5.2. Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми: Информационe технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Социологија
Наставник (Име, средње слово, презиме): Радоје Р. Зечевић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Упознавање са теоријско методолошким претпоставкама проучавања друштва. Анализа кључних социолошких теорија. Анализа друштвеног груписања и облика друштвене свети. Анализа савремених друштвених
конфликата.
Исход предмета
Стицање основних знања о друштву, друштвеним појавама и процесима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет и научни метод социологије као науке. Друштво и појединац. Друштвена структура. Друштвена
динамика и друштвене промене. Друштвена интеракција и свакодневни живот. Друштвено груписање. Биосоцијалне друштвене групе. Преетничке и етничке глобалне групе. Друштвена стратификација. Модерне
организације. Рад и привредни живот. Политичко груписање. Облици друштвене свести.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање савремених облика друштвених конфликата.
Литература
• Скакун, М., Зечевић, Р. (2009). „Социологија“, Виша туристичка школа, Београд.
• Перовић, Б., Зечевић, Р. (2011). „Социологија“, Алфа универзитет, Београд.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
3
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинарски радови, колоквијуми и дискусије.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
писмени испит
15
усмени испт
15
25
15
Остали часови
поена
30
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Математика 1
Наставник (Име, средње слово, презиме): Дојчин С. Петковић, Бранимир Р. Савић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Упознавање студената са фундаменталним математиким курсом за рачунарство, основама дискретне
математике и логике, основним јединицама које се обрађују: функције, релације и скупови, са основима
логике, са техникама доказивања, са основима теорије бројева, са комбинаториком.
Исход предмета
Оспособљеност студента да усвоји и примени основне појмове рачунарске математике и логике, неопходне
у свим хардверским и софтверским курсевима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Функције (сурјекције, ињекције, инверзне, сложене), Релације (рефлексивност, симетрија, транзитивност,
релације еквиваленције), Скупови (Венови дијаграми, комплементи, Декартови производи, партитивни
скуп), Pidžn-houl принцип, Кардиналност и пребројивост, Пропозиционална логика, Логичке конективе,
Истинитосне таблице, Нормалне форме (коњунктивна и дисјунктивна), Валидност, Предикатна логика,
Универзални и егзистенцијални квантификатор, Модус поненс и модус толенс, Ограничења предикатне
логике, Појмови импликације, конверзије, инверзије, контрапозиције, негације и контрадикције, Структура
формалног доказа, Директни доказ, Доказ контрапримером, Доказ контрапозицијом, Доказ контрадикцијом,
Математичка индукција, Јака индукција, Рекурзивне математичке дефиниције, Добра уређења, Аргументи
пребројавања (Правило збира и производа, Принцип укључења-искључења, Аритметичка и геометријска
прогресија, Фибоначијеви бројеви).
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда задатака везаних за теоретски научене теме.
Литература
• James A. Anderson (2005.): „Дискретна математика са комбинаториком“, ЦЕТ, Београд,
• Дајовић С. (2007): „Математика 1“ ФОН,Београд
• Јованов Ђ., Лазовић Р., Ђорић Д. (2007): “Математика 1“, Збирка задатака ФОН,Београд
•
Бугров, ЈА.С (2005): „Высшая математика. 1“, Элементы линейной алгебры и аналитической
геометрии, 7-е иѕд. Москва : Дрофа
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене технологије. На вежбама се
увежбавају и анализирају типични проблеми дискретне математике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
30
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Основи нформационих технологија
Наставник (Име, средње слово, презиме): Никола М. Секуловић, Вера В. Петровић, Владимир Д. Шашо
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Циљ овог предметима је да студентима омогући упознавање са принципима рада информационо
комуникационих технологија, рада са оперативним системима, са рачунарским мрежама и основним
програмским пакетима. Посебна пажња се поклања упознавању студената са мултимедијалним садржајима и
Интернетом.
Исход предмета
Студент је компетентан да, са стеченим знањем, рукује рачунарском опремом и може самостално да
примењује информационе технологије у свим поступцима проналажења, прибављања и анализе података и
информација. На крају курса студенти би требало да имају широко разумевање рачунарских система,
мултимедије и њених могућности, као и Интернета. Требало би да у потпуности овладају радом са
оперативним системима и MS OFFICE-ом, да буду упознати са различитим браузерима, њиховим опцијама и
са радом на Интернету.
Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање са програмом рада, начином оцењивања и полагањем испита. Примене и принципи
информационо комуникационих технологија. Рачунарски хардвер (процесор, матична плоча, меморијски
уређаји). Рачунарски хардвер (улазно-излазни уређаји). Рачунарски софтвер (оперативни системи и
апликативни софтвер). Мултимедија - графика. Мултимедија - текст. Мултимедија - видео. Мултимедија звук. Интернет. Веза са Интернетом. Рачунари у мрежи (рутери, бежичне мреже). Интернет сервиси (e-mail,
ftp, chat, блог...). Web (садржаји, формати, браузери, претраживање). Безбедност на Интернету. Напредне
могућности Интернета и будућност Интернета. Припрема за полагање испита.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Кроз практичну наставу студенту се оспособљавају и увежбавају да користите информационо
комуникациону технологију у обликовању идеја, припреме и презентације софтверских апликација.
Упознавање са напредном хардверском и софтверском подршком рачунарских система.
Литература
-основна
• Крсмановић, С. (2001): „Информациони системи у мрежном окружењу“, Универзитет „БК
• Jessup, L., Valacich, J., (2008): “Information systems today”, Prentice Hall
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
Стандардне високошколске методе, односно универзитетске наставе у виду теоријских предавања и
практичних вежби, као и самосталног рада студената уз менторство предметног професора.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
30
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Eнглески језик 1
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мелина М. Николић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Циљ предмета је развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу
А2-Б1 (заједнички европски референтни оквир за језике) из области информационих технологија и
пословног енглеског језика са циљем стицања свести о функционисању страног и матерњег језика и
усвајања језичких вештина до нивоа дефинисаног програмским минимумом.
Исход предмета
Очекује се да je студент развиo лингвистичку, комуникативну и културолошку компетенцију до
нивоа А2-Б1, савладао предвиђене наставне јединице и усвојиo стручни вокабулар из области
информационих технологија и пословног језика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава обухвата обраду текстова и лексике, дискусије на задату тему и писмене вежбе из
области информационих технологија: компјутер и његови корисници, архитектура компјутера,
апликацје, периферија, оперативни системи и друго. Поред тога обрађују се текстови и вежбања из
области пословног енглеског језика, читање, дискусије на задату тему и писање: пословне
активности, рад са странкама, приче о успеху; неформални разговори, телефонирање; формални и
неформални e-mail, и друго. Посебна пажња се посвећује обогаћивању речника (врсте речи, грађење
изведеница и сложеница).
Граматика обухвата наставне јединице на нивоу А2-Б1 (заједнички европски референтни оквир за
језике).
Практична настава:Вежбе
Језичке вежбе из области пређених на предавањима.
Литература
1. Glendinning, E.H. and J. McEwan (2006). Oxford English for Information Technology, second
edition. Units 1-6. Oxford: Oxford University Press.
2. http://goldenink.com/computersandnetworks.shtml
3. http://www.english4it.com/index.php
4. Downing, D. et al. (2009). Dictionary of Computer and Internet Terms, tenth edition. New York:
Barron’s Educational Series.
5. Eastwood, J. (2006). Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford: Oxford University Press.
6. Richardson, K. et al. (2008). The Business, pre-intermediate. Oxford: Macmillan Education.
7. Oxford Business Еnglish Dictionary (2007), Oxford: Oxford University Press.
8. Longman Business English Dictionary (2007), Harlow: Pearson Education.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
45
30
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Оцена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Студијски
истраживачки рад:
знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
писмени испит
10
усмени испт
20
..........
20
Остали
часови
поена
20
30
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Вероватноћа и статистика
Наставник (Име, средње слово, презиме): Владица Стојановић, Бранимир Р. Савић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Стицање основних знања из теорије вероватноће и оспособљавање за примену тих знања у решавању
проблема из праксе. Упознавање са основним методама дескриптивне и аналитичке статистике и
оспособљавање за примену тих метода у решавању проблема из праксе. Познавање теорије вероватноће
представља основу за разумевање метода и модела статистичке анализе.
Исход предмета
На крају курса, очекује се да успешан студент у потпуности овлада основним појмовима и применама
вероватноће и статистике. Посебан акценат је дат на разумевање дескриптивну статистику и статистичко
закључивање.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дескриптивна статистика, статистичко обележје. Расподела фреквенција, графичко приказивање расподеле
фреквенција. Параметри обележја, индекси. Случајни догађаји, особине. Операције и релације са случајним
догађајима. Вероватноћа (дефиниције). Условна вероватноћа, особине. Формула тоталне вероватноће,
Bayes-ова формула. Једнодимензионалне случајне промењљиве прекидног типа. Једнодимензионалне
случајне промењљиве непрекидног типа, параметри случајне промењљиве. Модели прекидних расподела.
Модели непрекидних расподела. Граничне теореме у вероватноћи. Дводимензионалне случајне промењљиве
прекидног типа. Дводимензионалне случајне промењљиве непрекидног типа. Маргиналне расподеле.
Условне расподеле. Регресиона анализа. Статистичко закључивање, популација, узорак. Статистике и
њихове расподеле. Теорија оцењивања, критеријуми избора оцена. Интервали поверења. Тестирање
хипотеза. Параметријски тестови. Непараметријски тестови. Регресиони модели. Методе анализа варијансе.
Статистички пакети (SPSS).
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Задаци у вези вероватноће и статистике, програмерски пројекти симулација.
Литература
• Вуковић, Н. (2006): „Основе вероватноће“, ФОН, Београд,
• Вуковић, Н (2007): „Статистичко закључивање“, ФОН, Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене технологије. Објашњавају се
принципи дескриптивне и аналитичке статистике. На вежбама се класичним методама наставе анализирају
илустративни примери. На рачунарима се врши реализација решења проблема израдом задатака у
одговарајућем окружењу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени
испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Основи програмирања
Наставник (Име, средње слово, презиме): Зоран Н. Миливојевић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Први програмерски курс, упознавање студената са основама програмирања од почетне анализе, планирања и
дизајна, преко кодирања и тестирања до инсталације и одржавања софтвера на месту његовог коришћења.
Исход предмета
На крају курса, очекује се да успешан студент демонстрира дубоко разумевање концепата програмирања,
способност разумевања и анализе проблема и реализације решења коришћењем процедуралног стила
програмирања укључујући елементе графичког интерфејса. Овладавање комплетним процесом израде
апликације.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основна синакса и семантика вишег програмског језика. Варијабле, типови изрази и наредба доделе.
Контролне структуре условног гранања и итерације. Функције и пренос параметара. Структурна
декомпозиција. Стратегије за решавање проблема. Улога алгоритама у процесу решавања проблема.
Имплементационе стратегије за алгоритме. Стратегије дебагирања. Концепт и својства алгоритма.
Примитивни типови. Низови. Концепт рекурзије. Рекурзивне математичке функције. Једноставне
рекурзивне процедуре. Подели-па-владај стратегије. Рекурзивни бектракинг. Имплементација рекурзије.
Слогови. Стрингови и процесирање стрингова. Представљање података у меморији. Статичка, стек и хип
алокација. Управљање меморијом за време извршења програма. Поинтери и референце. Принципи
графичких корисничких интерфејса (GUI). GUI алати. Методи обраде догађаја. Историјски примери
софтверских ризика. Импликације комплексности софтвера. Процена и управљање ризиком. Основи
интелектуалног власништва. Копирајт, патенти и пословне тајне. Софтверско пиратство. Софтверски
патенти. Транснационална питања у вези интелектуалног власништва. Етичка и правна основа за заштиту
приватности. Импликације масивних база података на приватност. Технолошке стратегије за заштиту
приватности. Слобода изражавања у сајбер-простору. Интернационалне и интеркултуралне импликације.
Ризици и одговорности рачунарски-базираних система. Интелектуално власништво.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Самостална израда различитих једноставнијих програма на језику С++ (или сродном). Овладавање свим
елементима писања, поправљања и кориштења програма.
Литература
• Lippman S. B., (2000): „Основе језика С++“, ЦЕТ, Београд
• Kernighan, R., (2003): „Програмски језик С“, ЦЕТ, Београд,
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене технологије. Објашњавају се
принципи процедуралног програмирања и илуструју одговарајућим примерима у конкретном програмском
језику. На вежбама се подразумева рад на конкретним пројектима са циљем самосталне израде софтверских
решења.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Основи информационих система
Наставник (Име, средње слово, презиме): Никола М. Секуловић, Владимир Д. Шашо
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: –
Циљ предмета
Сагледавање карактеристика информационих система, овладавање основним концептима готових
интегрисаних софтверских система. Овладавање основним знањима о појмовима и концептима
информационих система и процеса развоја информационих система. Оспособљавање студената за примену
различитих методолошких приступа из области информационих система.
Исход предмета
По окончању предмета студенти су оспособљени за самосталну презентацију основних концепата анализе и
дизајна информационих система, као и за дефинисање и дескрипцију основних појмова и ентитета на којима
се базира развој информационих система, такође и кључним аспектима који се морају уважавати у
изучавању информационих система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод. Преглед примене информационих система. Основни концепти информационих система.
Информационе и комуникационе технологије као технолошка основа информационих система.
Организациони аспекти информационих система. Технолошки аспекти информационих система. Методи
анализе и пројектовања информационих система. Анализа изводљивости и предлог системског решења.
Моделирање и анализа система. Пројектовање система. Реализација система. Области примене
информационих система за случај решења са доступним изворним кодом (Open Source). DMS Информациони системи за управљање и рад са документима. CMS - Информациони системи за менаџмент
садржаја. JMS - Java Messaging Service као пример комуникационе инфраструктуре информационих система.
Информациони системи на нивоу стратегије. DSS - Информациони системи за подршку одлучивању.
Информациони системи за подршку рада са великим бројем корисника - Customer Management Systems.
Информациони системи за управљање знањем. Колаборативни информациони системи.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
У практичном делу курса увежбавају се кораци појединачних фаза животног циклуса софтвера. Након
окончања увежбавања раних фаза животног циклуса, студенти добијају појединачне задатке које
имплементирају уз ослонац на стандарде корисничког интерфејса, на објектној платформи за коју су
оспособљени.
Литература
• R. Kelly Rainer Jr, Efraim Turban (2009): „Увод у информационе системе“, Дата Статус, Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Предавања се реализују уз помоћ савремене технологије и подржана су низом практичних и емпиријских
примера с циљем да студенти што боље овладају алатима и методама развоја информационих система током
предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
30
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Оперативни системи
Наставник (Име, средње слово, презиме):
, Владимир Д. Шашо
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Предмет представља уводни курс у системски софтвер. Увод у оперативне системе. Принципи рада
оперативних система. Продубљивање теоријског знања
о оперативнoм системu Linux, Windows.
Оспособљавање за употребу мрежног оперативног система Linux+.
Исход предмета
На крају курса очекује се да студенти успешано савладају основне појмове оперативних система, и у
потпуности овладају техникама заштите података.
Садржај предмета
Теоријска настава
Улога и задаци оперативних система. Развој, структура и преглед оперативних система. Хардверске основе за
остваривање функција оперативног система. Функционисање типичног оперативног система. Програми,
програмски задаци, процеси и нити унутар рачунарског система. Међусобно искључивање нити. Језгра
оперативног система. Комуникација између нити, синхронизациони механизми. Начини доделе процесора
нитима. Комуникација између процеса. Уважавање временских ограничења. Хијерархија меморијског
простора. Управљање меморијом. Управљање фајловима. Управљање улазом/излазом. Интерфејси
оперативног система. Примери оперативних система: UNIX/Linux, Windows.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Провера концепата уведених на предавањима на конкретним системима данас у употреби, пре свега Windows
и Linux. Инсталација, администрирање и одржавање.
Литература
• Ђорђевић Б. (2005): «Оперативни системи», Микро књига, Београд,
• Archer Harris J. (2001): „Operating Systems“, McGraw-Hill, USA,
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене информационе технологије.
Објашњавају се принципи оперативних система. На вежбама се класичним методама наставе анализирају
илустративни примери. На рачунарима се врши реализација решења проблема израдом задатака у
одговарајућем окружењу.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
15
40
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Математика 2
Наставник (Име, средње слово, презиме): Дојчин С. Петковић, Бранимир Р. Савић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Математика 1
Циљ предмета
Стицање основних знања из области Математичке анализе (теорија редова, интеграли функција више
променљивих, комплексна анализа, Фуријеова и Лапласова трансформација).
Исход предмета
Оспособљавање студената на апстрактно мишљење и компентентност за
прављење и решавање
математичких модела из области математичке анализе (теорије редова, интеграла функција више
променљивих, комплексне анализе, Фуријеове и Лапласове трансформације)
Садржај предмета
Теоријска настава
Интегрални рачун. Интегралне суме. Одређени интеграл. Особине интеграла изражене једнакостима и
неједнакостима. Класе интеграбилних функција. Неодређени интеграл и примитивна функција. NewtonLeibnizova формула. Методе интеграције. Несвојствени интеграл.
Диференцијалне једначине. Класе диференцијалних једначина првог реда. Диференцијалне једначине вишег
реда. Линеарне диференцијалне једначине. Боолеова алгебра. Дефиниција и примери. Бинарна Боолеова
алгебра и алгебра скупова. Стонеова теорема. Боолеове функције. Нормалне форме. Базе Боолеових
функција. Комбинаторика и графови. Варијације, комбинације, пермутације, партиције, композиције.
Принцип укључења-искључења. Графови, диграф и мултиграф. Подграф и делимичан граф. Комплемент
графа. Стабло. Планарни графови, теореме Eulera и Kuratowskog.
Линеарна алгебра. Векторски простори, дефиниција и примери. Линеарна зависност вектора и линеал.
Потпростор. База и димензија. Линеарни оператор. Матрична репрезентација. Системи линеарних
једначина. Gaussov алгоритам. Ранг и елементарне трансформације матрице. Kronecker-Capellijeva теорема.
Хомогени системи. Сопствени вектори и сопствене вредности. Карактеристични полином. CayleyHamiltonova теорема. Сличност матрица. Минимални полином. Унитарни простор и скаларни производ.
Норма и нормирани простор. Ортогоналност и ортонормирана база. Елементи аналитичке геометрије у
тродимензионалном простору.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Израда задатака везаних за теоретски научене теме.
Литература
• Жижовић, М. (1998): „Математика“, ICIM, Крушевац
• Дајовић С. (2007): „Математика 2“, ФОН,Београд
• Лазовић Р., Јованов Ђ., Ђорић Д. (2007): „Математика 1“, Збирка задатака ФОН,Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене технологије. На вежбама се
увежбавају и анализирају типични проблеми математике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
30
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Eнглески језик 2
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мелина М. Николић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Eнглески језик 1
Циљ предмета
Циљ предмета је развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу
Б1 (заједнички европски референтни оквир за језике) из области информационих технологија и
пословног енглеског језика са циљем стицања свести о функционисању страног и матерњег језика и
усвајања језичких вештина до нивоа дефинисаног програмским минимумом.
Исход предмета
Очекује се да je студент развиo лингвистичку, комуникативну и културолошку компетенцију до
нивоа Б1, савладао предвиђене наставне јединице и усвојиo стручни вокабулар из области
информационих технологија и пословног језика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава обухвата обраду текстова и лексике, дискусије на задату тему и писмене вежбе из
области информационих технологија: GUI, апликативни програми, мултимедија, мреже, интернет и
друго. Поред тога обрађују се текстови и вежбања из области пословног енглеског језика, читање,
дискусије на задату тему и писање: продаја, организација, тржиште деоницама, глобализација;
преговарање, презентације, бројеви, препоруке, и друго. Посебна пажња се посвећује обогаћивању
речника (врсте речи, грађење изведеница и сложеница, синоними, антоними и друго).
Граматика обухвата наставне јединице на нивоу Б1 (заједнички европски референтни оквир за
језике).
Практична настава:Вежбе
Језичке вежбе из области пређених на предавањима.
Литература
1. Glendinning, E.H. and J. McEwan (2006), Oxford English for Information Technology, second
edition. Units 7-12. Oxford: Oxford University Press.
2. http://goldenink.com/computersandnetworks.shtml
3. http://www.english4it.com/index.php
4. Downing, D. et al. (2009). Dictionary of Computer and Internet Terms, tenth edition. New York:
Barron’s Educational Series.
5. Eastwood, J. (2006). Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford: Oxford University Press.
6. Richardson, K. et al. (2008). The Business, pre-intermediate. Oxford: Macmillan Education.
7. Oxford Business Еnglish Dictionary (2007), Oxford: Oxford University Press.
8. Longman Business English Dictionary (2007), Harlow: Pearson Education.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
45
30
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Оцена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Студијски
истраживачки рад:
знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
писмени испит
10
усмени испт
20
..........
20
Остали
часови
поена
20
30
Студијски програм/студијски програми : Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Рачунарске мреже и телекомуникације
Наставник (Име, средње слово, презиме): Никола М. Секуловић, Владимир Д. Шашо
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета:
Обезбедити студентима свеобухватно знање о комуникацији података и захтевима умрежаваља рачунара, укључујићи
технологије рачунарских мрежа и телекомуникација, хардвер и софтвер.Као и стицање практично употребљивих знања
потребних при пројектовању и имплементацији дистрибуираних информационих система.
Исход предмета:
Студенти ће добити основна знања и вештине потребне за писање мрежних апликација за Интернет и локалне
рачунарске мреже.
Садржај предмета
Међународни телекомуникациони стандарди, модели и трендови : рачунарске мреже и управљачке топологије,
заједнички оператери, опрема; пројектовање мреже и управљање: архитектуре мрежа (ИСО, СНА, ДНА итд.)
организације за стандардизацију , ОСИ модел, модел Интернета. Пренос података : медијум, технике сигнала,
шифрирање, грешке. Технологије комуникационих система : медијум за пренос података , аналогно-дигитални пренос.
Физички ниво мреже : бежичне и мобилне везе; прекидачи и пакети; физички медијуми, Шанонов закон, сателитске
комуникације; детекција грешака и корекције; комуникациони стандарди; компресија и декомпресија . Локалне мреже
:топологије, контрола приступа медијуму,мултиплексирање; локалне мреже и WAN : топологија, гејтови, корисници;
одређивање захтева, мониторинг перформанси и контрола; архитектура дистрибуираних система; хардверски аспекти
дистрибуираних система ; Мреже широког појаса (WAN) : технике прекидача, технике емитовања, рутирање.
Архитектуре мрежа и протоколи. Повезивање мрежа.Конфигурисање мрежа, анализа перформанси и мониторинг.
Безбедност мрежа : основе криптографије, примене криптографије у мрежама; алгоритми тајних кључева; алгоритми
јавних кључева; дигитални потписи; VPN примене ; сценарији напада на мреже ; заштитни зидови (firewalls); детекција
упада; ожићене, безбедност жичаних, бежичних и мобилних мрежа итд. Мреже велике брзине. Управљање мрежама :
преглед проблема управљања мрежама; употреба лозинки и механичке контроле приступа; имена домена и именовање
сервиса;
Литература:
Kurose, R. (2005): „Умрежавање рачунара“, СЕТ, Београд
Старчевић, Д. (2004): „ Дистрибуција информациних система“,ФОН, Београд
White,C.M. (2007): „Data communications and computer networks:a business user’s approach“,Thomson cop.,
Boston
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе :
Предавања, вежбе, лабораториске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
30
10
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
•
•
•
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Комуникациони системи
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милош В. Банђур
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Нема услова
Циљ предмета
Упознавање и овладавање елементима и основним принципима рада комуникационих система са системом
за пренос података. Упознавање са појмом сигнала и врстама сигнала, те са његовим преносом кроз
различите врсте водова (оптично влакно).
Исход предмета
Студент је овладао основним елементима и принципима рада једног комуникационог система, системима за
пренос података и математичког апарата неопходним за рад једног комуникационог система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Информација и мере количине информације. Особине и подела сигнала. Аналогни и дискретни сигнал.
Системи за пренос сигнала. Одабирање сигнала. Квантизација и кодовање сигнала. Комуникациони систем и
његове компоненте. Математички апарат за анализу рада система (Фуријеова трансформација). Филтри (НФ,
ВФ, ПО, НО). Модулација и демодулација (амплитудна, фазна, фреквенцијска). Комуникациони водови
(симплекс, дуплекс, полу дуплекс). Оптичко влакно. Простирање по оптичком влакну. Елементи оптичких
комуникационих система. Савремени оптички комуникациони системи. Оптичке мреже. Основни типови
преноса података. Контрола преноса података. Комутација пакета.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са практичном применом и преносом сигнала. Кодирање о обрада сигнала и његов пренос.
Литература
• Поповић, М. (1996): „Дигитална обрада сигнала“, Наука Беопес, Београд
• Милошевић, В., Делић, В. (1996): „Дигиталне телекомуникације-збирка задатака“, Стилос, Нови
Сад
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене технологије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
40
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Програмирање 1
Наставник (Име, средње слово, презиме): Зоран Н. Миливојевић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Основе програмирања
Циљ предмета
Циљ предмета је давање широког увида у област програмских језика и упознавање са процесом развоја
софтвера са посебним нагласком на процедуралне програмске језике уз коришћење основних структура
података и основних алгоритама претраживања и сортирања.
Исход предмета
Студент је оспособљен за примењивање top-down методе за обликовање алгоритама. Такође студент је
оспособљен за израду алгоритамских решења у облику рачунарских програма као и за обликовање,
кодирање и тестирање програмских решења укључујући познавање техника и метода за проналажење и
исправљање грешака.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у област програмских језика. Кратак преглед и поређење основних програмских парадигми.
Активности у процесу развоја и одржавања софтвера. Појам алгоритма и његова улога у процесу решавања
проблема. Основни појмови из програмирања на ниском нивоу, машински-оријентисани језици.
Програмирање на процедуралним програмским језицима високог нивоа. Основи синтаксе и семантике
програмских језика виског нивоа. Појам променљиве, типа података, оператора и израза. Основни
примитивни и структурирани типови. Наредбе. Основне контролне струкуре. Показивачки механизам и
динамичка алокација меморије. Стуктурна декомпозиција и модуларизација. Потпрограми. Рекурзија. Појам
датотеке. Улазно/излазне операције. Илустрација концепата процедуралног програмирања на конкретном
процедуралном језику уз паралелну и компаративну елаборацију алтернативне имплементације основних
концепата у другим процедуралним језицима.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Студенти самостално решавају задатке на рачунару пролазећи корак по корак кроз све фазе развоја
програма, од фазе анализе добијеног задатка, избора одговарајућег алгоритма, саме имплементације
изабраног алгоритма, до уноса програма у одабраном окружењу и одговарајућег тестирања програма. Теме
задатака су усклађене са предавањима и вежбама из предмета.
Литература
• Урошевић, Д. (1996): „Алгоритми у програмском језику C“, Микрокњига, Београд
• Kraus, L. (2001): „Programski jezik C“, Akademska misao, Beograd
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене технологије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
40
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Алгоритми и структуре података
Наставник (Име, средње слово, презиме): Никола М. Секуловић, Владимир Д. Шашо
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: положена Математика 1
Циљ предмета
Циљ предмета је стицања кохерентног знања о техникама за имплементирање алгоритама и структурама
података. У исто време предмет пружа студентима могућност да унапреде своје програмерско знање
приликом развоја и примене разних алгоритама у оквиру конкретних програмских решења.
Исход предмета
Студенти ће бити оспособљени да у решавању проблема у пракси анализирају, изаберу и успешно примене
алгоритме и структуре података који су најпогоднији за решење датог проблема.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у алгоритме, анализе алгоритама, сложеност и оцена сложености алгоритама, нотације. Дефиниција и
имплементација и апликација сложених структура податка као што су: Низови: једнодимензионални и
вишедимензионални низови. Листе: једноструко повезане, двоструко повезане, прстенови и специјални
случајеви као што су стекови и редови. Стабла: бинарна, уравнотежена, стабла за тражење. Остало: heap,
hash табеле, графови.
Класични секвенцијални алгоритми за сортирање (секвенционални sort, bubble sort, quick sort, radix sort,
селекција и раздвајање, heapsort екстерно сортирање) и за претраживање (секвенцијално претраживање,
бинарно претраживање, бинарно претраживање по стаблу, hashing, екстерно претраживање).
Технике (парадигме) дизајнирања алгоритама као сто су: динамичко програмирање, алгоритми са враћањем
уназад, гранање и ограничавање, алгоритми са случајним бројевима. Алгоритми графова, алгоритми
најкраћег пута, мрежног тока.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Реализација карактеристичних структура и алгоритама у програмским језицима C/C++/JAVA.
Литература
• Sedgewick, R. (2004): „Algorithms in Java“, Addison Wesley
• Lippman, S.B. (2000): «Основе језика С++“, CET, Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене технологије.
Израда семинарских радова у малим групама. Одбрана домаћих задатака у малим групама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
30
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Архитектура рачунарских система
Наставник (Име, средње слово, презиме): Вера В. Петровић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: –
Циљ предмета
Упознати студенте са суштинском везом која постоји између хардвера и софтвера. Упознати студенте са
уравнотежавањем (cost/performance tradeoffs) рачунарске архитектуре. Дефинишу се концепти организације
рачунара, организације и основних функционалних делова оперативног система.
Исход предмета
Студенти су овладали неопходним знањем из области архитектуре и организације рачунара. Такође су
овладали су основним концептима савремених оперативних система ради њиховог ефикаснијег коришћења.
Студенти су оспособљени за рад под оперативним системом Linux.
Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови у области архитектуре и организације рачунара. Програми и њихово извршавање на
рачунару. Архитектура скупа инструкција. Систем прекида рачунара. Перформансе рачунара.
Имплементација процесора: путеви података процесора и управљачка јединица. Проточно извршавање
инструкција. Хазарди и мере за њихово превазилажење. Извршавање аритметичких операција са
целобројним и реалним подацима. Основни појмови у области оперативних система. Simbian оперативни
систем. Дистрибуирани оперативни системи. Заштита података на примеру Windows-а и Linux-а.
Хијерархијска организација меморијског система. Кеш меморије. Главне меморије. Виртуелне меморије.
Спрега процесора са меморијом и улазно-излазним подсистемом рачунара.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе у лабораторији имају за циљ да, помоћу савремених алата за мењају перформансе хардвера. У току
вежби студенти полажу (облигаторне и факултативне) колоквијуме који се састоје од тестова и
програмирања.
Литература
• Симић, Д., Батавељић, П. (2006): „Организација рачунара и оперативни системи“, ФОН, Београд
• Andrew, S. Tanenbaum (2006): „Structured Computer Organization“, Prentice Hall
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Предавања. Рачунарске вежбе. Консултације. Провере знања. Класичне методе наставе уз коришћење
савремене технологије.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Мултимедијалне и графичке апликације
Наставник (Име, средње слово, презиме): Вера В. Петровић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: –
Циљ предмета
Упознавање студената са прикупљањем, руковањем, архивирањем, програмирањем, синхронизацијом и
презентовањем мултимедијалних и графичких токова података у мрежном окружењу.
Исход предмета
Студент је оспособљен да стечена знања и вештине користи за развој, употребу софтвера, и графичких
система изражене мултимедијалности.
Садржај предмета
Теоријска настава
Мултимедија (појмови, карактеристике и токови података медија). Карактеристике aудио / видео / сликаграфика медија (музика-MIDI; говор; видео-TV и HDTV). Преглед стандарда за компресију и оптичко
складиштење (стандардни алгоритми; JPEG и MPEG; CD DA-ROM-WO-RW; DVD, холограф). MM
комуникациони систем (time-user-control space и CSCW; захтеви и ограничења протокола на презентационоапликативним и мрежно-транспортним ISO-OSI нивоима) и видеоконференције. MM базе података
(структуре и операције). Синхронизација ММ података (четворослојни референтни модел и дистрибуирани
системи). Програмске апстракције, алати и апликације (програмски и скрипт језици; аутхоринг системи и
ММ киоск). Методе за компресију слике, аудио и видео сигнала. Заштита мултимедијалних и графичких
апликација. Мобилни мултимедијални системи. Перспективе развоја мултимедијалних графичких система.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Предавања, рачунарске вежбе, консултације. На вежбама се приказују и манипулише мултимедијалним
садржајима на програмском (DirectX или OpenGL) или ауторинг (Flash) нивоима креирајући једноставне
системе за размену мултимедијалних садржаја у реалном времену.
Литература
• Steinmetz, R., Nahrstedt, K. (2004): „Multimedia applications“, Springer
• Солеша. Д. (2006): „Образовна технологија“, Унверзитет у Новом Саду, Нови Сад
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе. Вежбе се одржавају у рачунарској лабораторији,
која је опремљена одговарајућом хардверском и софтверском опремом чиме се омогућава рад на креирању
мултимедијалним и графичким апликацијама.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Компјутерска графика
Наставник (Име, средње слово, презиме): Небојша М. Денић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: –
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти стекну знања из основа компјутерске графике, као што су теорија боје, основи
графичког дизајна, тв дизајна, web дизајна, виртуалне реалности, 3D моделирања, илуминације и анимације
рачунарских модела. Стицање знања из компјутерске графике, које се користи за израду обрађених web
решења у графичкој и видео презентацији. Овладавање основним појмовима компјутерске графике и
упознавање са битмапираном и векторском графиком.
Исход предмета
Студенти је оспособљен за коришћења софтверских пакета за 3D моделирање и анимацију, обраду слике,
монтажу и визуелне ефекте, wеb дизајн, видео и мултимедију. Студент је овладао основним апаратом који се
користи код web решења у графичкој и видео презентацији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у интерактивну рачунарску графику и системе за рачунарску графику. Хардверска и софтверска
архитектура (OpenGL, DirectX, X3D) графичких рачунарских система. Теорија боја. Растерски графички
алгоритми за цртање 2D примитива. 2D и 3D геометријске трансформације. Алгоритми за остваривање
реалности приказа. Алати и софтвер за рачунарску графику. Основи HTML-a. Web дизајн. Основи
графичког дизајна. Основи VRML-a. Принципи 3D моделирања. Интеграција текста, слике и web решења у
софтверску апликацију. Интерактивно графичко програмирање. Компјутерска анимација.
Практична настава: Вежбе, Dруги облици наставе, Студијски истраживачки рад
Упознавање са основним програмима за обраду компјутерске графике (битмапиране и векторске).
Упознавање и рад са програмима за конвертовање и компресију слике. Рад са програмима за графички
дизајн.
Литература
• Brinkmann, R. (1999): „The Art and Science of Digital Compositing“, Academic Press
• Foley, Vam Damm (1995): „Computer Graphics, Principles and Practice,“ Addison-Wesley Publishers
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Dруги облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Предавања. Рачунарске вежбе. Консултације. Провере знања. Класичне методе наставе уз коришћење
савремене технологије. На вежбама се увежбавају изложени принципи и анализирају се типични проблеми и
њихова решења. Током практичне наставе студенти примењују савладане технике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ERP системи
Наставник (Име, средње слово, презиме): Небојша М. Денић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање студената са улогом ERP системи у савременим предузећима. Упознавање са
функцијама ERP. Анализирање структуре ERP система на теоретском и практичном нивоу. Такође се
наглашава значај организационее припреме за увођење ERP система.
Исход предмета
Студент је упознат са методама и алатима за евалуцију организације и имплементацију ERP система.
Такође студент је овладао пројектном структуром као и ресурсима, нопходним за ефикасно увођење ERP
система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у предмет. Методе рада. Архитектура ERP система. Ограничења ЕРП система и потреба за развојем
посебних програмских модула. Разлози за увођење ERP система. Идентификација и квантификација
ефеката. Анализа трошкова везаних уз програмске лиценце и увођење. Калкулација повратка инвестиције и
свих трошкова везаних уз увођење и одржавање ERP система. Стратешки циљеви и њихов утицај на
пословне процесе. Организациона инфраструктура и подршка кључним пословним процесима. Анализа
пословних процеса. Повећање ефикасности пословних процеса и реинжињеринг пословних процеса везаних
уз увођење ERP система. Управљање променама током увођења ERP система. Дефиниција и анализа
организационе припремљености. Методе и алати за анализу организационе припремљености. Припрема
организације. Увођење ERP система. Анализа технолошке инфраструктуре потребне за увођење ERP
система. Управљање пројектом и динамика пројектних активности. Кључни корисници и њихово
образовање. Постављање ERP система. Управљање конфигурацијом ERP система. Кључни параметри и
могућност њихове измене. Праћење организационих промена и њихов унос у систем. Повезивање ERP
система са спољним програмским модулима. Повезивање са системима за подршку електронском
пословању. Анализа различитих приступа повезивању ERP система. Повезивања ERP системи и релевантни
стандарди. Технички и семантички проблеми повезивања.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
У оквиру вежби студенти ће корисити стандардни комерцијални ЕРП систем и упознати се са његовим
параметрима, принципима успостављања (сетуп) и начином коришћења. Упознати ће се такође са логиком
основних пословних модула и начином њиховог повезивања.
Литература
• Schimitzek, P. (2002): „Industry-Specific ERP Systems: Integrating Information and Business Processes in
the Enterprise“, CRC Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Предавања уз помоћ презентација. Практичан рад у рачунарској учионици. Анализа студија случајева презентација конкретних примера из праксе. Семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени
испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Операциона истраживања
Наставник (Име, средње слово, презиме): Трајко Б. Петровић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са основама теорије и алгоритамског прилаза у решавању проблема оптимизације активности и
расподеле ресурса у условима физичких ограничења.
Исход предмета
Оспособљеност за анализу и решавање реалних оптимизационих проблема чија је критеријумска функција
(не)линеарна, у условима (не)линеарних ограничења типа (не)једнакости.
Садржај предмета
Теоријска настава : Операциона истраживања и информациони системи. Линеарно програмирање и
примене. Транспортни проблем. Нелинеарно програмирање, методи и алгоритми безусловне и условне
оптимизације. Целобројно програмирање. Мрежно планирање. Управљање залихама.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Поред предавања и
аудиторних вежбања, применом математичких алгоритама решавају се реални оптимизациони проблеми
применом рачунара.
Литература
• Крчевинац, С. и др.(2006): „Операциона истраживања 1 i 2,“ Факултет организационих наука,
Београд.
• Hillier S.F., Lieberman G.J.(2001): „Introduction to operations research“, 7th Ed. McGrow Hill.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Поред предавања и аудиторних вежбања у учионици, у присуству и помоћ асистента, у пс уционици,
применом математичких алгоритама, решавају се реални оптимизациони проблеми применом рачунара,
коришћењем доступних софтверских оптимизационих пакета.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
писмени испит
15
усмени испт
15
..........
25
15
поена
30
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Програмирање 2
Наставник (Име, средње слово, презиме): Зоран Н. Миливојевић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Програмирање 1
Циљ предмета
Предмет се наставља на Програмирање 1 са којим представља целину. По завршетку, студенти би требали
бити способни обликовати, кодирати, тестирати, исправљати и документирати програмска, пре свега
објектно оријентисана решења проблема алгоритамског типа. Циљ предмета је упознавање студената са
основама програмирања у програмском језику C++.
Исход предмета
Студент је оспособљен за програмирање у програмском језику C++. Студент је оспособљен за израду
објектно-оријентисаних апликација.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у програмске језике и програмирање у Unix окружењу. Примери програма у програмском језику C.
Основни типови података. Константе, варијабле, побројани типови. Декларација. Оператори и изрази. Врсте
оператора. Приоритети. Улаз и излаз података. Функције scanf, printf, gets, puts, getchar и putchar. Функције
за рад са знаковима. Контрола тока програма. Петље while, for и do-while. Наредбе if, switch и break. Наредбе
continue и goto. Функције. Основни појмови. Дефинисање функција. Прототипови. Рекурзивне функције.
Функције с варијабилним бројем аргумената. Препроцесорске наредбе. Условно укључивање. Макро
наредбе. Структура програма. Меморијске класе, животни век и дохватљивост варијабли. Програми
смештени у више датотека. Појам поља. Вишедимензионална поља. Поља као аргументи функције. Поља и
знаковни низови. Показивачи. Аритметика показивача. Показивачи и функције. Показивачи и поља.
Динамичко резервисање меморије. Аргументи командне линије. Структуре. Дефиниција. Структуре и
показивачи. Самореферирајуће структуре. Уније. Датотеке. Стварање датотека. Врсте датотека. Отварање и
затварање датотека. Стандардне функције за читање и писање.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
У оквиру вежби студенти ће, користећи програмски језик C израђивати објектно оријентисане
апликације. Такође ће се имплементирати различите структуре података, и кроз примере обрадити основни
принципи објектно-оријентисаног програмирања: учауривање, наслеђивање, скривање података и
полиморфизам, као и њихова примена на имплементацији индекс-секвенцијалних датотека и релационог
модела података.
Литература
• Stroustrup, B. (2008): „Programming: Principles and Practice Using C++“, Addison-Wesley
• Meyer, B. (2002): „Објектно оријентисано конструисање софтвера“, ЦЕТ, Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
На предавањима и лабораторијским вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене
технологије. Објашњавају се принципи објектно-оријентисаног програмирања који се илуструју
одговарајућим примерима. Током практичне наставе студенти самостално примењују савладане технике
израђујући различите апликације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
40
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Теорија система и информација
Наставник (Име, средње слово, презиме): Трајко Б. Петровић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са основама теорије система и информација, користећи генерални системски приступ,
укључујући методе моделирања и алгоритме рачунарске симулације у простору стања (не)линеарних
дискретних и континуалних динамичких система са дистрибуираним и концентрисаним параметрима.
Исход предмета
Оспособљеност у примени методологије и системске анализе пословних процеса.
Садржај предмета
Теоријска настава : Концепт генералне теорије система и информација, вектор стања система, вектори
улаза и излаза. Методи и алгоритми математичког моделирања. Временска и феквенцијска анализа система.
Услови управљања и естимације стања система. Стабилност система, полиномни и фреквенцијски
критеијуми. Основни појмови теорије информација, количина информације и јединица за мерење, ентропија
и мера неодређености система. Рачунарска симулација, одзиви система на типичне улазне сигнале,
мултиваријабилна анализа у простору стања.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад. Тимски рад у решавању
задатака из појединих тематских целина, увод у оптимизацију линеарних континуалних и дискретних
система управљања.
Литература
• Петровић Т., Ракић А., (2006): Сигнали и системи, Дексин, Београд
• Padulo L., Arbib M.A., (1974): System Theory, A Unified State-Space Approach to Discrete and
Continuous Systems, Pkiladelphia, Saunders.
•
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Поред предавања и рачунских вежбања, у пс учионици, коришћењем формираних симулационих модела
разнородних физичких процеса, сагледавају се временске и фреквенцијске карактеристике анализираног
система.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
писмени испит
15
усмени испт
15
..........
30
поена
40
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Интернет маркетинг
Наставник (Име, средње слово, презиме): Видоје П. Морачанин
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: –
Циљ предмета
Стицања основних знања из области маркетинга и посебних знања из области Интернет маркетинга;
Упознавање са основним појмовима виртуалног електронског тржишта, као и специфичностима технологије
и техниика апликације маркетинга на cyber тржишту.
Исход предмета
Оспособљавање студената за примену маркетинга и интернет маркетинга у савременим компанијама.
Оваладавање знањима о структри-динамици и развоју маркетинга и интернет маркетинга, основним
функцијама интернет маркетинга и да сагледају његово место и улогу у привредним организацијама.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у Интернет маркетинг: Интерактивност, прилагођеност Интернет кориснику, једноставност,
инфоцентричност, флексибилност, мерљивост, економичност, и динамичност. Комуникација- основ
повезивања. Утицај нових техологија на пословне процесе. Основна средства интернет маркетинга:
Маркетинг који се ослања на сервисе за претраживање мреже, е mail маркетинг као фундаментални сревис
интренета, партнерски Маркетинг Интернет брендинг и фазе реализације Интернет брендинга, евоулација
оnline достигнућа коинкуренције, креирања адектавног сајта, Креирање програма online лојалности, креација
и реализација online рекламних кампања и евоулација и унапређење ефеката online бреднинга, основе
Интернет маркетинга-банери (ed impresum), четири стуба Интернет маркетинга: (4Ц )
1) Садржај.
2) Путања корисника.
3) Управљање комуникацијом.
4) Конверзија; Wise model.
1. Web Content- креирање квалитетног садржаја.
2. Ineractivy-Оставри са потенцијалним купцима.
3. Serach Engines - Стратегија оставривања видљивости на претраживањима.
4. Effecitveness –Постизање квлитетних ефеката
Инренет ПР као део интернет Маркетинга: Упрваљање имиџом, публицитет, креирање репутације, основни
елемнти ПР активности на Интернету.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
На вежбама студенти креирају wеб сајт у функцији рекламирања, продаје и виртуелног представљања
предузећа окружењу.
Литература
• Tošić, D., Pocajt V. (2007): „Internet poslovanje posle 2005 godine“, FON, Beograd
• Smit, P. (2002): „Marketinške komunikacije“, Clio , Beograd
• Strauss, J., El-Ansary, A., Frost, R. (2007): „E-Marketing“, prevod IV izdanja, Šahinpašić, Sarajevo
• Tyler, S., Ferguson, D.A, Klein, R.A., (2002): „Promotion & Marketing for Broadcasting, Cable and
Web“, Buuerworth-Heinemann
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Стандардне методе високошколске, односно универзитетске наставе у виду теоријских предавања и
практичних вежби, као и самостални рад студената уз менторство предметног професора.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Системи за подршку одлучивању
Наставник (Име, средње слово, презиме): Видоје П. Морачанин
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да уведе студента у област подршке пословном одлучивању. Предмет даје дистинкцију између
ИТ подршке пословном одлучивању и другим менаџерским функцијама као што су управљање, руковођење и
планирање. Такође циљ предмета је упознавање са различитим моделима одлучивања, различитим класама
система за подршку одлучивању, као и различитим моделима за развој система за подршку одлучивању.
Исход предмета
Студент на крају предмета разуме дистинкцију између различитих менаџерских нивоа и релевантних пословних
информација по тим нивоима. У складу с тим, студент је стекао систематска знања о класама информационих
система за подршку различитим менаџерским нивоима одлучивања.
Садржај предмета
Теоријска настава
Модели и методе за подршку одлучивању: модели за "capacitated facility location" проблеме, модели за
"uncapacitated facility location" проблеме, проблем партиције скупа, јаки и слаби модели, методе за обликовање
јаких модела, импликације на решење проблема, модели са експоненцијалним бројем варијабли, проблеми
максималног тока, примена метода у планирању, обликовању различитих распореда.
Софтверски модели система за подршку одлучивању: нивои, модели и процеси пословног одлучивања, класе
информационих система за подршку различитим менаџерским нивоима одлучивања, архитектура система за
подршку одлучивању, модел driven системи за подршку одлучивању, документ driven системи за подршку
одлучивању, communication driven/групни системи за подршку одлучивању, модели групног одлучивања;
системи за подршку електронском вођењу састанака, knowledge driven системи за подршку одлучивању, процес
развоја система за подршку одлучивању. Пословна интелигенција: аквизиција знања, информациона
интеграција (комбиновање података из различитих извора, повезивање хетерогених пословних система и
складишта података, присуство лексичке и сематичке некомпатибилности, коришћење медиатора и менаџмент
метаподатака за повезивање хетерогених и аутономних извора података), пословна анализа и визуелизација.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
На вежбама се раде задаци из обрађених модела и класа одличивња. Студенти у току вежби израђују један
модел система за подршку одлучивања.
Литература
• Laudon, C.K., Laudon, J.P.(2001): „Essentials of Management Information Systems: Organization and
Technology in the Networked Enterprise“, Prentice Hall
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Презентације и дискусија, рачунарске вежбе, консултације, самостална израда обавезних задатака, провера
знања. Предавања се састоје из презентационих описних примера, генезе и решавања одређених задатака.
Додатни примери и испитни задаци разматрају се и решавају током лабораторијских вежби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Web технологије
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милош В. Банђур, Владимир Д. Шашо
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмта је упознавање студената с постојећим и будућим wеb технологијама, повезивањем са базама
података кроз wеb, дизајном, развојем и управљањем wеb система. Области из којих ће студент постићи
знање и вештине, а које су из домена wеb технологија, су протоколи, стандарди, сервер и клијент
функционалности, сигурност и методологије у wеb дизајну и развоју.
Исход предмета
Студент је оспособљен за коришћење web технологија, за развоја методологије web дизајна и развој webбазираних система. Такође студент је упознат са напредним web технологијама помоћу којих се могу
развити сложене web апликације.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у Web технологије: стандардне архитектуре и начини програмирања. Web архитектура. Структура Web
докумената. Протоколи и серверске технологије. Технологије дизајна и програмски језици: HTML,
Javascript, DHTML, CGI, Java Servleti, JSP, форме стилова, форматирање, позиционирање, стандарди.
Напредне технологије у развоју WEB-a базиране на XML-u. Увод у програмски језик Java. Напредни
елементи програмског језика Java. Програмирање мрежних ресурса. Анатомија Java програма. Сигурносни
модели. Дигитални потпис и сертификат. Програмске компоненте. Ј2ЕЕ елементи за приступ до података.
Ј2ЕЕ елементи за серверску страну. Дистрибуирана обрада.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
У оквиру вежби студенти ће користити специфичне програмске алате који се користе за развој сложених
wеb апликација и wеb сервиса. У склопу тога научи ће основне и напредне особине програмског језика Java,
особине неколико компонентних модела, неколико начина реализација web апликација, повезивање
апликација и дистрибуирање обраде. За реализацију пројеката научит ће инсталирати и конфигурисати wеb
сервер, апликациони сервер и сервер базе података. Студентима ће се представити пројектни задаци које
морају завршити и презентовати у договореном термину.
Литература
• Yager, T. (2000): «Razvoj Web aplikacija“, CET, Beograd
• Niemeyer, P., Knudsen, J. (2000): „Learning Java“, O'Reilly & Associates, Inc.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
На предавањима се користе класичне методе наставе уз коришћење пројектора. На вежбама се увежбавају
изложени принципи и анализирају се типични проблеми и њихова решења. Током практичне наставе
студенти примењују савладане технике.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
40
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Базе података
Наставник (Име, средње слово, презиме):
, Бранимир Р. Савић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је студента упознати са општим елементима система за управљање база података. Такође
упознати их са основним принципима креирања и коришћења система за управљање базама података.
Исход предмета
Студент је овладао теоријским аспектима база података, адекватно нивоу курса, стиче способност креирања
и рада са базама података. На крају курса, очекује се да студент демонстрира разумевање основних
принципа пројектовања и креирања релационог модела базе на илустративном примеру реалног система,
постављања SQL упита и функционисања СУБП-а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у базе података. Концепција базе података. Основни модели података.Систем за управљање базама
података. ER/EER модел података. Релациони модел података.. Конверзија из ER/EER у релациони модел.
Релациона алгебра. Релациони рачун. Релациони упитни језик - SQL. Пројектовање релационог модела базе
података, функцијске зависности, нормалне форме,
поступци нормализације. Ограничења
интегритета.Уграђени SQL, ODBC i JDBC. Пострелациони модели база података. Увод у објектнорелационе и објектне базе података.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Увежбавање пројектовања ЕР модела података на илустративним примерима. Увежбавање пројектовања
релационог модела података путем превођења ЕР модела података. Манипулисање подацима путем
илустративних SQL упита.
Литература
• Лазаревић, Б., Марјановић, З., Аничић Н., Бабарогић, С. (2006): „Базе података“, ФОН, Београд
• Date, C. J. (2004): „An Introduction to Database systems“, Addison-Wesly
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене технологије.
Објашњавају се принципи база података који се илуструју одговарајућим примерима. На вежбама се
користи одговарајући алат за увежбавање пројектовања ЕР модела и његовог превођења у релациони модел.
Такође се вежба постављање SQL упита, све уз коришћење рачунара. Студенти добијају практичан задатак
који се састоји од самосталног пројектовања ЕР модела података и његовог превођења у релациони модел.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
40
практична настава
усмени испт
15
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Eнглески језик 3
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мелина М. Николић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Eнглески језик 2
Циљ предмета
Циљ предмета је развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу
Б1-Б2 (заједнички европски референтни оквир за језике) из области информационих технологија и
пословног енглеског језика са циљем стицања свести о функционисању страног и матерњег језика и
усвајања језичких вештина до нивоа дефинисаног програмским минимумом.
Исход предмета
Очекује се да je студент развиo лингвистичку, комуникативну и културолошку компетенцију до
нивоа Б1-Б2, савладао предвиђене наставне јединице и усвојиo стручни вокабулар из области
информационих технологија и пословног језика предвиђених .
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава обухвата обраду текстова и лексике, дискусије на задату тему и писмене вежбе из
области информационих технологија: Internet, www, website; креирање web страница, системи
комуникације, подршка, сигурност података и друго. Поред тога обрађују се текстови и вежбања из
области пословног енглеског језика, читање, дискусије на задату тему и писање: пословна култура,
кориснички сервиси, производи, каријера; структура презентација, налажење посла; формална и
неформална конверзација, писање биографије, и друго. Посебна пажња се посвећује обогаћивању
речника (врсте речи, грађење изведеница и сложеница, метафоре, идиоми и друго).
Граматика обухвата наставне јединице на нивоу Б1-Б2 (заједнички европски референтни оквир за
језике).
Практична настава:Вежбе
Језичке вежбе из области пређених на предавањима.
Литература
1. Glendinning, E.H. and J. McEwan (2006), Oxford English for Information Technology, second
edition. Units 13-18. Oxford: Oxford University Press
2. http://goldenink.com/computersandnetworks.shtml
3. http://www.english4it.com/index.php
4. Downing, D. et al. (2009). Dictionary of Computer and Internet Terms, tenth edition. New York:
Barron’s Educational Series.
5. Eastwood, J. (2006). Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford: Oxford University Press.
6. Allison, J. and P. Emmerson (2007) The Business, intermediate. Oxford: Macmillan Education.
7. Oxford Business Еnglish Dictionary (2007), Oxford: Oxford University Press.
8. Longman Business English Dictionary (2007), Harlow: Pearson Education.
Број часова активне наставе
Предавања:
Веж2бе: Други облици наставе:
45
30
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Оцена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Студијски
истраживачки рад:
знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
писмени испит
10
усмени испт
20
..........
20
Остали
часови
поена
20
30
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Управљање пројектима
Наставник (Име, средње слово, презиме): Видоје П. Морачанин
Број ЕСПБ: 8
Циљ предмета
Циљ предмета је добијање увида у знања и вештине пројектног вођења у области информационих система.
Упознавање студената с основним појмовима у подручју пројеката и управљања пројектима. Упознавање
студената са пројектним прилазом и његовој примени у предузећи. Студенти ће бити упознати с основним
условима успешног управљања пројектима са посебним нагласком на значај дефинисања домена пројекта,
пословног, комуникационог и психолошког аспекта.
Исход предмета
Студенти ће се припремити за учествовање у пројектима и биће упознати са основним проблемима и
постојећим решењима везаним уз управљање различитим типовима пројеката. Биће оспособљени за тимски
рад на управљању пројектима.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводна разматрања о пројектима. Појам и значај управљања пројектима. Историјски прилаз развоја области
управљања пројектима. Значајни фактори успешности или неуспешности извођења пројеката. Животни
циклус пројекта. Организација пројекта. Процеси управљања пројектом: иницирање, планирање,
извршавање, управљање, закључење. Улога и професија менаџера пројекта. Ауторитет, одговорности,
преговарање и управљање комуницирањем. Психологија у управљању пројектима. Управљање
конфликтима. Алати за подршку управљању пројектима. Пројектна документација. Евалуација пројекта.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
На вежбама се дају оквири проблема ианализирају чињенице и теоријски прилази, а на вежбама се настава
обавља у интерактивној форми. Студенти се упознају са стандардним информатичким решењима за вођење
пројеката. Свако обрађено поглавље на предавањима праћено је задатком који треба ришити у оквиру
пројекта. Студенти сами бирају подручје рада пројекта и спроводе га у тиму. На тај начин, студенти ће
научити како употребити сазнања добијена у оквиру предавања у стварном животу.
Литература
-основна
• Kerzner, H. (2003): „Project Management a system approach to planning“, scheduling and controlling,
John Wiley
• Јовановић, П., : „Управљање пројектима“, ФОН, Београд
-допунска
• Gray, C.F., Larson, E.W.,: “Project management”, McGraw Hill, Boston
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Метод извођења наставе базиран је мултимедијалним предавањима и вежбама. На предавањима се дају
оквири проблема и анализирају чињенице и теоријски прилази, а на вежбама се настава обавља у
интерактивној форми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Менаџмент људских ресурса
Наставник (Име, средње слово, презиме): Видоје П. Морачанин
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је упознати студенте с основним концептима управљања људским ресурсима, као и
специфичностима ове функције менеџмента у склопу управљања предузећем. Циљ предмета је упознавање
студента са улогом и значајем људских ресурса у процесима рада.
Исход предмета
Задатак предмета је да код студената формира ставовe и раднe вредности којима би могли допринети
стварању квалитетних радних места и радних односа. Студент је оспособљен да сагледа све релевантне
факторе који доприносе квалитетном обављању посла. Такође студент је овладао сазнањима о могућностима
и менаџерским захватима којима би се створили услови за успешно и квалитетно пословање.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и садржај менеџмента људских ресурса. Значај и улога управљања људсим ресурсима. Планирање и
пријем људских ресурса. Селекција људских ресурса у организацији. Организациони дизајн. Организациона
клима и култура. Обука и развој кадрова. Мотивација и мотивациони процеси.
Особине личности менаџера. Емоционална интелигенција. Мотивација за рад. Спољашња и унутрашња
мотивација. Материјално и нематеријално мотивисање. Конфликти у организацији. Доношење одлука.
Тимски рад. Стрес у организацији. Развој каријере. Тенденције у управљању људским ресурсима у
будућности
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе су аудиторне и обухватају разраду програмом предвиђеног градива.
Литература
• Михајловић, Д. (2007): „Менаџмент људска страна“, ФОН, Београд
• Dessler, G. (2004): „Основи менаџмента људских ресурса“, Дата статус, Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе
комбинацијом метода " ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује први део аудиторних
вежби у обиму 50% наставе. Остали део наставе се реализује методом "case" и обухвата израду практичног
семинарског рада студената на конкретним задацима из оквира садржаја наставног предмета у предузећу
укључујући и презентацију.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Пројектовање информационих система
Наставник (Име, средње слово, презиме): Небојша М. Денић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Цуљ предмета је да студент овлада структурним и објектним методама за планирање, анализу и обликовање
ИС-а, као и са методикама информационог инжењерства. Такође циљ предмета је да студент на бази
стечених теоријских знања мора бити у стању реализовати све фазе животног циклуса сваког ИС-а
применом нових информатичких технологија и уз употребу CASE-алата.
Исход предмета
Студент је оспособљен да анализира и моделује корисничке захтеве објектно-оријентисаним техникама.
Такође студент је оспособљен да моделују базу података и апликације, користећи CASE алате.
Садржај предмета
Теоријска настава
Пословни систем и његов информациони систем. Животни и развојни циклус информационог система.
Nolan-ova парадигма информатичког развоја предузећа. Анализа пословне технологије објектног система.
Оптимална организација и архитектура информационог система. Критеријуми оптимализације. Класе
података. Хеуристички и егзактни алгоритми оптимизације структуре ИС-а. Преглед модерних методика и
метода пројектовања ИС-а. "Top-down" планирање и "Bottom-up" верзија. Однос методика и техника
пројектовања. Рачунарска подршка пројектовању информационог система. Појам CASE (Computer Aided
System Engineering) и подручја употребе. Преглед функција CASE-алата и апликационог генератора.
Стандарди за методике пројектовања ИС-а. Технике моделирања процеса. Дијаграм тока података (ДТП).
Посебне методе и стандарди за моделирање података. HIPO-дијаграм и структурни дијаграм. IDEFстандарди за ДТП. Технике моделирања података. Модел објекти-везе-својства (ERA-модел). Тип објекта и
инстанца одређеног типа објекта. Класификатори и идентификатори. Martin-ova и Chen-ova нотација.
Генерализација и апстракција. Препознавање објеката. Врста, тип и кардиналност везе. Семантика модела
података. Релациони модел података. Објектни приступ развоју ИС-а. Моделирање ресурса информационог
система. Синтеза система. Управљање пројектом изградње ИС-а.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе се одвијају у рачунарској лабораторији у више група, уз поштовање принципа један студент-један
рачунар. Уз поступно упознавање студената са савременом методологијом системске анализе и
пројектовања циљ је да студенти буду оспособљени за послове систем-аналитичара и пројектанта
информационих система.
Литература
• Лазаревић, Б., и др. (2005): „Пројектовање информационих система“, Научна књига, Београд
• Roger S. Pressman (2000): „Software Engineering/A Practitioner's Approach“, McGraw-Hill
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе уз интензивну употребу CASE-алата. На вежбама се организује тимски рад у решавању
задатака из појединих тематских целина, чиме се прати афинитет студената према подручјима тематских
целина.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
15
40
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Основе заштите информација
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милош В. Банђур
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Стицање основних знања о заштити информација у информационом систему. Упознавање с методама
изградње и развоја система безбедности информационог система. Упознавање са улогом и појединим
мерама за смањивање нивоа ризика у појединим деловима информационог система. Оспособљавање
студента за постављање система безбедности на Windows и Unix платформи.
Исход предмета
Студент овладава основним знањима о заштити података и информација у информационом систему.
Студент ће моћи самостално да примењују одговарајуће методе у развоју система безбедности
информационог система. Студент је упознат са методама и техникама заштите на Windows и Unix
платформи.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам безбедности информационог сисема. Развој система безбедности и заштите информационих сустема
до данас, могући правци развоја. Планирање и пројектовање безбедности и заштите приликом изградње
информационог система. Преглед стандарда који се користе у пројектовању безбедности информационих
ресурса. Одабир стратегија изградње система безбедности информационог система. Организационе,
програмске, техничке и физичке мере заштите. Обезбеђивање података током обраде и меморисања.
Остваривање безбедности на нивоу операционог система, дозволе и права на систему, упоређивање
Windows система заштите и концепта заштите на Unix платформи. Безбедност на нивоу апликације,
креирање корисничког интерфејса, додела системских ресурса према проблемском домену радног места.
Меморисање података на средствима са аналогним и дигиталним записом. Систем безбедносног
меморисања (нормално, инкрементално, диференцијално и дневно меморисање. Мултимедијални системи
меморисања. Други аспекти заштите информационих система. Стандарди безбедности. Правна заштита
софтверских дела, ауторско дело, власништво софтверског производа, лиценцна права. Ергономски аспект
заштите информационог система.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Циљ вежби је упознати студенте са техничким средствима за реализацију појединих облика заштите и
безбедности информационих система. Након завршених вежби, студенти ће знати самостално изградити и
управљати заштитом дела информационог система који је подржан рачунаром кроз аспекте заштите које је
могуће спровести на том нивоу.
Литература
• Tudor J.K. (2001): „Information Security Architecture“, CRC Press LLC, USA
• Peltier R.T. (2000): „Information Security Risk Analysis“, Auerbach, CRC press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
45
30
Методе извођења наставе
Предавања. Рачунарске вежбе. Консултације. Испит је усмени. Оцена испита се формира на основу успеха
са лабораторијских вежби и усменог испита. У настави се користе класичне методе уз употребу стандардне
софтверске подршке који се комерцијално користе за заштиту ИС..
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
10
практична настава
усмени испт
15
40
колоквијум-и
..........
20
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Вештачка интелигенција
Наставник (Име, средње слово, презиме): Небојша М. Денић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Предмет има за циљ да упозна студенте са методама вештачке интелигенције. Такође основни циљ предмета је
упознавање студента са логичким програмирањем и оптимизацијом како би у даљем процесу учења
једноставније овладао методама аутоматског учења, машинског симболичног учења, машинског учења на бази
неуронских мрежа и машинског учења на бази генеричког програмирања.
Исход предмета
Студент је упознат са алатима за анализу и развој сисема на бази знања и генезе вештачке интелигенције. На
крају курса се очекује да студент савлада све елементе моделирања и имплементирања експертних система,
система за подршку одлучивању и интелигентних софтверских агената.
Садржај предмета
Теоријска настава
Преглед области примене вештачке интелигенције. Парадигме планирања (линеарно, нелинеарно и
хијерархијско планирање, презентације планирања). Логичко програмирање и оптимизација (комбинаторичка
оптимизација, алтернатива операционим истраживањима, генерички алгоритам, евалуација GА, генеричка
оптимизација у проблемима комбинаторике). Системи базирани на знању (преглед технологија систама на бази
знања, класичне методе резоновања, резоновање са неизвесним или некомплетним информацијама, статистички
приступ, приступ на бази fuzzy логике и fuzzy скупова, адаптивни fuzzy системи на бази GA-оптимизације).
Аутоматско учење (класичне методе учења на бази дрвета одлучивања, индукције и дедукције, слабе методе у
теореми доказивања, доказивање теореме резолуције). Машинско учење-симболички базирано (радно
окружење за учење на бази симбола, претраживање простора, знање и учење, несупервизијско учење).
Машинско учење на бази неуронских мрежа. Супервизијско учење (линеарне мреже, нелинеарне мреже,
радијалне мреже. Несупервизијско учење (SOM и LVQ мреже, рекурентне мреже, елманове мреже, хопфилдове
мреже). Машинско учење на бази генеричког програмирања (генеричко програмирање, класификаторски
системи и GP, вештачки живот, социјално базирано учење).
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
У оквиру лабораторијских вежби студенти ће користити, MATLAB, SIMULINK, Neural Network Toolbox, Fuzzy
Toolbox i Genetic Algorithm Toolbox за израду пројектних задатака што ће омогућити студентима континуалан
рад и самопроверу знања. Додатни примери и испитни задаци разматрају се и решавају током лабораторијских
вежби.
Литература
• Russel, J.S., Norviq, P. (2002): „Artificial Intelligence: A Modern Approach“, Prentice Hall
Luger, G.F., Stubblefield, W.A. (1998): „Artificial Intelligence- Structures and Strategies for complex Problem
Solving“, Addison Wesley
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Предавања и лабораторијске вежбе се састоје из теоретског дела, презентационих описних примера, генезе и
решавања одређених задатака. На тај начи студенти ће имати подлоге за примену изученог градива у
инжињерске апликације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
семинар-и
25
15
..........
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Стручна пракса
Наставник (Име, средње слово, презиме): Област стручне праксе имплицира наставника
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 3
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са условима рада у одабраној радној организацији.
Исход предмета
Оспособљеност за примену стечених теоријских и апликативних знања у радној организацији.
Садржај предмета
Рад у радној организацији је условљен пословима на којима је студент ангажован.
Литература
Користити материјале и пројектна решења у оквиру радне организације.
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
Остали часови
Методе извођења наставе
Донети дневник рада укључујући доступна техничка решења.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
писмени испит
усмени испт-одбрана дневника са
праксе
..........
поена
100
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Софтверско инжењерство
Наставник (Име, средње слово, презиме): Небојша М. Денић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Упознавање са основама развоја софтвера и методологијом развоја софтверског производа.
Исход предмета
Оспособљеност за примену стечених знања кроз израду конкретног пројектног задатка, укључујући израду
пројектне и корисничке документације.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у информатичко инжењерство. Генеза развоја софтверског инжењерства.
Принципи софтверског инжењерства. Софтверски инжењер. Развијање процесне компоненте унутар
информационог система. Методе развијања процесне компоненте. Декомпозиција проблема. Дијаграми
декомпозиције. Дијаграми тока података. Дијаграми структуре процеса. Методологија развоја софтверског
производа. Модели развоја животног циклуса софтверског производа. Анализа захтева, израда
спецификација. Обликовање унутрашње логике процеса. Технике дијаграма. Објектно орјентисано
обликовање. Обликовање корисничког интерфејса.
Практична настава : Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад: Радна окружења за
писање програма, Основни концепти Jave, графички кориснички интерфејс и поступак израде семинарских
радова са примерима.
Литература
Sommerville, I. (2001): „Software Engineering, 6th Edition“, Addison-Wesley
Finkelstein, A. (2000): „The Future of Software Engineering“, IEEE Computer Society
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе у пс учионици, анализа примера у online окружењу.
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
писмени испит
15
усмени испт
15
..........
25
15
Остали часови
поена
30
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Е – пословање
Наставник (Име, средње слово, презиме): Трајко Б. Петровић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Оспособљавање за широку примену информационо-комуникационих технологија у е-пословању.
Исход предмета
Огледа се у примени информационо-комуникационих технологија у е-пословању и оспособљеност
запослених, посебно њихова афирмација у радном окружењу.
Садржај предмета
Теоријска настава: Модели електронских тржишта и модели електронских трговина. Е-маркетинг. Ебанкарство. Е-платни промет. Системи електронског новца. Е-осигурање. Глобални дистрибуциони
системи. Стратешки менаджмемт е-биѕниса. Информациона технологија менаджмента. Информациона
комуникациона технологија у пословању.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Дискусија одабраних тема и искустава, израда пројекта. Практичан рад са платформама и софтверским
алатима за е-пословање.
Литература
• Станкић Р., (2009): „Електронско пословање“, Економски факултет, Београд .
• Тошић Д., Поцајт В., Лутовац М., (2007): „Основи електронског пословања“, Виша
електротехничка школа, Београд.
• Лутовац М., Тошић Д., (2006): „Бизнис план за електронско пословање“, Виша електротехничка
школа, Београд.
• Strauss J.,El-Ansary A., Frost R., (2006): „E-Marketing, Prentice Hall, New Jersey.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
На предавањима и вежбама се користе класичне методе наставе уз коришћење савремене технологије. ЕX
катедра, интерактивност, дискусионе групе, семинари, контролни тестови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Менаџмент информационих система
Наставник (Име, средње слово, презиме): Небојша М. Денић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студента са улогом технологије у стварању богатства и постизању конкурентности. Упознавање
студента са знањем како да интегрише технологију и менаџмент. Упознавање студента са основама
управљања технологијом, технолошком стратегијом, технолошким планирањем, аквизицијом и
експлоатацијом технологије и трансфером технологије.
Исход предмета
Студент је оспособљен да се кроз студије случајева упозна са важним примерима менаџмента
информационих технологија. Способност коришћења савремених информационих система у функцији
доношења пословних одлука. Усвајање и примена стандарда за моделирање процеса и података. Познавање
структуре и способности за самосталну примену метода анализе и унапређења постојећег МИС а.
Способност за пројектовање и одржавање МИС а.
Садржај предмета
Теоријска настава
Увод и општа теорија система, Системи за подршку у одлучивању, Експертни системи, Функционални
модел послова у предузећу , Моделирање менаџерских захтева за информацијама, Функционално
моделирање, Информацоно моделирање, Апликативно моделирање, Трансакционо процесирање
информација, Аналитичко процесирање информација, Складишта података, Олап системи, Дата мининг откривање знања, Мис у е-comercce окружењу.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
На вежбама се увежбавају методе пројектовања информационих система (Анализа изводљивости и предлог
системског решења. Моделирање и анализа система. Пројектовање система. Реализација система.) Области
примене информационих система за случај решења са доступним изворним кодом (Опен Соурце).
Литература
• Денић, Н. (2010): „Менаџмент информациони системи“, Висока техничка школа, Звечан..
• Laudon, K., Laudon, L. (2001): „Management Information Systems“, IV Edition, Prentice Hall
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Настава се изводи путем аудиторних предавања која су праћена слајдовима и лабораторијским вежбама која
дубље разрађују решавање одређених проблема. Предавања и вежбе су праћене са великим бројем примера
из праксе. Поред овога, предвиђа се израда самосталног рада, при чему се студенти практично упознају са
начинима оцене квалитета неког софтвера или са израдом пројектог задатка за пројектанта информационог
система (користећи стандардне УМЛ дијаграме).
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Пословни информациони системи
Наставник (Име, средње слово, презиме): Трајко Б. Петровић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да упозна студенте са основном структуром, функционисањем и концепцијом савремених
пословних информационих система. Студентима ће бити представљени сви битни садржаји који се у
светској литератури појављују у оквиру предмета под истим или сличним називом.
Исход предмета
Студент је овладао релевантним појмовима везаним за савремене информационе технологије и њихово
место и примену у пословним информационим системима, али исто тако ће стећи увид у прави смисао и
улогу информационих система у остваривању стратешких циљева пословних система.
Садржај предмета
Теоријска настава
Информационе технологије и информациони системи. Место и улога информационог система у пословном
систему. Класификација информационих система. Развојне промене и управљање информационим
системима. Информације, управљање и процес доношења одлука. Системи подршке управаљању и
одлучивању. Подаци, организација и управљање подацима. Подаци, знање и управљање знањем.
Интелигентни системи подршке. Мрежно рачунарство и електронске пословне комуникације. Електронско
пословање, трговина и банкарство. Изградња информационих система. Економски аспекти информационих
система. Управљање информационим ресурсима, контрола и заштита информационих система. Утицај
информационих технологија на организације, појединце и друштво. Етичка и социјална питања везана за
пословне информационе системе.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Разрада студија случајева пословних информационих система. Анализа поједних модула ERP система.
Литература
• Stair, M.R., Reznolds,W.G. (2003): „Principles of information systems“, sixth ed. Thomson, Course
Technology
• Beynon-Davies, P. (2002): „Information systems, An introduction to Informatics in Organizations“,
Palgrave
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Предавања уз помоћ презентација. Практичан рад у рачунарској учионици: презентације студената кроз
групни и/или индивидуални рад на изабраној тематској области из садржаја предмета. Анализа студија
случајева - презентација конкретних примера из праксе. Приступни радови и семинарски радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Eнглески језик 4
Наставник (Име, средње слово, презиме): Мелина М. Николић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов: Eнглески језик 3
Циљ предмета
Циљ предмета је развијање лингвистичке, комуникативне и културолошке компетенције на нивоу
Б2 (заједнички европски референтни оквир за језике) из области информационих технологија и
пословног енглеског језика са циљем стицања свести о функционисању страног и матерњег језика и
усвајања језичких вештина до нивоа дефинисаног програмским минимумом.
Исход предмета
Очекује се да je студент развиo лингвистичку, комуникативну и културолошку компетенцију до
нивоа Б2, савладао предвиђене наставне јединице и усвојиo стручни вокабулар из области
информационих технологија и пословног језика предвиђених .
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава обухвата обраду текстова и лексике, дискусије на задату тему и писмене вежбе из
области информационих технологија: сигурност података, софтверски инжењеринг, занимања у
области ИТ, развој и будућност ИТ, електронско издаваштво, и друго. Поред тога обрађују се
текстови и вежбања из области пословног енглеског језика, читање, дискусије на задату тему и
писање: предузеће и друштво, спајање и преузимање предузећа, међународна трговина;
преговарање, тимски рад, визуелне презентације, преговарање; извештаји и записници,
презентације, и друго. Посебна пажња се посвећује обогаћивању речника (врсте речи, грађење
изведеница и сложеница, метафоре, идиоми и друго).
Граматика обухвата наставне јединице на нивоу Б2 (заједнички европски референтни оквир за
језике).
Практична настава:Вежбе
Језичке вежбе из области пређених на предавањима.
Литература
1. Glendinning, E.H. and J. McEwan (2006), Oxford English for Information Technology, second
edition. Units 19-25. Oxford: Oxford University Press
2. http://goldenink.com/computersandnetworks.shtml
3. http://www.english4it.com/index.php
4. Downing, D. et al. (2009). Dictionary of Computer and Internet Terms, tenth edition. New York:
Barron’s Educational Series.
5. Eastwood, J. (2006). Oxford Practice Grammar – Intermediate. Oxford: Oxford University Press.
6. Allison, J. and P. Emmerson (2007). The Business, intermediate. Oxford: Macmillan Education.
7. Oxford Business Еnglish Dictionary (2007), Oxford: Oxford University Press.
8. Longman Business English Dictionary (2007), Harlow: Pearson Education.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Веж2бе: Други облици наставе:
Студијски
45
30
истраживачки рад:
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Оцена
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
писмени испит
10
усмени испт
10
..........
20
10
поена
20
30
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Интеракција човек-рачунар
Наставник (Име, средње слово, презиме): Трајко Б. Петровић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Предмет разматра концепте интеракције човека и рачунара са обе стране корисничког интерфејса,
укључујући људске факторе, анализу перформанси, процесе сазнавања, студије употребе, стилове
интеракције. Обрађује се и поступак развоја корисничког интерфејса са нагласком на дизајн прилагођен
кориснику и методологију вредновања интерфејса.
Исход предмета
Студент на крају курса разуме значај људског фактора, когнитивних процеса, окружења и обуке корисника
и успешно их примењује при развоју, имплементацији и анализи перформанси и употребљивости
корисничког интерфејса разних намена.
Садржај предмета
Теоријска настава
Концепти интеракције и интерфејса. Еволуција интерфејса рачунара. Проблеми интеракције између
човека и рачунара. Разумевање корисника: когнитивни принципи и когнитивна ергономија. Врсте и
примери корисничких интерфејса. Графички кориснички интерфејси. Перцепцијски кориснички интерфејси.
Кориснички интерфејси засновани на пажњи. Web-оријентисани кориснички интерфејси.
Интелигентни кориснички интерфејси и адаптација према потребама корисника. Методологија развоја
корисничког интерфејса. Важност доброг дизајна и познавање модела корисника. Моделирање задатка
оријентисано ка кориснику. Организација графичког приказа интерфејса. Системи менија и прозора.
Евалуација, хеуристичка евалуација, тестирање употребљивости, стандарди употребљивости. Вредновање
употребљивости корисничких интерфејса. Студијски примери. Софтверски алати за развој корисничких
интерфејса. Нове технологије, алтернативни улазни и излазни уређаји, алтернативни дисплеји, мобилно
рачунарство.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
На вежбама се ради групна анализа и дискусија појединих тема, изабраних чланака и семинарских радова.
Такође се на вежбама студенти обучавају за рад са софтверским алатима за развој корисничког интерфејса.
Перманентно решавање додељених задатака и проблема, самостално, и под надзором наставника.
Литература
• Shnajderman, J., Plaisant, C. (2005): „Dizajniranje korisničkog interfejsa“, CET, Beograd
• Sears, J.A. Jacko (Eds.) (2008): „The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving
Technologies, and Emerging Applications", 2nd edition, CRC Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
На предавањима се излаже теоријски део градива праћен примерима који илуструју примену теорије на
решавање задатака. Лабораторијске вежбе обухватају експерименте из области које су дате планом и
програмом. На вежбама се раде задаци из градива са предавања. Делови градива који се могу објединити у
логичке целине се могу полагати током семестра преко коловијума.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
писмени испит
15
практична настава
усмени испт
15
30
колоквијум-и
..........
25
семинар-и
15
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Правни основи информационих система
Наставник (Име, средње слово, презиме): Видоје П. Морачанин
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ је да се студенти упознају правним основама информационих система. Упознавање са правом
приватности, патентноправном заштитом, ауторскоправном заштитом и заштитом интелектуалне својине, као и
са компјутерским криминалом и кривичном одговорношћу.
Исход предмета
Оспособљавање студената да стечена знања из области правних аспеката информационо-комуникационих
технологија успешно примене у раду; Унапређена знања, способности и вештине студената могу се користити у
решавању проблема из праксе.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам, развој и значај компјутерског и Cyber права. Информационо друштво и информације од јавног значаја.
Примена информационо-комуникационих технологија и људска права. Приватност и заштита података.
Заштита приватности. Информационо-комуникационе технологије и интелектуална својина. Патентноправна
заштита. Ауторскоправна заштита. Интелектуална својина. Злоупотреба интелектуалне својине на интернету.
Компјутерски криминалитет. Цyбер криминал. Кривична дела против безбедности рачунарских података.
Жртве компјутерског и Цyбер криминала. Електронски докази, откривање и Цyбер форензика. Судски
поступци. Правни аспекти електронског пословања.
Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад.Уводне вежбе. Договор о начину рада. Оснивање
привредних друштава – радионица. Информационо-комуникационе технологије и интелектуална својина –
студија случајева. Компјутерски криминалитет – студија случајева. Електронски докази – радионица. Cyber
криминал – студија случајева.
Литература
• Дракулић М. (1996): “Осниви Компјутерског права“, ДОПИС, Београд
• Миловановић Р. (2005): „Психологија криминалитета“, Полицијска академија, Београд
• Симић И. (2007): „Збирка кривичноправних прописа“, Службени гласник, Београд
• Соколовић Р. (2008): „Полиција и кривични поступак“, Службени гласник, Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
30
45
Методе извођења наставе
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
писмени испит
15
усмени испт
15
..........
25
15
поена
30
Студијски програм/студијски програми: Информационе технологије
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Завршни рад
Наставник (Име, средње слово, презиме): Ментор и Комисија
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 8
Услов: Предаја и одбрана завршног рада је могућа после положених свих испитних обавеза на основним
академским студијама.
Циљеви завршног рада:
Циљ завршног рада је да студент покаже спосoбаност бављења стручним (или научним) истраживањима,
примени адекватних метода прикупљања и обраде података, као и способност самосталног писања стручних
или научних радова, као и оспособљеност студента за самостално излагање стручних проблема и заступање
одређених професионалних идеја.
Очекивани исходи:
Израдом и одбраном завршног рада студенти су оспособљени за решавање реалних апликативних проблема,
као и за разматрање и анализу теоријских решења. То подразумева развијено критичко мишљење, способност
анализе проблема, синтезе решења, предвиђања последица одабраног решења, уз употребу научних метода и
поступака. Посебно је значајна способност усвајање релевантних новина у струци, њихово повезивања са
основним знањем, примена у пракси и јасно преношење у стручну и ширу јавност.
Општи садржаји:
Руководилац завршног рада задаје тему из области коју покрива програм наставног предмета, а који кандидат
може у року од три месеца, на основу стеченог знања, студија литературе, практичним или експериманталним
радом, успешно обрадити.
Литература
Релевантна литература у области истраживања, која се директно односи на тему завршног рада.
Методе извођења:
Студент може узети завршни рад из свих уже стручних предмета положених са најмањом оценом 8.
Правилником о полагању завршног или дипломског (мастер) рада на основним или дипломским академским
(мастер) студијама на Алфа Универзитету у Београду дефинисан је поступак пријављивања, израде и одбране
завршног или дипломског (мастер) рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни рад и усмену одбрану Комисија (ментор и два члана) оцењује јединственом оценом.
Download

Књига предмета