ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
БЕОГРАД,ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА
Директор: Биљана Нешковић
Милића Ракића 1
Тел/факс. 3474 075
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
2
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
САДРЖАЈ
Школски програм за први циклус основног образовања и васпитања
Полазне основе..........................................................................................................................................5-6
Начела израде школског програма .........................................................................................................6-7
Сврха и циљ школског програма................................................................................................................7
Основни принципи.....................................................................................................................................7-8
Приципи на којима се заснива образовни процес...................................................................................8-9
Услови за остваривање васпитно образовног рада
Просторни услови........................................................................................................................10
Школски програм за први циклус основног образовања и васпитања
Развојне карактеристике ученика 7-11 година..........................................................................................11
Листа предмета .......................................................................................................................................12-13
Евалуација и самоевалуација.......................................................................................................................13
Први разред ...........................................................................................................................................14-67
Други разред..........................................................................................................................................68-119
Трећи разред.........................................................................................................................................120-159
Четврти разред.....................................................................................................................................160-287
3
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
Школски програм је сачињен на основу:
- ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ ПЛАНУ ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД И
НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И
ОБРАЗОВАЊА И НАСТАВНОМ ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА
- ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И
ПРОГРАМУ ЗА ПРВИ И ДРУГИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
-Школски програм за ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ разред – ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА сачињен је и у складу са:
- Закон о основном образовању и васпитању (Службени гласник РС 55/13)
- Законом о основама система образовања и васпитања
( Службени гласник РС 72/09,52/11 и55/13)
- Законом о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
( Службени гласник РС 55/13, на снази од 25.јуна 2013.год)
- Правилником о оцењивању ученика у Основној школи
од 31.7.2013
4
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
1. ПОЛАЗИШТА ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Полазне основе за израду Школског програма су:
Закон о основама система образовања и васпитања
''Службени
гласник РС'',
бр. 72/09.,
Закон о основном образовању и васпитању
52/11.
Службени
гласник РС
55/13
2.
Правилник о вредновању квалитета рада установе
„Службени
гласник РС”,
бр. 72/09 и
52/11
3.
Правиник о стандардима квалитета рада установе
''Службени
гласник РС“,
број 72/09
4.
Правилник о оцењивању ученика основне школе
''Службени
гласник РС' ,
бр. 93/04 ,
92/05; 67/2013)
5.
Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса "Службени
обавезног образовања за предмете српски језик, математика гласник РС –
и природа и друштво,
Просветни
гласник'', бр.5, 7
јун 2011.
6.
Правилник о општим стандардима постигнућа – образовни
"Службени
стандарди за крај обавезног образовања
гласник РС –
Просветни
гласник '', бр.5,
5 јул 2010.
7.
Правилник о наставном плану и програму предмета
''Просветни
грађанско васпитање
гласник РС '',
бр. 7/07, 20/04,
2/05, 15/05,
5/01-1
5/01-3, 10/03-64,
8/03-1, 6/08-1
8.
Правилник о наставном плану и програму предмета верска
''Просветни
настава
гласник РС'', бр.
23/04, 9/05,
9/05, 23/04, 5/01
2/08, 7/08
9.
Правилник о наставном плану и програму за 1. и 2. разред
„Службени
основног образовања и васпитања
гласник РС –
Просветни
гласник“
бр.10/2004,
20/2004, 1/2005,
3/2006, 15/2006
, 2/2008, 2/2010.
1.
5
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.
11.
12.
13.
15.
16
17.
Правилник о наставном плану за 1. 2. 3. и 4. разред основног "Службени
образовања и васпитања и наставном програму за трећи
гласник РС –
разред основног образовања и васпитања
Просветни
гласник ", бр..
1/2005, 15/2006,
2/2008 и 2/2010)
Правилник о наставном плану и програму за 4. разред
"Службени
основног образовања и васпитања
гласник РС –
Просветни
гласник ", бр.
3/2006, 15/2006
и 2/2008
Правилник о наставном плану за други циклус основног
"Службени
образовања и васпитања и наставном програму за 5. разред
гласник РС –
основног образовања и васпитања
Просветни
гласник ", бр.
6/2007 и 2/2010,
7/2010 и др.
Правилник
3/2011, 1/2013,
4/2013
Правилник о наставном програму за 6. разред основног
"Службени
образовања и васпитања
гласник РС –
Просветни
гласник ", бр.
5/2008
Правилник о наставном програму за 7. разред основног
"Службени
образовања и васпитања
гласник РС –
Просветни
гласник ", бр.
6/2009,3/2011, и
др. Правилник
8/2013
Правилник о наставном програму за 8. разред основног
"Службени
образовања и васпитања
гласник РС –
Просветни
гласник ", бр.
2/2010,3/2011 и
др. Правилник
8/2013.
Анализа и резултата рада у шк. 2013/2014. Години
Начела израде школског програма
Школски програм утемељен је на начелима:
1) усмерености на процесе и исходе учења;
2) заснованости на стандардима, уз систематско праћење и процењивање квалитета програма;
3) уважавања узрасних карактеристика у процесу стицања знања и вештина, формирања ставова и
усвајања вредности код ученика;
6
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4) хоризонталне и вертикалне повезаности у оквиру предмета и између различитих наставних
предмета;
5) поштовања индивидуалних разлика међу ученицима у погледу начина учења и брзине
напредовања, као и могућности личног избора у слободним активностима;
6) заснованости на партиципативним, кооперативним, активним и искуственим методама наставе
и учења;
7) уважавања искуства, учења и знања која ученици стичу ван школе и њихово повезивање са
садржајима наставе;
8) развијања позитивног односа ученика према школи и учењу, као и подстицања учениковог
интересовања за учење и образовање у току целог живота;
9) коришћења позитивне повратне информације, похвале и награде као средства за мотивисање
ученика;
10)уважавање узрасних карактеристика у процесу психофизичког развоја обезбеђивањем услова за
живот и рад у школи.
СВРХА И ЦИЉ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
У дефинисању општег и појединачних циљева Школског програма пошло се од горе наведених
циљева образовања и васпитања. Тако, неки од основних циљева израде Школског програма су:
- да се омогући наставницима, учитељима и стручним сарадницима што ефикаснији процес
планирања, реализације и евалуације целокупног живота и образовно-васпитног рада школе од првог
до осмог разреда обавезног образовања;
- имплементација и међусобна повезаност свих докумената од значаја за рад Школе /Развојни
план, Годишњи план рада школе, Програм заштите деце од насиља, Вредновање и самовредновање и
сл /.
ОСНОВНИ
ПРИНЦИПИ
Изградња, усавршавање и реализација школског програма заснива се на следећим принципима:
 децентрализација, демократизација и деполитизација (професионализација) у образовању
Повећани степен децентрализације захтева успостављање сталног консултативног (експертског и
интересног) процеса унутар система и у његовом ширем друштвеном окружењу. Квалификовано,
одговорно одлучивање у оквиру тог процеса је један од стандарда квалитетног образовања, као и
развоја и унапређивања система.
Школски програм је флексибилан те школама и наставницима оставља простор и могућност да
методички и садржински уравнотежено излазе у сусрет разноврсним образовним и другим потребама
својих ученика и адекватно их припремају за нова и све сложенија учења и образовно напредовање,
функционално користећи и ослањајући се на њихова постојећа знања и искуства.
Школски програм је својеврстан израз демократских вредности, садржаја и процедура које су у
њега уграђене и свим својим елементима доприноси њиховом неговању, развоју и интеграцији како у
образовни и васпитни процес, тако и у индивидуално поступање и социјалну и професионалну
комуникацију.
 образовање за потребе информационог, технолошког, глобалног друштва
Школски програм је усмерен на изградњу таквих функционалних знања и умења која ће омогућити
ефикасно укључивање у процесе који се ослањају на сложене информатичке структуре, којима је
умешност у налажењу и размени информација и способност за њихову промишљену, критичку и
одговорну рецепцију и употребу исто тако важна као и само поседовање информација.
7
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Школски програм припрема ученика да у различитим контекстима ефикасно и адекватно користи
сложена информатичка оруђа, што је један од услова за образовно, професионално, лично и социјално
усавршавање и напредовање.
 образовање као доживотни процес
Школски програм оспособљава ученика да учи у различитим приликама и под различитим
условима, у складу са својим потребама и у властитом интересу.
 једнаке образовне могућности за све
Школски програм препознаје и признаје, уважава и ефикасно одговара на образовне потребе,
искуства и интересе свих, без обзира на пол, узраст, расну, етничку, социјалну и верску припадност,
спосбности, могућности и ограничења, поштујући и развијајући људска, дечја и образовна права,
обавезе и одговорности. Он је инклузиван, отворен за децу и одрасле са посебним образовним и
другим потребама.
Уважавање и поштовање свих учесника у образовном, уважавање и поштовање личности,
личних својстава, узрасних и развојних карактеристика ученика, поштовање и неговање основних
људских, индивидуалних и дечијих права и слобода, безусловно поштовање неповредивости људског
живота и индивидуалне вредности и интегритета сваког људског бића, једнака вредност сваког и
једнакоправност свих, солидарност и правичност, поштовање и неговање природне и социјалне
средине и изградња образовно и развојно подстицајног окружења су принципи на којима почива
концепција школског програма и који се у сваком тренутку уграђују у сваку активност, подуку и
поруку.
ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС
Принципи образовања (и општи и они на којима се заснива образовни процес) представљају
нормативни и вредносни оквир за дефинисање циљева и исхода образовања. Принципи, циљеви и
исходи образовања су условљени и повезани, проистичући један из других логички и садржински
повезују начелне орјентације са конкретним резултатима које образовањем желимо да остваримо.
 образовање треба да буде засновано на интегрисаном наставном програму у којем постоји
хоризонтална и вертикална повезаност између различитих предмета који су повезани у
шире образовне области
Школски програм, на потребу за образовањем заснованим на интегрисаном наставном програму,
одговара пажљивим планирањем, избором и организацијом наставних садржаја и активности. Таква
организација омогућава развој обухватног, добро структуираног програма за основно образовање.
за квалитет образовања треба да буду одговорни не само наставници и школе већ и сви
остали заинтересовани актери (родитељи и локална заједница)
Школским програмом школа треба да изађе у сусрет свом окружењу, карактеристикама,
захтревима и потребама својих ученика а да при том не угрози јединство система. Концепција
школског програма погодује квалитетном образовању у мултиетничком друштву. Културне, језичке и
регионалне специфичности могу да се уграђују у школски програм без посебног администрирања
централних просветних власти.
 образовање треба да поштује индивидуалне разлике међу ученицима у погледу начина
учења и брзине напредовања
Настава и образовање треба да буду прилагођене индивидуалним карактеристикама, потребама и
интересовањима ученика, тј. да се индивидуализују. Индивидуализовани приступ настави и учењу
узима у обзир оно што сваки ученик уноси (своју личност, лична искуства, ставове, вредности,
8
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
претходна знања и искуства...) у наставу. То значи да степен сложености и обима садржаја наставног
рада, методе наставног рада и облици организације процеса подучавања и учења прилагођавају
индивидуалним могућностима, потребама и интересовањима, како би се сваком ученику омогућило да
развије знања и вештине који су постављени. Индивидуализовани приступ подучавању подразумева и
дидактичко-методичку флексибилност, односно разноврсност метода и облика рада, стратегија
подучавања. То се односи на разне видове наставе и на коришћење различитих васпитних и
образовних ваннаставних активности. Мање је важно где се одвија одређена активност и да ли она
припада једној или другој категорији наставних и ваннаставних активности него да активност омогући
ученицима да у датим околностима формирају предвиђена знања и вештине. На овај начин се отвара
могућност да се настава усклади и са потребама даровите деце, али и деце са посебним потребама, јер
квалитетно образовање подразумева квалитетно образовање за све.
 образовање треба да се заснива на партиципативним, кооперативним, активним и
искуственим методама наставе и учења
 образовање треба да уважава свакодневно искуство ученика и знања која се стичу ван
школе и да их повезује са садржајима наставе
Свакодневна и школска искуства међусобно се прожимају, подржавају и обогаћују. Настава и
образовање треба да се ослањају на искуства која деца доносе из свакодневног живота, да их допуњују,
систематизују и кристалишу. Школска, академска знања, опет, треба да се повезују са свакодневним
искуством и животом. Тако се ученицима омогућује да (се) у процесу овладавања академским
садржајима:
- ослоне на оно што им је већ познато, блиско и тако боље разумеју академске садржаје;
- виде смисао онога што уче у школи, чиме се развија сазнајна мотивација, подстиче
спремност за учење у различитим ситуацијама, повећава осетљивост на прилике за учење
и сазнавање у разноврсним условима, подстиче вредновање и неговање знања;
- успостављају везе између онога што уче у школи и сопственогг искуства у односима са
спољашњим светом, другим људима, доживљају и разумевању властитог бића;
- примењују оно што су научили у свакодневном животу и тиме унапређују разумевање
света који их окружује, побољшавају квалитет сопственог живота и допринесу развоју
друштвеног и културног окружења.

образовање треба да развија код ученика позитиван однос према школи и образовању и
подстиче учениково интересовање за учење и континуирано образовање
Основно образовање је почетак процеса континуираног, доживотног образовања. У току
образовања ученик треба да упозна и савлада технике и стратегије ефикасног и самосталног учења.
Треба да буде оспособљен за коришћење различитих извора информација (укључивши стручну и
научну литературу), различих облика информатичких и комуникационих средстава, критички однос
према изворима информација. Образовање је одговорно за развијање и подстицање радозналости и
мотивисање ученика да даље уче и образују се.
образовање треба да буде процес развоја знања, вештина, ставова и вредности код ученика
У конципирању основног образовања полази се од идеје о формалном, институционалном
образовању као процесу стварања знања и подстицања развоја способности, умења, ставова и
вредности код ученика. Образовни и васпитни аспект наставе су повезани и међусобно условљени.
Кад је реч о знањима, посебан значај имају она која су изграђена и организована тако да:
- омогућавају стицање нових и даљу изградњу знања (генеративна знања);
- могу да се примењују у контексту и условима различитим од оних у којима су настала
(трансферна знања);
- подстицајно делују и доприносе развоју сазнајних и других спосбности и личних
особина ученика (формативна знања).
Вредности и ставови се развијају кроз целину искуства у одређеном контексту – контексту
институционалног образовања, а не кроз директне инструкције. Начин презентовања и обраде новог
наставног садржаја, методе наставног садржаја, методе наставног, образовног и васпитног рада,
разноврсност наставних облика, активно учешће учесника у том процесу, врсте активности и степен
ангажовања ученика су неопходни предуслови за успех школског програма у овом домену.
9
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА У ПРВОМ И ДРУГОМ
ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
Школски простор и опрема
Образовно васпитна делатност школе се одвија у школској згради
површине 4477m2 и површине дворишта 17273 m2.
Школа располаже са 11 учионица за наставу млађих разреда, 12 кабинета за
предметну наставу, просторијом за школску библиотеку, 2 просторијe за продужени боравак,1
просторијом за рад дефектолога, 1просторија за педагошког
асистента, салом за физичко васпитање са две свлачионице за ученике и свлачионицом за наставнике,
две радионице за техничко образовање са припремним простором, радионицом за домара, три
просторије за
директора, педагога, психолога и секретара, просторијом за наставна средства, за
рачуноводство, три просторије за помоћно техничко особље, дистрибутивном
кухињом са трпезаријом.
Наставна средства
Средства за уређење кабинета, набавку нових наставних средстава и
опреме обезбедила је школа из сопствених средстава и донацијом родитеља и
фирми.
Школа је солидно опремљена наставним средствима и у поређењу са
претходним годинама та опремљеност је знатно боља. Извршена је анализа
коришћења опремљености школе наставним средствима, али је у односу на
норматив опремљеност школе још увек релативно мала.
Школа је поседује: 14 ТВ пријемника, 19 компјутера, 1 лаптоп , 18 ДВД, 1 фотокопир апарат, 9
ласерских штампача, 1 колор ласерски штампач, 17 касетофона, 6 графоскопа, једно пројекционо
платно, 1 камера, 1 факс-1телефон
са копир апаратом и два пројектора. Школа је опремљена и дигиталном учионицом
која садржи 30 умрежених рачунара.
Велико школско двориште и фискултурна сала су места где се дешавају различита такмичења и
тренинзи и у време када нема наставе. Светли и пространи холови, читаоница, трпезарија користе се за
активности као што су: школски вашари, игранке за ученике, школе плеса, глуме, школе страних
језика, школа компјутера, позоришне представе, предавања, припреме за полагање и само полагање
квалификационих испита, различити облици стручног усавршавања наставника и општинска
такмичења, стручни састанци итд.
У школи постоји добра атмосфера, расположење за тимски рад, добре сарадничке односе и
заинтересованост наставника за унапређење сопственог рада.
Осим сопствених ресурса, за успешно реализовање плана, школа ће се ослонити на ресурсе локалне
заједнице али и града у целини (музеје, позоришта, галерије, биоскопе, спортске терене, рекреативне
центре, ...)
10
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Развојне карактеристике ученика 7-11 година
Ред.
број
А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
1.
Српски језик
__________
језик1
2.
Српски језик2
3.
Страни језик
4.
Математика
5.
Свет око нас
6.
Природа и
друштво
7.
Ликовна култура
8.
Музичка
култура
9.
Физичко
васпитање
УКУПНО: А
Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТ3
1.
Верска
настава/грађанско
васпитање1
2.
Народна
традиција
3.
Рука у тесту Откривање света
4.
Чувари природе
5.
Лепо писање
6.
Од играчке до
рачунара
7.
Матерњи
језик/говор са
елементима
националне
културе
8.
Шах
УКУПНО:Б
ПРВИ
РАЗРЕД
ДРУГИ
РАЗРЕД
ТРЕЋИ
РАЗРЕД
ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
нед.
год.
год.
180
5
180
180
нед
.
5
год.
5
нед
.
5
2
2
5
2
-
72
72
180
72
-
2
2
5
2
-
72
72
180
72
-
3
2
5
2
108
72
180
72
3
2
5
2
108
72
180
72
1
1
36
36
2
1
72
36
2
1
72
36
2
1
72
36
3
108
3
108
3
108
3
108
1921*
684756*
2022*
720792*
2023*
720828*
20- 72023* 828*
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
36
1
1
1
36
36
36
1
1
1
36
36
36
1
1
1
36
36
36
1
1
1
36
36
36
2
72
2
72
2
72
2
72
1
23*
2124*
36
1
72-108* 2-3*
36
72108*
792900*
1
23*
2326*
36
72108*
828936*
1
23*
2326*
36
72108*
828936*
180
Ред.
број
УКУПНО: А+Б
756864*
2225*
11
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Конкретне операције - Поклапају се отприлике са правим или позним детињством, које траје од 7
године до пубертета. По Пијажеу, "Операција је акција која се може вратити на своју почетну тачку и
може бити интегрисана са другим акцијама које такође поседују одлику реверзибилности"1.
За разлику од сензомоторне интелигенције која оперише опажајима и практичним акцијама,
конкретне операције оперишу представама (опажајима и акцијама пренетим на унутрашњи план –
интернализованим). Операције су реверзибилне и интегрисане у систем акција. Мисао, захваљујући
томе, постаје покретљива. Акције које дете изводи у почетку су спољашње, а касније постају
интернализоване (преносе се на унутрашњи план) и интегрисане у систем акција. Свака појединачна
акција која је део тог система је операција.
У току конкретно-операционог ступња, ограничења претходног (преоперационог) ступња се
постепено губе. У области конзервације броја, количине и дужине, нпр. дете стиже до операционог
нивоа око 7 године, док се конзервација тежине развија тек касније (око 9 године). Најкасније се губи
егоцентризам (у другој половини конкретно-операционог периода).
На нивоу конкретних операција дете је још увек у приличној мери егоцентрично и, као што је
речено, далеко способније да оперише представама него апстрактним материјалом. У том смислу,
упутно је да се, колико год је то могуће, у настави користе слике и практична демонстрација.
Моторика млађег школског узраста од 7-11 година карактерише се
усавршавањем основних облика кретања која служе као основа за испољавање
првенствено базичних моторичких способности. Кретње се обављају са мање или више успеха, али се
не испољавају само способности типа нпр. снага и брзине у некаквом изолованом облику, него ће се
једна способност компензовати другом, па дете у различитим ситуацијама и задацима испољава своју
комплексну моторичку способност.
Овај период се дефинише „као резултат промене физичког рада и развоја и његове структуре,
функционалног сазревања и акумулације моторичког искуства, као и појаве у базичних моторичких
способности и стимулације природног развоја моторике, у горе наведеном периоду настају услови за
учење најразноврснијихпокрета, кретања и активности.“
ЛИСТА ПРЕДМЕТА ПРОПИСАНА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА – РАЗРЕДНА НАСТАВА
НАСТАВНИ ПЛАН ЗА ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ОШ
Ученик бира један од понуђених обавезних наставних предмета изучава га до краја првог циклуса.
Назив језика националне мањине када се настава реализује у школама на том матерњем језику.
2 Реализује се у школама где се настава одржава на матерњем језику националне мањине.
3 Школа је дужна да са листе изборних наставних предмета, поред обавезних изборних наставних предмета,
понуди још три изборна, од којих ученик бира један предмет према својим склоностима.
4 Ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставих предмета и изучава га до краја првог
циклуса.
* Број часова за ученике припаднике националних мањина.
1
Школа ће имати предмете који су прописани Наставним планом и програмом
Обавезни предмети:
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Природа и друштво
Физичко и здравствено васпитање
Ликовна култура
Музичка култура
12
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмети:
Грађанско васпитање
Верска настава
Чувари природе
Народна традиција
Руке у тесту
Oд играчке до рачунара
У првом, другом, трећем и четвртом разреду, поред два обавезна изборна предмета, грађанског
васпитања и верске наставе, од којих ученици бирају један на почетку првог разреда и похађају целе
школске године, биће понуђени и изборни предмети, у складу са Наставним планом и програмом:
o Народна традиција
o Чувари природе
o Руке у тесту
o Од играчке до рачунара
Од понуђених изборних предмета ученик бира један или више у складу са својим склоностима
при чему се мора водити рачуна о укупној оптерећености ученика.
ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА
Праћење остваривања васпитно-образовног рада је континуиран задатак коме је циљ да кроз
унапређење Школског програма у целини и Школског развојног програма, подигне квалитет
наставе коришћењем савремених метода, облика рада и наставних средстава. Наведени циљ је
пројектован развојним планом који је послужио као окосница за избор кључне области за
самовредновање рада наше школе. Праћење се остварује како спољашњом евалуацијом тако и
самоевалуацијом рада школе која је од Министарства просвете и спорта уведена током другог
полугодишта 2005/06.године.
Полазећи од развојности програма и његове дораде, праћење ће се реализовати кроз:
- самовредновање васпитно-образовног процеса
- састанке стручних већа
- састанке стручних тимова
- састанке Педагошког колегијума
- размене искустава са другим школама
- консултације са саветницима
Праћење ће бити реализовано и кроз састанке одељенских/разредних већа.
Да би се остварила оптимална реализација евалуирања неопходна је сарадња учитеља,наставника
стручне службе, помоћника директора, директора, Министарства просвете и спорта, родитеља, локалне
заједнице... Евалуатори ће бити сви учесници васпитно-образовног процеса; ученици, наставници,
родитељи и чланови локалне заједнице.
Предвиђа се свакодневна евалуација. Она ће се обављати кроз самоевалуацију ученика и
наставника и кроз евалуацију различитим средствима. Обављаће се кроз посматрање и бележење, на
основу ученичких досијеа, тестова, анкета и упитника за ученике, наставнике и родитеље, контролних
задатака, користити различите технике посматрања и праћења; тестови ( критеријумски и нормативни
), систематско посматрање и бележење, испитивање (опште, усмерено, селективно, усмено и писмено),
прегледање ученичких радова, тестирање мотивације и интересовања.
Периодична евалуација биће на тромесечјима, полугођу и на крају године.
Евалуација ће се организовати и по потреби.
Евалуатори ће бити ученици, наставници, родитељи и чланови локалне заједнице.
Пратиће се остваривање циљева и задатака, тема и садржаја и усклађеност са методама и облицима
рада, активностима ученика и наставника, наставних средстава, временске динамике, а најважније са
развојним карактеристикама деце. Пратиће се шта омета, а шта подржава остварење школског
програма.
13
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
(ГЛОБАЛНA И ТЕМАТСКА СТРУКТУРА)
2014/2015. ДО 2017/2018.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ПРВИ РАЗРЕД
Сања Лончар, професор разредне наставе
Софија Милановић, професор разредне наставе
Татјана Ковачев, професор разредне наставе
Александра Горановић, професор разредне наставе
Драгана Миленковић, наставник енглеског језика
Оливера Танкосић, библиотекар
Данијела Пејчиновић, педагог
Ивана Франовић, вероучитељ
14
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ РАЗРЕДА
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
ПРВИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1. СРПСКИ ЈЕЗИК
5
180
2. ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
2
72
3. МАТЕМАТИКА
5
180
4. СВЕТ ОКО НАС
2
72
5. ЛИКОВНА КУЛТУРА
1
36
6. МУЗИЧКА КУЛТУРА
1
36
7. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
3
108
19
684
1. ВЕРСКА НАСТАВА
1
36
2. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
1
36
3. ДРУГИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
1
36
3
108
Укупно:
Б. ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Укупно:
15
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК- први разред
ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
 Развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда
српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и стилским
могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима његове усмене и
писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама (улога говорника, слушаоца,
саговорника и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено
изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи
(доживљајног, усмереног, истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и
вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих
енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором сазнања;
навикавање на самостaлно коришћење библиотеке (одељенске, школске, месне);
- поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање сценских
остварења (позориште, филм);
- усвајање основних теоријских и функционanних појмова из позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног идентитета на
делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и других уметничких
остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и телевизији;
- подстицање ученика на самостaлно језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка,
рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и других
моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње мећу људима.
- усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица;
- савладавање технике читања и писања на ћириличком писму;
- навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;
- формирање навике за читко, уредно и лепо писање;
- поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова;
- уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;
- усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима програма;
- оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према захтевима
програма.
16
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:

Усвојити правилно изговарање гласова, гласовних скупова, речи и реченица

савладати технику читања и писања

навикавати на употребу књижевног језика у говору и писању

обогатити активни језик ученика новим речима и изразима

формирање навике за читко, уредно и јасно писање

препричевање и разумевање текста према захтевима програма

уочавање врста књижевних дела

3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- присуство учитеља на семинарима из ове области
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
- диктати
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ
-Израда домаћих писмених задатака и њихова анализа на часу – у другом полугодишту.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Планом су предвиђени излети, посете, настава у природи.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- НОВИ БУКВАР- ЕДУКА, Б. Матијевић, Љ. Видовић, Р. Јанаћковић
- ЧИТАНКА – ЕДУКА, М. Јовић, И. Јовић
- РАДНА СВЕСКА УЗ БУКВАР И ЧИТАНКУ, И. Јухас
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- словарица, наставни листови, жица, дрвца, зрневље за прављење слова, сликовнице, CD, пројектор...
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
 Свет око нас, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна
традиција,час одељенског старешине
17
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
број
часова
по
теми
број часова за
остале
типов
обрад
е
у
часова
СЈ 1.3.1.
120
60
60
Граматика
СЈ 3.4.2.
3
2
1

Правопис
СЈ 3.5.3.
4
1
3

Школска лектира
СЈ 3.6.3.
31
26
5

Домаћа лектира
СЈ 3.6.3.
4
3
1

Усмено изражавање
СЈ 3.1.3.
13
4
9

Писмено изражавање
СЈ 3.3.3.
5
1
4
97
83
Р. бр.
наставн
е теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Основе читања и писања

стандарди
укупно: 180
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
- Трајање припрема за почетно читање и писање зависи од стања у одељењу;
- примена вежби у посматрању, слушању артикулације,моторици...
- увођење у почетно читање и писање, усавршавање истог,
- симултано ће се реализовати и остали садржаји (језик, књижевност, лектира, читање и
- тумачење текста, језичка култура)
18
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
МАТЕМАТИКА – први разред
1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
-
Да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних односа и
законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу;
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене
математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно
настављање образовања и укључивање у рад;
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и
апстрактног мишљења;
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у
посматрању и изучавању природних појава;
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
- да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
- да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и реалним бројевима,
као и основне законе тих операција;
- да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне
односе;
- да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;
- да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и допринесе радном
и политехничком васпитању и образовању;
- да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност,
систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;
- да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних математичких метода
допринесе формирању правилног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика;
- да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.
- препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија;
- посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром;
- на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по
облику, боји и величини;
- успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету;
- уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: „скуп" и „елемент",
усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења детета;
- науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно употребљавају
знаке једнакости и неједнакости;
- савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју поступке на којима
се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено својство у сабирању и одузимању,
упознају термине и знаке сабирања и одузимања; науче да правилно користе изразе „за толико
већи" и „за толико мањи";
- упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребе ових назива);
- савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог сабирања
једноцифрених бројева и одговапајyће случајеве одузимања;
- одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем „погађања";
- успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања и одузимања
до 100 (помоћу састављања израза, као и обратно, да на основу датог израза умеју да састављају
одговарајуће задатке);
- упознају метар, динар и пару.
19
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-
Ученици треба да препознају , разликују и исправно именују облике предмете, површи и линија
-
да посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању лењиром
-
на једноставним, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између предмета по
облику, броју, величини
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- учешће на огледним часовима и семинарима
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
- У току школске године извршити девет пута проверу према датим задацима у уџбенику
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ
- Домаће задатке задавати свакодневно у зависности од наставне јединице
- посматрање у природи изводити код обраде геометријских садржаја и при обради мерења и мера
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Планом је предвиђена екскурзија и настава у природи.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- MATEMATIKA 1 A- С. Јоксимовић
- МАТЕМАТИКА 1 Б, РАДНА СВЕСКА- С. Јоксимовић
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Модели геометријских тела, апликације, прибор за цртање, траке у боји, наставни листићи...
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
- Српски језик, ликовна култура, музичка култура, физичко васпитање
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Програм ће се остваривати кроз:
формирање појма скупа, упознавање и прихватање бројева и операција са бројевима; формирање
математичког језика;
прожимање идеје функције кроз све програмске садржаје;
20
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
решавање текстуалних задатака (повезивање математике и животних ситуација);
опажајно усвајати геометријске појмове;
практично мерење и усвајање мерних јединица
Р. бр.
наставне
теме
1.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
Предмети у простору и односи
међу њима
стандарди
број
часова
по теми
број часова за
остале
типове
обраду
часова
2.3.2.
10
4
6
2.
Линија и област
3.3.1.
14
5
9
3.
Класификација предмета према
својствима
2.3.2.
6
2
4
4.
Природни бројеви до 100
3.1.5.
144
57
87
5.
Мерење и мере
3.3.1.
6
2
4
70
110
укупно: 180
21
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СВЕТ ОКО НАС – први разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:


Да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и
креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој
одрастају као и шире друштвене заједнице
да развијају сазнајне способности,
да формирају основне појмове и постепено граде основе за систем појмова из области природе,
друштва и култyре
стичу знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење
подстицати приридну радозналост деце.
да деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе
да деца надограђују, проверавају и примењују стечена знања
да кроз интерактивне социјалне активности упознају себе, испољавају своју индивидуалност,
уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети заједно.
стварање одговорног односа ученика према себи и светy који га окружује и омогућујући му
успешну интеграцију у савремене токове живита.
да деца упознају себе, своје окружење и развију способности за одговаран живот у њему.
развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и повезивање
тих појмова;
развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и
уочавање њихиве повезаности;
развијање основних елемената логичког мишљења;
развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
интегрисање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из области природе и
друштва;
стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;
усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог рационалног коришћења
и дограђивања;
развијање еколошке свести.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:



Формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука
овладавање почетним техникама сазнајног процеса
посматрање, уочавање, упоређивање, класификовање, именовање, подстицање дечјих
инересовања, питања, идеја и одговора у вези са способностима
подстицање и развијање истраживачких активности ученика
подстицање уочавања једноставних узрочно- последичних веза, појава и процеса
решавање једноставних проблем- ситуација кроз огледе, самостално и зу тиму
развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других
разумевање чињенице да је човек део природе и да својим поступцима утиче на природу






















3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ
(ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА, СЕМИНАРИ):
- Унапређивање наставе ће се остварити кроз сарадњу и договоре у оквиру већа, актива, извођење
угледних часова и присуством предавањима и семинарима која се буду одржавала из ове области
22
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
У току школске године извршити тринаест пута проверу према датим задацима у уџбенику
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ
- Планом су предвиђена посматрања, обиласци и посете , а стална активност ће бити посматрање
природе
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
- Настава ће се поред учионице изводити у природи :школском дворишту, оближњем парку, на
екскурзији, на настави у природи
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА
И ДРУГЕ ЛИТЕРАТУРЕ:
- СВЕТ ОКО НАС 1 А- И. Јухас
- СВЕТ ОКО НАС 1 Б - И. Јухас
- Приручник за учитеље
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Панои, слике, фотографије, скице, цртежи...
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, грађанско васпитање,
физичко васпитање, математика
број
часова
по
теми
број часова за
остале
типов
обрад
е
у
часова
Р. бр.
наставн
е теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Ја и други
1.5.2.
9
8
1

Култура живљења
1.5.5.
11
8
3

Жива и нежива природа
1.1.6.
42
25
17

Оријентација у простору и
времену
3.4.3.
10
7
3
48
24
стандарди
укупно: 72
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
- Полази се од несистематизованих искуствених сазнања детета и иде се ка општим, научно
заснованим, систематизованим знањима из областиприроде, друштва и културе;
- користиће се садржаји унутар предмета, као и оне на нивоу разреда уз примену
мултидисциплинарног приступа при изградњи појмова;
- активности ученика (посматрање, описивање, експериментисање, истраживање, сакупљање,
стварање, играње ...) су пут за трансформацију представа и опажајно –
практичног мишљења у појмовно.
23
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – Први разред
3. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:





Оспособити ученика да комуницира на енглеском језику на основном нивоу о темама из
његовог неосредног окружења
Подстаћи потребу за учењем страног језика
Олакшати разумевање других култура и традиција
Развијати радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима
других језика
Развијати свест о значају познавања страног језика у комуникацији
4. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:













Усвајање речи и мањих језичких целина датих у контексту аутентичних животних ситуација
Разумевање речи и израза уз помоћ облика невербалне комуникације
Препознавање и именовање предмета и бића из непосредне околине
Разумевање говора наставника, као и краћих дијалога,прича и песама са познатим темама са
аудио записа
Разумевање и реаговање на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним
искуством и активностима на часу
Разговетно и правилно изговарање гласова, поштовање ритма и интонације у говору
Давање основне информације о себи и свом окружењу
Описивање себе и других у познатим ситуацијама кратким језичким структурама
Изражавање основних осећања
Репродуковање краћих рецитација и песама
Изражавање допадања и недопадања
Учествовање у комуникацији са наставником и вршњацима
Праћење инструкција за практичан рад датих на страном језику
5. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ,
СЕМИНАРИ):
ПРЕДАВАЊА,

У настави се користе најсавременија наставна средства (CD, DVD, CD Multi ROM, интернет и
PPT презентације) и комуникативни приступ учењу страног језика.

У плану је набавка интерактивне «паметне» табле како би могли користити iТools (софтвер за
интерактивно учење уз уџбеник), а до тада се може користити помоћу пројектора

Наставници ће похађати семинар обуке за рад са интерактивном таблом, као и сва стручна
предавања која се тичу методике наставе и практично их примењивати у настави

У септембру је предвиђен родитељски састанак са циљем презентовања програмских захтева,
наставних средстава која се користе у настави, начина рада наставника и начина на које
родитељи могу помоћи деци и активно учествовати у процесу учења.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
Утврђивање степена усвојености знања врши се на крају сваке наставне теме усмено или
помоћу сликовних диктата.
На сваком часу прати се активност и учествовање ученика у раду, редовно доношење уџбеника,
свеске и осталог прибора за рад, као и домаћих задатака.
24
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Радове који најбоље репрезентују постигнућа и напредовање ученика у току школске године
ученици чувају у свом портфолију.
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
У учењу страног језика важно је одржати континуитет свакодневног коришћења и примене
наученог. Зато се домаћи задаци задају након сваке наставне јединице. Они прате садржаје
обрађене на часу и имају за циљ примену наученог, самопроверу и проверу усвојености
одређених садржаја, као и припремање за наредни час.
Ученици користе CD-ROM уз радну свеску код куће за подсећање и увежбавање садржаја
обрађених на часу.
6. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
1. Happy House 1, New Edition, Stella Maidment & Lorena Roberts, уџбеник, Oxford
University Press, The English Book, 2014.
2. Happy House 1, New Edition, Stella Maidment & Lorena Roberts, радна свеска, Oxford
University Press, The English Book, 2014.
3. Happy House 1, New Edition, Stella Maidment, Teacher’s Book, Oxford University Press, The
English Book, 2014.
7. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
1.
Happy House 1 Audio CD
2.
Happy House 1 CD-ROM
3.
Happy House 1 DVD
4.
постери
5.
флешкартице
6.
Happy House 1 Teacher’s Book (материјал за копирање)
7.
интернет и Power Point презентације
8.
Happy House 1 software *користити пројектор док се не набави електронска табла
8. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
1.
српски језик
2.
природа и друштво
3.
математика
4.
музичка култура
5.
ликовна култура
6.
веронаука
25
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА:
Тематика
-
Школа: школски прибор и простор (учионица)
Ја и моји другови: другови и особе из непосредног окружења игре (на отвореном и у
затвореном простору)
Породица и блиско окружење: ужа породица и пријатељи (избегавати стереотипе)
Празници: Божић, Нова година, рођендан
Мој дом: просторије у дому и активности у њима
Исхрана: оброци, избор хране и пића, воће и поврће, навике и укуси у вези са храном
Одећа: одевни предмети у односу на временске прилике
Делови тела: лице
Окружење: градска (понашање на улици, у парку, у зоолошком врту) и сеоска средина (домаће
животиње и пејзаж)
Остало: годишња доба, месеци и делови дана.
Комуникативне функције
-
-
Поздрављање и представљање себе и других; понашање у складу са нормама.
Именовање предмета и бића из непосредног окружења
Разумевање једноставних питања и давање кратких одговора
Уочавање разлика између предмета на основу величине
Описивање и груписање предмета на основу боје, величине,количине и положаја у простору
Казивање бројева; тражење и давање обавештења о узрасту
Проналажење скривених предмета постављањем кратких питања
Слушање, меморисање и репродуковање песама и рецитација
Изражавање поседовања помоћу глагола have got
Изражавање допадања / недопадања (like/do nоt like)
Изражавање способности / неспособности (can/cannot)
Тражење и давање дозволе
Честитање и изражавање лепих жеља
Тражење и захваљивање
Подстицање на заједничку акцију (Let's play!)
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
-
-
У остваривању програма, у настави се користи комуникативно-интерактивни приступ
Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за
ученике; битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа
Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;
Језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену;
Настава се заснива и на социјалној интеракцији (у пару или групи) путем решавања проблема,
потрагом за информацијама и задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем
Наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; уџбеници су само један од
извора знања, а наставник упућује ученике на друге изворе (интернет, књиге, речници,
телевизија, и сл.)
Ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у комуникацији;
Рад на пројекту као задатку и корелација са другим предметима и подстиче ученике на
студиозни и истраживачки рад
26
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
11. ТЕХНИКЕ (АКТИВНОСТИ):
- Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке
активности, али и активности у вези са радом у учионици)
- Према упутствима наставника или са аудио записа нумерисање или повезивање појмова,
додавање делова слике који недостају
- Цртање и бојење предмета на слици
- Игре (тимске, разредне, у пару) које захтевају примену усвојеног речника
- Певање и рецитовање песмица и бројалица које садрже језик који се обрађује
- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим,
компарације...)
- Погађање предмета или лица на основу описа или слике
- Игра по улогама (симулација реалних ситуација), драматизација дијалога
- "Превођење"вербалног садржаја у невербални и обрнуто
- Мануалне активности (исецање, бојење, прављење предмета, израда плаката, флешкартица и
сл.)
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1. РАЗРЕД
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
6.
INTRODUCTION
8
3
5
7.
SCHOOL
8
3
5
8.
TOYS
8
3
5
9.
FAMILY
8
3
5
10.
CLOTHES
8
3
5
11.
BIRTHDAY
8
3
5
12.
BODY
8
3
5
13.
ANIMALS
8
3
5
14.
FESTIVALS
4
2
2
15.
REVISION UNIT
2
-
2
72
28
44
укупно:
27
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – први разред
Предмет
Српски
језик
Природа и
друштво
Садржај корелације
Поређење гласовног система у
српском и енглеском језику
(разлике и сличности у
изговору)
Parts of the body; Story: Wash
your hands – лична хигијена
новембар
Numbers 1-10; Add ‘one more’-,
Математика додавање броја 1, следбеник
броја
Shapes – геометријски облици
Музичка
култура
Counting and simple addition Сабирање у оквиру прве
десетице
Make a Christmas tree –
прављење новогодишње јелке и
украса
октобар
новембар
март
децембар
Colour mixing – основне и
изведене боје
фебруар
Song: We wish you a merry
Christmas – Божићне песме
децембар
Song: Are you happy? – обрада
песме „Кад си срећан“
двојезично
Веронаука
септембар
април
Familу members – чланови
породице
Ликовна
култура
Време
Happy Easter! An egg hunt
мај
април
Реализатори
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 1. разреда
Наставник енглеског
језика
Вероучитељица
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
-Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика
кроз говор у групи и наставником,
- именовање предмета и ситуација и личности из непосредног и даљег окружења ученика.
- Вежбање писања и читања као и говора на релацији наставник – ученик и ученик – ученик.
- Активности и договор о
правилима којих треба да се придржавају учесници
- Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да
виде једни друге.
28
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
МУЗИЧКА КУЛТУРА-први разред
ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:








Развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности; оспособљавање за разумевање
могућности музичког изражавања;
развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе
свога и других народа.
неговање способности извођења музике (певање/свирање);
стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање
музичких порука;
подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање,
истраживање и ствараше звука);
упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;
развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);
упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности.
ученици певају по слуху;
слушају вредна дела уметничке и народне музике;
изводе музичке игре;
свирају на дечјим музичким инструментима.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:

Ученици треба да певају песме по слуху ( песме различитог садржаја и расположења,
традиционалну и уметничку музику примерено њиховим гласовним могућностима)

слушају вредна дела народне и уметничке музике

свирају на дечјим музучким инструментима које поступно упознају ( бубањ, звечке, штапићи...)

прате ритмички пулс свирањем пратње за бројалице користећи и различите изворе звука ( глас,
тело, предмети...)




3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ: /
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
- Ученици одлазе у природу да би уочили разичите изворе звука од којих се неки могу користити за
креирање једноставних музичких пратњи за бројалице и смишљање малих ритмичких целина
29
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
- Одлазак у позориште и дечје концерте, филхармонију
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- МУЗИЧКА СЛИКОВНИЦА 1, М. Смрекар – Станковић, С. Цветковић
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Музичка збирка за први разред, дечји ритмички инструменти од различитих материјала ( празних
кутија, канапа, жице, кестења, пиринча...)
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, ликовна култура, свет око нас, физичко
Р. бр.
наставн
е теме



25
број часова за
остале
типов
обрад
е
у
часова
15
10
Слушање музике
8
6
Стварање музике
3
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
Извођење музике
стандарди
број
часова
по
теми
укупно: 36
2
3
21
36
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
-
Програм се остварује међусобним прожимањем следећих музичких активности:
певање и свирање (бројалице, дечје песме, игре са певањем)
слушање музике и активности у музичком стваралаштву (смишљање малих ритмичких целина
остварених говором,импровизација остварена рукама или ногама ...)
30
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЛИКОВНА КУЛТУРА-први разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:

Развијање способности ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у
природи;
 Развијање памћење, повезивање опажених информација,
 стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
 стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и
средства ликовно-визуелног изражавања;
 развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
 развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности, те му помагати у
самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава;
 развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
 да ствара интересовање и потребу за посећивањем изложби, галерија, музеја и чување
културних добара;
 да осетљивост за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави, примењују у раду и
животу;
 развијати сензибилитет за лепо писање;
 развијати моторичке способности ученика.
оспособљавати ученика да се служи средствима и техникама ликовно-визуелног изражавања
који су доступни његовом узрасту;
- стварати услове за креативно олажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду (облике
и њихове квалитете, односе у видном пољу, светло и сенку, тактилност, цртани филм и стрип,
разликовање појединих средина, дизајн, перформанс, преобликовање материјала или предмета
њиховим спајањем);
- мотивисати ученика да се слободно ликовно-визуелно изражава, својствено узрасту и
индивидуалној способности и да маштовито представља свет око себе.
- развију навику лепог писања;
- развију осетљивост за лепо писање (ћириличка и латиничка палеографија).

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:

Оспособљавање ученика да се служе средствима и техникама ликовно- визуелног изражавања
која су доступна његовом узрасту
стварање услова за креативно опажање и тумачење предвиђених садржаја у првом разреду
мотивисање ученика да се слободно ликовно- визуелни изражавају , својствено узрасту и
индивидуалним способностима за маштовито представљање света око себе.


3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Унапређивање наставе биће остварено кроз сарадњу на нивоу актива, присуством предавањима и
семинарима из ове области.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ: /
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ: /
31
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
-Планом је предвиђен излет, посета позоришту, галерији, музеју као и настава у природи
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- ЛИКОВНА КУЛТУРА 1- М.Б.Марганић
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Сва наставна средства које поседује школа и која су припремили наставници
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, математика, свет око нас, музичка култура, чувари природе, народна
традиција
Р. бр.
наставн
е теме

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
ОБЛИЦИ И ЊИХОВИ
КВАЛИТЕТИ
стандарди
број часова за
број
остале
часова
типов
по
обрад е
теми
у
часова
6
4
2

ОДНОСИ У ВИДНОМ ПОЉУ
10
6
4

ВРЕМЕНСКИ И ПРОСТОРНИ
НИЗОВИ (ЦРТАНИ ФИЛМ И
СТРИП)
4
2
2

СВЕТЛО И СЕНКА
4
2
2

ТАКТИЛНОСТ
4
2
2

ИЗГЛЕД
УПОТРЕБНИХ
ПРЕДМЕТА (ДИЗАЈН)
4
2
2

ОДРЕЂЕНИ ПРЕДМЕТ КАО
ПОДСТИЦАЈ ЗА РАД –
ПЕРФОРМАНС
2
1
1

ПРЕОБЛИКОВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА
ЊИХОВИМ СПАЈАЊЕМ
2
1
1
36
20
16
укупно:
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
- Програм ће се остваривати кроз:
- упознавање са степеном ликовног изражавања деце;
- константно опажање,
- праћење и бележење карактеристика и навика ученика при употреби ликовних
материјала интервенције;
- прављење изложби
32
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-за први разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:



















Интегрални развој личности ученика (когнитивни, афективни, моторички),
развој моторичких способности,
стицање, усавршавање и примена моторичких умења, навика
стицање неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и
рада.
подстицање раста, развоја и утицање на правилно држањетела;
развој и усавршавање моторичких способности;
стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и
стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем
овог васпитао-образовног подручја;
формирање морално-вољних квалитета личности;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навикекористе у свакодневим условима
живота и рада;
стицање и развијање свести о потреби здравља, чувањаздравља и заштити природе и
човекове средине.
задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;
развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у
различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу;
упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;
стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских
навика;
формирање и овладавање елементарним облицима кретања - „моторичко описмењавање";
стварање услова за социјално прилагођавње ученика на колективан живот и рад.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:

Задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром

развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге

стицање моторичких умења у свим природним облицима кретања у различитим условима:
елентарним играма, ритмици, плесним вежбама, вежбама на тлу, стварање претпоставки за
правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика

стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Присуство семинарима и угледним часовима у оквиру школе
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ: /
33
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ: /
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Планом су предвиђени излети и настава у природи
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Методика наставе физичког васпитања, Габријела Крагујевић
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
Лопте, вијаче, чуњеви, греда, ластиш, крпењаче, струњаче, обручи
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Математика, српски језик, свет око нас, народна традиција, музичка култура
број
часова
по
теми
број часова за
остале
типов
обрад
е
у
часова
ФВ.1.1.9.
15
3
12
Скакање и прескакање
ФВ.1.1.9.
17
3
14

Бацање и хватање
ФВ.1.1.9.
10
2
8

Вишење, упори и пењања
ФВ.2.1.4
16
2
14

Вежбе (скакања и прескакања)
упором рукама
ФВ.2.1.4
3
1
2

Вежбе равнотеже
ФВ.2.1.4
4
1
3

Вежбе реквизитима
ФВ.2.1.4
23
4
19

Ритмичке вежбе и народни
плесови
ФВ.1.1.9.
8
2
6

Елементарне и штафетне игре
ФВ.3.1.7.
12
3
9
21
87
Р. бр.
наставн
е теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Ходање и трчање

стандарди
укупно: 108
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Програм се остварује кроз:
јединство наставних, ванчасовних и ваншколских организационих
облика рада ;
и кроз следеће етапе:
утврђивање стања, одређивање задатака за појединце и групе ученика, утврђивање
средстава и метода за остваривање радних задатака, остваривање васпитних задатака,
праћење и вредновање ефеката рада, оцењивање.
34
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ – ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
- Подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика,
- пружање могућности ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања и
да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за одговорне и креативне личности ,
отворене за договор и срадњу.
 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:






Олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне интеграције
Подстицање развоја сазнања о себи, сопственим осећањима и потребама
проширивање знања у решавању индивидуалних проблема
учење технике за савладавање непријатних емоционалних стања
подстицање групног рада, споразумевања и сарадње
упозннавање ученика са дечјим правима
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ: /
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ: /
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ): /
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- ПРИРУЧНИК ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ- 1- Н.Игњатовић- Савић
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Сва средства која поседује школа и која наставници набаве
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, ликовна култура, музичка култура, свет око нас, физичко васпитање.
Р. бр.
наставне
теме

НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
Олакшавање процеса адаптације
на школску средину и
35
стандарди
број
часова
по
теми
2
број часова за
остал
е
типов
е
обрад часов
у
а
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА


подстицање социјалне
интеграције
Подстицање развоја сазнања о
себи, о сопственим осећањима и
потребама, свести о личном
идентитету и особености,
самопоштовања и самопоуздања
Изражавање и комуникација
осећања; проширивање знања и
умења за решавање
индивидуалних проблема, учење
техника за превладавање
непријатних емоционалних
стања
8
10

Подстицање групног рада,
договора и сарадње
2

Подстицање социјалног сазнања,
разумевање и прихватање
међусобних разлика; учење
видова самопотврђивања без
агресивности и уз уважавање
других
3

Развијање комуникативне
способности, конструктивног
разрешавања сукоба са
вршњацима и одраслима
5

Упознавање ученика са дечјим
правима и подстицање и
оспособљавање ученика за
активну партиципацију у животу
школе
4

Евалуација
2
укупно: 36
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Кроз игру помоћи ученицима да се ослободе и пробају различите видове изражавања и
симболизације унутрашњих искустава, и истражити разна решења за проблеме са којима се суочавају.
Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика, кроз размену у групи. Кроз
интерактивне радионице, фокусиране на симболичком изражавању и размени у круг, даје се могућност
ученицима да постану свесни својих унутрашњих
доживљаја.
36
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ВЕРСКА НАСТАВА-за први разред
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
Наставни предмет: Верска настава
Разред: први
Број часова за
Ред. број
наставне
теме
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
1.
Увод
2.
Бог је заједница личности
Оца, Сина и Св.Духа
3.
Црква је заједница свих
људи и целе природе кроз
Христа са Богом
НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ











4.
5.
Исус Христос је посредник
између Бога и створене

природе



Бог је из љубави створио
свет заједно са Сином и

Духом

6.
Човек као биће заједнице
7.
Човек је икона Божија
Упознавање ученика и катихете
Крштење
Литургија
Учешће свих и сваког у Литургији
Литургија-дело свих и приношење
свега
Учесници и Евхаристијски дарови
Епископ као први на Литургији
Тело човеково као једно у многом и
мноштво у једном
Однос између чланова Цркве и
удова у човечјем телу
Црква- Тело Христово
Исус Христос као посредник између
Бога Оца истворене природе
Црква заједница љубави
Рођење Христово- Божић
Библијска повест о стварању света
Јединство људског рода и јединство
света
Свет као наш дом и ''наше тело''
Јединство човека и живог света
 Христова љубав према људима и
свету
 Љубав као човекољубље
 Човек и природа у заједници љубави
 Почетак Великог поста
 Љубав према људима-љубав према
Богу
 Човек домаћин света и свештеник
природе
 Посета храму- Васкршњи пост
 Христос- узор и извор свих
вредности сваког људског бића
 Литургија-место и време сједињења
са Христом
37
Број
часова обраду
по теми
остале
типове
часова
1
-
1
4
3
1
8
6
2
4
2
2
5
4
1
5
4
1
7
4
3
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
8.
 Рад као служење, а не стицање
средстава за ''потрошњу''
Православна иконографија
показује свет и човека у
 Шта бисмо највише желели да
заједници са Богом
радимо да бисмо помагали другима
 Играоница за распуст
предмети
Ликовна култура,
Српски језик,
Народна
традиција
Ликовна култура
Српски језик,
Ликовна култура
Српски језик
Ликовна култура,
Музичка култура
Српски језик,
Ликовна култура,
Музичка култура
Српски језик,
Ликовна култура
Свет око нас,
Српски језик
садржај корелације
време
Крштење, Литургија,
Учесници у евхаристији
2
1
реализатори
септембар
октобар
вероучитељ
октобар
вероучитељ
новембар,
децембар
вероучитељ
Рожење Господа Исуса
Христа -Божић
Децембар
учитељи и вероучитељ
О Светом Сави, школска
слава
Јануар
учитељи и вероучитељ
јануар
вероучитељ
фебруар
вероучитељ
март
вероучитељ
Епископ као први на
Литургији
Црква Тело Христово;
Црква заједница љубави
Библијска повест о
стварању света
Свет као наш дом;
Јединство човека и живог
света
Српски језик
Љубав као човекољубље
Народна
традиција,
Ликовна култура,
Музичка култура
О Васкрсу Господа Исуса
Христа
Грађанско
васпитање
Шта бисмо волели да
радимо да бисмо служили
другима
1
учитељи и вероучитељ
јун
вероучитељ
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Кроз приче и цртеже ученике припремати да схвате да је постојање израз заједнице односно да је
личност заједница са другом личношћу. Наглашавати да биће са којим смо у
заједници љубави, постаје извор нашег постојања као конкретне личности.
38
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – ЗА ПРВИ РАЗРЕД

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
 Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине,
усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану
животну средину.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:







– упознавање појма и основних елемената животне средине
– уочавање и описивање основних појава и промена у животној средини
– уочавање и описивање појава које угрожавају животну средину
– развијање одговорног односа према себи и према животној средини
– развијање навика за рационално коришћење природних богатстава
– развијање радозналости, креативности и истраживачких способности
– развијање основних елемената логичког и критичког мишљења
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи. Такође ће бити организоване посете родитеља појединим часовима у
својству госта- предавача.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ: /
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Посматрање промена у природи, скице околине, фото задаци и групни реферати биће организовани
приликом једнодневних излета и седмодневног боравка у природи.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Настава ван учионице организоваће се у јесен и пролеће, у великом дворишту (парку) наше школе .
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 1, аутор-Станка Брдар, Креативни центар
39
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Сва средства која поседује школа и која наставници набаве или направе на часу.
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, ликовна култура, музичка култура, свет око нас, физичко васпитање.
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

ЖИВОТНА СРЕДИНА



стандарди
број
часова
по
теми
број часова за
остал
е
типов
е
обрад часов
у
а
7
ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И
ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ
СРЕДИНИ
ЗАГАЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
7
8
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ЗАШТИТА
ЗДРАВЉА
14
укупно: 36
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Сврха изборног предмета Чувари природе је упознавање и разумевање појма животне средине,
интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и
унапређењем садашње и будуће генерације. Активности су креативне, истраживачког типа и развијају
радозналост са елементима критичког и логичког мишљења. Наставник има слободу да реализацију
наставних садржаја не везује за часовни систем па час
може да буде у функцији програмских садржаја
40
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА-за први разред
6. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
-
Остварити директно увођење ученика у активности ревитализације традиције кроз непосредно
упознавање материјалне и духовне традицијске културе свог народа и народа у ужем и ширем
окружењу.
7. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-
упознавање са основним фолклорним текстовима (бајке, легенде, приче, песме пословице);
упознавање са дечјим фолклором (игре и кратке текстуалне форме као што су загонетке,
успаванке, разбрајалице);
усвајање елементарних знања о носећим наставним мотивима;
основне разлике између гратског и сеоског начина живота;
сеоски радови, обичајно обредне радње везане за те радње;
основни и општи празници, обичајно обредне радне везане за њих.
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Присуство семинарима и угледним часовима у оквиру школе
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ: /
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ: /
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Планом су предвиђени излети и настава у природи, посете музејима
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- НАРОДНА ТРАДИЦИЈА , И. Јухас, С. Миловановић
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
Слике, песме, музика, народна ношња, стари предмети...
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, свет око нас, музичка култура, ликовна култура, физичко васпитање.
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
стандарди
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
16.
Питај своју баку
16
17.
Радови и празници
10
18.
Зимски хлебови и и пролећно
10
41
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
биље
укупно: 36
КОРЕЛАЦИЈЕ САДРЖАЈА МЕЂУ ПРЕДМЕТИМА
предмети
Српски језик и
Час
одељењског
старешине
Садржај корелације
-Стварање радних навика
-Ко се брине о мом здрављу, причање ученика о свом
здрављу
-Дечија права и подстицање за активну
партиципацију у животу школе
- Учење кроз игру. Шта се ради у дому здравља и
болници. Важност и значај систематских прегледа,
вакцинација...
- Прослава Светог Саве
- Радост пролећа
Српски језик и
Ликовна
култура
-Илустрације из свакодневног живота,
-Односи у видном пољу
-илустрације писаних и штампаних слова
- илустрације песама и прича
Српски језик и
Свет око нас
-Ја и други
-Породица
-Ја и други
-Описивање
- Чувамо здравље- исхрана, чистоћа тела, спорт и
рекреација
- Шума и ливада
-Зима
- Вода- течност без које се не може
- Ваздух. Ваздух се креће
- Пролеће
- Лето
Српски језик и
Музичка
-Слушање музике
култура
-Изражавање и комуникација осећања
Српски језик и - Ала је леп овај свет
Грађанско
-магичне речи
васпитање
-страшни снови
-страх
Српски језик и
Математика
-Почетно читање и писање
Свет око нас и
Физичко
васпитање
-Елементарне игре
- Ходање и играње
време
-септембар
-октобар
-октобар
-децембар
Веће 1.
разреда
-јануар
-март
током
читаве
године
Веће 1.
прво
разреда
полугодиш
те
септембар
-септембар
-септембар
свакоднев
но
Веће 1.
-октобар
разреда
-новембар
-децембар
-јануар
-фебруар
-март
- мај
- током
читаве
године
-октобар
-октобар
-новембар
-децембар
-фебруар
-цело прво
полугодиш
те
- целе
године
42
реализа
тори
Веће 1.
разреда
Веће 1.
разреда
Веће 1.
разреда
Веће 1.
разреда
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Свет око нас и
Народна
традиција
Српски језик и
Народна
традиција
Народна
традиција и
Музичка
култура
Математика и
ликовна
култура
Ликовна
култура и Свет
око нас
Чувари
природе и
Природа и
друштво
-Наши празници и обичаји
- Крсне славе
- Нова година
- Свети Сава – школска слава
- Пролећно биље и празници
- Приче из давнина
- Хлебови
- Крсне славе
-Свети Сава – школска слава
-Пролећни празници
-Пословице о раду
Новембар
Децембар
Јануар
април
Алекса
ндра
Горано
вић
-септембар
-октобар
-новембар
-Јануар
-Март
-мај
Алекса
ндра
Горано
вић
Дечје народне игре и песме
Фебруар
Алекса
ндра
Горано
вић
-Цело-део„Део по део: слика“
- Уско-широко „Магични свет сликара“
- Високо – ниско „Моја кућа из снова“
-„Горе-доле, ниже-више“ или „Бајка Чаробни пасуљ“
- Усправно, положено и косо; „Оголеле гране желе
моју пажњу“
- Отворено – затворено
-Вежбе
„Тачка до тачке“
Септембар
Септембар Веће 1.
-септембар разреда
-октобар
-октобар
-април
- Вежбе „Рељеф од картона“
-новембар
-Веза између живе и неживе природе
-Оријентација у простору и времену
-Култура живљења
- током
целе
године
Чувари
природе и
Српски језик
- Добро дрво
- Догађало се суботом
Чувари
природе и
Ликовна
култура
Чувари
природе и
Музичка
култура
-Где ко живи
- Јесења палета
-Ланац исхране
-Лампиони од папира
- Тематске дечије песме (као увод и мотивација на
скоро сваком часу) о годишњим добима,
животињама и птицама нашег краја и песме о
дрвету, реци, планети...
Веће 1.
разреда
Татјана
Ковачев
СањаЛо
нчар
Татјана
- фебруар
Ковачев
- март
СањаЛо
нчар
-септембар Татјана
-новембар Ковачев
-децембар СањаЛо
-мај
нчар
Татјана
- током
Ковачев
целе
СањаЛо
године
нчар
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Истраживањем и сакупљањем обавештења кроз опис дечијих фолклорних игара штанпану збирку
текстова обогаћује се сазнање ученика.
Кроз израду предмета према моделу међу материјалним споменицима традицијске културе, развија се
моторичка вештина. Кроз комбинацију плесова, легенди, предање, фолклорних прича остварити
наставне садржаје. Кроз посету пекари и кући уочити разлику између некеда и сад. Сакупљати биљке и
правити ђурђевданске и ивањске венчиће.
43
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОДЕЉЕНСКO ВЕЋЕ I РАЗРЕДА
Време
реализације
САДРЖАЈ РАДА
1. Подела одељења I разреда и пријем
2. Планирање и израда глобалних и оперативних
планова рада и новине у раду, вођење педагошке
документације, набавка нових уџбеника и наставних
средстава
3.Анализа обавеза у наредној школској години
4. Предлог изборних предмета и анкете за изборне
предмете
Психолог, педагог
Педагог, учитељи,
психолог,
директор
август
6.Предлог радних листа и учешће у изради
распореда часова и подела бесплатних уџбеника
Сви чланови
Разредно веће,
педагог
1. Утврђивање планова рада обавезних и изборних
предмета, допунске наставе, СА , ОЗ
4. Идентификација препрека,потреба,недоумица у
вези са спровођењем ИОП-а
5. Реализација једнодневног излета
44
Септембар
2. Договор за одржавање родитељских састанака и
упознавање родитеља са правима и обавезама према
школи
3. Сарадња са психологом, педагогом (упознавање
индивидуалних карактеристика ученика) и
формирање малих ИОП тимова
4. Договор о реализацији изборних наставних
предмета
5. Израда и подела анкетних листића за наставу у
природи и излет
1. Организација и предлог за извођење активности
Дечије недеље и Јесењег карневала
Руководилац већа
Сви чланови већа,
психолог, педагог,
Чланови већа,
директор, ПП сл.
наст.изб.предмета
Чланови већа
октобар
3. Разговор о развијању и неговању радних навика
код ученика првог разреда
Руководилац
Учитељи, ПП
служба, директор
Руководилац,
психолог, педагог,
директор
5.Договор око распореда учионица, оплемељивање и
декорација простора
2. Упознавање са програмом рада организације
Пријатељи деце и пријем ученика
Извршилац
Руководилацорг.
П. деце,чланови
већа
Чланови већа
Чланови већа,
психолог,педагог,
директор,стручни
тим за ИОП
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Време
реализације
САДРЖАЈ РАДА
1. Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају I класификационог периода
2.Прикупљање података о реализацији ИОП-а и
ревидирање постављених циљева и активности на
крају класификационог периода
новембар
Извршилац
Чланови већа,
психолог,педагог,
директор,стручни
тим за ИОП
Сви чланови, ПП
служба
Психолог, педагог
Чланови већа
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I
полугодишта, предлог мера за побољшање успеха и
уједначавање критеријума оцењивања
Чланови већа,
психолог,педагог,
директор
2. Припрема прославе Нове године
Сви чланови
3. Размена искустава о сарадњи са родитељима у
изради ИОП-а
4. Постајемо чланови наше библиотеке
децембар
3. Адаптација ученика на школску средину и
карактеристике одељења
4. Посета позоришту
Сви чланови,
Педагог, сви
чланови
5. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
Сви чланови
6. Ажурирање педагошке документације
Сви чланови
1. Разматрање унапређивања рада са даровитом
децом и сарадња са мобилним тимом школе „Бошко
Буха“
јануар
Сви чланови
фебруар
Чланови већа
1. Посета биоскопу
1. Предлог уџбеника за наредну школску годину
2. Организовање „Пролећне изложбе“
3.Консултација са ПП службом у вези спровођења
ИОП-а пред трећи класификациони перид
март
2. Стручно усавршавање наставника
1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају III класификационог периода
Чланови већа
Чланови већа
ПП сл, чланови
Чланови већа, ПП
сл, директор
2.Информисње о реализацији ИОП-а
3. Обележавање активности“ У сусрет Ускрсу“
април
Чланови већа
Чланови већа
2.Обележавање Дана школе
45
Чланови већа
мај
1.Реализација наставе у природи
Учешће у активности „Ђачки песнички сусрети“
Чланови већа
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Време
реализације
САДРЖАЈ РАДА
Извршилац
Чланови већа, ПП
сл, социјални рад.,
директор,
помоћник
директора
Руководилац већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају II полугодишта
2.Анализа рада и извештај Већа
Чланови већа, ПП
сл, директор
4. Израда школског програма рада за наредну
школску годину и предлог изборних предмета
Учитељи, ПП
служба, директор
5. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
Јун
3. Усвајање програма за наредну годину – предлог
руководиоца Већа за наредну школску годину
Сви чланови
6. Ажурирање педагошке документације
Сви чланови
7. Извештај и анализа резултата тестирања
Педагог, психолог
46
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ-за први разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:






Понашање ученика и развој хуманизације међу људима
елиминисање утицаја који штетно делују на здравље
подстицање ваннаставних активности
подстицање социјалног сазнања
упознавање са дечјим правима
развијање креативности
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
 олакшавање адаптације у школи
 развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима
 реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања
 превенција малолетничке деликвенције
 превенција болести зависности
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ: /
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ: /
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Планом су предвиђени излети, посете, настава у природи.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕЗАКА, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ: /
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
Плакати, слике
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, свет око нас, грађанско васпитање.
47
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Р. бр.
наставне
теме







НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
стандарди
број
часова
по
теми
Подстицање договора и сарадње
број часова за
остале
обрад
типове
у
часова
9
Дечја права и подстицање за
активну партиципацију у животу
школе
Здравствено васпитање: Хигијена
и здравље
Здравствено васпитање: Како сам
дошао на свет
Адаптација на школу и социјална
интеграција
Развијање и његовање људских
вредности
Еколошка сазнања и чување
природе
6
3
1
6
3
4

Сарадња одељењских заједница
2

Стварање и развијање радник
навика
2
укупно: 36
ГОДИ ШЊИ П ЛАН СЕ КЦИ Ј Е литера рно – рецита то рска
Редни број Наставна јединица
часа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Окупљање чланова и договор о раду
Летњи доживљаји-састави
Уређење паноа
Уређење паноа
Обележавање Дечје недеље
Мој град Београд,песме и састави
Пано-Београд кроз векове
Дан науке
Култура говора-вежбе изражајног читања
Вук Караџић-вечита инспирација песника
Читамо дечје часописе
Зима и њене чари
У сусрет Новој години-песме,бајке
Уређење паноа-новогодишње и зимске радости
Свети Сава-припрема за школску приредбу
Свети Сава-припрема за школску приредбу
Свети Сава-припрема за школску приредбу
Приредба поводом Савиндана
Читамо дечју штампу
Описујемо маму,баку,тату
Поздрав пролећу
48
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Уређење паноа-Кад пролеће дође,све набоље пође
Општинско такмичење рецитатора
Читамо дечју штампу
Литерарни сусрет с песником
Смејемо се и шалимо
Пано-Ђачка песничка сусретања
Наградна тема поводом Дана школе-састави
Наградна тема поводом Дана школе-песме
Учешће у приредби поводом Дана школе
Учешће у приредби поводом Дана школе
Ђачка песничка сусретања
Читање дечје штампе
Изражајно рецитовање
Час по избору ученика
Нешто за крај
СЕКЦИЈА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ
Назив секције
Примењена уметност
Презиме и име наставника
Ковачев Татјана, Сретић Славица, Лончар Сања
р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Број часова
за тему
6
10
6
4
10
Теме
Преобликовање материјала
Рециклажа
Вајање
Оригами
Уређење околине
Укупан број часова на годишњем нивоу
49
36
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЕТНО СЕКЦИЈА- за први разред
Назив секције
Етно секција
Презиме и име наставника
Александра Горановић и Весна Мирић
р.бр.
2.
3.
4.
5.
6.
Број часова за
тему
Теме
Наша традиција у језику и књижевности
Питај своју баку
Породица
Празници
Занати
Из бакиног кувара
Укупан број часова на годишњем нивоу
7
2
5
9
10
3
36
ГОДИ ШЊИ П ЛАН ДОПУ НС КЕ Н АСТАВЕ
предмет
разред
р.бр.
Математика
ПРВИ
Теме
Вежбе оријентације у простору
Линија, тачка, дуж, врста линије
Предмети облика круга, правоугаоника и квадрата
Задаци за вежбање у оквиру скупова
Задаци за вежбање у оквиру бројева
Задаци за вежбање у оквиру бројева
Знаци: +, -, =
Сабирање и одузимање на бројевној правој
Сабирање и одузимање до 5
Бројеви прве десетице
Сабирци и збир; умањеник, умањилац и разлика;
11.
Замена места и здруживање сабирака
12. Сабирање и одузимање у оквиру прве десетице
13. Сабирање и одузимање у оквиру прве десетице
14. Сабирање и одузимање бројева до 20
15. Сабирање и одузимање бројева до 20
16. Писање и читање бројева до 100
17. Сабирање и одузимање бројева до 100
18. Сабирање и одузимање бројева до 100. Јединице за дужину
Укупан број часова на годишњем нивоу
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
50
Број часова
за тему
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГОДИ ШЊИ П ЛАН ДОПУ НС КЕ Н АСТАВЕ
предмет
разред
р.бр.
Српски језик
ПРВИ
Теме
Школски прибор – разговор
Моторичке вежбе (за развијање и опуштање руке и шаке, као увод у
2.
почетну наставу писања)
Моторичке вежбе (за развијање и опуштање руке и шаке, као увод у
3.
почетну наставу писања)
4. Гласови и шчитавање слова
5. Писање и читање штампаних слова
6. Писање обрађених писаних слова
7. Писање слова и читање
8. Преписивање штампаног текста писаним словима
9. Писање писма Деда Мразу
10. Писање текстова писаним словима
11. Писaње реченица – преписивање штампаног текста писаним словима
12. Стихови које си научио напамет
13. Читање текста „Коза и седам јарића“
14. Читање обрађених текстова
15. Састављање и писање реченица на тему „Пролеће“
16. Читање текстова који су обрађени на часовима српског језика
17. Читање текстова из читанке
18. Преписивање текстова писаним словима
Укупан број часова на годишњем нивоу
Назив секције
Презиме и име наставника
р.бр.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Број часова
за тему
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
18
Корективна гимнастика
Павловић-Рајковић Кристина
Број часова за
тему
Теме
Вежбе за кифозу и лордозу,партер
Вежбе на рипстолу,истезања
Јачање пекторалне и леђне мускулатуре
Вежбе за стопала
Вежбе за побољшање држања тела
Укупан број часова на годишњем нивоу
51
10
10
7
7
2
36
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Рад у продуженом боравку се одвија по завршетку наставних часова. Почиње одласком ученика
на ручак у школску трпезарију, а након тога се наставља у три етапе рада које се готово спонтано и
логички настављају једна на другу.
Боравак има многе своје специфичности, те тако као једну од њих важно је истаћи уску
повезаност рада у настави и рада у боравку. Рад у боравку мора да испрати и додатно обогати наставне
садржаје. Такође, квантитет и квалитет рада у боравку у току једног дана зависи од квантитета, типа
часа и облика рада у настави примењених у току тог дана. Односно, рад у боравку мора сваког дана
пратити потребе деце, њихово расположење и ускладити то са наставним планом и планом рада
боравка. Те, из тог разлога је неопходна већа флексибилност плана рада боравка у смислу измене
редоследа етапа рада као и могуће измене садржаја рада.
Глобални план рада продуженог боравка подржава циљеве и задатке сваког наставног предмета,
с тим што се могу истаћи и одређенији, њему својствени васпитно-образовни циљеви и задаци:
 Неговање потребе за доградњом и стицањем нових знања
 Подстицање деце да користе различите изворе информација
 Проширивање основних знања, вештина, ставова и вредности из области свих наставних
предмета
 Неговање дечије маште и способности изражавања кроз речи и покрет
 Развијање способности комуникације и кооперације
 Развијање дечије иницијативе
 Унапређење изражавања и критичког гледишта
 Унапређење приступа решевању проблема и креативности
 Развијање менталних способности, формирање научног погледа на свет и свестрани развитак
личности
 Откривање и упознавање самог себе, развијање односа, стицање искуства и сазнања о другим
људима и сазнавање света развијањем начина деловања на њега.
 Опажање других, контакт са другима, прихватање другог као партнера у заједничкој
активности, размена искустава
 Развијање запажања емоција код себе и других
 Стварање осећаја групе и успостављање добре атмосфере
 Активно стваралачко учествовање у културном и уметничком животу средине
 Развијање самосталности, систематичности и одговорности према раду
 Развијање радних навика
 Подстицање радозналости, подржавање стваралаштва
 Подстицање детета да активира што више чула истовремено
 Развијање способности опажања, уочавања, постављања хипотезе, вршење провере, доказивање
шта од чега зависи, како се нешто може мењати, побољшати или елиминисати
 Развијање правилног односа према природи и окружењу
 Развијање свести о нужности склада човекових активности и природе
 Развијање хигијенских навика
 Формирање представе о здрављу и најважнијим факторима који доприносе очувању и
унапређењу здравља
 Кроз учење засновано на искуству, преводити оно што је научено у жељени начин понашања уз
препознавање правих вредности и подстицање оптималног развоја личности
 Пружање могућности ученицима да постану активни учесници у процесу васпитања и
образовања и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање
аутономне, комплетне, одговорне и креативне личности.
52
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
месец
наставна
број
недеља часова
тема
Добродошлица - приредба
за прваке
Упознајмо школски простор
Правила понашања школски бонтон
На путу од куће до школе
У мом дому - моја породица
Клупко пријатељства радионица
Мој најбољи друг другарство
' Другарство '' обрада песме
по слуху
Шта све ја могу ?- покажи
шта знаш
У свету играшака - моја
омиљена играчка
Лепе речи - На слово, на
слово
Књига је најбољи другпосета библиотеци
' Нема за мачке школе'' учимо рецитацију
Састављамо причу на
основу слика
Шетља кроз парк и
сакупљање лишћа
' Јесен је, јесен рана'' причамо и сликамо
Певамо и рецитујемо песме
о јесени
Једнодневни излет - салаш
Катаи
Правимо маске за јесењи
карневал
Јесењи карневал
Обележавамо дечију
недељу
Буквар дечјих права
Дружење са предчколцима
и осликавање
Школа какву волим радионица
Пријем у дечји савез
' Све је пошло наопачке '' певање по слуху
' Јесен у парку ''- сликање
Колажи од сувог лишћа
Израда фигура од кестења
и шишарки
1
2
1
3
4
5
6
7
2
8
СЕПТЕМБАР
9
10
11
12
3
13
14
15
16
17
4
18
19
20
21
22
ОКТОБАР
5
23
24
25
26
6
дневне активности
27
28
29
53
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Урежђење учионице и
изложба радова
Чистоћа је пола здравља радионица
' Зашто да се руке перу?'' учимо и рецитујем
'Каква храна - таква
одбрана''
Правимо пирамиду исхране
' Откуд мени толка снага ?''рецитација
' Деда и репа'' - читање по
улогама
' Деда и репа'' - драмско
извођење
Припрема за изложбу
здраве хране
Изложба здраве хране
Слово по слово - реч,
слагалица
' Имали смо пиле, мало
пиле'' - скривалица
Израда музичких
инструмената-звечке
Израда музичких
инструмената-звечке
30
31
32
7
33
34
35
36
37
8
38
39
40
41
9
42
43
НОВЕМБАР 1
Певање научених песама уз
пратњу звечки
Учимо кораке уз музику
'Учимо да бројимо'' - певање
по слуху
Шта се крије на цртежу? повезујемо бројеве
Бројалице и разбрајалице
Загонетке - одгонетке
У посети позоришту,
биоскопу
Моја омиљена животиња
Животиње од пластелина
Животиње рекордери - деч.
Енциклопедија
И ми помажемо
животињама
'Шумски ђак '' Б.Ћопић читање и илустр.
Неспоразуми и како их
решити-радионица
Лепе речи - изражавање
захвалности
Правимо захвалнице
Игре пантомиме -
44
45
2
46
47
48
49
50
3
51
52
53
54
4
55
56
57
58
59
54
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
5
изражавање осећања
Шарени кишобрани сликање
Читамо басне '' Лисица и
рода ''
Читамо басне '' Цврчак и
мрав ''
Драмско извођење басни
Квиз бројке и слова
У свету бајки
' Биберче '' - народна бајка
' Ружно паче '' - уметничка
бајка
Омиљени лик из бајке илустровање
Био једном један... Сами
смишљају бајку
Стигла је зима - разговор и
сликање
' Зимска песма ''- певање по
слуху
Зимске чаролије играоница
' Гост из земље страшна
хладноћа''- читање
Игре на снегу
Подела улога за
новогодишњу приредбу
Увежбавање текста- читање
по улогама
Израда новогодишњих
честитки
Израда новогодишњих капа
Правимо новогодишње
украсе
Украшавање јелке и
учионице
Припрема за приредбу и
вашар
Новогодишња приредба
Новогодишњи вашар
Новогодишња журка
60
61
62
ДЕЦЕМБАР
6
63
64
65
66
67
68
69
7
70
71
72
73
74
8
75
76
77
78
79
9
80
81
месец
наставна
недеља
ЈАНУАР
1
82
83
84
број
часова
тема
85
Празници у мом дому
' Божић и три мала мечета''
- цртани филм
Словоиграоница
Митови и легенде - посета
библиотеци
Приче и легенде о Светом
86
87
2
дневне активности
88
89
55
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Сави
Светосавска химна певање по слуху
Портрет Светог Саве сликање
Светосавска приредба
Игре и играчке из
прошлости
Правимо крпењаче
Израда лутки од крпица
Уређење паноа и изложба
радова
Прелиставамо дечију
штампу
У здравом телу - здрав дих
Мој омиљени спорт
Промоција спорта у
фискултурној сали
Игре спретности и брзине штафета
Игре без граница такмичење
Како испољавамо осеђања радионица
Читамо поезију за децу
' Нек свуд љубав сја '' певање по слуху
Израда честитки за дан
заљубљених
Култура становања - село,
град
Понашање на улици и у
кући
И ја помажем у кући радионица
' Јежева кућа '' Б. Ћопић
Наше кулинарске вештине воћна салата
' У Милице, у Милице ''обрада песме
Учимо кораке уз песму
Извођење песме уз плес и
музику
Математички лавиринт сабирање у 2 дес.
Подела улога за осмомарт
приредбу
90
91
92
3
93
94
95
96
ФЕБРУАР
97
4
98
99
100
101
102
5
103
104
105
106
6
107
108
109
110
111
7
112
113
114
115
116
месец
наставна
недеља
МАРТ
1
број
часова
тема
дневне активности
' Особа коју волим '' говорна
и писана в
117
56
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Портрет моје мајке сликање
Бојење рамова за слике поклони
Довршавање и паковање
поклона за маме
Осмомартовска приредба
Састављање приче на
основу задатих речи
Шаљиве народне приче и
песме
Смишљамо шаљиву причу
Израда цветова од креппапира
Шетња кроз парк и
посматрање природе
Стигло нам је пролеће разговор и цртање
' Пролећна песма '' певање
по слуху
' Пролеће је свуда око нас ''
- састав
Израда пчелица, лептира и
цвећа од
рециклираних материјала
' Један мој сан '' - разговор и
цртање
Игра '' Воштане фигуре ''
Учимо да решавамо ребусе
Ко ће брже? Ко ће боље?
Речи које значе умањено
или увећано
Испричаћу вам шалу или
виц
Ми волимо природу еколошка радионица
' За чистију и здравију
планету''
Засадили смо дрво
Уређујемо школско
двориште
Лик из бајке или цртаног
филма
Моја машта може свашта
Правимо дворац од
рециклираних материјала
Правимо дворац од
рециклираних материјала
Такмичарске игре на
спортским теренима
Како користимо наша чула?
Занимања људи
118
119
120
121
2
122
123
124
125
126
3
127
128
129
130
131
4
132
133
134
135
136
АПРИЛ
5
137
138
139
140
141
6
142
143
144
145
146
7
147
148
57
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
149
Кад порастем бићу...
Игре пантомиме - занимања
људи
Забавна математика
У сусрет Ускрсу - народни
обичаји
Бојење дрвених јаја
Израда корпица за јаја
Припрема за Ускршњи
вашар
Ускршњи вашар
150
151
8
152
153
154
155
месец
наставна
недеља
МАЈ
1
156
број
часова
тема
Правила понашања у
саобраћају
Саобраћајни знаци
'Како се прелази улица ''
певање песме
Шетња до оближње
раскрснице
Превозна средства
Израда превозних
средстава и знакова
од картона
Саобраћајни буквар - филм
Возимо бицикло и ролере
на полигону
Један занимљив догађај писана вежба
' Догађај на улици '' М.
Данојлић - обрада
Игра музичких столица
Реченице по облику - вежба
Дечија енигматика
Учимо плесне кораке и
правимо
кореографију за завршну
приредбу
О Стевану Синђелићу
Припреме за прославу Дана
школе
Прослава Дана школе
Правимо маске за
маскембал
Правимо маске за
маскембал
Проба завршне приредбе
Завршна приредба
Журка и маскембал
157
158
159
160
2
161
162
163
164
165
3
166
167
168
169
170
4
171
172
173
174
175
ЈУН
5
дневне активности
176
177
178
179
180
58
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
1.) Мала школа великих ствари је област која обухвата учење о социјалним и културним
тековинама. Учимо о пожељним и непожељним облицима понашања, о односима са собом и
окружењем, о начинима комуникације, о традицији и модернизацији итд. Исто тако, учимо
основе лепог понашања, правилима, обавезама, емоцијама...
ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
ПОНАШАЊЕ
 Непознати људи и ја
 Лепе и ружне речи
 Све бих само себи
 Ниси ваљда тужибаба
 Мало другачије
 У позоришту
 Пожури, али буди пажљив
 Правила и обавезе то су срца два...
 Мала школа бонтона
 Није тешко бити фин
ШКОЛА
 Другарство
 Чувамо заједничку имовину
 Када се друг разболи
 Изволите у разред, молим
 Извините што сам закаснио
САОБРАЋАЈ
 Од куће до школе
 Пажљиво, али не плашљиво
 Правила, ах та правила
ПОРОДИЦА
 Понашање за столом
 Може ли мама све сама
 У гостима
 Треба знати помагати
ПРАЗНИЦИ
 Излет у прошлост
 Срећна Нова година
 Свети Сава школска слава
 Волим што волим и волим када је Дан заљубљених
 Мама, ти си моја дама
 Ускрс и његове лепоте
ПРИРОДА
 Здраво. Како сте? Како ваше животиње и биљке?
 Чувамо природу и природа ће чувати нас
 Што узмеш, врати. Ако нестане, више га никада нећемо видети.
 Било мало, било велико, ако је из природе, једнако је важно.
 Природа у граду - природа ван града.
 До канте 100м
 1001 разлог зашто сам „зелен“
У ЗДРАВОМ ТЕЛУ, ЗДРАВ ДУХ
 Храна је моје гориво
 Лов на витамине
 Зашто треба прати храну?
 Мува се свуда мува
 Чиста одећа – модерна одећа
59
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 Обућа сува, здравље чува
 Ако се играш бос...
 Прва помоћ на излету
 Дрога-бабарога
Пас и мачка – играчка или плачка
Циљеви
 Промовисање друштвено прихваћених социјалних интеракција
 Развијање критичког мишљења и односа према критици
 Промоција различитости и сензибилизација у односу на мањинске групе
 Очување и унапређење здравља и односа према хигијенским процесима
 Рад на позитивном односу према околини и природи
Задаци
 Познавање и поштовање елемената културе живљења
 Подизање нивоа зрелости у односу према емоцијама, сопственим и људи из окружења
 Успешна имплементација правила пристојног понашања у комуникацији са одраслима и
вршњацима
 Могућност сагледавања себе из трећег лица (објективно сагледавање својих особина)
 Правилан однос према правилима и договорима, њихове важности и њиховог поштовања
 Препознати и убажабати сличности и разлике међу људима
 Усмеренија пажња према односиу са вршњацима и виши степен спремност да им
помогне
 Препознаје непристојно понашање
 Избегава ситуације у којима може да се повреди и уме да затражи помоћ
 Познаје оснопвна правила у саобраћају и придржава их се
 Одговоран однос према природној средини
 Поседује знање о значају здравља
 Упознат је са основним принципима правилне исхране
 Одржава личну хигијену
 Поседује информације штетности токсина (дуван, алкохол, дрога)
Активности ученика
Уочавање, упознавање, препознавање, примењивање, правила лепог понашања, учествовање у
доношењу правила, уважавање сличности и разлика, игра са сврхом едукације.
Наставне методе и облици
Дијалошка, демонстративна, илустративна, текстуална, интерактивна метода....
Индивидуални, фронтални, групни облик рада, рад у пару.
Наставна средства
Занимљиви текстови, слике, маказе, лепак, CD са дечијим песмама, прибор за цртање, играчке,
честитке, енциклопедије, сликовнице...
2.) Оловка пише срцем је област која има за циљ да помогне ученику да савлада технику читања и
писања на елементарном ниваоу. Кроз ову активност ученици ће развити способност говорног
изражаја, комуникацијске способности, развијање способности за емоционални доживљај и
разумевање књижевног изражаја, учење нових термина (богаћење речника).
60
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
УСМЕНА КОМУНИКАЦИЈА
 Изграђивање технике читања
 Осмишљавање приче по сликама
 Пантомима
 Питалице
 Брзалице
 Загонетке
ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА
 Писање приче на основу слике
 Решавање ребуса
 Писање текста на основу одабране теме
 Писање текста на основу слободне теме
 Правописне вежбе
УСМЕНА И ПИСАНА КОМУНИКАЦИЈА (ИНТЕРАКЦИЈА)
 Итерпретација текста
 Када прочитам, ја све знам
 Знања о језику
 Знања о кљижевности
Медијска писменост
Циљеви
 Оспособљавање за правилно артикулисање гласова српског језика
 Оспособљавање за постепено учење читања
 Развијање способности говорног изражавања
 Оспособљавање за постепено учење писања
 Развијање комуникацијских вештина
 Развијање способности вербалног и писаног изражавања
 Развијање квалитета стваралачке личности
 Упознавање са правилима правописа
 Развој способности за доживљавање и разумевање књижевног изражавања
 Развијање комуникационих способности
Задаци
 Идентификује гласове, речи, слогове, реченице у српском језику
 Разуме једноставна упутства
 Уочава везу говора са невербалним облицима комуникације
 Влада техником почетног читања: везује гласове за слова, везује слова за речи, чита
реченицу као целину, поштује интерпункцију, разуме оно што је прочитао
 Уочава целину и делове текста
 Пише штампаним и писаним словима
 Правилно повезује речи у реченици
 Одваја речи приликом писања
 Правилно употребљава велико слово
 Разликује основне врсте књижевног изражаја: стих, проза
Активности ученика
 Слуша, посматра, упоређује, манипулише словима и сликама
 Именује и чита слова
 Смишља речи од слова
 Смишља реченице од речи
 Смишља причу на основу слика
 Описује оно што је доживео
 Решава ребусе, питалице, загонетке
61
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА




Уз инструкције организује једноставне говорне улоге
Рецитује краће песме
Учествује у интерпретацији улога у краћим представа
Ради на изради паноа
Наставне методе и облици
Метода разговора, вербална, демонстативна, текстуална, дијалошка, визуелна.
Наставна средства
Занимљиви текстови, слике, словарица, модели слова, слагалица, разни матерјали за израду
слова, траке, припремљени задаци, прибор за цртање, часописи, DVD play-er, компјутер.
3.) Заронимо у свет чудесних облика и боја је ликовно-вајарска секција. Уз помоћ облика и боја
до уметничког изражаја.
ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
НАУЧИТЕ ДА ГЛЕДАТЕ
 Основни облици
 Композиција
 Светлост и сенка
ОД СКИЦЕ ДО ЦРТЕЖА
 Прибор (оловка, гумица, лењир, дрвене бојице, фломастери, темпере...)
 Скица
 Цртање
О БОЈАМА
 Палета боја
 Боје око нас (видљиве и невидљиве)
 Врсте боја (топле и хладне, основне и изведене)
СЛИКАЊЕ
 Оловка или четкица
 Цртам
 Бојим
СЕЦКАМ, ЦЕПАМ, ЛЕПИМ
 Колаж
 Пластелинасто
Коцка до коцке – скулптурица
Циљеви
 Усвајање основних знања о облицима, боји, композицији, сцени...
 Развијање стваралачких и извођачких способности
 Развијање критичког мишљења
Задаци
 Безбедно и примерено користи алатке и матерјал за ликовно изражавање
 Препознају и разликују линије, облике, и шаре у свом окружењу
 Опажају и препознају разлику између природних творевина у окружењу и оних које је
направио чивек
 Ликовно изразе доживљај и осећања везана за лично искуство из непосредног окружења
као и из маште
 Опажају и препознају различите површине (глатко-храпаво, меко тврдо...)
 Користе једноставне термине из визуелних уметности (цртеж, слика, сликар, колаж...)
 Адекватно и активно учествују у презентацији сопствених и радова друге деце
 Поштују свој рад и рад друге деце
 На свој начин исказују утисак о свом раду и раду друге деце
 Именују боје у палету

62
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Активности ученика
 Посматра, опажа, упоређује, манипулише облицима и бојама
 Манипулише алатом и матерјалом
 Препознаје и изражава доживљај
Наставне методе и облици
Конструкторска метода, манипулативна, демонстративна, експериментална.
Наставна средства
Хартија за цртање, мека оловка, оловка у боји, фломастери, водене боје, четкица, колаж папир,
маказе, лепак, пластелин, различите тканине, новине, слике, постери...
4.) Певам, плешем, глумим је музичка-драмска секција. Ритам, покрет, звук, глас су елементи које
ће деца користити у малим музичким и драмским радионицама..
ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
ШТА ТО МОЈОЈ ДУШИ ГОДИ
 Шта се то све у песми чује
 Каква је ово посма
 Шта ће мени песма та
 Шта то мојој души годи
ПЕВАМ, ПЕВАМ СВЕ СЕ ПУШИ
 Који је мој инструмент (глас)
 Нису сви звукови пријатни
 Бити критичар и бити критикован
 Певам, певам све се руши
ЛАЛАЛА ТО ЈЕ МУЗИКА
 На чему све могу да одсвирам песму
 Један инструмент, једна песма
 Наш мали оркестар
ПОКРЕТ И ЗВУК ТО СУ СРЦА ДВА
 Ходам у ритму
 Види(!) ја сам... (имитација)
 Плешем цели дан и ноћ
ГЛУМИМ, ЈА САМ ГЛУМАЦ
 Основни елементи глуме
 Сценарио
Учионица је моја позорница
Циљеви
 Савладати ритмичке основе
 Упознавање са врстама и изворима звука
 Упознати ученике са улогама креатора, извођача и корисника
 Упознати ученике са разним видовима музичког изражаја
 Савладати технику слушаља музике
 Упознати их са јединственошћу доживљаја музичког комада
 Развијање способности имитирања звука и покрета из околине
 Развијање концентрације и опажања.
 Експериментисање са телом (покретима) и звуком (гласовима)
 Савладавање приповедачке технике
 Развијање способности за решавање сценског задатка у оквиру текста
 Развијање способности изражавања мисли и осећања на сцени
 Развијање креативног мишљења
63
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 Развијање критичког мишљења
Задаци
 Уме да репродукује једноставне ритмичке задатке
 Уме да пева једноставније дечије песме по слуху уз музичку пратњу или без ње
 Певање хорски
 Препознаје и пореди различите звуке произведене на разним инструментима
 Креирају разне звучне ефекте
 Изражавају свој доживљај музике кроз импровизацију покрета
 Препознају начине на које музика и звукови учествују у свакодневном животу (музика у
медијима, звукови природе, породичне прославе...)
 Ученик ће бити способан да имитира различите звукове и покрете из околине
 Ученик ће бити способан да усмерава своју пажњу на дату радњу
 Ученик ће бити способан невербално да прикаже одређена стања и радње
 Ученик ће бити способан да изражавање својих мисли, осећања изазваних музиком
 Ученик ће бити способан да правилно артикулише гласове, акцентује речи и научи
правилно да интонира
 Ученик ће бити способан да тумачи драмске ликове
 Импровизација
Активности ученика
Певање, стварање звука, праћење ритма, слушање музике, препознавање, играње, креирање,
глума, имитација, импровизација, извођење говорних вежби.
Наставне методе и облици
Метода рада по слују. Експериментална метода. Демонстрациона метода. Фронтални, групни и
индивидуални облик рада.
Наставна средства
Музички компакт дискови, музички инструменти, лутке, костими
5.) Игре без граница је активност проистекла из потребе деце за игром и рекреацијом. Игре
доприносе њиховом моторичком идивидуалном развоју, развоју другарства и начина
комуникације.
ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
ПРИРОДНИ ОБЛИЦИ КРЕТАЊА И ПОКРЕТИ
 Ходање
 Трчање
 Скакање
 Бацање и хватање
ВЕЖБЕ ЗА ЂАКЕ ПРВАКЕ
 Игре без реквизита (Вук и јагнје; Баријачкиње баријачкиње; Ланац; Јурке; Жмурке...)
 Игре лоптом (Између две ватре; Добацивање из центра; Обично добацивање...)
 Игре вијачом (Лимбо; Прескакање вијаче; Змијице...)
 Штафетне игре (Мали полигони)
 Игре уз музику (Музичке столице; Врући кромпирићи...)
САВ ТАЈ СПОРТ
 Правила популарних спортских игара
 Кошарка
 Фудбал
Одбојка
Циљеви
64
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА






Очување и унапређење здравља
Развијање моторичких способности, умење и навика у сладу са индивидуалним
карактеристикама
Оспособљавање за самостално вежбање у слободно време
Развијање позитивне слике о себи (рад на изграђивању самопоуздања)
Развијање креативности уз покрет
Да схвате смисао, вредности и принципе вежбања и да стечена знања и вештине
практично примењују
Задаци
 Поседује информације о значају здравља
 Уче да избегну ситуације у којима може да повреди себе или друге
 Да науче како да реагују у критичним ситуацијама и како да помогну пријатељу који је
повређен
 Разликују правилно од неправилног држања тела
 Изводе покрете у задатом смеру
 Правилно изводе једноставне вежбе
 Остварују напредак у развоју моторичких способности у складу са идивидуално
постављеним циљевима
 Правилно изводе игре са и без реквизита, са и без музике
 Науче да сарађују у тиму и да се осећају део једног
Активности ученика
Посматрање, праћење, повезивање, процењивање, пребројавање, груписање, играње, скакање,
ходање, трчање, проблачење, пењање, бацање, хватање, дизање...
Наставне методе и облици
Практичка активност, метода демонстрације, метода разговора.
Наставна средства
Опрема за физичко, лопте, вијаче, обруч, чуњеви, ластиж..
65
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЈЕДНОДНЕВНОГ ИЗЛЕТА
ПРВИ РАЗРЕД - САЛАШ '' КАТАИ ''
Салаш '' Катаи '' је мирна оаза у срцу Бачке, надомак села Мали Иђош. Својим
садржајима и програмом је креиран и прилагођен потребама едукације деце, те као такав
испуњава све крите-ријуме за једнодневни или вишедневни боравак деце млађег школског
узраста.
Циљ и задаци једнодневног излета:
-
Упознавање завичаја и његове околине;
Откривање природних лепота и живота људи у равничарским крајевима;
Упознавање домаћих животиња у њиховом природном окружењу (сеоска фарма и мини
зоо врт)
Упознавање занимања људи у равничарском крају и старих заната;
Упознавање са некадашњим начином градње кућа и традиционалним материјалима;
Развијање позитивног односа према мулти-националним, уметничким и културним
вредностима;
Развијање еколошке свести и потребе заштите животне средине;
Развијање навика за рационално коришћење природних ресурса;
Развијање радозналости, креативности и истраживачког духа.
Садржај једнодневног излета:
-
разгледање објеката на салашу и упознавање са њиховом наменом,
обилазак фарме са домаћим животињама и мини зоо- врта;
јахање коња и магараца;
посета музеју пекарства;
обилазак куће старих заната;
ручак;
вожња кочијом са коњском запрегом;
шетња до језера-рибњака;
игре на отвореном;
повратак за Београд.
Корелација:
Српски језик, Свет око нас, Чувари природе, Народна традиција, Физичко васпитање,
Ликовна
Ликовна култура
Време извођења једнодневног излета
Планирано је да се овај једнодневни излет реализује крајем септембра или у првој
половини октобра.
66
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ
ДИВЧИБАРЕ - сви разреди ( I, II, III, IV )
Дивчибаре су пространа висораван на планини Маљен, на надморској висини од
980 метара препуна благих и таласастих брежуљака. Бројне борове шуме и блага клима ,
стварају идеалне услове за опоравак деце из градске средине и наставу у природи.
На Дивчибарама се налази већи број дечијих одмаралишта са комплетном
инфраструктуром, пратећим објектима ( учионице, играонице, дневни боравак ),
спортским теренима стазама за шетњу и изузетним садржајним програмима спортскорекреативних и културно-забавних активности.
Циљеви и задаци наставе у природи:
-
упознавање нових природних и климатских предела наше земље – историјат и значај
Дивчибара
орјентација и сналажење у простору, боравак на свежем ваздуху;
упознавање облика рељефа, биљног и животињског света Дивчибара и околине;
упознавање са занимањима људи у брдско-планинској области ( посета сеоском
домаћинству)
упознавање са народном традицијом краја ( пијаца, изложба ручних радова);
развијање свести о значају очувања и заштите шума кроз разговор са шумаром,
развијање еколошке свести и потребе заштите животне средине уопште;
развијање позитивног односа према националним, уметничким и културним
вредностима;
развијање спретности, издржљивости и такмичарског духа кроз свакодневне
спортско-рекреативне активности;
усвајање правила заједничког живота, толеранције, уважавање различитости,
хигијенских и културних навика.
Планиране културно-забавне активности:
-
обилазак Дивчибара возићем – панорама са видиковца;
посета Основној школи у Косијерићу
посета планинском сеоском домаћинству;
обилазак оближње цркве;
маскембал, глума, квизови, игре уз анимације рекреатора, игре без граница, спортски
турнири ...
Корелација:
Свет око нас, Природа и друштво, Српски језик, Чувари природе, Народна традиција,
Физичко
васпитање, Ликовна култура, Музичка култура, Грађанско васпитање, Верска настава
Планирано време реализације и трајање наставе у природи:
Планирано је да се настава у природи реализује током маја - јуна у трајању од
седам дана
67
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
(ГЛОБАЛНA И ТЕМАТСКА СТРУКТУРА)
2014/2015. ДО 2017/2018.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
Мирослава Ивановић, професор разредне наставе
Горица Мијаиловић, професор разредне наставе
Славица Сретић, професор разредне наставе
Јасмина Радиновић Лукић, проф. разредне наставе
Ирена Грбић, наставник енглеског језика
Оливера Танкосић, библиотекар
Данијела Пејчиновић, педагог
Ивана Франовић, вероучитељ
68
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК- за други разред
1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:









Циљеви: Да ученици овладају основним законитостима српског књижевног језика на коме ће
се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче
одабрана књижњевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и
светске баштине.
Задаци:
развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда
српског књижевног језика;поступно и систематично упознавање граматике и правописа
српског језика
развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено
изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста;
развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и унапређује;
подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна, језичка,
рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.)
васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, солидарности и
других моралних вредности;
2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-
уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и
главних реченичних делова;
-
упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма;
-
овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и неговање
језичке културе;
-
увежбавање читања наглас;
-
усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста;
-
овладавање техником читања и писања латиницом;
-
мотивисање, подстицање и усмерење на читање лектире;
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Угледни час-Потврдне и одричне реченице
69
разумевање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
Месец
Септембар
Прва
недеља
Друга
недеља
Трећа
Недеља
Четврта
недеља
Пета
недеља
ИТ
Октобар
К
Новембар
К
К
Т
Јануар
Фебруар
К
Март
К
Април
К
Мај
Јун
Д
К
К
Т
ИТ-иницијални тест; К-контролна вежба; Т-тест знања; Д-диктат
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Свакодневна израда домаћих задатака.
Посматрање и описивање природе.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Излет: Београд- Ваљево- Бранковина
Настава у природи: Сокобања
Посете ван учионице: посета позоришту, биоскопу, СЦ „Олимп”, Ада Циганлија, Пионирски град
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- Жежељ-Ралић Радмила: “У царству речи“, читанка за 2. разред
- Жежељ-Ралић Радмила: “О језику“
- Жежељ-Ралић Радмила: “Слово до слова“
- Кукић, М. и Аћимовић, М:Српски језик 2, радна свеска за 2. разред основне школе, Пчелица
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
– Читанка,радни листови,
– апликације,илустрације,
– дискови,ЦД плејер,
– плакати,енциклопедије,часописи за децу,
– видео пројектор,компјутер,интернет
– свеске
70
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Наставне теме
1.Књижевност
51
утврђи
вање
24
2.Учимо латиницу
20
3
4
27
3.Језик :
15
3
2
20
6
3
3
12
5
7
3
граматика
обрада
провера
укупно
корелација
3
78
Лик.култ.,СОН,
муз.култура
Лик.култ.,енгл.,му
з.култ.
Грађанско,
ликовна култура,
музичка култура
правопис
4.Језичка
култура
усмено изражавање
писмено изражавање
3
18
5.Провера знања и
систематизација
свега
100
58
2
15
23
5
5
22
СОН, ликовна
култура, музичка
култура
Ликовна култура,
музичка култура
180
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
За усавршавање читања и писања користе се систематика вежбања: гласно читање протумаченог
текста из читанке или шире лектире, уз аналитичку и критичку процену таквог читања: тихо читање
текста и непосредно пре разговора о њему; читање по улогама. Учење другог писма,
односно латинице, треба остварити у другом полугодишту другог разреда.
Правопис се савладава путем систематских вежбања елементарних и сложених које се организују
често различитим облицима писмених вежби.Језичку културу реализовати кроз основне облике
усменог и писменог изражавања, препричавања и причања.
71
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
МАТЕМАТИКА-за други разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљеви: да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање појава и
зависности у животу и друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у
решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког образовања
и за самообразовање; да доприносе развијању менталних способности, формирању научног погледа
на свет и свестраном развитку личности ученика.
Задаци:

да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и примене
математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко моделовање), за успешно
настављање образовања и укључивање у рад;

да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког, стваралачког и
апстрактног мишљења;

да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку радозналост у
посматрању и изучавању природних појава;

да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и прецизност изражавања
у писменом и усменом облику;

да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове узајамне односе;

да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским конструкцијама;

да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања.

да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост, упорност,
систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самостални рад;

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-
да ученици уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих
и изломљених линија;
-
уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи;
-
упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, месец).
-
уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и делиоца;
-
савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед извођења
рачунских операција;
-
умеју да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и једначине с
једном операцијом
-
савладају сабирање и одузимање до 100;
-
схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак
множења;
-
упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења;
72
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Угледни час-Множење
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
Месец
Септембар
Прва
недеља
Друга
недеља
Трећа
недеља
Четврта
недеља
Пета
недеља
ИТ
Октобар
K
K
Новембар
K
К
Децембар
T
Јануар
Фебруар
K
Март
K
Април
K
K
Мај
Јун
K
Т
ИТ-иницијални тест, К-контролна вежба, Т-тест знања
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Ученици свакодневно добијају домаће задатке.
Уочавање геометријских фигура у природи.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Излет: Београд- Ваљево- Бранковина
Настава у природи: Сокобања
Посете ван учионице: посета позоришту, биоскопу, СЦ „Олимп”, Ада Циганлија, Пионирски град
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Јоксимовић, С. и Влаховић, Б.: Математика 2а, уџбеник за други разред
Јоксимовић, С. и Влаховић, Б.: Математика 2б, радна свеска за други разред
Кукић, М. и Аћимовић, М.: Математика 2, радна свеска за други разред основне школе, Пчелица
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
– радни листови,
– апликације,илустрације,
– плакати, часописи за децу,
– видео пројектор,компјутер,интернет,
– свеске
73
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Наставне теме
обрада
остало
1.Природни
бројеви до 100
59
91
укупно
150
2.Геометријски
облици
8
13
21
3.Мерење и мере
3
6
9
свега
70
110
корелација
Физичко
васп.,
српски
језик,
музичка
култура
СОН,
ликовна
култ.,
енглески
језик
Српски
јез.,
физичко,
СОН
180
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног низа и број нула;
Издвајањем различитих колекција објеката врши се пребројавање и записивање
бројева цифрама чиме се учи "аритметичка азбука" и истиче независност броја;
Узастопно бројање наводи их на откривање законитости формирања низа бројева;
После обраде операција сабирања и одузимања уводе се операције множења и дељења
Ученици прво упознају својства операције, а затим објашњавање начина рачунања; операције се врше
усмено
Ученици најпре упознају облике геометријских тела. Затим најпростије
геометријске фигуре: линије, тачку, дуж, па тек онда правоугаоник, квадрат, угао троугао, круг, права,
раван, квадар,коцка
74
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СВЕТ ОКО НАС-за други разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљеви: Да усвајањем знања, умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке, социјалне и
креативне способности, а истовремено спознају и граде ставове и вредности средине у којој
одрастају као и шире друштвене заједнице;да деца упознају себе, своје окружење и развију
способности за одговоран живот у њему.
Задаци:
 формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;

овладавање почетним техникама сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање,
класификовање, именовање;

развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других;

решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму;

подстицање и развијање истраживачких активности деце;

подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, слободног
исказивања својих запажања и предвиђања;

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
- да ученици овладају техникама сазнајног процеса- посматрање, уочавање, именовање;
- подстакнути ученике да активно учествују у истраживачким задацима;
- развијати истраживачки дух код ученика;
- подстицати ученике за уочавањем узрочно-последичних веза, појава и процеса.
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Угледни час-Појава звана електрицитет
Угледни час-Биљке су свуда око нас
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
Месец
Септембар
Прва
недеља
Друга
недеља
Трећа
недеља
ИТ
Октобар
Новембар
К
Децембар
T
Јануар
Фебруар
75
Четврта
недеља
Пета
недеља
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Март
К
Април
Мај
Јун
Т
ИТ-иницијални тест, К-контролна вежба, Т-тест знања
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Свакодневна израда домаћих задатака.
Посматрање промена у природи.
Извођење огледа.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Излет: Београд- Ваљево- Бранковина
Настава у природи: Сокобања
Посете ван учионице: посета позоришту, биоскопу, СЦ „Олимп”, Ада Циганлија, Пионирски град
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Манојловић, М. И Вељковић, Б.: Свет око нас, уџбеник за 2.разред
Манојловић, М. И Вељковић, Б.: Свет око нас, радна свеска за 2.разред
Кукић, М. и Аћимовић, М, Пчелица :Свет око нас 2, радна свеска за 2. разред основне школе
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
– радни листови,
– апликације,илустрације,
– дискови, ЦД плејер,
– плакати,енциклопедије,часописи за децу,
– видео пројектор,компјутер,интернет,
– свеске
76
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Наставне
обрада
остало
теме
укупно
корела-ција
1.Где човек
живи
13
7
20
Српски језик,
лик., муз.к.
2.Кретање у
простору и
времену
3.Људске
делатности
7
4
11
9
5
14
4.Жива и
нежива
природа
свега
18
9
27
Мат., српски
јез.,
лик.,физичко
Српски
јез.,лик.,грађа
нски
Срп.јез,лик.,
муз.,
47
25
72
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Програм предмета Свет око нас задржао је постојећи оквир, наставни план од 72 часа
годишње или два часа недељно по разреду. Понуђени број часова је орјентациони водич кроз
реализацију наведених садржаја програма у процесу наставе. Основна интеракција
наставе предмета Свет око нас није само на усвајању програмских садржаја већ на
подстицању развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на развој
интелектуалних, психофизичких и социјално-афективних сфера личности детета.
77
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –за други разред
8. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:





Оспособити ученика да усмено комуницира на енглеском језику на основном нивоу о темама из
његовог непосредног окружења
Подстаћи потребу за учењем страног језика
Олакшати разумевање других култура и традиција
Развијати радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима
других језика
Развијати свест о значају познавања страног језика у комуникацији
9. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:













Проширивање речника стеченог у првом разреду речима и мањим језичким целинама датих у
контексту аутентичних животних ситуација
Разумевање речи и израза уз помоћ облика невербалне комуникације
Препознавање и именовање предмета и бића из непосредне околине
Разумевање и адекватно реаговање говора наставника, као и краћих дијалога,прича и песама са
познатим темама са аудио записа
Разговетно и правилно изговарање гласова, поштовање ритма и интонације у говору
Давање основне информације о себи и свом окружењу
Описивање себе и других у познатим ситуацијама кратким језичким структурама
Постављање питања и давање кратких одговора према датом моделу
Изражавање основних осећања
Репродуковање краћих рецитација и песама
Учествовање у комуникацији са наставником и вршњацима
Праћење инструкција за практичан рад датих на страном језику
Уочавање чињенице да се у енглеском језику речи не пишу исто као што се изговарају, као и
повезивање писане рези са њеним изговором и значењем
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):

У настави се користе најсавременија наставна средства (CD, DVD, CD Multi ROM, интернет и
PPT презентације) и комуникативни приступ учењу страног језика.

У плану је набавка интерактивне «паметне» табле како би могли користити iТools (софтвер за
интерактивно учење уз уџбеник), а до тада се може користити помоћу пројектора

Секција Happy Classroom прати теме које се обрађују на часовима редовне наставе
проширујући садржаје и на другачији начин (песме, рецитације , игрице, укрштенице, филмови,
драматизација текстова)

Наставници ће похађати семинар обуке за рад са интерактивном таблом, као и сва стручна
предавања која се тичу методике наставе и практично их примењивати у настави

Предвиђен је један угледни час у другом полугодишту
78
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
У септембру је након 2 часа обнављања планиран иницијални тест.
Утврђивање степена усвојености знања врши се на крају сваке наставне теме помоћу сликовних
диктата и припремљених наставних листића.
На сваком часу прати се активност и учествовање ученика у раду, редовно доношење уџбеника,
свеске и осталог прибора за рад, као и домаћих задатака.
Радове који најбоље репрезентују постигнућа и напредовање ученика у току школске године
ученици чувају у свом портфолију.
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
У учењу страног језика важно је одржати континуитет свакодневног коришћења и примене
наученог. Зато се домаћи задаци задају након сваке наставне јединице. Они прате садржаје
обрађене на часу и имају за циљ примену наученог, самопроверу и проверу усвојености
одређених садржаја, као и припремање за наредни час.
Ученици користе CD-ROM уз радну свеску за подсећање и увежбавање садржаја обрађених на
часу.
6. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
4.
Happy House 2, New edition, Stella Maidment and Lorena Roberts, уџбеник, Oxford
University Press, The English Book, 2014.
5.
Happy House 2, New edition, Stella Maidment and Lorena Roberts, радна свеска, Oxford
University Press, The English Book, 2014.
6.
Happy House 2, New Edition, Stella Maidment, Teacher’s Book, Oxford University Press,
The English Book, 2014.
7. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
9.
Happy House 2, Audio CD
10.
Happy House 2, CD-ROM
11.
Happy House 2, DVD
12.
постери
13.
флешкартице
14.
Happy House 2, Teacher’s Book (материјал за копирање)
15.
интернет и Power Point презентације
16.
Happy House 2, software *користити пројектор док се не набави
8. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
7. српски језик
8. природа и друштво
9. математика
10. ликовна култура
11. физичко васпитање
79
интерактивна табла
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9. САДРЖАЈ ПРОГРАМА:
Тематика
-
Школа: школски простор и активности
Ја и моји другови: нови другови и особе; нове игре (у складу са годишњим добима)
Породица и блиско окружење: шира породица, суседи и пријатељи
Празници: Ускрс, Божић и други важни празници
Мој дом: просторије и делови намештаја
Исхрана: избор хране и пића; навике у исхрани у земљи/ама чији се језик учи
Одећа: одевни предмети по годишњим добима
Делови тела: лице (очи, уши, уста, нос, коса) и функције делова тела
Окружење: место и улица где станујем; важне установе у окружењу
Остало: годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана
Комуникативне функције
-
Представљање себе и других
Поздрављање
Честитање
Молба за услугу
Извињење
Изрази захвалности
Позивање на игру, прихватање, одбијање
Изражавање допадања и недопадања
Исказивање просторних односа и величина
Исказивање способности, вештина и неспособности
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
-
-
У остваривању програма, у настави се користи комуникативно-интерактивни приступ
Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за
ученике; битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа
Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;
Језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену;
Настава се заснива и на социјалној интеракцији (у пару или групи) путем решавања проблема,
потрагом за информацијама и задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем
Наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; уџбеници су само један од
извора знања, а наставник упућује ученике на друге изворе (интернет, књиге, речници,
телевизија, и сл.)
Ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у комуникацији;
Рад на пројекту као задатку и корелација са другим предметима и подстиче ученике на
студиозни и истраживачки рад
11. ТЕХНИКЕ (АКТИВНОСТИ):
- Слушање и реаговање на команде наставника или са аудио записа (углавном физичке
активности, али и активности у вези са радом у учионици)
- Према упутствима наставника или са аудио записа нумерисање или повезивање појмова,
додавање делова слике који недостају
- Цртање и бојење предмета на слици
80
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- Игре (тимске, разредне, у пару) које захтевају примену усвојеног речника
- Певање и рецитовање песмица и бројалица које садрже језик који се обрађује
- Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, волим/не волим,
компарације...)
- Погађање предмета или лица на основу описа или слике
- Игра по улогама (симулација реалних ситуација), драматизација дијалога
- "Превођење"вербалног садржаја у невербални и обрнуто
- Мануалне активности (исецање, бојење, прављење предмета, израда плаката, флешкартица и
сл.)
Р. бр.
наставне
теме
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
19.
INTRODUCTION
5
1
4
20.
ANIMALS
8
3
5
21.
SCHOOL
8
3
5
22.
FOOD
8
3
5
23.
BODY
8
3
5
24.
HOUSE
8
3
5
25.
CLOTHES
8
3
5
26.
TOYS and GAMES
8
3
5
27.
BRITISH CULTURE
4
4
-
28.
FESTIVALS
4
2
2
29.
REVISION UNIT
3
-
3
72
28
44
укупно:
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – други разред
Предмет
Српски
језик
Садржај корелације
Време
Alphabet – Азбука (поређење)
81
септембар
Реализатори
Наставник енглеског
језика
Учитељи 2. разреда
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Story: A Christmas play
Classroom theatre –
Драматизација приче
Ликовна
култура
децембар
Make some Christmas decorations
– прављење новогодишњих
украса
Design a bedroom – Колаж од
задатих елемената (соба)
Музичка
култура
Физичко
васпитање
Веронаука
децембар
март
Song: Jingle bells – двојезична
обрада песме „Звоните
звончићи“
Activities: skipping /jumping/
hopping/running – активности и
игре на отвореном простору
Making Easter decorations –
Декорисање ускршњих јаја,
поређење обичаја код Енглеза и
Срба
децембар
мај
април
Наставник енглеског
језика
Учитељи 2. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 2. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 2. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 2. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 2. разреда
Наставник енглеског
језика
Вероучитељица
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Уобличавање и поимањеличних аутентичних доживљаја ученика крозговор у групи и
наставником, именовање предмета и ситуација и личности из непосредног и даљег окружења ученика.
Вежбање писања и читања као и говора на релацији наставник – ученик и ученик – ученик. активности
и договор о правилима којих треба да се придржавају учесници
Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни друге.
82
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
МУЗИЧКА КУЛТУРА-за други разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљеви: - развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
- оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
- развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и
других народа.
Задаци:

упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа;

развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);

неговање способности извођења музике (певање/свирање)

стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање
музичких порука

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
- ученик пева песме по слуху;
-слуша и препознаје вредна дела уметничке и народне музике;
-изводи дечје, народне и уметничке игре;
- зна основе музичке писмености.
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
Усмене провере, певање и свирање
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Слушање и препознавање звукова у природи; хорско извођење дечијих песама.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Излет: Београд- Ваљево- Бранковина
Настава у природи: Сокобања
Посете ван учионице: посета позоришту, биоскопу, СЦ „Олимп”, Ада Циганлија, Пионирски град
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Музичка култура за други разред основне школе, Креативни центар
83
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
– дискови,ЦД плејер,
– видео пројектор,компјутер,интернет,
- свеска;
- металофон;
- блок флаута
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Наставне теме
обрада
остало
укупно
корелација
српски
језик , СОН
СОН,
српски
језик
математика
1.Обнављање песама 1. разреда
4
2
6
2. Слушање музике
2
2
4
3. Бројалице
4
2
6
4. Народне игре
4
2
6
5. Препознавање слушаних
композиција
2
2
4
српски
језик, СОН
српски
језик, СОН
СОН
6. Дечије музичко стваралаштво
4
2
6
7. Музичке игре
8
4
12
4
32
2
18
6
50
8. Музика на филму
свега
СОН,
српски
језик
СОН,
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Настава музичке културе остварује се прожимањем следећих активности:
певање и свирање уз поступно усвајање и упознавање ритмичких структура, музичког писма и
интонације.
Слушање музике и усвајање основних појмова из општемузичке културе;
Активности у музичком стваралаштву повезивањем музичких садржаја са садржајима
осталих наставних предмета;
84
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЛИКОВНА КУЛТУРА-за други разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљеви: да се подстиче и развија учениково стваралачко мишљење и деловање у складу са
демократским опредељењем друштва и карактером овог наставног предмета.
Задаци:
 развијање способности за препознавање традиционалне, модерне, савремене уметности;
 развијати љубав према вредностима израженим у делима свих облика уметности;
 да ствара интересовање и потребу за посећивање изложби, галерија, музеја и чување културних
добара;
 да развија способност ученика за опажање облика, величина, светлина, боја, положаја облика у
природи;
 да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у
визуелно мишљење;
 развијати моторичке способности ученика

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-
да ученици схвате ликовно-визуелни рад као израз индивидуалног осећања, доживљаја и
стваралачке имагинације;
-
опажају, сећају се, објашњавају и реконструишу појаве или ситуације;
-
стекну искуства о: оплемењивању животног и радног простора, контрасту облика, карактеру
облика, коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању,
компоновању, рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика;
-
да развију навику лепог писања;
-
да развију осетљивост за лепо писање
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
Естетска анализа и оцењивање радова.
Оцeњивање ученика систематским посматрањем у свим наставним ситуацијама.
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Посматрање појава у природи и илустрација запаженог.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Излет: Београд- Ваљево- Бранковина
Настава у природи: Сокобања
85
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Посете ван учионице: посета позоришту, биоскопу, СЦ „Олимп”, Ада Циганлија, Пионирски град
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Уџбеник за други разред основне школе, Креативни центар
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
– апликације,илустрације,
– дискови,ЦД плејер,
– блок бр.4
10. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Наставне теме
обрада
остало
укупно
1.Кретање облика у простору
4
2
6
2.Дејство светлости на карактер
облика
2
2
4
3.Једнобојна композиција
употребних предмета
4
2
6
корелација
математика,
СОН
СОН,математик
а
математика
4.Преобликовање материјала
или предмета њиховим
спајањем
4
2
6
СОН,
математика
5.Знаци и симболи
2
2
4
српски језик,
математика
6.Замишљања
4
2
6
7.Контраст
8
4
12
СОН, српски
језик
8.Индивидуално коришћење
различитих материјала за рад
4
2
6
СОН,
математика
9.Лепо писање са калиграфијом
10.Амбијент- сценски простор
10
6
16
4
2
6
46
26
72
српски језик
српски језик
86
СОН, српски
језик, музичка
култура
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Посматрањем, опажањем и уочавањем непоновњивости природе произаћи ће потреба за очувањем
природе и симболичан израз карактеристичних елемената који ће означити природу ученика;
Захтев прилагодити узрасту ученика (могућностима) чиме ће бити задовољен елементаран захтев за
предвиђено време, до два часа, да ученик заврши свој рад;
Водити разговор са ученицима како би сваки ученик, пре почетка рада, дошао до своје идеје, а на
основу садржаја које се нуди;
Ученик ће стварати сопствене идеје ; испољиће своју креативност
Предвидети око 60% обраде новог градива и 40% вежбања.
Утврдити идентификацију садржаја, ниво захтева за ученике;
У процесу мотивисања водити разговор о предвиђеним садржајима чиме ће се остварити
услови(ослањајући се на знање ученика стечена у другим областима) да сваки ученик пронађе своју
тему за рад; Ученик треба да истражује, да се труди да реши проблем, а тиме буде креативан.
87
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-други разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљеви: да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са
осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика
(когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању,
усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци:







подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
развој и усавршавање моторичких способности;
стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом физичког васпитања и
стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем
овог васпитно-образовног подручја;
формирање морално-вољних квалитета личности;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада;
стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове
средине.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
- задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;
- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стицање моторичких умења у свим природним ( филогенетским) облицима кретања у
различитим условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу;
упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских
навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања - "моторичко описмењавање";
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
Провера моторичких способности; такмичења
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Игре на отвореном простору.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Излет: Београд- Ваљево- Бранковина
Настава у природи: Сокобања
88
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Посете ван учионице: посета позоришту, биоскопу, СЦ „Олимп”, Ада Циганлија, Пионирски град
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Приручник за учитеље за наставу физичког васпитања за други разред, Креативни центар
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
Лопте, греде, обручи, вијаче, струњаче
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Наставне теме
1.Ходање и
трчање
2.Скакање и
прескакање
3.Вежбе
упором рукама
4.Бацања и
хватања
5.Вишења и
пењања
6.Вежбе на тлу
обрада
4
остало
13
укупно
17
8
12
20
корелација
Математика,музичка
култ.
Мат.,српски језик
-
3
3
Српски језик
2
4
6
СОН
1
1
2
3
12
15
7.Вежбе
равнотеже
8.Вежбе
реквизитима
9.Ритмичке
вежбе и
народни
плесови
10.Елементарне
и штафетне
игре
свега
2
-
2
Грађанско, музичка
култ.
Грађански, музичка
култ.
СОН, музичка култ.
5
10
15
3
4
7
3
18
21
31
77
108
Музичка култ.,
математика
Музичка култура
Музичка култура,
СОН
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних,
ванчасовних и ваншколских организованих облика рада,
као основне предпоставке заостваривање циља физичког васпитања.
Програм физичког васпитања претпоставља да се кроз развијање физичких способности и подстицање
мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за задовољење индивидуалних потреба и
склоности, у крајњем за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу.
89
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-за други разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљеви:
- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности;
-поштовање права деце, људских и грађанских права;
-развијање и неговање другарства и пријатељства;
- усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности.
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
Задаци:
 разумевање појма одговорности, схватање разлике између одговорности према себи, другим
људима, заједници;

јасно и разговетно исказивање личних ставова

приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању проблема;

заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама;

спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи;

развијање и неговање основних људских вредности

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-оспособљавање ученика да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања;
-да ученици изграде сазнања, умења, способности неопходне за формирање одговорне и
креативне личности;
-подстицање индивидуалне одговорности.
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
Усмена провера
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Кооперативни рад у малим групама; радионице
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Излет: Београд- Ваљево- Бранковина
Настава у природи: Сокобања
Посете ван учионице: посета позоришту, биоскопу, СЦ „Олимп”, Ада Циганлија, Пионирски град
90
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима, радна свеска за други разред основне школе;
Приручник за грађанско васпитање, други разред основне школе
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
– свеске
– апликације,илустрације,
– дискови,ЦД плејер,
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Наставне
теме
об
ра
да
1
1.Подстицање
групног рада,
договарања, сарадња
са вршњацима и
одраслима
2. Подстицање
2
развоја
самосвести,самопошт
овања и уважавања
других
3. Оспособљавање
4
ученика да
препознају и разумеју
сопствена осећања и
потребе и њихову
међусобну
повезаност и да
штите и остварују
своје потребе на
начин који не
угрожава друге
4. Развијање
2
комуникативне
особености,вербалне
и невербалне
комуникације,вештин
е ненасилне
комуникације
5.Оспособљавање
ученика
за
примену
вештина
ненасилне
комуникације у
решавању
2
ос
та
ло
1
ук
уп
но
2
корела
ција
1
3
СОН,с
рпски
јез.
3
7
СОН,
срп.јез.
, лик.
култ.
2
4
СОН,
срп.јез.
2
4
Српски
јез.,
СОН
91
Српски
јез.,
СОН
станд
арди
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
сукоба и
вршњачко
м
посредова
њу
6. Оспособљавање
ученика да упознају
непосредно
друштвено окружење
и сопствено место у
њему и да активно
доприносе развоју
школе по мери детета
7.
Оспособљ
а-вање
ученика
да
упознају и
уважавају
дечја
права и да
буду
способни
да
активно
учествују
у
њиховом
стварању
8. Развијање и
неговање основних
људских вредности
9.Евалуација
свега
2
2
4
СОН,
срп.јез.
, лик.
3
3
6
СОН
2
2
4
СОН
18
2
18
2
36
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика кроз размену у групи, а
не преношење готових знања, туђих увида.
Кроз игру остварују и истражују разноврсна дивергентна решења за проблеме са којима се
суочавају;
Чиниоци који су од суштинског значаја за квалитетну и развојно подстицајну размену:
1. Јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се придржавају
учесници
2. Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни
друге;
3. Активности тако конципирати да подстичу и одрже интересовања и сазнајну мотивацију ученика
4. Оптималан број ученика је од 10 до15.
5. Настава се изводи по редоследу наставних јединица
92
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ВЕРСКА НАСТАВА-за други разред
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
Наставни предмет: Верска настава
Разред: други
Број часова за
Ред. број
наставне
теме
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
1.
Увод
2.
Бог је заједница личности
Оца, Сина и Св.Духа
3.
4.
5.
6.
НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
 Опет смо на окупу
Број
часова обраду
по теми
1
 Литургија-сабирање заједнице
 Литургија-заједница слободе
4
 Слобода се у Цркви поистовећује са
заједницом
 Литургија-заједница у којој постоје
различите службе
 Литургијске службе: епископ,
свештеник, ђакон, народ
Структура Литургије Литургијске службе су међусобно
7
Цркве
повезане
 Епископска служба. Епископ- икона
Христа, симбол јединства цркве
 Различитост служби у Цркви извире
из њиховог међусобног односа
 Литургијске службе-дар Божији
људима
 Литургија нам открива Св.Тројицу
 Литургија показује да се постојање
Литургија-откривање Бога
7
поистовећује са заједницом
 Љубављу препознајемо Бога у
човеку
 Човек постаје непоновљиво бићеличност, икона Божија у заједници
Литургија је и присуство  Литургија- и присуство Христа и
Христово и ишчекивање
очекивање другог доласка
4
доласка Христовог
 Свети Сава
 Бог из љубави ствара природу и на
крају човека
 Литургија- приношење дарова
природе Богу
 Природа ће вечно постојати ако
Постојање природе је израз постане део личне заједнице Бога и
11
љубави Бога и човека
човека
Васкршњи пост
 Причешће, у мом животу- посета
храму и причешће ученика пред
Васкрс
93
остале
типове
часова
-
1
3
1
5
2
5
2
2
2
5
6
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
7.
Бог је створио свет да са
њим има вечну заједницу
љубави преко човека...
 Литургија- свет у малом
УКУПНО
предмети
Садржај корелације
Српски
језик,
Литургија сабирање
Ликовна
заједнице
култура,
Математика
Литургија, заједница у
Српски
којој постоје различите
језик,
службе; епископ,
Ликовна
свештеник , ђакон и
култура
народ
Ликовна
Епископ- икона Христова
култура
симлол јединства Цркве
Ликовна
култура,
Музичка
Рођење Господа Исуса
култура,
Христа- Божић
Народна
традиција
Српски
Љубављу препознајемо
језик,
Бога у човеку, О Светом
Музичка
Сави
култура
Српски
Бог из љубави ствара
језик, Свет
природу и човека
око нас
Ликовна
култура,
Музичка
О Васкрсу Господњем
култура,
Народна
традиција
време
2
1
1
36
21
15
реализатори
септембар
вероучитељ
октобар
вероучитељ
новембар
вероучитељ
децембар
учитељи и вероучитељ
јануар
учитељи и вероучитељ
фебруар
вероучитељ
вероучитељ
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Конкретно у другом разреду треба наглашавати:
Да је Бог заједница конкретних личности:Оца,Сина иСв.Духа;
Да Бог није идеја и апстрактан појам; већ жива личност која је постала човек и зато се среће
прекочовека у Литургији;
Да богољубље истовремено значи и човекољубље
У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих,
тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са историјом настанка
празника и садржином догађаја који се слави.
94
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ-за други разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Циљеви:
- развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе,
друштва, себе и света у коме живе, у складу са њиховим развојним потребама, могућностима и
интересовањима;
- подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика;
-развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и
подстицање индивидуалне одговорности.
- развијање свести о очувању животне средине; -неговање правилног односа према природи; неговање правилног односа према очувању животне средине
Задаци:
- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу;
- развијање основних елемената логичког мишљења;
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање окружења;
- формирање правилног односа према очувању животне средине.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
- подстакнути ученике да активно учествују у истраживачким задацима;
-подстицати ученике за уочавањем узрочно-последичних веза, појава и процеса;
-развијање свести код ученика о очувању животне средине.
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
-Усмена провера знања;
-Тест знања
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Посматрање промена у природи.
Израда реферата о очувању животне средине.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Излет: Београд- Ваљево- Бранковина
Настава у природи: Сокобања
Посете ван учионице: посета позоришту, биоскопу, СЦ „Олимп”, Ада Циганлија, Пионирски град
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Креативни центар, Чувари природе за други разред основне школе
95
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
– апликације,илустрације,
– дискови,ЦД плејер,
– плакати,енциклопедије,часописи за децу,
– видео пројектор,компјутер,интернет,
– свеске
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Наставне теме
обрада
остало
укупно
1. Животна средина
3
1
4
2. Природне појаве и
промене у
животној средини
3. Загађивање
животне средине
6
2
8
6
4
10
4. Заштита животне
средине и заштита
здравља
10
4
14
свега
25
11
корелација
Свет око нас
Ликовна
култура
Свет око нас,
ликовна
култура
Свет око нас,
ликовна
култура
Свет око нас,
ликовна
култура
36
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Сврха изборног предмета Чувари природе је упознавање и разумевање појма животне средине,
интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем
и унапређењем садашње и будуће генерације.
Активности су креативне, истраживачког типа и развијају радозналост са елементима критичког и
логичког мишљења.
Наставник има слободу да реализацију наставних садржаја не везује за
часовни систем па час може да буде у функцији програмских садржаја.
96
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ-за други разред
11. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:

Развијање позитивног става према духовним вредностима, осећању заједништва;





Елиминисање утицаја који штетно делују на здравље;
Уважавање потреба и жеља других;
Развијање моралних особина;
Развијање креативности;
Подстицање ваннаставних активности-
12. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:




Развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима;
Реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања;
Развијање правилног односа према очувању животне средине;
Развијање критичког мишљења.
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и предавањима и огледним
часовима у школи.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Планом су предвиђени излети, посете, настава у природи.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
Слике, плакати, апликације, ЦД плејер,
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, свет око нас, грађанско васпитање.
97
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
број
часова
по
теми
Р. бр.
наставн
е теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Подстицање договора и сарадње
5

Права и обавезе детета
7

Комуникација
5

Анализа успеха, рада и понашања
на полугодишту
1

Школски празник- Св. Сава
4

У здравом телу здрав дух
4

Мајка је мајка, најлепша бајка
5

Еколошка сазнања и очување
природе
2

Како проводимо слободно време
2

Анализа постигнутих резултата
1
стандарди
број часова за
обрад
у
остале типове
часова
укупно: 36
План одељенског већа II разреда
месец
VIII-IX
садржај рада
извршиоци
1.Планирање и израда глобалних и оперативних планова
рада и новине у раду, вођење педагошке документације,
набавка нових уџбеника и наставних средстава.
Педагог, учитељи,
психолог, директор
2. Анализа обавеза у наредној школској години.
Руководилац, психолог,
падагог, директор
3. Идентификација деце иоз осетљивих група и креирање
педагошког профила.
Руководилац, психолог,
падагог, директор
4. Предлог радних листа и учешће у изради распореда
часова.
Сви чланови
5. Утврђивање планова рада обавезних и изборних
предмета, допунске наставе.
Разредно веће, педагог
6. Договор за одржавање родитељских састанака и
упознавање родитеља са правима и обавезама према школи. Руководилац већа
7. Сарадња са психологом, педагогом (упознавање
индивидуалних карактеристика ученика) и формирање
малих ИОП тимова.
98
Сви чланови већа,
психолог, педагог
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
X
1.Организација и предлог за извођење наставе у природи и
излета.
Чланови већа
2. Идентификација препрека,потреба,недоумица у вези са
спровођењем ИОП-а.
Руководилац, чланови
већа
3. Разговор о развијању и неговању радних навика код
ученика
Чланови већа
Чланови већа, психолог,
4. Упознавање са програмом рада организације “Пријатељи
педагог, директор,
деце”
стручни тим за ИОП
XI
1. Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају I класификационог периода.
2. Прикупљање података о реализацији ИОП-а и
ревидирање постављених циљева и активности на крају
класификационог периода.
XII
I
Чланови већа,
психолог,педагог,
директор,стручни тим
за ИОП
Сви чланови, ПП
служба
3.Угледни час-српски језик(Потврдне и одричне реченице).
Јасмина РадиновићЛукић
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I
полугодишта, предлог мера за побољшање успеха и
уједначавање критеријума оцењивања.
Чланови већа,
психолог,педагог,
директор,стручни тим
за ИОП
2. Припрема прославе Нове године.
Сви чланови
3. Размена искустава о сарадњи са родитељима у изради
ИОП-а.
Сви чланови
4. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима.
Сви чланови
5. Угледни час-Математика(Множење).
Горица Мијаиловић
6. Ажурирање педагошке документације.
Сви чланови
1. Разматрање унапређивања рада са даровитом децом.
Сви чланови
2. Стручно усавршавање наставника.
Сви чланови
99
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
II
III
IV
V
1.Мотивисаност ученика за енглески језик.
Наставник енглеског
2. Угледни час-Свет око нас(Појава звана електрицитет).
Славица Сретић
1.Предлог уџбеника за наредну школску годину.
Чланови већа
2. Организовање „Пролећне изложбе“.
Чланови већа
3. Консултација са ПП службом у вези спровођења ИОП-а
пред трећи класификациони период.
ПП служба, чланови
већа
4. Угледни час-Свет око нас(Биљке су свуда око нас).
Мирославка Ивановић
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на крају III
класификационог периода.
Чланови већа, ПП
служба, директор
2. Информисање о реализацији ИОП-а.
Чланови већа
3. Реализација излета.
Чланови већа
1. Реализација наставе у природи.
Чланови већа
2. Обележавање дана школе.
Чланови већа
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају II
полугодишта.
Чланови већа, ПП
служба, директор,
помоћник директора
2. Анализа рада и извештај Већа.
Руководилац већа
3. Усвајање програма за наредну годину – предлог
руководиоца Већа за наредну школску годину.
Чланови већа, ПП
служба, директор
4. Израда школског програма рада за наредну школску
годину и предлог изборних предмета
Учитељи, ПП служба,
директор
5. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима.
Сви чланови
6. Ажурирање педагошке документације.
Сви чланови
VI
100
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
7. Извештај и анализа резултата тестирања.
Педагог, психолог
VII
VIII
ГО ДИ ШЊИ П ЛАН СЕКЦИЈ Е
Назив секције
HAPPY CLASSROOM 1 (2. разред)
Презиме и име наставника
Ирена Грбић
р.бр.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Теме
Аnimals
Број часова
за тему
2
School
2
Food
2
Body
2
House
2
Clothes
2
Toys and games
2
Festivals
2
Припрема приредби, наступа
2
Укупан број часова на годишњем нивоу
18
Циљеви и задаци:
 Развијање интересовања ученика за учење страног језика
 Подстицање ученика да проширују знања стечена на часовима редовне наставе
 Развијање способности вербалног изражавања
 Развијање јасног и прецизног говора, са посебном пажњом на изговор речи и интонацију фраза
 Упознавање са енглеским традиционалним песмама, рецитацијама и играма за децу
 Упознавање са културним особеностима Британије
 Подстицање ученика да се слободно изражавају пред другима
101
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА



Развијање комуникацијских способности
Развијање хуманих и моралних вредности
Изазивање позитивних емоција и развијање толеранције према другим народима
Начин реализације:
Часови се одржавају сваке друге недеље.
Садржаји који се обрађују на састанцима секције прате и проширују речник који се обрађује на
часовима редовне наставе кроз учење песама, рецитација, читање прича, текстова из часописа, играње
друштвених и компјутерских игара, глуму, израду постера, гледање интернет презентација и цртаних
филмова.
На крају године је предвиђена годишња приредба и изложба радова за родитеље
ГО ДИ ШЊИ П ЛАН СЕКЦИЈ Е
Назив секције
Примењена уметност
Презиме и име наставника
Сретић Славица, Ивановић Мирославка
р.бр.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Теме
Кутија за накит
Рам за слике
Воз од картона
Подметачи за чаше
Шешир за мале даме
Висибабе
Плетени каиш
Торбица
Ланчић
Јастуче за игле
Укупан број часова на годишњем нивоу
Број часова
за тему
4
4
2
2
4
4
4
4
4
4
36
Назив секције
Математичка секција
Презиме и име наставника
Мијаиловић Горица, Радиновић-Лукић Јасмина
р.бр.
Теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Рачунске операције
Проблемски задаци у оквиру прве стотине
Логичко-комбинаторни задаци
Задаци оштроумности
Једначине у првој стотини
Математичке мозгалице
Забавимо се геометријским фигурама
Укупан број часова на годишњем нивоу
102
Број часова
за тему
8
6
4
4
6
4
4
36
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГОДИ ШЊИ П ЛАН ДОПУ НС КЕ Н АСТАВЕ
предмет
Српски језик
разред
Први
р.бр.
Теме
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Вежбе читања
Писање речце ЛИ и НЕ
Вежбање писања и читања латинице
Препричавање
Писање састава
Реченице по значењу и облику
Именице
Употреба великог слова
Глаголи и време вршења радње
Самогласници, сугласници, слогови
Укупан број часова на годишњем нивоу
предмет
Математика
разред
Први
р.бр.
Теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Обнављање градива I разреда
Бројеви до 100
Мерење и мере
Сабирање и одузимање двоцифрених бројева
Употреба заграда
Задаци са две операције
Таблица множења
Таблица дељења
Задаци са множењем и дељењем
Редослед рачунских операција
Укупан број часова на годишњем нивоу
Број часова
за тему
2
2
3
2
2
1
2
2
1
1
18
Број часова
за тему
1
1
1
2
2
6
1
1
1
2
18
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК
Рад у продуженом боравку се одвија по завршетку наставних часова. Почиње одласком ученика
на ручак у школску трпезарију, а након тога се наставља у три етапе рада које се готово спонтано и
логички настављају једна на другу.
Боравак има многе своје специфичности, те тако као једну од њих важно је истаћи уску
повезаност рада у настави и рада у боравку. Рад у боравку мора да испрати и додатно обогати наставне
садржаје. Такође, квантитет и квалитет рада у боравку у току једног дана зависи од квантитета, типа
часа и облика рада у настави примењених у току тог дана. Односно, рад у боравку мора сваког дана
пратити потребе деце, њихово расположење и ускладити то са наставним планом и планом рада
боравка. Те, из тог разлога је неопходна већа флексибилност плана рада боравка у смислу измене
редоследа етапа рада као и могуће измене садржаја рада.
Глобални план рада продуженог боравка подржава циљеве и задатке сваког наставног предмета,
с тим што се могу истаћи и одређенији, њему својствени васпитно-образовни циљеви и задаци:
103
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

























Неговање потребе за доградњом и стицањем нових знања
Подстицање деце да користе различите изворе информација
Проширивање основних знања, вештина, ставова и вредности из области свих наставних
предмета
Неговање дечије маште и способности изражавања кроз речи и покрет
Развијање способности комуникације и кооперације
Развијање дечије иницијативе
Унапређење изражавања и критичког гледишта
Унапређење приступа решевању проблема и креативности
Развијање менталних способности, формирање научног погледа на свет и свестрани развитак
личности
Откривање и упознавање самог себе, развијање односа, стицање искуства и сазнања о другим
људима и сазнавање света развијањем начина деловања на њега.
Опажање других, контакт са другима, прихватање другог као партнера у заједничкој
активности, размена искустава
Развијање запажања емоција код себе и других
Стварање осећаја групе и успостављање добре атмосфере
Активно стваралачко учествовање у културном и уметничком животу средине
Развијање самосталности, систематичности и одговорности према раду
Развијање радних навика
Подстицање радозналости, подржавање стваралаштва
Подстицање детета да активира што више чула истовремено
Развијање способности опажања, уочавања, постављања хипотезе, вршење провере, доказивање
шта од чега зависи, како се нешто може мењати, побољшати или елиминисати
Развијање правилног односа према природи и окружењу
Развијање свести о нужности склада човекових активности и природе
Развијање хигијенских навика
Формирање представе о здрављу и најважнијим факторима који доприносе очувању и
унапређењу здравља
Кроз учење засновано на искуству, преводити оно што је научено у жељени начин понашања уз
препознавање правих вредности и подстицање оптималног развоја личности
Пружање могућности ученицима да постану активни учесници у процесу васпитања и
образовања и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање
аутономне, комплетне, одговорне и креативне личности.
План боравка за 2.разред
месец
наставна
недеља
број
часова
АПРИЛ
28
134
наставна
тема
' За чистију и здравију планету ''
Еколошки кутак - креативна
радионица
Уређење школског дворишта
Засадили смо дрво
Читамо и пишемо латиницу
Традиција, обичаји, веровања...
У сусрет Ускрсу - народни
135
29
активности
136
137
138
139
140
104
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
30
31
обичаји
Бојење Ускршњих дрвених јаја
Бојење Ускршњих дрвених јаја
Израда корпица за јаја
Припрема за Ускршњи вашар
Ускршњи вашар
Забавна математика
Такмичарске игре на спортским
теренима
Ми волио природу
Како се орјентисати - читамо
знаке
Занимљива географија
Поштујемо различитости радионица
Толеранција - радионица
Игра '' Воштане фигуре ''
Покажи шта знаш (
играње,певање,глума)
'' Доживљаји мачка Тоше'' (
одломак )
С Тошом у хајдуцима илустровање
Шта крију бројке и слова? Квиз
Игре без граница - спортска
такмичења
Словоиграоница
Занимања људи
Кад порастем бићу...
Прелиставамо дечију штампу
Учимо плесне кораке ( валцер,
танго)
Игра музичких столица
Занимљива књига, стрип ...
Правимо сами стрип ( групни рад
)
Довршавање стрипа и изложба
радова
Занимљива математика мозгалице
О Стевану Синђелићу
Прослава Дана школе
Легенде из Грчке митологије
Загонетна историја - мозгалице
Омиљени ликови митологије сликање
Правимо дворац о рециклираног
материјала - групни радови
До сада смо научили - квиз знања
Игре без граница
Припрема и проба завршне
приредбе
141
142
143
144
145
146
147
32
148
149
150
МАЈ
33
151
152
153
154
155
34
156
157
158
35
159
160
161
162
163
164
165
36
166
167
168
ЈУН
37
169
170
171
172
173
38
174
175
176
177
178
105
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
179
Завршна приредба
Довиђења до септембра - журка и
маскенбал
180
1.СЛОБОДНА АКТИВНОСТ: Игре без граница
ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
*Обилажење заставе.
*Ветар љуља дрвеће.
*Ловци и патке.
*Игре са претходних часова.
*Прецизни погодак.
*Вук и јагње.
*Баријачкиње.
*Музичке столице.
*Игре са претходних часова.
*Имитирање.
*Мали јеж.
*Изгубљено пиле.
*Звечарка.
*Штафета.
*Између две ватре.
*Гађање мете.
*Обарање чуњева.
*Лимбо плес.
*Врући кромпирићи.
*Надвлачење конопца.
*Гађање у корпу.
*Игре са претходних часова.
*Полигон.
*Игра по избору ученика.
*Ледени деда.
*Кипови.
*Царе, колико има сати?
ЦИЉЕВИ
*Упознавање ученика са програмом „Игара без граница
*Да развије брзину, спретност и складност покрета са музиком.
*Да развије креативног мишљења кроз покрете.
*Развијање знања и покрета уз музику.
*Развијање сарадничких односа.
*Развијање моторичких способности и прецизности.
*Развијање знања и покрета уз музику.
*Развијање сарадничких односа.
*Развијање моторичких способности и прецизности.
*Развијање креативног мишљења кроз покрете.
Задаци
- да се упознаје са основним правилима извођења игре;
- правилно изводи једноставне вежбе;
- самостално изводи различите облике кретања и кординације у простору;
- унапреди вештину бацања и гађања;
- да самостално изводи научене игре;
- унапреди брзину и спретност;
- да само стално изводи различите облике кретања;
- унапређује и развија брзину кретања;
106
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- усклађује своје кретање по боји гласа;
- упознаје своје способности;
- усклађује своје кретање са кретањем реквизита;
- унапређивање моторичких способности;
- самостално примењује научене активности;
- усклађује своје кретање са музиком;
- развије прецизност додавања;
- усклађује своја кретања са кретањем осталих чланова тима;
- изводи покрете гађања;
- савлада препреке у што краћем временском интервалу;
- самостално изводи наведену игру;
- усклађује своје кретање са кретањем партнера;
- увежба различите облике кретања у простору.
АКТИВНОСТ УЧЕНИКА
*Кретање у правцима лево и десно, вођење лопте унапред утврђеном путањом.
*Опонашање.
*Трчање, скакање и гађање.
*Гађање у мету.
*Трчање и хватање.
*Трчање.
*Реаговање на престанакзвука
*Кретање и опонашање.
*Трчање и хватање.
*Проналажење и посматрање.
*Ослушкивање, праћење и хватање.
*Трчање, хватање, ходање.
*Трчање, добацивање, процењивање.
*Гађање.
*Гађање, процењивање и обарање.
*Извођење задатих покрета на музику.
*Додавање.
*Вучење.
*Гађање, процењивање.
*Трчање, пузање, прескакање, добацивање
*Трчање, хватање.
*Кретање.
*Скакање, ходање.
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ РАДА
*Игра
*Фронтални, у пару, у групи.
НАСТАВНА СРЕДСТВА
*Лопта и заставице
*Снимак звукова ветрова.
*Лопта и креда.
*Лопта и мета.
*Столице, аудитивни медиј.
*Слика.
*Звечка.
*Штафетни предмет.
107
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
*Лопта.
*Различите мете.
*Лопта и чуњеви.
*Уже, аудитивни медиј.
*Лопта, аудитивни медиј.
*Уже, маркер (марама).
*Корпа, лоптице.
*Обруч, шведски сандук, лопта, чуњеви...
2.СЛОБОДНА АКТИВНОСТ: Око света и планета
ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
*Упознајмо начин живота других народа.
*Обичаји и игре деце из других земања.
*Земља у коју бих волео да путујем.
*Шта је то васиона, а шта сунчев систем.
*У посети другим планетама.
*Упознајмо нашу планету.
*Заштитимо планету на којој живимо.
*Како се разликујемо једни од других.
*Чиме се људи баве у различитим крајевима света.
*Од чега зависи начин одевања људи.
*Сви народи негују своје обичаје и културу.
*Како се деца играју у различитим крајевима света.
*Представљамо далеке земље и оне из нашег окружења.
*Како су стари астрономи замишљали свемир.
*Колико звезда можемо видети ноћу.
*Шта је сунчев систем.
*Зашто је сунчев систем овакав какав је.
*Зашто астрономи мисле да на Марсу не постоји живот.
*Како су настале планете.
*Како настају реке.
*Зашто је море слано.
*Како настају таласи.
*Како ради сунчани часовник.
*Зашто чувамо природу.
*Шта је то екологија?
Циљеви
* Користи различите изворе информација (слике, књиге, енциклопедије, радио, тв емисије, часописе,
интернет).
*Уочава разлике у култури, језику и обичајима других земаља.
*Показује игре и обичаје из своје земље.
*Дружи се са децом других култура и уважава различитости.
*Подстицање радозналости код ученика.
*Упознавање ширег окружења у коме деца живе.
*Развијање логичког мишљења.
*Упознавање са обичајима, играма, језиком и културом других земаља.
*Развијање одговорног односа према себи и окружењу уз уважавање других.
*Развијање љубави према природи.
Задаци
- самостално користи различите изворе информација;
- да показује интересовања за културу и језик других народа, као и да прави разлику између њих;
108
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- да самостално показује игре и обичаје из своје земље;
-да уочава и именује различите природне појаве;
- развијање одговорног односа према природи и њеним ресурсима.
Активност ученика
*Израда групних радова (цртање, колаж).
*Слушање музике разних земања.
*Квиз.
*Приказивање игара, песама и народних ношњи из неке друге земље.
*Израда разгледница.
*Цртање планете.
*Приказивање филма.
*Цртање.
*Израда групних радова.
*Читање занимљивих текстова.
Наставне методе
*Илустративно-демонстративна.
*Усмено излагање.
*Разговор.
*Групни рад.
*Радионице.
*Интерактивна.
*Кооперативна.
*Играона.
*Покрети и драма.
3. СЛОБОДНА АКТИВНОСТ: Школа толеранције
САДРЖАЈИ
109
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
*Ја и други
(осећања,потребе,интересовања...).
*Групе људи
(породица,суседи,школа,одељење...).
*Правила понашања.
*Комуникација.
*Права и одговорности.
*Вредности.
Циљеви и задаци
1.Развијање сазнања о себи и
другима,прихватање сопствене
индивидуалности и индивидуалности
другог, препознати и изразити своја
осећања, потребе, интересовања и
жеље, уочити и уважити сличности и
разлике међу појединцима.
2.Развијање сазнања о припадности
групи (породици, школи,
вршњацима),препознати себе као
природно и друштвено биће, групе
људи које живе у непосредном
окружењу (породица, суседи, вршњаци,
школска заједница) и знати своју
припадност њима; учествовати у
доношењу правила рада у групи и
одељењу, као и њиховој примени и
уважавању других људи.
3.Подстицање и изграђивање
самопоуздања; препознати и истаћи
вредност код себе и других; активно
слушати друге и комуницирати са њима
јасно, отворено и двосмерно;
истраживати своје мисли, осећања,
идеје, ставове и интересовања,
размењивати их са другима и активно
учествовати у групној дискусији.
4.Развијање комуникативних
способности и конструктивног
разрешавања сукоба; јасно износити
свој став, мишљење, примедбу;
ненасилно комуницирати и решавати
проблеме и сукобе.
5.Упознавање ученика са дечијим
правима и бити информисан о њима;
имати одговоран однос према себи и
другима и обављати своје обавезе у
породици и школи.
6.Развијање вредности заснованих на
толеранцији, флексибилности и
прихватању различиторсти; уважавати
себе и друге и прихватати их онаквим
какви јесу; учествовати у игри,
дружењу и учењу са свима и бити
толерантнан и флексибилан према
различитости.
110
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Активност ученика
*Слуша.
*Прича.
*Посматра.
*Учествује.
*Описује.
*Црта.
*Процењује.
*Игра.
*Уочава.
*Комуницира.
*Размењује.
*Креира.
*Пише.
Наставни облици и методе
*Радионице.
*Стрип.
*Демонстрација.
*Цртеж.
*Игра улога, драматизација.
*Тимски рад.
*Дивергентно учење.
*Кооперативно учење у групама.
Наставна средства
*Фломастери.
*Бојице.
*Папир.
*Хамер.
*Блокови.
*Стикери.
*Маказе.
*Колаж папир.
*Касетофон.
*Текстови.
*Часописи.
*Литература
111
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4. СЛОБОДНА АКТИВНОСТ: Драмско стваралаштво
ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
*Покажи шта знаш.
*Поистовећивање са ликовима из животињског света.
*Поистовећивање са јунацима из бајке.
*Игра „Огледало“.
*Игра „Пантомиме“.
*Састављање приче у виду поистовећивања са датим ликом.
*Састављање приче на задату реченицу.
*Састављање приче у својству коментатора.
*Приповедање на основу музичке теме.
*Читање краћих драмских текстова.
*Драматизација краћих драмских текстова.
*Драматизација посредством лутака.
*Импровизација у драмским текстовима.
Циљеви
Развијање свести о могућим облицима изражавања.
*Развијање способности имитирања звука и покрета из околине.
*Развијање концентрације и опажања.
*Експериментисање са телом (покретима) и звуком (гласовима).
*Усвајање приповедачке форме и обогаћивање фонда речи.
*Развијање способности за решавање сценског задатка у оквиру текста.
*Развијање способности изражавања мисли и осећања на сцени.
*Развијање драмског исказивања.
*Развијање креативног мишљења.
Задаци
- се изрази помоћу разних облика изражавања;
- имитира звуке и покрете из околине;
- усмерава своју пажњу на дату радњу;
- владање вештином приказивања одређених стања и радњи покретом;
- владање вештином приповедања и импровизације;
- разуме дати лик и да ствара представе о њему;
- изражавање својих мисли, осећања изазваних музиком;
- правилно артикулише гласове, акцентује речи и научи правилно да интонира;
- способност тумачења драмских ликова;
- способност изражавања и поистовећивања са лутком;
- импровизује.
Активност ученика
*Играју, певају, глуме, рецитују.
*Замишљање, поистовећивање.
*Покрет, мимика, гестинтерактивна.
*Пантомима.
*Игра и сагледавање ствари из различитих углова.
*Замишљање и визуализација.
*Изражава и представља своје идеје.
*Реагује на подстицај и ствара нове драмске елементе.
*Мисли, учи и комуницира.
*Осмишљава и приказује дату ситуацију говором и покретом.
*Реагује на подстицај, замишља и визуализује.
*Смишља и драматизује нове ситуације или мења већ постојеће ситуације.
Наставне методе и облици рада
*Индивидуална презентација.
*Игра улога.
112
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
*Интерактивна.
*Индивидуална презентација.
*Игра
*Игра улога
*Кооперативна
*Групна презентација
*Драмска радионица
Наставна средства
*Костими
*Микрофон
*Камера
*Играчке
*Касетофон/CD плејер
*Касете/копмакт дискови
*Драмски текстови
*Драмски реквизити
*Маске
*Лутке
5.СЛОБОДНА АКТИВНОСТ: Ликовне радости
САДРЖАЈИ
*Цртање
*Сликање
*Вајање
*Колаж
*Тродимензиона
на конструкција
Циљеви
*Развијање различитих форми ликовног изражавања.
*Експериментисање матерјалима у простору.
*Развијање стваралачког и креативног духа.
*Развијање критичког мишљења.
Задаци
- користи различите материјале и технике ликовног изражавања;
- користи прибор и предмете из околине у ликовном изражавању;
- стварање ликовних радова у сарадњи са другима;
- развијање моторичких способности;
- практична примена знања.
Активност ученика
*Израда скице у природном амбијенту.
*Сликамо воденим бојама.
*Сликамо темперама.
*Цртање пастелним бојама.
*Цртање кредама у боји.
*Израда колажа.
*Вајамо биљке и животиње.
*Израда предмета од картона.
*Представљање приче стрипом.
113
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
*Цртање по моделу.
Наставне методе и облици
*Манипулативна
*Конструкторска
*Креативна
*Интерактивна
*Рецептивна
*Фронтални рад
*Групни рад
*Рад у пару
*Индивидуални рад
Наставна средства
*Мека оловка
*Прибор за сликање воденим бојама
*Прибор за сликање темперним бојама
*Пастелне боје
*Креде у боји
*Колаж папир
*Текстил
*Маказе
*Пластелин и глина
*Тањи картон
*Рол трака
*Мултимедијални матерјал
*Природни матерјали (лист, плод...
6. СЛОБОДНА АКТИВНОСТ: Певам и плешем
ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
ШТА ТО МОЈОЈ ДУШИ ГОДИ
*Шта се то све у песми чује
*Слушање дечијих песама
*Каква је ово пeсма
Песме са темом другарства
*Шта ће мени песма та
*Музичке игре
*Шта то мојој души годи
*Разликовање звукова
*Подражавање звукова из природе
ПЕВАМ, ПЕВАМ СВЕ ПУШИСЕ
*Певање песама о јесени
*Препознавање мелодија
*Који је мој инструмент (глас)
*Нису сви звукови пријатни
*Слушање и певање песама о Новој години и зими
*Бити критичар и бити критикован
*Примена научених бројалица
*Певам, певам све се руши
Слушање музике о пролећу
ЛА-ЛА-ЛА ТО ЈЕ МУЗИКА
*Музички фестивал
*На чему све могу да одсвирам песму
*Један инструмент, једна песма
*Наш мали оркестар
*Доживљај музике кроз покрет
114
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
*Слушање музике и драматизација научених песама
*Учествовање у припремним активностима за Дан школе
*Звук, ритам , мелодија
*Певање научених песама
Циљеви
*Савладатиритмичкеоснове
*Упознавање са врстама иизворима звука
*Упознати ученике са улогама креатора, извођача и корисника
*Упознати ученике са разним видовима музичког изражаја
*Савладати технику слушања музике
*Упознати их са јединственошћу доживљаја музичког комада
Развијање способности имитирања звука и покрета из околине
Развијање концентрације и опажања.
Експериментисање са телом (покретима) и звуком (гласовима)
Задаци
-Уме да репродукује једноставне ритмичке задатке
-Уме да пева једноставније дечије песме по слуху уз музичку пратњу или без ње
-Певање хорски
-Препознаје и пореди различите звуке произведене на разним инструментима
-Креирају разне звучне ефекте
-Изражавају свој доживљај музике кроз импровизацију покрета
-Препознају начине на које музика и звукови учествују у свакодневном животу (музика у медијима,
звукови природе, породичне прославе...)
-Ученик ће бити способан да имитира различите звукове и покрете из околине
-Ученик ће бити способан да правилно артикулише гласове, акцентује речи и научи правилно да
интонира
Активности ученика
Певање, стварање звука, праћење ритма, слушање музике, препознавање, играње, креирање, имитација,
импровизација, извођење.
Наставне методе и облици рада
Метода рада по слуху.
Експериментална метода.
Демонстрациона метода.
Фронтални, групни и индивидуални облик рада.
Наставна средства
Музички компакт дискови, музички инструменти
ПЛАН КОРЕЛАЦИЈЕ – за други разред
115
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
предмети
Српски језик и
музичко
Српски језик и
ликовно
реализато
ри
Садржај корелације
време
- Слушање музике
- Певање песама
током
целе
Веће 2.
школске разреда
године
- Илустрације обрађених текстова
- Илустрације из свакодневног живота
- Замишљања
током
целе
Веће 2.
школске разреда
године
- током
целе
школске
године
септемб
ар
децемба
р
- март
- април
током
целе
школске
године
прво
полугод
иште
септемб
ар
октобар
- јануар
током
целе
школске
године
Српски језик и свет
око нас
- Описивање
- Где човек живи
- Људске делатности
- Жива и нежива природа
- Годишња доба
Српски језик и
грађанско
васпитање
-Комуникација, комуникација, сложена занимација
-Како да расправљамо, а да се не посвађамо
-Дечја права
Српски језик и
математика
-Читање и писање латиничних слова
Српски језик и час
одељенског
старешине
- Стварање радних навика
- Дечија права
- Прослава школске славе- Св.Сава
Српски језик и
чувари природе
-Описивање појава у природи и промена у животној
средини
предмети
Садржај корелације
време
Математика и
музичка култура
-Бројалице
новемба
р
116
Веће 2.
разреда
Веће 2.
разреда
Веће 2.
разреда
Веће 2.
разреда
Веће 2.
разреда
реализато
ри
Веће 2.
разреда
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Математика и
физичко васпитање
-Вежбе реквизитима
- април
Веће 2.
разреда
Математика и свет
око нас
-Кретање у простору и времену
октобар
Веће 2.
разреда
Математика и
ликовна култура
-Кретање облика у простору
-Дејство светлости на карактер облика
-Преобликовање материјала или предмета њиховим
спајањем
-Знаци и симболи
Свет око нас и
музичка култура
-Певање песама о природи
-Звуци у природи
Свет око нас и
физичко васпитање
-Скакање и прескакање
-Вежбе упором рукама
- Елементарне игре
Свет око нас и
чувари природе
-Жива и нежива природа
-Животна средина
-Загађивање животне средине
Ликовна култура и
свет око нас
-Кретање облика у простору
-Дејство светлости на карактер облика
-Преобликовање материјала или предмета њиховим
спајањем
-Контраст
-Амбијент-сценски простор
Чувари природе и
ликовна култура
-Животна средина
-Природне појаве и промене у животној средини
-Загађивање животне средине
-Заштита животне средине и заштита здравља
117
септемб
ар
новемба
р
- јануар
фебруар
током
целе
школске
године
током
целе
школске
године
- мај
септемб
ар
- април
септемб
ар
новемба
р
децемба
р
- април
- мај
-прво
полугод
иште
-друго
полугод
иште
Веће 2.
разреда
Веће 2.
разреда
Веће 2.
разреда
Веће 2.
разреда
Веће 2.
разреда
Веће 2.
разреда
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
План за реализацију једнодневног излета
Други разред: Ваљево-Бранковина
Бранковина је знаменито место у непосредној близини града Ваљева. Представља значајну
туристичку дестинацију са богатим културно-историјским садржајем. Ово место својим садржајима је
у складу са потребама едукације деце, стога испуњава све критеријуме за реализацију једнодневног
боравка деце млађег школског узраста.
Циљеви и задаци једнодневног излета:
 Упознавање завичаја;
 Развијање правилног односа према уметничким, културним вредностима, културном
наслеђу;
 Подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја према крају који се
обилази и упознаје;
 Развијање интересовања за природу;
 Изграђивање еколошких навика;
 Развијање радозналости, креативности и истраживачког духа.
Садржај једнодневног излета:
 Ваљево: посматрање околине и географских карактеристика, обилазак града;
 Бранковина;
 Спомен-школа Десанке Максимовић;
 Обилазак гроба Д. Максимовић;
 Обилазак цркве у Бранковини, задужбине Проте Матеје Ненадовића;
 Ручак;
 Разгледање старих дрвених кућа и упознавање са њиховом наменом;
 Игре на отвореном;
 Повратак за Београд.
Корелација :
Српски језик, свет око нас, чувари природе, физичко васпитање, ликовна култура.
Време извођења једнодневног излета:
Планирано је да се овај излет реализује последње недеље септембра или прве недеље октобра 2014.
године.
Разредно веће другог разреда
План за реализацију наставе у природи
Сокобања – други разред
Сокобања је градско насеље и бања у општини Сокобања, окружено планинама Озрен, Ртањ,
Девица и Буковик. У свом окружењу има доста нетакнутих природних лепота и много лепих
излетишта. Чист ваздух, квалитетне термалне воде, мноштво паркова, зеленила, одлични су услови за
наставу у природи, рекреацију и разоноду деце.
Циљеви и задаци наставе у природи:
 Побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
 Задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром;
 Подстицање интересовања за појаве у природи;
 Подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке
задатке;
 Развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања, унапређивања животне средине;
118
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА





Изграђивање еколошких навика;
Упознавање разноврсности биљног и животињског света;
Развијање правилних хигијенско-здравствених навика;
Подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о себи;
Разумевање и уважавање различитости међу појединцима.
Планиране културно-забавне активности:
 Лептерија;
 Соко-град;
 Кањон реке Моравице;
 Рудник мрког угља „Соко“;
 Озрен;
 Водопад „Рипаљка“;
 Богородица у стени;
 Маскенбал, квизови, игре без граница, анимације рекреатора, спортски турнири
Корелација:
Српски језик, свет око нас, музичка култура, чувари природе, физичко васпитање,
ликовна култура, грађанско васпитање, верска настава.
Планирано време реализације и трајање наставе у природи:
Планирано је да се настава у природи реализује током маја 2015. године у трајању од
седам дана.
119
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
(ГЛОБАЛНA И ТЕМАТСКА СТРУКТУРА)
2014/2015. ДО 2017/2018.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
Весна Мирић, наставник разредне наставе
Марина Максимовић, професор разредне наставе
Оливера Стаматовић, професор разредне наставе
Јасмина Туловић, проф. разредне наставе
Ирена Грбић, наставник енглеског језика
Тереза Моличник, психолог
Данијела Пејчиновић, педагог
Ивана Франовић, вероучитељ
120
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК-трећи разред
 ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима српског књижевног
језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да
тумаче одабрана књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и
светске баштине.
ЗАДАЦИ :
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда
српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и писмено
изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и читања у себи
(доживљајног, усмереног, истраживачког)
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано тумачење и вредновање
књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из илустрованих
енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и критичко
процењивање прочитаног текста.

ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
- проширивање знања о простој реченици и њеним деловима;
- савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима;
- оспособљавање за изражајно читање и казивање;
- поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење предметности књижевног текста и
сценских дела (осећања, фабула, радња, ликови, поруке, стилогеност сценског израза);
- навикавање на сажето јасно усмено и писмено изражавање према захтевима програма;
- савладавање основа методологије израде писмених састава.

ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Методика специјалног рада – едукованње наставника у вези са дислексијом, дисграфијом и
дискалкулијом
- Сусрети са песницима
- Предавања библиотекара наше школе
- Дечије књижевне вечери
- учешће на огледним часовима и семинарима
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
- Иницијални тест -1. недеља септембра
-Тестови: последња недеља децембра и последња недеља јуна
-Контролне вежбе: - Прва провера знања -1. недеља септембра
121
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- Друга провера знања -3. недеља новембра
- Први писмени задатак 4. недеља новембра
- Четврта провера знања -2. недеља фебруара
- Пета провера знања -3. недеља марта
- Други писмени задатак-1. недеља априла
- Шеста провера знања -1. недеља маја
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Домаћи задатци :
Учћеници ће свакодневнодобијати домаће задатке у виду израде већ датих задатака у радним
листовима и другим дидактичким материјалима,а у циљу свакодневног вежбања.Писаће и саставе на
задате теме.
Читаће и домаћу лектиру:
-Домаћа лектира – Бајке браће Грим
-Домаћа лектира– избор из књига, енциклопедија и часописа за децу
-Домаћа лектира – песме Душка Радовића
-Домаћа лектира– избор драмских текстова
Реферати:
-Живот и дело Вука Стефановића Караџића
-Свети Сава, први српски архиепископ и учитељ
-Стеван Синђелић –име наше школе
Посматрања у природи:
Шетња парком и посматрање дешавања у разна годишња доба
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
У зависности од времена извођења наставе у природи одређени садржаји биће реализовани ван
учионице.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
О језику-српски језик за 3. разред – Радмила Жежељ Ралић: „Клет“
Река речи – читанка за 3. разре основне школе – Радмила Жежељ Ралић: „Клет“
Приручник за учитеље уз уџбенички комплет српски језик за 3. разред – Радмила Жежељ Ралић:
„Клет“
Методика наставе српскох језика в- Учитељски факултет, Београд
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
.Интернет
CD – звучна читанка
Литература доступна у школској библиотеци
Дидактички материјал – збирке, листићи, плакати...
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Ликовна култура, Музичка култура, Природа и друштво, Енглески језик, Грађанско
васпитање
122
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Р. бр.
наставне
НАСТАВНЕ
теме
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
ЈЕЗИК: граматика
30.
правопис и
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
стандарди
3.4.1.,3.4.2.,3.4.3.,
2.4.4.,2.4.7.,2.4.8.,2.4.9.,2.4.10.,3.4.5.
62
34
28
3.4.6.,3.3.1, 3.3.2,3.3.3, 3.3.4.,3.3.5,
3.3.6,3.3.7.,2.3.8.,2.3.9.
ортоепија
31.
КЊИЖЕВНОСТ
3.5.1.,3.5.2.,3.5.3.,3.5.4.2.5.5.,2.5.6.
69
46
23
32.
ЈЕЗИЧКА
КУЛТУРА
2.3.8.,2.3.9.,3.3.1, 3.3.2.,3.3.3, 3.3.4
3.3.5, 3.3.6.,3.3.7
49
4
45
84
96
33.
укупно: 180
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
За усавршавање читања и писања користе се систематика вежбања: гласно читање
протумаченог текста из читанке или шире лектире, уз аналитичку и критичку процену
таквог читања: тихо читање текста и непосредно пре разговора о њему; читање по улогама.
Правопис се савладава путем систематских вежбања елементарних и сложених које се
организују често различитим облицима писмених вежби.Језичку културу реализовати
кроз основне облике усменог и писменог изражавања, препричавања и причања.
123
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
МАТЕМАТИКА-трећи разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
ЦИЉ наставе математике у основној школи јесте да ученици усвоје елементарна математичка
знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и друштву; да оспособи ученике
за примену усвојених математичких знања у решавању разноврсних задатака из животне праксе; за
успешно настављање математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању
менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном развоју личности
ученика.
ЗАДАЦИ
- да ученици стичу знања неопходна за разумевање кванитативних и просторних
односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном
животу;
- да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и
примене математике у различитим подручјима човекове делатности
(математичко моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање
у рад;
- да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког,
стваралачког и апстрактног мишљења;
- да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку
радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
- да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасност и
прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
Ученици требају да:
- савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000;
- упознају римске цифре (I,V,X,L,C,D,М) и принцип читања и писања бројева
помоћу њих;
- успешно обављају све четири рачунске операције до 1000;
- упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање;
- упознају зависност резултата од компонената операције;
- знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције;
- умеју да прочитају и запишу помоћу слова својства рачунских операција;
- знају да одреде вредност израза са словима из дате вредности слова;
- знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000;
- упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац ≤10;
- успешно решавају текстуалне задатке;
- формирају представе о правој и полуправој;
- уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао;
- знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и
кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара);
- стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања);
- знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла;
- упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време
(година и век).
124
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
3.ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ)
-Присуствовање Архимедесовим трибинама(месечно једанпут)
- учешће на огледним часовима и семинарима
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
-Иницијални тест -1.недеља септембра
-Тестови: последња недеља,децембра и последња недеља јуна
-Контролне вежбе: -Бројеви до 1000-3. недеља септембра
-Мерење и мере-3. недеља октобра
-Сабирање и одузимање-2. недеља новембра
-Једначине-2. недеља фебруара
-Множење и дељење-3. недеља марта
-Геометрија-2. недеља априла
-Писмено сабирање и одузимање-1. недеља маја
-Писмено множење и дељење-4.недеља маја
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Ученици ће свакодневно израђивати домаће задатке у виду израде већ датих задатака уз радних
листова и других дидактичких материјала,а у циљу свакодневног вежбања.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Планом је предвиђена екскурзија и настава у природи.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
-Уџбеник за трећи разред основне школе –МАТЕМАТИКА 3а-Светлана Јопксимовић и Бошко
Влаховић: „ Едука“
-Радни листови - МАТЕМАТИКА 3б- Светлана Јопксимовић и Бошко Влаховић„ Едука“
-Методика наставе математике-Учитељски факултет Београд
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
Модели геометријских тела, апликације, прибор за цртање, траке у боји, наставни листићи..
125
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Ликовна култура,српски језик,природа и друштво,физичко васпитање
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
34.
ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ДРУГОГ
РАЗРЕДА
35.
БРОЈЕВИ ДО 1000
36.
РАЗЛОМЦИ
37.
ГЕОМЕТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ И
ЊИХОВИ МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ
38.
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
стандарди
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
2.4.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
2.2.3.
3.2.1.
3.2.2
2.4.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
број
часова
по теми
број часова за
остале
типове
обраду часова
5
--
5
121
50
71
12
4
8
32
12
20
10
4
6
укупно: 180
70
110
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм математике предвиђа да ученици поступно упознају бројеве природног низа и број нула;
Издвајањем различитих колекција објеката врши се пребројавање и записивање
бројева цифрама чиме се учи "аритметичка азбука" и истиче независност броја;
Узастопно бројање наводи их на откривање законитости формирања низа бројева;
После обраде операција сабирања и одузимања уводе се операције множења и дељења
Ученици прво упознају својства операције, а затим објашњавање начина рачунања; операције се врше
усмено
Ученици најпре упознају облике геометријских тела. Затим најпростије
геометријске фигуре: линије, тачку, дуж, па тек онда правоугаоник, квадрат, угао троугао, круг, права,
раван, квадар,коцка
126
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРИРОДА И ДРУШТВО-за трећи разред
1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
ЦИЉ наставе наставног интегрисаног предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО је да усвајањем знања,
умења и вештина деца развијају своје сазнајне, физичке и креативне способности, а истовремено
спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице.
Упознавање природе и друштва развија код деце сазнајне способности, формира основне појмове и
постепено гради основе за систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено, стичу
се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење. Активним упознавањем природних и
друштвених појава и процеса, подстиче се природна радозналост деце. Најбољи резултати постижу се
уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања - спознају свет око себе као
природно и друштвено окружење.
Већина циљева и задатака овог предмета постиже се кроз непосредну истраживачку активност деце и
ненаметљив подстицај и подршку наставника путем следећих активности: посматрања, описивања,
процењивања, груписања, праћења, бележења, практиковања, експериментисања, истраживања,
сакупљања, стварања, играња, активности у оквиру мини-пројекта,... применом савремених наставних
метода.
ОПШТИ ЦИЉ интегрисаног наставног предмета ПРИРОДА И ДРУШТВО јесте упознавање себе,
свог природног и друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему.
2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
--Развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу
Уочава основне карактеристике краја у коме живи ( рељеф, временске прилике, станишта, насеља)
--Препознаје и именује облике рељефа и површинских вода краја у коме живи
--Развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и
уочавање њихове повезаности
--Препознаје и именује различита станишта у непосредном окружењу
--Уочава различите услове и жива бића у различитим стаништима
--Уочава односе у стаништима између живе и неживе природе и међу живим бићима)
--Развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова
--Развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и
уочавање њихове повезаности
--Разликује култивисана од природних станишта
--Развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова
--Оспособљавање за оријентисање у простору и времену
--Зна да се оријентише у простору према Сунцу, а на плану града и географској карти користећи
стране света
--Зна редослед година у деценији и редослед деценија у веку
--Оријентише се на ленти времена
--Развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу-завичају
--Описује различите послове којима се људи баве у крају у коме живи
--Уочава повезаност насеља у крају
--Уважава сличности и разлике међу групама људи у крају, по начину живота, језику и обичајима
--Развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу
--Развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање тих појмова
--Развијање способности запажања осномних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и
уочавање њихове повезаности
--Разликује чврсте, течне и гасовите материје у окружењу
--Развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу
--Разликује материјале на основу њихове топлотне и електричне проводљивости
127
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
--Развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у окружењу и
уочавање њихове повезаности
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Унапређивање наставе ће се остварити кроз сарадњу и договоре у оквиру већа, актива, извођење
угледних часова и присуством предавањима и семинарима која се буду одржавала из ове области
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
У току школске године извршити седам пута проверу
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
- Планом су предвиђена посматрања, обиласци и посете , а стална активност ће бити посматрање
природе
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
- Настава ће се поред учионице изводити у природи :школском дворишту, оближњем парку, на
екскурзији, на настави у природи
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
-Природа и друштво за 3. разред основне школе-Биљана Поповић,Ивана Цмиљановић-косовацГериндијум
-Радни листови за 3. разред основне школе-Биљана Поповић,Ивана Цмиљановић-косовац-Гериндијум
- Приручник за учитеље
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Панои, слике, фотографије, скице, цртежи...
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, грађанско васпитање,
физичко васпитање, математика
Р. бр.
наставне
теме
1.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
стандарди
3.5.1.
Путујемо нашим крајем
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
10
7
3
7
5
2
9
6
3
3.5.2.
3.6.1.
2.
Сви људи раде
3.
Путујемо кроз време
3.6.2.
3.6.3.
3.6.1.
3.6.2.
128
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
3.6.3.
4.
3.1.1.
3.1.2.
Нежива природа
13
9
4
20
15
5
8
6
2
5
4
1
72
52
20
2.2.1.
2.2.2.
5.
Животне заједнице
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
3.3.1.
6.
3.3.2.
Материјали
3.3.3.
7.
1.4.1.
Кретање
укупно:
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Програм предмета природа и друштвозадржао је постојећи оквир, наставни план од 72 часа годишње
или два часа недељно по разреду. Понуђени број часова је орјентациони водич кроз реализацију
наведених садржаја програма у процесу наставе. Основна
интеракција наставе предмета Свет око нас није само на усвајању програмских садржаја
већ на подстицању развојних потенцијала детета. Наведени садржаји су усмерени на
развој интелектуалних, психофизичких и социјално-афективних сфера личности детета.
129
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК –за трећи разред
1.ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:

Оспособити ученика да комуницира на енглеском језику за усмену и писану комуникацију о
темама из његовог неосредног окружења
 Усвајање норми енглеског језика и оспособљавање за наставак учења на вишем нивоу
образовања
 Подстаћи потребу за учењем страног језика и развијати свест о значају познавања страног
језика у комуникацији
 Оспособити ученика за усмену и писану комуникацију на енглеском језику о темама из
непосредног окружења
 Олакшати разумевање и подстаћи позитиван однос према другим културама и традицијама
 Развијати радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима
других језика
2.ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:















Уочавање разлике између абецеде у српском језику и енглеског алфабета, са посебном пажњом
на словима и гласовима којих нема у српском језику, ако и да постоји разлика у писању и
изговарању речи
Проширивање речника стеченог у другом разреду речима и мањим језичким целинама датих у
контексту аутентичних животних ситуација
Увођење писања и изражавања писаним путем
Уочавање чињенице да се у енглеском језику речи не пишу исто као што се изговарају, као и
повезивање писане рези са њеним изговором и значењем
Препознавање и именовање предмета и бића из непосредне околине
Разумевање говора наставника, као и краћих дијалога,прича и песама са познатим темама са
аудио записа
Читање познатих и непознатих текстова уз проверу разумевања њихове садржине
Разговетно и правилно изговарање гласова, поштовање ритма и интонације у говору
Давање основне информације о себи и свом окружењу
Описивање предмета и ликова
Изражавање основних осећања
Репродуковање краћих рецитација и песама
Изражавање допадања и недопадања
Учествовање у комуникацији са наставником и вршњацима
Праћење инструкција за практичан рад датих на страном језику
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):

У настави се користе најсавременија наставна средства (CD, DVD, CD Multi ROM, интернет и
PPT презентације) и комуникативни приступ учењу страног језика.

У плану је набавка интерактивне «паметне» табле како би могли користити iТools (софтвер за
интерактивно учење уз уџбеник), а до тада се може користити помоћу пројектора

Секција Happy Classroom прати теме које се обрађују на часовима редовне наставе
проширујући садржаје и на другачији начин (песме, рецитације , игрице, укрштенице, филмови,
драматизација текстова)

Наставници ће похађати семинар обуке за рад са интерактивном таблом, као и сва стручна
предавања која се тичу методике наставе и практично их примењивати у настави
130
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Предвиђен је један угледни час у првом полугодишту
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
У септембру је након 2 часа обнављања планиран иницијални тест.
Утврђивање степена усвојености знања врши се на крају сваке наставне теме помоћу тестова.
На сваком часу прати се активност и учествовање ученика у раду, редовно доношење уџбеника,
свеске и осталог прибора за рад, као и домаћих задатака.
Радове који најбоље репрезентују постигнућа и напредовање ученика у току школске године
ученици чувају у свом портфолију.
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
У учењу страног језика важно је одржати континуитет свакодневног коришћења и примене
наученог. Зато се домаћи задаци задају након сваке наставне јединице. Они прате садржаје
обрађене на часу и имају за циљ примену наученог, самопроверу и проверу усвојености
одређених садржаја, као и припремање за наредни час.
6. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
7. Happy Street 1, New edition, Stella Maidment and Lorena Roberts, уџбеник, Oxford
University Press, The English Book, 2014.
8. Happy Street 1, New edition, Stella Maidment and Lorena Roberts, радна свеска, Oxford
University Press, The English Book, 2014.
9. Happy Street 1, New Edition, Stella Maidment, Teacher’s Book, Oxford University Press, The
English Book, 2014.
7. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
17.
Happy Street 1 Audio CD
18.
Happy Street 1 CD-ROM
19.
Happy Street 1 DVD
20.
постери
21.
флешкартице
22.
Happy Street 1 Teacher’s Book (материјал за копирање)
23.
интернет и Power Point презентације
24.
Речници
25.
Happy Street 1 software *користити пројектор док се не набави електронска табла
8. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
12.
српски језик
13.
природа и друштво
14.
музичка култура
15.
ликовна култура
16.
физичко васпитање
131
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА:
Теме и ситуације
- Школа: школски простор, активности, излети
- Ја и моји другови: дружење; спорт; здраве навике
- Породица и блиско окружење: шира породица, суседи и пријатељи; кућни љубимци и обавезе према
њима
- Празници: Божић, Нова година, Ускрс и други важни празници
- Мој дом: обавезе у кући
- Исхрана: оброци, омиљена храна, здрава храна
- Одећа: одевни предмети; прикладно одевање
- Окружење: место и улица где станујем; важне установе у окружењу (биоскоп, школа, позориште,
пошта, музеј, банка, болница)
- Остало: годишња доба, месеци, дани у недељи и делови дана;основни подаци о земљи/земљама чији
се језик учи
Комуникативне функције
Поздрављање и упознавање.
Представљање себе и других (казивање имена, узраста, места становања)
Именовање и описивање лица, делова тела, других живих бића, предмета, просторија и сл. у односу на
њихова физичка својства (величина, боја, облик)
Тражење и давање обавештења о другом лицу, предмету и сл.
Описивање положаја и места где се лице, предмет и сл. налазе
Тражење и давање обавештења
Тражење и давање обавештења о ономе што се догађа у тренутку говора
Тражење и давање дозволе
Захваљивање, извињење и прихватање извињења
Давање једноставних упутстава и наредби
Исказивање молбе, учтивог захтева
Изрицање забране
Изражавање припадања и поседовања
Казивање бројева
Тражење и давање обавештења о времену на часовнику - казивање пуних сати
Казивање делова дана, дана у недељи, месеци, годишњих доба
Описивање временских прилика везаних за годишња доба
Изражавање способности/неспособности
Изражавање допадања/недопадања
Изражавање лепих жеља (честитање рођендана, празника и сл.)
Предлагање да се нешто заједно уради и прихватање предлога
Нуђење. Прихватање понуђеног
Описивање уобичајених активности
Постављање једноставних питања и давање кратких одговора
Привлачење пажње (Look! Listen! Watch out!)
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
- У остваривању програма, у настави се користи комуникативно-интерактивни приступ
- Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за
ученике; битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа
- Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;
132
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- Језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену;
- Настава се заснива и на социјалној интеракцији (у пару или групи) путем решавања проблема,
потрагом за информацијама и задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем
- Наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; уџбеници су само један од извора
знања, а наставник упућује ученике на друге изворе (интернет, књиге, речници, телевизија, и сл.)
- Ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у комуникацији;
- Рад на пројекту као задатку и корелација са другим предметима и подстиче ученике на студиозни
и истраживачки рад.
10. ТЕХНИКЕ(АКТИВНОСТИ):
a. Слушање аудио записа са CD-а и провера разумевања слушаног материјала и понављање речи и
израза у различитим ситуацијама и формацијама
b. Читање уз препознавање значења појединачних речи датих у писаном облику
c. Читање текстова и проверавање разумевања прочитаног
d. Представљање себе и других, давање краће информације о себи, својој породици, својим
интересовањима и сл.
e. Рад на тексту (подвлачење делова текста, одговарање на питања, тражење информације)
f. Записивање и преписивање речи и реченица
g. Описивање предмета и бића краћим реченицама (усмено и писано)
h. Рад на штампаном материјалу (цртање, бојење, повезивање, пребројавање, нумерисање слика у
уџбенику, радним листовима и фотокопираном материјалу)
i. Практичан рад на основу датих инструкција (исецање, лепљење, бојење, прављење предмета од
папира и картона)
j. Вежбање изговора уз поштовање правила акцентовања и интонације речи и реченице кроз
драмско извођење краћих дијалога везаних за различите животне ситуације
k. Рецитовање песмица и бројалица, певање краћих песмица са прилагођеним речником
l. Игре (штафетне, игре погађања, игре речи, погађање појмова изражених невербалним путем)
m. Вежбање примене граматичких и правописних правила на различитим примерима без давања
дефиниција
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
39.
INTRODUCTION
6
2
4
40.
SCHOOL
8
3
5
41.
TOYS
8
3
5
42.
FOOD
8
4
4
43.
AT THE PARK
8
3
5
44.
HOUSE
8
4
4
45.
PEOPLE
8
4
4
46.
CLOTHES
8
4
4
47.
BODY
8
3
5
48.
REVISION UNIT
2
-
2
72
30
42
укупно:
133
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – трећи разред
Предмет
Српски
језик
Чувари
природе
Природа и
друштво
Садржај корелације
Време
This is me – Писање кратког
састава о себи
Can I have (ten bananas), please?
– бројиве и небројиве именице
новембар
My room – Описивање простора,
предлози
фебруар
Me and my friends – Описивање
спољашњих особина особе,
редослед речи у реченици
Toys from recycled materials –
Рециклажа, очување животне
средине
Road safety – Безбедност у
саобраћају
Математика Using money – новац, сабирање
Estimating and measuring –
Мерење и мере
Физичко
васпитање
март
новембар
март
Keeping healthy – Здрав начин
живота
Ликовна
култура
октобар
мај
децембар
мај
Toys from recycled materials –
Прављење играчака од
рециклираног материјала
Tell me what to do! - вежбе
обликовања према задатим
инструкцијама
Let’s do some exercise! Sports –
Вежбе обликовања, спортови
новембар
октобар
мај
Реализатори
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 3. разреда
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Уобличавање и поимањеличних аутентичних доживљаја ученика крозговор у групи и
наставником, именовање предмета и ситуација и личности из непосредног и даљег окружења ученика.
Вежбање писања и читања као и говора на релацији наставник – ученик и ученик – ученик. активности
и договор о правилима којих треба да се придржавају учесници
Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни друге.
134
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
МУЗИЧКА КУЛТУРА- за трећи разред
1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
ЦИЉ и ЗАДАЦИ , стварање интересовања и навика за активно бављење музиком, неговање
репродуктивних и стваралачких способности и подстицање музичког, естетског и етичког развоја
личности. Задацима васпитно – образовног рада треба да буду обухваћене основне музике и опште
културе, поступност у усвајању народних и уметничких композиција различитих садржаја, развијање
извођачких вештина ученика и њихов стваралачки приступ певању, свирању, развијање
интелектуалних и моторичких способности, развијање и подстицање стваралачких могућности
музичког изражавања ученика, упознавање основних изражајнох елемената, динамике, темпа иритма
мелодије, развијање осетљивости за музичке вредности, активно припремање програма за интерне
наступе, дружења и друга школска славља, упознавање уметничке традиције и култур свога и других
народа.
2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-певање по слуху и са нотног текста јеноставних песама
-слушање вредних дела уметничке и народне музике
-свирање на дечјим музичким инструментима једноставних песама по слуху и са нотног текста
-савладавање основних појмова музичке писмености
-упознају звук, називи изглед инструмента који слушају
-развијају своје стваралачке способности
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
- Ученици одлазе у природу да би уочили разичите изворе звука од којих се неки могу користити за
креирање једноставних музичких пратњи за бројалице и смишљање малих ритмичких целина
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
- Одлазак у позориште и дечје концерте, дечију филхармонију
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Музичка култура 3 за трећи разред основне пколе-Гордана Стојановић:Завод
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Музичка збирка за трећиразред, дечји ритмички инструменти од различитих материјала
( празних кутија, канапа, жице, кестења, пиринча...)
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, ликовна култура, свет око нас, физичко
135
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
стандарди
ИЗВОЂЕЊЕ МУЗИКЕ(ПЕВАЊЕ ПО СЛУХУ И
СВИРАЊЕ)
1.
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
24
12
12
2.
СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ
9
6
3
3.
МУЗИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ И
СТВАРАЛАШТВО
3
/
3
18
18
укупно: 36
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Настава музичке културе остварује се прожимањем следећих активности:
Певање и свирање уз поступно усвајање и упознавање ритмичких структура, музичког
писма и интонације . Слушање музике и усвајање основних појмова из опште музичке
културе; Активности у музичком стваралаштву Повезивањем музичких садржаја са садржајима
осталих наставних предмета.
136
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЛИКОВНА КУЛТУРА- за трећи разред
1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
ЦИЉ васпитно-образовног рада наставе ликовне културе јесте да ученици овладају основним
законитостима ликовне културе и да се развијају према својим психофизичким способностима
испољавајући своју креативност и стваралачке способности.
ЗАДАЦИ:
- оспособљавање ученика да се успешно служе средствима и техникама ликовног изражавања;
- оспособљавање за ликовно изражавање доживљаја и осећања везана за искуство из непосредног
окружења и сопствене маште;
- развијање креативног мишљења, опажања и тумачења планираних садржаја за усвајање и вежбање;
- мотивисање ученика за слободно ликовно изражавање;
- адекватно и активно учествовање у презентацији сопствених и радова својих другара;
2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-да схвате ликовни рад као израз индивидуалог осећања, доживљаја и стваралачке имагинације
-опажају, осећају, објашњавају и реконструишу појаве и ситуације
-стекну искуство у хуманизацији живота и радног простора, контрасту и карактеру облика,
коришћењу материјала за рад, визуелним знаковима, опажањима облика у кретању, компоновању,
рекомпоновању, дејству светлости на карактер облика
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Унапређивање наставе биће остварено кроз сарадњу на нивоу актива, присуством предавањима и
семинарима из ове области.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ: /
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ: /
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
-Планом је предвиђен излет, посета позоришту, галерији, музеју као и настава у природи
7.КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Ликовна култура за трећи разред основне школе – Миријана Живковић – „Креативни центар“
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Сва наставна средства које поседује школа и која су припремили наставници
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, математика, свет око нас, музичка култура, чувари природе,
традиција
137
народна
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
број
часова
по теми
број часова за
остале
типове
обраду
часова
1.
ЦРТАЊЕ ЈЕ ЧАРОБНО!
10
2
8
2.
ПОВРШИНЕ СУ СВУДА ОКО НАС
6
2
4
3.
УХВАТИ РИТАМ!
5
1
4
4.
ЧАРОЛИЈА ОРНАМЕНТА
6
1
5
5.
ШТА ЈЕ КОНТРАСТ
5
2
3
6.
ШЕТЊА МЕЂУ ОБЛИЦИМА
7
4
3
7.
МАГИЈА СВЕТЛОГ И ТАМНОГ
3
2
1
8.
ПРОСТОР ОКО МЕНЕ
8
5
3
9
5
4
3
2
29
4
4
43
9.
10.
11.
РАСПОРЕЂУЈЕМ ОБЛИКЕ, БОЈЕ,
ПОВРШИНЕ
О ЧЕМУ НАС ОБАВЕШТАВА РЕКЛАМА
СЛИКОМ ТИ ПОРУЧУЈЕМ
7
6
укупно: 72
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Посматрањем, опажањем и уочавањем непоновњивости природе произаћи ће потреба за очувањем
природе и симболичан израз карактеристичних елемената који ће означити природу ученика;
Захтев прилагодити узрасту ученика (могућностима) чиме ће бити задовољен елементаран захтев за
предвиђено време, до два часа, да ученик заврши свој рад;
Водити разговор са ученицима како би сваки ученик, пре почетка рада, дошао до своје идеје, а на
основу садржаја које се нуди;
Ученик ће стварати сопствене идеје ; испољиће своју креативност
Предвидети око 60% обраде новог градива и 40% вежбања.
Утврдити идентификацију садржаја, ниво захтева за ученике;
У процесу мотивисања водити разговор о предвиђеним садржајима чиме ће се остварити
услови(ослањајући се на знање ученика стечена у другим областима) да сваки ученик пронађе своју
тему за рад; Ученик треба да истражује, да се труди да реши проблем, а тиме буде креативан.
138
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ-за трећи разред
1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
ЦИЉ наставе физичког васпитања је задовољење потреба ученика за кретањем, допринос повећању
адаптивне и стваралачке способности у савременим условима живота и рада, развијање физичке
културе неопходне ради очувања здравља и стварања трајне навике да се физичко вежбање угради у
свакодневни живот и културу живљења.
2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-Усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације
-Усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом физичког
васпитања
-Примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима
-Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.
-Естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности
-Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Одлазак у спортске центре,Пионирски град,Аду,Авалу
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
Вијаче,лопте,чуњеви и иостала дидактичка средства које школа поседухе
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Музичка култура,српски језик,природа и друштво,грађанско васпитање,чувари природе
139
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Ходање и трчање
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
14
8
6
2
Скакање увис и удаљ
5
2
3
3
Вежбе на справама и прескоци
22
8
14
4
Вежбе на тлу
14
7
7
5
Ритмичка гимнастика
4
2
2
6
Народни плесови
3
2
1
7
Фудбал
17
8
9
8
Елементарне игре са лоптом
13
2
11
9
Вежбе са реквизитима
1
1
10
Вежбе на полигону
Штафетне игре са справама и реквизитима
7
8
2
2
5
6
44
64
Р. бр.
наставне
теме
1
11
укупно: 108
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству наставних,
ванчасовних и ваншколских организованих облика рада,
као основне предпоставке заостваривање циља физичког васпитања.
Програм физичког васпитања претпоставља да се кроз развијање физичких способности и подстицање
мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за задовољење индивидуалних потреба и
склоности, у крајњем за коришћење физичког вежбања у свакодневном животу.
140
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ-за трећи разред

ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика 4.
разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи ученицима могућност да постану активни
учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и
вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности,
отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге.
 ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
Задаци који се односе на разумевање и усвајање најважнијих појмова:
 познавање својих права;
 разумевање појма идентитета;
 познавање најважнијих обележја своје културе;
 познавање појма једнакости у контексту расних, културних, националних и верских разлика;
 схватање односа између права и правде;
 схватање улоге коју сарадња и мирно решавање сукоба има за лични и глобални развој;
 познавање основних обележја демократских процеса;
Задаци који се односе на вештине и способности:
 примена појмова, критичко мишљење, јасно исказивање личних ставова, самостално доношење
одлука и извођење закључака, саосећајна комуникација;
 истраживање, тимски рад;
 ненасилно решавање сукоба, руковођење, учешће;
Задаци који се односе на ставове вредности:
 приврженост демократским начелима и поступцима;
 спремност за заступање и заштиту својих и туђих права;
 одговорност за своје поступке;
 заинтересованост за свет око себе;
 спремност за саосећање са другима;
спремност на супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим нивоима;
 ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- ПРИРУЧНИК ЗА ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ- 3- Н.Игњатовић- Савић
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Сва средства која поседује школа и која наставници набаве
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик, ликовна култура, природа и друштво, музичка култура, физичко васпитање
141
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ

Подстицање групног рада,
договарања, сарадња са вршњацима и
одраслима

и
и
9
Пријатељство и моралне дилеме у
вези са тим; развијање појма
пријатељства и моралног
расуђивања (крађа, лаж)
5

Појединац и заједница; правила која
регулишу живот у заједници; права и
одговорности; договарање
9

Заштита од насиља: ненасилно
решавање сукоба
3

Развијање моралног расуђивања
4
1.
2.
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
2
Уважавање
различитости
особености;
уочавање
превазилажење
стереотипа везаних за пол, узраст,
изглед, понашање, порекло

3.
4.
5.
6.
7.
8.
Развијање еколошке свести; брига о
животињама и биљкама
 Евалуација
3
1
36
укупно:
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Уобличавање и поимање личних аутентичних доживљаја ученика кроз размену у групи, а
не преношење готових знања, туђих увида.
Кроз игру остварују и истражују разноврсна дивергентна решења за проблеме са којима се
суочавају;
Чиниоци који су од суштинског значаја за квалитетну и развојно подстицајну размену:
1. Јасно артикулисање циља активности и договор о правилима којих треба да се придржавају
учесници
2. Распоред седења (по могућству у круг) који омогућује свим учесницима размене да виде једни
друге;
3. Активности тако конципирати да подстичу и одрже интересовања и сазнајну мотивацију ученика
4. Оптималан број ученика је од 10 до15.
5. Настава се изводи по редоследу наставних јединица
142
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ВЕРСКА НАСТАВА-за трећи разред
ГОДИШЊИ (ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
Наставни предмет: Верска настава
Разред: трећи
Број часова за
Ред. број
наставне
теме
1.
2.
3.
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
Увод
НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
 Разговор о плану и програму


Бог је створио јединствени

свет и то као многе
конкретне врсте ни из чега 

Последице створености по
природу и њено постојање




4.
Стварање човека на крају 
свега створеног по ''икони 
и подобију'' Божијем




5.
Евхаристија као свет у
малом







6.
Стварање света и човека у

православној иконографији

Свет је створен ни из чега
Стварање различитих врста
Човек-врхунац Божијег стварања
Бог ствара свет слободно
Бог је створио свет из љубави и
жели да он вечно постоји
Бог се брине о свету
Конкретност врста и њихова
раздељеност
Раздељеност врста и њихова
пропадљивост
Стварање човека као ''иконе и
подобија'' Божијег
Човек-свештеник ствари
Човек је по природи смртан и не
може да постоји ван заједнице са
Богом
Божић
Личност као заједница љубави
Литургија-заједница љубави
Литургија-заједница са људима и
Богом
Твар у Литургији
Велики пост и причешће
ученика
Евхаристија-свет у малом
Евхаристија-сједињење створења
преко човека са Богом Оцем
Врбица
Васкрс
Брига за творевину ( екологија) са
православног становишта
Стварање света и човека у
православној иконографији
Mи на распусту
УКУПНО
143
Број
часова обраду
по теми
остале
типове
часова
1
-
1
7
5
2
4
3
1
6
3
3
13
7
6
5
2
3
36
20
16
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
предмети
Свет око
нас
Свет око
нас
Српски
језик
Свет око
нас
Српски
језик, Свет
око нас
Музичка
култура,
Ликовна
култура
Музичка
култура,
Ликовна
култура,
Српски
језик
Српски
језик
Народна
традиција,
Српски
језик
Ликовна
култура,
Музичка
култура,
народна
традиција,
српски
језик
Садржај корелације
Стварање различитих
врста
Човек врхунац Божијег
стварања
Бог је створио свет из
љубави
Конкретност врста и
њихова раздељеност
време
реализатори
септембар
вероучитељ
октобар
вероучитељ
октобар
вероучитељ
новембар
вероучитељ
Човек –свештеник твари
децембар
вероучитељ
Рођење Господа Исуса
Христа-Божић (припрема
за 7.јануар)
децембар
учитељи
вероучитељ
О Светом Сави
јануар
учитељи и
вероучитељ
Личност као заједница
љубави
јануар
вероучитељ
Твар у Литургији
фебруар
вероучитељ
О Васкрсењу Господа
Исуса Христа
јун
Брига за
творевину
Екологија
Свет око
нас
учитељи и
вероучитељ
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Конкретно у трећем разреду треба наглашавати:
Да је Бог заједница конкретних личности:Оца,Сина иСв.Духа;
Да Бог није идеја и апстрактан појам; већ жива личност која је постала човек и зато се среће
прекочовека у Литургији;
Да богољубље истовремено значи и човекољубље
У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих,
тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са историјом настанка
празника и садржином догађаја који се слави.
144
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ- за трећи разред
1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине, усвајање
и примена принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на очувану животну
средину.
2. ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-оспособљавање за активно упознавање стања животне средине;
-познавање узрочно-последичних веза у животној средини;
-познавање негативних утицаја човека на животну средину;
-испитивање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем -једноставних огледа;
-подстицање одговорног односа према живом свету;
-подстицање одговорног односа за рационално коришћење природних богатстава;
-уочавање различитости у живом свету као услова за опстанак;
-испитивање појава и промена у природи;
-подстицање одговорног, здравог односа према себи;
-оспособљавање за доношење правилног става и за критичко мишљење
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи. Такође ће бити организоване посете родитеља појединим часовима у
својству госта- предавача.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ: /
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Посматрање промена у природи, скице околине, фото задаци и групни реферати биће организовани
приликом једнодневних излета и седмодневног боравка у природи.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Настава ван учионице организоваће се у јесен и пролеће, у великом дворишту (парку) наше школе .
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
. - ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 3, аутор-Станка Брдар, Креативни центар
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Свет око нас, српски језик, ликовна култура
Р. бр.
наставне
теме
1.
3.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
Животна средина
Природне појаве и промене у
животној средини
Загађивање животне средине
стандарди
број
часова
по
теми
5
5
4
145
број часова за
остале
типов
е
обраду часова
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4.
5.
Заштита животне средине и
заштита здравља
8
Часови у природи
15
укупно: 36
Корелације садржаја међу предметима
предмети
Српски језик и
Час одељењског
старешине
Српски језик и
Ликовна култура
Српски језик и
Природа и друштво
Српски језик и
Музичка култура
Српски језик и
Грађанско
васпитање
Српски језик и
Математика
Садржај корелације
време
реализатори
- Дечја права и подстицање на
учествовање у животу школе
- Сазнање о себи и другима,
самопоштовање, самопоуздање
- Развијање и неговање људских вредности
Током
читаве
школске
године
Веће 3. разреда
- Илустрације из свакодневног живота,
- Простор око мене
- О чему нас обавештава реклама
- Сликом ти поручујем
• Путујемо нашим крајем
- употреба великог слова у писању
географских појмова
• Дечија права
• Упознавање са нашом прошлошћу
- Марко Краљевић – историјска и
књижевна личност
• Нежива природа
- Описивање, представљање, излагање
• Животне заједнице
• Описивање, уочавање, поређење
- Слушање музике
- Подстицање на групни рад и договарање
- Уочавање и уважавање различитости
- Превазилажење стереотипа, Себични џин
– Оскар Вајлд
- Развијање моралног расуђивања
- Развијање еколошке свести
- Писање бројева до 1000
- Писање римских бројева
- Разумевање прочитаног
146
- Током
читаве
године
- Друго
полугоди
ште
Веће 3. разреда
- током
целе
године
- март
Веће 3. разреда
- током
целе
године
током
читаве
године
- током
целе
године
- Током
целе
године
Веће 3. разреда
Веће 3. разреда
Веће 3. разреда
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Српски језик и
Енглески језик
Природа и друштво
и Физичко
васпитање
Природа и друштво
и Математика
Природа и друштво
и Енглески језик
Математика и
ликовна култура
- This is me – писање састава о себи
- Can I have – бројиве и небројиве именице
- My room – описивање простора
- Me and my friends – описивање
спољашњих особина
- октобар
Ирена Грбић и
- новембар
учитељи 3.
- фебруар
разреда
- март
-Елементарне игре
- Ходање и играње
- целе
године
-
Јединице за време – година, век
- Тoys from recycled materials – рециклажа
- Road safety – безбедност у саобраћају
- Keeping healthy – здрави начини живота
- Подударност
Математика и
Енглески језик
- Using moneu – новац, сабирање
- Estimating and measuring – мерење и мере
Ликовна култура и
Природа и друштво
- Запажање основних својстава објеката
- Материјали
Ликовна култура и
Енглески језик
Чувари природе и
Природа и друштво
Чувари природе и
Српски језик
Чувари природе и
Ликовна култура
- новембар Веће 3. разреда
- новембар Ирена Грбић и
- март
учитељи 3.
- мај
разреда
Веће 3. Разреда
- мај
- децембар
- мај
-
-
Toys from recycled materials -
- Веза између живе и неживе природе
- Оријентација у простору и времену
- Култура живљења
- Часови у природи – уочавање,
посматрање, описивање
- Доживљај непосредног окружења
- Хуманизација животног простора
- Коришћење материјала из природе као и
рециклираног материјала у компоновању
целине
- Тематске дечије песме (као увод и
мотивација)
Чувари природе и
Музичка култура
147
Веће 3. разреда
нов
емб
ар
нов
емб
ар
- током
целе
године
- октобар
- март
- мај
Ирена Грбић и
учитељи 3.
разреда
Веће 3. разреда
Веће 3. разреда
Веће 3. разреда
септембар
- април
- мај
Веће 3. разреда
- током
целе
године
Веће 3. разреда
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Физичко васпитање
и Енглески језик
-
Теll me what to do! - вежбе
обликовања према задатим
инструкцијама
Let's do some exercise – вежбе
обликовања
- октобар
- мај
Проф. Енглеског
језика Ирена
Грбић и учитељи
3. разреда
10.НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
Сврха изборног предмета Чувари природе је упознавање и разумевање појма животне средине,
интердисциплинарног приступа у заштити са тежњом за њеним очувањем и
унапређењем садашње и будуће генерације.
Активности су креативне, истраживачког типа и развијају радозналост са елементима критичког и
логичког мишљења. Наставник има слободу да реализацију наставних
садржаја не везује зачасовни систем па час може да буде у функцији програмских садржаја.
План одељенског већа 3. разреда
месец
садржај рада
извршиоци
1. Анализа успеха ученика на крају школске године
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Анализа обавеза у наредној школској години
Чланови већа
3.Израда глобалних и оперативних планова рада за
обавезне и изборне предмете , СА и ОЗ
Чланови већа, педагог
4.Распоређивање нових ученика
Руков, ПП служба
VIII-IX
5.Утврђивање начина и времена реализација излета, посета,
Чланови већа
рекреативне наставе
X
6.Усвајање распореда писмених и контролних задатака
Чланови већа
7.Укључивање ученика у допунску наставу и
слободне активности
Чланови већа
8.Предлог за набавку наставних средстава
Чланови већа
9.Договор о реализацији родитељских састанака
Чланови већа
1.Укључивање у акцију организације “Пријатељи деце”
поводом Дечије недеље
Рук.ПД, Чланови већа
2.Сарадња са ПП службом (упознавање индивидуалних
карактеристика ученика)
Чланови већа, ПП
служба
3.Реализација наставе уприроди
Чланови већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају I класификационог периода
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,.
148
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
директор
XI
XII
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају I полугодишта
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Припрема маскенбала и прослава Нове године
Сви чланови
3.Размена искуства о сарадњи са родитељима
Сви чланови, ПП .
4.Зимске игре и спортска одељенска такмичења
Сви чланови
5. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
Сви чланови
6. Ажурирање педагошке документације
Сви чланови
1.Прослава Дана Светог Саве по одељенским заједницама
Сви чланови
2.Разматрање унапређивања рада са даровитом децом
Сви чланови, ПП сл.
1.Организовање “Пролећне изложбе”
Сви чланови
2.. Предлог уџбеника за наредну школску годину
Чланови већа
3..Припрема изложбе поводом Ускрса
Чланови већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају III класификационог периода
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Евидентирање ученика за допунску наставу
Чланови већа
3..Реализација излета
Чланови већа
1.Анализа успешности организоване допунске наставе и
СА
Чланови већа
2..Реализација рекреативне наставе
Чланови већа
3. Припреме за обележавање Дана школе
Чланови већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају II полугодишта
Руководилац
2. Похвале и награде ученицима који су били успешни на
такмичењима
Руководилац, директор
и пом. директора
3. Извештај о раду Већа
Руководилац
4. Предлог за избор руководиоца већа и план рада Већа за
наредну школску годину
Руководилац
Чланови већа, ПП
сл,.директор
5. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
Сви чланови
6. Ажурирање педагошке документације
Сви чланови
1. Анализа успеха ученика на крају школске године
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Анализа обавеза у наредној школској години
Чланови већа
3.Израда глобалних и оперативних планова рада за
обавезне и изборне предмете , СА и ОЗ
Чланови већа, педагог
149
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4.Распоређивање нових ученика
Руков, ПП служба
5.Утврђивање начина и времена реализација излета, посета,
Чланови већа
рекреативне наставе
I
II
III
1.Усвајање распореда писмених и контролних задатака
Чланови већа
2.Укључивање ученика у допунску наставу и
слободне активности
Чланови већа
3.Предлог за набавку наставних средстава
Чланови већа
4.Договор о реализацији родитељских састанака
Чланови већа
1.Укључивање у акцију организације “Пријатељи деце”
поводом Дечије недеље
Рук.ПД, Чланови већа
2.Сарадња са ПП службом (упознавање индивидуалних
карактеристика ученика)
Чланови већа, ПП
служба
3.Реализација наставе уприроди
Чланови већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају I класификационог периода
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,.
директор
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају I полугодишта
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Припрема маскенбала и прослава Нове године
Сви чланови
3.Размена искуства о сарадњи са родитељима
Сви чланови, ПП .
4.Зимске игре и спортска одељенска такмичења
Сви чланови
5. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
Сви чланови
6. Ажурирање педагошке документације
Сви чланови
1.Прослава Дана Светог Саве по одељенским заједницама
Сви чланови
2.Разматрање унапређивања рада са даровитом децом
Сви чланови, ПП сл.
1.Организовање “Пролећне изложбе”
Сви чланови
2.. Предлог уџбеника за наредну школску годину
Чланови већа
3..Припрема изложбе поводом Ускрса
Чланови већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају III класификационог периода
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Евидентирање ученика за допунску наставу
Чланови већа
3..Реализација излета
Чланови већа
1.Анализа успешности организоване допунске наставе и
СА
Чланови већа
2..Реализација рекреативне наставе
Чланови већа
3. Припреме за обележавање Дана школе
Чланови већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају II полугодишта
Руководилац
150
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
IV
2. Похвале и награде ученицима који су били успешни на
такмичењима
Руководилац, директор
и пом. директора
3. Извештај о раду Већа
Руководилац
4. Предлог за избор руководиоца већа и план рада Већа за
наредну школску годину
Руководилац
Чланови већа, ПП
сл,.директор
5. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
Сви чланови
6. Ажурирање педагошке документације
Сви чланови
1. Анализа успеха ученика на крају школске године
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Анализа обавеза у наредној школској години
Чланови већа
3.Израда глобалних и оперативних планова рада за
обавезне и изборне предмете , СА и ОЗ
Чланови већа, педагог
4.Распоређивање нових ученика
Руков, ПП служба
5.Утврђивање начина и времена реализација излета, посета,
Чланови већа
рекреативне наставе
V
1.Усвајање распореда писмених и контролних задатака
Чланови већа
2.Укључивање ученика у допунску наставу и
слободне активности
Чланови већа
3.Предлог за набавку наставних средстава
Чланови већа
4.Договор о реализацији родитељских састанака
Чланови већа
1.Укључивање у акцију организације “Пријатељи деце”
поводом Дечије недеље
Рук.ПД, Чланови већа
2.Сарадња са ПП службом (упознавање индивидуалних
карактеристика ученика)
Чланови већа, ПП
служба
3.Реализација наставе уприроди
Чланови већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају I класификационог периода
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,.
директор
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају I полугодишта
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Припрема маскенбала и прослава Нове године
Сви чланови
3.Размена искуства о сарадњи са родитељима
Сви чланови, ПП .
4.Зимске игре и спортска одељенска такмичења
Сви чланови
5. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
Сви чланови
6. Ажурирање педагошке документације
Сви чланови
1.Прослава Дана Светог Саве по одељенским заједницама
Сви чланови
2.Разматрање унапређивања рада са даровитом децом
Сви чланови, ПП сл.
151
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
VI
VII
VIII
1.Организовање “Пролећне изложбе”
Сви чланови
2.. Предлог уџбеника за наредну школску годину
Чланови већа
3..Припрема изложбе поводом Ускрса
Чланови већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају III класификационог периода
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Евидентирање ученика за допунску наставу
Чланови већа
3..Реализација излета
Чланови већа
1.Анализа успешности организоване допунске наставе и
СА
Чланови већа
2..Реализација рекреативне наставе
Чланови већа
3. Припреме за обележавање Дана школе
Чланови већа
1.Анализа успеха и дисциплине ученика на
крају II полугодишта
Руководилац
2. Похвале и награде ученицима који су били успешни на
такмичењима
Руководилац, директор
и пом. директора
3. Извештај о раду Већа
Руководилац
4. Предлог за избор руководиоца већа и план рада Већа за
наредну школску годину
Руководилац
Чланови већа, ПП
сл,.директор
5. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
Сви чланови
6. Ажурирање педагошке документације
Сви чланови
1. Анализа успеха ученика на крају школске године
Руководилац
Чланови већа, ПП сл,
директор
2.Анализа обавеза у наредној школској години
Чланови већа
3.Израда глобалних и оперативних планова рада за
обавезне и изборне предмете , СА и ОЗ
Чланови већа, педагог
4.Распоређивање нових ученика
Руков, ПП служба
5.Утврђивање начина и времена реализација излета,
посета, рекреативне наставе
Чланови већа
1.Усвајање распореда писмених и контролних задатака
Чланови већа
2.Укључивање ученика у допунску наставу и
слободне активности
Чланови већа
3.Предлог за набавку наставних средстава
Чланови већа
152
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНЕ-за трећи разред
1. ЦИЉ, ОПШТИ И ПОСЕБНИ ЗАДАЦИ ПРЕДМЕТА:
-Понашање ученика и развој хуманизације међу људима
-елиминисање утицаја који штетно делују на здравље
-подстицање ваннаставних активности
-подстицање социјалног сазнања
-упознавање са дечјим правима
-развијање креативности
-олакшавање адаптације у школи
-развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима
-реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања
-превенција малолетничке деликвенције
-превенција болести зависности
2.ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
-Олакшавање адаптације у школи
-Развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима
-Реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања
-Превенција малолетничке деликвенција
-Превенција болести зависности
3.ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
Планом су прдвиђени излети ,посете и настава у природи.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
.Плакати,слике
9. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
Српски језик,природа и друштво,грађанско васпитање
Р. бр.
наставн
е теме
1
2
3
4
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
Подстицање договора и сарадње
Дечја права и подстицање за
активну партиципацију у животу
школе
Здравствено васпитање:
Сексуално васпитање
Здравствено васпитање: Хигијена
и здравље
153
стандарди
број
часова
по
теми
3
8
3
5
број часова за
остале
типов
обрад
е
у
часова
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
5
6
7
8
9
Сазнање о себи и другима,
самопоштовање и самопоуздање
Здравствено васпитање: Болести
зависности
Адаптација на школу и социјална
интеграција
Развијање и његовање људских
вредности
3
2
6
3
Пубертет
3
укупно: 36
ГО ДИ ШЊИ П ЛАН СЕКЦИЈ Е
Назив секције
HAPPY CLASSROOM 2 (3. разред)
Презиме и име наставника
Ирена Грбић
р.бр.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Теме
School
Број часова
за тему
2
Toys and games
2
Food
2
Animals
2
House
2
Family and friends
2
Clothes
2
Body
2
Припрема приредби, наступа
2
Укупан број часова на годишњем нивоу
18
Циљеви и задаци:
 Развијање интересовања ученика за учење страног језика
 Подстицање ученика да проширују знања стечена на часовима редовне наставе
 Развијање способности вербалног изражавања
 Развијање јасног и прецизног говора, са посебном пажњом на изговор речи и интонацију фраза
 Упознавање са енглеским традиционалним песмама, рецитацијама и играма за децу
 Упознавање са културним особеностима Британије
 Подстицање ученика да се слободно изражавају пред другима
 Развијање комуникацијских способности
 Развијање хуманих и моралних вредности
 Изазивање позитивних емоција и развијање толеранције према другим народима
154
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Начин реализације:
Часови се одржавају сваке друге недеље.
Садржаји који се обрађују на састанцима секције прате и проширују речник који се обрађује на
часовима редовне наставе кроз учење песама, рецитација, читање прича, текстова из часописа, играње
друштвених и компјутерских игара, глуму, израду постера, гледање интернет презентација и цртаних
филмова.
На крају године је предвиђена годишња приредба и изложба радова за родитеље.
ГОДИ ШЊИ П ЛАН ДОПУ НС КЕ Н АСТАВЕ
предмет
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
разред
ТРЕЋИ
р.бр.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Теме
Обнављање градива 2. разреда
School
Toys
Food
At the park
House
People
Clothes
Body
Укупан број часова на годишњем нивоу
Број часова
за тему
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:
Часови се организују за ученике који спорије савладавају градиво или им је потребна помоћ у
надокнађивању градива које су пропустили због изостајања, као и вежбање обрађеног градива пред
писмене провере знања.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Часови се одржавају сваке друге недеље.
Садржаји прате теме које се обрађују на часовима редовне наставе, као и индивидуално напредовање
ученика. Месечним планирањем се предвиђају садржаји за наредни месец.
ГОДИ ШЊИ П ЛАН ДОПУ НС КЕ Н АСТАВЕ
р.бр.
1
предмет
СРПСКИ ЈЕЗИК
разред
ТРЕЋИ
Теме
Обнављање граматичких и правописних правила
155
Број часова
за тему
1
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
2
Писање упитне речце „ли“
1
3
Научио сам да пишем правилно и лепо - ћирилицом
1
4
Научио сам да пишем правилно и лепо - латиницом
1
5
Реченица – појам и значење
1
6
Главни делови реченице
1
7
Писање и употреба великог слова
1
8
Управни говор
1
9
Управни говор
1
10
Глаголи (садашњост, прошлост, будућност)
1
11
Глаголи (садашњост, прошлост, будућност)
1
12
Придеви (описни и присвојни)
1
13
Придеви (описни и присвојни)
1
14
Писање датума, назива, улица, бројева
1
15
Реченице и врсте речи
1
16
Изражајно читање и казивање
1
17
Изражајно читање и казивање
1
18
Научио сам из правописа
1
Укупан број часова на годишњем нивоу
18
ГОДИ ШЊИ П ЛАН ДОПУ НС КЕ Н АСТАВЕ
предмет
МАТЕМАТИКА
разред
ТРЕЋИ
р.бр.
Теме
Број часова
за тему
1
Стотине и десетице прве 1000
1
2
Читање и писање бројева римским цифрама
1
3
Мерење дужи
1
4
Мерење масе
1
5
Раван, тачка, права и полуправа
1
156
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
6
Сабирање и одузимање троцифрених и једноцифрених бројева
1
7
Сабирање и одузимање до 1000
1
8
Сабирање и одузимање до 1000
1
9
Множење и дељење са 10 и 100
1
10.
Сабирање и одузимање
1
11
Дељење са остатком
1
12
Писмено множење и дељење
1
13
Писмено сабирање и одузимање
1
14
Писмено множење
1
15
Обим правоугаоника и квадра
1
16
Обим троугла
1
17
Редослед операција, заграде
1
18
Решавање задатака састављањем израза
1
Укупан број часова на годишњем нивоу
18
• Математичка секција – Марина Максимовић
• Народна традиција – Весна Мирић
• Литерарно - рецитаторска секција – Јасмина Туловић
• Природњачка секција – Оливера Стаматовић
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈЕДНОДНЕВНОГ ИЗЛЕТА ТРШИЋ-ТРОНОША
трећи разред
Тршић је насељено место града Лознице у Мачванском округу.
Село је родно место српског филолога и реформатора српског језика Вука Стефановића Караџића.
Манастир Троноша је првославни женски манастир који се налази близу Тршића у селу
Коренита.Ктитор овог манастира је Каталина Немањић,жена краља Драгутина.Вук Караџић је у овом
манастиру учио школу.
Циљеви и задаци једнодневног излета:
-упознавање завичаја и његове околине
-откривање природних лепота и живота људи у брдским крајевима
-разгледање родне куће Вука Стефановића Караџића
-упознавање са начином живота и образовања нашег великана
-развијање позитивног односа према националним,уметничким и културним вредностима
-упознавање манастирског живота
157
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
-развијање радозналости и истраживачког духа
Садржај једнодневног излета:
-шетња поред реке Жеравије и читање народних мудрости које „нас прате путем“
-разгледање родне куће нашег великана(собе,вајати,млекари,подруми,огњиште,покућство,намештај...)
-упознавање са Вуковим животом док је био дечак
-ручак
-посета манастиру Троноши(тежак школски живот у манастиру)
-чесма Југ Богдана и девет браће Југовића која је,по легенди,саграђена пред улазак у Косовски бој
-игре на отвореном
-разгледање града Лознице где је Вук наставио школовање после Троноше
-повратак за Београд
Корелација:
Српски језик,природа и друштво,чувари природе,физичко васпитање,ликовна култура
Време извођења:
Планирано је да се овај једнодневни излет реализује крајем септембра или у првој половини октобра
2014.године.
ПЛАН
НАСТАВЕ
У
П Р И Р О Д И - РУДНИК(1.,2.,3. И 4. разред)
Планина Рудник налази се у Шумадији,око 100 км јужно од Београда,односно
15км од Горњег Милановца.
Највеће насеље на планини је варошица Рудник.Знатан део планине је под шумом са претежно
буковим стаблима,а има и храста,јавора и млеча што ствара
идеалне услове за опоравак деце из градске средине.
На Руднику се налазе одмаралишта са комплетном инфраструктуром,пратећим
објектима(учионице,играонице,дневни боравак),спортским теренима,стазама за шетњу и изузетним
садржајним програмима спортско-рекреативних и културно-забавних активности.
Настава у природи биће организована у трајању од седам дана током маја/јуна 2015.године.
Циљеви наставе у природи су:
-очување,подстицање и унапређење укупног здравственог стања ученика,њиховог психо-физичког и
социјалног развоја
-стварање основа за усвајање активног,здравог и креативног начина живота и организовања и
коришћења слободног времена
-усвајање правила заједничког живота,толеранције,уважавање различитости,хигијенских и културних
навика
-развијање свести о значају очувања и заштите шума кроз разговор са шумаром,развијање еколошке
свести и потребе заштите животне средине уопште
Планиране културно-забавне активности:
-посета рудника
-обилазак сеоског домаћинства
-обилазак цркве
158
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
-пењање на свих осам брда и обилазак шумске куће
-позоришне представе у дому културе
-маскембал,глума,квизови,игре уз анимацију рекреатора,игре без граница,спортски турнири...
Излети:
-полудневни излет до Горњег Милановца(панорама града,фабрика Металац,фудбалски стадион)
-полудневни излет до Тополе
Корелација:
Свет око нас,природа и друштво,српски језик,чувари природе,народна традиција,физичко
васпитање,ликовна култура,музичка култура,грађанско васпитање
Приликом остваривња програма наставе у природи трудићемо се да што више наставних и
ваннаставних активности реализујемо у природном окружењу уз смењивање
редовних,самосталних,спортско-рекреативних и културних активности ученика,игре и забаве,пасивног
и активног одмора.
По повратку са наставе у природи,стечена знања и искуства интегрисаћемо у наставни процес и
омогућити ученицима да искажу своје утиске и осећања у ономе што су доживели.
159
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА
(ГЛОБАЛНA И ТЕМАТСКА СТРУКТУРА)
2014/2015. ДО 2017/2018.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Биљана Капелети, наставник разредне наставе
Јадранка Данојлић, наставник разредне наставе
Татјана Трипковић, професор разредне наставе
Јован Јовановић, наставник разредне наставе
Драгана Тијанић Борић, наставник енглеског језика
Данијела Пејчиновић, педагог
Ивана Франовић, вероучитељ
160
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Обавезни предмети
СРПСКИ ЈЕЗИК
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
ПРИРОДА И ДРУШТВО
ЛИКОВНА КУЛТУРА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
5
2
5
2
2
1
3
180
72
180
72
36
36
108
1
1
1
1
36
36
36
36
0,5
0,5
18
18
1
36
Изборни предмети
ВЕРСКА НАСТАВА
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
Допунска настава
СРПСКИ ЈЕЗИК
МАТЕМАТИКА
Додатни рад
МАТЕМАТИКА
Остали облици образовноваспитног рада
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ 1
36
ДРУШТВНЕ, ТЕХНИЧКЕ,
ХУМАНИТАРНЕ, СПОРТСКЕ
И КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ
1
36
ЕКСКУРЗИЈЕ И НАСТ. У ПРИРОДИ 1
36
ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ РАД
36
161
1
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК
обавезни предмет
Врста предмета:
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
Трајање школског
програма:
180 /5 часова недељно/
Фонд часова:
Циљ:
Циљ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима
српског књижевног језика на којем ће се усмено и писмено правилно изражавати, да
упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела, позоришна,
филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.
Задаци:
Задаци наставе српског језика:
- развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;
- основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и ортографских
стандарда српског књижевног језика;
- поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;
- упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и
стилским могућностима српског језика;
- оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима
његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама
(улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);
- развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
- развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено и
писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
- увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и
читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);
- оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано
тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних жанрова;
- упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из
илустрованих енциклопедија и часописа за децу;
- поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и
критичко процењивање прочитаног текста;
- развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором
сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске,
месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;
- поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање
сценских остварења (позориште, филм);
- усвајање основних функционалних појмова из позоришне и филмске уметности;
- упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног
идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и
других уметничких остварења;
- развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и
унапређује;
- навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију и
телевизији;
- подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;
- подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности (литерарна,
језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);
- васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости,
солидарности и других моралних вредности;
- развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културe и сарадње међу људима.
162
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
13. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Методика специјалног рада – едукованње наставника у вези са дислексијом,
дисграфијом и дискалкулијом ;
- Сусрети са песницима;
- Предавања библиотекара наше школе;
- Дечије књижевне вечери;
- Учешће на огледним часовима и семинарима који се организују у школи;
- Обављање менторских послова током године;
-Семинари које организује министарство и стручна удружења;
- Праћење стручне литертуре ;
-Обрада стручних тема на седницама стручних већа и наставничког већа.
-Такмичења;
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
- Иницијални тест -1. недеља септембра
- Тестови: последња недеља децембра и последња недеља јуна
- Контролне вежбе: - Прва провера знања -4. недеља септембра
- Први писмени задатак 3. недеља октобра
- Друга провера знања -1. недеља новембра
- Трећа провера знања -4. недеља новембра
- Други писмени задатак 3. недеља децембра
- Четврта провера знања -3. недеља децембра
- Пета провера знања -2. недеља фебруара
- Трећи писмени задатак-2. недеља марта
- Шеста провера знања -4. недеља марта
- Седма провера знања – 4.недеља априла
- Четврти писмени задатак – 3.недеља маја
- Осма провера знања – 2.недеља јуна
- Девета провера знања – 3.недеља јуна
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Домаћи задаци :
Ученици ће свакодневнодобијати домаће задатке у виду израде већ датих задатака у радним
163
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
листовима и другим дидактичким материјалима,а у циљу свакодневног вежбања.Писаће и
саставе на задате теме.
Читаће и домаћу лектиру:
-Домаћа лектира – Бајке браће Грим
-Домаћа лектира - Избор из поезије Милована Данојлића
-Домаћа лектира – Гроздана Олујић: Олданини вртови и друге бајке (избор)
-Домаћа лектира – Луис Керол: Алиса у земљи чуда
-Домаћа лектира -Рене Гијо: Бела Грива
- Домаћа лектира - Народне лирске обичајне песме (по избору)
Реферати:
-Живот и дело Вука Стефановића Караџића
-Свети Сава, први српски архиепископ и учитељ
-Стеван Синђелић –име наше школе
- Израда плаката и презентација
Посматрања у природи:
Шетња парком и посматрање дешавања у разна годишња доба
Драматизације:
- текстови школске и домаће лектире
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
У зависности од времена извођења наставе у природи одређени садржаји биће реализовани ван
учионице.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Читанка за 4. разред – Трешња у цвету: „Едука“,Тодоров,Плавшић,Цветковић
Поуке о језику – „Едука“,Првуловић,Цветковић
Радна свеска за српски језик – „Едука“,Тодоров,Зарупски,Кеча
Приручник за учитеље уз уџбенички комплет српски језик за 4. разред – „Едука“
-Пчелица 4 – Кораксић,Марковић
-Методика наставе српскох језика в- Учитељски факултет, Београд
-Књижевни часопис“Витез“
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
-Интернет
-CD – звучна читанка
-Литература доступна у школској библиотеци
-Дидактички материјал – збирке, листићи, плакати...
-Презентације
164
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Стандарди
Укупно
Евалуација,
самоевалуац.
Систематизација
понављање
вжбање
Увод
Ред.
Наставна тема/целина/област
број
Обрада
9.Глобална структура годишњег програма са стандардима
Лектира- лирика
Лектира - епика
1
КЊИЖЕВНОСТ
Лектира - драма
Лектира – научнопопуларни и инф.
текст.
51
18
3
1
73
35
9
9
1
54
29
23
1
Књижевни
појмови - лирика
Књижевни
појмови - епика
Књижевни
појмови - драма
Функционални
појмови
2
ЈЕЗИК
Граматика
Правопис
облици усменог и писменог изражавања
3
ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА – Основни
Ортоепија
Писмено
изражавање
53
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.2.5.1. 1СЈ.2.5.2. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.6.
1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1. 1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1. 1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1. 1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1. 1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.2.5.1. 1СЈ.2.5.3. 1СЈ.2.5.6.
1СЈ.3.5.1. 1СЈ.3.5.2.
1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1. 1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1. 1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.5.1. 1СЈ.1.5.2. 1СЈ.1.5.3. 1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4. 1СЈ.2.5.5. 1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1. 1СЈ.3.5.2. 1СЈ.3.5.3.
1СЈ.1.4.1. 1СЈ.1.4.2. 1СЈ.1.4.3. 1СЈ.1.4.4.
1СЈ.2.4.1. 1СЈ.2.4..2 1СЈ.2.4.3. 1СЈ.2.4.4. 1СЈ.2.4.5.
1СЈ.2.4.6. 1СЈ.2.4.7. 1СЈ.2.4.8. 1СЈ.2.4.9.
1СЈ.3.4.1. 1СЈ.3.4.2. 1СЈ.3.4.3. 1СЈ.3.4.4. 1СЈ.3.4.5.
1СЈ.1.3.1. 1СЈ.1.3.2. 1СЈ.1.3.3. 1СЈ.1.3.4. 1СЈ.1.3.5.
1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3.
1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.5.
1СЈ.1.3.7. 1СЈ.1.3.8. 1СЈ.1.3.9. 1СЈ.1.3.10.
1СЈ.2.3.5. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.5.
1СЈ.1.3.1. 1СЈ.1.3.2. 1СЈ.1.3.3. 1СЈ.1.3.4. 1СЈ.1.3.5.
1СЈ.1.3.6. 1СЈ.1.3.7. 1СЈ.1.3.8. 1СЈ.1.3.9.
1СЈ.1.3.10.
1СЈ.2.3.1. 1СЈ.2.3.2. 1СЈ.2.3.3. 1СЈ.2.3.4. 1СЈ.2.3.5.
1СЈ.2.3.6. 1СЈ.2.3.7. 1СЈ.2.3.8. 1СЈ.2.3.9.
1СЈ.2.3.10. 1СЈ.2.3.11.
1СЈ.3.3.1. 1СЈ.3.3.2. 1СЈ.3.3.3. 1СЈ.3.3.4. 1СЈ.3.3.5.
1СЈ.3.3.6.
Говорна култура
1СЈ.0.1.1. 1СЈ.0.1.2. 1СЈ.0.1.3. 1СЈ.0.1.4. 1СЈ.0.1.5.
1СЈ.0.1.6.
Усмено
изражавање
1СЈ.1.2.2.
1СЈ.1.2.8.
1СЈ.2.2.1.
1СЈ.2.2.8.
1СЈ.3.2.1.
50
115
13
2
165
180
1СЈ.1.2.3. 1СЈ.1.2.4. 1СЈ.1.2.5. 1СЈ.1.2.6.
1СЈ.2.2.2. 1СЈ.2.2.3. 1СЈ.2.2.5. 1СЈ.2.2.7.
1СЈ.2.2.9.
1СЈ.3.2.2. 1СЈ.3.2.3. 1СЈ.3.2.4. 1СЈ.3.2.7
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.Тематска структура годишњег програма са стандардима и корелацијом
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Језик
Наставна тема: ГРАМАТИКА
Садржај
Исходи
Стандарди
- Обнављање и утврђивање знања
усвојених у претходним
разредима.
- Променљиве речи
- Непроменљиве речи
- Реченица:
- појам глаголског предиката
(лични глаголски облик);
- уочавање речи и групе речи
(синтагма) у функцији
објекта и прилошких
одредаба за место, време и
начин.
- појам субјекта;
- уочавање речи у функцији
атрибута уз именицу и
именичког скупа речи
(именичка синтагма).
- ред реченичних чланова у
реченици.
- Именице
- збирне и градивне;
- род и број - појам и
препознавање.
- Придеви
- присвојни и градивни
- уочавање значења, рода и
броја у реченици.
- Заменице
- личне;
- род и број личних заменица;
- лична заменица у функцији
субјекта у реченици
- појам и препознавање.
- Бројеви
- главни (основни) и редни
- појам и препознавање у
реченици.
- Глаголи
- појам и основна значења
презента, перфекта и
футура;
- вежбе у реченици заменом
глаголских облика у
времену, лицу и броју.
- Управни и неуправни говор.
- Утврђивање и систематизација
садржаја обрађених од I до IV
разреда.
- Уочавање речи које у
говору и писању мењају
свој основни облик
(променљиве речи) - без
дефиниција и захтева за
променом по падежима
и временима.
- Уочавање речи које
задржавају свој основни
облик у свим ситуацијама (непроменљиве
речи) без именовања
врста тих речи.
- У концентричним
круговима и континуираним низовима наставити и проширивати
знање о реченици,
прилошким одредбама,
објекат, субјекат и
предикат и глаголске и
именичке синтагме (не
изоловано) у контексту
у којем се остварује
њена функција
- Овладавање терминима;
њихово уочавање у
реченици и примена у
правилном склапању
реченица (са становишта њене функције у
комуникацији)
- Да се језик представи
као систем
- Уочавање и записивање
управног говора
- Превести управни говор
у неуправни и обрнуто
1СЈ.1.4.1.
1СЈ.1.4.2.
1СЈ.1.4.3.
1СЈ.1.4.4.
1СЈ.2.4.1.
1СЈ.2.4..2
1СЈ.2.4.3.
1СЈ.2.4.4.
1СЈ.2.4.5.
1СЈ.2.4.6.
1СЈ.2.4.7.
1СЈ.2.4.8.
1СЈ.2.4.9.
1СЈ.3.4.1.
1СЈ.3.4.2.
1СЈ.3.4.3.
1СЈ.3.4.4.
1СЈ.3.4.5.
Корелација:
Математика: Скуп природних бројева
Природа и друштво: Сусрет са природом
166
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
Амбијентална
Драматизација
часописи за
децу
прибор за
писање
тестирање
писмени
задаци
свеска
продукти
ученичких
кативности
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи задаци посматрање
(усмерено,
креде у боји
пригодно,
опште)
вежбанка
честитке
медији
енциклопедија
за децу
дечија штампа
задовољства
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Језик
Наставна тема: ПРАВОПИС
Садржај
Исходи
- Употреба великог слова - Практична
у писању: имена држава
примена и
и покрајина и њихових
усвајање
становника; имена
правописних
насеља (градова, села) и
правила језика
њихових становника.
- Служење
- Писање управног и
правописним
неуправног говора (сва
речником
три модела).
- Оспособљавање за
- Наводници.
правилно
комуницирање
- Заграда.
књижевним
- Писање присвојних
српским језиком
придева изведених од
властитих имена (-ов /ев,-ин /-ски).
Стандарди
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
1СЈ.1.3.1.
1СЈ.1.3.2.
1СЈ.1.3.3.
1СЈ.1.3.4.
1СЈ.1.3.5.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.3.
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.5.
Игровне
активности
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
- Писање сугласника ј у
придевским облицима на
-ски, и у личним
именима и презименима.
Амбијентална
Драматизација
- Писање скраћеница
типа: итд., сл., нпр. и
скраћеница које
означавају имена
држава.
часописи за
децу
прибор за
писање
свеска
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи
задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
креде у боји
опште)
вежбанка
задовољства
честитке
ученика на
часу
медији
дечија
штампа
Корелација:
Природа и друштво: Моја домовина – до света
167
писмени
задаци
продукти
ученичких
кативности
енциклопедија за децу
- Понављање, увежбавање
и проверавање
оспособљености ученика
за примену обрађених
правописних правила.
тестирање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Језик
Наставна тема: ОРТОЕПИЈА
Садржај
Исходи
- Уочавање
- Увежбавање правилног
наглашених и
изговора речи, исказа,
ненаглашених речи:
реченица, пословица,
вежбе у изговарању
краћих текстова;
акценатских целина.
слушање звучних
Вежбе за отклањање
записа, снимање
грешака које се
читања, анализа снимка
јављају у говору
и одговарајуће
ученик
вредновање.
Интонационо
- Изговор свих
подешавање гласа у
сугласника и
изговору појединих
гласовних група у
реченица (обавештајне,
складу са
упитне, узвичне и
књижевнојезичком
заповедне) или неких
нормом ч, ћ, џ, ђ, х;дс -(људских), -ио,-ао њихових делова
(реченични акценат).
итд. Вежбе за
отклањање грешака - Увежбавање подешавакоје се јављају у
ња реда речи према
говору и писању
комуникативним
ученика.
потребама у контексту
Служење речником и
- Уочавање
енциклопедијом за децу
диференцијалне
и писање сопственог
(дистинктивне)
речника
функције акцента у
речима истог
- Неговање културе
гласовног састава, а
слушања саговорника;
различитог акцента
писање и изговор
гласова у складу са
књижевно језичким
нормама
- Отклањање грешака
које се јављају у говору
и писању ученика
Стандарди
1СЈ.1.3.7.
1СЈ.1.3.8.
1СЈ.1.3.9.
1СЈ.1.3.10.
1СЈ.2.3.5.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.5.
Активности, методе
Средства
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
Амбијентална
Драматизација
часописи за
децу
прибор за
писање
168
писмени
задаци
свеска
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи
задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
креде у боји
опште)
вежбанка
задовољства
честитке
ученика на
часу
медији
дечија
штампа
Музичка култура: Пролеће нам доноси нове радости
тестирање
продукти
ученичких
кативности
енциклопедија за децу
Корелација:
Евалуација,
самоевалуац.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Књижевност
Наставна тема: ЛЕКТИРА - ЛИРИКА
Садржај
- Казивање напамет
научених текстова
- Сценско
приказивање
Народна песма:
драмског и
Јеленче
драматизованог
текста
Јован Јовановић Змај:
Слободно и
Циганин хвали свога
спонтано
коња
саопштавање личног
Војислав Илић: Јесен
доживљаја и првих
утисака о
Десанка Максимовић:
прочитаном.
Пауково дело
- Запажање и образлаДушан Радовић: Плави
гање основне
зец
предметности
прочитаног текста
Драган Лукић: Друг
(осећања, песничке
другу
слике, фабула,
Мирослав
радња,
информација).
Антић: Јуначка песма
- Тумачење
Бранислав Црнчевић:
књижевних ликова.
Мрав добра срца
- Откривање и
Бранко Ћопић: Мјесец
слободно обраи његова бака
злагање порука
књижевноСтеван Раичковић: Ко
уметничког текста.
да то буде
- Постепено увођење
Милован Данојлић:
у разумевање
Трешња у цвету
стилогене функције
језика као средства
Добрица Ерић: Свитац
изражавања у књипшеничар и воденичар
жевноуметничком
Љубивоје Ршумовић:
тексту (нарочито у
Аждаја своме чеду тепа лирској песми),
- Симултано усвајање
Избор из поезије
и употреба
Милована Данојлића
књижевних и
Федерико Гарсија
функционалних појЛорка: Луцкаста песма
мова.
- Даље неговање
ученичких навика да
своје ставове
доказују појединостима из текста.
- Народна песма:
Наджњева се момак и
девојка
-
-
Исходи
Стандарди
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.2.5.1.
1СЈ.2.5.2.
1СЈ.2.5.3.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.6.
1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.2.
1СЈ.3.5.3.
Активности, методе
Средства
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
Амбијентална
Драматизација
часописи за
децу
прибор за
писање
тестирање
писмени
задаци
свеска
продукти
ученичких
кативности
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи
задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
креде у боји
опште)
вежбанка
задовољства
честитке
ученика на
часу
медији
енциклопедија за децу
дечија
штампа
Корелација:
Природа и друштво: Осврт уназад – прошлост; Ликовна култура: Амбијент – сценски простор
169
Евалуација,
самоевалуац.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Књижевност
Наставна тема: ЛЕКТИРА - ЕПИКА
Садржај
Исходи
- Народна песма:
Јетрвица адамско
колено
- Народна песма: Стари
Вујадин
- Народна приповетка:
Међед, свиња и лисица
- Народна бајка:
Пепељуга
- Народна прича најбоље задужбине
- Јанко Веселиновић:
Град
- Исидора Секулић:
Позно јесење јутро
- Мирослав Демак:
Виолина
- Бранислав Нушић:
Прва љубав
- Бранко В. Радичевић:
Прича о дечаку и
Месецу
- Бранислав Црнчевић:
Босоноги и небо
- Гроздана Олујић:
Олданини вртови и
друге бајке (избор)
- Светлана ВелмарЈанковић: Књига за
Марка (Златно јагње,
Стефаново дрво)
- Ханс Кристијан
Андерсен: Ружно паче
- Рене Гијо: Бела Грива
- Луис Керол: Алиса у
земљи чуда
- Браћа Грим:Трнова
ружица
- Антоан де Сент
Егзипери: Мали принц
(одломак)
- Михаел Енде:
Бескрајна прича
(одломак)
- Поступно и систематично навикавање
ученика на
доживљајно читање
текста као значајног
предуслова за његово
ваљано тумачење на
часу
- Усмерено/истраживач
ко читање у функцији
продубљивања
доживљаја текста и
непосредне припреме
за његово тумачење.
- Читање одломака из
текста ради доказивања/образлагања сопствених ставова.
- Вежбе у изражајном
читању и казивању
различитих врста
текста (постепено и
функционално
овладавање основним
елементима/чиниоцима добре дикције).
- Систематско увођење
у начин планирања и
препричавање
садржине на основу
плана
- Тумачење ликова,
запажање фабуле,
радње, информација
- Подстицање и охрабривање ученика да
записује своје утиске
о прочитаним текстовима.
- Уочавање слика у
описивању
- Појам бајке,
савремена бајка
(разлике).
Стандарди
1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.5.
1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.2.
1СЈ.3.5.3.
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
Амбијентална
Драматизација
часописи за
децу
прибор за
писање
тестирање
писмени
задаци
свеска
продукти
ученичких
кативности
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи
задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
креде у боји
опште)
вежбанка
задовољства
честитке
ученика на
часу
медији
енциклопедија за децу
дечија
штампа
Корелација: Природа и друштво: Осврт уназад – прошлост; Музичка култура: Пролеће нам доноси
нове радости; Ликовна култура: Амбијент – сценски простор
170
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Књижевност
Наставна тема: ЛЕКТИРА - ДРАМА
Садржај
- Гвидо Тартаља:
Подела улога
- Александар
Поповић:
Пепељуга
- Добрица Ерић:
Чик да погодите
због чега су се
посвађала два
златана брата
Допунски избор
- Поред наведених
дела, наставник и
ученици слободно
бирају најмање
три, a највише још
пет дела за обраду.
Исходи
- Поступно и систематично навикавање ученика на доживљајно
читање текста као значајног предуслова за
његово ваљано тумачење
на часу
- Усмерено/истраживачко
читање у функцији
продубљивања
доживљаја текста и непосредне припреме за
његово тумачење.
- Читање одломака из
текста ради доказивања/образлагања сопствених ставова.
- Вежбе у изражајном
читању и казивању
различитих врста текста
(постепено и функционално овладавање основним елементима/чиниоцима добре дикције).
- Систематско увођење у
начин планирања и
препричавање садржине
на основу плана
- Тумачење ликова,
запажање фабуле, радње,
информација
- Подстицање и охрабривање ученика да записује
своје утиске о
прочитаним текстовима.
- Уочавање слика у
описивању
- Појам бајке, савремена
бајка (разлике).
Стандарди
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.5.
1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.2.
1СЈ.3.5.3.
Активности, методе
Средства
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
Амбијентална
Драматизација
часописи за
децу
прибор за
писање
171
писмени
задаци
свеска
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи
задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
креде у боји
опште)
вежбанка
задовољства
честитке
ученика на
часу
медији
дечија
штампа
Ликовна култура: Амбијент – сценски простор
тестирање
продукти
ученичких
кативности
енциклопедија за децу
Корелација:
Евалуација,
самоевалуац.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Књижевност
Наставна тема: ЛЕКТИРА - НАУЧНО-ПОПУЛАРНИ И ИНФОРМАТИВНИ ТЕКСТОВИ
Садржај
Исходи
- Милутин
- Поступно и системаМиланковић: Кроз
тично навикавање учевасиону и векове
ника на доживљајно
(одломак)
читање текста као значајног предуслова за
- Михајло Пупин:
његово ваљано тумачење
Од пашњака до
на часу
научењака
- Усмерено/истраживачко
(одломак)
читање у функцији
- Избор из књига,
продубљивања
енциклопедија и
доживљаја текста и непочасописа за децу
средне припреме за
његово тумачење.
- Читање одломака из
текста ради доказивања/образлагања сопствених ставова.
- Вежбе у изражајном
читању и казивању
различитих врста текста
(постепено и функционално овладавање основним елементима/чиниоцима добре дикције).
- Систематско увођење у
начин планирања и
препричавање садржине
на основу плана
- Тумачење ликова,
запажање фабуле, радње,
информација
- Подстицање и охрабривање ученика да записује
своје утиске о
прочитаним текстовима.
- Уочавање слика у
описивању
Стандарди
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.5.
1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.2.
1СЈ.3.5.3.
Активности, методе
Средства
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
Амбијентална
Драматизација
часописи за
децу
прибор за
писање
Природа и друштво: Осврт уназад - прошлост
172
писмени
задаци
свеска
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи
задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
креде у боји
опште)
вежбанка
задовољства
честитке
ученика на
часу
медији
дечија
штампа
Корелација:
тестирање
продукти
ученичких
кативности
енциклопедија за децу
- Појам бајке, савремена
бајка (разлике).
Евалуација,
самоевалуац.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Књижевност
Наставна тема: КЊИЖЕВНИ ПОЈМОВИ - ЛИРИКА
Садржај
- Основни мотив и
споредни мотиви у
лирској песми.
- Визуелни и аудитивни
елементи у песничкој
слици.
- Песничка слика као
чинилац композиције
лирске песме.
- Дужина стиха према
броју слогова препознавање.
- Понављања у стиху,
строфи, песми функција.
Исходи
- Увођење ученика у
свет књижевности
и осталих
књижевних
текстова
(популарних,
информативних)
Стандарди
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.2.5.1.
1СЈ.2.5.3.
1СЈ.2.5.6.
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
белешке
1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.2.
Кооперативна
ученички
радови
- Стицање знања,
умења и навика
који ће допринети
развоју не само
књижевне културе,
већ и опште
културе на којој се
темељи укупно
образовање
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
- Персонификација као
стилско средство.
Амбијентална
Драматизација
- Сликовитост као
обележје песничког
језика.
часописи за
децу
прибор за
писање
свеска
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи
задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
креде у боји
опште)
вежбанка
задовољства
честитке
ученика на
часу
медији
дечија
штампа
- Лирска песма -основна
обележја.
Корелација:
Природа и друштво: Сусрет са природом
Ликовна култура: Линија, површина, волумен, боја, простор
Музичка култура: Културно наслеђе Србије
Литерарна секција
173
писмени
задаци
продукти
ученичких
кативности
енциклопедија за децу
- Обичајне народне
лирске песме -основна
обележја.
тестирање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Књижевност
Наставна тема: КЊИЖЕВНИ ПОЈМОВИ - ЕПИКА
Садржај
- Тема и идеја у епском
делу.
- Фабула: хронолошки
редослед догађаја,
елементи фабуле (увод,
заплет, расплет).
Исходи
- Увођење ученика у
свет књижевности
и осталих
књижевних
текстова
(популарних,
информативних)
Стандарди
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.5.
1СЈ.2.5.7.
- Односи међу ликовима;
1СЈ.3.5.1.
- Стицање знања,
основни типови (врсте)
1СЈ.3.5.2.
умења и навика
карактеризације.
1СЈ.3.5.3.
који ће допринети
- Приповедач,
развоју не само
приповедање; дијалог,
књижевне културе,
монолог, опис у епском
већ и опште
делу.
културе на којој се
- Прича и роман - разлике. темељи укупно
образовање
- Роман за децу - основна
обележја.
Активности, методе
Средства
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
Амбијентална
Драматизација
часописи за
децу
прибор за
писање
Литерарна секција
174
писмени
задаци
свеска
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи
задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
креде у боји
опште)
вежбанка
задовољства
честитке
ученика на
часу
медији
дечија
штампа
Природа и друштво: Осврт уназад – прошлост
тестирање
продукти
ученичких
кативности
енциклопедија за децу
Корелација:
Евалуација,
самоевалуац.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Књижевност
Наставна тема: КЊИЖЕВНИ ПОЈМОВИ - ДРАМА
Садржај
Исходи
Стандарди
- Ликови у драмском
делу.
- Увођење ученика у 1СЈ.1.5.1.
свет књижевности и 1СЈ.1.5.2.
осталих књижевних 1СЈ.1.5.3.
- Драмска радња - начин
текстова
1СЈ.1.5.4.
развијања радње.
1СЈ.2.5.4.
(популарних,
1СЈ.2.5.5.
- Драмски текстови за
информативних)
1СЈ.2.5.7.
децу.
- Стицање знања,
умења и навика који 1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.2.
ће допринети
1СЈ.3.5.3.
развоју не само
књижевне културе,
већ и опште културе
на којој се темељи
укупно образовање
Активности, методе
Средства
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
Амбијентална
Драматизација
часописи за
децу
прибор за
писање
175
писмени
задаци
свеска
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи
задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
креде у боји
опште)
вежбанка
задовољства
честитке
ученика на
часу
медији
дечија
штампа
Драмска секција
тестирање
продукти
ученичких
кативности
енциклопедија за децу
Корелација:
Евалуација,
самоевалуац.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Књижевност
Наставна тема: ФУНКЦИОНАЛНИ ПОЈМОВИ
Садржај
Исходи
- Појмове: главно,
- Ученик зна и
споредно, машта,
практично
збиља, утисак,
примењује
расположење,
појмове: слично,
интересовање,
различито, супоколност, ситуација,
ротно, изражајно;
испољавање; подстрек,
запажање,
услов, поређење,
понашање,
процењивање, тврдња,
поступак,
доказ, закључак;
убедљиво,
дивљење, одушевљење, неочекивано;
љубав (према човеку,
сналажљивост,
домовини, раду,
радозналост.
природи); привлачност,
искреност, правичност,
племенитост
Стандарди
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.2.5.5.
1СЈ.2.5.7.
1СЈ.3.5.1.
1СЈ.3.5.2.
1СЈ.3.5.3.
Активности, методе
Средства
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна ученички
радови
Кооперативна
часописи за
Индивидуални
децу
облик рада
прибор за
Игровне
писање
активности
свеска
Смисаоно учење
наставни
Учење путем
листови
открића и
решавања
домаћи задаци
проблема
креде у боји
Радионичарска
вежбанка
Амбијентална
честитке
Драматизација
медији
енциклопедија
за децу
дечија штампа
Корелација:
Природа и друштво: Моја домовина – део света
Ликовна култура: Линија, површина, волумен, боја, простор
Чувари природе: Заштита животне средине
176
Евалуација,
самоевалуац.
белешке
тестирање
писмени
задаци
продукти
ученичких
кативности
домаћи задаци
посматрање
(усмерено,
пригодно,
опште)
задовољства
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик – 4. разред
Подручје: Језичка култура
Наставна тема: ОСНОВНИ ОБЛИЦИ УСМЕНОГ И ПИСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА
Садржај
Препричавање
- Препричавање текста са
променом граматичког лица.
Препричавање са изменом
завршетка фабуле.
Препричавање текста у
целини и по деловима - по
датом плану, по заједнички и
самостално сачињеном
плану.
Причање
- Причање у дијалошкој
форми; уношење дијалога,
управног говора у структуру
казивања -по заједнички и
самостално сачињеном
плану. Причање према
самостално одабраној теми.
Настављање приче
инспирисане датим
почетком. Састављање приче
по слободном избору
мотива.
Описивање
- Описивање слика које
приказују пејзаже,
ентеријере, портрете.
Описивање сложенијих
односа међу предметима,
бићима и појавама.
Извештавање
- Извештавање о обављеном
или необављеном задатку у
школи или код куће -у
облику одговора на питања.
Усмена и писмена вежбања
- Ортоепске вежбе:
увежбавање правилног
изговора речи, исказа,
реченица, пословица,
брзалица, загонетака,
питалица, краћих текстова;
слушање звучних записа,
казивање напамет лирских и
епских текстова; снимање
казивања и читања, анализа
снимка и вредновање.
- Диктати: са допуњавањем,
изборни, слободни,
контролни диктат.
- Лексичке и семантичке
вежбе: грађење речи формирање породица речи;
изналажење синонима и
антонима, уочавање
Исходи
- Мотивисати и
усмеравати на овај
вид језичког
изражавања
- Самостално
препричавање
- Стварање
истраживачке
атмосфере на часу
- Прича као целовита
ментална представа,
препознатљива и
мисаоно и језички
уобличена од
планирања, преко
реализације до
функционалног
повезивања са
сродним садржајима
- Усавршавање и
неговање језичке
културе
- Допуна основних
облика језичког
изражавања,
подизање нивоа
ученичке језичке
културе
Стандарди
1СЈ.1.3.1.
1СЈ.1.3.2.
1СЈ.1.3.3.
1СЈ.1.3.4.
1СЈ.1.3.5.
1СЈ.1.3.6.
1СЈ.1.3.7.
1СЈ.1.3.8.
1СЈ.1.3.9.
1СЈ.1.3.10.
1СЈ.2.3.1.
1СЈ.2.3.2.
1СЈ.2.3.3.
1СЈ.2.3.4.
1СЈ.2.3.5.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.7.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.2.3.9.
1СЈ.2.3.10.
1СЈ.2.3.11.
1СЈ.3.3.1.
1СЈ.3.3.2.
1СЈ.3.3.3.
1СЈ.3.3.4.
1СЈ.3.3.5.
1СЈ.3.3.6.
1СЈ.0.1.1.
1СЈ.0.1.2.
1СЈ.0.1.3.
1СЈ.0.1.4.
- Усвајање основне
1СЈ.0.1.5.
писмености, језичке
1СЈ.0.1.6.
грађе и навике
1СЈ.1.2.2.
примене принципа
1СЈ.1.2.3.
фонолошког
1СЈ.1.2.4.
правописа
1СЈ.1.2.5.
1СЈ.1.2.6.
- Неговање културе
слушања саговорника; 1СЈ.1.2.8.
1СЈ.2.2.1.
- Стицање и развијање 1СЈ.2.2.2.
говорних способности 1СЈ.2.2.3.
1СЈ.2.2.5.
- Увођење ученика у
1СЈ.2.2.7.
самосталан рад и
1СЈ.2.2.8.
самообразовање
1СЈ.2.2.9.
- Провера усвојености
1СЈ.3.2.1.
програмске материје
1СЈ.3.2.2.
1СЈ.3.2.3.
1СЈ.3.2.4.
1СЈ.3.2.7
177
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
Интерактивна
читанка
посматрање
Стваралачка
текстови
разговори
Партиципативна
ученички
радови
белешке
Кооперативна
Индивидуални
облик рада
Игровне
активности
Смисаоно учење
Учење путем
открића и
решавања
проблема
Радионичарска
Амбијентална
Драматизација
часописи за
децу
прибор за
писање
тестирање
писмени
задаци
свеска
продукти
ученичких
кативности
наставни
листови
домаћи
задаци
домаћи задаци посматрање
(усмерено,
креде у боји
пригодно,
опште)
вежбанка
честитке
медији
енциклопедија
за децу
дечија штампа
задовољства
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
-
-
-
-
-
семантичке функције
акцента; некњижевне речи и
туђице -њихова замена
језичким стандардом;
основно и пренесено
значење речи.
Синтаксичке и стилске
вежбе: састављање и писање
реченица према
посматраним предметима,
слици и заданим речима;
састављање и писање питања
о тематској целини у тексту,
на слици, у филму; писање
одговора на та питања.
Преписивање реченица у
циљу савладавања
правописних правила.
Коришћење уметничких,
научнопопуларних и
ученичких текстова као
подстицаја за сликовито
казивање. Вежбе за богаћење
речника и тражење погодног
израза. Уопштено и
конкретно казивање.
Промена гледишта.
Уочавање и отклањање
безначајних појединости и
сувишних речи у тексту и
говору.
Отклањање празнословља и
туђица. Отклањање
нејасности и
двосмислености.
Увежбавање технике израде
писменог састава: анализа
теме, одређивање њеног
тежишта; посматрање,
уочавање и избор грађе;
распоређивање појединости;
елементи композиције.
Осам домаћих писмених
задатака и њихова анализа на
часу.Четири школска
писмена задатка -по два у
првом и другом
полугодишту. Један час за
израду и два часа за анализу
задатака и писање
побољшане верзије састава.
Корелација:
Природа и друштво: Осврт уназад – прошлост
Драмска секција
Литерарна секција
178
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
МАТЕМАТИКА
Врста предмета:
Трајање школског
програма:
Фонд часова:
Циљ:
обавезни предмет
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
180 /5 часова недељно/
 да ученици усвоје елементарна математичка знања која су потребна за схватање
појава и зависности у животу и друштву;
 да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању
разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког
образовања и за самообразовање;
 као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика.
Задаци:
Задаци наставе математике јесу:
 да ученици стичу знања неопходна за разумевање квантитативних и просторних
односа и законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном
животу;
 да ученици стичу основну математичку културу потребну за откривање улоге и
примене математике у различитим подрујима човекове делатности (математичко
моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад;
 да развија ученикову способност посматрања, опажања и логичког, критичког,
стваралачког и апстрактног мишљења;
 да развија културне, радне, етичке и естетске навике ученика, као и математичку
радозналост у посматрању и изучавању природних појава;
 да ученици стичу навику и обучавају се у коришћењу разноврсних извора знања;
 да ученицима омогући разумевање одговарајућих садржаја природних наука и
допринесе радном и политехничком васпитању и образовању;
 да изграђује позитивне особине ученикове личности, као што су: истинољубивост,
упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самосталан
рад;
 да интерпретацијом математичких садржаја и упознавањем основних
математичких метода допринесе формирању правилног погледа на свет и
свестраном развитку личности ученика;
 да ученици стичу способност изражавања математичким језиком, јасноћу и
прецизност изражавања у писменом и усменом облику;
 да ученици усвоје основне чињенице о скуповима, релацијама и пресликавањима;
 да ученици савладају основне операције с природним, целим, рационалним и
реалним бројевима, као и основне законе тих операција;
 да ученици упознају најважније равне и просторне геометријске фигуре и њихове
узајамне односе;
 да оспособи ученике за прецизност у мерењу, цртању и геометријским
конструкцијама.
179
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
3.ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Методика специјалног рада – едуковање наставника у вези са дискалкулијом;
- Учешће на огледним часовима и семинарима који се организују у школи;
- Обављање менторских послова током године;
-Семинари које организује министарство и стручна удружења;
- Праћење стручне литертуре ;
- Презентације занимљивих математичких тема;
-Обрада стручних тема на седницама стручних већа и наставничког већа.
-Такмичења: Архимедес, Мислиша, Кенгур ;
- Увођење «бокса» дневних задатака;
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
- Иницијални тест -1. недеља септембра
- Тестови: последња недеља децембра и последња недеља јуна
- Контролне вежбе: - Прва провера знања -1. недеља октобра
- Друга провера знања - 3. недеља октобра
- Први писмени задатак 1. недеља новембра
- Трећа провера знања -2. недеља новембра
- Четврта провера знања -3. недеља децембра
- Други писмени задатак 4. недеља децембра
- Пета провера знања -1. недеља фебруара
- Шеста провера знања -5. недеља марта
- Трећи писмени задатак-2. недеља априла
- Шеста провера знања -2. недеља маја
- Седма провера знања – 4.недеља маја
- Осма провера знања – 1.недеља јуна
- Четврти писмени задатак – 2.недеља јуна
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Домаћи задаци :
Ученици ће свакодневнодобијати домаће задатке у виду израде већ датих задатака у радним
листовима и другим дидактичким материјалима,а у циљу свакодневног вежбања.
Читаће и решавати занимљиве збирке са логичким и проблемским задацима(Малба Тахан,..):
180
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Плакати и модели:
- Израда плаката и презентација, као и модела квадратног и кубног метра,дециметра;
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
У зависности од времена извођења полудневног излета, излета и наставе у природи одређени
садржаји биће реализовани ван учионице.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
-Математика 4а за 4. разред: „Едука“,Светлана Јоксимовић
-Радна свеска за математику 4б– „Едука“,Светлана Јоксимовић
- Приручник за учитеље уз уџбенички комплет математика за 4. разред – „Едука“
-Пчелица 4 – Кораксић,Марковић
-Методика наставе математике - Учитељски факултет, Београд
-Књижевни часопис“Витез“
-Малба Тахан-Човек који је бројао
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
-Интернет
-CD – звучна читанка
-Литература доступна у школској библиотеци
-Дидактички материјал – збирке, листићи, плакати...
-Презентације
-Математички лист
181
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
1
2
3
СКУП ПРИРОДНИХ
БРОЈЕВА
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
ПОВРШИНА
52
4
9
65
83
8
3
5
12
1
2
100 10
182
1
5
Стандарди
Укупно
Евалуација,
самоевалуац.
Систематизација
понављање
вжбање
Наставна
тема/целина/област
Увод
Ред.
број
Обрада
9.Глобална структура годишњег програма са стандардима МАТЕМАТИКА
1МА.1.1.1.
1МА.1.1.4.
1МА.1.3.2.
1МА.2.1.1.
1МА.2.1.4.
1МА.2.3.2.
1МА.3.1.1.
1МА.3.1.4.
1МА.3.3.2.
1МА.1.1.2. 1МА.1.1.3.
1МА.1.1.5. 1МА.1.3.1.
1МА.1.4.2. 1МА.1.4.3.
10
1МА.1.4.1.
1МА.1.4.4.
1МА.2.4.1.
1МА.2.4.4.
1МА.3.2.1.
24
1МА.1.2.1.
1МА.1.2.4.
1МА.2.2.1.
1МА.2.2.4.
1МА.3.2.1.
1МА.3.2.4.
146
180
1МА.2.1.2. 1МА.2.1.3.
1МА.2.1.5. 1МА.2.3.1.
1МА.3.1.2. 1МА.3.1.3.
1МА.3.1.5. 1МА.3.3.1.
1МА.2.4.2. 1МА.2.4.3.
1МА.2.4.5.
1МА.3.2.2. 1МА.3.2.3.
1МА.1.2.2. 1МА.1.2.3.
1МА.2.2.2. 1МА.2.2.3.
1МА.2.2.5. 1МА.2.2.6.
1МА.3.2.2. 1МА.3.2.3.
1МА.3.2.5.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.Тематска структура годишњег програма са стандардима и корелацијом
Предмет: Математика
Наставна тема: СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
Исходи
Садржај
- Декадне јединице до
милиона и преко милиона
- Записивање декадних
јединица као степена
броја 10
- Читање и писање бројева
до милиона и преко
милиона
- Записивање природних
бројева у облику збира
вишеструких декадних
јединица
- Месна вредност цифара
- Уређеност скупа N и N0
- Бројевна полуправа
- Упоређивање бројева
коришћењем знака
релације =, ≠, <, >
- Писмено сабирање и
одузимање преко 1000
- Редослед рачунских
опереација
- Једначине и неједначине
са сабирањем и
одузимањем
- Множење вишецифреног
броја: једноцифреним,
двоцифреним и
вишецифреним бројем
- Дељење са остатком
- Изрази
- Својства рачунских
операција и њихова
примена трансформисање
израза и рачунске
олакшице
- Разломци облика а/b (a<b
и b≤10)
- Текстуални задаци
Стандарди
1МА.1.1.1.
1МА.1.1.2.
1МА.1.1.3.
1МА.1.1.4.
1МА.1.1.5.
1МА.1.3.1.
Записује природне
бројеве у облику збира 1МА.1.3.2.
вишеструких декадних 1МА.2.1.1.
1МА.2.1.2.
јединица
1МА.2.1.3.
Приказује бројеве на 1МА.2.1.4.
бројевној полуправи 1МА.2.1.5.
употребом знакова
1МА.2.3.1.
једнакости и
1МА.2.3.2.
неједнакости
1МА.3.1.1.
Зна писмено да сабира 1МА.3.1.2.
и одузима преко 1000 1МА.3.1.3.
Зна да множи и дели 1МА.3.1.4.
1МА.3.1.5.
са остатком и без
1МА.3.3.1.
остатка преко 1000
1МА.3.3.2.
Зна особине рачунских
операција, приоритет
операција и употребу
заграда
- Чита, пише и
упоређује бројеве до
милиона и веће од
милиона
-
-
-
-
- Зна да решава
разломке облика
a
b
(a<b и b≤10)
- Разуме и зна да решава
текстуалне задатке
који се своде на
основне рачунске
радње и при томе уме
да користи слова за
запис непознатог броја
- Решава једноставне
проблем ситуације
- Решава једноставне
логичко-комбинаторне
проблеме
Корелација:Унутар предметна;Додатна настава
Природа и друштво-Биљке
Ликовна култура-Површи
183
Активности, методе
Средства
Посматрање
Апликације
Графичко
представљање
Графофолије
Разговор
Дидактички
материјал
Цртање
Уџбеник
Писање
Креде у боји
Индивидуални
подстицај
Оловке у боји
Аналитичкосинтетичка
Истраживачка
Дијаграмске
слике
Прибор за
цртање
Евалуација,
самоевалуац.
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
усмене провере
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Математика
Наставна тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Садржај
-
Стандарди
1МА.1.4.1.
1МА.1.4.2.
1МА.1.4.3.
Квадратни милиметар
- Користи јединице 1МА.1.4.4.
Квадратни дециметар
мере за површину 1МА.2.4.1.
1МА.2.4.2.
Квадратни центиметар
1МА.2.4.3.
- Решава
1МА.2.4.4.
Квадратни метар
једноставне
проблем ситуације 1МА.2.4.5.
- Упоређивање површи
-
Исходи
- Зна да упоређује
површи фигура
- Решава
једноставне
логичкокомбинаторне
проблеме
1МА.3.2.1.
1МА.3.2.2.
1МА.3.2.3.
Активности, методе
Средства
Посматрање
Апликације
Графичко
представљање
Графофолије
Разговор
Дидактички
материјал
Цртање
Уџбеник
Писање
Креде у боји
Индивидуални
подстицај
Аналитичкосинтетичка
Истраживачка
Дијаграмске
слике
Прибор за
цртање
Шестар
Ликовна култура-Линија,површина,волумен,боја,простор
184
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
усмене
Оловке у боји провере
Лењир
Корелација:Физичко васпитање-Основе спортских игара
Евалуација,
самоевалуац.
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Математика
Наставна тема: ПОВРШИНА
Садржај
- Површина
правоугаоника и
квадрата
- Рогљаста и обла
тела
- Својства квадра и
коцке
- Мрежа за модел
квадра и коцке
Исходи
- Израчунава
површину
правоугаоника и
квадра
- Разликује рогљаста
од облих тела
- Зна да црта мрежу
квадра и коцке
Стандарди
1МА.1.2.1.
1МА.1.2.2.
1МА.1.2.3.
1МА.1.2.4.
1МА.2.2.1.
1МА.2.2.2.
1МА.2.2.3.
1МА.2.2.4.
1МА.2.2.5.
1МА.2.2.6.
1МА.3.2.1.
- Уме да се служи
1МА.3.2.2.
прибором за цртање 1МА.3.2.3.
- Површина квадра и
коцке
- Решава једноставне 1МА.3.2.4.
проблем ситуације 1МА.3.2.5.
Активности, методе
Средства
Посматрање
Апликације
Графичко
представљање
Графофолије
Разговор
Дидактички
материјал
Цртање
Уџбеник
Писање
Креде у боји
Индивидуални
подстицај
Аналитичкосинтетичка
Истраживачка
- Решава једноставне
логичкокомбинаторне
проблеме
Дијаграмске
слике
Прибор за
цртање
Шестар
Ликовна култура: Линија, површина, волумен, боја, простор
Физичко васпитање:Основе спортских игара
185
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
усмене
Оловке у боји провере
Лењир
Корелација:
Евалуација,
самоевалуац.
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – четврти разред
обавезни предмет
Врста предмета:
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
Трајање школског
програма:
72 /2 часова недељно/
Фонд часова:
Циљ:
 Оспособити ученика да комуницира на енглеском језику за усмену и писану
комуникацију о темама из његовог неосредног окружења
 Усвајање норми енглеског језика и оспособљавање за наставак учења на вишем
нивоу образовања
 Подстаћи потребу за учењем страног језика и развијати свест о значају
познавања страног језика у комуникацији
 Оспособити ученика за усмену и писану комуникацију на енглеском језику о
темама из непосредног окружења
 Олакшати разумевање и подстаћи позитиван однос према другим културама и
традицијама
 Развијати радозналост, истраживачки дух и отвореност према комуникацији са
говорницима других језика
Задаци:
 Разумевање и адекватно реаговање на краћи усмени текст у вези са познатим
темама, које чује уживо или са аудио-визуелних записа
 Читање са разумевањем краћих писаних и илустрованих текстова у вези са
познатим темама
 Самостално усмено изражавање садржаја у вези са појавама, догађајима и
ликовима из непосредног окружења или из прочитаног текста
 Самостално писано изражавање краћих садржаја у вези са познатим темама, уз
поштовање језичко-правописних правила
 Адекватно реаговање на инструкције и поруке везане за лично искуство или
активности на часу
 Самостално давање информације о себи и свом окружењу
 Разговетно изговарање гласова, акцентовање речи и интонирање реченице
 Препознавање и коришћење програмом предвиђених граматичких садржаја без
теоријског објашњавања и инсистирања на апсолутној тачности
 Учествовање у комуникацији у стварним и симулираним ситуацијама,
размењујући информације које се тичу свакодневних активности ученика
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):

У настави се користе најсавременија наставна средства (CD, DVD, CD Multi ROM, интернет и
PPT презентације) и комуникативни приступ учењу страног језика.

У плану је набавка интерактивне «паметне» табле како би могли користити iТools (софтвер за
интерактивно учење уз уџбеник), а до тада се може користити помоћу пројектора

Наставници ће похађати семинар обуке за рад са интерактивном таблом, као и сва стручна
предавања која се тичу методике наставе и практично их примењивати у настави
186
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Предвиђен је један угледни час у првом полугодишту
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
У септембру је након 2 часа обнављања планиран иницијални тест.
Утврђивање степена усвојености знања врши се на крају сваке наставне теме помоћу тестова.
На сваком часу прати се активност и учествовање ученика у раду, редовно доношење уџбеника,
свеске и осталог прибора за рад, као и домаћих задатака.
Радове који најбоље репрезентују постигнућа и напредовање ученика у току школске године
ученици чувају у свом портфолију.
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
У учењу страног језика важно је одржати континуитет свакодневног коришћења и примене
наученог. Зато се домаћи задаци задају након сваке наставне јединице. Они прате садржаје
обрађене на часу и имају за циљ примену наученог, самопроверу и проверу усвојености
одређених садржаја, као и припремање за наредни час.
На крају сваке наставне теме ученици имају групни задатак да израде пројекат на задату тему,
који подразумева примену усвојених знања.
6. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
1.
PROJECT 1, Third edition, Tom Hutchinson & Cheryl Pelteret, уџбеник, Oxford
University Press, The English Book, 2014.
2.
PROJECT 1, Third edition, Tom Hutchinson , радна свеска, Oxford University Press, The
English Book, 2014.
3.
PROJECT 1, Third edition, Tom Hutchinson, Teacher’Book, Oxford University Press, The
English Book, 2014.
7. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
1.
Project 1 Audio CD
2.
Project 1 CD-ROM
3.
Project 1 DVD
4.
постери
5.
Project 1 Teacher’s Book (материјал за копирање)
6.
интернет и Power Point презентације
7.
Речници
8.
Project 1 software *користити пројектор док се не набави електронска табла
8. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
1.
српски језик
2.
природа и друштво
3.
математика
4.
музичка култура
187
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9. САДРЖАЈИ ПРОГРАМА:
Теме и ситуације
- Школа: склоности према предметима, активности и теме по предметима, школски дан
- Ја и моји другови: хоби, заједничке активности, солидарност и толеранција (помоћ
другу/другарици, позајмљивање ствари, ужине, подела одговорности)
- Породица и блиско окружење: слободно време у породици, породична путовања и излети;
подела послова и обавеза у породици; опис и особине животиња; однос према животињама
- Празници: прославе и манифестације у оквиру школе и ван ње (Дан школе, такмичења,
ревије...)
- Мој дом: дневни распоред активности током радних дана и викендом (учење, игре, обавезе...)
- Исхрана: оброци ван куће (ресторан, ужина у школи, куповина у супермаркету...)
- Одећа: одевни предмети за одређене прилике (формално и неформално одевање)
- Окружење: суседски односи; екологија, однос према човековој околини
- Остало: знаменитости земаља чији се језик учи; пригодна дечја прича или бајка;бројеви до
1.000; исказивање времена (детаљно); коришћење новца
Комуникативне функције
- Представљање себе и других
- Поздрављање
- Идентификација и именовање особа, објеката, делова тела, животиња, боја, бројева итд. (у вези
са темама)
- Разумевање и давање једноставних упутстава и команди
- Постављање и одговарање на питања
- Молбе и изрази захвалности
- Примање и давање позива за учешће у игри / групној активности
- Изражавање допадања/недопадања
- Изражавање физичких сензација и потреба
- Именовање активности (у вези са темама)
- Исказивање просторних односа и величина (Идем, Долазим из..., Лево, десно, горе, доле...)
- Давање и тражење информација о себи и другима
- Тражење и давање обавештења
- Описивање лица и предмета
- Изрицање забране и реаговање на забрану
- Изражавање припадања и поседовања
- Тражење и давање обавештења о времену на часовнику
- Скретање пажње
- Тражење мишљења и изражавање слагања/неслагања
- Исказивање извињења и оправдања
Граматички садржаји
- Употреба одређеног и неодређеног члана у реченичном контексту (основни принципи и
најчешће комбинације) - и рецептивно и продуктивно:
188
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- Слагање именица и заменица са глаголима у лицу и броју (основни принципи и најчешће
комбинације) - и рецептивно и продуктивно:
- Облици личних заменица - и рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико
ученици на њима не инсистирају)
- Рецептивно и продуктивно: The Simple Present Tense, the Present Continuous Tense
- Прошло време The Past Simple Tense, the Present Perfect Tense и будуће време помоћу going to i
the Future Tense само одређени број најфреквентнијих глагола и рецептивно и продуктивно, као
комплетне фразе (без граматичких објашњења уколико ученици на њима не инсистирају:
- Основни глаголски изрази I am hungry. He is cold. I like cooking.- рецептивно и продуктивно
- Најчешћи модални глаголи must, can, may- рецептивно и продуктивно (без граматичких
објашњења уколико ученици не инсистирају):
- Императив - рецептивно и продуктивно као комплетне фразе (без граматичких објашњења
уколико ученици на њима не инсистирају)
- Безличне конструкције са инфинитивом (It is important to study English.)
10. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА:
- У остваривању програма, у настави се користи комуникативно-интерактивни приступ
- Циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за
ученике; битно је значење језичке поруке, а не граматичка прецизност исказа
- Говор наставника прилагођен је узрасту и знањима ученика;
- Језичка грађа је кумулативна и надовезује се на већ обрађену;
- Настава се заснива и на социјалној интеракцији (у пару или групи) путем решавања проблема,
потрагом за информацијама и задацима са јасно одређеним контекстом, поступком и циљем
- Од четвртог разреда наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и
њиховог међусобног односа.
- Наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; уџбеници су само један од
извора знања, а наставник упућује ученике на друге изворе (интернет, књиге, речници, телевизија,
и сл.)
- Ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у комуникацији;
- Рад на пројекту као задатку и корелација са другим предметима и подстиче ученике на
студиозни и истраживачки рад.
11. ТЕХНИКЕ (АКТИВНОСТИ):
- Слушање, разумевање и повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање
наслова с текстом, именовање наслова
- Самостално давање информације о себи и свом окружењу
- Адекватно реаговање на инструкције и поруке везане за лично искуство или активности на часу
- Према упутствима наставника или са аудио записа нумерисати или повезати појмове, додати
делове реченице који недостају, и сл.)
- Игре речима (укрштенице, ребуси, осмосмерке, и сл.)
- Певање и рецитовање песмица које садрже језик који се обрађује
- Класирање и упоређивање по различитим критеријумима
- Погађање предмета или лица на основу описа или слике
- Игра по улогама (симулација реалних ситуација)
- Читање краћих писаних и илустрованих текстова у вези са познатим темама
- Писање речи, реченица и краћих текстова (до 10 речи), користећи познате тематске и језичке
елементе
- Препознавање и коришћење програмом предвиђених граматичких садржаја
189
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- Разговетно изговарање, интонирање и акцентовање речи
- Писање извештаја/дневника са путовања, плаката, програма приредбе и сл.
- Разумевање писаног језика (одговарање на једноставна питања у вези с текстом, извршавање
прочитаних упутстава и наредби, уочавање обележја различитости која указују на граматичке
специфичности
- Увођење дечје књижевности и транспоновање у друге медије (игру, песму, драмски израз)
- Попуњавање формулара (пријава за курс, налепница)
- Писање честитки и разгледница
- Писање краћих текстова који се односе на лично искуство, бића, предмете и појаве из окружења
или на прочитани текст.
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
број часова за
број
часова
остале
по
типове
теми обраду часова
49.
INTRODUCTION
11
4
7
50.
FRIENDS AND FAMILY
11
5
6
51.
MY WORLD
11
4
7
52.
TIME
11
6
5
53.
PLACES
11
5
6
54.
PEOPLE
12
6
6
55.
REVISION UNIT
5
-
5
72
30
42
укупно:
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ НАСТАВНИМ ПРЕДМЕТИМА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК – четврти разред
Предмет
Српски
језик
Садржај корелације
Време
Noun plurals (-s /-es /irregular) –
Множина именица
190
септембар
Реализатори
Наставник енглеског
језика
Учитељи 4. разреда
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Природа и
друштво
Present simple tense–
Изражавање садашњег времена
(поређење два језика)
фебруар
Emperor’s new clothes – Бајка
Х.К.Андерсена, драматизација
мај
Where are you from? Countries –
Државе на географској карти
октобар
Science: We are animals, too –
Одлике животиња
децембар
English across the curriculum –
Математика Maths: Sums – Рачунске
операције
септембар
What’s the time, please? Telling
the time – Мерење времена
Музичка
култура
Music: musical instruments –
Музички инструменти
јануар
фебруар
Наставник енглеског
језика
Учитељи 4. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 4. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 4. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 4. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 4. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 4. разреда
Наставник енглеског
језика
Учитељи 4. разреда
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Теме часова прате и проширују обавезно градиво, а обрађују се у неформалном облику (кроз игре,
квизове, радионице, израду пројеката, гледање филмова и видео клипова, слушање изворног говора,
читање часописа, прављење анкета, израду паноа, учење песама и рецитација, решавање укрштених
речи и ребуса и сл.) Ученици ће такође учествовати у припремању програма школских приредби и
других манифестација које организује школа.
Теме и број часова су дати оквирно и могу варирати зависно од конкретних интересовања ученика, а
детаљно се планирају на месечном нивоу.
191
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПРИРОДА И ДРУШТВО
обавезни предмет
Врста предмета:
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
Трајање школског
програма:
72 /2 часова недељно/
Фонд часова:
Циљ:
Циљ интегрисаног наставног предмета Природа и друштво јесте упознавање
себе, свог природног и друштвеног окружења и развијања способности за
одговоран живот у њему.
Задаци:
- развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и
повезивање тих појмова;
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и
процеса у окружењу и уочавање њихове
повезаности;
- развијање основних елемената логичког мишљења;
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање
окружења;
- оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;
- интересовање искуствених и научних сазнања у контуре система појмова из
области природе и друштва;
- стицање елементарне научне писмености и стварање основа за даље учење;
- усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог
рационалног коришжења и надограђивања;
- развијање еколошке свести
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
- развијање основних појмова из природних и друштвених наука;
- развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу –
завичају;
- развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање
окружења;
- развијање способности и запажања основних својстава објеката, појава и
процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности;
- развијање основних елемената логичког мишљења;
- стицање елементаре научне писмености, њена функционална применљивост и
развој процедса учења;
- оспособњавање за сналажење у простору и времену;
- разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и гупама;
- кориштење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном
окружењу;
- развијање одговорног односас према себи, окружењу и културном наслеђу.
3. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Посета музејима
- Посета ботаничкој башти Јевремовац
- Посета Зоолошком врту
192
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
- Посета планетаријуму
- Учешће на огледним часовима и семинарима који се организују у школи;
- Обављање менторских послова током године;
- Семинари које организује министарство и стручна удружења;
- Праћење стручне литертуре ;
-Обрада стручних тема на седницама стручних већа и наставничког већа.
-Такмичења
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
- 3. недеља септембра
- 4. недеља октобра
-3. недеља новембра
-2. недеља децембра
-1. недеља фебруара
-1. недеља марта
-3. недеља марта
-3. недеља априла
-3. недеља маја
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
- Извођење огледа
- Писани групни радова
- Израда одељенских колекција
-Пројекти настали посматрањем и опажањем на часовима реализованим у природи
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
- У зависности од времена извођења полудневних излета,излета и наставе у природи одређени
садржаји биће реализовани ван учионице.
7 . КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
-„ПРИРОДA И ДРУШТВO“за четврти разред основне школе, Биљана Поповић
Ивана Цмиљановић-Косовац,ГЕРУНДИЈУМ
-„ПРИРОДA И ДРУШТВO“,радни листови,за четврти разред основне школе, Биљана Поповић
Ивана Цмиљановић-Косовац,ГЕРУНДИЈУМ
- ,, Пчелица“ радна свеска из природењ и друштва за четврти разред
- Дечји часописи „Витез“,“Политикин забавник“,..
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Геграфска карта Србије – набавка
-Објекти из непосредне околине
- Историјски споменици и споменици културе
- Разни материјали из природе
- Хербаријум – израда
- Израда макета рељефа
- Потребни материјали и прибори за извођење огледа - набавка.
193
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
56.
Човек то сам ја
57.
Моја домовина
58.
Природна богатства Србије
59.
Биљни и животињски свет Србије
60.
Упознајмо прошлост
61.
Природне појаве
ПД1.6.1. ПД 1.6.2. ПД 1.6.3. ПД 2.4.3 . ПД 2.4.4. ПД 2.4.5. ПД 2.5.1. ПД 2.5.2. ПД 2.5.3. ПД 2.6.1. ПД 2.6.2. ПД 2.6.3.
ПД 3.4.1. ПД 1,1,2, ПД 1.1.3. ПД 1.1.4. ПД 1.1.5. ПД 1.1.6. ПД 1.2.3. ПД 2.1.1. ПД 2.1.2. ПД 2.1.3. ПД 2.1.4. ПД 2.1.5.
ПД 2.1.6. ПД 2.2.4. ПД 3.1.1. ПД 3.1.2. ПД 3.5.1. ПД 3.5.2. ПД 1.1.1. ПД 1.3.1. ПД 1.3.2. ПД 1.3.3. ПД 1.3.4. ПД 1.3.5.
ПД 1.3.6. ПД 2.3.1. ПД 2.3.2. ПД 2.3.3. ПД 2.3.5. ПД 2.3.6. ПД 2.3.7. ПД 3.3.1. ПД 3.3.2.. ПД 1.2.1. ПД 1.2.2. ПД 1.4.1.
ПД 1.4.2. ПД 1.4.3. ПД 1.4.4. ПД 1.4.5. ПД 2.2.1. ПД 2.2.2. ПД 2.2.3. ПД 2.4.1. ПД 2.4.2. ПД 1.5.1. ПД 1.5.2. ПД 1.5.3.
ПД 1.5.4. ПД 1.5.5. ПД 1.6.4. ПД 1.6.5. ПД 1.6.6. ПД 2.6.4. ПД 2.6.5. ПД 2.6.6. ПД 2.6.7. ПД 3.6.1. ПД 1.5.1. ПД 1.5.2.
ПД 1.5.3. ПД 1.5.4. ПД 1.5.5. ПД 1.6.4. ПД 1.6.5. ПД 1.6.6. ПД 2.6.4. ПД 2.6.5. ПД 2.6.6. ПД 2.6.7. ПД 3.6.1.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9. ГЛОБАЛНА СТРУКТУРА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СА СТАНДАРДИМА:
број часова за
стандарди
укупно:
194
број
часова
по теми
обраду
остале
типове
часова
6
4
2
9
5
4
15
9
6
9
6
3
20
13
7
13
10
3
72
47
25
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.Тематска структура годишњег програма са стандардима и корелацијом
Предмет: Природа и друштво
Наставна тема: УПОЗНАЈМО - ПРОШЛОСТ
Садржај
- Трагови прошлости
- Временска лента
Исходи
Стандарди
- Ученик се сналази у
времену и простору
Разговор
Демонстрација
- Сагледава поједине
- Лоцирање догађаја и
догађаје и збивања из
хронологија
прошлости и одређује
- Прва српска држава
њихов редослед
Метода читања
Метода писања
Графички
радови
- Српска држава у доба - Лоцира догађаје на
Немањића
временској ленти
- Начин живота у
средњем веку
- Турско освајање
Србије
- Прати хронологију и
кретање кроз време у
једном временском
периоду
- Живот под турском
влашћу
- Упознају значајне
догађаје – збивања
- Устанци против
Турака
- Упознаје начин живота
људи у средњем веку
на територији Србије
Експеримент
Амбијентална
Практични
радови
Проблемска
- Веза између
историјских збивања - Упознаје значајне
догађаје из националне
у свету и код нас
прошлости и лоцира их
- Први светски рат
на временској ленти
- Други светски рат
- Оређује хронологију
- Србија после другог
светског рата
- Упознаје јачање,
слабљење, нестајање,
оживљавање модерне
српске државе, ујспоне
и падове
- Развој на
хронолошкој ленти
Активности, методе
Корелација:
Српски језик: Лектира, лирика, епика, драма
Ликовна култура: Колаж, фронтаж, деколаж, асамблаж
195
Средства
Писани
материјали и
извори
Уџбеник
Слике
Фотографије
CD, DVD
Филмови
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика на
часу
домаћи
задаци
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Природа и друштво
Наставна тема: ПРИРОДНА БОГАТСТВА СРБИЈЕ
Садржај
- Рељеф Србије
- Клима Србије
- Воде у Србији
- Природна богатства
- Извори енергије
- Сачувајмо природу
- Делатности људи у
различитим крајевима
Србије
Исходи
Стандарди
- Уочава разлику
између рада човека и
„рада“ животиње
Активности, методе
Средства
Разговор
Уџбеник
посматрање
Демонстрација
Слике
праћење
ангажовања
ученика
Метода читања Цртежи
- Уочава смисао
људске делатности и
однос према процесу
и продуктима
људског рада
Метода писања Фотографије
Графички
радови
Експеримент
- Уочава потребу
рационалне потрошње
Амбијентална
Практични
радови
- Упознаје обновљене и
необновљене изворе
енергије
Проблемска
- Уочава недовољно
искоришћене
енергетске изворе у
свом окружењу
(слама, кукурузовина,
ветар, вода, сунце...)
- Упознаје процес
прераде сикровине,
као и начин
коришћења
производње енергије
- Раликује „чисте и
прљаве“ технологије
- Види везу између
пнуде и потражње,
маркетинга, трговине
и потражње
Корелација:
Српски језик: Лектира, Научно популарни и информативни текстови
196
Евалуација,
самоевалуац.
Предмети и
објекти из
природе
CD, DVD
Филмови
продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика на
часу
домаћи
задаци
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Природа и друштво
Наставна тема: ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ
Исходи
Садржај
- Кретање
- Падање, клизање и
котрљање предмета
- Од чега зависи
величина сенке
Стандарди
Ученик се кроз
самосталне и групне
огледе упознаје са:
- правилима кретања
- шта утиче на брзину
кретања клатна
- Материјали и њихова
својства: механичка, - од чега зависи
топлотна, електрична, величина сенке
магнетна,
- како висина воденог
растворљивост
стуба утиче на висину
- Смеше
звука
- Повратне и
неповратне промене
материјала
- Сагоревање
материјала
- Растварање
материјала
Активности, методе
Уџбеник
посматрање
Демонстрација
Слике
Тимски рад
Цртежи
праћење
ангажовања
ученика
Кооперативни
рад
Фотографије
Метода читања
Метода писања
Графички радови
Експеримент
Амбијентална
Практични
радови
Проблемска
- уме да испита и уочи
својства материјала
Истраживање
Излети
- уочава промене
- Запаљиви материјали,
материјала
ознаке за запаљиве
материјале
- уочава запаљиве
материјале и
- Промене материјала
сагоревање
Корелација:
Српски језик: Лектира, Научно популарни и информативни текстови
Ликовна култура:Обликовање
197
Евалуација,
самоевалуац.
Разговор
Партиципативна
- упознаје предмете
који најбоље
наелектришу и који
најбоље проводе
електричну струју.
Средства
Предмети и
објекти из
природе
CD, DVD
Филмови
Материјали
за огледе
продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика на
часу
домаћи
задаци
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Природа и друштво
Наставна тема: ЧОВЕК ТО САМ ЈА
Садржај
Исходи
Стандарди
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
- Уочава човека као
свесно и друштвено
- Човек, део природе
биће – део природе
- Полне разлике
- Спознаје себе и своје
- Основи здравог
основне животне
живљења
потребе
Разговор
Уџбеник
посматрање
Демонстрација
Слике
Тимски рад
Цртежи
праћење
ангажовања
ученика
Кооперативни
рад
Фотографије
- Одговоран однос
према себи и
другима
Партиципативна
- Развија навике здравог
живљења
Метода читања
- Има одговоран однос
према себи и другима
Метода писања
Графички радови
- Уважава разуличитост,
толеранцију, хуманост,
солидарност, емпатију
Експеримент
Амбијентална
Практични
радови
Проблемска
Истраживање
Излети
Екскурзије
Корелација:
Ликовна култура: Линија, површина, волумен, боја, простор
198
Предмети и
објекти из
природе
CD, DVD
Филмови
продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика на
часу
домаћи
задаци
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Природа и друштво
Наставна тема: БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ
Исходи
Садржај
Стандарди
- Флора и фауна наше - Ученик упознаје флору
земље
и фауну наше земље
- Домаће животиње
наше земље
- Природне појаве и
прилагођавање
- Национални
паркови Србије
- Упознаје типичне,
ретке и угрожене
животиње и биљке и
њихову заштиту
Активности, методе
Уџбеник
посматрање
Демонстрација
Слике
Тимски рад
Цртежи
праћење
ангажовања
ученика
Кооперативни
рад
Фотографије
Метода читања
Метода писања
- Запажа и прати
природне појаве
Графички радови
- Развија навике здравог
живљења
Експеримент
- Има одговоран однос
према биљном и
животињском свету и
природи
Практични
радови
- Упознаје националне
паркове као посебне
резервате природе у
Србији
Истраживање
Амбијентална
Проблемска
Излети
Екскурзије
Корелација:
Ликовна култура: Линија, површина, волумен, боја, простор
Фротаж
199
Евалуација,
самоевалуац.
Разговор
Партиципативна
- Упознаје потенцијале
за производњу здраве
хране
Средства
Предмети и
објекти из
природе
CD, DVD
Филмови
продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика на
часу
домаћи
задаци
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Природа и друштво
Наставна тема: МОЈА ДОМОВИНА
Садржај
Исходи
Стандарди
- Основне одреднице - Зна зашто је Србија
државе
наша држава
- Основне одреднице - Упознаје природнодржаве Србије
географске одлике
Србије, рељеф, воде,
- Стратешки положај
климу
Србије
- Упознаје угрожена и
- Природнозаштићена подручја у
географске одлике
Србији
Србије
- Упознаје природно
- Главни град Србије
кретање и основне
- Становништво
структуре
Србије
становништва Србије
- Грађење
демократских
односа
- Очување
националног
идентитета и
уграђивање у
светску културну
баштину
- Србија у
међународним
организацијама
(ОУН, УНИЦЕФ,
УНЕСКО, САВЕТ
ЕВРОПЕ „Радост
Европе"...).
Активности, методе
Уџбеник
посматрање
Демонстрација
Слике
Тимски рад
Цртежи
праћење
ангажовања
ученика
Кооперативни
рад
Фотографије
Метода читања
Метода писања
Графички радови
Експеримент
Амбијентална
Практични
радови
Проблемска
- Чува и негује
национални идентитет
Истраживање
Излети
- Развијања толеранцију
и свест о припадности
мултиетничком,
мултикултуралном и
мултиконфесионалном
свету
Екскурзије
- Упознаје и примењује
Конвенцију о правима
детета
- Познаје међународне и
домаће организације и
манифестације
Корелација:
Српски језик: Основни облици усменог и писменог изражавања
Час одељењског старешине: Развијање и неговање људских вредности
Ликовна култура: Амбијент сценски простор
200
Евалуација,
самоевалуац.
Разговор
Партиципативна
- Упознати правила која
регулишу узајамна
права и обавезе државе
и грађана
Средства
Предмети и
објекти из
природе
CD, DVD
Филмови
продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика на
часу
домаћи
задаци
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЛИКОВНА КУЛТУРА
обавезни предмет
Врста предмета:
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
Трајање школског
програма:
72 /2 часа недељно/
Фонд часова:
Циљ:
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе јесте да подстиче и развија
ученичко стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем
друштва и карактером овог наставног предмета
Задаци:
Задаци наставног предмета Ликовна култура:
- развијање способности ученика да опажају облике, величине, светлине, боје,
положај облика у природи;
- развијање памћењења, повезивање опажених информација, што чини основу
за увођење у визуелно мишљење;
- стварање услова за разумевање природних законитости и друштвених појава;
- стварање услова да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја
користе технике и средства ликовно- визуелног
изражавања;
- развијање способности за препознавање различитих врста уметности;
- развијање ученикових потенцијала у области ликовности и визуелности, те
помагање у самосталном изражавању коришћењем примерених техника и средстава;
- развијање љубави према вредностима израженим у делима свих облика
уметности;
- стварање интересовања и потребе за посећивањем изложби, галерија, музеја и
чувањем културних добара;
- развијање осетљивости за ликовне и визуелне вредности коју стичу у настави
у раду и животу;
- развијање сензибилитета за лепо писање;
- развијање моторичке способности ученика;
Оперативни задаци:
-
оспособљавање ученика да се успешно служе средствима и техникама
ликовног изражавања;
- оспособљавање за ликовно изражавање доживљаја и осећања везана за
искуство из непосредног окружења и сопствене маште;
- развијање креативног мишљења, опажања и тумачења планираних садржаја
за усвајање и вежбање;
- мотивисање ученика за слободно ликовно изражавање;
адекватно и активно учествовање у презентацији сопствених и радова својих
другара.
201
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
3.ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА, СЕМИНАРИ):
- Сусрети са ликовним уметницима;
- Дечије изложбе;
- Учешће на огледним часовима и семинарима који се организују у школи;
- Обављање менторских послова током године;
-Семинари које организује министарство и стручна удружења;
- Праћење стручне литертуре ;
-Обрада стручних тема на седницама стручних већа и наставничког већа.
-Такмичења;
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
Уметнички квиз, естетска анализа и оцењивање:
-пета недеља октобра
-прва недеља децембра
-трећа недеља јануара
-друга недеља марта
-трећа недеља априла
-четврта недеља маја
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
-довршавање започетих радова
-пројекат «тањир дугиних боја»
-пројекат»новогодишња јелка»комбинована техника
-проналажење репродукција уметничких дела у одговарајућој техници
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
У зависности од времена извођења екскурзије и наставе у природи одређени садржаји биће
реализовани ван учионице.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
«Ликовна култура за четврти разред» мр.Мирјана Живковић издавач» Креативни центар»
«Радни листови и материјал за рад уз уџбеник за четврти разред» издавач «Креативни центар»
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
-ликовне мапе (набавка)
-блок бр.5(набавка)
-темпере,акварел боје,колаж папир,глинамол,текстил,картон,дрвене и пастел боје(набавка)
-фотографије из часописа(разни часописи)
-репродукције уметничких дела(интернет,часописи)
-предмети храпавих површина
-саксије,тегле,народне рукотворине,....
202
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9. ГЛОБАЛНА СТРУКТУРА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА СА СТАНДАРДИМА :
број часова за
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
62.
Линије, површина, волумен, боја,
простор
63.
Основне и изведене боје
64.
Сликарски материјали и технике
65.
Колаж, фротаж, деколаж и асамблаж
66.
Везивање облика у
тродимензионалном простору и у
равни
67.
Амбијент – сценски простор
68.
стандарди
Л.к.1.1.1. ,л.к.1.1.2., л.к.1.1.3., л.к.1.2.3., л.к.1.3.1., л.к.1.3.2., л.к.1.3.3., л.к.1.3.4., л.к.2.1.1.,
л.к.2.1.2.,л.к.2.2.1., л.к.2.2.2., л.к.2.3.1., л.к.3.1.1., л.к.3.1.2., л.к.3.2.1., л.к.3.2.2., л.к.3.2.3., л.к.3.2.4.,
л.к.3.3.1., л.к.3.3.2., л.к.3.3.3., л.к.3.3.4.,
Р. бр.
наставне
теме
укупно:
203
број
часова
по теми
остале
типове
часова
обраду
18
7
11
12
10
2
8
6
2
14
5
9
8
2
6
12
8
4
72
38
34
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.Тематска структура годишњег плана са корелацијом
Предмет: Ликовна култура
Наставна тема: МОЈА МАШТА МОЖЕ СВАШТА
Садржај
Исходи
Стандарди
- Колаж
- Стицање нових
(дводимензионални
искустава
– површински
- Стварање нових
колаж)
облика по личном
Појмови: колаж,
нахођењу
фротаж, деколаж,
- Изналажење нових
асамблаж
решења
- Фротаж
коришћењем
(површинске игре)
природних и
- Деколаж
вештачких облика
(наслојавање,
- Уочавање
доцртавање,
рељефности
досликавање...)
структуре
- Асамблаж
материјала
(тродимензионални
- Припрема за
колаж, инсталације,
препознавање
проширени
савремене
медији...)
уметности у
музејима и
галеријама
Активности, методе
Фронтални
Експеримент
Индивидуални
облик рада
Посматрање
Објашњавање
Корелација:
Математика: Површина
Час одељењског старешине: Адаптација на школу и социјална интеграција
204
Средства
Меке оловке
Разни папири
Лепак
Уметничка
дела
Слајдови
Филмови
Дидактичка и
друга средства
Разни
површински
материјали за
колаж
Новинске
фотографије
Рекламе
Разна
очигледна и
друга средства
Папир
Картон
Фурнир
Дрвене и
металне плоче
Делови функционалних
предмета
Слама,
текстил, лим,
Прибор и алат
за рад
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
разговори
белешке
продукти
ученичких
кативности
изложбе дечијих
радова
посматрање
(усмерено,
пригодно,
опште)
задовољства
ученика на часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Ликовна култура
Наставна тема: ОБЛИКУЈЕМ
Садржај
Исходи
Стандарди
- Компоновање
- Стицање нових
апстрактних облика
искустава
у простору према
- Стварање нових
положеној, косој
облика по личном
или
нахођењу
усправној линији
- Изналажење нових
- Организација
решења
бојених облика у
коришћењем
односу на раван у
природних и
простору
вештачких облика
- Организација
- Уочавање
тродимензионалних
рељефности
облика у простору и
структуре
на равни.
материјала
Активности, методе
Средства
Индивидуални
Темпера
посматрање
Показивање
Делови
играчака
продукти
ученичких
кативности
Посматрање
Разговор
Експеримент
Групни рад
Демонстрација
Оловке
Туш
Фломастери
Глина
Пластелин
Дидактичка
средства
- Припрема за
препознавање
савремене
уметности у
музејима и
галеријама
- Развијање маште
(полазећи од
апстрактног ка
конкретном и од
конкретног ка
апстрактном)
Корелација:
Математика: Површина
205
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
(усмерено,
пригодно,
опште)
задовољства
ученика на часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Ликовна култура
Наставна тема: СЛИКАМ
Садржај
- Карактеристике
акварел технике
- Карактеристике
пастелних боја и
креда у боји (суви
пастел и воштани
пастел)
- Карактеристике
темпера боја
- Појмови:
материјали и
технике
Исходи
Стандарди
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
- Усвојити
карактеристике
сликарских
материјала и
техника
Фронтални
Акварел-боје
Индивидуални
- Њихово
разликовање и
примена
Показивање
Акварел-папир продукти
ученичких
Широка четка
кативности
Пател
посматрање
Креде у боји
(усмерено,
пригодно,
Темпера
опште)
Гваш
изложбе
ученичких
радова
Разговор
Посматрање
Демонстрација
- Стицање знања са
којима ће ученик
касније да прати
наставу ликовне
културе
посматрање
задовољства
ученика на
часу
Корелација:
Српски језик: Лектира – лирика, епика, драма
206
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Ликовна култура
Наставна тема: СВЕТ БОЈА
Садржај
- Црвена + жута =
наранџаста
- Црвена + плава =
љубичаста
- Жута + плава =
зелена
- Појмови: основне
боје, изведене боје
Исходи
Стандарди
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
- Усвојити
елементарна знања
о основним и
изведеним бојама
Фронтални
Темпере
Индивидуални
Сликарски круг продукти
боја
ученичких
кативности
- Добијање боја
Посматрање
- Рад са основним и
изведеним бојама
Показивање
Разговор
Демонстрација
посматрање
изложбе
ученичких
радова
белешке
задовољства
ученика на
часу
Корелација:
Природа и друштво: Сусрет са природом
Час одељењског старешине: Адаптација на школу и социјална интеграција
207
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Ликовна култура
Наставна тема: ЛИНИЈА, ПОВРШИНА, ВОЛУМЕН, БОЈА, ПРОСТОР
Садржај
Исходи
Стандарди
- Линија – простор
Активности, методе
- Рад на
перцепцији,
- Површина –
посматрању
простор
природних
- Волумен – простор
облика и боја
Индивидуални
разговор
- Боја – простор
Објашњење
- Линија, површина,
волумен, боја –
простор
- Појмови: волумен
Посматрање
Групни рад
- Рад по моделу
(сваки ученик
узима свој модел
да би се избегле
академске
поставке)
Показивање по
избору
- Развој моторике,
опажања и
преношења
Средства
Глина
Дидактичка и
остала
очигледна
средства
Глинамол
Пластелин
Вајарска дела
по избору
ученика
Математика: Површина
Српски језик: Функционални појмови
208
посматрање
Оловке са
продукти
меким графитом ученичких
кативности
Перо и туш
изложбе
Четка
ученичких
Метално перо радова
Темпере
Корелација:
Евалуација,
самоевалуац.
белешке
задовољства
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Ликовна култура
Наставна тема: АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР
Садржај
- Идејна решења за
израду маски
- Израда маски
- Израда сцене
- Предлог за
кореографију,
музику, костим
- Израда сцене
Исходи
Стандарди
- Карактеристике
појединих
амбијената
- Процес рада
одвијати кроз игру
(амбијент, музика...)
ради сазнања о
искуствима
цивилизацие
Активности, методе
Средства
Експеримент
Оловке
посматрање
Објашњење
Папири
Индивидуално
подстицање
Боје
продукти
ученичких
кативности
Показивање
Разговор
Четке
Репродукције
уметничких
дела
Маске које су
израдили
ученици
ранијих
генерација
- Повезивање са
- Реализација по
другим облатима
групама или у целини
(књижевношћу,
- Појмови: амбијент и
музичком културом,
сценски простор
позориштем...)
Лепак
Канапи
Тканине
Гумице
Декоративна
козметика
Маказе
Табле
стиропора
Кутије
Столице
Столови
Костими
Плоче
Касете
Корелација:
Српски језик: Књижевни појмови – драма
Музичка култура: Новогодишња расположења
Драмска секција
209
Евалуација,
самоевалуац.
изложбе
ученичких
радова
белешке
задовољства
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
МУЗИЧКА КУЛТУРА
обавезни предмет
Врста предмета:
Трајање школског
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
програма:
36 /1 час недељно/
Фонд часова:
Циљ:
 развијање интересовања, музичке осетљивости и креативности;
 оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
 развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем музичке
традиције и културе свог и других народа.
Задаци:
 неговање способности извођења музике (певање/свирање);
 стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљавање
за разумевање музичких порука;
 подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
 упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других народа;
 развијање критичког мишљења;
 упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке
уметности.
Оперативни задаци:
Ученици треба да:
 певају песме по слуху;
 певају песме солмизацијом;
 обраде просте и сложене тактове;
 усвајају основе музичке писмености;
 свирају на дечјим музичким инструментима;
 изводе дечје, народне и уметничке игре;
 импровизују мелодије на задани текст;
 упознају звуке разних инструмената;
 слушају вредна дела уметничке и народне музике.
3.ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе, као и предавањима
и огледним часовима у школи.
- Формирање одељенског оркестра.
-Учествовање на одељенским такмичењима- Распевана одељенска заједница.
-Учествовање у школским приредбама.
-Караоке певање (дечјих песама).
210
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
-1. недеља новембра-писмено обнављање градива (Тема ,,Време је за нова знања“), ¾ такт, прима
и секунда волта, продужење ноте и паузе.
-4. недеља децембра- писмено обнављање градива, музичка допуњалка (Тема ,,Време је за нова
знања“) ,тон ,,ла“, ,,си“и ,,до2“. , 4/4 такт, цела нота и пауза.
-4. недеља априла-музичко стваралаштво (компоновање кратких ритмичко-мелодијских мотива).
Тема ,,Музичке пустоловине“.
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
- Ученици одлазе у природу да би уочили разичите изворе звука од којих се неки могу користити
за креирање једноставних музичких пратњи за бројалице и смишљање малих ритмичких целина.
-Компоновање краћих ритмичко-мелодијских мотива на текст песама обрађених на часовима
српског језика.
-Писање краћих реферата о композиторима чија дела слушамо.
-Свирање обрађених песама на металофону у пару и групно.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
- Одлазак у позориште и дечје концерте, дечију филхармонију.
-Излет (планирани излет манастир Манасија)- слушање духовне музике.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Музичка култура 4 – уџбеник за четврти разред основне пколе- аутор В. Илић, Креативни центар и
Музичка култура 4 - радна свеска, аутор В. Илић, Креативни центар.
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Музичка збирка за четврти разред
- Дечји ритмички инструменти од различитих материјала,
- Металофони,
- Инструмент који наставник користи,
- CD,
- Интернет.
211
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
1
Обрада
Увод
Стандаради
Укупно
Систематизација
2
Ред.
Назив наставне теме
бр.
Евалуација, самоевалуац.
Понављање
вежбање
9.Глобална структура годишњег програма са стандардима-МУЗИЧКА КУЛТУРА – 4. разред
1.
НЕДАВНО САМ БИО
ТРЕЋАК
2.
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НОВА
ЗНАЊА
4
1
5
2
1
6
2
3.
ШКОЛА ЗА НОТЕ
6
4
1
7
4.
НОВОГОДИШЊА
РАСПОЛОЖЕЊА
3
2
1
5.
МУЗИЧКЕ
ПУСТОЛОВИНЕ
3
1
1
1
4
6
ПРОЛЕЋЕ НАМ
ДОНОСИ РАДОСТИ
НОВЕ
6
4
1
2
7
7.
КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ
СРБИЈЕ
3
2
1
2
4
1
Свега
4
36
212
1.1.1. , 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4., 1.3.1., 1.3.2., 1.4.1., 1.4.2.,
1.4.3., 2.1.1., 2.1.3., 3.3.1.
1
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.Тематска структура годишњег програма са корелацијом
Предмет: Музичка култура
Наставна тема: НЕДАВНО САМ БИО ТРЕЋАК
Садржај
- Знање злато вредно
- Свирам, певам, радујем
се
- Музичко наслеђе
- Моја мала фонетика
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
- Обновљено стечено
знаље о музици,
наученим тоновима:
DO, RE, MI, FA, SOL
Игре са певањем Инструменти
Певање песме по којима се
наставник
слуху и са
служи
нотног текста
- Свирају научене песме
Музичка
продукти
збирка касета
ученикових
за четврти
активности
разред
Слушање музике
белешке
Металофон
Свирање и
задовољство
певање
ученика на
часу
Усвајање
- Певају научене песме по музичког
слуху и из нотног текста речника
- Препознају
двочетвртински такт и
ноте по трајању:
четвртину, осмину,
половину и четвртину
паузе
- Изводе научене игре
- Препознају слушану
музику
Корелација:
Физичко васпитање: Ритмичка гимнастика и народни плесови
Час одељењског старешине: Адаптација на школу и социјална интеграција
213
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Музичка култура
Наставна тема: ВРЕМЕ ЈЕ ЗА НОВА ЗНАЊА
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
Активности, методе
- Певање песама пo слуху - Певају песаму „Деца су Упознавање
украс света“
музичких дела
- Слушање музике
- Трочетвртински такт
- Игре у троделном такту
-
- Продужење ноте и паузе
-
-
Средства
Уџбеник
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
Инструменти праћење
Пажљиво слушање
Игре са певањем којима се
ангажовања
музике
и тактирањем
наставник
ученика
служи
Упознавати музичка
Усвајање
продукти
дела уметничког
музичког писма Музичка
ученикових
карактера
збирка
касета
активности
Слушање музике
за четврти
Усвајање музичког
белешке
Усвајање
разред
речника - прима и
трочетвртинског
задовољство
секунда волта
Дечји
тактирања
ученика на
музички
Играмо се у троделном
часу
инструменти
такту
- Усвајање
трочетвртинског тракта
- Усвајање начина
продужења ноте и паузе
Корелација:
Физичко васпитање: Ритмичка гимнастика и народни плесови
Ликовна култура: Амбијент – сценски простор
214
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Музичка култура
Наставна тема: ШКОЛА ЗА НОТЕ
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
Активности, методе
- Тон LA, SI, DO2
-
- Савлађивање тонске
Четворочетвртински такт висине и солмизације
- Певање песме из нотног
Цела нота и пауза
текста
Певање народне песме
- Усвајање музичког
Слушање музике
писма (цела нота и
пауза)
- Усвајање 4/4 такта
Упознавање
музичких дела
Певање
Тактирање
Усвајање
музичког писма
Савлађивање
тонске висине
Средства
Нотна свеска посматрање
Уџбеника
праћење
Инструменти ангажовања
ученика
којима се
наставник
продукти
служи
ученикових
активности
Музичка
збирка касета белешке
за четврти
задовољство
Слушање музике разред
ученика на
Разговор
Дечји
часу
музички
Записивање нота
инструменти
(синтесајзер,
металофон)
CD
Корелација:
Физичко васпитање: Ритмичка гимнастика и народни плесови
Српски језик: Лектира - епика
215
Евалуација,
самоевалуац.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Музичка култура
Наставна тема: НОВОГОДИШЊА РАСПОЛОЖЕЊА
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Певање песме по слуху и - Стално подстицање
из нотног текста
ученика на што
изражајније певање
- Двогласно певање и
научених песмица;
свирање
- Извођење песама на
- Слушање музике - канон
мелодијским
инструментима
Упознавање
музичких дела
Певање
двогласних
песама
Свирање и
певање
- Усвајање музичке
Усвајање
писмености – двогласно музичког
певање - канон
речника
- Стицање искуства у
Слушање музике
слушању и разликовању
музичких боја
- Навикавање ученика на
пажљиво слушање
музике
Корелација:
Ликовна култура: Амбијент – сценски простор
Српски језик: Основни облици усменог и писменог изражавања
216
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
Уџбеник
посматрање
Инструменти
којима се
служи
наставник и
ученици
праћење
ангажовања
ученика
продукти
ученикових
активности
Музичка
збирка касета
белешке
за четврти
задовољство
разред
ученика на
ЦД
часу
Нотна свеска
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Музичка култура
Наставна тема: МУЗИЧКЕ ПУСТОЛОВИНЕ
Садржај
- C-dur лествица
- Темпо
- Интервали
- Слушање музике
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Усвајање музичког
речника (темпо,
интервали)
Упознавање
музичких дела
Средства
Уџбеник
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
Музичка
праћење
Певање
збирка касета ангажовања
- Усвајање музичког
за четврти
ученика
Усвајање
писма
разред
музичког
продукти
- Усвајање C-dur лествице речника
ЦД
ученикових
- Слушање музике
Слушање музике Нотна свеска активности
препознавањем
белешке
Усвајање
различитог темпа и
музичког писма
задовољство
интервала
ученика на
- Навикавати ученике на
пажљиво слушање
музике
Корелација:
Ликовна култура: Линија, површина, волумен, боја, простор
217
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Музичка култура
Наставна тема: ПРОЛЕЋЕ НАМ ДОНОСИ РАДОСТИ НОВЕ
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Певање песме по слуху и - Певање песме по слуху Упознавање
из нотног текста
и из нотног текста
музичких дела
- Слушање музике
Средства
Уџбеник
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
Музичка
праћење
- Упознавање музичких Слушање музике збирка касета ангажовања
дела
за четврти
ученика
Проблемско
разред
- Слушање музике са
повезивање
продукти
разликовањем људских садржаја песме
ЦД
ученикових
гласова и музичких
са садржајима
Нотна свеска активности
инструмената
наставних
белешке
предмета
- Препознавање
задовољство
(годишња доба)
различитог темпа,
ученика на
динамике, различитих Слушање музике
часу
расположења
Корелација:
Српски језик: Основни облици усменог и писменог изражавања
Час одељењског старешине: Развијање и неговање људских вредности
218
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Музичка култура
Наставна тема: КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ СРБИЈЕ
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Певање песме из нотног - Певање народних
текста и по слуху
песама из нотног текста
и по слуху
- Српски народни
инструменти
- Упознавање народних
инструмената са
- Осстали народни
посебним освртом на
инструменти
српске народне
- Обнављање наученог
инструменте
- Слушање уметничке и
народне музике
Упознавање
музичких дела
Уџбеник
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
Музичка
праћење
Слушање музике збирка касета ангажовања
за четврти
ученика
Препознавање
разред
народних
продукти
инструмената
ЦД
ученикових
активности
Повезивање
садржаја песме
са културним
наслеђем Србије
- Навикавање ученика на
пажљиво слушање
музике
- Препознавање народних
инструмената у
слушаној музици
Корелација:
Српски језик: Основни облици усменог и писменог изражавања
Природа и друштво: Осврт уназад – прошлост
Ликовна култура: Линија, површина, волумен, боја, простор
219
Средства
белешке
задовољство
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
обавезни предмет
Врста предмета:
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
Трајање школског
програма:
108 /3 часа недељно/
Фонд часова:
Циљ:
Циљ физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком),
развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких
умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним
условима живота и рада.
Задаци:
Задаци наставе физичког васпитања јесу:
 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
 развој и усавршавање моторичких способности;
 стицање моторичких умења која су као садржаји утврђени програмом
физичког васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
 усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања
дефинисаног циљем овог васпитно-образовног подручја;
 формирање морално-вољних квалитета личности;
 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у
свакодневним условима живота и рада;
 стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити
природе и човекове средине.
Оперативни задаци:






усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и
координације;
усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених
програмом физичког васпитања;
примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру,
такмичење и сл.);
задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и
сл.;
естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности;
усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика.
3.ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Курс пливања на базену СЦ Врачар
- Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе, као и предавањима
и огледним часовима у школи.
- Формирање одељенског спортских тимова.
-Учествовање на одељенским такмичењима.
220
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
-Учествовање у школским такмичењима.
-Показни часови спортских клубова
- Одлазак на спортску манифестацију.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
-2. недеља септембра- Ниски старт и спринт на 40 м.
-4. недеља октобра- Разношка.
-1. недеља новембра Став о шакама уз помоћ
-1.недеља новембра- Вежбе на тлу - састав
-4. недеља марта- Летећи колут
-3.и 4. Недеља маја- Антропометријско мерење и елементарне игре Чунасто трчање, Скок
удаљ из места, Бацање медицинке, Одбијање лопте од зида, Издржај у згибу, Брзо трчање
на 40 метара.
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
- Ученици одлазе у природу да би се бавили спортом и савладали одређене
вештине(пењање,провлачење,скакање,пузање,..)
-Писање краћих реферата о здравом животу, хигијени и одговорном живљењу.
.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
- Одлазак у природу на спортски дан.
- Одлазак у СЦ на антропометријско тестирање.
-Излет (планирани излет манастир Манасија,Ресавска пећина)- пешачење у природи, спортске
активности,спелеологија.
-Настава у природи(пешачење,планинарење,трчање,спортске активности,пливање,..)
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
Физичка култура 4 – уџбеник за Буквар физичког васпитања
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- Обручи
- Вијаче,
- Медицинке,
- Лопте,
- CD,
- Интернет.
221
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
АТЛЕТИКА
4
12
1
1
18
2.
ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И
ТЛУ
5
16
1
1
23
3.
РИТМИЧКА
ГИМНАСТИКА И
НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
2
5
1
1
9
4.
ОСНОВИ СПОРТСКИХ
ИГАРА
3
12
1
1
17
5.
ЗДРАВСТВЕНО
ВАСПИТАЊЕ
1
3
1
6
ИЗБОРНА СПОРТСКА
ГРАНА
Увод
Свега
5
36
15
48
222
5
4
108
Стандарди
ФВ.1.1.1. ФВ.1.1.11. ФВ.1.1.20, ФВ.1.1.24. ФВ.1.1.25.
ФВ.1.2.1. ФВ.1.2.2 ФВ.1.2.3. ФВ.1.2.4. ФВ.1.2.5.
ФВ.1.3.1. ФВ.1.3.2. ФВ.1.3.3. ФВ.1.3.4.
Понављање
вежбање
Систематизациј
а
Евалуација,
самоевалуац.
1.
Ред. Назив наставне
бр. теме/целине/области
Укупно
Обрада
9.Глобална структура годишњег програма-ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.Тематска структура годишњег плана рада са корелацијом
Предмет: Физичко васпитање
Наставна тема: АТЛЕТИКА
Садржај
Исходи
Стандарди
- Рад на техници трчања у
- Рад на техници
месту и кретању, рад
трчања у месту и у
руку, трчање на предњем
кретању
делу стопала, усправни
- Крос трчање
труп, глава подигнута и
дисање слободно
- Трчање на
Овладавање технике
слободним
крос и слободног трчања
површинама
са савладавањем
- Савлађивање брзог препрека
трчања кроз
- Усавршавање
убрзања (2 до 3
прекорачне техничке на
убрзања на 30-40
већим висинама
m).
- Усавршавање технике
- Техника високог и
згрчне и предвежбе за
ниског старта.
технику увинућа
Побољшање
- Спринт на
деоницама до 50 m. издржљивости и вољних
особина, истрајности
- Скок увис
- Развијање осећаја за
- Скок удаљ
временске одлике
кретања
- Бацање
- Развијање способности
- Бацање лоптице од
брзог кретања
200 грама у даљ
- Развијање брзог
јачом и слабијом
реаговања, снаге мишића
руком, тех-нпком
ногу
из места и
Развијање такмичарског
техником из
духа
залета.
- Да дете стиче моторичка
- Бацање медицинке
умења у природним
од 2 kg. Са две и
облицима кретања
једном руком на
- Развијање физичких
различите начине
способности – снаге,
(напред, увис и
брзине, издржљивости,
назад преко главе).
прецизности, гибљиво- Штафетно трчање
сти, покретљивости
(игре, деонице до - Да се придржава правила
20 m са додиром) - Развијање такмичарског
духа и упорности
Активности, методе
Рад у пару
Рад у групи
Разговор
Демонстрација
Индивидуални
подстицај
Објашњење
Такмичења
Корелација:
Математика: Мерење и мере
223
Средства
Игралиште
Мека подлога
(трава, трина,
јама са
песком)
Лоптице
Обележено
место за одраз
Козлић
Уже
Мотка
Клупа
Паралелни
разбој
Греда
Шведски
сандук
Палице
Вијаче
Лопта
Вратило
Струњаче
Медицинка
Обручи
Столови
Лестве
Мизика
CD, касета
Евалуација,
самоевалуац.
однос према
раду
усвојеност
здравствено
хигијенских
навика
степен
савладаности
моторних
знања и
умења
посматрање
активно
учествовање
у наставном
процесу
белешке
такмичење
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Физичко васпитање
Наставна тема: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Садржај
Исходи
- Тло
- обавезни састав
- колут напрсд
- колут назад до
чучња
- колут напред
преко препреке
- мост
- вага
- колут летећи
- мост заклоном
- Прескок
- вежбе за
разношку и разношка преко
козлића 110 cm.
- Двовисински разбој
- одразом једне
ноге узмак до
упора предњег и
сп. зањихом
саскок лицем
према нижој
притки наскок у
вис предњи
- Греда
- ходањем,
трчањем,
окретима и
издржајима у
одређеном
положају
- Паралелни разбој
- Вратило
- дочелно вратило
- Кругови
- Коњ са хватаљкама
- Рад на техници трчања у
месту и кретању, рад
руку, трчање на предњем
делу стопала, усправни
труп, глава подигнута и
дисање слободно
- Овладавање технике
крос и слободног трчања
са савладавањем
препрека
- Усавршавање
прекорачне техничке на
већим висинама
- Усавршавање технике
згрчне и предвежбе за
технику увинућа
- Побољшање
издржљивости и вољних
особина, истрајности
- Развијање осећаја за
временске одлике
кретања
- Развијање способности
брзог кретања
- Развијање брзог
реаговања, снаге мишића
ногу
- Развијање такмичарског
духа
- Да дете стиче моторичка
умења у природним
облицима кретања
- Развијање физичких
способности – снаге,
брзине, издржљивости,
прецизности, гибљивости, покретљивости
- Да се придржава правила
- Развијање такмичарског
духа и упорности
- Развијање осећаја за
равнотежу
Стандарди
Активности, методе
Рад у пару
Рад у групи
Разговор
Демонстрација
Индивидуални
подстицај
Објашњење
Такмичења
Корелација:Музичка култура-народне игре
224
Средства
Игралиште
Мека
подлога
(трава,
трина, јама
са песком)
Лоптице
Обележено
место за
одраз
Козлић
Уже
Мотка
Клупа
Паралелни
разбој
Греда
Шведски
сандук
Палице
Вијаче
Лопта
Вратило
Струњаче
Медицинка
Обручи
Столови
Лестве
Мизика
CD, касета
Евалуација,
самоевалуац.
однос према
раду
усвојеност
здравствено
хигијенских
навика
степен
савладаности
моторних
знања и
умења
посматрање
активно
учествовање у
наставном
процесу
белешке
такмичење
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Физичко васпитање
Наставна тема: ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ
Садржај
- твоја физичка
форма,
- лична хигијена и
хигијена здравља,
- правилна исхрана,
Исходи
Стандарди
Активности, методе
- правилно држање тела,
- лична хигијена и
хигијена здравља,
Рад у пару
Рад у групи
- правилна исхрана,
Разговор
- ритам рада и одмора
Демонстрација
- правилан ритам рада
- да зна и изгради ставове
и одмора,
у вези са исхраном
- прва помоћ.
- да зна да од правилног
ритма рада зависи
здравље
Индивидуални
подстицај
Објашњење
Такмичења
- развијање издржљивости
и стимулисање рада
унутрашњих органа
- да утичу на унапређивање личне хидијене и
хигијенских и радних
услова и елиминисање
штетних утицаја на
здравље
Корелација:
Час одељењског старешине: Хигијена и здравље
Природа и друштво:Моје тело,Живим здраво
225
Средства
Игралиште
Мека
подлога
(трава,
трина, јама
са песком)
Лоптице
Обележено
место за
одраз
Козлић
Уже
Мотка
Клупа
Паралелни
разбој
Греда
Шведски
сандук
Палице
Вијаче
Лопта
Вратило
Струњаче
Медицинка
Обручи
Столови
Лестве
Мизика
CD, касета
Евалуација,
самоевалуац.
однос према
раду
усвојеност
здравствено
хигијенских
навика
степен
савладаности
моторних
знања и
умења
посматрање
активно
учествовање у
наставном
процесу
белешке
такмичење
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Физичко васпитање
Наставна тема: РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
Садржај
- Равнотеже успоном
на две и једној нози.
- Окрети за 180" и 360°
ослонцем на две и
једној нози.
- Скокови: високодалеки скок и
повезивање са
галопом.
- Вијача: повезивање
галопа са дечјим
поскоком и
елементима из
претходног разреда.
- Лопта: бацања и
хватања повезати са
равнотежама,
окретима и скоковима
и допунити обавезни
састав из трећег
разреда овим елементима.
- Обруч: замаси у
бочној и чеоној равни
са прехватањем и ниским избацивањем из
руке у руку у месту и
кретању (кораком,
трчећи кораком и
дечјим поскоком).
- Плесови: Српско
коло. Једно коло из
краја у којем се
налази школа.
Исходи
Стандарди
- Развијање креативности и
сарадничких односа
- Развијање снаге,
издржљивости, гибљивости и
покретљивости
- Развијање осећаја за
равнотежу и координацију
покрета
- Развијање снаге мишића
ногу, координације и
способности моторичког
памћења
- Проширивање кретног искуства, развијање локомоторне и
манипулативне спретности
- Јачање експлозивне снаге
мишића ногу и развијање
смисла за естетско и
ритмичко кретно изражавање
- Овладавање новим плесним
садржајима примењеним у
слободном времену за одмор,
разоноду и дружење
- Развијање смисла за естетско
и ритмичко кретно
изражавање
- Проширивање кретног искуства новим, конструисаним
обликом кретања
- Развијање оријентације у
простору
- Повећање покретљивости
кичменог стуба
- Развијање статичке снаге
свих мишића тела,
упорности, борбености и
свесне дисциплине у односу
на поштовање правила
- Развијање осећаја за
равнотежу и складан и
повезан рад руку и ногу
- Утврђивање научених
плесних корака као саставног
дела народне традиције
Корелација:
Музичка култура: Културно наслеђе Србије
226
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
Рад у пару
Игралиште посматрање
Рад у групи
Мека
подлога
(трава,
трина, јама
са песком)
Разговор
Демонстрација
Индивидуални
подстицај
Лоптице
Објашњење
Мотка
Такмичења
Вијаче
Лопта
Обручи
CD, касета
праћење
ангажовања
ученика
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Физичко васпитање
Наставна тема: ОСНОВИ СПОРТСКИХ ИГАРА
Садржај
Исходи
Стандарди
- Рукомет: вежбе држања
лопте, хватања и додавања. Вежбе основа
технике комбиновати са
вежбама ситуације у игри;
шутирање из места после
вођења и заустављања;
игра 3:3 са конкретним
задатком из основа тактике у одбрани и нападу.
- Кошарка: вежбе руковања
лоптом и усложњавати
вежбама «жонглирања»;
вежбе хватања и додавања, шутирање испод коша
после вођења и заустављања са леве и десне стране,
игра 3:3 са конкретним
задатком из основа
тактике у одбрани и
нападу.
- Одбојка: вежбе додавања
прстима, примена технике
у неколико ситуација
игре; додавање преко
главе и бочно, игра преко
ниже мреже (ластиша) на
смањеном терену 2:2 са
применом основне технике и 3:3 из основне тактике у нападу и одбрани.
- Фудбал: вођење лопте
праволинијско и са променом правца; примање
лопте и додавање лопте
различитим деловима
стопала; шутирање; одузимање лопте; игра са
основни правилима за
мали фудбал.
- Развијање
креативности и
сарадничких
односа
- Развијање снаге,
издржљивости,
гибљивости и
покретљивости
- Развијање осећаја
за равнотежу и
координацију
покрета
- Проширивање
кретног искуства,
развијање
локомоторне и
манипулативне
спретности
- Развијање
оријентације у
простору
- Развијање
статичке снаге
свих мишића
тела, упорности,
борбености и
свесне
дисциплине у
односу на
поштовање
правила
Активности,
методе
Евалуација,
самоевалуац.
Рад у пару
Игралиште
посматрање
Рад у групи
Лопта
Разговор
Вратило
праћење
ангажовања
ученика
Демонстрација
Струњаче
Индивидуални
подстицај
CD, касета
Објашњење
Такмичења
Корелација:
Час одељењског старешине: Развијање и неговање људских вредности
227
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборна настава
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
изборни предмет
Врста предмета:
Трајање школског
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
програма:
36 /1 час недељно/
Фонд часова:
Циљ:
Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код
ученика IV
разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи ученицима могућност да
постану активни
учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, умења,
способности и
вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, одговорне и
креативне личности,
отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и друге.
Задаци:
У образовно-васпитном раду на реализацији овог предмета разликујемо неколико
основних група
задатака:
Задаци који се односе на разумевање, усвајање следећих најважнијих појмова:
- дечја и људска права и слободе - познавање својих права, препознавање
најважнијих
категорија дечјих и људских права, упознавање Конвенције о дечјим и људским
правима,
разумевање односа између људских права, демократије, мира и развоја;
- идентитет - разумевање појма идентитет, препознавање својих потреба и жеља,
схватање себе у д
друштвеном контексту, схватање разлике између појединачног и групног,
мањинског и грађанског
идентитета; - друштвена одговорност - разумевање појма одговорности, схватање
разлике између
одговорности према себи, другим људима, заједници;
- различитост култура - познавање најважнијих обележја своје културе и схватање
утицаја своје
културе на лично понашање, разумевање узрока културних разлика и подстицање
схватања да је
различитост култура темељ богатства света, разумевање односа између културних
разлика, људских
права и демократије, препознавање и превазилажење стереотипа и предрасуда;
- једнакост - познавање појма једнакости у контексту расних, културних,
националних, верских и
других разлика;
- право и правда - разумевање значења појмова права и правде, схватање односа
између права и
правде; познавање улоге права у осигурању појединачне и друштвене сигурности,
познавање
основних последица непоштовања правних норми;
- мир, сигурност и стабилност - разумевање значења појмова мир, схватање улоге
коју сарадња и
228
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
мирно решавање сукоба има за лични, национални и глобални развој, познавање
неких основних
поступака мирног решавања сукоба;
- демократија - познавање основних обележја демократског процеса и разумевање
односа између
демократије и дечјих и људских права.
Задаци који се односе на вештине и способности:
- примена појмова - примерена употреба појмова у комуникацији;
- критичко мишљење - преиспитивање утемељености информација, поставки и
ставова;
- јасно и разговетно исказивање личних ставова;
- самостално доношење одлука и извођење закључака - одговорност у просуђивању
и тумачењу;
- саосећајна комуникација - изношење својих осећања, потреба, мишљења и
слушање,
разумевање и уважавање туђих;
- истраживање - избор, прикупљање, критичка анализа и провера података из више
извора као
начин решавања проблема;
- тимски рад - прилагођавање свога мишљења групи ради изналажења заједничког
решења;
- ненасилно решавање сукоба - дијалог, преговарање, аргументовано излагање, који
су усмерени
према заједничким циљевима;
- руковођење - одговорно управљање групом према критеријуму опште добробити;
- учешће - укључивање у процес одлучивања од заједничког интереса.
Оперативни задаци:
- приврженост демократским начелима и поступцима - дечја и људска права,
једнакост, правда,
друштвена одговорност, плурализам,солидарност, приватност;
- приврженост мирољубивом, партиципативном и конструктивном решавању
проблема;
- спремност на заступање и заштиту својих и туђих права;
- спремност на преузимање јавне одговорности за своје поступке;
- заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама;
- спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи;
- спремност на супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим
нивоима.
3.ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе, као и предавањима
и угледним часовима у школи.
- Учешће на семинарима Министарства просвете и струковних удружења.
- Припрема угледних часова.
229
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
-Провере се врше систематским праћењем, посматрањем и тематским чек-листама из
ученичког портфолиа.
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
- Ученици одлазе у природу да би се уверили у стање природне околине,њеног очувања,људску
одговорност када је реч о заштити природе.
-Писање краћих реферата о дечјим правима,демократији,правилника понашања,екологији.
.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
-Излет (планирани излет манастир Манасија,Ресавска пећина)- стање природне околине,њеног
очувања,људска одговорност када је реч о заштити природе,поштовање правила.
-Настава у природи(стање природне околине,њеног очувања,људска одговорност када је реч о
заштити природе,поштовање правила,..)
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
-Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима – Креативни центар
-Буквар дечјих права
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- CD,
- Интернет.
-Чек листе(израда)
-Уговори(израда)
230
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
9.Глобална структура годишњег програма-ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Евалуација
Понавља Систем
,
Увод Обрада ње
атизаци
Укупно
самоевалуа
вежбање ја
ц.
Ред.
Назив наставне теме
бр.
ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА,
1. ДОГОВАРАЊА И САРАДЊЕ СА
ВРШЊАЦИМА И ОДРАСЛИМА
2.
2
ДЕЧЈА ПРАВА СУ УНИВЕРЗАЛНА,
ЈЕДНАКА ЗА СВЕ
ЗАЈЕДНО СТВАРАМО
3. ДЕМОКРАТСКУ АТМОСФЕРУ У
НАШЕМ РАЗРЕДУ, ШКОЛИ
4.
ЖИВИМ ДЕМОКРАТИЈУ,
ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА
ЉУДСКО БИЋЕ JE ДЕО ЦЕЛОГ
5. СВЕТА, РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ
СВЕСТИ
2
4
3
1
8
5
4
1
10
5
5
1
11
2
1
3
2
2
6 ЕВАЛУАЦИЈА
Свега
18
231
15
3
36
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.Тематска структура годишњег програма са корелацијом:
Изборни предмет: Грађанско васпитање
Наставна тема: ПОДСТИЦАЊЕ ГРУПНОГ РАДА, ДОГОВАРАЊА И САРАДЊЕ СА ВРШЊАЦИМА
И ОДРАСЛИМА
Садржај
- Сусрет родитеља,
наставника и
ученика.
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Родитељи су упознати са Разговор
садржајем предмета,
Групни рад
начином и методама
остваривања наставних Радионица
јединица
Средства
Наставни
програм
Постер
- Размена о
узајамним
очекивањима,
- Дефинисање заједничких
потребама,
потреба, захтева и
захтевима,
тешкоћа
тешкоћама везаним
- Ученик је упознат са
за остваривање
садржајем наставног
програма
предмета
грађанског
васпитања;
- Упознавање
ученика са
садржајем предмета
и начином рада.
Корелација:
Час одељењског старешине: Развијање и његовање људских вредности
232
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
разговори
белешке
продукти
дечјих
активности
домаћи задаци
задовољство
ученика на часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Грађанско васпитање
Наставна тема: ДЕЧЈА ПРАВА СУ УНИВЕРЗАЛНА, ЈЕДНАКА ЗА СВЕ
Садржај
- Дрво дечијих
права
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Увођење људских и дечјих
права у разред
- Правимо рекламни - Подсећање на оно што већ
штанд конвенције
знају о правима и разматрање
о дечијим правима значаја ових права за
сопствени живот
- Cви различити cви једнаки
- Ученици детаљно проучавају
једно право за које се
- Неправда je кад...
определе договарањем,
- Ставови о правди
анализирају текст, истражују
начин симболичког
приказивања
- Уче се да објасне свој избор,
да га јавно презентују у
стварној ситуацији
- Ученици ће научити да се
упознају међусобно и да
разлике прихвате као
богатство
- Кроз игру састављања
слагалице ученици
симулирају неправду.
- Ученци постају свесни своје
реакције на неправду и
схватају значај сарадње за
решење проблема
- Повезивање права са
дужностима; прихватање да
праведно за једног није увек
нужно праведно и за другог
Стваралачка
Разговор
Графички радови
Посматрање
Проналажење
Препознавање
Уочавање
сличности и
разлика
Груписање
Класификовање
Размена
мишљења
Извештавање
Цртање
Сарадња
Игре
Питања
Експериментална метода
Интерактивна
Ситуациона
Конструкторска
Креативна
Истраживачка
Радионичарска
Амбијентална
Симултана
активност
Корелација:
Час одељењског старешине: Развијање и неговање људских вредности
Природа и друштво: Моја домовина – део света
Ликовна култура: Линија, простор, волумен, боја, површина
233
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
Постери
посматрање
Слике
разговори
Цртежи
белешке
Панои
продукти
дечјих
Пак-папир А4
активности
Фломастер
домаћи
Бојице
задаци
Селотејп
задовољство
Дијапозитиви ученика на
часу
Картице
Игрице
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Грађанско васпитање
Наставна тема:ЗАЈЕДНО СТВАРАМО ДЕМОКРАТСКУ АТМОСФЕРУ У НАШЕМ РАЗРЕДУ,
ШКОЛИ
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
Активности, методе
- Права, дужности, - Увођење ученика у демократски
начин договарања око
правила - Улога
правилника,
кућног реда
школе -
-
- Cви ми имамо
предрасуде - Да сам чаробњак, ja бих...
- Ставови о моћи - -
-
-
-
заједничких правила, схватање
међусобне повезаности права,
дужности, правила, закона
Подстицање ученика да одаберу
вредности у оквирима људских/дечјих права, да их разматрају, упоређују, да их се
придржавају.
Помоћи деци да дођу до решења:
кад je тешко да поштују правила...
Ученици преиспитују постојање
предрасуда и стереотипа везаних
за узраст, пол, националност.
Уче се да увиде узрочнопоследичну везу између
постојања предрасуда и кршења
права других.
Уче се да препознају сукоб
различитих вредности.
Подстаћи ученике да стварају
визије са значењем, да креирају
свет у којем се поштују права, у
којем се прихватају одговорности,
превазилазе стереотипи,
прихватају различитости као
богатство...
Помоћи ученицима да препознају
вредности које подржавају
дечја/људска права и развијају
демократске односе.
Помоћи ученицима да препознају
наметање воље једнога или
групице у односу на заједничко
договарање и да сагледају
последице једног и другог начина
понашања пo заједнички живот.
Стваралачка
Разговор
Графички радови
Посматрање
Проналажење
Препознавање
Уочавање
сличности и
разлика
Груписање
Класификовање
Размена мишљења
Извештавање
Цртање
Сарадња
Игре
Питања
Експериментална
метода
Интерактивна
Ситуациона
Конструкторска
Креативна
Истраживачка
Радионичарска
Амбијентална
Симултана
активност
Корелација:
Час одељењског старешине: Развијање и неговање људских вредности
Природа и друштво: Моја домовина – део света
Ликовна култура: Линија, простор, волумен, боја, површина
Српски језик: Основни облици усменог и писменог изражавања
234
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
Постери
посматрање
Слике
разговори
Цртежи
белешке
Панои
продукти
дечјих
Пак-папир
активности
А4
Фломастер домаћи задаци
Бојице
Селотејп
Дијапозити
ви
Картице
Игрице
задовољство
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Грађанско васпитање
Наставна тема: ЖИВИМ ДЕМОКРАТИЈУ, ДЕМОКРАТСКА АКЦИЈА
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности,
методе
- Сукоби u
- Упознавање ученика са
превазилажење
конструктивним начином за
сукоба,
решавање међуљудских сукоба,
преговарање
који je применљив у разним
ситуацијама
- Тимски paд
- Стављање ученика у ситуацију у
- Да се чује наш
којој увиђају предност тимског
глас
рада, начин функционисања у
- Делујемо
тиму, улоге сваког од чланова тима
јединствено
- Охрабрити ученике да излистају
- Аргументујемо
ситуације у школи за које сматрају
и заступамо
да не подржавају или крше њихова
наше интересе
права на... игру, развој, здравље...
Стваралачка
Разговор
Графички
радови
Посматрање
Проналажење
Препознавање
Уочавање
сличности и
разлика
Груписање
Класификовање
- Тражимо закон - Упознавање и вођење ученика са и Размена
мишљења
за...
кроз демократске процедуре
Извештавање
одлучивања, ради долажења до
заједничког решења проблема за
Цртање
који се сви залажу
Сарадња
- Уче се прикупљању
Игре
података/аргумената, заступању,
Питања
јавном наступању
Експеримента- Планирање и спровођење акције за лна метода
решавање проблема који су
Интерактивна
одабрали
Ситуациона
Конструкторска
Креативна
Истраживачка
Радионичарска
Амбијентална
Симултана
активност
Корелација:
Час одељењског старешине: Развијање и неговање људских вредности
Ликовна култура: Линија, простор, волумен, боја, површина
Српски језик: Основни облици усменог и писменог изражавања
235
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
Постери
посматрање
Слике
разговори
Цртежи
белешке
Панои
продукти
дечјих
активности
Пак-папир
А4
Фломастер
Бојице
домаћи
задаци
задовољство
ученика на
Дијапозитиви часу
Селотејп
Картице
Игрице
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Грађанско васпитање
Наставна тема: ЉУДСКО БИЋЕ JE ДЕО ЦЕЛОГ СВЕТА, РАЗВИЈАЊЕ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ
Садржај
- Међузависност
- Мрежа живота
- Бринемо о
биљкама u
животињама
Циљеви, задаци
(исходи)
- Разумевање света као
система у коме су сви
елементи - људи,
догађаји, места међусобно повезани
Активности, методе
Средства
Евалуација,
самоевалуац.
Стваралачка
Постери
посматрање
Разговор
Слике
разговори
Графички радови
Цртежи
белешке
Посматрање
Панои
продукти
дечјих
активности
- Међузависност постоји и Проналажење
у природи
Препознавање
- Како бринемо о биљкама
и животињама, каква je Уочавање
наша одговорност према сличности и
разлика
њима
Груписање
Класификовање
Размена мишљења
Извештавање
Цртање
Сарадња
Игре
Питања
Експериментална
метода
Интерактивна
Ситуациона
Конструкторска
Креативна
Истраживачка
Радионичарска
Амбијентална
Симултана
активност
Корелација:
Природа и друштво: Сусрет са природом
Час одељењског старешине: Подстицање договора и сарадње
236
Пак-папир А4
Фломастер
Бојице
Селотејп
Дијапозитиви
Картице
Игрице
домаћи задаци
задовољство
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Грађанско васпитање
Наставна тема: ЕВАЛУАЦИЈА
Садржај
- Ја пре, ја после
- Презентација
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Ученици се подстичу да сами Стваралачка
процене програм који су
Разговор
прошли и сопствено
Графички радови
напредовање;
- Презентација резултата рада
родитељима.
Средства
Постери
посматрање
Слике
разговори
Цртежи
белешке
Посматрање
Панои
Проналажење
Пак-папир
А4
продукти
дечјих
активности
Фломастер
домаћи задаци
Бојице
задовољство
ученика на
часу
Препознавање
Уочавање
сличности и
разлика
Груписање
Класификовање
Селотејп
Дијапозитиви
Картице
Размена мишљења Игрице
Извештавање
Цртање
Сарадња
Игре
Питања
Експериментална
метода
Интерактивна
Ситуациона
Конструкторска
Креативна
Истраживачка
Радионичарска
Амбијентална
Симултана
активност
Корелација:
Час одељењског старешине: Развијање и неговање људских вредности
237
Евалуација,
самоевалуац.
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
(ГЛОБАЛНИ) ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА
Наставни предмет: Верска настава
Разред: четврти
Број часова за
Ред. број
наставне
теме
НАСТАВНЕ
ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
1.
Увод
2.
Циљ због кога је Бог
створио свет
3.
4.
5.
6.
7.
НАСТАВНЕ
ЈЕДИНИЦЕ
 Разговор о активностима у 4.разр.
 Свет је створен да постане Црква
 Свет је пропадљив ако је ван
заједнице са Богом
Црква је конкретна
 Црква- конкретна литургијска
литургијска заједница
заједница
 Литургијско јединство многих људи
Литургија је заједница
у Христу
многих људи и природе са
 Литургијско јединство природе и
Богом Оцем преко једног
људи у Христу
човека- Христа
 Христос као литургијска заједница
 Структура Литургије (епископ,
Структура Литургије
презвитер,ђакони, лаици)
 Црква као икона будућег века
(Библијска основа, народ око
Месије)
 Црква као икона... (Библијске и
Црква као икона будућег
светоотачке представе Царства
века
Божијег, које је стварност будућег
века)
 Присуство Царства Божијег у
Литургији
 Божићна Литургија-живи Христ
 Првородни грех (библијска повест и
анализа)
 Првородни грех као промашај циља
због кога је све створено
 Последица пада-смрт
 Литургијска заједница са Богомједини начин превазилажења
Одбијање Адама да
смртности
сједини створену природу
 Велики пост
са Богом
 Врлина-начин живота у складу са
Божијим промислом о свету и
човеку
 Врбица
 Како у себи изграђивати
хришћанске врлине-радионица
 Васкрс
238
Број
часова обраду
по теми
остале
типове
часова
1
-
1
3
2
1
2
1
1
4
3
1
2
1
1
6
3
3
13
7
6
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
8.
Црква у хришћанској
архитектури
 Црква у хришћанској архитектури
(основни појмови и изглед)
 Православни храм и литургијска
структура
 Практична објашњења-у храму,
манастиру-посета
УКУПНО
предмети
Српски
језик
Српски
језик,
Музичка
култура,
Ликовна
култура
Српски
језик,
Музичка
култура,
Ликовна
култура
Српски
језик
Српски
језик,
Музичка
култура,
Ликовна
култура,
Народна
традиција
Свет око
нас
садржај корелације
време
5
2
3
36
19
17
реализатори
Свет је створен да постане Црква
септембар
вероучитељ
Рођење Господа Исуса ХристаБожић (припрема за 7.јануар)
децембар
учитељи и
вероучитељ
О Светом Сави
јануар
учитељи и
вероучитељ
Првородни грех (библијска
повест)
фебруар
вероучитељ
учитељи и
вероучитељ
О Васкрсењу Господњем
Црква у хришћанској архитектури
239
јун
вероучитељ
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
Врста предмета:
Трајање школског
програма:
Фонд часова:
Циљ и задаци:
Изборни предмет
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
36 /1 час недељно/
 развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и
рачунара у игри и свакодневном животу;
 развијање креативности, логичког мишљења и способности
комбиновања;
 упознавање и употреба једноставних програма за рачунарске игре и
образовне програме;
 развијање способности решавања задатака уз помоћ рачунара;
 развијање конструкторских вештина;
 развијање способности за тимски рад.
3.ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
- Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе, као и предавањима
и угледним часовима у школи.
- Учешће на семинарима Министарства просвете и струковних удружења.
- Припрема угледних часова.
4. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
-Провере се врше систематским праћењем, посматрањем и проценом успешности реализације
датих налога.
-ППТ презентације.
5. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
- Ученици ће радити задатке у обрађеним компјутерским програмима.
-Израда ППТ презентација.
.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
-Излет (планирани излет манастир Манасија,Ресавска пећина)- стање природне околине,њеног
240
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
очувања,људска одговорност када је реч о заштити природе,поштовање правила културно и
историјско наслеђе– израда фото-сешн презентација.
-Настава у природи(стање природне околине,њеног очувања,људска одговорност када је реч о
заштити природе,поштовање правила културно и историјско наслеђе–,..) израда фото-сешн
презентација.
7. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
-Од играчке до рачунара 4 –Д.Маринчић,Д.Васић-ЗУНС
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
- CD,
- Интернет.
- Компјутери
9. Глобална структура годишњег програма-ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
Евалуација
Понавља Систем
,
Увод Обрада ње
атизаци
Укупно
самоевалуа
вежбање ја
ц.

1
3
4
Ред.
Назив наставне теме
бр.
1.
ЦРТАЊЕ

2.
РАД СА ТЕКСТОМ
2
3
1
6
2
4
1
2
2
1
3
1
5
4
4
1
9

3.
ИЗДАВАЧ
1
8

4
АНИМАЦИЈА
4

5
WEB КАМЕРА

6
ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈА
Свега
12
241
19
4
1
36
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.Тематска структура годишњег програма
Изборни предмет: Од играчке до рачунара
Наставна тема: ЦРТАЊЕ
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
Активности, методе
Упознати ученике Уџбеник
са програмом за Рачунарски
цртање Paint.
систем
Упознати ученике Штампач
са осталим
МS Office
програмима за
Проширује знање о
цртање
мешању боја у овом
(Cobpaint,Simple
програму
Paint,Draving for
children)
Стиче сигурност у
Описивање
примени свих алата из
овог програма.
Цртање
Зна да копира и ради са Игра
деловима цртежа
Посматрање
Праћење
Проширује знање о
начину исписивања
Истраживање
текста и форматизовања Цртање по задатку
слова,речи,реченица и
или слободном
параграфа.
избору
Зна да сачува а потом и Примена рачунара
да отвори сачувани цртеж у ликовном
васпитању
Зна да штампа цртеж
Вежбање у
Разуме појмове Paint,
слободноручном
color, select, copy, cut,
цртању
paste, font, point bold,
italic, underline, file, save,
open, printer, print priview,
page setup, print, paper,
orienration, portrait,
landscape, margins, top,
botominch, centering,
horiyontal, vertical
- Microsoft Paint
- Ученик уме да покрене
(покретање и изглед програм за цртање Paint
прозора програма)
- Ученик проширује знање
- Алати за цртање и
о свим елементима
брисање
прозора Paint
- Рад са деловима
цртежа
-
- Унос текста
- Чување цртежа,
штампање
-
- Упознавање са
осталим
програмима за
цртање (Cobpaint, Simple Paint,
Draving for children)
-
Средства
- Упознаје се са новим
програмима за цртање
Корелација:
Енглески језик, Ликовна култура, Српски језик
242
Праћење,
оцењивање
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Од играчке до рачунара
Наставна тема: РАД СА ТЕКСТОМ
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
- Изглед основног - Ученик зна да покрене
прозора.
програм за обраду текста
Word.
- Taстатура.
- Ученик уме да постави и
- Унос и
уклони toolbarove.
кориговање
текста.
- Ученик зна који су
делови тастатуре.
- Рад са
документима.
- Ученик уме да уноси
текст.
- Формат
странице,
- Ученик уме да подешава
подешавање
језик.
маргина.
- Ученик уме да врши
- Форматирање
едитовање текста.
знакова.
- Ученик уме да
- Форматирање
форматира текст.
пасуса.
- Ученик уме да врши
- Иницијали.
промену малих/беликих
слова.
- Ознаке за
набрајање.
- Ученик уме да уоквири
текст
- Табеле.
- Ученик уна да користи
- Штампањње.
ознаке за набрајање.
- Рад са сликама.
- Ученик уме да уметне
- Цртање у
табелу у текст.
програму за
- Ученик уме да уметне
обраду текста.
слику у текст.
- Употреба
- Ученик уме да користи
WordArta.
украсни текст
- Ученик уме да сними,
отвори и штампа текст.
Активности,
методе
-При реализацији тематске целине Рад
са текстом показати ученицима како да
покрену програм за обраду текста.
Посебну пажњу обратити на радни
простор као и на главни мени и траку са
алатима.Показати ученицима како се
креира нови документ и како се отвара
већ постојећи.Објаснити како се снима
документ и нагласити разлику између
Save и Save As. Објаснити ученицима
како се одређује изглед и величина
стране као и маргине.
-Ученицима детаљно објаснити
функције тастера са тастатуре,
нарочито оних који су неопходни за рад
у програму Word (Del, Backspace,
Insert…). Показати како се селектује
текст и након тога ученици сами треба
да примене опције (Cut, Copy, Paste)
-Пojaм форматирања објаснити на
примеру знака, објашњавајући
ученицима дијалог Font.Кроз практичан
рад ученици треба да савладају технику
промене изгледа карактера (промена
величине, боје, врсте фонта).
-Код форматирања пасуса објаснити
функцију тастера Enter и дијалог
Paragraph, односно како се врши
поравнавање текста, увлашење редова
и дефинисање прореда.У оквиру ове
јединице показати ученицима и дијалог
Bullets and Numbering,
Упознати ученике са начином
убацивања табела у текст (Insert - Table).
-Ученицима обезбедити довољно
времена да утврде стечено знање кроз
практичну израду задатака.
-У наставној јединици штампање
објаснити ученицима како се инсталира
штампач и посебно се осврнути на
дијалоге Print и Print Preview са својим
командама.
-Ученицима треба објаснити како да
раде са сликама у тексту коришћењем
менија Insert.Такође демонстрирати
употребу Word Arta.
Корелација:
Српски језик
Енглески језик
243
Средства
Уџбеник
Рачунарски
систем
Штампач
MS Office
Праћење,
оцењивање
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
белешке
Задовољство
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Од играчке до рачунара
Наставна тема: ИЗДАВАЧ
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
Активности, методе
-При реализацији тематске
целине Издавач, показати
ученицима на које се
начине може покренути
Ученик зна чему служи програм. Посебну пажњу
обратити на радни
кутија New Publication
простор.
Ученик зна да користи
-Упознати ученике
готове шаблоне и зна
Како се креира
како да дође до њих
публикација (полазећи од
празног листа Blank
Ученик уме да креира
Publication) или се користе
календар
готови шаблони
Ученик уме да сними рад (Templates)
-Oбјаснити ученицима шта
Ученик уме да изради
публикацију полазећи од омогућава кутија New
Publication
празног листа
-Посебну пажњу посветити
Ученик уме да унесе
коришћењу готових
текст у публикацију
шаблона и како се они
користе када се кликне на
Publications for Print
-Kроз пример показати
ученицима како се прави
календар
-Показати ученицима како
да сниме рад.
-Упознати ученике са
начином израде
публикације полазећи од
празног листа (Blank
Publications).
-Упознати ученике са
алаткама у овом прозору
-Објаснити ученицима на
који начин се у
публикацију уноси текст
-Ученицима обезбедити
довољно времена да
утврде стечени знање кроз
практичну израду задатака.
- Упознавање са
- Ученик уме да покрене
програмом за израду програм за израду
публикација
публикација
- Покретање
програма Microsoft
Publisher
-
- Изглед прозора
програма Microsoft
Publisher
- Коришћење готових
шаблона (признања,
парола, визит карти,
календара, честитки, позивница, новина)
- Пример израде
календара
- Израда публикације
полазећи од празног
листа
-
Корелација:
Српски језик
Енглески језик
244
Средства
Уџбеник
Рачунарски систем
Програм Microsoft
Publisher
Праћење,
оцењивање
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Од играчке до рачунара
Наставна тема: WEB КАМЕРА
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
- Web камера
- Делови камере
- Припрема за
снимање
- Израда снимака
- Рад са албумима и
сликама
Активности, методе
-Упознати ученике са
Web камером и чему
она служи.
Ученик уме помоћу USB -Објаснити
ученицима на који
прикључка да повеже
начин се камера
камеру са рачунаром.
повезује са
рачунаром.
Ученик зна који су
-Објаснити
делови камере
ученицима који су
Ученик зна како се
делови камере и чему
сваки део служи.
камера припрема за
-Објаснити ток
снимање
припреме камере за
ученик Зна како се прави снимање (Start,
фотографија и како да
Programs, Creative,
Creative WebCam,
сачува снимак.
Creative PC-CAM
Ученик уме да ради са
Center Lite) или
двокликом на
албумима и сликама
одговарајућу икону.
Упознат је са командама -Детаљно упознати
у овом прозору.
ученике са начином
на који се прави
Ученик уме да сними
снимак.
видео запис
-Ученицима треба
објаснити како могу
сачувати снимак.
-Објаснити
ученицима како да
раде са албумима и
сликама
-Објаснити
ученицима која се
дугмад налази у овом
прозору и чему свако
дугме служи
-Упознати ученике са
начином снимања
видео записа
- Ученик зна шта је Web
камера и чему служи.
-
-
- Снимање видео
записа
-
-
Корелација:
Енглески језик
245
Средства
Уџбеник
Рачунарски систем
Web камера
USB кабал
Праћење,
оцењивање
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Од играчке до рачунара
Наставна тема: МУЛТИМЕДИЈАЛНА ПОРУКА
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Покретање
- Ученик уме да покрене -Упознати ученике са појмом
мултимедије.
програма и изглед
програм Multimedia
-Упознати их са програмом ArcSoft
екрана.
Email 3
- Израда
мултимедијалне
поруке
- Постављање
подлоге
Multimedia Email (програм за стварање
- Ученик уме да направи и слање електронске поште) која може
нову мултимедијалну да садржи текст, слику, филм и звук.
поруку
-Упознати ученике са начином
- Ученик уме да постави покретања програма и изгледом екрана.
-Кроз практичну вежбу показати
нову тему користећи
ученицима како да направе нову
New Album
- Додавање слика и
мултимедијалну поруку.
видео записа
- Ученик зна чему служи -Показати ученицима како да дођу до
дугме Capture
албума са сличицама које се могу
- Писање поруке
користити као подлога.
- Ученик уме да дода
- Додавање звука
-Упознати их са начином одабира тема.
слику у видео запис
- Припрема за слање
Показати ученицима како се активира
- Ученик уме да дода
камера и како се прави снимак и како се
- Снимање/отварање текст у мултимедијалну чува снимак.
поруку.
- Штампање
- Слање поруке
-Упознати ученике са начином
додавања слика и видео записа.
-Упознати ученике са начином писања
порука (детаљно објаснити поступак
- Ученик уме да пошаље
уношења текста и чему служи икона
мултимедијалну поруку Write message и објаснити им садржај
иконице)
- Ученик уме да
-Упознати ученике са начином
одштампа поруку
додавања звука (икона ADD Audio и са
дугмадима које она садржи (Record New
Message, Add From File, Remove Audio I
Cansel))
-Упознати ученике са иконом Flip Card
(припрема за слање)
И свим деловима које она садржи.
-Објаснити ученицима чему служи
икона Preview (преглед поруке)
-објаснити начин слања мултимедијалне
поруке (помоћу иконе Send M! Email)
-Oбјаснити ученицима чему служи
дугме Print и шта све садржи тај прозор
-Упознати ученике са значењем
дугмади:Copies, Front, Back, Print to fold,
Print to Hang, on/off.
- Ученик уме да дода
звук у поруку
Корелација:
Енглески језик
Музичка култура
246
Средства
Уџбеник
Рачунарски
систем
програм
Multimedia
Email 3
Праћење,
оцењивање
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет: Од играчке до рачунара
Наставна тема: ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
-Упознати ученике са начином
покретања програма.
-Објаснити све компоненте прозора
програма (New Presentation, From
design template, Blank presentation
From AutoContent wizard From existing
presentation)
-Објаснити начин израде презентације
уз помоћ опције From design template
-Oбјаснити како се бира жељени
дизајн.
-Објаснити ученицима начин уношења
текста и где се подешава изглед слова
(Formatting)
-Oбјаснити како се додају нови
слајдови (New Slide)
-Pokaзати ученицима како да сниме
креирану презентацију (File/Save)
-Уз практичан пример показати како
се приказује презентација (Wiew-Slide
- Ученик уме да прикаже Show)
-Уз пример показати ученицима како
презентацију.
се врчи уметање слика (Insert-Picture)
- Ученик уме да врши
-Сваки ученик треба да уметне слику
уметање слика у
на слајд.
презентацију.
-Упознати ученике са начином
- Ученик зна да уметне уметања звучног записа (Insert-Movies
and Sounds-Record Sound)
звук у презентацију
-Oбјаснити ученицима кроз пример
- Ученик зна на који
како се смењују слајдови (Slide Showначин се смењују
Slide Transition)
слајдови.
-Oбјаснити ученицима како се
постиже кретање текста (Slide Show- Ученик зна шта је
Animation schemes…)
анимација и како се
врши кретање текста. -Ученицима треба омогућити да
креирају презентације ослањајући се
на вежбе које су дате у уџбенику.
- Покретање
- Ученик уме да покрене
програма и изглед
програм за израду
екрана
презентација Power
Point
- Начин израде
презентације
- Ученик зна које
компоненте садржи
- Израда слајдова и
прозор програма.
унос текста
- Ученик уме да креира
- Организовање
презентацију
презентације
- Ученик уме да креира
- Уметање слика и
презентацију.
звука
- Ученик уме да креира
- Промена дизајна
слајдове и да уноси
- Смењивање
текст.
слајдова
- Ученик уме да сними
- Анимација
презентацију коју је
креирао.
Корелација:
Енглески језик
Музичка култура
Ликовна култура
247
Средства
Уџбеник
Рачунарски
систем
МS Office
(Power Point)
Праћење,
оцењивање
Посматрање
Праћење
ангажовања
ученика
Задовољство
ученика на
часу
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Врста предмета:
Трајање школског програма:
изборни предмет
од 01. септембра 2014. до 31. августа 2018. године
36 /1 час недељно/
Фонд часова:
Циљ:
Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне
средине, усвајање и примена принципа одрживости, етичности и права будућих
генерација на очувану животну средину.
Задаци:
-оспособљавање за активно упознавање стања животне средине;
-познавање узрочно-последичних веза у животној средини;
-познавање негативних утицаја човека на животну средину;
-испитивање узрочно-последичних веза у животној средини извођењем -једноставних огледа;
-подстицање одговорног односа према живом свету;
-подстицање одговорног односа за рационално коришћење природних богатстава;
-уочавање различитости у живом свету као услова за опстанак;
-испитивање појава и промена у природи;
-подстицање одговорног, здравог односа према себи;
-оспособљавање за доношење правилног става и за критичко мишљење
тумачењу;
- саосећајна комуникација - изношење својих осећања, потреба, мишљења и слушање,
разумевање и уважавање туђих;
- истраживање - избор, прикупљање, критичка анализа и провера података из више извора као
начин решавања проблема;
- тимски рад - прилагођавање свога мишљења групи ради изналажења заједничког решења;
- ненасилно решавање сукоба - дијалог, преговарање, аргументовано излагање, који су усмерени
према заједничким циљевима;
- руковођење - одговорно управљање групом према критеријуму опште добробити;
- учешће - укључивање у процес одлучивања од заједничког интереса.
1. ИНОВАЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ НАСТАВЕ (ОГЛЕДНИ ЧАСОВИ, ПРЕДАВАЊА,
СЕМИНАРИ):
Учитељи ће присуствовати предавањима која буду организована ван школе и као и предавањима и
огледним часовима у школи. Такође ће бити организоване посете родитеља појединим часовима у
својству госта- предавача.
- Посета природњачком музеју
- Посета ботаничкој башти Јевремовац
- Посета Зоолошком врту
- Обављање менторских послова током године;
- Праћење стручне литертуре ;
248
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
2. ПИСМЕНИ И КОНТРОЛНИ ЗАДАЦИ, ВЕЖБЕ , ТЕСТОВИ:
-Мини-пројекти;
-Практични радови;
-Албуми;Збирке
-Реферати;
3. ДОМАЋИ ЗАДАЦИ, РЕФЕРАТИ, ПОСМАТРАЊА У ПРИРОДИ:
Посматрање промена у природи, скице околине, фото задаци и групни реферати биће организовани
приликом једнодневних излета и седмодневног боравка у природи.
6. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ, ПОСЕТЕ (НАСТАВА ВАН УЧИОНИЦЕ):
- Настава ван учионице организоваће се у јесен и пролеће, у великом дворишту (парку) наше школе
- У зависности од времена извођења полудневних излета,излета и наставе у природи одређени
садржаји биће реализовани ван учионице.
4. КОРИШЋЕЊЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА, РАДНИХ СВЕСКИ, ТЕСТОВА И ДРУГЕ
ЛИТЕРАТУРЕ:
- ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 4, аутор-Станка Брдар, Креативни центар
8. НАСТАВНА СРЕДСТВА: КОРИШЋЕЊЕ, НАБАВКА И ИЗРАДА:
-Објекти из непосредне околине
- Разни материјали из природе
- Хербаријум – израда
- Израда макета
- Потребни материјали и прибори за извођење огледа - набавка.
9. ГЛОБАЛНА СТРУКТУРА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА:
Р. бр.
наставне
теме
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
Животна средина
1.
3.
4.
број
часова
по
теми
12
Природне појаве и промене у
животној средини
Загађивање животне средине
10
Заштита животне средине и
заштита здравља
8
6
36
укупно:
249
број часова за
остале
типов
е
обраду часова
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
10.ТЕМАТСКА СТРУКТУРА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
НАСТАВНА ТЕМА: ЖИВОТНА СРЕДИНА
Исходи
Садржај
Стандарди
- Сналажење у природи Ученик се кроз
самосталне и групне
- Повратак природи
огледе упознаје са:
- Стазе у природи
- Стањем животне
- Знаци оријентације
средине
- Исхрана у природи
- Могућностима
сналажења у природи
- Узрочно последичне
везе у живој средини - оријентацијом
- Ваздух
Активности, методе
Уџбеник
посматрање
Демонстрација
Слике
Тимски рад
Цртежи
праћење
ангажовања
ученика
Кооперативни
рад
Фотографије
Метода читања
Метода писања
- Вода
- Везама између живе и
неживе природе
- Земљиште
- Загађењем .
Експеримент
- Бука
- Храном коју природа
обилато нуди
Амбијентална
Графички радови
Практични
радови
Проблемска
Истраживање
Излети
Корелација:
Српски језик: Лектира, Научно популарни и информативни текстови
Природа и друштво:Биљни и животињски свет
250
Евалуација,
самоевалуац.
Разговор
Партиципативна
Ликовна култура:Обликовање
Средства
Предмети и
објекти из
природе
CD, DVD
Филмови
Материјали
за огледе
продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика на
часу
домаћи
задаци
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет:Чувари природе
НАСТАВНА ТЕМА: ПРИРОДНЕ ПОЈАВЕ И ПРОМЕНЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ
Исходи
Садржај
Стандарди
- Разноврсност живог Ученик се кроз
света као услов за самосталне и групне
огледе упознаје са:
опстанак
- Биодиверзитет
- Нестајање врста
- Разноврсношћу живог
света
- Угроженим врстама
(најчешће угрожене
биљке и животиње). - Нестајањем врста
-Природне појаве и
промене у животној
средини.
посматрање
Демонстрација
Слике
Тимски рад
Цртежи
праћење
ангажовања
ученика
Кооперативни
рад
Фотографије
Метода писања
- Протицањем и
разменом енергије
Графички радови
- Природним појавама
у животној средини
Амбијентална
Експеримент
Практични
радови
Проблемска
Истраживање
Излети
Корелација:
Српски језик: Лектира, Научно популарни и информативни текстови
Природа и друштво:Биљни и животињски свет
251
Евалуација,
самоевалуац.
Уџбеник
Метода читања
Ликовна култура:Обликовање
Средства
Разговор
Партиципативна
- Кружење материје и - Везама између живе и
протицање енергије неживе природе
кроз односе
исхране.
Активности, методе
Предмети и
објекти из
природе
CD, DVD
Филмови
Материјали
за огледе
продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика на
часу
домаћи
задаци
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Изборни предмет:Чувари природе
НАСТАВНА ТЕМА: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Исходи
Садржај
- Активна заштита
животне средине
кроз организовање
разних акција
чувара природе ван
учионице (штедња,
рециклажа,
озелењавање
- Одговоран однос
према животињама и
биљкама.
- Право на здраву
животну средину,
квалитет живота.
- Одговоран однос
према себи и
животној средини у
целини.
Стандарди
Ученик се кроз
самосталне и групне
огледе упознаје са:
- Заштитом животне
средине
- рециклажом
Активности, методе
Уџбеник
посматрање
Демонстрација
Слике
Тимски рад
Цртежи
праћење
ангажовања
ученика
Кооперативни
рад
Фотографије
Метода читања
- одговорним односом
према животној
средини
Метода писања
Графички радови
- активностима
друштва за заштиту
животиња
Експеримент
Амбијентална
Практични
радови
Проблемска
Истраживање
- Критички и отворен
став и сарадња са
локалном средином,
друштвом за заштиту
животне средине, за
заштиту животиња...
Излети
Корелација:
Српски језик: Лектира, Научно популарни и информативни текстови
Ликовна култура:Обликовање
Природа и друштво:Биљни и животињски свет
252
Евалуација,
самоевалуац.
Разговор
Партиципативна
- озелењавањем
Средства
Предмети и
објекти из
природе
CD, DVD
Филмови
Материјали
за огледе
продукти
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика на
часу
домаћи
задаци
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ФАКУЛТАТИВНИ ПРЕДМЕТ-ПЛИВАЊЕ-(Кристина Павловић)
Р. бр.
наставне
теме
69.
70.
71.
НАСТАВНЕ ТЕМЕ/ОБЛАСТИ
Вежбе привикавања на воду и
једноставних кретњи
Вежбе обуке спортских техникалеђно и краул
Вежбе синхронизације и
координације
стандарди
број
часова
по теми
број часова за
остале
типове
обраду
часова
8
4
4
15
7
8
7
2
5
13
17
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
укупно: 30
253
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Допунска настава
СРПСКИ ЈЕЗИК
Тематска структура годишњег програма
Предмет: Српски језик (допунска настава)
Наставна тема: ГРАМАТИКА
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
Активности, методе
- Заједничке и властите - Проширивање знања о
именице
реченици, делови
реченице; реченице по
- Променљиве врсте
облику и значењу
речи
- Овладавање
- Именице и заменице
терминима; њихово
- Род и број придева
уочавање у реченици и
примена у правилном
- Глаголски додаци
склапању реченица
- Основни и редни
(именице, глаголи,
бројеви
придеви, бројеви,
заменице)
Средства
Посматрање
Апликације
Разговор
Графофолије
Писање
Дидактички
материјал
Индивидуални
подстицај
Аналитичкосинтетичка
Истраживачка
- Управни инеуправни
говор (уочавање и
записивање)
-
Корелација:Унутарпредметна
Грађанско васпитање-Поштовање правила
254
Уџбеник
Праћење,
оцењивање
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
Креде у боји
усмене
Оловке у боји провере
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик (допунска настава)
Наставна тема: ПРАВОПИС
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Пишимо правилно
- Практична примена и Посматрање
усвајање правописних Разговор
- Пишемо управни и
правила језика
неуправни говор
Писање
- Писање сугласника Ј - Служење правописним
Индивидуални
речником
подстицај
Аналитичкосинтетичка
Истраживачка
Корелација:Унутарпредметна
Грађанско васпитање-Поштовање правила
255
Средства
Апликације
Графофолије
Дидактички
материјал
Уџбеник
Праћење,
оцењивање
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
Креде у боји
усмене
Оловке у боји провере
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик (допунска настава)
Наставна тема: ОРТОЕПИЈА
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
Активности, методе
- Вежбање читања
- Увежбавање правилног Посматрање
изговора речи, исказа, Разговор
- Правилно изговарање
реченица, пословица,
и писање сугласника ч
Писање
краћих текстова
ићиџиђ
Индивидуални
- Интонационо
подстицај
подешавање гласа у
изговору појединих
Аналитичкореченица
синтетичка
- Отклањање грешака
које се јављају у
говору и писању
ученика
Истраживачка
Корелација:Унутарпредметна
Грађанско васпитање-Поштовање правила
256
Средства
Апликације
Графофолије
Дидактички
материјал
Уџбеник
Праћење,
оцењивање
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
Креде у боји
усмене
Оловке у боји провере
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Српски језик (допунска настава)
Наставна тема: КЊИЖЕВНИ ПОЈМОВИ
Садржај
- Састав-Долазе нам
октобарске боје
- Сазнајемо више о
Вуку Стефановићу
Караџићу
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
Средства
- Увођење ученика у
свет књижевности и
осталих књижевних
текстова
Посматрање
Апликације
Разговор
Графофолије
Писање
- Стицање знања, умења
и навика који ће
допринети развоју не
само књижевне
културе, већ и опште
културе на којој се
темељи укупно
образовање
Индивидуални
подстицај
Дидактички
материјал
Аналитичкосинтетичка
Истраживачка
Корелација:Српски језик-Вук Караџић
257
Уџбеник
Праћење,
оцењивање
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
Креде у боји
усмене
Оловке у боји провере
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Допунска настава
МАТЕМАТИКА
Тематска структура годишњег програма
Предмет: Математика (допунска настава)
Наставна тема: СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
- Сабирање и
одузимање до 1000
Активности, методе
- Чита, пише и упоређује
бројеве до милиона и
веће од милиона
Посматрање
Графичко
- Множење и дељење до
представљање
- Зна писмено да сабира и
1000
Разговор
одузима преко 1000
- Упоређивање бројева
- Зна да множи и дели са Цртање
до милион
остатком и без остатка
Писање
преко 1000
- Сабирање и
одузимање преко 1000 - Зна особине рачунских Индивидуални
подстицај
операција, приоритет
- Писмено сабирање и
Аналитичкоодузимање преко 1000 операција и употребу
заграда
синтетичка
- Једначине са
- Решава једноставне
Истраживачка
множењем и дељењем
проблемске ситуације
- Неједначине са
множењем
- Неједначине са
дељењем
- Разломци
- Задаци са разломцима
-
Корелација:Унутарпредметна
258
Средства
Апликације
Графофолије
Дидактички
материјал
Уџбеник
Креде у боји
Праћење,
оцењивање
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
усмене
Оловке у боји провере
Дијаграмске белешке
слике
Прибор за
цртање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Математика (допунска настава)
Наставна тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Садржај
- Јединице мере за
површину
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Зна да упоређује површи Посматрање
фигура
Графичко
- Користи јединице мере за представљање
површину
Разговор
Средства
Апликације
Графофолије
Дидактички
материјал
Цртање
Уџбеник
Писање
Креде у боји
Индивидуални
подстицај
Аналитичкосинтетичка
Истраживачка
Прибор за
цртање
Шестар
Ликовна култура-Површи
259
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
усмене
Оловке у боји провере
Дијаграмске белешке
слике
Лењир
Корелација: Корелација:Унутарпредметна
Праћење,
оцењивање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Математика (допунска настава)
Наставна тема: ПОВРШИНА
Садржај
- Јединице мере за
површину
- Израчунавање
површине
правоугаоника
- Израчунавање
површине квадрата
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
Средства
- Израчунава површину Посматрање
правоугаоника и квадра Графичко
- Зна да црта мрежу
представљање
квадра и коцке
Разговор
Апликације
- Решава једноставне
логичко-комбинаторне
проблеме
Цртање
Уџбеник
Писање
Креде у боји
- Површина коцке
- Површина квадра
Индивидуални
подстицај
Аналитичкосинтетичка
Истраживачка
Графофолије
Дидактички
материјал
Прибор за
цртање
Шестар
Ликовна култура-Површи
260
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
усмене
Оловке у боји провере
Дијаграмске белешке
слике
Лењир
Корелација: Корелација:Унутарпредметна
Праћење,
оцењивање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГОДИ ШЊИ П ЛАН ДОПУ НС КЕ Н АСТАВЕ
предмет
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
разред
ЧЕТВРТИ
р.бр.
Теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Обнављање градива из 3. разреда
Friends and family
My world
Time
Places
People
Укупан број часова на годишњем нивоу
Број часова
за тему
3
3
3
3
3
3
18
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:
Часови се организују за ученике који спорије савладавају градиво или им је потребна помоћ у
надокнађивању градива које су пропустили због изостајања, као и вежбање обрађеног градива пред
писмене провере знања.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Часови се одржавају сваке друге недеље.
Садржаји прате теме које се обрађују на часовима редовне наставе, као и индивидуално
напредовање ученика. Месечним планирањем се предвиђају садржаји за наредни месец
261
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Додатни рад
МАТЕМАТИКА
Тематска структура годишњег програма
Предмет: Математика (додатни рад)
Наставна тема: СКУП ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
- Нумерација
вишецифрених
бројева
Активности, методе
- Нумерише вишецифрене
бројеве
- Записује природне бројеве у
облику збира вишеструких
- Рачунске операције
декадних јединица
и њихова примена
- Зависност резултата - Приказује бројеве на
бројевној полуправи
и њихових
употребом знакова <, >, = и ≠
компоненти
- Бројевни ребуси дешифровање
операција
- Зна писмено да сабира и
одузима преко 1000
Посматрање
Апликације
Графичко
представљање
Графофолије
Разговор
Дидактички
материјал
Цртање
Уџбеник
Писање
Креде у боји
Индивидуални
подстицај
Аналитичко- Зна да множи и дели са
остатком и без остатка преко синтетичка
- Магични квадрат и
1000
Истраживачка
друге шеме
- Зна особине рачунских
- Математичка
операција, приоритет
операција и употребу заграда
укрштеница
- Логички задаци задаци досетке
- Бројење и
размештање фигура
- Логички задаци
- Комбинаторни
задаци
- Зна да решава разломке
- Разуме и зна да решава
текстуалне задатке који се
своде на основне рачунске
радње и при томе уме да
користи слова за запис
непознатог броја
- Решава једноставне проблем
ситуације
- Решавање сложених
- Решава једноставне логичкозадатака помоћу
комбинаторне проблеме
неједначина
Корелација:Унутарпредметна
262
Средства
Праћење,
оцењивање
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
усмене
Оловке у боји провере
Дијаграмске
слике
Прибор за
цртање
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Математика (додатни рад)
Наставна тема: МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
- Проблеми мерења
- Проблеми
превожења и
размештања
предмета
Активности, методе
- Упоређује површи
фигура
Посматрање
Графичко
- Користи јединице мере представљање
за површину
Разговор
Средства
Апликације
Графофолије
Дидактички
материјал
- Решава једноставне
- Квадрат и
проблем ситуације
правоугаоник - Решава једноставне
резање и састављање
логичко-комбинаторне
- Квадрат и
проблеме
правоугаоник резање и састављање
Цртање
Уџбеник
Писање
Креде у боји
-
Истраживачка
Индивидуални
подстицај
Аналитичкосинтетичка
Корелација:Унутарпредметна
263
Праћење,
оцењивање
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
усмене
Оловке у боји провере
Дијаграмске белешке
слике
Прибор за
цртање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Предмет: Математика (додатни рад)
Наставна тема: ПОВРШИНА
Циљеви, задаци
(исходи)
Садржај
- Квадрат и
правоугаоник обим и површина
- Коцка и квадар површина
- Математичке игре
-
Активности, методе
- Израчунава површину
правоугаоника и квадра
Посматрање
Графичко
- Зна да црта мрежу квадра представљање
и коцке
Разговор
- Израчунава обим и
Цртање
површину кваддра и
Писање
коцке
- Решава проблемске
ситуације
Индивидуални
подстицај
- Решава логичкокомбинаторне проблеме
Аналитичкосинтетичка
Истраживачка
Корелација:Унутарпредметна
264
Средства
Апликације
Графофолије
Дидактички
материјал
Уџбеник
Праћење,
оцењивање
контролни
задаци
посматрање
праћење
ангажовања
ученика
Креде у боји
усмене
Оловке у боји провере
Дијаграмске
слике
Прибор за
цртање
белешке
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГО ДИ ШЊ И ПЛ А Н ДО ДА ТН Е Н А С ТА В Е
предмет
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
разред
ЧЕТВРТИ
р.бр.
Теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Reading comprehension
Број часова
за тему
4
Listening comprehension
4
Speaking practice
4
Writing exercises
4
Grammar
4
Songs and games
4
Acting
4
Projects
4
Припрема за такмичење
4
Укупан број часова на годишњем нивоу
36
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:
Часови се организују за ученике који желе да науче нешто више од градива које се обрађује на
часовима редовне наставе. Циљ је усавршавање разумевања писаног и говорног језика, писања,
изговора, као и комуникацијских способности уопште, опширније упознавање са културом земаља
енглеског говорног подручја, као и припрема за такмичења.
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Теме часова прате и проширују обавезно градиво, а обрађују се у неформалном облику (кроз игре,
квизове, радионице, израду пројеката, гледање филмова и видео клипова, слушање изворног говора,
читање часописа, прављење анкета, израду паноа, учење песама и рецитација, решавање укрштених
речи и ребуса и сл.) Ученици ће такође учествовати у припремању програма школских приредби и
других манифестација које организује школа.
Теме и број часова су дати оквирно и могу варирати зависно од конкретних интересовања ученика, а
детаљно се планирају на месечном нивоу.
265
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Циљеви и задаци
-
Понашање ученика и развој хуманизације међу људима
елиминисање утицаја који штетно делују на здравље
подстицање ваннаставних активности
подстицање социјалног сазнања
упознавање са дечјим правима
развијање креативности
олакшавање адаптације у школи
развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима
реализација садржаја и остваривање задатака подручја здравственог васпитања
превенција малолетничке деликвенције
превенција болести зависности
Глобална структура годишњег програма
Ред.
број
Оријентациони број
часова
Тема
1
ПОДСТИЦАЊЕ ДОГОВОРА И САРАДЊЕ
3
2
ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ
8
3
ДЕЧЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
3
4
АДАПТАЦИЈА НА ШКОЛУ И СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА
5
5
РАЗВИЈАЊЕ И ЊЕГОВАЊЕ ЉУДСКИХ ВРЕДНОСТИ
3
36
266
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Тематска структура годишњег програма
Наставна тема: ПОДСТИЦАЊЕ ДОГОВОРА И САРАДЊЕ
Садржај
- Опет смо заједно размена искустава са
распуста
- Формирање
председништва
одељенске заједнице
- Химна одељенске
заједнице
- Правила понашања у
школи
- Чување школске имовине
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Изражавање својих
потреба и уважавање
потреба других без
агресивности
- Ученик се придржава
правила понашања у
школи
- Стицање нових
пријатеља
- Правилно и безбедно
кретање у саобраћају
- Безбедно кретање у
саобраћају
Посматрање
Проналажење
Препознавање
Уочавање сличности и разлика
Класификовање
Описивање
Читање
Сарадња
Постављање
питања
Тражење
одговора
Дискутовање
Игра
Ситуациона
Интерактивна
Креативна и
истраживачка
Радионичарска
Разговор
Ангажовање у
прославама
Боравак у
природи
Откривање
Песма
Игра
Драматизација
Корелација:
Музичка култура: Пролеће нам доноси радости нове
Природа и друштво: Моја домовина – део света
Српски језик: Основни облици усменог и писменог изражавања
267
Средства
Слике
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
Фотографије праћење
ангажовања
Постери
ученика
Штампа
продукти
ЦД
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Подручје: Час одељењског старешине
Наставна тема: ХИГИЈЕНА И ЗДРАВЉЕ
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
- Значај правилне исхране - Стицање хигијенских
навика
- Настајање и ширење
-
Активности, методе
Посматрање
Проналажење
Препознавање
заразних болести
- Боравак на ваздуху,
значај
за
здравље
Уочавање сличПотреба за одмором,
релаксацијом и спавањем - Упознавање штетности ности и разлика
лекова и дувана
Класификовање
Здравствена нега и
Описивање
употреба лекова
- Упознавање заразних
болести и њиховог
Читање
Пушење није никакво
ширења
Сарадња
дружење
- Значај правилне исхране Постављање
Час у природи
– разноврсност у
питања
исхрани
Тражење
одговора
- Упознавања значаја
одмора, релаксације и Дискутовање
спавања
Игра
Ситуациона
Интерактивна
Креативна и
истраживачка
Радионичарска
Разговор
Ангажовање у
прославама
Боравак у
природи
Откривање
Песма
Игра
Драматизација
Корелација:
Природа и друштво: Сусрет са природом
Физичко васпитање: Основи спортских игара
268
Средства
Слике
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
Фотографије праћење
ангажовања
Постери
ученика
Штампа
продукти
ЦД
ученикових
активности
белешке
задовољство
ученика
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Наставна тема: ДЕЧЈА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Изграђивање
самопоштовања и
правилног вредновања
понашања
- Упознавање и уважава- Посматрање
ње дечјих права и обаПроналажење
веза
Препознавање
- Решавање конфликтних
Уочавање слич- Дечја недеља
ситуација, договор
ности и разлика
- Светски Дан штедње -31. - Потребе обе стране
Класификовање
10.
(сарадња)
Средства
Слике
- Зна своја права, обавезе Описивање
Читање
- Активно учествује у
Сарадња
- Стрес - извори, утицај и
животу и раду школе
Постављање
механизми
- Предлаже промене
питања
превазилажења
- Уме да штеди
Тражење
- Шта су правила и шта би
одговора
се догодило да их немамо - Зна како превазићи
Дискутовање
стрес и елминисати
- Желео бих да будем
Игра
изворе
- Спортски дан
Ситуациона
- Слободно изражава
Интерактивна
- Облици и узроци
своје жеље
агресивног понашања
Креативна и
истраживачка
Радионичарска
Разговор
Ангажовање у
прославама
Боравак у
природи
Откривање
Песма
Игра
Драматизација
Корелација:
Природа и друштво: Моја домовина – део света
Грађанско васпитање: Заједно стварамо демократску атмосферу у нашем разреду
Српски језик: Основни облици писменог и усменог изражавања
269
посматрање
Фотографије праћење
ангажовања
Постери
ученика
Штампа
продукти
ЦД
ученикових
активности
- Превазилажење
конфликта
Физичко васпитање: Основи спортских игара
Евалуација,
самоевалуац.
белешке
задовољство
ученика
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Подручје: Час одељењског старешине
Наставна тема: АДАПТАЦИЈА НА ШКОЛУ И СОЦИЈАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
Активности, методе
- Радујмо се Новој години - Учествује и сарађује у Посматрање
заједничким прославама Проналажење
- Припрема за
обележавање Дана школе - Поштује потребе и
Препознавање
осећања других
- Сређивање учионице
Уочавање слич- Сарађује са другима
- Дан шале - 1. април
ности и разлика
Социјална
интеграција
- Припреме и прослава
Класификовање
завршетка школске
године
- Заједно са друигм
ангажује се у
прославама
Слике
Евалуација,
самоевалуац.
посматрање
Фотографије праћење
ангажовања
Постери
ученика
Штампа
продукти
ЦД
ученикових
активности
Описивање
белешке
Читање
задовољство
ученика
- Учествује у одржавању Сарадња
животне средине
Постављање
питања
Тражење
одговора
Дискутовање
Игра
Ситуациона
Интерактивна
Креативна и
истраживачка
Радионичарска
Разговор
Ангажовање у
прославама
Боравак у
природи
Откривање
Песма
Игра
Драматизација
Корелација:
Српски језик: Основни облици писменог и усменог изражавања
Ликовна култура: Амбијент – сценски простор
Драмска секција
270
Средства
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Подручје: Час одељењског старешине
Наставна тема: РАЗВИЈАЊЕ И ЊЕГОВАЊЕ ЉУДСКИХ ВРЕДНОСТИ
Садржај
Циљеви, задаци
(исходи)
- Помоћ старијим особама - Развијање и неговање
правих људских
- Поклонићу мами, тетки,
вредности
баки...
- Поштовање старијих
- Односи у породици
- Односи са пријатељима
- Успостављање контакта
са вршњацима
различитих култура и
традиција
- Неговање љубави за
родитеље, рођаке,
пријатеље, вршњаке
Активности, методе
Евалуација,
самоевалуац.
Посматрање
Слике
Проналажење
Фотографије праћење
ангажовања
Постери
ученика
Штампа
продукти
ЦД
ученикових
активности
Препознавање
Уочавање сличности и разлика
Класификовање
- Пружање помоћи када је Описивање
то потребно
Читање
- Уважавање других,
Сарадња
- Научимо да пружамо
прихватање пораза, са
помоћ другима када је то
честиткама противнику Постављање
потребно
питања
- Међуодељенска
Тражење
такмичења
одговора
Дискутовање
Игра
Ситуациона
Интерактивна
Креативна и
истраживачка
Радионичарска
Разговор
Ангажовање у
прославама
Боравак у
природи
Откривање
Песма
Игра
Драматизација
Корелација:
Ликовна култура: Линија, простор, волумен, боја, површина
Српски језик: Основни облици писменог и усменог изражавања
271
Средства
посматрање
белешке
задовољство
ученика
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ИНДИВИДУАЛИЗОВАНИ НАЧИН РАДА
Мере/врста подршке: ПРИЛАГОЂАВАЊЕ МЕТОДА, МАТЕРИЈАЛА И УЧИЛА (МЕРЕ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈЕ)
Потребне мере/врсте подршке (за које
активности, односно
предмете/области)
Кратак опис мере/врсте подршке и сврха тј. циљ пружања
подршке
Српски језик
 Језик
 Књижевност
 Језичка култура
 обезбедити визуелна помагала, велика слова, шеме,
графичке приказе
 радити на начин који ангажује више чула (визуелно,
аудиторно, кинестетичко), уз коришћење адекватних
средстава и материјала за учење (слике, постери,
Математика
шарени папир, пластелин, дрвени
 Блок бројева до 1000
предмети,дигитрон,диктафон...)
 Геометријске фигуре и њихови
 поновити упутства ученику пошто су дата одељењу,
међусобни односи
затим тражити од њега или ње да их понове и објасне
 Мерење и мере
упутства наставнику
 поред усмених дати и писана упутства родитељима,
Природа и друштво
како би дете могло да их поново погледа касније
 Природа-човек-друштво
 дати пример како би се помогло ученицима,
 Кретање у простору и времену
поставити пример тако да могу често да га погледају
 Наше наслеђе

дати додатно време за завршавање задатака
 Материјали и њихова употреба

поједноставити сложена упутства
 Људска делатност
 смањити ниво штива у задацима
Ликовна култура
 тражити мање тачних одговора за завршавање
 Коришћење разних материјала за
(квалитет насупрот квантитета)
компоновање
 скратити задатке, поделом рада на мање делове
 Копмпозиција и покрет у
 користити контролне листе, шеме, картице за
композицији
подсећање итд.
 Орнаментика
 смањити задате домаће задатке,
 Простор (повезивање разних
 пратити задатке којима ученик сам одреди своју
облика у целину)
динамику (дневна, недељна)
 Одабирање случајно добијених
 организовати да оде кући са јасним, концизним
ликовних односа по личном
упутствима за израду домаћих задатака
избору ученика
 признати и наградити усмено учешће ученика на часу
 Плакат, билборд, реклама
 обезбедити помоћ око организације учења
 Ликовне поруке као могућност
 припремити унапред распоред учења/задатака са
споразумевања
учеником
 Ликовна дела и споменици
 направити систем награђивања за завршавање рада у
културе. Дела савремених
школи и домаћих задатака
медијума
 родитеље редовно извештавати о напредовању
Музичка култура
 додатна прилагођавања (пр. одредити једног друга Слушање музике
добровољца који ће помагати око домаћих задатака)
 Извођење музике - певање и
 ставити ученика близу наставника
свирање песама и основи
 ставити ученика близу позитивног узора
музичке писмености
 избегавати стимулације које одвлаче пажњу
 Дечје стваралаштво
 поједноставити правила у учионици тако да су јасна и
 Музичке игре
доступна за подсећање

похвалити одређена понашања
Физичко васпитање

користити стратегије за само-контролу
 Атлетика

дати посебне привилегије /позитивне подстицаје;
 Вежбе на справама и тлу
убрзати њихову примену
 Ритмичка гимнастика и народни

"мудро искористити" негативне последице
плесови
272
Реализује и
прати (ко,
када)
наставник
разредне
наставе
наставник
енглеског
језика
наставник од
играчке до
рачунара
тим за
инклузивно
образовање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 Основи тимских игара
 Здравствено васпитање
 дозволити кратке одморе између задатака
 подсећати ученика да не прекида рад на задатку
(различитим невербалним сигналима)
 оценити тачне одговоре ученика, не његове грешке
 спровести систем управљања понашањем у учионици
 омогућити дозвољено кретање, време када ученик
није на свом месту (нпр. послати га да изврши неки
налог)
 игнорисати неодговарајуће понашање које није
драстично изван граница дозвољеног у учионици
 спровести разумне процедуре паузе
Мере/врста подршке: ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРОСТОРА/ УСЛОВА У КОЈИМА СЕ АКТИВНОСТИ
ОДНОСНО УЧЕЊЕ ОДВИЈА (напр. отклањање физичких баријера, специфична
организација и распоред активности и сл.)
Потребне мере/врсте подршке (за које
активности, односно
предмете/области)
 обавезни предмети
 изборни предмети
 факултативни предмет
 друштвене, техничке,
хуманитарне, културне,
спортске активности
Кратак опис мере/врсте подршке и сврха тј. циљ пружања
подршке
 организација наставног простора, наставне
опреме за групни и индивидуални рад ученика
 припрема и коришћење аудио-визуелних
наставних средстава и помагала
 у што већој мери онемогућити негативне утицаје
који деконцентришу рад ученика и одвлачење
пажње приликом наставног рада
 омогућити несметано кретање у доласку и
одласку из школе
 правовремена набавка материјала и потрошних
средстава за израду дидактичког материјала
(тестови, задаци, упутства, обавештења
родитељима, контролне листе, шеме, картице,
слике, цртежи, постери,записи...)
273
Реализује и
прати (ко,
када)
наставници
разредне
наставе
наставници
предметне
наставе
директор
тим за
инклузивно
образовање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Мере/врста подршке: ИЗМЕНА САДРЖАЈА АКТИВНОСТИ И ИСХОДА, ОДНОСНО САДРЖАЈА
УЧЕЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА ОБРАЗОВАЊА
Потребне мере/врсте подршке (за које
активности, односно
предмете/области)
 обавезни предмети
 изборни предмети
 факултативни предмет
 друштвене, техничке,
хуманитарне, културне,
спортске активности
Кратак опис мере/врсте подршке и сврха тј. циљ пружања
подршке
Реализује и
прати (ко,
када)
 прилагођавање садржаја наставног плана и
програма за физичко васпитање у фискултурној
сали
наставници
разредне
наставе
 прилагођавање исхода учења и стандарда
постигнућа одређеним категоријама ученика и
појединим ученицима с обзиром на њихове
развојне карактеристике и степен когнитивног,
емоционалног, физичког и социјалног развоја –
кроз оперативни наставни план и програм за
сваки наставни предмет и ваннаставну активност
наставници
предметне
наставе
 прилагођавање садржаја рада и социјалних
облика рада ученика развојним карактеристикама
ученика
 прилагођавање система оцењивања сходно
потребама развоја ученика са сметњама и
тешкоћама у развоју
 реализовати наставу на начин који ангажује
више чула (визуелно, аудитивно, кинестетичко),
уз коришћење адекватних техничких средстава и
материјала за учење (диктафон, ПЦ,пројектор,
слике, постери, шарени папир, пластелин, дрвени
предмети и сл.) дати пример како би се помогло
ученицима, поставити пример тако да могу често
да га погледају
 дати додатно време за завршавање задатака
 поједноставити сложена упутства
 смањити ниво штива у задацима
 тражити мање тачних одговора за завршавање
(квалитет насупрот квантитета)
 скратити задатке, поделом рада на мање делове
 користити контролне листе, шеме, картице за
подсећање итд.
 смањити задате домаће задатке,
 пратити задатке којима ученик сам одреди своју
динамику (дневна, недељна)
 организовати да оде кући са јасним, концизним
упутствима за израду домаћих задатака
 признати и наградити усмено учешће ученика на
часу
 обезбедити помоћ око организације учења
 припремити унапред распоред учења/задатака са
учеником
 направити систем награђивања за завршавање
274
тим за
инклузивно
образовање
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
















рада у школи и домаћих задатака
родитеље редовно извештавати о напредовању
додатна прилагођавања (пр. одредити једног
друга-добровољца који ће помагати око домаћих
задатака)
ставити ученика близу наставника
ставити ученика близу позитивног узора
избегавати стимулације које одвлаче пажњу
поједноставити правила у учионици тако да су
јасна и доступна за подсећање
похвалити одређена понашања
користити стратегије за само-контролу
дати посебне привилегије /позитивне подстицаје;
убрзати њихову примену
"мудро искористити" негативне последице
дозволити кратке одморе између задатака
подсећати ученика да не прекида рад на задатку
(различитим невербалним сигналима)
оценити тачне одговоре ученика, не његове
грешке
спровести систем управљања понашањем у
учионици
омогућити дозвољено кретање, време када
ученик није на свом месту (нпр. послати га да
изврши неки налог)
игнорисати неодговарајуће понашање које није
драстично изван граница дозвољеног у учионици
 спровести разумне процедуре паузе
275
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ДРАМСКА СЕКЦИЈА
редни
број
теме
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
обрада
Назив наставне теме
утврђивање
и
увежбавање
остали
типови
часа
Драмске игре
Говорне вежбе
Моје позориште
Рецитовање
Приповедање
Мале драмске форме
Филм
Посете позоришту
1
1
3
1
1
1
6
1
4
2
1
3
1
1
1
2
2
4
УКУПНО: 36
8
17
11
Уџбеник:Драмске игре и покрет за ученике првог,другог,трећег и четвртог разреда ОШ - Оливера
Викторови,ЗУНС
Наставна средства: Приручници, ЦД, Плејери, рефлектори, Градске позоришне сцене, Текстови,
Постери, Костими
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ
Циљеви:





Оспособити ученика да комуницира елементима драмске форме на основном нивоу о темама из његовог
неосредног окружења
Подстаћи потребу за драмским изражавањем
Олакшати разумевање елемената драмске форме,позоришта филма,
Развијати радозналост, истраживачки дух и отвореност елементима драмске форме
Развијати свест о значају позоришне уметности
Задаци:


Проширивање речника стеченог у првом разреду речима и мањим језичким целинама датих у контексту
аутентичних животних ситуација
Разумевање речи и израза уз помоћ облика невербалне комуникације
276
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА










Препознавање и именовање предмета и бића из непосредне околине елементима невербалне
комуникације – драмском формом
Разумевање и реаговање на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и
активностима на часу
Разговетно и правилно изговарање гласова, поштовање ритма и интонације у говору
Давање основне информације о себи и свом окружењу елементима невербалне и вербалне форме
Описивање себе и других у познатим ситуацијама кратким језичким структурама
Изражавање основних осећања
Репродуковање краћих рецитација и песама
Изражавање допадања и недопадања елементима драмске форме
Учествовање у комуникацији са наставником и вршњацима
Праћење инструкција за практичан рад и њихова реализација на сцени
НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ:
Облици рада:









фронтални
групни
индивидуални
у пару
Методе рада:
вербална
демонстративна
илустративна
практичних радова
игровних активности
Активности ученика:

















посматрање слика, флешкартица, постера, предмета из непосредне околине и
њихово невербално
представљање.
слушање дијалога и песама са касете и понављање речи и израза у различитим ситуацијама и
формацијама
погађање појмова изражених невербалним путем (мимиком и покретом)
одговарање на краћа питања кратким одговором
рад на штампаном материјалу
практичан рад на основу датих инструкција
имитирање, акцентовања речи иреченице
описивање предмета и бића краћим реченицама (усмено)
извођење краћих дијалога везаних за различите животне ситуације, уз поштовање правила акцентовања
и интонације речи и реченице
рецитовање песмица
певање
игре (драмске игре, традиционалне игре,игре погађања, игре речи, погађање појмова изражених
невербалним путем...)
физички одговор на задате инструкције
Посете позоришту („Бошко Буха“,“Пуж“,“Душко Радовић“ „Академија 28“;..)
Посета биоскопу
Наступи на школским свечаностима
Такмичења
277
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ПЛЕСНА СЕКЦИЈА
Секцију похађају талентовани ученици од I до IV разреда.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ
-Развијање смисла за ритмичко кретно изражавање и наглашавање наглашеног тактовног дела;
- Прошириваање кретног искуства ;
-Развијање естетског кретног изражавања;
-Развијање издржљивости и јачање статичке снаге;
-Подстицање дечје кретне инвентивности и креативности;
-Развијање опште координације покрета;
ИСХОДИ
-Ритмички изражава своје идеје и ставове.
-Познаје кораке разник народних ,дечјих ,уметничких игара
-Спонтано исказује своје ставове-импровизује покрете на слушану музику
Ученици који су заинтересовани за ову секцију имају сваке друге недеље двочас ,а прилику да покажу
шта су научили на школским приредбама.
Наставни предмет:
Ред. број
наставне
теме
ПЛЕСНА СЕКЦИЈА
НАСТАВНA ТЕМА / ОБЛАСТ
Разред: I - IV
Број
часова
по теми
1.
КОРАЧНИЦЕ
3
2.
МОДЕРАН ПЛЕС
10
3.
НАРОДНЕ ИГРЕ
10
4.
УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ
10
5.
СЛОБОДНО РИТМИЧКО ИЗРАЖАВАЊЕ
3
УКУПНО
36
278
Број часова за
обраду
остале
типове
часова
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЛИКОВНА СЕКЦИЈА
Циљеви и задаци секције:
 да се развија и подстиче учениково стваралачко мишљење
 оспособљавање ученика да цртежом изразе своја опажања из непосредне околине
 развијање мануелне виештине и креативности
 мотивисати ученике да се слободно ликовно-визуелно изражавају, својствено узрасту и
индивидуалним способностима
 упознавање нових поступака и идеја за рад
 неговање ликовног израза, посебно у раном школском узрасту, јесте основ за неговање
визуелног мишљења.
Начин остваривања програма:
ликовне радионице
коришћењем корисних идеја са интернет сајтова(крокотак, време игре, зврк...)
израда тематских паноа
изложбе дечијих радова( декорација ентеријера школе)
Корелација са наставним предметима:
-ликовна култура, свет око нас , од играчке до рачунара,грађанско васпитање,природа и друштво
279
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
280
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЕКСКУРЗИЈЕ, ПОСЕТЕ И ИЗЛЕТИ
Наставни предмети:
Врста наставе:
Време извођења програма:
Екскурзија – дестинација:
Полудневни излет:
Посете и излети:
Српски језик, Природа и друштво, Ликовна
култура, Музичка култура, Физичко васпитање,
Чувари природе, Грађанско васпитање
Амбијентална настава, очигледна настава
Септембра-октобар.
Београд-Ресавска пећина-Манастир МанасијаБеоград
Авала,Ада Циганлија
Музеји(Етнографски,Војни,Николе Тесле,Вуков и
Доситејев,Конак кнеза Милоша и кнегиње Љубице)
Ботаничка башта-Јевремовац
Зоолошки врт-Калемегдан
Позоришта - Бошко Буха, Академија 28, Пуж, Душко
Радовић
Биоскопа -Рода, Таквуд,..
Филхармонија- Коларчева задужбина
Спортски центри- Олимп, Пионирски град, Шумице
Циљ:
 Циљ екскурзије,посета и излета као облика васпитно-образовног рада јесте да
допринесе остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и
задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и
односима у природној и друштвеној средини, с културним, историјским и
духовним наслеђем и привредним достигнућима.
Задаци:
• Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искуства ученика;
• Повезивање и примењивање знања и умења;
• Развијање љубави према отаџбини њеној историји, култури, природним лепотама, неговање
позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним,културним, етичким и
естетским вредностима;
• Неговање солидарности,хуманизма,другарства и осећаја заједништва, те успостављање
непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно;
• Проучавање објеката и феномена у природи;
• Упознавање живота,достигнућа и дела познатих научника,књижевника,историјских личности;
• Упознавање позоришне, музичке и филмске уметности и њиховог значаја за културни развој
човека
• Упознавањес начином живота и рад људи појединих крајева;
• Развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих
Извора, развијање свести о значају одрживог развоја и еколошке свести;
• Оснаживање ученика у професионалном развоју;
• Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање;
Садржаји програма:
Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно географских
одлика Србије.
Посматрање карактеристичних биљака и животиња(обилазак станишта биљака и
животиња у околини и Србији.
Посете заштићеним природним подручјима(национални паркови, резервати,споменици
природе, ботаничка башта, зоолошки врт.
Упознавање са прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине(обилазак
музеја, културно историјских споменика, етно-села, спомен кућа знаменитих људи281
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
научника, књижевника,уметника војсковођа, државника,..)
Развијање способности оријентације у простору и времену.
Упознавање
разних
типова
пољопривредних
површина
и
сточарских
фарми(упознавање са производњом здраве хране).
Обилазак привредних друштава и јавних предузећа(прерада природних
сировина,упознавање са различитим делатностима људи,заштита животне средине,..)
Интегисање стечених знања:
По повратку са екскурзије стечена знања и искуства треба што више интегрисати у све
области васпитно-образовног рада.
Разменити утиске у вербалној комуникацији на различитим часовима и активностима.
Извршити систематизацију и обраду података добијених током екскурзије, а од
прикупљеног материјала (цртежи,фотографије музејских експоната,биљног и
животињског света, културно историјских споменика,установа културе, природних
лепота,..),приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија
представи на нивоу школе.
ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЕТА КУЛТУРНИМ ЦЕНТРИМА (ПОЗОРИШТЕ И БИОСКОП)
Координатор: Јован Јовановић
Циљ и задаци одлазака у позориште и биоскоп
Циљ посете културним центрима је развијање потребе за културним садржајем.
Упознавање свог друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот
у њему. Подстицање радозналости и упућивање на самообразовање, оспособљавање
282
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ученика да упознају, доживе и тумаче позоришна, филмска и друга уметничка
остварења и развијање љубави према истим, оспособљавање ученика да
комуницирају у свакодневним ситуацијама, оспособљавање за изражајно
препричавање, као и давање критичког мишљења о гледаним представама и филмовима.
Циљ посете ботаничкој башти је развијање интересовања и бриге према животној
средини, упознавање са карактеристикама биљног света.
Задаци посете културним центрима су:
Стварање културних навика одлазака у позориште и биоскоп;
Увођење ученика у познавање седме уметности;
Стицање представе о позоришној и филмској композицији;
Формирање критичног става, мишљења о представи
(артикулација утисака);
Коришћење медије масовне комуникације;
Развијање осећања припадности одређеној културној традицији;
Стицање утисака да и сами можемо бити креатори културних
догађаја;
Развијање основних појмова о културном окружењу;
Развијање радозналости, интересовања и способности за
активно упознавање културних манифестација;
Развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и
културном наслеђу
283
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
НАСТАВА У ПРИРОДИ
Наставни предмети:
Врста наставе:
Време извођења програма:
Екскурзија – дестинација:
Српски језик, Природа и друштво, Ликовна
култура, Музичка култура, Физичко васпитање,
Чувари природе,Грађанско васпитање
Амбијентална настава, очигледна настава
Мај-јун.
ГУЧЕВО
СОКОБАЊА
РУДНИК
ЗЛАТИБОР
Циљеви:
 Очување,
подстицање
унапређивање
укупног
здравственог
стања
ученика,њиховог правилног психофизичког и социјалног развоја
 Стварање основа за усвајање здравог,активног и креативног начина живота и
организовања и коришћења слободног времена
 Социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу уз развијање
толеранције и одговорног односа према себи и другима,окружењу и културном
наслеђу
 Циљ наставе у природи као облика васпитно-образовног рада јесте да допринесе
остваривању циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака
наставних предмета, као и непосредно упознавање с појавама и односима у
природној и друштвеној средини, с културним, историјским и духовним
наслеђем и привредним достигнућима.
Задаци:
• Побољшавање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика;
• Задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром;
• Очување природне дечје радозналости за појаве у природи и подстицање интересовања и
способности за њихово упознавање кроз одговарајуће активности;
• Подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке задатке;
• Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искуства ученика;
• Повезивање и примењивање знања и умења;
• Развијање љубави према отаџбини њеној историји, култури, природним лепотама, неговање
позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим националним,културним, етичким и
естетским вредностима;
• Неговање солидарности,хуманизма,другарства и осећаја заједништва, те успостављање
непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно;
• Проучавање објеката и феномена у природи;
• Упознавање живота,достигнућа и дела познатих научника,књижевника,историјских личности;
• Упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи и смењивање временских прилика
• Развијање способности сналажења у простору и времену;
• Оспособљавање за безбедан и правилан боравак у природи;
• Развијање правилних хигијенско-здравствених навика и подстицање самосталности у обављању
личне хигијене и бриге о себи;
• Подстицање и стварање навика за редовно физичко вежбање;
• Формирање навике редовне и здраве исхране;
• Навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
• Уважавање и разумевање различитости међу појединцима;
• Упознавањес начином живота и рад људи појединих крајева;
• Развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих
Извора, развијање свести о значају одрживог развоја и еколошке свести;
• Оснаживање ученика у професионалном развоју;
284
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
• Подстицање самосталности ученика и одговорности за сопствено понашање;
• Подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима кроз одговарајуће
активности;
Припрема наставника:Заједничка припрема - кроз састанке и разматрање организационих питања
о месту и условима боравка,цени и сл.
Индивидуална припрема – Информисање о географским и геолошким
карактеристикама краја, о флори и фауни, историјским подацима, значајним
културним,привредним и другим објектима који се могу посетити,обичајима
и етнигеографским карактеристикама места и подручја.
Израда програма – (садржи наставне садржаје,спортске, рекреативне,
културне активности друштвене игре, вечерње програме,материјале,....)
Припрема ученика: Упознавање са местом у које одлазе, условима живота у којима се организује
настава у природи, облицима и садржајима рада, начином превоза и
понашањем у току пута,потребним књигама,прибору,одећи, обући, спортскорекреативним активностима,правилима понашања,...
Обавезан здравствени преглед свих ученика који одлазе на наставу у прир.
Припрема родитеља: Организовање родитељског састанка и пружање информација о географским
и климатским карактеристикама места, времену одласка, дужини боравка,
цени, неопходној документацији, условима смештаја, исхране, здравствене
заштите,условима живота и рада ученика, могућностима комуникације и сл.
Давање детаљних упутстава за припрему деце са списком неопходних ствари
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ:
Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природно географских
одлика Србије.
Посматрање карактеристичних биљака и животиња(обилазак станишта биљака и
животиња у околини и Србији.
Посете заштићеним природним подручјима(национални паркови, резервати,споменици
природе,...)
Упознавање са прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине(обилазак
музеја, културно историјских споменика, етно-села, спомен кућа знаменитих људинаучника, књижевника,уметника војсковођа, државника,..)
Развијање способности оријентације у простору и времену.
Упознавање
разних
типова
пољопривредних
површина
и
сточарских
фарми(упознавање са производњом здраве хране).
Обилазак привредних друштава и јавних предузећа(прерада природних
сировина,упознавање са различитим делатностима људи,заштита животне средине,..)
Обилазак природних лепота и знаменитости;
Вежбање, боравак и шетње у природи;
Спортске
и
рекреативне
активности(Фудбал,кошарка,одбојка,елементарне
игре,такмичења, бадминтон,игре у парку,..)
Забавне активности (плес, квизови, ревије, избори, такмичења, надметања,...)
Интегрисање стечених знања:
По повратку са наставе у природи стечена знања и искуства треба што више
интегрисати у све области васпитно-образовног рада.
Разменити утиске у вербалној комуникацији на различитим часовима и активностима.
Извршити систематизацију и обраду података добијених током наставе у природи, а од
прикупљеног материјала (цртежи,фотографије музејских експоната,биљног и
животињског света, културно историјских споменика,установа културе, природних
лепота,..),приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована натава у природи
представи на нивоу школе.
285
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ОДЕЉЕНСКO ВЕЋЕ IV РАЗРЕДА
Време
реализације
1. Планирање и израда глобалних и оперативних
планова рада и новине у раду, вођење педагошке
документације, набавка нових уџбеника и
наставних средстава
2.Анализа обавеза у наредној школској години
3. Идентификација деце из осетљивих група и
креирање педагошког профила
Руководилац
Руководилац,
психолог, педагог,
директор
4.Предлог радних листа и учешће у изради
распореда часова
Сви чланови
Разредно веће,
педагог
Септембар
1. Утврђивање планова рада обавезних и изборних
предмета, допунске наставе, СА , ОЗ
2. Договор за одржавање родитељских састанака и
упознавање родитеља са правима и обавезама
према школи
3. Сарадња са психологом, педагогом (упознавање
индивидуалних карактеристика ученика) и
формирање ИОП тимова
1.Организација и извођење једнодневног излета
(наставе у природи)
3. Разговор о развијању и неговању радних навика
код ученика
Чланови већа
4. Идентификација препрека,потреба,недоумица у
вези са спровођењем ИОП-а
1. Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају I класификационог периода
286
новембар
децемба
р
2.Организација Сајма науке у школи
3.Прикупљање података о реализацији ИОП-а и
ревидирање постављених циљева и активности на
крају класификационог периода
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају I
полугодишта, предлог мера за побољшање успеха
и уједначавање критеријума оцењивања
2. Припрема прославе Нове године
Руководилац већа
Сви чланови већа,
психолог, педагог,
октобар
2.Организација програма активности у оквиру
дечје недеље
Извршилац
Педагог, учитељи,
психолог,
директор
Август
САДРЖАЈ РАДА
Руководилацорг.
П. деце,чланови
већа
Чланови већа
Чланови већа,
психолог,педагог,
директор,стручни
тим за ИОП
Чланови већа,
психолог,педагог,
директор,стручни
тим за ИОП
Сви чланови, ПП
служба
Чланови већа,
психолог,педагог,
директор
Сви чланови
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Време
реализације
3. Размена искустава о сарадњи са родитељима у
изради ИОП-а
4. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
5. Ажурирање педагошке документације
1. Разматрање унапређивања рада са даровитом
децом
2. Стручно усавршавање наставника
1. Мотивисаност ученика за енглески језик
1. Предлог уџбеника за наредну школску годину
2. Организовање „Прилећне изложбе“
3.Консултација са ПП службом у вези спровођења
ИОП-а пред трећи класификациони перид
1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају III класификационог периода
Извршилац
Сви чланови,
Сви чланови
Сви чланови
јануар
фебруар
март
САДРЖАЈ РАДА
Сви чланови
Наст. енглеског
Чланови већа
Чланови већа
ПП сл, чланови
Чланови већа, ПП
сл, директор
април
2.Информисње о реализацији ИОП-а
3.Реализација спортског дана
Чланови већа
Чланови већа
мај
1.Реализација наставе у природи
Чланови већа
Чланови већа
2.Обележавање Дана школе
1.Анализа успеха и дисциплине ученика
на крају II полугодишта
2.Похвале и награде ученицима кој
су остварили резултате на такмичењима
Чланови већа, ПП
сл, социјални рад.,
директор,
помоћник
директора
Руководилац већа
4. Усвајање програма за наредну годину – предлог
руководиоца Већа за наредну школску годину
5. Израда школског програма рада за наредну
школску годину и предлог изборних предмета
6. Реализација планираног фонда часова и НПП по
предметима
7. Ажурирање педагошке документације
8.Избор руководиоца Већа за наредну школску
годину
287
Јун
3.Анализа рада и извештај о раду Већа
Чланови већа, ПП
сл, директор
Учитељи, ПП
служба, директор
Сви чланови
Сви чланови
Чланови већа
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
288
Основна школа „Стеван Синђелић“ – Београд
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
289
Download

SKOLSKI PROGRAM ZA I, II, III IV RAZRED 2014-2018.pdf