Образац СГОСВ-1
ИЗБОРНА ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ
САВСКИ ВЕНАЦ
НА ЛОКАЛНИМ ИЗБОРИМА КОЈИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 6.5.2012. ГОДИНЕ
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ
_______________________________________________________________________________________
(назив подносиоца изборне листе: регистрована политичка странка- коалиција -
_______________________________________________________________________________________
– група грађана)
подноси Изборној комисији Градске општине изборну листу____________________________________
ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
______________________________________________________________________________________
(назив изборне листе, са именом и презименом лица носиоца изборне листе ако је одређен)
за избор одборника за избор одборника Скупштине Градске општине Савски венац.
Кандидати за одборнике су:
_______________________________________________________________________________________
Ред.
Година
Пребивалиште
Страначка
број
Име
Презиме
рођења
Занимање
и адреса
припадност*
становања
_______________________________________________________________________________________
1
2
3
4
5
6
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Александар
Павле
Милица
Владимир
Душан
Мирјана
Ђорђе
Драган
Смиљка
Бранко
Игор
Снежана
Душко
Велибор
Ксенија
Младен
Дарко
Јасмина
1972
1951
1976
1973
1972
1974
1951
1966
1953
1947
1965
1956
1972
1975
1983
1984
1974
1952
Економиста
Професор
Дипл.правник
Инж. Геодезије
Дипл. Економиста
Инокор. Сарадник
Адвокат
Дипл. Правник
Тур. Техничар
Економиста
Књижевник
Лекар
Информатичар
Археолог
Дипл. Ветеринар
Дипл. Ветеринар
Књиговођа
Магистар права
Лацковићева 4а
Хумска 10
Сање Живановић 42
Светозара Марковића 52
Добропољска 65
Кнеза Милоша 44
Ген. Саве Грујића 6
Кнеза Милоша 55
Југ Богданова 1
Ломина 47
Златарићева 1
Сарајевска 2а
Бањички венац 32
Сарајевска 2а
Вишеградска 3
Вишеградска 3
Кнеза Милоша 44
Сарајевска 46
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
Влада
Александар
Копривица
Гладовић
Радовић
Станковић
Илић
Поповић
Мамула
Самарџић
Мијаиловић
Вујић
Ивановић
Јанковић
Томашевић
Мартиновић
Павловић
Павловић
Поповић
Вујовић
Брдаревић
Ђорђевић
Станојевић
19.
20.
1954
1963
Љутице Богдана 2
Бул Војводе Мишића 22
ДСС
ДСС
21.
22.
Иконија
Драган
Пуача
Реновица
1966
1986
Светозара Марковића 62
Ломина 57
ДСС
ДСС
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Горан
Марина
Момчило
Вук
Биљана
Небојша
Раковић
Џинић
Ђурић
Радуловић
Ђурић
Ракочевић
1977
1962
1949
1956
1951
1956
Петар
Гордана
Јовичић
Бајатовић
1953
1962
Сарајевска 39
Ситничка 22а
Кнеза Милоша 45а
Војводе Миленка 26
Кнеза Милоша 45
Др. Александра Костића
12
Сарајевска 45
Кронштатска 14
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
29.
30.
31.
Владимир
Лазић
1944
Дипл. Економиста
Бродомаш.
техничар
Дипл. правник
Дипл. Инж.
информатике
Предузетник
Дипл. правник
Дипл. правник
Дипл. стоматолог
Лекар
Дипл. Инж.
саобраћаја
Маш. техничар
Дипл.
политиколог
Дипл. економиста
Васе Пелагића 21а
ДСС
ДСС
ДСС
32.
33.
Жељко
Лепосава
34.
35.
36.
37.
Милош
Момчило
Душанка
Светко
Јакуповић
Лукић
Младеновић
Савић
Јанковић
Радуловић
Керановић
1963
1955
Инжињер
Службеник
Бул. Војводе Мишића 8
Ресавска 72
ДСС
ДСС
1940
1943
1952
1948
Дипл. инжињер
Дипл. економиста
Лекар
Професор
Тиршова 7
Бул. Војводе Мишића 29
Војводе Миленка 26
Ружићева 2
ДСС
ДСС
ДСС
ДСС
_______________________________________________________________________________________
(навести све кандидате по одредницама из ове табеле)
Број: ________________________
У Београду, _21. 03. 2012.
(датум)
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу
Александар Копривица
(име и презиме)
_______________________________________
(потпис)
_________________________
Уз ову изборну листу доставља се:
1. Овлашћење лица да поднесе изборну листу,
2. Писмена сагласност носиоца изборне листе да пристаје да буде носилац изборне листе,
3. Потврда о изборном праву за сваког кандидата за одборника, не старија од 6 месеци,
4. Писмена изјава за сваког кандидата за одборника да прихвата да буде кандидат за одборника,
5. Потврда о пребивалишту за сваког кандидата за одборника, не старија од 6 месеци,
6. Уверење о држављанству за сваког кандидата за одборника, не старије од 6 месеци,
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, са изјавом сваког бирача,
8. Споразум о образовању коалиције политичких странака или о образовању групе грађана – ако је изборну листу
поднела коалиција регистрованих политичких странака или група грађана,
9. Изјава о коришћењу средстава из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање (чл. 21. Закона о финансирању
политичких активности).
Напомена:
- Предлагач мора на изборној листи имати најмање једну трећину кандидата од укупног броја одборника који се бира,
односно најмање 12 кандидата;
- На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на листи (прва три места, друга три места и тако до краја
листе) мора бити најмање по један кандидат-припадник оног пола који је мање заступљен на листи;
- Ова изборна листа доставља се у писаном и електронском облику.
* Страначка припадност се наводи за сваког кандидата на изборној листи коју подноси коалиција регистрованих
политичких странака
Download

Образац СГОСВ -1 ИЗБОРНА ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА