Osnovna škola "Bratstvo-jedinstvo"
Petefijeva 33-35
26000 Pančevo
Telefon: 013 348 080
GODIŠNJI PLAN
RADA ŠKOLE
ZA ŠKOLSKU 2014/2015. GODINU
SEPTEMBAR 2014.
S A D R Ž A J
I
UVOD
4
II
POLAZNA OSNOVE
5
III
USLOVI RADA
6
IV
ORGANIZACIJA RADA
12
V
PLANOVI I PROGRAMI ORGANA USTANOVE
15
VI
PLANOVI I PROGRAMI STRUČNIH SARADNIKA
23
VII
GLOBALNI PLANOVI RADA ZA PRVI IDRUGI CIKLUS
OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
27
VIII PLANOVI I PROGRAMI ODELJENSKIH STAREŠINA
I ODELJENSKIH ZAJEDNICA
90
IX
PLANOVI I PROGRAMI VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
90
X
POSEBNI PLANOVI I PROGRAMI VASPITNO
OBRAZOVNOG RADA
92
XI
OSTALI PLANOVI I PROGRAMI
101
XII
PRAĆENJE OSTVARIVANJA I EVALUACIJA
GODIŠNJEG PLANA RADA
112
Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl. 57. i 89. i Statuta OŠ
„Bratstvo-jedinstvo“ u Pančevu, Školski odbor škole je na sednici, 15.09.2014. godine doneo
ODLUKU
O usvajanju Godišnjeg plana rada OŠ „Bratstvo-jedinstvo“ u Pančevu za školsku 2014/2015.
godinu
I
Usvaja se Godišnji plan rada škole „Bratstvo-jedinstvo“ u Pančevu za školsku 2014/2015.
godinu
II
Godišnji plan rada iz tačke i primenjivaće se od 01.09.2014. godine
III
Realizaciju Godišnjeg plana rada pratiće direktor škole tokom školske godine i na kraju
školske 2014/2015. godine podneće izveštaj o radu škole i obavestiće Školski odbor o realizaciji
Godišnjeg plana rada
IV
Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja, a primenjivaće se od 01.09.2014.
godine
Predsednik školskog odbora
Pančevo, 15.9.2014.год.
_______________________
3
I UVOD
MISIJA ŠKOLE
Misija škole je definisana novim školskim razvojnim planom, ali se i dalje slede ranije utvrdjeni
ciljevi, a to je da se podstiče lični razvoj učenika i nastavnika i da se neguju multikulturalnost i
tolerancija. Eksterna evaluacija je pokazala da treba vise ukljuciti roditelje u zivot i rad skole i da
treba vise koristiti raspoloziva audio vizuelna sredstva u nastavi. Škola ostvaruje svoj cilj da
postane centar obrazovnog, vaspitnog i kulturnog razvoja učenika i nastavnika.
VIZIJA ŠKOLE
Vizija škole je moderno opremljena škola, centar lokalne zajednice, sa stručnim kadrom
motivisanim za razvoj i usavršavanje, sa učenicima kojima je omogućeno da rastu i razvijaju se u
skladu sa svojim sposobnostima, razviju svoju kreativnost, poštuju svoju i tuđu nacionalnu
pripadnost.
ISTORIJAT
Škola postoji od 1884. godine, kada je sagrađena prva školska zgrada. Prvi učitelj koji je radio sa
jednim razredom bio je Lenhart Ferenc. Učenici su Slovaci, Mađari i Nemci, ali nema podataka o
broju. Kasnije, 1885. godine je izgrađena još jedna zgrada i data na upotrebu Školi. Tada je već
bilo 9 učionica, a ima podataka i o brojnom stanju učenika, npr. 1886/87. šk. godine 78 učenika.
Škola je tada bila četvorogodišnja (I – IV razred). Zatim podatak iz 1900/1901. godine da je škola
šestorazredna sa 339 učenika. Godine koje slede obeležene su povećavanjem broja učenika. U
sadašnjoj školskoj zgradi se radi od 1971. godine. Kapacitet Škole je oko 1000 učenika, koliko ih
je i bilo osamdesetih godina, ali je sa izgrdanjom drugih škola u blizini broj učenika opadao. Broj
ucenika raste iz godine u godinu, ali se zbog racionaizacije u obrazovanju ne povecava broj
odeljenja. Na pocetku ove skolske godine u 17 odeljanja nastavu ce pohadjati 396 ucenika.
PRIORITETNI ZADACI U ŠKOLSKOJ GODINI
− Realizacija Nastavnog plana i programa, praćenje i evaluacija
U okviru ovog zadatka vodiće se računa o kvalitetu nastave, opterećenosti učenika, zastupljenosti
raznovrnih metoda i sadržaja. Praćenje i evaluacija je u nadležnosti stručnih veća i pedagoške
službe škole.
− Individualizacija nastave i donošenje individualnih obrazovnih planova
U okviru ovog zadatka cilj je prilagođavanje sadržaja i metoda rada učeniku, kako bi se povećala
njihova motivisanost i postigli maksimalni rezultati, kako kod talentovanih učenika, tako i kod
onih koji imaju teškoća u savlađivanju gradiva.
− Rad odeljenskih zajednica
U okviru ovog zadatka podsticati aktivnosti koje su u skladu sa uzrasnim potrebama učenika i
razvijati humanost, saradnju i toleranciju, zdrav život.
− Profesionalno usavršavanje zaposlenih
U okviru ovog zadatka podsticati nastavnike da aktivno učestvuju u seminarima i obukama, te da
organizuju ogledne časove i predavanja za stručna veća škole i šire.
− Staranje o maksimalnoj bezbednosti učenika
U okviru ovog zadatka planirati i realizovati sadržaje koji doprinose stvaranju školske atmosfere
u kojoj se učenici osećaju sigurno.
− Vannastavne aktivnosti
U okviru ovog zadatka planirati i realizovati sadržaje koji zadovoljavaju interesovanja učenika i
afinitete nastavnika.
− Kontinuirana saradnja sa roditeljima škole
U okviru ovog zadatka motivisati roditelje da se aktivno uključe u život i rad škole.
4
II POLAZNE OSNOVE
Godišnji plan rada rađen je na osnovu sledećih normativnih akata:



















Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Zakon o osnovnom obrazovanju
Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred i nastavnom programu za
treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Pravilnik o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i
osnovama za program petog razreda
Pravilnik o osnovama programa za šesti razred
Pravilnik o osnovama programa za sedmi i osmi razred
Pravilnik o izmenama pravilnika o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovanja i
vaspitanja za sedmi i osmi razred
Pravilnik o vrsti stručne spreme za izvođenje nastave u osnovnoj školi
Zakon o budžetskom sistemu
Pravilnik o kalendaru obrazovno vaspitnog rada osnovne škole za školsku 2013/2014.
godinu
Posebni protokol za zaštitu dece i učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u
obrazovno vasopitnim ustanovama
Statut i normativna akta škole
Školski programi za prvi i drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Razvojni plan škole
Izveštaj o radu škole za prethodnu školsku godinu
Izveštaji o samovrednovanju
Pravilnik o standardima kvaliteta rada ustanove
Izveštaj o obavljenoj eksternoj evaluaciji kvaliteta rada škole.
Realne potrebe Škole i mogućnosti za organizovano i sistematsko ostvarivanje ciljeva koje škola
treba da ostvaruje, takođe su polazišta programiranja.
U Školi je u toku donet novi Školski razvojni plan za period 2013.-2018. god. i on se radi u
skladu sa podacima dobijenim kroz proces samovrednovanja, nakon izvrsene eksterne evaluacije,
sa iskazanim potrebama učenika i u skladu sa mogućnostima Škole. Kao prioritet se apostrofira
jaca saradnja sa roditeljima i poboljsanje kvaliteta nastave intenzivnijom upotrebom svih
raspolozivih audio i vizuelnih sredstava.
Strukturu i sadržaj godišnjeg plana rada škole čine sve aktivnosti koje će se tokom godine u školi
realizovati. U skladu sa Školskim razvojnim planom, posebna se pažnja pridaje uvođenju onih
novina i sadržaja koje su potreba učenika i sredine u kojoj škola radi. U tom pravcu je izvršen
izbor predmeta, a njihov sadržaj, ciljevi i ishodi precizirani su u Školskom programu za prvi,
drugi, treći i četvrti razred, kao i Školskom programu za peti, šesti, sedmi i osmi razred. Jedan od
obaveznih izbornih predmeta će, prema uputstvima Ministarstva, biti verska nastava ili građansko
vaspitanje.
Ključni zadaci određeni su na osnovu iskustava i rezultata postignutih u prethodnoj školskoj
godini i odnose se na sve subjekte u Školi, kako bi realizacija programskih sadržaja bila
zasnovana na realnosti, konkretnosti, savremenosti i jedinstvenom delovanju.
5
III USLOVI RADA
ANALIZA DELATNOSTI ŠKOLE U ŠKOLSKOJ 2013/2014. GODINI
Rad škole u školskoj 2013/2014. godini se odvijao prema Godišnjem planu rada škole i Školskim
programima usvojenim u zakonskom roku. Svi nastavni dani i sve planirane aktivnosti su
realizovane u potpunosti.
Na kraju školske godine je bilo 388 učenika i to u mlađima razredima 205, a u starijim 183. Svi
učenici su završili razred, 11 učenika je upućeno na popravni ispit, u junu 3 učenika završnog
razreda i u avgustu 8 učenika petog, šestog i sedmog razreda. Svi su položili. Četiri učenika nije
ocenjeno zbog velikog broja izostanaka, tj napuštanja školovanja i odlaska na nepoznate adrese.
Svi su učenici napredovali u skladu sa svojim sposobnostima i mogućnostima, oganizovana je
dopunska i dodatna nastava, kao i pripremna nastava za polaganje kvalifikacionih ispita za upis u
srednje škole, za učenike kojima je to bilo neophodno, rađen je individualni obrazovni plan.
Slobodne aktivnosti su realizovane u skladu sa interesovanjima učenika, tj. formirane su grupe
kojima su se učenici priključivali.
Na nivou škole odličnih učenika je bilo162 vrlodobrih 110, dobrih 52, dovoljan 1. Tabela uspeha
učenika nalazi se u Izveštaju oradu škole za školsku 2013/2014. godinu.
Završni ispit je obavljen u skladu sa Pravilnikom, sve su aktivnosti realizovane i rezultati su u
skladu sa očekivanim. Svi učenici osmog razreda su izašli na završni ispit.
Nastava u prirodi i zimovanja su realizovani u skladu sa planiranim, uz saglasnost Saveta
roditelja, dok je jednodnevna ekskurzija nije realizovana zbog malog broja prijavljenih učenika.
Sistematski pregledi učenika su obavljani prema kalendaru i dinamici Školskog dispanzera. Teme
iz oblasti zdravlja, za učenike je prema uzrastu realizovala služba Zavoda za javno zdravlje.
Učenicima je omogućena kupovina užine u školskim prostorijama, a za učenike mlađih razreda je
organizovana užina u pretplati.
Analizirano je redovno pohađanje nastave od strane učenika i preduzimane su mere gde je za to
bilo potrebe. Na kraju su ipak 4 ucenika (dve porodice) ostala neocenjena zbog nepohadjanja i
pored brojnih prijava koje je skola slala Sekretarijatu.
Nastavnici škole i stručni saradnici su učestvovali u seminarima koje je organizovala škola,
stručna društva i Ministarstvo prosvete i nauke.
PROJEKTI
Kroz projekat Samovrednovanja, u školi su rađene analize stanja po oblastima, razmatrane na
sednicama nastavničkog veća i preduzimane su mere za unapređenje prakse.
Iz budžeta Grada obezbeđena su sredstva za rekonstrukcija krova, ali su ostali brojni problemi
prokišnjavanja što se i dalje rešava putem reklamacija i u saradnji sa Direkcijom za izgradnju
Grada, koja je sprovodila postupak tendera i vršila nadzor.
Škola je bila partner u Projektu Učiteljskog drustva Panceva, koji se odnosio na organizaciju
festivala dečjih pozorišta. Projekat dečje predstave „Aska i vuk“ je podržan od starne Grada,
takođe i projekat izrade Monografije škole u godini jubileja je podržan pored Grada i od
Pokrajinskog sekretarijata. Plan je da se školskim projektima iz oblasti obrazovanja i kulture
konkuriše za sredstva u lokalu i pokrajini, a i apliciranje za pristup i drugim fondovima.
6
ŠKOLSKI PROSTOR
Osnovna škola “Bratstvo jedinstvo” je organizovana kao samostalna javna ustanova. Nalazi se u
ulici Šandora Petefija 33 i obuhvata područje mesne zajednice Vojlovica.
Školska zgrada ima površinu od 2755 kvm. Oko nje su sportski tereni površine 1120 kvm,
dvorište površine 300 kvm i veliki zeleni park površine oko 2000 kvm. Stanje školske zgrade je
zadovoljavajuće. U levom krilu školske zgrade je smešten kompletan učionički prostor, u
desnom krilu se, pored dve učionice, nalazi biblioteka, hol i prostor za đačku užinu. Osim
učionica koje služe i predmetnoj i razrednoj nastavi, postoji i kabinetska nastava za predmete:
biologiju, fiziku, hemiju, likovna i muzicka kultura, tehničko i informaticko obrazovanje.
Fiskulturna sala je rekonstruisana i opremljena samo neophodnim spravama, tako da su
obezbeđeni elementarni uslovi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Opšta konstatacija je da
su uslovi za izvođenje nastave dobri, učionice su prostrane, dobro osvetljene i zimi tople.
Prostor školske biblioteke je opremljen, a stalni zadatak je nabavka knjiga, kako lektire, tako i
ostalih popularnih naslova.
Jedna učionica je namenjena za časove na kojima se planira upotreba video projektora za
realizaciju nastavnih sadržaja. Тако su stvoreni uslovi da više nastavnika koristi savremeni način
rada pri obradi nastavnih jedinica, a da korišćenje savremene opreme bude jednostavnije.
Nije bilo finansijskih mogućnosti da se okreči učionički prostor, već se samo obavilo se veliko
spremanje i higijenizacija. Uređen je stepenik na ulazu u školu, investirano je u osvetljenje
školske zgrade sa šest reflektora i uređenje oluka u smislu postavljanja mrežica koje sprečavaju
upadanje lišća i često zapušavanje oluka.
TEHNIČKA OPREMLJENOST ŠKOLE I NASTAVNA SREDSTVA
Nastavna sredstva za učionice opšte namene i za specijalizovane učionice konstantno
dopunjujemo nabavkama koje su u skladu sa materijalnim mogućnostima. Tokom prošle školske
godine nabavka nastavnih sredstava nije vršena prema iskazanim potrebama nastavnika, već
prema materijalnoj situaciji, koja je bila veoma loša, pa su kupljene samo lopte za sportove u
okviru nastave fizickog vaspitanja i multimedijalni sadržaji za nastavu biologije.
Problem je i dalja povećani broj učenika u starijim razredima, ta u učionicama nemamo dosta
klupa i stolica, pa se preraspodelom školskog nameštaja privremeno snalazimo.
Za nastavu informatike i računarstva koristi se digitalni kabinet sa 15 radnih jedinica dobijen kroz
program Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo. Omogućen je i bežični
internet.
U školskoj biblioteci je trenutno oko 3950 naslova, ali je nabavka knjiga u toku, prvenstveno su
nabavljana lektirska izdanja, enciklopedije, rečnici, monografije, a u planu je kupovina velikog
broja naslova popularne literature za učenike i nastavnike.
Sa pojavom interneta sve se manje vrši pretplata na stručne časopise.
Redovno se prati i “Prosvetni pregled” i “Zabavnik”.
7
ZAPOSLENI U REDOVNOJ NASTAVI – OBAVEZNI PREDMETI
IME I PREZIME
NASTAVNIKA
STRUČNA
SPREMA
ZVANJE
PREDMET
LICENCA
RADNI
STAŽ
profesor
ODELJENJA
U KOJIMA
PREDAJE
1-1
Petrović Aleksandra
visoka
razr.nastava
da
23
Mijović Slavica
visoka
profesor
1-2
razr.nastava
da
16
Kato Valerija
viša
nastavnik
razr.nastava
da
26
Đorđević Snežana
Zeljković Branislava
Mladenović Jasmina
Krivokuća Snežana
Nedeljković Dragana
Kotvaš Anka
Kajlovic Ana
visoka
visoka
visoka
visoka
viša
visoka
visoka
profesor
profesor
profesor
profesor
nastavnik
profesor
profesor
2-1/3-1/4-1
mađarski jezik
2-2
2-3
3-2
3-3
4-2
4-3
5-1,2, 6-1,2
razr.nastava
razr.nastava
razr.nastava
razr.nastava
razr.nastava
razr.nastava
srpski jezik
da
da
da
da
da
da
da
18
25
22
21
27
22
9
Vulićević Danica
visoka
profesor
Suslov Valentina
visoka
profesor
7-1,2, 8-1,2
2-1/3-1/4-1
I-IV, 7-1,2
srpski jezik
srpski-nemat
engleski jez.
da
ne
16
0
Nemet Tamara
visoka
profesor
engleski
jezik
da
7
Miokov Andrea
visoka
profesor
5-1,2,6-1,2,
8-1,2
2-1/3-1/4-1
V – VIII
da
5
Uskoković Milica
visoka
magistar
VI – VIII
da
6
Jovanović Sandra
visoka
profesor
5-1, 5-2
da
11
Janić Goran
visoka
profesor
V – VIII
da
9
Pantović Danijela
visoka
profesor
V – VIII
nemački
jezik
likovna
kultura
likovna
kultura
muzička
kult.
istorija
da
11
Nićiforović Zvonimir
visoka
profesor
geografija
da
22
Daždea Katalinić A.
visoka
profesor
5-1,2, 6-1,2
7-1,2
8-1,2,
geografija
da
13
Bojanić Marina
visoka
profesor
matematika
u toku je
12
Radojičić Jelena
visoka
profesor
5-1,2, 6-1,2
7-1
7-2, 8-1,2
matematika
da
5
Ratković Marijana
visoka
profesor
V – VIII
biologija
da
5
Vijatov Milićev Vera
visoka
profesor
V – VIII
da
30
Đalović Đurđevka
visoka
profesor
da
28
Marković Miloje
visoka
magistar
6-1,2,7-1,2,
8-1,2
6-1,2 7-1,2
tehnič.infor.
obr
fizika/hemija
fizičko vasp.
da
25
Živanov Sava
viša
nastavnik
5 -1,2, 8-1,2
fizičko vasp.
da
26
8
ZAPOSLENI U NASTAVI – IZBORNI PREDMETI
IME I PREZIME
STRUČNA SPREMA
ZVANJE
PREDMET
ODELJENJA
Daždea Katalinić A.
visoka
profesor
građansko vaspitanje
VIII-1, VIII-2
Borbandi Varga
Lidija
visoka
profesor
građansko vaspitanje
V-1,V-2, VI-1,VI-2
VII-1, VII-2,
Katarina Lenhart
visoka
profesor
slovački jezik-negovanje
I – VIII razred
Borbandi Varga
Lidija
visoka
profesor
mađarski jezik-negovanje
I – VIII razred
Živanov Sava
viša
nastavnik
šah
V – VI razred
Savić Nenad
viša
veroučitelj
veronauka SPC
I – VIII razred
Kulik Branislav
visoka
veroučitelj
veronauka slovačka
I – VIII razred
Bjelica Verica
visoka
Dipl.inž.
informatika
VII -1,2 VIII-1,2
KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH U ŠKOLI JE U SKLADU SA PRAVILNIKOM O
PROFILU STRUČNE SPREME ZAPOSLENIH U OSNOVNOJ ŠKOLI.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
POSLOVI
BROJ RADNIKA
Direktor
Pedagog
Bibliotekar
Sekretar
Administr.tehnički.sekretar
Srpski jezik/srp.nematernji
Engleski jezik
Nemački jezik
Matematika
Istorija
Geografija
Fizika/hemija
Biologija
Tehničko i inf. obraz.
Fizičko vas. i sp.aktivn.
Likovna kultura
Muzička kultura
Šah/Crtanje,vajanje,slikanje
Građansko vaspitanje
Informatika
Verska nastava
Negovanje maternjeg jezika
Razredna nastava
Domar/Ložač
Radnici na održavanju higijene
1
1
0,5
0,5
1
2
1,9
0.9
1,78
0,7
0,7
1
0,8
0,8
1.2
0,5
0,5
0,2
0.4
0,25
0,35
0,5
9
2
6,6
Ukupno izvršioca
STRUČNA SPREMA
Visoka
Visoka
Visoka
Visoka
Srednja
Visoka
Visoka
Visoka
Visoka
Visoka
Visoka
Visoka
Visoka
Visoka
Visoka (0,6), Viša (0,6)
Visoka
Visoka
Viša
Visoka
Visoka
Viša
Visoka
Visoka (7), Viša (2)
VKV
NKV, osnovna škola
36,08
9
UČENICI
BROJNO STANJE UČENIKA I ODELJENJA
Razr. i odelj.
Dečaka
Devojčica
Ukupno
I–1
I–2
II – 1/III – 1/IV – 1
II – 2
II – 3
III – 2
III – 3
IV – 2
IV – 3
V–1
V–2
VI – 1
VI – 2
VII – 1
VII– 2
VIII – 1
VIII – 2
10
11
2+1+3
11
15
14
15
11
13
11
11
11
8
14
14
13
9
14
12
2+2
14
12
10
6
10
12
15
11
11
12
12
11
6
9
24
23
10
25
27
24
21
21
25
26
22
22
20
26
25
19
18
I – VIII
197
181
378
U odnosu na prošlu školsku godinu u školi je isti broj odeljenja.
U odeljenjima od prvog do četvrtog razreda je 8 odeljenja sa nastavom na srpskom i jedno
kombinovano odeljenje sa nastavom na mađarskom.
U starijim razredima je 8 odeljenja.
Prosle skolske godine je osnovno obrazovanje zavrsilo 55 ucenika, a prvi razred je upisalo 48
ucenika, te se u tom smislu broj ucenika smanjuje.
10
OBRAZOVNI NIVO RODITELJA
Najveći broj roditelja naših učenika je sa srednjom stručnom spremom, njih 59%, osnovnu školu
ima 14%, 11% roditelja ima nepotpunu osnovnu školu ili nisu dostavili podatak o stručnoj
spremi, 14% je sa nekom od jednogodišnjih kvalifikacija, a samo 2% ima višu ili visoku stručnu
spremu.
Kada je zaposlenost roditelja naših učenika u pitanju, najviše je u radnom odnosu na neodređeno
vreme, blizu 50%, a zatim slede oni koji su zaposleni na određeno vreme ili po ugovorima, ali je
veliki broj nezaposlenih. Tu i nemamo baš precizne podatke od roditelja, obzirom da mnogi rade
po razno raznim osnovama kod privatnih lica, bez stalnog ili sigurnog statusa.
DEFICIJENTNOST PORODICA
Veliki broj dece je iz nepotpunih porodica, razvedenih i vanbračnih zajednica, a to pored
emocionalnih problema uslovljava i težak materijalni položaj učenika. Postoje i velike razlike u
obrazovnom i materijalnom statusu porodica naših učenika.
USLOVI SREDINE U KOJOJ ŠKOLA RADI
Škola se nalazi u gradskom naselju „Vojlovica“.
Škola je jedna od 10 osnovnih škola u gradu. Po broju učenika i odeljenja spada u red manjih
škola. Njena je specifičnost da su učenici višenacionalnog sastava, te se nastava u jednom
kombinovanom odeljenju odvija na mađarskom jeziku. Za učenike koji su se izjasnili
organizovaće se nastava negovanja maternjeg jezika – mađarskog i slovačkog.
U blizini škole rade kulturno umetnička društva koja okupljaju učenike naše škole, a mogućnosti
da se bave sportom imaju u sportskom klubu koji radi na teritoriji mesne zajednice i u
fiskulturnoj sali naše škole.
O zdravstvenom stanju naših učenika brine služba Školskog dispanzera i Zavod za javno
zdravlje. U školskoj zgradi radi tri puta nedeljno stomatološka ordinacija.
Naši učenici su iz pretežno radničkih porodica, a nije zanemarljiv broj učenika čija su oba
roditelja nezaposlena.
U neposrednoj blizini škole su velika industrijska postrojenja, “Rafinerija”, “Azotara” i
“Petrohemija”.
11
IV ORGANIZACIJA RADA
TABELARNI PREGLED KALENDARA OBRAZOVNO VASPITNOG RADA ŠKOLE ZA
ŠKOLSKU 2013/2014. GODINU I RITAM RADNOG DANA
ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ
ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ
м
н.н
п
у
с
ч
п
с
н
м
н.н
п
у
с
ч
п
с
IX
Х
XI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
I
II
III
17
17/18
18/19
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
19/20
20/21
21/22
22/23
2
9
16
23
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
23/24
24/25
25/26
26/27
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
28
XII
14
15
16
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
ЛЕГЕНДА
6
13
20
27
7
14
21
28
IV
V
Наставни дани
Нерадни дани
Радни дан - Дан школе
Наставна субота
Дани који се обележавају
Последњи наставни дан у I полугодишту
Празник – ненаставни дан
Радни дан – Свети Сава
Четвртак - по распореду за пeтak
Последњи наставни дан за VIII раз.
Последњи наставни дан од I до VII раз.
VI
J
Радни дан – Видовдан
Припремна настава - поправни испити
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
A
4
11
18
25
1
8
15
22
28/29
29/30
30
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
31
32
33
34
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
35
36
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
6
13
20
27
7
14
21
28
1
8
15
22
29
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
1
2
8
15
22
29
9
16
23
30
Почетак II полугодиштa
Годишњим планом рада Школа је у обавези
да планира два радна дана на нивоу школске
године (субота – 06. или 13. септембар и
субота – 23. мај или 30. мај ) за организовање
и реализацију активности из области
изборних предмета, ваннаставних активности,
спортских активности, области екологије и
заштите животне средине, културноуметничке активности и др.
н
1
8
15
22
29
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
12
Kraj prvog kvartala planira se za 24. oktobar 2014. godine, a kraj trećeg kvartala za 24. mart
2015. godine
Nastava se u Školi odvija u dve smene. Pre podne nastava počinje u 8 časova, a posle podne u 13,
odnosno u 13 i 30 časova. U jednoj smeni su odeljenja I – IV razreda, a u suprotnoj V – VIII
razreda. Smene se menjaju na dve nedelje.
Početak školske godine je 01. septembra. Nastavni dani su podeljeni u dva vremenska perioda,
prvo i drugo polugodište. Tromesečja se planiraju u oktobru i martu, dakle, po jedno u svakom
polugodištu, radi analize i praćenja zaostajanja učenika u savladavanju gradiva.
Prvo polugodište počinje 01.septembra 2014.godine, a završava se 23. decembra 2014.godine i
ima 82 nastavna dana. Drugo polugodište počinje 15. januara 2015.godine, a završava se 29.
maja za učenike VIII razreda, tj. do 12. juna za sve ostale učenike. U drugom polugodištu ima 98
nastavnih dana (za učenike VIII razreda 88).
Zimski i prolećni raspusti će trajati prema Pravilniku o školskom kalendaru za osnovne škole sa
sedištem na teritoriji AP Vojvodine.
Nastavni dani su i subote, 15. novembar 2014. godine i 31. januar 2015. godine po rasporedu za
utorak, a 21. februar 2015. po rasporedu za ponedeljak. Četvrtak, 02. april je predviđen da se radi
po rasporedu časova za petak. Tako će biti omogućeno za sve predmete potpuna realizacija broja
časova.
PRAZNICI-NERADNI DANI
•
•
•
•
•
•
•
•
11. novembar
Dan primirja
25. decembar
Katolički božić
01. i 02. januar
Nova Godina
07. januar
Pravoslavni Božić
27. januar
Sveti Sava
15. februar
Dan državnosti Srbije
01. i 02. maj
Praznik rada
Uskršnji praznici po Julijanskom i Gregorijanskom kalendaru
Učenici i zaposleni imaju prava da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade u dane svojih
nacionalnih i verskih praznika u skladu sa kalendarom
KALENDAR ZNAČAJNIH AKTIVNOSTI
-
01. septembar
06. – 10. oktobar
10. oktobar
23. maj
19. juni
26. juni
Prijem prvaka
Dečja nedelja
Prijem prvaka u Dečji savez
Dan Škole
Podela đačkih knjižica i svedočanstava
Podela svedočanstava-završni razred
13
ODELJENSKE SATREŠINE
Prezime i ime
Odeljenje
Aleksandra Petrović
I–1
Slavica Mijović
I–2
Valerija Kato
II – 1 / III – 1 / IV – 1
Snežana Đorđević
II – 2
Branislava Zeljković
II – 3
Jasmina Mladenović
III – 2
Snežana Krivokuća
III– 3
Dragana Nedeljković
IV – 2
Anka Kotvaš
IV – 3
Andrea Miokov
V–1
Vera Vijatov Milićev
V–2
Ana Kajlovic
VI – 1
Marina Bojanić
VI – 2
Miloje Marković
VII – 1
Danijela Pantović
VII – 2
Danica Vulićević
VIII – 1
Marijana Ratković
VIII – 2
STRUKTURA 40-TO ČASOVNE RADNE NEDELJE SVIH ZAPOSLENIH
Struktura 40-to časovne radne nedelje sadrži celokupno zaduženje nastavnika i stručnih saradnika
i na osnovu nje svaki nastavnik dobija rešenje. Rešenja uručena nastavnicima čuvaju se i u
školskoj dokumentaciji i čine dodatak ovom planu rada.
14
V PLANOVI I PROGRAMI ORGANA USTANOVE
RAD ŠKOLSKOG ODBORA
Rad Školskog odbora usaglašen je sa članom 57. Zakona o osnovama sistema vaspitanja
i obrazovanja. Školski odbor radi po svom Poslovniku.
Pitanja kojima će se baviti članovi školskog odbora su:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Razmatranje Izveštaja o radu škole za prošlu školsku godinu,
Školski razvojni plan i školski programi
Razmatranje i usvajanje Godišnjeg plana rada škole,
Donošenje plana stručnog usavršavanja zaposlenih
Praćenje aktivnosti na reliazaciji sadržaja iz Školskog razvojnog plana
Kadrovske potrebe Škole, Izbor direktora škole
Razmatranje uspeha učenika Škole,
Preduzimanje mera za poboljšanje uslova rada u u Školi,
Pitanja vezana za finansijsko poslovanje Škole, usvajanje finansijskog
plana ustanove i usvajanje finansijskog izveštja o poslovanju ustanove
Odlučivanje o žalbama irazmatranje drugih pitanja predviđenjih Statutom
i Poslovnikom.
•
PROGRAM RADA DIREKTORA
MESEC
IX
X
XI
PROGRAMSKI SADRŽAJ
Radovi vezani za početak školske godine
Razmatranje i razrešavanje organizacionih pitanja na
početku školske godine,
Operativnih planova stručnih i rukovodećih
organa Škole,
Standardi u nastavi i standardi kvaliteta rada ustanove
Izveštaj i Godišnji plan rada Škole,
Aktivnosti u okviru Dečje nedelje
Rad sa nastavnicima posete časovima
Kulturna i javna delatnost škole, organizacija poseta manifestacija u
gradu,
Rad sa stručnim telima i timovima
Analize uspeha učenika
Aktuelni poslovi i problemi rada škole
Poseta i analiza rada sekcija i grupa,
Priprema sednica stručnih tela i učešće u njihovom radu,
Praćenje materijalno finansijske situacije,
Uvid u ispravno vođenje pedagoške dokumentacije, dnevnici, matične
knjige.
15
XII
I
II
III
IV
V
VI
VIII
Aktuelna pitanja
Vrednovanje rada i uspeha učenika, analiza,
Analiza ostvarenih planova sadržaja redovne nastave i vannastavnih
aktivnosti,
Organizacija popisa imovine Škole na kraju kalendarske godine,
Analiza materijalno-finansijskih kretanja na kraju školske godine.
Organizacija proslave Dana Sv. Save,
Analiza rada kulturne i javne delatnosti Škole,
Rad sa stručnim timovima Škole i stručnih saradnika,
Organizacije i učešće u radu stručnih organa na kraju prvog
polugodišta
Rad sekretara Škole i tehničkog osoblja,
Rad školskog odbora.
Svođenje sveukupne realizacije rada i uspeha u prvom polugodištu na
zaključke i predloge za unapređenje rada u drugom polugodištu,
Instruktivno-pedagoški rad
Analiza roditeljskih sastanaka,
Razmatranje završnog računa za prethodnu godinu
Analiza priprema za prolećna takmičenja i organizacije predviđenih
takmičenja,
Organizacija prolećnih aktivnosti u domenu društveno-korisnog rada,
Kulturna i javna delatnost Škole
Poslovi u vezi sa klasifikacionim periodom,
Analiza realizacije planiranog fonda redovne nastave i
vannastavnih aktivnosti, prolećni kros,
Praćenje toka takmičenja i organizacija,
Uređenje školskog dvorišta,
Posete i analize neposrednog rada sa učenicima
Prijem i pohvale za učenike koji su osvojili značajna mesta na
takmičenjima,
Uvid u ispravnosti vođenja pedagoške dokumentacije,
Priprema i učešće u radu sednica stručnih i upravnih organa.
Obeležvanje Dana Škole
Pripreme i održavanje završnih sednica svih stručnih organa u Školi,
Priprema podataka za godišnji izveštaj o radu Škole u proteklom
periodu
Izrada školskih programa (veća i saradnici)
Priprema Školskih programa rada,
Praćenje pripremne nastave za učenike osmih razreda,
Poslovi oko izdavanja svedočanstava učenicima osmog razreda,
Prijem učenika. Vukovaca i nosilaca specijalnih diploma,
Poslovi oko sprovođenja kvalifikacionih ispita za upis u srednje škole
Predlog podele zaduženja nastavnicima za narednu školsku godinu.
Izrada Izveštaja o radu za proteklu školsku godinu,
Izrada predloga Programa rada,
Podela predmeta i svih ostalih zaduženja nastavnicima,
Raspored časova redovne nastave,
Priprema i uređenje Škole i školskog prostora za narednu školsku
godinu.
16
PROGRAM RADA SAVETA RODITELJA
MESEC
IX
X
XI
XII
I
III
IV
V
VI
PROGRAMSI SADRŽAJ
Konstituisanje Saveta roditelja i izbor predsednika
Ekskurzije, izleti, kampovi, užina i osiguranje učenika
Sugestije za uređenje škole i učioničkog prostora
Mogućnosti uređenja školskog dvorišta
Učešće u školskom projektu i akcijama škole
Pomoć učeničkim organizacijama
Akcije solidarnosti
Povećanje bibliotečkog fonda
Učešće roditelja u ostvarivanju socijalne funkcije škole
Sagledavanje uspeha učenika na kraju prvog polugodišta
Učešće roditelja u organizovanju kulturnih aktivnosti Škole
Pomoć roditelja u povezivanju Škole sa društvenom
sredinom
Zdravstveno prosvećivanje
Uspesi naših učenika – takmičenja i smotre
Uređenje školskog prostora i okoline
Zdravlje naših učenika – rezultati sa sistematskih pregleda
Učešće roditelja u obeležavanju Dana Škole
Uspeh učenika na kraju nastavnog perioda
Sugestije za sledeću školsku godinu, izborni predmeti
PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VEĆA
ORGANIZACIONI POSLOVI
Organizaciono tehničke pripreme za početak školske
godine
Broj i struktura odeljenja
Školski kalendar
Podela predmeta nastavnicima
VIII
Direktor
VIII
VIII
VIII
Direktor, Pedagog
Raspored časova (nastava i ostali oblici vaspit.obraz. rada)
VIII
Planiranje nastavnih i vannastavnih sadržaja
Raspored učionica
Raspored i frekvenca korišćenja nastavnih sredstava
Organizacija izleta, ekskurzija
Organizacija Dana Škole
Organizacija završetka školske godine
Tokom godine
VIII
Tokom godine
IX
IV , V
VI , VIII
Direktor
Aktivi
Direktor
Profesor TO
Nastavnici
Str. Saradnici
Direktor
Aktivi
Direktor
Aktivi
Aktiv učitelja
Odelj.stareš.
Org. odbor
Direktor, Saradnici
17
KADROVSKA PITANJA
Analiza kadrovskih uslova rada u Školi i mere za
unapređenje
Stalno obezbeđivanje kadrova zbog specifičnosti nastave
Tokom godine
Direktor
Tokom godine
Direktor
PRAĆENJE I VREDNOVANJE RADA
Izveštaj o radu Škole
Analiza rezultata na kraju
Klasifikacionih perioda
Ostvarivanje godišnjeg programa
Rada Škole
Praćenje realizacije programa rada po postupku
samovrednovanja
IX
Tokom god.
II, VI
Tokom godine
Direktor, Pedagog
Direktor,
Pedagog
odelj. Veća
struč.aktivi
Ruk. Aktiva
Direktor, pedagog
UNAPREĐIVANJE VASP.OBRAZOVNOG RADA
Stručne teme kao teorijski okvir za uvođenje inovacija
Tokom godine
Pedagog,
Nastavnici
MOTIVACIJA I STIMULACIJA UČENIKA
Pohvaljivanje učenika za postignute rezultate
Tokom godine
Dodela priznanja na kraju školske godine
VI
direktor,
pred.nast.
direktor,
odelj.star.
ANALITIČKI RAD
Upoznavanje nastavnika sa izvršenim analizama i
rezultatima istraživanja
Tokom
godine
Analize uspeha učenika na klasifikacionim periodima
Tromesečno
Godišnje analize uspeha učenika po odeljenjima i po
predmetima
Jun, septembar
Pedagog,
Zaduženi
Nastavnici
Nastavnici,
Str. Saradnik
Nastavnici,
Str. Saradnik
AKTUELNE TEME
Novine u Zakonu i Pravilnicima koji se odnose na oblast
osnovnog obrazovanja i vaspitanja
Inkluzivno obrazovanje u našoj školi
Bezbednost učenika u školi
Školski razvojni plan
Septembar i tokom
godine
Tokom godine
Tokom godine
Novembar,
decembar
Direktor, pedagog,
stručna veća
Tim za inkluziju
Tim za bezbednost
Tim za ŠRP
PROGRAM ODELJENSKIH VEĆA
Sadržaji rada odeljenskih veća su planirani mesečno i na sednicama se razmatra uspeh i disciplina
učenika, rad są učenicima sa posebnim potrebama, karakteristične pojave u odeljenjima,
poboljšanje ili pogoršanje uspeha i rezultata rada učenika, specifičnosti problema, posete, izleti,
ekskurzije, uključenost učenika u školske i gradske manifestacije, praćenje efekata preduzetih
mera za poboljšanje rada, uključenost i aktivnost roditelja učenika i sl. U dnevnicima rada
odeljenja vodi se zapisnik u vidu izvoda sa sednica odeljenskih veća.
18
PROGRAMI STRUČNIH VEĆA
VEĆE NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE
MESEC
VIII
IX, X
XI,XII
I,II
III, IV
V, VI
PROGRAMSKI SADRŽAJI
Izrada godišnjeg plana rada Stručnog veća
Dogovor o izradi operativnih planovaza školsku 2014/15
Dogovor o realizaciji škole u prirodi, ekskurzije
Dogovor o prijemu prvaka
Opremanje učionica i neophodni materijal
Donošenje plana stručnog usavršavanja
Analiza i uvid u uspeh učenika petog razreda u cilu usklađivanja plana i
programa rada za ovu školsku godinu
Izrada IOP-a za učenike s teškoćama u razvoju i mere podrške za učenike sa
teškoćama u učenju
Značaj kontinuiranog praćenja rada i napredovanja učenika- prezentacija
načina za praćenje napredovanja učenika
Osposobljavanje učenika za objektivnu procenu sopstvenih postignuća i
drugih učenika
Planiranje korišćenja multimedijalne učionice
Organizacija aktivnosti povodom Dečje nedelje
Dečja štampa
Aktivnosti u okviru Društva učitelja, Sabor učitelja
Primena formativnih oblika ocenjivanja i usaglašavanje ocenjivanja sa
okvirima za procenu rezultata učenja i obrazovnim standardima
Teškoće u učenju učenika kao i prilagođavanje nastave stilovima učenja
učenika
Analiza uspeha učenika na kraju prvog klasifikacionog perioda i
na kraju polugodišta
Analiza inovacionih načina rada primenjeniih u radu sa
učenicima i mera podrške za učenike steškoćama u razvoju i učenju
Didaktički materijali (izrada i razmena)
Proslava Božića i Nove Godine
Izveštavanje roditelja, komunikacija i saradnja sa roditeljima
Razmena informacija sa Januarskih susreta
Obeležavanje Svetog Save
Organizovanje školskog takmičenja iz matematike
Informacije u vezi sa učešćem nastavnika na seminarim
Učešće na opštinskom takmičenju iz matematike
Organizovanje matematičkog takmičenja „ Misliša“
Promocija škole budućim prvacima
Analiza uspeha učenika na kraju trećeg klasifikacionog perioda
Motivisanje učenika za školsko učenje
Organizovanje aktivnosti za Dan škole
Analiza izveštaja sa izvedene ekskurzije ili škole u prirodi
Sumiranje rezultata takmičenja
Kriterijumsko testiranje učenika četvrtih razreda i analiza rezultata
Saradnja škole i vrtića i predstavljanje škole
Analiza saradnje sa roditeljima učenika
Evaluacija rada sa učenicima koji imaju teškoće u razvoju i učenju
19
VEĆE NASTAVNIKA SRPSKOG I STRANOG JEZIKA
MESEC
PROGRAMSKI SADRŽAJ
IX,X
Oktobar
Strani jezik u nižim razredima
Udžbenici
Izrada plana stručnog usavršavanja
Mesečno operativno planiranje nastave
Značaj kontinuiranog praćenja rada i napredovanja učenika- prezentacija
načina za praćenje napredovanja učeni
Izrada IOP-a za učenike s teškoćama u razvoju i mere podrške za učenike sa
teškoćama u učenju
Osposobljavanje učenika za objektivnu procenu sopstvenih postignuća i
postignuća drugih učenika
Potrebe za novim nastavnim sredstvima
Poseta Sajmu knjiga i nastavne opreme
Rad sa darovitim učenicima
XI,XII
Decem
bar
I,II
Mart
Maj
III, IV
VVVVVVvdVVV
V, VI V
Primena formativnih oblika ocenjivanja i usaglašavanje ocenjivanja sa
okvirima za procenu rezultata učenja i obrazovnim standardima
Teškoće u učenju učenika kao i prilagođavanje nastave stilovima učenja
učenika
Analiza inovacionih načina rada primenjeniih u radu sa
učenicima i mera podrške za učenike steškoćama u razvoju i učenju
Analiza uspeha učenika na kraju prvog klasifikacionog perioda i
na kraju polugodišta
Informacije u vezi sa učešćem nastavnika na seminarim
Obeležavanje Svetog Save
Primena aktivnih metoda rada
Analize rada sekcija
Takmičenja
Motivisanje učenika za školsko učenje
Rezultati postignuti na takmičenjima
Program za Dan Škole
Izveštavanje roditelja, komunikacija i saradnja sa roditeljima
Analiza realizacije nastavnih sadržaja i primena kriterijumskih testova
Analiza inovacionih načina rada primenjeniih u radu sa
učenicima i mera podrške za učenike steškoćama u razvoju i učenju
Završni ispit za učenike VIII razreda
Analiza saradnje sa roditeljima učenika
Evaluacija rada sa učenicima koji imaju teškoće u razvoju i učenju
20
VEĆE NASTAVNIKA MATEMATIKE, FIZIKE I TO
MESEC
PROGRAMSKI SADRŽAJ
Septembar
IX,X
Izrada plana stručnog usavršavanja
Mesečno operativno planiranje nastave u skladu s obrazovnim standardima
Izrada IOP-a za učenike s teškoćama u razvoju i mere podrške za učenike sa
teškoćama u učenju
Značaj kontinuiranog praćenja rada i napredovanja učenika- prezentacija
načina za praćenje napredovanja učenika
Osposobljavanje učenika za objektivnu procenu sopstvenih postignuća i
postignuća drugih učenika
Udžbenici, literatura, zbirke, nastavna sredstva
Dopunska, dodatna nastava i rad sekcija
Novembar
XI,XII
bar
I,II
Mart
III, IV
Jun
Primena formativnih oblika ocenjivanja i usaglašavanje ocenjivanja sa
okvirima za procenu rezultata učenja i obrazovnim standardima
Sadržaji i metode rada na časovima dopunske nastave
Analiza inovacionih načina rada primenjeniih u radu sa
učenicima i mera podrške za učenike steškoćama u razvoju i učenju
Materijal za rad sa darovitim učenicima
Informacije sa seminara nastavnika
Analiza održanih uglednih časova
Materijal i priprema za takmičenja
Organizovanje matematičkog takmičenja „ Misliša“
Matematčki listovi i njihovo korišćenje u nastavi
Motivisanje učenika za školsko učenje
Primena aktivnih metoda i tehnika rada u nastavi
Završni ispit za učenike VIII razreda
Analiza inovacionih načina rada primenjeniih u radu sa
učenicima i mera podrške za učenike sa teškoćama u razvoju i učenju
Analiza realizacije nastavnih sadržaja i primena kriterijumskih testova
Izveštavanje roditelja, komunikacija i saradnja sa roditeljima
Pripremna nastava za avgustovski popravni ispit
V, VI
Evaluacija rada sa učenicima koji imaju teškoće u razvoju i učenju
Analize i sugestije za dalji rad Aktiva
21
VEĆE NASTAVNIKA BIOLOGIJE, HEMIJE, GEOGRAFIJE I ISTORIJE
MESEC
Septembar
IX,X
XI, XII
Decem
bar
I,II
Mart
III, IV
Maj
V, VI
PROGRAMSKI SADRŽAJ
Izrada plana stručnog usavršavanja
Mesečno operativno planiranje nastave u skladu s obrazovnim standardima
Izrada IOP-a za učenike s teškoćama u razvoju i mere podrške za učenike sa
teškoćama u učenju
Značaj kontinuiranog praćenja rada i napredovanja učenika- prezentacija
načina za praćenje napredovanja učenika
Osposobljavanje učenika za objektivnu procenu sopstvenih postignuća i
postignuća drugih učenika
Udžbenici, literatura, zbirke, nastavna sredstva
Dopunska, dodatna nastava i rad sekcija
Primena formativnih oblika ocenjivanja i usaglašavanje ocenjivanja sa
okvirima za procenu rezultata učenja i obrazovnim standardima
Sadržaji i metode rada na časovima dopunske nastave
Analiza inovacionih načina rada primenjeniih u radu sa
učenicima i mera podrške za učenike steškoćama u razvoju i učenju
Materijal za rad sa darovitim učenicima
Informacije sa seminara nastavnika
Analiza održanih uglednih časova
Materijal i priprema za takmičenja
Motivisanje učenika za školsko učenje
Primena aktivnih metoda i tehnika rada u nastavi
Analiza inovacionih načina rada primenjeniih u radu sa
učenicima i mera podrške za učenike steškoćama u razvoju i učenju
Završni ispit za učenike VIII razreda
Analiza realizacije nastavnih sadržaja i primena kriterijumskih testova
Izveštavanje roditelja, komunikacija i saradnja sa roditeljima
Evaluacija rada sa učenicima koji imaju teškoće u razvoju i učenju
Dosadašnji i dalji rad Aktiva
VEĆE NASTAVNIKA LIKOVNE I MUZIČKE KULTURE I FIZIČKOG VASPITANJA
MESEC
PROGRAMSKI SADRŽAJ
IX,X
Oktobar
Novembar
XI, XII
bar
I, II
Mart
III, VI
Jun
V,VI
Izrada plana stručnog usavršavanja
Izrada operativnih planova rada
Nabavka i korišćenje nastavnih sredstava i didaktičkog materijala
Rad sekcija i izborni predmeti
Izložba najuspelijih učeničkih radova povodom Nove Godine i zimskog
raspusta
Sportska školska i međunarodna takmičenja po programu sportskog saveza
Dogovor za proslavu školske slave Sv. Save, muzička priredba, izložba
tematskih radova
Sportsko Svetosavski turnir: košarka, odbojka, šah
Zimski seminari za nastavnike
Pripreme i učešće na takmičenjima i smotrama Dečjeg stvaralaštva
Rad i učešće učenika u muzičkoj omladini
Pripreme za Dan Škole
Međuškolska sportska takmičenja, ulične trke i opštinski kros
Proslava Dana škole: izložbe, muzički program
Prolećni kros – školski, Sportski dan: fudbal, šah, basket
22
VI PLANOVI I PROGRAMI STRUČNIH SARADNIKA
PROGRAM RADA PEDAGOGA ŠKOLE
PROGRAMI RADA ŠKOLE
SADRŽAJ
VREME
SARADNICI
Izrada delova Programa rada
Škole , plana akcije rada Tima
za inkluzivno obrazovanje,
izrada orijentacionog plana rada
Tima za zaštitu od nasilja,
izrada edukativnih programa za
razvoj, mir i toleranciju.Izrada
delova ŠRP .Izrada plana
stručnog usavršavanja.
Izrada delova Izveštaja o radu
škole
Programiranje sopstvenog rada
Programi rada odeljenskih
starešina i odeljenskih
zajednica
Praćenje organizacije i
realizacije obrazovno vaspitnog
rada, prilagođenost programa
saznajnim i drugim
mogućnostima učenika
Septembar
Direktor, nastavnici
Septembar
Septembar
Oktobar
Odeljenske
Starešine
Tokom godine
Nastavnici
RAD SA NASTAVNICIMA
Pružanje podrške nastavnicima
u izradi individualnoobrazovnih planova
Pružanje podrške nastavnicima
u procesu unapređivanja
ocenjivanja učenika i praćenja
napredovanja učenika
Rad sa odeljenskim
zajednicama na upućivanju
učenika na metode racionalnog
učenja
Pružanje podrške nastavnicima
u realizaciji posebnih programa
obrazovno- vaspitnog rada
.
Pružanje podrške nastavnicima
u planiranju i realizaciji
uglednih časova
Tokom godine
Nastavnici
Tokom godine
Nastavnici
Tokom godine
Odeljenske
starešine
Tokom godine
Nastavnici
Tokom godine
Nastavnici
23
ANALITIČKI RAD
Analiza individualnih
obrazovnih planova učenika
Analize postignuća učenika
Analiza profesionalnih
interesovanja učenika
Ispitivanje učenika za polazak u
školu
Ankete i upitnici u postupcima
samovrednovanja
Analiza rezultata postignutih
na kriterijumskim testovima i
završnom ispitu
Tokom godine
Nastavnici
Tokom godine
Odeljenska veća
April, maj, jun
Zavod za tržište rada
Maj, jun
-
Tokom godine
Tim za samovrednovanje
Nastavnici maternjeg jezika i
matematike, odeljenske starešine
osmog razreda
jun
SAVETODAVNI RAD SA UČENICIMA
Praćenje uspeha i napredovanja
učenika
Praćenje adaptacije učenika
prvog i petog razreda
Identifikacija učenika sa
smetnjama u razvoju i
preduzimanje adekvatnih mera
Učenici sa problemima u
učenju, uzroci i rad sa tim
učenicima
Rad sa učenicimsa koji imaju
teškoća u emocionalnom
razvoju, sazrevanju, porodični
problemi i poremećaji u
ponašanju
Psihološko pedagoške teme i
zdravstveno obrazovanje
učenika
Profesionalno informisanje
učenika i savetovanje pri izboru
zanimanja
Tokom godine
Odeljenske starešine
Prvo polugodište
Od.stareš. i učitelji
Tokom godine
Od. Starešine
i učitelji
Tokom godine
Nastavnici, učitelji
Tokom godine
Nastavnici
učitelji
Tokom godine
Saradnici izvan škole
Drugo
Polugodište
Odeljenske
Starešine
SAVETODAVNI RAD SA RODITELJIMA
Pružanje pomoći i podrške
roditeljima u njihovom
organizovanju i participaciji u
svim segmentima škol. života
Pedagoško psihološko
obrazovanje roditelja
Saradnja sa roditeljima učenika
koji imaju teškoća u učenju i
razvoju
Saradnja sa roditeljima u oblasti
profesionalnog informisanja i
orijentacije učenika
Tokom godine
Nastavnici, učitelji
Tokom godine
Odeljenske starešine
Tokom godine
Od. starešine, učitelji
Drugo polugodište
Od. starešine
24
SARADNJA SA INSTITUCIJAMA
Saradnja sa zdravstvenim
institucijama – Dom zdravlja,
Interresorna komisija
Saradnja sa Zavodom za tržište
rada
Saradnja sa odgovarajućim
Centrima (socijalni rad, talenti)
i ŠOSO „ Mara Mandić“
Tokom godine
Tokom godine
Tokom godine
STRUČNO USAVRŠAVANJE
Sastanci aktiva stručnih
saradnika
Predavanja, seminari i praćenje
pedagoško psihološke literature
Aktivnosti stručnog
usavršavanja na nivou škole
Tokom godine
Tokom godine
Tokom godine
VOĐENJE DOKUMENTACIJE
Vođenje dokumentacije o radu sa učenicima, nastavnicima, roditeljima
25
PROGRAM RADA BIBLIOTEKARA
Biblioteka je renovirana i stvoreni su uslovi za njen nesmetan rad kad je prostor u pitanju. Na
raspolaganju je oko 90 kvm prostora opremljenog policama, stolovima za čitaonicu,
kompjuterom. Deo prostora je uređen kao klub, te se mogu održavati književne večeri, promocije,
prezentacije. Prioritet je dalja nabavka knjiga i uvećavanje knižnog fonda.
Planiranje i programiranje
Izrada godišnjeg i mesečnih planova rada
Plan obnavljanja knjižnog fonda
Izrada plana rada bibliotečke sekcije
Izrada plana za izvođenje nastave bibliotekarstva
Vaspitno obrazovna delatnost
Upoznavanje učenika sa knjižnim fondom
Ostvarivanje vaspitno obrazovne funkcije kroz nastavu
Pružanje pomoći kroz izbor literature
Razvijanje čitalačkih navika
Rad bibliotečke sekcije
Organizacija susreta sa poznatim piscima
Saradnja sa nastavnicima i stručnim saradnicima
Nabavka knjižne i neknjižne građe
Informisanje stručnih aktiva o bibliotečkom fondu
Prisustvovanje sednicama Nastavničkog veća
Bibliotečko informaciona delatnost
Obrada fonda
Vođenje dnevne statistike o korisnicima
Pisanje izveštaja o radu
Informisanje o novim knjigama
Pisanje prikaza za potrebe učenika i nastavnika
Priprema tematskih izložbi
Izrada i održavanje kataloga
Kulturna i javna delatnost
Organizovanje kulturnih i sabirnih akcija
Organizovanje književnih susreta
Saradnja sa organizacijama iz oblasti kulture
Prikupljanje materijala za školska glasila
Stručno usavršavanje
Praćenje pedagoške literature i stručne periodike
Prisustvovanje seminarima i stručnim sastancima
Poseta Sajmu knjiga.
26
VII GLOBALNI PLANOVI RADA ZA PRVI I DRUGI CIKLUS
OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
PRVI RAZRED
MATERNJI JEZIK – 180 ČASOVA
Opšti cilj: da učenici ovladaju osnovnim zakonitostimama srpskog književnog jezika, da se pravilno usmeno i
pismeno izražavaju, da upoznaju, dožive i tumače odabrana književna, pozorišna i filmska dela.
Operativni zadaci u prvom razredu:
pravilan izgovor glasova, glasovnih skupova, reči i rečenica
savladavanje tehnike čitanja i pisanja na ćiriličnom pismu
navikavanje na upotrebu književnog jezika u govoru i pisanju
formiranje navika za čitko i lepo pisanje
uvođenje u doživljavanje i razumevanje književnih tekstova
uočavanje vrsta književnih dela
usvajanje osnovnih književnih pojmova
osposobljavanje za usmeno i pismeno prepričavanje.
NASTAVNE OBLASTI
POČETNO ČITANJE I
PISANJE
KNJIŽEVNOST
JEZIK
OBRAZOVNI STANDARDI
BROJ CASOVA
PRIPREME ZA ČITANJE
I PISANJE
1SJ.0.1.1.
1SJ. 0.1.2
UČENJE ČITANJA I
PISANJA
1SJ.1.3.8.
1SJ.1. 3.2
1SJ.1.3.9.
1.SJ.3.2.6.
ŠKOLSKA LEKTIRA
1SJ.2.2.9.
1SJ.3.3.5.
DOMAĆA LEKTIRA
1SJ1.2.8.
1SJ.1.5.2.
GRAMATIKA
1SJ. 2.4.6.
1.SJ.2.4.7.
10
PRAVOPIS
1SJ.1.3.3.
1SJ.0.1.4.
1SJ.0.1.5.
19
PISMENO IZRAŽAVANJE 1SJ.1.3.4.
1.SJ.1.3.5.
KULTURA IZRAŽAVANJA USMENO IZRAŽAVANJE
20
1SJ.1.3.
32
MATEMATIKA – 180 ČASOVA
Opšti cilj: da učenici usvoje elementarna matematička znanja koja su potrebna za shvatanje pojmova zavisnosti u
životu i društvu, da osposobi učenike za primenu usvojenih matematičkih znanja, da stvori bazu za dalje
matematičko obrazovanje, da razvija mentalne sposobnosti učenika.
Operativni zadaci u prvom razredu:
prepoznavanje, razlikovanje i ispravno imenovanje oblika, predmeta, površi i linija
upoznavanje tačke i duži i sticanje umešnosti u rukovanju lenjirom, određivanje položaja predmeta prema sebi i
prema drugim predmetima, uočavanje pripradnosti elemenata skupu, korišćenje reči „skup“ i „element“, brojanje,
čitanje, zapisivanje i upoređivanje brojeva do 100, upotreba znakova jednakosti i nejednakosti, sabiranje i
oduzimanje do 100, postupci na kojima se zasnivaju ove operacije,
komutativnost i asocijativnost sabiranja bez upotrebe ovih izraza, tablica sabiranja, do nivoa automatizma usmeno
sabiranje jednocifrenih brojeva, određivanje nepoznatog broja u odgovarajućim jednakostima putem „pogađanja“,
rešavanje tekstualnih zadataka, upoznavanje – metar, dinar, para.
NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNI
STANDARDI
OBRA
DA
VEŽBANJE
PREDMETI U PROSTORU
I ODNOSI MEĐU NJIMA
LINIJA I OBLAST
UTVRĐI PISMENE
VANJE
VEŽBE
SVEGA
ĆASOVA
1MA.1.2.1.
4
3
3
-
10
1MA 1.2.1.
5
3
6
-
14
KLASIFIKACIJA PREDMETA 1MA 1.2.1.
PREMA SVOJSTVIMA
2
1
2
1
6
PRIRODNI BROJEVI DO 100
1MA 1.1.1. 1MA 2.1.3.
1MA 1.1.4. 1MA 3. 1.4.
57
34
45
8
144
MERENJE I MERE
1MA 1.2.2. 1MA 1.4. 1.
2
1
3
-
6
27
SVET OKO NAS – 72 ČASA
Opšti cilj:da učenici upoznaju sebe, svoje okruženje i razviju sposobnosti za odgovoran život u njemu.
Operativni zadaci u prvom razredu:
formiranje elementarnih naučnih pojmova iz prirodnih i društvenih nauka
ovladavanje tehnikama saznavanja-posmatranje, uočavanje,upoređivanje, klasifikacija, imenovanje
podsticanje interesovanja kod učenika
podsticanje istraživačkih aktivnosti
uočavanje pojava i procesa, uzročno posledične veze, iskazivanje svojih zapažanja
rešavanje jednostavnih problem situacija
razvijanje odgovornog odnosa prema sebi i okruženju.
NASTAVNI SADRŽAJI
OBRAZOVNI
STANDARDI
OBRADA
UTVRĐIVANJE
I SISTEMATIZACIJA
SVEGA
ČASOVA
JA I DRUGI
1PD 1.5.2.
1PD 1.5.3.
6
4
10
ŽIVA I NEŽIVA PRIRODA
1PD. 1.1.1.
1PD. 1.1.2.
1PD. 1.1.3.
1PD. 2.1.1.
1PD.2.1.2.
25
15
40
ORIJENTACIJA U
VREMENU I PROSTORU
1PD. 1.4.2.
1PD.1.4.4.
7
3
10
KULTURA ŽIVLJENJA
1PD. 1.5.1. 1PD. 1.5.5.
1 PD.1.5.4.
6
6
12
MUZIČKA KULTURA – 36 ČASOVA
Opšti cilj:razvijanje osetljivosti za muzičke vrednosti, upoznavanje umetničke tradicije svog i drugih naroda,
osposobljavanje za muzičko izražavanje.
Operativni zadaci u prvom razredu:
negovanje sposobnosti za izvođenje muzike pevanjem i sviranjempo sluhu
negovanje navika slušanja muzike
upoznavanje tradicionalne muzike svog i drugih naroda
izvođenje muzičkih igara
osnovi muzičke pismenosti i sviranje na dečjim muzičkim instrumentima.
NASTAVNI SADRŽAJI
BROJ ČASOVA
IZVOĐENJE MUZIKE
20 ČASOVA
SLUŠANJE MUZIKE
9 ČASOVA
STVARANJE MUZIKE
9 ČASOVA
LIKOVNA KULTURA – 36 ČASOVA
Opšti cilj:podsticanje i razvijanje učeničkih stvaralačkih sposobnosti.
Operativni zadaci u prvom razredu:
- osposobljavanje učenika da se služi sredstvima i tehnikama likovnog izražavanja u skladu sa uzrastom,
slobodno izražavnje shodno individualnim sposobnostima.
NASTAVNI SADRŽAJI
OBLICI I NJIHOVI KVALITETI
BROJ ČASOVA
2 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
6 ČASOVA OBRADE
4 ČASA VEŽBE
VREMENSKI I PROSTORNI NIZOVI
2 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
SVETLO I SENKA
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
TAKTILNOST
2 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
IZGLED UPOTREBNIH PREDMETA
2 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
PERFORMANS
1 ČAS OBRADE
1 ČAS VEŽBE
PREOBLIKOVANJE MATERIJALA
1 ČAS OBRADE
ODNOSI U VIDNOM POLJU
1 ČAS VEŽBE
28
FIZIČKO VASPITANJE – 108 ČASOVA
Opšti cilj:doprinos integralnom razvoju ličnosti učenika raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima.
Operativni zadaci u prvom razredu:
zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom
pravilno držanje tela, jačanje zdravlja
razvijanje higijenskih navika
socijalno prilagođavanje na kolektivan život i rad
razvijanje koordinacije pokreta kroz elementarne igre, ritmiku, plesne vežbe i sl.
NASTAVNI SADRŽAJI
BROJ ČASOVA
PRIRODNI OBLICI KRETANJA - HODANJA
15 ČASOVA
SKAKANJA I PRESKAKANJA
15 ČASOVA
BACANJA I HVATANJA
10 ČASOVA
DIZANJE I NOŠENJE
4 ČASA
VUČENJE I GURANJE
5 ČASOVA
PUZANJE I PENJANJE
7 ČASOVA
VIŠENJE
3 ČASA
VEŽBE SA REKVIZITIMA
3 ČASA
VEŽBE NA TLU AKROBATIKA
8 ČASOVA
ELEMENTARNE IGRE
18 ČASOVA
RITMIČKI I NARODNI PLES
13 ČASOVA
MERENJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
5 ČASOVA
VEŽBE RAVNOTEŽE
2 ČASA
ENGLESKI JEZIK – 72 ČASA
Opšti cilj:osposobljavanje učenika da na stranom jeziku komunicira na osnovnom nivou u usmenom obliku o
temama iz svog neposrednog okruženja.
Opšti standardi:
 da učenik bogati sebe upoznajući drugog, da stiče svest o značaju sopstvenog jezika i kulture u kontaktu sa
drugim jezicima i kulturama.
Posebni standardi:
− da učenik razume i reaguje na kraći usmeni tekst sa poznatim temama
− da usmeno izražava sadržaje u vezi sa poznatim temama
− da ostvaruje komunikaciju sa sagovornicima, razmenjuje kratke informacije
− prepoznaje osnovne principe gramatike.
TEMATIKA
ŠKOLA
JA I MOJI DRUGOVI
PORODICA I BLISKO OKRUŽENJE
PRAZNICI
MOJ DOM
ISHRANA
ODEĆA
OKRUŽENJE
OSTALO
29
SRPSKI KAO NEMATERNJI – 72 ČASA (drugi razred) 108 ČASOVA (treći/četvrti)
Opšti cilj:da učenici ovladaju srpskim jezikom u okviru predviđene jezičke građe, da upoznaju elemente kulture i
da se osposobe za sporazumevanje sa pripradnicima većinskog naroda.
Operativni zadaci u prvom i drugom razredu:
- usvoje pravilan izgovor (artikulacija glasova, akcenat - mesto, kvalitet i kvantitet akcenta; melodija i intonacija
rečenice u zavisnosti od komunikativnog cilja);
- usvoje predviđene jezičke strukture, najosnovnije oblike komunikacije i oko 250/350/ reči i izraza i aktivno ih
upotrebljavaju u govoru, sa težištem na iskazivanju radnje prezentom;
- razumeju, na sluh, imperativne iskaze, pitanja i šest do deset rečenica koje čine koherentnu celinu u okviru
obrađene tematike, kao i kraće dijaloge,
- steknu sposobnost da odgovaraju na pitanja i da postavljaju pitanja kako bi mogli voditi kratke dijaloge;
− steknu sposobnost za kraće samostalno izlaganje od četiri do osam rečenica koje čine celinu /ili sa više
rečenica/.
TEMATIKA
JEZIČKA MATERIJA
Škola
Imenovanje predmeta i bića
Porodica i dom
Iskazivanje radnje
Najbliža okolina
Iskazivanje osobine predmeta i bića
Dani u nedelji i brojanje
Iskazivanje objekta
Komunikativne funkcije
Iskazivanje namene
Iskazivanje prostornih odnosa
Iskazivanje molbe, zapovesti
Iskazivanje vremenskih odnosa
Iskazivanje načina radnje
Iskazivanje sredstava kojim se vrši radnja
Iskazivanje uzajamne i zajedničke radnje
GOVORNE VEŽBE
Metode i oblici rada u školi su česta tema diskusija u okviru odeljenskih, razrednih, pa i
nastavničkog veća. Prati se ova oblast u stručnoj literaturi, a i kroz primere savremene prakse.
U tabeli koja sledi date su sasvim globalno metode i aktivnosti rada sa učenicima, nastavna
sredstva koja će se primenjivati, kao i načini praćenja i ocenjivanja.
Za potrebe same realizacije nastavnici će u svojim individualnim planovima precizirati odabrane
nastavne metode i sredstva primerene izvesnim sadržajima i učenicima.
Metode/aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje/ocenjivanje
interaktivna,grupna obrada
slova,kooperativno učenje
nastavnik-učenik,dijaloška,
verbalno-tekstualna,metode
otkrivanja,samostalno zaključivanje
ilustrativnodemonstrativna,glasov.
igre,pisani igrafički radovi,razne
analit.sintetičkevežbe,govorne
vežbe,posmatranje,uočavanje,imen
ovanje,povezivanje, brojanje,
sabiranje,oduzimanje,grupisanje,
uopštavanje, improvizacija,
motoričke vežbe, dramske igre
udžbenici, kraći tekstovi, dečja
štampa, radni listovi, enciklopedije,
rečnici, lektira, igračke, fotografije
i slike, didaktički materijal, modeli,
slovarice, testovi, pozorišne
predstave, objekti iz neposredne
okoline, modeli geometrijskih
figura, audio materijal i kasetofon,
muzički instrumenti, olovke,
bojice, flomasteri, kolaž papir,
karton, plastelin, poligon, prirodne
prepreke, strunjače, vijače, lopte,
kompjuteri, škol. pozornica.
posmatranje, razgovor,
usmeno ispitivanje, lista za
praćenje učenikovog
napredovanja, domaći zadaci,
testovi, provera izražajnog
čitanja, diktat, likovni radovi
30
DRUGI RAZRED
MATERNJI JEZIK – 180 ČASOVA
Opšti cilj: da učenici ovladaju osnovnim zakonitostimama srpskog književnog jezika, da se pravilno usmeno i
pismeno izražavaju, da upoznaju, dožive i tumače odabrana književna, pozorišna i filmska dela.
Operativni zadaci u drugom razredu:
uočavanje i shvatanje rečenice kao osnovne jezičke kategorije
upoznavanje sa fonetskim i morfološkim pojmovima
savladavanje novih elemenata pravopisa
ovladavanje tehnikama čitanja i pisanja latinicom
čitanje na glas, u sebi i tumačenje teksta
osnovni oblici jezičkog izražavanja, vežbe govora i pisanja.
NASTAVNE OBLASTI
KNJIŽEVNOST
ŠKOLSKA LEKTIRA
BROJ CASOVA
58
GRAMATIKA
PRAVOPIS
1SJ.1.3.2. 1SJ.1.3.3. 1SJ.1.3.4. 1SJ.2.3.1.
31
1SJ.0.1.1.
DOMAĆA LEKTIRA
JEZIK
OBRAZOVNI STANDARDI
1SJ.1.2.2. 1SJ.1.2.4.
1SJ.2.2.1. 1SJ.2.2.8. 1SJ.2.2.9.
1SJ.3.2.4. 1SJ.3.2.7.
1SJ.1.4.3. 1SJ.2.4.6. 1SJ.2.4.7.
KULTURA IZRAŽAVANJA USMENO IZRAŽAVANJE
PISMENO IZRAŽAVANJE
20
26
1SJ.0.1.2.
1SJ.0.1.3. 1SJ.0.1.4.
26
1SJ.2.3.3. 1SJ.2.3.3.
1SJ.3.3.5.
1SJ.2.3.8. 1SJ.3.3.2.
19
MATEMATIKA – 180 ČASOVA
Opšti cilj: da učenici usvoje elementarna matematička znanja koja su potrebna za shvatanje pojmova zavisnosti u
životu i društvu, da osposobi učenike za primenu usvojenih matematičkih znanja, da stvori bazu za dalje
matematičko obrazovanje, da razvija mentalne sposobnosti učenika.
Operativni zadaci u drugom razredu:
− savladavanje sabiranja i oduzimanja do 100
− množenje kao sabiranje jednakih sabiraka, znak množenja
− operacije deljenja, znak deljenja
− svojstva nule kao sabirka, činioca i deljenika
− tablica množenja jednocifrenih brojeva
− množenje i deljenje do 100, funkcija zgrade
− čitanje i zapisivanje pomoću slova-zbir, razlika, proizvod, količni
− slovo kao nepoznati broj u matematičkim operacijama
− shvatanje pojma polovine
− spretnost u crtanju prave i duži, uočavanje i crtanje pravougaonika i kvadrata na kvadratnoj mreži
− upoznavanje i primenjivanje mera za dužinu i mera za vreme.
−
NASTAVNA TEMA
PRIRODNI BROJEVI DO
100
GEOMETRIJSKA TELA I
FIGURE
MERENJE I MERE
STANDARDI
1MA.1.1.1 1MA.1.1.4.
1MA.1.1.5.
1MA.2.1.1. 1MA.2.1.3.
1MA.2.1.4
1MA.2.1.5 1MA.3.1.1.
1MA.3.1.2.
1MA:3.1.3. 1MA.3.1.4.
1MA.1.2.1. 1MA.1.2.2
1MA.1.2.3.
1MA.2.2.1 1MA.2.2.1
1MA.3.2.1.
1MA.1.4.1 1MA.1.4.2.
1MA.1.4.3.
1MA.2.4.1. 1MA.2.4.2.
1MA.3.4.1.
OBRADA
55
VEŽBANJE
PISMENE
UTVRĐIVANJE VEŽBE
90
-
SVEGA
ĆASOVA
145
8
17
-
25
3
7
-
10
31
SVET OKO NAS – 72 ČASA
Opšti cilj:da učenici upoznaju sebe, svoje okruženje i razviju sposobnosti za odgovoran život u njemu.
Operativni zadaci u drugom razredu:
formiranje elemntarnih pojmova iz prirodnih i društvenih nauka, ovladavanje tehnikama procesa saznavanja,
tehnikama učenja, podsticanje interesovanja i istraživačkih aktivnosti, uočavanje uzročno posledičnih veza među
pojavama i procesima, iskazivanje svojih zapažanja, rešavanje jednostavnih problem situacija, prihvatanje osnovnih
ljudskih vrednosti u ponašanju prema drugima
razvijanje odgovornog odnosa prema okruženju.
NASTAVNI SADRŽAJI
OBRAZOVNI STANDARDI
ŽIVA I NEŽIVA PRIRODA 1PD.1.1.1.
1PD.1.1.4.
1PD.2.1.1.
1PD.2.1.5.
GDE ČOVEK ŽIVI
1PD.1.5.1.
1PD.2.5.1.
LJUDSKA DELATNOST
1PD:1.2.3.
1PD.1.5.5.
KRETANJE U PROSTORU I 1PD.1.4.1.
VREMENU
1PD.1.4.5.
1PD.1.1.2.
1PD.1.1.5.
1PD.2.1.2.
1PD.2.1.6.
1Pd.1.5.2.
1PD.2.5.2.
1PD.1.5.3.
1PD.2.2.1.
1PD.1.4.2.
OBRADA
1PD.1.1.3.
1PD.1.1.6.
1PD.2.1.4.
1PD.3.1.1.
1PD.1.5.4.
1PD.2.2.4.
1PD.1.4.4.
22
UTVRĐIVANJE
I SISTEMATIZACIJA
9
SVEGA
ČASOVA
31
13
8
21
7
3
10
7
3
10
MUZIČKA KULTURA – 36 ČASOVA
Opšti cilj:razvijanje osetljivosti za muzičke vrednosti, upoznavanje umetničke tradicije svog i drugih naroda,
osposobljavanje za muzičko izražavanje.
Operativni zadaci u drugom razredu:
pevanje pesme po sluhu, slušanje vrednih dela umetničke i narodne muzike, sviranje da dečjim muzičkim
instrumentima, izvođenje dečjih narodnih i umetničkih muzičkih igara.
NASTAVNI SADRŽAJI
PEVANJE I SVIRANJE SA UVOĐENJEM MUZIČKE PISMENOSTI
MUZIČKO IZRAŽAVANJE I STVARANJE
SLUŠANJE MUZIKE
BROJ ČASOVA
25 ČASOVA
5ČASOVA
6 ČASOVA
LIKOVNA KULTURA – 72 ČASA
Opšti cilj:podsticanje i razvijanje učeničkih stvaralačkih sposobnosti.
Operativni zadaci u drugom razredu:
shvatanje likovno-vizuelnog rada kao izraza individualnog osećanja i doživljaja, pažanje i rekonstruisanje pojava i
situacija, sticanje iskustava u oplemenjivanju životnog i radnog prostora, uočavanje kontrasta, oblika, korišćenje
materijala za rad, razvijanje navika lepog pisanja.
NASTAVNI SADRŽAJI
KRETANJE OBLIKA U PROSTORU
DEJSTVO SVETLOSTI NA KARAKTER OBLIKA
AMBIJENT.SCENSKI PROSTOR
KONTRAST
BROJ ČASOVA
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
2 ČASOVA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
8 ČASOVA
4 ČASA
INDIVIDUALNO KORIŠČENJE RAZLIČITIH MATERIJALA
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
RAZNE VRSTA ZNAKOVA I SIMBOLA
2 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
JEDNOBOJNA KOMPOZICIJA UPOTREBNIH PREDMETA
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
4 ČAS OBRADE
2 ČASA VEŽBE
ZAMIŠLJANJA
PREOBLIKOVANJE MATERIJALA
4 ČAS OBRADE
2 ČASA VEŽBE
LEPO PISANJE SA KALIGRAFIJOM
10 ČASOVA OBRADE
6 ČASOVA VEŽBE
KRETANJE OBLIKA U PROSTORU
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
32
FIZIČKO VASPITANJE – 108 ČASOVA
Opšti cilj:doprinos integralnom razvoju ličnosti učenika raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima.
Operativni zadaci u drugom razredu su isti kao u prvom razredu, s tim što su složeniji uslovi izvođenja:
zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom, pravilno držanje tela, jačanje zdravlja
razvijanje higijenskih navika, socijalno prilagođavanje na kolektivan život i rad,
razvijanje koordinacije pokreta kroz elementarne igre, ritmiku, plesne vežbe i sl.
NASTAVNI SADRŽAJI
BROJ ČASOVA
PRIRODNI OBLICI KRETANJA - HODANJA
10 ČASOVA
SKAKANJA I PRESKAKANJA
10 ČASOVA
BACANJA I HVATANJA
10 ČASOVA
DIZANJE I NOŠENJE
4 ČASA
VUČENJE I GURANJE
5 ČASOVA
PUZANJE I PENJANJE
5 ČASOVA
VIŠENJE
3 ČASA
VEŽBE SA REKVIZITIMA
3 ČASA
VEŽBE NA TLU AKROBATIKA
8 ČASOVA
ELEMENTARNE IGRE
10 ČASOVA
RITMIČKI I NARODNI PLES
13 ČASOVA
MERENJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
5 ČASOVA
VEŽBE RAVNOTEŽE
2 ČASA
OBUKA PLIVANJA – PO RASPOREDU GRADSKOG SAVEZA ZA SPORT – MESEC DANA – 20 ČASOVA
ENGLESKI JEZIK – 72 ČASA
Opšti cilj:osposobljavanje učenika da na stranom jeziku komunicira na osnovnom nivou u usmenom obliku o
temama iz svog neposrednog okruženja.
Opšti standardi:
 da učenik bogati sebe upoznajući drugog, da stiče svest o značaju sopstvenog jezika i kulture u kontaktu sa
drugim jezicima i kulturama.
Posebni standardi:
1. da učenik razume i reaguje na kraći usmeni tekst sa poznatim temama
2. da usmeno izražava sadržaje u vezi sa poznatim temama
3. da ostvaruje komunikaciju sa sagovornicima, razmenjuje kratke informacije
4. prepoznaje osnovne principe gramatike.
TEMATIKA – oblasti: škola, ja i moji drugovi, porodica i blisko okruženja, praznici, moj dom, ishrana, odeća,
okruženje, godišnja doba, meseci, dani u nedelji, delovi dana.
Metode/aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje/ocenjivanje
interaktivna, grupna, obrada slova,
kooperativno učenje nastavnikučenik, dijaloška, verbalnotekstualna,metode otkrivanja,
samostalno zaključivanje,
ilustrativno.demonstrativna,
glasovne igre, pisani i grafički
radovi, razne analitičke i sintetičke
vežbe,govornevežbe,eksperimentipo
smatranje, opisivanje, prepričavanje,
uočavanje, imenovanje,povezivanje,
brojanje, sabiranje, oduzimanje,
grupisanje, uopštavanje, motoričke
vežbe, dramske igre
udžbenici, kraći tekstovi, dečja štampa,
radni listovi, enciklopedije, rečnici, lektira,
igračke, fotografije i slike, didaktički
materijal, modeli, slovarice, testovi,
pozorišne predstave, objekti iz neposredne
okoline, modeli geometrijskih figura,
audio materijal i kasetofon, muzički
instrumenti, olovke, bojice, flomasteri,
kolaž papir, karton, plastelin, poligon,
prirodne prepreke, strunjače, vijače, lopte,
kompjuteri, školska pozornica, biblioteka,
DVD, filmovi
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, lista za praćenje
učenikovog
napredovanja,
domaći zadaci, testovi, provera
izražajnog
čitanja,
diktat,
likovni radovi,
33
TREĆI RAZRED
MATERNJI JEZIK – 180 ČASOVA
Opšti cilj:da učenici ovladaju osnovnim zakonitostimama srpskog književnog jezika, da se pravilno usmeno i
pismeno izražavaju, da upoznaju, dožive i tumače odabrana književna, pozorišna i filmska dela.
Operativni zadaci u trećem razredu:
ovladavanje tehnikom čitanja i pisanja na oba pisma, savladavanje proste rečenice
sticanje osnovnih pojmova o imenicama, pridevima i glagolima
osposobljavanje za tumačenje predmetnosti književnog dela
ovladavanje pismenim i usmenim izražavanjem, upoznavanje metodologije izrade pismenog sastava.
NASTAVNE OBLASTI
KNJIŽEVNOST
LEKTIRA
ČITANJE I TUMAČENJE TEKSTA
JEZIK
GRAMATIKA
PRAVOPIS
JEZIČKA
KULTURA
USMENO I PISMENO IZRAŽAVANJE
USMENA I PISMENA VEŽBANJA
OBRAZOVNI STANDARDI
1SJ.1.2.4. 1SJ.1.2.5.
1SJ.1.2.6. 1SJ.1.2.7.
1SJ.1.2.8. 1SJ.1.5.1.
1SJ.1.5.2. 1SJ.1.5.3.
1SJ.1.5.4. 1SJ.2.5.1.
1SJ.2.5.2. 1SJ.2.5.3. 1SJ.2.5.4.
1SJ.2.5.5.
1SJ.2.5.6. 1SJ.3.2.5. 1SJ.3.2.6.
1SJ.3.2.7.
1SJ.3.5.1. 1SJ.3.5.2.
1SJ.1.4.1. 1SJ.1.4.2.
1SJ.1.4.3. 1SJ.2.4.1.
1SJ.2.4.2. 1SJ.2.4.4.
1SJ.2.4.5. 1SJ.2.4.6.
1SJ.2.4.7. 1SJ.3.4.1.
1SJ.3.4.2.
1SJ.0.1.1. 1SJ.0.1.2. 1SJ.0.1.3.
1SJ.0.1.4. 1SJ.0.1.5. 1SJ.0.16.
1SJ.0.17. 1SJ.0.1.8. 1SJ.1.3.1.
1SJ.1.3.2. 1SJ.1.3.3.
1SJ.1.3.4. 1SJ.1.3.5. 1SJ.1.3.6.
1SJ.1.3.7. 1SJ.1.3.8. 1SJ.1.3.9.
1SJ.1.3.10. 1SJ.2.3.2.
1SJ.2.3.6. 1SJ.2.3.7. 1SJ.2.3.8.
1SJ.2.3.9.
1SJ.2.3.10. 1SJ.2.3.11.
1SJ.3.2.1. 1SJ.3.2.4.
1SJ.3.2.5. 1SJ.3.2.6.
1SJ.3.2.7.
BROJ CASOVA
45
26
21
16
40
32
MATEMATIKA – 180 ČASOVA
Opšti cilj: da učenici usvoje elementarna matematička znanja koja su potrebna za shvatanje pojmova zavisnosti u
životu i društvu, da osposobi učenike za primenu usvojenih matematičkih znanja, da stvori bazu za dalje
matematičko obrazovanje, da razvija mentalne sposobnosti učenika.
Operativni zadaci u trećem razredu:
savladavanje čitanja, pisanja i upoređivanja prirodnih brojeva do 1000
upoznavanje rimskih cifara, obavljanje računskih operacija do 1000
upoznavanje svojstava operacija za racionalnije računanje
upoznavanje zavisnosti rezultata, izračunavanje brojevnih izraza sa najviše tri operacije
upotreba slova u svojstvu računskih operacija, rešavanje jednostavnih jednačina u skupu brojeva do1000
upoznavanje razlomaka čiji je brojilac 1, a imenilac jednak ili manji od 0
rešavanje tekstualnih zadataka, formiranje predstava o pravoj i polupravoj
uočavanje i crtanje pravog, oštrog i tupog ugla
sticanje predstava o podudarnosti figura, određivanje obim pravougaonika, kvadrata i trougla
upoznavanje sa merama mase tela i zapremine tečnosti, novim merama za vreme.
34
NASTAVNA TEMA
BLOK BROJEVA DO
1000
GEOMETRIJSKE
FIGURE I NJIHOVI
MEĐUSOBNI
OSNOSI
MERENJE I MERE
STANDARDI
OBRADA
54
VEŽBANJE
UTVRĐIVANJE
84
PISMENE
VEŽBE
-
SVEGA
ĆASOVA
138
1МА.1.1.1. 1МА.1.1.2.
1МА.1.1.3. 1МА.1.1.4.
1МА.1.1.5.
1МА.2.1.1. 1МА.2.1.2.
1МА.2.1.3. 1МА.2.1.4.
1МА.2.1.5. 1МА.3.1.1.
1МА.3.1.2. 1МА.3.1.3.
1МА.1.3.1. 1МА.1.3.2.
1МА.2.3.1. 1МА.2.3.2.
1МА.3.1.1. 1МА.3.1.2.
1МА.3.1.3.
1МА.3.1.4. 1МА.3.1.5.
1МА.3.3.1. 1МА.3.3.2.
1МА.1.2.1. 1МА.1.2.2.
1МА.1.2.3. 1МА.2.2.1. 1МА.2.22.
1МА.2.2.4. 1МА.3.2.2.
12
20
-
32
1МА.1.4.1. 1МА.1.4.2.
1МА.1.4.3. 1МА.1.4.4.
1МА.2.4.1. 1МА.2.4.2.
1МА.2.4.3. 1МА.2.4.4.
1МА.2.4.5. 1МА.3.4.1.
1МА.3.4.2. 1МА.3.4.3.
4
6
-
10
PRIRODA I DRUŠTVO – 72 ČASA
Opšti cilj:upoznavanje sebe svog prirodnog i društvenog okruženje i razvijenje sposobnosti za odgovoran život u
njemu.
Operativni zadaci u trećem razredu:
upoznavanje sa osnovnim pojmovima o prirodnom i društvenom okruženju
razvijanje osnovnih elemenata logičkog mišljenja, negovanje radoznalosti, interesovanja
aktivno upoznavanje pojava u okruženju, osposobljavanje za samostalno učenje
sticanje elementarne naučne pismenosti, stvaranje uslova za dalje učenje
razvijanje ekološke svesti.
NASTAVNI SADRŽAJI
STANDARDI
PRIRODA-ČOVEKDRUŠTVO
1PD.1.1.1.
1PD.1.1.3.
1PD.1.1.5.
1PD.2.1.2.
1PD.2.1.4.
1PD.2.1.6.
1PD.3.1.2.
1PD.1.4.1.
1PD.1.4.3.
1PD.1.4.5.
1PD.2.4.3.
1PD.1.6.1.
1PD.1.6.5.
1PD.2.6.3.
1PD.1.3.1.
1PD.1.3.3.
1PD.1.3.5.
1PD.2.3.1.
1PD.2.3.3.
1PD.2.3.5.
KRETANJE U PROSTORU
I VREMENU
NAŠE NASLEĐE
MATERIJALI I NJIHOVA
UPOTREBA
LJUDSKA DELATNOST
1PD.1.1.2.
1PD.1.1.4.
1PD.2.1.1.
1PD.2.1.3.
1PD.2.1.5.
1PD.3.1.1.
5
10
SVEGA
ČASOVA
15
1PD.1.4.2.
1PD.1.4.4.
1PD.2.4.1.
1PD.2.4.4.
1PD.1.6.2.
1PD.2.6.1.
1PD.2.6.5.
1PD.1.3.2.
1PD.1.3.4.
1PD.1.3.6.
1PD.2.3.2.
1PD.2.3.4.
1PD.2.3.6.
8
4
12
10
10
20
8
4
12
10
3
13
1PD.1.5.2. 1PD.1.5.3.
1PD.1.5.4. 1PD.1.5.5.
1PD.2.5.3.
OBRADA
SISTEMATIZACIJA
35
MUZIČKA KULTURA – 36 ČASOVA
Opšti cilj:razvijanje osetljivosti za muzičke vrednosti, upoznavanje umetničke tradicije svog i drugih naroda,
osposobljavanje za muzičko izražavanje.
Operativni zadaci u trećem razredu:
pevanje pesme po sluhu, slušanje vrednih dela umetničke i narodne muzike
izvođenje dečjih, narodnih i umetničkih igara
sviranje na dečjim muzičkim instrumentima
usvajanje osnovne muzičke pismenosti
NASTAVNI SADRŽAJI
BROJ ČASOVA
IZVOĐENJE MUZIKE
15 ČASOVA
SLUŠANJE MUZIKE
15ČASOVA
STVARANJE MUZIKE
6 ČASOVA
LIKOVNA KULTURA – 72 ČASA
Opšti cilj:podsticanje i razvijanje učeničkih stvaralačkih sposobnosti.
Operativni zadaci u trećem razredu:
 likovno izražavanje učenika u funkciji izražavanja mišljenja i estetskog senzibiliteta
 uvođenje učenika u različite mogućnosti komunikacija
 stvaranje uslova za razvijanje svesti o potrebi čuvanja prirodne i kulturne okoline
 učestvovanje u estetskom i prostornom uređenju životne okoline.

NASTAVNI SADRŽAJI
BROJ ČASOVA
KORIŠĆENJE RAZNIH MATERIJALA ZA KOMPONOVANJE
KOMPOZICIJA I POKRET U KOMPOZICIJI
10 ČASA OBRADE
6 ČASOVA VEŽBE
2 ČASOVA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
ORNAMENTIKA
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
PROSTOR, POVEZIVANJE RAZNIH OBLIKA U CELINU
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
ODABIRANJE SLUČAJNO DOBIJENIH LIKOVNIH ODNOSA PO
IZBORU UČENIKA
PLAKAT, BILBORD, REKLAMA
2 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
LIKOVNE PORUKE KAO MOGUĆNOST SPORAZUMEVANJA
4 ČAS OBRADE
2 ČASA VEŽBE
LIKOVNA DELA I SPOMENICI KULTURE
4 ČAS OBRADE
2 ČASA VEŽBE
4 ČASA OBRADE
2 ČASA VEŽBE
DELA SAVREMENIH MEDIJUMA
FIZIČKO VASPITANJE – 108 ČASOVA
Opšti cilj:doprinos integralnom razvoju ličnosti učenika raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima.
Operativni zadaci u trećem razredu:
zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom, sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim oblicima
kretanja, stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela, jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika,
socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan ivot i rad.
NASTAVNI SADRŽAJI
TEHNIKA TRČANJA
SKOKOVI
BACANJA
VEŽBE NA SPRAVAMA
RITMIČKA GIMNASTIKA
NARODNI PLESOVI
OSNOVI TIMSKIH IGARA
RUKOMET
KOŠARKA
ODBOJKA
ZDRAVSTVENO VASPITANJE
MERENJE MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI
KROS
BROJ ČASOVA
15 ČASOVA
15 ČASOVA
10 ČASOVA
4 ČASA
5 ČASOVA
7 ČASOVA
3 ČASA
3 ČASA
8 ČASOVA
18 ČASOVA
13 ČASOVA
5 ČASOVA
2 ČASA
36
ENGLESKI JEZIK – 72 ČASA
Opšti cilj:osposobljavanje učenika da na stranom jeziku komunicira na osnovnom nivou u usmenom obliku o
temama iz svog neposrednog okruženja.
Opšti standardi:
 da učenik bogati sebe upoznajući drugog, da stiče svest o značaju sopstvenog jezika i kulture u kontaktu sa
drugim jezicima i kulturama.

Posebni standardi:
da učenik razume i reaguje na kraći usmeni tekst sa poznatim temama
da učenik čita sa razumevanjem kratke pisane i ilustrovane tekstove
da usmeno izražava sadržaje u vezi sa poznatim temama
da učenik u pisanoj formi izražava kraće poruke uz pravila pisanog koda
da ostvaruje komunikaciju sa sagovornicima, razmenjuje kratke informacije
prepoznaje osnovne principe gramatike.
TEMATIKA: oblasti-škola, ja i moji drugovi, porodica i blisko okruženje, praznici, moj dom, ishrana,
odeća, okruženje, godišnja doba, meseci, dani u nedelji, delovi dana.
Metode/aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje/ocenjivanje
interaktivna,
grupna obrada slova,
kooperativno učenje nast.-učenik,
dijaloška,
verbalno-tekstualna,
metode otkrivanja,
samostalno zaključivanje,
ilustrativno.demonstrativna,
glasovne igre, pisani graf.radovi,
razne analitičke i sintetičke vežbe,
matematičke operacije po programu,
govorne vežbe, posmatr. uočavanje,
imenovanje, povezivanje, brojanje,
sabiranje, oduzimanje, grupisanje,
uopštavanje, improvizacija
motoričke vežbe, dramske igre
udžbenici, kraći tekstovi, dečja
štampa, radni listovi, enciklopedije,
rečnici, lektira, igračke, fotografije i
slike, didaktički materijal, modeli,
slovarice,
testovi,
pozorišne
predstave, objekti iz neposredne
okoline,
modeli
geometrijskih
figura, audio materijal i kasetofon,
muzički instrumenti, olovke, bojice,
flomasteri, kolaž papir, karton,
plastelin,
poligon,
prirodne
prepreke, strunjače, vijače, lopte,
kompjuteri, školska pozornica,
biblioteka
posmatranje,
razgovor,
usmeno
ispitivanje,
lista
za
praćenje
učenikovog napredovanja, domaći
zadaci, testovi, provera izražajnog
čitanja, diktat, likovni radovi, školski
pismeni zadaci, provere fizičke
spretnosti, provere notne pismenosti
U tabeli su date sasvim globalno metode i aktivnosti rada sa učenicima, nastavna sredstva koja će
se primenjivati, kao i načini praćenja i ocenjivanja.
Za potrebe same realizacije nastavnici će u svojim individualnim planovima precizirati odabrane
nastavne metode i sredstva primerene izvesnim sadržajima i učenicima.
37
ČETVRTI RAZRED
MATERNJI JEZIK – 180 ČASOVA
Opšti cilj: da učenici ovladaju osnovnim zakonitostimama srpskog književnog jezika, da se pravilno usmeno i
pismeno izražavaju, da upoznaju, dožive i tumače odabrana književna, pozorišna i filmska dela.
Operativni zadaci u četvrtom razredu:
proširivanje znanja o prostoj rečenici i njenim delovima
savladavanje osnovnih pojmova o promenljivim i nepromenljivim rečima
osposobljavanje za izražajno čitanje i kazivanje
postupno osposobljavanje za samostalno tumačenje predmetnosti književnih dela
navikavanje na sažeto usmeno i pismeno izražavanje
savladavanje osnova metodologije pismenih sastava.
NASTAVNE OBLASTI
KNJIŽEVNOST
NASTAVNI SADRŽAJI
LEKTIRA
OBRAZOVNI STANDARDI
ČITANJE I TUMAČENJE TEKSTA
JEZIK
GRAMATIKA
PRAVOPIS
JEZIČKA KULTURA
USMENO I PISMENO IZRAŽAVANJE
USMENA I PISMENA VEŽBANJA
BROJ CASOVA
45 ČASOVA
1SJ.1.5.3.
1SJ.1.5.4.
1SJ.2.5.4.
1SJ.2.5.7.
1SJ.3.5.2
1SJ.3.5.3.
1SJ.1.2.5. 1SJ.1.2.7. 1SJ3.2.5
1SJ.1.2.8. 1SJ.2.2.6. 1SJ.2.2.7. 1
1SJ.1.4.1.
1SJ.1.4.2.
1SJ.1.4.5.
1SJ.2.4.2.
1SJ.2.4.5.
1SJ.2.4.9.
1SJ.3.4.3.
1SJ.3.4.3.
1SJ.3.4.5.
1SJ.1.3.4. 1SJ.2.3.2.
1SJ.3.3.1.
1SJ.0.1.5
1SJ.0.1.7.
1SJ.0.1.8.
1SJ.1.3.6.
1SJ.1.3.8.
1SJ.2.3.3.
1SJ.2.3.6.
1SJ.2.3.7.
1SJ.3.3.2.
1SJ.3.3.5.
34 ČASOVA
26 ČAS
16 ĆASOVA
28 ČASOVA
31 ČAS
MATEMATIKA – 180 ČASOVA
Opšti cilj: da učenici usvoje elementarna matematička znanja koja su potrebna za shvatanje pojmova zavisnosti u
životu i društvu, da osposobi učenike za primenu usvojenih matematičkih znanja, da stvori bazu za dalje
matematičko obrazovanje, da razvija mentalne sposobnosti učenika.
Operativni zadaci u četvrtom razredu:
savladavanje čitanja i pisanja prirodnih brojeva u dekadnom sistemu
upoznavanje skupa prirodnih brojeva, prikazivanje prirodnih brojeva na tačkama brojevne poluprave
čitanje i zapisivanje računskih operacija pomoću slova
uočavanje zavisnosti rezultata i operacija, primenjivanje računarskih olakšica
čitanje i sastavljanje vrednosti izraza iz više operacija
rešavanje jednostavnih jednačina i nejednačina u skupu prirodnih brojeva
rešavanje zadataka u tekstualnoj formi, upoznavanje razlomaka
crtanje mreže kocke i kvadra, upoznavanja jedinica za površinu i primena na primerima
NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNI
STANDARDI
SKUP PRIRODNIH
BROJEVA
1MA.1.1.1. 1MA.1.1.3.
1MA.1.1.4.
1MA.2.1.4. 1MA.2.1.4.
1MA.3.1.4. 1MA.3.1.5.
MERENJE I MERE
1MA.1.4.2. 1MA.1.4.3.
1MA.2.4.3. 1MA.2.4.4.
1MA.2.4.5.
1MA.3.4.2. 1MA.3.4.3.
1MA.1.2.3. 1MA.1.2.4.
1MA.2.2.5. 1MA.2.2.6.
1MA.3.2.4. 1MA.3.2.5.
POVRŠINA
SISTEMATIZACIJA
OBRADA
50
VEŽBANJE
UTVRĐIVANJE
82
PISMENE
VEŽBE
-
SVEGA
ĆASOVA
132
4
6
-
10
12
18
-
30
-
8
-
8
38
PRIRODA I DRUŠTVO – 72 ČASA
Opšti cilj:upoznavanje sebe svog prirodnog i društvenog okruženje i razvijenje sposobnosti za odgovoran život u
njemu.
Operativni zadaci u četvrtom razredu:
razvijanje osnovnih naučnih pojmova iz prirodnih i društvenih nauka
razvijanje osnovnih pojmova o zavičaju i domovini
razvijanje radoznalosti i interesovanja, zapažanje osnovnih svojstava materijala, objekata, pojava i
procesa
razvijanje elemenata logičkog mišljenja, sticanje elementarne naučne pismenosti i njena
funkcionalna primenljivost
osposobljavanje za snalaženje u vremenu i prostoru
razumevanje i uvažavanje različitosti među pojedincima i grupama
koriščenje komunikacijskih veština, razvijanje odgovornog odnosa prema sebi, drugima, okruženju i
kult. nasleđu.
NASTAVNI SADRŽAJI
MOJA DOMOVINA – DEO SVETA
SUSRET S PRIRODOM
ISTRAŽUJEMO PRIRODNE POJAVE
RAD ENERGIJA
PROIZVODNJA I POTROŠNJA
OSVRT UNAZAD
PROŠLOST
OBRAZOVNI
STANDARDI
1PD.1.6.2. 1PD.1.6.3.
1PD.2.6.3. 1PD.2.4.4.
1PD.3.4.1.
1PD.1.1.4 1PD.1.1.6.
1PD.1.2.3.
1PD.
1PD.2.1.5.
1PD.2.1.6.
1PD.1.3.2.
1PD.1.3.4.
1PD.1.3.6.
1PD.2.3.3.
1PD.2.3.4.
1PD.2.3.5.
1PD.3.3.2.
1PD.1.5.3.
1PD.2.2.1.
1PD.2.2.2.
1PD.3.5.2.
1PD.1.6.4.
1PD.2.6.4. 1PD.2.6.7.
1PD.3.6.1.
OBRADA
15
UTVRĐIVANJE
I SISTEMATIZACIJA
10
SVEGA
ČASOVA
25
3
2
5
8
8
16
5
6
10
10
6
16
MUZIČKA KULTURA – 36 ČASOVA
Opšti cilj:razvijanje osetljivosti za muzičke vrednosti, upoznavanje umetničke tradicije svog i drugih naroda,
osposobljavanje za muzičko izražavanje.
Operativni zadaci u četvrtom razredu:
pevanje pesme po sluhu
pevanje pesme solmizacijom
obrada prostih i složenih taktova
usvajanje osnova muzičke pismenosti
sviranje na dečjim muzičkim instrumentima
izvođenje dečje narodne i umetničke igre
improvizacija melodija na zadati tekst
upoznavanje zvuka raznih instrumenata
slušanje vrednih dela umetničke i narodne muzike.
NASTAVNI SADRŽAJI
IZVOĐENJE MUZIKE
SLUŠANJE MUZIKE
STVARANJE MUZIKE
BROJ ČASOVA
15 ČASOVA
10ČASOVA
11 ČASOVA
39
LIKOVNA KULTURA – 72 ČASA
Opšti cilj:podsticanje i razvijanje učeničkih stvaralačkih sposobnosti.
Operativni zadaci u četvrtom razredu:
− da učenici razlikuju, povezuju dvodimenzionalne i trodimenzionalne oblike
− da učenici grade iskustva i kriterijume prema zahtevima programa
− da učenici usvoje znanja o boji, likovnim tehnikama
− da učenici usklade likovni rad sa drugim medijima-zvuk, literatura, pokret da učenici prepoznaju likovne
tehnike.
KOLAŽ
6 ČASOVA OBRADE
4 ČASA VEŽBE
VEZIVANJE OBLIKA U TRODIMENZIONALNOM PROSTORU I
U RAVNI
SLIKARSKI MATERIJALI I TEHNIKE
6 ČASOVA OBRADE
4 ČASA VEŽBE
6 ČASOVA OBRADE
4 ČASA VEŽBE
OSNOVNE I IZVEDENE BOJE
6 ČASOVA OBRADE
4 ČASA VEŽBE
LINIJA, POVRŠINA, VOLUMEN, BOJA, PROSTOR
14 ČASOVA OBRADE
8 ČASOVA VEŽBE
AMBIJENT
6 ČASOVA OBRADE
4 ČASA VEŽBE
FIZIČKO VASPITANJE – 108 ČASOVA
Opšti cilj:doprinos integralnom razvoju ličnosti učenika raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima.
Operativni zadaci u četvrtom razredu:
− usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti, brzine i koordinacije
− sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika
− primena stečenih znanja, umenja i navika
− estetsko izražavanje kretnjom
− usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika.
SADRŽAJI PROGRAMA
ATLETIKA
VEŽBE NA SPRAVAMA NA TLU
RITMIČKA GIMNASTIKA
NARODNI PLESOVI
OSNOVI TIMSKIH IGARA
ZDRAVSTVENO VASPITANJE
AKTIVNOST U PRIRODI
OBAVEZNI PROGRAM – IZABRANE SPORTSTKE
GRANE
BROJ ČASOVA
30 ČASOVA
4 ČASA
5 ČASOVA
8 ČASOVA
10 ČASOVA
10 ČASOVA
5 ČASOVA
36 ČASOVA
Metode/aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje/ocenjivanje
interaktivna,grupna obrada
slova,kooperativno učenje nastavnikučenik,dijaloška,
verbalno-tekstualna,
metode otkrivanja,
samostalno zaključivanje,
ilustrativno.demonstrativna,
glasovne igre,pisani i grafički radovi,razne
analitičke i sintetičke vežbe,matematičke
operacije po programu,govorne
vežbe,posmatranje, uočavanje,
imenovanje,povezivanje, brojanje,
sabiranje, oduzimanje, grupisanje,
uopštavanje, improvizacija, motoričke
vežbe, dramske igre
udžbenici, kraći tekstovi, dečja
štampa,
radni
listovi,
enciklopedije, rečnici, lektira,
igračke, fotografije i slike,
didaktički
materijal,
modeli,
slovarice,
testovi,
pozorišne
predstave, objekti iz neposredne
okoline, modeli geometrijskih
figura, audio materijal i kasetofon,
muzički
instrumenti,
olovke,
bojice, flomasteri, kolaž papir,
karton, plastelin, poligon, prirodne
prepreke, strunjače, vijače, lopte,
kompjuteri, školska pozornica,
biblioteka
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, lista za praćenje
učenikovog
napredovanja,
domaći zadaci, testovi, provera
izražajnog
čitanja,
diktat,
likovni radovi, školski pismeni
zadaci,
provere
fizičke
spretnosti,
provere
notne
pismenosti
40
ENGLESKI JEZIK – 72 ČASA
Opšti cilj:osposobljavanje učenika da na stranom jeziku komunicira na osnovnom nivou u usmenom obliku o
temama iz svog neposrednog okruženja.
Opšti standardi:
− da učenik bogati sebe upoznajući drugog, da stiče svest o značaju sopstvenog jezika i kulture u kontaktu sa
drugim jezicima i kulturama.
−
Posebni standardi:
da učenik razume i reaguje na kraći usmeni tekst sa poznatim temama
da učenik čita sa razumevanjem kratke pisane i ilustrovane tekstove
da usmeno izražava sadržaje u vezi sa poznatim temama
da učenik u pisanoj formi izražava kraće poruke uz pravila pisanog koda
da ostvaruje komunikaciju sa sagovornicima, razmenjuje kratke informacije
prepoznaje osnovne principe gramatike.
TEMATIKA: oblasti-škola, ja i moji drugovi, porodica i blisko okruženje, praznici, moj dom, ishrana,
odeća, okruženje, znamenitosti zemlje čiji se jezik uči, brojevi do 1000, iskazivanje vremena, korišćenje
novca.
41
GLOBALNI PLANOVI RADA ZA PRVI, DRUGI, TREĆI I ČETVRTI RAZRED
IZBORNI
PREDMETI
PRVI RAZRED
VERSKA NASTAVA – PRAVOSLAVNI KATIHIZIS I SLOVAČKO EVANGELISTIČKA
- čovek je ikona Božija
- Bog je zajednica ličnosti oca i Sina i Svetoga Duha
- čovek kao biće zajednice
- Bog je iz ljubavi stvorio svet zajedno sa Sinom i Duhom
- Isus Hristos je posrednik između Boga i stvorene prirode
- Crkva je zajednica svih ljudi i cele prirode kroz Hrista sa Bogom
- pravoslavna ikonografija pokazuje svet i čoveka u zajednici sa Bogom
GRAĐANSKO VASPITANJE
- adaptacija na školsku sredinu
- saznanje o sebi, sopstvenim osećanjima i pootrebama
- izražavanje i komunikacija osećanja
- rešavanje individualnih problema, prevladavanje neprijatnih osećanja
- grupni rad, dogovaranja i saradnja
- konstruktivno rešavanje problema sa vršnjacima i odraslima
- dečja prava i aktivno učešće u životu škole
- procena znanja i veština, prezentacija rezultata roditeljima
LEPO PISANJE
DRUGI RAZRED
VERSKA NASTAVA – PRAVOSLAVNI KATIHIZIS I SLOVAČKO EVANGELISTIČKA
- Bog je zajednica ličnosti Oca, Sina i Svetoga Duha
- liturgija kao ikona budućeg veka, Carstva božjeg
- liturgija – otkrivanje Boga
- struktura liturgije – crkve
- liturgija je prisustvo Hristovo i iščekivanje dolaska Hristovog
- pravoslavna ikonografija pokazuje stanje sveta i čoveka u budućem veku
GRAĐANSKO VASPITANJE
- podsticanje grupnog rada, dogovaranja i sardanje
- samosvet, samopoštovanje i uvažavanje drugih
- prepoznavanje i razumevanje sopstvenih osećanja i potreba
- verbalna i neverbalna komunikacija
- nenasilna komunikacija
- neposredno društveno okruženje i sopstveno mesto u njemu
- dečja prava i aktivno učešće u njihovom ostvarivanju
- osnovne ljudske vrednosti
ČUVARI PRIRODE
- životna sredina
- prirodne pojave i promene u životnoj sredini
- zagađivanje životne sredine
- zaštita životne sredine
NARODNA TRADICIJA
42
TREĆI RAZRED
VERSKA NASTAVA – PRAVOSLAVNI KATIHIZIS I SLOVAČKO EVANGELISTIČKA
- uzrok postojanja sveta jeste Božja sloboda
- posledice stvorenosti po prirodu i njeno postojanje
- evharistija kao svet u malom
- stvaranje sveta i čoveka u pravoslavnoj ikonografiji
GRAĐANSKO VASPITANJE
- grupni rad, dogovaranje i saradnja
- uvažavanje različitosti, pravazilaženje stereotipa
- prijateljstvo i moralne dileme
- pojedinac i zajednica
- zaštita od nasilja, nenasilna komunikacija
- razvijanje ekološke svesti, briga o biljkama i životinjama
ČUVARI PRIRODE
NARODNA TRADICIJA
- rad sa disketom i CD-om
- pokretanje i zatvaranje programa
- programi za zabavu i učenje
- programi za pisanje i crtanje
ČETVRTI RAZRED
VERSKA NASTAVA – PRAVOSLAVNI KATIHIZIS
- cilj zbog koga je Bog stvorio svet
- liturgija je zajednica ljudi i prirode sa bogom
- crkva kao ikona budućeg carstva
GRAĐANSKO VASPITANJE
- podsticanje grupnog rada, saradnja sa vršnjacima i odraslima
- dečja prava, univerzalna i jednaka za sve
- demokratske akcije, sukobi i pravazilaženje, da se čuje naš glas
NARODNA TRADICIJA
ČUVARI PRIRODE
- životna sredina
- prirodne pojave i promene u životnoj sredini
- zaštita životne sredine
NEGOVANJE MATERNJEG JEZIKA SE ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE –
MAĐARSKI I SLOVAČKI JEZIK
Sadržaji propisani nastavnim programom za prvi, drugi, treći i četvrti razred. Zbog manjeg broja
učenika po razredima i odeljenjima formiraju se mešovite grupe, te se plan i program usklađuje
sa strukturom grupe.
Sadržaji, način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa biće u
operativnim planovima nastavnika usklađeni sa mogućnostima Škole, potrebama učenika,
uputstvima za realizaciju nastavnih sadržaja, rasporedom časova i nedeljnim opterećenjem
učenika. Pored obaveznih i izbornih predmeta, učenicima će biti ponuđeni sadržaji slobodnih
aktivnosti usklađeni sa njihovim interesovanjima, afinitetima učitelja i mogućnostima Škole,
kako bi se na najracionalniji način iskoristili potencijali kojima Škola raspolaže.
U sklopu evaluacije i praćenja rada Škole, vrednovaće se i sadržaji Školskog programa za prvi,
drugi, treći i četvrti razred.
43
PETI RAZRED
MATERNJI JEZIK – 180 ČASOVA
CILJEVI I ZADACI:
Cilj jeste da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima književnog jezika na kojem će se usmeno i pismeno
pravilno izražavati, da upoznaju, dožive i osposobe se da tumače odabrana književna dela, pozorišna, filmska i druga
umetnička ostvarenja.
Zadaci
- razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potrebe da se on neguje i unapređuje,
- postupno i sitematično upoznavanje gramatike i pravopisa,
- razvijanje smisla i sposobnosti za pravilno,tečno, ekonomično i uverljivo – usmeno i pismeno izražavanje,
bogaćenje rečnika , jezičkog i stilskog izraza,
- podsticanje učenika na samostalno jezičko, literarno i scensko stvaralaštvo,
- podsticanje, negovanje i vrednovanje učeničkih vannastavnih aktivnosti /literarna, jezička, dramska ,
novinarska sekcija/,
- vaspitanje učenika za život i rad u duhu humanizma, istinoljubivosti, solidarnosti i drugih moralnih vrednosti
- razvijanje patriotizma i vaspitanje u duhu mira, kulturnih odnosa i saradnje među ljudima
- podsticanje učenika da prilikom obrade adekvatnih tekstova uočavaju različite vidove nasilja, sagledaju
posledice i pronalaze rešenja u duhu dogovora i saradnje
TEMATSKA
JEZIK
KNJIŽEVNOST
KULTURA
SVEGA ČASOVA
OBLAST
IZRAŽAVANJA
OBRAZOVNI
OBRAZOVNI
OBRAZOVNI
STANDARDI
STANDARDI
STANDARDI
LJUBAV I
СЈ.1.1.1. СЈ.1.4.6
СЈ.1.3.15 СЈ.1.3.3. СЈ.1.2.1 СЈ.1.2.2
PRIJATELJSTVO
СЈ.1.4.7 СЈ.1.1.6
СЈ.1.2.3. СЈ.1.2.6
27
СЈ.2.1.5
СЈ.1.2.8
ŽIVIMO
СЈ.1.4.5 СЈ.1.4.7
СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.7
СЈ.1.2.1. СЈ.1.2.2.
ZAJEDNO
СЈ.2.4.3. СЈ.2.4.4.
СЈ.1.3.8.
СЈ.2.2.1 СЈ.2.2.5
25
СЈ.2.4.6 СЈ.2.1.7.
СЈ.1.1.2
UM CARUJE
СЈ.1.1.7 СЈ.1.4.2.
СЈ.1.3.6. СЈ.1.3.7
СЈ.1.2.3 СЈ.1.2.4.
СЈ.1.4.3. СЈ.1.4.7
СЈ.1.3.8.
СЈ.1.2.8 СЈ.2.2.2.
25
СЈ.2.2.1 СЈ.2.4.6.
СЈ.2.4.7. СЈ.2.4.8
GRAD GRADILA
СЈ.1.4.2. СЈ.1.1.5
СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.9.
СЈ.12.3. СЈ.1.2.7.
BJELA VILA
СЈ.1.4.7. СЈ.2.4.4.
СЈ.1.3.15 СЈ.2.3.3. СЈ.2.2.5. СЈ.3.2.1.
31
СЈ.2.4.7.
СЈ.2.3.7
KAD MATI MESI
СЈ.1.1.7 СЈ.1.4.3.
СЈ.1.3.4. СЈ.1.3.9.
СЈ.1.2.4. СЈ.1.2.5.
MEDENJAKE
СЈ.1.4.4. СЈ.1.4.5.
СЈ.2.3.3.
СЈ.1.2.8. СЈ.2.2.3
24
СЈ.1.4.7. СЈ.2.4.6.
СЈ.2.2.4. СЈ.3.2.3.
СЈ.2.4.8. СЈ.3.1.2.
PUTOVANJE U
СЈ.1.1.2. СЈ.1.1.5
СЈ.1.3.4. СЈ.2.3.3.
СЈ.1.2.4.
PROŠLOST
СЈ.1.1.6 СЈ.1.4.2.
СЈ.2.3.8. СЈ.1.3.15
22
СЈ.1.4.7. СЈ.2.4.4.
СЈ.3.3.4.
PUTOVANJE U
СЈ.1.4.1. СЈ.1.4.2
СЈ.1.3.4 СЈ.1.3.8.
СЈ.1.2.6. СЈ.1.2.7.
PUTOPIS
СЈ.1.4.5. СЈ.2.4.2.
СЈ.1.3.9 СЈ.1.3.10
СЈ.1.2.8. СЈ.3.2.2.
26
СЈ.2.4.3 СЈ.2.4.4.
СЈ.2.4.5 СЈ.3.4.1
СЈ.3.4.5.
Metode/aktivnosti
Usmeno izlaganje
(dijalog, monolog),
objašnjavanje,opisivanje,
razgovor, rasprava,diskusija,
rad na tekstu, govorne vežbe,
dramske igre, pisane vežbe
Nastavna sredstva
udžbenik i radna sveska, tabla,
zvučna čitanka, grafoskop i
grafofolije, filmovi i dramatizacije,
kasetofon,
televizor, školska pozornica, rečnici,
lektira i enciklopedije
Praćenje/ocenjivanje
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, lista za praćenje
učenikovog napredovanja, domaći
zadaci, testovi, pismeni zadaci
44
MATEMATIKA – 144 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave matematike jest:da učenici usvoje elementarna matematička znanja koja su potrebna za shvatanje
pojava i zavisnosti u životu i društvu, da osposobi učenike za primenu usvojenih matematičkih znanja u rešavanju
raznovrsnih zadataka iz životne prakse, za upešno nastavljanje matematičkog obrazovanja i za samoobrazovanje kao
i da doprinose razvijanju mentalnih sposobnosti, formiranju naučnog pogleda na svet i svestranom razvitku ličnosti
učenika.
Zadaci su:
- sticanje znanja neophodnih za razumevanje kvantitativnih i prostornih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u
prirodi, društvu i svakodnevnom životu
- razvijanje učenikove sposobnosti posmatranja, opažanja i logičkog, kritičkog, analitičkog i apstraktnog
mišljenja
- sticanje sposobnosti izražavanja matematičkim jezikom, jasnost i preciznost izražavanja u pismanom i
usmenom obliku
- savlađivanje osnovnih operacija s prirodnim, celim, racionalnim i realnim brojevima, kao i usvajanje osnovnih
svojstava tih operacija
- upoznavanje najvažnijih geometrijskih objekata: linija, figura i tela, i razumevanje njihovih uzajamnih odnosa
- osposobljavaje učenika za preciznost u meranju, crtanju i geometrijskim konstrukcijama
NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNI
STANDARDI
MA. 2.5.2., MA.3.5.3.
OBRADA
VEŽBANJE
7
5
UTVRĐI
VANJE
4
MA.1.3.3., MA.1.3.1.
5
3
4
DELJIVOST BROJEVA MA.1.1.5., MA.2.1.3.,
5
3
4
UGAO
MA.2.3.1., MA.3.3.1.
8
8
4
20
RAZLOMCI
MA.1.1.2., MA.2.1.1.
26
26
10
62
OSNA SIMETRIJA
MA.1.3.6., MA.2.3.6.
5
5
4
14
SKUPOVI
GEOMETRIJSKI
OBJEKTI
Metode/aktivnosti
monološko-dijaloška,ilustrativnodemonstrativna,demonstracija
odnosa,demonstracija procesa,
kompijuterska demonstracija,
istraživački rad,
Nastavna sredstva
SVEGA
PISMENI
ĆASOVA
ZADACI
16
OBAVEZNA SU
ČETIRI
12
PISMENA
ZADATKA 8
ČASOVA
12
Praćenje/ocenjivanje
udžbenIk, zbirka, didaktički materijal, Posmatranje zalaganja učenika i
modeli geometrijskih figura,
kontinuirano praćenje, usmena
kompjuter
provera znanja, ocenjivanje
praktične primene znanja,
periodične tematske provere
znanja, izrada domaćih zadataka
LIKOVNA KULTURA – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj vaspitno-obrazovnog rada u nastavi likovne kulture jeste da podstiče i razvija učenikovo stvaralačko
mišljenje i delovanje u skladu sa demokratskim opredeljenjem društva i karakterom ovog nastavnog predmeta.
Zadaci:
- razvijanje sposobnosti učenika za opažanje kvaliteta svih likovnih elemenata,stvaranje uslova da učenici na
časovima u procesu realizacije sadržaja koriste različite tehnike i sredstva i da upoznaju njihova vizuelna i likovna
svojstva
- podsticanje interesovanja i stvaranje potrebe kod učenika za posećivanje muzeja, izložbi, kao i za čuvanje
kulturnih dobara i estetskog izgleda sredine u kojoj učenici žive i rade
45
NASTAVNI
SADRŽAJI
SLOBODNO
RITMIČKO
KOMPONOVANJE
LINIJA
OBLIK
ORNAMENT
SVETLINSKI
OBJEKTI I KOLAŽ
VIZUELNO
SPORAZUMEVANJE
OBLIKOVANJE
PREDMETA
OBRAZOVNI
STANDARDI
OBRADA
UTVRĐIVANJE
SISTEMATIZACIJA
SVEGA ČASOVA
LK 1.1.1, LK 1.2.1
6
4
10
LK 1.1.1, LK 1.3.3.
LK 1.1.2, LK 1.2.1.
LK 2.2.1, LK 2.2.2.
10
14
2
10
10
2
20
24
4
LK 1.1.2, LK 1.3.3.
2
2
4
LK 1.3.4, LK 2.1.1.
LK 2.1.1, LK 2.2.1.
2
4
2
2
4
6
Metode/aktivnosti
Posmatranje, dijaloška,
improvizacija, uočavanje,
zaključivanje, crtanje, slikanje
Nastavna sredstva
Udžbenik, enciklopedije, fotografije i
slike,objekti iz neposredne okoline,
bojice, tempere, flomasteri, kolaž
papir, hamer, stare novine
Praćenje/ocenjivanje
Posmatranje, razgovor,
likovni radovi
MUZIČKA KULTURA – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj- razvijanje interesovanja za muzičku kulturu, razvijanje muzikalnosti i kreativnosti, negovanje smisla za
zajedničko muziciranje u svim oblicima vaspitno-obrazovnog rada sa učenicima, upoznavanje muzičke tradicije i
kulture svoga i drugih naroda.
Zadaci:
- negovanje sposobnosti izvođenja muzike / pevanje, sviranje/
- sticanje navike slušanja muzike, podsticanje doživljaja i isposobljavanje za razumevanje muzike
- upoznavanje osnova muzičke pismenosti i izražajnih sredstava muzičke umetnosti
- pripremanje programa za kulturnu i javnu delatnost škole
OBLAST
OBRAZOVNI
OBRADA
PONAVLJENJE
UKUPNO
STANDARDI
PEVANJE PESAMA
MK 1.3.1, MK 1.3.2, MK
20
4
24
3.3.1.
SVIRANJE
MK 1.4.1, MK 1.4.2, MK
12
4
16
INSTRUMENTA
1.4.3, MK 3.4.1, MK
3.4.3.
OSNOVI MUZIČKE
MK 1.1.1, MK 2.1.1, MK
8
2
10
PISMENOSTI
3.1.1, MK 3.1.2.
MUZIČKO
MK 1.2.1, MK 2.1.1, MK
7
7
IZRAŽAVANJE
2.1.2,
SLUŠANJE MUZIKE
MK 1.2.2, MK 1.2.3, MK
13
2
15
2.2.1, MK 2.2.2.
SVEGA
60
12
72
Metode/aktivnosti
Nastavna sredstva
verbalno-tekstualna, izvođenje
udžbenik, audio materijal, kasetofon,
muzike, sviranje, slušanje muzike,
muzički instrumenti
komponovanje melodije na zadati
tekst, improvizacija pokreta na zadatu
muziku
Praćenje/ocenjivanje
posmatranje i procena muzičkih
sposobnosti učenika, lista za
praćenje ucenikovog napredovanja
46
ISTORIJA – 36 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Cilj izučavanja nastavnog predmeta istorija je kulturni napredak i humanistički razvoj učenika. Cilj nastave
istorije je i da doprinese razumevanju istoriskog prostora i vremena istoriskih procesa i tokova, kao i razvijanju
nacionalnog, europskog i svetskog identiteta i duha tolerancije kod učenika.
Zadaci nastave istorije su da učenici, uočavajući uzročno-posledične veze, razumeju istorijske procese i tokove,
ulogu istaknutih ličnosti koje su odredile razvoj ljudskog društva, i da poznaju nacionalnu i opštu istoriju, kao i
istoriju susednih naroda i država, da razviju osećanja sopstvenog identiteta, saosećanja i brige za druge, da se
upoznaju sa ljudskim pravima i vrednostima kroz analize istorijskih događaja.
Nastavna
oblast
Uvod
Praistorija
Stari vek
Stari istok
Stara Grčka i
helenizam
Stari Rim
Obrazovni standardi
IS.1.1.1 IS.2.1.4 IS.3.1.1
IS.1.1.2 IS.2.1.5 IS.3.2.1
IS.1.1.3
IS.3.2.2
IS.1.1.4
IS.3.2.3
IS.1.1.5
IS.1.2.2
IS 1.1.3
IS.2.2.2
IS.3.1.2
IS.3.1.5
IS.1.1.1 IS.2.1.4 IS.3.1.1
IS.1.1.2 IS.2.2.2 IS.3.1.5
IS1.1.3 IS.2.1.1
IS.1.1.6 IS1.2.2
IS.1.2.3
IS1.1.6 IS.2.1.3 IS.3.1.5
IS.1.2.1. IS.2.1.4. IS3.1.6.
IS.1.2.2
IS.1.2.3
IS.1.2.4
IS.1.2.7
IS.1.2.8
IS.1.1.4. IS.2.1.1.IS.3.1.1
IS.1.1.6. IS.2.2.4. IS3.1.2
IS.1.1.10 IS2.2.5 IS.3.1.5.
IS. 1.2.2
IS.3.1.6
IS.1.2.3
IS.3.1.6
IS.1.1.6
IS.1.2.2
IS.1.2.3
IS.1.1.6 IS. 2.1.3 IS.3.1.5
IS.1.2.1 IS.2.1.4 IS.3.1.6
IS.1.2.2 IS.2.2.1
IS.1.2.3 IS.2.2.2
IS.1.2.4
IS.1.2.7
IS.1.2.8
Obrada
Utvrđi Tematsko
vanje ponavljanje
3
1
1
1
monološko-dijaloška,
ilustrativna, tekstualna metoda,
metoda pisanih radova, aktivne
metode učenja
Svega
časova
4
1
3
1
1
1
1
6
4
1
11
6
4
1
11
Polugod i god.
sistematizacija
Metode/aktivnosti
Sistemati
zacija
2
4
Nastavna sredstva
udžbenik, istorijski atlas, ilustracije
istorijskih izvora, radna sveska,
dijaprojektor, grafoskop, kompjuter
4
Praćenje/ocenjivanje
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, domaći zadaci, testovi
znanja
47
GEOGRAFIJA – 36 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Cilj izučavanja nastavnog predmeta geografije je usvajanje znanja o prirodno-geografskim i društvenogeografskim objektima, pojavama i procesima i njihovim međusobnim vezama i odnosima u geo prostoru. Nastava
geografije treba da doprinese stvaranju realne i ispravne slike o svetu kao celini i mestu i ulozi naše države u svetu.
Zadaci nastave geografije:
sticanje znanja o osnovnim objektima, pojavama i procesima u vasioni
kartografsko opismenjavanje, upotreba geografskih karata i drugih izvora informacija
razumevanje uzročno-posledične povezanosti pojava i procesa u geografskom omotaču
razvijanje tolerancije, nacionalnog, evropskog i svetskog identiteta
sticanje znanja, razvijanje veština i stavova iz geografije kroz samostalno učenje, istraživanje i njihova primena
u svakodenvnom životu
prihvatanje i uvažavanje različitosti učenjem o različitim kulturama i običajima
razvijanje saosećanja i brige o drugima na osnovu primera humanitarne pomoći.
NASTAVNA
TEMA
Uvod u programske
sadržaje
Vasiona i Zemlja
Geografska karta
Kretanje zemlje i
posledice kretanja
Unutrašnja građa i
sastav Zemlje
Vazdušni omotač
Zemlje
Svega
OBRAZOVNI STANDARDI
OBRADA
UTVRĐIVANJE
SVEGA ČASOVA
1
-
1
GE.1.2.1., GE.2.2.1., GE.3.2.1.
GE.1.1.2., GE.2.1.4., GE.3.1.1.
GE.1.2.2., GE.2.2.2.
4
6
2
2
2
2
6
8
4
GE.1.2.3., GE.2.2.2.
6
5
11
GE.1.2.3., GE.2.2.2.
4
2
6
23
13
36
Metode/aktivnosti
monološko-dijaloška,
ilustrativna, tekstualna metoda,
metoda pisanih radova, aktivne
metode učenja
Nastavna sredstva
udžbenik, geografski atlas, ilustracije
geografskih izvora, radna sveska,
dijaprojektor, grafoskop, kompjuter
Praćenje/ocenjivanje
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, domaći zadaci, testovi
znanja
BIOLOGIJA – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave biologije u osnovnoj školi je da učenici usvajanjem obrazovno-vaspitnih sadržaja upoznaju osnovne
pojmove o živom svetu, njegovom istorijskom razvoju, prirodnim pojavama i zakonitostima koje u njemu
vladaju.Izučavanjem biologije kod učenika treba razvijati ljubav prema prirodi i osećanje dužnosti da čuvaju i zaštite
prirodu, da razviju higijenske navike i zdravstvenu kulturu.
Zadaci nastave biologije su da učenici:
- shvate ulogu i značaj biologije za napredak čovečanstva i održivog razvoja, razumeju postupnost u razvoju
živog sveta,
- razviju sposobnost povezivanja pojmova i procesa u živim bićima i prirodi
- razviju osećanja odgovornosti prema stanju životne sredine,
- steknu neophodne higijenske navike za očuvanje sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih ljudi.
48
Tematska
celina
Uvod
Osobine
živih bića i
raznovrsnost
živog sveta
Carstvo
biljaka-građa
i životni
procesi
Raznovrsnost
biljaka,
značaj i
zaštita
Carstvo
gljiva
Obrazovni standardi
BI.1.1.1
BI.1.1.3
BI.1.6.1
BI.1.1.1
BI.1.1.2
BI.1.1.4
BI.1.2.1
BI.1.2.2
BI.1.2.3
BI.1.2.5
BI.1.2.6
BI.1.4.3
BI.1.6.1
BI.1.6.3
BI.1.1.4
BI.1.2.3
BI.1.2.4
BI.1.2.5
BI.1.2.6
BI.1.3.7
BI.1.6.1
BI.1.6.2
BI.1.6.3
BI.1.6.4
BI.1.1.4
BI.1.2.3
BI.1.4.7
BI.2.1.3
BI.2.1.4
BI.2.2.3
BI.2.5.2
BI.2.6.1
BI.1.2.4
BI.1.2.6
BI.1.2.7
BI.1.3.1
BI.1.5.1
BI.1.5.2
BI.1.5.7
BI.1.6.1
BI.1.6.3
BI.1.6.4
BI.2.6.2
BI.2.1.1
BI.2.2.1
BI.2.2.2
BI.2.6.2
BI.2.1.3
BI.2.2.4
BI.2.2.5
BI.3.1.2
BI.3.2.2
BI.3.1.4
BI..3.1.1
BI.3.1.2
BI.2.2.3
BI.2.2.4
BI.2.2.5
BI.2.3.1
BI.2.3.2
BI.3.1.4
BI.3.2.1
BI.3.2.4
BI.3.2.5
BI.3.2.7
BI.3.3.6
BI.2.6.3
BI.2.4.9
BI.3.1.4
BI.3.2.2
BI.3.2.4
BI.3.3.6
BI.3.5.3
BI.3.4.7
BI.1.6.3
BI.2.2.4
BI.2.4.4
BI.2,5,1
BI.2.5.4
BI.3.4.2
BI.3.5.1
UKUPNO
Metode/aktivnosti
izlaganje, razgovor, ilustrativna
metoda, demonstrativna metoda,
istraživačka
Obrada
Utvrđivanje
Vežbe
3
1
2
6
3
1
1
1
12
15
7
7
1
1
21
9
5
2
1
17
3
1
1
1
36
17
13
24
Nastavna sredstva
Sistema
tizacija
Tematsko
obnavljanje
Svega
časova
6
6
4
72
Praćenje/ocenjivanje
udžbenik, radni listovi, enciklopedija, posmatranje, razgovor, usmeno
modeli, crteži, slike,dijaprojektor,
ispitivanje, testovi znanja
grafoskop
49
TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj i zadaci nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi jeste da se učenici upoznaju sa
tehničko-tehnološkim razvijenim okruženjem, kroz sticanje osnovne tehničke informatičke pismenosti, razvojem
tehničkog mišljenja, tehničke kulture, radnih veština i kulture rada.
Zadaci predmeta su da učenici:
- steknu osnovno tehničko i informatičko vaspitanje i obrazovanje
- stiču osnovna tehničko-tehnološka znanja, umenja, veštine i osposobljavaju se za njihovu primenu u učenju,
radu i svakodnevnom životu
- razvijaju sposobnost praktičnog stvaranja, odnosno da realizuju sopstvene ideje prema sopstvenom planu rada i
afirmišu kreativnosti i originalnosti.
UVOD
4 ČASA
GRAFIČKE KOMUNIKACIJE
8 ČASOVA
INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
16 ČASOVA
OD IDEJE DO REALIZACIJE
8 ČASOVA
MATERIJALI I TEHNOLOGIJE
12 ČASOVA
ENERGETIKA
4 ČASA
KONSTRUKTIVNO MODELOVANJE-MODULI
12 ČASOVA
SAOBRAĆAJ
8 ČASOVA
Metode – aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje- ocenjivanja
interaktivna, verbalno-tekstualna,
ilustrativno-demonstrativna
udžbenici, radni listovi ,modeli, alati,
papir, karton,
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, praktični radovi
FIZIČKO VASPITANJE – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj fizičkog vaspitanja je da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim
vaspitno-obrazovnim područjima, doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika.
GRANA TELESNOG
NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNI
BROJ ČASOVA
VEŽBANJA
STANDARDI
SPORTSKA IGRA
RUKOMET
F.V.1.1.1
36
VEŽBE NA SPRAVAMA Vežbe na tlu
F.V.1.1.11.
4
I TLU
Krugovi / greda
F.V.1.1.16.
4
Preskok
F.V.1.1.12.
4
ATLETIKA
Trčanje
F.V.1.1.3.
6
Bacanje kugle
F.V.1.1.9.
4
Skok u dalj i vis
F.V.1.1.5. F.V.1.1.7.
6
Ritmika, ples
F.V.1.1.20.
6
Merenje somatskog
2
statusa učenika
Ukupno
72
IZABRANI SPORT – 36 ČASOVA
GRANA TELESNOG
VEŽBANJA
SPORTSKA IGRA
NASTAVNA TEMA
RUKOMET/KOŠARKA
Organizacioni oblici rada
OBRAZOVNI
STANDARDI
F.V.1.1.1.
Nastavna sredstva
Časovi nastave, korektivno pedagoški Sportske sprave i rekviziti
rad, slobodne aktivnosti, krosevi,
logorovanje, zimovanje, sportska
aktivnost od značaja za društvenu
sredinu, školska i druga sp. takm.
BROJ ČASOVA
36
Praćenje- ocenjivanja
posmatranje, merenje, procena
sposobnosti učenika
50
STRANI JEZIK – 72 ČASA ENGLESKI JEZIK
CILJEVI
− ovladavanje komunikativnim veštinama i razvijanje sposobnosti i metoda učenja stranog
− jezika,razvijanje saznajnih i intelektualnih sposobnosti, humanističkih, moralnih i estetskih stavova.
Opšti standard: učenici treba da usvoje osnovna znanja iz stranog jezika, koja će im omogućiti jednostavnije
sporazumevanje.
Posebni standardi: razumevanje govora, razumevanje pisanog teksta, usmeno izražavanje, pismeno izražavanje,
interakcija, znanja o jeziku.
TEMATIKA
Uvod, Porodica i prijatelji, Moj svet, Vreme
Mesto, Ljudi
KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE
Predstavljanje sebe i drugih, pozdravljanje, imenovanje
osoba, predmeta i sl. Razumevanje i davanje jednostavnih
uputstava, postavljanje i odgovaranje na pitanja , molbe i
izrazi zahvalnosti, opisivanje lica i predmeta,iskazivanje
prostornih odnosa i veličina, izražavanje stava, osećanja,
mišljenja, davanje i traženje obaveštenja, itd.
GRAMATIČKI SADRŽAJI SA PRIMERIMA
Imenice, član, pridevi, determinatori, predlozi, glagoli,
prilozi i priloške odredbe, brojevi, upitne rečenice,
veznici.
STRANI JEZIK – 72 ČASA NEMAČKI JEZIK
CILJEVI :
razvijanje saznajnih i intelektualnih sposobnosti učenika,
sticanje svesti i saznanja o funkcionisanju stranog i maternjeg jezika,
usvajanje normi verbalne i neverbalne komunikacije,
podsticanje na dalje učenje istog ili drugog stranog jezika
Opšti standard: ostvarivanje komunikacije sa sagovornikom i razmenjivanje informacija u vezi sa temama,
situacijama i komunikativnim funkcijama, razumevanje i reagovanje na usmeni tekst u vezi sa temama, čitanje i
razumevanje pisanih tekstova
Posebni standardi: razumevanje govora, razumevanje pisanog teksta, usmeno izražavanje, pismeno izražavanje,
interakcija, znanja o jeziku.
TEMATIKA
KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE
SADRŽAJI PROGRAMA
NA RASPUSTU
Predstavljanje sebe i drugih,
Prezent
pozdravljanje, imenovanje osoba,
Perfekt
U ŠKOLI
predmeta
i
sl.
Razumevanje
i
Preterit haben/ sein
MOJA PORODICA
davanje
jednostavnih
uputstava.
Imperativ
U ZOOLOŠKOM VRTU
Postavljanje
i
odgovaranje
na
Modalni glagoli
ŠTA DA OBUČEM
pitanja.
Imenice, pridevi,brojevi
U RESTORANU
Molbe
i
izrazi
zahvalnosti.
Futur
SLOBODNO VREME
Opisivanje
lica
i
predmeta.
Denn- rečenice
OSTALO
Iskazivanje prostornih odnosa i
veličina. Izražavanje stava,
osećanja, mišljenja. Davanje i
traženje obaveštenja, itd.
Metode – aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje- ocenjivanja
interaktivna, verbalno-tekstualna,
ilustrativno-demonstrativna, slušanje
raznih medija, izrada panoa-postera,
dramske igre, pevanje
udžbenici, radni listovi , audio i video posmatranje, razgovor, usmeno
plejeri, časopisi, internet, TV
ispitivanje, pismene vežbe, domaći
zadaci, zalaganje na času
51
GLOBALNI PLAN I SADRŽAJ OBAVEZNIH IZBORNIH NASTAVNIH
PREDMETA
VERSKA NASTAVA-PRAVOSLAVNI KATIHIZIS – 36 ČASOVA
- PRIPREMA SVETA ZA DOLAZAK SINA BOŽJEG U SVET
- STARI ZAVET
- AVRAM, RODONAČELNIK JEVREJESKOG NARODA, PRASLIKA HRISTA KAO GLAVE CRKVE
- MOJSIJEV ZAKON KAO PRIPREMA I VODIČ KA HRISTU
- STAROZAVETNI MOTIVI U PRAVOSLAVNOJ IKONOGRAFIJI
GRAĐANSKO VASPITANJE – 36 ČASOVA
- UPOZNAVANJE OSNOVNIH ELEMENATA PROGRAMA
6 ČASOVA
- SAGLEDAVANJE USLOVA ŠKOLSKOG ŽIVOTA
4 ČASA
- IZBOR PROBLEMA NA KOME ĆE SE RADITI
1 ČAS
- SAKUPLJANJE PODATAKA O IZABRANOM PROBLEMU
8 ČASOVA
- AKTIVIZAM I PARTICIPACIJA-PLAN AKCIJE
12 ČASOVA
- JAVNA PREZENTACIJA PLANA AKCIJE
1 ČAS
- OSVRT NA NAUČENO - EVALUACIJA
4 ČASA
GLOBALNI PLAN I SADRŽAJ IZBORNIH PREDMETA
ŠAH – 36 ČASOVA
UVOD,
SREDIŠNJICA, ODIGRAVANJE PARTIJA, ZAVRŠNICA
TEORIJA OTVARANJA, PRELAZAK IZ OTVARANJA U SREDIŠNJICU
ODIGRAVANJE TURNIRA
Što se tiče izbornih nastavnih predmeta, globalne planove će uraditi nastavnici posle izbora od
strane učenika.Učenicima će biti ponuđeni i predmeti negovanja maternjeg jezika sa elementima
nacionalne kulture (mađarski i slovački), te će ti učenici biti priključeni već postojećim grupama.
Način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa biće usklađen sa
mogućnostima Škole, potrebama učenika, uputstvima za realizaciju nastavnih sadržaja,
rasporedom časova i nedeljnim opterećenjem učenika.
52
ŠESTI RAZRED
MATERNJI JEZIK – 144 ČASA
CILJEVI I ZADACI:
Cilj jeste da učenici ovladaju osnovnim zakonitostima književnog jezika na kojem će se usmeno i pismeno
pravilno izražavati, da upoznaju, dožive i osposobe se da tumače odabrana književna dela, pozorišna, filmska i
druga umetnička ostvarenja.
Zadaci
razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potrebe da se on neguje i unapređuje,
opismenjavanje učenika na temeljima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog knjiž. jezika,
postupno i sitematično upoznavanje gramatike i pravopisa,
upoznavanje jezičkih pojava i pojmova, ovladavanje normativnom gramatikom i stilskim mogućnostima maternjeg
jezika
razvijanje smisla i sposobnosti za pravilno,tečno, ekonomično i uverljivo – usmeno i pismeno izražavanje,
bogaćenje rečnika , jezičkog i stilskog izraza,
osposobljavanje za čitanje, doživljavanje, razumavanje, tumačenje i vrednovanje knjiž.dela
podsticanje, negovanje i vrednovanje učeničkih vannastavnih aktivnosti /literarna, jezička, dramska , novinarska
sekcija/
vaspitanje učenika za život i rad u duhu humanizma, istinoljubivosti, solidarnosti i drugih moralnih vrednosti
razvijanje patriotizma i vaspitanje u duhu mira, kulturnih odnosa i saradnje među ljudima
podsticanje učenika da prilikom obrade adekvatnih tekstova uočavaju različite vidove nasilja, sagledaju posledice i
pronalaze rešenja u duhu dogovora i saradnje
TEMATSKE
CELINE
ČUDNA NEKA
ZVEZDA PLAVA
OBRAZOVNI
STANDARDI
JEZIK
KNJIŽEVNOST
KULTURA
IZRAŽAVANJA
BROJ
ČASOVA
lirske narodne
porodične pesme
(8 časova)
(3 časa)
25
SJ.1.1.1
SJ.1.1.2
SJ.1.1.4
SJ.1.1.5
SJ.1.1.6
SJ.1.1.7
SJ.2.2.3
SJ.2.3.1
SJ.3.2.2
SJ.3.2.5
SJ.2.3.5
SJ.2.3.8
SJ.2.3.10
SJ.2.3.11
SJ.2.7.3
SJ.3.1.2
SJ.3.1.3
SJ.3.2.1
SJ.3.2.3
SJ.3.3.1
građenje
reči (12)
MUDROST
SVETOM VLADA
SJ. 1.2.1
SJ. 1.2.3
SJ. 1.2.5
SJ. 1.2.7
SJ. 1.2.9
SJ. 2.4.2
SЈ. 2.4.5
SЈ. 2.4.7
SЈ. 3.3.3
SЈ.3.3.6.
SJ. 1.2.2.
SJ. 1.2.4.
SJ. 1.2. 6.
SJ. 1.2.8.
SJ. 2.4.1.
SJ. 2.4.4.
SЈ. 2.4.6.
SЈ. 3.3.2.
SЈ. 3.3.4.
akcenat i
glasovne
promene
(12)
lirska, epska i
dramska
umetnička
književnost
(15 časova)
(3 časova)
30
SVE JE SVETO I
ČESTITO BILO
SJ. 1.3.1
SJ. 1.3.3
SJ. 1.3.5
SJ.1.3.7
SJ. 1.3.9
SJ.2.1.1
SJ.2.3.8
SJ.2.3.11.
SJ. 1.3.2.
SJ. 1.3.4.
SJ.1.3.6.
SJ.1.3.8.
SJ. 1.3.10.
SJ.2.1.2.,
SJ.2.3.10.
glagolski epske narodne
oblici
pesme
(13)
(10 časova)
(5 časova)
28
Đura Jakšić
„Veče“
(2 časa)
53
SVETLOST PESME
I PEVANJA
SJ.1.3.12
SJ. 1.3.13
SJ.1.3.14
SJ. 1.3.15
SJ.1.3.16
SJ. 1.3.19
SJ.1.3.20
SJ. 1.3.21
SJ.2.3.3 SJ.2.3.4 SJ.2.3.5
SJ.2.3.7 SJ.3.3.8 SJ.3.4.1
SJ.3.4.2 SJ.3.4.3.3 SJ.3.4.4
SJ.3.4.5 SJ.3.4.6 SJ.3.4.7
SJ.3.4.8
SUNČEVI DAROVI SJ.1.4.1
SJ.1.4.3
SJ.1.4.6
SJ.1.4.9
SJ.2.3.1
pridevske svadbene
zamenice narodne pesme
(12)
(7 časova)
Morfolo
SJ. 1.4.2
SJ. 1.4.4 SJ.1.4.5 gija
SJ. 1.4.7 SJ.1.4.8 (10
časova)
SJ.2.2.3
SJ.2.3.2 SJ.2.4.8.
Metode/aktivnosti
Usmeno izlaganje(dijalog,
monolog),objašnjavanje,opisivanje,
razgovor, rasprava,diskusija,
rad na tekstu, debata, govorne vežbe,
dramske igre, pisane vežbe
umetnička
književnost
(18 časova)
Nastavna sredstva
( 8 časova)
27
(6 časova)
34
Praćenje/ocenjivanje
udžbenik i radna sveska, tabla, zvučna
čitanka, grafoskop i grafofolije,
filmovi i dramatizacije, kasetofon,
televizor, školska pozornica, rečnici,
lektira i enciklopedije
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, lista za praćenje
učenikovog napredovanja, domaći
zadaci, testovi, pismeni zadaci i
pismene vežbe, diktat
MATEMATIKA – 144 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave matematike jest:da učenici usvoje elementarna matematička znanja koja su potrebna za shvatanje
pojava i zavisnosti u životu i društvu, da osposobi učenike za primenu usvojenih matematičkih znanja u rešavanju
raznovrsnih zadataka iz životne prakse, za upešno nastavljanje matematičkog obrazovanja i za samoobrazovanje kao
i da doprinose razvijanju mentalnih sposobnosti, formiranju naučnog pogleda na svet i svestranom razvitku ličnosti
učenika.
Zadaci su:
- sticanje znanja neophodnih za razumevanje kvantitativnih i prostornih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama
u prirodi, društvu i svakodnevnom životu
- razvijanje učenikove sposobnosti posmatranja, opažanja i logičkog, kritičkog, analitičkog i apstraktnog
mišljenja
- sticanje sposobnosti izražavanja matematičkim jezikom, jasnost i preciznost izražavanja u pismanom i
usmenom obliku
- savlađivanje osnovnih operacija s prirodnim, celim, racionalnim i realnim brojevima, kao i usvajanje osnovnih
svojstava tih operacija
- upoznavanje najvažnijih geometrijskih objekata: linija, figura i tela, i razumevanje njihovih uzajamnih odnosa
- osposobljavaje učenika za preciznost u meranju, crtanju i geometrijskim konstrukcijama
NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNI STANDARDI
OBRADA
VEŽBANJE I
UTVRĐIVANJE
SVEGA
ĆASOVA
PISMENI ZADACI
CELI BROJEVI
MA.1.1.5.
12
15
27
RACIONALNI
BROJEVI
MA.1.1.2., MA.1.1.3.,
MA.3.1.1
17
28
45
OBAVEZNA SU
ČETIRI PISMENA
ZADATKA 8
ČASOVA
TROUGAO
MA.2.3.2., MA3.3.2., MA3.3.6.
13
17
30
ČETVOROUGAO
MA.1,3.2., MA.3.3.2.
10
12
22
POVRŠINA
ČETVOROUGLA I
TROUGLA
MA.1.3.2., MA.3.3.2.
10
10
20
62
82
144
UKUPNO
54
LIKOVNA KULTURA – 36 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Cilj vaspitno-obrazovnog rada u nastavi likovne kulture jeste da podstiče i razvija učenikovo stvaralačko
mišljenje i delovanje u skladu sa demokratskim opredeljenjem društva i karakterom ovog nastavnog predmeta.
Zadaci:
- razvijanje sposobnosti učenika za opažanje kvaliteta svih likovnih elemenata,stvaranje uslova da učenici na
časovima u procesu realizacije sadržaja koriste različite tehnike i sredstva i da upoznaju njihova vizuelna i likovna
svojstva
- podsticanje interesovanja i stvaranje potrebe kod učenika za posećivanje muzeja, izložbi, kao i za čuvanje
kulturnih dobara i estetskog izgleda sredine u kojoj učenici žive i rade
NASTAVNI SADRŽAJI
OBRAZOVNI STANDARDI
OBRADA
UTVRĐIVANJE
SISTEMATIZACIJA
SVEGA
ČASOVA
SLOBODNO RITMIČKO
IZRAŽAVANJE
LK 1.1.1, LK 1.1.3, LK 1.3.3, LK
2.2.1, LK 3.1.2.
2
2
4
VIZUELNO SPORAZUMEVANJE
LK 1.3.3, LK 1.3.4, LK 2.1.1, LK
3.1.1, LK 3.2.2.
2
1
3
TEKSTURA
LK 2.1.2, LK 2.2.1, LK 3.2.3
4
2
6
SVETLINA
LK 1.1.1, LK 1.1.2.
5
3
8
BOJA
LK 1.1.1, LK 2.2.1, LK 3.1.1.
8
4
12
SVET UOBRAZILJE U DELIMA
LIK. UMETNOSTI
LK 3.3.3, LK 3.3.4
2
1
3
Metode/aktivnosti
Nastavna sredstva
Posmatranje, dijaloška,
improvizacija, uočavanje,
zaključivanje, crtanje, slikanje
Udžbenik, enciklopedije, fotografije i
slike,objekti iz neposredne okoline,
bojice, tempere, flomasteri, kolaž papir,
hamer, stare novine
Praćenje/ocenjivanje
Posmatranje, razgovor,
likovni radovi
MUZIČKA KULTURA – 36 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Cilj- razvijanje interesovanja za muzičku kulturu, razvijanje muzikalnosti i kreativnosti, negovanje smisla za
zajedničko muziciranje u svim oblicima vaspitno-obrazovnog rada sa učenicima, upoznavanje muzičke tradicije i
kulture svoga i drugih naroda.
Zadaci: negovanje sposobnosti izvođenja muzike / pevanje, sviranje/ , sticanje navike slušanja muzike,
podsticanje doživljaja i isposobljavanje za razumevanje muzike, upoznavanje osnova muzičke pismenosti i
izražajnih sredstava muzičke umetnosti, pripremanje programa za kulturnu i javnu delatnost škole
OBLAST
OBRAZOVNI STANDARDI
OBRADA
PONAVLJANJE
UKUPN
O
PEVANJE PESAMA
MK 1.3.1, MK 1.3.2, MK 3.3.1, MK 1.4.2
8
5
13
SVIRANJE
INSTRUMENTA
MK 1.4.1, MK 1.4.2, MK 1.4.3, MK 3.4.1,
MK 3.4.3.
3
2
5
SLUŠANJE MUZIKE
MK 1.1.1, MK 2.1.1, MK 3.1.1, MK 3.1.2.
10
8
18
Metode/aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje/ocenjivanje
izvođenje muzike, sviranje, slušanje udžbenik, audio materijal, kasetofon, posmatranje i procena muzičkih
muzike, komponovanje melodije.
muzički instrumenti
sposobnosti učenika, lista za praćenje
55
ISTORIJA – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj izučavanja nastavnog predmeta istorija je kulturni napredak i humanistički razvoj učenika. Cilj nastave
istorije je i da doprinese razumevanju istoriskog prostora i vremena istoriskih procesa i tokova, kao i razvijanju
nacionalnog, europskog i svetskog identiteta i duha tolerancije kod učenika.
Zadaci nastave istorije su da učenici, uočavajući uzročno-posledične veze, razumeju istorijske procese i tokove,
ulogu istaknutih ličnosti koje su odredile razvoj ljudskog društva, i da poznaju nacionalnu i opštu istoriju, kao i istoriju
susednih naroda i država, da razviju osećanja sopstvenog identiteta, saosećanja i brige za druge, da se upoznaju sa
ljudskim pravima i vrednostima kroz analoze istorijskih događaja.
Red. Nastavna tema
broj
Obrazovni standardi
Obra Utvrđi Tematsko Sistemat Svega
da
vanje ponavljanje izacija
Uvod
2
1
1.
Evropa i sredozemlje IS.1.1.1.,IS.1.1.9.,IS.1.2.1.,
IS.1.2.4.,IS.2.1.1.,IS.2.1.5.,
u ranom srednjem
IS.3.1.3.
veku
6
5
1
12
2.
Srbi i njihovo
okruženje u ranom
srednjem veku
IS.1.1.7., IS.1.1.9.,IS.1.2.1.
IS.1.2.4.,IS.2.1.5.,IS.3.1.1.,
5
4
1
10
3.
Evropa u poznom
srednjem veku
IS.1.1.8., IS.2.1.6.,
IS.2.2.2.,
5
4
1
10
4.
IS.1.1.7., IS.1.1.9.,IS.1.2.1.
Srbi i njihovo
okruženje u poznom IS.2.1.5., IS.2.2.1.,IS.3.1.3.
srednjem veku
11
9
1
5.
Srpske zemlje i
njihovo okruženje u
doba osmanlijskih
osvajanja
IS.1.1.9.,IS.1.1.10.,IS.2.1.
IS.2.2.4.,IS.3.1.1.,IS.3.1.3.
5
4
1
6.
Polugodišnja i
godišnja sistematiz.
IS.1.1.10.,IS.2.1.6.,IS.3.1.6
Svega
Metode/aktivnosti
monološko-dijaloška,
ilustrativna, tekstualna metoda,
metoda pisanih radova, aktivne
metode učenja
34
Nastavna sredstva
udžbenik, istorijski atlas,
ilustracije istorijskih izvora,
radna sveska, dijaprojektor,
grafoskop, kompjuter
27
3
5
1
22
10
5
5
6
72
Praćenje/ocenjivanje
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, domaći zadaci,
testovi znanja
56
GEOGRAFIJA – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj izučavanja nastavnog predmeta geografije je usvajanje znanja o prirodno-geografskim i
društveno-geografskim objektima, pojavama i procesima i njihovim međusobnim vezama i odnosima u geo
prostoru. Nastava geografije treba da doprinese stvaranju realne i ispravne slike o svetu kao celini i mestu i
ulozi naše države u svetu.
Zadaci nastave geografije:
razvijanje geografskog mišljenja zasnovanog na povezanosti i međuuslovnosti geografskih pojava i procesa
u prostoru i vremenu
sticanje znanja o osnovnim geografskim odlikama Evrope, njenim regijama i državama
prihvatanje i uvažavanje različitosti učenjem o različitim kulturama i običajima
razvijanje saosećanja i brige o drugima na osnovu primera humanitarne pomoći.
Nastavna tema
Obrazovni standardi
Uvod
Obrada Utvrđivanje Svega
časova
1
-
1
GE.1.2.3., GE.2.2.2.
3
2
5
Biljni i životinjski svet na zemlji GE.1.2.3., GE.3.2.2.
2
1
3
Stanovništvo i naselja na zemlji GE.1.3.1., GE.2.3.1.
3
2
5
GE.1.3.2.,GE.3.3.3.
2
1
3
Opšte geografske odlike Evrope GE.1.4.2., GE.2.4.2.
6
2
8
Južna Evropa
GE.1.4.2., GE.2.4.2.
9
5
14
Srednja Evropa
GE.1.4.2., GE.2.4.2.
6
4
10
Zapadna Evropa
GE.1.4.2., GE.2.4.2.
5
3
8
Severna Evropa
GE.1.4.2., GE.2.4.2.
3
1
4
Istočna Evropa
GE.1.4.2., GE.2.4.2.
5
3
8
-
-
3
Vode na zemlji
Geografska sredina i ljudske
delatnosti
Godišnja sistematizacija gradiva
Metode/aktivnosti
monološko-dijaloška,
ilustrativna, tekstualna metoda,
metoda pisanih radova, aktivne
metode učenja
Nastavna sredstva
udžbenik, geografski atlas,
ilustracije istorijskih izvora,
radna sveska, dijaprojektor,
grafoskop, kompjuter
Praćenje/ocenjivanje
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, domaći zadaci,
testovi znanja
57
BIOLOGIJA – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave biologije u osnovnoj školi je da učenici usvajanjem obrazovno-vaspitnih sadržaja upoznaju osnovne
pojmove o živom svetu, njegovom istorijskom razvoju, prirodnim pojavama i zakonitostima koje u njemu
vladaju.Izučavanjem biologije kod učenika treba razvijati ljubav prema prirodi i osećanje dužnosti da čuvaju i zaštite
prirodu, da razviju higijenske navike i zdravstvenu kulturu.
Zadaci nastave biologije su da učenici:
- shvate ulogu i značaj biologije za napredak čovečanstva i održivog razvoja, razumeju postupnost u razvoju
živog sveta,
- razviju sposobnost povezivanja pojmova i procesa u živim bićima i prirodi
- razviju osećanja odgovornosti prema stanju životne sredine,
- steknu neophodne higijenske navike za očuvanje sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih ljudi
- formiraju i razviju stavove, veštine i znanja koja će biti prepreka negativnom uticaju vršnjaka
- razviju pozitivne stavove u smislu rodne ravnopravnosti.
Tematska celina
Obrazovni
standardi
UVOD
BI.1.1.4
BI.2.1.3
BI.1.1.3
BI.3.1.3
PRAŽIVOTINJE
BI.1.1.3
BI.1.2.1
BI.1.2.6
BI.1.5.2
BI.1.6.1
BI.2.2.1
BI.2.5.1
BI.1.1.4
BI.1.2.5
BI.1.2.7
BI.1.5.3
BI.2.1.3
BI.2.3.1
BI.3.1.3
CARSTVO
ŽIVOTINJA
UGROŽENOST I
ZAŠTITA
ŽIVOTINJA
BI.1.2.4., BI.1.2.6.,
BI.1.2.7., BI.1.3.9.,
BI.1.2.5., BI.1.1.5,
BI.1.6.1., BI.1.5.2.,
BI.1.5.3., BI.1.6.3.,
BI.2.1.4., BI.2.2.2.,
BI.2.2.8., BI.2.2.6.,
BI.2.2.7., BI.2.2.8.,
BI.2.3.6., BI.2.3.2.,
BI.2.3.5., BI.2.4.6.,
BI.2.4.7., BI.2.6.1.,
BI.2.5.4, BI.2.3.1.,
BI.3.1.5., BI.3.2.6.,
BI.3.2.4., BI.3.5.1.,
BI.3.5.2.
BI.1.4.4., BI.1.4.6.,
BI.1.4.7., BI.1.4.8.,
BI.2.4.6., BI.2.4.8.,
BI.2.4.9.,
BI.3.4.7.
UVOD U
BI.1.3.8 BI.1.3.9
EVOLUCIJU ŽIVOG BI.2.3.5 BI.3.3.5
SVETA
BI.3.3.6
UKUPNO
Obrada Utvrđi VežbE
vanje
Sistema Tematsko Svega
tizacija obnavljanje
2
1
-
-
-
3
4
4
1
-
-
9
26
16
4
3
1
50
3
2
-
-
-
5
3
2
-
-
-
5
38
25
5
3
1
72
58
FIZIKA – 72 ČASA
Opšti cilj nastave fizike je da učenici upoznaju prirodne pojave i osnovne prirodne zakone, da steknu osnovnu
naučnu pismenost, da se osposobe za uočavanje i raspoznavanje fizičkih pojava u svakodnevnom životu i za aktivno
sticanje znanja o fizičkim pojavama kroz istraživanja, oforme osnovu naučnog metoda i da se usmere prema primeni
fizičkih zakona u svakodnevnom životu i
radu.
Zadaci:
- upoznavanje osnovnih načina mišljenja i rasuđivanja u fizici
- razumevanje pojava, procesa i odnosa u prirodi na osnovu fizičkih zakona
- razvijanje logičkog i apstraktnog mišljenja
- shvatanje smisla i metoda ostvarivanja eksperimenta i značaj merenja
- rešavanje jednostavnih problema i zadataka u okviru nastavnih sadržaja.
Nastavni sadržaji
Obrazovni standardi
UVOD
Obrada Vežbe
Utvrđivanje Ukupno
časova
2
-
-
2
KRETANJE
FI.1.2.1.,FI.1.2.2.,FI1.2.3.,
FI.1.4.4.,FI.2.2.2.,FI.2.6.2.,
FI.3.4.1.
7
-
7
14
SILA
FI.1.1.1.,FI.1.1.2.,FI.2.1.1.,
FI.2.1.2.,FI.2.4.1.,FI.2.6.2.
6
-
8
14
MERENJE
FI.1.4.1.,FI.1.4.2.,FI.1.4.3.,
FI.1.4.5.,FI.1.4.6.,FI.2.4.2.,
FI.2.4.3.,FI.2.4.4.,FI.3.4.3.
4
7
4
15
MASA I GUSTINA
FI.2.1.1.,FI.2.1.5.,FI.2.4.2.
FI.2.6.1.
5
3
7
15
PRITISAK
FI.1.1.3.,FI.2.1.6.,FI.2.6.1.,
FI.2.4.1.,FI.3.1.3.,FI.3.1.4.
5
1
6
12
29
11
32
72
UKUPNO
Metode/aktivnosti
Nastavna sredstva
izlaganje, razgovor, ilustrativna udžbenik, radni listovi,
metoda, demonstrativna
enciklopedija, modeli, crteži,
metoda, istraživačka,
slike,dijaprojektor, grafoskop
laboratorijske vežbe, metoda
ogleda,
Praćenje/ocenjivanje
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, testovi znanja
59
TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj i zadaci nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja u osnovnoj školi jeste da se učenici upoznaju sa
tehničko-tehnološkim razvijenim okruženjem, kroz sticanje osnovne tehničke informatičke pismenosti, razvojem
tehničkog mišljenja, tehničke kulture, radnih veština i kulture rada.
Zadaci predmeta su da učenici:
- steknu osnovno tehničko i informatičko vaspitanje i obrazovanje
- stiču osnovna tehničko-tehnološka znanja, umenja, veštine i osposobljavaju se za njihovu primenu u učenju, radu i
svakodnevnom životu
- razvijaju sposobnost praktičnog stvaranja, odnosno da realizuju sopstvene ideje prema sopstvenom planu rada i
afirmišu kreativnosti i originalnosti.
UVOD U ARHITEKTURU I GRAĐEVINARSTVO
4 ČASA
TEHNIČKO CRTANJE U GRAĐEVINARSTVU
8 ČASOVA
INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE
16 ČASOVA
GRAĐEVINSKI MATERIJALI
4 ČASA
ENERGETIKA
4 ČASA
TEHNIČKA SREDSTVA U GRAĐEVINARSTVU
4 ČASA
SAOBRAĆAJNI SISTEMI
2 ČASA
KULTURA STANOVANJA
4 ČASA
KONSTRUKTORSKO MODELOVANJE-MODULI
22 ČASA
TEHNIČKA SREDSTVA U POLJOPRIVREDI
4 ČASA
Metode – aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje- ocenjivanja
interaktivna, verbalnotekstualna, ilustrativnodemonstrativna
udžbenici, radni listovi ,modeli, posmatranje, razgovor, usmeno
alati, papir, karton,
ispitivanje, praktični radovi
FIZIČKO VASPITANJE – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj fizičkog vaspitanja je da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima, u povezanosti sa ostalim
vaspitno-obrazovnim područjima, doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika.
Grana telesnog vežbanja
Nastavna tema
Obrazovni standardi
Spotrska igra
Košarka
FV.1.1.1.
36
Vežbe na spravama i tlu
Vežbe na tlu
FV.2.1.9.
4
Krugovi / greda
FV.2.1.14.
4
Preskok
FV.2.1.10.
4
Trčanje
FV.1.1.3.
6
Bacanje kugle
FV.2.1.6.
4
Skok u dalj i vis
FV.1.1.5., FV.1.1.7
6
FV.1.1.20.
6
Atletika
Ritmika, ples
Merenje somatskog statusa učenika
Broj časova
2
60
IZABRANI SPORT – 36 ČASOVA
Grana telesnog vežbanja
Nastavna tema
Obrazovni
standardi
Broj časova
Sportska igra
rukomet/
košarka
FV.2.1.1.
36
Organizacioni oblici rada
Nastavna sredstva
Praćenje- ocenjivanja
Časovi nastave, korektivno pedagoški Sportske sprave i rekviziti
rad, slobodne aktivnosti, krosevi,
logorovanje, zimovanje, sportska
aktivnost od značaja za društvenu
sredinu, školska i druga sportska
takmičenja
posmatranje, merenje, procena
sposobnosti učenika
STRANI JEZIK – 72 ČASA ENGLESKI JEZIK
CILJEVI
• ovladavanje komunikativnim veštinama i razvijanje sposobnosti i metoda učenja stranog jezika,
• razvijanje saznajnih i intelektualnih sposobnosti, humanističkih, moralnih i estetskih stavova.
Opšti standard:
učenici treba da usvoje osnovna znanja iz stranog jezika, koja će im omogućiti jednostavnije sporazumevanje.
Posebni standardi:
 razumevanje govora
 razumevanje pisanog teksta
 usmeno izražavanje
 pismeno izražavanje
 interakcija
 znanja o jeziku.
TEMATIKA
Moj život
Budućnost
Vremena i mesta
London
Iskustva
Problemi
KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE
Predstavljanje sebe i drugih, pozdravljanje, imenovanje
osoba, predmeta i sl. Razumevanje i davanje jednostavnih
uputstava, postavljanje i odgovaranje na pitanja , molbe i
izrazi zahvalnosti, opisivanje lica i predmeta,iskazivanje
prostornih odnosa i veličina, izražavanje stava, osećanja,
mišljenja, davanje i traženje obaveštenja, itd.
GRAMATIČKI SADRŽAJI SA PRIMERIMA
Imenice, Član, pridevi, zamenice, determinatori, predlozi,
glagoli, prilozi i priloške odredbe,brojevi, veznici.
Metode – aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje- ocenjivanja
interaktivna, verbalno-tekstualna,
ilustrativno-demonstrativna, slušanje
raznih medija, izrada panoa-postera,
udžbenici, radni listovi , audio i video posmatranje, razgovor, usmeno
plejeri, časopisi, internet, TV
ispitivanje, pismene vežbe, domaći
zadaci, zalaganje na času
61
IZBORNI STRANI JEZIK – 72 ČASA NEMAČKI JEZIK
CILJEVI
ovladavanje komunikativnim veštinama i razvijanje sposobnosti i metoda učenja stranog jezika,
razvijanje saznajnih i intelektualnih sposobnosti, humanističkih, moralnih i estetskih stavova
ticanje višejezičke i višekulturne kompetencije i razvijanje svesti o jezičkom bogatstvu.
Opšti standard:
učenici treba da usvoje osnovna znanja iz stranog jezika, koja će im omogućiti jednostavnije sporazumevanje.
Posebni standardi:
razumevanje govora
razumevanje pisanog teksta
usmeno izražavanje, razgovetno izgovaranje glasova
pismeno izražavanje
interakcija, dijalog postavljanjem i odgovaranjem na pitanja
znanja o jeziku.
TEMATIKA
KOMUNIKATIVNE
FUNKCIJE
SADRŽAJI PROGRAMA
ŠKOLA
Predstavljanje sebe i drugih,
pozdravljanje, imenovanje
osoba, predmeta i sl.
Razumevanje i davanje
jednostavnih uputstava,
postavljanje i odgovaranje
na pitanja , molbe i izrazi
zahvalnosti, opisivanje lica i
predmeta,iskazivanje
prostornih odnosa i veličina,
izražavanje stava, osećanja,
mišljenja, davanje i traženje
obaveštenja, itd.
Rečenica, imenice, član,
negacija, zamenice, pridevi,
predlozi, prilozi, glagoli,
brojevi.
JA I MOJI DRUGOVI
PORODICA I BLISKO OKRUŽENJE
PRAZNICI
MOJ DOM
ISHRANA
ODEĆA
OKRUŽENJE
OSTALO
Metode – aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje- ocenjivanja
interaktivna, verbalnoudžbenici, radni listovi , audio i posmatranje, razgovor, usmeno
tekstualna, ilustrativnovideo plejeri, časopisi, internet, ispitivanje, pismene vežbe,
demonstrativna, slušanje raznih TV
domaći zadaci, zalaganje na času
medija, izrada panoa-postera,
62
GLOBALNI PLAN I SADRŽAJ OBAVEZNIH IZBORNIH NASTAVNIH
PREDMETA
VERSKA NASTAVA-PRAVOSLAVNI KATIHIZIS – 36 ČASOVA
- TAJNA HRISTOVA-JEDINSTVO BOGA I ČOVEKA
- ROĐENJE HRISTOVO
- HRISTOS JE SIN BOŽJI KOJI JE POSTAO ČOVEK
- ULOGA BOGA U SPASENJU SVETA
- ULOGA ČOVEKA U SPASENJU SVETA
- HRISTOVO STRADANJE I VASKRSENJE
- HRISTOV ŽIVOT U PRAVOSLAVNOJ IKONOGRAFIJI
GRAĐANSKO VASPITANJE – 36 ČASOVA
- UPOZNAVANJE OSNOVNIH ELEMENATA PROGRAMA
6 ČASOVA
- PRVI KORAK-UOČAVANJE PROBLEMA U ZAJEDNICI
4 ČASA
- IZBOR PROBLEMA NA KOME ĆE SE RADITI
1 ČAS
- SAKUPLJANJE PODATAKA O IZABRANOM PROBLEMU
8 ČASOVA
- IZRADA STUDIJE
12 ČASOVA
- JAVNA PREZENTACIJA PLANA AKCIJE
1 ČAS
- OSVRT NA NAUČENO - EVALUACIJA
4 ČASA
GLOBALNI PLAN I SADRŽAJ IZBORNIH PREDMETA
ŠAH – 36 ČASOVA
OTVARANJE I SREDIŠNJICA (POLUOTVORENE IGRE)
ODIGRAVANJE PARTIJA
ZAVRŠNICA (TOP I PEŠAK PROTIV TOPA)
SVETSKI ŠAMPIONI I NJIHOVO STVARALAŠTVO
ODIGRAVANJE PARTIJA
Način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa biće usklađen sa
mogućnostima Škole, potrebama učenika, uputstvima za realizaciju nastavnih sadržaja,
rasporedom časova i nedeljnim opterećenjem učenika.
Sadržaji izbornih predmeta, negovanje maternjeg (mađarskog i slovačkog) jezika sa elementima
nacionalne kulture biće planirani i prilagođavani grupama učenika, budući da su grupe
sastavljene od učenika različitih razreda.
63
SEDMI RAZRED
MATERNJI JEZIK- 144 ČASA
CILJEVI I ZADACI:
Cilj nastave srpskog jezika jeste da se stvore uslovi da svi učenici steknu bazičnu jezičku pismenost i da napreduju ka
realizaciji odgovarajućih standarda obrazovnih postignuća, osposobljavanje učenika da izraze i obrazlože svoje mišljenje
i da diskutuju sa drugima, da ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog književnog jezika i da se usmeno i pismeno
pravilno izražavaju.
Zadaci
razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potrebe da se on neguje i unapređuje,
opismenjavanje učenika na temeljima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog knjiž. jezika,
postupno i sitematično upoznavanje gramatike i pravopisa,
upoznavanje jezičkih pojava i pojmova, ovladavanje normativnom gramatikom i stilskim mogućnostima maternjeg
jezika
razvijanje smisla i sposobnosti za pravilno,tečno, ekonomično i uverljivo – usmeno i pismeno izražavanje, bogaćenje
rečnika , jezičkog i stilskog izraza,
osposobljavanje za čitanje, doživljavanje, razumavanje, tumačenje i vrednovanje knjiž.dela
podsticanje, negovanje i vrednovanje učeničkih vannastavnih aktivnosti /literarna, jezička, dramska , novinarska
sekcija/
vaspitanje učenika za život i rad u duhu humanizma, istinoljubivosti, solidarnosti i drugih moralnih vrednosti
razvijanje patriotizma i vaspitanje u duhu mira, kulturnih odnosa i saradnje među ljudima
podsticanje učenika da prilikom obrade adekvatnih tekstova uočavaju različite vidove nasilja, sagledaju posledice i
pronalaze rešenja u duhu dogovora i saradnje
TEMATSKA
OBLAST
JEZIK
KNJIŽEVNOST
KULTURA
IZRAŽAVANJA
OBRAZOVNI
STANDARDI
OBRAZOVNI
STANDARDI
OBRAZOVNI
STANDARDI
PLAVI
ČUPERAK
SJ.1.4.2 SJ.2.4.4
SJ.2.4.5. SJ.2.4.6
SJ2.4.7 SJ.3.4.2
SJ.3.4.5
SJ.1.1.5 SJ.1.1.7
SJ.3.1.2 SJ.3.1.3
SJ.1.3.3 SJ.1.3.4
SJ.1.3.7 SJ1.3.9
SJ.2.3.3 SJ3.3.4
SJ.1.2.1 SJ.1.2.2
SJ.1.2.4 SJ1.2.6
SJ.2.2.1 SJ.2.2.5
SJ.3.2.1
34
ZLATNA
JABUKA
SJ.1.1.7 SJ.2.4.1
SJ.2.4.6. SJ.3.1.3
SJ.3.4.7
SJ.1.3.4 SJ1.3.10
SJ2.3.8 SJ.3.3.6
SJ.1.2.2. SJ.2.2.1
SJ.2.2.3 SJ.2.2.5
SJ.3.2.2 SJ.3.2.4
25
MEĐU
SVOJIMA
SJ.1.4.5 SJ.1.4.7
SJ.2.4.2 SJ.2.4.5
SJ.2.4.7 SJ.3.4.7
SJ.1.3.8 SJ.1.3.15
SJ.2.3.11
SJ.2.1.2 SJ.2.2.5
29
BISERNE
OČI
SJ.1.4.5
SJ.2.4.1
SJ.2.4.5
SJ.3.4.3
SJ.1.1.7
SJ.1.3.8 SJ.1.3.9
SJ.2.3.6 SJ.2.3.7
SJ.3.3.6
SJ 1.3.12
SJ.1.2.2 SJ.2.2.1
SJ.2.2.5
25
POTERA
ZA
PEJZAŽIMA
SJ.1.4.3 SJ.2.4.5
SJ.2.4.6 SJ.3.4.2
SJ.3.4.3 SJ.1.1.4
SJ.1.3.7 SJ.1.3.17
SJ.23.1 SJ.3.3.5
SJ.1.2.4 SJ.2.2.1
SJ.2.2.5 SJ.2.1.2
31
SJ.1.4.7
SJ.2.4.4.
SJ2.4.6
SJ.3.4.7
SJ.3.1.3
Metode/aktivnosti
Usmeno izlaganje,
objašnjavanje,opisivanje,
razgovor, rasprava,diskusija, rad na
tekstu, debata, govorne vežbe,
SVEGA ČASOVA
Nastavna sredstva
Praćenje/ocenjivanje
udžbenik i radna sveska, tabla, zvučna
čitanka, grafoskop i grafofolije,
filmovi i dramatizacije, kasetofon,
televizor, školska pozornica, rečnici,
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, lista za praćenje
učenikovog napredovanja, domaći
zadaci, testovi, pismeni zadaci
64
MATEMATIKA – 144 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave matematike je da osigura da svi učenici steknu bazičnu jezičku i matematičku pismenost i da napreduju
ka realizaciji odgovarajućih standarda obrazovnih postignuća, da se osposobe da rešavaju probleme i zadatke u novim i
nepznatim situacijama, da izraze i obrazlože svoje mišljenje i diskutuju sa drugima razvijajući motivisanost za učenje i
zainteresovanost za predmetne sadržaje, kao i da usvoje elementarna matematička znanja koja su potrebna za shvatanje
pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, kao i doprinos razvoju mentalnih sposobnosti i formiranju naučnog pogleda na
svet.
Zadaci su:
- stvaranje raznovrsnih mogućnosti da kroz različite sadržaje i oblike rada tokom nastave matematike budu realizovani
svrha, ciljevi i zadaci nastave matematike
- stivcanje osnovne matematičke kulture potrebne za sagledavanje uloge i primene matematike u različitim
područjima čovekove delatnosti
- razvijanje učenikovih sposobnosti posmatranja, opažanja i logičkog mišljenja, kao i apstraktnog mišljenja
- sticanje sposobnosti izražavanja matematičkim jezikom, jasnost i preciznost izražavanja u pismenom i usmenom
obliku
- izražavanje pozitivnih osobina učenikove ličnosti, kao što su sistematičnost, upornost, tačnost, urednost,
objektivnost, samokontrola i samisao za samostalan rad.
NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNI STANDARDI
SVEGA
ČASOVA
PISMENI
ZADACI
REALNI BROJEVI
MA.1.2.1. MA.2.1.1. MA.2.2.2. MA.3.1.1, MA.3.2.2.,
7
9
16
5
11
16
MA.1.2.2,MA.1.2.3,MA.2.2.2.,
MA.2.2.3,MA.3.2.2,MA.3.2.3.,
19
27
46
OBAVEZNA SU
ČETIRI
PISMENA
ZADATKA 8
ČASOVA
PITAGORINA TEOREMA
MA.1.3.2., MA.2.3.2.,
CELI I RACIONALNI
ALGEBARSKU IZRAZI
MNOGOUGAO
MA.1.3.2,MA.2.3.2,MA.3.3.2.,
5
8
13
ZAVISNE VELIČINE I NJIHOVO
GRAFIČKO PREDSTAVLJANJE
MA.1.2.4, MA.1.5.2, MA.2.2.2, MA.2.2.3.,
MA.3.2.2, MA.3.3.2.,
7
13
20
KRUG
MA.1.3.3, MA.2.3.3, MA.3.3.3.,
6
9
15
SLIČNOST
MA.1.5.2, MA.1.5.3, MA.2.5.2, MA.2.5.3, MA.3.5.2.
4
6
10
53
83
136
UKUPNO
Metode/aktivnosti
monološko-dijaloška,ilustrativnodemonstrativna,demonstracija
odnosa,demonstracija procesa,
kompijuterska demonstracija,
istraživački rad,
Nastavna sredstva
OB VEZ. I
RA UTVRĐI
DA VANJE
SVE UKUPNO
144 ČASA
Praćenje/ocenjivanje
udžbenIk, zbirka, didaktički materijal, Posmatranje zalaganja učenika i
modeli geometrijskih figura,
kontinuirano praćenje, usmena provera
kompjuter
znanja, ocenjivanje praktične primene
znanja, periodične tematske provere
znanja, izrada domaćih zadataka
65
LIKOVNA KULTURA – 36 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave likovne kulture jeste da podstiče i razvija učenikovo stvaralačko delovanje u skladu sa karakterom ovog
nastavnog predmeta.
Zadaci:
- stavaranje raznovrsnih mogućnosti za razvoj učenikovih sposobnosti za: korišćenje svih likovnih elemenata, likovni
stvaralački rad, korišćenje različitih materijala i medijuma, usvajanje estetskih kriterijuma za kreativno mišljenje,
doživljavanje likovnih umetničkih dela, kritičko mišljenje, oplemenjavanje životnog prostora,
- podsticanje interesovanja i stvaranje potrebe kod učenika za posećivanje muzeja, izložbi, kao i za čuvanje kulturnih
dobara i estetskog izgleda sredine u kojoj učenici žive i rade
NASTAVNI SADRŽAJI
OBRAZOVNI STANDARDI
OBRADA
SISTEMAT.
SVEGA
ARABESKA
LK 1.1.2, LK 1.2.1, LK 1.3.1
1
3
4
PROPORCIJE
LK 1.1.2, LK 1.1.3, LK 2.1.2, LK 3.3.4.
1
3
4
KOMPOZICIJA I PROSTOR
LK 1.1.1, LK 1.1.2, LK 1.3.4, LK 2.2.1.
17
2+1
20
OBJEDINJAVANJE POKRETA, IGRE I
ZVUKA
LK 1.3.4, LK 2.3.1, LK 3.3.4.
2
4
6
FOTOGRAFIJA
LK 1.3.4, LK 2.2.2, LK 3.1.1.
2
-
2
23
13
36
UKUPNO
Metode/aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje/ocenjivanje
Posmatranje, dijaloška,
Udžbenik, enciklopedije, fotografije i
improvizacija, uočavanje, zaključivanje, slike,objekti iz neposredne okoline,
crtanje, slikanje
bojice, tempere, flomasteri, kolaž
papir, hamer, stare novine
Posmatranje, razgovor,
likovni radovi
MUZIČKA KULTURA – 36 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave likovne kulture je da osigura da svi učenici steknu bazičnu jezičku i u,metničku pismenost i da napreduju
ka realizaciji odgovarajućih standarda obrazovnih postignuća.
Zadaci: stvaranje raznovrsnih mogućnosti da kroz različite sadržaje i oblke rada tokom nastave muzičke kulture budu
u punoj meru realizovani svrha zadaci i ciljevi nastave muzičke kulture, sticanje znanja o muzici različitih epoha,
razvijanje sposobnosti izvođenja muzike, razvijanje navike slušanja muzike i podsticanje doživljaja, pripremanje
programa za kulturnu i javnu delatnost škole
OBLAST
OBRAZOVNI STANDARDI
OBLAST
OBRAZOVNI STANDARDI
PRAISTORIJA
MK 1.1.1, MK 1.1.2, MK 1.4.1, MK 1.4.2.
BAROK
MK 1.1.1 MK 1.1.2 MK 1.2.1 MK 1.4.4,
MK 1.2.2 MK 2.1.2 MK 3.1.2.
ANTIČKA
EPOHA
MK 1.1.1, MK 1.1.2, MK 1.2.1, MK 1.4.4.
KLASICIZAM
MK 1.1.1 MK 1.1.2,MK 1.2.1 MK 1.4.4, MK
1.2.2, MK 3.1.2, MK 2.2.1 MK 2.2.2,MK 3.1.1
SREDNJI VEK
MK 1.1.1, MK 1.1.2, MK 1.2.1, MK 1.4.4,
MK 2.1.3, MK 2.2.2.
MUZIKA NA
TLU SRBIJE
MK 1.1.1, MK 1.1.2, MK 1.2.1, MK 1.2.4, MK
1.4.4, MK 1.2.2, MK 3.1.2, MK 2.2.1, MK
2.2.2, MK 3.1.1.
RENESANSA
MK 1.1.1, MK 1.1.2, MK 1.2.1, MK 1.4.4,
MK 1.2.2, MK 3.1.2.
OSNOVE
MUZIČKE
PISMENOSTI
MK 1.1.1, MK 1.1.2, MK 2.2, MK 2.1.3, MK
3.1.1, MK 3.1.2, MK 3.1.31
STVARANJE
MUZIKE
MK 1.4.1, MK 1.4.2, MK 1.4.3, MK 1.4.4,
MK 3.4.1, MK 3.4.2,
66
ISTORIJA – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Ciljevi izadaci nastave istorije su da se doprinosi razumevanje istorij. Prostora i vremena, istor. Procesa i tokova,
kao i razvijanju nacionalnog, evropskog i svetskog identiteta i duha tolerancije kod učenika. Zadaci nastave istorije su da
učenici uočavajući uzročno-posledične veze razumeju istorijske procese i tokove, ulogu istaknutih ličnosti koje su odredile
razvoj ljudskog društva i da upoznaju nacionalnu i opštu istoriju kao i istoriju susednih naroda i država, da razviju
osećanja sopstvenog identiteta, saosećanja i brige za druge, da se upoznaju sa ljudskim pravima i vrednostima kroz
analoze istorijskih događaja.
Red.
broj
Nastavna tema
Obrazovni standardi
Obrada
Utvrđivanje
Tematsko
ponavljanje
Sistematiz Svega
acija
1.
Uvod
2.
Uspon Evrope
(Evropa od kraja XV
do kraja XVIII veka)
IS.1.1.2., IS.1.1.8.,
IS.2.1.1, IS.2.1.6.,
IS.2.2.3, IS.3.1.1.,
6
4
1
11
3.
Srpski narod pod
stranom vlašću od
XVI do XVIII veka
IS.1.1.7, IS.1.1.9,
IS.1.2.1, IS.1.2.4.,
IS.2.1.5, IS.2.2.2.,
IS.3.1.1, IS.3.1.3.,
IS.3.2.6.
7
5
1
13
4.
Doba revolucija
IS.1.1.5, IS.1.1.8.,
IS.1.2.1, IS.1.2.4.,
IS.2.1.6, IS.2.2.2.,
IS.3.1.1,
9
8
1
18
5.
Novovekovne srpske
države, Srbija i Crna
Gora
(domeđunarodnog
priznanja 1878.g.)
IS.1.1.5, IS.1.1.7.,
IS.1.1.9, IS.1.2.1.,
IS.1.2.7, IS.2.1.4.,
IS.2.1.5, IS.2.2.3.,
IS.3.1.3, IS.3.1.5.,
9
9
2
20
6.
Srpski narod pod
stranom vlašću od
kraja XVIII veka do
sedamdesetih godina
XIX veka
IS.1.1.7, IS.2.1.1.,
IS.2.1.5, IS.2.2.2.,
IS.3.1.1,
2
1
1
4
7.
Polugodišnja i
godišnja
sistematizacija
1
Svega
Metode/aktivnosti
monološko-dijaloška,
ilustrativna, tekstualna metoda,
metoda pisanih radova, aktivne
metode učenja
33
27
Nastavna sredstva
udžbenik, istorijski atlas,
ilustracije istorijskih izvora,
radna sveska, dijaprojektor,
grafoskop, kompjuter
6
1
5
5
6
72
Praćenje/ocenjivanje
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, domaći zadaci,
testovi znanja
67
GEOGRAFIJA – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave gografije jeste da se osigura da svi učenici steknu jezičku i naučnu pismenost i da napreduju ka
realizaciji odgovarajućih standarda obrazovnih postignuća.
Zadaci nastave geografije:
stvaranje raznovrsnih mogućnosti da kroz različite sadržaje i oblike rada tokom nastave geografije budu realizovani
svrha zadaci i ciljevi nastave geografije,
upoznavanje i razumevanje pojava i procesa u geografskom omotaču Zemlje i neposrednom okruženju
kartografsko opismenjavanje za upotrebu geografskih karata,
razvijanje geografskog mišljenja zasnovanog na povezanosti i međuuslovnosti geografskih pojava i procesa u
prostoru i vremenu
sticanje znanja o osnovnim geografskim odlikama sveta i kontinenata
prihvatanje i uvažavanje različitosti učenjem o različitim kulturama i običajima
razvijanje saosećanja i brige o drugima na osnovu primera humanitarne pomoći.
Nastavna tema
Obrazovni standardi
Obrada
Utvrđivanje Svega časova
Azija –geografski pregled
GE.1.4.2., GE2.4.2., GE.3.4.3.
14
8
22
Afrika – geografski pregled
GE.1.4.2., GE.2.4.2.,GE.3.4.3.
9
5
14
Severna Amerika
GE.1.4.2., GE.2.4.2.,GE.3.4.3.
7
5
12
Srednja Amerika
GE.1.4.2., GE.2.4.2.,GE.3.4.3.
2
1
3
Južna Amerika
GE.1.4.2., GE.2.4.2.,GE.3.4.3.
5
4
9
Australija i Okeanija
GE.1.4.2., GE.2.4.2.,GE.3.4.3.
3
3
6
Arktik
GE.1.4.2., GE.2.4.2.,GE.3.4.3.
1
1
2
Antarktik
GE.1.4.2., GE.2.4.2.,GE.3.4.3.
1
1
2
Svet kao celina
GE.1.4.2., GE.2.4.2.,GE.3.4.3.
1
1
2
49
23
72
Ukupno
Metode/aktivnosti
monološko-dijaloška,
ilustrativna, tekstualna metoda,
metoda pisanih radova, aktivne
metode učenja
Nastavna sredstva
Praćenje/ocenjivanje
udžbenik, geografski atlas,
posmatranje, razgovor, usmeno
ilustracije istorijskih izvora, radna ispitivanje, domaći zadaci, testovi
sveska, dijaprojektor, grafoskop,
znanja
kompjuter
68
BIOLOGIJA – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave biologije je da učenici razvijaju motivisanost za učenje, da se osposobe da rešavaju probleme i zadatke u
novim i nepoznatim situacijama i da razvijaju kritičko mišljenje, da tazvijaju higijenske navike i težnje za očuvanjem
zdravlja.
Zadaci nastave biologije su da učenici:
razvijaju svest o vlastitom poreklu i položaju u prirodi
upoznaju građu i funkciju ljudskog organizma
stiču odgovornost za svoje i zdravlje drugih ljudi
razvijaju svest o humanim odnosima među polovima
stiču radne navike i sposobnosti za samostalnim posmatranjem i istraživanjem
sticanje znanja o psihoaktivnim suspstancama koje izazivaju bolesti zavisnosti, njihov uticaj na socijalne odnose
formiranje i razvijanje stavova, veština i znanja koja će biti prepreka negativnom uticaju vršnjaka
razvijanje pozitivnih stavova u smislu rodne ravnopravnosti.
Tematska
celina
Obrazovni standardi
Poreklo i razvoj
ljudske vrste
BI.1.3.8
BI.1.3.9
BI.1.4.8
BI.2.3.5
BI.2.3.6
BI.3.4.8
Građa čovečijeg
tela
BI.1.2.2
BI.1.2.3
BI.1.2.4
BI.1.2.5
BI.1.2.6
BI.1.2.7
BI.1.3.4
BI.1.3.5
BI.1.5.1
BI.2.2.2
BI.2.24
BI.2.2.7
BI.2.2.9
BI.2.5.1
BI.2.5.2
BI.2.6.2
BI.2.6.3
BI.2.6.4
BI.3.2.2
BI.3.2.3
BI.3.2.4
BI.3.2.6
BI.3.2.7
BI.3.6.3
BI.1.5.5
BI.1.5.6
BI.1.5.7
BI.1.5.8
BI.1.5.9
BI.1.6.1
BI.1.6.3
BI.1.6.4
BI.1.5.4
BI.3.2.7
BI.3.2.8
BI.3.3.1
BI.3.3.2
BI.3.3.3
BI.3.3.4
BI.3.5.1
BI.3.5.2
BI.3.5.3
BI.3.5.4
BI.3.5.6
BI.3.5.7
BI.3.5.8
BI.3.6.2
BI.3.6.4
BI.1.5.10
BI.1.5.12
BI.2.5.1
BI.3.5.7
BI.1.5.11
BI.1.5.13
BI.3.2.5
BI.3.5.8
Reproduktivno
zdrav.
Svega
Metode/aktivnosti
izlaganje, razgovor, ilustrativna metoda,
demonstrativna metoda, istraživačka
Obrada
Utvrđiva Vežba i Sistema Tematsko Svega
nje
praktični tizacija obnavlj.
rad
3
1
32
14
5
2
40
17
Nastavna sredstva
4
11
11
1
1
59
1
1
9
2
2
72
Praćenje/ocenjivanje
udžbenik, radni listovi, enciklopedija, posmatranje, razgovor, usmeno
modeli, crteži, slike,dijaprojektor,
ispitivanje, testovi znanja
grafoskop
69
FIZIKA – 72 ČASA
Cilj nastave fizike je sticanje osnovne jezičke i naučne pismenosti, osposobljavanje za rešavanje problema i
zadataka u novim poznatim situacijama, razvijanje interesovanja za nauku, upoznavanje prirodnih pojava i zakona i
njihovo prepoznavanje i korišćenje u svakodnevnom životu.
ZADACI NASTAVE FIZIKE
- da se kroz različite sadržaje i oblike rada realizuju svi ciljevi i zadaci obrazovanja,
- razvijanje funkcionalne pismenosti,
- razumevanje pojava i procesa u prirdi na osnovu fizičkih zakona,
- razvijanje sposobnosti za aktivno sticanje znanja o fizičkim pojavama kroz istraživanje,
- razvijanje sposobnosti za primenu znanja iz fizike.
Nastavni sadržaji
Obrazovni standardi
Obrada
Vežbe
Utvrđivanje
Ukupno
časova
Sila i kretanje
FI.1.2.1., FI.1.2.3., FI.1.7.1.
FI. 1.7.2.
FI.2.1.4., FI.2.2.1., FI.2.2.2.,
FI.2.4.1., FI.2.6.1., FI.2.6.3.,
FI.2.7.1., FI.2.7.2., FI.2.7.3.,
FI.3.2.1., FI.3.7.1., FI.3.7.2.,
9
2
14
25
Kretanje tela pod dejstvom sile
težnje i sile trenja
FI.1.1.1., FI.1.7.1., FI.1.7.2.,
FI.2.1.2., FI.2.1.4., FI.2.4.1.,
FI.2.6.1., FI.2.7.1., FI.2.7.2.,
FI.2.7.3.,FI.3.7.1., FI.3.7.2.,
4
2
6
12
Ravnoteža tela
FI.1.1.1., FI.1.2.2., FI.1.7.1.,
FI.1.7.2.,
FI.2.1.1., FI.2.1.2., FI.2.1.3.,
FI.2.1.4., FI.2.4.1., FI.2.6.1.,
FI.2.7.1., FI.2.7.2., FI.2.7.3.,
FI.3.1.1., FI 3.1.2., FI.3.1.4.,
FI.3.7.1., FI.3.7.2.,
5
1
5
11
Mehanički rad i energija, snaga
FI.1.7.1., FI.1.7.2.,
FI.2.4.1., FI.2.4.3., FI.2.5.1.,
FI.2.5.2., FI.2.6.1., FI.2.7.1.,
FI.2.7.2., FI.2.7.3.,
FI.3.5.1., FI.3.7.1., FI.3.7.2.
6
2
7
15
Toplotne pojave
FI.1.4.1., FI.1.4.2., FI.1.4.3.,
FI.1.4.6.,FI.1.5.1., FI.1.5.2.,
FI.1.7.1., FI.1.7.2.,
FI.2.4.1., FI.2.4.3., FI.2.5.4.,
FI.2.5.5., FI.2.6.1., FI.2.7.1.,
FI.2.7.2., FI.2.7.3.,
3
1
5
9
27
8
37
72
Ukupno:
METODE/AKTIVNOSTI
NASTAVNA SREDSTVA
PRAĆENJE/OCENJIVANJE
Izlaganje, razgovor, ilustrativna
metoda, deminstrativna,
istraživačka, laboratorijske vežbe,
metoda ogleda
Udžbenik, radni listovi,
Posmatranje, razgovor, usmeno
enciklopedija, modeli, crteži, slike, ispitivanje, testovi znanja, kontrolni
grafoskop
zadaci
70
HEMIJA– 72 ČASA
CILJEVI NASTAVE HEMIJE
razvijanje funkcionalne hemijske pismenosti,
razumevanje promena i pojava u prirodi na osnovu poznavanja hemijskih pojmova, teorija, modela i zakona,
razvijanje sposobnosti komuniciranja, korišćenjem hemijskih termina, hemijskih simbola, formula i jednačina,
razvijanje sposobnosti za izvođenje jednostavnih hemijskih istraživanja,
razvijanje sposobnosti za traženje i korišćenje informacija u različitim izvorima,
razvijanje svesti o važnosti odgovornog odnosa prema životnoj sredini,
razvijanje svesti o sopstvenim znanjima i sposobnostima i daljoj profesionalnoj orijentaciji.
ZADACI NASTAVE HEMIJE
omogućavanje učenicima da razumeju predmet izučavanje hemije i naučni metod kojim se u hemiji dolazi do
saznanja,
omogućavanje učenicima da sagledaju značaj hemije u svakodnevnom životu,
osposobljavanje učenika da se koriste hemijskim jezikom,
stavaranje situacija u kojima će učenici do saznanja o svojstvima supstanci i njihovim promenama dolaziti na
osnovu demonstracionih ogleda,
stvaranje situacija u kojima će učenici primenjivati teorijsko znanje i ekperimentalno iskustvo.
Nastavni sadržaji
Obrazovni standardi
Hemija i njen značaj
Obrad
Vežbe
1
2
Utvrđiv.
Ukupno
časova
3
Osnovni hemijski pojmovi
HE.1.1.1., HE.1.1.2., HE.1.1.3.,
HE.1.1.7., HE.1.1.8., HE.1.1.9.,
HE.1.1.10.,
HE.1.1.11., HE.1.1.12., HE.1.2.10.,
HE.1.6.1., HE.1.6.2.,
HE.2.1.1., HE.2.1.2., HE.2.6.1.,
HE.2.6.2., HE.2.6.3.,
HE.3.1.1., HE.3.1.2., HE.3.1.7.,
HE.3.1.8., HE.3.6.1., HE.3.6.2.,
HE.3.6.3., HE. 3.6.4.,
6
3
5
14
Struktura supstance
A. atom, struktura atoma
B. osnovne čestice koje
izgrađuju suspstancu, atomi,
molekuli i joni
HE.1.1.4., HE.1.1.5., HE.1.1.6.,
HE.1.1.7., HE.1.1.8.,
HE.3.1.3., HE.3.1.4.,
7
1
8
16
7
1
7
15
Rastvori
HE.1.1.7., HE.1.1.8., HE.1.6.1.,
HE.1.6.2.,
HE.2.1.2., HE.2.1.3., HE.2.6.1.,
HE.2.6.2., HE.2.6.3.,
HE.3.1.5., HE.3.1.8., HE.3.1.9.,
HE.3.6.1.,HE.3.6.2., HE.3.6.3.,
HE.3.6.4.,
4
2
3
9
Hemijske reakcije i
izračunavanja
HE.2.1.2., HE.2.2.2.,
HE.3.1.9.,
6
1
8
15
31
10
31
72
Ukupno
METODE/AKTIVNOSTI
NASTAVNA SREDSTVA
PRAĆENJE/OCENJIVANJE
Dijaloška metoda,
demonstraciona, eksperiment,
rešavanje zadataka, čitanje
popularne literature, nternet;
frontalni oblik rada, individualni i
rad u grupi
Udžbenik, radni listovi, enciklopedija, Posmatranje, razgovor, usmeno
modeli, crteži, slike, grafoskop,
ispitivanje, testovi znanja, kontrolni
zadaci
71
TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE – 72 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj i zadaci nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja je da osigura da svi učenici steknu bazičnu jezičku,
tehničku i informatičku pismenost, razviju tehničko mišljenje, radne veštine i kulturu rada.
Zadaci predmeta su:
− shvatanje zakoniztosti prirodnih i tehničkih nauka
− razvijanje stvaralačkog i kritičkog mišljenja
− razvijanje psihomotornih sposobnosti
NASTAVNE TEME
obrada
Labor.vežbe
Radionič.vežbe
Uvod u mašinsku tehniku
1
Tehničko crtanje u mašinstvu
4
Informatičke tehnologije
4
9
Materijali
1
1
Merenje i kontrola
1
1
Tehnologija obrade materijala
2
1
Mašine i mehanizmi
1
15
Energetika
4
Modeli (konstruktorsko
modelovanje)
1
Robotika
1
Ukupno
20
3
Utvrđivanje
Ukupno
1
2
1
8
1
14
2
1
2
1
16
1
15
11
35
4
6
16
1
2
6
72
Metode – aktivnosti
Nastavna sredstva
Praćenje- ocenjivanja
interaktivna, verbalnotekstualna, ilustrativnodemonstrativna
udžbenici, radni listovi ,modeli, posmatranje, razgovor, usmeno
alati, papir, karton, računari,
ispitivanje, praktični radovi
materijal za mašinsku tehniku
72
FIZIČKO VASPITANJE – 72 ČASA
IZABRANI SPORT – 36 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Ciljevi nastave fizičkog vaspitanja jesu da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima doprinesu
integralnom razvoju ličnosti učenika.
Zadaci:
razvoj osnovnih motoročkih sposobnosti: brzina, snaga, izdržljivost, gipkost, koordinacija
usavršavanje i sticanje motoričkih umeća, znanja i navika
primena stečenih znanja
zadovoljavanje socijalnih potreba
estetsko izražavanje pokretom i podsticanje voljnih osobina učenika.
Grana telesnog
vežbanja
Nastavna tema
Obrazovni standardi
Sportska igra
Odbojka
FI.1.1.1.
36
Vežbe na
spravama i tlu
Vežbe na tlu
FI.2.1.9.
4
4
Preskok
FI.2.1.10.
4
4
Greda (ž), krugovi (m)
FI.2.1.14.
4
4
Sprint, istrajno trčanje,
FI.2.1.3.
6
6
Bacanje kugle
FI.2.1.6.
4
4
Skok u dalj
FI.2.1.4.
3
3
Skok u vis
FI.2.1.5.
3
3
FI.2.1.18.
6
6
Merenje
somatskog
statusa učenika
2
2
Ukupno
72
24
24
24
36
12
12
12
Atletika
Ritmika, ples
IZABRANI
SPORT
košarka
Organizacioni oblici rada
odbojka
FI.2.1.1.
Nastavna sredstva
Časovi nastave, korektivno
Sportske sprave i rekviziti
pedagoški rad, slobodne
aktivnosti, krosevi, logorovanje,
zimovanje, sportska aktivnost
od značaja za društvenu
sredinu, školska i druga
sportska takmičenja
Broj
časova
Jesenji
period
18
Zimski
period
Prolećni
period
12
6
Praćenje- ocenjivanja
posmatranje, merenje, procena
sposobnosti učenika, stanje
motoričkih sposobnosti, odnos
prema radu
73
STRANI JEZIK – 72 ČASA
ENGLESKI JEZIK
CILJEVI:
• ovladavanje komunikativnim veštinama i razvijanje sposbnosti i metoda učenja stranog jezika
• razvijanje saznajnih i inetelektusalnih sposobnosti, humanističkih, moralnih i estetskih stavova
• OPŠTI STANDARD
 učenici treba da usvoje osnovna znanja iz stranog jezika, koja će im omogućiti jednostavnije sposrazumevanje
POSEBNI STANDARDI:
 razumevanje govora, razumevanje pisanog teksta
 usmeno izražavanje, pismeno izražavanje
 interakcija
 znanja o jeziku
TEMATIKA
Sadašnjost i prošlost
Slava i bogatstvo
Zdravlje i bezbednost
Heroji
Naša životna sredina
KOMUNIKATIVNE
FUNKCIJE
Predstavljanje sebe i drugih
pozdravljanje i imenovanje osoba,
predmeta i sl.
Razumevanje i davanje
jednostavnih uputstava
postavljanje i odgovaranje na
pitanja
molbe i izrazi zahvalnosti
opisivanje lica i predmeta
iskazivanje prostornih odnosa i
veličina
izražavanje stava, osećanja i
mišljenja
davanje i traženje obaveštenja itd.
SADRŽAJI PROGRAMA
imenica
članovi
pridevi
determinatori
predlozi
prilozi i priloške odredbe
brojevi
rečenice (vremenske, uslovne relativne)
veznici
glagolska vremena– sadašnja, buduća i
prošla
modalni glagoli
glagolska stanja: aktiv/pasiv
Međuljudski odnosi
Metode - aktivnosti
Interaktivna, verbalnotekstualna, ilistrativnodemonstrativna, slušanje, izrada
panoa-postera, dramske igre,
pevanje…
Nastavna sredstva
Udžbenici, radna sveska,
CD-ovi, DVD, časopisi,
internet, TV
Praćenje - ocenjivanje
Posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, pismene vežbe, domaći
zadaci, zalaganje na času
74
IZBORNI STRANI JEZIK – 72 ČASA NEMAČKI JEZIK
CILJEVI
Sticanje bazične jezičke pismenosti i napredovanje ka realizaciji odgovarajućih Standarda obrazovnih postignuća
Izražavanje i obrazlaganje mišljenja, kao i sposobnost diskutovanja sa drugima
Razvijanje saznajnih I intelektualnih sposobnosti, humanističkih, moralnih I estetskih stavova
Sticanje višejezičke I višekulturne kompetencije I razvijanje svesti o jezičkom bogatstvu
Opšti standardi:
Usvajanje novih znanja iz stranog jezika, koja će im omogućiti komunikaciju
Posebni standardi:
Razumevanje usmene poruke iskazane savremenim jezikom
Čitanje sa razumevanjem kraćih ilustrovanih i pisanih tekstova
Iskazivanje jednostavne usmene poruke
Pisanje poruka i kratkih tekstova
Ostvarivanje komunikacije i razmenjivanje informacija sa sagovornicima
Prepoznavanje osnovnih principa gramatičke i sociolingvističke kompetencije
TEMATIKA
ŠKOLA
MOJI DRUGOVI I JA
PORODICA I BLISKO
OKRUŽENJE
PRAZNICI
MOJ DOM
ISHRANA
ODEĆA
OSTALO
KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE
SADRŽAJI PROGRAMA
Predstavljanje sebe i drugih, pozdravljanje,
identifikacija i imenovanje osoba, objekata,
delova tela, životinja, boja, brojeva,
razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i
komandi, postavljanje i odgovaranje na pitanja,
molbe i izrazi zahvalnosti, primanje i davanje
poziva za učešće u igri/grupnoj aktivnosti,
izražavanje dopadanja/nedopadanja, fizičkih
senzacija i potreba, imenovanje aktivnosti
,iskazivanje prostornih odnosa i veličina,
davanje i traženje informacija o sebi i drugima,
traženje i davanje obaveštenja, opisivanje lica i
predmeta, izricanje zabrane i reagovanje na
zabranu, itd.
Imenice, pridevi, predlozi, zamenice,
negacija, osnovni i redni brojevi,
određeni , neodređeni i nulti član,veznici
- Svi gramatički sadržaji uvode se sa što
manje gramatičkih objašnjenja osim
ukoliko učenici na njima ne insistiraju, a
njihovo poznavanje se evaluira i ocenjuje
na osnovu upotrebe u odgovarajućem
komunikativnom kontekstu, bez
insistiranja na eksplicitnom poznavanju
gramatičkih pravila.
Metode - aktivnosti
Interaktivna, verbalnotekstualna, ilistrativnodemonstrativna, slušanje, izrada
panoa-postera, dramske igre,
pevanje…
Nastavna sredstva
Udžbenici, radna sveska,
CD-ovi, DVD, časopisi,
internet, TV
Praćenje - ocenjivanje
Posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, pismene vežbe, domaći
zadaci, zalaganje na času
75
GLOBALNI PLAN I SADRŽAJ OBAVEZNIH IZBORNIH NASTAVNIH
PREDMETA
VERSKA NASTAVA-PRAVOSLAVNI KATIHIZIS – 36 ČASOVA
- UVOD
- BOG U KOGA HRIŠĆANI VERUJU JESTE SV. TROJICA
-UZROK BOŽJEG POSTOJANJA JE OTAC (BIBLIJSKA, EVHARISTIJSKA, SVETOOTAČKA I DRUGA SVEDOČANSTVA)
- HRIŠĆANSKA ONTOLOGIJA
- ANTROPOLOŠKE POSLEDICE VERE U SV. TROJICA
- KROZ LITURGIJU SE PROJAVLJUJE SV. TROJICA
- SV. TROJICA U PRAVOSLAVNOJ IKONOGRAFIJI
GRAĐANSKO VASPITANJE – 36 ČASOVA
- UVOD
2 ČASA
- GRAĐANIN
19 ČASOVA
- DRŽAVA I VLAST
7 ČASOVA
- ĐAČKI PARLAMENT I INICIJATIVA
5 ČASOVA
- ZAVRŠNI DEO
3 ČASA
GLOBALNI PLAN I SADRŽAJ IZBORNIH PREDMETA
INFORMATIKA – 36 ČASOVA
SADRŽAJI PROGRAMA
INTERNET
OBRADA ZVUKA
OBRADA VIDEO ZAPISA
IZRADA PREZENTACIJA
6 časova
4 časa
6 časova
10 časova
IZBORNI MODUL
 programiranje
 crtanje i grafički dizajn
10 časova
10 časova
10 časova
Način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa biće usklađen sa
mogućnostima Škole, potrebama učenika, uputstvima za realizaciju nastavnih sadržaja,
rasporedom časova i nedeljnim opterećenjem učenika.
Sadržaji izbornih predmeta, negovanje maternjeg (mađarskog i slovačkog) jezika sa elementima
nacionalne kulture biće planirani i prilagođavani grupama učenika, budući da su grupe
sastavljene od učenika različitih razreda.
76
OSMI RAZRED
MATERNJI JEZIK – 136 ČASA
CILJEVI I ZADACI:
Cilj nastave srpskog jezika jeste da se stvore uslovi da svi učenici steknu bazičnu jezičku pismenost i da napreduju ka
realizaciji odgovarajućih standarda obrazovnih postignuća, osposobljavanje učenika da izraze i obrazlože svoje mišljenje i
da diskutuju sa drugima, da ovladaju osnovnim zakonitostima srpskog književnog jezika i da se usmeno i pismeno
pravilno izražavaju.
Zadaci
• razvijanje ljubavi prema maternjem jeziku i potrebe da se on neguje i unapređuje,
• opismenjavanje učenika na temeljima ortoepskih i ortografskih standarda srpskog knjiž. jezika,
• postupno i sitematično upoznavanje gramatike i pravopisa,
• upoznavanje jezičkih pojava i pojmova, ovladavanje normativnom gramatikom i stilskim mogućnostima
maternjeg jezika
• razvijanje smisla i sposobnosti za pravilno,tečno, ekonomično i uverljivo – usmeno i pismeno izražavanje,
• bogaćenje rečnika , jezičkog i stilskog izraza,
• osposobljavanje za čitanje, doživljavanje, razumavanje, tumačenje i vrednovanje knjiž.dela
• podsticanje, negovanje i vrednovanje učeničkih vannastavnih aktivnosti /literarna, jezička, dramska , novinarska
sekcija/
- vaspitanje učenika za život i rad u duhu humanizma, istinoljubivosti, solidarnosti i drugih moralnih vrednosti.
- obrada različitih tekstova i književnih dela sa analizom uzroka i posledica različitih vidova nasilja
- vaspitanje patriotizma i vaspitanje u duhu mira, kulturnih odnosa i saradnje među ljudima
TEMATSKA
OBLAST
JEZIK
KNJIŽEVNOST
OBRAZOVNI
STANDARDI
OBRAZOVNI
STANDARDI
KULTURA
IZRAŽAVANJA
SVEGA ČASOVA
OBRAZOVNI
STANDARDI
JEZIK JE
HRANITELJ
NARODA
СЈ.1.4.1. СЈ.1.4.3. СЈ.1.4.7. СЈ.1.3.17 СЈ.1.3.18
СЈ.2.4.3 СЈ.2.4.4. СЈ.2.4.5. СЈ.1.3.20 СЈ.1.3.21
СЈ.2.4.7. СЈ.3.4.6. СЈ.3.4.7 СЈ.2.3.5
СЈ.1.1.7 СЈ.2.2.1 СЈ.2.1.3.
СЈ.2.2.4 СЈ.2.2.5 СЈ.3.1.1
СЈ.3.1.3 СЈ.3.2.2
51
ТО БЕЈАХУ
ИДЕАЛИ
СЈ.2.4.5 СЈ.3.4.4 СЈ.3.4.5
СЈ.2.3.5 СЈ.3.3.5
СЈ.2.2.5 СЈ.3.2.2.
15
ПРИЧА О СВ. САВИ
СЈ.2.4.4. СЈ.2.1.5
СЈ.2.3.5 СЈ.3.3.5
СВЕ ЋЕ ТО
НАРОД...
СЈ.1.1.5 СЈ.1.1.7 СЈ.1.4.3.
СЈ.2.4.1 СЈ.2.4.6 СЈ.3.1.2
СЈ.3.4.6
СЈ.1.3.4 СЈ.1.3.7 СЈ.1.3.15 СЈ.3.2.2. СЈ.3.2.3 СЈ.2.2.5
СЈ.3.3.4 СЈ.3.3.5
18
ЧЕЖЊА ЗА
ДАЉИНАМА
СЈ.3.4.3 СЈ.3.4.6 СЈ.3.4.7
СЈ.2.3.7 СЈ.2.3.8
СЈ.1.2.1 СЈ.1.2.2. СЈ.2.2.1
СЈ.3.2.5
19
ГЛАСАМ ЗА ЉУБАВ
СЈ.1.4.3 СЈ.1.4.9 СЈ.2.4.5
СЈ.3.4.2. СЈ.3.4.5 СЈ.3.4.7
СЈ.2.3.1 СЈ.2.3.4 СЈ.2.3.6
СЈ.2.3.7
СЈ.2.2.1 СЈ.3.2.5 СЈ.3.2.3
18
У ЋУТАЊУ ЈЕ
СИГУРНОСТ
СЈ.2.4.6 СЈ.2.4.7 СЈ.3.4.3
СЈ.3.4.4. СЈ.3.4.6 СЈ.3.4.7
Metode/aktivnosti
Usmeno izlaganje
(dijalog, monolog),
objašnjavanje,opisivanje,
razgovor, rasprava,diskusija,
rad na tekstu, debata,
(nastavnika,učenika i zajednički),
govorne vežbe, dramske igre, pisane
vežbe
/
/
СЈ.3.2.5
6
9
Nastavna sredstva
Praćenje/ocenjivanje
udžbenik i radna sveska, tabla, zvučna
čitanka, grafoskop i grafofolije,
filmovi i dramatizacije, kasetofon,
televizor, školska pozornica, rečnici,
lektira i enciklopedije
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, lista za praćenje učenikovog
napredovanja, domaći zadaci, testovi,
pismeni zadaci i pismene vežbe, diktat
77
MATEMATIKA – 136 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave matematike je da osigura da svi učenici steknu bazičnu jezičku i matematičku pismenost i da napreduju
ka realizaciji odgovarajućih standarda obrazovnih postignuća, da se osposobe da rešavaju probleme i zadatke u novim i
nepznatim situacijama, da izraze i obrazlože svoje mišljenje i diskutuju sa drugima razvijajući motivisanost za učenje i
zainteresovanost za predmetne sadržaje, kao i da usvoje elementarna matematička znanja koja su potrebna za shvatanje
pojava i zakonitosti u prirodi i društvu, kao i doprinos razvoju mentalnih sposobnosti i formiranju naučnog pogleda na
svet.
Zadaci su:
- stvaranje raznovrsnih mogućnosti da kroz različite sadržaje i oblike rada tokom nastave matematike budu realizovani
svrha, ciljevi i zadaci nastave matematike
- stivcanje osnovne matematičke kulture potrebne za sagledavanje uloge i primene matematike u različitim
područjima čovekove delatnosti
- razvijanje učenikovih sposobnosti posmatranja, opažanja i logičkog mišljenja, kao i apstraktnog mišljenja
- sticanje sposobnosti izražavanja matematičkim jezikom, jasnost i preciznost izražavanja u pismenom i usmenom
obliku
- usvajanje osnovnih činjenica o skupovima, relacijama i preslikavanjima;
- savlađivanje osnovnih operacija s prirodnim, celim, racionalnim i realnim brojevima, kao i usvajanje osnovnih
svojstava tih operacija;
- upoznavanje najvažnijih geometrijskih objekata: linija, figura i tela, i razumevanje njihovih uzajamnih odnosa;
- osposobljavanj učenika za preciznost u merenju, crtanju i geometrijskim konstrukcijama;
- izražavanje pozitivnih osobina učenikove ličnosti, kao što su sistematičnost, upornost, tačnost, urednost.
NASTAVNA TEMA
OBRAZOVNI STANDARDI
OBRA
VEŽBANJE I
DA
UTVRĐIVANJE
SVEGA
ĆASOVA
PISMENI ZADACI
SLIČNOST TROUGLOVA
MA.2.3.2., MA.3.3.6.
3
5
8
6
6
12
OBAVEZNA SU
ČETIRI PISMENA
ZADATKA 8
ČASOVA
TAČKA, PRAVA I RAVAN
MA.1.3.1.
LINEARNE JEDNAČINE I
NEJEDNAČINE
MA.1.2.1.,MA.2.2.1.MA.2.2.5
MA.3.2.1., MA.3.2.5.
6
12
18
PRIZMA
MA.1.3.4.,MA.2.3.4. ,MA.3.3.4
6
8
14
PIRAMIDA
MA.2.3.4., MA.3.3.4.
6
10
16
LINEARNA FUNKCIJA
MA.1.3.4.,MA.2.3.4.,MA.3.3.4.
5
7
12
GRAF.PRED.STATIS.POD.
MA.1.5.2.,MA1.5.3.,MA.2.5.2.MA.3.5.2.
4
4
8
SISTEMI LINEARNIH
JEDNAČINA S DVE
NEPOZNATE
MA.2.2.1., MA.3.2.1., MA.3.2.5.
6
6
12
VALJAK
MA.1.3.5., MA.2.3.5., MA.3.3.5.
4
6
10
KUPA
MA.1.3.5., MA.2.3.5., MA.3.3.5.
4
8
12
LOPTA
MA.1.3.5.,MA.2.3.5.,MA.3.3.5.
3
3
6
Metode/aktivnosti
monološko-dijaloška,ilustrativnodemonstrativna,demonstracija
odnosa,demonstracija procesa,
kompijuterska demonstracija,
istraživački rad,
Nastavna sredstva
SVE UKUPNO 136
ČASA
Praćenje/ocenjivanje
udžbenIk, zbirka, didaktički materijal, Posmatranje zalaganja učenika i
modeli geometrijskih figura,
kontinuirano praćenje, usmena provera
kompjuter
znanja, ocenjivanje praktične primene
znanja, periodične tematske provere
znanja, izrada domaćih zadataka
78
LIKOVNA KULTURA – 34 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave likovne kulture jeste da podstiče i razvija učenikovo stvaralačko delovanje u skladu sa karakterom ovog
nastavnog predmeta.
Zadaci:
- stavaranje raznovrsnih mogućnosti za razvoj učenikovih sposobnosti za: korišćenje svih likovnih elemenata, likovni
stvaralački rad, korišćenje različitih materijala i medijuma, usvajanje estetskih kriterijuma za kreativno mišljenje,
doživljavanje likovnih umetničkih dela, kritičko mišljenje, oplemenjavanje životnog prostora,
- razvijanje smisla za estetske likovne i vizuelne vrednosti, koje se stiču u nastavi, a primenjuju se u radu i životu,
- razvijanje sposobnosti za prepoznavanje osnovnih svojstva tradicionalne, moderne i savremene umetnosti,
- podsticanje interesovanja i stvaranje potrebe kod učenika za posećivanje muzeja, izložbi, kao i za čuvanje kulturnih
dobara i estetskog izgleda sredine u kojoj učenici žive i rade
NASTAVNI SADRŽAJI
SLOBODNO KOMPONOVANJE
OBRAZOVNI STANDARDI
OBRADA
SISTEMATIZACIJA
SVEGA
ČASOVA
LK 1.1.1, LK 1.1.3, LK 2.1.2, LK 2.2.1,
LK 3.3.1.
3
2
5
5
2
7
10
6
16
4
2
23
13
VIZUELNA METAFORIKA I
SPORAZUMEVANJE
LK 1.1.1, LK 2.1.1, LK 2.2.1, LK 3.1.1.
KONTRAST, JEDINSTVO I
DOMINANTA U PROSTORU
LK 1.1.2, LK 2.1.2, LK 1.3.3, LK 3.1.1
SLOBODNO KOMPONOVANJE I
FANTASTIKA
LK 1.3.1, LK 2.2.1, LK 3.1.1, LK
3.2.1.
UKUPNO
Metode/aktivnosti
Posmatranje, dijaloška,
improvizacija, uočavanje,
zaključivanje, crtanje, slikanje
6
Nastavna sredstva
36
Praćenje/ocenjivanje
Udžbenik, enciklopedije, fotografije i
slike,objekti iz neposredne okoline, bojice,
tempere, flomasteri, kolaž papir, hamer, stare
novine,različiti lepkovi, gips i glina
Posmatranje, razgovor,
likovni radovi
MUZIČKA KULTURA – 34 ČASA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave muzičke kulture je da osigura da svi učenici steknu osnovnu muzičke pismenosti.Upoznaju muzičke
kulture i upoznaju se sa muzikom različitih epoha.Razviju muzikalnost i kreativnost.Neguju smisao za zajedničko i
individualno muziciranje.
Zadaci su:
- stvaranje raznovrsnih mogućnosti da kroz različite sadržaje i oblke rada tokom nastave muzičke kulture budu u
punoj meru realizovani svrha zadaci i ciljevi nastave muzičke kulture
- sticanje znanja o muzici različitih epoha
- razvijanje sposobnosti izvođenja muzike
- razvijanje navike slušanja muzike i podsticanje doživljaja
- pripremanje programa za kulturnu i javnu delatnost škole
Nastavne teme
Slušanje muzike, upoznavanje epoha
Osnove muzičke pismenosti pevanje i
sviranje pesama
Muzičko stvaralaštvo dečjih
kompozicija
UKUPNO
Obrazovni standardi
MK 1.1.1, MK 1.1.2, MK 1.2.1, MK 1.4.4, MK
1.2.2, MK 3.1.2, MK 2.2.1, MK 2.2.2, MK 3.1.1,
MK 3.2.1, MK 3.2.3.
MK 1.1.1, MK 1.1.2, MK 1.2.1, MK 1.4.4, MK
1.2.2, MK 3.1.2, MK 2.1.1, MK 2.1.2,
Obrada Utvrđivanje Ukupno
13
10
23
5
3
8
2
20
1
14
3
34
MK 1.3.1, MK 1.3.2, MK 3.3.1, MK 3.4.2.
79
ISTORIJA – 68 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Ciljevi i zadaci nastave istorije su da se doprinosi razumevanje istorije. Prostora i vremena, istor. procesa i tokova,
kao i razvijanju nacionalnog, evropskog i svetskog identiteta i duha tolerancije kod učenika. Zadaci nastave istorije su da
učenici uočavajući uzročno-posledične veze razumeju istorijske procese i tokove, ulogu istaknutih ličnosti koje su
odredile razvoj ljudskog društva i da upoznaju nacionalnu i opštu istoriju kao i istoriju susednih naroda i država.
Red.
broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
10
Nastavna tema
Obrazovni standardi
Svet u drugoj polovini
XIX i početkom XX
veka
IS.1.1.8., IS.1.1.9.,
IS.1.2.5.,IS.1.2.6.,
IS.2.1.6.,IS.3.1.5.
Srbija, Crna Gora i Srbi
u Habzburškom i
Osmanskom carstvu od
Berlinskog kongresa do
Prvog svetskog rata
IS.1.1.7., IS.1.1.9.,
IS.1,2.1.,IS,1.2.2.,
IS.2.1.5.,IS.2.2.2.,
IS.3.1.3.
Savremeno doba
Prvi svetski rat i
revolucija u Rusiji i
Evropi
Srbija i Crna Gora u
Prvom svetskom ratu
Obrada Utvrđivan Tematsko Sistema Svega
je
ponavljanje tizacija
3
2
7
5
1
IS.1.1,5., IS.1.1.8.,
IS.1.2.3., IS.1.2.3.,
IS.1.1.10.,IS.1.2.4.,
IS.2.1.6., IS.2.1.1.,
IS.3.1.2., IS.3.1.3.
3
2
1
6
IS.1.1.7., IS.1.1.10.,
IS.1.2.4., IS.2.1.2.,
IS.2.1.2., IS.2.1.5.,
IS.2.2.1., IS.3.1.3.
3
1
1
5
Svet između Prvog i
Drugog svetskog rata
IS.1.1.8., IS.1.2.1.,
IS.1.2.3., IS.2.1.6.,
IS.2.2.5., IS.3.1.6.
4
3
1
Jugoslovenska
kraljevina
IS.1.1.7., IS.1.2.1.,
IS.2.1.5.
3
1
1
5
Drugi svetski rat –
Totalni rat
IS.1.1.5., IS.1.1.8.,
IS.1.2.3., IS.1.2.4.,
IS.2.1.1., IS.2.1.6.,
IS.2.2.4.,IS.3.1.3.
3
1
1
5
Jugoslavija u Drugom
svetskom ratu
IS.1.1.7., IS.1.2.4.,
IS.2.1.2., IS.2.2.4.,
IS.3.2.7.
4
2
1
7
Svet posle Drugog
svetskog rata
IS.1.1.8., IS.1.2.5.,
IS.1.2.6., IS.2.1.6.,
IS.3.1.3., IS.3.1.5.
2
1
Jugoslavija posle
Drugog svetskog rata
IS.1.1.7., IS.1.2.8.,
IS.2.2.1., IS.2.2.5.,
IS.3.2.7.
4
2
11
Polugodišnja i godišnja
sistemacizacija
12
Svega časova
36
20
5
1
14
1
9
3
1
8
7
2
2
4
68
80
GEOGRAFIJA – 68 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Razumavanje pojava, procesa i zakonitosti uzročno-posledičnih veza, razvoj geografske pismenosti,
geografskog načina mišljenja i odgovornog odnosa prema svojoj državi i svetu kao celini, razvoj tolerantnog
stava prema svim narodima i njihovim kulturama a kroz sticanje znanja o osnovnim obeležjima Srbije,
njenih regija i upoznavanje regionalnih razlika, kulture našeg naroda i mesta naše zemlje u okruženju i razvijanje
saosećanja i brige o drugima na osnovu primera humanitarnih pomoći
Nastavna tema
Obrazovni standardi
Uvod
Vreme realizacije
Obrada
Utvrđi
vanje
Svega
časova
septembar
1
1
2
Položaj, granice i veličina
Srbije
GE.1.1.1 . GE.1.1.3
GE.2.1.1. GE.2.1.2. GE.2.1.4.
GE.3.1.1.
septembar
2
Prirodne odlike Srbije
GE.1.1.3. GE.1.4.1. GE.2.1.2.
GE.2.4.1.
GE.3.1.1. GE.3.4.1.
septembar
oktobar
novembar
16
10
26
GE.1.1.3. GE.1.3.1.
GE.2.1.3.GE.2.1.2. GE.2.3.1.
GE.3.3.1.
decembar
6
3
9
GE.1.1.3. GE.1.3.2.
GE.2.1.3.
GE.3.3.2.
januar
februar
mart
7
6
13
GE.1.1.3. GE.1.3.1.
GE.2.1.2. GE.2.3.1.
GE.3.1.1. GE.3.3.1.
mart
april
4
2
6
6
3
9
Stanovništvo i naselja Srbije
Privreda Srbije
Zavičajna geografija
Srbi van granica Srbije
GE.1.1.3. GE.1.3.1.
GE.2.1.2. GE.2.1.3. GE.2.3.1.
GE.3.1.1. GE.3.3.1.
Godišnja sistematizacija
Metode/aktivnosti
monološko-dijaloška,
ilustrativna, tekstualna metoda,
metoda pisanih radova, aktivne
metode učenja
april
maj
jun
Nastavna sredstva
udžbenik, geografski atlas,
ilustracije istorijskih izvora,
radna sveska, dijaprojektor,
grafoskop, kompjuter
2
Praćenje/ocenjivanje
posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, domaći zadaci,
testovi znanja
81
BIOLOGIJA – 68 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Cilj nastave biologije je da učenici razvijaju motivisanost za učenje, da se osposobe da rešavaju probleme i zadatke u
novim i nepoznatim situacijama i da razvijaju kritičko mišljenje, da tazvijaju higijenske navike i težnje za očuvanjem
zdravlja.Da razvijaju znanja veštine i umenja iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, uz primenu koncepta održivog
razvoja.
Zadaci nastave biologije su :
 upoznavanje ekoloških pojmova
 obrazovanje za životnu sredinu
 razvijanje potreba i mogućnosti ličnog angažovanja u zaštiti životne sredine
 usvajanje i primena principa održivosti i prava budućih generacija na očuvanju životne sredine
 upoznavanje pojma biološke raznovrsnosti i njenog značaja za opstanak i evoluciju života na zemlji
Tematska celina
Obrazovni standardi
Uvod
BI.1.3.9., BI.1.4.2., BI.1.4.6.,
BI.2.2.2., BI.2.3.5., BI.2.3.6.,
BI.3.3.5., BI.3.3.6., BI.3.4.7.,
BI.3.2.4.
2
BI.1.4.1., BI.1.4.2.,
BI.2.4.1., BI.2.4.2., BI.2.4.3.,
BI.2.4.5., BI.2.4.7.,
BI.3.3.6., BI.3.4.1., BI.3.4.2.,
BI.3.4.3., BI.3.4.4., BI.3.4.5.
10
3
BI.1.4.4., BI.1.4.5., BI.1.4.6.,
BI.1.4.7., BI.1.6.1., BI.1.6.2.,
BI.2.4.5., BI.2.4.6., BI.2.4.7.,
BI.2.4.8., BI.2.4.9., BI.2.6.1.,
BI.2.6.3., BI.2.6.4.,
BI.3.4.5., BI.3.4.6., BI.3.4.7.,
BI.3.4.8., BI.3.6.1., BI.3.6.2.,
BI.3.6.3., BI.3.6.4., BI.3.6.5.
14
6
4
5
2
1
8
5
2
2
9
3
1
1
5
Ekologija i životna
sredina
Ugrožavanje, zaštita i
unapređivanje
ekosistema životne
sredine
Globalne posledice
zagađivanja životne
sredine
Utvrđivanje
Projrkti i
aktivnosti
Tematsko Svega
obnavljanje
1
3
1
14
1
25
BI.1.6.1., BI.1.4.5.,
BI.2.4.8., BI.2.6.1., BI.2.6.4.
BI.3.4.6., BI.3.4.8., BI.3.6.1.,
BI.3.6.4.
Životna sredina i održivi BI.1.4.6., BI.1.4.7., BI.1.4.8.,
razvoj
BI.2.4.8.,
BI.3.4.6., BI.3.4.7., BI.3.4.8.,
BI.3.6.1., BI.3.6.4., BI.3.6.5.
Životna sredina,
zdravlje i kultura
življenja
Obrada
BI.1.5.6., BI.1.5.7.,
BI.2.5.4.,
BI.3.5.8.
Obnavljanje i
sistematizacija
nastavnog programa V,
VI, VII, VIII razreda
Ukupno
4
8
15
2
4
68
82
FIZIKA – 68 ČASOVA
Cilj nastave fizike je sticanje osnovne jezičke i naučne pismenosti, osposobljavanje za rešavanje problema i
zadataka u novim poznatim situacijama, razvijanje interesovanja za nauku, upoznavanje prirodnih pojava i zakona i
njihovo prepoznavanje i korišćenje u svakodnevnom životu.
ZADACI NASTAVE FIZIKE :
- da se kroz različite sadržaje i oblike rada realizuju svi ciljevi i zadaci obrazovanja,
- razvijanje funkcionalne pismenosti,
- razumevanje pojava i procesa u prirdi na osnovu fizičkih zakona,
- razvijanje sposobnosti za aktivno sticanje znanja o fizičkim pojavama kroz istraživanje,
- razvijanje sposobnosti za primenu znanja iz fizike,
- podsticanje radoznalosti, sposobnosti racionalnog rasuđivanja, samostalnosti i kritičkog mišljenja,
- razvijanje veštine jasnog i preciznog istraživanja,
- razvijanje logičnog i apstraktnog mišljenja,
- razumavanje smisla i metoda ostvarivanja eksperimenata i značaja merenja,
- rešavanje jednostavnih problema i zadataka u okviru nastavnih sadržaja,
- uočavanje i razumavanje povezanosti fizičkih pojava i ekologije i razvije svest o potrebi zaštite, obnove
i unapređivanja životne sredine,
- razvijanje radnih navika i sklonosti ka izučavanju nauke o prirodi,
- razvijanje svesti o sopstvenim znanjima, sposobnostima i daljoj profesionalnoj orijentaciji.
Nastavni sadržaji
Obrada
Vežbe
Utvrđivanje
Ukupno
časova
FI.1.2.1., FI.1.7.1., FI.1.7.2.
FI.2.4.3., FI.2.6.1., FI.2.7.1.
FI.2.7.2., FI.2.7.3.
FI.3.2.2., FI.3.2.3., FI.3.2.4.
FI.3.2.5., FI.3.7.1., FI.3.7.2.
4
1
3
8
FI.1.7.1., FI.1.7.2.
FI.2.4.3., FI.2.6.1., FI.2.7.1.
FI.2.7.2., FI.2.7.3.
FI.3.2.5., FI.3.2.6., FI.3.7.1.
FI.3.7.2.
7
2
6
15
FI.1.1.2.
FI.2.4.3., 2.6.1.
5
5
10
8
19
4
2
6
Elemento atomske i nuklearne
fizike
5
3
Fizika i savremeni svet
2
Ukupno časova
35
Oscilatorno i talasno kretanje
Svetlosne pojave
Električno polje
Električna struja
Obrazovni standardi
FI.1.3.1., FI.1.7.1., FI.1.7.2.
FI.2.3.1., FI.2.3.2., FI.2.3.3.
FI.2.3.4., FI.2.3.5., FI.2.3.6.
FI.2.4.1., FI.2.4.3., FI.2.5.2.
FI.2.5.2. FI.2.5.3., FI.2.6.1.
FI.2.7.1., FI.2.7.2., FI.2.7.3.
8
Magnetno polje
FI.1.1.2., 1.3.2.
FI.2.6.2.
3
5
2
27
6
68
83
HEMIJA– 68 ČASOVA
CILJEVI NASTAVE HEMIJE:
• razvijanje funkcionalne hemijske pismenosti,
• razumevanje promena i pojava u prirodi na osnovu poznavanja hemijskih pojmova, teorija, modela i zakona,
• razvijanje sposobnosti komuniciranja, korišćenjem hemijskih termina, hemijskih simbola, formula i jednačina,
• razvijanje sposobnosti za izvođenje jednostavnih hemijskih istraživanja,
• razvijanje sposobnosti za traženje i korišćenje informacija u različitim izvorima,
• razvijanje svesti o važnosti odgovornog odnosa prema životnoj sredini,
• razvijanje svesti o sopstvenim znanjima i sposobnostima i daljoj profesionalnoj orijentaciji.
ZADACI NASTAVE HEMIJE:
- omogućavanje učenicima da razumeju predmet izučavanje hemije i naučni metod kojim se u hemiji dolazi do
saznanja,
- omogućavanje učenicima da sagledaju značaj hemije u svakodnevnom životu,
- osposobljavanje učenika da se koriste hemijskim jezikom,
- stavaranje situacija u kojima će učenici do saznanja o svojstvima supstanci i njihovim promenama dolaziti na
osnovu demonstracionih ogleda,
- stvaranje situacija u kojima će učenici primenjivati teorijsko znanje i ekperimentalno iskustvo,za tumačenje
pojava i promena u realnom okruženju,
- omogućavanje učenicima da kroz jednostavna izračunavanja razumeju kvantitativni aspekt hemijskih promena
i njegovu praktičnu primenu
Nastavni sadržaji
Obrazovni standardi
Nemetali, oksidi nemetala i
kiseline
HE.1.1.8., HE.1.6.1.,HE.1.6.2.,
HE.1.2.1.,HE.1.2.2., HE.1.2.3., HE.1.2.4.,
HE.1.2.5.,HE.1.2.6., HE. 1.2.7.,HE.1.2.8.,
HE.1.2.10.,HE.2.1.4., HE.2.2.1.,HE.2.2.3.,
HE.2.2.4., HE.2.6.1.,HE.2.6.2.,HE.2.6.3.,
HE.3.1.8., HE.3.2.1.,HE.3.2.2.HE.3.2.3.,
HE.3.6.1., HE.3.6.2.,HE.3.6.3.HE.3.6.4.
6
HE.1.1.8., HE.1.6.1., HE.1.6.2.
HE.1.2.1., HE.1.2.2., HE.1.2.3.,HE.1.2.4.,
HE.1.2.5., HE.1.2.6.,HE.1.2.8., HE.1.2.10.,
HE.2.1.4., HE.2.2.1.,HE.2.6.1. ,HE.2.6.2.,
HE.2.6.3., HE.3.1.8.,HE.3.2.1., HE.3.2.4.,
HE.3.6.1.,HE.3.6.2., HE.3.6.3., HE.3.6.4.
HE.1.1.8., HE.1.6.1., HE.1.6.2.
HE.1.2.1.,HE.1.2.2., HE.1.2.3., HE.1.2.4.,
HE.1.2.5., HE.1.2.6., HE.1.2.9.,HE.1.2.10.,
HE.2.1.2., HE.2.1.4.,HE.2.2.1, HE.2.6.1.,
HE.2.6.2., HE.2.6.3.,
HE.3.1.8., HE.3.2.5., HE.3.2.6., HE.3.6.1.,
HE.3.6.3., HE.3.6.4.
Metali, oksidi metala ihidroksidi
Soli
Obrada Vežbe
Utvrđ.
Ukupno
2
5
13
4
1
3
8
3
1
1
5
Elektrolitička disocijacija kiselina, HE.1.1.8., HE.1.2.10.
baza i soli
2
1
3
Uvod u organsku hemiju
1
1
2
Ugljovodonici
HE.1.3.1., HE.1.3.2., HE1.3.3., HE.1.6.1.,
HE.1.6.2., HE.2.1.4., HE.2.3.1., HE.2.6.1.,
HE.2.6.2., HE.2.6.3.,
HE.3.1.8.,HE. 3.3.1., HE.3.3.2., HE.3.3.3.,
HE.3.6.1.,HE 3.6.2., HE.3.6.3., HE.3.6.1.,
HE.3.6.2., HE.3.6.3., HE.3.6.4.
12
7
1
4
84
Organska jedinjenja sa kiseonikom HE.1.3.1., HE.1.3.2., HE.1.3.3., HE.1.6.1.,
HE.1.6.2., HE.2.1.2., HE.2.1.4., HE.2.3.1.,
HE.2.6.1., HE.2.6.2., HE.2.6.3.,
HE.3.1.8., HE.3.3.1., HE.3.3.2., HE.3.3.3.,
HE.3.6.1., HE.3.6.2., HE. 3.6.3., HE.3.6.4.
Biološki važna organska jedinjenja HE.1.4.1., HE1.4.2., HE.1.6.1., HE.1. 6.2.,
HE.2.1.4., HE.2.4.1., HE.2.6.1., HE.2.6.2.,
HE.2.6.3., HE.3.1.8., HE.3.4.1., HE.3.4.2.,
HE.3.6.1., HE.3.6.2., HE.3.6.3., HE.3.6.4.
Hemija životne sredine
HE.1.5.1
Ukupno časova
METODE/AKTIVNOSTI
NASTAVNA SREDSTVA
Dijaloška metoda, demonstraciona, Udžbenik, radni listovi,
eksperiment, rešavanje zadataka,
enciklopedija, modeli, crteži, slike,
čitanje popularne literature, nternet; grafoskop,
frontalni oblik rada, individualni i
rad u grupi
9
5
1
3
7
2
37
1
4
2
24
7
12
4
68
PRAĆENJE/OCENJIVANJE
Posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, testovi znanja, kontrolni
zadaci
TEHNIČKO I INFORMATIČKO OBRAZOVANJE – 68 ČASOVA
CILJ I ZADACI
Cilj i zadaci nastave tehničkog i informatičkog obrazovanja je da osigura da svi učenici steknu bazičnu jezičku,
tehničku i informatičku pismenost, razviju tehničko mišljenje, radne veštine i kulturu rada.
Zadaci predmeta su:
− shvatanje zakoniztosti prirodnih i tehničkih nauka
− razvijanje stvaralačkog i kritičkog mišljenja
− razvijanje psihomotornih sposobnosti
− razvijanje sposobnosti praktičnog stvaranja, da realizuju sopstvene ideje prema sopstvenom planu rada i
afirmišu kreativnost i orginalnost
NASTAVNE TEME
Obrada
Labor.vežbe
Informatičke tehnologije
2
Elektrotehnički materijali i
instalacije
Utvrđivanje
Ukupno
10
4
16
3
4
3
10
Električne mašine i uređaji
4
8
2
14
Digitalna elektronika
6
4
2
12
Od ideje do realizacijemoduli
3
3
8
2
16
Ukupno
18
29
8
13
68
Metode – aktivnosti
interaktivna, verbalnotekstualna, ilustrativnodemonstrativna
Radionič.vežbe
Nastavna sredstva
Praćenje- ocenjivanja
udžbenici, radni listovi ,modeli, posmatranje, razgovor, usmeno
alati, papir, karton, računari,
ispitivanje, praktični radovi
materijal za mašinsku tehniku
85
FIZIČKO VASPITANJE – 68 ČASOVA
IZABRANI SPORT – 34 ČASA
CILJEVI nastave fizičkog vaspitanja su:
Razvoj svestrane ličnosti u kognitivnom, afektivnom, motoričkom smislu; primena stečenih
umeća u životu i radu. Potrebno je sticanje znanja i navika i povezivanje sa ostalim vaspitnoobrazovnim oblastima.
Zadaci su:
različitim sadržajima i oblicima rada stvarati mogućnosti za realizaciju ciljeva
uticanje na razvoj učenika, rast, držanje tela i razvoj celokupnih motoričkih sposobnosti
uz sticanje teorijskih znanja,
usvajanje znanja o značaju fizičkog vaspitanja,
usvajanje planiranih sadržaja primerenih uzrastu
uvažavanje razlika u fizičkim sposobnostima i izgledu
jačanje samopouzdanja
razvijanje timskog duha
sportsko prihvatanje neuspeha
razvoj samokontrole
poštovanje fer plej igre
Grana telesnog
vežbanja
Nastavna tema
Obrazovni standardi
Sportska igra
Odbojka
FV.2.1.1.
20
Košarka
FV.2.1.1.
12
12
Vežbe na tlu
FV.3.1.6.
4
4
Preskok
FV.3.1.7.
4
4
Greda (ž), krugovi (m)
FV.3.1.11.
4
4
Trčanje
FV.3.1.3.
6
6
Bacanje kugle
FV.2.1.6.
4
4
Skok u dalj
FV.2.1.4.
3
3
Skok u vis
FV.2.1.5.
3
3
FV.2.1.18.
6
6
Merenje som.
Stat.
2
2
Ukupno
68
Vežbe na spravama
i tlu
Atletika
Ritmika, ples
IZABRANI SPORT košarka
Organizacioni oblici rada
Časovi nastave, korektivno pedagoški
rad, slobodne aktivnosti, krosevi,
logorovanje, zimovanje, sportska
aktivnost od značaja za društvenu
sredinu, školska i druga sportska
takmičenja
odbojka
Nastavna sredstva
Sportske sprave i rekviziti
Broj
časova
34
Jesenji
period
Zimski
period
Prolećni
period
18
12
2
10
12
Praćenje- ocenjivanja
posmatranje, merenje, procena
sposobnosti učenika, stanje motoričkih
sposobnosti, odnos prema radu
86
STRANI JEZIK – 68 ČASOVA
ENGLESKI JEZIK
CILJEVI:
• razvijanje saznajnih i intelektualnih sposobnosti učenika,
• sticanje svesti i saznanja o funkcionisanju stranog i maternjeg jezika
• usvajanje normi verbalne i neverbalne komunikacije,
• podsticanje na dalje učenje istog ili drugog stranog jezika
OPŠTI STANDARD:
• razumevanje i reagovanje na usmeni tekst u vezi sa temama,situacijama i komunikativnim funkcijama
• čitanje i razumevanje pisanih i ilustrovanih tekstova
• ostvarivanje komunikacije sa sagovornikom i razmenjivanje informacija u vezi sa temama, situacijama i
komunikativnim funkcijama
POSEBNI STANDARDI:
 razumevanje govora, razumevanje pisanog teksta
 usmeno izražavanje, pismeno izražavanje
 interakcija
 znanja o jeziku
TEMATIKA
Problemi
Mesto i vreme
Opasnosti
Mogu li da Vas pitam...?
Kupovina i prodaja
KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE
predstavljanje sebe i drugih
pozdravljanje i imenovanje osoba,
predmeta i sl.
Razumevanje i davanje
jednostavnih uputstava
postavljanje i odgovaranje na
pitanja
molbe i izrazi zahvalnosti
opisivanje lica i predmeta
iskazivanje prostornih odnosa i
veličina
izražavanje stava, osećanja i
mišljenja
davanje i traženje obaveštenja itd.
SADRŽAJI PROGRAMA
imenica
članovi
pridevi
determinatori
predlozi
prilozi i priloške odredbe
brojevi
rečenice (vremenske, uslovne relativne)
veznici
glagolska vremena– sadašnja, buduća i
prošla
idiomatski izrazi
rečenične konstrukcije
Protesti
METODI
interaktivna
verbalno tekstualna
ilustrativno deminstrativna
slušanje raznih medija izrada panoapostera dramske igre pevanje
Sredstva u nastavi
udžbenici
radni listovi
audio i video plejeri
časopisi
internet TV
PRAĆENJE I OCENJIVANJE
Posmatranje razgovor
usmeno ispitivanje
pismene vežbe
domaći zadaci zalaganje na času
87
IZBORNI STRANI JEZIK – 68 ČASOVA NEMAČKI JEZIK
CILJEVI
sticanje bazične jezičke pismenosti i napredovanje ka realizaciji odgovarajućih Standarda obrazovnih postignuća
sticanje svesti i saznanja o funkcionisanju stranog i maternjeg jezika
ssvajanje normi verbalne i neverbalne komunikacije
podsticanje na dalje učenje istog ili drugog stranog jezika
Opšti standardi:
razumevanje jednostavne usmene poruke
čitanjei razumevanje kraćih pisanih i ilustrovanih tekstova
iskazivanje jednostavne usmene poruke
pisanje poruke i kraćih tekstova
Posebni standardi:
razumevanje usmene poruke iskazane savremenim jezikom
čitanje sa razumevanjem kraćih ilustrovanih i pisanih tekstova
iskazivanje jednostavne usmene poruke
pisanje poruka i kratkih tekstova
ostvarivanje komunikacije i razmenjivanje informacija sa sagovornicima
prepoznavanje osnovnih principa gramatičke i sociolingvističke kompetencije
TEMATIKA
Škola
Mlad i zdrav
Upoznavanje sa kulturom i
običajima
Svakodnevni život
Stanovanje
Zdrav život
Odeća
KOMUNIKATIVNE FUNKCIJE
SADRŽAJI PROGRAMA
Predstavljanje sebe i drugih, pozdravljanje,
identifikacija i imenovanje osoba, objekata,
delova tela, životinja, boja, brojeva,
razumevanje i davanje jednostavnih uputstava i
komandi, postavljanje i odgovaranje na pitanja,
molbe i izrazi zahvalnosti, primanje i davanje
poziva za učešće u igri/grupnoj aktivnosti,
izražavanje dopadanja/nedopadanja, fizičkih
senzacija i potreba, imenovanje aktivnosti
,iskazivanje prostornih odnosa i veličina,
davanje i traženje informacija o sebi i drugima,
traženje i davanje obaveštenja, opisivanje lica i
predmeta, izricanje zabrane i reagovanje na
zabranu, itd.
- Imenice
- pridevi, predlozi, partikule
- glagoli
- nezavisno složene i zavisno složene
rečenice
OSTALO
Metode - aktivnosti
Interaktivna, verbalnotekstualna, ilistrativnodemonstrativna, slušanje, izrada
panoa-postera, dramske igre
Nastavna sredstva
Udžbenici, radna sveska,
CD-ovi, DVD, časopisi,
internet, TV
Praćenje - ocenjivanje
Posmatranje, razgovor, usmeno
ispitivanje, pismene vežbe, domaći
zadaci, zalaganje na času
88
GLOBALNI PLAN I SADRŽAJ OBAVEZNIH IZBORNIH NASTAVNIH
PREDMETA
VERSKA NASTAVA-PRAVOSLAVNI KATIHIZIS – 34 ČASA
- UČENJE O LIČNOSTI NA OSNOVU PRAVOSLAVNE TRIADOLOGIJE
- RAZLIKA IZMEĐU PRIRODE I LIČNOSTI U BOGU
- ONTOLOŠKE POSLEDICE PRAVOSLAVNE TRIADOLOGIJE PO ČOVEKA I STVORENI SVET
- ČOVEK KAO LIČNOST
- SJEDINJENJE TVARNE I NETVARNE PRIRODE U JEDNOJ LIČNOSTI HRISTOVOJ
- OBOŽENJE STVARNE PRIRODE U HRISTOVOJ LIČNOSTI
- CRKVA KAO TELO HRISTOVO
-BUDUĆE CARSTVO BOŽIJE KAO UZROK CRKVE
-SVETOST I CARSTVO BOŽIJE U PRAVOSLAVNOJ IKONOGRAFIJI
GRAĐANSKO VASPITANJE- 34 ČASA
NASTAVNA TEMA
BROJ ČASOVA
UVOD
2
DECA U SAVREMENOM SVETU
18
MEDIJI U SAVREMENOM DRUŠTVU
11
ZAVRŠNI DEO
3
GLOBALNI PLAN I SADRŽAJ IZBORNIH PREDMETA
INFORMATIKA I RAČUNARSTVO – 34 ČASA
SADRŽAJI PROGRAMA
TABELARNI PRORAČUNI
IZABRANI MODULI
IZRADA SAMOSTALNOG PROJEKTA
UKUPAN BROJ ČASOVA
BROJ ČASOVA
10
10
14
34
Način i postupak ostvarivanja propisanih nastavnih planova i programa biće
usklađen sa mogućnostima Škole, potrebama učenika, uputstvima za realizaciju nastavnih
sadržaja, rasporedom časova i nedeljnim opterećenjem učenika.
Sadržaji izbornih predmeta, negovanje maternjeg (mađarskog i slovačkog) jezika sa
elementima nacionalne kulture biće planirani i prilagođavani grupama učenika, budući da
su grupe sastavljene od učenika različitih razreda.
U ŠKOLI SE KAO IZBORNI PREDMETI IZUČAVAJU I SLOVAČKI I MAĐARSKI
JEZIK KAO NEGOVANJE SA ELEMENTIMA NACIONALNE KULTURE. TO SU
MEŠOVITE GRUPE OD UČENIKA VIŠE RAZREDA I PROGRAMI ZA OVE IZBORNE
PREDMETE SE PRILAGOĐAVAJU KOMBINACIJI UČENIKA.
89
VIII PLANOVI I PROGRAMI ODELJENSKIH STAREŠINA
I ODELJENSKIH ZAJEDNICA
PROGRAM RADA ODELJENSKIH STAREŠINA
Kao što je predviđeno Uputstvima za programiranje rada škole odeljenske starešine su
izradile svoje programe rada. Njihovi programi čine deo ovog Plana rada. Planira se 1 čas
nedeljno ( čas odeljenskog starešine i čas odeljenske zajednice naizmenično).
Osim na časovima sadržaji rada odeljenskih starešina sa učenicima odeljenja, realizovaće se i
kroz razne posete, izlete, ekskurzije, saradnju sa roditeljima.
ODELJENSKE ZAJEDNICE
Rad odeljenskih zajednica regulisan je uputstvima Ministarstva prosvete i nauke. Planovi
rada odeljenskih zajednica i odeljenskog starešine nalaze se kod pedagoga Škole i čine deo
Godišnjeg plana rada Škole.
IX
PLANOVI I PROGRAMI VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
SLOBODNE AKTIVNOSTI UČENIKA
U Školi se planira rad sledećih slobodnih aktivnosti: slobodne aktivnosti u razrednoj nastavi,
zatim, novinarska sekcija, dramska, likovna, istorijska, biološka, matematička, sekcija hemičara,
fizičara, bibliotekara i tehničke sekcije. Nastavnici zaduženi za rad sa učenicima opredeljenim za
sekcije, izrađuju svoje planove rada.
UČENIČKE ORGANIZACIJE
Od učeničkih organizacija koje će raditi po svojim planovima i programima u Školi će
raditi odeljenske zajednice kao deo zajednice učenika. Pratiće se rad organizacija u gradu, Crveni
krst i Pokret gorana i po potrebi i interesovanjima za sadržaje učenici će se uključivati u akcije.
Tokom godine po svom planu i programu rada radi i učenički parlament.
HOR I ORKESTAR
U Školi radi hor i orkestar. Nastavnik zadužen za ovaj oblik rada sačinjava svoj godišnji
plan rada. Obavezne su priredbe povodom početka školske godine, dana škole i školske slave, a
česti su nastupi naših učenika na gradskim manifestacijama, gostovanja kod drugih škola i
ustanova.
90
KOREKTIVNI RAD SA UČENICIMA
Korektivni rad sa učenicima koji imaju smetnje u psihičkom i fizičkom razvoju radiće se
u Školi na nivou identifikacije i preduzimanja mera u skladu sa stručnim kvalitetima nastavnika i
saradnika. Za slučajeve gde je to neophodno, ostvariće se saradnja sa stručnim institucijama. U
skladu są uvođenjem inkluzivnog obrazovanja modifikovaće se nastavni oblici i metode rada, a
kod individualnih obrazovnih planova prilagođavaće se i sadržaji nastavnih predmeta.
PROIZVODNI I DRUGI DRUŠTVENO KORISNI RAD
Proizvodni i društveno korisni rad će se odvijati kroz akcije uređenja školskog dvorišta,
školskog parka, učioničkog prostora i šire akcija na teritoriji mesne zajednice Vojlovica.
Ove aktivnosti su deo sadržaja u planovima rada odeljenskih zajednica.
EKSKURZIJE I NASTAVA U PRIRODI
Ekskurzije i izleti se planiraju za juni mesec o čemu je bilo dogovora na sednici saveta roditelja
krajem prošle školske godine. Sama realizacija ovih sadržaja zavisiće od broja prijavljenih
učenika i od njihovih materijalnih mogućnosti. U školskom programu za I – VIII razred je
unešeno da će se ovi sadržaji realizovati u skladu sa Pravilnicima koji regulišu ovu oblast i u
skladu sa mogućnostima učenika.
Primereno uzrastu učenika plan ekskurzija i kampova je sledeći:
Opis
Ekskurzije i izleti
(jedan dan)
Zimovanje
Nastava u prirodi
Razred
Lokalitet
Vreme
I
Beograd
tokom godine
II
Vršac
tokom godine
III
Novi Sad
tokom godine
IV
Resavska pećina
tokom godine
V
Brankovina
tokom godine
VI
Tršić
tokom godine
VII
Palić
tokom godine
VIII
Palić
tokom godine
V
Divčibare
Januar
I - IV
Divčibare, Gučevo
Oktobar
RASPORED NASTAVNIH I VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
Raspored nastavnih i vannastavnih aktivnosti je sačinjen i upisan u dnevnike rada svakog
odeljenja. Ovaj raspored čini sastavni deo Godišnjeg plana rada Škole. U cilju bolje i efikasnije
organizacije rada raspored redovnih nastavnih aktivnosti je upotpunjen časovima izborne nastave,
kako bi realizacija bila sinhronizovana, a praćenje i vrednovanje potpunije. To za ovakvu školu
nije lak zadatak, obzirom da postoji pored ostalih oblika nastave i nastava negovanja mađarskog i
slovačkog jezika.
91
X
POSEBNI PLANOVI I PROGRAMI VASPITNO
OBRAZOVNOG RADA
PROGRAM ZDRAVSTVENE PREVENCIJE
U Školi će se nastaviti sa sadržajima rada na zdravstvenoj prevenicji. Polazište za program
zdravstvene prevencije su rezultatisistematskih pregleda, koji se analiziraju na sednicama veća.
Pri školi radi stomatološka ambulanta. Ciljevi programa rada na zaštiti i očuvanju zdravlja
učenika su:
Sticanje znanja i formiranje stavova, a sa tim i ponašanja u skladu sa zdravim načinom
života,
Humanizacija odnosa među ljudima,
Unapređenje higijenskih i radnih uslova u Školi,
Svesnost i eliminacija uticaja štetnih po zdravlje,
Uspostavljanje saradnje Škole, porodice i školskog neposrednog okruženja u cilju zaštite i
unapređivanja zdravlja učenika.
Program zdravstvenog vaspitanja je sastavni deo programa rada odeljenskih starešina i
odeljenskih zajednica i u svom operativnom obliku sadrži teme: zdrava ishrana i briga o telu,
fizička aktivnost i zdravlje, bezbedno ponašanje, odnosi sa drugima, humani odnosi među
polovima, pravilno korišćenje zdravstvenih službi.
Sve teme su razrađene po uzrastima tako da ih i stručni aktivi kao programske sadržaje planiraju i
realizuju u nastavi, a odeljenske starešine i pedagog Škole na časovima odeljenske zajednice i u
radu sa roditeljima učenika. Deo sadržaja Programa zdravstvenog vaspitanja realizovaće se u
okviru vannastavnih aktivnosti, kao što su sportske sekcije i akcije uređenja školskog prostora i
okoline. Realizaciju ovog Programa pomoći će, kao i do sada stručnjaci – lekari Zavoda za
zdravstvenu zaštitu.
ORIJENTACIONI PROGRAM PREVENCIJE PROTIV NASILJA I DROGE
Ovaj program sadrži mere za sprečavanje devijantnog i delikventnog ponašanja učenika. Sadržaji,
oblici i metode rada za cilj imaju sprečavanje pojava devijantnog ponašanja učenika koje vodi do
upotrebe psihoaktivnih supstanci. Veliki deo ovih sadržaja realizuje se u saradnji sa zdravstvenim
institucijama. Sadržaje vaspitnog rada čine:
evidentiranje učenika sa poremećenim ponašanjem i otvaranje dosijea, individualni savetodavni
rad sa ovim učenicima, individualni savetodavni rad sa roditeljima učenika koji pokazuju
poremećaje u ponašanju, predavanja i stručne teme za nastavnike i saradnike, tribine za roditelje,
informisanje roditelja u oblasti zakonske regulative ovog problema i načina zaštite, izbor tema
prilagođenih uzrastu učenika, sveukupni vaspitno-obrazovni rad kako u nastavnim, tako i u
vannastavnim aktivnostima.
Nosioci realizacije su: predmetni nastavnici, a posebno nastavnik biologije, predstavnici stručnih
institucija, pedagog škole, direktor, roditelji, učenici srednjih škola u planiranim akcijama.
Oblici rada: aktivne metode u radu sa učenicima u nastavnim aktivnostima, slobodnim
aktivnostima, časovima odeljenskog starešine i odeljenske zajednice, sportskim aktivnostima.
92
PROFESIONALNA ORIJENTACIJA
U programu rada za profesionalnu orijentaciju učenika planiraju se sadržaji u okviru sledećih
oblasti:
Samospoznaja- opšti cilj ove oblasti učenja je osvešćivanje ličnih afiniteta i kapaciteta učenika i
učenica u okviru sticanja realne slike o sebi;
Informacije i pretraživanje- mogućnosti školovanja i karijere- cilj ove oblasti učenja je sticanje
znanja o različitim informacionim ponudama o školi i zanimanju, kao i osposobljavanje učenika i
učenica da aktivno i samostalno koriste raspoložive informacione ponude;
Realni susreti- u ovoj oblasti učenici i učenice biće osnaženi da upoznaju za sebe zanimljive
mogućnosti školovanja i zanimanja u praksi;
Odluka- u okviru ove oblasti ušenici i učenice biće osposobljeni da donesu odluku o svojoj
budućoj školi ili o svom budućem zanimanju;
Rad sa roditeljima učenika
Saradnja sa psihologom iz Nacionalne službe za zapošljavanje
Posete srednjim školama u gradu i gostovanje istih u našoj školi
Plan Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu
Cilj i zadaci
Aktivnosti
Saradnici
Način
Vreme
Informisanje
nastavničkog
veća o planiranim
aktivnostima u
realizaciji
programa PO za
narednu školsku
godinu
Prezentacija Nastavničko Pedagog
ciljeva i
veće i
upoznaje
zadataka PO
stručni
NV sa
i implementa saradnik
planom PO
cija
programa
PO u školi
XI
2014.
Formiranje tima
za PO
Izbor
od.starešine, Odluka o
članova tima str.saradnik, članovima
od.star. 7. i nastavnica tima za PO
8. razreda
građ.
vaspitanja
IX
2014.
Informisanje i
anketiranje
zainteresovanih
učenika za PO i
formiranje grupa
učenika
Prezentacija
učenicima
plana PO i
upitnik za
učenike 7. i
8. razreda
Informisanje i
anketa za
roditelje
Roditeljski
sastanak
upitnik
Planiranje rada i
implementacija
programa PO
Tim za PO TIM za PO
kreira
akcioni plan
implement.
od.
starešine,
stručni
saradnici
Rezultati
Dokazi
NV je
Zapisnik sa
informisano sednice NV
i može se
formirati tim
za PO
Postoji tim
za PO
Prezentacija
IX
Od
upitnik
2014. zainteresova
nih učenika
formirane
grupe
Zapisnik sa
sastanka
tima
Upitnik,
spiskovi
učenika
TIM za PO Prezentacija
IX
Postoje
Saglasnost
programa
2014. zainteresova roditelja
PO, upitnik
ni roditelji
Plan akcije
IX
Program PO
2014. je deo ČOSa i časova
građ.vas.
Akcioni
plan i
zapisnici
93
Stvaranje uslova
za realizaciju
radionica
Raspored i
realizacija
radionica,
podela
portfolija
učenicima
Tim za PO i Radionice,
učenici
prezentacije
na ČOS-u i
časovima
gr.vasp.
Implementacija
programa PO
Rad sa
učenicima
Od.star.
nastavnici
gr.vas.
Str.saradnik
Stvaranje realih
uslova za
upoznavanje sa
programom PO
Vođenje
evidencije o
realizaciji plana
Evaluacija
programa
Radionice
IX
2014
Tim za PO
Upitnik za
učenike i
analiza
upitnika za
učenike
Tim za PO
Učenici
praktično
saznaju o
različitim
zanimanj.
Praćenjem Tokom Postoji uvid
rada i
školske u evidenciju
beleženjem godine o real.aktiv.
podataka
upitnik
Raspored
radionica,
portfoliji
učenika
Tokom Praktična Materijali sa
školske upoznatost radionica,
godine učenika sa
portfoliji
planom PO
učenika
Posete sajmu Tim za PO,
Posete,
Tokom
obrazovanja, učenici,
predavanja, školske
srednjim
pedagog,
tribine,
godine
školama,
direktor,
razgovori,
NSZ,susreti saradnici
posete
u školi i
preduzeću
posete
preduzećima
i
ustanovama
Različiti
izveštaji o
realiz.
Uključeni
učenici u
realizaciju
plana PO
Na
prvoj i
završ.
radioni
ci
Mišljenje
učenika o
korisnosti
progtrama
Plakati,
poziovnice,
izveštaji,
fotografije,
spiskovi
učenika, test
PO
Izveštaji,
fotografije
Upitnik,
izveštaj
94
PROGRAMI ZA RAZVOJ MIR I TOLERANCIJU
TEMA
SADRŽAJ
UČIONICA BEZ
NASILJA
Stvaranje pozitivne
sredine u kojoj učenici
osećaju bezbednost i
prihvaćenost i
poštovanje
različitosti
OBLIK
VREME
ZADUŽENI
Radionice i ankete
Tokom školske godine
Pedagog, nastavnici
građanskog vaspitanja i
vršnjački tim
Radionice
Tokom školske godine
Odeljenske starešine,
pedagog, nastavnici
građanskog vas.
Tokom školske godine
Nastavnici građanskog
vaspitanja, pedagog,
vršnjački tim učitelji
UČIONICA DOBRE
VOLJE
SUKOBI I
NJIHOVO
REŠAVANJE
Stvaranje pozitivne
sredine u kojoj učenici
osećaju bezbednost i
prihvaćenost i
poštovanje
različitosti
MOJA
ODGOVORNOST I
ODGOVORNOST
DRUGIH
Razvijanje kritičkog
odnosa prema
Radionice
sopstvenom ponašanju i Vođeni dijalog
ponašanju drugih u
svom okruženju
KAKO MOŽEMO
ZAJEDNO
Obrazovanje za dečja
prava i participaciju
FORUM TEATAR
Konstruktivna
komunikacija
Radionice forumskog Tokom školske
razvijanje empatije
tipa
godine
rešavanje konflikata i
stresnih situacija
Radionice
Tokom školske godine
Peadgog, učitelji ,
nastavnici građanskog
vaspitanja
Nastavnici
građanskog
vaspitanja, učitelji
PROGRAM EKOLOŠKOG UREĐENJA ŠKOLE I ŠKOLSKE SREDINE
ZADACI
SADRŽAJI
UČESNICI
Vaspitavanje ekološke svesti i
kulture zdravog života,
Razvijanje svesti o potrebi
čuvanja zdravlja,
Formiranje navika kulturnog
ponašanja,
Razvijanje humanog, tolerantnog
odnosa među ljudima,
Razvijanje higijensko-ekoloških
standarda u Školi,
Formiranje pravilnog odnosa
prema porodici, društvenoj i
radnoj sredini.
Uređenje školske zgrade,
školskog dvorišta,
Rad na estetskom izgledu
učionica,
Izložba na teme ekologije,
Stručna predavanja,
Izrada panoa
Upućivanje učenika na
samoobrazovanje
Prolećne akcije sadnje mladog
drveća.
Koordinator aktivnosti, profesor
biologije, nastavnik likovne
kulture
Nastavnici, stručni saradnici,
institucije, roditelji, učenici i
masovni mediji,
Direktor Škole
95
ZAŠTITA UČENIKA OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA
KORACI
AKTIVNOSTI
NAČIN
(opis aktivnosti)
VREME
REALIZACIJE
NOSIOCI
AKTIVNOSTI
Primena
Pravilnika o
protokolu
postupanja u
ustanovi
u odgovoru na
nasilje
Implementacija u planove
rada nastavnika i odeljenskih
starešina
Septembar 2014.
Tim za zaštitu od
nasilja
Vidljivost
interventnih
aktivnosti po
nivoima nasilja,
zlostavljanja ,
zanemarivanja
а)uspostavljanje procedure za Septembar
reagovanje na slučajeve
nasilnog ponašanja u školi,
(vrednovanje i revizija
prošlogodišnjeg Plana akcije
Tima)
b) upoznavanje svih
zaposlenih sa utvrđenim
procedurama
c) njihovo poštovanje
d) vođenje evidencije u
Dnevnicima obrazovnovaspitnog rada
e) vođenje evidencije u
dnevniku rada zaposlenog na Tokom školske godine
obezbeđenju u školi
g) uključivanje stručnih službi
i institucija koje se bave
sprečavanjem nasilja
Školska dokumenta
(Školski programi,
Godišnji izveštaj,
izveštaj,Godišnji
plan rada )
Školskim programima i
Godišnjim planom rada
Tokom školske godine
predviđeni su:
а) edukativni programi za
razvoj, mir i toleranciju,
programi prevencije
maloletničkog nasilja,
b) u programe i planove rada
određenih školskih predmeta
uneti su ciljevi i zadaci, kao i
tematski sadržaji koji se
odnose na prevenciju i zaštitu
od nasilja
c) u godišnjem programu rada
direktora i stručnog sarad.
d) U godišnjem izveštaju
evidentira se realizacija
planiranih aktivnosti i
uključivanje stručnih službi i
institucija u prevenciju nasilja
Tim za zaštitu od
nasilja
Vršnjačka
volonterska grupi
(prvi i drugi nivo
nasilja)
Tim za zaštitu od
nasilja,
predmetni
nastavnici,
odeljenske
starešine, radnik na
poslovima
obezbeđenja
Tim za zaštitu od
nasilja,
predmetni
nastavnici,
96
Analiza realizacije
OAP-a na nivou
ustanove
а) Sastanci tima za prevenciju Mesečno tokom cele školske
nasilja na kojima se analizira godine
evidencija obrazaca,
realizacija radionica o
nenasilnoj komunikaciji,
izveštaji vršnjačke grupe,
rezultati anketa sprevedenih
među učenicima
Ustanovi je
Tribina o opasnosti koje
1.Tokom školske godine
potrebna pomoć za vrebaju sa
2.Tokom školske godine
realizaciju sadržaja InternetaPredavanje o
3.Više puta tokom godine
prevenciji
narkomanijeBezbedan prevoz
na manifestacije културне
манифестације
Tim za zaštitu od
nasilja, predmetni
nastavnici,
odeljenske
starešine, učenici
Klikni bezbednoakcija
Inspektora MUP-a
Lokalna zajednica
97
PLAN AKTIVNOSTI ZA RAZVOJ INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA
I grupa aktivnosti:
stvaranje uslova za kvalitetno Očekivani rezultati
obrazovanje dece sa
aktivnosti
poteškoćama u razvoju i dece
iz marginalizovanih grupa i
povećanje kompetencije
nastavnika
Plan rada
1. Edukacija nastavnika
a)Upoznavanje Nastavničkog
veća sa ciljevima i sadržajima
plana aktivnosti za razvoj IO
za 2014/2015 i vrstama
podrške za podsticanje,
praćenje i procenjivanje
napretka učenika .
1.a) Profesionalno osnaživanje
nastavnika za primenu IO
septembar
b).Implementacija stečenih
znanja sa seminara : ,,
Individualni obrazovni
planovi’’, „ Motivisanje
učenika za školsko učenje“, i
„ Individualizovan pristup u
procesu podučavanja i primena
portfolija u praćenju
napredovanja deteta“.
b) -timski rad na izradi IOP;
- evaluacija i revizije IOP-a
- nastavnici primenjuju
znanja i veštine u
individualizaciji procesa
podučavanja učenika i koriste
portfolio u praćenju
napredovanja učenika.
septembar
2. Sastanak Tima za
inkluzivno obrazovanje (IO)
2. Dogovor o daljem radu Tima i
aktivnostima za naredni period
novembar
septembar
tokom godine
3. Sastanci manjih Timova za
inkluzivno obrazovanje
3. Izrada pedagoških profila za
određene učenike
4. Mesečni sastanci Tima za
IO, na kojima će se donositi
operativni mesečni planovi
akcije, pratiti i evaluirati
njihova realizacija
4. a) Identifikovanje
obrazovnih potreba učenika i
osmišljavanje podrške
učenicima;
b) sistematsko praćenje i
vrednovanje rezultata
5. a) predmetni nastavnici
tokom godine
septembar,oktobar
98
5. Konsultativna Odeljenska
veća:
a) učitelji, stručni saradnik i
članovi Tima IO upoznaju
predmetne nastavnike sa
problemima i postignućima
dece iz marginalizovanih i
društveno depriviranih grupa;
b) dogovor o vrsti i nivou
podrške u obrazovanju za
navedene učenike
upoznati sa konkretnim
problemom i dosadašnjim
načinima njihovog
prevazilaženja;
tokom godine
b) individualizacija i
diferencijacija nastave
tokom godine
c) procena ostvarenog
obrazovnog i vaspitnog
napretka
c) Pedagog, članovi Tima IO i
predmetni nastavnici
analiziraju postignute vaspitne
i obrazovne rezultate kod ove
dece
6. Izrada IOP za učenike sa
smetnjama u razvoju
tokom godine
6. Realizacija IOP-a, kojom
se ostvaruje napredak u učenju
kod dece sa poteškoćama u
razvoju .
II Uključivanje učenika
1. Primena radionica „Učionica
dobre volje“ na časovima
odeljenskih starešina u nižim i
višim razredima
1. Učenici su dalje
oktobar, novembar, mart, april
senzibilisani za uvažavanje
različitosti, međusobno
prihvatanje i pružanje podrške
2. Dramske radionice čiji su
članovi i deca sa poteškoćama
u
razvoju
i
deca
iz
marginalizovanih grupa
2. Ostvarivanje punog
individualnog razvoja svakog
deteta kroz glumu,
izradu scenografije, kostima,
lutaka, plakata
tokom godine
99
III Uključivanje roditelja
1.Učešće roditelja u
obrazovnoj podršci dece
tokom godine
1.stručna osnaženost učitelja i
nastavnika, kao i učešće
stručnih osoba u obrazovnoj
podršci dece sa teškoćama u
razvoju
tokom godine
1. vrednovanje ostvarenosti
ciljeva planiranih akrtivnosti
tokom godine
1.Dogovori sa roditeljima dece
koja imaju poteškoće u razvoju
i dece iz marginalizovanih
grupa o vrstama podrške u
obrazovanju njihove dece
IV Uključivanje lokalne
zajednice
1. Saradnja sa stručnim
službama: ŠOSO. „ Mara
Mandić“, Dom zdravlja,
Interresorna komisija
V Evaluacija
Procena korisnosti i kvaliteta
realizovanih aktivnosti
redovno će se evaluirati
na sednicama školskih
tela, sastancima Tima, ,
kao i praćenjem nivoa
postignuća učenika
2. određivanje stepena
prihvaćenosti dece u odeljenju
Septembar 2014.
100
XI
OSTALI PLANOVI I PROGRAMI
PLAN UNAPREĐIVANJA OBRAZOVNO VASPITNOG RADA
AKTIVNOSTI U REALIZACIJI ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA ZA 2014/2015.
ŠKOLSKU GODINU
Oblasti
rada
1. Nastava i
učenje
Aktivnosti
1.1.Informisanje
Nastavničkog veća o
ciljevima, sadržajima
planiranih aktivnosti za
realizaciju ŠRP.
Nosioci
aktivnosti
Direktor,
pedagog,
nastavnici
1.2. Stručna veća
Direktor,
nastavnika predmetne i
pedagog,
razredne nastave
nastavnici
nastavljaju rad na primeni
novih oblika ocenjivanja i
usaglašavanje ocenjivanja
sa okvirima za procenu
rezultata učenja i
obrazovnim standardima .
1.4. Na stručnim većima
nastavnika raz. i pred.
nastave istaknuta važnost
i značaj kontinuiranog
praćenja rada i
napredovanja učenika.
Prezentovani načini za
praćenje učeničkog
napretka.
Ponovno prezentovaje
određenih učeničkih
portfolija kao sredstva za
praćenje i podsticanje
razvoja učenika.
Direktor,
pedagog,
nastavnici
Vreme
Rezultati
realizacije
septembar Nastavnici upoznati sa
2014.g.
planiranim
aktivnostima i
zaduženjima u
realizaciji istih.
septembar
2014.g.
tokom
školske
2014/15.g
.
oktobar,
2014.g.
tokom
školske
2014/15.g
.
Nastavnici razredne i
predmetne nastave
implementiraju“
Pravilnik o
ocenjivanju učenika“
u neposredan
obrazovno- vaspitni
rad i planski utvrđuju
ostvarenost
obrazovnih standarda
za određene nast.
predmete po
razredima
Nastavnici prilikom
planiranja i tokom
realizacije nastave
primenjuju strategije
za angažovanje
učenika u nast.radu
Nastavnici beleže
važne podatke o
napredovanju i
razvojnim potrebama
učenika, te
osmišljavaju ,
primenjuju i
evaluiraju potrebne
aktivnosti i mere.
101
2.
Obrazovna
postignuća
1.5. Na sednicama
stručnih veća nastavnika
predmetne i razredne
nastave prezentovanje
teškoća u učenju učenika i
načina efikasnog
postupanja kao i
prilagođavanje nastave
stilovima učenja učenik.
Nastavnici razredne i
predmetne nastave
realizuju ugledne časove
na kojima se prezentuje
prilagođavanje nastave
stilovima učenja učenika.
Direktor,
pedagog,
nastavnici
decembar,
2014.g.
tokom
školske
2014/15.g
Prilagođavanje
nastave i
diferencijacija
zadataka prema
obrazovno- vaspitnim
potrebama i
mogućnostima
učenika.
1.7. Primena aktivnih
metoda i tehnika učenja u
nastavi.
Organizovanje uglednih
časova.
Neke od tehnika biće
predstavljene na stručnim
većima i urađena analiza
procesa učenja
na času.
Direktor,
pedagog,
nastavnici
tokom
školske
2014/15.g
Proces učenja na času
dobro osmišljen i u
nastavnom radu
dominiraju aktivne
metode, akcenat je na
aktivnosti učenika.
Primena aktivnih
tehnika i metoda
učenja.
Neke od tehnika
predstavljene na
stručnim većima .
2.1.Izvršiti inicijalna
testiranja učenika po
nastavnim predmetima i
prilagoditi planove rada
mogućnostima i
osobenostima odeljenja.
Nastavnici,
učenici
septembar Prilgođavanje nastave
2014.g.
potrebama i
mogućnostima
učenika
Nastavnici,
pedagog
septembar
2.2. Planiranje nastave i
ocenjivanja učenika u
skladu s obrazovnim
standardima za određeni
razred i predmet.
Učenici planski i
sistematično usvajaju
obrazovne standarde
102
2.3. Izvršiti analizu
rezultata inicijalnih
testova učenika četvrtog,
šestog i osmog razreda,
kao i analizu ranije
preduzimanih mera koje
su uticale na podizanje
obrazovnih postignuća
učenika .
2.3.1.Primena mera koje
su uticale na podizanje
obrazovnih postignuća
učenika
Direktor,
pedagog,
nastavnici
Nastavnici,
pedagog
Nastavnici,
učenici,
roditelji,
pedagog
3. Etos
2.4. Izrada plan za
pružanje podrške
učenicima koji imaju
negativne ocene i ne
pokazuju napredak u
skladu s očekivanim.
2.4.1.Isplanirani časovi
dopunske nastave, kao i
pedagoško korektivnog
rada sa učenicima.
2.4.2.Načini rada
prilagoditi individualnim
karakteristikama učenika.
3.1. Analiza evaluacionih Direktor,
listića o realizovanim
pedagog ,
aktivnostima u okviru
nastavnici
programa saradnje sa
roditeljima.
3.2. Prilikom izrade plana
aktivnosti za školsku
2014/ 2015 g. uvrstiti
predloge roditelja.
3.2.1. Organizovati
tematske roditeljske
sastanke:
„ Vodič za roditelje đaka
prvaka“;
„ Kako pomoći detetu da
razvije radne navike“;
„ Kako motivisati dete za
školsko učenje“;
„ Adaptacija učenika na
peti razred“;
Nastavnici,
pedagog,
roditelji
oktobar
2014.g.
Učenici planski
pripremljeni za
polaganje Završnog
ispita. Podignut nivo
obrazovnih postignuća
učenika
tokom
godine
tokom
godine
Učenici dobili
odgovarajuću
obrazovno-vaspitnu
podršku.
i pokazuju napredak u
skladu s
mogućnostima.
septembar U izradu plana za
2014.g.
uključivanje roditelja
u školske aktivnosti
uneti predlozi
roditelja
tokom
godine
Roditelji učenika
aktivno uključeni u
školske aktivnosti.
103
„ Kako postupiti kad dete
ima problem“;
„ Uloga roditelja u
profesionalnoj orjentaciji
dece“
3.2.2. Organizovanje
radionica za roditelje po
programu „ Škola bez
nasilja“
3.2.3. Organizovanje
zajedničkih aktivnosti
dece, roditelja i
nastavnika ( sportski dan,
humanitarne akcije)
tokom
školske
2013/2014.
Profesionalci
za određene
oblasti
tokom
godine
3.2.4. Organizovanje
tribina za roditelje
4. Resursi
4.1. Izrada ličnog plana
stručnog usavršavanja za
2014/ 2015.školsku
godinu.
5.4. Izrada Plana stručnog
usavršavanja na nivou
Škole.
4.2. Na osnovu novog
Pravilnika o stručnom
usavršavanju utvrditi
jasne procedure i
odgovornosti za
organizovanje internog
stručnog usavršavanja a
na osnovu znanja stečenih
na seminarima.
4.3. Pri planiranju nastave
voditi računa o korišćenju
nastavnih sredstava.
Evidentirati korišćenje
nastavnih sredstava
oktobar,
2013g.
april,
2014.g.
Nastavnici,
pedagog,
direktor
septembar Svi zaposleni imaju
2014.g.
lični plan
profesionalnog
razvoja i plan za
unapređivanje
septembar određenih
2014.g.
kompetencija.
Škola ima plan
stručnog usavršavanja
za sve zaposlene
septembar U školi postoje
2014.g.
procedure za
organizovanje
internog usavršavanja
i zaduženja na
realizaciji ovih
aktivnosti
Nastavnici,
pedagog,
direktor
tokom
godine
Postoji evidencija o
korišćenju nastavnih
sredstava.
104
PLAN STRUČNOG USAVRŠAVNJA I PROFESIONALNOG RAZVOJA ZAPOSLENIH
Program unapređivanja obrazovno-vaspitnog rada za osnovu ima jačanje i razvijanje
profesionalnih kompetencija nastavnika, stručnog saradnika i direktora, kao i unošenje elemenata
savremene obrazovne tehnologije u nastavni proces. Pretpostavka tome je stalno stručno
usavršavanje , koje ima za krajnji cilj unapređivanje vaspitno obrazovne prakse. Sadržaj i oblici
rada na stručnom usavršavanju nastavnika i unapređivanju nastavnog rada po oblastima utvrđuju
se u skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju i izborom akreditovanih seminara od strane
nastavnika kao pojedinca ili tima nastavnika. U školi se vodi evidencija o pohađanim seminarima
i planiraju aktivnosti za realizaciju stručnog usavršavanja na nivou ustanove.Na početku školske
godine nastavnici su na osnovu uvida u razvijene profesionalne kompetencije na posećenim
seminarima izradili plan profesionalnog razvoja za školsku 2014/2015.g. kao sastavni deo svog
profesionalnog portfolija. Plan sadrži seminare za koje su nastavnici zainteresovani da pohađaju
van ustanove, kao i aktivnosti koje su planirane za realizaciju stručnog usavršavanja u ustanovi.
Na osnovu ličnih planova nastavnika o profesionalnom razvoju za 2014/ 2015. školsku godinu,
kao i utvrđene potrebe za unapređivanjem određenih oblasti rada putem samovrednovanja i
spoljašnjeg vrednovanja rada škole i planiranih aktivnosti u ŠRP za unapređivanje istih , donet je
plan profesionalnog razvoja na nivou ustanove za ovu školsku godinu.
AKTIVNOSTI
OPIS AKTIVNOSTI DOKAZI
VREME
REALIZACIJE
1.Edukacija nastavnika
razredne i predmetne
nastave, stručnog
saradnika, direktora na
akreditovanim
seminarima koji su
planirani u okviru
ličnog profesionalnog
razvoja a posvećeni
razvoju kompetencija
K1, K2, K3, K4
1.2.Predstavljanje
sadržaja seminara
kolegama u školi
1.1.Prisustvovanje na Sertifikati i ostvareni Tokom godine
seminarima,
bodovi
aktivno učešće u radu i
diskusijama,
1.2. Priprema i
realizacija sadržaja
seminara putem:
predavanja,
prezentacije, uglednog
čas;Analiza
mogućnosti za
primenu u praksi i
evaluacija
1.3. Učestvovanje u
1.3. Prisustvovanje i
izlaganju sa stručnih
učestvovanje u
usavršavanja sa
diskusiji;
obaveznom diskusijom Analiza mogućnosti za
i analizom
primenu u sops.praksi
Pripremljeni materijal; Tokom godine
Preporuke i predlozi za
primenu u nastavi;
Izveštaj o realizaciji;
Evoluacioni listići
Izveštaj o realizaciji
Drugo polugodište
105
2. Edukacija
nastavnika predmetne
nastave na seminaru
„ Čitanjem i pisanjem
do kritičkog mišljenja“
2.Prisustvo nastavnika
na navedenom
seminaru,
Obuka za primenu
aktivnih metoda i
tehnika rada.
2.2. Priprema i
realizacija časova
primenjujući aktivne
metode i tehnike rada
2.2.Pisanje scenarija za Pisane pripreme za
časove;
čas;
Tokom drugog
Priprema
nastavnog Evoluacioni listovi
polugodišta
materijala;
Realizacija časa;
Sređivanje podataka sa
evoluacionih listova i
samoevaluacija
3. Nastavnici razredne
i predmetne nastave
primenjuju formativne
oblike ocenjivanja
3.Priprema radionica Izveštaji o održanim
za stručna veća
stručnim većima
Oktobar
.Na stručnim većima
nastavnici
razrađuju
primenu formativnih
oblika ocenjivanja
3.1. Prikaz formativnih
oblika ocenjivanja
putem organizovanja
uglednih časova
3.1. Pisanje priprema
za čas;
Organizovanje
prostora i vremena;
Priprema
nastavnog
materijala;
Realizacija časa;
Sređivanje podataka sa
evaluacionih listova ;
Samoevaluacija
3.2. Prisustvovanje i
3.2.Prisustvovanje
diskusija na uglednom uglednom času;
času
Evidentiranje uočenih
kvaliteta časa;
Popunjavanje
evaluacionih lista;
Učešće u diskusiji
Sertifikat o edukaciji
na semiaru;
Tokom drugog
Portfolijo svakog
polugodišta
učesnika seminara sa
dokazima o radu posle
seminara
Pisane pripreme za
čas;
Oktobar, novembar
Evoluacioni listovi;
Zapisnici o
realizovanim uglednim
časovima
Evaluacioni list;
Izveštaj o održanom Oktobar, novembar
uglednom času
106
4. Organizovanje
prezentacije za
nastavnike razredne i
predmetne nastave o
teškoćama koje učenici
imaju u učenju i
stilovima učenja
učenika
4.Priprema i realizacija
prezentacije;
Pripremanje
evauluacionih listića;
Analiza listića i
samoevaluacija
Pripremljena
Decembar
prezentacija;
Radni
materijal
s
održanog veća;
Izveštaj o održanoj
prezentaciji
4.1. Organizovanje
uglednog časa sa
prikazom
prilagođavanja nastave
stilovima učenja
učenika
4.1.. Pisanje priprema
za čas;
Organizovanje
prostora i vremena;
Priprema
nastavnog
materijala;
Realizacija časa;
Sređivanje podataka sa
evaluacionih listova ;
Samoevaluacija
Pisane pripreme za
čas;
Decembar, januar
Evoluacioni listovi;
Zapisnici o
realizovanim uglednim
časovima
4.2. Prisustvovanje i
4.2.Prisustvovanje
Evaluacioni list;
diskusija na uglednom uglednom času;
Izveštaj o održanom Decembar, januar
času
Evidentiranje uočenih uglednom času
kvaliteta časa;
Popunjavanje
evaluacionih lista;
Učešće u diskusiji
5. Realizacija projekta 5. Organizacija
„ Školsko pozorište“
sastanaka;
Pisanje tekstova za
pozorišni bilten;
Organizacija smotre
„ Školskih pozorišnih
igara“
Priprema pozorišne
predstave i učešće na
smotri „ Školskih
pozorišnih igara“
6. Analiza istraživanja
povodom realizacije
pozorišne predstave
„ Šta može da spreči
da nastaju lepe reči“
Snimci;
Fotografije;
Tekstovi;
Izveštaj o realizaciji
aktivnosti;
Evoluacioni materijal
Prvo polugodište
6.Sastavljanje upitnika Ankete;
za anketu;
Analiza u elektronskoj Oktobar
Sređivanje dobijenih i štampanoj formi
rezultata;
Prezentacija dobijenih
rezultata
107
7. Prikaz nastavne
inovativne metode
( Srpski jezikobrada slova)
7.Objavljivanje rada u
stručnom časopisu;
Pisanje pripreme za
prezentaciju;
Prezentovanje načina
rada u ustanovi;
Diskusija i analiza
8. Izvođenje tematskog 8. Pisanje pripreme;
dana
Organizacija prostora i
vremena;
Priprema
nastavnog
materijala;
Realizacija časa;
Sređivanje podataka sa
evaluacionih listića;
Samoevaluacija
Objavljen
rad
u
stručnom časopisu;
Prvo polugodište
Pripremljeni materijal
za prezentaciju;
Snimci i fotografije
Pisana priprema;
Nastavni materija;
Evoluacioni lističi;
Izveštaj o realizaciji
Drugo polugodište
9. Realizacija igrokaza
:
1. „ Novogodišnje
želje“
2. „ Šareni leptir“
9.Izbor teksta;
Pripremljeni materijal;
Podela uloga;
Izveštaj o realizavciji; Decembar
Rad na pozorišnom Evaluacija
izrazu;
Realizacija nastupa
10.Realizacija
lutkarske predstave
„ Koja je od nas
pepeljuga“
10. Pisanje teksta i Pripremljeni materijal:
scenarija;
tekst,
Drugo polugodište
Izrada scenografije;
Scenografija-lutke;
Učestvovanje u
Muzika;
osmišljavanju lutaka; Snimci
Priprema efekata i fotografije;
muzike;
Izveštaj o realizaciji
Realizacija nastupa
11.Priprema i
organizacija priredbi
za roditelje
(kraj prvog
polugodišta , podela
knjižica, Dan žena,
Dan škole)
( Za uskrs ti darujem)
11.Rad sa decom na
usvajanju i javnom
prezentovanju
odabranih
pesama,
recitacija i tekstova;
Pravljenje prigodnih
poklona
drugu
iz
odeljenja
povodom
Uskrsa
Snimci;
Fotografije;
Decembar- jun
Izveštaj o realizovanim
aktivnostima
12.Priprema tematskih
roditeljskih sastanaka i
prezentacija za
roditelje
12.Pripremanje
materijala;
Izvođenje prezentacije;
Priprema i rad na
evaluaciji
Pripremljeni materijal;
Evaluacioni listići;
Tokom godine
Izveštaj o realizovanim
aktivnostima
108
13. Izrada i
prikazivanje
odeljenskog biltena
„Lepo pišem u I2“
13.Odabir radova koji Bilten
su posebni za bilten;
Plan rada u izradi
Izrada biltena
biltena
Tokom godine
14. Organizovanje
14.Planiranje
Plan rada,
kviza povodom
aktivnosti
i
izbor Pripremljeni materijal; April
Svetskog dana zdravlja sadržaja;
Izveštaj o realizaciji
Realizacija aktivnosti i
analiza
15.Realizacija izložbe
slika sa dečje kolonije
„ Divčibare“ i i izložbi
radova učenika
određenih odeljenja
15.Odabir radova;
Postavljanje izložbe;
Organizovanje
sastanaka;
Izrada Kataloga
Učenički radovi;
Katalog;
Izveštaji o realizaciji;
Fotografije
16.Učešće na Zimskim
susretima učitelja i
učešće u aktivnostima
i sastancima UPAD-a
16.Planiranje
aktivnosti;
Organizovanje i
vođenje sastanaka;
Vođenje
dokumentacije;
Predstavljanje
udruženja u javnosti;
Informisanje članova o
aktivnostima i
planovima
Plan rada;
Izveštaji o
realizovanim
aktivnostima;
17. Saradnja sa
savetnicima iz ŠU,
MPNTR, ZUOV,
ZVKOV
17. Pripremanje za
sastanak;
Konsultacije ;
Diskusija;
Informisanje stručnih
organa
Izveštaj o realizovanim Tokom godine
aktivnostima
18. Organizovanje
odlaska učenika u
bioskop, pozorište,
koncerte, na sportske i
kulturne manifestacije
18.Planiranje
Izveštaji o
aktivnosti;
realizovanim
Organizovanje
aktivnostima
aktivnosti;
Pisanje priprema za
predavanje u vezi sa
aktivnošću;
Realizacija predavanja
u okviru aktivnosti;
Analiza i diskusija
aktivnosti
Tokom godine
Tokom godine
Tokom godine
109
19.Stručna poseta
sajmu knjiga u
Beogradu
19. Poseta sajmu i
Izveštaj o poseti;
upoznavanjem sa
Kupljena literatura i
sadržajem književnih nastavna sredstva
izdanja , kao i s
nastavnim sredstvima;
Izbor potrebne
litrrature i nastavnih
sredstava za rad sa
učenicima
Priprema izveštaja o
poseti i predstavljanje
zainteresovanim
Oktobar
20. Stručna poseta
festivalu nauke u
Beogradu
20. Poseta festivalu
Izveštaj o pseti
nauke u Beogradu,
festivalu
Uočavanje novina,
vrednosti prikazanog i
pisanje izveštaja;
Prezentovanje posete
Novembar,decembar
21, Organizovanje
književnih susreta
Planiranje i realizacija
Književnih susreta;
Pisanje izveštaj
Učestvovanje u radu
aktiva;
Diskusija o određenim
temama;
Analiza dogovorenog i
primena u
neposrednom radu
Izveštaj o održanim
književnim susretima
Tokom godine
Izveštaji o
realizovanim
sastancima;
Tokom godine
22. Učestvovanje u
radu aktiva direktora;
22.1. Učestvovanje u
radu stručnih
saradnika;
22.2. Učestvovanje u
radu stručnog aktiva
školskih bibliotekara
110
PROGRAM SARADNJE SA DRUŠTVENOM SREDINOM
Kako je Škola deo sredine u kojoj se nalazi planira se nastavak saradnje sa:
Roditeljima,
Mesnom zajednicom “Vojlovica”,
Ministarstvom prosvete i Školskom upravom,
Opštinom, odeljenje za društvene delatnosti,
Granskim sindikatom,
Zdravstvenim ustanovama,
Drugim osnovnim školama u gradu,
Srednjim školama u gradu,
PU “Dečja radost”,
Kulturnim ustanovama i kulturno umetničkim društvima,
Gradskom bibliotekom,
Radiom i TV Pančevo,
Centrom za talente “Mihajlo Pupin”,
RO “Mihajlo Pupin” – administracija i finansije.
Konkretni sadržaji saradnje sa nabrojanim institucijama deo su programa rada odeljenskih
zajednica, posebnih edukativnih programa, programa prevencije, programa pedagoga i direktora
Škole.
PROGRAM ŠKOLSKOG MARKETINGA
Interni marketing obuhvatiće sve informacije i prikazivanje delatnosti Škole putem
oglasne table za učenike, razglasa, školskog časopisa, izložbi, prikaza i tribina.
Sadržaj internog marketinga biće sledeći:
informisanje učenika putem razglasa i oglasne table,
pano učenika generacije i učenika „Vukovaca“,,
obaveštenja o nagrađenim učenicima i nastavnicima,
objavljeni radovi naših učenika,
izložbe likovnih radova
izložbe radova tehničkih sekcija,
vođenje dokumentacije o radu Škole,
fotografisanje školskih manifestacija,
snimanje svih manifestacija na video tehnici,
istupanje naših učenika u svom okruženju i šire.
Eksterni marketing obuhvatiće informacije i prikaze delatnosti škole u sredstvima javnog
informisanja lokalne i šire sredine.
Sadržaj eksternog marketinga biće sledeći:
saradnja naših učenika u gradskom okruženju,
izložbe, takmičenja, smotre,
predstavljanje dečjeg stavaralaštva na lokalnim medijima,
izdavanje školskog časopisa,
objavljivanje radova učenika u dečjim listovima,
objavljivanje radova nastavnika i saradnika u stručnim časopisima,
gostovanja naših učenika u drugim školama i ustanovama, kao i učešće u programima gradskih
manifestacija, predstavljanje škole na sajtu MZ, Grada i šire.
111
XII
PRAĆENJE OSTVARIVANJA I EVALUACIJA
GODIŠNJEG PLANA RADA
PRAĆENJE I EVALUACIJA GODIŠNJEG PLANA RADA
Program rada Škole pratiće se i vrednovati pomoću dokumentacije koja se vodi u Školi. Ta se
dokumentacija odnosi, kako na onu koja se vodi svakodnevno, tako i na onu koja sadrži analize
po periodima. Za praćenje i vrednovanje kvaliteta realizovanih sadržaja koristiće se adekvatni
instrumenti, protokoli i skale evaluacije.
U Školi se sprovodi postupak samovrednovanja. Svaka sednica nastavničkog veća je u jednom
delu posvećena analizi rezultata dobijenih anketama i predlozima za dalje unapređivanje rada, tj.
izradi akcionog plana. Sva dokumentacija o samovrednovanju rada Škole čuva se kod pedagoga.
U praćenju i vrednovanju rada učestvuju rukovodioci odeljenskih i razrednih veća, rukovodioci
stručnih aktiva, pedagog i direktor škole, kao i tim za samovrednovanje.
112
Download

Годишњи план