте сведока
Место набавке обрасца:
Књижара
Напомена везана за документацију:
Републичка админстаративна такса: 1050,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 100,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Наведене таксе важе за један примерак. Сваки следећи оверени примерак
плаћа се по 380 дин.
Напомена:
Неопходно је лично присуство сведока.
Место предаје документације:
Шалтери 6 и 7
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30, пауза: 09:30 – 10:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 128
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
245
Овера преписа
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
-
Оригинал документа на увид
Најмање две копије документа
Напомена везана за документацију:
Републичка админстаративна такса: 670,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 50,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Наведене таксе важе за један полутабак. Сваки следећи оверени
полутабак плаћа се 380 дин.
Избегла и прогнана лица са територије бивше СФРЈ и расељена лица
са територије АПКМ на основу одговарајућих исправа којима доказују свој
статус, у року од 6 месеци од издавања оригинала, таксу за оверу преписа,
извода односно уверења из матичних књига плаћају у износу умањеном за
70% од одговарајуће таксе.
Једна копија остаје у архиви Општине.
Место предаје документације:
Шалтери 6 и 7
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30, пауза: 09:30 – 10:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 128
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
246
Овера рукописа
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
-
Документа за оверу (најмање два примерка)
Лична карта, а за стране држављане пасош
Напомена везана за документацију:
Републичка админстаративна такса: 670,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 50,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Наведене таксе важе за један полутабак. Сваки следећи оверени полутабак
плаћа се 380 дин.
Једна копија остаје у архиви Општине.
Напомена:
Неопходно је лично присуство.
Место предаје документације:
Шалтери 6 и 7
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30, пауза: 09:30 – 10:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 128
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
247
Овера пуномоћја
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
-
Образац или документ за потпис (пуномоћје, овлашћење ...) - најмање два
примерка
Лична карта, а за стране држављане пасош
Напомена везана за документацију:
Републичка админстаративна такса: 550,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 100,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Наведене таксе важе за један примерак. Сваки следећи оверени примерак
плаћа се 260 дин.
Једна копија остаје у архиви Општине.
Напомена:
Неопходно је лично присуство.
Место предаје документације:
Шалтери 6 и 7
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30, пауза: 09:30 – 10:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 128
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
248
Послови архиве и експедиције поште
Обавља послове чувања завршених (архивираних) предмета, евиденције о
предметима као и о осталом регистратурском материјалу све до предаје истог надлежном
архиву или до његовог уништења. Води архивску књигу, издаје преписе аката из
архивираних предмета, као и предмете из архиве на реверс, на захтев служби Општинске
управе, а другим корисницима само по одобрењу овлашћеног лица. Обавља послове
ковертирања поште, отпремања и уписивања поште у књигу препорука, књигу досгаве,
књигу експедовања поште, a no потреби обавља и друге послове у складу са прописима о
канцеларијском пословању, a no потреби обавља друге послове по налогу начелника
Одељења.
Графички приказ „Послови архиве и експедиције поште“
Експедиција поште
Врши послове Општинске управе који се односе на: припрему и свакодневно
експедуицију поште преко ПТТ службе и курира, разврстава и сређује акта ради отпреме
и уручивања странкама преко доставне службе, обавештава начелника о разлозима не
уручене поште, води евиденцију о експедованој пошти, води доставне књиге, евиденцију
и обрачун о утрошку поштанских марака, води контролник поштарине и друге књиге у
складу са уредбом у канцеларијском пословању и обавља друге послове по налогу
начелника Општинске управе.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
249
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА РАЗГЛЕДАЊЕ И ФОТОКОПИРАЊЕ
СПИСА ИЗ АРХИВИРАНИХ ПРЕДМЕТА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме – назив правног
лица
Улица и број
Место
Телефон
Молим да ми омогућите разгледање – фотокопирање списа из предмета број
_______________за годину ___________.
Предмет гласи на _____________________________________________________ ,
(презиме и име физичког лица, назив и седиште правног лица)
а односи се на _____________________________________________________________
(опис материје)
За разгледање предмета из грађевинске области и пројектне документације,
потребно је навести следеће податке:
Адреса објекта: ____________________________________________________________
(улица, угао улице)
година изградње________________, број катастарске парцеле _____________________
инвеститор ________________________________________________________________
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Накнада за услуге Општинске управе Бор у износу од 350,00 динара на жиро рачун
840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Накнада за услуге,
прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
Разгледање и фотокопирање списа из архивираних предмета
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију:
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 350,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Напомена:
Уколико се предмет преписа не односи на подносиоца захтева, странка
треба да пружи доказ о правном основу за издавање преписа (нпр. фотокопију
Уговора о купопродаји, Власнички лист...).
Уколико странка има потребу за копирањем пројекта, то врши архивар, а
странка плаћа копирање према постојећем ценовнику (А4 – 8 динара по страни,
А3 – 10 динара по страни).
Место предаје документације:
Шалтер 8
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30, пауза: 09:30 – 10:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 128
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
251
Послови вођења бирачког списка
Обавља послове вођења бирачког списка и перманентног ажурирања истог
прибављајући веродостојне податке од надлежних органа, сравњује те податке са
подацима у бирачком списку и израђује решења о упису, брисању, изменама, допуна и
исправкама бирачког списка по службеној дужности и по захтевима странака и брине о
уручивању истих. Израђује потврде о изборном и бирачком праву, израђује бирачки
списак у случају спровођења избора, опозива или референдума, израђује обавештења
бирачима о месту и времену одржавања гкласања и друге послове по налогу начелника
Одељења.
Графички приказ „Послови вођења бирачког списка“
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
252
Увид у бирачки списак
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Увид у бирачки списак лично:
-
Потребно је доставити личну карту на увид (Канцеларија број 53)
Увид у бирачки списак путем интернета:
-
Потребан је матични број унети у одговарајуће поље на интернет адреси
http://www.opstinabor.rs/birspisak.aspx
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 153
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
253
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА УПИС, БРИСАЊЕ, ДОПУНУ
ИЛИ ИЗМЕНУ У БИРАЧКОМ СПИСКУ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да се изврши ___________________________ у бирачком списку, за:
име (име једног родитеља) презиме ___________________________________________
улица и број _______________________________________________________________
Јединствени матични број грађана ____________________________________________
бр. ЛК _____________________ издате од МУП-а _______________________________
НАПОМЕНА:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Фотокопију личне карте
Извод из МК _________________________
Решење суда о одузимању пословне способности
Решење суда о враћању пословне способности
Решење МУП-а о пријему у држављанство Републике Србије
Решење МУП-а о отпусту из држављанства Републике Србије
_____________________________________
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Упис, брисање, измена, исправка или допуна у бирачком списку
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
-
Фотокопија личне карте
Извод из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих
Решење суда о одузимању пословне способности
Решење суда о враћању пословне способности
Решење МУП-а о пријему у држављанство Републике Србије
Решење МУП-а о отпусту из држављанства Републике Србије
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 53
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 153
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
255
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА/ПОТВРДЕ
ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да ми се изда уверење/потврда из бирачког списка
Име, презиме и име једног родитеља __________________________________________
Улица и број ______________________________________________________________
Јединствени матични број грађана ____________________________________________
Бр. ЛК _____________________ издате од МУП-а ______________________________
Сврха ____________________________________________________________________
Уз захтев прилажем:
1. Фотокопију личне карте
2. ________________________________
3. ________________________________
Бор, ____________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Издавање уверења/потврде из бирачког списка
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
-
Фотокопија личне карте
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 53
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 153
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
257
Послови личних стања грађана
Води управни поступак и израђује решења и уверења и то: решења о промени
личних имена грађана, решења о исправљању грешака у матичним књигама, решења о
накнадним уписима у матичне књиге, уверења о држављансгву, спровођење промена које
се односе на држављанство и уверења о слободном брачном стању и друга уверења. У
недостатку ових послова обавља послове матичара a no потреби и друге послове no
налогу начелника Одељења.
Графички приказ „Послови личних стања грађана“
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
258
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О СКЛАПАЊУ БРАКА
ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да одобрите склапање брака преко пуномоћника
1. Презиме, очево име и име женика _______________________________________
2. Презиме, очево име и име невесте _______________________________________
3. Презиме, очево име и име пуномоћника __________________________________
На овај начин желим да склопим брак због тога што:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем:
1.
2.
3.
4.
5.
Извод из матичне књиге рођених за оба будућа супружника
Уверење о држављанству за оба будућа супружника (оригинал да није старији од 6 месеци)
Фотокопије личних карата (за све учеснике у склапању брака)
Доказ о разлогу спречености личног присуства супружника
Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са изјавом о будућем презимену
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 720,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу
од 300,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027,
сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
Одобрење за склапање брака преко пуномоћника
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
-
Извод из матичне књиге рођених за оба будућа супружника
Уверење о држављанству за оба будућа супружника (оригинал да није
старији од 6 месеци)
Фотокопије личних карата (за све учеснике у склапању брака)
Доказ о разлогу спречености личног присуства супружника
Специјално пуномоћје оверено у конзулату или код надлежног суда са
изјавом о будућем презимену
Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу. По потреби се траже и друга документа.
Напомене:
Пуномоћје важи 90 дана од дана овере надлежног органа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
260
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ
ЛИЧНОГ ИМЕНА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да ми одобрите промену личног имена
са: _________________________________ на: __________________________________
Промену желим због _______________________________________________________
Уз захтев прилажем:
1. Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
2. Извод из матичне књиге венчаних (ако се промена презимена тражи због чињенице
развода брака, у изводу из матичне књиге рођених и матичне књиге венчаних мора
бити уписана чињеница развода брака)
3. Уверење о држављанству (оригинал, да није старији од 6 месеци)
4. Уверење о пребивалишту (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
5. Уверење о измиреном годишњем порезу (Управа прихода, Ђорђа Вајферта 4)
6. Уверење суда да није подигнута оптужница (Основни суд у Бору и Виши суд у
Зајечару)
7. Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 720,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу
од 300,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027,
сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
Промена личног имена
Општинска управа Бор
Одсек: Одсек за управу општине Бор
Потребна документација:
-
-
Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
Извод из матичне књиге венчаних (ако се промена презимена тражи због
чињенице развода брака, у изводу из матичне књиге рођених и матичне књиге
венчаних мора бити уписана чињеница развода брака)
Уверење о држављанству (оригинал, да није старији од 6 месеци)
Уверење о пребивалишту (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Уверење о измиреном годишњем порезу (Управа прихода, Ђорђа Вајферта 4)
Уверење суда да није подигнута оптужница (Основни суд у Бору и Виши суд у
Зајечару)
Извод из матичне књиге рођених за децу подносиоца захтева
Напомена везана за документацију:
Републичка админстаративна такса: 720,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 300,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Напомена:
Документа се предају у оригиналу. По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
262
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА
МАЛОЛЕТНОГ ДЕТЕТА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да ми одобрите промену личног имена
са: _________________________________ на: __________________________________
Промену желим због _______________________________________________________
Уз захтев прилажем:
1. Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал)
2. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно извод из матичне књиге
рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака
3. Уверење о држављанству за дете (оригинал, да није старији од 6 месеци)
4. Доказ о пребивалишту за дете (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
5. Пресуда о утбрђивању-оспоравању очинства или записник о признавању очинства
6. Изјава-сагласност родитеља за промену презимена
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 610,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу
од 300,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027,
сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
Промена личног имена малолетног детета
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
-
Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
Извод из матичне књиге венчаних за родитеље, односно извод из матичне
књиге рођених за мајку, ако је дете рођено ван брака
Уверење о држављанству за дете (оригинал, да није старији од 6 месеци)
Доказ о пребивалишту за дете (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Пресуда о утврђивању-оспоравању очинства или записник о признавању
очинства
Изјава-сагласност родитеља за промену презимена
Напомена везана за документацију:
Републичка админстаративна такса: 610,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 300,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Напомена:
-
-
Неопходно лично присуство родитеља детета, као и детета ако је старије од
10 година ради давања сагласности за промену
По Породичном закону, презиме детету се може променити утврђивањем
или оспоравањем материнства односно очинства и усвојењем
Ова процедура важи до навршене 15. године старости детета. После
навршених 15 година живота лице способно за расуђивање има право на
промену личног имена (лично име је име и презиме)
Документа се предају у оригиналу
По потреби се траже и друга документа
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
264
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У
МАТИЧНОЈ КЊИЗИ (МКВ, МКР, МКУ ИЛИ КД)
(заокружите један од извода у коме желите да се изврши исправка)
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да исправите грешку у изводу који прилажем у прилогу захтева, и то тако
што уместо ________________________________________________________________
треба да стоји _____________________________________________________________
Уз захтев прилажем:
1. Извод из матичне књиге за који се тражи измена
2. Фотокопија личне карте
3. Документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које треба исправити
или допунити (извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверење о
држављанству)
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Исправка и допуна података у матичним књигама
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
-
Извод из матичне књиге за који се тражи измена
Фотокопија личне карте
У Документа која служе као доказ о чињеницама и подацима које треба
исправити или допунити (извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих,
уверење о држављанству)
Напомена везана за документацију:
Документа се предају у оригиналу. По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
266
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАКНАДНОМ
УПИСУ У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ
(По истеку рока од 30 дана од дана рођења)
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да се одобри накнадни упис у матичну књигу рођених за:
Име и презиме _______________________________________________ пол __________
Датум и место рођења ______________________________________________________
Држављанство _____________________________________________________________
Адреса пребивалишта ______________________________________________________
Јединствени матични број грађана ____________________________________________
Уз захтев прилажем:
Извод из матичне књиге рођених за оба родитеља (оригинал)
Извод из матичне књиге венчаних (оригинал)
Уверења о држављанству за оба родитеља (оригинал, да није старије од 6 месеци)
Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здравствене
установе)
6. Фотокопија личних карата за оба родитеља
7. Фотокопија личних карата за сведоке (уколико је дете рођено ван здравствене установе)
1.
2.
3.
4.
5.
Бор, ______________
Подносилац захтева
__________________________
(потпис)
Таксу у износу од 720,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу
од 300,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027,
сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
Доношење решења о накнадном упису у матичну књигу рођених
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
-
Извод из матичне књиге рођених за оба родитеља (оригинал)
Извод из матичне књиге венчаних (оригинал или оверена фотокопија)
Уверења о држављанству за оба родитеља (оригинал, да није старије од 6
месеци)
Медицинска документација која прати чињеницу рођења детета
Изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван
здравствене установе)
Фотокопија личних карата за оба родитеља
Фотокопија личних карата за сведоке (уколико је дете рођено ван
здравствене установе)
Напомена везана за документацију:
Републичка админстаративна такса: 720,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 300,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Напомена:
Документа се предају у оригиналу. По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
268
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ
УВЕРЕЊА О ЖИВОТУ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да ми се изда уверење о животу ради регулисања примања пензије од
пензионог фонда
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
бр. ЛК _____________________ издате од МУП-а ______________________________
Бор, ______________
Подносилац захтева
__________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Издавање уверења о животу
Општинска управа Бор
Одсек: Одсек за управу општине Бор
Потребна документација:
-
Важећа лична исправа
Напомена:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
270
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ
О ИЗДРЖАВАНИМ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да ми се изда Потврда о издржаваним члановима породице, ради
регулисања пореза на лична примања издржаваоцa
Име и презиме лица запосленог у иностранству _______________________________ ,
са боравиштем у ____________________, ______________________________________
(место и адреса)
(држава)
Име и презиме лица које се финансијски помаже _____________________________
место становања и адреса __________________________________________________
брачно стање _____________ родбински однос _________________________________
Лице које се финансијски помаже јесте-није у радном односу и остварује годишњи
приход:
-
из радног односа ________________
од пензије
________________
од закупа
________________
од рента
________________
остали приходи ________________
дин.
дин.
дин.
дин.
дин.
Сопствени приходи особе која се финансијски помаже су довољни за живот да - не
Издржавање се даје од _____________________ године
Особа која се финансијски помаже има сопствену имовину (вредност
пољопривредног имања, остала имовина) ______________________ дин.
Имовина издржаване особе је довољна за живот
Информатор о раду органа Општине Бор
да - не
куће,
Особа која се финансијски помаже живи у заједничком домаћинству са другим
потпомогнутим особама
да - не
Потпомагана особа има осим предлагача и друге рођаке који
живе у ________________
да - не
Име, презиме и адреса ових рођака __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Поред подносиоца захтева и друга лица доприносе издржавању лица
које прима помоћ
да - не
Име, презиме, адреса, износ и помоћ _________________________________________
_________________________________________________________________________
Ја, доле потписани-на, тврдим под моралном, материјалном и кривичном одговорношћу
да су наведени подаци тачни:
Бор, ______________
Подносилац захтева
__________________________
(потпис)
Уз захтев прилажем:
1. Доказ о сродству (извод из МК рођених, извод из МК венчаних)
2. Доказ о пребивалишту (ПУ Бор, Моше Пијаде 5) или копија личне карте, пасоша
3. Потврду Националне службе за запошљавање (уколико је издржавано лице
незапослено)
4. Потврда фонда ПИО о исплаћеној пензији за прошлу годину (уколико је издржавано
лице у пензији)
5. Потврда од школе - факултета (уколико је издржавано лице на школовању)
6.
НАПОМЕНА: За сваку особу за коју се тражи, издаје се посебна потврда.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
272
Издавање потврде о издржаваним члановима породице
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
-
Доказ о сродству (извод из МК рођених, извод из МК венчаних)
Доказ о пребивалишту (ПУ Бор, Моше Пијаде 5) или копија личне карте,
пасоша
Потврду Националне службе за запошљавање (уколико је издржавано лице
незапослено)
Потврда фонда ПИО о исплаћеној пензији за прошлу годину (уколико је
издржавано лице у пензији)
Потврда од школе - факултета (уколико је издржавано лице на школовању)
Напомена:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
273
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ПРОМЕНУ ПРЕЗИМЕНА СУПРУЖНИКА
У РОКУ ОД 60 ДАНА ОД ДАНА ПРЕСТАНКА БРАКА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Број личне карте
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Захтевам да ми се одобри промена презимена са: __________________________
на: _______________________________________________________________________
Промену презмена захтевам због:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Уз захтев прилажем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Правоснажну пресуду о разводу брака (оригинал или оверена фотокопија)
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Уверење о држављанству
Фотокопија личне карте
_____________________________________________________
Бор, ___________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Промена презимена супружника у року од 60 дана од дана престанка брака
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
-
Правоснажну пресуду о разводу брака (оригинал или оверена фотокопија)
Извод из матичне књиге рођених
Извод из матичне књиге венчаних
Уверење о држављанству
Фотокопија личне карте
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
275
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О ОСНОВНОМ УПИСУ
У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ (ПО ИСТЕКУ РОКА ОД 30 ДАНА)
Молимо вас, да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Mолим да се одобри упис у матичну књигу умрлих за:
Име и презиме _______________________________________________ пол __________
Датум и место рођења ______________________________________________________
Датум и место склапања брака (за лица која су била у браку) ______________________
Име и презиме супружника (за лица која су била у браку)__________________________
Држављанство _____________________________________________________________
Адреса пребивалишта ______________________________________________________
Јединствени матични број грађана ____________________________________________
Уз захтев прилажем:
1. Потврду о смрти (оригинал и копија)
2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
3. Извод из матичне књиге венчаних (оригинал)
4. Извод из МКУ за супружника, уколико је умро (оригинал)
5. Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
6. Фотокопију личне карте за подносиоца захтева
Бор, ______________
Подносилац захтева
__________________________
(потпис)
Таксу у износу од 720,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу
од 300,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027,
сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
Доношење решења о основном упису у матичну књигу умрлих (по истеку
рока од 30 дана)
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
-
Потврду о смрти (оригинал и копија)
Извод из матичне књиге рођених (оригинал)
Извод из матичне књиге венчаних (оригинал)
Извод из МКУ за супружника, уколико је умро (оригинал)
Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
Фотокопију личне карте за подносиоца захтева
Напомена везана за документацију:
Републичка админстаративна такса: 720,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 300,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Напомена:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
277
Послови матичне службе
У матичне књиге се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице
предвиђене законом, као и промене у вези са тим чињеницама. Матичне књиге, изводи из
матичних књига и уверења која се издају на основу матичних књига имају доказну снагу
јавних исправа. Матичне књиге воде се за свако насељено место (село, насеље) засебно,
по матичним подручјима која одређује општинска скупштина. Матичне књиге непосредно
води матичар као посебно овлашћено службено лице.
Послови матичара
Води матичну књигу рођених и издаје изводе, израђује записнике у поступку
признавања очинсгва, одређивања имена новорођеној деци, израђује дупликат маричне
књиге рођених. Води надзор над вођењем матичне књиге венчаних и матичне књиге
умрлих, над спровођењем промена и њима, над израдом дупликата и њиховом
достављању надлежном органу и над израдом и експедицијом потребних извештаја
надлежним службама. Израђује и друге извештаје који се тичу наведених послова и исте
доставља и обавља друге послове по налогу начелника Одељења.
Послови заменика матичара
Води матичне књиге венчаних и умрлих, издаје изводе из истих, спроводи промене
у њима, израђује дупликате наведених књига, врши унос података из наведених књига у
информациони систем, израђује смртовнице и исте доставља надлежним органима,
обавља друге послове по прописима из ове обласги и обавља друге послове по налогу
начелника Одељења.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
278
Графички приказ „Послови матичне службе“
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
279
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЈАВУ ЗА УПИС ДЕТЕТА У МАТИЧНУ КЊИГУ
РОЂЕНИХ У РОКУ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА РОЂЕЊА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Као родитељи детета сагласни смо да наше дете, рођено дана _______________
године, место рођења _______________________________, пол ____________, носи
презиме _________________________ и име _____________________ као и да се у
евиденцију држављана упише као држављанин Републике Србије.
Подаци о родитељима детета
Отац
Мајка
Презиме
Име
Рођен-а, дан, месец и година
Место, Општина, Република
Држављанство
Јединствени матични број
Адреса стана
Потписи родитеља
Уз захтев прилажем:
1. Извод из матичне књиге венчаних за лица у браку (оригинал да није старији од 6 месеци, а уколико је
дошло до престанка брака, правоснажна пресуда о разводу или извод из МКУ)
2. Уверења о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
3. Важеће личне карте оба родитеља
4. Уколико је дете рођено ван брака: извод из МКР за oца и мајку, уверења о држављанству (да није
старијe од 6 месеци), као и изјава о признавању очинства
5. Потврда патронажне сестре да је мајка родила дете код куће
Бор, _______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Пријава рођења и одређивање личног имена
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација за децу рођену у браку:
- Извод из матичне књиге венчаних за лица у браку (оригинал да није старији
од 6 месеци, а уколико је дошло до престанка брака, правоснажна пресуда
о разводу или извод из МКУ)
- Уверења о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
- Важеће личне карте оба родитеља
- Потврда патронажне сестре да је мајка родила дете код куће
Потребна документација за децу рођену ван брака:

Без признатог очинства
-

Извод из матичне књиге рођених за мајку издат после рођења детета
Уверење о држављанству за мајку
Довољно је само присуство мајке
Очинство се може признати и накнадно после завршене пријаве рођења
детета са признатим очинством
Са признатим очинством
-
Извод из матичне књиге рођених за мајку издат после рођења детета
Уверење о држављанству за мајку
Важећа лична карта мајке
Извод из матичне књиге рођених за оца
Уверење о држављанству за оца
Важећа лична карта оца
Потребно је присуство оба родитеља
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Напомена:
Рок за пријаву рођења и одређивање личног имена детета је 30 дана од дана
рођења. У случају да родитељи не пријаве дете у законском року, за одређивање
личног имена детета надлежан је Центар за социјални рад по пребивалишту
родитеља. Родитељи се обраћају матичару општине у којој је дете рођено, који ће
упутити допис Центру за социјални рад, за одређивање личног имена детета.
По завршеној пријави, извод из матичне књиге рођених се доставља ПУ Бор,
Моше Пијаде 5, ради одређивања ЈМБГ (јединственог матичног броја) за дете.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
281
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ
ЛИЦА РОЂЕНИХ У БИВШИМ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ РЕПУБЛИКАМА
Молимо вас, да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да се одобри накнадни упис у матичну књигу рођених за:
Име и презиме: __________________________________________ пол:______________
Девојачко презиме (за удате): ________________________________________________
Датум и место рођења: ______________________________________________________
Држављанство: ____________________________________________________________
Адреса пребивалишта: ______________________________________________________
Име и презиме оца: _________________________________________________________
Име и презиме мајке: _______________________________________________________
Уз захтев прилажем:
4. Извод из матичне књиге рођених (оригинал да није старији од 6 месеци, а за лица рођена у Републици
Словенији извод из МКР на интернационалном обрасцу)
5. Извод из матичне књиге венчаних (оригинал да није старији од 6 месеци, за лица у браку или су били у
браку)
6. Правоснажна пресуда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих (за лица која су била у
браку)
7. Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
8. Уверење о кретању пребивалишта на дан рођења (ПУ Бор, Моше Пијаде 5) за малолетну децу
Бор, _____________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Накнадни упис у матичну књигу рођених лица рођена у бившим
Југословенским републикама
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
- Извод из матичне књиге рођених (оригинал да није старији од 6 месеци, а за
лица рођена у Републици Словенији извод из МКР на интернационалном
обрасцу)
- Извод из матичне књиге венчаних (оригинал да није старији од 6 месеци, за
лица у браку или су били у браку)
- Правоснажна пресуда о разводу брака или извод из матичне књиге умрлих
(за лица која су била у браку)
- Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
- Уверење о кретању пребивалишта на дан рођења (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
за малолетну децу
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Напомене:
-
-
-
Упис у матичну књигу врши се по месту пребивалишта или боравишта
Извод из матичних књига издати у Републици Хрватској, Федерацији Босне и
Херцеговине и Републици Македонији подлежу режиму ослобађања од
легализације и достављају се на обрасцу прописаном у тим државама.
Извод из матичних књига издати у Републици Словенији достављају се на
интернационалном обрасцу извода из матичних књига по Бечкој конвенцији о
издавању извода из матичних књига на више језика или по Париској
конвенцији о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
или на прописно легализованом обрасцу.
Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005.
године по пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у
држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару
потребна документа. Документа се предају матичару тек пошто је Решење
службено достављено. Путем телефона за информације може се проверити
да ли је Решење достављено матичару.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
283
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ПРИЈАВА ЗА НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ РОЂЕНИХ
ДЕЦЕ РОЂЕНЕ У ИНОСТРАНСТВУ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да се одобри накнадни упис у матичну књигу рођених:
Име и презиме _________________________________________ пол _______________
Датум и место рођења: (општина-држава) ______________________________________
Држављанство _____________________________________________________________
Подаци о родитељима детета
Отац
Мајка
Презиме
Име
Рођен-а, дан, месец и година
Место, Општина, Република
Држављанство
Јединствени матични број
Пребивалиште родитеља у моменту
рођења детета
Уз захтев прилажем:
1.
2.
3.
4.
5.
Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал на вишејезичном обрасцу или легализован и
преведен од стране овлашћеног судског тумача)
Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
Уверења о држављанству за родитеље (оригинал да није не старији од 6 месеци)
Уверење о пребивалишту (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Уколико је дете рођено ван брака извод из МКР за мајку и оца и записник којим се признаје очинство
Бор, ______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Упис у матичну књигу рођених држављана Републике Србије рођених у
иностранству
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
- Извод из матичне књиге рођених за дете (оригинал на вишејезичном обрасцу
или легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача)
- Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
- Уверења о држављанству за родитеље (оригинал да није не старији од 6
месеци)
- Уверење о пребивалишту (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
- Уколико је дете рођено ван брака извод из МКР за мајку и оца и записник
којим се признаје очинство
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
285
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ
МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Име и презиме: ____________________________________________________________
Датум и место рођења: _____________________________________________________
Име и презиме оца: ________________________________________________________
Име и девојачко презиме мајке _______________________________________________
Извод ми је потребан ради: __________________________________________________
НАПОМЕНА: Извод се може издати лицу на које се односе подаци, члану његове уже
породице, а другом лицу само са ПУНОМОЋЈЕМ и када има непосредан на Закону
заснован правни интерес.
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 410,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије (када се извод издаје на интернационалном обрасцу,
таксу у износу од 670,00 динара уплатити на исти жиро рачун) као и накнаду за услуге
Општинске управе Бор у износу од 100,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет
Општине Бор (када се извод издаје на интернационалном обрасцу, таксу у износу од 150,00
динара уплатити на исти жиро рачун)
Информатор о раду органа Општине Бор
Извод из матичне књиге рођених
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију

Издавање извода на прописаном обрасцу
Републичка админстаративна такса: 410,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 100,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор

Издавање извода на прописаном интернационалном обрасцу
Републичка админстаративна такса: 670,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 150,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Место предаје захтева:
Шалтер број 2
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 165
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
287
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ
МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Име и презиме: ____________________________________________________________
Датум и место рођења: ______________________________________________________
Име и презиме оца: ________________________________________________________
Име и девојачко презиме мајке _______________________________________________
Уверење ми је потребан ради: ________________________________________________
НАПОМЕНА: Уверење се може издати лицу на које се односе подаци, члану његове уже
породице, а другом лицу само са ПУНОМОЋЈЕМ и када има непосредан на Закону
заснован правни интерес.
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 720,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу
од 150,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027,
сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
Уверење из матичне књиге рођених
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију
Републичка админстаративна такса: 720,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 150,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
289
Склапање брака
Општинска управа Бор
Одсек: Одсек за управу општине Бор
Напомена везана за документацију:

Потребна документација за склапање брака:
-

Потребна документација за склапање брака са страним држављанином:
-

Извод из матичне књиге рођених за оба будућа супружника, за страног
држављанина оригинал на вишејезичном обрасцу или легализован и
преведен од стране овлашћеног судског тумача
Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
Лична карта, а за страног држављанина пасош
Уверење о слободном брачном стању за страног држављанина
По потреби друга документа
Потребна документација за склапање брака у присуству пуномоћника:
-

Извод из матичне књиге рођених за оба будућа супружника
Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
Личне карте оба супружника
По потреби друга документа
Извод из матичне књиге рођених за оба будућа супружника
Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
Личне карте оба супружника
Оверено пуномоћје за склапање брака (садржи личне податке о
властодавцу, пуномоћнику и будућем супружнику који ће присуствовати
склапању брака, као и датум овере пуномоћја. Пуномоћје важи 90 дана од
дана оверавања)
По потреби друга документа
Потребна документација за склапање брака са малолетним лицем:
-
Извод из матичне књиге рођених за оба будућа супружника
Уверење о држављанству (оригинал не старији од 6 месеци)
Личне карте оба супружника
Решење суда којим се дозвољава склапање брака малолетном лицу
По потреби друга документа
Напомена:
Неопходно присуство оба будућа супружника приликом заказивања венчања
осим у случају венчања уз присуство пуномоћника
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
290
Таксе:

Склапање брака радним данима
Републичка админстаративна такса: 410,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 100,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор

Склапање брака у службеним просторијама ван радног времена
Републичка админстаративна такса: 410,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 600,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор

Склапање брака ван службених просторија (осим уколико су у питању
непокретна лица)
Републичка админстаративна такса: 410,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 5000,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
291
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
292
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ ВЕНЧАНИХ
ЛИЦА ВЕНЧАНИХ У БИВШИМ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ РЕПУБЛИКАМА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да се одобри накнадни упис у матичну књигу венчаних за:
Подаци о супружницима
Женик
Невеста
Име
Презиме
Име оца
Име мајке
Датум рођења
Место рођења
Држављанство
Датум венчања
Уз захтев прилажем:
1. Извод из матичне књиге венчаних (оригинал да није старији од 6 месеци, за лица у браку или су
били у браку)
2. Извод из матичне књиге рођених (оригинал да није старији од 6 месеци, а за лица рођена у
Републици Словенији извод из МКР на интернационалном обрасцу)
3. Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
4. Уверење о кретању пребивалишта на дан венчања (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Бор, _______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Накнадни упис у матичну књигу венчаних лица венчаних у бившим
Југословенским републикама
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
- Извод из матичне књиге венчаних (оригинал да није старији од 6 месеци, за
лица у браку или су били у браку)
- Извод из матичне књиге рођених (оригинал да није старији од 6 месеци, а за
лица рођена у Републици Словенији извод из МКР на интернационалном
обрасцу)
- Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
- Уверење о кретању пребивалишта на дан венчања (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Напомене:
-
-
-
Упис у матичну књигу врши се по месту пребивалишта или боравишта
Извод из матичних књига издати у Републици Хрватској, Федерацији Босне и
Херцеговине и Републици Македонији подлежу режиму ослобађања од
легализације и достављају се на обрасцу прописаном у тим државама.
Извод из матичних књига издати у Републици Словенији достављају се на
интернационалном обрасцу извода из матичних књига по Бечкој конвенцији о
издавању извода из матичних књига на више језика или по Париској
конвенцији о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
или на прописно легализованом обрасцу.
Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005.
године по пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у
држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару
потребна документа. Документа се предају матичару тек пошто је Решење
службено достављено. Путем телефона за информације може се проверити
да ли је Решење достављено матичару.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
294
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ ВЕНЧАНИХ
ЛИЦА ВЕНЧАНИХ У ИНОСТРАНСТВУ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да се одобри накнадни упис у матичну књигу венчаних за:
Подаци о супружницима
Женик
Невеста
Име
Презиме
Име оца
Име мајке
Датум рођења
Место рођења
Држављанство
Датум венчања
Уз захтев прилажем:
5. Извод из матичне књиге венчаних иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или
Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла прописно легализован
6. Извод из матичне књиге рођених
7. Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
8. Уверење о кретању пребивалишта на дан венчања (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Бор, _______________
Подносилац захтева
_________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Упис у матичну књигу венчаних држављана Републике Србије венчаних у
иностранству
Општинска управа Бор
Одсек: Одсек за управу општине Бор
Потребна документација:
- Извод из матичне књиге венчаних (по Бечкој или Париској конвенцији) или на
обрасцу земље порекла прописно легализован
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
- Уверење о кретању пребивалишта на дан венчања (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
296
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ
МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Име, очево име и презиме женика
_________________________________________________________________________
Име, очево име и презиме невесте
_________________________________________________________________________
Дан, месец, година и место закључења брака
_________________________________________________________________________
Извод ми је потребан ради __________________________________________________
НАПОМЕНА: Извод се може издати лицу на које се односе подаци, члану његове уже
породице, а другом лицу само са ПУНОМОЋЈЕМ и када има непосредан на Закону
заснован правни интерес.
Бор, ___________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 410,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије (када се извод издаје на интернационалном обрасцу,
таксу у износу од 670,00 динара уплатити на исти жиро рачун) као и накнаду за услуге
Општинске управе Бор у износу од 100,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет
Општине Бор (када се извод издаје на интернационалном обрасцу, таксу у износу од 150,00
динара уплатити на исти жиро рачун)
Информатор о раду органа Општине Бор
Извод из матичне књиге венчаних
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију

Издавање извода на прописаном обрасцу
Републичка админстаративна такса: 410,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 100,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор

Издавање извода на прописаном интернационалном обрасцу
Републичка админстаративна такса: 670,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 150,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Место предаје захтева:
Шалтер број 2
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 165
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
298
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ
МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Име, очево име и презиме женика
_________________________________________________________________________
Име, очево име и презиме невесте
_________________________________________________________________________
Дан, месец, година и место закључења брака
_________________________________________________________________________
Уверење ми је потребан ради ________________________________________________
НАПОМЕНА: Уверење се може издати лицу на које се односе подаци, члану његове уже
породице, а другом лицу само са ПУНОМОЋЈЕМ и када има непосредан на Закону
заснован правни интерес.
Бор, ___________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 720,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу
од 150,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027,
сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
Уверење из матичне књиге венчаних
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију

Издавање извода на прописаном обрасцу
Републичка админстаративна такса: 720,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 150,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
300
Пријава смрти
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију

Потребна документација у случају смрти ван здравствене установе, у
кући:
-

Потврда о смрти (два примерка)
Лична карта покојника
Извод из матичне књиге рођених
Уверење о држављанству
Лична карта пријавиоца смрти
По потреби друга документа
Потребна документација у случају смрти у здравственој установи
-
Лична карта покојника
Извод из матичне књиге рођених
Уверење о држављанству
Лична карта пријавиоца смрти
По потреби друга документа
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
301
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ
ЛИЦА УМРЛИХ У БИВШИМ ЈУГОСЛОВЕНСКИМ
РЕПУБЛИКАМА
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да се одобри накнадни упис у матичну књигу умрлих за:
Име и презиме: __________________________________________ пол: ______________
Девојачко презиме (за удате): ________________________________________________
Датум смрти: ______________________________________________________________
Место смрти: ______________________________________________________________
Име и презиме оца: _________________________________________________________
Име и презиме мајке: _______________________________________________________
Уз захтев прилажем:
9. Извод из матичне књиге умрлих (оригинал да није старији од 6 месеци)
10. Извод из матичне књиге рођених (оригинал да није старији од 6 месеци, а за лица рођена у Републици
Словенији извод из МКР на интернационалном обрасцу)
11. Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
12. Уверење о кретању пребивалишта на дан смрти (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Бор, _____________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Накнадни упис у матичну књигу венчаних лица венчаних у бившим
Југословенским републикама
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација
- Извод из матичне књиге венчаних (оригинал да није старији од 6 месеци, за
лица у браку или су били у браку)
- Извод из матичне књиге рођених (оригинал да није старији од 6 месеци, а за
лица рођена у Републици Словенији извод из МКР на интернационалном
обрасцу)
- Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
- Уверење о кретању пребивалишта на дан венчања (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Напомене:
-
-
-
Упис у матичну књигу врши се по месту пребивалишта или боравишта
Извод из матичних књига издати у Републици Хрватској, Федерацији Босне и
Херцеговине и Републици Македонији подлежу режиму ослобађања од
легализације и достављају се на обрасцу прописаном у тим државама.
Извод из матичних књига издати у Републици Словенији достављају се на
интернационалном обрасцу извода из матичних књига по Бечкој конвенцији о
издавању извода из матичних књига на више језика или по Париској
конвенцији о издавању извода из матичних књига намењених иностранству
или на прописно легализованом обрасцу.
Лица која су примљена у држављанство Републике Србије после марта 2005.
године по пријему Решења МУП Републике Србије о пријему у
држављанство обавезна су да у што краћем року прибаве и предају матичару
потребна документа. Документа се предају матичару тек пошто је Решење
службено достављено. Путем телефона за информације може се проверити
да ли је Решење достављено матичару.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
303
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНИ УПИС У МАТИЧНУ КЊИГУ УМРЛИХ
ЛИЦА УМРЛИХ У ИНОСТРАНСТВУ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Молим да се одобри накнадни упис у матичну књигу умрлих за:
Име и презиме: __________________________________________ пол: ______________
Девојачко презиме (за удате): ________________________________________________
Датум смрти: ______________________________________________________________
Место смрти: ______________________________________________________________
Име и презиме оца: _________________________________________________________
Име и презиме мајке: _______________________________________________________
Уз захтев прилажем:
13. Извод из матичне књиге умрлих иностраног органа на интернационалном обрасцу (по Бечкој или
Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла прописно легализован
14. Извод из матичне књиге рођених
15. Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
16. Уверење о кретању пребивалишта на дан смрти (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Бор, _____________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Информатор о раду органа Општине Бор
Упис у матичну књигу умрлих држављана Републике Србије умрлих у
иностранству
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Потребна документација:
- Извод из матичне књиге умрлих иностраног органа на интернационалном
обрасцу (по Бечкој или Париској конвенцији) или на обрасцу земље порекла
прописно легализован
- Извод из матичне књиге рођених
- Уверење о држављанству (оригинал да није старији од 6 месеци)
- Уверење о кретању пребивалишта на дан венчања (ПУ Бор, Моше Пијаде 5)
Напомена везана за документацију:
По потреби се траже и друга документа.
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
305
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ
МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Име и презиме умрлог: ______________________________________________________
Датум смрти: ______________________________________________________________
Извод ми је потребан ради: __________________________________________________
НАПОМЕНА: Извод се може издати члану уже породице, а другом лицу само са
ПУНОМОЋЈЕМ и када има непосредан на Закону заснован правни интерес.
Бор, _____________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 410,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије (када се извод издаје на интернационалном обрасцу,
таксу у износу од 670,00 динара уплатити на исти жиро рачун) као и накнаду за услуге
Општинске управе Бор у износу од 100,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет
Општине Бор (када се извод издаје на интернационалном обрасцу, таксу у износу од 150,00
динара уплатити на исти жиро рачун)
Информатор о раду органа Општине Бор
Извод из матичне књиге умрлих
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију

Издавање извода на прописаном обрасцу
Републичка админстаративна такса: 410,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 100,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор

Издавање извода на прописаном интернационалном обрасцу
Републичка админстаративна такса: 670,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 150,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Место предаје захтева:
Шалтер број 2
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 165
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
307
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА ИЗ
МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Име и презиме умрлог: ______________________________________________________
Датум смрти: ______________________________________________________________
Уверење ми је потребно ради: ________________________________________________
НАПОМЕНА: Уверење се може издати члану уже породице, а другом лицу само са
ПУНОМОЋЈЕМ и када има непосредан на Закону заснован правни интерес.
Бор, _____________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 720,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу
од 150,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027,
сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор
Информатор о раду органа Општине Бор
Уверење из матичне књиге умрлих
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију
Републичка админстаративна такса: 720,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 150,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Место предаје документације:
Канцеларија број 54а
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 13:00
Телефон за информације:
030/423-255 локал 114 или 154
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
309
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О
ДРЖАВЉАНСТВУ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Име, очево или мајчино име, презиме (за удате девојачко презиме)
_________________________________________________________________________
Датум рођења: ____________________________________________________________
Јединствени матични број грађана: ___________________________________________
Име и презиме оца: ________________________________________________________
Име и девојачко презиме мајке _______________________________________________
Извод ми је потребан ради: __________________________________________________
НАПОМЕНА: Извод се може издати лицу на које се односе подаци, члану његове уже
породице, а другом лицу само ПУНОМОЋЈЕМ и када има непосредан на Закону заснован
правни интерес.
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 720,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са моделом
и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса, прималац:
Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу од 100,00
динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха
уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор.
Информатор о раду органа Општине Бор
Уверење о држављанству
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију
Републичка админстаративна такса: 720,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 100,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Место предаје захтева:
Шалтер број 2
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 165
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
311
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДСЕК ЗА УПРАВУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О
ДРЖАВЉАНСТВУ
Молимо вас да образац попуните читко штампаним словима.
Подаци о лицу које подноси захтев:
Име и презиме
Јединствени матични број (ЈМБГ)
Улица и број
Контакт телефон
e-mail
Име, очево или мајчино име, презиме (за удате девојачко презиме)
_________________________________________________________________________
Датум рођења: ____________________________________________________________
Јединствени матични број грађана: ___________________________________________
Име и презиме оца: ________________________________________________________
Име и девојачко презиме мајке _______________________________________________
Извод ми је потребан ради: __________________________________________________
НАПОМЕНА: Извод се може издати лицу на које се односе подаци, члану његове уже
породице, а другом лицу само ПУНОМОЋЈЕМ и када има непосредан на Закону заснован
правни интерес.
Бор, _______________
Подносилац захтева
___________________________
(потпис)
Таксу у износу од 580,00 динара, уплатити на жиро рачун број: 840-742221843-57 са
моделом и позивом на број: 97 17- 027, сврха уплате: Републичка административна такса,
прималац: Буџет Републике Србије као и накнаду за услуге Општинске управе Бор у износу
од 100,00 динара на жиро рачун 840-742351843-94 са моделом и позивом на број: 97 17- 027,
сврха уплате: Накнада за услуге, прималац: Буџет Општине Бор.
Информатор о раду органа Општине Бор
Потврда о држављанству
Општинска управа Бор
Одсек за управу
Напомена везана за документацију
Републичка админстаративна такса: 580,00 динара
Текући рачун: 840-742221843-57
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Републичка административна такса
Прималац: Буџет Републике Србије
Накнада за услуге Општинске управе Бор: 100,00 динара
Текући рачун: 840-742351843-94
Број модела: 97
Позив на број: 17- 027
Сврха уплате: Накнада за услуге
Прималац: Буџет Општине Бор
Место предаје захтева:
Шалтер број 2
Радно време са странкама:
Радним даном 07:30 – 14:30
Телефон за информације:
030/423-255 локал 165
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
313
Месне канцеларије
Месне канцеларије послују у насељеним местима:
-
Брестовац
-
Бучје
-
Горњане
-
Д.Б. Река
-
Злот
-
Кривељ
-
Лука
-
Метовница
-
Оштрељ
-
Слатина
-
Танда
-
Шарбановац
Послови месне канцеларије односе се на вођење матичних књига рођених,
венчаних и умрлих, израду дупликата истих издавање извода и уверења, састављање
смртовница, достављање извештаја, издавања потврда и уверења из надлежности
органа управе, праћење ажурности бирачког списка за бираче са пребивалиштем у
конкретном насељеном месгу, овере потписа, преписа и рукописа, доставу писмена,
обавља административно техничке и друге послове око зборова грађана које организује
председник Општине односно председник Скупштине Општине. Прати и контролише
благовременост и уредност достављања писмена преко курира Месне канцеларије и
иницира подношење захтева за покретање дисциплинског поступка против курира.
У месним канцеларијама се могу обављати и одређени послови за друге органе,
организације и установе на основу уговора који закључује начелник Општинске управе са
представником органа, организације и установе за коју обављају послове.
У месним канцеларијама се могу обављати и одређени послови за месне заједнице
које им на основу договора са органима месне заједнице повери Скупштина општине и
председник Општине.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
314
- Одсек за јавне набавке, опште послове и радне односе Послови који се обављају у оквиру овог одсека су:
-
-
-
-
Праћење прописа који регулишу јавне набавке
Припрема годишњег плана јавних набавки за Општинску управу, Скупштину
општине, Председника Општине и Општинско веће
Израда тендерске и друге документације свих напред наведених органа
Пружање стручне помоћи јавним предузећима и установама чији је оснивач
Општина Бор у поступку припремања и спровођења јавних набавки
Припрема извештаја о извршеним јавним набавкама у сладу са важећим
прописима
Праћење, коришћење биротехничких и других средстава, коришћење и
одржавање зграде и простора, превоз моторним возилима и одржавање возила
Брига о физичком обезбеђењу и обезбеђењу других услова рада у Општинској
управи и предлагање потребних мера у погледу рационалнијег и ефикаснијег
обављања послова.
Стручни послови у вези са радним односима радника у Општинској управи који се
односе на заснивање радног односа, формирање и ажурирање досијеа
запослених именованих и изабраних лица
Израде решења о распоређивању на радна места, платама, одморима и
одсуствима
Обезбеђивање услова запосленима за полагање стручног испита, одлазак
запослених у пензију, остваривања права запослених у случају престанка радног
односа пре испуњења прописаних услова за одлазак у пензију
Пружање правне помоћи радницима у остваривању њихових права из радног
односа
Израда статистичких података из радних односа
Припрема месечних прегледа присутности запослених радника у Одељењу
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
315
Одељење за инспекцијске послове
Oбавља послове који се односе на: послове комуналне, саобраћајне, грађевинске,
инспекције заштите животне средине, просветне инспекције, буџетске инспекције, као и
послове других инспекција које Република повери Општини. Припрема нацрте прописа из
своје области. Спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и
заједничке просторије у складу са законом, као и проверу законитог коришћења станова и
заједничких просторија и о томе обавештава надлежне органе; спроводи извршни
поступак за Општинску управу.
Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Општинском управом - из
делокруга рада одељења.
Врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог
делокруга рада.
Начелник Oдељења:
Радисав Филиповић, дип. правник
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/424-186
ПРИМЕРИ ЗАХТЕВА И ПОСТУПАЊА ИНСПЕКЦИЈА
Поступак покреће надлежни орган инспекције по службеној дужности или поводом
захтева странке, а сам поступак је покренут када инспектор изврши ма коју радњу ради
вођења поступка. Форма писаног захтева дата је на обрасцу 1.
Инспектор излази на лице места и утврђује чињенично стање, и ако се утврди да
постоји кршење закона или одлука доноси решење са налогом мера и роком до кога се
наложене мере морају у потпуности извршити – решење образац 2.1. – 2.4.
У случају да странка не поступи по решењу доноси се закључак о административном извршењу – образац 3.
Примери поступања саобраћајне инспекције приказани су на обрасцима 4.1. - 4.3.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
316
Име и презиме:
Адреса:
Телефон:
Број личне карте:
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
ОДЕЉЕЊУ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Предмет: Представка
Пријављујем
следеће:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
У Бору, __.__.2011. године
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ,
________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
317
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Бор
Општинска управа Бор
Одељење за инспекцијске послове
-Комунална инспекцијаул. Николе Пашића бр. 14. Бор
Број: 355-_____/____-III-06
Бор, ______________. године
Комунални инспектор Општинске управе у Бору, у поступку контроле над применом
прописа из области комуналних делатности, а на основу члана ____ став__ тачка___ и
члана___ Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС”, бр. 16/97 и 42/98), члана
____ Одлуке о комуналним делатностима („Сл. лист општина”, бр. 13/02, 22/02, 14/03,
9/04, 15/04 и 10/07) и члана _____. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”,
бр. 33/97 и 31/01), доноси
РЕШЕЊЕ
НАЛАЖЕ СЕ ________________, са станом у ул.____________________ власнику
___________________, да уклони _______________________________________________
РОК за извршење наложених мера је_____ дана од дана пријема решења.
Уколико у остављеном року именовани не поступи по овом решењу Орган ће
спровести принудно извршење о трошку власника – извршеника.
Образложење
Комунални инспектор Општинске управе у Бору, у поступку контроле, а која се
односи на _______________________, је дана _______________ године, утврдио је да је
_____________________, _____________________, власник____________, заузео део
јавне
површине
у
улици________________________
тако
што
је
поставио____________________________________________________________________,
што је и констатовао записником на лицу места. Том приликом је утврђено
да_________________________________, није имало/а код себе прописно издато
одобрења за заузимање јавне површине издато од стране Општинске управе Бор.
Провером код органа надлежног за издавање одобрења за заузеће јавних површина,
утврђено је да за објекат _______________________________ није издато такво
одобрење.
Чланом ______ Одлуке о комуналним делатностима („Сл. лист општина”, бр. 13/02,
22/02, 14/03, 9/04, 15/04 и 10/07) прописано је да одобрење за заузеће јавне површине
издаје Општинска управа Бор, и такође је прописано шта све треба да садржи захтев за
заузећем јавне површине.
Уколико се не поступи по овом решењу Орган ће спровести принудно извршење о
трошку извршеника према члану_____. Одлуке о комуналним делатностима („Сл. лист
општина”, бр. 13/02, 22/02, 14/03, 9/04, 15/04 и 10/07).
На основу напред изложеног, одлучено је као у диспозитиву Решења.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
318
Правна поука: Против овог Решења може се изјавити жалба Општинском већу Бор у
року од 15 дана од дана пријема, а преко ове Инспекције, са административном таксом
од_________ динара, на рачун бр. 840-742251843-73, позив на бр. 97 17-027, Буџету
општине Бор.
Достављено:
- именованом,
- архиви општине Бор.
Поступак водио:
___________________
Комунални инспектор
_____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
319
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове
- Инспекција за заштиту животне срединеБрој: 501-_____/___-III-06
Датум:
БОР
УВОД
садржај – назив органа који доноси решење, пропис о надлежности тог органа, име
странке и и кратко означење предмета поступка
РЕШЕЊЕ
ДИСПОЗИТИВ
садржај – решава се о предмету поступка у целини , одређује се рок у коме се наложена
радња мора извршити, када је прописано да жалба не одлаже извршење решења, то
мора бити наведено у диспозитиву
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
садржај – захтеви странке, утврђено чињенично стање, разлози који су били одлучни при
оцени доказа, разлози због којих није уважен неки од захтева странке правни прописи и
разлози који упућују на решавање какво је дато у диспозитиву, ако жалба не одлаже
извршење решења, позивање на пропис који то предвиђа
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: садржај – могућност изјаве жалбе на решење, коме се
изјављује жалба, у ком року у колико примерака и са коликом таксом, могућност
покретања управног спора, ком суду, у ком року и у колико примерака се подноси тужба
М.П.
ПОТПИС
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
320
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове
- Грађевинска инспекција Број: 354-_____/___-III-06
Датум:
БОР
УВОД
садржај – назив органа који доноси решење, пропис о надлежности тог органа, име
странке и и кратко означење предмета поступка
РЕШЕЊЕ
ДИСПОЗИТИВ
садржај – решава се о предмету поступка у целини , одређује се рок у коме се наложена
радња мора извршити, када је прописано да жалба не одлаже извршење решења, то
мора бити наведено у диспозитиву
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
садржај – захтеви странке, утврђено чињенично стање, разлози који су били одлучни при
оцени доказа, разлози због којих није уважен неки од захтева странке правни прописи и
разлози који упућују на решавање какво је дато у диспозитиву, ако жалба не одлаже
извршење решења, позивање на пропис који то предвиђа
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: садржај – могућност изјаве жалбе на решење, коме се
изјављује жалба, у ком року у колико примерака и са коликом таксом, могућност
покретања управног спора, ком суду, у ком року и у колико примерака се подноси тужба
М.П.
ПОТПИС
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
321
ОПШТИНА БОР
Општинска управа – Одељење за инспекцијске послове
Саобраћајна инспекција
Предмет: Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање ауто такси превоза
Молим вас да утврдите испуњеност услова за обављање ауто такси превоза лица путничким
возилом марке _______________________ , типа _______________________ , регистарске ознаке број
_____________________.
У прилогу захтева подносим:
1. Фотокопију личне карте;
2. фотокопију саобраћајне дозволе (доказ о власништву возила);
3. фотокопију возачке дозволе (доказ о поседовању права управљања возилом категорије Б - пет
година поседовања исте);
4. фотокопија атеста за плински уређај (за возило које има плински уређај уколико уградња истог није
потврђена у саобраћајној дозволи);
5. доказ о испуњености стандарда EURO 3;
6. фотокопија потврде о баждарењу таксиметра;
7. фотокопија контролног картона противпожарног апарата;
8. доказ о обавезном осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног случаја;
9. фотокопија решења саобраћајне инспекције о испуњености услова за обављање ауто такси превоза
лица;
10. фотокопија решења Агенције за привредне регистре о упису у регистар привредних субјеката (са
уписаном шифром претежне делатности ауто такси превоза);
11. доказ о извршеној уплати општинске административне таксе на износ од 600,00 динара на жиро
рачун број 840-742251843-73, ниво уплате 1, припадност 1, шифра плаћања 33, сврха уплате:
издавање решења, прималац: Буџет Општине Бор, позив на број: 97 17-027. Напомена: ако се
плаћа готовински шифра плаћања 1 (33), ако се плаћа преко жиро рачуна, шифра плаћања 2 (33);
12. доказ о извршеној уплати општинске административне таксе на износ од 50,00 динара на жиро
рачун број 840-742251843-73, шифра плаћања 33, сврха уплате: трошкови подношења захтева,
прималац: Буџет Општине Бор, позив на број 97 17-027.
Подносиоц захтева
___________________________________________________________
(име и презиме – односно пословно име привредног друштва)
___________________________________________________________
(адреса подносиоца захтева – односно седиште привредног друштва)
___________________________________________________________
(бр. л.к. СУП – односно матични број привредног друштва)
___________________________________________________________
(контакт телефон)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
322
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Бор
Општинска управа Бор
Одељење за инспекцијске послове
-Саобраћајна инспекцијаул. Николе Пашића бр. 14. Бор
Тел.: 030/425-080
Број: 344-___/201_-III/06
Бор,
__.__.201_. године
Саобраћајни
инспектор
Одељења
за
инспекцијске
послове,
Општинске
управе
Бор
_____________________________, решавајући по захтеву ____________________________, ул.
_____________________ заведен под бројем 344-___/201_-III/06, дана __.__.201_. године, на основу
члана 192. Закона о општем управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“,
бр. 31/2010) и члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС”, бр. 46/95, 66/2001, 61/05,
91/05, 62/06 и 31/2011), чланова 1., 10., 15. 34. и 41. Одлуке о ауто-такси превозу путника („Сл. лист
општина”, бр. 20/2010, 6/2011 и 9/2011), доноси
РЕШЕЊЕ
Утврђује се да путничко возило марке „_____________” типa „_________”, рег. ознаке
„____________”, којим ________________ из Бора, ул. ________________________ намерава
обављање тражене делатности, испуњава услове за обављање јавног ванлинијског превоза, ауто
такси превоза путника, шифре делатности 4932.
Решење важи годину дана, односно до __ .__.201__. године.
Образложење
На
основу
поднетог
захтева
бр.
344-___/201_-III/06
од
__.__ .201_.
године
________________________ из Бора, ул. __________________ извршен је дана __.__ .201_. године
преглед путничког возила марке „_______________________” типa „______________”, рег. ознаке
„_________”, ради утврђивања испуњености услова за обављање ауто-такси превоза путника предметним
возилом и у присуству подносиоца захтева на лицу места утврђено и записнички констатовано у записнику
бр. 344-___/201_-III/06 од __.__.201_ . године:
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
323
Записником бр. 344-___/201_-III/06 од __.__ .201_. године утврђено је да су испуњени услови за
обављање ауто-такси превоза путника у смислу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл.
гласник РС”, бр. 46/95, 66/2001, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011) и чл. 1., чл. 5. ст. 1. тачка 1. и 2., чл. 10., 15.,
34. и 41. Одлуке о ауто-такси превозу путника („Сл. лист општина”, бр. 20/2010, 6/2011 и 9/2011). Сачињени
записник на лицу места бр. 344-___/201_-III/06 од __.__.201_. године је саставни део овог решења.
Решење важи до __ .__.201_. године у складу са чланом 9. Одлуке о ауто-такси превозу путника
(„Сл. лист општина”, бр. 20/2010 и 6/2011 и 9/2011).
На основу претходно утврђеног чињеничног стања, уважавајући све релевантне чињнице, одлучено
је као у диспозитиву Решења.
Правна поука: Против овог Решења може се изјавити жалба Општинском већу Бор у року од 15
дана од дана пријема, а преко ове Инспекције, са административном таксом од 80,00 динара, на рачун
бр. 840-742251843-73, позив на бр. 97 17-027 Буџету општине Бор.
Достављено:
- Подносиоцу захтева,
- архиви општине Бор.
Саобраћајни инспектор
________________________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
324
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Бор
Општинска управа Бор
Одељење за инспекцијске послове
-Саобраћајна инспекцијаул. Николе Пашића бр. 14. Бор
Тел.: 030/425-080
Број: 344-___/201_-III/06
Бор,
__.__.201_. године
Дана __.__.201_. године у ____ часова у Бору у улици Николе Пашића бр. 14. саобраћајни
инспектори Одељења за инспекцијске послове, Општинске управе Бор, __________________, решавајући
по захтеву ____________________ из Бора, улица ____________________, заведен под бројем 344___/201_-III/06 од __.__.201_. године, у присуству подносиоца захтева извршио је преглед путничког возила
регистарске ознаке _________, ради утврђивања испуњености услова за обављање ауто-такси превоза
лица на територији Општине Бор и на лицу места сачињен је
ЗАПИСНИК
број 344-___/201_-III/06 којим је констатовано следеће чињенично стање:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________.
Присутној странци записник је прочитан у целости и у вези налаза инспекције изјавила
__________________________________________________________________________________________.
Записник је сачињен у четири истоветна примерка од којих је један уручен странци.
Довршено у ____ часова.
Странка
Саобраћајни инспектор
______________________________
__________________________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
325
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за инспекцијске послове
- Просветна инспекција Број: 614-_____/___-III-06
Датум:
БОР
УВОД
садржај – назив органа који доноси решење, пропис о надлежности тог органа, име
странке и и кратко означење предмета поступка
РЕШЕЊЕ
ДИСПОЗИТИВ
садржај – решава се о предмету поступка у целини , одређује се рок у коме се
наложена радња мора извршити, када је прописано да жалба не одлаже извршење
решења, то мора бити наведено у диспозитиву
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
садржај – захтеви странке, утврђено чињенично стање, разлози који су били
одлучни при оцени доказа, разлози због којих није уважен неки од захтева странке правни
прописи и разлози који упућују на решавање какво је дато у диспозитиву, ако жалба не
одлаже извршење решења, позивање на пропис који то предвиђа
УПУТСТВО О ПРАВНОМ ЛЕКУ: садржај – могућност изјаве жалбе на решење, коме
се изјављује жалба, у ком року у колико примерака и са коликом таксом, могућност
покретања управног спора, ком суду, у ком року и у колико примерака се подноси тужба
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
326
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општина Бор
Општинска управа Бор
Одељење за инспекцијске послове
ул. Николе Пашића бр. 14. Бор
Тел.: 030/425-080
Број: ____-__/_-III-06
Бор, _._.201_. године
_._.
Начелник Одељења за инспекцијске послове Општинске управе Бор, по службеној
дужности, на основу чланова: 261., 264., 266. став 1., 268., 269. и члана 275. Закона о општем
управном поступку („Сл. лист СРЈ”, бр.33/97, 31/01 и 30/10), доноси
ЗАКЉУЧАК
О ДОЗВОЛИ ИЗВРШЕЊА
Дозвољава се административно извршење извршног Решења комуналног инспектора
број: _______, од _____. године а које се односи на уклањање:
______________________________________________________________________________
Извршење ће се спровести дана __.2011. године, са почетком у ___ часова те је извршеник
дужан да у заказано време буде на лицу места ради омогућавања несметаног приступа објекту и
преузимања својих ствари.
Извршење ће спровести ____________________ под надзором Одсека за уклаљаљае
бесправних објеката и друга извршења Општинске управе Бор.
Извршење се спроводи о трошку извршеника – ____________, из Бора, на шта је
именовани Решењем упозорена.
Жалба на Закључак не одлаже његово извршење.
Образложење
Решењем комуналног инспектора, број ________ од ___________. године, наложено је
______________ из Бора да у року од 15 дана од дана достављања решења изврши уклањање
___________ који се налази на локацијском месту бр. __ из Плана локација за мање монтажне
објекте на јавним површинама у Бору, односно у улици
код броја __. обзиром да је исти
постављен на локацијском месту супротно одредбама Одлуке о постављању мањих монтажних
објеката (''Службени лист Општина'', бр.14/03, 15/05, 2/06, 10/07 и 15/07).
Како __________ није поступио по решењу број _______ у предвиђеном року, решење је
постало извршно истеком рока у коме је старанка требало да поступи а у складу са чланом 261.
став 5. Закона о општем управном поступку, те овај орган доноси Закључак о дозволи извршења
решења број _______________________ у складу са чланом 268. став 1. поменутог Закона.
Принудно уклањање извршиће ______________________, коме је Уговором поверено
вршење послова уклањања бесправно постављених монтажних и помоћних објеката.
Приликом предузимања активности које се тичу извршења предметног решења, мора се
пазити на сигурност пролазника и суседних објеката.
Након уклањања објекта мора се извршити уређење земљишта и одвоз грађевинског и/или
осталог отпада.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
327
Против овог закључка дозвољена је жалба по чл. 268. став 1. Закона о општем управном
поступку која се може односити само на извршење по члану 270. став 1. Закона о општем
управном поступку. Жалба може се изјавити Општинском већу општине Бор у року од 15 дана од
дана пријема истог, а преко овог Органа, са таксом од 80,00 динара на рачун бр. 840-742251843-73,
прималац Буџет општине Бор, позив на број. 97 17-027.
Жалба не одлаже започето извршење по члану 270. став 2. Закона о општем управном
поступку.
Закључак доставити:
шеф Одсека за уклањање
бесправних објеката
Начелник Одељења
______________________________
__________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
328
Одељењe пореске администрације
Извршавају се послови у вези изворних прихода јединице локалне самоуправе, и
то: пријем, обрада, контрола и унос података из пореских пријава, утврђивање решењем
обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам порески
обвезник утврђује (самоопорезивање), евидентирања утврђене пореске обавезе у
пореском књиговодству локалне пореске администрације у складу са прописима,
књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода, послови канцеларијске и
теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске обавезе које
се утврђују решењем локалне пореске администрације, послови обезбеђења наплате
пореске обавезе, послови редовне и принудне наплате, одлагања плаћања пореског дуга,
покретања поступка стечаја, подношење захтева за покретање пореског прекршајног
поступка,, достављања извештаја са доказима Пореској полицији када постоје основи
сумње да је извршено пореско кривично дело, послови првостепеног поступка по
изјављеним жалбама пореских обвезника, вођење поновног поступка по поништеним
управним актима, послови пружања правне помоћи надлежним организационим
јединицама Пореске управе и другим пореским одељењима локалне пореске
администрације, послови вођења јединственог пореског књиговодства за локалне јавне
приходе, примене јединствених стандарда, дефиниција, класификација и номенклатура
кодирања података и технику обраде у скалду са јединственим инфорамционим системом
за локалне јавне приходе, послови примене методолошких упутстава за једнообразну
примену прописа из области локалних јавних прихода, послови чувања службене тајне у
пореском поступку, послови у вези повраћаја више или погрешно наплаћених локалних
јавних прихода и споредних пореских давања, послови давања беспалтних информација
о пореским прописима из којих произилази пореска обавеза по основу локалних јавних
прихода (сервис пореских обевзника), послови у вези продужења рока за подношење
пореских пријава, послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода,
послови извештавања локалне самоуправе и Пореске управе у вези локалних јавних
прихода и други послови из делокруга локалне пореске администрације.
Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред Општинском управом из делокруга рада Одељења.
Врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог
делокруга рада.
Начелник Oдељења:
Милена Стројић, дип. економиста
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/421-199
У циљу боље информисаности грађана достављамо вам основне податке о томе
како пријавити порез на имовину.
Физичка лица:
За подношење пријаве за утврђивање и наплату пореза на имовину потребно је:
1. Комплетно попуњен ППИ-2 образац (купује се у књижари)
2. Одговарајућа документација о стицању непокретности: копија доказа о власништву
(уговора о купопродаји; копија наследног решења; копија уговора о поклону; копија
уговора о закупу или откупу стана и др.)
3. Копија личне карте за обвезника
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
329
Рок за подношење пријаве је 10 (десет) дана од дана стицања права својине
Жиро рачун за уплату утврђеног износа пореза на имовину за физичка лица :
840-713121843-57
За одјаву непокретности потребна је следећа документација:
1. Попуњен образац ППИ-2 у делу који се односи на податке о обвезнику пореза и
делу који се односи на непокретност (врста непокретности, врста права, место и
адреса).
2. Одговарајућа документација:копија уговора о купопродаји;копија наследног
решења;копија уговора о поклону;копија уговора о закупу или откупу стана и др.
3. Копија личне карте власника.
Промене
Уколико дође до:
-
промене у смислу промене адресе,
промене врсте права( на пример у случају промене права закупа у право
својине и слично),
промене података о корисној површини непокретности,
промене елемената за утврђивање квалитета објекта,
промене броја чланова домаћинства обвезник је дужан да поднесе измењену
пореску
пријаву.
Пореске пријаве подносе се Одељењу пореске администрације.
Напомена: Приликом стицања имовине, на пример куповине стана, врло је важно да и
лице које стиче имовину и лице које имовину отуђује, по било ком основу, уредно пријаве
настале промене надлежној пореској администрацији у прописаном року од 10 дана чиме
испуњавају своју законску обавезу.
Правна лица:
За подношење пријаве за утврђивање и наплату пореза на имовину потребно је:
1. Комплетно попуњен ППИ-1 образац (купује се у књижари)
2. Биланс стања на дан 31.12. (за годину која претходи години за коју се утврђује
порез на имовину)
3. Аналитичке картице за непокретности које се пријављују
Приликом попуњавања пријаве обвезник наводи све непокретности које поседује
на територији исте Општине
Рок за подношење пријава је 31. Март текуће године, за претходну календарску
годину
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од правних лица уплаћује се
на жиро рачун број:
840-713122-843-64 са позивом на одговарајући број
Уколико дође до престанка обављања делатности правно лице је дужно да
поднесе пријаву о насталој промени.
Пријава и одјава пореза на имовину обавља се у Управи за утврђивање, наплату и
контролу изворних прихода локалне самоуправе у канцеларији број 8.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
330
НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
У ВЕЗИ НАПЛАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ОДЕЉЕЊА ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ
ШТА ЈЕ ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА КОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ?
Порез на имовину плаћа се на следећа права на непокретностима
 право својине, односно на право својине на грађевинском земљишту површине
преко 10 ари
 право становања
 право закупа стана или стамбене зграде у складу са законом којим је уређено
становање, за период дужи од једне године или на неодређено време.
 право закупа
грађевинског земљишта у јавној својини, односно
пољопривредног земљишта у државној својини,површине преко 10 ари
 право коришћења грађевинског земљишта у јавној својини површине преко 10
ари.
ШТА СЕ СМАТРА НЕПОКРЕТНОСТИМА?
Непокретностима у смислу Закона о порезима на имовину сматрају се
 земљиште
 стамбене и пословне зграде
 станови
 пословне просторије
 гараже
 зграде и просторије за одмор и рекреацију
 други грађевински објекти, односно њихови делови.
КО ЈЕ ОБВЕЗНИК ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ?
Обвезник пореза на имовину на права на непокретностима сагласно Закону о
порезима на имовину је правно и физичко лице које је ималац тих права на
непокретностима које се налазе на територији Републике Србије.
Када је ималац права на непокретности непознат или није одређен, обвезник пореза на
имовину је корисник непокретности.
ШТА ЈЕ ПОРЕСКА ОСНОВИЦА КОД ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ?
Основица пореза на имовину код непокретности ( осим код шумског и
пољопривредног земљишта), где порески обвезник не води пословне књиге, је тржишна
вредност непокретности на дан 31. децембра године која претходи години за коју се
утврђује и плаћа порез на имовину.
Висину вредности непокретности утврђује орган јединице локалне самоуправе надлежан
за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице локалне самоуправе, с
тим што се она, осим за земљиште, истеком сваке календарске године у односу на годину
у којој је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта, умањује се за
амортизацију по стопи од 0,8% применом пропорционалне методе , а највише до 40%.
За непокретност пореског обвезника изграђену, односно стечену у току године, за коју се
утврђује и плаћа порез на имовину, основица пореза је вредност одговарајуће
непокретности на дан 31. децембра године која предходи години за коју се утврђује порез
на имовину, утврђена у складу са Законом.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
331
КО УТВРЂУЈЕ ПОРЕСКУ СТОПУ И КОЛИКО ОНА ИЗНОСИ?
Пореска стопа је утврђена Законом о порезу на имовину (члан 11).
Сагласно поменутом Закону пореске стопе су:
1. стопа пореза на имовину на права на непокретности пореског обвезника који води
пословне књиге је до 0,40% .
2. стопе пореза на имовину на права на земљишту код обвезника који не води
пословне књиге је до 0,30%.
3. стопе пореза на имовину на права на непокретности пореских обвезника који не
воде пословне књиге су:
-
на пореску основицу до 10.000.000 динара стопа пореза је 0,40%
на пореску основицу од 10.000.000 до 25.000.000 динара плаћа се 40.000
динара плус пореска стопа од 0,60% на износ од преко 10.000.000 динара
на пореску основицу од 25.000.000 до 50.000.000 динара плаћа се 130.000
динара плус пореска стопа од 1% на износ преко 25.000.000 динара
на пореску основицу преко 50.000.000 динара плаћа се 380.000 динара плус
пореска стопа од 2% на износ преко 50.000.000 динара.
КАКО СЕ УТВРЂУЈЕ АМОРТИЗАЦИЈА И КОЛИКО ОНА МОЖЕ МАКСИМАЛНО ДА
ИЗНОСИ?
По Закону о порезу на имовину и члану 5 висина вредности непокретности се
умањује истеком сваке календарске године у односу на годину у којој је извршена
изградња , односно последња реконструкција објекта за амортизацију по стопи од 0,8 %
применом пропорцијалне методе, а највише 40%.
КАКО СЕ УТВРЂУЈЕ ТРЖИШНА ВРЕДНОСТ НЕПОКРЕТНОСТИ?
Тржишну вредност непокретности ( осим пољопривредног и шумског земљишта)
утврђује Одељење пореске администрације на бази поднетих пореских пријава и то тако
што у том поступку сагласно Закону прво међусобно множе 4 основна елемента, а они су:
1. просечна тржишна цена квадратног метра одговарајућих непокретности на
територији општине
2. корисна површина објекта
3. коефицијент локације непокретности
4. коефицијент квалитета непокретности.
Након добијања резултата множења ових елемената добијена вредност се умањује
за амортизацију и тек тада се добија тржишна вредност непокретности која је прописана
чланом 5 Закона о порезима на имовину и која представља основицу пореза на имовину
лица која не воде пословне књиге.
ШТА ЈЕ ТО ПРОСЕЧНА ТРЖИШНА ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА И КО ЈЕ ОДРЕЂУЈЕ?
Закон о порезима на имовину дао је овлашћење Министру финансија да кроз
Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на прва на
непокретностима између осталог и пропише начин и поступак утврђивања просечне
тржишне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на територији општине.
Чланом 4 став 1 поменутог Правилника одређено је да се просечну тржишну цену
квадратног метра објекта представља просек цена остварених уз накнаду одговарајућих
врста нових објеката по којима се у општини обављао промет уз накнаду у години која
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
332
претходи за коју се утврђује и плаћа порез на имовину, а према подациома Републичког
завода за статистику.
Ставом 2 истог члана је речено да тек када нема тих података могу се користити
подаци Пореске управе до којих је она дошла у поступку утврђивања основице пореза на
пренос апсолутних права у години која претходи години у којој се утврђује и плаћа порез.
ШТА ЈЕ ТО КОРИСНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА?
Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на прва на
непокретностима прописао је у члану 3 шта је то корисна површина стамбених и
пословних зграда, станова, пословних просторија, гаража и зграда за одмор и рекреацију
и других грађевинских објеката.
Корисна површина је збир подних површина између унутрашњих страна зидова, 30%
површине балкона, тераса, подрума, остава и 70% површине лођа које припадају објекту
и 60% сутеренских просторија и адаптираних поткровља чија је висина најнижег
усправног зида у функцији нагиба испод 1,80 метара.
КАКО СЕ УТВРЂУЈЕ КОРИСНА ПОВРШИНА?
Корисна површина објекта утврђује се на основу одговарајуће документације, а ако
такве нема мерењем.
ШТА ЈЕ ТО КОЕФИЦИЈЕНТ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКТА?
Коефицијент квалитета објекта је корективни елеменат који се користи у поступку
утврђивања тржишне вредности и он се одређује стављањем у однос укупног броја
бодова утврђених према елементима за утврђивање квалитета објекта ( који се налазе у
пореској пријави и које подносилац пријаве заокружује) са бројем бодова најквалитетнијег
објекта који максимално износи 695.
Пример: ако стан има 550 бодова онда се тај број дели са 695 и добија коефицијент
који се користи сагласно члану 6 Закона о порезима на имовину.
550: 695 = 0,79
у конкретном случају коефицијент квалитета објекта је 0,79.
ШТА ЈЕ ТО КОЕФИЦИЈЕНТ ЛОКАЦИЈЕ ?
Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на прва на
непокретностима направио је разлику између сеоског и градског подручја и то тако што је
за објекте који се налазе на подручју насеља сеоског карактера одредио коефицијент од
0,4 док се за објекте који се налазе у насељима градског карактера користе коефицијенти
:1,00- у зони за коју је прописан највиши износ накнаде, 0,80 – у зони за коју је прописан
износ накнаде до највишег износа и 0,60 – у осталим зонама .
ШТА ЈЕ ТО ПОРЕСКИ КРЕДИТ И КО МОЖЕ ДА ГА КОРИСТИ?
Порески кредит је умањивање већ израчунатог пореза за одређени проценат(50%),
уколико порески обвезник испуни одређене законом прописане услове.
Право на порески кредит остварује се ако порески обвезник у пореској пријави наведе
чињеницу да станује у стану и том приликом као доказ стави на увид личне карте и
приложи фотокопију из које ће се видети адреса становања.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
333
КАДА СЕ ПОДНОСИ ПОРЕСКА ПРИЈАВА?
Утврђивање пореза на имовину врши се на основу података из пореске пријаве,
пословних књига ако их порески обвезник води као и других података са којима Одељење
располаже, а од утицаја су за утврђивање пореске обавезе.
Сва лица која имовину стекну, започну или престану да користе или им по другом
основу настане или престане пореска обавеза, дужна су да поднесу пореску пријаву у
року од 10 дана од дана настанка такве промене.
Порески обвезник које не води пословне књиге, а поднео је пореску пријаву није у
обавези да за исту имовину подноси нову пријаву, осим у случају промене података
садржаних у пријави који су од утицаја на висину пореске обавезе.
КОЛИКА ЈЕ ВИСИНА КАМАТЕ?
Почев оОд 01.01.2011 године на износ мање или више плаћеног пореза обрачунава
се и плаћа камата по стопи једнакој гогофергодишњој референтној стопи централне
емисионе банке увећаној за 10 процентних поена, применом комфорне методе.тоде
Камата се обрачунава од дана када је пореску обавезу порески обвезник био дужан
да плати.
На износ више уплаћеног пореза камата се обрачунава по истеку рока од 30 дана од дана
пријема захтева за повраћај.
ШТА РАДИТИ ДОК НЕ СТИГНЕ НОВО РЕШЕЊЕ О ПОРЕЗУ?
Начин плаћања пореза на имовину строго је прописан Законом о порезима на
имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Закон о порезима на
имовину прописао је ( члан 39 закона) да се:
Порез на имовину плаћа тромесечно у року од 45 дана од почетка тромесечја. ( 15.
фебруар, 15 мај, 15 август и 15 новембар)
До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину, порез се
плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи
години за коју се утврђује и плаћа порез.
POREZ NA IMOVINU LICA KOJA VODE POSLOVNE KNjIGE
Porez na imovinu kod lica koja vode poslovne knjige plaća se tako što se poreska
osnovica koju čini vrednost nepokretnosti utvrđene u poslovnim knjigama , u skladu sa
propisima, sa stanjem na dan 31, decembar godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i
plaća porez množi sa poreskom stopom koja je 0,4%.
Kod ovih lica nema umanjena poreza za poreski kredit.
КАКО СЕ НАКНАДА ПЛАЋА?
Обрачун накнаде врши се на годишњем нивоу , а плаћа се у дванаест једнаких
месечних рата , на основу Решења Одељења пореске администрације Општине Бор.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
334
Обвезник је дужан да доспеле обавезе по решењу за текућу годину плаћа до 15-тог
у месецу, за предходни месец.
Уплатни рачун за плаћање накнаде је:
840 – 714 562 843 - 56
КО СУ ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ?
Правна и физичка лица – предузетници чија активност утиче на животну средину,
сходно Уредби о одређивању активности чије обављање утиче на животну средину, као и
корисници непокретности за обављање пословне делатности.
ОСНОВ НАКНАДЕ
-
Обављање одрђених активности које утичу на животну средину
Коришћење непокретности
Подстицајне мере
Општина Бор, као подстицајну меру за развој привредних активности, ослобађа
плаћања накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, привредне субјекте и
предузетнике који започну са привредном активношћу, за годину у којој су регистровали
привредни субјекат.
КАКО СЕ СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ КОРИСТЕ?
Средства од ове накнаде могу се користити искључиво за заштиту и унапређење
животне средине на територији општине Бор , према усвојеним програмима коришћења
буџетског фонда.
КАКО СЕ ПЛАЋА ?
Начин и рокови плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору ближе је прописан Одлуком о локалним комуналним таксама.
Плаћање комуналне таксе врши се по решењу Одељења пореске администрације
Општине Бор, у 12 једнаких месечних рата.
Обвезник је дужан да доспеле обавезе по решењу за текућу годину плаћа до 15-тог
у месецу,за предходни месец.
До доношења решења о утврђивању обавезе за текућу годину, обвезник је дужан
да плаћа месечне аконтације, у висини месечне рате по решењу за предходну годину.
КО СУ ОБВЕЗНИЦИ ?
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије
је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Подстицајна Мера
Обвезници који по први пут региструју предузеће или радњу ослобађају се плаћања
таксе за прву годину рада , с тим да се новооснована предузећа не сматрају она која
врше пререгистрацију.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
335
КАКО СЕ СРЕДСТВА ОД НАКНАДЕ КОРИСТЕ?
Приход од локалних комуналних такси може се уступити за потрошњу другом
правном лицу, за одређене намене, што се одређује Тарифом локалних комуналних
такси.
РОКОВИ ЗА ПЛАЋАЊЕ И ПРИЈАВУ
ПОРЕЗА И ТАКСА
1. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Начим плаћања пореза ма имовиму строго је прописам Законом о порезима
на имовиму Закон о порезима ма имовину прописао је (члам 39 закона);
Порез на имовину плаћа се тромесечно у року од 45 дана од почетка
тромесечја (15. фебруар, 15. мај, 15. август и 15. мовембар) ,
До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину,
порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која
претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Закон о порезима на имовину прописао је (члан 34 закона):
За имовину коју стекне, започне или престане користити у току године, или
му по другом основу настане или престане пореска обавеза, обвезник подноси
пореску пријаву у року од 10 дана од дана настанка такве промене.
Уплатни рачун за плаћање пореза је: 840 – 713 121 843 – 57
2. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ПРАВНИХ ЛИЦА
Начин плаћања пореза на иновину строго је прописам Законом о порезима
на имовину Закон о порезима на имовину прописао je (члан 39 закона):
Порез на имовину плаћа се тромесечно у року од 45 дана од почетка
тромесечја. (15. фебруар, 15. мај, 15. август и 15. новембар)
До доношења решења о утврђивању пореза на имовину за текућу годину,
порез се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која
претходи години за коју се утврђује и плаћа порез.
Закон о порезима на имовину прописао је (члан 34 закона):
За имовину коју стекне, започне или престане користити у току године, или
му по другом основу настане или престане пореска обавеза, обвезник подноси
пореску пријаву у року од 10 дана од дана настанка такве промене.
Обвезник пореза на имовину дужан је да подноси пореску пријаву, са тачним
подацима, до 31. марта сваке године за коју се врши утврђивање пореза.
Уплатни рачун за плаћање пореза је: 840 – 713 122843 – 64
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
336
______________________________________________________________________
Образац ППИ-1
(назив јединице локалне самоуправе чијем органу се подноси пријава)
__________________________________________________________________
(назив органа коме се подноси пријава)
1
ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 201___. ГОДИНУ
1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА
2
1.
Пословно име (фирма), односно име и презиме
2.
Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ)
3.
Матични број (правног лица, односно предузетника)
4.
Подаци о седишту, односно пребивалишту:
4.1. Општина
4.2. Место
4.3. Улица
4.4. Број и слово
4.5. Спрат, број стана и слово
5. Број телефона или факса
6.
Е-mail
2. ПОДАЦИ О РАЧУНУ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА
Место
Број рачуна
Назив банке
1
За правна лица и за физичка лица која остварују приходе од самосталне делатности и воде пословне књиге у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, односно по систему простог књиговодства,
у складу са прописима којима се уређује порез на доходак грађана, за имовину која им служи за обављање делатности, осим лица која порез на приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврђен приход
2
Правно лице уписује ПИБ и пословно име (фирму), а физичко лице - предузетник који води пословне књиге ПИБ, ЈМБГ пословно име (фирму), име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
337
3. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА
3.1. Врста непокретности
3.2. Врста права, односно
3
основ коришћења непокретности
3.3. Место
3.4. Адреса
3.5. Површина
3.6. Вредност непокретности
у пословним књигама
1.
2
ha
a
m
ha
a
m2
ha
a
m
ha
a
m
ha
a
m
ha
a
m
ha
a
m
ha
a
m
ha
a
m
ha
a
m
2.
3.
2
4.
2
5.
2
6.
2
7.
2
8.
2
9.
2
10.
2
3
За сваку непокретност уписује се једно од следећих права: право својине, односно право својине на грађевинском земљишту површине преко 10 ари; право становања; право закупа стана или стамбене
зграде у складу са законом којим је уређено становање, за период дужи од једне године или на неодрђено време; право закупа грађевинског земљишта у јавној својини, односно пољопривредног земљишта
у државној својини, површине преко 10 ари; право коришћења грађевинског земљишта у јавној својини површине преко 10 ари; односно основ коришћења из члана 4. ст. 3. или 4. Закона
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
338
4. ПОДАЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ
Ред.
бр.
Ред. бр. непокретности
на коју се односе
Основ
4
Површина
5. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА
6. НАПОМЕНА:
4
Уписује се основ ослобођења из члана 12. Закона
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
339
2
ha
а
m
ha
а
m
ha
а
m
ha
а
m
ha
а
m
ha
а
m
ha
а
m
ha
а
m
2
2
2
2
2
2
2
Попуњава подносилац пријаве
Пријаву, односно њен део припремио порески пуномоћник, односно порески саветник пуномоћник:
___________________________________________________
(потпис пореског пуномоћника,
(ПИБ пореског пуномоћника, односно
(ЈМБГ пореског пуномоћника, односно
5
пореског саветника пуномоћника)
односно пореског саветника пуномоћника)
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:
______________
(место)
_______________
(датум)
пореског саветника пуномоћника)
5
___________________________________________
(потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)
М. П.
У ____________________________________
__________________________________
(потпис обвезника)
M.П.
Дана: _________________________________
Попуњава орган коме се подноси пријава - _________________________________
(назив органа)
Потврда о пријему пореске пријаве:
5 Уписује се ПИБ и ЈМБГ пореског пуномоћника, односно пореског саветника пуномоћника када је то лице попунило пријав
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
340
_______________________________________________________________________
Образац ППИ-2
(назив јединице локалне самоуправе чијем органу се подноси пријава)
___________________________________________________________________
(назив органа коме се подноси пријава)
ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 20___. ГОДИНУ
1
1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА
2
5.
Пословно име (фирма), односно име и презиме
6.
Порески идентификациони број (ПИБ, односно ЈМБГ)
7.
Матични број (предузетника)
8.
Подаци о седишту, односно пребивалишту:
4.6. Општина
4.7. Место
4.8. Улица
4.9. Број и слово
4.10. Спрат, број стана и слово
5. Број телефона или факса
6.
Е-mail
2. ПОДАЦИ О РАЧУНУ ОБВЕЗНИКА ПОРЕЗА
Место
Број рачуна
Назив банке
1
Пореску пријаву подносе, за сваку непокретност посебно, физичка лица која остварују приходе од самосталне делатности и воде пословне књиге у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија,
односно по систему простог књиговодства у складу са прописима којима се уређује порез на доходак грађана а нису паушално опорезовани - за имовину која им не служи за обављање делатности, физичка лица која
порез на приходе од самосталне делатности плаћају на паушално утврђен приход и физичка и друга лица која не воде пословне књиге у складу са прописима у Републици Србији
2
Предузетник уписује ПИБ, пословно име (фирму), име и презиме, а физичко лице ЈМБГ, име и презиме
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
341
3. ПОДАЦИ О НЕПОКРЕТНОСТИМА
3
3.1. Врста непокретности
3.2. Врста права, односно основ коришћења непокретности
3
4
3.6. Сувласништво на непокретности
3.1.1.
Земљиште
3.2.1. Право својине
3.6.1. Број сувласника
3.1.2.
Стамбена зграда
3.2.2. Право становања
3.6.2. Идеални део сувласника
- обвезника пореза
3.1.3.
Пословна зграда
3.1.4.
Стан
3.2.3. Право закупа стана или стамбене зграде у складу са
законом којим је уређено становање, за период дужи
од једне године или на неодређено време
3.1.5.
Пословна просторија
3.1.6.
Гаража
3.1.7.
Зграда за одмор и
рекреацију
3.2.4. Право закупа грађевинског земљишта у јавној
својини, односно пољопривредног земљишта у
5
државној својини
Право коришћења
грађевинског земљишта у јавној
5
______/______
3.6.3. Припадајућа површина сувласника
- обвезника пореза
m2
3.7. Подаци о корисној површини непокретности
3.7.1. укупна површина објекта
6
m
2
3.7.1.1. површина балкона
m
3.7.1.2. површина терасе
m
3.7.1.3. површина лође
m
3.7.1.4. површина подрума
m2
3.3. Место
3.7.1.5. површина оставе
m
3.4. Адреса
3.7.1.6. површина поткровља
m2
3.5. Подаци који опредељују настанак пореске обавезе
3.7.1.7. површина сутерена
m
3.5.1. датум изградње
3.7.1.8. укупна површина за опорезивање
3.5.2. дан стицања права
3.7.2. укупна површина земљишта за опорезивање
m
3.5.3. дан почетка коришћења
3.7.2.1. укупна површина земљишта
m
3.5.4. дан оспособљавања
3.7.2.2.
3.1.8.
3.1.9.
Просторија за одмор
и рекреацију
3.2.5.
2
својини
3.2.6. Коришћење непокретности из члана 4. ст. 3. и 4.
Закона
Други грађевински објекат
7
m
7
површина грађевинског земљишта под објектом
на који се порез плаћа
3.7. дан издавања употребне дозволе
3.8. дан омогућавања коришћења на други начин
3.9. година у којој је извршена последња реконструкција објекта
3 Заокружује се број који одговара врсти непокретности, односно врсти права
4 За право својине на грађевинском земљишту пореска пријава се подноси када је површина тог земљишта преко 10 ари
5 Пореска пријава се подноси када је површина тог земљишта преко 10 ари
6 Када се пријава подноси за објекат, укупна површина садржи и: површину балкона, терасе, лође, подрума, оставе, сутерена и поткровља
7 Попуњава орган коме се подноси пријава
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
342
m
2
2
2
2
2
2
2
2
8
4. ЕЛЕМЕНТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБЈЕКТА
Позиција
Опис позиције
1
2
1. Конструкција зграде
1.1.
Зграда од черпића или барака
1.2.
Монтажна зграда (дрвена, лимена, гвоздена)
1.3.
Зграда од мешовитог материјала
1.4.
Зграда од тврдог материјала
2. Степениште
2.1.
Дрвено степениште
2.2.
Метално или бетонско степениште
2.3.
Степениште од мермера
3. Врата
Дрвена - по ЈУС-у (стандардна)
3.1.
3.2.
Пуна врата од тврдог дрвета или гвоздена
4. Прозори
4.1.
Од дрвета, гвожђа и пластике, једноструки (једноструко застакљени)
4.2.
Од дрвета, гвожђа и пластике, двоструки (двоструко застакљени)
5. Ролетне
5.1.
Еслингер (дрвене, пластичне)
5.2.
Жалузине, капци и дриље, венецијанер ролетне
6. Подови претежно од:
6.1.
Опеке, бетона, цементног малтера, терацо плочица, даске, бродски под
6.2.
Паркета од дашчаних букових, храстових и слично
6.3.
Вештачких или природних влакана, топли PVC, виназ и слично
7. Санитарна опрема
Уређено комплет купатило (када, туш, WC шоља и умиваоник)
7.1.
7.2.
Делимично уређење купатила
8. Водовод
8.1.
Водоводна инсталација прикључена на водоводну мрежу
8.2.
Водоводна инсталација прикључена на бунар-хидрофор
9. Канализација
9.1.
Канализација прикључена на мрежу
9.2.
Канализација прикључена на септичку јаму
10. Електрична и телефонска инсталација
10.1.
Електрична инсталација
10.2.
Телефонска инсталација
8
Мере
3
Број бодова
4
по стану
50
150
190
300
15
20
40
по стану
по стану
30
40
по стану
по стану
20
30
по стану
по стану
10
15
по стану
по стану
по стану
10
25
20
по стану
по стану
25
10
по стану
по стану
30
20
по стану
по стану
20
10
по стану
по стану
40
10
Заокружује се број бодова који одговара квалитету објекта
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
343
11.1.
11.2.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
13.1.
13.2.
13.3.
11. Грејање
Централно грејање
Остали начини грејања (на чврсто гориво, течно и струју)
12. Фасада и кров
Класична обрада фасаде
Обрада фасаде фасадном циглом
Обрада фасаде вештачким каменом
Обрада фасаде природним каменом
Кров обрађен бакарним лимом
13. Елементи који увећавају вредност објекта по основу квалитета
Гасна инсталација
Лифт у згради
Базен за купање
Укупан број бодова:
5. ПОДАЦИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОРЕСКО ОСЛОБОЂЕЊЕ
по стану
по стану
50
15
10
20
40
50
20
по стану
25
25
80
9
_______________________________________________________________
(основ)
_______________________________________________________________
(основ)
_______________________________________________
(доказ)
_______________________________________________
(доказ)
6. ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА
7. НАПОМЕНА:
9
Уписује се основ права на пореско ослобођење из члана 12. Закона
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
344
Попуњава подносилац пријаве
Пријаву, односно њен део припремио порески пуномоћник, односно порески саветник пуномоћник:
_________________________________________________
(потпис пореског пуномоћника,
односно пореског саветника пуномоћника)
(ПИБ пореског пуномоћника, односно
пореског саветника пуномоћника)
(ЈМБГ пореског пуномоћника, односно
10
пореског саветника пуномоћника)
10
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни
______________
(место)
_______________
(датум)
___________________________________________
(потпис одговорног лица - подносиоца пријаве)
М. П.
У ____________________________________
__________________________________
(потпис обвезника)
M.П.
Дана: _________________________________
Попуњава орган коме се подноси пријава - _________________________________
(назив органа)
Потврда о пријему пореске пријаве:
10
Уписује се ПИБ и ЈМБГ пореског пуномоћника, односно пореског саветника пуномоћника, када је то лице попунило пријаву.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
345
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СО БОР
ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА
ПИБ : ______________________
Број:
Датум:
ЗАПИСНИК
о стању неизмирених обавеза по основу јавних прихода на дан _______ год.,
пореског обвезника _______________________________________
Назив уплатног рачуна
Број уплатног
рачуна
Износ дуга
на дан
Износ камате до
______________
1
Локална комунална
такса- истицање
фирме на пословном
простору
Порез на имовину
правних лица
Порез на земљиште
Накнада за заштиту
животне средине
2
3
4
УКУПНО
(3+4)
5
840-71611184335
840-71312284364
840-71114784313
840-71456284356
УКУПНО :
НАПОМЕНА : Порески обвезник може да изјави примедбе на записник у року од 3 дана од
дана пријема записника.
ПОРЕСКИ ОБВЕЗНИК:
за ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ:
У Бору, дана ______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
346
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА
За чланове домаћинства који се налазе на адреси:
АДРЕСА
____________________________________________________________________________
1._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
2._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
3._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
4._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
5._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
6._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
7._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
8._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
9._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
10._____________________________ ЈМБГ________________________
(име и презиме)
_________________
(сродство)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
347
СВРХА ИЗДАВАЊА УВЕРЕЊА___________________________________
_________________
Подносилац захтева
______________________________________
______________________________________
ПИБ : ________________________________
Матични број/ЈМБГ:___________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
348
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење пореске администрације
ПРЕДМЕТ : Захтев за повраћај – прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза (члан
10.ЗПППА)
Молим да се изврши (заокружити 1 или2) :
1. прекњижавање
2. повраћај
Погрешно – више уплаћеног, износа од _____________ динара, уплаћен дана _________20___.год.
На уплатни рачун број : ____________________________________
Са позивом на број одобрења :_______________________________
Прекњижавање- повраћај извршити :
На уплатни рачун број : ___________________________________
Са позивом на број одобрења : _____________________________
Као доказ прилажем доказ о уплати (фотокопију извода) и податак за рекламацију из извода банке
– носиоца платног промета.
Бор, __________________2011. године
Подносилац захтева
____________________________
ПОТВРДА
На основу увида у досије пореског обвезника и прегледа стања његове анали. картице
ОДОБРАВА СЕ – НЕ ОДОБРАВА СЕ повраћај – прекњижење у износу од __________динара.
У Бору_________________20___.год.
М.П.___________________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
349
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТАЦИЈЕ
ПРИЈАВА
ЗА КОМУНАЛНУ ТАКСУ НА ИСТАКНУТУ ФИРМУ
I ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
НАЗИВ_____________________________________________________________
АДРЕСА (СЕДИШТЕ) ________________________________________________
ПИБ ______________________________________________________________
МАТИЧНИ БРОЈ_____________________________________________________
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ_______________________________________________
Датум почетка обављања делатности_____________________________________
Одговорно лице_____________________________________
Особа за контакт ____________________________________
Број телефона_______________________________________
Текући рачун_______________________банка_______________________________
_______________________банка_______________________________
ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА:
-мало
-средње
-велико
II ПОДАЦИ О ИСТИЦАЊУ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
1. Обвезник је регистрован у:
-стан
-локал
Адреса____________________________ бр.___________спрат______ локал_______
Број телефона у објекту ______________________________
Обвезник има истакнуту фирму
-ДА (датум од када)_________________ -НЕ
2. Обвезник има издвојену пословну јединицу
-стан
-локал
Назив нове пословне јединице _______________________________________________
Адреса__________________________
бр.________ спрат______ локал_______
Број телефона у пословном простору __________________________________
Обвезник има истакнуту фирму
-ДА (датум од када)_________________ -НЕ
Прилози:
 Фотокопија решења Агенције за привредне регистре
 Одлука о разврставању (само за средња и мала предузећа)
Н А П О М Е Н А : _________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дана_____________
М.П.
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ
______________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
350
ОБРАЗАЦ ПНЖС
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
Одељење пореске администрације
ПРИЈАВА
ЗА НАКНАДУ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ
1.Назив (предузећа , радње)
____________________________________________________________________________
2. ПИБ __________________________
3. Адреса (седиште)
____________________________________________________________________________
4. Телефон______________________________e-мail________________________________
5. Подаци о одговорном лицу/власнику радње
____________________________________________________________________________
5.1. Име и презиме
____________________________ЈМБГ_______________________________
5.2. Адреса одговорног лица/власника
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Особа за контакт ______________________________телефон: _____________________
Табела бр. 1.
Активност чије обављање
Капацитет
утиче на животну средину
Остварени приход у
претходној години
Прилог-фотокопија завршног рачуна, из претходне године
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
351
Табела бр. 2.
Пословни простор, у м2
Земљиште, у м2
Укупно м2
Укупно м2
Прилог – фотокопија Завршног рачуна, из претходне године и оверена
спецификација у вези са квадратуром, из табеле бр. 2, од стране одговорног лица.
НАПОМЕНА :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да су подаци унети у пријави
потпуни и тачни.
Дана,
М.П.
Подносилац пријаве
________________________
Пријава се подноси Одељењу пореске администрације општине Бор.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
352
Служба за скупштинске послове
Обавља послове који се односе на: стручне и организационе послове за Скупштину
општине и њених радних тела, Председника општине и радних тела која он образује
(именује) и Општинско веће, а који се односе на припрему седница и обраду аката
усвојених на седницама, архивирање, чување изворних докумената, израду записника и
вођење евиденције о одржаним седницама, представкама и притужбама грађана, избору,
именовањима и одликовањима; давање правних мишљења и обављање нормативноправних послова за потребе председника Скупштине и одборника, Председника општине
и Општинског већа, а који нису у надлежности одељења Општинске управе, као и у вези
са другим питањима функционисања система локалне самоуправе у Општини, укључујући
и послове за месне заједнице; врши стручне и организационе послове у области
информисања за Скупштину, Председника општине, Општинско веће и Општинску
управу, о ставовима и мишљењима која се износе у јавност поводом донетих општинских
аката, односно послове кабинета Председника Општине, информисање одборника у
Скупштини; обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштини;
информативно-пропагандну активност и друге стручне послове у области информисања;
врши припремне активности ради промоције Општине и привлачења инвестиција; врши
послове израде програма за аутоматску обраду података; обавља и послове протокола за
потребе органа Општине и Општинске управе; обавља послове умножавања материјала
за потребе органа Општине. Пружа стручну помоћ странкама у остваривању права пред
Општинском управом - из делокруга рада одељења.
Врши и друге послове које му наложи начелник Општинске управе у оквиру свог
делокруга рада.
Начелник Oдељења:
Слободан Баџа, дипл. правник
Е- mail: [email protected]
Телефон: 030/422-595
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
ПОДАЦИ О ЗАРАДАМА ФУНЦИОНЕРА ОПШТИНЕ БОР
1. Живорад Петровић ............................................. 91.182,98 динара,
2. Саша Вукадиновић .............................................. 81.559,02 динара,
3. Фришковић Славиша........................................... 60.825,57 динара,
4. Адријана Пуповац ................................................ 56.012,03 динара,
5. Љубинка Јелић .................................................... 80.923,41 динара,
6. Слободан Баџа .................................................... 75.218,07 динара,
7. Боса Јанаћковић .................................................. 73.623,34 динара,
8. Бојана Буђелан ................................................... 67.505,28 динара.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
353
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број
54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. Закона о локалној самоуправи
(«Службени гласник РС», број 129/07) и члана 43. Статута општине Бор («Службени лист
општине Бор», број 7/08), Скупштина општине Бор на седници одржаној дана
___.12.2012. године, донела је
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОР ЗА 2013. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Буџет општине Бор за 2013.годину састоји се од:
-примања буџета општине Бор за 2013. годину, која се састоје од текућих прихода
из класе 7, у износу од 1.850.985.000 динара.
-издатака буџета општине Бор за 2013.годину, који се састоје од текућих расхода из
класе 4 и капиталних расхода из класе 5, у износу 1.875.890.000 динара.
-буџетског дефицита у износу од 24.905.000 динара.
-примања од продаје финансијске имовине(приватизациони приходи) у износу од
300.000 динара.
-издатака за отплату главнице дуга у износу од 30.000.000 динара.
-прихода и примања индиректних и осталих корисника буџета из осталих извора у
износу од 557.612.379 динара.
Буџетски дефицит финансираће се из неутрошених средстава из претходне године.
Издаци за отплату главнице и камате финансираће се из текућих прихода.
Члан 2.
У сталну резерву буџета општине Бор у 2013.години издваја се 0,1% прихода и
примања од продаје нефинансијске имовине буџета у 2013.години, односно износ од
1.905.590 динара.
Члан 3.
У текућу буџетску резерву општине Бор планира се износ од 5.000.000 динара.
Члан 4.
У 2013.години расходи за отплату кредита и камата износе 37.140.000 динара.
Члан 5.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013., 2014. и 2015. годину
исказују се у следећем прегледу:
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
354
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015
СДК
0
Табела 3.
Укупно сви пројекти:
При
о
рите
т
Конт
о 3
ниво
Назив капиталног пројекта
Година
почетка
финанс
ирања
пројект
а
1
2
3
4
1
2
3
4
511
511
511
511
Израда плана генералне
регулације
2013
Изградња пута Бор-Селиште
2014
Изградња путева
„Станијевићи“ и други у
дужини 3км у Злоту
2013
Водоснабдевање села са
изградњом сабирног
резервоара у Горњану
2013
Година
заврше
тка
финанс
ирања
пројект
а
5
2014
2016
2014
2015
643.967650
Укупна
вредност
пројекта
16.000,000
440,000,000
13,500,000
51,000,000
511
Реконструкција фискултурне
сале у ОШ Станоје
Миљковић у Брестовцу
2013
2015
9,967,650
6
511
Изградња водоводне мреже
за реон Нови злотски путВашариште у Брестовцу
2013
2014
9,000,000
7
511
Завршетак изградње система
за водоснабдевање у Луки
2013
2014
5,200,000
8
511
Асфалтирање 1км пута Сува
Река у Метовници
2014
2015
4,500,000
9
511
2013
2014
9,000,000
10
511
2013
2014
8,000,000
11
511
2013
2014
8,000,000
12
13
14
15
16
511
511
511
511
511
Наставак изградње
водоводне мреже у Бучју
2014
Изградња водоводне мреже
за реон „Манастириште“ у
Злоту
2013
Изградња старобањског пута
2013
Изградња пута Бор2старобањски пут-ресторан
Топ у Брестовцу
2013
Реконструкција Дома
културе у Горњану
2013
2014
2014
2014
2014
2014
Извори
прихода
6
5
Асфалтирање 2км пута у
Шарбановцу
Асфалтирање 2км пута у
Шарбановцу-Тимок
Реконструкција
нисконапонске мреже у
Оштрељу
225.487.000
15,000,000
12,000,000
26,000,000
7,000,000
9,800,000
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
212.000,000
156.480.650
2013
2014
2015
8
9
10
6.000.000
6.000.000
4.000.000
30.000.000
30.000.000
30,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
4,000,000
2,000,000
4,000,000
3,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
10,000,000
10,000,000
16,000,000
3,987,000
3,000,000
2,980,650
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
01- Приходи
из буџета
01- Приходи
из буџета
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
01- Приходи
из буџета
07- Приходи
из буџета РС
4,500,000
4,500,000
2,500,000
2,700,000
2,000,000
4,500,000
4,000,000
4,000,000
2,500,000
4,500,000
4,000,000
4,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
6,000,000
6,000,000
3,000,000
3,000,000
10,000,000
10,000,000
4,000,000
3,000,000
4,000,000
5,800.000
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
355
Члан 6.
Примања и издаци буџета, примања и издаци по основу продаје, односно набавке
финансијске имовине и датих кредита и задуживања и отплате дуга утврђени су у
следећим износима, и то:
Економска
класификација
Примања
1
2
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
I УКУПНА ПРИМАЊА
План
План за
Индекс
у динарима
за 2013.
3
2012.год.
промене
4
5(к.3./к.4
)
1.637.788.48
2
1.637.788.48
2
1.193.419.08
6
994.521.086
113,02
7
Текући приходи
71
1. Порески приходи
711
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке
714
1.2. Порез на добра и услуге
1.850.985.00
0
1.850.985.00
0
1.321.865.66
2
1.100.047.03
3
58.099.811
61.492.000
94,48
712+713+716+719
1.3. Остали порески приходи
163.718.818
137.406.000
119,15
74
2. Непорески приходи, од чега:
153.495.636
134.390.000
114,22
7411
- наплаћене камате
565.017
1.300.000
43,46
7415
- накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта
3. Трансфери
114.474.285
99.500.000
115,05
375.623.702
309.979.396
121,18
Капитални приходи-примања од продаје
нефинансијске имовине
II УКУПНИ ИЗДАЦИ
0
0
0,00
1.809.400.48
2
1.575.488.03
0
413.170.755
103,67
733
8
113,02
110,76
110,61
4
Текући расходи
41
1. Расходи за запослене
1.875.890.00
0
1.535.793.27
3
435.096.109
42
2. Коришћење услуга и роба
407.719.203
398.493.932
102,32
44
3. Отплата камата
7.140.000
10.290.000
69,39
45
4. Субвенције
333.200.000
434.939.218
76,61
47
5. Издаци за социјалну заштиту
40.432.624
20.168.907
200,47
48+49
6. Остали расходи
89.702.726
92.157.665
97,34
46
7. Трансфери осталом нивоу власти
222.502.611
206.267.553
107,87
5
Капитални расходи
340.096.727
233.912.453
145,39
(7+8)-(4+5)
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ ( БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)
(I-II)
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
-24.905.000
-171.612.000
14,51
92
IV Примања од продаје финансијке имовине
300.000
501.000
59,88
91
V Примања од задуживања
0
49.170.000
0,00
911
1. Примања од домаћих задуживања
0
49.170.000
0,00
9113+9114
1.1. Задуживање код јавних финансијских институција и
пословне банке
1.2. Задуживање код осталих извора
0
49.170.000
0,00
0
0
#DIV/0!
9111+9112+9115+9116+9117+9118+911
9
912
97,48
105,31
2. Примања од иностраног задуживања
0
0
0,00
62
VI Набавка финансијске имовине
0
0
0,00
61
VII Отплата главнице
30.000.000
1.300.000
2.307,69
611
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
30.000.000
1.300.000
2.307,69
6113+6114
1.1. Отплата главнице домаћим јавним финансијским
институцијама и пословним банкама
1.2. Отплата главнице осталим кредиторима
30.000.000
1.300.000
2.307,69
0
0
0,00
2. Отплата главнице страним кредиторима
0
0
0,00
VIII ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ(III+IV-VI+VVII)
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( IV+V-VI-VII-IX=-III)
-54.605.000
-123.241.000
24.905.000
48.371.000
51,49
В. УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ ( УКУПНИ
ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ)
-24.605.000
-171.111.000
14,38
6111+6112+6115+6116+6117+6118+611
9
612
( III+IV-VI)
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
356
Члан 7.
Примања буџета општине Бор за 2012.годину остварују се по врстама , и то:
Економска
План
План за
Индекс
Структура
Структура
у динарима за
2013.
3
2012год.
промене
у %-к.3.
у %-к.4.
4
5(к.3./к.4)
6
7
54.605.000
123.241.000
3
Укупно пренета неутрошена и нераспоређена средства
из претходне године
Пренета и нераспоређена средства из претходних година
54.605.000
123.241.000
I
Уступљени јавни приходи
1.516.523.460
1.363.158.482
111,25
81,92
80,78
711100
Порез на доходак грађана
1.096.893.741
984.491.086
111,42
59,25
58,34
711110
Порез на зараде
981.494.037
900.467.086
109,00
53,02
53,36
711111
Порез на зараде
981.494.037
900.467.086
109,00
53,02
53,36
711120
Порез на приходе од самосталне делатности
17.625.023
15.104.000
116,69
0,95
0,90
711121
13.319.596
10.750.000
123,90
0,72
0,64
4.305.427
4.354.000
98,88
0,23
0,26
14.432.379
8.500.000
169,79
0,78
0,50
711143
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оств.приходу
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према паушално оств.приходу
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на
прих.од пољопр.и шумар. на земљ.)
Порез на приходе од непокретности
13.890.795
7.600.000
182,77
0,75
0,45
711145
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари
382.133
500.000
76,43
0,02
0,03
711146
Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
4.983
100.000
4,98
0,00
0,01
711148
Порез од непокретности
154.468
300.000
51,49
0,01
0,02
711160
Порез на приходе од осигураних лица
110.233
120.000
0,00
0,01
0,01
711161
Порез на приходе од осигурања лица
110.233
120.000
91,86
0,01
0,01
711190
Порез на друге приходе
83.232.069
60.300.000
138,03
4,50
3,57
711191
Порез на остале приходе
82.813.289
60.000.000
138,02
4,47
3,56
711193
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
418.780
300.000
139,59
0,02
0,02
713310
Порез на наслеђе и поклон
1.835.764
1.600.000
114,74
0,10
0,09
713311
Порез на наслеђе и поклон
1.835.764
1.600.000
114,74
0,10
0,09
713420
Порез на капиталне трансакције(-на пренос апсолутних
права)
Порез на пренос апсолутних права на непокретности
22.392.404
24.550.000
91,21
1,21
1,45
15.949.234
18.500.000
86,21
0,86
1,10
50.000
50.000
100,00
0,00
0,00
6.393.170
6.000.000
106,55
0,35
0,36
713610
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим
хартијама од вредности
Порез на пренос апсолутних права на половним моторним
возилима
Порез на акције на име и уделе
8.397
16.000
0,00
0,00
0,00
713611
Порез на акције на име и уделе
8.397
16.000
52,48
0,00
0,00
733150
Текући трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општина
Текући трансфери од др.нивоа власти у кор.н.општинадоп.ср. из буџ.Републике
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа
општна
Текући наменски трансфери
345.622.702
309.178.396
111,79
18,67
18,32
317.730.702
298.878.396
106,31
17,16
17,71
1.000
5.000.000
0,02
0,00
0,30
27.891.000
5.300.000
526,25
1,51
0,31
Капитални трансфери од другог нивоа власти у корист
нивоа општина
Капитални наменски трансфери у ужем смислу од
Републике у корист нивоа општина
Порези,таксе и накнаде на моторна возила
30.001.000
801.000
3.745,44
1,62
0,05
30.001.000
801.000
3.745,44
1,62
0,05
9.911.181
11.000.000
90,10
0,54
0,65
9.911.181
11.000.000
90,10
0,54
0,65
714540
Порези на моторна возила-год.накнада за друмска и
ост.моторна возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
4.168.002
11.522.000
36,17
0,23
0,68
714543
Накнада за промену намене обрадивог земљишта
3.223
22.000
14,65
0,00
0,00
714547
Накнада за загађивање животне средине
3.345.201
4.000.000
83,63
0,18
0,24
714549
819.578
7.500.000
10,93
0,04
0,44
741510
Накнада од емисија NO2,SO2,прашкастих материја и
одложеног отпада
Накнада за коришћење природних добара
618.770
10.000.000
6,19
0,03
0,59
741511
Накнада за коришћење минералних сировина
618.770
10.000.000
6,19
0,03
0,59
741520
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
земљишта
10.000
810.000
1,23
0,00
0,05
класификација
Примања
1
2
3
711122
711140
713421
713422
713423
733151
733152
733154
733250
733251
714510
714514
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
357
741522
Средства од давања у закуп пољопривредног земљишта
10.000
10.000
100,00
0,00
0,00
743320
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
5.061.498
5.500.000
92,03
0,27
0,33
743324
Приход од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
5.061.498
5.500.000
92,03
0,27
0,33
II
Изворни јавни приходи
334.461.539
274.630.000
121,79
18,07
16,27
711140
3.123.291
10.000.000
31,23
0,17
0,59
711147
Порез на приход од имовине(прих.од непокрет., на
прих.од пољопр.и шумар. на земљ.)
Порез на земљиште
3.123.291
10.000.000
31,23
0,17
0,59
713120
Порез на имовину
84.142.619
64.500.000
130,45
4,55
3,82
713121
19.106.078
14.500.000
131,77
1,03
0,86
65.036.541
50.000.000
130,07
3,51
2,96
714430
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од
физичких лица
Порез на имовину(осим на земљиште,акције и уделе) од
правних лица
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
100.000
100.000
100,00
0,01
0,01
714431
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
100.000
100.000
100,00
0,01
0,01
714510
Порези,таксе и накнаде на моторна возила
27.350.886
23.500.000
116,39
1,48
1,39
714513
27.350.886
23.500.000
116,39
1,48
1,39
714550
Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила
Борависна такса
1.523.173
1.200.000
126,93
0,08
0,07
714552
Борависна такса
1.523.173
1.200.000
126,93
0,08
0,07
714560
Општинске накнаде
15.046.568
14.100.000
106,71
0,81
0,84
714562
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине
Комунална такса на фирму
15.046.568
14.000.000
107,48
0,81
0,83
55.339.633
45.050.000
122,84
2,99
2,67
55.339.633
45.000.000
122,98
2,99
2,67
741150
Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
Приходи од камата на средства буџета општине
565.017
1.300.000
43,46
0,03
0,08
741151
Приходи од камата на средства буџета општине
565.017
1.300.000
43,46
0,03
0,08
741400
Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса
осигурања
Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса
осигурања
Накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта
Накнада за коришћење простора(јавне и слободне
површине) и грађ.земљ.
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта
80.000
80.000
100,00
0,00
0,00
80.000
80.000
100,00
0,00
0,00
113.855.515
89.500.000
127,21
6,15
5,30
1.509.515
1.500.000
100,63
0,08
0,09
112.346.000
88.000.000
127,67
6,07
5,21
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од
стране тржишних организација
Приходи од давања у закуп непокретности које користе
13.758.637
8.500.000
161,87
0,74
0,50
субјекти локалне самоуправе и др.буџ.корисници
8.613.616
4.500.000
191,41
0,47
0,27
5.145.021
4.000.000
128,63
0,28
0,24
742250
Приходи од закупнине за грађ.земљиште у кор.нивоа
општина
Таксе у корист нивоа општина
6.409.651
6.700.000
95,67
0,35
0,40
742251
Општинске административне таксе
1.062.981
1.200.000
88,58
0,06
0,07
742253
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
5.346.670
5.500.000
97,21
0,29
0,33
742350
Приходи од обављања делатности општинских органа
управе
Приходи од обављања делатности општинских органа
управе
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист
нивоа општина
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку
Самодопринос уведен за територију општине
4.266.534
3.800.000
112,28
0,23
0,23
4.266.534
3.800.000
112,28
0,23
0,23
590.214
1.000.000
59,02
0,03
0,06
590.214
1.000.000
59,02
0,03
0,06
30.000
30.000
100,00
0,00
0,00
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
пензија на територији месне заједнице
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном
делатношћу
Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у
корист нив.општина
Текући добр.трансфери од физич.и правних лица у корист
нив.општина
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
општина
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
10.000
10.000
100,00
0,00
0,00
20.000
20.000
100,00
0,00
0,00
500.000
500.000
100,00
0,03
0,03
500.000
500.000
100,00
0,03
0,03
6.418.083
3.400.000
188,77
0,35
0,20
5.233.352
2.200.000
237,88
0,28
0,13
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа
општина
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
1.184.731
1.200.000
98,73
0,06
0,07
1.361.718
1.300.000
104,75
0,07
0,08
713122
716110
716111
741411
741530
741531
741534
742150
742152
742153
742351
743350
743351
711180
711181
711184
744150
744151
745150
745151
745152
772110
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
358
772114
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
1.361.718
1.300.000
104,75
0,07
0,08
III
Примања од задуживања и продаје финансијске
имовине
Примања од задуживања код посл.банака у земљи у корист
нивоа општина
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи
у корист нивоа општине
Приходи од продаје капитала у корист нивоа општина
300.000
49.671.000
0,60
0,02
2,94
0
49.170.000
0,00
0,00
2,91
0
0
0,00
0,00
0,00
300.000
501.000
59,88
0,02
0,03
УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (7+9):
1.851.285.000
1.687.459.482
109,71
100,00
100,00
УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ПРИХОДИ И
ПРИМАЊА ( 7+9+3):
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ИНДИРЕКТНИХ И
ОСТАЛИХ КОРИСНИКА
БУЏЕТА ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА
1.905.890.000
1.810.700.482
105,26
100,00
100,00
557.612.379
470.186.589
118,59
30,12
27,86
2.463.502.379
2.280.887.071
108,01
100,00
100,00
911451
911551
921951
У К У П Н О:
(3+7+9+СРЕДСТВА ИНДИРЕКТНИХ И ОСТАЛИХ
КОРИСНИКА)
Члан 8.
Издаци буџета по основним наменама, из одговарајућих извора, утврђени су на
следећи начин:
Економ.
класифика.
Издаци
1
2
Издаци из
средстава
буџета
општине
3
5
6
7
Структ.за
разд.
за колону
3
8
410
Издаци за запослене
435.096.109
7.839.742
442.935.851
413.170.755
105,31
22,83
22,82
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
348.077.113
548.775
348.625.888
328.918.170
105,82
18,26
18,17
412
Социјални доприноси ( на терет послодавца)
62.279.884
98.230
62.378.114
59.369.803
104,90
3,27
3,28
413
Накнаде у натури (превоз радника)
178.000
1.000
179.000
172.050
103,46
0,01
0,01
414
7.577.000
7.141.737
14.718.737
8.429.392
89,89
0,40
0,47
415
Социјална давања запосленима-отпремнине и
помоћи
Накнаде за превоз на посао и са посла
8.733.819
50.000
8.783.819
8.377.628
104,25
0,46
0,46
416
Награде и други посебни расходи
6.050.293
0
6.050.293
5.703.712
106,08
0,32
0,32
417
Додатак изабраним лицима-волонтерски рад
2.200.000
0
2.200.000
2.200.000
100,00
0,12
0,12
420
Коришћење роба и услуга
407.719.203
91.614.923
499.334.126
398.493.932
102,32
21,39
22,01
421
Стални трошкови
105.044.866
14.144.984
119.189.850
129.113.382
81,36
5,51
7,13
4211
Услуге платног промета
2.830.000
0
2.830.000
2.790.000
101,43
0,15
0,15
422
Трошкови за пословна путовања
3.629.000
890.000
4.519.000
3.313.000
109,54
0,19
0,18
423
Опште услуге по уговору
37.652.300
11.670.377
49.322.677
37.065.135
101,58
1,98
2,05
4239
Услуге по повереним комуналним пословима
108.880.000
0
108.880.000
103.430.000
105,27
5,71
5,71
424
Специјализоване услуге
26.214.600
5.960.093
32.174.693
22.328.431
117,40
1,38
1,23
425
Текуће поправке и одржавање
102.022.367
29.925.919
131.948.286
83.338.624
122,42
5,35
4,60
426
Материјали
21.446.070
29.023.550
50.469.620
17.115.360
125,30
1,13
0,95
440
Отплата камата
7.140.000
0
7.140.000
10.290.000
69,39
0,37
0,57
441
Отплата домаћих камата
6.500.000
0
6.500.000
9.400.000
69,15
0,34
0,52
444
Пратећи трошкови задуживања
640.000
0
640.000
890.000
71,91
0,03
0,05
450
Субвенције
333.200.000
0
333.200.000
434.939.218
76,61
17,48
24,02
451
Субвенције нефинансијским предузећима и орг.
208.200.000
0
208.200.000
286.579.218
72,65
10,92
15,83
454
Субвенције приватним предузећима
125.000.000
0
125.000.000
148.360.000
0,00
0,00
0,00
460
222.502.611
27.000.000
249.502.611
206.267.553
107,87
11,67
11,39
217.989.534
27.000.000
244.989.534
201.826.476
108,01
11,44
11,15
4.513.077
40.432.624
0
6.180.000
4.513.077
46.612.624
4.441.077
20.168.907
101,62
200,47
0,24
2,12
0,25
1,11
5.147.624
0
5.147.624
5.147.624
100,00
0,27
0,28
4729
Трансфери осталим нивоима власти и
орг.цоциј.осигурања
Трансфери осталим нивоима власти-школе, МЗ,
цос.зашт.
Остале дотације
Социјална заштита из буџета
Студентске награде и стипендије и друга давања
у науци, култури и образовању, превоз и смештај
ученика
Накнаде за социјалну заштиту
35.285.000
6.180.000
41.465.000
15.021.283
234,90
1,85
0,83
480
Остали издаци
82.797.136
8.658.728
91.455.864
86.053.594
96,22
4,34
4,75
481
Дотације непрофитним организ.
61.116.000
6.298.728
67.414.728
38.899.641
157,11
3,21
2,15
482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
1.133.400
1.930.000
3.063.400
1.091.206
103,87
0,06
0,06
463
465
470
4727
Издаци из
додатних
прих.орг. и
уст.
4
Укупна
Индекс
средства
Издаци из
буџета
2012.год.
к.3/к.6
Струк.за
разд.
за колону
6.
9
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
359
16.846.736
410.000
17.256.736
43.811.747
38,45
0,88
2,42
485
Новчане казне и пенали по решењима судова и
суд.тела
Накнада за одузето грађевинско земљиште
3.700.000
20.000
3.720.000
2.250.000
164,44
0,19
0,12
484
Накнада штете настале услед елементар.непогода
1.000
0
1.000
1.000
100,00
0,00
0,00
510
Основна средства
338.096.727
409.717.986
747.814.713
231.711.453
145,91
17,74
12,80
511
Зграде и грађевински објекти
309.981.125
396.110.000
706.091.125
196.287.482
157,92
16,26
10,84
512
Машине и опрема
26.650.602
13.537.986
40.188.588
33.048.971
80,64
1,40
1,83
513
Остале некретнине и опрема
1.000
0
1.000
500.000
0,20
0,00
0,03
515
Остала основна средства
1.464.000
70.000
1.534.000
1.875.000
78,08
0,08
0,10
520
Залихе
0
6.601.000
6.601.000
0
0,00
0,00
0,00
523
Робе залихе за даљу продају
0
6.601.000
6.601.000
0
0,00
0,00
0,00
540
Земљиште
2.000.000
0
2.000.000
2.200.000
90,91
0,10
0,12
541
Земљиште
2.000.000
0
2.000.000
2.200.000
90,91
0,10
0,12
610
Отплата главнице
30.000.000
0
30.000.000
1.300.000
2.307,69
1,57
0,07
611
Отплата главнице домаћим кредиторима
30.000.000
0
30.000.000
1.300.000
2.307,69
1,57
0,07
499000
499110
499120
Средства резерви
Стална резерва
Текућа резерва
УКУПНО БУЏЕТ
6.905.590
1.905.590
5.000.000
1.905.890.000
0
0
0
557.612.379
6.905.590
1.905.590
5.000.000
2.463.502.379
6.104.071
1.637.788
4.466.283
1.810.700.482
113,13
116,35
111,95
105,26
0,36
0,10
0,26
100,00
0,34
0,09
0,25
100,00
483
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
360
II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 9.
Средства буџета у износу од 1.905.890.000 динара и средства од изворних активности буџетских корисника у износу од
557.612.379 динара распоређују се буџетским корисницима на следећи начин:
Раздео
1
Глава
2
Broj
Ekon.
Корисници буџетских средстава и
поз.
класиф.
функционална класификација
3
4
1
5
Издаци из
средст.
буџета
општ.
6
Издаци из
додат.
прих.орг.
и уст.
7
Укупна
Издаци из
буџета
2012.год.
8
9
10
Структ. за
разд.
за колону
6
11
средства
Индекс
k.6/k.9
Структ. за
разд.
за колону 9
12
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР
Функција 110-Извршни и законодавни органи,
фискални и спољни послови
1
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
2.640.000
2.640.000
8.995.472
29,35
0,67
1,79
2
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
473.000
473.000
1.616.841
29,25
0,12
0,32
3
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
10.000
10.000
59.004
16,95
0,00
0,01
4
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
40.000
40.000
161.460
24,77
0,01
0,03
5
416
Нагр. и остали пос.расходи-накнаде одборн.и чл.ком.
1.850.000
1.850.000
1.750.000
105,71
0,47
0,35
6
417
Додатак изабраним лицима-заменик председника СО
250.000
250.000
2.200.000
11,36
0,06
0,44
7
421
Стални трошкови
150.000
150.000
1.290.000
11,63
0,04
0,26
8
422
Трошкови за пословна путовања
120.000
120.000
1.000.000
12,00
0,03
0,20
9
423
Опште услуге по уговору
630.000
630.000
12.114.000
5,20
0,16
2,41
10
425
Текуће поправке и одржавање
465.000
465.000
915.000
0,00
0,12
0,18
11
426
Материјали
695.000
695.000
5.788.000
12,01
0,18
1,15
12
481
Дотације-средства за финанс.политичких странака
2.300.000
2.300.000
1.925.609
119,44
0,59
0,38
13
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
1.000
1.000
32.377.447
0,00
0,00
6,43
14
512
Машине и опрема
1.000
1.000
4.800.000
0,02
0,00
0,95
Укупно за функцију 110
9.625.000
0
9.625.000
93.417.904
10,30
2,46
18,55
Извори финансирања за раздео 1:
9.625.000
0
9.625.000
93.417.904
Приходи из буџета
9.625.000
0
9.625.000
93.417.904
01
2
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Функција 110-Извршни и законодавни органи,
фискални и спољни послови
15
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
7.365.000
7.365.000
8.995.472
81,87
1,88
1,79
16
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
1.319.000
1.319.000
1.616.841
81,58
0,34
0,32
17
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
50.000
50.000
59.004
84,74
0,01
0,01
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
361
18
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
128.000
128.000
161.460
79,28
0,03
0,03
19
416
Нагр. и остали пос.расходи
1.000
1.000
1.750.000
0,06
0,00
0,35
20
417
Додатак изабраним лицима-општинско веће
1.950.000
1.950.000
2.200.000
88,64
0,50
0,44
21
421
Стални трошкови (КЗМ-93.000)
1.386.500
1.386.500
1.290.000
107,48
0,35
0,26
22
422
Трошкови за пословна путовања (KЗМ-50.000)
730.000
730.000
1.000.000
73,00
0,19
0,20
23
423
Опште услуге по уговору (КЗМ-1.030.000)
11.596.000
11.596.000
12.114.000
95,72
2,96
2,41
24
424
Специјализоване услуге (КЗМ-500.000)
1.750.000
1.750.000
1.740.000
100,57
0,45
0,35
25
425
Текуће поправке и одржавање (КЗМ-85.000)
760.000
760.000
915.000
0,00
0,19
0,18
26
426
Материјали
6.858.100
6.858.100
5.788.000
118,49
1,75
1,15
27
444
Пратећи трошкови задуживања
30.000
30.000
30.000
28
481
Дотације-средства за финанс.политичких странака
0
0
1.925.609
0,00
0,00
0,38
29
482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
600.000
600.000
600.000
100,00
0,15
0,12
30
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
13.436.736
13.436.736
32.377.447
41,50
3,43
6,43
31
484
Накнада штете настале услед елементар.непогода
1.000
1.000
1.000
100,00
0,00
0,00
32
485
Накнада штета за штету од стране органа власти
2.500.000
2.500.000
1.050.000
238,10
0,64
0,21
33
499110
Стална резерва
1.905.590
1.905.590
1.637.788
116,35
0,49
0,33
34
499120
Текућа резерва
5.000.000
5.000.000
4.466.283
111,95
1,28
0,89
35
511
Зграде и грађевински објекти
1.000
1.000
6.700.000
36
512
Машине и опрема (КЗМ-50.000)
350.000
350.000
4.800.000
7,29
0,09
0,95
37
541
Земљиште
2.000.000
2.000.000
2.200.000
90,91
0,51
0,44
Укупно за функцију 110
59.717.926
59.717.926
93.417.904
63,93
15,24
18,55
120.000.000
120.000.000
145.360.000
82,55
30,63
28,87
50.000.000
50.000.000
132.000.000
37,88
12,76
26,21
0
Функција 490-Економски послови некласификовани
на другом месту
38
454
39
451
Субвнције јавном линијском саобраћају и ђачки превоз и субвенције другим
приватним предузећима
Субвнције јавним предузећима
40
451
Субвенције -средс.за подстицај развоја пољопривреде
и др.делатности
4.000.000
4.000.000
3.500.000
114,29
1,02
0,70
41
481
Дотације -средс.за подстицај развоја туризма
700.000
700.000
700.000
0,00
0,18
0,14
42
511
Зграде и грађевински објекти
1.000
1.000
2.500.000
0,04
0,00
0,50
43
512
Mашине и опрема
1.000
1.000
3.900.000
44
513
Набавка остале опреме
1.000
1.000
500.000
0,20
0,00
0,10
Укупно за функцију 490
174.703.000
174.703.000
288.460.000
60,56
44,59
57,28
0
Функција 360-Јавни ред и безбедност некласификовани
на другом месту
45
423
Опште услуге по уговору
700.000
700.000
1.000.000
0,00
0,18
0,20
46
425
Текуће поправке и одржавање -саобраћај
825.000
825.000
500.000
0,00
0,21
0,10
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
362
47
512
Машине и опрема-саобраћај
8.375.000
Укупно за функцију 360
9.900.000
0
8.375.000
6.951.000
120,49
2,14
1,38
9.900.000
8.451.000
117,15
2,53
1,68
500.000
500.000
0,00
0,13
0,10
500.000
500.000
100,00
0,13
0,10
2.000.000
2.000.000
100,00
0,51
0,40
2.000.000
2.000.000
100,00
0,51
0,40
2.300.000
2.300.000
100,00
0,59
0,46
2.300.000
2.300.000
100,00
0,59
0,46
Функција 700-Здравство
48
463
Трансфери осталим нивоима власти-апотеке
500.000
Укупно за функцију 700
500.000
0
Функција 912-Основно образовање
49
423
Услуге превоза ученика основних школа ван територије
општине и смештај у специјалне школе са интернатом
2.000.000
Укупно за функцију 912:
2.000.000
0
Функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
50
4727
Давања у науци, култури и образовању и спорту
2.300.000
Укупно за функцију 090
2.300.000
0
Функција 170-Трансакције везане за
задуживање
51
441
Отплата домаћих камата
3.500.000
3.500.000
3.400.000
102,94
0,89
0,68
52
444
Пратећи трошкови задуживања
300.000
300.000
300.000
0,00
0,08
0,06
53
611
Отплата главнице домаћим кредиторима
30.000.000
30.000.000
1.300.000
2.307,69
7,66
0,26
Укупно за функцију 170
33.800.000
33.800.000
5.000.000
676,00
8,63
0,99
43.500.000
43.500.000
41.000.000
106,10
11,10
8,14
21.100.000
21.100.000
20.000.000
105,50
5,39
3,97
2.2.
0
ЈKП 3 ОКТОБАР-поверени послови
Функција 620-Развој заједнице
54
4239
55
4239
56
4239
Услуге одржавања чистоће у граду и насељима
у општини Бор
Услуге уређења и одржавања паркова, зелених и
рекреационих површина и поправка реквизита
Услуге зимског одржавања улица и тротоара,
пешачких стаза и паркинг простора,
2.3.
зимског и летњег одржавања локалних и некат. путева
27.500.000
27.500.000
26.000.000
105,77
7,02
5,16
57
4239
Програм мера заштите животиња(паса и мачака луталица)
6.400.000
6.400.000
6.000.000
106,67
1,63
1,19
58
4239
Услуге уклањања мањих монтажних, помоћних и
других мањих грађевинских објеката и шкољки аутомобила
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0,00
0,38
0,30
59
4239
Услуге исељавања бесправно усељених лица
880.000
880.000
880.000
0,00
0,22
0,17
Укупно за функцију 620:
100.880.000
0
100.880.000
95.380.000
105,77
25,75
18,94
Укупно за главу 2.2.:
100.880.000
0
100.880.000
95.380.000
105,77
25,75
18,94
ЈКП ВОДОВОД-поверени послови
Функција 620-Развој заједнице
Услуге одржавања јавне расвете
8.0
8.0
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
363
8.0
0
239
00.000
50.000
Укупно за функцију 620:
00.000
8.000.000
0
8.000.000
8.050.000
0,00
2,04
1,60
Укупно за главу 2.3.:
8.000.000
0
8.000.000
8.050.000
0,00
2,04
1,60
Укупно за раздео 2:
391.800.926
0
391.800.926
503.558.904
77,81
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 2:
391.800.926
0
391.800.926
503.558.904
01
Приходи из буџета
391.800.926
0
391.800.926
497.575.904
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
0
5.983.000
3
ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Функција 330-Судови
61
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
2.890.363
2.890.363
2.815.235
102,67
64,18
65,54
62
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
630.177
630.177
507.710
124,12
13,99
11,82
63
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
150.000
150.000
150.000
100,00
3,33
3,49
64
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
45.365
45.365
43.000
105,50
1,01
1,00
65
416
Награде и остали посебни расходи
1.000
1.000
1.000
100,00
0,02
0,02
66
421
Стални трошкови
236.735
236.735
231.135
102,42
5,26
5,38
67
422
Трошкови за пословна путовања
90.000
90.000
82.000
109,76
2,00
1,91
68
423
Опште услуге по уговору
118.000
118.000
143.000
82,52
2,62
3,33
69
425
Текуће поправке и одржавање
18.000
18.000
18.000
100,00
0,40
0,42
70
426
Материјали
252.000
252.000
224.110
112,44
5,60
5,22
71
482
Порези, обавез.таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
2.000
2.000
2.000
100,00
0,04
0,05
72
512
Машине и опрема
70.000
70.000
78.000
89,74
1,55
1,82
Укупно за функцију 330
4.503.640
0
4.503.640
4.295.190
104,85
100,00
100,00
Укупно за раздео 3:
4.503.640
0
4.503.640
4.295.190
104,85
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 3:
4.503.640
0
4.503.640
4.295.190
Приходи из буџета
4.503.640
0
4.503.640
4.295.190
01
4
ОПШТИНСКА УПРАВА БОР
Функција 130-Опште јавне услуге
73
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
124.000.000
124.000.000
122.030.122
101,61
11,32
13,06
74
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
22.100.000
22.100.000
21.890.377
100,96
2,02
2,34
75
413
Накнаде у натури(за јавни превоз)
177.000
177.000
171.050
103,48
0,02
0,02
76
414
Отпремнине и др.социјална давања запосленима
4.291.000
4.291.000
5.380.256
79,75
0,39
0,58
77
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
2.820.000
2.820.000
2.703.000
104,33
0,26
0,29
78
416
Награде и други посебни расходи
1.072.000
1.072.000
1.669.966
64,19
0,10
0,18
79
421
Стални трошкови
13.544.000
13.544.000
12.995.500
104,22
1,24
1,39
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
364
80
4211
Услуге платног промета
2.830.000
2.830.000
2.790.000
101,43
0,26
0,30
81
422
Трошкови за пословна путовања
799.000
799.000
885.000
90,28
0,07
0,09
82
423
Опште услуге по уговору
2.458.000
2.458.000
2.610.000
94,18
0,22
0,28
83
424
Специјализоване услуге
1.828.000
1.828.000
628.000
291,08
0,17
0,07
84
425
Текуће поправке и одржавање
2.550.000
2.550.000
2.565.000
99,42
0,23
0,27
85
426
Материјали (КЗМ-100.000)
5.715.000
5.715.000
5.672.000
100,76
0,52
0,61
86
444
Пратећи трошкови задуживања
60.000
60.000
60.000
100,00
0,01
0,01
87
465
Остале дотације
1.300.000
1.300.000
1.228.000
88
482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
од једног нивоа власти другом
205.000
205.000
185.000
110,81
0,02
0,02
89
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
50.000
50.000
50.000
100,00
0,00
0,01
90
511
Зграде и грађевински објекти
10.331.000
10.331.000
11.085.000
93,20
0,94
1,19
91
512
Машине и опрема
1.875.000
1.875.000
4.548.000
41,23
0,17
0,49
92
515
Нематеријална имовина
1.000
1.000
1.000
100,00
0,00
0,00
Укупно за функцију 130
198.006.000
0
198.006.000
199.147.271
99,43
18,08
21,31
Извори финансирања за раздео 4:
198.006.000
0
198.006.000
199.147.271
Приходи из буџета
198.006.000
0
198.006.000
199.147.271
01
4.1.
УСТАНОВЕ У ДЕЛАТНОСТИ КУЛТУРЕ
Функција 820-Услуге културе
93
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
40.769.580
0
40.769.580
38.023.141
107,22
3,72
4,07
94
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
7.297.756
0
7.297.756
6.806.621
107,22
0,67
0,73
95
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
1.006.000
1.236.737
2.242.737
770.132
130,63
0,09
0,08
96
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
852.017
0
852.017
808.209
105,42
0,08
0,09
97
416
Награде и остали посебни расходи
683.601
0
683.601
290.000
235,72
0,06
0,03
98
421
Стални трошкови
9.256.035
790.000
10.046.035
9.602.280
96,39
0,85
1,03
99
422
Трошкови за пословна путовања
980.000
50.000
1.030.000
641.000
152,89
0,09
0,07
100
423
Опште услуге по уговору
7.923.323
1.125.000
9.048.323
7.297.368
108,58
0,72
0,78
101
424
Специјализоване услуге
7.417.600
2.015.000
9.432.600
8.465.200
87,62
0,68
0,91
102
425
Текуће поправке и одржавање
3.609.268
520.000
4.129.268
5.150.325
70,08
0,33
0,55
103
426
Материјали
2.079.470
850.000
2.929.470
1.444.000
144,01
0,19
0,15
104
465
Остале дотације
688.816
688.816
688.816
105
482
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
109.000
80.000
189.000
115.306
94,53
0,01
0,01
106
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
32.000
30.000
62.000
41.000
107
511
Зграде и грађевински објекти
3.015.000
0
3.015.000
3.171.000
95,08
0,28
0,34
108
512
Машине и опрема
3.536.000
2.245.000
5.781.000
1.690.675
209,15
0,32
0,18
109
515
Остала основна средства
1.463.000
70.000
1.533.000
1.874.000
78,07
0,13
0,20
110
523
Залихе робе за даљу продају
0
201.000
201.000
0
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
365
Укупно за функцију 820:
90.718.466
9.212.737
99.931.203
86.879.073
104,42
8,28
9,30
Укупно за главу 4.1.:
90.718.466
9.212.737
99.931.203
86.879.073
104,42
8,28
9,30
Извори финансирања за главу 4.1.:
90.718.466
9.212.737
99.931.203
86.879.073
01
Приходи из буџета
90.718.466
90.718.466
85.601.073
04
Сопствени приходи
07
Трансфери од другог нивоа власти
08
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
4.2.
3.106.000
3.106.000
506.737
506.737
5.600.000
5.600.000
0
0
0
228.000
0
1.050.000
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "БАМБИ"
Функција 040-Породица и деца
111
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
99.054.501
548.775
99.603.276
85.630.684
115,68
9,04
9,16
112
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
17.730.755
98.230
17.828.985
15.327.857
115,68
1,62
1,64
113
413
Накнаде у натури(за јавни превоз)
1.000
1.000
1.000
100,00
0,00
0,00
114
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
1.360.000
5.020.000
1.360.000
100,00
0,12
0,15
115
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
2.269.051
2.269.051
2.181.780
104,00
0,21
0,23
116
416
Награде и остали посебни расходи
1.236.603
1.236.603
1.056.746
117,02
0,11
0,11
117
421
Стални трошкови
9.038.588
9.337.770
18.376.358
8.690.950
104,00
0,83
0,93
118
422
Трошкови за пословна путовања
450.000
450.000
119
423
Опште услуге по уговору
1.160.000
1.810.000
120
424
Специјализоване услуге
1.930.000
1.930.000
121
425
Текуће поправке и одржавање
3.408.320
5.908.320
117,91
0,23
0,23
122
426
Материјали
20.745.673
20.745.673
123
465
Остале дотације
1.235.630
1.235.630
1.235.630
124
472
2.847.624
2.847.624
2.847.624
100,00
0,26
0,30
125
482
Накнаде за социјалну заштиту из буџета(треће дете) и бесплатне и регресиране
ужине за предш. pрограм
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
126
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
63.000
63.000
100,00
0,01
0,01
127
485
Накнада штета за штету од стране органа власти
128
511
Зграде и грађевински објекти
7.982.125
7.982.125
4.075.800
0,00
0,73
0,44
129
512
Машине и опрема
200.000
4.400.000
4.600.000
100.000
0,00
0,02
0,01
130
523
Залихе робе за даљу продају
700.000
700.000
650.000
2.500.000
3.660.000
900.000
900.000
50.000
113.000
20.000
20.000
650.000
2.120.200
Укупно за функцију 040:
146.168.877
47.408.768
193.577.645
125.341.271
116,62
13,35
13,41
Укупно за главу 4.2.:
146.168.877
47.408.768
193.577.645
125.341.271
116,62
13,35
13,41
Извори финансирања за главу 4.2.:
146.168.877
47.408.768
193.577.645
125.341.271
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
366
01
Приходи из буџета
04
Сопствени приходи
33.621.763
33.621.763
07
Трансфери од другог нивоа власти
12.657.005
12.657.005
08
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
1.130.000
1.130.000
10
Примања од домаћих задуживања
4.3.
146.168.877
146.168.877
125.171.271
0
170.000
КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ БОРА"
Функција 620-Развој заједнице
Редовна делатност
131
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
21.258.304
21.258.304
20.082.948
105,85
1,94
2,15
132
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
3.787.850
3.787.850
3.594.900
105,37
0,35
0,38
133
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
190.000
210.000
190.000
100,00
0,02
0,02
134
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
609.440
609.440
586.000
104,00
0,06
0,06
135
416
Награде и остали посебни расходи
355.089
355.089
109.000
325,77
0,03
0,01
136
421
Стални трошкови
2.221.040
0
2.221.040
2.126.000
104,47
0,20
0,23
137
422
Трошкови за пословна путовања
65.000
0
65.000
60.000
108,33
0,01
0,01
138
423
Опште услуге по уговору
2.107.437
0
2.107.437
872.437
241,56
0,19
0,09
139
424
Специјализоване услуге
4.565.000
4.565.000
1.565.000
291,69
0,42
0,17
140
425
Текуће поправке и одржавање
207.000
207.000
207.000
100,00
0,02
0,02
141
426
Материјали
645.000
645.000
600.000
107,50
0,06
0,06
142
465
Остале дотације
367.408
367.408
367.408
143
482
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте
20.000
0
од једног нивоа власти другом
75.000
0
75.000
70.000
107,14
0,01
0,01
145
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
5.030.000
0
5.030.000
11.000.000
45,73
0,46
1,18
146
512
Машине и опрема
400.000
0
400.000
1.670.000
23,95
0,04
0,18
5.000.000
5.000.000
3.300.000
151,52
0,46
0,35
144
Градско грађевинско земљиште-уређење
147
511
Зграде и грађевински објекти-Уређивање грађевинског земљишта уређење локација
Капитално и текуће одржавање зграда и објеката у Општини Бор
148
421
Трошкови јавне расвете-електрична енергија
27.000.000
27.000.000
53.000.000
50,94
2,47
5,67
149
511
Зграде и грађевински објекти-путне мреже општине
170.000.000
170.000.000
75.100.000
226,36
15,52
8,04
150
425
Текуће поправке и одржавање путне мреже општине,
вертикалне и хоризонталне сигнализације
59.890.000
59.890.000
38.325.000
156,27
5,47
4,10
151
511
Зграде и грађевински објекти-осталих комуналних обј.
42.000.000
42.000.000
33.040.240
127,12
3,84
3,54
152
425
Текуће поправке и одржавање осталих комунал.обј.
20.000.000
20.000.000
26.140.000
76,51
1,83
2,80
153
485
Накнада штете по основу непл.гр.грађ.земљишта и др.
1.200.000
1.200.000
1.200.000
100,00
0,11
0,13
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
367
154
Зграде и грађевински објекти-Услуге пројектовања и израде планова
13.500.000
13.500.000
16.985.000
79,48
1,23
1,82
Укупно за функцију 620:
380.473.568
20.000
380.493.568
291.391.933
130,57
34,74
31,18
Укупно за главу 4.3.:
380.473.568
20.000
380.493.568
291.391.933
130,57
34,74
31,18
Извори финансирања за главу 4.3.:
380.473.568
20.000
380.473.568
291.391.933
01
Приходи из буџета
380.473.568
380.473.568
167.135.933
04
Сопствени приходи
07
Трансфери од другог нивоа власти
10
Примања од домаћих задуживања
0
49.000.000
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
74.074.000
14
Неутрошена средства од приватизације
0
1.182.000
511
4.4.
0
20.000
20.000
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-све
Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
155
421
Стални трошкови
10.796.128
253.000
11.049.128
9.580.117
112,69
0,99
1,03
156
423
Опште услуге по уговору
1.497.540
724.000
2.221.540
554.613
270,02
0,14
0,06
157
424
Специјализоване услуге
263.000
450.000
713.000
67.000
392,54
0,02
0,01
158
425
Текуће поправке и одржавање
6.542.349
25.073.599
31.615.948
3.042.349
215,04
0,60
0,33
159
426
Материјали
2.838.500
3.270.000
6.108.500
1.226.500
231,43
0,26
0,13
160
482
Порези, обавезне таксе и казне нам.
81.400
30.000
111.400
58.900
138,20
0,01
0,01
161
483
Новчане казне и пенали по решењу судова и с.т.
14.000
0
14.000
60.300
162
511
Зграде и грађевински објекти
39.400.000
338.150.000
377.550.000
8.500.000
463,53
3,60
0,91
163
512
Машине и опрема
2.794.766
2.735.000
5.529.766
1.925.546
145,14
0,26
0,21
Укупно за функцију 160:
64.227.683
370.685.599
434.913.282
25.015.324
256,75
5,86
2,68
Укупно за главу 4.4.:
64.227.683
370.685.599
434.913.282
25.015.324
256,75
5,86
2,68
Извори финансирања за главу 4.4.:
64.227.683
370.685.599
434.913.282
25.015.324
01
Приходи из буџета
64.227.683
64.227.683
22.383.324
04
Сопствени приходи
0
0
07
Трансфери од другог нивоа власти
55.100.000
55.100.000
08
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
315.585.599
315.585.599
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
0
2.632.000
0
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
4.5.
Функција 473-Туризам
164
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
2.887.800
2.887.800
2.942.749
98,13
0,26
0,31
165
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
516.918
516.918
526.760
98,13
0,05
0,06
166
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
20.000
845.000
20.000
100,00
0,00
0,00
825.000
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
368
167
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
107.640
168
416
Награде и остали посебни расходи
1.000
169
421
Стални трошкови
565.000
170
422
Трошкови за пословна путовања
171
423
172
50.000
157.640
103.500
104,00
0,01
0,01
1.000
173.000
0,58
0,00
0,02
970.000
1.535.000
348.400
162,17
0,05
0,04
328.000
140.000
468.000
328.000
100,00
0,03
0,04
Опште услуге по уговору
1.642.000
1.280.000
2.922.000
1.584.000
103,66
0,15
0,17
424
Специјализоване услуге
440.000
20.000
460.000
231.000
190,48
0,04
0,02
173
425
Текуће поправке и одржавање
60.000
60.000
120.000
60.000
100,00
0,01
0,01
174
426
Материјали
190.000
160.000
350.000
212.000
89,62
0,02
0,02
175
482
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
60.000
30.000
90.000
60.000
100,00
0,01
0,01
176
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
20.000
30.000
50.000
20.000
177
511
Зграде и грађевински објекти
1.000
200.000
201.000
1.000
100,00
0,00
0,00
178
512
Машине и опрема
282.336
1.000.000
1.282.336
330.000
85,56
0,03
0,04
179
515
Остала основна средства
180
523
Залихе робе за даљу продају
0,00
0
700.000
700.000
Укупно за функцију 473:
7.121.694
5.465.000
12.586.694
6.940.409
102,61
0,65
0,74
Укупно за главу 4.5.:
7.121.694
5.465.000
12.586.694
6.940.409
102,61
0,65
0,74
Извори финансирања за главу 4.5.:
7.121.694
5.465.000
12.586.694
6.940.409
01
Приходи из буџета
7.121.694
7.121.694
6.940.409
04
Сопствени приходи
06
Донације од међународних организација
07
Трансфери од другог нивоа власти
08
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
4.365.000
0
0
1.100.000
4.365.000
0
0
1.100.000
0
УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР
4.6.
функција 810-Услуге рекреације и спорта
181
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
47.401.182
47.401.182
48.397.819
97,94
4,33
5,18
182
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
8.484.811
8.484.811
9.098.737
93,25
0,77
0,97
183
413
Накнаде у натури
184
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
500.000
185
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
1.862.306
186
416
Награде и остали посебни расходи
850.000
187
421
Стални трошкови
30.280.840
188
422
Трошкови за пословна путовања
189
423
190
191
192
1.000
1.000
1.400.000
1.900.000
500.000
100,00
0,05
0,05
1.862.306
1.790.679
104,00
0,17
0,19
850.000
654.000
129,97
0,08
0,07
1.950.000
32.230.840
30.558.500
99,09
2,77
3,27
102.000
250.000
352.000
102.000
100,00
0,01
0,01
Опште услуге по уговору
300.000
750.000
1.050.000
300.000
100,00
0,03
0,03
424
Специјализоване услуге
1.300.000
300.000
1.600.000
1.300.000
100,00
0,12
0,14
425
Текуће поправке и одржавање
2.075.750
400.000
2.475.750
2.075.750
100,00
0,19
0,22
426
Материјали
1.100.000
2.050.000
3.150.000
1.100.000
100,00
0,10
0,12
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
369
193
465
Остале дотације
921.223
921.223
921.223
100,00
0,08
0,10
194
481
Дотације за Народну кухињу
5.000.000
5.000.000
3.500.000
142,86
0,46
0,37
195
482
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
196
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
197
511
Зграде и грађевински објекти
198
512
Машине и опрема
199
523
Залихе робе за даљу продају
200.000
200.000
200.000
300.000
500.000
200.000
100,00
0,02
0,02
1.500.000
300.000
1.800.000
11.729.442
12,79
0,14
1,25
1.650.000
2.300.000
3.950.000
1.650.000
100,00
0,15
0,18
5.000.000
5.000.000
Укупно за функцију 810:
103.528.112
15.201.000
118.729.112
113.878.150
90,91
9,45
12,18
Укупно за главу 4.6.:
103.528.112
15.201.000
118.729.112
113.878.150
90,91
9,45
12,18
15.201.000
118.729.112
113.878.150
103.528.112
113.540.150
Извори финансирања за главу 4.6.:
103.528.112
01
Приходи из буџета
103.528.112
04
Сопствени приходи
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
4,7
15.201.000
15.201.000
0
338.000
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Функција 560-Заштита животне средине
некласификована на другом месту
200
422
Трошкови службених путовања
400.000
400.000
200.000
200,00
0,04
0,02
201
423
Опште услуге по уговору
6.000.000
6.000.000
6.710.000
89,42
0,55
0,72
202
424
Специјализоване услуге
7.500.000
7.500.000
7.490.000
100,13
0,68
0,80
203
425
Текуће поправке и одржавање
2.500.000
2.500.000
2.200.000
113,64
0,23
0,24
204
426
Материјали
1.000.000
1.000.000
800.000
125,00
0,09
0,09
205
451
Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама
20.000.000
20.000.000
24.489.000
81,67
1,83
2,62
206
481
Дотације непрофитним институцијама
500.000
500.000
500.000
100,00
0,05
0,05
207
511
Зграде и грађевински објекти
15.000.000
15.000.000
16.800.000
89,29
1,37
1,80
208
512
Машине и опрема
6.000.000
6.000.000
4.300.000
139,53
0,55
0,46
Укупно за функцију 560:
58.900.000
0
58.900.000
63.489.000
92,77
5,38
6,79
Укупно за главу 4.7.:
58.900.000
0
58.900.000
63.489.000
92,77
5,38
6,79
Извори финансирања за главу 4.7.:
58.900.000
0
58.900.000
63.489.000
01
Приходи из буџета
58.900.000
58.900.000
24.893.000
04
Сопствени приходи
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
136,54
0,11
0,09
4.8.
0
0
0
38.596.000
1.150.000
842.231
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Функција 421-Пољопривреда
209
424
Специјализоване услуге-реализација Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, стрелци,школа орг
произ.
1.150.000
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
370
210
451
Субвенције јавним неинансијским предузећима и организацијама
4.500.000
4.500.000
211
481
Дотације осталим непрофитним институцијама
350.000
350.000
Укупно за функцију 421:
6.000.000
0
6.000.000
Укупно за главу 4.8.:
6.000.000
0
Извори финансирања за главу 4.8.:
6.000.000
0
01
Приходи из буџета
6.000.000
04
Сопствени приходи
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
4.9.
0
3.720.000
120,97
0,41
0,40
0,00
0,03
0,00
4.562.231
131,51
0,55
0,49
6.000.000
4.562.231
131,51
0,55
0,49
6.000.000
4.562.231
6.000.000
4.557.631
0
0
4.600
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Функција 050-Незапосленост
212
454
Субвенције приватним предузећима-средства за финансирање активне
политике запошљавања
5.000.000
5.000.000
3.000.000
166,67
0,46
0,32
Укупно за функцију 050:
5.000.000
0
5.000.000
4.000.000
125,00
0,46
0,43
Укупно за главу 4.9.:
5.000.000
0
5.000.000
4.000.000
125,00
0,46
0,43
Извори финансирања за главу 4.9.:
5.000.000
0
5.000.000
4.000.000
01
Приходи из буџета
5.000.000
5.000.000
4.000.000
04
Сопствени приходи
4.10.
0
0
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПОПУЛАЦИОНУ
ПОЛИТИКУ
Функција 040-Породица и деца
213
4723
Накнаде из буџета за децу и породицу
(помоћ за новорођену децу, поклони за
прваке, вантелесна оплодња и остало)
35.000.000
35.000.000
14.000.000
250,00
3,20
1,50
Укупно за функцију 040:
35.000.000
0
35.000.000
14.000.000
250,00
3,20
1,50
Укупно за главу 4.10.:
35.000.000
0
35.000.000
14.000.000
250,00
3,20
1,50
Извори финансирања за главу 4.10.:
35.000.000
0
35.000.000
14.000.000
01
Приходи из буџета
35.000.000
35.000.000
14.000.000
04
Сопствени приходи
117,17
100,00
100,00
0
0
Укупно за раздео 3.
1.095.144.400
447.993.104
1.543.137.504
934.644.662
Извори финансирања за раздео 3.:
1.095.144.400
447.993.104
1.543.137.504
934.644.662
01
Приходи из буџета
1.095.144.400
1.095.144.400
767.370.062
04
Сопствени приходи
56.293.763
56.293.763
06
Донације од међународних организација
0
0
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
371
07
Трансфери од другог нивоа власти
08
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
10
Примања од домаћих задуживања
0
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
14
Неутрошена средства од приватизације
0
5
0
68.283.742
68.283.742
323.415.599
323.415.599
0
1.050.000
0
49.170.000
0
115.872.600
0
1.182.000
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функција 912-Основно образовање
463 za
Трансфери осталим нивоима власти
214
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
1.000.000
1.000.000
750.000
133,33
0,79
0,58
215
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
2.100.000
2.100.000
2.178.000
96,42
1,66
1,67
216
416
Награде и остали посебни расходи
2.951.042
2.951.042
3.757.188
0,00
2,33
0
217
421
Стални трошкови
81.723.828
0
81.723.828
94.755.000
86,25
64,53
72,79
218
422
Трошкови за пословна путовања
2.680.000
0
2.680.000
2.559.072
104,73
2,12
1,97
219
423
Опште услуге по уговору
3.813.200
0
3.813.200
3.922.800
97,21
3,01
3,01
220
424
Специјализоване услуге
340.000
0
340.000
375.000
90,67
0,27
0,29
221
425
Текуће поправке и одржавање
3.390.000
0
3.390.000
3.330.000
101,80
2,68
2,56
222
426
Материјали
4.140.000
0
4.140.000
4.620.000
89,61
3,27
3,55
223
4727
Услуге регресиране исхране ученика ОШ
1.800.000
1.800.000
1.500.000
120,00
1,42
1,15
224
482
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
200.000
200.000
222.000
90,09
0,16
0,17
225
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
300.000
300.000
1.200.000
25,00
0,24
0,92
226
511
Зграде и грађевински објекти
20.000.000
20.000.000
9.762.500
204,87
15,79
7,50
227
512
Машине и опрема
2.200.000
0
2.200.000
1.244.056
176,84
1,74
0,96
Укупно за функцију 912:
126.638.070
0
126.638.070
130.175.616
97,28
100,00
100,00
Укупно за раздео 5:
126.638.070
0
126.638.070
130.175.616
97,28
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 5:
126.638.070
0
126.638.070
130.175.616
Приходи из буџета
126.638.070
0
126.638.070
130.175.616
01
6
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функција 920-Средње образовање
463 za
Трансфери осталим нивоима власти
228
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
400.000
400.000
470.000
85,11
0,54
0,81
229
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
1.000.000
1.000.000
1.200.000
83,33
1,36
2,07
230
416
Награде и остали посебни расходи
863.738
863.738
1.210.625
71,35
1,18
2,09
231
421
Стални трошкови
43.787.030
0
43.787.030
43.946.000
99,64
59,60
75,83
232
422
Трошкови за пословна путовања
1.500.000
0
1.500.000
1.877.500
79,89
2,04
3,24
233
423
Опште услуге по уговору
1.450.000
0
1.450.000
1.350.000
107,41
1,97
2,33
234
424
Специјализоване услуге
71.000
0
71.000
120.000
59,17
0,10
0,21
235
425
Текуће поправке и одржавање
1.400.000
0
1.400.000
1.300.000
107,69
1,91
2,24
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
372
236
426
Материјали
2.050.000
2.050.000
2.322.500
88,27
2,79
4,01
237
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
100.000
100.000
200.000
50,00
0,14
0,35
238
511
Зграде и грађевински објекти
20.000.000
20.000.000
3.500.000
571,43
27,22
6,04
239
512
Машине и опрема
850.000
0
850.000
454.000
187,22
1,16
0,78
Укупно за функцију 920:
73.471.768
0
73.471.768
57.950.625
126,78
100,00
100,00
Укупно за раздео 6:
73.471.768
0
73.471.768
57.950.625
126,78
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 6:
73.471.768
0
73.471.768
57.950.625
Приходи из буџета
73.471.768
0
73.471.768
57.950.625
01
7
0
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА-ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
Функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву
463 za
Трансфери осталим нивоима власти
240
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
3.470.400
3.470.400
3.433.736
101,07
32,28
36,13
241
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
621.120
621.120
614.608
101,06
5,78
6,47
242
414
Социјална давања запосленима-Накнаде
150.000
150.000
150.000
0,00
1,40
1,58
243
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
234.000
234.000
220.000
106,36
2,18
2,31
244
416
Награде и остали посебни расходи
150.000
150.000
150.000
0,00
1,40
1,58
245
421
Стални трошкови
800.000
800.000
803.000
99,63
7,44
8,45
246
422
Трошкови за пословна путовања
10.000
10.000
10.000
100,00
0,09
0,11
247
423
Опште услуге по уговору
25.000
25.000
25.000
100,00
0,23
0,26
248
425
Текуће поправке и одржавање
560.000
560.000
40.000
1.400,00
5,21
0,42
249
426
Материјали
150.000
150.000
234.000
64,10
1,40
2,46
250
4729
Једнократне помоћи соц.угроженом станов
4.500.000
4.500.000
3.594.000
125,21
41,85
37,81
251
482
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
30.000
30.000
30.000
100,00
0,28
0,32
252
483
Новчане казне и пенали по реш.судова и с.т.
50.000
50.000
200.000
25,00
0,47
2,10
253
512
Машине и опрема
1.000
1.000
0,00
0,01
0,00
Укупно за функцију 070:
10.751.520
0
10.751.520
9.504.344
113,12
100,00
100,00
Укупно за раздео 7
10.751.520
0
10.751.520
9.504.344
113,12
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 7:
10.751.520
0
10.751.520
9.504.344
Приходи из буџета
10.751.520
0
10.751.520
9.504.344
01
8
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ НЕГОТИН-За Одељење у Бору
Функција 820-Услуге културе
463 za
Трансфери осталим нивоима власти
254
411
Плате, накнаде и додаци за запослене
2.709.211
2.709.211
2.387.529
113,47
69,41
64,60
255
412
Социјални доприноси (на терет послодавца)
484.965
484.965
427.362
113,48
12,42
11,56
256
414
Отпремнине и социјална давања запосленима
1.000
1.000
100.000
1,00
0,03
2,71
257
415
Накнаде за превоз на посао и са посла
73.000
73.000
70.000
104,29
1,87
1,89
258
416
Награде и остали посебни расходи
170.000
170.000
1.000
17.000,00
4,36
0,03
259
421
Стални расходи
200.000
200.000
195.000
102,56
5,12
5,28
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
373
260
422
Трошкови за пословна путовања
10.000
10.000
10.000
100,00
0,26
0,27
261
423
Услуге по уговору
25.000
25.000
25.000
100,00
0,64
0,68
262
425
Текуће поправке и одржавање
70.000
70.000
70.000
100,00
1,79
1,89
263
426
Материјали
60.000
60.000
360.000
16,67
1,54
9,74
264
512
Машине и опрема
100.000
100.000
50.000
200,00
2,56
1,35
Укупно за функцију 820:
3.903.176
0
3.903.176
3.695.891
105,61
100,00
100,00
Укупно за раздео 8
3.903.176
0
3.903.176
3.695.891
105,61
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 8:
3.903.176
0
3.903.176
3.695.891
Приходи из буџета
3.903.176
0
3.903.176
3.695.891
01
9
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ -ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
СПОРТСКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА И МАСОВНИ СПОРТ
Функција 810-Услуге рекреације и спорта
265
481
01
10
Дотације спортским и омладинским организацијама за
реализацију спортских манифестација и масовни спорт
35.000.000
35.000.000
17.000.000
205,88
100,00
100,00
Укупно за функцију 810:
35.000.000
0
35.000.000
17.000.000
205,88
100,00
100,00
Укупно за раздео 9
35.000.000
0
35.000.000
17.000.000
205,88
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 9:
35.000.000
0
35.000.000
17.000.000
Приходи из буџета
35.000.000
0
35.000.000
17.000.000
ЈП"ШРИФ"
Функција 830-Услуге емитовања и издаваштва
266
451
01
11
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
41.200.000
41.200.000
40.920.218
100,68
100,00
100,00
Укупно за функцију 830:
41.200.000
0
41.200.000
40.920.218
100,68
100,00
100,00
Укупно за раздео 10
41.200.000
0
41.200.000
40.920.218
100,68
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 10:
41.200.000
0
41.200.000
40.920.218
Приходи из буџета
41.200.000
0
41.200.000
40.920.218
ЈП"ЗОО ВРТ"
Функција 540-Заштита животињског света
267
451
01
12
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
37.500.000
37.500.000
35.000.000
107,14
91,02
85,53
Укупно за функцију 540:
37.500.000
0
37.500.000
35.000.000
0,00
91,02
85,53
Укупно за раздео 11
37.500.000
0
37.500.000
35.000.000
0,00
91,02
85,53
Извори финансирања за раздео 11:
37.500.000
0
37.500.000
35.000.000
Приходи из буџета
37.500.000
0
37.500.000
35.000.000
24.000.000
19.450.000
123,39
58,25
47,53
24.000.000
19.450.000
0,00
58,25
47,53
ЈП"ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР"
Функција 473-Туризам
268
451
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
24.000.000
Укупно за функцију 473:
24.000.000
0
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
374
01
13
Укупно за раздео 12
24.000.000
0
24.000.000
19.450.000
Извори финансирања за раздео 12:
24.000.000
0
24.000.000
19.450.000
Приходи из буџета
24.000.000
0
24.000.000
19.450.000
0,00
58,25
47,53
ЈП "БОГОВИНА"
Функција 630-Водоснабдевање
269
451
01
14
Субвенције јавним нефин.предуз.и орг.
19.000.000
19.000.000
17.000.000
111,76
100,00
100,00
Укупно за функцију 630:
19.000.000
0
19.000.000
17.000.000
111,76
100,00
100,00
Укупно за раздео 13
19.000.000
0
19.000.000
17.000.000
111,76
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 13:
19.000.000
0
19.000.000
17.000.000
Приходи из буџета
19.000.000
0
19.000.000
17.000.000
800.000
1.148.740
69,64
5,28
8,05
НЕВЛАДИНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА
Функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту
270
481
271
481
Дотације непроф.орг.које пруж.помоћ домаћинствима
ОО Црвени крст Бор
01
15
800.000
Дотације осталим непрофитним институцијаманевладине и др.организације
14.350.000
14.350.000
13.125.292
109,33
94,72
91,95
Укупно за функцију 160:
15.150.000
0
15.150.000
14.274.032
106,14
100,00
100,00
Укупно за раздео 14
15.150.000
0
15.150.000
14.274.032
106,14
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 14:
15.150.000
0
15.150.000
14.274.032
Приходи из буџета
15.150.000
0
15.150.000
14.274.032
РАЧУН СРЕДСТАВА СОЛИДАРНЕ
СТАМБЕНЕ ИЗГРАДЊЕ
Функција 610-Стамбени развој
16
272
421
Стални трошкови
100.000
100.000
273
423
Опште услуге по уговору
1.000.000
1.000.000
274
424
Специјализоване услуге
275
425
Текуће поправке и одржавање
276
482
Обавезни порези и таксе
110.000
110.000
277
511
Зграде и грађевински објекти
40.000.000
40.000.000
0
0
Укупно за функцију 610:
0
41.210.000
41.210.000
0,00
Укупно за раздео 15
0
41.210.000
41.210.000
0,00
Извори финансирања за раздео 15:
0
41.210.000
41.210.000
0,00
01
Приходи из буџета
04
Сопствени приходи
0
0
0
09
Примања од продаје нефинансијске имовине
41.210.000
41.210.000
РАЧУН СРЕДСТАВА ОД ОТКУПА
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
375
СТАНОВА ОПШТИНЕ БОР
Функција 610-Стамбени развој
278
421
Стални трошкови
279
423
Опште услуге по уговору
0
280
424
Специјализоване услуге
0
281
425
Текуће поправке и одржавање
282
463
Трансфери нивоу власти
27.000.000
27.000.000
283
482
Обавезни порези и таксе
550.000
550.000
284
511
Зграде и грађевински објекти
17.000.000
17.000.000
100.000
100.000
0
Укупно за функцију 610:
0
44.650.000
44.650.000
0,00
Укупно за раздео 16
0
44.650.000
44.650.000
0,00
Извори финансирања за раздео 16:
0
44.650.000
44.650.000
0,00
01
Приходи из буџета
04
Сопствени приходи
0
0
09
Примања од продаје нефинансијске имовине
44.650.000
44.650.000
17
0
СРЕДСТВА ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ
ИЗБЕГЛИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
Функција 070-Социјална помоћ угроженом становништву
285
421
Стални трошкови
70.000
70.000
85.500
81,87
13,71
9,48
286
422
Трошкови службених путовања
15.000
15.000
15.000
100,00
2,94
1,66
287
423
Опште услуге по уговору
30.000
30.000
29.717
100,95
5,88
3,29
288
424
Специјализоване услуге
1.000
1.000
0,00
0,20
0,00
289
425
Текуће поправке и одржавање
20.000
20.000
20.000
0,00
3,92
2,22
290
426
Материјали
73.000
73.000
48.750
149,74
14,30
5,40
291
472
Социјалне помоћи
285.000
6.465.000
697.283
40,87
55,83
77,30
292
482
Порези,обав.таксе и казне нам.од др.нив.
1.000
1.000
0,00
0,20
0,00
293
512
Машине и опрема
15.500
15.500
5.750
269,57
3,04
0,64
Укупно за функцију 070:
510.500
6.180.000
6.690.500
902.000
56,60
100,00
100,00
Укупно за раздео 17
510.500
6.180.000
6.690.500
902.000
56,60
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 17:
510.500
6.180.000
6.690.500
902.000
01
Приходи из буџета
510.500
510.500
902.000
07
Трансфери од другог нивоа власти
18
6.180.000
6.180.000
6.180.000
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ОПШТИНЕ БОР У ЛИКВИДАЦИЈИ
Функција 820-Услуге културе
294
451
Субвенције Центру за културу општине Бор у ликвидацији
1.000.000
1.000.000
1.000.000
100,00
100,00
100,00
Укупно за функцију 820:
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
100,00
100,00
100,00
Укупно за раздео 18
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
100,00
100,00
100,00
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
376
01
19
Извори финансирања за раздео 18:
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
Приходи из буџета
1.000.000
0
1.000.000
1.000.000
ЈАВНА УСТАНОВА СПОРТСКИ ЦЕНТАР БОР У ЛИКВИДАЦИЈИ
Функција 810-Услуге рекреације и спорта
295
451
01
20
Субвенције Јавној Установи Спортски центар у ликвидацији
7.000.000
7.000.000
8.500.000
82,35
100,00
100,00
Укупно за функцију 810:
7.000.000
0
7.000.000
8.500.000
82,35
100,00
100,00
Укупно за раздео 19
7.000.000
0
7.000.000
8.500.000
82,35
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 19:
7.000.000
0
7.000.000
8.500.000
Приходи из буџета
7.000.000
0
7.000.000
8.500.000
500.000
500.000
100,00
7,76
19,23
1.000.000
211,60
32,85
38,46
ПРОЈЕКАТ "УЈЕДИЊЕНИ У
РАЗЛИКАМА"
Функција 090-Социјална заштита
некласификована на другом месту
296
421
Стални трошкови
644.214
1.144.214
297
423
Опште услуге по уговору
5.631.377
5.631.377
298
424
Специјализоване услуге
1.245.093
1.245.093
299
425
Текуће поправке и одржавање
464.000
464.000
300
426
Материјали
1.947.877
1.947.877
301
463
Трансфери осталим нивоима власти
2.725.000
2.725.000
Општина Неготин-1.306.000
Општина Кладово-622.000
Општина Жагубица-797.000
302
481
Дотације за МНРО-пружаоца услуга,финанс усл.дневног боравка
303
482
Обавезни порези и таксе
304
511
Зграде и грађевински објекти
305
512
Машине и опрема
1.100.000
Укупно за функцију 090:
6.298.728
8.414.728
30.000
30.000
460.000
460.000
857.986
1.957.986
1.100.000
100,00
17,08
42,31
6.441.000
17.579.275
24.020.275
2.600.000
247,73
100,00
100,00
Укупно за раздео 20
6.441.000
17.579.275
24.020.275
2.600.000
247,73
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 20:
6.441.000
17.579.275
24.020.275
2.600.000
01
Приходи из буџета
6.441.000
6.441.000
2.600.000
04
Сопствени приходи
0
0
06
Донације од међународних организација
17.579.275
17.579.275
21
2.116.000
ПРОЈЕКАТ
"САНАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА У БОРУ
Функција 170-Трансакције везане за
задуживање
306
441
Отплата домаћих камата
3.000.000
3.000.000
6.000.000
50,00
92,31
66,67
307
444
Пратећи трошкови задуживања
250.000
250.000
500.000
50,00
7,69
5,56
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
377
Укупно за функцију 170:
3.250.000
0
3.250.000
9.000.000
36,11
100,00
100,00
Укупно за раздео 21
3.250.000
0
3.250.000
9.000.000
36,11
100,00
100,00
Извори финансирања за раздео 21:
3.250.000
0
3.250.000
9.000.000
Приходи из буџета
3.250.000
3.250.000
9.000.000
УКУПНО БУЏЕТ:
1.905.890.000
557.612.379
2.463.502.379
1.810.700.482
105,26
100,00
100,00
Извори финансирања :
1.905.890.000
557.612.379
2.463.502.379
1.810.700.482
01
Приходи из буџета
1.905.890.000
1.905.890.000
1.636.637.882
03
Социјални доприноси
0
0
04
Сопствени приходи
56.293.763
56.293.763
06
Донације од међународних организација
17.579.275
17.579.275
07
Трансфери од другог нивоа власти
74.463.742
74.463.742
08
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
323.415.599
323.415.599
09
Примања од продаје нефинансијске имовине
85.860.000
85.860.000
10
Примања од домаћих задуживања
0
13
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
0
14
Неутрошена средства од приватизације
0
01
0
0
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
378
1.855.000
0
49.170.000
0
121.855.600
0
1.182.000
III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 10
За извршење буџета општине Бор одговоран је председник општине Бор.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине Бор.
Члан 11
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета.
Ако се у току године примања буџета не остварују у складу са планираним обимом,
издаци буџета ће се извршавати по приоритетима и то: обавезе утврђене законским
прописима-на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном
износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава
буџета.
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у износу већем од
износа исказаног у члану 12 ове одлуке, могу користити средства остварена из додатних
прихода до нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.
Члан 12.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава
имају расходи за сталне трошкове, текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу
капиталних издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове
измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 13
Распоред остварених прихода буџета на кориснике врши се тромесечним
плановима за извршење буџета, које доноси орган управе надлежан за финансије
општине.
Примања и издаци у тромесечним плановима морају бити уравнотежени.
Ако се услед неравномерног остваривања прихода тромесечни план не може
уравнотежити, за привремено покриће распоређених издатака могу се користити средства
текуће буџетске резерве.
Члан 14
За индиректне кориснике буџетских средстава, Општинска управа је директни
корисник буџетских средстава преко кога ће се вршити трансфер из буџета, на њихове
подрачуне за редовну делатност.
У поступку извршења буџета и уопште буџетског рачуноводства, поред директне
примене Закона о буџетском систему и Уредбе о буџетском рачуноводству, примењиваће
се Правилник о раду трезора општине Бор, Правилник о начину коришћења средстава са
подрачуна, односно других рачуна консолидованог рачуна трезора општине Бор, донетих
од стране начелника Општинске управе Бор и Правилник о буџетском рачуноводству и
рачуноводственим политикама.
Члан 15
Средства буџета ће се корисницима тих средстава преносити на основу писаних
захтева, који у прилогу имају сву потребну књиговодствену документацију, која доказује
насталу пословну промену, а сразмерно оствареним приходима и у складу са одобреним
квотама у тромесечним плановима буџета.
На терет средстава буџета корисници могу преузимати обавезе до износа
утврђених буџетом за поједине издатке, за период од годину дана.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
379
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком
или су у супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет
буџета.
Члан 16
Буџетски корисници могу користити средства распоређена овом одлуком само за
намене за које су им, по њиховом захтеву, средства одобрена и пренета.
Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54.Закона о
буџетском систему, могу преузимати обавезе по уговору који се односи на капиталне
издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност председника општине Бор, а највише до износа
исказаних у плану капиталних издатака из члана 5. ове Одлуке.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава
буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода
из тих других извора.
Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у 2012.
години, а не извршене у току 2012. године, преносе се у 2013. годину и имају статус
преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 17
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом,
односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 18
Документација која се подноси ради плаћања из средстава буџета мора бити
оверена и одобрена за плаћање од стране овлашћеног лица буџетског корисникадиректора.
Оверу из става 1 овог члана за документацију која се плаћа из средстава
планираних у оквиру Раздела 1-«Скупштина општине Бор, Председник општине и
Општинско веће», врши председник општине Бор, или лице које он овласти.
Оверу из става 1 овог члана за документацију која се плаћа из средстава
планираних у оквиру Раздела 2-«Општинско јавно правобранилаштво» врши Општински
јавни правобранилац Бор или лице које он овласти.
Оверу из става 1 овог члана за документацију која се плаћа из средстава
планираних у оквиру Раздела 3-«Општинска управа Бор» врши начелник Општинске
управе Бор или лице које он овласти, изузев документације коју по овлашћењу из закона
или другог акта оверава председник општине Бор.
На документацији која садржи износе трошкова који се морају разграничавати на
раздео 1 и раздео 3, јер су јединствено обрачунати и фактурисани, потребно је
обезбедити оверу и председника општине Бор и начелника Општинске управе Бор.
Члан 19
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Општинског органа управе
надлежног за финансије, може вршити преусмеравање апропријација-повећање
распоређених средстава за поједине намене (апропријације), највише до 5% вредности
апропријације за расход чији се износ умањује.
Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно индиректног корисника
буџетских средстава повећа, у случају оснивања новог директног, односно индиректног
корисника буџетских средстава, ако корисник буџетских средстава престане да постоји,
ако се у току године од једног директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава образује више директних, односно индиректних корисника, одлуку о промени
апропријације и о коришћењу средстава текуће резерве доноси председник општине.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
380
Члан 20
Буџетски корисници су дужни да на захтев општинског органа управе надлежног за
финансије ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављају
извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода за свако тромесечје и завршни
рачун за фискалну годину, у прописаним роковима.
Члан 21
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није
постојао правни основ, средства се враћају у буџет општине.
Неутрошена средства пренета у складу са Одлуком о буџету општине Бор за 2013.
годину, корисници средстава буџета дужни су да на рачун извршења буџета најкасније до
31.12. 2013. године.
Члан 22
Директни и индиректни корисници средстава буџета општине Бор не могу
засновати радни однос са новим лицима на неодређено време без одобрења
Министарства финансија и привреде.
Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица
ангажована по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко
омладинске и студентске задруге и лица ангажована по другим основама не може бити
већи од 10% броја запослених на неодређено време.
Ограничење из става 2. овог члана не односи се на установе културе.
Ограничење из става 1. и 2. овог члана не односи се на јавна предузећа и
предшколску установу.
Члан 23
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење
буџета и најмање два пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,
општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања усвојеног буџета и извршења и образложења
великих одступања.
Члан 24
Део планираних примања буџета општине Бор за 2013.годину се не распоређује
већ се задржава на име текуће буџетске резерве.
Председник општине Бор, на предлог органа управе надлежног за финансије,
доноси одлуку о употреби текуће буџетске резерве и сталне резерве.
Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису
извршене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације
нису биле довољне. Одобрена средства по овом основу представљају повећање
апропријације буџетских корисника за одређене намене и исказују се на конту намена за
које су средства усмерена.
Члан 25
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене
приоритете унутар буџета, председник општине доноси одлуку да се износ апропријације
који није могуће искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за
намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које средства нису предвиђена у
довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 1. овог члана не може бити већи од износа
разлике између буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и половине
максимално могућег износа средстава текуће буџетске резерве утврђеног чланом 69. став
3. Закона о буџетском систему.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
381
Члан 26
У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, као посебна
апропријација.
У сталну буџетску резерву опредељује се 0,1 % укупних прихода за буџетску
годину.
Средства сталне буџетске резерве користе се за намене дефинисане Законом о
буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси председник
општине Бор, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије.
Члан 27
Из средстава буџета општине Бор не могу се издавати гаранције.
Буџет општине Бор може се задужити ради финансирања и рефинансирања
капиталних инвестиционих расхода највише за износ од 50% укупно остварених текућих
прихода буџета општине у претходној години, с тим да укупан обим доспелих главница и
камата не може у текућој години бити већи од 15% укупно остварених текућих прихода
буџета општине у претходној години. Одлуку о таквом задужењу доноси Скупштина
општине, на предлог председника општине Бор.
За кредитна задужења преко пет година, нема ограничења из става 2. овог члана.
Члан 28
Председник општине је одговоран за спровођење фискалне политике и управљање
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.
Председник општине може, у складу са чланом 27ж. Закона о буџетском систему,
поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискланог дефицита изнад
утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 29
Корисник буџета чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета
општине Бор обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2013. години на терет
капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 30
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни
простор и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају
закуп у 2013. години, осим сталних трошкова неопходнох за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојених
рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни
односно индиректни корисник из става 1. овог члана врши одговарајућу рефундацију
насталих расхода.
Рефундација из става 2. овог члана сматра се начином извршавања расхода, у
складу са Законом о буџетском систему.
Члан 31
Јавне набавке корисници буџетских средстава врше у складу са Законом о јавним
набавкама ( „Службени гласник РС“, број 116/08).
У поступку јавних набавки, за набавку »мале вредности« у 2012.години сматра се
набавка чија је процењена вредност у износу утврђеном Законом о буџету Републике
Србије за 2012. годину.
Члан 32
Распоред средстава појединим буџетским корисницима у оквиру Раздела 4»Општинска управа Бор«, глава 4.1.-«Установе у делатности културе« и глава 4.4.Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
382
»Месне заједнице«, Раздела 5.-«Основно образовање«, Раздела 6.-.«Средње
образовање« и Раздела 14 – «Невладине и друштвене организације и удружења»
утврђен је и представљен у посебном прилогу уз одлуку, који се у поступку извршења
буџета сматра саставним делом ове одлуке.
Члан 33
Распоред и коришћење средстава у оквиру Раздела 9.-«Физичка култура«, са
позиције број 265-»Дотације спортским и омладинским организацијама « извршаваће се ,
на предлог и уз захтев Комисије за спорт, за реализацију спортских манифестација и за
масовни спорт.
Члан 34
Средства планирана у оквиру Раздела 4, главе 4.4.“Месне заједнице-све“ на
позицији број 162-„Зграде и грађевински објекти“, у оквиру Раздела 5-«Основно
образовање» на позицији број 226 «Зграде и грађевински објекти» и у оквиру Рраздела 6«Средње образовање» на позицији број 238-«Зграде и грађевински објекти» је извршен
унапред, а месне заједнице и школе су обавезне да спроведу комплетан поступак по
Закону о јавним набавкама за набавку радова и услуга или да овлашћење за реализацију
јавне набавке дају општини или јавним предузећима општине Бор.
Члан 35
Изузетно, у случају да се буџету општине Бор из другог буџета (Републике, друге
општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска
тренсферна срдства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове
одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему.
Члан 36
Измене у економској или функционалној класификацији, које проистекну из измена
позитивних законских прописа током фискалне године, у овој одлуци, може вршити
председник општине Бор.
Члан 37
Приходи који су погрешно уплаћени, или су уплаћени у већем износу од
прописаног, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним
прописима није другачије одређено.
Приходи из става 1 овог члана враћају се у износима у којима су погрешно или
више уплаћени у корист буџета општине Бор.
Члан 38
Средства у износу од 57.890.000 динара, Министарство регионалног развоја
и
локалне
самоуправе
трансферише општини Бор за редовно и повремено
одржавање локалне путне мреже, на основу достављених ситуација (авансних,
привремених, окончаних), уговора између општине Бор и извођача радова и уз извештај
надзорног органа.
Општина Бор је у обавези да исплати ситуације извођачу радова у року од
пет радних дана од дана када су средства из става 1. овог члана, пренета на рачун
буџета општине Бор, као и да достави Министарству регионалног развоја и локалне
самоуправе доказ о извршеном плаћању у року од два радна дана од дана
исплате извођачу радова.
Уколико након 15 дана од дана када су средства пренета на рачун буџета
општине Бор, Министарству регионалног развоја и локалне самоуправе није
достављен доказ о извршеном плаћању извођачу радова, Mинистарство финансија
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
383
и привреде, на предлог Министарства регионалног развоја и локалне самоуправе,
привремено ће обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике
Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде, у износу пренетих, а неплаћених
средстава извођачима радова, и то до тренутка док Министарство регионалног
развоја и локалне самоуправе не обавести Министарство финансија и привреде о
добијању доказа о извршеном плаћању.
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе неће вршити даљи
пренос трансфера из става 3. овог члана по новој ситацији, док општина Бор не достави
доказе да је у пуном износу извршено плаћање по претходној ситуацији.
Члан 39
У складу са актом Владе о максималном броју извршилаца у локалној
администрацији, део средстава са апропријација плата предвиђених овом одлуком за
плате запослених који ће бити обухваћени рационализацијом, пренеће се у текућу
буџетску резерву, а затим из ње на апропријацију 414 – Социјална давања запосленима,
код директног и индиректног буџетског корисника за износ потребних средстава за
исплату отпремнина извршиоцима за чијим је радом престала потреба.
Члан 40
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за
2013. годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину број 401-00-713/2012-03, које је
донео министар надлежан за финансије, исказује се број запослених и то:
1.Органи и организације локалне власти 176 на неодређено време и 30 на одређено
време,
2. Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)-Установе
културе 57 на неодређено и 11 на одређено време,
3.Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална
власт и месне заједнице(индиректни корисници буџета):Туристичка организација 5 на
неодређено и 1 на одређено, Дирекција за изградњу Бора 30 на неодређено и 1 на
одређено, Установа Спортски центар Бор 107 на неодређено време и 1 на одређено
време.
4.Предшколска установа-``Бамби`` 188 на неодређено и 1 на одређено.
Члан 41
Ову одлуку објавити у службеном листу општине Бор и доставити Министарству
финансија.
Члан 42
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу
општине Бор».
Број: 400- /2012-I
У Бору _____ децембар 2012. године
СКУПШТ ИНА ОП ШТ ИНЕ БОР
ПРЕДСЕДНИК
____________________
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
384
ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
План набавки за 2013. годину - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Редни
број
Предмет
набавке
1.
2.
I
УКУПНО
I/Д+ I/У
I/Д
ДОБРА
1.
2.
Набавка горива (уља и мазива)
путем дебитних картица за
временски период 2013. и 2014.
година - сукцесивним
снабдевањем на бен станицама
Матер. за угост. и домаћ.
(пића и храна за бифе општ.
у сукц.исп..- требовањ. дом.
бифеа и рад.протокола )
Спецификација
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Процењена вредност
Укупна
3.
Сук.
Исп.
По
годинама
Врста
поступка
5.
4.
6.
Оквирно
време
реализације
уговора
7.
Конто
(планска година)
8.
Износ на
конту
(планска
година)
са укал.ПДВом
9.
111.570.247.
136.975.000
7.966.081.
9.650.000.
3.666.667.
1
2.166.666.
1.500.000.
фебруар
2013.
2014.
6
Сук.
Исп.
Оквирно
време
покретања
поступка
Јануар
426411-бензин
426412 –дизел
426413- уља и
мазиво
4.400.000.
Март децембар
Фебруардецембар
426821-храна
426822-пиће
950.000.
791.667.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
385
Извор
финансираања
(планска
година)
10.
01-буџет
2.600.000.
1.800.000.
01-буџет
Репрезентација
набавка добра и услуга
у сукцесивној набавци до
краја текуће године
подељено у 4 партије и то:
3.
4.
Сук.
Исп
- партија 1 ) - визит
карте,честитке,
роковници,упаљачи,
календари и сл. са услугом
штампе
- партија 2 )- поклони
(тацне,пепељаре,чиније,вазе)
- партија 3 )- поклони
(књиге)
- партија 4 )- поклони
(умет. слике)
Набавка штампаних карата
за уговорени аутобуски
превоз грађана
1.166.665.
423711репрезентација
423712поклони
1.400.000.
01-буџет
541.666.
-650.000.
фебруар
6
Фебруардецембар
208.333.
-250.000.
208.333.
-250.000.
208.333.
-250.000.
Преузете
Обавезе из
674.416.
2012
6
фебруар
фебруар
426919-остали
материјали за
посебне намене
900.000.
01-буџет
(90.700)
5.
I/У
1..
Опрема за јавну безбедност
(по програму сав.за корд.
посл.безбед. саоб. Бр. 4011703/2012- од 17.12.2012)
- набавка саобр. сигнализ.УСЛУГЕ
Објављивање, реклам. и
пропаг. у сред.јав.инф. (штамп.
медији) вести, догађаја, огласа
и ост питања Општине Бор
512800- опрема
за јавну безб.
Преузете
Фун.360
Обавезе из
1.666.666.
6
(7.975.000.)
01-буџет
2.000.000.
2012
(5.175.000.)
103.604.166.
1.300.000.
127.325.000.
6
јануар
фебруардецембар
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
386
423421-услуге
информисања
јавности
1.560.000
01-буџет
2.
3..
Услуге јавног инфор.грађана
општине Бор и оглашавања на
телевизији и радију
(реш.бр.401-389/2011-II)
Угоститељске услуге ресторана
и хотела (Храна и пиће)
4.
Набавка медицинских услуга
(дежурства- мртвозорство и
др.мед.услуге )
5.
Текуће поправке и одржавање
опреме за јавну безбедност
6.
Набавка услугаПоверавање улуга превоза
путника на градским и
приградским линијама на
подручју општине Бор
(уговор на 5 год. вршења
услуге)
7.
Услуге изр.пројеката,
семинари за младе
пољоп.радионице и остало
(КЗМ)
6
Јануар
2.000.000.
Покретнута
ј.н.2012.год.
Прелазна
Обавеза
423621угоститељске
услуге
6
Јануар
фебруардецембар
416.666.
6
фебруар
фебруардецембар
687.500.
6
700.000.
(Фун.360)
Преузете
Обавез.
(2011,2012)
(850.000)
фебруардецембар
423441медијске услуге
радија и телев.
фебруардецембар
424311здравствена
заштита по
уговору
425211-текуће
попр и одрж.
Опр. за саобр.
2.400.000.
01- буџет
1.540.000.
01-буџет
500.000.
01-буџет
825.000.
01-буџет
97.500.000.
(2014-2015)
97.500.000.
(2013-2014)
97.500.000.
(2015-2016)
97.500.000.
(2016-2017)
1
Уговор.
20132018.
454100-текуће
суб.приват.
предузећима
120.000.000. 01-буџет
97.500..000.
(2017-2018)
500.000
6
Јануардецембар
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
387
424911-остале
специјализоване
услуге
500.000.
01-буџет
Редни
број
1.
Предмет
набавке
2.
II
УКУПНО
II /Д
ДОБРА
1.
2.
3.
4.
Спецификација
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
Канцеларијски
материјал
Цвеће и зеленило
(аран.икебане,
букети и цвет. )
Публикације,
часописи и други
материјали за
усавр. и обр.
Зимске и летње
.гуме за пут.
возила (4 возила )
3.
Процењена вредност
Укупна
По
годи
нама
Основ
из
Закона
за
изузеће
5.
4.
Оквирно
време
покретања
поступка
6.
Оквирно
време
реализације
уговора
Конто
(планска година)
7.
8.
8.539.000.
Износ на
конту
(планска
година)
са укалкул.
ПДВ-ом
9.
Извор
финансираања
(планска
година)
10.
8.539.000.
3.069.000.
3.069.000.
50.000.
Чл 26.
Ст. 2.
јануардецембар
30.000.
Чл 26.
Ст. 2.
јануардецембар
426111канцеларијски
материјал
426131- Цвеће и
зеленило
50.000.
01-буџет
30.000.
01-буџет
25.000.
01-буџет
400.000
01-буџет
426300- мат. за.
25.000.
Чл 26.
Ст. 2
Јауардецембар
400.000.
Чл 26.
Ст. 2.
октобар
Усавршавање и
образовање
запослених
426490-остали
материјал за
превозна сред.
Информатор о раду органа Општине Бор
ажуриран јануара 2015. године
388
5.
Администрат.
опрема
(Издвојени део
сред. за Кан. за
младе - 50.000.)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
II/У
9.
Куповина
земљишта
(проширење град.
гробља)
Куповина опреме
Фун.360
за образовање
Потрошни
материјал
Oпрема-ТАГ за
плаћ.путарине
Опрема за јавну
безбедност
- набавка видео
надзора (додатно
проширење
покривености )
Набавка настав.
Едукат. учила