ОШ „Милорад Мића Марковић“
11 233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8
Тел/факс: 011/8253-202
E-mail: [email protected]
Број:_________ од__________
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
Школска 2011/2012. година
Петар Јовановић, директор
Мала Иванча, 2011. године
I УВОД
ПОДАЦИ О ШКОЛИ
НАЗИВ ШКОЛЕ: ОШ „Милорад Мића Марковић“
ПОШТАНСКИ БРОЈ И МЕСТО: 11 233 Мала Иванча
УЛИЦА И БРОЈ: Трг братства и јединства 8
ПОДРУЧНА ОДЕЉЕЊА: Мали Пожаревац, ул. Срећка Јовановића бр. 56
Поповић, ул. Милорада Миће Марковића бр. 20
ОПШТИНА: Сопот
ОКРУГ: Београд
ТЕЛЕФОНИ: Мала Иванча - 8253202, Мали Пожаревац – 8256067; Поповић – 8253227
ФАКС: 8253202
Е – mail: [email protected]
МАТИЧНИ БРОЈ: 07003587
ЖИРО – РАЧУН: 840–1407660-43
РАЧУН ПОСЕБНИХ НАМЕНА (уплате родитеља): 840-1676760-74
РАЧУН СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА: 840-1407666-25
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 80101
ПИБ: 101761408
РЕГИСТАРСКИ БРОЈ: 6013000336
ДИРЕКТОР: Петар Јовановић, педагог и психолог
ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
Годишњи план рада школе је основни документ којим се обезбеђује синхронизована, рационална и
ефикасна организована делатност свих учесника у раду на реализацији образовно-васпитних активности
школе у току школске године.
Полазне основе Годишњег плана рада школе садржане су у Закону о основама система
образовања и васпитања (“Службени гласник Републике Србије”, број 72/09,), Закону о основној школи
(„Сл. гласник Републике Србије“, број 50/92, 53/93, 67/93, 48/94, 66/94 и 22/02, 62/03, 64/03, 101/05,
72/09), Правилнику о норми непосредног рада са ученицима и структури радних обавеза наставника и
стручних сарадника и васпитача у основној школи („Сл. гласник Републике Србије-Просветни гласник“,
број 2/92 и 2/00), пратећим важећим подзаконским актима, Статуту ОШ „Милорад Мића Марковић“
Мала Иванча, Правилнику о организацији рада и систематизацији радних места у ОШ „Милорад Мића
Марковић“ Мала Иванча, Пословнику о раду Школског одбора и Пословнику о раду Савета родитеља
ОШ „Милорад Мића Марковић“, Правилнику о понашању, изгледу и дисциплинској одговорности
ученика, Правилнику о дисциплинској и материјалној одговорности запослених, Правилнику о
буџетском рачуноводству, Правилнику о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за
време боравка у школи и свих активности које организује школа, Правилнику о заштити од пожара,
Правилнику о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог
стања са стварним стањем, Правилника о раду, Правилника о безбедности и здрављу на раду, Правила
понашања у школи, као и наставним плановима и програмима са пратећим изменама и допунама,
школском календару, нормативима, упутствима и осталим педагошко-стручним и управним прописима
који одређују структуру и садржај Годишњег плана рада школе.
У Плану се постављају, утврђују и конкретизују циљеви, задаци и облици деловања свих чинилаца
у образовно-васпитном процесу.
УСЛОВИ СРЕДИНЕ У КОЈИМА ШКОЛА РАДИ
Матична школа у Малој Иванчи има пет учионица, од којих је једна адаптирана у фискултурну
салу. У просторији библиотеке раде библиотекар и педагог, у малој канцеларији директор и помоћник
директора, у трећој канцеларији раде секретар, шеф рачуноводства, благајник и административни
радник. Школа се загрева на лож уље. Школу похађају ученици од првог до осмог разреда, по једно
одељење. Настава се одвија у две смене. Настава физичког васпитања се зими изводи у адаптираној
учионици, а осталих месеци на асфалтираним спортским теренима. Школа поседује санитарни чвор са
шест WC кабина.
Издвојено одељење у Малом Пожаревцу има шест учионица, од којих је једна адаптирана у
фискултурну салу. Просторије се греју на угаљ и дрва. Школу похађају ученици од првог до осмог
разреда, по једно одељење. Настава се одвија у две смене. Настава физичког васпитања се зими изводи у
адаптираној учионици, а осталих месеци на асфалтираним спортским теренима. Школа поседује
санитарни чвор са пет WC кабина.
Издвојено одељење у Поповићу има четири учионице, библиотеку, кухињу и трпезарију. Настава
се одвија у две учионице, а у трећој ради предшколска установа (издвојено одељење Сопот). Школу
похађају ученици од првог до четвртог разреда у два комбинована одељења. Две учионице се греју на
угаљ и дрва, а учионица за предшколце на ТА пећ. Настава се одвија у једној смени. Школа поседује
санитарни чвор са две WC кабине. Спортски терен је асфалтиран.
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА
МАТИЧНА ШКОЛА У МАЛОЈ ИВАНЧИ
Назив простора
Бр.
Површина
Школско двориште
1
76 ари и 43m²
Спортски терени
2
913,75 m²
Школска зграда
1
594,00 m²
Учионице (једна је адаптирана у фиск.с
5
212,00 m²
Библиотека
1
24,25 m²
Зборница
1
19,43m²
Канцеларија директора и помоћника директора
1
9,90 m²
Канцеларија секретаријата и рачуноводства
1
30,49 m²
Просторија за спремачице
1
7,24m²
Радионица у дворишту без грејања
1
30,00 m²
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У МАЛОМ ПОЖАРЕВЦУ
Назив простора
Бр.
Површина
Школско двориште
1
75 ари и 75 m²
Спортски терен
1
2.240 m²
Зграда издвојеног одељења
1
740,00 m²
Учионице (једна је адаптирана у фиск.с
6
302,40 m²
Зборница
1
22,75 m²
Кабинет за информатику
1
18,00 m²
Просторија за спремачице и домара
1
15,00 m²
ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ У ПОПОВИЋУ
Школско двориште
1
32 ара и 34 m²
Спортски терен
1
933,75 m²
Зграда издвојеног одељења
1
384,00 m²
Учионице
4
133,00 m²
Зборница
1
11,22 m²
Библиотека
1
37,75 m²
Простор за спремачице
1
4 m²
Кухиња
1
14 m²
Трпезарија
1
8,37 m²
Опрема: намештај, наставна и техничка средства
Школски објекти у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу немају пратећи простор за културно-јавни
живот и рад ученичких организација, не постоје фискултурне сале,
радионице, кабинети,
специјализоване учионице, лабораторије и школска кухиња. Може се закључити да су материјално-
технички услови рада незадовољавајући и представљају отежавајуће факторе у укупној делатности
школе.
Опремљеност школе општим наставним средствима по предметима је испод 50% према
референтном нормативу. Због недостатка кабинета и специјализованих учионица постојећа наставна
средства се не користе довољно и рационално. Школски и канцеларијски намештај није деценијама
обнављан, те је дотрајао. С тим у вези директор се обратио Градском секретаријату за образовање за
обнову намештаја и наставних средстава.
ЧИШЋЕЊЕ И ГРЕЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА
Спремачице ће чишћење учионица вршити између смена и увече после наставе. Брисање ходника
вршиће се одмах после уласка ученика у учионице. То ће се поновити и после великог одмора, а када је
киша и блато и чешће.
У зимском периоду обавеза домара школе и спремачица је чишћење снега и леда са прилазне стазе
за несметано кретање ђака и да би се избегло повређивање истих. У ту сврху бацаће индустријску со или
ризлу или пепео.
Домари су задужени за шишање траве у школском дворишту, чишћење стаза од снега и леда и
скидање леденица са ивица крова, а спремачице су обавезне да редовно уклањају папире и празне
пластичне боце из школског дворишта и око ограда школског дворишта. У овоме ће им помагати
одељењске заједнице школе. Такође су обавезне вршити проверу прозора и врата (да ли су затворени,
због крађа и елементарних непогода).
У издвојеном одељењу школе у Поповићу и издвојеном одељењу школе у Малом Пожаревцу
грејање се врши на чврсто гориво (угаљ и дрва).У издвојеном одељењу у Поповићу спремачица је
задужена за чишћење и за припрему и ложење пећи на чврсто гориво. Уједно је у обавези да на крају
наставе угаси жар у пећи и уклони га што је предвиђено и описом послова и правилником о
противпжарној заштити. Ова обавеза и одговорност важи и за домара у издвојеном одељењу школе у
Малом Пожаревцу јер се и у том школском објекту врши грејање на чврсто гориво.
Извештај о поправљању функционалне и естетске опремљености школе у школској
2010/2011. години.
У Матичној школи у Малој Иванчи:
-Формиран је дигитални кабинет (10 умрежених компјутера са ADSL);
-Набављен је видеобим;
-Уграђено је десет зидних паноа у учионицама;
-Урађен је носач за телевизор;
-Уграђена је метална заштита на прозорима у приземљу;
-Вршено је редовно одржавање травнатих површина, пражњење септичке јаме, сервисирање
ватрогасне опреме, дератизација, одржавање димњака, котла за грејање итд.
-Направљено је неколико металних корпи за отпатке;
-Набављен је телевизор;
-Набављен је ДВД;
-Набављена је косилица;
-Набављена је електрична бушилица;
-Набављена је радна одећа за домара;
-Обновљено је 30 наслона и седишта столица;
-Итисоном су обложени покретни панои за ходнике;
-Вршено је кречење појединих учионица.
У Издвојеном одељењу у Малом Пожаревцу
-Формиран је дигитални кабинет (10 умрежених компјутера са ADSL);
-Набављен је видеобим;
-Уграђена јеметална заштита за врата зборнице;
-Уграђена јеметална заштита за врата дигиталног кабинета;
-Вршено је редовно одржавање травнатих површина, пражњење септичке јаме, сервисирање
ватрогасне опреме, дератизација, одржавање димњака, итд.
-Направљено је неколико металних корпи за отпатке.
-Набављен је телевизор;
-Набављен је ДВД;
-Набављена је радна одећа за домара;
-Обновљено је 30 наслона и седишта столица.
-Вршено је корективно кречење простора.
У Издвојеном одељењу у Поповићу
-Набављен је лаптоп;
-Набављен је пројектор;
-Уграђен је носач за телевизор;
-Уграђена је метална заштита за врата мултимедијалне учионице;
-Уграђена је метална заштита на прозорима мултимедијалне учионице;
-Постављена два коша за кошарку на спортском терену;
-Вршено је редовно одржавање травнатих површина, пражњење септичке јаме, сервисирање
ватрогасне опреме, одржавање димњака и дератизација;
-Вршена је поправка оштећеног дела и кречење једног дела фасаде.
-Направљено је неколико металних корпи за отпатке;
-Набављена је радна одећа за домара;
-Вршено је корективно кречење простора.
План за поправљање функционалне и естетске опремљености школе у школској 2011/2012.
години и надаље
У Матичној школи у Малој Иванчи:
-Гасификација школе (пројекат, прикључак, материјал и радови);
-Замена заштитне ограде школе;
-Санирање оштећених делова фасаде и кречење фасаде;
-Презиђивање пољског WC-a;
-Замена унутрашње столарије (врата учионица и других просторија);
-Замена учионичког и канцеларијског намештаја;
-Рушење дотрајале монтажне радионице у школском дворишту;
-Набавка наставних средстава.
У Издвојеном одељењу у Малом Пожаревцу
-Замена дотрајалог линолеума у великом ходнику на спрату у површини од 54 m² (3,30х14,20);
-Замена дотрајалог линолеума у две учионице на спрату у површини 2х54 m² =108 m²;
-Замена дотрајалог линолеума у једној учионици у приземљу у површини од 54 m² (6х9 );
-Фарбање паркета у једној учионици новог дела зграде у површини од 54 m²;
-Фарбање паркета малог ходника на спрату новог дела зграде у површини од 10,56 m² (3,10х3,50 );
-Фарбање паркета зборнице у површини од 22,15 m² (3,45х6,45);
-Спуштање плафона и обијање малтера до цигле на спрату (једна учионица - 54 m², мали кабинет –
18 m², велики ходник - 54 m²). Замена дотрајале електроинсталације и расвете;
-Обијање малтера до цигле и поновно малтерисање ходника у приземљу - 70 m². Замена дотрајале
електроинсталације ходника у приземљу;
-Замена громобранске инсталације;
-Санирање бетонског степеништа на улазу школе;
-Санирање напуклог бетонског степеништа које повезује приземље са првим спратом;
-Санирање дрвене међуспратне конструкције која вибрира;
-Замена труле дрвене фасадне столарије PVC столаријом;
-Санирање оштећених делова фасаде и кречење;
-Гасификација (пројекат, прикључак, материјал, радови);
-Набавка учионичког намештаја;
-Набавка наставних средстава.
У Издвојеном одељењу у Поповићу
-Избетонирати тротоар и стазе испред школе;
-Извршити гасификацију објекта;
-Поправка и кречење фасаде;
-Замена фасадне и унутрашње столарије PVC столаријом;
-Уградња заштитних решетки на једној учионици (врата, прозори);
-Уградња зидних полица за књиге у библиотеци;
-Уградња ламината на поду библиотеке;
-Поправка једног дела заштитне ограде школе;
-Набавка учионичког намештаја;
-Набавка наставних средстава.
ПРИМАРНИ ЗАДАЦИ У РАДУ ШКОЛЕ
На основу Развојног плана школе, Извештаја о релизованим активностима из Акционог плана за
школску 2009/2010. године, Извештаја о самовредновању за школску 2009/2010. годину и поштујући
потребе и интересе ученика, родитеља и друштвене средине Стручни актив за развојно планирање је
израдио Акциони план за школску 2010/2011. годину у ком су постављени примарни задаци у раду
школе. На основу тог плана израђени су акциони планови за наставнике, стручне сараднике, директора и
помоћника директора и Акциони план за заштиту деце од насиља.
Акциони план за школску 2011/2012. годину
Област Настава и учење
Циљ: Побољшање читалачке писмености ученика и развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса
Специфични циљеви
Уређење и опремање школске
библиотеке
Подстицање ученика на читање
књижевних дела
и читање ради задовољства и забаве
Подстицање самосталности ученика
у истраживању ради трајнијег
усвајања знања
Подстицање ученика на писање
састава, есеја
Развијање естетских вредности и
потребе за естетским кроз ликовну
уметност
Креативно осмишљавање
обележавања важних датума током
године
Задаци и активности
Набавка нових књига за школску библиотеку
Уређење простора школске библиотеке у Малој Иванчи, Малом Пожаревцу и
Поповићу
Пројекат ''Читање је забава'': Ученици читају књижевна дела,
Наставници и библиотекар разговарају са ученицима, проверавају разумевање
прочитаног, ученици препоручују омиљене књиге својим друговима
Ученици читају литературу из различитих научних области и израђују задатке у
оквиру школских пројеката
Ученици сами и уз помоћ наставника истражују и проналазе информације потребне за
реализацију часова истраживачке наставе
Писање састава за литерарне конкурсе
Писање састава поводом обележавања важних дана и догађаја
Израда прилога за школски лист
Ученици израђују ликовне радове на часовима ликовне културе, цртања сликања и
вајања и ликовне секције
Ученици процењују вредност ликовних радова
Ученици припремају изложбе радова
Пројекат ''Креативност на делу'': израда радова за ликовне конкурсе
Наставници сарађују међусобно и са ученицима у планирању и реализацији
активности:
-Обележавање важних дана, догађаја, годишњица
-Обележавање Дана школе
-Божић, Ускрс и остали празници
Носиоци
библиотекар
директор
библиотекар
наставници
ученици
библиотекар
наставници
ученици
библиотекар
наставници
ученици
библиотекар
наставници
ученици
библиотекар
педагог
директор
наставници
ученици
Област Настава и учење
Циљ: Побољшање квалитета и атрактивности свих облика образовно-васпитно рада
Повећање примене ИКТ-а у настави и ваннаставним активностима
Специфични циљеви
Обезбеђење сталног приступа
интернету за ученике и
наставнике (АДСЛ)
Побољшање информационе и
информатичке писмености
ученика
Примена ИКТ-а и основних
облика електронског учења у
дигиталној учионици
Примена учења на даљину
за израду пројекта
Коришћење ИКТ-а за
презентацију рада школе
Задаци и активности
Захтев за постављање АДСЛ-а
Повезивање свих компјутера у школи на АДСЛ
Претраживање информација у електронском облику у школској библиотеци,
дигиталној учионици, зборници
Наставници упућују ученике на правилан одабир и коришћење потребних
информација за израду задатака
Часови информатике и информатичке секције у дигиталној учионици
Претраживање електронских извора информација у школској библиотеци
Израда е-наставног материјала: ППТ презентације, лекције, тестови
Реализација часова уз примену електронског учења
Носиоци
директор,
наставници и
стручни
сарадници
наставници
ученици
стручни
сарадници
наставници,
ученици
стручни
сарадници
Постављање мудл платформе за електронско учење на сајт школе Израда е-лекција наставници,
Постављање лекција на систем за учење на даљину
ученици
Реализација наставе путем интернета
стручни
сарадници
Формирање редакције школског листа и израда прилога кроз рад секција
наставници,
Формирање Тима за уређивање сајта школе кроз рад секција
ученици
Израда плана интернет презентације школе
стручни
Припрема материјала Обука наставника за постављање садржаја
сарадници
Укључивање ученика у израду прилога за школски сајт
Постављање нових садржаја на сајт - ажурирање
Постављање материјала
Област Настава и учење
Циљ: Унапређење планирања и реализације наставе у складу са стандардима образовања
Специфични циљеви
Планирање наставе у складу са
стандардима образовања
Реализација редовне наставе,
допунске и додатне у складу са
стандардима образовања
Праћење и провера напредовања
ученика
Промовисање успеха ученика
Задаци и активности
Израда стандарда образовања за 5, 6. и 7. разред и укључивање стандарда у
планове
Наставници израђују тестове за мерење стандарда и анализирају резултате на
тестовима
Наставници израђују планове кроз тимски рад ради корелације међу предметима
Настава се прилагођава различитим могућностима ученика
Уводи се тимски рад и вршњачко учење у допунску наставу
Часови додатне наставе се држе на основу интересовања ученика
Ученици користе додатне изворе информација за ради проширења знања Ученици
се припремајиу за такмичења
Рад ученика се вреднује у односу на стандарде образовања
Знање ученика се проверама тестовима које сачињавају наставници
Знање ученика се проверама тестовима које сачињавају ученици
Ученици континуирано добијају информацију о свом напредовању
Наставници похваљују успешан рад ученика на нивоу одељења
Успех ученика се похваљује и награђује на нивоу школе
Планирање и реализација
програма инклузивне наставе
Област Настава и учење
Циљ: Повећање компетенција ученика за примену знања стеченог у школи у свакодневном животу
Носиоци
наставници,
ученици
наставници,
ученици
наставници,
ученици
наставници,
ученици
директор
Специфични циљеви
Оспособљавање ученика да
решавају проблеме, истраживачка
настава
Задаци и активности
Ученици користе различите изворе информација, бирају одговарајуће
информације и правилно их користе за решавање проблема (израду задатка) уз
помоћ наставника и школског библиотекара
Носиоци
наставници,
ученици
библиотекар
Оспособљавање ученика повезују
знања међу различитим предмет
има,
Популаризација науке
Ученици припремају додатни материјал за часове тематске наставе уз помоћ
наставника и школског библиотекара, израђују задатака за часове тематске
наставе и школске пројекта уз коришћење различитих извора информација
Наставници заједно планирају часова редовне, тематске, пројектне,
истраживачке наставе
Планира се и реализује ванучионичка настава и теренска настава
Планира се и реализује школа у природи
Планирају се и реализују излети и екскурзије
наставници,
ученици
стручни
сарадници
Учење откривањем у непосредној
животној стварности
Изграђивање еколошке свести
Планирање школског пројекта Екологија
Сарадња наставника у изради припрема за заједничке часове
Реализација пројекта кроз часове у свим одељењима
Усвајање здравог стила живота
Планирање школског пројекта Здрав живот
Сарадња наставника у изради припрема за заједничке часове
Реализација пројекта кроз часове у свим одељењима
Област: Подршка ученицима
Циљеви: Формирање правилних вредносних ставова ученика,
Развијање социјалних вештина ученика,
Подстицање личног развоја ученика
наставници,
ученици
стручни
сарадници
наставници,
ученици
стручни
сарадници
наставници,
ученици
стручни
сарадници
Специфични циљеви
Стварање односа узајамног
поверења између ученика и
наставника
Развијање свести о чувању
школске имовине и
стварања учионице без
насиља
Развијање хуманости,
емпатије и солидарности
код ученика
Развијање ненасилне
комуникације и
толеранције
Побољшање климе у
одељењу и школи
Ученици стичу
позититиван став према
професији наставник
Унапређење рада на
часовима одељенског
старешине
Јачање ученичког
самопоуздања при јавним
Задаци и активности
Наставници подстичу ученике да слободно искажу своје мишљење и
прихватају сугестије ученика у вези са реализацијом часова
Наставници помажу ученицима да развију одговорност за учење и поступке
Ученици израђују правила понашања у учионици за свако одељење
Ученици разговарају о проблему понашања на састанцима Ђачког парламента
и предлажу како да се реши проблем
Наставници и стручни сарадници разговарају са ученицима о проблему
понашања на часовима редовне наставе, часовима одељенског старешине и у
другим приликама
Наставници подстичу ученике на тимски рад и вршњачко учење у оквиру
наставе и ваннаставних активности
Наставници подстичу ученике на бригу о људима, бригу о природи Организују
се предавања и радионици: Хуманизација односа међу половима, Емпатија и
солидарност...
Наставници и стручни сарадници држе трибине и предавања за ученике на
тему решавања конфликата
Стручни сарадници реализују радионице за ученике: Комуникација,
Толеранција...
Ученици се уче да смостално решавају конфликте у одељењу
Ученици развијају такмичарски духа кроз одељенско, међуодељенско,
школско, општинско такмичење...
Вршњачко учење - Ученици раде у групама и помажу једни другима у изради
задатака
Ученици замењују улогу са наставницима, заједно се договарају о избору
термина, планирају часове, бирају ученике предаваче
Наставници помажу ученицима да реализују такве часове и процене успешност
Разредне старешине на часовима одељенског старешине разговарају са
ученицима о темама: Другарство, Добра комуникација у одељењу,
Како побољшати однос ученик – наставник и сл.
Ученици учествују у школским пројектима (Читање је забава, Креативност на
делу...), такмичењима и другим манифестацијама у школи и општини
Носиоци
наставници,
ученици
Тим за заштиту деце од
насиља, наставници,
ученици,
стручни сарадници
Тим за заштиту деце од
насиља, наставници,
ученици,
стручни сарадници
Тим за заштиту деце од
насиља, наставници,
ученици, стручни
сарадници
директор, наставници,
ученици, стручни
сарадници
директор,наставници,
ученици
одељенске старешине,
ученици
директор, наставници,
ученици, стручни
наступима
Укључивање у активности
локалне средине
Ученици и наставници присуствују културним, забавним и спортским
активностима у локалној заједници
сарадници
директор,наставници,
ученици, стручни
сарадници
Област: Подршка ученицима
Циљ: Подршка ученицима при избору даљег образовања
Специфични циљеви
Планирање програма
професионалне
оријентације који се
реализује кроз све облике
образовно-васпитног рада
Интегрисати План
Професионалне орјентације
у одговарајуће наставне
часове
Задаци и активности
Направити темељан и сврсисходан План професионалне орјентације Анализа постојећег
Плана ПО
Измене и допуне Плана ПО
Упознавање наставника са Планом ПО
Носиоци
педагог,
разредне
старешине
У оквиру стручних актива издвојити наставне јединице погодне за остварење циља ПО
Реализовање наставних јединица којима се подстиче професионални развој ученика
педагог,
разредне
старешине
Интегрисање Плана ПО у
ваннаставне активности
Укључивање ученика у ваннаставне активности према интересовањима и способностима
у слободне активности
Активније укључивање деце у слободне активности
Упознавање са различитим професијима у институцијама локалне заједнице (Дом
здравља, Општина Сопот, основне и средње школе, Библиотека, Центар за социјални рад,
Информисати ученике о друштвеним потребама за кадровима и о мрежи средњих школа
Информисање ученика о условима уписивања у средње школе
Израда анкете за ученике 8. разреда
Анкетирање ученика о професионалним интересовањима
Анализа и на основу ње, усмеравање и пружање помоћи ученицима
педагог,
разредне
старешине,
ученици
Континуирано пружање
помоћи свим ученицима
при избору даљег
образовања
педагог,
разредне
старешине,
ученици
Остваривање сарадње са
родитељима ради помагања
деци у избору даљег
образовања
Трибине за ученике
Родитељи представљају своја занимања
педагог,
разредне
старешине,
родитељи
Област: Ресурси
Циљ: Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника,
Повећање компетенција наставника и стручних сарадника за примену ИКТ-а
Специфични циљеви
Стручно усавршавање наставника
и стручних сарадника у школи и
на стручним семинарима,
Подстицање на целоживотно
учење
Повећање информатичке
писмености наставника и стручних
сарадника
Повећање примене савремених
метода и облика рада у образовноваспитном раду
Опособљавање наставника и
стручних сарадника за примену
Задаци и активности
Израда плана стручног усавршавања у школи кроз предавања у оквиру
стручних већа, угледне часове
Израда плана стручног усавршавања наставника кроз стручне семинаре
Наставници се стручно усавршавају у школи и ван школе
Носиоци
наставници,
стручни сарадници,
директор
Наставници стичу информатичку писменост у школи кроз сарадњу у оквиру
стручних већа
Наставници повећавају информатичку писменост кроз стручне семинаре
Наставници и стручни сарадници израђују планове у е-форми
Наставници израђују припреме за часове у е-форми, размењују их и
формирају базу припрема
Наставници израђују извештаје о раду у е-форми
Реализују се школски пројекти Здрав живот, Екологија, Читање је забава,
Учионица без насиља, Историја, учитељица живота...
Реализаују се часови тематске наставе
Наставници држе угледне часове
Израђује се план и програм обуке наставника у школи за примену е-учења
кроз предавања и обуке у оквиру стручних већа, угледне часове
наставници,
стручни сарадници,
директор
наставници,
стручни сарадници,
директор
наставници,
стручни сарадници,
електронског учења
Примена електронског учења у
настави
Израђује се план и програм обуке наставника за е-учење на стручним
семинарима (електронским курсевима)
Наставници се обучавају за електронско учење
Наставници израђују ППТ презентације ,тестове, е-лекције
Наставници тимски планирају рад, корелацију и интеграцију између
предмета ради боље примене електронског учења у настави
директор
наставници,
стручни сарадници,
директор
Област: Ресурси
Циљ: Поправљање функционалне и естетске опремљености школе
Специфични циљеви
Функционално уређење
школских објеката
Задаци и активности
Уређење спољашњег и унутрашњег изгледа објеката (фасада, подови...)
Замена унутрашње столарије (врата учионица и других просторија)
Замена учионичког и канцеларијског намештаја
Набавка наставних средстава
Носиоци
наставници,
ученици,
директор
Естетско уређење
школских објеката
Кречење учионица
Постављање зидних наставних материјала
Постављање дечијих радова на паное у учионицама и у холу
библиотекар,
ученици,
директор
Уређење простора школске
библиотеке и простора за
рад педагога у Малом
Пожаревцу и Поповићу
Уређење једне просторије у Малом Пожаревцу као школске библиотеке и простора за
рад педагога
Уградња ламината на поду библиотеке у Поповићу
Уградња зидних полица за књиге у библиотеци у Поповићу
педагог,
ученици,
директор
Побољшање хигијенских
услова у школи
Редовно се чисте учионице, ходници, тоалети и остале просторије у школи
Редовно се чисти школски намештај
сви
запослени у
Уређење дворишта
Ученици учествују у одржавању хигијене у учионицама и дворишту и развијају свест
о потреби да им школа буде чиста
школи,
ученици
Уређење стаза и тротоара
Замена дела ограде и поправка ограде
Израда летње учионице у Поповићу
Уређење дворишног простора у Малој Иванчи и Малом Пожаревцу
директор,
домар
Област: Етос
Циљ: Побољшање угледа школе, Побољшање атмосфере и међуљудских односа у школи, Укључивање родитеља у живот и рад школе и
школско учење
Специфични циљеви
Побољшање комуникације
међу запосленима у школи
Побољшање комуникације
међу наставницима и
стручним сарадницима
Развијање осећања
припадности колективу код
запослених кроз окупљања
поводом важних дана у
току школске године
Побољшање сарадње са
родитељима
Задаци и активности
Предавања на тему успешне комуникације
Месечна окупљања наставника на састанцима тимова, стручних већа, одељенских већа
и размена искустава у раду
Израда распореда часова у складу са потребама реализације часова тематске и
пројектне наставе
Израда распореда часова тако да сваки наставник има прилику да ради са свим
колегама бар по један дан недељно у истом објекту
Обележава се Дан школе уз присуство свих запослених, пензионера и гостију
Одржавају се културне и спортске манифестације у школи
Организује се приредба поводом Дечије недеље и пријема првака
Организује се приредба поводом завршетка школске године
Обележавају се празници, годишњице и важни дани у току године
Наставници упознају родитеља са Акционим планом и активностима у којима могу да
учествују и родитељи се опредељују
Наставници разговарају са родитељима о проблемима понашања ученика
Постављају се обавештења важна за родитеље на сајт школе
Носиоци
сви запослени
наставници,
директор
сви запослени
наставници,
родитељи,
директор
Родитељи подстичу
позитиван однос свог
детета према другој деци и
наставницима
Организује се трибина за родитеље у оквиру Дечије недеље
Организују се предавања за родитеље на тему комуникације и решавања конфликата
родитељи,
педагог,
ученици
Детаљни план активности у складу са планом и програмом рада, временска динамика и праћење реализације налази се у Акциону плану сваког запосленог.
КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА
Р.бр.
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
НАСТАВНО ОСОБЉЕ – ВИШИ РАЗРЕДИ
Предмет
Стручна спрема ССС
Наставник
Софија Зећовић
Данка Стојановић
Ружица Танасковић
Новка Боричић
Бранка Миладиновић
Славојка Берић
Сања Тацковић
Саша Живановић
Марина Ружић
Адријана Ђорђевић
Светлана Матко
Слободан Карановић
Љиљана Николић
Томислав Цакић
Нада Аранђеловић
Мирослав Станковић
Милена Илић
Марко Стевановић
Марко Мудрић
Српски јез.
Српски јез.
Математика
Математика
Биологија/Хемија
Хемија
Физика
ТИО
Енгл.језик
Енгл.језик
Франц. језик
Историја
Географија
Муз. култура
Лик. култура
Физ. васп.
Физ. васп.
Веронаука
Веронаука
Филол. фак.
Филол. фак.
ПМФ
Мат. фак.
ВПШ
ВПШ
Саобр.фак.
Техн. фак.
Филол. фак.
Филол.фак.
Филол.фак.
Филоз.фак.
ПМФ
Фак.муз.ум.
ВШПУ
Филоз.фак.
Фак.физ.култ
Богосл.фак.
Богосл. фак.
Лиц.
Да
VII
VII
VII
VII
VI
VI
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VII
VII
IV
IV
Да
Да
Да
Не
Не
Не
Не
Не
Да
Да
Да
Не
Да
Да
Да
Рад.с
таж
26
3
28
23
18
4
2
19
9
4
8
14
10
7
14
16
10
7
5
Год.
стар.
52
35
54
56
46
51
32
41
31
28
32
41
47
33
46
48
38
27
25
НАСТАВНО ОСОБЉЕ –НИЖИ РАЗРЕДИ
Ред.
бр.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Ред.
бр.
31.
32.
33
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
Наставник
Ксенија Илић
Гордана Косанић
Велимир Петровић
Љиљана Вићовац
Лидија Николић
Давор Кандић
Синиша Босић
Тања Трајковић
Ружица Будимкић
Десанка Милојковић
Име и презиме
Петар Јовановић
Маја Вучић
Наташа Демић
Слађана Галушка
Предмет
Раз.наст.
Раз.наст.
Раз.наст.
Раз.наст.
Раз.наст.
Раз.наст.
Раз.наст.
Раз.наст.
Раз.наст.
Раз.наст.
Стручна спрема
ССС
Лиц.
VII
VII
IV
VII
VII
VII
VII
VII
VI
VI
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Да
Не
Да
Да
Уч. фак.
Уч. фак.
Уч.школа
Уч. фак.
Уч. фак.
Уч. фак.
Уч. фак.
Уч. фак.
Пед.акад.
Пед. акад.
РУКОВОДЕЋЕ ОСОБЉЕ И СТРУЧНИ САРАДНИЦИ
Р. место
Стручна спрема ССС
Лиц.
Директор
Филоз.фак.
VII
Пом.дирек.
ВПШ
VI
Педагог
Филоз.фак.
VII
Библиотекар
Филол.фак.
VII
АДМИНИСТРАТИВНО ОСОБЉЕ
Заре Зарев
секретар
Правни фак.
VII
Ранка Стевановић
Адм.радник
ФПН
IV
Биљана Јовановић
Благајник
Ек. школа
IV
Зорица Димитријевић
Руков.рачуновод.
Фин.школа
IV
ПОМОЋНО - ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ
Љубомир Дунић
Возач-Ложач
Металопрерађ.
III
Драган Јаковљевић
Домар
МОЦ
III
Зоран Јовановић
Домар
Шк. за КВ рад.
III
Милованка Јанковић
Р.на одрж.чис
ОШ
I
Миољка Милосављевић
Р.на одрж.чис
ОШ
I
Љиљана Бранковић
Р.на одрж.чис
ОШ
I
Слађана Трајковић
Р.на одрж.чис
ОШ
I
Вукосава Косанић
Р.на одрж.чис
ОШ
I
да
да
да
да
да
да
Рад.
стаж
17
23
41
6
24
3
7
4
30
27
Год.
стар.
38
46
62
35
44
28
33
36
52
54
Рад.
стаж
33
17
10
19
Год. стар.
24
25
32
58
49
30
53
41
23
34
25
28
26
22
23
63
42
52
56
51
57
51
52
61
45
37
50
II OРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ
КАЛЕНДАР ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012.
ГОДИНУ
БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА, МЕСЕЦИ И НЕДЕЉА У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ
месец
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Укупно у
првом
полугод.
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Укупно у
другом
полугод.
Укупно за
целу годину
понедељак
4
5
4
4
17
НЕДЕЉЕ И БРОЈ НАСТАВНИХ ДАНА
уторак
среда
четвртак
4
4
5
4
4
4
5
5
3
4
4
5
17
17
17
СВЕГА
петак
5
4
3
5
17
22
21
20
22
85
3
4
4
3
4
1
19
3
4
4
3
4
1
19
2
4
4
3
4
1
18
2
4
5
3
5
1
20
1
4
5
3
4
2
19
11
20
22
15
21
6
95
36
36
35
37
36
180
Анализом календара образовно-васпитног рада за школску 2011/2012. годину констатовано је да има једна
среда мање и један четвртак више.
13. 10. 2011. године (четвртак) настава ће се одвијати по распореду од среде.
ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИХ АКТИВНОСТИ
АКТИВНОСТ
Прво полугодиште
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.9.2011. год. (четвртак)-30.12.2010. (петак)
Друго полугодиште
16.1.2012. год.(понедељак) – 25.5.2012.(петак)–осми р.
8.6.2012. год. (петак) – остали разреди
3.11.2011. год. (четвртак) – 4.11.2011. године (петак)
4.1.2012. год. (среда) – 13.1.2012. год. (петак)
9.4.2012. (понедељак) – 16.4.2012. год. (понедељак)
11.6.2012. (понедељак) – 31.8.2012. (петак)
Радно, петак 27.1.2011. године
I полугодиште 4. 1.2012. год. (среда)
осми разред – 1. 6. 2012. год.
Од I-VII -Видовдан, четвртак, 28. 6. 2012. године, разредана настава у
9,00, а предметна у 10,00 часова
Од првог до осмог разреда – 11. мај 2012. године– надокнада субота 19.
мај 2012. године.
децембар, мај, јуни (календари, таблои, матурско)
24. 5. 2011. (четвртак), надокнада 5. мај 2012. године
мај
април-мај
26.05.2012. године (субота)
Јесењи распуст
Зимски распуст
Пролећни распуст
Летњи распуст
Свети Сава
Подела књижица и
сведочанстава
екскурзије
Фотографисање
Дан школе
Пролећни крос –
Такмичења ученика
Обилазак споменика у
М. Пожаревцу
Припремна настава за
ученике осмог разреда
Матурско вече
Разредни испити
Поправни испити
28.5.2012. до 1.6.2012. године
25.5.2012. године (петак)
21.6.2012. године (четвртак)
август 2012. године
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА И СМЕНА
РАСПОРЕД ОДЕЉЕЊА ПО СМЕНАМА
Матична школа и подручна одељења
I смена
II смена
Мала Иванча
V – VIII
I – IV
Мали Пожаревац
V – VIII
I – IV
Поповић
I – IV
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У МАЛОЈ ИВАНЧИ
Час
Прва смена
Друга смена
1.
7,30 – 8,15
13,00 – 13,45
2.
8,20 – 9,05
13,50 – 14,35
ВЕЛИКИ ОДМОР ТРАЈЕ 10 МИНУТА
3.
9,15 – 10,00
14,45 – 15,30
4.
10,05 – 10,50
15,35 – 16,20
5.
10,55 – 11,40
16,25 – 17,10
6.
11,45 – 12,30
17,15 – 18,00
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У МАЛОМ ПОЖАРЕВЦУ
Час
Прва смена
Друга смена
1.
7,45 – 8,30
13,15 – 14,00
2.
8,35 – 9,20
14,05 – 14,50
ВЕЛИКИ ОДМОР ТРАЈЕ 15 МИНУТА
3.
9,35 – 10,20
15,05 – 15,50
4.
10,25 – 11,10
15,55 – 16,40
5.
11,15 – 12,00
16,45 – 17,30
6.
12,05 – 12,50
17,35 – 18,20
РАСПОРЕД ЗВОЊЕЊА У ПОПОВИЋУ
Час
Прва смена
Друга смена
1.
8,00 – 8,45
2.
8,50 – 9,35
ВЕЛИКИ ОДМОР ТРАЈЕ 15 МИНУТА
3.
9,50 – 10,35
4.
10,40 – 11,25
5.
11,30 – 12,15
Разред
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
Укупно I –VIII
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО РАЗРЕДИМА
Број ученика
Мушки
Женски
19
15
26
11
18
16
17
10
10
19
21
19
13
20
24
22
148
132
Свега
34
37
34
27
29
40
33
46
280
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И ПОДРУЧНИМ ОДЕЉЕЊИМА
Матична школа у Малој Иванчи
Одељење
Број ученика
Мушки
Женски
Свега
I–1
7
7
14
II – 1
9
6
15
III – 1
8
6
14
IV – 1
10
5
15
V–1
5
6
11
VI – 1
12
8
20
VII – 1
5
14
19
VIII – 1
12
13
25
Укупно
68
65
133
ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ У МАЛОМ ПОЖАРЕВЦУ
I–2
8
4
12
II – 2
11
4
15
III – 2
7
6
13
IV – 2
6
3
9
V–2
5
13
18
VI – 2
9
11
20
VII – 2
8
6
14
VIII – 2
12
9
21
Укупно
66
56
122
ПОДРУЧНО ОДЕЉЕЊЕ У ПОПОВИЋУ
I – 3 /III-3
4/3
4/4
8/7
II – 3 /IV – 3
6/1
1/2
7/3
УКУПНО
14
11
25
Укупно за целу
148
132
280
школу
ГОДИШЊИ ФОНД РЕДОВНЕ И ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА ЗА ПРВИ ЦИКЛУС
А. ОБАВЕЗНИ
ПРВИ
ДРУГИ
ТРЕЋИ
НАСТАВНИ
РАЗРЕД
РАЗРЕД
РАЗРЕД
ПРЕДМЕТИ
нед.
Год.
нед.
Год.
нед.
Год.
Српски језик
5
180
5
180
5
180
Енглески језик
2
72
2
72
2
72
Математика
5
180
5
180
5
180
Свет око нас
2
72
2
72
Природа и друштво
2
72
Ликовна култура
1
36
2
72
2
72
Музичка култура
1
36
1
36
1
36
Физичко васпитање
3
108
3
108
3
108
УКУПНО: А
19
684
20
720
20
720
Б. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
Верска настава Грађанско
1
36
1
36
1
36
васпитање
Народна традиција
1
36
1
36
1
36
Од игр. до рачунара
1
36
1
36
1
36
Чувари природе
1
36
1
36
1
36
УКУПНО: Б
2
72
2
72
2
72
УКУПНО: А + B
21
756
22
792
22
792
ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
Год.
5
180
2
72
5
180
2
72
2
72
1
36
3
108
20
720
1
36
1
1
1
2
22
36
36
36
72
792
Напомена
1. Верска настава или грађанско васпитање – ученик бира један од понуђених обавезних изборних наставних
предмета.
2. Од шест изборних предмета које је предложило Министарство просвете наша школа ученицима нуди:
Народну традиција, Од играчке до рачунара и Чуваре природе. Од ова три изборна предмета ученик бира
један.
Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни и изборни наставни предмети
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског
старешине
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
ПРВИ
РАЗРЕД
нед.
Год.
21
756
1
36
-
ДРУГИ
РАЗРЕД
нед.
Год.
22
792
1
36
-
ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед.
Год.
22
792
1
36
-
ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед.
Год.
22
792
1
36
1
36
ПРВИ
РАЗРЕД
нед.
Год.
1
36
ДРУГИ
РАЗРЕД
нед
год.
1
36
ТРЕЋИ
РАЗРЕД
нед
год.
1
36
ЧЕТВРТИ
РАЗРЕД
нед
год.
1
36
1-2
1-2
1-2
1-2
36-72
1 дан
годишње
Излети
36-72
1 дан
годишње
36-72
1 дан
годишње
36-72
1 дан
годишње
ПРЕДМЕТИ И ФОНД ЧАСОВА ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
А. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Математика
Биологија
Хемија
Техничко и информатичко
образовање
Физичко васпитање
УКУПНО: А
Б. ОБАВЕЗНИ
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Верска настава/Грађанско
васпитање
Француски језик
Физичко васпитање
УКУПНО: Б
УКУПНО: А + Б
В. ИЗБОРНИ
НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ
Чувари природе
Цртање, сликање и вајање
Хор и оркестар
Информатика и
рачунарство
УКУПНО: В
УКУПНО: А + Б + В
ПЕТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
5
180
2
72
2
72
2
72
1
36
1
36
4
144
2
72
2
72
ШЕСТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
4
144
2
108
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
СЕДМИ
РАЗРЕД
нед.
год.
4
144
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
2
72
ОСМИ
РАЗРЕД
нед.
год.
4
136
2
68
1
34
1
34
2
68
2
68
2
68
4
136
2
68
2
68
2
68
2
23
72
828
2
25
72
865
2
26
72
936
2
26
68
884
1
36
1
36
1
36
-
-
2
1
4
27
72
36
144
972
2
1
4
29
72
36
108
973
2
1
3
30
72
36
108
1044
2
68
2
28
68
952
1
36
1
36
1
36
1
36
1
31
36
1080
1
36
1
36
1
28
36
1008
1
30
36
1009
Ученик бира један од понуђених наставних предмета (верска настава или грађанско васпитање).
Ученик бира страни језик који нуди школа у складу са свијим кадровским могућностима.
Ученик бира спортску грану са листе коју нуди школа на почетку школске године.
Школа је дужна да, поред обавезних предмета са листе Б, понуди још најмање четири изборна предмета са
листе В, за сваки разред, од којих ученик бира један предмет, према својим склоностима, на почетку школске године.
Ред.
Бр.
ОБЛИК ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Редовна настава
Допунска настава
Додатни рад
1.
2.
3.
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
Час одељењског
старешине
Друштвене, техничке,
хуманитарне, спортске и
културне активности
Екскурзија
ПЕТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
28
1008
1
36
1
36
ШЕСТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
29
1044
1
36
1
36
СЕДМИ
РАЗРЕД
нед.
год.
31
1116
1
36
1
36
ОСМИ
РАЗРЕД
нед.
год.
31
1054
1
34
1
34
ПЕТИ
РАЗРЕД
нед.
год.
1
36
ШЕСТИ
РАЗРЕД
нед
год.
1
36
1-2
1-2
СЕДМИ
РАЗРЕД
нед
год.
0,5+ 18 +18
0,5
1-2
36-72
ОСМИ
РАЗРЕД
нед
год.
0,5+
17 +17
0,5
1-2
34-68
2 дана
годишње
2 дана
годишње
36-72
1 дан
годишње
36-72
1 дан
годишње
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
Грађанско васпитање
Верска настава
Народна традиција
Разред
Бр.
уч.
Наставник
Бр.
уч.
Наставник
Бр.
Уч.
Наставник
I-1
6
Г. Косанић
8
М. Стевановић
14
Г. Косанић
I-2
II-1
II-2
III-1
III-2
IV-1
IV-2
V-1
V-2
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII-1
VIII-2
I-3/
III-3
II3/
IV-3
7
5
5
3
3
8
2
5
15
7
17
5
3
12
8
5/2
В. Петровић
С. Босић
Т. Трајковић
Д. Кандић
Љ. Вићовац
К. Илић
Д. Милојковић
С. Карановић
С. Карановић
С. Матко
С. Матко
С. Карановић
С. Карановић
С. Карановић
С. Карановић
Р. Будимкић
5
10
10
11
10
7
7
6
3
13
3
14
11
13
13
3/5
М. Мудрић
М. Стевановић
М. Мудрић
М. Стевановић
М. Мудрић
М. Стевановић
М. Мудрић
М. Стевановић
М. Мудрић
М. Стевановић
М. Мудрић
М. Стевановић
М. Мудрић
М. Стевановић
М. Мудрић
М. Стевановић
15
15
14
13
15
С. Босић
Т. Трајковић
Д. Кандић
Љ. Вићовац
К. Илић
1/1
Л. Николић
7/1
М. Стевановић
7/3
Л. Николић
Бр.
уч.
120
Број група
Бр.
уч.
160
Број група
Бр.
уч.
96
Број група
18
18
7
Чувари природе
Бр.
уч.
Наставник
12
В. Петровић
9
Д. Милојковић
8/7
Р. Будимкић
Бр.
уч.
36
Број група
3
Разред
V-1
V-2
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII-1
VIII-2
Бр.
уч.
11
20
20
21
Бр.
уч.
72
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
Информатика
Цртање
Француски језик
Наставник
Бр.
Наставник
Бр.
Наставник
уч.
Уч.
С.Живановић
11
С. Матко
18
Н. Аранђеловић 18
С.Матко
С. Живановић
20
С. Матко
С. Живановић
20
С. Матко
19
Н. Аранђеловић 19
С. Матко
14
Н. Аранђеловић 14
С. Матко
25
Н. Аранђеловић 25
С. Матко
С. Живановић
21
С. Матко
Број група
Бр.
Број група
Бр.
Број група
уч.
уч.
4
76
4
148
8
Изабрани спорт
Бр. Наставник
уч.
11
М.Илић
18
М. Станковић
20
М. Илић
20
М. Станковић
19
М. Илић
14
М. Станковић
25
М. Илић
21
М. Станковић
Бр. Број група
уч.
148
8
ЕВИДЕНЦИЈА ИЗУЧАВАЊА СТРАНИХ ЈЕЗИКА
ОБАВЕЗНИ -ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
Одељ
Бр.
Наставник
Одељење
Бр.
Наставник
час.
час.
I-1
2
Марина Ружић
I-2
2
Адријана Ђорђевић
I-3/III-3
2
Марина Ружић
II-3/IV-3
2
Адријана Ђорђевић
II-1
2
Марина Ружић
II-2
2
Адријана Ђорђевић
III-1
2
Марина Ружић
III-2
2
Адријана Ђорђевић
IV-1
2
Марина Ружић
IV-2
2
Адријана Ђорђевић
V-1
2
Марина Ружић
V-2
2
Адријана Ђорђевић
VI-1
2
Марина Ружић
VI-2
2
Адријана Ђорђевић
VII-1
2
Марина Ружић
VII-2
2
Адријана Ђорђевић
VIII-1
2
Марина Ружић
VIII-2
2
Адријана Ђорђевић
V-1
V-2
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII-1
VIII-2
2
2
2
2
2
2
2
2
ИЗБОРНИ-ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Светлана Матко
обавезни изборни предмет
Светлана Матко
обавезни изборни предмет
Светлана Матко
обавезни изборни предмет
Светлана Матко
обавезни изборни предмет
Светлана Матко
обавезни изборни предмет
Светлана Матко
обавезни изборни предмет
Светлана Матко
обавезни изборни предмет
Светлана Матко
обавезни изборни предмет
ОГЛАСНА ТАБЛА
Огласна табла школе омогућава благовремено информисање ученика, родитеља и свих запослених о
дешавањима у школи. На огласну таблу се постављају обавештења и друге информације важне за рад школе:
1. Обавештење о раду Школског тима за заштиту деце од насиља
2. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање
3. Правилник о понашању ученика у школи
4. План рада Ђачког парламента и Вршњачког тима
5. Обавештења о раду секција и културним и јавним дешавањима у школи
6. Све релевантне информације које стижу у школу
7. Резултати са школских и општинских такмичења
8. Начин и основна мерила за упис у средњу школу
9. Резултати са завршног испита
10. Упис ученика у средњу школу
11. Избор уџбеника
12. Информације о упису првака, итд.
Ред.
Секција
бр.
Библиотечка секција
Саобраћајна секција
Еколошка секција
Литерар.-рецитат. у М. Пожаревцу
Литерарно-рецитаторска у М. Иванчи
Ликовна секција
Млади Енглези-Мала Иванча
Млади Енглези-Мали Пожаревац
Одбојкашка
Фудбалска
Млади математичари
састав
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
V-VIII
I-III
Бр.
часова
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Црвени крст
I-VIII
36
Дечији Савез
I-IV
36
Вршњачки тим и Ђачки парламент
V-VIII
36
Руководилац
Слађана Галушка
Саша Живановић
Бранка Миладиновић
Софија Зећовић
Данка Стојановић
Нада Аранђеловић
Марина Ружић
Адријана Ђорђевић
Мирослав Станковић
Милена Илић
учитељи
Синиша Босић
Љиљана Вићовац
Наташа Демић
План рада Заједнице ученика, Ђачког парламента и Вршњачког тима
Септембар
-Избор нових чланова
-Упознавање ученика са Акционим планом школе и Акционим планом за заштиту деце од насиља
Октобар:
-Састанак са родитељима у вези са активностима предвиђеним Акционим планом
-Организовање културних и јавних делатности у школи и радионица за ученике, договор о темама и активностима
Новембар:
-Едукација чланова Вршњачког тима за решавање конфликата међу ученицима.
-Организовање трибине за ученике, избор тема и договор у вези са термином
Децембар:
-Разматрање односа и сарадње ученика и наставник, атмосфера у школи
-Прослава Нове године, израда честитки, изложба радова
Јануар:
-Прослава Дана Светог Саве
Фебруар:
-Презентација постигнућа ученика на сајту школе
-Анкета за ученике у вези са самовредновањем школе
Март:
-Борба против болести зависности (учествовање у општинском пројекту)
-Упознавање ученика са резултатима Анкете за самовредновање
Април:
-Презентација радова ученика, знања, вештина и креативности у различитим областима – промоција рада школе
-Укључивање Ђачког парламента у израду Развојног плана школе
Мај:
-Реализација активности у вези са обележавањем дана школе
-Предлог за организовање матурске вечери
Јун:
-Израда Извештаја о раду за протеклу школску годину.
-Израда Плана рада за наредну школску годину.
-Упознавање ученика са Правилником о понашању
ученика у школи
-Пријем првака у Дечији савез
X
-Припреме за квиз „Покажи шта знаш“ по одељењским
заједницама
XI
XII,I
-Дечија права
-Толеранција
II
-Здрав живот
-Изложба дечјих радова поводом Дана жена
III
-Уређење учионица
-Учешће ученика у уређењу дворишта
IV
-Прослава Дана школе
V
-Литерарни и ликовни прилози за школски лист
-Обележавање дана заштите животне средине
(организовање часа цртања и изложбе дечјих радова)
VI
-Израда Извештаја о раду Дечијег савеза.
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
ПЛАН РАДА ЦРВЕНОГ КРСТА
Програмски садржаји
Време
релизац
-Усвајање Плана рада;
IX
-Акција ''Друг-другу'' (прикупљање уџбеника,
школског прибора)
IX
-Акција ''Друг-другу'' (прикупљање одеће и обуће)
IX
-Брига о здрављу
X
-Учешће у акцији „Солидарност на делу“.
Педагог,
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
одељењске
старешине
Начин
праћ.
X,XI
Нос.
актив.
одељењске
старешине
ученици
одељењске
старешине
ученици
одељењске
старешине
ученици
одељењске
старешине
ученици
одељењске
старешине
ученици
Начин
праћ.
Прис.активностима
(директор,пом. директора)
прег.пед.документ.
-Припреме за обележавање Светог Саве
Нос.
актив.
Прис.активностима (директор,пом. директора) прег.пед.документ.
ПЛАН РАДА ДЕЧИЈЕГ САВЕЗА
Програмски садржаји
Време
релизац
ије
-Израда Плана рада Дечијег савеза
IX
-Прикупљање слаткиша, израда новогодишњих
честитки, сувенира и припремање пакетића;
-Израда радова за наградни конкурс „Крв живот
значи“;
-Правилне навике у исхрани
XII
II
III
-Припреме за такмичење
IV
-Учешће у акцији „Недеља Црвеног крста“;
V
-Обележавање 8. маја, међународног дана Црвеног
крста и 11. маја, Дана добровољних давалаца крви;
V
-Акција подмлатка Црвеног крста „Друг-другу“
(прикупљање уџбеника, школског прибора, одеће,
обуће и слично);
VI
-Писање Извештаја о раду Црвеног крста.
VI
ученици
одељењске
старешине
одељењске
старешине
ученици
одељењске
старешине
ученици
одељењске
старешине
ученици
одељењске
старешине
ученици
одељењске
старешине
ученици
одељењске
старешине,
ученици
V ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ НАСТАВНИКА
-Планови редовне наставе
-Планови допунске наставе
-Планови додатне наставе
-Планови изборне наставе
-Планови припремне наставе
-Планови слободних активности за ниже разреде
Ови планови су саставни део школског програма и чине његов прилог – анекс.
VI ПЛАНОВИ РАДА ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
ОБАВЕЗНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
У току школске 2011/2012. године реализоваће реализоваће се следеће обавезне активности ученика:
Назив обавезне
активности
Одељењске заједнице и часови
одељењског старешине
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
36
36
36
36
36
36
36
32
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
У млађим разредима слободне ученичке активности ће се организовати сваки учитељ, односно наставник
разредне наставе, у свом одељењу према склоностима и интересовању ученика.
У старијим разредима слободне ученичке активности ће се организовати задужени предметни наставници.
Слободне ученичке активности се организују да би се ученицима пружила могућност да испоље, задовоље и
даље развијају своје друштвене активности, склоности, способности и интересовања.
ПЛАН РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Време
реал.
-Усвајање Извештаја о раду школе
-Усвајање Извештаја о раду директора
-Утврђивање Годишњег програма рада школе
-Организација наставе изборних предмета
-План екскурзија
-Успех и дисциплина ученика на тромесечју
-Реализација наставних планова и програма
-Успех и дисциплина ученика на полугодишту
-Реализација наставних планова и програма и Акционог
плана и Плана самовредновања
-Стручно усавршавање (семинари)
-План обележавања славе Свети Сава
-Стручно усавршавање (извештај)
-Екскурзије, припрема
-Успех и дисциплине ученика на тромесечју
-Реализација наставних планова и програма
-Професионална оријентација
-Програм обележавања Дана школе
Носилац
активности.
IX
директор,
педагог.
X
директор,
педагог,
наставници.
XII
директор
педагог.
директор,
педагог,
наставници.
II
IV
директор,
педагог
наставници.
Нач. праћ.
Увид у записник од стране председника школског
одбора, педагошког надзорника,просветног
инспектора
Програмски садржаји
-Успех и дисциплина ученика осмог разреда
-Реализација наставних планова и програма
-Избор уџбеника за наредну школску годину
-Учешће ученика на такмичењима
-Успех и дисц. ученика од I до VII разреда
-Реализација наставних планова и програма и Акционог
плана и Плана самовредновања
-Доношење одлуке о похвалама ученика
-Комисија за поправне и разредне испите
-Извештај о квалификационом испиту
-Извештај о реализацији екскурзија
-Резултати разредних и поправних испита и израда Извештаја о раду Наставничког већа
-Задужења наставника у оквиру 40-часовне радне недеље
-Усвајање Плана рада Наставничког већа за наредну
школску годину
директор,
педагог,
наставници.
V
директор,
педагог,
наставници.
VI
директор,
наставници.
VIII
Руководилац:
Петар Јовановић
ПЛАН РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Програмски садржаји
Време
реал.
Носиоци
активн.
Директор,наставни
ци
директор
Директор,наставни
ци
IX-VI
Директор,педагог
Планирање и остваривање програма образовања и
васпитања
Старање о остваривању развојног плана
Сарадња са локалном самоуправом, организацијама
Организовање и вршење педагошко-инструктивног
праћења образовно-васпитног рада наставника
Планирање и стручно усавршавање наставника и
стручних сарадника
Доношење индивидуално образовног плана на предлог
стручног тима
Самовредновање, остваривање стандарда постигнуће и
унапређење образовно-васпитног рада
Директор,педагог
Директор,наставни
ци
Руководилац:
Петар Јовановић
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊСКИХ ВЕЋА ЗА ШК. 2011/2012. ГОДИНУ
РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА
Први
Други
Трећи
Четврти
Пети
Шести
Седми
Осми
Ружица Будимкић
Синиша Босић
Љиљана Вићовац
Десанка Милојковић
Саша Живановић
Данка стојановић
Бранка Миладиновић
Адријана Ђорђевић
РУКОВОДИОЦИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
Ред.
бр.
Име и презиме руководиоца
Тања Трајковић
1.
Назив стручног већа
Стручно веће наставника
разредне наставе
Чланови
1. Ксенија Илић
2. Гордана Косанић
3. Велимир Петровић
4. Љиљана Вићовац
5. Лидија Николић
6. Давор Кандић
Нач.
праћ.
Увид у записнике од стране
школских надзорника и
просветних инспектора
Ред.
бр.
1.
7. Синиша Босић
8. Тања Трајковић
9. Ружица Будимкић
10. Десанка Милојковић
Стручно веће наставника
српског језика и страних
језика
1. Софија Зећовић
2. Данка Стојановић
3. Марина Ружић
4. Адријана Ђорђевић
5. Светлана Матко
Ружица Танасковић
Стручно веће наставника
природних наука
1. Ружица Танасковић
2. Новка Боричић
3. Славојка Берић
4. Бранка Миладиновић
5. Саша Живановић
6. Сања Тацковић
Слободан Карановић
Стручно веће наставника
историје и географије
1. Слободан Карановић
2. Љиљана Николић
Маја Вучић
Стручно веће наставника
вештина и уметности
2.
Марина Ружић
3.
4.
5.
1. Нада Аранђеловић
2. Јелена Јевтић
3. Маја Вучић
3. Мирослав Станковић
4. Милена Илић
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
Чланови Стручног актива за развојно планирање су:
1. Наташа Демић, педагог
2. Слађана Галушка, библиотекар
3. Гордана Косанић, професор разредне наставе
4. Лидија Николић, професор разредне наставе
5. Слободан Карановић, професор историје
6. Нада Аранђеловић, наставник ликовне културе
7. Ивана Грујић, представник Савета родитеља
8.
, представник локалне заједнице
ПЛАН РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
''МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ'' МАЛА ИВАНЧА
Септембар:
-Израда Акционог плана за сваког наставника и стручног сарадника посебно у оквиру Развојног плана у
областима Настава, Етос и Ресурси.
-Одређивање активности тако да се Развојни план повеже са активностима у вези са самовредновањем области
Настава и учење, Подршка ученицима и Етос.
-Утврђивање календара стручног усавршавања наставника и стручних сарадника.
Октобар:
-Набавка стручне литературе у вези са социјалним вештинама и израдом сценарија за тематску и пројектну
наставу.
-Састанак са родитељима и ученицима у вези са активностима предвиђеним Акционим планом у вези са
сарадњом са родитељима и локалном заједницом.
Новембар:
-Разговор са наставницима и ученицима о подршци ученицима и атмосфери у школи и међуљудским односима,
а у вези са реализацијом Акционог плана.
-Присуствовање педагога часовима тематске наставе и другим часовима свих наставника.
Децембар:
-Праћење реализације активности Развојног плана у свим областима кроз преглед документације
-Анкетирање наставника у вези са активностима у процесу самовредновања, област Настава и учење, у
подручју Наставни процес и област Подршка ученицима, у подручју Подстицање позитивних ставова и развој
социјалних вештина и Подстицање и неговање демократског духа и ученичких иницијатива и активности .
-Састанак са Тимом за самовредновање.
Јануар:
-Извештавање наставника о оствареним активностима из Акционог плана на Наставничком већу.
-Организовање предавања за наставнике, ученике и родитеље у вези са здравим животом и екологијом.
Фебруар:
-Састанак са ученицима из Ђачког парламента у вези са активностима из Акционог плана, сарадњом на
часовима и тимским радом,
-Анкета за ученике, наставнике и родитеље у вези са самовредновањем рада школе ради израде новог
Развојног плана..
Март:
-Праћење реализације активности у вези са интернет презентацијом школе, сарадњом школе и установама и
институцијама у окружењу и уређењем школског простора.
-Обрада података из Анкете за самовредновање.
Април:
-Праћење реализације активности у вези са промоцијом рада школе и утврђивање календара активности у мају
поводом прославе Дана школе
-Израда Развојног плана за период од 2011. до 2014. године.
Мај:
-Праћење реализације активности у вези са израдом школског листа.
-Анкетирање наставника у вези са активностима у процесу самовредновања, област Етос у подручју
Атмосфера и међуљудски односи.
-Доношење новог Развојног плана
Јун:
-Израда Извештаја о реализацији Акционог плана за школску 2010/2011.годину.
-Извештавање на Наставничком већу.
-Израда Акционог плана за школску 2011/2012. годину.
-Израда Плана рада Стручног актива за развојно планирање за школску 2011/2012. годину.
ШКОЛСКИ ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
Чланови Школског тима за самовредновање су:
1. Слободан Карановић, представник органа управљања
2. Зоран Тришић, представник Савета родитеља
3. Марина Ружић, представник наставника предметне наставе
4. Слађана Галушка, представник стручних сарадника
5. Наташа Демић, представник стручних сарадника
6. Тања Трајковић, представник стручног већа разредне наставе
7.
, представник ученичког парламента
ШКОЛСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА
Чланови Школског тима за заштиту деце од насиља су:
Наташа Демић, педагог
Слађана Галушка, библиотекар
Маја Вучић, наставник музичке културе
Софија Зећовић, професор српског језика
Саша Живановић, професор технике
Јелена Стевановић, професор енглеског језика
Ружица Будимкић, наставник разредне наставе
Гордана Косанић, професор разредне наставе
Љиљана Вићовац, професор разредне наставе
ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012.
ГОДИНУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''МИЛОРАД МИЋА МАРКОВИЋ'' МАЛА ИВАНЧА
Септембар:
-Израда Акционог плана за заштиту деце од насиља на основу Развојног плана школе у областима Настава,
Етос и Ресурси и Акционог плана који је предложило Министарство просвете Србије
- Израда листе за евидентирање насиља и Мера превенције и интервенције.
Октобар:
-Састанак са родитељима и ученицима у вези са активностима предвиђеним Акционим планом, упознавање са
Правилником о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
-Набавка стручне литературе у вези са социјалним вештинама и заштитом деце од насиља, и израда Плана
стручног усавршавања у вези са заштитом деце од насиља.
-Сарадња са Општинским већем у оквиру Општинског тима за заштиту деце.
Новембар:
-Укључивање чланова Вршњачког тима и Ђачког парламента у решавање конфликата међу ученицима.
-Сарадња са родитељима у вези са проблемима понашања ученика (предавања, едукација родитеља у вези са
безбедношћу деце, указивање на важност породице у решавању проблема понашања деце.
Децембар:
-Праћење реализације активности у вези са тематском наставом Учионица без насиља.
-Организовање трибина за ученике и наставнике на тему Подршка, сарадња, поштовање.
Јануар:
-Извештавање наставника о оствареним активностима из Акционог плана за заштиту деце у првом
полугодишту на Наставничком већу.
-Укључивање локалне заједнице у формирање Спољне заштитне мреже, укључивање МУП-а у информисање,
превенцију и интервенцију насиља.
Фебруар:
-Сарадња са Школском управом у вези са остварењем активости из Акционог плана за заштиту деце од
насиља.
-Праћење реализације стручног усавршавања наставника у вези са заштитом деце од насиља.
Март:
-Праћење релизације активности у вези са промоцијом школе као безбедног места увидом у интернет сајт
школе и уређење школског простора.
-Праћење реализације активности у вези са спортом у превенцији насиља и укључивање у акције Општинског
већа у вези са борбом против болести зависности.
Април:
-Праћење реализације активности у вези са учешћем ученика на турнирима на нивоу школе и шире по
принципу Сви побеђујемо и Прихватање фер-плеја као принципа у спорту и животу
-Утврђивање календара спортских активности у мају поводом прославе Дана школе
Мај:
-Праћење реализације активности у вези са превенцијом и заштитом деце кроз наставне и ваннаставне
активности
-Анкетирање наставника и ученика у вези са самовредновањем, област Етос.
Јун:
-Израда Извештаја о реализацији Акционог плана за заштиту деце од насиља за школску 2010/2011.годину.
-Извештавање на Наставничком већу.
-Израда Акционог плана за школску 2011/2012. годину.
-Израда Плана рада Тима за заштиту деце од насиља за школску 2011/2012. годину.
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
Чланови Стручног актива за развој школског програма су:
1. Гордана Косанић, професор разредне наставе, председник
2. Синиша Босић, професор разредне наставе, члан
3. Мирослав Станковић, професор физичког васпитања, члан
4. Слободан Карановић, професор историје, члан
5. Наташа Демић, педагог, координатор
ПОДЕЛА ОДЕЉЕНСКОГ СТАРЕШИНСТВА
OДЕЉЕЊСКE СТАРЕШИНE ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
Разред и
одељење
1.
Гордана Косанић
I/1
2.
Синиша Босић
II/1
3.
Давор Кандић
III/1
4.
Ксенија Илић
IV/1
5.
Ружица Танасковић
V/1
6.
Данка Стојановић
VI/1
7.
Бранка Миладиновић
VII/1
8.
Марина Ружић
VIII/1
8
1.
Велимир Петровић
I/2
2.
Тања Трајковић
II/2
3.
Љиљана Вићовац
III/2
4.
Десанка Милојковић
IV/2
5.
Саша Живановић
V/2
6.
Слободан Карановић
VI/2
7.
Мирослав Станковић
VII/2
8.
Адријана Ђорђевић
VIII/2
8
1.
Ружица Будимкић
I/3,III/3
2.
Лидија Николић
II/3,IV/3
18
Организациона
јединица
Мала Иванча
Одељенски старешина
Свега
Мали Пожаревац
Ред.број
Свега
Поповић
Свега
ПЛАН РАДА ПЕДАГОГА
I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15
Програмски садржаји
Време
Носиоци
реализације
активн.
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА И
ВРЕДНОВАЊЕ ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА
Учешће у изради Годишњег програма рада школе,
директор
Школског програма за 1,2,3,4,5,6,7 и 8 разред
VI, VIII,IX педагог
Израда годишњег плана и програма рада педагога, плана
чланови
рада стручног актива за Развојно планирање и плана рада
Актива
Тима за безбедност деце
VIII, IX
педагог
Предлог изборних предмета и спровођење анкете за
наставници
ученике 1. разреда
IX
педагог
Анкетирање ученика за избор слободних активности
директор
Сарадња са наставницима у изради њихових годишњих и
IX
наставници
месечних планова рада
педагог
Израда програма професионалне орјентације
VIII, IX
директор
Организовање педагошког рада у школи (сугерисање пед.VIII, IX
наставници
псих. принципа приликом израде распореда часова, подели
учитељи
одељењских старешинстава, организација ваннаставног
наставници
рада)
VI, VIII, IX директор
Праћење реализације циљева и задатака васпитнонаставници
X, XII, IV,
образовног рада и стандарда постигнућа ученика, анализа
педагог
VI
постигнућа ученика
Током
педагог
Праћење и вредновање поступака оцењивања
године
Праћење примене нових наставних планова и програма
Самовредновање школе
Током
Акциони план
године
УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА И ИНСТРУКТИВНО –
ПЕДАГОШКИ РАД СА НАСТАВНИЦИМА
Сарадња са стручним већима у изграђивању јединствених
наставници
критеријума оцењивања и утврђивање минимума захтева за
учитељи
позитиван успех
IX, XII
Сарадња са наставницима у решавању специфичних
педагошких проблема (даровити ученици, ученика који
заостају у раду и сл)
наставници
Укључивање даровитих ученика у одговарајуће облике
учитељи
васпитно-образовног рада
IX, X, XI
Тимски рад и помоћ у изради угледних часова
разредне
IX, X, III
Сарадња са наставницима на припреми и реализацији
стрешине
тематске наставе
Пружање помоћи наставницима приправницима
наставници
Посета и анализа часова свих облика образовно-васпитног
Током
учитељи
рада
године
библиотекар
Дидактичко-методичке консултације у вези са посећеним
педагог
часовима
Током
наставниц
Помоћ наставницима у коришћењу стандарда за развијање
године
учитељи
тестова и других форми за процењивање знања и вештина
педагог
ученика
Током
директор
Разматрање и анализирање резултата таквих
године
дијагностичких тестова
наставници
Помоћ у изради планова и програма допунске наставе (како Током
учитељи
допунском наставом обезбедити оствареност основног
године
стандарда)
Помоћ при изради ИОП-а у прилагођавању стандарда и
образлагању
Током
Упознавање стручних већа и Наставничког већа с
године
резултатима анализа, испитивања, проучавања,
истраживања
Откривање узрока заостајања појединих ученика, група или
одељења у образовно-васпитним постигнућима и
предузимање одговарајућих мера
Испитивање интересовања ученика и њихово адекватно
Начин
праћења
ДИРЕКТОР, УВИД У ПЕДАГОШКУ
ДОКУМЕНТАЦИЈУ
Ред.
Бр.
16
III
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
укључивање у рад секција, друштвених организација
Рад са наставницима у остваривању циљева професионалне
орјентације
РАД СА УЧЕНИЦИМА
Испитивање зрелости деце за редован полазак у школу
Израда паноа са различитом тематиком (добродошлица
првацима, професионална орјентација и сл)
Учешће у изради школског листа
Праћење успеха и напредовања ученика у настави и
ваннаставним активностима
Пружање помоћи ученицима у усвајању ефикасних метода
и техника учења, развијању радних навика
Рад на подстицању и развијању позитивне климе у одељењу
Испитивање узрока неуспеха и изостајања појединих
ученика и предлагање мера за њихово отклањање
Праћење адаптације ученика (нарочито ученика 1. и 5.
разреда)
Помоћ ученицима у укључивању у слободне активности
Професионална орјентација ученика:
Индивидуални и групни рад са ученицима који имају
проблема у понашању и учењу, саветодавни рад са
ученицима
IV, V, VI
Континуир
ано
разредне
старешине
III, IV, V
XII, VI
разредне
старешине
Континуир
ано
Током
године
X, XII, IV,
VI
IV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
V
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА
Укључивање родитеља у реализовање активности из
Акционог плана
Присуствовање родитељским састанцима (посебно код
ученика првог, петог и осмог разреда)
Интервју са родитељима приликом уписа деце у први
разред
Консултативни контакти са родитељима ради упознавања са
проблемима њиховог детета у породици и осталих
релевантних података
Организовање индивидуалног и групног педагошкогсаветодавно-инструктивног рада са родитељима
талентоване деце и деце која имају тешкоће у учењу и
понашању
Педагошко-психолошко образовање родитеља, предавање и
дискусија:
•
,, Ђак првак”
•
,,Завршни испит и куда даље”
разредне
старешине
наставници
родитељи
наставници
разредне
старешине
разредне
старешине
Током
године
Континуир
ано
IV, V
Током
године
Током
године
АНАЛИТИЧКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД
Припрема и анализа анкета за Развојно планирање и
Током
Самовредновање школе
године
Праћење реализације активности из Акционог плана
Анализа реализације васпитно-образовних циљева и
задатака на класификационим периодима
Током
Анализа присуства наставника стручним семинарима и
године
уопштавање искустава
Анализа рада стручних већа и њихов допринос
X, XII, IV,
унапређивању васпитно-образовне праксе
VI, VIII
Анализа резултата истраживања:
•
Анализа интересовања ученика за слободне
активности
II, IIII
•
Утврђивање професионалних намера ученика 8.
разреда
•
Анализа адаптираности ученика 1. и 5. разреда
Анализа успеха ученика 8. разреда на завршном испиту за
упис у средње школе
Aктив за
развојно
планирање
наставничко
веће
директор
педагог
руководиоц
и стручних
већа
директор
VI
1.
2.
3.
4.
5.
VII
1.
2.
3.
4.
5.
VIII
1.
2.
3.
4.
IX
1.
2.
3.
4.
УЧЕШЋЕ У РАДУ СТРУЧНИХ ОРГАНА
Решавање актуелних васпитно-образовних проблема
Током
наставници
Подизање нивоа информисаности наставника о образовним године
директор
стандардима наставног предмета
педагог
Стручна помоћ у реализацији васпитно-образовних задатака Током
свих чланова у школи
године
Информисање о резултатима обављених анализа,
Стручни
испитивања, мини истраживања и предлагање
активи
одговарајућих мера
Стручна тема за Наставничко веће:
САРАДЊА СА СТРУЧНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА, ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Присуствовање семинарима
Током
Перманентно праћење стручне литературе
године
Сарадња са стручним сарадницима основних и средњих
Континуир
школа општине Сопот и Младеновац
ано
Припремање предавања за родитеље првака и трибина за
родитеље ученика 8. разреда
Током
директор
Успостављање сарадње са образовним, васпитним,
године
здравственим и другим институцијама које доприносе
остваривању васпитно-образовног рада
ВОЂЕЊЕ ПЕДАГОШКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
План и програм рада педагога (годишњи и месечни)
Евиденција о сарадњи са наставницима, ученицима,
родитељима
Документација о извршеним истраживањима, анализама,
Континуир
извештајима
ано
Евиденција о случајевима насиља у школи и ван ње
Учествовање у унапређивању школске педагошке
документације
ПРИПРЕМА ЗА РАД
Месечно и недељно планирање рада са ученицима,
наставницима и родитељима
Припрема анализа, предавања, анкета
Током
Проучавање потребне литературе неопходне за аналитичко- године
истраживачки рад
Припремање и планирање посета редовним и угледним
часовима
Педагог: Наташа Демић
План и програм рада школског библиотекара
План за школску 2011/2012. годину
Садржаји:
годишњи фонд недељни фонд
Васпитно-образовна делатност
880
Сарадња са наставницима
88
2
Библиотечко-информациона делатност
264
Културна и јавна делатност
88
Остали послови
440
Укупно сати
1760
20
6
2
10
40
План за школску 2011/2012. годину по месецима
Школска година = 44 радне недеље ( 36 или 37 наставних и 8 или 7 ненаставних недеља )
Глобални план рада за 36 наставних и 8 ненаставних недеља
36 наставних недеља
број дана
непосредан рад
остали послови
укупно сати
(наставни дани)
(6 сати дневно) (2 сата дневно) у току месеца
септембар
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
укупно
22
132
21
20
22
11
20
22
15
21
6
180 дана
8 ненаставних недеља
јануар
5 дана
април
3 дана
јун
15 дана
јул
7 дана
август
10 дана
укупно
40 дана
44
126
120
132
40
44
60
114
138
90
120
48
1080
30
18
90
42
60
240
176
42
168
160
176
20
38
46
30
40
16
360
10
6
30
14
20
80
80
152
184
120
160
64
1440
320
320
320
320
320
320
школска година, 220 радних дана
1320 сати непосредног рада
440 сати осталих послова
1760 сати укупно
Годишњи план рада библиотекара за школску 2011/2012 годину
Образовно-васпитна делатност
Програмски садржаји
Време
-планирање активности у раду са ученицима;
-упознавање ученика са радом библиотеке;
-упознавање ученика са врстама библиотечке грађе и оспособљавање за самостално
коришћење књига, часописа, енциклопедија...;
-реализација часова библиотекарства;
-вођење библиотечко-новинарске секције;
-промоција читања и развијање читалачких способности ученика кроз школски пројекат
Читање је забава;
-пружање помоћи ученицама при избору литературе и некњижне грађе;
-подстицање интересовања за читање књига и коришћење библиотечке грађе;
-развијање информационе писмености и формирање навика за самостално налажење
информација;
-подстицање код ученика развоја способности проналажења, анализирања, примене и
саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационокомуникационих технологија – рад на пројекту/домаћем задатку;
-помоћ ученицима у оспособљавању за решавање проблема, повезивање и примену знања
и вештина у даљем образовању и свакодневном животу;
-подстицање развоја мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и
образовање током целог живота (препоручивање текстова за читање и разговор о
прочитаним текстовима);
-упутства за писање реферата и самосталних радова, израда плаката и презентација;
-педагошка помоћ при реализацији наставних садржаја и ваннаставних активности;
-обележавање важних дана, догађаја, годишњица (Месец књига, Месец школских
библиотека, Дан писмености, Дан хране...);
-развијање навика за чување, заштиту и руковање књижном и некњижном грађом;
-предавања за ученике и рад у радионицама (Здрав живот, Толеранција, Дечија права,
Комуникација, Социјалне вештине, Писање писма...).
Сарадња са наставницима, педагогом, директором и родитељима
током
године
Начин
праћења
извештај о
раду,
школски
лист,
сајт школе,
присуство
педагога и
директора
Програмски садржаји
време
-учествовање у припремању годишњег и развојног плана школе;
-набавка и коришћење књижно-библиотечке грађе за наставнике и стручне сараднике;
-информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци стручне и
педагошко-психолошке литературе;
-сарадња у вези са посетом Сајму књига, информисање о набавци књига на Сајму;
-сарадња на развоју информационе и информатичке писмености, развијањем
„истраживачког духа“ код ученика и упућивањем да буду критични и креативни
корисници информација - заједнички рад са наставницима и педагогом на планирању и
реализацији школских пројеката;
-сарадња са наставницима у вези са учлањењем наставника и ученика у Библиотеку града
Београда и учествовањем ученика у такмичењу Читалачка значка;
-посета Библиотеке у Сопоту и у Малом Пожаревцу, подстицање наставника и ученика на
коришћење стручне литературе за израду пројеката/дечијих радова/домаћих задатака;
током
године
Начин
праћења
извештај о
раду,
школски
лист,
сајт школе,
присуство
педагога и
директора
-сарадња са наставницима грађанског васпитања и веронауке у вези са
заједничким часовима и укључивањем у израду школских пројеката;
-сарадња са наставницима у планирању часова тематске наставе;
-тимски рад са наставницима у изради оперативних планова и проналажењу информација
за реализацију наставног плана и програма;
-оствариавње различитих видова стручног усавршавања за наставнике (повећање
компетенција наставника за употребу ИКТ-а, предавања, прикази..);
-радионице, предавања и трибине за ученике и наставнике у вези са развијањем
социјалних вештина и емоционалном интелигенцијом (Комуникација, Толеранција,
Људска и дечија права, Подршка, сарадња и поштовање..);
-рад у школским тимовима;
-присуство седницама стручних већа у школи;
-присуство седницама наставничког већа;
-сарадња са родитељима.
Библиотечко-информациона делатност
Програмски садржаји
Време
-израда годишњег плана и програма рада библиотекара
током
године
-уређење простора библиотеке у Малој Иванчи, Малом Пожаревцу и Поповићу;
-систематско информисање ученика и запослених о новим књигама, листовима,
часописима;
-припремање паноа и тематских изложби о појединим издањима, ауторима, акцијама,
јубилејима, важним данима и догађајима и слично;
-припремање писмених и усмених приказа књига, периодике и друге књижне и некњижне
грађе;
-израда статистике коришћења фонда (месечна и годишња);
-организовање и остваривање међубиблиотечке позајмице и сарадње;
-упис ђака првака у библиотеку;
-упис ђака у Библиотеку града Београда;
Начин
праћења
извештај о
раду,
присуство
педагога и
директора
-сређивање и естетско уређење библиотеке;
-сређивање књига на полицама
-сређивање ознака на полицама;
-остваривање стручних послова (инвентарисање, сигнирање...);
-израда извештаја о раду школске библиотеке и библиотекара, анализа и
(само)вредновање рада.
Културна и јавна делатност
Програмски садржај
Време
-планирање културних садржаја за школску годину;
-сарадња са Градском библиотеком Сопот – планирање заједничких акција
и пројеката (обележавање Дана писмености, Месеца књиге..);
-израда текстова за интернет презентацију школе;
током
године
-представљање наше школе ученицима других школа;
-припремање и сакупљање материјала за школски лист;
-израда школског листа;
-сарадња са школама у општини и Градском библиотеком Сопот у вези са организовањем
књижевних сусрета;
-сарадња са школским библиотекарима других школа и Градском библиотеком у
обележавању важних дана, годишњица, догађаја;
-сарадња са Центром за културу Сопот и Библиотеком града Београда у релизацији
Начин
праћења
извештај о
раду,
школски
лист,
сајт школе,
присуство
педагога и
директора
програма за ученике;
-припремање и организовање прославе важних годишњица у вези са школом и локалном
заједницом;
-организовање књижевних сусрета;
-промоција рада школске библиотеке и школског библиотекара.
Стручно усавршавање и остали послови
Програмски садржаји
Време
-рад у општинском већу школских библиотекара и у Друштву школских
библиотекара Србије
током
године
Начин
праћења
извештај о
раду
-праћење педагошке литературе, периодике, стручних рецензија и приказа;
-праћење стручне литературе и периодике из области библиотекарства;
-учествовање у семинарима и стручним саветовањима за школске библиотекаре (као
реализатор и полазник);
-сарадња са Школском управом Београд и Заводом за вредновање квалитета образовања и
васпитања;
-сарадња са Министарством просвете и науке;
-сарадња са матичним библиотекама у Србији ради организовања трибина
за школске библиотекаре и побољшања сарадње школских и јавних
библиотека.
Најважнији циљ рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање информационе
писмености. Читање и разумевање прочитаног су основни услови за успешан процес учења у школи. Зато је важно
развијати читалачке вештине ученика, подстицати ученике на читање из забаве и задовољства и развијати естетске
вредности. Информациона писменост подразумева разумевање потребе за информацијом, проналажење
одговарајуће информације и правилну употребу информације из различитих извора информација. Школска
библиотека оспособља ученике за коришћење ИКТ-а, самостални истраживачки рад и подстиче их на стваралачко
и критичко мишљење у проналажењу, одабиру, вредновању и примени информација у решавању
проблема/задатка.
Ученици се уче да користе различите изворе информација и знања, да се сналазе у библиотеци, познају начела
класификације, да користе реферннтне збирке и каталоге ради даљег напредовања у учењу и будућем занимању и
прихватању концепције целоживотног учења.
Сарадњом наставника и библиотекара омогућава се повезивање наставних садржаја више предмета у подручју
читалачке и информационе писмености кроз различите активности: реализација заједничког часа, планирање и
реализација часова тематске и пројектне наставе, организовање радионица.
Ради подстицања личног, професионалног и социјалног развоја ученика библиотекар сарађује са наставницима у
организовању програма/активности за развијање социјалних вештина, промовисање здравог стила живота,
промовисање заштите човекове околине и подстицање професионалног развоја ученика, као и у организовању
превентивних активности које доприносе безбедности у школи.
Школски библиотекар ће тако учествовати у остварењу образовних стандарда, нарочито из српског језика и историје.
То су стандарди из области Вештина читања и разумевање прочитаног, Говорна култура, Књижевни језик, Писано
изражавање и Књижевност и Истраживање и тумачење историје.
Образовни стандарди из српског за крај четвртог разреда и крај основног образовања и образовни стандарди из
историје који се могу остварити у раду библиотекара са ученицима и у зајдничком раду библиотекара и наставника:
1СЈ.0.1.1. Познаје основна начела вођења разговора: уме да започне разговор, учествује у њему и оконча га; пажљиво
слуша своје саговорнике
1СЈ.0.1.2. Користи форме учтивог обраћања
1СЈ.0.1.4. Уме да преприча изабрани наративни или краћи информативни текст на основу претходне израде плана
текста и издвајања значајних делова или занимљивих детаља
1СЈ.0.1.7. Уме у кратким цртама да образложи неку своју идеју
1СЈ.0.1.8. Уме да одбрани своју тврдњу или став
1СЈ.3.2.1. Изводи сложеније залључке на основу текста, обједињујући информацијеиз различитих делова
дужег текста
1СЈ.3.2.4. Изводи сложеније закључке на основу текста и издваја делове текста који их поткрепљују, резимира
наративни текст
1СЈ.3.2.7. Објашњава и вреднује догађаје и поступке ликова у тексту (објашњава зашто је лик поступио на одређени
начин, вреднује крај приче у односу на своја предвиђања током читања текста, износи свој став о догађајима из
текста)
1СЈ.3.3.2. Јасно структурира текст (уводни, средишни и завршни део текста); добро распоређује основну информацију
и додатне информације унутар текста и пасуса
1СЈ.3.5.1. Тумачи особине, понашање и поступке ликова позивајући се на текст
1СЈ.3.5.2. Уочава узрочно-последичне везе међу догађаијама у тексту
1СЈ.3.5.3. Тумачи идеје у књижевноуметничком тексту, аргументује их позивајући се на текст
CJ.1.2.3. Саставља једноставан експозиторни, наративни и дескриптивни текст и уме да га организује у смисаоне
целине (уводни, средишњи и завршни део текста)
CJ.1.4.9. Способан је за естетски доживљај уметничких дела
CJ.2.1.1. Чита текст користећи различите стратегије читања: „летимично читање“ (ради брзог налажења одређених
информација); читање „с оловком у руци“ (ради учења, ради извршавања различитих задатака, ради решавања
проблема); читање ради уживања
CJ.2.2.1. Саставља експозиторни, наративни и дескриптивни текст, који је целовит и кохерентан
CJ.2.2.2. Саставља вест, реферат и извештај
CJ.2.2.3. Пише резиме краћег и/или једноставнијег текста
CJ.2.4.6. Одређује мотиве, идеје, композицију, форму, карактеристике лика (психолошке, социолошке, етичке) и
њихову међусобну повезаност
CJ.2.4.8. Уочава разлику између препричавања и анализе дела
CJ.2.4.9. Уме да води дневник о прочитаним књигама
CJ.3.2.1. Организује текст у логичке и правилно распоређене пасусе, одређује прикладан наслов текста и поднаслове
деловима текста
CJ.3.2.2. Саставља аргументативни текст
CJ.3.2.3. Пише приказ (књиге, филма, позоришне представе и сл.), репортажу и расправу
CJ.3.4.6. Тумачи различите елементе књижевноуметничког дела позивајући се на само дело
CJ.3.4.7. Изражава свој став о конкретном делу и аргументовано га образлаже
ИС.1.2.2. препознаје разлику између текстуалног историјског извора и других текстова познатих ученику, који говоре
о истим историјским појавама
ИС.1.2.3. препознаје једноставне и карактеристичне историјске информације дате у форми слике
ИС.1.2.7. зна да исте историјске појаве могу различито да се тумаче
ИС.1.2.8. препознаје различита тумачења исте историјске појаве на једноставним примерима
ИС.2.2.1. уме да закључи о којем догађају, феномену и личности је реч на основу садржаја карактеристичних писаних
историјских извора
ИС.2.2.4. уме да одреди угао гледања на историјску појаву (победника или побеђеног) на основу поређења два
историјска извора који говоре о истом историјском догађају, феномену
ИС.2.2.5. препознаје да постоји пристрасност у појединим тумачењима историјских личности, догађаја, феномена
ИС.3.2.1. уме да изврши селекцију историјских извора
ИС.3.2.2. уме да анализира и процени релевантност историјског извора
ИС.3.2.4. уме да одреди на основу анализе историјског извора контекст у којем је настао извор и контекст о којем
говори извор (идеолошки, културолошки, социјални, политички, географски контекст извора)
ИС.3.2.6. уме да издвоји разлике и сличности у тумачењима и изворима који се односе на исту историјску појаву
ИС.3.2.7. уме да изрази став и мишљење о одређеном тумачењу историјског феномена и да одреди врсту
пристрасности (манипулација, пропаганда, стереотип...)
Библиотекар ће, такође, помоћи ученицима у остварењу исхода из области информационе, информатичке и медијске
писмености који су у вези са наставом ТИО, информатике и грађанског васпитања. Кроз реализацију школских
пројеката Читање је забава, Здрав живот и Екологија учествоваће и у остварењу образовних стандарда/исхода осталих
наставних предмета, кроз упућивање ученика на одговарајуће изворе информација, увођење ученика у истраживачки
рад и развијање социјалних вештина код ученика.
Исходи по областима:
Библиотека и читање:
1. Лоцира школску библиотеку, познаје школског библиотекара и учествује у активностима у библиотеци
2. Зна да школска библиотека има различите материјале и књиге у штампаном и електронском облику који могу да се
позајме и разуме важност и правилно чување тог материјала
3. Разуме да су различите врсте књига смештене у различитим деловима библиотеке, зна да пронађе сликовницу или
књигу за час
4. Разуме функцију библиотеку, препознаје различите типове библиотека и користи библиотеку за личне потребе и
проналажење информација потребних за школу
5. Слуша и чита текстове потребне за школу и из задовољства, уме да одреди заплет, ликове, време, место и идеју
приче, говори о омиљеним књигама и писцима, разликује чињеницу од измишљене приче, има културу комуникације
6. Разуме да су књиге из области књижевности постављене по алфабетском реду презимена аутора и уме да пронађе
потребну књигу, Разликује основне књижевне жанрове и одређује основне елементе, тему, ликове, заплет, време,
место...
7. Разуме да су књиге организоване у систем Универзалне децималне класификације и уме да користи тај систем да
пронађе књигу
8. Чита различиту литературу (књижевност и научна литература) у различитим облицима, потребну за школу и из
задовољства и забаве, Уме да подели своје мишљење о прочитаном делу са другима, уме да формулише своје
мишљење, јавно га искаже и да учествује у расправи
9. Разуме појам писмености и разликује појмове читалачка писменост, математичка и научна писменост, као и
информациона, информатичка и медијска писменост,
10. Разуме важност писмености, нарочито читалачке писмености која је услов успешног учења и образовања
Информациона писменост:
1. Разуме да на питања може да се одговори проналажењем информација, Разуме шта је информација и зна да је
пронађе уз помоћ библиотекара
2. Разуме прикупљене информације, пореди нове идеје са оним што је већ знао, ствара нову информацију и презентује
је на различите начине (говори, пише, црта...)
3. Доприноси раду на пројекту у групи и одељењу, интерпретира пронађене информације и ствара нове
4. Разуме да је погрешно преписивати од неког аутра или друга у одељењу и то представити као свој рад
5. Одређује кључне речи потребне за истраживачки рад уз помоћ библиотекара/наставника
6. Прикупља информације и проналази одговор на питање користећи различите изворе информација, штампане,
електронске, људске изворе...
7. Прави белешке о прикупљеним информацијама и изводи закључке, прави листу коришћених извора
8. У истраживачком процесу одлучује која је информација потребна, налази штампане и електронске изворе,
проверава изворе, вреднује и користи информације
9. Комбинује информације, закључује, ствара ново знање, презентује закључке на различите начине
10. Формира став и користи податке да га поткрепи, цитира све коришћене изворе по моделу који даје
библиотекар/наставник, Разуме појмове плагирање и парафразирање
Социјалне вештине - сарадња са вршњацима и толеранција:
1. Сарађује са вршњацима, користи технологију у комуникацији са њима ради решавања задатка/проблема, разговара
о својим идејама, уме да формулише своје мишљење, јавно га искаже и да учествује у расправи и показује
толеранцију за другачије ставове
2. Препознаје право да може да изрази своје мишљење на одговарајући начин, чак и кад је другачије од идеја других,
уме да формулише своје мишљење и да учествује у расправи
3. Сарађује са вршњацима у изради пројекта и презентацији кроз различите медије, Уме да се обраћа публици и јасно
изнесе ставове и идеје, има изграђену културу комуникације (културу сопственог изражавања, као и слушање и
поштовање туђег мишљења)
Информатичка писменост
1. Примењује основне интернет претраживаче за тражење информација
2. Прихвата процедуре важне за сигурност на Интернету, посебно важност чувања личних података
3. Користи Интернет одговорно и ефикасно, поштује процедуре сигурности, Користи различите медије и онлајн
апликације за уметничко и лично исказивање
Медијска писменост:
1. Препознаје информације у свакодневним порукама кроз различите медије (рођенданске честитке, разгледнице са
распуста, рекламе за играчке, саобраћајни знаци, упозорења), разликује варијанте гласа, звука и израза лица (гласно,
тихо, срећан, љут...), Пита и одговара на питања о разлозима и функцији обавештења у различитим медијима (зашто,
ко, када, где, како)
2. Препознаје различите медије (књига, ТВ, филм, радио, ЦД, ДВД, имеил, веб страна, фотографија, новине, рекламе),
Пита и одговара на питања о разлозима комуникације кроз различите медије, Разговара о елементима порука
(величина, боја, облик, звук, глас, покрет) различитих медија да би се привукла пажња публике
3. Зна карактеристике блиских медија и разговара о привлачењу пажња публике (домаћин, такмичар, потрошач,
публика), интерпретира како ауторова намера и избор визуелних и текстуалних компоненти утиче на осећања
публике
4. Препознаје тип информација које донеси различити медији, описује елементе и технике које се користе да се
осмисли главна идеја поруке (боја, звук, светлост,..), открива улоге људи који стварају поруке (писац, уметник,
илустратор, уредник, фотограф...)
5. Разуме да медији преносе информације одређеној публици са одређеним намерама, анализира остварени утицај
медија
6. Анализира и схвата различите комбинације елемената и техника које се користе за креирање порука за одређену
публику са одређеним намерама на основу година, пола, етничке, географске, социјалне и економске припадности.
Образовни стандарди и исходи се остварују кроз активности из образовно-васпитне делатности и културне и јавне
делатност на часовима библиотекара, часовима библиотечко-новинарске секције, заједничким часовима са
наставницима, кроз обележавање важних дана и догађаја:
-разговор и промоција читања и учења,
-читање различитих текстова (књижевноуметничких, научнопопуларних и др.) наглас и разговор о прочитаном,
-упућивање ученика у проналажење одговарајућих информација из различитих извора информација (књиге, часописи,
интернет...) у различитим облицима (штампани, електронски, мултимедијални) потребних за решавање
проблема/задатка и упућивање у истраживачки рад,
-креативни рад ученика (писање различитих текстова на задате теме, писање текстова за литерарне конкурсе, писање
текстова за школски лист, израда ликовних радова као илустрација...)
-презентација радова насталих у реализацији школских пројеката,
-такмичења и јачање самопоуздања ученика.
Рад са ученицима се обавља у школској библиотеци, учионицама и у огранку Градске библиотеке Сопот у Малом
Пожаревцу. Библиотекар и ученици могу да користе комјутер у просторији школске библиотеке, компјутер и
пројектор у дигиталној учионици и компјутер за кориснике у Библиотеци у Малом Пожаревцу.
Библиотекар ће пратити и оцењивати усвајање образовних стандарда и исхода:
-разговор са ученицима о прочитаним текстовима,
-разговор о коришћеним информацијама за израду задатка/пројекта, поузданости извора информација и начину
навођења коришћених извора
-читање литерарних радова ученика на различите теме
-избор најбољих радова за конкурс, часопис,
-избор најбољег рецитатора
-избор најбољег пројекта и презентације.
Библиотекар ће указати предметном наставнику на постигнућа ученика, на она изузетна која наставник може
наградити одличном оценом у вези са одређеним предметом, али и на лоше резултате у некој области које треба
побољшавати.
Активности предвиђене овим планом повезане су са циљевима, задацима и активностима из Акционог плана
библиотекара, посебно важни циљеви за ову школску годину су: Подстицање ученика на читање књижевних дела и
читање ради задовољства и забаве, Подстицање ученика на креативност и стваралаштво, писање састава, Побољшање
информационе писмености ученика, Развијање информатичке писмености код ученика и Планирање и реализација
школских пројеката и подстицање истраживачке наставе.
Активности библиотекара су, такође, повезане и са активностима из Плана самовредновања, посебно из области:
Школски програм и годишњи план рада (сарадња наставника и стручних сарадника у изради оперативних планова и
усклађивање тема и корелација међу предметима), Настава и учење (ученици читају литературу из различитих
научних области и израђују задатке у оквиру школских пројеката, ученици сами и уз помоћ наставника истражују и
проналазе информације потребне за реализацију часова истраживачке наставе, наставници и библиотекар упућују
ученике на правилан одабир и коришћење потребних информација за израду задатака), Подршка ученицима
(планирање и реализација часова библиотечко-новинарске секције и школских пројеката Читање је забава, Здрав
живот и Екологија) и Етос (свакодневно се подстиче позитивна социјална клима; толеранција, узајамно уважавање,
комуникацијске вештине, брига о другима).
Библиотечко-новинарска секција
Циљеви:
-увести ученике у стручне послове библиотеке,
-континуирано пратити догађања у школи,
-израда школског листа „Чаролије“,
-развијати информациону писменост,
-развијати читалачке и друге способности и вештине ученика (комуникационе, информационе, истраживачке,…)
-промовисати права детета.
Намена активности је да се ученици оспособе за коришћење свих извора знања и информација у школској
библиотеци и да их знају применити у различитим начинима реализације активности. Ученици ће се упознати с
пословима библиотекара учешћем у стручном и непосредном раду у библиотеци.
Кроз рад се утиче на позитивна мишљења и ставове о књизи, библиотеци и њеној свеобухватној грађи. Такође се
подстиче и развија креативност код деце што доприноси јачању самопоуздања.
Начин реализације:
-израда паноа поводом обележавања важних дана у вези са књигом, библиотеком и читањем, годишњица и празника,
-активности у вези са школским пројектима,
-организација сусрета с књижевницима,
-представљање нових наслова у библиотеци,
-сусрети с ученицимаиз других школа,
-стручни библиотечки послови,
-израда школског листа „Чаролије“.
Часови ће се одржавати у Малој Иванчи (сваке друге среде) и Пожаревцу (сваког другог петка) по два часа. Укупан
број часова у току године је 36.
Праћење и вредновање активности се се врши у току године и биће део извештаја о раду библиотекара. На основу
резултата радиће се план активности за наредну школску годину.
План рада библиотечке секције
Програмски садржај
Време
Анкета о заинтересова-ности
ученика за рад у библиотечкој
секцији, Обележавање Дана
писмености
Обележавање Месеца
школских библиотека,
Посета Градској библиотеци
Сопот
септембар
октобар
Носиоци
активности
библиотекар
ученици
библиотекар,
ученици,
наставници,
радници ГБС
Облик рада
Начин праћења
разговор
писање плана
израда паноа
преглед
документације
о броју чланова
и актностима
присуство
педагога или
директора
часовима
израда паноа
обилазак ГБС
Обележавање Месеца књиге Моја омиљена књига,
препоручивање вршњацима
шта да читају
Обрада и класификација
књига, Врста библиотечке
грађа, Сређивање полица са
књигама, Посета Библиотеци у
Малом Пожаревцу
Писање састава на задату тему,
библиографско цитирање
новембар
библиотекар,
ученици
разговор
презентација
присуство
педагога,
преглед радова
децембар
библиотекар,
ученици,
радник ГБС
разговор
сређивање
књига
одлазак у ГБС
присуство
директора или
помоћника
директора
јануар
библиотекар,
ученици
Израда текстова за сајт школе,
Креативно писање, израда
школског листа
Дечија штампа,
Обележавање 150, тј. 170
година школе
фебруар
библиотекар,
ученици
присуство
педагога на
часовима
увид у радове
ученика
март
библиотекар,
ученици,
Проналажење и одабир
информација на интернету
Обележавање Међународног
дана дечије књиге и Светског
дана књиге
Израда прилога за школски
лист, Прикупљање матери-јала
за школски лист
Организовање књижевног
сусрета
Презентација школског листа у
локалној средини
Израда Извештаја о раду
секције
април
библиотекар,
ученици,
наставници,
радник ГБС
разговор,
упутства за
писање
разговор,
упутства за
писање
разговор,
писање и
илустровање
радова
рад на
рачунарау
писање радова,
израда паноа
мај
библиотекар,
ученици,
наставници,
писање радова,
разговор са
писцем
прегледање
школског листа
јун
библиотекар,
ученици
постављање
увид у
шкоског листа у документацију
просторијама
ГБС
преглед
документације,
увид у радове
ученика
присуство
часовима,
увид у радове
ученика
Библиотекар: Слађана Галушка
IV ПЛАНОВИ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА И УПРАВЉАЊА И ДРУГИХ ОРГАНА
-Усвајање Извештаја о раду
школе за протеклу школску
годину
-Усвајање Плана рада школе за
наредну школску годину
-Усвајање Извештаја о раду
директора за протеклу школску
годину
-Усвајање Извештаја о
екскурзији ученикаVII и VIII
разреда
-Доношење Плана Стручног
усавршавања
-Утврђивање финансијског
плана за припрему буџета
Републике Србије и доношење
финансијског плана Школе
-Упознавање са успехом и
дисциплином ученика на крају
првог полугодишта
-Формирање пописне комисије
-Усвајање завршног рачуна
-Усвајање записника пописне
комисије
-Усвајање Извештаја о
екскурзији и настави у природи
-Упознавање са Извештајем о
такмичењу ученика и
Извештајем о успеху и
дисциплини ученика
-Усвајање Школског програма
-Усвајање статута и других
општих акта
-Анкетирање чланова
Школског одбора о
самовредновању
-Доношење Развојног плана
-Давање мишљења о избору
наставника
-Обезбеђивање донатора од
стране чланова Школског
одбора и предузимање мера за
побољшање услова рада
-Одлучивање по приговору на
решење директора
-Усвајање извештаја о
самовредновању
ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
Време
Реализатор
реализације
IX
X-XII
I,II
V-VI
IX-VIII
Начин праћења
директор,
чланови школског одбора
директор, чланови школског
одбора
директор,
чланови школског одбора
директор,секретар,
шеф рачуноводства
директор, чланови Школског
одбора
Председник: Мирослав Станковић
Увод у записнике школског одбора,просветни саветници, просветни инспектори
Програмски садржаји
ПЛАН РАДА ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
2.
3.
4.
Програмски садржаји
Планирање и програмирање:
-планирање и учествовање у изради Школског
програма, Годишњег програма рада и Развојног
плана школе
-израда Акционог плана и Плана рада директора
-израда Плана стручног усавршавања наставника
Материјално финансијски послови:
-израда финансијских показатеља школе
-текуће и инвестиционо одржавање школе
-обезбеђивање материјално-технолошких услова
за рад школе
-набавка савремених наставних средстава и
стручне литературе за наставнике и ученике
-материјално-финансијско пословање школе
Послови у вези радног односа и спровођења
закона:
-запошљавање радника, распоређивање
запослених, доношење решења о радном времену
и одморима радника, именовање комисија итд.
Организационо-управни послови:
-руковођење седницама Наставничког већа и
Педагошког колегијума
-организација тимског рада у школи
-обезбеђивање комуникације мећу запосленима
засноване на међусобној сарадњи и поштовању
-координација рада органа управљања, стручних
органа и других служби -усмеравање и
усклађивање рада стручних органа
-подела одељења и предмета на наставнике,
задужења наставника и стручних сарадника у 40то часовној радној недељи
-праћење избора руководиоца стручних већа,
одељенских већа, ученичких организација,
секција и комисија
-организација припреме за почетак школске
године
-организација уписа ученика у први разред
-организација такмичења ученика
-организација квалификационих испита за
ученике осмог разреда
-организација припремну наставу, поправне
испите и разредне испите
-организација екскурзије
-организација прославе Дана школе, Дана Светог
Саве, матурске вечери
-обезбеђивање редовне презентације школе кроз
израду сајта и школског листа
-обезбеђивање учешћа наставника и ученика на
манифестацијама и трибинама
Време
реализације
VIII,IX
Носиоци
активности
директор,
помоћник,
педагог,
наставници
IX-VIII
директор, шеф
рачуноводства
IX-VIII
директор,
секретар
IX-VIII
IX-VIII
VIII
IX
IV
VI
X,V
IX-VI
директор,
помоћник,
педагог,
наставници
Начин.
праћења
Школски одбор, школска управа (финансијска служба), просветни инспектори, увид у документацију
Ред.
бр.
1.
5.
Педагошко-инструктивни и саветодавни рад:
-педагошко-инструктивни рад и надзор
-предузимање мера за унапређивање и
усавршавање рада наставника и стручних
сарадника
-педагошко инструктивни рад са наставницима у
вези са тематском наставом
-праћење стручног усавршавања запослених
-предузимање мера за извршење налога
просветног инспектора, просветног надзорника и
санитарних инспектора
-старање да се настава несметано одвија по
усвојеном распореду часова и да се реализују сви
планирани облици васпитно-образовног рада
-старање о осигурању квалитета и унапређивању
образовно-васпитног рада
-старање о реализацији Годишњег програма рада,
Школског програма и Развојног плана школе
-праћење примене васпитно-дисциплинских мера
код ученика
IX-VIII
директор,
помоћник,
педагог,
наставници
IX-VIII
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
IX-VI
6.
Аналитички рад:
-aнализирање реализације плана и програма свих
облика образовно-васпитног рада
-преглед годишњих планова и програма рада
наставника, стручних сарадника и
административно-финансијских радника
-преглед планова и програма рада одељенских
већа, стручних већа, стручних актива, ученичких
организација и слободних активности
-преглед дневника рада и матичне књиге
-пружање помоћи у изради анализа, информација
и извештаја о оствареним резултатима у настави и
ваннаставним активностима (на
квалификационим периодима и полугодиштима)
-анализа посећених часова редовне, допунске и
додатне наставе
-израда Извештаја о раду школе
-израда Извештаја о раду директора школе
-разматрање Извештаја о самовредновању
-разматрање Развојног плана школе
-анализа резултата такмичења ученика у знању и
стваралашту и награђивање ученика и наставника
-учешће у анализи успеха и дисциплине ученика
X,XII,IV,VI
IX
директор,
помоћник,
педагог,
наставн.
IX
VI,IX
X,XII,IV,VI
X,III,IV
XII,VI
VIII
VIII
VI
VI
7.
Сарадња са друштвеном средином и родитељима:
-сарадња са родитељима у вези са остваривањем
задатака из Развојног плана школе
-сарадња са родитељима у вези са проблемима
понашања ученика
-стална сарадња са Центром за социјални рад
Сопот, Домом здравља Сопот и МУП-ом
-поступање по упозорењу Министарства просвете
у отклањању повреде закона које су у вези са
ученицима
-сарадња са месним заједницама
-сарадња са основним и средњим школама
-сарадња са СО Сопот итд.
IX-VIII
директор,
помоћник,
педагог,
наставници
родитељи.
8.
Остали послови:
-информисање свих заинтересованих за
унапређење живота и рада школе
-старање о благовременом информисању
запослених, стручних и управног органа
-учешће у раду актива директора.
-предузимање превентивних мера из
противпожарне заштите.
-праћење остваривања хигијенско-техничких
услова рада школе.
-учешће на семинарима. и саветовањима
-проучавање закона и прописа
-организиција годишњег пописа инвентара
директор,
помоћник,
педагог,
секретар.
IX–VIII
Директор школе: Петар Јовановић
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ПЛАН РАДА ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА
Време
Носилац
Програмски садржаји
реализац
активности
ије
Решавање организационих питања на почетку
пом. директора
школске године
директор,
IX
педагог
наставници
Помоћ у изради Извештаја о раду школе и
пом. директора
Годишњег програма рада школе, израда Акционог
директор,
IX
плана
педагог
наставници
Преглед педагошке документације
X
пом. директора
Посета часова, организација екскурзије ученика
пом. директора
X
осмог разреда
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
XI
пом. директора
првог класификационог периода
Рад са ученицима и родитељима који имају
XI
пом. директора
проблеме
Организовање инвентарисања основних средстава XII
пом. директора
Праћење рада слободних активности ученика
XII
пом. директора
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
пом. директора
I
првог полугодишта
Учешће у припреми школске славе Светог Саве
I
пом. директора
Стручно усавршавање наставника
I
пом. директора
Педагошко-инструктиви рад
II
пом. директора
Преглед педагошке документације
III
пом. директора
Припреме за такмичење ученика
III
пом. директора
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају
IV
пом. директора
трећег класификационог периода
Организовање екскурзија
V
пом. директора
Припреме за прославу Дана школе
V
пом. директора
Организовање такмичења ученика
V
пом. директора
Преглед педагошке документације
VI
пом. директора
Организација матурске вечери
VI
пом. директора
Анализа успеха и дисциплине ученика од првог
VI
пом. директора
до седмог разреда
Организација припремне наставе, разредних и
VIII
пом. директора
поправних испита
Израда Извештаја о раду и Плана за следећу
VIII
пом. директора
школску годину.
Маја Вучић: Маја Вучић
Начин
праћења
Наставничко веће, директор, школски одбор
Ред.
бр.
ПЛАН РАДА СЕКРЕТАРА ШКОЛЕ
2.
3.
4.
Програмски садржаји
Персонални послови (конкурси, уговори о раду,
решења из радних односа, пријаве, одјаве)
Припремање седница органа управљања вођење
и сређивање записника
Евидентирање досељених и одсељених ученика
(преводнице)
Утврђивање постојећих залиха енергената и
требовање истих за предстојећу грејну сезону
Време
реализ
IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII
X
12.
Евидентирање ученика путника и активност на
издавању повластица за путовање
Подношење редовног Годишњег извештаја
статистици (обрасци ШО—Р/К и ШО- Р/П
Активности око израде Елемената за утврђивање
броја извршилаца и висине зарада за школску
2009/2010. годину
Организовање рада помоћно-техничке службе
Набавка опреме, канцеларијског материјала и
средстава за хигијену
Активности око реализације јавних набавки
мале вредности
Праћење законских прописа и давање стручног
мишљења у примени закона и општих аката
Израда општих аката
13.
Рад са странкама по ЗУП-у (дупликати, уверења)
IX-VIII
14.
Израда стат. извештаја, елабората, споразума,
уговора, упитника
Сарадња са службама, фондовима, заступање
пред судовима
IX-VIII
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
15.
Носилац
активности
секретар
директор
секретар
директор,пр.Шк.
одбора
секретар
адм.радник
секретар
директор
пом.особље
секретар
одељ. старешине
секретар
адм. радник
секретар
шеф рачунов.
директор
секретар
секретар
рачун.директ
секретар
рачун.директ
секретар
директор
секретар
директор
секретар
адм.радник
секретар
адм.радник
секретар
X
X
X
IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII
IX-VIII
Нач.
праћ.
Директор, инспекцијски органи
Ред.
бр.
1.
Секретар: Заре Зарев
Програмски садржаји
1.
2.
3.
Верификовање мандата новим члановима
Усвајање Плана рада Савета родитеља
Учествовање у предлагању изборних предмета
4.
8.
9.
Извештај о раду школе и постигнутим
резултатима
Упознавање са Годишњим програмом рада
школе
Давање сагласности на програм екскурзија
Давање сагласности на избор културноуметничких садржаја
Осигурање ученика
Извештај о успеху и дисциплини ученика;
10.
Однос према школској имовини
5.
6.
7.
Време
реализ
Носилац
активности
пред. Савета и чланови
родитељи
директор
родитељи
директор
IX
директор
родитељи
родитељи
X
одељењске старешине
директор, педагог,
родитељи
директор, родитељи
Школски одбор, директор, увид у
документацију, присуство састанцима
Ред.
бр.
Начин
праћења
ПЛАН РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Укључивање родитеља у програм
професионалне оријентације и посебних
васпитно-образовних програма
Извештај о успеху и дисциплини ученика на
крају првог полугодишта
Разматрање извештаја о екскурзијама
Извештавање о такмичењима ученика
Организација матурске вечери за ученике осмог
разреда
Избор фотографа за фотографисање ученика
осмог разреда на матурској вечери и осталих
ученика на крају школске године и за календаре
Избор три родитеља из Савета родитеља за
праћење полагање квалификационог испита
ученика осмог разреда
Анализа рада Савета родитеља, израда
Извештаја о раду
Извештај о успеху и дисциплини ученика
XI
XII
педагог
родитељи
II
III
директор
IV
V
родитељи, вође пута
педагог
директор
родитељи
директор
родитељи
VI
родитељи
директор, педагог
Председник: Сања Божанић
ПРОГРАМ КОРЕКТИВНОГ ПЕДАГОШКОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА
У току школске 2011/2012. године организоваће се корективни педагошки рад са ученицима који испољавају
лакше сметње у психичком развоју. Таквим ученицима ће се пружити одговарајућа помоћ како би могли да прате
наставу у редовном одељењу. Помоћ ће им пружити наставници разредне наставе и предметни наставници у сарадњи
са школским педагогом, а она ће се састојати у кориговању Програма рада у редовној настави, односно у примени
диференцијалних облика рада.
Такође, биће појачани индивидуални облици рада са ученицима који имају проблема у праћењу редовне
наставе и то на часовима редовне и допунске наставе.
Руководилац: Наташа Демић
ПЛАН ИЗВОЂЕЊА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У ПРИРОДИ У ШКОЛСКОЈ 2011/12. ГОДИНИ
I – IV разред:
Трајање: један дан, са планираним оброком.
Време раелизације: један петак у другој половини маја 2012. године.
Начин плаћања: у две рате (1. март, 1. април 2012. године)
Путни правац: Мала Иванча – Фрушка гора – Мала Иванча.
Циљ: Обилазак манастира Хопово или Крушедол, музеја Јована Јовановића Змаја у Сремској каменици или
природњачког музеја у Новом Саду, Петроварадина, Сремских Карловаца, Стражилова.
Превоз: Аутобус (не спратни)
Планирани број ученика:
Комисија: Одељењске старешине од првог до четвртог разреда и чланови Савета родитеља одељења од првог до
четвртог разреда.
НАСТАВА У ПРИРОДИ:
Време реализације: Мај 2012. године
Путни правац: Митровац на Тари
Трајање: 7 дана (шест пуних пансиона)
Начин плаћања: у четири рате (1. децембар 2011., 1. фебруар, 1. март, 1. април 2012. године)
V , VI ,VII иVIII разред:
Трајање: један дан, са једним планираним оброком.
Време реализације: један петак у другој половини маја 2012. године.
Начин плаћања: у две рате (1. март, 1. април 2012. године)
Путни правац: Мала Иванча – Текереш – Троноша- Тршић – Мала Иванча.
Циљ екскурзије: обилазак спомен обележја битке на Церу у Текеришу, манастира Троноше, спомен комплекса
посвећеног Вуку Караџићу у Тршићу.
Превоз: Аутобус (не спратни)
Планирани број ученика:
Комисија: Одељењске старешине од петог до осмог разреда, чланови Савета родитеља од петог до осмог разреда.
VII ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
ПЛАН РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ
ПЛАН РАДА ПРЕВЕНЦИЈЕ МАЛОЛЕТНИЧКЕ ДЕЛИНКВЕНЦИЈЕ
ПЛАН РАДА АКТИВНОСТИ НА СПРЕЧАВАЊУ НАРКОМАНИЈЕ
Школски тим за заштиту деце од насиља је у складу са Акционим планом школе израдио
Акциони план за заштиту деце од насиља и њиме су обухваћене и активности здравствене
превенције,
превенције
малолетничке
делинквенције
и
спречавања
наркоманије.
Акциони план за заштиту деце од насиља за школску 2011/2012. годину
Циљеви
1.
Повећање
мотивације
ученика у
процесу
наставе и
стварање
безбедног
окружења у
школи
2.
Побољшање
квалитета
наставног
процеса
3.
Превенција и
заштита деце
кроз наставне
и ваннаставне
активности
4.
Повећање
угледа школе у
локалној
заједници.
Ангажовање
постојећих
ресурса за
стварање
безбедног
окружења
Задаци
Активности
1.
Осавремењива
ње наставе
2.
Побољшање
комуникације
међу
наставницима
Побољшање
комуникације
међу
ученицима
1.
Сарадња међу
одељењима
2.
Школски спорт
у превенцији
насиља
Израда пројеката – наставних средстава на тему борбе против насиља,
едукација ђака у вези са безбедношћу (панои, ликовни радови...)
Набавка и коришћење додатне књижне и некњижне грађе у вези са
насиљем, безбедношћу ученика
Истраживачки рад на тему насиља у нашој школи
Примена мера превенције и интервенције
Евидентирање сваког облика насиља
Предавања за ученике на тему Толеранција, Људска права, Здрав живот,
Равноправност полова, Пубертет, Физичка и емоционална зрелост,
Сексуално преносиве болести
Радионице – Социјалне вештине и емоционална интелигенција
Наставници
Ученици
Библиотекар
Педагог
Директор
Наставници
Педагог
Библиотекар
Педагог
Ученици
Заједнички часови ученика свих одељења једног разреда
Тематска настава у вези са конфликтима и решавањем конфликата –
Моралне вредности
Учешће Вршњачког тима у решавању сукоба међу ђацима
Набавка и коришћење додатне књижне и некњижне грађе на часовима
Стручно усавршавање наставника у вези са заштитом деце од насиља
Учешће ученика на турнирима на нивоу школе и шире, игре по
принципу Сви побеђујемо међу школама у окружењу
Прихватање фер-плеја као принципа у спорту и животу
Општинска спортска такмичења и друге спортске манифестације
Организовање трибина за ученике и наставнике на тему Дечија права,
Заштита деце, Болести зависности
Промоција мера превенције и интервенције у школи и рада Школског
тима за заштиту деце од насиља у школском листу и на сајту школе
Подстицање наставника и ученика на тимски рад у вези са заштитом
деце од насиља
Сарадња са родитељима у вези са остваривањем задатака из Акционог
плана за заштиту деце од насиља
Сарадња са родитељима у вези са проблемима понашања ученика
(предавања, едукација родитеља у вези са безбедношћу деце, указивање
на важност породице у решавању проблема понашања деце)
Стална сарадња са Центром за културу, Центром за социјани рад,
Спортским друштвом Сопот, осталим школама у окружењу
Укључивање локалне заједнице у формирање Спољне заштитне мреже,
укључивање МУП-а у информисање, превенцију и интервенцију насиља
Наставници
Ученици
1.
Промоција
школе као
безбедног
места
1.
Укључивање
родитеља у
дешавања у
школи
2.
Сарадња са
установама у
окружењу
Носиоци
Библиотекар
Педагог
Директор
Ученици
Наставници
Ученици
Библиотекар
Педагог
Директор
Наставници
Родитељи
Библиотекар
Педагог
Директор
Библиотекар
Педагог
Директор
ПЛАН КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ
Активности културне и јавне делатности садржане су у Акционом плану школе, у Акционим
плановима Стручних већа и посебно у Плану рада библиотекара.
ПРОФЕСИОНАЛНA ОРИЈЕНТАЦИЈA
Остваривање циљева и задатака професионалне оријентације у основној
школи одвија се кроз све облике васпитно-образовног рада. Годишњи план рада на
професионалној оријентацији овде је дат у целини, а у Годишњем плану рада
школе поједини садржаји уклопљени су у рад стручних органа, ученичких
организација итд.
ЦИЉ професионалне оријентације у основној школи је: ''Развијање
спремности ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада, да објективно
процењује своје потребе, способности, интересовања и особине личности у односу
на захтеве жељених занимања и могућности запошљавања и да на основу тога
доноси реалне одлуке о избору одговарајућих занимања и ствара претпоставке за
успешније планирање правца свог професионалног развоја.''
ОПШТИ ЗАДАЦИ садржани су кроз седам области које се остварују на три
нивоа. Први ниво је планиран за ученике I, II и III разреда; други ниво за ученике
IV, V иVI разреда; а трећи ниво за ученике VII и VIII разреда.
У оквиру новог ШРП-а област подршка ученицима има за циљ и
систематско, континуирано праћење, пружање помоћи и правилног усмеравање
свих ученика у даљем избору школе и занимања.
Општи задаци су:
•
Направити темељан и сврсисходан План професионалне орјентације
•
Интегрисати План ПО у одговарајуће наставне и ваннаставне активности
•
•
•
•
•
Упознавање, праћење и подстицање индивидуалних карактеристика личности ученика
значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја
Упознавање са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и образовања и
оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на свет рада и
систем средњег образовања.
Формирање правилних ставова према раду
Успостављање сарадње са родитељима ученика и њихово оспособљавање за пружање
помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја
Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети
успешнијем професионалном развоју ученика
У Основама програма професионалне оријентације у основној школи налазе
се детаљно разрађени задаци по нивоима, па се овде неће посебно наводити.
Садржаји путем којих се остварују задаци дати су у овом програму по разредима.
ОБАВЕЗНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ:
У току редовне наставе наставници ће користити све садржаје који су
погодни за остваривање циљева и задатака ПО, као и до сада. Више пута, у току
последњих година, на састанцима стручних органа анализирани су посебни
садржаји погодни за реализацију ПО, али се још увек ти изабрани садржаји ретко
означавају као такви у месечним и годишњим плановима рада и у припремама
наставника за час. Неопходно је већу пажњу посветити реализацији циљева и
задатака ПО кроз редовну наставу.
ЧАС ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ:
Од I до VIII разреда у програм рада часова одељењских старешина
укључени су и облици и садржаји посебно планирани за остваривање ПО. Садржаји
рада одељењског старешине углавном се односе на разговоре у вези значаја рада,
стицање основних знања о раду и занимањима, повезаност мануелног и
интелектуалног рада, као и на посете различитим институцијама локалне заједнице.
Садржаји се углавном односе на формирање општих радних навика и
изграђивање позитивних особина личности најнепосредније везаних за рад,
развијање ставова о друштвеној и индивидуалној вредности људског рада (учешће
у хуманитарним акцијама, радним акцијама, учење, обављање домаћих послова
итд...), проширивање знања о занимањима њима блиских особа и информације о
свим врстама занимања и захтевима појединих занимања.
ОБЛИЦИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА КОЈИМА СЕ
ДОПРИНОСИ ОСТВАРИВАЊУ ПЛАНА И ПРОГРАМА И ЦИЉЕВА
ОСНОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА
а) СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ:
Ученицима који су се определили за неке спортске активности треба указати
на оне способности које долазе до изражаја у тој активности и на занимања у
којима су те способности пожељне. Посебно треба ученике усмеравати према
спортовима и физичким активностима за које су талентовани, а не показују
интересовања (мерење физичких способности).
б) ДРУШТВЕНО – КОРИСТАН РАД:
РАЗРЕД: I, II, III – производне делатности, хуманитарне акције,...
РАЗРЕД: IV, V, VI, VII, VIII –Ученици ће се посебно ангажовати у
хуманитарним акцијама Црвеног крста и у помоћи деци из материјално угрожених
породица. Кроз ове акције потребно је указивати на значај рада, значај чувања
друштвене имовине, важност радних навика за успех у животу, итд.
в) ДРУШТВЕНЕ И СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ:
У оквиру слободних активности ученика, као и у оквиру рада дечјих
друштвених организација, планирани су облици и садржаји посебно програмирани
за остваривање ПО. Одељењске старешине ће у сарадњи са наставницима пратити
укључивање ученика у слободне активности и организације и усмеравати их у
зависности од њиховог интересовања и способности. У томе ће им помоћи и
педагог.
г) ДОДАТНИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ РАД:
У оквиру додатног рада подстицаће се развој креативног мишљења,
оригиналност, стваралачки развој потенцијала, подстицаће се и развој самосвести и
самопоштовања. Ученицима ће се указивати на латентне способности а испољене
ће се максимално подстицати. Задаци ће се реализовати кроз сарадњу стручне
службе, наставника, родитеља и ученика. Предметни наставници ће указивати на
подручја рада и начине примене садржаја у одређеним занимањима.
ПОСЕБНО ПРОГРАМИРАНИ ОБЛИЦИ РАДА НА ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ОРИЈЕНТАЦИЈИ
Облици
Разговори
Разговори
Разговори
Разговори
Разговори
Разговори
Разговори
САДРЖАЈ РАДА
Разред
Време
1.Шта сам научио у
библиотеци?
2.Правилно коришћење радног
дана?
3.Шта сам научио о књигама
1.Представљање родитеља
кроз свет занимања
2.Правилно коришћење радног
дана
3.Зашто човек ради?
I
XI
II
I
II
II
III
XI
II
I
II
V
Учитељи
1.Значај рада, одмора и
рекреације
2.Посао који ми се допада
III
IV
Учитељи
II
V
1.Одшкринимо врата
будућности
2.Како да учим мање а научим
више?
3.Замишљам свет без рада...
IV
X
II
XI
II
V
Учитељи
1.Упознавање сопствених
радних навика
2.Моје интересовање -моје
могућности
1.Млади као део друштвеног
живота
2.Технике успешног учења
3.Која све занимања познајем?
V
X
Одељ.стареш
VI
II
VI
X
V
XI
VI
V
VII
X
VIII
II
1.Када нас рад испуњава
задовољством?
2.Куда после ОШ?
Ниво
Реализатор
Учитељи
ЧОС
Учитељи
Учитељи
Учитељи
ЧОС
ЧОС
Учитељи
Учитељи
Учитељи
ЧОС
ЧОС
Учитељи
Одељ.стареш
Одељ.стареш
ЧОС
ЧОС
Одељ
старешине
Одељ
старешине
Одељ.
старешине
Одељ.
Облици
Разговори
Разговори
САДРЖАЈ РАДА
1.Технике успешног учења
2.Услови уписа у СШ
3.Гост на часу (ПО)
Остваривање програма ПО,
праћење интересо-вања,
ангажовања у слоб.
активностима, додатној
настави...
1.Зашто човек ради?
2.Родитељ говори о свом
занимању
3.Како да правилно учим?
4.Даровито дете
Предавања
Посете РО и школама
ИЗЛОЖБЕ
ШКОЛСКИ ЛИСТ
ИСТРАЖИ-ВАЧКИ
РАДОВИ
ПРОФЕСИОНАЛ-НО
САВЕТОВАЊЕ
5.Која све занимања постоје?
6.Пубертет
7.Услови уписа у СШ
1.Посета библиотеци
2.Посета књижари
3.Посета Дому здравља
4.Посета Општини Сопот
5.Посета средњим школама
1.Уређење паноа о раду
2.Упознајмо занимање -зидне
новине
3.Албум''Занимања људи''
4.Кутак ''Необична занимања''
5.Уређење паноа ПО, зидне
новине…
Разред
Време
VIII
XI
VIII
II
I-VIII
II
V
X-VI
Ниво
ЧОС
Реализатор
старешине
Одељ.
старешине
Педагог
Родитељи
ОВ
Рук. Већа,
Педагог,
II
III
V
XII
ЧОС
ЧОС
Учитељи
Родитељи
IV
V
II
V
ЧОС
СТР.САР
Учитељи
VI
V
ЧОС
VII
VIII
XI
V
СТР.САР
I
II
III
IV-VIII
VIII
XI
X
IV
IV
II-V
I
II
IV
XI
ЧОС
ЧОС
III, IV
I
РС
V
IV
ОЗ
Педагог
Учитељи
Педагог
РС
Учитељи
Учитељи
Учитељи
Одељ..старе
Педагог
Одељ.
старешине
ЂАЧКИ
ПАРЛ.
Део садржаја у школском листу Чаролије односиће се на професионалну
оријентацију. Путем сајта школе ученици ће се информисати о актуелним
информацијама из ПО (услови уписа, како упознати занимања, распоред посета
СШ...)
VI-VIII
X-V
1.Истраживање проф.
интересовања
2.Анализа уписа у СШ
VIII
X
VIII
VI
1.Утврђивање интересовања,
жеља и намера
2.Индивидуално проф.
саветовање
VIII
X- V
Педагог
СТРУЧНА
СЛУЖБА
Педагог
СТРУЧНА
СЛУЖБА
ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
(Назив семинара, обавезан-изборни, каталошки број, циљна група и трајање)
СРПСКИ ЈЕЗИК
1. Активна настава српског језика и књижевности, факултативни, 001, професори српског
језика, 8 сати;
2. Иновације у настави српског језика, обавезан, 004, професори разредне и предметне
наставе, 8 сати.
БИБЛИОТЕКА
1. Креативне радионице у школској библиотеци, 034, обавезан, 24 сата;
2. Школски библиотекар у веб окружењу, коришћење интернета у школској библиотеци,
изборни, 040, стручни сарадници.
МАТЕМАТИКА
1. Дидактичко методска поставка часа математике, обавезан, 043, професори разредне и
предметне наставе, 16 сати;
2. Интењракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици, изборни, 044,
професори разредне и предметне наставе, 8 сати.
ИНФОРМАТИКА
1. Електронска школа у облацима..., изборни, 085, професори разредне и предметне
наставе,085, 24 сата;
2. Коришћење интернета (употреба и злоупотреба), обавезан, 096, професор разредне и
предметне наставе, 8 сати.
ИСТОРИЈА
1. Истраживање и тумачење прошлости – мотивација за учење историје, обавезни, 148,
професори предметне наставе, 16 сати;
2. Народна традиција у пракси, изборни, 155, професори разредне и предметне наставе, 11
сати.
ГЕОГРАФИЈА
1. Ефикаснија употреба карте и графикона у настави географије, обавезан, 192, професори
предметне наставе, 5 сати;
2. Обука наставника за функционалну употребу изабраних географских наставних средстава
и техничких помагала, изборни, 197, професори предметне наставе, 8 сати.
ФИЗИКА
1. Експерименти из физике за талентоване ипросечне ученике основних и средњих школа,
обавезан, 218, професори предметне наставе, 16 сати;
2. Формирање и развој система појмова у настави физике, изборни, 228, проф. Предметне
наставе, 24 сата.
БИОЛОГИЈА
1. Биологија микроорганизама, изборни, 166, проф. Предметне наставе, 16 сати;
2. Обука наставника за примену зеленог пакета, обавезни, 177, проф.преметне наставе, 6,5
сати.
ХЕМИЈА
1. Априлски дани просветних радника Србије – семинар за проф. И наставнике хемије,
обавезни, 229, наставници и проф. Предметне наставе, 12 сати;
2. Органска хемија под лупом, изборни, 235, наставници и професори предметне наставе, 24
сата.
МУЗИЧКА КУЛТУРА
1. Мултимедијална музичка радионица, обавезан 394, наставници и проф. Предметне
наставе, 16 сати;
2. Припрема ученика за јавни наступ, изборни, 405, наставници разредне и предметне
наставе, 16 сати.
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
1. Еlta конференција за наставнике енглеског језика, изборни 327, професори разредне и
предметне наставе, 16 сати;
2. Заједнички европски оквир за живе језике (учење, настава, оцењивање – теорија и пракса,
обавезни, 328, професори и наставници предметне наставе, 16 сати.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
1. Интерактивна настава француског језика, изборни, број 331, професор предметне наставе,
24 сата;
2. Континуирано образовање професора француског језика, обавезни, 334, професор
предметне наставе, 16 сати.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
1. Школа керамике, изборни, 378, професори предметне и разредне наставе, 24 сата;
2. Уметничка дела у дечјем свету – школа, обавезни, 374, професори и наставници разредне и
предметне наставе, 18 сати.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
1. Праћење физичког развоја и развоја моторичких способности у функцији циља и задатака
наставе физичког васпитања, обавезан, 419, професори разредне и предметне наставе, 12
сати;
2. Програм за развој и побољшљње психо-физичких, моторних способности деце, превенцију
гојазности и агресивности, изборни, 420, професори предметне наставе, 9 сати;
ПЕДАГОГ И ДИРЕКТОР
1. Алтернатива насиљу, изборни, 464, стручни сарадници, директор и наставници и
професори разредне наставе, 24 сата.
2. Добра сарадња са родитељима, обавезан,484, стручни сарадници, директор, 15 сати.
УЧИТЕЉИ
1. Електронска провера знања, изборни, 491, наставници и професори предметне наставе,
предметни наставници, директор,помоћник и стручни сарадници;
2. Електронска ђшкола за почетнике, обавезан, 492, разредна и предметна настава, 24 сата.
VIII ПЛАН САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ
ПЛАН САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА
Време
Нос. акт.
Индивидуални разговори –најадекватнији облик
сарадње за помоћ ученику;
Током
године
одељ. стар,
педагог
Род. састанци (одељенски и на нивоу школе)групни облик информисања и дог. о конкретним
питањима и проблемима
Учешће родитеља у раду стручних органа и органа
управљања школе
Учешће родитеља у планирању и организовању
екскурзија, излета,и слободног времена ученика
Током
године
Током
године
6.
Укључивање родитеља у акције уређења школских
објеката и других акција и манифестација од
важности
Хуманитарне и сакупљачке акције
7.
Родитељи помажу деци при избору занимања;
8.
9.
10.
Крит. уписа у средње школе (осми разред);
Како ученици користе слободне време
Васпитни стилови родитеља и успех уч.;
V
III
II
11.
Прелазак са разредне на предметну наставу;
VI,IX
12.
Први разред: изазов за ђаке, род. учитеље;
одељ.стар.
директор
педагог
директор,
родитељи
директор
Савет род.
Стр. већа
директор
Актив за
раз.план.
одељ.стар.
ученици
педагог
родитељи
педагог
педагог
педагог,
одељ.стар.
Пред. наст,
педагог
педагог
2.
3.
4.
5.
Р.
бр.
1.
Током
године
Током
године
Током
године
IV
IX
ПЛАН САРАДЊЕ СА ИНСТИТУЦИЈАМА ВАН ШКОЛЕ
Програмски садржаји
Време
Нос.акт.
Министарство просвете Републике Србије
Током
године
2.
Школска управа;
IX-VIII
3.
Завод за унапређење образовања и васпитања
IX-VIII
4.
Национална служба за запошљавање
IX-VIII
5.
Секретаријат за образовање;
IX-VIII
6.
Sportimpex, Dugofenix,
Ribone komerc,Maks komerc
МУП Сопот, Раља
IX-VIII
7.
IX-VIII
директор
секретар
директор,
секретар
директор
педагог
наставници
директор
секретар
директор,
секретар
директор,
секретар
директор,
секретар,
праћење
-присуствовање активностима.директор, помоћник директора;
-увид у педагошку документацију;
-увид у записнике стручних и управних органа.
Програмски садржаји
праћење
-Надзорници Школске управе и
просветни инспектори,
-увид у записнике стручних и управних
органа.
Р.
бр.
1.
8.
Предшколска установа „Наша радост“;
IX-VIII
9.
Основне школе
IX-VIII
10.
Средње школе
IX-VIII
11.
Центар за социјални рад;
IX-VIII
12.
Дом здравља Сопот;
13.
14.
Библиотека града Београда у Сопоту и у Малом
Пожаревцу
Центар за културу Сопот
Туристичке организације
Током
године
Током
године
IX,IV,V
15.
16.
Аутопревозник „Ласта“ и други превозници
Црвени крст Сопота
IX,IV,V
IV,V
17.
18.
IX,V,VI
19.
Издавачке куће
Месне заједнице
Српска православна црква
Београдске електране
20.
Скупштина општине Сопот
21.
22.
23.
24.
Грађевинска предузећа Сопот, Младеновац,
Београд
Градско зеленило
Фотографске радње
Осигуравајућа друштва
25.
ЈКП Сопот
26.
ГЗ за јавно здравље
Током
године
Током
године
током
године
IV,V
Током
године
Током
године
Током
године
директор,
секретар,
педагог
директор,
педагог
директор,
педагог
директор,
педагог,
наставници
директор,
наставници
наставници,
библиотекар
наставници
директор
наставници
директор
директор
педагог
директор
директор
наставници
директор,
секретар
директор,
секретар
директор
директор
директор,
секретар
директор,
секретар
директор,
секретар
IX. ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ МАРКЕТИНГА
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
11.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Програмски садржаји
Време
Родитељски састанци (информација о
раду школе)
IX-VI
Израда паноа о активностима ученика у
IX-VI
школи
Изложбе стваралаштва ученика
IX-VI
Табеларни и графички прикази успеха
IX-VI
ученика
Зидне новине о раду у школи
IX-VI
Трибине
IX-VI
Сарадња са родитељима у вези са радом
IX-VI
школе (Савет родитеља, Школски одбор);
Организација школских приредби
IX-VI
Хум. акције и акције солидарности
IX-VI
Прослава мат. вечери за уч. осмог разреда
VI
Уређивање школског листа
IV,V
Web презентација школе
IX-VI
ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ
Такмичења ученика -општинска,
IV,V,VI
градска,савезна
Учешће ученика на литерарним,
током
ликовним и наградним конкурсима
године
Сарадња са Домом здравља (прегледи
током
ученика и предавања)
године
Сарадња са Црвеним крстом-хуманитарне
током
акције
године
Сарад. са Центром за соц. рад у вези са
током
пор. и врш. насиљем и другим пробл.
године
Сарадња са месним заједницама;
током
године
Сарадња са СО Сопот;
током
године
Сарадња са туристичким агенцијама
IX,IV,V
Сарадња са издавачким кућама
(презентација уџбеника)
Сарад. са Градским секрет. за образовање,
Школском управом и Минист. просвете
Обезбеђивање спонзора за награде
ученика и друге потребе школе
Обезбеђ.беспл. уџбеника и беспл.
екскурзија за соц. угрожене ученике.
III,IV,VI
Током
године
током
године
током
године
Нос. aкт.
праћењe
Одељ. старешине
Уч.,одељ.стареш.
Уч.,одељ.старешине
педагог
ученици,секције
Педагог наставници
Директор наставници
Директор наставници
ученици,наставници
ученици,наставници
библиотекар
Тим
задужени наставници
ученици,наставници
наставници,лекар
ученици, наставници
социјални радници,
одељ. стареш,педагог
наставници,директор
наставници,
директор
директор,
наставници
директор, одељењске
старешине
Директор,чл.Стр.акт.
за разв. план.
директор
директор
-присуствовање активностима.директор, помоћник директора;
-увид у педагошку документацију;
-увид у записнике стручних и управних органа.
Ред.
бр.
1.
X. ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА ШКОЛЕ
ПЛАН ПРАЋЕЊА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
Ред.
бр.
1.
Предмет праћења
Субјекти који прате
Послови директора школе са посебним
освртом на педагошко-инструктивни рад
Школски одбор,
Министарство просвете,
школски надзорници
директор, школски
надзорници
2.
Послови педагога и библиотекара
3.
Послови секретара,
административно-финансијске службе и
помоћно-техничког особља
Послови наставника у оквиру 40-часовне
радне недеље
4.
5.
6.
7.
Извршавање послова наставника у вези
са остваривањем свих планова рада са
ученицима и родитељима ученика
Одржавање хигијене у школи и чување и
одржавање школске имовине
Рад стручних органа.
Школски одбор,
директор, секретар
Школски одбор
Наставничко веће
директор
директор
педагог
директор, секретар
наставници
директор
педагог
праћење
увид у
документацију
увид у
документацију
непосредни увид
анализе дневника
увид у
документацију
увид у
документацију
непосредан увид
увид у
документацију
ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА
План самовредновања за школску 2011/2012. годину
Област Школски програм и Годишњи план рада
Предмет самовредновања: Годишњи план рада школе и остварење циљева образовања и образовних
стандарда
Предвиђене активности:
-сарадња наставника у анализи образовних стандарда и програма рада на нивоу стручних већа
-уочавање сличности и разлика, односно везе између стандарда и програма
-планирање на основу уочених сличности и разлика, очекиваних резултата у одређеном разреду и
условима рада у школи
-сарадња наставника у изради оперативних планова и усклађивање тема и корелација међу
предметима, нарочито у вези са заједничким часовима свих одељења једног разреда
-сарадња наставника и стручних сарадника у изради оперативних планова и усклађивање тема и
корелација међу предметима
Исходи:
1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведении су циљеви учења по разредима
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде
1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних
образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у наставном програму
1. 3.4. У оперативним /месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се
остварити циљеви учења предмета у датом разреду
Носиоци: Тим, наставници, стручни сарадници, директор
Инструменти и технике: чек листе, школска/педагошка документација; посматрање, анализа
документације
Време: децембар 2011.
Област Настава и учење
Предмет самовредновања: Стицање знања ученика на часу и Поступци вредновања у функцији
даљег учења
Предвиђене активности:
-планирање и припремање часа на основу уважавања различитости ученика
-ученици читају литературу из различитих научних области и израђују задатке у оквиру школских
пројеката
-ученици сами и уз помоћ наставника истражују и проналазе информације потребне за реализацију
часова истраживачке наставе
-наставници и библиотекар упућују ученике на правилан одабир и коришћење потребних
информација за израду задатака
-држање часова информатике и других предмета у дигиталној учионици
-претраживање електронских извора информација у школској библиотеци
-континуирано праћење успеха ученика
-знање ученика се проверава тестовима које сачињавају наставници
-знање ученика се проверава тестовима које сачињавају ученици, ученици се уче да сами процењују
свој напредак
-наставници оцењују у складу са образовним стандардима и Правилником о оцењивању
-наставници похваљују успех ученика на нивоу одељења и школе
Исходи:
2.4.1. Ученици су заинтересовани за рад на часу
2.4.2. Ученици активно учествују у раду
2.4.3. Активности/радови ученика показују да су разумели предмет учења на часу
2.4.4. Ученици користе доступне изворе знања
2.4.5. Ученици користе повратну информацију да реше задатак/унапреде учење
2.4.6. Ученици процењују тачност одговора/решења
2.4.7. Ученици умеју да образложе како су дошли до решења
2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика
2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика
2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију ученицима о њиховом раду
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак
Носиоци: Тим, наставници, стручни сарадници, директор
Инструменти и технике: чек листе, школска/педагошка документација; посматрање, анализа
документације
Време: мај 2012.
Област Образовна постигнућа ученика
Предмет самовредновања: Допринос школе већој успешности ученика
Предвиђене активности:
-континуирано праћење успеха ученика
-планирање и реализација рада на часовима допунске наставе
-планирање и реализација рада на часовима додатне наставе
-сарадња наставника у изради ИОП-а
Исходи:
3.2.1. Школа примењује поступке којима прати успешност ученика
3.2.2. Број ученика који су напустили школовање је исти или мањи у односу на прошлу годину
3.2.3. Ученици који похађају допунску наставу показују напредак у учењу
3.2.4. Ученици за које је сачињен ИОП остварују напредак у складу са циљевима постављеним у
плану
3.2.5. Ученици који су укључени у додатни рад остварују напредак у складу са постављеним
циљевима
3.2.6. Просечни резултати ученика на завршним испитима бољи су у односу на претходну школску
годину
Носиоци: Тим, наставници, стручни сарадници, директор
Инструменти и технике: чек листе, школска/педагошка документација; посматрање, анализа
документације
Време: јун 2012.
Област Подршка ученицима
Предмет самовредновања: Подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика
Предвиђене активности:
-планирање и реализација часова библиотечко-новинарске секције, литеране, драмске и
рецитаторске секције и повезивање са школским пројектом Читање је забава
-укључивање ученика у ваннаставне активности према интересовањима и способностима у слободне
активности
-активније укључивање деце у слободне активности
-планирање и реализација школског пројекта Здрав живот
-планирање и реализација школског пројекта Екологија
-реализовање наставних јединица којима се подстиче професионални развој ученика
-упознавање ученика са различитим професијима у институцијама локалне заједнице (Дом здравља,
Општина Сопот, основне и средње школе, Библиотека, Центар за социјални рад, ...)
Исходи:
4.2.1. Понуда ваннаставних активности у школи је у функцији задовољавања различитих потреба и
интересовања ученика, у складу са ресурсима школе
4.2.2. У школи се организују програми/активности за развијање социјалних вештина (конструктивно
решавање проблема, ненасилна комуникација…)
4.2.3. Укљученост ученика у ваннаставне активности је иста или већа него претходне године
4.2.4. У школи се промовишу здрави стилови живота
4.2.5. У школи се промовишу заштита човекове околине и одрживи развој
4.2.6. Кроз наставни рад подстиче се професионални развој ученика
Носиоци: Тим, наставници, стручни сарадници, директор
Инструменти и технике: чек листе, школска/педагошка документација; посматрање, анализа
документације
Време: мај 2012.
Област Етос
Предмет самовредновања: Школа као безбедна средина за све и Развијање сарадње у школи на свим
нивоима
Предвиђене активности:
-Тим за заштиту деце од насиља и сви запослени примењују мере превенције и мере интервенције у
складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама
-наставници и стручни сарадници држе трибине и предавања за ученике на тему решавања
конфликата
-стручни сарадници реализују радионице за ученике: Комуникација, Толеранција...
-ученици се уче да самостално решавају конфликте у одељењу
-ученици израђују правила понашања у учионици за свако одељење
-ученици разговарају о проблему понашања на састанцима Ђачког парламента и предлажу како да
се реши проблем
-наставници и стручни сарадници разговарају са ученицима о проблему понашања на часовима
редовне наставе, часовима одељенског старешине и у другим приликама
-свакодневно се подстиче позитивна социјална клима; толеранција, узајамно уважавање,
комуникацијске вештине, брига о другима...
ученици се укључују у доношење одлука у вези са забавним, спортским и културним активностима
-родитељи се позивају да учествују у реализацији појединих задатака из Развојног плана школе,
-ученици и наставници присуствују културним, забавним и спортским активностима у локалној
заједници
-сви запослени сарађују са школама у окружењу и локалном заједницом
Исходи:
5.3.1. У школи је видљиво и јасно изражен негативан став према насиљу
5.3.2. У школи функционише мрежа за решавање проблема насиља
5.3.3. У школи се организују превентивне активности које доприносе безбедности у школској
заједници
5.3.4. У школи се прате и анализирају сви случајеви насилног понашања
5.3.5. Када се у школи догоди насиље, примењују се мере интервенције у случајевима насиља у
складу са Протоколом о заштити деце/ученика од насиља, злостављања и занемаривања у
образовно-васпитним установама
5.5.1. У школи је организована сарадња руководећих, стручних и саветодавних тела
5.5.2. Ученички парламент у школи добија подршку за свој рад
5.5.3. Наставно особље благовремено разматра и прихвата иницијативе ученика
5.5.4. Школа развија и негује различите облике активног учешћа родитеља у животу школе
5.5.5. Ученици и наставници организују заједничке активности чији је циљ јачање осећања
припадности школи
5.5.6. Школа сарађује са актерима у заједници
5.5.7. У школи функционише систем редовног информисања родитеља о активностима и
делатностима школе.
Носиоци: Тим, наставници, стручни сарадници, директор
Инструменти и технике: чек листе, школска/педагошка документација; посматрање, анализа
документације
Време: мај 2012.
Област Организација рада школе и самовредновање
Предмет самовредновања: Функционисање система за праћење и вредновање квалитета рада
Предвиђене активности:
-директор планира и реализује посете часовима и праћење рада школе
-одељенска већа, наставници и стручни сарадници прате успех и владање ученика
-педагог и библиотекар сарађују са наставницима у изради Школског програма, Годишњег плана
рада, планова и програма рада наставника
-педагог помаже наставницима у планирању наставе, посећује часове и прати реализацију наставног
плана и програма
-директор подстиче и прати ефективност рада сваког запосленог и прати резултате рада на основу
планираних активности у плановима запослених
-директор прати ефективност и ефикасност индивидуалног и тимског рад у школи, посебно у вези са
остварењем активности из Акционог плана
-Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе, планира активности,
прати оствареност активности и повезује План самовредновања са Акционим планом
Исходи:
6.4.1. Директор остварује инструктивни увид и надзор у образовно-васпитни рад у складу са планом
рада и потребама школе
6.4.2. Стручни органи и тела у школи систематски прате и анализирају успех и владање ученика
6.4.3. Директор предузима мере за унапређивање образовно-васпитног рада на основу резултата
праћења и вредновања
6.4.4. Стручни сарадници остварују педагошко-инструктивни рад у школи у складу са планом рада и
потребама школе
6.4.5. Тим за самовредновање континуирано остварује самовредновање рада школе у складу са
прописима и потребама.
Носиоци: Тим, стручни сарадници, директор
Инструменти и технике: чек листе, школска/педагошка документација; посматрање, анализа
документације
Време: мај 2012.
ПРИЛОЗИ УЗ ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ШКОЛЕ
1. Годишњи глобални планови рада редовне, додатне, допунске, изборне наставе и
припремне наставе;
2. Месечни оперативни планови рада редовне, додатне, допунске и изборне наставе;
3. Стручне теме, тематска настава, пројектна настава и угледни часови који ће се реализовати
у оквиру стручног усавршавања;
4. Програм екскурзија;
5. Распоред часова редовне наставе, допунске наставе и ваннаставних активности.
ОШ „Милорад Мића Марковић“
11 233 Мала Иванча
Трг братства и јединства 8
Тел/факс: 011/8253-202
E-mail: [email protected]
Број: ___/1 од ___. 9. 2011. год.
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА
На основу члана 56. став. 1. тачка 2. и члана 81. став 1. Закона о основама система
образовања и васпитања («Службени гласник РС», бр.72/09, 52/11) и члана 107. Статута Основне
школе “Милорад-Мића Марковић” у Малој Иванчи, Школски одбор Основне школе “МилорадМића Марковић” у Малој Иванчи, на својој седници одржаној _______септембра 2011. године
донео је
О
Д
Л
У
К
У
Доноси се Годишњи план рада Основне школе “Милорад-Мића Марковић” у Малој Иванчи
за школску 2011/2012. годину
Председник Школског одбора
ОШ “Милорад-Мића Марковић”
___________________________________
Мирослав Станковић
Download

Годишњи план рада - Милорад Мића Марковић