ОСНОВНА ШКОЛА „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
ЧОКОТ
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
Август, 2013.
1
1. С А Д Р Ж А Ј
-2.Лична карта школе.....................................................................................................3
-3.Школа и њена околина..............................................................................................4
-4.Полазне основе за израду Школског програма.......................................................5
-5.Сврха и циљеви школског програма.......................................................................6
-6.Место реализације наставних и ваннаставних активности...................................7
-7.Број ученика по одељењима у другом разреду......................................................7
- 8.Листа обавезних и изборних предмета.................................................................8
- 9.Структура наставног кадра.....................................................................................8
- 10.Недељни и годишњи фонд часова обавезних, обавезних изборних и
изборних предмета у 2. разреду.................................................................................10
- 11.Листа уџбеника који се користе у другом разреду...........................................12
- 12.НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД............. ....................13
-12.1.Принципи по којима је организована настава у нашој школи......................14
- 12.2.настава српског језика у другом разреду....................................................... 14
- 12.3.Настава математике у другом разреду............................................................17
- 12.4.Настава света око нас у другом разреду.........................................................20
- 12.5.Настава ликовне културе у другом разреду...................................................24
- 12.6.Настава музичке културе у другом разреду...................................................26
- 12.7.Настава физичког васпитања у другом разреду.............................................29
- 12.8.Настава енглеског језика у другом разреду....................................................31
- 12.9.Обавезни изборни предмет грађанско васпитање..........................................35
-12.10. Обавезни изборни предмет веронаука..........................................................37
- 12.11.Изборни предмет руке у тесту.......................................................................39
-12.12.Изборни предмет чувари природе..................................................................39
-12.13. Изборни предмет од играчке до рачунара....................................................41
- 12.14.Изборни предмет народна традиција............................................................42
-13. Начин вредновања постигнућа ученика............................................................43
- 14.Инклузивно образовање........... ........................................................................44
- 15.Програм допунске наставе..................................................................................45
- 16.Програм културних и забавне активности школе............................................45
- 17.Програм школског спорта и спортских активности школе............................46
- 18.Програм за безбедност и заштиту деце од злостављања и занемаривања.....46
-19.Програм слободних активности(секције) ученика............................................50
-20. Програм професионалне оријентације...............................................................55
- 21.Програм здравствене заштите.............................................................................55
- 22.Програм социјалне заштите................................................................................56
- 23.Програм заштите животне средине....................................................................57
- 24.Програм сарадње са локалном самоуправом....................................................58
-25. Програм сарадње са породицом.........................................................................59
-26.Екскурзије, излети.................................................................................................60
- 27.Годишњи план рада библиотекара.....................................................................62
- 28.Остваривање програма........................................................................................66
2
2. Лична карта школе
Назив школе: ОШ „Десанка Максимовић“ - Чокот
Место и адреса: 18250 Ново Село
Број телефона директора: 018/4561-553 и секретара 018/4265-100
Број факса: 018/4265-100
E-mail: desmax @eunet.rs
Име и презиме директора: Љиљана Радовановић-Тошић
Име и презиме помоћника директора: Небојша Јовић
3
3. ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА
Основна школа „Десанка Максимовић“ у Чокоту једна је од највећих
основних школа на територији града Ниша. Основана је 1922. године, као
четвороразредна школа под називом „Основна школа Чокот Краљевине СХС”, а
касније је (1953) прерасла у осмогодишњу и променила име у „Основна школа 29.
новембар у Чокоту”. 2002. године школа добија име „Десанка Максимовић“, по
знаменитој српској песникињи.
Осим у матичној школи у Чокоту, васпитно-образовни процес се одвија у
још осам истурених одељења у суседним сеоским насељима (Ново Село, Лалинац,
Доње Међурово, Горње Међурово, Мрамор, Крушце, Мраморски Поток и Бубањ).
Школу похађа 905 ученика (у 48 одељења), а од тог броја у млађим разредима је
490, а у старијим 415 ученика. Осморазредна настава реализује се у Чокоту и
Новом Селу, док се у нашим осталим школама она изводи у целовитим и
комбинованим одељењима. У школи је запослено 103 радника, од чега је у
непосредној настави 73 учитеља и наставника. Велики значај придаје се стручном
усавршавању наставника и модернизацији наставе кроз коришћење достигнућа
информационих технологија и набавку информатичке опреме за матичну школу и
сва истурена одељења. Већ дуги низ година смо пројектно оријентисани (Е дневник, Школе мира, Школа без насиља, Корак даље...), а од ове школске године
бићемо укључени у пројекат Школа вежбаоница. Захваљујући оствареним
резултатима, као и улози одабране модел – школе у области инклузивног
образовања, наша школа је била носилац престижне Светосавске награде за 2012.
годину. Те године обележено је деведесет година постојања школе, а свечана
академија одржана је на Дан школе, 16. маја, у сали Народног позоришта у Нишу.
У школи се реализује велики број слободних активности ученика, као и низ
других ваннаставних активности, као што су приредбе, спортска такмичења,
изложбе дечјих радова, трибине за ученике, наставнике и родитеље. Ученици наше
школе редовно учествују на градским, окружним и државним такмичењима, на
којима остварују запажене резултате. Рад школе представљен је у школском листу
Десанкина дружина и на интернет – блогу школе.
-
4
4. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
- Закон о основама система образовања и васпитања ( ,,Службени гласник
РС’’, бр.72/2009, 52/2011, 55/2013).
- Закон о основном образовању и васпитању (,,Службени гласник
РС’’бр.55/2013.)
- Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред
основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног
образовања и васпитања (,,Сл. гласник РС- Просветни гласник’’бр.1/2005, 15/2006,
2/2008 , 2/2010, 7/2010, 3/2011- др.правилник, 7/2011- др. правилник и 1/2013).
- Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања ( ,,Сл. гласник РС- Просветни гласник’’ бр.10/2004,
20/2004, 1/2005, 3/2006, 15/2006, 2/2008, 2/2010, 7/2010, 3/2011- др.правилник,
7/2011- др. правилници, 1/2013 и 4/2013).
-Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
(''Сл.гласник РС''бр.67/2013)
-Правилник о календару образовно-васпитног рада основних школа за
школску 2013/2014.г. (''Сл.гласник РС-Просветни гласник''бр.6/2013)
- Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе васпитнообразовни рад у школи
- Закон о уџбеницима и другим наставним средствима
-Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом
циклусу основног образовања и васпитања (''Сл.гласник РС-Просветни
гласник''бр.7/2010)
- Упутство за реализацију екскурзије и наставе у природи у основној школи.
- Извештај о раду школе у предходној години
- Услови рада у школи
- образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице
-Правилник о понашању запослених и ученика у школи
За примену ових полазних основа при планирању и програмирању рада школе
одговоран је руководећи и управни орган школе:
- директор школе одговоран за законитост рада школе,
- школски одбор као орган управљања у школи.
Министарство просвете Републике Србије прописује основне елементе,
структуре и садржаја Годишњег програма рада и извештаја о раду школе ради
стандардизације оквира за све основне школе на територији Републике Србије
5
5. СВРХА И ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Сврха програма
o Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке,
математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и
информатичке писмености, неопходне за живот у свременом и сложеном
друштву.
o Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика
да успешно задовољава сопствене потребе и интересе, развија
сопственуличност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет,
потребе и интересе, уз активно и одговорно учешће у економском,
друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и
културном развоју друштва.
Циљеви програма
o Пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и
физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим узрастом,
развојним потребама и интересовањима;
o Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова,
језичке, математичке, научне, уметничке, кулурне, медијске, техничке,
финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак
школовања и активну укљученост у живот породице и заједнице;
o Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и
укуса, као и изражавање на језицима различитих уметности;
o Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања
информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и инфотмационокомуникационих технологија;
o Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и
вештина у даљем образовању и свакодневном животу;
o Развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење
иобразовање током целог живота;
o Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредовања и
изражавања свог мишљења;
o Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору дањег образовања и
занимања , сопственог развоја и будућег живота;
o Развој кључних компетенција потрбних за живот у савременом друштву;
o Развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности
сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких
способности;
o Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и
животне средине, еколошке етике и заштите животиња;
6
o Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности,
квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и
неговање другарства и пријатељства;
o Развој способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демоктатски
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и
грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе,
поштења и личне одговорности;
o Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и
националног идентитета, развијање свести и осећања припадности држави
Србији, поштовање инеговање српског језика и свог матерњег језика,
традиције и културе српског народа, националних мањина и етничких
заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и
очување националног и светског културног наслеђа;
o Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и
узрасне равноправности и толеранције.
6. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ НАСТАВНИХ И ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
Све наставне и ваннаставне активности предвиђене програмом рада за други
разред одвијаће се у матичној школи у Чокоту и у осам издвојених одељења у:
Новом Селу, Доњем Међурову, Лалинцу, Крушцу, Мрамору, Мраморском Потоку,
Горњем Међурову и Бубњу.
7. БРОЈ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА У 2.РАЗРЕДУ
II-1
II-2
II-3
II-4
II-5
II-6
II-7
II-8
II-9
II-10
16
18
18
11
21
11
8
8
3
10
7
8. ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
Обавезни предмети
 Српски језик
 Математика
 Енглески језик
 Свет око нас
 Ликовна култура
 Музичка култура
 Физичко васпитање
Обавезни изборни предмети


Грађанско васпитање
Веронаука
Изборни предмети




Чувари природе
Од играчке до рачунара
Рука у тесту- откривање света
Народна традиција
9. СТРУКТУРА НАСТАВНОГ КАДРА 2. РАЗРЕДА у школској 2013/2014.
Учитељи који предају у другом разреду у школској 2013/2014. години:
Ред. Име и презиме
Бр.
Године
р.стажа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Владица Тошић,
проф.разредне наставе
Соња Јовановић,
проф.разредне наставе
Биљана Миленковић,
проф.разредне наставе
Љиљана Стојиљковић,
проф.разредне наставе
Срђан Илић,
проф.разредне наставе
Данијела Ђорђевић, наст.
Разредне наставе
23
Сати стручног
усавршавања у
установи
55
Сати стручног
усавршавања ван
установе
258
20
31
229
22
28
258
27
26
211
20
19
192
17
25
172
8
7.
8.
9.
10.
Љиљана Тасев,
проф.разредне наставе
Братислава Петровић,
проф.разредне наставе
Драгана Салимовић,
проф.разредне наставе
Драгана Торбица,
проф.разредне наставе
16
25
223
7
17
235
7
7
181
15
28
170
Наставници енглеског језика у школској 2013/2014. години:
Ред. Име и презиме
Бр.
Године
р.стажа
1.
2.
3.
4.
5.
12
13
Лидија Крстић
Јована Бојанић
Светлана Момчилов
Татјана Јовановић
Марица Трајковић-Антић
19
Сати стручног
усавршавања у
установи
27
24
25
47
30
Сати стручног
усавршавања ван
установе
309
132
215
307
140
НАСТАВНИЦИ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА
Име и презиме
Соња Јовановић
Биљана Миленковић
Ружица Радосављевић
Оливера Цветковић
Славица Вучковић
Даниела Манојловић
Драгана Торбица
Слађана Панић
Силвана Видојковић
Милена Станковић
одељење
Године радног
стажа
19
22
19
16
16
18
15
14
18
19
Број сати стручног усавршавања
у установи
ван установе укупно
31
28
38
32
32
27
28
19
23
24
229
258
273
160
267
249
270
204
189
207
260
286
311
192
299
267
298
223
212
231
.
9
НАСТАВНИЦИ ВЕРОНАУКЕ
Ана Јовановић, вероучитељ
Биљана Стаменковић, вероучитељ
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Име и презиме
Драгана Леповић-Стефановић
Александар Радовановић
Миле Пенков
Цонка Стефановић
Стручни
сарадник
педагог
психолог
библиотекар
библиотекар
Број сати стручног
усавршавања
У установи Ван установе
94
36
63
5
383
296
460
206
10. НЕДЕЉНИ И ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВАЗА ОБАВЕЗНЕ, ОБАВЕЗНЕ
ИЗБОРНЕ И ИЗБОРНЕ ПРЕДМЕТЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
А. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Математика
Свет око нас
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко васпитање
Б. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Верска настава
Грађанско васпитање
В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Од играчке до рачунара
Народна традиција
Чувари природе
Рука у тесту
НЕДЕЉНИ ГОДИШЊИ
ФОНД
ФОНД ЧАСОВА
ЧАСОВА
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
1
1
36
36
1
1
1
1
36
36
36
36
10
Изабрани изборни предмети по одељењима:
На основу анкете која је спроведена у другом разреду, ученици и родитељи су
се поред Грађанског васпитања и Веронауке, определили и за похађање једног од
понуђених изборних предмета: Чувари природе,Народна традиција, Од играчке до
рачунара и Рука у тесту – откривање света.
Ред.бр.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
Верска настава
Грађанско васпитање
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
Од играчке до рачунара
Народна традиција
Чувари природе
Рука у тесту-откривање света
ОДЕЉЕЊА
11
11. ЛИСТА УЏБЕНИКА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ У 2. РАЗРЕДУ ШКОЛСКЕ
2013/2014.
ПРЕДМЕТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
ВРСТА УЏБЕНИКА
У ЦАРСТВУ РЕЧИ –
читанка
СЛОВО ДО СЛОВА –
уџбеник за учење
латинице
О ЈЕЗИКУ
АУТОР
ИЗДАВАЧ
Клетт
Радмила Жежељ Ралић
Радмила Жежељ Ралић
Клетт
Радмила Жежељ Ралић
Клетт
МАТЕМАТИКА
уџбеник
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
ЗУНС
МАТЕМАТИКА
вежбанка
Оливера Тодоровић
Срђан Огњановић
ЗУНС
СВЕТ ОКО НАС –
уџбеник
Бранкица Вељковић
Марела Манојловић
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Владица Илић
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Мирјана Живковић
ЕНГЛЕСКИ
ЈЕЗИК
ОД ИГРАЧКЕ
ДО РАЧУНАРА
ЧУВАРИ
ПРИРОДЕ
ENGLISH ADVENTURE
Longman
ВЕРОНАУКА
РАДНА СВЕСКА ЗА
ВЕРОНАУКУ
СВУДА ПОЂИ,КУЋИ
ДОЂИ
МАЛИ КУЋНИ ОГЛЕДИ
2
Anne Worrall
Richard Northcott
Драган Маринчић
Драгољуб Весић
Вера Матановић
Вера Ђорђевић
Братислав Станец
Јереј Ненад Марковић
Силвија Перић
Вилма Нишкановић
Томислав Сећански
Мирољуб Милутиновић
ЗУНС
МАТЕМАТИКА
СВЕТ ОКО НАС
МУЗИЧКА
КУЛТУРА
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
НАРОДНА
ТРАДИЦИЈА
РУКА У ТЕСТУ
ОТКРИВАЊЕ
СВЕТА
ОД ИГРАЧКЕ
ДО РАЧУНАРА
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Едука
Креативни
центар
Креативни
центар
ЗУНС
ЗУНС
СПЦ
Креативни
центар
12
12. НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ
ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
13
12.1. Принципи на којима је организована настава у нашој школи
1. Очигледност, велики број наставних средстава
2. Прилагодљивост образовним потребама сваког ученика
3. Бројност савремених метода и стратегија у настави
4. Интерактивност и искуствено учење
Поштујући наведене принципе, свако подручно одељење реализацију
наставног плана и програма прилагођаваће потребама и специфичностима свог
одељења и својих ученика. Интердисциплинарни приступ је веома присутан у
настави. Све наставне и ваннаставне активности се детаљно планирају, али нису
строго дефинисане па ученици могу сами да трагају (стручна литература,
популарне књиге, интернет, запажање у окружењу, приче које су чули) према
сопственим интересовањима и могућностима.
Садржаје и активности наставник заједно са ученицима може да реализује и
ван учионице у непосредној околини. Узраст ученика и предвиђени наставни
садржаји омогућавају да игра и велики број разноврсних, а деци занимљивих
наставних средстава буду често заступљени у непосредном раду.
12.2. НАСТАВА СРПСКОГ ЈЕЗИКА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
ЦИЉ наставе српског језика јесте да ученици овладају основним законитостима
српског књижевног језика на којем ће се правилно усмено и писмено правилно
изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана књижевна дела,
позоришнам, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске баштине.
ЗАДАЦИ:
 развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и развија;
 оспособљавање ученика за доживљавање уметничког текста, продубљивање
доживљаја и развијање способности исказивања доживљаја уметничког текста.
 развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;
 основно описмењавање најмлађих ученика на темељима ортоепских и
ортографских стандарда српског књижевног језика;
 развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво
усмено и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;
 оспособљавање ученика да препознају одређене књижевнотеоријске и
функционалне појмове и откривају њихова значења;
14
 да ученик језик схвати као језички систем и да ниједна језичка појава не сме бити
изолована, ван одређеног контекста, већ једноставно у сарадњи са одређеним
системом и његовим структурама,
 развијање језичке свести и језичког мишљења и усвајање одређених језичких и
правописних норми,
 упознавање са савременим књижевним језиком и развијање говора и говорне
културе,
 свесно овладавање богатством матерњег језика.
УТВРЂИВ
АЊЕ
УКУПНО
1.
ГОВОРНА КУЛТУРА
6
11
17
2.
ВЕШТИНА ЧИТАЊА И
РАЗУМЕВАЊЕ
ПРОЧИТАНОГ
5
12
17
3.
ПИСАНО ИЗРАЖАВАЊЕ 32
34
66
РЕДНИ
БР. Н.
ОБРАДА
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА СРПСКИ ЈЕЗИК СА СТАНДАРДИМА
НАСТАВНА ОБЛАСТ
СТАНДАРДИ
Основни ниво
1СЈ0.1.1., 1СЈ0.1.2., 1СЈ0.1.3., 1СЈ0.1.4.,
1СЈ0.1.5., 1СЈ0.1.6., 1СЈ0.1.7., 1СЈ0.1.8.
Средњи ниво
1СЈ2.3.6., 1СЈ2.4.6.
Напредни ниво
1СЈ3.4.3., 1СЈ3.5.3.
Основни ниво1
1СЈ.0.1.1., 1СЈ0.1.2., 1СЈ.0.1.3., 1СЈ0.1.4.,
1СЈ. 0.1.5., 1СЈ0.1.6., 1СЈ.0.1.7., 1СЈ0.1.8.,
1СЈ.1.2.1., 1СЈ1.2.2., 1СЈ.1.2.3., 1СЈ1.2.4.,
1СЈ.1.5.1., 1СЈ1.5.3., 1СЈ.1.5.4.
Средњи ниво
1СЈ.2.2.1., 1СЈ.2.2.2., 1СЈ.2.2.3.,1СЈ.2.2.4.,
1СЈ.2.2.5., 1СЈ.2.2.6., 1СЈ.2.2.7. 1СЈ.2.2.10.,
1СЈ2.3.1., 1СЈ2.5.3., 1СЈ2.2.5., 1СЈ2.5.6.
Напредни ниво
1СЈ.3.2.2., 1СЈ.3.2.7., 1СЈ.3.5.2.
Основни ниво
1СЈ0.1.1., 1СЈ0.1.2., 1СЈ0.1.4., 1СЈ0.1.5.,
1СЈ1.2.1., 1СЈ1.2.3., 1СЈ1.2.5., 1СЈ1.3.1.,
1СЈ1.3.3., 1СЈ1.3.4., 1СЈ1.3.5., 1СЈ1.3.7.,
1СЈ1.3.8., 1СЈ1.3.10., 1СЈ1.4.2., 1СЈ1.4.3.,
1СЈ1.5.2.
Средњи ниво
1СЈ2,2,8., 1СЈ2.3.1., 1СЈ2.3.2., 1СЈ2.3.3.,
1СЈ2.3.5., 1СЈ2.3.6., 1СЈ2.3.7., 1СЈ2.3.8.,
1СЈ2.3.10., 1СЈ2.4.5., 1СЈ2.4.6., 1СЈ2.4.7.,
15
4
ГРАМАТИКА И
ЛЕКСИКОЛОГИЈА
9
7
16
5.
КЊИЖЕВНОСТ
47
17
64
99
81
180
УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА
1СЈ2.5.4.
Напредни ниво
1СЈ3.2.2., 1СЈ3.2.6., 1СЈ3.3.1., 1СЈ3.3.2.,
1СЈ3.3.5., 1СЈ3.5.1.
Основни ниво
1СЈ1.3.3., 1СЈ1.3.4., 1СЈ1.4.1., 1СЈ1.4.2.,
1СЈ1.4.3., 1СЈ1.4.5.
Средњи ниво
1СЈ2.3.2., 1СЈ2.3.5., 1СЈ2.4.1., 1СЈ2.4.2.,
1СЈ2.4.5., 1СЈ2.4.6., 1СЈ2.4.8., 1СЈ2.4.9.
Напредни ниво
1СЈ3.4.4.
Основни ниво
1СЈ0.1.1., 1СЈ0.1.3., 1СЈ0.1.4., 1СЈ1.2.1.,
1СЈ1.2.2., 1СЈ1.2.4., 1СЈ1.2.5., 1СЈ1.2.6.,
1СЈ1.3.7., 1СЈ1.5.1., 1СЈ1.5.2., 1СЈ1.5.3.
Средњи ниво
1СЈ2.2.1., 1СЈ2.2.2., 1СЈ2.2.7., 1СЈ2.2.8.,
1СЈ2.2.9., 1СЈ2.2.10., 1СЈ2.4.9., 1СЈ2.5.1.,
1СЈ2.5.3., 1СЈ2.5.4., 1СЈ2.5.5., 1СЈ2.5.6.,
1СЈ2.5.7.
Напредни ниво1СЈ3.2.7., 1СЈ3.3.2.,
1СЈ3.5.1., 1СЈ3.5.2., 1СЈ3.5.5.
16
12.3. НАСТАВА МАТЕМАТИКЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
ЦИЉ наставе математике у основној школи је да ученици усвоје елементарна
математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и
друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у
решавању разноврсних задатака из животне праксе, за успешно наставњање
математичког образовања и за самообразовање, као и да допринесе развијању
менталних способности, формирању научног погледа на свет и свестраном
развитку личности ученика .
ЗАДАЦИ
У другом разреду ученици треба да :
1. савладају сабирање и одузимање до 100
2. схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе
термине и знак множења
3. упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења
4. упознају на примерима комутативност и асоцијативност рачунских
операција ( без употребе ових назива)
5. уочавају својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а броја један као
чиниоца и делиоца
6. савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве
дељења ( до аутоматизма)
7. савладају множење и дељење у оквиру прве стотине, упознају функцију
заграде и редослед извођења рачунских операција
8. умеју да почитају и запишу помоћу слова збир, разлику, производ и
количник, као и да знају да одреде вредност израза са две операције
9. упознају употребу слова као ознаку за непознати број ( односно као замену
за неки број) у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања
10. умеју да решавају текстуалне задатке са једном и две рачунске операције,
као и једначине са једном операцијом ( на основу веза између компонената
операције)
11. схвате појам половине
12. уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних
кривих и изломљених линија
13. Уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи
14. Упознају и примењују мере за дужину ( m, dm, cm) и време ( час, минут,
дан, седмица, месец).
17
НИВО
ОСНОВНИ
НИВО
90
СРЕДЊИ
НИВО
55
НАПРЕДНИ
НИВО
ПРИРОДНИ БРОЈЕВИ
ДО 100
•Сабирање и оузимање у
оквиру прве стотине (с
преласком преко
десетице).
•Комутативност и
асоцијативност сабирања.
•Множење и дељење
природних бројева; знаци
за множење и дељење
(·, :); речи: чиниоци,
145
производ, дељеник,
делилац, количник.
•Нула и јединица као
чиниоци; нула као
дељеник.
•Комутативност и
асоцијативност множења.
•Изрази ( две операције),
заграде, редослед
рачунских операција.
•Слово као замена за неки
број.
•Одређивање непознатог
броја у једнакостима
типа: x+5=9; 7·x= 35;
x:5=3; 12:x=4
•Појам половине
•Решавање текстуалних
задатака (највише две
операције)
Број
часова
обраду
Број
часова
утврђив
ање,
Назив теме и садржај
Број
часова
по теми
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА МАТЕМАТИКУ СА СТАНДАРДИМА
ЗАХТЕВИ
• 1МА.1.1.1. зна да прочита и
запише дати број, уме да упореди
бројеве по величини и да прикаже
број на датој бројевној полуправoj
• 1МА.1.1.2. рачуна вредност
бројевног израза са највише две
операције сабирања и одузимања у
оквиру прве хиљаде
•1МА.1.1.3. множи и дели без остатка
у оквиру прве хиљаде
• 1МА.1.1.4. уме да на основу текста
правилно постави израз са једном
рачунском операцијом
• 1МА.1.1.5. уме да решава једноставне
једначине у оквиру прве хиљаде
•1МА.2.1.1. уме да примени својства
природних бројева(паран, непаран,
највећи, најмањи, претходни, следећи
број) и разуме декадни бројни систем
•1МА.2.1.2. уме да одреди десетицу,
стотину и хиљаду најближу датом
броју
•1МА.2.1.3. сабира и одузима, рачуна
вредност израза
•1МА.2.1.4. рачуна вредност израза с
највише две операције
•1МА.2.1.5. уме да решава једначине
•1МА.3.1.1. уме да примени својства
природних бројева у решавању
проблемских задатака
•1МА.3.1.2. зна својства операција
сабирања и одузимања и уме да их
примени.
•1МА.3.1.3. уме да израчуна бројевну
вредност израза са више операција,
поштујући приоритет
18
8
17
10
3
7
66
114
•1МА.1.2.1. уме да именује
геометријске објекте у равни(квадрат,
круг, троугао, правоугаоник, тачка,
дуж, права, полуправа и угао) и
уочава међусобне односе два
геометријска објекта у
равни(паралелност, нормалност,
припадност)
•1МА.1.2.2. зна јединице за мерење
дужине и њихове односе
•1МА.1.2.3. користи поступак мерења
дужине објекта, приказаног на
слици, при чему је дата мерна
јединица
•1МА.2.2.1. уочава међусобне односе
геометријских објеката у равни
•1МА.2.2.2. претвара јединице за
мерење дужине
•1МА.1.4.1. уме да изрази одређену
суму новца преко различитих апоена и
рачуна са новцем у једноставним
ситуацијама
• 1МА.1.4.4. уме да чита једноставније
графиконе, табеле и дијаграме
•1МА.2.4.1. уме да изрази одређену
суму новца преко различитих апоена
и рачуна са новцем у сложенијим
ситуацијама
• 1МА.2.4.2. зна јединице за време
(секунда, минут, сат, дан, месец,
година) и уме да претвара веће у
мање и пореди временске интервале
у једноставним ситуацијама
УКУПНО
СРЕДЊИ
НИВО
МЕРЕЊЕ И МЕРЕ
•Мерење дужи помоћу
метра, дециметра и
центиметра
•Мере за време (час,
минут, дан, седмица ,
месец)
•Односи између јединица
упознатих мера.
ОСНОВНИ
НИВО
СРЕД
ЊИ
25
ОСНОВНИ
НИВО
ГЕОМЕТРИЈСКИ
ОБЛИЦИ
•Предмети облика лопте,
ваљка, квадра и коцке.
•Упоређивање предмета
по облику, ширини,
висини и дебљини.
•Дуж, права и полуправа.
•Цртање правих, кривих и
изломљених линија.
•Отворена и затворена
изломљена линија.
•Уочавање и цртање
правоугаоника и квадрата
на квадратној мрежи.
180
19
12.4. НАСТАВА СВЕТА ОКО НАС У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
Оснвна сврха изучавања интегрисаног предмета СВЕТ ОКО НАС јесте да усвајањем знања, умења и
вештина деца развију своје сазнајне, физичке, социјалне и креативне способности, а истовремено
спознају и граде ставове и вредности средине у којој одрастају као и шире друштвене заједнице.
Откривањем света код деце се развијају сазнајне способности, формирају се основни појмови и
постепено се граде основе за систем појмова из области природе, друштва и културе. Истовремено,
стичу се знања, умења и вештине које им омогућавају даље учење.Активним упознавањем природних и
друштвених појава и процеса подстиче се природна радозналост деце.Најбољи резултати постижу се
уколико деца самостално истражују и искуствено долазе до сазнања-спознају свет око себе као
природно и друштвено окружење. Систематизовањем, допуњавањем и реструктуирањем искуствених
знања ученика и њиховим довођењем у везу са научним сазнањима, дечија знања се надограђују,
проверавају и примењују.Преко интерактивних социјалних активности они упознају себе, испољавају
своју индивидуалност, уважавајући различитости и права других, уче се како треба живети заједно.
Усвајањем елементарнихформи функционалне писмености, омогућује се стицање и размена
информација, комуницирање у различитим животним ситуацијама и стварају се могућности за даље
учење. Примена наученог подстиче даљи развој детета, доприноси стварањуодговорног односа ученика
према себи и свету који га окружује и омогућује му успешну интеграцију у савремене токове живота.
Општи циљ интегрисаног наставног предмета СВЕТ ОКОНАС јесте да деца упознају себе, своје
природно и друштвено окружење и развију способности за одговоран живот у њему.
Задаци
1. Формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука
2. Овладавање почетним техникама сазнајног процеса и почетним методама и техникама учења
3. Подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и
ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивно-развојним способностима
4. Подстицање и развијање истраживачких активности деце
5. Подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу различитих
параметара
6. Описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом окружењу
7. Слободно исказивање својих запажања и предвиђања и самостално
8. Решавање једноставних проблем-ситуација
9. Развијање различитих социјалних вешзина и прихватање основних људских вредности за
критеријум понашања према другима
10. Развијање одговорног односа према окружењу као и интересовања и спремности за његово
очунање и унапређење.
20
НИВО
НАСТАВНЕ ТЕМЕ И САДРЖАЈИ
Број
часова
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА СВЕТ ОКО НАС СА СТАНДАРДИМА
1
3
1
2
2
2
1
НЕЖИВА ПРИРОДА
Где све има воде
Променљивост облика и слободна површина
воде,услови тока
Ваздух свуда око нас-услов живота
Како препознати ваздух
Сунце-извор светлости и топлоте-услов живота
Промене које настају настају при загревању и
хлађењу воде и ваздуха
Дуга
Земљиште-услов за раст и развој биљака
12
1
2
ВЕЗА ЖИВЕ И НЕЖИВЕ ПРИРОДЕ
Промене у природи и активности људи у
зависности од годишњег доба
Облик тела живих бића у зависности од средине
у којој она живе
Без чега не могу жива бића
4
2
ОСНОВНИ НИВО
12
1
1
1
СРЕДЊИ НИВО
1
2
1
3
1
НАПРЕДНИ
НИВО
ЖИВА ПРИРОДА
Заједничке особине живих бића
Процеси који се одвијају у ж.бићима
Разлике међу живим бићима у зависности од
средине у којој живе
Разноврсност биљака у мојој околини
Разноврсност животиња у мојој околини
Значај биљака и животиња за човека
Човек као део живе природе и његова улога у
очувању природне равнотеже
ЗАХТЕВИ
стандарда
• 1ПД.1.1.1. прави разлику између
природе и производа људског рада
•1ПД 1.1.2. зна ко и шта чини
живу и неживу природу
•1ПД 1.1.3. зна заједничке
карактеристике живих бића
•1ПД 1.1.4. уме да класификује
жива бића према једном од
следећих критеријума:
изгледу, начину исхране, кретања и
размножавања
•1ПД 1.1.5. препознаје и именује
делове тела живих бића
•1ПД 1.1.6. разликује станишта
према условима живота и живим
бићима у њима
1ПД .2.1.1. разуме повезаност живе
и неживе природе на очигледним
примерима
1ПД .2.1.2. зна основне разлике
између биљака, животиња и људи
•1ПД 2.1.3. примењује вишеструке
критеријуме класификације живих
бића
•1ПД .2.1.4. зна улогу основних
делова живих бића
•1ПД .2.1.5. разуме повезаност
услова живота и живих бића у
станишту
•1ПД .2.1.6. разуме међусобну
зависност живих бића у животној
заједници
•1ПД .3.1.1. разуме повезаност живе
и неживе природе на мање
очигледним примерима
•1ПД 3.1.2. разуме функционалну
повезаност различитих делова тела
живих бића
21
2
1
2
Правила понашања у групи
Сналажење у насељу(улица,број,објекти)
Саобраћај у насељу(врсте саобраћаја и
комуникације,ред и безбедност у саобр.)
4
2
4
ОСНОВНИ НИВО
Насеља(појам и врсте насеља)
Рељеф и површинске воде у месту и околини
Живимо у насељу(групе људи,улоге појединаца
и група)
1ПД .1.5.1.зна које друштвене групе
постоје и ко су њихови чланови
1ПД .1.5.2.зна основна правила
понашања у породици, школи и
насељу
1ПД .1.5.3.зна које људске
делатности постоје и њихову улогу
1ПД 1.5.4.зна који су главни извори
опасности по здравље и живот људи
и основне мере заштите
1ПД .1.5.5.зна поступке за очување
и унапређивање људског здравља
1ПД .1.6.1.зна основне облике
рељефа и површинских вода
1ПД .1.6.2.зна основне типове
насеља и њихове карактеристике
СРЕДЊИ НИВО
15
1ПД .2.5.1.зна које су улоге
различитих друштвених група и
њихових чланова
1ПД .2.5.2.зна која су права и
обавезе чланова у различитим
друштвеним групама
1ПД .2.5.3.разуме повезаност и
међузависност различитих људских
делатности
1ПД.2.6.1. .препознаје и именује
облике рељефа и површинских вода
у свом месту
и у околини
1ПД .2.6.2.зна основне одлике
рељефа и вода у држави Србији
1ПД.2.6.3 .разуме повезаност
природно-географских фактора –
рељефа, вода, климе – и делатности
људи
НАПРЕДНИ НИВО
ГДЕ ЧОВЕК ЖИВИ
1ПД.3.5.1.разуме заједничке
карактеристике друштвених група и
разлике међу њима
1ПД .3.5.2. разуме да се права и
обавезе члановадруштвених група
међусобно допуњују
22
17
Човек ствара (услови за живот и рад,потребе
људи,производи људског рада)
Исти материјал-различити производи,различити
материјали-исти производи
Разноврсност материјала (дрво,камен,
метал,стакло,пластика,гума,папир...)
Основна својства материјала (тврдоћа,
еластичност...)и њихов значај за људску
делатност
Понашања материјала под механичким
утицајима
Утицај топлоте на тела (ширење и
скупљање,топљење,сагоревање...)
Топлотна проводљивост материјала
Могућност наелектрисавања тела и особине које
тада испољавају
Електрична проводљивост материјала
Комбиновање материјала и прављење нових
целина
2
КРЕТАЊЕ У ПРОСТОРУ И ВРЕМЕНУ
12
Дан, одређивање доба дана према положају
Сунца,трајање дана
Кретање у простору и времену (промена
положаја у току времена)
Шта све утиче на брзину кретања тела (облик и
величина тела,материјал,подлога,средина..)
Брзина кретања организама у зависности од
облика тела и средине у којој живе
Мерење времена(појам сата и коришћење
часовника)
Временске одреднице-дан,седмица,месец,година
1
1
1
2
ОСНОВНИ НИВО
ЉУДСКА ДЕЛАТНОСТ
2
2
2
1
4
1
2
1
ОСНОВНИ НИВО
НАПРЕД
НИ
НИВО
2
1
СРЕДЊИ НИВО
2
•1ПД.1.3.1. зна основна својства
материјала: тврдоћа, еластичност,
густина,
растворљивост, провидност,
намагнетисаност
1ПД .1.3.2. зна да својства
материјала одређују њихову
употребу и препознаје примере у
свом окружењу
1ПД.1.3.6. зна промене материјала
које настају због промене
температуре, услед механичког
утицаја и деловања воде и ваздуха
1ПД разликује материјале који су
добри проводници топлоте и
електрицитета од оних који то нису
1ПД зна да топлотна и електрична
проводљивост материјала одређују
њихову употребу и препознаје
примере у свом окружењу
1ПД разликује повратне и
неповратне промене материјала
1ПД разликује промене материјала
при којима настају други
материјали од оних промена
материјала при којима не настају
други материјали
примењује знање о променама
материјала за објашњење појава у
свом окружењу
1ПД.1.4.1. уме да препозна кретање
тела у различитим појавама
1ПД.1.4.2. зна помоћу чега се људи
оријентишу у простору: лева и
десна страна, стране света, адреса,
карактеристични објекти
1ПД.1.4.3. уме да одреди стране
света помоћу Сунца
1ПД.1.4.4. зна јединице за мерење
времена: дан, недеља, месец,
година, деценија и век
1ПД.1.4.5. уме да прочита тражене
информације са часовника и
календара
23
УКУПНО
1
1
НАПРЕДН СРЕДЊИ НИВО
И НИВО
Делови године-годишња доба(трајање)
Сналажење на временској ленти
1ПД.2.4.1. зна да кретање тела
зависи од силе која на њега делује,
врсте подлоге и облика тела
1ПД.2.4.5. уме да пронађе и упише
тражене информације на ленти
времена
уме да чита географску карту
примењујући знања о странама
света и значењу картографских
знакова
72
12.5. НАСТАВА ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
Циљ и задаци
Циљ васпитно-образовног рада у настави ликовне културе је да се подстиче и развија учениково
стваралачко мишљење и деловање у складу са демократским опредељењем друштва и карактером овог
наставног предмета.
Задаци:
1.Настава ликовне културе има задатак да развија способност ученика за опажање
облика,величина,светлина,боја,положаја облика у природи;
2.Да развија памћење,повезивање опажених информација,што чини основу за увођење у визуелно
мишљење;
3.Стварати услове да ученици на сваком часу у процесу реализације садржаја користе технике и
средства ликовно-визуелног изражавања;
4.Развијање способности за препознавање традиционалне,савремене,модерне уметности;
5.Развијати ученикове потенцијале у области ликовности и визуелности,те му помагати у самосталном
изражавању коришћењем примерених техника и средстава;
6.Развијање љубави према вредностима израженим и делима свих облика уметности;
7.Да ствара интересовања и потребу за посећивањем изложби,галерија,музеја и чување културних
добара;
8.Развијати сензибилитет за лепо писање;
9.Развијати моторичке способности ученика.
Оперативни задаци
Ученици треба да:
1.Схвате ликовни,визуелни рад као израз индивидуалног осећања,доживљаја и стваралачке имагинације;
2.Опажају,осећају се,објашњавају и рекоструишу појаве или ситуације;
3.Стекну искуства о оплемењивању животног и радног простора,контрасту облика,карактеру
облика,коришћењу материјала за рад,визуелним знаковима,опажању облика у
кретању,компоновању,рекомпоновању,дејству светлости на карактер облика
4.Развију навику лепог писања;
5.Развијају осетљивост за лепо писање (ћирилична и латинична палеографија).
24
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ЛИКОВНУ КУЛТУРУ
Наставне теме
КРЕТАЊЕ ОБЛИКА У ПРОСТОРУ
Кретање више облика у простору, кретање једног облика у простору.
Појмови: кретање, простор
ДЕЈСТВО СВЕТЛОСТИ НА КАРАКТЕР ОБЛИКА
Природна и вештачка светлост, силуета, сенка (сопствена и бачена),
фигура и позадина, светло и сенка у фигури. Појмови: светлост, силуета.
АМБИЈЕНТ – СЦЕНСКИ ПРОСТОР
Израда маски и костима и сцене.
Појмови: амбијент, сцена
ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ
Писање латиничних слова упоредо са ћириличким словима.
Писање латиничних и ћириличких слова у складу са калиграфским
принципима.
Појмови: латиница и ћирилица.
КОНТРАСТ ( КАО МОТИВАЦИЈА ЗА ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА)
Природни и вештачки облици, слагање- разлагање, разлагање- слагање,
једнобојан – вишебојан, обрађен – необрађен, прав – крив, једноставан –
сложен, испупчен – удубљен.
Појмови: контраст.
ИНДИВИДУАЛНО КОРИШЋЕЊЕ РАЗЛИЧИТИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА
РАД
Обликовање необичних облика.
Појмови: паковање
РАЗНЕ ВРСТЕ ЗНАКОВА И СИМБОЛА
Печат, грб, симболи, словни и нотни знаци.
Појмови: хералдика.
ЈЕДНОБОЈНА КОМПОЗИЦИЈА УПОТРЕБНИХ ПРЕДМЕТА (КЛУАЖ)
Једнобојна композиција употребних предмета.
Појмови: колаж, једнобојан.
ЗАМИШЉАЊА
Вербални опис, текст, фотографија...
Појмови: фотографија.
ПРЕОБЛИКОВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ПРЕДМЕТА ЊИХОВИМ
СПАЈАЊЕМ (ВЕЗИВАЊЕ)
Преобликовање материјала или предмета њиховим спајањем.
Појмови: везивање.
Укупно
Број
Број Број часова
часова часова
за
по
за
утврђивање
теми обраду
6
4
2
4
2
2
6
4
2
16
10
6
12
8
4
6
4
2
4
2
2
6
4
2
6
4
2
6
4
2
72
46
26
25
12.6. НАСТАВА МУЗИЧКЕ КУЛТУРЕ У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
Циљ:
1.Развијање интересовања,музичке осетљивости и креативности
2.Оспособљавање за разумевање могућности музичког изражавања;
3.Развијање осетљивости за музичке вредности упознавањем уметничке традиције и културе свога и
других народа
Задаци:
1.Неговање способности извођења музике ( певање/свирање);
2.Стицање навика слушања музике,подстицање доживљаја и оспособљавање за разумевање музичких
порука;
3.Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење,
слушање.истраживање и стварање звука);
4.Упознавање традиционалне и уметничке музике свога и других народа
5.Развијање критичког мишљења ( исказивање осећања о музици која се изводи и слуша )
6.Упознавање основа музичке писмености и изражајних средстава музичке уметности,
Оперативни задаци:
Ученици треба да :
1. Певају по слуху
2. Слушају вредна дела уметничке и народне музике
3. Свирају на дечијим музичким инструментима
4. Изводе дечије,народне и уметничке музичке игре.
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА МУЗИЧКУ КУЛТУРУ
Ред.
Програмске целине и садржаји
бр
1.
Певање и свирање песама по слуху и увођење у основе музичке писмености
15
а) Народне песме
б) Уметничке песме
в) Уметничке песме
г) Препознавање карактера песме
д) Дводелни и троделни такт
ђ) Особине тона
Извођење музике
а)Певање:
- Певање песама ( учење по слуху) различитог садржаја И расположења, традиционалне и
уметничке музике које су примерене гласовним могућностима и узрасту ученика. Пожељно је
повезивање садржаја осталих наставних предмета уколико је могуће (ученици и школа,
годишња доба, празници и обичаји, завичај и домовина, природа и околина, животиње…);
-Певање једноставних модела и наменских песама као звучне припреме за поставку музичке
писмености
ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА ПЕВАЊЕ У 2. РАЗРЕДУ
Химне
Дечје песме
1.Државна химна
Патак Ј. Битнец
26
2. Светосавска химна
3. Школска химна
Народне песме
Хајд на лево
Дуње ранке
Ја посејах лубенице
Зелени се јагодо
Коларићу Панићу
Пролећно коло
Разгранала грана јоргована
Гуске, патке
Лепа Анка
Дечја покочица
Митку ноге заболеше
Вишњичица род родила
Божићна песма
Ој Бадњаче, Бадњаче
Помози нам Вишњи Боже
Ала веје веје Ст. Коруновић
Маино коло Л.Прелез
Кока снела јаје Ј. Горењшек
Јесен Ст. Коруновић
Коњић Д. Деспић
Гјуми Ф. Багири
Док месец сја Ж. Батист Лили
Пролећна песма Ст. Коруновић
Рибар Томерлин
Блистај Моцарт
Несташни дечаци Ј. Маринковић
Букварци Б. Станчић
О гуски М. Тајчевић
Петлић Е. Главник
Сусрет Д. Младеновић
Бројалице
Киша и мрав
Трешњица
Два се петла побише
Еци пеци пец
Елем, белем,белбеиш
Гусен, гусеница
Једна врана гакала
б) Свирање:
-Свирање пратње за бројалице,песме,игре на различитим изворима звука
(тело,предмети,ритмички дечји инструменти).
-На основу искуства у извођењу музике,препознати: темпо
( брзо/ споро),динамичке разлике (гласно/тихо), постепено појачавање и утишавање, различита
расположења (весело,шаљиво,тужно,нежно,одлучно…)
на основу изражајних елемената(динамика,темпо,ритам,мелодија), познату песму на основу
карактеристичног одломка мелодије.
Свирање на дечјим инструментима
Ст. Коруновић Коњић
Еци пеци пец
Трмвај јури улицом
Иш, иш, иш, ја сам мали миш
Бумбари се састали
2.
Дечје музичке игре
Певање и извођење музичких игара(игре уз покрет,дидактичке игре);
Имају ли карте сви- Томерлин
Чворак -Н. Вукомановић
Лептир- Н. Хиба
Телеграм -Томерлин
Тетка Метка -Томерлин
Загонетка -М. Петров
Зечје ухо- М. Петров
4
27
3.
Музичко изражавање и стварање
12
а) Импровизација покрета
б) Илустрација (ликовно) изражавање доживљене музике
в) Избор одговарајућих ритмичких инструмената за пратњу инструмената и игара
г) Музичка допуњалка и импровизација одговора на музичка питања
Стварање музике
-Опонашање звукова из непосредне околине, спонтаном или договореном импровизацијом
(звуци у кући, звуци града, звуци у природи…);
-Ритмичким и звучним ефектима креирати једноставне пратње за бројалице,
песме,приче,стихове, музичке игре, користећи при том различите изворе звука (глас тело, дечји
инструменти);
-Креирање покрета уз музику коју певају или слушају ученици;
-Смишљање малих ритмичких целина помоћу различитих извора звука (говором, изговарањем
група гласова, различитим предметима, дечјим инструментима);
-Импровизовање ритмичког дијалога на различитим изворима звука.
4.
Слушање музике
5
а) Доживљај музичког дела
б) Начин извођења
в) Врста ( боја) гласа и инструмената
г) Карактери у слушаним композицијама
Слушање музике
-Слушање вокално-инструменталних композиција за децу и кратких инструменталних
композиција различитог садржаја и расположења, као и музичких прича.
- Слушање народних песама и игара;
- У слушаним примерима препознати: различите тонске боје,динамичке разлике, различита
расположења на основу изражајних елемената,као и композицију коју су слушали, а на основу
карактеристичног одломка.Оспособљавати ученике да наведу примере присуства музике у
свакодневном животу.
ПРЕПОРУЧЕНЕ КОМПОЗИЦИЈЕ ЗА СЛУШАЊЕ У 2. РАЗРЕДУ
Химне
Домаћи композитори
1.Државна химна
Јежева кућа -З. Вауда
2. Светосавска химна
Дечја соба -М. Живковић
3. Школска химна
Народне загонетке (Дашто ми ти дашто)- В.
Илић
Народне песме
Чардаш
Бакене приче -Н. Петин
Ој Мораво
Молитва -Ј. Маринковић
Коло из Стига
Свајти мученици (песме за резање колача)Банатско коло
М. Топаловић
Жикино коло
Дивна, Дивна
Страни композитори
Ајде Като
К.С. Санс- Карневал животиња ( Кукавица и
На Божић
птице)
Нак свуд љубав сја
Моцарт -Турски марш
Шуман -Дивљи јахач
Песме за децу
Рођенданска - аутор непознат
Бетовен -За Елизу
28
Пахуљице - З. Вауда
Кад не буде крава - М. Илић Бели
Мађионичар- М. Илић Бели
Стајаћу на једној нози -М. Илић Бели
Песма о одјеку -М. Илић Бели
Молимо за фину тишину-А Кораћ
Радост Европе
Другарство- М. Субота
Шапутање - Н. Херцигоња
Заклео се бумбар- М. Шоуц
Моја успаванка – Н. Радуловић
Клепеће млин-немачка дечја песма
Пролећна песма -народна из пољске
Ж.Ф.Рамо -Кокош
Ж. Масне -Медитација
Т. Сусато -Игра
А. Понкиелаи -Игра часовника из опере
Ђоконда
Ј. Штраус- Анина полка
Н. Паганини -Капричо бр.9
Група Екрипс -Киша и грмљавина
-Јесења симфонија
Филмска музика
Музика из филма Х. Манцини- тема из
филма Пинк Пантер
Укупно
36
12.7. НАСТАВА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
Циљ:
Циљ физичког васпитања је да разноврсним и системским моторичким активностима ,у повезаности са
осталим васпитно образовним подручјима,допринесе интегралном развоју личности
ученика(когнитивном,афективном,моторичком),развоју,способности,стицању,усавршавању и примени
моторичких умећа,навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима
живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
1.подстицање раста ,развоја и утицање на правилно држање тела ;
2.развој и усавршавање моторичких способности;
3.стицање моторичких умећа која су као садржаји ,утврђени програмом визичког васпитања и стицање
теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
4.усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем овог
васпитног образовног подручја;
5.формирање морално вољног квалитета личности ;
6.оспособљавање ученика да стечена умећа и навике користе у свакодневним условима живота и рада;
7.стицање и развијање свести о потреби здравља,чувања здравља и заштити природе и човекове средине
Оперативни задаци
1.задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром
2.развијање координације,гипкости,равнотеже и експлозивне снаге;
3.стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим
условима;елементарним играма,ритмици,плесним вежбама на тлу;упознавање са кретним могућностима
и ограничењима сопственог тела;
4.стварање претпоставки за правилно држање тела,јачања здравља и развијање хигијенских навика;
5.формирање и овладавање елементарним облицима кретања-„моторичко описмењавање“;
6.стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
Оперативни задаци су исти као у првом разреду уз усавршавање кретања и вежби из првог разреда,
њихова комбинација и примена у сложенијим условима извођења.Многи садржаји се понављају у току
месеца као и на самим часовима .
29
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
НАСТАВНЕ ТЕМЕ И САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Ходање и трчање
Фигуративно трчање
Трчање променљивом брзином
Ходање и трчање у различитим формацијама
Брзо трчање на 30м
Ходање и трчање у природи
Брзо трчање с променом места
Трчање на 30м из висојжког старта
Скакање и прескакање
Скок у даљ иу места суножним доскоком
Скок у даљ из залета
Ходање на штулама напред назад
Скок у вис из правог залета
Дечји поскоци у месту
Скок у вис из косог залета
Скок у вис из косог залета техником маказице
Вежбе (скакања и прескакања) упором рукама
Прескакање кратке вијаче у месту са међупоскоком
Прескакање кратке вијаче у кретању (напред- назад)
Прескакање кратке вијаче са међупоскоком
Претрчавање и прескакање дуге вијаче
Бацања и хватања
Бацање лоптица у даљ из места и ходања
Бацање лопте увис и хватање на разне начине
Бацање лопте одбијањем од зида и хватање
Елементарне игре са бацањем и хватањем
Бацање лоптица у хоризонталне и вертикалне циљеве
Бацање лоптице у хоризонтлни циљ са даљине од 15м
Вишења и пењања
Препентравање разних објеката и справа
Провлачење кроз окна право и вијугаво
Пењање уз мотку или дрво до 2.5м
Пењење по косим клупама или уз лестве
Вежбе на тлу
Манипулација телом у упору чућећем и лежећем
Састав на тлу
Вежбе равнотеже
Ходање по греди и окрет
Ходање по ниској греди кораком са привлачењем
Ходање по ниској греди са чучњем и дизањем
10
14
7
10
7
8
20
30
Вежбе реквизитима
Манипулација палицама у пару
Вучење и гурање у паровима са две палице
Вучење и гурање мотком
Групно гурање и вучење помоћу конопца
Ношење више лопти
Ритмичке вежбе и народни плесови
Ритмички облици кретања
Ритмичко - естетске вежбе за руке
Плесни двокорак
Народна игра ”Ми смо деца весела”
Народна игра ”Ја посејах лубенице”
20
УКУПНО
12
108
12.8. НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У ДРУГОМ РАЗРЕДУ
Циљ
Циљ наставе страног језика на млађем школском узрасту је да оспособи ученика да на страном
језику комуницира на основном нивоу у усменом и писаном (од трећег разреда) облику о темама из
његовог непосредног окружења. У исто време, настава страних језика треба да:
- подстакне потребу за учењем страних језика;
- подстакне развијање свести о сопственом напредовању рада јачања мотивације за учење језика;
- олакша разумевање других и различитих култура и традиција;
- стимулише машту, креативност и радозналост;
- подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства.
Општи стандарди
Кроз наставу страних језика ученик богати себе упознајући другог, стиче свест о значају
сопственог језика и културе у контакту са другим језицима и културама. Ученик развија радозналост,
истраживачки дух и отвореност према комуникацији са говорницима других језика.
Посебни стандарди
Разумевање говора
Ученик разуме и реагује на краћи усмени текст у вези са познатим темама.
Усмено изражавање
Ученик усмено изражава садржаје у вези са познатим темама самостално или уз помоћ наставника.
Интеракција
Ученик остварује комуникацију и са саговорницима размењује кратке информације у вези са
познатим темама.
Знања о језику1
Препознаје основне принципе граматичке и социолингвистичке компетенције уочавајући значај
личног залагања у процесу учења страног језика.
1
Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре правилно
употреби у датој комуникативној ситуацији.
31
Задаци на нивоу језичких вештина
Разумевање говора
Ученик треба да:
- препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, акценат, ритам
и интонацију;
- разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације;
- разуме говор наставника, кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или
са аудио-визуелних записа;
- разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним искуством и са
активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.).
Усмено изражавање
Ученик треба да:
- разговетно изговара гласове, научене речи и изразе, поштује ритам и интонацију;
- даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову помоћ;
- описује кратким и једноставном језичким структурама себе и друге у познатим ситуацијама;
- репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице.
Интеракција
Ученик треба да:
- реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања;
- поставља једноставна питања;
- изражава допадање и недопадање;
- учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.);
- препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења.
Знања о језику2
- препознаје шта је ново научио;
- схвата значај познавања језика, матерњег и страног у међуљудској комуникацији.
ТЕМАТИКА
Школа:
- Школски простор и активности
Ја и моји другови:
- нови другови и особе
- нове игре (у складу са годишњим добима)
Породица и блиско окружење:
- шира породица, суседи и пријатељи
Празници:
- Ускрс и други важни празници
Мој дом:
- просторије и делови намештаја
Исхрана:
- ужина
- избор хране и пића
- воће и поврће по годишњим добима
- навике у исхрани у земљи/ама чији се језик учи
2
Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да језичке структуре правилно
употреби у датој комуникативној ситуацији.
32
Одећа:
- одевни предмети по годишњим добима
Окружење:
- место и улица где станујем
- важне установе у окружењу (биоскоп, школа, позориште, пошта, музеј).
Остало:
- годишња доба, месеци, дани у недељи и делови д
ОКТОБАР
СЕПТЕМБАР
Hello
 Greetings; What’s your name? How are you?
Colours (recognising the written form of colour words); The ABC song
II My Birthday
 Numbers 1-10 (recognising the written form of number words); Colours;
How old are you? – I’m ...; How old is ...? – S/he is...; How old are the
trees?
 Happy birthday song; Presents; I’ve got...
 Colours and numbers; Presents; I’ve got...
 Following a story in English, role play (2); Revision unit 3
I My Family / III My Body
 Family members; Recognising the written form of words; Family tree
 Body parts, recognising the written form of words; Describe a family
member
 My ... hurts; Following a story in English (3), role play
 Describing a person / an animal; I’ve got, S/he’s got ...
 Draw a monster
 Revision: family members, body parts, describing a person / an animal
 Progress Test 1
 Parts of a house; Recognising the written form of words
 Furniture (table, chair, door, window); Colours; (p.23)
 Where’s Alvin? Is he in the kitchen? – Yes, he is / No, he isn’t.
 Following a story in English, role play (1)
 Halloween
Укупно
Утврђивање
Наставна тема
Наставна јединица
Обрада
Месец
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ
0,5 0,5
0,5 0.5
0,5 0,5
1
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
1
1
1
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
8
9
33
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
Hello
 Greetings; What’s your name? How are you?
Colours (recognising the written form of colour words); The ABC song
II My Birthday
 Numbers 1-10 (recognising the written form of number words); Colours;
How old are you? – I’m ...; How old is ...? – S/he is...; How old are the
trees?
 Happy birthday song; Presents; I’ve got...
 Colours and numbers; Presents; I’ve got...
 Following a story in English, role play (2); Revision unit 3
I My Family / III My Body
 Family members; Recognising the written form of words; Family tree
 Body parts, recognising the written form of words; Describe a family
member
 My ... hurts; Following a story in English (3), role play
 Describing a person / an animal; I’ve got, S/he’s got ...
 Draw a monster
 Revision: family members, body parts, describing a person / an animal
 Progress Test 1
 Parts of a house; Recognising the written form of words
 Furniture (table, chair, door, window); Colours; (p.23)
 Where’s Alvin? Is he in the kitchen? – Yes, he is / No, he isn’t.
 Following a story in English, role play (1)
 Halloween
 Revision unit 5
 Revision unit 4, 3
 Revision 2, 1
VIII The Weather
 What’s the weather like? Recognising the written form of weather
expressions
 What’s the weather like? Writing practice
 Seasons; What’s your favourite season?
o My mummy’s favourite season is ...; Who needs water?
 Following a story in English (7), role play
 Revision: the weather; Valentine’s Day
 Revision: the weather
 Progress Test 4
0,5 0,5
0,5 0.5
0,5 0,5
1
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
1
1
1
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5
1
1
1
0,5 0,5
0,5 0,5
1
0,5 0,5
0,5 0,5
1
1
1
8
9
3
8
34
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
VII A Sweet Tooth
o Sweets; Written form of words; I like / I don’t like ...
 Do you like ...?
 Following a story in English, role play
 Fruit and vegetables; Do you like ...?
 What’s your favourite fruit/vegetable?
 Can I have an apple, please?
 What’s your favourite food?
 Revision: food and drink
 Progress Test 5
IX Looking Good
 Clothes, colours, recognising the written form of clothes words
 I’m wearing a/an...
 Clothes, colours; What are you wearing?
 Clothes
 Easter; Numbers 11-20, recognising the words
 Numbers 11-20
 Clothes; What is s/he wearing?
 Shapes, colours, big/small; I’m wearing ... (glasses, shoes, hat...)
 Shapes, colours, clothes – writing practice
 Clothes; Take off / Put on
 Following a story in English, role play
 Revision unit 9
 Progress Test 7
X School
 School objects, recognising the written form
 School objects; I’ve got a ...
 Fun time; Key vocabulary
 I spy ...; Key vocabulary
 Songs and games
УКУПАН БРОЈ ЧАСОВА
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
9
0,5 0,5
0,5 0,5
1
0,5 0,5
1
0,5 0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
6
1
0,5
1
0,5
0,5
1
1
0,5
8
0,5 0,5
1
1
1
4
21
72
51
12.9. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕМЕТ
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
Општи циљ предмета сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и социјалног
сазнања код ученика основне школе.Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да постану
активни учесници у процесу образовања и васпитања и да изграде сазнања ,умења,способности и
вредности неопходне за формирање аутономне,компетентне, одговорне и креативне личности,отворене
за договор и сарадњу,која поштује и себе и друге.
Задаци:
У образовно-васпитном раду на реализацији овог предмета разликујемо неколико основних
задатака:
35
1.подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима;
2.подстицање развоја самосвести,самопоштовања и уважавања других;
3.оспособљавање ученика да пепознају и разумеју сопствена осећања и потребе и њихову међусобну
повезаност и да штите и остварују своје потребе на начин који не угрожава друге;
4.развијање комуникативне способности,невербалне и вербалне комуникације,вештите ненасилне
комуникације;
5.оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању сукоба и
вршњачком посредовању;
6.развијање креативног изражавања;
7.оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено место у њему,и да
активно доприносе развоју школе по мери детета;
8.оспособљавање ученик да упоѕнају и уважавају дечја права и да буду способни да активно учествују у
њиховом остваривању;
9.развијање и неговање основних људских вредности
САЗНАЊЕ О СЕБИ И ДРУГИМА 2
РАДИОНИЦА
1.радионица
2.радионица
3.радионица
4.радионица
5.радионица
6.радионица
7.радионица
8.радионица
9.радионица
10. радионица
11. радионица
12. радионица
13. радионица
14. радионица
15. радионица
16. радионица
17. радионица
18. радионица
19. радионица
20. радионица
21. радионица
22. радионица
23.радионица
24. радионица
25. радионица
26. радионица
27. радионица
САДРЖАЈ
Сусрет родитеља, наставника и ученика
Упознавање са садржајем предмета и начином рада
Репортери
Поносим се што...
Изражавање захвалности другоме
Речник осећања
Како се ко осећа
О стиду и срамоти
Љубомора
Кривица
Ја и љубав
Моје потребе
Како да ти кажем
Слушање и неслушање
Да ли се чујемо?
Чујем ти срце
Кад ја нећу
Посредовање у сукобу између дечака и девојчица
Посредовање у сукобу између ученика истог пола
Посредовање у сукобу између родитеља и деце
Породично стабло
Жирафе у учионици
Шта се коме допада
Шта можемо да урадимо
Дечја права
Моја одговорност
Кад деца крше дечја права
36
28. радионица
29. радионица
30. радионица
31. радионица
32.радионица
33.радионица
34.радионица
35.радионица
36.радионица
Кад родитељи крше дечја права
Кад одрасли у школи крше дечја права
Различити смо али су нам права иста
Ја то већ умем
Шта кад се то деси
Мој омиљени јунак из приче/бајке/ филма
Сарадња
Ја пре, ја после
Презентација резултата рада родитељима
12.10. ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
ВЕРОНАУКА
Циљеви и задаци
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном образовању и васпитању јесте да
пружи целовит православни поглед на свет иживот, уважавајући две димензије: историјски хришћански
живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). То значи
даученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, литургијској,социјалној и
мисионарској димензији, при чему се хришћанско виђење живота ипостојања света излаже у веома
отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, којим се настоји показати да
хришћанско виђење(литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата
свапозитивна искуства људи, без обзира на њиховунационалну припадност и верскообразовање. Све ово
спроводи се како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и делатном плану, уз настојање да
се доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим
људима и са собом).
Задаци наставе православног катихизиса (веронауке) су да код ученика:
- развије отвореност и однос према Богу као другој и другачијој личности у
односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божијој, личности,
такође,другачијој у односу на нас, те да се између оведве релације оствари узајамно зависна веза (свест
о заједници);
- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света,
људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу с природом која нас окружује и друго,
као и одговарање на ова питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве;
- изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и
падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се
остварује комплементарност с другим наукама);
- помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем равнотеже између
властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (с људима различитих култура, религија и
погледа на свет, с друштвом, с природом) и с Богом;
- изгради уверење да су свет и све што је у њему створени за вечност, да су сви створени да буду
причасници вечног живота, али да се то можеостварити само ако човек своју слободу као дар Божији
изражава као заједништво са Богом и другим људима, те да из те перспективе код ученика развије
37
способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као
непоновљивом бићу и икони Божијој и према творевини Божијој и изгради спремност на
покајање.Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-концентричном
(симбиотичком, спиралном) принципу.Тозначи да се у сваком разреду одабирају одређени раније
уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке од тема, које ће се током дате године школовања низати у
сукцесивном следу, врши активизација претходностечених знања и формираних умења. Наравно, у
сваком разреду уводе се и потпуно нове теме, које ће послужити као ослонац за надограђивање
знања у наредним разредима. След тема је у нижим разредима силазни (десцендентни), односно базира
се на излагању материје према психолошкој приступачности, док је у вишим разредима основне школе и
у средњој школи узлазни (асцендентни), дакле, темељи се на начелима теолошке научне систематике.
Р.
Наставни садржај
број
1.
Увод
2.
Бог је заједница личности Оца, сина и светог духа
3.
Структура литургије цркве (епископ, свештеници, ђакони и
народ)
4.
Литургија откривање Бога ( литургијско искуство Бога,
личности, слободе, љубави. Бог као биће заједнице)
5.
Литургија и присуство Христово и ишчекивање доласка
Христовог (љубављу према Јристу чинимо да је Он присутан
међу нама на Литургији иако је физички одсутан)
6.
7.
Постојање природе је израз љубави Бога и човека
Бог је створио свет да са њим има вечну заједницу љубави
преко човека и да у тој заједници човек буде вечно и
непоновљиво биће
Укупно часова
Број
часова
1
5
6
Обрада
Утврђивање
5
5
1
6
5
1
3
1
2
11
4
6
1
5
3
36
23
13
1
38
12.11. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
РУКE У ТЕСТУ
Циљеви и задаци
1. формирање елементарних научних појмова из природних наука;
2. подстицање дечјих интересовања и интелектуалне активности;
3. подстицање дечјих питања, истраживања и дискусије;
4. препознавање неких критеријума за класификацију материјала и њихово коришћење;
5. постављање хипотеза и исказивање претпоставки за решавање проблема;
6. предлагање, самостално постављање и извођење једноставних огледа на основу упутства;
7. развијање критичког промишљања кроз посматрање и експеримент;
8. уочавње узрочно последичних веза између појава и процеса у окружењу и изведеним огледима;
9. решавње једноставних проблем ситуација, самостално и у тиму;
10. развијање критичког односа према информацијама које се добијају чулима;
11. препознавање опасности и услова за безбедан рад
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Различити облици кретања у окружењу
2. Кретање у забавном парку
3. Како изазвати таласе у води
4. Брзо, брже, најбрже од чега то зависи
5. Материјали и њихова електрична проводљивост
6. Када ће сијалица да светли
7. Дрво или метал где се користе и зашто
8. Мерим значи упоређујем (мерење дужине, масе, времена и температуре)
9. Дневна температура ваздуха
10. Како настају различити звуци
11. Својства звука (јачина, боја и висина)
12. Звуци у жици и свирали
13. Високо ц
14. Биљке траже своје тло
12.12. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
Циљеви изадаци
Циљ:
Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити животне средине ,усвајање и
примена принципа одрживости,етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.
Задаци:
1.Знати појам животна средина и њене елементе;
2.Препознавање и описивање најуочљивијих појава и промена у животној средини;
3.Стицање знања о појавама које угрожавају животну средину;
4.Формирање навика и развијање одговорног односа према себи и животној средини;
5.Развијање радозналости,креативности и исртаживачких способности;
6.Развијање основних елемената логичког и критичког мишљења.
39
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ЗА ПРЕДМЕТ ЧУВАРИ ПРИРОДЕ
редни
број
1.
2.
3.
4.
Програмске целине
Животна средина
а) Вода, ваздух, земљиште (услови живота), биљке, животиње
б) Творевине људског рода
Природне појаве и промене у животној средини
а) Сезонске промене на биљкама и животињама у
току године (у спољашњем изгледу и понашању у
зависности од годишњих доба, сеоба,
презимљавање...)
б) Односи исхране / ланци исхране
Загађивање животне средине
а) Извори загађивања воде
б) Извори загађивања ваздуха
ц) Извори загађивања земљишта
д) Последице загађивања животне средине
е) Загађујуће материје у домаћинству (хемикалије, ознаке за опасне
материје на амбалажи)
ф) Понашања која нарушавају изглед творевина људског рада (школа,
зграда, споменика културе,...)
Заштита животне средине и заштита здравља
а) Брига о биљкама и животињама у непосредној околини (прављење
хранилица, појилица и кућица за птице, гајење и заливање биљака...)
б) Најчешће угрожене биљне и животињцке врсте у непосредној
околини и њихова заштита
ц) Лековита својства неких биљака (нана, камилица, жалфија...)
д) Рециклажа (папир, стакло, пластика, метал...)
е) Прављење копоста
ф) Правила понашања која доприносе очувању здравља
Годишњи фонд
часова
8
9
7
12
40
12.13. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА
Циљеви и задаци
1.Развијање моторичких способности уз коришћење материјала,прибора ,алата,уређаја и рачунара;
2.Развијање креативности,логичког мишљења и способности кобиновања;
3.Развијање конструкторских вештина;
4.Упознавање и употреба образовних програма;
5.Упознавање једноставног програма за цртање и одговарајуће „алате“;
6-Развијање умења и вештина за коришћење материјала,прибора,алата и рачунара у игри и
свакодневном животу;
7. Развијање способности и решавање једноставних задатака уз помоћ рачунара.



























САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УПОТРЕБА ПОЈЕДИНИХ ВРСТА МАТЕРИЈАЛА
Употреба појединих врста материјала
Избор и употреба једноставног прибора и алата
Материјали
САСТАВНИ ДЕЛОВИ РАЧУНАРА
Саставни делови рачунара
Правилно укључивање рачунара
Миш
Покретање програма
Искључивање рачунара
Покретање програма са CD а
Готови програми за забаву, рачунање и учење
Елементи радног графичког окружења
Руковање иконама и прозорима
ПРОГРАМ ЗА ЦРТАЊЕ
Покретање програма за цртање
Програм за цртање – алати
Слободоручно цртање
Програм за цртање – линије и облици
Копирање
Цртање – рад са деловима цртежа
Програм за цртање – текст
Чување цртежа
Проналажење сачуваног документа
СКЕНИРАЊЕ
РУКОВАЊЕ ДИГИТАЛНИМ ФОТОАПАРАТОМ
Обрада слика, фотоалбум, израда честитке и календара
41





ТАСТАТУРА
Употреба тастатуре
ПИСАЊЕ
Програм за обраду текста – унос текста
Штампање
12.14. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ НАРОДНА ТРАДИЦИЈА
Циљ и задаци
Изучавањем наставног предмета НАРОДНА ТРАДИЦИЈА у другом разреду, ученици стичу
основна знања из области становања људи од најраније прошлости до данашњих дана. Ове садржаје
употпуњују знања о појединим биљкама, а све то представљено кроз обичаје и веровања нашег народа. 9
Упознавањем културе становања и процеса грађења кућа у прошлости, код деце се развијају сазнајне
способности и формирају се основни појмови везани за ову област. Ови појмови чине само део система
појмова и знања из области наше културе и традиције. Упознавањем датих садржаја они су у прилици да
упоређују грађење кућа и становање у прошлости са савременим стамбеним објектима и начином живота
у њима.
Грађење куће, уређивање окућнице, и неговање биља су активности у којима деца радо дају свој
допринос. Упознавањем садржаја из ове области деца се подстичу културом становања и код њих се
развија правилан однос према ономе што се зове породични дом. Развијање свести да је то најлепши и
најтоплији кутак на свету пробудиће код деце осећај топлине, љубави и сигурности, а то је услов за
њихову социјализацију и слободно испољавање своје личности. Упознавањем народних обичаја и
веровања везаних за ову област, ученици ће развијати свест о културном и духовном благу нашег народа.
ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА ПО ТЕМАМА
TEMA
УКУПАН
ЧАС ЗА
БРОЈ
ОБРАДУ
ЧАСОВА
СТАНОВАЊЕ
У ДАЛЕКОЈ
ПРОШЛОСТИ
ИМА ЈЕДНА
КУЋИЦА
ДРАГА СРЦУ
МОМ
У КУЋИ И
ОКО ЊЕ
ТИПОВИ
КУЋА У
СРБИЈИ
НАСЕЉА
УКУПНО:
ЧАСОВИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ,
ПРОВЕРА,
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
6
4
2
14
10
4
9
7
2
3
3
/
4
36
2
26
2
10
42
13. НАЧИН ВРЕДНОВАЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
Вредновање постигнућа ученика тј. оцењивање је процес праћења и подржавања развоја и
напредовања ученика у току школске године.
Ученици се оцењују у току свакодневног рада, а најмање четири пута у полугодишту, о чему се
благовремено и примерено обавештавају родитељи усменим или писаним путем.
Оцењивањем се процењује ниво и обим знања, степен разумевања, способност примене, степен
развијености умења и вештина и ангажовање ученика у наставном процесу.
Степен разумевања, способност примене, степен развијености умења и вештина ниво и обим
знања, оцењују се тако да:
 Оцену одличан (5) може добити ученик који је у потпуности показао способност примене знања,
умења, вештина и самосталност у раду, усвојио предвиђени ниво и обим знања и степен
разумевања програмских садржаја, уз веома висок степен ангажовања ученика.
 Оцену врло добар (4) може добити ученик који има висок ниво и обим знања и степен
разумевања програмских садржаја и показао је способност примене знања, умења и вештина уз
мању помоћ наставника и висок степен ангажовања ученика.
 Оцену добар (3) може добити ученик који има просечан ниво и обим знања и степен разумевања
програмских садржаја и показао је способност примене занња, умења и вештина уз помоћ
наставника и ангажовања ученика.
 Оцену довољан (2) може добити ученик који има задовољавајући ниво и обим знања и степен
разумевања програмских садржаја.
 Оцену недовољан (1) може добити ученик који није достигао задовољавајући ниво и обим знања
и разумевања програмских садржаја.
Бројчаном оценом оцењују се обавезни наставни предмети.
Успех ученика у учењу из изборног предмета Верска настава изражава се оценом: истиче се,
добар и задовољава. Критеријуми за оцењивање успеха ученика су редовност у похађању наставе,
заинтересованост и активно укључивање у процес наставе.
На крају првог и другог полугодишта за успех ученика из предмета Грађанско васпитање
изводи се закључна описна оцена: веома успешан и успешан. Критеријуми за оцењивање су:
редовност у похађању наставе, заинтересованост, постигнуће и активно укључивање у процес
наставе.
У нашој школи, у оквиру пројекта Самовредновања, одржава се полугодишње и годишње
тестирање ученика неформалним тестовима знања. Стручни активи састављају задатке за тестове
водећи рачуна о програмским захтевима, специфичностима одељења, тежини задатака, обиму и сл.
Према утврђеним критеријумима које је усвојило Наставничко веће, а на предлог Тима за
самовредновање, одређује се ниво постигнућа сваког појединачног одељења као и целог разреда.
Такође, врши се упоређивање оцена на тестирању са закључном оценом.
Сваки наставник је дужан да редовно уноси своју оцену у електронски дневник.
43
14. ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ОШ „Десанка Максимовић“ је једна од девет пилот школа у Србији које су од новембра 2009.
учествовале у развијању и примени квалитетног модела инклузивног образовања. У овај програм је
ушла на основу свог претходног вишегодишњег искуства у успешној примени нових мера инклузивног
образовања за уклањање свих видова баријера и дискриминације, које би се односиле на пол,
националну припадност, верско и социо-економско порекло, способности, здравствено стање или било
које друго лично својство појединца.
Од почетка школске 2010-2011. године, а на основу Закона о основама система образовања и
васпитања, инклузивно образовање уводи се у све школе. Сходно томе, Стручни тим за инклузивно
образовање доноси одлуку о изради индивидуалних образовних планова (ИОП) за ученике код којих се
процени да постоји потреба за посебном подршком у образовању. У школи „Десанка Максимовић“ за
све ученике који не постижу жељена постигнућа, на предлог Тима за инклузију направиће се план
прилагођавања наставе, што укључује и индивидуалне мере прилагођавања. О мери подршке донеће
одлуку Педагошки колегијум.
Сви индивидуалнообразовни планови ученика су саставни део Школског програма, а коначан број
ученика који ће радити на овакав начин биће дефинисан до 15. 9. 2013. године.
На предлог одељенских већа и СТИО-тима, Педагошког колегијума и ИРК, индивидуализацијом
ће наставу пратити ______ ученика, кроз ИОП 1____ученика, кроз ИОП 2____ученика и ИОП
3____ученика.
.
БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ЋЕ НАСТАВУ ПОХАЂАТИ ПО ИОПУ У ШКОЛСКОЈ 2013/2014.
ГОДИНИ
ОДЕЉЕЊЕ
II/1
II/2
II/3
II/4
II/5
II/6
II/7
II/8
II/9
II/10
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЈА ИОП 1
ИОП 2
ИОП 3
СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
 Драгана Леповић-Стефановић, стручни сарадник (педагог)
E-mail: [email protected]
 Александар Радовановић, стручни сарадник (психолог)
E-mail: [email protected]
44
15. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ
Програм рада допунске наставе из српског језика и математике је флексибилно планиран и
стално се прилагођава актуелним потребама ученика. План је сачињен на основу досадашњих искустава
у реализацији наставних садржаја и на основу антиципираних потреба.
ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА:
Ред.бр. Назив наставне теме
1.
Књижевност
2.
Језичка култура
3.
Граматика
4.
Правопис
Укупно
ПЛАН ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ ИЗ МАТЕМАТИКЕ:
Редни Назив наставне теме
број
1.
Природни бројеви до сто и операције са њима
2.
Геометријски облици
3.
Мере и мерења
Укупно
Број часова
7
8
10
11
36
Број часова
20
7
9
36
16. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ И ЗАБАВНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Поред редовне наставе, у школи ће се одржати велики број културних манифестација, чије ће се
теме и садржаји бирати према интересовањима ученика, родитеља и наставника. У припреми
манифестација учествоваће заједно наставници и ученици.
Културне активности за школску 2013/2014. годину
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Пријем првака, 21. Обележавање Светског дана мира, 26.
Европски дан језика, трибина.
Обележавање Дечје недеље, недеља спорта, посета Народном
позоришту, трибина.
Квиз знања,19. Дан против злостављања, занемаривања и насиља
у породици, посета концерту озбиљне музике, трибина.
Новогодишња модна ревија, трибина.
Прослава школске славе – Св. Саве, трибина.
14. Обележавање Дана заљубљених, посета Народном
позоришту, трибина.
22. Светски дан воде, посета концерту озбиљне музике, трибина.
45
Април
Мај
Јун
Обележавање ускршњих празника, трибина.
9. Дан Европе, 16. Обележавање Дана школе, недеља спорта,
трибина.
Обележавање Видовдана
Напомена: Теме трибина ће бити накнадно одређене на основу интересовања ученика и родитеља, као и
на основу актуелности из јавног, културног и научног живота наше земље.
17. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
Програм школског спорта и спортских активности школе је за млађе разреде планирао следеће
активности које ће се реализовати у школској 2013/2014. години:
Недеља спорта у октобру:
1. Шах – турнир – Света Бојковић и Миљан Бојанић
2. Спортска модна ревија – наставници вештина су организатори, а директорка Љиљана
Радовановић – Тошић, помоћник Небојша Јовић и Манди Живковић су у жирију
Недеља у мају:
1. Турнир у малом фудбалу – млађи разреди – учитељи су носиоци активности
2. Крос – носиоци активности су учитељи, наставници физичког васпитања и разредне старешине
3. Фитнес – јавни час – Биљана Живковић
4. Спортски сусрети млађих разреда у оквиру обележавања Дана школе - носиоци активности су
учитељи
У склопу активности поводом Дана школе, организоваће се традиционални спортски сусрети
млађих разреда, у којима ће активно учешће узети и ученици другог разреда.
18. ПРОГРАМ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗАНЕМАРИВАЊА И
ЗЛОСТАВЉАЊА
Сведоци смо појаве наглог пораста злостављања и занемаривања деце, као и повећаног броја фактора
који утичу на њихову безбедност, као што су:
1. Непримерено понашање ученика у међусобној интеракцији и комуникацији.
2. Небезбедне ситуације ученика у саобраћају.
3. Присуство страних лица у школи.
4. Повређивање ученика током боравка у школи.
5. Могућност контакта са опојним средствима (алкохол, дуван и дрога).
6. Уношење предмета и материјала који би могли изазвати самоповређивање или повређивање
других.
7. Појаве оштећења школског инвентара.
8. Неисправност електричне, водоводне и канализационе мреже.
Те појаве се не јављају само унутар школе, већ и у породици, локалној заједници и друштву у целини.
Стога успешан рад Тима за безбедност и заштиту деце од злостављања и занемаривања подразумева
активан однос свих: ПП - службе, наставника у школи, Центра за социјални рад, Центра за медијацију,
„Сигурне куће“, представника локалне заједнице и МУП - а. Свако од горе поменутих мора да преузме
46
одговорност како бисмо остварили циљ, а то је превенирање и спречавање злостављања и занемаривања
деце.
Нисмо сигурни да је свако упознат какве се све активности могу сврстати у категорију злостављања и
занемаривања деце. То су, заправо, све активности које крше Конвенцију о правима детета, која је
усвојена на Генералној скупштини УН, 20. 11. 1989. Појаве које спадају у овај домен су:
1. Физичко злостављање деце.
2. Сексуално злостављање и искоришћавање деце.
3. Ментално злостављање.
4. Материјално и едукативно занемаривање детета.
Родитељи су дужни да обезбеде основне материјалне и васпитно-едукативне услове за своје дете –
морају да му обезбеде право на живот, развој и образовање. Држава је дужна да пружи помоћ
родитељима у остваривању одговорности за подизање деце и обезбеди развој установа, капацитета и
служби за заштиту и бригу о деци.
5. Рад који је штетан по здравље детета и његов развој.
6. Отмице и трговина децом.
7. Дискриминација деце по било ком основу.
8. Непоштовање дететовог права да слободно изрази своје мишљење и да благовремено добија сва
обавештења у складу са његовим годинама и зрелошћу.
9. Заштита деце од злоупотребе на интернету.
У овој школској години Тим је планирао следеће активности:
Септембар
-Упознавање свих чланова Тима са циљевима,
задацима и активностима Тима
- Одређивање критеријума и индикатора који
су значајни у процени безбедности и
злостављања и занемаривања деце
- Снимање актуелног стања и стварање нове
базе података о деци за коју се сумња да су
изложена занемаривању и злостављању.
Анализа извештаја о безбедности.
Упознавање ученика првог разреда са
правилима безбедног понашања у саобраћају
(приказивање едукативног CD-а „Пажња
сад!“).
Подсећање ученика на процедуре заштите о
насиља и злостављања (Књига обавештења)
Октобар
Израда листе ризика
Обилазак свих истурених одељења и процена
њихове саобраћајне безбедности.
У оквиру „Дечје недеље“ организовање вежбе
-Тим
-Тим
- Тим
-Руководиоци одељења и
Јелена Вучковић,
Светлана Момчилов
Милена Филиповић
Светлана Миљковић
-Представници саобраћајне
полиције, Иван Живић,
Света Бојковић и учитељи.
-ПП служба
-Иван Живић, Јелена
Вучковић и Александар
Радовановић
-Помоћник директора и
Иван Живић
-Иван Живић и Света
47
Новембар
практичног понашања у саобраћају.
Спровођење обуке за родитеље и ученике у
вези са заштитом деце и података на
интернету (часови информатике и трибина за
родитеље на полугодишњем нивоу).
Израда чек - листе ризика за сва подручна
одељења и предлагање мера за њихово
смањење.
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Бојковић
-Младен Јовановић
-Љиљана Станковић,
Милена Филиповић,
Светлана Момчилов и
Јелена Филиповић
Анализа чек - листе ризика за сва подручна
одељења
Обележавање 19. новембра, Дана борбе
против злостављања и занемаривања деце и
насиља у породици (израда флајера за ученике
и родитеље).
-Непосредне активности и сарадња са
надлежним службама
(стална активност).
-Сви запослени
Заједнички састанак родитеља, ученика,
наставника и представника локалне заједнице
ради дефинисања појава које угрожавају
безбедност ученика и облика деловања на
превенцију истих.
Упознавање ученика са опасностима од
пиротехничких средстава (Књига обавештења)
Подсећање ученика на процедуре заштите о
насиља и злостављања (Књига обавештења)
Анализа извештаја о безбедности појавама
злостављања и занемаривања деце.
-Тим, директор, одељенске
старешине, родитељи,
ученици и представници
МУП-а
Превентивно предавање у вези болести
зависности и безбедности на Интернету.
Израдити чек листу фактора ризика за сва
подручна одељења и предлагање мера за
њихово смањење.
-ПП служба и професор
информатике.
-Љиљана Станковић,
Милена Филиповић,
Светлана Момчилов и
Јелена Филиповић
Анализа чек - листе ризика за сва подручна
одељења.
-Сви запослени
Тестирање ученика 3. и 4. разреда: „Шта знаш
о саобраћају“
Предавање за чланове Савета родитеља о
безбедности деце о саобраћају
Евидентирање најризичнијих ситуација у
школи одређивање превентивних мера за
умањење ризика.
-Иван Живић и Света
Бојковић, учитељи
-Иван Живић и Јелена
Вучковић
-Иван Живић и Јелена
Вучковић, Александар
Радовановић
-Тим
-Тим, ПП служба, Центар
за социјални рад, МУП,
Клинички центар.
-Јелена Вучковић и
Александар Радовановић
-ПП служба
-Тим и ПП служба школе
и сви запослени
48
Април
Мај
Јун
Подсећање ученика на процедуре заштите о
насиља и злостављања (Књига обавештења)
-ПП служба
Обилазак свих истурених одељења и процена
њихове саобраћајне безбедности.
Сарадња са локалном самоуправом.
Анализа извештаја о безбедност и
злостављања и занемаривања деце.
Израдити чек - листу фактора ризика за сва
подручна одељења и предлагање мера за
њихово смањење.
-Помоћник директора и
Иван Живић
-Тим и директор школе
-Тим
-Љиљана Станковић,
Милена Филиповић,
Светлана Момчилов
Јелена Филиповић
Израда извештаја о раду тима у протеклој
школској години.
- Евалуација рада и предлози за даљи рад
-Тим за безбедност и
заштиту деце од
злостављања и
занемаривања
Сходно члану 42. Закона о основама система образовања и васпитања 55/2013 од трећег јула 2013.
прописујемо мере, начин и поступак заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи
и свих активности које организује установа у сарадњи са надлежним органима јединице локалне
самоуправе.
Мере, начини и поступак заштите
У случају угрожене безбедности, занемаривања или злостављања ученика, дежурни наставник и/или
наставник који је приметио било какав облик таквог понашања у обавези је да пријави случај разредном
старешини. Дежурни наставник је у обавези да случај евидентира у Књизи дежурства.
Разредне старешине су у обавези да случај пријаве ПП служби, родитељима и по потреби Тиму за
безбедност и заштиту деце од злостављања и занемаривања.
Дежурни наставник је у обавези да попуни образац о евиденцији о насилном понашању школу и да га
одмах проследи ПП служби.
ПП служба реагује у складу са својим надлежностима и евидентира у Књизи за евиденцију насиља.
У случају пријаве од стране НН лица, у вези са угрожавањем безбедности или злостављања и
занемаривања, попунити образац и одмах проследити ПП служби и Тиму за безбедност и заштиту деце
од злостављања и занемаривања.
У случају већих повреда безбедности или занемаривања и злостављања деце треба укључити МУП,
Здравствену службу и Центар за социјални рад.
49
19. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
У школи постоје многобројне секције. На основу анкете која се спроводи на почетку школске године
,ученици се добровољно опредељују за једну од њих.
Место
Чокот
Н. Село
Секције
Луткарска,ликовна,креативна радионица,фото-филмска
Ликовна, играоница, рецитаторска, креативна радионица,
луткарска, оригами
Крушце
Мрамор
Доње
Међурово
Бубањ
Горње
Међурово
Лалинац
М.Поток
Луткарска ,музичка
Луткарска, ликовна
Стони –тенис, фудбалска
Луткарска, музичка
Музичка, спортска
Луткарска,музичка,драмска
Ликовна секција, рачунарска
Учитељи другог разреда у школској 2013/2014. години држаће следеће секције:
одељење
11-1, В.Тошић
11-2,С.Јовановић
11-3,Б.Миленковић
секција
Играоница
11-4,Љ.Стојиљковић
11-5,С.Илић
11-6, Д.Ђорђевић
Креативна
радионица**
Фудбалска секција
Музичка секција
Музичка секција
11-7, Љ.Тасев
11-8, Б.Петровић
11-9, Д.Салимовић
11-10, Д.Торбица
Ликовна секција
Ликовна секција
Луткарска секција
Музичка секција
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ – КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА
Циљ радионица је да деца, кроз креативну игру, задовоље своју потребу за стваралачким
испитивањем света, да се подстакне развој њихових перцептивних и интелектуалних функција,
да вежбају фине и крупне моторичке радње и открију своју кретаивност.
-
Задаци :
уочавање узрочно - последичних односа чиме се ствара услов за разумевање природних
законитости;
развијање тимског духа и сарадње;
50
-
развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно
мишљење;
развијање ученикових потенцијала у области визуелности, креативности;
развијање еколошке свести;
развијање свести о значаја оплемењивања животног и радног простора:
да стекну искуство у коришћењу материјала за рад;
неговање моторичких способности и музичку осетљивост и креативност;
подстицање стваралачког ангажовања
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ - ИГРАОНИЦА






да разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном,
афективном, моторичком)
развијање моторичких способности
стицање, усавршавање и примена моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада
стицање и развијање свести о потреби здравља, чувања здравља и заштити природе и човекове
средине.
стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
развијање такмичарског духа и фер-плеја
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ МУЗИЧКЕ СЕКЦИЈЕ
Циљ окупљања деце у музичку секцију је пре свега, стварање услова за развој дечије
креативности, проширивање њихових знања и интересовања, које се надограђује на оно што се стиче
током редовне наставе, као и дружење, разонода и игра са вршњацима.
Општи циљ је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке традиције и
културе свог и других народа.
Остали циљеви и задаци су:
• Развијање музичких способности и жеље за музицирањем/певањем и суделовањем у школском
ансамблу;
• Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно музицирање;
• Развијање навика слушања музике, подстицање доживљавања и оспособљавање за разумевање
музичких порука;
• Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима (извођење, слушање,
истраживање и стварање музике);
• Развијање критичког мишљења (исказивање осећања о музици која се изводи и слуша);
Оперативни задаци
Ученици треба да :
1. Певају по слуху;
2. Слушају вредна дела уметничке и народне музике;
3. Свирају на дечијим музичким инструментима;
4. Изводе дечије, народне и уметничке музичке игре.
5. Упознају традиционалну и уметничку музику свога и других народа
51
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЛИКОВНЕ СЕКЦИЈЕ
Ликовна секција има за циљ развијање интереса, склоности стваралачких посеобности,
проширење знања, упознавање различитих техника рада.
Задаци ликовне секције су:
- Развијање смисла и осећаја за естетску и примењену уметност
- Упознавање са основним принципима у ликовној уметности
- Уочавање уметничких склоности код ученика и њихово развијање
- Развијање љубави према ликовној уметности и уметности уопште
- Развијање способности и сазнања за све ликовне елементе, стваралачки рад, различите материјалне и
естетске критеријуме, визуелну перцепцију, изражавање и креативност-креативно мишљење,
оплемењивање животног и радног простора.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ЛУТКАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
Циљеви и задаци
 Развијање естетске осетљивости и стваралачких способности код деце
 Оспособљавање за језичку комуникацију
 Развијање способности и вештина у ликовном изражавању
 Развијање свестране личности и усавршавање интерпретације књижевних ликова
 Развијање комуникацијских способности
 Развијање љубави према сценској уметности
 Уочавање лепоте текста и музике
 Развијање моторичких способности и извршавање постављених обавеза
 Подстицање на тимски рад сарадњу и јачање самопоуздања
 Разумевање и узајамно уважавање и поштовање културе, језика, обичаја, историје, вере и музике
више народа
 Овладавање језичким средствима потребним за успешну комуникацију
 Уочавање разлике између књижевног и народног језика
 Повезивање говорних активности са мимиком, покретима, глумом и ликовним изразом
 Развијање и примена ликовних техника и средстава
 Стицање сазнања о многим животним питањима
 Оспособљавање да се у одређеним околностима супростави онима који су неискрени,
подмитљиви, покорни
 Развијање способности да критички сагледа правду, неправду, љубав, мржњу, истину, лаж ,
добро, зло, одлучност и колебљивост
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СПОРТСКЕ СЕКЦИЈЕ
ЦИЉ:
Разноврсним систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитнообразовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном,
моторичком) развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења,
навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
ЗАДАЦИ:
- подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела;
- развој и усавршавање моторичких способности;
52
-
стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког васпитања и
стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног циљем
овог васпитно-образовног подручја;
формирање морално- вољних квалитета личности;
оспособљава ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада;
стицање и развијање свести о потреби здравља и заштити природе и човекове средине.
ОПЕРАТИВНИ ЗАДАЦИ:
- задовољење основних дечјих потреба за кретањем и игром;
- развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге;
- стцање моторичких умења у свим природним (фитогенетским) облицима кретања у различитим
условима: елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама на тлу; упознавање са
кретним могућностима и ограничењима сопственог тела;
- стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање хигијенских
навика;
- формирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко описмењавање“;
- стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФУДБАЛСКЕ СЕКЦИЈЕ
Циљ секцијe је дa разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном
развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности,
стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада.





Задаци:
подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела;
развој и усавршавање моторичких способности;
стицање моторичких умења
формирање морално-вољних квалитета личности;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФОТО-ФИЛМСКЕ СЕКЦИЈЕ
Општи циљ је развијање интересовања за филмску уметност и уметничку фотографију,
способности овладавања техником и упознавање са радом професионалаца у овим областима.
Остали циљеви и задаци су:



Да кроз ову колективну али и индивидуалну активност по слободном избору, ученици
задовољавају своја интересовања, развијају способности и испољавају креативност и
стваралаштво;
Да у оквиру ове секције дође до изражаја поштовање индивидуалних особености;
Да се афирмишу постигнућа чланова секције, одређених група у оквиру ње или појединаца;
53





Да се ученици припреме за одређене манифестације кроз поделу задужења, решавање
проблема, међусобно помагање, разматрање тема које интересују ученике;
Да се упознају са техничким карактеристикама фото-апарата и камере;
Да се ученици упознају са могућностима рачунара у обради прикупљеног материјала;
Да код ученика обогати и развије машту и креативни начин мишљења;
Да ученици стекну навику за праћењем нове естетике, нове технике и технологије у изради видео
записа и фотографије код нас и у свету.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ РАЧУНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ
- Развијање умења и вештина за коришћење материјала, прибора, алата и рачунара у игри и
свакодневном животу;
- Развијање креативности, логичког мишљења и способности комбиновања;
-
Упознавање и употреба једноставних програма за рачунарске игре и образовне програме;
- Развијање способности решавања задатака уз помоћ рачунара;
- Развијање конструкторских вештина;
- Развијање способности за тимски рад.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ОРИГАМИ СЕКЦИЈЕ
Циљ: Овладавање техником склапања папира, развијање концентрације, логике, памћења, осећаја за
простор као и развијање моторике руку.
Задаци:
 развијање способности ученика за опажање облика, величина, положаја облика у пророди;
 да развија памћење, повезивање опажених информација, што чини основу за увођење у визуелно
мишљење;
 развијање креативности;
 равијање осећаја за лепо;
 усвајање разних техника склапања папира;
 ученици треба да разликују и повезују дводимензионалне и тродимензионалне облике;
 да граде искуства и критеријуме према захтевима програма;
 развијање моторичке способности код ученика.
54
20. ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРЈЕНТАЦИЈЕ УЧЕНИКА
У овом програму су зацртани облици и форме рада свих инстанци у школи, са зацртаним
носиоцима програма. У раду на овом подручју укључени су сви наставници у непосредном извођењу
наставе, стручни сарадници (психолог и педагог школе) као главни носиоци рада, Наставничко и
разредна већа и сви стручни активи.
Програм професионалне орјентације ученика у другом разреду биће реализован кроз следеће
тематске јединице:
-
Како родитељи утичу на развој дечјих интересовања
Која и каква занимања постоје
Својим радом доприносимо свом крају
Ове тематске јединице реализоваће разредне старешине на часу одељенског старешине по динамици
коју они сами изаберу.
21.
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА
Програм здравствене заштите ученика биће реализован у два сегмента и то:
1. Програм који се реализује унутар школе
2. Програм који реализују друге установе здравствене заштите
1. Уоквиру реализације програма унутар школе у току школске године одвијаће се многобројне
различите активности које доприносе унапређењу здравља ученика и подизању свести о здравом
начину живота:
А) Промоција здравих стилова исхране
Б) Промоција спречавања болести зависности
В) Заштита очног вида у употреби ИТЦ технологије
Г) Заштита од злоупотребе деце путем интернета
Д) Корективна гимнастика и њен значај за спречавање настанка и исправљање телесних
деформитета ученика
Ђ) Подизање свести о значају физичких активности за правилан телесни и ментални развој
ученика
Е) Подизање свести о значају редовног одржавања личне и опште хигијене
Све наведене активности реализоваће се : на трибинама за ученике, наставнике и родитеље, на
радионицама и презентацијама за родитеље у оквиру родитељског састанка, на часовима одељенског
старешине и света око нас, на спортским манифестацијама школе...
Важно је истаћи да у матичној школи постоји стоматолошка ординација која је доступна ученицима
током целе школске године.
55
У циљу превенције и евентуалних корекција деформитета код наших ученика, наставници физичког
васпитања ће, у складу са радним задужењима, спроводити обуку из корективне гимнастике и пратити
стање деце.
2. Програм који реализују друге здравствене установе одвијаће се путем:
А) редовне вакцинације ученика
Б) редовних систематских прегледа ученика
В) редовних стоматолошких систематских прегледа ученика.
22. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Сваке године се спроводи анкета како би се одредио социјални профил или статус ученика
на нивоу целе школе. Учитељи и разредне старешине прикупили су податке у својим одељењима, и то
према следећим параметрима: број деце без оца/мајке; број деце која имају статус расељених лица; број
деце других националности; број ученика који путују до школе; број деце која су изузетно социјално
угрожена; и број деце чији родитељи немају решено стамбено питање (од ове године уведена је и
категорија број деце у хранитељским породицама, која није наведена у табелама, већ само у тексту).
Овоме је додат и образовни ниво родитеља. Поред параметра за школу у целини, понуђене су и посебне
табеле за матичну школу и за свако истурено одељење.
Оваква реалност нас обавезује да школа има добар програм социјалне заштите.
Већ дужи низ година у школи постоји Хуманитарни фонд (чији су оснивачи Ученички
парламент, Савет родитеља и школа) чија средства су намењена болесним ученицима и ученицима са
изузетно лошим социјалним статусом. Средства овог фонда се усмеравају за лечење, помоћ за смртне
случајеве у породици и код најтежих случајева купују се храна и одећа. Чланови фонда су из редова
наставника и Савета родитеља. Поред ових активности фонда, организују се и посебне акције ради
прикупљања средстава за лечење тежих здравствених проблема ученика (лечење ван града, у
иностранству итд.).
На почетку сваке школске године, у оквиру Дечје недеље, одређен је дан за хуманитарну акцију.
Ову акцију организују ученици као помоћ ученицима којима је потребан школски прибор, одећа, обућа
итд. Ученицима који имају здравствене проблеме, школа је у сарадњи са Општином Палилула
обезбедила бесплатан превоз од куће до школе.
Поред бесплатних уџбеника за млађе разреде које добијају сви ученици, школа обезбеђује
бесплатне уџбенике за ученике виших разреда који су социјално угрожени. Уџбенике задужују из
школске библиотеке и враћају их на крају школске године. Уџбенике прикупљамо на два начина: један
део обезбеђује школа, а други део сами ученици преко акције „Књига за друга“.
Приликом склапања уговора са агенцијама које су извођачи екскурзија и рекреативне наставе,
један од услова школе је да обезбеде гратисе за социјално угрожене ученике. У подели гратиса
учествују наставници, ученици и родитељи.
Велики број ученика наше школе добија бесплатну ужину, у сарадњи са „Пчелицом“ и градом.
Због чињенице да 2% наших ученика живи у хранитељским породицама, школа у сарадњи са
Центром за социјални рад и Центром за хранитељство и усвојење организује састанке због праћења
развоја тих ученика.
56
23. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
С обзиром да је школа место где се врши најзначајнији део у васпитању и образоважу младих
личности, то су питања везана за очување и унапређење животне средине од посебног интереса. Зато је
оформљен тим за еколошка питања која ће се посебно бавити овим задацима и ангажоваће се у њиховом
спровођењу. Не треба посебно наглашавати да је то задатак свих.
Тим је сачинио план и предлог рада за ову школску годину. Најзначајнији циљ у планирању ових
активности је очување постојеће школске имовине, оплемењивање радног простора, оплемењивање
дворишта, и развијање еколошке свести као посебно значајног сегмента у правилном развоју личности.
Велики је број активности које треба предузети како у матичној школи, тако и у истуреним одељењима
у циљу унапређења животне средине. С обзиром да су материјалне могућности школе мале, велики део
средстава треба да се прикупи у сарадњи са Саветом родитеља или преко спонзорства.
Лични допринос ученика и наставника ове школе огледа се у помоћи која се пружа у извођењу ових
акција (организација ДКР, идејна решења која предлаже наставно особље и лично радно ангажовање).
Ученици доносе сопствено цвеће за оплемењивање учионичког простора а естетски изглед учионице је
једно од мерила за укупан пласман у такмичењу одељењских заједница. На паноима ће увек бити нови и
актуелни дидактичкиг материјали, а сваки школски празник биће праћен изложбом ликовних радова
наших ученика.
Ово су начелни и генерални задаци везани за рад читаве школе. У следећим редовима следе
оперативни задаци по истуреним одељењима, као и за матичну школу које је нужно реализовати у овој
школској години.
НОВО СЕЛО
МРАМОР
ЧОКОТ
БУБАЊ СЕЛО
КРУШЦЕ
ЛАЛИНАЦ
Г. и Д. МЕЂУРОВО
Уређење школског дворишта, постављање канти за отпатке
и декоративних клупа, уређење ходника (у сарадњи са
предшколском групом (слике и цвеће)
Израда, одабирање најуспелијих корпи за отпатке
неговање и аранжирање цвећа
Уређење школског дворишта и унутрашњег простора школе
Формирање еколошког кутка у школи
Подизање и нега зелених површина са садним материјалом
Озелењавање собним цвећем школских прозора и ходника
Формирање еколошког кутка (истицање еколошких порука)
Формирање учионица у природи
Неговање сезонског цвећа
Уређење школског дворишта и унутрашњег простора школе
ВАЖНИ ЕКОЛОШКИ ДАТУМИ:
15. 09. Дан озонског омотача
04. 10. Дан животиња
16. 10. Светски дан здраве хране
01. 12. Светски дан борбе против сиде
22. 03. Дан воде
07. 04. Светски дан здравља
22. 04. Дан планете Земље
05. 06. Међународни дан заштите животне средине
Део програма који се односи на поправку и увећање дидактичког материјала реализоваће сами
учитељи и наставници са ученицима, кроз реализацију допунске наставе и слободних активности.
57
И даље је нужно радити на развоју еколошке писмености и непосредном упознавању деце са основним
еколошким принципима кроз наставу и ваннаставне активности.
У овој школској години то ће се реализовати кроз:
Еколошку бригу о школи - како смањити потрошњу енергије, количину отпада у школи, како одлагати
отпатке, како чувати природу од загађивања, како се заштитити од постојећег повећаног радиоактивног
загађења изазваног бомбардовањем из 1999.
Посебан акценат биће стављен на заштити и очувању постојећих природних ресурса воде, у оквиру
реализације пројекта « За здраву питку воду».У овом пројекту предвиђене су бројне активности чији ће
се део реализовати на часовима одељенских заједница, један део у сарадњи са локалном заједницом, а
један део на самој реци.
Значајни еколошки датуми биће обележени кроз ликовне радове и литерерне темате у нижим
разредима.
24. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
У свим нашим подручним одељењима, као и у матичној школи, заједничким акцијама са
родитељима продужићемо радове на побољшавању материјално-техничке опремљености школе.
Посебни задаци нам предстоје на побољшавању услова за саобраћајну безбедност деце, било у делу
долажења превозом до школе, или у делу уређења саобраћајница и тротоара. Удруживањем
финансијских средстава којима располажу месне заједнице, у оквиру свог фонда, са средствима Града и
школе - покушаћемо да уредимо још неке школске објекте. Са Саветом грађана у Новом Селу
покушаћемо да заједничким захтевима активирамо могуће асфалтирање улице која повезује школе у
Чокоту и Новом Селу (дужине око 600 м). Извођењем ове акције постигли бисмо да деца и наставници
имају много адекватнији прилаз прилаз школи, а ученици би несметано могли да похађају наставу
физичког васпитања у Чокоту.
Интегрисаћемо и остале месне заједнице у рад школе, пре свега презентовањем наших радова и
постигнућа, као и промоцијом заједничких активности на свим нивоима.
Са саветима грађана покушаћемо да унапредимо квалитет превоза за ученике путнике,
поправимо ниво расвете на уличном осветљењу, као и да унапредимо одржавање заједничких спортских
и културних манифестација.
Нарочито је захтеван задатак у делу очувања постојеће имовине, и налажењу заједничких
интереса савета грађана и школе у делу који се односи на заједничко одржавање турнира и других
манифестација за које се користе школски објекти или зграде.
На градском нивоу, као и до сада, трудићемо се да увек будемо конструктиван и кооперативан
партнер, који учествује у локалним акцијама и пројектима које иницира град.
Пробаћемо да интензивирамо сарадњу нарочито по питању превоза. С обзиром на то да смо
постали школа - вежбаоница, очекујемо велики број посетилаца којима треба обезбедити лакши
долазак. Уколико бисмо добили нову линију (адекватну везу између Горњег Међурова и Чокота),
спречили бисмо осипање ученика.
58
25. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Ради укључивања родитеља у систематски васпитно-образовни рад школе, праћења и подстицања
развоја њихове деце, као и због усклађивања васпитних утицаја породице и наставника, школа ће у
наредној школској години уложити потребне напоре ради остварења следећих задатака:
- информисање родитеља о здрављу, психофизичком и социјалном развоју ученика, резултатима учења
и понашању ученика о ваннаставним активностима и условима живота у школи
- систематско образовање родитеља за успешно остваривање васпитне улоге породице, које обухвата:
здравствено васпитање, психолошко и педагошко образовање
- сарадња са родитељима у реализацији неких задатака и делова програма рада школе, као што су:
слободне активности ученика, професионална оријентација ученика, организација слободног времена,
активности везане за друштвено-користан рад, екскурзије, рад у тимовима, партиципација у школским
пројектима и слично.
Сарадња са родитељима одвијаће се преко индивидуалних контаката, путем родитељских
састанака и Савета родитеља школе. Такође ћемо и ове године наставити са позитивном праксом
заједничког организовања спортских сусрета, шаховских сусрета, турнира у стоном тенису укључивања
родитеља у рад школских тимова. Заједнички излети, укључивање родитеља у реализацију наставног
процеса (не само као посматрача у огледним часовима, већ и као активних суорганизатора наставног
процеса), биће и даље наша пракса. Посебно наглашавамо да ће у свим поменутим активностима бити
укључени сви заинтересовани родитељи, тачније сви ће имати прилику да своја интересовања задовоље
укључујући се у наведене активности.
Принцип заједничког одлучивања и договарања биће максимално испоштован, а информисаност
родитеља оствариће се преко индивидуалних и групних родитељских састанака.
У циљу унапређења комуникације са родитељима, одржаће се групни родитељски састанци на
почетку школске године за ученике 1. разреда, као и ученике 5, 6, 7. и 8 разреда на којима ће родитељи
бити обавештени о организацији рада школе, гентограму свих важнијих активности, планом рада за
сваки од наведених разреда, планом осигурања безбедности у школи, распоредом часова и слично.
И ове године наставићем с праксом планирања школског успеха на нивоу сваког одељења... Ови
састанци ће допринети повећању међусобног поверења и подели одговорности за стварање
најповољнијих услова за развој деце, унапредити ниво родитељског разумевања проблема и
промовисати тимски приступ.
Родитељи чија деца раде по Индивидуалном образовном плану биће у прилици да у неколико
наврата, на сваком класификационом периоду, буду информисани и директно учествују у планирању
рада свог детета. Овакви састанци се планирају за септембар, децембар, април и јуни месец.
У току године родитељи ће бити непосредни су организатори у 3 сусрета дечијег стваралаштва,
када ће деца својим родитељима и широј заједници понудити своје производе на продајним изложбама
(за Дан заљубљених - 14.2, за Дан жена - 8.3, на изложби поводом Дана школе - 16.5.2013. и на
Видовдан 2014. године).
Активну родитељску партиципацију очекујемо и на трибинама које ће бити организоване сваког
месеца. Стручни сарадници школе ће и ове године направити низ текстова намењених родитељима с
циљем индивидуалног упознавања с проблемима који су актуелни за узраст њихове деце или се тичу
подизања нивоа родитељске компетенције.
Посебне напоре учинићемо кроз акције сакупљања ученичког динара, где ћемо заједничким
одлукама обезбедити учешће у санирању недостатака у свим нашим објектима према финансијским
могућностима, сходно актуелним потребама централне школе и подручних одељења.
У делу који се односи на исправно доношење информација везаних за професионалну каријеру
ученика - организоваћемо два сусрета са представницима нишких средњих школа, на којима ће
родитељи бити упознати са актуелним образовним профилима и политиком уписа школа у школској
2013/2014. години.
59
26. ЕКСКУРЗИЈЕ, ИЗЛЕТИ
Екскурзије и излети су ваннаставни облик образовно – васпитног рада који остварују ван школе
како би ученици упознали све крајеве наше државе, историјске, културне и друге садржаје из
области које сеизучавају у оквиру наставе.
Циљ је савлађивање и усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем појава и
односа у природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и привредних
достигнућа која су у вези са делатношћу школе.
Задаци екскурзије и излета

Задаци екскурзије су:
проучавање објеката и феномена у природи, уочавање узрочно - последичних односа у
конкретним природним и друштвеним условима; развијање интересовања за природу и
изграђивање еколошких навика; упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;
развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима,
спортским потребама и навикама, позитивним социјалним односима, као и схватање значаја
здравља и здравих стилова живота; подстицање испољавања позитивних емоционалних
доживљаја.
Садржаји екскурзије, излета
Садржаји екскурзије, излета, остварују се на основу наставног плана и програма образовноваспитног рада и школског програма и саставни су део годишњег програма рада школе.
Програм екскурзије, излета
Одељенска и стручна већа школе достављају предлог плана и програма екскурзија и излета,
наставничком већу школе ради разматрања и одлучивања. Предложени план и програм разматра
и на њега даје сагласност Савет родитеља школе.
План и програм ових активности садржи: образовно-васпитне и здравствене циљеве и задатке,
садржаје којима се постављени циљеви реализују; планирани обухват ученика; носиоце
предвиђених садржаја и активности; време трајања; путне правце; техничку организацију и
начин финансирања.
Припрема и извођење екскурзије, излета
Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели који треба да се посете одређују се у
складу са циљем и задацима путовања. Екскурзија и излет изводе се у оквиру државних граница.
Након изведеног путовања, стручни вођа пише извештај о изведеном путовању, који подноси
директору, са оценом о извођењу и квалитету пружених услуга. Извештај се доставља Савету
родитеља и Наставничком већу ради разматрања, а Школском одбору ради разматрања и
60
усвајања. Одељенски старешина упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку.
Извештај о путовању је саставни део Годишњег извештаја о раду школе.
Извођење екскурзије и излета
Носиоци припреме, организације и извођења програма и плана путовања су директор школе,
стручни вођа, одељенски старешина или други наставник који је најмање једну годину
реализовао наставу у одређеном одељењу.
Стручног вођу путовања именује директор школе.
Одељенски старешина обезбеђује организационо-техничке услове за извођење путовања,
координира реализацију садржаја и активности предвиђених планом и програмом, стара се о
безбедности и понашању ученика.
Стручни вођа путовања припрема и изводи програм који се односи на остваривање постављених
образовно-васпитних циљева и задатака и одговарајућих садржаја. Стручни вођа бира се из
редова наставника који реализују наставне планове и програме, а који су у вези са циљевима
задацима и садржајима наведених активности.
Услови за извођење екскурзије, излетa


Екскурзија и излети се организују и изводе уз претходну писмену сагласност родитеља за
најмање 70% ученика истог разреда и уколико су обезбеђени одговарајући услови за остваривање
циљева и задатака екскурзије и излета.
Извођење екскурзије и излета за ученике истог разреда, организује се истовремено и са истим
садржајем. Извођење зимовања, летовања и кампа, остварује се у складу са годишњим програмом
рада школе уз сагласност родитеља ученика.
Ако нису испуњени наведени услови, директор школе обуставља извођење ових активности.
ЕКСКУРЗИЈА 2. РАЗРЕДА
Планирана екскурзија за 2014. годину:
 Посета Београду (Храм Светог Саве, Музеј ваздухопловства, зоолошки врт)
Екскурзија ће се реализовати у пролеће 2014. године, уколико 70% родитеља на нивоу разреда да
сагласност.
61
27. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА БИБЛИОТЕКАРА
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као и
библиотечко-информационих и просветно-културних активности, доприноси унапређивању свих облика и
подручја рада, тако што учествује у пословима планирања, програмирања, организовања, унапређивања и
праћења рада школе, односно целокупног образовног процеса.
Послови библиотекара по областима рада
Области рада и програмски садржај
Време
I Планирање и програмирање образовно-васпитног рада
- Израђивање годишњег плана рада и месечних планова
- Планирање рада са ученицима у школској библиотеци и дигиталној
учионици (припреме за часове)
- Израда годишњег програма рада Новинарске секције
II Праћење и вредновање образовно-васпитног рада
- Учешће у изради Годишњег плана рада школе,
- Праћење наставних планова (кроз сарадњу са наставницима) и
усаглашавање наставних садржаја више предмета ради лакшег
организовања часова тематске наставе
- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за обележавање
важних дана у вези са књигом, читањем и библиотеком
- Вођење библиотечког пословања (инвентарисање књига)
- Праћење реализације часова тематске наставе и коришћење
резултата сопственог истраживачког рада за побољшање образовноваспитног рада у школи
- Праћење и вредновање реализације активности школских пројеката
- Праћење и вредновање инклузивне наставе у школи
- Упознавање са радом школских библиотекара у свету и коришћење
нових сазнања и достигнућа за побољшање сопственог рада и рада
школе
III Рад са наставницима
- Организовање наставних часова српског језика и историје у
читаоници библиотеке, допунске и додатне наставе
- Сарадња са наставницима око утврђивања годишњег плана обраде
лектире
- Договор о коришћењу ресурса библиотеке у процесу наставе у
складу са Школским програмом
- Припрема заједничких часова са наставницима поводом
обележавања важних дана у вези са књигом, читањем и библиотеком
- Информисање наставника о важним догађајима за образовноваспитни рад
- Подстицање наставника на коришћење стручне литературе и
различитих извора информација
- Информисање наставника о садржајима електронских извора
На
почетку
школске
године
На
почетку
школске
године
Током
школске
године
Током
школске
године
Начин
праћења
Увид у
документацију
(планови и
програми
рада)
Увид у
документацију
(планови и
програми
рада, Књига
инвентара,
статистички
извештаји,
извештаји о
реализованим
активностима
библиотекара
и наставника)
Увид у
документацију
(записници
Актива
наставника
српског језика
и актива
учитеља,
школских
тимова,
седница
Наставничког
већа, Дневник
рада
62
информација у вези са професионалним развојем
- Припремање електронског наставног материјала за заједничке
часове (тематске и пројектне наставе)
- Приказивање појединих књига и часописа и електронских извора
информација
- Организовање заједничких наставних часова са наставницима
- Заједничко учешће на стручним скуповима и писање стручних
радова са наставницима
- Учешће у припреми и реализацији школских приредби, трибина,
спортских и културних манифестација, посета писаца и позоришних
група, одлазака на позоришне, биоскопске представе и концерте
IV Рад са ученицима
- Упознавање ученика са радом библиотеке, издавање књига, рад у
библиотеци
- Помоћ ученицима при избору књига и упућивање у читање
књижевних дела
- Подстицање читалачке културе и развијање естетске перцепције и
укуса и осећања за лепоту књижевног дела
- Развијање позитивног односа према читању и важности разумевања
текста - упознавање ученика са научно - популарном и стручном
литературом
- Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају библиотечку
грађу
- Припремање ученика за самостално коришћење разних извора
информација и помоћ ученицима у припреми и обради задате теме из
различитих предмета (употреба лексикона, енциклопедија, речника...)
- Рад са ученицима на часовима одељенске заједнице – коришћење
слободног времена, подстицање ученика на читање из забаве и
задовољства
- Обележавање важних дана у вези са књигом, језиком, читањем и
библиотеком - промовисање језичке писмености и упознавање
ученика са другим врстама писмености (заједнички часови са
наставницима)
- Часови библиотекарства - упознавање ученика са методама и
техникама научног истраживања и библиографског цитирања
- Часови у библиотеци, културно-просветне активности поводом
обележавања важних дана - навикавање ученика да долазе у школску
и јавну библиотеку и да учествују у културним активностима
- Развијање информационе, медијске и информатичке писмености
ученика – заједнички часови са наставницима разредне наставе,
информатике и рачунарства, српског језика
- Обучавање ученика за самостално коришћење различитих извора
сазнања и свих врста информација - развијање информационе
писмености, рад у школској библиотеци
- Заједнички часови са наставницима српског језика – подстицање
ученика на литерарно стваралаштво на теме у вези са књигама и
библиотеком и др.
- Вођење Новинарске секције
Током
школске
године
библиотекара,
писане
припреме
часова,
синопсиси
приредби,
извештаји о
активностима
библиотекара
и наставника
школски лист,
сајт, видеоснимци)
Увид у
документацију
(Дневник рада
библиотекара,
Дневник рада
наставника,
огласна табла
за ученике,
писане
припреме
часова,
синопсиси
приредби,
извештаји о
реализованим
активностима
библиотекара
и наставника,
извештај о
раду
Новинарске
секције,
школски лист
„Десанкина
дружина“,
интернет-сајт
школе
„Десанка
Максимовић“,
фото и видеоснимци)
63
V Рад са родитељима, односно старатељима
- Сарадња са родитељима у вези са развијањем читалачких навика
ученика
- сарадња са родитељима поводом обележавања важних дана и
догађаја (приредбе, спортски сусрети)
- издавање литературе за лично образовање и разоноду)
- обавештавање о позајмљеној грађи
VI Рад са директором, стручним сарадницима, педагошким
асистентом и пратиоцем ученика
- Сарадња са стручним већима наставника, педагогом и директором
школе у вези с набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе, те
целокупном организацијом рада школске библиотеке
- Планирање часова тематске, интердисциплинарне, наставе
- Учешће у припремању прилога и интернет презентације школе
- Припремање прилога за школски лист и израда школског листа
- Сарадња са педагогом у реализацији различитих литерарних и
ликовних конкурса са стране
- Присуство стручним већима и Наставничком већу - информисање о
набавци нове стручне литературе и постојању електронских извора
информација важних за рад наставника/школе
VII Рад у стручним органима и тимовима
- Рад у Стручном активу наставника српског језика
- Рад у Тиму за маркетинг и информисање и Тиму за обележавње
јубилеја и ученичке манифестације
- Рад у Педагошком колегијуму
- Присуство стручним већима и Наставничком већу, сарадња са
наставницима на организовању стручног усавршавања
VIII Сарадња са надлежним установама, организацијама,
удружењима и јединицом локалне самоуправе
- Сарадња са Школском управом Ниш ради организовања стручних
скупова за школске библиотекаре
- Сарадња са Народном библиотеком „Стеван Сремац“ из Ниша ради
обележавања важних дана у вези са књигом, читањем и библиотеком,
учешћем на литерарним и ликовним конкурсима, трибинама и
стручним скуповима у организацији библиотеке
- Сарадња са издавачима и књижарима на плану набавке нове
библиотечке грађе
- Сарадња са основним и средњим школама у општини –
организовање скупова библиотекара, наставника и ученика ради
промоције рада школских библиотека поводом обележавања Месеца
школских библиотека
- Рад у Друштву школских библиотекара Србије
- Уређивање електронског часописа „Школски библиотекар“ ДШБС
- Организација и реализација стручних семинара и стручних скупова
Друштва школских библиотекара Србије уз сарадњу са Школском
управом Ниш, другим школским библиотекарима, библиотекарима
јавних библиотека
Током
школске
године
IX Вођење документације, припреме за рад и стручно
Током
школске
године
Дневник рада
библиотекара,
Дневник рада
разредног
старешине
Школски сајт
Дневник рада
библиотекара,
записници са
седница
Наставничког
већа, школски
лист
„Десанкина
дружина“, сајт
школе,
огласна табла
за наставнике)
Током
школске
године
Записници и
извештаји
Током
школске
године
Записници и
извештаји,
Дневник рада
библиотекара,
електронски
часопис
„Школски
библиотекар“,
видео-снимци
Током
Дневник рада
64
усавршавање
- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској
библиотеци
- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског
библиотекара – анализа и вредновање рада школске библиотеке
- Стручно усавршавање – организовање и реализација стручних
семинара и стручних скупова Друштва школских библиотекара
Србије
- Похађање стручних семинара и скупова
- Стручно усавршавање на нивоу школе, излагање на Наставничком
већу
школске
године
библиотекара,
писане
припреме
часова,
месечни
статистички
извештаји,
годишњи
извештај о
раду
библиотекара,
уверења са
семинара и
стручних
скупова,
зборници
радова са
стручних
скупова и
записници са
седница
Наставничког
већа
65
28. ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ
Школски програм садржи обавезни и изборни део.
Обавезни део школског програма садржи наставне предмете и садржаје који су обавезни за све
ученике одређеног нивоа и врсте образовања.
Изборни део школског програма обухвата изборне наставне предмете и садржаје по нивоима и
врстама образовања од којих ученик обавезно бира један или више наставних предмета према својим
склоностима. Један од обавезних изборних предмета јесте верска настава или грађанско васпитање.
Ученик се обавезно опредељује за верску наставу или грађанско васпитање, и изабрани наставни
предмет задржава до краја започетог циклуса основног образовања.
Школа је дужна да у другом разреду ученицима понуди, поред обавезних изборних наставних
предмета, верске наставе и грађанског васпитања, још три изборна предмета, од којих ученик бира
један.
Ученик разредне наставе има до 20 часова недељно, односно 23 ако образовање стиче на језику
националне мањине. Наведени број часова може се увећати до 5 часова осталим активностима (часови
изборних предмета, слободне активности).
ЕВАЛУАЦИЈА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ВРШИ СЕ НА СЕДНИЦАМА ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА,НА
СВИМ КЛАСИФИКАЦИОНИМ ПЕРИОДИМА И НА КРАЈУ ПОЛУГОЂА.
66
АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА РАДА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОДИНЕ
УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА ОДРЖАНОЈ 29.08.2013. ГОДИНЕ.
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ УСВОЈЕН ЈЕ ЈЕДНОГЛАСНО .
ДИРЕКТОРКА:
ЉИЉАНА РАДОВАНОВИЋ- ТОШИЋ, ПСИХОЛОГ
ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД УСВОЈЕН ЈЕ НА СЕДНИЦИ ШКОЛСКОГ
ОДБОРА ОДРЖАНОЈ 29.08.2013.ГОДИНЕ. СЕДНИЦИ ЈЕ ПРИСУСТВОВАЛО 7 ЧЛАНОВА И
СВИ СУ ГЛАСАЛИ ЗА ШКОЛСКИ ПРОГРАМ РАДА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2013/14.
ГОДИНЕ .
ПРЕДСЕДНИЦА ШКОЛСКОГ ОДБОРА:
ДАНИЈЕЛА СТОЈАНОВИЋ, ПРОФЕСОР ХЕМИЈE
67
68
69
Download

основна школа „десанка максимовић“ чокот