РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
ФИЛИЈАЛА
____________________
Број:
Датум:
ДИРЕКЦИЈА НСЗ
___________________
Број:
Датум:
ЗАХТЕ В СА Б ИЗ НИС ПЛАНО М
З А С У Б В Е Н Ц И Ј У З А О Т В А Р АЊ Е Н О В И Х Р А Д Н И Х М Е С Т А З А
ОСОБ Е СА ИН В АЛИ Д ИТ Е Т О М – 2 0 14
ОСНОВНИ ПОДАЦИ
Назив радње / привредног
друштва
МБЈР радње / привредног
друштва
Адреса (улица и број, место)
Teлефон, факс
Email адреса, web адреса
Шифра и назив претежне
делатности
ПИБ
Контакт особа (име, презиме, телефон)
Општина према степену
развијености
Трајање инвестиције
Број незапослених особа са
инвалидитетом за која се тражи
субвенција
Коришћена средства НСЗ у
периоду 2011-2013*
До сад коришћена средства
државне помоћи
24 месецa
ДА
НЕ
ДА
НЕ
* УКОЛИКО СУ КОРИШЋЕНА СРЕДСТВА И АКО СУ ОСОБЕ СА ИНАВАЛИДИТЕТОМ ОСТАЛА У РАДНОМ
ОДНОСУ, У ОДЕЉКУ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НАВЕДИТЕ БРОЈ ЗАКЉУЧЕНОГ УГОВОРА И ПОДАТКЕ О
ЛИЦУ (ИМЕ И ПРЕЗИМЕ И ЈМБГ)
1
1. ОПИС ПОСЛОВАЊА, ДЕЛАТНОСТИ И ПРОИЗВОДА/УСЛУГА
1.1 Датум оснивања и
кратак историјат
фирме
1.2 Организациона
структура
Месец
Број радника
1.3 Број радника по
месецима за претходна
3 месеца
1.4 Делатност у којој
се послује и
потенцијали раста
(ако се бизнис план
односи на улазак у нову
делатност, обухватити и
њу)
1.5 Главни производи /
услуге и њихове
предности на тржишту
(ако се бизнис план
односи на увођење
сасвим новог производа /
услуге обухватити и
њих)
1.6 Опис ценовне
политике, имајући у
виду трошкове и цене
код конкурената
1.7 Опис промотивних
активности
1.8 Начин
дистрибуције
производа/услуга до
крајњег корисника
2
2. ПОТРЕБНИ РЕСУРСИ (простор, опрема, обртна средства, радници)
2. 1 Пословни простор (земљиште, објекти)
Локација пословног
простора
(опис локације
у односу на окружење)
Опис пословног
простора
Власништво над
пословним простором
Потребна адаптација
Површина у власништву: ______________ м²
Површина у закупу/уступљена : _________ м², за период __________________
ДА
Потребан износ ______________ РСД
НЕ
2.2 Опрема којом располаже радња / привредно друштво
Назив
Број комада
Година
производње
Укупна вредност
У
власништву
У
закупу и сл.
УКУПНО
2.3 Додатна опрема која треба да се набави за инвестицију
Назив опреме
Потребан
број комада
(а)
Цена по
комаду
(б)
Вредност опреме
(аxб)
Биће
купљена
Биће
изнајмљена и
сл.
УКУПНО
3
2.4 Набавка обртних средстава
Назив и локација добављача
Шта испоручује
Основни критеријум
за одабир
Карактеристике
набавног
тржишта и
најважнији
добављачи
Да ли постоји могућност да се лако
мењају добављачи?
Врста сировина/
материјала
Потребна
количина
ДА
НЕ
% на
залихама
% за
набавку
Износ (РСД)
Потребне количине
за планирани обим
производње на
годишњем нивоу
УКУПНО (РСД):
2.5 Планирана структура особа са инвалидитетом које се запошљавају
Стручна спрема
Занимање
Број лица
Субвенција по
лицу
Укупан износ
I, II
III, IV
V,VI
VII
УКУПНО
3. ТРЖИШТЕ ПРОДАЈЕ, КУПЦИ И КОНКУРЕНТИ
Геог. локација тржишта
3.1 Карактеристике
продајног тржишта
% учешћа у укупном приходу
У локалу
У региону (изван локала)
У земљи (изван региона)
У иностранству
Правна лица
3.2 Купци
Физичка лица (становништво)
4
Назив купца
Географска локација
тржишта на коме се налазе
% учешћа у
укупном приходу
3.3 Највећи купци
(када купци нису само
становништво)
Назив конкурента
Опис пословања
3.4 Опис пословања
највећих конкурената
(локација, цене, услови
продаје, промоција,
сервисна мрежа итд) и
њихове предности и
недостаци
4. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ
4.1 Биланс успеха
АОП
201
202
206
215
217
ЕЛЕМЕНТИ
2013. година
2012. година
2013. година
2012. година
УКУПНИ ПРИХОДИ
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје
Остали пословни приходи
207
208
209
210
211
212
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
УКУПНИ РАСХОДИ
ПОСЛОВИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Трошкови материјала
Трошкови зарада
Трошкови амортизације
Остали пословни расходи
216
218
223
229
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
НЕТО ДОБИТАК
4.2 Биланс стања
АОП
ЕЛЕМЕНТИ
001
004
005
009
АКТИВА
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална улагања
Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
Дугорочни финансијски пласмани
012
013
015
019
020
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Краткорочна потраживања
Готовински еквиваленти и готовина
Порез на додату вредност и АВР
023
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
5
109
Губитак
024
101
111
112
113
116
117
119
120
122
УКУПНА АКТИВА
ПАСИВА
КАПИТАЛ
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБЕВЕЗЕ
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне финансијске обавезе и ПВР
Обавезе по основу пореза
124
УКУПНА ПАСИВА
4.3 Предрачунска вредност инвестиције
Вредност (РСД)
Назив улагања
% учешћа
Адаптација / куповина простора
(из табеле 2.1)
Набавка опреме
(из табеле 2.3)
Набавка сировина и материјала
(из табеле 2.4)
Набавка резервних делова
Набавка нематеријалне имовине
100%
УКУПНО
4.4 Извори финансирања инвестиције
Извор финансирања
Износ (РСД)
% учешћа
Сопствена средства
Субвенција НСЗ
(из табеле 2.5)
Државна помоћ
Кредити
(навести банку)
Остало
(навести)
100%
УКУПНО
4.5 Пројектовани биланс успеха у наредне 2 године
Ред.б.
I.
ЕЛЕМЕНТИ
1. година
2. година
УКУПАН ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ
6
II.
УКУПНИ РАСХОДИ (1.+2.)
1.
III
Укупни пословни расходи
- Материјални трошкови
- Амортизација
- Бруто лични дохоци
- Нематеријални трошкови
Финансијски расходи
- Камате
- Банкарске провизије
БРУТО ДОБИТ (I – II)
IV
ПОРЕЗИ ИЗ ДОБИТИ
V
НЕТО ДОБИТ (III – IV)
2.
4.6 Финансијски показатељи из пројектованог биланса успеха
ЕЛЕМЕНТИ
Коефицијент
економичности
Стопа
акумулативности
(у %)
=
укупан планирани приход
-----------------------------------------укупан планирани расход
=
планирана нето добит
-------------------------------------- x 100
укупан планирани приход
ИЗРАЧУНАВАЊЕ (користити податке за
другу годину пројектованог билансa)
Стопа
планирана нето добит
рентабилности
= ----------------------------------------------- x 100
инвестиције (у %)
предрачунска вредност инвестиције
Време враћања
улагања
(у годинама)
предрачунска вредност инвестиције
= --------------------------------------------------планирана нето добит
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ:
7
5. ПРИЛОЗИ
Уз захтев са бизнис планом, приликом конкурисања потребно је приложити и следеће:
Фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар уколико привредни субјект није
регистрован у АПР.
Обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД, поднетим у 3
месеца која предходе месецу у коме је поднет захтев;
Извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС) оверен од стране послодавца, за
пријаве поднете у 3 месеца која предходе месецу у коме је поднет захтев;
Изводи из банке као доказ да су исплаћена средства за зараду као и да су уплаћени доприноси за
обавезно социјално осигурање, за пријаве поднете у 3 месеца која предходе месецу у коме је поднет
захтев;
Обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности
Изјава подносиоца захтева да није привредни субјекат у тешкоћама
Доказ о власништву пословног простора:
- извод из катастра непокретности / тапија не старија од 6 месеци или
- уговор о купопродаји оверен у суду/општини или
- Решење о порезу на имовину или
- Уверење Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности.
- Уколико је у питању власништво уже породице (сродство у првом реду) доставља се и извод
матичне књиге рођених. Сродници у првом реду су деца (рођена у браку или ван брака, усвојена
деца, пасторчад) и родитељи (отац, мајка, очух, маћеха, усвојиоци подносиоца захтева).
- Уколико је у питању власништво супружника доставља се и извод матичне књиге венчаних.
Доказ о закупу пословног простора и сл:
- уговор о закупу оверен у суду/општини;
- сагласност власника о уступању пословног простора, са основним подацима власника и основним
подацима подносиоца захтева и периодом уступања, и извод из катастра непокретности / тапија не
старија од 6 месеци или уговор о купопродаји оверен у суду/општини или Решење о порезу на
имовину или Уверење Републичког геодетског завода – Службе за катастар непокретности.
Доказ о власништву опреме:
- фотокопија картице основних средстава за правна лица;
- фотокопија обрасца ПК-2 за предузетнике који воде просто књиговодство;
- изјава о власништву над опремом и фотокопија рачуна за предузетнике који паушално плаћају
порез.
Доказ о закупу опреме и сл:
- уговор о закупу оверен у суду/општини;
- уговор о лизингу опреме;
- уговор о уступању опреме на коришћење или уговор о размени или уговор о пословној техничкој
сарадњи оверени у суду/општини.
6. НАПОМЕНЕ
Уколико не поседујете неки од тражених доказа, ваш захтев неће бити узет у даље
разматрање.
Потребно је доставити по једну фотокопију и оригинал на увид свих тражених доказа.
Национална служба за запошљавање задржава право да приликом одлучивања по
поднетом захтеву изврши евентуално смањење предвиђеног броја лица из захтева са
бизнис планом.
8
7. ИЗЈАВА ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
Овим путем ја _______________________ (име и презиме одговорног лица), изјављујем под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу да су сви подаци који су уписани у бизнис плану
тачни, осим оних који се односе на пројекције будућег пословања.
ПОТПИС И ПЕЧАТ ПОДНОСИОЦА ЗАХТЕВА
9
ОБАВЕШТЕЊЕ
подносиоца захтева о раније примљеној
државној помоћи мале вредности
Назив подносиоца захтева ___________________________________________________
Место: ____________________________________________________________________
Адреса: ___________________________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________________
ПИБ: _____________________________________________________________________
У складу са чл. 97. став 1. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи достављамо
ОБАВЕШТЕЊЕ
__________________________, у претходном трогодишњем фискалном периоду:
(назив и седиште послодавца)
(1) није користио државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ)
(2) користио је државну помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ)1
Износ државне помоћи
мале вредности
Давалац
државне помоћи
У_____________________
Датум добијања
државне помоћи
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
М.П.
Датум _________________
_________________________
1
Уколико сте у претходном трогодишњем фискалном периоду користили државну помоћ мале
вредности неопходно је попунити приложену табелу
10
ИЗЈАВА
подносиоца захтева – привредни субјекти у тешкоћама
Назив подносиоца захтева ___________________________________________________
Место: ___________________________________________________________________
Адреса: ___________________________________________________________________
Матични број: _____________________________________________________________
ЈМБГ одговорног лица ________________________________________________-_____
ПИБ: _____________________________________________________________________
У складу са чл. 95. став 2. тачка 3. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
дајем:
ИЗЈАВУ
(1) под материјалном и кривичном одговорношћу да ___________________(назив
и седиште послодавца), није привредни субјект у тешкоћама ускладу са
чланом 2, став 1. тачка 5 Уредбе.
Чланом 2. став 1. тачка 5) Уредбе привредни субјект у тешкоћама је привредни
субјект који није способан да сопственим средствима, средствима својих
власника/акционара или поверилаца или средствима из других извора на тржишту
спречи губитке и који би, без интервенције државе, краткорочно или средњерочно,
угрозили његов опстанак.
Привредни субјект је у тешкоћама:
(a) ако је одговорност за његове дугове ограничена а изгубио је више од половине
основног капитала, од чега је у последњих 12 месеци изгубио више од четвртине
основног капитала;
(б) ако најмање једно лице неограничено одговара за његове дугове, а у
финансијским извештајима приказано је да је његов капитал смањен за више од
половине, од чега је у последњих 12 месеци изгубљено више од четвртине
капитала;
(в) ако испуњава услове за отварање стечајног поступка.
Привредни субјект је у тешкоћама и ако није испуњен ниједан услов из става 1.
oве тачке, ако постоје очигледни показатељи који указују на то да је у тешкоћама
као што су раст губитака, смањење укупног прихода, раст залиха, вишак
капацитета, смањење новчаних токова, раст дуга, пораст трошкова камата и пад
или нулта нето вредност имовине. У највећим тешкоћама је привредни субјект
који је неспособан за плаћање (инсолвентан) или над којим је отворен стечајни
поступак.
11
Привредном субјекту у тешкоћама, у сваком случају, државна помоћ може да се
додели само ако докаже да не може да се опорави сопственим средствима,
средствима свој власника/акционара, поверилаца или средствима из других извора
на тржишту.
Привредни субјект који је основан пре мање од три године не сматра се
привредним субјектом у тешкоћама, изузев ако је реч о малом или средњем
привредном субјекту који испуњава услове за отварање стечајног поступка;
(2) под материјалном и кривичном одговорношћу да је _____________(назив и
седиште послодавца) независан привредни субјект, односно да самостално послује
и доноси пословне одлуке и да обавља засебну делатност.
У_____________________
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ
М.П.
Датум _________________
_______ _____________
12
Download

захтев са бизнис планом за субвенцију за отварање нових