ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА
ЗА ПЕРИОД 2014/15. до 2018/19. г.
Београд, септембар 2014. г.
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
САДРЖАЈ
НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ................................................................................................................................................................................................................................... 4
ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ .......................................................................................................................................................................................................................................... 6
РЕСУРСИ ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ............................................................................................................................................................................................................................. 7
УВАЖАВАЊЕ УЗРАСНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ДЕЦЕ ...................................................................................................... 9
ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ .................................................................................................................................................................................................. 10
ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА .................................................................................................................................................................................................... 11
ОПШТИ ИСХОДИ И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ................................................................................................................................................... 12
ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС ........................................................................................................................................................... 13
ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ........................................................................................................................................................................... 14
ИСХОДИ ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 15
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ............................................................................................................................................................................................................... 16
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ................................................................................................................................................................................................................. 17
ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ............................................................. 18
OСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ......................... 19
ФАКУЛТАТИВНИ САДРЖАЈИ............................................................................................................................................................................................................................ 19
ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ............................................................................................................................................................... 20
ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ................................................................................................................................................................... 31
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – 1. И 2. РАЗРЕД .................................................................................................................................................................................................... 35
ДОПУНСКА НАСТАВА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА .................................................................................................................................................................................... 43
ДОДАТНА НАСТАВА НАСТАВА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА .............................................................................................................................................................. 191
ПРИПРЕМНА НАСТАВА ...................................................................................................................................................................................................................................... 301
САРАДНИЦИ ............................................................................................................................................................................................................................................................ 303
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ ..................................................................................................................................................................................... 325
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ ...................................................................................................................................................... 332
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ............................................................................................................................... 332
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА ......................................................................................................................................... 343
ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА ................................................................................................................................................................................ 345
ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ ....................................................................................................................................................................................... 397
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ........................................................................................................................................................................................................... 399
ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ................................................................................................................................................................................................................ 401
ПРОГРАМ ЗАШТИТE ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ .............................................................................................................................................................................................. 403
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ ...................................................................................................................................................................... 405
2
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ ....................................................................................................................................................................................................... 408
ПРОГРАМ ИЗЛЕТА НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА ............................................................................................................................................................... 414
НАСТАВА У ПРИРОДИ ИЗЛЕТИ И ПОСЕТЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ......................................................................................................................................... 414
ЕКСКУРЗИЈЕ............................................................................................................................................................................................................................................................. 423
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ ............................................................................................................................................................................................... 428
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ .................................................................................................................................................................................. 433
ПРОГРАМ КОРЕКТИВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА ............................................................................................................................................................................... 434
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ОБЛАСТИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА ШКОЛЕ ................................................................................................................................ 441
ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ОЦЕЊИВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА ОБАВЕЗНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ........................................................................................................................................................................................................................................................... 449
ЕЛЕМЕНТИ, МОДЕЛИ ПЛАНИРАЊА И ПРОГРАМИРАЊА НАСТAВНОГ РАДА ...................................................................................................................... 450
ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА .......................................................................................................................................................................... 451
ЕВАЛУАЦИЈА И САМОЕВАЛУАЦИЈА НАСТАВНИКА ............................................................................................................................................................................. 451
ПРАЋЕЊЕ НАПРЕДОВАЊА И ВРЕДНОВАЊЕ ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА .................................................................................................................................. 452
ОПШТИ И ПОСЕБНИ СТАНДАРДИ ЗНАЊА............................................................................................................................................................................................... 453
ПРОГРАМ РАЗВОЈА ШКОЛЕ............................................................................................................................................................................................................................ 453
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ ............................................................................................................................................................................................................. 460
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА ............................................................................................................... 461
ПРВИ РАЗРЕД ......................................................................................................................................................................................................................................................... 462
ДРУГИ РАЗРЕД ...................................................................................................................................................................................................................................................... 495
ТРЕЋИ РАЗРЕД ..................................................................................................................................................................................................................................................... 524
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ................................................................................................................................................................................................................................................ 555
ПЕТИ РАЗРЕД.......................................................................................................................................................................................................................................................... 591
ШЕСТИ РАЗРЕД...................................................................................................................................................................................................................................................... 648
СЕДМИ РАЗРЕД ...................................................................................................................................................................................................................................................... 718
ОСМИ РАЗРЕД ......................................................................................................................................................................................................................................................... 807
3
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ
Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитања ОШ ''Иво Андрић'' припремио је стручни актив за
развој школског програма.
Основно образовање и васпитање остварује се на на основу Школског програма за први и други циклус основног образовања
и васпитања. Школски програм доноси Школски одбор, по правилу сваке четврте године.
Школски програм доноси се на основу наставног плана и програма, односно програма одређених облика стручног
образовања. Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа циљева стандарда постигнућа, према потребама ученика и
родитеља, односно старатеља и локалне заједнице.
Школски програм за први и други циклус основног образовања и васпитањаје основни радни документ који обухвата све
садржаје,
Процесе иактивности који су усмерени на остваривање циљева, задатака и исхода, акоји су регулисани на националном и
школском нивоу. Језик на коме се програм остварује је српски језик.
Полазне основе за израду школског програма су:
1.
Закону о основном образовању и васпитању (''Службени гласник РС'' број 55/2013.)
2.
Закон о основама система образовања (''Службени гласник РС'' број 72/2009, и 55/2013.)
3.
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања («Службени гласник РСПросветни гласник» бр. 10/04, 20/04 и 1/05, 1/06.)
4.
Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног
образовања и васпитања («Сл. гласник РС –Просветни гласник» бр. 7/2007.)
5.
Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр.
8/2013.)
6.
Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр.
8/2013.)
7.
Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања («Сл. гласник РС- Просветни гласник» бр.
8/2013.)
8.
Правилник о наставном плану и програму предмета Грађанско васпитање-сазнање о себи и другима за основну школу («Просветни
гласник» бр. 5/01,8/03, 10/03, 20/04, 1/05, 9/05, 15/05, 6/06, 7/07, 4/07,6/08.)
9.
Правилник о наставном плану и програму Верска настава за први разред основне школе («Просветни гласник», бр.5/01, 10/2004,
23/04, 9/05, 1/2006, 7/08.)
10. Правилнику о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи (''Просветни гласник'' РС 6/96, 3/99, 10/02,
4/03, 20/04, 3/05, 5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07, 20/07, 1/08, 4/08, 6/08 и 8/08.)
4
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
11. Правилнику о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2013/14. годину
12. Правилнику о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи
(''Просветни гласник'' РС 2/92, 2/2000.)
13. Правилнику о условима и поступку напредовања ученика у основној школи (»Службени гласник РС» – 47/94.)
14. Стручно упутство за организовање наставе техничког образовања, хора и оркестра и спортских активности у основној школи, бр.
610-00-71/93-02 од 21.јуна 1993. године
15. Уредби о организовању и остваривању Верске наставе и алтернативних предмета основне школе (''Службени гласник РС бр.
46/2001.)
16. Правилник о стандардима квалитета уџбеника и упутство о њиховој употреби („Просветни гласник“ бр.1/2010.)
17. Правилник о плану уџбеника („Просветни гласник“ бр.1/2010.)
18. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму основног образовања („Просветни гласник“
бр.2/2010.)
19. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и
наставног програма за пети разред („Просветни гласник“ бр.4/2013.)
20. Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и
васпитања(„Просветни гласник“ бр.2/2010.)
21. Правилник о општим стандардимаа постигнућа- образовни стандарди за крај обавезног образовања („Просветни гласник“
бр.5/2010.)
22. Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања
(„Просветни гласник“ бр.7/2010.)
23. Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног и васпитања и
наставном програму за трећи разред („Просветни гласник“ бр.1/2013.)
24. Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу основног образовања и васпитања(„Просветни
гласник“ бр. 7/2010.)
25. Правилник о општим стандрдима постигнућа-образовни стандрди за крај обавезног образовања(,,Просветни гласник“ бр.5/2010.)
26. Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног образовања за предмете:српски језик,математика и природа
и друштво(,,Просветни гласник“ бр.5/2011.)
27. Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању (,,Просветни гласник“ бр.67/2013.)
28. Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник“
бр.4/2013.)
29. Правилник о наставном плану и програму за четврти разред основног образовања и васпитања (,,Просветни гласник“ бр.1/2013.)
30. Правилник о наставном плану и програму за први, други , трећи и четврти разред основног образовања и васпитања (,,Просветни
гласник“ бр.7/2011.)
5
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ЛИЧНА КАРТА ШКОЛЕ
Основнa школа ,,Иво Андрић'' саграђена је 1976. године, а подигнута на парцели 1114 КО Стара Раковица чија је површина 1
ха 37 ари 73м2 од чега је: под објектом 6150 м2 школско двориште око 6000 м2, прилази и стазе 1950 м2, вежбалишта 1500 м2 и
3773 м2 зелене и друге површине. На основу решења од 11.05.1976, Скупштина општине Раковица основала је основну школу „Иво
Андрић“ са седиштем у Београду,Ивана Мичурина 38а. Матична комисија је формирала тадашњи колектив од наставника школе
„Ђура Jакшић“ и „Франце Прешерн“. Основна школа „Иво Андрић“ почела је са радом 1.9.1976. Због кашњења радова на згради
школског објекта, настава се привремено одвијала у Основној школи „Франце Прешерн“ у трећој смени и у Основној школи „Ђура
Јакшић“ у другој и трећој смени. Школа је почела рад са 23 одељења млађег и 26 одељења старијих разреда и 1504 ученика
распоређених по разредима и одељењима. Свечано отварање школе обављено је по завршетку радова на новој згради 5.12.1977.
Регистрована је код Трговинског суда у Београду, под бројем 5-376-00 у Београду. Зграда у целости задовољава потребе васпитнообразовног рада и ради у две смене.
У ОШ „Иво Андрић“ се већ дуги низ година негује специфичан вид рада. Ђаци, уз менторски рад својих наставника, учествују у
различитим пројектима локалног и међународног карактера. Пројекти су најчешће интердисциплинарни, што значи да су
применљиви кроз више школских предмета. Мањи број њих су уско везани баш за једну област, али без обзира на карактер и
садржај пројекта, циљ је увек да ђаци на „нешколски“, другачији начин науче нешто ново и стекну нове вештине. Међународни
пројекти уз то имају и за циљ да претворе школу у „покретну учионицу“, која ће, макар виртуелно, помоћи ђацима да науче нешто о
другим народима и културама, али и да усаврше познавање страног језика.
Само у току претходних година, ђаци су учествовали на четири међународна пројекта. Пројекат GreenЊave („Зелени талас“)
који су покренуле институције у Француској је намењен ђацима свих узраста, али се њиме у „Андрићу“ баве углавном млађи ђаци.
Њихов задатак је да уочавају и мере знаке пролећа. Осим што уочавају и описују промене на живим бићима, уз помоћ „апаратура“
које могу и сами да направе, попут анемометра и кишомера, мере количину падавина, брзину ветра и температуру ваздуха.
Резултате прилажу у базу заједничку за школе широм света и занимљив податак је да су ђаци свих земаља установили да се
пролеће од севера ка југу наше планете „креће“ брзином људског хода.
Наша школа већ традиционално учествује и на конкурсу за маринску биологију организације из Масачусетса која спроводи
програм за уточиште угрожених морских врста (Sanctuary Program). Иако деци у Србији море није екосистем који виђају
свакодневно, претходних година је рад једног осмака освојио друго место међу 700 из читавог света.
У пројекту TwinSpace, који окупља све европске земље, а који подржава Европска унија прошле године је рађено на тему
„Било једном у Европи“. Задатак је био да се другим земљама, а којих је било 35, представи наша национална бајка, кроз препричан
и преведен текст и дечје илустрације. Након тога, жребом су извучени парови и наш „пар“ је постала Русија. Користећи њихов
превод и илустрације, направљена је позоришна представа њихове бајке. Нашу бајку је драматизовала Украјина. Овај европски
пројекат је добио позитивне оцене у свим земљама и све школе учеснице су добиле награду за квалитет, која им је омогућила и
6
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
знатна средства. С обзиром да у Србија није члан ЕУ, ђаци ове школе нису били у званичној конкуренцији, али су добили једно ново
лепо искуство, а лепо су се дружили и забавили.
,,Андрићевци'' се посебно поносе пројектом MicroGlobalScope, фондације Science House Foundation (САД), јер је ова школа једна
од свега десет у свету, односно једна од две у Европи, која учествује. Циљ пројекта је популаризација науке, тако што је школа
добила донацију која је подразумевала два савремена микроскопа и потребан прибор, а сваке недеље се добија задатак шта
микроскопирати. Микроскопи имају могућност израде микрографија, па се оне заједно са текстовима шаљу у заједничку базу. Ђаци
дакле, микроскопирају, уочавају и закључују. Уче на њима неизмерно занимљив начин.
Још пре пар година, школа је била део пројекта ЊЊF, попут других школа из земаља кроз које протиче Дунав. Рађен је
еколошки пројекат који је те године био пласиран међу првих пет. У оквиру овогодишње међународне године шума, ђаци су уз
помоћ својих професора снимили еколошки филм о оближњој Миљаковачкој шуми, који је ове године на Green Screen Festu освојио
награду за Најбољи аматерски филм у категорији до 18 година. Овај филм ће бити и полазна основа за могућу сарадњу са UNESCOм, али се ту прича не завршава. Сви набројани пројекти се настављају и ове године, а на помолу су и неки нови пројекти. Циљ је да
активности буде што више и да буду што разноврсније, како би се што више ђака пронашло у томе и учествовало.
Међу бројним наградама и друштвеним признањима школи последњих година посебно место имају:
• 2005-2009. Програм успостављања квалитета ЈУС ИСО 9001/2001
• јануар 2006. Светосавска награда за директора школе
• 2011. ’’GreenScreenFest’’ – Фестивал еколошког филма – прва награда у категорији најбољи аматерски филм испод 18 година
(''Миљаковача шума''-http://www.youtube.com/њatch?v=Ryig8NCkbJo)
• 2011. друго место на конкурсу из маринске биологије, ЕРСТЕ фондација
• 2012. Песталоци програм превенције насиља подржан од Савета Европе
• 2012. ''Креирај будућност'' Сименсов конкурс (прва награда 1200 еура)
• Најбоља спортска школа Раковице 2011. и 2012. године
• Успеси ђака на такмичењима на градском и републичком нивоу (биологија, енглески језик, музичка култура, физичко васпитање,
техничко и информатичко образовање, српски језик, руски језик, математика, хемија) и на смотрама истраживачких радова (''Руђер
Бошковић'' и удружење наставника ''Доситеј Обрадовић'').
РЕСУРСИ ШКОЛЕ И СРЕДИНЕ
Наставно особље: У школи је запослено 77 професора и наставника од којих је 28 у разредној настави, 49 у предметној
настави, 4 стручна сарадника (педагог, психолог, два библиотекара), помоћник директора школе (0.30%) и директор школе.
Школски простор чини: Укупна корисна површина зграде је 6150 м2 и распоређена је на: 13 учионица, кабинет за: физику,
кабинет за хемију, кабинет за биологију, кабинет за српски језик, кабинет за стране језике, кабинет за ликовну културу, кабинет за
7
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
музичку културу, кабинет за историју, кабинет за географију, кабинет за математику, 2 кабинета за информатику, 2 радионице за
техничко образовање, 2 фискултурне сале, 1 свечану салу са 100 седишта, библиотеку са читаоницом, дидактички кабинет, 25
радних кабинета за припремање наставника за рад, 1 радна просторија за стручне сараднике, директора, секретара, рачунополагача, административно-финансијког радника, 1 кухиња, 1 трпезарија са 13 столова и са 50 столица, 1 амбуланта.
У школској 2014/15. години настава ће се реализовати у објекту који се састоји од четири целине и то:
- млађа страна
- старија страна
- продужени боравак
- фискултурна сале
Током школске 2014/15. године настава ће се одвијати у објекту школе. Ученици млађих разреда имаће своје учионице у
којима ће се радити у две смене. У учионици ће се налазити одговарајући намештај, рачунари, ЛЦД ТВ и ормани у којима су
смештена наставна средства и радни материјал. Настава физичког и здравственог васпитања одвијаће се у малој фискултурној сали,
дворишту, у учионици и оближњој Миљаковачкој шуми. Ученицима је на располагању и богата библиотек, са преко 11 500 наслова
са читаоницом која осим лектире поседује књиге савремених дечјих писаца и дечју штапу.
Школа броји 1148 ученика од првог до осмог разреда, распоређених у 44 одељења. У први разред ове године уписано је 143
ученика, који су распоређени у 5 одељења. Сви ученици су похађали предшколску установу. Сви ученици су прошли проверу
готовости за полазак у школу и већина њих је припремљена за праћење наставе. Један број ученика има лошу артикулацију гласова,
недовољно развијену графомоторику и лабилну пажњу. У овогодишњој популацији ученика имамо и ученике који су рођени и до
поласка у школу живели у иностранству. Ови ученици су делимично савладали српски језик, и потребно им је посветити посебну
пажњу при савладавању наставног градива. Уколико се укаже потреба за ове и све друге ученике кој имају било какве потешкоће у
савладавању градива сачиниће се индивидуални образовни планови у складу са њиховим специфичним потребама.
Опремљеност школе: школа је одлично опремљена наставним средствима. Свака учионица млађих разреда поседује рачунар
са интернетом, који је умрежен са осталим рачунарима, као и ЛЦД ТВ. Учионице страијих разреда су такође умрежене са рачунарима
и интернетом. У информатичком кабинету и кабинету математике налазе се две ,,паметне табле''. Специјализоване учионице су
опремљене адекватним и потребним наставним средствима, које задовољавају нормативе. школа врши сталну набавку нових
наставних средстава у складу са својим могућностима. Кабинет за информатику је опремљен са 16 савремених рачунара, и са 4
рачунара који су организовани као централни. 2 штампача, скенером, ДВД читачем, ЦД резачем. Школа поседује богату библиотеку
са читаоницом са великим избором лектире и савремених дела. У школи ради и зубна амбуланта.
Ресурси средине: школа има веома добро организовану и развијену сарадњу са локалном заједницом. То је дугогодишња
сарадња, која се стално проширује и продубљује на обострану корист и задовољство. Врата школе су према локалној заједници
стално отворена за сарадњу. Родитељи и представници локалне заједнице помажу школи финансијски, али много чешће школи
помажу својим струковним знањима и умењима. школа такође сарађује и са невладиним организацијама.
8
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
УВАЖАВАЊЕ УЗРАСНИХ, РАЗВОЈНИХ И ИНДИВИДУАЛНИХ КАРАКТЕРИСТИКА ДЕЦЕ
Да би се разлике међу ученицима у погледу начина учења и брзине напредовања поштовале односно уважавале неопходно је
да се настава и образовање индивидуализује. То значи да се садржаји рада, степен њихове сложености и облици организације
процеса учења прилагођавају индивудуалним особеностима, интересовањима и потребама како би се сваком ученику омогућило да
развије знање и вештине дефинисане циљевима и задацима образовања.
Потребе деце и локалне заједнице
Родитељи су исказали потребу да се код деце развијају вештине за свакодневне животне ситуације, као и потребу да се
развија критички став према реалном свету, подстичући децу на развијање истраживачког духа. Узети су у обзир и подаци о
потребама локалне заједнице (све више се намеће потреба за развијањем еколошке свести код деце као и за буђење љубави према
природи и животном окружењу). Сви подаци, до којих смо дошли разговором, заједно су анализирани. сваке године наша школа има
преко 50% захтева за упис ученика у први разред иако нам по мрежи школа територијално не припадају.
Општи принципи система образовања и васпитања
Систем образовања и васпитања мора да обезбеди за сву децу, ученике и одрасле:
1. једнако право и доступност образовања и васпитања без дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне,
етничке, религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог стања,
тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама;
2. квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и достигнућима савремене науке и
прилагођено узрасним и личним образовним потребама сваког детета, ученика и одраслог;
3. образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у којој се негује отвореност, сарадња,
толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима,
вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у којој је осигурано пуно поштовање права
детета, ученика и одраслог;
4. усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања којима се излази
у сусрет различитим потребама ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;
5. једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама образовања и васпитања, у складу са потребама и
интересовањима деце, ученика и одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање образовања и образовање
током целог живота;
6. оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима професије за коју се припремају.
9
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и:
1) ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради успешног остваривања постављених
циљева образовања и васпитања;
2) разноврсне облике сарадње са организацијама надлежним за послове запошљавања и локалном заједницом и широм
друштвеном средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног интереса у образовању и васпитању;
3) ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања што бољег учинка;
4) отвореност према педагошким и организационим иновацијама.
У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:
1) правовременом укључивању у различите видове школског васпитања и образовања;
2) адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое образовања и васпитања;
3) могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и обдарени), без обзира на сопствене
материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и установама, као и идентификацији, праћењу и
стимулисању ученика са изузетним способностима, као будућег научног потенцијала;
4) могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и са инвалидитетом, без обзира на сопствене материјалне
услове имају приступ свим нивоима образовања у установама, а лица смештена у установе социјалне заштите, болесна деца,
ученици и одрасли остварују право на образовање за време смештаја у установи и током болничког и кућног лечења;
4а) смањењу стопе осипања из система образовања и васпитања, посебно особа из социјално угрожених категорија
становништва и неразвијених подручја, особа са сметњама у развоју и инвалидитетом и других особа са специфичним
тешкоћама у учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног образовања;
4б) каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и одраслих усмереном ка личном развоју појединца и напредовању у
образовном и професионалном смислу;
5) остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других људских права.
ПРАВО НА ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
Свако лице има право на образовање и васпитање. Грађани Републике Србије једнаки су у остваривању права на образовање и
васпитање, без обзира на пол, расу, националну, верску и језичку припадност, социјално и културно порекло, имовно стање, узраст,
физичку и психичку конституцију, сметње у развоју и инвалидитет, политичко опредељење или другу личну особину.
10
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Лица са сметњама у развоју и са инвалидитетом имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и васпитне
потребе у редовном систему образовања и васпитања, у редовном систему уз појединачну, односно групну додатну подршку или у
посебној предшколској групи или школи, у складу са овим и посебним законом.
Лица са изузетним способностима имају право на образовање и васпитање које уважава њихове посебне образовне и васпитне
потребе, у редовном систему, у посебним одељењима или посебној школи, у складу са овим и посебним законом.
Страни држављани и лица без држављанства имају право на образовање и васпитање под истим условима и на начин прописан за
држављане Републике Србије.
ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Циљеви образовања и васпитања јесу:
1. пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим
узрастом, развојним потребама и интересовањима;
2. стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем тексту: знања, вештине и ставови),
језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у
савременом друштву;
3. развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;
4. развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија;
5. оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању, професионалном раду
и свакодневном животу;
6. развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и образовање током целог живота и укључивање у
међународне образовне и професионалне процесе;
7. развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
9. развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за рад и занимање стварањем
стручних компетенција, у складу са захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;
10. развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и
развоја физичких способности;
11. развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите
животиња;
12. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и
спoсобности за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
11
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
13. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на
поштовању људских и грађанских права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, истине,
слободе, поштења и личне одговорности;
14. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања
припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа,
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување
националне и светске културне баштине;
15. развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и
уважавање различитости.
ОПШТИ ИСХОДИ И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Општи исходи образовања и васпитања резултат су целокупног процеса образовања и васпитања којим се oбезбеђује да деца,
ученици и одрасли стекну знања, вештине и вредносне ставове кojи ће допринети њиховом развоју и успеху, развоју и успеху
њихових породица, заједнице и друштва у целини.
Систем образовања и васпитања мора да обезбеди све услове да деца, ученици и одрасли постижу опште исходе, односно буду
оспособљени да:
1. усвајају и изграђују знање, примењују и размењују стечено знање;
2. науче како да уче и да користе свој ум;
2а) овладају знањима и вештинама потребним за наставак школовања и укључивање у свет рада;
3. идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење;
4. раде ефикасно са другима као чланови тима, групе, организације и заједнице;
5. одговорно и ефикасно управљају собом и својим активностима;
6. прикупљају, анализирају, организују и критички процењују информације;
7. ефикасно комуницирају користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
8. ефикасно и критички користе науку и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и
животној средини;
9. схватају свет као целину повезаних система и приликом решавања конкретних проблема разумеју да нису изоловани;
10. покрећу и спремно прихватају промене, преузимају одговорност и имају предузетнички приступ и јасну оријентацију ка
остварењу циљева и постизању успеха.
Oстваривање општих исхода образовања и васпитања обезбеђује се укупним образовно-васпитним процесом на свим нивоима
образовања, кроз све облике, начине и садржаје рада.
Стандарди образовања и васпитања обухватају:
12
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
1. опште и посебне стандарде знања, вештина и вредносних ставова ученика и одраслих (у даљем тексту: општи и посебни
стандарди постигнућа);
2. стандарде знања, вештина и вредносних ставова (у даљем тексту: компетенције) за професију наставника и васпитача и
њиховог професионалног развоја;
3. стандарде компетенција директора, просветног инспектора и просветног саветника;
4. стандарде квалитета уџбеника и наставних средстава;
5. стандарде квалитета рада установе.
Стандарди постигнућа јесу скуп исхода образовања и васпитања који се односе на сваки ниво, циклус, врсту образовања,
образовни профил, разред, предмет, односно модул.
Општи стандарди постигнућа утврђују се на основу општих исхода образовања и васпитања по нивоима, циклусима и врстама
образовања и васпитања, односно образовним профилима.
Посебни стандарди постигнућа утврђују се према разредима, предметима, односно модулима, на основу општих исхода образовања
и васпитања и општих стандарда постигнућа.
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога то потребно, посебни стандарди
постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално праћење његовог развоја.
За ученика са изузетним способностима посебни стандарди постигнућа могу да се прилагођавају сваком појединачно, уз стално
праћење развоја.
ПРИНЦИПИ НА КОЈИМА СЕ ЗАСНИВА ОБРАЗОВНИ ПРОЦЕС


Квалитетно образовање и васпитање, које омогућава стицање језичке, математичке, научне, уметничке, културне,
здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременом и сложеном друштву
Развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика да успешно задовољава сопствене потребе и
интересе, развија сопствену личност и потенцијале, поштује друге особе и њихов идентитет, потребе и интересе, уз активно и
одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу и допринос демократском, економском и културном
развоју друштва.
Циљеви и задаци програма образовања су:


Развој интелектуалних капацитета и знања деце и ученика нужних за разумевање природе, друштва, света у коме живе, у
складу са њиховим развојним потребама, могућностима и интересовањима
Подстицање и развој физичких и здравствених способности деце и ученика
13
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд










Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење, у складу са начелима сталног усавршавања и начелима
доживотног учења
Оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе на сопствени развој и будући живот
Развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске традиције и културе, као и традиције и културе
националних мањина
Омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања
Развијање свести о значају заштите и очување природе и животне средине
Усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности демократски уређеног, хуманог и толерантног
друштва
Уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња сопственог система вредности и вредносних
ставова који се темеље на начелима различитости и добробити за све
Развијање код деце и ученика радозналости и отворености за културе традиционалних цркава и верских заједница, као и
етничке и верске толеранције, јачање поверења међу децом и ученицима и спречавање понашања која нарушавају
остваривање права на различитост
Поштовање права деце, људских и граћанских права и основних слобода и развијање способности за живот у демократски
урећеном друштву
Развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности заједничког живота и подстицање индивидуалне
одговорности
ЦИЉЕВИ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Циљеви основног образовања и васпитања јесу:
1) пун и усклађен интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета и ученика, у складу са његовим
узрастом, развојним потребама и интересовањима;
2) стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова, језичке, математичке, научне, уметничке, културне,
медијске, техничке, финансијске и информатичке писмености, неопходних за наставак школовања и активну укљученост у живот
породице и заједнице;
3) развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса, као и изражавање на језицима различитих
уметности;
4) развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење медија и
информационо-комуникационих технологија;
5) оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем образовању и свакодневном животу;
6) развој мотивације за учење и оспособљавање за самостално учење и образовање током целог живота;
14
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
7) развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења;
8) оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота;
9) развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву;
10) развој и практиковање здравог начина живота, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања и
развоја физичких способности;
11) развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, еколошке етике и заштите животиња;
12) развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне сарадње са другима и способности
за тимски рад и неговање другарства и пријатељства;
13) развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву заснованом на
поштовању људских и грађанских права, као и основних вредности правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;
14) формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног идентитета, развијање свести и осећања
припадности држави Србији, поштовање и неговање српског језика и свог матерњег језика, традиције и културе српског народа,
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање мултикултурализма, поштовање и очување националног и
светског културног наслеђа;
15) развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне и узрасне равноправности и толеранције.
ИСХОДИ
Након завршетка основног образовања и васпитања ученици ће:
1) имати усвојен интегрисани систем научно заснованих знања о природи и друштву и бити способни да тако стечена знања
примењују и размењују;
2) умети да ефикасно усмено и писмено комуницирају на српском, односно на српском и језику националне мањине и најмање
једном страном језику користећи се разноврсним вербалним, визуелним и симболичким средствима;
3) бити функционално писмени у математичком, научном и финансијском домену;
4) умети да ефикасно и критички користе научна знања и технологију, уз показивање одговорности према свом животу, животу
других и животној средини;
5) бити способни да разумеју различите форме уметничког изражавања и да их користе за сопствено изражавање;
6) бити оспособљени за самостално учење;
7) бити способни да прикупљају, анализирају и критички процењују информације;
8) моћи да идентификују и решавају проблеме и доносе одлуке користећи критичко и креативно мишљење и релевантна знања;
9) бити спремни да прихвате изазове и промене уз одговоран однос према себи и својим активностима;
10) бити одговорни према сопственом здрављу и његовом очувању;
11) умети да препознају и уваже људска и дечја права и бити способни да активно учествују у њиховом остваривању;
15
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
12) имати развијено осећање припадности сопственој породици, нацији и култури, познавати сопствену традицију и доприносити
њеном очувању и развоју;
13) знати и поштовати традицију, идентитет и културу других заједница и бити способни да сарађују са њиховим припадницима;
14) бити способни да ефикасно и конструктивно раде као чланови тима, групе, организације и заједнице.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Основна школа ''Иво Андрић'' на својој листи предмета имаће предмете који су прописани на националном нивоу и
активности које је сама предложила. На националном нивоу изучаваће се обавезни предмети
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Обавезни
наставни прдмет
Српски језик
Математика
Енглески језик
Свет око нас
Природа и
друштво
Ликовна култура
Музичка култура
Физичко
васпитање
ПРВИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
5
180
5
180
2
72
2
72
ДРУГИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
5
180
5
180
2
72
2
72
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
5
180
5
180
2
72
/
/
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
5
180
5
180
2
72
/
/
/
/
/
/
2
72
2
72
1
1
36
36
2
2
72
72
2
2
72
72
2
2
72
72
3
108
3
108
3
108
3
108
Обавезни програм изабране спортске гране остварује се са по једним часом седмично у сваком разреду од 5. до 8. разреда
(обавезно). За спортске гране ученици се опредељују на крају школске године за наредну школску годину.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Обавезни наставни
предмет
Српски језик
Енглески језик
Ликовна култура
Музичка култура
Историја
Географија
Физика
Хемија
Математика
Биологија
Техничко и
информатичко
образовање
ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
5
180
2
72
2
72
2
72
1
36
1
36
/
/
/
/
4
144
2
72
2
72
ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
4
144
2
72
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
/
/
4
144
2
72
2
72
СЕДМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
4
144
2
72
2
72
1
36
1
36
2
72
2
72
2
72
4
144
2
72
2
72
ОСМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
4
136
2
68
2
34
1
34
1
68
2
68
2
68
2
68
4
136
2
68
2
68
16
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
12
Физичко
васпитање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
2
72
2
72
2
72
2
68
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
Наставни план обухвата наставне предмете по нивоима и врстама образовања од којих ученик обавезно бира један или више
предмета према својим склоностима . Један од обавезних изборних предмета је верска настава или грађанско васпитање.
Други обаезни изборни предмет је страни језик са листе језика који школа нуди, опредељује се на крају првог циклуса за
други циклус.
Спортску грану (физичко васпитање –изабрани спорт ) са листе коју нуди школа ученик бира на крају школске године а за
наредну школску годину – понуђена су два индивидуална и два колективна спорта по разреду.
Школа је понудила листу изборних предмета према реалним потребама ученика, родитеља и локалне средне , водећи рачуна
да у школи постоји наставни кадар и остали услови неопходни за реализацију ових активности.
Редни
број
1.
2.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
Обаезни избори
наставни предмет
Верска настава
Грађанско
васпитање
ПРВИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
Обаезни избори
наставни предмет
Верска настава
Грађанско
васпитање
РУСКИ ЈЕЗИК
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ –
ИЗАБАНИ СПОРТ
ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
1
36
ДУГИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
1
36
ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
1
36
СЕДМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
1
36
ОСМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
34
1
36
1
36
1
36
1
34
2
72
2
72
2
72
2
68
1
36
1
36
1
36
1
34
Други изборни предмет ученик бира са листе коју школа понуди а према својим склоностима.
17
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Редни
број
1.
2.
3.
Редни
број
1.
2.
3.
4.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Изборни наставни
предмет
Чувари природе
Лепо писање
Од играчке до
рачунара
ПРВИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
1
36
Изборни наставни
предмет
Информатика и
рачунарство
Цртање, сликање,
вајање
Шах
Хор и оркестар
ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
ДУГИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
/
/
1
36
ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
/
/
1
36
СЕДМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
/
/
1
36
ОСМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1
36
1
36
1
36
1
34
1
36
1
36
1
36
1
34
1
1
36
36
1
1
36
36
1
1
36
36
1
1
34
34
ОБЛИЦИ ИЗВОЂЕЊА ПРОГРАМА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Редни
број
1.
2.
3.
4.
Облици образ.васп. рада
Редовна настава
Допунска настава
Додатна настава
Настава у природи
ПРВИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
21-24
756-864
1
36
/
/
7-10 дана годишње
ДУГИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
22-25
792-900
1
36
/
/
7-10 дана годишње
ТРЕЋИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
22-26
792-936
1
36
/
/
7-10 дана годишње
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
22-26
792-936
1
36
1
36
7-10 дана годишње
Редни
број
1.
2.
3.
Облици образ.васп. рада
Редовна настав
Допунска настава
Додатна настава
ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
28-31
1008-1116
1
36
1
36
ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
29-32
1044-1152
1
36
1
36
СЕДМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
31-33
10116-1188
1
36
1
36
ОСМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
31-33
1054-1122
1
34
1
34
18
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
OСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ПРВИ И ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА
Редни
број
1.
Редни
број
1.
Остали облици
образовно
васпитног рада
Час одељењског
старешине
Остали облици
образовно
васпитног рада
Час одељењског
старешине
ПРВИ РАЗРЕД
ДУГИ РАЗРЕД
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње
1
36
1
36
1
36
1
36
ПЕТИ РАЗРЕД
ШЕСТИ РАЗРЕД
СЕДМИ РАЗРЕД
ОСМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње
1
36
1
36
1
36
1
34
ФАКУЛТАТИВНИ САДРЖАЈИ
Факултативни део наставног плана и програма обухвата предмете којим се задовољавају интереси ученика у складу са
могућностима школе , као садржаје и облике слободних активности.
Редни
број
1.
2.
3.
Редни
број
Остали облици
образовно васпитног
рада- Слободне
активности
Друштвене,
техничке,
хуманитарне,
спортске и културне
активности
Екскурзије
Настава у природи
Остали облици
образовно васпитног
рада- Слободне
активности
ПРВИ РАЗРЕД
ДУГИ РАЗРЕД
ТРЕЋИ РАЗРЕД
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње
Недељно
Годишње
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
1-2
36-72
1-3дана годишње
7-10 дана годишње
ПЕТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1-3дана годишње
7-10 дана годишње
ШЕСТИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1-3дана годишње
7-10 дана годишње
СЕДМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
1-3дана годишње
7-10 дана годишње
ОСМИ РАЗРЕД
Недељно
Годишње
19
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
1.
2.
-
Друштвене,
техничке,
хуманитарне,
спортске и културне
активности
Екскурзије
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
1-2
36-72
До 2 дана годишње
1-2
36-72
До 2 дана годишње
1-2
36-72
До 2 дана годишње
1-2
34-68
До 3 дана годишње
Друштвене, техничке, хуманитарне, спортске и културне активности које се реализују саставни су део Годишњег плана рада
школе и планова образовно васпитног рада.
Циљ, задаци и садржаји екскрзија и наставе у природи остварују се на основу наставног план и ппрограма образовноваспитног рада и школског програма и саставни су део Годишњег плана рада школе. Насзава у природи организује се за
ученике од првог до четвртог разреда у трајању од 7-10 дана годишње.
ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
у
рад
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка, текстуална, монолошка,
демонстративна,
илустративно
игровна
„Иво Стручно веће: први разред
Разред: : I/1,
Наставници: Биљана Ристовић, Татјана Миленковић, I/2, I/3, I/4,
Александра Ивезић, Мирјана Живић, Сања Димић
I/5
Облици
Методе
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Ресурси
рада
рада
1.
Говорна -Надокнадити -Индивидуализована
-панои, шеме,
култура
губитке
у настава за ученике
слике,
знању
или који из било ког
фотографије,
вештинама и разлога
имају
прибор
за
тако
потешкоћа
у
цртање
и
оспособити
савладавању
бојење,
за програма и даљи
интернет
2.
Вештина ученике
успешно
развитак
њихових
стране, књиге
читања
и
учење српског способности
и
часописи,
разумевање
језика
адекватни
прочитаног
дидактички
материјали.
3.
Писано
изражавање
пару,
Основна
школа
Андрић“, Београд
Школска година 2014/2015.
Образовни
стандарди
математика,
1СЈ.0.1.1.
свет око нас, 1СЈ.0.1.2.
ликовна
1СЈ.0.1.4.
култура,
1СЈ.0.1.5.
музичка
1СЈ.0.1.6.
култура,
1СЈ.0.1.7.
физичко
1СЈ.1.2.1.
васпитање,
1СЈ.1.2.2.
грађанско
1СЈ.1.2.4.
васпитање,
1СЈ.1.2.5.
лепо писање
1СЈ.1.2.6.
1СЈ.1.2.8.
1СЈ.1.3.1.
1СЈ.1.3.2.
1СЈ.1.3.3.
20
Корелација
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
1СЈ.1.3.4.
1СЈ.1.3.5.
1СЈ.1.3.6.
1СЈ.1.3.7.
1СЈ.1.3.8.
1СЈ.1.3.9
1СЈ.1.4.3.
1СЈ.1.4.4.
1СЈ.1.4.5.
1СЈ.1.5.1.
1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4.
4. Граматика и
лексикологија
5. Књижевност
Дијалошка,
текстуална,
монолошка,
илустративно
демонстративна,
игровна
Индивидуални, рад у
пару, фронтални
Годишњи план рада наставе из предмета српски језик-допунска настава
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: други разред
Разред: : 2/1, Школска
година
Београд
Наставници: В.Васић, М.Роланд, В,Стојановић, С. Вујисић, 2/2, 2/3, 2/4, 2014/2015.
Ј.Пантић, С.Радовановић
2/5,2/6
Облици
Методе
Образовни
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Ресурси
Корелација
рада
рада
стандарди
1. Језик
-Надокнадити -Индивидуализована
-панои, шеме, математика, 1СЈ.1.4.2.;
губитке
у настава за ученике
слике,
свет око нас, 1СЈ.1.4.3.;
знању
или који из било ког
фотографије,
ликовна
1СЈ.1.3.2.;
вештинама и разлога
имају
прибор
за култура,
1СЈ.1.3.3.;
тако
потешкоћа
у
цртање
и музичка
2. Књижевност
1СЈ.1.2.1.;
оспособити
савладавању
бојење,
култура,
1СЈ.1.2.2.;
ученике
за програма и даљи
интернет
физичко
1СЈ.1.2.5.;
успешно учење развитак
њихових
стране, књиге васпитање,
1СЈ.1.2.6.;
српског језика способности
и
часописи, грађанско
1СЈ.1.5.3.;
21
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
3.
Језичка
култура
адекватни
дидактички
материјали.
васпитање,
лепо писање
допунска настава из предмета Српски језик
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: трећи разред
Разред:III/1,III/2,
Београд
Наставници: Јелена Ћирић, Мирјана Јовановић, Маја III/3,III/4,III/5
Герасимовић, Катарина Гацин, Јасмина Милићевић
Наставна тема
1.Језик
Циљеви
-да
ученици
овладају
основним
законитостима
српског
књижевног
језика на којем
ће се усмено и
писмено
2.Књижевност правилно
изражавати.
Задаци
Облици рада
-основно
-фронтални,
описмењавање
индивидуални
ученика на темељима .
ортоепских
и
ортографских
стандарда
српског
књижевног језика;
поступно
и
систематично
упознавање
граматике
и
правописа
српског
језика;
-увежбавање језичких
појава и појмова;
1СЈ.1.2.1.;
1СЈ.1.2.2.;
1СЈ.1.2.5.;
1СЈ.1.2.6.;
1СЈ.1.5.3.;
Школска година
2014/2015.
Образовни
стандарди
вербално- адекватни
- музичка 1СЈ.1.4.1.
текстуална
дидактички култура,
1СЈ.1.4.2.
(монолошкоматеријали. физичко
1СЈ.1.4.3.
дијалошка, рад
васпитање, 1СЈ.1.4.4.
на
тексту),
природа и 1СЈ.1.4.5.
демонстративнодруштво,
1СЈ.2.4.1.
илустративна,
ликовна
1СЈ.2.4.2.
метода писаних
култура,
1СЈ.2.4.6.
радова.
грађанско 1СЈ.2.4.8.
васпитање, 1СЈ.1.2.5.
од играчке 1СЈ.1.2.6.
до
1СЈ.1.2.8.
рачунара;
1СЈ.1.5.2.
1СЈ.1.5.3.
1СЈ.1.5.4.
22
Методе рада
Ресурси
Корелација
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-оспособљавање
за
самостално читање,
доживљавање,
разумевање,
свестрано тумачење и
вредновање
књижевноуметничких
дела разних жанрова;
3.Језичка
култура
-оспособљавање
за
успешно
служење
књижевним језиком у
различитим видовима
његове
усмене
и
писмене употребе;
1СЈ.2.2.1.
1СЈ.2.2.2.
1СЈ.2.2.3.
1СЈ.2.2.5.
1СЈ.2.2.7.
1СЈ.2.5.1.
1СЈ.2.5.2.
1СЈ.2.5.3.
1СЈ.2.5.4.
1СЈ.1.3.5.
1СЈ.1.3.7.
1СЈ.1.3.8.
1СЈ.1.3.9.
1СЈ.2.3.4.
1СЈ.2.3.5.
1СЈ.2.3.6.
1СЈ.2.3.7.
1СЈ.2.3.8.
1СЈ.2.3.10.
1СЈ.0.1.1.
1СЈ.0.1.2.
1СЈ.0.1.3.
1СЈ.0.1.5.
ДОПУНСКА НАСТАВА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКАШКОЛСКА 2014/2015.
ДОПУНСКА НАСТАВА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У 6 ОДЕЉЕЊА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА. ОРГАНИЗУЈЕ СЕ УЗ РЕДОВНУ НАСТАВУ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ
ТЕЖЕ СВЛАДАВАЈУ ДЕЛОВЕ ПРОПИСАНОГ ПРОГРАМА ПА ИМ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОПУНСКА ПОМОЋ ПРИЛИКОМ НАПРЕДОВАЊА.
Циљ је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успех у предмету математике. Задатак је
индивидуализована настава из математике за ученике који из било којих разлога имају потешкоћа у савладавању програма и даљи
развитак њихове способности. Главни облик рада је инидивидуални. Ученик може бити укључен у допунску наставу једнократно,
повремено, или кроз дужи временски период.
23
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставна једиица
Метод рада
Облик рада
Наставна средства
1.
Научили смо у трећем разреду
дијалошка, писаних радова
индивидуални
Наставни листови
2.
Именице збирне и градивне
дијалошка, писаних радова
индивидуални
Наставни листови
3.
Припреме за писмени задатак
Дијалошка
индивидуални
Наставни листови
4.
Глаголски предикат
писаних радова
индивидуални
Наставни листови
5.
Атрибут
писаних радова
индивидуални
Наставни листови
6.
Припреме за писмени задатак
Дијалошка
индивидуални
Наставни листови
7.
Присвојни и градивни придеви
писаних радова
индивидуални
Наставни листови
8.
Писање присвојних придева
дијалошка
индивидуални
Наставни листови
9.
Научили смо у првом полугодишту
дијалошка
индивидуални
Наставни листови
10.
Служба речи у реченици
писаних радова
индивидуални
Наставни листови
11.
Управни и неуправни говор
Дијалошка
индивидуални
Наставни листови
12.
Припрема за писмени задатак
Дијалошка
индивидуални
Наставни листови
13.
Бројеви
Дијалошка
индивидуални
Наставни листови
14.
Глаголски и именски предикат
писаних радова
индивидуални
Наставни листови
15.
Управни говор
дијалошка
индивидуални
Наставни листови
16.
Припрема за писмени задатак
Дијалошка
индивидуални
Наставни листови
24
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
17.
Заменице
Дијалошка
индивидуални
Наставни листови
18.
Писање великог слова
Дијалошка
индивидуални
Наставни листови
Дијалошка, текстуална, монолошка,
илустративно демонстративна,
игровна
5. Мерење и мере
Индивидуални, рад у пару, фронтални
Школски програм математика - допунска настава
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: први разред
Разред: : I/1, I/2, I/3, Школска
година
Београд
Наставници: Биљана Ристовић, Татјана Миленковић, I/4, I/5
2014/2015.
Александра Ивезић, Мирјана Живић, Сања Димић
Облици
Методе
Образовни
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Ресурси
Корелација
рада
рада
стандарди
1. Предмети у -Надокнадити -Индивидуализована
-панои,
шеме, -српски
језик, МА.1.2.1,
простору
и губитке
у настава за ученике
слике,
свет око нас, МА.2.2.1.
односи
међу знању
или који из било ког
фотографије,
ликовна
њима
вештинама и разлога
имају
прибор
за култура,
потешкоћа
у
цртање и бојење, музичка
2.
Линија
и тако
МА.1.2.1
оспособити
савладавању
интернет стране, култура,
област
за програма и даљи
књиге
и физичко
3.Класификација ученике
МА.1.2.1
развитак
њихових
часописи,
васпитање,
предмета према успешно
учење
способности
адекватни
грађанско
својствима
дидактички
васпитање
4.
Природни математике
МА.1.1.1.
материјали.
бројеви до 100
МА.1.1.2.
МА.1.1.4.
МА.1.2.2.
МА.1.2.3.
МА.1.4.1.
Годишњи план рада наставе из предмета математика -допунска настава
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: други разред
Разред: : 2/1, Школска
година
Београд
Наставници: В.Васић, М.Роланд, В.Стојановић, С.Вујисић, 2/2, 2/3, 2/4, 2014/2015.
Ј.Пантић, С.Радовановић
2/5,2/6
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Облици
Методе
Ресурси
Корелација
Образовни
25
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
рада
монолошка,
текстуална,
Дијалошка,
илустративно демонстративна, игровна
у
рад
Индивидуални,
фронтални
3.Мерење и мере
-Индивидуализована
настава за ученике
који из било ког
разлога
имају
потешкоћа
у
савладавању
програма и даљи
развитак
њихових
способности
пару,
рада
1.
Природни -Надокнадити
бројеви до сто
губитке
у
знању
или
вештинама и
тако
2. Геометријска оспособити
ученике
за
тела и фигуре
успешно
учење
математике
-панои, шеме,
слике,
фотографије,
прибор
за
цртање
и
бојење,
интернет
стране, књиге
и
часописи,
адекватни
дидактички
материјали.
-српски
језик,
свет
око
нас,
ликовна
култура,
музичка
култура,
физичко
васпитање,
грађанско
васпитање
стандарди
МА 1.1.1.
МА 1.1.2.
МА 1.1.4.
МА.1.2.1
МА.1.2.2
допунска настава из Математике
Основна
школа
„Иво Стручно веће: трећи разред
Разред: III/1, Школска година
Андрић“, Београд
Наставници: Јелена Ћирић, Мирјана Јовановић, Маја Герасимовић, III/2,
III/3, 2014/2015.
Катарина Гацин, Јасмина Милићевић
III/4, III/5
Корелациј Образовни
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
а
стандарди
1.
-да
ученици -увежбавање
фронтални,
вербалноадекватни
српски
1МА.1.1.1.
БЛОК БРОЈЕВА усвоје
читања,
индивидуализовани, текстуална
дидактички језик, свет 1МА.1.1.2.
ДО ХИЉАДУ
елементарна
писања
и самостални.
(монолошкоматеријал
око
нас, 1МА.1.1.4.
математичка
упоређивања
дијалошке, рад
ликовна
1МА.1.1.5.
знања која су природних
на
тексту),
култура,
1МА.1.3.2.
потребна
за бројева
до
демонстративнограђанско 1МА.2.1.1.
26
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
схватање појава
и зависности у
животу
и
друштву;
- да оспособи
ученике
за
2.
ГЕОМЕТРИЈСКИ примену
усвојених
ОБЈЕКТИ И
математичких
ЊИХОВИ
знања у
МЕЂУСОБНИ
решавању
ОДНОСИ
разноврсних
задатака
из
животне праксе,
за
успешно
3.
настављање
МЕРЕЊЕ И
математичког
МЕРЕ
образовања и за
самообразовање;
-да
доприносе
развијању
менталних
способности,
формирању
научног погледа
на
свет
и
свестраном
развитку
личности
ученика.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
1000; читања и
писања
римских
бројева ( I, V, X,
L, C, D, M);
-увежбавање
све
четири
рачунске
операције до
1000;
оспособљавање
за
решавање
једноставнијих
једначина
у
скупу бројева
до 1000;
-увежбавање
цртања углова,
праве,
полуправе,
квадрата,
правоугаоника,
троугла
и
кружнице
(помоћу
лењира,
троугаоника и
шестара);
-увежбавање
записивања и
мерења
масе
тела
и
илустративне.
васпитање. 1МА.2.1.2.
1МА.2.1.3..
1МА.2.1.4.
1МА.2.1.5.
1МА.2.3.1.
1МА.1.4.1.
1МА.1.4.2.
1МА.1.4.3.
1МА.1.4.4.
1МА.2.4.1.
1МА.2.4.2.
1МА.2.4.3.
1МА.2.4.4.
1МА.2.4.5.
1МА.1.2.1.
1МА.1.2.2.
1МА.1.2.3.
1МА.2.2.1.
1МА.2.2.2.
1МА.2.2.4.
27
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
запремине
течности, као и
нове јединице
за
време
(година, век).
ДОПУНСКА НАСТАВА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ - ШКОЛСКА 2014/2015.
ДОПУНСКА НАСТАВА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У 6 ОДЕЉЕЊА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА. ОРГАНИЗУЈЕ СЕ УЗ РЕДОВНУ НАСТАВУ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ
ТЕЖЕ СВЛАДАВАЈУ ДЕЛОВЕ ПРОПИСАНОГ ПРОГРАМА ПА ИМ ЈЕ ПОТРЕБНА ДОПУНСКА ПОМОЋ ПРИЛИКОМ НАПРЕДОВАЊА.
Циљ је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успех у предмету математике. Задатак је
индивидуализована настава из математике за ученике који из било којих разлога имају потешкоћа у савладавању програма и даљи
развитак њихове способности. Главни облик рада је инидивидуални. Ученик може бити укључен у допунску наставу једнократно,
повремено, или кроз дужи временски период.
Наставна једиица
Облик рада
Метод рада
Наставна средства
1.
Научили смо у трећем разреду
индивидуални
Наставни листови
2.
Читање и писање бројева до милион
индивидуални
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
3.
Бројеви већи од милион
индивидуални
Наставни листови
4.
Сабирање
индивидуални
5.
Одузимање
индивидуални
6.
Припрема за писмени задатак
индивидуални
7.
Припрема за писмени задатак
индивидуални
8.
Припрема за писмени задатак
индивидуални
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
Наставни листови
Наставни листови
Наставни листови
Наставни листови
Наставни листови
Наставни листови
28
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
9.
Једначине са сабирањем и одузимањем
индивидуални
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
Дијалошка
Наставни листови
10.
Једначине са сабирањем и одузимањем
индивидуални
11.
Неједначине
индивидуални
12.
Множење
индивидуални
13.
Дељење
индивидуални
14.
Припрема за писмени задатак
индивидуални
15.
Јединице мере за површину
индивидуални
Наставни листови
индивидуални
дијалошка,
демонстративна
дијалошка,
демонстративна
Дијалошка
16.
Површина
индивидуални
17.
Припрема за писмени задатак
18.
Површина
индивидуални
Дијалошка
Наставни листови
допунске наставе за предмет енглески језик
Основна
школа
„Иво Стручно веће: страних језика
Разред:
Андрић“, Београд
Наставници: Весна Тутуновић, Радмила Зимоњић, четврти
Оксана Милосављевић
Задаци
Облици
рада
Наставн
а тема
Циљеви
Методе рада
Ресурси
Наставни листови
Наставни листови
Наставни листови
Наставни листови
Наставни листови
Наставни листови
Наставни листови
Школска
2014/2015.
Корелација
година
Образовни
стандарди
29
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
My њorld
Уџбеник,
Српски језик
радна свеска,
аудиовитуелна
средства
Дијалошки,
рад на тексту,
метод писаних
задатака,
Уџбеник,
Српски језик
радна свеска,
аудиовитуелна
средства,
Дијалошки,
рад на тексту,
метод писаних
задатака,
Индивидуални
Рад у пару
Time
Читање текста самостално и
по улогама,, допуњавање
реченица
одговарајућим
обликом глагола have got,
писање кратких реченица
Увежбавање
Усмено и писано казивање
казивања
времена,
допуњавање
хронолошког
реченица
одговарајућим
времена,
обликом простог презента,
увежбавање читања, писање
кратког
описа
увежбавање
свакодневних активности
описивања
свакодневних
активности
Дијалошки,
рад на тексту,
метод писаних
задатака
Индивидуални
Рад у пару
Friends and family
Читање текста самостално и
по улогама, допуњавање
реченица
одговарајућим
обликом глагола to be,
представљање
породице
усмено и писмено
Индивидуални
рад у пару
Именовање
и
писање
бројева до 100, именовање и
писање множине именица,
употреба
одговарајућег
облика именице у реченици
Индивиду
ални
Рад у пару
Introduction
Увежбавање
вокабулара,
увежбавање
множине именица,
увежбавање
употребе
неодређеног члана
Увежбавање читања,
увежбавање
употребе личних и
присвојних
заменица у усменом
и писаном облику,
увежбавање
употребе
облика
глагола to be
Увежбавање читања,
увежбавање
употребе
облика
глагола have got,
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Уџбеник,
Српски језик
радна свеска,
аудиовитуелна
средства,
Дијалошки,
Уџбеник,
Српски језик
рад на тексту, радна свеска,
метод писаних аудиозадатака,
витуелна
средства,
30
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошки,
рад на тексту,
метод писаних
задатака,
Уџбеник,
Српски језик
радна свеска,
аудиовитуелна
средства,
Индивидуал
ни
Рад у пару
People
Читање текста самостално и
по улогама, допуњавање
реченица
одговарајућим
предлогом,
писање
реченица са There is/There
are
Читање текста самостално и
по улогама, допуњавање
реченица
одговарајућим
обликом трајног презента,
усмено
описивање
тренутних радњи
Индивидуал
ни
Рад у пару
Places
Увежбавање
вокабулара везаног
за кућу и просторије,
увежбавање
предлога за место,
увежбавање читања
Увежбавање
вокабулара
и
читања, увежбавање
трајног презента
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Дијалошки,
рад на тексту,
метод писаних
задатака,
Уџбеник,
Српски језик
радна свеска,
аудиовитуелна
средства,
ПРОГРАМ ДОДАТНЕ НАСТАВА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
ДОДАТНА НАСТАВА У ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ИЗ МАТЕМАТИКЕ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА ШКОЛСКА 2014/2015.
ДОДАТНА НАСТАВА СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У 6 ОДЕЉЕЊА ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА. ОРГАНИЗУЈЕ СЕ УЗ РЕДОВНУ НАСТАВУ ЗА УЧЕНИКЕ КОЈИ СА
ЛАКОЋОМ САВЛАДАВАЈУ ДЕЛОВЕ ПРОПИСАНОГ ПРОГРАМА И КОЈИ ПОКАЗУЈУ ВЕЋИ ИНТЕРЕС НА ПОДРУЧЈУ МАТЕМАТИКЕ И КОЈИ
ЖЕЛЕ ПРОШИРИТИ СВОЈЕ ЗНАЊЕ.
Циљ је омогућити даровитим ученицима увођење у свет књижевног стваралавштва. Задатак је упознати ученике са начинима
извештавања, препричавања, писања бајке, богаћење учениковог речника. Облици рада су индивидуални и групни.
српски Наставна једиица
Метод рада
Облик рада
Наставна средства
1.
Читамо „Загонетне приче“ У. Петровића
дијалошка, писаних радова
индивидуални
литература
2.
Ја као новинар
дијалошка, писаних радова
индивидуални
компјутер
3.
Замисли да си
Дијалошка
индивидуални
литература
4.
Буди метеоролог
писаних радова
индивидуални
компјутер
31
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
5.
Напиши кратку бајку
писаних радова
индивидуални
компјутер
6.
Напиши кратку бајку
писаних радова
индивидуални
компјутер
7.
Састави и напиши басну
писаних радова
индивидуални
компјутер
8.
„Аска и вук“ И.Андрић
писаних радова
индивидуални
компјутер
9.
„Аска и вук“ И.Андрић
писаних радова
индивидуални
компјутер
10.
Упознајмо Душка Радовића, буди песник
писаних радова
индивидуални
компјутер
11.
Богаћење речника народним изрекама
писаних радова
рад у групи
компјутер
12.
Шта се може кад се двоје сложе
писаних радова
рад у групи
компјутер
13.
Песничка сусретања
Дијалошка
фронтални
компјутер
14.
Песничка сусретања
дијалошка
фронтални
компјутер
15.
Песничка сусретања
дијалошка
рад у пару
компјутер
16.
17.
18.
Састави причу Цврчак и мрав
Презентовање радова
Презентовање радова
писаних радова
дијалошка
дијалошка
индивидуални
фронтални
фронтални
компјутер
компјутер
компјутер
математика Наставна једиица
Метод рада
Облик рада
Наставна средства
1.
Природни бројеви
дијалошка
Индивидуални рад у пару
компјутер
2.
Декадни запис
дијалошка
Индивидуални рад у пару
компјутер
3.
Пребројавање бројевних скупова
дијалошка
индивидуални
компјутер
4.
Рачунске индивидуалне операције
дијалошка
индивидуални
компјутер
32
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
5.
Нумерација
дијалошка
индивидуални
компјутер
6.
Сложени задаци
индивидуални
компјутер
7.
Задаци пресипања
решавање
проблема
дијалошка
индивидуални
компјутер
8.
Магични квадрати
дијалошка
индивидуални
компјутер
9.
Дешифровање
дијалошка
групни рад
компјутер
10.
Квадрат и правоугаоник
демонстративна
групни рад
компјутер
11.
Круг и кружница
демонстративна
групни рад
компјутер
12.
13.
Површина и обим
Троугао и обим
демонстративна
демонстративна
рад у пару
рад у пару
компјутер
компјутер
14.
Решавање задатака за такмичење
индивидуални
индивидуални
компјутер
15.
16.
17.
18.
Решавање задатака за такмичење
Задаци за рекреацију
Логички задаци
Логички задаци
индивидуални
групни рад
рад у пару
рад у пару
индивидуални
групни рад
рад у пару
рад у пару
компјутер
компјутер
компјутер
компјутер
додатна наставе за предмет енглески језик
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: страних језика
Разред:
Београд
Наставници: Весна Тутуновић, Радмила Зимоњић, Оксана четврти
Милосављевић
Задаци
Облиц
и рада
Настав
на тема
Циљеви
Методе рада
Ресурси
Школска
2014/2015.
Корелација
година
Образовни
стандарди
33
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Friends and family
Увежбавање
и
проширење вокабулара,
продубљивање знања у
вези са
употребом
личних и присвојних
заменица,
My world
Time
Индивидуалн Индивидуални
Индивидуалн Индивидуални
и рад у пару, Рад у пару, рад у и
Рад у пару, рад
рад у групи
групи
Рад у пару, у групи
рад у гупи
Introduction
Увежбавање
и Рад на текстуалним
проширење вокабулара, задацима,
продубљивање знања у конверзацијске вежбе
вези са неодређеним
чланом,
Рад на текстуалним
задацима,
писање
кратких
прича,
прављење
пп
презентација
увежбавање употребе Рад на текстуалним
облика глагола have got, задацима,
проширење вокабулара конверзацијске вежбе
и продубљивање знања,
Увежбавање казивања
хронолошког времена,
увежбавање описивања
свакодневних
активности-простог
презента
Рад на текстуалним
задацима,
писање
кратког текста, рад на
конверзацији
Дијалошки,
рад на
тексту,
метод
писаних
задатака
Дијалошки,
рад
на
тексту,
метод
писаних
задатака,
Уџбеник,
радна
свеска,
аудиовитуелна
средства
Уџбеник,
радна
свеска,
аудиовитуелна
средства,
Српски
језик
Дијалошки,
рад
на
тексту,
метод
писаних
задатака,
Дијалошки,
рад
на
тексту,
метод
писаних
задатака,
Уџбеник,
радна
свеска,
аудиовитуелна
средства,
Уџбеник,
радна
свеска,
аудиовитуелна
средства,
Српски
језик
Српски
језик
Српски
језик
34
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Рад на текстуалним
задацима, прављење
пп презентације, рад
на конверзацији
People
Рад на текстуалним
задацима,
конверзацијске вежбе
Индивидуални
Индивидуални
Рад у пару, рад Рад у пару, рад у
у групи
групи
Places
Увежбавање
вокабулара везаног за
кућу
и
просторије,
увежбавање предлога
за место, проширење
вокабулара
и
продубљивање знања
увежбавање
трајног
презента, проширење
вокабулара
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Дијалошки,
рад
на
тексту,
метод
писаних
задатака,
Уџбеник,
радна
свеска,
аудиовитуелна
средства,
Српски
језик
Дијалошки,
рад
на
тексту,
метод
писаних
задатака,
Уџбеник,
радна
свеска,
аудиовитуелна
средства,
Српски
језик
ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК – 1. И 2. РАЗРЕД
Продужени боравк радионица – „Ала волим да читам и пишем“
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће:
Разред:
Београд
Наставници: Сања Кончаревић, Марија Ђенић, Драгана први/други
Стевановић
Наставна тема
Циљеви и задаци
Облици рада
Методе рада
*Прилагођавање ученика на школу и
Упознај ме са омиљеном
прихватање нових обавеза кроз игру
индивидуални
разговор
играчком
*Неговање сарадње, дружења и међусобног
фронтални
поштовања
*Упознавање ученика са богатством
уметничке и народне књижевности
*Оспособљавање ученика за изражајно индивидуални
читање
Читање омиљених бајки
читање, доживљавање, разумевање и
фронтални
разговор
самостално тумачење текста
*Богаћење речника новим речима и
Школска година
2014/2015.
Ресурси
играчке
књиге
часописи
35
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Самосталан рад ученика на
задате теме
Говорне вежбе
8.март - Дан жена
Прича у сликама
Језичке игре
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
изразима
*Оспособљавање ученика за самостално
писање састава
*Формирање навика правилног писања
слова, уредног и јасног писања речи и
реченица
*Увежбавање читања: правилно, течно,
логично читање
*Развијање стваралачког мишљења
*Подстицање самосталности ученика
*Оспособљавање за јасно, гласно и
разговетно причање(излагање)
*Оспособити ученике да самостално
направе план причања, кога ће се током
излагања придржавати
*Научити ученике да се међусобно слушају
и да уважавају мишљења својих другова
*Развијање стваралачког мишљења
*Вежбање изражајног читања
*Подстицати ученике да буду уредни и
пажљиви у раду
*Научити ученике да се међусобно слушају
и да уважавају мишљења својих другова
*Оспособљавање ученика да опажањем и
посматрањем слика саставе, испричају и
напишу причу
*Развијање логичког и стваралачког
мишљења
*Научити ученике да се међусобно слушају
и да уважавају мишљења својих другова
*Утврђивање стечених знања ученика кроз
разне игре
*Оспособљавање ученика да стечена знања
индивидуални
писање
разговор
индивидуални
разговор
усмено
излагање
писање
индивидуални
разговор
писање
усмено
излагање
рад у пару
индивидуални
разговор
писање
усмено
излагање
прича у
сликама
групни
разговор
писање
асоцијације
ребуси
36
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Реч по реч-прича
Народне умотворине
Рецитовање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
примене на конкретном примеру
*Оспособљавање ученика за рад у групи
*Оспособљавање ученика да напишу причу
у којој ће употребити задате речи
*Развијање стваралачког мишљења
*Неговање
сарадње
и
међусобног
поштовања ученика
*Упознавање ученика са богатством српске
народне књижевности
*Богаћење речника новим речима и
изразима
*Развијање
љубави
према
народној
књижевности
*Развијање
и
неговање
изражајног
рецитовања
*Оспособити ученике да јасно, гласно и
разговетно рецитују
рад у пару
разговор
писање
индивидуални
групни
разговор
индивидуални
усмено
излагање
књиге
продужени боравак – ликовна радионица
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће:
Разред:
први, Школска
Београд
Наставници: Сања Кончаревић, Марија Ђенић, Драгана други
година
Стевановић
2014/2015.
Наставна тема
Циљеви и задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
*Правилно уочавање и приказивање
предмета и људи из непосредне околине
*Развијање стваралачког и уметничког
Ликовне активности ученика
мишљења ученика
на задате теме
*Развијање осећаја за естетику
*Утврђивање знања о утицају боје на
разликовање облика који нас окружују
индивидуални
групни
сликање
разговор
демонстрација
*Утврђивање стечених знања о јесени као
годишњем добу
индивидуални
групни
сликање
разговор
Јесењи пејзаж
папири
темпере
дрвене бојице
фломастери
колаж папир
суво лишће
37
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
*Развијање осећаја за естетику
*Развој креативности код ученика
*Неговање љубави према природи
дрвене бојице
лепак
Моја нова играчка
*Развијање способности код ученика да
сами направе играчку
*Развијање маштовитости, прецизности
код ученика
*Развијање осећаја за естетику
*Оспособљавање ученика да помоћу
различитих материјала добију нове облике
*Подстицање уредности у раду
Зимска идила
*Оспособљавање ученика за самостално
уочавање одлика зиме као годишњег доба
*Подстицање ученика да на основу
уметничких дела доживе слике из природе
*Оспособљавање ученика за рад у групи
*Развијање осећаја за естетику
*Развијање стваралачког мишљења
индивидуални
групни
сликање
моделовање
разговор
демонстрација
Св. Сава
*Утврђивање стечених знања о Св. Савипрвом српском просветитељу и његовом
значају за српски народ
*Развијање прецизности код ученика
*Неговање сарадње и дружења међу
ученицима
рад у пару
сликање
разговор
демонстрација
колаж папир
дрвене бојице
фломастери
Вајање
*Оспособљавање ученика за рад у групи
*Развијање стваралачког мишљења
*Оспособљавање ученика да од различитих
материјала
обликују
употребљиве
предмете
*Развијање моторике код ученика
*Подстицање уредности у раду
индивидуални
групни
моделовање
разговор
демонстрација
пластелин
глинамол
темпере
индивидуални
групни
моделовање
разговор
демонстрација
хамер папир
папири у боји
лепак
фломастери
колаж папир
темпере
папири у боји
лепак са
шљокицама
38
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Весници пролећа
*Развијање љубави према природи
*Утврђивање знања о карактеристикама
пролећа
*Оспособљавање ученика да уметнички
прикажу доживљене слике из природе
*Оспособљавање ученика за рад у групи,
дружење и договарање о уређивању и
одржавању учионице
Васкшње јаје
*Неговање српске културе и традиције
*Утврђивање знања о Васкрсу, симболима
тог празника
*Развијање осећаја за естетику
Украсне кутије; корпице
*Оспособљавање ученика да од различитих
материјала и облика добију нове облике
*Развијање стваралачког мишљења
*Развијање осећаја за естетику
*Стварање
употребних
и
украсних
предмета
Лето
*Оспособљавање ученика да самостално
уоче промене у природи
*Развијање стваралачког мишљења
*Развијање осећаја за естетику
индивидуални
групни
индивидуални
индивидуални
индивидуални
сликање
моделовање
разговор
колаж папир
папири у боји
дрвене бојице
фломастери
сликање
моделовање
разговор
демонстрација
колаж папир
воштане боје
љускице од јаја
лепак
сликање
моделовање
разговор
хамер папир
папири у боји
картони
лепак
сликање
моделовање
разговор
презентације
колаж папир
дрвене бојице
фломастери
продужени боравак – етно радионица
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће:
Разред:
први, Школска
Београд
Наставници: Сања Кончаревић, Марија Ђенић, Драгана други
година
Стевановић
2014/2015.
Наставна тема
Циљеви и задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
*Упознавање ученика са материјалном и
разговор
духовном културом свог народа
групни,
Народно стваралаштво
читање
књиге
* Упознавање ученика са основним индивидуални
демонстрација
елементима фолклора, народне песме и
39
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Обичаји и празници
Игре наших предака
Ручни радови
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
традиционалне музике
*Неговање српске културе и традиције
* Упознавање ученика са основним
обичајно – обредним радњама везаним за
празнике
*Упознавање ученика са материјалном и
духовном културом свог народа
*Неговање српске културе и традиције
*Упознавање
ученика
са
дечијим
фолклором, играма, предметима
*Упознавање ученика са материјалном и
духовном културом свог народа
*Неговање српске културе и традиције
*Неговање сарадничких односа међу
ученицима кроз игре наших предака
*Упознавање ученика са материјалном и
духовном културом свог народа
*Развијање моторичких вештина кроз
израду предмета ручне радионости и
упознавање са традиционалном одећом и
њеним настанком
*Неговање српске културе и традиције
*Оспособљавање ученика да шију, ткају...
фронтални
разговор
читање
групни,
индивидуални
разговор
демонстрација
индивидуални
рад
разговор
демонстрација
књиге
часописи
вуна
конац
картон
продужени боравак – радионица „Мали истраживачи“
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће:
Разред:
први, Школска година
Београд
Наставници: Сања Кончаревић, Марија Ђенић, Драгана други
2014/2015.
Стевановић
Наставна тема
Циљеви и задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
*Упознати ученике са значајем поштовања
саобраћајних прописа и са понашањем у индивидуални,
разговор
Саобраћај
саобраћају
рад у пару
демонстрација
*Оспособити ученике да самостално
40
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Упознавање места у коме
живимо
Занимања
Хигијена
Природа кроз годишња доба
Читање дечје штампе
Читање дечјих енциклопедија
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
прелазе улицу
*Оспособљавање ученика да распознају
саобраћајне знаке
*Подстицање радозналости
*Упознавање
ученика
са
животном
околином
*Оспособљавање ученика да се оријентишу
у простору
*Подстицање радозналости
*Упознавање ученика са неким од
занимања људи
*Стицање знања о занимањима људи кроз
игре глуме
*Поштовање сваког занимања
*Упознавање
ученика
са
значајем
одржавања личне хигијене
*Оспособљавање ученика да одржавају
хигијену у учионици
*Развијање навика за одржавање личне
хигијене
*Схватање промена у природи током
годишњих доба
*Оспособљавање ученика да уоче промене
у природи
*Оспособљавање ученика да употребљавају
дечју штампу
*Проширивање стечених знања путем
различитих извора информација
* Развијање сарадничких односа у групи
*Оспособити
ученике
да
користе
енциклопедије
*Развијање сарадничких односа у групи
*Подстицање радозналости духа
индивидуални
разговор
демонстрација
рад у пару
разговор
демонстрација
индивидуални
разговор
рад у пару
разговор
индивидуални,
групни
читање
разговор
часописи
индивидуални,
групни
читање
разговор
дечије
енциклопедије
41
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дечја енигматика
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
*Оспособљавање ученика да изражавају
своје утиске о новим сазнањима
* Упознавање ученика са богатством
енциклопедија
*Утврђивање
стечених
знања
кроз
енигматске игре
*Развијање логичког мишљења кроз
решавање ребуса, укрштеница, лавирината
*Развијање стваралачког мишљења
продужени боравак – музичка радионица
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће:
Београд
Наставници: Сања
Стевановић
Кончаревић,
Марија
индивидуални,
рад у пару
Ђенић,
писање
разговор
Разред:
Драган други
ребуси
укрштенице
лавиринти
први, Школска година
2014/2015.
Наставна тема
Циљеви и задаци
Облици рада
Методе рада
Народне песме
*Упознавање
ученика
са
музичким
вредностима народне традиције и културе
српског народа
*Неговање способности извођења музике и
упознавање традиционалне музике свога
народа
*Формирање звучних наслага као основе
за будуће музичко образовање
фронтални,
индивидуални
рад
разговор
певање
демонстрација
Певање дечијих песама
*Подстицање
и
развијање
дечјег
стваралаштва *Оспособљавање ученика за
извођење( певање и свирање) музичких
дела
*Неговање љубави према музици
*Развијање осећаја за дводелни и
троделни ритам
*Формирање музичког укуса ученика
индивидуални,
фронтални рад
разговор
певање
демонстрација
CD, DVD
рад у пару,
разговор
CD, DVD
Музичке игре
*Постицање
стваралачког
ангажовања
Ресурси
42
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ученика
*Оспособљавање ученика за извођење(
певање и свирање) музичких дела
*Неговање љубави према музици
*Развијање осећаја за дводелни и
троделни ритам
*Формирање музичког укуса ученика
*Неговање сарадничких односа међу
ученицима кроз музичке игре
групни рад
извођење
демонстрација
Бројалице
*Развијање стваралачког мишљења
*Неговање способности извођења музике
*Развијање осећаја за дводелни и
троделни ритам
*Формирање звучних наслага као основе
за будуће музичко образовање
*Упознавање основа музичке писмености
индивидуални
рад
разговор
певање
демонстрација
Слушање музике
*Развијање осетљивости за музичке
вредности упознавањем традиције и
културе свог и других народа.
*Развијање слушне пажње
*Стицање навика слушања музике
*Подстицање доживљаја и оспособљавање
за разумевање музичких порука
*Формирање навике одласка на концерте
фронтални рад
индивидуални
рад
разговор
слушање
певање
CD, DVD
ДОПУНСКА НАСТАВА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА
Допунски рад биће намењен ученицима који повремено заостају у раду, односно имају тешкоћу у раду или заостају у
савлађивању програма због изостајања или сл. Извођење ове наставе обављаће се током целе школске године са ученицима од
првог до осмог разреда.
43
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Допунска настава из предмета српски језик и математика је обавезна током целе школске године са по једним часом недељно, а из
осталих предмета организоваће се према потреби. Основни циљ је да се омогући савладавање наставних садржаја.Организоваће се
у групама, паровима или индивидуално, зависно од потреба. Евиденција о раду водиће се у Дневнику – осталих облика образовноваспитног рада у основној школи.
Српски језик-допунска настава
Основна школа „Иво Андрић“, СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Разред: пети Школска
година
Београд
Наставници: Станко Кржић-руководилац , Светлана Бубало,
2014/2015.
Олга Урошевић, Милица Мирковић, Драгана Дејановић Ковачевић
Методе
Образовни
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Облици рада
Ресурси
Корелација
рада
стандарди
1.Врсте
речи- Развијање
обнављање знања о Индивидуални, Дијалошка, Грам.,
С.Ј.1.3.4.
променљиве и љубави
према врстама речи;
фронтални
монол.,
свеске,
непроменљиве
матерњем језику поступно
и
текстуална наставни
и потребе да се систематично
листићи
он
негује
и упознавање
унапређује;
граматике српског
језика;
неговање
континуитета
у
граматичким
вежбама.
2.Основна
Описмењавање
поступно
и Индив.,
Дијалошка, Наставни
КњиС.Ј.2.2.5.
правописна
ученика
на систематично
фронтални
монол.,
листићи,
жевност
правила
темељима
упознавање
текстуална свеске
(корелаортоепских
и правописа;
ција унутар
ортографских
оспособљавање за
предмета)
стандарда
успешно служење
српског
књижевним
књижевног
језиком;
језика;
оспособљавање за
самостално
44
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
3.
Изражајно Оспособљавање
читање текста
за
успешно
служење
књижевним
језиком
у
различитим
видовима његове
усмене и писмене
употребе и у
различитим
комуникацијским
ситуацијама
(улога
говорника,
слушаоца,
саговорника
и
читаоца);
4. Значење и Постепено
и
састав реченице систематично
упознавање
граматике
српског језика;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
служење
правописом
(школско издање).
увежбавање
и
усавршавање
гласног читања и
читања
у
себи
(доживљајног,
изражајног,
интерпретативног,
истраживачког;
читање
с
разумевањем,
логичко читање) у
складу са врстом
текста;
подстицање
ученика
на
самостално језичко,
литерарно
и
сценско
стваралаштво;
оспособљавање
ученика за наступ
пред другима.
утврђивање знања
о саставу и значењу
реченице;
упознавање
језичких појава и
појмова,овладавање
нормативном
граматиком;
Индив.,
фронтални
Дијалошка,
монолошка,
текстуална
Читанка
Индивиду-ални, Дијалошка, Граматифронтални
моноло-шка ке, свеске,
наст.
листићи
С.Ј.1.1.1
С.Ј.1.1.2.
С.Ј.1.3.8.
С.Ј.1.3.9.
45
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
неговање
континуитета
у
граматичким
вежбама.
Постепено
и Стицање
нових У пару
систематично
знања из лексике;
упознавање
усвајање стручних
граматике
термина;
српског језика;
проширивање
речничког фонда.
5.Богаћење
речникасиноними,
антоними,
вишезначност
речи,
позајмљенице
6.
Значење Постепено
и Усвајање
нових групни
именица
систематично
знања о врстама и
упознавање
значењу именица
граматике
српског језика;
Дијалошка, Свеске,
моноло-шка наст.
листићи
7.
Промена Постепено
и Континуирана
именица
по систематично
вежбања
падежима
упознавање
граматике.
граматике
српског језика;
Индивидуални,
из фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.4.
С.Ј.2.3.7.
8.
Промена
придева
по
степену
поређења
Индивидуални,
из фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.3.3.
стицање знања о континуирана
придевима
као вежбања
врсти речи;
граматике.
упознавање
језичких појава и
појмова
и
овладавање
нормативном
граматиком;
Дијалошка, Свеске,
моноло-шка наст.
Листићи,
Граматика
С.Ј.1.3.12.
С.Ј.1.3.13.
Књи-жевност
С.Ј.1.3.15.
С.Ј.1.3.4.
46
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
9.
Заменице- Постепено
личне
и систематично
неличне
упознавање
граматике
српског језика;
усвајање знања
заменицама;
упознавање
језичких појава
појмова
овладавање
нормативном
граматиком
српског језика;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
и остваривање
континуитета
граматичким
правописним
вежбама;
о
Индивидуални,
у фронтални
и
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.1.3.4.
Обнављање знања о Индивидуални,
врстама лирске и фронтални
епске
народне
поезије; о народној
прози и краћим
говорним
изразима;
о
ауторској лирској
поезији
(описна,
родољубива,
љубавна песма); о
епици у прози и у
стиху; о драмским
врстама
(једночинка, драма
за
децу,
радио
драма);
усвајање и примена
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Читанке
С.Ј.1.4.3.
С.Ј.2.4.2.
и
и
10. Књижевни оспособљавање
родови и врсте
ученика
за
читање, логичко
схватање
и
критичко
процењивање
прочитаног
књижевног дела.
47
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
функционалних
појмова и појмова
из
теорије
књижевности;
11.
Писање Повезивање
гласа Ј, речца наставе
НЕ и НАЈ
граматике
правописа;
постепено
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
упознавање
језичких појава
појмова
овладавање
нормативном
граматиком;
12. Бројеви
предлози
описмењавање
ученика
и темељима
ортографских
и ортоепских
правила;
континуирана
вежбања
граматике
правописа.
и
и
и Постепено
и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
оспособљавање
за
успешно
служење српским
књижевним
језиком.
Индивидуални,
на фронтални
и
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.2.5.
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.3.3.
С.Ј. 1.3.4.
из
и
усвајање знања о Индивидуални,
бројевима као о фронтални
врсти речи;
уочавање разлике
између бројева и
бројних именица;
упознавање
језичких појава;
остваривање
континуитета
у
граматичким
вежбањима;
48
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
13.Падежи
и Постепено
и
основна
систематично
значења падежа упознавање
граматике
српског језика;
оспособљавање
за
успешно
служење српским
књижевним
језиком.
14.Форме
развијање
приповедања
љубави
према
књижевности;
јачање
чулног,
језичког
и
литерарног
сензибилита
ученика;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Овладавање
Индивидуални,
основним знањима фронтални
о
падежима,
њиховим
наставцима,
употреби
и
значењу.
Дијалошка,
Моноло
шка
Свеске,
Грамати
ке
С.Ј.2.3.7.
С.Ј.1.3.9.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.4.7.
С.Ј.3.4.3.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.3.3.
С.Ј. 1.3.4.
16. Везници и проширивање
овладавање појмом Индивидуални,
речце
знања из млађих променљивости и фронтални
Дијалошка,
Моноло-
Свеске,
Грамати-
С.Ј.2.3.3.
С.Ј. 1.3.4.
Оспособљавање за
доживљај
уметничких
вредности
приповетке,
логичко схватање и
процењивање
прочитаног текста;
обнављање знања о
формама
приповедања.
15. Прилози и проширивање
Упознавање
и
узвици
знања из млађих овладавање
разреда основне појмовима
из
школе.
граматике;
усвајање
појма
променљивости и
непроменљивости
речи;
49
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
разреда основне непроменљивости
школе.
речи;
примена знања на
новим примерима и
задацима.
17.
Стилска оспособљавање
Упознавање
изражајна
за
успешно језичких појава и
средства
служење српским појмова
и
књижевним
овладавање
језиком у свим нормативном
његовим
граматиком
и
видовима
стилским
употребе
могућностима
српског језика;
стилске вежбе у
усменом и писаном
изражавању
различитих
садржаја.
18. Строфа, стих оспособљавање
Усвајање основних
и рима
за
успешно књижевнотеоријслужење српским ских појмова.
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима
употребе
19. Управни и развијање
Усвајање
неуправни
љубави
према правописних норми
говор
матерњем језику које
су
нужни
и потребе да се предуслов
сваке
он
штити
и писмености.
унапређује;
шка
ке
У пару
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Читанке
С.Ј.2.4.5.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Читанке
С.Ј.1.4.4.
С.Ј.1.4.6.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.4.5.
С.Ј.2.2.5.
50
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
оспособљавање
за
успешно
служење српским
књижевним
језиком.
20.Врсте речи- развијање
рад на тексту
љубави
према
матерњем језику
и потребе да се
он
штити
и
унапређује;
оспособљавање
за
успешно
служење српским
књижевним
језиком.
21. Падежи- рад развијање
на тексту
љубави
према
матерњем језику
и потребе да се
он
штити
и
унапређује;
оспособљавање
за
успешно
служење српским
књижевним
језиком.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Континуирана
вежбања
граматике.
Индивидуални,
из фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.4.
С.Ј.2.3.3.
Утврђивање нивоа Индивидуални,
усвојености знања фронтални
о падежима;
постепно
и
систематично
упознавање
граматике српског
књижевног језика;
упознавање
језичких појава и
појмова
и
овладавање
нормативном
граматиком;
остваривање
континуитета
у
граматичким
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.3.7.
С.Ј.1.3.9.
51
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вежбањима
22. Глаголски Повезивање
овладавање
вид и род
стеченог знања појмовима
из
са новим знањем; граматике;
примена стеченог
знања на новим
примерима
23.Инфинитив и Стицање
примена наученог
презент
основних знања градива на новим
о глаголима;
примерима;
повезивање
остваривање везе
стеченог знања градива
из
са
новим граматике
и
појмовима;
књижевности.
24. Радни
придев,
перфекат
футур први
гл. стицање
Поступно
и
основних знања о систематично
и глаголима;
упознавање
граматичких
правила;
примена стеченог
знања на задацима.
25.
Писање развијање
Oписмењавање
назива
љубави
према ученика
на
предузећа,
матерњем језику темељима
установа
и и потребе да се ортографских
организација
он
негује и стандарда српског
унапређује;
књижевног језика;
поступно
и повезивање
систематично
градива
са
упознавање
животном
правописа
реалношћу.
српског језика;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.10.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.3.8.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.2.5.
Књи-жевност
С.Ј.2.3.8.
52
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
26. Субјекат и повезивање
предикат
наставе
књижевности и
наставе
граматике;
приближавање
наставе
и
говорне праксе.
27. Атрибут и Постепено
и
апозиција
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
развијање
љубави
према
српском језику и
потребе да се он
штити
и
унапређује
28. Објекат
прилошке
одредбе
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Обнављање
Индивидуални,
усвојеног знања и фронтални
увођење
нових
појмова;
овладавање
простом реченицом
и њеним деловима;
проширивање
и
стицање
новог
знања
о
реченичним
члановима;
упознавање
језичких појава и
појмова
и
овладавање
нормативном
граматиком;
остваривање
континуитета
у
граматичким
вежбама.
и Поступно
и уочавање
и
систематично
усвајање
појма
усвајање појмова променљивости и
из граматике.
непроменљивости
речи;
препознавање
прилога
као
и
њиховог значења и
функције
у
реченици
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.8.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.8.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.8.
53
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
29. Глаголски Поступно
и Систематизација
облици
систематично
знања о глаголима
упознавање
и
глаголским
граматике
облицима.
српског језика.
Неговање
примењеног знања
и умења.
30. Реченични Поступно
и повезивање знања
чланови
систематично
и
примена
упознавање
усвојеног знања на
граматике
задацима,
српског језика;
неговање
примењеног знања
и умења;
овладавање
реченицом
и
њеним деловима.
31.
Подела Постепено
и овладавање појмом
реченице
по систематично
просте и сложене
саставу
упознавање
реченице;
граматике
српског
књижевног
језика;
подстицање
свесне
активности
и
мисаоног
осамостаљивања
ученика.
32.Препричава- Увежбавање
Развијање смисла и
ње текста
препричавања
способности
за
текста:
правилно,
течно,
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.10.
С.Ј.1.3.8.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.8.
С.Ј.1.3.4.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.6.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.2.4.
С.Ј.2.2.4.
54
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
- скраћено и
проширено
препричавање;
- уопштено и
конкретно;
- субјективно и
објективно;
- препричавање
с
променом
гледишта.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
економично
и
уверљиво усмено
излагање;
богаћење речника
и усвајање појмова
синоним
и
антоним.
33. Субјекатски Обнављање већ
и
објекатски стечених знања у
скуп речи
млађим
разредима
и
током
петог
разреда.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.8.
34. Изговарање
дугих и кратких
акцената
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.3.1.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
36. Обнављање Систематизација Континуирани ток Индивидуални,
градива
из и
обнављање вежби.
фронтални
књижевности
свега наученог
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
С.Ј.1.3.6.
С.Ј.1.3.8.
С.Ј.1.3.10.
С.Ј.2.3.8.
С.Ј.2.4.2.
С.Ј.2.4.5.
С.Ј.2.4.7.
35. Обнављање
градива
из
граматике
Обнављање
и
подсећање
научених појмова о
речении и њеним
члановима.
Упознавање
с
новим појмом скупа
речи.
Неговање
књ. Проширење
језика и норме.
језичких
знања,
обнављање знања о
гласовима
и
стицање
нових
знања из области
акцената,
Систематизација Континуирани ток
и
обнављање вежби.
свега наученог.
55
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Школски програм - допунска настава из предмета математика
Основна
школа
„Иво Стручно веће: МАТЕМАТИКА
Разред:
Период 2014/2018.
Андрић“, Београд
Наставници: Сузана Бранковић- Павловић, Оливера ШЕСТИ
Сретовић, Маријана Мирковић,
Љиљана Рајчић,
Светлана Томић
-Идентификација ученика за допунску наставу рализује се у септембру месецу на основу резултата са иницијалног теста градива
предходних разреда и утврђивања знања које је потребно за даљи рад. У допунски рад могу током године да се укључе и ученици
који из различитих разлога нису успели да савладају делове градива. Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада
одређено градиво. У случају да дете има посебне потребе, урадиће се одговарајући поступак у индивидуализацији наставе за тог
ученика у сарадњи са ПП службом.
Допунска настава је планирана да се реализује као један час недељно (по потреби и више), тј. тридесет шест часова годишње.
Наставна
Образовни
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
тема
стандарди
-Упознавање
-Да ученици стекну ученика
са -Фронтални
Демонстративно -Уџбеник
МА.1.1.1.,
базичну jeзичку и програмом
илустративне
-Ликовна
МА.1.1.3.,
1.
Цели математичку
-Збирка
култура
МА.2.1.1.,
бројеви
писменост
задатака
МА.2.1.2.,
- Мотивација за Индивидуални -Дијалошка
МА.1.1.6.,
увођењем
-Монолошка
-Панои
-Техничко
и МА.2.1.4.
целих бројева
информатичко
МА.1.1.4.,
-Да напредују ка ,повезивање са
-Решавање
-Геометријски
образовање
МА.1.2.1.,
ситуацијама из
реализацији
проблема
прибор
МА.2.2.5.,
стварног
одговарајућих
2.
МА.1.4.4.,
живота
Рационални Стандарда
-Разни модели
МА.2.4.3.,
образовних
бројеви
-Физика
МА.1.5.4.,
-Да
ученици
постигнућа
МА.2.5.4.,
увежбају
Мултимедијалн
МА.1.3.1.,
одређивање
е
презентације
-Географија
МА.2.3.1.,
Да
ученици супротног
на Смарт табли
МА.1.3.2.,
броја
и
усвоје елементрана
МА.2.3.2.,
апсолутне
математичка
3. Троугао
-Српски језик
МА.1.3.6.,
знања
која
су вредности
56
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
потребна
за
схватање појава и -Да
ученици
зависности
у стекну
животу и друштву довољну
увежбаност у
Да
оспособи извођењу
ученике за успе- основних
шно настављање рачунских
математичког
операција
са
образовања
целим
бројевима
4.
Четвороугао -Да
ученици
развију
мотивисаност
за
учење
и
заинтересованост
за
предметне
садржаје,мотивишу
за рад
5. Површина
четвороугла
и троугла
-Да
оспособи
ученике
за
примену усвојених
математичких
знања у решавању
разноврсних
задатака
из
животне праксе
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
МА.2.3.6.,
МА.1.3.3.
-Да
ученици
стекну
довољну
увежбаност у
извођењу
основних
рачунских
операција
са
рационалним
бројевима
-Да
ученици
стекну
довољну
увежбаност
при решавању
једноставнијих
једначина
и
57
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
неједначина у
скупу
-Да
оспособи рационалних
ученике
за бројева
прецизност
у
мерењу, цртању и - Да ученици
геометријским
схвате троугао
конструкцијама
и четвороугао
(уочавају
њихове моделе
у
реалним
ситуацијама ;
разликују
основне врсте,
знају основне
елементе
и
умеју
да
израчунају
обим
и
површину
троугла
и
четвороугла на
основу
елемената који
непосредно
фигуришу
у
датом задатку
-Да
ученици
стекну
довољну
58
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
увежбаност и
развију
уредност
и
прецизност
при
конструкцији
неких основних
углова,
троуглова
и
четвороуглаова
Школски програм: допунска настава из предмета Енглески језик
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће страних језика
Београд
Наставници:Драгана
Васиљевић,Лепосава
Радмила Зимоњић
My life
(Мој живот)
Наставна
тема
Циљеви
Задаци
Представљање себе, своје
породице. Разговор о
школи,
школским
предметима,
уобичајеним
активностима и важним
датумима.
Обрада текста „Мy
school”. Обнављање
садашњег простог
времена, два типа
питања, прилога за
учесталост.
Увежбавање
редних бројева и
назива месеца.
Облици рада
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
Разред:
Љешевић, пети
Школска
2014/2018.
Методе рада
Ресурси
Корелација
Комбинована
(комуникаивни
у приступ)
Уџбеник,
ЦД
Српски језик
(садашње
време,
прилози
за
учесталост,
редни
бројеви)
година
Образовни
стандарди
59
Animals
(Животиње)
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Разговор о животињама.
Описиваље
слика.
Исказивање времена на
сату.
Препричавање
приче тј. басне. Разговор
о омиљеној животињи.
Holidays
(Одмор)
Разговор о прошлим
догађајима, распусту и
годишњем
одмору,
врстама
превоза
и
проблемима
на
путовању.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Обрада текстова
„Оur school trip “и
„The
story
of
Chicken Licken“.
Обнављање
садашњег трајног
времена,
постављањa
питања,
субјекатског
и
објекатског облика
заменице.
Обрада
текстова
”Where were you
last week?”и “Our
holiday”.
Увежбавање
прошлог
простог
времена
за
правилне
и
неправилне
глаголе.
Увежбавање
постављања
питања, прављење
одричног облика и
давање
кратких
одговора.
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
групни
Комбинована
(комуниу кативни
приступ)
Фронтални;
индивидуални;
рад у паровима
Комбинована
(комуникаивни
приступ)
Уџбеник,
ЦД,
слике
животиња
Биологија
(животињске
врсте),
српски језик
(басна)
Уџбеник; Српски
ЦД
језик(прошло
време),
географија
(државе)
60
Entertaiment
(Забава)
Мy countr(Моја земља)
Food
(Храна)
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Разговор
о
храни, Вокабулар у вези
одласку у куповину и хране
и
рецептима
припремању хране.
Бројиве
и
небројиве именице.
Употреба some/any,
How
much/How
many, a little/a few,
чланови
Описивање своје земље и Обрада текста „The
других земаља, разговор United
Kingdom”.
о времену
Учење
нових
придева.
Увежбавање
поређења
једносложних,
двосложних
и
вишесложних
придева, правилног
и
неправилног
поређења придева;
Упознавање ученика са Обрада
текстова
различитим врстама ТВ „Doctor X ” и “The
емисија
и
филмова, lost penguin”.
професијом
глумца, Изражавање
разговор о плановима за планова и намера у
будућност,
изношење будућности помоћу
предлога,
изражавање Going to... ; употреба
обавезе
прилога за начин и
упоређивање
придева и прилога
за начин; употреба
must i have to/has to
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални;
индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
КомбиноваУџбеник; Биологија
на (комуни- ЦД;
(
здрава
кативни
храна,
ивни
класификацприступ)
ија
намирница)
Комбинована
(комуниу кативни
приступ)
Фронтални;
индивидуални;
рад
у
паровима;
Комбинована
(комуникативни
приступ)
Уџбеник; Географија
ЦД;
( географски
појмови,
државе
Уједињеног
краљевства)
Уџбеник; Српски језик
ЦД;
( придеви и
прилози)
61
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
допунска настава из предмета руски језик
Основна школа „Иво Андрић“ Београд
Стручно веће: страних језика
Разред: 5.
Наставници: Љиљана Вићентијевић,
Слађана
Петровић
и
Марина
Милошевић.
Дијалошка,
демонстративна.
Уџбеник,
свеска.
Корелација
Српски језик.
азбука
и
Правилна употерба
именица
у
комуникацији. И у
једнини
и
у
множини. Извођење
вежби
за
препознавање рода
и броја.
Ресурси
Усвајање
и
правилна употреба
именица у говору и
писању.
Продубљивање
знања.
Методе рада
Вербална
демонстративна.
Рад на граматици.
и
радна Уџбеник,
радна
и
свеска
граматика.
Правилна употреба
и
изговор.
Препознавање
слова руске азбуке
Индивидуални и групни
Продубљивање
знања о гласовима.
Усвајање градива и
правилног изговора.
Читање и писање.
Индивидуални и
групни.
Задаци
Облици
рада.
Наставна
тема
слова- Именице (род и
и
Гласови
сугласници, број именица).
самогласници,
мекоће
обележавање
сугласника. Слова ъ, ь
безвучни
и
Звучни
сугласници.
Циљеви
Школска година 2014/2015
Српски језик.
62
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски језик.
свеска
личне
и Уџбеник,граматика и радна свеска.
и Придеви (слагање придева са
именицом у роду и броју). Тврда и
мека промена придева.
Рад на граматици.
Дијалошка
и
демостративна.
Уџбеник, радна
граматика.
Препознавање
придева са тврдом и
меком
основом.
Правилна употреба
у комуникацији.
Рад на граматици,
дијалошка
и
демонстративна.
Индивидуални и групни.
Употреба придева
као врсте речи.
Продубљивање
знања.
Усвајање
наставака за тврду и
меку промену .
(
Правилна употреба
у комуникацији и
њихова
морфологија. Минидијалози.
Иднивидуална групна.
Заменице
присвојне).
Проширивање
граматичког знања
и
правилна
употреба у говору и
писањеу.
Српски језик.
63
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Правилна употреба
часовника
и
оспособњавање за
дијалог наставник и
ученик. Направити
сат.
Демонстаритвноилустративна
(демонстација
сатом), дијалошка.
и
допунска настава из предмета Географија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: Природних и друштвених наука
Београд
Наставници: З. Јаношев
Наставна
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
тема
Васиона
и Усвајање знања Ученик треба Индивидуални
Објашњавање
Земља
о васиони и да разликује
Дијалог
Разред:
V
Ресурси
Табла
Глобус
радна
Уџбеник, радна Уџбеник,
Уџбеник,
свеска
граматика и радна свеска, сат речник
граматика.
свеска.
табла.
Усвајање лексике и
основних
комуникативних
јединица на тему
„Исказивање
времена на сату“
Рад на граматици,
дијалошка
и
демонстративна.
Индивидуални
групни.
Правилна употреба
глагола
у
свим
временима
и
облицима
и
правилна употреба
глаголског вида.
Рад на граматици.
Вербална
и
демонстративна.
Иднивидуални,
гупни.
Глаголи(
Казивање времена
инфинитив,
према часовнику.
ви,
глаголски
време,
садашње
време,
прошло
време,
будуће
заповедни начин и
глаголи кретања.
Проширивање
знања о глаголима.
Глаголски облици и
њихова употреба у
временима.
Читање и писање.
Иднивидуални,
групни.
Бројеви(основн
и бројеви).
Проширивање
Правилна употреба
знања о бројевима. бројева.
Понављање бројева Допуњавања.
у
циљу
продуктивног
усвајања.
Српски језик.
Српски језик.
Српски језик.
Школска
година
2014/2015.
Образовни
Корелација
стандарди
Историја
Ге 1.2.1
Ге 1.2.2
64
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
васионским
телима, о Земљи
као васионском
телу,
њеном
облику,
величини
и
изгледу
њене
површине
Географска
карта
Стицање знања
о
начинима
представљања
земљине сферне
површине
на
глобусу
и
географској
карти
Планета
Земља
Стицање знања
о
основним
законитостима
положаја
и
кретања земље
у васиони; грађа
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
појмове
васиона,
галаксија,
Сунчев
систем,
светлосна
година;
ученик треба
да зна да се
васионска
тела крећу, а
знаће и да
именује
васионска
тела
Развијање
Индивидуали
способности
оријентације
на
географској
карти
и
коришћење
карте
у
ситуацијама
рада на часу и
самосталног
учења
Ученик треба Индивидуални
да
разуме
значај
заштите
географских
омотача
Демонстрација
Физичкогеографска
карта, слике
Ге 1.2.3
Ге 2.2.2
Ге 2.2.3
Демонстрација
Објашњавање
Дијалог
Табла
Глобус
Физичкогеографска
карта, слике
Математика
Техничоинформатичко
образовање
Ге 1.1.1
Ге 1.1.2
Ге 1.1.3
Ге 1.1.4
Ге 2.1.1
Ге 2.1.2
Ге 2.1.3
Ге 2.1.4
Објашњавање
Разговор
Демонстрација
Уџбеник
Глобус
Цртежи
ученика
Познавање
природе
Математика
Биологија
Ге 1.2.1
Ге 1.2.2
Ге 1.2.3
Ге 2.2.1
Ге 2.2.2
Ге 2.2.3
65
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
земље
Ге 2.2.4
Наставн
а тема
Методе рада
Ресурси
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
рада помоћу лупе
и микроскопа и
демонстрација
компјутером)
И интернет стране, панои,
шеме, слике, фотографије, ,
лупа, микроскоп.
Циљеви
ученика са 
наставним
ученика са 
методама
живог 


Представљање основних
метода истраживања у
биологији
Стицање искустава у раду са
лупом и микроскопом
Стицање искустава о
одржавању лупе и
микроскопа
Савладавање правилног
цртања живих бића
Савладавање правилног
означавања узорака
индивидуални
Упознавање
новим
предметом.
Упознавање
основним
проучавања
света.
Задаци
Облици
рада
Разред: 5
Увод у биологију
допунска настава из предмета биологија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: природних и друштвених наука
Београд
Наставници: Николић Иван
Школска
2014/2015.
Корелација
година
Образовни
стандарди
66
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд

бића


и Царство биљака
животни процеси
–
грађа
и
Упознавање ученика са 
светом
биљака,
настанком и развојем
биљака.

Упознавање ученика са
грађом биљних органа
Упознавање ученика са 
основним
животним
процесима биљака
Упознавање ученика са
начином
вештачког
размножавања биљака
и
начином
како
добијају имена
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
микроскопом
и
компјутером)
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом и
компјутером,
учење по моделу)
Интернет стране, публикације, Интернет стране, , панои, прибор
микроскопи и материјал за за цртање и моделирање
микроскопирање.

Усвајање знања о особинама
које одређују и карактеришу
живе системе
Усвајање знања о особинама
ћелија
Усвајање основних
карактеристика нивоа грађе
једноћелијских и
вишећелијских организама
Разумевање потребе за
класификовањем живих бића
у царства
Разумевање класификације у
царства
Савладавање основних знања
о биљним органима, грађи,
облику и функцији органа
Савладавање основних знања
о животним процесима
биљака
Разумевање начина на који се
добијају нова имена биљака
индивидуални

индивидуални и фронтални
живих
Особине
разноврсност света
Упознавање ученика са
основним особинама
живих бића, ћелије као
основне јединице грађе
и функције живих бића
и нивоа организације
грађе живих бића.
Стицање
знања
о
подели живих бића у
царства.
Стицање
знања
о
вирусима и особинама
царства монера.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Свет око нас
(жива
и
нежива
природа)
БИ 1.1.1.
БИ 1.1.2.
БИ 1.1.3.
БИ 1.1.4.
БИ 1.2.1.
БИ1.2.2.
БИ 1.2.6.
БИ 1.2.7.
БИ 2.1.1.
БИ 2.1.2.
БИ 2.1.3.
БИ 2.2.1.
БИ 2.2.2.
Свет око нас
БИ 1.1.5.
БИ 1.2.5.
БИ 1.2.4.
БИ 1.2.5.
БИ 2.1.2.
БИ 2.2.3.
БИ 2.2.5.
БИ 2.2.6.
67
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Савладавање знања о
гљивама
Разумевање значаја гљива у
природи
Разумевање употребе гљива у
производњи хране
Разумевање улоге лишајева
као пионирских врста



допунскa наставa из предмета историја
Основна школа „Иво Андрић“, Београд
Наставна
тема
Прошлост
Циљеви
Препознавање
најосновнијих
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
микроскопом
и
компјутером)
Стручно веће: природних и друштвених наука
Наставници: Светлана Петровић и Немања Пантић
Задаци
Облици рада
Препознавање
Фронтални,
основних појмова индивидуални,
Методе рада
Монолошка,
дијалошка,
стране,
Интернет стране, слике, панои, Интернет
хербаријски прибор
микроскопи и материјал за
микроскопирање.

Стицање
основних
знања
о
гљивама,
њиховој
разноврсности, улоги и
значају у природи
Стицање
знања
о
употреби
гљива
у
исхрани
Стицање
основних
знања о лишајевима и
појму симбиозе
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, графиком,
шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
индивидуални
Усвајање знања о
разноврсности биљних група
Разумевање значаја биљака за
човека
Савладавање основних
хербарских метода
индивидуални и групни
Разноврсност биљака, значај и Царство гљива
заштита
Стицање
основних 
знања
о
одликама
различитих
група 
биљака,
њиховој
разноликости и значају 
Стицање
знања
о
јестивим и лековитим
биљкама
Упознавање техника за
припрему хербарског
материјала
Географија
(значај
и
распоред
биљних
врста
за
данашњег
човека)
БИ 2.1.3.
Разред: пети
Ресурси
Уџбеник,
историјска
БИ 1.2.7.
БИ 1.5.6.
БИ 2.1.2.
БИ 2.2.3.
БИ 2.5.2.
БИ 2.5.3.
Корелац
ија
Ликовна
култура
Школска година
2014/2015.
Образовни
стандарди
111/112/113/114/
116
68
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Праисториј
а
појмова и метода и
метода
историјске науке. историсјке науке.
Именује
и
разликује основне
временске
одреднице.
Препознавање
појмова
прошлост,
историја,
историјски извор.
Уочавање значаја
проучавања
праисторије
на
нашим
просторима кроз
препознавање
Зна поделу на карактеристичних
праисторију
и материјала.
историју.
Сналажење
на
Барата основним историјској карти
знањем о теорији са
археолошким
о постанку човека. налазиштима
уз
Именује
и коришћење
разликује основне легенде.
временске
Схватање
одреднице.
вазжности
узрочнопоследичних веза
са
различитих
локација у истом
временском
периоду.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
групни и рад у илустративнопару
демонстративна
Индивидуални,
групни,
фронтални и
рад у пару
Монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
рад на тексту
карта, шеме,
слике, лента
времена
Уџбеник,
историјска
карта,
музејски
експонати,
графикон
Географи
ја,
биологиј
а
Верска
настава
112/113/116/117
/118/123/124
69
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Препознавање
просторних
Стари исток оквира
епохе
старог века.
Стара Грчка
и
Хеленизам
Сналажење
у
појмовима
историјског
простора
и
времена.
Прави
разлику
између уређења
атинског
и
спартанског
полиса.
Препознавање
основних
обележја религије
и културе.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Сналажење
на
историјској карти
са
карактеристичним
цивилизацијама уз
коришћење
легенде.
Препознаје
релације
међу
државама Старог
истока
и
категорије
друштвених
слојева
Старог
века.
Препознавање
историјских
догађај
на
временској ленти.
Разликује облике
државног
уређења, основне
облике религије
старог века.
Стицање културе
поштовања
традиција других
народа.
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Географи
ја,
МонолошкоУџбеник,
грађанск
дијалошка, рад историјска
о
112/116/118
на
тексту, карта,
ПП васпитањ /119/1110
демонстративно- презентација е, српски /121/123
илустративна
, интернет
језик,
ликовна
култура
Географи
ја, верска
МонолошкоУџбеник,
настава,
дијалошка,
Фронтални,
историјска
грађанск
текстуална,
111/114/115/1110
индивидуални,
карта, слике, о
демонстративно/122/123
групни, рад у
шеме,панои,
васпитањ
илустративна,
пару
ПП
е, српски
метода писаних
презентација језик,
радова
ликовна
култура
70
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Стари рим
Препознаје
значење основних
појмова
из
историје
цивилизације. Уме
да
постави
појединца
култури
којој
припада.
Препознаје
на
основну
карактеристичних
историјских
извора о којој
историјској
појави,
односно
догађају
или
личности, је реч.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Препозавање
основних разлика
и сличности међу
државама Старог
истока, Грчке и
Рима.
Препознавање
остатака
епохе
Старог века у свом
окружењу.
Препознаје
различитие
личности
у
историјској епохи.
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Географи
ја,
ликовна
МонолошкоУџбеник,
култура,
дијалошка,
историјска
српски
хеуристички
карта, слике,
језик,
114/116/118/124
приступ,
панои,
ПП
верска
демонстративна, презентација
настава,
рад на тексту, , историјски
грађанск
писани радови
извори
о
васпитањ
е
Српски језик и књижевност - допунска
Основна школа „Иво Андрић“,
СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Београд
Наставници: Станко Кржић-руководилац, Светлана Бубало,
Милица Мирковић, Олга Урошевић, Драгана Дејановић Ковачевић
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Облици рада
1.Врсте и
Постепено и
утврђивање знања Фронтални,
Разред:
шести
Школска година
2014/2015.
Методе рада Ресурси
Корелација
Дијалошка,
Књи-
Свеске,
Образовни
стандарди
С.Ј.1.3.4.
71
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
подврсте речи
2.Обнављање
правописних
правила
систематично
упознавање
граматике
српског
књижевног
језика;
оспособљавање
за успешно
служење српским
књижевним
језиком;
повезивање
наставе
књижевности и
наставе
граматике
(књижевни текст
као предложак за
граматичка
вежбања).
Постепено и
систематично
упознавање
граматике и
правописа
српског језика;
оспособљавање
за успешно
служење српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
о врстама речи
(променљиве и
непроменљиве);
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком;
остваривање
континуитета у
граматичким
вежбањима.
индивидуални
монол.,
текстуална
наставни
листићи
понаваљање и
увежбавање
правописних
правила
обрађених у
претходним
разредима;
описмењавање
ученика на
темељима
ортоепских и
ортографских
стандарда
Фронтални,
индивидуални
Дијалошка,
монолошка,
текстуална
Свеске,
наставни
листићи
жевност
(Унутар
предмета)
С.Ј.1.3.9.
С.Ј.2.2.5.
72
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
3.Подела
гласова;
слоготворно Р
4.Књижевни
родови и врсте
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком
српског
књижевног
језика;
.
оспособљавање
ученика за
читање, логичко
схватање и
критичко
процењивање
прочитаног
књижевног дела.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
усвајање основних Индивидуални,
знања о гласовима фронтални
у српском језику;
примена знања на
адекватним
задацима.
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
С.Ј.1.3.1.
С.Ј.2.3.2.
Обнављање знања
о врстама лирске
и епске народне
поезије; о
народној прози и
краћим говорним
изразима; о
ауторској лирској
поезији (описна,
родољубива,
љубавна песма); о
епици у прози и у
стиху; о драмским
врстама
(једночинка,
комедија);
усвајање и
примена
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Читанке
С.Ј.1.4.3.
С.Ј.2.4.2.
Индивидуални,
фронтални
73
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
функционалних
појмова и појмова
из теорије
књижевности;
5. Подела
сугласника по
звучности и
месту изговора
6. Просте,
изведене и
сложене речи
7. Стилска
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
оспособљавање
за успешно
служење
књижевним
језиком.
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
за успешно
служење српским
књижевним
језиком.
стицање знања о
Индивидуални,
сугласницима и
фронтални
њиховој подели
према звучности и
месту изговора;
примена знања на
припремљеним
задацима.
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
С.Ј.2.3.2.
усвајање знања из
грађења речи;
остваривање
континуитета у
граматичким
вежбама;
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
С.Ј.2.3.4.
С.Ј.2.3.2.
оспособљавање
Упознавање
У пару
Дијалошка,
Свеске,
С.Ј.2.4.5.
74
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
изражајна
средства
за успешно
служење српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима
употребе
8. Суфикс,
префикс,
наставак за
облик, творбена
основа
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
за успешно
служење
књижевним
језиком.
Постепено и
систематично
упознавање
9. Грађење речивежбање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком и
стилским
могућностима
српског језика;
стилске вежбе у
усменом и
писаном
изражавању
различитих
садржаја.
усвајање знања из
грађења речи;
остваривање
континуитета у
граматичким
вежбама;
Монолошка
Читанке,
наставни
листићи
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
С.Ј.2.3.4.
С.Ј.2.3.2.
Индивидуални,
утврђивање знања фронтални
о грађењу речи;
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика,
наставни
С.Ј.2.3.4.
С.Ј.2.3.2.
75
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
10. Гласовне
промене
11.Гласовне
промене
граматике
српског језика;
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
ученика за
успешно служење
књижевним
језиком.
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
за успешно
служење српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима.
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
континуирана
вежбања из
граматике;
листићи
усвајање знања о
гласовним
променама;
континуирано
вежбање градива
из граматике;
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
С.Ј.2.3.2.
С.Ј.2.2.5.
усвајање знања о
гласовним
променама;
континуирано
вежбање градива
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
С.Ј.2.3.2.
С.Ј.2.2.5.
76
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
12. Гласовне
промене-рад на
примерима
13. Растављање
речи на крају
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
за успешно
служење српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима.
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
за успешно
служење српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима.
Постепено и
систематично
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
из граматике;
усвајање знања о
гласовним
променама;
континуирано
вежбање градива
из граматике;
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика,
наставни
листићи
усвајање знања о
растављању речи
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
С.Ј.2.3.2.
С.Ј.2.2.5.
С.Ј.2.2.5.
77
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
реда
14. Заменице именичке и
придевске
упознавање
граматике и
правописа
српског
књижевног
језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
за успешно
служење српским
књижевним
језиком у свим
његовима
видовима.
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
српског
књижевног
језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
на крају реда;
стицање знања о
придевским
заменицама;
остваривање
континуитета у
граматичким
вежбањима;
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.1.3.4.
С.Ј.1.3.5.
78
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
за успешно
служење српским
књижевним
језиком.
15.Заменице-рад Постепено и
на тексту
систематично
упознавање
граматике
књижевног
језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком
српског језика;
оспособљавање
за успешно
служење српским
књижевним
језиком.
16. Реченични
Постепено и
чланови
систематично
упознавање
граматике
српског
књижевног
језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
усвајање знања о
придевским
заменицама;
-обнављање и
подсећање на
именичке
заменице
остваривање
континуитета у
граматичким
вежбањима;
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка,
текстуална
Свеске,
Граматика,
наставни
листићи
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.1.3.4.
С.Ј.1.3.5.
утврђивање знања Индивидуални,
о служби речи;
фронтални
остваривање
континуитета у
граматичким
вежбама;
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика,
Наст.
листићи
С.Ј.1.3.8.
С.Ј.1.3.9.
79
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
17.Изговарање
дугих акцената
18. Строфа, стих
и рима
19. Функција
именица и
придева
нормативном
граматиком
српског језика,
оспособљавање
за успешно
служење
књижевним
језиком
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
граматиком
српског
књижевног
језика;
постепено и
систематично
упознавање
граматике.
оспособљавање
за успешно
служење српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима
употребе
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
усвајање знања о
акценту
(квантитет и
квалитет);
описмењавање
ученика на
темељима
ортоепских и
ортографских
стандарда српског
језика;
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
граматика,
примери за
вежбање
Усвајање
основних
књижевнотеоријских појмова.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Свеске,
моноло-шка, Читанке
текстуална
С.Ј.1.4.4.
С.Ј.1.4.6.
обнављање и
проширивање
знања о
атрибутској
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.2.3.6.
С.Ј.2.3.7.
Свеске,
Граматика
Наставни
листићи
С.Ј.1.3.3.
С.Ј.2.3.1.
80
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
20. Сложене
реченице-улога
везника
21. Независне и
зависне
реченице
српског
књижевног
језика;
упознавање
језичких појава и
појмова и
овладавање
нормативном
грамтиком
српског језика;
оспособљавање
за успешно
служење
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима.
Систематско и
поступно
овладавање
граматичким
правилима
српског
књижевног
језика;
повезивање
наставе
граматике и
књижевности.
Постепено и
систематично
усвајање појмова
из граматике;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
функцији именица
и придева;
обнављање знања
о предикатској
функцији именица
и придева.
утврђивање
Индивидуални,
појмова из
фронтални
граматике (проста
и сложена
реченица);
увежбавање и
примена
усвојених појмова.
Дијалошка,
монолошка,
текстуална
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.1.3.6.
С.Ј.1.3.8.
вежбање и
примена
усвојених појмова;
овладавање
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.1.3.6.
С.Ј.1.3.8.
Индивидуални,
фронтални
81
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
овладавање
нормативном
граматиком и
оспособљавање
ученика да
правилно
користе српски
књижевни језик
оспособљавање
за правилно
коришћење
српског
књижевног
језика;
појмовима:
предикатска,
независна и
зависна реченица;
препознавање и
разлика између
њих.
примена стеченог
знања на
одговарајућим
задацима.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.1.3.6.
С.Ј.1.3.8.
23. Форме
приповедања
развијање
љубави према
књижевности;
јачање чулног,
језичког и
литерарног
сензибилита
ученика;
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка,
текстуална
Свеске,
Читанке
С.Ј.2.4.7.
С.Ј.3.4.3.
24. Исказивање
реченичних
чланова речју и
скупом речи
Поступно и
систематско
упознавање и
усвајање појмова
из граматике;
оспособљавање
Оспособљавање за
доживљај
уметничких
вредности
приповетке,
логичко схватање
и процењивање
прочитаног
текста;
обнављање знања
о формама
приповедања.
Овладавање
терминима: реч и
скуп речи;
функција скупа
речи у реченици;
примена
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.1.3.6.
С.Ј.1.3.8.
22.
Комуникативне
реченице
82
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
25.Глаголски
вид и род
за правилну
употребу српског
књижевног
језика;
.
Систематско и
постепено
усвајање појмова
из граматике.
26. Управни и
Оспособљавање
неуправни говор ученика да се
успешно писмено
изражавају;
повезивање
наставе са
животном
реалношћу;
оспособљавање
ученика да се
самостално служе
Правописом
(школско
издање).
27. Глаголски
Поступно и
облици
систематично
овладавање
граматиком
српског језика.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
синтаксичких
знања на
примерима и
задацима;
Обнављање знања
стеченог у петом
разреду;
увежбавање
знања о
глаголима.
Овладавање
ортографским
правилима;
увежбавање и
примена стеченог
знања.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
С.Ј.2.3.3.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.2.2.5.
утврђивање
обрађених
појмова;
увежбавање и
примена знања из
граматике на
адекватним
задацима.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.2.3.8.
С.Ј.2.2.5.
83
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
28. Глаголски
облици
Поступно и
систематично
овладавање
граматиком
српског језика.
29. Глаголски
облици-лични и
нелични
Поступно и
систематично
упознавање
граматике
српског
књижевног
језика;
подстицање
свесне
активности и
мисаоног
осамостаљивања
ученика.
30. Глаголски
Поступно и
облици-прости и систематично
сложени
упознавање
граматике
српског
књижевног
језика;
подстицање
свесне
активности и
мисаоног
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
утврђивање
обрађених
појмова;
увежбавање и
примена знања из
граматике на
адекватним
задацима.
Грађење и
значење
глаголских
облика;
повезивање
наставе граматике
и наставе
књижевности.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.2.3.8.
С.Ј.2.2.5.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка,
текстуална
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.2.3.8.
С.Ј.2.2.5.
Грађење и
Индивидуални,
значење
фронтални
глаголских
облика;
повезивање
наставе граматике
и наставе
књижевности.
Дијалошка,
монолошка,
текстуална
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.2.3.8.
С.Ј.2.2.5.
84
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
осамостаљивања
ученика.
31. Писање
глаголских
облика
Поступно и
систематично
упознавање
граматике
српског
књижевног
језика;
подстицање
свесне
активности и
мисаоног
осамостаљивања
ученика.
Писање
Индивидуални,
глаголских облика фронтални
у складу са
правописним
правилима;
спојено и
растављено
писање речи;
повезивање
наставе граматике
и језичке културе.
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматика
Примери за
вежбу
С.Ј.2.3.8.
С.Ј.2.2.5.
32. Књижевна
дела и писци
Систематизација
и обнављање
свега наученог
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка,
текстуална
Свеске,
Читанка
Примери за
вежбу
С.Ј.3.4.1.
С.Ј.2.4.5.
С.Ј.2.4.7.
33. Богађење
речника
Постепено и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
У пару
Дијалошка,
монолошка
Свеске,
наст.
листићи
С.Ј.1.3.12.
С.Ј.1.3.13.
34. Правописна
правила
Описмењавање
ученика на
Повезивање
имена аутора и
ликова са делима;
Препознавање
доминантних
стилских фигура и
форми
приповедања.
Стицање нових
знања из лексике;
усвајање стручних
термина;
проширивање
речничког фонда.
поступно и
систематично
Индив.,
фронтални
Дијалошка,
монол.,
Наставни
листићи,
Књижевност
С.Ј.2.2.5.
85
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
темељима
ортоепских и
ортографских
стандарда
српског
књижевног
језика;
35. Обнављање
градива из
граматике
Систематизација
и обнављање
свега наученог.
36. Обнављање
градива из
књижевности
Систематизација
и обнављање
свега наученог
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
упознавање
правописа;
оспособљавање за
успешно служење
књижевним
језиком;
оспособљавање за
самостално
служење
правописом
(школско издање).
Континуирани
Индивидуални,
ток вежби.
фронтални
текстуална
свеске
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
Континуирани
ток вежби.
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
Индивидуални,
фронтални
(корелација унутар
предмета)
С.Ј.1.3.6.
С.Ј.1.3.8.
С.Ј.2.2.5.
С.Ј.2.3.8.
С.Ј.2.4.2.
С.Ј.2.4.5.
С.Ј.2.4.7.
Школски програм - допунска настава из предмета математика
Основна школа „Иво
Стручно веће: МАТЕМАТИКА
Разред:
Период 2014/2018.
Андрић“, Београд
Наставници: Сузана Бранковић- Павловић, Оливера
ШЕСТИ
Сретовић, Маријана Мирковић, Љиљана Рајчић,
Светлана Томић
-Идентификација ученика за допунску наставу рализује се у септембру месецу на основу резултата са иницијалног теста градива
предходних разреда и утврђивања знања које је потребно за даљи рад. У допунски рад могу током године да се укључе и ученици
који из различитих разлога нису успели да савладају делове градива. Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада
одређено градиво. У случају да дете има посебне потребе, урадиће се одговарајући поступак у индивидуализацији наставе за тог
ученика у сарадњи са ПП службом.
Допунска настава је планирана да се реализује као један час недељно (по потреби и више), тј. тридесет шест часова годишње.
86
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
1. Цели
бројеви
2.
Рационални
бројеви
3. Троугао
4.
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
-Упознавање
-Да ученици стекну ученика са
базичну jeзичку и
програмом
математичку
- Мотивација за
писменост
увођењем
целих бројева
-Да напредују ка
,повезивање са
реализацији
ситуацијама из
одговарајућих
стварног
Стандарда
живота
образовних
-Да ученици
постигнућа
увежбају
одређивање
- Да ученици усвоје супротног
елементрана
броја и
математичка
апсолутне
знања која су
вредности
потребна за
схватање појава и
-Да ученици
зависности у
стекну
животу и друштву довољну
увежбаност у
- Да оспособи
извођењу
ученике за успеосновних
шно настављање
рачунских
математичког
операција са
образовања
целим
бројевима
-Да ученици
развију
-Да ученици
мотивисаност за
стекну
Облици рада
Методе рада
Ресурси
-Фронтални
Демонстративно -Уџбеник
илустративне
-Збирка
Индивидуални -Дијалошка
задатака
-Монолошка
-Панои
-Решавање
проблема
-Геометријски
прибор
-Разни модели
Мултимедијалн
е презентације
на Смарт табли
Корелација
Образовни
стандарди
МА.1.1.1.,
МА.1.1.3.,
МА.2.1.1.,
МА.2.1.2.,
МА.1.1.6.,
-Техничко и
МА.2.1.4.
информатичко МА.1.1.4.,
образовање
МА.1.2.1.,
МА.2.2.5.,
МА.1.4.4.,
МА.2.4.3.,
-Физика
МА.1.5.4.,
МА.2.5.4.,
МА.1.3.1.,
-Географија
МА.2.3.1.,
МА.1.3.2.,
МА.2.3.2.,
-Српски језик
МА.1.3.6.,
МА.2.3.6.,
МА.1.3.3.
-Ликовна
култура
87
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
Циљеви
тема
Четвороугао учење и
заинтересованост
за предметне
садржаје,мотивишу
за рад
-Да оспособи
ученике за
5. Површина примену усвојених
четвороугла математичких
и троугла
знања у решавању
разноврсних
задатака из
животне праксе
-Да оспособи
ученике за
прецизност у
мерењу, цртању и
геометријским
конструкцијама
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
довољну
увежбаност у
извођењу
основних
рачунских
операција са
рационалним
бројевима
-Да ученици
стекну
довољну
увежбаност
при решавању
једноставнијих
једначина и
неједначина у
скупу
рационалних
бројева
- Да ученици
схвате троугао
и четвороугао
(уочавају
њихове моделе
у реалним
ситуацијама ;
разликују
основне врсте,
знају основне
88
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
елементе и
умеју да
израчунају
обим и
површину
троугла и
четвороугла на
основу
елемената који
непосредно
фигуришу у
датом задатку
-Да ученици
стекну
довољну
увежбаност и
развију
уредност и
прецизност
при
конструкцији
неких основних
углова,
троуглова и
четвороуглаова
89
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
допунска настава из предмета Географија
Основна школа „Иво Андрић“,
Стручно веће: Природних и друштвених наука
Београд
Наставници: З. Јаношев
Наставна тема
Циљеви
Планета Земља
Ученик ће
разумети однос
копнених и
водених
површина на
земљи; светско
море као
јединствена
водена
површина
Становништво
и насеља на
Земљи
Географска
средина и
Задаци
Ученик треба
да разуме
значај вода за
живот на
земљи, да
упозна биљни и
животињски
свет и да
разликује
природну од
географске
средине
Усвајање
Екуменаосновних
дефиниција,
појмова о
ПП,ГН,
становништву и миграције,
насељима,
структуре,
ученик треба да дефиниције
разуме
различите
структуре
становништва,
ПП,ГН,
миграције, као
и поделу
насеља
Усвајање и
На физичкообнављање
географској
Разред:
VI
Школска година
2014/2015.
Образовни
Корелација
стандарди
Познавање
Ге 1.2.1
природе
Ге 1.2.2
Математика Ге 1.2.3
Биологија
Ге 2.2.1
Ге 2.2.2
Ге 2.2.3
Ге 2.2.4
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Индивидуални
Фронтални
Објашњење
Разговор
Демонстрација
Уџбеник
Глобус
Општа
географска
карта света
ДВД
Индивидуални
Објашњење
Разговор
Слике села и
градова
Општа
географска
карта света,
Европе и
Србије
Биологија
Математика
(дијаграми)
Ге 1.3.1
Ге 1.3.2
Ге 1.3.3
Ге 1.3.4
Ге 2.3.1
Ге 2.3.2
Ге 2.3.3
Ге 2.3.4
Идивидуални
Разговор
Објашњење
Физичко
географска
Историја
Биологија
Ге 1.3.1
Ге 1.3.2
90
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
људске
делатности
појмова о
природној и
географској
средини,
ученик ће из
непосредног
искуства моћи
да распозна
различита
занимања људи
Регионална
географија
Европе
Основни
географски
подаци о
континенту
Европа, рељеф,
клима, воде,
биљни и
животињски
свет,
становништво,
привреда,
регије
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
карти Европе и
света ученик
треба да
распозна
значајније
регије; треба да
зна разлику
између
обновљивих и
необновљивих
извора енергије
што је важно за
свакодневни
живот
Да ученик зна
Индивидуални
да на физичкогеографској
карти света
одреди
географски
положај Европе,
њене границе,
као и основне
одлике
појединих
регије Европе
карта света,
Европе и
Србије;
шема
поделе
привреде
Објашњење
Разговор
Уџбеник
Физичко
географска
карта света,
Европе и
Србије
Ге 1.3.3
Ге 2.3.1
Ге 2.3.2
Ге 2.3.3
Познавање
природе и
друштва 3. и
4. разред,
Историја
Биологија
Ге 1.4.1
Ге 1.4.2
Ге 1.4.3
Ге 1.4.4
Ге 1.4.5
Ге 2.4.1
Ге 2.4.2
Ге 2.4.3
Ге 2.4.4
Ге 2.4.5
допунске наставе из предмета историја
Основна школа „Иво Андрић“,
Стручно веће: природних и друштвених наука
Разред: шести
Школска година
Београд
Наставници: Светлана Петровић и Немања Пантић
2014/2015.
Наставна
Образовни
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
тема
стандарди
Одлике
Препознавање
Разумевање
Фронтални,
Монолошка,
Уџбеник,
Српски
114, 116
91
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
средњег
века
Рани
средњи
век
Позни
средњи
век
различитих
писаних
историјских
извора за
Средњи век.
Препознавање
основних
карактеристика
Византије
Јустинијана
Првог, односно
Франачке Карла
Великог.
Схватање
основних
разлика Старих
Словена у начину
њиховог живота
у прапостојбини
и на Балкану.
Препознавање
основних
обележја првих
јужнословенских
држава на
Балкану.
Прављење
разлике међу
најважнијим
средњовековним
монархијама.
Разумевање
узрока и
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
основних метода
истраживања
историсјких
извора.
Препознавање
важних
историјских
личности раног
средњег века.
Уочавање
различитости
дружтвеног
живота Старих
Словена у
прапостојбини и
на Балкану.
Разликовање
најважнијих
средњовековних
монархија.
Препознавање
најважнијих
узрока и
индивидуални,
групни и рад у
пару
дијалошка,
илустративнодемонстративна
историјска
карта, шеме,
слике, лента
времена
језик,
географија,
ликовна
култура
Индивидуални,
групни,
фронтални и
рад у пару
Монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
рад на тексту
Уџбеник,
историјска
карта,
музејски
експонати,
графикон
Географија,
ликовна
култура и
верска
настава
121, 125
Монолошкодијалошка, рад
на тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
карта, ПП
презентација,
интернет
Географија,
верска
настава,
српски језик
и ликовна
култура
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
127, 128
92
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
последица
Крсташких
ратова.
Схватање
важности улоге
династије
Немањић у
развоју српске
средњовековне
државе.
Препознавање
исхода Косовског
боја и његових
последица на
живот српске
деспотовине.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
последица
Крсташких
ратова.
Препознавање
улоге династије
Немањић на
српском
средњовековном
културном
простору.
Разумевање
исхода
Косовског боја и
његових
последица на
каснија
дешавања у
српској
средњовековној
држави.
дoпунска настава из предмета Енглески језик
Основна школа „Иво Андрић“,
Стручно веће страних језика
Београд
Наставници:Драгана Васиљевић,Лепосава
Љешевић,Радмила Зимоњић
Наставна
Циљеви
Задаци
Облици рада
тема
Мy life
Пресељење у нови
Обрада и
Фронтални;
(Мој живот) град.Разговор о новој
увежбавање читања Индивидуашколи и новим
лекције“Мy new
лни;
другарима.Другарство, home”, и употреба
рад у
колегијалност.
прошлог времена
паровима;
Разговор о породици..
глагола „бити“по
Разред:
шести
Школска година
2014/2018.
Методе рада
Ресурси
Корелација
Комбинована
(комуникаивни
приступ)
Уџбеник;
ЦД;
радна
свеска
Српски
језик:
прошло
време
Образовни
стандарди
93
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
The future
(Будућност)
Свемир и начин
путовања у свемир.
Научна предвиђања.
Усвајање основних
правила везаних за
употребу будућег
времена.
Times and
places
(Време и
места)
Oбрада и читање
лекција. Разговор о
прочитаним
текстовима кроз
кратка питања и
одговоре и
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
лицима,Усвајање
основних појмова о
родбинским везама
и препознавање
правилних и
неправилних
глагола.
,Увежбавање
читања лекције
„The Future in Space”
. Кратка питања и
одговори и
препознавање
будућег времена у
једноставним
примерима.
Пребацивање
потврдног облика
реченица у упитан и
одричан.Употреба
будућег времена за
тренутну одлуку и
нуђење помоћи
кроз једноставне
реченице из
свакодневног
живота.
Увежбавање читања
лекција „ What was
happening”, “A
dangerous situation”
и “Murder in the
library”. Временске
Фронтални;
Индивидуални;
рад у
паровима;
Комбинована
(комуникативни
приступ)
Уџбеник
;ЦД;
радна
свеска
Српски
језик :
будуће
време ;
Географија:
небеска
тела
Фронтални;
индивидуални;
рад у паровима
Комбинована
(комуникаивни
приступ)
Уџбеник;
ЦД,
радна
свеска
Географија:
временске
непогоде ;
Српски
језик :
прошло
94
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
препознавање
прошлог трајног
времена у прочитаним
текстовима.
Lоndon
Разговор о главном
граду Велике
Британије и његовим
знаменитостима. Како
се снаћи у непознатом
граду.Другарство.
Одређени и неодређени члан.
Неодређене заменицепрепознавање.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
непогоде ( усвајање
израза)
Препознавање
реченица у
прошлом трајном
времену у датом
тексту и
пебацивање
реченица из
потврдног у упитан
и одричан
облик.Разумевање
једноставних
израза из
свакодневног
живота
( шалиш
се, како то мислиш,
најбоље од свега,
сврати до мене....)
Повезивање
реченица.
Увежбавање читања
лекције о
Лондону.Питања и
кратки одговори
Увежбавање
једноставних
реченица за
тражење
одредишта.
Препознавање
одређеног и
неодређеног члана
време
Фронтални;
индивидуални;
рад у
паровима;
Комбинована (комуникативни
ивни
приступ)
Уџбеник;
ЦД;
радна
свеска
Географија :
мапа
Велике
Британије
95
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Еxperiences
( Искуства)
Разговор кроз кратка
питања о загађености
наше животне средине
Усвајање основних
израза о стварима
које су управо или
икада урађене.
Усвајање и разумевање
једноставних израза из
свакодневног живота.
Problems
(Проблеми)
Усвајање израза за
исказивање осећања.
Школска правила и
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
и неодређених
заменица (
somebody /
something
Anybody/ anything (
Заједничке одлуке
( позив другара за
одлазак у биоскоп,
позориште,
дискотеку )
Разумевање
основних израза..
Увежбавање читања
лекција” Ambitions”
и “ Making people
aware”
Препознавање
Present Perfect
Tense. Пребацивање
реченица из
потврдног у упитан
и одричан облик
Повезивање
реченица са
једноставним
свакодневним
изразима
Разумевање израза
о загађености
животне средине
Усвајање и
препознавање
модалних глагола у
Фронтални;
Индивидуални;
рад у
паровима;
Комбинована
(комуникативни
приступ)
Уџбеник;
ЦД;
радна
свеска
Биологија :
заштита
животне
средине
Фронтални;
индивидуални;
рад у
Комбинована
(комуни-
Уџбеник;
ЦД;
радна
Грађанско
васпитање:
исказивање
96
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
давање савета.
Препознавање
модалних глагола и
њихова употреба у
једноставним
примерима.
Фразални глаголи
( једноставни
примери)
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
школским
паровима;
правилима .
Препознавање
значења глагола
морати и не смети у
простим примерима
као и глагола “
should” у давању
савета
Разумевање
једноставних
фразалних глагола
кативни
приступ)
свеска
осећањ)
97
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разред: 6
Наставна
тема
Ресурси
Упознавање ученика са
грађом и
разноврсношћу
хетеротрофних
протиста.
Упознавање ученика са
особеностима
појединих група
праживотиња.
Упознавање ученика са
значајним
паразитским врстама
праживотиња.




Усвајање знања о грађи
једноћелијских
хетеротрофа и њиховој
разноврсности.
Усвајање знања о грађи,
начину живота и
представницима амеба,
бичара и трепљара.
Усвајање знања о
паразитским
праживотињама
Разумевање потребе за
одржавањем личне
хигијене.
Методе рада
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(помоћу лупе и
микроскопа и
демонстрација
компјутером)
И интернет стране, панои, шеме, слике,
фотографије, микроскоп.
Задаци
индивидуални и фронтални
Праживотиње
Циљеви
Облици
рада
допунскa наставa из предмета биологија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: природних и друштвених наука
Београд
Наставници: Јелена Дробњаковић, Николић Иван
Школска година
2014/2015.
Корелација
Грађанско
васпитање
(лична
хигијена,
социјална
хигијена)
Образовни
стандарди
Б.И.1.1.4.
Б.И.1.3.8.
Б.И.2.1.3.
Б.И.3.1.4.
Б.И.1.1.3.
Б.И.2.1.2.
Б.И.2.2.1.
Б.И.3.1.3.
Б.И.1.2.1.
Б.И.1.2.5.
Б.И.1.3.1.
Б.И.2.2.6.
Б.И.1.2.7.
Б.И.1.2.6.
Б.И.1.3.2.
Б.И.1.5.1.
Б.И.1.5.2.
Б.И.1.5.4.
Б.И.2.2.4.
Б.И.2.3.1.
98
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.


Савладавање основних
знања о биодиверзитету,
факторима угрожавања и
заштити животиња.
Савладавање основних
облика одговорног
понашања према
животињама.
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом и
компјутером)
Интернет стране, панои


вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом ,
микроскопом и
компјутером)
Интернет стране, микроскоп и
материјал за микроскопирање.
Упознавање ученика са
појмовима
биодиверзитета,
фактора угрожавања и
значаја одржавања и
заштите животиња.
Упознавање ученика са
облицима суживота
људи и животиња.
Упознавање ученика са
Одговорним односом
према животињама.

Савладавање основних
знања о настанку и развоју
група животиња.
Савладавање основних
знања о основним
карактеристикама група
бескичмењака.
Савладавање основних
знања о основним
карактеристикама група
кичмењака
Савладавања знања о
разноврсности птица и
сисара
индивидуални и фронтални

индивидуални и фронтални
Царство животиња
Угроженост и заштита
животиња
Упознавање ученика са
настанком и развојем
животињских група и
њиховом
разноврсношћу.
Стицање знања о
основним
карактеристикама
група бескичмењака.
Стицање знања о
основним
карактеристикама
група кичмењака.
Географија
(станишта
животињских
врста)
Географија
(климатске
промене и
фактори)
Грађанско
васпитање
(одговоран
однос према
околини)
Б.И.1.2.2.
Б.И.1.2.3.
Б.И.1.3.9.
Б.И.2.2.2.
Б.И.2.2.3.
Б.И.3.1.4.
Б.И.3.2.5.
Б.И.1.2.6.
Б.И.2.2.1.
Б.И.3.2.1.
Б.И.3.2.2.
Б.И.3.2.3.
Б.И.2.3.1.
Б.И.2.3.2.
Б.И.3.1.5.
Б.И.3.2.6.
Б.И.1.4.6.
Б.И.1.4.7.
Б.И.1.4.8.
Б.И.2.4.8.
Б.И.2.4.9.
Б.И.1.4.6.
Б.И.1.4.8.
Б.И.1.5.3.
99
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, шемом и
компјутером,)
Школски програм - допунска наставе из предмета физика
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: Природних и друштвених наука
Београд
Наставници:Костић Љиљана , Ђурђевић Лепосава
Интернет стране, слике,
панои
Усвајање знања о
геолошким добима и
доказима еволуције
Савладавање знања о
теоријама еволуције и
борби за опстанак међу
врстама и унутар врсте.
индивидуални и
фронтални
Увод у еволуцију живог
света
Стицање основних

знања о доказима
еволуције и геолошким
добима.

Стицање знања о борби
за опстанак и
Дарвиновој теорији
еволуције
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разред:
6.
Историја
(геолошка
доба, докази
историје)
Школска
2014/2018.
Б.И.1.4.6.
Б.И.1.4.8.
Б.И.1.5.3.
Б.И.1.3.8.
Б.И.1.3.9.
Б.И.1.3.10.
Б.И.2.3.5.
Б.И.2.3.6.
Б.И.3.3.5.
година
- Одређивање ученика за допунску наставу реализује се у септембру месецу на основу увида у њихове могућности разумевања физике
као новог
предмета . У допунски рад могу током године да се укључе и ученици који из различитих разлога нису успели да савладају делове
градива . Допунски рад за поједине ученике траје док се не савлада одређеноп градиво . У случају да дете има посебне потребе , урадиће
се одговарајући поступак у индивидуализацији наставе за тог ученика у сарадњи са ПП службом . Допунска настава је планирана да се
реализује као један час недељно ( по потреби и више ) , тј. тридесет шест часова годишње .
100
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
1.Увод
Циљеви
-Упознавање
ученика са
предметом
проучавања
физике као науке
и њеним методама
;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
- Да разумеју да је
физика природна и
експериментална
наука и шта јој је
задатак и предмет
проучавања ;
- Да науче шта су
-Да стекну основну приро научну писменост ; дне појаве ;
- Да се оспособе за
уочавање и
распознава- ња
физичких појава у
свакодневном
животу ;
2.кретањ
е
- Развијање
функциона- лне
писмености ;
- Развијање смисла
о сопственим
знањима и
способностима ;
- Да науче шта је
материја и основне
видове материје ;
-Да схвате шта је
супста нција , а шта физичко
поље ;
Облици
рада
Индивидуални
Фронтални
Групни рад
Методе рада
Дијалошка
Ресурси
Корелациј
а
-Уџбеник
-Табла
Монолошка
Панои
Збирка
Асоцијације
задатака
Вага
Демонстративно -Метарска
илустративна
трака
Решавање
Динамометар
задатака
- Хронометар
Мензура
Спојени
судови
Образовни
стандарди
Математика
(за изража
вање физичких
закона,
решавање
задатака )
Географија
Биологија
Хемија
Техничко
образовање
Фи.1.1.1.
фи.1.1.2.
фи.1.1.3.
фи.1.2.1.
фи.1.2.2.
фи.1.2.3.
фи.1.4.1.
фи.1.4.2.
фи.1.4.3.
фи.1.4.4.
фи.1.4.5.
фи.1.4.6.
Фи.1.7.1.
фи.1.7.2.
фи.2.2.1.
фи.2.4.1.
фи.2.7.3.
- Усвоји основне
представе о
механичком кретању
и зна величине које
кара ктеришу равномерно
праволинијско
кретање
и средњу брзину као
101
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
-Развијање смисла
за
мерење и
експериментисање ;
3.Сила
- Упознавање
основних
начина мишљења
и расуђивања у
физици ;
- Решавање
једноставних
задатака из
физике у
оквиру наставних
са држаја ;
- Развијање радних
на вика и склоности
ка
изучавању физике
;
- Да напредују ка
реализацији
одговарајућих
Стандарда
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
карактеристику
променљивог кретања ,
- Уме да препозна
врсте кретања према
облику путање ;
-Уме да израчуна
средњу брзину ,
пређени пут или
протекло време ако
су познате друге две
величине уз
претходно познавање
формула;
- На основу појава
узајамног деловања тела
схвати силу као меру
узајамног деловања
тела која се одређује
интезитетом ,
правцем и смером ;
- Научи ознаку и
мерну јединицу за
силу ;
- Уме да препозна
гравитациону силу и
си102
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
образованих
постигнућа ;
4.Мерење
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
лу трења која делују
на тела која мирују
или се
крећу равномерно
праволинијски ;
- Уме да препозна
смер
деловања магнетне и
електричне силе ;
- Поседује мануелне
способности за рад у
лабараторији ;
- Уме да се
придржава основних
правила понашања за
рад у лабараторији ;
5.Маса и
густина
-Уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одгова
рајућих физичких
величина : метарска трака
,
хронометар , мензура,
вага , динамометар ;
- Уме да претвара
103
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
јединице дужину,
масу,површину,
запремину и време ;
6.
Притисак
- Научи да решава
једно ставне рачунске
задатке ;
-Усвоји појам масе и
тежине и прави
разлику
између њих ;
- Разуме појам
инерције ;
- Усвоји појам
густине и
од чега зависи ;
- Уме да одреди
густину
чврстих тела и
густину течности
мерењем њене
масе и запремине ;
- Уме да препозна
разлику
између притиска који
104
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
се преноси кроз
чврста тела и
притиска који се
преноси кроз
течности и гасове ;
- Научи ознаку и
мерну јединицу за
притисак ;
- Научи формулу која
повезује притисак ,
силу и површину на
коју делује ;
-Разуме принцип
спојених судова ;
- Разуме Паскалов
закон ;
допунске наставе из руског језика
Основна школа „Иво Андрић“,
Београд
Школска година
2014/2015.
Корелација
Образовн
и
стандард
и
Методе рада
Разред:
шести
Ресурси
Задаци
Облици
рада
Наставна
тема
Циљеви
Стручно веће страних језика
Наставници: Љиљана Вићентијевић,
Слађана Петровић-Танасијевић, Марина Милошевић
105
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Дијалошко-монолошка
метода,
рад са текстом,
хеуристичка метода,
демонстративноилустративна
Уџбеник, радна свеска
-понављање правила за
грађење прошлог времена
-усвајање лексике везане за
тему спорта, летњег
распуста,
секција у школи
-усвајање основних знања о
роду и броју именица и
придева
дијалошкомонолошка метода,
рад са текстом,
хеуристичка метода
Уџбеник, радна свеска
Речник, компакт диск
-развијање интересовања да
се упозна историја и
култура Русије
-развијање и подстицање
навике редовног учења и
понављања градива
-схватање значаја
разумевања правила и
законитости језика
-развијање љубави према
спорту и развијање осећаја
потребе да се човек бави
спортом
У паровима
Индивидуални
2.ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ?
-усвајање лексике на тему
школе и предмета у
учионици и израза за
честитање празника
-понављање изговора и
писања слова руске азбуке,
обнављање назива за боје
-усвајање израза за
исказивање извињења и
захвалности
-утврђивање градива о
именицама, заменицама,
придевима и глаголима
индивидуални,
рад у пару
1. ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!
ЗДРАВСТВУЙ, ОСЕНЬ!
-подстицање жеље и
интересовања за
проширивање знања из
руског језика и упознавање
културе и обичаја руског
народа
-подстицање позитивних
осећања према школи
-схватање значаја редовног
учења и понављања градива
-развијање мотивисаности
за учење граматике
Српски
језик
географија
106
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошко-монолошка
метода,
рад са текстом,
хеуристичка метода,
демонстративноилустративна
уџбеник, радна свеска
Компакт-диск, фотокопиран материјал
Вежбанке за писмене задатке
-утврђивање речи и израза
за изражавање година
живота, причање о свом
рођендану, позивање у
госте, прихватање или
неприхватање позива
-обрада и усвајање облика
личних заменица за 1. 2. 3.
лице једнине и множине
- усвајање садашњег
времена глагола есть, пить
и мыть
-усвајање облика садашњег
времена глагола I
коњугације и припрема за
писмени
индивидуални, рад у пару
3.ПОЗДРАВЛЯЕМ И ЖЕЛАЕМ!
-васпитавање културе
дијалога
-развијање навике редовног
рада и учења
-развијање мишљења
-подстицање тачности,
педантности и уредности
-развијање способности за
анализу сопствених грешака
и схватање значаја исправке
грешака
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски
језик,
107
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошко-монолошка
метода,
рад са текстом,
хеуристичка метода,
демонстративноилустративна
уџбеник, радна свеска,
-утврђивање речи и израза у
вези са Новом годином
- усвајање облика локатива
именица и придева
- усвајање облика акузатива
именица и придева
-утврђивање назива делова
одеће
индивидуални, рад у пару,
4.ПРИШЛА ПОРА ЗИМЫ!
-подстицање осећања
радости и задовољства у
вези с припремама за
празник
-схватање значаја
разумевања правила и
законитости језика
-развијање навике редовног
рада и учења граматичких
правила ради њихове
примене у говору
-подстицање самопоуздања
и вере у сопствена језичка
знања
-схватање значаја редовног
рада и понављања градива
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски
језик
108
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошко-монолошка
метода,
рад са текстом,
хеуристичка метода,
демонстративноилустративна
Компакт-диск ,уџбеник, радна свеска,
флеш-картице,
Фотокопиран материјал
-схватање значаја
познавања граматичких
правила ради њихове
употребе у говору
-развијање педантности,
уредности, вежбање
концентрације
-развијање логичког
мишљења
- усвајање и утврђивање
основних комуникативних
јединица у вези са
позивањем у позориште и
посетом позоришту
-понављање израза за
изражавање
допадања/недопадања
- утврђивање градива које се
односи на изражавање
времена по часовнику
-понављање градива које се
односи на изражавање места
и правца помоћу акузатива и
локатива
- утврђивање градива које се
односи на садашње време-II
конјугација
- усвајање облика генитива
именица и придева
индивидуални, рад у пару
5.ЗАВЗЯТЫЕ ТЕАТРАЛЫ!
-развијање умећа да се
изрази лични став
-развијање навике
обнављања градива ради
примене лексике и
граматичких структура у
говору
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски
језик,
109
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-Усвајање нове лексике и
комуникативних функција
на тему опис земље и града
-Усвајање и утврђивање
облика садашњег времена
глагола кретања и правила
употребе
-Усвајање и утврђивање
облика датива именица,
значења датива
-Усвајање и утврђивање
облика придева у дативу
-Усвајање и утврђивање
облика заповедног начина.
Дијалошкаомонолошка метода,
рад са текстом,
хеуристичка метода,
демонстративноилустративна,игровне
активности,
писани радови
Компакт-диск, уџбеник, радна свеска
-схватање значаја
проучавања граматичких
правила ради проширивања
лексике и правилне
употребе лексичких и
граматичких облика у
говору
-развијање код ученика
навике да уче граматичка
правила и схватају значај
учења граматичких правила
Компакт-диск Речник, уџбеник,
радна свеска,плакати, флешкартице,
индивидуални, рад у пару, групни
-Усвајање и утврђивање
речи и израза који се односе
на руску ''Масленицу''
- утврђивање градива које се
односи на будуће време
глагола и на глаголски вид
-Усвајање речи и израза који
се односе на прославу
Ускрса
-Обрада и утврђивање
облика именице и придева у
инструменталу
-Утврђивање облика глагола
II конјугације садашњег
времена
7.ПОБЫВАЙ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ, НАСМОТРИСЬ НА
КРАСОТУ
Дијалошко-монолошка
метода,
рад са текстом,
хеуристичка метода,
демонстративноилустративна,
Фронтални облик рада,
индивидуални, рад у пару,
групни
6.КОНЕЦ ЗИМЫ! ПРИХОДИТЕ НА
БЛИНЫ!
-развијање интересовања за
традицију и културу Русије
-развијање позитивног
става и мотивације за учење
граматике
-развијање логичког
мишљења
-подстицање концентрације,
мишљења, прецизности и
тачности
-развијање способности за
анализу сопствених грешака
и схватање значаја исправке
грешака
Српски
језик
Српски
језик,
историја,
географија
110
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошкаомонолошка метода,
рад са текстом,
хеуристичка метода,
демонстративноилустративна,
Компакт-диск уџбеник, радна
свеска,
-Понављање назива домаћих
и дивљих животиња
-Усвајање и утврђивање
речи и израза који се односе
на бригу о кућним
љубимцима,
- Утврђивање облика
једнине и множине
присвојних заменица,
- Утврђивање падежних
облика именица мушког,
женског и средњег рода,
-Утврђивање падежних
облика придева тврде и
меке промене
Фронтални облик рада,
индивидуални, рад у пару, групни
8.
ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!
-развијање љубави и
хуманог односа према
животињама
-подстицање мотивације за
учење граматике
-подстицање самопоуздања
и вере у сопствена језичка
знања
-стварање представе о
наученом
изражавање радости и
задовољства због летњег
распуста
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски
језик,
Школски програм - допунска настава из предмета математика
Основна
школа
„Иво Стручно веће: МАТЕМАТИКА
Разред:
Период 2014/2018.
Андрић“, Београд
Наставници: Сузана Бранковић- Павловић, Оливера СЕДМИ
Сретовић, Маријана Мирковић,
Љиљана Рајчић,
Светлана Томић
-Идентификација ученика за допунску наставу рализује се у септембру месецу на основу резултата са иницијалног теста градива
предходних разреда и утврђивања знања које је потребно за даљи рад. У допунски рад могу током године да се укључе и ученици
који из различитих разлога нису успели да савладају делове градива. Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада
одређено градиво. У случају да дете има посебне потребе, урадиће се одговарајући поступак у индивидуализације наставе за тог
ученика у сарадњи са ПП службом.
Допунска настава је планирана да се реализује као један час недељно (по потреби и више), тј. тридесет шест часова годишње.
Наставна
Образовни
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
тема
стандарди
-Да
стекну
ученици -Упознавање ученика -Фронтални
базичну са програмом
Демонстратив -Уџбеник
но
-Ликовна
култура
МА.1.1.1.
111
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
Циљеви
тема
1.
Реални jeзичку
бројеви
математичку
писменост
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици рада
и -Да ученици схвате појам
квадрата Индивидуал
рационалног броја и ни
квадратног корена
-Да напредују ка
реализацији
Увежбавање
2.
одговарајућих
основних својстава
Питагорина
Стандарда
операција са реалним
теорема
образовних
бројевима
постигнућа
и
бројевним
изразима
- Да ученици -Да
ученици
усвоје
елемен- увежбају примену
3.Рационалн трана
Питагорине теореме
и алгебарски математичка
на правоугли троугао
изрази
знања која су
сабирање и потребна
за -Да ученици увежбају
одузимање
схватање појава и операције
са
зависности
у степенима
животу и друштву (изложилац степена
природан број)
- Да оспособи
ученике за успешно настављање -Да ученици умеју да
4.Многоугао
математичког
изводе
основне
образовања
рачунске операције с
полиномима
-Да
ученици
развију
Увежбавање
мотивисаност за најважнијих
5. Круг
учење
и својстава многоугла
Методе рада
илустративне
-Дијалошка
-Монолошка
-Решавање
проблема
Образовни
стандарди
-Збирка
МА.1.1.2.
задатака
-Техничко и МА.1.1.3.
информатич МА.1.1.4.
-Панои
ко
МА.1.1.5.
образовање МА.1.1.6.
МА.1.2.1.
Геометријск -Географија МА.1.3.1.
и прибор
МА.1.3.3.
МА.1.4.1.
-Разни
Математика МА.1.4.2.
модели
у
области МА.1.4.3.
особина
МА.1.4.4.
геометријск МА.2.1.4.
Мултимедија их
МА.2.1.3.
лне
фигура
МА.2.1.1.
презентациј изучаваних
МА.2.4.1.
е на Смарт у 6.разреду
МА.2.2.5.
табли
МА.2.3.1.
-Физика
МА.2.4.3.
MA.1.3.2;
MA.2.3.2;
-Биологија
MA.1.2.2;
MA.1.2.3;
MA.2.2.2;
MA.2.2.3;
MA.2.1.2;
MA.2.3.3;
MA.2.2.4;
МА.1.3.6;
МА.2.3.6;
Ресурси
Корелација
112
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
6.
Зависне
величине и
њихово
графичко
представљањ
е
7. Сличност
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Циљеви
Задаци
заинтересованост
за
предметне
садржаје, и да се
мотивишу за рад
(број
дијагонала,
збир
унутрашњих
углова, многоугаона
линија) обима
и
површине многоугла
-Да
оспособи
ученике
за
примену
усвојених
математичких
знања у решавању
разноврсних
задатака
из
животне праксе
-Да
оспособи
ученике
за
прецизност
у
мерењу, цртању и
геометријским
конструкцијама
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
-Увежбавање
најважнијих
својстава круга и
формула за обим и
површину
-Схватање појма
Правоугли
координатни систем
и његове примене
-Утврђивање знања о
директној и обрнутој
пропорционалности
и њихова примена на
једноставне
текстуалне задатке
-Увежбавање
примене размере и
сличности троуглова
Српски језик и књижевност-допунска
Основна
школа
„Иво Стручно веће наставника српског језика
Разред:
Андрић“, Београд
Наставници: Станко Кржић-руководилац, Светлана Бубало, седми
Милица Мирковић, Олга Урошевић, Драгана Дејановић -
Школска
2014/2015.
година
113
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Ковачевић
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Повезивање
раније
стечених знања о врстама
речи.
Систематизација
знања о подели речи на
променљиве
и
непроменљиве.
Оспособљавање ученика за
разликовање
променљивих
и
непроменљивих
речи.
Уочавање
граматичких
категорија променљивих
речи. Подела именица
према
ономе
што
означавају;
граматичке
категорије
именица.
Примена стечених знања
на конкретним задацима.
и Решавање
задатака,
повезивањем
раније
стечених
знања
и
и примењивањем на нове
примере.
Облици рада
Методе рада
Ресурси
1.Врсте и подврсте Повезивање
речи
раније стечених
знања о врстама
речи.
Оспособљавање
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнeсу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
Индивидуални
фронтални
Дијалошка
Моноло-шка
Граматика
свеске
2.Обнављање
правописних
правила
Понављање
увежбавање
обрађених
граматичких
правописних
појмова.
Индивидуални
фронтални
Дијалошка
монолошка
Граматика
свеске
3.Облици
приповедања
развијање
љубави
према
књижевности;
јачање
чулног,
језичког
и
Оспособљавање
за Индивидудоживљај
уметничких ални
вредности
приповетке, фронтални
логичко
схватање
и
процењивање прочитаног
Дијалошка
Свеске,
моноло-шка, Читанке
текстуална
Корелациј
а
Образовни
стандарди
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.2.2.5.
С.Ј.2.4.7.
С.Ј.3.4.3.
114
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
литерарног
сензибилита
ученика;
текста;
обнављање
знања
формама приповедања.
4.Граматичке
категорије
променљивих
врста речи
Оспособљавање
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнесу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
Повезивање
раније Индивидустечених знања о врстама ални,
речи.
Систематизација фронтални
знања
о
грам.
категоријама.
Оспособљавање ученика за
разликовање граматичких
категорија.
Примена
стечених
знања
на
конкретним задацима.
Дијалошка
моноло-шка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.2.3.7.
5.Гласовне
промене
Постепено
и
систематично
упознавање
граматике
српског језика;
упознавање
језичких појава и
појмова
и
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
за
успешно
служење српским
књижевним
усвајање
знања
о Индивидугласовним променама;
ални,
континуирано
вежбање фронтални
градива из граматике;
Дијалошка,ж Свеске,
Моноло-шка Граматика
С.Ј.2.3.2.
С.Ј.2.2.5.
о
115
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
6. Значења падежа
7.Падежна
синонимија
језиком у свим
његовим
видовима.
Мотивисати
ученике
за
правилно језичко
изражавање
и
проширивање
знања из језичке
културе.
Богатити
лексичку културу
ученика
и
увежбавати
правилну
употребу
падежних
облика.
Мотивисати
ученике
за
правилно језичко
изражавање
и
проширивање
знања из језичке
културе.Богатити
лексичку културу
ученика
и
увежбавати
правилну
употребу
падежних
облика.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Обновити,
утврдити, Индивидусистематизовати
и ални,
проширити
знања
о фронтални
значењу
и
употреби
падежа.
Обновити,
утврдити,систематизовати
и проширити знања о
значењу
и
употреби
падежа на примерима из
наставних листића.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.7.
Обновити,
Индивидуутврдити,систематизовати ални,
и проширити знања о фронтални
значењу
и
употреби
падежа. Упознати ученике
са
појавом
падежне
синонимије. Оспособити
ученике
за
примену
синонимије у употреби
падежних облика
без
предлога
или
са
предлозима. Проширити
знања
о
синонимији
падежа на примерима из
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.7.
116
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
8.Стилска
изражајна
средства
9.Књижевни
родови и врсте
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Граматике и Радне свеске.
Упознавање
језичких
појава
и
појмова
и
овладавање нормативном
граматиком и стилским
могућностима
српског
језика;
стилске вежбе у усменом и
писаном
изражавању
различитих садржаја.
Оспособљава-ње Обнављање
знања
о
ученика
за врстама лирске и епске
читање, логичко народне
поезије;
о
схватање
и народној прози и краћим
критичко
говорним изразима; о
процењивање
ауторској лирској поезији
прочитаног
(описна,
родољубива,
књижевног дела. љубавна песма); о епици у
прози и у стиху; о
драмским
врстама
(једночинка, комедија);
усвајање
и
примена
функционалних појмова и
појмова
из
теорије
књижевности;
Оспособљава-ње
за
успешно
служење српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима
употребе
10.
Синтагме- Оспособљавање
значења
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнeсу
закључке и тако
појачају
У пару
Дијалошка,
Моноло-шка
Свеске,
Читанке,
наставни
листићи
С.Ј.2.4.5.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Моноло-шка
Свеске,
Читанке
С.Ј.1.4.3.
С.Ј.2.4.2.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.3.3.
Повезивање
раније Индивидустечених знања о врстама ални,
речи
и
њиховом фронтални
повезивању
у
више
синтаксичке
јединице.
Упознавање са својствима
синтагме као синтаксичке
117
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
11.Функција
синтагми
Оспособљавање
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнeсу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
12.
Граматичке Стицање знања о
категорије
правилној
глагола
употреби
гарматичких
глагола
доприноси бољој
језичкој култури.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
јединице која је на вишем
рангу у односу на реч, а на
нижем
у
односу
на
реченицу.
Уочавање
структуре
именичке
синтагме.
Разликовање
уже и шире синтагме.
Оспособљавање ученика за
разликовање
врста
синтагми.
Примена
стечених
знања
на
конкретним задацима.
Повезивање
раније Индивидустечених знања о врстама ални,
речи
и
њиховом фронтални
повезивању
у
више
синтаксичке
јединице.
Уочавање служби које
могу вршити синтагме у
зависности од врсте којој
припадају, тј. од своје
главне речи.
Обновити и на примерима Индивидусе подсетити свих досад ални,
обрађених
категоријса фронтални
глагола: лица, рода, вида,
броја,облика. Кроз ово
вежбање
ученици
се
подсећају и поделе на
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.2.3.5.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.2.3.8.
118
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
13. Глаголски вид Стицање знања о
и род
правилној
употреби
глаголског вида
и рода доприноси
бољој
језичкој
култури, ученици
се уче када и како
употребљавају
свршене
или
несвршене,
прелазне
или
непрелазне
глаголе
и
вежбањем
увиђају разлику
између њих у
значењу
и
схватају када и
глагол ког рода
или вида могу
употребити, а да
то
звучи
граматички
коректно
и
писмено.
14.
Глаголски Знање
о
облици
глаголским
облицима
је
неопходно
као
основа за даљу
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
личне и неличне облике.
Обнављање
знања Индивидустечених у петом разреду ални,
и проширивање новим фронтални
појмовима о гл . виду (
тренутно
–
свршени,
почетно – свршени...)
Утврђивање
глаголских
категорија рода и вида
вежбањем кроз примере.
Обнављање градива о Индивиду-глаголским облицима, јер ални,
ученици су се срели с тим фронтални
у
ранијим
разредима.
Подсетити ученике на
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.2.3.8.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.2.3.8.
119
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
15.
предиката
обраду глагола,
њиховог
релативног
и
индикативног
значења, њихове
службе
у
реченици
Ученици
увежбавају
и
подсећају се на
правила о томе
како се граде
облици, што је
корисно
за
њихово правилно
и лепо језичко
изражавање.
Врсте Подстицање
ученика
у
вредновању
сопственог рада.
16.Граматички и
логички субјекат,
атрибут,
апоузиција
и
апозитив
Оспособљавање
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнeсу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
поделу глаголских облика
на личне и неличне, а
затим обновити за сваки
облик понаособ како се
гради, која значења има и
синтаксичке функције.
Обнављање
усвојених
знања
у
претходном
разреду, примена стечених
знања
на
новим
примерима, сналажење и
брзина
у
решавању
задатака на радном листу.
Повезивање
раније
стечених знања о врстама
речи
и
њиховом
повезивању
у
више
синтаксичке
јединице.
Упознавање са особинама
апозиције и апозитива као
издвојених
одредби;
граматичког и логичког
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.6.
С.Ј.2.3.7.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.6.
С.Ј.2.3.7.
120
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
17.
Објекат
прилошке
одредбе
и Оспособљавање
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнесу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
18.
Безличне Оспособљавање
реченице
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнесу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
субјекта. Оспособљавање
ученика за разликовање
апозитива и апозиције у
реченици;као
и
препознавање
функције
логичког
субјекта.
Усвајање
правописних
норми
у
означавању
апозиције и апозитива.
Примена стечених знања
на конкретним задацима.
Повезивање
раније Индивидустечених знања о врстама ални,
речи
и
њиховом фронтални
повезивању
у
више
синтаксичке
јединице.
Упознавање са особинама
објекта.
Оспособљавање
ученика за разликовање
правог и неправог објекта
у
реченици.
Примена
стечених
знања
на
конкретним задацима.
Појам безличне реченице Индивидуи
безличних
глагола ални,
ученици усвајају кроз фронтални
конкретне
примере
и
задатке.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.6.
С.Ј.2.3.7.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.5.
С.Ј.2.3.6.
121
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике
19.
Уочавање Усвајањем нових
разлике
између знања
о
кратких акцената акцентовању као
правилном
изговарању
ученици се уче
граматички
правилном
говору,
што
поспешује
њихову говорну,
али
и општу
културу.
Оспособљавање
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнeсу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
20.АкцентиУсвајањем нових
вежбање
знања
о
акцентовању као
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Повезивање
раније Индивидустечених знања о акценту ални,
са
новим
знањима. фронтални
Упознавање са појмом
кратких и дугих акцената
и разлике у изговору
(тону). Примена стечених
знања на конкретним
задацима.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
Свеске
Наст.
листићи
С.Ј.2.3.1.
Повезивање
раније Индивидустечених знања о акценту ални,
са
новим
знањима. фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика
Свеске
С.Ј.2.3.1.
С.Ј.2.2.5
122
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
правилном
изговарању
ученици се уче
граматички
правилном
говору,
што
поспешује
њихову говорну,
али
и општу
културу.
Оспособљавање
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнeсу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
21.Строфа, стих и оспособљавање
рима
за
успешно
служење српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима
употребе
22.
Историја Проширивање
српског језика
ученичких знања
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Упознавање са појмом
кратких и дугих акцената
и разлике у изговору
(тону). Примена стечених
знања на конкретним
задацима.
Наст.
листићи
Усвајање
основних Индивидуални, Дијалошка,
Свеске,
књижевнотеоријских
фронтални
моноло-шка, Читанке
појмова.
текстуална
С.Ј.1.4.4.
С.Ј.1.4.6.
Усвајање нових знања и Индивидучињеница
из
области ални,
С.Ј.2.2.4.
С.Ј.2.4.1.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
123
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
не
само
из
области језика,
него
и
из
историје,
пружање ширег
знања
о
словенској
прошлости,
развитку
словенске
културе
као
засебне
цивилизације.
23.
Историја Ученици примају
српског језика
знања која ће им
користити ради
опште
обавештености,
поред тога што су
везана
за
материју језика.
Уче о развоју
писмености
и
културе
својих
предака, сусрећу
се
са
старим
писмима.
Развијање
интересовања и
наклоности
према
свом
матерњем језику,
његовој историји
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
историје
језика фронтални
словенских
народа.
Указати
на
битне
временске
периоде,
моменте,
историјске
околности које су довеле
до датих сеоба словенских
племена. Дати преглед
етапа
у
процесу
постепеног
стварања
словенских језика.
Ученици се сусрећу са Индивидустарим
писмима, ални,
глагољицом и ћирилицом фронтални
први пут, упознају особине
и
одликама
старословенске ћирилице
и разлике у односу на
данашње наше писмо.
Поред тих чисто језичких
чињеница, уче историјске
податке о развоју и току
писмености код Словена
за
време
Ћирила
и
Методија и после њихове
смрти.
свеске
Дијалошка,
монолошка
Граматика,
свеске
С.Ј.2.2.4.
С.Ј.2.4.1.
124
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
и особеностима.
24.Исказивање
реченичних
чланова
речју,
синтагмом
и
реченицом
Поступно
и
систематско
упознавање
и
усвајање појмова
из граматике;
оспособљавање
за
правилну
употребу српског
књижевног
језика.
25.
Напоредни Оспособљавање
односи
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнесу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
Овладавање терминима: Индивидуреч и синтагма; функција ални,
синтагми у реченици;
фронтални
примена
синтаксичких
знања на примерима и
задацима.
Дијалошка,
Моноло-шка
Свеске,
Граматика
Примери
за вежбу
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.2.3.5.
С.Ј.2.3.6.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика
Свеске
Наст.
листићи
С.Ј.3.3.5.
26.Исправљање
Усвајање знања
текста
са из правописа која
правописним
су потребна у
грешкама
сваком
домену
живота и посла.
Повезивање
раније
стечених знања о врстама
речи
и
њиховом
повезивању
у
више
синтаксичке
јединице.
Упознати
ученике
са
појмом напоредног односа
међу
назависним
предикатским реченицама
и усвојити знање о
саставном, раставном и
супротном
односу.
Повезати стечена знања о
напоредним
односима.
Примена стечених знања
на конкретним задацима.
Стицање нових знања,
обнављање
раније
стечених знања, вежбање
и утврђивање правила о
писању великог слова,
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.2.5.
125
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Битно је да их
ученици усвоје и
прихвате
због
своје културе и
будућих
занимања.
27.Комуникативне Познавањем ових
и
предикатске појмова ученици
реченице
се уче да говоре
целовитим
реченицама и да
им
порука
у
комуникацији,
писаној
и
усменој,
буде
целовита,
довршена и јасна.
За
потребе
данашњег
часа
коришћени
су
одломци
и
реченице
из
разних дела које
су у програму за
7. разред, тако да
је
постигнута
корелација
са
наставом
књижевности.
28.Независне
реченице
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
спојеног и растављеног
писања, писања назива
установа,
ум.
дела,
часописа...
Усвајање
појмова Индивидупредикатска
и ални,
комуникативна реченица, фронтални
зависна
и
независна
предикатска реченица.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.3.3.5.
Стицање нових Повезивање
раније Индивидузнања,
стечених знања о врстама ални,
утврђивање
речи
и
њиховом фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.3.5.
С.Ј.2.2.5.
126
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
раније стеченог
градива и његово
повезивање
с
практичним
циљевима,
објашњавање
зашто је битно
савладати
и
стећи ова занања,
каква је њихова
сврха и примена
у
језичкој
култури
и
изражавању.
Функционални
циљеви:
Оспособљавање
ученика да увиде
шта
је
суштинско,
да
повежу и изнесу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
повезивању у највише
синтаксичке јединице реченице. Подсећање на
поделу
независних
предикатских
реченица
према
комуникативној
функцији:
обавештајне,
упитне, заповедне, жељне
и
узвичне.
Примена
стечених
знања
на
конкретним задацима.
29.
Зависне Оспособљавати
Обнављати, утврђивати и Индивидуреченице
ученике
да проширивати градиво o ални,
препознају
зависносложеној реченици фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика,
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.2.5.
127
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
различите врсте
зависних
реченица
и
њихових служби..
Развијати
код
ученика моћ за
запажање
и
упоређивање,
анализу
и
закључивање.
Побуђивати
смисао
за
увиђање значења
и веза зависних
реченица веза у
настави
граматике.
Увежбавати
и
примењивати
стечено
знање.
Повезивати
наставу
књижевности,
граматике,
говорне културе
и
писмености.
Различитим
стилским
и
граматичким
вежбама
оспособљавати
ученике
да
успешно користе
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
и њеним функцијама..
Тумачити, разумевати и
усвајати језичке појаве и
појмове: комуникативна,
предикатска, независна и
зависна
реченица.
Уочавати и понављати
правописна
правила:
запета
иза
зависне
реченице у инверзији и
испред и иза уметнуте
зависне
реченице.
Примењивати
стечено
знање у оквиру писменог и
усменог изражавања.
128
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
изражајне
могућности
језика.
30. Интерпункција Повезивање
у
сложеној раније стечених
реченици
знања
из
праописа
и
њихова примена
на часу.
31.Разумевање
Примена
текстастечених знања у
проналажење
и пракси, пре свега
издвајање
у
учењу
основних
школских
информација
лекција
32.КонгруенцијаОспособљавање
слагање придева и ученика да увиде
глагола
са шта
је
именицом
суштинско,
да
повежу и изнeсу
закључке и тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух и критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
Повезивање
раније стечених
знања о врстама
речи и њиховом
Ученици се уче правилима Индивидуо
инверзији
у ални,
зависносложеној реченици фронтални
на конкретним примерима
у наставним листићима.
Дијалошка,
монолошка
Граматика,
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.2.5.
Оспособити ученике за
проналажење
и
препознавање основних и
најбитнијих информација
у неком некњ. тексту
(новинама, уџбеницима...)
Упознавање са појмом
конгруенције. Упознавање
са својствима слагања
глагола и придева са
именицом. Оспособљавање
ученика
за
уочавање
конгруенције у реченици.
Усвајање
правописних
норми
заснованих
на
принципу конгруенције.
Примена стечених знања
на конкретним задацима.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.1.1.
С.Ј.3.4.7.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.3.3.4.
С.Ј.3.3.6.
129
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
повезивању
у
више
синтаксичке
јединице.
33. Пасив грађен Упознавањем са
од речце СЕ и овим појмовима
трпног
гл. актив/пасив
придева
ученици
проширују своје
језичко знање, а
самим
тим
доприносе
и
својој
језичкој
култури
и
повећавају
стилске
могућности
изражавања.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Повезивање
раније Индивидустечених
знања
о ални,
глаголима.
Утврђивање фронтални
својстава глагола: актив и
пасив прелазних глагола.
Оспособљавање ученика за
уочавање
граматичких
категорија
глагола.
Примена стечених знања
на конкретним задацима.
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.3.3.6.
Оспособити ученике да Индивидуједноставно
тумаче ални,
табеле, дијаграме, легенде. фронтални
Дијалошка,
монолошка
Граматика
свеске
С.Ј.2.1.4.
С.Ј.2.1.5.
Континуирани ток вежби.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Граматике
36.
Обнављање Систематизација Континуирани ток вежби.
градива
из и
обнављање
књижевности
свега наученог
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Моноло-шка
Свеске,
Граматике
С.Ј.2.3.8.
С.Ј.2.3.6.
С.Ј.2.3.7.
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.4.2.
С.Ј.2.4.5.
С.Ј.2.4.7.
34.
Читање
и Примена
разумевање
стечених знања у
табела, легенди и пракси, пре свега
дијаграма
у
учењу
школских
лекција
35.
Обнављање Систематизација
градива
из и
обнављање
граматике
свега наученог.
130
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Допунска настава из Географије
Основна
школа
„Иво Стручно веће: Природних и друштвених наука
Андрић“, Београд
Наставници: З. Јаношев
Наставна
Циљеви
Задаци
Облици рада Методе рада
тема
Азија
Географски
Ученик треба Индивидуални Раговор
положај
да уочи и
Објашњење
Евроазије,
именује
одлике
регије Азије и
природно
њихове
географске
одлике
средине
и
друштвеноекономске
одлике
Африка
Разумевање
основних
географских
података
о
континенту:
име,
географски
положај,
границе,
становништво,
привреда
и
географске
регије
Америка
Подела
Америке
према
Ученик треба Идивидуални
да
на
географској
карти
уочи
поделу
Африке
на
регије
и
регије
на
државе
и
одреди
њихове
природне
и
друштвене
одлике
Да ученик на Индивидуални
општој
географској
Објашњење
Разговор
Објашњење
Разговор
Разред:
VII
Школска година 2014/2015.
Ресурси
Корелација
Физичкогеографска
карта света и
Азије
Историја
(путовања
Марка Пола,
Васка
де
Гаме)
Образовни стандарди
Ге 1.4.1
Ге 1.4.2
Ге 1.4.3
Ге 1.4.4
Ге 1.4.5
Ге 1.4.6
Ге 2.4.1
Ге 2.4.2
Ге 2.4.3
Ге 2.4.4
Ге 2.4.5
Опшра
Историја
Ге 1.4.1
географска
(откриће
и Ге 1.4.2
карта света и истраживање) Ге 1.4.3
Африке
Ге 1.4.4
Ге1.4.5
Ге 1.4.6
Ге 1.4.7
Ге 2.4.1
Ге 2.4.2
Ге 2.4.4
Општа
Историја
Ге 1.4.1
географска
(откриће
и Ге 1.4.2
карта света и истраживање) Ге 1.4.3
131
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Аустралија
и Океанија
географском
положају
и
народима
и
језицима
којима
се
говори
(АнглоАмерика,
Латинска
Америка,
северна,
средња
и
јужна),
природне
и
друштвене
одлике
Природногеографске и
друштвено
економске
одлике
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
карти
света
зна
поделу
Америке,
разуме
географски
положај
и
одлике
природне
средине
Америке;
занимљиви
текстови
о
индијанцима
ескимима,
ради биљег
запамћивања
Ге 1.4.4
Ге 1.4.5
Ге 1.4.6
Ге 2.4.1
Ге 2.4.2
Ге 2.4.3
Ге 2.4.4
Ге 2.4.5
Одређивање
Индивидуални Разговор
географског
Објашњење
положаја,
описивање
рељефних
особина
Аустралије,
утицај
природе
на
неравномерн
и
распоред
становништва
Општа
Историја
географска
(откриће
и
карта
истраживање)
Аустралије и Биологија
света
(реликтне и
ендемичне
врсте)
Ге 1.4.1
Ге 1.4.2
Ге 1.4.3
Ге 1.4.4
Ге 1.4.5
Ге 1.4.6
Ге 2.4.1
Ге 2.4.2
Ге 2.4.4
допунска настава - руски језик
132
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Основна школа „Иво Андрић“
Стручно
веће Разред: 7.
страних језика.
Наставници: Љиљана
Вићентијевић,
Слађана Петровић и
Марина Милошевић.
Наставна тема
Облици рада
Циљеви.
Задаци
Гласови
и
слова.
Обележавање
мекоће
сугласника. Тврди и меки
знак. Звучни и безвучни
сугласници.
Изговор
наставка . ться-тся
Усвајање
правилног
изговора.
Читање
писање.
Именице.
Падежи.
Промена Именица ж. Р.
На
мек
сугласник.
Промена
м.
Р.
На
сугласник. Промена с. р.
На о,е. Промена м. р. На
а,я и промена ж. Р.
На
ия.
Усвајање
и
правилна
употреба
именица
у
говору и писању.
Продубљивање
знања
и
Правилна
употреба
и
изговор.
Препознавање
звучних
и
безвучних
сугласника.
Правилна
употреба
у
комуникацији.
Правилна
употреба
именица
у
комуникацији.
Извођење
вежби
за
препознавање
рода и броја.
Школска година: 2014/2015
Ресурси
Методе рада.
Корелација.
Индивидуални Дијалошка
Уџбеник,
Српски језик.
и групни.
демонстаривна, граматика и
рад
на радна свеска.
граматици.
Индивидуални Рад
на Уџбеник
и гурпни.
грамативи,
граматика
вербална,
радна свеска.
демонстративна
и дијалошка.
Српски ејзик.
133
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Заменице
(личме
присвојне).
и Проширивање
граматичког
знања
и
правилна
употреба
у
говору и писању.
Придеви (тврда и мека Продубљивање
промена придева).
знања. Употреба
придева
као
врсте речи и
усвајање
наставка
за
тврду и меку
промену.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Правилна
Индивидуални Дијалошка,
Уџбеник,
употреба
у и гурони.
демонстративна граматика,
комуникацији
Рад
на радна свеска.
и
њихова
граматици.
морфологија.
Мини-дијалози.
Српски језик.
Препознавање
Индиивдуални Рад
на Уџбеник,
Српски језик.
придева
са и групни.
граматици,
граматика и
тврдом
и
дијалошка
и радна свеска.
меком основом.
демонстративна.
Правилна
употреба
у
комуникацији.
Слагање
придева
са
именицом
у
роду броју и
падежу.
134
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Бројеви( основни бројви Проширивање
Правилна
Индивидуални Рад
на Уџбеник,
Српски језик.
до 100). И употреба знања
о употреба
и групни.
граматици,
граматика и
бројева са именицама.
бројевима.
бројева
са
вербална
и радна свеска.
Њихова
именицом.
демонстративна.
употреба
са Допуњавање.
именицама.
Понављање
бројева у циљу
продукривног
усвајања.
Глаголи ( инфинитив,
глаголски вид, садашње
прошло и будуће време,
императив и глаголи
кретања.
Проширивање
знања
глаголима.
Глаголски
облици
њихова
употреба
временима.
Употреба
свршеног
несвршеног
вида. Читање
писање.
Правилна
Индивидуални Рад
на Уџбеник,
Српски језик.
о употреба
и групни.
граматици,
граматика и
глагола у свим
дијалошка
и радна свеска.
временима
и
демонстративна.
и обливима.
И
правилна
у употреба
глаголског
вида.
и
и
135
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Исказивање времена на Усвајање
часовнику.
лексике
и
основних
комуникативних
јединица
на
тему
„Исказивање
времена на сату“
Правилна
Индивидуални Демонстаривноупотреба
и групни.
илустративна
часовника
и
(демонстрација
оспособљавање
сатом),
за
дијалог
дијалошка.
наставник
и
ученик.
Направити сат.
Уџбеник,радн Српски језик.
а свеска, сат,
речник
и
табла.
Директан и индиректан Усвајање
говор.
реченичких
модела.
Способност
Индивидуални Дијалошка,
Уџбеник,
Српски језик.
ученика
да и групни.
демонстративна. радна свеска,
ставе реченицу
граматика.
из директног у
индиректан
говор
и
обрнуто.
136
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
допунска настава - биологија
Основна
школа
„Иво Стручно веће: природних и друштвених наука
Андрић“, Београд
Наставници: Николић Иван
Усвајање основних
знања о пореклу
људске врсте
Усвајање основних
знања о родослову
људске врсте
Методе рада
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом
и
компјутером)
и
Интернет стране, панои,
Ресурси шеме, слике, фотографије
Стицање основних 
знања о пореклу и
историјском развоју
човека.

Разумевање следа
предака
људске
врсте и промена
које су се дешавале
током
човечије
еволуције.
Задаци
Облици индивидуални
рада
фронтални
Наставна Порекло и развој људске
тема
врсте
Циљеви
Разред: 7
Школска година 2014/2015.
Корелација
Образовни стандарди
Историја (порекло БИ.1.3.8.
човека, културна БИ.1.3.9.
еволуција),
БИ.2.3.5. БИ.3.3.6.
географија
(распрострањенос
т наших предака и
типова
људи
данас).
137
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
ПП презентације и интернет стране,
публикације, микроскопи и материјал
за микроскопирање.
Усвајање основних
знања о грађи типске
ћелије човека, деобама
ћелија и основама
генетике
индивидуални и фронтални
Основи цитологије и хистологије
Стицање знања у 
вези са генетиком и
микробиологијом.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
микроскопом и
компјутером)
Математика
(комбинова-ње
гена,
број
хромозома)
БИ.1.2.1.
БИ.1.2.2.
БИ.1.3.1.
БИ.1.3.2.
БИ.1.3.3.
БИ.1.3.4.
БИ.1.3.5.
БИ.1.3.6.
БИ.2.2.1.
БИ.2.2.2.
БИ.2.3.3.
БИ.2.3.4.
БИ.3.3.1.
БИ.3.3.2.
БИ.3.3.3.
БИ.3.3.4.
138
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом
и компјутером)
Интернет стране, панои, модели органа и
скелет.
Усвајање основних
знања о грађи и
функционисању
осганских система
човека, њихових
повреда и болести, као
и правилног опхођења
према организму као
целини.
индивидуални и фронтални
Грађа човечјег тела
Стицање знања у 
вези са анатомијом
и
физиологијом
људског тела.
Разумевање узрока
и
последица
болести зависности,
као и неправилне
исхране и уопште
нездравих стилова
живота.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Физика (примена
закона физике на
облике и улоге
појединих органа –
трење,
енергија,
површина,
запремина...)
хемија
(познавање
најосновнијих биохемијских
једињења
и
процеса)
БИ.1.2.3.
БИ.1.2.4.
БИ.1.2.5.
БИ.1.2.6.
БИ.1.2.7.
БИ.1.5.2.
БИ.1.5.5.
БИ.1.5.6.
БИ.1.5.8.
БИ.1.5.12.
БИ.2.2.7.
БИ.2.2.8.
БИ.2.2.9.
БИ.2.5.1.
БИ.2.5.2.
БИ.3.2.1.
БИ.3.5.1.
БИ.3.5.2.
139
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд



Усвајање основних
знања у вези анатомије
и физиологије полних
органа
Упознавање са
основном правилном
негом полних органа
Упознавање са
основним облицима
контрацепције
Усвајање знања о
начину преношења
полних болести и
ризицима преноса и
последицама по
потомство.
дoпунска настава из предмета Енглески језик
Основна
школа
„Иво Стручно веће страних језика
Андрић“, Београд
Наставници:Драгана
Љешевић;Радмила Зимоњић
Наставна
Циљеви
Задаци
тема
Past
and Обрада и читање Увежбавање читања
Present
лекција
“The лекција . Питања и
(Прошлост и Iceman”
и “The кратки
одговори.
садашњост)
history of jeans”
Усвајање основних
Препознавање
појмова за предмете
прошлог времена и и
догађаје
у
употреба израза “ прошлости
usedto “
Употреба
израза
Усвајање израза о “usedto”
у
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком,
шемом
и
компјутером,
учење
по
моделу)
Интернет стране, панои и шеме.

индивидуални и фронтални
Репродуктивно здравље
Стицање знања у
вези са анатомијом
и
физиологијом
полних
органа,
њиховом правилном
негом, превенцијом,
болестима
и
контрацепцијом.
Стицање
хигијенских навика
и одговорног односа
према сопственом и
здрављу других.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Грађанско
васпитање
(одговорно
живљење)
Разред:
Васиљевић.Лепосава седми
Облици рада
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
Методе рада
Комбинована
(комуникаивни
у приступ)
БИ.1.5.9.
БИ.1.5.10.
БИ.1.5.11.
БИ.1.5.13.
БИ.2.5.1.
БИ.3.5.6.
БИ.3.5.8.
Школска година 2014/2018.
Ресурси
Корелација
Уџбеник;
ЦД;
радна
свеска
Историја:
Камено доба;
Златна
грозница
у
Калифорнији)
Образовни
стандарди
140
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
материјалима
и једноставним
препознавање
реченицама
из
делова одеће
живота
ученика
Разговор
о када су били млађи.
школским
Усвајање
и
обавезама ( учење и разумевање израза
тестирање)
за одевне предмете
Разумевање
једноставних израза
из школског живота
ученика
Fame
and Обрада текстова “ ,Увежбавање читања
fortune
Stunt doubles” ,
“ текстова . Усвајање
(Слава
и Fame” и “Luke is in једноставних
богатство)
trouble”.
фразалних глагола
Препознавање
Употреба been / gone
.Present
Perfect у реченицама , учење
Tense и употреба облика неправилних
глагола been/gone
глагола, формирање
Усвајање
нових речи( именице и
неправилних
придеви – основни
глагола.
изрази)
Препознавање
и Употреба
разликовање
“questiontags”
у
именица од придева реченицама
у
и њихово значење и садашњем
и
употреба
прошлом времену
“Questiontags “ у Помоћ другу око
реченицама
домаћег задатка.
Школске
обавезе
ученика
Health
and Разговор о здравој Усвајање
и
Safety
храни
разумевање израза
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
Комбинована
(комуниу кативни
приступ)
Фронтални;
Комбиноваиндивидуални; на
Уџбеник
;ЦД;
радна
свеска
Грађанско
васпитање:
живот славних;
другарство
Уџбеник; Биологија:
ЦД,
здрава храна и
141
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
(Здравље и Делови тела
(
безбедност)
основни појмови)
Употреба
релативних
заменица WHO и
WHICH
у
реченицама
.
Препознавање
значења
модала
“should” и “might “
Повреде и како их
третирати
(
разумевање
израза)
Исказивање
слагања
и
неслагања
(
разумевање израза
“so do I и Neither do
I”)
Heroes
(Хероји)
Разговор
о
средњовековним
краљевима
и
витезовима Велике
Британије;ситуација
у
ресторану
–
основни појмови у
једноставној
комуникацији
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
везаних за делове
тела
Употреба
релативних
заменица WHO и
WHICH (who – за
лица и which – за
ствари и животиње).
Препознавање
значења
модала
“should” и
“
might”и
њихова
употреба
у
једноставним
примерима
Повезивање повреда
и третмана ( основни
изрази)
Изражавање слагања
и
неслагања
у
једноставним
реченицама
у
садашњем
и
прошлом времену
Обрада и читање
лекције “ KingArthur”
и
постављање
једноставних питања
и одговора у вези са
лекцијом.
Усвајање герунда и
његова употреба у
датим реченицама.
рад у паровима (комуникаивни
приступ)
радна
свеска
Фронтални;
индивидуални;
рад
у
паровима;
Уџбеник;
ЦД;
Историја
:
радна
средњовековн
свеска
а Енглеска
Комбинована (комуникативни
ивни
приступ)
делови тела
142
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Препознавање
глаголске именице
и инфинитива и
глагола који их
прате
Препознавање
придева
за
исказивање
сопствених осећања
и
придева
који
описују неког или
нешто.
Our
environment
(Животна
средина)
Разговор
о
глобалном
отопљавању
(усвајање основних
појмова и израза)
Заштита угрожених
животиња (усвајање
нових израза)
Исказивање
забринутости
(значење
,
разумевање
и
правилна употреба
датих израза)
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Препознавање
инфинитива
у
једноставним
реченицама.
Извођење придева
који се завршавају на
“ ed “ и на “ ing”
Усвајање
једноставних израза
везаних за одласке у
ресторан
( Како
поручити оброк)
Читање
и
разумевање текстова
“Globalwarming”
и
“Savetheorphanbears”
. Кратка питања и
одговори у вези са
текстовима
Употреба глагола у
пасивном
облику
реченица
у
садашњем
и
прошлом времену
Усвајање израза за
искасзивање
осећања
забринутости.
Relationships Пријатељство ( Како Читање
и
(Међуљудски препознати правог разумевање лекције
односи)
и
искреног “ Friends”( Закључак
пријатеља;
који прича доноси)
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
Комбинована
(комуниу кативни
приступ)
Фронтални;
индивидуални;
рад
у
паровима;
Комбинована
(комуникативни
Уџбеник;
ЦД;
радна
свеска
Биологија
заштита
животне
средине
угрожене
врсте
животиња
Уџбеник;
ЦД;
радна
свеска
Грађанско
васпитање:
избор
пријатеља
:
;
и
143
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Проблеми вршњака
(разговор
и
разумевање
једноставних
израза);
Формирање речи (
глаголи и именице);
Свакодневни
изрази;
Кондиционална
реченица
(
одређивање главне
и зависне реченице
и употреба времена
у свакој)
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Убацивање
одговарајућег
глаголског времена
у
кондиционалној
реченици
Разговор
о
проблемима ученика
(Кратка питања и
одговори)
Формирање
речи
(
препознати
глаголе и именице и
њихово значење)
Употреба
свакодневних израза
из живота ученика и
повезивање
реченица
приступ)
Школски програм - допунска наставе из предмета физика
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: Природних и друштвених наука
Београд
Наставници:Костић Љиљана , Ђурђевић Лепосава
проблеми
вршњака
Разред:
7.
Школска година 2014/2018.
- Одређивање ученика за допунску наставу реализује се у септембру месецу на основу резултата са иницијалног теста градива
претходног разреда.
У допунски рад могу током године да се укључе и ученици који из различитих разлога нису успели да савладају делове градива .
Допунски рад
за поједине ученике траје док се не савлада одређеноп градиво . У случају да дете има посебне потребе , урадиће се одговарајући
поступак у
индивидуализацији наставе за тог ученика у сарадњи са ПП службом . Допунска настава је планирана да се реализује као један час
недељно
( по потреби и више ) , тј. тридесет шест часова годишње .
144
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставна
тема
Циљеви
Задаци
1.Сила и
кретање
-Да стекну основну
научну писменост ;
- Уме да препозна
равномерно кретање ;
- Да се оспособе за
уочавање и
распознава- ња
физичких појава у
свакодневном
животу ;
- Развијање
функциона- лне
писмености ;
2.Кретање
Облици рада Методе рада
- Разуме појам убрзања
и
од чега зависи ;
Дијалошка
- Усвоји ознаку и
јединицу за убрзање ;
- Разуме разлику
између
равномерног
- Развијање смисла о праволинисопственим знањима јског и равномерног
и способностима ;
променљивог
-Развијање смисла
праволинијског
за
кретања ;
мерење и
експериме- Разликује физичке
нтисање ;
величине које су одређене
- Упознавање
само бројном
основних
вредношћу
начина мишљења и
од оних које су
расуђивања у
дефини физици ;
сане интезитетом , пра
-
Ресурси
Монолошка
Асоцијације
Фронтални
Индивидуал
ни
Групни рад
-Уџбеник
-Табла
Демонстратив - Панои
но
- Збирка
илустративна задатака
- динамометар
Решавање
- термометар
задатака
Корелациј
а
Образовни
стандарди
Фи.1.1.1.
фи.1.2.2.
фи.1.5.1.
фи.1.5.2.
фи.1.4.3.
фи.1.4.4.
фи.1.5.1.
фи.1.5.2.
Фи.1.7.1.
фи.1.7.2.
фи.2.1.2.
Географија
фи.2.1.3.
фи.2.1.4.
Биологија
фи.2.2.1.
фи.2.5.1.
Хемија
фи.2.5.3.
фи.2.7.3.
Техничко
образовањ
е
Математи
ка
(заизражавање физи
чких
закона,
решавање
задатака )
145
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
тела под
дејством
силе теже.
Силе
трења
-Решавање
једноставни
задатака у оквиру
наставних садржаја ;
- Развијање радних
на вика и склоности ка
изучавању физике ;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
вцем и смером ;
- Разуме Други Њутнов
закон (основни закон
кретања) и његову фо рмулацију ;
- Стекне појам о грави
- Да напредују ка
тацији и разликује
реалисилу теже од тежине
зацији одговарајућих тела
Стандарда
(бестежинско стање);
образованих
постигнућа ;
- Разуме да тело може
и не мора да има тежину ;
3.Равноте
жа
тела
- Разуме врсте кретања
у гравитационом пољу
Земље ;
- Разуме кад се јавља
и
од чега зависи сила
трења и сила отпора
средине ;
- Разуме када је тело у
равнотежи ;
146
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
- Усвоји врсте равнотеже ;
- Научи шта је полуга ;
4.
Механичк
и
рад,
енергија и
снага
- Уме да препозна када
је полуга у стању ра внотеже ,
- Усвоји појам потиска ;
- Разуме суштину
Архимедовог закона ;
- Уме да препозна
појмове механичког рада ,
енергије и снаге ;
- Усвоји ознаке и
мерне јединице за рад
, енергију и снагу ;
- Разуме да сила врши
механички рад само
ако
помера тело ;
- Разуме да енергија и
рад су физичке
величине
147
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
5.
Топлотне
појаве
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
које имају исту
природу ;
- Разуме да кинетичка
и
потенцијална енергија
зависе од брзине
односно
висине на којој се
тело
налази ;
- Зна да решава
једноставне рачунске задатке ;
- Зна да агрегатно
стање
тела зависи од његове
температуре ;
- Усвоји појам
температуре
( ознака , мерна
јединица,
уређај за мерење );
- Уме да препозна да
се
механичким радом
може мењати
температура тела ;
148
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
- Разуме да се тела
шире
при загревању , а
скупљају
при хлађењу осим
воде
која има аномалију ;
- Прави разлику
између температуре и
топлоте ;
- Уме да рукује
мерним
инструментима ;
допунска настава - историја
Основна школа „Иво Андрић“, Београд
Наставна
тема
Европа
Циљеви
Разумевање
Стручно веће:природних и Разред: седми
друштвених наука
Наставници:Светлана
Петровић и Немања Пантић
Задаци
Препознавањеколонијални
Облици рада
Фронтални,
Методе рада
Монолошка,
Школска
2014/2015.
Ресурси
Уџбеник,
Корелација
Географија
година
Образовни
стандарди
112, 118,
149
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
открива
свет и себе
Османско и
Хабзбуршко
царство;
Срби у
Турској,
Аустрији и
Венцији
Грађанске
револуције;
Европа 19.
века
Српска
револуција
основних одлика
и
последица
Великих
географских
открића.
Препознавање
основних
особина
апсолутистичких
монархија.
Разумевање
појма „Данак у
крви“, као и
основне
улоге
Пећке
патријаршије.
Поимање
последица Сеобе
Срба.
Разумевање
значаја
Француске
револуције
и
последица
Наполеонових
ратова.
Препознавање
разлика имеђу
узрока и повода
избијања Српске
револуције.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
х освајања на историјској индивидуални, дијалошка,
карти.
групни и рад у илустративноРазликовање династија у пару
демонстративна
различитим монархијама.
историјска
, грађанско 127
карта, шеме, васпитање
слике, лента
времена
Препознавање
последица
насталих услед „Данка у
крви“, као и последица
насталих
као
резултат
постојања
Пећке
патријаршије и Велике
сеобе Срба.
Индивидуални,
групни,
фронтални и
рад у пару
Монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
рад на тексту
Уџбеник,
историјска
карта,
музејски
експонати,
графикон
Фронтални,
Препознавање
релације
групни,
Француске револуције и
индивидуални,
владавине Наполеона.
рад у пару
Монолошкодијалошка, рад
на
тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
Грађанско
карта,
ПП
васпитање
презентација
, интернет
Разумевање основих одлика
владавина
Милоша
иМихаила.
Разликовање
основних
обележја
ратовања
у
МонолошкоФронтални,
дијалошка,
индивидуални,
текстуална,
групни, рад у
демонстративнопару
илустративна,
Верска
настава,
српски
језик
Уџбеник,
историјска
Српски
карта, слике,
језик
шеме,панои,
ПП
117,
127
119,
118,
128
119,
118, 124
150
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Схватање
Револуцији.
основних одлика
ратовања
у
Српској
револуцији.
метода писаних презентација
радова
Кнежевина
Србија
Препознавање
значаја стицаја
независности
Кнежевине
Србије.
Црна Гора
Уочавање
основних
Поимање
паралелности
сличности
и
развоја српске и црногорске
разлика
у
државе у 19. веку.
развоју
српске
,црногорске
Разумевање
последица
независности
Србије.
основних Фронтални,
стицања групни,
Кнежевине индивидуални,
рад у пару
Монолошкодијалошка,
хеуристички
приступ,
демонстративна,
рад на тексту,
писани радови
Уџбеник,
историјска
карта, слике,
Грађанско
панои,
ПП
васпитање
презентација
, историјски
извори
Грађанско
васпитање
119
118
151
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
допунска настава - хемије
Основна
школа
„Иво Стручно веће природних и друштвених наука
Андрић“, Београд
Наставници: Јелена Дробњаковић и Иван Николић




Повезивање хемије и
хемијских дисциплина
са фармацијом,
медицином,
археологијом и осталим
областима важним за
свакодневни живот
Самосталан рад у
лабораторији
Решавање једноставних
задатака ( да-не
питалице, повезивање
појмова, допуњавање...)
Припрема за Школски
дан науке.
Прављење различитих
смеша
Методе рада
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскодемонстративне
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскоексперимент-алне
(истраживачки
радови)
у
и Лабораторијски прибор и
прибор
Ресурси Лабораторијски
хемикалије, прибор за цртање
хемикалије, збирка задатака

рад
индивидуални,
паровима и фронтални
Основни хемијски појмови
Откривање
занимљивости
у
вези
са
развојемхемије као
науке;
осамостаљивање у
лабораторијском
раду;
развијање свести о
значају
тимског
рада
у
напредовању
науке
Разумевање
основних
хемијских појмова;
Усвајање основних
хемијских појмова(
особине супстанце,
промене,
врсте
супстанце)
Даље
осамостаљивање у
лабораторијском
раду
Задаци
Облици
индивидуални и групни
рада
Наставна
Хемија и њен значај
тема
Циљеви
Разред: 7
Школска година 2014/2015.
Корелација
Са
осталим
природним наукама (
кроз
објашњење
предмета
проучавања)
Образовни
стандарди
1.1.9.
1.1.10.
1.6.1.
1.6.2.
Биологија
и 1.1.1.
географија
1.1.2.
( смеше из природе)
1.1.3.
1.1.8.
1.1.11.
1.1.12.
1.6.1.
1.6.2.
152
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскоексперимент-алне
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом
и
компјутером,
учење по моделу)
интернет стране, књиге и часописи, панои,
лабораторијскин прибор и хемикалије.
Израда модела, паноа и
презентација на тему
атома
Обилазак хемијског
факултета у Београду у
оквиру пројекта
Отворене лабораторије
индивидуални и групни
Структура супстанце
Усвајање знања у
вези са честичном 
природом
супстанце;
Повезивањеи

разумевање
зависности
структуре
супстанце
са
положајем
елемента у ПСЕ,
као и са физичким
и
хемијским
особинама
(
нпр.агрегатно
стање-хемијске
везе);
хзу
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Физика
(примена
закона
физике
–
енергија, површина,
запремина...)
математика
(
основне
математичке
операције)
1.6.1.
1.6.2.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
153
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Писање једноставних
хемијских једначина
Решавање једноставних
математичких задатака
коришћењем формуле
n=m/М
лабораторијски ПП, презентације, интернет странe,
задатака,
Збирка
прибор и посуђе, хемикалије
збирка задатака, лабораторијси прибор,
посуђе и хемикалије
Хемијске реакције и израчунавање
Усвајање знања у 
вези са основним
хемијским

формулама
и
реакцијама;
Разумевање
појмова реактантпроизвод реакције;
Овладавање
писањем
најједноставнијих
хемијских
једначина;
Усвајање појма мол
и моларна маса
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком, шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
Корелација
са
географијом(
раствори у природи),
са
биологијом(
телесни раствори), са
фармацијом(лекови,
сирупи...)
индивидуални и групни
Даље осамостаљивање у
лабораторијском раду
Растварање различитих
супстанци у води
Припремање раствора
одређене
концентрације
индивидуални и групни
Хомогене смеше - раствори
Усвајање знања у 
вези са хомогеним
смешама
растворима;
Усвајање основних 
појмова-растварач,
растворљива
супстанца,
раствор;
Основни
прорачуни
процентне
концентрације
раствора
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком, шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
Са
математиком(
основне математичке 1.1.6.
функције)
1.6.1.
1.6.2.
2.2.2.
2.1.4.
1.1.7.
1.1.8.
1.6.1.
1.6.2.
2.1.9.
2.1.10.
154
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Школски програм - допунска настава из предмета математика
Основна школа „Иво
Стручно веће: МАТЕМАТИКА
Андрић“, Београд
Наставници: Сузана Бранковић- Павловић, Оливера
Сретовић, Маријана Мирковић, Љиљана Рајчић,
Светлана Томић
Разред:
ОСМИ
Период 2014/2018.
-Идентификација ученика за допунску наставу рализује се у септембру месецу на основу резултата са иницијалног теста градива
предходних разреда и утврђивањa знања које је потребно за даљи рад. У допунски рад могу током године да се укључе и ученици
који из различитих разлога нису успели да савладају делове градива. Допунски рад за поједине ученике траје док се не овлада
одређено градиво. У случају да дете има посебне потребе, урадиће се одговарајући поступак у индивидуализацији наставе за тог
ученика у сарадњи са ПП службом. Допунска настава је планирана да се реализује као један час недељно (по потреби и више), тј.
тридесет шест часова годишње.
Наставна тема
1.Сличност
троуглова
2. Линеарне
једначине и
неједначине са
једном
непознатом
3. Тачка, права,
раван
Циљеви
-Да ученици
стекну базичну
jeзичку и
математичку
писменост
-Да напредују ка
реализацији
одговарајућих
Стандарда
образовних
постигнућа
- Да ученици
усвоје елементарна
Задаци
-Упознавање ученика
са програмом
-Да ученици схвате
основна својства
једнакости и
неједнакости
-Да ученици увежбају
да решавају линеарне
једначине
(неједначине) у
којима се непозната
појављује у једном
члану
-Да ученици схвате
међусобни однос
тачака, правих и
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
-Фронтални
Демонстратив
но
илустративне
-Уџбеник
-Ликовна
култура
Индивидуал
ни
-Дијалошка
-Монолошка
-Решавање
проблема
-Збирка
задатака
-Панои
-Геометријски
прибор
-Разни модели
Мултимедијал
не
-Техничко и
информатич
ко
образовање
-Географија
Математика
у области
особина
геометријск
Образовн
и
стандард
и
МА.1.3.1,
МА.2.3.1,
МА.1.3.2,
МА.2.3.2,
МА.1.3.6,
МА.2.3.6,
МА.1.2.1,
МА.2.2.5,
МА.1.3.2,
МА.1.3.4,
МА.2.3.4,
МА.1.4.1,
МА.1.4.2,
МА.2.4.1,
МА.1.4.4,
155
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Циљеви
4. Призма
математичка
знања која су
потребна за
схватање појава
и зависности у
животу и
друштву
5. Линеарна
функција
6. Графичко
предтављање
статистичких
података
7. Пирамида
8. Системи
линеарних
једначина са
две непознате
9. Ваљак
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
равни у простору
-Да ученици схвате
појам коцка и квадар
(уочавају њихове
моделе у реалним
ситуацијама, знају
њихове основне
елементе и рачунају
- Да оспособи
њихову површину и
ученике за успезапремину)
шно настављање
-Да ученици схвате
математичког
појам призме,
образовања
пирамиде, ваљка, купе
и лопте и њихове
-Да ученици
основне елементе,
развију
препознају и знају да
мотивисаност за израчунају површину
учење и
и запремину ових тела
заинтересованос
т за предметне
-Да ученици увежбају
садржаје,мотиви
начине да одреде
шу за рад
вредност функције
дате таблицом или
формулом и цртају
-Да оспособи
линеарну функцију
ученике за
примену
-Да ученици увежбају
усвојених
да прочитају и
математичких
разумеју податке са
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
презентације
на Смарт
табли
их
фигура
изучаваних
у 6.разреду
-Физика
-Биологија
-Хемија
Образовн
и
стандард
и
МА.2.4.3,
МА.1.5.1,
МА.2.5.1,
МА.1.5.2,
МА.2.5.2,
МА.1.5.3,
МА.2.5.3,
МА.1.4.3,
МА.2.4.2,
МА.2.2.1,
МА.2.2.5,
МА.1.3.5,
МА.2.3.5,
156
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
10. Купа
11.Лопта
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Циљеви
Задаци
знања у
решавању
разноврсних
задатака из
животне праксе
графикона, дијаграма
или из табеле
и на основу њих
обраде податке по
једном критеријуму
-Да оспособи
ученике за
прецизност у
мерењу, цртању
и геометријским
конструкцијама
-Да ученици увежбају
да решавају системе
линеарних једначина
са две непознате у
једноставним
задацима
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовн
и
стандард
и
157
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
допунсka наставa из руског језика
Основна школа „Иво Андрић“,
Београд
Корелација
Образовн
и
стандард
и
дијалошкомонолошка
метода,
рад са текстом,
хеуристичка
метода,
Школска година
2014/2015.
уџбенички комплет за осми разред
индивидуални, рад у пару,
1. Снова за партой
-стварање позитивне
-усвајање основних
атмосфере и мотивације за
комуникативних функција
даљи рад, развијање
везаних за упознавање и
позитивног става према новим
школу, разумевање
садржaјима, као и
прочитаног, разговор у вези са
одговорности према раду
новом лекцијом
-оспособљавање ученика да се -усвајање израза које користе
у различитим ситуацијама
наставник и ученици на часу
упознају са неком особом и
руског језика
започну конверзацију (на
-усвајање знања о глаголском
руском језику
виду, обнављање садашњег
-неговање позитивног става
времена глагола (прве и друге
према школи и школским
конјугације)
обавезама, проширивање
круга интересовања
Методе рада
Разред:
осми
Ресурси
Задаци
Облици
рада
Наставна
тема
Циљеви
Стручно веће страних језика
Наставници: Љиљана Вићентијевић,
Слађана Петровић- Танасијевић, Марина Милошевић
српски
језик
158
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошкомонолошка метода,
рад са текстом,
хеуристичка
метода,
демонстративноилустративна
Српски језик
географија
Уџбеник, радна свеска
-усвајање речи и израза који се
односе на различита годишња
доба и временске прилике
-обнављање и проширивање
начина исказивања времена
(одговора на питање: Колико
је сати?)
-обнављање граматике:
прошло време глагола
-обнављање номинатива,
проширивање граматичког
знања
У паровима
Индивидуални
2. Годовой круговорот
-развијање љубави према
природи, уз разумевање
промена која носе различита
годишња доба
-навикавање ученика да
повезују језичка знања у
целину и самостално
примењују граматичка
правила
-навикавање ученика на
самосталну примену научених
исказа
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
159
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошкомонолошка метода,
рад са текстом,
хеуристичка
метода,
демонстративноилустративна
Српски
језик,
уџбенички комплет за осми разред,
-усвајање основних
комуникативних функција
везаних за породицу,
разговор у вези са текстом
-обнављање назива за
родбинске односе, усвајање
израза који се користе за
честитање рођендана
-обнављање речи и израза
који се односе на кућне
послове и њихова активна
примена
-обнављање придевске
деклинације
-обнављање фонетике и
присвојних заменица
-обнављање употребе
генитива, наставака за
генитив
индивидуални, рад у пару,
3. Родительский дом – начало начал
-подстицање на самостално
изражавање на страном
језику, -неговање позитивног
става према честитању
рођендана драгим особама,
без обзира на узраст и врсту
односа ( рођак, друг, познаник,
...)
-подстицање на самостално
изражавање на страном језику
и неговање позитивног става
према честитању рођендана
-стварање навике да се
помаже у кућним пословима и
да ученици схвате да је важно
да сви чланови домаћинства
учествују у испуњавању тих
обавеза
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
160
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошкомонолошка метода,
рад са текстом,
хеуристичка
метода,
демонстративноилустративна
Српски језик
уџбеник, радна свеска
-обнављање основних
комуникативних функција
везаних за зиму, усвајање
нових речи и израза,
-обнављање и проширивање
основних комуникативних
функција везаних за
честитање Нове године,
-обнављање и проширивање
лексике која се односи на
одевне предмете
-обрада компаратива придева
и прилога
-обнављање употребе датива,
наставака за датив
индивидуални, рад у пару,
4. Зимние радости
-подстицање осећања радости
и задовољства у вези с
припремама за празник
-развијање навике редовног
рада и учења граматичких
правила ради њихове примене
у говору
-подстицање самопоуздања и
вере у сопствена језичка
знања
-схватање значаја редовног
рада и понављања градива
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
161
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошкомонолошка метода,
рад са текстом,
хеуристичка
метода,
демонстративноилустративна
уџбенички комплет за осми разред
-обнављање основних
комуникативних функција
везаних за знаменитости
Москве, усвајање нових речи и
израза, разумевање
прочитаног текста
-обнављање граматичког
градива – глагола кретања
-обрада и усвајање употребе
суперлатива
-обнављање употребе
акузатива, наставака за
акузатив, проширивање
граматичког знања
индивидуални, рад у пару
5. Кто в Москве не бывал, красоты не видал
-научити ученике да цене
знаменитости и вредности
како свог родног места, тако и
других градова (овде:
вредности градова земље чији
се језик учи).
-оспособљавање ученика за
комуникацију у различитим
врстама превоза, као и
стварање навика поштовања
правила понашања на јавним
местима
-подстицање ученика на
индивидуалан рад и
самостално закључивање у
вези са применом обрађених
граматичких садржаја
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски
језик,
историја,
географија
162
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Дијалошкаомонолошка метода,
рад са текстом,
хеуристичка
метода,
Српски језик
уџбенички комплет за
осми разред
-обнављање основних
комуникативних функција
везаних за путовања, усвајање
нових речи и израза,
разумевање прочитаног
текста,
-обнављање употребе
локатива, наставака за
локатив,
индивидуални, рад у
пару
7. Едем на экскурсию!
Ура!
-неговање позитивног става
према путовањима и
упознавању различитих
градова, предела,
знаменитости и др. -усвајање
лингвокултуролошких
чињеница везаних за руску
историју и културу
Дијалошкомонолошка метода,
рад са текстом,
хеуристичка
метода,
уџбеник, радна свеска,
-развијање логичког
мишљења
-подстицање концентрације,
мишљења, прецизности и
тачности
-обнављање и проширивање
основних комуникативних
јединица које се односе на
здравље и болести,
-усвајање нових речи и израза
који се односе на посету
лекару и зубару, разумевање
текста
-обнављање заповедног
начина
-обнављање употребе
инструментала, наставака за
инструментал, проширивање
граматичког знања
индивидуални, рад у пару
6. У кого что болит, тот о том и говорит
- развијање позитивног односа
према здравом начину живота
и редовном контролисању
здравља
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски
језик,
историја,
географија
163
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски језик и књижевност - допунска
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће наставника српског језика
Разред:
Београд
Наставници: Станко Кржић-руководилац, Светлана Бубало, осми
Милица Мирковић, Олга Урошевић, Драгана Дејановић –
Ковачевић.
Наставна тема
Циљеви
1.Књижевни
родови и врсте
Оспособљавање ученика за
читање,
логичко
схватање
и
критичко
процењивање
прочитаног
књижевног
дела.
Задаци
Обнављање
знања
о
врстама лирске и епске
народне
поезије;
о
народној прози и краћим
говорним изразима; о
ауторској лирској поезији
(описна,
родољубива,
љубавна песма); о епици у
прози и у стиху; о
драмским
врстама
(једночинка,
комедија,
трагедија);
усвајање
и
примена
функционалних појмова и
појмова
из
теорије
књижевности.
2.Особености
ОспособљаваПровера
усвојености
народне
ње ученика за знања
из
народне
лирике, епике читање,
књижевности – родови,
и
епско- логичко
врсте, стилске фигуре
лирских песама схватање
и
критичко
процењивање
прочитаног
књижевног
дела.
Школска
2014/2015.
година
Корелациј
а
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Читанке
Образовни
стандарди
С.Ј.2.4.3.
С.Ј.2.4.4.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Читанке
С.Ј.3.4.2.
С.Ј.3.4.5.
Облици рада
Методе рада
Ресурси
164
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
3.Стилска
изражајна
средства
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Оспособљавање за успешно
служење
српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима
употребе
4.
Историја Проширива-ње
српског језика- ученичких
обнављање
знања не само
градива
из из
области
7.разреда
језика, него и
из
историје,
пружање ширег
знања
о
словенској
прошлости,
развитку
словенске
културе
као
засебне
цивилизације
Упознавање
језичких
појава
и
појмова
и
овладавање нормативном
граматиком и стилским
могућностима
српског
језика;
стилске вежбе у усменом и
писаном
изражавању
различитих садржаја.
Подсећање на знања и
чињеница
из
области
историје
језика
словенских
народа.
Указати
на
битне
временске
периоде,
моменте,
историјске
околности које су довеле
до датих сеоба словенских
племена; Дати преглед
етапа
у
процесу
постепеног
стварања
словенских језика.
У пару
Дијалошка,
Монолошка
Свеске,
Читанке,
наставни
листићи
С.Ј.2.4.5.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
свеске
С.Ј.2.2.4.
С.Ј.2.4.1.
5.Развој
Ученици уче о
српског језика развоју
до Вука С.К.
писмености и
културе својих
предака,
сусрећу се са
старим
писмима.
Ученици се сусрећу са Индивидустарим
писмима ални,
глагољицом и ћирилицом , фронтални
упознају особине и одлике
старословенске ћирилице
и разлике у односу на
данашње наше писмо.
Поред тих чисто језичких
Дијалошка,
монолошка
Граматика,
свеске
С.Ј.2.2.4.
С.Ј.2.4.1.
165
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
6.Дијалекти
српског језика
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Развијање
интересовања
и наклоности
према
свом
матерњем
језику, његовој
историји
и
особеностима.
чињеница, уче историјске
податке о развоју и току
писмености код Словена
за
време
Ћирила
и
Методија и после њихове
смрти.
Усвајање појма
дијалеката
српског језика
и поделе на
књижевне
и
некњижевне,
екавске
и
(и)јекавске,
старије
и
млађе.
Развијање
позитивног
односа према
дијалектима,
као и потребе
да се негује и
развија
књижевни
језик.
Читање
одломака Рад у групи
књижевних
дела
са
примерима дијалекатског
говора и препознавање
појединих дијалеката на
основу тонског или видео
записа.
Дијал., монол.,
Демонстр.
Граматика, Радна
свеска,
одломци из
филмова
(Зона
Замфирова
, Петријин
венац, Поп
Ћира и поп
Спира),
серија
(Ђекна,
Волим и ја
неранџе) и
сл.
С.Ј.1.3.17
С.Ј.1.3.18
С.Ј.1.3.20
Упознавање са значајем Индив., фронт.
Вуковог дела, главним
правцима његовог рада и
победом идеја које је
Дијал., монол.
Граматика, свеске
С.Ј.1.3.17
С.Ј.1.3.21
7.Вукова
Праћење
реформа
развоја
језика, писма и књижевног
правописа
језика од Вука
166
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
до наших дана
8.Врсте речиподела
и
граматичке
категорије
Повезивање
раније
стечених знања
о врстама речи.
Оспособљавање
ученика
да
увиде шта је
суштинско, да
повежу
и
изнeсу
закључке
и
тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух
и
критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
9.Особине
говорног
и
писаног језика,
народног
и
књижевног
језика
Сагледавање
развоја српског
књижевног
језика
кроз
историјски
положај
српског народа
и
истицање
историјске
и
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
остварио
увођењем
народног
језика
у
књижевност
и
реформисањем правописа.
Повезивање
раније Индивидустечених знања о врстама ални
речи.
Систематизација фронтални
знања о подели речи на
променљиве
и
непроменљиве.
Оспособљавање ученика за
разликовање
променљивих
и
непроменљивих
речи.
Уочавање
граматичких
категорија променљивих
речи. Подела именица
према
ономе
што
означавају;
граматичке
категорије
именица.
Примена стечених знања
на конкретним задацима.
Уочавање разлике између Индив., фронт.
народног и књижевног
језика. Схватање појма
норме и нормирања.
Дијалошка
Монолошка
Грамати-ка
свеске
С.Ј.3.3.4.
Дијал., монол.
Граматика, свеске
С.Ј.1.3.17
С.Ј.1.3.21
167
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
10.Форме
приповеда-ња
књижевне
вредности
старих
споменика
и
књижевних
дела. Развијање
и
неговање
националног
поноса
и
културног
идентитета.
развијање
љубави према
књижевности;
јачање чулног,
језичког
и
литерарног
сензибилита
ученика;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Оспособљавање
за Индивидудоживљај
уметничких ални
вредности
приповетке, фронтални
логичко
схватање
и
процењивање прочитаног
текста;
обнављање
знања
о
формама приповедања.
Дијалошка
монолошка,
текстуална
Свеске,
Читанке
С.Ј.2.4.7.
С.Ј.3.4.3.
11. Реченични Оспособљавање Повезивање
раније Индивидучланови
ученика
да стечених знања о врстама ални,
увиде шта је речи
и
њиховом фронтални
суштинско, да повезивању
у
више
повежу
и синтаксичке
јединице.
изнeсу
Упознавање са особинама
закључке
и апозиције и апозитива као
тако
појачају издвојених
одредби;
радозналост,
прилошких
одредби,
истраживачки
граматичког и логичког
дух
и субјекта. Оспособљавање
критичност
ученика за разликовање
долазећи
до апозитива и апозиције у
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.3.7.
168
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
нових знања из реченици;као
и
граматике.
препознавање
функције
логичког
субјекта.
Усвајање
правописних
норми
у
означавању
апозиције и апозитива.
Примена стечених знања
на конкретним задацима.
12.Гласови
и Постепено
и усвајање
знања
о
гласовне
систематично
гласовним променама;
промене
упознавање
континуирано
вежбање
граматике
градива из граматике;
српског језика;
упознавање
језичких појава
и појмова и
овладавање
нормативном
граматиком;
оспособљавање
за
успешно
служење
српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима.
13.Творба речи Обнављање о Издвајање врста речи
основним
према постанку: просте и
начинима
творенице (које могу бити
грађења речи изведене или сложене
(извођењу
и речи).
слагању)
и Уочавање простих речи и
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка
Монолошка
Свеске,
Грамати-ка
С.Ј.3.3.2.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка
Монолошка
Свеске,
Граматика,
Наст.
листићи
С.Ј.2.3.4.
С.Ј.2.3.11
169
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
стицање знања
о комбинованој
творби речи и
претварању.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
твореница у свим врстама
речи
и
формирање
породица
речи
око
заједничког корена.
14. Синтагме- Оспособљавање Повезивање
раније Индивидузначења
и ученика
да стечених знања о врстама ални,
функција
увиде шта је речи
и
њиховом фронтални
суштинско, да повезивању
у
више
повежу
и синтаксичке
јединице.
изнeсу
Уочавање служби које
закључке
и могу вршити синтагме у
тако
појачају зависности од врсте којој
радозналост,
припадају, тј. од своје
истражива-чки главне речи.
дух
и
критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
Дијалошка,монолошка Грамати-ка
Свеске,
Радне
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.3.3.
С.Ј.2.3.5.
15. Независне Стицање нових
реченице
знања,
утврђивање
раније стеченог
градива
и
његово
повезивање с
практичним
циљевима,
објашњава-ње
зашто је битно
савладати
и
Дијалошка,
монолошка
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.2.5.
Повезивање
раније Индивидустечених знања о врстама ални,
речи
и
њиховом фронтални
повезивању у највише
синтаксичке јединице реченице. Подсећање на
поделу
независних
предикатских
реченица
према
комуникативној
функцији:
обавештајне,
упитне, заповедне, жељне
и
узвичне.
Примена
Грамати-ка
свеске
170
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
стећи
ова стечених
знања
на
занања, каква конкретним задацима.
је
њихова
сврха
и
примена
у
језичкој
култури
и
изражавању.
Функционални
циљеви:
Оспособљавање
ученика
да
увиде шта је
суштинско, да
повежу
и
изнесу
закључке
и
тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух
и
критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
16.
Зависне Оспособљавати
реченице
ученике
да
препознају
различите
врсте зависних
реченица.
Развијати код
Обнављати, утврђивати и Индивидупроширивати градиво o ални,
зависносложеној
фронтални
реченици.
Тумачити,
разумевати и усвајати
језичке појаве и појмове:
комуникативна,
Дијалошка,
монолошка
Граматика,
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.2.5.
171
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
ученика моћ за
запажање
и
упоређивање,
анализу
и
закључивање.
Побуђивати
смисао
за
увиђање
значења и веза
зависних
реченица веза у
настави
граматике.
Увежбавати и
примењивати
стечено знање.
Повезивати
наставу
књижевности,
граматике,
говорне
културе
и
писмености.
Различитим
стилским
и
граматичким
вежбама
оспособљавати
ученике
да
успешно
користе
изражајне
могућности
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
предикатска, независна и
зависна
реченица.
Уочавати и понављати
правописна
правила:
запета
иза
зависне
реченице у инверзији и
испред и иза уметнуте
зависне
реченице.
Примењивати
стечено
знање у оквиру писменог и
усменог изражавања.
172
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
језика.
17.
Функција Оспособљавати
зависних
ученике
да
реченица
препознају
различите
врсте зависних
реченица
и
њихових
служби.
Развијати код
ученика моћ за
запажање
и
упоређивање,
анализу
и
закључивање.
Побуђивати
смисао
за
увиђање
значења и веза
зависних
реченица веза у
настави
граматике.
Увежбавати и
примењивати
стечено знање.
18.
Подела Обнављање и
речи
на проширива-ње
слогове
знања о подели
речи на слогове
и
подизање
опште културе
Обнављати, утврђивати и Индивидупроширивати градиво o ални,
зависносложеној реченици фронтални
и
њеним
функцијама.Тумачити,
разумевати и усвајати
језичке
појаве
и
појмове:зависна реченица,
врста, служба у датом
примеру.
Примењивати
стечено знање у задацима.
Дијалошка,
монолошка
Граматика,
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.2.2.5.
Ученици уочавају примере Индив., фронт.
састављеног
и
растављеног писања речи
припремљенe
за
час;
објашњавају
разлоге
таквог писања, постављају
Дијал., монол.
Свеска,
Граматика,
наст.
листићи
С.Ј.3.3.1
С.Ј.2.2.5.
173
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
писменог
изражавања на
виши ниво.
19.
Строфа, Оспособљавање
стих и рима
за
успешно
служење
српским
књижевним
језиком у свим
његовим
видовима
употребе
20.
Стилови Утврђивање
јавне
знања
о
комуникаци-је особинама
говорног
и
писаног језика
у
јавној
комуникаци-ји.
питања,
решавају
сопствене недоумице.
21. Значење и Мотивисати
функција
ученике
за
падежа
правилно
језичко
изражавање и
проширивање
знања
из
језичке
културе.
Богатити
лексичку
културу
ученика
и
Усвајање
основних Индивидуални, Дијалошка,
књижевнотеоријских
фронтални
монолошка,
појмова.
текстуална
Свеске,
Читанке
С.Ј.3.4.5.
С.Ј.3.4.8.
Усвајање
знања
о Индивидустиловима
јавне ални,
комуникације
фронтални
новинарском
(публицистичком),
научном
и
административном.
Дијалошка,
монолошка
Граматика,
свеске
С.Ј.2.2.4.
С.Ј.3.3.8.
Обновити,
утврдити, Индивидусистематизовати
и ални,
проширити
знања
о фронтални
значењу
и
употреби
падежа.
Обновити,
утврдити,систематизовати
и проширити знања о
значењу
и
употреби
падежа на примерима из
наставних листића.
Дијалошка,
монолошка
Граматика,
свеске
С.Ј.3.3.6.
174
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
увежбавати
правилну
употребу
падежних
облика.
22.Глаголски
вид и род
23.Глаголски
облици
24.Исказивање
реченичних
чланова речју,
синтагмом
и
реченицом
Обнављање
знања
о
правилној
употреби
глаголског
вида и рода
доприноси
бољој језичкој
култури.
Ученици
увежбавају
и
подсећају се на
правила о томе
како се граде
облици, што је
корисно
за
њихово
правилно
и
лепо
језичко
изражавање.
Обнављање
знања Индивидустечених
у
ранијим ални,
разредима о гл . виду ( фронтални
тренутно
–
свршени,
почетно – свршени...)
Утврђивање
глаголских
категорија рода и вида
вежбањем кроз примере.
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
свеске
С.Ј.3.3.4.
Обнављање градива о Индивидуглаголским облицима, јер ални,
ученици су се срели с тим фронтални
у
ранијим
разредима.
Подсетити ученике на
поделу глаголских облика
на личне и неличне, а
затим обновити за сваки
облик понаособ како се
гради, која значења има и
синтаксичке функције.
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
свеске
С.Ј.3.3.5.
С.Ј.3.3.6.
Поступно
и Овладавање терминима: Индивидусистематско
реч и синтагма; функција ални,
упознавање и синтагми у реченици;
фронтални
усвајање
примена
синтаксичких
појмова
из знања на примерима и
граматике;
задацима.
Дијалошка,
шка
Моноло- Свеске,
Грамати-ка
Примери
за вежбу
С.Ј.3.3.4
С.Ј.3.3.5.
175
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
25.Напоредни
односи
26.Исправљање
текста
са
правописним
грешкама
оспособљавање
за
правилну
употребу
српског
књижевног
језика.
Оспособљавање
ученика
да
увиде шта је
суштинско, да
повежу
и
изнесу
закључке
и
тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух
и
критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
Усвајање знања
из правописа
која
су
потребна
у
сваком домену
живота и посла.
Битно је да их
ученици усвоје
и прихвате због
своје културе и
будућих
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Повезивање
раније Индивидустечених знања о врстама ални,
речи
и
њиховом фронтални
повезивању
у
више
синтаксичке
јединице.
Обнављање
напоредних
односа међу назависним
предикатским
реченицама.
Примена
стечених
знања
на
конкретним задацима.
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
Свеске
Наст.
листићи
С.Ј.3.3.5.
Стицање нових знања, Индивидуобнављање
раније ални,
стечених знања, вежбање фронтални
и утврђивање правила о
писању великог слова,
спојеног и растављеног
писања, писања назива
установа,
ум.
дела,
часописа...
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
свеске
С.Ј.3.2.5.
176
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
занимања.
Усвајање
Стицање нових знања,
практичних
обнављање
раније
знања
из стечених знања, вежбање
правописа.
и утврђивање правила о
настанку
и
врстама
скраћеница
на
конкретним примерима.
28.Попуњавање Примена
Оспособити
ученике
различитих
стечених знања функционалној
образаца
у пракси, пре писмености која им је
свега у учењу свакодневно потребна уз
школских
помоћ
различитих
лекција
формулара,
пријава
и
образаца.
29.
Акценти- Усвајањем
Повезивање
раније
вежбање
нових знања о стечених знања о акценту
акцентовању
са
новим
знањима.
као правилном Упознавање са појмом
изговарању
кратких и дугих акцената
ученици се уче и разлике у изговору
граматички
(тону). Примена стечених
правилном
знања на конкретним
говору,
што задацима.
поспешује
њихову
говорну, али и
општу културу.
Оспособљавање
ученика
да
увиде шта је
суштинско, да
повежу
и
27.Писање
скраћеница
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
свеске
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
Свеске.
Наст.
листићи
Индивидуални,
фронтални
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
Свеске
Наст.
листићи
С.Ј.3.2.5.
С.Ј.3.2.5.
С.Ј.3.3.3.
С.Ј.3.2.5
177
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
изнeсу
закључке
и
тако
појачају
радозналост,
истраживачки
дух
и
критичност
долазећи
до
нових знања из
граматике.
30. Сажимање Развијање
текста
језичке културе
писаног
изражавања.
Циљ је да
ученици
покажу да знају
шта је сажетак
/ резиме, али
да морају да
поседују
и
знања из дате
области језика
и
језичке
културе.
У
виду
пропагандног Индивидутекста, ученици једне ални,
групе ће представити неку фронтални
своју идеју, а онда ће
написати сажетак. Друга
група ученика ће написати
резиме
за
употребу
глаголских начина, трећа
група времена...
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
свеске
С.Ј.3.2.4.
С.Ј.3.2.5.
31. Читање и Примена
Оспособити ученике да Индивидуразумевање
стечених знања једноставно
тумаче ални,
табела,
у пракси, пре табеле, дијаграме, легенде. фронтални
легенди
и свега у учењу
дијаграма
школских
лекција
Дијалошка,
монолошка
Грамати-ка
свеске
С.Ј.3.1.4.
178
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Допунскa наставa из предмета историја
Основна школа „Иво Андрић“, Београд
Наставна тема
Циљеви
Разумевање
међународних
односа.
Свет, Европа и Схватање
Балкан од 1878. основних
до 1914.
односа
балканских
народа и држава
у којима живе.
Краљевина
Србија
Схватање
основних
појмова
о
политичким и
државним
институцијама.
Увиђање
положаја Срба
Јужнословенски
који живе ван
народи
граница Србије.
Положај народа
Стручно веће: природних и друштвених Разред: осми
наука
Наставници: Светлана Петровић и Немања
Пантић
Задаци
Препознавање
војнополитичких
блокова
и
њихових
чланица.
Препознавање
услова
живљења
балканских
народа
под
туђинском
влашћу.
Препознавање
основних
особина
државних
органа
и
политичких
партија.
Разумевање
основних
одлика начина
живота
српског живља
Ресурси
Школска
година
2014/2015.
Облици рада
Методе рада
Корелација
Фронтални,
индивидуални,
групни и рад у
пару
Монолошка,
дијалошка,
илустративнодемонстративна
Уџбеник,
историјска
карта, шеме, Географија
слике, лента
времена
Индивидуални,
групни,
фронтални и
рад у пару
Монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
рад на тексту
Уџбеник,
историјска
карта,
музејски
експонати,
графикон
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Монолошкодијалошка, рад
на
тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
карта,
ПП Географија
презентација
, интернет
Образовни
стандарди
112, 126, 127
Географија
127, 128
, грађанско
васпитање
119
179
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
у ван Србије и
њихове тежње
да се уједине
са матицом.
Препознавање
карактера
Основно
Балканских
поимање
о
ратова.
Балканским
Поимање
ратовима
и
разлика
њиховом
повода
и
ослободилачком
узрока
за
карактеру.
избијање рата
Разумевање
и
схватање
основних
главних
Ратно доба од узрочно
последица које
1912. до 1918. последичних
сноси српска
веза у Првом
држава
због
светском рату
учешћа
у
на
простору
истом.
Европе и Србије.
Разумевање
Основно
основних
поимање
о
параметара на
важности идеје
којима долази
југословенског
до
уједињења.
југословенског
уједињења.
Препознавање
Уочавање
различитих
Свет између два разлика имеђу режима
у
рата
демократије и међуратним
тоталитаризма. европским
државама.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
који живе
Црној Гори.
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Монолошкодијалошка,
хеуристички
приступ,
демонстративна,
рад на тексту,
писани радови
Уџбеник,
историјска
карта, слике, Географија
118, 121, 126
панои,
ПП , грађанско
презентација васпитање
, историјски
извори
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Монолошкодијалошка, рад
на
тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
Грађанско
карта,
ПП
васпитање
презентација
, интернет
117, 124
180
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Краљевина
Срба, Хрвата и
Словенаца
(Југославија)
Препознавање
основних
особина
југословенске
државе од 1918.
до 1941.
Други светски
рат
Разумевање
ратних збивања
и
њихових
последица.
Југославија у
Другом
светском рату
Разумевање
ратних збивања
и
њихових
последица
од
Априлског рата
до ослобођења
Југославије.
Схватање
основних
Свет после
обележја
Другог светског Хладног рата и
рата
нове Југославије
у послератном
свету.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разумевање
проблематике
у међуратној
Југославији.
Уочавање
најважнијих
ратних
збивања
и
њихових
последица.
Уочавање
најважнијих
ратних
збивања
и
њихових
последица од
Априлског
рата
до
ослобођења
Југославије.
Препознавање
међународних
односа
у
послератном
свету и улоге
Југославије у
Покрету
несврстаних.
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Монолошкодијалошка, рад
на
тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
карта,
ПП Географија
презентација
, интернет
119, 124
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Монолошкодијалошка, рад
на
тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
Српски
карта,
ПП
језик
презентација
, интернет
119
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Монолошкодијалошка, рад
на
тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
Грађанско
карта,
ПП васпитање,
презентација географија
, интернет
112, 128
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Монолошкодијалошка, рад
на
тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
карта,
ПП Географија
презентација
, интернет
112, 127, 128
181
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разред: 8
Наставн
а тема
Ресурси
Циљеви




њихова

Решавање једноставних
задатака у вези са овом
облашћу ( да-не питалице,
повезивање појмова,
допуњавање...)
Припрема за Школски дан
науке.
Самосталан рад у
лабораторији
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскодемонстративне
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскоексперимент-алне
и Лабораторијски прибор
прибор
Лабораторијски
хемикалије, прибор за цртање
и хемикалије, збирка
задатака

Израда модела атома неких
неметала
Вежбање формула неметала,
киселих оксида и киселина
Писање једноставних
хемијских једначина
Самосталан рад у
лабораторији
индивидуални и групни

Методе рада
индивидуални, рад у
паровима и фронтални
Неметали и њихова једињења
и
Метали
једињења
Обнављање
грађе
атома и повезивање са
својсвима елемената;
Откривање
занимљивости у вези
са
неметалима
и
њиховом значајем за
човека;
Осамостаљивање
у
лабораторијском раду;
Развијање свести о
значају тимског рада у
напредовању науке
Разумевање основних
хемијских
појмовабаѕни оксид, база(
хидроксид);
Даље осамостаљивање
у
лабораторијском
раду
Задаци
Облици
рада
допунскa наставa из хемије
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће природних и друштвених наука
Београд
Наставници: Јелена Дробњаковић и Иван Николић
Школска
2014/2015.
Корелација
година
Образовни
стандарди
Са биологијом
и екологијом, 1.2.1.
са географијом 1.2.3.
1.2.5.
1.2.8.
1.6.1.
1.6.2.
2.2.2.
Биологија
географија
и 1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.8.
1.6.1.
1.6.2.
2.2.2.
182
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
дисоцијација
Електролитичка
киселина, хидроксида и соли
Овладавање знањем о 
честичној
природи
елекролита;

Разумевање грађе јона
као и повезаност са 
растворљивошћу;
Даље осамостаљивање у
лабораторијском раду
Растварање различитих
супстанци у води
Провођење струје у
различитим растворима
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, графиком,
шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
лабораторијски
задатака,
интернет стране, књиге и часописи, Збирка
панои, лабораторијскин прибор и прибор и посуђе, хемикалије
хемикалије.
Писање једноставних
једначина неутрализације
 Решавање једноставних
математичких задатака
 Обилазак Хемијског
факултета у Београду у
оквиру пројекта Отворене
лабораторије
 Истраживање о солима
важним за живи свет
( кухињска со,
содабикарбона,сода,плави
камен)
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскоексперимент-алне
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом и
компјутером,
учење по моделу)
индивидуални и групни

индивидуални и групни
Соли
Савлађивање писања
основних
формула
соли;
Разумевање структуре
соли;
Значај соли за живи
свет;
Обнављање основних
рачунских задатака(
молекулска, моларна
маса,
процентни
садржај)
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Са биологијом,
са
математиком
(
основне
математичке
операције)
.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.9.
1.6.1.
1.6.2.
Корелација са .
географијом(
1.2.8.
раствори
у 1.2.10.
природи),
са
биологијом(
телесни
раствори),
183
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Са
неорганском
хемијом
.
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, графиком,
шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
Са
математиком(
основне
математичке
функције), са
биологијом и
екологијом
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.6.1.
1.6.2.
ПП, презентације, интернет ПП, презентације, интернет странe,
задатака, збирка задатака, лабораторијси прибор,
збирка
странe,
лабораторијси прибор, посуђе посуђе и хемикалије
и хемикалије
Писање једноставних
хемијских формула и
једначина
Решавање једноставних
математичких задатака
Упоређивање сагоревања
различитих угљоводоника (
нпр.хексана и бензена)
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскоексперимент-алне
индивидуални и групни, фронтални
Угљоводоници
Усвајање знања у вези 
са основним хемијским
формулама
и
реакцијама

угљоводоника;
Овладавање писањем 
најједноставнијих
хемијских једначина;
Усвајање
појма
функционална група;
Повезивање реакције
сагоревања
са
горивима
које
се
користе
у
свакодневном животу
Растварање органских и
неорганских једињења у
води
Писање једноставних
формула органских
једињења
индивидуални и групни
Увод у органску хемију
Усвајање
елементарних знања о 
органској хемији;
Разумевање
валентности угљеника 
у
органским
једињењима
и
разноликости
ове
групе једињења;
Уочавање
разлике
органских
и
неорганских једињења
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
184
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, графиком,
шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
ПП, презентације, интернет странe,
збирка задатака, лабораторијси прибор,
посуђе и хемикалије
Писање једноставних
хемијских једначина
Решавање једноставних
математичких задатака
нпр.процентна
концентрација
индивидуални и групни
Органска једињења са кисеоником
Усвајање знања у вези 
са основним хемијским
формулама
и 
реакцијама алкохола;
Овладавање писањем
најједноставнијих
хемијских формула и
једначина;
Схватање
утицаја
алкохола на човеков
организам и да је
алкохолизам
болест
зависности
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Са
математиком(
основне
математичке
функције), са
биологијом
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.6.1.
1.6.2.
Уџбеник;
Радна свеска; ЦД;
пано
Комбинована
(комуникаивни приступ)
Фронтални,рад у
паровима,индивиду
ални
Problems
(проблеми)
Школски програм: допунска настава из предмета Енглески језик
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће страних језика
Разред:
Школска
година
Београд
Наставници:Лепосава Љешевић,Драгана Васиљевић,Радмила Зимоњић
осми
2014/2018.
Наставна
Облици
Метод
Циљеви
Задаци
Ресурси
Корелација
тема
рада
е рада
Опис догађаја у прошлости; Увежбавање прошлих времена
(
Српски
језик:
описивање
карактерних past simple,past continuous,present perfect) и
прошло време ;
особина људи ;описивање уочавање разлике међу њима; увођење past
Грађанско
проблема
и
налажење perfect-а.Обра-да текста “Beth’s party”и
васпитање: насиље у
решења;
“There’s something wrong”.
школама
Усвајање вокабулара везаног за опис људи и
њихових карактерних особина и проблема
са кућним апаратима.
185
Обрада текста“Using the media”. Вежбање
постављања питања;герунд;
фразални глаголи
у најпростијем
облику;усвајање облика Can I…/Is it all right
if…../Could you…..
Уџбени;радна
свеска; ЦД;
Фронтлни;
Индивдуални;
рад у паровима;
Комбиована
(комуикаивни приступ)
Кмбинована
(комуникативни
приступ)
Уџбеник; радна свеска; Убеник;радна
ЦД;
свеска;ЦД;постер
Значај медија у животу
појединца;
усвајање
вокабулара везаног за врсте
медија
и
различита
занимања;особине потребне
за
различита
занимања;читање огласа за
посао и писање молбе за
посао ;тражење дозволе и
изражавање захтева и молби
Српски језик:будуће
време;
Комбинована
(комуникативни
приступ)
Указивање на опасност и
ризик и давање савета;
необичне склоности
тинејџера;
Опасност од природних
катастрофа
Увежбавање будућих времена(Will,going
to,present continuous for the future)у
напростијем облику и уочавање разлике
међу њима;први кондиционал; предлози
in,on и at
Усвајање вокабулара везаног за описивање
сопствених осећања као и за опис важних
установа у граду.Обрада текста „The freedom
ship”.Увежбавање датума.
Обрада текста “Would you dare?”Увежбавање
облика would и вокабулара везаног за
несвакидашње активности тинејџера као и
за природне катастрофе.Увођење и вежбање
другог кондиционала. Усвајање повратних
заменица
и
ситематизација
заменица(субјекатске,објекатске,присвојне)
; множине именица
Фронтални;
индивидуални;
рад у паровима
Живот
људи
у
будућности;изношење
планова
и
намера
у
будућности;опис града и
његове
инфраструктуре;изражавањ
е сопствених осећања
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални;
индивидуални;
паровима;
у
рад
групнирад
Can I ask
(Могу ли да питам)
Risks
(Ризици)
Time and place
( Место и време)
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Српски језик:условне
реченице;
Географија:природн
е катастрофе;
Грађанско
васпитање:
изазови са којима се
суочавају
млади
људи
Грађанско
васпитање:
важност
медија;љуба-зно
опхођење
према
другима
186
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Поштовање људских права и
расних разлика и усвајање
вокабулара везаног за борбу
за људска права ;покрет за
грађанска права и борба
против расне сегрегације у
Америци
Усвајање вокабулара и обрада текста
„Saying No”.Увежбавање неуправног говора
у најелементарнијем облику ;
фразални глаголи везани за свакоднени
живот тинејџера.
Развој новца кроз историју;
необична
места
за
одмор;усвајање
израза
везаних за путовање;
Обрада текста “Money”
и вокабулара
везаног за новац.Усвајање и вежбање пасива
.
Предлози;Усвајање вокабулара везаног за
путовање,куповину карте .
Фронтални,пар
Фронтални;
ови,инд.,груИндивидуални;
пни
рад у паровима;
рад у паровима;
групни рад
групни
Комбинована
Кмбинована
групни рад
(комуникативн (комуникативни
и приступ)
приступ)
приступ)
Уџбеник;радна
Уџбеник;радна
свеска;ЦД;
свеска;ЦД;
постер
постери,
and
Buying
selling
и
(Kуповина
продаја)
Protest
(Протест)
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Српски
језик:
неуправни
говор
Грађанско
васпитање:
толерантност
и
хумани односи
Историја:
новац
у
епохама
разним
187
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разред:8
Наставн
а тема
Ресурси
Циљеви
Упознавање и усвајање
еколошких
појмова, биолошке
разноврсности и њеног
значаја за опстанак врста.
 Усвајање и разумевање
нивоа организације живог
света у природи
Методе рада
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
компјутером)
И интернет стране,
панои, шеме, слике,
фотографије.

индивидуални
Увод
Формирање
позитивног
односа према учењу
биологије и заштити
и очувању природе и
непосредног
окружења.
Задаци
Облици
рада
допунскa наставa из предмета биологија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: природних и друштвених наука
Београд
Наставници:Николић Иван
Школска
2014/2015.
Корелација
историја,
географија,
хемија,
физика,
математика
година
Образовни
стандарди
БИ.1.3.8
БИ 1.3.9
БИ.1.4.1.
БИ.1.4.8.
БИ.1.1.4
БИ
1.2.2
БИ 1.2.7.
БИ 2.4.2.
188
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком,
шемом
и
компјутером,
учење
по
моделу)
лабораторијскоексперименталне
ПП, презентације, интернет странe, збирка
задатака, лабораторијси прибор, посуђе и
хемикалије
Испитивање и доказивање
физичих особина масти и уља,
протеина и угљених хидрата
Истраживање састава
намирница које користимо у
исхрани свакодневно
индивидуални и групни
Биолошки важна органска једињења

Разумевање
значаја
биолошки
важних
органских једињења ( 
од грађе ћелије до
хране);
Разумевање
значаја
правилне исхране
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Са
биологијом и 1.4.1.
биохемијом
1.4.2.
1.6.1.
1.6.2.
189
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Разговор о киселим
кишама, о озонском
омотачу и глобалном
загревању и повезивањем
са супстанцама које смо
учили
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком,
шемом
и
компјутером,
учење
по
моделу)
лабораторијскоексперименталне
ПП, презентације, интернет странe, збирка
задатака, лабораторијси прибор, посуђе и
хемикалије

индивидуални и групни
Хемија животне средине
Обнављање знања из
екологије;
Повезивање загађења у
природи са формулама
које смо учили;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Са
биологијом и 1.6.1.
екологијом
1.6.2.
190
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ДОДАТНА НАСТАВА НАСТАВА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА
Додатни рад организоваће се за ученике од петог до осмог разреда који постижу – испољавају посебну склоност и
интересовање из оних наставних предмета који су предвиђени наставним програмом. У фази препознавања ученика биће обухваћен
већи број њих, а процес препознавања извршиће се:
- на основу процене предметних наставника (начину рада, активности ученика...);
- запажања одељењских старешина;
- мишљења родитеља;
- мишљења ученика у одељењу;
Групе ће бити организоване према разредима, а радиће се према програму који ће правити ментор уз помоћ педагога као и самих
ученика. Наставник може рад организовати перманентно, по један час недељно, а може и као курс у трајању од неколико месеци.
Детаљан опис тема допунске и додатне наставе налази се у Школским програмима за сваки разред.
191
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставн
а тема
Методе рада
Ресурси
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
рада
помоћу
лупе
и
микроскопа
и
демонстрација
компјутером)
И интернет стране, панои,
шеме, слике, фотографије, ,
лупа, микроскоп.
Циљеви
Задаци

Представљање основних
метода истраживања у
биологији
Стицање искустава у раду
са лупом и микроскопом
Стицање искустава о
одржавању лупе и
микроскопа
Савладавање правилног
цртања живих бића
Савладавање правилног
означавања узорака
индивидуални
Упознавање ученика 
са новим наставним
предметом.
Упознавање ученика 
са
основним
методама

проучавања
живог
света.

Облици
рада
Разред: 5
Увод у биологију
додатна настава из предмета биологија
Основна
школа
„Иво Стручно веће: природних и друштвених наука
Андрић“, Београд
Наставници: Николић Иван
Школска
2014/2015.
Корелација
година
Образовни
стандарди
192
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
микроскопом и
компјутером)
публикације,
стране,
Интернет
за
материјал
и
микроскопи
микроскопирање.
Детаљније свлађивање
грађе ћелије и функција
органела у ћелији
Микроскопирање ћелија
(покорица црног лука,
епител коже човека)и
правилно обележавање
делова ћелије
Проширивање знања о
вирусима, њиховој грађи и
функционисању
индивидуални и фронтални
Особине живих бића и разноврсност
света
Продубљавање

знања о основним
особинама
живих
бића, ћелије као 
основне
јединице
грађе и функције
живих бића и нивоа
организације грађе
живих бића.

Продубљавање
знања
о
подели
живих
бића
у
царства.
Продубљавање
знања о вирусима и
особинама царства
монера.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Свет око нас
БИ 3.1.1.
(жива и нежива БИ 3.1.2.
природа)
БИ 3.1.3.
БИ 3.1.4.
БИ 3.1.5.
193
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом
и компјутером,
учење
по
моделу)
Интернет стране, , панои, прибор за
цртање и моделирање
Микроскопирање грађе
биљних органа
Припрема за Фестивал
науке и Школски дан
науке.
Оглед – вегетативно
размножавање биљака
резницом, листом или
пелцером
индивидуални
Царство биљака – грађа и животни
процеси
Продубљавање

знања о
свету
биљака, настанку и 
развоју биљака.
Продубљавање
знања о
грађи 
биљних органа.
Продубљавање
знања о основним
животним
процесима биљака.
Продубљавање
знања о
начину
вештачког
размножавања
биљака и начином
како добијају имена.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Свет око нас
БИ 3.2.1.
БИ 3.2.2.
БИ 3.1.1.
БИ 3.1.3.
БИ 3.2.4.
БИ 3.2.3.
БИ 3.2.5.
194
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.







Разумевање улоге и
значаја гљива за човека
Упознавање патогених
гљива – буђи,
микроскопирање
Упознавање бромогених
гљива – квасци,
микроскопирање
Креирање дигиталне
школске странице са
отровним гљивама
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком,
шемом
и
компјутером)
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
микроскопом и
компјутером)
Интернет стране, слике, панои, хербаријски Интернет стране, микроскопи
за
материјал
прибор, дигитална камера и мобилни телефони
и
микроскопирање.
Царство гљива
Продубљивање
основних знања о
гљивама,
њиховој
разноврсности,
улоги и значају у
природи.
Продубљивање
знања о употреби
гљива у исхрани.
Продубљивање
основних знања о
лишајевима и појму
симбиозе

Систематизација
класификације биљака по
групама
Утицај биљака на људске
цивилизације
Савладавање основних
хербарских метода
Употреба модерних
дигиталних технологија у
изради дигиталног
хербаријума
Отварање индивидуалних
налога ученика на сајту
Project Noah
индивидуални и групни

индивидуални и групни
Разноврсност биљака, значај и заштита
Продубљивање
знања о одликама
различитих
група
биљака,
њиховој
разноликости
и
значају.
Продубљивање
знања о јестивим и
лековитим биљкама.
Упознавање техника
за
припрему
хербарског
материјала.
Упознавање техника
за
припрему
дигиталног
хербаријума школе.
Стварање налога на
Project Noah
Географија
(значај
и
распоред
биљних врста за
данашњег
човека)
Историја
(биљне
врсте
карактеристичн
е
за
цивилизацијеЕгипат,
Грчка,
Рим, КИна и
Монголија,
Америке)
БИ 3.2.1.
БИ 3.2.2.
БИ 3.2.3.
БИ 3.1.4.
БИ 3.2.1.
БИ 3.2.2.
БИ 3.2.3.
195
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Школски програм: додатна настава из предмета Енглески језик
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће страних језика
Београд
Наставници:Драгана Васиљевић.Лепосава Љешевић;Драгана
Васиљевић
Наставна
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
тема
My life
Разговор о празницима у Обрада
текстова Фронтални;
Комбинована
Великој Британији.
„Festivals“, “A typical Индивидуа(комуникаУсвајање и увежбавање израза year in Britain” и лни;
ивни
везаних за мерење времена.
“Measuring
time“. рад
у приступ)
Обнављање садашнјег паровима;
простог
времена,
редних и основних
бројева, прилога за
учесталостAnimals
Људи и њихови љубимци у Обрада текстова
Фронтални;
КомбиноВеликој Британији
„Аnimals“ и „Animal Индивидуавана
Класификација
Classification“.
лни;
(комуниживотињских врста
Обнављање садашњег рад
у кативни
трајног
времена, паровима;
приступ)
постављање питања,
субјекатског
и
објекатског
облика
заменице.
Holidays
Годишњи одмори у Великој Обрада
текстова Фронтални;
КомбиноваБританији некада и сада. ”Holidays”и
“Travel”. индивидуални; на
Историја транспорта (појава Обнављање прошлог рад у паровима (комуникапрвих превозних средстава).
времена,
увођење
ивни
нових
неправилних
приступ)
глагола и постављање
питања и описивање
догађаја у прошлости
Food
Упознавање
ученика
са Обрада текстова „Meals Фронтални;
Комбинова-
Разред:
пети
Ресурси
Школска
година
2014/2018.
Корелација
Образовни
стандарди
Уџбеник; Грађанско
ЦД;
васпитање
(људи
и
обичаји),
математика
(справе
и
начин
мерења).
Уџбеник
;ЦД;
слике
животиња
Биологија
(животињске
врсте)
Уџбеник; Српски
ЦД
језик(прошл
о време)
Грађанско
васпитање
(људи
и
обичаји)
Уџбеник; Биологија
196
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
обичајима везаним за исхрану
у Великој Британији.Храна из
различитих
земаља
у
свету.Припрема хране
The
world
Entertain
-ment
САД
–
географски
положај,временске
зоне,становништво,друштвено
уређење,главни град.
Источна и западна Европаклима.
Представљање
сопствене
земље
Упознавање
ученика
са
познатим
британским
филмовима
и
филмским
личностима.
Историја
позоришта и
развијање
љубави према позоришту и
позоришно јуметности .
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
and meal times” I “Food
from around the world”.
Спремање омиљених
јела(
рецепти
и
дегустација).
Бројиве и небројиве
именице,some/any;how
much/many; a few/ a
little;articles.
Обрада текстова „The
USA” I “East and west”.
Правилна
и
неправилна
компарација придева;
Поређење придева по
једнакости
и
неједнакости
Обрада текстова „The
British Cinema” I “The
Greek Theatre”.
Изражавање планова и
намера у будућности;
употреба прилога за
начин
и поређење
придева и прилога за
начин;
давање
предлога
индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
групни рад
Комбинована
(комуниу кативни
приступ)
Фронтални;
индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
додатнa наставa из предмета Географија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: Природних и друштвених наука
Београд
Наставници: З. Јаношев
Наставна
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
тема
на (комуни- ЦД;
кативни
ивни
приступ)
Комбинована
(комуникативни
приступ)
(
здрава
храна)
Уџбеник; Географија
ЦД;
( Европа и
Америка)
Уџбеник; Српски језик
ЦД;
( придеви и
прилози)
Разред:
V
Ресурси
Школска
година
2014/2015.
Образовни
Корелација
стандарди
197
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Васиона
Земља
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
и Најосновнија
астрономска
и
математичкогеографска
знања о васиони,
сунчевом
систему,
положају Земље
у
сунчевом
систему, Месецу
Географска
Познавање
карта
оријентације
у
постору,
практично
коришћење
и
познавање
географске карте
Ученици ће Фронтални
схватити
Индивидуални
бескрајност
васионског
простора,
врсте
и
особине
васионских
тела
Дијалог
Објашњење
Фотографије
Посета
планетаријуму и
Народној
опсерваторији
Сталном
Индивидуални
употребом
географске
карте знање
се проширује
и продубљује
Дијалог
Објашњење
Глобус
Карта света
Уџбеник
Планета
Земља
Ученици ће Фронтални
разумети
Индивидуални
дневно
и
годишње
кретање
земље
и
последице
тих кретања
Разговор
Глобус
Дискусија
ДВД
Непосредно
посматрање у
кабинету и у
природи
Оспособљавање
ученика
да
схвате природне
законитости које
се дешавају на
Земљи
Ге 2.2.1
Ге 2.2.2
Ге 2.2.3
Ге 3.2.1
Ге 3.2.2
Ге 3.2.3
Математика
Биологија
Ге 2.1.1
Ге 2.1.2
Ге 2.1.3
Ге 2.1.4
Ге 3.1.1
Ге 3.1.2
Ге 3.1.3
Ге 3.1.4
Ге 2.2.1
Ге 2.2.2
Ге 2.2.3
Ге 2.2.4
Ге 3.2.1
Ге 3.2.2
Ге 3.2.3
Годишњи план рада додатне наставе из предмета историја
Основна школа „Иво Андрић“, Београд Стручно веће: природних и друштвених наука
Разред: пети
Школска година
Наставници:Светлана Петровић и Немања Пантић
2014/2015.
Наставна
Образовни
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
тема
стандарди
Прошлост Коришћење
Примена свих Фронтални,
Монолошка,
Уџбеник,
Ликовна
311
198
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
свих појмова и појмова
и
метода
метода
историјске
историсјке
науке.
науке.
Употреба
Примењивање
појмова
знања
прошлост,
хронолошких
историја,
појмова
на
историјски
одабраним
извор.
задацима.
Разумевање и
коришћење
свих
временских
одредница.
Уочавање
значаја
Коришћење
проучавања
свих појмова о праисторије на
праисторији.
нашим
Развијање
просторима
критичког
кроз
анализу
мишљења кроз материјала
анализу теорије локалног музеја
Праисторија
о
постанку и
различите
човека.
литературе.
Повезивање
Вежбање
појмова
коришћења
прошлост,
историјске
праисторија,
карте
са
историја.
археолошким
налазиштима
без коришћења
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
индивидуални, дијалошка,
групни и рад у илустративнопару
демонстративна
Индивидуални,
групни,
фронтални и
рад у пару
Монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
рад на тексту
историјска
култура
карта, шеме,
слике, лента
времена
Уџбеник,
историјска
карта,
музејски
експонати,
графикон
Географија,
биологија
Верска
настава
321
199
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Употреба
просторних
оквира
епохе
старог века.
Разумевање
историјских
процеса
и
Стари исток
токова,
прелазак
са
праисторије на
историју.
Уочавање
разлика ова два
периода.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
легенде.
Поређење
узрочнопоследичних
веза
са
различитих
локација
у
истом
временском
периоду.
Вежбање
коришћења
историјске
карте
са
цивилизацијама
и
народима
Старог истока
без коришћења
легенде.
Утврђује
релације међу
државама
Старог истока,
зна
све
категорије
друштва Старог
века.
Самостално
одређивање
историјских
догађај
на
временској
ленти.
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Географија,
МонолошкоУџбеник,
грађанско
дијалошка, рад историјска
васпитање,
на
тексту, карта,
ПП српски
демонстративно- презентација језик,
илустративна
, интернет
ликовна
култура
311
200
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Стара Грчка
и
Хеленизам
Употреба
историјског
простора
и
времена.
Анализа
античког
друштва кроз
друштва Атине
и Спарте.
Разумевање
свих обележја
религије
и
културе.
Стари рим
Коришћење
знања
о
државној
структури
Старог века.
Уочавање
и
анализа
међузависности
појединца
и
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Зна
облике
државног
уређења,
основне облике
религије старог
века.
Ученик
ће
знати
споменике
Старог века и
бити способан
да
уочи
вредност
културног
наслеђа.
Ученик
ће
поштовати
културу
и
традицију
других народа и
анализирати
историјске
изворе
кроз
епове
Компарација
међу државама
Старог истока,
Грчке и Рима.
Јасно уочавање
разлика
политичких
промена
на
истом
Географија,
Монолошковерска
Уџбеник,
дијалошка,
настава,
Фронтални,
историјска
текстуална,
грађанско
индивидуални,
карта, слике,
демонстративноваспитање,
групни, рад у
шеме,панои,
илустративна,
српски
пару
ПП
метода писаних
језик,
презентација
радова
ликовна
култура
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Географија,
МонолошкоУџбеник,
ликовна
дијалошка,
историјска
култура,
хеуристички
карта, слике, српски
приступ,
панои,
ПП језик,
демонстративна, презентација верска
рад на тексту, , историјски настава,
писани радови
извори
грађанско
васпитање
311/316
311
201
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
културе
којој
припада.
Извршавање
селекције
историјских
извора.
Анализа
разлике
и
сличности
у
тумачењу
историјских
извора који се
односе на исту
историјску
појаву.
Разумевање
узрочнопоследичних
веза
ширења
Рима, а потом
његовог
пропадања.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
географском
простору
у
различитим
историјским
периодима.
Описивање
остатака епохе
Старог века у
свом окружењу.
Разуме
и
пореди
улогу
различитих
личности
у
историјској
епохи.
202
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
додатнa наставa из српског језика
Основна школа „Иво Стручно веће: српског језика
Разред: 5
Андрић“, Београд
Наставници: Драгана Дејановић, Светлана Бубало, Олга
Урошевић, Милица Мирковић, Мирјана Поповић, Станко Кржић.
Познавање пет
глаголских
облика и свих
граматичких
категорија.

и
Служба речи у
реченици.



Прецизно
одређивање
врста речи
Изучавање
падежног
система
Израда паноа
(деклинација)
Анализа тестова
са такмичења
Повлачење
паралеле између
енглеске, руске и
српске граматике
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима
Корелација
Уџбеници, табла, креда, свеске

Индивидуални и групни
лексика,народни
Граматика
књижевни језик
Продубљивања
знања
о
врстама речи,
деклинацији и
правилној
употреби
падежа.
Методе рада
Ресурси
Задаци
Облици
рада
Наставн
а тема
Циљеви
Школска
година
2014/2015.
Страни језици
Образовни
стандарди
СЈ. 1. 3. 4.
СЈ. 1. 3. 9.
СЈ. 1. 3. 10.
СЈ. 2. 3. 3.
СЈ. 2. 3. 7.
СЈ. 2. 3. 8.
СЈ. 3. 3. 4.
СЈ. 3. 3. 6.
203
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Уџбеници, табла,
свеске
уџбеници, књиге
креда, табла, књиге.
креда, Уџбеници, табла, креда, свеске
уџбеници, књиге
уџбеници,
Писани
рад,
монолошка
и
дијалошка
креда, табла, свеске.

Писмене вежбе
(провера
основних
правописних
правила)
Израда
самосталних
састава
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима
Индивидуални и групни

Индивидуални и групни
Припрема за
израду
самосталних
литерарних
задатака.

слушање звучне читанке,
и Писано изражавање
Проширивање
знања
основних
правосписних
правила.

Читање и
разумевање
ћириличних и
латиничних
текстова.
Анализа текстова
по избору
ученика
Дискусија на
теме детињства и
маштовитости
читање и тумачење текста,
Ученик разуме
и
тумачи
прочитани
текст.

утврђивање.
читања
Вештина
разумевање прочитаног
(3 часа)
Ученик добро
познаје
и
примењује
норму српског
језика.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Историја,
Географија,
Музичка култура,
Ликовна култура.
Лингвистика
СЈ. 1. 1. 1.
СЈ. 1. 1. 2.
СЈ. 1. 1. 4.
СЈ. 1. 1. 6.
СЈ. 1. 1. 7.
СЈ. 2. 1. 2.
СЈ. 3. 1. 2.
СЈ. 3. 1. 3.
СЈ. 1. 2. 1.
СЈ. 1. 2. 2.
СЈ. 1. 2. 4.
СЈ. 1. 2. 8.
СЈ. 2. 2. 1.
СЈ. 2. 2. 3.
СЈ. 2. 2. 5.
СЈ. 3. 2. 3.
СЈ. 3. 2. 4.
СЈ. 3. 2. 5.
204
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Уџбеници, табла, креда, свеске
уџбеници, књиге
уџбеници,
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима.
креда, табла, свеске.

Индивидуални и групни
Стилске
фигуре
на
примерима
обрађених
текстова.
групни,

Детаљна анализа
народне поезије
и прозе
(митолошке и
обредне песме,
народне епске
песме старијих
времена, бајке и
новеле).
Анализа и
читање дела
ауторске
књижевности
(песме,
приповетке,
драме, романи,
есеји).
Препознавање
стилских фигура
у обрађеним
текстовима
(епитет,
персонификација
, ономатопеја,
алегорија,
контраст,
градација,
хипербола).
рад на примерима,
Разликовање
народне
и
уметничке
књижевности.

утврђивање.
Књижевност
Продубљивање
знања у вези са
књижевним
родовима
и
врстама.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Историја,
Географија,
Музичка култура,
Ликовна култура.
СЈ. 1. 4. 1.
СЈ. 1. 4. 2.
СЈ. 1. 4. 3.
СЈ. 1. 4. 4.
СЈ. 1. 4. 5.
СЈ. 1. 4. 6.
СЈ. 2. 4. 1.
СЈ. 2. 4. 5.
СЈ. 2. 4. 6.
СЈ. 2. 4. 7.
СЈ. 3. 4. 1.
СЈ. 3. 4. 4.
205
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Уџбеници, табла, креда, свеске
уџбеници, књиге, рачунар
рачунар,
уџбеници,
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима.
креда, табла, свеске.
Индивидуални и групни

групни,
Изражајно
чита и казује
научени текст.

Вежбе правилног
читања и
изговора
Лексичке,
семантичке и
ортоепске вежбе.
Изражајно
рецитовање
песама.
самостални рад ученика,
Поштује
књижевно
језичку норму
у говору.

утврђивање.
Усмено изражавање
Ученик
правилно
изговара
гласове.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Реторика,
Историја,Музичк
а култура..
Школски програм додатне наставе из предмета Математика
Основна
школа
„Иво Стручно веће: МАТЕМАТИКА
Разред:
За период 2014/2018.
Андрић“, Београд
Наставници: Љиљана Рајчић, Маријана Мирковић, ПЕТИ
Сузана Бранковић Павловић, Оливера Сретовић,
Светлана Томић
Избор ученика за додатну наставу врши се по следећим критеријумима:
- Успех из математике
- Општи успех
- Интересовање ученика
- Посебне способности ученика
- Мотивација
- Досадашњи постигнути резултати из математике
Додатна настава изводи се једном недељно, а по потреби и чешће.
За даровите ученике ће се организовати међународно такмичење „Кенгур без граница“, затим редовна такмичења у
организацији Друштва математичара и Министарства просвете(школско, општинско окружно и републичко). У мају месецу ће се
формарати екипа за Математички турнир у организацији математичког друштва „Архимедес“ уколико се за то остваре услови. За
ученике ће бити организован одлазак на радионице Центра за промоцију науке у оквиру манифестација “М3-мај месец
математике“ и „Дани открића“. Вредновање се врши на основу остварености програма и разултата ученика на разним
такмичењима.
206
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Скупови
Геометријске
фигуре
као
скупови
тачака. Односи
геометријских
објеката
Дељивост
бројева
Циљеви
Проширивање
и
продубљивање
стечених
знања
са
редовне
наставе
Развијање
мотивације
ученика
за
бављење
математком
Квадар и коцка
– површина и
запремина
Развијање
наклоности
Релације;
према
графови.
математици
Логички
као науци и
задаци
доприносу који
она
у
Разломци
модерном
(својства
и друштву има
рационални
поступци
Стицање шире
рачунања)
– образовне
одабрани
основе
задаци
потребне
за
лакше
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Образовни
стандарди
Омогућавање
Дијалошка
Збирка
Биологија у МА.3.1.1.
коришћења
задатака
области
МА.3.1.2.
различитих
извора
Вербалногруписања
МА.3.1.3.
информација-задатак
Индиви текстуална
Збирка
врста живог МА.3.3.1.
је да ученици умеју да дуални
задатака
са света
МА.3.3.4.
одаберу и правилно
Илустративноранијих
МА.3.4.1.
повежу информације Рад
у демонстративна математичких ТО у области МА.3.4.2.
добијене
из парови
такмичења
ообина
различитих
извора ма
Решавање
геометриских
информација
проблема
Математички објеката
листови
Решавање и анализа
Истраживачки
ТО у области
задатака са такмичења
рад
Сајт друштва
размере
и
математичара поделе
Србије
Припрема
за
ТО у области
математичка
Смарт табла
коришћења
такмичења-решавање
геометријског
тежих,
сложенијих,
прибора,
проблемских, пажљиво
цртања
одабраних задатака из
паралелних и
збирки
задатака
нормалних
намењених даровитим
правих
и
ученицима,
као
и
кружница
коришћем
осталих
ресурса
Ликовна
култура
у
Решавање задатака из
области
забавне математике
примене
Задаци
Облици
рада
Фронта
лни
Методе рада
Ресурси
Корелација
207
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Дијаграми
и
њихова
примена
у
решавању
разноврсних
математичких
проблема
(Венови
дијаграми,
метод дужи и
сл.)
Угао,
врсте
углова
–
одабрани
задаци
Осна
симетрија,
конструкције,
примена;
одабрани
конструктивни
задаци
Права
и
кружница
–
конструктивни
задаци
Задаци
логичко
комбинаторне
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
разумевање и
усвајање
Припрема ученика за
других
математичко
садржаја
такмичење
''Кенгур
природних и без граница''
друштвених
наука
Упућивање ученика у
израду истраживачких
Развијање
радова
правог
разумевања
Укључивање ученика у
математичког пројекте
који
се
израза,
реализују у школи
концепата
процеса
и Израда
паноа,
доказа
на презентација,
примерима
подстицање усменог
који се не раде излагања
на
редовној
настави
Проналажење
и
примена матаматичког
Развијање
модела у текстуалним
способности
задацима из разних
логичког
животних области
мишљења,
резоновања,
Рад тежих задатака по
анализирања,
избору ученика
доказивања и
прецизног
Примена
скуповних
изражавања
операција
у
сложенијим задацима,
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
особина осне
симетрије
Проналажење
и
примена
математичког
модела
у
текстуалним
задацима из
разних
животних
области
208
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
природе
Пребројавање
скупова
тачака, фигура
и
бројевних
скупова
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
Развијање
способности
просторног
опажања,
уочавање
просторних
веза
као и у реалним
математичким
задацима, сложеније
представљање
елеманата
скупова
Веновим дијаграмима;
читање и тумачење
Венових
дијаграма;
Развијање
усвајање и примена
геометријског појма
релације,
начина
примена
својстава
размишљања,
графа
у
реалним
доказивања
математичким
геометријских задацима; решавање
тврђења
и задатака
вештине
''дешифровања''
цртања
сабирања и множења
вишецифреним
Развијање
бројевима;
примена
следећих
односа геометријских
способности
објеката у сложенијим
код ученика:
геометријским
посматрања
задацима као и у
асоцијације
реалним
рачунања
математичким
апастракног
задацима;
примена
мишљења
правила
дељивости
логичког
бројева и извођење
резоновања
правила дељивости за
прецизног
задати број; примена
записивања и правила
дељивости
209
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
изражавања
бројева у реалним
математичким
Подстицање
задацима;
примена
ученика
за појмова
највећи
развијање
заједнички садржалац
стваралачких
и најмањи заједнички
способности
делилац у сложенијим
задацима;
шире
упознавање
особина
простих бројева кроз
сложеније
задатке;
усвајање и примена
појмова површине и
запрмине квадра и
коцке;
одређивање
комплементних
и
суплементних углова
који нису директно
дати; примена знања о
комплементним
и
суплементним
угловима
(израчунавање
угла
између мале и велике
казаљке
сата,
по
постављеним
условима);
израчунавање
величине
улга
коришћењем
сложенијих
210
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
геометријских слика;
примена разломака у
сложенијим задацима;
израчунавање
вредности
сложеног
бројевног
израза;
примена
осне
симетрије, посебно, у
конструктивним
задацима;
примена
особина
праве
и
кружнице; упознавање
са
основним
елементима
комбинаторике
и
примена
комбинаторике
у
реалним
математичким
задацима
Школски програм додатне наставе из предмета Математика
Основна
школа
„Иво Стручно веће: МАТЕМАТИКА
Разред:
Андрић“, Београд
Наставници: Љиљана Рајчић, Маријана Мирковић, ШЕСТИ
Сузана Бранковић Павловић, Оливера Сретовић,
Светлана Томић
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
За период 2014/2018.
Ресурси
Корелација
Образовн
и
стандард
и
211
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Дељивост
Прости
бројеви
Осна
симетрија
Цели бројеви,
сабирање
и
одузимање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Циљеви
Задаци
Проширивање и
продубљивање
стечених знања
са
редовне
наставе
Развијање
мотивације
ученика
бављење
математком
Омогућавање
коришћења
различитих извора
информацијазадатак
је
да
ученици умеју да
одаберу и правилно
повежу
за информације
добијене
из
различитих извора
информација
Троугао, врсте
и
углови
троугла
Развијање
наклоности
Цели бројеви, према
множење
и математици као
дељење
науци
и
доприносу који
Дирихлеов
она у модерном
принцип
друштву има
Троугао
(углови,
подударност,
значајне
тачке)
Одабрани
конструктивн
и задаци о
Стицање
шире
образовне основе
потребне
за
лакше
разумевање
и
усвајање других
садржаја
природних
и
Решавање
и
анализа задатака са
такмичења
Припрема
за
математичка
такмичењарешавање
тежих,
сложенијих,
проблемских,
пажљиво одабраних
задатака из збирки
задатака
намењених
даровитим
Образовн
и
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
стандард
и
Фронтални
Дијалошка
Збирка
Географија у МА.3.1.1.
задатака
области
МА.3.1.2
Индивидуал Вербалнообележавања МА.3.1.3.
ни
текстуална
Збирка
температура, МА.3.3.1.
задатака са надморске
МА.3.3.2.
Рад
у Илустративно ранијих
висине,
МА.3.3.6.
паровима
математичк дубине
МА.3.4.1.
демонстратив их
(депресије)
МА.3.4.2.
на
такмичења
Физика
у
Решавање
Математичк области
проблема
и листови
јединица
мере
Сајт друштва
Истраживачк математичар Српски језик
и рад
а Србије
у
области
гласовних
Смарт табла промена
(именилац –
имениоци;
бројилацбројиоци;
садржалацсадржаоци...)
ТО у областо
коришћења
својства
троуглова
212
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
троуглу
Циљеви
друштвених
наука
Рационални
Развијање правог
бројеви,
разумевања
сабирање
и математичког
одузимање
израза,
концепата
Једнакост
процеса и доказа
многоуглова
на
примерима
(разложива и који се не раде на
допунска),
редовној настави
резање
и
састављање
Развијање
равних
способности
фигура
логичког
мишљења,
Математика
резоновања,
на квадратној анализирања,
мрежи
доказивања
и
(конструкције прецизног
,
површине изражавања
фигура,
аритметика и Развијање
алгебра)
способности
Четвороуглов просторног
и (доказни и опажања,
конструктивн уочавање
и задаци)
просторних веза
Проценти
–
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
ученицима, као и
коришћем осталих
ресурса
Решавање задатака
из
забавне
математике
Припрема ученика
за
математичко
такмичење ''Кенгур
без граница''
Упућивање ученика
у
израду
истраживачких
радова
Укључивање
ученика у пројекте
који се реализују у
школи
Израда
паноа,
презентација,
подстицање
усменог излагања
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовн
и
стандард
и
при
кострукцији
и техничком
цртежу
ТО у областо
коришћења
својства
четвороугло
ва
при
кострукцији
и техничком
цртежу
Физика
у
области
јединица
мере
за
дужину
и
површину
Проналажењ
е и примена
математичко
г модела у
текстуалним
задацима из
разних
животних
213
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставна тема
Циљеви
Задаци
примене
Задаци
логичко
комбинаторне
природе
(нестандардн
и задаци који
се своде на
Дирихлеов
принцип)
Развијање
геометријског
начина
размишљања,
доказивања
геометријских
тврђења
и
вештине цртања
Проналажење
и
примена
матаматичког
модела
у
текстуалним
задацима из разних
животних области
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовн
и
стандард
и
области
Рад тежих задатака
по избору ученика
Развијање
следећих
способности код Примена
ученика:
дељивости
и
посматрања
особина
простих
асоцијације
бројева
у
рачунања
проблемским
апастракног
задацима,
мишљења
решавање
логичког
сложенијих
резоновања
једначина
по
прецизног
апсолутним
записивања
и вредностима;
изражавања
решавање
неједначина
по
апсолутној
Подстицање
вредности;
ученика
за одређивање
развијање
вредности израза у
стваралачких
којем се не виде сви
214
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Циљеви
способности
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовн
и
стандард
и
сабирци (чиниоци);
усвајање и примена
Дирихлеовог
принципа у разним
геометријским
и
реалним
проблемским
задацима; примена
особина
троугла
при израчунавања
непознатих углова
троугла када они
нису диретно дати;
примена значајних
тачака троугла у
конструктивнм
задацима, као и код
подударности
троуглова;
примена
особина
елемената троугла
у разним доказним
задацима;
израчунавање
вредности
сложеног бројевног
израза
са
рационалним
бројевима; задаци
215
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовн
и
стандард
и
''магичних''
квадрата;
решавање
сложених једначина
и неједначина;
доказни
и
конструктивни
задаци
четвороуглова;
посебно,
нестандардни
консртуктивни
задаци;
примена процената
додатнa наставa из предмета историја
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: природних и друштвених наука
Разред: шести Школска година
Београд
Наставници: Светлана Петровић и Немања Пантић
2014/2015.
Наставна
Образовни
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
тема
стандарди
Примена метода
Разумевање,
истраживања
коришћење и
историсјких
Уџбеник,
Српски
компарација
Фронтални, Монолошка,
Одлике
извора.
историјска
језик,
писаних
индивидуал дијалошка,
средњег
Примењивање
карта, шеме, географија, 311, 321
историјских
ни, групни и илустративновека
знања
при
слике, лента ликовна
извора
за
рад у пару
демонстративна
коришћењу
времена
култура
Средњи век.
историјских
извора.
216
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Рани
средњи
век
Развијање
критичког
мишљења кроз
анализу
ондашњих
држава
(Византије
и
Франачке).
Поређење
разлика
и
сличности
друштвеног
раслојавања
ових држава.
Разумевање
узрока
и
последица
Великог
раскола.
Анализа
трагова
словенских
народа
у
византијским
изворима.
Разумевање
временског и
географског
контекста при
настанку првих
српских
земаља.
Уочавање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Уочавање
значаја
историјских
личности
за
даљи
след
историјских
догађаја
(Јустинијан
и
Карло Велики).
Уочавање
разлика
и
сличности феуда
и проније.
Критички
приступ
последица
насталих након
поделе
хришћанског
света
1054.
године.
Анализа
последица сеобе
Словена
из
прапостојбине
на Балкан.
Критички
приступ
последицама
утицаја
различитих
културних
средишта
на
Индивидуал
ни, групни,
фронтални
и рад у пару
Монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
рад на тексту
Уџбеник,
историјска
карта,
музејски
експонати,
графикон
Географија,
ликовна
култура и
верска
настава
322, 325
217
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Позни
средњи
век
важности рада
Ћирила
и
Методија
у
културолошком
смислу.
Разумевање
историјских
процеса
и
токова
насталих
као
последица
Крсташких
ратова.
Уочавање
разлика
и
сличности
мохашковитешких
редова.
Графичковизуелно
представљање
родослова
Немањића
и
њихових
задужбина.
Критички
приступ
последицама
Косовске битке
кроз историјске
изворе.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Јужне Словени.
Анализа
последица
насталих после
Крсташких
ратова у оба
смера.
Компарација
верског заноса у
Средњем веку и
оног
каквог
познајемо данас.
Критички
приступ
улоге
ктиторства
династије
Немањића.
Разумевање
Косовске битке и
њене духовнополитичке
тежине.
Фронтални,
групни,
индивидуал
ни, рад у
пару
Монолошкодијалошка, рад
на
тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
карта,
ПП
презентација
, интернет
Географија,
верска
настава,
српски
327
језик
и
ликовна
култура
218
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
додатнa наставa из српског језика
Основна школа „Иво Стручно веће: српског језика
Разред: 6
Андрић“, Београд
Наставници: Драгана Дејановић, Светлана Бубало, Олга
Урошевић, Милица Мирковић, Мирјана Поповић, Станко Кржић.
и


Служба речи у
реченици.
Познавање свих
глаголских
облика,
свих
заменица, као и
граматичких
категорија.


Детаљно
проучавање
фонетике
(обрада врста
гласова и
гласовних
промена)
Обнављање
наученог о
врстама речи
Довршавање
започете обраде
глаголских
облика и
заменица из
петог разреда
Проширивање
појма
комуникативне
реченице
Анализа тестова
са такмичења и
индивидуална
припрема
ученика за
такмичење
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима
Корелација
Уџбеници, табла, креда, свеске, књиге и рачунар
Правилна
употреба
акцената
познавање
акценатског
система.

Индивидуални и групни
Граматика лексика,народни и књижевни језик
Продубљивања
знања о врстама
речи, фонетици
и служби речи у
реченици.
Методе рада
Ресурс
и
Задаци
Облиц
и рада
Наста
вна
тема
Циљеви
Школска
година
2014/2015.
Образовни
стандарди
Страни језици и СЈ. 1. 3. 1.
музичка култура СЈ. 1. 3. 3.
СЈ. 1. 3. 5.
СЈ. 1. 3. 10.
СЈ. 1. 3. 13.
СЈ. 1. 3. 14.
СЈ. 2. 3.1.
СЈ. 2. 3.2.
СЈ. 2. 3.4.
СЈ. 2. 3.5.
СЈ. 2. 3.10.
СЈ. 2. 3.11.
219
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Уџбеници, табла, креда, свеске
уџбеници, књиге
креда, табла, књиге.
Уџбеници, табла,
свеске
уџбеници, књиге
уџбеници,
креда,
Писани рад,
монолошка
и дијалошка
креда, табла, свеске.

Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима
Индивидуални и групни

Писање
приватног и
службеног писма
Проучавање
писама познатих
уметника
Израда
истраживачких
задатака
Индивидуални и групни
Припрема
за
израду
самосталних
литерарних
задатака.

слушање звучне читанке,
разумевање Писано изражавање
Успешно
поређење
два
или
више
текстова.
Проширивање
знања основних
правописних
правила.

Читање
акцентованих
речи и
разумевање
текста (на
примеру
књижевних и
некњижевних
текстова).
Примена
комаративне
методе у анализи
текстова.
читање и тумачење текста,
и
Ученик разуме и
тумачи
прочитани
текст.

утврђивање.
Вештина читања
прочитаног
(3 часа)
Ученик
добро
познаје
и
примењује
норму српског
језика.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Историја,
Географија,
Музичка култура,
Ликовна култура.
Лингвистика
СЈ. 1. 1. 1.
СЈ. 1. 1. 6.
СЈ. 2. 1. 1.
СЈ. 2. 1. 5.
СЈ. 3. 1. 1.
СЈ. 3. 1. 2.
СЈ. 3. 1. 3.
СЈ. 1. 2. 1.
СЈ. 1. 2. 2.
СЈ. 1. 2. 4.
СЈ. 1. 2. 6.
СЈ. 1. 2. 8.
СЈ. 2. 2. 1.
СЈ. 2. 2. 3.
СЈ. 2. 2. 5.
СЈ. 3. 2. 4.
СЈ. 3. 2. 5.
220
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Уџбеници, табла, креда, свеске
уџбеници, књиге
уџбеници,

Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима.
креда, табла, свеске.

Индивидуални и групни

групни,
Проширивање
знања
о
стилским
фигурама
на
примерима
у
тексту.

Проучавање и
обнављање
градива из
теорије
књижевности.
Увод у
компаративну
методу анализе.
Уочавање
одређеног
мотива у
књижевном
тексту.
Увод у писање
есеја
Писање рада о
животу Вука
Караџића
рад на примерима,
Препознавање
облика
казивања
на
примерима
текста.

утврђивање.
Књижевност
Продубљивање
знања у вези са
књижевним
родовима
и
врстама.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Историја,
Географија,
Музичка култура,
Ликовна култура.
СЈ. 1. 4. 3.
СЈ. 1. 4. 4.
СЈ. 1. 4. 5.
СЈ. 1. 4. 6.
СЈ. 2. 4. 1.
СЈ. 2. 4. 2.
СЈ. 2. 4. 5.
СЈ. 2. 4. 6.
СЈ. 2. 4. 7.
СЈ. 2. 4. 8.
СЈ. 3. 4. 1.
СЈ. 3. 4. 3.
221
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Разред:
6.
Уџбеници, свеске, уџбеници, књиге, рачунар
рачунар,
Школски програм - додатна наставе из предмета физика
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће : Природних и друштвених наука
Београд
Наставници:Костић Љиљана , Ђурђевић Лепосава
уџбеници,
Рецитовање,
излагање,
самостално
предавање и
презентовање
.
креда, табла, свеске.

Индивидуални и групни

групни,
Зна да прича о
стварном
или
измишљеном
догађају,
у
првом
или
трећем
лицу,
поштујући
хронологију или
ретроспективно
.

Вежбе правилног
читања и
изговора
Лексичке,
семантичке и
ортоепске вежбе.
Изражајно
рецитовање
песама.
Дескриптивно
приповедање
(портрет
одређене
личности, пејзаж
и опис
ентеријера)
самостални рад ученика,
Изражајно чита
и казује научени
текст.

утврђивање.
Усмено изражавање
Поштује
књижевно
језичку норму у
говору.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Реторика,
Историја,Музичк
а култура..
Школска
2014/2018.
година
Избор ученика за додатну наставу врши се по следећим критеријумима :
- Успех из физике
- Општи успех
- Интересовање ученика
- Посебне способности ученика
- Мотивација
Додатна настава изводи се једном недељно , а по потреби и чешће . За даровите ученике се организују редовна такмичења у
организацији Друштва физичара и Министарства просвете ( школско , општинско , окружно и републичко ).
222
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
1.Кретање
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
- Проширивање и
про дубљивање
стечених
знања са редовне
наставе ;
- Вежбање
проблемских
задатака везаних за
израчунавање брзине
праволинијског кретања ;
- Да се оспособе
за решавање проблема
и
задатака из
физике у
новим и
непознатим
ситуацијама ;
-Вежбање
проблемских
задатака везаних за
израчунавање пута и
средње
брзине ;
- Развијање
функциона- лне
писмености ;
- Развијање
свести о
сопственим
знањима,
способностима и
да -
- Вежбање
проблемских
задатака везаних за
израчунавање релативне
брзине праволинијског
кретања ;
- Симулација на
рачунару
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
- Панои
-шеме
-слике
Вербалнотекстуалне
( дијалошке,
монолошке, рад
на тексту )
Фронтални
- ПП
презентације
и интернет
стра не
Корелациј
а
Образовни
стандарди
Математика
(за изражавање физичких
закона решавање задататака , конкре тизовање и
илустровање
теоријских
знања )
Географија
(бројне појаве
у географији
имају
физичку
основу као
што су : поја ва ветра , кружење воде,
- Сајт друштва струје у мо фирима и окезичара Србије анима ... )
Демонстративно
- Збирка
илустративне
Индивидуални
задатака
за додатни
Решавање про Рад у
рад
блемских задапаровима
( задаци за
така
такмичење )
фи.2.6.1.
фи.2.6.3.
фи.2.7.1.
фи.3.1.2.
фи.3.1.3.
фи.3.1.4.
фи.3.4.1.
фи.3.4.3.
фи.3.7.1.
фи.3.7.2.
Биологија
(функционисање биоло шких
223
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
2.Сила
љој
професионалној
орјентацији ;
- Да напредују ка
реализацији
одговарајућих
Стандарда
образованих
постигнућа ;
3.Мерење
- Да се оспособе
за уочавање и
распознавање
физичких појава
у свакодневном
животу и
за активно
стицање
знања о
физичким по јавама кроз
истражи вање ;
- Да оформе
основу научног метода и
да се
усмере према
примени
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
различитих врста
кретања
у свакодневном
животу ;
- Табеларно и
графичко
приказивање
пређеног пута и брзине у
зависности
од времена .
Коришћење
графика .
- Видеозапис или
симулација на рачунару
различитих облика
међусобног
деловања тела ;
-Вежба решавање
проблемских задатака
везаних за
истезање еластичне
опруге ( динамометра ) и
тежином тега , односно са
система)
Хемија
( изучавање
супстанције
као једног од
видова материје )
Техничко
образовање
( како различите силе
утичу на рад
машина , принцип рада
машина које
раде на
принципу
Паскаловог
закона .)
Екологија
( из области
заштите животне средине )
Физичко
васпитање
(коришћења
закона физике за пости 224
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
физичких закона
у свакодневном
животу и
раду ;
4. Маса и
густина
5. Притисак
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ка либрисањем опруге ;
- Вежба решавање
проблемских задатака
- Развијање
везаних за
логичког и
израчунавање
апстрактног
резултујуће
мишљења ;
силе која делује на
тело
- Схватање смисла ( опругу );
и
метода
- Зна да претвара
остваривања
јединиексперимента и
це изведених
значафизичких
ја мерења ;
величина у
одговарајуће
-Схватања
основне ;
повезаности
физичких појава
- Зна како се
и екоизрачунава
логије и
апсолутна и
развијање
релативна
свести о потреби грешка мерења .
за Записи штите , обнове и
вање резултата
уна мерења
пређивања
( табеларно ,
животне
графички )
средине ;
- Вежбање
зање бољих
резултата у
спортским дисциплинама )
225
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
- Развијање
способности
за примену
знања из
физике ;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
проблемских
задатака везаних за
израчунавање површине ,
за премине и времена ;
- Разумевање
појава процеса и
односа у природи
на основу фи- Видео запис или
зичких закона ;
симулација мерења времена
, пута ,брзине и силе на
рачунару ;
- Уме да донесе
релева нтан закључак на
основу
резултата мерења ;
- Видео запис или
симу лација рада
различитих
мерила и мерних
инструмената на
рачунару ;
- Видео запис или
226
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
симулација примера за
инертност тела на
рачунару
- Вежбање
проблемских
задатака укојима се
ко ристе физичке
величи не : маса , тежина ,
густина и запремина ;
- Зна шта је
притисак
чврстих тела и од
чега
зависи ;
- Разуме и
примењује концепт
притиска у флуидима ;
- Видео запис или
симулација различитих
при мера преношења
прити227
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ска кроз чврста тела
,
течности и гасове на
рачунару ;
- Вежба решавање
проблемских задатака у
којима
се користи притисак
и
потисак као физичке
величине ;
- Вежба решавање
проблемских задатака
везаних
за хидростатички
притисак
- Вежба решавање
задатака везаних за
примену
Паскаловог закона ;
228
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разред: 6
Наставна
тема
Ресурси
Циљеви



Детаљније савлађивање
грађе једноћелијских
хетеротрофа и њиховој
разноврсности.
Детаљније савлађивање
знања о грађи, начину
живота и представницима
амеба, бичара и трепљара.
Микроскопирање препарата
паразитских праживотиња
Микроскопирање живих
препарата праживотиња
Методе рада
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(помоћу лупе и
микроскопа
и
демонстрација
компјутером)
И интернет стране, панои,
публикације, шеме, слике,
фотографије, микроскоп.

индивидуални и групни
Праживотиње
Продубљивање знања
ученика о грађи и
разноврсности
хетеротрофних
протиста.
Упознавање ученика са
особеностима
појединих
група
праживотиња.
Продубљивање знања
ученика о значајним
паразитским врстама
праживотиња.
Задаци
Облици
рада
додатне наставе из предмета биологија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: природних и друштвених наука
Београд
Наставници: Јелена Дробњаковић, Николић Иван
Школска
2014/2015.
Корелација
Грађанско
васпитање
(лична
хигијена,
социјална
хигијена)
година
Образовни
стандарди
Б.И.2.1.3.
Б.И.3.1.4.
Б.И.2.1.2.
Б.И.2.2.1.
Б.И.3.1.3.
Б.И.2.2.6.
Б.И.2.2.4.
Б.И.2.3.1.
229
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд



Угроженост
животиња
и
Продубљивање знања 
ученика о појмовима
биодиверзитета,
фактора угрожавања и
значаја одржавања и
заштите животиња.
Географија
(станишта
животињских
врста)
Б.И.2.2.2.
Б.И.2.2.3.
Б.И.3.1.4.
Б.И.3.2.5.
Б.И.2.2.1.
Б.И.3.2.1.
Б.И.3.2.2.
Б.И.3.2.3.
Б.И.2.3.1.
Б.И.2.3.2.
Б.И.3.1.5.
Б.И.3.2.6.
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом
и
компјутером)
Географија
.
(климатске
Б.И.2.4.8.
промене
и Б.И.2.4.9.
фактори)
Грађанско
васпитање
(одговоран
однос
према
околини)
и
заштита
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом
,
микроскопом
и
компјутером)
микроскоп, Интернет стране, панои
стране,
Интернет
дигитални фотоапарати, мобилни
за
материјал
и
телефони
микроскопирање.

Детаљније савладавање
основних знања о настанку
и развоју група животиња.
Детаљније савладавање
основних знања о основним
карактеристикама група
бескичмењака.
Детаљније савладавање
основних знања о основним
карактеристикама група
кичмењака
Детаљније савладавање
знања о разноврсним
птицама и сисарима
Отварање ученичких налога
на Project Noah
Детаљније савладавање
основних знања о
биодиверзитету, факторима
угрожавања и заштити
животиња.
индивидуални
фронтални

индивидуални и фронтални
Царство животиња
Продубљивање знања
ученика о настанку и
развоју животињских
група
и
њиховом
разноврсношћу.
Продубљивање знања
о
основним
карактеристикама
група бескичмењака.
Продубљивање знања
о
основним
карактеристикама
група кичмењака.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
230
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, шемом и
компјутером,)
и
додатна настава из предмета Географија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: Природних и друштвених наука
Београд
Наставници: З. Јаношев
Наставна тема
Циљеви
Воде на Земљи
Разумевање
појава
и
процеса
везаних за воде
на Земљи
Задаци
Облици рада
Ученик ће моћи Фронтални
да
објасни Индивидуални
дефиницију
светски океан,
облике
разуђености
обале, реке и
сливове,
поделу језера,
утицај вода на
живот људи
Методе рада
Дијалог
Демонстрација
Интернет стране, слике,
и
књиге
панои,
публикације
Дискусија о геолошким
добима и доказима
еволуције
Детаљније цавладавање
знања о теоријама
еволуције и борби за
опстанак међу врстама и
унутар врсте.
индивидуални
фронтални
Увод у еволуцију живог
света
Продубљивање

основних
знања
о
доказима еволуције и
геолошким добима.

Продубљивање знања
о борби за опстанак и
Дарвиновој
теорији
еволуције
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Б.И.2.3.5.
Б.И.2.3.6.
Б.И.3.3.5.
Разред:
VI
Школска
година
2014/2015.
Образовни
Ресурси
Корелација
стандарди
Физичко
Биологија
Ге 2.2.1
географске
Ге 2.2.2
и тематске
Ге 2.2.3
карте
Ге 2.2.4
ДВД
Ге 2.2.5
Ге 3.2.1
Ге 3.2.2
Ге 3.2.3
Ге 3.2.4
231
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Становништво Усвајање
и насеља на основних
Земљи
појмова
становништва
и насеља и
њихова
примена
на
часу
Еропа
регионална
подела
Стицање нових
и проширивање
постојећих
знања
о
регионалној
подели Европе,
европским
интеграцијама,
о
државама
чланица ЕУ
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Ученици
ће
разумети
и
знати
да
израчунају
вредности
природног
прираштаја,
густине
насељености и
знати
да
представе
структуре
становништва
на дијаграмима
Упознавање са
основним
одликама
Европског
геопростора
(природно
географске,
економско
географске,
културне,
еколошке);
схватање
значаја ЕУ у
унапређењу
економије
и
социјалног
статуса
чланица
Фронтални и Разговор
Индивидуални Објашњење
Физичко
географска
карта
Европе
Слике
различитих
предела на
Земљи
Фротални
Индивидуални
Физичко
Историја
географске
и тематске
карте
Европе
Дијалог
Биологија
Историја
(миграције
становништва)
Ге 2.3.1
Ге 2.3.2
Ге 2.3.3
Ге 2.3.4
Ге 3.3.1
Ге 3.3.2
Ге 3.3.3
Ге 3.3.4
Ге 3.3.5
Ге 3.3.6
Ге 2.4.1
Ге 2.4.2
Ге 2.4.3
Ге 2.4.4
Ге 2.4.5
Ге 3.4.1
Ге 3.4.2
Ге 3.4.4
Ге 3.4.5
232
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Школски програм: додатна настава из предмета Енглески језик
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће страних језика
Разред:
Београд
Наставници:Драгана Васиљевић,Лепосава Љешевић,Радмила шести
Зимоњић
Наставна
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада Ресурси
тема
Мy life
Опис породице Обрада текста „Families” и Фронтални;
Комбинована Уџбеник;
и
породичног “Animal migrations”.
Индивидуа(комуникаЦД;
стабла.
Класификација
лни;
ивни
Миграције
животиња.
рад
у приступ)
животиња
у Описивање догађаја у паровима;
различитим
прошлости,постављање
годишњим
питања
у
прошлом
периодима.
времену и проширивње
Просто прошло листе
неправилних
време .
глагола.
The future
Историја
Обрада
текстова Фронтални;
КомбиноУџбеник
транспорта.
„Transport” и“The Solar Индивидуавана
;ЦД;
Сунчев Систем.
system”.
лни;
(комунислике
Описивање
Усвајање
вокабулара рад
у кативни
животидогађаја
у везаног за транспорт и паровима;
приступ)
ња
будућности
поређење превоза у нашој
земљи
и
Великој
Британији;
Опис нашег Сунчевог
система.
Употреба
будућег
времена за предвиђање
догађања у будућности и
скорих
догађања,доношење
изненадне
одлуке
и
нуђење помоћи
Школска
2014/2018.
Корелација
година
Образовни
стандарди
Грађанско
васпитање:
породица као
стуб друштва.
Биологија:миграције
животиња.
Српски језик:
прошло
време.
Историја:
хронологија
развоја
транспорта.
Географија:
Сунчев
систем.
Српски језик:
будуће
време.
233
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Times and Уједињено
places
Краљевствоважне
историјске
личности
и
догађаји
у
прошлости.
Мерење
времена
и
временске зоне.
Lоndon
Њујоркисторија града,
становништв
изнаменитости;
Куга – опасност
за човечанство
Еxperience
s
Познате
личности
у
даљој и новијој
историји
Велике
Британије.
Мелодија
и
ритам,ноте
и
музички
инструменти
Хитне
службе
Problems
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Обрада текстова „ Britain”
и “Time zones”.Важни
датуми
иличности у
историји
велике
Британије и упоређивање
са важним датумима,
догађајима и личностима
наше земље.
Израчунавање времена у
различитим
деловима
света;Откривање разлога
за увођење различитих
временских зона.
Обрада текстова“The big
apple”
I
“The
plague”.Слушање
са
разумевањем,постављањ
е и одговарање на
питања.
Употреба одређеног и
неодређеног члана и
неодређених заменица.
Обрада текстова“Heroes
and heroines in Britain” I “
Melody and rhythm”.
Усвајање
вокабулара
везаног за нотни систем.
Попуњавање табеле са
подацима о познатим
личностима.
Oписивање искустава у
скорој прошлости.
Обрада
текстова
Фронтални;
Комбиноваиндивидуални; на
рад у паровима (комуникаивни
приступ)
Фронтални;
индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
Уџбеник; Географија:
ЦД
мерење
времена
и
временске
зоне
КомбиноваУџбеник; Историја:
на (комуни- ЦД;
куга у Европ.)
кативни
ивни
приступ)
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
групни рад
Комбинована
(комуниу кативни
приступ)
Фронтални;
Комбино-
Уџбеник; Музичка
ЦД;
култура:
ноте и нотни
систем.
Уџбеник; Биологија:
234
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
(
полиција,
ватрогасна
служба,
хитна
помоћ,спасиоци)
–
Улога изначај
Око- делови ока
и
мере
за
очување
вида
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
“Emergency services” I “ индивидуални; вана
Eyes”
Разговор
о рад
у (комуниважности хитних служби паровима;
кативни
у
сопственој
земљи.
приступ)
Усвајање
вокабулара
везаног за делове ока и
мере за очување вида
Употреба
модалних
глагола за давање савета
и исказивања обавеза и
одсуство обавеза.
ЦД;
Школски програм додатне наставе из предмета Математика
Основна
школа
„Иво Стручно веће: МАТЕМАТИКА
Разред:
Андрић“, Београд
Наставници: Љиљана Рајчић, Маријана Мирковић, СЕДМИ
Сузана Бранковић Павловић, Оливера Сретовић,
Светлана Томић
Избор ученика за додатну наставу врши се по следећим критеријумима:
- Успех из математике
- Општи успех
- Интересовање ученика
- Посебне способности ученика
- Мотивација
- Досадашњи постигнути резултати из математике
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
око, делови
ока и како
сачувати
добар вид.
За период 2014/2018.
Корелација
Образовни
стандарди
235
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Површина троугла и
четвороуглова
Проширива
ње и
продубљива
ње стечених
знања са
редовне
наставе
Омогућавање
коришћења
различитих
извора
информацијазадатак је да
ученици умеју да
одаберу и
правилно повежу
информације
добијене из
различитих
извора
информација
Реални бројеви
Дељивост бројева,
прости бројеви,
Еуклидов алгоритам
Питагорина теорема и
њене примене,
геометријски доказ
Квадрирање и
кореновање
Степени и операције са
њима
Полиноми
Правилни полигони,
мозаици
Нестандардни
конструктивни задаци
Геометријски доказ
Низови бројева
Елементи
Развијање
мотивације
ученика за
бављење
математком
Развијање
наклоности
према
математици
као науци и
доприносу
који она у
модерном
друштву
има
Стицање
шире
образовне
основе
Решавање и
анализа задатака
са такмичења
Припрема за
математичка
такмичењарешавање тежих,
сложенијих,
проблемских,
пажљиво
одабраних
задатака из
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Техничко и
Дијалошка
информатичко
Збирка
образовање у
Вербалнозадатака
области
текстуална
израчунавања
Збирка
димензија
Илустративн задатака са квадрата и
оранијих
правоугаоника на
демонстрати математич основу
Фронталн вна
ких
дијагонала и
и
такмичења заокруљивање
Решавање
јеиница мере
Индивидуа проблема
Математич
лни
ки листови Техничко и
Истраживачк
информатичко
Рад у
и рад
Сајт
образовање у
паровима
друштва
области
математич пројектовања
ара Србије
Математика у
Смарт
области особина
табла
геометријских
фигура
изучаваних у
6.разреду
Образовни
стандарди
МА.3.3.2.
МА.3.3.6
МА.3.1.1.
МА.3.1.2.
МА.3.1.3.М
А.3.4.2.
МА.3.3.2.
МА.3.3.1.
МА.3.3.6.
МА.3.2.2.
МА.3.2.3.
МА.3.2.5.
МА.3.3.3.
МА.3.4.1.
МА.3.5.1.
МА.3.5.2.
МА.3.5.3.
МА.3.5.4.
Хемија у области
пропорција
236
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставна тема
Циљеви
Задаци
комбинаторике,комбина
торни задаци
потребне за
лакше
разумевање
и усвајање
других
садржаја
природних
и
друштвених
наука
Развијање
правог
разумевања
математичк
ог израза,
концепата
процеса и
доказа на
примерима
који се не
раде на
редовној
настави
збирки задатака
намењених
даровитим
ученицима, као и
коришћем
осталих ресурса
Пропорционалност
Круг.Број 
Сличност, одабрани
задаци
Развијање
способности
логичког
мишљења,
резоновања,
анализирањ
а,
Решавање
задатака из
забавне
математике
Припрема
ученика за
математичко
такмичење
''Кенгур без
граница''
Упућивање
ученика у израду
истраживачких
радова
Укључивање
ученика у
пројекте који се
реализују у
школи
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
Ликовна култура
у области обраде
стилова који
користе
правилне
многоуглове
Информатика и
рачунарство
Физика у области
израчунавања
интензитета
резутујуће силе
при слагању
сила, у области
извођења и
рачунања са
мерним
јединицама, у
области
приказивања
графикона
зависнтости
брзине од
пређеног пута,
пређеног пута од
времен
237
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Циљеви
Задаци
доказивања
и прецизног
изражавања
Израда паноа,
презентација,
подстицање
усменог
излагања
Развијање
способности
просторног
опажања,
уочавање
просторних
веза
Развијање
геометријск
ог начина
размишљањ
а,
доказивања
геометријск
их тврђења
и вештине
цртања
Проналажење и
примена
матаматичког
модела у
текстуалним
задацима из
разних животних
области
Рад тежих
задатака по
избору ученика
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
Биологија у
области
уочавањава
правилних
многоуглова у
природи у свим
царствима живих
бића
Проналажење и
примена
математичког
модела у
текстуалним
задацима из
разних животних
области
Примена појмова
квадрата и
квадратног
корена, примена
Развијање
особина скупа
следећих
реланих бројева,
способности одређивање
код
рационалности
ученика:
или
посматрања ирационалности
асоцијације сложеног израза;
рачунања
примена
238
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
апастракног
мишљења
логичког
резоновања
прецизног
записивања
и
изражавања
Еуклидовог
алгоритма у
сложенијим
задацима;
примена
Питагорине
теореме у
сложенијим
задацима,
схватање њеног
Подстицање геометријског
ученика за
доказа; примена
развијање
појма и особина
стваралачки степена,
х
решавање
способности ирационалних и
експоненцијални
х једначина;
решавање
једначина
применом
различитих
метода
растављања на
чиниоце;
извођење
особина
многоуглова на
основу знања о
многоугловима
са редовне
239
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици
рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
наставе,
рачунање обима
и површина
сложенијих
многоуглова;
сложеније
конструкције
многоуглова;
примена појма
пропорционално
сти, решавање
продужених
пропорција;
примена појма
низа бројева,
уочавање
особина низова;
извођење
особина низова
бројева;
упознавање са
основним
елементима
комбинаторике и
примена у
реалним
задацима;
израчунавање
обима и
површина разних
сложених
240
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна тема
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Циљеви
Облици
рада
Задаци
Методе рада
Ресурси
Образовни
стандарди
Корелација
фигура; усвајање
појма пропорције
и размере дужи у
геометријском
смислу са
нагласком на
несамерљиве
дужи; примена
појма сличности
троугова у
сложенијим
задацима;
усвајење појма
геометријски
доказ,
разумевање
''тела''
геометријског
доказа,
увежбавање
геометријских
доказа
додатна настава из српског језика
Основна школа „Иво Стручно веће: српског језика
Разред: 7
Андрић“, Београд
Наставници: Драгана Дејановић, Светлана Бубало, Олга
Урошевић, Милица Мирковић, Мирјана Поповић, Станко Кржић.
Задаци
Облиц
и рада
Наста
вна
тема
Циљеви
Методе рада
Ресурси
Школска
2014/2015.
Корелација
година
Образовни
стандарди
241
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд



Правилна
употреба
акцената
и
познавање
акценатског
система.

Продубљивање
знања у вези са
историјом
српског језика.



Препознавање
свих врста речи у
тексту
Припрема
ученика за
такмичење из
српског језика
Детаљнија
обрада теме:
синтагма, врсте
синтагме, шира и
ужа синтагма
Детаљнија
обрада
комуникативне
речнице,
напоредних
односа међу
независним
реченицама.
Детаљнија
обрада лекције о
развоју српског
књижевног
језика
Израда паноа са
поделом
словенских
језика
Компаративна
анализа
јужнословенских
језика на
примерима
књижевних
текстова.
Пароними
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима
Уџбеници, табла, креда, свеске, књигегеографске карте и рачунар
Проширивање
и
продубљивање
знања у вези са
синтаксом
(служба речи,
синтагма,
реченица).

Индивидуални и групни
Граматика лексика,народни и књижевни језик
Проширивање
и
продубљивање
знања у вези са
врстама речи.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Историја,
Географија,
страни језици и
музичка култура
СЈ. 1. 1. 1.
СЈ. 1. 1. 2.
СЈ. 1. 1. 3.
СЈ. 2. 1. 2.
СЈ. 2. 1. 3.
СЈ. 3. 1. 1.
СЈ. 3. 1. 2.
СЈ. 3. 1.4.
242
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Уџбеници, табла,
свеске
уџбеници, књиге
креда, табла, књиге.
креда, Уџбеници, табла, креда, свеске
уџбеници, књиге
уџбеници,
Рад
на
фукционалној
писмености,
писање
резимеа,
захвалнице,
обавештења...

Писани рад,
монолошка
и дијалошка
креда, табла, свеске.
Писање честитке,
сажетка,
позивнице,
интервјуа.
Анализа
новинских
текстова и
дискусија о
нјима.
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима
Индивидуални и групни

Индивидуални и групни
Правилна
примена
правописних
правила
и
добро
познавање
норме српског
језика.
слушање звучне читанке,
Детаљна обрада
лекције: читање
и разумевање
табела, дијаграма
и легенди
читање и тумачење текста,
и Писано изражавање

утврђивање.
читања
Вештина
разумевање прочитаног
(3 часа)
Проширивање
и
продубљивање
знања у вези са
књижевно
теоријским
појмовима.
СЈ. 3. 1. 1.
СЈ. 3. 1. 2.
СЈ. 3. 1. 4.
Лингвистика
СЈ. 3. 2. 1.
СЈ. 3. 2. 4.
СЈ. 3. 2. 5.
243
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Уџбеници, табла, креда, свеске,
Књиге, рачунар
Историја,
Географија,
Музичка култура,
Ликовна култура.
Уџбеници,
уџбеници,
рачунар
рачунар,
уџбеници,
Рецитовање,
излагање,
самостално
предавање и
презентовање
.
креда, табла, свеске.
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима.
Индивидуални и групни
Препознавање
облика
казивања
на
примерима у
тексту
и
препознавање
стилских
фигура.
Индивидуални и групни

групни,

Припрема
ученика за
књижевну
олимпијаду.
Детаљна обрада
стилских фигура.
Уочавање
одређеног
мотива у
књижевном
тексту.
рад на примерима,

утврђивање.
Књижевност
Проширивање
и
продубљивање
знања у вези са
книжевно
теоријским
појмовима.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Реторика,
Историја,Музичк
а култура..
СЈ. 3. 4. 1.
СЈ. 3. 4. 2.
СЈ. 3. 4. 3.
СЈ. 3. 4. 5.
СЈ. 3. 4. 6.
Тумачење
књижевног
дела.
уџбеници,
свеске,
књиге,

креда, табла, свеске.

групни,

Вежбе правилног
читања и
изговора
Лексичке,
семантичке и
ортоепске вежбе.
Припрема за Дан
школе.
Припрема за
Савиндан
самостални рад ученика,
Изражајно
чита и казује
научени текст.

утврђивање.
Усмено изражавање
Поштује
књижевно
језичку норму
у говору.
244
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Додатна настава из предмета Географије
Основна
школа
„Иво Стручно веће: Природних и друштвених наука
Андрић“, Београд
Наставници: З. Јаношев
Наставна
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
тема
Азија
Препознати
На
општој Индивидуални Разговор
пустиње и на
географској карти Фронтални
Текстуалне
нафта
климатским света
показати
методе
дијаграмима климатска
типове
подручја,
климе
и образложити појам
придружити континенталности
им
,
показати
на
припадајуће географској карти
биљне
и
упоредити
заједнице;
особености
образложити пустиња Азије; на
важност
карти
одредити
нафте
и нафтом
богата
земног гаса подручја Азије
за привреду
Африка
Издвојити
Ученици треба да Фронтални
Разговор
вода
и најважније
овладају
Индивидуални Демонстрација
живот
реке
и појмовима
оаза,
упоредити
акумулативна
њихову
језера, тектонска
важност;
језера,
образложити наводњавање
и
важност
одводњавање
долине реке
Нил и оаза за
насељеност
Разред:
VII
Школска година 2014/2015.
Образовни
стандарди
КартеХемија
Ге 2.4.1
физичко(постанак
Ге 2.4.2
географске и и
значај Ге 2.4.3
тематске;
нафте)
Ге 2.4.4
фотографије
Ге 2.4.5
пустињских
Ге 2.4.6
и
Ге 3.4.1
нафтоносних
Ге 3.4.2
предела
Ге 3.4.3
Азије
Ге 3.4.4
Ге 3.4.5
Ресурси
Корелација
Географска
Биологија
читанка
Физичкогеографске
карте
Фотографије
оаза, долине
Нила,
Насеровог
језера,
Укереве
Ге 2.4.1
Ге 2.4.2
Ге 2.4.3
Ге 2.4.4
Ге 3.4.1
Ге 3.4.2
Ге 3.4.3
Ге 3.4.4
Ге 3.4.5
245
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
и привреду
Средња
Америка
Мексико
Јужна
Америка
Бразил
Одредити
географски
положај
Мексика,
описати
привредну
сарадњу
између
Мексика
и
САД,
као
најважнијег
партнера
Одредити на
географској
карти
положај
и
смештај
Бразила,
објаснити и
описати
посебности
Анда
и
Амазоније
Ученици ће знати Фронтални
Разговор
да
опишу Индивидуални
привредну
важност нафте; и
значај
туризма
базираног
на
старим културама
Маја, Астека и
Толтека
језера
и
других
ФизичкоИсторија
географска
(индијанц
карта света
и
Маје,
Астеци,
Толтеци
Дефиниције
Индивидуални Раговор
ФизичкоБиологија
селваса,
љаноса, Фронтални
Демонстрација географска
(биљне
кампоса;
значај
карта света заједнице)
Амазоније
за
и
јужне
планету Земљу
Америке
Фотографије
Ге 2.4.1
Ге 2.4.2
Ге 2.4.3
Ге 2.4.4
Ге 2.4.5
Ге 3.4.1
Ге 3.4.2
Ге 3.4.3
Ге 3.4.4
Ге 3.4.5
Ге 2.4.1
Ге 2.4.2
Ге 2.4.3
Ге 2.4.4
Ге 2.4.5
Ге 2.4.6
Ге 3.4.1
Ге 3.4.2
Ге 3.4.3
Ге 3.4.3
Ге 3.4.4
Ге 3.4.5
Ге 3.4.6
Ге 3.4.7
246
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Додатна настава - биологија
Основна школа „Иво Стручно веће: природних и друштвених наука
Андрић“, Београд
Наставници:




Детаљнија обрада
лекције о настанку
људске врсте – прича о
мање познатим
прецима попут
Деновијанаца;
Израда паноа –
родослова људске
врсте;
Анализа Дарвинових
дела, одломака из
књиге „Порекло врста“;
Дискусија на
еволуционо значајне
теме у вези са пореклом
људске врсте –
настанак разума,
интелекта и говора;
Мини пројекат: портрет
једног „супермена“
(како ће изгледати
човек будућности –
мешање различитих
типова људи и
наслеђивање особина).
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом
и
компјутером)
ПП презентације и интернет стране, панои, шеме, слике,
фотографије, прибор за цртање и бојење

Методе рада
Ресурси
Продубљивања
знања у вези са
биолошком
и
културном
еволуцијом људи и
развојем
еволуционих
теорија у вези са
овом тематиком;
развијање
способности
аргументованог
дискутовања
на
теме за које постоје
различити ставови;
развијање
толерантног
и
здравог
односа
према различитим
типовима
људи,
културама
и
традицијама.
Задаци
Облици индивидуални и групни
рада
Наставна
Порекло и развој људске врсте
тема
Циљеви
Разред: 7
Школска година 2014/2015.
Корелација
Образовни стандарди
Историја (порекло БИ.1.3.8.
човека, културна БИ.1.3.9.
еволуција),
БИ.2.3.5. БИ.3.3.6.
географија
(распрострањенос
т наших предака и
типова
људи
данас).
247
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
микроскопом и
компјутером)
лабораторијскоексперименталне
(истраживачки
радови)
ПП презентације и интернет стране, публикације,
микроскопи и материјал за микроскопирање.

Микроскопирање
препарата људских и
животињских ткива;
Детаљнија обрада теме:
основи генетике;
функција хромозома и
гена, правила
наслеђивања,
квалитативне и
квантитативне
особине...
Израда научноистраживачких радова
за потребе локалних
конкурса (Образовни
систем „Руђер
Бошковић“, Удружење
наставника „Доситеј
Обрадовић“) из области
микробиологије.
Припрема за Фестивал
науке и Школски дан
науке.
индивидуални, рад у паровима и фронтални
Основи цитологије и хистологије
Продубљивања

знања у вези са
генетиком
и
микробиологијом;

стицање знања и
способности за рад
на
школским
научним
истраживачким
пројектима,
као
увод у научни рад;
развијање

способности
презентовања
и
(вршњачког)
преношења знања.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Математика
(комбинова-ње
гена,
број
хромозома)
БИ.1.2.1.
БИ.1.2.2.
БИ.1.3.1.
БИ.1.3.2.
БИ.1.3.3.
БИ.1.3.4.
БИ.1.3.5.
БИ.1.3.6.
БИ.2.2.1.
БИ.2.2.2.
БИ.2.3.3.
БИ.2.3.4.
БИ.3.3.1.
БИ.3.3.2.
БИ.3.3.3.
БИ.3.3.4.
248
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд



Припрема за
такмичење које
организује СБД и МПРС.
Израда модела, паноа и
презентација на тему
анатомије и
физиологије човека и
људског здравља
(превенција, болести,
лечење).
Трибине и тематске
дискусије на тему
болести зависности, као
и гостујућа предавања
стручњака из разних
области (лекари
специјалисти,
козметичари,
гастрономи...)
Обилазак Биолошког
института ИБИС-а у
Београду.
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом
и компјутером,
учење
по
моделу)
ПП, презентације, интернет стране, књиге и часописи,
панои, прибор за цртање и моделирање.

индивидуални и групни
Грађа човечјег тела
Продубљивања
знања у вези са
анатомијом
и
физиологијом
људског тела, као и
вежбања
на
примерима тестова
какви ће бити на
такмичењу;
информисање
у
вези са могућим
будућим позивом –
рад
на
професионалној
оријентацији;
разумевање узрока
и
последица
болести
зависности, као и
неправилне
исхране и уопште
нездравих стилова
живота.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Физика (примена
закона физике на
облике и улоге
појединих органа –
трење,
енергија,
површина,
запремина...)
хемија
(познавање
најосновнијих биохемијских
једињења
и
процеса)
БИ.1.2.3.
БИ.1.2.4.
БИ.1.2.5.
БИ.1.2.6.
БИ.1.2.7.
БИ.1.5.2.
БИ.1.5.5.
БИ.1.5.6.
БИ.1.5.8.
БИ.1.5.12.
БИ.2.2.7.
БИ.2.2.8.
БИ.2.2.9.
БИ.2.5.1.
БИ.2.5.2.
БИ.3.2.1.
БИ.3.5.1.
БИ.3.5.2.
249
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком,
шемом
и
компјутером,
учење
по
моделу)
ПП, презентације, интернет стране, књиге и
часописи.
Стручна предавања
гостујућих предавача –
сарадња са Домом
здравља у Раковици;
Трибине и дискусије у
вези са
репродуктивним
здрављем, хигијеном,
нежељеном трудноћом,
контрацепцијом и
заштитом, превенцијом,
могућим болестима и
лечењем.
индивидуални и групни
Репродуктивно здравље
Продубљивања

знања у вези са
анатомијом
и
физиологијом
полних
органа, 
њиховом
правилном негом,
превенцијом
и
болестима,
контрацепцијом,
као и последицама
уколико се она не
практикује;
стицање
хигијенских навика
и
одговорног
односа
према
сопственом
и
здрављу других.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Грађанско
васпитање
(одговорно
живљење)
БИ.1.5.9.
БИ.1.5.10.
БИ.1.5.11.
БИ.1.5.13.
БИ.2.5.1.
БИ.3.5.6.
БИ.3.5.8.
250
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Уџбеник;
ЦД; интернет стране
Комбинована (комуникативни приступ)
Past and present
(Прошлост и садашњост)
додатна настава - Енглески језик
Основна
школа
„Иво Стручно веће страних језика
Разред:
Школска година 2014/2018.
Андрић“, Београд
Наставници:Лепосава Љешевић,Драгана Васиљевић,Радмила седми
Зимоњић
Наставна
Облици
Метод
Образовни
Циљеви
Задаци
Ресурси
Корелација
тема
рада
е рада
стандарди
Продубљивање знања о Обрада текстова „The story of Фронтални;
Историја:историја
историји земље чији England”и “ History: materials”; ИндивидуаЕнглеске;откриће и
језик се учи.Читање и употреба
прошлих лни;
употреба
слушање текстова о времена:простог прошлог,прошлог рад
у
различитих
догађајима из историје трајног
времена,садашњег паровима;
материјала
кроз
Енглеске:
перфекта и used to ;формирање групни рад
историју
Келти,Римљани, Англи речи – сложене именице ;дискусија
и
о важним историјским догађајима и
Саси,Викинзи,Нормани израда радова о истим као и о
;
описивање употреби разних материјала кроз
историјских догађаја;
историју
Употреба различитих
материјала
кроз
историју;усвајање
новог
вокабулара
;описивање употребе
материјала
кроз
историју;
употреба
прошлих времена +
used to,
251
Обрада текстова”Sports events ”
и“Biology:vitamins
and
minerals”;описивање
важних
спортских догађаја и састављање
менија са здравом храном
Фронтални;
Индивидуални;
рад
у
паровима
Уџбеник; ЦД
Фронтални;
Индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
Уџбеник; ЦД; интернет
стране
ПП презентације
Обрада текстова “Тeenagers’ reading
habits” и “ICT: computers”;израда
анкете о навици читања међу
тинејџерима;истраживачки рад о
историји интернета; посета сајму
књига
(штандови
страних
издавача)
Комбинована
(комуникативни
приступ)
Значај читања као
једног од начина за
стицања
знања;читалачке
навике тинејџера у
Британији и поређе-ње
са вршњацима у својој
земљи;проширење
вокабулара везаног за
врсте књижевних дела
и
информационих
технологија
Важност
вођења
здравог
живота,правилне
и
здраве
исхране
и
важност спорта за
очување
здравља
;давање савета за здрав
живот;проширење
вокабулара везаног за
витамине и минерале
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Комбинована
(комуникаивни приступ)
Health and safety
(Здравље и безбедност)
Fame and fortune
(Слава и богатство)
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Српски језик:врсте
књижевних дела;
Информатика:
Компјутери,историј
а интернета
Биологија:
здрава
исхрана,врсте
витамина
и
минерала;
Физичко васпитање:
врсте
спортова,значај
спорта за здравље
појединца
252
Обрада
текстова
„Australia”
и“Science:hurricanes”;
истраживачки
рад
о
ураганима;дискусија о Аустралији
и
њеном
географском
положају,становништву,природни
м
богатствима,биљном
и
животињском
свету,градовима;
употреба пасива
Фронтални;
Индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
Уџбеник;ЦД; интернет
стране
Фронтални;
Индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
Уџбенк; ЦД; интернет стране
Обрада текстова „Robin Hood” и
“Art: the fighting Temeraire”; опис
хероја или хероина из историје
своје земље; употреба субјекатских
и објекатских односних реченица
Комбинована
(комуникативни
приступ)
Свака историјска епоха
има своје хероје и
хероине;упознавање са
легендом о Робин Худу
и дискусија о херојима
у
сопственој
земљи;дискусија
о
сликарству и слици
британског
сликара
Тарнера
и
како
уметност
одсликава
реалност
Продубљивање знања о
важности
очувања
животне средине и
поштовања и природе
и њених законитости;
проширење вокабулара
везаног за животну
средину;проширење
стечених
знања
о
Аустралији
и
ураганима
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Кобинована (комуникативни
приступ)
Our environment
(Животна средина)
Heroes
(Хероји)
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Историја:хероји из
историје
своје
земље;
Ликовна
култура:
анализа
слике
познатог
британског сликара
Тарнера
Географија:
Аустралија,урага-ни;
Биологија: очување
животне средине
253
Обрада текстова „Volunteering” и
“Citizenship:
the
European
Union”.Дискусија о добротворном
раду у Британији и сопственој
земљи.Изношење
сопственог
мишљења о
значају Европске
Уније.Употреба првог и другог
кондиционала.
Фронтални;
Индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
Школски програм - додатна наставе из предмета физика
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће : Природних и друштвених наука
Београд
Наставници:Костић Љиљана , Ђурђевић Лепосава
Уџбеник; ЦД
Важност
поштовања
различитости
међу
људима
иразвијање
толерантности.Значај
Европске
Уније,разлози
њеног
постојања
.Сврха
добротворног
рада
младих у Британији и
сопственој
земљи;помагање
људима у невољи
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Комбинована (комуникативни
приступ)
Relationships
(Међуљудски односи)
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Разред:
7.
Грађанско
васпитање:
хуманост
толерантност
људима
и
међу
Школска година 2014/2018.
Избор ученика за додатну наставу врши се по следећим критеријумима :
- Успех из физике
- Општи успех
- Интересовање ученика
- Посебне способности ученика
- Мотивација
- Досадашњи постигнути резултати из физике
Додатна настава изводи се једном недељно , а по потреби и чешће . За даровите ученике се организују редовна такмичења у
организацији Дру штва физичара и Министарства просвете ( школско , општинско , окружно и републичко ).
254
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
1.Сила и
кретање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Циљеви
Задаци
- Проширивање и
про дубљивање стечених
знања са редовне
наставе ;
- Зна какав је однос
сила које делује на
тело које
мирује или се равноме
рно променљиво
праволинијски креће ;
- Да се оспособе за
решавање проблема и
задатака из физике
у
новим и непознатим
ситуацијама ;
- Развијање
функциона- лне
писмености ;
- Зна да примени
односе
између физичких
величи на које описују
равноме рно променљиво
праволинијско кретање ;
- Развијање свести о
сопственим
знањима,
способностима и да љој професионалној
орјентацији ;
- Вежба да решава про
блемске задатке
везане за кретање
тела с конста нтним убрзањем ;
- Да напредују ка
- Вежба да решава про
реализацији одговарајућих блемске задатке
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелациј
а
Образовни
стандарди
Математика
(за
изражава-шеме
ње
Вербалнофизичких
-слике
текстуалне
закона ,
( дијалошке,
реша- ПП
монолошке,
вање
презентације
рад
задатаи интернет
на тексту )
ка,конкрети
стра –
не
Демонстратив
Зовање и
но
илустровањ
- Збирка
илустративне
е
задатака
теоријских
за додатни рад
Решавање
знања )
( задаци за
про такмиблемских
Географија
чење )
зада(бројне
така
појаве
- Сајт друштва
у
фигеографији
зичара Србије
имају
физичку
- Модел стрме
основу као
равни
што су : поја
ва ветра ,
кру- Панои
Фронтални
Индивидуал
ни
Рад у
паровима
Фи.2.1.4
.
фи.2.6.1
.
фи.2.6.3
.
фи.2.7.1
.
фи.3.1.1
.
фи.3.1.2
.
фи.3.2.1
.
фи.3.5.1
.
Фи.3.5.2
.
фи.3.7.1
.
фи.3.7.2
.
255
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Стандарда
образованих
постигнућа ;
2.Кретање
тела под
дејством
силе теже.
Силе
трења
3.Равноте
жа
тела
- Да се оспособе за
уочавање и
распознавање
физичких појава у
свакодневном
животу и
за активно стицање
знања о физичким
по јавама кроз истражи
вање ;
- Да оформе основу
научног метода и да
се
усмере према
примени
физичких закона у
свакодневном животу и
раду ;
- Развијање логичког
и
апстрактног
мишљења ;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
везане за
кретање тела по
стрмој
равни ;
- Графичко решавање
проблемских задатака код
равномерног
променљивог
праволинијског
кретања и
њихова примена ;
- Вежба да решава проблемске задатке
везане за
примену Њутнових
закона
динамике ;
- Симулација на
рачунару
различитих облика
механичког кретања под
де јством силе теже ;
- Вежба да решава про
блемске задатке
жни ток
воде,
струје у мо
рима и
океанима ... )
Биологија
(функциони
сање биоло шких
система)
Хемија
(заједничке
величине :
специфична
густина ,
количина
топлоте,
унутрашња
енергија ,
температура
...
Заједнички
појмови :
мол,
супстанција
,
агрегатна
256
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
4.
Механичк
и
рад,
енергија и
снага
- Схватање смисла и
метода остваривања
експеримента и
значаја мерења ;
-Схватања
повезаности
физичких појава и
екологије и развијање
свести о потреби за
штите , обнове и уна
пређивања животне
средине ;
- Развијање
способности
за примену знања
из
физике ;
- Разумевање појава
процеса и односа у
природи на основу
физичких закона ;
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
везане за
кретање тела у
гравита ционом пољу Земље
(слободан пад ,
вертикалан
хитац навише и
наниже );
- Вежба да решава про
блемске задатке у
којима се при кретању
тела сила трења не
занемарује ;
-Разуме Кеплерове
законе
( везане за кретање
пла нета Сунчевог система
)
- Разуме и примењује
услове равнотеже
полуге;
- Вежба да решава про
блемске задатке
везане за
слагање и разлагање
ста-ња ...)
Техничко
образовање
( из области
принципа
рада
простих
машина , ко
ришћења
снаге и
енергије,
.... )
Екологија
( из области
заштите
животне
средине )
Физичко
васпитање
(коришћења
закона
физике за пости
257
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
5.
Топлотне
појаве
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
сила
под углом и
равнотежу
тела ;
- Разуме да се укупна
механичка енергија при
слободном паду одржава ;
- Вежба решавање про
блемских задатака
веза них за примену полуге
;
зање бољих
резултата у
спортским
дисциплинама
познавање
слагања и
разлагања
вектора ,
равнотеже
...)
- Симулација на
рачунару различитих облика
механичког рада у свакодневном животу ;
- Видеозапис или симу
лација на рачунару ки
нетичке и
потенцијалне
енергије тела ,
претварарања кинетичке
258
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
енергије у потенцијалну и
обрнуто,закона одржа ња механичке
енергије;
- Вежба решавање проблемских задатака
везаних за рад , енергију и
снагу ;
- Уме да препозна кара
ктеристичне процесе и
термине који описују
про мене агрегатних стања
;
- Разуме механизме
пре ношења топлоте с
једног
тела на друго и
топлотну
равнотежу ;
- Вежба решавање
проблемских задатака у
којима
259
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
се користи притисак и
потисак као физичке
величине ;
- Вежба решавање
проблемских задатака
везаних
за средњу густину код
нехомогених тела ;
- Вежба решавање
задатака везаних за примену
Архимедовог закона ;
- Видеозапис или
симулација на рачунару тела
и
супстанција на
различитим
температурама ,
термичког
ширења тела , промене
агрегатних стања ,
понашање воде на
различитим
температурама ;
260
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
додатна настава из - историја
Основна школа „Иво Стручно веће:природних и друштвених наука
Андрић“, Београд
Наставници:Светлана Петровић и Немања
Пантић
Наставна
Циљеви
Задаци
Облици рада
тема
Разумевање
различитости
између
култура Утврђивање
европских
последица
колонијалних сила нестанка
и јужноамеричких локалних
домородачких
култура
на
Фронтални,
Европа
народа;
као
и америчком
индивидуални,
открива
далекосежних
континенту.
групни и рад у
свет и себе последица
Компарација
пару
колонијалних
епохе хуманизма
завојевача.
и ренесансе са
Упознавање
са античким
концептима епохе узорима.
хуманизма
и
ренесансе.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разред: седми
Школска
2014/2015.
година
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
Монолошка,
дијалошка,
илустративнодемонстративна
Уџбеник,
историјска
карта, шеме,
слике, лента
времена
Географија
,
ликовна
култура,
грађанско
васпитање
327
Уџбеник,
историјска
карта,
Верска
настава,
ликовна
324,
327
Османско и Схватање
Уочавање
Индивидуални, Монолошка,
Хабзбуршко важности
улоге последица
групни,
дијалошка,
царство;
апсолутистичке
туђинске власти фронтални и демонстративна,
325,
261
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Срби у
Турској,
Аустрији и
Венцији
Грађанске
револуције;
Европа 19.
века
Српска
револуција
монархије,
над
српским
односно династија живљем.
које их воде.
Разумевање
значаја и улоге
Пећке
патријаршије
у
очувању српског
етноса
под
туђинском влашћу.
Анализа
утицаја
исламске културе
на културолошки
развој Срба.
Уочавање
промена
насталих
Анализа последица
у
севернонасталих
након
америчким
и
Америчке
и
европским
Француске
друштвима након
грађанске
Америчке
и
револуције.
Француске
Уочавање
улоге
револуције.
историјских
Разумевање
личности
као
значаја улоге
носилаца буђења
Историјских
националне свести
личности,
као
(Ото фон Бизмарк).
носилаца
револуционалних
идеја.
Анализа
улога Компарација
династија
различитих
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
рад у пару
рад на тексту
музејски
експонати,
графикон
култура,
грађанско
васпитање
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Монолошкодијалошка, рад
на
тексту,
демонстративноилустративна
Уџбеник,
историјска
Грађанско
карта,
ПП
васпитање
презентација,
интернет
316, 327
Фронтални,
индивидуални,
Монолошкодијалошка,
Уџбеник,
историјска
315, 327
Српски
језик
262
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Кнежевина
Србија
Црна Гора
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Карађорђевићи – политика
Обреновићи током супротстављених
Српске револуције. династија.
групни, рад у текстуална,
пару
демонстративноилустративна,
метода писаних
радова
Критички
Монолошкоприступ
дијалошка,
Фронтални,
независној
хеуристички
групни,
Србији
као
приступ,
индивидуални,
лидеру будућег
демонстративна,
рад у пару
јужнословенског
рад на тексту,
уједињења.
писани радови
МонолошкоПоређење
дијалошка,
Фронтални,
карактеристика
хеуристички
групни,
духовне
и
приступ,
индивидуални,
секуларне
демонстративна,
рад у пару
власти.
рад на тексту,
писани радови
карта, слике,
шеме,панои,
ПП
презентација
Уочавање
важности стицања
међународно
признате
независности
Кнежевине Србије
1878.
Анализа
улоге
Цетињске
митрополије
у
формирању
модерне
црногорске
државе.
Уџбеник,
историјска
карта, слике,
панои,
ПП
презентација,
историјски
извори
Уџбеник,
историјска
карта, слике,
панои,
ПП
презентација,
историјски
извори
Грађанско
васпитање
314
Верска
настава
316, 327
263
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Додатна настава - хемије
Основна школа „Иво Стручно веће: природних и друштвених наука
Разред: 7
Андрић“, Београд
Наставници: Јелена Дробњаковић и Иван
Николић
Детаљнија обрада лекције
о предмету изучавања
хемије и врстама
хемијских дисциплина
Самосталан рад у
лабораторији
Методе рада
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскодемонстративне
Лабораторијски прибор и хемикалије,
Ресурси прибор за цртање
Проширивање
и 
продубљивање знања
у
вези
са
развојемхемије као
науке;

развијање
способности
коришћења научног
метода у усвајању
нових знања;
осамостаљивање
у
лабораторијском
раду;
развијање свести о
значају тимског рада
у напредовању науке
Задаци
Облици индивидуални и групни
рада
Наставна Хемија и њен значај
тема
Циљеви
Школска година 2014/2015.
Корелација
Са
осталим
природним
наукама ( кроз
објашњење
предмета
проучавања)
Образовни
стандарди
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
264
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскоексперименталне
(истраживачки
радови)
Лабораторијски прибор и хемикалије, збирка
задатака, супстанце из природе( земља, вода9 и од
куће( вегета, со, шећер)
Детаљнија обрада теме:
решавање задатака из
такмичарских збирки
Припрема за Школски дан
науке.
индивидуални, рад у паровима и фронтални
Основни хемијски појмови
Проширивање
и 
продубљивање знања
у вези са основним
хемијским

појмовима;
стицање знања и
способности за рад
на
школским
научним
истраживачким
пројектима, као увод
у научни рад;
развијање
способности
презентовања
и
(вршњачког)
преношења знања
даље
осамостаљивање
у
лабораторијском
раду
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Биологија
и 3.1.1.
географија
3.1.2.
( смеше из 3.1.3.
природе)
3.1.7.
3.1.8.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
265
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд



Припрема за такмичење
које организује СХД и
МПРС.
Израда модела, паноа и
презентација на тему
атома
Обилазак хемијског
факултета у Београду у
оквиру пројекта Отворене
лабораторије
Постављање мини
изложбе ученичких
радова на тему
научнофантастичне приче
Галаксија Атомос и На
рођендану код Изотопуса
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскоексперименталне
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом
и
компјутером,
учење по моделу)
панои,
часописи,
и
књиге
стране,
интернет
лабораторијскин прибор и хемикалије, модели атома

индивидуални и групни
Структура супстанце
Проширивање
и
продубљивање
знања у вези са
честичном природом
супстанце,
као
и
вежбања
на
примерима тестова
какви ће бити на
такмичењу;
информисање у вези
са могућим будућим
позивом – рад на
професионалној
оријентацији;
разумевање
зависности структуре
супстанце
са
положајем елемента
у ПСЕ, као и са
физичким
и
хемијским особинама
(
нпр.агрегатно
стање-хемијске везе),
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Физика
(примена
закона физике
–
енергија,
површина,
запремина...)
математика
(
основне
математичке
операције)
3.1.3.
3.1.4.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
266
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Решавање тестова за
такмичење
Самосталан
лабораторијски рад
вербалнотекстуалне
(дијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком, шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперименталне
ПП презентације, интернет стране, књиге ПП презентације, интернет стране,
и часописи ,лабораторијскин прибор и књиге и часописи, лабораторијскин
хемикалије
прибор и хемикалије
Хемијске реакције и израчунавање
Проширивање
и 
продубљивања знања
у вези са писањем 
хемијских једначина
и израчунавањима у
хемији
(
неутрализација,
жарење,
кристалохидрати,
Авогадров број, али
без инсистирања на
именовање
типова
реакција)
Овладавање
основним задацима
из стехиометрије
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком, шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперименталне
индивидуални и групни
Даље осамостаљивање у
лабораторијском раду
Промена процентне
концентрације
разблаживањем или
концентровањем
раствора већ одређене
концентрације
индивидуални и групни
Хомогене смеше - раствори
Проширивање
и 
продубљивања знања
у вези са хомогеним 
смешама-растворима;
Детаљније
објашњавање
честичне
природе
растварања
Прерачунавање
промене процентне
концентрације
раствора
разблаживањем или
концентровањем
раствора
Повезаност са
географијом
(раствори
у
природи),
биологијом(
телесни
раствори),
фармацијом(
лекови)
.3.1.5.
3.1.8.
3.1.9.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
Са
математиком(
пропорције,
основни
математички
прорачуни)
.3.1.8.
3.1.9.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4.
267
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Школски програм додатне наставе из предмета Математика
Основна
школа
„Иво Стручно веће: МАТЕМАТИКА
Разред:
Андрић“, Београд
Наставници: Љиљана Рајчић, Маријана Мирковић, ОСМИ
Сузана Бранковић Павловић, Оливера Сретовић,
Светлана Томић
За период 2014/2018.
Избор ученика за додатну наставу врши се по следећим критеријумима:
- Успех из математике
- Општи успех
- Интересовање ученика
- Посебне способности ученика
- Мотивација
- Досадашњи постигнути резултати из математике
Додатна настава изводи се једном недељно, а по потреби и чешће.
За даровите ученике ће се организовати међународно такмичење „Кенгур без граница“, затим редовна такмичења у
организацији Друштва математичара и Министарства просвете(школско, општинско окружно и републичко). У мају месецу ће се
формарати екипа за Математички турнир у организацији математичког друштва „Архимедес“ уколико се за то остваре услови. За
ученике ће бити организован одлазак на радионице Центра за промоцију науке у оквиру манифестација “М3-мај месец
математике“ и „Дани открића“. Вредновање се врши на основу остварености програма и разултата ученика на разним
такмичењима.
268
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
Круг
Сличност
Тачка, права,
раван
Једначине и
неједначине;
примене
Линеарне
једначине и
неједначине
са
апсолутним
вредностима
Ортогонална
пројекција
Призма
Линеарна
функција
Пирамида
Линеарне и
нелинеарне
диофантске
једначине
Пирамида
Графичко
приказивање
статистичких
података
Неки
елементарни
проблеми
Циљеви
Проширивање
и
продубљивање
стечених
знања
са
редовне
наставе
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Омогућавање
коришћења
различитих
извора
информацијазадатак је да
ученици умеју да
одаберу
и
Развијање
правилно повежу
мотивације
информације
ученика
за добијене
из
бављење
различитих
математком
извора
информација
Развијање
наклоности
Решавање
и
према
анализа задатака
математици
са такмичења
као науци и
доприносу који
она
у Припрема
за
модерном
математичка
друштву има
такмичењарешавање тежих,
Стицање шире сложенијих,
образовне
проблемских,
основе
пажљиво
потребне
за одабраних
лакше
задатака
из
разумевање и збирки задатака
усвајање
намењених
Облици рада
Фронтални
Методе рада
Дијалошка
Индивидуални Вербалнотекстуална
Рад
у
паровима
Илустративнодемонстративна
Решавање
проблема
Истраживачки
рад
Ресурси
Корелација
Збирка
задатака
Физика у свим
областима
Збирка
задатака
са
ранијих
математичких
такмичења
ТО у области
размере
и
ортогоналне
пројекције
ТО у области
коришћења
програма
GoogleSketchUp,
математика
6.разреда
у
области
геометријских
фигура
и
7.разреда
у
обалсти
Питагорине
теореме
и
правилних
многоуглова
Математички
листови
Сајт друштва
математичара
Србије
Смарт табла
Образовни
стандарди
МА.3.1.1.
МА.3.1.2.
МА.3.1.3.
MA.3.2.1.
МА.3.2.2.
МА.3.2.3.
MA.3.2.4.
МА.3.2.5.
МА.3.3.1.
МА.3.3.2.
МА.3.3.3.
MA.3.3.4.
MA.3.3.5.
MA.3.3.6.
МА.3.4.1.
МА.3.4.2.
MA.3.5.1.
МА.3.5.2.
МА.3.5.3.
МА.3.5.4.
Ликовна
култура
Проналажење
и
примена
математичког
модела
у
текстуалним
269
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
екстремних
вредности
Решавање
система
линеарних
једначина
Неједнакости
и примене
Конгруенциј
е по модулу
Ваљак
Купа
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
других
даровитим
садржаја
ученицима, као и
природних и коришћем
друштвених
осталих ресурса
наука
Решавање
Развијање
задатака
из
правог
забавне
разумевања
математике
математичког
израза,
концепата
Припрема
процеса
и ученика
за
доказа
на математичко
примерима
такмичење
који се не раде ''Кенгур
без
на
редовној граница''
настави
Упућивање
Развијање
ученика у израду
способности
истраживачких
логичког
радова
мишљења,
резоновања,
Укључивање
анализирања,
ученика
у
доказивања и пројекте који се
прецизног
реализују
у
изражавања
школи
Развијање
способности
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
задацима
разних
животних
области
Образовни
стандарди
из
Израда
паноа,
презентација,
270
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
Циљеви
просторног
опажања,
уочавање
просторних
веза
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
подстицање
усменог излагања
Проналажење и
примена
матаматичког
модела
у
текстуалним
задацима
из
разних животних
области
Развијање
геометријског
начина
размишљања,
доказивања
геометријских
тврђења
и Рад
тежих
вештине
задатака
по
цртања
избору ученика
Развијање
Примена особина
следећих
круга,
способности
нестандардни
код ученика:
конструктивни
посматрања
задаци;
асоцијације
проблемски
рачунања
задаци примене
апастракног
сличности
мишљења
троуглова;
логичког
сложенији задаци
резоновања
пребројавања
прецизног
геометријских
записивања и обеката
по
изражавања
постављеним
условима;
271
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
решавање
Подстицање
сложенијих
ученика
за једначина
и
развијање
неједначина
и
стваралачких
њихова примена;
способности
задаци
најједноставнији
х
рационалних
алгебарских
израза;
решавање
сложенијих
једначина
и
неједначина по
апсолутним
вредностима,
решавање
ирациналних
једначина које се
своде
на
једначине
по
асполутним
вредностима;
примене
неједнакости,
решавање
двоструких
неједначина;
цртање
и
испитивање
особина графика
272
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
функција
по
апсолутним
вредностима;
усвајање
појма
диофантске
једначине,
примене
диофантских
једначина;
усвајање
и
примена
појма
конгруенција,
решавање
проблемских
задатака;
решавање
елементарних
проблема
екстремних
вредности;
решавање
сложенијих
задатака
из
области призме,
пирамиде, ваљка
и купе
273
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
додатнa наставa из предмета руски језик.
Основна школа „Иво Андриђ“ Београд Стручно веће страних језика.
8. разред
Натавници: Љиљана Вићентијевић,
Слађана
Петровић
и
Марина
Милошевић
Рад на граматици.
Српски језик.
Уџбеник, радна свеска,
граматика.
Начин
исказивања
глаголског вида и
њихово
значење.
Оспособљавање
ученика да правилно
користе
глаголена
једноставним
примерима у сва три
времена.
Вербално-текстуална
(монолошко-дијалошка),
демонстративно
илустративна.
Корелација
Уџбеник, слике,
речник.
(выражение
Глаголы
вида
Настоящее время
время
Прошедшее
и
время
Будущее
Глаголы движения.
Употреба
глагола
несвршеног
и
свршеног
вида
глаголски облици за
садашње прошло и
будуће
време.
Проширивање знања
из граматике.
Индивидуални
Групни.
Оспособљавање
ученика
за
комуникацују на тему
„Школа“.
Индивидуални,
групни и
Рад у паровима.
Школа
Усвајање нове лексике.
Упознавање са новим
реченичким моделима
за
конверзацију
о
распусту.
Методе рада
Ресурси
Задаци
Облици
рада
Наставн
а тема
Циљеви
Школска година 2014/2015
Српски језик.
274
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Комбинована
Српски језик.
Уџбеник, вербална.
Индивидуални
Групни.
Времена года
Упознавање са климом Правилно
опхођење
и годишњим добима у према
природним
Москви и Београду.
појавама и годишњим
добима и киматским
променама.
Демонстративноилустративна
(демонстрација сатом),
комбинована.
Српски језик.
Уџбеник,
радна
свеска, сат,
речник,
табла.
Правилна употреба
часовника
и
оспособљавање
за
дијалог наставника и
ученика.
Уџбеник,гр
аматика,
радна
свеска.
Который
Час?
Усвајање лексике и
основних
комуникативних
јединица
на
тему
„Исказивање времена „
Рад на граматици.
Индивидуа
лни
групни
знања Правилна употреба
прилога
у
комуникацуји
Индивидуа
лни
групни
Наречия
Проширивање
из граматике.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски језик и
географија.
275
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски језик.
Уџбеник радна Рад на тексту.
свеска,
граматика.
Комбинована.
Српски језик.
Уџбеник,прир
учник,
слике
Обязанности
По дому.
Усвајање нове лексике Обавезе у кући.
и стицање навика за
помоћ у кући.
Рад на граматици.
Индивидуални,
Групни.
и Правилна
употреба
заменица у говору,
њихова морфологија и
употреба
у
комуникацији.
Комбинована
метода.
Индивидуални
Групни
Местоимения
Личне, присвојне,
неодређене.
Проширивање
граматичког знања.
Рад на граматици.
Уџбеник,
Граматика,
Радна свеска
љубави и Правилан однос у
према породици. Породични
дом.
Индивидуални
Групни.
Развијање
осећања
породици.
Индивидуалн
и
Групни.
Падежи:Именительный,
Моя семья
,Родительный,
Дательный,
Винительный, Творительный
и Предложный
Употреба падежа у сва Правилно коришћење
три рода и њихова падежа.
функција
и
проширивање
граматичког знања и у
једнини и у множини.
Српски језик.
Српски језик.
276
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Комбинована
метода.
слике, Уџбеник граматика Уџбеник,
радна свеска.
чеситке.
Правилан однос према
празницима.
Честитање и израда
честитки.
Рад на граматици.
Честитке,
уџбеник.
Святки
Усвајање нове лексике.
Дијалошка метода,
монолошка метода.
Индивид
уални,
групни.
Безличные
предложения,
Проширивање
граматичког знања.
Честитање
нове
године.
Израда
честитки, одлазак у
куповину,
обраћање
продавцу
приликом
куповине
и
оријентације
у
простору.
Употреба безличних
реченица.
Индивидуални
Индивидуални,
групни и рад у групни, фронтални
паровима.
Новый год
Усвајање
основних
комуникативних
јединица.
Усвајање нове лексике
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски језик.
Српски језик.
Српски језик.
277
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Рад на граматици.
Сравнительная
Уџбеник, граматика, радна свеска.
Индивидуални групни.
Прилагательные,
превосход на степень.
Употреба придева као Правилна
употреба
врсте речи.
придева компаратива
Употреба компаратива и суперлатива.
и суперлатива.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Српски језик.
278
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Уџбеник, радна свеска
Граматика.
Српски језик.
Уџбеник,
свеска,
Граматика
Српски језик.
радна
Комбинована.
Српски језик.
Уџбеник, збирка песама
Појединих руских
песника
и Правилна употреба.
Монолошка,
демонстративноилустративна.
Демонстрација
сликом
и
компјутером
(презентација).
Индивидуални,
групни.
Выражение места
и направления.
Исказивање места
правца кретања.
Рад на граматици.
Индувудуални,
Групни.
Стихи русских
Писателей.
Развијање љубави према Рецитовање
стихова,
руским песницима и биографија
песника,
Руској поезији.
анализа стихова,Руски
дом-сарадња.
Индивидуални, групни.
Повелительное
Наклонение.
Проширивање граматичког Примена
заповедног
градива.
начина
и
модела
реченице за исказивање.
279
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Развијање навика за
одлазак код лекара.
Култура хигијене.
Дијалошка.
Усвајање
реченичких Правилна употреба у
модела за исказивање комуникацији.
дијалога.
Дијалошка.
Индивидуа Индивидуални групни.
лни,
Групни и
у
рад
паровима.
Српски језик,
Историја,
Географја,
Ликовна
култура,
Музичка
култура.
Уџбеник,гра`матика,радна
свеска
Дајолшка,
монолошка.
Уџбеник, речник, табла,
Уџбеник,сл
Москве, ике.
План
план
разгледнице,
Московског метроа.
У врача.
Усвајање нове лексике.
Индивидуални,
Групни, рад у паровима.
Москва.
Правилно коришћење
реченичких модела за
исказивање
дијалога
наставника
са
учеником.
ТТак говорят
Русские.
Усвајање
реченичких
модела за исказивање
дијалога наставника са
учеником. Упознавање
знаменитости града
Српски језик.
Српски језик.
280
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разговор
поводом
текста,
култура
понашања. Упознавање
са
историјским
и
културним
знаменитостима.
и Индивидуални,
фронтални.
Посматрање,
дијалошка
монолошка
и
групни,
Уџбеник, карта, разгледнице, Уџбеник, речник, географска
возне
улазнице,
компјутер.
карта,
карте,туристички проспекти,
слике, разгледнице ,CD.
экскурсия
Усвајање лексике која се
односи на екскурзију,
путовања,
превозна
средства. Упознавање са
новим
меситма
и
културолошким
информацијама.Усвајањ
е
комуникативних
јединица.
Усвајање
реченичких модела за
исказивање дијалога.
Комбинована
и
демонстративноилустративна.
групни
Разговор
поводом
текста.Комуникативне
функције.
Упознати
велике
градове.
Опраштање
пре путовања и сусрет
после путовања.
Индивидуални
фронтални.
Золотое кольцо
России.
Усвајање нове лексике.
Упознавање
великих
градова
Русије,
упознавање
њихове
историје и географије.
Превозна средства.
Српски језик,
историја
и
геогрефија.
Српски језик,
историја,
географија,
музичка
култура,
ликовна
култура.
281
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Граматика,
радна свеска.
Комбинована,
дијалошка..
уџбеник, Уџбеник,слике,
разгледнице,
CD, географска карта.
времени Моя Родина
Развијање љубави према Да што више ученици
својој домовини.
путују и да упознају
своју
земљу.
Да
упознају историју и
географију своје земље.
Комбинована.
Индивидуални, групни.
времена Да ученик правилно
каже кад се родио и
како ће употребити цео
датум, а како само
годину рођења.
Индивидуални, групни
Выражение
датой.
Исказивање
датумима.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
додатна настава из српског језика
Основна
школа
„Иво Стручно веће: српског језика
Разред: 8
Андрић“, Београд
Наставници: Драгана Дејановић, Светлана Бубало, Олга
Урошевић, Милица Мирковић, Мирјана Поповић, Станко
Кржић.
Методе рада
Ресурси
Задаци
Облици
рада
Наставн
а тема
Циљеви
Српски језик.
Српски језик,
историја,
географија,
ликовна
култура,
Музичка
култура.
Школска
2014/2015.
Корелација
година
Образовни
стандарди
282
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Проширивање знања
у вези са дијалектима
српског језика.
Развијање
способности
за
самосталан рад из
области
фонетике,
морфологије
и
синтаксе.
Правилна употреба
акцената
и
познавање
акценатског система.




Детаљнија
обрада лекција
из историје
језика.
Писање
истраживачких
задатака
везаних за
словенске
језике.
Посета Вуковом
и Доситејевом
музеју
Писање есеја о
Вуку Караџићу.
Припрема
ученика за
такмичење из
граматике.
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима
Уџбеници, табла, креда, свеске, књигегеографске карте и рачунар
Развијање
способности
презентовања
и
преношења знања.

Индивидуални и групни
Граматика лексика,народни и књижевни језик
Проширивање
и
продубљивање знања
у вези са историјом
српског језика.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Историја,
Географија,
страни језици
СЈ. 2. 3. 7.
СЈ. 2. 3. 8.
СЈ. 2. 3. 9.
СЈ. 3. 3. 1.
СЈ. 3. 3. 2.
СЈ. 3. 3.3.
СЈ. 3. 3.4.
Проширивање знања
у
вези
са
зависносложеном
реченицом.
283
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Уџбеници, табла,
свеске
уџбеници, књиге
уџбеници,
креда, Уџбеници, табла,
креда, свеске
уџбеници, књиге
и
табла,

Писани рад,
монолошка
и дијалошка
креда, табла, књиге.

Писање
резимеа.
Попуњавање
различитих
образаца.
Коректура и
лектура.
Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима
креда,
свеске.

Индивидуални
групни
и Писано
изражавање
Развијање
функционалне
писмености ( писање
репортаже,
есеја,
извештаја или вести).
Индивидуални и групни

слушање звучне читанке,

Читање
дијалекатских
текстова.
Читање и
разумевање
табела,
дијаграма и
графикона
Проучавање
рекламе и
њених порука
читање и тумачење текста,
Ученик разуме и
тумачи
прочитани
дијаграм, табелу или
легенду.

утврђивање.
читања
Вештина
разумевање прочитаног
(3 часа)
Ученик добро познаје
и примењује норму
српског језика.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Историја,
музичка
и
ликовна култура
Лингвистика
СЈ. 3. 1. 1.
СЈ. 3. 1. 2.
СЈ. 3. 1. 3.
СЈ. 3. 1. 4.
СЈ. 3. 2. 1.
СЈ. 3. 2. 4.
СЈ. 3. 2. 5.
284
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Уџбеници, табла, креда, свеске,
Књиге, рачунар
уџбеници,

Монолошка,
дијалошка,
рад
на
примерима.
креда, табла, свеске.

Индивидуални и групни
Развијање
способности
аргументованог
дискутовања на теме
за
које
постоје
различити ставови.

групни,
Тумачење
књижевног дела.

Припрема
ученика за
књижевну
олимпијаду.
Детаљна
обрада
стилских
фигура.
Уочавање
одређеног
мотива у
књижевном
тексту.
Књижевни
аспект Вукових
дела.
Анализа ТВ
драме или
филма.
рад на примерима,
Препознавање
облика казивања на
примерима у тексту и
препознавање
стилских фигура.

утврђивање.
Књижевност
Проширивање
и
продубљивање знања
у
вези
са
књижевнотеоријским
појмовима.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Историја,
Географија,
Музичка култура,
Ликовна култура.
СЈ. 3. 4. 1.
СЈ. 3. 4. 2.
СЈ. 3. 4. 3.
СЈ. 3. 4. 5.
СЈ. 3. 4. 6.
СЈ. 3. 4. 8.
285
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставна тема
Циљеви
Разумевање
односа
великих сила
Свет, Европа и
крајем 19. и
Балкан од 1878.
почетком 20.
до 1914.
века, као и
последице
истих.
Компарација
Краљевина
политичких
Србија
партија
у
развитку
Уџбеници, свеске, уџбеници,
књиге, рачунар
рачунар,
Додатна настава из предмета историја
Основна школа „Иво Андрић“, Београд Стручно веће: природних и друштвених наука
Наставници: Светлана Петровић и Немања Пантић
уџбеници,

Рецитовање,
излагање,
самостално
предавање и
презентовање
.
креда, табла, свеске.

Индивидуални и групни

групни,
Изражајно чита и
казује научени текст.
Вежбе
правилног
читања и
изговора
Лексичке,
семантичке и
ортоепске
вежбе.
Припрема за
Дан школе.
Припрема за
Савиндан
самостални рад ученика,

утврђивање.
Усмено изражавање
Поштује књижевно језичку
норму
у
говору.
Реторика,
Историја,Музичк
а култура..
Разред: осми
Ресурси
Школска година
2014/2015.
Образовни
Корелација
стандарди
Задаци
Облици рада
Методе рада
Уочавање узрока
поделе тадашње
Европе на војке
блокове.
Фронтални,
индивидуални,
групни и рад у
пару
Монолошка,
дијалошка,
илустративнодемонстративна
Уџбеник,
историјска
карта, шеме, Географија
слике, лента
времена
316, 327
Уочавање улога
различитих
политичких идеја
манифестованих
Индивидуални,
групни,
фронтални и
рад у пару
Монолошка,
дијалошка,
демонстративна,
рад на тексту
Уџбеник,
историјска
карта,
музејски
327
Географија,
грађанско
васпитање
286
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
модерне
српске
државе.
Разумевање
односа
српског
Јужнословенски
народа
ван
народи
Србије
са
туђинском
влашћу.
Поређење
карактера
Првог
и
Другог
балканског
рата.
Уочавање
улоге
Ратно доба од најновијег
1912. до 1918. наоружања
коришћеног у
Првом
светском
рату.
Разумевање
улоге Србије
у
Великом
Рату.
Схватање
Свет између два последица
рата
мировне
конференције
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
кроз политичке
партије и њихове
последице.
Поређење српског
етноса
у
границама
матичне државе и
ван ње, као и
односи са осталим
јужнословенским
народима.
Анализа
последица
Балканских
ратова.
Поређење
најновијих врста
наоружања
са
наоружањем 19.
века.
Анализа
последица учешћа
Србије у Великом
рату.
Јасно
уочавање
улоге
сила
победница
на
мировној
експонати,
графикон
МонолошкоФронтални,
дијалошка, рад
групни,
на
тексту,
индивидуални,
демонстративнорад у пару
илустративна
Уџбеник,
историјска
карта,
ПП Географија
презентација
, интернет
327
Монолошкодијалошка,
Фронтални,
текстуална,
индивидуални,
демонстративногрупни, рад у
илустративна,
пару
метода писаних
радова
Уџбеник,
историјска
Географија,
карта, слике,
грађанско
шеме,панои,
васпитање
ПП
презентација
313,
325
324,
Фронтални,
групни,
индивидуални,
рад у пару
Уџбеник,
Географија,
историјска
грађанско
карта, слике,
васпитање
панои,
ПП
316,
327
325,
Монолошкодијалошка,
хеуристички
приступ,
287
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
конференцији у
Паризу.
Разумевање
и
поређење
различитих
политичких
и
идеолошких
праваца
у
међуратној
Европи.
Компарација Уочавање улога
политичких
различитих
Краљевина
партија
и политичких идеја
Срба, Хрвата и
њихова улога манифестованих
Словенаца
у
развитку кроз политичке
(Југославија)
међуратне
партије и њихове
Југославије.
последице.
Схватање
утицаја
Анализа
улоге
великих
Други светски
војних лидера као
генерала као
рат
водећих личности
историјских
у биткама.
личности
у
исходу рата.
Разумевање и Уочавање
поређење
различитости
Југославија у
покрета
антифашистичких
Другом
отпора
у покрета
светском рату грађанском
међусобно
рату
у зараћених
у
Југославији.
грађанском рату.
Свет после
Схватање
Схватање спољне
Другог светског Покрета
политике Јосипа
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
у Паризу.
Разликовање
и
улога
тоталитарних
и
демократских
режима
у
међуратној
Европи.
демонстративна, презентација
рад на тексту, , историјски
писани радови
извори
МонолошкоФронтални,
дијалошка, рад
групни,
на
тексту,
индивидуални,
демонстративнорад у пару
илустративна
Уџбеник,
историјска
Грађанско
карта,
ПП
васпитање
презентација
, интернет
316, 326
МонолошкоФронтални,
дијалошка, рад
групни,
на
тексту,
индивидуални,
демонстративнорад у пару
илустративна
Уџбеник,
историјска
карта,
ПП Географија
презентација
, интернет
315, 327
МонолошкоФронтални,
дијалошка, рад
групни,
на
тексту,
индивидуални,
демонстративнорад у пару
илустративна
Уџбеник,
историјска
Српски
карта,
ПП
језик
презентација
, интернет
313, 314,
325, 327
Фронтални,
групни,
МонолошкоУџбеник,
дијалошка, рад историјска
Грађанско
васпитање,
316, 327
288
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
рата
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
несврстаних
Броза и
и
улога уопште.
Југославије у
њему.
СФРЈ индивидуални, на
тексту, карта,
ПП географија
рад у пару
демонстративно- презентација
илустративна
, интернет
Разред: 8
Наставн
а тема
Ресурси
Циљеви



Детаљнија обрада лекција и
обрада хлора и фосфора
Израда задатака из ове
области
Разликовање киселих,
базних, неутралних и
амфотерних оксида
Самосталан рад у
лабораторији
Методе рада
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскодемонстративне
Лабораторијски прибор и хемикалије,
збирка такмичарских задатака

индивидуални и групни
Неметали и њихова једињења
Проширивање
и
продубљивање знања
у вези са повезаношћу
физичких и хемијских
својстава неметала и
њихових једињења са
грађом
њихових
атома;
развијање
способности
коришћења научног
метода у усвајању
нових знања;
осамостаљивање
у
лабораторијском раду;
развијање свести о
значају тимског рада у
напредовању науке
Задаци
Облици
рада
додатна настава из хемије
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће природних и друштвених наука
Београд
Наставници: Jелена Дробњаковић и Иван Николић
Школска
2014/2015.
Корелација
Са
биологијом
(загађивачи
и
киселе кише),са
географијом
и
математиком
година
Образовни
стандарди
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4
289
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд


вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскоексперимент-алне
(истраживачки
радови)
Биологија
географија
,математика
и 3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3.
3.6.4
прибор
.
Детаљнија обрада теме:
решавање задатака из
такмичарских збирки
Припрема за Школски дан
науке.
Самосталан рад у
лабораторији
Лабораторијски
задатака

и
хемикалије,
индивидуални, рад у паровима и фронтални
Метали и њихова једињења
збирка
Проширивање
и
продубљивање знања
у вези са повезаношћу
физичких и хемијских
својстава метала и
њихових једињења са
грађом
њихових
атома;
стицање
знања
и
способности за рад на
школским
научним
истраживачким
пројектима, као увод у
научни рад;
развијање
способности
презентовања
и
(вршњачког)
преношења знања;
даље осамостаљивање
у
лабораторијском
раду
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
290
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
лабораторијскоексперименталне,
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, моделом
и
компјутером,
учење по моделу)
интернет стране, књиге и часописи, панои,
лабораторијскин прибор и хемикалије, модели
атома
Припрема за такмичење које
организује СХД и МПРС.
Обилазак Хемијског
факултета у Београду у
оквиру пројекта Отворене
лабораторије
Вежбање различитих
хемијских једначина
индивидуални и групни
Соли
Проширивање
и 
продубљивање знања
у вези са солима, 
реакцијом
неутрализације као и
вежбања
на
примерима
тестова 
какви ће бити на
такмичењу;
информисање у вези
са могућим будућим
позивом – рад на
професионалној
оријентацији;
Повезивање својстава
соли
са
типом
хемијске
везе,
наелектрисањем
и
величином јона
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
математика
(
основне
математичке
операције),
са
свакодневним
животом
3.2.5.
3.2.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3
3.6.4.
291
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Решавање тестова за
такмичење
Самосталан лабораторијски
рад
вербалнотекстуалне
(дијалошке, рад
на тексту)
лабораторијскоексперимент-алне
ПП презентације, интернет стране, лабораторијскин прибор
књиге и часописи ,лабораторијскин и хемикалије
прибор и хемикалије
Проширивање
и 
продубљивања знања
у вези са новом 
хемијском науком;
Разликовање
и
уочавање сличности
између органских и
неорганских
једињења
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком, шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
индивидуални и групни
Даље осамостаљивање у
лабораторијском раду
Повезаност електролитичке
дисоцијације са
стехиометријом и решавање
такмичарских задатака
индивидуални и групни
дисоцијација Увод у органску хемију
Електролитичка
киселина, хидроксида и соли
Проширивање
и 
продубљивања знања
у
вези
са 
електролитичком
дисоцијацијом;
Детаљније
објашњавање
честичне
природе
растварања
Повезаност
са
физиком( струја .3.2.3.
и
усмерено 3.2.4.
кретање
3.2.6.
наелектрисања)
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3
3.6.4.
Са математиком(
пропорције,
основни
математички
прорачуни)
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3
3.6.4.
292
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Решавање тестова за
такмичење
Самосталан лабораторијски
рад
Са математиком(
пропорције,
основни
математички
прорачуни),
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3
3.6.4.
вербалнотекстуалне
(дијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком, шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
Са математиком(
пропорције,
основни
математички
прорачуни)
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3
3.6.4.
презентације, интернет ПП презентације, интернет стране,
ПП
стране, књиге и часописи, књиге и часописи, лабораторијскин
и прибор и хемикалије
прибор
лабораторијскин
хемикалије
Органска једињења са кисеоником
Проширивање
и 
продубљивања знања
у вези са алкохолима, 
алдехидима
и
кетонима,
карбоксилним
киселинама и естрима
као
и
њиховом
непосредном
применом
у
индустрији
и
свакодневном животу;
Овладавање задацима
из стехиометрије из
ове области
вербалнотекстуалне
(дијалошке, рад
на тексту),
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком, шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
индивидуални и групни
Решавање тестова за
такмичење
Самосталан лабораторијски
рад
индивидуални и групни
Угљоводоници
Проширивање
и 
продубљивања знања
у вези са разумевањем 
повезаности
функционалних група
и хемијских реакција;
Овладавање задацима
из стехиометрије у
овој области;
Схватање
видова
практичне
примене
угљоводоника
293
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд

Хемија животне средине


Дебата на тему Сапуни-за и
против
Анализа тестова за
такмичење
вербалнотекстуалне
(дијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком, шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
Са биологијом и 3.4.1.
биохемијом,
3.4.2.
математиком(
3.6.1.
пропорције,
3.6.2.
основни
3.6.3
математички
3.6.4
прорачуни)
вербалнотекстуалне
(дијалошке, рад
на тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом,
графиком, шемом
и
компјутером,
учење по моделу)
лабораторијскоексперимент-алне
Са биологијом и
екологијом,
са
математиком(
пропорције,
основни
математички
прорачуни)
Школски програм:додатна настава из предмета енглески језик
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће страних језика
Београд
Наставници:Лепосава Љешевић,Драгана Васиљевић
презентације, интернет
ПП презентације, интернет стране, ПП
књиге и часописи, лабораторијскин стране, књиге и часописи,
прибор и хемикалије
лабораторијскин прибор и
хемикалије

Самосталан лабораторијски
рад
Испитивање физичких и
хемијских особина
биолошки важних органских
једињења
Разумевање и повезивање
сапонификације и хидролизе
индивидуални и групни

индивидуални и групни
Биолошки важна органска једињења
Проширивање
и
продубљивања знања
у вези са биолошки
важним
органским
једињењима;
Повезивање физичких
и хемијских особина
масти, уља, угљених
хидрата и протеина са
грађом
ћелије
и
процесима у њој;
Повезивање физичких
и хемијских особина
масти, уљљ, угљених
хидрата и протеина са
метаболизмом
Проширивање
и
продубљивања знања
у вези са загађењем и
заштитом
животне
средине повезујући их
са
свим
до
сад
изучаваним
једињењима;
Развијање еколошке
свести
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разред:
осми
3.6.1.
3.6.2.
3.6.3
3.6.4
Школска
2014/2018.
година
294
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Наставна
Циљеви
тема
Problems
Разговор о прошлости;
(проблеми) разни
трендови
у
музици и историја поп
музике;историјат „пута
свиле“,истраживачки
походи у историји
Place and
time
( Место и
време)
Различити
системи
образовања;упознавањ
е са светом инсеката;
читање
и
слушање
непознатих текстова
Risks
Регије
у
Енглескоји
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Обрада
текстова
„Pop
music“и “The silk road”;опис
промена
у
музичким
трендовима;слушање
песама омиљених певача и
музичких
бендова;проширивање
вокабулара
везаног
за
музичке инструменте и
вресте
зачина;израда
граматичког
теста
(
употреба
глаголских
времена,одређеног
члана,формирање
речи);
тест
слушања
са
разумевањем
Граматички
тестови
у
оквиру
припреме
за
такмичење;први
кондиционал;
предлозиформирање речи
;обрада текстова “Education
in
the
USA”
I
“Insects”;упоређивање
ситема образовања у САД и
Србији; опис животног века
једног инсекта;
Посета
сајму
књига
(штандови
страних
издавача)
Обрада текстова” Regions of
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
групни рад
Комбинована Уџбеник;
(комуникаЦД;
ивни
у приступ)
Српски
језик
(прошло време );
Музичка култура
(музички
трендови);
Историја
(„Пут свиле“)
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
групни рад
Комбинована
(комуниу кативни
приступ)
Биологија (инсекти)
Фронта-лни;
Комбинова-
Уџбеник;
;ЦД;
Образовни
стандарди
Уџбеник; ЦД Српски
295
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
(Ризици)
Србији; развој наше
планететектонске
плоче
и
тектонске
промене;слушање
текстова
са
разумевањем
Can I ask
Значај медија у животу
(Могу ли појединца;
особине
да питам)
потребне за различита
занимања;
Упоређивање послова
које млади обављају у
Србији и Енглеској и
САД;
посао за тинејџере;
Protest
Упознавање
са
(Про-тест) историјом два чувена
универзитета
у
Енглеској; упознавање
са
политичким
уређењем Уједињеног
Краљевства и САД и
упоређивање са својом
земљом
Buying and Упознавање са развојем
selling
енглеског језика кроз
(Куповина историју
;
важност
и продаја)
нафте
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
England”
и“Plate
tectonics”;припрема
за
такмичење;систематизација
множине
именица;први,други
и
трећи кондиционал;
Обрада текстова „Teenagers
and money” и “ Television”;
Израда
граматичких
тестова у оквиру припрема
за такмичење и учешће на
школском такмичењу
индивидуални; на
рад у паровима (комуникаивни
приступ)
Употреба
индиректног
говора
и
слагање
времена;обрада
текстова
„Oxford and Cambridge” и
“Politics:
Government”;
тестови за такмичење
Фронтални;
Индивидуални;
рад
паровима;
групни рад
Обрада текста „The English
language” и “ Environmental
studies:oil”;уочавање
разлике између британског
и америчког енглеског и
присутност енглеких речи у
матерњем језику; израда
тестова у оквиру припрема
за такмичење
Фронтални;
индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
Фронтални;
индивидуални;
рад
у
паровима;
групни рад
језик(условне
реченице);
Географија
(Енглеска,тектонск
е плоче)
КомбиноваУџбеник;ЦД; Грађанско
на (комуниваспитање
кативни
(важност медија)
ивни
приступ)
Комбинована
(комуниу кативни
приступ)
Комбинована
(комуникативни
приступ)
Уџбеник;ЦД; Српски језик
(неуправни говор);
Уџбеник;
ЦД;
Хемија
нафте)
(прерада
296
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Разред:8
Наставн
а тема
Ресурси
Циљеви

и
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом
и
компјутером)
и
животна
Детаљније свлађивање
пређашње стечених знања
 Припрема за Фестивал науке
и Школски дан науке.
 Оспособљавање
ученика за прикупљање
података помоћу мерења,
посматрања и бележења на
терену.
стране, Интернет стране, шеме,
слике, слике, публикације.

вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
компјутером)
интернет
И
шеме,
панои,
фотографије

Представљање основних
метода истраживања у
екологији
Разумевање научне методе
којом се долази до сазнања
Оспособљавање ученика за
извођење једноставних
истраживања
индивидуални
фронтални

Методе рада
индивидуални
Увод у екологију
Екологија
средина
Упознавање ученика са
новим
наставним
предметом.
Развијање
функционалне
биолошке писмености
Оспособљавање
ученика
за
комуницирање
коришћењем стручне
терминологије
Развијање
логичког,
апстрактног
и
критичког мишљења.
Подстицање
радозналости, потребе
за знањем
за
разумевање природе,
њених
процеса
и
појава.
Задаци
Облици
рада
додатна настава из предмета биологија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: природних и друштвених наука
Београд
Наставници:Николић Иван
Школска
2014/2015.
Корелација
година
Образовни
стандарди
физика,
хемија,
географија,
техничко
образовање
БИ 3.4.1.
БИ 3.4.7.
БИ 3.3.5.
БИ
3.3.6
БИ 3.4.5.
физика,
хемија,
географија,
техничко
образовање
БИ.3.4.2.
БИ.3.4.3
БИ.3.4.1.
БИ.3.4.2.
БИ.3.3.6.
297
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
стране, Интернет стране, слике, панои,
штампа, штампа, медији, дигитална
камера и мобилни телефони
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, графиком,
шемом
и
компјутером)
Интернет
публикације,
медији
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликоми
компјутером)
индивидуални и групни
Продубљивање стечених
знања о типовима
екосистема, животним
условима у њима, изворима
загађења и последицама
истог на екосистеме
Продубљивање знања о
важности заштите природе
као ибиљних и животињских
врста
од изумирања
Даље
усвајање  стицање основних знања
вештина и умећа из
о глобалним последицама
области екологије и загађивања животне
заштите
средине.
животне средине.
 Усвајање знања о важности
едуковања становништва и
спровођења мера заштите
животне средине.
 Групни рад – последице
загађивања на локалном
нивоу Раковице, вектори
загађења
индивидуални
последице
Угрожавање, заштита и Глобалне
унапређивање
загађивања животне средине
екосистема
Оспособљавање

ученика
за решавање проблема,
изражавање
и
образлагање
сопственог мишљења

Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
физика,
хемија,
географија,
техничко
образовање,
грађанско
васпитање
БИ.3.6.3.
БИ.3.4.6.
БИ.3.4.7.
БИ.3.4.5.
физика,
хемија,
географија,
техничко
образовање,
грађанско
васпитање
БИ.3.6.4.
БИ.3.6.1.
БИ.3.4.6.
БИ.3.4.8.
298
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
физика,
хемија,
географија,
техничко
образовање
грађанско
васпитање
БИ.3.4.8.
БИ.3.4.6.
БИ.3.4.7.
БИ.3.4.8.
БИ.3.6.1.
БИ.3.6.4.
БИ.3.6.5.
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом, шемом и
компјутером)
физика,
хемија,
географија,
техничко
образовање,
грађанско
васпитање
БИ.3.5.8.
,
Интернет стране, штампа, Интернет стране, слике,
медији, публикације
панои, дигитална камера
и мобилни телефони,
штампа
Продубљивање знања о  Даље развијање еколошке и
здравом
начину здравствене културе као и
живљења и деловања
културе живљења.
вербалнотекстуалне
(монолошкодијалошке, рад на
тексту)
демонстративноилустративне
(демонстрација
сликом
и
компјутером)
индивидуални и групни
и Животна
средина
здравље и култура
 разумевање улоге и значаја
личног ангажовања у
заштити животне средине.
 Самостални пројекат личног
ангажовања у заштити
животне средине
 Израда предрачуна
економизације потрошње
струје у школи употребом
штедљивих сијалица.
индивидуални и групни
средина
Животна
одрживи развој
Продубљивање
свакодневно
примењивих знања,
развијање
еколошке
свести
и да га преношење на
остало
становништво.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
додатна настава из предмета Географија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: Природних и друштвених наука
Београд
Наставници: З. Јаношев
Наставна тема
Географски
положај
Србије:
подунавска
балканска
Циљеви
Одредити
географски
смештај и положај
и Србије
на
географској карти
Задаци
Облици рада
Србија
као Фронтални
транзитна
Индивидуални
земља,
важнији
саобраћајни
Методе рада
Разговор
Разред:
VIII
Школска
година
2014/2015.
Образовни
Ресурси
Корелација
стандарди
Општа
Техничко
Ге 2.4.1
географска Историја
Ге 2.4.2
карта
Ге 2.4.3
Европе
и
Ге 3.4.1
Србије
Ге 3.4.2
299
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
земља
Европе
(математичкогеографски,
физичкогеографски)
Природне
Активирање
одлике Србије: постојећих
и
панонска
и усвајање
нових
планинска
знања о основним
регија
природним
одликама
и
специфичностима
РС
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
правци
Ге 3.4.3
Ге 3.4.4
Становништво
и насеља
Демографске
одликеброј
становника,
ПП,
ГН,
миграције,
структуре;
размештај насеља
и њихове одлике
Разумевање
неопходности
заштите
геонаслеђа,
ваздуха, воде,
земљишта,
биљног
и
животињског
света
Посебну
пажњу
посветити
појави „бела
куга“
и
„одливу
мозгова“
Фронтални
Индивидуални
Дијалог
Демонстрација
Фронтални
Индивидуални
Дијалог
Привреда
Основне одлике и
подела привреде у
свим
фазама
развоја,
од
завршетка Другог
светског рата до
краја
прве
деценије 21. века
Упознавање
Фронтални
природних и Индивидуални
друштвених
услова
и
фактора који
утичу
на
развој
привреде
и
Дијалог
Физичкогеографска
карта
Србије
Биологија
Ге 2.4.1
(биљни
и Ге 2.4.2
животињски
Ге 2.4.3
свет, вода)
Ге 2.4.4
Ге 2.4.5
Ге 2.4.6
Ге 2.4.7
Ге 3.4.1
Ге 3.4.2
ФизичкоИсторија
Ге 2.4.1
географска (миграције
Ге 2.4.2
карта
српског
Ге 2.4.3
Европе,
становништва Ге 3.4.1
Србије
и кроз историју) Ге 3.4.2
света
техничко
Ге 3.4.3
Ге 3.4.4
Ге 3.4.5
Ге 3.4.6
Ге 3.4.7
Ге 3.4.8
Шема
Историја
Ге 2.4.1
поделе
(развој
Ге 2.4.2
привреде,
привреде кроз Ге 2.4.3
општегеог
историју)
Ге 2.4.4
рафска
и ТО (саобраћај) Ге 3.4.1
тематска
Ге 3.4.2
карта
Ге 3.4.3
Републике
Ге 3.4.4
300
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
њених грана;
стицање
нових знања о
природним
богатствима
Србије (руде
метала
и
неметала,
извори
енергије)
Србије
Ге 3.4.5
Ге 3.4.6
ПРИПРЕМНА НАСТАВА
ПЛАН И ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ОСМИХ РАЗРЕДА ЗА ЗАВРШНИ ИСПИТ
Програм припремне наставе – српски језик и књижевност
МЕСЕЦ
АКТИВНОСТИ
-Историја српског језика (обнављање)
-Учење дијалеката на примерима
СЕПТЕМБАР
- Дефинисање норме српског језика (које наречје, дијалекти, изговори српског
језика су основа савременог српског језика)
-Акценатски систем и рад на примерима
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
-Основе фонетике (уводно предавање)
-Врсте гласова (обнављање и рад на примерима)
-Гласовне промене (обнављање и рад на примерима)
-Врсте речи (уводно предавање)
- Променљиве речи (препознавање и дефинисање граматичких категорија на
примерима)
-Глаголи (препознавање и дефинисање граматичких категорија на примерима)
- Заменице (препознавање и дефинисање граматичких категорија на примерима)
-Непроменљиве речи (препознавање и дефинисање граматичких категорија на
примерима)
РЕАЛИЗАТОР
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
301
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-Синтакса (уводно предавање)
-Независна реченица (препознавање и одређеног типа на примерима)
-Зависна реченица (препознавање и одређеног типа на примерима)
-Израда тестова из радних свезака (Клет)
-Пробни матурски испит
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
-Напоредни односи међу реченицама (рад на примерима)
-Падежни систем (значење и служба падежа на примерима)
-Падежна синонимија (рад на примерима)
-Конгруенција (рад на примерима)
- Активне и пасивне реченице, личне и безличне реченице (рад на примерима)
- Реченични чланови (синтаксичка анализа читавих реченица)
-Књижевни родови и врсте (анализа и подела свих књ. дела из основношколског
програма)
-Стилске фигуре (анализа на примерима)
-Одлике прозе (анализа прозних дела по избору)
-Одлике поезије (анализа песничких дела по избору)
-Одлике драме (анализа драмских дела по избору)
-Језички стилови и комуникација (препознавање стилова и техничких одлика
текста)
-Табеле, дијаграми, документа (правила писања и читања званичне и приватне
коресподенције)
-Нарација, дескрипција дијалог (препознавање у тексту)
-Правописна норма (вежбање свих правописних правила и правилног писања)
-Израда тестова из радних свезака (Клет)
-Израда тестова из радних свезака (Клет)
-Израда тестова из збирке задатака за матурски испит
-Пробни матурски испит
-Израда тестова из збирке задатака за матурски испит
- Завршни испит
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
Стручно веће
срп.јез.
302
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Школски програм припремне наставе из предмета MATEMAТИКЕ
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: Математике
Разред:
Београд
Наставници: Љиљана Рајчић, Маријана Мирковић, Оливера Осми
Сретовић, Сузана Бранковић Павловић, Светлана Томић
За период од 2014.
до 2018. године
Припремна настава математике намењена је ученицима осмог разреда, који полажу завршни испит из математике у оквиру мале
матуре. Циљ припремне наставе математике је повезивање и проширивање знања, обнављање наученог градива, као и адаптација
ученика на захтеве завршног испита.
САРАДНИЦИ
- Стручна већа
- ПП служба
- Родитељи
-Разредне старешине осмих разреда
Праћење рада се врши кроз:
- Дневник рада
- Постигнућа ученика на пробним завршним испитима
ВРЕДНОВАЊЕ се врши на основу:
- Праћења рада ученика на часовима припремне наставе
- Постигнућа ученика на пробним завршним испитима
- Постигнућа ученика на завршном испиту
303
Ресурси
Збирке
задатака за
припрему
завршног
испита,
Математички
лист,
Мултимедија
лне
презентације
Корела
-ција
ТО,
Да
увежбају
рачунање
са
бројевима,
израчунавање
вредности бројевних израза.
Да увежбају да примене стечено
знање из бројева и бројевних
израза у реалним ситуацијама
Мет
оде
рад
а
хемија,
Физика,
биологија, географија
Бројеви
Развијање следећих способности
код ученика рачунања, логичког
резоновања,
прецизног записивања и
изражавања
Ученици треба напредују ка
реализацији одговарајућих
Стандарда образовних
постигнућа везаних за област
бројеви.
Задаци
Обл
ици
рад
а
Дијалошка,
Демонстративна, решавање
проблема
Наставн
а тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални
Индивидуални
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Образовни
стандарди
МА 1.1.1 ; МА 1.1.2.;
МА 1.1.3; МА 1.1.4.;
МА 1.1.5.; МА 1.1.6.;
МА 2.1.1.; МА 2.1.2.;
МА 2.1.3; МА 2.1.4.;
МА 3.1.1.; МА 3.1.2.;
МА 3.1.3.
304
Наставн
а тема
Циљеви
Алгебра и функције
Развијање способности
рачунања, апстрактног,
логичког и критичког
размишљања.
Ученици треба напредују ка
реализацији одговарајућих
Стандарда образовних
постигнућа везаних за област
алгебра и функције.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Задаци
Ученици
треба
да
увежбају
уочавање
функционалне
зависности у разним областима
(физика,
хемија,
свакодневни
живот) и да их приказују на
различите начине (графици); да
обнове својства функције и њеног
графика са посебним освртом на
линарну функцију и њен график;
да увежбају решавају линеарне
једначине и неједначине с једном
непознатом;
схвате
природу
решења једначина; да
одговарајуће текстуалне задатке
изразе математичким језиком и
реше их користећи једначине и
неједначине;
да
увежбају
рачунање
са
полиномина
и
примену полинома у решавању
свакодневних проблема.
Обл
ици
рад
а
Фронтални
Индивидуални
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Мет
оде
рад
а
Ресурси
Збирке
задатака за
припрему
завршног
испита,
Математички
лист,
Мултимедија
лне
презентације
Корела
-ција
Образовни
стандарди
МА 1.2.1 ; МА 1.2.2.;
МА 1.2.3; МА 1.2.4.;
МА 2.2.1.; МА 2.2.2.;
МА 2.2.3.; МА 2.2.4.;
МА 2.2.5; МА 3.2.1.;
МА 3.2.2.; МА 3.2.3.;
МА 3.2.4.; МА 3.2.5.
305
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставн
а тема
Геометрија
Циљеви
Задаци
Ученике треба оспособити да на
апстрактан начин представљају
реалне објекте и дојаве
користећи осовбине
геометријских објеката, да
развијају логичко и критичко
размишљање уочавајући
међусобне односе геометријских
објеката у простору.
Стицање знања неопходних за
разумевање квантитативних и
просторних односа и
законитости у разним појавама у
природи и друштву и
свакодневном животу кроз
уочавање особина
геометријских фигура и тела,
особина подударности и
сличности ;
Развијање логичког и критичког
мишљења и посматрања.
Ученици треба напредују ка
реализацији одговарајућих
Стандарда образовних
постигнућа везаних за област
геометрије.
Обнављање и увежбање својства
геометријских фигура и тела.
Уочавање геометријских фигура и
тела у природу и простору из
реалног живота и примена знања
израчунавања површине и обима
на примере из реалног живота.
Обл
ици
рад
а
Мет
оде
рад
а
Ресурси
Збирке
задатака за
припрему
завршног
испита,
Математички
лист,
Мултимедија
лне
презентације
Корела
-ција
Образовни
стандарди
МА 1.3.1 ; МА 1.3.2.;
МА 1.3.3; МА 1.3.4.;
МА 1.3.5.; МА 1.3.6.;
МА 2.3.1.; МА 2.3.2.;
МА 2.3.3; МА 2.3.4.;
МА 2.3.5.; МА 2.3.6.;
МА 3.3.1.; МА 3.3.2.;
МА 3.3.3; МА 3.3.4.;
МА 3.3.5.; МА 3.3.6.;
Фронтални
Индивидуални
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
306
Обрада података
Савладавање знања и вештина
неопходних за свакодневни
живот. Развијање особина
систематичности, прецизности,
посматрања и логичког
закључивања.
Мерење
Равзвијање способности за
прецизно изражавање и мерење,
процењивања, посматрања и
уочавања. Развијање
апстрактног и критичког
мишљања.
Задаци
Увежбавање читања графикона и
табела, цртање графикона за
добијене
податке,
рачунања
медијане, средње вредности за
дате графиконе.
Увежбавање
упоређивања
и
претварања јединица мере за
дужину, површину, запремину,
угао, масу и време. Увежбавање са
различитим апоенима новца и
различитим валутама у задацима
из реалног живота.
Увежбавање
процењивања
добијенх резултата мерења.
Обл
ици
рад
а
Фронтални
ИНдивидуални
Наставн
а тема
Циљеви
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални
Индивидуални
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Мет
оде
рад
а
Ресурси
Корела
-ција
Збирке
задатака за
припрему
завршног
испита,
Математички
лист,
Мултимедија
лне
презентације
Збирке
задатака за
припрему
завршног
испита,
Математички
лист,
Мултимедија
лне
презентације
План припремне наставе за завршни испит из историје
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: природних и друштвених наука
Разред: осми
Београд
Наставници: Светлана Петровић и Немања Пантић
Методе
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Облици рада
Ресурси
Корелација
рада
Стари век –
Познавање
Обнављање
Фронтални,
Уџбеник,
Ликовна
Дијалог
Стари исток,
историјских дешавања
градива
групни
историјска
култура,
Образовни
стандарди
МА 1.5.1 ; МА 1.5.2.;
МА 1.5.3; МА 1.5.4.;
МА 2.5.1.; МА 2.5.2.;
МА 2.5.3; МА 2.5.4.;
МА 3.5.1.; МА 3.5.2.;
МА 3.5.3.; МА 3.5.4
МА 1.4.1 ; МА 1.4.2.;
МА 1.4.3; МА 1.4.4.;
МА 2.4.1.; МА 2.4.2.;
МА 2.4.3; МА 3.4.1.;
МА 3.1.2.;.
Школска година
2014/2015.
Образовни
стандарди
118, 124, 214, 223,
316, 324, 327
307
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Античка Грчка
Стари век –
Хеленизам,
Стари Рим
и личности, као и
основних
карактеристика овог
периода.
Познавање
историјских дешавања
и личности, као и
основних
карактеристика овог
периода.
Рани средњи
век
Познавање
историјских дешавања
и личности, као и
основних
карактеристика овог
периода.
Позни средњи
век
Познавање
историјских дешавања
и личности, као и
основних
карактеристика овог
периода.
Познавање
историјских дешавања
Нови век –
и личности, као и
Европа од 15. до
основних
19. века
карактеристика овог
периода.
Нови век –
српски народ
Познавање
историјских дешавања
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
карта,
креда,
табла
Обнављање
градива
Обнављање
градива
Обнављање
градива
Фронтални,
групни
Фронтални,
групни
Фронтални,
групни
Дијалог
Уџбеник,
историјска
карта,
креда,
табла
географија
Ликовна
култура,
географија
Дијалог
Уџбеник,
историјска
карта,
креда,
табла
Географија
Дијалог
Уџбеник,
историјска
карта,
креда,
табла
Географија,
српски
језик,
ликовна
култура
Географија,
грађанско
васпитање
Српски
језик,
Обнављање
градива
Фронтални,
групни
Дијалог
Уџбеник,
историјска
карта,
креда,
табла
Обнављање
градива
Фронтални,
групни
Дијалог
Уџбеник,
историјска
116, 119, 128, 214,
223, 315, 316, 325,
326, 327
111, 112, 115, 116,
117, 118, 119, 1110,
121, 123, 127, 211,
212, 213, 214, 215,
216, 221, 222, 311,
312, 313, 314, 316,
321, 322
111, 114, 116, 117,
118, 119, 1110, 121,
123, 124, 125, 127,
211, 212, 213, 214,
215, 216, 221, 222,
224, 311, 312, 313,
314, 316, 321, 322
111, 112, 114, 115,
116, 117, 118, 119,
1110, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127,
211, 212, 213, 214,
216, 221, 222, 311,
313, 316, 321, 322
112, 116, 117, 118,
119, 1110, 121, 123,
308
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
под туђинском
влашћу од 16.
до 18. века
Нововековне
државе – Србија
и Црна Гора
Савремено доба
– прилике у
Европи и на
Балкану од
1878. до 1914.
Савремено доба
– период ратова
од 1914. до
1945.
Послератно
доба
и личности, као и
основних
карактеристика овог
периода.
Познавање
историјских дешавања
и личности, као и
основних
карактеристика овог
периода.
Познавање
историјских дешавања
и личности, као и
основних
карактеристика овог
периода.
Познавање
историјских дешавања
и личности, као и
основних
карактеристика овог
периода.
Познавање
историјских дешавања
и личности, као и
основних
карактеристика овог
периода.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
карта,
креда,
табла
Обнављање
градива
Обнављање
градива
Обнављање
градива
Обнављање
градива
Фронтални,
групни
Фронтални,
групни
Фронтални,
групни
Фронтални,
групни
Програм припремне наставе – ХЕМИЈА
МЕСЕЦ
СЕПТЕМБАР
Основни хемијски појмови
Дијалог
Уџбеник,
историјска
карта,
креда,
табла
Дијалог
Уџбеник,
историјска
карта,
креда,
табла
Дијалог
Уџбеник,
историјска
карта,
креда,
табла
Дијалог
Уџбеник,
историјска
карта,
креда,
табла
АКТИВНОСТИ
географија
Географија,
грађанско
васпитање
124, 127, 211, 212,
213, 214, 215, 216,
221, 222, 311, 313,
315, 316, 322
111, 115, 117, 118,
119, 1110, 121, 123,
124, 127, 211, 212,
213, 214, 215, 221,
222, 311, 313, 314,
316, 321, 322
Географија
116, 117, 118, 119,
121, 122, 124, 211,
212, 213, 221, 222,
313, 316, 325
Географија,
грађанско
васпитање
111, 115, 116, 117,
119, 121, 123, 124,
125, 127, 211, 212,
213, 221, 222, 311,
313, 316, 326, 327
Географија,
грађанско
васпитање
111, 116, 117, 118,
119, 121, 123, 124,
125, 126, 127, 212,
213, 222, 311, 313,
316, 326, 327
РЕАЛИЗАТОР
Стручно веће
309
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
ОКТОБАР
НОВЕМБАР
ДЕЦЕМБАР
ЈАНУАР
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Структура супстанце и ПСЕ
Хемијске везе
Валенца, хемијске формуле и једначине
Раствори, процентна концентрација и масени удео
Мол
Израчунавања у хемији
Неметали, кисели оксиди и киселине
Метали, базни оксиди и хидроксиди
Соли, неутрализација и електролитичка дисоцијација
Угљоводоници
Органска једињења са кисеоником
Масти и уља, угљени хидрати
Аминокиселине, протеини и витамини
Загађивање и заштита животне средине
-Израда тестова из збирке задатака за завршни испит
- Завршни испит
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
310
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
припремна настава из предмета биологија
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће:
Београд
Наставници:
Ресурси
Обновити и увежбати:
ћелија – грађа и
функције,
деобе
ћелија, сличности и
разлике
међу
ћелијама, биолошки
нивои организације
живог света.
Вербално
–
текстуалне:
 монолошкодијалошка
 рад на тексту,
задацима
Илустративно
–
демонстративне:
демонстрација ПП
презентацијом
(укључени текстови,
слике,
шеме,
фотографије,
гифови)
ПП
бим,
видео
Компјутер,
презентације, збирка задатака,
пропратна
и
уџбеници
литература
Утврђивање знања о
биолошким нивоима
организације
живог
света, са посебним
нагласком на ћелију,
те стицање вештина и
искуства неопходних
за израду теста.
Методе рада
индивидуални и фронтални, рад
у пару
Од ћелије до организма
Задаци
Облици
рада
Наставн
а тема
Циљеви
Разред:
8
Школска
2014/2015.
Корелација
Математика
(једначине,
број
хромозома
при
различитим
типовима деоба);
физика
(величине
попут
обима,
површине,
запремине);
хемија
(молекули, раствори,
супстанце).
година
Образовни
стандарди
БИ 1.2.1.
БИ 1.2.2.
БИ 1.2.5.
БИ 1.3.3.
БИ 2.2.2.
БИ 2.2.4.
БИ 2.2.6.
БИ 3.3.1.
311
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Обновити и увежбати:
биљни органи, полно
и
вегетативно
размножавање
биљака,
маховине,
папрати, раставићи,
пречице, скривено- и
голо-семенице
Физика
(примена
физичких
закона,
енергија,
маса);
хемија
(молекули,
раствори, супстанце).
БИ 1.1.1.
БИ 1.1.2.
БИ 1.1.4.
БИ 1.2.6.
БИ 1.2.7.
БИ 2.1.1.
БИ 2.3.1.
БИ 2.3.2.
БИ 3.1.1.
БИ 3.1.2.
БИ 3.1.4.
ПП
бим,
видео
Компјутер,
презентације, збирка задатака,
пропратна
и
уџбеници
литература
Утврђивање знања из
области ботанике, те
стицање вештина и
искуства неопходних
за израду теста.
ПП
бим,
видео
Компјутер,
презентације, збирка задатака,
пропратна
и
уџбеници
литература
Ботаника
Обновити и увежбати:
животни
процеси,
вируси,
бактерије,
протисти, алге, гљиве
и лишајеви.
индивидуални и фронтални, рад индивидуални и фронтални, рад
у пару
у пару
Животни процеси
Утврђивање знања о
животним процесима;
рад на примерима и
контрапримерима
(вируси),
уопштени
преглед пет царстава
живих
бића,
те
стицање вештина и
искуства неопходних
за израду теста.
Вербално
–
текстуалне:
 монолошкодијалошка
 рад на тексту,
задацима
Илустративно
–
демонстративне:
демонстрација ПП
презентацијом
(укључени текстови,
слике,
шеме,
фотографије,
гифови)
Вербално
–
текстуалне:
 монолошкодијалошка
 рад на тексту,
задацима
Илустративно
–
демонстративне:
демонстрација ПП
презентацијом
(укључени текстови,
слике,
шеме,
фотографије,
гифови)
Географија
(распрострањеност
појединих
група
биљака,
станишта,
узгајање);
техничко образовање
(употреба појединих
биљних органа у
грађевини и другим
областима).
БИ 1.1.3.
БИ 1.1.5.
БИ 1.2.3.
БИ 2.1.2.
БИ 2.2.3.
БИ 3.1.3.
БИ 3.1.4.
312
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Обновити и увежбати:
хордати, кичмењаци –
рибе,
водоземци,
гмизавци, птице и
сисари.
Географија
(распрострањеност
појединих
група
бескичмењака,
станишта, узгајање);
техничко образовање
(употреба појединих
врста у комерцијалне
сврхе).
БИ 1.1.3.
БИ 1.1.5.
БИ 2.1.2.
БИ 3.1.3.
БИ 3.1.4.
ПП
бим,
видео
Компјутер,
презентације, збирка задатака,
пропратна
и
уџбеници
литература
Утврђивање знања о
главним
групама
кичмењака, њиховим
карактеристикама,
еволутивном
и
еколошком
значају,
као и значају за
човека; упоређивање
сличности и разлика
између главних група,
те стицање вештина и
искуства неопходних
за израду теста.
ПП
бим,
видео
Компјутер,
презентације, збирка задатака,
пропратна
и
уџбеници
литература
Кичмењаци
Обновити и увежбати:
сунђери,
дупљари,
пљоснати, ваљкасти и
чланковити
црви,
мекушци, зглавкари и
бодљокошци.
индивидуални и фронтални, рад индивидуални и фронтални, рад
у пару
у пару
Бескичмењаци
Утврђивање знања о
главним
групама
бескичмењака,
њиховим
карактеристикама,
еволутивном
и
еколошком
значају,
као и значају за
човека, те стицање
вештина и искуства
неопходних за израду
теста.
Вербално
–
текстуалне:
 монолошкодијалошка
 рад на тексту,
задацима
Илустративно
–
демонстративне:
демонстрација ПП
презентацијом
(укључени текстови,
слике,
шеме,
фотографије,
гифови)
Вербално
–
текстуалне:
 монолошкодијалошка
 рад на тексту,
задацима
Илустративно
–
демонстративне:
демонстрација ПП
презентацијом
(укључени текстови,
слике,
шеме,
фотографије,
гифови)
Географија
(распрострањеност
појединих
група
бескичмењака,
станишта, узгајање);
техничко образовање
(употреба појединих
врста у комерцијалне
сврхе).
БИ 1.2.3.
БИ 2.2.3.
БИ 3.1.3.
БИ 3.1.4.
313
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Вербално
–
текстуалне:
 монолошкодијалошка
 рад на тексту,
задацима
Илустративно
–
демонстративне:
демонстрација ПП
презентацијом
(укључени текстови,
слике,
шеме,
фотографије,
гифови)
ПП
бим,
видео
Компјутер,
презентације, збирка задатака,
пропратна
и
уџбеници
литература
Обновити и увежбати:
основи генетике, увод
у еволуцију, геолошка
доба
и
порекло
човека.
индивидуални и фронтални, рад
у пару
Генетика и еволуција
Утврђивање знања о
основама
принципа
генетике, као и о
еволуционом развоју
живог
света
и
еволуционим
теоријама, те стицање
вештина и искуства
неопходних за израду
теста.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Математика
(једначине,
број
хромозома
при
различитим
типовима деоба);
историја (еволутивни
развој
људи,
праисторијски људи).
БИ 1.3.1.
сви
стандарди
до
БИ 1.3.10.
БИ 2.3.1.
сви
стандарди
до
БИ 2.3.6.
БИ 3.3.1.
до
БИ 3.3.6.
314
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Вербално
–
текстуалне:
 монолошкодијалошка
 рад на тексту,
задацима
Илустративно
–
демонстративне:
демонстрација ПП
презентацијом
(укључени текстови,
слике,
шеме,
фотографије,
гифови)
Компјутер, видео бим, ПП презентације, збирка
задатака, уџбеници и пропратна литература
Антропологија
Обновити и увежбати:
кожа, кости, мишићи,
нервни
систем,
ендокрини
систем,
чула, крвоток, систем
органа за дисање,
варење, излучивање,
полни
систем,
болести, превенција,
лечење.
индивидуални и фронтални, рад у пару
Утврђивање знања о
морфологији,
анатомији,
физиологији, хигијени
човека, те стицање
вештина и искуства
неопходних за израду
теста.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Математика
(маса,
површина,
запремина);
физика
(примена
физичких
закона,
енергија, маса, сила);
хемија
(биолошки
важна
једињења,
ензими,
хормони,
хранљиве супстанце);
физичко васпитање
(мишићи, рекреација,
здравље).
БИ 1.2.4.
БИ 1.5.1.
сви
стандарди
до
БИ 1.5.13.
БИ 2.2.7.
БИ 2.2.8.
БИ 2.2.9.
БИ 2.5.1.
сви
стандарди
до
БИ 2.5.5.
БИ 3.2.6.
БИ 3.2.7.
БИ 3.2.8.
БИ 3.5.1.
сви
стандарди
до
БИ 3.5.8.
315
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Вербално
–
текстуалне:
 монолошкодијалошка
 рад на тексту,
задацима
Илустративно
–
демонстративне:
демонстрација ПП
презентацијом
(укључени текстови,
слике,
шеме,
фотографије,
гифови)
Школски програм припремна наставе из предмета физика
Основна
школа
„Иво Стручно веће:Природних и друштвених наука
Андрић“, Београд
Наставници: Костић Љиљана, Ђурђевић Лепосава
Циљеви
Задаци
Облици
рада
Наставна
тема
Компјутер, видео бим, ПП презентације, збирка
задатака, уџбеници и пропратна литература
Обновити и увежбати:
основни
појмови
екологије,
екосистеми: морски,
копнених вода, шуме,
травни екосистеми,
загађивање и заштита
животне средине.
индивидуални и фронтални, рад у пару
Екологија и заштита животне средине
Утврђивање знања о
основним појмовима у
екологији, као и о
начинима загађивања,
заштити и обнављању
животне средине, те
стицање вештина и
искуства неопходних
за израду теста.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Географија
(екосистеми, биоми,
демографија,
климатске промене);
физика
(физичко
загађивање;
бука,
радиоактивно
зрачење);
хемија
(хемијска
загађења;
киселе
кише,
емисије
гасова);
техничко образовање
(технологија
и
животна
средина);
историја
(развој
индустрије и других
области
људског
деловања
на
природу).
Разред:
8.
Методе рада
Ресурси
БИ 1.4.1.
сви
стандарди
до
БИ 1.4.8.
БИ 3.1.5.
Школска година 2014/2018.
Корелација
Образовни
стандарди
316
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Ученици треба да обнове и
утврде: појам механичког
кретања ,релативности
кретања , појмове (путања,
материјална тачка ) и
величине (пређени пут ,
брзина , време ) којима се
описује механичко кретање ,
да разликују поделу кретања
према облику путање и
брзини кретања , графичко
предста вљање зависности
брзине и пређеног пута од
времена кретања , врсте
кретања : равномерно
праволинијско кретања и
променљиво праволинијско
кретање , ознаке и мерне
јединице за пређени пут ,
брзину ,време ; математичку
формулу за израчунавање
сталне и средње брзине ,
појам релативне брзине
(кроз низ примера ), умеју да
праве разлику између
сталне, средње и релативне
брзине , узајамно деловање
тела у непосредном додиру и
последице таквог деловања
(покретање, заустављање и
промена брзине тела ); Трење
при кретању тела по
хоризонталној подлози и
отпор при кретању тела кроз
воду и ваздух ; Узајамно
деловање два тела која
нису у непосредном додиру (гравитационо , еле-
Индивидуални
Фронтални
1.Кретањ
е
и сила
- Развијање
функцио налне писмености ;
-Развијање радних
навика и склоности
ка изучавању
физике;
- Развијање смисла
о сопственим
знањима и
способностима ;
-Развијање смисла
за
мерење и
експериментисање ;
- Упознавање осно вних начина
мишље- ња и
расуђивања у
физици ;
- Решавање
задатака из физике
у оквиру
ове наставне теме кретање,сила;
-Да напредују ка
реализацији одговарају
ћих стандарда обра
-
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Математика
(за изража вање физичких закона,
решавање
задатака,
конкретизовање и
илустровање теори јских знања
Географија
(из области
миграције
становни штва ,сао браћаја ,
кретања ваздушних
струја и др.
(плима и
осека као
последица
гравитационе силе
Земље,Ме сеца и Су нца, силе
ветрова,та ласа и др.)
Уџбеник ,
Табла,
Панои,
Збирка
задатака,
Дијалошка
Збирка
Монолошка
задатака
Асоцијације
за
Демонстратив
припрему
но
завршног
илустративна
испита,
Мултимеди
јалне
Техничко
презентаци
образовање
је
(из области
Фи.1.1.1.
Фи.1.1.2.
Фи.1.2.1.
фи.1.2.2.
фи.1.2.3.
фи.1.4.4.
фи.1.7.1.
фи.1.7.2.
фи.2.2.2.
фи.2.6.1.
фи.2.6.2.
фи.2.6.3.
фи.2.7.1. 317
фи.2.7.2.
фи.2.7.3.
фи.3.7.1.
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Ученици треба да обнове и утврде:
да је сила узрок промене брзине кретања тела,
појам убрзања ( ознака,
мерна јединица ,од чега
зависи ,математичку по везаност са брзином и
временом кретања),
разлику између скаларних и векторских физичких величина ,да постоји разлика између
равномерног праволинијског кретања(са сталном
брзином) и равномерног
променљивог праволинијског кретања (са ста лним убрзањем), да по стоји равномерно убрзано и успорено кретање
(обрадити кроз низ при_
мера),схвате везу између интезитета,правца и
смера брзине и убрзања,да постоји разлика
између тренутне и средње брзине кретања
тела,усвоји на нивоу
примене Други и Трећи
Њутнов закон,зна везу
између силе, масе и убрзања,
да се сила може мерити
статички и
динамички (на који на чин),на нивоу разумевања зависност брзине и
пређеног пута од време-
Индивидуални
Фронтални
- Развијање
функцио налне писмености ;
-Развијање радних
навика и склоности
ка изучавању
физике;
- Развијање смисла
о сопственим
знањима и
способностима ;
-Развијање смисла
за
мерење и
експериментисање ;
- Упознавање осно вних начина
мишље- ња и
расуђивања у
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Математика
(за изража вање физичких закона,
решавање
задатака,
конкретизовање и
илустровање теори јских знања
Географија
(из области
миграције
становни штва ,сао браћаја ,
кретања ваздушних
струја и др.
(плима и
осека као
последица
318
Фи.1.1.1.
Фи.1.1.2.
Фи.1.2.1.
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Индивидуални
Фронтални
3.
Мерење,
маса и
густина
Ученици треба да обнове и утврде:
Основне и изведене физичке величине и њихове јединице ; Упознају
методе мерења (дире - Развијање
ктно и индиректно); Појам
функцио мерења и посту налне писмености ; пке при мерењу ;
-Развијање радних
Науче да рукују мерилинавика и склоности лима и инструментима
ка изучавању
за мерење одговарајућих
физике;
физичких величина : ме- Развијање смисла
тарска трака, хронометар,
о сопственим
мензура, вага, динамомезнањима и
тар ; Умеју да одреде грешке
способностима ;
при мерењу
-Развијање смисла
(апсолутну и релативну),
за
како настају грешке при
мерење и
очитавању скала мерних
експеримеинструмената , значај грентисање ;
шке ; Умеју да мере ду- Упознавање осно - жину , површину ( познавних начина
вајући одговарајућу фомишље- ња и
рмулу), запремину (познарасуђивања у
вајући одговарајуће фо физици ;
рмуле ) , време; Умеју да
- Решавање
користе префиксе и презадатака из физике тварају бројне вредности
у оквиру
физичких величина из једне
ове наставне теме - у другу ,нпр. Киломерење,маса,густина метре у метре и др.;
;
Увиде значај експериме-Да напредују ка
нта у настави физике;
реадефиницију 1. Њутновог
лизацији одговарају закона-закона инерције,
појам инерције кроз низ
ћих стандарда обра примера,појам инертно -
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Математика
(за изража вање физичких закона,
решавање
задатака,
конкретизовање и
илустровање теори јских знања
Уџбеник ,
Табла,
Панои,
Збирка
Дијалошка
задатака,
Монолошка
Збирка
Асоцијације
задатака
Демонстратив за
но
припрему
илустративна завршног
испита,
Мултимеди
јалне
презентаци
Географија
(мерење
атмосфе рског при тиска ,вла жности ва здуха , количина падавина и др.)
Техничко
образовање
(мерење и
контрола
материјала,
особине материјала)
Фи.1.4.1.
фи.1.4.2.
фи.1.4.3.
фи.1.4.5.
фи.1.4.6.
фи.1.7.1.
фи.1.7.2.
Фи.2.1.5.
фи.2.4.1.
фи.2.4.2.
фи.2.4.3.
фи2.4.4.
фи.2.6.1.
фи.2.6.2. 319
фи.2.6.3.
фи.2.7.1.
фи.2.7.2.
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
4.
Притисак
Индивидуални
Фронтални
Индивидуални
Фронтални
- Развијање
функцио налне писмености ;
-Развијање радних
навика и склоности
ка изучавању
физике;
- Развијање смисла
о сопственим
знањима и
способностима ;
-Развијање смисла
за
мерење и
експериментисање ;
- Упознавање осно вних начина
мишље- ња и
расуђивања у
физици ;
- Решавање
задатака из физике
у оквиру
ове наставне теме притисак;
-Да напредују ка
реализацији одговарају
ћих стандарда обра
зованих постигнућа
кроз примену
знања
из области
притисак ;
- Развијање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Ученици треба да обнове и утврде:
појам и дефиницију притиска (ознаку ,мерну је диницу) који се прости ре кроз чврста тела ,ра зумеју како се притисак
преноси кроз чврста те ла и од чега зависи ,
преношење спољашњег
притиска кроз затворене
течности и гасове ,значење хидростатичког притиска (од чега зависи, чему је бројно једнак), појам
хидростатичког парадокса на
нивоу разумевања (кроз примере)
принцип рада спојених
судова, дефиницију и
значење Паскаловог закона и његову примену,
дефиницију атмосфе рског притиска ( од чега
зависи,чиме се мери,
мерна јединица ), важност Торичелијевог огледа
и његов значај, науче да
примењују стечена зна-
Уџбеник ,
Табла,
Панои,
Збирка
задатака,
Збирка
задатака
за
Дијалошка
припрему
Монолошка
завршног
Асоцијације
испита,
Демонстратив Мултимеди
но
јалне
илустративна презентаци
је
Математика
(за изража вање физичких закона,
решавање
задатака,
конкретизовање и
илустровање теори јских знања
Географија
( из области
климатологије )
Фи.1.1.3.
фи.1.7.1.
Биологија
фи.1.7.2.
( респираци- фи.2.1.6.
ја)
фи.2.6.1.
фи.2.6.2.
Техничко
фи.2.6.3.
образовање фи.2.7.1. 320
(из области фи.2.7.2.
енергетике) фи.2.7.3.
фи.3.1.3.
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Ученици треба да обнове и утврде:
да сила врши рад ,услов
да сила врши механички
рад , од чега зависи
механички рад и на који
начин(формула) ,ознаку и
мерну јединицу за механички рад ,знају да је рад
скаларна физичка величина
која не зависи од облика
пређеног пута,како се
израчунава рад ако сила
делује под углом у односу
на правац кретатања тела,
разумеју да постоји позитиван , негативан и рад
једнак нули (знају које га
силе врше и њихов правац и смер деловања),од чега
зависи рад при подизању
терета , какав рад врши сила
Земљине теже при подизању
и спуштању терета ,да науче шта је енергија
(ознаку , мерну јединицу
облике енергије ), чиње ницу да рад и енергија
имају исту природу , да
механичка енергија може бити кинетичка и потенцијална , када тело има
кинетичку енергију и од
чега зависи , када тело има
потенцијалну и од чега
зависи , чињеницу да тело може исто –
времено имати и кине-
Индивидуални
Фронтални
6.
Механичк
и
Рад,
- Развијање
функцио налне писмености ;
-Развијање радних
навика и склоности
ка изучавању
физике;
- Развијање смисла
о сопственим
знањима и
способностима ;
-Развијање смисла
за
мерење и
експериментисање ;
- Упознавање осно вних начина
мишље- ња и
расуђивања у
физици ;
- Решавање
задатака из физике
у оквиру
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Дијалошка
Монолошка
Асоцијације
Демонстратив
Уџбеник ,
Табла,
Панои,
Збирка
задатака,
Збирка
задатака
за
Математика
(за изража вање физичких закона,
решавање
задатака,
конкретизовање и
илустровање теори јских знања
фи.1.7.1.
фи.1.7.2.
фи.2.5.1. 321
фи.2.5.3.
фи.2.6.1.
фи.2.6.2.
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Ученици треба да обнове
утврде:
како се чврста, течна и
гасовита тела понашају
при загревању и хлађе њу, како се мења запремина и густина при за гревању и хлађењу,да усвоје
појам запреми нског и линеарног ширења и скупљања тела, зна да
вода има аномалију
односно да се шири при
хлађењу,прави разлику
између температуре и
топлоте,зна шта је
температура, чиме се мери,да постоје две температурне скале (Келвинова и
Целзијусова),зна разлику између њих , појам
апсолутне нуле,усвоји везу између апсолутне и релативне температуре,шта је
количина топлоте
(ознаку,мерну јединицу ), да
научи од чега зависи, појам
специфичне топлоте,између каквих тела се
дешава топлотна размена,
када наступа топлотна равнотеж,да усвоји једначину топлотне равнотеже,
да разуме начине преношења топлоте на нивоу
примене,да се топлотна
енергија може претворити у механички рад (прве
Индивидуални
Фронтални
- Развијање
функцио налне писмености ;
-Развијање радних
навика и склоности
ка изучавању
физике;
- Развијање смисла
о сопственим
знањима и
способностима ;
-Развијање смисла
за
мерење и
експериментисање ;
- Упознавање осно вних начина
мишље- ња и
расуђивања у
физици ;
- Решавање
задатака из физике
7.Топлотн у оквиру
е
ове наставне теме појаве
топлотне појаве ;
-Да напредују ка
реализацији одговарају
ћих стандарда обра
-
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Уџбеник ,
Табла,
Панои,
Збирка
задатака,
Дијалошка
Збирка
Монолошка
задатака
Асоцијације
за
Демонстратив
припрему
но
завршног
илустративна
испита,
Мултимеди
јалне
презентаци
Математика
(за изража вање физичких закона,
решавање
задатака,
конкретизовање и илустровање
теоријских
знања)
Фи.1.5.1.
фи.1.5.2.
Фи.1.7.1.
фи.1.7.2.
фи.2.5.4.
Хемија
фи.2.5.5.
(егзотермне,
фи.2.6.1.
ендотермне
фи.2.6.2.
реакције,дифи.2.6.3.
фузија,Брауфи.2.7.1. 322
ново кретафи.2.7.2.
ње заједнифи.2.7.3.
чке величиФи.3.5.2.
Биологија
(сисари и
птице)
сног зрака,да према
облику таласног фронта таласи могу бити равни и сферни(зависи од начи
на настанка),величине којима се описује таласно
кретање (ознаке,мерне јединице ,значење ,међусобну зависност),да је звук такође таласна појава,
шта је извор звука (да наведе примере),да је звук
лонгитудиналан механи чки талас ,да се звук не
простире кроз вакум,карактеристике звука –њихово значење, у ком интервалу
фреквенција човек региструје звук,да разуме по јам звучне резонанције
(услове настанка),
појам светлости,основне
појмове геометријске
оптике(светлосни извор,
светлосни зрак, светлосни
сноп), врсте светлосних
извора, чињеницу да се
светлост у хомогеним
срединама простире праволинијски, последице
праволинијског простира ња светлости (појава се нке и полусенке , помра чење Сунца и Месеца),
зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи,закон одбијања све –
тлости, карактеристике ра- вног огледала,конструкцију и карактеристике лика у равном огледалу,разуме како настаје дифузно одбијање светлост
омогућава),примену равних огледала,шта су сферна огледала( поделу, карактеристичне елеме
нте), да научи да конструише лик код сферних огледала,да зна како гла- си једначина сферних
огледала,чињеницу да се од њих светлост одбија (важи закон одбијања светлости),примену
рних огледала у свако –
дневном животу (ретровизори,радио телескопи и
др.),закон преламања
светлости (кроз примере),
појам оптичке густине јер
од ње зависи како ће се
светлост преломити,како
преламање светлости зависи од брзине светло –
сти,шта је апсолутни
индекс преламања (ознаку,формулу, шта нам по казује,од чега зависи),шта
је релативни индекс преламања (ознака,формула,
шта нам показује),појаву
тоталне рефлексије, када
настаје, да зна да приме323
- Развијање функцио налне писмености ;
-Развијање радних навика и
склоности ка изучавању
физике;
- Развијање смисла о
сопственим знањима и
способностима ;
-Развијање смисла за
мерење и експериментисање ;
- Упознавање осно вних начина мишље- ња и
расуђивања у физици ;
- Решавање задатака из
физике у оквиру
ове наставне теме осцилаторно и тала –
сно кретање и светлосне појаве;
-Да напредују ка реализацији одговарају ћих стандарда обра зованих постигнућа
кроз примену знања
из области осцилаторно и таласно кретање и светлосне појаве
- Развијање логичког
и апстрактног мишљења;
- Примена знања стечених из наставне те-
Индивидуалн
и
Фронтални
Дијалошка
Монолошка
Асоцијације
Демонстратив
но
илустративна
Уџбеник ,
Табла,
Панои,
Збирка
задатака,
Збирка
задатака
за
припрему
завршног
испита,
Мултимед
ијалне
презентац
ије
Географи
ја
(кретање
планета
око
Сунца,кр
етање
таласа)
(поларна
светлост)
Биологиј
а
(нервни
систем)(чу
ла.
Фи.1.7.1.
фи.1.7.2.
фи.2.2.3.
фи.2.6.1.
фи.2.6.2.
фи.2.6.3.
фи.2.7.1.
фи.2.7.2.
фи.2.7.3.
Фи.3.2.2.
фи.3.2.3.
фи.3.2.4.
фи.3.2.5.
Фи.3.2.6.
фи.3.7.1
фи.3.7.2.
Математ
ика
(за
изража вање
физичких
закона,
решавањ
е
задатака,
конкрети
зовање и
илустров
ање теори
јских
знања
9.
Електрич
но
поље
8.
Осцилаторно и таласно кретање;
Светлосне
појаве
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Ученици треба да обнове
и утврде:
разлику између прово –
дника и изолатора,да знају чиме је условљена
електропроводљивост метала, а чиме електролита,
услове за настанак еле –
ктричне струје,шта је електрична струја, чиме се у
пракси одржава електрично поље у проводницима,да знају разлику између једносмерне и наи –
зменичне струје , чињеницу да се наизменична
струја лако трансформише(има већу примену),
шта је електромоторна
сила(ознаку,мерну јединицу),физичку величину која се зове јачина еле –
ктричне струје (ознаку,мерну јединицу,формулу),
изворе једносмерне струје (механичке, хемијске),
шта се у њима дешава,
на ком принципу раде
на добијању једносмерне
струје, да сваки извор
струје карактерише физичка величина која се зове електромоторна сила,
шта представља електрична отпорност као физичка величина (ознаку, мерну јединицу , формулу),
324
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
месец
август
активност
- Усвајање Плана рада
комисије
- Дефинисање циљева и задатака
- Свечана приредба за ђаке прваке
септембар
-Тематске изложбе ученичких
радова ухолу школе
- Припрема солиста и пратећих
вокалаза ФЕДЕМУС 2014
– Снимање нумера у студију
- Активности у обележавању
Дечјенедеље
(од 1. до 7. октобра)
-Обележавање месеца књиге
октобар
- Посета Сајму књига
(20-27. октобар)
- Дан животиња (4.октобар)
- Наступи солиста и пратећих
вокала наКонцерту
републичког фестивала
Деца Композитори- ФЕДЕМУС
циљеви
носиоци активности
Предлаже и унапређује програме културних и
друштвених активности и методе повезивања Комисија за културну
школе и друштвене средине
делатност
Обезбеди учешће ученика, наставника и школе Актив учитеља
као целине у културном и друштвеном
животу средине
Подстакне радозналост ученика, развије Милан Андрић и
љубав
према
културним Весна Станисављевић
остварењима,подстакне, негује и вреднује
самостално креирање културних догађаја
Јована
Обрадовић
Успоставља и организује сарадњу са Секције на нивоу
породицом и свим чиниоцима друштвене школе,
средине ради јединственог деловања на Јелена Ћирић,
васпитање и културни развој деце и омладине Весна Тутуновић
Обезбеди учешће ученика, наставника и школе Активности у
као целине у културном и друштвеном библиотеци
животу средине
Наставници српског
Развије позитиван однос према културним језика,
вредностима и развије основне појмове о Актив ликовне
културном окружењу
културе,
Подстакне радозналост ученика, развије наставници
љубав
према културним остварењима, биологије
подстакне, негује и вреднује самостално
креирање културних догађаја.
Јована Обрадовић,
Оствари школско партнерство кроз сарадњу са
школама у земљи и иностранству.
325
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
- Програм за свечани пријем
првака у „Дечји савез "
( 9.октобар)
- Приредба поводом прославе
Дана школе
- Традиционални хуманитарни
базар
- Међународни дан толеранције
(16. новембар)
новембар
- Учешће на ликовним
конкурсима
- Најраспеванија одељенска
заједница
-Поетско вече
децембар
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Драмскорецитаторска
секција,
учитељ Александра
Ивезић
Актив учитеља
Одељенске старешине
Обезбеди учешће ученика, наставника и школе Одељењске
као целине у културном и друштвеном старешине,
животу средине
наставници
грађанског
Развије позитиван однос према културним васпитања
вредностима и развије основне појмове о
културном окружењу
Ликовна секција
Подстакне радозналост ученика, развије
љубав
према културним остварењима,
подстакне, негује и вреднује самостално
креирање културних догађаја
Актив учитеља и
актив
Оствари школско партнерство кроз сарадњу музичке културе
са школама у земљи и иностранству
Успоставља и организује сарадњу са Тим за културу и
породицом и свим чиниоцима друштвене стручни актив
средине ради јединственог деловања на наставника
васпитање и културни развој деце и омладине српског језика
Обезбеди учешће ученика, наставника и школе
као целине у културном и друштвеном
животу средине
Развије позитиван однос према културним
326
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
- Дан људских права
( 10. децембар)
- Међународни дан деце
са хендикепом ( 3.12.)
- Одабир програма и учесника
за приредбу поводом
Светосавске свечаности
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
вредностима и развије основне појмове о
културном окружењу
Подстакне радозналост ученика, развије
љубав
према културним остварењима,
подстакне, негује и вреднује самостално
креирање културних догађаја
Омогући утицај друштвене средине (учешће
културних и других институција- позориште,
библиотеке, галерија и др) на остваривање
програма образовно - васпитног рада
- Изложбе ученичких радова у
холу школе
-Прослава школске славе Свети Савасвечана академија
јануар
фебруар
-Изложба ликовних радова
на тему Свети Сава
- Реализација такмичења
Златна сирена школско и општинско
такмичење
- Поставка тематских изложби
март
- Светски дан поезије и позоришта
(21. и 27. март)
Омогући утицај друштвене средине (учешће
културних и других институција- позориште,
библиотеке, галерија и др) на остваривање
програма образовно - васпитног рада
Подстакне радозналост ученика, развије
љубав
према културним остварењима,
подстакне, негује и вреднује самостално
креирање културних догађаја
Наставници
грађанског
васпитања
Актив српског језика,
актив
музичке културе,
актив
ликовне културе,
вероучитељ ,
актив
ликовне културе
Актив српског језика,
актив музичке
културе,
актив ликовне
културе,
вероучитељ
Омогући утицај друштвене средине (учешће Актив музичке
културних и других институција- позориште, културе
библиотеке, галерија и др) на остваривање
програма образовно - васпитног рада
Подстакне радозналост ученика, развије
љубав
према културним остварењима, Актив ликовне
подстакне, негује и вреднује самостално културе
креирање културних догађаја
Успоставља и организује сарадњу са
породицом и свим чиниоцима друштвене Комисија за културну
средине ради јединственог деловања на и јавну
327
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
– Поетско вече
- Први дан пролећа (21.март)
-Обележавање светског
дана вода (22.март)
-Такмичење
рецитатора- општинско
такмичење
-Такмичење у беседништву
- Пригодне приредбе поводом
Дана жена (8. 3.)
април
- Доситејеви дани
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
васпитање и културни развој деце и омладине
Предлаже у унапређује програме културних и
друштвених активности и методе повезивања
школе и друштвене средине
Омогући утицај друштвене средине (учешће
културних и других институција- позориште,
библиотеке, галерија и др) на остваривање
програма образовно - васпитног рада
Стално доприноси развијању потреба за
културним садржајима и интересовања за
активно
упознавање
културних
манифестација
Обезбеди учешће ученика, наставника и школе
као целине у културном и друштвеном
животу средине
Развије позитиван однос према културним
вредностима и развије основне појмове о
културном окружењу
Подстакне радозналост ученика, развије
љубав
према културним остварењима,
подстакне, негује и вреднује самостално
креирање културних догађаја
Оствари школско партнерство кроз сарадњу са
школама у земљи и иностранству
делатност, актив
српског језика
Друштвенокористан рад
ученика
Еко секција,
актив наставника
географије
Актив српског језика
Беседничка секција
Актив учитеља и
актив
ликовне културе
Успоставља и организује сарадњу са Литерарна секција
породицом и свим чиниоцима друштвене
328
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
- Кратке драмске форме –
општинско такмичење
- Обележавање дана
планете Земље (22.4.)
- Светски дан књиге (23.април)
- Учествовање на ликовном
конкурсу поводом
Ускрса и тематска изложба
-Ђачка песничка сусретањашколско и
општинско такмичење
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
средине ради јединственог деловања на
васпитање и културни развој деце и омладине
Предлаже у унапређује програме културних и
друштвених активности и методе повезивања
школе и друштвене средине
Омогући утицај друштвене средине (учешће
културних и других институција- позориште,
библиотеке, галерија и др) на остваривање
програма образовно - васпитног рада
Стално доприноси развијању потреба за
културним садржајима и интересовања за
активно
упознавање
културних
манифестација
Обезбеди учешће ученика, наставника и школе
као целине у културном и друштвеном
животу средине
Развије позитиван однос према културним
вредностима и развије основне појмове о
културном окружењу.
Подстакне радозналост ученика, развије
љубав
према културним остварењима,
подстакне, негује и вреднује самостално
креирање културних догађаја
Драмска секција
Актив наставници
географије и
биологије, еко
секција
библиотекарска
секција
Актив ликовне
културе
Актив српског језика
329
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
-Сарадња са Задужбином Иве Андрића
и
посета Задужбини Иве Андрића
-Поетско вече
мај
- Додела диплома и
захвалница ученицима 8.
разреда
-Смотра ритмике, плеса и
фолклораопштинско такмичење
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Успоставља и организује сарадњу са
породицом и свим чиниоцима друштвене
средине ради јединственог деловања на
васпитање и културни развој деце и омладине
Предлаже у унапређује програме културних и
друштвених активности и методе повезивања
школе и друштвене средине
Омогући утицај друштвене средине (учешће
културних и других институција- позориште,
библиотеке, галерија и др) на остваривање
програма образовно - васпитног рада
Стално доприноси развијању потреба за
културним садржајима и интересовања за
активно
упознавање
културних
манифестација
Обезбеди учешће ученика, наставника и школе
као целине у културном и друштвеном
животу средине
Развије позитиван однос према културним
вредностима и развије основне појмове о
културном окружењу
Подстакне радозналост ученика, развије
љубав
према културним остварењима,
подстакне, негује и вреднује самостално
креирање културних догађаја
Комисија за културну
и јавну
делатност у сарадњи
са беседничком
секцијом
Одељењске
старешине у
сарадњи са активом
ликовне културе
Комисија за културну
и јавну делатност,
актив
српског језика
Колектив школе
Актив учитеља
330
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
- Прослава матурске вечери
за ученике 8. р.
Јун
- Изложба ученичких радова
у холу школе поводом краја школске
године
- Наступи хора и оркестра
на међународним фестивалима
Турској, Италији, Чешкој и Грчкој
преко организације ИОФ
током
школске
године
-Одлазак у позориште,
Музеј Вука и Доситеја,
Музеј Иве Андрића
у
Обезбеди учешће ученика, наставника и школе Ђачки парламент
као целине у културном и друштвеном
животу средине
Омогући утицај друштвене средине (учешће
културних и других институција- позориште, Актив
библиотеке, галерија и др) на остваривање ликовне културе
програма образовно - васпитног рада
Подстакне радозналост ученика, развије
љубав
према културним остварењима,
подстакне, негује и вреднује самостално
креирање културних догађаја
Оствари школско
партнерство кроз сарадњу са школама у земљи Јована Обрадовић,
и иностранству.
наставник хора
и оркестра
Стално доприноси развијању потреба за
културним садржајима и интересовања за
активно
упознавање
културних
манифестација
Омогући утицај друштвене средине (учешће Одељењске
културних и других институција- позориште, старешине,
библиотеке, галерија и др) на остваривање учитељи,
програма образовно - васпитног рада
наставници
Обезбеди учешће ученика, наставника и школе српског језика
као целине у културном и друштвеном
животу средине
331
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА И СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ
Ученицима који су се определили за неке спортске активности треба указати на оне способности које долазе до изражаја у тој
активности и на занимања у којима су те способности пожељне. Посебно треба ученике усмеравати према спортовима и физичким
активностима за које су талентовани, а не показују интересовање.
У школи се реализују различите спортске активности и негује спортски дух. Ове школске године је стављен посебан акценат
на промоцију спорта и мотивисање ученика на учествовање у различитим физичким акивностима. Циљ овог програма је развијање
свести о важности физичке активности и развијање навика здравих стилова живота.
Ученици ће моћи да се прикључе раду неке од секција: спортска, одбојкашка, кошаркашка, гимнастичка и ритмичка. У оквиру
рада секција, унутар школе ће се организовати турнири: крајем првог полугодишта – одбојка, а крајем другог – кошарка. Поводом
прославе Дана школе, организоваће се турнир у малом фудбалу, бадминтону и ролеријада. Поред ученика школе, на турнирима ће
учествовати и сви заинтересовани наставници. Чланови секцијаће имати прилику да своја постигнућа представе на јавним
часовима секција. Такође, реализоваће се и спортски пројекат ,,Лига одбојкаша 8'' као и учешће у пројектима ,,Здраво растимо'',
,,Спорт у школе'', ,,Пауза за мозак'', ,,Играм фер и ван терена'' и ,,Од ја до ми 2'' – игре без граница. У школи ће се организовати и две
спортске недеље у октобру и априлу.
Ученици ће активно учествовати у спортским манифестацијама и такмичењима у организацији ГО Раковица и Града
Београда. Ученици наше школе ће учествовати и на Кросу РТС-а.
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
Превенција насиља у нашој школи има троструки циљ: унапређивање безбедности ученика, повећање квалитета рада у
установи, и, дугорочно, стицање вештина наопходних за конструктиван и ненасилан начин решавања будућих животних проблема.
У складу са Општим протоколом за заштиту деце од насиља, злостављања и занeмаривања и Приручником за примену
посебног протокола, једно од приоритетних места у Годишњем плану рада школе заузима Програм заштите ученика од насиља,
злостављања и заменаривања, као и План рада Тима за заштиту.
Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања у школској 2014/2015 чине:
1. Милан Пашић, директор школе
2. Сузана Бранковић Павловић, наставник математике и координатор Тима
3. Ненад Стаменовић, наставник техничког и информатичког образовања
4. Јелена Пантић, учитељ
5. Милица Мирковић, наставник српског језика
332
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
6. Драшко Стојковић, наставник физичког васпитања
7. Биљана Ристановић, учитељ
8. Јелена Влајковић, наставник грађанског вапитања
9. Јелена Медаревић, психолог
10. Марија Станојевић , педагог
11. Немања Пантић, наставник историје
12. Јасмина Милићевић, учитељ
13. Светлана Петровић, наставник историје
Циљ Тима за заштиту јесте да, у сарадњи са свим учесницима образовно-васпитног процеса, родитељима и локалном заједницом
креира климу и школску атмосферу у којој се:





учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности;
не толерише насиље;
не ћути у вези са насиљем;
поштују права детета
развија одговорност свих за заштиту деце од насиља, злостављања и заменаривања
Задатак Тима је да, у сарадњи са запосленима у школи, родитељима, децом и локалном заједницом обезбеди спровођење Посебног
протокола и Програма заштите. Тим планира, организује и управља активностима у школи ради превенције насиља.
Тим
1. припрема Програм заштите;
2. информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућностима тражења подршке и помоћи од
Тима за заштиту
3. учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију насиља, злостављања и занемаривања;
4. предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о
поступцима у случајевима сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања
5. укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6. прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика
7. сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од
насиља, злостављања и занемаривања
8. води и чува документацију
9. извештава стручна тела и органе управљања
333
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Анализа стања
У сарадњи са Тимом за самовредновање, Тим за заштиту урадио је анализу стања заштите и безбедности ученика у нашој
школи. Тим за самовредновање утврдио је да сва потребна документација и евиденција постоји. Процедуре за спречавање,
реаговање и заштиту ученика, као и формулари за пријаву случајева насиља јасно су дефинисани и свима доступни на огласној
табли школе. Евиденција сарадње школе са здравственим и социјалним установама, као и евиденција рада са ученицима и
родитељима је централизована у оквиру дневника рада педагога и психолога. Такође, ученици су благовремено обавештени о свим
активностима које се тичу ваннаставног рада са њима; путем књиге обавештења, школског сајта, преко одељенских старешина и
предметних наставника, до позивница и флајера. Ученике треба и даље подстицати да не ћуте о евентуалном насиљу, развијати и
неговти са њима однос у коме поверење заузима важно место. Школа располаже кадром који је мотивисан да реализује потребне
задатке као и потребним техничким ресурсима. Ипак, треба побољшати и детаљније радити на анализи стања безбедности и
планској организованости активности, па, у вези са тим, проширити Тим за заштиту. Чланови Тима јесу мотивисани, али и даље код
њих треба развијати и унапређивати специфична знања и вештине за решевање проблема насиља. У будућем периоду важно је још
више порадити на упознавању родитеља са правилницима и активностима Тима за заштиту. Предложени начини су наставак посета
чланова Тима састанцима Савета родитеља, отворен је блог и mail-a Тима за заштиту, као и ангажовање одељенских старешина да
на родитељским састанцима редовно подсећају родитеље о нашим активностима. Ипак, презапосленост родитеља могу утицати на
њихово недовољно ангажовање у планираним активностима. Ово се може превазићи одређеним усклађивањем слободног времена
родитеља, ученика и планираних активности. Осим овога, неопходна нам је и већа подршка Центра за социјални рад и локалне
самуправе.
334
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Месец 2014/2015
Септембар
*у току
школске
године
Октобар
Новембар
Децембар, јануар
током другог
полугодишта
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
План заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања
Активности
Циљеви
Формирање Тима за заштиту, упознавање са
новим члановима, анализа Програма заштите,
„Добро дошли у нашу школу”пријем првака
*сарадња са свим потребним
институцијама и стручњацима
који су укључени у Протокол
током школске године
Доношење правила понашања на нивоу школе,
редефинисање постојећих правила
,,Заједно против електронског насиља''
,,Играм фер и ван терена''
Радионице на тему толеранције, сарадња са
Вршњачким тимом и Ученичим парламентом
Припрема новогодишњих представа,
разматрање стања безбедности, подношење
полугодишњег извештаја о раду Тима
Наставничком већу
Пројекат ,,Од ЈА до МИ'' 2
Носиоци активности
Превенција и заштита ученика од
Чланови Тима за
насиља,
злостављања
и
заштиту, учитељи
занемаривања
Чланови Тима за
Утврђивање правила понашања на
заштиту, одељенске
нивоу школе и поштовања истих
старешине, учитељи
Међусобна интеграција Тимова
Чланови Тима за
заштиту, координатори
Вршњачког тима и
Ученичког парламента
Стварање позитивне климе кроз
Учитељи,одељењске
заједнички
рад,
утврђивање
старешине,
степена безбедности ученика у
чланови Тима за
школи
заштиту
Константим
праћењем
климе
у Чланови Тима за
335
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
одељењима развијати другарство и заштиту, одељенске
толеранцију
старешине, учитељи
Март, април, мај
Јун
Током целе
школске године
Током целе
школске године
Организација учешћа ученика у спортским
турнирима и хуманиратним акцијама
Тим за заштиту у
Развијање хуманости и спортског сарадњи са предметним
духа
наставницима и
учитељима
Вредновање активности Тима спроведених у
току школске године, израда и подношење
извештаја Наставничком већу
Успешна реализација планираних Координатор Тима за
активности
заштиту
Разматрање стања безбедности, рад на
поједниначним случајевима насиља, стручно
усавршавање чланова Тима, сарадња са другим
тимовима у школи и обезбеђивања
реализације Програма заштите
Обележавање важнијих датума
По Протоколу и тачно утврђеним
корацима
наставници
и
сви
запослени у школи, треба да
Тим за заштиту
сарађују како би обезбедили
реализацију Програма заштите
Подстицати ученике да уоче људске
вредности, значај очувања здравља, Колектив ОШ ,,Иво
животне средине и међуљудских Андић''
односа
Програм заштите ученика од насиља је скуп
-превентивних активности које подразумевају све оне активности које школа може да предузме да би се насиље спречило и
умањило, као и начин праћења и
-мера интервенције које подразумевају активности које се предузимају када се насиље догоди
ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ
Превентивне активности
Садржај
Израда програма и његово повезивање са
развојним планом школе, самовредновањем рада
Задужене особе
Тим за заштиту и остали
тимови
Време реализације
Јун,
септембар,током
Очекивани исходи
Сви у школи познају
процедуру и придржавају
336
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
школе, усклађивање циљева
Упознавање ученика првог и петог разреда са
Посебним протоколом
Дефинисање правила понашања за ученике првог
разреда и редефинисање правила понашања на
новоу школе, постављање нових правила у
учионицама
Разговори о правилима понашања у сваком
одељењу, интерним процедурама за реаговање,
раду Вршњачког тима и Тима за заштиту,
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
године
се исте
Ученици познају Протокол
и поштују правила
Учитељи и одељенске
старешине
Септембар
Учитељи првог разреда,
остали учитељи, одељенске
старешине
Септембар
Ученици познају и
поштују правила
Учитељи и одељенске
старешине
Октобар
Ученици познају и
поштују правила
Израда Азбуке лепог понашања
Наставници грађанског
васпитања, учитељи
Октобар
Анализа примене Кутије поверења
Тим за заштиту
Редовно ажурирање блога о ненасиљу
Модератор/администратор
Учешће ученика млађих разреда у манифестацији
Радост Европе и Дечијој недељи
Пројекат ,,Играм фер и ван терена''
Учитељи
Мрежа професионалаца
Србије, Тим за заштиту
Током целе
школске године
током целе
школске године
Октобар
Октобар-април
Међусобно поштовање и
уважавање личности
Неговање поверења у
институцију
Евидентирање рада Тим
за заштиту
Интеграција и развијање
толеранције у циљу
јачања међуљудских
односа
Интеграција и развијање
толеранције, фер плеј
понашања у циљу јачања
међуљудских односа
337
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Едукација у циљу
побољшања заштите од
електронског насиља
Пројекат ,,Заједно против елетронског насиља''
Одељење за образовање ГО
Раковица и Тим за зштиту
Октобар-новембар
Сајам науке ,,Знање на видику''
Колектив ОШ ,,Иво Андић''
Октобар, новембар
Месец борбе против болести зависности
Тим за заштиту, одељенске
старешине
Новембар
Светски дан љубазности
Тим за заштиту, одељенске
старешине, учитељи
13.11.
Међународни Дан толеранције – као дан
афирмисања међусобног понашања који сам по
себи елиминише насиље
Наставници грађанског
васпитања, одељенске
старешине, учитељи
16.11.
Дан дечијих права
Тим за заштиту, одељенске
старешине, учитељи
20.11.
Организовање представе ученика четвртог разреда
за млађе разреде на тему превенције насиља
Учитељи
Децембар
Вршњачка едукација
Хуманитарни концерт
Колектив ОШ ,,Иво Андић''
Током школске
године
Вршњачка едукација
Недеља борбе против расизма и расне
дискриминације
Наставници грађанског
васпитања
21-28 марта
Развијање толеранције у
циљу јачања међуљудских
односа
Спортске активности у оквиру система школских
спорстких такмичења
Наставници физичког
васпитања
Новембар, март,
април, мај
Промоција лепог
понашања, вршњачка
едукација
Освешћивање и схватања
значаја здравља и здравих
стилова живота
Промоција лепог
понашања, вршњачка
едукација
Развијање толеранције у
циљу јачања међуљудских
односа
Развијање толеранције у
циљу јачања међуљудских
односа
Развијање толеранције у
циљу јачања спортског
338
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Пролећни крос
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставници физичког
васпитања
Спортски дан у нашој школи
Наставници физичког
васпитања
Избор за ученика дана
Учитељи
Активности ученика у домаћим и међународним
пројектима у којима учествује наша школа
Реализација радионица на тему ненасиља,
асертивног понашања
Анализа учесталости и облика насилног понашања
на нивоу одељења и школе
Тим за заштиту у сарадњи са
Тимом за школско развојно
планирање, предметни
наставници
Наставници грађанског
васпитања, одељенске
старешине, учитељи
Одељенске старешине,
учитељи, Тим за заштиту,
Савет родитеља, ПП служба
Април
Мај
Током целе
школскегодине
Током целе
школскегодине
духа
Развијање толеранције у
циљу јачања спортског
духа
Развијање толеранције у
циљу јачања спортског
духа
Промоција лепог
понашања
Развијање емоционалне
способности у
прихватању оцена
постигнутих резултата
Током школске
године
Медијација и вршњачка
едукација
Током целе
школске године
Утврђивање степена
учесталости насиља
Саветодавни рад и појачани васпитни рад
ПП служба
Током целе
школске године
Рад Тима за заштиту на случајевима насиља
Тим за заштиту
Током целе
школске године
Сарадња са Саветом родитеља
Директор Милан Пашић и
координатор Тима за
заштиту
Током школске
године
Стручни сарадник пружа
заштиту и подршку детету
које трпи насиље,
евидентира насиље
Пружање заштите и
подршка детету које трпи
насиље, евидентирање
насиља, реституција.
Упознавање са Програмом
заштите, правилима
понашања у школи,
информисање о
активностима школе у
339
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Сарадња са локалном заједницом на нивоу
општине и града
Предавања и трибине на тему превенције насиља у
оранизацији полиције и дома здравља
Сарадња са Ученичким парламентом
Рад школских секција
Такмичења ученика
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Директор Милан Пашић
Директор Милан Пашић и
координатор Тима за
заштиту Наставници
физичког васпитања,
одељенске старешине,
учитељи
координатор Ученичког
парламента
Предметни наставници,
учитељи, стручни
сарадници
Током целе
школске године
овој области
По протоколу и тачно
утврђеним корацима
наставници и стручни
сарадници, консултују и
сарађују са надлежним
службама
Током школске
године
Медијација и едукација
Током школске
године
Кооперација, вршњачка
едукација
Током школске
године
Презенетација резултата
Посете културним манифестацијама
Тим за културу, одељенске
старешине, учитељи
Током школске
године
Пројекат ,,Од ЈА до МИ'' 2
Чланови Тима за заштиту,
одељенске старешине
Друго
полугодиште
Превенција насиља кроз наставне садржаје
Колектив ОШ ''Иво Андрић''
Током целе
школске године
Развијање значаја културе
и уметности, развијање
културе говора
Кооперација, вршњ.
едукација, медијација,
интеракциј
Превентивно деловање и
освешћивање учениак у
циљу спречавања
насилног понашања
Мере интервенције:
На првом нивоу активности преузима одељенски старешина, наставник, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног
рада са одељенском заједницом, групом ученика и индивидуално.
340
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
На другом нивоу активности предузима одељенски старешина у сарадњи са педагогом, психологом, Тимом за заштиту и
директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачан васпитнирад није делотворан,
директор покреће васпитно-дисциплинки поступак и изриче меру, у складу са Законом.
На трећем нивоу, активности предузима директор са Тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа
(центар за социјални рад, полиција...)
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према ученику у установи, директор предузима мере
према запосленом, у складу са законом, а према ученику мере за заштиту и подршку.
Кораци у интервенцији:
• Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, препознавањем
спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће особе.
• Прва реакција треба да буде заустављање насиља, евидентирање насилног понашања и обавештавање о томе надлежне особе:
одељењског старешину, дежурног наставника, чланове Тима, директора или помоћника, ПП службу, а који ће даље проценити да ли
треба позвати МУП или здравствену службу.
• Смиривање ситуације подразумева удаљавање ученика из ситуације и смањење напетости кроз разговор са актерима.Тај разговор
треба да буде умирујући, без спомињања могућих последица и застрашивања.
• Прикупљање информација значи разговор са актерима и другим учесницима у догађају уз вођење записника.Разговор треба да
води неко од чланова Тима, педагог или психолог, одељенски старешина.За трећи ниво насиља и злостављања, изјава се даје
директору, у присуству психолога или педагога, и родитеља, осим ако је родитељ спречен да дође.
Посебна пажња треба да буде обраћена на жртву насиља тако што ће јој се омогућити да се осећа безбедно и да нема страх од освете
ученика којима ће бити изречене мере.
• Након тог разговора обављају се консултације у оквиру установе – са колегом, са Тимом за заштиту, са ПП службом, директором,
дежурним наставником, при чему се анализирају чињенице, процењује ниво ризика и прави план заштите, водећи рачуна о
принципу поверљивости и најбољем интересу ученика. Уколико је потребно, обављају се консултације са службама ван установе
341
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
(Центар за социјални рад, здравствена служба).На основу консултација треба донети одлуку о начину реаговања и праћења и
одредити улоге, задатке и одговорности у самом поступању.
• Након консултација и заузимања става школе о догађају, предузимају се акције: позивају се родитељи и информишу о догађају,
спроведеним консултацијама, закључцима и предложеним мерама (предочава се законска регулатива, мере заштите ученика, мере
даљег васпитног деловања); уколико је потребно, обавештава се МУП, Центар за социјални рад (рок три дана од дана када се насиље
десило), Министарство просвете и науке, односно надлежна школска управа (у року од 24 сата, за трећи ниво насиља и
злостављања). Подношење пријаве тим службама треба да буде у усменој и писаној форми, након што је са родитељима обављен
разговор (осим ако се нису одазвали позиву или је у најбољем интересу дечије безбедности да родитељи не буду укључени).
• Праћење ефеката предузетих мера врши Тим, водећи рачуна о интеграцији свих актера у заједницу и успостављању односа
сарадње и толеранције.
Унутрашња заштитна мрежа
Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе. Прописане су улоге и одговорности запослених и ученика у
школи на превенцији насиља:
Дежурни наставник
-дежура у складу са распоредом
-уочава и пријављује случај
-покреће процес заштите детета (реагује одмах) у случају насилног понашања, користећи неку од стратегија
-обавештава одељенског старешину, ПП службу
-сарађује са Тимом за заштиту
Одељенски старешина
-уочава и пријављује случајеве насилног понашања и реугује одмах, обавештава ПП службу
-учествује у процесу заштите ученика
-резговара са учесницма насиља
-информише родитеље и сарађује са њима
-сарађује са Тимом за заштиту
-прати ефекте предузетих мера
-евидентира случајеве насиља и води своју докуметнацију
-по потреби, сарађује са релевантним установама
342
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Тим за заштиту
-уочава сличајеве насилног понашања
-покреће процес заштите ученика, регује одмах
-сарађује са одељенским старешинама
-по потреби, разговара са родитељима
-пружа помоћ и подршку ученицима
-разматра случајеве насиља и осмишљава мере заштите
-прати ефекте предузетих мера
-спроводи Програм заштите
-сарађује са другим тимовима и установама
-води одговарајућу еводенцију
Помоћно-техничко особље
-дежура
-прекида насиље
-уочава и пријвљује случајеве насилног понашања
Ученици
-уочавају случајеве насилног понашања
-траже помоћ одраслих
-учествују у мерама заштите
Насиље се пријављује члановима Тима за заштиту попуњавањем одговарујућег формулара.
ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА
Програмски задаци васпитног рада у школи
1. Прилагођавање ученика на школу и учешће у школским активностима
 Упознавање ученика са врстом школе, подручјем рада и образовним профилом. Сусрети родитеља, наставника и
ученика. Договор о узајамним очекивањима, потребама и захтевима. Изграђивање јединствених ставова породице и
школе о васпитању ученика.
343
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Активно учешће ученика и родитеља у изради правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика средње
школе.
 Адаптација ученика на живот у школи. Укључивање ученика у школске активности.
 Изграђивање свести о припадању школи и идентитету школе.
Подстицање личног развоја
 Подстицање личног самопоуздања, упознавање и прихватање сопствених вредности, учење видова самопотврђивања
уз уважавање других личности ученика;
 Неговање осећања, уочавање веза између осећања, потреба, мисли и акција.
 Упознавање својих и туђих потреба.
Подстицање социјалног сазнања и социјалних односа
 Разумевање других ученнка и усклађивање њихових поступака активности у социјалној групи;
 Развијање толеранције према разликама у мншљењима, ставовима, особинама, навикама. изгледу и потребама других;
 Успостављање, неговање и развијање односа са другима. Пријатељство. Сараднички однос. Односи међу генерацијама.
Односи у породици и школи. Чиниоци који доводе до повезивања и нарушавања односа.
 Сарадња у школи. Припремање заједничких програма којима се побољшава квалитет живота у школи.
Развијање комуникативне способности, сарадње и конструктивног разрешавања сукоба
 Унапређивање развоја сарадничке комуникацње. Активно, пажљиво слушање другог у комуникацији и тумачење
критике. Изражавање својих опажања, осећања и потреба, представљање јасних захтева без оптуживања и
критиковања и пребацивања одговорности за њих на другу особу. Конструктивно одговарање на критику;
 Познавање невербалне комуникације и њених особености;
 Динамика сукоба, стратегија и стилови понашања у сукобу и конструктивно решавање сукоба.
Неговање активности за решавање индивидуалних проблема
 Прихватање личних проблема као изазова за њихово решавање и развој. Изграђивање и коришћење ефикасних начина
за решавање проблема;
 Стрес: извори, утицаји, стилови суочавања и механизми превазилажења; изграђивање контроле и социјалне подршке;
 Суочавање са неуспехом. Развијање и јачање личне контроле и истрајности;
 Агресивно испољавање и вређање других, претње, физички обрачуни и слична непожељна понашања;
 Ризична понашања: зависности (пушење, алкохолизам, наркоманија)
 Превентивне активности.
Формирање аутономне моралности и изграђивање моралних и других вредности
 Упознавање сазнајних и практичних вредности моралних норми и вредности, неговање моралних односа и
активности.
 Критички однос према вредностима израженим у мас-медијима и непосредном окружењу.

2.
3.
4.
5.
6.
344
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд

Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Афирмација позитивних примера у неговању моралности.
Програм превенције малолетничке делинквенције
Школа ће као и претходних година остваривати сарадњу са ПУ Ракоивца, градски МУП одељење за малолетничку
деликвенцију и центром за социјални рад. Кроз предавања, посете и радионице ученике и родитеље ћемо информисати о овим
проблемима како би спречили и превентивно деловали смањење пораста малолетничке деликвенције.
ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИКА
Ова активност остварује се у свим разредима од I до VIII разреда у трајању од 1 до 2 часа недељно, односно од 36 до 72 часа
годишње, у складу са могућностима ученика и потребама друштвене средине.
Предвиђене активности школа програмира својим Годишњим планом рада. Конкретне активности ће планирати одељењске
старешине и предметни наставници задужени за рад Дечијег савеза и др. Ови планови су прилог овог плана. Такође, програми
културне и јавне делатности школе ће остваривати и кроз планове које ће доносити стручни органи и ученичке организације, а у
којима ће бити обухваћени садржаји који ће уважавати могућност школе и потребе друштвене средине. У школској 2014/2015. години
планиране су следеће секције, а у зависности од броја заинтересованих ученика оне ће се и реализовати. Детаљан план активнсоти
током секција налази се ушколском програму за одређени разред.
СЕКЦИЈЕ У ШКОЛИ
Библиотечка - Мирјана Поповић
Литерарна – Милица Мирковић, Олга Урошевић
Новинарска – Снежана Драгичевић
Научна секција – Дејан Бошковић
Бродо-моделарство и ракетно-моделарство – Ненад Стаменовић
Фото секција – Гордана Милосављевић
Ликовна – Милан Андрић
345
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Архитектура и електротехника – Звонко Станковић
Ликовна – Весна Станисављевић
Информатичка секција – Олга Вујин
Хор – Јована Обрадовић
Оркестар – Бранимир Ђокић
Спортске (кошарка, фудбал, рукомет, одбојка, атлетика) – професори физичког васпитања
Рецитаторска – Светлана Бубало
Авио-моделарска – Станко Кржић
Шах - Марија Лукић
Ауто-моделераска – Мирослов Крњић
Драмска – Станко Кржић, Милица Мирковић, Светлана Бубало, Олга Урошевић
Беседништво – Јелена Влајковић, Јелена Матијашевић
Рецитаторска: Вера Васић и Сања Вујисић
Фото: Тихомир Ножинић и Јелена Пантић
Научна сеиција: Ивана Цмиљановић Косовац, Јасмина Милићевић, Александра Ивезић, Сандра Радовановић
Ликовна: Маја Герасимовић, Драгица Стешевић,
Спортска: Биљна Ристовић, Ева Јовић, Татјана Миленковић
Ритмика, плес и фолклор: Катарина Гацин, Мирјана Јовановић, Јелена Ћирић, Слађана Лалић
346
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Годишњи план рада наставе из слободних активности – научна секција
Основна школа „Иво Андрић“, Наставници: Јасмина Милићевић, Вера Стојановић, Ивана Разред:
Београд
Цмиљановић Косовац, Сандра Радовановић
I - IV
Наставна тема
1.
Презентација
секције
и
опредељивањ
е ученика
Циљеви
Задаци
Облици рада
Основни циљ је да Упознати ученике Фронтални,
се
наука са
садржајима индивидуални
приближи
научне секције.
младима;
Проширивање
2.
Жива знања у оквиру
предмета природа
природа
и
друштво,
развијање
3.
Нежива
експериментални
природа
х
вештина,
4.
Хемијске способност
посматрања,
реакције
откривања
и
праћења појава у
природи
и
непосредном
окружењу
и
закључивања;
-Упознавање
са
непосредном
животном
околином
експериментални
м путем;
- упознавање и
истраживањем
саупстанци које су
познате
у
свакодневном
животу;
-израда
експерименталних
задатака
ради
стицања вештина
и знања;
Фронтални,
групни,
индивидуални
, рад у пару
Методе рада
Дијалошка,
демонстративна
,
Дијалошка,
демонстративна
, мет,
истраживачких
радова
Школска
година
2014/2015.
Образовни
Ресурси
Корелација
стандарди
ППТ
Природа и
презентација друштво,
, фотографије српски
језик
Приручници,
књиге,
интернет
сајтови,
материјал
Природа и
друштво,
српски
језик,
математика,
ликовна
култура,
музичка
култура, од
играчке до
рачунара,
чувари
природе
347
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Годишњи план рада Фото-секције
Основна школа „Иво Андрић“, Наставници: Тихомир Ножинић, Јелена Пантић
Београд
Наставна тема
1. Презентација
секција
и
опредељивање
ученика
Циљеви
-Развијање и
допринос
интегралном
развоју
личности
ученика;
Подстицање
развијања
интересовањ
а
за
2. Упознавање различите
програма рада уметничке
форме.
секције
3.
Основни
елементи
фотографије
Задаци
- Проширење и
продубљивање
као и стицање
нових знања,
- стицање
позитивног
искуства и
задовољавање
специфичних
интересовања
ученика уз активно
усмеравање
њихових склоности,
- развијање
интересовања за
различите врсте
фотографије,
- мотивисање и
оспособљавање
ученика за
самосталан и
креативан рад,
- припрема ученика
за јавни,
такмичарски
наступ,
- постављање
групних циљева
Облици рада
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
Фронтални,
индивидуални
, групни,
Разред:
ll,lll, lV
I, Школска година
2014/2015.
Образовни
Методе рада
Ресурси
Корелација
стандарди
Демонстрација,
Музичка
вербалне
Садржаји
култура,
методе,
радионица,
Природа и
подстицајна,
музички
и друштво,
стваралачка
видео
Српски
записи,
језик,
презентације, Математика
,
Ликовна
култура
Музичка
Демонстрација,
култура,
вербалне
Ликовна
методе,
култура,
подстицајна,
Народна
стваралачка
традиција,
Природа и
друштво,
Српски
језик,
Математика
,
Грађанско
васпитање
Музичка
Демонстрација,
култура,
вербалне
Народна
методе,
традиција,
348
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
4.
Основни
појмови
и
технике
фотографисањ
а
5.
Различити
софтвери
за
обраду
фотографија
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
изнад индивидуалних,
- развијање осећаја
за тимски рад,
- укључивање
родитеља у
непосредну
припрему за
реализацију
промотивних
акција у сарадњи са
локалном
заједницом,
- повећање степена
ангажованости
ученика млађих
разреда у
ваннаставним
активностима
рад у пару
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
подстицајна,
стваралачка
Демонстрација,
вербалне
методе,
подстицајна,
стваралачка
Демонстрација,
вербалне
методе,
подстицајна,
стваралачка
Ликовна
култура,
Српски
језик,
Математика
,
Музичка
култура,
Ликовна
култура,
Природа и
друштво,
Српски
језик,
Математика
,
Музичка
култура,
Ликовна
култура,
Српски
језик,
Математика
349
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
6.
Припрема
радова
за
изложбу
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
Демонстрација,
вербалне
методе,
подстицајна,
стваралачка
Годишњи план рада секције Ритмика,плес фолклор
Основна школа „Иво Андрић“, Наставници:
Катарина
Гацин,
Београд
Јовановић,Мирјана Живић,Јелена Ћирић,
Лалић
Наставна тема
Циљеви
Задаци
1.
Презентација
секција
и
опредељивањ
е ученика
Развијање
и
допринос
интегралном развоју
личности
ученика,
развоју
моторичких
способности,стицању,
усавршавању
и
примени моторичких
умења и
навика
у
свакодневним
и
специфичним
- Развијање
моторичких
способности ,
- стицање
позитивног
искуства бављења
физичком
активношћу,
- развијање
интересовања за
различите врсте
плеса и игре,
- упознавање
,
Грађанско
васпитање
Музичка
култура,
Ликовна
култура,
Српски
језик,
Математика
,
Грађанско
васпитање
Мирјана Разред:
Слађана ll,lll, lV
I, Школска
година
2014/2015.
Облици рада
Методе рада
Ресурси
Корелација
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
Демонстрација,
вербалне
методе,
подстицајна,
стваралачка
Различити
облици
кретње,
вежбе
обликовања,
игре,
садржаји
радионица,
справе
и
реквизити,
музички и
видео
записи
Музичка
култура,
Физичко
васпитање,
Народна
традиција,
Природа и
друштво,
Српски
језик,
Математика
,
Грађанско
Образ.
станд.
350
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
2. Све око нас
је
покретупознавање
програма рада
секције
3.
Основни
елементи
ритмичке
гимнастике
4.
Народна
кола и игре
условима живота и
рада;
подстицање
развијања
интересовања
за
различите уметничке
форме
кроз
покрет,игру, музику и
песму; унапређивање
здравствене културе
и здравих стилова
живота;
развијање
осетљивости
за
музичке вредности
упознавањем
уметничке традиције
и културе
свог народа и других
народа.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
традиционалне и
уметничке музике
свог народа,
- развијање
интересовања за
народну песму и
игру,
- континуирано
увежбавање и
припрема ученика
за јавни,
такмичарски
наступ,
- постављање
групних циљева
изнад индивидуалних,
- развијање осећаја
за тимски рад,
- укључивање
родитеља у
непосредну
припрему за
реализацију
промотивних
акција у сарадњи
са локалном
заједницом,
- повећање степена
ангажованости
ученика млађих
разреда у
ваннаставним
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
Демонстрација,
вербалне
методе,
подстицајна,
стваралачка
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
Демонстрација,
вербалне
методе,
подстицајна,
стваралачка
Фронтални,
Демонстрација,
васпитање,
Ликовна
култура
Музичка
култура,
Физичко
васпитање,
Народна
традиција,
Природа и
друштво,
Српски
језик,
Математика
,
Грађанско
васпитање
Музичка
култура,
Физичко
васпитање,
Народна
традиција,
Здравствено
васпитање,
Српски
језик,
Математика
,
Грађанско
васпитање
Музичка
култура,
351
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
активностима
5.
Класичне
плесне игре
индивидуални
, групни,
рад у пару
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
вербалне
методе,
подстицајна,
стваралачка
Демонстрација,
вербалне
методе,
подстицајна,
стваралачка
Физичко
васпитање,
Народна
традиција,
Природа и
друштво,
Српски
језик,
Математика
,
Грађанско
васпитање
Музичка
култура,
Физичко
васпитање,
Народна
традиција,
Здравствено
васпитање
Српски
језик,
Математика
,
Грађанско
васпитање
352
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
6.
Музичке
игре
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални,
индивидуални
, групни,
рад у пару
План рада за ликовну секцију, за 2014 – 2015. годину 3. и 4. разред
месец
активност
август
- Припреме за рад ликовне секције
септембар
-
октобар
-
Упознавање са планом рада ликовне секције
Расподела ученика
Тематско уређење школског паноа (Дечја
недеља)
Тематско уређење школског простора (Дан
школе); израда ликовних, вајарских радова
Изложбено – продајна манифестација
Демонстрација,
вербалне
методе,
подстицајна,
стваралачка
циљеви
Планирање рада
носиоци активности
Руководиоци секција учитељи
Уочавање
уметничких Руководиоци секција –
склоности код ученика и учитељи
њихово развијање
Дечји савез
новембар
-
Израда радова и одабир најбољих радова
секције, за актуелне конкурсе
Развијање
склоности,
способности,
знања
Упознавање
техника рада
децембар
-
Тематско уређење школског паноа (Нова
Упознавање
-
Музичка
култура,
Физичко
васпитање,
Народна
традиција,
Здравствено
васпитање
Српски
језик,
Математика
,
Грађанско
васпитање
интереса, Руководиоци секција стваралачких учитељи
проширење
различитих Руководиоци секција –
учитељи
Дечји савез
различитих Руководиоци секција –
353
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
јануар
-
фебруар
-
март
-
април
-
мај
-
јун
-
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
година); израда честитки, вајарских радова
техника рада
Израда радова, комбиноване технике
Тематско уређење школског паноа и
просторија (Свети Сава)
Израда радова и одабир најбољих радова
секције, за актуелне конкурсе
Тематско уређење школског паноа (Дан жена
- 8. март); израда честитки, комбиноване
технике
Тематско уређење школског паноа (Ускрс);
сликање, бојење јаја
Израда радова и одабир најбољих радова
секције, за актуелне конкурсе
Тематско уређење школског паноа (Пролеће);
израда колажа - групни рад
Тематско уређење школског паноа (Лето,
летњи распуст)
Развијање смисла
естетску
и
уметност
Упознавање
техника рада
Развијање смисла
естетску
и
уметност
Упознавање
техника рада
и осећаја за
примењену
различитих
и осећаја за
примењену
различитих
Развијање
љубави
ликовној уметности
Развијање
љубави
ликовној уметности
слободне активности – физичко Стручно веће: физичко васпитање
васпитање
Наставници: Зоран Поповић; Владимир Цвикић;
Драшко Стојковић; Јелена Матијашевић
Наставна
Циљеви
Задаци
Облици рада
Методе рада
тема
Фудбал
Овладавање
Увежбавање
Групни,
Демонстрација
(5 часова)
елементима
и дриблинга, шута , рад у пару
и вербална
техником фудбалске финти, слободних
игре
и
усвајање удараца, шутирања
тактичких варијанти. из корнера и аута,
Развијање
основних кретања
координације
са укрштањем, игре
покрета и брзине из прекида.
учитељи
Дечји савез
Руководиоци
учитељи
Дечји савез
Руководиоци
учитељи
Руководиоци
учитељи
Дечји савез
Руководиоци
учитељи
Дечји савез
секција –
секција секција –
секција –
према Руководиоци секција учитељи
према Руководиоци секција учитељи
Разреди
од 5. до 8.
Школска
2014/2015.
година
Корелациј
а
Лопте, спортски Биологија,
терен,
голови, географија
чуњеви-маркери , историја
Образовни
стандарди
ФВ 1.1.1.
Ресурси
354
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Стони
тенис
(5 часова)
Одбојка
(4 часа)
кретања. Развијање
фер плеја и тимског Упознавање
и
приступа
игри, усвајање тактичких
спортског
варијанти игре.
такмичарског духа
Припрема
и
реализација
унутародељењских
и међуодељењских
такмичења
Овладавање
Упознавање
са
елементима игре.
правилима стоног
Развијање
тениса.
координације
покрета и брзине Увежбавање
кретања; развијање кретања ,пријема и
прецизности
враћања лоптице.
Увежбавање
сервиса, бекхенда и
форхенда
Овладавање
Увежбавање напада
елементима
и смечом
и
техником игре .
пласирањем.
Усвајање тактичких Савладавање
варијанти.
различитих система
Развијање фер плеја, одбране-углом
тимског
приступа напред, углом назад,
игри,
спортског без блока.
такмичарског духа
Припрема
и
реализација
унутародељењских
и међуодељењских
такмичења.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Индивидуални, Демонстрација Сто за стони Биологија,
рад у пару
и вербална
тенис, лоптице , географија
мрежица
са
држачима,
рекети
ФВ 1.1.26.
Групни,
рад у пару,
индивидуални
ФВ 1.1.1.
Демонстрација Спортски терен,
и вербална
лопте за одбојку,
мрежа,
сталци,
антене
Биологија,
географија
,
музичко
355
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Кошарка
(5 часова)
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Овладавање
елементима
и
техником игре .
Усвајање тактичких
варијанти.
Развијање фер плеја,
тимског
приступа
игри,
спортског
такмичарског духа
Увежбавање
Групни,
елемената
рад у пару,
игре:чување
и индивидуални
ометање
противника
са
лоптом и без лопте.
Савладавање
технике и тактике
напада
и
контранапада
(са
једним
и
два
играча;комбинована
одбрана, играч на
играча).
Припрема
и
реализација
унутародељењских
и међуодељењских
такмичења
Гимнастика Развијање
снаге
(2 часа)
горњих
екстремитета(рамен
и појас).
Развијање
координације, снаге и
спретности
Рукомет
(5часова)
Овладавање
елементима
техником игре.
Вежбање
на
карикама
:премет
напред.
Вежбање
на
гимнастичком
полигону
са
постављањеним
различитим
гимнастичким
справама
Савладавање групне
и тактике напада;игра
бекова (укрштање,
Демонстрација Спортски терен, Биологија,
и вербална
лопте
за историја,
кошарку,
музичко
кошеви,
ФВ 1.1.1.
Индивидуални
Демонстрација Струњаче,справе
и вербална
-карике
ФВ 1.1.11.
ФВ 1.1.12.
ФВ 1.1.13.
ФВ 1.1.16.
Групни рад,
рад у пару,
индивидуални
Демонстрација Рукометне лопте, Биологија,
и вербална
спортски терен, физика
голови,маркери
Биологија,
хемија
ФВ1.1.1.
356
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Усвајање тактичких
варијанти.
Развијање фер плеја,
тимског
приступа
игри,
спортског
такмичарског духа
Атлетика
(7 часова)
дупли пас).
Савладавање
технике и тактике
напада и напада са
три
бека
и
контранапада
из
одбране 6:0 и 3:2.1.
Припрема
и
реализација
унутародељењских
и међуодељењских
такмичења
Овладавање
Увежбавање скока у Индивидуални
атлетским
вис и скока у даљ.
дисциплинама .
Вежбање
бацања
Развијање
снаге, кугле
клизајућим
спретности, брзине кораком-техника
издржљивости
и школска.
природних покрета.
Увежбавање
Развијање
трчања.
самодисциплине,
Припрема
и
спортског
реализација
такмичарског духа
унутародељењских
и међуодељењских
такмичења
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Демонстрација Атлестки
Биологија,
и вербална
реквизити,
физика
сталци за скок у
вис,
летвица
дебела
стуњача,кугле,
штоперица,
атлетска стаза,
јама за скок у
даљ
ФВ 1.1.3.
ФВ 1.1.5.
ФВ 1.1.7.
ФВ 1.1.9.
357
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
План и програм рада рецитаторске секције
Основна школа „Иво Андрић“, Београд
Стручно веће: Српски језик
Разред:
Наставници:Станко Кржић, Олга Урошевић, ПЕТИСветлана Бубало, Милица Мирковић, Драгана ОСМИ
Дејановић
Методе
рада
Ресурси
Школска година 2014/2015.
Корелац
ија
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Облици рада
-Формирање секције
-Чиниоци
изражајног
казивања
-Акценатске вежбе
-Одабир
песама
за
наступ поводом Дана
школе
Одбир
чланова
секције,
даровитих
ученика
који
гаје
љубав
према
поезији.Упознавање са
светом
поезије.Усвајање
главних
чинилаца
изражајног
читања.Припрема
за
јавни наступ.Рађање и
неговање
љубави
према уметности
Савладавање
акценатских
правила,правил
ан
изговор
и
акцентовање
речи,вежбање на
конкретном
тексту.Ишчитав
ање
и избор песама.
Индивудуални,
Групни,
Рад
у
паровима,рад
на тексту
Вербалнотекстуалн
е,
Демонстра
тивно
илустрати
вне
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
-Увежбавање за наступ
-Генерална проба пред
наступ
-Акценатске вежбе
-Истраживање облика
изражавања песме
Јачање
самопуздања
ученика
приликом
јавног
наступа.Упознавање са
начинима
изражавања;неговање
поетског укуса;јачање
естетског
Вежбе дисања,
дикције,правила
н изговор речи и
акцентовање
речи;
Нијансирање
тона изговарања
стихова.
Индивудуални,
Групни,
Рад
у
паровима,рад
на тексту
Вербалнотекстуалн
е,
Демонстра
тивно
илустрати
вне
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
Образовн
и
стандард
и
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
СЈ.3.4.7.
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
358
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
укуса.Разумевање
различитих
стилова
писања;упознавање
опуса
највећих
песника.
-Увежбавање за наступ
-Генерална проба пред
наступ
-Акценатске вежбе
-Истраживање облика
изражавања песме
-Избор
песама
и
кандидата за школско
такмичење
-Анализа садржаја
-Увежбавање
за
такмичење
-Избор
садржаја
за
прославу Савиндана
Јачање
здравог
такмичарског духа.
Неговање националне
културе и историје.
Вежбе
гестикулације,
мимике,усклађи
вање
емоције
песме са темпом
и
тоном
казивања.
Индивудуални,
Групни,
Рад
у
паровима,рад
на тексту
Вербалнотекстуалн
е,
Демонстра
тивно
илустрати
вне
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
Проналажење
пригодног
садржаја
за
прославу
школске
славе,увежбава
ње садржаја.
Индивудуални,
Групни,
Рад
у
паровима,рад
на тексту
Вербалнотекстуалн
е,
Демонстра
тивно
илустрати
вне
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Верска
настава
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
СЈ.3.4.7
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
СЈ.3.4.7
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
359
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-Увежбавање за наступ
-Генерална проба
Увежбавање
наступа.
јавног Припрема
песама,увежбава
ње наступа
и
организовање
генералне
пробе.
-Анализа рада секције у
1.полугодишту
-Посета позоришту
-Дискусија о одгледаној
представи
-Сусрет
са
професионалним
глумцем
Рађање
нових
искустава, упознавање
позоришне
уметности.Размена
импресија
и
искустава.Упознавање
света глуме из другог
угла;стицање
нових
знања.
Сумирање
искустава
и
стечених знања
током
првог
полугодишта.
Размена
мишљења
о
позоришној
уметности.
Индивудуални,
Групни,
Рад
у
паровима,рад
на тексту
Вербалнотекстуалн
е,
Демонстра
тивно
илустрати
вне
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
Индивудуални,
Групни,
Рад
у
паровима,рад
на тексту
Вербалнотекстуалн
е,
Демонстра
тивно
илустрати
вне
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
СЈ.3.4.7
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
СЈ.3.4.7
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
360
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Посета
другим
секцијама
(драмска,музичка,ликов
на) и сарадња са њима
-Сусрет
са
рецитаторима
из
других школа
-Припрема
за
општинско такмичење
-Увежбавање наступа за
општинско такмичење
-Генерална проба
-Такмичење
у
рецитовању
-Одабир садржаја за
Песничка сусретања
-Увежбавање наступа
Размена
стечених
искустава,уочавање
лепота
различитих
видова
уметности.Развијање
смисла за лепо.Јачање
сарадње,осећања
заједништва, неговање
правих вредности
Увежбавање
јавног
наступа,развијање
читалачког
укуса.Проналажење
стихова
који
одговарају
сензибилитету
рецитатора.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Индивудуални,
Остваривање
Групни,
сарадње између Рад
у
секција;увежбав паровима,рад
ање садржаја за на тексту
општинско
такмичење.
Припрема
ученика
Песничка
сусретања
Фронтални,
Индивудуални,
за Групни,
Рад
у
паровима,рад
на тексту
Вербалнотекстуалн
е,
Демонстра
тивно
илустрати
вне
Вербалнотекстуалн
е,
Демонстра
тивно
илустрати
вне
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
СЈ.3.4.7
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
СЈ.3.4.7
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
СЈ.3.4.7
361
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-Генерална проба
-Песничка сусретања
Дружење
са
вршњацима из нижих
разреда
и
размена
искуства
-Одлазак у библиотеку
и
рецитовање
најлепших песама по
избору
Неговање уметности,
буђење љубави према
поезији.Упознавање
ученика нижих разреда
са
лепотама
поезије.Развијање
другарства,заједништв
а, сарадње,тежње ка
заједничком циљу.
Реализација
Песничких
сусретања;пред
стављање
припремљених
садржаја.
Индивудуални,
Групни,
Рад
у
паровима,рад
на тексту
Фронтални,
Индивудуални,
Групни,
Рад
у
паровима,рад
на тексту
-Рецитовање најбољих
садржаја из протекле
године
-Анализа рада секције
и извештај
Сумирање
стечених
знања, искустава и
вештина.Сагледавање
рада и постигнутих
резултата.Слављење
поезије и уметности
уопште.
Уздизање
племенитих осећања.
Подсећање
на Фронтални,
најуспешније
Индивудуални,
изведбе;
Групни,
анализа
Рад
у
постигнутих
паровима,рад
резултата.
на тексту
Вербалнотекстуалн
е,
Демонстра
тивно
илустрати
вне
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
Читанка,
Текстови,
Збирке
поезије,
Ученички
радови
Историја
Музичка
култура
Ликовна
култура
Руски
језик
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
СЈ.3.4.7
СЈ.1.1.2.
СЈ.1.4.1.
СЈ.1.4.2.
СЈ.1.4.4.
СЈ.1.4.6.
СЈ.1.4.7.
СЈ.1.4.8.
СЈ.1.4.9.
СЈ.2.1.1.
СЈ.2.4.5.
СЈ.3.4.3.
СЈ.3.4.4.
СЈ.3.4.5.
СЈ.3.4.6.
СЈ.3.4.7
362
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Слободна активност - новинарске секције
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће:
Београд
Наставници: Снежана Драгичевић
Развијање
сарадничких односа
код ученика кроз
групни рад
Упознавање ученика
са
школским
часописом „Аска“
Упознавање ученика
са
задацима
новинарске секције
Облици
рада
Методе
рада
Ресурси
Корелациј
а
Живан
Митровић
„Из
новинарске праксе“,
пп презентација о новинарској
секцији,
Школски часопис „Аска“
www.casopisaska.wordpress.com
и друге интернет стране
Српски језик
Подстицање
ученичких
ваннаставних
активности
Задаци
демонстративна
дијалошка
монолошка
Циљеви
Фронтални и групни
Уводна тема- формирање новинарске
секције
Наставна
тема
Разред: 5.
Школска
година
2014/2015.
Образовни
стандарди
Сарађује
са
вршњацима,
разговара
о
својим идејама,
уме
да
формулише
своје
мишљење,
јавно га искаже
и да учествује у
расправи
и
показује
толеранцију за
другачије
ставове
363
Српски језик
демонстративна
дијалошка
метода рада на тексту
и
Пп презентација „Вест и
извештај“,
Живан
Митровић
„Из
новинарске праксе“,
примери из часописа и онлајн
примери
Пп презентација „Репортажа“,
Живан
Митровић
„Из
новинарске праксе“,
примери из часописа
Српски језик
Овладавање
са основним
елементима
репортаже
Усвајање
основних
разлика
између
репортаже
и
извештаја
Оспособљавање
за
успешно
служење
књижевним језиком у
писању репортаже
демонстративна
дијалошка
метода рада на тексту
Репортажа
Упознавање
ученика
репортажом,
обликом
новинарског
изражавања
Овладавање
основним
елементима
извештаја и вести
Оспособљавање
за
успешно
служење
књижевним језиком у
писању
вести
и
извештаја
фронтални
индивидуални
Упознавање
ученика
са
облицима
новинарског
изражавања,
вест и извештај
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални и индивидуални
Вест и извештај
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Препознаје
различите
медије,пита и
одговара
на
питања
о
разлозима
комуникације
кроз различите
медије
СЈ.2.2.2.
СЈ.2.2.5
СЈ.3.2.5
У
истраживачком
процесу
одлучује која је
информација
потребна,
налази
штампане
и
електронске
изворе,
проверава
изворе,
вреднује
и
етички корист
и
информације
СЈ.2.2.2.
СЈ.2.2.5
СЈ.3.2.5
364
Српски језик
демонстративна
дијалошка
метода рада на тексту
Живан
Митровић
новинарске праксе“,
фотографије,
часописи
„Из
Српски језик
Техничко
Информатика
Подстицање ученика
да
користе
у фотографије у својим
новинарским
задацима
Усвајање
основних
функционалних
појмова
о
фотографији
Фронтални индивидуални
Интервју
Фотографија у новинарству
Упознавање
улоге
фотографије
новинарству
Пп презентација „Интервју“,
Живан
Митровић
„Из
новинарске праксе“
демонстративна
дијалошка
Упознавање основне
функције интервјуа
Овладавање
основиним
елементима
интервјуа
(тема,
избор личности и
питања)
Фронтални
пару
Упознавање
најзаступљеније
г
облика
новинарског
изражавања
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
индивидуални рад у
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
У
истраживачком
процесу
одлучује која је
информација
потребна,
налази
штампане
и
електронске
изворе,
проверава
изворе,
вреднује
и
етички корист
и информације
Користи
интернет
одговорно
и
ефикасно,
поштује
процедуре
сигурности,
Користи
различите
медије и онлајн
апликације за
уметничко
и
лично
исказивање
СЈ.2.2.5
СЈ.3.2.5
365
фотоапарт,
камера,
диктафон,
часописи,
интернет стране
Српски језик
СЈ.1.1.7.
СЈ.3.1.2.
СЈ.3.1.3.
СЈ.2.2.5
СЈ.3.2.5
Српски језик
„Политикин забавник“
„Витез“
„Мали витез“
„Мали забавник“
„Школарац“ и други часописи
за децу
Милан Шипка „Правописни
речник српског језика“
Иван Клајн и Милан Шипка
„Велики речник страних речи и
израза“
Митар
Пешикан,
Јован
Јерковић „Правопис српског
језика-школско издање“
демонстрати
вна
дијалошка
метода рада
на тексту
демонстративна
дијалошка
метода рада на тексту
Метода практичних радова
и Фронтални
индивидуал
ни
и Фронтални
индивидуални
Овладавање
правописом српског
језика и стилским
могућностима
при
писању чланака за
школске новине
Подстицање ученика
да користе Речник
српског
језика
и
Правописни речник
српског језика
Оспособити
Оспособљавање
ученике
да ученика да примене
примењују
стечена
знања
о
научено и да се облицима
сналазе у новим новинарског
задацима
изражавања
пару
Овладати
основним
законитостима
српског језика на
којима ће се
усмено
и
писмено
правилно
изражавати
Упознавање, читање
и тумачење текстова
из часописа за децу
који се налазе у
школској библиотеци
у
Навикавање на
редовно праћење
и
критичко
процењивање
часописа за децу
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Индивидуални,
групни
На новинарском задатку
Језичке недоумице
Часописи за
децу и младе
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Прикупља
информације и
проналази
одговор
на
питање
користећи
различите
изворе
информација,
штампане,
електронске,
људске изворе..
366
књиге, интернет стране,
панои
Српски језик
Развијање потребе за
књигом
Оспособљавање
за
читање,
доживљавање,
разумевање,
свестрано тумачење и
вредновање
књижевноуметничког
дела
демонстративна
дијалошка
метода рада на тексту
Оспособити
ученике
да
изразе
и
образложе своје
мишљење и да
дискутују
са
другима
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални, индивидуални и групни
Критички осврт на прочитану књигу
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Бира
литературу по
жанру
на
основу потреба
и
личног
задовољства;
разуме идеју
писца,
разговара
о
делу, саставља
приказ књиге,
разуме појам
књижевне
критике
СЈ.1.1.7.
СЈ.3.1.2.
СЈ.3.1.3.
367
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Слободне активности - новинарска секције
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће:
Београд
Наставници: Снежана Драгичевић
Развијање
сарадничких
односа
код
ученика
кроз
групни рад
Упознавање
ученика
са
задацима
и
планом
новинарске
секције
Облици
рада
Методе
рада
Ресурси
Корелациј
а
Живан
Митровић
„Из
новинарске праксе“,
Школски часопис „Аска“
www.casopisaska.wordpress.com
и друге инернет стране
Српски језик
Подстицање
ученичких
ваннаставних
активности
Задаци
демонстративна
дијалошка
монолошка
Циљеви
Фронтални и групни
темаУводна
новинарске секције
формирање
Наставна
тема
Разред: 6
Школска
година
2014/2015.
Образовни
стандарди
Сарађује
са
вршњацима,
разговара
о
својим идејама,
уме
да
формулише своје
мишљење, јавно
га искаже и да
учествује
у
расправи
и
показује
толеранцију
за
другачије
ставове
368
пп презентација,
Живан
Митровић
„Из
новинарске праксе“,
примери из часописа и онлајн
примери
Српски језик
Обновити
основне
елементе
новинарског
изражавања
Оспособљавање
за
успешно
служење
књижевним
језиком
у
писању чланака
за
школске
новине
демонстративна
дијалошка
метода рада на тексту
Обнављање
основних
облика
новинарског
изражавања
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални и индивидуални
Облици новинарског изражавања
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Препознаје
различите
медије,пита
и
одговара
на
питања
о
разлозима
комуникације
кроз различите
медије Разговара
о
елементима
порука
различитих
медија да би се
привукла пажња
публике
СЈ.2.2.2.
369
Интернет стране
демонстративна
дијалошка и метода практичног рада
Оспособити
ученике
да
правилно
користе
литературу са
интернета
Подстицање
ученика
да
користе мејл у
слању
новинарских
задатака
Упознавање са
формом блога
фронтални и индивидуални
Технологије у новинарству
Упознавање са
основним
технологијама
које могу да се
користе у раду
новинарске
секције
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
техничо-информатичко
Информатика,
образовање, српски језик
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Примењује
основне
интернет
претраживаче за
тражење
информација
Користи
интернет
одговорно
и
ефикасно,
поштује
процедуре
сигурности,
Користи
различите медије
и
онлајн
апликације
за
уметничко
и
лично
исказивање
370
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Српски језик
демонстративна
дијалошка и метода рада на тексту
Живан
Митровић
новинарске праксе“,
фотографије,
часописи
„Из
Српски језик
Техничко
Информатика
Подстицање
ученика
да
користе
фотографије у
својим
новинарским
задацима
Обнављање
основних
функционалних
појмова
о
фотографији
демонстративна
дијалошка
Обновити
знања о улози
фотографије у
новинарству
интернет стране,
ресурси школске библиотеке,
ресурси градске библиотеке
фронтални и индивидуални
Оспособити
ученике
да
самостално
користе
различите
изворе
информација
Оспособљавање
да
разликује
битно
од
небитног
Оспособљавање
за
правилно
навођење
извора
и
литературе
Фронтални индивидуални
Оспособљавање
ученика
за
правилно
истраживање
одређене теме
Истраживачко новинарство
Фотографија у новинарству
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Прави белешке о
прикупљеним
информацијама и
изводи закључке,
прави листу
коришћених
извора
У истраживачком
процесу одлучује
која
је
информација
потребна, налази
штампане
и
електронске
изворе,
проверава
изворе, вреднује
и етички користи
информације
СЈ.2.2.5
СЈ.3.2.5
Препознаје
различите медије
Разговара
о
елементима
порука
различитих
медија да би се
привукла пажња
публике
371
СЈ.1.1.7.
СЈ.3.1.2.
СЈ.3.1.3.
Српски језик
Овладавање
правописом
српског језика и
стилским
могућностима
при
писању
чланака
за
школске новине
Подстицање
ученика
да
користе Речник
српског језика и
Правописни
речник српског
језика
„Политикин забавник“
„Витез“
„Мали забавник“
и други часописи за децу
Милан Шипка „Правописни
речник српског језика“
Иван Клајн и Милан Шипка
„Велики речник страних речи и
израза“
Митар
Пешикан,
Јован
Јерковић „Правопис српског
језика-школско издање“
СЈ.2.2.5
СЈ.3.2.5
Српски језик
Овладати
основним
законитостима
српског језика
на којима ће се
усмено
и
писмено
правилно
изражавати
демонстративна
дијалошка
метода рада на тексту
Упознавање,
читање
и
тмучање
текстова
из
часописа
за
децу који се
налазе
у
школској
библиотеци и
онлајн часописи
демонстративна
дијалошка
метода рада на тексту
Навикавање на
редовно
праћење
и
критичко
процењивање
часописа
за
децу
Фронтални
индивидуални
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални и индивидуални
Језичке недоумице
Часописи за децу и младе
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
372
фотоапарт,
камера,
диктафон
књиге, интернет стране,
панои
Српски језик
Усвајање
основних
функционалних
појмова
и
теоријских
појмова
из
филмске
уметности
Упознавање и
писање
филмске
критике
Метода практичних радова
Оспособити
ученике
за
доживљавање
и вредновање
сценских
остварења
(филм)
демонстративна
дијалошка
метода рада на тексту
Оспособљавање
ученика
да
примене
стечена знања о
облицима
новинарског
изражавања
Индивидуални, у пару
групни
Оспособити
ученике
да
примењују
научено и да се
сналазе
у
новим
задацима
и
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Фронтални, групни и индивидуални
Критички осврт на филм
На новинарском задатку
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Прикупља
информације
и
проналази
одговор
на
питање
користећи
различите
изворе
информација,
штампане,
електронске,
људске изворе..
Разуме
прикупљене
информације,
пореди
нове
идеје са оним што
је већ знао
Разговара
о
елементима
порука
(величина, боја,
облик, звук, глас,
покрет)
различитих
медија да би се
привукла пажња
публике
СЈ.1.1.7.
СЈ.3.1.2.
СЈ.3.1.3.
373
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ ОШ ,,ИВО АНДРИЋ“ ШКОЛСКА 2014-2015.ГОДИНА
МЕСЕЦ
АКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАТОР
СЕПТЕМБАР - Формирање секције
- Популарисање рада секције у свим разредима
- Правила за добро писање
Милица Мирковић
- Задаци за самосталан рад поводом Дана школе: упознавање са Андрићевом
биографијом и стваралаштвом, одабир одломака и израда паноа
ОКТОБАР
- Препознавање књижевноуметничких квалитета на одабраним одломцима
Андрићевог стваралаштва
Милица Мирковић
-Начин вођења дневника читања
-Прикупљање нових, оригиналних радова, анализа и разговор о њима Посета Сајму
књига
НОВЕМБАР -Утисци са Сајма књига (разговор са писцем,наслови који су привукли пажњу…)
-Основно и пренесено значење речи
Милица Мирковић
-Читање и тумачење поетских и прозних дела по избору
-Учествовање у уређивању школског часописа и сајта школе
ДЕЦЕМБАР -Писање и читање самосталних књижевних продукција
Милица Мирковић Стручно
-Књижевно вече (дискусија и тумачење најчитанијих књига по избору ученика)
веће срп.јез.
-Груписање(везивање, комбиновање) речи у свакодневном говору и песничком језику
-Интерни литерарни конкурс поводом Савиндана (одабир најбоље кратке приче и
песме)
ЈАНУАР
-Лексичке, семантичке и стилске вежбе
Милица Мирковић Стручно
-Генерална проба пред Савиндан
веће срп.јез.
ФЕБРУАР
МАРТ
-Анализа рада секције у 1. полуготишту
-Шта је шунд; проучавање литературе о шунду
-Корелација са културним институцијама локалне заједнице; учествовање на
литерарним такмичењима и конкурсима
-Сарадња са осталим секцијама школе( новинарска, библиотечка, рецитаторска,
драмска…)
-исправљање граматичких,правописних и стилских грешака на датом тексту
-Прикази и критике ученичког литерарног стваралаштва
-Позајмљенице у нашем језику
Милица Мирковић
Милица Мирковић
374
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-Проучавање и истраживање усменог стваралаштва
-Тајне песничког стварања(анализа одабране песме)
-Одабир,анализа и тумачење песама по избору
-Обележавање Светског дана књиге(избор најбољег писца и песника)
-Одабир садржаја за Песничка сусретања и припреме за наступ
-Књижевно вече(дискусија и тумачење најчитанијих књига по избору ученика)
-Песничка сусретања
-Сусрет са вршњацима нижих разреда и размена искустава
-Стилске вежбе
-Избор и читање најуспелијих литерарних остварења ученика
-Анализа рада секције и извештај
Милица Мирковић Стручно
веће срп.јез.
Милица Мирковић
Милица Мирковић
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ ОШ „ИВО АНДРИЋ“ ШКОЛСКА 2014-2015.ГОДИНА
МЕСЕЦ
АКТИВНОСТИ
СЕПТЕМБАР
-Формирање секције и одабир чланова
-Изражајно читање сценарија за Дан школе
-Увежбавање сценског наступа
-Припрема за наступ поводом Дана школе (дикција и сценски наступ симултано)
ОКТОБАР
-Увежбавање за наступ
-Координисани рад са другим члановима (хор, рецитатори, млажи разреди)
-Генерална проба пред наступ
НОВЕМБАР
- Избор садржаја за прославу Савиндана
- Изражајно читање сценарија за Савиндан
-Увежбавање сценског наступа
ДЕЦЕМБАР
-Увежбавање за наступ на Савиндану
-Координација са радом вероучитеља и осталих учесника
ЈАНУАР
-Увежбавање за наступ
-Генерална проба
РЕАЛИЗАТОР
Станко Кржић.
Светлана Бубало
Станко Кржић.
Светлана Бубало
Стручно веће и остали учесници
Драгана Дејановић К.
Станко Кржић.
Светлана Бубало
Стручно веће и остали учесници
Станко Кржић.
Светлана Бубало
375
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Стручно веће и остали учесници
ФЕБРУАР
МАРТ
АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
-Припрема ученика за учешће на Позоришним играма (општинско такмичење)
-Увежбавање дикције
-Увежбавање сценског наступа
-Увежбавање дикције и сценског наступа
-Генерална проба
-Такмичење
-Припрема ученика за учешће на Позоришним играма (градско такмичење)
-Увежбавање дикције
-Увежбавање сценског наступа
-Такмичење
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
Стручно веће
376
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Циљ фото секције је да
доприноси
техничкотехнолошком
васпитању
и
образовању ученик у
области фотографије;
стицању
основних
техничко-технолошких
знања,
умења
и
вештина
и
оспособљавање
за
њихову
примену
у
учењу,
раду
и
свакодневном животу
кроз
примену
фотоапарата
Задаци фото секције су да
ученици свесно примењују
нова знања из науке у техници
и технологијифотографије и
кинематографије,
развијање
способност
индивидуалног
практичног стварања
Школска
2014/2015.
Методе рада
Ресурси
Вербалне,
демонстратив
не,
илустративне,
дијалошка
класични
фотоапарат,
дигитални
фотоапарат,
камера,
мобилни
телефони са
камерама
година
Корелациј
а
Задаци
Облици
рада
Циљеви
фронтални индивидуални, групни, у
паровима
Упознавањеученикасарадом фото
секције.
Наставна
тема
Слободне активности - фото секција
Основна
школа
„Иво Стручно веће за техничко и информатичко образовање Разред:
Андрић“, Београд
Наставници:
V,VI,VII,VIII
Физика, математика, хемија,
новинарство
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
377
савладавање
руковања
различитим средствима рада,
израда задатог задатка,
да
помаже будућем избору струке
и занимања,
развијање
техничке
способности за представљање
просторних односа и облика,
као и смисао за естетику
Вербалне,
демонстратив
не,
илустративне,
дијалошка
Вербалне,
демонстратив
не,
илустративне,
дијалошка
дигитални
фотоапарат,
мобилни
телефони са
камерама
Физика, математика
да помаже развоју техничких
склоности
и
способности,
афирмација
креативности,
савладавање
руковања
различитим средствима рада,
стицање радних навика и
тимског рада
класични
фотоапарат,
дигитални
фотоапарат,
камера,
мобилни
телефони са
камерама
дигитални
фотоапарат,
мобилни
телефони са
камерама
Физика, математика,
новинарство,
кинематографија
формирање
стваралачке личности;
развијање стваралачког
мишљења,
развијање
интересовања
и
способности
за
фотографијом,
кинематографијом,
филском уметношћу
развијање
интересовања
и
способности
за
фотографијом, филмом
и
стицање
радних
навика
Вербалне,
демонстратив
не,
илустративне,
дијалошка
Физика, математика,
хемија,новинарство,
кинематографија
да помаже развоју техничких
склоности
и
способности,
савладавање
руковања
различитим средствима рада,
као што су фотоапарат, камера,
паметни телефони
фронтални
индивидуални,
групни, у паровима
Упознавање
фотографског апарата,
његових
делова
и
функције,
Развијање прецизности
и истрајности у раду
фронтални
индивидуални, групни,
у паровима
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални
индивидуални,
групни, у паровима
Обрада и снимање
на задату тему
Техника снимања и
снимање
Фотографски апарат,
функција и делови
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
378
оспособљавати ученике,
чланове фото-секције
да схвате повезаност
природних
и
друштвених наука и
свакодневног
живота
кроз
призму
фотоапарата
савладавање
руковања
различитим средствима рада у
свету брзих комуникација и
интернета
Вербалне,
демонстратив
не,
илустративне,
дијалошка
класични
фотоапарат,
дигитални
фотоапарат
Вербалне,
демонстратив
не,
илустративне,
дијалошка
дигитални
фотоапарат,
мобилни
телефони са
камерама
математика, хемија
савладавање
руковања
различитим средствима рада у
лабораторији, упознавање и
примена одговарајућих мера
заштите на раду и заштита
животне средине
новинарство, интернет,
комуникације
стицању
основних
техничко-технолошких
знања,
умења
и
вештина за рад у
задатим условима
фронтални
индивидуални, групни, у
паровима
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални
индивидуални, групни, у
паровима
Новинарство и
фотографија
Како се ради у
лабораторији?
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
379
текстуална и практична
провера усвојених знања,
савладавање
руковања
различитим средствима рада у
области фотографије и филма,
развијање
емоционалне
способности у прихватању
оцена постигнутих резултата
дигитални
фотоапарат,
мобилни
телефони са
камерама
Вербалне,
демонстратив
не,
илустративне,
дијалошка
дигитални
фотоапарат,
мобилни
телефони са
камерама
новинарство
Вербалне,
демонстратив
не,
илустративне,
дијалошка
Физика, математика,
хемија, новинарство
стицање
радних
навика,
савладавање
руковања
различитим средствима рада,
развијање
техничке
способности за представљање
просторних односа и облика,
као и смисао за естетику
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
формирању
стваралачке личности ,
упознавање
економских,
социјалних, техничкотехнолошких,
еколошких и етичких
аспеката
рада
фотографа
и
производње
фотографија и филма и
њиховог утицаја на
развој друштва
формирању
стваралачке, креативне
и критичке личности
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
Припремазаинтересованих
ученика заопштинско,
градско и
републичкотакмичење.
Фото албум – изложба
ученичких фотографија
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
380
формирању
оспособљавање ученика да
стваралачке, креативне своје знање, способности,
и критичке личности
склоности, стваралаштво,
понашање и сл. пореде са
квалитетима осталих ученика
Вербалне,
демонстратив
не,
илустративне,
дијалошка
дигитални
фотоапарат,
мобилни
телефони са
камерама
новинарство
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
Анализаостваренихрезулта
таи договор за летње
активности.
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Слободне активности - библиотечка секција
Школска
Разред: шести година
2014/2015.
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: Српског језика и књижевности
Београд
Наставници: Мирјана Поповић
Наставна тема
Конституисање секције
Циљеви
Упознавање
учениика са
планом рада
библиотечке
секције
Прикупљање
Промоција
литерарних и писања
и
ликовних
сликања
радова
мотивисаних
поводом Дана књижевним
школе
стваралаштвом
Иве
Задаци
Облици рада
ЗаинтересоИндивидуални
вати ученике колективни
за
библиотечко
пословање
Развијање и Индивидуални
неговање
навике
писања
и
сликања
инспирисаних
књижевним
Методе
рада
Монолошка
, дијалошка
Вербална,
текстуална,
цртање
Ресурси
Корелација
Образовни
стандарди
Књижни
фонд,
инвентарна
књига
Књижевност,
ликовна
уметност
381
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Андрића
Избор књига
за
читање
ради набавке
на
Сајму
књига
Издавање
књига
и
вођење
личних
картона
стваралаштвом
Иве
Андрића
Пружање
Праћење
и Индивидуални
услуга
за подстицање
колективни
читање
читалачког
савремене
избора
литературе
Пружање
Вођење
Индивидуални
услуга
аутоматизова- колективни
библиотечког ног
пословања
библиотечког
пословања
Наставна тема
Циљеви
Упис ученика
првог
разреда,
исписивање
картона
корисника и
чланских
карата
Новогодишње
уређивање
библиотеке
Пружање
услуга
библиотечког
пословања
Улепшавање
библиотеке
Задаци
Облици рада
Вођење
индивидуални
аутоматизованог
библиотечког
пословања
Припремање
колективни
и
реализовање
улепшавања
библиотеке
Обележавање Промоција
Развијање и Индивидуалниколективни
Светског дана светске
неговање
поезије
и поезије
и љубави према
позоришта
позоришних
читању
дела
поезије
и
Текстуална,
вербална
Књижни
фонд
Вербална,
текстуална
Лични
картони,
књиге
Методе
рада
текстуална
Ресурси
Књижевност
Корелација
Образовни
стандарди
Картони
корисника,
чланске
карте
цртање
Папири
различитих
боја
Ликовна
уметност
Текстуална,
монолошка,
дијалошка
Антологија
Светска
светске
књижевност
поезије
и
драмских
дела
382
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Израда
текстова
за
школски сајт
и
блог
библиотеке
Организовањ
е књижевног
сусрета
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
драмских
дела
ОбезбеђиваРазвијање
Индивидуалн колективни
ње
индивидуалне
различитих
стваралачке
извора
способности и
информација креативности
и приступа ка код ученика
њима
Остваривање Стваралачки
Индивидуалниколективни
сарадње
услови
за
ученика
са упознавање
књижевником књижевног
стваралаштва
књижевника
Текстуална,
дијалошка
Школски
сајт
Књижевност
Монолошка
, дијалошка
Књижевна
дела,
фотографиј
е
Књижевност
Годишњи план рада информатичке секције
Циљеви
Задаци
Разред:
V,VI,VII,VIII
Методе
рада
Школска година
2014/2015.
Ресурси
Корелациј
а
„Иво Стручно веће за техничко и информатичко образовање
Наставник: Олга Вујин
Облици
рада
Наставна
тема
Основна
школа
Андрић“, Београд
383
Стицањем основних знања,
умења
и
вештина
и
оспособљавање за њихову
примену у свакодневном
реалном животу за сарадњу
и тимски рад
- развијање способност практичног
стварања, односно реализације
сопствених идеја према сопственом плану
рада и афирмацији креативности и
оригиналности.
Радови
претходних
генерација,
презентациј
е на
рачунару,
интернет
Сви предмети
- Упознавање ученика са радом секција
Вербалне, демонстративне, илустративне,
дијалошка
Пружити могућност
ученицима да задовоље
своје потребе, жеље и
интересе у вези са стицањем
практичних знања, вештина
и навика разних области
технологије ,
омогућити да своја
интересовања и склоности
ка технички дисциплинама
искажу кроз алгоритамски
приступ реализацији
пројеката.
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронталтални
индивидуални,
групни, у паровима
Увод
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
384
Радови
претходних
генерација,
презентациј
е на
рачунару,
интернет
ликовно
Ученик
- правилно користи алате понуђених
програма.
- познаје поступак израде плана
радних поступака за реализацију
задатка,
- препознаје елементе потребне да оствари
своју креативност,
односе и задужења у групи ,
Радови
претходних
генерација,
презентациј
е на
рачунару,
интернет
Сви предмети
Продубљивање знања о
врстама и намени програма
за израду филма, анимације;
склоност ка тимском раду
самостално
обављање
задатака
и
решавање
проблема;
Развијање спретности и
прецизности;
коришћења
различитих
извора
информација
Вербалне, демонстративне,
илустративне,
дијалошка
- развијање техничке способности за
представљање просторних односа и
облика, као и смисао за естетику и
елементе дизајна;
- Формирање стваралачке личности,
стицање радних навика,
- развијање способности за проналазаштво
Вербалне, демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Развијање интересовања и
способности за
фотографијом,
Упознавање са програмима
за обраду фотографије.
Продубљивање знања о
намени алата, развијање
интересовања и способности
за проналазаштво,
продубљивање техничких
знања и овладавање
одређеним вештинама на
креативан начин;
фронтални индивидуални, групни,
у паровима
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
Филм
Обрада Фотографије
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
385
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
да ученици стекну знања о
четири
основна
вида
саобраћаја:
друмски,
железнички,
водени
и
ваздушни, а посебно друмском
Ресурси
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Видео
материјал о
саобраћају,
панои
и
фотографије
о саобраћају
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Видео
материјал о
саобраћају,
панои
и
фотографије
о саобраћају
Корелациј
а
Задаци саобраћајне секције су
да ученици схвате постојање
строгих правила у саобраћају
којих
се
сви
морају
придржавати како би били
безбедни
у
свакодневном
животу
Методе рада
Школска година
2014/2015.
физика, математика, машинство
Циљ
саобраћајне
секције је да доприноси
техничко-технолошком
васпитању
и
образовању ученик у
области
саобраћаја;
стицању
основних
техничко-технолошких
знања,
умења
и
вештина
и
оспособљавање
за
њихову
примену
у
учењу,
раду
и
свакодневном животу
стицању
основних
техничко-технолошких
знања,
умења
и
вештина о друмском
саобраћају
Облици
рада
Задаци
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
Циљеви
фронтални
индивидуални,
групни, у
паровима
Друмски
саобраћај
Упознавањеученикасарадом
саобраћајне секције.
Наставна
тема
Слободне активности- саобраћајна секција
Основна
школа
„Иво Стручно веће за техничко и информатичко образовање Разред:
Андрић“, Београд
Наставници:
V,VI,VII,VIII
Физика,
математика,
машинство
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
386
стицању
основних савладавање
знања,
умења
и животних ситуација
вештина
и
оспособљавање
за
њихову
примену
у
свакодневном реалном
животу;
оспособљавање
за
сарадњу и тимски рад
реалних
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Видео
материјал о
саобраћају,
панои
и
фотографије
о саобраћају
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Видео
материјал о
саобраћају,
панои
и
фотографије
о саобраћају
математика
Видео
материјал о
саобраћају,
панои
и
фотографије
о саобраћају
математика
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
математика
Стицање
знања
о да ученици упознају и примене
саобраћајним знацима
прописе
о
саобраћајним
знацима
фронтални
индивидуални,
групни, у паровима
да ученици свесно упознају и
примењују основна правила и
прописе кретања пешака у
јавном саобраћају
фронтални
индивидуални,
групни, у
паровима
развијање
интересовања
и
способности запажања,
упорност и истрајност
приликом
решавања
реалних
задатака,
стицање радних навика
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални
индивидуални, групни, у
паровима
Раскрснице
Саобраћајни
знаци: врсте,
облици,
карактеристике
Пешак у саобраћају
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
387
упознају
основна савладавање
руковања
правила
и
прописе бициклом,
развијање
кретања бицикла у психомоторних способности
јавном саобраћају,
развијати прецизност и
истрајност у вежбању
вожње бицикла
Видео
материјал о
саобраћају,
панои
и
фотографије
о саобраћају,
закони
о
саобраћају
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
бицикл
математика
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
математика
реалних
фронтални
индивидуални, групни, у
паровима
оспособљавати ученике, савладавање
чланове
саобраћајне животних ситуација
секције,
да схвате
повезаност правила и
прописа тј. Закона о
саобраћају,
стицање
радних навика;
развијати прецизност и
истрајност
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
Бицикл: делови и
карактеристике вожње у
реалном саобраћају и на
полигону
Правила и прописи у
саобраћају
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
388
развијати прецизност и развијање
прецизности,
истрајност у области истрајности,
савладавање
саобраћаја
руковања
бициклом,
текстуална
и
практична
провера усвојених знања,
оспособљавање ученика да
своје
знање,
способности,
склоности,
стваралаштво,
понашање и сл. пореде са
квалитетима осталих ученика,
развијање
емоционалне
способности у прихватању
оцена постигнутих резултата
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
бицикл
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
бицикл,
тестови
Физика, математика
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
развијати прецизност и савладавање руковања
истрајност у вожњи бициклом, стицање радних
бицикла,
стицање навикa
радних навика
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
Припремазаинтересованих
ученика затакмичење „Шта
знаш о саобраћају“
Саобраћајни полигон
спретности
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
389
развијати прецизност и
истрајност у знању из
области саобраћаја и
наука о саобраћају
оспособљавање ученика да
своје
знање,
способности,
склоности,
стваралаштво,
понашање и сл. пореде са
квалитетима осталих ученика,
развијање
емоционалне
способности у прихватању
оцена постигнутих резултата
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Слободна активност - Ликовна секција
Основна школа „Иво Андрић“, Стручно веће: Актив ликовне и музичке културе
Београд
Наставници: Милан Андрић и Весна Станисављевић
Наставна тема
Циљеви
Задаци
Облици рада
КОМПОНОВАЊЕ -Стицање знања и Васпитни:
Комбиновани
ЦРТЕЖА
вештина
из Развој креативних и облик рада
ВЕЛИКОГ
области визуелне естетских вредности и
бицикл
Методе рада
Комбинована
метода рада
Разред:
V,VI,VII,VIII
Ресурси
Уџбеник
Стручна
новинарство
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Математика, машинство,
физика
да знају мере заштите и да примењују мере и средства
потребу за обнову и за личну заштиту при раду
унапређење животног
окружења
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални индивидуални,
групни, у паровима
Анализаостваренихрезултат
а
Утицај саобраћаја на
заштиту животне средине
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школска
година
2014/2015.
Образовни
Корелација
стандарди
Т.И.О.
ЛК 1.1.1.
ЛК 1.1.2.
Географија
ЛК 1.1.3.
390
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
ФОРМАТА
2+8
уметности
-Упознавање
са
основним
карактеристикам
а и захтевима
композиције
и
простора
(ентеријера
и
екстеријера),
равнотеже.
-Развој
перцепције
композицији
распореду
ликовних
елемената
простору
ликовног дела
ТАКМИЧЕЊА И
ПРИРЕДБЕ
6+14
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
о
и
у
димензија
о Фронтални
Дијалошка
композицији облика у
простору
Индивидуални Демонстративна
-Самостално ликовно
ангажовање, цртање Групни
ентеријера
и
екстеријера, као и
конкретних задатака
на тему равнотеже.
Образовни:
Формирање
интелектуалнообразовне димензије
у
вези
са
композицијом облика
у простору
-Коришћење
различитих ликовних
материјала
и
елемената;
-Естетско
анализирање
-Стицање знања и Васпитни:
Развој Комбиновани
вештина
из маште и креативности облик рада
области визуелне -Самостално ликовно
Комбинована
метода рада
литература
Репродукциј
е
Интернет
Српски језик
Математика
Физичко
васпитање
Цртачка,
сликарска,
вајарска
наставна
средства
Уџбеник
Стручна
ЛК 1.2.1.
ЛК 1.3.1.
ЛК 1.3.2.
ЛК 1.3.3.
ЛК 1.3.4
ЛК 2.1.1.
ЛК 2.1.2.
ЛК 2.2.1.
ЛК 2.2.2.
ЛК 2.3.1.
ЛК 3.1.1
ЛК 3.1.2.
ЛК 3.2.1.
ЛК 3.2.2.
ЛК 3.2.3.
ЛК 3.2.4.
ЛК 3.3.2.
ЛК 3.3.3.
ЛК 3.3.4.
Српски језик
(драма),
ЛК 1.1.1.
ЛК 1.1.2.
ЛК 1.1.3.
391
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
уметности
-Упознавање
са
основним
карактеристикам
а представе, као и
костимографије и
сценографије.
-Развој
перцепције
и
аперцепције
облика и њихових
карактеристика
УРЕЂЕЊЕ
ШКОЛСКОГ
ПРОСТОРА
8+16
-Стицање знања и
вештина
из
области визуелне
уметности
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ангажовање, израда Фронтални
Дијалошка
сценографије
за
школску представу.
Индивидуални Демонстративна
Образовни:
Стицање нових знања Групни
о
вишедисциплинарни
м облицима стварања
-Коришћење
различитих ликовних
материјала
и
елемената;
-Драматизација.
Васпитни:
Самостално ликовно
ангажовање,
организовање
простора за рад и
-Упознавање
са стварање
основним
сензибилитета
за
карактеристикам ентеријер
и
а ентеријера и екстеријер.
екстеријера.
Образовни:
Познавање
и
-Развој
коришћење ликовних
Комбиновани
облик рада
Комбинована
метода рада
Фронтални
Дијалошка
литература
Репродукциј
е
Интернет
Цртачка,
сликарска,
вајарска
наставна
средства
Т.И.О.
(обликовање
тродимензионалних
облика),
ЛК 1.2.1.
ЛК 1.3.1.
ЛК 1.3.2.
ЛК 1.3.3.
ЛК 1.3.4
Музичка
култура
(мјузикл)
ЛК 2.1.1.
ЛК 2.1.2.
ЛК 2.2.1.
ЛК 2.2.2.
ЛК 2.3.1.
Уџбеник
Српски језик
Стручна
литература
Биологија
Индивидуални Демонстративна Репродукциј
е
Групни
Интернет
Цртачка,
сликарска,
Географија
Музичка
култура
ЛК 3.1.1
ЛК 3.1.2.
ЛК 3.2.1.
ЛК 3.2.2.
ЛК 3.2.3.
ЛК 3.2.4.
ЛК 3.3.2.
ЛК 3.3.3.
ЛК 3.3.4.
ЛК 1.1.1.
ЛК 1.1.2.
ЛК 1.1.3.
ЛК 1.2.1.
ЛК 1.3.1.
ЛК 1.3.2.
ЛК 1.3.3.
ЛК 1.3.4
ЛК 2.1.1.
ЛК 2.1.2.
ЛК 2.2.1.
392
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
перцепције
и
аперцепције
облика и њихових
карактеристика
ИЗЛОЖБЕ
3+1
-Стицање знања и
вештина
из
области визуелне
уметности
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
елемената
принципа.
-Естетско
анализирање
и
Васпитни:
Самостално ликовно
ангажовање,
постављање изложбе.
Образовни:
-Упознавање
са Познавање
и
основним
коришћење ликовних
карактеристикам елемената
и
а
изложбеног принципа.
простора
и -Естетско
организације
анализирање
изложбе.
-Развој
перцепције
и
аперцепције
облика и њихових
карактеристика
вајарска
наставна
средства
Комбиновани
облик рада
Комбинована
метода рада
Фронтални
Дијалошка
ЛК 2.2.2.
ЛК 2.3.1.
Уџбеник
Т.И.О.
Стручна
литература
Физика
Индивидуални Демонстративна Репродукциј
е
Групни
Интернет
Цртачка,
сликарска,
вајарска
наставна
средства
Математика
Биологија
ЛК 3.1.1
ЛК 3.1.2.
ЛК 3.2.1.
ЛК 3.2.2.
ЛК 3.2.3.
ЛК 3.2.4.
ЛК 3.3.2.
ЛК 3.3.3.
ЛК 3.3.4.
ЛК 1.1.1.
ЛК 1.1.2.
ЛК 1.1.3.
ЛК 1.2.1.
ЛК 1.3.1.
ЛК 1.3.2.
ЛК 1.3.3.
ЛК 1.3.4
ЛК 2.1.1.
ЛК 2.1.2.
ЛК 2.2.1.
ЛК 2.2.2.
ЛК 2.3.1.
ЛК 3.1.1
ЛК 3.1.2.
ЛК 3.2.1.
ЛК 3.2.2.
ЛК 3.2.3.
ЛК 3.2.4.
393
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ЛК 3.3.2.
ЛК 3.3.3.
ЛК 3.3.4.
- развијање техничке способности за
представљање просторних односа и
облика, као и смисао за естетику и
елементе дизајна;
Формирањестваралачкеличности,
стицањераднихнавика,
развијањеспособностизапроналазашт
во
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Радови
претходних
генерација,
презентације
на рачунару,
интернет
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Радови
претходних
генерација,
презентације
на рачунару,
интернет
Корелација
Продубљивање знања о намени модела и макета,
развијањеинтересовањаиспособностизапроналазаштво,
продубљивање техничких знања и овладавање
одређеним вештинама на креативан начин;
Ресурси
математика, ликовно
- Упознавање ученика са радом секција
- развијање способност практичног
стварања, односно реализације
сопствене идеје према сопственом
плану рада и афирмацији креативност
и оригиналност.
Методе рада
Физика, математика
Пружити могућност ученицима да задовоље своје
потребе, жеље и интересе у вези са стицањем
практичних знања, вештина и навика разних области
технологије ,омогућити да своја интересовања и
склоности ка технички дисциплинама искажу кроз
алгоритамски приступ реализацији пројеката,
Облици рада
Задаци
фронталтални
индивидуални,
групни, у паровима
Циљеви
фронтални
индивидуални,
групни, у паровима
Израда техничке
документације
Увод
Наставна
тема
план рада техничких секција (архитектура и грађевинарство машинска техника, ИКТ, рачунарска, аутомоделарство, бродомоделарство, ваздухопловно
моделарство, ракетно моделарство)
Основна школа „Иво Андрић“, Београд
Стручно веће затехничко и информатичко Разред:
Школска
образовање
V,VI,VII,VIII
година
Наставници:
2014/2015.
394
Развијање психомоторних способности (окретност,
координација покрета);
развијање радних навика, склоност ка тимском раду
самостално обављање задатака и решавање проблема;
правилан однос према алатима и уређајима
- Ученик разликује макету од модела,
- зна намену макета и модела,
- разликује врсте техничких цртежа,
- зна да „чита“ техничке цртеже и
упутства,
- познаје поступак израде плана
радних поступака за реализацију
задатка,
- уме да користи радионички цртеж,
- препознаје елементе конструкције,
односе између делова и склопова,
односно механизама,
- правилно користи прибор и алат,
- познаје мере заштите при раду.
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Радови
претходних
генерација,
презентације
на рачунару,
Интернет,
алат
и
прибор
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Радови
претходних
генерација,
презентације
на рачунару,
Интернет,
алат
и
прибор
Физика, математика,
хемија
- Правилно коришћење алата и
прибора за ручну обраду, редослед
операција, њихово извођење,
- стицање радних навика, упознавање и
примена одговарајућих мера заштите
на раду и заштита животне средине,
Радови
претходних
генерација,
презентације
на рачунару,
интернет
Физика, математика
Продубљивање знања о начину обраде материјала;
избор алата, прибора, операција и редослед примене
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
математика, физика, ликовно
- Правилан избор материјала на основу
избора модела или макете
фронтални
индивидуални,
групни, у паровима
Продубљивање знања о врстама, намени и особинама
материјала за израду модела и макета;
фронтални
индивидуални, групни, у
паровима
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
индивидуални,
фронтални
групни, у паровима
Склапање модела и макета
Обрада материјала
Материјал за израду
модела и макете
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
395
Упознавање ученика са
такмичарских дисциплина
- текстуална и практична провера
усвојених знања
- оспособљавање ученика да своје
знање,
способности,
склоности,
стваралаштво, понашање и сл. пореде
са квалитетима осталих ученика
- развијање емоционалне способности у
прихватању оцена постигнутих
резултата
правилима и прописима
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Радови
претходних
генерација,
презентације
на рачунару,
Интернет,
алат
и
прибор
Вербалне,
демонстративне,
илустративне,
дијалошка
Тестови са
претходних
такмичења,
презентације
на рачунару,
интернет,
алат
и
прибор
математика,
- стицање сазнања и искустава
приликом пуштања модела
- упознавање техника
поправке оштећених делова
модела
- тримовање, реглажа и корекција
модела
- контрола квалитета
- мере заштите
индивидуални,
фронтални
групни, у паровима
Развијање спретности и прецизности; коришћења
различитих извора информација
Испитивање
функционалности модела и
макете
Припрема за такмичење
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
фронтални индивидуални, групни,
у паровима
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
396
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Програм рада школског хора
Руководилац: Јована Обрадовић
У школи постоје и раде мали и велики хор. Учешће у раду хора је по традицији масовно. У свом програму хор има припремање
и увежбавање обавезних и композиција по слободном избору.
За ову школску годину хор планира увежбавање и извођење Светосавске химне и химне школе поводом пригодних
свечаности, затим увежбавање композиција за разна такмичења у једногласу и двогласу, као и припрема за такмичење
Најраспеванија одељенска заједница, Златна сирена и група певача.
После овог обавезног дела програма рада хора, мали и велики хор увежбаваће и разне композиције по слободном избору, које
ће бити изведене на разним школским приредбама и смотрама.
Очекујемо да ове године имамо запажене резултате на свим такмичењима на којима ће наш хор и солисти учествовати.
ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Основни циљ програма професионалне оријентације је развијање способности младих да донесу и спроведу промишљену, ваљану и
самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају каријеру и укључе се у свет рада.
Циљеви програма
- професионално васпитање и информисање ученика
- развијање код ученика реалне слике о себи, својим особинама,
397
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Наставна тема
Циљеви
Шта раде моји родитељи, рођаци,
комшије?
Ко све ради у школи?
Кад одрастем бићу...
Који је посао тежак, а који лак?
развијање код ученика реалне
Сусрет са људима необичних занимања.
слике о себи, својим особинама
Да ли је и на који начин професија уско
повезана са личношћу?
Мој став према раду – шта очекујем од
будућег занимања.
Упознавање ученика са различитим
развијање код ученика реалне
занимањима током излета, екскурзија и
слике о себи, својим особинама
наставе у природи
Развијање конкретних способности
Упознавање ученика са различитим
кроз израду различитих задатака
занимањима кроз секције у нашој школи
из различитих области
Упознавање ученика са различитим Развијање конкретних способности
занимањима кроз ''Сајам науке''
и интересовања
Упознавање ученика са различитим
развијање код ученика реалне
занимањима кроз пројекат ''И ми смо
слике о себи, својим особинама
предавачи''
оспособљавање ученика за
самостално доношење одлуке о
Реализација програма Професионална
свом професионалном путу и
оријентација на преласку у средњу
рационалан избор школе и
школу
занимања
Професионално саветовање
Професионално информисање
Упознавање ученика са њиховим
склоностима на основу решавања
задатих тестова
Оспособљавање
ученика
да
самостално
истраже
своју
професионалну оријентацију на
основу датих информација
Задаци
упознавање, праћење и подстицање развоја
индивидиуалних карактеристика личности
ученика значајних за усмеравање њиховог
професионалног развоја и њихово подстицање
да и сами свесно доприносе сопственом развоју
упознавање ученика са светом рада и занимања,
упознавање ученика са светом рада и занимања,
формирање правилних ставова према раду
подстицање
ученика
на
испитивачко,
истраживачко понашање према себи и свету
Упознавање ученика са конкретним занимањем
оспособљавање
ученика
за
планирање свог професионалног развоја и
доношење реалних и зрелих одлука у вези са
избором занимања и правцима стручног
оспособљавања
Олакшање ученицима у проналажењу адекватне
професионалне оријентације
успостављање сарадње са родитељима ученика
и њихово оспособљавање за пружање помоћи398
деци и подстицање и усмеравање њиховог
професионалног развоја
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
- образовним и радним аспирацијама
- оспособљавање ученика за самостално доношење одлуке о свом професионалном путу и рационалан избор школе и занимања
Основни општи задаци програма професионалне оријентације су:
• упознавање, праћење и подстицање развоја индивидиуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог
професионалног развоја и њихово подстицање да и сами свесно доприносе сопственом развоју
• упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег образовања и васпитања
• формирање правилних ставова према раду
• подстицање ученика на испитивачко, истраживачко понашање према себи и свету
• оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором
занимања и правцима стручног оспособљавања
• успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика.
Активности на остваривању Програма ПО у нижим и вишим разредима одвијају се кроз реализацију редовне наставе и оне
наставне садржаје на које се могу надовезати васпитне и образовне поруке ученицима, које ће им олакшати увид у свет занимања.
Осим тога, на часовима ОС ће се реализовати теме прилагођене узрасту ученика, а које ће такође усмеравати пажњу ученика на овај
важан сегмент у њиховом будућем животу.
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
Основе здравственог васпитања деца и млади добијају, углавном у породици, групи вршњака, школи, здравственим
установама и преко средстава масовних комуникација. Не умањујући значај породице и вршњака, сматрамо неопходним
систематски рад на овом плану у оквиру: школе, здравствених установа и путем средстава масовних комуникација јер би тада сва
деца и млади били изложени сличним програмима, чији би се ефекти могли донекле пратити добро осмишљеном евалуацијом.
У ОШ ''Иво Андрић'' годинама се изузетан значај придаје здравственом васпитању. Теме се углавном реализују на часовима
ОС. Здравствено васпитни рад реализује се и кроз редовну наставу, ваннаставне и ваншколске активности. Међутим, потреба за
овим радом не опада већ расте годинама. Извештаји са систематских прегледа ученика као и званични подаци здравствених
установа показују забрињавајуће високе проценте обољења младих, као и низак степен спремности на одговорно понашање,
упркос поседовању добрих знања из ове области. То значи да су ученици, углавном, добро информисани о проблемима здравља,
али да недовољно примењују превентивне активности у циљу његовог очувања. Зато је неопходно да здравствено васпитање буде
инкорпорирано у живот и рад у школи, а када се ради о његовом информативном аспекту, да се реализује што чешће применом
активних метода и путем групног рада, а не само фронталним монолозима предавача.
399
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
месец
август
септемба
р
октобар
новембар
децембар
јануар
фебруар
март
април
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
активност
циљеви
-припрема активности за предстојећу -упознавање наставника са планом и програмом
школску годину
здравствене заштите
-предавање о улози и задацима -развијање свести о солидарности и хуманости
Црвеног
-упознавање са улогом хигијеничара и дежурног
крста(хигијеничара,дежурног)
-акције
солидарности,хуманостибазари
-систематски преглед код школског
зубара,трећи разред
-предавање за први разред о хигијени
и о правилној исхрани за трећи
разред
-систематски прегледи
-предавање о хигијени за други
разред и о здравим стиловима живота
за четврти
-припрема такмичења из знања о
Црвеном крсту
-предавање
о
пубертету,четврти
разред
носиоци активности
учитељи
Руководилац
крста
-развијање свести о солидарности и хуманости
учитељи
-развијање свести о важности оралне хигијене
-стицање навике редовног одласка код зубара
-стицање навике редовног одласка код педијатра
Школска
служба
Црвеног
стоматолошка
Учитељи
Стручни сарадници
-равијање свести о важности одржавања личне
хигијене и здравој исхрани
Учитељи
-стицање знања о Црвеном крсту и добровољном
давању крви
Стручни сарадници
-стицање знања о променама које се дешавају у
доба пубертета и како да правилно реагују на те
промене
-систематски преглед код школског - развијање свести о важности оралне хигијене
зубара,први разред
-стицање навике редовног одласка код зубара
-значај физичке активности за -упознававање са значајем важности сталне
правилан раст и развој,трећи разред
физичке активности и њеним утицајем на
правилан раст и развој
-систематски преглед код школског - развијање свести о важности оралне хигијене
зубара,четврти разред
-стицање знања о важности очувања здравља
Учитељи
Стручни сарадници
Школска
стоматолошка
служба
Учитељи
Стручни сарадници
Учитељи
Стручни сарадници
Школска
стоматолошка
служба
400
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
мај
јун
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-обележавање 7.априла,Светског дана
здравља
-Дан превентиве оралног здравља
-систематски преглед код школског - развијање свести о важности оралне хигијене
зубара,други разред
-стицање знања о Црвеном крсту и добровољном
-обележавање 8.маја Међународног давању крви
дана Црвеног крста и 11.маја Дана
даваоца крви
Учитељи
Стручни сарадници
Школска
стоматолошка
служба
Учитељи
Стручни сарадници
-извештај Дома здравља Канарево -упознавање са здравственим стањем ученика Медицинско особље из
брдо о спроведеним прегледима ђака наше школе
Дома здравља Раковице
ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Програм социјалне заштите ученика односиће на интензивну сарадњу са центром за социјални рад како на нивоу града тако и
на нивоу општине Раковица у проналажењу могућности материјалне, безбедносне и решавање породичне проблематике. Циљ је да
се ученицима омогући да што лакше преброде постојеће проблеме и да се омогући да равноправно укључе у васпитно-образовни
процес. Школа ће у наредном периоду потписати споразуме о пословној сарадњи са одређеним институцијама за социјалну заштиту
ученика.
Ученицима који су у тешкој материјалној ситуацији, школа ће као и претходних година, обезбедити неопходну помоћ у виду
бесплатне исхране (ужина, ручак..) као и неопходног ђачког прибора и уџбеника, као и омогућити бесплатно путвање на наставу у
природи, екскурзије, позоришта, посете...
Месец
Септембар
Програм социјалне заштите ученика
Активност
циљеви
носиоци активности
Превентивни програм и интервенције:
1.- Подизање нивоа свести
ученика, уз њихово активно
1. - организовање предавања, радионица, семинара и учешће,формирање ставова
других активности за ученике
о неприхватљивости свих
- недеља посвећена активностима против насиља
видова насиља у школи, као
- обележавање Дана толеранције и Дана пријатељства
и ван школе
- организовање радионица на часовима грађанског -Развијање
толеранције
401
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Фебруар
Март
Април
васпитања које за циљ имају смањење насиља
- формирање кутка школе посвећеног теми ненасиља
- кутија поверења
- рубрика у школском часопису
- зид успешних
- спортска такмичења и фер-плеј турнири
- квизови
- школски зид за графите
- позоришне представе, скечеви, перформанси
- обележавање Дана школе, Св. Саве, Дана планете, Дана
науке, спортског дана
- изложбе – ликовни и литерарни радови, примењена
уметност
- акције Ученичког парламента и Вршњачког тима
- активан рад Тима за заштиту деце од насиља
- активан рад тима за инклузију
- саветовалиште за родитеље
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
разумевањем
и
прихватањем различитости
и неговање ненасилних
видова комуникације
-Подстицање и подршка
учешћу деце у развоју и
спровођењу програма за
превенцију и заштиту од
насиља
-Оснаживање и подршка
породици у превенцији и
заштити деце од насиља
2.-Развијање сарадње са
другим институцијама
-Стручно
усавршавање
запослених у школи
-Рад на пројектима
3.Подизање нивоа свести
запослених
и
2. сарадња са центром за социјални рад , ГО Раковица, ученика,
Дом здравља, Центром за усвојење и хранитељство, родитеља, као и локалне
Институтом за ментално здравље, Институтом за заједнице-њихово активно и
добровољно учешће
говорну патологију, полицијом и др.
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Ученички парламент
Вршњачки тим
Тим
за
заштиту
ученика од насиља
Педагог
Психолог
Директор
- редовни контакти, размене информација, консултације
и састанци у циљу обезбеђивања најбоље подршке
ученицима из угрожених група: деца у хранитељским и
усвојитељским породицама, деца са сметњама у развоју,
деца у сигурној кући, деца у сиромашним породицама,
деца ромске националности, деца у нефункционалним и
насилним породицама
- организовање предавања, радионица и семинара у
школи и ван школе, за ученике, родитеље и наставнике
- рад на разним пројектима у сарадњи са владиним и
402
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Мај
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
невладиним организацијама
3.
- организовање хуманитарних акција за помоћ деци
- изложбе ученика са ликовним радовима и радовима
примењене уметности
- спортска такмичења
- представе и музичка такмичења
Наставници
Ученици
Директор
Јун
Евиденција
(током целе године)
- вођење евиденције и Педагог
савесно
чување
уз Психолог
поштовање
физичког
и
психичког
интегритета,
безбедности и уважавања
моралних,
културних
и
религијских убеђења
ПРОГРАМ ЗАШТИТE ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Активности на заштити животне средине одвијаће се на нивоу одељења, разреда и школе. Програм естетског, еколошког и
хигијенског уређења школе полази од садржаја специфичних за узраст ученика. Циљ је да се код ученика развије смисао за лепо,
правилан однос према људима и животној средини.
месец
август
активност
Припема активности за
школску годину.
Програм заштите животне средине
циљеви
носиоци активности
предстојећу Упознавање наставника са планом и Стручно
веће
наставника
програмом еколошких активности у природних и друштвених
школи
и
остваривање
циљева наука
403
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
септемба
р
Изложба у холу школе креативних идеја у
вези са Даном озонског омотача (19.
септембар)
октобар
Израда кућица и хранилица за птице
поводом викенда посвећеног прехрани
птица.
новембар
Промоција науке кроз дечје радионице из
свих школских области на Школском дану
науке (7. новембра), од којих ће неколико
радионица бити посвећена еколошким
темама.
Истраживачки дечји радови у вези са
хемијским,
физичким
и
биолошким
својствима земљишта ради учешћа на
смотрама истраживачких радова.
Тематска предавања (трибина) за ученике
поводом Светског дана образовања о
заштити животне средине, 21. јануара.
децембар
јануар
фебруар
Радионица „Прича о мочвари“; корелација
са српским језиком, поводом Светског дана
мочварних подручја, 2. фебруара.
март
Тематска
настава
„Вода“;
интердисциплинарни приступ, поводом
Светског дана вода, 22. марта.
Час у школском дворишту „Мисли
глобално, делуј локално!“ поводом Дана
планете Земље 22. априла.
април
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
стручног усавршавања у установи
преко тематских предавања.
Развијање свести о важности чистог
ваздуха по људско здравље и животну
околину и неговање вршњачког
учења.
Развијање хуманог односа према
живом свету и креативног и
мануелног рада током израде кућица и
хранилица.
Развијање способности за извођење
експеримената и практичног рада, као
и љубави према науци, неговање
вршњачког
учења,
способности
презентације и промоција рада школе.
Стицање знања из области наука кроз
практичан
рад
(експерименте),
развијање мануелних способности и
спретности у раду и промоција школе.
Стицање знања из области заштите
животне средине и превентивно
деловање на очувању непосредног
окружења.
Развијање способности креативног
писања и стицање знања о угроженим
екосистемима.
Стручно
веће
природних и
наука
наставника
друштвених
Стручно
веће
наставника
природних и друштвених
наука
и
технике
и
информатике
Сва стручна већа у школи
Стручно
веће
природних и
наука
наставника
друштвених
Стручно
веће
природних и
наука
наставника
друштвених
Стручно
веће
природних и
наука
наставника
друштвених
Решавање проблемских задатака из Сва стручна већа у школи
више школских предмета.
Стицање знања из области заштите Стручно
веће
животне средине и превентивно природних и
деловање на очувању непосредног наука
наставника
друштвених
404
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
мај
Дечји радови (презентације, панои) о
глобалном загревању поводом Дана акције
за климу, 15. маја.
јун
Систематизација
и
сумирање
свега
урађеног у току школске године и
обележавање Светског дана заштите
животне средине, 5. јун.
окружења и уређење непосредног
радног окружења.
Развијање
самосталности
у
истраживању
проблема,
као
и
креативног изражавања и стицање
знања о еколошким проблемима.
Анализа, систематизација и евалуација
активности током школске године.
Стручно
веће
природних и
наука
наставника
друштвених
Стручно
веће
природних и
наука
наставника
друштвених
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ
Школа ће као и претходних година остваривати сарадњу са Одељењем за основно образовање, културу, социјална питања и
спорт општине Раковица. Циљ ове сарадње је материјална и едукативна подршака за унапређење васпитно-образовног рада.
Програм сарадње са локалном самоуправом
Носиоци
Месец
Активност
Циљеви
активности
Локална самоуправа финансира одређени број сати
Стручно усавршавање наставника
стручног
усавршавања
наставника,
стручних
Директор
сарадника, директора.
август
Сарадња
комисијом
септембар
са
На предлог школе, а уз сагласност родитеља,
интерресорном интересорна комисија процењује којим ученицима је
потребна додатна образовна, здравствена или
социјална подршка.
Наставници,
учитељи, педагог,
директор
Путем континуираног праћења рада школе, просветна
инспекција даје предлоге, указује на недостатке,
пружа повратну информацију о тренутном раду
школе, као и о начинима за унапређивање.
Наставници,
учитељи, педагог,
директор
Сарадња са просветном инспекцијом
405
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Организација трибина и предавања у Повећање свести ученика о безбедности у саобраћају,
сарадњи са
штетности употребе алкохола, дроге и оружја.
МУП-ом
Ненасилно решавање проблема.
октобар
новембар
децембар
децембар
јануар
Сарадња са културним установама:
- Дом културе Раковица,
Учешће
и
посете
- Позориште "Бошко Буха" и "Душко манифестацијама.
Радовић", ...
Сарадња
са
"Канарево брдо"
Домом
различитим
културним
здравља Континуирано праћење здравственог стања и развоја
ученика и решавање уочених проблема.
Локална самоуправа финансира у потпуности, или
Бесплатна ђачка кухиња и дневни
делимично
кухињу
ученика
са
угроженим
боравак
материјалним стањем.
Локална самоуправа путем капиталних инвестиција
Капиталне инвестиције одржавања
омогућава да се школске зграде и фискултурна сала
школске инфраструктуре
одржавају током године.
На предлог школе, а уз сагласност родитеља,
Сарадња
са
интерресорном интересорна комисија процењује којим ученицима је
комисијом
потребна додатна образовна, здравствена или
социјална подршка.
Сарадња са социјалним установама:
- Центар за социјални рад “Раковица”, Пружање
помоћи
ученицима
са
- Републички центар за социјално материјалним и социјалним стањем.
старање
угроженим
Наставници,
учитељи, педагог,
директор
Наставници,
учитељи
Наставници,
учитељи,
директор
Директор,
секретар,
обрачунски
радник
Директор,
секретар
Наставници,
учитељи, педагог,
директор
Наставници,
учитељи, педагог,
психолог,
директор
406
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Сарадња
Раковице
фебруар
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
са
Црвеним
крстом Развијање и унапређење свести ученика о помагању
угроженим људима.
Сарадња са културним установама:
- Пионирски град,
- Етнографски музеј,
- Војни музеј,
- Дечји културни центар,
- Музеј српске револуције, ...
Учешће
и
посете
манифестацијама.
различитим
културним
Наставници,
учитељи
Наставници,
учитељи
март
Заједничке акције озелењавања,
Подизање свести о очувању и унапређењу животног и
уклањања
графита,
чишћење
радног окружења.
околине школе
Наставници,
учитељи, педагог,
директор
април
Сарадња са спортским установама и
савезима:
- СЦ Бањица,
Подизање свести ученика о значају физичких
- СЦ Кошутњак
активности. Унапређење моторичких способности.
- СЦ Раковица
- Олимпијски комитет Србије
- Републички завод за спорт
Наставници,
учитељи,
директор
мај
Сарадња
комисијом
са
На предлог школе, а уз сагласност родитеља,
интерресорном интересорна комисија процењује којим ученицима је
потребна додатна образовна, здравствена или
социјална подршка.
Наставници,
учитељи, педагог,
директор
407
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
јун
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Пријем и награде за ученике Локална самоуправа организује пријем за ученике
генерације на крају осмогодишњег генерације и тим поводом ученици добијају пригодне
образовања
награде. Мотивисање ученика за даљи рад и успехе.
Директор,
одељенске
старешине
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ
Временски оквир
Сваке
недеље
термин
Активност
један Индивидуални разговори – информације
о условима, понашању ученика у породици, школи, успеху и
напредовању.
Сваке прве среде у Отворена врата:
месецу (од октобра до Размена информација о понашању и напредовању ученика.
маја)
Септембар,
новембар, Одељенски родитељски састанци:
децембар, април, јун
упознавање са НПП, уџбеницима, наставницима, облицима и методама
рада , кућним редом школе(права и обавезе свих учесника В-О
процеса, педагошке теме из Програма педагошког образовања
септембар
Разредни одељенски састанци:
Упознавање родитеља са оргнизацијом рада школе, техничким
могућностима школе, наставним и ненаставним особљем, начином
фунционисања наставе у продуженом боравку.
У току школске године
Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају тешкоћа у
понашању и учењу.
Различити облици саветодавног рада у зависности од проблема,
информације, упућивање.
У току школске године
Заједнички састанак малих група ученика и родитеља са
Носиоци активности
Наставници, учитељи
Наставници, учитељи
Одељенске старешине, учитељи
Учитељи
боравку,
разреда
у
продуженом
учитељи
првог
Педагог, психолог
Наставници, учитељи, педагог,
408
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
психолог
У току школске године
наставницима - информације о узроцима неуспеха или проблема
(породица и школа), последицама по општи успех на крају школске
године, утврђивање мера у породици- (обавеза родитеља-школенаставника)
Портфолио, едукација и информисање родитеља-информације за
родитеље- избор садржаја -савјета намијењених родитељима
Учешће родитеља у Савету родитеља:
Избор одељенских представника, редовно извештавање представника
Савета родитеља на Родитељским састанцима о одлукама и темама
Савета родитеља.
Учешће родитеља у Школском одбору.
Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и активности
ученика и наставника према планираним активностима секција,
организација, наставника и учитеља.
Саветодавни састанци код директора школе по потреби родитеља,
ученика или наставника.
Учешће у тимовима школе
У току школске године
Учешће у пројектима школе
Учитељи и наставници
У току школске године
Помоћ у акцијама школе
Директор, учитељи, наставници
У току школске године
Учитељи, наставници
Едукатори деце и родитеља у областима у којима су експерти
Социјалне активности: дружење у школи, прославе, годишњице, Учитељи, наставници
излети..
Спортске активности: тимови деце и родитеља, родитељски тимови.
Наставници
физичког
васпитања
Учешће у изради индивидуалних образовнох планова
Педагог, психолог, учитељи и
наставници
У току школске године
У току школске године
У току школске године
У току школске године
У току школске године
У току школске године
У току школске године
У току школске године
Наставници, учитељи
Представници
одељења
у
Савету
родитеља,
чланови
Савета родитеља
Чланови школског одбора
Наставници, учитељи
Директор, наставници, учитељи
Чланови тимова
409
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Месец
септембар
октобар
новембар
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
План сарадње са породицом за школску
Активност
циљеви
-Индивидуални разговори-информације
-информисање
-Одељенски родитељски састанци
родитеља о њиховим
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају правима и обавезама,те
тешкоћа у понашању и учењу
начинима укључивања у
-Деловање Савета родитеља
рад Школе
-Учешће родитеља у Школском одбору
-обезбеђивање редовне,
-Саветодавни састанци код директора школе
трајне и квалитетне
-Учешће у тимовима школе
сарадње породице и
-Помоћ у акцијама школе
Школе
- Учешће у изради индивидуалних образовнох планова
-задовољавање потреба
породице
и
њених
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају циљева
-остваривање позитивне
тешкоћа у понашању и учењу
-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и интеракције
наставник- родитељ
активности ученика и наставника
-едуковање
родитеља
-Саветодавни састанци код директора школе
кроз информисање и
-Учешће у тимовима школе
пружање
адекватног
-Помоћ у акцијама школе
- Едукатори деце и родитеља у областима у којима су модела васпитања и
образовања
експерти
-обезбеђивање
-Социјалне активности
информисаности
-Отворена врата
родитеља о променама
-Спортске активности
-Обавештавање родитеља о свим активностима Школе у образовању које се
остварују у школи и код
путем мејла
ученика, као и о свим
-Индивидуални разговори-информације
дешавањима у животу
-Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају Школе.
-подржавање
и
тешкоћа у понашању и учењу
развоја
- Заједнички састанак мањих група родитеља и ученика са подстицање
ученика
наставнцима
носиоци активности
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Тим за ИКТ
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Тим за ИКТ
410
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
децембар
Јануар
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Учешће у пројектима школе
- Помоћ у акцијама школе
-Отворена врата
-Обавештавање родитеља о свим активностима Школе
путем мејла
-Индивидуални разговори-информације
-Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају
тешкоћа у понашању и учењу
-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Едукатори деце и родитеља у областима у којима су
експерти
-Социјалне активности
-Отворена врата
-Обавештавање родитеља о свим активностима Школе
путем мејла
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају
тешкоћа у понашању и учењу
- Заједнички састанак мањих група родитеља и ученика са
наставнцима
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и
-подстицање
развоја
партнерских
односа
између кључних актера
у Школи
-јачање
родитељске
компетенције, посебно у
областима
процеса
васпитања и превенције
негативних појава.
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Тим за ИКТ
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Тим за ИКТ
411
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
фебруар
Март
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
активности ученика и наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Социјалне активности
-Учешће у изради индивидуалних образовнох планова
-Обавештавање родитеља о свим активностима Школе
путем мејла
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају
тешкоћа у понашању и учењу
- Заједнички састанак мањих група родитеља и ученика са
наставнцима
- Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Отворена врата
-Обавештавање родитеља о свим активностима Школе
путем мејла
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају
тешкоћа у понашању и учењу
- Заједнички састанак мањих група родитеља и ученика са
наставнцима
-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Едукатори деце и родитеља у областима у којима су
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Тим за ИКТ
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Тим за ИКТ
412
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Април
Мај
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
експерти
-Отворена врата
-Обавештавање родитеља о свим активностима Школе
путем мејла
-Индивидуални разговори-информације
-Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија деца имају
тешкоћа у понашању и учењу
- Заједнички састанак мањих група родитеља и ученика са
наставнцима
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Отворена врата
-Обавештавање родитеља о свим активностима Школе
путем мејла
-Индивидуални разговори-информације
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија дјеца имају
тешкоћа у понашању и учењу
-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Учешће у пројектима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Едукатори деце и родитеља у областима у којима су
експерти
- Отворена врата
- Спортске активности
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Тим за ИКТ
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Тим за ИКТ
413
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Јун
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-Обавештавање родитеља о свим активностима Школе
путем мејла
-Индивидуални разговори-информације
- Одељенски родитељски састанци
- Саветодавни рад са родитељима ученика чија дјеца имају
тешкоћа у понашању и учењу
-Деловање Савета родитеља
-Учешће родитеља у Школском одбору
-Учешће родитеља у презентацијама стваралаштва и
активности ученика и наставника
-Саветодавни састанци код директора школе
-Учешће у тимовима школе
-Помоћ у акцијама школе
-Социјалне активности
-Обавештавање родитеља о свим активностима Школе
путем мејла
Наставници
Педагог
Психолог
Директор
Тим за ИКТ
ПРОГРАМ ИЗЛЕТА НАСТАВА У ПРИРОДИ И ЕКСКУРЗИЈА
НАСТАВА У ПРИРОДИ ИЗЛЕТИ И ПОСЕТЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА
Настава у природи
Придржавајући се заједничког плана и програма према Правилнику о организовању и извођењи излета, наставе у природи и
екскурзија оствариће се по разредним већима.
Програм наставе у природи
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада којим се остварују обавезни и изборни наставни предмети и
ваннаставне активности из наставног плана и програма за први циклус основног образовања и васпитања – у климатски погодном
месту из здравствено-рекреативних, образовно-васпитних и социјалних разлога.
Настава у природи пружа могућности интердисциплинарног повезивања садржаја различитих наставних предмета и других
ваннаставних активности. Планирање садржаја овог облика рада врши се на основу наставних програма обавезних и изборних
наставних предмета из којих се издвајају они садржаји који су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а
414
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
одговарају условима у којима се она реализује. У самим наставним програмима за поједине предмете могу се наћи садржаји који
експлицитно или имплицитно упућују на погодност овог облика образовно-васпитног рада (свет око нас, природа и друштво, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура, чувари природе, народна традиција, грађанско васпитање...).
План посета, путујућих учионица, једнодневних екскурзија и Наставе у природи за VIII разред, школска 2014/2015. година
месец
активност
циљеви
носиоци активности
август
- Израда и усвајање Годишњег плана посета и -Израдити добро
Одељенско веће
екскурзија, гостујућа предавања и представе
Годишњи план посета и екскурзија ради
- Предлог и усвајање дестинација
благовременог
достављања
Савету
Предлози могућих дестинација
родитеља
Подстицање стваралачког понашања и
развијање културе коришћења слободног
времена;
Посете:
Упознавање
културно-историјских
Биоскопу, позоришту, музеју, изложбама, знаменитости,
занимања
људи,
научним институцијама
етнографских и других карактеристика
Упознавање и развијање колективног и
спортског духа, побољшање физичких и
функционалних способности, упознавање
културно-историјских
знаменитости
посећених крајева; стицање нових
сазнања и развијање позитивног односа
према
културно
–историјским
и
природним богатствима
-Упознавање Савета родитеља са Годишњим Усвојити Годишњи план и одабрати
планом посета и екскурзија, гостујућим дестинације
предавањима и представама за школску Обављање
организационо-техничких
2014/2015. годину
радњи
-Усвајање предложених дестинација за
екскурзије
- Организационо-техничке припреме и
договор о начину плаћања екскурзија
Дестинације:
Београд – манастир Ваведње – манастир
Благовештење – Сирогојно – Златибор –
Мокра Гора – Мећавник – Београд
септемба
р
Представници
наставника
у
родитеља и
Савет родитеља
Савету
415
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
октобар
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
- Спровођење анкете за одлазак на екскурзију Дефинисање неопходног броја ученика и
- Потписивање уговора, договор о начину израда плана плаћања
плаћања екскурзије
Посета Сајму књига
Развијање потребе за књигом, као
извором сазнања; буђење љубави према
књижевности и интересовања за читање
новембар Посета музеју, биоскопу, галерији, позоришту, Развијање навика културног понашања и
Ботаничкој башти
формирање естетског укуса, стицање
знања
децембар Реализација прославе Нове године – одлазак у Дружење са вршњацима, забава
дискотеку
Промоција науке
Посета Фестивалу науке
јануар и Посета Центру за промоцију науке
Стицање знања о занимањима и
фебруар
подстицање љубави према науци
март
Гостујућа предавања и трибине
Професионална оријентација, развијање
свести о себи и самокритичног става,
оспособљавање
за
критичко
процењивање
април
Посета Хемијском факултету
Промоција
хемијске
науке,
осамостаљивање у лабораторијском раду
Доношења плана и програма за извођење
екскурзије за следећу годину
мај
Екскурзија-реализација
Побољшање здравствене културе и
-Настава у природи
хигијенских
навика,
развијање
-Културне активности
самосталности,
другарства,
културе
-Посете у оквиру боравка и тематска понашања, развијање културе коришћења
предавања
слободног
времена,
упознавање
-Спортске активности
културно-историјских
знаменитости
-Забавне активности
Србије, занимања људи, етнографских и
-Вечерње активности
других
карактеристика
краја,
савлађивање дела градива непосредним
упознавањем садржаја предмета, појава и
односа у природној и друштвеној
Одељењске старешине
Одељењски
представници у Савету
родитеља
и остали родитељи
Одељењске старешине
Одељењске старешине
Одељењске старешине
Одељењске старешине
Одељењске старешине
Одељењске старешине
Агенција
Аниматор
лекар
416
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
јун
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
средини; развијање позитивног односа
према природи и еколошким навикама
Анализа
реализације
екскурзија
и Истицање позитивних страна и израда Руководиоци Одељенских
извештавање на Наставничком већу и Савету стратегија за превазилажење уочених већа
родитеља и Школском одбору
негативних појава и стања
1. разред – посете: позориште и биоскоп, путујуће учионице – „Упознајте Београд“ (октобар, мај, април)
Излети: Аранђеловац (септембар, октобар, април, мај)
Настава у природи: Тара, Бања Врујци, Сокобања (мај, јун)
Циљеви и задаци: Усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем културног наслеђа српског народа, природних
лепота наше земље и резервата као природног богатства наше земље. Развијање способности опажања објеката и појава у природи,
богаћење знања о културном наслеђу свог народа и природним лепотама земље, развијање спортске културе и навике чешћег
боравка у природи. Неговање другарства међу вршњацима, приближавање и боље упознавање наставника и ученика,
социјализација.
2. разред – посете: позориште и биоскоп, путујуће учионице – „Упознајте Београд“ (октобар, мај, април)
Излети: Аранђеловац (септембар, октобар, април, мај)
Настава у природи: Сокобања, Бања Врујци (мај, јун)
Циљеви и задаци: Савлађивање дела градива непосредним упознавањем садржаја предмета, појава и односа у природној и
друштвеној средини.Подстицање самосталности и одговорности ученика, неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја
заједништва. Развијање интересовања за природу и еколошке навике, те способности оријентације у природи. Развијање
позитивног односа према националним, уметничким и културним вредностима.
3. разред – посете: позориште и биоскоп, путујуће учионице – „Упознајте Београд“ (октобар, мај, април)
Излети: Вршац
(септембар, октобар, април, мај)
Настава у природи: Кушићи, Сокобања, Тара, Катићи (мај, јун)
Циљеви и задаци: Савлађивање дела градива непосредним упознавањем садржаја предмета, појава и односа у природној и
друштвеној средини. Проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних веза, стицање нових сазнања,
развијање интересовања за природу и еколошке навике, развијање позитивног односа према националним, уметничким и
културним вредностима.
417
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
4. разред - посете: позориште и биоскоп, путујуће учионице – „Упознајте Београд“ (октобар, мај, април)
Излети: Вршац
(септембар, октобар, април, мај)
Настава у природи: Тара, Катићи, Сокобања, Бања Врујци (мај, јун)
Циљеви и задаци: Савлађивање дела градива непосредним упознавањем садржаја предмета, појава и односа у природној и
друштвеној средини. Проучавање објеката и феномена у природи и уочавање узрочно-последичних веза, стицање нових сазнања,
развијање интересовања за природу и еколошке навике, развијање позитивног односа према националним, уметничким и
културним вредностима.
Настава у природи ће се извести уз претходну писмену сагласност родитеља, за најмање две трећине ученика истог одељења.
Због променљивог стања хотела у Србији, школа задржава могућност промене дестинације ради адекватног смештаја
ученика.
Наставне области
СРПСКИ ЈЕЗИК
Активности ученика
у образовно –
васпитном раду
-
посматрање
уочавање
причање
описивање
писање
читање
Активности наставника у
образовно – васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
Начин и поступак
остваривања
Циљеви и задаци садржаја
програма
-
-
дијалошка
текстуална
писаних радова
излагања
-
-
Развијање способности
посматрања и уочавање
богатства облика, боја, звукова
и гласова у природи (у шуми, на
ливади, ...)
Доживљавање лепог у природи
и сталних промена у њој
Богаћење речника
Упућивање ученика да
доживљавају, разумеју и
изражавају слике и осећања
изражена у књижевним
текстовима
Изражавање сопственог утиска
418
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
-
МАТЕМАТИКА
-
упоређивање
процењивање
израда задатака
уочавање
мерење
закључивање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-подстиче
на
логично
мишљење
-развија кооперативност
Примена стечених знања о
мерењу и јединицама мера
Утврдити и продубити стечена
знања о сабирању и одузимању
двоцифрених бројева
Примена стечених знања кроз
решавање текстуалних
задатака из свакодневних
ситуација
- упознају најважније равне и
просторне геометријске фигуре и
њихове узајамне односе
- уочавају и стичу спретност у
цртању праве, дужи, кривих и
изломљених линија
-
-
дијалошка
демонстративн
а
писаних радова
текстуална
-
-
СВЕТ ОКО НАС
-
разгледање
уочавање
сличности и
разлика
препознавање
именовање
уређивање
окружења
одржавање
хигијене
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-постављање занимљивих
питања
-
дијалошка
демонстративн
а
очигледности
практичних
радова
писаних радова
експериментал
на
-
Усвајање основних временских
одредница – сналажење у
времену и простору
Уочавање и опажање живе и
неживе природе у непосредној
околини
Развијање одговорног односа
према окружењу
Уочавање и именовање
различитих временских
промена
419
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
- разгледање
-поставља проблем
- посматрање
-подстиче
уочавање -дискутује
Природа и друштво
сличности
-анализира
и разлика
-мотивише
-координира
-наводи на повезивање и
примену знања
-постављање занимљивих
питања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
- певање
-подстиче
МУЗИЧКА КУЛТУРА - играње
-дискутује
- слушање
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативност
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
- Проширивање знања о лековитим
водама,
- Упознавање сведока прошлости
- Уочавање разлика и сличности
- дијалошка
међу крајевима,
систематско
Упознавање
биљног
и
посматрање
животињског
света,
одлика
- текстуална
рељефа, начина живота људи у
- писаних радова
различитим крајевима
...
-
дијалошка
демонстративн
а
-
Извођење народних дечјих
игара
Учење нове песме
Развијање осећаја за ритам и
мелодију
Подстицање расположења и
ведрине
420
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
-
ФИЗИЧКО
ВАСПИТАЊЕ
-
-
ЛИКОВНА
КУЛТУРА
-
ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ
-
шетање
трчање
такмичење
савладавање
природних
препрека
одржавање личне
хигијене
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативност
-
демонстративн
а
дијалошка
самосталног
рада
-
-
посматрање
уочавање
прикупљање
природног
материјала
преобликовање
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-развија кооперативност
причање
препознавање
својих осећања и
осећања других
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-
дијалошка
демонстративн
а
експериментал
на
-
-
дијалошка
демонстративн
а
-
Развијање издржљивости,
истрајности и упорности
Упознавање ученика за
коришћење „трима” за
саморекреацију
Развијање хигијенских навика
ради ефикаснијег очувања
здравља, повећања отпорности
организма од штетног утицаја
савременог начина живота
Развијање координације,
гипкости, равнотеже и
експлозивне снаге
Развијање код ученика смисла
за спајање различитих облика и
материјала и предмета како би
добили нову, занимљиву
целину, и то посматрањем и
прикупљањем материјала и
предмета из непосредног
природног окружења
Подстицање оригиналности и
креативности код ученика
Развијање другарства и
пријатељства
Поштовање разлика
Уважавање својих и туђих
потреба
421
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-координира
--наводи на повезивање и
примену знаља
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ
ИЗЛЕТИ
рекреативно –
сазнајног
карактера
Активности
Активности ученика у образовно
наставника у
– васпитном раду
образовно – васпитном
раду
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
- шетање
-сугерише
- уочавање
-поставља проблем
- учење
-подстиче
- препознавање
-дискутује
- прикупљање биљака,
-анализира
гранчица, каменчића
-мотивише
- прављење хербаријума
-координира
-наводи на повезивање
и примену знаља
Основни
облици
извођења
програма
-
излага
ња
дијало
шка
очигле
дности
практи
чних
радова
Циљеви и задаци садржаја
програма
-
Развијање правилног односа
према природи и њеном
очувању
Развијање спретности и
кондиције у природи
Стицање нових знања
Примена стечених знања на
очигледним, природним
објектима
Боравак на шистом ваздуху
ради очувања здравља
422
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
КУЛТУРНО –
ЗАБАВНЕ
АКТИВНОСТИ
(библиотека, музеј,
биоскоп,
позориште.....)
ЧАС ОДЕЉЕНСКОГ
СТАРЕШИНЕ
-
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
посматрање
опажање
играње
певање
креирање маски и фризура
имитирање
такмичење у знању, умењу и
вештинама
-
причање
размена искустава
прилагођавање
учење правила понашања
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-поставља проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-усмерава
-наводи
-ствара ситуацију
-сугерише
-анализира проблем
-подстиче
-дискутује
-анализира
-мотивише
-координира
-
демонс
тратив
на
експериме
нтална
практи
чних
радова
-излагања
демонстра
тивна
дијалошка
- Неговање лепоте и задовољства у
дружењу
- Развијање такмичарског духа
- Подстицање оригиналности и
креативности
-Препознавање склоности ученика
и карактеристичних особина
- Развијање другарских односа
- Прилагођавање новим условима
живота
Подстицање
на
културно
понашање у различитим животним
ситуацијама (у посети, шетњи,
игри, у ресторану, купатилу, соби,
дискотеци, продавници...)
- Развијање осећања припадања у
групи
- Развијање толеранције и сарадње
ЕКСКУРЗИЈЕ
Циљ и задаци
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остваривању циљева и задатака образовања и
васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као и непосредно упознавање са појавама и односима у природној и друштвеној
средини, са културним, историјским и духовним наслеђем и са привредним достигнућима.
Задаци екскурзије су:
 продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика,
 повезивање и примењивање знања и умења,
423
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
 развијање љубави према отаџбини, њеној историји, култури и природним лепотама, неговање позитивног односа према
свим њеним грађанима и њиховим националним, културним, етичким и естетским вредностима,
 неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва,
 успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика међусобно,
 проучавање објеката и феномена у природи,
 уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима,
 упознавање с начином живота и рада људи појединих крајева,
 развој и практиковање здравих стилова живота,
 развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и навика заштите животиња,
 развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација из различитих извора,
 оснаживање ученика у професионалном развоју,
 подстицање самосталности ученика и њихове одговорности за сопствено понашање,
 развијање способности оријентације у простору.
5. разред – посете: Сајам књига, позоришта, биоскопи и дискотеке и посете другим културним и спортским манифестацијама
Екскурзија: Београд, Бранковина, Тршић, Таково, Орашац, Београд (дводневна у мају), спавање Дивчибаре
Циљеви и задаци: Упознавање Србије, рељефа, значајних места, прошлости, православља. Развијање самосталности, другарства
правилног односа према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања и комуницирања.
6. разред – посете: Сајам књига, позоришта, биоскопи и дискотеке и посете другим културним и спортским манифестацијама
Излети: Крепољин или Дивчибаре (октобар)
Екскурзија: Ресавска пећина, манастири Србије и Врњачка Бања (спавање), Жича, Раваница (дводневна, у мају)
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја и културног наслеђа из средњег
века. Развијање самосталности, другарства правилног односа према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања
и комуницирања.
7. разред – посете: Сајам књига, позоришта, биоскопи и дискотеке и посете другим културним и спортским манифестацијама
Излети: излети у Крепољину и Крагујевцу у октобру
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја и културног наслеђа из средњег
века. Развијање самосталности, другарства правилног односа према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања
и комуницирања. Подстицање самосталности и одговорности ученика, неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја
заједништва.
424
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Екскурзија: (Дводневна) Београд, Шид, Фрушка гора (манастири Хопово и Раваница), Сремски Карловци, Нови Сад (Петроварадин,
Галерија Матице српске) (спавање), Ковачица (Музеј наиве), Београд
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја и културног наслеђа из средњег
века. Развијање самосталности, другарства правилног односа према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања
и комуницирања
8. разред – посете: Сајам књига (октобар), Музеј Иве Андрића (новембар), изложбе слика (пригодно), концерт Деца композитори,
дискотеке (пригодно), позоришне представе у новембру и мају, биоскоп у априлу
Излети: Крепољин у октобру, Засавица и Музеј хлеба у новембру, Скакавци у априлу, Авала или Ада циганлија у мају.
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја и културног наслеђа из средњег
века. Подстицање самосталности и одговорности ученика, неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећаја заједништва.
Екскурзија: (Дводневна/тродневна): Овчарско-кабларски манастири, Сирогојно, Мокра Гора, Шарганска осмица, Мећавник,
Златибор (спавање)
Циљеви и задаци: Упознавање земље, њеног рељефа, знаменитости, географског положаја и културног наслеђа из средњег
века. Развијање самосталности, другарства правилног односа према вршњацима и одраслим особама. Развијање културе понашања
и комуницирања.
ПРОГРАМ ЕКСКУРЗИЈА У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА
5.разред
Садржаји,
места
и
објекти које треба
посетити
Београд, Шид, Фрушка
гора
(манастири
Хопово и Раваница),
Сремски
Карловци,
Нови
Сад
(Петроварадин,
Галерија
Матице
српске)
(спавање),
Ковачица
(Музеј
наиве), Београд
Број
дана
2
Активности у образовноваспитном раду
Образовноваспитна област
Циљеви и задаци садржаја програма
-Посматрање
-Упоређивање
-Дружење
-Разговор
(постављање
питања и давање одговора)
-певање
-упознавање
-проширивање знања
-корелација
међу
предметима
Српски језик
Географија
Историја
Ликовна култура
Биологија
-упознавање на терену онога што је у 5.
разреду научено из наведених наставних
области
-упознавање, проширивање и сагледавање
географских објеката и појмова
-упознавање и проширивање знања о
културно -историјским елементима
-упознавање са биљкама и животињама кроз
геолошко-историјски развој
-разгледање и упознавање фресака и других
елемената ликовне културе
425
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
6. разред
Садржаји, места и
објекти које треба
посетити
Ресавска
пећина,
манастири Србије и
Врњачка
Бања
(спавање),
Жича,
Раваница
Број
дана
2
Активности у образовноваспитном раду
- посматрање
- упоређивање
- упознавање нових предела,
културноисторијских
споменика
- упознавање природно географских
Феномена
- упознавање са основним
одликама
византијске
културе Срба ( фреске, слике)
и
модерним
правцима
сликарства
- корелација међу наставним
предметима
- проширивање знања
Образовноваспитна
област
- историја
- географија
- ликовна
култура
- биологија
- српски
језик
Образовно-васпитни циљеви и задаци екскурзије
- проширивање и усвајање дела наставног.
програма, непосредним упознавањем садржаја
наставних предмета, појава и процеса и природногеографских феномена, као и односа у природној и
друштвеној средини
- упознавање културног наслеђа и прив.
достигнућа у вези са делатношћу школе
- уочавање узр.последничних односа у конкретним
природним и друштвеним условима
- развијање интересовања за природу и
изграђивање еколошких навика
развијање
позитивних
односа
према
националним,
културним
и
естетским
вредностима
- развијање позитивних социјалних односа
подстицање
испољавања
позитивних
емоционалних доживљаја
7.разред
Садржаји,
места
и
објекти
које
треба
посетити
Београд, Шид, Фрушка
гора
(манастири
Хопово и Раваница),
Сремски
Карловци,
Број
дана
2
Активности у образовноваспитном раду
-посматрање
-упоређивање
-упознавање
предела,културно-
Образовноваспитна
област
нових Историја
Географија
Циљеви и задаци садржаја програма
-савлађивање и усвајање дела наставног
програма(примереног
узрасту
ученика)
непосредним
упознавањем
садржаја
више
наставних предмета,
426
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Нови
Сад
(Петроварадин,
Галерија
Матице
српске)
(спавање),
Ковачица
(Музеј
наиве), Београд
историјских споменика
-упознавање
природногеографских феномена
-упознавање са остацима
римске културе на нашим
просторима
-корелација међу наставним
предметима
-проширивање знања
Ликовна
култура
Биологија
Српски језик
- уочавање и анализирање појава и односа у
друштвеној средини
- упознавање културног наслеђа
-рекреативно-здравствени опоравак ученика
8.разред
Садржаји, места и
објекти које треба
посетити
Овчарско-кабларски
манастири, Сирогојно,
Мокра Гора, Шарганска
осмица,
Мећавник,
Златибор (спавање)
Број
дана
3
Активности у образовно
-васпитном раду
-Посматрање
-Упоређивање
-Дружење
-Разговор (постављање
питања
и
давање
одговора)
-певање
-упознавање
-проширивање знања
-корелација
међу
предметима
Образовноваспитна
област
Циљеви и задаци садржаја програма
Српски језик
Географија
Историја
Ликовна
култура
Биологија
Физика
-упознавање на терену онога што је у 8 разреду
научено из наведених наставних области
-упознавање,
проширивање
и
сагледавање
географских објеката и појмова
-упоузнавање и проширивање знања о културно историјским елементима
-упознавање са биљкама и животињама кроз
геолошко-историјски развој
-упознавање са делом и радом Јована Јовановића
Змаја
-разгледање и упознавање фресака и других
елемената ликовне културе
-проширивање и упознавање културе изражавања и
упознавање са делом и радом песника Брнака
Радичевића
427
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ
Циљеви рада школске библиотеке су:
 промоција читања и самосталности ученика у учењу,
 развијање информационе (медијске и информатичке) писмености ученика и наставника, остваривање сарадње и заједничког
планирања активности наставника, школског библиотекара и локалне заједнице,
 обезбеђивање различитих извора инфoрмација и приступ ка њима,
 развијање и неговање навике и уживања у читању и учењу код деце, као и навике коришћења библиотеке током читавог
живота,
 пружање услуга за унапређивање свих облика и подручја рада образовно-васпитног процеса.
Задаци :
 развијање и неговање навика читања и коришћења библиотеке код ученика и наставника,
 развијање и промовисање правилне употребе свих облика извора информација,
 стварање услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,
 мотивисање за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током целог живота,
 сарадња са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
 праћење и подстицање развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим склоностима ка интелектуалном,
емоционално-социјалном и сваком другом професионалном развоју,
 пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а посебно ученицима који имају
тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим социјалним приликама, сарађујући са њиховим
родитељима,
 стварање услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и расположивим изворима информација,
и развијање индивидуалне стваралачке способности и креативности код ученика,
 обезбеђивање приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би се корисници оспособили за
проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо комуникационих технологија,
 припремање и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним потребама,
 вођење аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација, класификација
библиотечке грађе и други послови),
 коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима,
 заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда.
428
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
ПОДРУЧЈЕ РАДА
I Планирање и
програмирање
образовно- васпитог
рада
II Праћење и
вредновање
образовно- васпитог
рада
III Рад са
наставницима
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
САДРЖАЈ РАДА
1. Планирање набавке литературе и периодичних
публикација за ученике, наставнике и стручне
сараднике
2. Израђивање годишњег, месечних планова
3. Планирање и програмирање рада са ученицима у
школској библиотеци
4. Израда програма рада библиотечке и новинарске
секције
1. Одабирање и припремање литературе и друге грађе
за разне образовно-васпитне активности
(теоријска и практична настава, допунски и додатни
рад, ваннаставне активности ученика и др.)
2. Непосредно учествовање у ОВ раду
3. Увођење и праћење иновација у ОВ раду
4. Побољшање информационе, медијске и
информатичке писмености корисника
ВРЕМЕ
IX-VI
НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
библиотекари
педагог, психолог,
директор,
помоћник директора
библиотекари
IX-VI
наставници
педагог, психолог,
директор,
1. Сарадња са наставницима на промоцији читања
ради задовољства кроз све облике образовно васпитног рада
2. Сарадња са наставницима у припремању ученика за
самостално коришћење разних извора информација
IX-VI
помоћник, директора
библиотекари,
IX-VI
наставници,
3. Организовање наставних часова из појединих
предмета у школској библиотеци и
интердисциплинарних часова
IX-VI
ученици
429
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
4. Сарадња са наставницима око утврђивања
годишњег плана обраде лектире, и коришћења
наставничко - сарадничког дела школске библиотеке
5. Коришћење ресурса
IV Рад са
ученицима
VI – IX
библиотеке у процесу наставе
IX-VI
7. Систематско информисање корисника школске
блиотеке о новоиздатим књигама, стручним
часописима и другој грађи на блогу школске
библиотеке
1. Припремање ученика за самостално коришћење
различитих извора сазнања и свих врста информација
у настави и ван ње
2. Упознавање ученика са радом библиотеке
3. Упознавање ученика с библиотечким пословањем
IX-VI
IX-VI
IX-X
IX-X
библиотекари,
ученици,
4. Развијање позитивног односа према читању и
важности разумевања текста и упућивању на
страживачке методе рада (употреба лексикона,
енциклопедија,...)
5. Навикавање ученика да пажљиво користе и чувају
библиотечку грађу, да развијају навику долажења у
школску библиотеку и да узимају учешћа у њеним
културно - просветним активностима у складу са
њиховим интересовањима и потребама
IX-VI
наставници,
IX-VI
стручни
6. Подстиче побољшање информационе, медијске и
информатичке писмености ученика
IX-VI
сарадници
7. Рад са ученицима у читаоници
IX-VI
430
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
8. Пружање помоћи даровитим ученицима при
налажењу и избору дговарајуће литературе, а посебно
ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и
оним ученицима који живе у тежим социјалним
приликама
IX-VI
библиотекари
родитељи
1.Сарадња са стручним већима наставника, педагогом,
психологом и директором школе у вези с набавком и
коришћењем књижне и некњижне грађе, те
целокупном организацијом рада школске библиотеке
IX-VI
директор,
2. Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне
VI Рад са директором, грађе за школску библиотеку коју користе ученици,
наставници и стручни сарадници,
стручним
сарадницима,
3. Припрема заинтересованих за реализацију
педагошким
интердисциплинаре наставе, за организовање
асистентом и
пратиоцем ученика књижевних сусрета и других културних догађаја
IX-VI
помоћник директора,
IX-VI
педагог, психолог
4. Сарадња у припреми прилога за школски часопис и
школски сајт
5. Сарадња са педагогом и психологом ради праћења
потреба и интересовања ученика и укључивања у рад
библиотеке секције,...
1. Рад у стручним тимовима у складу са решењем
директора
IX-VI
V Рад са родитељима,
односно старатељима
VII Рад у стручним
органима и
тимовима
1. Остваривање сарадње са родитељима у вези са
развијањем читалачких навика ученика.
X-VI
IX-VI
библиотекари
чланови тима
431
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
VIII Сарадња са
надлежним
установама,
организацијама,
удружењима и
јединицом
локалне
самоуправе
IX Вођење
документације,
припреме за рад
и
стручно
усавршавање
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
1. Сарадња са другим школама, школском, народном и
другим библиотекама на територији локалне
самоуправе, по питању размене и међубиблиотечке
позајмице
2. Сарадња са просветним, научним, културним и
другим установама
IX-VI
библиотекари,
IX-VI
радници културних и
других установа
1. Праћење научне и стручне литературе, подстицање
ученика и наставника на коришћење стручне
литературе
2. Праћење нових сазнања из области
библиотекарства и ОВ рада и примена у раду у школи
IX-VI
3. Праћење и евиденција коришћења литературе у
школској библиотеци, праћење занимање ученика за
одређене књиге
4. Вођење документације о раду школске библиотеке и
школског библиотекара – анализа и вредновање рада
школске библиотеке у току школске године
IX-VI
5. Стручно усавршавање – учешће на семинарима,
саветовањима и другим скуповима на којима узимају
учешће и школски библиотекари
IX-VI
IX-VI
библиотекари
IX-VI
432
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
Садржаји програма
Активности
Обука запослених из прве Присуство
помоћи
и
противпожарне предавњу,
заштите
вежбање,
Процедуре
понашања
професора
физичког
при Састанак,
повређивању
ученика на предавање
вежбама, такмичењима , при
изазивању
нереда
на
утакмицама које организује
школа
Предавања
Управљање отпадом и смећем
Обука помоћног особља
о
правилном
и
безбедном
коришћењу
средстава
за
хигијену
Укључивање родитеља ради
елиминисања
могућег
злостављања
од
стране
ученика према вршњацима и
према запосленима
Предавања
обука,
Начин и
поступак
остваривања
Усмено
излагање
,практичне
вежбе
Циљеви и задаци садржаја програма
Оспособоти одређени број запослених за пружање прве
помоћи при повређивању како ученика тако и запослених
Усмено
излагање
,израда
ходограма,
практичне
вежбе
Утврђивање процедура понашања професора физичког
при повређивању ученика на вежбама, такмичењима , при
изазивању нереда на утакмицама које организује школа
ради повећања сигурности и заштите ученика
Усмено
излагање,
презентација
Оспособоти помоћно особље за правилнои безбедно по
здравље одлагање отпадом и смећем
Усмено
излагање
презентација
Састанак
са
Усмено
саветом родитеља,
излагање
родитељски
састанци
,
Оспособоти помоћно особље да правилно и безбедном
користи средстава за хигијену
Елиминисање могућег злостављања од стране ученика
према вршњацима и према запосленима, избећи ризичне
ситуације, оснажити ученике и запослене за мирно
решавање конфликата
433
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
ПРОГРАМ КОРЕКТИВНОГ РАДА СА УЧЕНИЦИМА
Из образовно-васпитне праксе евидентно је да поједини ученици имају тешкоћа при савладавању наставног градива, као и у
погледу опште социјалне укључености. Неки ученици имају сметње у психичком и физичком развоју и испољавају карактеристике
које су последица(е) тих сметњи.
Узроци неуспеха и манифестоване сметње су такве природе да им није потребан третман у оквиру специјализоване установе.
Тој групи деце је неопходан педагошки третман, тј. корективан педагошки рад. Задаци корективног рада су:
 максимално стимулисање потенцијалних снага ради ублажавања многих последица слабијег интелектуалног развоја,
 ублажавање и отклањање евентуалних телесних и психичких сметњи које могу неповољно утицати на развој ученика,
 обезбеђивање услова за дружење свих ученика и заједнички живот и рад са ученицима који имају тешкоће у развоју.
Програмски садржај
Укључивање ученика у активан живот школе
(представе, радионице, ВТ, Ђачки парламент, секције,
допунска настава, улога у организацији активности у
школи нпр. Дан школе, Дан науке и др.)
Индивидуални и групни рад са ученицима
Време
Извршиоци
Током године
Разредне старешине, наставници координатори и
чланови ВТ и Ђачког парламента, наставници вође
секција
Праћење напредовања ученика
Током године
Саветодавни рад са родитељима
Током године
Сарадња са институцијама
Током године
Предавања, радионице и семинари на тему толеранције,
прихватања различитости и асертивног понашања за
све ученике
Током године
Саветодавни рад са наставницима
Током године
Током године
ПП служба
ПП служба, разредне старешине, наставници,
наставници
разредне наставе, родитељи
ПП служба
ПП служба (ДЗ Раковица, МУП Раковица, ГО
Раковица, Центар за социјални рад, Институт за
ментално здравље, Институт за говорну патологију,
Центар за усвојење и хранитељство и др.
Наставници ГВ, наставници координатори и
чланови ВТ и Ђачког парламента, ПП служба,
гостујући стручни предавачи из општинских и
градских институција
ПП служба
434
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
Препоручени начин прилагођавања програма ученика са изузетним способностима
За ученике са изузетним способностима припрем се индивидуални образовни план, програм и начин рада којим ес утврђује
обогаћен начин образовањ и васпитањ који садржи :
 Дневни распоред активности часова наставе у одељењу.
 Дневни распоред са лицем које пружа додатну подршку и учесталост те подршке
 Циљеве образовно васпитног рада
 Посебне сандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или све предмете са обраложењем за одступање
 Програм по предметима, прецизирано којинсаджаји се обрађују у одељњу акоји садодатном подршком
 Индивидуализован начин рда наставника, избор адекватних метода и техника образовно васпитног рад
Општи циљ: унапређивање квалитета живота деце / ученика са потешкоћама, талентоване деце као и деце из социлано
маргинализованих група, подстицање развоја све деце уз девизу ''школа по мери детета''
Задаци тима за инклузивно образовање
1. Доношење плана и програма рада
2. Организовање активности на основу програма
3. Сарадња са Интерресорном комисијом
3. Анализа актуелне школске ситуације, идентификација деце са потешкоћама и потреба зa додатном подршком
4. Помоћ у изради и примени ИОП планова, праћење реализације ИОП-а и евалуација
5. Вредновање остварености и квалитета програма рада
6. Вођење евиденције-педагошког досијеа ученика
7. Пружање додатне подршке ученицима са сметњама у развоју
8. Пружање додатне подршке родитељима ученика са сметњама у развоју
9. Пружање додатне подршке наставницима-планирање и реализација стручног усавршавања наставника
месец
Јун, август
Током
године
Септембар
План и програм рада Тима за ИО
активност
циљеви
Израда плана и програма рада Тима за Унапређивање рада Тима на основу
школску 2014/2015. годину
извршене анализе и евалуације
Информисање Педагошког колегијума и Информисање запослених о плану и
Наставничког већа о циљевима , садржајима и програму Тима за инклузију
активностима у оквиру ИО
Састанак Тима за ИО, упознавање са новим Упознавање нових чланова Тима са
носиоци активности
Чланови Тим за ИО
Координатор Тима
Чланови Тима за ИО
435
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Септембар,
јун
Септембароктобарновембар
члановима и упознавање са активностима и
програмом инклузивног образовања
Анализа актуелне школске ситуације на
почетку и на крају школске године:
-број ученика којима је потребна додатна
подршка и врста додатне подршке
- број и профил кадра стучних за спровођење
ИОП-а
Сагледавање потреба за израдом и применом
ИО у првом и по потреби и осталим разредима.
Идентификација ученика из осетљивих група
и даровитих ученика.
Учешће у пројекту - ,,Кругови пријатеља .
подршка социјалној инклузији деце са
сметњама у развоју и нвалидитетом''
На
крају Израда плана рада за ученике из осетљивих
првог
група и за даровите ученике.
тромесечја
Током
године
Пружање додатне подршке ученицима и
праћење напредовања ученика
Током
године
Укључивање ученика којима је потребна
додатна подршка у ваннаставне активности,
тимове, школске акције и пројекте: ВТ, Ђачки
парламент, учествовање у сајму науке ''Знање
на видику'', укључивање у рад секција,
учествовање у хуманитарним акцијама
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
циљевима, правилима и програмом
Тима за инклузију
Снимање стања(број ученика којима Чланови Тим за
је потребна додатна подршка и број Чланови
Тим
људских
ресурса
за
пружање самовредновање
подршке)
Снимање стања
Већа социјална укљученост деце са
сметњама у развоју и инвалидитетом
развијањем
модела
подршке
укључивања детета са тешкоћама у
вршњачку заједницу и све наставне и
ваннаставне активности које се
организују за децу у обрзовној
установи.
Оптималан
развој
ученика,
укључивање у вршњачки колектив и
остваривање општих и посебних
исхода образовања и васпитања,
односно задовољавање образовних
потреба ученика
Напредовање ученика у образовноваспитном процесу у сладу са својим
образовним потребама
Развијање
јаких
страна
и
интересовања
и
социјалних
компетенција код ученика којима је
потребна додатна подршка
ИО,
за
ПП
служба,
разредне
старешине,
наставници
разредне наставе
Јелена
Пантић
и
наставници
разредне
наставе
Педагошки колегијум
Тим за ИО
Чланови Тим за ИО,
наставници, родитељи, ПП
служба
Колектив, Координатори
шкослсих тимова
436
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
тромесечно
Праћење, евалуација, ревидирање ИОП-а
и на крају
полугодишта
Процена остварености циљева
исхода утврђених ИОП-ом
Током
године
Реализација активности у оквиру пројекта
«Кругови пријатеља- подршка социјалној
инклузији деце са тешкоћама»
Током
године
Размена
искустава
и
професионалних
информација у школи и међу школама,
сарадња
са
интерресорном
комисијом,
установама, удружењима
Током
године
Јачање
професионалних
компетенција
наставника путем:
-предавања
-саветодавно
-упућивањем на стручну литературу
-организовањем семинара
Анализа и евалуација рада тима и реализације
плана и програма, вредновање резултата рада
Јун,август
и Учитељи,
одељенске
старешине,
ПП служба,
родитељи, чланови Тима за
ИО, Педагошки колегијум
Крајњи циљ је развијање модела Тим тренера за ОШ «Иво
индивидуализоване подршке којима Андрић»
се доприноси општој добробити
сваког детета и подстиче његов/њен
целокупан развој и укључивање у
редовно васпитање и образовање
Јачање
професионалних Директор, чланови Тима за
компетенција
запослених
и ИО, наставници
унапређивање инклузивне праксе
Јачање
професионалних Директор, чланови Тима за
компетенција
и
унапређивање ИО
инклузивне праксе
Унапређивање рада и сарадње Чланови Тим за ИО
чланова
у
оквиру
Тима
и
унапређивање рада школског Тима за
ИО
ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Активности
Носиоци активности
Израда плана и програма рада Тима за школску Чланови Тим за ИО
2014/2015. годину
Информисање Педагошког колегијума и Наставничког
Временски оквир
Јун, август
437
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
већа о циљевима , садржајима и активностима у
оквиру ИО
Анализа актуелне школске ситуације на почетку и на
крају школске године:
-број ученика којима је потребна додатна подршка и
врста додатне подршке
- број и профил кадра стучних за спровођење ИОП-а
Сагледавање потреба за израдом и применом ИО у
првом и по потреби и осталим разредима
Координатор Тима
Организовање додатне индивидуалне и групне
подршке у учењу
Укључивање ученика којима је потребна додатна
подршка у ваннаставне активности, тимове, школске
акције и пројекте: ВТ, Ђачки парламент, учествовање
у сајму науке ''Знање на видику'', укључивање у рад
секција, учествовање у хуманитарним акцијама
Координација и сарадња са другим тимовима у школи
(Тим за заштиту и превенцију ученика, ВТ, Ученички
парламент)
Размена искустава и професионалних информац ија у
школи и међу школама
Помоћник директора педагог, библиотекар
Чланови Тим за
самовредновање
У току године
ИО,
Чланови
Тим
за
Септембар,јун
Учитељи
првог
разреда,
одељенске
старешине, ПП служба, родитељи, чланови Септембар и током године
Тима за ИО
Иницирање побољшања приступа школи и у школској Директор, локална заједница
У току године
згради за ученике и родитеље са физичким
тешкоћама
Пружање додатне подршке ученицима и праћење Чланови Тим за ИО, наставници, родитељи,
напредовања ученика
ПП служба
У току године
У току године
Колектив
У току године
Координатори Тимова
У току године
Директор, чланови Тима за ИО,
наставници
У току године
Јачање професионалних компетенција наставника
путем:
-предавања
Чланови Тима за ИО
-саветодавно
У току године
438
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
-упућивањем на стручну литературу
-организовањем семинара
Праћење спровођења ИОП-а, ревизија ИОП-а
Чланови Тим за ИО
У току године
Чланови Тим за ИО
Месечно;
тромесечно и на
крају полугодишта
Чланови Тим за ИО
Јун,август
Евалуација програма и предлог за израду програма за
наредну школску годину
Чланови Тим за ИО
Јун,август
Евалуација ИОП-а
Анализа рада тима и
вредновање резултата рада
реализације
програма,
Програм рада са ученицима којима је потребна додатна образовна подршка
Инклузивно образовање конципирано међународним уговорима, пре свега Универзалном декларацијом о људским правима
(1948.) и Конвенцијом УН о правима детета (1989.) приступа образовању на флексибилнији начин, што је регулисано чланом 3 и 6
Закона о основама система образовања и васпитања.
Циљ:
 успешнија адаптација ученика на школу
 постигнуће детета које је приближно његовим капацитетима, способностима
 стимулисање развоја детета
Врста реакције зависи од питања: шта и колико ученик може да постигне?
Образовни стандарди постоје као опште смернице када је у питању постигнуће највећег броја ученика. Редован програм може
већини ученика да обезбеди достизање ових образовних стандарда. Ученицима, чије се постигнуће не уклапа у дефинисане
стандарде образовања и васпитања потребно је редефинисати стандарде постигнућа и кориговати редовни програм зависно од
потреба ученика. Према посебним стандардима ће се редовни програм кориговати и по потреби изменити, модификовати,
ускладити са потребама детета. Такође, надареним ученицима потребно је обезбедити услове у којима ће моћи да напредују у
складу са својим способностима.
У сваком одељењу ће се наћи ученици који одступају у постизању предвиђених циљева учења и рада на часу. Некад је
довољно диференцијацијом наставе, индивидулизацијом, различитим стратегијама постићи позитивне резултате. Уколико нема
напретка потребно је консултовати се са стручним тимом.
439
ОШ ,, Иво Андрић'' Београд
Школски програм за период 2014/15. до 2018/19. г.
За даље поступање потребно је направити пре свега педагошки профил ученика код којег уобичајена стратегија нема ефекта.
Педагошки профил детета/ученика сачињава Тим за пружање додатне подршке ученику. Тим чине одељењски старешина,
предметни наставници и стручни сарадник. Педагошки профил детета обухвата следеће области:
1. Учење и како учи
2. Социјалне вештине
3. Комуникацијске вештине
4. Самосталност и бригу о себи и
5. Утицај спољашњег окружења на учење
Унутар ових области педагошки профил садржи описе:
 јаких страна и интересовања детета и
 дететових потреба за подршком
Неопходно је идентификовати приоритетне области и потребе за подршком.
Стручни тим за инклузивно образовање у ситуацијама када прилагођен програм на основу педагошког профила детета, уз
примену диференцираних метода рада, материјала, прилагођених правила, простора и услова нема ефеката предлаже педагошком
колегијуму индивидуални образовни план (ИОП) за ученика. Чланови тима који учествује у изради ИОП-а су одељењски старешина
и предметни наставници, стручни сарадници, родитељ (старатељ) а по потреби стручњак ван школе на предлог родитеља.
Сагласност за спровођење ИОП-а даје родитељ. Педагошки колегијум усваја ИОП. Ближа упутства која утврђују права на ИОП
су регулисана правилником. Школа ће интензивно сарађивати са Интерресорном комисијом.
Програм рада са децом која испољавају хиперактивност или дефицит пажње
Синдром хиперактивности са недостатком пажње, који се у школама некада често означавало као „неваспитано“ понашање се
манифестује: непажњом на часовима, недозвољеном напуштању места (клупе, учионице), причању