лепо
ЖИВОТ
мир
ЛЕПО
ново паметЉУБА
звездано
дуга
рећа
ПРАЗНИК сунц
нањеоблак знањ
ЗВЕЗДE
ДЕЦА
звук
ХИТ!
KLETT
КОМПЛЕТ
ДЕЦА
ј
а
и
5
–
ф
8
а
.
р
г
о
е
Г УЧЕЊЕ
васпитање
мирцвет
осмехзвукснови
оптимиста
М УД Р О С Т
смех
ЗВЕЗДЕ
НЦЕнебо
ДЕЦА
радост
лепота
д у га МИР
ЛЕПОТА
звук
ШКОЛСКА ГОДИНА
2013/2014.
љупко
сунце
Знање
нас чини
великима
РЕЧ УРЕ ДН И К А
Поштованe професорке и професори,
Уџбеници Издавачке куће „Klett” присутни су већ годинама у школама, а према информацијама које добијамо
од наставника и ученика можемо рећи да су код многих постали омиљени. Тајна лежи у чињеници да наши
уџбеници, тачније наши аутори, уредништво и графички дизајнери, креирању уџбеника приступају на
најсавременији начин. Такав приступ изискују нова времена и нове генерације ученика.
Као што свако од вас својим ученицима градиво излаже на свој, особен начин, тако и издавачка кућа „Klett”,
пратећи у потпуности Наставни план и програм, на особен начин припрема уџбенике.
Од следеће школске године уџбенички комплети за географију биће проширени интерактивним уџбеником
који ће допринети да се настава географије обогати новим искуством.
Винко Ковачевић,
уредник за географију
Срдачан поздрав
Уџбенички комплети за географију у потпуности прате наставне
планове и програме. Уџбеници садрже чврсту структуру и
подељени су на веће целине, и у оквиру њих, на мање целине
и наставне јединице. Поред основног текста уџбеници садрже
занимљиве информације и богат илустративни материјал.
Предности уџбеничког
комплета Географија 5–8:


привлачан изглед и богат визуелни материјал;

систематичност и прегледност;

актуелни садржаји;

комуникативни приступ;

задаци за понављање, вежбање и проверу знања.
р
звездано
за ученике
Уџбеник на
српском језику
5. разред
Уџбеник на
мађарском језику
Уџбеник на
албанском језику
6. разред
Уџбенички комплет
на српском језику
 Уџбенички комплет је одобрило Министарство просвете,
оптимиста
науке и технолошког развоја Републике Србије.
НАСТАВНИЦИ КОЈИ СУ УЧЕСТВОВАЛИ У ЕВАЛУАЦИЈИ:
Бор – Милан Баловић, ОШ „Вук Караџић”
Ваљевска Каменица – Љубомир Радовић, ОШ „Милован Глишић”
Зајечар – Оливера Васиљевић, ОШ „Ђура Јакшић”
Зрењанин – Лазарела Мајсторовић, ОШ „Доситеј Обрадовић”
Коцељева – Горан Вићентијевић, ОШ „Мића Станојловић”
Кленак – Небојша Познановић, ОШ „23. октобар”
Кузмин – Јелица Жилић, ОШ „Бранко Радичевић”
Нови Пазар – Малић Сарачевић, ОШ „Братство”
Параћин – Драган Ивановић, ОШ „Момчило Поповић Озрен”
Пирот – Нинослав Потић, ОШ „8. септембар”
Ресник – Мимица Спасић, ОШ „Коста Абрашевић”
Стара Пазова – Љибуша Симендић, ОШ „Херој Јанко Чмелик”
Ужице – Марина Марјановић, ОШ „Нада Матић”
Чачак – Марија Петровић, ОШ „Др Драгиша Мишовић”
Чачак – Катарина Чутовић, ОШ „Танаско Рајић”
Шид – Александар Поповић, ОШ „Сремски фронт”
радост
Уџбенички комплет
на мађарском језику
7. разред

8. разред

сунц
знањ
васпитање
Уџбенички комплет
на српском језику
ДЕЦА
УЧЕЊЕ
KLE T T
ва
к
рећа
нањеоблак
ЗВЕЗДE
ЛЕПО
ЉУБА
дуга
 мир

ДЕЦА
Уџбенички комплет
на српском језику
ет
лепо
ЖИВОТ
мир
УЏБЕНИЦИ ЗА
ГЕОГРАФИЈУ
лит
Откријте зашто су се уџбеници допали евалуаторима!
Уџбеник је за мене био право „освежење” у тренутку када се појавио. Начин
писања текста, обрада тема на лак и разумљив начин примерен узрасту
ученика, као и избор фотографија и илустрација довели су до настанка
уџбеника који одговара савременој настави.
Оливера Васиљевић, ОШ „Ђура Јакшић”, Зајечар
Реч рецензената!
Као посебно интересантне налоге издвојила бих оне који ученике упућују
на проналажење података, слика или текстова везаних за дату тему, а који се
налазе ван уџбеничке литературе. Осим добро осмишљених, разноврсних
текстуалних задатака, раднe свескe пружају могућност ученику да реализује
и бројне практичне задатке и тако директно примени стечена знања. Сви
задаци су обједињени по тематским целинама као у уџбенику што олакшава
коришћење радне свеске и мотивише ученика на самосталан рад.
Др Анђелија Ивков, Департман за географију, туризам и хотелијерство,
Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду

УЏ Б Е НИЦИ
Посебна пажња усмерена
је на функционалну везу
слике и пратећег текста.
 У уџбенику за пети разред обрађене су основе географске науке. Градиво
је изложено у четири теме опште географије: Васиона и васионска тела,
Географска карта и картографија, Планета Земља и њена својства.
СУН
 Сва поглавља у уџбенику почињу дијалогом двоје ученика о
проблематици на коју се поглавље односи. Основни текст обогаћен
је занимљивим информацијама које проширују основни садржај
уџбеника. На тај начин у једној књизи обједињени су уџбеник и
географска читанка.
 Задаци за проверу знања који се налазе после сваке теме практични
су и ученицима пружају могућност да стечено знање примене.
 Уџбеник за шести разред концепцијски је сличан уџбенику за
пети разред. Ученици се прво упознају са географским одликама
Европе као целине, затим одликама њених регија и географским
особеностима појединих држава, њиховим природним одликама,
ресурсима, становништвом и привредом.
 Поред основног текста, у уџбенику се налазе слике, географске карте,
табеле, графикони, цртежи, питања, вежбе и практични задаци.
Различити налози који се налазе у уџбенику ученике упућују на
проналажење података, слика или текстова везаних за дату тему, а
који се налазе ван уџбеничке литературе.

ср
зн
Занимљивости које допуњују основни
текст дате су у оквиру рубрике „За оне
који желе да знају више”.
Сва поглавља у уџбенику за . разред почињу дијалогом
двоје ученика о проблематици на коју се поглавље односи.
р
лепо
ЖИВОТ
звездано
рећа
нање
ЗВЕЗДE
Уџбеник обилује географским картама.
оптимиста
смех
НЦЕ
Поједине лекције
почињу сажетим
основним
информацијама.
сунц
знањ
васпитање
У рубрици „Уради”
налазе се налози
и задаци који
упућују ученике на
закључивање и
примену знања
коришћењем
атласа и радне
свеске.
звук
Рубрика „Подсети
се” у функцији је
провере знања
које се врши на
нивоу одређене
теме.
цвет
ДЕЦА
радост
Ученици утврђују пређено градиво
у делу „Да поновимо” који подржава
функционално учење. Овај део уџбеника
богат је дидактичком апаратуром.
ЛЕПО
паметЉУБА
снови
звук љупко
сунце
ЛЕПОТА
Ученицима и наставницима од велике помоћи
је Регистар појмова сортиран по азбучном
реду који се налази на крају уџбеника.

УЏ Б Е НИЦИ
У оквиру поглавља која представљају континенте, налазе се лекције
са описом једне или више значајних држава у том региону.
Велики број
фотографија
илуструје области
које се обрађују.
 Уџбеник за седми разред упознаје ученика са осталим континентима и
областима (Азија, Африка, Северна Америка, Јужна Америка, Аустралија
и Океанија и Поларне области), њиховим природним и друштвеним
одликама. Сваки континент је картографски представљен уз објашњење
карактеристичних географских објеката. Затим следе детаљна анализа
географског положаја, разуђености обала, физичко-географске одлике
континента.
СУН
 На крају сваке тематске целине налази се сажетак („Најважније што
желиш да упамтиш”) у оквиру кога су издвојене најважније информације
које ученику омогућавају брзу и квалитетну обнову знања.
 Уџбеник за осми разред ученицима пружа знања и објашњења о
географским појавама, објектима и процесима на територији Републике
Србије. Посебне целине односе се на завичајну географију са
смерницама и упутствима како обрадити ове садржаје, као и целине које
се односе на Србе ван граница Србије.
 Концепт уџбеника и излагање програмских целина одговара концепту
уџбеника за претходне разреде. Основни текст у уџбенику прати
дидактичка апаратура која упућује на претходно стечена знања из
географије и других предмета, кратки задаци који помажу усвајање
знања или упућују на задатке у радној свесци, као и занимљивости у
вези са темом која се обрађује. На крају сваке тематске целине налази се
кратка рекапитулација основних знања која ученици треба да усвоје,
усклађена са стандардима.

ср
зн
У рубрици „Подсети се” налазе једноставни
задаци који активирају стечена знања код
ученика како би лакше усвојили нове садржаје.
р
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
рећа
нање
Опште и тематске карте илуструју материју која се обрађује.
ЗВЕЗДE
ДЕЦА
оптимиста
смех
НЦЕ
ЛЕПО
ЉУБА
дуга
Преглед на крају наставних
јединица у рубрици
„Најважније што треба
да упамтиш” представља
својеврстан резиме
претходно ученог градива.
сунц
знањ
васпитање
звук
цвет
Једноставни задаци
активирају већ
стечена знања.
ДЕЦА
радост
снови
љупко
сунце
ЛЕПОТА

РА ДНЕ С В Е С К Е
У решавању задатака ученицима је од помоћи одличан избор
немих карата, клима-дијаграма, табела и фотографија.
 Радна свеска обрађује исте садржаје као и уџбеник, и са
њим чини неодвојиву целину. Она подстиче ученике на
самосталан рад. Помаже им да лакше усвоје, продубе,
провере и утврде своје знање.
 У радној свесци налазе се јасно формулисана питања,
практични задаци, укрштене речи, ребуси, табеле, дијаграми
и бројне неме карте. Задаци су структурирани на три нивоа
сложености и ослањају се на претходна знања и искуства
ученика. Ученици могу давати одговоре на часу, сами или уз
помоћ наставника, а питања могу користити и за самосталан
рад, као и за домаће задатке.
ср
зн
СУН
 Поједини задаци упућују ученике на проналажење података,
слика или текстова у вези са одређеном темом, а који се
налазе ван уџбеничке литературе

р
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
рећа
нање
ЗВЕЗДE
оптимиста
смех
ЗВЕЗДЕ
НЦЕ
ЛЕПО
ЉУБА
дуга
мир
ДЕЦА
Текстуални и бројни практични задаци ученику пружају
могућност директне примене стеченог знања.
сунц
знањ
васпитање
звук
цвет
снови
љупко
сунце
ЛЕПОТА
У тематским целинама налазе
се задаци у виду укрштеница
које ученици могу да решавају
самостално или са другарима
из одељења.
ДЕЦА
радост

ЗА НАС ТА В НИК Е
ср
зн
ПРИРУЧНИЦИ ЗА НАСТАВНИКЕ
 Приручник за наставнике надовезује се на уџбенички комплет и представља збирку
примера, предлога за организовање и креирање рада са ученицима. Приручници служе да
помогну наставницима да на једном месту пронађу све што им је потребно у реализацији
наставе географије у старијим разредима основне школе. У том циљу предочени су примери
из методичке литературе, као и примери из дугогодишње наставничке праксе.
 Приручник за наставнике садржи приказ структуре уџбеничког комплета, предлоге
оперативног и глобалног планирања наставног градива са редоследом тема и наставних
јединица, бројем часова по наставној теми и наставној јединици и редним бројем часа у
наставној години.
 Идеја аутора била је да подстакне наставнике на упоређивање сопственог начина рада са
начинима датим у приручнику и да им тако помогне да изнађу још боља решења за сваки
сегмент наставног процеса.
ПРИПРЕМЕ ЗА ЧАСОВЕ
У сарадњи са искусним практичарима саставили смо годишње, оперативне и дневне планове за наставу географије од 5. до 8. разреда.
СУН
Школска
ИВНИ
ОПЕРАТ
ДА
ПЛАН РА
НАСТАВ
20__/__. год
ина
НИКА
МБАР
Ц: НОВЕ
ЗА МЕСЕ
нд часова:
фо
Недељни
2
ми
__ _
_________
_________
_
_________
_________
_________
ЈА
_________
_________
__ _
_ ______
ОГРАФИ
_________
месец:
_________
_________
дмета: ГЕ
_________
за протекли
_________
_________
___
___
___
ања
___
Назив пре
___
___
туп
___
___
и одс
______
______
_________
на и разлоз
_________
_________
___
пла
___
___
___
сти
___
___
___
варено
_________
_________
_________
Оцена ост
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
__
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
_________
и стандарди
___
___
___
___
___
Образовн
______
_________
_________
ица:
Редни бро
часа
Наставна
тема
ј
Разред: сед
19.

Назив
наставне
јединице
Јапан
Тип часа
Обрада
а
Облик рад
и,
Фронталн
лни,
индивидуа
рад у пару
Наставне
методе
а,
Дијалошк
а,
монолошк
вна,
илустрати
ивна
демонстат
Наставна
средства
Корелаци
ја
V ,VI, VII
Физичка
разред –
а
географск
дно
та претхо
карта Све
градиво,
и Азије,
историја,
Уџбеник,
информат,
компјутер
екологија,
ја
(ЦД), геог.
демографи
читанка,
чен
Ученик/у
и чита
репознаје
ГЕ.1.1.3.п
ке
е и допунс
географск
те
кар
те
елемен
овне
ознаје осн
ГЕ.1.3.1.п
тву и
ниш
нов
ста
појмове о
хов
и уочава њи
насељима
тај
размеш
просторни
ам
пој
ефинише
ГЕ.1.3.2.д
р
ЛЕПО
деца ново паметЉУБА
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
облак
нање
оптимиста
васпитање
ЗВЕЗДE
лепо
ЖИВОТ
мир
ЗА Н АС ТА В НИК Е
звездано
дуга
мир
НОВО!
ДЕЦА
звук
мирцвет
осмехзвукснови
ДЕЦА
УЧЕЊЕ
ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИЦИ
НЦЕнебо
М УД Р О С Т
Дигитални уџбеник је идеална помоћ и представља помак
у настави јер се кроз интерактивни материјал наставнику
олакшава осмишљавање и реализација часа, а код ученика се
повећава мотивација за коришћење уџбеника.
смех
ЗВЕЗДЕ
Овај софтвер обједињује уџбеник и видео-материјале који се
могу пуштати једноставним кликом. Поред тога, корисницима
су понуђене алатке за увеличавање, обележавање, писање и
остављање текстуалних порука, чиме се пружа могућност за
максималну ефикасност у коришћењу уџбеничког комплета.
За употребу софтвера није потребно искуство у коришћењу
интерактивних табли, а технички услови су минимални. Дигитални
уџбеник се може користити на свим врстама интерактивних
табли или помоћу пројектора повезаног на рачунар.
Наставницима се пружа могућност да софтверу прикључе додатне
електронске материјале које су спремили за час.
ДЕЦА
радост
лепота
звук
Предности коришћења дигиталног уџбеника:
д у га МИР



љупко
једноставна употреба,
могућност коришћења интерактивних алатки,
могућност чувања свих измена.
ЛЕПОТА
сунце

ЛЕПО
деца ново паметЉУБ
рећа
ПРАЗНИК сунц
знањ
облак
нање
васпитање
оптимиста
лепо
ЖИВОТ
мир
звездано
Знање
нас чини
великима
Ако сте одабрали да у настави користите
KLETT уџбенике за географију, у једном разреду, добићете:
ЗВЕЗДE
5.
разред
Уџбеник
Приручник
звук
Припреме за часове
дуга
мир
ДЕЦА
Издавачка кућа „Klett” д.o.o.
Светозара Ћоровића 15/IV,
11000 Београд
Tелефон: 011/3348-384
Факс: 011/3348-385
www.klett.rs
Продаја, промоције и поруџбине
Дигитални уџбеник
Директор продаје
Небојша Орлић, [email protected]
Координаторка продаје
Данијела Светозаревић, [email protected]
6.
разред
Уџбеник
7.
мирцвет
осмехзвукснови
Радну свеску Приручник
Припреме за часове
ДЕЦА
Дигитални уџбеник
УЧЕЊЕ
НЦЕнебо
разред
Уџбеник
8.
смех
ЗВЕЗДЕ
разред
Радну свеску Приручник
Уџбеник
Радну свеску Приручник
Припреме за часове
Припреме за часове
Дигитални уџбеник
ДЕЦА
радост
Уџбеникe 5–8. разреда
звук
Дигитални уџбеник
Наставници, чија се школа до 1. фебруара 2013.
определи за KLETT комплет од 5. до 8. разреда, добиће:
лепота
ПОСЕБНИ
ПОКЛОНИ!
Роковник
+
д у га МИР
Торба
ЛЕПОТА
Радне свеске 6–8. разреда
Приручнике 5–8. разреда
+
Бесплатни
акредитовани
семинар (8 сати)
љупко
сунце
Дигиталне уџбенике 5–8. разреда Припреме за часове
Download

звезде - Klett