ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ
И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Бр. 01-1/510
Датум, 21.05.2013.
Београд, Здравка Челара 16
ЗАПИСНИК
Наставног већа Високе школе струковних студија за информационе и
комуникационе технологије, VII седница, одржана 24.04.2013. године са почетком
у 11,00 часова.
За седницу је усвојен следећи:
ДНЕВНИ РЕД
1. Усвајање Записника са VI седнице Наставног већа у школској 2012/13
години
2. Усвајање расподеле предмета по наставницима и триместрима за
школску 2013/14 годину
3. Усвајање измена Наставног плана 2012
4. Разматрање захтева Катедри
5. Усвајање тема и комисија за специјалистичке радове на основу
извештаја катедри
6. Текућа питања
a. Спровођење анкете свих запослених о вредновању рада Школе,
организационих јединица, стручних органа и органа управљања
Председавајући: др Александар Сугарис
Записничар: Милена Весић
Присутни чланови Већа:
др Драгана Милутиновић, др Јаблан Славик, др Данка Певац, др Мирослав
Ђорђевић, др Зорица Михајловић, др Драгослав Даниловић, др Ана Савић, мр
Татјана Кеча, др Биљана Гргуровић, спец Славица Штрбац, мр Мајда Медић,
Мирослава Игњатовић, мр Никола Славковић, мр Марија Зајегановић, мр Миланко
Краговић, др Ненад Којић, мр Зорица Маловић, др Александар Сугарис, Слободан
Чабаркапа, мр Ненад Теофиловић, мр Стеван Величковић, мр Валентина
Малешевић, мр Гордана Јелић, мр Даница Мамула Тартаља, Марко Ђ. Спасојевић,
Ђорђе Секулић, Мирјана Поповић, Наталија Вугделија, Витомир Радосављевић,
1
Марко М. Спасојевић, Милена Весић, Горан Зајић, Силва Костић, Јелена
Милутиновић, Витомир Радосављевић
Оправдано одсутни чланови Већа: др Светко Керановић, Маријана Петровић,
Милош Добрић, Милан Павловић.
Седници је присуствовала Драгица Стајић секретар Школе и Мирјана Симић шеф
студентске службе.
Седници присуствује више од две трећине чланова Већа што је довољан број за рад
Већа и пуноважно одлучивање.
Реализација:
1. Тачка
Наставно веће је једногласно донело одлуку да се усвоји записник са VI
седнице Наставног већа.
2. Тачка
Др Александар Сугарис је представио члановима Већа расподелу предмета
по наставницима и сарадницима и по триместрима за школску 2013/14. годину.
Чланови Већа су донели једногласну
ОДЛУКУ
Предлог расподеле предмета по наставницима и сарадницима и триместрима за
школску 2013/14. годину је усвојен и дат у прилогу записника.
3. Тачка
Др Александар Сугарис је представио измену Наставног плана за 2012.
годину због најављеног одласка др Светка Керановића у пензију. Пре Одлуке
Наставног већа, одговарајућа Већа Студијских програма су усвојила измену у
постојећем плану реализације наставе изборних предмета на основним студијама.
Чланови Већа су донели једногласну
ОДЛУКУ
Изборни предмет Социологија ће бити замењен са предметом:
-
Mатематика 2 на студијском програму Поштанске и банкарске
технологије,
Архитектура рачунара и оперативни системи на студијском програму
Телекомуникације,
2
-
Економија и Математика 2 на студијском програму Интернет
технологије.
4. Тачка
Др Александар Сугарис је прочитао захтев Катедре за интернет технологије
о промени назива предмета на основним студијама. На основу усвојеног предлога
Катедре за интернет технологије, чланови Већа су донели једногласну
ОДЛУКУ
-
Назив предмета Администрирање система Windows 1 ће бити
називом Администрирање система Windows,
Назив предмета Администрирање система Windows 2 ће бити
називом Cloud – Windows,
Назив предмета Администрирање система Linux 1 ће бити
називом Администрирање система Linux,
Назив предмета Администрирање система Linux 2 ће бити
називом Cloud – Linux.
замењен
замењен
замењен
замењен
5. Тачка
Др Данка Певац је испред Катедре за телекомуникације прочитала имена
студената и предлоге тема и комисија за израду специјалистичких радова. Имена
студената и списак тема дат је на крају записника. Сви предлози су једногласно
усвојени.
Мр Миланко Краговић је испред Катедре за интернет технологије прочитао
имена студената и предлоге тема и комисија за израду специјалистичких радова.
Имена студената и списак тема дат је на крају записника. Сви предлози су
једногласно усвојени.
6. Тачка
Др Александар Сугарис је обавестио чланове Већа да се мр Валентина
Малешевић, из личних разлога, повлачи са места Помоћника директора за
маркетинг.
Скренута је пажња менторима завршних радова да сви чланови комисија
уредно потписују записнике који се достављају Студентској служби.
Одбрана завршних радова пре летње паузе треба бити завршена до
15.07.2013. године.
Посебна пажња је скренута наставном особљу да се отказана настава уредно
надокнађује, као и да наставници пажљиво уписују оцене у званичне записнике
Школе. Ови процеси се прате.
Наставницима Школе је омогућено похађање курсева Microsoft IT академије
и коришћење њихових материјала који се односе на технологије којима се бави
Microsoft, с обзиром да је наша Школа чкланица Microsoft IT академије.
3
Др Александар Сугарис је обавестио чланове Већа да је извршена селекција
студената за студијски боравак на једном од четири инострана факултета
(University od Applied Arts Vienna – Аустрија, Sint – Lucas School of Architecture
Belgium – Белгија, University of Jyväskylä Finland – Финска, Eszterházy Károly
College, Eger - Мађарска), партнера Високе ICT школе на Темпус пројекту
„Визуелна математика“.
Такође, је оабавестио чланове Већа како је потребно извршити промену
фотографија наставника на званичном сајту Школе, као и да се сваки вишак часова
додатно исплаћује.
Др Биљана Гргуровић је обавестила чланове Већа да је Центар за
унапређење наставе „Абакус“ послао понуду за похађање нових курсева за
унапређење класичне наставе и приближавање наставних садржаја студентима.
34 студената наше Школе ће се прикључити спортском такмичењу које ће
бити одржано у Мађарској. Вођена је блага дискусија да ли са студентима треба да
пођу представници Школе, с обзиром да до сада то није била пракса.
На крају седнице др Александар Сугарис је позвао све запослене да након
седнице учествују у анкети о вредновању рада Школе, организационих јединица,
стручних органа и органа управљања.
Седница је завршена у 11:45 часова.
Имена студената и списак тема специјалистичких радова:
1. Аслани Едина (1055/11). Назив рада: „Методе data mining-a“.
2. Живановић Милан (1078/11). Назив рада „Online школа језика – web апликација
у PHP-у и MySql-у“.
3. Милошевић Никола (1081/11). Назив рада „Web апликација за интернактивно
учење језика“.
4. Богдановић Драган (1056/10). Назив рада „Техничка решења WiMAX система”.
5. Петровић Милан (1063/11). Назив рада „Нека практична решења Cloud
computing-a“.
6. Живојиновић Душко (1003/11). Назив рада „Пројекат инсталације интегрисаног
ТК система у пословном комплексу“.
7. Пантић Мирјана (1024/11). Назив рада „Технички услови пројектовања система
унутрашње ТК инсталације у објекту“.
Записничар
Милена Весић, с.р.
Директор
Др Александар Сугарис, с.р.
4
Прилог уз 2. тачку
Miroslav ĐorĎević
Danka Pevac
T
Predmet
1
2
3
2
1
2
IP umrežavanje
Telekomunikacione mreže 1
Sigurnost na Internetu
4
3
Telekomunikacione mreže 2
1
2
3
T
Predmet
1
3s
2
Digitalne telekomunikacije
Bežične mreže
Bežične telekomunikacije
Marija Zajeganović
T
Predmet
1
2
3
4
3
1
2s
3
Računarske mreže
Merenja
Tehnike rutiranja
IP telefonija
5
2
Računarske mreže 2009
1
2
3
4
5
T
1
1s
3
2
3
Predmet
Televizija
Video nadzor
Multimedijalne telekomun.
Kompresije
Multimedijalna grafika
6
3s
Mreže nove generacije
Tatjana Keča
T
Predmet
1
2
3
4
2
1
3
1
Električna kola
Elektrotehnika
Merenja
Osnovi elektrotehnike i telekom.
1
2
3
4
T
3s
1s
2
1
Nikola Slavković
Aleksandar Sugaris
Goran Zajić
Natalija Vugdelija
T
1
2
3
4
1
3s
2
3
Predmet
Osnovi elektrotehnike i
telekom.
Mreže nove generacije
Mobilne telekomunikacije
Telekomunikacione mreže 2
Predmet
Optičke mreže
Projektovanje mreža
Optičke telekomunikacije
Mreže za pristup
T
Predmet
1
2
3
4
5
1
3
2
3
2s
Admin. sistema - Windows
Telemedicina
Obrada medicinskih slika
Admin. sistema - Windows 1
Objedinjene komunikacije
6
1s
Video nadzor
7
3
IP telefonija
Vitomir Radosavljević
1
2
3
4
5
T
Predmet
2
3
3
1
1
Kompresije
Multimedijalna produkcija
Multimedijalna grafika
Televizija
Telekomunikacione mreže 1
5
6
1
Digitalne telekomunikacije
Dragana Milutinović
Zorica Mihajlović
T
Predmet
1
2
3
4
5
1
2
2s
3
3
Arhitektura rač. i operat. sist.
Osnovi računarskih mreža P
Objedinjene komunikacije
Mrežni uređaji T
Admin. sistema - Linux 2009
1
2
3
4
5
6
3
Admin. sistema - Linux 1
6
T
Predmet
2
3s
Upravljanje projektima
Ekološki inženjering
Dragoslav Danilović
T
Predmet
1
2
2
3
4
2
3
3
Osnovi programiranja 1
Baze podataka - SQL server
IM
Multimedijalne animacije
Osnovi programiranja 2
5
2s
Programiranje baza podataka
6
3
Multimedijalna produkcija
7
1s
Upravljanje podacima
Danica Mamula
T
Predmet
1
2
Praktikum 1
2
3
4
3
1
3
Praktikum 2
Medicinska instrumentacija 2
Baze podataka I god
5
2
Dozimetrija i zašt. od zračenja
Milanko Kragović
T
Predmet
1
2
3
4
5
1
1
2
3s
1
Osnovi OOP
TCP/IP
Mrežni uređaji IM
Cloud programiranje
OOP - C#
6
2
Web programiranje - ASP
Nenad Kojić
T
Predmet
1
2
3
4
5
1
2
3
2
3s
Web programiranje - PHP
Web programiranje - ASP
Web programiranje
Web dizajn I
Web tehnologije
6
2s
Napredno web prog.
7
2
Praktikum 1
8
3
Web programiranje - PHP 1
Nenad Teofilović
T
Predmet
1
2
3
4
5
6
2
3
2
2
1s
2
Admin. sistema - Windows 09
Admin. sistema - Windows 1
Osnovi programiranja 1 T
Arhitektura rač. i operat. sist.
E poslovanje
OOP Java
7
1s
Projektovanje softvera
Pavlović Milan
T
Predmet
1
2
3
4
5
6
2
2s
1
1
2
2
Računarske mreže 2009
Tehnike rutiranja
Mreže za pristup
TCP/IP
Mrežni uređaji IMT
Bezbednost računarskih mreža
7
3
Računarske mreže
Slobodan Čabarkapa
T
Predmet
Demonstrator
T
Predmet
6
1
2
3
1
2
3
Osnovi OOP
OOP Java
Admin. sistema - Linux 2009
1
2
3
2
2
3
Mrežni uređaji IMT
Web dizajn IMT
Web programiranje
4
3
Admin. sistema - Linux 1
4
1
Internet berze
5
1
Web programiranje - PHP
6
2
Multimedijalna grafika
ĐorĎe Sekulić
T
Predmet
1
2
3
4
5
6
2
2
3
3
1
2
Osnovi programiranja 1
Osnovi programiranja 1 T
Osnovi programiranja 2
Praktikum iz prim. Rač. TP
Osnovi OOP
Osnovi računarskih mreža P
7
1
Praktikum iz prim. Računara I
Miroslava Ignjatović
T
Predmet
1
2
3
4
5
6
1
3
3
1s
3
2s
Osnovi OOP
Praktikum 2
Multimedijalne animacije
Projektovanje softvera
Baze podataka I god
Programiranje baza podataka
7
2
Praktikum 1
Marko Spasojević ETF
T
Predmet
1
2
3
4
5
6
3
1
3
2
2
2
Praktikum iz prim. računara
OOP - C#
Baze podataka I god
Multimedijalna grafika
Web dizajn IMT
Baze podataka - SQL server
7
3s
Cloud programiranje
Marko Spasojević ICT
T
Predmet
1
2
3
4
5
6
3
2
1
3
2
3s
Web programiranje - PHP 1
Web programiranje - ASP
Web programiranje - PHP
Praktikum 2
Web dizajn IMT
Cloud programiranje
7
3s
Web tehnologije
8
2
Praktikum 1
9
2s
Napredno web prog.
Milan Marković
T
1
2
3
4
2
Predmet
Bezbednost računarskih
mreža
5
Milena Vesić
T
Predmet
1
2
3
4
1
3s
3
1
Internet berze
Web tehnologije
Web programiranje
Web programiranje - PHP
5
1
Web dizajn IMT
6
7
8
9
2
2
3
2s
Bankarska praksa
Elektronsko bankarstvo
Praktikum 2
Sistemi međubankarskih k.
10
2
Multimedijalna grafika
Vladeta Petrović
1
2
T
Predmet
1
3
Strategijski menadžment
Koorporativna strategija
Biljana Grgurović
1
2
3
4
T
Predmet
2s
3
1
2
Robno transportni centri
Poštanske usluge
Logistički servisi
Osnovi poštanskog saobraćaja
7
5
6
1
2
Uvod u saobraćaj i transport
Informacioni sistemi u logistici
7
2
Poštanska tehnologija
Ana Savić
Valentina Malešević
T
Predmet
T
Predmet
1
2
3
1
Internet berze
Elektronsko bankarstvo
Bankarstvo i platni promet
Međunarodno bankarstvo
1
2
3
4
3
1
1s
2
Menadžment
Ekonomija
Komunikacioni modeli
Računovodstvo
5
2
Bankarska praksa
5
2
Menadžment prodaje
6
2s
Sistemi međuban. kom.
1
2
3
4
Stevan Veličković
T
Predmet
1
2
3
4
2s
1s
2
3
Upravljanje lancima snabdev.
Planiranje kom. servisa
Upravljanje kvalitetom
Internet poslovanje
5
3
Upravljanje rizicima
Slavica Štrbac
1
2
3
4
T
Predmet
3
3
2
1
Elektronske poštanske usluge
Biznis plan
Uvod u elektr. komunikacije
Inform-komunikacioni servisi
Mirjana Popović
1
2
3
T
Predmet
1
3
2
Praktična nastava 1
Praktična nastava 2
Stručna praksa
Marijana Petrović
T
Predmet
1
2
3
4
5
6
1
3
2
1
3
3
Praktična nastava 1
Praktična nastava 2
Stručna praksa
Inform-komunikacioni servisi
Statistika
Elektronske poštanske usluge
7
3
Internet poslovanje
Miodrag Panić
T
Predmet
1
2
Poslovno i poštansko pravo
2
3
Poslovno pravo
Petar Bojović
T
Predmet
1
1
Finansije
2
1
Marketing
Jelena Milutinović
T
Predmet
1
2
3
4
2
2
1
3
Osnovi poštanskog saobraćaja
Stručna praksa
Uvod u saobraćaj i transport
Poštanske usluge
5
1
Logistički servisi
8
Zorica Malović
Slavik Jablan
1
2
3
4
T
Predmet
1
2
2
Matematika 1
Matematika 2
Multimedijalna grafika
5
T
Predmet
1
2
3
4
1
2
3
1
Matematika 1 PT
Matematika 2
Statistika
Matematika 1 I
5
2
Matematika 2 IT
Silva Miladinović
T
Predmet
1
2
3
4
1
2
2
1
Engleski jezik 1 T 2012
Engleski jezik 2 T 2012
Engleski jezik I 2012
Engleski jezik stručni I 2009
5
3
Engleski jezik stručni T 2009
Gordana Jelić
T
Predmet
1
2
3
4
1
2
2
1
Engleski jezik 1 P 2012
Engleski jezik 2 P 2012
Engleski jezik I 2012
Engleski jezik stručni I 2009
5
3
Engleski jezik stručni P 2009
Miloš Dobrić
T
Predmet
1
2
2
1
Poslovne komunikacije P 12
Ekološki menadžment
3
2
Poslovne komunikacije IT 12
Majda Medić
T
Predmet
1
2
1
2
Sport i rekreacija 1
Sport i rekreacija 2
3
3
Sport i rekreacija 3
9
Download

1 висока школа струковних студија за информационе и