АНЕКС БР. 5
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОШ“ИВАН
МИЛУТИНОВИЋ“ СА ПОЧЕТКОМ
ПРИМЕНЕ ОД ШКОЛСКЕ 2013/2014.
ГОДИНЕ
САДРЖАЈ
I – IV РАЗРЕД
1.
1.1
1.2
1.3
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.2
6.
Увод
Полазне основе и смернице програмирања
Материјално – технички услови рада
Образовна структура наставника и задужења
Обавезни изборни и изборни предмети
Трајање и основни облици извођења наставе
Допунска настава
Слободне активности
План рада одељењског старешине
План излета и посета
План стручног усавршавања и огледних часова
Уџбеници
V-VIII РАЗРЕД
1.
1.1
1.2
1.3
3.2
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.2
6.
Увод
Полазне основе и смернице програмирања
Материјално – технички услови рада
Образовна структура наставника и задужења
Обавезни изборни и изборни предмети
Трајање и основни облици извођења наставе
Допунска настава
Додатна настава
Слободне активности
План рада одељењског старешине
План излета, посета и екскурзија
План стручног усавршавања и огледних часова
Уџбеници
1. УВОД
1.1 ПOЛAЗНE OСНOВE И СМEРНИЦE ПРOГРAМИРAЊA
Анекс Школског програма за школску 2013/14. годину сачињен је у складу са наставним
планом и програмом, као и школским календаром који прописује Министарство просвете и науке.
Образовно-васпитни рад ће бити реализован током школске године, од 02. 09.2013. до 31.8.2014.
године, у два полугодишта, односно четири класификациона периода.
1.2 МAТEРИJAЛНO-ТEХНИЧKИ УСЛOВИ РАДА
ОШ ''Иван Милутиновић'' у Вишњици ради у више школских објеката који се налазе у:
- Вишњици, ( тел. 2 773-965, 2 757-789 )
- Сланцима и (тел. 2771-555 )
- Великом Селу (тел. 2774-194 )
Матична школа у Вишњици (основана 1848. године) је прилично стара и нефункционална
( подигнута је 1928. године), недовољна за добру организацију рада, али је последњих година
доста учињено на побољшању услова (замена прозора, кречење, реконструкција крова и
олука, постављање громобрана, реконструкција санитарног чвора за ученике обновљена
фасада и кабинети за ТИО). Парк и двориште су оплемењени новим садницама листопадног и
зимзеленог дрвећа, засађено је цвеће, постављене клупе. Библиотечки фонд је обогаћен
захваљујући донацијама СО Палилула и других организација, поклонима запослених, као и из
сопствених средстава. Градски секретаријат за образовање је дао нови намештај за учионице:
клупе, столице катедре, ормари, беле и зелене табле. Општина Палилула је донирала 5 клима
уређаја. Инсталирана је дигитална учионица и добијена 5 компјутера.
Школа у Сланцима је подигнута 1919. године. Обновљена је 2003. године. 2013. су
постављени клима уређаји у учионицама донацијом општине Палилула. Инсталирана је
дигитална учионица. Из објекта у Вишњичкој бањи демонтиран је систем видео надзора и
пребачен у Сланце. Пребачено је више струњача и друге спортске опреме.
Школа у Великом Селу је основана 1836. године. 1998. године је реновирана и дограђена
је фискултурна сала. У претходном периоду је окречена зграда и уклоњени графити.
Инсталирана је дигитална учионица. Из објекта у Вишњичкој бањи пребачене су табле, један
број клупа и столица, катедре, 8 ормара. Средствима добијеним од општине Палилула
замењена је фасадна столарија и постављене подне облоге у учионицама. Окречене су и све
учионице.
У свим објектима постоји систем централног грејања.
На основу свега изнетог, може се закључити да бројне тешкоће прате рад наше установе и
то, пре свега, због разуђености објеката, затим због дотрајалости и нефункционалности
зграда, као и увећаних трошкова одржавања.
ПРВИ РАЗРЕД
1.3 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА
У првом разреду предаваће следећи учитељи:
 Латинка Јовановић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1/1 (српски
језик,математика,свет око нас,ликовна култура, музичка култура, физичко
васпитање,грађанско васпитање и народна традиција, као и допунска настава),
 Славољуб Станисављевић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 1/2 (српски
језик,математика,свет око нас,ликовна култура, музичка култура, физичко
васпитање,грађанско васпитање и народна традиција, као и допунска настава),
 Драгица Боговац ,наставник разредне наставе, одељењски старешина 1/3 (српски
језик,математика,свет око нас,ликовна култура, музичка култура, физичко
васпитање,грађанско васпитање и народна традиција, као и допунска настава),
 Мирјана Марић, Весна Поповић и Људмила Вучићевић, професори енглеског језика
 Радомир Чворо, наставник верске наставе.
Табеларани приказ броја ученика по одељењима
Први разред
Број одељења
Број ученика
I/1
I/2
I/3
15
8
22
3.2 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Школа је од обавезних и изборних предмета понудила ученицима следеће: верску
наставу, грађанско васпитање, народну традицију, чуваре природе, руке у тесту и лепо писање.
После спроведене анкете и обрађених података констатовано је да су се ученици од изборних
предмета определили за народну традицију, којa ће изучавати у току 2013/14. године.
Табеларни приказ фонда часова изборних предмета
Ред. Бр.
1.
2.
Обавезни изборни наставни
предмети
Верска настава/грађ. васпитање
Народна традиција
Недељни
Годишњи
1
1
36
36
4. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
4.1 ДОПУНСКА НАСТАВА
Српски језик
1. Језик (правопис, граматика)
2. Језичка култура (усмено и писмено изражавање)
3. Почетно читање и писање
4. Књижевност (школска и домаћа лектира)
Математика
1. Предмети у простору и односи међу њима
2. Линије и област (тачке, линије и области; поређења)
3. Класификација предмета према својствима
4. Природни бројеви до 100 (бројимо, именујемо, блок бројева до 5, до 10, до 20, до 100)
5. Мерење и мере
Енглески језик
1.Welcome
2. My birthday
3. At school
4. My family
5. My body
6. My pets
7. My house
8. Food
9. I am excited
10. Festivals
4.2 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Драмска секција
1.Ko сам ја
2.Запажање и коцентрација
3. Игре у простору и покрету
4. Вештина лепог усменог изражавања
5. Игра у дијалозима
Литерарно- рецитаторска
1. На почетку још једне школске године
2. Јесен
3. Школа некад и сад
4. Зимске радости
5. Прича о Светом Сави
6. Драге личности
7. Пролеће
8. Читали смо ... / препричавање/
9. Гледали смо филм, позоришну представу...
10.Радијска и ТВ емисија за децу
11.Писање приче / на основу датог почетка, датих речи, низу слика, .../
12.Доживљаји који се памте
13.Писање извештаја
14.Писање писама, разгледница
Сецкам, цепкам, лепкам
1.Празници
2.Природа
3.Другарство
4.Моје играчке
Математичка секција
1.Све о нули
2.Све о јединици
3.Велики и мали бројеви
4.Погађање замишљеног броја
5.Рационални поступци у рачунању
6.Геометрија
7.Логички задаци
8.Математички квиз и такмичења
9.Математичке зидне новине
Спортска секција
1. Ходање и трчање
2. Елементарне игре
3. Штафетне игре – полигони
4. Игре без реквизита
5. Игре у природи
6. Игре у тиму
7. Такмичења
4.3 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програмски садржај
1. Упознајем се са другарима из одељења
2. Моја школа, моја учионица
3. Моја омиљена играчка
4. Како да безбедно стигнемо до школе
1.Шта ученик сме, а шта не
2.Другарство је.... (Еликсир толеранције 1)
3. Чега највише волим да се играм
4. Кад сам сам код куће...
1. Моје хигијенске навике
2. Како и где бацамо ђубре
3. Уређујемо нашу учионицу
4. Шта ми се у школи допада, а шта не
1. цртани филм – Уаа неправда (Школа без насиља)
2. цртани филм – Уаа неправда (Школа без насиља)
3. цртани филм – Уаа неправда (Школа без насиља)
4. цртани филм – Уаа неправда (Школа без насиља)
1. цртани филм – Уаа неправда (Школа без насиља)
2. Обележавамо дан Светог Саве
1. Како сам провео свој први зимски распуст
2. Уређујемо пано у нашој учионици
3. Упознајем се са школском библиотеком
4. Спремамо приредбу за маме и баке
1 Весела приредба за маме и баке
2. Шта је све насиље (3.радионица- Школа без насиља)
3. Значај правилне исхране
Време
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
4. Писана и неписана правила (5.радионица-Школа без
насиља)
1. Како да сачувамо природу од загађења
Април
2. Како се односимо према школској имовини
3. Како се понашамо на улици, парку, игралишту....
4. Идемо у природу...
1. Ученици причају о занимањима својих родитеља, дека, Мај
бака...
2. Покажи шта знаш
3. Кад сам у невољи помажу ми....(Еликсир толеранције 1)
4. Шта сам све научио у првом разреду!
1. Како бих волео да проведем свој први распуст
Јуни
2. Весели одељењски састанак
4.4 ПЛАН ПОСЕТА, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
а) планиране су посете позоришту и биоскопу током године
б) екскурзија : сеоско имање у селу Засавица
-циљ: упознати ученике са сеоским имањем, животом и радом на њему; развијати код ученика
љубав према природи, животињама и заштити природе; учење нових појмова везаним за село;
успостављање позитивне атмосфере и добре комуникације
-задаци: обилазак сеоског имања у пратњи водича; питања ученика и одговори; запажања
необичних предмета и разноврсних животиња на имању; стварање навике и уочавање разлике између
„домаће“ хране која се спрема на имању и „брзе“ хране; уочити животну заједницу – бара и развијати
еколошку свест код ученика
ц) настава у природи (дестинације): Митровац на Тари,
Време реализације: мај-јун 2014.
- Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни
наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног
образовања и баспитања.
-Циљ наставе у природи је очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања
ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја.
Задаци и садржај наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма образовноваспитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе.
6. УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
предмет
Српски језик
Математика
Музичка култура
Свет око нас
Ликовна култура
Енглески језик
Уџбеник
Буквар
Читанка са поукама о језику
Радна свеска уз буквар и читанку
Игра бројева и облика 1 и 2 део
Чаробни свет музике
Свет око нас
Свет у мојим рукама
Super me 1
издавач
Едука
Едука
Едука
Клетт
Клетт
Едука
Клетт
Oxford university press
ДРУГИ РАЗРЕД
1.3 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА
У другом разреду предаваће:
 Надежда Мигати, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-1 (српски језик,
математика,свет око нас,ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање,грађанско
васпитање и један изборни предмет, као и допунску наставу),
 Драгана Гајић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-2 (српски
језик,математика,свет око нас,ликовна култура, музичка култура, физичко
васпитање,грађанско васпитање и народна традиција, као и допунска настава),
 Наташа Стојановић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 2-3 (српски
језик,математика,свет око нас,ликовна култура, музичка култура, физичко
васпитање,грађанско васпитање, чувари природе, као и допунска настава),
 Мирјана Марић, Весна Поповић и Људмила Вучићевић, професори енглеског језика

Радомир Чворо , наставник верске наставе
Табеларани приказ броја ученика по одељењима
Други разред
Број одељења
Број ученика
3.2
II/1
II/2
II/3
21
14
19
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Школа је од обавезних изборних и изборних предмета понудила ученицима следеће:
верску наставу, грађанско васпитање, народну традицију, чуваре природе и руке у тесту. После
спроведене анкете и обрађених података констатовано је да су се ученици од изборних предмета
определили за народну традицију и чуваре природе , које ће изучавати у току 2013/14. године.
Табеларни приказ фонда часова изборних предмета
Ред. Бр.
1.
2.
3.
Обавезни изборни и изборни
предмети
Верска настава/грађ. васпитање
Чувари природе
Народна традиција
Недељни
Годишњи
1
1
1
36
36
36
4. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
4.1. ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Српски језик
1. Врсте реченица по значењу и облику
2. Главни делови реченице, род и број именице
3. Основни глаголски облици
4. Подела речи на слогове
5. Употреба великог слова, писање речце ли и не
6. Скраћенице
7. Читање текста, тумачење текста, књижевни појмови
8. Усмено и писмено изражавање
9. Усмена и писмена вежбања
Математика
1. Сабирање и одузимање до 100
2. Комутативност и асоцијативност сабирања
3. Множење и дељење природних бројева
4. Изрази, одређивање непознатог броја
5. Половина – појам
6. Предмети облика ваљка, лопте, квадра и коцке
7. Дуж, полуправа и права
8. Уочавање и цртање правоугаоника и квадрата на квадратној мрежи
9. Мерење помоћу метра, дециметра и центиметра
10. Мере за време
Енглески језик
1.Welcome
2. My toys
3. My family
4. My body
5. My face
6. Animals
7. Food
8. Clothes
9. Weather
10. Festivals
4.2 ПЛАН СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ
Драмска секција
1.Ko сам ја
2.Запажање и коцентрација
3. Игре у простору и покрету
4. Вештина лепог усменог изражавања
5. Игра у дијалозима
Сецкам, цепкам, лепкам
1.Празници
2.Природа
3.Другарство
4.Моје играчке
Литерарно-рецитаторска секција
1. На почетку још једне школске године
2.Јесен
3.Школа, некад и сад
4.Зимске радости
5.Прича о Светом Сави
6.Драге личности
7.Пролеће
8.Читали смо ... / препричавање/
9.Гледали смо филм, позоришну представу...
10.Радијска и ТВ емисија за децу
11Писање приче / на основу датог почетка, датих речи, низу слика, .../
12.Доживљаји који се памте
13.Писање извештаја
14.Писање писама, разгледница
Математичка секција
1.Све о нули
2.Све о јединици
3.Велики и мали бројеви
4.Погађање замишљеног броја
5.Рационални поступци у рачунању
6.Геометрија
7.Логички задаци
8.Математички квиз и такмичења
9.Математичке зидне новине
Спортска секција
1. Ходање и трчање
2. Елементарне игре
3. Штафетне игре – полигони
4. Игре без реквизита
5. Игре у природи
6. Игре у тиму
7. Такмичења
4.3 ПЛАН ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програмски садржај
1. Како сам провео летњи распуст
2. Избор одбора одељењске заједнице
3. Причамо причу (ученици сами смишљају приче)
4. Стиже нам јесен (уређивање паноа)
1. Да ли поштујемо одељењска правила
2. И бес је део мене (Еликсир толеранције1)
3. Зашто је опасно играти се ватром
4. Да нас ђубре не затрпа!
1. Испричаћу вам о свом хобију
2. Шифре другарства (Еликсир толеранције 1)
3. Шта ученик сме, а шта не!
4. Која су права деце (Буквар дечјих права)
1. Час у библиотеци
Време
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
2. Моје хигијенске навике
3. Шта гледамо на ТВ-у
4. Прослава Нове године
1.Обележавамо дан Светог Саве
2.Како да се понашамо на улици у аутобусу, парку
1. Које смо књиге прочитали за време распуста
2. Занимање мог тате и маме
3. Веселе игре на снегу
4. Спремамо приредбу за маме и баке
1. Весела приредба за маме и баке
2. Како помоћи неком ко је усамљен (Тужно дрво –
Еликсир толеранције)
3. Да ли се хранимо правилно (ученици причају свој дневни
мени)
4. У сусрет пролећу – уређујемо зидне новине
1. Разговор о заштити животне средине
2. Читамо дечју штампу
3. Моја породица
4. Радна акција – сређујемо учионицу
1. Дечји родитељи о свом занимању
2. Дописујемо се са децом из других крајева
3. Разговарамо о нашем успеху на крају школске године
4. Играјмо се у природи
1. Договор о задацима у новој школској години
2. Весела одељењска приредба
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
4.4 ПЛАН ПОСЕТА, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
а) Планиране су посете биоскопу и позоришту – током године,
б) Екскурзија: сеоско имање у селу Засавица
-циљ: упознати ученике са сеоским имањем, животом и радом на њему; развијати код ученика
љубав према природи, животињама и заштити природе; учење нових појмова везаним за село;
успостављање позитивне атмосфере и добре комуникације
-задаци: обилазак сеоског имања у пратњи водича; питања ученика и одговори; запажања
необичних предмета и разноврсних животиња на имању; стварање навике и уочавање разлике између
„домаће“ хране која се спрема на имању и „брзе“ хране; уочити животну заједницу – бара и развијати
еколошку свест код ученика
ц) настава у природи (дестинације): Митровац на Тари
Време реализације: мај-јун 2014.
- Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни
наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног
образовања и баспитања.
-Циљ наставе у природи је очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања
ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја.
Задаци и садржај наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма образовноваспитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе.
6. УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
предмет
Српски језик
математика
Свет око нас
Музичка култура
Ликовна култура
Енглески језик
Уџбеник
издавач
Читанка (С. Јовановић)
Завод
Вежбанка
Завод
Српски језик
Завод
Читам и пишем латиницу (И. Цмиљановић Завод
и Б. Поповић)
Математика 2а
Едука
Математик 2б
Едука
Свет око нас 1 и 2 део
Музичка култура 2 + цд
Свет у мојим рукама
Super me 2
Клетт
Завод
Клетт
Oxford university press
ТРЕЋИ РАЗРЕД
1.3 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА
У трећем разреду предаваће:
 Бранислава Тришић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 3/1 (српски
језик,математика,природа и друштво,ликовна култура, музичка култура,физичко
васпитање,грађанско васпитање и чувари природе и допунска настава),
 Драгица Секулић, професор разредне наставе, одељењски старешина 3/2(српски
језик,математика,природа и друштво,ликовна култура,музичка култура,физичко
васпитање,грађанско васпитање ,чувари природе и допунска настава),
 Матић Ирена, професор разредне наставе, одељењски старешина 3/3 (српски
језик,математика,природа и друштво,ликовна култура,музичка култура,физичко
васпитање,грађанско васпитање, чувари природе и допунска настава)
 Сања Дамњановић, професор разредне наставе, одељењски старешина 3/4 (српски
језик,математика,природа и друштво,ликовна култура,музичка култура,физичко
васпитање,грађанско васпитање ,чувари природе и допунска настава)
 Мирјана Марић, Весна Поповић и Људмила Вучићевић, професори енглеског језика
 Радомир Чворо, наставник верске наставе
Табеларани приказ броја ученика по одељењима
Трећи разред
Број одељења
Број ученика
3.2.
III/1
III/2
III/3
III/4
17
16
10
15
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ?
Школа је од обавезних и изборних предмета понудила ученицима следеће: верску
наставу, грађанско васпитање, народну традицију, чуваре природе и руке у тесту. После
спроведене анкете и обрађених података констатовано је да су се ученици определили за чуваре
природе, које ће изучавати у току 2013/14. године.
Табеларни приказ фонда часова изборних предмета
Ред. Бр.
1.
2.
Обавезни наставни предмети
Верска настава/грађ. васпитање
Чувари природе
Недељни
Годишњи
1
1
36
36
4. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
4.1 ДОПУНСКА НАСТАВА
Српски језик
1. Писање и читање латинице
2. Најлепше реченице о јесени
3. Описни придеви
4. Глаголи и глаголска времена
5. Описни и присвојни придеви
6. Читање и препричавање
7. Именице и придеви
8. Реченице по значењу и облику
9. Правописна правила
10. Састав на основу датих речи
11.Опис природе – говорна вежба
12.Именице и глаголи
13.Пролеће – писање реченица
14.Препричавање текста
Математика
1. Стотине прве хиљаде
2. Римске цифре
3. Сабирање троцифреног и једноцифреног броја
4. Сабирање и одузимање троцифрених бројева
5. Писмено сабирање и одузимање без прелаза преко десетице
6. Јединице дужи
7. Јединице мере
8. Множење двоцифрених једноцифреним бројем
9. Писмено множење
10. Таблица множења
11. Дељење облика 369:3
12. Писмено множење и дељење
13. Разломци
14. Геометрија
15. Обим троугла
16.Круг, кружница
Енглески језик
1. The alphabet
2. Numbers 0-20
3. Colours
4. Families – adjectives
5. Favorites – irregular plural nouns
6. Pets – have got, has got
7. Rooms – prepositions
8. Free time- can/can’t
9. Food – present simple tense (affirmative, negative, questions)
10.Summer fun -imperatives
4.2 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Сецкам, цепкам, лепкам
1.Празници
2.Природа
3.Другарство
4.Моје играчке
Литерарно-рецитаторска секција
1. На почетку још једне школске године
2.Јесен
3.Школа, некад и сад
4.Зимске радости
5.Прича о Светом Сави
6.Драге личности
7.Пролеће
8.Читали смо ... / препричавање/
9.Гледали смо филм, позоришну представу...
10.Радијска и ТВ емисија за децу
11Писање приче / на основу датог почетка, датих речи, низу слика, .../
12.Доживљаји који се памте
13.Писање извештаја
14.Писање писама, разгледница
Математичка секција
1.Све о нули
2.Све о јединици
3.Велики и мали бројеви
4.Погађање замишљеног броја
5.Рационални поступци у рачунању
6.Геометрија
7.Логички задаци
8.Математички квиз и такмичења
9.Математичке зидне новине
Спортска секција
1. Ходање и трчање
2. Елементарне игре
3. Штафетне игре – полигони
4. Игре без реквизита
5. Игре у природи
6. Игре у тиму
7. Такмичења
4.3 ПЛАН ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програмски садржај
1. Бирамо комисије и одбор одељењске заједнице радионице
2. .Бирамо комисије и одбор одељењске заједнице
3. Причамо причу на задату реч
4. Стиже нам јесен – уређујемо пано
1. Припремамо се за излет
2. Чувајмо се пожара
3. Крв живот значи
4. Моје врлине (Еликсир толеранције 1)
1. Имам златне руке (правимо поклоне за баке и деке)
2. Један родитељ нам прича о свом и сличним занимањима
3. Како користим слободно време
4. Тужакање
1. Уређујемо нашу учионицу (пано-зима)
2. Прочитао сам, сазнао сам из дечје штампе
3. Како се припремамо за прославу Нове године
4. Весели одељењски састанак
1. Обележавамо дан Светог Саве
2. Игре на снегу
1. Када сам највише уживао на распусту
2. Час у библиотеци
3. Свако осећање је део мене(Еликсир толеранције 1)
4. Како учимо да бисмо боље разумели
1. Приредба посвећена мамама и бакама
2. Буквар здравља
3. У сусрет пролећу- уређујемо пано
4. Другарство – шта је то?
1. Учимо нову игру
2. Наш однос према природи, животињама и људима
3. Имају ли лаж и крађа понекад оправдање
4. Шта ми се у школи допада, а шта не
1. Припремамо се за излет
2. Извини и хвала (приручник- Учионица добре воље )
3. Сачувајмо природу
4. Покажи шта знаш – смотра нашег стваралаштва
1. Наш успех на крају школске године
2. Весела одељењска приредба
Време
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
4.4
ПЛАН ПОСЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
а) Посете биоскопу и позоришту у току године
б) Екскурзија: Топола, Аранђеловац, Опленац
Циљеви су: упознавање ученика са ликом и делом Ђорђа Петровића и повезивање истроијских
чињеница са епским народним песмама о ослобођењу Србије; предочавање ученицима уметничких
вредности цркве на Опленцу.
ц) настава у природи (дестинације): Митровац на Тари
Време реализације: мај-јун 2014.
- Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни
наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног
образовања и баспитања.
-Циљ наставе у природи је очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања
ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја.
Задаци и садржај наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма образовноваспитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе.
6. УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
предмет
Српски језик
математика
Музичка култура
Природа и друштво
Ликовна култура
Енглески језик
Уџбеник
Читанка 3 +цд
Наставни листови 3
Српски језик 3
Математика 3 I и II део
Математика 3 радна свеска
издавач
Бигз
Бигз
Бигз
Бигз
Бигз
Распевано дете 3 + цд
Природа и друштво 3+ цд
Природа и друштво 3 и радна свеска
Ликовна култура
Discover English starter sb
Discover English starter wb
Бигз
Бигз
Бигз
Едука
Longman
Longman
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
1.3 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА





У четвртом разреду предаваће:
Душанка Планић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4/1(српски
језик,математика,природа и друштво,ликовна култура,музичка култура,физичко
васпитање,грађанско васпитање народна традиција , допунска и додатна настава),
Слађана Петровић, наставник разредне наставе, одељењски старешина 4 /2(српски
језик,математика,природа и друштво,ликовна култура,музичка култура,физичко
васпитање,грађанско васпитање ,народна традиција, допунска и додатна настава),
Марина Васиљевић, професор разредне наставе, одељењски старешина 4/3(српски
језик,математика,природа и друштво,ликовна култура,музичка култура,физичко
васпитање,грађанско васпитање,чувари природе, допунска и додатна настава),
Мирјана Марић, Весна Поповић, и Људмила Вучићевић, професори енглеског језика,
Радомир Чворо, наставнк верске наставе.
Табеларани приказ броја ученика по одељењима
четврти разред
Број одељења
Број ученика
IV/1
IV/2
IV/3
29
14
16
3.2 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Школа је од обавезних и изборних предмета понудила ученицима следеће: верску
наставу, грађанско васпитање, народну традицију, чуваре природе и руке у тесту. После
спроведене анкете и обрађених података констатовано је да су се ученици определили за
предмет народна традиција и чувари природе, који ће се изучавати током 2012/13. године.
Табеларни приказ фонда часова изборних предмета
Ред. Бр.
1.
2.
3.
Наставни предмети
Верска настава/грађ. васпитање
Народна традиција
Чувари природе
Недељни
Годишњи
1
1
1
36
36
36
4. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
4.1. ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Математика
1.Скуп природних бројева
2. Мерење и мере
3. Површина
4. Писмени задаци
Српски језик
1. Језик (правопис, граматика)
2. Књижевност (лирика, епика)
3. Језичка култура
4. Писмени задаци
4.2. ПЛАН ДОДАТНЕ НАСТАВЕ
Математика
1.Логички и комбинаторни задаци
2.Природни бројеви и операције са њима
3.Решавање сложених задатака помоћу једначина и дијаграма
4.Квадрат и правоугаоник
5.Коцка и квадар
6.Проблеми превожења, пресипања и мерења
7.Занимљиви задаци
8.Математичке игре
Српски језик
1.Служба и врста речи
2.Употреба управног говора
3.Домаћа и школска лектира
4.Стилске фигуре
5.Именички и глаголски додаци
6.Анализа прочитаних дела, прича, песама
7.Писани радови
8.Народна књижевност
Енглески језик
1. People –describing people
2. Homes –giving instructions
3. Animals –asking for and giving permission
4. My life –telling the time
5. Present simple tense –affirmative, negative, questions
6. Sport –making suggestions
7. Detectives –giving directions
8. Celebrations- talking about the weather
9. School –talking about feelings
4.3. СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Драмска секција
1. Формирање секције, договор о раду и планирање
2. Радионице драмских игара (вежбе импровизације и драматизације)
3. Избор текстова и подела улога за драмску игру
4. Припрема програма за прославу дана „Светог Саве“
5. Драматизујемо „Ружно паче“
6. Приредба за маме и баке
7. Посета позоришту
8. Припрема свечане приредбе за испраћај осмака
Литерарно-рецитаторска секција
1. На почетку још једне школске године
2.Јесен
3.Школа, некад и сад
4.Зимске радости
5.Прича о Светом Сави
6.Драге личности
7.Пролеће
8.Читали смо ... / препричавање/
9.Гледали смо филм, позоришну представу...
10.Радијска и ТВ емисија за децу
11Писање приче / на основу датог почетка, датих речи, низу слика, .../
12.Доживљаји који се памте
13.Писање извештаја
14.Писање писама, разгледница
Спортска секција
1. Ходање и трчање
2. Елементарне игре
3. Штафетне игре – полигони
4. Игре без реквизита
5. Игре у природи
6. Игре у тиму
7. Такмичења
Математичка секција
1.Све о нули
2.Све о јединици
3.Велики и мали бројеви
4.Погађање замишљеног броја
5.Рационални поступци у рачунању
6.Геометрија
7.Логички задаци
8.Математички квиз и такмичења
9.Математичке зидне новине
Секција Црвени крст
1.Шта је МК ЦК
2.Црвени крст и црвени полумесец
3.Међународно-хуманитарно право
4.Заштита у рату
5.Помоћ жртвама сукоба
6.Превентивно деловање
7.Сарадња с националним друштвима
8.Координација са другима
9.Ресурси
4.4 ПЛАН ЧАСОВА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програмски садржај
1. Како сам провео летњи распуст
2. Избор одбора одељењске заједнице
3. Покажи шта знаш
4. Стиже нам јесен (уређивање паноа)
1. Шта да радим кад наиђем на проблем? (приручник –
Учионица добре воље)
2. Мој однос према другу-другарици
3. Уређујемо зидне новине (Шта ми недостаје у мом граду)
4. Крв живот значи
1. Да ли сам уплашен ,усамљен, бесан и када
2. Шта желим да будем кад порастем
3. Како користим слободно време
4. Тужакање
1. На који начин ћемо заштитити птице у нашем граду
2. Шта знам о здрављу - радионица
3. Зидне новине – све смо ближи Новој години
4. Прослава Нове године
1.Обележавамо дан Светог Саве
2. Игре на снегу
1. Како сам провео зимски распуст
2. Чос по избору ученика
3. Читамо дечју штампу
4. Пажљиво с речима (приручник – Учионица добре воље)
1. Припрема програма за маме и баке
2. Приредба одељењске заједнице поводом 8. марта
3. Хајде да заједно уредимо нашу учионицу
4. Идемо у позориште (биоскоп)
1. Учимо нову игру
2. Правимо најинтересантнију маску
3. Шта нас чека у петом разреду?
4. Смисли необичну причу о дрвећу, цвећу, птици
1. Шта највише волим да радим
2. Разговарамо о оном што нас тишти
3. Како смо се понашали на излету, рекреативној настави
4. Уређујемо пано за крај школске године
1. Какав смо успех постигли у четвртом разреду
2. Опроштај са учитељем
Време
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
4.5 ПЛАН ПОСЕТА, ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
а) Посете биоскопу и позоришту у току године
б) Екскурзија: Топола-Опленац-Аранђеловац
Циљеви су: упознавање ученика са ликом и делом Ђорђа Петровића и повезивање истроијских
чињеница са епским народним песмама о ослобођењу Србије; предочавање ученицима уметничких
вредности цркве на Опленцу.
ц) Настава у природи (дестинације): Митровац на Тари.
Време реализације: мај-јун 2014.
- Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и
изборни наставни предмети и ваннаставне активности из наставног плана и програма за први
циклус основног образовања и баспитања.
-Циљ наставе у природи је очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог
стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја.
Задаци и садржај наставе у природи остварују се на основу наставног плана и програма образовноваспитног рада и школског програма и саставни су део годишњег плана рада школе.
6. УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
предмет
Српски језик
математика
Музичка култура
Природа и друштво
Ликовна култура
Енглески језик
Уџбеник
Читанка
Језичке поуке
Радна свеска за српски језик
Математика 4а
Математика 4б
Музичка култура 4
Природа и друштво 4а
Природа и друштво 4б
Ликовна култура 4
Discover English 1 sb
Discover English 1 wb
издавач
Едука
Едука
Едука
Едука
Едука
Креативни центар
Едука
Едука
Креативни центар
Longman
Longman
ПЕТИ РАЗРЕД
1. 3 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА
Одељењске старешине петог разреда су:
Милица Гаврилоски, професор биологије, одељењски старешина 5/1,
Бранко Богојевић, наставник биологије, одељењски старешина 5/2
Александра Санковић, професор математике, одељењски старешина 5/3
Образовна структура наставника и подела по предметима достављена је годишњим планом
рада школе.
Табеларни приказ ученика петог разреда
Пети разред
Број одељења
Број ученика
V/1
V/2
V/3
30
18
15
3.2 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Обавезни изборни предмети у V разреду су верска настава или грађанско васпитање,
француски језик и физичко васпитање – изабрани спорт ( одбојка, кошарка и мали фудбал).
Због кадровских могућности школе понуђен је француски језик као обавезни изборни
предмет. Школа је од изборних предмета понудила ученицима следеће: свакодневни живот у
прошлости, цртање, сликање и вајање и информатику и рачунарство. После спроведене
анкете и обрађених података констатовано је да су се ученици определили за предмет
информатика и рачунарство који ће се изучавати током школске 2013/14. године.
Табеларни приказ недељног и годишњег фонда часова обавезних изборних предмета
Обавезни изборни
предмети
Фонд часова
Недељни
Годишњи
Француски језик
2
72
Физичко васп.-изабрани
спорт (одбојка и мали
фудбал)
1
36
Верска настава/грађ.
васпитање
1
36
Информатика и рачунарство
1
36
4. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
4.1.ДОПУНСКА НАСТАВА
Српски језик
1. Врсте речи
2. Служба речи
3. Падежи
4. Глаголски облици
5. Глаголски род и вид
6. Реченица по саставу
7. Правопис
8. Књижевност (писци – дела)
9. Лексичке вежбе
10. Изражајно читање обрађених текстова
Француски језик
1. Лексика: из обрађених лекција, увежбавање изговора, разумевање лексике, одговорање на кратка
питања уз помоћ настаника, вежбање писања.
Поздрављање, представљање, описивање особа, одеће, боје, школски прибор, дани у недељи,
школски предмети, гледање на сат, тражење и давање података о некоме.
2. Граматика: презент глагола на –er, avoir, etre; негација, множина именица и придева,личне
заменице, женски род придева, упитни
Енглески језик
1. Граматика: spelling, present simple (to be), there is, there are, plural of nouns, present continuous
2. Лексика: (лекције из уџбеника- читање, разумевање, одговарање на питања)
Математика
1. Скуповне операције
2. Бројевни изрази
3. Кружница и круг
4. Дељивост бројевима 2,3,4,5,9,25
5. Нзс и нзд
6. Угао
7. Сабирање и одузимање разломака
8. Осна симетрија
9. Множење и дељење разломака
Географија
1. Васиона, звезде и галаксија
2. Географска мрежа меридијана и паралела
3. Кретање земље – ротација, револуција и последице
4. Размер карте
4.2 ДОДАТНА НАСТАВА
Српски језик
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Врсте речи; служба и падежи
Глаголски облици
Глаголски вид и род
проста и сложена реченица
Правописне вежбе
Анализа лирске песме
Анализа епске песме
Књижевност (писци и дела)
Богаћење речника
Лексичко – семантичке вежбе
Математика
1. Скуповне операције
2. Скупови тачака
3. Дељивост бројева
4. НЗС и НЗД
5. Сабирање и одузимање, поређење разломака
6. Множење и дељење разломака
7. Угао
8. Изрази са разломцима
9. Задаци са претходних такмичења
Историја
1. Праисторија
2. Стари Исток
3. Стара Грчка
4. Стари Рим
Енглески језик
1. Introducing yourself
2. Talking about routines
3. Offers and requests
4. Asking for more information
5. Making suggestions
6. Following directions
7. Guessing
8. Talking about past experiences
9. Agreeing and disagreeing
4.3 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Математичка секција
1. Математичке пошалице
2. Занимљива математика: 1+1 није 2.
3. Дирихле и Дирихлеов принцип
4. Трикови – Брзо откривање изабраних бројева или предмета
5. Занимљиви задаци „Кенгур без граница“
6. Огледало
7. Танграм и површине
8. Занимљиви задаци са применом геометрије „Кенгур без граница“
9. Ератостеново сито
10.Занимљиви задаци „Кенгур без граница“
11.Логичке игрице
12.КВИЗ знања - алгебра
13.КВИЗ знања - геометрија
14.Играмо се рачунања
15.Заврзламе са разломцима
16.Припрема за „Кенгур“
Биолошко – еколошка секција
1. Упознавање са биолошким кабинетом – шта он садржи од прибора, слика, модела, природног
материјала
2. Упознавање са техником прављења хербаријума, начином пресовања биљака као и
систематизацијом истих
3. Упознавање са техником прављења инсектаријума и систематиком и животиња – распоред
инсеката по редовима
4. Цвеће у биолошком кабинету – нега, окопавање, заливање
5. Прављење различитих збирки: семена, полена, шишарки
6. Сакупљање лековитих, јестивих и коровских биљака
7. Прављење модела неких изумрлих животиња, диносаура или неких егзотичних животиња од
глинамола
8. Рад на одржавању и обнављању школског акваријума
9. Одлазак на предавања у „Дечији културни центар“
10. Читање реферата везаних за проширивање знања из области које се обрађују по плану и
програму биологије за ученике 5. и 7.разреда
11. Читање реферата везаних за проширивање знања из области које се обрађују по плану и
програму биологије за ученике 6. и 8.разреда
12. Пролећни радови у школском дворишту
13. Припремни пролећни радови око саксијског цвећа
14. Сарадња са СРЦ „ Пионирски град“ у вези квиз такмичења за ученике 5.,6. и 7.разреда „Колико
познајемо птице у граду“;
15. Припрема за квиз и квиз такмичење „Колико познајемо птице у граду“;
16. Посета Ботаничкој башти „Јевремовац“ за 5.и7.разред
17. Мерење крвног притиска и пулса за време мировања и физичке активности.
18. Посета „Зоолошком врту“ за ученике 6. и 8.разреда
Ракетно-авио моделарска секција
1. Развој ракетне технике
2. Ракетни мотори
3. Материјал за израду модела
4. Лансирне рампе
5. Избацивање ракета и исправљање грешака
6. Припрема за такмичење
Информатичка секција
1.Мултимедија – увод у програм
2.Програми филмова – movie maker, audacity
3.Израда сајта
4. Припрема за учешће на такмичењима
5. Учешће на такмичењима – радови ученика
6. Праћење догађаја у школи (током године)
7.Завршетак рада групе
Драмска секција
1. Упознавање чланова секције са планом рада, идеје и предлози чланова секције
2. Драма – основне одлике
3. Комедија – основне одлике (хумористичко, иронично и сатирично у комедији; карактеризација
ликова у комедији)
4. Монолог и дијалог у драми
5. Драмске игре, креативна драмска игра
6. Обрада драмског текста (по избору)
7. Обрада драмског теста и рад на приреми представе
8. Припрема за Дан школе
9. Припреме за приредбу Светог Саве
10. Гост – глумац
11.Форум театар
12. Припрема рецитатора за школског такмичење (сусрет рецитатора – избор песама)
13. Пођимо у позориште
14. Приредба (колаж драмских игара) за наше осмаке
Литерарна
1. Тематика писмених састава (упознавање тема)
2. Описивање екстеријера
3. Описивање ентеријера
4. Портретисање
5. Ученички састави
6. Књижевни конкурси
7. Ученички састави
8. Лексичке, морфолошке и стилске вежбе
9. Стилске фигуре
10. Књижевне врсте
Секција енглеског језика
1.Час упознавања
2.The Circle
3.Running dictation
4.Vocabulary exercises (Crosswords, Hangman, Spidergram, Brainstorming, Jumbled words)
5.Quizes
6.Magazines
7.Five minute activities
8.Projects
9.Стрип Willy the Kid
Драмска секција енглеског језика
1.Уводни час (упознавање ученика са скечевима и начином рада)
2. Подела улога за аудицију, Mr. Jones – listening comprehension
3. Аудиција
4.The King of Boomland – увежбавање
5. Прављење костима и припрема сцене
6. Генерална проба
7. Извођење представе The King of Boomland
8. Fire Practice – увежбавање
9. Прављење костима и припрема сцене
10.Генерална проба
11.Извођење представе Fire Practice
12. The Doctor – увежбавање
13.Прављење костима и припрема сцене
14.Генерална проба
15.Извођење представе The Doctor
16.Ученици смишљају скеч (писање сценарија)
17.Вежбање скеча
18.Представа
Секција француског језика
1.Час упознавања
2.Упознајмо Француску
3.Упознај себе (тест)
4.Лексика кроз игру, стрип, читање часописа
5.Познати французи
6.Пројекти
Одбојкашка секција
1. Уводни час
2. Развој моторичких способности специфичних за спортску игру- одбојка
3. Спортска игра – одбојка (обрада, увежбавање), учење тех?елемената одбијања
4. Спортска игра одбојка –игра према правилима
5. Друге игре или физичка припрема
Хоби - арт
1. Цртање (технике,мотиви)
2.Сликање (гваш техника)
3. Вајање
4. Примењена графика
5. Културно наслеђе народа и народности
6. Праћење савременог ликовног живота
7. Естетско уређење школе и њене околине
8. Припремање и организовање изложбе
Хор
Изводиће се народне песме, уметничке композиције домаћих и страних композитора,
филмска музика и забавне песме. У току школске године потребно је са хором извести
најмање 10 композиција. Поред химне Србије „Боже правде“ и химне Светом Сави биће
поновљене песме које су обрађене прошле године. Обрадиће се и нове песме: две народне
песме Корнелија Станковића уз пратњу клавира, мјузикл духовног карактера на енглеском
језику „Memory“ Светлане Внучец, колаж француских дечијих песама (поп опера намењена
осмом разреду)
4.4
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програмски садржај
1. Упознајмо разредног старешину и предметне наставнике
2. Бирамо одбор, комисије одељењске заједнице
3 Како се сналазимо у петом разреду
4. Наша правила (Превентивна радионица)
1. Како да се што пре адаптирамо на предметну наставу
2. Реаговање на насиље (приручник – Превентивне
радионице)
3. Техника учења (педагог)
4. Чос посвећен Дану школе
1. Час у библиотеци
2. Формирамо групе за учење
3. Осећања : Стена и море, (Еликсир толеранције 2)
4. Крв живот значи
11. Како користимо слободно време?
2. Примена социограма (психолог-педагог)
3. Како решавамо сукобе
4. Славимо Нову годину
Време
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
1. Да ли смо задовољни успехом на крају првог
полугодишта?
2. Причамо о Светом Сави
1. Шта радимо у слободно време, а шта би смо могли
2.Развијамо правилне односе између дечака и девојчица
3. Физичке разлике међу половима
4. Некад случајно, некад намерно...
1. Која занимања знаш (Шта ти је потребно да би био
успешан у послу)
2. Наш допринос заштити и очувању природе
3. Скривено благо- приручник за Чос
4. Чос по избору ученика
1. Хајде да се договоримо (приручник- Учионица добре
воље)
2. Мале лажи, ситне крађе израстају у пороке
3. Како да спречимо болест
4. Школа без дуванског дима
1. Припрема за екскурзију, правила понашања на путу
2. Причам ти причу (Како се преносе гласине )
3. Неко је ишарао зидове (Чувајмо школску имовину)
4. Моје бриге
1. Наш успех на крају 5.р.азреда
2. Весели одељењски сусрет
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јуни
4.5 ПЛАН ПОСЕТА И ЕКСКУРЗИЈЕ
а) Планиране су посете биоскопу и позоришту – током године,
б) Екскурзија: Београд – Тршић – Троноша
Циљ и задаци: Тршић је село југоисточно од Лознице, родно место великана српске књижевности
и културе Вука Стефановић Караџића. У Тршићу је предвиђен обилазак спомен куће Вука
Караџића, музеја Сабора, Доситејевог музеја уз стручно предавање кустоса. Од 1933. године код
Вукове куће одржава се традиционални Вуков сабор. Након обиласка Тршића планирана је посета
манастиру Троноша. Обилазак и разгледање манастира, капеле и чесме подигнуте у славу Југовићa.
6. УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД
предмет
Српски језик
Математика
Историја
Географија
Биологија
ТИО
Енглески језик
Француски језик
Музичка култура
Ликовна култура
Уџбеник
Читанка
Српски језик и језичка култура
Радна свеска
Уџбеник
Збирка задатака
Историја
Географија
Уџбеник
Уџбеник
Discover english 2 sb
Discover english 2 wb
O la la college niveau 1
Музичка култура + цд
Ликовна култура
издавач
Завод
Завод
Завод
Клетт
Клетт
Завод
Клетт
Бигз
Миг Дакта
Longman
Longman
CLE
Логос
Завод
ШЕСТИ РАЗРЕД
1.3 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА
Одељењске старешине шестог разреда су:
Јелена Главаш, професор француског језика, одељењски старешина 6/1,
Бојана Вукомановић, професор математике, одељењски старешина 6/2,
Лидија Савић, професор географије, одељењски старешина 6/3
Образовна структура наставника и подела по предметима достављена је годишњим планом
рада школе.
Taбеларни приказ броја ученика
Шести разред
Број одељења
Број ученика
VI/1
VI/2
VI/3
32
15
15
3.2 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Обавезни изборни предмети у VI разреду су верска настава или грађанско васпитање,
француски језик и физичко васпитање – изабрани спорт (одбојка и мали фудбал). Због
кадровских могућности школе понуђен је француски језик као обавезни изборни предмет.
Школа је од изборних предмета понудила ученицима следеће: свакодневни живот у
прошлости, цртање, сликање и вајање и информатику и рачунарство. После спроведене
анкете и обрађених података констатовано је да су се ученици шестог разреда определили за
предмет информатика и рачунарство који ће се изучавати током школске 2013/14. године.
Табеларни приказ недељног и годишњег фонда часова изборних предмета
Обавезни изборни и
изброни предмети
Фонд часова
Недељни
Годишњи
Француски језик
2
72
Физичко васп.-изабрани
спорт (одбојка и мали
фудбал)
1
36
Верска настава/грађ.
васпитање
1
36
Информатика и
рачунарство
1
36
4. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
4.1 ДОПУНСКА НАСТАВА
Српски језик
1.Служба речи у реченици
2. Врсте речи
3. Правопис
4. Гласови и гласовне промене
5. Читање обрађеног текста (с постављеним задацима)
6. Писмено изражавање
7. Падежи
8. Глаголи и глаголски облици
9. Анализа самостално одабраног прозног дела домаће лектире
10. Анализа гледаних филмова
Mатематика
1. Сабирање и одузимање целих бројева
2. Троугао- врсте и углови
3. Множење и дељење целих бројева
4. Ставови подударности троуглова
5. Значајне тачке троугла
6. Сабирање и одузимање рационалних бројева
7. Четвороугао- врсте и углови
8. Множење и дељење рационалних бројева
9. Једначине
Француски језик:
1. Лексика- из лекција, вежбање писања, вежбање изговора, разумевање текста, одговарање на
питања у вези са текстом (кратка питања и одговори уз помоћ наставника), постављање кратких
питања, тражење информација, изражавање мишљења и укуса
2. Граматика- презент глагола на –er, avoir, etre, aller, venir;одрични облик, упитни облик, блиско
будуће време, блиско прошло време, сажети члан, деони члан, партитивно de, презент повратних
глагола, грађење придева, показни придеви.
Енглески језик
1. Граматика – present simple and past simple, countable and uncountable nouns, future tenses, present
perfect vs past simple, past continuous vs past simple, modal verbs, comparison, relative clauses,
conditionals
2. Лексика- (лекције из уџбеника- читање, разумевање, одговарање на питања)
Географија
1. Светско море и његова хоризонтална разуђеност
2. Екумена
3. Европа – основни подаци
4. Рељеф Европе
4. Клима Европе
5. Хидрографија
6. Регионална подела –регије и њихове природне одлике
7. Карта Европе
Историја
1. Одлике средњег века
2. Византија
3. Досељавање и покрштавање Словена
4. Србија од 12-14. века
5. Српско царство
6. Турци османлије
7. Моравска Србија
8. Српска деспотовина
Физика
1. Кретање
2. Кретање и сила
3. Мерење, кретање и сила
4. Маса, мерење, кретање и сила
4.2 ДОДАТНА НАСТАВА
Српски језик
1. Служба речи у реченици, употреба именица и придева
2. Падежи, значења и функција
3. Грађење речи
4. Гласови и гласовне промене
5. Књижевнотеоријски појмови
6. Правопис
7. Рад на тексту – припрема за такмичење
8. Глаголи и глаголски облици
9. Придевске заменице
10. Акценат – вежбања
11. Стилска изражајна средства
12. Анализа књижевног дела по избору
Математика
1. Једначине са апсолутним вредностима (цели бројеви)
2. Троугао-врсте и углови
3. Ставови подударноти троуглова
4. Сложене конструкције троуглова
5. Сложене конструкције троуглова
6. Елементи комбинаторике
7. Једначине и неједначине са рационалним бројевима
8. Једначине и неједначине са рационалним бројевима
9. Задаци са претходних такмичења
Енглески језик
1. Making suggestions
2. Shopping
3. Inviting
4. at the doctor’s
5. Complaining
6. Apologizing
7. Shopping for clothes
8. Making deductions
9. Environment issues
Историја
1. Одлике феудализма
2. Европа у раном средњем веку
3. Словени и Срби у раном средњем веку
4. Европа у позном средњем веку
5. Србија у доба Немањића
6. Турци и њихова освајања
Физика
1. Кретање
2. Кретање и сила
3. Мерење, кретање и сила
4.3 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Математичка секција
1. Математичке пошалице
2. Занимљива математика: 1+1 није 2.
3. Дирихле и Дирихлеов принцип
4. Трикови – Брзо откривање изабраних бројева или предмета
5. Занимљиви задаци „Кенгур без граница“
6. Огледало
7. Танграм и површине
8. Занимљиви задаци са применом геометрије „Кенгур без граница“
9. Ератостеново сито
10.Занимљиви задаци „Кенгур без граница“
11.Логичке игрице
12.КВИЗ знања - алгебра
13.КВИЗ знања - геометрија
14.Играмо се рачунања
15.Заврзламе са разломцима
16.Припрема за „Кенгур“
Биолошко – еколошка секција
1. Упознавање са биолошким кабинетом – шта он садржи од прибора, слика, модела, природног
материјала
2. Упознавање са техником прављења хербаријума, начином пресовања биљака као и
систематизацијом истих
3. Упознавање са техником прављења инсектаријума и систематиком и животиња – распоред
инсеката по редовима
4. Цвеће у биолошком кабинету – нега, окопавање, заливање
5. Прављење различитих збирки: семена, полена, шишарки
6. Сакупљање лековитих, јестивих и коровских биљака
7. Прављење модела неких изумрлих животиња, диносаура или неких егзотичних животиња од
глинамола
8. Рад на одржавању и обнављању школског акваријума
9. Одлазак на предавања у „Дечији културни центар“
10. Читање реферата везаних за проширивање знања из области које се обрађују по плану и
програму биологије за ученике 5. и 7.разреда
11. Читање реферата везаних за проширивање знања из области које се обрађују по плану и
програму биологије за ученике 6. и 8.разреда
12. Пролећни радови у школском дворишту
13. Припремни пролећни радови око саксијског цвећа
14. Сарадња са СРЦ „ Пионирски град“ у вези квиз такмичења за ученике 5.,6. и 7.разреда „Колико
познајемо птице у граду“;
15. Припрема за квиз и квиз такмичење „Колико познајемо птице у граду“;
16. Посета Ботаничкој башти „Јевремовац“ за 5.и7.разред
17. Мерење крвног притиска и пулса за време мировања и физичке активности.
18. Посета „Зоолошком врту“ за ученике 6. и 8.разреда
Ракетно-авио моделарска секција
1. Развој ракетне технике
2. Ракетни мотори
3. Материјал за израду модела
4. Лансирне рампе
5. Избацивање ракета и исправљање грешака
6. Припрема за такмичење
Машинска секција
1. Упознавање са програмом рада, алатом и материјалом који се користи у машинству
2. Техничко цртање, симболи и ознаке у машинству
3. Врсте машина за обраду метала,
4. Израда модела, 10 часова.
5. Састављање и расклапање модела
6. Припрема за такмичење
Информатичка секција
1.Мултимедија – увод у програм
2.Програми за израду презентација
3.Израда сајта
4. Припрема за учешће на такмичењима
5. Учешће на такмичењима
6. Праћење догађаја у школи (током године)
Драмска секција
1. Упознавање чланова секције са планом рада, идеје и предлози чланова секције
2. Драма – основне одлике
3. Комедија – основне одлике (хумористичко, иронично и сатирично у комедији; карактеризација
ликова у комедији)
4. Монолог и дијалог у драми
5. Драмске игре, креативна драмска игра
6. Обрада драмског текста (по избору)
7. Обрада драмског теста и рад на приреми представе
8. Припрема за Дан школе
9. Припреме за приредбу Светог Саве
10. Гост – глумац
11.Форум театар
12. Припрема рецитатора за школског такмичење (сусрет рецитатора – избор песама)
13. Пођимо у позориште
14. Приредба (колаж драмских игара) за наше осмаке
Литерарна
1. Тематика писмених састава (упознавање тема)
2. Описивање екстеријера
3. Описивање ентеријера
4. Портретисање
5. Ученички састави
6. Књижевни конкурси
7. Ученички састави
8. Лексичке, морфолошке и стилске вежбе
9. Стилске фигуре
10. Књижевне врсте
Секција француског језика
1.Час упознавања
2.Упознајмо Француску
3.Упознај себе (тест)
4.Лексика кроз игру, стрип, читање часописа
5.Познати французи
6.Пројекти
Секција енглеског језика
1.Час упознавања
2.The Circle
3.Running dictation
4.Vocabulary exercises (Crosswords, Hangman, Spidergram, Brainstorming, Jumbled words)
5.Quizes
6.Magazines
7.Five minute activities
8.Projects
9.Стрип Willy the Kid
Драмска секција енглеског језика
1.Уводни час (упознавање ученика са скечевима и начином рада)
2. Подела улога за аудицију, Mr. Jones – listening comprehension
3. Аудиција
4.The King of Boomland – увежбавање
5. Прављење костима и припрема сцене
6. Генерална проба
7. Извођење представе The King of Boomland
8. Fire Practice – увежбавање
9. Прављење костима и припрема сцене
10.Генерална проба
11.Извођење представе Fire Practice
12. The Doctor – увежбавање
13.Прављење костима и припрема сцене
14.Генерална проба
15.Извођење представе The Doctor
16.Ученици смишљају скеч (писање сценарија)
17.Вежбање скеча
18.Представа
Одбојкашка секција
1. Уводни час
2. Развој моторичких способности специфичних за спортску игру- одбојка
3. Спортска игра – одбојка (обрада, увежбавање), учење тех?елемената одбијања
4. Спортска игра одбојка –игра према правилима
5. Друге игре или физичка припрема
Хоби - арт
1. Цртање (технике,мотиви)
2.Сликање (гваш техника)
3. Вајање
4. Примењена графика
5. Културно наслеђе народа и народности
6. Праћење савременог ликовног живота
7. Естетско уређење школе и њене околине
8. Припремање и организовање изложбе
Хор
Изводиће се народне песме, уметничке композиције домаћих и страних композитора,
филмска музика и забавне песме. У току школске године потребно је са хором извести
најмање 10 композиција. Поред химне Србије „Боже правде“ и химне Светом Сави биће
поновљене песме које су обрађене прошле године. Обрадиће се и нове песме: две народне
песме Корнелија Станковића уз пратњу клавира, мјузикл духовног карактера на енглеском
језику „Memory“ Светлане Внучец, колаж француских дечијих песама (поп опера намењена
осмом разреду)
4.4 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програмски садржај
1. Избор одбора и комисија одељењске заједнице
2. Како сам се провео на летњем распусту
3. Које књиге читам, које ТВ емисије гледам
4. Уређујемо своју учионицу, двориште, околину школе
1. Наговорили су ме... (приручник – Учионица добре воље)
2. Час у библиотеци
3. Алкохол као лично, породично и друштвено зло
4. Час посвећен Дану школе
1. Идемо заједно у позориште (биоскоп)
2. Како учимо – облици учења
3. Пушење је штетно – ја имам став, а ти
4. Деле ли се послови на мушке и женске, чисте и прљаве..
1. Зашто је добро бавити се спортом
2. Пријатељство (Умеће одрастања)
3. Шта знам о познатима?
4. Прослава Нове године
1. Причамо о Светом Сави
2. Чос по избору ученика
1. Разговарамо о полугодишњем успеху и планирамо успех
за крај године
2. Да ли лаж и крађа имају понекад оправдање (Зашто
најчешће немају оправдање)
Време
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
3. . Шта су ученици сазнали током распуста о актуелним
збивањима у науци техници, култури, спорту
4. На кога се угледамо, ко су нам узори, идоли
1. Причам ти причу (приручник – Учионица добре воље)
2. Којим послом се баве људи око мене
3. Како то изгледамо (Да ли одело чини човекa)
4. Односи између дечака и девојчица (психолог)
1. Како решавамо конфликте
2. Реци НЕ дроги
3. Особине доброг и лошег наставника
4. Како проводим слободно време
1. Навике у исхрани и здравље
2. Како смо се провели и понашали на излету
3. Час посвећен екологији
4. Волео бих да путујем...
1. Наши проблеми и успех на крају године
2. Весели одељењски сусрет
Март
Април
Мај
Јуни
4.5 ПЛАН ПОСЕТА И ЕКСКУРЗИЈА
а) Планиране су посете биоскопу и позоришту – током године,
б) Екскурзија: Београд –Манасија – Ресавска пећина – Копорин
Циљ и задаци: Посета средњевековном манастиру Манасија, који је смештен у живописној
клисури коју чине обронци планине Бељанице. Црква Свете Тројице манастира Манасије,
задужбина је деспота Стефана Лазаревића. Изградња је започета 1406. а црква је завршена и
освећена 1418. године. После тога се одлази у Ресавску пећину и обилазак њених природних
лепота. Разгледање Ресавске пећине са прелепим дворанама и пећинским накитом разноврсних боја
и облика. Након обиласка Ресавске пећине следи посета манастиру Копорин који је такође
задужбина деспота Стефана Лазаревића.
6. УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД
предмет
Српски језик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
ТИО
Енглески језик
Француски језик
Музичка култура
Ликовна култура
Уџбеник
Читанка
Српски језик и језичка култура
Радна свеска за српски језик и књижевност
Математика-уџбеник
Збирка задатака
Историја 6
Историјска читанка и радна свеска
Уџбеник
Радна свеска
Уџбеник
Уџбеник
Збирка задатака
Уџбеник
Discover English 3 sb
Discover English 3 wb
Oh la la college 2
Уџбеник + цд
Ликовна култура
издавач
Завод
Завод
Завод
Клетт
Клетт
Завод
Завод
Клетт
Клетт
Бигз
Логос
Круг
Миг дакта
Longman
Longman
cle
Логос
Завод
СЕДМИ РАЗРЕД
1.3 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА
Одељењске старешине седмог разреда су:
Бисерка Радосављевић, професор енглеског језика, одељењски старешина 7/1
Рада Радаковић, професор ТИО, одељењски старешина 7/2
Марина Ивановић, професор српког језика, одељењски старешина 7/3
Биљана Аксентијевић, професор српког језика, одељењски старешина 7/4
Образовна структура наставника и подела по предметима достављена је годишњим планом
рада школе.
Taбеларни приказ броја ученика седмог разреда
Седми разред
Број одељења
Број ученика
VII/1
VII/2
VII/3
VII/4
28
16
21
15
3.3 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Обавезни изборни предмети у VII разреду су верска настава или грађанско васпитање,
француски језик и физичко васпитање – изабрани спорт(одбојка ,мали фудбал и кошарка).
Због кадровских могућности школе понуђен је француски језик као обавезни изборни
предмет.Школа је од изборних предмета понудила ученицима следеће: свакодневни живот у
прошлости, цртање, сликање и вајање, информатику и рачунарство и хор и оркестар. После
спроведене анкете и обрађених података констатовано је да су се ученици определили за
предмет информатика и рачунарство, који ће изучавати током школске 2013/14. године.
Табеларни приказ недељног и годишњег фонда часова изборних предмета
Обавезни изборни и
изборни предмети
Фонд часова
Недељни
Годишњи
Француски језик
2
72
Физичко васп.изабрани спорт
1
36
Верска настава/грађ.
Васпитање
1
36
Информатика и
рачунарство
1
36
4. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
4.1. ДОПУНСКА НАСТАВА
Српски језик
1. Служба речи у реченици
2. Врсте речи
3. Глаголи и глаголски облици
4. Падежи – значења, функција
5. Правопис
6. Напоредни односи у реченици
7. Стилске фигуре
8. Књижевност – писци, књижевне врсте
9. Анализа самостално одабраног прозног текста
10. Писмено изражавање (по састављеном плану у виду теза)
Математика
1. Квадрирање и кореновање
2. Питагорина теорема
3. Питагорина теорема
4. Сабирање и одузимање полинома
5. Многоугао
6. Множење полинома
7. Квдрат бинома и разлика квадрата
8. Проценат
9. Круг
Француски језик
1. Лексика- лексика из лекција, вежбање писања, вежбање изговора, разумевање текста, одговарање
на питања у вези са текстом (кратка питања и одговори уз помоћ наставника), постављање кратких
питања у вези са лекцијама, тражење информација, изражавање мишљења и укуса
2. Граматика- презент глагола на-er, ir, поређење придева и количине, le passé compose (правилни
глаголи,потврдан и одричан облик) неуправни говор, имперфекат (правилни глаголи)
Енглески језик
1. Граматика – present tenses, present perfect/past simple, past simple/past continuous, too/enough,
conditions 0,1, going to/will, question tags
2. Лексика из лекција
Физика
1. Закони кретања
2. Гравитација, закони кретања
3. Равнотежа, закони кретања, гравитација
4. Рад силе, закони кретања, равнотежа
Хемија
1. Хемија и њен значај
2. Основни хемијски појмови
3. Структура супстанце
4. Хомогене смеше (раствори)
5. Хемијске реакције и израчунавање на основу хемијских једначина
4.2. ДОДАТНА НАСТАВА
Српски језик
1. Врсте субјекта, објекта, предиката; атрибут, апозиција, апозитив
2. Синтагме – врсте функција
3. Напоредни односи међу реченичним члановима
4. Напоредни односи у реченици
5. Врсте специјалних реченица
6. Правопис
7. Врсте речи: променљиве речи – падежи – функција, значења; конгруенција
8. Школско такмичење и припреме за општинско такмичење
9. Стилска изражајна средства
10. Припрема за градско такмичење из језика и језичке културе
11. Развој српског књижевног језика
12. Анализа књижевног дела по избору (књижевни род и врсте)
Математика
1. Квадратни корен. Ирационални бројеви
2. Питагорина теорема и примена
3. Степен, степен са негативним изложиоцем
4. Многоугао
5. Растављање полинома на чиниоце
6. Круг и делови круга
7. Пропорције
8. Проценти
9. Задаци са предходних такмичења
Енглески језик
1. Describing things
2. Suggesting
3. Phone calls
4. Criticizing and paying compliments
5. Giving advice
6. Small talk
7. Asking for explanation
8. Giving news and expressing surprise
9. Asking for and giving information
Историја
1. Одлике новог века
2. Османско царство и Срби у њему
3. Револуције
4. Српски устанци
5. Развој Српске државе
Физика
1. Закони кретања
2. Гравитација, закони кретања
3. Закони кретања, равнотежа, гравитација
Хемија
1. Хемија и њен значај
2. Основни хемијски појмови
3. Структура супстанце
4. Хомогене смеше (раствори)
5. Хемијске реакције и израчунавање на основу хемијских једначина
Географија
1. Физичка географија
2. Географски положај границе, природне и друштвене одлике Африке као континента, регија и
држава
3. Географски положај границе, природне и друштвене одлике Азије као континента, регија и
држава
4. Географски положај границе, природне и друштвене одлике Северне Америке као континента,
регија и држава
5. Географски положај границе, природне и друштвене одлике Јужне Америке као континента,
регија и држава
6. Географски положај границе, природне и друштвене одлике Аустралије са Океанијом као
континента, регија и држава
4.4 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Математичка секција
1. Логички задаци и игрице
2. Комбинаторика
3. Однос величина
4. Талес против пирамиде
5. Златни пресек
6. Питагора на више начина
7. Ирационални бројеви и рачунање корена
8. Занимљиви задаци „Кенгур без граница“
9. Погоди број – играрије са алгебарским изразима
10.Једначине и неједначине у примени
11.Математичка индукција
12.Математички КВИЗ
13.Геометрија међу бројевима и низовима
14. Припрема за „Кенгур“
Биолошко – еколошка секција
1. Упознавање са биолошким кабинетом – шта он садржи од прибора, слика, модела, природног
материјала
2. Упознавање са техником прављења хербаријума, начином пресовања биљака као и
систематизацијом истих
3. Упознавање са техником прављења инсектаријума и систематиком и животиња – распоред
инсеката по редовима
4. Цвеће у биолошком кабинету – нега, окопавање, заливање
5. Прављење различитих збирки: семена, полена, шишарки
6. Сакупљање лековитих, јестивих и коровских биљака
7. Прављење модела неких изумрлих животиња, диносаура или неких егзотичних животиња од
глинамола
8. Рад на одржавању и обнављању школског акваријума
9. Одлазак на предавања у „Дечији културни центар“
10. Читање реферата везаних за проширивање знања из области које се обрађују по плану и
програму биологије за ученике 5. и 7.разреда
11. Читање реферата везаних за проширивање знања из области које се обрађују по плану и
програму биологије за ученике 6. и 8.разреда
12. Пролећни радови у школском дворишту
13. Припремни пролећни радови око саксијског цвећа
14. Сарадња са СРЦ „ Пионирски град“ у вези квиз такмичења за ученике 5.,6. и 7.разреда „Колико
познајемо птице у граду“;
15. Припрема за квиз и квиз такмичење „Колико познајемо птице у граду“;
16. Посета Ботаничкој башти „Јевремовац“ за 5.и7.разред
17. Мерење крвног притиска и пулса за време мировања и физичке активности.
18. Посета „Зоолошком врту“ за ученике 6. и 8.разреда
Ракетно-авио моделарска секција
1. Развој ракетне технике
2. Ракетни мотори
3. Материјал за израду модела
4. Лансирне рампе
5. Избацивање ракета и исправљање грешака
6. Припрема за такмичење
Машинска секција
1. Упознавање са програмом рада, алатом и материјалом који се користи у машинству
2. Техничко цртање, симболи и ознаке у машинству
3. Врсте машина за обраду метала,
4. Израда модела, 10 часова.
5. Састављање и расклапање модела
6. Припрема за такмичење
Информатичка секција
1.Мултимедија – увод у програм
2.Програми за израду презентација
3.Израда сајта
4. Припрема за учешће на такмичењима
5. Учешће на такмичењима
6. Праћење догађаја у школи (током године)
Драмска секција
1. Упознавање чланова секције са планом рада, идеје и предлози чланова секције
2. Драма – основне одлике
3. Комедија – основне одлике (хумористичко, иронично и сатирично у комедији; карактеризација
ликова у комедији)
4. Монолог и дијалог у драми
5. Драмске игре, креативна драмска игра
6. Обрада драмског текста (по избору)
7. Обрада драмског теста и рад на приреми представе
8. Припрема за Дан школе
9. Припреме за приредбу Светог Саве
10. Гост – глумац
11.Форум театар
12. Припрема рецитатора за школског такмичење (сусрет рецитатора – избор песама)
13. Пођимо у позориште
14. Приредба (колаж драмских игара) за наше осмаке
Литерарна
1. Тематика писмених састава (упознавање тема)
2. Описивање екстеријера
3. Описивање ентеријера
4. Портретисање
5. Ученички састави
6. Књижевни конкурси
7. Ученички састави
8. Лексичке, морфолошке и стилске вежбе
9. Стилске фигуре
10. Књижевне врсте
Секција француског језика
1.Час упознавања
2.Упознајмо Француску
3.Упознај себе (тест)
4.Лексика кроз игру, стрип, читање часописа
5.Познати французи
6.Пројекти
Секција енглеског језика
1.Час упознавања
2.The Circle
3.Running dictation
4.Vocabulary exercises (Crosswords, Hangman, Spidergram, Brainstorming, Jumbled words)
5.Quizes
6.Magazines
7.Five minute activities
8.Projects
9.Стрип Willy the Kid
Драмска секција енглеског језика
1.Уводни час (упознавање ученика са скечевима и начином рада)
2. Подела улога за аудицију, Mr. Jones – listening comprehension
3. Аудиција
4.The King of Boomland – увежбавање
5. Прављење костима и припрема сцене
6. Генерална проба
7. Извођење представе The King of Boomland
8. Fire Practice – увежбавање
9. Прављење костима и припрема сцене
10.Генерална проба
11.Извођење представе Fire Practice
12. The Doctor – увежбавање
13.Прављење костима и припрема сцене
14.Генерална проба
15.Извођење представе The Doctor
16.Ученици смишљају скеч (писање сценарија)
17.Вежбање скеча
18.Представа
Одбојкашка секција
1. Уводни час
2. Развој моторичких способности специфичних за спортску игру- одбојка
3. Спортска игра – одбојка (обрада, увежбавање), учење тех?елемената одбијања
4. Спортска игра одбојка –игра према правилима
5. Друге игре или физичка припрема
Хоби - арт
1. Цртање (технике,мотиви)
2.Сликање (гваш техника)
3. Вајање
4. Примењена графика
5. Културно наслеђе народа и народности
6. Праћење савременог ликовног живота
7. Естетско уређење школе и њене околине
8. Припремање и организовање изложбе
Хор
Изводиће се народне песме, уметничке композиције домаћих и страних композитора,
филмска музика и забавне песме. У току школске године потребно је са хором извести
најмање 10 композиција. Поред химне Србије „Боже правде“ и химне Светом Сави биће
поновљене песме које су обрађене прошле године. Обрадиће се и нове песме: две народне
песме Корнелија Станковића уз пратњу клавира, мјузикл духовног карактера на енглеском
језику „Memory“ Светлане Внучец, колаж француских дечијих песама (поп опера намењена
осмом разреду)
4.4 ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програмски садржај
1. Избор одбора одељењске заједнице и представника
за Ученички парламент
2. Како сам провео летњи распуст
3. Ко су моји идоли и зашто?
4. Не љутим се (приручник – Превентивне радионице)
1. Прве оцене у 7. разреду – помоћ слабим ученицима
(групе
за учење)
2. Конфликти и шта са њима
3. Час посвећен Дану школе
4. У свету интересовања (Радионица ПО) ???????????????
1. Навике у исхрани и здравље
2. О најновијим догађајима у земљи и свету
сазнао сам из новина, са интернета...
3. Какве особине треба да има примеран ученик и зашто
4. Идемо у позориште / биоскоп
Време
Септембар
Октобар
Новембар
1. Светски дан борбе против Сиде
Децембар
2. Ја за 10 година (Радионица ПО)
3. Час у библиотеци
4. Прослава Нове године
1.Причамо о Светом Сави
Јануар
2.Чос по избору ученика
1. Шта ме привлачи из света спорта, забаве, музике...
Фебруар
2. Какве родитеље желим ( Умеће одрастања)
3. Симпатије ,заљубљеност, љубав- врсте љубави
4. Занимања за која оспособљују београдске средње школе
(психолог)
1. Час посвећен екологији
Март
2. Београд шарен од графита – наш пано за графите
3. Како да кажем....
4. У здравом телу здрав дух!
1. Зашто се неко дрогира (Еликсир толеранције 2)
Април
2. Мој рецепт за борбу против туге
3. Адолесценција –предавање (педагог)
4. Осврт на резултате информисања (радионица ПО)
1. Причамо о људима различитих занимања
Мај
2. Трговина људима (трафикинг)
3. Утицај медија на развој личности
4. Припреме за екскурзију, правила понашања на путу
1. Анализа успеха на крају године
Јуни
2. Весели одељењски сусрет
4.5 ПЛАН ПОСЕТА И ЕКСКУРЗИЈЕ
а) Планиране су посете биоскопу и позоришту – током године,
б) Екскурзија у трајању од два дана: Београд – Смедеревска тврђава - Viminacijum –ХЕ Ђердап –
Лепенски вир- Београд
Циљ екскурзије: - упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима,
привредним, географским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у вези
са програмима одговарајућих наставних предмета,
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,
развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима, навикама,
социјалним односима.
6. УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД
Предмет
Српски језик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
ТИО
Енглески језик
Француски језик
Музичка култура
Ликовна култура
Уџбеник
Читанка
Српски језик и језичка култура
Радна свеска за српски језик
Математика -уџбеник
Збирка задатака
Историја 7
Уџбеник
Вежбанка за географију (неме карте)
Биологија за 7. разред
Уџбеник
Збирка задатака
Уџбеник
Збирка задатака са решењима
Уџбеник
Project 3 (уџбеник и радна свеска)
Oh la la college 3
Уџбеник + цд
Ликовна култура
Издавач
Завод
Завод
Завод
Клетт
Клетт
Завод
Клетт
Завод
Бигз
Логос
Круг
Логос
Логос
Миг дакта
Oxford university press
cle
Логос
Завод
ОСМИ РАЗРЕД
1.3 ОБРАЗОВНА СТРУКТУРА НАСТАВНИКА И ЗАДУЖЕЊА
Одељењске старешине осмог разреда су:
Мирјана Гвозденовић, професор географије ,одељењски старешина 8/1
Ана Максић, професор историје, одељењски старешина 8/2
Татјана Добросављевић, професор музичке културе, одељењски старешина 8/3
Милан Вуксановић, професор физичког васпитања, одењељски старешина 8/4
Taбеларни приказ броја ученика oсмог разреда
Осми разред
Број одељења
Број ученика
VIII/1
VIII/2
VIII/3
VIII/4
21
21
19
14
3.3 ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Обавезни изборни предмети у VIII разреду су верска настава или грађанско васпитање,
француски језик и физичко васпитање – изабрани спорт (одбојка , мали фудбал и кошарка).
Због кадровских могућности школе понуђен је француски језик као обавезни изборни
предмет.Школа је од изборних предмета понудила ученицима следеће: свакодневни живот у
прошлости, цртање, сликање и вајање, информатику и рачунарство и хор и оркестар. После
спроведене анкете и обрађених података констатовано је да су се ученици осмог разреда
определили за предмете информатика и рачунарство који ће се изучавати током школске
2013/2014. године.
Табеларни приказ недељног и годишњег фонда часова изборних предмета
Обавезни изборни и
изборни предмети
Фонд часова
Недељни
Годишњи
Француски језик
2
72
Физичко васп.изабрани спорт
1
36
Верска настава/грађ.
васпитање
1
36
Информатика и
рачунарство
1
36
4. ТРАЈАЊЕ И ОСНОВНИ ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ
4.1
ДОПУНСКА НАСТАВА
Српски језик
1. Историја језика
2. Врсте речи
3. Служба речи, падежи
4. Гласови, гласовне промене
5. Глаголи, глаголски облици
6. Стилске фигуре
7. Независне реченице
8. Зависне реченице
9. Врсте стилова
10. Књижевност (писци – дела)
11. Правопис
Математика
1. Решавање линеарне једначине са једном непознатом
2. Површина и запремина призме
3. Линеарна функција
4. Линеарна функција и графичко предтављање татистичких података
5. Површина и запремина пирамиде
6. Решавање линеарних једначина
7. Решавање линеарних једначина
8. Површина и запремина ваљка
9. Површина и запремина купе
Француски језик
1. Лексика: лексика из лекција, вежбање писања, вежбање изговора, разумевање текста, одговарање
на питања у вези са текстом (кратка питања и одговори уз помоћ наставника), постављање кратких
питања у вези са лекцијама, тражење информација, изражавање мишљења и укуса
2. Граматике: грађење следећих времена: le passé compose, le futur simple, le conditional present
(правилни глаголи), l’imparfait, le present, упитан и одрични облик, глаголе avoir/etre, односно
заменица qui, поређење придева и количине
Енглески језик
1. Граматика: present simple vs present continuous, past simple vs past continuous, future predictions,
countable, uncountable, first condition/second condition, phrasal verbs, articles, modals, passive, reported
speech
2. Лексика из лекција
Хемија
1. Неметали, оксиди неметала, киселине
2. Метали, оксиди метала, хидроксиди (базе)
3. Соли
4. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база) и соли
5. Угљоводоници
6. Органска једињења са кисеоником
7. Биолошки важна органска једињења
8. Хемија животне средине
Физика
1. Aкустика
2. Акустика, оптика
3. Електрично поље
4. Електрична струја
4.2. ДОДАТНА НАСТАВА
Српски језик
1. Врсте речи, служба, падежи (синонимија)
2. Гласовни, гласовне промене, акценат
3. Историја језика
4. Грађење речи
5. Синтагма (врсте, функција)
6. Стилска изражајна средства, идиоми
7. Припрема за такмичење
8. Врсте стилова
9. Правопис
10. Зависне реченице – значење и функција
11.Глаголи и глаголски облици (значење)
Математика
1. Талесова теорема, сличност троуглова
2. Линеарне једначине и неједначине, једначине са апсолутном вредношћу
3. Диофантове једначине
4. Призма и пресеци призме
5. Функција y = kx + n
6. Пирамида
7. Примена система линеарних једначина
8. Задаци са предходних такмичења
9. Планиметрија
Енглески језик
1. Responding to news
2. Asking for help
3. Making arrangements
4. Ordering food
5. Going to the doctor’s
6. Expressing and receiving thanks
7. Shopping for clothes
8. Offering, accepting, refusing
9. Persuading and insisting
Француски језик
1. Лексика: представљање, описивање особа, предмета, животиња, догађаја, тражење и давање
информација, изражавање мишљења, укуса; давање савета, заповести; писање кратких састава
2. Граматика: le present, le futur simple, le future proche, le passé recent, le passé compose, l’imparfait,
le conditionell present, правилни и неправилни глаголи, граматика из 5.,6.и7. разреда.
Историја
1. Европа до првог светског рата
2. Србија до првог светског рата
3. Први светски рат
4. Свет између два светска рата
5. Југославија између два рата
6. Други светски рат
7. Југославија у другом светском рату
8. Свет после другог светског рата
9. Југославија после другог светског рата
Физика
1. Акустика, оптика
2. Акустика, оптика, eлектрично поље
3. Електрично поље, eлектрична струја
Хемија
1. Неметали, оксиди неметала, киселине
2. Метали, оксиди метала, хидроксиди (базе)
3. Соли
4. Електролитичка дисоцијација киселина, хидроксида (база) и соли
5. Угљоводоници
6. Органска једињења са кисеоником
7. Биолошки важна органска једињења
8. Хемија животне средине
Географија
1. Физичка географија
2. Географски положај, границе и величина Србије
3. Природне одлике Србије
4. Друштвене одлике Србије
4.3 СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
Математичка секција
1. Логички задаци и игрице
2. Комбинаторика
3. Однос величина
4. Талес против пирамиде
5. Златни пресек
6. Питагора на више начина
7. Ирационални бројеви и рачунање корена
8. Занимљиви задаци „Кенгур без граница“
9. Погоди број – играрије са алгебарским изразима
10.Једначине и неједначине у примени
11.Математичка индукција
12.Математички КВИЗ
13.Геометрија међу бројевима и низовима
14. Припрема за „Кенгур“
Биолошко – еколошка секција
1. Упознавање са биолошким кабинетом – шта он садржи од прибора, слика, модела, природног
материјала
2. Упознавање са техником прављења хербаријума, начином пресовања биљака као и
систематизацијом истих
3. Упознавање са техником прављења инсектаријума и систематиком и животиња – распоред
инсеката по редовима
4. Цвеће у биолошком кабинету – нега, окопавање, заливање
5. Прављење различитих збирки: семена, полена, шишарки
6. Сакупљање лековитих, јестивих и коровских биљака
7. Прављење модела неких изумрлих животиња, диносаура или неких егзотичних животиња од
глинамола
8. Рад на одржавању и обнављању школског акваријума
9. Одлазак на предавања у „Дечији културни центар“
10. Читање реферата везаних за проширивање знања из области које се обрађују по плану и
програму биологије за ученике 5. и 7.разреда
11. Читање реферата везаних за проширивање знања из области које се обрађују по плану и
програму биологије за ученике 6. и 8.разреда
12. Пролећни радови у школском дворишту
13. Припремни пролећни радови око саксијског цвећа
14. Сарадња са СРЦ „ Пионирски град“ у вези квиз такмичења за ученике 5.,6. и 7.разреда „Колико
познајемо птице у граду“;
15. Припрема за квиз и квиз такмичење „Колико познајемо птице у граду“;
16. Посета Ботаничкој башти „Јевремовац“ за 5.и7.разред
17. Мерење крвног притиска и пулса за време мировања и физичке активности.
18. Посета „Зоолошком врту“ за ученике 6. и 8.разреда
Ракетно-авио моделарска секција
1. Развој ракетне технике
2. Ракетни мотори
3. Материјал за израду модела
4. Лансирне рампе
5. Избацивање ракета и исправљање грешака
6. Припрема за такмичење
Информатичка секција
1.Мултимедија – увод у програм
2.Програми за израду презентација
3.Израда сајта
4. Припрема за учешће на такмичењима
5. Учешће на такмичењима
6. Праћење догађаја у школи (током године)
Драмска секција
1. Упознавање чланова секције са планом рада, идеје и предлози чланова секције
2. Драма – основне одлике
3. Комедија – основне одлике (хумористичко, иронично и сатирично у комедији; карактеризација
ликова у комедији)
4. Монолог и дијалог у драми
5. Драмске игре, креативна драмска игра
6. Обрада драмског текста (по избору)
7. Обрада драмског теста и рад на приреми представе
8. Припрема за Дан школе
9. Припреме за приредбу Светог Саве
10. Гост – глумац
11.Форум театар
12. Припрема рецитатора за школског такмичење (сусрет рецитатора – избор песама)
13. Пођимо у позориште
14. Приредба (колаж драмских игара) за наше осмаке
Литерарна
1. Тематика писмених састава (упознавање тема)
2. Описивање екстеријера
3. Описивање ентеријера
4. Портретисање
5. Ученички састави
6. Књижевни конкурси
7. Ученички састави
8. Лексичке, морфолошке и стилске вежбе
9. Стилске фигуре
10. Књижевне врсте
Секција француског језика
1.Час упознавања
2.Упознајмо Француску
3.Упознај себе (тест)
4.Лексика кроз игру, стрип, читање часописа
5.Познати французи
6.Пројекти
Секција енглеског језика
1.Час упознавања
2.The Circle
3.Running dictation
4.Vocabulary exercises (Crosswords, Hangman, Spidergram, Brainstorming, Jumbled words)
5.Quizes
6.Magazines
7.Five minute activities
8.Projects
9.Стрип Willy the Kid
Драмска секција енглеског језика
1.Уводни час (упознавање ученика са скечевима и начином рада)
2. Подела улога за аудицију, Mr. Jones – listening comprehension
3. Аудиција
4.The King of Boomland – увежбавање
5. Прављење костима и припрема сцене
6. Генерална проба
7. Извођење представе The King of Boomland
8. Fire Practice – увежбавање
9. Прављење костима и припрема сцене
10.Генерална проба
11.Извођење представе Fire Practice
12. The Doctor – увежбавање
13.Прављење костима и припрема сцене
14.Генерална проба
15.Извођење представе The Doctor
16.Ученици смишљају скеч (писање сценарија)
17.Вежбање скеча
18.Представа
Фудбалска секција
1. Методика обучавања у савладавању технике:
- пријема лопте, разне технике заустављања и штоповања лопте,
- вођења лопте и разноразна кретања лоптама,
- додавања тј. упућивање лопте како свом играчу, тако и на гол,
- разне елементарне игре типа хваталица са и без лопти,
- разни полигони кретања са и без вођења лопти,
- разни облици жонглирања лоптом,
- разни облици међусобног надметања у кретањима лоптом.
2. Методика обучавања у савладавању тактике:
- тактика додавања пасова са једним или више суиграча,
- тактика игре у одбрани (покривеност), у нападу (контранападу),
- разне варијанте игре 6:0, 5:1, 1:2, 2:1 итд.
Хоби - арт
1. Цртање (технике,мотиви)
2.Сликање (гваш техника)
3. Вајање
4. Примењена графика
5. Културно наслеђе народа и народности
6. Праћење савременог ликовног живота
7. Естетско уређење школе и њене околине
8. Припремање и организовање изложбе
Хор
Изводиће се народне песме, уметничке композиције домаћих и страних композитора,
филмска музика и забавне песме. У току школске године потребно је са хором извести
најмање 10 композиција. Поред химне Србије „Боже правде“ и химне Светом Сави биће
поновљене песме које су обрађене прошле године. Обрадиће се и нове песме: две народне
песме Корнелија Станковића уз пратњу клавира, мјузикл духовног карактера на енглеском
језику „Memory“ Светлане Внучец, колаж француских дечијих песама (поп опера намењена
осмом разреду)
4.4
ПЛАН РАДА ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Програмски садржај
Време
1. Избор одбора одељењске заједнице и представника
Септембар
ученика за Ученички парламент
2. Како сам се провео на распусту
3. Правилно одабрана емисија, књига, филм - забављају нас и
образују
4. Шта кажем и како ме разумеју (Умеће одрастања)
1. Планирамо успех да бисмо уписали школу коју желимо
Октобар
2. Групе ван школе којима припадамо
3. Графикон интересовања (радионица ПО) ????????????
4. Уређујемо своју учионицу, двориште, околину школе
1. Час у библиотеци
Новембар
2. Професионално интересовање ученика - педагог
3. Идемо заједно у позориште
4. Самоспознаја – то сам ја (радионица ПО)
1. Знање и здраво понашање као заштита од сиде
Децембар
2. Размишљам о свом будућем занимању
3. Кад сам бесан дође ми да.....
4. Прослава Нове године
1. Да ли смо задовољни успехом на крају првог полугодишта?
2. Причамо о Светом Сави
1. Анкета – Мишљење о наставницима
2.Одупирање вршњачким притисцима (радионица – Приручник
за Чос)
3. Личност која ми је узор
4. Критеријум за избор занимања (Радионица ПО)
1. Чос по избору ученика
2. Правилна исхрана за узраст од 13-15 година
(осврт на резултате лекарског прегледа)
3. Тест професионалних интересовања (психолог)
4. Реци НЕ пушењу, алкохолу и дроги
1. Како показујем осећања ( бес, тугу, срећу, љубав.....)
2. Лажно и право другарство
3. Инфективне болести и хигијена
4. Час посвећен екологији
1. Како ћемо се сећати основне школе – хоћемо ли се и даље
дружити
2. Моје бриге
3. Свечаност поводом завршетка основне школе
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
ПЛАН ПОСЕТА И ЕКСКУРЗИЈЕ
4.5
а) Планиране су посете биоскопу и позоришту – током године,
б) Екскурзија у трајању од три дана: Београд – Ваљево, Тара, Шарганска осмица, Дрвенград,
Сирогојно, Златибор- Београд
Циљ екскурзије:
-
упознавање ученика са историјским објектима, насељима, градовима, привредним,
географским, урбанистичким карактеристикама и елементима садржаја која су у
вези са програмима одговарајућих наставних предмета,
-
развијање интереса за природу и изграђивање еколошких навика,
упознавање начина живота и рада људи у овим крајолицима и увиђање разноликости,
развијање позитивног односа према националним, културним и естетским вредностима,
навикама, социјалним односима.
-
6. УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД
Предмет
Српски језик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Енглески језик
Француски језик
Музичка култура
Ликовна култура
Уџбеник
Читанка
Српски језик и језичка култура
Радна свеска за српски језик
Математика -уџбеник
Збирка задатака
Историја -уџбеник
Уџбеник
Нема карта
Биологија уџбеник
Радна свеска
Уџбеник
Збирка задатака
Уџбеник
Збирка задатака са решењима
Project 4
Oh la la! 3: methode de francais
Oh la la! 3: cahier d`exercices
Уџбеник + цд
Уџбеник
Издавач
Завод
Завод
Завод
Клетт
Клетт
Завод
Клетт
Завод
Завод
Завод
Логос
Круг
Логос
Логос
Oxford university press
cle
cle
Логос
Завод
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Циљеви програма здравствене заштите ученика су:
стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са здрављем и
здравим начином живота,
унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који
штетно делују на здравље,
остваривање узајамне сарадње школе, породице и заједнице на развоју, заштити и
унапређењу здравља ученика.
Програм здравственог васпитања и заштите реализоваће се кроз наставу од 1. до 8. разреда,
рад одељењског старешине и ваннаставне активности у сарадњи са здравственим
радницима Дома здравља „Др. Милутин Ивковић“, и ЦК Палилула. (предавања,
радионице, израда паноа и промовисање здравих стилова живота – задњи четвртак у
месецу – здрава ужина.
Теме које ће бити реализоване:
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
Болести прљавих руку и вашљивост
ОБЛИК
Радионоце,
разговор
Вршњачки односи и правила понашања Радионоце,
на часовима физичког васпитања
разговор
Промене у пубертету – девојчице 6. Радионоце,
разреда
разговор
Здравље зуба
Радионоце,
разговор
Хигијенске навике ученика
Разговор
Репродуктивно здравље (превенција од Радионоце,
полно преносивих болести)
разговор
Пушење, алкохол, дрога- НЕ
Радионица
Физичка активност и здравље
Разговор
Прављење паноа на тему “Здравље и
здрави стилови живота“
Значај правилне исхране
Разговор,радионице
РЕАЛИЗАТОР
Патронажне сестре
Наставници физичког
васпитања
Едукатори компаније
'''Џонсон и Џонсон''
Школски стоматолог
Учитељи
Школски лекар
Одељењски старешина
Учитељи, ОС
Наставници
ОС, лекар
Ученици су под сталном здравственом контролом школског лекара, стоматолога и
медицинских сестара Дома здравља '' Др Милутин Ивковић ''. школски лекар и стоматолог
обављају систематске прегледе ученика (први, трећи, пети и седми разред у току првог
полугодишта) и контролне прегледе ученика ( други, четврти, шести и осми разред у току
другог полугодишта), вакцинацију ученика према календару вакцинација и контролне
прегледе ученика који одлазе на екскурзије и наставу у природи. Сви прегледи се обављају
у амбуланти Дома здравља јер школа нема адекватан простор. Обавеза школе је да
родитеље обавести о терминима прегледа и вакцинације.
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој
еколошке свести, развијање љубави према природи као и значај очувања природних
ресурса. Реализација овог програма омогућава услове за креативно провођење слободног
времена, подстиче ученике на унапређење и очување животне средине, развија позитиван
став и мишљење о школи, развија толеранцију, другарство, солидарност и хуманост.
Теме које ће бити реализоване:
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ
Заштита животне средине(однос према
природи)
Уређење учионица и школског дворишта
ОБЛИК
Радионица,
разговор
Панои, сађење
цвећа,
чишћење
дворишта
Сакупљање секундарних сировина
Обележавање Дана заштите озонског Разговор,пано
омотача 16.09.
Обележавање Дана заштите животиња 04.10. Разговор,пано
Обележавање Дана вода 22.03.
Разговор,пано
Обележавање Дана планете Земље 22.04.
Разговор,пано
Обележавање Дана одрживог развоја 10.5.
Разговор,пано
Обележавање Дана заштите животне средине Разговор,пано
05.06.
РЕАЛИЗАТОР
Учитељи, ОС
Учитељи,наставници,
директор,педагог,
психолог
Ученици и запослени у
школи
ОС, биологије
ОС,наставници
биологије
ОС,наставници
биологије
ОС,наставници
биологије
ОС,наставници
биологије
ОС,наставници
биологије
ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Садржаји рада биће усмерени на израду социјалне карте школе. У току школске године
школа планира да спроведе три хуманитарне акције. ( Нова година, 8. Март, Ускрс).
Уколико буде постојала потреба биће организоване и друге акције. Оствариће се сарадња
са подмлатком црвеног крста.
ПРOГРAМ ПРEВEНЦИJE МAЛOЛEТНИЧKE ДEЛИНKВEНЦИJE
Циљеви програма су:
а) јачање поверења личности у саму себе
б) уочавање могућности каналисаног испољавања нагомилане енергије
в) укључивање у здраву, ужу и ширу средину.
Програм је усмерен на спречавање неприлагођених облика понашања и на развијање
протективних облика понашања.
Програм превенције малолетничке делинквенције оствариваће се кроз редовну наставу ,
слободне активности, часове одељењског старешине и рад психолога.
Овај програма биће реализован кроз рад са ученицима, рад са родитељима и сарадњу са
друштвеном средином (Центар за социјални рад, МУП, Дом здравља)
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Програм сарадње са породицом (родитељима,тј.старатељима ученика), односи се на
информисање,саветовање, укључивање у наставне и остале активности школе,
консултовање у доношењу одлука око безбедоносних, организационих и финансијских
питања, с циљем унапређења квалитета образовања и васпитања.
Сарадња са родитељима одвијаће се посредно на састанцима Савета родитеља , а
непосредно школа ће сарађивати са свим родитељима ученика преко: одељенских
старешина, наставника, стручних сарадника и директора школе.
Непосредна сарадња са родитељима одвијаће се путем:
-Родитељских састанака
-Дана отворених врата
-Индивидуалних разговора
-Присуствовања образовно-васпитном раду
-Предавања и трибина
Родитељи ће благовремено бити обавештени о успеху и владању ученика као и мерама
које треба предузети у циљу превазилажења постојећих проблема. Ако родитељ,односно
старатељ не долази на родитељске и индивидуалне састанке одељењски старешина је у
обавези да га у писменој форми обавести о успеху и оценама, евентулним тешкоћама и
изостанцима ученика и последицама изостајања.
Родитељи ће се нарочито ангажовати:
-на активностима којима је циљ побољшање услова живота и рада ученика, уређењу
школског простора,
-у доношењу одлука о извођењу екскурзија и наставе у природи, избору агенције
-у активностима у вези са безбедношћу ученика у школи,
-у организовању хуманитарних, радних и других акција,
-у организовању програма и плана слободних активности,
-у решавању животних проблема ученика, изборних предмета и факултативних
активности
-у остваривању појединих делова програма професионалне оријентације,
- у активностима везаним за акцију «Мала матура- велико срце»
-у решавању организационих и других питања преко Савета родитеља школе,
-у изради дидактичког материјала и прибора у циљу унапређивања васпитно-образовног
рада,
-у свим областима које су од важности за ученике и саму школу.
Родитељски састанци
Програмски садржај
динамика
1.Наставни предмети који ће се реализовати
у наредној школској години
2. Представљање обавезних изборних и
изборних предмета
3. Облици сарадње породице и школе;
календар одржавања родитељских састанака
и Дана отворених врата
4. Правилник о понашању родитеља и ученика
5. Избор чланова Одељенског Савета
родитеља и представника за Школски
Савет родитеља
6. Помоћ и учешће родитеља у побољшању
Услова рада школе
7. Предавања за родитеље:
- сарадња школе и породице
- адаптација ученика 1.разреда на школу
- прелазак са разредне на предметну наставу
1.Општи резултати у првом класификационом
периоду
2. Предузимање адекватних мера у оквиру
породице како би се успех задржао или
побољшао
3. Предавања за родитеље:
- коришћење слободног времена ученика
- радни дан ученика
- Информисање о професионалној
оријентацији ученика
1.Анализа успеха на крају првог полугодишта
2. Предлог мотивационих мера за побољшање
септембар
Новембар
Јануар
Носилац
реализације
Одељ.старешина
од 1. до 8. р.
Одељ.старешина
1.р., педагог,
психолог
Одељ.старешина
од 1. до 8. р.
Одељ.старешина
од 1. до 8. р.
Одељ.старешина
од 1. до 8. р.
Одељ.старешина
од 1. до 8. р.
Одељ.стар.1.р
Педагог, психолог
Педагог 5.р
Одељ.старешина
од 1. до 8. р.
Одељ.старешина
од 5. до 8.р.
Психолог, педагог
8.р.
Одељ.старешина
од 1. до 8. р.
успеха ученика
3. Значај добровољног давања крви
1.Анализа успеха на крају трећег класификационог периода
2. Како родитељи могу да помогну својој деци
при избору занимања
3. Успех у школи и избор школе и будућег
занимања
4. Предавање за родитеље:
- утицај књиге и штампе
- кажњавање и дете
- развојне промене у пубертету
1.Анализа успеха у протеклој школској години
2. Уџбеници, лектира, прибор за рад у
наредној школског години
Март/Април
јун
Одељ. старешина
Одељ.старешина
8.р
Одељ.старешина
7.р
Библиотекар 2.р
Психолог 1.р.
Лекар,
одељ.старешина
Одељ.старешина
од 1. до 8. р.
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Школа остварује сарадњу са представницима локалне самоуправе, по питањима
значајним за развој и унапређење квалитета рада школе. Она прати и укључује се у
дешавања на територији локалне самоуправе.
У циљу реализације Годишњег плана рада оствариваће се сарадња са Домом
здравља, Институтом за ментално здравље, НУ "Браћа Стаменковић", Ватрогасним
друштвом Палилула, Црвеним крстом, Центром за социјални рад, Дечијим културним
центром, организацијом “Пријатељи деце”, МУП-ом и другим основним школама,
Министарством за телекомуникације, спортским клубом City club.
Да би се што квалитетније остварили задаци и активности које произилазе из Годишњег
плана, неопходно је наставити сарадњу са струковним телима (секције наставника и
стручних сарадника) на општинском и градском нивоу и Министарством просвете.
Поједине институције ће својим спонзорством омогућити куповину неопходних наставних
средстава, а тиме ће посредно утицати на подизање квалитета наставног процеса.
Помоћ школа очекује и у организовању различитих хуманитарних активности: сакупљање
уџбеника и одеће за сиромашне и угрожене ученике, учешће у реализацији свих наградних
тема, сакупљању секундарних сировина и продајним изложбама за обезбеђивање дела
средстава за екскурзије и друге потребе.
ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
Школа у сарадњи са установама за професионалну оријентацију помаже
родитељима, односно старатељима и ученицима у избору средње школе и занимања,
према склоностима и способностима ученика.
Овај програм обухвата задатке у областима: идентификовања, подстицања,
праћења, усмеравања, испитивања професионалних интересовања ученика, као и помоћ
приликом професионалног опредењивања ученика.
Програмом су обухваћени ученици 1-8. разреда, с тим што су најинтензивније
активности усмерене на ученике старијих разреда а, посебно – осмог.
Програм ће се реализовати у оквиру часова редовне наставе, слободних активности
ученика, а посебно кроз часове одељењског старешине и рад психолога и педагога.
Школа формира тим за професионалну оријентацију у чијем су саставу стручни
сарадници и наставници (одељењске старешине). Тим за ПО реализује програм
професионалне оријентације за ученике 7. и 8.разреда.
Професионална оријентација у 1,2. и 3.разреду
Програмски садржај
динамика
1.Играње различитих улога везаних за рад
људи (доживљаји у породици)
2. Имитација основних радњи у појединим
занимањима и употреба средстава рада
везаних за њих
1.родитељ нама прича о свом занимању
(посета једног родитеља часу ОС)
2. Посета пошти, продавници, пијаци,
библиотеци, службама које брину о развоју града
1. Шта ради мама, а шта тата
Септембар
1.Који родитељи могу да помогну деци при
Избору занимања
1.Како сам изабрао позив – прича нам
један ђачки родитељ
Март
1.Цртамо: Кад порастем волео бих да
Постанем...
2. Родитељ нам прича о свом занимању
(посета једног родитеља ЧОС)
1.Квизови, певање, рецитовање садржаја
На тему појединих области рада
Мај
Носилац
реализације
одељењски
старешина 1. разреда
Новембар
одељењски
старешина 3. разреда
Фебруар
одељењски
старешина 2. разреда
одељењски
старешина 3. разреда
одељењски
старешина 2. разреда
родитељ
одељењски
старешина 1. разреда
родитељ
Април
Током године
одељењски
старешина разреда
родитељ
Професионална оријентација у 4, 5. и 6. разреду
Програмски садржај
динамика
1.Идентификовање деце са склоностима
За уметност, природне и друштвене науке
2. Стицање потпунијих знања о занимањиМа кроз различите наставне предмете
1.Разговор о радним навикама и планирању времена
Током године
1.Занимања наших родитеља и посета ЧОС
2.Која занимања знаш, шта ти је потребно
Да би био успешан у послу
3. Којим пословима се баве људи око мене
1. Успех у школи и избор занимања
2. Шта највише волим да радим
Март
1. Шта бих волео да радим кад порастем
Мај
Новембар
Април
Носилац
реализације
Учитељи
наставници
одељењски
старешина 5. и 6.
разреда
родитељ
одељењски
старешина 5. и 6.
разреда
одељењске
старешине 4. и 5.
разреда
одељењски
старешина 5. разреда
?? Професионална оријентација у 7. и 8. разреду
Програмски садржај
динамика
1. Детаљно информисање ученика о
подручјима рада, образовним профилима и
занимањима
2. Пано професионалне оријентације
3. Посета школама за које се ученици 8. р.
интересују (индивидуално или групно)
1.Планирамо успех да бисмо се уписали у
школу коју желимо
2. Графикон интересовања
( радионица ПО -чос)
3. У свету интересовања (радионица ПО
-чос)
4. О чему треба водити рачуна при
избору занимања
1.Професионално интересовање ученика
2.Образовни профили у средњим школама
(радионица ПО- групе)
3. Мој тип учења (радионица ПО-групе
4. Самоспознаја – то сам ја (радионица
ПО- чос)
1. Мрежа средњих школа (радионица ПО
Током године
Октобар
Носилац
реализације
Педагог, психолог
Одељењски
старешина 8.раз.,
психолог
Одељењски
старешина 7.раз.
Новембар
Одељењске
старешина 7 и 8.раз.
педагог, психолог, тим
Децембар
Одељењске
-групе)
2.Размишљам о будућем занимању
3. Ја за 10 година (радионица ПО -чос)
1.Занимања за која оспособљавају
београдске средње школе
2. Критеријум за избор занимања
(радионица ПО- чос)
3. Прикупљање и начин обраде информација о школама и занимањима
(радионица ПО - групе)
4. Припрема и спровођење интервјуа
(радионица ПО - УП)
1.Предавање за родитеље : „Избор занимања је важно животно питање“
2. Која су занимања популарна и зашто
3. Тест професионалне оријентације
4. Повезивање области рада са занимањима
(радионица ПО -групе)
1.Моја одлука о школи и занимању
(радионица ПО -групе)
2.Индивидуално професионално
саветовање (разговори)
старешине 7 и 8.раз.
педагог, психолог
Фебруар
Педагог, психолог
Одељењске
старешина 7. и 8. раз.,
Тим
Март
Одељењске
старешина 8.раз.
психолог
Април
Педагог, психолог
Одељењски
старешина 8.раз.
Психолог, педагог
Април-јун
Програми који су предвиђени Школским програмом (члан 27. Закона о основном
образовању и васпитању) налазе се у Годишњем плану рада школе.
Download

Анекс школског програма за 2013/2014.годину