Предшколска установа ''Мајски цвет''
Велико Градиште
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ЗА 2014/2015. радну годину
Садржај:
Уводне напомене....................................................................................................... 4
1.1. Полазне основе ....................................................................................................... 5
1.2. Циљеви и задаци функционисања Установе у 2014/15. години ........................ 6
2. Материјални услови рада наше Предшколске установе ....................................... 6
2.1. Стање опремљености:............................................................................................ 7
2.2.Услови средине у којој наша Предшколска установа ради ................................ 8
2.3. Приоритети наше Установе за 2014/2015. радну годину: .................................. 9
3.Организација рада наше Предшколске установе ...................................................... 14
3.1.Облици рада........................................................................................................... 14
3.2.Бројно стање .......................................................................................................... 14
4. Задаци на реализацији васпитно-образовног рада................................................... 16
4.1.Васпитно-образовни рад са децом до три године:............................................. 16
4.2.Васпитно-образовни рад са децом од три године до укључивања у програм
припреме за школу...................................................................................................... 24
4.3.Припремни предшколски програм ...................................................................... 25
4.4. Посебни програми васпитно – образовног рада ............................................... 28
4.5.Специјализовани програми у установи, програми посебних области васпитно
– образовног рада ........................................................................................................ 34
4.6. Други програми и облици рада у Установи, пригодни и повремени програми
....................................................................................................................................... 36
5. Организација рада и кадрови ..................................................................................... 39
5.1. Радно време Установе: ........................................................................................ 39
5.2. Нерадни дани:....................................................................................................... 40
5.3. Годишњи одмори и начин коришћења: ............................................................. 41
5.4. Решења о структури радног времена запослених ............................................. 41
5.5. Кадрови: ................................................................................................................ 43
6.Исхрана деце ................................................................................................................ 44
7. Сарадња са породицом ........................................................................................... 45
8. Сарадња са локалном заједницом ............................................................................. 48
8.1. Програм маркетинга наше Установе .............................................................. 49
9. Програм стручног усавршавања ПУ „Мајски цвет“ у радној 2014/15. години 50
10. Рад стручних органа и тимова ................................................................................. 53
10.1 Програм рада Педагошког колегијума ............................................................ 53
10.2. Програм рада Васпитно-образовног већа ........................................................ 55
10.3.Програм рада Актива васпитача припремног предшколског програма ........ 57
10.4.
Програм рада Тима за заштиту од насиља, злостављања и занемаривањау
радној 2014/15. години ............................................................................................... 59
10.5.
Програм рада Тима за самовредновање .................................................... 64
10.6. Програм рада Актива за развојно планирање ................................................. 74
1.
2
10.7.
Програми рада тимова формираних у 2014. години ................................. 75
11. Програми рада саветодавног органа, органа управљања и стручне службе ..... 79
11.1. Програм рада Савета родитеља ....................................................................... 79
11.2. Програм рада Управног одбора ........................................................................ 81
11.3. Програм рада директора:................................................................................... 82
11.4. Програм рада стручне службе .......................................................................... 86
12. Списак радника ангажованих за радну 2014/ 2015. год. ..................................... 102
13. План праћења и евалуација годишњег плана рада установе .............................. 106
14.Финансијски план предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом Градишту за
2014. годину................................................................................................................... 107
3
Законски оквир: Закон о основама система образовања и васпитања
(„Службени гласник РС“ 72/2009, 52/2011 и 55/2013) дефинише oснове програма
предшколског васпитања и образовања, развојни план установе и предшколски
програм установе (чл. 70. , 49. и 71.) а чланом 41. став 1. тачка 1 – аутономија
установе-дефинисано је право установе на доношење годишњег плана рада
установе.
Чланом 89. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.
Гласник Р.С.'' 72/2009, 52/2011 и 55/2013) одређено је да се годишњим планом рада
утврђује време, место, начин и носиоци остваривања програма васпитања и
образовања, и да се годишњи план доноси у складу са школским календаром,
развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом до 15.
септембра.
На основу члана 57. став 1. тачка 2) Закона о основама система образовања и
васпитања (''Сл. Гласник Р.С.'' 72/2009, 52/2011 и 55/2013), Управни одбор
Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом Градишту на седници одржаној
дана 15.09.2014. године доноси:
План рада Предшколске установе „Мајски цвет“ Велико Градиште за
2014/ 2015. радну годину
1. Уводне напомене
Предшколска установа „Мајски цвет“ из Великог Градишта основана је
24.11.1980. год. На почетку радила је само у Великом Градишту у наменски
саграђеном објекту. Из године у годину број васпитних група се повећавао,
установа се просторно ширила, а самим тим повећавао се и број деце у васпитним
групама.
На почетку свог рада вртић је у централном објекту оформио 6 васпитнообразовних група: Лептирићи-најмлађа група (старији јаслени узраст од 2-3
године), Бамби 3-4 године, Пчелица Маја 4-5 година, Невен 4,5-5,5 година, Хајди и
Петар Пан 5,5-6,5 година-предшколци. Од 2001. године отворена је Бубамара, још
једна васпитно-образовна група, прва група мешовитог узраста (окупља малишане
од 3,5 до 5,5 година). Након добијања потребних средстава, у новембру 2010.
године, почела је доградња централне зграде, што је довело до проширења
постојећих капацитета. Установа је добила 400 m2 новог простора, а 03.10.2011.
године, почео је са радом новоизграђени део. Отворена је млађа јаслена група,
једна мешовита група предшколског узраста, као и нова васпитна група за децу на
обавезном четворочасовном припремном предшколском програму.
4
Данас Предшколска установа у седишту установе ради у 12 васпитних група,
дванаеста група (мешовити јаслени узраст) ће почети са радом до 01.11.2014.
године. Паралелно са повећањем броја деце у седишту установе ширила се мрежа
предшколских васпитних група у подручним насељима. Већ 1981. године отвара се
прво подручно одељење на захтев мештана села Тополовник, касније се (1985.)
отвара одељење у Мајиловцу. Деведесетих година прошлог века отварају се и друга
одељења по околним местима, тако да је предшколским васпитањем и образовањем
било обухваћено 12 подручних насеља: Сираково, Мајиловац, Курјаче,
Тополовник, Пожежено, Кисиљево, Затоње, Рам, Макце, Десине, Царевац и
Ђураково. У раднoj 2012/13. године, затварају се подручна места Рам и Ђураково
због малог броја деце, а са радом почиње васпитна група у селу Кусиће. Нажалост,
ни ова васпитна група није опстала због малог броја деце, али се зато на захтев
родитеља отвара васпитна група у селу Средњево. Ове године Предшколска
установа ће васпитни рад обављати у 12 подручних одељења у сеоским насељима.
Нова васпитна група отворена је у селу Дољашница и са радом је отпочела 08.09.
2014. године.
Годишњим планом рада Предшколске установе ''Мајски цвет'' у складу са школским
календаром и Предшколским програмом уређује се време, место, начини и носиоци
остваривања програма васпитања и образовања као и друга питања од значаја за
функционисање Предшколске установе.
1.1. Полазне основе
Установа остварује предшколско васпитање и образовање, превентивноздравствену и социјалну заштиту, негу и исхрану деце до поласка у школу.
Оснивач установе је Општина Велико Градиште.
Годишњи плана рада за радну 2014/15. годину доноси се за период од 01. септембра
2014. до 31. августа 2015. године на основу :
Закона о основама система образовања и васпитања
Закона о предшколском васпитању и образовању
важећим Основама програма предшколског васпитања и образовања
Закона у области социјалне и здравствене заштите
Извештаја о раду Предшколске установе ''Мајски цвет'' у 2013/14. години.
Делатност васпитања и образовања, исхране, неге, превентивно-здравствене и
социјалне заштите остварује се кроз обезбеђење средстава из:
- буџета Општине Велико Градиште
- буџета Републике Србије (финансирање припремног предшколског програма у делу
финансирања програма)
- уплата родитеља
- осталих прихода (спонзорства, донације)
5
Код планирања потребних материјалних средстава полази се од:
- броја уписане деце
- формираних васпитних група
- броја запослених
- материјалних трошкова, текућег и инвестиционог одржавања, набавке опреме,
дидактичких средстава, потрошног материјала, исхране и других потреба Установе
детаљно разрађених кроз финансијски план.
1.2. Циљеви и задаци функционисања Установе у 2014/15. години
- да у складу са својим могућностима обезбеди оптималне услове за нормалан физички,
интелектуални, емоционални и социјални развој деце од 1-6,5 година;
- да обезбеди услове функционисања јединственог система васпитно-образовног рада, неге,
исхране, здравствене и социјалне заштите;
- да у сарадњи са породицом, широм локалном средином обезбеди јединство васпитних
утицаја на дете, квалитетнији и богатији живот уУстанови;
- да обезбеди што квалитетнију примену Основа програма васпитно-образовног рада;
- реализација Припремног предшколског програма у циљу што боље спремности
предшколаца за полазак у школу;
- да у том смислу обезбеди континуирану едукацију стручног кадра;
- да изнађе могућности квалитетнијег опремања затвореног и отвореног простора у коме
бораве, живе, раде, уче деца;
- да брине о условима рада запослених, као и њиховом материјалном положају;
- да у складу са могућностима организује алтернативне облике рада са децом и одраслима
(радионице, страни језик, играонице, рекреација и сл.);
- пружање и других услуга из делокруга рада Установе предвиђених Статутом.
2. Материјални услови рада наше Предшколске установе
Преглед наменски грађених објеката по врстама, броју, капацитету и
површини дворишта:
Редни Назив објекта
Број група Капацитет
Површина Површина
број
објекта
дворишта
1.
Вел. Градиште
12
250
1.750m ²
3.300 m²
2.
Мајиловац
1
20
54 m²
4.000 m²
3.
Сираково
1
20
54 m²
1.500 m²
14
290
1858 m²
8.800 m²
УКУПНО:
6
Преглед ненаменски грађених објеката- простора за децу:
Редни број
Назив објекта
1.
2.
3.
Курјаче
Пожежено
Затоње
1
1
1
20
20
20
28 m²
50 m²
28 m²
2.100 m²
/
2.200 m²
4.
5.
Кисиљево
Тополовник
1
1
20
20
35 m²
54 m²
4.000 m²
2.500 m²
6.
7.
8.
Макце
Десине
Царевац
1
1
1
20
20
20
50 m²
30 m²
30 m²
3.000 m²
2.000 m²
1.000 m²
9.
Средњево
1
20
50 m²
1.000 m²
10.
Дољашница
1
20
50 m²
1.000 m²
10
200
405 m²
18.800 m²
УКУПНО:
Број
група
Kапацитет Површина
објекта
Површина
Дворишта
Напомена:
Сви објекти су у саставу школских објеката, сем објекта у Пожежену где се
васпитно-образовни процес одвија у адаптираној просторији сеоског Дома културе.
2.1. Стање опремљености:
С обзиром на доградњу Установе (2011.год.), просторни капацитети
предшколске установе су проширени, што је омогућило растерећење постојећих
група и поштовање прописаних норматива приликом уписа деце у П.У.
Васпитне групе у свим објектима снабдевене су квантитативно оптималним
дидактичким средствима и играчкама потребним за нормалан рад. У првом делу
радне године, према исказаним потребама васпитача и финансијским могућностима
установе, набављају се нова средства и проширује основа за квалитетнији
педагошки рад.
План унапређења материјално – техничких услова рада
Одобреним средствима из буџета Општине Велико Градиште, донацијом родитеља,
добром сарадњом са месним заједницама, друштвеном средином и добрим људима,
пријатељима деце у нашој установи у плану је реализација следећих радова и
обезбеђење средстава за:
7
Активност
Место
Кречење
просторија
Централна
установа и
подручне групе по
потреби
Централна
установа и
подручне групе по
потреби
По потреби
Фарбање
Набавка и
сервисирање
постојећих аудио –
визуелних
средстава
Набавка
дидактичких
материјала и
играчака
Набавка дечје и
стручне литературе
Централна
установа и
подручне групе по
потреби
Централна
установа и
подручне групе по
потреби
Набавка намештаја Нове јаслене и
васпитне групе
Замена подова
Хол централне
установе
Доградња посебног Васпитна група у
простора за
Царевцу
васпитну групу
Време
реализације
Јул, август 2015.
Носиоци
Јул, август 2015.
Директор, домар,
родитељи
У току године
Директор, домар
Директор, домар
Пертинијеви дани
Директор, стручна
12.09.2014. и током служба, васпитачи
године по потреби
У току године
Септембар –
новембар 2014.
У току године
У току године
Директор, стручна
служба, Комисија
за одабир стручне
литературе
Директор,
родитељи
Директор, локална
самоуправа
Директор, локална
самоуправа
2.2.Услови средине у којој наша Предшколска установа ради
Наша Установа ће као и претходних година за реализацију својих приредби
(Предшколци на трговима) користити Дунавски кеј или Спортску халу у Великом
Градишту, зависно од временских прилика. У Културном центру Велико Градиште
наши малишани гледаће позоришне представе за децу. Библиотека и галерија
нашег града, такође су увек расположене да приме наше малишане. Позоришне
представе биће реализоване и у холу наше предшколске установе.
8
Сваке године организује се и дечји маскенбал, када наши малишани
дефилују кроз град, а након шетње излазе на бину по групама и приказују своје
маске . Читав програм одвијаће се на Дунавском кеју у Великом Градишту или у
Спортској хали (зависно од временских прилика и договора запослених).
2.3. Приоритети наше Установе за 2014/2015. радну годину:
Кључна област којом ћемо се бавити у наредној години, јесте област
Васпитно – образовни рад (конкретније побољшањем средине за учење и развој); и
Сарадња са породицом где ћемо се трудити да побољшамо позитивне односе на
релацији васпитач-дете, дете-дете, васпитач-родитељ и тако код деце подстицати
самосталност,осећање сигурности, прихваћености и самопоуздања, а то ћемо
најбоље постићи заједничким активностима детета, родитеља и васпитача. Такође
бавићемо се и доступношћу и приступачности наше ПУ свима, што нам предвиђа
Анекс којим смо допунили Развојни план у предходној години.
Акциони план Актива за развојно планирање за 2014. годину
План реализације циљева и задатака у оквиру приоритетних области:
Циљ 1: У оквиру васпитно образовног рада, главни циљ нам је да пратећи
резултате које смо добили систематским посматрањем,праћењем и бележењем
дечјег развоја и напредовања, искористимо како би креирали и побољшали
средину за учење и развој, односно како бисмо унапредили квалитет васпитнообразовног рада.
Задаци:





На основу посматрања, праћења и процене васпитач креира и уноси промене
у средину за учење( физичка и социјална);
Реализацији активности са децом приступа се на основу континуираног
усаглашавања сагледаних специфичности васпитне групе и предвиђених
дугорочних и краткорочних васпитно-образовних циљева
У циљу подстицања свих аспеката развоја остварују се различити типови
активности.
Сви простори у ПУ и ван ње користе се као место за игру, различите
активности и учење.
Организација средине (материјали и опрема) омогућава практиковање
развојно значајних игара (функционалне, игре маште или улога, игре с
правилима, игре конструисања....).
9


Негује се позитивна атмосфера у групи, ангажованост у игри и
активностима, спонтаност и отвореност у комуникацији ( дете-дете; детеваспитач).
Ради побољшања квалитета комуникације и протока информација како са
колегама, родитељима, тако и са другим важним особама, установама,
организацијама, значајним за унапређивање васпитно-образовне праксе,
увести инернет везу у васпитне групе у централном објекту.
Планиране активности







Увођење иновација у васпитно-образовну праксу, у оквиру васпитних група,
према специфичностима деце у свакој групи;
Посебан акценат се ставља на позитивну (веселу) атмосферу у групи;
Практиковање развојно значајних игара;
Прибављање нових материјала за рад у складу са потребама;
Деца се играју у свим просторима у Установи намењеним за игру,
максимално искористити просторе ван васпитних група (хол вртића,
двориште, полигон и сл);
У игру са децом по потреби се укључују родитељи и друге особе које могу
допринети квалитету игре, као и дечјем развоју.
Увођење интернет мреже која ће покривати централни објекат.
План евалуације
Критеријуми успеха:





Васпитне групе приликом операционализације годишњег плана рада воде
рачуна о специфичностима групе;
У васпитним групама спроводе се различите активности усмерене на развој
и напредовање деце;
Деца активности реализују ван васпитних група у просторима предвиђеним
за игру;
У игру са децом укључени су родитељи и друге особе у зависности од
потреба.
Проток информација у објекту је брз и ефикасан.
Инструменти евалуације:



Годишњи план рада, Књига рада васпитача, Књига рада медицинских
сестара-васпитача;
Педагошка документација;
Видео и фото записи.
10
Временска динамика евалуације: Најмање једном у току радне године,
посредством увида у васпитно-образовни рад.
Носиоци активности: Васпитачи, медицинске сестре, стручни сарадници,
Стручни тим за праћење дечјег развоја и напредовања и унапређивање В-О
праксе, Директор.
Циљ 2:Побољшати позитивне односе на релацији васпитач-дете, дете-дете,
васпитач-родитељ и тако код деце подстицати самосталност, као и осећања
сигурности, прихваћености и самопоуздања.
Задаци:
- Радити на проширењу сарадње са породицом.
- Интензивнији састанци постојећих Стручних тимова и по потреби
формирање нових.
- Приликом измене и допуне играчака и дидактичких материјала у
васпитним групама родитеље укључити у израду средстава.
- Осмислити различите ситуације у којима ће деца стицати нова искуства и
сазнања у контакту са другим одраслима.
- Проширити еколошки програм увођењем посебне области о здравом
животу (правилна исхрана, хигијенске навике, развијање спортског духа и сл.).
Планиране активности
- Увести што разноврсније облике тј. начине присутности породице у
свакодневном животу и раду установе.
- Састанци стручних тимова резултирају новим заједничким идејама
запослених и родитеља које се реализују у пракси.
- Деца су у сталном контакту са средином у којој живе.
План евалуације
Критеријуми успеха:
 Родитељи су активни учесници у животу и раду установе.
 Учествују у изменама постојеће васпитно-образовне праксе.
 Негује се клима позитивних односа на свим релацијама.
 Деца уче кроз стицање искустава са средином која их окружује.
Инструменти евалуације:
 Педагошка документација.
 Предшколски програм и Годишњи план рада.
11


Записници са састанака Стручних тимова и Актива за развојно
планирање.
Слике и видео записи.
Временски период евалуације: Најмање једном у току радне године, посредством
увида у васпитно-образовни рад и постигнуте резултате.
Носиоци активности: Директор, стручна служба, Стручни тимови, васпитачи.
Циљ3: Повећати доступност и приступачност Предшколске установе, посебно
особама из социјално угрожених категорија, особама са сметњама у развоју и
инвалидитетом.
Задаци
- Предшколска установа је доступна свим социјалним категоријама.
- Припремни предшколски програм похађају сва деца са територије
Општине Велико Градиште.
- Велики број деце млађег узраста обухваћен је Предшколским
програмом.
- Предшколска установа је физички доступна свим корисницима.
- У Предшколској установи се са сваким дететом поступа у складу са
његовим развојним потребама, могућностима и интересовањима.
Планиране активности
-
-
-
-
Бесплатна ужина за децу која похађају ППП а припадају социјално
угроженим категоријама (набавка финансијских средстава);
Бесплатан вртић за децу из социјално угрожених породица (набавка
финансијских средстава);
Отварање васпитних група у местима на територији Општине у којима
постоје законски нормативи за обухват деце из тог и из суседних места
ради остваривања ППП.
Прилазна рампа на улазу у зграду Установе, како би се омогућио
приступ особама са инвалидитетом, олакшати приступ мајкама са малом
децом у колицима;
Промоција установе и стављање акцента на значај раног развојног
периода код деце широј друштвеној заједници (манифестације,
учествовање у културним догађајиму у средини, истицање позитивних
страна боравка у вршњачкој групи).
Стручни тим за инклузивно образовање благовремено реагује и
предузима потребне мере за индивидуално прилагођавање васпитно
12
образовног рада сваком детету у складу са његовим потребама и
могућностима.
План евалуације
Критеријуми успеха:
- Вртић је приступачан свим лицима без обзира на социјални статус, место
живљења и индивидуалне разлике и потешкоће .
- За децу којој је то потребно приступа се индивидуализацији у васпитно
образовном раду, по потреби, на предлог Интерресорне комисије, уз
сагласност родитеља, израђује се ИОП2 или ИОП3.
Инструменти евалуације:
- Увид у педагошку документацију;
- Увид у рачуноводствену документацију о набављеним финансијским
средствима;
- Фото и видео записи;
- Увид у Годишњи план рада установе (број деце у васпитним групама,
јаслицама).
Временска динамика евалуације:
- Најмање једном до 2016. године.
- Извештај Актива за развојно планирање.
- Извештај Стручног тима за инклузивно образовање.
Носиоци активности: Директор, Актив за развојно планирање, СТИО,
стручни сарадници, васпитачи.
План сачинила Милена Милићевић, педагог, члан Актива за развојно
планирање.
13
3.Организација рада наше Предшколске установе
3.1.Облици рада
Основни облици рада у установи за предшколско васпитање и образовање
деце у Предшколској установи ''Мајски цвет'' јесу целодневни боравак деце од
једне године до поласка у школу. Такође, у седишту установе, организован је и
четворочасовни обавезни припремни предшколски програм у оквиру групе
„Пинокио“, као и полудневни боравак деце у дванаест подручних одељења у
претходно поменутим насељима.
Целодневни боравак се организује сваког радног дана од 6,00 до 17,00 сати,а
обавезни четворочасовни ППП, како у седишту установе, тако и у подручним
групама од 8 до 12 сати.
У подручним васпитним групама организација рада је следећа:
1) предшколска група (млађи узраст 3,5-5,5) од 8-14 сати
2)обавезни предшколски програм (ППП) од 8-12 сати
3)обавезни предшколски програм (ППП) 4+2 од 8-14 сати
3.2.Бројно стање
А) У седишту установе (целодневни боравак):
Ред. Васпитна група
Број
1.
'' Звончица“
2.
''Палчица''
3.
''Лептирићи''
4.
''Пчелица Маја''
5.
''Звездица''
6.
''Невен''
7.
''Бубамара''
8.
''Петар Пан''
9.
''Хајди''
УКУПНО:
Број
Група
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
Норматив
12
12
16
20
20
20
20
24
24
168
20 % преко Уписано
норме
деце
2,4
14
2,4
14
3,2
19
4
18
4
18
4
21
4
21
4
25
4
27
32
177
14
Б) Припремни предшколски програм:
Број
деце
целодневном
боравку (4+5)
на Број
деце
четворочасовном
програму(4 сата)
на
Редн
и
број
1.
Назив групе
''Бамби''
25
Укупан
број деце у
групи
25
2.
''Цврчак''
27
27
3.
УКУ
ПНО
''Пинокио''
3
20
20
52
20
72
В) Подручне васпитне групе:
Редн
и
број
Назив
групе
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Сираково
Мајиловац
Курјаче
Тополовник
Кисиљево
Затоње
Пожежено
Царевац
Десине
Макце
Средњево
Дољашница
Укупно:
Број деце
на
припремно
м
предшколс
ком
програму
6
7
5
8
6
7
5
6
7
5
9
6
77
Број
деце
млађег
предшколског
узраста
Број деце
на
четворосат
ном
програму
Број деце
на
продуже
ном
боравку
(4+2)
Укупан
број
деце у
групи
4
6
3
7
10
5
3
9
4
5
1
4
61
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
10
13
8
15
16
12
8
15
11
10
10
10
138
10
13
8
15
16
12
8
15
11
10
10
10
138
Васпитно-образовни рад ће се ове радне године обављати и у васпитној групи у
Дољашници.
15
4. Задаци на реализацији васпитно-образовног рада
4.1.Васпитно-образовни рад са децом до три године:
Основама програма васпитно-образовног рада са децом до три године
дефинисани су услови које дете треба да има у предшколској установи. То су:
простор, опрема, организација установе као целине, кадра који ради са децом,
дневног распореда живота и активности у установи, опште атмосфере која влада у
установи, стварање могућности разноврсних физичких, перцептивних, социјалних,
емоционалних и когнитивних искустава детета.
Циљ васпитног рада на овом узрасту је стварање повољне васпитне средине
у којој ће дете стварати искуства по свом сопственом програму организованом
системом садржаја и метода, искуства преводити у сазнање откривањем себе и
своје околине коју ће мењати сходно својим могућностима.
Основни задатак васпитно- образовног рада је да чува, подстиче и
оплемењује изразе детета у односу на околину поштујући његову индивидуалну
особеност у откривању и мењању света око себе. Из овако дефинисаног основног
задатка васпитно-образовног рада проистичу и посебни задаци у различитим
облицима развоја као што су: физичког, сензуално-тактилног, емоционалног,
социјалног и когнитивног развоја.
Одржавање физичког здравља детета, правилан моторички развој, стварање
и подстицање развоја позитивних навика (хигијенских, социјалних, етичких и сл. )
представља суштину физичко- сензибилног развоја детета.
Уколико се у контактима са вршњацима очува спонтаност и отвореност
детета за доживљаје, задовољства и радости, пружа се могућност за стицање
самосталности и поверења у своје способности те можемо рачунати на стабилан
емоционално- социјални развој детета.
Подстицање природне радозналости малог детета подржавањем наизглед
неосмишљене говорне комуникације и подстицањем решавања проблема у
природним, свакодневним ситуацијама имаће одлучујући утицај на развој
такозваног '' Г фактора '' опште интелигенције ( Спирман ) и сигуран когнитивни
развој.
Општа начела васпитања:
Васпитни рад се обавља по општим начелима васпитања
педагошко- психолошког деловања на дете као субјекта у
активној интеракцији:
дете је активан субјекат у васпитном процесу,
јединство васпитања и неге детета,
1.
-
16
-
-
-
-
програмске садржаје реализовати у природним ( животним ) ситуацијама,
стварање повољне васпитне средине подразумева повољну емоционалносоцијалну климу,
честа примена индивидуализираног деловања,
активност обухвата само заинтересовану децу и траје док има
заинтересованог појединца,
постављање правилног распореда дневног живљења у установи,
поштовање начела индивидуалности.
2.
Стручна и хумана нега подразумева:
контролу неге коже,
контролу болести која се лако преноси у колективу( шуга, вашљивост,
запаљење дисајних орагана и друге инфективне болести),
спречавање физичког повређивања детета: пад, опекотина, гутање страног
предмета,
топло обраћање при храњењу, успављивању, облачењу, за време шетње и
других активности на отвореном,
поштовање индивидуалитета и личности детета,
3.
Индивидуалне разлике и њихово доследно поштовање у свим
фазама:
опште је позната различитост деце по свом физичком изгледу и физичким
особинама, по интелектуалним способностима, био-ритму, моторичкој
спретности и низу карактеролошких особина, као и по темпераменту.
Медицинска сестра- васпитач мора успоставити двосмерну комуникацију на
релацији васпитач-дете-родитељи на такав начин како би се схватило да те
разлике нису психо-физичи поремећај сам по себи, али да врло лако могу
постати уколико се интеракција и степен аспирација постави чак и изван ''
зона будућег развитка'' ( Виготски).
4.
Ритам живљења деце у установи:
На самом почетку живота детета у једној сасвим другачијој социјалној
средини, васпитач је дужан да у комуникацији са родитељима има увид у
актуелни ниво развијености свих дететових навика. Ако су навике
неизграђене или дисхармоничне у сарадњи са родитељима изграђивати их
или их хармонизовати. То учинити после периода адаптације.
Ритам живљења треба да буде прилагођен психо-физичким потребама
детета и да истовремено служи развијању активности и личности детета и по
потреби мењати га и прилагођавати.
5.
Период адаптације у установи:
Овај период је веома битан и његово трајање се везује за
индивидуални социо-емоционални сложај детета. Поред тога у значајној
мери процес адаптације као и његово трајање зависиће и од спољашњих
17
фактора: сарадња са породицом, организација услова за прилагођавање
детета условима у вршњачком колективу.
У првим данима боравка у установи неопходно је организовати краћи
временски период боравка, а онда га постепено повећавати до крајње
границе- завршетак адаптације детета.
6.
Сарадња са породицом у васпитном процесу:
Веома битна карика у васпитном ланцу је породица. Стога је важно
да родитеље придобијемо за сарадњу, али не као пуке посматраче, већ као
партнере, нашта нас и упућују основе програма васпитног рада.
Како је на овом узрасту емоционална веза родитељ-дете изузетно
јака, заинтересованост родитеља треба усмерити ка подстицању развојних
потенцијала детета. При томе водити рачуна о степену образовног нивоа
самог родитеља и у складу са тим интеракцију осмислити и правилно је
дозирати.
4.1.1. Васпитно-образовни рад са децом од 12-24 месеци
1. Нега деце
Основни циљ неге је стварање услова за стицање хигијенских навика
(умивање, прање руку, храњење, контрола сфинктера) и постепено укључивање
деце у све ове процесе. У овом периоду дете треба да почне са првим покушајима
осамостаљивања при прању руку и лица, а до краја друге године постепено се
оспособљава да обавља горе наведене захтеве. Због изражене покретљивости и
интереса да испитује све што га окружује, дете се више прља, те се хигијени руку у
овом периоду даје примарно место, у превенцији од цревних заразних болести.
Такође је значајна и хигијена околних предмета са којима се дете игра и долази у
непосредан контакт.
Правилно спровођење неге захтева и редовно пресвлачење детета. У
току овог периода пелене се замењују гаћицама, а почетком друге године дете
почиње да контролише сфинктере, па се овде морају имати у виду индивидуалне
разлике међу децом. Покушај сестре-васпитача да схвати сигнале детета,
омогућиће да се ови физиолошки процеси усмеравају индивидуално. Деца се
стављају на ноше у мањим групама (три до четири), пре и после спавања, односно
после оброка и по потреби.
2.Социјално-емоционални односи
Долазак у предшколску установу извесном броју деце најтеже пада због
страха од нових лица и нове средине. Зато треба имати довољно стрпљења у
информисању родитеља о боравку деце и понашању детета у адаптационом
18
периоду. Деца су упућена на друштво вршњака, јер сви користе заједничку собу и
играчке и објективно се налазе у ривалском положају око пажње сестре-васпитача.
Зато их треба примером упућивати како да се играју заједно, како да помогну једно
другоме, како да умире друго дете ако плаче. Крајем овог периода деца су све
свеснија свог лика у огледалу, али и своје личности, због чега треба заједно са
дететом посматрати и разговарати о његовом лику, али о и нашем. Чинити покрете
пред огледалом.
На овом узрасту јавља се и љубомора коју, својим понашањем често
подстичу одрасли. Треба избегавати ситуације које изазивају љубомору: постојање
љубимца у групи, пренаглашено изражавање симпатија према једном броју деце,
неадекватно решавање проблема и сл. Настојати да објект љубоморе приближимо
детету ангажујући децу у заједничкој игри.
3.Игра
Функционалне игре које се јављају већ у првим месецима живота детета
имају значајну улогу и у овом периоду. Дете се игра својим функцијама које се
управо тада развијају и сазревају, почевши од функције усправљања и усправног
ходања, хватања врховима прстију уз опозицију палца, преко трчања,
манипулисања и бацања предмета. На тој основи се могу стварати бројне игре
ходања на различите начине (брзо ходање, споро ходање, ходање у страну, по
линији или траци, пењање уз и низ степенице, бацање лопте итд.)
У овом периоду развијају се и експлоративне игре. Све што је ново у
околини привлачи пажњу детета и оно му (када се увери да је безопасно) прилази и
упознаје га активно делујући на њега (пипањем, њушкањем, ударањем, слушањем)
или доводећи у међусобниоднос различите предмете.
Игре представљања-симболичке или имагинативне игре, јављају се
почетком овог периода и постепено се стабилизују и усложњавају. Предмет играња
постају оне људске активности које дете посматра код одраслих: „храњење“ себе
или лутке, „спавање“ и „успављивање“ лутке, „послуживање“,“читање“, „писање“
и сл.
4.Моторичке активности
У овом периоду деца се крећу на многе и на разне начине, па је потребно
обезбедити одговарајуће услове за оне која сама пузе и ходају држећи се за нешто,
за ону која се пењу ходајући самостално итд. Активност везана за ходање захтева
довољно простора, о чему треба водити рачуна приликом организовања животне
срединекако би се деци омогућило да несметано ходају и трче ка ма ком делу собе
или у дворишту. Треба омогућити да дете гура, вуче и вози различите предмете и
играчке, као и да се провлачи испод стола, клупе, пречке,канапа. Истовремено,
19
интересовање за бацање и котрљање је све веће, па је неопходно обезбедити лопте,
дрвене точкове и широке обручеве.
5.Сензорно-перцептивне активности
Треба користити свакодневне природне ситуације при обављању неге за
богаћење дечјег чулног доживљаја. Сестра-васпитач треба да омогући деци да
доживе простор и у свакодневним ситуацијама играња, храњења,обављања
хигијене практично упознају просторије у којима бораве (собе, купатило,
гардероба, ходник...). Деци треба омогућити редован контакт са природом, како би
стекла прва практична сазнања о природним појавама (ветар дува, сунце сија,
лишће шушти, киша пада...), као и могућност да природни материјал доживе
непосредно манипулишући њиме.
6.Музичко-ритмичке активности
На почетку овог периода звуцима звечки и звучних играчака у облику
животиња, лопти, коцки и сл., различитим по боји, висини и јачини, буде се дечја
интересовања и развија пажња и иницијатива. Касније се полако код деце развија
интересовање за све што се збива, спремност да подржава оно што види, што и јесу
услови који омогућавају богатије и разноврсније музичке активности. Дете прати
садржај једноставне песме којом се развија дечја пажња, богати речник, развија
говор. Песмама различитих мелодијских кретања и ритмичких комбинација
доприноси се и сазнању о предметима и појавама. Исто тако, деца треба да слушају
музику одговарајућег жанра, којом се ствара одређено расположење.
7.Интелектуалне активности
Све експлоративне игре предметима врло су подстицајне активности за
развој интелигенције и треба да буду заступљене у активностима деце, јер
истраживање предмета и околине подстиче дететов интелектуални развој.
Могућности за таква понашања се проширују због напредовања моторике, а пре
свега због усавршавања ходања, што омогућава детету чешће кретање по соби,
ходнику, дворишту и доводи их у додир са новим ситуацијама које побуђују децу
да их истражују и упознају на активан начин (додиривањем, разгледањем,
упоређивањем, постављањем питања одраслом). Зато је потребно да се стално
уносе новине у изглед собе, у материјале, предмете и играчке које су деци на
располагању. Потребно је доносити у просторију оно што представља сезонску
новину. У овом периоду дете стиче нову способност коришћења речи и знакова,
коју треба подстицати играма именовања предмета и слика и играма представљања.
8.Језичке активности
Развој способности да схвати догађаје и појаве нагло повећава дететову
способност разумевања говора околине. Зато је потребно непрекидно све
20
активности у које је дете укључено пратити говором који се односи на оно што се
дешава. Када је дете заинтересовано за оно што се збива око њега, када му је пажња
усредсређена, потребно је именовати предмете, особе, делове тела, говором
описивати радње које се изводе, давати детету вербалне налоге да нешто уради,
постављати му питања, одговарати на упитне погледе или гестове детета. Говорни
изрази треба да буду повезани са оним на шта се односе, тако да детету буде јасно
шта је именовано или описано. Поред именовања предмета, детету се могу
показивати и тематске слике и сликовнице и речима описивати радње приказане на
њима. У овом периоду дете треба да научи своје име, да учи да за себе каже „ЈА“,
да научи неке практичне корисне речи (дај, хоћу, молим), да почне да учи да се
говор може употребити за исказивање својих осећања и стања. Изговор речи у овом
периоду је неправилан и често неразумљив за ширу социјалну средину, што
представља нормалну развојну фазу. Служење гестовима и пантомимом одн.
невербална комуникација је још увек важна компонента говорног развоја у овом
периоду.
9.Причање деци и драматизација
За децу овог узраста драматизација има велики значај за стварање
пријатне емоционалне атмосфере и развој говора, као и за богаћење дечјег
искуства.Такође је битно правилно изабрати садржај за драматизацију који ће бити
примерен узрасту и стављати децу у активан положај. Могућности драматизације
нису велике и у ту сврху могу се користити дечје играчке са ликовима животиња и
људи или лутке-рукавице (гињол лутке). Лутка у рукама сестре постаје девојчица
која пљеска длановима, маше, позива децу да се играју са њом, позива их на ручак,
пева им песму пред спавање и сл. Она се обраћа деци изражајним гласом који се
модификује зависно од ситуације и улоге коју тумачи.
4.1.2.Васпитно-образовни рад са децом од 24-36 месеци
1.Нега деце
На овом узрасту деца су већ стекла навике личне хигијене уз ослањање на
способност разумевања, а то је уједно и основа за усвајање правилног и позитивног
односа према здрављу за каснији период.Дете такође почиње самостално да пере
руке, користи сапун,а пред крај овог узраста пере и зубе. Сестра-васпитач је увек
поред детета да му помогне и охрабри га. У овом периоду значајне су мере личне
хигијене у најширем смислу речи,како у обезбеђивању хигијенских услова за дете,
тако и у усвајању од стране детета.
Дете се знатно осамостаљује у контроли сфинктера и користи ВЦ, при чему
је помоћ и контрола сестре-васпитача значајна при спровођењу неге, али не у оној
21
мери као у претходном периоду. У облачењу, свлачењу, одлагању одеће, прању
руку и умивању деца већ самостално учествују.
2.Социјално-емоционални односи
Искуство које је дете стекло до овог узраста омогућује да реалније прихвати
нова лица, са мање страха и више радозналости. Разговор са дететом треба да буде
једноставан, на његовом нивоу, прихватљив за дете и треба да приближи дете
одраслом. Љубомора је на овом узрасту доста изражена, тако да је веома важно да
својим понашањем одрасли не појачавају љубомору.
3.Игра
Функционалне игре се и у овом узрасту делом одвијају око моторичких
функција, али сложенијег облика (стајање на једној нози, ходање по уцртаној
линији, скакање на једној нози, пењање уз различите направе).
Експлоративне игре су и даље врло честе и занимљиве за децу. Посебно су
занимљиве игре које се састоје у испитивању могућности комбиновања предмета,
игре грађења помоћу коцки, игре пластелином, песком, хартијом и сл.
Симболичке игре у овом узрасту добијају прави полет. Јављају се сложеније
комбинације игровних радњи, помоћу којих дете саставља малу драмску
причу(представу), а говор се увелико укључује као елемет од кога се гради игра.
Јављају се огре улога, што је свакако новина овог узраста и посебно је значајна за
социо-емоционални развој детета.
4.Моторичке активности
За разлику од претходног узраста, деца овог узраста у игру уносе допунске
радње које захтевају сложене и координиране моторне покрете, уредност, потребу
за честим обраћањем одраслима, а појављује се и нов начин употребе
играчака(враћају коцке у кутију, ређају настојећи да их све сместе, стављају облике
у одговарајућа удубљења...). Деца овог узраста чине често ритмичке покрете: могу
да играју, да ударају ногама у ритму, да ходају уз музику и изводе различите
покрете са предметима (заставице, траке, цвеће), усклађујући их такође са ритмом.
5.Сензорно-перцептивне активности
Деца на овом узрасту самостално узимају храну, а сестра-васпитач треба у
овим ситуацијама да омогући деци да осете различите укусе хране(супа топла, месо
слано, колач сладак). Даље осамостаљивање деце иде у правцу самосталног
свлачења, а сестра-васпитач у тој природној ситуацији треба да скрене детету
пажњу да додиром осети разлику у квалитету материјала (пижама мека, панталоне
грубе).
22
Деца овог узраста треба велики део времена да проводе напољу, кад год
временски услови то дозвољавају. Сестра-васпитач треба да омогући деци да многе
природне појаве доживе и практично упознају у непосредном контакту са
природом, јер на тај начин богатимо њихову перцепцију.
6.Музичко-ритмичке активности
Удараљкама различитих боја звука подстицати дечје жеље за кретањем и
утицати на склад дечјих покрета у различитом темпу извођења. Већа сигурност и
спретност кретања омогућавају и кретање уз музику вокалног и инструменталног
карактера што треба неговати јер се тако доприноси и развијању естетског осећаја.
Изговарати кратке бројалице, повлачећи и њихову ритмичност, свирањем
штапићима, трианглом или неком другом удараљком. Подстицати децу да и она
пљескају у ритму изговора бројалице.
Подстицати интересовања за музички једноставна, а вредна дела народне и
уметничке музике и неговати способност разумевања њеног карактера. Повезивати
покрете, певање и говор у једноставне драмске игре (нпр. игре уз песму „Лептир и
цвет“, „ Кока и пилићи“).
7.Графичко-ликовне активности
Децу најпре треба упознати са различитим могућностима шкрабања и
цртања и са разноврсним могућностима материјала (цртање воштаним бојама,
пастелама, оловком, кредама, фломастерима), а затим и сликање прстима са
одговарајућим бојама.
Обликовање тестом и пластелином представља велико задовољство за децу
и зато им треба омогућити да тај материјал гњече, ваљају, праве куглице. Цепање
папира, прављење мозаика и низање перли је такође врло привлачан облик
ликовно-графичке активности за децу.
8.Интелектуалне активности
Све активности истраживања предмета, комбиновања предмета,
упоређивања различитих предмета интересантне су и подстицајне за ову децу и
потребно их је неговати у пуној мери за подстицање интелектуалног развоја.
Дете овог узраста почиње да схвата и неке једноставне квантитативне
односе и зато су му интересантни задаци типа проналажења великих и малих
предмета, игре „један мени, један теби“, разликовање где има један предмет, а где
много и сл.
Способност да се мисли не само о самим предметима, него и о сликама тих
предмета ставља се на пробу у задацима као што су: проналажење предмета чију
слику покажемо, именовање предмета чију слику дете види и сл.
23
9.Језичке активности
У овом периоду долази до богаћења речника чему доприноси повремено
тражење од детета да именије на себи или на слици делове људског тела, затим
сличице предмета које му показујемо, игре „џепа“ или „кутије“ где треба да
именује по реду све предмете које један по један вадимо из џепа (кутије). Богаћењу
значења речи које дете већ поседује доприносе игре парова речи супротних по
значењу (велики-мали, горе-доле, пуно-празно).
Разумевању реченица доприноси вербализовање једноставних радњи које
дете види (уживо или на слици), затим игре давања и извршавања налога, игре
погађања итд.
Децу такође треба подстицати да испричају оно што се десило ван
ситуације у којој се налазе (у шетњи, у парку), а повремено треба тражити да
испричају малу причу коју су више пута чули.
Језичке игре саме деце у овом узрасту развијају се у виду гласовних игара,
у виду скандирања, певушења и ритмичког понављања неких речи или гласова, а
повремено и понављања неких облика реченица.
10.Драматизација
Игре сестре-васпитача са сценском лутком утиче на многе аспекте, као
што су стварање пријатне атмосфере, ширење видокруга знања, говорна култура
детета. У овом периоду могу се драматизовати кратке приче, рецитације и песме, а
после мале представе сестра-васпитач треба подстаћи децу да сама наставе са
извођењем неких елемената драматизације.
4.2.Васпитно-образовни рад са децом од три године до укључивања у
програм припреме за школу
Основе програма васпитно-образовног рада са децом узраста од три до
поласка у школу дефинисане су као јединствена и целовита концепција разрађена у
моделима ''А'' и ''Б''.
У радној 2014/2015.године Установа ће радити по моделу ''Б'' који садржи
начела, циљеве, систем активности, делимичне програмске садржаје, организацију
живота, сарадњу са породицом, сарадњу са школом и сарадњу са локалном
заједницом.
Схватајући битну улогу породице васпитачи подстичу васпитање деце на
основама које су створене у породици. Сарадничка веза родитеља и установе
грађене путем акција и активности које свима представљају задовољство,
обнављају или појачавају сигурност, буде жељу за контактима, игром, радозналост
за нова сазнања о свом детету, другој деци и омогућавају опуштање и уживање у
дружењу.
24
Овим се унапређује процес развоја и учења који се одвија у васпитној групи,
установи и породици.
Могући облици и садржаји сарадње:
-
-
стална размена информација о развоју, понашању и активностима у
установи и породици,
упознавање са новим сазнањима о развоју и васпитању деце,
поступцима у васпитању из области медицине, психологије, педагогије и
других релевантних наука,
дружење родитеља, васпитача и деце треба да буде увек осмишљена и
вођена ка заједничком циљу и интересно усклађених. Веома је битно
међусобно усаглашавање поступака одраслих: родитеља и васпитача.
Улоге родитеља могу бити различите: родитељ- волонтер, родитељпосматрач, родитељ- координатор.
Могућa сарадњa између основне школе и вртића се можe одвијати кроз
следеће облике:
- заједнички састанци васпитача и учитеља првог разреда ради договора о
предстојећој сарадњи,
- организована и осмишљена посета првом разреду,
- посета учитеља предшколској установи,
- узајамно присуство учитеља, односно васпитача родитељским састанцима,заједнички излети , екскурзије, посете, приредбе предшколске и шолске деце,
- заједничко коришћење објеката, терена, разних просторија,
- укључивање васпитача
у анализу разних психометријских резултата,
нарочито приликом упоређивања школског успеха са резултатима мерења
зрелости и готовости деце за полазак у школу,
- заједнички састанак васпитача и учитеља са родитељима деце која полазе у
школу који ће се одржати на крају радне године.
4.3.Припремни предшколски програм
Припремни предшколски програм део је обавезног деветогодишњег
образовања и васпитања и остварује се у оквиру предшколског васпитања и
образовања. У нашој установи он ће се и ове године реализовати по моделу Б.
Програм се ослања на потенцијале детета и помаже му да изрази своју
особеност,доприноси проширивању и сређивању социјалних и сазнајних искуства
25
деце,емоционалној и социјалној стабилности деце и мотивише их за нове облике
учења и сазнавања.Укључивање деце у припремне предшколске групе обезбеђује
подједнак старт за полазак у школу.
Циљ пипремног предшколског програма
Циљ припремног предшколског програма је непосредно припремања деце за
школу, допринос њиховој зрелости или готовости за живот и рад који их очекује у
основној школи. Зрелост деце за полазак у школу подразумева такав ниво физичког
и психичког развоја који ће детету омогућити да задовољи захтеве који ће му бити
постављени у току наставног процеса у школи.
Циљеви се остварују кроз систем активности који доприноси остваривању
појединих аспеката развоја и дечје личности у целини, будући да теже стицању
искуства и сазнања а остварују се у складу са потребама и могућностима сваког
детета.
Модел Б
Предшколским програмом треба допринети следећим врстама припремљености за
школу:

Интелектуална спремност за полазак у школу (мери се у погледу:
развијености интелектуалних функција, развијености сензорних процеса,
формирање система знања, развијена и стабилна жеља за сазнањем,
развијеност сазнајних процеса, способност детета да се продуктивно и
сразмерно дуго бави продуктивним умним радом, поседовање неких
специјалних вештина и способности потребних у школи),

Социјална спремност деце за полазак у школу (мери се у погледу: стицања
специфичних облика понашања потребних за успостављање и одржавање
друштвених веза, способности комуникације и активног учествовања у
заједничким активностима, укључености у дечји колектив, социјалног
статуса детета у групи, карактера међуличних односа, степена развијености
социјалних мотива у понашању детета, моралних вредности и вољних
квалитета, постојања осећања дужности и одговорности, односа између
оцењивања других и оцењивања себе);

Емоционална спремност деце за полазак у школу (мери се у погледу:
хармоничног развоја свих аспеката личности, развоју самосталности,
поверења, самопоуздања и постизање емоционалне стабилности);
26

Мотивациона спремност за полазак у школу (огледа се у: формираној
унутрашњој потреби за сазнавањем, способности за самостално деловање).

Физичка спремност за полазак у школу (развијеност физичких способности
деце да прихватају и одговоре обавезама које их очекују у школи);
Остваривање припремног предшколског програма одвија се у скаладу са
општим начелима васпитно-образовног рада,а специфични задаци односе се на
важне аспекте припреме за полазак у школу: подстицање осамостаљивања,
подршка физичком развоју, јачање социо-емоционалне компетенције, подршка
сазнајном развоју, неговање радозналости и поштовање индивидуалности и
подстицање креативности.
Методичка упутства за остваривање припремног предшколског програма
детаљније су описана у приручницима за остваривање модела Б („модел Б Основа
програма“):организација живота и рада у дечјем вртићу,планирање,програмирање и
евалуација васпитно-образовног рада,игре и припрема деце за школу.
Програм припреме деце за школу је саставни део „Општих основа
предшколског програма“ и садржи специфичне циљеве васпитно-образовног рада,
васпитно-образовне садржаје и активности које се организују са децом годину дана
пред полазак у школу.
Програм припреме деце за школу састоји се из области у које су сврстани
васпитно-образовни садржаји и активности путем којих се остварује припрема деце
за школу.То су:
 Развој говора: важно је истаћи да се активности, игре и садржаји који су у
функцији подстицаја, не своде се само на графомоторичке вежбе, већ су
интеграција различитих области образовног рада које унапређују сазнајне
способности, перцепцију, комуникацију, друштвеност, говор, машту,
стваралаштво,...и надовезују се на принципе који су фундирани у раду на
предходним узрастима: неговање говорне културе, развој комуникационих
способности, богаћење дечјег речника,неговање граматички правилног
говора, вербално изражавање и комуникација,монолошки говор и причање,
упознавање са дечјом књижевношћу, говорне игре, неговање говорног
стваралаштва...;
 Припрема за почетно читање и писање (развијање интересовања и увођење у
свет писане речи, гласовна анализа речи, препознавање натписа, имена,
правилна употреба прибора, сразмерно развијена фина моторика...);
 Развој почетних математичких појмова у вртићу је у функцији подстицања
логичког мишљења и развоја сазнајних способности. Математичка сазнања
су полазишта за развој логике, интелектуалних активности, унутрашњих
процеса опажања и схватања просторних односа (положаја у простору,
27




кретање кроз простор), логичких операција на конкретним предметима,
развијање појма геометријских облика, поређење и процењивање, линије и
тачке, облици, образовање скупова, бројност скупова, временско сазнање);
Упознавање природне и друштвене средине (живи свет, животиње, биљке,
човек, материјални свет, заштита животне средине, човек као друштвено
биће, рад људи, саобраћајно васпитање);
Физичко васпитање (физички развој, развој опажања, јачање здравља и
одржавање хигијене);
Ликовно васпитање (цртање, сликање, пластично обликовање и естетско
доживљавање и процењивање);
Музичко васпитање (слушање музике, певање, свирање и плесне
активности).
4.4. Посебни програми васпитно – образовног рада
4.4.1. Заједно кроз адаптацију
ЦИЉЕВИ





Олакшати
период
адаптације свим
учесницима
Очувати дечје
ментално и
физичко
здравље
Унапредити
сарадњу
породице и
установе
Успоставити
партнерски
однос родитељ
– васпитач,
мед.сестра
Освестити
родитеље о
АКТИВНОСТИ




Организовање
посета деце и
родитеља ПУ
Дружење деце која
полазе у вртић са
децом која похађају
вртић
Саветовање
приликом првих
родитељских
састанака,
индивидуалних
разговора са
родитељима
Договор око
постепеног увођења
детета у дневни
ритам установе (на
почетку скраћени
НОСИО
ЦИ
ВРЕМЕН
СКА
ДИНАМИ
КА
Васпитач Август –
и,
септембар
мед.сестр интензивн
е, стручна о, током
служба
године
према
потреби
групе и
деце
појединач
но
НАЧИН
ПРАЋЕ
ЊА
Тим за
самовред
новање –
кроз
евалуациј
у
кључних
области,
увид у
педагошк
у
документ
ацију,
анкете,
интервјуи
са
родитељи
ма
Стручна
28


значају њихове
улоге у процесу
адаптације
Унапредити
професионалне
компентенције
васпитача,
мед.сестара
Допринети
праћењу и
унапређивању
дечјег развоја у
складу са
индивидуалним
карактеристика
ма





боравак у групи –
постепено
повећавати)
Саветодавни рад са
педијатријском
службом –нега и
превенција код
здравствених
обољења
Саветодавни рад
стручне службе –
родитељски,
индивидуални
разговори
Систематско
праћење и
посматрање детета
од стране васпитача
Укључивање
родитеља у систем
праћења и
посматрања детета –
добијање
информација од
значаја за
сагледавање
целокупне слике о
детеу
Организовање
заједничких
активности,
укључивање
родитеља у в-о
рад,према
могућностима.
служба –
учешћем
у самом
процесу и
увидом у
педагошк
у
документ
ацију
29
4.4.2. Програм додатне подршке деци у васпитно-образовном раду
Циљ овог програма је да одговори на различитости међу децом и тиме
повећа њихово учешће у игри и учењу. Овим програмом желимо повећати
способност наше установе да одговори на различитости присутне међу децом, тако
што ћемо развити културу у којој се свако поштује и осећа сигурно и у којој
политика и пракса подстичу развој игре, учења и учешћа за сву децу.Суштина
инклузивног образовања јесте укључивање све деце у процес образовања и
васпитања и излажење у сусрет потребама све деце. Акценат је првенствено на
индивидуализованом приступу детету и пружању могућности да се развија у
складу са својим способностима и могућностима. То подразумева стално праћење и
посматрање од стране васпитача и стручне службе. Уколико дете не постиже
задовољавајуће резултате и поред претходно организованог индивидуализованог
начина рада, израђује се детаљан план активности заснован на дететовим
могућностима и јаким странама тзв. индивидуални васпитно-образовни план.
Важан сегмент овог програма је сарадња и пружање подршке породици. Ова
сарадња се огледа у свакодневној размени искустава, прикупљању информација
важних са пружање подршке детету, пружању стручних савета родитељима.
СТИО у нашој установи чине:
- Славица Јанковић-директор Установе;
- Милена Милићевић – педагог;
- Марија Стојановић- -психолог;
- Радица Миленковић-медицинска сестра;
- Катарина Милићев- васпитач;
- Оливера Живковић – васпитач;
- Славица Перић – васпитач;
- Валентина Јанковић – васпитач.
ПЛАН РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Задаци СТИО
Динамика
Активности васпитача
Динамика
1.Информисање и
упознавање свих
запослених са деловима
закона који се односе на
инклузивно образовање
2.Осмишљавање мера за
спровођење инклузивног
образовања
На почетку
године и по
потреби
током
године
На почетку
године и по
потреби
током
године
Идентификовање деце
из осетљивих група
Септембар,
октобар и током
године за
новоуписану
децу
Септембар,
октобар и током
године за
новоуписану
децу
Припрема детета са
сметњама и његових
родитеља за улазак
детета у групу
30
3.Брига о васпитачким
компетенцијама и
едуковање родитеља,
шире заједнице,
организовање различитих
видова едукације
4.Брига о сарадњи
родитеља, васпитача и
осталих профила
стручњака
5.Одржавање састанака
тима са васпитачима у
чијим групама су деца са
сметњама у развоју
6.Сарадња са ИРК, рад са
децом према упутима ИРК
Током
године
Током
године
Током
године (на 3
месеца)
Припрема деце у
групи и
сензибилизација
њихових родитеља за
долазак детета са
сметњама у развоју
Потребе васпитача за
дидакт. средствима,
материјалима за
радионице и сл.
Исказивање потребе за
одржавањем
састанака, дневни ред
Септембар,
октобар и током
године за
новоуписану
децу
Током године,
по потреби
Током године,
по потреби
Током
године, по
потреби
Праћење и снимање
Током године
детета, избор садржаја,
метода и облика В-О
рада,
индивидуализација
7.Планирање,
праћење, Током
Израда
педагошких Током године
израда
и
евалуација године, по профила,
избор
педагошког профила и потреби
садржаја, метода и
ИОП-а(по упутима ИРК)
облика В-О рада
8.Вођење документације Током
(мед.документација, пед. године
профили, извештаји...)
Вођење документације Током године
о детету
9.Сарадња
са
другим Током
Сарадња са другим Током године,
релевантним
године, по релевантним
по потреби
институцијама
и потреби
институцијама
и
установама(здравствене
установама(здравствен
установе,
центар
за
е установе, центар за
соц.рад, ОШ,...)
соц.рад, ОШ,...)
10.Стручно усавршавање
Током
године
Стручно усавршавање
Током године
31
4.4.3. Растимо сви заједно – програм подршке ромским породицама
Циљеви овог програма су: Доступност предшколског васпитања и образовања свој
деци. Неговати и развијати културу у којој се свако поштује и осећа сигурно.
Подстицати игру, учење и учешће за сву децу. Повећати ниво друштвене бриге за
социјално угрожене породице. Оснажити родитеље у улози родитеља.Унапредити
васпитне компентенције породице.
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Планиране активности
Носиоци
активности
Разговор са представницима Директор,
друштва Ром, сазивање педагог
родитељског састанка са
родитељима
који
су
заинтересовани да доводе
децу у ПУ
Распоред деце у васпитне Комисија
за
групе према узрасту
пријем
деце,
стручна служба,
директор,
васпитачи
Позивање на сарадњу Дома Директор,
здравља и Центра за стручна служба.
социјални рад из Великог
Градишта,
разрада
заједничке стратегије
Временска
динамика
Август, 2014.
Сарадни
ци
Друштво
''Ром''
Велико
Градиште
Август,
септембар
2014.,
по
потреби
током године
Август,
септембар
2014.
Друштво
''Ром''
Велико
Градиште
Информисање васпитача о Директор,
програму на Стручном већу стручна служба,
васпитачи
Организовање
групних Директор,
родитељских састанака, у стручна служба,
сарадњи са педијатријском педијатри – Дом
службом Дома здравља, здравља
тема:
хигијена
и
здравствена заштита деце.
Израда плана контролисања Директор,
редовних долазака у ПУ у Центар
за
сарадњи са Центром за социјални рад,
Август 2014.
Дом
здравља,
Центар за
социјални
рад
Велико
Градиште
Август,
септембар
2014.
Васпитач
и,
Дом
здравља
Велико
Градиште
Током године
Центар за
социјални
рад
32
социјални рад
7.
8.
9.
10.
васпитачи,
стручна служба
Појачан
педагошко- Стручна служба
инструктивни
рад
у (педагог,
васпитним групама у којима психолог,
су деца смештена
логопед)
Планирање
родитељских
састанака на нивоу групе у
сарадњи
са
стручном
службом (актуелне теме,
питања)
Организовање
додатних
едукација за родитеље деце
ромске националности, на
теме које се искристалишу
као потребне
Праћење
ефеката
постигнутих резултата
Васпитачи,
стручна служба
Стручна служба
Према плану
педагошкоинструктивно
г рада стручне
службе
Према плану
сарадње
са
породицом
У зависности
од потребе
Директор,
Током и на
стручна служба, крају
радне
васпитачи
године,
увидом
у
педагошку
документациј
у.
Друштво
''Ром''
Велико
Градиште
Додатне напомене о условима реализације програма:
Програм ће се реализовати у склопу редовних васпитно-образовних активности у
групи. Уз уважавање различитости и посебности деце и њихових породица,
поклањањем посебне пажње развојним потенцијалима деце. Неговањем игре као
аутентичног начина изражавања и учења детета предшколског узраста. Тиме ћемо
јачати и уважавати васпитно-образовну улогу породице и неговати концепцију
отвореног система предшколског васпитања и образовања.
Реализатори програма ће бити васпитачи васпитних група наше ПУ, које похађају
ромска деца, помоћ у раду ће им пружати стручни сарадници. Програм траје током
целе године, укључена су сва деца ромске популације која долазе у ПУ.Деца су
примљена и распоређена у васпитне групе према узрасту коме припадају. Програм
финансира локална самоуправа. Програм се прати и вреднује увидом у непосредни
рад у групи као и увидом у педагошку документацију. Програм прате и вреднују
Чланови тима за самовредновање, стручна служба, директор.
33
4.5.Специјализовани програми у установи, програми посебних
области васпитно – образовног рада
4.5.1. Енглески језик
ЦИЉЕВИ
АКТИВНОСТИ
Мотивисање 1. УПОЗНАВАЊЕ
И
деце за учење
ПРЕДСТАВЉАЊЕ где су
страног језика
деца научила да представе
себе и своје другове, да
Отвореност
кажу како се зову и да се
према новим
поздраве
приликом
сазнањима
сусрета
и
одласка;
упознали су и страна
Развијање
имена ликова из књиге
комуникацијске
која ће се преплитати кроз
компентенције
цело градиво;
(разумевање,
2. БРОЈЕВИ И БОЈЕ, од 1 до
самоизражавање)
10, по реду и преко реда,
Стварање основе прво препознавање, а
затим писање по диктату
за лакше учење
(нпр. написи број два
страног језика
плавом бојом) ;
НОСИОЦИ
Лице са
лиценцом за
минимално Б2
ниво
познавања
страног језика.
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Од октобра
2014. до јуна
2015.
Два пута
недељно.
НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Увидом у
непосредни
рад
(педагог,
психолог),
извештај о
раду на
крају радне
године.
Употреба знања3. ДЕЛОВИ ЛИЦА И ТЕЛА
у свакодневном
– глава, коса, очи, уши,
животу
нос, уста, руке, шаке,
тело, ноге, стопала;
4. ГАРДЕРОБА – зимска и
летња
(капут,
чизме,
ципеле,
џемпер,
панталоне, маица, патике,
сандале, папуче, шортс,
хаљина). Научили су да
разликују
гардеробу
према
временским
условима,
затим
да
разврстају
одело
за
девојчице и дечаке, да
кажу када им је топло или
34
хладно,
да
именују
временске
услове:
сунчано,
кишовито,
ветровито, пада снег;
5. СОБЕ И НАМЕШТАЈ –
дневна, спаваћа, кухиња,
купатило, столица, сто,
врата, прозор, кревет,
слика;
6. ХРАНА – хлеб, пилетина,
риба, вода, млеко, јабука,
банана…
7. ЖИВОТИЊЕ
–
пас,
мачка, коњ, жаба, гуска…
8. БОЖИЋ И УСКРС
4.5.2. Научимо шах кроз игру
ЦИЉЕВИ
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦ
И
Циљ програма
јесте да шахом,
кроз игру, код
деце развијамо и
подстичемо:
-интелигенцију,
-креативност,
-пажњу,
-борбеност,
-упорност,
-марљивост,
-логичко
мишљење,
-памћење,
упознавање
са
шаховском игром (прича
о
два
краљевства,
именовање
фигура,
правилно
постављање
шаховске табле и фигура
у почетни положај)
Васпитачи
Светлана
Јевтић и
Свјетлана
Стокић
ВРЕМЕНСК
А
ДИНАМИК
А
Од октобра
2014. до јуна
2015.
Два пута
недељно
НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Увидом у
непосредни
рад (педагог,
психолог),
извештај о
раду на крају
радне године.
кретање фигура
по шаховској табли
„једење“
противничкох фигура
-
вредност фигура
35
-фер-плеј.
у шаху
појам „шаха“ и
завршетак партије (мат,
пат, реми)
„италијанско
отварање“
и
појам
рокаде
решавање
једноставних проблем
ситуација
играње
једноставних завршетака
(матирање)
играње целе игре
на нивоу дете – дете
4.6. Други програми и облици рада у Установи, пригодни и повремени
програми
4.6.1. Еколошка азбука – екопрограм
ЦИЉЕВИ
АКТИВНОСТИ
НОСИО
ЦИ
Стицање
еколошке свести
која ће нам
помоћи да
сачувамо
животну средину
Обележавање свих
важних датума за
животну среднину
(Светски дан
здравља, Дан борбе
против пушења и
сл.) организовање
активности са децом
предшколских
група, радионице,
израда предмета од
Чланови
Екотима,
Васпитач
и свих
васпитни
х група,
стручни
сарадниц
и
Повећати ниво
свести и знања о
заштити животне
средине
ВРЕМЕН
СКА
ДИНАМИ
КА
Према
плану
обележава
ња
Важних
датума за
очување
животне
средине,
Еконедеља
у априлу
НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записници са
састанака
Екотима, увидом
у в-о рад,
педагошку
документацију,
извештај на крају
године.
36
Стицање
практичних
знања која ће
деци помоћи да
брину о својој
околини
Развијање свести
о међусобној
одговорности
сваког појединца
за заједничку
судбину
природних,
рециклажних
материјала.
Припремање и
извођење
позоришних
представа за децу од
стране васпитача –
које утичу на свест
о значају екологије.
Припрема програма
за Еконедљу и
обележавање Дана
планете Земље.
(22.април
– Дан
планете
Земље)
4.6.2. Позориште у вртићу
ЦИЉ
Стварање
културних
навика
понашања на
позоришној
представи
АКТИВНОСТ
Организовање
позоришних
представа у
вртићу
- У оквиру
Дечје недеље,
Обележавања
Развој говора,
Новогодишњи
маште,
х и Ускршњих
естетских
празника,
норми,
Еконедеље
сценски
као и у
покрети.
пригодним
ситуацијама.
НОСИОЦИ
Комисија за
одабир
поторишних
представа и
стручне
литературе,
Директор,
Стручна
служба
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Једном у два до
три месеца.
НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записници са
В-О већа, ПК.
37
4.6.3. Излет у Београд
ЦИЉ
АКТИВНОСТ
НОСИОЦИ
-Стицање
нових сазнања
о свету који
нас окружује
-Отвореност за
нове
доживљаје,
искуства
-Стицање и
јачање
самосталности
-Стварање
културних
навика
понашања у
позоришту, на
јавним
местима
-Подстицање
дружења и
интеракције
међу децом и
одраслима.
Програм се
организује као
једнодневни
боравак деце у
Зооврту,
Позоришту за
деци или
посета Ади
(Адасафари,
представа на
отвореном,
вожња
возићем)
Савет
родитеља,
Директор,
стручна
служба,
васпитачи
ВРЕМЕНСКА
ДИНАМИКА
Припреме у
току године
(седнице
Савета
родитеља)
Извођење:
Једном
годишње – на
крају радне
године (мај или
јун).
НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записник са
Савета
родитеља, ВО већа,
подношење
извештаја
вођа пута,
Годишњи
извештај о
раду
установе.
38
5. Организација рада и кадрови
5.1. Радно време Установе:
Предшколска установа је обезбеђена електронским системом обезбеђења и
самим тим само одређени радници имају сопствене шифре помоћу којих могу ући
да укључе, односно, искључе алармни систем. Искључивање система врши
задужени радник у 6,00 сати када фактички и почиње радно време Установе.
Укључивање се врши у 20,00 сати када се и завршава радно време у Установи.
У централном објекту рад са децом на целодневном боравку почиње у 6,00
часова и траје до 17,00 часова. Васпитно особље је распоређено у две смене, прва
ради од 6,30 до 12,30 часова, а друга од 9,45 до 15,45 часова. С обзиром да деца
бораве у установи у периоду од 6,00 до 17,00 часова у периоду од 6,00 до 6,30
часова и у периоду од 15,45 до 17,00 часова раде дежурни васпитачи према
распореду који доноси директор установе, уколико постоји потреба родитеља.
Групе на терену, имајући у виду да раде у оквиру школских објеката, раде од 8,00
до 14,00 часова (укупно 6 сати), изузев подручних група у Царевцу и Средњеву
које свој шесточасовни рад у току дана, обављају у поподневној смени од 11,00 до
17,00 часова.
Деца која су на адаптацији, односно први пут су уписана у вртић, се примају
на адаптацију до априла текуће радне године. Родитељи документацију за упис
детета могу поднети најкасније до 1. марта текуће године.
Временски распоред активности – централна установа
Време:
Садржај:
6,00-7,45
7,45-7,55
7,55-8,00
8,00-8,30
8,30-11,00
11,00
11,30-13,30
13,45
14,00-15,30
15,30-17,00
ПРИЈЕМ ДЕЦЕ
ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ
ПРИПРЕМА ЗА ДОРУЧАК
ДОРУЧАК
-ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ
-УСМЕРЕНЕ АКТИВНОСТИ
-КОМБИНОВАНЕ АКТИВНОСТИ
-РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА
-ЗАДОВОЉАВАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ И
ФИЗИОЛОШКИХ ПОТРЕБА
РУЧАК
СПАВАЊЕ
УЖИНА
ИЗБОРНЕ АКТИВНОСТИ
ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ
39
1.
2.
3.
4.
ОТВОРЕНА ВРАТА:
од 6,00 до 8,00
од 11,30 до 12,15
од 13,00 до 13,15
од 14,00 до 17,00
ВАН ОВИХ ТЕРМИНА УЛАЗ ЈЕ МОГУЋ УЗ КОРИШЋЕЊЕ
ИНТЕРФОНА ПРЕМА УПУТСТВУ ИСТАКНУТОМ НА ВРАТИМА
ДНЕВНИ РИТАМ АКТИВНОСТИ – подручне васпитне групе
-ПРИЈЕМ ДЕЦЕ
-ЈУТАРЊЕ ТЕЛЕСНО ВЕЖБАЊЕ
-УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ
-ЗАДОВОЉАВАЊЕ ХИГИЈЕНСКИХ И ФИЗИОЛОШКИХ ПОТРЕБА И
ПРИПРЕМА ЗА УЖИНУ
-УЖИНА
-РЕКРЕАТИВНА ПАУЗА
-УСМЕРЕНА АКТИВНОСТ
-КОМБИНОВАНЕ АКТИВНОСТИ
-СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ
-ОДЛАЗАК ДЕЦЕ КУЋИ
5.2. Нерадни дани:
Нерадни дани у Установи су субота и недеља, одређени државни и верски
празници. За време новогодишњих и божићних празника, Установа неће радити у
периоду од 01.01.2015. до 07.01.2015. године. У случају ванредних потреба одлуку
доноси Васпитно-образовно веће
уз претходну консултацију директора са
представником школске управе Министарства просвете и оснивача. Све то време
електронско обезбеђење је у непрекидној функцији.
За децу на припремном предшколском програму радна година почиње
01.09.2014., а завршава се 12.06.2015. године, што је у складу са календаром
образовно васпитног рада основне школе за школску 2014/2015. годину.
Уз сагласност Управног одбора и Савета родитеља оставља се могућност да
уколико постоји потреба да деца која су похађала припремни предшколски програм
бораве у Установи и током летњег периода то буде омогућено, о чему би се
родитељи накнадно изјашњавали.
Радна година наше Предшколске установе траје од 01.09.2014. године до
31.08.2015. године.
40
Установа неће примати децу у периоду од 21.08.2015. године до 31.08.2015.
године због генералног сређивања: дератизација, дезинсекција и дезинфекција,
молерских радова и слично што не би било могуће извести док деца бораве у
Установи.
5.3. Годишњи одмори и начин коришћења:
Коришћење годишњих одмора у установи је дефинисано Законом о
основама система васпитања и образовања и Законом о раду.
По завршетку школске године васпитно особље ангажовано на реализацији
васпитно-образовног рада у подручним васпитним групама укључује се у васпитнообразовни рад у седишту Установе. Годишњи одмори се користе у складу са
одредбама Закона о раду а распоред коришћења годишњих одмора сачињава
директор установе. Распоред се прави у складу са бројем долазеће деце у току
летњег периода.
Административно особље, радници на одржавању хигијене, радници у
кухињи и остали користе одмор према динамици која омогућава непрекидан рад
установе у летњем периоду и припремање просторија за почетак нове радне године.
Почетак нове радне године је 01.09.2014. године.
5.4. Решења о структури радног времена запослених
Решење о структури и распореду радних обавеза васпитача у оквиру 40-то
часовне недеље
Васпитачима са пуним радним временом, утврђује се структура и распоред
обавеза у оквиру радне недеље за радну 2014/2015. годину:
1. Непосредни рад са децом -------------------------------------------------------- 30 сати
2. Евидентирање и планирање васпитнообразовног рада --------------------- 5 сати
3. Стручно усавршавање, учешће у раду
Васпитнообразовног већа, Тима за заштиту од насиља и Еко тима------ 2 сата
4. Сарадња са породицом ------------------------------------------------------------- 1 сат
5. Сарадња са локалном средином ------------------------------------------------- 1 сат
6. Остали послови( менторски рад, контакти са
надзорничком службом,контакти са школом и сл.)-------------------------- 1 сат
УКУПНО----------------------------------------- 40 сати
Радне обавезе у складу са овом структуром васпитачи ће извршавати почев од
01.09.2014.год.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Одредбом члана 136. став 1. тачка 3) Закона о основама система образовања и
васпитања („Службени гласник Републике Србије“ број 72/2009, 52/2011 и
41
55/2013) прописана је педагошка норма непосредног рада са децом – 30 часова
недељно.
На основу одредбе члана 136. став 2. Закона о основама система образовања и
васпитања остали облици рада васпитача у оквиру радне недеље утврђени су
Годишњим планом рада Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом
Градишту за радну 2014/2015. годину.
Решење о структури и распореду радних обавеза стручног сарадника у оквиру
40-то часовне недеље
Запосленим на радном месту стручног сарадника са пуним радним
временом, утврђује се структура и распоред обавеза у оквиру радне недеље за
радну 2014/2015. годину:
1. Непосредни рад са децом, родитељима и васпитачима------------------- 30 сати
2. Евиндетирање, планирање и израда педагошких инструмената ------- 5 сати
3. Стручно усавршавање, учешће у раду стручних органа установе и
комисијама ------------------------------------------------------------------------- 1 сат
4. Сарадња са школама, вртићима и другим установама -------------------- 1 сат
5. Учешће и координација у Активу за развојно планирање, Стручном тиму за
инклузивно образовање, Активу за развијање предшколског програма и
Тиму за сарадњу са породицом и друштвеном средином ---------------- 2 сата
6. Сарадња са породицом и локалном заједницом --------------------------- 1 сат
Укупно 40 часова
Радне обавезе у складу са овом структуром стручни сарадници ће
извршавати почев од 01.09.2014. године.
Образложење
Одредбом члана 136. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања
и васпитања ( „Сл. Гласник Р.С.“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013 ) прописана је
педагошка норма непосредног рада стручног сарадника са децом 30 часова
недељно. На основи одредбе члана 136. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања остали облици рада стручног сарадника у оквиру радне
недеље утврђени су Годишњим планом рада Предшколске установе ''Мајски цвет''
у Великом Градишту за радну 2014/2015. годину.
Решење о структури и распореду радних обавеза стручног сарадника психолога у оквиру 40-то часовне недеље
Стручном сараднику психологу са 50% радног времена, утврђује се
структура и распоред обавеза у оквиру радне недеље за радну 2014/2015. годину:
1. Непосредни рад на стручним пословима и саветодавни рад са васпитачима,
децом и родитељима ------------------------------------------------------------- 13 сати
2. Припрема и планирање -------------------------------------------------------- 1 сат
3. Вођење психолошко – педагошке документације -------------------------- 1 сат
42
4. Рад у стручним органима ------------------------------------------------------- 1 сат
5. Припрема стручног усавршавања у установи и лично стручно усавршавање
-------------------------------------------------------------------------------------- 0,5 сата
6. Сарадња са породицом, друштвеном средином, школама и др.------ 0,5 сата
7. Праћење психофизичког развоја детета ---------------------------------- 0,5 сата
8. Учешће у раду Тима за самовредновање, Тима за заштиту од насиља и
Стручног тима за инклузивно образовање ---------------------------------- 2 сата
9. Остали послови по налогу директора -------------------------------------- 0,5 сата
Укупно 20 часова
Радне обавезе у складу са овом структуром психолог ће извршавати почев
од 01.09.2014. године.
Образложење
Одредбом члана 136. став 1. тачка 4) Закона о основама система образовања
и васпитања прописана је педагошка норма непосредног рада стручног сарадника
са децом. На основу одредбе члана 136. став 2. Закона о основама система
образовања и васпитања остали облици рада стручног сарадника у оквиру радне
недеље утврђени су Планом васпитно-образовног рада Предшколске установе
''Мајски цвет'' у Великом Градишту за радну 2014/2015. годину.
5.5. Кадрови:
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Врста рад. Задатака
Број
Радника
1
1
0,5
1
1
35
2
Руковођење- директор
Стручни сарадник-педагог
Стручни сарадник – психолог
Стручни сарадник-логопед
Секретар
Васпитачи и мед.сестре
Припремање хране
8.
9.
Сервирање хране
Административно-правни
финансијски послови
10.
5
11.
Одржавање хигијене и вешермагационер
Технички послови и набавке
12.
Виши санитарни техничар
1
УКУПНО:
и
1
2
2
52,5
43
У овој радној години за рад са децом ангажоване су замене у васпитним
групама у Царевцу, Затоњу, Средњеву, Курјачу, Десину, Пожежену и Сиракову.
На одсуству ради неге детета у овој години биће, следеће раднице које су у
сталном радном односу: Јелена Блажевић – логопед, васпитачи: Јелена Милошевић,
Маја Илић, Жаклина Стефановић, и медицинска сестра-васпитач: Милица Илић
У раду ће бити ангажовано два васпитача приправника и две медицинске
сестре - приправнице, остали васпитно-образовни кадар наше Установе поседује
лиценцу за рад у Предшколској установи.
У подручним васпитним групама Макце и Дољашница, привремено ће рад
обављати један васпитач, према распореду који ће бити накнадно утврђен, уколико
се изнађу организацијске и финансијске могућности, биће ангажован још један
васпитач, за рад у Дољашници.
У току радне године, евентуалне замене одсутних радника, као и
запошљавање нових радника, организоваће се у сарадњи са Националном службом
за запошљавање у складу са Законом о раду.
6.Исхрана деце
Полазне основе за припрему хране у предшколским установама је
правилник о нормативу друштвене исхране деце у установама за децу као и
упуства за његову примену. Планирање, спровођење и контрола исхране имају за
циљ очување и унапређивање здравља деце, њиховог правилног раста и развоја
што подразумева следеће:
- да има васпитну улогу у формирању позитивних навика у исхрани,
посебно у навикавању деце на поједине намирнице веће биолошке
вредности које се у породици недовољно користе;
- да обезбеђује деци оне састојке који позитивно утичу на њихов психофизички развој водећи рачуна о заступљености свих врста састојака (
масти, беланчевина, угљених хидрата, витамина, минерала и сл. );
- поштовање културе дневне исхране ( број оброка у току дана ) водећи
рачуна о временској распоређености.
Израда јеловника за једну радну недељу поверена је медицинским сестрамаваспитачима, коке такође врше контролу реализације, као и контролу дневне
хигијене у кухињи. На крају недеље доставља се писмени извештај директору
установе.
Надзор над биолошком, хемијском и бактериолошком исправношћу
намирница вршиће Завод за јавно здравље Пожаревац једном месечно тако што се
узимају дневни узорци хране, брисеви са радних површина као и брисеви радника
запослених у кухњи, о истим ће извештавати Установу.
44
У подручним одељењима нема организоване исхране деце. То се чини у
сарадњи са фирмама од којих прибављамо писмене понуде, а онда склапамо
једногодишњи уговор.
Планиран број сервираних оброка у току године:
Ред.
Бр.
Кухиња
1.
У установи
Доручак
Ручак
Ужина
Свега
52000
48000
48000
148000
7. Сарадња са породицом
Породица је један од најважнијих агенаса свих видова психичког, физичког и
духовног развоја детета. Стога је најважнији задатак успостављање двосмерне
комуникације између предшколске установе и родитеља. Намера наше установе је
да се уз међусобно добар контакт породице и установе, дете развије у стабилну
особу, вољену и подржавану, способну, комуникативну, креативну и маштовиту.
Наш циљ је да од њих створимо вредна, радна и квалитетна бића.
Наша установа на следеће начине остварује ову сарадњу:
Непосредна дневна комуникација између васпитача и родитеља, подразумева
размену дневних информација о дететовом понашању, активностима и исхрани у
вртићу, о дневним променама дететовог расположења, о променама у групи, као и
о новонасталим променама у породици, које могу утицати на дететово понашање у
вртићу.
Адаптација детета, укључивање родитеља у све активности приликом адаптације
детета на вртић, све активности предвиђене програмом ''Заједно кроз адаптацију''
подразумевају стално ангажовање како васпитача, тако и породице како би се дете
што лакше прилагодило на колектив.
Родитељски састанци се одржавају 4 пута годишње, са дневним редом који је
специфичан за сваки родитељски састанак. Циљ родитељског састанка је
упознавања родитеља са организационим или васпитно-образовним новинама у
раду вртића.
45
Оквирни план активности родитељских састанака је следећи:
•
Септембар: упознавање деце и родитеља са васпитачем, прибор потребан за
васпитно-образовни рад, радни листови за припремни предшколски програм, дечје
новине, радни листови за млађи узраст, информације о маскенбалу, избор чланова
Савета родитеља.
•
Октобар: процена васпитача о напредовању деце у васпитно-образовном
раду током периода адаптације, информације о обележавању Дечје недеље, Недеље
здраве хране, Дана наше предшколске установе.
•
Децембар: договор о прослави Нове Године, пакетићи за децу, сликање са
''Деда Мразом'', календари.
•
Мај: Осврт на дечји развој и напредовање у предходном периоду
(портфолио детета), излет у Београд и „Предшколци на трговима“.
Писана комуникација, подразумева пренос важних информација родитељима
путем обавештења на огласној табли, путем смс порука или писаних обавештења
које свако дете појединачно добија приликом поласка кући из вртића.
Комуникација путем сајта установе, на страници актуелности нашег сајта, која
се редовно ажурира, родитељи имају могућност да прочитају све текуће вести из
вртића.
Креативни панои, излагање дечјих креативних достигнућа на паное представља
један од начина да родитељ прати рад свог детета у вртићу.
Анкете и упитници су чест вид сарадње вртића са породицом. У зависности од
циља истаживања, анкете или упитници су анонимни или упућени сваком детету
појединачно. Они доприносе ефикаснијем раду вртића, праћењу трендова, жеља и
потреба родитеља, али и целокупне породице. С обзиром да је вртић дететова
„друга кућа“, овакав вид сарадње је веома битан.
Индивидуални портфолио детета, током године васпитачи континуирано и
детаљно раде праћење деце на месечном, а понекад и недељном, па чак и дневном
нивоу. Родитељи крајем радне године добијају извештај о дететовом напретку у
односу на протекли период. Овај извештај, представља општи утисак васпитача,
али и свих сарадника о дететовом раду и понашању у вртћу, о дететовим
појединачним афинитетима или талентима, али и о областима у којима га треба
подржати или додатно мотивисати. У креирању и стварању портфолиа детета
учествују и родитељи дајући нам значајне информације из породице о детету,
46
бирајући садржај који из њиховог угла репрезентује дететов развој. И сама деца су
креатори портфолија, уносећи ликовне радове и рукотворине које им се допадају, а
које сами стварају и бирају за садржај портфолија.
Разговори са стручним сарадницима, педијатријском службом, сви наши
сарадници су и сарадници наших родитеља. Родитељи се често нађу у ситуацијама
или дилемама, које не знају на који начин да реше и тада им је стручна помоћ увек
добродошла. Савремен родитељ се све мање ослања на свој инстинкт и на искуство
претходних генерација, а све чешће тражи научно решење свих проблема, које
родитељство са собом носи. Разговор са психологом, педагогом, логопедом,
педијатром или неким другим нашим сарадником често опусти родитеља и донесе
решење проблема. Стручни сарадници (педагог, психолог и логопед) свакодневно
сарађују са родитељима, док педијатријско саветовалиште ради средом од 07-08
часова, приликом пријема деце, када родитељи могу дежурног педијатра да
консултују у вези здравственог стања детета.
Приредбе се организују више пута у току године и представљају сјајан показатељ
дететовог напретка у току године, али и узајамног односа детета са васпитачем, као
и детета са другом децом. Учешће детета на приредби јача његово самопоуздање и
осећај сигурности.
Радионице, код нас се организују две врсте радионица: Креативне радионицеуглавном се реализују у оквиру васпитне групе и представљају вид заједничког
окупљања деце, родитеља и васпитача у групи. На овим окупљањима, заједничким
радом, креативношћу и маштом настају аутентична дела наших ствараоца. Овакве
радионице најчешће се организују поводом празника као што је Ускрс или у склопу
обележавања важних еколошких датума, Дана здраве хране и слично. Тематске
радионице – могу се организовати на нивоу групе, као и на нивоу узраста, са
одређеном развојном темом које је актуелна за одређену групу или узрасни период.
Овакве радионице углавном реализују стручни сарадници у сарадњи са
васпитачима.
Отворена врата, једном недељно, у термину предвиђеном за индивидуалне
разговоре родитеља и васпитача, васпитачи примају родитеље. У отвореном
дијалогу васпитача и родитеља често се решавају проблеми који се појаве као
саставни део дететовог одрастања и укључивања у колектив.
Непосредно укључивање родитеља у васпитно-образовни рад, представља
пружање помоћи васпитачу, организовање посета различитим местима,
представљање различитих занимања и сл.
47
Празници и прославе, подразумевају заједничко организовање приредби, учешће
на манифестацијама, прославе верских, државних празника и слично.
Родитељи ће се у зависности од потреба укључивати и у друге активности
Установе. Родитељи као стални сарадници дали су велики допринос у реализацији
Развојног плана наше установе (учествујући са средствима на реализацији радова
како у седишту Установе тако и у подручним местима). Наша даља намера је да ту
сарадњу још више учврстимо и негујемо.
8. Сарадња са локалном заједницом
Досадашње искуство показује да локална друштвена заједница има велику улогу у
остваривању васпитно-образовних циљева предшколске установе. Предшколска
установа мора бити отворена према средини у којој живи, културне норме у којима
деца живе као и искуства која стичу приликом сусрета са својим непосредним
окружењем морају се узимати у обзир приликом прављења васпитно-образовног
програма.
У оквиру сарадње са друштвеном заједницом организоваће се сарадња са следећим
институцијама:
* СО, Месне заједнице, Министарство просвете
обезбеђивању услова и средстава за рад);
Републике Србије (на
* Сарадња са основним школама у циљу што свестраније припреме детета за
полазак у школу;
* Сарадња са културним институцијама (Културни центар Велико Градиште,
библиотека града, музеј, посете различитим културним манифестацијама:
позориште, биоскопске представе, приредбе и сл.)
* Сарадња са Домом здравља (унапређивање здравствене заштите деце у вртићу);
* Сарадња са Центром за социјални рад на решавању актуелних социјалних
питања;
*Сарадња са Црвеним крстом Велико Градиште, ради организовања „Трке за
срећније детињство“, у оквиру Дечије недеље;
* Сарадња са Заводом за заштиту здравља Пожаревац;
48
* Са еколошким друштвом и другим организацијама које воде рачуна о заштити
животне средине;
* Сарадња са локалним медијима на промовисању Предшколске установе.
У оквиру сарадње са друштвеном заједницом деца ће бити креатори следећих
манифестација:
- Недеља детета;
- Дечији маскенбал;
- Дан здраве хране;
- Дан Вртића 24.11.2014.
- Новогодишњи и божићни празници;
- Свети Сава;
- Дан жена;
- Ускрашњи празници;
- Еколошка недеља;
- Једнодневни излет;
-Предшколци на трговима.
Деца из припремних група ће узети учешће на манифестацији коју организује
локална самоуправа Фестивал цвећа и меда. Такође, деца ће учествовати и на
манифестацијама које организују друге Предшколске установе: Еколошка колонија
у Жагубици, Дечје пролећне игре у Петровцу, Фестивал традиционалних игара и
модерног плеса у Пожаревцу.
8.1.
Програм маркетинга наше Установе
- Редовно ажурирање интернет сајта са подацима, програмом и потребним
информацијама о нашој Установи;
- Промовисање посебних, специјализованих и повремених програма рада у оквиру
наше Установе, преко локалних медија, штампе, интернета;
- Промовисање наше Установе преко свих средстава информисања, у циљу
истицања значајности наше Установе и потребе за проширењем исте;
- Благовремено обавештавање наших грађана преко средстава информисања, о
јавним дешавањима које организује наша Установа (Предшколци на трговима,
маскенбал, Дечја недеља, Еко-недеља и слично).
49
9. Програм стручног усавршавања ПУ „Мајски цвет“ у радној
2014/15. години
Стручно усавршавање је потреба и обавеза свих који су укључени у
васпитно-образовни рад у 2014/2015. години. У току ове године планирамо како
екстерне, тако и интерне облике стручног усавршавања.
Стручно усавршавање биће реализовано кроз следеће активности:










Учешће на разним предавањима, семинарима, едукацијама...;
Размена искустава на Васпитно-образовним већима, кроз стручне активе
васпитача и медицинских сестара-васпитача;
Размена искустава са другим установама из нашег и ван нашег округа;
Похађање акредитованих програма које установа организује;
Едуковање кроз радионице;
Сарадња са Стручном службом Установе;
Упућеност у савремену стручну педагошку литературу;
Коришћење информација са интернета;
Учешће у раду стручних удружења;
Напредовање у звању.
Запослени у нашој Установи активно ће учествовати у свим облицима
стручног усавршавања. Посебно ће се водити рачуна о раду са приправницима,
радовима објављеним у стручној штампи, новимана, на едукатативним интернет
страницама, сарадњи са просветно-педагошким институцијама и са Министарством
просвете.
Оно што наше запослене очекује у предстојећој радној години јесу одлазак на
XVI сусрете установа, коме присуствују секретар и шеф рачуноводства. Затим
обука плеса за директора и координаторе програма „Растимо уз плес“, минимум
два пута у току радне године. У предстојећој радној години наши васпитачи
присуствоваће XX јесењим и пролећним Стручним сусретима „Васпитачиваспитачима“, док ће стручни сарадници присуствовати VIII Стручним сусретима
Удружења стручних сарадника и сарадника Предшколских установа Србије.
Медицинске сестре-васпитачи присуствоваће XVIII Сусретима медицинских
сестара Предшколских установа Србије, као и едукацијама у организацији
Удружења медицинских сестара ПУ Србије. Директор и координатори програма
„Растимо уз плес“ присуствоваће „Међународном скупу“, ради презентовања
манифестације „Предшколци на трговима“, а наше васпитаче очекује и
„Скупштина васпитача“ у Пожаревцу.
50
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНОГ АКРЕДИТОВАНОГ СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
ВРЕМЕНСК
А
ДИНАМИК
А
Септембардецембар
2014. године
ОБЛИК
СТРУЧНОГ
УСАВРШАВА
ЊА
Акредитовани
семинари
Акредитовани
Јануараприл 2015. семинари
Године
Мај-август
2015. године
Акредитовани
семинари
ТЕМА ПРОГРАМА
РЕАЛИЗАТОР
И
Позитивно
васпитање –
позитивна
дисциплина у
вртићу
ПУ „Радосно
детињство”,
Нови Сад
Моћ маште –
моћ
покрета
Драмске
технике
у
причама за децу
Душица
Бојовић
Дијана
Копуновић
Торма
и
Управљање
мр
Снежана
стресом
Вуковић,
васпитача, деце Борислава
и родитеља
Максимовић,
Дајана
Цветковић
Лазић
МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПУ
„Мајски
цвет“ Велико
Градиште
ПУ „Мајски
цвет“ Велико
Градиште
ПУ „Мајски
цвет“
Велико
Градиште
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У
УСТАНОВИ
ВРЕМЕНСКА ОБЛИК
ТЕМА
ДИНАМИКА СТРУЧНОГ
УСАВРШАВАЊА
1. Набавка
1. Састанак
Септембарстручне
комисије за
децембар
литературе
одабир
2014. године
2. Излагање
позоришних
3. Радионица
представа и
4. Излагање
са
стручне
РЕАЛИЗАТОРИ
МЕСТО
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1.
Чланови
ПУ
„Мајски
комисије за одабир цвет“
Велико
позоришних
Градиште
представа и стручне
литературе
2.
Педагошко –
51
5.
6.
7.
8.
9.
Јануар-април
2015. Године
акредитованих
стручних
скупова
Излагање
са
акредитованих
стручних
скупова
Излагање
са
акредитованих
стручних
скупова
Рад
са
студентима
Промоција
Установе
Вршење
истраживања
на
нивоу
Установе
1. Угледне
активности
2. Радионица
родитеље
3. Састанак
литературе –
утврђивање
потреба
2. Вођење радне
књиге
3. Развојне
карактеристике
деце на раном
узрасту
4. XX стручни
сусрети
васпитачи –
васпитачима
5. Скупови
удружења
„Васпитач
плус“
6. Удружење
медицинских
сестара
Браничевског
округа
7. Рад са
приправницим
а
8. Рад са
студентима
9. Приказивање у
медијима и
уређење сајта
10. Испитивање
ставова
родитеља на
тему
Ангажовање и
укључивање
родитеља у рад
групе и
установе
1. По
избору
васпитача
за
2. Страхови код
деце
3. План
и
психолошка служба
3.
Педагошко –
психолошка служба
4.
Васпитачи
5.
Васпитачи
6.
Медицинске
сестре – васпитачи
7.
Васпитачи,
стручна
служба,
приправници
8.
Васпитачи
9.
Директор
и
педагошко
–
психолошка служба
10. Педагошко –
психолошка служба
и васпитачи
1. Васпитачи
2. Педагошко
психолошка
служба
3. Приправници,
ПУ
„Мајски
– цвет“
Велико
Градиште
52
Мај-август
2015. Године
ментора
и
приправника са
стручним
сарадницима
4. Излагање
са
акредитованих
стручних
скупова
5. Рад
са
студентима
програм рада
приправника
и ментора
4. Зависно
од
организације
5. Рад
са
студентима
1. Излагање
са
акредитованих
стручних
скупова
2. Радионица
1. Зависно
од
организације
2. Припрема
програма
адаптације
ментори и стручни
сарадници
4. Васпитачи,
стручни
сарадници
5. Васпитачи
1. Васпитачи,
стручни
сарадници
2. Педагошко
психолошка
служба
ПУ
„Мајски
цвет“
Велико
Градиште
–
10. Рад стручних органа и тимова
10.1 Програм рада Педагошког колегијума
На основу закона о основама система васпитања и образовања, чл. 66. и 67. и
на основу Статута П.У. „Мајски цвет“ из великог градишта, члан 61., члан 62. и
члан 63., 08.12.2010. године формиран је Педагошки колегијум П.У. „Мајски цвет“
Велико Градиште. Педагошким колегијумом председава директор Установе.
У радној 2014/2015. години, чланове педагошког колегијума ће чинити:
- Славица Јанковић-директор Установе;
- Милена Милићевић – стручни сарадник – педагог;
- Марија Стојановић-стручни сарадник-психолог;
- Јелена Блажевић-стручни сарадник-логопед (по повратку са одсуства
ради неге детета);
- Марија Живановић-васпитач-председник актива ППП;
- Марија Мартиновић -васпитач;
- Вера Мишић-медицинска сестра-васпитач.
Педагошки колегијум разматра питања од значаја за финкционисање
Установе и остваривање васпитно-образовне делатности. Своју активност у
предстојећој радној години чланови колегијума оствариваће на састанцима, који ће
53
се одржавати према предвиђеном плану(једном месечно), а на којима ће разматрати
питања из делокруга рада колегијума.
Активности
Носиоци активности
Временска динамика
Предлаже и усваја програм
рада ПК-а
Планира и организује
остваривање програма
васпитања и образовања
Планира и координира рад
тимова по појединим
областима В-О рада
Прати квалите В-О рада и
предлаже мере за
унапређивање
Прати реализацију развојног
плана и предлаже
активности за наредни
развојни план
Учествује у изради плана,
прати и организује програм
стручног усавршавања
васпитног особља
Израђује програм
обележавања Дана установе
Израђује план сарадње са
локалном заједницом и
Установама ван нашег
окружења
Разматра, даје предлоге и
вреднује програм
инклузивног образовања
Даје сагласност на израду
ИОП-а
Води евиденцију о свом
раду-записници са
састанака, евиденција
присутности
Педагошки колегијум
Септембар
Педагошки колегијум и
тимови
Јун, август, септембар
Педагошки колегијум и
стручна служба
Током године
Педагошки колегијум и тим
за развојно планирање
Током године
Педагошки колегијум
Током године
Педагошки колегијум
Јун, август, септембар и по
потреби током године
Педагошки колегијум
Октобар, новембар
Педагошки колегијум
Током године
Педагошки колегијум и
СТИО
Током године
Педагошки колегијум
Током године
Председник колегијума
Током године
54
10.2. Програм рада Васпитно-образовног већа
Васпитно- образовно веће чине медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, стручна
служба и директор установе који истовремено и руководи радом Васпитнообразовног већа. По потреби или у оправданим случајевима Васпитно- образовним
већем руководи лице које одреди директор установе. Васпитно- образовно веће се
бави питањима који су од значаја за васпитно- образовни рад у установи. Такође,
на седницама Васпитно-образовног већа, анализира се васпитно-образовни рад за
одређени временски период и планира ток будућих активности.
За ову радну годину планира се шест састанака Васпитно- образовног већа:
СЕДНИЦЕСАДРЖАЈ
ДОКАЗ
О
време
РЕАЛИЗАЦИ
одржавања
ЈИ
Припремљеност за почетак рада у 2014/ 2015. Записник
са
Август 2014.
год.;
седнице
В-О
Извештај о стручном усавршавању у претходној већа
радној години и План за наредну радну годину;
Разматрање измена у Предшколском програму
установе
(посебни,
специјализовани
и
повремени програми);
Разматрање Извештаја о извршењу годишњег
плана рада за 2013/14. годину и Годишњег
плана рада установе за 2014/15. годину.
Информисање Васпитно- образовног већа о
евентуалним новинама;
Припрема избора нових чланова Савета
родитеља;
Организовање групних родитељских састанака
на нивоу узраста уз присуство педијатра,
договор око времена реализације и заједничким
темама
Обавештење о ужини за предшколце;
Анкета о похађању посебних, специјализованих
и посебних програма.
Активностиптација у наредном периоду, ада
Активности предвиђене Развојним планом
Септембар
установе;
2014.
Активности у наредном периоду (Недеља здраве
55
Октобар 2014.
-
Децембар
2014.
-
Фебруар 2015.
-
Април 2015.
-
Јун 2015.
-
хране, Дечја недеља, Маскенбал, Дан старих
лица).
Осврт на период адаптације деце и одржане Записник
са
родитељске састанке;
седнице
В-О
Осврт на Дечију недељу и Недељу здраве хране
већа
Рад стручних тела;
Договор о обележавању Дана вртића 24. 11.
2014. год.;
Доношење одлуке о организацији једнодневног
излета за децу предшколског узраста;
Обука плеса у пројекту ''Предшколци на
трговима''.
Анализа вођења педагошке документације;
Договор
о
организацији
прославе
Новогодишњих и божићних празника;
Анализа актуелних збивања везаних за стручно
усавршавање;
Процена полугодишњег рада и осврт на посебне
облике рада;
Културна и јавна делатност у наступајућем
периоду:
а) договор о обележавању 8. марта
б) договор о обележавању ''Еко-недеље'';
Активности предвиђене Развојним планом
установе.
Договор о организовању једнодневног излета за
децу предшколског узраста;
Договор о организовању излета свих чланова
колектива;
Договор
око
обележавања
предстојећих
Ускршњих
празника
и
предстојећих
манифестација
(завршне
приредбе
или
манифестације Растимо уз плес – Предшколци
на трговима);
План посете подручних васпитних група
централној установи;
Процена рада у радној 2014/ 2015. години;
Предшколски програм Установе (измене и
допуне);
Записник
са
седнице
В-О
већа
Записник
са
седнице
В-О
већа
Записник
са
седнице
В-О
већа
Записник
са
седнице
В-О
већа
56
-
Извештај о раду комисије за пријем деце за
наредну годину;
Договор о коришћењу годишњег одмора.
Извештај са једнодневног излета у Београд;
Извештај о стручном усавршавању за предходну
радну годину.
* Свака седница у дневном реду садржи и тачку разно где ће се
разматрати актуелна питања.
10.3.Програм рада Актива васпитача припремног предшколског
програма
Актив васпитача припремног програма чине васпитачи који раде у припремним
предшколским групама у Установи као и у подручним васпитним групама. Активом
управља председник Актива припремних група.Планиране активности остварујемо
организовањем састанака једном месечно, радионица, разменом искустава, демонстрацијом
активности.Председник Актива у радној 2014/15. години је Марија Живановић.
РЕД. АКТИВНОСТИ
БРОЈ
1.
НОСИОЦИ
ВРЕМЕНСКА
АКТИВНОСТИ ДИНАМИКА
Израда
годишњег Чланови Актива, Август
извештаја о раду, и плана стручна служба
Актива
за
наредну
годину.
НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Записник
са
седнице Актива
Избор новог председника
Актива
Одабир радних листова и
часописа за децу
Припреме за
радне године
2.
почетак
Период адаптације – Чланови актива, Септембар,
осврт на реализацију стручна служба
током године
програма адаптације
Записник
са
седнице Актива
57
Бира стручне теме у
складу са ППП и носиоце
реализације
Вођење
педагошке
документације
3.
Реализација планираних Чланови актива
активности
Октобар, током Записник
са
године
седнице Актива
Анализа рада Актива
4.
Планира и реализује Председник
Током године
сарадњу са родитељима Актива. Чланови
кроз избор стручних тема актива
(сарадња са Тимом за
породицу
и
друш.заједницу),
организовање радионица,
родитељских састанака у
односу на теме у вези са
припремама детета за
полазак у школу
Записник
са
седнице
Актива,
Стручног већа,
ПК.
5.
Избор тема и активности Председник
Током године
за
учешће
на Актива, чланови
манифестацијама
и Актива
пригодним програмима
Записник
са
седнице
Актива,
Стручног већа,
ПК
6.
Планира учешће на
манифестацијама
и
реализовање програма:
Маскенбал-Дечја
недеља, Дан вртића,
Ликовна
колонија,
Еконедеља,
Дечја
олимпијада,
Фестивал
цвећа
и
меда,
Традиционалне игре и
модеран плес, Излет у
Записник
са
седнице
Актива,
Стручног већа,
ПК
Председник
Током године
Актива, чланови
Актива, стручна
служба
58
Београд, посета основној
школи,
Завршна
приредба
Планира
посету
подручних
група
централној установи
7.
Представљање
Учесници
материјала са стручних стручних
усавршавања ''Примери усавршавања
добре праксе''
Након
реализације
стручних
усавршавања
Записник
са
седнице Актива
8.
Израда
инструмената, Чланови актива, По
програму Записник
техника
праћења, стручна служба
рада
актива,
посматрање
и
током године
документовање развоја и
напредовања
детета,
портфолио детета
9.
Води евиденцију о свом Записничар,
раду,
записници
са Председник
састанака и евиденција Актива
присутности, извештај о
раду Актива
По
програму
рада актива
Председник Актива
10.4. Програм рада Тима за заштиту од насиља, злостављања и
занемаривањау радној 2014/15. години
Тим за заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, у истом саставу као и
прошле радне године, наставиће са радом и ове године.
Чланови Тима за заштиту од насиља су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Славица Јанковић, директор Установе
Мартина Париповић, руководилац Тима, представник запослених
Марија Стојановић , представник запослених
Вера Мишић, представник запослених
Светлана Паљић, представник запослених
Јелена Миљковић, представник запослених
Катарина Милићев, представник запослених
59
8. Јасмина Мишић, представник родитеља
9. Марина Грасиловић, представник здравствених радника
10. Славиша Ђоловић, представник МУП – а.
Основни принципи на којима је заснован програм за заштиту од насиља,
злостављања и занемаривања, на основу кога се прави План рада Тима за заштиту
од насиља, су:
 право на живот,опстанак и развој,
 најбољи интерес детета,
 недискриминација,
 учешће деце.
Свако има неотуђиво право на живот, а држава има обавезу да обезбеди
његов опстанак и развој.
Програмом заштите од насиља, злостављања и занемаривања, неопходно је
обезбедити заштиту најбољег интереса детета у свим ситуацијама.
Интерес детета је примаран у односу на интерес свих одраслих који
учествују у животу и раду установе.
У процесу заштите од насиља неопходно је обезбедити поверљивост
података и заштиту права на приватност.
Програм заштите од насиља односи се на сву децу, запослене, родитеље и
трећа лица у установи, без обзира на пол, узраст, породични статус, етничко
порекло и било које друге социјалне или индивидуалне карактеристике детета (боју
коже, језик, вероисповест, националност, способности и специфичности детета).
Учешће детета обезбеђује се тако што се благовремено и континуирано
добијају сва потребна обавештења, што им се пружа могућност да изразе своје
мишљење у свим фазама процеса заштите и то на начин који одговара њиховом
узрасту и разумевању ситуације.
Полазећи од става да се СВАКО НАСИЉЕ МОЖЕ СПРЕЧИТИ, задатак
установе је да креира климу у којој се:
 учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности,
 не толерише насиље,
 не ћути у вези са насиљем,
 развија одговорност свих,
 сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање.
Општи циљ Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања
60
Општи циљ Програма заштите од насиља, злостављања и занемаривања је
унапређивање квалитета живота деце и осталих применом:
 мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце,
 мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и
занемаривање у установама.
Циљеви:





Успостављање сарадње између стручњака из свих сектора који директно или
индиректно брину о деци (здравство, образовање, социјална заштита, полиција,
правосуђе..)
Мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад деце.
Мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и
занемаривање
Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
Подизање нивоа свести и повећање осетљивости запослених у сврху
препознавања насиља, злостављања и занемаривања.
Задаци:





Процена безбедности објекта и дворишта
Обезбеђивање сталног надзора над децом
Детаљније упознавање Тима са Протоколом за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања.
Јачање родитељских компетенција
Остваривање оптималних услова за оснаживање васпитног особља.
Активности
Састанак Тима за заштиту
деце од насиља, усвајање
Плана рада Тима за заштиту
од насиља, злостављања и
занемаривања
Оглашавање имена чланова
Тима на огласној табли
предшколске установе
-Информисање
-запослених
-родитеља
Начин реализације и
праћења
Носиоци
активности
Време
реализаци
је
Август,
септембар
2014.
разговор, договор, израда
Плана, педагошка
документација, извештаји
тим за заштиту
од насиља,
злостављања и
занемаривања
Обавештење о члановима
Тима на огласној табли
Координатир
Тима
Август
2014.
-В.О веће
-интерни састанци по
објектима
-тим за заштиту
на нивоу
Установе
током
године
61
-деце
-Управног одбора
-Савета родитеља
-родитељски састанци
-панои за родитеље
-васпитно
особље
-социјални
радник
-стручна служба
Подстицање:
-ненасилне комуникације,
-дечјег развоја,
-дечјег самопоштовања
Реализација:
-пројекта ненасилне
комуникације: Речи су
прозори или зидови,
-Чувари осмеха
(психол.радионице за
подстицање дечјег
развоја),
-Подстицање дечјег
самопоштовања.
Релизацију се по потреби
у целини или у
сегментима.
-упознавање деце са
њиховим правима (Буквар
дечјих права)
-израда Дечјег законика
-илустрација дечјих права
-заједничко доношење
правила ненасиља у свакој
групи и истицање на
видно место
Педагошка
документација, извештаји
-васпитачи, све
васпитне групе,
родитељи
током
године
-васпитачи, све
васпитне групе
Дечја
недеља,
oктобар
2014.
Стручна
литература,
предавања
током
године
-оствариће се сарадња по
потреби у ситуацијама
сумње на насиље,
злостављања,
занемаривања и осталим
ситуацијама када се јави
тим за заштиту
од насиља,
злостављања и
занемаривања
током
године
Развијање свести детета о
његовим правима
-доношење правила
ненасиља у групи
Наставак едукације свих
актера установе у циљу
сензибилизације на појаву и
препознавање насиља
(врсте, облици, начини
испољавања)
Сарадња са Центром за
социјални рад
62
Сарадња са Здравственом
службом
Сарадња са МУП-ом
потреба за сарадњом са
овом институцијом
Извештаји
Извештаји
Извештаји
Обележавање Дана
толеранције, јачање свести
код деце да треба бити
толерантан, без обзира на
пол, националност, веру
Педагошка документација
Стварање безбедне средине
(у соби, холу, дворишту)
свакодневни увид и
предузимање мера
осигурања безбедности
деце
Обезбеђивање сталног
надзора над децом
стално присуство
васпитног особља и
одрасле особе током
боравка детета
доношење правила понашања -радионице
у групама/вртићу као и
-игре
начина реаговања приликом
-израда паноа са донетим
кршења истих
правилима понашања
формирање ставова,
развијање толеранције,
разумевања, прихватања
подстицање и развијање
поверења родитеља за
проблеме деце-јачање
копентенције
различите врсте
активности
-радионице
-дружења
-посете
-појединачни и општи
родитељски састанци
-радионица
-индивидуални састанци
тим за заштиту
од насиља
тим за заштиту
од насиља
Васпитачи, Тим
током
године
током
године
16.11.
2014.
-васпитно
особље
-помоћно
особље
-главни васпитач
-сестра на
превентиви
васпитно особље
током
године
-васпитно
особље
-деца
-родитељи
-стручни
сарадници
-васпитно
особље
-деца
-родитељи
октобар
2014.
-васпитно
особље
-Тим за заштиту
деце од насиља,
злосатвљања и
занемаривања
током
године
Континуи
рано
током
године
63
Благовремено реаговање на
све облике насиља
Саветодавни рад са децом и
родитељима деце која трпе
насиље, који врше и који су
посматрачи насиља
Планирање и реализација
обуке СУ са циљем развоја
компетенција потребних за
превенцију насиља и
праћење реализације у
области превенције насиља
Праћење учесталости
насиља и ефеката предузетих
мера, праћење реализације
програма и еваулације
Евалуација рада Тима
10.5.
Педагошка
документација, извештаји
Педагошка
документација, извештаји
Тим за заштиту
од насиља
Тим за заштиту
од насиља
током
године
током
године
-планирање и реализација
акредитованог програма
стручног усавршавања
који ће се бавити
проблемом заштите деце
од насиља
-Реализација тема из ове
области на в-о већима
-анкете
-анализа документације
-протокол праћења
Тим за заштиту
од насиља,
директор,
стручни
сарадници ,
васпитачи,
Педагошки
колегијум
Тим за заштиту
од насиља
током
године
Директор, Тим
Извештај,
анализа рада
децембар
2014. –мај
2015.
јун 2015.
Програм рада Тима за самовредновање
Самовредновање и вредновање рада ПУ спроводи се ради унапређивања
свог рада и оно представља један од механизама обезбеђивања квалитета.
Резултати самовредновања ПУ представљају основу за израду акционих планова и
развојног плана ПУ.
Претпрошле радне године вреднованe су две кључне области (РЕСУРСИ И
ЕТОС), а затим прошле године још две области (ДЕЧЈИ РАЗВОЈ И
НАПРЕДОВАЊЕ И ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНИ РАД) на основу показатеља из
ових области.
Тим за самовредновање планира да током ове радне године изврши
свеобухватнију евалуацију и самоевалуацију преосталих кључних области
ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ, ГОДИШЊИ ПЛАН И РАЗВОЈНИ ПЛАН,
ПОДРШКА ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ, И ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И РУКОВОЂЕЊЕ.
64
Чланови тима су: Славица Јанковић, Марија Стојановић, Марија
Живановић, Драгана Живковић, Вера Мишић, Тања Цветковић, Милена Ђуричић,
Александар Миловановић, представник родитеља испред Савета родитеља биће
накнадно изабран.
ЦИЉ
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
ПОТРЕБАН
МАТЕРИЈАЛ
Изабрати координатора тима,
информисати чланове тима о досадашњем раду и
мотивисати их за активно приступање свим задацима.
-Избор координатора;
- Информисање чланова о досадашњем раду Тима за
самовредновање;
- Упознавање чланова тима са потребном
документацијом, приручницима и подела задужења.
Сви чланови Тима за самовредновање, стручни
сарадници.
Септембар 2014.
-Правилник о самовредновању и вредновању ПУ;
-Водич о самовредновању, ИМПРЕС;
- Правилник о вредновању квалитета рада установе.
ИНСТРУМЕНТИ И
Извештај тима за самовредновање.
ТЕХНИКЕ
САМОВРЕДНОВАЊА
Записник са седнице Тима за самовредновање.
ДОКАЗИ О УСПЕХУ
ЦИЉ
АКТИВНОСТИ
НОСИОЦИ
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
ПОТРЕБАН
МАТЕРИЈАЛ
Упознавање чланова са целокупном процедуром
самовредновања и вредновања у прикупљњу података од
циљне популације и избор кључних показатеља.
-Припрема материјала;
-Подела упитника запосленима, родитељима,
представницима ликалне заједнице, Савета родитеља и
Управног одбора;
- Прикупљање попуњених упитника;
- Статистучка обрада података .
- Припремање питања за интервјуе и интервјуисање
родитеља и деце
Тим за самовредновање, васпитач НН, родитељ НН,
стручни сарадници.
Септембар –децембар 2014.
Фотокопирати потребан број упитника.
65
ИНСТРУМЕНТИ И
УПИТНИК за васпитаче и родитеље.
ТЕХНИКЕ
САМОВРЕДНОВАЊА Питања за интервјуисање родитеља и деце
-Записник са седнице Тима за самовредновање.
ДОКАЗИ О УСПЕХУ
- Извештај Тима за самовредновање.
Препознавање показатеља на којима треба радити како
би директор, васпитачи и медицинске сестре-васпитачи и
стручни сарадници побољшали свој рад и оснаживање
свих учесника у васпитно-образовном процесу да узму
активно учешће у уношењу промена са циљем постизања
високог нивоа остврености процењиваних показатеља.
- Покретање конкретних акција;
АКТИВНОСТИ
- Праћење реализације;
- Извештавање о постигнутим резултатима.
Васпитач НН, родитељ НН, стручни сарадници,
НОСИОЦИ
директор.
ВРЕМЕНСКИ ОКВИР Децембар 2014.-мај 2015.
-Лаптоп, пројектор и платно;
ПОТРЕБАН
-Фасцикле, папир А4 и фломастери;
МАТЕРИЈАЛ
-Фото-апарат.
- Извештај тима за самовредновање;
ИНСТРУМЕНТИ И
-Годишњи извештај установе;
ТЕХНИКЕ
САМОВРЕДНОВАЊА -Фото записи.
-Праћење педагошке документације;
ДОКАЗИ О УСПЕХУ
-Дечји портфолио;
-Педагошка документација Тима за инклузију.
ЦИЉ
ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ НАКОН
ОБАВЉЕНОГ САМОВРЕДНОВАЊА У КЉУЧНОЈ ОБЛАСТИ „ДЕЧЈИ РАЗВОЈ
И НАПРАДОВАЊЕ“
Кључна област
Подручја вредновања
3.1. Подршка игри и учењу
Дечји развој и
напредовање
3.2. Праћење дечјег
напредовања
Показатељи
3.1.1. Заједничка делатност васпитача
и детета
3.2.1. Систематско посматрање и
праћење дечјег напредовања
3.2.2. Евидентирање и документовање
дечјег напредовања
66
3.2.3. Анализа података, процена и
извештавање о дечјем напредовању
На основу извештаја о самовредновању којим се вреднује сопствена пракса,
сопствени рад, полазећи од анализе шта и како је урађено, колико је добра наша
установа, шта треба да учинимо да буде још боља за унапређивање квалитета рада
установе и спремности да прихватимо одговорност за сопствени рад и развој, Тим за
самовредновање предлаже следеће:
Циљ
Активности
Начин
праћења
Исходи
Укључе
ни
Оснажива
ње
васпитача
и
медицинск
их сестара
за
континуир
ано
посматрањ
е, праћење
и
бележење
дечјег
развоја и
напредова
ња
Више радионица
на ову тему
Стручни
сарадници ће
помоћи
васпитачима у
изради додатних
инстумената за
праћење дечјег
развоја и
напредовања
Записници
са В.О.В. -а
Записници
са Актива
ППП - а
Књига
васпитно –
образовног
рада и
Књига неге
и васпитно –
образовног
рада
Дневник
рада
стручних
сарадника
-Васпитачи
разноврсни
м
белешкама
прате дечји
развој и
непредова
ње
-Васпитач
и стручни
сарадници
тимски
развијају
начине
евидентира
ња дечјег
напредова
ња
-Васпитач
планира и
припрема
посматрањ
е
- Васпитач
поставља
јасне,
Васпита
чи,
медицин
ске
сестре,
стручни
сарадниц
и
На васпитно образовном већу
стручни
сарадници ће
нагласити
важност:
-Планирања и
припремања
посматрања
постављања
јасних, реалних
циљева и
задатака
посматрања који
Динами Реализо
ка
ванонереал
изовано
октобар
- март
67
су основ за даљи
избор техника,
времена
посматрања
-стварања
прилика да
родитељ
посматра своје
дете у вртићу
-Информисање и
извештавање о
дечјем
напредовању у
развоју и учењу
одвија се без
присуства
детета, друге
деце или трећег
лица
Оснажива
ње
родитеља
да у
сарадњи са
васпитачи
Учествовање
родитеља у
попуњавању
анкета и
упитника који
чине саставни
Белешке о
радионицам
а са
родитељима
и
заједничког
реалне
циљеве и
задатке
посматрањ
који су
основ за
даљи избор
техника,
времена
посматрањ
а
- Васпитач
ствара
прилике да
родитељ
посматра
своје дете у
вртићу
Информиса
ње и
извештава
ње о дечјем
напредова
њу у
развоју и
учењу
одвија се
без
присуства
детета,
друге деце
или трећег
лица
Упитници
који су
саставни
део
портфолија
Васпита
чи,
медицин
ске
сестре,
родитељ
током
целе
радне
године
68
ма
анализирај
уи
процењују
дечји
развој и
напредова
ње у
континуит
ету
Извештава
њу
породице
о дечјем
напредова
њу у
развоју и
учењу
претходи
планирање
времена и
простора
део дечијих
портфолија, који
доприносе
ефикаснијој
индивидуализац
ији рада са свом
децом
попуњавања
упитника и
описа
понашања
деце
Белешке о
индивидуал
ним
разговорима
са
родитељима
Записници
са
родитељски
х састанака
Оформити Кутак Записници
за родитеље
са В.О.В. –а
Одредити
Огласна
термине у
табла са
којима ће
распоредом
васпитачи бити
Дана
слободни да
отворених
разговарају са
врата сваког
родитељима васпитача
Дан отворених
Постојање
врата
Кутка за
родитеље
и,
стручни
сарадниц
и
У Установи
постоји део
где
васпитачи у
тишини и
без
присуства
осталих
могу
разговарати
са
родитељим
а
На огласној
табли
Установе и
васпитних
група
постоје
термини у
којима
васпитачи
и
медицинске
сестре могу
Васпита
чи,
медицин
ске
сестре,
стручни
сарадниц
и
Мај –
август
2014.
године
69
разговарати
са
родитељим
а
Тим за самовредновање предлаже да план унапређења буде саставни део
годишњег плана рада Установе за радну 2014/15. годину.
ПЛАН ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА УСТАНОВЕ НАКОН
ОБАВЉЕНОГ САМОВРЕДНОВАЊА У КЉУЧНОЈ ОБЛАСТИ „ВАСПИТНО
– ОБРАЗОВНИ РАД“
Кључна област
Подручја вредновања
Показатељи
Припрема и планирање
Припрема, планирање и
евидентирање
Евидентирање
Васпитно –
Непосредан васпитно – образовни рад Игра и типови активности
образовни рад
Адаптација
Ритам живљења у вртићу
Ритам дана
Физичка средина
Средина за учење и развој
Социјална средина (односи)
На основу извештаја о самовредновању којим се вреднује сопствена пракса,
сопствени рад, полазећи од анализе шта и како је урађено, колико је добра наша установа,
шта треба да учинимо да буде још боља за унапређивање квалитета рада установе и
спремности да прихватимо одговорност за сопствени рад и развој, Тим за самовредновање
предлаже следеће:
Циљ
Активности
Начин
Исходи
Укључ Динам Реализован
праћења
ени
ика
онереализов
ано
Оснажива Више радионица
Записниц -Васпитачи Васпит током
ње
на ову тему
и са
разноврсни
ачи,
године
васпитача Стручни
В.О.В. -а м
медици
и
сарадници ће
Записниц белешкама
нске
медицинск помоћи
и са
прате дечји сестре,
их сестара васпитачима у
Актива
развој и
стручн
да
изради додатних
ППП - а
непредовањ и
васпитно – инстумената за
Књига
е и то
сарадн
образовни праћење дечјег
васпитно користе у
ици
рад
развоја и
–
планирању
70
планирају
на основу
континуир
аног
посматрањ
а, праћења
и
бележења
дечјег
развоја и
напредова
ња
напредовања и
њиховом
коришћењу за
програмирање
ВОР-а
- Примена
индивидуализован
ог облика рада по
потреби
На васпитно образовном већу
стручни
сарадници ће
нагласити
важност:
Повезивања
података
добијених
посматрањем деце
са индивидуалним
приступом деци
приликом рада у
групи
образовн
ог рада и
Књига
неге и
васпитно
–
образовн
ог рада
Дневник
рада
стручних
сарадника
ВОР -а
-Васпитач и
стручни
сарадници
тимски
развијају
начине
евидентира
ња дечјег
напредовањ
аи
коришћења
тих
података у
планирању
ВОР-а
Укључива
ње
родитеља
и деце у
мењање и
обогаћива
ње
средине за
учење и
развој
Радионице за
израду
дидактичких
материјала
Радионица за
сређивање
дворишта вртића
Радионице –
Упознајемо
занимања
Књига
васпитно
–
образовн
ог рада и
Књига
неге и
васпитно
–
образовн
ог рада
Белешке
о
радиониц
ама са
родитељи
Родитељи и
деца
учествују у
мењању и
обогаћивањ
у средине за
учење и у
изради
дидактички
х материјала
Васпит
ачи,
медици
нске
сестре,
родите
љи,
стручн
и
сарадн
ици
током
целе
радне
године
71
Чешће
организова
ње
активност
и деце на
отвореном
простору
Одређивање
термина за
боравак у
дворишту
Разне активности
у природи –
коришћење
природе као
средине за учење
и развој
Коришћење
природних
материјала у ВОРу
Повремено
одвођење деце у
градски парк, на
полигон, у
школско
двориште
Прављење
плана
адаптације
у сарадњи
са
родитељи
ма пре
поласка
деце у
вртић
Обавезни
родитељски
састанци пред
почетак радне
године на којима
ће васпитачи и
мед. сестре
објаснити шта
очекује децу и
родитеље и дати
препоруке
родитељима за
бољу и бржу
ма и
Записниц
и са
родитељс
ких
састанака
Књига
васпитно
–
образовн
ог рада и
Књига
неге и
васпитно
–
образовн
ог рада
Књига
васпитно
–
образовн
ог рада и
Књига
неге и
васпитно
–
образовн
ог рада
Записниц
и са
Деца чешће
бораве у
дворишту и
боравак у
природи се
користи као
средина за
учење и
развој
Васпит
ачи,
медици
нске
сестре,
стручн
и
сарадн
ици
током
целе
радне
године
Деца се брзо
(за краће
време)
адаптирају
на вртић
Васпит
ачи,
медици
нске
сестре,
стручн
и
сарадн
ици
Август
–
сепрем
бар
Током
године
(за
накнад
но
уписан
у децу)
72
адаптације деце на
вртић
Индивидуални
разговори
васпитача и
медицинских
сестара са
родитељима током
којих ће их
родитељи
упознати са
карактеристикама
деце
Упознавањ Кроз
е свих
индивидуалне и
родитеља
родитељске
са
састанке упознати
активност родитеље са
има у
активностима у
оквиру
групи
спровођењ На родитељском
а васпитно састанку може се
родитељима
образовног показати групни
рада,
портфолио где се
упознавањ могу видети
е са
активности током
појмом
боравка деце у
„усмерена установи
активност“
родитељс
ких
састанака
Књига
васпитно
–
образовн
ог рада и
Књига
неге и
васпитно
–
образовн
ог рада
Записниц
и са
родитељс
ких
састанака
Родитељи су
упознати са
активностим
а у оквиру
спровођења
васпитно образовног
рада
Васпит
ачи,
медици
нске
сестре,
стручн
и
сарадн
ици
током
целе
радне
године
Што се тиче укључивања родитеља у рад васпитних група током адаптације
Тим има мишљење да би то утицало негативно на адаптацију, тј. продужило би
време адаптације, тако да сматрамо да и даље адаптација треба да се спроводи
постепеним повећавањем времена боравка детета у групи, а не боравком родитеља
у групи, током периода адаптације.
73
10.6. Програм рада Актива за развојно планирање
Координатор Актива : Николета Благојевић, васпитач
Чланови Актива: Запослени: Славица Јанковић, Николета Благојевић, Милена Милићевић,
Свјетлана Стокић, Светлана Јевтић, Весна Рајчић Родитељи: Биљана Лепић,
Локална
самоуправа: Младен Слепчевић, Иван Рајчић.
Време
реализације
Септембар
2014.
Активности/Тем Начин
е
реализац
ије
Резултати
самовредновања,
област: В-О рад
Носиоци
реализациј
е
Евалуација
Начин
праћења
Носиоци
праћења
Састанак
Чланови
Тима
Записник,
Извештај
Чланови В-О
већа
Документ
Чланови
Тима
Записник,
Чланови В-О
већа, Савета
родитеља,
Управног
одбора
Стручна
служба,
васпитачи
Записник
Договор око
предстојећих
активности
Децембар
2014. –
фебруар 2015.
Праћење
приоритетних
области
Извештај
Израда Извештаја
о реализацији
акционог плана
за 2014.год.
Јун 2015.
Евалуација
развојног плана
установе у
предходној
радној години
Упитник
за
васпитаче
Чланови В-О
већа, стручна
служба
74
10.7. Програми рада тимова формираних у 2014. години
10.7.1. Тим за развој предшколског програма
Чланови Тима су: Марија Мартиновић, Ана Тегелтија, Милена Милићевић,
Николета Благојевић, Марина Марковић, Валентина Јанковић, координатор тима :
Милена Милићевић, педагог
Циљ: Тим креира Предшколски програм на основу увида у потребе и
специфичности Установе.
Задаци:
*Разрада предшколског програма урађена је на начин који осликава
специфичност и особеност реализовања васпитно-образовног рада у предшколској
установи.
* Постоји разрађена стратегија праћења и вредновања остваривања
предшколског програма
* Предшколски програм се мења према потребама или променама у
Закону (усклађивање);
Време реализације
Активности
/теме
Начин реализације:
Носиоци
реализације
Август 2014.год.
Израда плана рада Тима
Записник
Чланови Тима
Праћење реализације
Предшколског програма и
сачињавање акционог плана Записник
за унапређење
Предшколског програма
Чланови Тима
Предлог унапређења
Предшколског програма
Чланови Тима
Октобар 2014.год.
Јун 2015.год.
Јун 2015.год.
Записник
10.7.2. Тим за сарадњу са породицом и друштвеном средином
Чланови тима су: Свјетлана Стокић , Милена Ђуричић, Драгана Живковић,
Александра Милићевић, Лидија Живковић, Тања Цетковић, Надица Јевтић, Милена
Милићевић.
75
Циљ: Породица је један од најважнијих агенаса свих видова психичког, физичког
и духовног развоја детета. Стога је најважнији задатак успостављање добре
двосмерне комуникације између предшколске установе и родитеља. Такође, важно
нам је да добро функционишемо, радимо и развијамо се у средини у којој живимо.
Задаци:
*
Учешће у различитим видовима окупљања (радионице, трибине,
предавања за родитеље...)
* Учешће у истраживачком раду који установа спроводи ради добијања
података, ради унапређивања рада установе.
* Организовање заједничких дружења родитеља, деце и васпитача;
* Узимање учешћа у манифестацијама које спроводи локална заједница;
* Сарадња са Установама из окружења.
Време
реализације
Активности
Начин
реализације
Носиоци
реализације
Начин
праћења
Октобар
2014.
Радионице са
родитељима у
оквиру Дечје
недеље,
заједничко
сређивање
простора у
којем бораве
деца
Креативне
радионице у
васпитним
групама и
према
могућностима
сређивање
дворишта
Родитељи и
васпитачи
Увидом у
васпитнообразовни рад,
праћењем
педагошке
документације,
записници и
годишњи
извештај тима.
Радионице
родитељи –
деца –
васпитачи
Родитељи,
деца,
васпитачи,
Тим за
сарадњу са
породицом
Увидом у
васпитнообразовни рад,
праћењем
педагошке
документације,
записници и
годишњи
извештај тима.
Маскенбал
Април 2015.
Активности у
оквиру
обележавања
Ускршњих
празника
Обележавање
Еко недеље
Еколошка
колонија –
Жагубица
Tакмичење
предшколаца
76
Мај 2015.
Дечје
олимпијске игре
Tакмичење
– Петровац на
предшколаца
Млави
Припремне
предшколске
групе,
родитељи,
васпитачи
Фестивал цвећа
и меда
Припремне
предшколске
групе
Наступ
предшколаца
на тргу
Tакмичење
Фестивал
предшколаца у
традиционалних Пожаревцу
игара и
модерног плеса
Увидом у
васпитнообразовни рад,
праћењем
педагошке
документације,
записници и
годишњи
извештај тима.
Припремне
предшколске
групе,
родитељи,
васпитачи
10.7.3. Тим за безбедност
Чланови тима: Славица Јанковић-Директор, Богдан Милић – економ-координатор
тима, Драган Коцмановић-домар, Драгана Тишановић-главни кувар, Радица
Миленковић-медицинска сестра-васпитач, Мирослав Ђурић-виши санитрани
техничар, Славица Перић-васпитач, Гордана Перић-васпитач, Весна Бранковићспремачица, Весна Милорадовић-спремачица, Љиљана Јовановић-спремачица,
Надица Видић-магационер.
Циљ: Повећати ниво безбедности у установи, створити безбедну и сигурну
средину за дечји раст и развој.
Задаци:
 Анализа постојећег стања у установи (укључивање свих структура у ову
процену);
 Планирање акције на основу увида у постојећу ситуацију;
 Стално евалуирање постојеће ситуације и предузимање мера у складу са
резултатима.
77
10.7.4. Тим за креативно уређење простора
Чланови тима: Марина Адамовић, Солфина Јовановић, Ана Тегелтија, Марија
Живановић, Мартина Париповић, Оливера Живковић, Весна Рајичић.
Циљ: Естетски пријатан простор, подстицајан за дечји боравак и активности,
израда дидактичких средстава.
Задаци:
 Уређење заједничких просторија у централном објекту (хол установе,
главни пано, зборница, кутак за родитеље и других просторија од
непосредне важности за спровођење васпитно-образовних активности).
 Тематско уређење главног паноа.
 Израда дидактичких средстава за рад са децом.
 Израда дидактичких средстава за рад са децом са тешкоћама у развоју.
Време
реализације
Активности
Начин
реализације
Носиоци
реализације
Начин
праћења
Август 2014.
Уређење
централног паноа
и других паноа
који су заједнички
у централном
објекту
Креативне
радионице
Чланови тима
за креативно
уређење
простора
Увид у естетски
изглед простора
Јануар 2014.
Уређење зборнице Креативне
васпитача, кутка за радионице
родитеље, израда
дидактичких
материјала
Чланови тима
за креативно
уређење
простора
Увид у естетски
изглед простора
Април 2015.
Уређење
централног паноа,
кутка за родитеље,
израда
дидактичких
материјала
Креативне
радионице
Чланови тима
за креативно
уређење
простора
Увид у естетски
изглед простора
Јул 2015.
Преуређивање
заједничког
простора
Креативне
радионице
Чланови тима
за креативно
уређење
простора
Увид у естетски
изглед простора
78
11. Програми рада саветодавног органа, органа управљања и
стручне службе
11.1. Програм рада Савета родитеља
На основу Статута установе и Закона о основама система васпитања и образовања,
Савет родитеља у Предшколској установи ''Мајски цвет'' Велико Градиште врши
следеће функције:
 Разматра успешност остваривања васпитно-образовних задатака у
Установи;
 Намену коришћења средстава од донација и средстава родитеља у
посебном фонду Установе;
 Предлаже мере за унапређивање васпитно-образовног рада и услова рада
у Установи;
 Учествује у доношењу правила понашања у Установи;
 Разматра и друга питања прописана Законом и Статутом установе.
Чланови Савета родитеља у овој години су:
РЕД.БРОЈ
ИМЕ РОДИТЕЉА
ВАСПИТНА ГРУПА
1.
ЈАСМИНА МИШИЋ
БАМБИ
2.
ЉУБИНКА СТЕВКИЋ
ЦВРЧАК
3.
НЕНАД ПАУНОВИЋ
ПИНОКИО
4.
БЕБА ВИДИЋ
ПЕТАР ПАН
5.
СЛАЂАН МИЛАНОВИЋ
ХАЈДИ
6.
ИВАНА МИЈАТОВИЋ
БУБАМАРА
7.
НАТАЛИЈА ЛАЗИЋ
НЕВЕН
8.
ХЕЛЕНА ЂУКИЋ
ПЧЕЛИЦА МАЈА
9.
ИВАНКА ГАЗИБАРИЋ
ЗВЕЗДИЦА
10.
ЈЕЛЕНА ЂОКОВИЋ
ЛЕПТИРИЋИ
11.
ЈЕЛЕНА РАДИВОЈЕВИЋ
ЗВОНЧИЦА
ОД
01.11.2014.
ПРОФУНКЦИОНИСАЋЕ
12.
ПАЛЧИЦА
ГРУПА, ТАДА ЋЕ СЕ ОДАБРАТИ ЧЛАН
САВЕТА
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
ИВАНА ГАЈИЋ
ДАЛИБОРКА ИЛИЋ
ЈОВИЦА ЈОЦИЋ
БИЉАНА ЛЕПИЋ
САНДРА ВЕЛИЧКОВИЋ
БОБАН СТАНОЈЕВИЋ
СЛАЂАН СТОЈАДИНОВИЋ
СИРАКОВО
КУРЈАЧЕ
МАЈИЛОВАЦ
ТОПОЛОВНИК
КИСИЉЕВО
ЗАТОЊЕ
ПОЖЕЖЕНО
79
20.
21.
22.
23.
24.
БОЈАН МАРТИНОВИЋ
ЈЕЛЕНА ЋИРИЋ
РУЖИЦА ВАСИЋ ТАШИЋ
ЈЕЛЕНА САВИЋ
САНЕЛА ЈОНИЋ
ЦАРЕВАЦ
ДЕСИНЕ
СРЕДЊЕВО
МАКЦЕ
ДОЉАШНИЦА
Савет родитеља ради у седницама, седнице се одржавају по потреби.
У плану је да се у току радне 2014/15. године Савет родитеља састане
најмање три пута, са следећим темама.
СЕДНИЦЕвреме
одржавања
Септембар
САДРЖАЈ








Децембар



Мај




ДОКАЗ
О
РЕАЛИЗАЦИ
ЈИ
Записник
са
Избор председника Савета родитеља
седнице Савета
Усвајање Пословника о раду Савета родитеља
Разматрање извештаја о извршењу годишњег родитеља
плана рада Предшколске установе „Мајски цвет“
за радну 2013/14. годину
Разматрање годишњег плана рада Предшколске
установе „Мајски цвет“ за радну 2014/15. годину
Доношење одлуке о избору понуђача за ужину
за децу за 2014/15. годину
Избор понуђача за осигурање деце за 2014/15.
годину
Извлачење редоследа васпитних група за
маскенбал
Растимо уз плес – Предшколци на трговима –
договор око реализације повременог програма
Записник
са
Осврт на претходни период
Сагласност на програм извођења једнодневног седнице Савета
родитеља
излета
Договор око Новогодишњих празника и избор
Новогодишњих пакетића
Записник
са
Осврт на претходни период
Избор агенције за извођење једнодневне седнице Савета
родитеља
екскурзије
Предлог Савета родитеља о висини дневнице за
васпитаче
Наступајуће манифестације
80
11.2. Програм рада Управног одбора
На основу Статута и Закона о основама система васпитања и образовања,
Управни одбор вршиће функцију у складу са законским прописима, а у складу са
потребама Установе.
Управни одбор:
 Доноси Статут предшколске установе и друге опште акте као и њихове
измене;
 Доноси Годишњи програм рада установе, Предшколски програм,
Развојни план и усваја Извештаје о њиховој реализацији;
 Усваја Извештај о пословању Установе:
 Доноси финансијски план установе;
 Доноси тј. утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета
Републике Србије;
 Расписује конкурс и бира директора Установе;
 Одлучује о располагању и коришћењу средстава Установе, у складу са
Законом;
 Одлучује по приговору на решење директора;
 Разматра задатке васпитања и образовања и предузима мере за
побољшање услова рада и остваривања васпитно-образовног рада;
 Обавља и друге послове у складу са Статутом и Законом.
СЕДНИЦЕвреме
одржавања
Септембар
САДРЖАЈ





Јануар

ДОКАЗ
О
РЕАЛИЗАЦИ
ЈИ
са
Усвајање извештаја о извршењу Годишњег Записник
плана рада ПУ „Масјки цвет“ Велико Градиште седнице
Управног
за радну 2013/14. годину
одбора
Извештај о раду директора
Усвајање Годишњег плана рада ПУ „Мајски
цвет“ за 2014/15. годину
Измене Статута Предшколске установе (по
потреби)
Захтеви родитеља за пријем деце
Доношење одлуке о усвајање Финансијског Записник
плана ПУ „Мајски цвет“ Велико Градиште за седнице
Управног
2015. годину
81
са


Март










Јун




Доношење Плана јавних набавки за 2015. годину
Усвајање извештаја Комисије о попису са
стањем на дан 31.12.2014. године
Захтеви родитеља за пријем деце
Доношење одлуке о усвајању Извештаја о
финансијском пословању ПУ „Мајски цвет“ за
2014. годину
Доношење одлуке о усвајању Финансијског
плана за наредну календарску годину
Доношење одлуке о усвајању извештаја о
извршењу Плана набавке за 2013. Годину
Усвајање Извештаја о раду директора
Доношење одлуке о усвајању извештаја о
реализацији Акционог плана (Развојни план) за
2014. Годину
Доношење одлуке о усвајању Акционог плана
(Развојни план) за 2015. годину
Доношење одлуке о расписивању конкурса за
пријем деце за радну 2015/16. годину
Доношење одлуке о формирању Комисије за
пријем деце за радну 2015/16. годину
Захтеви родитеља за пријем деце
одбора
Записник
седнице
Управног
одбора
са
Доношење одлуке о усвајању извештаја Записник
седнице
Комисије за пријем деце
Усвајање извештаја са једнодневног излета до Управног
одбора
Београда
Информација о годишњим одморима
Захтеви родитеља за пријем деце
са
Ванредне седнице Управног одбора ће се организовати према
потреби.
11.3. Програм рада директора:
Програм рада директора огледаће се у следећем:
- организацији благовременог почетка рада свих васпитних група у
оквиру обима делатности,
82
-
-
-
изради извештаја о оствареним програмским задацима у протеклој
години и изради Годишњег програма рада за наредну годину,
припремама седница Васпитно-образовног већа и припреми седница
Управног одбора,
вођењу пословања и правилном функционисању свих облика
васпитно- образовног рада и исхрани деце,
рад и радне односе и обезбеђивање адекватне замене одсутних
радника,
персоналним пословима, финансијама и функционисању основне
делатности предшколске установе,
висини цене боравка у накнади за исхрану у заједници са оснивачем
који утврђује цену боравка,
обиласку васпитних група, утврђивању увида у рад, попуњености
васпитних група, снабдевеност васпитно-образовним материјалом,
дидактичким средствима и сл.
потписивању и контроли документације ( кухиње, магацина),
опремању васпитних група у објектима и подручним насељима,
остваривању контакта са оснивачем, школама, службама надзора,
присустовању седницама и састанцима на којима се расправља о
пословању установе,
кадровским решењима и спровођењу прописа који регулишу рад и
обављене делатности предшколског васпитања и образовања,
обавља и друге послове који произилазе из закона и Статута
установе.
Оперативни план рада директора за 2014/2015. годину
Септембар 2014. године:
- Израда Извештаја о реализацији Плана рада установе за 2013/2014. годину,
- Руковођење и учешће у раду стручних тела установе,
- Учешће у раду Савета родитеља,
- Учешће у раду Управног одбора и подношење:
* Извештаја о раду директора;
*Извештаја о раду Установе;
*Плана рада за наредну радну годину.
- Давање упутстава васпитачима и медицинским сестрама за вођење
педагошке документације,
- Расподела дидактичког материјала, средстава и стручне литературе,
- Учешће на едукативним и информативним семинарима и састанцима,
- Сарадња са локалном самоуправом,
83
-Рад на пројектима
Октобар 2014. године:
- праћење остваривања неге и васпитно-образовног рада, посебно у
новоотвореним јасленим групама,
- организовање активности посвећених деци (дечја недеља), здравој
храни и уопште здравом начину живота у сарадњи са породицом и
институцијама и установама наше друштвене средине,
- организација специјализованих програма (страни језик, обука шаха,
обука плеса),
- учешће у раду локалних тимова,
- учешће у раду стручних тела,
- обилазак васпитних група при месним заједницама.
Новембар 2014. године:
- отварање конкурса и избор кандидата за упражњена радна места,
- праћење васпитно-образовног рада и програма неге,
- организација око прославе и обележавање дана вртића,
- учешће у раду стручних тела.
Децембар 2014. године:
- обилажење и праћење рада у васпитно-образовним групама,
- организовање и учешће у стручном усавршавању васпитног особља,
- сарадња са родитељима око организовања
Новогодишњих и
божићних празника,
- организација рада установе за време зимског распуста.
Јануар 2015. године:
- преглед документације васпитача и медицинских сестара,
- учешће у раду стручних тела,
- организација служби задужених за хигијену установе (због малог
броја деце генерално чишћење установе),
- сарадња са тимовима локалне самоуправе,
- извештај развојног плана установе.
Фебруар 2015. године:
- сарадња са родитељима и другим институцијама у организацији
заједничких активности,
- учешће у раду стручних тела,
- презентовање установе кроз медије.
Март 2015. године:
- организовање заједничких активности родитељ, дете, васпитач,
84
-
организовање и обележавање важних датума (дан жена, дан пролећа),
учешће у раду Управног одбора,
припреме за расписивање конкурса за пријем деце за 2014/2015.
годину.
Април 2015. године:
- учешће у раду стручних тела,
- учешће у раду Савета родитеља,
- праћење неге и васпитно-образовног рада у групама,
- стручно усавршавање запослених.
Мај 2015. године:
- израда Предшколског програма за наредну радну годину (измене и
допуне),
- сарадња са предшколским установама региона, размена искуства,
- учешће у раду стручних тела,
- организовање једнодневног излета за децу,
- организовање мајских активности вртића.
Јун 2015. године:
- израда извештаја о раду предшколских група,
- учешће у раду стручних тела,
- учешће у раду Управног одбора,
- преглед документације васпитача и медицинских сестара,
- организовање рада установе у летњим месецима,
- организација годишњих одмора радника установе,организовање
завршне приредбе.
Јул – август 2015. године:
- израда извештаја о раду установе,
- израда извештаја о раду директора,
- израда плана и програма рада за радну 2015/2016. годину,
- евалуација рада неге и васпитно – образовног рада по групама,
- планирање у реализацији послова на техничкој припреми објекта за
наредну радну годину,
- распоређивање васпитача по групама,
- једнодневни излет за раднике установе.
85
11.4. Програм рада стручне службе
11.4.1. План и програм рада педагошко – психолошке службе
Стручни сарадници учествују у пословима:
- планирања и програмирања образовно-васпитног рада, односно васпитнообразовног рада,
- праћења и вредновање образовно-васпитног рада, односно васпитно-образовног
рада,
- рада са васпитачима, односно наставницима,
- рада са децом, односно ученицима и полазницима,
- рада са родитељима, односно старатељима,
- рада са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем
детета, односно ученика,
- рада у стручним органима и тимовима,
- сарадње са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом
локалне самоуправе,
- вођења документације, припреме за рад и стручно усавршавање.
ЦИЉ
Стручни сарадници установе применом теоријских и практичних сазнања
педагогије и психологије као науке доприноси остваривању и унапређивању
образовно-васпитног рада у установи у складу са циљевима и принципима
васпитања и образовања.
ЗАДАЦИ
- Стварање оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно-образовног
рада,
- Учествовање у праћењу и подстицању развоја детета,
- Подршка јачању васпитачких компетенција и њиховог професионалног развоја,
86
- Учествовање у праћењу и вредновању васпитно - образовног рада и предлагање
мера које доприносе обезбеђивању ефикасности, економичности и флексибилности
рада установе,
- Подршка отворености установе према педагошким иновацијама,
- Развијање сарадње установе са породицом и подршка васпитним компетенцијама
родитеља, односно старатеља,
- Сарадња са другим институцијама, локалном заједницом, стручним и струковним
организацијама од значаја за установу,
- Стално стручно усавршавање и праћење развоја педагошке и психолошке науке и
праксе.
Програм свих облика рада стручних сарадника
ОБЛАСТИ
РАДА
РЕАЛИЗОВАНЕ
АКТИВНОСТИ
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗА
ЦИЈЕ
1.
1. Учествовање у припреми развојног На почетку
ПЛАНИРА
плана установе, предшколског, плана радне
ЊЕ
И самовредновања предшколске установе, године и у
ПРОГРАМИ индивидуалног образовног плана за децу, току
РАЊЕ
године по
ВАСПИТН
потреби
ООБРАЗОВН 2. Учествовање у припреми концепције Август
годишњег плана рада установе,
ОГ РАДА
2014.
3. Учествовање у изради годишњег плана
рада предшколске установе и његових
појединих делова (организација и облици
рада - стални, повремени, посебни;
редовни и приоритетни задаци, програма
стручних органа и тимова, стручног
усавршавања, превентивних програма,
програма рада стручних сарадника,
сарадње са породицом, сарадње са
друштвеном средином, програм заштите
деце од насиља, злостављања и
ДИНАМ
ИКА
РАДА
Једном
месечно,
по
потреби
више
У току
месеца
САРАДН
ИЦИ
Директор,
логопед,
чланови
тимова
Директор,
секретар
У току Директор,
летњег
координат
Јул, август периода ори
2014.
актива,
тимова,
секретар
У току
месеца
Директор,
васпитачи,
87
занемаривања).
4. Учествовање у избору и планирању Август,
реализације посебних, специјализованих и септембар
повремених програма,
2014.
Пружање
помоћи
васпитачима
у По потреби
развијању програма, планирању и
документовању васпитно – образовног
рада у васпитној групи
Учествовање у припреми индивидуалног По потреби
образовног плана за децу
Током
године
Током
године
По
потреби
током
године
Током
године
родитељи
Васпитачи
Логопед,
директор,
васпитачи
Директор,
логопед,
васпитачи
Директор
На почетку
Васпитачи
радне
године
Једном
годишње
Учешће у планирању и организовању
По потреби
Директор,
појединих облика сарадње са другим
ПК,
институцијама
По
Учествовање у формирању васпитних На почетку потреби
група и избора васпитача и медицинских радне
године
Два до Директор,
сестара у васпитне групе
три пита
у
току
Иницирање и учешће у иновативним Током
године
године
Савет
видовима планирања ВО рада
Током
родитеља,
Током
године
ПК,
Учешће у планирању излета, екскурзија,
године, на
Васпитачи
боравка деце у природи
крају радне
, директор
Учешће у планирањеу и реализацији године
Током
културних манифестација, наступа деце, По потреби године
медијског представљања и слично
Планирање организације рада ПУ
сарадњи са директором
у
5. Учествовање у осмишљавању и изради По потреби
акционих планова и предлога пројеката
који могу допринети унапређивању
квалитета васпитања и образовања у
предшколској установи конкурисању ради
обезбеђивања њиховог финансирања и
По
потреби
и током
године
88
учествовање у њиховој реализацији,
Месечно
6. Учествовање у избору дидактичког На почетку
материјала у предшколској установи,
године
Једном
месечно
7. Припремање плана посете стручних У току целе
сарадника
васпитно-образовним године
активностима у предшколској установи,
Једном
На почетку годишње
8. Припремање годишњег програма рада и године
и
месечних
планова
рада
стручних крајем
сарадника,
месеца
На почетку
9.
Припремање
плана
сопственог
године
стручног усавршавања и професионалног
развоја.
2.
1. Учествовање у праћењу и вредновању Сваког
Током
ПРАЋЕЊЕ
васпитно-образовног рада установе и месеца
године
И
предлагање
мера
за
побољшање
ВРЕДНОВА ефикасности,
економичности
и
ЊЕ
В-О успешности установе у задовољавању
развојних потреба деце,
РАДА
Током
године
2. Учествовање у континуираном праћењу Свакодневн
и подстицању напредовања деце у развоју о
и учењу,
Током
године
3. Праћење и вредновање примене мера Недељно и
индивидуализације и индивидуалног тромесечно
образовног плана за децу,
4. Учествовање у праћењу и вредновању По потреби
ефеката иновативних активности и
пројеката,
ефикасности
нових
организационих
облика
рада
у
предшколској установи,
5. Учешће у изради годишњег извештаја о
На
крају
раду предшколске установе, а нарочито
радне
остваривања свих програма васпитногодине
образовног рада, програма стручних
Директор,
васпитачи
Директор,
Тим
за
самовредн
овање,
Актив за
развојно
пл.
Васпитачи
, логопед
Васпитачи
, логопед,
педагошки
У току асистент
године
Васпитачи
Једном
годишње
Директор,
координат
ори
Актива,
89
органа и тимова, стручног усавршавања,
превентивних
програма,
рада
психолошко-педагошке службе, сарадње
са породицом, сарадње са друштвеном
средином,
Тимова
По
потреби
6. Иницирање различитих истраживања У
ради унапређивања васпитно-образовног године
рада установе и остваривања послова,
Учествовање у раду Комисије за проверу
савладаности програма увођења у посао
васпитача, стручног сарадника
По
току потреби
Директор,
васпитачи
Више
пута
у
У
току току
године
године
Чланови
тима
за
Према
самовредн
плану рада
овање
Тима
за
самовредно
вање
7. Учествовање у истраживањима која се
спроводе у оквиру самовредновања рада
ПУ (израдом инструмента процене,
дефинисањем узорка и квалитативном
анализом добијених резултата).
3. РАД СА 1. Пружање помоћи васпитачима на У
току
ВАСПИТА
конкретизовању и операционализовању године, при
циљева и задатака ВО рада
ЧИМА
почињању
етапног
Рад са васпитачима на преиспитивању плана
васпитно – образовне праксе, разматрање У
току
педагошких приступа и конкретних године
проблема васпитне праксе
Саветодавни
рад
усмерен
ка У току целе
унапређивању процеса
праћења
и године
посматрања дечјег напредовања
у
функцији подстицања дечјег развоја и
напредовања. Иницирање и пружање
стручне
подршке
васпитачима
у
коришћењу различитих метода, техника и
инструмената праћења деце,
По
потреби,
више
пута
По
потреби
Једном у Логопед
два
до
три
месеца
Према
потреби
и плану
Пружање стручне помоћи васпитачима на У
току пед.унапређивању квалитета ВО рада, године
инструк.
увођењем иновација и иницирањем
рада
коришћења савремених метода и облика
Више
Тим
90
за
рада уз проучавање програма и праћење
стручне литературе
пута
у естетско
току
уређење
године
простора
Укључивање у рад на естетском и На почетку
педагошком обликовању простора ПУ, а и
током Након
посебно простора у којима бораве деца.
године
периода
адаптаци
Сарадња са васпитачима за израду Током целе је и на
дидактичког материјала, прикупљању и године
тромесеч
коришћењу материјала
ном
Током целе нивоу
Праћење начина вођења педагошке године
документације васпитача
Једном,
Током целе према
2. Саветодавни рад усмерен ка стварању
године
потреби
психолошких услова за подстицање
више
целовитог развоја деце,
пута
у
току
3. Учешће у прилагођавању ритма живота
На почетку године
и рада у предшколској установи
године, по Према
специфичностима узраста и потребама
потреби
плану и
деце,
касније
потреби
група
4.
Пружање
стручне
подршке
васпитачима усмерено на адекватно и Током целе
Према
правовремено задовољавање потреба године
пед.детета или узрасне групе (нега,
инструкт
подстицање игре и других активности),
.плану
рада
и
5. Пружање подршке васпитачима, у
планирању и реализацији непосредног На почетку потреба
током ма групе
васпитно-образовног рада са децом, а и
нарочито у области прилагођавања рада године
васпитно-образовним потребама детета;
избора поступака посматрања и праћења
напредовања деце у учењу и развоју,
стварања подстицајне атмосфере у групи,
развијања конструктивне комуникације и
демократских односа у групи
6. Пружање подршке јачању васпитачких
Директор,
В-О веће,
Савет
родитеља
Према
пед.инструкт
.плану
рада
и
потреба
ма групе
91
компетенција у областима: комуникација Током
и сарадња, конструктивно решавање године
сукоба и проблема, подршка развоју
личности детета, организација средине и
дидактичког материјала,
Према
плану за
стручно
усаврша
вање
7.
Упознавање
васпитача
са
карактеристикама игре и односом игре и На
учења
на
предшколском
узрасту, стручним
психолошким принципима успешног скуповима
процеса
учења,
групне
динамике,
социјалне
интеракције,
природом
мотивације за учење, методама за
подстицање
различитих
врста
интелигенције, стиловима и облицима
учења, стратегијама учења и мотивисања
за учење,
Према
плану
СУ
и
према
потреба
ма
васпитач
а
Недељно
,
месечно,
на
СТИО,
тромесеч директор
ном
нивоу
8.
Саветовање
васпитача
у
индивидуализацији васпитно-образовног
рада на основу уочених потреба,
интересовања и способности деце,
На
стручним
скуповима,
индивидуал
ни
9. Пружање подршке васпитачима за рад разговори
На
са децом којима је потребна додатна
почетку
подршка. Координирање израде и у Током
и током
сарадњи са васпитачем и родитељем, године
године
тимско израђивање педагошког профила
детета.
Учествовање
у
развијању
индивидуалних
образовних
планова
коришћењем
резултата
сопствених
Према
психолошких процена и психолошких
исказани
процена добијених из других установа,
м
10. Оснаживање васпитача за рад са
децом, из осетљивих друштвених група
У
току
кроз упознавање са карактеристикама те
године
деце, развијање флексибилног става
према културним разликама и развијање
интеркултуралне
осетљивости
и
предлагање поступака који доприносе
потреба
ма
Према
потреби
Према
плану
пед.-
92
њиховом развоју,
инструкт
.рада
11. Пружање подршке васпитачима, у
формирању и вођењу дечјег колектива, У
току
указивање
на
психолошке
узроке године
поремећаја интерперсоналних односа у
групама и, предлагање мера за њихово
превазилажење,
12. Пружање подршке васпитачима у раду
са родитељима, односно старатељима,
У
току
године
13. Саветодавни рад са васпитачима
давањем
повратне
информације
о У
току
посећеној активности, као и предлагањем године,
мера за унапређење праћеног сегмента свакодневн
васпитно-образовног,
о
Пружање
помоћи
васпитачима
у
реализацији
огледних
и
угледних
активности, односно примера добре
праксе, излагања на састанцима већа,
актива,
стручним
скуповима
и
родитељским састанцима
Више
пута
у
току
године
Свакодн
евно, у
зависнос
ти
од
активнос
ти
У
току
године на
стручним
окупљањим
а
14. Увођење иновација у васпитноПрема
образовни рад на основу научних сазнања
У
току потреба
о психофизичком развоју деце и процесу
године
ма
учења, кроз инструктивни рад са
васпитачима,
Једном
годишње
15. Оснаживање васпитача за тимски рад
кроз њихово подстицање на реализацију
току
заједничких задатака, кроз координацију У
активности стручних већа, тимова и године
комисија,
16. Пружање подршке васпитачима
току
менторима и саветодавни рад са У
приправницима у процесу увођења у године, на
посао и лиценцирања. Менторски рад са стручним
93
педагозима
и
психолозима већима,
приправницима у процесу увођења у активима
посао и лиценцирања,
17. Пружање подршке васпитачима у
примени различитих техника и поступака Током
самоевалуације,
године
18. Усмеравање васпитача у креирању
плана стручног усавршавања и њиховог На почетку
професионалног развоја.
године
4. РАД СА 1. Учешће у организацији пријема деце, Септембар, Једном
ДЕЦОМ
праћења процеса адаптације и подршка октобар
годишње
деци
у
превазилажењу
тешкоћа
адаптације,
Свакодн
евно
2.Стварање оптималних
услова за Током
индивидуални развој детета и пружање године
помоћи и подршке
Према
потреби
Идентификовање и рад на оклањању Током
педагошких узрока проблема у учењу и године
понашању
Контину
ирано
Учешће у праћењу дечјег напредовања у Током
развоју и учењу,
године
Према
плану
Промовисање, предлагање мера, учешће у
Током
рада
активностима у циљу смањивања насиља,
редовних
а повећање толеранције и контруктивног
активности
решавања конфликата, популарисање
здравих стилова живота
Током
године,
3. Учешће у тимском: идентификовању
Према
свакодне
деце којој је потребна подршка у процесу
потреби
вно
васпитања и образовања и осмишљавању
и
праћењу
реализације
Једном
индивидуализованог приступа у раду са
годишње
децом,
Логопед
Родитљи,
васпитачи
Васпитачи
СТИО
Директор
4. Учешће у структуирању васпитних На почетку Једном и Родитељи,
94
група.
године
више
пута
у
току
године
Свакодн
евно
Током
године
васпитачи,
СТИО
На почетку Према
и у току потреби,
године
више
пута
Према
У
току плану
године
рада
Више
пута
у
На почетку, току
и у току године
године
према
Једном
плану
У
току
године
Васпитачи
5. Израда педагошког профила и пружање Према
подршке деци за које се обезбеђује потреби
васпитно-образовни
рад
по
индивидуалном образовном плану,
Током
6. Пружање подршке деци из осетљивих године
друштвених група,
7. Пружање психолошке помоћи детету
или групи, у акцидентним кризама,
5. РАД СА 1. Прикупљање података од родитеља,
РОДИТЕЉ
односно старатеља који су од значаја за
ИМА,
упознавање детета и праћење његовог
ОДНОСНО развоја,
СТАРАТЕЉ
Припрема и релизација родитељских
ИМА
састанака,
трибина,
радионица
са
стручним темама
Организовање и учествоваље на општим и
групним родитељским састанцима у вези
са организацијом и
остваривањем
васпитно – образовног рада
Упознавање роидтеља, старатеља са
важећим
законима,
конвенцијама,
протоколима о заштити деце од
занемаривања и злостављања и другим
документима од значаја за правилан
развој деце у циљу представљања корака
и начина поступања установе
Центар за
социјални
рад, Дом
здравља
Родитељи
Према
потреби
Васпитачи
, логопед
Директор,
васпитачи,
мед.сестре
Тим
за
заштиту
од насиља,
директор
Према
потреби
Према
Пружање
помоћи
и
подршке
У
току потреби
родиутељима у осмишљавању слободног
године
времена деце
Чланови
тима
за
подршку
Према
2. Саветодавни рад са родитељима,
У
току плану
односно старатељима деце, који имају
године
рада
и
различите тешкоће у развоју, учењу и
потреба
95
понашању,
ма
3.
Подршка
јачању
родитељских У
току
васпитних
компетенција,
нарочито године
Према
информисањем
о
психолошким
потреби
карактеристикама њихове деце у оквиру
индивидуалних консултација и облика
групног
психолошког
образовања
родитеља,
Према
плану
4. Сарадња са родитељима, односно У
току рада
старатељима на пружању подршке деци године
који похађају предшколску установу по
Током
индивидуалном образовном плану,
године
Васпитачи
, директор
Директор
5. Учествовање у реализацији програма На почетку
сарадње установе са родитељима, односно и
током У току
старатељима деце (општи и групни године
године
родитељски састанци и друго),
6. Сарадња са саветом родитеља, по
Према
потреби, информисањем родитеља и
плану рада
давање предлога по питањима која се
Савета
разматрају на савету,
родитеља
7.
Пружање
психолошке
помоћи
родитељима, односно старатељима чија
су деца у акцидентној кризи.
6. РАД СА 1. Сарадња са директором и стручним
ДИРЕКТОР сарадницима на пословима који се тичу
ОМ,
обезбеђивања
ефикасности,
СТРУЧНИ
економичности
и
флексибилности
М
васпитно-образовног рада установе, а
САРАДНИ
нарочито у вези са: распоредом рада
ЦИМА,
васпитача по групама, избором васпитача
ПЕДАГОШ ментора и друго. Предлагање нових
КИМ
организационих
решења
васпитноАСИСТЕНТ образовног рада,
ОМ,
И
ПРАТИОЦЕ Сарадња са директором, стручним
М ДЕТЕТА сарадницима на истраживању постојеће
Према
потреби
На почетку Према
године
и потреби
током
радне
године
Према
потреби
Директор
Васпитачи
,
мед.сестре
Током
96
ВО праксе и специфичних проблема и године
потреба установе и предлагање мера за
унапређење
На
седница
ма,
састанци
Сарадња са директором и стручним
ма
сарадницима у оквиру рада стручних Током
Најмање
тимова и комисија и редовна размена године
једном у
информација
три
месеца
Тимски
рад
на
проналажењу
Више
најефикаснијих начина унапређивања Током
пута
у
падагошке документације установе
године
току
године
2. Сарадња са директором и стручним На крају, Према
сарадницима на припреми докумената почетку и плану
установе, прегледа, извештаја и анализа,
према
СУ,
потреби у сарадње
току
са
године
породиц
3. Сарадња са директором и стручним
ом
сарадницима у организовању трибина,
У
току
предавања, радионица за запослене,
године
родитеље,
Према
потреби
4. Сарадња са другим стручним
сарадницима на припреми и реализацији
току Према
разних облика стручног усавршавања У
потреби
(предавања, радионице, прикази стручних године
чланака и сл.) за васпитаче у оквиру
установе,
Према
потреби
5. Учествовање у раду комисије за
току
проверу савладаности програма за У
увођење у посао васпитача, односно године
стручног сарадника,
ПК, Веће,
Активи,
тимови,
комисије
Васпитачи
Директор
Тим
за
сарадњу са
породицо
м
Ментори
Логопед
Родитељи,
педагошки
асистент,
васпитачи
6. Редовна размена, планирање и
току
усаглашавање заједничких послова са У
другим
стручним
сарадницима
у године
установи,
97
7. Сарадња са педагошким асистентом и
пратиоцем детета
на координацији
активности у пружању подршке деци,
према којој се примењује ИВОП
7. РАД У 1. Учествовање у раду васпитноСТРУЧНИ
образовног већа (давањем саопштења,
М
информисањем о резултатима обављених
ОРГАНИМ анализа, прегледа, истраживања и других
А,
активности од значаја за васпитноТИМОВИМ образовни рад и јачање васпитачких
компетенција),
А
У
току
године
У
току Према
године
плану
Већа
2. Учествовање у раду тимова установе У
који се образују ради остваривања године
одређеног задатка, програма или пројекта,
3. Учествовање у раду стручних актива за У
развојно
планирање
и
развој године
предшколског програма и педагошког
колегијума,
8.
САРАДЊА
СА
НАДЛЕЖН
ИМ
УСТАНОВ
АМА,ОРГА
НИЗАЦИЈА
МА,
УДРУЖЕЊ
ИМА
И
ЈЕДИНИЦО
М
ЛОКАЛНЕ
САМОУПР
АВЕ
Према
плану
току тима
Према
планови
току ма рада
Према
потреби
4. Предлагање мера за унапређивање рада У
току
стручних органа предшколске установе.
године
1. Сарадња са образовним, здравственим, У
току
социјалним и другим институцијама године
значајним за остваривање
циљева
васпитно-образовног рада и добробити
деце,
2. Сарадња са локалном заједницом и У
широм
друштвеном
средином
за године
остваривање циљева васпитно-образовног
рада и добробити деце,
Према
могућно
сти
и
договру
са
установа
току ма
Према
плану
рада
3. Учествовање у раду стручних У
току Према
удружења, њихових органа, комисија, године
потреби
одбора,
и
могућно
4. Сарадња са педагозима и психолозима У
току стима
који раде у другим установама, године
институцијама,
организацијама,
Директор
Координат
ори
тимова,
чланови,
директор
Чланови и
координат
ори
актива,
колегијум
а, тимова
Основне
школе, ПУ
из
окружења,
Дом
здравља,
Центар за
социјални
рад,
Општина,
Културни
центар,
библиотек
а и др.
98
удружењима од значаја за остваривање
васпитно-образовног рада и добробити
деце: центар за социјални рад, домови
здравља, заводи за патологију говора,
ментално здравље и друге здравствене
установе, матични факултети, заводи за
вредновање и унапређење образовноваспитног рада и др.
Према
плану
сарадње
5.
Учествовање
у
истраживањима
са
научних, просветних и других установа
У
току породиц
године
ом
и
6. Осмишљавање програмских активности
друш.
за унапређивање партнерских односа У
току Средино
породице, установе и локалне самоуправе године
м
у циљу подршке развоја деце
9. ВОЂЕЊЕ
ДОКУМЕН
ТАЦИЈЕ,
ПРИПРЕМЕ
ЗА РАД И
СТРУЧНО
УСАВРША
ВАЊЕ
1. Вођење евиденције о сопственом раду у Током
следећој документацији: дневник рада године
стручног сарадника и евиденција о раду
са дететом у предшколској установи,
2. Вођење евиденције, по потреби, о Током
извршеним анализама, истраживањима, године
посећеним активностима и др.,
3. Припрема за све послове предвиђене Током
годишњим програмом и оперативним године
плановима рада стручног сарадника,
Тим
за
сарадњу са
породицо
м
и
друш.сред
ионом,
васпитачи,
директор
Свакодн
евно
Према
плану
рада
Контину
ирано
4. Прикупљање и на одговарајући начин Константно
чување и заштита материјала који садржи
личне податке о деци,
5. Стручно се усавршава праћењем
Током
стручне
литературе
и
периодике,
године
учествовањем у активностима струковног
удружења (Друштво педагога/психолога
Србије, секције педагога/психолога у
образовању, подружнице), похађањем
У
зависнос
ти
од
организа
ције рада
99
акредитованих семинара, похађањем
симпозијума, конгреса и других стручних
скупова, разменом искуства и сарадњом
са другим стручним сарадницима.
11.4.2. Програм рада стручног сарадника-логопеда
1.Планирање и програмирање васпитно-образовног рада и вредновање
остварених резултата
 Глобално планирање васпитно-образовног рада;
 Ангажовање у изради Годишњег програма рада установе, Извештају о
раду за протеклу радну годину;
 Ангажовање у изради Припремног предшколског програма, Извештаја о
раду за протеклу радну годину;
 Израда годишњег програма рада логопеда и и месечних оперативних
планова;
 Континуирана евалуација сопственог рада;
 Сарадња са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима у
планирању рада;
 Учешће у формирању и структурирању васпитно-образовних група;
 Учествовање у организацији рада Вртића и ефекти планираних
иновација.
2. Унапређивање васпитно-образовног рада и инструктивни рад са
васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима
 Сарадња са васпитачима и медицинским сестрама-васпитачима у
организацији рада;
 Упознавање васпитача и медицинских сестара-васпитача са
одступањима у говорно-језичком развоју деце;
 Подстицање тимског рада и кооперативности међу особљем;
 Присуствовање говорним и другим активностима у васпитнообразовним групама и давање сугестија васпитачима, медицинским
сестрама-васпитачима;
 Пружање помоћи у праћењу и подстицању свих компонената развоја
личности детета (физичког, социјалног, емоционалног, интелектуалног,
моралног), а посебно говорно-језичког развоја;
3.Рад са децом
100





Помоћ приликом процеса адаптације деце;
Праћење и подстицање говорно-језичког развоја деце;
Идентификовање деце којој је потребан корективни рад и организовање
рада са њима;
Индивидуални и групни рад са децом која имају одступања у говору и
језику, проблеме у понашању...
Снимање и праћење деце, као и препознавање потребе за подршком ради
израде ИОП-а.
4.Сарадња са родитељима
 Саветодавни рад са родитељима чија деца имају проблеме у говорнојезичком развоју, као и у развоју и понашању уопште;
 Пружање помоћи у осмишљавању слободног времена деце;
 Пружање помоћи у васпитном раду са децом;
 Организовање родитељских састанака, радионица, предавања,
индивидуалног информисања;
 Учешће у раду Савета родитеља.
5.Истраживање васпитно-образовне праксе
 Истраживање и сагледавање општих услова за одвијање васпитнообразовног рада у Установи;
 Истраживање постојеће васпитно-образовне праксе и специфичних
проблема и потреба вртића;
6.Рад у стручним органима установе
 Унапређивање рада стручних органа установе;
 Решавање актуелних васпитно-образовних проблема у Установи;
 Учешће у раду Васпитно-образовног већа и стручних актива;
 Извештавање о резултатима обављених анализа, прегледа, испитивања и
мини истраживања и предлагање одговарајућих мера.
7.Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно
усавршавање
 Успостављање сарадње са установама које доприносе остваривању циља
и задатака васпитно-образовног рада у Установи (министарство, друге
педагошке установе, основне и средње школе);
101



Сарадња са центром за социјални рад, Домом здравља из Великог
Градишта;
Предлагање стручне литературе, праћење;
Стручно усавршавање учешћем на организованим семинарима,
едукацијама и сл.
8.Вођење документације
 Израда годишњег програма и месечних планова, годишњег извештаја о
раду логопеда;
 Вођење Дневника рада стручног сарадника;
 Вођење документације о раду са децом;
 Вођење документације о истраживачком раду, анализама, извештајима.
9. Припрема за рад
 Припремање и планирање свих облика рада са децом, васпитачима,
родитељима,
припрема
материјала
за
истраживање,
израда
инструмената, предавања, радионице и сл.;
 Припремање и договарање са другим стручним сарадницима и
институцијама о заједничким задацима и активностима.
12. Списак радника ангажованих за радну 2014/ 2015. год.
Директор Установе
Редни
Име
број
презиме
1.
Славица
Јанковић
и Година
рођења
1959.
Године
стажа
32
Стручна
спрема
ВШС
Статус
Секретар Установе
Редни
Име
и Година
број
презиме
рођења
1.
Милан Митић 1983.
Година
стажа
4
Стручна
спрема
ВСС
Статус
Године
стажа
5
Стручна
спрема
ВСС
Статус
Стручни сарадник-педагог
Редни
Име
и Година
број
презиме
рођења
1.
Милена
1982.
Милићевић
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
102
Стручни сарадник-психолог
Редни
Име
и Година
број
презиме
рођења
1.
Марија
1983.
Стојановић
Године
стажа
6
Стручна
спрема
ВСС
Статус
Године
стажа
Стручна
спрема
Статус
4
ВСС
Неодређено
време
Године
стажа
30
Стручна
спрема
ВШС
Статус
27
ВШС
31
ВШС
29
ВШС
28
ВШС
27
ВШС
19
ВШС
16
ВШС
14
ВШС
15
ВШС
1976.
15
ВШС
1975.
14
ВШС
Стручни сарадник-логопед
Редни
Име
и Година
број
презиме
рођења
1.
Јелена
Блажевић
1982.
Списак васпитача у централном објекту
Редни
Име
и Година
број
презиме
рођења
1.
Свјетлана
1960.
Стокић
2.
Паљић
1960.
Светлана
3.
Перић
1962.
Гордана
4.
Цветковић
1963.
Татјана
5.
Перић
1964.
Славица
6.
Живковић
1965.
Оливера
7.
Живковић
1975.
Драгана
8.
Мартиновић
1975.
Марија
9.
Јевтић
1975.
Светлана
10.
Јевтић Надица 1976.
11.
12.
Милићев
Катарина
Валентина
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
103
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Јанковић
Николета
Благојевић
Милена
Ђуричић
Мартина
Париповић
Марија
Живановић
Марина
Марковић
Ана Тегелтија
1976.
12
ВШС
1977.
14
ВШС
1977.
13
ВШС
1979.
13
ВШС
1982.
10
ВШС
1979.
12
ВШС
Списак медицинских сестара-васпитача у Установи
Редни
Име
и Година
Године
број
презиме
рођења
стажа
1.
Миленковић
1958.
33
Радица
2.
Мишић Вера
1964.
25
4.
Рајчић Весна
1971.
Стручна
спрема
ССС
ССС
17 (0 у ССС
образовним
установама)
Списак васпитача у подручним одељењима
Редни
Име и презиме Година
Године
број
рођења
стажа
1.
Сладинка
1974.
13
Милетић
3.
Раница
1976.
9
Милојковић
3.
Лидија
1978.
12
Живковић
4.
Маја
1983.
9
Богосављевић
5.
Марина
1979.
6
Адамовић
6.
Јелена
1977.
6
Стручна
спрема
ВШС
ВШС
ВШС
ВШС
ВШС
ВШС
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Статус
Неодређено
време
Неодређено
време
Одређено
време
Статус
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Одређено
време
Одређено
104
7.
8.
9.
10.
11.
Миљковић
Солфина
Јовановић
Александра
Милићевић
Драгана Симић
Милица
Марковић
Јелена Васић
1980.
8
ВШС
1984.
4
ВШС
1972.
0
ВШС
1990.
0
ВШС
1986.
2
ВСС
Друге службе Предшколске установе
Редни
Име
и Година Године
број
презиме
рођења стажа
1.
Стојановић
1956.
35
Драгица
2.
Павловић
1959.
31
Душица
3.
Милић
1983.
6
Богдан
4.
Тишановић
1966.
26
Драгана
5.
Вуковић
1966.
17
Милена
6.
Мишчевић
1959.
35
Биљана
7.
Коцмановић 1983.
9
Драган
8.
Видић
1955.
34
Надица
9.
Бранковић
1967.
20
Весна
10.
Јовановић
1955.
31
Љиљана
11.
Стојковић
1957.
20
Нада
12.
Бранковић
1982.
2
Драгана
Стручна
спрема
ССС
Занимање Статус
ССС
Админ.
радник
Финанс.
радник
Економ
КВ
Кувар
КВ
Кувар
КВ
Сервирка
КВ
Технички
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Помоћни
радник
Виши
санитарни
техничар
ССС
ОШ
ССС
ОШ
ОШ
ВШС
време
Одређено
време
Одређено
време
Одређено
време
Одређено
време
Одређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
Неодређено
време
105
13.
Милорадовић 1963
Весна
24
ССС
Помоћни
радник
Неодређено
време
13. План праћења и евалуација годишњег плана рада установе
Садржај праћења и
вредновања
Технички и
просторни услови
рада
Начини праћења
Време
и вредновања
Анализа
Август 2015.
документације о
извршеним радовима
Носиоци праћења
и вредновања
Директор и секретар
установе, шеф
рачуноводства
Организација
Анализа
васпитно-образовног документације
рада
Јун – август 2015.
Директор, стручна
служба,
руководиоци Актива
Програми стручних,
руководећих,
управних и
саветодавних органа
установе
Програм стручног
усавршавања
Анализа
документације
Јун 2015
Стручна служба,
директор, васпитачи
Анализа
документације
Јун 2015.
Сарадња са
родитељима и
друштвеном
средином
Анализа
документације
Јун 2015.
Стручна служба,
васпитачи, Комисија
за праћење сталног
стручног
усавршавања
Стручна служба,
руководиоци Актива,
Тим за сарадњу са
породицом и
друштвеном
средином
106
14.Финансијски план предшколске установе „Мајски цвет“ у
Великом Градишту за 2014. годину
На основу члана 57. ст. 1. тачка 4) Закона о основама система образовања и
васпитања ( „Сл. гласник Р.С.“, број 72/09, 52/11 и 55/13 ) и члана 46. ст. 1. тачка 4)
Статута Предшколске установе „Мајски цвет“ у Великом Градишту, Управни
одбор на ___ седници одржаној дана _____2014. године доноси:
ОДЛУКУ
Усваја се Финансијски план за 2014. годину:
економска
класификација
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
буџет
Републике
Србије
сопствена
средства
буџет
Укупно
Општине
Велико
Градиште
0,00 23.900.000,00 28.900.000,00
Плате и додаци
5.000.000,00
запослених
Социјални
900.000,00
0,00
доприноси на
терет
послодавца
Социјална
2.200.000,00
0,00
давања
запосленима
Накнада
0,00
0,00
трошкова за
запослене
Награде, бонуси
0,00
0,00
и остали
расходи
Стални
0,00 1.394.000,00
трошкови
Трошкови
0,00
180.000,00
путовања
Услуге по
0,00 1.230.000,00
уговору
Специјализоване
0,00
700.000,00
услуге
Текуће поправке
0,00
800.000,00
и одржавање
Материјал
0,00 5.550.000,00
4.300.000,00
5.200.000,00
0,00
2.200.000,00
660.000,00
660.000,00
200.000,00
200.000,00
1.400.000,00
2.794.000,00
0,00
180.000,00
300.000,00
1.530.000,00
150.000,00
850.000,00
350.000,00
1.150.000,00
300.000,00
5.850.000,00
107
472
482
512
Финансирање
трећег детета
Порези
Машине и
опрема
Укупно
0,00
0,00
700.000,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
260.000,00
0,00
260.000,00
8.100.000,00 9.854.000,00 32.520.000,00 50.474.000,00
У Великом Градишту
Директор
________________________
15.09.2014.године
Председник Управног одбора
________________________
108
Download

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ЗА 2014/2015. радну годину