Мирјана Смрекар – Станковић
Соња Цветковић
ПРИРУЧНИК
ЗА УЧИТЕЉЕ
уз уџбеник музичке културе
за 2. разред основне школе
1
ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК
Проф. др Бошко Влаховић
РЕЦЕНЗЕНТИ
Др Раденко Круљ
педагог
Проф. Мирјана Ивановић,
проф. универзитета (музичар)
Валентина Динић,
професор разредне наставе
КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА И СЛОГ
Тања Ћосовић
ЛЕКТОР И КОРЕКТОР
Мр Пејо Вукелић
ИЗДАВАЧ
Едука д.о.о., Београд
ул. Змаја од Ноћаја бр. 10/1
телефон/факс: 011/3287 277, 3286 443, 2629 903
ШТАМПА
„Ротографика” – Суботица
ТИРАЖ
1000
2
САДРЖАЈ
I ОПШТИ ДЕО
1. Реч на почетку ...........................................................................
5
2. Концепција уџбеничког комплета ...........................................
6
3. Програм математике за 1. разред основне школе ..................
10
4. Оријентациони годишњи план наставних јединица ..............
13
5. Садржајна структура уџбеничког комплета ...........................
20
6. Појмови и симболи за које је важно да их усвоје
ученици првог разреда .............................................................
21
7. Кључни математички садржаји и предвиђени
нивои њиховог усвајања ...........................................................
22
8. Оцењивање ученика. Контролни задаци и тестови
знања .........................................................................................
23
9. Описно оцењивање ученика првог разреда ............................
25
10. Употреба игара у настави математике ..................................
26
II ПОСЕБНИ ДЕО
11. Токови часова обраде засновани на коришћењу
уџбеника ..................................................................................
27
3
4
1. КАКАВ СМО УЏБЕНИК ЖЕЛЕЛИ
Приликом писања уџбеника из музичке културе за 2. разред
основне школе Музичка вртешка руководили смо се следећим:
– Да у потпуности поштујемо све програмске захтеве.
– Да уџбеник својом садржином и формом привлачи ученика и
позива га на дружење с њим.
– За дружину кроз Музичку вртешку одбрали смо Марију,
Лазара, Ану и Милана вршњаке ваших и наших ученика. На
почетку уџбеника смо их представили речима и сликом.
Искрено се надамо да ће их ученици заволети и заједно с њима
„ходати” уџбеником.
– Да ученику, на тренутке, послужи и као радна свеска у којој
ће се решавати разни музички задаци или исказивати
импресије у вези са слушаном музиком речима или
илустрацијом.
– Уџбеник је замишљен као стрип. За ову форму определили смо
се због узраста ученика. Желели смо да уџбеник буде
интересантан ученицима
– Уџбеник обилује мноштвом дијалога уз чију помоћ смо
обрадили разне музичке појмове. Пошли смо од претпоставке
да деца воле стрип и да ће преко њих лакше и природније
усвојити неке основне музичке појмове.
– Подсећамо вас да из музичке културе све што имате урадите
на часовима. Давање домаћих задатака из овог предмета
нема педагошку оправданост. Уосталом, то истиче и План и
програм овог предмета.
– Ученицима смо понудили празан простор за исказивање
импресија, након слушања музике, у текстуалном и ликовном
изразу. Не би ваљало да ова места дочекају крај школске
године непопуњена.
– Аутори сматрају да су наведени садржаји у уџбенику
усмерени на развој интелектуалних, психофизичких,
когнитивно – конативних и социјално – афективних сфера
личности деце овог узраста, што су и програмски захтеви
овог наставног предмета.
– Уџбеник који смо понудили ученицима настао је на темељу
вишегодишњег искуства аутора и сугестија великог броја
колега и сарадника које смо током рада консултовали.
5
Користимо ову прилику да се свима топло и срдачно
захвалимо на пруженој помоћи.
2. КАКАВ ВАМ ПРИРУЧНИК НУДИМО
Приручник који је пред вама има сврху повезивања са
уџбеником. Требало би га схватити као спону између захтева
наставног Плана и програма и онога шта је ученицима понуђено у
уџбенику.
Препоруке које дајемо у приручнику никако не треба
схватити као обавезу и једину могућност. Најмања жеља нам је да
својим предлозима реметимо вашу замисао и креативност у раду.
Напротив.
Поштована колегенице/колега, молимо вас да приручник
схватите искључиво као добру намеру аутора да понуде један од више
могућих приступа у обради одређеног наставног садржаја. Да ли ћете
се определити баш за нашу понуду искључиво зависи од вас.
Искрено бисмо се обрадовали и били би вам веома захвални да
нам се у току коришћења уџбеника јавите и обавестите нас о
његовим добрим странама и посебно о неким решењима које бисмо уз
вашу помоћ, дограђивали у ходу а на опште добро наших ученика.
На почетку приручника дали смо неку врсту мапе која садржи
све наставне јединице (од 1.до 36.) са најкраће могућом садржином
часа и простором за ваш коментар. Сматрамо да ће вам ови крокији
часова бити увек при руци и од користи.
За сваки час (наставну јединицу) дали смо најважнија и
најкраћа упутства за његову реализацију. У почетку смо то чинили
нешто детаљније, рачунајући да тако нешто може, у извесном
смислу, послужити као нека врста модела, мада смо и сами свесни
чињенице да било какво моделирање није препоручљиво.
Још једном понављамо да вас наше сугестије и предлози ни у
ком случају не обавезују. Схватите их само као могућност и идеје а
најбоље је да ви будете сами креатори часова.
***
6
Пpe нeгo што npeђeмо нa приказ чacoвa смaтpamo noтpeбним дa
ce, са неколико речи, подсетимо на значај и особености часова музичке
културе.
Час музичке културе требало би да буде доживљај за ученике.
Он ће то и бити ако ученику омогућимо да активно учествује на часу.
Усвајање знања од стране ученика зависи од добре организације
часа. Добра организација подразумева добро планиран час, осмишљен,
занимљив, инспиративан, час који ће се одвијати у ведрој и пријатној
атмосфери... Потребно је применити разноврсне облике и технике
рада, одговарајућа наставна средства, комбиновати разне методе у
настави и сл.
Поред остваривања образовних задатака, који су предвиђени
наставним планом и програмом, часови музичке културе садрже нешто
што часови из других наставних области немају или много мање имају.
Рекло би се да је то извесна релаксирајућа компонента која, и те како,
позитивно делује на ученике у смислу освежења, опуштања и
припрема за часове који изискују већу мисаону активизацију ученика.
Задатак учитеља јесте да на сваком часу музичке културе има,
пре свега, у виду програмске захтеве али ништа мање и ову другу
улогу која доприноси успешности остваривања образовно-васпитних
задатака из других наставних предмета.
У даљем приказу часова намера аутора није да вам за сваки час
предочавају (нуде) неку врсту писане припреме. Сматрамо то
непотребним и сувишним.
Но, свакако ћемо код првих часова дати нешто шира и
детаљнија појашњења тока извођења часа. Како се од првог часа
будемо удаљавали, то ће изостати, а остаће само нека битна указивања
на карактеристичне моменте у току часа.
Стручна литература, коју овом приликом препоручујемо, могла
би вам бити од користи како бисте на основу личног искуства и уз
њену, евентуалну, помоћ час креирали по сопственој замисли. Не треба
сметнути с ума да је најбољи онај час око кога сте се ви лично
„намучили” тежећи да га најбоље осмислите.
Наравно да мала помоћ није никада на одмет али само као
почетни подстицај. У овом приручнику то неће изостати.
7
Препоручујемо вам да у раду користите следећу литературу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
Ивановић, Мирјана: Методика наставе музичког васпитања у
основној школи, „Нота“, Књажевац 1985.
Ивановић, Мирјана: Распевана школа, „Нота“, Књажевац
Шарковић, Драгољуб: Дечије хорско певање, „Стари
град“друштво уметника, Београд 1997.
Живковић, Миленко: Уметност хорског певања, „Стари
град“друштво уметника, Београд 1997.
Ивановић, Нада: Методика наставе музичког васпитања, (у
припреми)
Братић, Томислав: Речник музичких термина и ознака
„Нота“, Књажевац
Пантовић, мр Љиљана; Кршић Секулић, мр Весна: Ми певамо
интервале, „Marcopmany”, Београд
Извод из званичног наставног плана и програма
Циљ:
–
–
–
развијање
интересовања,
музичке
осетљивости
и
креативности;
оспособљавање за разумевање могућности музичког
изражавања;
развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем
музичке традиције и културе свог и других народа.
Задаци:
– неговање способности извођења музике (певање/свирање);
– стицање навике слушања музике, подстицање доживљаја и
оспособљавање за разумевање музичких порука;
– подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким
активностима (извођење, слушање, истраживање и стварање
музике);
– упознавање традиционалне и уметничке музике свог и других
народа;
– развијање критичког мишљења;
– упознавање основа музичке писмености и изражајних
средстава музичке уметности.
ДРУГИ РАЗРЕД
Оперативни задаци
Ученици треба да:
– певају песме по слуху;
– слушају вредна дела уметничке и народне музике;
– свирају на дечјим музичким инструментима;
– изводе дечје, народне и уметничке игре.
9
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Извођење музике
а) Певање
– Певање песама (учење по слуху ) различитог садржаја и
расположења, традиционалне и уметничке музике, које су
примерене гласовним могућностима и узрасту ученика.
Пожељно је повезивање садржаја песама са садржајима
осталих наставних предмета (ученици и школа, годишња доба,
празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина,
животиње...).
– Певање и извођење музичких игара (игре уз покрет,
дидактичке игре).
– Певање једноставних модела и наменских песама као звучна
припрема за поставку музичке писмености.
б) Свирање
–
–
–
Свирање пратње за бројалице, песме, игре на различитим
изворима звука ( тело, предмети, ритмички дечији
инструменти ).
Свирање песама на мелодијским инструментима Орфовог
инструментаријума;
На основу искуства у извођењу музике, препознати: темпо
( брзо – споро), динамичке разлике (гласно – тихо, постепено
појачавање и утишавање), различита расположења (весело,
шаљиво, тужно, нежно, одлучно...) на основу изражајних
елемената (динамика, ритам, мелодија), познату песму на
основу карактеристичног одломка мелодије.
Слушање музике
– Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и
кратких инструменталних композиција различитог садржаја и
расположења, као и музичких прича.
10
–
Слушање народних песама и игара.
У слушаним примерима препознати различите тонске боје
(гласове и инструменте), различита темпа, динамичке разлике,
различита расположења на основу изражајних елемената, као и
композицију коју су слушали, а на основу карактеристичног одломка.
Оспособљавати ученике да наведу примере присуства музике у
свакодневном животу.
Стварање музике
– Опонашање звукова из непосредне околине, спонтаном или
договореном импровизацијом (звуци у кући, звуци града,
звуци у природи...).
– Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње
за бројалице, песме, приче, стихове, музичке игре, користећи
при том различите изворе звука (глас, тело, ритмички музички
инструменти).
– Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици:
– Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих
извора звука (говор, изговарање групе гласова, различитим
предметима, дечји инструменти).
– Импровизација мелодије на задани текст.
– Импровизовање ритмичког дијалога на различитим изворима
звука.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава музичке културе у основној школи, својим
садржајима и активностима, значајно доприноси целокупном развоју
ученика. Код ученика се развија љубав према музичкој уметности и
смисао за лепо и узвишено, потпомаже његов свестрани развој,
оплемењује га и улепшава му живот.
Током наставе у виду осмишљених активности, омогућује се
развијање способности изражавања звучним средствима (гласом или
инструментом), упознавање вредних дела музичке уметности и
стицање потребе за самосталним упознавањем музичких дела из
области народног и уметничког стваралаштва.
11
Савладавањем музичке писмености и развијањем укуса,
оспособљавамо ученике да активно учествују у музичком животу своје
околине.
Настава музичке културе остварује се међусобним
прожимањем следећих музичких активности:
– певање и свирање, уз поступно упознавање и усвајање
ритмичких структура, музичког писма и интонације;
– слушање музике и усвајање основних појмова из опште
музичке културе;
– активности у музичком стваралаштву.
У разредној настави певање и свирање остварују се по слуху,
опонашањем демонстрације учитеља, или уз помоћ различитих
звучних и визуелних помагала ( цртежа, односно неких договорених
знакова с ученицима ). Упознавање музичког писма започиње у трећем
разреду и протеже се до краја основног школовања. Усвајање
вештине читања нота омогућава ученицима лакше и тачније певање
једноставних мелодија, као и активно стицање информација о
свирању појединих инструмената. Пожељно је повезивање музичких
садржаја са садржајима осталих наставних предмета уколико је то
могуће остварити.
Задаци наставе музичке културе у основној школи јесу:
– поступност у усвајању народних и уметничких композиција
различитих садржаја;
12
–
развијање извођачке вештине ученика и њихов стваралачки
приступ певању/свирању;
–
развијање
ученика;
–
развијање и подстицање стваралачких могућности музичког
изражавања ученика;
–
упознавање основа музичке писмености
средстава музичке уметности.
интелектуалних
и
моторичких
способности
и
изражајних
Препоруке за остваривање програма у другом разреду
Дечје песме и игре с певањем
(Ученици и школа; јесен; Божић и Нова година; зима; пролеће;
мајка и успаванка; кућа, завичај и домовина; дечја игра; природа,
животиње и околина, обичаји; остало).
Усвајање музичког речника у вези са певањем; тонови узлазе –
тонови силазе; гласно – средње; гласно – тихо, брзо – умерено; брзо –
споро; нежно – тужно; нежно – радосно (наведени изрази се упознају
путем искуства, без постављања дефиниције).
Свирање
– Певање допунити обележавањем сваког тактовог дела ударцем
о инструмент у складу са темпом извођења.
– Помоћу удараљки извести неки ритам научене мелодије уз
истовремено ритмичко рецитовање или певање.
– Извођење ритма познате мелодије пљескањем или ритмичким
инструментом уз истовремено замишљање мелодије у себи.
– Понављање краћег задатог ритмичког мотива (вежба памћења
и брзог сналажења).
– Свирање ритма појединих говорних речи с различитим бројем
слогова или краћих реченица.
Слушање музике
Усвајање музичког речника у вези са слушањем:
– оркестар, дувачки оркестар;
– флаута – флаутист;
– гитара – гитарист;
– дечји, женски и мушки глас,
Сви изрази се упознају на линији разумевања значења речи и
препознавања звука.
Музичко стваралаштво
– Стално подстицање ученика на што изражајније певање
научених песaма.
13
–
–
–
–
–
–
Опонашање звукова из околине, спонтаним или договореном
импровизацијом (звуци у кући, граду, природи – разговор
животиња, разговор стабала шуштањем лишћа).
Измишљање малих ритмичких целина остварених спонтано
изговореним или отпеваним групама гласова (измишљање
групе састављене само од самогласника или само од
сугласника), ко ће дуже, ко ће занимљивије, разигране групе
гласова.
Импровизација остварена рукама или ногама, односно дечјим
инструментима (уз стајање на једном месту или кретањем кроз
простор).
Слободно
импровизовани
дијалози
помоћу
дечјих
инструмената (деца бирају исте или различите инструменте).
Импровизација дечје мелодије на властити или од учитеља
предложени стих.
Слободно измишљање покрета уз музику (нпр. за неко коло уз
научену нову мелодију).
Дидактичко-методичка упутства
Наставни предмет музичка култура треба код ученика да
развије естетски доживљај, машту, вештине, навике и стваралачки
импулс.
У основној школи настава музичке културе, заједно са другим
наставним предметима, утиче на свестрани развој личности детета и
представља једну од важних дисциплина.
Обавезни и препоручени садржаји овог наставног предмета
треба да пруже знања и информације ученицима како би могли да с
разумевањем и радошћу прате, разликују, доживљавају и процењују
музичке вредности
Да би били реализовани циљеви првог циклуса основног
образовања и васпитања, као и задаци програма образовања и
васпитања, потребно је обезбедити наставна средства у складу с
важећим нормативима.
Сазнајни процес у настави музичке културе заснива се на
доживљавању музике кроз песму и слушање музике. Ученицима се
преносе неопходни елементи, који чине основу музичке писмености и
знања, а у функцији су бољег разумевања музике.
14
Основни принцип у остваривању циљева и задатака треба да
буде активно учешће ученика на часу, а час музичке културе треба да
буде доживљај за ученике. Усвајање знања ученика зависи од добре
организације часа, који мора бити добро планиран, осмишљен и
занимљив. Настава треба да се одвија у ведрој и радној атмосфери.
Разним облицима рада, техникама и очигледним средствима
ученицима се преносе знања и комбинују разне методе у настави.
Према новим садржајима, наставни план и програм се реализује у
неколико етапа. У првој етапи настава се своди на форме рада које
највише одговарају психофизичком развоју ученика. То су: бројалице,
песме, музичке игре, слушање музике и свирање на дечјим ритмичким
инструментима.
Домаће писмене задатке или писане тестове, контролне
задатке, реферате не треба задавати у оквиру овог предмета ни у
једном разреду.
Наставу треба увек повезивати са музичким животом
друштвене средине уз учествовање на такмичењима и музичким
приредбама.
Садржај музичке културе чине активности:
– извођење музике (певање/свирање),
– слушање музике,
– стварање музике,
– хорско и оркестарско музицирање.
ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У ДРУГОМ
РАЗРЕДУ
Химне
1. Државна химна
2. Светосавска химна
3. Школска химна
Народне песме
1. Хајд на лево
2. Дуње ранке
3. Ја посејах лубенице
4. Зелени се јагодо
15
5. Коларићу, Панићу
6. Пролећно коло
7. Разгранала грана јоргована
8. Гуске, патке
9. Лепа Анка
10. Дечија поскочица
11. Митку ноге заболеше
12. Вишњичица род родила
13. Божићна песма
14. Ој, Бадњаче, Бадњаче
15. Помози нам вишњи Боже
Дечје песме
1. Патак – Ј. Битнец
2. Ала веје, веје – Ст. Коруновић
3. Мамино коло – Л.Прелаз
4. Кока снела јаје – Ј. Горешњак
5. Јесен – Ст. Коруновић
6. Коњић – Д. Деспић
7. Гјуми – Ф. Бегири
8. Док месец сја – Ж. Батист Лили
9. Пролећна песма – Ст. Коруновић
10. Рибар – Томерлин
11. Блистај – Моцарт
12. Несташни дечаци – Ј. Маринковић
13. Букварци – Б. Станчић
14. О гуски – М. Тајчевић
15. Петлић – Е. Главник
16. Сусрет – Д. Младеновић
Дидактичке игре
1. Имају ли карте сви – Томерлин
2. Чворак – Н. Вукомановић
3. Лептир – Н. Хиба
4. Тетка Метка – Томерлин
5. Загонетка – М. Петров
6. Зечије ухо – М. Петров
16
Бројалице
1. Киша и мрав
2. Трешњица
3. Два се петла побише
4. Еци, пеци, пец
5. Елем, белем, белбеиш
6. Гусен, гусеница
7. Једна врана гакала
Свирање на дечјим инструментима
1. Ст. Коруновић – Коњић
2. Еци, пеци, пец
3. Трамвај јури улицом
4. Иш, иш, иш, ја сам мали миш
5. Бумбари се састали
Модели
1. Ресаво, водо ладна
2. С оне стране Дунава
3. Редом, редом
4. Фабрика бомбона
5. Лазара мајка карала
6. Синоћ је куца лајала
Песме чији су ствараоци деца
1. Дај ми крила један круг – Станко Бацковић, Деспотовац
2. Кравица Цица – Марина Весић, Крушевац
3. Песма брату – Бранислава Попов, Зрењанин
4. Сад је већ велика – Мирела Поповић, Глогоњ
Препоручене композиције за рад хорова
1. М. Башјански – Ој, јаворе, зелен боре
2. Д. Деспић – Скице из зоо врта
– Пада киша
3. Ј. Маринковић – Ђаци добре воље
4. Народна – Разгранала грана јоргована
5. Ој, Бадњаче, Бадњаче
17
6. Помози нам вишњи Боже
7. В. Илић – Коларићу, Панићу
8. Мокрањац – Вавак
9. К. Бабић – За свако чудо
– Коњски реп
– Врабац
10. М. Шоуц – Сањалица Маца
– Јесен
11. П. Озгијан – Свитац
12. Песма из Аустрије – Хајде да играмо
13. М. Живковић – Горо, горо, бршљанова
14. Државна химна
15. Светосавска химна
16. З. Вауда – Дечјој амбасади у Међашима
– Птичји концерт
17. Непознат аутор – Рођенданска
ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У ДРУГОМ
РАЗРЕДУ
Химне
1. Државна химна
2. Светосавска химна
3. Школска химна
Народне песме
1. Чардаш
2. Ој, Мораво
3. Коло из Стига
4. Банатско коло
5. Жикино коло
6. Дивна, Дивна
7. Ајде, Като
8. На Божић
9. Нек свуд љубав сја
18
Песме за децу
1. Рођенданска – непознат аутор
2. Пахуљице – З. Вауда
3. Кад не буде крава – М. Илић Бели
4. Мађионочар – М. Илић Бели
5. Стајаћу на једној нози – М. Илић Бели
6. Песма о одјеку – М. Илић Бели
7. Молимо за фину тишину – А. Кораћ
8. Радост Европе
9. Другарство – М. Субота
10. Шапутање – Н. Херцигоња
11. Заклео се бумбар – М. Шоуц
12. Моја успаванка – Н. Радуловић
13. Клепеће млин – немачка дечија песма
14. Пролећна песма – народна из Пољске
Домаћи композитори
1. Јежева кућа – З. Вауда
2. Дечја соба – М. Живковић
3. Народне загонетке – ( Дашто ми ти дашто ) – В. Илић
4. Бакине приче ( циклус дечјих композиција ) – Н. Петин
5. Молитва – Ј. Маринковић
6. Свјати мученици ( песме за резање колача ) – М. Топаловић
Страни композитори
1. Камиј Сен-Санс – Карневал животиња ( Кукавица и Птице )
2. Моцарт – Трећи став из сонате – Ц – дур
– Турски марш
3. Шуман – Дивљи јахач
4. Бетовен – За Елизу
5. Ж. Ф. Рамо – Кокош
6. Ж. Масне – Медитација
7. Т. Сусато – Игра
8. А. Понкиели – Игра часовника из опере «Ђоконда»
9. Ј. Штраус – Анина полка
10.
Н. Паганини – Капричо бр. 9
11.
Група „Екрипс” – Киша и грмљавина
– Јесења симфонија
19
Филмска музика
1. Музика из филма Х. Манцини – тема из филма „Пинк Пантер”
МУЗИЧКА МАПА
Ред.
бр.
1.
Септембар
Обнављање песама из првог разреда
Упознавање са уџбеником
Еци, пеци, пец
– обрада бројалице
– обрада песме по слуху
2.
Слушање музике – Бројалица или
Шапутање – илустрација слушане
композиције
3.
Ресаво, водо ладна – Народна песма
– обрада песме по слуху
Слушање музике
Роберт Шуман – Дивљи јахач
4.
Обрада темпа – брзо и споро
Вишњичица род родила – народна из
Србије
– обрада песме по слуху
Бројалица – Елем, белем, белбеиш
Слушање музике
Жил Масне – Медитација
Октобар
5.
Обрада динамике – Јако , тихо
Дуње ранке – народна из Србије
– обрада песме по слухи
Слушање музике
Ој, Мораво – уочавање музичких
целина
Народна игра – коло
20
Коментар
6.
Обрада модела
Фабрика бомбона – М. Живковић
Слушање музике
Вокално инструментална музика
Уочавање
начина
извођења
композиције ( гласови и инструмент )
Миња Субота – Другарство
7.
Обрада бројалице – Гусеница
Обнављање градива
8.
Обрада песме – Јесен
9.
Музичка игра
Коларићу, Панићу – народна
Кроз слушање музике препознати
народну игру коло
Жикино коло
Новембар
10. Обрада бројалице – Миту ноге заболеше
Музичка игра
Миту ноге заболеше – Народна
Слушање музике
Ајде, Като
11. Музички квиз – Обнављање градива
12. Слушање музике – Препознавање
слушане композиције
Илустрација
13. Док месец сја – Жан Батист Лили
– обрада песме по слуху
Децембар
14. Зимска песма – Миња
Слушање музике
15. Блистај звездо мала – В. А. Моцарт
Обнављање динамике
Слушање музике
16. Обнављање градива
Слушање музике
Јохан Штраус – Анина полка
Музичка игра – Имају ли карте сви
– Томерлин
21
17.
Музички квиз
Слушање музике
Срећна Нова година – Срђан Барић
18. Ој бадњаче - народна
Слушање музике
Јануар
19. Химна светом Сави
– обрада песме по слуху
Слушање музике
Химна светом Сави
Химна Србије
20. Слушање музике – Нек свуд љубав сја
Препознавање слушаних композиција
Фебруар
21. Обнављање градива
22. Виолина
Слушање музике
Николо Паганини - Капричо бр. 9
23. Коњић – Дејан Деспић
- обрада песме по слуху
Дечје музичко стваралаштво
- певање уз ритмичку
инструменталну пратњу
Слушање музике
Камиј Сен Санс – Птице
Илустрација слушане композиције
24. Пис, мацо, пис – Б. Мајданац
– обрада песме по слуху
– музичка игра
– дечје музичко стваралаштво
импровизација ритмике пратње
на
дечјим
ритмичким
инструментима
Март
25. Слушање музике
Камиј Сен Санс – Кукавица
Пролеће – Обрада песме по слуху
26. Разгранала грана јоргована – народна
22
– обрада песме по слуху
Слушање музике
Мирко Шоуц – Заклео се бумбар
– илустрација слушане композиције
– уочавање хора
27. С оне стране Дунава – народна из
Србије
Обрада песме по слуху
28. Слушање музике
Никола Херцигоња – Шапутање
– илустрација слушане композиције
Обнављање градива
Април
29. Зелени се јагодо – Народна из Србије
– обрада песме по слуху
Трешњице
– обрада бројалице
Слушање музике
– препознавање слушане композиције
30. Музичка игра
О гуски – Марко Тајчевић
– обрада музичке игре
Слушање музике
Дивна, Дивна
– илустрација слушане композиције
Мај
31. Обрада модела
Синоћ је куца лајала – Зорислава
Васиљевић
– обрада песме по слуху
Слушање музике
Екрипс – Киша и грмљавина
32. Обрада музичке игре
Ја посејах лубенице – Народна из Србије
– обрада песме по слуху
Музички инструмент – клавир
Слушање музике
Лудвиг ван Бетовен – За Елизу
23
33.
34.
Јун
35.
36.
Слушање музике
Волфганг Амадеус Моцарт – Турски
марш
– препознавање инструмента на
коме је изведена слушана
композиција
– Моцарт – Анегдота
Дечје музичко стваралаштво
Музичка игра - музички разговор
Музика на филму
Х. Манцини: Пинк Пантер
Обнављање градива
Музички квиз
1. час
Еци, пеци, пец – Б. Мајданец
– Обрада бројалице и песме по слуху –
1. активност
Обнављање песама из првог разреда са инструменталном
пратњом или без инструменталне пратње.
2. активност
Игрица – музички поздрав и упознавање са уџбеником
Ученици имају прилику да се упознају са ликовима из уџбеника и да се
сами музички представе као и главни јунаци у књизи. Учитељ
ученицима скреће пажњу на Лазарево питање у уџбенику „Која је
твоја омиљена песма” и упућује ученика да у предвиђеном празном
облаку упишу назив своје омиљене песме и нацртају себе.
Облак у коме ће ученик уписати омиљену песму, јесте уједно
и подсећање на песме које су учене у претходном разреду. Учитељ
може да направи малу топ-листу омиљених песама, тако што ће
исписати композиције које су ученици издвојили. На првом месту биће
песма која има највећи број гласова, односно песма коју је највећи број
ученика издвојио као омиљену.
24
3.активност
Обрада бројалице - Еци, пеци, пец
– Обрада бројалице –
Учитељ разговара са ученицима када се пребројавају у игри на
који начин то раде и које бројалице изговарају. Бројалица Еци, пеци,
пец је општепозната тако да је велика вероватноћа да ће сами ученици
изговорити баш ту бројалицу и казати када је изговарају.
Бројалицу обрадити тако што је учитељ изводи обавезно уз
покрет, прецизно наглашавајући први тактов део. Ученици усвајају
бројалицу понављањем више пута уз покрет.
4.активност
– Обрада песме по слуху Еци, пеци, пец – Б. Мајданац
Обраду песме по слуху може учитељ да ради на следећи начин:
Обраду песме Еци, пеци, пец започети обрадом текста:
– учитељ или један ученик изражајно чита текст песме,
– заједничка психолошка обрада текста, у смислу: учитељ
поставља питања каквим расположењем одише текст, каквим
темпом бисмо певали песму.....,
– учитељ изражајно пева песму са инструменталном пратњом
или без ње,
– ученици са учитељем певају песму,
– учитељ, поштујући динамичке ознаке, пева још једном песму а
ученици уочавају на који начин је песма отпевана динамички.
(Када су ученици у потпуности савладали песму, учитељ
предлаже ученицима да погледају у уџбенику шта предлажу главни
јунаци уз које покрете изводимо песму.)
Ученике упућивати да користе уџбеник који ће им бити од
помоћи приликом рада у другом разреду.
5. активност
Ова активност је уједно и завршна. На крају са ученицима
изведите музичку игру коју је описала Ана у уџбенику.
25
2. час
Слушање музике
Шапутање – Н. Херцигоња
1. активност
Час започети певањем песме и извођењем музичке игре која је
научена на прошлом часу (Еци, пеци, пец) и на тај начин распевати
ученике.
2.активност
Учитељ може заједно са ученицима да осмисли кореографију
уз песму, што ће учинити да се ученици максимално заинтересују.
3.активност
Слушање музике – Шапутање
Како учитељ може ову активност да осмисли?
Илустрација слушане композиције.
Ученике подсетити на изражајна средства, ликовне и музичке
уметности које уметник користи да дочара своје утиске и инспирацију.
Као припрему за слушање музике можете користити и очигледна
средства.
Ученици пажљиво слушају непознату композицију са
задатком да нацртају своје импресије инспирисани слушаном
композицијом.
4. активност
Галерија радова
Ученици излажу своје радове. Када је завршено разгледање дечјих
радова, учитељ поново пушта композицију, исписује назив
композиције и име композитора.
5. активност
Ученици слушају композицију са задатком да обрате
пажњу на динамичко нијансирање (јако, тихо, средње јако...) и
усмено коментаришу своја запажања. Учитељ прати и
интервенише по потреби.
26
3. час
Ресаво, водо ладна – народна песма
– Обрада модела по слуху –
Слушање музике: Роберт Шуман – Дивљи јахач
1. активност
Музичка питања и одговори
Час почети музичком игром, где учитељ песмом поставља
питање а ученици песмом одговарају на питање.
На пример:
Учитељ: Данас је, Мила, диван дан.
Мила: Јесте данас је диван дан
Учитељ: Како си Милице ти?
Милица: ....
Музичком игром ученици ће се распевати
2. активност
Ресаво водо ладна – Народна песма
– обрада модела по слуху
Песма Ресаво, водо ладна може се обрадити на следећи начин:
– учитељ или један ученик изражајно чита текст песме,
– учитељ изражајно пева песму са инструменталном пратњом
или без пратње,
– ученици са учитељем певају песму,
– изражајно певање песме са инструменталном пратњом или без
ње.
3. активност
Слушање музике – коло
Ученици слушају коло које су слушали у претходном разреду.
Учитељ упућује на задатак из уџбеника и тражи да осмисле кораке
слушајући музику.
27
4. активност
Слушање музике
Роберт Шуман – Дивљи јахач
Како учитељ може ову активност да осмисли?
Ученици подељени у групе добијају задатак:
1. корак
Свака група добија задатак.
1. задатак: ликовна илустрација слушане композиције
ученици раде у уџбенику, раму за илустрацију,
2.задатак: препознавање музичког инструмента,
3.задатак: драматуршки приказ слушане композиције.
коју
2. корак
Свака група представља свој задатак.
Учитељ исписује назив композиције и име композитора на
табли а ученици у своје уџбенике.
4.час
Вишњичица род родила – Народна из Србије
– Обрада песме по слуху
– Обрада темпа
Бројалица – Елем белем белбеиш
1.активност
Распевавање ученика кроз певање песама обрађених на
претходном часу са скретањем пажње на темпо песме.
2. активност
Обрада темпа – брзо и споро
Вишњичица род родила – народна из Србије
– обрада песме по слуху
– учитељ или један ученик изражајно чита текст песме,
– учитељ изражајно пева песму са или без инструменталне
пратње,
– ученици са учитељем певају песму,
– изражајно певање песме са или без инструменталне пратње.
28
Уочавање темпа песме. Скренути пажњу ученицима на
питање које поставља Лазар у уџбенику „Како певам сада?”
3. активност
Дечје музичко стваралаштво
Ученици могу да на ритмичким инструментима осмисле
ритмичку пратњу.
Ако у школи нема дечјег Орфовог инструментарија, учитељ, са
ученицима, може да пусти машти на вољу...
Ритмички инструменти могу да буду:
 две оловке,
 кесица са каменчићима,
 кесица са металним новцем,
 пластична флаша са песком, пиринчем или пасуљем.
Код ове врсте дечјег стваралаштва можемо увести и диригента
(један ученик стаје испред одељења - ансамбла) и њиме руководи.
Певање и свирање песме са ритмичком пратњом.
4. активност
Ученици уз помоћ учитеља могу да покушају да осмисле кораке
певајући песму Вишњичица род родила..
5. активност
Обрада бројалице – Елем, белем, белбеиш.
Учитељ обавезно изводи бројалицу у целини, прецизно. Ову бројалицу
учитељ може извести са штапићима наглашавајући први тактов део.
Уколико у школи нема штапића могу да послуже и две оловке.
Ученици са учитељем понављају бројалицу обавезно уз покрет који је
објашњен у уџбенику.
6. активност
Слушање музике
Жил Масне – Медитација
Уочавање темпа композиције : брзо/споро
Ученици имају задатак да уоче темпо у коме је слушана композиција
изведена. Учитељ кроз разговор долази до одговора. Треба избегавати
готова решења које ће учитељ нудити ученицима.
29
5.час
Обрада динамике – Јако, тихо
Дуње ранке – народна
– Обрада песме по слуху –
1. активност
Ученике распевати певањем песама Вишњичица род родила и
Ресаво, водо ладна са инструменталном пратњом или без ње. Са
ученицима прокоментарисати темпо којим су песме отпеване.
2. активност
Дуње ранке – народна из Србије
– пре обраде саме мелодије песме изговорити текст песме на
једном тону у ритму
– обрада песме по слуху
Песму обрадити на уобичајени начин. Уочавање јачине певања
песме. Учитељ скреће пажњу на Маријино питање у уџбенику „Којом
јачином си певао први пут текст песме а којом други пут”?
3. активност
Дечје музичко стваралаштво
Извести песму уз ритмичку пратњу (звечке), која је дата у
уџбенику.
Импровизација ритмичке пратње на дечјим инструментима:
(звечке, штапићи, триангл, даире). Наравно, треба стално развијати
креативност код ученика. Предложити ученицима да ако имају идеју
да сами направе инструмент.
Изражајно певање и свирање песме Дуње ранке.
4. активност.
Слушање музике
Ој, Мораво – уочавање музичких целина
Народна игра – коло
Кроз разговор припремити ученике за ликовну илустрацију
слушане композиције Ој, Мораво. Подсетити ученике која су све
изражајна средства у музици, а која у сликарству, ликовној уметности.
30
Разговарати са ученицима о атмосфери и инструментима који
дочаравају одређену композицију.
Како учитељ може ову активност да осмисли?
Ученици подељени у групе добијају задатке:
1. корак
Свака група добија задатак.
1. задатак: ликовна илустрација слушане композиције коју
ученици раде у уџбенику, раму за илустрацију,
2.задатак: уочавање – колико различитих делова има у
слушаној композицији,
3. задатак: кореографија на слушану композицију.
2. корак
Свака група представља свој задатак.
Учитељ исписује назив композиције и име композитора на
табли а ученици у своје уџбенике.
5.активност
Проверити са ученицима да ли знају како се зове игра која се
игра уз песму Ој, Мораво.
Скренути пажњу ученицима на дијалог Милана и Ане у
уџбенику, где Ана каже „Коло је народна игра”. Ако има потребе
учитељ може још нешто да каже о народној игри коло – када се игра,
како се игра...или ученике да пита.
6. час
Фабрика бомбона
– Обрада модела по слуху –
Слушање музике – препознавање слушаних композиција
1. активност
Као уводну активност у функцији распевавања поновити
музичку игру Еци, пеци, пец.
2. активност
Ученике упутити на решавање ребуса.
31
Учитељ може организовати и мини такмичење: Ко први реши
ребус добиће бомбону. (Учитељ би требало да припреми бомбоне за
овај час).
3. активност
Обрада модела
Фабрика бомбона – М. Живковић
Текст песме обрадити прво као бројалицу на једном слогу а тек
онда приступити обради модела по слуху на већ поменути начин.
– учитељ изражајно пева песму са инструменталном пратњом
или без ње,
– ученици са учитељем певају песму,
– изражајно певање песме са инструменталном пратњом или без
пратње.
4. активност
Слушање музике – Миња Субота – Другарство
Задатак ученицима јесте да уоче: Ко изводи композицију? –
Гласови уз инструменталну пратњу.
5.активност
Соло и хор
Уочавање разлике између хора и соло деонице.
7. час
– Гусеница – обрада бројалице
обнављање градива
1.активност
Обнављање обрађених песама према избору учитеља са
инструменталном пратњом или без пратње. Код певања инсистирати
на изражајној интерпретацији ученика.
2. активност
Обнављање бројалице Еци, пеци, пец. Проверити да ли ученици
знају чему служе бројалице?
32
3.активност
Обрада бројалице Гусеница на једном тону. Бројалицу деца могу
извести према илустрацији у уџбенику, али то свакако не би требало да
је ограничење учитељу ако има неку другу идеју.
Код изговарања бројалице обратити пажњу на координацију слогова и
покрет.
4.активност
Ученици препознају слушане примере.
8. час
Јесен – Ст. Коруновић
– Обрада песме по слуху –
1.активност
Час може почети обнављањем пеме
инструменталном пратњом или без пратње.
Дуње
ранке
са
2.активност
Обраду песме Јесен започети обрадом текста:
– учитељ изражајно чита текст песме,
– заједничка психолошка обрада текста. Учитељ поставља
питања: каквим расположењем одише текст, каквим темпом би
се песма певала...,
– учитељ изражајно пева песму са или без инструменталне
пратње,
– ученици са учитељем певају песму,
– учитељ, поштујући динамичке ознаке, пева још једном песму, а
ученици уочавају на који начин је песма отпевана динамички.
3. активност
Слушање музике
Ученици препознају слушане примере по избору учитеља.
33
9. час
КОЛАРИЋУ, ПАНИЋУ – народна
– Обрада песме по слуху –
1.активност
Час почети изговарањем бројалице Гусеница.
2.активност
Ученике распевати песмом по
инструменталном пратњом или без пратње.
избору
учитеља
са
3. активност
Коларићу, панићу – Народна
Обрада песме по слуху на већ поменути начин.
4. активност
Осмишљавање корака уз научену песму.
Скренути пажњу ученицима код играња кола да прате ритам песме.
10. час
Вишњичица род родила – Народна из Србије
Обрада песме по слуху
Музичка игра – Миту ноге заболеше – народна
1.активност
Обрада бројалице – Миту ноге заболеше
Текст песме обрадити као бројалицу на једном тону.
2. активност
Обрада песме по слуху – Миту ноге заболеше
Песму по слуху обрадити на уобичајени начин. Скренути
ученицима пажњу на сликовни приказ мелодије који је приказан у
уџбенику, који ће им помоћи да знају како се крећу мелодија (навише и
наниже) и ритам песме (краће и дуже нотне вредности).
34
3. активност
Кад су ученици савладали мелодију и текст песме, треба им
предложити да погледају у уџбенику шта јунаци раде у овој песми.
Један ученик може да прочита шта предлаже Ана, односно како ће
играти уз ову песму.
Играње по Анином упутству.
4. активност
Дечје музичко стваралаштво.
Ученици импровизују ритмичку пратњу користећи штапиће. У
овој активности подржати сваку иницијативу и креативност ученика.
5. активност
Слушање музике – Ајде Като
Ученици слушају за њих непознати музички пример са задатком
који је дат у уџбенику – Опиши шта чујеш? Ученици ову активност
могу реализовати самостално или подељени у неколико група.
Самостално – ученици записују у свом уџбенику шта чују, заправо
нека своја запажања у вези са слушаним примером.
Група – ученици подељени у групе чине заправо прве кораке у
тимском раду. Оформити неколико група са највише шест ученика у
групи:
– ученици слушају музички пример,
– дискутују,
– записују,
– излажу.
11. час
Музички квиз – обнављање градива
1.активност
Учитељ се ослања на уџбеник тако што са ученицима анализира
шта Ана, Милан, Марија и Лазар данас раде. Са ученицима започети
разговор.
35
2. активност
Организовати музички квиз и јасно истаћи правила. Један
ученик пантомимом, мимиком представља песму или пева мелодију
познате песме. Остали ученици имају задатак да препознају назив
песме који ће уписати у место предвиђено у уџбенику (празан облак).
Ову активност могуће је радити у групама. Ученике поделити у
пет група (са 5 до 7 ученика). Свака група има задатак да осмисли
питање које ће поставити осталим групама.
Свака група изабраће представника групе који ће на већ договорени
начин представити осталим групама песму.
Група која има највише тачних одговора је победник музичког
квиза.
3.активност
Шта победник добија као награду? По избору учитеља. Наш
предлог јесте да победничкој групи испунимо музичку жељу, тако што
ће сви отпевати песму коју је изабрала победничка група.
Или, ако у школи има могућности, победнички тим снимиће
песму по свом избору.
12. час
Слушање музике – препознавање слушаних композиција
1.активност
Обновити бројалицу по избору учитеља.
2. активност
Разговаром ученике припремити за слушање музике. Учитељ у
разговору може користити припремљене илустрације о којима ће са
ученицима разговарати у смислу: одређену атмосферу на слици која је
дочарана бојом и линијом у музици дочаравамо мелодијом, темпом,
јачином...
3. активност
Ученици добијају задатак од Марије да препознају слушану
композицију по избору учитеља и да је илуструју у уџбенику.
36
Песму пустити и неколико пута, ако ученици у првом тренутку не могу
да се сете.
Слушање музике:
– препознавање слушане композизиције по избору учитеља или
– препознавање певаних и слушаних композиција по избору
учитеља.
13. час
Док месец сја – Жан Батист Лили
– обрада песме по слуху
1.активност
Час почети певањем песама Миту ноге заболеше и Коларићу,
Панићу, којима ће се ученици распевати.
2. активност
Предлог за обраду песме.
Обрада песме по слуху. Након наученог текста песме ученицима
скренути пажњу на сликовни приказ мелодије и ритма песме који ће
им помоћи у певању.
3. активност
Када су ученици у потпуности савладали мелодију, ритам и
текст песме, позвати ученике да осмисле ритмичку пратњу на трианглу
у складу са атмосфером песме.
У уџбенику Ана упознаје ученике са трианглом.
Ученици изражајно певају песму уз ритмичку пратњу.
4. активност
Ученици добијају задатак да обрате пажњу на то којом јачином
је певана песма и да одговор упишу у празан облак у уџбеник.
37
5. активност
Као завршну активност могуће је илустровати научену песму.
14. час
Зимска песма – М. Станковић
– обрада песме по слуху –
Слушање музике
1. активност
Ученике распевати певањем песме Док месец сја.
2. активност
Као припрема за обраду песме може да послужи и адекватна
ликовна илустрација коју ће учитељ припремити.
Наравно, у недостатку ликовне илустрације, учитељ увек може
да се ослони на илустрацију из уџбеника.
3. активност
Обрада песме по слуху на неки од понуђених начина.
Када су ученици у потпуности савладали мелодију и ритам песме,
обавезно питати да ли неко од ученика жели сам да отпева песму.
Отпевати песму уз инструменталну пратњу.
4.активност
Слушање музике
Ученици усмено препознају музички пример по избору учитеља.
15. час
– Блистај звездо мала – В. А. Моцарт
Обнављање динамике
Слушање музике
1. активност
Ученици препознају певане композиције према отпеваној
почетној музичкој фрази.
38
2. активност
Учитељ разговара са ученицима о Новој години и о томе како и
на који начин они у својим кућама прослављају Нову годину.
Учитељ са ученицима анализира илустрацију у уџбенику како се
Марија, Лазар, Ана и Милан спремају за Нову годину.
3. активност
Обрада песме по слуху на уобичајени начин. Инсистирати на
изражајном извођењу композиције.
4. активност
Обнављање динамике.
Ученици имају задатак да повежу динамичке ознаке (јако, тихо
средње јако и средње тихо) са текстом песме.
16. час
– Јохан Штраус – Анина полка
Слушање музике
1.активност
Ученике распевати неком песмом Блистај, блистај звездо мала
са акцентом на поштовању динамике извођења како је и у нотном
тексту означено.
2. активност
Обрада музичке игре Имају ли карте сви.
Ученици анализирају у уџбенику илустрацију за музичку игру.
Музичку игру обрадити тако што ученици истовремено треба да
савладају текст, мелодију.
3. активност
Када су ученици у потпуности савладали мелодију и текст
музичке игре, учитељ треба са ученицима да погледа у књизи како да
играју игру. Ученици изводе музичку игру. Ученици се смењују у
улози контролора.
39
4. активност
Слушање музике Јохан Штраус – Анина полка
Пре слушања музике било би пожељно да учитељ са
ученицима разговара која су изражајна средства, ликовне и музичке
уметности које уметник користи да дочара своје утиске и инспирацију.
Учитељ као припрему за слушање музике може да користи и
очигледна средства.
Ученици пажљиво слушају непознату композицију подељени
у групе или индивидуално са задатком да обрате пажњу на шта их
инспирише ова слушана композиција. Ученици треба да се одлуче за
један од три понуђена одговора у уџбенику и да образложе зашто су
баш изабрали тај.
5. активност
На крају часа ученици слушају композицију са задатком који
Марија поставља у уџбенику „Покажи како би играо на ову музику”.
17. час
Срећна Нова година – С. Барић
Слушање музике
1. активност
Час почети обнављањем песме Блистај, звездо мала која ће
увести ученике у празнично расположење. Учитељ може разговором са
ученицима или адекватном илустрацијом припремити ученике за
слушање музике.
2. активност
Слушање музике: Илустрација слушане композиције.
У уводном разговору било би пожељно да учитељ подсети на
изражајна средства, ликовне и музичке уметности које уметник
користи да дочара своје утиске и инспирацију. Учитељ као припрему
за слушање музике може да користи и очигледна средства.
Ученици пажљиво слушају непознату композицију подељени
у групе или индивидуално са задатком да напишу или нацртају своје
импресије инспирисани слушаном композицијом.
40
Групе излажу своје цртеже: следи галерија (разгледање продуката),
берза (дечја комисија бира најкреативнији цртеж).
На крају, када је завршено разгледање дечјих радова, учитељ
поново пушта композицију и исписује њен назив и име композитора.
Ученике питати како је композитор дочарао новогодишње
расположење.
3.активност
Музички квиз
Ученици подељени у групе (од 5 до 7 ученика) имају задатак да
препознају слушане и певане примере по избору учитеља. Група са
највише тачних одговора као награду добија могућност да изабере
композицију за слушање.
Напомена: Учитељ музички квиз може организовати и на
другачији начин.
18. час
Ој, Бадњаче – народна
Слушање музике
1. активност
Ученике распевати песмом по избору учитеља или песмом Док
месец сја – уз ритмичку пратњу триангла коју су ученици сами
импровизовали на једном од претходнох часова
2. активност
Обради песме Ој, Бадњаче претходиће разговор о Божићу и
Бадњем дану како се традиционално прославља у нашим крајевима.
Могуће је обрадити песму Ој, Бадњаче, на следећи начин:
– учитељ или један ученик изражајно чита текст песме,
– заједничка психолошка обрада текста, у смислу: учитељ
поставља питања каквим расположењем одише текст, каквим
темпом бисмо певали песму...,
– учитељ изражајно пева песму са инструменталном пратњом
или без ње,
– ученици са учитељем певају песму,
– учитељ, поштујући динамичке ознаке, пева још једном песму а
ученици уочавају на који начин је песма отпевана динамички.
41
3. активност
Слушање музике
Народно коло – по избору учитеља
Као завршну активност ученици слушају коло уз које могу и да
играју заједно са учитељем. Учитељ разговором долази до тога да је
слушана композиција коло уз које може и да се игра.
19. час
Химна светом Сави
– Обрада песме по слуху –
Слушање музике – Химна светом Сави
Химна Србије
1. активност
Ученике распевати песмом Ој, Бадњаче са инструменталном
пратњом или без пратње.
2. активност
Обради химне претходиће разговор о школској слави и о томе
шта ученици знају о светом Сави (направити корелацију са верском
наставом).
Могуће је обрадити Химну светом Сави по слуху на
уобичајени начин:
– обрада текста,
– певање песме са текстом и
– изражајно певање песме са текстом са инструменталном
пратњом или без ње.
Ускликнимо с љубављу
светитељу Сави,
Српске цркве и школе светитељској глави.
Тамо венци, тамо слава,
где наш српски пастир Сава.
Појте му, Срби,
песму и утројте!
42
(Напомена: Ако су ученици у првом разреду савладали химну светом
Сави, учитељ би требало другачије да осмисли час.
Или, ако ученицима представља мелодија химне превелики захтев,
учитељ би требало онда само да слуша са ученицима химну. Наравно,
сваки учитељ ће час осмислити по мери ученика са којима ради.)
3. активност
Слушање музике Химна светом Сави. Ученици пишу своја
запажања са уочавањем извођачког састава.
4. активност
Химна Боже правде.
Ученици добијају задатак да препознају слушани пример,
односно да препознају да је то химна Србије. Уколико ученици нису
сигурни, учитељ ће помоћи и казати да је то химна Србије и да свака
држава има своју химну.
20. час
Слушање музике
Нек свуд љубав сја
1. активност
Обновити Химну светом Сави.
2. активност
Слушање музике
Учитељ ће направити избор композиција које ће ученици
слушати и имати прилику да препознају.
3. активност
Слушање музике – Нек свуд љубав сја
Илустрација слушане композиције.
Ученике подсетити на изражајна средства, ликовне и музичке
уметности које уметник користи да дочара своје утиске и инспирацију.
43
Као припрему за слушање музике могу се користити и очигледна
средства.
Ученици пажљиво слушају непознату композицију са задатком
да напишу или нацртају своје импресије инспирисани слушаном
композицијом. Ученици излажу своје радове.
Учитељ скреће пажњу на питање Лазара у уџбенику – Опиши
шта чујеш? – у смислу који извођачки састав изводи композицију.
На крају, учитељ поново пушта композицију, исписује назив
композиције и име композитора.
21. час
Обнављање градива
1. активност
Аутори ову активност препоручују да учитељ осмисли на
следећи начин: слушамо музику по избору ученика. Ову активност
можемо организовати по групама. Свака група прави избор
композиције за слушање уз мини – презентацију, а као одговор на
питање: зашто је наша група изабрала баш ту композицију коју ће сада
слушати? Ученици подељени у групе имају задатак да изаберу
композицију коју ће пантомимом представити другој групи.
2. активност
Рад на задатку, представљање урађеног. Допустити ученицима
да образложе зашто је та композиција њихов избор. Групе прво
објасне свој одговор на питање а затим пуштају, уз помоћ учитеља,
изабрану композицију.
3. активност
Након препознавања назива изабране композиције ученици
слушају композицију. Ову активност учитељ може организовати и на
други начин.
44
22. час
Слушање музике: Николо Паганини – Капричо бр. 9
1. активност
Час почети певањем већ обрађених песама или обновити
музичку игру Имају ли карте сви.
2. активност
Учитељ може да слуша са ученицима изабрану хорску нумеру,
којом ће „отворити” разговор – Ко изводи композицију? – Гласови,
хор.
3. активност
Као припрема за слушани пример може послужити
припремљена ликовна илустрација којом ће учитељ припремити
ученике за слушани пример. Ученици имају задатак да у слушаном
примеру препознају звук инструмента и одговоре на постављено
питање Милана у уџбенику. Након препознавања звука инструмента,
затражити од ученика да ученици сами наведу имена, нацртају
инструмент у празном облаку у уџбенику. Питати ученике да ли знају
како се овај инструмент зове, како се свира на њему и шта уопште
знају о виолини.
23. час
Коњић – Дејан Деспић
– Обрада песме по слуху –
1. активност
Ученике распевати неком од научених песама по избору
учитеља и ученика.
2. активност
Као припрема за обраду песме може да послужи и адекватан
литерарни – књижевни текст који ће учитељ да припреми, а уједно и да
направи корелацију са наставом српског језика.
Обрадите песму по слуху на неки од понуђених начина.
45
3. активност
Дечје музичко стваралаштво:
– певање уз ритмичку инструменталну пратњу (ученици бирају
инструменте на којима ће сами или уз помоћ учитеља
осмислити пратњу);
– уколико у школи нема Орфовог инструментарија, ученици могу
сами да направе музичке инструменте (две оловке; конзерва
или метална кутија напуњена пасуљем, житом , песком или
камечићима).
4. активност
Слушање музике
Камиј Сен Санс – Птице
Илустрација слушане композиције. Завршна активност на часу
била би илустровање научене песме. Након тога може се организовати
кратка шетња где ће сваки ученик видети све радове.
24. час
Пис, мацо, пис – Б. Мајданац
– Обрада песме по слуху –
1. активност
Обновити песму по избору ученика и на тај начин их и распевати.
Песму певати са инструменталном пратњом или без ње.
2. активност
Песму Пис, мацо пис обрадити по слуху на уобичајени начин.
3. активност
музичка игра
Дечје музичко стваралаштво – импровизација ритмичке пратње
дечјим ритмичким инструментима У складу са могућностима,
покушати са ученицима да се песма изведе као костимирана музичка
игра. Учитељ може пре овог часа ученицима да да задатак да сами
направе маске – маце, куце и кокошке – по свом избору.
46
25. час
Пролеће – Ст. Коруновић
Обрада песме по слуху
Слушање музике: Камиј Сен Санс – Кукавица
1. активност
Час почети музичком игром Пис, мацо, пис.
2. активност
Као припрема за обраду песме може послужити и адекватна
илустрација коју ће учитељ припремити. Учитељ може да користи и
илустрацију из уџбеника. Обрада песме по слуху на уобичајени начин.
Скренути пажњу ученицима на сликовни приказ кретања мелодије у
уџбенику.
3. активност
Слушање музике: Камиј Сен Санс – Корњаче – Карневал животиња
Илустрација слушане композиције.Ученике подсетити на
изражајна средства, ликовне и музичке уметности које уметник
користи да дочара своје утиске и инспирацију. Као припрему за
слушање музике можете користити и очигледна средства.
Ученици пажљиво слушају непознату композицију са задатком
да препознају коју је птицу тонски осликао композитор. Како је
композитор дочарао кукавицу. Уколико има времена, учитељ поново
пушта композициоју и исписује назив композиције и име композитора.
26. час
Разгранала грана јоргована – народна
– Обрада песме по слуху –
Слушање музике: Мирко Шоуц – Заклео се бумбар
1. активност
Обновити са ученицама бројалице које су учене ове школске
године.
Бројалице обновити:
– учитељ почиње да изговара бројалицу а ученици настављају;
47
–
једна група ученика по свом избору почиње да изводи
бројалицу а друге групе настављају.
2. активност
Обрада песме по слуху – Разгранала грана јоргована.
Песму обрадити на уобичајени начин. Као увод у песму ученици
могу да покушају да у мозаику пронађу наслов песме.
3. активност
Слушање музике: Мирко Шоуц – Заклео се бумбар
У уводном разговору било би пожељно да учитељ подсети на
изражајна средства ликовне и музичке уметности које уметник користи
да би дочарао своје утиске и инспирацију. Ученици пажљиво слушају
непознату композицију подељени у групе или индивидуално са
задатком да опишу шта чују (у смислу – ко изводи композицију –
инструменти, или гласови) и илуструју слушану композицију.
Учитељ може ученике у одељењу да подели у групе. Свака
група добиће задатак да илуструје слушану композицију или да опише
шта чује.
4. активност
Ученици излажу своје цртеже; следи разгледање дечјих радова.
Ученици који су имали задатак да опишу шта су чули – по жељи читају
оно што су запазили. Најважније је да ученици чују да композицију
изводи хор уз инструменталну пратњу. На крају, учитељ поново пушта
композицију и исписује назив композиције и име композитора.
27. час
С оне стране Дунава – народна из Србије
– Обрада песме по слуху –
1. активност
Час почети певањем песама које су различитог карактера, уз
прикладни разговор о пролећу и карактеристикама овог годишњег доба
обновити и песму о пролећу.
48
2. активност
Обрада песме по слуху са акцентовањем на сликовном приказу
мелодије и ритма. Када су ученици савладали песму у целини,
обратити пажњу на дијалог у уџбенику. Шта је хор? Шта је соло?
3. активност
Ученици певају појединачно – соло уз пратњу одељењског хора.
4. активност
Ученици препознају фрагменте слушаних композиција.
28. час
Слушање музике
– Обнављање градива –
Час организовати тако да у различитим активностима ученици
певају, свирају и слушају музику. Истовремено показати колико су
напредовали у току школске године.
1. активност
Час почети певањем обрађених песама са инструменталном
пратњом или без ње.
2. активност
Слушање музике
Ученици препознају слушане примере. Затим разговарају о
својим запажањима . У разговору са ученицима инсистирати да објасне
на основу којих музичких елемената су препознали одређену
композицију.
3. активност
Обновити музичка игру Пис, мацо, пис.
49
29. час
Зелени се јагодо – народна из Србије
– обрада песме по слуху –
Трешњице – обрада бројалице
1. активност
Обрада бројалице Трешњице кроз разбрајање.
Инсистирати на нагласку првог тактовог дела како би ученици
осетили пулсацију три ноте. Ученици стају у круг, а један ученик
разбраја. Када је завршено разбрајање, ученик који је последњи у
разбрајању сада разбраја.
Ова бројалица служи за доживљај троделног такта.
2. активност
Распевавање ученика – обнављање песме по избору учитеља.
3. активност
Обрада песме по слуху – Зелени се јагодо.
За обраду песме припремити илустрације или користити
илустрацију из уџбеника. Код обраде мелодије песме инсистирати на
сликовној апликацији песме у уџбенику. Инсистирати на изражајном
певању композиције. Када је песма савладана певати је уз
инструменталну пратњу.
4. активност
Слушање музике
Ученици препознају слушани пример. Инсистирати у разговору
са ученицима, да кажу на основу којих музичких елемената су
препознали слушани пример. Нема погрешних одговора. За сваку
тврдњу тражити од ученика објашњење, али не квалификовати
одговоре као добре или лоше јер ће учитељ на тај начин ученике
ослободити да воде разговоре у одељењу без задршке.
50
30. час
О гуски – Марко Тајчевић
– обрада музичке игре –
Слушање музике: Дивна, Дивна
1. активност
Час почети певањем песме Зелени се јагодо.
2. активност
Обрада музичке игре О гуски. Музичку игру обрадити као песму
по слуху, која због пригодног текста пружа могућност да се опонаша
покретом.
3. активност
Извођење музичке игре.
4.активност
Слушање музике: Дивна, Дивна
Илустрација слушане композиције.
Кроз разговор припремити ученике за ликовну илустрацију
слушане композиције. Као припрему за слушани пример учитељ може
да користи унапред припремљене илустрације које ће помоћи
ученицима да лакше опишу слушани пример. Након завршене
илустрације слушане композиције, организовати шетњу, на којој ће
ученици разгледати радове својих другова.
Ученици ће имати прилику да покажу своју илустрацију и да је
прокоментаришу ако желе. Још једном слушати композицију после
чега ће учитељ исписати на табли назив композиције и име
композитора. То ће исто урадити ученици у својим уџбеницима.
31. час
Синоћ је куца лајала – Зорислава Васиљевић
– обрада песме по слуху –
Слушање музике: Екрипс – Киша и грмљавина
1. активност
Ученике распевати музичком игром О гуски.
51
2. активност
Обрада модела Синоћ је куца лајала.
Модел обрадити као песму по слуху. Обратити пажњу на
сликовни приказ мелодије и ритма песме где ће ученици уписати којом
јачином су певали. Учитељ пева или пушта песму са CD-а са акцентом
да ученици обрате пажњу на јачину извођења појединих делова у
песми као у дијалогу јунака у уџбенику.
3. активност
Слушање музике: Екрипс – Киша и грмљавина
Разговарати о утисцима након слушања композиције. На који
начин су доживели композицију? Разговарати са ученицима на који
начин је композитор дочарао Кишу и грмљавину.
Након завршеног разговора са ученицима учитељ поново пушта
композицију и исписује назив композиције и име композитора на
табли, а ученици у својим уџбеницима.
32. час
Ја посејах лубенице – Народна из Србије
– обрада песме по слуху –
Слушање музике: Лудвиг ван Бетовен – За Елизу
1. активност
Ученике распевати песмом Синоћ
инструменталном пратњом или без ње.
је
куца
лајала
са
2. активност
Обрада музичке игре Ја посејах лубенице, као песме по слуху.
Ученици прате текст песме из уџбеника изнад кога је сликовито
приказана мелодија песме. Учитељ након научене песме по слуху
показује покрет уз игру. Он ученике упућује на јунаке из уџбеника који
објашњавају како се покрети изводе у овој игри.
Ученици заједно, уз подршку учитеља изводе музичку игру.
Овај модел ће у наредном разреду послужити за обраду тона си.
52
3. активност
Музички инструмент – клавир
Слушање музике: Лудвиг ван Бетовен – За Елизу
Као припрема за слушани пример може послужити
припремљена ликовна илустрација којом ће учитељ припремити
ученике за слушани пример. Ученици имају задатак да преко слушаног
примера препознају звук инструмента, повежу овај звук са сликом
инструмента у уџбенику. Након повезивања звука и слике
инструмента, затражити од ученика да ученици сами наведу имена и
осталих инструмената који су нацртани.
Учитељ ову страну у уџбенику може да користи и приликом
слушања других примера у којима ће ученици имати задатак да
препознају музички инструмент. Питати ученике да ли знају како се
овај инструмент зове, како се свира на њему и шта уопште знају о
клавиру.
Ову активност могуће је радити у групама. Ученике поделити
у пет група (са 5 до 7 ученика). Свака група имаће задатак да препозна
инструмент, а затим и да га представи. Учитељ подстиче ученике да
ураде драматизацију.
33. час
Волфганг Амадеус Моцарт – Турски марш
Слушање музике
1. активност
Обнављање научених бројалица по избору ученика и учитеља.
Поновити две бројалице.
2. активност
Распевати ученике музичком игром по избору учитеља или
ученика. Учитељ ће свакако приметити које песме и музичке игре
ученици радо певају.
3. активност
Слушање музике: Волфганг Амадеус Моцарт – Турски марш
Као припрема за слушани пример може послужити
припремљена ликовна илустрација којом ће учитељ припремити
53
ученике за слушани пример. Ученици имају задатак да преко слушаног
примера препознају звук инструмента. Учитељ упућује ученика да
одговори на Анино питање постављено у уџбенику – На ком
инструменту је изведена композиција? Учитељ поново пушта
композицију и исписује њен назив и име композитора.
4. активност
Ученици препознају одломке из слушаних примера. Кроз ову
активност ученици ће имати прилику да се подсете шта су слушали у
току школске године и наравно да препознају назив композиције.
34. час
Дечје музичко стваралаштво
Музичка игра – Музички разговор
1. активност
Час почети певањем обрађених песама са инструменталном
пратњом или без ње.
2. активност
Музички разговор је интересантна музичка игра, где ученици
имају прилику да компонују, стварају на текст свакодневног говора.
Учитељ поставља питање мелодијом – музичком фразом једном
ученику који певањем одговара. Музички разговор се наставља даље и
између ученика. Добро би било пре ове игре започети разговор са
ученицима који ће бити инспиративан за питања и одговоре. Учитељ
даје инструкцију ученицима да ће од наредног тренутка у одељењу
разговарати кроз певање.
35. час
Музика на филму
Х. Манцини: Пинк Пантер
1. активност
Обнављање музичке игре Имају ли карте сви и Пис,мацо, пис.
54
2. активност
У уводном разговору било би пожељно да учитељ подсети на
изражајна средства, ликовне и музичке уметности које уметник
користи да дочара своје утиске и инспирацију. Учитељ као припрему
за слушање музике може да користи и очигледна средства.
Ученици пажљиво слушају непознату композицију подељени у
групе или индивидуално са задатком да нацртају своје утиске
инспирисани слушаном композицијом. Групе излажу своје цртеже;
следи галерија (разгледање продуката), берза (дечја комисија бира
најкреативнији цртеж).
На крају, када је завршено разгледање дечјих радова, учитељ
поново пушта цртани филм. Након одгледаног цртаног филма учитељ
са ученицима дискутује о радњи, музици, атмосфери... Уколико
учитељ нема могућности да пусти цртани филм поново пушта тему из
цртаног филма Пинк Пантер и исписује њен назив и име композитора.
36. час
– Систематизација градива –
Музички квиз
Моја омиљена песма
Моја омиљена композиција
1. активност
Час почети певањем песме по избору ученика са
инструменталном пратњом или без ње.
2. активност
Школску годину завршавамо са мини – анкетом:
– моја омиљена песма и
– моја омиљена композиција.
Ученици могу да раде индивидуално, а затим да у мањим
групама продискутују о свом избору. На крају, нека свака група
направи свој избор омиљене песме и композиције, коју ће представити
целом разреду на свој начин (певањем, цртежем, глумом...,) а остали
ученици у одељењу имају задатак да препознају назив песме. Песму
55
коју су ученици погодили исписују у празне облаке у уџбенику
(Музички квиз ). Обавезно отпевати и слушати омиљене композиције
које су ученици издвојили у групама.
Обрада бројалице
– Бројалицу обрадити у целини, обавезно уз покрет.
– Учитељ прво изводи бројалицу прецизно, наглашавајући први
тактов део.
– Након тога понавља је више пута уз покрет са ученицима.
Основни задатак бројалица јесте развијање ритмичких способности
код ученика.
Обрада музичке игре
– Музичку игру обрадити као песму по слуху.
– Након научене песме по слуху, учитељ показује покрете
ученицима или групи ученика.
– После научене песме по слуху и усвојених, савладаних покрета
уз песму, ученици изводе музичку игру у целини.
Музичка игра омогућава развијање ритма, уједначавање покрета групе
и развој комплементарних музичких способности.
Обрада песме по слуху
– Текст песме обрадити помоћу илустрације или неког другог
очигледног средства.
– Учитељ или један ученик изражајно чита текст песме.
– Заједничка психолошка обрада текста. Учитељ пита каквим
расположењем одише текст, каквим темпом би певали песму...
– Учитељ изражајно пева песму са инструменталном пратњом
или без ње.
– Ученици са учитељем певају песму.
– Поштујући динамичке ознаке, учитељ пева још једном песму, а
затим заједно са ученицима.
Потребно је да учитељ што изражајније отпева песму која се
учи на часу.
Након извештавања група и анализе текста учитељ или ученик
изводе песму уз инструменталну пратњу. После тога ученици усвајају
56
и понављају песму. Кроз обраду песме по слуху, ученици уочавају
нови музички појам који се обрађује на часу.
Слушање музике
Илустрација слушане композиције
Ученици слушају непознату композицију подељени у групе или
индивидуално и сликају импресије инспирисани слушаном
композицијом. Потом групе излажу своје цртеже, следи галерија,
разгледање продуката, берза дечјих радова. Дечја комисија бира
најкреативнији цртеж.
Слушање музике
Ученици подељени у групе активно слушају, препознају
композицију, ко изводи, назив композиције, име композитора,
инструменте, темпо, динамику..., износе своја лична запажања. На
крају следи извештавање група и учитељев резиме. Ученици слушају
непознату композицију са задатком да свако за себе забележи у
уџбенику своја запажања. По завршеном слушању дискутују.
Наставник подстиче дискусију како би заједнички дошли до назива
композиције.
Уколико се издвоји прилично неуобичајено запажање, избећи
квалификације типа није добро, није тачно, већ захтевати од ученика
да аргументовано образложи који музички елементи га наводе на такво
запажање. Приликом слушања музике најбитније је подстакнути
музички доживљај и учеников коментар, шта је запазио.
57
Download

4. Приручник