ГОЛУБАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
ГСС
КАТАЛОГ
ОДГАЈИВАЧА ГОЛУБОВА СРПСКИХ
ВИСОКОЛЕТАЧА
СА ТАКМИЧАРСКИМ И ДИСЦИПЛИНСКИМ
ПРАВИЛНИКОМ
2013.
Ул. Новакова бр. 17, 11040 Вождовац – Београд
Телефон: 011/249-5859
ГСС
Издавач:
ГОЛУБАРСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
Компјутерска обрада:
Слободан Благојевић
Штампа:
Штампарија „Традиција“
15300 Лозница
Тираж:
7 000 примерака
Београд, 2013.
САДРЖАЈ
ТАКМИЧАРСКИ ПРАВИЛНИК........................................................................................................................................ 5
СПИСАК УДРУЖЕЊА ГОЛУБАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ................................................................................................. 55
ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА ГОЛУБАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ.............................................................................................. 65
ДИСЦИПЛИНСКИ ПРАВИЛНИК................................................................................................................................. 245
ГСС
ТАКМИЧАРСКИ­
ПРАВИЛНИК
ОДГАЈИВАЧА­ГОЛУБОВА­СРПСКИХ­
ВИСОКОЛЕТАЧА
На осно­ву од­ре­да­ба чла­на 21, тач­ке 2 Ста­ту­та Го­лу­бар­ског Са­
ве­за Ср­би­је, Скуп­шти­на Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је, на сво­јој сед­
ни­ци од 02. 02. 2013. го­ди­не до­но­си
ПРА­ВИЛ­НИК О ТАК­МИ­ЧЕ­ЊУ­
И ПРА­ВИЛ­НИК О ОЦЕ­ЊИ­ВА­ЊУ ГО­ЛУ­БО­ВА­
У КА­ТЕ­ГО­РИ­ЈИ СПОРТ
ОП­ШТЕ ОД­РЕД­БЕ
Члан 1.
По од­ред­ба­ма овог Пра­вил­ни­ка спро­во­де се сва так­ми­че­ња ко­ја
ор­га­ни­зу­је Го­лу­бар­ски Са­вез Ср­би­је (у да­љем тек­сту ГСС) као и у
ње­га све удру­же­не Чла­ни­це: удру­же­ња, оп­штин­ски са­ве­зи и ре­ги­
о­нал­ни са­ве­зи.
Члан 2.
Так­ми­че­ња ко­ја ор­га­ни­зу­је Са­вез Ср­би­је и у ње­га удру­же­не
Чла­ни­це одр­жа­ва­ју се сва­ке ка­лен­дар­ске го­ди­не у так­ми­чар­ској се­
зо­ни ко­ја тра­је од 01. ма­ја до 30. сеп­тем­бра.
У ВРЕ­МЕ ОДР­ЖА­ВА­ЊА СА­ВЕ­ЗНИХ ТАК­МИ­ЧЕ­ЊА,
ДО­ЗВО­ЉА­ВА СЕ ОДР­ЖА­ВА­ЊЕ ТАК­МИ­ЧЕ­ЊА У ОКВИ­РУ
УДРУ­ЖЕ­ЊА.
НАЈ­СТРО­ЖИ­ЈЕ СЕ ЗА­БРА­ЊУ­ЈЕ ТРЕ­НИНГ ГО­ЛУ­БО­ВА
КАО И КУП ТАК­МИ­ЧЕ­ЊА, БЕЗ ОБ­ЗИ­РА НА УДА­ЉЕ­НОСТ
ТАК­МИ­ЧА­РА, У ВРЕ­МЕ ОДР­ЖА­ВА­ЊА СА­ВЕ­ЗНИХ ТАК­
МИ­ЧЕ­ЊА.
НАЈ­СТРО­ЖИ­ЈЕ ЋЕ СЕ САНК­ЦИ­ОН
­ И­СА­ТИ НЕ­ПО­ШТО­
ВА­ЊЕ ОВЕ ОД­ЛУ­КЕ.
Из­у­зет­но, ГСС и у ње­га удру­же­не чла­ни­це мо­гу ор­га­ни­зо­ва­
ти по­је­ди­на так­ми­че­ња ко­ја се по пра­ви­лу, не одр­жа­ва­ју сва­ке ка­
лен­дар­ске го­ди­не (ју­би­лар­на так­ми­че­ња, про­па­ганд­на так­ми­че­ња
итд.). Од­лу­ку о то­ме до­но­си сва­ки ор­га­ни­за­тор так­ми­че­ња по­себ­
но, ако то ни­је ре­гу­ли­са­но овим пра­вил­ни­ком.
7
По­че­так так­ми­че­ња је:
Од 1. ма­ја до 1. ју­на од 6,00 ча­со­ва.
Од 1. ју­на до 20. ју­ла од 5,00 ча­со­ва
Од 20. ју­ла до 10. сеп­тем­бра од 6,00 ча­со­ва
Од 10. сеп­тем­бра до 30. сеп­тем­бра од 7,00 ча­со­ва
По­че­так так­ми­че­ња се мо­же по­ме­ри­ти за по­ла са­та, па још
за по­ла са­та, на осно­ву чла­на 53 так­ми­чар­ског пра­вил­ни­ка.
Усло­ви под ко­ји­ма се мо­же по­ме­ри­ти по­че­так так­ми­че­ња утвр­
ђе­ни су овим пра­вил­ни­ком.
Члан 3.
Так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња и по­је­ди­них са­ве­за ор­га­
ни­зу­ју и у пот­пу­но­сти спро­во­де так­ми­чар­ске ко­ми­си­је удру­же­ња
од­но­сно од­го­ва­ра­ју­ћих са­ве­за, у скла­ду са од­ред­ба­ма овог Пра­
вил­ни­ка уз кон­тро­лу овла­шће­них кон­тро­ло­ра. Но­си­о­ци тих овла­
шће­ња мо­гу да пре­ки­ну утак­ми­цу ка­да се утак­ми­ца не од­ви­ја по
пра­вил­ни­ку.
Так­ми­чар­ски од­бо­ри удру­же­ња оба­ве­зни су да о при­ја­ва­ма сво­
јих так­ми­ча­ра за дру­штве­на так­ми­че­ња, оба­ве­сте так­ми­чар­ски од­
бор Оп­штин­ског Са­ве­за ко­ме при­па­да­ју. Уко­ли­ко то не учи­не по­
стиг­ну­ти ре­зул­та­ти сма­тра­ће се не­ва­же­ћим и не мо­гу се тре­ти­ра­ти
као ква­ли­фи­ка­ци­о­ни.
Овла­шће­ни кон­тро­ло­ри има­ју је­дин­стве­не кон­тро­лор­ске ле­ги­
ти­ма­ци­је из­да­те од стра­не ГСС-а. Кон­тро­ло­ри су ду­жни да ле­ги­
ти­ма­ци­је вра­те на ис­те­ку так­ми­чар­ске се­зо­не у го­ди­ни у ко­јој су
при­мље­не.
Кон­тро­ло­ри има­ју овла­шће­ња да вр­ше кон­тро­лу на те­ри­то­ри­
ји Ср­би­је укљу­чу­ју­ћи и при­дру­же­не чла­ни­це, Ре­ги­о­не, Оп­штин­ске
Са­ве­зе и удру­же­ња у свим вр­ста­ма так­ми­че­ња.
Да би вр­шио кон­тро­лу, кон­тро­лор мо­ра до­би­ти са­гла­сност ор­
га­ни­за­то­ра так­ми­че­ња (Так­ми­чар­ске ко­ми­си­је од­го­ва­ра­ју­ћег Са­
ве­за) .
Так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја Оп­штин­ског са­ве­за де­ле­ги­ра кон­тро­ло­ре
за кон­тро­лу на те­ри­то­ри­ји свог Оп­штин­ског са­ве­за, так­ми­чар­ска
8
ко­ми­си­ја ре­ги­о­нал­ног са­ве­за де­ле­ги­ра кон­тро­ло­ре за так­ми­че­ња
ко­ја ор­га­ни­зу­је на те­ри­то­ри­ји свог ре­ги­о­нал­ног са­ве­за И так­ми­
чар­ска ко­ми­си­ја ГСС де­ле­ги­ра кон­тро­ло­ре за так­ми­че­ња ко­ја ор­га­
ни­зу­је ГСС.
Спи­ско­ви кон­тро­ло­ра мо­ра­ју да са­др­же име, пре­зи­ме, дру­штво,
оп­шти­ну, ре­ги­он, и број те­ле­фо­на кон­тро­ло­ра.
Кон­тро­ло­ри ко­ји се на­ла­зе на ли­сти мо­гу би­ти ан­га­жо­ва­ни као
су­ди­је у ви­шим Са­ве­зи­ма (Ср­би­ја, Ср­би­ја И удру­же­не чла­ни­це,
Ли­га пр­ва­ка, Ли­га шам­пи­о­на).
Број оп­штин­ских кон­тро­ло­ра за­ви­си од ве­ли­чи­не оп­штин­
ског са­ве­за, као и бро­ја так­ми­ча­ра. Ма­те­ри­јал­на на­док­на­да
за кон­тро­ло­ре за кон­тро­лу на те­ри­то­ри­ји оп­штин­ског са­ве­за
ни­је пред­ви­ђе­на. Из­бор оп­штин­ских кон­тро­ло­ра вр­ши се на
осно­ву пред­ло­га так­ми­чар­ског од­бо­ра оп­штин­ског са­ве­за ко­је
из­вр­шни од­бор оп­штин­ског са­ве­за усва­ја и ли­сту пред­ло­же­них
кон­тро­ло­ра до­ста­вља из­вр­шном од­бо­ру Ре­ги­о­нал­ног са­ве­за, а
Ре­ги­о­нал­ни са­вез из­вр­сном од­бо­ру ГСС-а ко­ји до­но­си ко­нач­ну
од­лу­ку.
Сва­ком кон­тро­ло­ру ко­ји је укљу­чен у ор­га­ни­за­ци­ју кон­
тро­ле (ко­га је так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја ре­ги­о­на за­ду­жи­ла да из­
вр­ши кон­тро­лу так­ми­че­ња) при­па­да нов­ча­на на­док­на­да за
пут­не тро­шко­ве, као и тро­шко­ве ис­хра­не.(ру­чак). Ову нов­ча­
ну на­док­на­ду сно­си ре­ги­о­нал­ни са­вез. Из­бор кон­тро­ло­ра за
кон­тро­лу за так­ми­че­ња у окви­ру ре­ги­о­нал­ног са­ве­за вр­ши се
на осно­ву пред­ло­га так­ми­чар­ског од­бо­ра ре­ги­о­нал­ног са­ве­за,
ко­ји из­вр­шни од­бор ре­ги­о­нал­ног са­ве­за усва­ја, и ли­сту пред­
ло­же­них кон­тро­ло­ра до­ста­вља из­вр­шном од­бо­ру ГСС-а ко­ји
до­но­си ко­нач­ну од­лу­ку.
Број са­ве­зних кон­тро­ло­ра за­ви­си од бро­ја уче­сни­ка у так­
ми­че­њу. Из­бор кон­тро­ло­ра за кон­тро­лу так­ми­че­ња ко­ја ор­га­
ни­зу­је ГСС и удру­же­не чла­ни­це, вр­ши се на пред­лог так­ми­чар­
ске ко­ми­си­је ГСС-а, ко­ју Из­вр­шни Од­бор Го­лу­бар­ског Са­ве­за
Ср­би­је ко­нач­но усва­ја.
9
Сва­ком кон­тро­ло­ру ко­ји је укљу­чен у ор­га­ни­за­ци­ји кон­
тро­ле за так­ми­че­ња у окви­ру ГСС-а и удру­же­них чла­ни­ца
(ко­га је такмичарска ко­ми­си­ја за­ду­жи­ла да из­вр­ши кон­тро­лу
так­ми­че­ња) при­па­да нов­ча­на на­док­на­да за пут­не тро­шко­ве,
као и тро­шко­ве ис­хра­не (ру­чак). Ову нов­ча­ну на­док­на­ду сно­си
Го­лу­бар­ски Са­вез Ср­би­је, као и при­дру­же­не чла­ни­це. Кон­тро­
ло­ри ко­ји не ис­пу­ња­ва­ју сво­је оба­ве­зе кон­тро­ле так­ми­че­ња по
так­ми­чар­ском пра­вил­ни­ку мо­гу би­ти су­спен­до­ва­ни од стра­
не пред­ла­га­ча, као и Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је, с тим што су
пред­ла­га­чи оба­ве­зни до­ста­ви­ти сво­ју од­лу­ку ГСС-у у ро­ку од 8
да­на од да­на су­спен­зи­је свог кон­тро­ло­ра. Кон­трол­на ле­ги­ти­ма­
ци­ја се из­да­је на пе­ри­од од јед­не го­ди­не.
На на­чин ка­ко их из­вр­шни од­бор би­ра, на исти на­чин има пра­во
и да их сме­ни, у ко­ли­ко не за­до­во­ље оправ­да­ност по­ве­ре­ња. Сва­
ка уоче­на мал­вер­за­ци­ја од стра­не кон­тро­ло­ра по­вла­чи ди­сци­
плин­ске ме­ре. Мал­вер­за­ци­ју утвр­ђу­је ди­сци­плин­ска ко­ми­си­ја Го­
лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је.
Сва­ки так­ми­чар ко­ји не при­ми у дво­ри­ште ве­ри­фи­ко­ва­ног кон­
тро­ло­ра сма­тра­ће се да је так­ми­че­ње не­ре­гу­лар­но и по­кре­ће се ди­
сци­плин­ски по­сту­пак.
У ко­ли­ко ве­ри­фи­ко­ва­ни кон­тро­лор уочи да су­ди­је не во­де так­
ми­че­ње по пра­вил­ни­ку има пра­во да исте уда­љи и да так­ми­че­ње
сам при­ве­де кра­ју.
Так­ми­чар има пра­во, у ко­ли­ко је не­за­до­во­љан во­ђе­њем так­ми­
че­ња од стра­не су­ди­ја, да се обра­ти шта­бу у ор­га­ни­за­ци­ји са­мог
так­ми­че­ња, или нај­бли­жем кон­тро­ло­ру овла­шће­ном од ор­га­ни­
за­то­ра так­ми­че­ња,, ко­ји ће на ли­цу ме­ста ре­ши­ти на­ста­ли про­
блем у са­мом так­ми­че­њу.
Ве­ри­фи­ко­ва­ни кон­тро­лор има свр­ху да кон­тро­ли­ше так­ми­ча­ра
као и су­ди­је ко­је во­де так­ми­че­ње и исти сно­си од­го­вор­ност у слу­
ча­ју би­ло ка­кве мал­вер­за­ци­је.
Ве­ри­фи­ко­ва­ни кон­тро­лор је ду­жан да се ле­ги­ти­ми­ше при­ли­ком
до­ла­ска код так­ми­ча­ра.
10
Без об­зи­ра да ли се так­ми­че­ње од­ви­ја по так­ми­чар­ском пра­
вил­ни­ку, или да до­ђе до за­кључ­ка да се так­ми­че­ње не од­ви­ја по
так­ми­чар­ском пра­вил­ни­ку, ве­ри­фи­ко­ва­ни кон­тро­лор ду­жан је да то
еви­ден­ти­ра у за­пи­сни­ку (упи­ше вре­ме, свој пот­пис и бр. сво­је кон­
тро­лор­ске ле­ги­ти­ма­ци­је).
Члан 4.
Чла­на­ри­на за те­ку­ћу го­ди­ну мо­ра да се из­ми­ри до 01. апри­ла,
ка­ко за удру­же­ња, та­ко и за све са­ве­зе у ко­је је удру­же­ње по­сред­но
или не­по­сред­но учла­ње­но.
Чла­на­ри­на за те­ку­ћу го­ди­ну, за све са­ве­зе на­ми­ру­је се по­ру­чи­
ва­њем ал­ки­це за на­ред­ну го­ди­ну (ми­ни­мум 30 ал­ки).
Члан 5.
Пре­ла­зни рок за чла­но­ве из удру­же­ња у удру­же­ње ва­жи од 1.
ок­то­бра до по­чет­ка так­ми­чар­ске се­зо­не, од­но­сно до 1. ма­ја, а при­
јем но­вих чла­но­ва (ко­ји до та­да ни­су ниг­де би­ли учла­ње­ни) мо­же
се вр­ши­ти це­ле го­ди­не.
Члан 6.
Пра­во да се так­ми­чи има сва­ки Члан удру­же­ња са по­ло­же­ним
су­диј­ским ис­пи­том, из­ми­ре­ним фи­нан­сиј­ским оба­ве­за­ма пре­ма
удру­же­њу као и пре­ма свим са­ве­зи­ма с ко­ји­ма је по­сред­но или не­
по­сред­но удру­жен, да ни­је ка­жњен за­бра­ном так­ми­че­ња, а за так­
ми­че­ња у од­го­ва­ра­ју­ћим са­ве­зи­ма, да по­се­ду­је тра­же­не так­ми­чар­
ске нор­ме, утвр­ђе­не овим Пра­вил­ни­ком.
У слу­ча­ју спре­че­но­сти, так­ми­чар има пра­во да овла­сти дру­го
ли­це да га за­ме­ни при­ли­ком оба­вља­ња так­ми­че­ња. У том слу­ча­ју
овла­шће­но ли­це мо­ра има­ти по­ло­жен су­диј­ски ис­пит. Овла­шће­но
ли­це мо­ра би­ти члан не­ког од удру­же­ња.
Члан 7.
Так­ми­че­ње во­де дво­ји­ца ве­ри­фи­ко­ва­них су­ди­ја ко­је од­ре­ђу­је
так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја удру­же­ња, од­но­сно удру­же­ња и од­го­ва­ра­ју­
ћег са­ве­за, у скла­ду са од­ред­ба­ма овог Пра­вил­ни­ка.
11
У ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња су­ди­је мо­ра­ју да има­ју ше­сна­ест го­
ди­на.
У ор­га­ни­за­ци­ји са­ве­зних так­ми­че­ња су­ди­је мо­ра­ју да бу­ду пу­
но­лет­не.
У ор­га­ни­за­ци­ји са­ве­зних так­ми­че­ња су­ди­је не мо­гу би­ти из
истог удру­же­ња ода­кле је и так­ми­чар.
Су­ди­је су у оба­ве­зи да из­ми­ре чла­на­ри­ну, ка­ко за удру­же­ње,
та­ко и за са­ве­зе у те­ку­ћој го­ди­ни по­ру­чи­ва­њем ал­ки­ца (30 ко­ма­да)
за на­ред­ну го­ди­ну
Члан 8.
Од­ре­ђе­не су­ди­је су ду­жне да на ме­сто так­ми­че­ња до­ђу 30 ми­ну­
та пре по­чет­ка так­ми­че­ња.
Вре­ме до­ла­ска су­ди­ја на так­ми­че­ње, у за­пи­сни­ке о так­ми­че­њу
упи­су­је так­ми­чар, што ове­ра­ва сво­јим пот­пи­сом.
Су­ди­је су ду­жне да да­ју на увид так­ми­ча­ру члан­ске кар­те са
упи­са­ним ал­ки­ца­ма и су­диј­ске ле­ги­ти­ма­ци­је, а так­ми­чар су­ди­ја­ма
су­диј­ску ле­ги­ти­ма­ци­ју и члан­ску кар­ту са упи­са­ним ал­ки­ца­ма.
У слу­ча­ју не­до­ла­ска или за­ка­шње­ња су­ди­ја на так­ми­че­ње по­
сту­па се на на­чин утвр­ђен овим пра­вил­ни­ком.
Так­ми­чар је ду­жан да пре по­чет­ка так­ми­че­ња узме од су­ди­ја
овла­шће­ње за во­ђе­ње так­ми­че­ња, као и да обез­бе­ди је­дан при­ме­
рак так­ми­чар­ског пра­вил­ни­ка да сто­ји на сто­лу то­ком утак­
ми­це.
Ова овла­шће­ња так­ми­чар, за­јед­но са јед­ним при­мер­ком за­пи­
сни­ка о так­ми­че­њу, до­ста­вља од­го­ва­ра­ју­ћој так­ми­чар­ској ко­ми­си­
ји, као што је то пре­ци­зи­ра­но чла­ном 15. пра­вил­ни­ка.
Су­ди­ја ко­ји је из оправ­да­них раз­ло­га спре­чен да од­ре­ђе­ног да­на
во­ди так­ми­че­ње ду­жан је да по­сту­пи на на­чин утвр­ђен овим пра­
вил­ни­ком.
Не­до­ла­зак и за­ка­шње­ње су­ди­ја на так­ми­че­ње пред­ста­вља ди­сци­
плин­ски пре­кр­шај ко­ји по­вла­чи ди­сци­плин­ску од­го­вор­ност. У тим
слу­ча­је­ви­ма од­го­ва­ра­ју­ћа так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја је ду­жна да про­тив
та­квих су­ди­ја упу­ти при­ја­ву над­ле­жној ди­сци­плин­ској ко­ми­си­ји.
12
Члан 9.
Ни­је до­зво­ље­но да су­ди­ја у јед­ном да­ну во­ди два так­ми­че­ња, па
ни у слу­ча­је­ви­ма ка­да се одр­жа­ва­ју на истом ме­сту.
У то­ку так­ми­че­ња су­ди­је се не мо­гу ме­ња­ти. У слу­ча­ју ви­ше
си­ле (на­гло по­гор­ша­ње здрав­стве­ног ста­ња јед­ног од су­ди­ја, не­по­
сред­но уста­но­вље­но ле­кар­ском ин­тер­вен­ци­јом слу­жбе хит­не по­
мо­ћи или де­жур­не уста­но­ве, мо­би­ли­за­циј­ски по­зив, ве­жба и слиц­
но, као и тра­гич­ног слу­ча­ја у по­ро­ди­ци) мо­же да се за­ме­ни су­ди­ја
са ли­сте ре­зер­вних су­ди­ја из оп­штин­ског шта­ба, од­но­сно шта­ба
ко­ји не­по­сред­но спро­во­ди так­ми­че­ње или овла­шће­ни кон­тро­лор.
Члан 10.
Пре по­чет­ка так­ми­че­ња, као и у це­лом ње­го­вом то­ку, так­ми­чар
је ду­жан да су­ди­ја­ма обез­бе­ди нор­мал­не усло­ве за не­сме­та­но пра­
ће­ње ле­та го­лу­бо­ва и во­ђе­ње так­ми­че­ња. Ако так­ми­чар, ње­го­ви
го­сти, или чла­но­ви ње­го­ве по­ро­ди­це на би­ло ко­ји на­чин оме­та­ју
во­ђе­ње так­ми­че­ња, су­ди­је има­ју пра­во, уко­ли­ко се не ус­по­ста­ве
нор­мал­ни усло­ви за во­ђе­ње так­ми­че­ња, да пре­ки­ну так­ми­че­ње,
кон­ста­ту­ју­ћи у за­пи­сни­ци­ма о так­ми­че­њу све де­та­ље ко­ји су усло­
ви­ли пре­кид. У та­квим слу­ча­је­ви­ма так­ми­чар се дис­ква­ли­фи­ку­је
из так­ми­че­ња, а од­го­ва­ра­ју­ћа так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја упу­ћу­је при­ја­
ву над­ле­жној ди­сци­плин­ској ко­ми­си­ји.
За­бра­ње­но је кон­зу­ми­ра­ње ал­ко­хо­ла свим уче­сни­ци­ма у так­ми­
че­њу, као и при­сут­ним го­сти­ма, све док се так­ми­че­ње не за­вр­ши.
Члан 11.
Уко­ли­ко су­ди­је ни­су са­гла­сне у во­ђе­њу так­ми­че­ња, так­ми­че­ње
се не пре­ки­да, већ сва­ки од су­ди­ја сво­је ми­шље­ње о то­ку и во­ђе­њу
так­ми­че­ња упи­су­је у за­пи­сник о так­ми­че­њу. У та­квим слу­ча­је­ви­ма
по­сту­па се у скла­ду са од­ред­ба­ма чла­на 41. овог пра­вил­ни­ка.
Члан 12.
Уко­ли­ко так­ми­чар ни­је са­гла­сан са во­ђе­њем так­ми­че­ња од
стра­не су­ди­ја у це­ли­ни, или од стра­не би­ло ког од су­ди­ја по­је­ди­
нач­но, сво­је при­мед­бе упи­су­је у за­пи­сни­ке о так­ми­че­њу. У та­квим
13
слу­ча­је­ви­ма по­сту­па се у скла­ду са од­ред­ба­ма чла­на 41. овог пра­
вил­ни­ка
Члан 13.
За вре­ме так­ми­че­ња ни­је до­зво­ље­но уз­не­ми­ра­ва­ње го­лу­бо­ва у
го­лу­бар­ни­ци­ма и тре­мо­ви­ма. Та­ко­ђе ни­је до­зво­ље­но ма­ха­ње и пла­
ше­ње го­лу­бо­ва би­ло ка­квим пред­ме­ти­ма са ме­ста так­ми­че­ња или
из бли­жег су­сед­ства за вре­ме њи­хо­вог ле­та. Ако су­ди­је уоче би­ло
ка­кву рад­њу у том сми­слу и стек­ну ути­сак да је до­го­во­ре­на са так­
ми­ча­рем, има­ју пра­во да так­ми­че­ње од­мах пре­ки­ну, обра­зла­жу­ћи
то у за­пи­сни­ци­ма о так­ми­че­њу. У та­квим слу­ча­је­ви­ма од­го­ва­ра­ју­ћа
так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја упу­ћу­је при­ја­ву над­ле­жној ди­сци­плин­ској
ко­ми­си­ји.
Члан 14.
У се­ни­ор­ском пр­вен­ству би­ло ког так­ми­че­ња мо­гу по­је­ди­нач­но
или у пот­пу­но­сти уче­ство­ва­ти и го­лу­бо­ви ју­ни­о­ри.
Члан 15.
Су­ди­је во­де за­пи­сни­ке о так­ми­че­њу у два при­мер­ка. Сви при­
мер­ци мо­ра­ју би­ти иден­тич­но по­пу­ње­ни и пот­пи­са­ни од стра­не су­
ди­ја и так­ми­ча­ра. Так­ми­чар за­др­жа­ва за се­бе је­дан при­ме­рак, дру­
ги при­ме­рак, за­јед­но са пи­сме­ним овла­шће­њи­ма су­ди­ја за во­ђе­ње
так­ми­че­ња, до­ста­вља од­го­ва­ра­ју­ћој так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји исто­га
да­на ка­да се одр­жа­ва так­ми­че­ње. Ако је так­ми­че­ње у ор­га­ни­за­ци­ји
са­ве­за он­да од­го­вор­ном ли­цу у оп­штин­ском са­ве­зу у вре­ме­ну до
22,00 ча­са. Ако је у пи­та­њу так­ми­че­ње у ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња
он­да так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји то­га удру­же­ња.
Пре­да­ја за­пи­сни­ка мо­ра се оба­ви­ти уз при­су­ство су­ди­ја и так­
ми­ча­ра од­го­вор­ном ли­цу ко­ји је ду­жан да за­пи­сни­ке ове­ри и упи­ше
вре­ме до­ста­вља­ња за­пи­сни­ка. Ако су у пи­та­њу са­ве­зна так­ми­че­ња
он­да је од­го­вор­но ли­це ду­жно за­пи­сни­ке да про­сле­ди ви­шем са­
ве­зу у ро­ку од јед­ног да­на. Нео­ве­ре­ни за­пи­сни­ци, од стра­не од­го­
вор­ног ли­ца у оп­штин­ском шта­бу, сма­тра­ће се не ва­же­ћим, и не­ће
би­ти ран­ги­ра­ни.
14
Од­го­вор­но ли­це у оп­штин­ском са­ве­зу ду­жно је са­оп­шти­ти
(те­ле­фон­ски) ре­зул­та­те од­го­ва­ра­ју­ћем са­ве­зу (ор­га­ни­за­то­ру
так­ми­че­ња) до 23,00 ча­са.
Од­го­вор­но ли­це у оп­штин­ском са­ве­зу ако не до­ста­ви за­пи­сни­ке
о так­ми­че­њу у пред­ви­ђе­ном ро­ку, без об­зи­ра на ре­зул­тат так­ми­че­
ња, пред­ста­вља те­жак ди­сци­плин­ски пре­кр­шај, због то­га так­ми­
чар­ска ко­ми­си­ја упу­ћу­је при­ја­ву над­ле­жној ди­сци­плин­ској ко­ми­
си­ји.
Не­до­ста­вља­ње те­ле­фон­ске ин­фор­ма­ци­је од­го­вор­ног ли­ца у оп­
штин­ском са­ве­зу, о по­стиг­ну­том ре­зул­та­ту, као и не­до­ста­вља­ње
за­пи­сни­ка од стра­не од­го­вор­ног ли­ца има за по­сле­ди­цу по­ни­шта­
ва­ње ре­зул­та­та так­ми­че­ња.
Члан 16.
При­ли­ком во­ђе­ња за­пи­сни­ка о так­ми­че­њу су­ди­је су ду­жне да
бла­го­вре­ме­но (на сва­ких час-сат вре­ме­на) у ње­га уно­се све по­дат­
ке, та­ко да се из њих у пот­пу­но­сти мо­же сте­ћи увид у ток и ре­гу­
лар­ност так­ми­че­ња.
ВО­ЂЕ­ЊЕ ТАК­МИ­ЧЕ­ЊА
Члан 17.
У вре­ме­ну до по­чет­ка так­ми­че­ња су­ди­је су ду­жне да у за­пи­сни­
ке о так­ми­че­њу, кон­тро­ли­шу­ћи озна­ке на пр­сте­но­ви­ма го­лу­бо­ва,
упи­шу по­дат­ке о го­лу­бо­ви­ма ко­ји уче­ству­ју у так­ми­че­њу.
Су­ди­је су та­ко­ђе ду­жне да по­пи­шу и ста­ве кон­трол­не ал­ке на
так­ми­чар­ске го­лу­бо­ве.
Го­луб мо­же има­ти пр­стен са­мо јед­ног вла­сни­ка, так­ми­ча­ра.
У так­ми­че­њу мо­же уче­ство­ва­ти нај­ма­ње 5, а нај­ви­ше 9 го­лу­бо­ва.
Так­ми­чар сам од­лу­чу­је о бро­ју го­лу­бо­ва са ко­ји­ма ће уче­ство­
ва­ти у так­ми­че­њу, осим у так­ми­че­њи­ма за се­ни­ор­ско и ју­ни­ор­ско
пр­вен­ство Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је, се­ни­ор­ског и ју­ни­ор­ског пр­
вен­ства Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је и при­дру­же­них чла­ни­ца, Ли­га
пр­ва­ка и Ли­га шам­пи­о­на где сви так­ми­ча­ри мо­ра­ју пу­сти­ти ја­то од
осам (8) го­лу­бо­ва.
15
Члан 18.
Пре по­чет­ка так­ми­че­ња так­ми­чар сам од­лу­чу­је о то­ме да ли ће
за вре­ме так­ми­че­ња го­лу­бо­ве ко­ји се не так­ми­че, за­тво­ри­ти у го­лу­
бар­ни­ке, или ће их оста­ви­ти сло­бод­не у тре­мо­ви­ма.
Ако су го­лу­бо­ви ко­ји се не так­ми­че би­ли за­тво­ре­ни пре по­чет­ка
так­ми­че­ња, так­ми­чар их мо­же, без уз­не­ми­ра­ва­ња пу­сти­ти у тре­мо­
ве у вре­ме ка­да му то од­го­ва­ра.
Пре по­чет­ка так­ми­че­ња, на кро­ву или тре­му, так­ми­чар не сме
има­ти го­лу­бо­ве ко­ји ни­су так­ми­ча­ри.
Члан 19.
Пре по­чет­ка так­ми­че­ња так­ми­чар оба­ве­шта­ва су­ди­је о ме­сти­ма
сле­та­ња го­лу­бо­ва, ко­ја не мо­гу би­ти уда­ље­на ви­ше од 100 ме­та­ра
од го­лу­бар­ни­ка.
У вре­ме пред­ви­ђе­но за по­че­так так­ми­че­ња так­ми­чар стар­ту­је
са ја­том го­лу­бо­ва на на­чин ко­ји му од­го­ва­ра, али не сме го­лу­бо­ве
да из­но­си из дво­ри­шта. У из­у­зет­ним слу­ча­је­ви­ма, ка­да так­ми­чар
због усло­ва ко­је по­се­ду­је, так­ми­чар­ске го­лу­бо­ве уз при­су­ство су­
ди­ја мо­же да стар­ту­је-пу­шта на уда­ље­но­сти не ве­ћој од 50 ме­та­ра
од го­лу­бар­ни­ка.
При­ли­ком стар­та го­лу­бо­ви по пра­ви­лу тре­ба груп­но да по­ле­те.
Так­ми­чар стар­ту­је са сво­јим ја­том го­лу­бо­ва ис­кљу­чи­во ка­да до­
би­је одо­бре­ње од при­сут­них су­ди­ја, а уко­ли­ко так­ми­чар пу­сти го­
лу­бо­ве без одо­бре­ња су­ди­ја, ауто­мат­ски се дис­ква­ли­фи­ку­је.
Члан 20.
Ако при­ли­ком стар­та је­дан или ви­ше го­лу­бо­ва не по­ле­те,
или ако се при­ли­ком по­ле­та­ња је­дан или ви­ше го­лу­ба из­дво­
је и сле­те на на­зна­че­но ме­сто за сле­та­ње у ро­ку од 5 ми­ну­та
од стар­та, так­ми­чар има пра­во да их кре­не И то нео­гра­ни­чен
број пу­та до ис­те­ка од 5 ми­ну­та од стар­та, с тим што се та­квим
го­лу­бо­ви­ма као вре­ме по­ле­та­ња ра­чу­на вре­ме по­след­њег по­
ле­та­ња.
Ако го­лу­бо­ве ко­ји ни­су по­ле­те­ли, или ко­ји су сле­те­ли у ро­ку од
5 ми­ну­та од стар­та, так­ми­чар ни­је у мо­гућ­но­сти по­но­во да кре­не
16
или то не же­ли, та­кви го­лу­бо­ви се сма­тра­ју као да ни­су по­ле­те­ли,
осим у так­ми­че­њи­ма у ор­га­ни­за­ци­ји Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је
и Ср­би­је и при­дру­же­них чла­ни­ца, то јест где је фик­си­ра­но ја­то од
осам(8) го­лу­бо­ва, где се та­кви го­лу­бо­ви дис­ква­ли­фи­ку­ју.
Члан 21.
ЈА­ТО ПОД­РА­ЗУ­МЕ­ВА НАЈ­МА­ЊЕ 5 ГО­ЛУ­БО­ВА. ЈА­ТО ЈЕ И
КА­ДА ГО­ЛУ­БО­ВИ ЛЕ­ТЕ КРИ­ЛО У КРИ­ЛО, А ЈА­ТО ЈЕ И КА­ДА
ГО­ЛУ­БО­ВИ ЛЕ­ТЕ КАО ГРУ­ПА. ГРУ­ПА ПОД­РА­ЗУ­МЕ­ВА КА­ДА
ГО­ЛУ­БО­ВИ ЛЕ­ТЕ У ИС­ТОЈ РАВ­НИ, У ИСТОМ СМЕ­РУ, ЈЕ­ДАН
ПО­РЕД ДРУ­ГОГ.
Члан 22.
Го­лу­бо­ви, би­ло по­је­ди­нац или ја­то, све док не по­стиг­ну про­пи­
сан вис, сма­тра­ју се иден­ти­фи­ко­ва­ним го­лу­бо­ви­ма. Сва­ки го­луб
ко­ји се мо­же иден­ти­фи­ко­ва­ти у вре­ме­ну до по­сти­за­ња про­пи­сног
ви­са, на при­мер, шпи­ца­сти го­луб у дуз ја­ту, ако на­пра­ви не­ку рад­
њу, ко­ја се пра­вил­ни­ком дис­ква­ли­фи­ку­је, бу­де дис­ква­ли­фи­ко­ван
(упи­су­је му се у за­пи­сник ну­ла), без об­зи­ра да ли ће тај го­луб да се
вра­ти у го­лу­бар­ник или не.
Го­лу­бо­ви при­ли­ком по­сти­за­ња про­пи­сног ви­са и од­ла­ска го­лу­
бо­ва у по­гу­бље­ње мо­ра­ју по­но­во да се иден­ти­фи­ку­ју ула­ском го­
лу­бо­ва у го­лу­бар­ник (сем го­лу­бо­ва ко­ји су дис­ква­ли­фи­ко­ва­ни пре
по­сти­за­ња про­пи­сног ви­са и ко­ји­ма је у за­пи­сник упи­са­на ну­ла).
Так­ми­чар је ду­жан да по за­вр­шет­ку так­ми­че­ња, и ула­ску го­лу­
бо­ва у го­лу­бар­ник омо­гу­ћи су­ди­ја­ма иден­ти­фи­ка­ци­ју го­лу­бо­ва и
ски­да­њу обе­ле­жа­ва­ју­ћих ал­ки­ца, без ко­јих се ни јед­ном го­лу­бу не
мо­же при­зна­ти ис­пра­ван лет.
Без обе­ле­жа­ва­ју­ће ал­ки­це го­луб не­це би­ти при­знат као ис­пра­ван.
Члан 23.
Го­лу­бо­ви док се на­ла­зе у ви­до­кру­гу, би­ло груп­но или по­је­ди­
нач­но, мо­ра­ју по­сти­ћи про­пи­са­ни вис у ро­ку од 2 са­та од стар­та.
Ако у ро­ку од два са­та це­ло ја­то ни­је по­сти­гло про­пи­са­ни вис,
или ако је у том вре­ме­ну про­пи­са­ни вис по­сти­гло ма­ње од 5 го­
17
лу­бо­ва, так­ми­че­ње се пре­ки­да и так­ми­чар се дис­ква­ли­фи­ку­је из
да­љег так­ми­че­ња, са од­го­ва­ра­ју­ћим обра­зло­же­њем у за­пи­сни­ци­ма
о так­ми­че­њу.
Члан 24.
Ни­је до­зво­ље­но да го­лу­бо­ви, би­ло ја­то или по­је­ди­нац, до
по­сти­за­ња про­пи­сног ви­са иза­ђу из ви­до­кру­га.
Сва­ком го­лу­бу ко­ји про­пи­са­ни вис по­стиг­не у пр­вом са­ту ле­та
то вре­ме се при­зна­је као да је ле­тео у про­пи­са­ном ви­су, без об­зи­ра
ако у истом са­ту из­гу­бе про­пи­са­ни вис.
Члан 25.
ОД СТАР­ТА, ТАК­МИ­ЧАР­СКИ ГО­ЛУ­БО­ВИ У РО­КУ ОД 5
МИ­НУ­ТА, МО­РА­ЈУ ДА ФОР­МИ­РА­ЈУ ЈА­ТО ОД НАЈ­МА­ЊЕ 5 ГО­
ЛУ­БО­ВА. ДО ПО­СТИ­ЗА­ЊА ПРО­ПИ­СНОГ ВИ­СА ЈА­ТО МО­РА
УВЕК ДА БРО­ЈИ НАЈ­МА­ЊЕ ПЕТ ГО­ЛУ­БО­ВА, У ПРО­ТИВ­НОМ
ТАК­МИ­ЧАР СЕ ДИС­КВА­ЛИ­ФИ­КУ­ЈЕ.
До­зво­ља­ва се так­ми­ча­ру да по­ред ја­та од нај­ма­ње пет го­лу­бо­ва,
два го­лу­ба мо­гу да ле­те ми­мо ја­та, али та­ко да је­дан су­ди­ја мо­ра да
их пра­ти за­јед­но са ја­том.
Ако се по­ред ја­та од 5 го­лу­бо­ва, одво­ји 3 или 4 го­лу­ба, без об­
зи­ра што их је­дан су­ди­ја мо­ра да пра­ти, је­дан или два го­лу­ба се
дис­ква­ли­фи­ку­ју у ко­ли­ко се не при­кљу­че ја­ту у ро­ку од 15 ми­ну­та
од стар­та ја­та.
Ако одво­је­на два го­лу­ба (ко­је мо­ра да пра­ти је­дан су­ди­ја за­јед­
но са ја­том) по­стиг­ну про­пи­са­ни вис пре ја­та, ја­то у ро­ку од 15 ми­
ну­та мо­ра да по­стиг­не про­пи­са­ни вис, у про­тив­ном, та два го­лу­ба
се дис­ква­ли­фи­ку­ју.
Ако ја­то по­стиг­не про­пи­сан вис пре два одво­је­на го­лу­ба(ко­је
мо­ра да пра­ти је­дан су­ди­ја за­јед­но са ја­том) за­о­ста­ла два го­лу­ба
мо­ра­ју да по­стиг­ну про­пи­сан вис у ро­ку од 15 ми­ну­та од тре­нут­ка
по­сти­за­ња ви­са ја­та, у про­тив­ном се дис­ква­ли­фи­ку­ју.
У слу­ча­ју да ја­то од 5 и ви­ше го­лу­бо­ва по­стиг­не вис у 55 ми­
ну­ту, а два одво­је­на го­лу­ба на сат и де­сет ми­ну­та, ја­ту се при­зна­је
вис у пр­вом са­ту, а одво­је­ним го­лу­бо­ви­ма се ра­чу­на вис у дру­гом
18
са­ту. Ка­да ни­је мо­гу­ћа иден­ти­фи­ка­ци­ја та два одво­је­на го­лу­ба,
вис у дру­гом са­ту се ра­чу­на на пр­ва два го­лу­ба ко­ја си­ђу ис­прав­
но.
Вре­ме по­сти­за­ња ви­са ће се ра­чу­на­ти са­мо ка­да га ја­то од нај­
ма­ње 5 го­лу­бо­ва по­стиг­не, без об­зи­ра на прет­ход­на мо­гу­ћа одва­
ја­ња.
Ка­да у вре­ме­ну по­сти­за­ња про­пи­са­ног ви­са ја­та уда­ри ко­бац
у ја­то (нај­ма­ње 5 го­лу­бо­ва), у том слу­ча­ју до­зво­ља­ва се ја­ту да се
кон­со­ли­ду­је, али не ви­ше од ПЕТ­НА­ЕСТ(15) ми­ну­та, ко­ји ће се ра­
чу­на­ти од мо­мен­та ка­да се узроч­ник раз­би­ја­ња ја­та (ко­бац, га­леб,
ја­стреб, ро­да…) уда­љи из ви­до­кру­га.
Су­ди­је су оба­ве­зне да по­сти­за­ње про­пи­сног ви­са кон­ста­ту­ју у
за­пи­сни­ку и о то­ме од­мах оба­ве­сте так­ми­ча­ра.
КАО ПРО­ПИ­СА­НИ ВИС СМА­ТРА СЕ ВИС У КО­МЕ СЕ ГО­
ЛУ­БУ, ПО­СМА­ТРА­НО У ВЕР­ТИ­КА­ЛИ, НЕ ВИ­ДИ РАД КРИ­ЛА.
Про­це­њи­ва­ње про­пи­са­ног ви­са вр­ши се ис­кљу­чи­во го­лим оком.
Го­лу­бо­ви мо­гу ле­те­ти и у ви­су из­над про­пи­са­ног, па и у по­гу­
бље­њу, тј. ви­су у ко­ме се не мо­гу уочи­ти го­лим оком. По­сти­за­ње
та­квог ви­са (по­гу­бље­ња) мо­ра се кон­ста­то­ва­ти у тре­нут­ку ка­да су
го­лу­бо­ви, не­по­сред­но пре то­га, би­ли у про­пи­са­ном ви­су.
Го­лу­бо­ви мо­гу ле­те­ти у по­гу­бље­њу нај­ви­ше 10 ча­со­ва укуп­но.
У сре­ди­на­ма где има ви­ше го­лу­ба­ра у окру­же­њу, до­зво­ља­ва се
ис­ти­ма да се до­го­во­ре ка­да ће ко да стар­ту­је сво­је ја­то да не би
јед­ни дру­ги­ма сме­та­ли, али вре­ме мо­ра би­ти уса­гла­ше­но у ро­ку од
пет­на­ест (15) ми­ну­та.
Уко­ли­ко так­ми­чар дис­ква­ли­фи­ко­ва­не го­лу­бо­ве не мо­же да
иден­ти­фи­ку­је, у том слу­ча­ју го­лу­бо­ви ко­ји пр­ви сле­те, ула­зе са ну­
лом, с тим што так­ми­чар има пра­ва да их от­пи­ше (мак­си­мал­но два)
а оста­ли ула­зе са ну­лом. Уко­ли­ко так­ми­чар иден­ти­фи­ку­је дис­ква­
ли­фи­ко­ва­не го­лу­бо­ве, нај­ви­ше два (2) го­лу­ба он­да су ти го­лу­бо­ви
от­пи­са­ни, без об­зи­ра да ли ће они сле­те­ти и ући у го­лу­бар­ник или
не­ће сле­те­ти.
Так­ми­чар има пра­во по чла­ну 33. Т.П. да от­пи­ше нај­ви­ше два
го­лу­ба, би­ла ис­прав­на или не­ис­прав­на.
19
Члан 25а
МНЕ Са­ве­зу (Цр­на Го­ра) се до­зво­ља­ва пу­шта­ње 10 го­лу­бо­ва
за утак­ми­це ко­је они ор­га­ни­зу­ју, због спе­ци­фич­но­сти те­ре­на на
ко­јем се так­ми­че. За Са­ве­зна так­ми­че­ња ко­је ор­га­ни­зу­је ГСС
(Ср­би­ја и при­дру­же­не чла­ни­це, Ли­га пр­ва­ка и Ли­га шам­пи­о­на)
ва­жи пра­вил­ник и нор­ме као и за чла­но­ве ГСС-а (8 го­лу­бо­ва).
Члан 26.
Си­ла­же­ње го­лу­бо­ва мо­ра би­ти из про­пи­са­ног ви­са, по­ступ­но и
та­ко да се увек на­ла­зе у ви­до­кру­гу.
При­ли­ком си­ла­ска до­зво­ља­ва се из­два­ја­ње го­лу­ба ми­мо ви­до­
кру­га, али не ви­ше од 5 ми­ну­та.
Из­у­зет­но ако го­лу­ба по­ју­ре или по­пла­ше гра­бљи­ви­це (ја­стреб,
ко­бац, со­ко, ро­да, га­леб), што ко­ми­си­ја мо­ра да кон­ста­ту­је, мо­же се
го­лу­бу то­ле­ри­са­ти и ве­ће из­два­ја­ње али не ви­ше од три­де­сет (30)
ми­ну­та.
Сва­ки го­луб ко­ји до­ђе са стра­не ис­под про­пи­са­ног ви­са, а од
стра­не су­ди­ја ни­је при­ме­ћен да си­ла­зи из про­пи­са­ног ви­са, дис­ква­
ли­фи­ку­је се тј. као вре­ме ле­та упи­су­је му се ну­ла.
Члан 27.
Сва­ком го­лу­бу ко­ји од укуп­ног вре­ме­на ле­та не­ма по­ло­ви­ну тог
вре­ме­на при­зна­то као вре­ме ле­та у про­пи­са­ном ви­су као укуп­но
вре­ме ле­та упи­су­је се ну­ла.
Члан 28.
Сва­ком го­лу­бу чи­је је укуп­но вре­ме ле­та ма­ње од 4 са­та у дру­
штве­ним так­ми­че­њи­ма као укуп­но вре­ме ле­та упи­су­је се ну­ла.
Сва­ком го­лу­бу чи­је је укуп­но вре­ме ле­та ма­ње од 5 ча­со­ва у са­
ве­зним так­ми­че­њи­ма би­ло се­ни­о­ра или ју­ни­о­ра као укуп­но вре­ме
ле­та упи­су­је се ну­ла.
Члан 29.
Сва­ки го­луб при­ли­ком си­ла­же­ња мо­ра сле­та­ти на ме­сто сле­та­
ња, ко­је не мо­же би­ти уда­ље­но ви­ше од 100 ме­та­ра од го­лу­бар­ни­ка.
20
У про­тив­ном, ако сле­ти на ме­сто ко­је је уда­ље­но ви­ше од 100 ме­
та­ра од го­лу­бар­ни­ка, та­кав го­луб се дис­ква­ли­фи­ку­је, тј. као укуп­но
вре­ме ле­та упи­су­је му се ну­ла, ако до за­вр­шет­ка так­ми­че­ња нео­ме­
та­но пре­ле­ти и уђе у го­лу­бар­ник.
Сва­ки го­луб ко­га је гра­бљи­ви­ца по­це­па­ла или уби­ла, а ни­је од­
не­ла, та­ко да мо­же да се из­вр­ши иден­ти­фи­ка­ци­ја го­лу­ба и утвр­ди
чи­ње­нич­но ста­ње, без об­зи­ра на уда­ље­ност ме­ста као ме­ста сле­
та­ња, мо­же се сма­тра­ти као да је ис­прав­но и сле­тео, ако је до тре­
нут­ка хва­та­ња, ко­ји је ви­ђен од стра­не ко­ми­си­је, ис­прав­но ле­тео.
Тре­ну­так хва­та­ња, ре­ги­стро­ва­ће се као вре­ме сле­та­ња, ако то так­
ми­ча­ру од­го­ва­ра (о че­му се он из­ја­шња­ва на кра­ју так­ми­че­ња). У
про­тив­ном сма­тра­ће се као да ни­је ни сле­тео.
Члан 30.
Сва­ки го­луб ко­ји је сле­тео на ме­сто ко­је не мо­же би­ти уда­ље­но
ви­ше од 100 ме­та­ра од го­лу­бар­ни­ка, мо­ра до за­вр­шет­ка так­ми­че­ња
ући у го­лу­бар­ник. Ако се ра­ди о го­лу­бу ко­ји је сле­тео као по­след­
њи, мо­ра ући у го­лу­бар­ник у ро­ку од два са­та од тре­нут­ка сле­та­ња,
ка­да се так­ми­че­ње сма­тра за­вр­ше­ним.
Члан 31.
Сви го­лу­бо­ви ко­ји су сле­те­ли а до за­вр­шет­ка так­ми­че­ња, тј. од
ис­те­ка два са­та од вре­ме­на сле­та­ња по­след­њег го­лу­ба, ни­су ушли
у го­лу­бар­ник, сма­тра­ју се као да ни­су сле­те­ли (сем го­лу­бо­ва ко­ји­ма
је у за­пи­сник вец упи­са­на ну­ла).
Члан 32.
При­ли­ком во­ђе­ња за­пи­сни­ка о так­ми­че­њу су­ди­је су ду­жне да за
сва­ког го­лу­ба ко­ји уче­ству­је у так­ми­че­њу у за­пи­сни­ке о так­ми­че­њу
упи­шу вре­ме по­ле­та­ња, вре­ме сле­та­ња, вре­ме при­зна­то као вре­ме
ле­та у про­пи­сном ви­су и укуп­но вре­ме ле­та. За го­лу­бо­ве ко­ји су
дис­ква­ли­фи­ко­ва­ни, као укуп­но вре­ме ле­та упи­су­је се ну­ла. За сва­
ког го­лу­ба ко­ји се по од­ред­ба­ма овог Пра­вил­ни­ка сма­тра да ни­је
сле­тео, по­ред вре­ме­на по­ле­та­ња упи­су­је се ни­је сле­тео.
21
Члан 33.
По за­вр­шет­ку так­ми­че­ња так­ми­чар има пра­во, ако то же­ли, да
от­пи­ше би­ло ко­ја два го­лу­ба, тј. да их тре­ти­ра као да ни­су уче­ство­
ва­ли у так­ми­че­њу, без об­зи­ра на по­стиг­ну­то укуп­но вре­ме ле­та.
И за та­кве го­лу­бо­ве у за­пи­сни­ке о так­ми­че­њу мо­ра­ју се упи­са­ти
по­да­ци о вре­ме­ну по­ле­та­ња, вре­ме­ну сле­та­ња, вре­ме­ну при­зна­том
као вре­ме ле­та у про­пи­сном ви­су и о укуп­ном вре­ме­ну ле­та, а по­
себ­но се за­пи­су­је да су от­пи­са­ни.
Укуп­но вре­ме ле­та от­пи­са­них го­лу­бо­ва не узи­ма се у об­зир
при­ли­ком из­ра­чу­на­ва­ња про­сеч­ног укуп­ног вре­ме­на ле­та ја­та.
Члан 34.
Так­ми­че­ње мо­же тра­ја­ти до тре­нут­ка ка­да ви­дљи­вост омо­гу­ћа­
ва пра­ће­ње ле­та го­лу­бо­ва.
До­зво­ља­ва се так­ми­ча­ру да упа­ли све­тло и да му го­лу­бо­ви сле­
те и по­сле сма­ње­ња ви­дљи­во­сти, али не ви­ше од три­де­сет ми­ну­та.
Го­лу­бо­ви ко­ји оста­ну у ле­ту и по­сле та­квог сма­ње­ња ви­дљи­во­
сти при ко­јој се лет го­лу­бо­ва не мо­же пра­ти­ти има­ју се сма­тра­ти
као да ни­су сле­те­ли и у том тре­нут­ку так­ми­че­ње се сма­тра за­вр­
ше­ним.
Го­лу­бо­ви ко­ји су ра­ни­је сле­те­ли, а до тог тре­нут­ка, као тре­нут­
ка у ко­ме се так­ми­че­ње сма­та за­вр­ше­ним, ни­су ушли у го­лу­бар­ник
та­ко­ђе се има­ју сма­тра­ти као да ни­су сле­те­ли (сем го­лу­бо­ва ко­ји
су дис­ква­ли­фи­ко­ва­ни пре по­сти­за­ња про­пи­сног ви­са и ко­ји­ма је у
за­пи­сник упи­са­на ну­ла).
Члан 35.
На зах­тев так­ми­ча­ра, так­ми­че­ње се мо­же за­вр­ши­ти и пре ис­
те­ка вре­ме­на пред­ви­ђе­ног чла­но­ви­ма 30. и 34. овог пра­вил­ни­ка.
Свој зах­тев о за­кљу­че­њу так­ми­че­ња так­ми­чар упи­су­је у за­пи­сни­ке
о так­ми­че­њу и по­твр­ђу­је сво­јим пот­пи­сом.
Так­ми­чар мо­же за­кљу­чи­ти так­ми­че­ње у сва­ком тре­нут­ку ко­ји
му од­го­ва­ра, ако у го­лу­бар­ни­ку има пет (5) и ви­ше ис­прав­них и
иден­ти­фи­ко­ва­них го­лу­бо­ва, без об­зи­ра на то да ли се и ко­ли­ки број
го­лу­бо­ва још на­ла­зи у про­пи­са­ном ви­су и са ка­квим би ре­зул­та­том
22
за­вр­ши­ли лет, с тим да за ову од­лу­ку мо­ра да има са­гла­сност су­ди­ја
ко­је во­де так­ми­че­ње.
Су­ди­је су у оба­ве­зи да да­ју са­гла­сност за пре­кид так­ми­че­ња, у
ко­ли­ко до тог мо­мен­та не­ма спор­них де­та­ља у ве­зи так­ми­чар­ских
го­лу­бо­ва.
Члан 36.
Так­ми­че­ње се мо­же сма­тра­ти успе­шним ако је до за­вр­шет­ка
так­ми­че­ња, или до тре­нут­ка за­кљу­че­ња так­ми­че­ња од стра­не так­
ми­ча­ра, ис­прав­но сле­те­ло и иден­ти­фи­ко­ва­но нај­ма­ње 5 ис­прав­них
го­лу­бо­ва.
Члан 37.
Про­сеч­но укуп­но вре­ме ле­та ја­та из­ра­жа­ва се у це­лим са­ти­ма,
це­лим ми­ну­ти­ма и це­лим се­кун­да­ма, са остат­ком не­де­љи­вог бро­ја
се­кун­ди, на тај на­чин што се збир укуп­них вре­ме­на ле­та свих го­
лу­бо­ва ко­ји су уче­ство­ва­ли у так­ми­че­њу, сем от­пи­са­них, де­ли се
бро­јем го­лу­бо­ва ко­ји су уче­ство­ва­ли у так­ми­че­њу, укљу­чу­ју­ћи и
нео­т­пи­са­не дис­ква­ли­фи­ко­ва­не го­лу­бо­ве.
При­ли­ком из­ра­чу­на­ва­ња про­сеч­ног укуп­ног вре­ме­на ле­та ја­та
у об­зир се не узи­ма­ју го­лу­бо­ви ко­ји се по од­ред­ба­ма овог Пра­вил­
ни­ка сма­тра­ју да ни­су сле­те­ли. За та­кве го­лу­бо­ве у за­пи­сни­ци­ма о
так­ми­че­њу се на­зна­чу­је по­себ­но да ни­су сле­те­ли.
Члан 38.
Ако је про­сеч­но укуп­но вре­ме ле­та ја­та ма­ње од 4 са­та у дру­
штве­ним так­ми­че­њи­ма се не сма­тра успе­шним и та­ко по­стиг­ну­то
про­сеч­но укуп­но вре­ме ле­та ја­та не ула­зи у ранг ли­сту так­ми­че­ња.
Ако је про­сеч­но укуп­но вре­ме ле­та ја­та ма­ње од 5 ча­со­ва у са­
ве­зним так­ми­че­њи­ма се не сма­тра успе­шним и та­ко по­стиг­ну­то
про­сеч­но укуп­но вре­ме ле­та ја­та не ула­зи у ранг ли­сту так­ми­че­ња.
Члан 39.
Ако два или ви­ше так­ми­ча­ра по­стиг­ну исто про­сеч­но укуп­но
вре­ме ле­та ја­та, без не­де­љи­вог бро­ја се­кун­ди, бо­ље ме­сто на ранг
23
ли­сти за­у­зи­ма онај так­ми­чар ко­ји је то вре­ме по­сти­гао са ве­ћим
бро­јем го­лу­бо­ва. Ако је број го­лу­бо­ва исти, на бо­ље ме­сто се пла­
си­ра онај так­ми­чар чи­ји је го­луб, по­је­ди­нац, имао нај­ве­ће укуп­но
вре­ме ле­та.
У слу­ча­ју по­је­ди­нач­ног ле­та го­лу­бо­ва, ка­да два го­лу­ба има­ју
исто вре­ме ле­та, по­бед­ник је го­луб ко­ји има ви­ше вре­ме­на про­ве­
де­ног у про­пи­са­ном ви­су, а у слу­ча­ју да је и то исто, по­бед­ник је
онај го­луб чи­је је ја­то пре за­у­зе­ло про­пи­са­ни вис.
Члан 40.
Ве­ри­фи­ка­ци­ја по­стиг­ну­тих ре­зул­та­та и са­чи­ња­ва­ње ранг ли­сте
так­ми­че­ња спа­да у над­ле­жност так­ми­чар­ске ко­ми­си­је ко­ја ор­га­ни­
зу­је и спро­во­ди так­ми­че­ње.
При­ли­ком ве­ри­фи­ка­ци­је ре­зул­та­та и са­чи­ња­ва­ња ранг ли­сте
так­ми­че­ња, так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја не мо­же ме­ња­ти ми­шље­ње и за­
кључ­ке су­ди­ја ко­ји су во­ди­ли так­ми­че­ње, али мо­ра од­ба­ци­ти не­
ис­прав­но по­пу­ње­не за­пи­сни­ке о так­ми­че­њу, из ко­јих се не мо­же
сте­ћи пот­пу­ни увид у ток и ре­гу­лар­ност одр­жа­ног так­ми­че­ња.
Так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји је до­зво­ље­но да ис­пра­ви ма­те­ма­тич­ке
гре­шке ко­је су су­ди­је не на­мер­но на­пра­ви­ле.
Члан 41.
У спор­ним слу­ча­је­ви­ма кад из­ме­ђу су­ди­ја не по­сто­ји са­гла­сност
у во­ђе­њу так­ми­че­ња, или уко­ли­ко так­ми­чар ни­је са­гла­сан са во­ђе­
њем так­ми­че­ња од стра­не би­ло ког од су­ди­ја по­је­ди­нач­но, по­сту­па
се та­ко што се пре­ко шта­ба упу­ћу­је по­зив нај­бли­жој кон­трол­ној
ко­ми­си­ји (кон­тро­ло­ру так­ми­че­ња) да исти ре­ши на­ста­ли про­блем.
У опи­су кон­трол­не ко­ми­си­је (кон­тро­ло­ра) пред­ви­ђе­на је ова­ква
мо­гућ­ност.
Члан 42.
Так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја је ду­жна да, на осно­ву при­спе­лих за­пи­сни­
ка о так­ми­че­њу, ве­ри­фи­ку­је не­спор­не ре­зул­та­те и са­чи­ни не­зва­нич­ну
ранг ли­сту так­ми­че­ња у ро­ку од 20 да­на од при­спе­ћа свих ре­зул­та­
та (Ср­би­је, Ср­би­је и при­дру­же­не чла­ни­це). Не­зва­нич­ну ранг ли­сту
24
так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја је ду­жна да на од­го­ва­ра­ју­ћи на­чин об­ја­ви, са
мо­гућ­но­шћу ста­вља­ња при­мед­би на исту. Рок за ста­вља­ње при­мед­би
на не­зва­нич­ну ранг ли­сту из­но­си 7 да­на од да­на ње­ног об­ја­вљи­ва­
ња. По ис­те­ку ро­ка за ста­вља­ње при­мед­би на не­зва­нич­ну ранг ли­сту,
так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја је ду­жна да, на осно­ву но­во­при­мље­них при­
мед­би о так­ми­че­њу, са­чи­ни ко­нач­ну ранг ли­сту так­ми­че­ња и исту на
од­го­ва­ра­ју­ћи на­чин об­ја­ви у ро­ку од 15 да­на по ис­те­ку ро­ка за ста­
вља­ње при­мед­би на не­зва­нич­ну ранг ли­сту. У слу­ча­ју да при­мед­би
на ранг ли­сту не­ма, иста ће се сма­тра­ти зва­нич­ном. Ова­ко са­чи­ње­на
ранг ли­ста так­ми­че­ња не мо­же се ви­ше ме­ња­ти од стра­не так­ми­чар­
ске ко­ми­си­је, већ са­мо на осно­ву од­лу­ка ди­сци­плин­ске ко­ми­си­је или
Из­вр­шног од­бо­ра удру­же­ња, од­но­сно од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за.
ТАК­МИ­ЧЕ­ЊЕ У ОР­ГА­НИ­ЗА­ЦИ­ЈИ УДРУ­ЖЕ­ЊА
Члан 43.
Сва­ке ка­лен­дар­ске го­ди­не, у так­ми­чар­ској се­зо­ни, удру­же­ња
мо­гу ор­га­ни­зо­ва­ти и спро­во­ди­ти, пре­ко сво­јих так­ми­чар­ских ко­
ми­си­ја, сле­де­ћа так­ми­че­ња:
1. се­ни­ор­ско пр­вен­ство удру­же­ња – ква­ли­фи­ка­ци­о­но,
2. ју­ни­ор­ско пр­вен­ство удру­же­ња – ква­ли­фи­ка­ци­о­но
3. куп удру­же­ња-про­па­ганд­но
Сва­ки так­ми­чар у то­ку јед­не так­ми­чар­ске се­зо­не мо­же оба­ви­ти
по два так­ми­че­ња за се­ни­ор­ско и ју­ни­ор­ско пр­вен­ство удру­же­ња,
при че­му му се ран­ги­ра ре­зул­тат ко­ји је за ње­га по­вољ­ни­ји.
Так­ми­чар ко­ји по­стиг­не дру­ги ре­зул­тат у ју­ни­ор­ском или у се­
ни­ор­ском так­ми­че­њу удру­же­ња, при пре­да­ји дру­гог за­пи­сни­ка так­
ми­чар­ској ко­ми­си­ји удру­же­ња, мо­ра да се из­ја­сни за ко­ји се ре­зул­
тат опре­де­лио.
Члан 44.
Сем так­ми­че­ња на­ве­де­них у прет­ход­ном чла­ну, удру­же­ња мо­
гу ор­га­ни­зо­ва­ти и дру­га так­ми­че­ња ко­ја мо­гу али не мо­ра­ју да се
одр­жа­ва­ју сва­ке ка­лен­дар­ске го­ди­не, као што су про­па­ганд­на так­
ми­че­ња, ју­би­лар­на так­ми­че­ња итд.
25
Од­лу­ку о ор­га­ни­за­ци­ји и спро­во­ђе­њу ова­квих так­ми­че­ња до­но­
се по­је­ди­на удру­же­ња скуп­штин­ским од­лу­ка­ма.
Члан 45.
Сва так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња ор­га­ни­зу­је и спро­во­
ди так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја удру­же­ња ко­ја је оба­ве­зна да во­ди књи­гу
о так­ми­че­њу у ко­ју уно­си сле­де­ће по­дат­ке:
1. име и пре­зи­ме так­ми­ча­ра са ње­го­вом адре­сом, дан одр­жа­ва­
ња так­ми­че­ња и так­ми­че­ње за ко­је се при­ја­вио,
2. име и пре­зи­ме су­ди­ја са њи­хо­вим адре­са­ма, ко­ји су од­ре­ђе­ни
за во­ђе­ње так­ми­че­ња,
3. име и пре­зи­ме су­ди­ја са њи­хо­вим адре­са­ма, ко­ји су од­ре­ђе­ни
као за­ме­не пр­во­о­дре­ђе­ним су­ди­ја­ма за во­ђе­ње так­ми­че­ња,
4. име и пре­зи­ме су­ди­ја ко­ји се нео­прав­да­но ни­су ода­зва­ли во­
ђе­њу так­ми­че­ња, са њи­хо­вим адре­са­ма, про­тив ко­јих так­ми­чар­ска
ко­ми­си­ја упу­ћу­је при­ја­ву ди­сци­плин­ској ко­ми­си­ји удру­же­ња,
5. та­чан да­тум до­ста­вља­ња за­пи­сни­ка о так­ми­че­њу од стра­не
так­ми­ча­ра и од стра­не су­ди­је,
6. ре­зул­та­те оба­вље­них так­ми­че­ња,
7. дру­ге по­дат­ке за ко­је на­ђе да је по­треб­но да бу­ду еви­ден­ти­
ра­ни јер су од бит­ног ути­ца­ја на до­но­ше­ње од­лу­ке о ре­гу­лар­но­сти
так­ми­че­ња и
8. утвр­ђе­ну не­зва­нич­ну и зва­нич­ну ранг ли­сту так­ми­че­ња у це­
лој так­ми­чар­ској се­зо­ни. Ове ранг ли­сте так­ми­че­ња так­ми­чар­ска
ко­ми­си­ја до­но­си по­ступ­ком од­ре­ђе­ним чла­ном 42. овог пра­вил­ни­
ка.
Члан 46.
Пра­во да се так­ми­чи има сва­ки члан удру­же­ња ко­ји је, пре­ма
од­ред­ба­ма ста­ту­та удру­же­ња, ис­пу­нио све оба­ве­зе пре­ма удру­же­
њу и ко­ји је ста­тус чла­на удру­же­ња сте­као пре по­чет­ка так­ми­чар­
ске се­зо­не.
Так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ју удру­же­ња одр­жа­ва­ју се би­ло ко­јим
да­ном.
26
При­ја­ва за так­ми­че­ње под­но­си се так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји удру­
же­ња пи­сме­но, нај­ма­ње је­дан, а нај­ви­ше се­дам да­на пре одр­жа­ва­
ња так­ми­че­ња, на ре­дов­ним са­стан­ци­ма удру­же­ња.
Члан 47.
При­ли­ком при­ја­вљи­ва­ња, так­ми­чар је ду­жан да на­зна­чи дан
одр­жа­ва­ња так­ми­че­ња и при­ја­ву за ко­је так­ми­че­ње ће се так­ми­
чи­ти.
Нај­стро­же се за­бра­њу­је из­ја­шња­ва­ње о вр­сти так­ми­че­ња на сам
дан так­ми­че­ња или по­сле одр­жа­не утак­ми­це (због мо­гућ­но­сти зло­
у­по­тре­бе и ре­гу­лар­но­сти так­ми­че­ња).
У за­ви­сно­сти од мо­гућ­но­сти удру­же­ња, так­ми­чар мо­же исто­
вре­ме­но при­ја­ви­ти нај­ви­ше два раз­ли­чи­та так­ми­че­ња, са раз­ли­чи­
тим тер­ми­ни­ма, са мо­гућ­но­шћу да за сва­ко од тих так­ми­че­ња при­
ја­ви по је­дан ре­зер­вни тер­мин.
Члан 48.
По при­је­му при­ја­ва за так­ми­че­ње, ко­ју так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја
упи­су­је у књи­гу о так­ми­че­њу, так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја је ду­жна да
сва­ком так­ми­ча­ру, за сва­ко при­ја­вље­но так­ми­че­ње од­ре­ди по дво­
ји­цу су­ди­ја за во­ђе­ње так­ми­че­ња, упи­су­ју­ћи то у књи­гу о так­ми­
че­њу и исто­вре­ме­но оба­ве­шта­ва­ју­ћи о то­ме и так­ми­ча­ра и су­ди­је.
Од­ре­ђе­не су­ди­је ко­је су од­сут­не оба­ве­сти­ти на­кнад­но.
Члан 49.
За во­ђе­ње пр­вен­стве­них так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња
ни­је до­зво­ље­но да се за су­ди­је од­ре­ђу­ју чла­но­ви дру­гих удру­же­ња.
За сва оста­ла про­па­ганд­на так­ми­че­ња до­зво­ља­ва се да се за су­
ди­је од­ре­ђу­ју чла­но­ви дру­гих удру­же­ња уз пи­сме­ну са­гла­сност су­
ди­ја и так­ми­чар­ске ко­ми­си­је.
Члан 50.
Ако је од­ре­ђе­ни су­ди­ја спре­чен да од­ре­ђе­ног да­на во­ди так­ми­
че­ње, ду­жан је да о то­ме оба­ве­сти так­ми­чар­ску ко­ми­си­ју нај­ма­ње
је­дан дан пре одр­жа­ва­ња так­ми­че­ња. У том слу­ча­ју так­ми­чар­ска
27
ко­ми­си­ја је ду­жна, да од­ре­ди дру­гог су­ди­ју као за­ме­ну пр­во­о­дре­
ђе­ном. Ако то ни­је у мо­гућ­но­сти да учи­ни, так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја
је ду­жна да оба­ве­сти так­ми­ча­ра да се так­ми­че­ње не мо­же одр­жа­ти,
у том слу­ча­ју так­ми­чар има пра­во да по­но­во при­ја­ви исто так­ми­
че­ње.
Члан 51.
У слу­ча­ју не­до­ла­ска су­ди­ја (је­дан или оба) у пред­ви­ђе­но вре­ме,
так­ми­че­ње се мо­же од­ло­жи­ти нај­ви­ше за је­дан сат. У том вре­ме­ну
так­ми­чар је ду­жан да се обра­ти так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји у удру­же­
њу са зах­те­вом да се од­ре­ди за­ме­на од­сут­ним су­ди­ја­ма. Ако но­
во­о­дре­ђе­не су­ди­је до­ђу на так­ми­че­ње, исто мо­же од­мах по­че­ти, с
тим што ње­гов по­че­так не мо­же би­ти по­ме­рен ви­ше од јед­ног са­та.
Ако до ис­те­ка тог вре­ме­на не до­де ни је­дан су­ди­ја, так­ми­че­ње се
не мо­же одр­жа­ти, а так­ми­чар има пра­во да по­но­во при­ја­ви исто
так­ми­че­ње.
Ако так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја ни­је у мо­гућ­но­сти да на­ђе за­ме­не
од­сут­ним су­ди­ја­ма, так­ми­че­ње се не мо­же одр­жа­ти, а так­ми­чар
има пра­во да по­но­во при­ја­ви исто так­ми­че­ње.
Члан 52.
Так­ми­чар мо­же од­ја­ви­ти при­ја­вље­но так­ми­че­ње, са пра­вом да
га по­но­во при­ја­ви, али је ду­жан да то учи­ни нај­ма­ње је­дан дан пре
одр­жа­ва­ња так­ми­че­ња, оба­ве­шта­ва­ју­ћи о то­ме так­ми­чар­ску ко­ми­
си­ју и од­ре­ђе­не су­ди­је.
Члан 53.
По­че­так так­ми­че­ња се мо­же по­ме­ри­ти нај­ви­ше за је­дан сат
услед не­по­вољ­них вре­мен­ских и дру­гих усло­ва и то:
1. Ако је бр­зи­на би­ло ко­јег ве­тра ве­ћа од 3 ме­тра у се­кун­ди,
2. Ако је прог­но­зи­ра­на тем­пе­ра­ту­ре ни­жа од 10°цел­зи­ју­со­
вих и уко­ли­ко је прог­но­зи­ра­на тем­пе­ра­ту­ра (на­ја­вље­на ме­те­о­
ро­ло­шки) ве­ћа од 35°Ц, так­ми­че­ње се от­ка­зу­је.
3. Ако је ва­зду­шни при­ти­сак ни­жи за 5 ми­ли­ба­ра од нор­ма­ле за
то под­руч­је или ви­ше од 1025 ми­ли­ба­ра,
28
4. Ако је вла­жност ва­зду­ха ма­ња од 30 или ве­ћа од 90 про­це­
на­та,
5. Ако је ни­ска облач­ност, ма­гла, или ако па­да ки­ша,
6. Ако је ма­не­вар вој­них или ци­вил­них је­ди­ни­ца од­бра­не и
7. Ако по­сто­је дру­ги оправ­да­ни раз­ло­зи ко­ји оне­мо­гу­ћа­ва­ју
нор­мал­но одр­жа­ва­ње так­ми­че­ња.
Ако се би­ло ко­ји од гор­њих усло­ва не про­ме­ни у ро­ку од јед­
ног са­та, так­ми­чар има пра­во да од­ло­жи при­ја­вље­но так­ми­че­ње, са
пра­вом да га по­но­во при­ја­ви.
Так­ми­чар мо­же на свој ри­зик пу­сти­ти ја­то уко­ли­ко је бр­зи­на
би­ло ко­јег ве­тра од 3 до 5 ме­тра у се­кун­ди с тим што ка­сни­је не
мо­же пре­ки­ну­ти утак­ми­цу са пра­вом да је об­но­ви у ко­ли­ко се вре­
мен­ски усло­ви по­гор­ша­ју у од­но­су на по­че­так так­ми­че­ња.
Без об­зи­ра на ми­шље­ње так­ми­ча­ра, так­ми­че­ње се мо­ра от­ка­за­
ти (по­сле по­ме­ра­ња вре­ме­на од јед­ног са­та) у слу­ча­ју:
1. Ако је бр­зи­на би­ло ко­јег ве­тра 5 ме­та­ра у се­кун­ди и ве­ћа.
2. Ако је ма­гла и па­да ки­ша.
Так­ми­чар има пра­во да на сам дан так­ми­че­ња од­ло­жи так­ми­
че­ње, са пра­вом да га по­но­во при­ја­ви, ако је спре­чен од­ла­ском на
вој­ну или ци­вил­ну ве­жбу, због обо­ље­ња или смрт­ног слу­ча­ја у по­
ро­ди­ци или због дру­гих оправ­да­них раз­ло­га ко­ји оне­мо­гу­ћа­ва­ју
одр­жа­ва­ње так­ми­че­ња.
Ако не по­сто­је на­пред на­ве­де­ни раз­ло­зи за по­ме­ра­ње по­чет­ка
так­ми­че­ња, од­но­сно за ње­го­во од­ла­га­ње, а так­ми­чар на сам дан
так­ми­че­ња зах­те­ва да се ње­гов по­че­так по­ме­ри, од­но­сно да се так­
ми­че­ње од­ло­жи, так­ми­чар се дис­ква­ли­фи­ку­је из да­љег так­ми­че­ња
за ко­је се при­ја­вио, што су­ди­је са по­треб­ним обра­зло­же­њем кон­
ста­ту­ју у за­пи­сни­ци­ма о так­ми­че­њу.
Члан 54.
Уко­ли­ко се за вре­ме так­ми­че­ња из­ме­не нор­мал­ни усло­ви ко­ји
су би­ли на по­чет­ку так­ми­че­ња(тач­ка од 1–6 чла­на 53), а ко­ја мо­же
не­га­тив­но да се од­ра­зи на ре­зул­тат так­ми­че­ња, ње­го­во нор­мал­но
од­ви­ја­ње, сход­но од­ред­ба­ма Чла­на 53., так­ми­чар има пра­во да пре­
29
ки­не так­ми­че­ње, у тре­нут­ку ка­да са­зна за на­ста­лу про­ме­ну, од­но­
сно про­ме­не, са пра­вом да га по­но­во при­ја­ви. При­ме­ра ра­ди ако се
ве­тар по­ве­ћа и пре­ла­зи 3 ме­тра у се­кун­ди (од 1–4, 2–4, 1–5, 2–5,
3–5) и ја­че, у та­квим слу­ча­је­ви­ма су­ди­је уно­се све про­ме­не ко­је су
усло­ви­ле пре­кид так­ми­че­ња.
Так­ми­че­ње се оба­ве­зно пре­ки­да у слу­ча­је­ви­ма:
1. Ка­да поч­не да па­да ки­ша ко­ја оне­мо­гу­ћа­ва нор­мал­но од­ви­ја­
ње так­ми­че­ња, осим ка­да су го­лу­бо­ви у си­ла­зној пу­та­њи
2. Ако је до­шло до по­ја­вљи­ва­ња гу­сте ма­гле ка­да се не мо­же
пра­ти­ти лет го­лу­бо­ва.
3) Так­ми­чар има пра­ва да пре­ки­не утак­ми­цу ако је пу­стио ја­то
на бр­зи­ну ве­тра од 3–5 м/с а у то­ку так­ми­че­ња ве­тар се по­ја­ча на
6–7–8 м/с… (при­ме­на чла­на 53 став 1 Так­ми­че­ње се не мо­же од­ви­
ја­ти ако је бр­зи­на ве­тра ве­ћа од 5 м/с)
Члан 55.
Сва­ко так­ми­че­ње у ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња сма­тра се успе­
шним ако је у ње­му уче­ство­вао бар је­дан так­ми­чар и ако је по­стиг­
нут бар је­дан ре­зул­тат са про­сеч­ним укуп­ним вре­ме­ном ле­та ја­та
од нај­ма­ње 4 са­та.
ТАК­МИ­ЧЕ­ЊЕ У ОР­ГА­НИ­ЗА­ЦИ­ЈИ ПО­ЈЕ­ДИ­НИХ СА­ВЕ­ЗА
Члан 56.
Сва­ке ка­лен­дар­ске го­ди­не, у так­ми­чар­ској се­зо­ни, по­је­ди­ни
са­ве­зи (оп­штин­ски, ре­ги­о­нал­ни, Ср­би­је и Ср­би­ја и при­дру­же­не
чла­ни­це) мо­гу, пре­ко сво­јих так­ми­чар­ских ко­ми­си­ја, ор­га­ни­зо­ва­ти
и спро­во­ди­ти сле­де­ћа так­ми­че­ња:
1. Се­ни­ор­ско пр­вен­ство са­ве­за-ква­ли­фи­ка­ци­о­но,
2. Ју­ни­ор­ско пр­вен­ство са­ве­за-ква­ли­ви­ка­ци­о­но
3. Так­ми­че­ње за Ли­гу пр­ва­ка и Ли­гу шам­пи­о­на – ква­ли­фи­
ка­ци­о­но,
4. Так­ми­че­ње за куп са­ве­за-про­па­ганд­но (ни­је ква­ли­фи­ка­ци­о­
но).
30
Члан 57.
Сем так­ми­че­ња на­ве­де­них у прет­ход­ном чла­ну, по­је­ди­ни са­ве­
зи мо­гу ор­га­ни­зо­ва­ти и дру­га так­ми­че­ња ко­ја мо­гу али не мо­ра­ју
да се одр­жа­ва­ју сва­ке ка­лен­дар­ске го­ди­не, као што су про­па­ганд­на
так­ми­че­ња, ју­би­лар­на так­ми­че­ња итд.
Од­лу­ку о ор­га­ни­за­ци­ји и спро­во­ђе­њу ова­квих так­ми­че­ња до­но­
се по­је­ди­ни са­ве­зи по­себ­но.
Из­у­зет­но од од­ред­бе прет­ход­ног ста­ва, у ор­га­ни­за­ци­ји Го­лу­бар­
ског Са­ве­за Ср­би­је ор­га­ни­зу­ју се и спро­во­де сле­де­ћа ква­ли­фи­ка­
ци­о­на так­ми­че­ња:
1. Ли­га пр­ва­ка и
2. Ли­га шам­пи­о­на.
Ли­га пр­ва­ка (се­ни­о­ри и ју­ни­о­ри) и Ли­га шам­пи­о­на (се­ни­о­ри и
ју­ни­о­ри) ор­га­ни­зу­ју се и спро­во­де сва­ке че­твр­те го­ди­не с тим што
раз­мак из­ме­ђу тих так­ми­че­ња мо­ра би­ти две го­ди­не.
У Ли­ги пр­ва­ка Са­ве­за Ср­би­је мо­гу уче­ство­ва­ти сви так­ми­ча­ри
ко­ји су бар је­дан­пут осво­ји­ли пр­во ме­сто у так­ми­че­њу за се­ни­ор­
ско и ју­ни­ор­ско пр­вен­ство Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је и по­бед­ник
Ли­ге пр­ва­ка.
У Ли­ги шам­пи­о­на Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је мо­гу уче­ство­ва­ти
сви так­ми­ча­ри ко­ји су бар је­дан­пут осво­ји­ли шам­пи­он­ску ка­те­го­
ри­ју у се­ни­ор­ским или ју­ни­ор­ским са­ве­зним так­ми­че­њи­ма.
Так­ми­че­ње у ор­га­ни­за­ци­ји Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је, Ср­би­је
и при­дру­же­них чла­ни­ца, ор­га­ни­зу­је и спро­во­ди так­ми­чар­ска ко­ми­
си­ја Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је. Пра­во уче­шћа у так­ми­че­њу Ср­би­
је и при­дру­же­не чла­ни­це има­ју сви пр­ва­ци са те­ри­то­ри­је Ср­би­је,
оп­штин­ских, ре­ги­о­нал­них са­ве­за, као и ре­пу­блич­ког Са­ве­за без об­
зи­ра на оства­ре­ни ре­зул­тат у прет­ход­ној так­ми­чар­ској се­зо­ни, као
и сви так­ми­ча­ри са те­ри­то­ри­је ре­пу­бли­ке ко­ји су оства­ри­ли ре­зул­
тат од 10 и ви­ше ча­со­ва ле­та у Са­ве­зним так­ми­че­њи­ма у прет­ход­
ној се­зо­ни. Так­ми­ча­ри из при­дру­же­них чла­ни­ца мо­гу уче­ство­ва­ти
у овом так­ми­че­њу са по 3 так­ми­ча­ра нај­бо­ље пла­си­ра­них на њи­хо­
вим ранг ли­ста­ма, с тим што се при­ме­њу­је пра­вил­ник Го­лу­бар­ског
Са­ве­за Ср­би­је у ПОТ­ПУ­НО­СТИ. На­гра­де, као и пут­не тро­шко­ве
31
сво­јих уче­сни­ка у так­ми­че­њу сно­си при­дру­же­на чла­ни­ца Го­лу­бар­
ског Са­ве­за Ср­би­је.
За го­ре на­ве­де­на так­ми­че­ња ва­же ква­ли­фи­ка­ци­о­не нор­ме са­
ве­зних так­ми­че­ња оства­ре­не са обе­ле­жа­ва­ју­ћим ал­ки­ца­ма из 2002.
го­ди­не.
Члан 58.
Се­ни­ор­ска пр­вен­ства по­је­ди­них са­ве­за одр­жа­ва­ју се у сле­де­ћим
тер­ми­ни­ма:
1. Се­ни­ор­ско пр­вен­ство Оп­штин­ских Са­ве­за: прет­по­след­
ње не­де­ље у ма­ју ме­се­цу, са сле­де­ћом не­де­љом као ре­зер­вним
тер­ми­ном.
У слу­ча­ју ло­ших вре­мен­ских усло­ва ка­да так­ми­че­ње не мо­же
да се одр­жи у пред­ви­ђе­ним тер­ми­ни­ма, оп­штин­ски са­ве­зи мо­гу
сво­ја се­ни­ор­ска так­ми­че­ња да одр­же у ре­зер­вном тер­ми­ну ре­ги­о­
нал­ног Са­ве­за ако је тер­мин сло­бо­дан(тер­мин је оба­ве­зно не­де­ља).
2. Се­ни­ор­ско пр­вен­ство Ре­ги­о­нал­них Са­ве­за: пр­ве не­де­ље у
ју­ну ме­се­цу, са сле­де­ћом не­де­љом као ре­зер­вним тер­ми­ном.
3. Се­ни­ор­ско пр­вен­ство Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је: тре­ће
не­де­ље у ју­ну ме­се­цу, са сле­де­ћом не­де­љом као ре­зер­вним тер­
ми­ном.
4. Се­ни­ор­ско пр­вен­ство Ср­би­је и при­дру­же­них чла­ни­ца не­
де­љу да­на по­сле одр­жа­ног се­ни­ор­ског пр­вен­ста­ва Го­лу­бар­ског
Са­ве­за Ср­би­је, са сле­де­ћом не­де­љом као ре­зер­вним тер­ми­ном
(не­де­ља).
5. Ли­га пр­ва­ка и Ли­га шам­пи­о­на не­де­љу да­на по­сле одр­жа­ног
се­ни­ор­ског пр­вен­ства Ср­би­је и при­дру­же­не чла­ни­це, са сле­де­ћом
не­де­љом као ре­зер­вним тер­ми­ном (тер­мин је не­де­ља).
Ју­ни­ор­ска пр­вен­ства по­је­ди­них са­ве­за одр­жа­ва­ју се у сле­де­ћим
тер­ми­ни­ма:
1. Ју­ни­ор­ско пр­вен­ство Ср­би­је и при­дру­же­не чла­ни­це је дру­га
не­де­ља ав­гу­ста са ре­зер­вном не­де­љом тре­ћа не­де­ља ав­гу­ста.
2. Ју­ни­ор­ско пр­вен­ство Са­ве­за Ср­би­је че­твр­та не­де­ља у ав­гу­сту
ме­се­цу, са ре­зер­вним тер­ми­ном сле­де­ће не­де­ље.
32
3. Ју­ни­ор­ско пр­вен­ство ре­ги­о­нал­них са­ве­за пр­ва не­де­ља по
одр­жа­ном пр­вен­ству Са­ве­за Ср­би­је, са ре­зер­вним тер­ми­ном сле­
де­ће не­де­ље.
4.. Ју­ни­ор­ско пр­вен­ство оп­штин­ских са­ве­за пр­ва не­де­ља по
одр­жа­ном пр­вен­ству ре­ги­о­нал­них са­ве­за, са ре­зер­вним тер­ми­ном
сле­де­ће не­де­ље. Оп­штин­ски са­вез мо­же одр­жа­ти оп­штин­ско так­
ми­че­ње у дру­гом тер­ми­ну и у пр­вој не­де­љи ме­се­ца ок­то­бра.
Члан 59.
Пра­во да се так­ми­че за пр­вен­ство по­је­ди­них са­ве­за има сва­ки
члан са­ве­за ко­ји, по­ред оста­лих усло­ва пред­ви­ђе­них овим пра­вил­
ни­ком, ис­пу­ња­ва и сле­де­ће ква­ли­фи­ка­ци­о­не нор­ме:
1. За се­ни­ор­ско пр­вен­ство оп­штин­ског са­ве­за: ако је у прет­ход­
ној так­ми­чар­ској се­зо­ни оства­рио ре­зул­тат од нај­ма­ње 6 са­ти у се­
ни­ор­ском пр­вен­ству удру­же­ња или би­ло ког са­ве­за.
2. За ју­ни­ор­ско пр­вен­ство оп­штин­ског са­ве­за: ако је у прет­ход­
ној так­ми­чар­ској се­зо­ни оства­рио ре­зул­тат од нај­ма­ње 5 са­ти у ју­
ни­ор­ском пр­вен­ству удру­же­ња или би­ло ког са­ве­за.
3. За се­ни­ор­ско пр­вен­ство ре­ги­о­нал­них са­ве­за: ако је у прет­
ход­ној так­ми­чар­ској се­зо­ни оства­рио ре­зул­тат од нај­ма­ње 7 са­ти у
се­ни­ор­ском пр­вен­ству удру­же­ња или би­ло ког са­ве­за.
4. За ју­ни­ор­ско пр­вен­ство ре­ги­о­нал­ног са­ве­за: ако је у прет­
ход­ној так­ми­чар­ској се­зо­ни оства­рио ре­зул­тат од нај­ма­ње 6 са­ти у
ју­ни­ор­ском пр­вен­ству удру­же­ња или би­ло ког са­ве­за.
5. За се­ни­ор­ско пр­вен­ство Са­ве­за Ср­би­је: ако је у прет­ход­ној
так­ми­чар­ској се­зо­ни оства­рио ре­зул­тат од нај­ма­ње 9 са­ти у се­ни­
ор­ском пр­вен­ству би­ло ког са­ве­за.
6. За ју­ни­ор­ско пр­вен­ство Са­ве­за Ср­би­је: ако је у прет­ход­ној
так­ми­чар­ској се­зо­ни оства­рио ре­зул­тат од нај­ма­ње 8 са­ти у ју­ни­
ор­ском пр­вен­ству би­ло ког са­ве­за.
7. За се­ни­ор­ско пр­вен­ство Ср­би­је и при­дру­же­не чла­ни­це ако је
у прет­ход­ној так­ми­чар­ској се­зо­ни оства­рио ре­зул­тат од нај­ма­ње 10
ча­со­ва у се­ни­ор­ском пр­вен­ству би­ло ког са­ве­за.
33
8. Ју­ни­ор­ско пр­вен­ство Ср­би­је и при­дру­же­них чла­ни­ца у прет­
ход­ној так­ми­чар­ској се­зо­ни оства­рио ре­зул­тат од нај­ма­ње 9 ча­со­ва
у ју­ни­ор­ском пр­вен­ству би­ло ког са­ве­за.
За уче­ство­ва­ње у так­ми­че­њу за куп по­је­ди­них са­ве­за ни­је по­
треб­на ква­ли­фи­ка­ци­о­на нор­ма.
Члан 60.
При­ја­ва за так­ми­че­ње у ор­га­ни­за­ци­ји по­је­ди­них са­ве­за под­но­
си се так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за, од стра­не так­
ми­чар­ске ко­ми­си­је удру­же­ња, на по­себ­ном обра­сцу (при­ја­ви за
так­ми­че­ње) ко­ји мо­ра би­ти пот­пи­сан и ове­рен пе­ча­том удру­же­ња.
При­ја­ва за так­ми­че­ње по­је­ди­них са­ве­за под­но­се се так­ми­чар­
ској ко­ми­си­ји од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за, сход­но об­ја­вље­ном ка­лен­да­ру
так­ми­че­ња, пре­ко так­ми­чар­ске ко­ми­си­је ни­жег са­ве­за.
У при­ја­ви за так­ми­че­ње на­зна­чу­је се:
1. Са­вез ко­ји ор­га­ни­зу­је так­ми­че­ње и чи­јој так­ми­чар­ској ко­ми­
си­ји се упу­ћу­је при­ја­ва,
2. Спи­сак так­ми­ча­ра са њи­хо­вим адре­са­ма, ко­ји се при­ја­вљу­ју
за так­ми­че­ње,
3. Спи­сак су­ди­ја са њи­хо­вим адре­са­ма, бро­је­ви­ма удру­же­ња ко­
ји­ма при­па­да­ју и њи­хо­вим пот­пи­си­ма ко­ји се пред­ла­жу так­ми­чар­
ској ко­ми­си­ји са­ве­за, при че­му се за сва­ког так­ми­ча­ра при­ја­вљу­је
по дво­ји­ца су­ди­ја.
4. Ре­зер­вне су­ди­је од­ре­ђу­је оп­штин­ски са­вез (кад је у пи­та­њу
са­мо­стал­но удру­же­ње он­да ре­ги­о­нал­ни са­вез) на на­чин и у бро­ју
ка­ко ње­му нај­бо­ље од­го­ва­ра, с тим што је од­го­во­ран за успе­шну
ор­га­ни­за­ци­ју са­мог так­ми­че­ња.
5. Так­ми­чар сно­си сву ди­сци­плин­ску од­го­вор­ност за су­ди­је
ко­је је де­ле­ги­рао.
Члан 61.
При­ли­ком пред­ла­га­ња су­ди­ја у при­ја­ви за так­ми­че­ње, так­ми­
чар­ска ко­ми­си­ја удру­же­ња мо­же при­ја­ви­ти и су­ди­је ко­ји су чла­но­
ви дру­гих удру­же­ња, али у том слу­ча­ју мо­ра има­ти пи­сме­ну и ове­
ре­ну при­ја­ву так­ми­ча­ра од стра­не удру­же­ња ци­ји су они чла­но­ви.
34
Члан 62.
По­пу­ње­на и ове­ре­на при­ја­ва за так­ми­че­ње до­ста­вља се:
1. За при­ја­вљи­ва­ње так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји оп­штин­ских са­
ве­за: так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји оп­штин­ског са­ве­за,
2. За при­ја­вљи­ва­ње так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји ре­ги­о­нал­них
са­ве­за: так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји оп­штин­ског са­ве­за у ко­јем је удру­
же­ње ко­је до­ста­вља при­ја­ву удру­же­но, из­у­зев ако је са­мо­стал­но
удру­же­ње ка­да при­ја­ву до­ста­вља ди­рект­но так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји
ре­ги­о­на. Оп­штин­ски са­ве­зи при­ја­ву про­сле­ђу­ју так­ми­чар­ској ко­
ми­си­ји ре­ги­о­нал­ног са­ве­за.
3. За при­ја­вљи­ва­ње так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји Го­лу­бар­ског Са­
ве­за Ср­би­је: так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји оп­штин­ског са­ве­за у ко­јем је
удру­же­ње ко­је до­ста­вља при­ја­ву удру­же­но, из­у­зев ако је са­мо­стал­
но удру­же­ње ка­да при­ја­ву до­ста­вља ди­рект­но так­ми­чар­ској ко­ми­
си­ји ре­ги­о­на. Оп­штин­ски са­ве­зи при­ја­ву про­сле­ђу­ју так­ми­чар­ској
ко­ми­си­ји ре­ги­о­нал­ног са­ве­за. Ре­ги­о­нал­ни са­ве­зи при­ја­ву до­ста­
вља­ју так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је.
Члан 63.
За так­ми­че­ње у окви­ру Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је од­ре­ђу­ју се
дво­ји­ца су­ди­ја.
У ТАК­МИ­ЧЕ­ЊИ­МА ЗА ВИ­ШЕ СА­ВЕ­ЗЕ СР­БИ­ЈЕ И СР­БИ­ЈЕ и
ПРИ­ДРУ­ЖЕ­НЕ ЧЛА­НИ­ЦЕ ОБА­ВЕ­ЗНО СЕ ДИ­РИ­ГУ­ЈУ СУ­ДИ­ЈЕ.
Так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја са­ве­за ко­ја ор­га­ни­зу­је так­ми­че­ње, по­
жељ­но је да при­ли­ком рас­по­ре­ђи­ва­ња су­ди­ја во­ди ра­чу­на да је­дан
од су­ди­ја бу­де увек из дру­гог оп­штин­ског са­ве­за не­го што је так­
ми­чар. У си­ту­а­ци­ја­ма ка­да се де­си да у по­је­ди­ним оп­штин­ским
са­ве­зи­ма има је­дан или два так­ми­ча­ра, он­да так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја
мо­же рас­по­ре­ди­ти и пр­вог и дру­гог су­ди­ју из дру­гог оп­штин­ског
са­ве­за не­го што је так­ми­чар.
Члан 64.
У спро­во­ђе­њу так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји ре­ги­о­нал­них са­ве­за и
Са­ве­за Ср­би­је уче­ству­ју и так­ми­чар­ске ко­ми­си­је оп­штин­ских са­
ве­за уто­ли­ко што су ду­жни да на дан одр­жа­ва­ња так­ми­че­ња ор­га­
35
ни­зу­ју штаб са ре­зер­вним су­ди­ја­ма из удру­же­ња са њи­хо­ве те­ри­то­
ри­је. Из ова­ко ор­га­ни­зо­ва­ног шта­ба ре­зер­вних су­ди­ја, так­ми­чар­ска
ко­ми­си­ја оп­штин­ског са­ве­за мо­же од­ре­ди­ти за­ме­ну од­сут­ним су­
ди­ја­ма (је­дан или оба) да во­де так­ми­че­ње код так­ми­ча­ра са те­ри­то­
ри­је тог оп­штин­ског са­ве­за. Ре­зер­вне су­ди­је, у слу­ча­ју не до­ла­ска
од­ре­ђе­них су­ди­ја, не мо­гу су­ди­ти так­ми­ча­ру ако су из истог удру­
же­ња.
Члан 65.
Сва так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји по­је­ди­них са­ве­за ор­га­ни­зу­је и
спро­во­ди так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја тог са­ве­за ко­ја је оба­ве­зна да во­ди
књи­гу о так­ми­че­њу у ко­ју уно­си сле­де­ће по­дат­ке:
1. Име и пре­зи­ме так­ми­ча­ра са ње­го­вом адре­сом и бро­јем удру­
же­ња ко­јем при­па­да,
2. Име и пре­зи­ме су­ди­ја ко­је је од­ре­дио за во­ђе­ње так­ми­че­ња
код по­је­ди­них так­ми­ча­ра са њи­хо­вим адре­са­ма и бро­је­ви­ма удру­
же­ња ко­ји­ма при­па­да­ју,
3. Име и пре­зи­ме су­ди­ја, са њи­хо­вим адре­са­ма и бро­је­ви­ма
удру­же­ња ко­ји­ма при­па­да­ју, ко­ји се ни­су ода­зва­ли во­ђе­њу так­ми­
че­ња, про­тив ко­јих так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја упу­ћу­је при­ја­ву ди­сци­
плин­ској ко­ми­си­ји са­ве­за,
4. Име и пре­зи­ме так­ми­ча­ра и су­ди­ја, са њи­хо­вим адре­са­ма и
бро­је­ви­ма удру­же­ња, ко­ји ни­су бла­го­вре­ме­но до­ста­ви­ли за­пи­сни­ке
о так­ми­че­њу или их уоп­ште ни­су до­ста­ви­ли,
5. Да­тум до­ста­вља­ња за­пи­сни­ка од стра­не так­ми­ча­ра и су­ди­ја,
6. Дру­ге по­дат­ке за ко­је над­је да је по­треб­но да бу­ду еви­ден­ти­
ра­ни јер су од бит­ног ути­ца­ја за увид у ток и ре­гу­лар­ност одр­жа­ног
так­ми­че­ња,
7. Не­зва­нич­ну и зва­нич­ну ранг ли­сту так­ми­че­ња. Ове ранг ли­
сте так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја са­ве­за до­но­си по­ступ­ком од­ре­ђе­ним
чла­ном 42. овог пра­вил­ни­ка.
Члан 66.
По при­је­му при­ја­ва за так­ми­че­ње, так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја ко­ја
ор­га­ни­зу­је и спро­во­ди так­ми­че­ње је ду­жна да сва­ком так­ми­ча­ру
36
од­ре­ди по дво­ји­цу су­ди­ја за во­ђе­ње так­ми­че­ња, оба­ве­шта­ва­ју­ћи о
то­ме и так­ми­ча­ра и су­ди­је пи­сме­но, нај­ка­сни­је 7 да­на пре одр­жа­
ва­ња так­ми­че­ња.
Члан 67.
Ако је од­ре­ђе­ни су­ди­ја спре­чен да од­ре­ђе­ног да­на во­ди так­ми­че­
ње, ду­жан је да над­је за­ме­ну и о то­ме оба­ве­сти так­ми­чар­ску ко­ми­си­ју
сво­га удру­же­ња нај­ма­ње дан пре одр­жа­ва­ња так­ми­че­ња. Так­ми­чар­
ска ко­ми­си­ја је ду­жна да то ове­ри пе­ча­том и пот­пи­сом на по­ле­ђи­ни
при­ја­ве. Са ова­ко ове­ре­ним овла­шће­њем за во­ђе­ње так­ми­че­ња, но­
во­о­дре­ђе­ни су­ди­ја мо­же ре­гу­лар­но при­сту­пи­ти во­ђе­њу так­ми­че­ња.
Члан 68.
У слу­ча­ју не­до­ла­ска су­ди­ја на так­ми­че­ње, по­че­так так­ми­че­ња
се мо­же од­ло­жи­ти нај­ви­ше за је­дан сат. У том вре­ме­ну так­ми­чар је
ду­жан да се обра­ти так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји оп­штин­ског са­ве­за ко­ја
спро­во­ди так­ми­че­ње (уко­ли­ко се ра­ди о са­мо­стал­ном удру­же­њу
он­да се обра­ћа ре­ги­о­нал­ном са­ве­зу где је удру­жен) са зах­те­вом да
се од­ре­ди за­ме­на од­сут­ним су­ди­ја­ма (је­дан или оба). Ако но­во­о­
дре­ђе­не су­ди­је до­ђу на так­ми­че­ње, исто мо­же од­мах по­че­ти, с тим
што ње­гов по­че­так не мо­же би­ти по­ме­рен ви­ше од јед­ног са­та.
Оп­штин­ски са­вез или ре­ги­о­нал­ни са­вез ду­жан је но­во­о­дре­ђе­
ним су­ди­ја­ма да уру­чи пе­ча­том ове­ре­но овла­шће­ње за во­ђе­ње так­
ми­че­ња као и обе­ле­жа­ва­ју­ће ал­ке.
Оп­штин­ски са­вез или ре­ги­о­нал­ни са­вез ко­ји во­ди так­ми­че­ње
ду­жан је да оба­ве­сти глав­ни штаб ор­га­ни­за­то­ра так­ми­че­ња о за­ме­
ни су­ди­ја, њи­хо­ва име­на и ко­јим удру­же­њи­ма при­па­да­ју као и они
так­ми­ча­ри ко­ји су од­ја­ви­ли так­ми­че­ње..
Члан 69.
Так­ми­чар мо­же од­у­ста­ти од при­ја­вље­ног так­ми­че­ња, без пра­ва
да га по­но­ви сле­де­ће го­ди­не, али је ду­жан да о то­ме пи­сме­но оба­ве­
сти так­ми­чар­ску ко­ми­си­ју од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за и су­ди­је ко­је су му
од­ре­ђе­не за во­ђе­ње так­ми­че­ња, нај­ка­сни­је 24 ча­са пре одр­жа­ва­ња
так­ми­че­ња.
37
Члан 70.
У за­ви­сно­сти од вре­мен­ских усло­ва, так­ми­че­ње мо­же да се од­
ло­жи два да­на ра­ни­је. Од­лу­ку до­но­си так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја у кон­
сул­та­ци­ји са струч­ња­ци­ма за вре­мен­ску прог­но­зу.
На сам дан так­ми­че­ња, так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја од­го­ва­ра­ју­ћег са­
ве­за до­но­си од­лу­ку о евен­ту­ал­ном од­ла­га­њу, или по­чет­ку так­ми­че­
ња, оба­ве­шта­ва­ју­ћи о то­ме, на уна­пред утвр­ђен на­чин, све так­ми­
ча­ре не­по­сред­но пре вре­ме­на пред­ви­ђе­ног за по­че­так так­ми­че­ња.
Так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за до­но­си од­лу­ку о
пу­шта­њу так­ми­че­ња уз оба­ве­зну кон­сул­та­ци­ју са сво­јим чла­ни­ца­
ма. Уко­ли­ко не­ма те са­гла­сно­сти на ни­воу те­ри­то­ри­јал­не по­де­ље­
но­сти, при­ме­њу­је се од­нос сна­га по бро­ју за­сту­пље­но­сти так­ми­ча­
ра сва­ке чла­ни­це.
Члан 71.
Так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за мо­же до­не­ти од­лу­
ку да се по­че­так так­ми­че­ња по­ме­ри за је­дан сат ка­сни­је, ис­кљу­
чи­во услед не­по­вољ­них вре­мен­ских усло­ва, пре­ци­зи­ра­них чла­ном
53. овог пра­вил­ни­ка. У том слу­ча­ју так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја је ду­жна
да о то­ме, на уна­пред утвр­ђен на­чин, оба­ве­сти све так­ми­ча­ре не­по­
сред­но пре вре­ме­на пред­ви­ђе­ног за по­че­так так­ми­че­ња.
Ако се не­по­вољ­ни вре­мен­ски усло­ви не про­ме­не у ро­ку од јед­
ног са­та, так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за мо­же до­не­ти
од­лу­ку да се так­ми­че­ње од­ло­жи за не­де­љу да­на, тј. до ре­зер­вног
тер­ми­на за одр­жа­ва­ње так­ми­че­ња. О то­ме је так­ми­чар­ска ко­ми­
си­ја ду­жна да на исти на­чин, оба­ве­сти све так­ми­ча­ре не­по­сред­но
пре ис­те­ка јед­ног са­та од вре­ме­на пред­ви­ђе­ног за по­че­так так­ми­
че­ња.
Ако так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за не од­ло­жи так­
ми­че­ње и не по­ме­ри ње­гов по­че­так за је­дан сат, по­че­так так­ми­
че­ња, са­гла­сно чла­ну 53. пра­вил­ни­ка, мо­же за нај­ви­ше је­дан сат
по­ме­ри­ти сам так­ми­чар уз са­гла­сност су­ди­ја ко­ји во­де так­ми­че­ње
исто­вре­ме­но оба­ве­шта­ва­ју­ћи штаб ор­га­ни­за­то­ра так­ми­че­ња о по­
ме­ра­њу так­ми­че­ња..
38
Ако так­ми­чар­ска ко­ми­си­ја од­ло­жи так­ми­че­ње и у дру­гом тер­
ми­ну, так­ми­че­ње се про­гла­ша­ва не­у­спе­шним.
Пре­но­ше­ње ква­ли­фи­ка­ци­ја је до­зво­ље­но и то са­мо так­ми­
ча­ри­ма ко­ји су при­ја­ви­ли се­ни­ор­ско или ју­ни­ор­ско так­ми­че­
ње Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је, у ко­ли­ко исто због вре­мен­ских
усло­ва, сход­но чла­ну 53 так­ми­чар­ског пра­вил­ни­ка, ни­је одр­
жа­но у те­ку­ћој го­ди­ни.
Они так­ми­ча­ри ко­ји су оства­ри­ли ква­ли­фи­ка­ци­о­ну нор­му у
прет­ход­ној го­ди­ни, а ни­су у мо­гућ­но­сти да уче­ству­ју у так­ми­че­
њу из од­ре­ђе­них раз­ло­га (бо­лест, смрт у по­ро­ди­ци, ино­стран­ство)
мо­гу пре­не­ти ква­ли­фи­ка­ци­о­ну нор­му ко­ју су по­се­до­ва­ли уз са­гла­
сност Из­вр­шног Од­бо­ра Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је.
Члан 72.
Сва се­ни­ор­ска пр­вен­стве­на так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји по­је­ди­
них са­ве­за сма­тра­ју се пу­но­ва­жним ако је:
1. У так­ми­че­њу у ор­га­ни­за­ци­ји оп­штин­ског са­ве­за при­ја­вље­но
нај­ма­ње три так­ми­ча­ра и ако је по­стиг­нут бар је­дан ре­зул­тат са
про­сеч­ним укуп­ним вре­ме­ном ле­та ја­та од нај­ма­ње 5 ча­со­ва,
2. У так­ми­че­њу у ор­га­ни­за­ци­ји ре­ги­о­нал­них са­ве­за при­ја­вље­
но нај­ма­ње пет так­ми­ча­ра и ако је по­стиг­нут бар је­дан ре­зул­тат са
про­сеч­ним укуп­ним вре­ме­ном ле­та ја­та од нај­ма­ње 5 ча­со­ва,
3. У так­ми­че­њу у ор­га­ни­за­ци­ји Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је
при­ја­вље­но нај­ма­ње де­сет так­ми­ча­ра и ако је по­стиг­нут бар је­дан
ре­зул­тат са про­сеч­ним укуп­ним вре­ме­ном ле­та ја­та од нај­ма­ње 5
ча­со­ва.
4. У ор­га­ни­за­ци­ји так­ми­че­ња Ср­би­је и при­дру­же­не чла­ни­це
уче­ству­је нај­ма­ње се­дам так­ми­ча­ра и по­стиг­нут ба­рем је­дан ре­
зул­тат са про­сеч­ним укуп­ним вре­ме­ном ле­та ја­та од 5 ча­со­ва.
Сва ју­ни­ор­ска пр­вен­стве­на так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји по­је­ди­
них са­ве­за сма­тра­ју се пу­но­ва­жним ако је:
1. У так­ми­че­њу у ор­га­ни­за­ци­ји оп­штин­ског са­ве­за при­ја­вље­но
нај­ма­ње два так­ми­ча­ра и ако је по­стиг­нут бар је­дан ре­зул­тат са
про­сеч­ним укуп­ним вре­ме­ном ле­та ја­та од нај­ма­ње 5 ча­со­ва,
39
2. У так­ми­че­њу у ор­га­ни­за­ци­ји ре­ги­о­нал­них са­ве­за при­ја­вље­
но нај­ма­ње три так­ми­ча­ра и ако је по­стиг­нут бар је­дан ре­зул­тат са
про­сеч­ним укуп­ним вре­ме­ном ле­та ја­та од нај­ма­ње 5 ча­со­ва,
3. У так­ми­че­њу у ор­га­ни­за­ци­ји Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је при­
ја­вље­но нај­ма­ње пет так­ми­ча­ра и ако је по­стиг­нут бар је­дан ре­зул­
тат са про­сеч­ним укуп­ним вре­ме­ном ле­та ја­та од нај­ма­ње 5 ча­со­ва.
4. У ор­га­ни­за­ци­ји так­ми­че­ња Ср­би­је и при­дру­же­не чла­ни­це
уче­ству­је нај­ма­ње три так­ми­ча­ра и по­стиг­нут ба­рем 1 ре­зул­тат са
про­сеч­ним укуп­ним вре­ме­ном ле­та ја­та од 5 ча­со­ва.
У ко­ли­ко оп­штин­ски или ре­ги­о­нал­ни са­ве­зи не­ма­ју до­во­љан
број так­ми­ча­ра за сво­ја пр­вен­ства пред­ви­ђе­на чла­ном 72 так­ми­
чар­ског пра­вил­ни­ка, мо­гу се удру­жи­ти са нај­бли­жим оп­штин­ским
или ре­ги­о­нал­ним са­ве­зом. Оп­штин­ски и ре­ги­о­нал­ни са­ве­зи са­ми
обез­бе­ђу­ју ко­ми­си­је сво­јим так­ми­ча­ри­ма, као и осво­је­не на­гра­де.
Сва оста­ла так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји по­је­ди­них са­ве­за сма­тра­
ју се пу­но­ва­жним ако је у њи­ма при­ја­вље­но нај­ма­ње три так­ми­
ча­ра и ако је по­стиг­нут бар је­дан ре­зул­тат са про­сеч­ним укуп­ним
вре­ме­ном ле­та ја­та од нај­ма­ње 5 ча­со­ва.
ДИ­ПЛО­МЕ, НА­ГРА­ДЕ И СТИ­ЦА­ЊЕ КА­ТЕ­ГО­РИ­ЈЕ
Члан 73.
Сва­ком так­ми­ча­ру ко­ји је у по­је­ди­ним так­ми­че­њи­ма у ор­га­ни­
за­ци­ји удру­же­ња или по­је­ди­них са­ве­за за­у­зео од­го­ва­ра­ју­ће ме­сто
на ранг ли­сти так­ми­че­ња из­да­је се, од стра­не удру­же­ња или од­го­
ва­ра­ју­ћег са­ве­за, ди­пло­ма за осво­је­но ме­сто на ранг ли­сти, у ко­ју
се упи­су­је и ре­зул­тат са ко­јим је то ме­сто осво­јио.
Уз ди­пло­му за осво­је­но ме­сто на ранг ли­сти се­ни­ор­ског так­ми­
че­ња, сва­ком так­ми­ча­ру се до­де­љу­ју и ди­пло­ме за го­лу­бо­ве ле­та­че
и то:
1. За сва­ког го­лу­ба ко­ји је ле­тео од 8 до 10 ча­со­ва: до­де­љу­је се
ди­пло­ма за ви­це шам­пи­о­на,
2. За сва­ког го­лу­ба ко­ји је ле­тео од 10 до 12 ча­со­ва: до­де­љу­је се
ди­пло­ма за шам­пи­о­на ле­та­ча,
40
3. За сва­ког го­лу­ба ко­ји је ле­тео пре­ко 12 ча­со­ва: до­де­љу­је се
ди­пло­ма за ас-шам­пи­о­на.
Уз ди­пло­му за осво­је­но ме­сто на ранг ли­сти ју­ни­ор­ског так­ми­
че­ња, сва­ком так­ми­ча­ру се до­де­љу­ју и ди­пло­ме за го­лу­бо­ве ле­та­че
и то:
1. За сва­ког го­лу­ба ко­ји је ле­тео од 7 до 9 ча­со­ва: до­де­љу­је се
ди­пло­ма за ви­це шам­пи­о­на,
2. За сва­ког го­лу­ба ко­ји је ле­тео од 9 до 11 ча­со­ва: до­де­љу­је се
ди­пло­ма за шам­пи­о­на ле­та­ча и
3. За сва­ког го­лу­ба ко­ји је ле­тео пре­ко 11 ча­со­ва: до­де­љу­је се
ди­пло­ма за ас-шам­пи­о­на.
Члан 74.
Так­ми­ча­ру чи­ји је го­луб у од­ре­ђе­ном так­ми­че­њу, у ор­га­ни­за­ци­
ји удру­же­ња или по­је­ди­ног са­ве­за, имао нај­ве­ће укуп­но вре­ме ле­та
до­де­љу­је се за тог го­лу­ба, од ор­га­ни­за­то­ра так­ми­че­ња, ди­пло­ма за
ле­та­ча шам­пи­о­на тог так­ми­че­ња.
Члан 75.
Удру­же­ња и по­је­ди­ни са­ве­зи, сем Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је,
так­ми­ча­ру ко­ји је у так­ми­че­њи­ма у ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња, од­но­
сно од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за, оства­рио два ква­ли­фи­ка­ци­о­на ре­зул­та­та
(се­ни­ор­ски и ју­ни­ор­ски ре­зул­тат) у јед­ној го­ди­ни, са нај­ве­ћим про­
се­ком из та два ре­зул­та­та, до­де­љу­ју ди­пло­му шам­пи­о­на удру­же­ња,
од­но­сно од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за у тој го­ди­ни.
Нај­у­спе­шни­ји так­ми­чар удру­же­ња, оп­штин­ског са­ве­за, ре­ги­о­
нал­ног са­ве­за, сма­тра­ће се онај ко има нај­бо­љи про­сек ре­зул­та­та у
ју­ни­ор­ској и се­ни­ор­ској кон­ку­рен­ци­ји.
Члан 76.
Екип­ни по­бед­ник пр­вен­стве­них так­ми­че­ња у ор­га­ни­за­ци­ји по­
је­ди­них са­ве­за је удру­же­ње чи­ја су три так­ми­ча­ра оства­ри­ла та­кве
ре­зул­та­те да има­ју нај­ве­ћи про­сек из та три ква­ли­фи­ка­ци­о­на ре­
зул­та­та.
41
Удру­же­њу, као екип­ном по­бед­ни­ку од­ре­ђе­ног пр­вен­стве­ног так­
ми­че­ња, ди­пло­му до­де­љу­је са­вез ко­ји је ор­га­ни­за­тор так­ми­че­ња.
Члан 77.
Сва­ки так­ми­чар, ко­ји је у јед­ној так­ми­чар­ској се­зо­ни оства­рио нај­
ма­ње три са­ве­зна ре­зул­та­та, мо­же сте­ћи јед­ну од сле­де­ћих ка­те­го­ри­ја.
1. Шам­пи­он­ску ка­те­го­ри­ју: ако је у са­ве­зним так­ми­че­њи­ма
по­је­ди­них са­ве­за оства­рио нај­ма­ње три се­ни­ор­ска ре­зул­та­та од ко­
јих ни је­дан не мо­же би­ти ма­њи од де­вет (9) ча­со­ва,
2. Пр­ву ка­те­го­ри­ју: ако је у са­ве­зним так­ми­че­њи­ма оства­рио
нај­ма­ње три се­ни­ор­ска ре­зул­та­та од ко­јих ни је­дан не мо­же би­ти
ма­њи од осам (8) ча­со­ва,
3. Дру­гу ка­те­го­ри­ју: ако је у са­ве­зним так­ми­че­њи­ма оства­рио
нај­ма­ње три се­ни­ор­ска ре­зул­та­та од ко­јих ни је­дан не мо­же би­ти
ма­њи од се­дам (7) ча­со­ва.
Ди­пло­му о сти­ца­њу ка­те­го­ри­је у од­ре­ђе­ној го­ди­ни так­ми­ча­ри­
ма до­де­љу­је Го­лу­бар­ски Са­вез Ср­би­је, на осно­ву фо­то­ко­пи­ја за­
пи­сни­ка о так­ми­че­њу ко­је так­ми­чар до­ста­вља (пре­ко оп­штин­ског
са­ве­за, ове­рен пе­ча­том тог са­ве­за) так­ми­чар­ској ко­ми­си­ји Го­лу­бар­
ског Са­ве­за Ср­би­је.
Так­ми­чар ко­ји исту ка­те­го­ри­ју осво­ји три пу­та, та ка­те­го­ри­ја
пре­ла­зи у трај­ност. Ди­пло­му о сти­ца­њу трај­не ка­те­го­ри­је так­ми­ча­
ру до­де­љу­је Са­вез Ср­би­је.
За сти­ца­ње ка­те­го­ри­ја сва­ком ре­зул­та­ту по­стиг­ну­том у се­ни­ор­
ском так­ми­че­њу од­го­ва­ра ре­зул­тат за је­дан сат ма­њи, по­стиг­нут у
ју­ни­ор­ском так­ми­че­њу.
Реј­тинг ли­ста за са­ве­зна се­ни­ор­ска так­ми­че­ња је одво­је­на од
ју­ни­ор­ске реј­тинг ли­сте, што зна­чи да сва­ко од ова два так­ми­че­ња
има сво­ју реј­тинг ли­сту.
Уко­ли­ко так­ми­чар оства­ри три ре­зул­та­та са се­ни­о­ри­ма и три
ре­зул­та­та са ју­ни­о­ри­ма, так­ми­ча­ру, при­па­да­ју две ка­те­го­ри­је у тој
се­зо­ни.
Ли­га шам­пи­о­на и Ли­га пр­ва­ка ула­зе у бо­до­ва­ње за реј­тинг
ли­сту и ка­те­го­ри­ју и сма­тра­ју се ква­ли­фи­ка­ци­о­ним.
42
Члан 78.
Так­ми­чар ко­ји је у јед­ној го­ди­ни сте­као шам­пи­он­ску ка­те­го­ри­ју
из три нај­ве­ћа по­стиг­ну­та се­ни­ор­ска или ју­ни­ор­ска са­ве­зна ре­зул­
та­та, Са­вез Ср­би­је до­де­љу­је ди­пло­му о сти­ца­њу ка­те­го­ри­је шам­
пи­он шам­пи­о­на Са­ве­за Ср­би­је (се­ни­о­ри или ју­ни­о­ри) у тој го­ди­ни.
Так­ми­чар ко­ји три пу­та осво­ји ка­те­го­ри­ју шам­пи­он шам­пи­о­на
Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је (се­ни­о­ри или ју­ни­о­ри), та ка­те­го­ри­ја
пре­ла­зи у трај­ност. Ди­пло­му о сти­ца­њу трај­не ка­те­го­ри­је шам­пи­он
шам­пи­о­на Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је так­ми­ча­ру до­де­љу­је Го­лу­
бар­ски Са­вез Ср­би­је.
Члан 79.
Удру­же­ње, као и по­је­ди­ни са­ве­зи, мо­гу так­ми­ча­ри­ма до­де­љи­ва­ти
на­гра­де за оства­ре­не ре­зул­та­те (пе­ха­ре, ме­да­ље, злат­не ал­ке, итд).
На­гра­де удру­же­њи­ма, као екип­ним по­бед­ни­ци­ма по­је­ди­них
так­ми­че­ња, до­де­љу­ју од­го­ва­ра­ју­ћи са­ве­зи.
Број и вр­сте на­гра­да утвр­ђу­је Из­вр­шни од­бор удру­же­ња, од­но­
сно по­је­ди­них са­ве­за, сва­ке го­ди­не, у за­ви­сно­сти од ма­те­ри­јал­них
мо­гућ­но­сти удру­же­ња, од­но­сно по­је­ди­них са­ве­за.
Злат­на ал­ка мо­же при­па­сти са­мо го­лу­бу ко­ји је из­ле­тео де­сет
(10) и ви­ше ча­со­ва у се­ни­ор­ском и де­вет (9) и ви­ше ча­со­ва у ју­ни­
ор­ском так­ми­че­њу
Члан 80.
Све ди­пло­ме и на­гра­де до­де­љу­ју се на све­ча­ном де­лу скуп­шти­
не удру­же­ња, од­но­сно од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за.
Члан 81.
РЕЈ­ТИНГ ЛИ­СТА ЈЕ У ИС­КЉУ­ЧИ­ВОЈ НАД­ЛЕ­ЖНО­СТИ
ИЗ­ВР­ШНОГ ОД­БО­РА СА­ВЕ­ЗА СР­БИ­ЈЕ.
ИСТИ ЈЕ НАД­ЛЕ­ЖАН ПО ПИ­ТА­ЊУ БИ­ЛО КА­КВЕ ПРО­
МЕ­НЕ ИЛИ ДО­ПУ­НЕ, КАО И ЊЕ­НОГ ТРА­ЈА­ЊА.
За успе­шност так­ми­ча­ра, од оп­штин­ског до нај­ви­шег са­ве­за,
при­ме­њу­ју се кри­те­ри­ју­ми ко­ји ва­же за реј­тинг ли­сту и на­ла­зе се у
при­ло­гу пра­вил­ни­ка.
43
Члан 82.
Реј­тинг ли­сте на свим ни­во­и­ма об­ја­вљу­ју се нај­ка­сни­је у апри­
лу ме­се­цу за прет­ход­ну го­ди­ну.
РАН­ГИ­РА­ЊЕ СА­ВЕ­ЗНИХ СУ­ДИ­ЈА
Члан 83.
У ТАК­МИ­ЧЕ­ЊИ­МА ЗА СЕ­НИ­ОР­СКО И ЈУ­НИ­ОР­СКО ПР­
ВЕН­СТВО ГО­ЛУ­БАР­СКОГ СА­ВЕ­ЗА СР­БИ­ЈЕ КАО И ЗА ПР­ВЕН­
СТВО ЛИ­ГЕ ПР­ВА­КА И ЛИ­ГЕ ШАМ­ПИ­О­НА И ТАК­МИ­ЧА­РИ И
СУ­ДИ­ЈЕ МО­РА­ЈУ ПО­СЕ­ДО­ВА­ТИ СА­ВЕ­ЗНЕ СУ­ДИЈ­СКЕ ЛЕ­ГИ­
ТИ­МА­ЦИ­ЈЕ.
ПО­РЕД ТАК­МИ­ЧА­РА И СУ­ДИ­ЈА ИС­ПИТ МО­РА­ЈУ ПО­ЛА­ГА­
ТИ И ОВЛА­ШЋЕ­НИ КОН­ТРО­ЛО­РИ.
РОК И ОСТА­ЛЕ УСЛО­ВЕ ОД­РЕ­ДИ­ЋЕ СУ­ДИЈ­СКА ОР­ГА­НИ­
ЗА­ЦИ­ЈА.
ПРЕ­ЛА­ЗНЕ И ЗА­ВР­ШНЕ ОД­РЕД­БЕ
Члан 84.
С ОБ­ЗИ­РОМ НА ПРО­МЕ­НЕ ТАК­МИ­ЧАР­СКОГ ПРА­ВИЛ­НИ­
КА, ОВЛА­ШЋУ­ЈЕ СЕ ИЗ­ВР­ШНИ ОД­БОР ГО­ЛУ­БАР­СКОГ
СА­ВЕ­ЗА СР­БИ­ЈЕ ДА ПРЕ­КО СВО­ЈЕ ТАК­МИ­ЧАР­СКЕ КО­МИ­
СИ­ЈЕ, СУ­ДИЈ­СКЕ ОР­ГА­НИ­ЗА­ЦИ­ЈЕ И КОН­ТРО­ЛО­РА ПРА­ТИ
СПРО­ВО­ЂЕ­ЊЕ ИСТОГ ТАК­МИ­ЧЕ­ЊИ­МА, ПА АКО УТВР­ДИ
НЕ­ДО­СТАТ­КЕ, СА­ЧИ­НИ ПРЕД­ЛОГ ЗА ИЗ­МЕ­НУ И ДО­ПУ­НЕ
И ИСТИ ДА НА ЈАВ­НУ РАС­ПРА­ВУ ПО­СЛЕ КО­ЈЕ ЋЕ БИ­ТИ
УСВО­ЈЕ­НИ НА СКУП­ШТИ­НИ ГО­ЛУ­БАР­СКОГ СА­ВЕ­ЗА СР­БИ­
ЈЕ.
Члан 85.
Овај пра­вил­ник сту­па на сна­гу ка­да га усво­ји скуп­шти­на Го­лу­
бар­ског Са­ве­за Ср­би­је, а при­ме­њи­ва­ће се по­чев од 1. ма­ја 2013.
го­ди­не.
44
Члан 86.
За ту­ма­че­ње и до­но­ше­ње упут­ста­ва за спро­во­ђе­ње овог пра­вил­
ни­ка над­ле­жан је Из­вр­шни Од­бор Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је.
Го­лу­бар­ски Са­вез Ср­би­је је овла­шћен да пре­ко Из­вр­шног Од­
бо­ра вр­ши кон­тро­лу при­ме­не овог пра­вил­ни­ка од стра­не свих
удру­же­них чла­ни­ца.
Члан 87.
Сту­па­њем на сна­гу овог пра­вил­ни­ка ста­вља се ван сна­ге пра­
вил­ник о так­ми­че­њу усво­јен 2009. го­ди­не.
Овај пра­вил­ник се не мо­же ме­ња­ти до 2017. го­ди­не.
ПРА­ВИЛ­НИК О ОЦЕ­ЊИ­ВА­ЊУ ГО­ЛУ­БО­ВА­
У КА­ТЕ­ГО­РИ­ЈИ СПОРТ
ОП­ШТЕ ОД­РЕД­БЕ
Члан 1.
По од­ред­ба­ма овог Пра­вил­ни­ка вр­ши се оце­њи­ва­ње го­лу­бо­ва
срп­ских ви­со­ко­ле­та­ча у ка­те­го­ри­ји спорт, кроз так­ми­че­ња на из­ло­
жба­ма, ко­ја ор­га­ни­зу­је Го­лу­бар­ски Са­вез Ср­би­је (у да­љем тек­сту
ГСС) и у ње­га све удру­же­не чла­ни­це (удру­же­ња, оп­штин­ски и ре­
ги­о­нал­ни са­ве­зи).
Члан 2.
Оце­њи­ва­ње го­лу­бо­ва, кроз оства­ре­не так­ми­чар­ске ре­зул­та­те у
ра­зним вр­ста­ма так­ми­че­ња срп­ских ви­со­ко­ле­та­ча, да­то је бо­до­ва­
њем, за по­је­ди­нач­ну реј­тинг ли­сту, а на осно­ву про­сеч­ног вре­ме­
на ле­та ја­та. Ово оце­њи­ва­ње мо­гу ор­га­ни­зо­ва­ти Го­лу­бар­ског Са­вез
Ср­би­је и у ње­га све удру­же­не чла­ни­це, на осно­ву од­лу­ке Из­вр­шног
од­бо­ра Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је, од­но­сно Из­вр­шног од­бо­ра од­
го­ва­ра­ју­ће удру­же­не чла­ни­це.
Члан 3.
Из­ло­жбе го­лу­бо­ва срп­ских ви­со­ко­ле­та­ча у ка­те­го­ри­ји спорт мо­
гу ор­га­ни­зо­ва­ти и у ње­га све удру­же­не чла­ни­це, на осно­ву од­лу­ке
45
Из­вр­шног Од­бо­ра Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је, од­но­сно Из­вр­шног
од­бо­ра од­го­ва­ра­ју­ће удру­же­не чла­ни­це.
Члан 4.
Пра­во да до­ста­вља сво­је так­ми­чар­ске ре­зул­та­те оства­ре­не са
го­лу­бо­ви­ма срп­ским ви­со­ко­ле­та­чи­ма има сва­ки од­га­ји­вач-так­ми­
чар, ко­ји ис­пу­ња­ва сво­је ду­жно­сти и оба­ве­зе сход­но од­ред­ба­ма
ста­ту­та удру­же­ња ко­јем при­па­да, од­но­сно од­ред­ба­ма ста­ту­та од­
го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за.
Члан 5.
Оце­њи­ва­ње так­ми­чар­ских ре­зул­та­та у ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња
и од­го­ва­ра­ју­ћих са­ве­за у пот­пу­но­сти ор­га­ни­зу­је Из­вр­шни Од­бор,
а спро­во­ди ко­ми­си­ја или по­је­ди­нац, ко­ју - ко­га, од­ре­ђу­је Из­вр­шни
Од­бор удру­же­ња, од­но­сно од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за.
Члан 6.
При­ли­ком при­ја­вљи­ва­ња ре­зул­та­та за бо­до­ва­ње, за по­је­ди­нач­
ну реј­тинг ли­сту ко­је се вр­ши на по­себ­ном обра­сцу, сва­ки так­ми­
чар има оба­ве­зу да при­ја­вље­не ре­зул­та­те уред­но ове­ри пе­ча­том
оп­штин­ског са­ве­за (на осно­ву уви­да у за­пи­сни­ке са так­ми­че­ња,
из­да­тих ди­пло­ма или зва­нич­них ранг ли­ста, о по­стиг­ну­тим ре­зул­
та­ти­ма у са­ве­зним так­ми­че­њи­ма).
Члан 7.
При­ја­ву ре­зул­та­та за бо­до­ва­ње мо­гу под­не­ти са­мо так­ми­ча­ри
ко­ји су са­ку­пи­ли од­ре­ђе­ни број реј­тинг бо­до­ва, чи­ме сти­чу пра­во
на ран­ги­ра­ње и об­ја­вљи­ва­ње на по­је­ди­нач­ној се­ни­ор­ској или ју­ни­
ор­ској реј­тинг ли­сти успе­шних так­ми­ча­ра.
Члан 8.
Оце­њи­ва­ње так­ми­чар­ских ре­зул­та­та и бо­до­ва­ње, се вр­ши пре­
ма оства­ре­ним ре­зул­та­ти­ма у свим са­ве­зним так­ми­че­њи­ма у то­ку
го­ди­не.
46
Члан 9.
Пра­во да из­ла­же сво­је го­лу­бо­ве има сва­ки так­ми­чар-од­га­ји­вач
го­лу­бо­ва срп­ских ви­со­ко­ле­та­ча ко­ји ис­пу­ња­ва сво­је ду­жно­сти и
оба­ве­зе сход­но од­ред­ба­ма ста­ту­та удру­же­ња ко­јем при­па­да, од­но­
сно од­ред­ба­ма ста­ту­та од­го­ва­ра­ју­ћег са­ве­за.
Члан 10.
Из­ло­жбе у ор­га­ни­за­ци­ји удру­же­ња и од­го­ва­ра­ју­ћих са­ве­за у
пот­пу­но­сти ор­га­ни­зу­је и спро­во­ди ко­ми­си­ја за ор­га­ни­за­ци­ју из­ло­
жбе ко­ју од­ре­ду­је Из­вр­шни од­бор удру­же­ња, од­но­сно од­го­ва­ра­ју­
ћег са­ве­за.
Члан 11.
При­ли­ком при­ја­вљи­ва­ња го­лу­бо­ва за из­ло­жбу, ко­је се вр­ши на
по­себ­ном обра­сцу, при­ја­ви за из­ло­жбу, сва­ки од­га­ји­вач-так­ми­чар,
је ду­жан да упла­ти од­го­ва­ра­ју­ћи из­нос на име из­ло­жбе­не так­се за
сва­ко­га го­лу­ба, као и за ка­та­лог из­ло­жбе. Ви­си­ну упла­те из­ло­жбе­
не так­се, као и за ка­та­лог, од­ре­ђу­је Ор­га­ни­за­ци­он
­ и од­бор ор­га­ни­
за­то­ра из­ло­жбе, о че­му све из­ла­га­че бла­го­вре­ме­но оба­ве­шта­ва, уз
до­ста­вља­ње при­ја­ве за из­ло­жбу.
Члан 12.
На из­ло­жбу се мо­гу из­не­ти са­мо здра­ви и опер­ја­ни го­лу­бо­ви,
без се­че­них пр­сти­ју на но­га­ма, ко­ји су у так­ми­че­њу по­сти­гли бар
је­дан ре­зул­тат ко­ји не мо­же би­ти ма­њи од 08 ча­со­ва.
НА­ЧИН ОЦЕ­ЊИ­ВА­ЊА ГО­ЛУ­БО­ВА­
НА ОСНО­ВУ ТАК­МИ­ЧАР­СКИХ РЕ­ЗУЛ­ТА­ТА ЈА­ТА
Члан 13.
Оце­њи­ва­ње-бо­до­ва­ње (60 по­е­на чи­не је­дан бод) ре­зул­та­та ле­та
ја­та го­лу­бо­ва вр­ши се не­за­ви­сно по три осно­ва:
1. на осно­ву вр­сте так­ми­че­ња,
2. на осно­ву за­у­зе­тог ме­ста у так­ми­че­њи­ма, и
3. на осно­ву осво­је­не ка­те­го­ри­је.
47
Уку­пан збир бо­до­ва до­би­ја се: ка­да се бо­до­ви за оства­ре­ну сат­
ни­цу (про­се­чан лет ја­та), са­бе­ру, са до­дат­ним бо­до­ви­ма за за­у­зе­
то ме­сто, за од­ре­ђе­но так­ми­че­ње и бо­до­ви­ма до­би­је­ним на осно­ву
осво­је­не ка­те­го­ри­је.
Члан 14.
Број бо­до­ва на осно­ву вр­сте так­ми­че­ња и оства­ре­не сат­ни­це
(про­сеч­ног вре­ме­на ле­та ја­та) је сле­де­ћи:
1. Оп­штин­ско се­ни­о­ри: за оства­ре­ни ре­зул­тат од 05,00 ча­со­ва
до­би­ја се 1 бод за по­стиг­ну­ти ре­зул­тат, а за сва­ки ми­нут се до­би­ја
по је­дан по­ен (60 по­ен
­ а чи­не 1 бод), то зна­чи за ре­зул­тат од 10,10
ча­со­ва до­би­ја се 10 бо­до­ва и де­сет по­е­на. так­ми­чар са овим ре­зул­
та­том има укуп­но 11,10 бо­до­ва.
2. Оп­штин­ско ју­ни­о­ри: за оства­ре­ни ре­зул­тат од 05,00 ча­со­ва
до­би­ја се 1 бод за по­стиг­ну­ти ре­зул­тат, а за сва­ки ми­нут се до­би­ја
по је­дан по­ен (60 по­ен
­ а чи­не 1 бод), то зна­чи за ре­зул­тат од 10,10
ча­со­ва до­би­ја се 10 бо­до­ва и де­сет по­е­на. так­ми­чар са овим ре­зул­
та­том има укуп­но 11,10 бо­до­ва.
3. Ре­ги­о­нал­но се­ни­о­ри: за оства­ре­ни ре­зул­тат од 05,00 ча­со­ва
до­би­ја се 3 бо­да за по­стиг­ну­ти ре­зул­тат, а за сва­ки ми­нут се до­би­ја
по је­дан по­ен (60 по­е­на ци­не 1 бод), то зна­чи за ре­зул­тат од 10,10
ча­со­ва до­би­ја се 10 бо­до­ва и де­сет по­е­на. так­ми­чар са овим ре­зул­
та­том има укуп­но 13,10 бо­до­ва.
4. Ре­ги­о­нал­но ју­ни­о­ри: за оства­ре­ни ре­зул­тат од 05,00 ча­со­ва
до­би­ја се 3 бо­да за по­стиг­ну­ти ре­зул­тат, а за сва­ки ми­нут се до­би­ја
по је­дан по­ен (60 по­е­на чи­не 1 бод), то зна­чи за ре­зул­тат од 10,10
ча­со­ва до­би­ја се 10 бо­до­ва и де­сет по­е­на. Так­ми­чар са овим ре­зул­
та­том има укуп­но 13,10 бо­до­ва.
5. Го­лу­бар­ски Са­вез Ср­би­је се­ни­о­ри: за оства­ре­ни ре­зул­тат од
05,00 ча­со­ва до­би­ја се 5 бо­до­ва за по­стиг­ну­ти ре­зул­тат, а за сва­ки
ми­нут се до­би­ја по је­дан по­ен (60 по­е­на ци­не 1 бод), то зна­чи за ре­
зул­тат од 10,10 ча­со­ва до­би­ја се 10 бо­до­ва и де­сет по­е­на. так­ми­чар
са овим ре­зул­та­том има укуп­но 15,10 бо­до­ва.
48
6. Го­лу­бар­ски Са­вез Ср­би­је ју­ни­о­ри: за оства­ре­ни ре­зул­тат од
05,00 ча­со­ва до­би­ја се 5 бо­до­ва за по­стиг­ну­ти ре­зул­тат, а за сва­ки
ми­нут се до­би­ја по је­дан по­ен (60 по­е­на ци­не 1 бод), то зна­чи за ре­
зул­тат од 10,10 ча­со­ва до­би­ја се 10 бо­до­ва и де­сет по­ен
­ а. так­ми­чар
са овим ре­зул­та­том има укуп­но 15,10 бо­до­ва.
7 Се­ни­ор­ско пр­вен­ство Ср­би­је и при­дру­же­не чла­ни­це: за оства­
ре­ни ре­зул­тат до­би­ја­ју 5 бо­до­ва (зна­чи за оства­ре­ни ре­зул­тат од 5
ча­со­ва так­ми­чар до­би­ја 12 реј­тинг бо­до­ва), за сва­ки ми­нут се до­
би­ја је­дан по­ен. 60 по­е­на чи­не је­дан бод.
8. Ју­ни­ор­ско пр­вен­ство Ср­би­је и при­дру­же­не чла­ни­це: за оства­
ре­ни ре­зул­тат до­би­ја­ју 5 бо­до­ва (зна­чи за оства­ре­ни ре­зул­тат од 5
ча­со­ва так­ми­чар до­би­ја 10 реј­тинг бо­до­ва), за сва­ки ми­нут се до­
би­ја је­дан по­ен. 60 по­е­на чи­не је­дан бод.
9. Ли­га шам­пи­о­на и Ли­га пр­ва­ка бо­ду­ју се са­мо по­стиг­ну­тим
ре­зул­та­том. За сва­ки сат се до­би­ја по 1 бод, а за сва­ки ми­нут по 1
по­ен (60 по­е­на чи­не 1 бод), што зна­чи за оства­ре­ни ре­зул­тат од 5
ча­со­ва так­ми­чар до­би­ја 5 бо­до­ва.
Члан 15.
Број до­дат­них бо­до­ва на осно­ву за­у­зе­тог ме­ста у пр­вен­стве­ним
так­ми­че­њи­ма је: за так­ми­че­ња за пр­вен­ство Го­лу­бар­ског Са­ве­за
Ср­би­је и Ср­би­је и при­дру­же­не чла­ни­це 1. ме­сто 05,00 бо­до­ва, дру­
го ме­сто 03,00 бо­да и тре­ће ме­сто 01,00 бод.
Члан 16.
Број бо­до­ва на осно­ву оства­ре­не ка­те­го­ри­је:
Су­пер шам­пи­он­ска ка­те­го­ри­ја (три ре­зул­та­та са 13 и ви­ше ча­
со­ва) 40 реј­тинг бо­до­ва
Ас шам­пи­он­ска ка­те­го­ри­ја (3 ре­зул­та­та од 12 и ви­ше ча­со­ва) 30
реј­тинг бо­до­ва
Екс­тра шам­пи­он­ска ка­те­го­ри­ја (3 ре­зул­та­та од 11 и ви­ше ча­со­
ва) 20 реј­тинг бо­до­ва
Шам­пи­он­ска „С“ (3 ре­зул­та­та од 10 и ви­ше ча­со­ва) 10 реј­тинг
бо­до­ва
Шам­пи­он­ска (од 9 и ви­ше ча­со­ва) 5 реј­тинг бо­до­ва
49
Пр­ва ка­те­го­ри­ја (од 8 и ви­ше ча­со­ва) 3 реј­тинг бо­до­ва
Дру­га ка­те­го­ри­ја (од 7 и ви­ше ча­со­ва) 1 реј­тинг бо­да
Трај­на ка­те­го­ри­ја оства­ре­на од три шам­пи­он­ске 5 реј­тинг бо­
до­ва.
НА­ЧИН ОЦЕ­ЊИ­ВА­ЊА ГО­ЛУ­БО­ВА НА ИЗ­ЛО­ЖБА­МА
Члан 17.
Оце­њи­ва­ње го­лу­бо­ва вр­ши се не­за­ви­сно по три осно­ва:
1. на осно­ву из­гле­да го­лу­ба,
2. на осно­ву оп­штег ути­ска о го­лу­бу и
3. на осно­ву так­ми­чар­ских ре­зул­та­та го­лу­ба.
Укуп­ни број бо­до­ва за сва­ког го­лу­ба, од стра­не сва­ког су­ди­је
по­себ­но, до­би­ја се као збир бо­до­ва по све три осно­ве.
Члан 18.
Број бо­до­ва на осно­ву из­гле­да го­лу­ба до­би­ја се са­би­ра­њем је­
дан (1) или два (2) бо­да до­де­ље­них за сва­ки од сле­де­ћих еле­ме­на­та:
1. гла­ва, 2. кљун, 3. цу­ба, 4. очи, 5. врат, 6. гру­ди, 7. кри­ла, 8.
реп, 9. но­ге и 10. пер­је.
На осно­ву из­гле­да го­луб мо­же до­би­ти нај­ви­ше 20 бо­до­ва.
Члан 19.
На осно­ву оп­штег ути­ска о го­лу­бу, сва­ком го­лу­бу се мо­же до­де­
ли­ти од је­дан (1) до пет (5) бо­до­ва. При­ли­ком оце­њи­ва­ња оп­штег
ути­ска о го­лу­бу у об­зир се узи­ма ком­по­зи­ци­ја еле­ме­на­та ко­ји­ма се
оце­њу­је из­глед го­лу­ба.
Члан 20.
Број бо­до­ва на осно­ву так­ми­чар­ских ре­зул­та­та го­лу­ба до­би­ја се
за сва­ког го­лу­ба по сле­де­ћим кри­те­ри­ју­ми­ма:
Го­луб ко­ји је у би­ло ком са­ве­зном так­ми­че­њу оства­рио ре­зул­
тат од 06,00 у се­ни­ор­ском, од­но­сно 05,00 у ју­ни­ор­ском так­ми­че­њу
до­би­ја 60,00 бо­до­ва. За сва­ки сат ле­та го­луб до­би­ја је­дан (1) бод
(је­дан бод јед­нак је 60 по­е­на). Та­ко да го­луб са ре­зул­та­том од 15,11
ча­со­ва до­би­ја 75,11 бо­до­ва.
50
Сва­ком го­лу­бу за сва­ки по­но­вљен ре­зул­тат од 09,00 ча­со­ва и
пре­ко 09,00 ча­со­ва до­де­љу­је се по је­дан бод, али та­ко да уку­пан
број бо­до­ва по овој осно­ви мо­же би­ти нај­ви­ше 80,00. Је­дан го­луб
мо­же мак­си­мал­но да има 100,00 бо­до­ва.
Члан 21.
Ко­ми­си­ја за ор­га­ни­за­ци­ју из­ло­жбе, при­ка­чи­ње на од­го­ва­ра­ју­ће
ка­ве­зе оцен­ске кар­то­не, на ко­ји­ма су упи­са­ни бро­је­ви ка­ве­за у ко­
ји­ма се на­ла­зе го­лу­бо­ви ко­ји се оце­њу­ју.
Сва­ки од су­ди­ја узи­ма (ски­да) са ка­ве­за оцен­ски кар­тон, упи­су­
је до­де­ље­не бо­до­ве, на осно­ву из­гле­да и оп­штег из­гле­да о го­лу­бу.
Оце­њи­ва­ње го­лу­бо­ва вр­ше дво­ји­ца или ви­ше ве­ри­фи­ко­ва­них
су­ди­ја, ис­кљу­чи­во при днев­ном све­тлу или до­вољ­ној осве­тље­но­
сти (ве­штач­ким из­во­ром све­тло­сти), не­за­ви­сно је­дан од дру­гог, од­
но­сно не­за­ви­сно јед­ни од дру­гих.
Број бо­до­ва за сва­ког го­лу­ба до­би­ја се из­ра­чу­на­ва­њем сред­ње
вред­но­сти бро­ја бо­до­ва до­би­је­них оце­њи­ва­њем сва­ког су­ди­је по­
себ­но.
Ова­ко по­пу­њен оцен­ски кар­тон, сва­ки су­ди­ја оце­њи­вач пот­пи­
су­је и пре­да­је га при­сут­ном чла­ну ко­ми­си­је за ор­га­ни­за­ци­ју из­
ло­жбе, ко­ји упи­су­је од­го­ва­ра­ју­ћи број бо­до­ва на осно­ву так­ми­
чар­ских ре­зул­та­та го­лу­ба (ко­ри­сте­ћи се ове­ре­ним по­да­ци­ма из
при­ја­ва) и из­ра­чу­на­ва и упи­су­је ко­на­чан збир бо­до­ва на оцен­ски
кар­тон и исти ка­чи на од­го­ва­ра­ју­ћи ка­вез. Дру­ги члан ко­ми­си­је за
ор­га­ни­за­ци­ју из­ло­жбе, у за­ви­сно­сти од укуп­ног бро­ја осво­је­них
бо­до­ва свр­ста­ва го­лу­бо­ве у ка­те­го­ри­је и то на оцен­ским кар­то­ни­ма
упи­су­је. На кра­ју сви чла­но­ви ко­ми­си­је за из­ло­жбе од­ре­ђу­ју го­лу­
бо­ве и го­лу­би­це, шам­пи­о­не и ви­це­шам­пи­о­не из­ло­жбе и осва­ја­че
ка­те­го­ри­ја за се­ни­о­ре и ју­ни­о­ре, ка­ко за го­лу­бо­ве (муж­ја­ке) та­ко и
за го­лу­би­це (жен­ке).
Члан 22.
У за­ви­сно­сти од до­де­ље­ног бро­ја бо­до­ва го­лу­бу се из­да­је од
ор­га­ни­за­то­ра из­ло­жбе, ди­пло­ма за осва­ја­ње јед­не од сле­де­ћих ка­
те­го­ри­ја:
51
1. за до­де­ље­них 80,00 до 84,59 бо­до­ва, ди­пло­ма за осво­је­ну тре­
ћу ка­те­го­ри­ју,
2. за до­де­ље­них 85,00 до 89,59 бо­до­ва, ди­пло­ма за осво­је­ну дру­
гу ка­те­го­ри­ју.
3. за до­де­ље­них 90,00 до 94,59 бо­да, ди­пло­ма за осво­је­ну пр­ву
ка­те­го­ри­ју,
4. за до­де­ље­них 95,00 до 100,00 бо­до­ва, ди­пло­ма за осво­је­ну
шам­пи­он­ску ка­те­го­ри­ју
Члан 23.
Го­лу­бу ко­јем је на из­ло­жби до­де­љен нај­ве­ћи број бо­до­ва, до­де­
љу­је се ди­пло­ма шам­пи­о­на из­ло­жбе.
Ако два или ви­ше го­лу­ба има­ју исти број бо­до­ва, ди­пло­ма шам­
пи­о­на из­ло­жбе до­де­љу­је се оном го­лу­бу ко­ји је имао нај­ве­ћи так­
ми­чар­ски ре­зул­тат.
Го­луб ко­ји је по бро­ју бо­до­ва, од­но­сно по так­ми­чар­ском ре­зул­
та­ту, у слу­ча­ју истог бро­ја бо­до­ва осво­јио дру­го ме­сто, до­де­љу­је
се ди­пло­ма ви­це шам­пи­о­на из­ло­жбе. Ако је го­луб ви­це шам­пи­он
из­ло­жбе по бро­ју бо­до­ва и шам­пи­он пр­ве ка­те­го­ри­је, осва­јач пр­ве
ка­те­го­ри­је би­ће на­ред­ни го­луб, ко­ји има нај­ви­ше осво­је­них бо­до­ва
и нај­ве­ћи так­ми­чар­ски ре­зул­тат.
Члан 24.
Од­га­ји­ва­чу чи­је ја­то од пет из­ло­жбе­них го­лу­бо­ва има нај­ве­ћи
збир бо­до­ва, до­де­љу­је се ди­пло­ма за ја­то-шам­пи­о­на из­ло­жбе. При
истом бро­ју бо­до­ва пред­ност има ја­то ко­је има ве­ћи збир бо­до­ва на
осно­ву так­ми­чар­ских ре­зул­та­та.
ПРЕ­ЛА­ЗНЕ И ЗА­ВР­ШНЕ ОД­РЕД­БЕ
Члан 25.
Овај Пра­вил­ник о оце­њи­ва­њу го­лу­бо­ва у ка­те­го­ри­ји спорт, сту­
па на сна­гу, ка­да га усво­ји Скуп­шти­на Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је,
а при­ме­њи­ва­ће се по­чев од осмог да­на од ње­го­вог об­ја­вљи­ва­ња.
52
Члан 26.
За да­ва­ње упут­ста­ва и ту­ма­че­ња овог пра­вил­ни­ка над­ле­жан је
Из­вр­шни Од­бор Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је.
Члан 27.
Из­ме­не и до­пу­не овог Пра­вил­ни­ка вр­ши­ће се на на­чин ка­ко је
и до­не­сен.
53
54
СПИСАК УДРУЖЕЊА
ГОЛУБАСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
ГСС–3 „ТОРЛАК“ – 11221 КУМОДРАЖ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–4 „ВОЖДОВАЦ“ – 11040 БЕОГРАД, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–5 „ЗЕМУН“ – 11070 НОВИ БЕОГРАД, ОС НОВИ БЕОГРАД
ГСС–6 „ПРИЈАТЕЉИ“ – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
ГСС–9 „ТОПЧИДЕРКА-РАКОВИЦА“ – 11090 РАКОВИЦА, ОС РАКОВИЦА
ГСС–10 „АСОВИ РЕСНИКА“ – 11231 РЕСНИК, ОС РАКОВИЦА
ГСС–12 „КРАГУЈ“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ОС КРАГУЈЕВАЦ
ГСС–13 „НАША КРИЛА“ – 36000 КРАЉЕВО, ОС КРАЉЕВО
ГСС–14 „ДРАГОЈЛОВИЋ МИЛУТИН-ЦИЛЕ“ – 11000 БЕОГРАД, ОС САВСКИ ВЕНАЦ
ГСС–15 „ВАЉЕВСКИ ЛЕТАЧ“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
ГСС–18 „ГОЛУБ ТРСТЕНИК“ – 37240 ТРСТЕНИК, ОС ТРСТЕНИК
ГСС–19 „ОБРЕНОВАЦ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–21 „МАЧВА“ – 15000 ШАБАЦ, ОС ШАБАЦ
ГСС–22 „КНЕЖЕВАЦ“ – 11090 КНЕЖЕВАЦ, ОС РАКОВИЦА
ГСС–26 „ТЕКИР“ – 14210 УБ, ОС УБ
ГСС–27 „МАВИЈАН-ЖАРКОВО-БЕОГРАД“ – 11030 ЖАРКОВО, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–31 „УЖИЦЕ“ – 31000 УЖИЦЕ, ОС УЖИЦЕ
ГСС–32 „ПИНОСАВА“ – 11226 ПИНОСАВА, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–33 „ЧИЧА ЈОВО-ЛАМБИ“ – 22330 НОВА ПАЗОВА, ОС СТАРА ПАЗОВА
ГСС–35 „БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА“ – 11060 БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, ОС ПАЛИЛУЛА
ГСС–37 „ТЕКИР“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
ГСС–40 „ГИЦА“ МЕДОШЕВАЦ ЛАЗАРЕВАЦ– 11550 ЛАЗАРЕВАЦ, ОС ЛАЗАРЕВАЦ
ГСС–41 „КРИЛА БАДОВИНЦИ“ – 15358 БАДОВИНЦИ, ОС ШАБАЦ
ГСС–42 „ЧАЧАК“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
ГСС–44 „ВАЉЕВО“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
ГСС–46 „СЕВЕРНИ БУЛЕВАР“ – 11000 БЕОГРАД, ОС ЗВЕЗДАРА
ГСС–48 „ЛЕТАЧ ШУМАДИЈЕ 48“ – 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ОС АРАНЂЕЛОВАЦ
ГСС–51 „БАГДАЛА“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
55
РЕГИОН 1 .............. 65
РЕГИОН 1 .............. 65
РЕГИОН 1 .............. 66
РЕГИОН 1 .............. 66
РЕГИОН 1 .............. 66
РЕГИОН 1 .............. 67
РЕГИОН 5 .............. 68
РЕГИОН 12 ............ 68
РЕГИОН 1 .............. 70
РЕГИОН 3 .............. 70
РЕГИОН 6 .............. 71
РЕГИОН 1 .............. 72
РЕГИОН 3 .............. 72
РЕГИОН 1 .............. 74
РЕГИОН 3 .............. 75
РЕГИОН 1 .............. 75
РЕГИОН 12 ............ 76
РЕГИОН 1 .............. 77
РЕГИОН 10 ............ 78
РЕГИОН 1 .............. 79
РЕГИОН 8 .............. 79
РЕГИОН 1 .............. 79
РЕГИОН 3 .............. 80
РЕГИОН 12 ............ 81
РЕГИОН 3 .............. 82
РЕГИОН 1 .............. 83
РЕГИОН 5 .............. 83
РЕГИОН 6 .............. 84
ГСС–52 „СТАРО ЖАРКОВО-ЖАРКОВО“ – 11132 ЖАРКОВО, ОС ЖАРКОВО
ГСС–54 „ЦЕР“ – 11420 ЦЕРОВАЦ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–55 „АРАП-РИПАЊ“ – 11232 РИПАЊ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–56 „ДУШАНОВАЦ“ – 11000 БЕОГРАД, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–57 „КРУШЕВАЦ“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
ГСС–58 „РАДОВАН СИМИЋ-ЦИГА“ – 11040 БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–60 „НОВИ ПАЗАР“ – 36300 НОВИ ПАЗАР, ОС НОВИ ПАЗАР
ГСС–61 „БЕЛИ ПОТОК“ БЕОГРАД – 11223 БЕЛИ ПОТОК, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–62 „БОР“ – 19210 БОР, ОС НЕГОТИН
ГСС–64 „БАТАЈНИЦА“ – 11273 БАТАЈНИЦА, ОС ЗЕМУН
ГСС–65 „ШАРЕНИ МАВЈАН“ – 31210 ПОЖЕГА, ОС УЖИЦЕ
ГСС–67 „МЛАДЕНОВАЦ“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
ГСС–69 „СОРБОНА“ ЗЕМУН – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
ГСС–72 „ДАРЧИН-ЖАРКОВО“ – 11132 ЖАРКОВО, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–74 „74“ – 11000 БЕОГРАД-ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ, ОС ЗВЕЗДАРА
ГСС–75 „СТАРИ СОКОЛОВИ“ – 11250 ЖЕЛЕЗНИК, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–76 „ЗЕНИТ“ – 36000 КРАЉЕВО, ОС КРАЉЕВО
ГСС–78 „СЛОБОДА“ – 22320 ИНЂИЈА, ОС ИНЂИЈА
ГСС–80 „ШУМАДИНАЦ“ – 34307 СТОЈНИК, ОС АРАНЂЕЛОВАЦ
ГСС–81 „ГОЛУБ“ – 22300 СТАРА ПАЗОВА, ОС СТАРА ПАЗОВА
ГСС–82 „АЗАЊА“ – 11423 АЗАЊА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–83 „ДУНАВАЦ“ ГРОЦКА – 11306 ГРОЦКА, ОС ГРОЦКА
ГСС–84 „ЈОАКИМ И АНА“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
ГСС–86 „ЛЕТАЧИ КОСМАЈА“ – 11413 ПРУЖАТОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
ГСС–87 „СОКОЛИ МИРИЈЕВАЦ“ – 11060 МИРИЈЕВО, ОС ЗВЕЗДАРА
ГСС–88 „88“ – 11010 БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–90 „РАДНА МАЛА ГРБА“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–91 „КАРАНОВАЦ“ – 36000 КРАЉЕВО, ОС КРАЉЕВО
ГСС–93 „ЛИПОВИЦА“ – 11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–95 „АРАНЂЕЛОВАЧКИ ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ОС АРАНЂЕЛОВАЦ
ГСС–96 „ГОЛУБ“ – 11050 МАЛИ МОКРИ ЛУГ, ОС ЗВЕЗДАРА
ГСС–97 „КОВАЧЕВАЦ“ – 11409 КОВАЧЕВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
ГСС–98 „ВАЉЕВАЦ“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
56
РЕГИОН 1 .............. 85
РЕГИОН 8 .............. 86
РЕГИОН 1 .............. 86
РЕГИОН 1 .............. 86
РЕГИОН 6 .............. 87
РЕГИОН 1 .............. 88
РЕГИОН 12 ............ 89
РЕГИОН 1 .............. 90
РЕГИОН 9 .............. 90
РЕГИОН 1 .............. 91
РЕГИОН 12 ............ 91
РЕГИОН 1 .............. 91
РЕГИОН 1 .............. 92
РЕГИОН 1 .............. 92
РЕГИОН 1 .............. 93
РЕГИОН 1 .............. 93
РЕГИОН 12 ............ 94
РЕГИОН 10 ............ 94
РЕГИОН 5 .............. 95
РЕГИОН 10 ............ 95
РЕГИОН 8 .............. 96
РЕГИОН 1 .............. 96
РЕГИОН 1 .............. 97
РЕГИОН 1 .............. 97
РЕГИОН 1 .............. 97
РЕГИОН 1 .............. 99
РЕГИОН 8 .............. 99
РЕГИОН 12 .......... 100
РЕГИОН 1 ............ 100
РЕГИОН 8 ............ 101
РЕГИОН 1 ............ 101
РЕГИОН 1 ............ 102
РЕГИОН 3 ............ 103
ГСС–99 „ХЕРОЈ-99“ – 11222 ЈАЈИНЦИ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–100 „СТАНИШИЋ“ – 25284 СТАНИШИЋ, ОС СОМБОР
ГСС–102 „ЈАТАГАН“ – 11311 МАЛА КРСНА, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–103 „ШАМПИОНИ РАТАРА“ – 11509 РАТАРИ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–104 „КРИЛА-74-РУМА“ – 22400 РУМА, ОС РУМА
ГСС–105 „МАЛА КРСНА“ – 11311 МАЛА КРСНА, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–106 „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
ГСС–107 „ХАЈДУК ВЕЉКО“ – 15357 КЛЕЊЕ, ОС ШАБАЦ
ГСС–110 „КОЛУБАРА“ – 11550 ЛАЗАРЕВАЦ, ОС ЛАЗАРЕВАЦ
ГСС–111 „ДУНАВ-ВЕЛИКО СЕЛО“ – 11060 БЕОГРАД, ОС ПАЛИЛУЛА
ГСС–113 „НАША КРИЛА“ – 25225 КРУШЧИЋ, ОС КУЛА
ГСС–114 „ЛИПЕ“ – 11310 ЛИПЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–115 „СЛАВИЈА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–119 „СТАРО ДРУШТВО“ – 11505 ЗАБРЕЖЈЕ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–120 „ТАУРУНУМ“ – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
ГСС–121 „ВИТКО“ – 11222 ЈАЈИНЦИ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–122 „ПАЛЕЖ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–123 „КРИЛА СЛОБОДЕ“ – 21460 ВРБАС, ОС ВРБАС
ГСС–125 „ПЕТАР ДОБРЊАЦ“ – 12308 ДОБРЊЕ, ОС ПЕТРОВАЦ
ГСС–126 „СОКО“ – 31250 БАЈИНА БАШТА, ОС УЖИЦЕ
ГСС–128 „ЦАРИНА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–129 „НАТАЛИНЦИ“ – 34313 НАТАЛИНЦИ, ОС ТОПОЛА
ГСС–130 „АВАЛА“ ЗУЦЕ – 11225 ЗУЦЕ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–134 „ПЕРО“ – 11211 БОРЧА, ОС ПАЛИЛУЛА
ГСС–135 „ЛЕТАЧ КОСМАЈА“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
ГСС–136 „НОВИ САД“ – 21000 НОВИ САД, ОС ВРБАС
ГСС–139 „ЋИРКОВАЦ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–141 „ВИШЊИЦА“ – 11060 ВИШЊИЦА, ОС ПАЛИЛУЛА
ГСС–142 „ШАМПИОН“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–143 „ДАРЧИН“ – 22000 Сремска Митровица, ОС Сремска Митровица
ГСС–144 „ЛЕТАЧ“ – 23270 МЕЛИНЦИ, ОС ЗРЕЊАНИН
ГСС–146 „13 СЕПТЕМБАР“ – 11194 РУШАЊ, ОС РАКОВИЦА
ГСС–147 „ЗАДРУГАР“ – 11407 СЕЛЕВАЦ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
57
РЕГИОН 1 ............ 103
РЕГИОН 11 .......... 104
РЕГИОН 8 ............ 104
РЕГИОН 1 ............ 105
РЕГИОН 10 .......... 105
РЕГИОН 8 ............ 106
РЕГИОН 3 ............ 106
РЕГИОН 3 ............ 107
РЕГИОН 1 ............ 107
РЕГИОН 1 ............ 108
РЕГИОН 11 .......... 108
РЕГИОН 8 ............ 109
РЕГИОН 8 ............ 111
РЕГИОН 1 ............ 111
РЕГИОН 1 ............ 112
РЕГИОН 1 ............ 112
РЕГИОН 1 ............ 112
РЕГИОН 11 .......... 113
РЕГИОН 8 ............ 113
РЕГИОН 12 .......... 113
РЕГИОН 8 ............ 114
РЕГИОН 5 ............ 115
РЕГИОН 1 ............ 116
РЕГИОН 1 ............ 116
РЕГИОН 1 ............ 117
РЕГИОН 11 .......... 118
РЕГИОН 8 ............ 118
РЕГИОН 1 ............ 119
РЕГИОН 8 ............ 119
РЕГИОН 10 .......... 119
РЕГИОН 1 ............ 120
РЕГИОН 1 ............ 120
РЕГИОН 8 ............ 121
ГСС–148 „31. ЈАНУАР“ – 11273 БАТАЈНИЦА, ОС ЗЕМУН
ГСС–149 „ТЕКИР“ – 11507 СТУБЛИНЕ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–152 „ШАМПИОНИ БЕЛЕ ЗЕМЉЕ КУМОДРАЖ“ – 11221 КУМОДРАЖ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–153 „АРАП“ – 11316 ГОЛОБОК, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–157 „ЂЕРДАП“ – 19320 КЛАДОВО, ОС КЛАДОВО
ГСС–158 „ЈУНИОРИ“ – 11508 ГРАБОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–159 „МОРАВАЦ“ – 11321 ЛУГАВЧИНА, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–161 „ТЕКИР“ – 22306 БЕЛЕГИШ, ОС СТАРА ПАЗОВА
ГСС–162 „МОРАВАЦ ЧИТЛУК“ – 37208 ЧИТЛУК, ОС КРУШЕВАЦ
ГСС–163 „АС“ ПЕТКА – 12208 КОСТОЛАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–165 „ВИС РЕСНИК 165“ – 11231 РЕСНИК, ОС РАКОВИЦА
ГСС–166 „ДУНАВ“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–170 „ЛЕТАЧ“ – 11411 РАТАРЕ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–171 „АС“ – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
ГСС–172 „ЈЕЛИЦА“ – 32223 ЗАБЛАЋЕ, ОС ЧАЧАК
ГСС–173 „ЕЛИТА МАЈУР“ – 35270 МАЈУР, ОС ЈАГОДИНА
ГСС–183 „КОЛАРИ“ – 11431 КОЛАРИ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–185 „ДВА ГОЛУБА“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
ГСС–186 „УЖИЦЕ“ – 31000 УЖИЦЕ, ОС УЖИЦЕ
ГСС–188 „ПОДУНАВАЦ РИТОПЕК“ – 11307 РИТОПЕК, ОС ГРОЦКА
ГСС–189 „АВАЛАЦ-ЗУЦЕ“ – 11225 ЗУЦЕ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–190 „ДУБОКО“ – 11261 МАЛА МОШТАНИЦА, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–191 „АС ЛАЗАРЕВО“ – 23241 ЛАЗАРЕВО, ОС ЗРЕЊАНИН
ГСС–192 „МОМА“ РАКОВИЦА– 11090 РАКОВИЦА, ОС РАКОВИЦА
ГСС–195 „ЦРВЕНКА“ – 25220 ЦРВЕНКА, ОС КУЛА
ГСС–197 „ЖИВИНАРНИК“ – 15000 ШАБАЦ, ОС ШАБАЦ
ГСС–199 „СРЕТЕЊЕ“ – 36103 РИБНИЦА, ОС КРАЉЕВО
ГСС–200 „БОЛЕЧ“ – 11307 БОЛЕЧ, ОС ГРОЦКА
ГСС–201 „БРАТСТВО-КРЊАЧА“ – 11210 КРЊАЧА, ОС ПАЛИЛУЛА
ГСС–203 „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ЖАРКОВО – 11132 ЖАРКОВО, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–205 „СТАРИ ЗЕМУН“ – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
ГСС–207 „ЖЕЛЕЗНИК“ – 11250 ЖЕЛЕЗНИК, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–209 „МЛАДОСТ ВИТАНЦЕ“ – 35213 ВИТАНЦЕ, ОС ДЕСПОТОВАЦ
58
РЕГИОН 1 ............ 122
РЕГИОН 1 ............ 122
РЕГИОН 1 ............ 123
РЕГИОН 8 ............ 124
РЕГИОН 9 ............ 124
РЕГИОН 1 ............ 125
РЕГИОН 8 ............ 125
РЕГИОН 10 .......... 126
РЕГИОН 6 ............ 126
РЕГИОН 8 ............ 127
РЕГИОН 1 ............ 128
РЕГИОН 8 ............ 128
РЕГИОН 8 ............ 129
РЕГИОН 1 ............ 129
РЕГИОН 12 .......... 130
РЕГИОН 4 ............ 131
РЕГИОН 8 ............ 132
РЕГИОН 12 .......... 132
РЕГИОН 12 .......... 134
РЕГИОН 1 ............ 135
РЕГИОН 1 ............ 135
РЕГИОН 1 ............ 136
РЕГИОН 1 ............ 136
РЕГИОН 8 ............ 137
РЕГИОН 11 .......... 137
РЕГИОН 3 ............ 138
РЕГИОН 12 .......... 139
РЕГИОН 1 ............ 140
РЕГИОН 1 ............ 140
РЕГИОН 1 ............ 140
РЕГИОН 1 ............ 141
РЕГИОН 1 ............ 141
РЕГИОН 4 ............ 141
ГСС–210 „ЈЕДИНСТВО ПАНОНИЈА“ – 24300 БАЧКА ТОПОЛА, ОС БАЧКА ТОПОЛА
ГСС–211 „РАВНИЦЕ“ – 11224 ВРЧИН, ОС ГРОЦКА
ГСС–212 „ЗП ИНСТИТУТ“ – 11080 ЗЕМУН ПОЉЕ, ОС ЗЕМУН
ГСС–213 „ЛЕШТАНЕ“ – 11309 ЛЕШТАНЕ, ОС ГРОЦКА
ГСС–215 „НОВА КРИЛА-КОВАНЛУК“ – 36000 КРАЉЕВО, ОС КРАЉЕВО
ГСС–217 „РУБИН-КРУШЕВАЦ“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
ГСС–219 „БУДОВАЦ“ – 22305 СТАРИ БАНОВЦИ, ОС ЗЕМУН
ГСС–220 „ВРБОВЧАНИН“ – 11312 ВРБОВАЦ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–223 „13. ОКТОБАР“ – 11232 РИПАЊ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–224 „ЈАСЕНАК“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–226 „ОМЛАДИНАЦ ЈЕЛЕНЧА“ – 15000 ШАБАЦ-ЈЕЛЕНЧА, ОС ШАБАЦ
ГСС–227 „КАРАЂОРЂЕ“ – 34310 ТОПОЛА, ОС ТОПОЛА
ГСС–233 „БАКАРАЦ“ – 35268 МИЛОШЕВО, ОС ЈАГОДИНА
ГСС–234 „ВУЧКО МИЛИЋЕВИЋ“ – 11306 ГРОЦКА, ОС ГРОЦКА
ГСС–235 „ЉУБИНАЦ“ – 11508 ЉУБИНИЋ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–238 „СРЕБРНА КРИЛА“ – 25223 СИВАЦ, ОС КУЛА
ГСС–239 „ЈЕДИНСТВО“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–240 „АДА МЕЂИЦА-НОВИ БЕОГРАД“ – 11070 НОВИ БЕОГРАД, ОС НОВИ БЕОГРАД
ГСС–242 „МЛАДОСТ АТЕНИЦА“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
ГСС–243 „СТАРА РАКОВИЦА“ – 11222 СТАРА РАКОВИЦА, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–244 „БАЊИЦА“ – 11040 БЕОГРАД-БАЊИЦА, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–247 „ШАМПИОНИ“ – 11126 ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ, ОС ЗВЕЗДАРА
ГСС–248 „ВАРОШИЦА“ – 11315 САРАОРЦИ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–249 „ПРОЛЕТЕР“ – 11322 СКОБАЉ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–250 „ТЕКИР“ – 11200 ПОЖАРЕВАЦ-ЛУЧИЦА, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–251 „ЛЕТАЧ“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–254 „ШАМПИОН“ – 11407 СЕЛЕВАЦ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–258 „ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 34240 КНИЋ, ОС КНИЋ
ГСС–260 „МОРАВА“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
ГСС–262 „БРАОНАЦ“ – 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ, ОС АЛЕКСАНДРОВАЦ
ГСС–264 „ПОДУНАВАЦ“ – 11300 СМЕДЕРЕВО-УДОВИЦЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–266 „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ – 12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–267 „КРИЛА БУДУЋНОСТИ“ – 21467 САВИНО СЕЛО, ОС ВРБАС
59
РЕГИОН 11 .......... 142
РЕГИОН 1 ............ 142
РЕГИОН 1 ............ 143
РЕГИОН 1 ............ 143
РЕГИОН 12 .......... 144
РЕГИОН 6 ............ 145
РЕГИОН 1 ............ 145
РЕГИОН 8 ............ 146
РЕГИОН 1 ............ 146
РЕГИОН 1 ............ 147
РЕГИОН 3 ............ 147
РЕГИОН 5 ............ 148
РЕГИОН 4 ............ 148
РЕГИОН 1 ............ 149
РЕГИОН 1 ............ 149
РЕГИОН 11 .......... 150
РЕГИОН 8 ............ 151
РЕГИОН 1 ............ 152
РЕГИОН 12 .......... 152
РЕГИОН 1 ............ 153
РЕГИОН 1 ............ 153
РЕГИОН 1 ............ 153
РЕГИОН 8 ............ 154
РЕГИОН 8 ............ 155
РЕГИОН 8 ............ 155
РЕГИОН 8 ............ 156
РЕГИОН 8 ............ 156
РЕГИОН 5 ............ 157
РЕГИОН 8 ............ 158
РЕГИОН 6 ............ 158
РЕГИОН 8 ............ 159
РЕГИОН 8 ............ 160
РЕГИОН 11 .......... 161
ГСС–268 „ШАМПИОНИ КОСМАЈА“ – 11415 КОРАЋИЦА, ОС МЛАДЕНОВАЦ
ГСС–270 „КАРАБУРМА“ – 11060 БЕОГРАД-КАРАБУРМА, ОС ПАЛИЛУЛА
ГСС–271 „ПАДИНСКА СКЕЛА“ – 11213 ПАДИНСКА СКЕЛА, ОС ПАЛИЛУЛА
ГСС–272 „ПОЛЕТ“ – 11508 ГРАБОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–273 „МАВЈАН“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
ГСС–276 „СРЕМ“ – 11277 УГРИНОВЦИ, ОС ЗЕМУН
ГСС–277 „ЛЕВАЧ-КАВАДАР“ – 35260 КАВАДАР-РЕКОВАЦ, ОС ЈАГОДИНА
ГСС–281 „ЧАНТАВИР“ – 24220 ЧАНТАВИР, ОС БАЧКА ТОПОЛА
ГСС–282 „РЕСАВСКИ ЛЕТАЧ-ДЕСПОТОВАЦ“ – 35212 ПЛАЖАНЕ, ОС ДЕСПОТОВАЦ
ГСС–286 „ТРИЈАНГЛА-ШАБАЦ“ – 15000 ШАБАЦ-ТРИЈАНГЛА, ОС ШАБАЦ
ГСС–287 „КОСТОЛАЦ“ – 12298 КОСТОЛАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–288 „ЧУБУРА“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–290 „МАВЈАН“ – 11310 ЛИПЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–292 „НЕБЕСКИ ЉУБИМАЦ“ – 25212 АЛЕКСА ШАНТИЋ, ОС СОМБОР
ГСС–295 „РУМА“ – 22400 РУМА, ОС РУМА
ГСС–296 „15. ОКТОБАР“ – 37245 СЕЛИШТЕ-ВЕЛИКА ДРЕНОВАЦ, ОС ТРСТЕНИК
ГСС–298 „СТАРИ БОЗ“ – 25221 КЉАЈИЋЕВО, ОС СОМБОР
ГСС–300 „ШАМПИОН УБ“ – 14210 УБ, ОС УБ
ГСС–301 „ДР. МУЈО“ – 36103 РИБНИЦА, ОС КРАЉЕВО
ГСС–303 „КОМШИЈСКИ САСТАНАК“ – 11461 АРНАЈЕВО, ОС ЛАЗАРЕВАЦ
ГСС–304 „ТРЕЋА СРЕЋА“ – 22330 НОВА ПАЗОВА, ОС ЗЕМУН
ГСС–306 SVL AUSTRALIA ГСС–307 „SHC“ – OHAJO, AMERIKA ГСС–308 „ЛЕТАЧ РИБНИЦА“ – 36103 РИБНИЦА, ОС КРАЉЕВО
ГСС–310 „БАГРЕМАР“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ОС КРАГУЈЕВАЦ
ГСС–311 „КРИЛА“ – 22221 ЛАЋАРАК, ОС СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГСС–312 „БАКАРАЦ“ – 12227 БАРЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–315 „ЗЛАТНА АЛКА“ – 11431 ЛАНДОЛ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–318 „7. ЈУЛИ ВОДАЊ“ – 11328 ВОДАЊ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–319 „ЈЕДИНСТВО-БЕШКА“ – 22324 БЕШКА, ОС ИНЂИЈА
ГСС–320 „БАГРДАНСКО ЗЛАТНО ЈАТО“ – 35204 БАГРДАН, ОС ЈАГОДИНА
ГСС–328 „БАТА ГИГИЋ“ – 26223 ГАЈ, ОС КОВИН
ГСС–329 „СТАНОВО 329“ – 34113 КРАГУЈЕВАЦ, ОС КНИЋ
60
РЕГИОН 1 ............ 161
РЕГИОН 1 ............ 162
РЕГИОН 1 ............ 163
РЕГИОН 1 ............ 163
РЕГИОН 1 ............ 164
РЕГИОН 1 ............ 164
РЕГИОН 4 ............ 164
РЕГИОН 11 .......... 165
РЕГИОН 4 ............ 166
РЕГИОН 3 ............ 166
РЕГИОН 8 ............ 167
РЕГИОН 8 ............ 167
РЕГИОН 8 ............ 168
РЕГИОН 11 .......... 168
РЕГИОН 10 .......... 168
РЕГИОН 6 ............ 169
РЕГИОН 11 .......... 169
РЕГИОН 3 ............ 170
РЕГИОН 12 .......... 170
РЕГИОН 1 ............ 171
РЕГИОН 1 ............ 171
............................ 173
............................ 174
РЕГИОН 12 .......... 174
РЕГИОН 5 ............ 175
РЕГИОН 10 .......... 175
РЕГИОН 8 ............ 176
РЕГИОН 8 ............ 176
РЕГИОН 8 ............ 177
РЕГИОН 10 .......... 177
РЕГИОН 4 ............ 178
РЕГИОН 8 ............ 178
РЕГИОН 5 ............ 179
ГСС–331 „ЛЕТАЧ“ – 11300 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–343 „АРАП“ – 31230 АРИЉЕ, ОС УЖИЦЕ
ГСС–346 „БОРБАШ СЕОНЕ“ – 11300 СМЕДЕРЕВО-СЕОНЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–350 „МЛАВА“ – 12300 ПЕТРОВАЦ, ОС ПЕТРОВАЦ
ГСС–351 „БЕЛИ МАВИЈАН“ – 31250 БАЈИНА БАШТА, ОС УЖИЦЕ
ГСС–353 „МЛАДОСТ“ – 11326 ДОЊА ЛИВАДИЦА, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
ГСС–354 „НЕБЕСКИ ЈАХАЧИ“ – 11420 МРАМОРАЦ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–358 „АС БЕЉИН“ – 15214 БЕЉИН, ОС ШАБАЦ
ГСС–359 „АРАП“ – 34227 БАТОЧИНА, ОС КРАГУЈЕВАЦ
ГСС–360 „ТАНАСКО РАЈИЋ“ – 32103 ЉУБИЋ, ОС ЧАЧАК
ГСС–363 „ШАМПИОНИ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА“ – 11262 В. МОШТАНИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–366 „ПОБЕДА“ – 11310 ЛИПЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–369 „ШАРАЦ“ – 26220 КОВИН, ОС КОВИН
ГСС–371 „БЕЖАНИЈА“ – 11077 НОВИ БЕОГРАД, ОС НОВИ БЕОГРАД
ГСС–372 „4. ЈУЛИ КОБИЉЕ“ – 12313 КОБИЉЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–374 „МАРКО ПЕТРОВИЋ-ЦАНЕ“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
ГСС–375 „ОСТРОВО“ – 12208 ОСТРОВО, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–378 „ПЕТЛОВАЧА“ – 15304 ПЕТЛОВАЧА, ОС ШАБАЦ
ГСС–380 „БРЂАНИН“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–382 „МЛАВА-БРАТИНАЦ“ – 12206 БРАТИНАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–385 „1. МАЈ“ – 12253 ДОЊАШНИЦА, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–387 „БУРЈАНАЦ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–388 „ВИШЊИЧКА БАЊА“ – 11060 БЕОГРАД-ВИШЊИЧКА БАЊА, ОС ПАЛИЛУЛА
ГСС–389 „МАВЈАН“ – 32240 ЛУЧАНИ, ОС ЧАЧАК
ГСС–391 „ПЛОЧИЦА“ – 26229 ПЛОЧИЦА, ОС КОВИН
ГСС–393 „ПЕПЕЉУША“ – 37208 ПЕПЕЉЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
ГСС–394 „БАНАТ“ – 23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ, ОС СУБОТИЦА
ГСС–400 „ШАМПИОНИ ВОЖДОВЦА“ – 11080 БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–401 „ПОЖАРЕВАЦ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–402 „ЧАЈКА 402“ – 37240 ТРСТЕНИК, ОС ТРСТЕНИК
ГСС–403 „ЈЕЛЕНЧА“ – 15000 ШАБАЦ-ЈЕЛЕНЧА, ОС ШАБАЦ
ГСС–407 „ВОЈВОДА СТЕПА“ – 11221 КУМОДРАЖ, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–408 „СУБОТИЦА“ – 24000 СУБОТИЦА, ОС СУБОТИЦА
61
РЕГИОН 8 ............ 179
РЕГИОН 12 .......... 180
РЕГИОН 8 ............ 180
РЕГИОН 8 ............ 181
РЕГИОН 12 .......... 182
РЕГИОН 8 ............ 182
РЕГИОН 8 ............ 183
РЕГИОН 3 ............ 183
РЕГИОН 5 ............ 184
РЕГИОН 12 .......... 184
РЕГИОН 1 ............ 186
РЕГИОН 8 ............ 186
РЕГИОН 8 ............ 187
РЕГИОН 1 ............ 187
РЕГИОН 8 ............ 188
РЕГИОН 8 ............ 188
РЕГИОН 8 ............ 189
РЕГИОН 3 ............ 189
РЕГИОН 8 ............ 189
РЕГИОН 8 ............ 190
РЕГИОН 8 ............ 190
РЕГИОН 8 ............ 191
РЕГИОН 1 ............ 192
РЕГИОН 12 .......... 192
РЕГИОН 8 ............ 192
РЕГИОН 6 ............ 192
РЕГИОН 11 .......... 193
РЕГИОН 8 ............ 193
РЕГИОН 8 ............ 194
РЕГИОН 6 ............ 194
РЕГИОН 3 ............ 195
РЕГИОН 1 ............ 195
РЕГИОН 11 .......... 196
ГСС–411 „БОЗ“ – 12240 КУЧЕВО, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–414 „ДЕЛИБЛАТСКИ ЛЕТАЧ“ – 26225 ДЕЛИБЛАТО, ОС КОВИН
ГСС–419 „СТАРИ ХРАСТ“ – 11325 МАРКОВАЦ, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
ГСС–424 „ЧАЧАК“ – 11425 КУСАДАК, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–425 „МОШТАНИЦА“ – 11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–431 „ГЕНЕРАЦИЈА 60“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ-ЛУЧИЦА, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–434 „УЖИЦЕ“ – 31000 УЖИЦЕ, ОС УЖИЦЕ
ГСС–438 „КУЛА“ – 25230 КУЛА, ОС КУЛА
ГСС–441 „КЉУЧ“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
ГСС–443 „БЕЛИ БОЗ 91“ – 22304 НОВИ БАНОВЦИ, ОС СТАРА ПАЗОВА
ГСС–447 „ЈЕДИНА“ – 22330 НОВА ПАЗОВА, ОС СТАРА ПАЗОВА
ГСС–449 „ЗЕЛЕНИ МАВЈАН“ – 11420 БАШИН, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–451 „ЦРВЕНИ ТЕКИР“ – 11420 МАЛА ПЛАНА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–453 „ЗАБРАН“ – 15000 ШАБАЦ, ОС ШАБАЦ
ГСС–455 „ГРОЊАК“ – 12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОС ПЕТРОВАЦ
ГСС–458 „БЕЛО ПОЉЕ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–460 „КОШУТЊАК“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
ГСС–465 „ЛЕДИНЕ“ – 11077 НОВИ БЕОГРАД, ОС НОВИ БЕОГРАД
ГСС–468 „ЛИПАР“ СРЕМЧИЦА – 11253 СРЕМЧИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–469 „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ-ВЕЉАШ“ – 25223 СИВАЦ, ОС КУЛА
ГСС–470 „КРИЛА КОСМАЈА“ – 11450 СОПОТ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
ГСС–471 „ЛЕВАЧ“ – 35000 ЈАГОДИНА, ОС ЈАГОДИНА
ГСС–473 „УМЧАРИ“ – 11430 УМЧАРИ, ОС ГРОЦКА
ГСС–474 „УНИВЕРЗАЛ ГРУЖА“ – 34230 ГРУЖА, ОС КНИЋ
ГСС–475 „ДРУГАРИ БУБУШИНАЦ“ – 12206 БУБУШИНАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–477 „ЗРЕЊАНИН II“ – 23000 ЗРЕЊАНИН, ОС ЗРЕЊАНИН
ГСС–479 „МАВИЈАН“ – 11432 БАДЉЕВИЦА, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–480 „РАДИВОЈ ГОЛИЋ“ – 12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОС ПЕТРОВАЦ
ГСС–481 „ГОЛУБАЦ“ – 12223 ГОЛУБАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–482 „САВА“ – 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ОС СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГСС–484 „ПИРОМАН“ – 11507 СТУБЛИНЕ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–492 „БЕАЗ“ – 12225 БРАДАРАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–493 „ВУК“ – 15300 ЛОЗНИЦА, ОС ШАБАЦ
62
РЕГИОН 8 ............ 196
РЕГИОН 8 ............ 197
РЕГИОН 8 ............ 197
РЕГИОН 8 ............ 198
РЕГИОН 1 ............ 199
РЕГИОН 8 ............ 199
РЕГИОН 12 .......... 199
РЕГИОН 11 .......... 200
РЕГИОН 12 .......... 200
РЕГИОН 10 .......... 201
РЕГИОН 10 .......... 201
РЕГИОН 8 ............ 201
РЕГИОН 8 ............ 202
РЕГИОН 3 ............ 202
РЕГИОН 8 ............ 203
РЕГИОН 1 ............ 204
РЕГИОН 12 .......... 204
РЕГИОН 1 ............ 205
РЕГИОН 1 ............ 206
РЕГИОН 11 .......... 206
РЕГИОН 1 ............ 207
РЕГИОН 4 ............ 207
РЕГИОН 1 ............ 208
РЕГИОН 5 ............ 209
РЕГИОН 8 ............ 209
РЕГИОН 1 ............ 210
РЕГИОН 8 ............ 210
РЕГИОН 8 ............ 210
РЕГИОН 8 ............ 211
РЕГИОН 10 .......... 211
РЕГИОН 1 ............ 212
РЕГИОН 8 ............ 212
РЕГИОН 3 ............ 213
ГСС–496 „ДУГ-496 КАЛУЂЕРИЦА“ – 11130 КАЛУЂЕРИЦА, ОС ГРОЦКА
ГСС–500 „ЦЕНТАР“ – 15353 МАЈУР, ОС ШАБАЦ
ГСС–503 „ЧАРШИЈА“ – 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ, ОС АЛЕКСАНДРОВАЦ
ГСС–510 „АС“ – 15000 ШАБАЦ-ЈЕВРЕМОВАЦ, ОС ШАБАЦ
ГСС–511 „КЛОКА“ – 34313 КЛОКА-НАТАЛИНЦИ, ОС ТОПОЛА
ГСС–514 „ЖИЧА“ – 36221 ЖИЧА, ОС КРАЉЕВО
ГСС–519 „БОРАЦ“ – 22424 КЛЕНАК, ОС РУМА
ГСС–527 „ЗВИЖД КУЧЕВО“ – 12240 КУЧЕВО, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–532 „ДРУГАРИ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–540 „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–542 „ГАЛЕБИЋ“ – 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ОС СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГСС–545 „КОНДОРОВ ЛЕТ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
ГСС–551 „ПРИДВОРИЦЕ“ – 11420 ПРИДВОРИЦЕ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–555 „ЛАЗАРИЦА“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
ГСС–557 „КРАЉ“ – 25230 КУЛА, ОС КУЛА
ГСС–570 „ПОБЕДНИК“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
ГСС–573 „МАВЈАН-МАКЦЕ“ – 12254 МАКЦЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–579 „ЧАПАР“ – 24342 ПАЧИР, ОС БАЧКА ТОПОЛА
ГСС–581 „СЈЕНИЧКИ ГОЛУБ“ – 36310 СЈЕНИЦА, ОС СЈЕНИЦА
ГСС–583 „НИКОЛА ТЕСЛА“ – 19300 НЕГОТИН, ОС НЕГОТИН
ГСС–584 „БАГЉАШ“ – 23208 ЕЛЕМИР, ОС ЗРЕЊАНИН
ГСС–586 „СЈЕНИЧКИ ЛЕТАЧ“ – 36310 СЈЕНИЦА, ОС СЈЕНИЦА
ГСС–587 „РАС“ – 36300 НОВИ ПАЗАР, ОС НОВИ ПАЗАР
ГСС–590 „ЗЛАТНА КАРИКА“ – 35205 ЈОВАЦ, ОС ЈАГОДИНА
ГСС–591 „КАРИОКЕ“ – 11253 СРЕМЧИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–592 „ВРБАС“ – 21460 ВРБАС, ОС ВРБАС
ГСС–595 „ЂУРЂЕВ ГРАД“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–596 „МУРЏАСТИ“ – 24210 БАЈМОК, ОС СУБОТИЦА
ГСС–598 „НАСЕЉЕ МИЛОЈЕ ЂАКА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–600 „ЈАСЕНИЦА“ – 11420 ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–602 „СВЕТИ ЛУКА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
ГСС–607 „СТАРИ ДЕЧАЦИ“ – 11308 БЕГАЉИЦА, ОС ГРОЦКА
ГСС–617 „ЛЕТАЧ“ – 12374 ЖАБАРИ, САМОСТАЛНО ДРУШТВО
63
РЕГИОН 1 ............ 213
РЕГИОН 3 ............ 214
РЕГИОН 6 ............ 214
РЕГИОН 3 ............ 215
РЕГИОН 5 ............ 216
РЕГИОН 12 .......... 216
РЕГИОН 10 .......... 217
РЕГИОН 8 ............ 217
РЕГИОН 8 ............ 217
РЕГИОН 8 ............ 218
РЕГИОН 10 .......... 218
РЕГИОН 1 ............ 219
РЕГИОН 8 ............ 219
РЕГИОН 6 ............ 220
РЕГИОН 11 .......... 220
РЕГИОН 3 ............ 220
РЕГИОН 8 ............ 221
РЕГИОН 11 .......... 221
РЕГИОН 8 ............ 222
РЕГИОН 9 ............ 222
РЕГИОН 1 ............ 223
РЕГИОН 8 ............ 223
РЕГИОН 12 .......... 223
РЕГИОН 4 ............ 224
РЕГИОН 1 ............ 224
РЕГИОН 11 .......... 225
РЕГИОН 8 ............ 225
РЕГИОН 11 .......... 226
РЕГИОН 8 ............ 226
РЕГИОН 8 ............ 227
РЕГИОН 8 ............ 227
РЕГИОН 1 ............ 228
РЕГИОН 8 ............ 229
ГСС–621 „ПУТИНЦИ“ – 22404 ПУТИНЦИ, ОС РУМА
ГСС–626 „ПРИГРЕВИЦА 2000“ – 25263 ПРИГРЕВИЦА, ОС АПАТИН
ГСС–627 „ФЕНИКС“ – 25260 АПАТИН, ОС АПАТИН
ГСС–630 „МАВИЈАН“ – 36300 НОВИ ПАЗАР, ОС НОВИ ПАЗАР
ГСС–631 „АСОВИ“ – 36300 НОВИ ПАЗАР, ОС НОВИ ПАЗАР
ГСС–633 „ЛАОЛСКИ ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 12306 ВЕЛИКО ЛАОЛЕ, ОС ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ГСС–636 „ПРОФЕСИОНАЛАЦ“ – 35000 ЈАГОДИНА, ОС ЈАГОДИНА
ГСС–638 „ПИЖОН ДУБОНА“ – 11433 ДУБОНА, ОС МЛАДЕНОВАЦ
ГСС–640 „МАРТИНЧАНИ 2000“ – 22222 МАРТИНЦИ, ОС СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГСС–642 „БАСАРАЦ“ – 12253 СРЕДЊЕВО-ДЕСИНЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–656 „ЂОРЂЕ БОЖОВИЋ -ГИШКА“ – 11040 БЕОГРАД, ОС ВОЖДОВАЦ
ГСС–660 „БЕЛИ АНЂЕО“ – 11030 БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
ГСС–662 „БАЧКА“ – 24300 БАЧКА ТОПОЛА, ОС БАЧКА ТОПОЛА
ГСС–665 „СИВИ ТИЋ“ – 24322 ЛОВЋЕНАЦ, ОС БАЧКА ТОПОЛА
ГСС–670 „МИЛОШ РАКАС-ПЛАВИ“ – 25263 ПРИГРЕВИЦА, ОС АПАТИН
ГСС–672 „ЗЛАТНА АЛКА“ – 15356 ГЛУШЦИ, ОС ШАБАЦ
ГСС–677 „МОСТОНГА“ – 25250 ОЏАЦИ, ОС ОЏАЦИ
ГСС–694 „НЕБЕСКЕ СТОЛИЦЕ“ – 38218 ЛЕПОСАВИЋ, ОС НОВИ ПАЗАР
ГСС–695 „ХАЈДИ“ – 11000 БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, ОС САВСКИ ВЕНАЦ
ГСС–696 „ЧУБУРА-38“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–697 „ГОЛУБ-ЊЕГОШЕВО“ – 24311 ЊЕГОШЕВО, ОС БАЧКА ТОПОЛА
ГСС–698 „СТАРИ ГРАД“ – 12223 ГОЛУБАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
ГСС–699 „СРПСКИ ЗМАЈЕВИ“ – 21466 КУЦУРА, ОС ВРБАС
ГСС–700 „РАВЊАК“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
ГСС–725 „ВИКТОРИЈА“ – 25255 КАРАВУКОВО, ОС ОЏАЦИ
ГСС–815 „ШАМПИОНИ АЗАЊА“ – 11423 АЗАЊА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
ГСС–816 „ВИС“ – 22304 НОВИ БАНОВЦИ, ОС СТАРА ПАЗОВА
ГСС–850 „БЕЛОСАВАЧКИ ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 34312 БЕЛОСАВЦИ, ОС ТОПОЛА
ГСС–999 „КРИЛА КОСМАЈА-МЛАДЕНОВАЦ“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
МНЕ–1 „ТРЕБЈЕСА“ – НИКШИЋ, ЦРНА ГОРА МНЕ–3 „ПРИМОРАЦ“ – 85000 БАР, ЦРНА ГОРА МНЕ–7 „РУМИЈА“ – 85000 БАР, ЦРНА ГОРА ГСС–A1 „АУСТРИЈА“ 64
РЕГИОН 10 .......... 229
РЕГИОН 11 .......... 230
РЕГИОН 11 .......... 230
РЕГИОН 12 .......... 230
РЕГИОН 12 .......... 231
РЕГИОН 8 ............ 231
РЕГИОН 4 ............ 232
РЕГИОН 1 ............ 233
РЕГИОН 10 .......... 233
РЕГИОН 8 ............ 234
РЕГИОН 1 ............ 234
РЕГИОН 1 ............ 235
РЕГИОН 11 .......... 235
РЕГИОН 11 .......... 236
РЕГИОН 11 .......... 236
РЕГИОН 3 ............ 237
РЕГИОН 11 .......... 237
РЕГИОН 12 .......... 238
РЕГИОН 1 ............ 238
РЕГИОН 8 ............ 239
РЕГИОН 11 .......... 239
РЕГИОН 8 ............ 240
РЕГИОН 11 .......... 240
РЕГИОН 6 ............ 240
РЕГИОН 11 .......... 241
РЕГИОН 8 ............ 241
РЕГИОН 10 .......... 242
РЕГИОН 5 ............ 242
РЕГИОН 1 ............ 242
............................ 243
............................ 243
............................ 244
............................ 244
ГСС – 3 „ТОРЛАК“ – 11221 КУМОДРАЖ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
3
4
5
6
9
10
11
12
13
15
17
19
21
23
24
26
29
32
33
35
38
39
50
51
54
Презиме и име
СТОШИЋ МИША
МАРКОВИЋ МИЛАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗОРАН
МИТРОВИЋ НЕНАД
МИЛАНОВ ВЛАДИЦА
РИСТИЋ ЈОВИЦА
НИКОЛИЋ ГРАДИМИР
СТАМЕНОВИЋ ДУШКО
РИСТИЋ ЖИВОТА
МАТИЋ ТОМИСЛАВ
КАЛАЈЏИЋ АЛЕКСАНДАР
МАТИЋ МИРОСЛАВ
МАТИЋ ГОРАН
МИЛЕУСНИЋ МИЛЕ
ЧЕХ АЛЕКСАНДАР
МИЛАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ИВКОВИЋ РАДЕ
ЈОСИФЉЕВИЋ НЕБОЈША
МАТИЋ ПРЕДРАГ
ЂЕРКОВИЋ ЖЕЉКО
ПАУНОВИЋ ЖИВОМИР
ЖИВОЈИНОВИЋ ТИХОМИР
РАДАК ЗОРАН
ЖИВОЈИНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ МИЛАН
Улица и број
Кумодрашка 368
Листопадна 3
Гуњак 15
Цветна 5
Житна 26
Кумодрашка 372
Ђурђевданска 30
Жарковачка 24
Топола 49
Земљорадничка 1
Гуњак 35
Војводе Степе 544
Војводе Степе 538
Божићна 31
Гуњак 30/4
Пролећна 4г
Текеришка 28а
Војводе Степе 538
Земљорадничка 1
Прибиш 7, Шипшин
Старе Порте 15
Михољска 18
Јасмина 11
Савска 35, Остружница
Божићна 22
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/249-4206
011/394-5720
011/394-5968
011/394-8355
011/394-5496
011/249-4285 064/111-6966
011/394-5025
063/557-945
011/394-5618
011/394-5058
011/394-5687
011/394-5079
011/394-6569
011/394-6324
011/394-5797 064/129-5652
011/394-7153
011/309-9000
011/394-8073
064/120-4444
064/188-1504
011/394-5518
011/394-5832
011/394-6774
011/807-0052
011/394-7401
ГСС – 4 „ВОЖДОВАЦ“ – 11040 БЕОГРАД, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
16
18
Презиме и име
ЖИВАДИНОВИЋ ДУШКО
САВИЋ ДРАГОЉУБ
ВЛАЈИЋ ЗОРАН ВЛАЈКЕ
БУЈИШИЋ МАРКО
БОЛИЋ ЈОВАН
ПАКИЋ НЕБОЈША ПАКИ
ВУЧИЋ РАТКО
МИЈАТОВИЋ ДЕЈАН
СРЕЋКОВИЋ ДРАГОЉУБ
БАСАРА МИЛОШ
КУЗМАНОВИЋ ДУШАН
РАДАН СЛАВКО КАСА
ЋИРИЋ ТАЊА
ПАВИЋЕВИЋ ТИЈАНА
ПАВИЋЕВИЋ МИРОЉУБ
Улица и број
Милице Милојковић 16
Мокролушка 1
Новакова 17
Стојана Љубића 24
Пазинска 18
Милића Мариновића 1
Ружа 2а
Олге Јојић 23а
Гласиначка 23
Бана Младена 6
Винарска 7а
Богдана Поповића 3
Мокролушка 147
Мокролушка 154а
Мокролушка 154а
65
РЕГИОН 1
Телефон
011/249-7712
011/289-4385
011/397-0136
011/394-0324
011/397-4141
011/246-2388
011/394-7818
011/394-0925
011/288-5573
011/283-0490
011/394-7950
011/246-0539
011/488-9735
011/347-1803
011/347-1803
Мобилни
062/425-425
064/277-8432
064/252-4111
064/122-6147
М.бр
20
21
24
74
Презиме и име
БЛАГОЈЕВИЋ ВЛАДА КЕПА
СТОЈАНОВИЋ РАДОМИР РАДЕ
МИЛИНОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
ТОДОРОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Вукосаве Ољаче 3
Војводе Степе 283
Цветанова Ћуприја 24а
Цветанова Ћуприја 70
Телефон
Мобилни
011/394-1327 063/858-4535
062/152-2636
011/346-0004
011/ 346-0592
ГСС – 5 „ЗЕМУН“ – 11070 НОВИ БЕОГРАД, ОС НОВИ БЕОГРАД
М.бр
1
2
3
4
9
17
20
23
25
31
Презиме и име
СРЕТЕНОВИЋ БОРА
ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕНАД
РОДИЋ МИЛАН
ГОЛУБОВИЋ МИОДРАГ
АРСИЋ НЕМАЊА
ПЕШИЋ ЉУБОМИР
РЕЏЕПИ СЕБАСТИЈАН
ПАВЛЕ БУНА
ДИМИТРИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ВУКАСОВИЋ ВЕЛИБОР
Улица и број
Војислава Илића 131
Војвођанска 102
М. Узелца 13
Ивана Рибара 168
Н. Спасојевић 15/3
Саве Мимића 4
Бежанијска Коса бб
Крајишка 72
Војвођанска 102
Милана Степановића 7
ГСС – 6 „ПРИЈАТЕЉИ“ – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
М.бр
1
3
4
5
6
9
10
12
18
34
41
51
93
100
101
Презиме и име
БЛАНУША БОРО
РАШЕТА МИЛАН
КРАШИЋ ПЕРА
ДУЊИЋ СПОМЕНКО
ЈОВИЧИЋ МИША
МИЛОШЕВИЋ ТЕОДОР
МИЛОШЕВИЋ ДУШАН
СТРАЖИВУК ПАВЛЕ - ШИМЛЕР
ЛОНЧАР СЛОБОДАН
СВИЛАРИЋ САВА
АЛЕКСИЋ ЗОРАН КЕДЕР
КЉУТИЋ МИЛУТИН
ТОМИЋ ПЕРО
ЈАНКОВИЋ ПЕРО
ЈОКИЋ ВЛАДА
Презиме и име
МАРКОВИЋ ДРАГАН
ПЕРИШИЋ САША - ПЕРА
ПЛАЗИНИЋ ЗОРАН
МИЛИЋ ЗОРАН - ФРАНЦУЗ
Телефон
011/318-3559
011/219-8117
Мобилни
063/121-1929
064/151-1392
064/588-7711
063/779-1518
065/671-9102
062/825-9220
063/741-0725
064/350-7546
РЕГИОН 1
Улица и број
Ђорђа Чутуковића 33а
V Нова, Бусије
Шилерова 70
Добановачка 3
Вере Димитријевић 4
Славонска 30
Славонска 30
Клаоничка 10
Косовска 1/6
Бранка Пешића 58
Славонска 4
Босанска 51
Босанска 45
Босанска 45
Д. Михаиловића 22, Клење
ГСС – 9 „ТОПЧИДЕРКА-РАКОВИЦА“ – 11090 РАКОВИЦА, ОС РАКОВИЦА
М.бр
2
3
4
5
РЕГИОН 1
Улица и број
Београдска 247
Породице Митић 1
Александра Војиновића 54
Розе Луксембург 8
66
Телефон
Мобилни
011/373-0708
011/219-8793
011/373-9898 065/377-8350
011/619-0858
064/542-3039
011/219-1749
011/261-0690 063/721-2011
011/219-3632 063/736-9233
064/131-3638
011/316-8357 069/316-3182
064/187-8517
011/219-0555 060/019-0555
060/019-0555
064/458-9979
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/252-6276 063/182-3561
011/252-6244
011/804-2632 064/887-0691
064/008-4810
М.бр
6
7
8
9
10
12
14
17
18
19
20
25
42
44
46
55
99
100
109
Презиме и име
ВЕЈИНОВИЋ РАДОСЛАВ - БАТА
ВЕЛИМИРОВИЋ РАДОСЛАВ - РАДЕ
ПЕТКОВИЋ ГОРАН
ЗЛАТИЋ МИЛОРАД - МИЋА
ИЛИЋ БРАНКО БРКА
ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ - АБЕ
ПЛАЗИНИЋ СЛОБОДАН - ТАЈА
ПАЈИЋ БРАНКО БАНЕ
СТАНКОВИЋ ПАВЛЕ - ПАЈА
РУКАВИНА ДРАГАН - ГАГИ
ГАВРИЛОВИЋ НЕНАД - НЕША
ПЕРИШИЋ МИЛАН
ЂУКИЋ РАДОМИР - ЂУЛЕ
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСА - ЈУНИОР
СТОЈАНОВИЋ ЗВОНИМИР - ЗВОНКО
ОБРАДОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА ЈУНИОР
ШОФРАНАЦ БИЉАНА
ЂУКИЋ ДРАГОМИР - ДРАГA
ЋУРКОВИЋ ВИДАН
Улица и број
Телефон
Врело, Уб
014/462-734
Станка Пауновића 37
Узелачка 1а
Патријарха Јоаникија 13б 011/232-1482
Београдска 219
011/252-2027
Љубише Јеленковић 7ц
011/804-0770
Александра Војиновића 54 011/804-2632
Борска 46а
011/358-5646
Ин Мемориам
Видиковачки Венац 75
011/233-4478
Вељка Петровића 183/3
Салвадора Аљендеа 25
011/744-766
Љ. Ранковића 25, Остружница
Љубише Јеленковић 7ц
011/804-0770
Патријарха Димитрија 60 011/356-4674
Оморике 8
Липовачка 1, В. Моштаница
Љ. Ранковића 25, Остружница
Породице Митић 6
ГСС – 10 „АСОВИ РЕСНИКА“ – 11231 РЕСНИК, ОС РАКОВИЦА
М.бр
1
2
3
5
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
27
28
30
100
101
Презиме и име
РАДОЈЧИЋ ДРАГОСЛАВ
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН
РАДОЈКОВИЋ МИЛАН - ШВАБА
МАТИЋ ДЕЈАН
РАДОВАНОВИЋ БОЈАН
НИКОЛИЋ РАДОСЛАВ - ЦАНИН
АНТОНИЋ ГОРАН
МАТИЋ ВЛАДИМИР
ШАРГИЋ ДРАГАН
ДЕНЧИЋ ПЕРА
ТОДОРОВИЋ ТОМИСЛАВ
ГМИТРОВИЋ ЗОРАН - ГИМИ
МИЛОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
СТЕФАНОВИЋ МИЛАН
РАДОЈКОВИЋ СЛОБОДАН - БОКИ
МАРКОВИЋ МИЛИЈА - ЛОЛЕ
ДЕЈАНОВИЋ ПРЕДРАГ
НЕДЕЉКОВИЋ ЗЛАТИБОР - БИЛЕ
ИВИЋ НОВИЦА
СТОЈАНОВИЋ ЖЕЉКО
Улица и број
Корчагинова 3
Јосипа Теларевића 37
Јосипа Теларевића 31
Душице Спасић 11
Љубише Јеленковић 21
Подавалска 48
Корчагинова 20
А. Војиновића 62
Пут за Колонију 70, Рипањ
Подавалска 13
Љубише Јеленковић 56а
Мишка Крањца 34
Љубише Јеленковић 56а
Јосипа Теларевића 31
Карађорђева 39, Ритопек
Душице Спасић 11
Подавалска 48
Љубише Јеленковић 61а
Корчагинова 2
Љубише Јеленковић 31а
Подавалска 26/1
67
Мобилни
064/497-6208
061/116-5367
060/502-1961
063/361-009
062/197-0656
064/918-4258
064/008-7848
064/274-8272
066/919-0979
064/182-4043
062/101-5670
063/853-9354
063/713-3270
062/842-0341
РЕГИОН 1
Телефон
011/804-0930
011/804-4872
011/804-4973
011/804-0309
011/804-1974
011/804-3275
011/351-0511
011/804-3743
011/804-0933
011/804-4579
011/804-1660
Мобилни
063/886-2493
062/163-6428
064/615-3969
064/157-9875
064/110-3656
064/182-3530
064/298-0472
064/409-0881
065/865-2313
062/850-3596
064/147-1857
063/875-5254
062/533-592
064/615-3969
064/303-0013
064/157-9976
064/269-1584
064/123-8856
063/776-7774
011/804-0370 069/130-6419
ГСС – 12 „КРАГУЈ“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ОС КРАГУЈЕВАЦ
М.бр
2
3
5
8
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
25
26
32
34
39
59
68
70
277
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ РАДЕ
АЛЕКСАНДРОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН - ЈОКЕР
ТОДОРОВИЋ МИРОСЛАВ - МИКИ
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ НИНОСЛАВ - НИНО
ПАУНОВИЋ ВЛАДАН - ПАУН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН - СИМКИНАЦ
НЕДЕЉКОВИЋ НЕМАЊА
ЈАНКОВИЋ МИЛОСАВ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДУШКО - БЕКИНАЦ
МИЛЕТИЋ ЖИВКО - ШУМАР
МИТРОВИЋ ЂОРЂЕ
ЗАХАР ДРАГАНА - ИВАНА
МИЛЕТИЋ ТОМИСЛАВ
ВЕСИЋ ДРАГАН
ГУТИЋ МИЈОСЛАВ - ГУТА
ЛОЈАНИЦА МИЛОВАН - ЛОЈА
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОЈЕ - МИКИЦА
АКСЕНТИЈЕВИЋ МИЛАН
КАРАЈАНКОВИЋ МИЛОШ - КАРЕ
ЛАЗАРЕВИЋ ВЛАДАН
Улица и број
Ибарских Рудара 60
Јована Јанковића 5
II Крајишке Бригаде 8
I Шумадијске Бригаде 10
Вишњићева 36
Вељка Ребића 28
Ибарских Рудара 54
Левачка 21
Воје Радића 5/5
Ин Мемориам
Ибарских Рудара 60
Марка Миљанова 1
Чехова 8
Кнез Михајлова 128
Незнаног Јунака 1/25
Словенска 8
Шантровац
Краљице Наталије 11
Зоре Радуловић 24
Игумана Пајсија 8
Каменичка 14
Бранислава Нушића 14
Дреновац
ГСС – 13 „НАША КРИЛА“ – 36000 КРАЉЕВО, ОС КРАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Презиме и име
ВУКАДИНОВИЋ ДРАГАН - ЈАРО
ПРЕМОВИЋ РАСТКО - ПРОФЕСОР
МАРКОВИЋ СЛАВИША - МАРЕ
ВАСИЋ ПЕТАР
ПОПОВИЋ МИХАИЛО - МУЈО
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН - КАПЕТАН
МИРКОВИЋ САША
МАКСИМОВИЋ СИНИША - НИШИЦА
ПЕТРОВИЋ РАДОВАН - РАДЕ
ЛАЗАРЕВИЋ РАДОСАВ - ЏИН
ПАВЛОВИЋ ТОМИСЛАВ - ТОМО
ДАВИДОВИЋ ВИДОСАВ - КЕЛЕ
НЕСТОРОВИЋ ДРАГИЋ - ДОНКИ
МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР - ВЛАДЕ
ЈАСНИЋ ЗОРАН
ЂУРИЋ ДАЛИБОР - ДАЧО
МИНОВИЋ НЕБОЈША - НЕМАЦ
Улица и број
Хајдук Вељкова 71
Обилићева 22/7
Радуловићева 11
Задарска 9
Ин Мемориам
Змајевачка 240
Жичка бб
IV Црногорска 40.
Трешњари-Жича
Обилићева 51
Жича
Танаска Рајића 44/2
Хилендарска 13
Радуловићева 11
Трг Војске 1/16
Јастребарска 12
Ђуре Дукића 6
68
РЕГИОН 5
Телефон
034/316-758
034/320-119
034/632-6903
034/314-611
034/382-727
034/312-595
034/311-684
034/322-850
034/316-758
034/636-2954
034/323-244
034/310-802
034/345-188
034/361-169
Мобилни
060/308-2131
060/304-6457
065/411-2312
062/775-127
060/331-1684
065/325-9777
064/194-9546
060/362-9544
065/921-1015
065/526-6657
064/349-0941
034/372-182 062/262-120
034/387-465 060/800-5927
034/354-354 064/990-8998
034/631-5225
034/334-794 063/366-292
034/582-440 062/616-517
РЕГИОН 12
Телефон
Мобилни
036/322-141 060/322-1410
036/322-247
036/354-670 064/116-4761
036/232-068
036/372-069 064/637-1423
064/454-3113
036/375-626 064/277-5608
036/366-068 064/277-5539
036/232-498
036/5816-704 065/811-1111
036/234-548 064/361-3645
036/311-693 064/371-4274
036/354-670 064/277-6067
036/312-762 062/881-9409
036/352-131 064/168-0661
036/376-222 064/640-7392
М.бр
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
Презиме и име
МАРКОВИЋ ДРАГИЦА
ПЕРИЋ РАДОСЛАВ - МИЛЕ
МАТОВИЋ МИОДРАГ - МИШО ТЕКИР
КОЛАРЕВИЋ МИЛОВАН
ВУКАДИНОВИЋ БУДИМИР - БУЛЕ
СИНЂЕЛИЋ БРАНКО
МИЈАТОВИЋ ЗОРАН - ЦВРЛЕ
РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОРАД
ГРУЈИЋ БРАНКО - БАНЕ
РАДОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ - ГОЛЕ
ГРУЈИЋ МАРКО
ГРУЈИЋ ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ ИВИЦА
ПАВЛОВИЋ БОРКО
КАРАПАНЏИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ МИЛОЈЕ
МИЛЕТИЋ ИВИЦА
КОЛОВИЋ ДАРКО
РУЖИЋ МИЛОШ - ФРИЦ
КРУНИЋ БРАНИСЛАВ - БАНЕ
БАЛТИЋ ДРАГОМИР - ДРАГИ
БИШЕВАЦ МИОДРАГ - МИЋО
ЛАЗОВИЋ ВЕРОЉУБ
ПАЈОВИЋ УРОШ
КАРАНОВИЋ МИРКО - РОКИ
АНЂЕЛКОВИЋ ПРВОСЛАВ
ВУЛЕТИЋ КОСТА
ВУЈИСИЋ ЉУБИША
ВАСИЋ МИХАЈЛО - БУЦО
ЋОПОВИЋ ГОРДАН
КОЛАРЕВИЋ КОСТА
МИТРОВИЋ МИЈАТ
ВУКАДИНОВИЋ МЛАДЕН
МУЉИЋ САША - ЧАРАПАН
МИТРОВИЋ ГОРАН
АНЂЕЛКОВИЋ АЛЕКСА
СТОЛИЋ СЛАВИША
КРСМАНОВИЋ СРЕТЕН
ЈАКИЋ МИЛУТИН - ЈАЛЕ
МАТОВИЋ МИОДРАГ - ШЕКИ
ПАУНКОВИЋ МИЛАН
ДУКИЋ ИВАН - ДУКА
ТРНАВАЦ БОГОЉУБ
СТАНИЋ ЂОРЂЕ
МИТРОВИЋ МАРКО
Улица и број
Телефон
Милоша Тасића 20
036/393-833
Цара Лазара 66/13
036/321-230
Главашева 11
036/233-692
Мрсаћ
036/889-018
Ин Мемориам
Адрани 536
036/352-826
Попинских Бораца18
036/375-217
Излетничка 100
036/371-212
Жича
036/581-6410
Лазара Чопића 8/1
036/376-139
Жича
036/581-6410
Жича
036/581-6410
Жича 168/г
036/581-6283
Жича
036/581-6704
Јарчујак
036/354-376
Ковачи
036/373-538
III Прекоморавска Чета 8 036/391-327
Самаила
036/881-567
Доситејева 102/2-5
036/381-276
Радуловићева 2
036/355-420
Иве Андрића 115
036/366-525
Ибарска 19/7
036/312-745
II Пролетерска 74
036/383-443
Браће Јовановић 13
036/352-871
Топличка12
036/375-141
Жича 207/г
036/5816-169
Адрани
036/841-699
Рибничких Партизана 17 036/379-633
Задарска 10
036/232-785
Јарчујак 43
036/827-238
Мрсаћ
036/889-018
Мрсаћ
036/889-505
Хајдук Вељкова 71
036/322-141
Карађорђева 260
036/352-567
К. Михајила 128, Крагујевац 034/253-30
Лазара Лопичића 6
036/376-133
Николе Тесле 50
036/375-592
Рудопољска 23
036/383-884
Жичкипут 9
036/372-540
Горана Ковачића 13
036/372-990
Жича
036/581-6052
Змајевачка 151
036/366-102
Моше Пијаде 17/8
036/231-752
Самаила
036/882-158
Мрсаћ 161
036/889-530
69
Мобилни
064/130-8128
064/463-3009
066/508-8006
060/375-2177
064/653-1829
062/881-9551
063/773-2663
064/061-8387
063/190-0223
064/446-2669
064/146-1288
064/446-4205
064/513-4089
064/237-2046
063/617-276
061/243-5463
063/788-9789
063/813-8666
064/498-5860
063/855-8699
063/119-8887
064/973-5021
066/926-0810
069/368-3476
063/719-3845
064/295-1959
063/823-7832
063/622-447
061/239-5809
064/132-5691
065/532-3273
М.бр
64
66
68
69
70
71
72
75
77
80
82
84
90
95
99
100
Презиме и име
МАНДИЋ МИЛИЈАН
КУЧЕВИЋ ХАБИБ - АЦКО
ЛАЗАРЕВИЋ БОЖИДАР - ЂИДО
ВЕЉОВИЋ ДАНИЛО
ЖИВКОВИЋ РАДОВАН
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОРАД
МАРКОВИЋ МИЛАН
ЦВЕТКОВИЋ ГОРАН
ЛАЗОВИЋ РАДЕ
ЈЕРОТИЈЕВИЋ ДЕЈАН
КАТИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ РАДОШ
КОЧАНОВИЋ МИЛОРАД
ЈОВАНОВИЋ МИЈАТ - МИЋУН
МИЛИШИЋ МИЛЕТА
Улица и број
Николе Карева 21
Љ. Ђорђевића 26
Доситејева 204/7
Д. Миљковића
Радуловићева 3
Ратина 79
Заклопача
Телефон
II Пролетерска 37
Адрани
Олге Јовичић 16/4
Ратина
Жича
Домановићева 3
Жикице Шпанца 22
Јарчујак 34
036/376-282
036/841-049
036/311-044
036/420-808
036/5816-450
036/354-002
036/375-043
036/827-419
036/382-613
036/381-832
036/352-380
036/352-960
036/862-219
036/5461-115
ГСС – 14 „ДРАГОЈЛОВИЋ МИЛУТИН-ЦИЛЕ“ – 11000 БЕОГРАД, ОС САВСКИ ВЕНАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
20
24
30
Презиме и име
ДРАГОЈЛОВИЋ МИЛУТИН - ЦИЛЕ
ДРАГОЈЛОВИЋ МИЛАН
БЛАГОЈЕВИЋ СТЕВИЦА
МОЛДВАЈ МИЛОРАД
НИКОЛИЋ ГОРАН
БЕРФИ ЈОЖЕФ
РАНЂИЋ МИЛОМИР
ДРАГОЈЛОВИЋ ЗОРАН - ЗОЋА
ДРАГОЈЛОВИЋ СПАСОЈЕ
ДРАГОЈЛОВИЋ НЕБОЈША
ЈОВАНОВИЋ ДУШКО
БЛАГОЈЕВИЋ ВЛАДАН
КИТАНОВИЋ СИНИША
НАУНОВИЋ БОЈАН
ЂЕРФИ ФЕРЕНЦ
УРОШЕВИЋ СЛОБОДАН - ПУРА
ТРИФУНОВИЋ ДУШАН
Презиме и име
НИКОЛИЋ МИЛАН
ПОПОВИЋ МОМЧИЛО
БУГАРСКИ ВИТОМИР
ЈЕВТИЋ РАДОСЛАВ
063/721-0244
064/854-3216
065/375-0433
064/246-6993
РЕГИОН 1
Улица и број
Телефон
Мобилни
Б. Ослобођења 16
011/361-1291 064/516-5237
Једренска 12
011/242-5926
В. Миличевић 4, Заклопача
063/852-9911
Санска 48
011/494-573
II Крајишка 1/5, Ритопек 011/806-2721
С. Марковића 137, Панчево 013/343-208
Брђанска 88, Рипањ
011/865-2362
Ин Мемориам
Б. Ослобођења 16
011/361-1291
Б. Ослобођења 16
011/361-1291
8 Нова 21, Пиносава
011/390-7606
В. Милићевића 4, Заклопача011/852-5624
С. Марковић 84, Панчево 013/367-692
Бул. Јна 179, Јајинци
011/394-2961
С. Марковића 137, Панчево 013343-208
Ин Мемориам
Добропољска 50
011/264-7639
ГСС – 15 „ВАЉЕВСКИ ЛЕТАЧ“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
М.бр
1
3
6
7
Мобилни
064/250-3954
064/161-5367
060/038-1832
065/606-4455
064/257-9676
064/895-3102
064/177-8271
064/287-6177
064/979-9065
066/205-422
Улица и број
Бобовчева 6
Јакова Ненадовића
Насеље Колубара 19
Синђелићева 73
70
РЕГИОН 3
Телефон
Мобилни
014/220-546
014/238-135
014/224-079
М.бр
8
11
13
17
21
24
30
32
33
39
40
48
51
67
70
98
99
101
102
106
109
112
130
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ МИЛОЈЕ
ГУСАНИЋ ДЕЈАН
ЛУКИЋ Д. МИЛАН
МИЛИВОЈЕВИЋ МАРКО
ТЕШАНОВИЋ ЗЛАТКО
МАРКОВИЋ НЕМАЊА
ЈОВАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ ВЛАДИЦА
ЈАЊИЋ ДРАГАН - JAЊА
ПИМИЋ ЗОРАН
ЛУКОВИЋ ДРАГАН - ПОП
КРСТИЋ АЛЕКСАНДАР
КАТАЛЕНАЦ ДРАГАН - КАЛЕ
ЛУКИЋ МИЛАН - СТРУЈА
МИЈАИЛОВИЋ ДРАГАН - БУТИК
ЂАПИЋ СЛОБОДАН - ШУМЕНКО
МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ - ПРЕЖА
ЛУКИЋ СЛОБОДАН
МАРКОВИЋ ВЕРАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ ВЛАДИМИР
ЖИВАНОВИЋ ВЛАДЕТА
ЂОРЂЕВИЋ ЧЕДОМИР - МАЦКО
Улица и број
Пастерова 5
М. Бјелице 14/а
Насеље Колубара 17
Телефон
Мобилни
014/221-141
064/562-1128
014/233-216
064/051-9025
Ослободиоци Ваљева 22/9 014/223-568 064/319-0551
Синђелићева 54
066/097-622
Јована Дучића 36
064/029-7826
Дупљај бб
066/906-3781
Пастерова 5
014/293-345 064/651-1470
Јована Дучића 50
014/233-345 065/822-4339
Војвођанска бб
014/249-121 063/855-0073
Сретена Дудића 28/1
014/236-602
Шабачки Пут 203
014/235-628 069/569-9058
Сретена Дудића 1/1
014/221-994 065/454-5367
Насеље Колубара 17
014/233-216 064/836-8406
Пере Комирићанца 7
014/234-036 060/150-8731
Јакова Ненадовића 2/б
014/238-050 064/070-8666
Др. Пантића 124
014/220-264 064/117-7778
П. Јовановића 15. Осечина 014/451-269
Војводе Степе 35 Осечина 014/451-585 064/273-7472
Болничка 5, Осечина
014/451-363 064/567-8551
Село Остружањ, Осечина
064/354-4157
Радничка 45/А
014/238-548 069/500-7755
ГСС – 18 „ГОЛУБ ТРСТЕНИК“ – 37240 ТРСТЕНИК, ОС ТРСТЕНИК
М.бр
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
Презиме и име
РАКЕЗИЋ ЉУБИША - ЧАРЕ
ТОМИЋ РАДОСЛАВ
БОЖОВИЋ ЗОРАН
ТОШИЋ ВИКТОР
МИЛЕНКОВИЋ ДУШАН
ЖИВКОВИЋ ИВАН
МАНЏУКИЋ РАДОВАН
МИЛИЋ МИЛОМИР
КИТИЋ СЛОБОДАН
МАНЏУКИЋ АЛЕКСАНДАР
АНДРЕЈИЋ ГОРАН
ВУКОЈИЧИЋ СИНИША
МИЉОЈКОВИЋ ЉУБИША
ИГЊАТОВИЋ ЂОРЂЕ
ИГЊАТОВИЋ РАДЕ - ЦАНИН
ИГЊАТОВИЋ АЛЕКСА
ПАНТЕЛИЋ АЛЕКСАНДАР
КРСМАНОВИЋ БОБАН
Улица и број
Бељици бб
Стари Трстеник
Р. Крстића 28
Тоболац бб
Б. Радичевића 2/7
Г. Црнишава
Пејовац
Стопања
Ж. Трифуновића 17/20
Пејовац
Почековина
Д. Црнишава
Браће Спасојевић 44
В. Дренова
В. Дренова
В. Дренова
Оџаци бб
Велуће 37, Стопања
71
РЕГИОН 6
Телефон
037/715-204
037/727-280
037/713-404
037/736-253
037/715-602
037/731-624
037/710-109
037/727-152
037/715-331
037/710-109
037/731-587
037/725-209
037/725-209
037/725-209
037/713-634
Мобилни
063/812-0443
063/737-7835
063/804-8196
063/776-1497
063/810-0450
063/648-614
063/876-9398
064/465-9918
063/835-9719
064/366-9015
064/204-3576
063/614-100
069/112-8440
069/725-209
063/115-2988
063/105-4911
062/844-9815
М.бр
23
28
29
30
38
42
69
Презиме и име
МАРКОВИЋ МИЛАН
ПАНТЕЛИЋ САША
МИЛИЋ ДЕЈАН
МИЛОВАНОВИЋ НЕНАД
ЛУКИЋ РАДОСЛАВ
ЛОШИЋ СЛАВОЉУБ
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН - ЂУРА
Улица и број
Почековина
Оџаци
Д. Почековина
Богдање
Оџаци бб
Бељици
Пољна
Телефон
037/713-634
037/731-841
037/726-304
037/711-173
037/715-201
037/721-312 063/192-5495
ГСС – 19 „ОБРЕНОВАЦ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
3
6
7
10
11
14
16
17
19
21
22
25
26
27
35
36
38
40
41
42
44
45
51
52
55
59
62
71
82
Презиме и име
СТАМЕНОВИЋ ЗОРАН - ЗОРЕ
КУЗМАНОВИЋ ВЛАДИМИР - КУЗЕ
НИКОЛИЋ МИЛОШ
ОБУЋИНА ЈАНКО
ОБУЋИНА САВА
ЈОВАНОВИЋ СРЂАН
ДАЦКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛИСАВЉЕВИЋ РАДОМИР - ГЕНТА
МИЛИСАВЉЕВИЋ РАДОСАВ
СТОЈИЧИЋ МИРОСЛАВ
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН - КВАНЧ
СИМЕУНОВИЋ СРБИСЛАВ
ДАМЊАНОВИЋ АЦА
НИКОЛИЋ РОДОЉУБ
ЛАЗАРЕВИЋ ДОБРИВОЈ
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ШВАБА
ДРАГОЈЛОВИЋ РАЈКО - ВОДНИК
ПЕТРОВИЋ РАДОСАВ - РАЦА
МИРОСАВЉЕВИЋ БОБАН
ЛУКИЋ МИЛИВОЈ
ПЕЈАКОВИЋ ДРАГАН - МИГИН
ШАЛИНДРИЈА МИЛУТИН
ИГЊАТОВИЋ ВЕЛИБОР - ВЕША
ГВОЗДЕНОВИЋ ЗОРАН
АЛЕКСИЋ СЛОБОДАН - МАШИН
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
МАРИЧИЋ ВОЈИСЛАВ
ФИЛИПОВИЋ МИЛОРАД
РЕГИОН 1
Улица и број
Студеничка 9
В. Мишића 185
В. Караџића 32
Немањина 247
Немањина 247
Церић 10, Грабовац
В.Караџића 73
С. Ковачевића 20
С. Ковачевића 20
Б. Лазић 18
Војводе Мишића
П. М. Ненадовића 13
Обреновачки Пут 177
Б. Лазић 167
Фрушкогорска 41
Ј. Вујића 26
Зидарска 16
Немањина 113
Дрен 9
М. Чамџије 31, Барич
Белопољска 19
Рваћанска 78
А. Симовића 82а
Мислођинска 139б
Доситејева 24
Баричких Бораца 2
Мислођинска 17
Обреновачки Пут 2
Савска 134
Телефон
Улица и број
VI Пука 51
Ослобођења 36
Телефон
Мобилни
015/7346-031 064/013-0755
015/358-829
ГСС – 21 „МАЧВА“ – 15000 ШАБАЦ, ОС ШАБАЦ
М.бр Презиме и име
1 ЂУРИЋ РАДЕ
2 ЋИРИЋ МИХАИЛО - ЋИРА
Мобилни
063/127-8672
063/105-4911
069/731-841
063/646-736
064/214-8284
011/872-1719
011/872-2639
011/772-5883
011/876-0290
011/872-3501
011/875-9481
011/872-4264
011/872-1214
011/872-2137
011/772-5400
011/870-0424
011/876-6674
011/772-7111
011/772-5776
011/872-5959
011/875-4831
011/877-4875
011/872-5532
011/877-3706
011/772-0058
011/877-3425
011/875-5119
011/870-0758
011/872-5849
011/877-3282
011/875-5250
Мобилни
064/340-9395
064/836-2683
064/440-6360
064/840-9929
064/998-5548
064/159-6122
063/773-8780
064/360-2026
064/984-1975
064/324-1908
064/572-6723
065/412-6153
063/263-272
063/247-331
064/151-5278
063/227-045
063/722-4536
064/372-3567
064/124-8736
063/552-630
064/138-2043
063/744-4820
066/924-6532
064/340-9144
064/484-4568
РЕГИОН 3
72
М.бр
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
38
39
40
41
44
46
47
48
50
51
55
57
60
61
Презиме и име
БЕРИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
БЕЛОВУКОВИЋ ПРЕДРАГ - ЦОНИН
АНДРИЋ ДЕЈАН
ПЕТКОВСКИ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ВЛАСТИМИР
ВУЈИЋ ЉУБИША
ЧУЧУКОВИЋ ИВИЦА
ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СОЛАКОВИЋ МЛАДЕН
СТОЈАНОВИЋ РАДЕ
СТАНКОВИЋ НЕНАД - ПИЦИКА
ВУКОВИЋ ТОМИСЛАВ - ТОЛЕ
ВАСИЋ МИЛЕ ДЕДА
ОПАЧИЋ МИЛАН
СТАНОЈЛОВИЋ МИЛЕТА - МЕЦА
РАДАКОВИЋ ВЛАДИМИР - РАДАК
ЖАКИЋ МЛАДЕН
ГЛИГОРИЋ ГОРАН
МИРКОВИЋ МОМЧИЛО - МОЈИЛО
ГАЈНИЋ ИВАН
СТАНКОВИЋ ДУШАН - ДЕСИН
ЈУГОВИЋ СТОЈАН
ЈОВАНОВИЋ САША
ВЕЛИЧКОВИЋ ЧЕДОМИР
ДЕРВИШЕВИЋ МЕМЕД
ЋОСИЋ НЕБОЈША
ЂУКИЋ СЛАВКО
СТОЈАНОВИЋ РАТКО
РИСТИЋ МИЛАН
ПАЈИЋ ЗОРАН - ЖОКА
БЕРИЋ ЗЛАТОМИР - САЈЏИЈА
РАЈШИЋ МИЛОРАД - РАЈША
ВАСИЉЕВИЋ РАДОВАН - ТРЊАК
СТАНКОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ БОШКО
ТРШИЋ НИКОЛА
СТАНКОВИЋ СИНИША
ГЛИШИЋ МИЛАН - ГАГА
СПАЈИЋ БРАНКО
ЈОВИЧИЋ ДУШАН
ДИМИТРИЋ РАДЕ
КУРАИЦА ДРАГАН
Улица и број
Телефон
Немањина 12
Ратних Инвалида 10/4
015/348-225
Занатлијска 8
015/343-587
Поцерска 55 Јевремовац 015/385-353
29. Новембра, Кленак
022/445-124
Сиђелићева 11/1
015/354-384
Милоша Поцерца 72
Маршала Тита 53, Кленак 015/355-520
Хајдук Станка 11
015/344-744
Маре Лукић Јелесић 30
015/343-961
Маршала Тита 157, Јеленча 015/380-451
Колонија Мачве 6/3
015/344-647
Мачванска 36
Петра Кочића 17
Стефана Првовенчаног 20/1 015/370-714
Церска 28, Јевремовац
VI Пука 37
015/7346-029
Гаврила Принципа 3
015/344-838
Пиланска 47, Кленак
С. Новаковића 118
015/348-826
Далматинска 33
Хајдук Станка 32
Николе Пашића 17
015/774-1211
Младена Ђуричића 16
015/304-596
Савска 3, Кленак
022/445-476
Драгише Пењина 2
015/347-758
Мачванска 22
Јове Курсуле
Маршала Тита 159
Кнеза Лазара 6/68
015/349-708
Мачванска 55
015/341-988
Ново Село, Дебрц
Трг Ђачког Батаљона 7/14
Летњиковачка Коса 34
015/391-324
Колонија Мачве 6
015/344-648
Колонија Мачве 6
015/344-647
Хајдук Станка 10
015/344-039
Колонија Мачве 6
015/344-648
Краљевића Марка 7
015/341-453
Проте Смиљанића 44
015/355-116
Хајдук Станка 16
015/344-738
Мрђеновац
015/340-870
Далматинска 30
015/370-287
73
Мобилни
065/373-7077
064/145-8861
064/877-1741
063/317-641
061/118-5588
064/258-5433
064/281-6198
064/340-3046
064/410-5972
060/344-6477
064/036-2340
061/146-8941
064/556-8592
063/882-5255
064/356-0707
064/010-4760
064/323-0685
060/348-8260
064/562-5296
063/200-835
064/666-2870
064/472-4591
062/642-159
066/509-9616
063/775-2951
015/380-451
064/286-2584
064/205-7622
064/360-8444
064/351-0033
064/396-1515
064/360-8878
064/133-5721
064/428-1088
064/383-0316
М.бр
62
63
64
67
69
70
71
80
92
98
102
107
111
117
Презиме и име
НИКОЛИЋ ПАВЛЕ
СТЕФАНОВИЋ БРАНКО
ТОДОРОВИЋ АЦА
МАРОВИЋ БОЖА
МИТРОВИЋ МИЛЕТА - БЕЋА
КОЛАРИЋ САША
ПЛАВИЋ ЛАЛЕ
МАРЈАНОВИЋ ДРАГОРАД
ДОРОСЛОВАЦ ПАВЛЕ - ПАЈА
ОПАЧИЋ ДРАГАН
СТЕФАНОВИЋ ЗОРАН
ЖАКИЋ БОГОЉУБ - САВКЕ
СИМИЋ БРАНИСЛАВ - СИМА
ЛОЛИЋ МИОДРАГ - ЛОЛИЈА
Улица и број
Телефон
Николе Цоловића 103
015/349-896
Милоша Поцерца 73
Лозничка 6
Стефана Првовенчаног 37 015/370-691
Хајдук Станка 62
015/344-794
Ускочка 3/1
015/334-400
Вука Караџића 74
015/333-263
Доситејева 4
015/311-509
Хајдук Станка 34
015/344-770
Далматинска 14
015/370-305
Митрополита М. Јованов. 12015/774-1900
Петра Сокољанина 7
015/344-472
Војислава Илића 39
015/334-316
Хајдук Станка 8
ГСС – 22 „КНЕЖЕВАЦ“ – 11090 КНЕЖЕВАЦ, ОС РАКОВИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
Презиме и име
СТОЈИЉКОВИЋ ТОМИСЛАВ - ТОМИЦА
ЗЛАТАНОВИЋ БРАНКО
ПОПОВИЋ МИЛАН
СТАНОЈЕВИЋ ПЕТАР
ЛУКИЋ МИРОСЛАВ
МАНДИЋ ДРАГАН - МАНДА
ЗЛАТАНОВИЋ ИЛИЈА
РАДОЈЕВИЋ СЛОБОДАН - ЛАВ
МИЛОВАНОВИЋ ДУШАН
СТАНКОВИЋ НЕБОЈША
БИЛАНОВИЋ НИКОЛА
ЂОРЂЕВИЋ МИЛОЈЕ - МИШИ
ХАЏИЋ ЈОВАН - РИЗИК
НИКОЛИЋ АВРАМ
СПАСОЈЕВИЋ ЗЛАТОМИР - ЗЛАЈА
РУЖИЋ МИЛАН - МИЋА
ЗЛАТАНОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ЗЛАТАНОВИЋ ЗОРАН
КУЗМАНОВИЋ ВЛАЈКО
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
ВИТОРОВИЋ МИШО
УГРИНИЋ САША
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЈЕЗДИЋ РАДЕНКО
САМЧЕВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Летићева 28
Иве Лоле Рибара 2
14. Октобра 4
Мраковачка 9
М. Станојловића 3
2. Септембра 116
Иве Лоле Рибара 2
Пролетерска 6б
17. Октобра 52а
Душана Пуђе 28
Московачка 2
Ин Мемориам
Боже Јеремића 16
П. Велимировића 7а
17. Октобра 52
Д. Котуровића 4
Гајићев Сокак 2
Село Конатице
И. Лоле Рибара 22
Шуцина 7
17. Октобра 52а
Брђанска 2
Кнежевачка 25
8. Марта 13/21
Кнежевачка 26
С. Филиповића 82
74
Мобилни
065/646-4277
064/296-2189
064/841-7021
064/453-9074
064/651-1098
064/570-2420
064/839-4165
060/329-2122
064/357-7951
064/364-7775
064/436-7862
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/232-2697 064/468-4065
011/573-023 063/874-2877
011/233-4023
011/233-4597
064/316-7926
011/232-2864 063/555-099
011/573-023 063/840-8977
011/232-2781 064/130-2002
011/232-2347 064/658-0506
011/533-4197 064/128-1561
060/722-0226
011/233-9077 065/545-9903
011/266-3593
011/234-6057 063/185-4859
011/358-3496 064/115-4550
064/175-7523
063/275-212 063/770-7795
011/573-023 064/9487-608
011/232-1996 063/345-073
011/232-2301 064/294-9010
011/804-0302 064/964-8253
011/233-4390 063/233-044
011/257-0637 065/461-7734
011/233-2416 063/705-4087
011/257-1971
ГСС – 26 „ТЕКИР“ – 14210 УБ, ОС УБ
М.бр
2
3
4
5
6
9
10
12
16
17
19
25
32
34
35
36
55
Презиме и име
МАРОВИЋ РАДОСАВ
ГАРДИНОВАЧКИ МИЛОРАД
ИЛИЋ ДЕЈАН
ЛУКИЋ ДРАГАН
СИМИЋ ВЕРОЉУБ
ВЕЛИМИРОВИЋ ДРАГАН
ВУЈКОВИЋ ТИХОМИР
СИМИЋ ЈОВАН
СТЕВАНЧЕВИЋ УРОШ
ЈЕРЕМИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ ИГОР
ЈОВИЧИЋ ГОРАН
ГЛИШИЋ МИЛАН
НЕНАДОВИЋ БОГОСАВ
НОВКОВИЋ МИЛАН
МАРЈАНОВИЋ ГОРАН
МИЛИВОЈЕВИЋ МИЛОШ
РЕГИОН 3
Улица и број
Мургаш
Јна
Таковска бб, Таково
Трњаци
Тамн. Партизана 25
Црвена Јабука
Врело
Браће Ненадовића
Мургаш
Р. Софронића 6
Гуњевац
Св. Поповића бб
Занатска бб, Таково
Црвена Јабука
1. Маја 185а
Јна 32
С. Миливојевића 45
Телефон
014/415-021
014/462-424 063/822-4408
014/414-560
014/411-842
014/461-355
014/411-642
014/410-252 064/430-2308
014/411-039 064/303-0912
014/462-239 064/216-1769
014/475-326
014/407-89
014/415-488
014/414-279 063/862-5879
ГСС – 27 „МАВИЈАН-ЖАРКОВО-БЕОГРАД“ – 11030 ЖАРКОВО, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
1
2
3
6
8
11
12
13
15
17
20
25
27
28
29
35
40
43
50
66
79
Презиме и име
ПАНТЕЛИЋ ДУШАН - ДУДА
БОСИЉЧИЋ СВЕТИСЛАВ
РАДОВАНОВИЋ ДУШАН
ЧЕДИЋ МОМЧИЛО - БАТА
МИЛИНКОВИЋ ЉУБА
НАСТИЋ РАЈКО ЦИПУН
МИЉКОВИЋ ИЛИЈА
РАДОВАНОВИЋ МИЛАН
МИЛИНКОВИЋ МИЛАН - БАЈА
ЈОКСИМОВИЋ САША
ЈОКСИМОВИЋ ИГОР
НАСТИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАНТЕЛИЋ ЗОРАН - РЕПА
ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН - ДУРА
ГОЛУБОВИЋ СЛОБОДАН - БОБА
ЂОРЂЕВИЋ МИЛИСАВ
ЈОКСИМОВИЋ ДРАГАН - КРЛЕ
САВИЋ БОЈАН
СВОРЦАН РАДОСЛАВ
СЕЛАКОВИЋ ДРАГАН
МИШИЋ ДУШАН - ЧИЧКО
Улица и број
Телефон
Зорина 15
011/250-1044
П. М. Пауловића 14а
Солунских Бораца 22
011/251-3361
Аце Јоксимовић 30
011/251-9203
Репишка 59
011/251-8195
Настићева 19
011/251-0767
Дољанска 14 Сремчица
011/252-3625
С. Бораца 22
011/251-3361
Репишка 59
011/251-8195
Пр. Милорада Павловића 24011/251-3883
З. Јовановића 10
011/250-0900
Настићева 19
011/251-0767
Р. Ружића 56
011/250-1543
Р. Ружића 56
011/251-7668
Зорина 10
011/251-4601
Љубице Ивошевић 18а
011/250-5137
П. Милорада Павловића 22а011/251-1384
Спасовданска 5
011/236-1866
Благоја Паровића 21/4
011/254-1072
Солунских Бораца 7
011/251-2762
Аце Јоксимовића 91
011/239-0097
75
Мобилни
063/811-1836
РЕГИОН 1
Мобилни
064/446-0425
064/205-5596
060/502-902
063/303-188
064/208-4428
064/265-7867
064/934-7607
ГСС – 31 „УЖИЦЕ“ – 31000 УЖИЦЕ, ОС УЖИЦЕ
М.бр
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
15
17
20
21
22
23
25
26
29
32
34
35
36
37
41
42
44
45
48
50
51
52
53
54
55
57
58
61
65
66
70
71
77
79
Презиме и име
ЂАЈИЋ НИКОЛА - ЂАЈА
ГРУЈИЧИЋ АРАНЂЕЛ - ЛАЛЕ
ЦВИЈОВИЋ БРАНЕ - ЦВИЈА
КЕНДИЈА СЛОБОДАН - БАФТА
ЈЕВТИЋ ДРАГАН - ЈЕВТА
РАКИЋ ДРАГАН - РАКАЦ
ЈЕВИЋ МИЛУТИН - БАТИЦА
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН - СОДА
ЉУБОЈЕВИЋ ЗОРАН - ЏАБАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН - ДИМА
ЖИЛИЋ ЗОРАН - ГАВРО
ФИЛИПОВИЋ ЖЕЉКО
КАРАЈАНКОВИЋ ЉУБИША
АНТОНИЈЕВИЋ ВИДОЈЕ - ЛУНЕ
КОСТИЋ МИЛОВАН - КРИВИ
ЈОВАНЧИЋЕВИЋ ДАЛИБОР - ПИНГЕ
ЈАНКОВИЋ НЕБОЈША - НЕБА
ЂОКОВИЋ СЛАВОЉУБ - ЖИКА
ЛОЈАНИЦА БАТО
ПОЛИМЧЕВИЋ РАДОЈКО
КОСТИЋ ИВАН
ИЛИЋ ДОБРИВОЈЕ
АЏИЋ МИЛОРАД - АДЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША
ЗУМЕРАЈ ЈОВО
ЛУКОВИЋ ИГОР
АНТОНИЈЕВИЋ ДАВИД
ЖУНИЋ МИЛОШ - ЖУНА
ЈОКИЋ ЛАЗАР
НИКОЛИЋ ВЕСЕЛИН - ВЕСО
МИЛИЋ НЕНАД
РОГИЋ МИЛОШ РОГА
СЕЛАКОВИЋ СРЕТЕН - ГУМАР
СЕЛАКОВИЋ УРОШ
МИЛОВАНОВИЋ МИЉКО - МИЏА
ЈАЊИЋ СЛОБОДАН - ЈАЊА
СТАНИЋ ЗОРАН - ЋИЗО
КРСТОВИЋ ДРАГАН - ГАГО
НИКОЛИЋ МИОДРАГ - ПАЈО
ЦВРКОТИЋ ДОБРИНКО - ЧУПО
УЗУНОВИЋ ДРАГОЈЕ - УЗУН
ВУКОВИЋ ЈОВАН - ЈОЏА
РАКОВИЋ РАДОСАВ - ШПАНАЦ
КРСТОВИЋ МИЛИВОЈЕ - ЦРНИ
РЕГИОН 12
Улица и број
Југ Богданова
Краља Петра I 22/2
Градска 29
Хероја Јерковића
Војвођанска 12
Ужичка Република 175
Краља Петра I 25
Међаји 9
Хајдук Вељкова
Ужички Пар. Одред 23
М. Обреновића 1
Учитељска 104
Хајдук Вељкова 24
Љубљанска 91
М. Обреновића 9
Учитељска
Павла Ружића 2
Пора 24
Крцунова 24
Буар
Каран
Татинац
Николе Пашића 37
Р. Драговића
Колубарска 73
С. Пенезића, Чајетина
О. Ђуровић 55
Нас. Чаир Б. Земље
Качер
Р. Драговића 5
С. Марковића 126
Пора 68
Ратарска 177
Жупана Брајана 67
Сињевац 138
Видовданска 110
Београдска 80
Жупана Брајана 1
Буар
Ратарска 38
4. Пука 74
Крцунова 28
Локва
76
Телефон
Мобилни
031/552-494
031/520-465
031/553-112
031/563-775
031/514-140
031/552-682
031/513-074
063/727-7977
064/395-5359
031/562-778
031/563-011
031/542-562
031/542-600
031/516-726
031/563-805
031/541-409
031/564-031
031/542-318 031/541-493
031/553-368
031/551-837
031/803-281
031/523-006
064/613-3030
064/141-2403
031/522-180
031/832-003
064/225-6413
031/571-768
031/571-168
064/257-5033
064/291-6188
031/542-018
060/022-2338
060/022-2338
064/466-6942
031/513-181
031/515-745 063/494-475
031/3500-110
060/420-6000
064/315-6927
064/389-7718
031/561-246
031/553-356
031/533-841
М.бр
85
86
98
100
109
110
113
117
121
131
132
134
138
139
140
148
150
159
165
171
186
189
196
199
Презиме и име
КАРАДАРЕВИЋ ВЛАДАН - МУШИЦА
АЏИЋ ЈАНА
КРСТОВИЋ БЛАГОЈЕ - БЛАЖО
ПЕЈИЋ СРЂАН
ЈОВАНОВИЋ СТЕФАН
ЈОВАНОВИЋ ЛАЗАР
ОСТОЈИЋ ГОЈКО
МАРЈАНОВИЋ БОРИША
ПЕТРОВИЋ ДАРКО - ДАЧ
ПЕЈИЋ РАЈКО - ПЕЈА
ЋОСИЋ ЗОРАН - ЋОСО
ГОРДИЋ ЉУБИША - ЏОЛОВАЦ
ПЕЈИЋ ДРАГОЉУБ - КИНЕЗ
ЈОКОВИЋ ЉУБИША
ОСТОЈИЋ ВЕЛИЗАР - РУНЕ
ПЕТРОВИЋ ЖИКО
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛЕНКО - МИЛЕ
НИКОЛИЋ НЕНАД - НЕШО
СИНЂИЋ МИЛИВОЈЕ - ЂАНГО
РИСТИЋЕВИЋ ДРАГОЉУБ - РЕКС
МИЛИЋЕВИЋ ЗОРАН - КИМА
СТОЈАДИНОВИЋ СЛОБОДАН - ТИЦА
ДУНИЋ АЛЕКСАНДАР - ДУЊА
РАКОВИЋ МИЛАН - РАКОВАЦ
Улица и број
Николе Пашића 37
Локва 64
Босанска 90
Омлад. 2, Чајетина
Омлад. 2а, Чајетина
Волујац
Карађорђева 63
Ратка Рогића 18
М. Обреновића 35
Југ Богдана 38а
Хероја Јерковића 28
Потпећ
Ратарска 37
Р. Драговића
Колубарска 60
Сарајевска 4
Н. Интернираца 12
М. Пећинара 8
Буар
Карађорђева 7
Лужничка 13
М. Илића 25
Крцунова 28
Телефон
031/533-156
031/832-046
031/552-773
031/562-427
031/654-029
031/351-9545
031/350-0289
031/511-829
031/565-589
031/551-168
031/564-566
031/553-356
ГСС – 32 „ПИНОСАВА“ – 11226 ПИНОСАВА, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
Презиме и име
СТАНКОВИЋ МИЛОВАН
ВОЈИНОВИЋ МИЛАН
ЦВЕТИЋ ЉУПЧЕ
НЕНАДОВИЋ СЛОБОДАН
ФИЛИПОВИЋ МИОДРАГ
ПЕЦИЋ РАДОСЛАВ
МИЛЕНКОВИЋ ЉУБИША
ПАУНОВИЋ ДЕЈАН
СТАНКОВИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ ЉУБИСАВ
ЈАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛОШ
ПЕЊЕВИЋ МИЛОРАД
РАДИСАВЉЕВИЋ РАДОМИР
НЕНАДОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ САША
Улица и број
6. Нова 1
8. Нова 5
8. Нова 24
3. Нова
10. Нова 37
3. Нова 113
3. Нова 111
6. Нова 30
6. Нова 4
11. Нова 2
13. Нова 1
11. Нова 52
10. Нова 31
12. Нова 16
8. Нова 25
11. Нова 13
3. Нова 172
77
Мобилни
064/436-2392
064/613-3030
064/659-4887
066/503-1308
064/042-9829
063/808-1558
064/163-2097
064/659-4887
064/382-2977
064/200-1715
061/647-7177
069/168-0600
РЕГИОН 1
Телефон
011/390-6368
011/390-7554
011/390-6097
011/390-7375
011/390-6066
011/390-6119
011/390-6116
011/390-6840
011/390-6851
011/390-8138
011/390-6220
011/390-7714
011/390-7572
011/390-7847
011/390-6075
011/390-7820
011/390-6031
Мобилни
064/336-7236
064/247-9930
064/412-1254
064/481-9288
064/220-4880
064/258-3717
064/326-4300
064/165-0201
064/009-3321
061/110-8553
064/279-4906
065/665-8449
064/437-6438
064/162-4592
М.бр
20
21
24
25
26
27
29
30
31
33
35
39
41
42
50
57
62
72
73
79
88
Презиме и име
ВОЈИНОВИЋ ЗОРАН
СТОШИЋ ДРАГАН
РАДОВАНОВ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ
ЈАНКОВИЋ ДРАГАН
МИХАИЛОВИЋ НЕБОЈША
ПЕТРОВИЋ МИЛЕНКО
ЈАНКОВИЋ РАДИСАВ
ПЕТРОВИЋ ТОМИСЛАВ
СПАСИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ МИЛАН
ДАМЈАНОВИЋ МИРОСЛАВ
МАРЈАНОВИЋ РАДОМИР
ПАУНОВИЋ МОМЧИЛО
ВУКАДИНОВИЋ ЗОРАН
РАКОВИЋ МИЛУН
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ЈУГОСЛАВ
СТОШИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ
ЦВЕТИЋ ГОРАН
Улица и број
11. Нова 1
3. Нова 182а
1. Нова 13
13. Нова 10
11. Нова 50
9. Нова 17
Јарослава Черног 28
10. Нова 18
4. Нова 19
9. Нова 31
3. Нова 150
10. Нова 21
2. Нова 26
8. Нова 8
Јарослава Черног 6
1. Нова 13
10. Нова 61
3. Нова 36
6. Нова 3
11. Нова 30
9. Нова 4
Телефон
011/390-6189
011/390-7539
011/390-8641
011/390-6217
011/390-7709
011/390-7604
011/390-6493
011/390-6207
011/390-6943
011/390-7545
011/390-6022
011/390-6565
011/390-6418
011/390-6071
011/390-8067
011/390-8641
011/390-7715
011/390-6294
011/390-6371
011/390-7797
011/390-7743
ГСС – 33 „ЧИЧА ЈОВО-ЛАМБИ“ – 22330 НОВА ПАЗОВА, ОС СТАРА ПАЗОВА
М.бр
1
3
5
7
8
9
10
14
15
21
22
23
30
41
62
74
82
94
Презиме и име
ГРУЈИЧИЋ БОРИВОЈ
КОСОВИЋ ЊЕГОВАН - БАЈА
БОШЊАКОВИЋ ПЕТАР - БАТОЈКА
САРИЋ РАДОМИР - БАТА
ЖИВКОВИЋ МИРКО - ПИРЕ
ЉУБИЋ МАРКО
КОМАЗЕЦ МИЛАН
ТИШМА МИЛАН
МАЛИ ЗОРАН
ЈУРИШИЋ ИВИЦА
МИЛИСАВ МИЛАН
ВРАЊЕШ МЛАДЕН - ЈЕГУЉИЦА
МИЛОШЕВИЋ МИЛОРАД - МИШКО
МАРКОВИЋ ДРАШКО
ВРАЊЕШ САВО
АВРАМОВИЋ МИЛОМИР
СТРИЖАК ГОРАН
ЂУРИЋ САША - ЋОШЕ
Улица и број
Николе Тесле 6
Црногорска 42
Његошева 128
Младена Стојановића 8
М. Гавриловића 26
Хиландарска 99
Ин Мемориам
Омладинска 40
М. Пупина 6
Ђурђевска 141
Деспота С. Лазаревића 30
Мајора Гавриловића 21
Николе Тесле 15
Мајора Гавриловића 40
Мајора Гавриловића 41
Карађорђева 166
Карађорђева 7
С. Марковића 79
78
Мобилни
064/944-3872
061/260-6672
063/833-8411
064/202-7467
064/220-1881
065/660-5129
064/202-7259
063/198-7443
063/193-7518
064/610-2981
063/251-553
064/287-3398
064/022-4266
061/155-7187
063/269-164
РЕГИОН 10
Телефон
022/326-267
022/322-577
022/382-810
022/326-248
022/326-571
022/325-529
Мобилни
063/803-1100
060/088-9827
064/151-0512
066/322-588
063/824-7219
061/816-6604
064/268-7666
064/148-1825
064/409-2398
063/811-1822
063/838-7724
ГСС – 35 „БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА“ – 11060 БЕОГРАД-ПАЛИЛУЛА, ОС ПАЛИЛУЛА
М.бр
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
Презиме и име
АНДРЕЈИЋ ДРАГОЉУБ - БРИЦА
ГАЈИЋ ЉУБОМИР
ЂОРИЋ БОЖИДАР - БОНЕ
СТЕФАНОВИЋ МИЛОЈЕ - ЧЕКИЋ
ЛУЧИЋ СИНИША
ЦУЦИЋ МАРКО
МЛАЂЕНОВИЋ МАРКО
ПЕТРОВИЋ ВЛАДИМИР - ДОКТОР
КЕРКЕЗ БОШКО
НИКОЛИЋ ДЕЈАН - МАРАТОНАЦ
МАТИЈЕВИЋ ЖАРКО - МАЧАК
Улица и број
Телефон
Д. Срејовића 76в
Дунавска 33, Вишњица
М. Тита 71, Вишњица
Вишњићева 2, Калуђерица 011/341-4288
Ђакона Авакума 18
Руска 1, Земун
Н. Х. В. Томановића 47
011/288-7144
А. Ненадовића 9
Симе Шолаје 18
Презиме и име
СТАНКОВИЋ ЈОВИЦА - ВРЦАН
БОЈОВИЋ ЗОРАН - БОЈКЕ
АРСИЋ МИЛОШ - АРСА
ТОДОРОВИЋ ВЕЛИБОР - БОРКО
ПОЗНАНОВИЋ ПЕТАР
ПОПОВСКИ МИЛИВОЈЕ - ПОП
ЈОВАНИЋ СВЕТОМИР - ГЛИСТА
ВУЧКОВИЋ МИЛЕ - ВУЧКО
ПОЗНАНОВИЋ РАДИША - ТРАПА
НЕДЕЉКОВИЋ МИЛАН
МАРИНКОВИЋ ЗОРАН - МАРИНА
СТОИМЕНОВИЋ МИРОСЛАВ
ВЕЛКОВ МИЛАНЧЕ - ЧАРЛИ
СОКОЛОВ МИЛАН
МАРЈАНОВИЋ ГОРАН
НЕДЕЉКОВИЋ ДЕЈАН
ДАНИЛОВИЋ ЗЛАТКО
МИЛЕТИЈЕВ ДЕЈАН
НИЧИЋ МИЛИН
ЖИВИЋ ГОРАН
НИКОЛИЋ ЈОВИЦА
МАРИНКОВИЋ МЛАДЕН
АРСЕНИЈЕВИЋ ИВАН
ПОЗНАНОВИЋ ДЕЈАН
Улица и број
1300 Каплара 28
Краља Алкесандра 230
Момира Гајића 49
К. Александра 124
Феликса Кањица 18
Милана Ракића 15
Змај Јовина 12
Милана Николића 4
Феликса Кањица 18
М. Станковића 11
Видовданска 6
Марковац
К. Александра 173
К. Александра 119
Булевар Ослобођења 40
К. Александра 136
Исидоре Секулић 6
П. Здравковића 20
Марка Милановића 13
Станоја Главаша 12
Ђуре Недељковића 1
9. Октобра 170
Крњево
28. Октобра 18
РЕГИОН 8
Телефон
026/512-294
026/515-722
026/514-948
026/511-773
026/515-313
026/513-160
026/515-099
026/512-155
026/512-816
026/513-614
026/841-143
026/512-982
026/515-359
026/512-701
026/512-037
Улица и број
Бурово 107
Д. Туцовића 4
79
Мобилни
063/186-1158
064/252-7837
064/151-6345
062/640-613
064/359-4983
065/666-3956
060/347-7014
064/141-7215
060/051-3614
061/685-4436
065/532-7225
064/262-6234
064/363-8981
064/119-5453
063/801-6687
063/262-481
064/905-9910
063/313-220
064/681-6594
064/262-6213
026/512-332
026/521-719
026/513-574
026/841-774
026/821-295
026/511-270 069/551-0115
ГСС – 40 „ГИЦА“ МЕДОШЕВАЦ ЛАЗАРЕВАЦ– 11550 ЛАЗАРЕВАЦ, ОС ЛАЗАРЕВАЦ
М.бр Презиме и име
1 СТЕВАНОВИЋ ГОРАН – БУРДУШ
2 ПАНАЈОТОВИЋ ДОБРИЦА - ДОЦА
065/552-0155
064/196-1844
065/407-5770
065/408-7303
061/263-6013 061/263-6012
ГСС – 37 „ТЕКИР“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
М.бр
1
2
3
4
5
7
9
11
13
18
19
20
21
23
24
25
30
35
38
40
41
49
57
60
РЕГИОН 1
Мобилни
064/110-8191
064/679-2305
064/410-0549
Телефон
РЕГИОН 1
Мобилни
069/616-046
069/408-5746
М.бр
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
35
Презиме и име
РОСИЋ НЕНАД
ЖИВОЈИНОВИЋ НЕНАД
КРСМАНОВИЋ ГОРАН
ЖИВОЈИНОВИЋ ЉУБОДРАГ - ЉУША
ЛАЗИЋ ЉУБИВОЈЕ
ВОЈИНОВИЋ СЛОБОДАН - БОБАН
БОРОВИНИЋ РАДОСАВ - ЋАНИ
ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН - РАКА
РАДОЈИЧИЋ МИРОСЛАВ
МАРКОВИЋ МИЛОРАД
КУМРИЋ МИЛОВАН - БЕЛИ
БОРОВИНИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВОЈИНОВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕЦА
ПАВЛОВИЋ НИКОЛА
РАДИШИЋ ЂОРЂЕ
РАДИШИЋ ДРАГАН - ЕРА
ЂОРЂЕВИЋ НЕБОЈША
ПАУНОВИЋ РАДОСАВ
РАДОЈИЧИЋ МИЛОШ
ОСТОЈИЋ ИВАНКО
РАДИШИЋ ТОМИСЛАВ
ПЕТРОНИЈЕВИЋ ЗОРАН
СТЕВАНОВИЋ МИЛОРАД
Улица и број
Петка
Д. Обрадовића 23
Ж. Жујовића 110
Д. Обрадовића 23
В. Илића 5
Медошевац
С. Сирогојна
Рудовачка 12
Војводе Степе бб
Колубарски Трг 40
Медошевац
С. Сирогојна 6а
Д. Обрадовића 23
Бурово 68
Орашачка 11
Медошевац
Ибарски Пут бб
В. Степановић 43, Вреоци
В. Степе бб, Стубица
С. С. Црни
Орашачка 11
С.Козарева 27
Миросаљци бб
Телефон
011/812-2398
011/812-0721
011/812-4782
011/812-3929
Презиме и име
БАЈУНОВИЋ ДУШАН - ПЕПСИ
БАЈУНОВИЋ БРИГИТА
ЈОЦИЋ ЗОРАН - ЗОКА
ЦВЕТУЉСКИ СИНИША - БИБЕР
ЗАРИЋ СТОЈАН КИРО
ТИМОТИЋ СРБОЉУБ - БИБЕР
РОСИЋ ДРАГАН - БЕЉО
ПЕТРУШИЋ ДАРКО - СУПА
БИЈУКЛИЋ ДРАГАН
БИЈУКЛИЋ ЖИЛЕ - ЛЕГИЈА
БАЈУНОВИЋ ПЕТАР
АЛЕКСИЋ ДРАГАН
ТИМОТИЋ ЉУБИНКО
ХОРВАТОВИЋ РАДЕ
ЗАРИЋ ВУК
ГАВРИЋ ЗОРАН - АЉИН
РОСИЋ МИЛОСАВ - ПУЉО
ТОВИЛОВИЋ ДРАГАН
КАНДИЋ НЕНАД - НЕШО
Улица и број
Краља Александра 121
Краља Александра 121
Милоша Обилића 178
Поп Тешина 13
Милоша Обилића 2б
Милоша Обилића 170
Краља Петра 79
Краља Петра 83
Карађорђева 128/1
Карађорђева 128/1
Краља Александра 121
Краља Александра 133
Милоша Обилића
Дринска 20
Милоша Обилића 2б
Хајдук Вељка 5
Краља Петра
Дринска 36
Васе Чарапића 79
80
063/392-611
064/218-7444
063/712-0479
060/131-1500
064/672-4046
064/906-7811 069/609-329
063/869-5171
062/139-2611
011/812-5717
011/812-3929
011/812-4830
011/817-3002
ГСС – 41 „КРИЛА БАДОВИНЦИ“ – 15358 БАДОВИНЦИ, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
41
Мобилни
064/258-1464
060/093-2939
069/130-4521
064/439-1135
065/812-3166
062/182-0916
064/349-7626
РЕГИОН 3
Телефон
015/425-505
015/425-505
015/425-562
015/426-015
015/425-720
015/425-572
015/425-988
Мобилни
064/387-7399
062/804-6127
063/833-1559
063/760-8777
015/426-269 063/741-3722
015/425-819 062/315-259
015/425-505 061/680-8866
015/425-801
015/425-091
015/426-044
015/425-720
015/425-924 064/258-6752
065/462-9629
015/425-242 065/427-7822
015/425-496 063/810-0650
ГСС – 42 „ЧАЧАК“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Презиме и име
ЋИРКОВИЋ МИЛАН
ВУКСАНОВИЋ ЗОРАН
ЈЕФТИЋ РАДОЉУБ
СРЕДОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
САВКОВИЋ ВЛАДАН - САВКЕЦ
ПЕТРОВИЋ НЕНАД
ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНКО
ЖИВАНОВИЋ МИЛИЈА
ЈЕКОВИЋ НИКОЛА
БОГДАНОВИЋ НИКОЛА
ЉУЈИЋ ЗОРАН
АЛЕН МИЋОВИЋ
МИЛОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
ВУКОСАВЉЕВИЋ БОЈАН
НИКИТОВИЋ МИЛОВАН
КОЛАШИНАЦ РАДЕ
МИЉКОВИЋ САША
ШТАВЉАНИН ЈОВАН
ТОМИЋ ДРАГАН
ВУКОВИЋ ДРАГАН
РАКЕТИЋ АЛЕКСАНДАР
МАКСИМОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БОГОСАВЉЕВИЋ РАДЕ
МИТРОВИЋ МИЛОШ
РУЖИЧИЋ СЛОБОДАН
БОГДАНОВИЋ ДРАГАН
МИНИЋ МИЛУТИН
ЋУБОВИЋ ПРЕДРАГ
БОЈОВИЋ ДРАГОЈЛО
ПАРЕЗАНОВИЋ СРБОЉУБ
БРКОВИЋ ЖИВОТА
ЛАКИЋЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЋЕБИЋ РАДОСЛАВ
ШЋЕПОВИЋ МИРОЉУБ
ДРОБЊАКОВИЋ ПЕТАР
ДРОБЊАК ДЕЈАН
ТОМЉАНОВИЋ ГОРАН
ИСАИЛОВИЋ ДРАГАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ МАТИЈА
РУЖИЧИЋ МАРКО
ЈАКОВЉЕВИЋ ДУШАН
КОЛАКОВИЋ ЗОРАН
ЧАРАПИЋ МИЛИЈА
ПАНТЕЛИЋ ВЛАДАН
РЕГИОН 12
Улица и број
Улица 3. Бр. 2
Босанска 25
Б. Капелана 4
Горња Атеница 12
Р. Митровића 76
М. Милошевића 26
Кнеза Милоша 38
Коњевићи
Инд. Пролаз 25
С. Трбушани
Коњевићи
Абазова 47
Ул. 7 бр. 13
Мрчајевци
Славка Крупежа 64
Булевар Ослобођења
667/12 - Атеница
Качулице
Ђ. Томашевића 137
Ин Мемориам
Станчићи
Кнеза Милоша 87/1
Пријевор
Хајдук Вељка 78
Б. Капелана 4
Ул. 669 бр. 4
Мрчајевци
Ђ. Томашевића 93
Прељина
7. Јула 4
Б. Јанковића 82
Вапа
Лучани
Мрчајевци
Р. Богетића 7
Ин Мемориам
Златиборска 4
Улица 1 бр. 6
Р. Богатића 7
Заблаћка Балуга
М. Павловић 16
Коњевићи
Македонска 43
Југ Армије 14
81
Телефон
032/367-134
032/373-968
032/372-443
032/365-243
032/556-1664
032/351-572
032/228-288
032/5454-691
032/376-059
032/391-223
032/535-8075
032/556-3252
032/800-591
032/352-185
032/367-551
032/355-960
Мобилни
064/444-3364
063/719-5644
061/365-2431
064/150-8512
065/351-5720
064/299-0600
063/648-410
065/540-9435
063/732-4340
063/891-1815
064/134-1315
063/350-450
063/756-9953
061/110-5134
032/809-112
032/223-466 064/145-3538
032/391-616
032/346-395 063/786-9868
032/333-564
032/366-662 064/384-1390
063/101-6243
032/545-4195
032/381-909
032/228-404 064/156-5356
032/341-912 060/435-5660
032/813-151
032/818-414 063/837-4253
064/314-1554
032/355-043 064/158-8937
032/227-330 063/762-6106
064/188-0685
032/355-043
032/813-488 063/815-3426
032/352-645
032/375-363
032/817-425
М.бр
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
61
62
63
64
65
66
68
69
71
73
74
77
79
80
82
87
88
91
92
99
100
101
115
Презиме и име
НИКОЛИЋ СРЕЋКО
МАРКЕШЕВИЋ ЗОРАН
КОСТИЋ МИЋКО
ЈОВАНОВИЋ БОЖИДАР
БОЈЕВИЋ ДРАГАН
СУБОТИЋ МИЛОШ
ГЛИШОВИЋ ДУШАН
БОШКОВИЋ ИВАН
ТРНАВАЦ БОГОЉУБ
ОКУЛИЋ АЛЕКСА
ПЕТРОВИЋ ДУШКО
НОВАКОВИЋ ЗОРАН
ВУКСАНОВИЋ МИОДРАГ
ПОПОВИЋ ЂОРЂЕ
МИЛУТИНОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ СТЕФАН
ЖИВКОВИЋ ДУШАН
ВУЧКОВИЋ ЗОРАН
ВУЧКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БАКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БАКОВИЋ СЛОБОДАН
АЛБИЋ ДРАГИША
МАКСИМОВИЋ МАРКО
ПЕТРОВИЋ НИКОЛА
МАРКОВИЋ ЈОВАН
МАРКОВИЋ МИЛИЋ
СТАНИЋ МИЛАН
МИЛИЋ РАЈКО
САЛЕВИЋ МИЛАН
ШВАБИЋ ДУШКО
ЉУБИЧИЋ ЗОРАН
СИМОВИЋ МИЛАН
НЕШОВИЋ МИЛОШ
МИЛЕНТИЈЕВИЋ ДАРКО
ЖИВКОВИЋ РАДОВАН
ОКУЛИЋ ДУШКО
СРНИЋ ГОРАН
ЈЕВТИЋ БРАТИСЛАВ
Улица и број
Станчићи
Пријевор
Коњевићи
1300 Каплара 28
Браће Станића 6
Трнава
Ул.668 бр.8
Јежевица
Симе Сараге 29
Улица 1 бр. 6
Станчићи
М. Милошевића 26
Виљуша
Цара Лазара 7/5
Ул.667 бр. 3
М. Милошевића 26
М. Обилића 52
Коњевићи
Коњевићи
Лозничко Поље 25
Лозничко Поље 25
Трнава
К. Милоша 87/1
Станчићи
Атеница
Г. Принципа 15/13
7. Јула 17/42
Коњевићи
Трнава
Мршинци
В. Ерића бб
М. Вујовића бб
Д. Драмлића 5
Р. Богатићева 26
Трнава 69
Ул.1 бр. 6, Атеница
Мрчајевци
Кулиновци 13/1
ГСС – 44 „ВАЉЕВО“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
М.бр
2
3
5
Презиме и име
МИТРОВИЋ ДЕЈАН
ЂУРЂЕВИЋ ГОРАН
ПОПОВИЋ СЛОБОДАН
Телефон
Мобилни
064/126-7929
032/883-149 064/317-2000
032/545-8364 065/292-9294
032/357-738 064/124-7803
064/272-1252
032/285-085
032/371-178 064/666-3203
032/813-123
032/373-115 063/861-3240
032/367-233 064/134-1315
032/809-106 064/040-8959
032/231-224
064/527-3051
032/343-878 063/668-113
032/365-437 064/403-4229
032/351-572
032/348-717
032/545-1850
032/545-1850
032/375-271
032/375-271
032/285-602 063/789-6358
032/223-466
032/809-186
032/366-376 063/721-3451
032/348-715 064/480-0075
032/342-044 064/394-7684
064/996-2444
032/285-277
032/826-708 064/267-9901
032/800-475
032/556-3267 064/195-7153
032/231-460
064/145-3793
032/367-233 064/134-1315
063/870-9230
032/232-161
РЕГИОН 3
Улица и број
Телефон
Мобилни
Тике Марића 55а, Мионица 014/61-456
11. Септембра, Мионица
063/246-732
Змај Јовина 2
014/237-805
82
М.бр
6
7
8
9
10
12
15
16
17
19
20
23
24
27
31
Презиме и име
БОТИЋ ДРАГОЉУБ
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛИВОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
МАРКОВИЋ ГОРАН
ЂУРИЋ НЕГОВАН
ПАВЛОВИЋ МИЛОМИР - БУЦА
МИТРОВИЋ ЗОРАН
ЂУКОВИЋ НЕБОЈША
ИВКОВИЋ МИЛОРАД
СТАНОЈЛОВИЋ ВЕЛИБОР
МИЛОВАНОВИЋ НИКОЛА
ДАНИЛОВИЋ ДУШАН
МАРКОВИЋ ВЕСЕЛИН
ПЕРИШИЋ ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ ВЕРОСЛАВ
Улица и број
Владе Даниловића 22
Копаоничка 6
Т. Марића, Мионица
Горња Буковица
М. Глишића 17
Витковићева 23
Лајковац бб
Табановић, Мионица
В. Мишића 150, Лајковац
25 Јуна 45
Лајковац
Лукавац
Лукавац
Ђердапска 3
М. Станишић 6, Мионица
Телефон
Мобилни
014/230-398
014/248-145
060/717-1477
014/262-010
014/231-326
014/238-662
014/714-57
064/228-2938
014/726-40
014/224-685
014/717-85
064/303-2041
061/819-9887
014/234-600
014/615-66
ГСС – 46 „СЕВЕРНИ БУЛЕВАР“ – 11000 БЕОГРАД, ОС ЗВЕЗДАРА
М.бр
1
3
5
6
7
8
11
13
15
17
25
29
30
Презиме и име
МИЛОШЕВИЋ ЉУБОМИР
ВЕЛИЧКОВИЋ СИЛВАН - СИСИ
НУХАНОВИЋ НУСРЕТ - НУЦА
ИСАКОВИЋ ИВАН
ВЕЛИЧКОВИЋ САША
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА ГАЦУР
МАРКОВИЋ МИЛАН - ГАРА
НИКОЛИЋ МИХАЈЛО - МИКИЦА МАЧОР
МАРЈАНОВИЋ ЖИВОЈИН - НИНЕ
МИЛОШЕВИЋ МИОДРАГ - МИЈА
БУЦАЛО ДРАГАН
МАРТИНОВИЋ ЈОВАН
ВАИЋ УРОШ
Улица и број
Супилова 18
Пиве Караматијевића 17
Ћуковачка 1
М. Шапчанина 4
Трнавска 4а
Моше Пијаде 12а
Љубице Луковић 18
Кладовска 13
Љубице Луковић 24/12
Прњавор, Павићевац 17
Димитрија Туцовића 25
Саве Мркаља 15
М. Борисављевића бб
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
063/227-888
064/083-9016
011/261-9095 060/432-0020
011/380-6484 064/258-0627
011/241-2352
063/874-7118
011/675-3647 060/526-3203
011/240-9748 063/685-164
011/676-6440 064/024-3178
011/787-2535 063/192-3050
011/833-3019 063/332-618
064/283-0520
064/123-2595
ГСС – 48 „ЛЕТАЧ ШУМАДИЈЕ 48“ – 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ОС АРАНЂЕЛОВАЦ
М.бр
1
2
5
10
16
18
19
20
21
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
МИЛУТИНОВИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЛАЦМАНОВИЋ ДРАГО
ЛАЗОВИЋ ЗОРАН
МИЛОВАНОВИЋ МЛАДЕН
ЈАГОДИЋ ВЕЛИБОР
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗЛАТКО
Улица и број
Његошева 26
Буковик
Бања
Књаза Милоша 209
Бранислава Нушића 3
Др. Будимировића 2
Бања
Радоја Домановића 23/4
Ђурђевданска 16а
83
Телефон
РЕГИОН 5
Мобилни
061/136-2391
061/662-3992 064/083-4828
064/130-6601
034/713-373
064/227-7460
064/211-6801
064/142-6294
064/638-7979
064/858-6325
М.бр
23
30
31
43
Презиме и име
МИЛОСАВЉЕВИЋ СРБИСЛАВ
МИЛУТИНОВИЋ ЈОВАН
ХАЏИЋ ГРАДИМИР
ТОДОРОВ БРАНИСЛАВ
Улица и број
Ђурђевданска 16а
Буковик
Лунетова 13
Обилићева 20
Телефон
Мобилни
034/720-622
061/114-1642
064/259-1111
064/192-3272
ГСС – 51 „БАГДАЛА“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
19
22
25
29
30
31
32
33
36
39
42
43
44
51
53
54
55
57
61
66
68
69
Презиме и име
РЖАНИЧАНИН САВА
АРСЕНИЈЕВИЋ ДЕЈАН - БУЦКО
ЖИВАНОВИЋ ВИТОМИР - ФРАЈЕР
ЖИВАНОВИЋ ВЛАДИМИР - ЦЕЗЛОВ
ТАСИЋ БРАНИМИР БАНЕ
ТРУМПИЋ СРБОЉУБ - ЛОКЕР
СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН - БОБА
СТОЈАНОВИЋ ГОРАН - ШЕБОЈ
ГАЈИЋ ЗОРАН
СПАСИЋ ЗВОНИМИР - ЗВОНКО
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН - ЗЕЛЕНЧЕ
ВУКАДИНОВИЋ НЕНАД
РЖАНИЧАНИН МИЛУТИН - МИКИ
ЂОРЂЕВИЋ ИВАН
МАНДИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦКО
ПАВЛОВИЋ НИКОЛА - КОЛЕ
МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН
МИЛАНОВИЋ ЗВОНКО
ТОДОРОВИЋ ГРАДИМИР
РАКИЋ ВЛАДИМИР - ВЛАДА
КОВАЧЕВИЋ САША - КОЧА
СТОЈАНОВИЋ БОБАН
ИВАНОВИЋ ГОРАН
ЂОРЂЕВИЋ РАДИША
ТОДОРОВИЋ МИЛАН - МИША
СТАВРОВ ЂОРЂЕ
ГАЈИЋ МИЛУТИН
ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН - КОКИ
ЂОРЂЕВИЋ НЕДЕЉКО - КИЋА
АНЂЕЛКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ЛАЛЕ
СТОШИЋ САША
ЖИВАДИНОВИЋ БОБАН
СТОШИЋ ТОПЛИЦА
МИЛОВАНОВИЋ МАРКО
МИЛОВАНОВИЋ ДУШАН - МУЊА
Улица и број
Мајке Југовића 62
Мудраковац
Шумадијска 117
Краља Уроша 5
Саве Милошевића 200
Гвоздени Пук 15
Бресно Поље
Бресно Поље
С. Маскаре
Мрзеница
Балшићева 96
Шумадијска 51
Мајке Југовића 62
Горњи Степош
Бруски Пут бб
Цара Лазара 59
Велики Шиљеговац
Багдалски Венац 43
Душана Радића 30
Милоја Закића 11
Фигина 22
Макршане
Капиџија
Макршане
Шашиловац
Браће Миладинов
С. Маскаре
Златка Огњеновића 18
Балшићева 96
Милоша Обилића 63/1
Милановачка 16
Багдалски Венац 28
Саве Милошевића 247/1
Глигорија Диклића 105
Глигорија Диклића 105
84
РЕГИОН 6
Телефон
037/423-898
037/480-985
037/401-164
037/402-092
037/402-300
037/342-3558
037/727-969
037/727-969
Мобилни
064/264-1473
064/665-8044
065/680-0203
062/235-589
063/722-6141
063/180-9565
063/888-1414
037/806-035 065/806-0035
037/350-0538 062/375-111
037/491-806 062/801-4146
037/421-496
061/672-2773
060/668-6949 066/521-1455
037/343-5107 064/284-2012
037/851-149
037/490-228
064/203-1452
037/692-093 064/300-5065
037/423-881 064/120-3824
037/356-2078
037/887-056
037/356-2238 064/368-4274
037/696-446 064/405-4026
037/342-7114 064/183-3647
060/079-8283
037/480-827 064/007-7414
037/350-0538 062/845-2407
037/886-611 064/177-0118
037/888-243 064/207-8702
037/490-277 064/129-8236
037/402-306 064/163-8615
037/343-0770
037/343-0770 064/986-5870
М.бр
70
79
87
89
92
94
99
101
102
139
180
189
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ
КРСМАНОВИЋ ДРАГАН - БЕЛИ
МИТРОВИЋ ЗОРАН
МАКРАГИЋ ГОРАН
МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН - ЗОКА
РАКОЊАЦ МИЋА
РАНЂЕЛОВИЋ ДЕЈАН
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
АРСЕНИЈЕВИЋ МИОНА
БРКИЋ ЉУБОДРАГ - ЉУБА
ЈЕВТИЋ ВЛАДИМИР
СТЕФАНОВИЋ НИКОЛА - КОЛЕ
Улица и број
Рибарска Бања
Цара Лазара 141
Чолак Антина IV/5
Глигорија Диклића 16
Радета Павловића 2
Саве Милошевића 16
Текије
С. Ковачевића 61
Мудраковац
Ломничке Борбе 20
Прокупачка 18
Бачина
Телефон
037/476-180
037/350-0794
037/422-588
037/342-6579
037/403-378
064/138-3984
069/185-9635
064/464-3198
064/202-2946
062/763-090
062/162-9497 064/156-5583
062/675-676
037/480-985
037/549-747 064/420-5452
037/490-583
037/794-417
ГСС – 52 „СТАРО ЖАРКОВО-ЖАРКОВО“ – 11132 ЖАРКОВО, ОС ЖАРКОВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
15
17
18
19
20
21
24
30
33
39
40
43
48
52
55
Презиме и име
СТОШИЋ МИОДРАГ
ТЕОФИЛОВИЋ СТЕВАН
ИЛИЋ РИСТО
ОГЊЕНОВИЋ НЕНАД
ЂУКИЋ ДУШАН
ПУЈИЋ СВЕТИСЛАВ
ТЕОФИЛОВИЋ ЛАЗАР
ВИДАКОВИЋ ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ ЉУБА
ТОМИЋ МАРКО
ЈЕЛИЋ ЉУБИША
ТЕОФИЛОВИЋ МИХАИЛО
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН
РАДОСАВЉЕВИЋ РАДИША
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
СИМИЋ ДРАГАН
ТАНАСКОВИЋ ЉУБОМИР
АРСЕНОВИЋ ЈОВИЦА
ЖИВОТИЋ ДРАГАН
ШОБОТ МАРКО
ЋИРОВИЋ ДЕЈАН
МИШИЋ МИЛОШ
ШПАЊЕВИЋ ДРАГОЉУБ
ЂЕНАДИЋ ТИОСЛАВ
ЦВЕТКОВИЋ ЈОВАН
ШИШИЋ МИОДРАГ
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Бранка Цветковића 6
Душана Влајића 30
Обреновачка 18б
Водоводска 103
Настићева 31
Опленачка 27/1
Душана Влајића 30
М. Ћирића 77
Галипољска 4
Илије Ђуричића 35
С. Ј. Вукотића 19
Душана Влајића 30
Драге Спасића 70
Вранић
Водоводска 4
Водоводска 4/9
Водоводска 95
Б. Цветковића 11
В. Петровића 125
Матије Гупца 40
Зорина 2
Јована Дучића 22
Светосавска 229
С. Милутиновића 39
Б. Радичевића 17
Бањани 7а
Дражевац 14
85
Мобилни
РЕГИОН 1
Телефон
011/251-3614
011/250-2370
011/252-8138
011/250-9155
011/251-4853
011/232-2261
011/250-2370
011/258-0449
011/239-1493
011/251-6046
011/234-6491
011/250-2370
011/251-6873
011/833-2983
011/254-2902
011/250-9824
011/236-2509
011/250-1646
011/251-7890
Мобилни
063/313-614
060/089-4549
069/232-3680
063/327-350
065/303-3134
064/136-9836
060/768-6023
060/051-8220
060/089-4549
064/224-3995
064/137-9878
064/110-9063
064/220-8027
063/318-205
063/852-7207
011/251-7377 060/598-5419
011/250-4883
063/359-525
011/257-4125 063/714-2363
011/257-7637
99436644149546
063/698-277
ГСС – 54 „ЦЕР“ – 11420 ЦЕРОВАЦ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
3
5
8
10
11
16
17
18
20
29
33
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ЈАСНА
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
МАКСИМОВИЋ РАДЕ
КОЧИЋ МИЛОШ
МИХАИЛОВИЋ СРБА
ПЕТКОВИЋ ТОМИСЛАВ
КОЧИЋ МИЛИВОЈЕ
РАДОЈЕВИЋ РАДОМИР
РАДОЈЕВИЋ СРЕЋКО
МИХАЈЛОВИЋ АНЂЕЛИЈА
ПЕТРОВИЋ МАРКО
РАКИЋ ЗОРАН
Улица и број
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
Церовац
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/383-608
026/383-608
026/383-199
026/383-354
026/383-207
026/383-560
026/383-535
026/383-161
026/383-161
026/383-207
064/015-8957
026/383-525
ГСС – 55 „АРАП-РИПАЊ“ – 11232 РИПАЊ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
4
5
7
9
12
13
16
21
26
33
35
41
42
44
48
55
60
60
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ МИЛАДИН
МИЛИЋ ЗЛАТИМИР - ЗЛАЈА
ПАНТИЋ НЕНАД - ПАНТА
ТОДОРОВИЋ РАДОМИР - РАЈА
РАНЂИЋ РАДОМИР - ПУКОВНИК
СТОЈКОВИЋ БОЖА
ПАУНОВИЋ МИЛОШ
ГАЛОВИЋ МИОДРАГ - МИЈА
ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛУТИН - НИШКИ
МАНОЈЛОВИЋ РАДОЉУБ - НИКОЛИНА
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
МАНДИЋ ВИТОМИР - ВИТА
ЈОВАНОВИЋ БОГДАН
РОДИЋ СЛОБОДАН
МАНДИЋ СТЕФАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛОВАН - КРЛЕ
МИРКОВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
УДОВИЧИЋ ЗОРАН
ЂУМИЋ НЕБОЈША - ЂУМА
ЂУМИЋ НЕБОЈША - ЂУМА
Улица и број
Мандић Крај 8
Железничка 25
Железничка 91
Брђанска 165
Пут за Марића Крај
Авалска 65а
Мали Степашиновац 2
Пут за Марића Крај 56
Железничка 29
Пут за Марића Крај 1
Прњавор
Пут за Столиће 3
Рамаћа
Мандић Крај 7
Мандић Крај 7
Мала Рамаћа 15
Пут за Жути Поток 3
Брђанска
Авалска 27
Авалска 27
ГСС – 56 „ДУШАНОВАЦ“ – 11000 БЕОГРАД, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
5
Презиме и име
КАФЕЏИЋ ВЈЕКОСЛАВ
ПАВКОВИЋ НИКОЛА
РАДОИЧИЋ ЗОРАН
ЈАКОВЛЕСКИ АНЂЕЛЕ - АНГЕЛ
Улица и број
Криволачка 3
Др. М. Пантића 8
Војводе Баћевића 28
Личка 3
86
РЕГИОН 1
Телефон
011/865-2700
063/712-1098
011/865-0446
011/865-2413
011/865-2871
011/391-8753
011/865-0400
Мобилни
064/278-2789
060/705-1962
064/965-6377
064/162-5343
066/966-1540
011/865-1285 063/726-2845
011/865-3035
064/250-6389
011/865-2658 064/033-9803
011/865-0034 064/280-4605
011/865-2649 064/229-0766
011/865-2627 064/416-5736
011/865-1261 064/325-5860
011/865-2363
011/865-2405 065/860-1566
063/224-150
063/224-150
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/344-7835
011/247-6702 063/300-075
011/288-4872
011/761-2054 063/316-795
М.бр
6
10
11
12
13
15
38
39
50
56
64
73
79
Презиме и име
РАДИЋ ВЛАДАН
ТРИФУНОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ ЗОРАН
ТАЛИЈАН МИРОСЛАВ
НИКОЛИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ ЉУБИША - КОФИЦА
САВИЋ ВЛАДИМИР
БЕГОВИЋ ПРЕДРАГ - ЛАЛЕ
ПАВКОВИЋ СТОЈАДИН – СТОЛЕ
ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ШАЛЕ
МИЛУТИНОВИЋ СЛОБОДАН - БАНЕ
НАУМОВСКИ ДРАГАН - ГАНЕ
САВИЋ СЛОБОДАН - БОБАН БРАДИЦА
Улица и број
Брестовик
Б. Атанацковића 5
Есад Пашина 12
Мосорска 14
Пут за М. Иванчу 99, Рипањ
Војводе Баћевића 28
Озренска 32
Буковачка 39
Др. М. Пантића 8
Костолачка 33
Шангајска 43
Ђорђа Кратовца 43
Озренска 32
ГСС – 57 „КРУШЕВАЦ“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Презиме и име
МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕГА
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН - КЕЈА
ПЕТРОВИЋ РАДЕ
ВАСИЛОВ НОВИЦА - БУГИ
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН - МИЋА
МАРКОВИЋ СЛАВИША
ПОПОВИЋ ЈОВАН
СТАНОЈЕВИЋ СЛАВОЉУБ - ШПЕРА
ЛАПЧЕВИЋ НЕНАД - ЛАПАЦ
БАЈКИЋ МИЛОСАВ
МИТРОВИЋ БРАТИСЛАВ - ЧУЧЕ
ИВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ - МИКА
МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
ТОДОСИЈЕВИЋ БОЈАН - ЂУРА
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН - ЗУГА
БАШИЋ БОРИС
ДИМИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ МИРОЉУБ - МАМБА
ЛУКИЋ ГОРАН - ЛУКА
АКСЕНТИЈЕВИЋ ДРАГАН - ЧАРЛИ
САВИЋ ЗОРАН
ПАВЛИЧЕВИЋ НЕНАД
ЂУРИЋ БОРАН
ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН - МУРАТ
ВУИЧИЋ СЛАВОЉУБ - САША
ЈОРДАНОВ ЛАЗАР
ЂУРКОВИЋ ДРАГАН - ЛАКИ
Улица и број
Јордана Симића 39
Цара Лазара 99
Милана Симића 5
Стефана Маринковића 22
Сремска 6
Стевана Синђелића 15/74
Микице Тодоровића 5
Дамјана Максића 40
Радомира Јаковљевића 21
Блаже Думовића 46
Првомајска 58
Беловића 1
Јордана Симића 39
Воје Стефановића 17
Б. Стефановића 49
Цара Лазара 99
Иванковачка 17
Иванковачка 23
Расинска 5
Жикице Талевића 42
Синђелићева 5/41
Село Велико Головоде
Партизанских курира 22
Ратомира Херцега 17
Падеж
Марка Орловића
Бране Пешића 30, Читлук
Ранђела Јовановића 10
87
Телефон
011/285-0869
011/825-3230
011/288-4872
011/386-3254
011/246-5230
011/247-3715
011/247-3663
011/848-1131
011/242-0546
011/386-3250
Мобилни
064/467-9319
063/809-8751
063/300-523
064/647-9455
064/147-6258
060/178-9399
064/239-3497
065/505-8808
064/167-6868
064/333-5634
063/334-136
064/235-7403
063/195-6447
РЕГИОН 6
Телефон
Мобилни
037/343-5127
064/138-1831
037/402-271
037/350-1273 064/215-4374
037/491-041 064/566-8786
037/651-044 064/221-5378
037/491-915 064/262-8271
037/422-133
037/442-314 064/146-1242
063/807-3152 063/180-9753
037/470-688 062/817-8804
037/449-612 064/134-3534
037/350-0715 064/306-0130
037/343-5321 064/136-9054
037/480-321 066/480-321
063/608-612
066/491-706 064/198-7902
037/431-514 064/345-1943
064/021-5663 064/368-4230
037/491-162 063/823-3138
037/424-423 064/218-5907
037/356-6223 063/726-3555
037/429-300 060/135-2379
063/872-3576
0041765366607 066/903-0127
064/951-5923
037/692-929 062/185-0567
037/434-198 063/774-7603
М.бр
30
32
33
34
36
37
40
41
42
43
44
45
48
51
52
55
56
57
59
60
63
65
66
67
68
69
70
75
113
Презиме и име
РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША - БОБА
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН - СЛОБА
ОБРАДОВИЋ ИВАН
СТОЈАНОВИЋ НЕБОЈША - КАРАТЕ
БАКИЋ ДРАГАН - ПОП
ВУЧИЋ ДУШАН
ИВАНОВИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИЦА
ДОБРОСАВЉЕВИЋ НОВИЦА
МАРИНКОВИЋ БОБАН
ПАУНОВИЋ ЗВОНКО - ПАУН
РАЈКОВИЋ МИЛОРАД - БАНБАРАЦ
МИЛОСАВЉЕВИЋ - ДРАГИ
ВУЧКОВИЋ ДУШКО
ЋИРКОВИЋ ЈУГОСЛАВ - ЈУГА
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЗОРАН - СТРУЈА
ЋИРКОВИЋ ЗОРАН - ЋИРА
СМИЉКОВИЋ МИРОЉУБ - СМИЉЕ
КОСТИЋ МИОДРАГ - СОРАЦ
АНТИЋ ДРАГАН - АНТА
ЧИКАРИЋ РАДОСАВ - ЛАКИ
МИЛЕТИЋ ТОМИСЛАВ - КРЦА
БАШИЋ РОДОЉУБ - БАЛЕ
ВИЛОТИЈЕВИЋ МИЛЕН
МИЉКОВИЋ ГОРАН - МИЉКО
НИКОЛИЋ ТОМИЛАВ - ЧОРДА
ПАВЛОВИЋ РАДИША
ЖИВКОВИЋ БРАТИСЛАВ - БАТА
ИВАНОВИЋ НИКОЛА - НИЏА
Улица и број
Хајдук Вељкова 74
Залоговац
Мрмош
Љубомира Ненадовића 10
Дивне Гавриловић 15
Марка Орловића
Срње
Стевана Сремца 50
Александровачка 29
Голубовац
Светозара Мијатовића 24
Хајдук Вељкова 24
Чупићева 26
Хајдук Вељкова 35
Хајдук Вељкова 74
Бранка Костића 4
Велика Ломница
Нова Косовска 102
Луке Ивановића 29
Модрица
Златари
Падеж
Иванковачка 17
Штитари
Живојина Цветковића 18
Падеж
Велико Головоде
Саве Милошевића 90а
Беловића 1
Телефон
037/429-706
037/651-100
037/882-481
037/888-127
037/490-464
037/671-687
037/442-028
037/458-088
037/490-464
037/440-303
037/352-6633
037/431-448
037/441-522
037/429-706
037/403-075
037/873-946
037/491-777
037/430-947
037/635-250
037/839-138
037/884-569
037/490-506
037/566-280
037/403-276
037/449-612
ГСС – 58 „РАДОВАН СИМИЋ-ЦИГА“ – 11040 БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
10
16
17
30
44
45
Презиме и име
ПОТИЋ ДЕЈАН
СОТИРОВ ЗОРАН
БОЈАНИЋ СЛОБОДАН
ВУКИЋ РАТКО
ПОТИЋ ЈОВИЦА
МИТОВСКИ ЖИВКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
ДЕНЧИЋ МИРОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛАН
УДОВИЧИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
Улица и број
Катарине Ивановић 10
Пљеваљска 44
Трубарева 40
Милорада Петровића 7
Катарине Ивановић 10
Сива Стена 3
Младена Митрића 7
М. Павла Ненадовића 30
Мештровићева 11/2
Катарине Ивановић 1
Браће Јерковић 64
Пеке Павловића 4
88
Телефон
011/246-4812
011/289-9379
011/397-6641
011/397-5666
011/246-4812
011/246-7279
011/254-5456
Мобилни
063/164-1668
064/900-7315
063/740-9329
064/038-8802
064/951-5923
066/115-903
063/442-028
063/104-7172
061/318-2686
063/777-4545
064/820-1703
064/999-1688
063/890-1133
064/944-3453
062/430-947
064/126-7181
062/303-818
064/560-5065
064/198-7902
066/800-4127
060/019-6810
064/292-6726
062/801-6920
064/154-4881
063/104-7221
РЕГИОН 1
Мобилни
064/110-0238
064/350-5549
064/113-2011
065/246-7279
064/214-3975
011/249-7449 064/115-3588
011/249-4051
011/246-0293 064/992-8353
011/247-4966
М.бр
64
93
100
Презиме и име
МАРУШИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
АНТИЋ МИЛАН
Улица и број
Игњата Јоба 3
Јурија Гагарина 265
Растка Петровића 26
Телефон
Мобилни
011/246-0218 063/318-892
061/677-8410
064/110-1514
ГСС – 60 „НОВИ ПАЗАР“ – 36300 НОВИ ПАЗАР, ОС НОВИ ПАЗАР
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
11
14
15
18
20
22
23
24
25
27
30
31
34
36
37
44
46
47
48
61
62
63
64
65
67
77
79
87
88
97
103
Презиме и име
КАРААХМЕТОВИЋ АЛАН
ХАЈДАРЕВИЋ ЕЛВИР
ХАСАНОВИЋ ХАЛИЛ
ЧУРКИЋ НИХАД
БОРОВИЋ МИЛАН
КАРААХМЕТОВИЋ ТАРИК
ХАСАНОВИЋ ОСМАН
КАХРОВИЋ СЕАД
ПАПИЋ НУСРЕТ - НУНО
ДРУШТИНАЦ РИЈАД
ХАБИБОВИЋ РЕШАД
МУРАТОВИЋ НАЗИФ - НАСКО
ДУПЉАК ХУСЕИН - ХУЉА
МЕХМЕДОВИЋ ИРФАН
БАЈОВИЋ ДЕЈАН
ШАЋИРОВИЋ ИЗЕТ
ДРОБЊАК ИВАН
СМАИЛОВИЋ АДНАН
БЕЈТОВИЋ ЕЛВИР
ЗОРНИЋ ЈАСМИН
ЈУКОВИЋ ЕНЕС
БЕЛИЋ ЗВОНКО
ИБРАХИМОВИЋ БЕСИМ
РАМОВИЋ ХАМИД
ПЕЈОВИЋ СЕНАД - БЕКАН
МЕХМЕДОВИЋ МЕХМЕД
ПАПИЋ ЕКРЕМ ЕКО
КОЉШИ УЛЕМА - ЛЕМИЈА
ТАХИРОВИЋ ЕЈУП
ЂЕКИЋ НЕРМИН - НЕНО
ВАТИЋ ЕЛВИР
КАМЕШНИЧАНИН ИБРАХИМ - БАКО
КОНИЧАНИН КЕМАЛ
МУРАТОВИЋ СИБО
ИСЛАМОВИЋ НАСЕР
ТОТИЋ ЕЛВЕДИН
ЗОРНИЋ РАГИП - ПИПЕ
МУЈАНОВИЋ МУНИР
Улица и број
Ослобођења 34
М.Обилића 27
Јошанички Кеј 100
37 Санџ. Дивизије 22
Трнава бб
Ослобођења 31
Београдска 31
Косанчића 68
Митровачка 17
В. Караџића 32
Својбор 18
Г. Живковића 386
Сутјеска 29
Херцеговачка 140
Дежевска 61
Радничка 43
Мајевичка 11
Београдска 28
Козарачка 17
Мурска бб
Сјеничка 10
1. Мај 119
Емина Ређепагића 51
Рајка Ацковића 59
Херцеговачка 58
Херцеговачка 140
Митровачка 19
Златиборска бб
Херцеговачка 92
Херцеговачка 60
Шумадинска 23
Мур бб
Босанска 9
Босанска 31
Пољска 45
Игманска 4
89
РЕГИОН 12
Телефон
020/312-322
020/312-193
020/316-660
Мобилни
063/312-322
063/804-4481
063/610-709
032/385-592 060/720-5073
020/316-322
020/316-911 064/653-1936
020/420-137 062/748-090
063/701-5914
020/323-031 064/422-1220
020/316-630 063/836-9473
020/382-898 064/191-1488
065/360-0770
020/317-759 063/870-5630
020/311-216 064/269-4284
064/543-8271
064/422-6364
063/765-3316
020/385-467 062/385-008
020/387-571 064/171-9581
064/343-5343
020/382-729 064/279-1377
063/121-1213
020/317-762 064/362-3120
063/620-527
063/862-8651
020/318-177 064/813-5971
065/254-0540
063/870-2180
020/318-098 064/422-1062
065/940-5405
064/174-3392
064/113-4251
063/833-9489
020/314-745 064/553-2974
063/605-245
М.бр
110
111
113
Презиме и име
БАЛТИЋ НУРО
ИКОВИЋ МЕХМЕД - ЦЕМИ
БИХОРАЦ АЛМИР - АКЕ
Улица и број
М. Обилића 5
Југовића 1
М. Обилића 5
Телефон
ГСС – 61 „БЕЛИ ПОТОК“ БЕОГРАД – 11223 БЕЛИ ПОТОК, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
14
15
17
18
19
20
21
22
33
Презиме и име
МАРИНКОВИЋ ЈОВАН
ВИДЕНОВИЋ СТОЈАН - ГЕРА
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ВЛАДА
СТАНКОВИЋ ГОРАН
ИВАНОВИЋ ВЛАДИСЛАВ
ГАЈИЋ ДРАГОМИР
ГРУЈИЧИЋ МИЛОЈЕ
ПАВЛОВИЋ ЖЕЉКО
ГАЈИЋ СЛАВОМИР
ДЕНКОВИЋ ГОРАН
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
РАДОВАНОВИЋ ДРАГАН - ГИЛЕ
ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН
СТЕВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
МИЈАИЛОВИЋ ДРАГАН - БАТА
СТОШИЋ НОВИЦА - КАПЕТАН
ЖИВКОВИЋ ЗОРАН
АЛЕКСИЋ МИРОСЛАВ
Улица и број
Васе Чарапића 69а
Васе Чарапића 79
Васе Чарапића 125
Авалска 24
Глумачка 20
Живка Гавриловића 53
Фрицка Лоха 6а
Васе Чарапића 129
Фрицка Лоха 43
Г. Жданова 55
Живка Гавриловића 41
Васе Чарапића 155
Живка Гавриловића 14
Васе Чарапића 99
Фрицка Лоха 27
Васе Чарапића 120
Васе Чарапића 71
Браће Јаковљевић 24
Васе Чарапића 93
Васе Чарапића 7
ГСС – 62 „БОР“ – 19210 БОР, ОС НЕГОТИН
М.бр
2
3
4
5
6
9
10
13
14
15
16
18
20
21
Презиме и име
ЋИРИЋ МИРКО
МИЛИВОЈЕВИЋ ЗОРАН
БОЖОВИЋ ПЕТКО
ВЕЛИЧКОВСКИ СЛОБОДАН
БАКОЧ МИЛОРАД
ПЕРИЋ ВЛАСТИМИР
БУХИНГЕР ХАРИ
МИХАЈЛОВИЋ НЕНАД
СТОЈАНОВСКИ СЛОБОДАН
ВАРГА ЈОВАН
ЗДРАВКОВИЋ МИРОЉУБ
НЕДЕЉКОВИЦ МИРКО
МАРИНОВИЋ ДУШКО
БОГДАНОВИЋ ВИДОЈКО
Мобилни
063/866-9951
063/724-2222
062/606-606
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/390-6260
011/390-6051
011/390-7224
011/390-6245
011/390-6457
011/390-7233
011/390-7057
011/390-6330
011/390-7355
011/390-7103
011/390-6992
011/390-6971
011/390-6032
011/390-7203
011/390-7003
011/390-7064
011/390-7013
011/390-7075
011/390-6938
064/213-7059
064/113-9414
064/242-8525
066/902-4558
064/353-5342
064/832-3148
064/440-6657
063/700-8532
РЕГИОН 9
Улица и број
3. Октобар 2/6
3. Октобар 302/16
Јован Јовановић Змај 7
7. Јули 38/1
3. Октобар 113/12
Село Звездан
Омладинске Бригаде 50
Радничка 8/3
Бранислава Нушића 14/23
Тимочке Дивизије 14/16
Село Вразогрнац
Васе Пелагић 107
Бобијева 1/7
Тимочка 1/5
90
Телефон
Мобилни
030/425-291 030/477-084
030/438-114
030/249-1116
030/432-909
030/436-776
019/341-3294
030/431-052
030/496-203
030/422-227
030/433-189
019/460-143
030/372-222
063/411-024
030/425-032
М.бр
22
24
27
Презиме и име
ЗЛАТИЋ ДУШАН
ПЕШИЋ РАДИВОЈЕ
ВЕЉКОВИЋ ДЕЈАН
Улица и број
Слатински пут 26
Николе Пашића 45/7
Београдска 58
Телефон
030/428-127
060/442-0555
ГСС – 64 „БАТАЈНИЦА“ – 11273 БАТАЈНИЦА, ОС ЗЕМУН
М.бр
1
2
4
6
7
9
17
18
19
20
21
23
30
51
52
53
71
Презиме и име
МАРКОВИЋ ПАВЛЕ
ВУЧКОВИЋ ГОРАН
ВУКАДИНОВИЋ ПЕРИЦА
СТАНКОВИЋ ЖЕЉКО
ВУДРАГОВИЋ ЈОВИЦА
НЕШИЋ РАДОВАН
МИХАЈЛОВИЋ БОРА
ПРОДИЋ ЈОВАН
БОЈИЋ НЕБОЈША
ПРОДИЋ АЛЕКСАНДАР
БОЈИЋ ВЛАДИМИР
СОКОЛЕНКО АЛЕКСАНДАР
ЦВИЈАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
СТРАЖИВУК ЗОРАН
МРЂЕНОВИЋ СЛАВКО
МРЂЕНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂАПИЋ СРЂАН
РЕГИОН 1
Улица и број
Телефон
Јована Бранковића 34
011/848-2936
Војводе Н. Стањевића 34 011/848-9036
П. М. Павловића 113
011/848-2177
Царице Јелене 26
011/848-1325
Широки Пут 24
011/848-8080
Сремска 66, Угриновци
Мајора З. Радосављевића 61011/848-3701
Царице Јелене 36
011/848-1319
Мајора З. Радосављевића 43011/848-3693
Царице Јелене 36
011/848-8329
Мајора З. Радосављевића 43011/848-3693
Мајора З. Радосављевића 16011/848-1372
Царице Јелене 38
011/848-8897
Мајора З. Радосављевића 79011/848-7238
Карловачка 35
Карловачка 35
Сремског Фронта 15
011/848-3247
ГСС – 65 „ШАРЕНИ МАВЈАН“ – 31210 ПОЖЕГА, ОС УЖИЦЕ
М.бр
2
5
7
11
15
16
17
18
19
27
Презиме и име
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГОЉУБ
СЕКУЛИЋ МИЛЕ
БАБИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ ГЛИГОРИЈЕ
МЛАДЕНОВИЋ ВЛАДИМИР
СИНЂЕЛИЋ НЕМАЊА
ЂУРИЋ МИЛАН
МАРКОВИЋ БРАНКО
СЕКУЛИЋ ИГОР
НЕДОВИЋ ЉУБИША
Улица и број
А. Ивковића 36
Н. Тесле 23/а
К. Милоша 27
Н. Тесле 29
А. Ивковића 36
К. Петра 49
Б. Милутина 69
К. Петра 71
Н. Тесле 23/а
М. Божића 6
Презиме и име
ДАКИЋ ЗОРАН
АВРАМОВИЋ СРБA
ВЛАЈИЋ ДАВОР
ЋОСИЋ САША
Улица и број
Светозара Марковића 4
Пут Аврамов.17, В. Крсна
Вука Караџића 134
В. Н. Велимир.бб, В. Крсна
91
Мобилни
060/444-4628
065/680-5384
063/179-2696
063/806-1376
063/895-9119
064/157-8108
064/288-9855
061/180-8960
061/180-8992
РЕГИОН 12
Телефон
Мобилни
031/381-6230
031/812-173
031/815-185
031/817-096
031/381-6230
031/823-203
031/715-403
031/713-697
031/812-173
031/815-393
ГСС – 67 „МЛАДЕНОВАЦ“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
2
3
8
9
Мобилни
061/173-3130
РЕГИОН 1
Телефон
011/823-8670
011/824-6261
011/823-6185
011/824-6324
Мобилни
064/323-2212
064/665-3714
064/308-6499
063/760-1645
М.бр
10
16
17
18
22
23
24
33
52
55
73
77
78
Презиме и име
НИКОЛИЋ ВЕЛИМИР - КУРТА
КУЗМАНОВИЋ ДЕЈАН
ЧОКИЋ НЕНАД
ПАУНОВИЋ СЛОБОДАН
ВЛАЈИЋ ДИНО
СТАНКОВИЋ БОЖИДАР
ВАСИЛИЋ ДЕСИМИР - ДЕНА
ВАСИЛИЋ ЛУКА
ЂОРЂЕВИЋ ЧЕДОМИР
СТАНКИЋ ЗОРАН
ПОПОВИЋ ЗОРАН
ЧУПИЋ ПРЕДРАГ
ГАЈИЋ МАРКО
Улица и број
Телефон
Николе Пашића 45/3
Вука Караџића 101
Занатлијска 18, Ковачевац 011/821-3007
Мобилни
064/572-0986
064/258-3881
064/258-3905
Вука Караџића 134
Амерић
Др. Руса 6
Космајска 47
Вука Караџића 103
Вука Караџића 156
Кнеза Лазара 9
Космајска 29
Јагњило
064/208-1084
011/823-6185
011/820-1181
011/823-4091
011/823-6177
011/823-3021
011/774-0111
ГСС – 69 „СОРБОНА“ ЗЕМУН – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
М.бр
7
8
10
12
15
19
21
24
27
29
31
33
46
47
49
53
54
60
62
77
90
95
Презиме и име
ТОДОРОВИЋ РАДОВАН - ТОДОР
ПРЕДОЈЕВИЋ ЗОРАН
БУРИЋ МИРКО - БУРЕ
СТЕЈИЋ ДРАГУТИН - ШВАБА
ВЕЛИЧКОВСКИ МИЛОШ
ФЕРХАТОВИЋ АДЕМ
МИЛАНОВИЋ НОВИЦА
МАКЕВИЋ ЖИВКО
ЉУБОЈЕВИЋ МИЛАН
ЧАНКОВИЋ МИЛАН
ТОМИЋ РАДОСАВ - ТАРЗА
СТЕЊАНИН СЛОБОДАН
ЖИВКОВИЋ ЧЕДОМИР
МИТИЋ БОЖИДАР
ЈОЧИЋ ЛАЗА
ДАНИЋ НИКОЛА
СТОКОВИЋ ЗОРАН
ФИЛИПОВИЋ СТЕВАН - ЖУЋА
ПУПОВАЦ ГОРАН
МАЦУРА ПРЕДРАГ
ЈЕЛИЧИЋ МИРКО - ПРОЛЕ
ДАНИЋ СИНИША - СИМА
М.бр Презиме и име
3 ЛАЗАРЕВИЋ ЖИВОТА
6 ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР - САША
РЕГИОН 1
Улица и број
Телефон
Железничка Колонија 15 011/219-9880
Крањска 6
011/210-3767
Гетеова 35
011/219-4363
Првомајска 72
011/261-5615
Купиново Шуште 19
022/438-731
Војни Пут 54/2
Војни Пут 24/1
Веспучијева 30
Шевина 37
011/210-0035
Банијска 13
011/210-0165
Војни Пут 379/1
011/210-7670
Војвођанска 136, Бежанија 011/227-6163
Војни Пут 6/1
Мусорског 21, Алтина
Војни Пут 97/1
011/210-8102
С. Вечернића 11, Алтина
Краишка 29
011/373-0746
Руска 15
Јустина Поповића 5, Алтина 011/375-6738
Борнесова 13, Алтина
Војни Пут 572/1
011/210-9873
Зире Адамовића 15, Алтина
ГСС – 72 „ДАРЧИН-ЖАРКОВО“ – 11132 ЖАРКОВО, ОС ЧУКАРИЦА
Улица и број
И. Гарашанина 21
Рајка Ружића 33
92
064/418-0982
011/774-0110
064/363-7094
063/209-755
064/169-3981
064/084-8914
Мобилни
064/330-6317
064/437-9990
064/033-8529
063/864-8417
060/721-7541
064/969-9707
064/126-6329
063/733-7330
064/375-5088
064/123-6181
060/447-7808
064/887-0496
064/010-3003
063/882-0424
062/433-821
062/504-045
063/205-014
063/868-9090
063/336-907
064/298-6287
062/170-0953
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/323-7958
011/251-5376 064/417-4323
М.бр
9
13
17
22
26
51
52
56
Презиме и име
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН
ВЕЉКОВ ВЕСЕЛИН
ЧЕДИЋ ЗОРАН - ЗЕБЕЦ
ЗАКЛАН СЛОБОДАН - ЦОЛЕ
ПАНТИЋ ПРЕДРАГ - ПЕТЛИЋ
СТАВРИЋ АЛЕКСАНДАР - СТАВРА
ЦВЕТОЈЕВИЋ МИЛЕНКО - МИША
СТОЈАНОВИЋ ДУШАН - ВРЦАН
Улица и број
8. Марта 13, Железник
Бранка Цветковића 34
Провалијска 70
Рајка Ружића 45
Илије Ђуришића бб
М. Јовановића 19
М. Јовановића 13
Рајка Ружића 45
ГСС – 74 „74“ – 11000 БЕОГРАД-ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ, ОС ЗВЕЗДАРА
М.бр
1
2
5
6
7
8
10
11
12
14
15
16
18
25
28
33
50
53
57
58
63
73
75
125
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ ЖИВОМИР
ТАНАСКОВИЋ ПЕТАР
ЛАВРЊА АНДРЕЈА
МЛАДЕНОВИЋ ДУШАН
ПАНТЕЛИЋ ЈОВАН
СТОЈАНОВИЋ ИВАН
НИКОЛИЋ ДРАГОЉУБ
СТОЈКОВИЋ АРАНЂЕЛ
НИКОЛИЋ ЖИКА
РАДЕНКОВИЋ БОБАН
ПЕТРОВИЋ СРЂАН
МИЛЕНКОВИЋ БОЈАН
ЈОВАНОВИЋ РАДОСЛАВ
ЦВЕТКОВИЋ РАДОСЛАВ
МЛАДЕНОВИЋ ДЕЈАН
МИЛУТИНОВИЋ МИЛИСАВ
БОГДАНОВИЋ МОМЧИЛО - ШАБАН
ЈОКИЋ МИЛАН
ВЕЛИЧКОВИЋ ТОМИСЛАВ
АТАНАСКОВИЋ РАДОМИР
МИЛИЋ ИВАН
РАДЕНКОВИЋ ДРАГАН
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
СТОЈКОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Сланачки пут 137
Цветанова ћуприја 46
Крижанићева 36
Цветанова ћуприја 84
Ђуре Ђаковића 20
Цветанова ћуприја 81
Владимира Ћоровића 17
Цветанова ћуприја 189
7. јула 25
Цветанова ћуприја 73
Партизанска 30
Јувијанова 18
Јувијанова 31
Јувијанова 29
Митков Кладенац 20
Николе Груловића 55
Радосава Љумовића 8а
Паризанска 40
Цветанова ћуприја 4
Цветанова ћуприја 48а
Стари виногради 63
Цветанова ћуприја 73
Цветанова ћуприја 81
Цветанова ћуприја 189
ГСС – 75 „СТАРИ СОКОЛОВИ“ – 11250 ЖЕЛЕЗНИК, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
5
7
8
11
18
Презиме и име
ПАВЛОВИЋ МИЛОЈЕ - ЛОЈЕ
ОБРАДОВИЋ РАДЕ - ТАЈСОН
МИТРОВИЋ ЖИВКО - ЛЕПИ БАТА
ЛУКИЋ ДРАГАН - ЧОМБЕ
ДЕСПИЋ ДРАГАН - ПИСКЕ
Улица и број
Боре Радојевића 7
К. Пут 17н, Кијево
Милорада Ћирића 66
Илије Чалића 40
Бобана Томовића 17
93
Телефон
Мобилни
011/257-0637 065/461-7734
062/677-595
011/251-7135 064/131-4616
063/240-673
011/251-9706
011/250-9302
011/251-5005
011/250-0219 064/082-3899
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/346-0659 064/923-2328
011/346-0104
011/283-0863
011/346-0994 064/127-5579
061/166-3909
011/347-0299 064/184-1751
011/346-1030 064/425-2029
011/346-0761 069/346-0761
011/488-5551
011/347-0290 065/232-3001
011/347-2667 065/575-1903
011/346-1219 065/459-5639
011/346-1126
011/346-1198 064/158-6141
064/363-3581
011/346-0374
011/304-8719
011/288-4515 063/319-818
011/347-0269
011/346-0103
011/346-0659 064/615-5037
011/346-0290 064/427-6620
011/347-0299 064/320-3432
011/346-0761 061/692-5429
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/257-1732
062/101-5670 064/114-7111
011/576-404
011/258-0230
011/578-117 064/229-4570
М.бр
21
22
23
24
25
27
35
37
38
52
55
66
72
Презиме и име
ПРАИЗОВИЋ БОЈАН - БОКИ
ФИЛИПОВИЋ СЛОБОДАН
ДРАГОВИЋ САВА
ЛАЗОВИЋ ЗОРАН
ПРАИЗОВИЋ ВЛАДИМИР
ЂОРЂЕВИЋ СЛАВИМИР - БЕЛИ
МИТРОВИЋ ЗОРАН - МУСА
КРСТИЋ МИОДРАГ - БАЈА
ЛУКИЋ ЗОРАН
ТОМИЋ МИЛИВОЈЕ - МАЗДА
ДЕНИЋ ВЕЉКО
ПРВУЛОВИЋ ЖИВАН
ПЕТРОВИЋ ПАВЛЕ
Улица и број
Стевана Филиповића 35
Стублинска 5
Петра Драпшина 15б
Градине 1
Стевана Филиповића 35
Браће Лукић 74
Стевана Филиповића 83
Учитеља Михајловића 42
Стевана Белића 21
Петра Драпшина 5а
Ж. Јовановића Шпанца 97а
Ж. Јовановића Шпанца 33
Авалска 90б
Телефон
Мобилни
011/574-005 064/124-6341
011/357-5251 064/320-5006
064/289-2581
011/357-5759 064/667-3936
011/575-912 064/136-0893
011/576-070 064/142-8817
011/258-0330 063/317-360
011/257-2127
011/257-7653 063/811-1956
011/574-254 064/165-0079
011/576-787
011/573-999 064/660-2293
069/722-052
ГСС – 76 „ЗЕНИТ“ – 36000 КРАЉЕВО, ОС КРАЉЕВО
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
11
12
14
21
28
29
Презиме и име
АНДРИЋ МИЛАН - МИЛАНЧЕ
РАЈИЧИЋ РАДОСАВ - РАЈО
МИЛЕНКОВИЋ БОРИВОЈЕ - БОРИЦА
НЕДЕЉКОВИЋ БОЖИДАР - МЕЈО
ЈЕВРЕМОВИЋ СЛОБОДАН - ЈЕВРЕМА
ЂУРИЋ РАДОМИР - РАДЕ
АНДРИЋ АЛЕКСАНДРА - САЊА
КАХРОВИЋ НЕБОЈША - НЕШО
БАЧЕВИЋ МИРКО - БАЧЕ
КРЏИЋ ЖЕЉКО - ЖЕЛЦ
КОТУРОВИЋ НИКОЛА - БОЛЕ
ТОШКОВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
ЈОВАНОВИЋ РАДОСАВ - РАДЕ
Улица и број
Карађорђева 258
Ф. Кљајића 16
С. Марковића 12
Ин Мемориам
Б. Јевремовић 43
С. Марковића 6
Карађорђева 258
Ин Мемориам
С. Марковића 16
Чибуковац 143
Градац
Јарчујак 24
Конарево 775
РЕГИОН 12
Телефон
Мобилни
036/351-261
036/352-443
036/351-615
036/351-627
036/351-261
036/355-989
036/387-026
036/786-57
036/827-080
ГСС – 78 „СЛОБОДА“ – 22320 ИНЂИЈА, ОС ИНЂИЈА
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
18
22
23
55
Презиме и име
ТРБОЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
ТРБОЈЕВИЋ МИЛИВОЈ
РАКИЋ ЖЕЉКО
МЕХМЕДОВИЋ САЛИХ
ЖУГИЋ ТОМИСЛАВ
БАНИЋ МИРОСЛАВ
ПЕТКОВИЋ СТЕВАН
ЖИВКОВИЋ ЛУКА
МИЛЕНКОВИЋ ЈОВАН
КАТИЋ НИКОЛА
ЖУГИЋ БРАНИСЛАВ
Улица и број
М. Пупина 24
М. Пупина 24
М. Црњанског 14
Пригревица 227, Земун
Југ Богдана 28/а
Сремска 70
К. Петра I 41
Хиландарска 4
Дунавска 53
С. Сремца 51
А. Чарнојевића 10
94
062/170-4402
РЕГИОН 10
Телефон
Мобилни
061/251-4009
064/270-6779
064/506-3706
060/017-4847
063/853-3136
063/167-6385
064/816-5012
063/807-2404
062/466-333
063/195-4284
063/889-3369
ГСС – 80 „ШУМАДИНАЦ“ – 34307 СТОЈНИК, ОС АРАНЂЕЛОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
50
51
88
Презиме и име
ДАНИЛОВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ СРЕЋКО
ШУНДИЋ МИЛАН
ДАНИЛОВИЋ МИЛАН
РАДОВАНОВИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ НЕБОЈША
ПЕТРОВИЋ БОГДАН
ДАНИЛОВИЋ НИКОЛА
РАДИНОВИЋ ДРАГАН
ДОБРИЧИЋ НЕНАД
ФИЛИПОВИЋ МИЛАН
ВОЈИНОВИЋ ГОРАН
ТУЛУМ СЛОБОДАН
ШУНДИЋ ИВАН
ДАНИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ШВАБИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОЈАНОВИЋ ЈОВИЦА
ШАРЧЕВИЋ ЗОРАН
ЖИВАНОВИЋ ГОРАН
ЉЕСКОВАЦ РАТКО
ВАСИЉЕВИЋ ВЛАДА
ДАНИЛОВИЋ ЈЕЛЕНА
Улица и број
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Орашац
Стојник
Стојник
Стојник
М. Павлов. 90а, Међулужје
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Стојник
Белосавци
Стојник
Орашац
Стојник
ГСС – 81 „ГОЛУБ“ – 22300 СТАРА ПАЗОВА, ОС СТАРА ПАЗОВА
М.бр
2
7
8
9
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
Презиме и име
КОВАЧЕВИЋ МИЛОШ
КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН
РАДИЧАНИН БРАНИСЛАВ
КРИВОШИЈА ЖИКИЦА
СМИЉАНИЋ МИОДРАГ
КРЊИЋ ЛУКА
ДОЛИБАШИЋ ЗОРАН
ТИШМА СРБИСЛАВ
КОВАЧЕВИЋ САНДРА
ТИШМА НИКОЛА
КАЛАЊ ВОЈИСЛАВ
МАНДИЋ НИКОЛА
ЈОВИЋ БРАНИСЛАВ
РАНИСАВЉЕВИЋ АЛКЕСАНДАР
ЧУКВАС ДРАГАН
ДАРИЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
БЗОВСКИ ЗЛАТКО
БРEКИЋ САША
Улица и број
Михаила Филипа 118
Михаила Филипа 118
Мицуринова 32
В. Мишчевић 86
Јана Тота 13
Јесенског 16
Вере Мишчевић 139
С. Тишме 51ц
М. Филипа 118
С. Тишме 51ц
В. Караџића 77
Лукачева 138
Лукачева 111
И. Секулић 73
Војвођанска 169
С. Тишме 34
Његошева 133
М. Орешковића 87
95
РЕГИОН 5
Телефон
Мобилни
034/670-7156
065/502-2906
062/891-8045
034/679-3148 064/339-6729
034/541-330 061/232-9398
034/670-7371 063/730-3118
064/897-4597 060/677-6457
069/181-2069
064/352-5971
034/670-7388 069/662-782
034/670-7355
034/670-7208 064/542-1470
034/679-3181 064/525-2560
034/670-7156 062/622-813
061/325-6939
063/885-8575
034/670-7226 064/550-6501
034/688-3280 063/632-232
064/013-5750
034/747-061 064/309-2331
034/679-3148
РЕГИОН 10
Телефон
Мобилни
022/314-793 069/316-9777
022/314-793 063/550-357
063/896-1792
022/361-625 064/147-0524
022/315-857
022/315-256 064/314-6015
022/316-375
022/352-453
022/314-793
022/352-453
022/313-529 063/183-1982
022/584-061 064/513-9371
022/584-195 064/293-0530
022/315-088 063/311-584
022/342-288 060/342-2888
022/353-072 064/188-4850
022/312-263
063/705-3222
М.бр
28
29
31
35
37
40
41
42
45
55
66
77
81
Презиме и име
БИГА ДЕЈАН
БАРАЧКОВ САША
САВИН ДРАГАН
ДАРИЈЕВИЋ ПЕТАР
РОДИЋ НИКОЛА
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛЕНА
ДИМИТРИЈЕВИЋ СРЂАН
ДАРИЈЕВИЋ СТЕФАН
КОВАЧЕВИЋ ВУКАШИН
БОЖАНИЋ СТЕВАН
КОВАЧЕВИЋ УРОШ
КОВАЧЕВИЋ СТРАХИЊА
Улица и број
Н. Момчиловића 4
М. Филипа 122
Светог Саве 9
С. Тишме 34
Железничка 44
Хвјездославова 116
Хвјездославова 116
Лењинова 39
С. Тишме 34
М. Филипа 118
Цара Душана 48
М. Филипа 118
М. Филипа 118
Телефон
022/312-981
022/316-997
022/361-678
022/353-072
063/806-5046
022/312-655 061/133-3131
022/312-655
022/484-774
022/353-072
022/314-793
022/321-232 063/117-6379
022/314-793 069/123-1998
022/315-793
ГСС – 82 „АЗАЊА“ – 11423 АЗАЊА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
5
7
11
15
16
22
32
33
44
45
55
99
100
Презиме и име
ИВКОВИЋ ДЕЈАН - САНИН
НИКОЛИЧИЋ НИКОЛА - НИЏА
ГОЛУБОВИЋ ЛАЗАР - ЛАЗА
МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ - ЖОМИН
БАТИНИЋ НЕМАЊА - БУЦИН
СТЕВАНОВИЋ ВЛАДАН - ВЛАДА
ПОПОВИЋ НОВИЦА - ЖУЋА
ЈЕЛИЋ НЕМАЊА - НЕКС
НИКОДИЈЕВИЋ МИЛОШ - КРАЛЕ
СТЕВАНОВИЋ САША - САКИ
СТЕВАНОВИЋ ИВАН - СТЕВА
БАТИНИЋ НЕБОЈША - НЕША
СТЕВАНОВИЋ СЛАВИША - БЕЛИ
СТЕВАНОВИЋ УРОШ
СТЕВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
Улица и број
Устаничка 43
В. Лазића бб, Влашки До
Смедеревски Пут бб, В. До
В. Лазића бб, Влашки До
31. Мај, Грчац
Васина бб, Влашки До
Устаничка бб
В. Караџића бб, Влашки До
В. Караџића бб, Влашки До
Васина бб, Влашки До
В. Лазића бб, Влашки До
В. Лазића бб, Влашки До
Васина бб, Влашки До
В. Лазића бб, Влашки До
Васина бб, Влашки До
РЕГИОН 8
Телефон
026/302-068
026/301-542
026/302-068
026/302-065
026/370-263
026/301-079
026/301-701
026/302-273
026/301-467
026/301-169
026/301-007
026/301-888
026/301-169
026/301-007
026/301-169
ГСС – 83 „ДУНАВАЦ“ ГРОЦКА – 11306 ГРОЦКА, ОС ГРОЦКА
М.бр
4
5
6
8
9
10
11
13
14
Презиме и име
ЈЕВТИЋ БРАНИСЛАВ - ЦАР
БЕЋАГОВИЋ ВЛАДИМИР
ЦВЕТКОВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВОЈИНОВИЋ ДРАГОСЛАВ - ШОПА
БРКИЋ БРАНИСЛАВ - РОКА
ПРЕДИЋ БОЈАН
СТАНОЈЕВИЋ ЗЛАТИВОЈЕ - ВРЦА
ЈЕВТИЋ ИЛИЈА - ЛИЛЕ
МИЛИЋЕВИЋ ХЕРМАН
Улица и број
Шумадијска
Б. Револуције 42а
Мачванска 20
17. Октобра 24
Б. Револуције 4
17. Октобра 24
С. Ковачевића 2а
Хајдук Станка 13
Лупоглавски пут 19б
96
Мобилни
063/515-983
060/316-9977
064/174-1537
Мобилни
061/131-3931
063/758-3360
064/294-0285
062/824-2550
062/897-3099
063/881-3051
069/838-1644
060/302-2733
062/150-7766
061/198-0219
064/257-3451
060/301-8880
062/102-4499
РЕГИОН 1
Телефон
011/850-0527
011/850-2771
011/850-1108
011/850-3696
011/850-0108
011/850-3626
011/850-0366
011/850-1001
011/850-2327
Мобилни
063/868-6697
063/713-7291
065/550-4066
060/353-9238
063/843-4802
М.бр
15
16
17
20
23
26
83
Презиме и име
СТАНКОВИЋ ДРАГАН - ХАСА
СТАНИМИРОВИЋ ДУШАН - ВУКАС
ПАВЛОВИЋ МАРКО
БЛАГОЈЕВИЋ ГОРАН - КЕНТА
МИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
БРКИЋ НЕБОЈША
ЂОКИЋ ЗОРАН - ТАЛИЈАН
Улица и број
Телефон
Гроцка
Ср.- Грчког пријатељства 12 011/850-3028
Бул. ослобођења 54
011/850-0491
Д. Туцовића 19
011/850-1902
Мало Орашје
026/722-003
Бул. револуције 14
011/850-0837
Партизанска 16
011/852-0160
ГСС – 84 „ЈОАКИМ И АНА“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Презиме и име
ЦРЊАКОВИЋ МИЛОШ - ШИКИ
ЦРЊАКОВИЋ ДРАГАН - ЦРНИ
БЛАЖИЋ ИВАН - ЧАМБИН
УРОШЕВИЋ ИГОР - БЕЛИ
РАДИНОВИЋ ДРАГАН
МИЛИЋ ВЛАДА
МИХАИЛОВИЋ ДРАГАН - ЛАСИН
МАКСИМОВИЋ НОВИЦА
ПЕТРОВИЋ ВЛАДАН - ШУКИ
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛИЈАН
ЈЕВТИЋ ЛАЗАР - ЛАЗА
Улица и број
Бошка Југовића 6
Бошка Југовића 6
Изворска 1
К. М. Обреновића 2
Милана Павловића 90а
10-А Нова 20
Солунска 5
Сувоборска 29
Шипска 5
Кошутичка 24
Колубарска 41
Презиме и име
КОЈИЋ МАРКО
ВАСИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ ИВАН
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖАРКОВИЋ ЛАЗАР
КОЈИЋ СЛАВОЉУБ
МОШИЋ ТОМИСЛАВ
МОШИЋ МИЛОЈЕ - МОШКЕ
МОШИЋ МИЛИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
Улица и број
Доњокрајска 29
Школска 13
Школска 17
Доњокрајска 5
Девет Југовића 32
Доњокрајска 29
Доњокрајска бб
Девет Југовића 32
Доњокрајска 14
Доњокрајска 29/1
011/623-7277
011/792-7679
011/774-2339
011/823-9096
011/823-9161
011/774-1005
Презиме и име
НИКОЛИЋ БОРИСАВ
РИСТИЋ ДРАГАН - ЦРНОГОРАЦ
ЈОВАНОВИЋ РАДИВОЈЕ
МИТРОВИЋ ТОМИСЛАВ
Улица и број
Шејкина 42
Камчатска 28
В. Карађорђеве Звезде 83
В. Карађорђеве Звезде 36а
97
Мобилни
064/336-6311
065/695-9915
064/211-6465
060/191-0421
064/352-5971
064/551-6996
064/214-1336
064/433-0761
065/473-4843
060/723-9161
064/512-5105
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/820-5069 064/398-3895
064/197-9843
011/820-5098 064/192-1976
011/820-5161 064/363-7215
011/823-1101 064/236-0601
011/820-5069 064/453-3031
064/196-4232
011/823-1101 064/236-0601
011/820-5086 063/738-7016
063/813-6636
ГСС – 87 „СОКОЛИ МИРИЈЕВАЦ“ – 11060 МИРИЈЕВО, ОС ЗВЕЗДАРА
М.бр
1
2
4
5
064/336-5571
064/009-9215
РЕГИОН 1
Телефон
011/774-2047
011/774-2048
011/623-7387
011/823-8194
ГСС – 86 „ЛЕТАЧИ КОСМАЈА“ – 11413 ПРУЖАТОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
10
11
12
Мобилни
064/616-0590
063/862-2741
065/357-7707
064/121-3669
РЕГИОН 1
Телефон
011/342-1959
011/277-7103
011/343-3746
063/770-6467
Мобилни
064/277-6452
063/700-3345
065/625-1844
М.бр
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
28
29
30
31
33
35
36
38
39
42
44
46
51
57
78
79
86
87
88
100
101
112
113
Презиме и име
ЈОВИЧИЋ ДРАГАН - ТАКСИСТА
МИЛОШЕВИЋ ЖИВАН - КОЛЕ
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ДАНИЛОВИЋ МИЛОШ
НИКОЛИЋ БРАНИСЛАВ - ПИЉАР
ТРАНДАФИЛОВИЋ БОЖИДАР - ЏАРА
СТЕВИЋ СЛОБОДАН - РОЋКО
РИСТИЋ ДЕЈАН - ЈОЗА
МИЛИЋ ЗОРАН
ДИМИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ТОМИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
ВЕСКОВИЋ МИЛОШ
РАДОЊИЋ СЛОБОДАН
КУЗМАНОВИЋ МИЛОСАВ - МИШКО
МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН
ПАУНОВИЋ САША
ПЕРИШИЋ ДРАГОЉУБ - ПРША
МАТИЋ ГОРАН
НИКОЛИЋ ДРАГИ - ВРЦА
ЂОРЂЕВИЋ РАДЕ - РАЈА
ДИМИЋ МИЛОРАД
СИМОНОВИЋ СЛОБОДАН
САВИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ НЕДЕЉКО
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР - РНЗА
ДАНИЛОВИЋ МАРКО
НИКОЛИЋ НЕБОЈША
МАТИЋ ДЕЈАН
МАНОЈЛОВИЋ БРАНИСЛАВ
МАКСИМОВИЋ ЖИВОРАД - ЖИКА
ФИЛИПОВИЋ СЛОБОДАН
АТАНАСИЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
МИЈАИЛОВИЋ ГОРАН
ЛУТОВАЦ ПЕТАР
ЛУТОВАЦ НЕБОЈША
ПОПОВИЋ МИЛОРАД - ПОП
ДИМИТРИЈЕВИЋ СВЕТОЛИК - ЧАВА
РАДОЈЕВИЋ СЛОБОДАН - КАПЕТАН
РАДОМИРОВИЋ ДРАГАН
РАДОМИРОВИЋ САВА
Улица и број
Војводе Блажете 2
М. Мијовића Канта 23
М. Тита 57, Сланци
Данилова 9
Марка Миљанова 4
В. Карађорђеве Звезде 57
Патриса Лумумбе 65
В. Карађорђеве Звезде 89
7. Јула 31, М. М. Луг
В. Карађорђеве Звезде 13
Саве Ковачевића 14
16. Октобра 19
Миријевски Венац 6
Загрђе 10
Дулета Јовановића 23
Мирослава Јовановића 45
Ахмеда Адемовића 27б
Јованке Радаковић 13
Шејкина 30а
Пере Вељковића 6
Д. Ђорђевића Гоше 21
В. Карађорђеве Звезде 13
Д. Петровића Шанета 33/19
Миливоја Петровића 4/7
Северни Булевар 2б
Д. Ђорђевића Гоше 16
Данилова 9
М. Мијовића Канта 10
Шејкина 32
Мите Ружића 29
Д. Ђорђевића Гоше 14
Лошињска 54
Дечја 14
Миријевски Венац 8/18
Матице Српске 16
Матице Српске 18
Петраркина 6
Милана Миличевића 4
Марка Миљанова 4
Деспотовачка 38
Деспотовачка 38
98
Телефон
Мобилни
011/286-3708 064/073-0240
011/343-5066 064/993-0622
064/238-7314
011/343-3840 064/263-9552
063/164-6631
011/343-3827 065/343-3827
011/277-6129 062/191-1809
011/343-3745 064/159-9612
011/347-4092 063/808-3840
011/342-9202
011/342-9942 064/511-8687
062/414-830
011/342-9446 064/222-9203
011/342-3441 064/492-7060
061/303-2286 063/807-6363
011/343-5328 064/356-0815
011/343-6117 063/826-2677
064/155-7144
011/742-2184 063/805-5878
011/342-9854 064/230-7759
011/742-2383 064/679-5299
011/342-9203 060/446-6112
011/342-5086
011/342-5113 064/880-9093
011/343-5121 063/847-3767
011/743-0239 065/864-8542
011/343-3840 065/604-1564
011/343-5913 063/874-0591
011/743-4822 062/867-8283
011/286-2873 060/802-0185
064/898-4230 063/726-2399
011/342-743
011/277-9138
011/342-9460
011/343-5044 069/343-5044
011/343-4733 063/826-4883
011/342-8519 064/372-2342
064/192-8685
066/204-669 063/164-6631
011/299-0629 061/244-0397
011/299-0629 061/244-0397
ГСС – 88 „88“ – 11010 БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
7
10
17
18
27
35
36
Презиме и име
СТАНКОВИЋ СТЕФАН
СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВИЋ ТОМИСЛАВ
СТАНКОВИЋ ЗОРАН - ЗУЛЕ
ЈАНКОВИЋ МИЛЕНКО
ОБРЕНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТРАЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
НАСТИЋ ЗОРАН - НАСТИЋ
НЕДЕЉКОВИЋ СТЕВАН
СТАНКОВИЋ МИЛЕ
Улица и број
Есад Пашина 12
Есад Пашина 12
Есад Пашина 12
Боже Јанковића 62
Сувоборска 10
Ђ. Јовановића 4
Ж. Зрењ. 100, Алибунар
Рељковићева 10
Баје Пивљанина 23
Кирила Савића 1а
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/397-8151
011/397-8557
011/249-4149
011/369-7910
011/358-5925
011/266-8982
ГСС – 90 „РАДНА МАЛА ГРБА“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
24
27
28
31
36
39
56
61
77
91
100
101
103
Презиме и име
ЈОВИЋ БОЖИДАР - БОШКО
РАЈИЋ САША - РАЈА
ИЛИЋ ПРЕДРАГ - ШЉАПА
МИЛИЋ ВОЈКАН - ГЕЏА
СТАНОЈЕВИЋ МИЛОБРАН - МИЛЕ
РАДИЋ ГОРАН - СУВИ
ЛУКИЋ РАДИША - РАЈКО
СТОЈАНОВИЋ НЕНАД - НЕЛЕ
СТЕВИЋ ЖИВОЈИН - ЖИКА
РАДИШИЋ ЗВОНКО
РАЈКОВИЋ МИРКО
САВИЋ ДРАГИША
ЖИКИЋ МИХАЈЛО - МИКИЦА
МАРКОВИЋ МИЛАДИН
СТОЈАНОВИЋ БАНЕ - ЈОЦКО
СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - САША
ЛУКИЋ ДУШАН - ТОНКА
КОЧИЋ ЈОВИЦА - МУТА
РАЈИЋ МИРОСЛАВ - ПУЛЕ
МИЛОШЕВИЋ НЕБОЈША
КОЧИЋ ЂОРЂЕ
КРАЧУНОВИЋ ДЕСИМИР - ДЕСКО
ТАНАСКОВИЋ СТЕВАН - СТЕВА
КОЧИЋ РАДИША
ЈОВИЋ БРАНКО
МИХАЈЛОВИЋ ДРАГОМИР - ДРАГИ
СТЕВИЋ БРАНИСЛАВ - БРАНА
СИМИЋ СРЕТЕН - МИМА
ЖИКИЋ БОЈАН
Улица и број
Делиградска 3
М. Обилића 10
М. Глишића 7
В. Добрњца 36
В. Добрњца 49
Кочина 32
Метохијска 53
Тимочка 5
В. Добрњца 59
Узун Миркова 52
Раде Слободе 27
Охридска 12
Тимочка 1
Скарадска 28
В. Добрњца 44
Кочина 18
Скадарска 17
Метохијска 48
Кочина 38
Кочина 24
Скадарска 12
Словенска 10
Г. Јеврема 14
Скадарска 19
Охридска 15
Кочина 2
Страхињића Бана 21
Скадарска 36
Тимочка 1
99
064/117-0818
РЕГИОН 8
Телефон
012/512-100
012/550-383
012/530-184
012/550-867
Мобилни
064/949-7611
064/120-8819
063/870-3550
063/741-9194
012/550-583
012/550-562 063/876-1658
012/550-276 063/174-1366
062/820-3163
061/609-3138
012/550-324
012/550-576
012/530-106 062/124-0888
064/222-3431
012/550-882 063/714-1039
012/550-467 062/167-3317
012/550-671 064/243-1306
012/550-502
012/550-521 061/675-8510
012/550-349 061/307-0281
012/550-664 064/512-7568
012/552-034 061/156-0698
012/751-6068 064/136-0275
012/550-847 061/279-6432
012/550-353 064/127-5431
012/550-335
012/722-0244
012/550-840 064/132-8943
012/530-106 064/891-8243
ГСС – 91 „КАРАНОВАЦ“ – 36000 КРАЉЕВО, ОС КРАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
24
25
26
27
28
Презиме и име
СТЕФАНОВИЋ МИЛОРАД
СЛАВКОВИЋ РАДОМИР
ТРИШОВИЋ ПРЕДРАГ
ПАУНОВИЋ ДРАГУТИН
ПАУНОВИЋ МИЛУТИН
ОРЕШЧАНИН ИГОР
ПЕШИЋ ДЕЈАН
ГЛАВЧИЋ ГОРАН
ВЕЉОВИЋ СЛАВИША
ДОНЧИЋ ДРАГАН
КАЛИЧАНИН ЗВОНИМИР
ДОНЧИЋ БОГОЈЕ
СЛАВКОВИЋ МИЛОМИР
ИВЕЗИЋ ДРАГАН
ВУЈАНАЦ ТОМИСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ВЛАДАН
ЂУРОВИЋ ДРАГАН
ТОМОВИЋ ГОРАН
ПЕШИЋ БОЈАН
НЕШОВИЋ РАДОСЛАВ
МЛАДЕНОВИЋ МИЛОРАД
ДАБИЋ СЛАВКО
ЈОВАНОВИЋ СТАНИМИР
ЂУРОВИЋ МИЛУТИН
ТИОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Ин Мемориам
Ратина
Грдица 3/1
Ратина 580
Ратина 580
Ратина
Ратина 487
Ратина
Метикоши 39
Ратина 70
Ратина
Ратина 70
Ин Мемориам
Метикоши
Метикоши
Драгосињци
Ратина
Ратина
Ратина
Ратина
Метикоши
Совљак
Ратина
Ратина
Метикоши 70
РЕГИОН 12
Телефон
036/862-082 063/831-5392
036/391-391 065/439-1391
036/861-963 064/410-8262
064/042-5930
064/231-0232
036/420-413 069/166-6730
036/586-1621 063/310-388
036/861-369 063/772-5375
036/861-593 063/844-0949
036/861-153
036/861-593
036/861-945 064/140-1961
036/861-821
036/420-373 062/756-503
062/442-662
036/861-460
036/862-179 064/901-0993
036/861-737
036/862-264 064/287-5564
036/862-031
063/827-4265
064/428-3177
ГСС – 93 „ЛИПОВИЦА“ – 11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
3
4
5
9
10
12
16
17
19
20
21
22
Презиме и име
ОСТОЈИЋ СВЕТОМИР - ЧОКА
ТАБАКОВИЋ ДРАГАН - БУША
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОТА
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ДЕЈАН
ТАБАКОВИЋ ДЕЈАН
МИТРОВИЋ ИВАН
ЈЕРЕМИЋ ДРАГИША
АРСЕНОВИЋ ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ ИВАН
ЛУКИЋ САША
СТАНОШЕВИЋ ЖИВАН
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
Улица и број
М. Миленковић 17
Ж. Табаковић 88
Ж. Табаковић 46
Ж. Табаковића 5
Ж. Табаковић 88
Д. Јовановић 3
1. МАЈА 77а
10. Октобар 59
1. Маја 132
Љ. Шарчевића 35
Станићева 8
В. Николића 65, Баћевац
100
Мобилни
РЕГИОН 1
Телефон
011/807-5215
011/807-5559
011/807-5165
011/807-5420
011/807-5559
011/807-5855
011/807-5518
011/807-5208
011/807-6193
011/807-6197
011/807-6013
Мобилни
069/831-5154
063/246-103
064/135-6627
064/417-8318
063/802-2589
063/703-6926
064/279-6329
064/133-1900
ГСС – 95 „АРАНЂЕЛОВАЧКИ ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 34300 АРАНЂЕЛОВАЦ, ОС АРАНЂЕЛОВАЦ
М.бр
3
4
5
6
7
8
10
11
12
16
20
21
37
48
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН
МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН
ВУЈИЧИЋ РАДОВАН
ВУЈИЧИЋ МИЛОВАН
ПОПОВИЋ КОСТА
БОЈОВИЋ ВУКОЛА
ЛОМИЋ ТОМИСЛАВ
ВАСИЉЕВИЋ СРЕЋКО
ЈОВОВИЋ ЗОРАН
ЈАКОВЉЕВИЋ МИЛАН
КОМНЕНОВИЋ ГОЈКО
СТОЈАНОВИЋ МАРКО
ВАСИЉЕВИЋ ЗЛАТКО
ПАНТЕЛИЋ МИРОСЛАВ
Улица и број
Копљари
Књаза Милоша 271 Л3/7
Орашац
Орашац
Кнеза Михаила 34
Буковик
Цара Николе 18
Орашац
Браће Југовић 37а
Церска 36/1
Меше Селимовић 4
Уроша Предића 8
Орашац
Томића крај, Врбица
Телефон
034/674-0537
034/710-169
034/670-9180
034/670-9666
034/720-485
063/608-447
034/712-790
034/670-9270
034/721-140
034/672-1244
034/723-658
034/720-557
034/670-9270
ГСС – 96 „ГОЛУБ“ – 11050 МАЛИ МОКРИ ЛУГ, ОС ЗВЕЗДАРА
М.бр
2
3
5
6
7
8
9
12
15
16
17
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Презиме и име
ИВКОВИЋ МАРКО
ЈОРГАЧЕВИЋ РАДИВОЈЕ
БОГИЋЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ
МЛАДЕНОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ШОКИ
ИСАКОВИЋ МИЛОШ
КРСТИЋ АЛЕКСАНДАР
ВАГИЋ ТОМИСЛАВ
ИВКОВИЋ СЛОБОДАН - ЛАЛЕ
СТОЈАНОВИЋ МИЛОМИР
НИКОЛИЋ ТОМИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ ЗОРАН
ГОРДИЋ ДЕЈАН
ЈОРГАЧЕВИЋ МИОМИР
СТАНОЈЕВИЋ СЛАВИША
СИМОНОВИЋ ДУШКО
КРСТИЋ СИНИША
МИЛЕНКОВИЋ ЉУБИША
ИВКОВИЋ ГОРАН
МИЛИЋ НЕНАД
СТАНОЈЕВИЋ ДУШАН
ИВКОВИЋ РАЈКО
ИВКОВИЋ ВЛАДА
ПЕТРОВИЋ НЕБОЈША
НИКОЛИЋ МИОДРАГ
НИКОЛИЋ РАДОСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ НИКОЛА
Улица и број
7. Јули 21
Н. фронта 23
7. Јули 2/а
20. октобар 47
Пештарска 7
Н. фронта 31
Златиборска 26
Б. К. Александра 608
Хазарска 3
Партизанска 53а
Н. фронта 94
Лошинска 2-М
Златиборска 2-в
Партизанска 35
Партизанска 3
Јабланичка 22
Жикина 14г
7. Јули 21
Партизанска 19а
Партизанска 35
Н. фронта 110
Б. К. Александра 608
Н. фронта 56
Б. К. Александра 564
Б. К. Александра 455
7. јула 25
101
РЕГИОН 8
Мобилни
064/567-1523
062/111-6191
064/192-3131
064/358-1991
064/416-0380
063/723-6016
060/712-7900
064/349-8942
065/661-6461
062/246-927
064/226-3677
065/260-7954
065/546-9366
063/809-1573
РЕГИОН 1
Телефон
011/288-1116
011/288-7336
011/288-6538
Мобилни
064/285-5615
063/262-382
061/243-7364
064/202-0786
01/347-1224 064/127-3306
011/288-8273 064/115-9581
011/289-1092
011/289-3524 063/538-974
011/288-7341
011/347-8842 060/347-8842
011/288-7563 064/910-9101
011/342-3546 062/800-3079
011/347-1879 064/668-8066
011/288-9345 064/190-2932
063/245-459
011/288-4585 063/808-9478
064/250-9190
011/488-1116 063/701-7657
011/289-0794 064/178-0628
011/288-9395 064/441-8885
011/289-7157 061/170-2029
011/289-3524 064/393-9666
011/289-7048 061/683-7962
011/288-1657
011/286-1748 064/324-3322
011/289-0448 060/3271-980
М.бр
35
38
40
45
46
47
48
51
53
56
59
81
88
91
96
101
Презиме и име
АНЂЕЛКОВИЋ МИОМИР
ЈОВИЋ САША
ЈОРГАЧЕВИЋ ПЕТАР
КОВАЧЕВИЋ ПЕТАР
ЈОРГАЧЕВИЋ ДРАГАН
КРСТИЋ МИРОСЛАВ
КОСТУР МИЛАН
АТАНАЦКОВИЋ ЗОРАН
ТАПИЋ МИОДРАГ - МИЋА
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН
ИВКОВИЋ ЉУБИША
СТОШИЋ ЗОРАН
ИВКОВИЋ СРЂАН
СИБИНОВИЋ СЛОБОДАН
БРОЋИЋ СЛОБОДАН
СИБИНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
Улица и број
Партизанска 32
С. Лале Берберског 144
Б. К. Александра 501
Бајдина 6
Б. К. Александра 533
Н. фронта 31
И. Л. Рибара 19, Калуђ.
Н. фронта 116
Пиранделова 9
Првомајска 13
Б. К. Александра 608
Н. фронта 5
20. октобар 15
Р. Контића 1
27. марта 8
Радоја Контића 1
Телефон
011/289-7105
011/347-6213
011/347-1294
011/289-7485
011/347-7864
011/288-8273
011/341-2939
011/289-6618
065/803-0022
011/347-3851
011/289-3438
011/288-0844
011/347-3341
011/289-3878
011/347-0414
011/289-3878
ГСС – 97 „КОВАЧЕВАЦ“ – 11409 КОВАЧЕВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
21
22
23
24
26
28
29
30
Презиме и име
ДАМЊАНОВИЋ РАДИША
ЕСКИЋ НЕНАД - БЕЛИ
ЈОВАНОВИЋ МОМЧИЛО
ЧИТАКОВИЋ СТРАХИЊА
ПАНТЕЛИЋ НЕНАД - БАНГА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОРДАН – МИМИН
ИВАНОВИЋ ИВАН - ИВА БЛАЖИН
ПАВЛОВИЋ ГОРАН - РОЛОВ
ПЕТРОВИЋ ГОРДАН
ЦВЕТИЋ НЕНАД - ШЕВИН
ЈОВАНОВИЋ МОМЧИЛО - МОМА
ЕСКИЋ САША - ТАЛИБАН
ИВАНОВИЋ ПЕТАР - ПЕРА
МИКИЧИЋ ДРАГОЉУБ - ДАКИ
ДАМЊАНОВИЋ ГОРАН - ДИСИН
РИСТИЋ ПРЕДРАГ - ПЕЂА
ВЛАЈИЋ МИЛАДИН - МИМА
ЖИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ - КРЕЗА
МАКСИМОВИЋ МИЛОШ - МИША
ЕСКИЋ ВЛАДА
СТЕФАНОВИЋ ВЕДРАН
ЖИВКОВИЋ САША - САЛЕ
СОСКИЋ РАДОСЛАВ - СОЛЕ
СТЕПАНОВИЋ ДАРКО - СОРИЈА
СТЕПАНОВИЋ БОБАН - СЛАДИН
Улица и број
Симе Матавуља 33
Ин Мемориам
Л. Чокића 17
Војвођанска 9
Стреларска 53
Стреларска 5
Мала јаруга 22
Трг Љ. Ивановића 75
Антонијевића Пут 2
В. Дамњановића 76
Ђурђевска 25
Д. Ескића 1
Ч. Влајића 15
Стари Запис 18
Светог Николе 36
Ђермине 10
Ч. Влајића 7
Живановића сокак 2
Агићев Сокак 4
Плетеничка 19
Баташевачка 16
Баташевачка 25
Плетеничка 42
В. Степановића 6
В. Степановића 1
102
Мобилни
064/221-6938
060/489-7485
064/112-8198
063/827-8929
062/108-6945
063/803-0022
063/892-9733
064/196-8858
064/236-7102
064/855-1052
062/398-078
063/266-417
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/823-7101 065/696-0494
011/821-3571
060/020-6588
011/821-3171
011/821-3050
011/821-3596
011/821-3733
011/821-3789
011/821-3791
011/821-3329
011/821-3564
011/821-3991
011/821-3361
011/821-3830
011/821-3566
011/821-3307
011/821-3829
011/822-4351
011/823-8453
011/821-4130
011/821-3671
011/821-3891
065/821-3571
064/254-9246
064/289-0818
065/231-4321
064/151-5932
061/603-0623
064/305-4950
064/049-4568
064/003-2949
066/504-4407
065/672-1774
063/866-6788
064/303-3069
063/121-9156
063/186-6421
063/355-260
063/281-228
063/278-253
063/881-3282
064/131-7915
064/956-5192
062/671-009
064/448-7849
М.бр
33
35
39
41
47
48
50
Презиме и име
МИЛИНКОВИЋ ВЛАСТИМИР - ВЛАСТА
МИЛЕТИЋ МИОДРАГ - БЕЛИ
ЈЕВЂЕНИЈЕВИЋ ВЕЛИБОР - ВЕЉА
ЈЕВЂЕНИЈЕВИЋ ВЕСЕЛИН - ВЕСА
ПАПИЋ НЕНАД - ПАПАК
ЈАНКОВИЋ РАДОСЛАВ - ЏАМБАС
АНТОНИЈЕВИЋ МИЛЕ
Улица и број
Ћелевачка 7
Стреларска 69
Т. Бунар 12
Д. Иванчевића
Ћелевачка 3
Симе Матавуља 1
В. Дамњановића 84
Телефон
Мобилни
011/821-3187
064/296-0665
064/280-1735
011/821-3049 065/477-8976
062/725-029
011/821-4024 064/554-4744
ГСС – 98 „ВАЉЕВАЦ“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
58
59
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ ДРАГОМИР – МИКА
СИМЕУНОВИЋ ДРАГИША - ПЕВАЧ
ИЛИЋ ЈОВАН - АКАДЕМИК
ЈОВИЋ ВЕЉА
ПАНТИЋ ДЕЈАН - ПАНТА
ПЕТРИЋ РАДИША - РАЛЕ
ПЕТРИЋ МИЛЕТА
ДАМЊАНОВИЋ ЖЕЉКО
МИРКОВИЋ МИЋА
ТАНАСИЋ НЕНАД - ТАНЕ
СИМЕУНОВИЋ СИМЕУН
МИРКОВИЋ СЛАВИША
РАДОЈЧИЋ ЖАРКО
МИТРОВИЋ ДАРКО - БЛИЗАНАЦ
ПЕЈИЋ ИВАН
МИТРОВИЋ ДЕЈАН - БЛИЗАНАЦ
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ДАМЊАНОВИЋ ИВАН - БИЛИ
Улица и број
Иве Андрића 43а
Бабина Лука бб
Војводе Мишића 100
Ђердапска бб
Ђердапска 45
Сењак 27
Сењак 27
Бранковина бб
Карађорђева
Рађево село бб
Бабина Лука бб
Мајке Јевросиме 22
Ваљевска Каменица бб
Димитрија Туцовића бб
Докмир бб
Димитрија Туцовића бб
Иве Андрића 43
Иве Андрића 58
РЕГИОН 3
Телефон
014/235-090
014/237-989
064/460-7166
064/502-4628
060/025-5342
064/410-2480
014/229-677 060/330-8888
064/144-0513
014/246-108 064/413-3163
064/320-3185
014/246-108 060/338-5795
064/171-8549
064/154-8226
ГСС – 99 „ХЕРОЈ-99“ – 11222 ЈАЈИНЦИ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
7
9
10
11
12
18
Презиме и име
БЛАГОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЏЕБРИЋ СРЕТКО
ПРИЈИЋ РАДОВАН
НИКОЛИЋ ПЕТАР
СТЕПАНОВИЋ ДУШАН
АЈДУКОВИЋ МИЛОШ
ТАСИЋ СЛОБОДАН
ЏЕБРИЋ ДУШАН
РУЖЕСКОВИЋ ЂОРЂЕ
СТОЈКОВИЋ ДРАГАН
БЛАГОЈЕВИЋ ДАРКО
Улица и број
С. Јовановић 11
Јована Гајгера 6
Ане Добеш 17
Булевар Јна 21
Булевар Јна 163
Драгана Родића 11
Вукосаве Ољаче 18
Ј. Гајгера 8
Вукашина Антића 27
Булевар Јна 99
Булевар Јна 150б
103
Мобилни
064/171-8549
064/263-6068
065/281-3086
064/479-3456
064/988-7905
РЕГИОН 1
Телефон
011/394-0905
011/394-0149
011/394-0476
011/394-1343
011/394-0916
011/394-2621
011/394-1358
011/394-2868
011/394-0520
011/394-1008
011/394-3383
Мобилни
064/901-0073
064/651-3668
063/497-120
064/470-2443
М.бр
21
22
23
30
31
34
99
Презиме и име
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ
СТЕПАНОВИЋ САВА
СТЕПАНОВИЋ ПЕТАР
ИВАНОВИЋ ЗЛАТАН
РАЛЕВИЋ ЧЕДОМИР
ПОПОВИЋ ВИТОМИР
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Драгана Маузера 1
Булевар ЈНА 125
Булевар ЈНА 155
БУЛЕВАР ЈНА 102а
БУЛЕВАР ЈНА 101б
Радована Ћосића 4
Булевар ЈНА 152
Телефон
Мобилни
063/236-578
011/394-0675 063/744-2900
011/394-0487
011/394-1859
011/394-3411 063/224-014
011/394-2838
011/394-0326
ГСС – 100 „СТАНИШИЋ“ – 25284 СТАНИШИЋ, ОС СОМБОР
М.бр
1
2
4
5
6
9
13
14
16
17
20
21
25
27
28
40
44
Презиме и име
ПРОСЕНИЦА МАРКО
ВУЧКОВИЋ СЛАВКО
ПРОСЕНИЦА ЉУБОМИР
ОЛУЈИЋ СТЕВАН
МАРТИЋ ЗОРАН
УГАРКОВИЋ МЛАДЕН
ЧАВЛИН МИЛОШ
ПАРАЂИНА МИЛАН
КУЖЕТ БРАНКО
ПЕЈИН МИЛОЈКО
ВРАЧАРИЋ ГОЈКО
ВРАЧАРИЋ ЉУБИНКО
СИМИЋ САВО
ФАБИЈАН ВЕСЕЛИНОВИЋ - ВУК
ЂУРЂЕВ ДЕЈАН
СИМОНОВИЋ СИНИША
ЛАКАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
Улица и број
Солунских Бораца 3
Цара Душана 45а
Далматинска 147
Карађорђева 41
Карађорђева 81
И. Лоле Рибара 21а
Далматинска 154
Далматинска 2
Косовска 4
Милоша Обилића 47
Марка Краљевића 6
Марка Краљевића 6
Карађорђева 103
Карађорђева 91
Ослобођења 129
Арсенија Чарнојевића 1
Пролетерских Бригада 18
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
025/424-297
025/830-237
025/830-690
025/830-409
025/830-290
025/804-415
025/831-395
025/831-179
025/831-176
025/830-633
025/831-023
025/831-023
025/830-480
025/830-726
025/831-379
025/830-924
025/866-868
ГСС – 102 „ЈАТАГАН“ – 11311 МАЛА КРСНА, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
8
10
11
15
20
22
87
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТКО - ЧИДИ
ОБРАДОВИЋ МИЛОШ - ЦАР
АНТИЋ СТОЛЕ
МИЛИЋ ТОМИСЛАВ - ТОМА ДРКЉА
ОБРАДОВИЋ ЖИВОМИР - УЧА
МИЛАДИНОВИЋ ИВИЦА - ПЕКАР
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН - ГУЛА
БОГОЈЕВИЋ ВОЈКАН - АНЂАМА
СТОЈАДИНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ - БАКИ
ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН - КЛИКЕР
ДИМИТРИЈЕВИЋ СВЕТИСЛАВ - МУВАЦ
РИСТИЋ СЛОБОДАН - ДР. РИЛЕ
Улица и број
Ж. Милошевића 12
Р. Лазића 32
Првомајска 84
Р. Лазића 35
Р. Лазића 32
Првомајска бб
Ж. Милошевића 12
Гајска бб
Цариградски Друм
Ж. Милошевића 10
Ђ. Јакшића бб
Чегарска 30, Смедер.
104
РЕГИОН 8
Телефон
026/731-166
026/731-239
026/731-336
026/731-166
026/731-163
026/731-246
026/731-313
026/731-214
026/731-410
026/731-154
Мобилни
064/178-0145
065/402-4024
063/808-0643
062/479-013
065/206-6168
069/731-163
064/116-7403
066/636-6000
ГСС – 103 „ШАМПИОНИ РАТАРА“ – 11509 РАТАРИ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
19
20
22
23
27
28
33
36
37
44
45
46
47
50
Презиме и име
МАТИЋ РАДЕНКО – РАДЕ
РАДОЈИЧИЋ ДРАГАН - ДРАЋА
ПАВЛОВИЋ МИША
ПАВЛОВИЋ РАТОМИР
МИШКОВИЋ МАРКО
РАДОЈИЧИЋ МИЛАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДЕЈАН - ДЕБЕЛИ
МАТИЋ ЉУБИША - БУБАЦ
ПЛАНИНЧИЋ МАРКО - ЗУБА
РАДОЈИЧИЋ РАЈИЦА - ДЕБЕЛИ
ЦЕРОВИЋ РАДОСЛАВ - КИРА
МИШКОВИЋ ВЛАДА - МАЧАК
МИШКОВИЋ МИЛЕТА - ЋИРИН
ЂУРИЋ МАРКО - МУЋА
ЂУРИЋ ДРАГАН - МАЦАН
РИСТИЋ МИЛОШ - МИШИЦА
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН - ЖДЕРА
ЖИВКОВИЋ МИЛАН - ДОКИН
РАФАИЛОВИЋ ЗОРАН - РАФА
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДАРКО - БЕЛИ
МАТИЋ МИЛЕТА - МИЋА РИБАР
ЈЕВТИЋ БОРИСЛАВ - БОРЧЕ
РАФАИЛОВИЋ ДУШАН - ДУЋА
МИШКОВИЋ ДЕЈАН - ДЕКИ БУТАШ
ПЛАНИНЧИЋ РАТКО - РАША
СУБОТИЋ АНДРИЈА - ПАЈА
СИМИЋ ПРЕВА - СИМКЕ
РАДОЈИЧИЋ МИЛЕТА - БУЋА
Улица и број
Савска
Ратарска
Павловића крај
Савска
Савска
Ратарска
Савска
Матића крај
Савска
Павловића крај
Савска
Савска
Матића крај
Ливадска, Уровци
Ратарска
Савска
Живковића крај
Живковића крај
Павловића крај
Савска
Савска
Мовтица, Уровци
Павловића крај
Савска
Савска
Засека
Засека
Павловића крај
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/877-2438
011/877-2447
011/877-2080
064/872-7939
064/547-2734
064/832-2658
011/877-2423 064/180-4669
011/877-2344 064/138-2321
064/284-6178
011/872-2998
011/877-2720 064/160-3925
063/811-3380
064/336-6237
060/350-4177
064/423-4404
011/877-2772 064/422-0556
011/877-2383 065/684-2774
063/219-195
011/877-2655 064/872-7948
011/877-2423 064/197-3840
011/877-2433 064/194-8110
011/877-3614 063/283-070
011/877-2655 060/344-2630
011/877-2788 064/186-0213
011/877-2725 063/826-7909
064/448-3526
064/165-2163
011/877-2777 064/268-3943
ГСС – 104 „КРИЛА-74-РУМА“ – 22400 РУМА, ОС РУМА
М.бр
1
3
5
8
11
14
26
36
39
40
78
83
Презиме и име
ОБРАДОВИЋ ЈОВАН
СТЕГЊАЈИЋ УГЉЕША
СОВИЉ ДРАГАН
ПАШЋАН РАДОСЛАВ
ОБРАДОВИЋ ДРАГАН
ЈЕРКОВИЋ ДУШАН
СТЕГЊАЈИЋ ВЛАДИМИР
БОЖИЋ АЛЕКСАНДАР
РАКОВИЋ ДУШАН
ЖИВКОВИЋ ГАЈА
ХРЊАК МИЛАН
ТИМАРОВ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Телефон
Душана Јерковића 1
022/476-818
С. П. Вељка 101
022/474-240
Главна 80
022/475-514
Гаврила Принципа 38
022/473-397
Душана Јерковића 1
Петра Драпшина 1, Темерин
П. С. Вељка 101
022/474-240
Кратка 10
022/477-096
Саве Ковачевића 9
022/431-598
М. Стојановића 88
022/470-273
Јна 35
022/474-200
С. П. Вељка 97
022/477-345
105
РЕГИОН 10
Мобилни
064/133-9285
064/861-5662
063/591-821
064/367-3824
064/219-5591
061/697-1069
064/113-6306
064/218-7517
ГСС – 105 „МАЛА КРСНА“ – 11311 МАЛА КРСНА, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
8
9
11
12
15
38
60
70
105
Презиме и име
МИЛИВОЈЕВИЋ НОВИЦА - ЛИСИЦА
МИЛЕНКОВИЋ РАДИША - ФИКА
ПЕТРОВИЋ БОБАН - ТУРЧИН
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН - ТУРЧИН
ВУЛЕТИЋ ИВИЦА - КЕЛА
МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДОЈЕ - РАША
МИЛЕНКОВИЋ НЕБОЈША - ЏОКЕЈ
РАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - БЕСНИ
ПЕТРОВИЋ ДОБРИЦА - КАРАШ
ВУЧКОВИЋ ДРАГИША - ЂИНА БУЈЕР
СТОЈАДИНОВИЋ ДОБРИЦА - ШОЛА
ИВАНОВИЋ ДРАШКО
ЖИВКОВИЋ ИВАН - РАШИН
МИЛИВОЈЕВИЋ ДРАГАН - КОЦАН
Улица и број
Моравска 35
Ж. Петровића 44
Р. Лазића 150
Р. Лазића 150
С. Вељковића 10
Језавска бб
Првомајска 218
М. Пауновића 17
М. Пауновића 16
Краља Петра 47
Моравска 21
Моравска 4
Језавска бб
В. Караџића 4
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/731-370
026/731-081 065/682-6565
026/731-339 064/989-5652
026/731-339
062/839-5618
026/731-260 060/731-2601
026/731-238 064/917-7027
026/731-465 064/174-4092
026/731-374 064/414-0239
026/731-213 064/372-1364
026/731-293 063/783-9771
026/731-191
026/731-260 060/731-2601
026/731-406 064/332-0056
ГСС – 106 „МИЛОВАН ГЛИШИЋ“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
М.бр
1
2
4
5
8
9
10
11
12
18
20
22
23.
24
25
26
28
30
31
32
33
Презиме и име
ИГЊАТОВИЋ ДЕЈАН
ДАВИДОВ ДУШКО
ВАСИЉЕВИЋ ЗОРАН - КОКАЛО
НИКОЛИЋ ЈЕВРЕМ - ЈЕША
МИЈАТОВИЋ СЛОБОДАН - МИШИЋ
ДАВИДОВ ДАРКО
МИЈАИЛОВИЋ КРСТИВОЈЕ - КРЛЕ
ИГЊАТОВИЋ БРАНКО - ПАЈСЕР
ЂУРЂЕВИЋ ИВАН
СТОЈКОВИЋ МИЛУТИН
ПИМИЋ МИЛИВОЈЕ
ПАВЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ - БЕБА
ИСАИЛОВИЋ НИКОЛА
АЛЕКСИЋ БОЈАН
ТАБАКОВИЋ ДРАГАН
НИНКОВИЋ МИЛОМИР - БИКОЊА
СИМИЋ МИОДРАГ
ПЕТАРИЋ ЗОРАН - ПЕТАРА
СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН - КРИЦА
РАДОЈЕВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ ГОРДАНА
Улица и број
VI Личка 31
VI Личка бб
Македонска 11
Авалска 2
Гундулићева 9
VI Личка Бб
Вишеградска 21
VI Личка 31
Ужичка 12
Сувоборска 99
Љубинка Марића 3
Петничка 10
Сувоборска 178
Сувоборска 207
VI Личка бб
Маљенска 6
Рајковачка 76/4
Босанска 9/а
Радничка 195
Радничка 177
Петничка 10
106
РЕГИОН 3
Телефон
014/229-017
014/243-573
014/225-126
014/238-929
014/234-635
014/238-848
014/238-871
014/229-017
014/235-329
014/225-517
014/238-031
014/243-506
014/351-1838
014/351-1510
014/243-219
014/234-684
014/351-1228
014/238-772
014/234-641
014/248-427
014/243-506
Мобилни
064/327-3391
064/127-0909
064/526-7809
064/002-1487
064/976-2550
064/327-3834
064/037-3712
060/622-5517
064/344-5453
065/629-3916
064/563-1970
065/547-9882
064/129-3298
065/427-8348
064/180-5143
064/986-0739
065/688-4946
064/276-1185
064/269-5361
ГСС – 107 „ХАЈДУК ВЕЉКО“ – 15357 КЛЕЊЕ, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Презиме и име
ГРУЈИЋ БРАНКО - БАНЏИН
КОЈИЋ МИЛОВАН - СЕКИН
КОЈИЋ БРАТИСЛАВ - БРАЦА
ГЕРМАН БОГДАН - ГЕМА
ЛАЦКОВИЋ РАДМИЛО - ЛАЗИН
ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН
МАКУНЧЕВИЋ ДРАГАН
МАКУНЧЕВИЋ ГОРАН
ЈОКИЋ АЛЕКСАНДАР
НОВАКОВИЋ РАЈКО
ОСТОЈИЋ РАДЕНКО
СТАНКОВИЋ ЗОРАН - НОКИН
ДАНОЈЛИЋ ПРЕДРАГ
ИВАНКОВИЋ ГОРАН - ДУКА
КРАЈЧИНОВИЋ ДАРКО
МИРАЖИЋ НЕНАД
ОСТОЈИЋ ЗОРАН - КЕСЕЈА
НИНКОВИЋ МИЛОШ - МАШИН
ЛАЦКОВИЋ ВЛАДИМИР - МИНДИН
+ЉУБИНКОВИЋ МИЛЕНКО - МИЋА
ИГЊАТОВИЋ ДРАГАН
КОЈИЋ ИВАН
ГАТИЋ ДРАГАН
ЦВЕТУЉСКИ ЉУБИНКО - ЉУБАС
КОЈИЋ МИРКО
ИЛИЋ ДРАГИЋ
ЖИВАНОВИЋ БОШКО - БЕКИН
ЂОНЛИЋ СЛАВИША
КРЕЈАКОВИЋ ДРАГАН
МАРЈАНОВИЋ МИЛАДИН - КАРЕ
ЈОКИЋ НЕМАЊА
ОСТОЈИЋ МИЛЕНКО - ПИЋИЈА
КОЈИЋ ХАЏИ БРАНИСЛАВ
НИНКОВИЋ МИЛАН
ОСТОЈИЋ ГОРАН
РЕГИОН 3
Улица и број
Телефон
Хајдук Вељка 84
015/457-792
М. Јокића 15, Очаге
015/270-653
Хајдек Вељка 11
015/347-777
Јарачких Жртава 2
015/346-304
Краља Александра 60
015/457-815
Краља Александра 46а
015/457-373
Карађорђева 58
015/457-041
Карађорђева 58
015/457-041
Поп Цветина 57
015/457-223
Павла Орловића 53
015/778-6546
Карађорђева 16
015/457-642
Цара Душана 6
015/457-399
Павла Орловића 25
015/741-3531
Светог Саве 89
015/457-056
Б. Јовановића 62, Совљак 015/413-585
М. Петровића 47
015/438-061
Светог Саве 49
Карађорђева 1
015/457-181
Поп Цветина 4
015/457-767
Поп Цветина 59
М. Јокића 16
015/270-651
М. Јокића 15
015/270-653
М. Јокића 3
015/270-656
М. Обилића 15, Бадовинци 015/425-844
Хајдук Станка 78
015/457-530
Хајдук Станка 73
015/457-682
Главна 69, Табановић
Иве Лоле Рибара 22, Совљак015/438-166
Млађе Милош. 55, Богатић 015/413-745
М. Московљев. 10, Шабац
Стојана Лазарца 8, Совљак
Дринске Див. 103, Ц. Салаш 015/450-106
Краља Милана 1, Шабац 015/347-777
Карађорђева 40
015/457-412
Светог Саве 39
ГСС – 110 „КОЛУБАРА“ – 11550 ЛАЗАРЕВАЦ, ОС ЛАЗАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
Презиме и име
КНЕЖЕВИЋ СЛОБОДАН - БУЛАШ
ЖАРКОВИЋ ЗОРАН
ЈАНКОВИЋ ЉУБОМИР - ДОКИН
МИТРОВИЋ МИЛАН - ЛЕСИН
БОЖИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Б. Миловановић 19
Рударска 11, Вреоци
К. Рацина 8
Д. Туцовића 4
1300 Каплара 57
107
Мобилни
063/356-145
064/503-9559
064/614-1168
064/912-8109
064/864-5317
066/913-0644
063/321-390
064/237-0796
065/600-2101
064/233-1764
064/052-2588
065/575-2714
064/337-1849
064/979-4400
061/163-2651
09.03.2013.
064/226-2067
066/939-6578
064/463-0517
064/399-7854
064/446-7360
064/241-8464
064/255-6066
069/413-0072
064/614-1168
063/837-3635
065/688-6060
РЕГИОН 1
Телефон
011/812-3930
011/814-5608
011/812-7532
011/812-8384
011/812-7281
Мобилни
069/773-557
064/360-2477
060/088-9640
064/241-8752
М.бр
7
10
11
12
14
15
17
21
22
23
24
26
Улица и број
1300 Каплара бб
Орашачка 4
Ужичка 4
П. Ерјавеца 15а
Стубица
Рудовци
Колубарски трг 65
Б. Миловановић 19
Н. Станојевића 1
К. Рацина 8
Н. Станојевића 12
Н. Станојевића 12
Телефон
Мобилни
011/812-4547 063/359-688
011/812-1209 064/419-1812
064/484-4136
011/812-8227 064/142-7759
011/812-0839 064/052-7874
011/819-2332 064/884-7285
011/812-7652 052/897-0706
011/812-3930
011/812-0563 069/372-3770
011/821-7532
011/812-0868 064/191-7210
011/812-0868 064/448-3255
ГСС – 111 „ДУНАВ-ВЕЛИКО СЕЛО“ – 11060 БЕОГРАД, ОС ПАЛИЛУЛА
РЕГИОН 1
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
16
17
21
29
33
34
41
42
55
111
Презиме и име
СУНАЈКО ДАВОР
МИТРОВИЋ МИЛАН - ФРОЛЕ
ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ - ВОЈА
МЛАДЕНОВИЋ ИГОР
ЖИВОЈИНОВИЋ МОМЧИЛО - КРАСА
ПЕТРОВИЋ РАДОВАН - РАКА
МИЈУШКОВИЋ МИЛАН - ЧИЧА
КНЕЖЕВИЋ УРОШ
СТЕВАНОВИЋ НЕНАД - ТАУШКА
ЈАНКОВИЋ СТЕФАН
ЈОВИЧИЋ ГОРАН
ЈОВИЧИЋ РАДОМИР - РАЈА
Презиме и име
МАТИЋ БОЖИДАР
ПАВЛОВИЋ ЉУБОМИР
ПАВЛОВИЋ МИЛОРАД
МИЛОШЕВИЋ РАДИВОЈЕ
ШКОДРИЋ ЖЕЉКО
ЦВЕЈИЋ МИЛАН
ЛУКИЋ ЉУБИША
СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ТОДОРОВИЋ РАДИВОЈЕ
КАРАМУЧИЋ ДЕЈАН
ШКОДРИЋ ПЕРИЦА
ЂУРЂЕВИЋ БОРИВОЈЕ
МАРКОВИЋ МИЛОРАД
ЈОВАНОВИЋ РАДИВОЈЕ
ЦВЕЈИЋ ВРАНИСЛАВ
ГОБЕЉИЋ ИВАН
РЕЏИЋ ДРАГА
ЦРНКИЋ МИЛОРАД
НИКОЛИЋ РАДИВОЈЕ
ЛАТИНКИЋ ЗОРАН
ДИМИЋ БОЖИДАР
Улица и број
Теслина 76
Дунавска 1
Дунавска 3
Дунавска 4
Београдска 32
Београдска 123
Омладинска 34
Омладинска 31
Теслина 38
Теслина 105
Теслина 29
Теслина 29
Београдска 85
Вишњичка 6
Омладинска
Теслина 94
Школска 17
Омладинска 18
Вишњичка 38
Београдска 66
Теслина 107
Београдска
Београдска 78
ГСС – 113 „НАША КРИЛА“ – 25225 КРУШЧИЋ, ОС КУЛА
М.бр Презиме и име
1 БАКИЋ ВУКМАН - ПОЧАСНИ ЧЛАН
2 МАКША МАТИЈА - ПОЧАСНИ ЧЛАН
Улица и број
Лењинова 98
Лењинова 42
108
Телефон
Мобилни
011/274-6055
011/278-9013
011/274-6097
011/278-0941
011/277-8998
011/274-6123
011/274-6181
011/274-6023
011/274-6379
011/274-6080
011/274-6023
011/274-6366
011/274-6162
011/274-6152
011/274-6136
011/274-6050
011/274-6199
060/883-3205
011/278-0962
064/548-8833
011/274-6079
011/274-6104
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
025/570-6015
025/570-6473
М.бр
5
6
7
9
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
30
32
33
34
38
40
41
44
45
47
50
Презиме и име
БЕГОВИЋ МИЛАН
ВЛАХОВИЋ ВЕСЕЛИН
ГРАОВАЦ ДРАГАН
КИШЈУХАС ПРЕДРАГ
БУЛАТОВИЋ БОРО
БУЛАТОВИЋ МИЛИВОЈЕ
СЕЛЕНИЋ ИВИЦА
ТИМШИЧИН ИВАН
ВЕНГРИН АНДРАШ
СОКОЛОВИЋ МИРОСЛАВ
ВАГИЋ ЗОРАН
ОДАЛОВИЋ ЗОРАН
МАРКОВИЋ МИЛИВОЈЕ
МИЛАШИНОВИЋ ВУЧЕТА
БУЛАТОВИЋ ДРАГАН
ВАГИЋ ТОДОР
НИКОЛАЈЕВИЋ МИХАЈЛО
СОБЕК ЈОЖЕФ
ВАГИЋ МИЛАН
БАНОВИЋ КОСТА
КРСМАНОВИЋ ДРАГАН
КИШЈУХАС ЉУБОМИР
КИШЈУХАС ДРАГАН
МИНОВСКИ НЕНАД
БЕГОВИЋ МИЛОРАД
ВУЧИНИЋ САША
ГРДИНИЋ ВЕЉКО
ХУРЕМОВИЋ ЏЕКО
ДАВИД ПИШТА
СТОЈЧИЋ РАДОМИР
Улица и број
Салаш 55
Рибарева 66
Ин Мемориам
Војводе Мишића 2
Маршала Тита 162
7. Јули 3
Лењинова 54
Маршала Тита 38
М. Пејчића 37
М. Гвожџара
Лењинова 191
Маршала Тита 192
Ин Мемориам
Маршала Тита 187
С. Пенезића 6
Ин Мемориам
7. Јула 12
Болничка 5
Лењинова
П. Шандора 17
Рибарева 38
Војводе Мишића 2
Јанка Тота 38
Рибарева 46
Ин Мемориам
Маршала Тита 190
Маршала Тита 110
Братства Јединства 113
Ин Мемориам
Виноградска бб
ГСС – 114 „ЛИПЕ“ – 11310 ЛИПЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
4
5
6
8
9
10
11
13
15
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ ЖИВОРАД - СИКЕНЏИЦА
СТОЈКОВИЋ ГОРАН - ЏОРЏ
ИЛИЋ ГОРАН - ПЕКАР
СТАНОЈЕВИЋ МИЛАДИН - ШЕБЕК
МИЛОСАВЉЕВИЋ ВИТОМИР - МУСА
ВЕЉИЋ ТЕОДОРА - ТУРА
МИТРОВИЋ ЗОРАН - КОТУЊА
ИЛИЋ ДЕЈАН - КИНТА
ПАВКОВИЋ РАДОИЦА - ГРАДИН
СТОКИЋ ДОБРИЦА - СРЕЋКО
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ВИТОМИР - ВИТА
Телефон
Мобилни
025/570-6179
025/570-6294
065/570-6621
025/570-6615
025/570-6222 060/570-6222
025/570-6350
025/570-6143 064/454-3932
060/016-7600
064/934-8612
025/570-6067
025/570-6401
025/572-1132
025/570-6180
025/570-6309
025/570-6082
025/570-6078
025/570-6621
025/570-6429
064/980-6198
061/281-5831
064/567-0300 060/567-0305
025/570-6358
021/720-696
069/623-433
РЕГИОН 8
Улица и број
Маршала Тита 58
Маршала Тита 164
Маршала Тита 196
Маршала Тита 208
Маршала Тита 55
Партизанска 63
Жикина 35, Радинац
Маршала Тита 198
Партизанска 90
Омладинска 29
Партизанска 12
109
Телефон
Мобилни
026/771-740
026/771-033
026/771-281 063/171-4451
061/272-7605
026/771-297
026/771-135 064/508-2259
069/696-999 063/866-3905
026/771-168 064/313-6628
026/771-134
061/320-1475
026/771-364 065/457-2177
М.бр
16
17
18
19
21
23
24
25
27
28
29
30
31
33
37
38
39
40
41
42
43
44
51
52
55
56
57
62
63
66
69
70
75
78
80
84
85
86
90
95
99
100
101
102
Презиме и име
ПАНТЕЛИЋ ДЕЈАН - ПАНТА
ЈОВАНОВИЋ ДОБРИЦА - КОВАЧИЋ
ОБРАДОВИЋ ДОБРИЦА - ДОЦА
ИЛЕШ ПАЛ ПАЛИКА
ПАЈИЋ МЛАЂАН - ДРЕКИН
СПАСИЋ ЉУБИША - ЧОЛЕ
МАРИНКОВИЋ БОЈАН
ЦВЕЈИЋ ЗОРАН - ЦИПИ
ПАЈИЋ МИЛОВАН - РАШИН
РАДОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА - РАТКО
АЋИМОВИЋ ДРАГАН - АЋИМАЦ
МИЈАТОВИЋ ЈОВИЦА - ЈОЖА
ЛАЗИЋ ЖИВОСЛАВ - АНТРЗ
ПАНТЕЛИЋ БОЈАН - ПАНТА
ПАЈИЋ ДЕЈАН - МЕЧКА
ПАЈИЋ АЛЕКСАНДАР - МЕЧКА
ПАВЛОВИЋ ЖЕЉКО
СТЕПАНОВИЋ СЛОБОДАН - БОДА
МИЛАНОВИЋ ЗВОНКО - МУРГА
НИКОЛИЋ ПЕРИША БАБА - ДОЈИН
ВУЈИЧИЋ САША
ПАНТИЋ ЖЕЉКО
МИЛАНОВИЋ МИЛАН - МУРГА
ПАВЛОВИЋ МИЛАН - САРМА
РАДОЈКОВИЋ РАДОСАВ - РАЈА
БРАНКОВИЋ ДОБРИЦА - ЏЕФ
СПАСИЋ СЛОБОДАН - ВИНКО
ПАВЛОВИЋ ПЕРИЦА - ТИКИН
ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН - ТИКИН
СТАНКОВИЋ МАЛИША - МУЈЧЕ
ГАЈИЋ РАДОМИР - ГУМАЈКА
ЈАКОВЉЕВИЋ ТОПЛИЦА - ЋУЋА
ГАЧИЋ НЕНАД - ПРЦА
ВОЈИНОВИЋ СЛАЂАН - ВУЈИНАЦ
МИЛАНОВИЋ РАДОСАВ - ТУРА
РАДОЈКОВИЋ МИХАЈЛО - ЦРНИ
ЖИВКОВИЋ ПЕРИЦА - РИНГО
ПАНТИЋ ДАНИЈЕЛ - ДИЗАЛИЦА
ИЛЕШ СЛАВИЦА - ЦАЦА
НИКОЛИЋ СРЂАН - ЂИЂАН
ЖИВКОВИЋ ИВАН - ПЕТЛИЋ
ЖИВКОВИЋ ДОБРИЦА - ПЕТЛИЋ
ГАЧИЋ ВЕЛИБОР - ЦВРЦКО
МИЛАНОВИЋ ВЛАДИЦА - ТУРА
Улица и број
В. Дугошевића 7
Маршала Тита 79
29. Новембра 9
8. Март 19
Маршала Тита 54
7. Јули 20
Ж. Мишића Реље 23
Ж. Мишића Реље 27
13. Октобар 20
Партизанска 52
Партизанска 18
Моше Пијаде 14
Омладинска 105
Вељка Дугошевића 11
Омладинска 41
Омладинска 41
Ж. Мишића Реље 18
Партизанска 68
Маршала Тита 140
Вука Караџића 65
Партизанска 23
13. Октобра 28
Маршала Тита 140
Србина 5
Партизанска 57
Космајска 1
Пролетерска 11
Ж. Мишића Реље 62
Ж. Мишића Реље 62
8. Мart 13/а
Маршала Тита 129
Пролетерска 16
В. Караџића 28
4. Јули 8
Партизанска 63
Партизанска 57
Маршала Тита 111
Космајска 28
8. Марта 19
И. Лоле Рибара 17
Маршала Тита 186
Маршала Тита 186
Вука Караџића бб
Ин Мемориам
110
Телефон
026/771-478
026/771-285
026/771-205
026/771-478
026/771-234
026/771-559
026/771-682
Мобилни
062/756-878
062/758-642
062/973-8699
062/756-862
064/196-1671
062/756-867
063/768-1761
026/771-317
026/771-140 064/045-4632
026/771-173 064/367-5051
063/741-6980
026/771-694 063/826-6923
026/771-345 069-771-345
026/771-318
026/771-318
026/771-045 064/331-9992
026/771-608 060/077-1608
026/771-274 062/756-869
062/822-0631
026/771-176 062/385-525
026/771-868 062/963-7573
026/771-274 062/758-644
026/771-116 064/549-9590
063/731-5730
026/771-560 063/323-171
026/771-583
026/771-256 064/409-3529
026/771-256 064/409-3529
026/771-594
026/771-233 064/266-8929
026/771-435 065/643-9473
026/771-769 064/204-3953
026/771-384
026/771-135 064/508-2259
062/896-0935
026/771-543
026/771-846 064/432-1558
026/771-478 062/756-862
064/212-3016
026/771-056 064/249-2634
026/771-056 061/880-5070
026/771-458 064/510-5248
ГСС – 115 „СЛАВИЈА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
9
13
15
16
22
23
30
33
37
38
40
52
57
РЕГИОН 8
Презиме и име
Улица и број
СТОЈИЋ СВЕТИСЛАВ - ТОМА СЕЛЕВАЦ
Ирене Зековић 28
МЛАДЕНОВИЋ БОРА - ДЕБЕЛИ
Копаоничка 1
ДОЈЧИНОВИЋ БОРА - ВРЦАН
Делиградска 1
ЖИВКОВИЋ СЛАВИША - ЗЕМА ЦРНИ
Мајевичка 24
ПАВЛОВИЋ ЖИВОМИР - ЦАНЕ ГОЛОБЧАНИН М. Бурјузова 32
ПАВЛОВ НИКОЛА - МИШИЋ
Алексе Дундића 8
КОВАЧЕВИЋ СВЕТИСЛАВ - ЦЕЦА К.
16. Октобра 100
КОВАЧЕВИЋ РАДОМИР - РАЈКО К.
16. Октобра 100
МИЈАТОВИЋ ГОЈКО - ЊИВАР
Гоце Делчева 1
ЂУРИЋ ВОЈИСЛАВ
Колубарска 1
СТАНИСАВЉЕВИЋ СЛОБОДАН - СТАКЛОРЕЗАЦ Коларски Пут бб
ВЕЛИЧКОВИЋ НОВИЦА
М. Великог 42/1
МУТИЋ СЕЛМАН - ЦРНИ
Тамишка 4
ЂУРИЋ ДУШАН - ТАПЕТАР
Колараски Пут бб
ПЕТРОВИЋ ЖИВОРАД - СОЛА
17. Октобра 45
КЛИСАРИЋ СРЕТЕН - СРЕЈА
Мајевичка 28
ИВКОВИЋ МИЛОРАД - КЕЦ
16. Октобра 8
Телефон
Мобилни
026/663-542
026/655-436
026/654-747
026/654-325 064/128-9446
026/661-775
026/616-987 064/145-8750
ГСС – 119 „СТАРО ДРУШТВО“ – 11505 ЗАБРЕЖЈЕ, ОС ОБРЕНОВАЦ
РЕГИОН 1
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
14
15
16
19
24
25
26
28
29
30
33
38
44
50
Презиме и име
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ САША
БАКИЋ МИЛАН
ГРАДИНЧЕВИЋ МИЛОРАД
ТОМИЋ БОРИСАВ
СРЕЋКОВИЋ СТАНИМИР
БЕЛИЋ ЗОРАН
БЕЛИЋ ВЛАДА
ЖАРЕВАЦ ЗОРАН
ИСАИЛОВИЋ ЂОРЂЕ
БЕЛИЋ МИЛОМИР
МАРКОВИЋ ЗОРАН
БАЈИЋ МИЛИВОЈЕ
ЦВЕЈАНОВИЋ ДРАГАН
ЈЕВТИЋ ЗОРАН
ЈЕРИНИЋ САША
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ИСАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР
БЕЛИЋ ПРЕДРАГ
СИМИЋ МИРОСЛАВ
БАКИЋ ЈАКША
СТОИСАВЉЕВИЋ СТЕВАН
Улица и број
Бачевичка 65а
Немањина 24
Доситејева 21
Радничка 9
Бачевачка 10
А. Аце Симовић 127
Савска 26
Савска 48
И. Богдановић 39
Савска 132а
З. Белића 21
К. Александра 4/1
Гробљанска 1
Савска 33
А. Аце Симовића 159
К. Александра 139/7
И. Богдановић 45
Савска 132/а
З. Белића 21
Бачевачка 65
Доситејева 21
И. Богдановић 35
111
026/653-592 064/206-5824
026/654-354
026/660-281
026/611-268
026/654-213 064/425-9315
026/660-276
026/224-671
026/653-487
064/164-0489
Телефон
011/875-7087
011/877-4294
Мобилни
064/2816876
064/245-2276
061/305-9058
011/875-7154 064/832-2239
064/367-5803
011/875-5335
064/804-0858
064/457-7141
011/787-0854 064/221-9022
064/167-5392
011/875-5964 063/862-5731
064/079-3280
011/875-5937
061/586-9552
060/162-1558
064/001-8539
011/875-7087
011/875-5126
ГСС – 120 „ТАУРУНУМ“ – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
М.бр
2
3
4
5
6
8
15
26
37
40
Презиме и име
СПАСОЈЕВИЋ МИРКО
АХМЕТОВИЋ САЛИХ
СПАСИЋ ВЕЛИБОР
КАЛАБА ВЛАДИМИР
КАЛАБА ДРАГОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
АВУЛИЋ ЉУБОМИР
ВИЋЕНТИЋ ТОМИСЛАВ
ТРБОЈЕВИЋ МИРКО
ДУЊИЋ СПОМЕНКО
РЕГИОН 1
Улица и број
Угриновачка 37
Комовска 11
Шилерова 31
Шилерова 31
Шилерова 31
Добановачка 16
Новоградска 41
Рада Кончара 97а
Добровољачка 18
Добановачка 3
Телефон
Мобилни
011/210-1930 063/733-8579
060/017-4847
011/219-8734
011/316-8624
011/210-0455
011/261-0709
ГСС – 121 „ВИТКО“ – 11222 ЈАЈИНЦИ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
14
25
16
18
19
21
80
Презиме и име
НИКОЛИЋ ВИДАН
НИКОЛИЋ ЦВЕТАНА
КОНЧАРЕВИЋ МИЛАН
ХАЏИЋ МАРЈАН
СТЕФАНОВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂОРЂЕВИЋ МИЛИСАВ
БОГДАНОВИЋ ЖИВОЈИН
АНЂЕЛКОВИЋ НЕБОЈША
СТАНИЋ БОГДАН
ИЛИЋ ПЕРА
ВЕСИЋ НОВИЦА
МИЛОЈКОВИЋ ЛУКА
МАМИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Р. Стефановића 5а
Р. Стефановића 5а
Браће Рахт 8
16 Октобар 23
Авалска 99
Р. Стефановића 7
Р. Стефановића 7
В.Ћајкановића 40а
Ј. Јанковића 32
М. Шолахова 61
Проте Ђурића 23
Нушићева 107б
Битељска 44
М. Емунескуа 121
РЕГИОН 1
Телефон
011/394-3033
011/394-3033
011/332-3857
011/342-1235
011/865-0784
011/394-2323
011/394-2323
011/346-8047
011/394-0287
011/332-0927
011/286-4008
011/273-2150
011/251-5714
011/273-1077
Мобилни
064/966-0148
Телефон
Мобилни
063/773-1685
062/471-433
061/681-2873
ГСС – 122 „ПАЛЕЖ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
11
15
16
19
23
Презиме и име
РАНКОВИЋ СЛАВИЦА
ПЕЛАДИЋ МИЛИЦА
ЈЕРЕМИЋ ГОРАН - ЗУБА
МАТИЋ МИЛОШ - БУРГИЈА
РАНКОВИЋ ЖИВКО
РАНКОВИЋ ЖИВОРАД
ЈЕРЕМИЋ ЧЕДОМИР
АЋИМОВИЋ РАДЕ - АЋИМ
КРСТИЋ СЛОБОДАН - КРЛЕ
ЛАЗИЋ ДРАГАН - ЛАЗА
ЈАДРАНИН МИЛЕ
ПЕТРОВИЋ ВЕРАН
Улица и број
Бргуле бб
Радљево бб
Лазаревац
Ратари
Обреновац
Обреновац
Лазаревац
Обреновац
Барич
Бргуле
Стублине
Ново Село
112
065/609-5452
064/143-0903
064/198-2840
061/616-5776
065/377-8350
063/708-5898
060/130-8808
064/506-9953
060/373-1077
РЕГИОН 1
011/872-594
011/872-2148
060/131-7129
063/721-4404
066/923-5525
064/163-1041
064/385-4915
064/145-6152
063/721-6443
М.бр
30
32
33
36
Презиме и име
РАНКОВИЋ ДРАГАН - ЦИЛЕ
СИМИЋ ДРАГАН - ЏИМИ
БОГИЋЕВИЋ ИВАН
ПАЈИЋ МИЛИЦА
Улица и број
Бргуле
Обреновац
Бргуле
Лазаревац
Телефон
011/872-3936
014/473-016
ГСС – 123 „КРИЛА СЛОБОДЕ“ – 21460 ВРБАС, ОС ВРБАС
М.бр
1
3
5
6
8
9
10
11
13
15
17
19
21
Презиме и име
ЂОКОВИЋ ДУШАН
РАСТОВАЦ КАРЛО
ПЕРОВИЋ ПРЕДРАГ
РОГАНОВИЋ НЕНАД
САВИЋЕВИЋ МИЛЕНКО
ПАЛИЋ РАТКО
ВАЛЦ ЛАЈОШ
ВАСИЉЕВИЋ ДАРКО
ПАЛИЋ ИВАН
КОВАЧЕВИЋ МИЛАН
КОВАЧЕВИЋ МИЛУТИН
КИШ ШАНДОР
ЖИВКОВИЋ БОЖИДАР
Улица и број
Б. Радичевића 18
М. Чобомског 11
Трг Моше Пијаде 2
Блок Б Копривице
Виноградска 6
Петефи Шандора 23а
К. Ф. Мире
Исе Секицког 34
Ђ.Салаја 26
Д.Бојовића 56/а
Шегуљева 5
К. Ф. Мире 13
Ивана Милутиновића 181
ГСС – 125 „ПЕТАР ДОБРЊАЦ“ – 12308 ДОБРЊЕ, ОС ПЕТРОВАЦ
М.бр
1
3
9
10
11
15
18
20
22
25
31
33
100
Презиме и име
ЈОКСИЋ ИВАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН
САВИЋ ВЛАДАН - ЏОМБА
ЈОВИЋ ВЛАДАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ РОБЕРТ - РОКИ
СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОШ
МАТЕЈИЋ МИЛАН
ЈОКСИЋ РАДЕ ЈОКСА
МИЛУТИНОВИЋ ДАНИЈЕЛ
РАДОСАВЉЕВИЋ ПЕРИША
ЈОКСИМОВИЋ ДРАГАН
МИЛОВАНОВИЋ САША
ПЕТРОВИЋ ВЛАДАН ПЕЛЕ
Улица и број
Добрње
Добрње
Добрње
Добрње
Добрње
Добрње
Вошановац
Добрње
Вошановац
Добрње
Вошановац
Брзоходе
Орешковица
ГСС – 126 „СОКО“ – 31250 БАЈИНА БАШТА, ОС УЖИЦЕ
М.бр
1
2
3
Презиме и име
СТОЈАНОВИЋ РАТКО
СТАНКОВИЋ СЛОБОДАН
МИЛАНОВИЋ НОВАК
Улица и број
Војводе Мишића 15/1
Д. Бешлића 46
В. Путника 31
113
Мобилни
063/773-1683
064/357-5503
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
021/720-425
021/791-364
021/701-497
021/798-517
021/797-951
021/790-384
021/706-470 063/887-0342
021/704-851
021/790-165
021/797-333
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/342-054 063/117-4166
012/342-202 063/818-2572
062/161-7420
012/342-032 063/334-2032
012/342-051 064/056-7965
012/342-202 061/818-8775
012/342-384
012/342-100 063/776-0884
012/342-373 063/784-0686
012/342-067
012/342-352 063/176-6802
012/259-244 061/617-3900
063/178-9185
РЕГИОН 12
Телефон
Мобилни
031/862-388
031/865-793 064/457-3117
031/862-846
М.бр
4
5
6
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
24
25
26
27
31
33
Презиме и име
ЈЕЗДИЋ СЛАВИША
МИЛАНОВИЋ МИЛОВАН
МАКСИМОВИЋ ЖЕЉКО
СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД
ПУРТИЋ ИВАН
ПУРТИЋ ЈОВАН
МАРКОВИЋ ДАРКО
РАДОШЕВИЋ МИЛАН
АКСИЋ МИЛАН
ВУЧЕТИЋ СЛАВИША
ШОБОТОВИЋ ПЕТАР
БОГОСАВЉЕВИЋ ОБРАД
ТРИШИЋ ЗОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН
СТЕФАНОВИЋ ВЕЉО
СПАСОЈЕВИЋ ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ ЗЛАТАН
МАРЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ МИЛОСАВ
ЛУКИЋ АЛЕКСАНДАР
ДИМИТРИЈЕВИЋ НОВАК
Улица и број
Плана 21
В. Путника 3/1
М. Обилића 58
Светосавска 6/1
Устаничка 5
Устаничка 5
Ловранска 11
В. Путника 21
В. Јелисавчића 32
Р. Батаљона 11
М. Обреновића 25
Солотуша
М. Топаловића 35
Луг 114
Д. Бешлића бб
Солотуша бб
М. Обилића 58
Бушинско Поље 287
Обајгора бб
Карађорђева
Светосавска
ГСС – 128 „ЦАРИНА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Презиме и име
МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ - ПУРИН
МИЛОВАНОВИЋ САША - ПУРИН
ЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ МЛАДЕН
ЈАНКОВИЋ МАРТИН
ЈОВИЋ МИЛОШ
СТАМЕНКОВИЋ СТАНИША
ЛИЧИНА НЕНАД
МАРИНОВИЋ ЗОРАН
БОШКОВИЋ МИХАЈЛО
ДИМИТРИЈЕВИЋ ВЛАДАН - ЗУЈКА
ГЛИГОРИЈЕВИЋ ДУШАН - ДУЦА
РАНЂИЋ ЗОРАН
МИТРОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ЛАЗИЧИЋ ДРАГАН - КОСОВ
БРАНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ - МЕЧКАР
ЖИВАНОВИЋ ПРЕДРАГ - ГАГИ
СИМИЋ БОБАН - ДЕДА
СИМИЋ МИШКО - БРИЦА
МИЛИВОЈЕВИЋ ДЕЈАН - ЛИСИЦА
Улица и број
Друговац 11432 бб
Друговац 11432 бб
М. Тита 7, Сираково
М. Тита 81, Сираково
Ј. Иванковића 36
М. Тита бб, Сираково
13. Октобра 39, Липе
Булине Воде 23
М. Пупина 2, Ковин
Косовска 72
Кнез Михалова 92
Косовска 72/2
Селевац 11407
Тошина бб
Ђуре Даничића 97
Гајева 14
Милоја Ђака Лам. 2/1
Барска 47
Барска 43
Достојевског 8
114
Телефон
031/861-116
031/862-846
031/865-112
031/861-954
031/386-3507
031/864-918
031/865-149
031/386-1310
031/386-3645
031/863-287
031/858-310
031/862-874
031/861-424
031/386-3168
031/858-682
031/865-112
031/386-3564
Мобилни
064/551-9934
065/538-1423
063/856-8869
064/265-1674
064/825-7177
061/201-6033
065/665-1498
063/814-5274
064/365-7360
064/847-3631
062/812-0100
064/214-9791
064/292-1532
065/557-9082
064/446-1209
063/748-7276
031/861-872 060/327-1507
064/263-8883
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/721-449
026/721-449 064/126-8842
063/769-6649
063/869-7115
065/646-6561
069/166-6994
026/771-067 064/149-0172
064/129-8853
062/758-630
062/758-610
026/231-299
064/336-9489
026/371-715 062/758-608
064/025-0198
064/503-2900
026/618-579 063/223-302
064/824-3504
064/350-6285
026/229-745
026/654-116 064/350-6199
М.бр
21
22
23
25
26
27
30
31
32
33
34
35
36
37
38
42
43
44
51
52
57
59
60
61
62
63
97
100
Презиме и име
НИКОЛИЋ ЖИВАДИН - БАТА
НИКОЛИЋ САША - САЛЕ
СТЕВИЋ РАША - РАША
ТИМИЋ ЗОРАН
РИСТИЋ ПРЕДРАГ
РАИЋ ВЕЉКО
ПЕТРОВИЋ ИГОР
ГАЧИЋ НЕМАЊА
ДИМИТРИЈЕВИЋ АНА - АНЧИ
НИКОЛИЋ ДАРКО
ПЕРИЋ ДЕЈАН ЖИВАН
ИЛИЋ ПЕТАР БАТКЕ
ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ - СЛИНА
ЂУРИЧИЋ МИКИЦА - ВЛАДА
ИВКОВИЋ ДАЛИБОР
ЂОРЂЕВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕЂА
АНТИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
АНДРЕИЋ ТАНАСИЈЕ
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН - ГАНЕ
НИКОЛИЋ ВЛАДИЦА
ЈАНКОВИЋ ДЕЈАН - ФРАНЦУЗ
ВАСИЋ МИРКО
НИКОЛИЋ ИЛИЈА - ЧЕРКИ
СТОКИЋ РАДИША
НИКОЛИЋ ДАЛИБОР - ЈАЈЦЕ
ЈОСИФОВИЋ НЕБОЈША - МУЦИ
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
Улица и број
Телефон
Водањ 11328
Водањ 11328
И. Андрића 15
Ослобођења бб
Сеоне
026/793-059
Сеоне
026/793-024
Аласка 147
27. Марта 2
Кнез Михајлова 92
026/231-299
Водањ
026/715-235
Пећаница 12253, Средњево 012/668-037
Држићева 22
Барска 49
026/611-268
Аласка 67
Барска 49
И. Милутиновића 4, Луг.
В. Степе 57/1
026/222-326
В. Степе 57/1
026/222-326
Пролетерских Бригада 23
Маршала Бирјузова 28
026/661-774
Узун Миркова 3
Јоце Иванковића 36
026/616-562
Косовска 72
064/259-3707
Чернишевског 15
062/758-603
Берање
Делиградска 5
026/653-397
Стевана Сремца 5
026/462-7759
Смедеревска бб, Радинац 026/701-151
ГСС – 129 „НАТАЛИНЦИ“ – 34313 НАТАЛИНЦИ, ОС ТОПОЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
15
25
Презиме и име
ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДАР – ФАНИ
СТАНОЈЛОВИЋ МИРОСЛАВ - БАТА
КАЛАЈЏИЋ ЗОРАНА
КАЛАЈЏИЋ НЕБОЈША
ФИЛИПОВИЋ МИЛЕНКО - ФИЋА
ГЛИШИЋ ДРАГАН - ГАНЏА
ДУГИЋ ЗОРАН
ЂУРИЋ СРЕЋКО
ФИЛИПОВИЋ МАРИЈА - ФЛЕШКА
НИКОЛИЋ СТЕФАН
РИСТИЋ ГОРАН
Улица и број
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Шуме
Наталинци
Наталинци
Наталинци
Сараново
Наталинци
115
Мобилни
062/758-606
062/758-606
063/836-5681
061/136-9992
061/2751-305
062/758-632
061/156-1867
064/257-0319
066/9558-348
063/387-250
061/3151-527
062/404-886
064/341-4188
061/309-8775
062/758-622
066/8600-160
064/144-9442
062/756-860
064/284-6044
064/284-5595
064/286-4832
064/126-2757
065/634-0879
РЕГИОН 5
Телефон
Мобилни
034/821-269 064/197-0191
034/821-111
034/532-740
063/845-6104
034/821-269 064/917-9242
064/380-2684
034/821-398
060/344-3737
034/821-269 064/254-3180
034/531-950
034/821-562 064/436-1818
ГСС – 130 „АВАЛА“ ЗУЦЕ – 11225 ЗУЦЕ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
4
6
7
8
9
10
13
14
16
17
22
25
27
28
30
Презиме и име
НЕШКОВИЋ ВЕЛИБОР
ПЕТРОВИЋ РАДОСЛАВ
МИЛИНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ ЖИВОРАД - ЈЕЖ
ИЛИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВОЋ РАДОЈЕ
ПАВЛОВИЋ РАДОМИР
РАЈКОВИЋ МИЛИВОЈЕ - МИША
ПАНТЕЛИЋ ДРАГАН
СТЕВАНОВИЋ ЖИВОЈИН
ПАНТЕЛИЋ ЖИВАН
ПЕТРОВИЋ БОЈАН
СТЕВАНОВИЋ НЕНАД
РАДИЋ ВЛАДИМИР
ЗЕЦ СЛОБОДАН
САРИЋ НЕБОЈША
ЖИВАНОВИЋ САШКО
Улица и број
19. нова 3
17 нова 20
Козарачка 24а
16 нова 1
18 нова 18
Ин Мемориам
18 нова 26
17 нова 11
17 нова 26
12 нова 34
17 нова 26
17 нова 20
12 нова 35
5 нова 8
7 нова 1
1 нова 40
1 нова 67
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/805-2438 063/800-2330
064/284-9198
011/341-8715 063/276-649
011/805-2659 064/251-4181
011/805-2391 064/167-2504
062/879-0236
011/805-2423 064/395-2317
062/398-004
011/805-2417 063/817-7906
064/356-9030
011/341-8557 064/178-4441
011/805-2719 065/534-7076
064/269-6791
011/805-2284 063/336-417
065/805-2213
ГСС – 134 „ПЕРО“ – 11211 БОРЧА, ОС ПАЛИЛУЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
19
20
21
25
26
27
28
Презиме и име
АРСИЋ ИВАНА
КАРЛЕУША МИЛЕ
ЈУСУФОВИЋ ИСМЕТ
РАКИЋ ЉУБОМИР
ФИЉИН ЛАЗАР
КРЕЋА ДРАГАН
ПЕТКОВ ВЛАДИМИР
ВЕЛЕМИР ЗОРАН
МИЛАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАКСИМОВИЋ ДРАГИ
АЋИМОВ ДАРКО
АНДРЕЈЕВИЋ НИКОЛА
РАДОВАНОВИЋ САВА
МОЛДОВАН ВАСА
РЕСТАК МИЛЕ
МАРТИЋ МИЉОЈКО
КОКОШКОВ БРАНИСЛАВ
ЖЕГАРАЦ НЕНАД
ПОПАРИЋ НИКОЛА
РАЈКОВИЋ ДРАГАН
МОЛДОВАН СТЕВА
ПАУНОВИЋ ВЕРОЉУБ
АРСИЋ ДУШКО
РЕГИОН 1
Улица и број
Жарка Зрењанина 60
Б. Јединства 3
П. Скела 93
Пергамонска 17
Лоле Рибара 27
Пут за Црвенку II део 8а
Б. Жртава 1914 52
Кикиндска 80
Б. Жртава 1914 - 33
ЈНА 46
ЈНА 8
Пут за Црвенку II део 8
Преливачка 51
Петра Драпшина 53
ЈНА 25
1014 Нова 3
Петра Драпшина 49
Б. Јединства 29
М. Гавриловића 45
Илијашка 13
ЈНА 27
Лчка 6/2
ЈНА 117
116
Телефон
Мобилни
011/332-9656
011/887-3427
011/241-3356
011/272-1660
011/296-0803
011/332-3063
011/332-7730
011/332-3177
011/332-8377
011/332-5361
011-332-9603
011/2722-854
011/332-2881
060/332-9656
063/831-1288
064/145-8970
063/888-7400
064/233-2703
064/894-5106
065/332-3773
064/458-6463
064/165-0432
063/353-363
069/242-5232
011/332-1688 062/426-699
060/332-2659
011/332-5075
011/272-2985 064/083-3780
063/113-3382
011/332-6474
011/332-2430 064/422-5565
011/332-3701 064/162-4390
М.бр
29
30
31
33
35
36
37
38
39
40
41
42
44
52
54
55
56
57
58
60
62
64
68
70
71
74
78
91
99
Презиме и име
ЈЕЗДИЋ МИОДРАГ
ФЛАЊАК ЛУКА
ГАВРИЛОВИЋ МИЛОЈКО
МИШИЋ ДРАГАН
АРСИЋ ПРЕДРАГ
ЖЕГАРАЦ НЕДЕЉКО
МОЛДОВАН ДУШКО
КРВОПИЋ МИЋА
МАРКУЦ НИКОЛА
НЕШИЋ СРЂАН
СТАНИЋ МИЈО
МИЛАНОВИЋ ЂОРЂЕ
АРСИЋ ЈУГОСЛАВ
ВУКОВИЋ ВЛАДИМИР
МОЛДОВАН ДЕЈАН
ТОПАИ ПЕТАР
МИЛИЋ БОГДАН
ДРОБАЦ ВЕЉКО
БОРИСАВЉЕВИЋ МИЛОРАД
ИГЊАТОВИЋ ДРАГАН
ДУДАШ ЗОРАН
ЦИНЦАР ЈОЦА
РЕСТАК ЗВОНКО
ПОПОВИЋ МИЛАН
МАКСИМОВИЋ ЉУБИСАВ
НИКИНОВИЋ ВЛАДИМИР
ЕРСКИ МИТА
СТАНИЋ ГОРАН
МОЛДОВАН НИКОЛА
Улица и број
Петра Драпшина 4а
Лоле Рибара 30
Сутјеска 250а Котеж
Сутјеска I - 70п Крњача
ЈНА 35
Б. Јединства 29
Б. Жртава 1914 - 37
Пут за Црвенку 35
Жарка Зрењанина 15
М. Петровића 26к
Р. Бошковића бб Н.Т. Бих
Б. Жртава 1914 - 33
Жарка Зрењанина 60
Михајла Шолохова 30
ЈНА 16
Б. Јединства 95
Борчанских Жртава 1914 - 56
Олге Петров 17
Ј. Текелије 2
З. Пут 71 Крњача
Меленачка 8
ЈНА 88
Б. Жртава 1914 - 42
Банатска 21
ЈНА 46
Б. Јединства 15
Лоле Рибара 17
Михајла Шолохова 61
Бранка Радичевића 20
Телефон
011/332-4144
011/331-8611
011/412-2662
011/272-1952
011/332-5075
011/332-2282
011/332-5273
011/272-2634
0038761372802
011/332-3177 065/833-5223
062/616-261
011/272-2581 060/072-2581
011/332-5032 062/808-1705
011/332-3265
011/332-3049 061/237-8474
011/332-0916 064/265-6644
011/332-8342 062/805-9451
011/271-5736
011/332-7683
011/272-1273
011/272-1124 062/334-439
011/332-9711 063/125-7037
011/272-1584 062/389-984
011/272-1939 064/405-0455
011/332-0927 063/712-2468
011/332-6074
ГСС – 135 „ЛЕТАЧ КОСМАЈА“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
7
8
9
10
11
16
20
25
34
35
39
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН - ГАЛЕ
ВАСИЛИЋ ПРЕДРАГ - МАША
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШАН
РАДОЈЕВИЋ МАРКО
ЛАЗАРЕВИЋ РАЈКО - БАМБИ
ПЕТРОВИЋ РАДОСЛАВ - СЕЛЕВАЦ
ТОМАШЕВИЋ СЛОБОДАН - МАШКЕ
АРСИЋ ГРАДИМИР - ГРАЦА
РАДОЈЕВИЋ РАДОЈИЦА - РАКА
ДЕДИЋ СЛОБОДАН - ДЕДАРА
ВАСИЛИЋ ГОРАН - ВАСА
Улица и број
Дринска 6
Димитрија Туцовића 12
Његошева 27
М. Миланковића 128
Црквена 92
Љубе Давидовића 15
С. Ломића 9
Ф. Вишњића 3
М. Миланковића 128
Дунавска 46
Д. Туцовића 14
117
Мобилни
063/725-4973
060/332-4140
065/980-3101
063/800-4112
062/133-3982
063/849-8759
063/882-5553
061/693-8066
060/332-5273
РЕГИОН 1
Телефон
011/823-8214
011/823-0492
011/822-0153
011/623-4939
011/623-5646
011/822-5121
011/822-0716
011/623-3465
011/623-4939
011/823-7295
011/823-2171
Мобилни
063/800-2273
064/976-9212
064/176-1435
064/588-8636
064/323-2446
063/730-5746
064/234-2391
001/314-7392
063/326-413
ГСС – 136 „НОВИ САД“ – 21000 НОВИ САД, ОС ВРБАС
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
13
16
20
25
26
28
35
36
38
Презиме и име
ДАРКО РАДАКОВИЋ
ДИМИЋ ДАВИД
ИСА БЕКА
МИТРОВИЋ НЕБОЈША - МИТКЕ
ЧЕРВИЦКИ МЛАДЕН - МЛАЂА
САБАДОШ ЈАНОШ - ЏО
АЏИЋ ДРАГАН
МИЛЕНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АКИ
МАРЈАНОВИЋ ДАВИД
ПАЛАЧКОВИЋ ЗОРАН - НИМ
МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН
РАЧИЋ БОРКО
СТАМЕНКОВИЋ МИОДРАГ - ЖУЛЕ
СИМИЋ САША - САЛЕ
СУЉАЈ АРСИН
ЗДРАВКОВИЋ ДРАГАН - ДЕСЕТКА
ЂУКИЋ СЛОБОДАН - БОБА
МИЛЕНКОВИЋ МИРОСЛАВ - МИТА
Улица и број
Јесењинова 1
Мила Милуновића 13
Симе Шолаје 23
Авалска 30
С. Марковића 14
П. Драпшина 30
С. Милетића 47
РЕГИОН 11
Телефон
Првомајска 77
Ђакона Авакума 1
Ратарска 22
Бранка Ћопића 29
Бањалучка 3
Руменачки Пут 15
Симе Шолаје 26
Првомајска 77
Руменачки Пут 99/ц
Сајлово
064/241-9839
064/113-5184
063/448-175
064/166-6653
064/179-6993
061/634-2222
063/837-9657
065/954-8311
064/153-4351
ГСС – 139 „ЋИРКОВАЦ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
4
5
9
10
11
21
26
30
31
33
40
42
50
61
63
77
139
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ НОВИЦА
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ЖИВОСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ ПРВОСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ ЈУГОСЛАВ
МИТРОВИЋ РАДИША
МАРКОВИЋ НОВИЦА
ВОЈИНОВИЋ СЛАВОЉУБ
МИЛУТИНОВИЋ НОВИЦА
МИЛУТИНОВИЋ МЛАЂАН
ОБРАДОВИЋ РАДИША
СТОЈКОВИЋ НОВИЦА
ЈАНКОВИЋ МАЛИША
ДИМИТРИЈЕВИЋ СЛАЂАН
ПЕРИЋ ЖИВКО
РАДОЈКОВИЋ ЗВОНКО
ДЕВИЋ ИВЧЕ
ВЕЛИМИРОВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Кленовник
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Ћириковац
Маруљевац
Кленовник
118
Мобилни
061/200-4759
063/107-3116
061/152-4164
069/570-4344
061/622-6894
064/287-3214
064/338-8763
065/432-9486
РЕГИОН 8
Телефон
012/564-291
012/564-198
012/564-198
012/564-089
012/564-089
012/564-260
012/564-134
012/564-109
012/564-040
012/564-040
012/564-120
012/564-120
012/564-224
012/564-104
012/564-102
012/261-318
012/242-459
Мобилни
069/263-6300
064/807-1402
060/056-4089
064/549-5741
062/508-006
063/805-7894
064/853-3018
064/853-3018
063/839-0223
063/212-281
061/116-8807
064/594-9404
064/323-4952
ГСС – 141 „ВИШЊИЦА“ – 11060 ВИШЊИЦА, ОС ПАЛИЛУЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
21
22
23
33
55
78
100
114
Презиме и име
РАНЂЕЛОВИЋ ДЕЈАН
МИЦИЋ ДРАГАН - ПЛОВЧЕ
ЛАЗИЋ СЛАВКО
БЕКОВАЦ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ СТЕВАН
МИЗДРАК ДРАГАН
ЈЕЛИЋ ГАВРИЛО
ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАН
МАНОЈЛОВИЋ СЛОБОДАН
БОГДАНОВИЋ ИВАН
ЈЕВТИЋ БОБАН
СТАНИЋ ВЛАДИМИР - БАТА
ЧОТРИЋ ДЕЈАН
ТЕШИЋ ВЕЛИБОР - БОЦА
МИТРОВИЋ ДРАГАН
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН - ФИЛКЕ
ТРЕЈКОВИЋ СТЕВАН
РАДИЋ ПРЕДРАГ
ТРАЈКОВИЋ ДРАГАН - ТРАЈКО
АЦКОВИЋ ДРАГАН
ЖИВИЋ ДИМИТРИЈЕ
Улица и број
М. Тита 42
М. Тита 160
Рамаданска 47
М. Тита 39
М. Тита 48
А. Ајнштајна 3а
Деспотовачка 4
В. Ћетковића 9
Вишњичка 145
4 Флавије Белегије 5
Н. Хероја 31, Сланци
Деспотовачка II део 17
Рамаданска 8
Деспотовачка 18
С. Букумировић 27
Дрварске Чесме 23б
Деспотовачка 3
С. Букумировић 50
Деспотовачка 3
4 Флавије Белегије 4
Мала Чесма 9
РЕГИОН 1
Телефон
011/275-7236
011/278-9024
011/278-6530
011/275-7438
011/275-7245
011/275-7450
011/278-9371
011/278-6133
011/278-0956
011/405-0289
011/278-0894
011/278-9598
011/299-0121
011/278-9804
011/278-8248
011/278-9804
022/278-1429
011/278-0363
ГСС – 142 „ШАМПИОН“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
2
5
9
10
11
13
14
15
18
20
22
23
37
56
Презиме и име
БАТИНИЋ СЛОБОДАН - ЦАЛЕ
АГАТОНОВИЋ НАДИЦА - НАДА
НИКОДИЈЕВИЋ СЛОБОДАН
НИКОДИЈЕВИЋ МИРОСЛАВ
СПАСОЈЕВИЋ СЛАВОЉУБ - СПАЛЕ
БАТИНИЋ СРБА
СПАСОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
ИВАНОВИЋ МИЛОШ
ПОПОВИЋ СЛОБОДАН - ПОПАЦ
ДР. ЈОВАНОВИЋ ЖИВОРАД
МАРКОВИЋ МИЛОРАД
МИЛАДИНОВИЋ ГОРАН
БАБАНИЋ ГОРАН АЗАЊАЦ
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН ЛИКА
Улица и број
М. Пијаде 14
В. Вујошевића 25
В. Влаховића 4
В. Влаховића 4
Кусадак
М. Пијаде 14
Кусадак
Башин
Раде Шишковић 41
Синђелићева бб
Глибовац
Главашева бб
Жељка Тошића 39
Брегалничка 65
Телефон
026/315-056
026/4315-168
026/319-254
026/319-254
026/351-991
026/315-690
026/351-788
026/383-332
026/315-260
026/321-030
026/391-329
Улица и број
Дринска 6
М. Сремчевића 3
119
064/113-8541
064/142-5802
063/544-157
064/472-7337
062/824-8796
064/458-3467
061/139-9842
064/563-7029
066/929-8465
064/685-0399
064/204-7678
064/444-7175
064/426-8569
064/241-6111
063/197-6950
РЕГИОН 8
Мобилни
064/115-4261
064/830-4123
064/129-3406
064/070-7701
064/365-5611
066/962-1571
064/298-6988
061/270-4666
026/317-501 064/259-3501
026/313-838
ГСС – 143 „ДАРЧИН“ – 22000 Сремска Митровица, ОС Сремска Митровица
М.бр Презиме и име
1 ЂУРЂЕВИЋ ДРАГОЉУБ
2 ВАСИЋ ГОРАН
Мобилни
064/113-8541
РЕГИОН 10
Телефон
Мобилни
022/631-668 064/288-1323
062/428-519
М.бр
3
5
7
9
11
15
18
20
Презиме и име
ЂУРЂЕВИЋ ЈУЛКИЦА
МАРКОВИЋ РАДОВАН
ШПАНОВИЋ МИТАР
СКЕНДЕРИЈА ЗОРАН
ОСТОЈИЋ ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ СРБОЉУБ
МИЈАИЛОВИЋ ВЛАДАН
УЈВАРИ МИХАЈЛО
Улица и број
Дринска 6
Петра Кочића 63
IV Јалијска 18
Дринска 8
М. Хуђи бб
Гаје Шуљманца бб
С. Пандуровића 50
К. А. Карађорђевића бб
Телефон
Мобилни
022/631-615
064/575-2856
063/836-3081
022/630-478
022/624-697
022/672-328
022/257-233
022/613-119
ГСС – 144 „ЛЕТАЧ“ – 23270 МЕЛИНЦИ, ОС ЗРЕЊАНИН
М.бр
1
2
4
5
9
10
11
12
14
16
17
21
22
23
24
25
26
27
32
Презиме и име
ПАЈИЋ МАРИЈА
МАВРЕНСКИ РАДОВАН
ВУЈАНОВ ВУЈИЦА
СЛАВКОВИЋ ПЕТАР
МИЛИВОЈЕВ АЦА
ЗВЕКИЋ ЗОРАН
МУДРИЋ ЈОВИЦА
МИЛИВОЈЕВИЋ ВЛАДИМИР
ПАЈИЋ МИЛОВАН
ЦВЕКИЋ СТЕПАН
БЕНГИН АВРАМ
ЦВЕКИЋ СИНИША
ВЛАШКАЛИН БРАНИСЛАВ
ЂУРКИЋ ВЕСЕЛИН
ЂУРКИЋ СТЕВАН
СЛАВКОВИЋ ЈОВАН
ПЕЦИЋ БОЖИДАР
ПЕЦИЋ БАНЕ
РАДИЋ ИГОР
Улица и број
Ж. Остојина 113
Б. Мијатов 78
Српских Владара 30
Љ. Одаџић 88, Кумане
И.Л. Рибара 133
Лењинова 49
Ж. Зрењанина 26
И. Л. Рибара 133
Ж. Остојина 113
Владимира Назора 8
Жарка Остојина 92
Владимира Назора 8
В. Насеље бб
Ж. Брцанског 36
Ж. Брцанског 36/6
М. Томића 43, Кумане
Канал Д. Т. Д
Канал Д. Т. Д
В. Книћанина, Р. Село
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
023/731-342
023/731-264
064/257-4157
023/786-003 063/195-1857
023/731-892
063/739-7970
023/731-740 063/897-3240
023/731-892
023/731-342 069/731-342
023/732-065
023/732-655 064/945-8946
023/732-331 060/732-3310
023/732-331
023/786-110
062/172-8924
063/775-8924
069/304-0150
ГСС – 146 „13 СЕПТЕМБАР“ – 11194 РУШАЊ, ОС РАКОВИЦА
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
9
10
14
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ ЗОРАН - БРАНИЦА
ДРОБЊАК ДУШАН
РУЖИЋ ДЕЈАН
СПАСОЈЕВИЋ ДАРКО
ЂУКИЋ МИЛАН
СПАСОЈЕВИЋ ЗОРАН
ПАВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ РАДОМИР
СПАСОЈЕВИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
М. Живковића 6
И. Милићевића 61
Ослобођења 24
Ж. Марковића 10
М. Живковића 4
Ослобођења 28
Н. насеље 2/2
Београдска 56
Пролетерска 7
Ослобођења 43
120
РЕГИОН 1
Телефон
011/800-0690
011/800-0340
011/800-1373
011/800-0005
011/800-1190
011/800-1490
011/800-0528
011/800-0795
011/800-0971
011/800-1209
Мобилни
064/446-8200
069/837-4060
064/218-9883
064/339-5339
064/140-3353
064/210-8128
064/165-4751
065/560-6672
М.бр
15
19
20
22
23
24
25
27
29
31
Презиме и име
МИЛОВАНОВИЋ ДАНИЛО
СКОКО ВЕСЕЛИН
ПАНТИЋ ДРАГАН
САРИЋ МИЛОШ
ПЕТРОВИЋ ЖИВКО
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОРАДОВИЋ САША
МАРКОВИЋ МИЛАН - МИЦКО
РАНКОВИЋ РАДОСЛАВ - СИЛЕ
ДРОБЊАК ЗОРАН - ЖОЛЕ
Улица и број
13. септембра 5
Ослобођења 12 део
И. Милићевића 31
Ослобођења 20
Ослобођења 29
С. Опачића 34
Борачка 7
Жиже Марковић 1
Борачка 14
И. Милићевића 36
Телефон
Мобилни
011/800-1799 062/322-368
063/892-6877
011/800-1664 064/385-5851
011/800-0344 064/146-9799
011/800-0935 064/392-6729
064/661-7734
063/609-797
064/302-9032
065/800-0685
011/800-0614 061/291-0452
ГСС – 147 „ЗАДРУГАР“ – 11407 СЕЛЕВАЦ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
5
6
8
9
11
12
14
17
18
21
22
23
24
25
31
34
35
39
40
41
43
45
48
51
53
54
58
60
62
Презиме и име
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГОМИР - ГАГА
НИКОЛИЧИЋ МИОДРАГ - ЦОЛЕ
НОВАКОВИЋ МИОДРАГ - МИЈА
НЕВЕНКИЋ ЗЛАТАН - БЕКА
РАДИШИЋ СЛАВОЉУБ - ЋОСА
БУДИМКИЋ ИВАН
ЧОЛИЋ ГОРАН
ЖИВАНИЋ РАДОСЛАВ
ТИРКОВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВАНЧЕВИЋ ВЛАДАН
МАРИЧИЋ ВЛАДАН - КАРЛО
ПЕТРОНИЈЕВИЋ ДЕЈАН - ЋУФТА
МИЛОВАНОВИЋ БОРИСЛАВ
ВУЧИЋ СЛОБОДАН - ВУЧКО
МАКСИМОВИЋ ДРАГАН
ЛАЗИЋ ЗЛАТАН
НОВАКОВИЋ МАЛИША - МАША
ЂОРЂЕВИЋ РАДИВОЈЕ - МИРКО
КАМАРИЋ МИОДРАГ
МИЉКОВИЋ БОЈАНА - БОКА
МИЉКОВИЋ СЛОБОДАН - МИЋКО
МИЉКОВИЋ ТАМАРА
НЕВЕНКИЋ ДЕЈАН - ДУДИН
МИЛОВАНОВИЋ БРАТИСЛАВ - БЕНЕ
ВЛАСТИЋ ЗЛАТАН - ЋИРИН
НЕВЕНКИЋ ТИНА
МАЏИЋ САША
МАЏИЋ МИЛИЈА - БЕЛИ
ЈОВАНОВИЋ ДОБРИЦА - ЖОЈИН
КОЈИЋ МАРИН
ЛАЗИЋ ДЕЈАН
Улица и број
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
121
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/371-360 064/415-0707
026/371-028 060/037-1028
046/367-6562
026/371-335 064/983-8128
026/371-136
026/372-131 064/295-7659
026/371-187 063/767-2275
026/371-955
026/371-544
026/371-450
026-372-088
026/371-607
026/371-962
026/371-305
026/371-158
026/371-630
026/371-276
026/371-267
026/371-603
026/371-603
026/371-603
026/371-345
026/371-610
026/371-573
026/372-060
026/372-060
026/371-595
026/371-326
026/371-518
069/812-6352
063/784-1823
062/108-7095
061/145-1030
064/417-1263
063/758-5911
063/773-0385
063/179-5674
026/371-006
026/371-313
026/371-313
026/371-313
063/768-3431
063/717-6702
062/194-8164
063/730-9923
063/730-9923
063/717-6727
063/373-031
063/101-7181
М.бр Презиме и име
63 ПИРИВАТРИЋ ДЕЈАН - ПИРА
99 СТОЈИЋ НОВИЦА
Улица и број
Селевац
Селевац
Телефон
Мобилни
026/371-864 064/933-2801
026/372-103 062/840-3908
ГСС – 148 „31. ЈАНУАР“ – 11273 БАТАЈНИЦА, ОС ЗЕМУН
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
35
48
Презиме и име
ЛЕЖАЈИЋ ДУШАН
ДУКИЋ СТЕФАН
МИЛИЋ РАДОВАН РАША
ВУКОЈЕВИЋ БРАНИСЛАВ – ВУЧИНА
РАВИЋ АЛЕКСАНДАР
ВУКОЈЕВИЋ МИЛОШ
ВУКОЈЕВИЋ МИЛАН
СТОЈАНОВИЋ СТЕВАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛОШ - МИКСА
РАДЕКА ЗОРАН
ГОЈИЋ ДРАГАН
ТОМИЋ ЂУРА
ЈОЈИЋ МОМЧИЛО
ПОП-ЛАЗИЋ МИЛИСАВ - МИША ПОП
ГРМУША МАРКО
ПРЕОЧАНИН ФИЛИП
РАКАС БОБАН
ГРУБИЋ МИЛАН ЗЕЛЕНИ
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛЕНКО
РАВИЋ ДЕЈАН
ДРОБАЦ ДАВОР
РОМИЋ АЛЕКСАНДАР
ВУРДЕЉА ГОРАН
Улица и број
М. Обилића 7, Н. Паз.
Б. Крајине 45
Б. Битке 52
К. Владислава 111
К. Радослава 32
К. Владислава 111
К. Владислава 111
Б. Баришић 16
К. Владислава 138
Д. Михајловића 56
П. М. Павловић 140
Босанска 1
К. Владислава 127
М. Протића 39
Б. Смиљанић 75а
Б. Смиљанић 29
К. С. Томаша 47
Св. Рафаила 9
К. Владислава 138
Ј. Мученика 29
Беларичка 20/3
Н. Демоње 27
Земунска 268а
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
022/322-822 066/925-4637
011/848-7570 060/139-5950
064/987-3343
011/848-0070 064/512-6484
011/848-1561 064/898-4266
011/848-0070
011/848-3915 063/707-4620
069/787-078
011/848-2965
011/848-0559
011/405-1921 065/440-5825
011/848-1888 063/759-7253
011/848-3904 064/164-5683
011/848-5350 064/235-8219
011/848-8744 062/891-5563
011/848-0779 060/189-4191
061/632-8527
011/848-1937 064/257-3566
011/848-2965 064/219-0077
064/284-8903
011/848-8814
061/606-2448
061/110-3517
ГСС – 149 „ТЕКИР“ – 11507 СТУБЛИНЕ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
3
4
7
8
10
11
12
13
14
16
19
Презиме и име
СИМЕУНОВИЋ ИВАНКО - ИЦА
СТАНКОВАЦ МОМИР - МОША
ПЕТКОВИЋ ВЕРОЉУБ
СТАНКОВАЦ ДРАГА
ЛАЗАРЕВИЋ ПЕТАР - ПЕЦА
ОБРАДОВИЋ НЕНАД - НЕША
ОБРАДОВИЋ ЖЕЉКО
РАЈЧИЋ ДРАГАН - ТЕКИР
СРЕМЧЕВИЋ РАША
ЛАЗИЋ ДУШАН
СТАНКОВАЦ БРАНКО
ВИЋЕНТИЋ ЗЛАТКО
Улица и број
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Трстеница
122
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/879-1443
011/879-1529
011/879-1721
011/879-1151
011/879-1600
064/490-5705
011/779-0059
064/809-7818
064/342-1367
064/289-4742
064/857-0149
М.бр
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
40
41
42
43
45
49
55
99
Презиме и име
ГРЧИЋ ДРАГАН
СТАМЕНИЋ ЖЕЉКО - ЦРНИ
КЕСЕРОВИЋ НИКОЛА
ГРЧИЋ НИКОЛА
ТОМИЋ ЖИВИСЛАВ - ЧИКИН
ПАНТЕЛИЋ МАРКО
ПАВЛОВИЋ БОШКО
СИМЕУНОВИЋ СТЕФАН
СИМЕУНОВИЋ ВЛАДАН
ЛАЗИЋ М. ГОРАН - КАЋА
СТАМЕНИЋ ЗОРАН
ТОМАШЕВИЋ ЖИВОМИР
СТАМЕНИЋ АЛЕКСАНДАР
ЛАЗИЋ ГОРАН - БЕЛИ
СРЕМЧЕВИЋ ЖИВОРАД - СРЕМАЦ
МАРКОВИЋ МИЛАН - ПИЦИ
ЛАЗИЋ МИЛОМИР
РАДИВОЈЕВИЋ СЛАВКО
РАДИВОЈЕВИЋ МАРКО
СТАМЕНИЋ МАРКО
СИМЕУНОВИЋ ЖИВОТА - РУС
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН - ЦОКИ
ЈАДРАНИН ДРАГАН
Улица и број
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Велико поље
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Велико поље
Каленић
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Телефон
Мобилни
064/134-3135
011/879-1119 065/499-3177
064/045-2019
064/134-3135
011/772-9069 065/252-5244
065/549-9407
064/320-2813
011/772-9748 064/990-6619
064/079-1715
011/772-9609
011/779-0168 065/879-0168
064/176-3619
064/586-7538
063/821-2856
011/779-0577 064/277-1739
064/031-8004
011/879-1119 065/449-3177
011/879-1462 065/879-0462
063/151-5525
011/779-0260 061/211-2248
ГСС – 152 „ШАМПИОНИ БЕЛЕ ЗЕМЉЕ КУМОДРАЖ“ – 11221 КУМОДРАЖ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
15
19
21
30
33
43
52
101
Презиме и име
МАРКОВИЋ НЕМАЊА
МИТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
ПЕТРОВИЋ БОРИВОЈЕ
МИТРОВИЋ БОРКО
БИЦИ БРАНИСЛАВ
ВЕЛИЧКОВИЋ МИЛОШ
МАРКОВИЋ ЧЕДОМИР
ГЛАВОЊИЋ ДЕЈАН
МИЛИЋ СЛОБОДАН
МАРКОВИЋ СТАНИМИР
МИЛИЋ ПЕТАР - ПЕПИ
ПЕТРОВИЋ ИГОР
ЖИВОЈИНОВИЋ ТОМИСЛАВ - БЕРЛУСКОНИ
ПОПОВИЋ БОГДАН
МАРКО НИКОЛИЋ
МИТРОВИЋ ЛУКА
ЈАНКОВИЋ ЈОВАН
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
Улица и број
В. Степе 610
Убска 12
Михољска 14
Божићна 4
III Нова 64б, Пиносава
Трњане, Пожаревац
В. Степе 610
Текеришка 46
Ст. Виногради 63
В. Степе 515
Ст. Виногради 63
Реметинска 3
В. Степе
Н. Ђурковића 22
Владимира Чоловића 27
Божићна 4
Реметинска
Реметинска
В. Степе 610
123
Телефон
011/394-6239
011/394-7698
011/394-6637
011/394-6828
011/391-7267
РЕГИОН 1
Мобилни
064/005-5826
064/555-0016
065/514-2168
069/394-6828
064/155-8708
063/741-9325
011/394-6239 064/198-5616
011/394-8583 064/833-3863
011/346-0093
011/394-5212 063/878-4618
011/346-0093
064/457-5247
011/394-6223 064/214-0793
011/247-6722 064/270-9248
011/346-1049 069/161-0726
011/394-6828
011/394-6271 065/668-6719
011/394-6271
011/394-6239
ГСС – 153 „АРАП“ – 11316 ГОЛОБОК, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
5
6
7
16
18
21
24
27
33
44
48
63
127
Презиме и име
ИВКОВИЋ ИВА
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ПОПОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ВЕЉКОВИЋ ВЕСЕЛИН
МАРКОВИЋ ДРАГАН
ЈОЗИЋ НОВИЦА
ЈОЗИЋ МИЛАН
ПАНТИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ СРЕЋКО
ВАСИЋ НОВИЦА
МИХАЈЛОВИЋ СЛАВКО
ЖИВКОВИЋ СЛАВОМИР
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ САША
ВАСИЋ МИЛОШ
Улица и број
Голобок
Голобок
Голобок
Ин Мемориам
Голобок
Голобок
Ин Мемориам
Ин Мемориам
Паланка
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Голобок
Глобок
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/381-662
062/891-9659
026/381-132 064/125-8753
026/381-146
026/381-184
064/577-4347
026/381-212
026/381-212
ГСС – 157 „ЂЕРДАП“ – 19320 КЛАДОВО, ОС КЛАДОВО
М.бр
1
4
7
8
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
45
Презиме и име
НИКОЛИЋ ЗОРАН
МАНОЈЛОВИЋ ЂОРЂЕ
МАРИНКОВИЋ ЗЛАТКО
МАРИНКОВИЋ МИЛАН
ВУЧКОВИЋ ДРАГАН
ВУЧКОВИЋ ВЕЉКО
БАЈРАКТАРЕВИЋ МИРОСЛАВ
СТАЈКОВИЋ БОБАН
СТАЈКОВИЋ ДРАГАН
БОСНИЋ САША
БОСНИЋ МИЛЕ
СТЕФАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ЂОРЂИШАНОВИЋ ИГОР
ФЛОРИЋ ДРАГАН
ГРЕКУЛОВИЋ ДУШАН
ЈАНКОВИЋ НОВИЦА
ДАЈЕСКОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ИВИЦА
ДАЈЕСКОВИЋ ДУШКО
ДАЈЕСКОВИЋ БАНЕ
ВУЛЧЕВИЋ БРАНИСЛАВ
ПОПОВИЋ ЉУБИША
ГИЦИЋ СЛАЂАН
ШОЛКОТОВИЋ ТОМИСЛАВ
Улица и број
Телефон
Дунавска 34а/2/9
019/807-170
Граничарска 23
019/808-456
Вука Караџиђа 45
019/808-789
Вука Караџиђа 45
019/808-789
Карпадска 47
019/803-171
Карпадска 47
019/803-171
Лоле Рибара 26, Грабовица 019/855-78
Е. Кардеља, В. Врбица
019/814-626
Е. Кардеља, Б. Врбица
019/814-626
Николе Тесле 11, Давидовац 019/809-416
Николе Тесле 11, Давидовац 019/809-416
О.Р.Б. 17/10
019/820-51
Б.Јединства 2, Ртково
019/847-37
Јна 11, Ртково
019/814-064
Лоле Рибара 49, Ртково
019/843-74
Сутјеска 56б
019/803-054
Јна 6, Ртково
019/814-076
В. Врбица
7. Јула 19, Ртково
019/843-00
7. Јула 19, Ртково
019/843-00
М. Поповића 4
019/807-395
Обала Рита 7а
Ж. Ј. Шпанца, В. Врбица
019/814-746
Сремска 27
019/802-895
124
065/398-6822
065/470-9330
РЕГИОН 9
Мобилни
063/788-252
062/354-373
062/978-4365
061/660-6031
062/850-0442
063/423-407
064/875-4455
060/017-3276
063/174-2593
063/709-9591
062/273-223
063/783-6359
063/160-2679
069/649-609
063/182-5579
061/607-1860
063/824-5993
063/587-661
062/846-2798
060/058-4897
ГСС – 158 „ЈУНИОРИ“ – 11508 ГРАБОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
Презиме и име
ВЛАЈКОВИЋ МИЛЕТА
КОЈИЋ ЗОРАН
КОЈИЋ ГОРАН
ТАНКОСИЋ МИКАИЛО
НЕШИЋ ВЛАДИЦА
ЈАНИЋ ЗОРАН
ЛАЗИЋ ДЕЈАН - КИЋА
БРАНКОВИЋ РАДОВАН - ЧВАКАЛО
СИНЂЕЛИЋ РАДЕ
СИНЂЕЛИЋ БОЈАН
ВИЛОТИЋ РАДИША
ЧАНИЋ НЕМАЊА
ПРЕЛИЋ ЉУБИША
ЧАНИЋ ПЕТАР
ЧАНИЋ ЈОВАН
РАШИЋ НЕНАД
ШУША ДАМИР
ПЕРИЋ ЖИВОЈИН
СИНЂЕЛИЋ ПЕТАР
МАТИЋ ДРАГАН
ПЕРИЋ МИЛАН
ЈЕФТИЋ АНЂЕЛКО
ИЛИЋ ДРАГАН
СЕНИЋ ДРАГАН
ШАИНОВИЋ РАЈА
СИНЂЕЛИЋ НИКОЛА
СРБИНОВСКИ ИВАН
КОЈИЋ МИЛАН
ПЕРИЋ МИЛОЈКО
ЧАНИЋ ДРАГАН - БЕЛИ
ШАИНОВИЋ МИЛОРАД - МИШКО
Улица и број
Орашац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Дрен
Ин Мемориам
Грабовац
Ин Мемориам
Трстеница
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Дрен
Грабовац
Грабовац
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
064/150-2735
011/338-0147 063/778-4400
011/338-0152
064/407-0576
011/876-0031
064/151-4772
011/876-0105 060/182-3966
060/442-3737
011/876-0054
064/203-3845
064/267-1381
065/656-2835 064/219-3108
062/646-817
064/220-7374
011/876-0258 064/220-7374
063/628-246
064/238-6221
064/551-3385
064/347-3151
011/876-0119
Презиме и име
СТОКИЋ ТОМИСЛАВ - РОЂА
ПАВЛОВИЋ МИРОЉУБ - КАРАБИЦА
РИСТИЋ МИЛЕ - БАЋИН
ПЕТКОВИЋ КОСТА - НАСТАВНИК
ПОПОВИЋ ДРАГАН - РАЈА ТИКНЕ
ИЛИЋ ДРАГАН
МИЛАДИНОВИЋ ДРАГАН - МЕЛЕ
ТОНИЋ САША
МАТИЋ МИЛОРАД - МИКА БАЈА
Улица и број
Народног Фронта 2
7. Јули 21
Гробљанска 9
Ин Мемориам
Зорина
Ин Мемориам
7. Јули 51
Језавска бб
Бориса Кидрича 14
125
064/305-4380
063/216-573
062/807-5407
011/877-4788
065/656-2835 064/219-3108
011/876-0275 060/168-3107
ГСС – 159 „МОРАВАЦ“ – 11321 ЛУГАВЧИНА, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
3
5
7
8
9
10
11
13
064/156-0200
064/312-9601
063/835-4848
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/4761-235
026/4761-427 062/182-2500
026/4761-377
026/4761-696
026/476-1413 069/761-413
026/476-1755 064/141-3534
026/476-1451 062/1669931
М.бр
14
15
16
17
18
20
23
25
34
45
50
51
52
Презиме и име
МАРКОВИЋ МОМЧИЛО - БАЧА
РАДИВОЈЕВИЋ РОБЕРТ - ШУША
ЂОРЂЕВИЋ БОРИСЛАВ - ДИКИЋ
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИРОСЛАВ - РАМА
МИЛОРАДОВИЋ МИРОСЛАВ - СУСИЋ
ПОПОВИЋ ЈОВИЦА - АЦИН
МИЛЕТИЋ МИЛОРАД - ЖУТИ
ИЛИЋ ЉУБИША - БОКСЕР
ИЛИЋ СЛАВОМИР - БАТАШ
МАТИЋ ЖИВОРАД - МАТА
МИЛАДИНОВИЋ - ЖИВКО
ПОПОВИЋ РАДЕ - ШАКИ
БАНКОВИЋ ДРАГАН - ГРАНЧА
Улица и број
М. Тита 151
Србина 11
Зорина 52
И. Милутиновића 65
М. Тита 52
Петра Драпшина 38
18 Мај
Бориса Кидрича
М. Тита 80
7. Јули 56
7. Јули 51
16. Октобра 55
16. Октобра 121
Телефон
026/476-1556
026/476-1370
026/476-1245
026/476-1682
026/476-1289
026/476-1050
026/476-1258
026/476-1288
Презиме и име
ЛОНЧАР ЖЕЉКО
БРАТИЋ САВА
ЈАЗИЋ ДРАГАН
ЈОСИМОВИЋ СТЕВАН - ЈОС
СТОЈИЋ НИКОЛА
СТОЈИЋ РАДОЈИЦА
РАСТОВИЋ ЂОРЂЕ
НЕДИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
МИЉУШ САША - ЧОКАЊ
НОВИЋ ДРАГАН
ГАРИЋ САВО - ПИШТА
БАБИЋ СЛОБОДАН
ЛУКИЋ НЕБОЈША - БОШУКА
ВАИЋ АЛЕКСАНДАР
МИТРОВИЋ БОЖИДАР - БОЖА
СУБОТИЋ СРЕТА - БАТА
ОЛИЧКОВ РАДИВОЈ
Улица и број
Ин Мемориам
Карађорђева 27
Краља Петра 102
Краља Петра 70
Краља Петра 95
Краља Петра 95
Светозара Милетића 55
Светог Саве 75
Вере Мишчевић 46
Светозара Милетића 35
М. Стојановића 50, Н. Пазова
Цара Лазара 95, Сурдук
Цара Лазара 67, Сурдук
Краља Петра 64
Здравка Костића 7
Карађорђева 33
Ин Мемориам
РЕГИОН 10
Телефон
Презиме и име
САРИЋ НИКА - САРА
КАРАЈОВИЋ ИВАН
КОСТИЋ СЛОБОДАН - ТУКИ
САРИЋ ПЕТАР - БЕЛАЦ
ЖУЈКОВИЋ ДРАГОЉУБ - ЕРА
КОСТИЋ МИРОСЛАВ - КОСТА
СТЕФАНОВИЋ СЛАВИША - СТЕФА
Улица и број
М. Селимовић 6
Д. Максимовић 18
Алексиначка 23
Б. Пекић 50
Алексиначка 6
Алексиначка 20
С. Тодоровића 48
126
Мобилни
065/589-7075
064/419-3727
064/240-8336
064/249-3068
064/107-8673
060/501-0688
022/361-383 064/484-1204
022/361-334 064/898-5890
061/312-0447
063/768-0300
022/371-023
065/518-1837
069/801-4542
060/619-7470
064/157-9798
ГСС – 162 „МОРАВАЦ ЧИТЛУК“ – 37208 ЧИТЛУК, ОС КРУШЕВАЦ
М.бр
1
3
4
6
7
8
9
065/527-3854
064/465-9620
064/269-3883
064/581-5844
063/730-5448
063/173-3919
062/162-9010
064/453-6899
026/476-1413 061/621-7860
026/476-1353 064/172-5819
026/476-1241
ГСС – 161 „ТЕКИР“ – 22306 БЕЛЕГИШ, ОС СТАРА ПАЗОВА
М.бр
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
14
15
16
17
20
24
138
Мобилни
РЕГИОН 6
Телефон
037/692-423
037/692-818
037/692-674
037/692-625
037/692-608
037/692-429
037/692-221
Мобилни
062/706-107
065/561-5291
064/234-2484
063/823-4173
М.бр
10
11
12
15
21
24
26
27
28
31
34
40
42
44
50
55
70
101
Презиме и име
ЖУЈКОВИЋ ДЕЈАН - ДАМБО
СТОЈАНОВИЋ РАДИВОЈЕ - МИНА
КАРАЈОВИЋ ЖИВОРАД - ЖИКА ПАУК
ПЕТРОВИЋ МИЛОВАН - ЈЕЖА
ЗДРАВКОВИЋ ВЛАДИМИР - ВРАБАЦ
ПЕШИЋ ЖАРКО
АРСИЋ ВЛАДА
САВИЋ МИЛОРАД - САФЕ
КАРАЈОВИЋ ЗОРАН - МИШКО
МЛАДЕНОВИЋ РАДЕ - ДУДУРЕ
КАРАЈОВИЋ ЗОРАН - ФУЈА
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН - НОНЕ
КОСТИЋ ДЕЈАН - КОЛЕ
ЈАКОВЉЕВИЋ СЛОБОДАН - МУСА
МЛАДЕНОВИЋ МАРКО
РИСТИЋ СЛОБОДАН - МРЕНЧЕ
ПЕТРОВИЋ ЈУГОСЛАВ - ЏО
ПЕТРОВИЋ ДРАГИША - ГИЛА
Улица и број
Алексиначка 6
Алексиначка 15
Д. Максимовић 14
Алексиначка 26
С. Тодоровић 12
Хумска 34
Ђушина 6
Сопоћанска 29
Цара Лазара 30
Ј. Анжујска 12
Ј. Анжујска 20
Моравска 16
Алексиначка 18
Моравска 20
Ј. Анжујска 12
Ј. Анжујска 15
Алексиначка 22
Д. Максимовић 46
ГСС – 163 „АС“ ПЕТКА – 12208 КОСТОЛАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
2
3
4
9
10
12
13
14
16
19
21
22
25
27
28
29
31
32
35
38
39
Презиме и име
ЛАЗИЋ БРАНИСЛАВ
СТАНКОВИЋ ДРАГИША
КУЗМАНОВИЋ ВЕЛИМИР
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
НЕШИЋ ТОПЛИЦА
СИМИЋ ДРАГОМИР
МИХАЈЛОВИЋ ПРЕДРАГ
МИЛАДИНОВИЋ МИРОЉУБ
МИЛИЋ ЗЛАТОМИР
КУЗМАНОВИЋ ДУШАН
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЗЛАТИБОР
СТОЈИЋЕВИЋ ДОБРИЦА
МЕЦАНОВИЋ НЕБОЈША
ЈОВАНОВИЋ МАЛИША
ОБРАДОВИЋ ПРЕДРАГ
МИТРОВИЋ ВЛАДАН
ЈАНКОВИЋ РАДИША
ПЕРИЋ ЗОРАН
КУЗМАНОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ
ЖИВКОВИЋ НОВИЦА
Улица и број
Косте Нађа 4
Д. Туцовића 15
Б. Димитријевића 4
С. Ковачевића 18
Николе Тесле 15
7. Јула 6, Костолац
Петка
Л. Максића 14
Дунавска 5
Н. Тесле 1
Димитрија Туцовића 5
Пролетерска 12
Пионирска 4
Павла Јовића 6
В. Југославије 31
Моше Пијаде 12
В. Караџића 4
Добривоја Стокића 9
Б. Димитријевића 2
П. Јовића 6
П. Јовића 2
127
Телефон
037/692-608
037/692-940
037/692-542
037/692-081
037/692-617
037/692-909
037/692-879
037/692-263
037/692-968
037/692-256
037/692-451
037/692-976
037/692-720
037/692-719
037/692-256
037/692-670
037/692-430
037/692-349
Мобилни
064/345-2044
063/725-8668
061/405-7318
064/881-2066
060/692-9099
063/176-3383
061/164-9014
066/825-0838
062/872-6950
064/072-4865
065/240-1945
064/445-7353
064/164-4067
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/249-133 063/181-7682
012/249-216
012/249-378 066/920-8798
012/249-129
012/249-029
012/240-267
062/845-6183
012/249-319
064/308-8947
012/249-362
012/249-337 060/0249-337
012/249-131 064/063-6366
012/242-945 063/773-2034
012/249-181 064/871-360
012/249-174
012/249-383
012/249-088 064/683-0497
012/249-069 062/802-0238
012/249-051 064/398-7498
012/249-181 063/159-2290
012/249-031
М.бр
48
52
53
55
Презиме и име
МИХАЈЛОВИЋ ЗЛАТОМИР
ЈАНКОВИЋ МИОДРАГ
НИКОЛИЋ СЛАВИША
МЕЦАНОВИЋ НЕБОЈША
Улица и број
Р. Божића 1
Б. Димитријевића 20
В. Југославије 30
Пионирска 4
Телефон
Мобилни
012/249-279
012/249-184
012/249-091 061/208-4935
012/242-945
ГСС – 165 „ВИС РЕСНИК 165“ – 11231 РЕСНИК, ОС РАКОВИЦА
М.бр
1
3
4
5
8
10
12
13
14
21
Презиме и име
ВУЈАДИНОВИЋ СТАНКО
НИКОДИЈЕВИЋ ДРАГАН - ЦИГА
РАДОВАНОВИЋ БРАНКО - КОБРА
ЈАРАНОВИЋ БРАНКО - ЛИЦИ
ВУЈАДИНОВИЋ МИЛАН
ИВАНОВИЋ НИКОЛА - НИЏА
ЖИВОЈИНОВИЋ ЉУБИША
ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАН
ЖИВОЈИНОВИЋ ВОЈИН
ЖИВОЈИНОВИЋ БОЈАН - ЦРНИ
Улица и број
Јосипа Теларевића 19а
Ј. Теларевића 15а
Каменац 19
Ослобођења 5, Кијево
Ј. Теларевића 19а
Голи брег 28
13. Октобра 69
Гајски пут 6
Славка Миљковића 2
13. Октобра 69
ГСС – 166 „ДУНАВ“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
2
3
4
5
7
8
9
10
12
15
16
20
21
22
23
27
31
32
33
34
40
50
Презиме и име
СТЕВАНОВИЋ РАДИСАВ - РАЦА
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН - ЦЕПА
СТЕВАНОВИЋ СРЂАН - СРЂА
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН - ЈАЗА
ЛУКИЋ ГОРАН ЛУЛЕ
СТЕВАНОВИЋ МИЛОРАД - МИША
ГРУЈИЋ НЕНАД - ГРУЈА
РАДОЈЕВИЋ ЗОРАН
ЦВЕТКОВИЋ ПЕТАР - КАМЕНОРЕЗАЦ
НЕВЕНКИЋ ДРАГАН - СИНТЕЛОН
ЈОВАНОВИЋ БЛАГОЈЕ - ШОЛЕ
ЂУРИЧИЋ МИОДРАГ - БРИЦА
ЂУЗИЋ СРЕЋКО - ЂУЗА
ГРУЈИЋ ВЛАДАН - ГРУЈА
НИКОЛИЋ ДЕЈАН - ДЕЈА
ЧОЛИЋ ЉУБОМИР - ЉУБА
ЗАРИН ВЛАДИСЛАВ - ВЛАДА
ЗАРИН БОЖИДАР - ЗУЈКА
ЗДРАВКОВИЋ ЗВОНКО - БЕКА
ЂЕКИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ РАДИСАВ
САКАЧ ЈОВИЦА ЈОЦА
Улица и број
Љ. Видаковића 4
Љ. Видаковића 4
Љ. Видаковића 4
Солунска 4
Тургењева 13
Чегарска 26
Чегарска 39
П. Бригада 36
Б. Вучковића 3/1
С. Марковића 5
Вучачка 3
Ј. Иванковића 24
Коларска 108
Ослобођења 34
Ослобођења 39
Коларски Пут 114
Ибарска 14
Ибарска 14
Р. Војних Инвалида 10
Рашка 4
Свете Младеновић 22
Чегарска 16
128
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
064/158-8488
011/804-1638 064/066-5241
011/804-4789
011/233-4107
011/804-0548
060/532-7696
011/804-3963
011/804-1902
011/804-1752
011/804-3963
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/662-385
026/662-385
026/662-385 064/510-461
026/662-575 064/031-2802
064/329-3224
064/206-6091
063/785-3543
026/619-085
064/948-6782
026/228-413
026/660-932 063/363-893
026/615-817
026/661-848 064/363-893
026/662-206 064/556-7168
026/661-618
026/661-839 064/148-7950
065/450-2112
065/450-2112
026/229-427 064/365-4834
026/661-494 064/540-0570
026/613-674
026/662-262 064/259-3199
ГСС – 170 „ЛЕТАЧ“ – 11411 РАТАРЕ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
2
7
8
9
11
13
15
19
21
22
23
25
27
28
34
40
45
47
48
50
70
Презиме и име
ТОМИЋ СЛАВОЉУБ - ЖИЖИН
ЈОКИЋ МИЛОШ СРБИН
КОСТАДИНОВИЋ МОМИР - БЕЛА
ИВАНОВИЋ САША - КОБАЦ
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ - ПОПИЋ
МИЛИЋЕВИЋ МИОДРАГ - ТЕЧА
ГАЈИЋ МИЛАН - ЧОНБЕ
КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН - БАЏА
ИСАКОВИЋ ГОРАН - ШАРОВ
НЕШИЋ ДЕЈАН - ДЕЈА
НЕШИЋ БОЈАН - БОЈА
МАРКОВИЋ НЕНАД - ЗВЕРИН
КРСТИЋ ДАРКО - ЖИВКИН
ЦОКИЋ ЗОРАН - ЦОЛЕ
МИЛЕНКОВИЋ МЛАДЕН - МЛАЂА
СТАРЧЕВИЋ БОЈАН - БОКИ
ИСАКОВИЋ ДУШАН - МАЛИШИН
ИСАКОВИЋ ЖЕЉКО - ГИЛЕТОВ
ЧОПИЋ САША - ТУЈИН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЂОРЂЕ - БУВА
АЋИМОВИЋ ЗОРАН - ЖАРКОВ
Телефон
026/392-436
026/392-327
026/392-383
026/392-419
026/392-541
026/392-442
026/392-473
026/392-387
026/392-074
026/392-005
026/392-005
026/392-554
026/392-213
026/392-095
Улица и број
Цара Душана 58
Шајкашка 1
Угриновачки Пут 99ф
Прегревица 78
Цара Душана 58
Добровољачка 31
Соко Салаш 5
В. Карађорђа 42, Јаково
Лазара Мамудића 3/4
Авалска 81/5, Врчин
Константина Јовановића 1
Ђорђа Чутуковића 12
Нехруова 121
Угриновачки пут 159е
Мала пруга 69
Соко салаш бб
Ђорђа Чутуковића 6
Мала пруга 46
Мала пруга 81
Угриновачка 91, Добановци
Телефон
Мобилни
011/210-2490
061/721-3038
064/911-5448
011/210-1254 064/136-0112
011/375-1077
011/210-4273 064/555-1647
011/313-3824 060/313-3824
064/848-5279 063/665-486
011/661-0915 064/288-9491
011/805-4295
011/317-0442 064/300-5384
011/219-8930 063/716-9869
011/317-6023 060/317-6023
064/418-0554
011/375-6355 064/168-2453
064/115-3519
011/210-5857 065/570-9762
062/484-590 063/849-6266
011/375-7036 060/375-7036
011/846-5891 064/401-5717
ГСС – 171 „АС“ – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
М.бр
1
2
3
6
7
8
11
13
14
15
16
20
21
22
25
30
34
35
39
40
Презиме и име
ПАНИЋ ПЕТАР – ПАТА
СЕРДАР НИКОЛА - НИКИЦА
МОМИЋ НИКОЛА - НИЏА
ВАСИЋ АЛКЕСАНДАР - КИЛЕНЦ
ПАНИЋ БОЖА - БОКИ
БЛАЖОН ЂОРЂЕ - ЂОЛЕ
КОСТИЋ ГОЛУБ - ТЕЧА
ЈАНКОВИЋ ДРАГАН - БИКЕЛА
РАДАКОВИЋ МИРОСЛАВ - МИЋА
ПЛОЧИЋ БОГДАН - НИШКИ
МИЛЕНОВИЋ ДАНЧЕ - ЦЕЛОДАНАЦ
ТЕПАВАЦ НИКОЛА - НИЏА
ЂУРИЋ НЕБОЈША - НЕША
ВУЈКО ЖЕЉКО - ЋУФЛА
ГРУЈИЋ РАДОСЛАВ - РАША
БУБУЉ МИТАР - ЦВРЛЕ
БАРАЋ МИЛАН - МИКИЦА
РАДУЛОВИЋ ИВАН - ЖИЛИЈЕН
СТОЈАНОВИЋ СИНИША - ЛИМАР
КОСТИЋ АНЂЕЛКО - КОЛЕ
РЕГИОН 8
Улица и број
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Ратаре
Мобилни
064/910-7369
065/500-3968
064/179-7894
064/447-0887
065/432-6044
060/392-473
063/806-3811
064/261-2465
064/992-8273
064/158-5151
065/568-6509
064/204-7752
063/121-5326
064/028-3281
026/392-089 065/639-3173
026/392-371
026/392-292 066/006-318
026/392-137 061/233-6697
026/392-528 064/889-2096
026/392-369 064/034-5554
РЕГИОН 1
129
ГСС – 172 „ЈЕЛИЦА“ – 32223 ЗАБЛАЋЕ, ОС ЧАЧАК
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Презиме и име
РАДОЈИЧИЋ МИЛИЋ
ПАВЛОВИЋ ЖАРКО
ПОПОВИЋ МИЛОЈЕ
ВЕСЕЛИНОВИЋ БОГОЉУБ
МИЛУТИНОВИЋ МИЛОЉУБ - МУЈО
ЋУМУРОВИЋ ВЛАДЕ
ПОПОВИЋ БОБАН
ТЕРЗИЋ ЈОВАН - ЖАБА
ПРЕЛИЋ ИГОР
КАЛАЈЏИЋ МИЛИВОЈЕ - КАЛАЈА
КОСТИЋ МИРКО
МАРИЧИЋ МИЛОРАД
ГАЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ЛУКИЋ ВЕСЕЛИН
РАДОЈИЧИЋ МИРКО
МАРИЋ МИЛУТИН
ДРАГИЋЕВИЋ МИХАИЛО
ЈОВИЧИЋ РАДИША
КОТУРОВИЋ МИОДРАГ
ДОЛОВАЦ ЉУБОМИР
ЛУКИЋ ДРАГАН - ВЕСОВАЦ
ЛУКИЋ СТЕВАН
ДИЛПАРИЋ МИЛАН - ДИЛПАРА
КУРЋУБИЋ ГОРАН
КУРЋУБИЋ СЛАВОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ МИКАН
РАДОСАВЧЕВИЋ ГОРАН
ВУЧИЋЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ЂОКИЋ БРАНКО
МОЈСИЛОВИЋ ТОМИСЛАВ
КАЛАЈЏИЋ НЕНАД
СИМОВИЋ НЕНАД
ВЕСЕЛИНОВИЋ АЛЕКСА
МИТРОВИЋ ВЛАДИМИР
ЛАЗИЋ МИЛАН МИЋА
ЧИКИРИЗ МИРКО
КАЛАЈЏИЋ БРАНКО
ЈЕЛУШИЋ АЛЕКСАНДАР - БОЦА
НОВАКОВИЋ НИКОЛА
БОШКОВИЋ ЉУБИША - СТРУЈА
ЋИРКОВИЋ РАДОВАН
ЛАЗОВИЋ ДРАГОЉУБ
РЕГИОН 12
Улица и број
Ин Мемориам
Заблаће
Заблаће
Јежевица
Вапа
Св. Саве 88, Чачак
Заблаће
Вапа
Јежевица
Јежевица
Заблаће
Ул. 421 бр. 9, Чачак
С. Николића 9,Чачак
Јежевица
Кукићи
Балуга Т.
Вапа
Вапа
Заблаће
Балуга Т
Јежевица
Јежевица
Виљуша
Балуга Т.
Балуга Т.
Трнава
Виљуша
Јежевица
Балуга Т.
Виљуша
Заблаће
Балуга Т
Јежевица
Виљуша
Јежевица
Мрсаћ
Јежевица
Кукићи
Јежевица
Атеница
Трнава
Јежевица
Атеница
Заблаће
130
Телефон
Мобилни
032/ 813-280
032/813-270 069/840-3812
032/812-268 064/267-9735
032/813-205 064/320-9336
065/474-0074
069/012-1757 061/323-8666
064/270-9148
032/813-212 064/546-7788
032/581-3104 065/602-5533
064/139-4882
032/349-585 063/883-6606
032/357-712 064/638-7536
065/572-6265
064/511-2969
032/813-835 060/550-0812
063/898-8007
032/548-4665 066/932-6707
064/002-0184
032/875-201
032/581-3499 060/348-2619
032/581-3499 064/248-2619
063/723-4379
064/305-8290
032/813-460 064/324-4390
064/141-6301
032/285-527
032/538-6066 063/890-0630
032/875-517 060/351-3872
032/286-330
065/813-7766
032/813-174
032/581-3104
064/143-9631
032/812-268 063/108-3858
064/895-4437
063/863-8795
032/826-123 069/182-6123
062/196-9344
062/184-0200
064/141-6301
064/268-1358
063/195-0138
032/813-828 064/178-8454
М.бр
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
65
70
Презиме и име
ПАУНОВИЋ МАРКО
ЈОВИЧИЋ РАДОМИР - РАДЕ
МАЈСТОРОВИЋ ЉУБИША
ВУЧИЋЕВИЋ ЖЕЉКО
ВУКСАНОВИЋ ДРАГАН
ВУЧИЋЕВИЋ ДРАГОСЛАВ - АПО
МАЈСТОРОВИЋ ВОЈИСЛАВ - ЦАПИЛО
СИМЕУНОВИЋ ИВАН
ОБРАДОВИЋ ЛАЗАР
ВЛАСТЕЛИЦА НИКОЛА
ЧКОЊЕВИЋ ДУШКО
ЈАНКОВИЋ ДУШАН
РАДОВАНОВИЋ ЗОРАН
КРСТИЋ СРБОЉУБ
ЋУМУРОВИЋ СЛОБОДАН
ПАРМАК НЕБОЈША
ШУЛУБУРИЋ МОМЧИЛО
ПУЗОВИЋ СТРАХИЊА
ЖИВКОВИЋ ВУКАШИН
ЋУМУРОВИЋ ЛУКА
ДОЛОВАЦ МИРОСЛАВ
Улица и број
Балуга Т.
Вапа
Балуга Т.
Јежевица
Виљуша
Јежевица
Вапа
Балуга Прељинска
Вапа
Вапа
Вапа
Балуга Т.
Кукићи
Јежевица
Балуга Т.
Краљево
Вапа
Јежевица
Трнава
С. Саве 88, Чачак
Балуга Т
Телефон
032/813-193
064/158-8918
065/296-2964
064/267-9810
032/813-365 062/841-6890
060/625-2060
032/548-4682 061/548-4682
032/548-4681 069/330-4993
064/133-7109
032/386-263
069/460-0664
061/563-6816
032/548-4602
064/665-7575
032/548-4356 062/250-660
032/581-3542
032/385-168 062/818-3708
065/474-0074
032/813-091 063/684-840
ГСС – 173 „ЕЛИТА МАЈУР“ – 35270 МАЈУР, ОС ЈАГОДИНА
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
20
22
23
29
32
Презиме и име
ШАНГИЋ РАДОМИР
МИЛАДИНОВИЋ БРАНКО - МИДА
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН - ИБН САНДИН
ДЕЈАНОВИЋ БОРКО - КИФЛА
МИЛЕНКОВИЋ РАДИША
МЛАДЕНОВИЋ СЛАВОЉУБ - СЛАВКО
ЂОРЂЕВИЋ ЉУБИША - ЗЕЦ
МЛАДЕНОВИЋ ЛАЗАР
АНДРИЈАШЕВИЋ РАДОМИР - РАЦКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН - ДЕКИ
ЗДРАВКОВИЋ МИРОСЛАВ - ЋЕТКО
ОБРАДОВИЋ БОЈАН - БОКСИ
АНДРИЈАШЕВИЋ ЂОРЂЕ
РАДОЈЕВИЋ МАРКО
КОСТИЋ САША
ИЛИЋ ДРАГАН - ПАША
ПЕТКОВИЋ САША - ПЕТКО
МИЈУШКОВИЋ ДРАГАН - РАМБО
ЈАЋИМОВИЋ МОМЧИЛО - МОМЕ
ДЕЈАНОВИЋ ТОПЛИЦА - ТОТЕ
Улица и број
Телефон
Ин Мемориам
Камењарска бб
035/261-738
Тополовска 52
035/261-877
Тополовска 95
035/261-787
Кабловска бб
035/261-532
Бресје
035/243-835
Кабловска бб
035/260-500
С. Марковића 128
035/243-835
Николићка бб
Емила Цветића бб
035/243-022
Станоја Главаша 19, Ћуприја 035/474-993
Кнеза Милоша 94
035/250-970
Николићка бб
Шангићка бб
035/261-554
Драгоцвет
035/272-208
Буковче
035/232-972
Николићка бб
035/261-386
Главинци
035/279-207
Медојевац
035/270-046
Тополовска 95
035/261-787
131
Мобилни
064/267-9913
063/639-414
РЕГИОН 4
Мобилни
064/013-0387
063/751-2390
063/627-986
063/637-979
061/134-3479
064/482-5210
063/607-066
063/047-4993
064/167-9919
064/482-5210
060/027-2208
064/135-0858
062/246-973
065/221-2324
064/135-0858
063/751-2390
М.бр
33.
36
38
40
41
48
51
54
60
Презиме и име
ЈЕРЕМИЋ НЕМАЊА
РАДОЈЕВИЋ БРАНИСЛАВ - МУНЂА
КЛАРИЋ ЉУБИША
МЛАДЕНОВИЋ ДЕЈАН - ХАНС
БОШКОВИЋ БОРИСЛАВ - МРЧА
МИЛОСАВЉЕВИЋ НИКОЛА
ТАСИЋ МИЛОШ ТАСА
ГОЛУБОВИЋ ГОРАН
МИЉКОВИЋ РАДАШИН - ШИНЕ
Улица и број
Драгоцвет
Шангићка 28
Јовац
Лоћика
Камењарска бб
Драгоцвет
Драгоцвет
Вецина бб
Лазе Лазаревића 21
Телефон
Мобилни
035/272-377
035/261-554 064/456-9035
064/192-7140
063/885-5856
035/261-930 064/337-5781
035/241-808
035/272-201 065/683-7800
035/261-781
035/254-546
ГСС – 183 „КОЛАРИ“ – 11431 КОЛАРИ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
5
6
7
9
11
14
18
19
20
24
25
27
41
43
44
51
55
56
57
83
Презиме и име
КРСТИЋ КОСТА - КОЈА
СТОЈАНОВИЋ ДЕЈАН - ЏЕКИ
МИЉКОВИЋ ДРАГАН - ДУДА
РАДОЈКОВИЋ ПАВЛЕ - ПАКИ
МАРКОВИЋ ЖИВОЈИН
ТАСИЋ ЖИВОТА ТАСА - КАРАШ
МАРКОВИЋ ВЛАДИМИР
МАРКОВИЋ ДУШАН
БЛАГОЈЕВИЋ НИКОЛА
ТАСИЋ НЕНАД
ДИМИТРИЈЕВИЋ ИВАН
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - ЏАЈА
ЈАНКОВИЋ БОЈАН - КОЊАР
МИЛИЋ МИЛОШ
КОСТИЋ ГОРАН - КУСИ
РАДОСАВЉЕВИЋ НЕДЕЉКО - ПЕВАЦ
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
УРОШЕВИЋ ЛАЗАР
МИХАЈЛОВИЋ МИЛАН
МИХАЈЛОВИЋ ЈОВАН - ЏИВЏАН
БЛАГОЈЕВИЋ ГОРАН
Улица и број
Народног Фронта 26
Кепинац бб
Биновачки Пут 1
Млинска бб
Коларчева бб
Кепинац бб
Коларчева бб
1. Маја бб
1. Маја 17
17. Октобра бб
Смедеревска бб
Смедеревска бб
1. Маја бб
Смедеревски Пут бб
17. Октобра бб
17. Октобра бб
1. Маја бб
1. Маја бб
17. Октобра бб
17. Октобра бб
1. Маја 17
РЕГИОН 8
Телефон
026/711-200
026/711-520
026/711-250
026/711-019
026/711-029
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ МЛАДЕН
БЕЧАНОВИЋ ЈОВАН - БЕЧАН
МИНИЋ МИЛУН - ЛИПУН
РУЖИЧИЋ ПРЕДРАГ - ПЕЂА
ВУЈОВИЋ МИОДРАГ - ШВАБО
ПОПОВИЋ ДРАГОМИР - ДОДОВАЦ
ДРАГИЋЕВИЋ МИРКО - МИКАШ
Улица и број
С. Марковића 69
Д. Рајића 2
Николе Пашића 17
Балуга
Топалово Брдо
С. Марковића 7
Кнеза В. Поповића 48
132
062/599-621
063/736-9149
026/711-029
026/711-210
026/711-064 064/564-0711
026/711-017 063/764-2278
063/730-1070
026/711-617 060/071-1617
062/181-4507
026/711-545
026/711-206 063/199-5309
063/757-1168
026/711-210 064/854-8673
064/516-4421
026/711-141
026/711-141 060/711-1412
026/711-064 060/676-8188
ГСС – 185 „ДВА ГОЛУБА“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
М.бр
1
3
4
5
6
7
8
Мобилни
062/636-711
064/129-0515
РЕГИОН 12
Телефон
032/348-876
032/581-3224
032/374-670
032/ 345-592
Мобилни
063-722-6566
064/251-4333
064/199-7657
064/818-3611
061/673-4845
061/2175478
069/ 770-789
М.бр
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
Презиме и име
ДАВИНИЋ ЈОВАН - СИКИ
ТАНАСИЈЕВИЋ ДРАГАН - ЧАПАР
ДРАГИЋЕВИЋ МЛАДОМИР
ПЕТРОВИЋ ЖИВАН
БЕЛОШЕВИЋ ВЕЛИБОР - БЕКА
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛАН - МИМИ
ЗАГОРЧИЋ ВУКОСАВ
ГУДУРИЋ МИЛОШ - МИКС
ТОМАШЕВИЋ РАДИВОЈЕ
ДР. БОЖИЋ СТЕВАН
ВИШЊИЋ ПЕРИША - ПЕЋО
СРЕТЕНОВИЋ БРАНКО - КРЛЕ
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛОШ
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН - ТУКА
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН - ПОШТАР
КРАКОВИЋ МИРОСЛАВ - КРАКО
РУЖИЧИЋ ВЛАДИМИР - КУКУРУЗ
КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН - КОВАЧ
МИХАИЛОВИЋ МИЛЕНКО - КИСЕЛИ
ПЛАЗИНИЋ ДЕЈАН
ПЕТРОВИЋ ВЕЉО
ЋУРЧИЋ МИЛАН
МИЛОШЕВИЋ ПРЕДРАГ - ПРЕДО
ОСТОЈИЋ МИРКО
АРСЕНИЈЕВИЋ ДРАГАН - БАЛИЏА
ОСТОЈИЋ НИКОЛА
МРАКОВИЋ МИЛАНКО - ПАЛЕ
МАРТИНОВИЋ РАДЕ - ЧАВЕА
ЈОВАНОВИЋ ИВАН - КЕНГУР
РАДОЊИЋ ДРАШКО
ПЕКОВИЋ ДЕЈАН - ПЕКО
БОЈОВИЋ ЗОРАН
НОВАКОВИЋ МИЛОРАД - ЧЕЛЕ
РАКОЊАЦ ИВАН
ПОПОВИЋ ПРЕДРАГ - ПРЕЛЕ
КИКОВИЋ РАШКО - КИКАРА
СТОЈАНЧЕВИЋ ЗОРАН - РАКОТИНАЦ
РАДОСАВЉЕВИЋ ЗВОНКО - ЛАНГО
НОВАКОВИЋ ЈОВАН
МИЛОШЕВИЋ ДУШКО
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ - БАЏО
РАДОВАНОВИЋ ПРЕДРАГ - ЏИВЏАН
МИХАИЛОВИЋ ДРАГОСЛАВ - КАНЕ
ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР - КАСАПИН
РАКИЋЕВИЋ СЛОБОДАН
Улица и број
Трнава
С. Марковића 69
Кнеза В. Поповића 44
Обилићева 87
Трбушани
Кључка 23
Топалово Брдо
Драгачевска 8/60
Инд. Пролаз 20
Обилићева 123
Обилићева 114
С. Првовенчаног 24
Б. Капелана 8
Б. Капелана 8
Кључка 8
С. Марковића 50
Стјеничка 7
Ул. 4 бр. 3
Далматинска 4
С. Првовенчаног 50.
Доња Горевница
Трнава
Првомајска 23
Обилићева 117
Мостарска 8
Обилићева 117
Ул. 601 бр.15
Жике Лукића 17.
Ул. 17 бр. 37
Р. Богатића 21
Лозница
Ул. 17 бр. 7
Кулиновци
Кулиновачко Поље 76/2
С. Марковића 7
Златиборска 2
Синђелићева 77
Дунавска 20
Ин Мемориам
Б. Капелана 27/1
К.Васе Поповића 21
Б. Теофиловића 37/1
Цара Лазара 45/2
М. Матијевића 23.
Љубићка 37/2
133
Телефон
Мобилни
032/285-489 062/473-892
032/311-005 064/150-5599
063/623-875
032/226-001
064/163-7697
032/537-4264
032/231-154
032/333-326 064/416-2130
032/343-067 064/301-7407
032/373-574 064/535-4535
064/163-2493
060/350-6200
060/714-6821
060/714-6821
032/537-4264 064/632-7881
032/226-324 064/240-2388
032/342-937 061/257-7777
032/536-05 061/116-5888
064/153-8130
032/331-017 063/801-0511
032/580-8100 064/417-9916
032/385-479 063/639-438
032/341-328 062/180-9249
032/345-957 062/154-3780
032/335-028 064/504-3250
032/345-957 061/250-1144
032/373-516 064/197-9018
032/225-033 064/308-0696
032/261-892 065/535-2805
032/358-238 064/203-1603
032/537-5043 064/148-6713
064/121-2127
032/366-242
032/376-328 063/732-4856
064/968-3460
064/551-1957
032/224-070 063/739-8880
032/334-949
032/372-738
032/342-896
032/226-236
032/348-227
032/556-1003
032/222-009
064/530-2497
064/271-9991
069/226-2360
060/034-8227
066/418-020
064/133-7420
М.бр
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Презиме и име
МАРКЕШЕВИЋ МИЛОРАД - МАРКЕШ
ГУДУРИЋ СТЕВАН
ЈОВИЋ МИЛАДИН
НЕНАДИЋ ВЛАДИМИР
ОСТОЈИЋ ПРВОСЛАВ - ПРЛЕ
МАРТИНОВИЋ ДУШАН
ВАСОВИЋ МИРОСЛАВ - ТРТО
ЋИРКОВИЋ ДЕЈАН - АДОЛФ
ПРЕЛИЋ МИЛОРАД
ДУЊИЋ ГОРАН - ДУЊА
РУЖИЧИЋ МИЛОВАН
КУЗМАНОВИЋ МИЛОШ
ЋИРКОВИЋ РАДОСЛАВ - ЋИРКО
ТИОСАВЉЕВИЋ ДРАШКО - ДАЦО
НИКОЛИЋ СЛОБОДАН
ПРЕЛИЋ НЕНАД
МАРЈАНОВИЋ РЕЉА
ИЛИЋ МИЛУТИН
ЋУРЧИЋ ДРАГАН - МИШИЋ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН - МИДОВАЦ
НОВАКОВИЋ НЕНАД
ВАСИЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР - ФАФА
КОЈОВИЋ СРЕТЕН - КИФ
ДР. МАНИТАШЕВИЋ - МИЛОШ
ЂОКИЋ ЉУБОМИР
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ОБРАДОВИЋ ЗЛАТКО
ГРУЈОВИЋ ЗОРАН - ГРУЈО
МИТРОВИЋ СВЕТОМИР
МИТРОВИЋ МАТЕЈА - ПИОНИР
СТОЈАНОВИЋ ИВАН - ПИОНИР
МАСАЛ ДРАГОМИР - МАСАЛ
ГУДУРИЋ ДУШАН
ЂОКОВИЋ МИХАИЛО - ПИОНИР
ЧОЛОВИЋ БРАНИСЛАВ
ПОЛЕДИЦА МИЛОМИР - ЦВРЛЕ
Улица и број
К. Васе Поповића 27
Р. Парезановића 45
Топалово Брдо
Ин Мемориам
Обилићева 117
Жике Лукића 17
Далматинска 3
Ул. 668 бр.1
Браће Станића 119
Топалово Брдо 102
8. Марта 16
Кулиновачко Поље
Атеница
М. Ћосића 13.
Ин Мемориам
Браће Станић 119
Г. Пауновића 258
Балуга
Трнава
Љ. Поповића 7
1300 Каплара 56
Устаничка 5
Омладинска 3
Б. Петровића 3
Атеница
Ул. 601 бр. 9
Ул. 656 бр. 9
Кулиновачко Поље 3
Обилићева 117
Обилићева 117
Б. Капалана 8
Ул. 667 бр. 6
Ул. 667 бр. 6
Наде Ђокић 33
Јовановић Милана 75
Телефон
Мобилни
032/349-279 061/110-4356
063/740-4122
063/819-4826
032/345-957
032/225-033
032/333-164
032/367-519
032/376-104
032/374-828
032/343-218
032/334-425
Презиме и име
АНЂИЋ ЉУБИША - СИРЋЕ
ЦЕРОВИЋ ПРЕДРАГ - ЦЕРА
ТОМИЋ ЂОРЂЕ
КОВАЧЕВИЋ ЖЕЉКО - ЖЕЛЕ
ЋОСИЋ МИЉКО - ЦАРИЋ
063/610-354
064/251-9683
063/743-5074
063/766-8714
032/376-104
032/353-849
064/137-4118
032/386-322 061/614-9688
032/365-892 064/882-8109
061/180-0572
032/348-162 064/294-4795
032/332-693 060/033-2693
032/556-996 063/767-6077
032/432-600 061/992-7647
032/373-497 064/272-3491
032/366-117 063/773-7618
032/376-085
032/345-957 060/964-9944
032/345-957
060/714-6821
032/366-497 064/146-1083
032/366-497 064/146-1083
032/536-4612
ГСС – 186 „УЖИЦЕ“ – 31000 УЖИЦЕ, ОС УЖИЦЕ
М.бр
4
6
12
13
15
064/308-0696
064/239-7926
060/020-4961
064/425-4585
РЕГИОН 12
Улица и број
М. Перовића 5
Теразије 59/а
Д. Ружића 29
Николе Тесле 62
Волујац бб
134
Телефон
031/553-640
031/554-774
031/515-773
031/516-651
031/355-2924
Мобилни
060/055-3640
064/130-8770
064/278-8832
064/390-2303
М.бр
19
20
21
23
24
28
33
36
40
41
42
43
47
49
51
52
53
54
55
56
57
58
60
66
Презиме и име
БОЖИЋ МИЛАН - БОЖА
ТУЦОВИЋ СЛОБОДАН - ТУЦО
ВУЈИЋ ЗОРАН - ВУЈА
ТРИПКОВИЋ МИЛОЈКО - МИЋА ТРИПКО
РАДОЈИЧИЋ БОЖО
ГАРДИЋ ЗОРАН - ГАРДА
ЈАЏИЋ ЋИРО
НИКОЛИЋ ДЕЈАН
РШУМОВИЋ МИЛОШ - РШО
КОВАЧЕВИЋ ЖИВАН - БАТО
НИКОЛИЋ МИЛОШ - ЛОЛЕ
ПЕЧЕНИЧИЋ ВЛАДИМИР - ПЕЧЕНИ
СТАНКОВИЋ БОРКО
ПРЕНТОВИЋ ДРАГАН - ГАРИ
КОСТАДИНОВИЋ ВЛАДАН - КОСТА
ЧЕЛИКОВИЋ МИОДРАГ - МИШКО ЧЕЛИК
СЕЛАКОВИЋ НЕМЕЊА - СЕЛАК
РИЗОВСКИ ЉУБОМИР - РИЗА
ЈЕРЕМИЋ ПРЕДРАГ
СУБОТИЋ ЗОРАН - СУБА
ЛАЗИЋ МИЛОШ - СВЕМИРАЦ
КРСМАНОВИЋ НИКОЛА - НИЏО
МИНИЋ РАДЕ
АЋИМОВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ АЋИМ
Улица и број
Теразије 45
Карађорђева 75
С. Синђелића 21
Р. Бугариновића 39
М. Верговића 4
Николе Тесле 40
Војвођанска 8
М. Тодоровића 26
Браће Мићић 13
Његошева 19
Р. Тешића 31
Његошева 48
Златибор
Н. Интернираца 32
С. Марковића 66
Теразије 37
В. Мишића 48
Таковска 22
Пора бб
В. Путника 2а
Р. Драговића 34а
Војвођанска 35
Војвођанска 123
Н. Пашића 53
Телефон
031/551-472
031/565-423
031/553-938
031/533-200
031/551-175
031/352-5036
031/516-833
031/561-107
031/563-949
031/519-736
031/565-361
031/585-707
031/564-637
031/541-637
031/554-026
Презиме и име
ЖИВАНОВИЋ НЕНАД
КОСТИЋ НОВИЦА
ИВАНОВИЋ РАДОМИР
НЕШИЋ СЛОБОДАН
ПУТНИКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
ЂУРИЋ АЛЕКСАНДАР
МОЛДОВАНОВИЋ МИЛОРАД
КАРАМУЦИЋ ИВАН
СТОЈАДИНОВИЋ ЖИВОЈИН
НЕШИЋ МИЛАН
Улица и број
Виноградарска 5
Карађорђева 35
Авалска 45
Карађорђева 55
Карађорђева 48
Карађорђева 57
Немачка
Карађорђева 95
Мајевачка 7
Краља Петра бб
ГСС – 189 „АВАЛАЦ-ЗУЦЕ“ – 11225 ЗУЦЕ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
Презиме и име
НИКОЛИЋ ЂОРЂЕ - ЂОЛЕ
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ Т. ГОРАН
ГАВРИЛОВИЋ МИЛАН
Улица и број
V нова 3
XII нова 10
Г. Жданова 54
135
064/179-9001
064/297-5507
069/433-6187
064/333-2333
064/182-6880
064/270-6679
061/191-2562
064/156-5593
064/909-6268
031/551-022 065/551-0220
031/518-904
031/511-869
031/516-892
031/351-6512
064/615-6185
060/051-1869
064/306-9130
064/239-1436
061/666-5510
Телефон
Мобилни
064/998-2914
ГСС – 188 „ПОДУНАВАЦ РИТОПЕК“ – 11307 РИТОПЕК, ОС ГРОЦКА
М.бр
1
6
11
19
22
23
24
26
28
89
Мобилни
064/436-2251
064/174-2388
064/615-6187
064/547-3054
064/427-9258
064/661-5969
РЕГИОН 1
011/806-2699
011/806-2506
011/806-4964
063/879-3677
011/806-3062
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/805-2248
011/805-2456 061/610-5592
011/390-6539 064/444-1019
М.бр
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
23
24
33
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГОСЛАВ - ДРАГАН
АЛЕКСИЋ МИРОСЛАВ - МИША
ДРОБЊАК МИРОСЛАВ
АЛЕКСИЋ ТОМИСЛАВ - ТОМА
НИКОЛИЋ ДОБРИВОЈЕ - ТОЦА
ГРУЈИЧИЋ МИЛОЈЕ - МИПИЦА
ЧОЛИЋ ЗОРАН
НОВАКОВИЋ РАДИСАВ - РАДЕ
НЕСТОРОВИЋ ПРВОСЛАВ - ПИЛА
АНТОНИЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ - БОРА
ОБРАДОВИЋ РАДИСАВ
КРСТИН РАДОВАН - ЛАЛА
ЧОЛИЋ СРБОЉУБ - СРБА
НЕШИЋ БРАНКО
НИКОЛИЋ И. ЂОРЂЕ
Улица и број
Степашиновац 63, Рипањ
Ерчанска 35
Пут за Вуковац 3
Ерчанска 35
V нова 3
В. Чарапића 129
I нова 80
XV нова 18
Пут за М. Иванчу 27, Рипањ
XVI нова 10
Ин Мемориам
Пут за Марковиће 55, Рипањ
VII нова 23
VII нова 24
V нова 3
Телефон
011/865-0278
011/865-1495
011/391-9430
011/865-1495
011/805-2248
011/390-7057
011/805-2234
011/805-2469
011/805-2459
Презиме и име
ПАВЛОВИЋ РАДОВАН
ДУКИЋ ГОРАН
ВАРНИЧИЋ ЛАЛЕ
ЂОКИЋ САША
МАКСИМОВИЋ МИРОСЛАВ
ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛОБОДАН
МАКСИМОВИЋ ДРАГОМИР
ЧОЛАКОВИЋ ДЕЈАН
ВАРНИЧИЋ АЛЕКСАНДАР
ШАРЧЕВИЋ БРАНКО
ШАРЧЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
ШАРЧЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
СТЕВАНОВИЋ ДЕЈАН
СТЕВАНЧЕВИЋ СЛОБОДАН
ДРЕЊАНИН СИНИША
СТЕВАНОВИЋ МИЛАН
САВИЋ МИЛАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗОРАН
ЧПАЈАК МИКО
Улица и број
Шарчевића крај 28
Шарчевића крај 40а
Светог Саве 18
Вис 27
Максимовића крај 15
Дурмиторска 2
Шарчевића крај 13
Шарчевића крај 30
Вис 8
Шарчевића крај 23
Палих Бораца ММ 70
Шарчевића крај 47
Моштаничка 58
Слободана Пенезића 4
Моштаничка 172
Моштаничка 58
Моштаничка 10/1
Вис 10
Марка Краљевића 5
ГСС – 191 „АС ЛАЗАРЕВО“ – 23241 ЛАЗАРЕВО, ОС ЗРЕЊАНИН
М.бр
2
4
5
Презиме и име
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗВЕЗДАН
ШОБИЋ РАЈКО
МИТРОВИЋ ГОРАН
Улица и број
Д. Ђокића 32
И.Л. Рибара 94
Ново насеље бб
136
064/665-1011
011/391-8520 061/280-3420
011/805-2165
064/138-0001
ГСС – 190 „ДУБОКО“ – 11261 МАЛА МОШТАНИЦА, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
11
12
15
17
18
20
21
23
24
25
26
Мобилни
064/184-6597
060/665-1495
064/376-2748
061/186-5596
066/023-644
066/957-0323
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
065/443-7818
065/875-0593
011/875-0226 061/262-2687
069/316-2470
011/875-0027 064/033-8590
063/715-6158
011/875-0316
064/898-4629
011/875-0774
011/875-0749 060/575-0749
063/732-7270
011/875-0570 064/898-4733
011/875-0025
011/875-0713 060/353-5023
011/875-0551 064/976-7744
011/875-0025
063/814-0834
060/153-2103
011/875-0312 064/984-1841
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
023/896-060 064/162-7605
023/896-969
023/896-263 063/567-484
М.бр
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
25
27
30
31
Презиме и име
ГРБУШИЋ ДРАГАН
КЛАРИЋ АЛЕКСАНДАР
ДОСТАНИЋ МИЛАН
КОЗИЋ МИЛАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДЕЈАН
ОРЛОВИЋ МИЛАН
ВАСИЉЕВИЋ МИЛАН
ТОПАЛОВИЋ СРЕТЕН
СВОРЦАН МИХАИЛО
ЈАЊИЋ САВА
ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД
ОСТОЈИН РАДА
ИЛИЈАШЕВ ЂУРИЦА
ТОПАЛОВИЋ ЉУБИША
КИТАНОВСКИ КРИСТИЈАН
СИКИМА АЛЕКСАНДАР
ДРАШКИЋ РАНКО
ИЛИЈАШЕВ БРАНКИЦА
ТОПАЛОВИЋ МАРКО
Улица и број
М. Стојановића 30
Ж. Зрењанина 24
М. Стојановића 34, Зрењ.
В. Мишића 34, Зрењанин
Д. Ђокића 32
Жабаљска 30, Зрењанин
Главна бб - Златица
М. Стојановића 16
М. Попаре - Сечањ
Р. Тополовац, Сутјеска 27
Лукићево
Т. Марковића 49, Ботош
Ж. Зрењанина 49, Ботош
М. Стојановића 16
Р. Дивљанина 44
Д.Ђокића 47, Лазарево
С. Родића 32
Ж. Зрењанина 43, Ботош
М. Стојановића 16
Телефон
Мобилни
023/896-034
023/896-954
023/536-161
063/852-7515
023/896-060
023/561-184
023/898-153 063/840-5575
023/896-921 064/351-9398
023/841-138 063/328-481
023/829-209
062/492-275
023/877-531
023/877-032
023/896-921 064/144-3556
063/155-4394
023/896-982
023/896-393 064/541-6266
023/877-032
023/896-921
ГСС – 192 „МОМА“ РАКОВИЦА– 11090 РАКОВИЦА, ОС РАКОВИЦА
М.бр
2
3
4
5
7
13
17
20
21
22
23
26
27
50
Презиме и име
ЧАКИЋ ЉУБОМИР - ЧАПА
БРКИЋ ДРАГАН - БРКА
ПЕРИЋ САША
ДАВИДОВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
МРКОВИЋ УРОШ - ЈУНИОР
ЈАРЕДИЋ РАДОСЛАВ - РАША
СТЕВАНИЋ НЕБОЈША - НЕША
АНТИЋ АНДРИЈА - ДОЦА
БРАДИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ПЕРА
СПАСОЈЕВИЋ ВЕРОЉУБ - ЖУЛЕ
ЛИЛИЋ ЉУБИСАВ - ШИЉА
МИЛАНОВИЋ ИЛИЈА - БАТА
МИТРОВИЋ ЗОРАН - ЛОЛА
Улица и број
Борска 36/5
Мила Димића 4
Јехезовачка 36/4
Др. М. Петровића 3
Старца Милије 31
Какањска 2
Н. Нинковића 104
Др. М. Петровића 45
Глумчево брдо бб
Маричка 8
Николе Мараковић 17
Врбничка 9
Бате Црнојевића 7
Н. Нинковића 2/19
РЕГИОН 8
Телефон
011/256-2405
062/432-267 063/432-241
069/117-7823 064/117-7823
063/775-9528
011/232-1141 064/137-4706
066/830-0766
069/576-1197
011356-2100 064/188-2229
011/359-6461 063/881-7589
011/758-7659
011/358-4971 069/358-4971
011/233-0157 063/806-1047
ГСС – 195 „ЦРВЕНКА“ – 25220 ЦРВЕНКА, ОС КУЛА
М.бр
1
2
3
4
Презиме и име
ТОДОРОВИЋ МИРОСЛАВ
АДАМОВИЋ ДУШАН
НАКИЋ ПРЕДРАГ
КУПРЕШАНИН ДРАГАН
Улица и број
Лењинова 9
Бошка Бухе 31
Моше Пијаде 63
Петра Драпшина 19
137
Мобилни
065/444-3508
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
064/008-0758
063/443-190
063/802-9529
063/101-7577
М.бр
5
6
9
10
11
13
16
17
18
19
20
21
23
24
26
28
29
30
31
32
34
35
40
45
50
51
60
63
65
Презиме и име
САВАТОВИЋ ЂОРЂЕ
МИТОШЕВИЋ ПРЕДРАГ
ГИРИЗД МИЛОРАД
СТАНКОВИЋ МИЛОРАД
ТРИВУНЧИЋ МИЛОШ
ВИЉУШИЋ НИКОЛА
РАЧИЋ РАДОМИР
АНТОВИЋ СТОЈАН
ДРАГИЋЕВИЋ БРАНКО
КАЛИНИЋ ЖЕЉКО
ГРУБОР МИРКО
ДРАГИЋЕВИЋ БОШКО
ЧИЧКОВИЋ МИТАР
КАЛИНИЋ НИКОЛА
БИКАК АЈДАРИ
КОЗИЋ СЛОБОДАН
ЧИЧКОВИЋ ВЛАДИМИР
САВЕСКИ АЛЕКСАНДАР
ДРАГИЋЕВИЋ ДУШКО
КУПРЕШАНИН НЕДЕЉКО
ДРАГИЋЕВИЋ ДРАГОМИР
МИШКОВИЋ ТАГО
КРНЕТА ЈАНОШ
БОДИШ ЗОРАН
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
КАЛИНИЋ ЛАЗАР
САБО ДЕЈАН
МАРОВИЋ ДРАГАН
РАДУЛОВИЋ ДЕЈАН
Улица и број
Матије Гупца 23
Саве Ковачевића 39
Мaрka Орешковића 5
Његошева 10
Мaрka Орешковића 18
Моше Пијаде бб
И. Лоле Рибара 94
Наде Димић 6
Лењинова 114
Саве Ковачевића бб
Саве Ковачевића
Колонија Шећеране 5
Б. Винограда бб
С. Пенезића 22
Војвођанска 36
Жарка Зрењанина 43
Лењинова 147
М. Орешковића 17
Матије Гупца 5
Жарка Зрењанина 55
Петра Драпшина 36
Саве Ковачевића
Стевана Сремца 2
М. Бурсаћа 12
Петра Драпшина
Саве Ковачевића
Саве Ковачевића 134
Маршала Тита
Бранка Радичевића 5
Телефон
025/730-756
025/733-659
025/731-055
025/733-165
Презиме и име
ДИМИТРИЈЕВИЋ СИНИША
ПАНТИЋ ДЕЈАН - СЕКУЛЕ
ЈОВАНОВИЋ ВЕРОЉУБ - КАЈМА
ЗЕЛЕНОВИЋ ГОРАН
СТЕВАНОВИЋ РАЈКО
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈ - ВАЛЕНЦИЈА
БОЖИЋ ЉУБИСАВ
ГРУЈИЋ АНДРИЈА
ДИМИТРИЈЕВИЋ НИКОЛА
СРНИЋ МИЛУТИН
МИЛОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
Улица и број
Поцерска 65, Богосавац
Гавриловићева 3
Првомајска 36
Толстојева 41, Бијељина
Борачка 157, Раденковић
III Коњичког Пука 22
Дреновац
Иве Л. Рибара 30, Лешница
Жике Поповића 57
Ослобођења 18, Богосавац
Стари Липолист
138
061/116-3952
063/766-1930
063/184-4199
065/228-6450
063/813-2425
062/304-522
063/460-726
060/377-6051
062/462-5334
062/156-442
063/583-053
063/166-3075
060/690-1901
064/242-9599
063/454-806
063/888-8299
064/251-2673
063/875-3145
ГСС – 197 „ЖИВИНАРНИК“ – 15000 ШАБАЦ, ОС ШАБАЦ
М.бр
3
4
6
7
8
13
15
16
17
22
23
Мобилни
063/888-8306
060/343-1431
064/959-5710
062/107-4894
063/850-3437
060/367-4674
РЕГИОН 3
Телефон
Мобилни
064/933-9497
064/196-6840
015/310-115 062/646-843
+38765419485
022/688-242 064/394-7796
015/345-094
015/290-566 066/202-072
015/840-076
015/342-106
015/295-753 065/623-2981
015/274-549
М.бр
24
26
27
30
31
40
Презиме и име
МИЛОВАНОВИЋ РАДИША
ИЛИЋ МИЛОШ
САНДИЋ МИРКО
МАРКОВИЋ ВУЈАДИН - ВУЈА
ВУЧЕТИЋ ГОРАН
ВУЧЕТИЋ ВОЈИСЛАВ
Улица и број
Стари Липолист
Посавска 12
Петра Кочића 17
М. Црњанског 46
Поцерска 19, Богосавац
Поцерска 24, Богосавац
Телефон
Мобилни
015/274-549
015/310-008 065/539-3890
015/370-658
015/336-262 064/289-6665
065/458-7020
015/295-288 069/413-8792
ГСС – 199 „СРЕТЕЊЕ“ – 36103 РИБНИЦА, ОС КРАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
32
34
37
38
39
42
Презиме и име
ВАРЕВАЦ НЕНАД
РУЖИЋ МИРОСЛАВ
МИНОВИЋ ДРАГАН - ШЕКИ
ПАНДРЦ ОБРЕН
ИВАНОВИЋ СЛАВКО - КУЛА
ТОМОВИЋ ВЛАДИМИР - КАНАРКА
ИЛИЋ САША
ОБРЕНОВИЋ ДЕСИМИР - ДЕСКО
ПЕРОВИЋ МИРОСЛАВ - КУШО
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОРАД
ПОПОВИЋ МИЛАН - ПОП
БАКОВИЋ МИЛАНКО
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН
ФИЛИПОВИЋ ЗОРАН - ЧУЉО
САРИЋ МИЛОШ
ПАНДРЦ ФИЛИП - ФИЋО
КОВАЧЕВИЋ ВЛАДЕ
ЛАЗАРЕВИЋ БОЈАН
СТАНИЋ ДЕЈАН
ПРЕМОВИЋ ЗДРАВКО - БОБАН
ПЕРУНИЧИЋ ДРАГАН - ПЕРКА
МИЛЕТИЋ САВО
СТОДИЋ МИОДРАГ
НИКОЛИЋ РАТКО
ФИЛИПОВИЋ ЂОРЂЕ
ВЕЉКОВИЋ СРЕЋКО
БЛАГОЈЕВИЋ БРАНИМИР - БРАЦО
КАЊЕВАЦ НЕНАД
НОВИЋЕВИЋ ДАРКО
ЂУРОВИЋ ДАЛИБОР
ЂУРОВИЋ СТЕФАН
РУДЊАНИН ГОРАН
Улица и број
Рибница
Подунавци
Рибница
Рибница
Вранеши
Рибница
Рибница
Јовац
Рибница
Заклопача
Подунавци
Метикоши
Метикоши
Метикоши
Подунавци
Рибница
Ковачи
Рибница
Каменица
Буњачко Брдо
Рибница
Рибница
Каменица
Рашка
Метикоши
Подунавци
Краљево
Буњачко Брдо
Рибница
Подунавци
Подунавци
Ковачи
139
РЕГИОН 12
Телефон
036/371-723
036/671-608
036/376-232
Мобилни
060/371-7233
064/122-9561
064/885-5023
065/569-9882
036/667-298 062/341-129
036/371-824 063/726-2442
064/847-8050
036/372-393
036/373-845 063/782-5474
036/861-570 064/177-8271
036/671-023
036/862-324 062/142-1236
036/861-307 065/466-5017
036/861-316
036/671-444
036/376-214
036/361-473 069/709-7456
036/361-034 064/824-7513
036/374-804 064/203-2617
062/963-0648
036/376-208 064/307-7580
036/371-462 064/510-9095
065/433-0800
036/736-307 064/303-6703
036/861-307
036/671-424 062/611-677
036/354-020 064/141-1952
036/671-068
036/671-722
064/195-3914
ГСС – 200 „БОЛЕЧ“ – 11307 БОЛЕЧ, ОС ГРОЦКА
М.бр
2
4
5
6
7
8
14
17
22
24
25
29
44
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ ТОМИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ РАЈА
АЛЕКСИЋ ИВА
СТАНИМИРОВИЋ МИЛОРАД
ВЕЉКОВИЋ ПЕРИЦА
АЛЕКСИЋ РАДИВОЈЕ
ВИТАНОВ ИЛИЈА
ЈОВАНОВИЋ СЛАВКО
ТОДОРОВИЋ ДРАГОМИР
КОНТИЋ ЖИВАН
ЖИВАНОВИЋ РАДОМИР
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ
РЕГИОН 1
Улица и број
22 децембра 7
4 јула 8
22 децембра 50
Маршала Тита 7
Маршала Тита 23
Јанка Гагића 27
20 октобра 9
Грочићева 2
20 октобра 5
Јанка Гагића 32
Партизанска 21
М. Тита 33
22 децембра 44
Телефон
Мобилни
011/806-4975
011/806-4611
011/806-3395
011/806-3160 064/140-3035
011/806-3488 064/295-8037
063/772-6619
011/806-4350
064/418-6464
011/806-3623 064/543-0526
011/806-3617 064/831-6075
061/249-7255
011/806-2558
ГСС – 201 „БРАТСТВО-КРЊАЧА“ – 11210 КРЊАЧА, ОС ПАЛИЛУЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
17
25
26
27
34
56
57
69
103
Презиме и име
МИЋУНОВИЋ ЛУКА
ФИЛИПОВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
ЗДРАВКОВИЋ МОМЧИЛО - ЛАЛА
СТАНКОВИЋ ЗОРАН
ВАСИЋ РАДЕ БАЈКО
АБДУЛА ХАЛИЛ
ДУМИТРАШКУ ТОЗА
ВИДОСАВЉЕВИЋ РАДЕ
ЉУБИЋ МАРКО
ГАЈИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
ДЕВИЋ НЕНАД
ДАМЊАНОВИЋ БОРИВОЈЕ - БОРА
МИХАЈЛОВ ЈОВАН
МИЋУНОВИЋ РАДОВАН - МИЋУН
ОЦЕЛ ЈОЦА КИСА
РАДОМИРОВИЋ ГОРАН
Улица и број
III Грге А. 24
Преливачка 74, Борча
Б. Бартока 38, Борча
П. Питомаца 39, Борча
Рамаданска 3, Вишњица
Петковачка 66а, Борча
Поповска 2, Борча
Банијска 6/6, Борча
Рамаданска 4
IV Грге А. 20
III Б. Марића 7/2
М. Т. Уче 13, Борча
27 марта 3, Борча
III Грге А. 24
М. Шолохова 47, Борча
Светозарска 38
РЕГИОН 1
Телефон
011/331-8654
011/272-2866
011/332-6464
011/332-3935
011/275-7469
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ МИЛОШ
АРСЕНОВИЋ СПАСОЈЕ
ТОДОРОВИЋ ЖИВАН
ВЛАЈИЋ МИОДРАГ
МИШИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ МИЛАН
СЕЛАКОВИЋ БРАНИСЛАВ
Улица и број
Вељка Петровића 155
Бранка Цветковића 11
Санџачка 10а
Ратка Митровића 84
Рада Драинца 5
Рајка Ружића 34
Фрање Вулча 20
140
063/752-8554
064/333-8957
064/236-3581
063/851-0343
061/269-5197
011/332-6661 064/258-0557
064/236-3581
011/271-3987
011/271-6162
011/332-0531 063/706-8491
011/332-5943 064/976-1348
011/331-8654 064/326-4140
011/332-599 064/138-5250
061/304-5913
ГСС – 203 „СПОРТСКИ ЦЕНТАР“ ЖАРКОВО – 11132 ЖАРКОВО, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
1
3
4
6
11
13
14
Мобилни
Телефон
011/251-0948
011/251-7753
011/650-3157
011/251-8820
011/251-8688
011/251-5376
011/519-288
РЕГИОН 1
Мобилни
063/752-0719
063-803-2384
064/329-2077
М.бр
19
20
22
30
32
37
50
Презиме и име
ВЛАЈИЋ ДУШАН
ОДАБАШИЋ ДУШАН
ТОДОРОВИЋ БОШКО
НАСТИЋ ЧЕДОМИР
ТОДОРОВИЋ АЦА
ЖИВОТИЋ МИЛЕ
ЖИВКОВИЋ МИЈОДРАГ
Улица и број
Стевана Лубурића 29
С. Лубурића 18а
Санџачка 7а
Шавничка 3
Санѕачка 10а
Љ. И. Димитрова 13
Санџачка 39
Телефон
Мобилни
011/263-0812
011/251-6947 064/333-6035
011/516-219 064/875-6608
064/554-9677
011/650-3157 063/702-9258
011/518-372 064/048-9756
011/251-2020
ГСС – 205 „СТАРИ ЗЕМУН“ – 11080 ЗЕМУН, ОС ЗЕМУН
М.бр
5
7
9
10
12
14
15
30
31
33
43
Презиме и име
СТОЖИНИЋ ЉУБА
АНТИЋ СТАНИСЛАВ - ЋАНТА
ЖИВАДИНОВИЋ МИХАЈЛО - МИКА ТРАМВАЈ
ЂОРЂЕВИЋ ДАНЧЕ
ВАСИЋ ИЛИЈА - МУТА
СТАЈКОВИЋ СТОЈАН - НИШКИ
ВИТАС НИКИЦА - ШИК
АЦКОВИЋ ДУШАН - КОПАЧКА
АЦКОВИЋ СРЕЋКО
ТАДИЋ БОШКО ТАДИЈА
ЈАЊЕТОВИЋ ДРАГОЉУБ - ЈАЊЕ
Улица и број
Угриновачка 221
Милана Узелца 23ф
Мозерова 18
Бачки Иловник 62
Живка Петровића 61
Париске Комуне 59/А
Живка Петровића 31
Живка Петровића 30
Живка Петровића 30
Херцеговачка 11
Драгана Ракића 43
РЕГИОН 1
Телефон
011/716-0325
011/316-1714
011/210-0357
011/210-0391
011/373-1309
011/260-5515
011/210-3318
011/219-0470
011/261-0841
011/316-1318
011/261-5491
ГСС – 207 „ЖЕЛЕЗНИК“ – 11250 ЖЕЛЕЗНИК, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
2
3
5
10
11
12
15
16
17
18
19
Презиме и име
ГАВРИЛОВИЋ МИЛОШ
ЉУБАНОВИЋ ГОРАН
ЛАЗАРЕВИЋ ДРАГАН
МИЛОЈЕВИЋ ИВАН
ТОМИЋ МАРКО
СТАНОЈЕВИЋ МИЛИЈА
ПЕШИЋ РАДОЈЕ
ЋИРИЋ ГОРАН
ЋИРИЋ ДЕЈАН
ИСАИЛОВИЋ БОЈАН
ПРАИЗОВИЋ МАРКО
Презиме и име
МИЛОРАДОВИЋ МИЛАН
СТОЈАДИНОВИЋ ЉУБОДРАГ
ПАУНОВИЋ СЛАВИША
СТАНОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ
063/839-1058
061/188-6460
064/362-6028
064/124-5830
066/929-8333
064/133-2056
063/838-3964
РЕГИОН 1
Улица и број
Телефон
Мобилни
С. Николајевића бб
063/823-9790
В. Аксентијевића 18/5
+3826/862-5858
Стублине 295
011/779-0797 064/486-1016
Старих ратника 7
060/025-4197
Илије Чалића 13/5
011/257-4770 064/057-3199
Чеде Златановића 14а
011/257-1716 064/492-7413
Авалска 100
063/877-4462
Стевана Филиповића 109 011/257-1435 060/555-7051
Стевана Филиповића 109
064/445-2888
Стевана Филиповића 108 011/257-4247 064/133-3393
Илије Чалића 6
063/829-3923
ГСС – 209 „МЛАДОСТ ВИТАНЦЕ“ – 35213 ВИТАНЦЕ, ОС ДЕСПОТОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
Мобилни
064/861-4873
064/301-7624
064/419-3501
Улица и број
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
141
РЕГИОН 4
Телефон
035/622-156
035/622-007
035/622-017
035/622-031
Мобилни
063/152-8109
41796472780
064/241-2863
М.бр
5
6
7
8
9
10
11
12
13
16
17
19
21
22
25
26
27
28
29
30
32
35
Презиме и име
РАЈЧИЋ СТЕФАН
СТОЈАДИНОВИЋ ИВО
ДИМИТРИЈЕВИЋ СТЕФАН
РАЈЧИЋ ЗОРАН
МИЛОРАДОВИЋ ЈОВИЦА
РАЈЧИЋ ДАВИД
ПАВКОВИЋ ГОРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ БОЈАН
МИЛОШЕВИЋ МАРКО
СТОЈАДИНОВИЋ РАДЕ
ИВАНОВИЋ ДАНИЛО
МИЛОРАДОВИЋ ЛУКА
МИЛОРАДОВИЋ МИХАЈЛО
ОГЊАНОВИЋ БРАНИША
МИЛОРАДОВИЋ МАРКО
ПАУНОВИЋ МИЛАН
БРАНКОВИЋ ПРЕДРАГ
СТОЈАДИНОВИЋ ЂОРЂЕ
МИЛОРАДОВИЋ АНДРИЈА
НЕШИЋ ДРАГАН
ИЛИЋ РАДОСЛАВ
ЉУБИСАВЉЕВИЋ ДУШАН
Улица и број
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Деспотовац
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Витанце
Деспотовац
Сладаја
Телефон
035/622-141
035/622-352
035/622-044
035/622-141
035/622-129
035/622-141
035/622-334
035/622-044
035/622-057
035/622-352
035/613-524
035/622-343
035/622-156
035/622-155
035/622-343
035/622-017
035/622-321
035/622-007
035/622-343
035/622-059
Презиме и име
ДЕБЕЉЕВИЋ МИЛАН
КЉАКИЋ ПРЕДРАГ
ДУЛИЋ ЈОСИП
ДЕБЕЉЕВИЋ ДРАГАН
ЈОЈИЋ ОБРЕН
МЕНЂАН ОТО
КОВАЧ ПИШТА
РАДИЋ ЗОРАН
ПЕЛЕ МИХАЉ
ПЕЛЕ ДАНИЕЛ
ЦРНОГОРАЦ МИЛИМИР
МЕНЂАН ТХОМАШ
ВОЈТЕР РОНАЛД
ТРАПАРИЋ ЗОРАН
Улица и број
Змај Јовина 14
Јожефа Атиле 4
Ж. Зрењан. 35, Н. Жедник
Змај Јовина 14
Средњи Салаш
Чантавирски Пут 56
Словачка 20
Зелена 1/11, Панонија
Вашингтонска 13
Вашингтонска 13
Дубока
Чантавирски Пут 56
Скадарска 4
Првомајска 16
ГСС – 211 „РАВНИЦЕ“ – 11224 ВРЧИН, ОС ГРОЦКА
М.бр Презиме и име
1 ТЕОФИЛОВИЋ БРАНКО
2 ТЕОФИЛОВИЋ ЖАРКО
Улица и број
Штипска 64
Штипска 64
142
064/255-9905
064/301-9802
063/853-1544
063/887-3442
035/613-688 063/624-792
ГСС – 210 „ЈЕДИНСТВО ПАНОНИЈА“ – 24300 БАЧКА ТОПОЛА, ОС БАЧКА ТОПОЛА
М.бр
1
3
8
10
11
15
16
18
27
28
30
36
38
40
Мобилни
062/820-8013
062/975-4705
062/357-944
062/869-5880
063/801-0091
062/838-0602
062/896-9759
063/827-7082
063/182-2213
063/707-5926
Телефон
024/711-334
024/712-928
024/787-062
024/711-334
063/744-0995
024/718-064
РЕГИОН 11
Мобилни
064/121-8558
064/381-8918
069/399-2845
064/488-5637
064/504-7858
024/718-009 064/215-1719
024/718-009
064/252-6944
024/718-064
061/136-5506
069/533-5080
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/805-5355
011/805-3035 064/463-0267
М.бр
3
4
5
8
10
11
12
20
22
33
44
55
60
Презиме и име
СТОЈАДИНЧЕВИЋ ДОБРИЦА
СТАРЧЕВИЋ ЖИВОРАД
ИСИДОРОВИЋ ЖЕЉКО
СТОЈАДИНЧЕВИЋ ВЛАДИМИР
ТЕОФИЛОВИЋ ВЛАДИМИР
ТРИФУНОВИЋ КОНСТАНТИН
МИТРИЋ ДОБРИВОЈЕ
НИКОЛИЋ ДРАГАН - ГАЈА
БИЖИЋ БРАНИСЛАВ
ТЕОФИЛОВИЋ РАЈКО
НИКОЛИЋ НЕМАЊА - ПЕРИКА
КРСТИЋ НЕМАЊА - ШОП
ТЕОФИЛОВИЋ РАДИВОЈЕ
Улица и број
Штипска 8
Мостарска 3
Ин Мемориам
Штипска 8
Штипска 64
Ин Мемориам
Загребачка 22
21. август 77, Камендол
Угриновачка 23, Земун
Штипска 64
1. мај 87, Камендол
1. мај 3, Камендол
Загребачка 54
Телефон
Мобилни
011/805-3596
011/805-5443
011/805-3596
011/805-3035
011/805-3609
011/854-1443 064/462-4247
011/219-2830 064/123-5689
011/805-5355
011/854-1763
011/854-1038
011/805-3563
ГСС – 212 „ЗП ИНСТИТУТ“ – 11080 ЗЕМУН ПОЉЕ, ОС ЗЕМУН
М.бр
1
2
5
6
9
10
11
12
13
16
17
18
23
Презиме и име
РАДОСАВЉЕВИЋ ЈОВАНА
РАДОСАВЉЕВИЋ ДРАГОМИР
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
КАТИЋ ЈОВАН
СТОЈАНОВИЋ СТЕВА
НЕДЕЉКОВИЋ СРЂАН
КАНИШКИ МАРКО
РАДОВАНОВИЋ ЗОРАН
ДЕУРА НИКИЦА
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
МАРЈАНОВИЋ АНДРИЈА
ЗАРИЋ МИРОСЛАВ
ШИМАНДЛИ МИОДРАГ - МИЋА
Улица и број
Сланкаменачка 28
Сланкаменачка 28
С. Петровића 21
М. Лутера Кинга 4
Б. Баришић 16, Батајница
Банатска 29а
Лугарска 36
16. Октобра 5/86
Андрије Хабуша 25
Сланкаменачка бб
Ј. Бошковића 15
М. Недељковића 15
Косте Алковића 13
РЕГИОН 1
Телефон
011/375-6806
011/375-6806
011/375-0222
011/375-4548
011/848-6667
011/210-2977
Мобилни
011/375-5558
011/375-5558
064/651-4285
064/336-8669
069/787-078
064/357-3035
064/280-5534
011/342-0681 064/390-4193
011/375-7706 064/413-3112
063/162-9070
011/405-2483 063/706-3131
011/405-2577
011/317-0222 062/555-044
ГСС – 213 „ЛЕШТАНЕ“ – 11309 ЛЕШТАНЕ, ОС ГРОЦКА
М.бр
2
4
5
7
20
23
25
26
30
33
34
40
Презиме и име
ШКОДРИЋ РАДИВОЈЕ - ПАЧЕ
ТАНАСКОВИЋ АНДРИЈА
РАКИЋ ИВАН
НЕШИЋ ТОМИСЛАВ
ТОМИЋ ЖИВОРАД - КРИШКАР
РАКИЋ ГОРАН
ЖИВКОВИЋ ЖИВОРАД
ТАНАСКОВИЋ ЉУБИША
ГАЈИЋ ТРИФУН ТРИША
МИЛОВАНОВИЋ ЉУБИША
НЕШИЋ МОМЧИЛО - МИЛЕВА
СТАНКОВИЋ ЉУБИША
Улица и број
Горњомалска 42
Исидора Богдановића 7ц
Горњомалска 35
М. Тита 117
Космајска 27
М. Тита 29
Дрењачка 23
Исидора Богдановића 7ц
Забранска 13
М. Тита 199
М. Тита 13
Кружни пут 13
143
РЕГИОН 1
Телефон
011/803-0305
011/803-0543
011/803-0807
011/803-1594
011/803-0174
011/803-0941
011/803-0708
011/803-0543
011/803-0853
011/803-0274
Мобилни
066/115-109
064/175-5702
064/315-8347
064/380-1107
063/784-6610
064/159-7238
063/703-0722
063/772-5293
064/188-9028
ГСС – 215 „НОВА КРИЛА-КОВАНЛУК“ – 36000 КРАЉЕВО, ОС КРАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
40
41
42
44
45
49
50
Презиме и име
НЕДОВИЋ ЗОРАН - МЕДО
ВУЈОВИЋ ПРЕДРАГ - ГРЕГЕЦ
МАРКОВИЋ МАРКО
ОБРАДОВИЋ ГОРДАН - ОБРА
ТАШИЋ ГОРАН - ТАШКЕ
ЂУРОВИЋ МИЛТАН - МИТА
АЛЕКСИЋ ЗВОНКО
АНДРИЋ СРЕЋКО - БАЛАНЏА
МОЈСИЛОВИЋ МИРОСЛАВ - МОЈСО
МАРКОВИЋ ЗОРАН - СОЋО
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР - САНДРО
МАЛИЋ МАРИО - МАЦАН
ЈЕВТОВИЋ ДРАГАН - ЈЕВТО
МАРКОВИЋ МИРОСЛАВ - МАКИ
ДУБОВАЦ РАДОВАН
МИЛАШИНОВИЋ ДРАГОЉУБ - БАГУЛА
ВИДОСАВЉЕВИЋ МЛАДЕН - МЛАЂО
ДУГАЛИЋ ВЛАДИМИР
МИЛОЈЕВИЋ ЈОВАН - ЈОЦО
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН - УЋАК
ГОЈКОВИЋ БРАТИСЛАВ - БЕЛКО
БЕЛОШЕВИЋ РАДОВАН
РАДОЊИЋ ДРАГАН - СПАСКЕ
УЗЕЛАЦ ДУШАН
ДЕЛИЋ ЗОРАН - ХУАН
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
ДУГАНЏИЋ НИКОЛА
ВУКОТИЋ МИЛОМИР - ШОЛЕ
ЋУЛАФИЋ ИЛИЈА - ЋУФИ
ТОМИЋ ДРАГАН
ЛАЗАРЕВИЋ ЛАЗАР - ЛАЗО
РАДЕНКОВИЋ ВЛАДИМИР - ВЛАДО
БОЖОВИЋ ИГОР
ЛАЗАРЕВИЋ МАРКО - ДУЋКО
МИЈАЛКОВИЋ КРСТИВОЈЕ - КИНЕ
КНЕЖЕВИЋ ДОБРИЦА
ДЕЛИЋ ДАВОР
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЉАН
БОЖОВИЋ ДАНИЛО
ПАВЛОВИЋ АНДРИЈА
Улица и број
10. Кованлучка 38
5. Кованлучка 9
8. Кованлучка
10. Кованлучка 36
Милана Дира 7
Кованлучка 3
Матарушка Бања
Ратина
Тике Коларевића 2
8. Кованлучка
2 Пролетерска 96/2
Дурмиторска 4
Аутодромска
8 Кованлучка
Жича
Жича
8 Кованлучка
Матарушка Бања
Кованлучка 25
Аутодромска 14
Жича
10 Кованлучка 76
5 Кованлучка 3
Цара Душана 88
Жича
Црвеног Крста 117
Обрва
Кованлучка 20
2 Пролетерска 70/б
Баштованска 25а
10 Кованлучка
Кованлучка 2
Жича
10 Кованлучка
Мире Драшкић 19
Матарушка Бања
Доситејева 120
Матарушка Бања
Жича
Жича 383
144
РЕГИОН 12
Телефон
036/544-3383
036/544-3649
036/544-3738
036/544-3630
036/371-609
036/544-3874
036/586-1944
036/391-730
036/544-3377
036/382-611
036/544-3738
036/581-6478
036/544-3426
036/235-482
036/544-3686
036/581-6846
036/544-3856
063/544-3197
036/581-7596
036/361-019
036/544-3218
036/235-482
036/544-3123
036/581-6839
Мобилни
066/443-383
063/713-8969
064/414-5411
064/203-2143
064/122-9640
061/113-9071
064/153-4316
061/610-7966
063/776-4487
069/544-3377
063/777-3041
064/248-4563
064/649-5921
063/703-9721
062/881-9507
064/613-7588
064/902-3197
063/193-5756
063/888-1081
064/358-3509
064/895-4705
061/217-1749
062/434-840
064/261-7372
062/960-0449
063/778-2448
069/585-1794
064/334-1727
063/822-8876
063/770-6143
064/900-9714
063/829-8662
063/813-8495
061/659-0924
064/335-3451
036/371-625
036/541-1013
063/381-215 064/567-7800
064/442-7562
036/581-6839
036/581-6704 062/765-540
ГСС – 217 „РУБИН-КРУШЕВАЦ“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
14
16
17
18
19
20
21
22
24
25
29
30
31
35
37
38
43
47
58
60
85
89
Презиме и име
МАРКОВИЋ ДРАГИЋ
КАЧАРЕВИЋ МИОДРАГ
ПАНТИЋ МИЛУТИН
МИЉКОВИЋ БОЈАН
АНЂЕЛКОВИЋ БРАНИМИР
ВУКСАНОВИЋ МИРОЉУБ
ВУКСАНОВИЋ МИРОСЛАВ
РИСТИЋ ГОРАН
РАДЕВИЋ ЊЕГОШ
АЦКОВИЋ МИРОЉУБ
РАДЕВИЋ СЛАВКО
ВУЧКОВИЋ МИЛИСАВ
МИЛОЈЕВИЋ МИЛУТИН
БАЛЕВИЋ БЛАЖО
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
ЈЕВРЕМОВИЋ МИЛАН
САВИЋ ЉУБИША
НИКОЛИЋ ЗОРАН
ИЛИЋ ГОРАН
СТЕПИЋ НЕНАД
АНАСТАСИЈЕВИЋ ДЕЈАН
ТОДОСИЈЕВИЋ ДРАГАН
ДРАГИЋ СТЕФАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
ИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
АТАНАСКОВИЋ БОБАН
ГРУЈИЧИЋ МОМЧИЛО
НЕДЕЉКОВИЋ ДЕЈАН
ПРШИЋ МОМИР
ТОПЛИЧЕВИЋ ИВИЦА
ИВКОВИЋ САША
ДАВИДОВИЋ МИОДРАГ
Улица и број
Јелене Димитријевић 23
Антуна Пордушића 34
Ђорђа Ђорђевића 18
Моравска 14
В. Миленковића 15
Бране Пешића 36
Топличких Партизана 14
Радоја Крстића 1
Д. Лазаревић 7
Пепељевац
Драгослава Лазаревића 7
Жикице Талевића 35
С. Неготинца 66
Животија Савића 16
14 Октобра 17
Залоговац
Цара Лазара 207
Станоја Милојевића 32/3
Пепељевац
Бријанова 1/16
Сликара Миловановића 15
Јордана Симића 43
Кошеви
Гари
Кошеви
Цанкарева 16/43
Милана Вулића 8
Владе Јурића 60/23
Ступањ
Станоја Милојевића 44
Ступањ
Омладинска 23
РЕГИОН 6
Телефон
037/459-254
037/458-431
037/342-3927
037/456-064
037/470-717
037/692-394
037/459-104
037/456-626
037/457-982
064/123-9851
060/456-7072
064/305-9383
064/251-5140
064/191-7627
064/273-0661
065/456-6262
065/555-8195
065/800-8284
037/457-982 065/555-8195
037/470-987
037/458-582 060/644-4119
037/458-527 063/160-2486
037/422-540 064/151-6576
037/651-327
037/458-460
063/326-0510
037/644-671 063/708-1492
063/185-9751
037/458-455
037/344-3234 066/443-234
037/365-3187
037/470-623 062/659-946
037/365-3082
037/455-591 065/345-5591
037/456-135 064/123-0093
037/470-017 063/196-4055
037/761-548 060/166-0313
037/455-934 064/345-1964
037/761-186 062/157-5090
037/426-416 060/388-3215
ГСС – 219 „БУДОВАЦ“ – 22305 СТАРИ БАНОВЦИ, ОС ЗЕМУН
М.бр
2
3
4
6
8
11
16
17
Презиме и име
РНИЋ МОМИР
КАЛАЈЏИЋ БАНЕ
КАЛАБА ДРАГАН
БЕГОВИЋ ЧЕДОМИР
САВИЋ ДРАГАН
УШЉЕБРКА ЗЛАТКО
ЛИЧАНИН САВИЦА
РИЂОШИЋ МИОДРАГ
Улица и број
Здравка Јекића 79а
Стевна Тишме 122
В. Мишчевић 13 С. Пазова
Грчка 90
Раде Нинковић 35
Здравка Јекића 69
В. Мишчевић 66, Белегиш
Раде Нинковић 43
145
Мобилни
РЕГИОН 1
Телефон
022/352-101
022/351-632
022/317-032
022/352-200
Мобилни
064/224-6620
064/330-4473
063/835-0480
069/721-227
062/823-4786
063/715-9620
022/361-001 062/881-8923
022/352-218 063/105-0283
М.бр
19
20
23
24
26
27
29
Презиме и име
САВИЋ МИРОСЛАВ
ТИШМА НИКОЛА
ПИВАР БРАНИСЛАВ
ИЛИЋ БРАНКО
ДРАГАНИЋ МИЛОШ
ДРАГАНИЋ СЛОБОДАН
ДУЈМОВИЋ БРАНИМИР - ФЈУТ
Улица и број
К. Радослава 47, Батајница
Стевана Тишме 51
Светосавска 160, Н. Бановци
С. Тишме 48, Батајница
Фрушкогорска бб
Фрушкогорска бб
В. Мишчевић 92 Белегиш
Телефон
011/848-1563
022/352-453
022/341-631
Мобилни
063/770-2027
061/602-3309
064/466-4627
063/700-6310
061/718-3139
062/330-771
022/361-246 065/601-1196
ГСС – 220 „ВРБОВЧАНИН“ – 11312 ВРБОВАЦ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
4
6
7
8
9
10
12
14
16
17
18
20
25
26
29
33
34
35
39
Презиме и име
ПЕТКОВИЋ ЗЛАТАН
ТАСИЋ МИЛОМИР - ПУЦИН
СИМИЋ МИРОСЛАВ - МИКИ
ЂОРЂЕВИЋ ДАНИЈЕЛ - ДАЈЧЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕНАД
ДАМЈАНОВИЋ ВЛАСТИМИР - БЕЛКА
ЦВЕТКОВИЋ СТАНИША
АНТИЋ ВЕЉКО
РАДИВОЈЕВИЋ МИОДРАГ - ГАБИ
РАДИВОЈЕВИЋ ЗОРАН - УГИН
МИРКОВИЋ СЛОБОДАН - ШОФАР
ТАСИЋ МИХАЈЛО
ЈОВАНОВИЋ РАЈКО - УЈКИЦА
АНТИЋ ЖИВОРАД
МАРИЋ ИГОР ЈОЈА
АНТИЋ МИЛОШ
КОСТИЋ ЂОРЂЕ - ЂОЛЕ
ЂОРЂЕВИЋ ДАРКО
АЋИМОВИЋ ВЛАДИЦА - ВЛАЈКО
СИМИЋ СТАНКО
КОСТИЋ АНДРЕА - АНДРА
Улица и број
Врбовац бб
Врбовац бб
Раља
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Враново
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Врбовац бб
Раља
Врбовац бб
РЕГИОН 8
Телефон
026/742-536
026/742-528
026/732-536
026/742-655
026/742-537
026/742-620
026/742-609
Презиме и име
ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН - ЖИКАНОВ
ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ - МИЈА
СТЕФАНОВИЋ САША
НИКОЛИЋ ДРАГАН
КОПРИВИЦА МИЛАН - ДАЧИН
СТЕФАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
СТАНКОВИЋ ЖЕЉКО - ИБРИН
АЛЕКСИЋ БРАНИСЛАВ - БРАНА
Улица и број
Пут за Клење 12а
Мала Рамаћа 21
Авалска
Мала Рамаћа 7
Ерчанска 17
Авалска
Мала Рамаћа 54б
Мала Рамаћа 14
Ерчанска 35
146
061/806-8292
069/408-2919
064/382-6025
064/176-2595
064/336-9680
026/742-614 064/320-4550
064/420-3232
026/742-754 066/929-0258
069/299-0810
026/742-660
061/610-0795
026/742-686 060/742-6861
026/742-592 063/749-1800
026/742-727 060/658-4310
026/742-563 064/900-2554
026/732-536
026/742-592 064/148-9134
ГСС – 223 „13. ОКТОБАР“ – 11232 РИПАЊ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
3
4
5
6
7
8
9
10
Мобилни
064/365-5542
РЕГИОН 1
Телефон
011/865-0084
011/865-2076
011/391-8304
011/865-0204
011/865-1174
011/391-8304
011/865-2076
011/865-1521
011/865-1493
Мобилни
064/220-7547
064/160-6181
064/261-8387
060/430-6011
062/331-606
М.бр
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
Презиме и име
БЛАЖИЋ ТИХОМИР - ТИКА
МИЛОЈЕВИЋ ДАРКО - МАЧАК
СТАНОЈЕВИЋ НИКОЛА - НИЏА
БОЖИЋ МИЛОШ
АЛЕКСИЋ ЗОРАН
АЛЕКСИЋ НИКОЛА
ИСАИЛОВИЋ ДАЛИБОР
РИСТИЋ ДРАГАН - РИЛЕ
НЕСТОРОВИЋ МЛАДЕН
АЛЕКСИЋ ДЕЈАН
СТЕФАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ - СВЕТА
БОЖИЋ РАДИСАВ - СКРЛЕ
СТОЈАНОВИЋ ВЛАДАН - СТОЈА
Улица и број
Брђанска 143
Железничка 1
Колонија 51а
Палански пут 17а
Ерчанска 35
Ерчанска 35
Авалска 254
Брђанска 205
Ерчанска 23
Ерчанска 35
Степашиновац 76а
Мала Рамаћа 35
Брђанска 100
ГСС – 224 „ЈАСЕНАК“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
36
Презиме и име
ЧОЛАКОВИЋ МИОДРАГ
МАРКОВИЋ СЛОБОДАН
РЕЛИЋ ОСТОЈА
СТЕПАНОВИЋ ДЕЈАН
ЧОЛАКОВИЋ БОЖИДАР
РИСТИЋ ЗОРАН
СТАНЧИЋ МИЛОМИР
СТАНЧИЋ МИЛОШ - БОСКЕ
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
КАЛУЂЕР МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ МАРКО
СИМИЋ МИЛАН
ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР
ЂОРЂЕВИЋ МАРКО - БЕЛИ
КРСТИЋ БОЈАН
АДАМОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Јасенак 12
Дражевац 358
Јасенак 10
Дражевац 57
Јасенак 149
Јасенак
Јасенак 11
Јасенак 11
Дражевац 14
Јасенак 187а
Мислођин 57
Мислођин 55
Мислођин 46а
Дражевац 49
Милођин 23
Мислођин
Јасенак 17
ГСС – 226 „ОМЛАДИНАЦ ЈЕЛЕНЧА“ – 15000 ШАБАЦ-ЈЕЛЕНЧА, ОС ШАБАЦ
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
Презиме и име
СТЕФАНОВИЋ МИЛЕ
КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН
КОВАЧЕВИЋ НЕМАЊА
УРОШЕВИЋ ЈАКОВ
УРОШЕВИЋ БРАНКО
ЛУКИЋ ДРАГАН
ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Фрушкогорска 17
М. Тита 15, Јеленча
М. Тита 15, Јеленча
М. Тита 105, Јеленча
М. Тита 107, Јеленча
Ђуре Даничића 23
М. Тита бб, Јеленча
147
Телефон
011/865-2125
011/391-7855
011/865-1959
011/865-0543
011/865-1494
011/865-1494
011/865-1493
011/391-8416
011/865-1360
011/865-0485
Мобилни
064/665-0742
064/363-0838
064/631-7628
060/189-0633
061/697-0802
060/047-7477
063/800-8250
064/391-0988
064/805-0535
063/395-160
060/693-1366
061/173-7539
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/877-1047 061/555-9108
011/878-1003 064/258-1683
064/277-7613
011/878-0007 064/230-7404
011/877-1203 064/911-2287
011/877-1146 063/847-9824
011/877-1059 064/384-8503
011/877-1059 063/646-353
063/698-277
011/877-1277 064/157-8069
011/877-4043 064/885-2516
011/877-3143 066/150-158
011/877-3073 064/164-8564
011/878-0038
066/913-1198
011/877-3029 064/352-1046
011/871-1241 065/444-0104
РЕГИОН 3
Телефон
Мобилни
015/335-357 064/170-0187
015/380-643 060/380-6433
015/381-035
015/380-524
015/380-525
064/209-9106
063/729-9035
М.бр
13
14
16
17
20
22
24
Презиме и име
КАЧАРЕВИЋ ЖЕЉКО
КОВАЧЕВИЋ ДЕЈАН
КОВАЧЕВИЋ РАДОМИР
ТРИШИЋ РАДОВАН
РАДОЈИЧИЋ ВЛАДА
ЖИВАНОВИЋ МИЛЕНКО
БОГДАНОВИЋ МИРКО
Улица и број
С. Немање 8, Мишар
Церска 11, Мишар
М. Тита 15, Јеленча
Хајдук Станка 10, Јеленча
Брдарица
М. Тита 113, Јеленча
В. Мишића 13, Мишар
Телефон
015/380-276
015/380-420
015/381-035
015/380-574
Презиме и име
НИКОЛИЋ ЉУБИША
МИРКОВИЋ ПРЕДРАГ - ПАМПУР
ВЕСИЋ СТЕФАН
ВЕСИЋ ГОРАН
МИРКОВИЋ ЛАЗАР
ПАНТИЋ МАРКО
ЖИВАНОВИЋ ДАРКО - МИЦКО
МИРКОВИЋ ДУШАН
ЈЕВТИЋ ПРЕДРАГ
СЛАВКОВИЋ ЗОРАН - ПОП
ВУКЧЕВИЋ СВЕТИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ МИЛАН
РИСТИЋ МЛАДЕН - МЛАЂА
МАРЈАНОВИЋ ДРАГАН - СОЊА
ЛУКОВИЋ ВЛАДАН
ЛУКОВИЋ МИЛАН
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН
РАДОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
Улица и број
Вожда Карађорђа 96
Београдска 2
Загорица
Загорица
Београдска 2
Трнава
Белосавци
Београдска 2
Светосавска 144а
Белосавци
Светосавска 44
Митровчић
Београдска 44
Косте Јовановић 7
Белосавци
Белосавци
Бул. Вожда Карађорђа 29
М. Петровића Блазнавца 2
РЕГИОН 5
Телефон
034/813-998
034/681-2623
034/677-3052
034/677-3052
034/681-2623
034/833-102
034/688-3295
034/681-2623
034/681-2380
034/688-3182
034/813-078
034/813-924
034/811-943
034/688-3336
034/688-3164
034/812-448
034/811-437
ГСС – 233 „БАКАРАЦ“ – 35268 МИЛОШЕВО, ОС ЈАГОДИНА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Презиме и име
ПАВЛОВИЋ МИЛИВОЈЕ - КРАЦА
РАДОШЕВИЋ МИЛАН
ВУЧКОВИЋ ДРАГАН
РИСТИЋ ЗЛАТИБОР - ЗЛАЈА
ВАЛИЋ ПЕРИЦА
РАКИЋ ЈОВИЦА
РАЈКОВИЋ БРАНИСЛАВ - БАНЕ
СТОЈАНОВИЋ МИЛОРАД
РАДОШЕВИЋ ЗОРАН
АВРАМОВИЋ ЗОРАН
ЗАРИЋ ДРАГАН ЗАРЕ
СТАЈАДИНОВИЋ ДАРКО
Улица и број
Милошево
Милошево
Милошево
Радошин
Милошево
Милошево
Милошево
Ин Мемориам
Милошево
Милошево
Брзан
Лапово Варош
148
061/182-1135
064/316-9468
015/380-522
015/380-886 064/380-4698
ГСС – 227 „КАРАЂОРЂЕ“ – 34310 ТОПОЛА, ОС ТОПОЛА
М.бр
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
22
25
27
34
35
Мобилни
063/194-6491
061/291-8200
Мобилни
066/640-0998
064/167-5696
063/162-0631
063/178-1706
065/625-1509
064/167-5593
063/181-2380
063/840-9508
064/907-2083
064/534-9803
061/696-8110
064/358-1911
РЕГИОН 4
Телефон
035/268-108
035/268-078
035/268-246
035/341-075
035/268-051
035/268-117
035/268-337
Мобилни
061/111-6972
064/179-5909
064/235-8622
064/153-8507
035/268-078 064/345-0838
035/268-177 062/840-0654
060/340-0070
М.бр
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
41
Презиме и име
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН - ЏУСА
РИСТИЋ ВЛАДИМИР - ВЛАДА
РИСТИЋ ДРАГОМИР - РИЛЕ
ЂУРИЋ САША
ЛУКИЋ МЛАДЕН - ЗЕКА
СТЕВАНОВИЋ ГОРАН - ЈУЛЕ
МИЛУТИНОВИЋ МИЛИВОЈЕ - МИША
НЕШИЋ ДРАГОСЛАВ - ГОЛЕ
ПАУНОВИЋ ЉУБИША
МИЉКОВИЋ СЛОБОДАН
МИЛОШЕВИЋ РАДОЉУБ - БРИЦА
ДОБРОСАВЉЕВИЋ МИЛЕ
ВЕЉКОВИЋ МИЛОСАВ
МИЦИЋ СЛАВОЉУБ - СЛАВА
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЗОРАН
ГРУЈИЋ МИЛОШ ДЕТЕ
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН - ЖИГАЦ
ВУЧКОВИЋ СЛАВИША
МИТИЋ ДЕЈАН
МИТИЋ СЛАВОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
МИЛОШЕВИЋ МАЛИША
СТАМЕНКОВИЋ ДАЛИБОР
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
ПАНТИЋ МИЛИНКО
Улица и број
Лапово Варош
Милошево
Милошево
Радошин
Милошево
Брзан
Брзан
Милошево
Брзан
Милошево
Драгоцвет
Радошин
Брзан
Старо Ланиште
Кочино Село
Милошево
Брзан
Милошево
Милошево
Милошево
Радошин
Јагодина
Радошин
Милошево
Брзан
Телефон
Мобилни
060/085-2176
035/268-172 063/105-8855
035/268-173 064/639-2799
035/341-042 064/154-3803
064/460-2274
062/824-6699
063/873-5010
035/268-086
064/920-6312
035/268-041
064/506-2772
035/268-256
035/268-246
035/268.230
035/268-230
035/341-063
035/228-049
Презиме и име
МИРКОВИЋ ПЕТАР
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
МАРКОВИЋ ВЕЛИБОР
МИХАЈЛОВИЋ ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ ВИДОЈЕ
ЦВЕЈИЋ ЖИВОМИР
ВЕЗЕНКОВИЋ МИЛОРАД
НИКОЛИЋ ВЕЛИМИР
ДУШИЋ ДОБРИЦА
СРДАНОВИЋ ТОМИСЛАВ
Улица и број
Б. Кидрича 35
Б. Кидрича 298
Горњомалска 37
Х. Станка 43
Мачванска 32
Штросмајерова 6
К. Палалије 5
29. новембра 10
Х. Станка 37
Гробљанска 17
Пролетерска 7
ГСС – 235 „ЉУБИНАЦ“ – 11508 ЉУБИНИЋ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр Презиме и име
1 НИКОЛИЋ ГОРАН - БЕКИН
2 ТОДОРОВИЋ НЕДЕЉКО - ЈЕФТА
Улица и број
Љубинић 130
Љубинић 87
149
064/358-2283
064/162-8388
035/268-267
034/679-5606 063/852-4887
ГСС – 234 „ВУЧКО МИЛИЋЕВИЋ“ – 11306 ГРОЦКА, ОС ГРОЦКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
12
30
31
53
062/960-4189
064/507-8341
063/684-887
РЕГИОН 1
Телефон
011/850-3691
011/850-3967
011/850-3032
011/853-0113
011/850-3657
011/850-3786
011/850-1814
Мобилни
065/837-3943
064/372-2991
064/350-0946
064/014-6759
066/806-4118
063/869-7770
063/711-9761
063/244-154
063/774-0449
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/879-9050 064/369-1522
011/879-9092 064/894-8909
М.бр
3
4
5
6
8
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
Презиме и име
ТОДОРОВИЋ ВЕЉКО
ЂОРЂЕВИЋ ЖИКИЦА - ЖИКА
ВЕСИЋ ЗЛАТАН
ВЕСИЋ МИЛАН
КОЈИЋ ДУШАН - КОЈА
СТЕФАНОВИЋ ЗОРАН - ЧИКА
ЂОРЂЕВИЋ СРЂАН
НИКОЛИЋ СЛАВИША
ВЕСИЋ ЖЕЉКО
ТАДИЋ ИВАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН - ЋОСА
МАРКОВИЋ МАРКО
БОЈИЋ РАЈКО
МАРКОВИЋ БОБАН - БОКАРА
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН - СИНГАВИ
АЏИЋ БРАНКО – АЏА
ЂОРЂЕВИЋ БОГОЉУБ - БОКА
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН
МИРИЋИЋ ЉУБИША - ПОШТАР
НИНКОВИЋ БРАНКО - ПИЦКО
СТАНИСАВЉЕВИЋ МИЛОМИР - КИЋА
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВОТА - ТРИНДА
Улица и број
Љубинић 87
Љубинић бб
Љубинић 26
Љубинић 26а
Љубинић 16
Љубинић 217
Љубинић 154
Љубинић 132
Љубинић 26а
Вукићевића 18б
Љубинић 158
Вукићевића 2а
Љубинић 24
Вукићевића 2а
Врело 1
Јошева бб
Љубинић бб
Орашац бб
Грабовац бб
Вукићевића 16
Вукићевића бб
Вукићевића 63
Телефон
011/879-9092
011/879-9262
011/879-9088
011/879-9121
011/879-9025
011/879-9080
011/879-9071
011/879-9144
011/879-9121
011/412-8088
011/879-9031
011/879-9215
064/196-6371
014/462-578 064/020-3289
014/475-078 064/176-7824
011/879-9262 064/262-9692
063/719-2904
011/877-4176 060/667-4107
063/812-4568
060/180-4606
064/667-4785
ГСС – 238 „СРЕБРНА КРИЛА“ – 25223 СИВАЦ, ОС КУЛА
М.бр
2
5
6
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
28
Презиме и име
БАЈЧЕТИЋ СЛОБОДАН
ТОМАС МАРИН - МИКИ
СВРКОТА МИЛОЈЕ - ЏИДА
ПАВКОВ БРАНИСЛАВ - БРАЦА
ГОЛУБОВИЋ ВУКМАН - ДРАГО
ВАРГА ЗОРАН
РАЈИЋ РАДОВАН - ЧАРУГА
СУВАЈЏИЋ БРАНИСЛАВ
ЋОВИЋ ЈОВИН - РАЈКО
МАЛЕШЕВИЋ МЛАДЕН - МАЈКАН
МАЈСКИ БУДИМИР
МИЛЕШЕВ МИРОСЛАВ - БАЋА
ЛАЗОВИЋ ДРАГОМИР - МИЋО
ЈУШКОВИЋ РАДЕ
ЗИНДОВИЋ СЛАВКО - ЗИНДО
МАНДИЋ МИЛЕ
КОВАЧЕВИЋ МИРКО - ПЕКОВАЦ
ХОРВАТ ТИБОР
ГОЛУБОВИЋ ГОЛУБ
Улица и број
Б. Ђиласа 29
Јна 1
С. Марковића 58
Т. Жижића 65
Његошева 36
Баљканска 39
Т. Жижића 82
Балканска 25
М.Тита 286
Козарачка
Т. Жижића 109
С. Марковића 36
М. Пијаде 83, Црвенка
М. Пијаде 15
Х. Вељка 53
П. Драпшина 1
Козарачка 22
Курирска 3
Волођина 96
150
Мобилни
064/114-5565
065/622-7592
064/133-2127
065/638-2798
064/894-9223
064/976-9785
064/377-3292
064/885-1878
065/670-0614
064/153-7973
064/359-1508
064/419-3383
РЕГИОН 11
Телефон
025/711-813
025/712-013
025/712-810
025/713-286
025/711-655
025/713-212
025/712-032
025/711-781
025/714-559
025/712-483
025/711-535
025/733-828
025/712-591
065/846-1873
025/711-237
025/712-670
025/713-250
025/712-649
Мобилни
063/878-4619
060/091-5915
064/017-0986
064/584-3912
064/429-8697
061/166-7881
063/754-8233
063/717-0719
063/703-6048
060/049-4508
062/133-8591
063/846-1873
064/528-1512
063/824-6584
М.бр
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
43
44
45
46
47
48
52
53
54
55
56
57
62
63
65
67
69
70
80
82
83
Презиме и име
АМИЏИЋ БОРИС
ЧЕПИЋ СВЕТОЗАР - МИШО
ЛУКОВАЦ ИЛИЈА - ИЏО
КЕМЕНЦИ ЈОСИП - РИКИ
ТОТ ИШТВАН
РАПОТИ ФРАЊА
РАДОВИЋ МИЛОШ
РАДОВИЋ РАДОВАН - ЦРНИ
БАЈЧЕТА МИЛЕНКО - БАТО
ЈАЊУШЕВИЋ ДЕЈАН - ЈАЊУШ
РИС ГОРАН
ЂАКОВИЋ СТРАХИЊА
КОВАЧ ЈАНОШ
ДРАГИЋ ШАНДОР
ШАРАНЧИЋ НИКОЛА
ИВИЋ СЛОБОДАН
КОМАЗЕЦ ДАМИР
СИМИН РАДОСЛАВ - ЈУКАЦ
ВУЈИЋ ЦВИЈЕТИН - ВУЈКЕ
ГОЛУБОВИЋ МИЛАДИН
САВИЋ МИРКО
КОВАЧЕВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕЂА
ИШТВАН ДАНКО - ШПРИЦЕР
КОВАЧЕВИЋ ЗОРАН
ГРОЗДАНИЋ ЗОРАН - ГРОЛЕ
РАШКОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЛОНЧАР НЕДЕЉКО
БОГОВАЦ МЛАДЕН
ИВАНОВИЋ МИЉАН
ЗИНДОВИЋ БОБАН - БОКИ
РАДОВИЋ МЛАЂЕН - МАЊО
ГАЧЕВИЋ ЗОРАН - ГАЧО
РАДОВИЋ ГОРАН
Улица и број
В. Влаховића 40
Војвођанска 16
С. Милетића 13
Волођина 102
В. Јакића 9
Николе Тесле 4
I Вој. Бригаде 28
I Вој. Бригаде 28
Волођина 53
Т. Жижића 6
Маршала Тита 223
Сентелекијева 52
Хајдук Вељка 8
Иве Лоле Рибара 47
Косовска 1
Барска 8
Т. Жижића 42
Петра Драпшина 9
В. Влаховића 64
Б. Хаџића
М. Орешковића 32
Иве Лоле Рибара
Његошева 20
Тршова 68
Тршова 4
Ж. Зрењанина 39
С. Милетића 125
Б. Поповића 25
Лењинова 132
Т. Жижића 57
С. Милетића
М. Тита 252
Иве Лоле Рибара 72
ГСС – 239 „ЈЕДИНСТВО“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
3
4
8
12
13
14
18
Презиме и име
КУКИЋ БРАНИСЛАВ - КУЛЕ
СМИЉАНИЋ РАДОВАН - РАЋА
ГАЧИЋ ДРАГОСЛАВ - ГАЧА
МИЛЕНКОВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
ТАСИЋ АЦО - АЈКУЛА
МИТКОВИЋ МЛАДЕН - МЛАЂА
ЂОКИЋ РАДИВОЈЕ - БЕЏА
АНЂЕЛКОВИЋ МИЛОЈЕ - ЂУРЕ
Улица и број
Црвене Армије 238
Мирослава Јелића 6
Карла Маркса 7
Јосипа Панчића 19
Лазаричка 5
Наде Димић 9
Прилепска 1, Годомин
Црвене Армије 232
151
Телефон
025/712-044
025/713-289
025/712-248
025/713-062
025/712-871
025/712-920
025/714-110
025/714-110
025/711-354
025/712-464
025/711-668
025/711-116
025/711-788
025/714-498
025/712-098
025/712-296
025/713-395
025/713-592
025/712-633
025/712-511
025/712-309
025/711-645
Мобилни
062/976-137
063/767-7014
064/011-2114
066/916-1938
064/881-4533
060/071-2464
064/423-2410
064/666-038
069/714-498
062/465-133
064/488-5071
063/716-9869
064/366-0115
060/071-2633
060/633-8125
064/671-6116
064/285-6881
065/834-6009
025/713-437
025/712-876 064/001-9792
069/619-979
063/852-0369
025/713-313 063/865-3150
025/713-584 060/713-5840
025/711-323 060/509-9241
025/712-715 064/251-2295
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/651-473 065/678-8011
062/355-645
026/651-398 065/614-4103
026/650-781 069/320-5182
026/653-438 064/302-9640
026/651-375 064/937-5728
064/970-7343
026/651-531 064/502-1430
М.бр
20
26
35
36
39
42
46
Презиме и име
КУКИЋ НЕНАД - НЕША
МАРТИЋ БОБАН - ЋИРА
СТАМАТОВИЋ ДАРКО - ДАРЕ
РАЈБЛОВИЋ СЛОБОДАН - РАЈБЛ
МАТИЋ ЗОРАН - ЛАЛЕ
РИСТИЋ СЛАВОЉУБ - РИЛЕ
КОВАЧЕВИЋ НЕДО
Улица и број
Црвене Армије 240
Мите Ценића 22
Мите Ценића 6
Косм. Партизана 16
Косм. Партизана 27
Јеринина 4
Суботичка 8, Годомин
Телефон
Мобилни
026/651-473
066/861-5550
026/653-250 064/151-4040
026/651-822 063/412-130
026/651-225
026/651-171
026/652-095
ГСС – 240 „АДА МЕЂИЦА-НОВИ БЕОГРАД“ – 11070 НОВИ БЕОГРАД, ОС НОВИ БЕОГРАД
М.бр
1
2
5
6
8
10
12
13
14
17
20
25
27
30
31
Презиме и име
ФИЛИПОВИЋ МИЛИЈАН
ЂЕРИЋ БОЖИДАР
НИКОЛИЋ САША
ЂЕРИЋ ЗОРАН
МАТИЈЕВИЋ ЗОРАН
БАКОЧ НЕДЕЉКО
ЏАМБАС РАДОЈЕ
ПРВУЛОВИЋ РАДОИЦА
МИЛАНОВИЋ НЕБОЈША
УТВИЋ БРАНКО
БАТИНИЋ СЛОБОДАН
СРЗИЋ МАРИН
ДИМИТРИЈЕВСКИ МОМЧИЛО
СРЗИЋ СРЂАН
ФИЛИПОВИЋ МАРКО
Улица и број
Гандијева 188/7
Ин Мемориам
Ј. Гагарина 95/113
Нехруова 236/21
Бродарска 62
Ј. Гаргарина 158/78
Сурчински пут 21 Ледине
Личка 3
Ј. Гагарина 173/114
Ј. Гаргарина 72
Пере Сегединица 14
О Бригада 10/114
Топличин Венац 17
О.Бригада 10/107
Гандијева 188/7
ГСС – 242 „МЛАДОСТ АТЕНИЦА“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
М.бр
1
2
3
4
5
6
9
10
12
13
14
17
18
Презиме и име
ЋЕРИМАН ФИЛИП - ФИЋО
МИЛОШЕВИЋ ИВАН
БОГДАНОВИЋ МИЛОШ
ЋЕРИМАН ГОРАН - ЋИРО
РУЖИЧИЋ СТЕФАН
БОРОВИЋ МИЛАН
ЦВЕТКОВИЋ СЛОБОДАН - КРЏО
БЛАГИЋ АЛЕКСАНДАР - ЦАНЕ
ВУЛИЋ МИЛАН
ВУЛИЋ ЛАЗАР
ГВОЗДЕНОВИЋ ГОРАН - ГОШО
ЂОКОВИЋ РАДОВАН - ЋИРОВАЦ
ЦВЕТКОВИЋ ДРАГАН - ЂУРО
Улица и број
Кул Поље 3/8
Трнава
Паковраће
Кул Поље 3/8
Трнава
Трнава бб
Б. Гудурића 10
Трнава
Трбушани
Трбушани
Трнава
Кул Поље 4
Б. Гудурића 10
152
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/317-158 064/216-9922
011/215-2160
011/2164-272
011/2140-137
011/215-9974
011/318-8390
011/264-4516
011/217-1588
011/317-7037
011/217-2069
011/260-5681
011/263-0998
011/260-5681
011/317-9158
063/744-3170
061/263-6012
069/215-9974
069/129-7519
064/225-9767
065/252-5991
063/351-060
064/387-1950
063/107-3956
064/302-3808
РЕГИОН 12
Телефон
Мобилни
032/375-957
064/454-3555
032/558-9159 061/298-0692
032/375-957 064/335-6712
032/385-592 060/720-5073
063/326-751
060/610-1399
032/392-253
032/391-205 065/452-8202
032/543-5290 064/148-6660
032/376-143
032/367-171
ГСС – 243 „СТАРА РАКОВИЦА“ – 11222 СТАРА РАКОВИЦА, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
23
30
33
Презиме и име
ЗДРАВКОВИЋ ГОРАН
ТАЧИЋ СЛОБОДАН
МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДРАГ
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
МИХАЈЛОВИЋ НЕНАД
МИКОВИЋ МИРОСЛАВ
БОРОВИЋ ГОРАН
ЈАНКОВИЋ БРАНИСЛАВ
ПЕТКОВИЋ РАДИВОЈЕ
ЂОРИЋ ЈОВИЦА
МИЛОШЕВИЋ ГОРАН
ЗДРАВКОВИЋ ИЛИЈА
УРОШЕВИЋ ДРАГАН
ЗДРАВКОВИЋ Д. ИЛИЈА
ЂОРЂЕВИЋ НЕМАЊА
ЗДРАВКОВИЋ СТЕВАН
Улица и број
Бул. ЈНА 47
Бул. ЈНА 25
Исидора Бајића 2
Макиш П. пут 58
С. Јовића 8б
Ане Ахматове 5
П. Ивановића 45
И. Бајића 22
Барутана 9, М. М. Луг
Ј. Миловановића 36а
Бул. ЈНА 78
Бул. ЈНА 117
Ј. Миловановића
Бул. ЈНА 37
Бул. ЈНА 57
П. Ивановића 8
ГСС – 244 „БАЊИЦА“ – 11040 БЕОГРАД-БАЊИЦА, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
7
8
9
10
12
13
16
17
18
20
23
26
28
40
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН - ГАРЕ
ЖИВКОВИЋ ТОМИСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ НОВИЦА
ЗДРАВКОВИЋ МИРОСЛАВ - ЋЕЛА
ЂОРЂЕВИЋ МИОДРАГ - МИКИЦА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
РАДИЋ САША
ЖИВКОВИЋ ДУШАН - ДУЋА
МАРЈАНОВИЋ ДАРКО
ЈЕШИЋ ПРВОСЛАВ - СОНИ
ЈАНКОВИЋ СЛАВКО
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
МИЉКОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
ЖИВКОВИЋ ВЛАДИМИР - ВЛАЈА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ВЛАДИМИР - ЦЕЗАР
МИТРОВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕДА
КНЕЖЕВИЋ СРЕЋКО
Улица и број
Плитвичка 9
Плитвичка 38а
И. Муачевић 42
Плитвичка 41
Плитвичка 9
Миријевски Бул. 5
М. Миљковића 5б
Плитвичка 55ц
Плитвичка 38а
З. Шнајдера 9
Р. Ћосића 26
Плитвичка 55а
В. Ољаче 6а
Корнетска 34
Плитвичка 30
М. Павловића 25
Др. И. Хатон 7
Гандијева 87
ГСС – 247 „ШАМПИОНИ“ – 11126 ВЕЛИКИ МОКРИ ЛУГ, ОС ЗВЕЗДАРА
М.бр Презиме и име
1 ТАНАСКОВИЋ ПРЕДРАГ - ГАГА
2 СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВОРАД
РЕГИОН 1
Телефон
011/391-7560
Мобилни
061/694-4747
062/300-204
064/270-2812
011/394-1019 064/181-9139
011/231-7445 065/343-7994
011/394-2618 011/309-9975
065/805-6392
011/346-1531
063/254-862
063/735-2459
011/394-1412
063/898-9487
063/735-7576
062/886-5117
011/394-2874
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/266-9211 065/618-1444
011/587-876
011/394-1027 063/777-6224
062/896-3439
011/266-9211
011/275-8055 064/167-7954
011/364-1742 063/213-410
064/393-8977 066/941-6049
011/351-2107
011/398-4183 061/243-8989
011/394-0386
065/300-6099
011/394-2174 064/247-8456
011/2781-708 064/831-6035
011/358-5697 062/819-3003
011/367-1636 064/110-6585
011/397-0805 064/172-9617
061/610-6222
РЕГИОН 1
Улица и број
Телефон
Мобилни
Цветанова ћуприја 50
011/346-1919 063/661-713
Милана Глигоријевића 16 011/346-1535 062/632-075
153
М.бр
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
29
37
39
47
51
52
55
68
80
110
107
119
Презиме и име
БОГДАНОВИЋ БЛАГОЈЕ - БАНЧЕ
ЈОВАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ - КИРА
МИЈАЛКОВИЋ НЕБОЈША - НЕША
ПЕШИЋ ДРАГОСЛАВ - ПЕЛЕ
МИЈАЛКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - БАТКЕ
МАРКОВИЋ ЗЛАТКО
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОРАД - ЖИКИ
ТОДОРОВИЋ ИЛИЈА - ЛИЛЕ
ЈОВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
ДАМЊАНОВИЋ ДРАГАН - БУС
ПЕШИЋ ПЕТАР - ПЕКА
СМИЉЕВИЋ ПЕТАР
МИЛЕНКОВИЋ АНЂА
МИЛЕНКОВИЋ БРАНКО
ПАВЛОВИЋ РАДИВОЈЕ
МИЛИЋ МИРОСЛАВ - МИЋА
МИЈАЛКОВИЋ МОМЧИЛО
МИЈАЛКОВИЋ ЗОРАН
ЉУБИСАВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
МИЈАЛКОВИЋ МИОДРАГ - МИШКО
ЉУБИСАВЉЕВИЋ МИОДРАГ - МОДЕ
ДАВИДОВИЋ МИЛОШ
ДАВИДОВИЋ МЛАДЕН
РИСТОВСКИ АНЂЕЛКО
ДАВИДОВИЋ ДУШАН
МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН
ПЕТКОВИЋ РАДИВОЈЕ - ПЕЛЕ
ПЕТКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЧЕДИЋ МИОДРАГ - МИЈА
АНЂЕЛКОВИЋ ЖИВОЈИН - ЖИКА
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВОРАД - ЗОНЕ
МИТРОВИЋ ДРАГАН
РАДЕНКОВИЋ ГОРАН - ЧАРЛИ
Улица и број
Радосава Лумовића 8
Липовачка 34а
Стари Виногради 31
Николе Груловића 50
Стари Виногради 33
Јовијанова 13
Липовачка 34
Долинска 4а
Петков Кладанац 3
Византијска 18а
Забранска 18
Јовијанова 2
Стражарска коса 11а
Николе Груловића 62
Милана Глигоријевића 19
Николе Груловића 43
Стари Виногради 31
Стари Виногради 31
Николе Груловића 13
Стари Виногради 31
Живка Јовановића 6
Липовачка 23
Липовачка 23
Јовијанова 14
Партизанска 3
Митков Кладенац 5
Живка Јовановића 52
Живка Јовановића 48а
Живка Јовановића 28
Милана Глигоријевића 3
Поточка 8
Барутана 4
Живка Јовановића 1
Поточка 11
Телефон
Мобилни
011/346-1654
011/346-1623 063/835-0958
064/111-2515
011/346-0355
069/346-0564
062/153-1785
011/346-1001
011/346-0225 063/348-849
011/346-0059 063/818-8700
011/346-1415 063/206-106
011/346-1007 064/333-0018
011/346-1240 063/770-4938
064/164-7025
011/346-1660 063/730-2779
011/346-0428 065/631-2129
011/346-0330 063/225-460
011/346-0126
011/346-0126 064/375-2214
011/346-0213 064/279-4346
011/346-0906 064/111-2515
011/346-0236
011/341-2405
011/341-2405
011/346-1233
011/341-2405
011/346-0316
011/346-1488 063/277-845
011/346-2525
011/346-0803 063/848-2480
011/346-1526
011/346-0193 060/346-1606
011/346-1013 064/665-2594
011/346-0774 063/268-177
011/346-0192 064/221-7172
ГСС – 248 „ВАРОШИЦА“ – 11315 САРАОРЦИ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
Презиме и име
ЖИВАНОВИЋ БРАНКО - ЛИКИ
РАДУЛОВИЋ МАРКО - ФЕНИКС
ЖИВОЈИНОВИЋ РАДОСАВ - БУЏА
СТОЛИЋ НЕНАД
ЖИВАНОВИЋ МИЛАНЧЕ - ЛИВАДА
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСАНДАР - РНЗА
БОГОСАВЉЕВИЋ ГОРАН - ЛАКИ
Улица и број
М. Тита 45
28. Новембра 8
Д. Јоновића 91
А. Терзића бб, Лозовик
Д. Јоновића 67
М. Тита 37
7. Јула 16
154
РЕГИОН 8
Телефон
026/781-317
026/781-251
026/781-485
Мобилни
064/409-1727
065/558-3884
064/125-7909
066/925-9533
026/781-572 060/0781-572
061/810-8113
061/697-8720
М.бр
8
9
10
22
34
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ СИНИША - СИНКЕ
МАРКОВИЋ РАДИВОЈЕ - МОРАВАЦ
МАТКОВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕЦА
АКСЕНТИЈЕВИЋ ЈОВИЦА - ПОП
ОБРАДОВИЋ ГОРАН - ГИГА
Улица и број
Р. Марковића бб
Р. Марковића бб
28. Новембра 12
М. Тита 70
7. Јула 36
Телефон
026/781-518
026/781-083
026/781-560
061/204-5602
ГСС – 249 „ПРОЛЕТЕР“ – 11322 СКОБАЉ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
3
4
7
10
17
18
20
21
22
24
25
26
34
Презиме и име
АНТОНОВИЋ МИРОСЛАВ - МИГА
РАЈКОВИЋ МИХАЈЛО
МИТИЋ ДРАГАН - ДРИНИН
МИТИЋ СРПЧЕ
АРСЕНИЈЕВИЋ ДРАГЧЕ - МУЊА
СТОЈАНОВИЋ ПРЕДРАГ
СТОЈАНОВИЋ НОВИЦА - ДУЛЕК
АРСЕНИЈЕВИЋ СЛАЂАН - МУЊА
ДИНИЋ ПРВОСЛАВ - ПРВА
ПЕТРОВИЋ БРАНИСЛАВ - ЧВАРА
СРЕЋКОВИЋ БОЈАН - ДРДА
БОЈИЋ ДУШАН
АНТОНОВИЋ БОЈАН - ПУНЂАЛО
Улица и број
9 Југовића бб
Цариградски Друм 73
Цариградски Друм 84
Цара Душана бб
Партизанска 8
Цариградски Друм 114
Цариградски Друм 114
Партизанска 8
7. Јула 39
Партизанска 12
Пожаревачка бб
Цариградски Друм 122
9 Југовића бб
ГСС – 250 „ТЕКИР“ – 11200 ПОЖАРЕВАЦ-ЛУЧИЦА, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
17
19
21
23
24
31
33
Презиме и име
НОВАКОВИЋ ДРАГИША - ДИДИЋ
ЖИВКОВИЋ СРЕЋКО
МИЛЕНКОВИЋ ГОРАН - ЦРНИ
СТАНКОВИЋ БОЈАН - ЋАНА
ЈЕВРЕМОВИЋ ДОБРИВОЈЕ - ДОЛАЦ
МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН - ЦРНИ
МИШИЋ БОБАН - ПЕВАЦ
ИГИЋ ЗОРАН ЈАКА
МИЛЕНКОВИЋ ДАВИД - ЦРНИ
МИЛИЋЕВИЋ РАДИША - БИЏА
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН - БАЧВА
СТОКИЋ АЛЕКСАНДАР - ЦАНЕ
МИТИЋ ДЕЈАН - ПИШТА
ТАНАСКОВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕЂА
СТЕВИЋ РАДИША - ПУША
ЖИВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ - ЦОЈА
КОСТАДИНОВИЋ МИЛЕ - МАКЕДОНАЦ
САВИЋ ЖИВОРАД - МУРОЈ
ЈЕВТИЋ БОБАН - МРША
Улица и број
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Лучица бб
Пољана
155
Мобилни
062/201-550
064/289-2625
064/556-6064
061/228-0272
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/479-1278
026/479-1211
026/479-1232
026/479-1392
026/479-1102
026/479-1102
026/479-1088
026/479-1467
063/767-2148
065/642-4098
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/566-061
064/126-7635
063/855-7517
012/566-466 065/316-8771
012/566-210 064/256-8370
012/566-637
012/566-641 064/666-3662
012/566-408 064/679-1973
061/716-2590
012/566-129
012/566-407 063/893-0030
012/566-394 065/675-4535
012/566-110 062/875-9558
012/566-552 064/367-7596
012/566-538
012/566-700
012/566-503
012/566-444
063/883-9360
М.бр
35
51
60
94
96
Презиме и име
ТОМИЋ ВЛАДАН
БЛАГОЈЕВИЋ ЉУБОМИР - ЦРНОГОРАЦ
ЖИВКОВИЋ БРАНКО - ШВАЋКО
СТАНКОВИЋ ЗВОНИМИР
САВИЋ ИВИЦА - МУРОЈ
Улица и број
Пругово
Лучица бб
Лучица бб
Ин мемориам
Пожаревац
Телефон
012/566-271
012/566-483
012/753-2311 064/115-7165
ГСС – 251 „ЛЕТАЧ“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
22
23
55
Презиме и име
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ - КИНДА
МЛАДЕНОВИЋ ВЛАДИСЛАВ
ИЛИЋ НЕБОЈША НЕША - ИЦА
МИЛОЈКОВИЋ ДЕСИМИР - ДЕСКО
ЉУБИСАВЉЕВИЋ РАДОМИР - ЦАЦА
ЈАНКОВИЋ НОВИЦА - ЈАНЕ
АГАТОНОВИЋ ЗОРАН
ВАСИЋ ЗОРАН - КОНОБАР
БАТИНИЋ СЛОБОДАН - РОВАЦ
ЛАЗИЋ БОБАН - ЛАКИ
МАРКОВИЋ СЛОБОДАН - МАРКО
МАРИНОВИЋ СРЕТЕН - СРЕТА
ТОДОРОВИЋ СЛОБОДАН - ТАРЗАН
МЛАДЕНОВИЋ ДУШАН
СТОЈАНОВИЋ НЕНАД
ДАМЊАНОВИЋ НИКОЛА - НИЏА
ДАМЊАНОВИЋ НЕНАД - НЕНА
ЈАКОВЉЕВИЋ ГРАДИМИР - ГАРИ
ИЛИЋ НИКОЛА
МИЛЕНКОВИЋ ДЕЈАН - СТОЈЧИН
КОЈАДИНОВИЋ ГЛИГОРИЈЕ - ГЛИГА
ВЕЉКОВИЋ ЗОРАН - ПЕРИКА
Улица и број
Шерифова 65/1
Д. Анастасијевића 15
Језерска 19
Цвијићева 43
Д. Обрадовића 4
С. Фронта 4
Грчац
Масукина 6
М. Кршљанина 11
Д. Туцовића 17/1
Ивачка 4
Шулејићева 37
Глибовац
Д. Анастасијевића 15
Глибовац
Шерифова 9
Шерифова 9
Велика Плана
Језерска 19
Шерифова 65
С. Крајца 25
Скојевска 20
Телефон
026/318-790
026/312-376
026/315-674
026/318-008
026/322-376
026/316-467
Презиме и име
ЈАКШИЋ ИВАН
СИМИЋ НОВИЦА - СИМА
ЈЕВТИЋ МИЛАНЧЕ - МИЋА
ЈАНКОВИЋ ГОРАН - ЈАНЕ
ШИЉИЋ ЖИВАДИН - ШИЉА
БАЈЧИЋ ДРАГОСЛАВ - ГАЏИН
ВУЧКОВИЋ НИКОЛА - ЛЕСИН
РАНЂИЋ ИВАН - КАРИН
АРАНЂЕЛОВИЋ НЕНАД - КИНЕЗ
ПАНТИЋ МИША
Улица и број
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
156
РЕГИОН 8
Мобилни
063/725-8476
065/900-0098
063/181-9269
063/238-847
063/774-6016
064/395-7776
064/071-8467
063/845-8236
064/946-9540
063/884-6904
026/314-030
026/318-951 064/156-9074
026/391-205 064/147-4237
026/321-888
063/835-2118
026/322-223
063/803-7778
066/937-9552
026/312-376
061/641-4628
026/313-337
026/313-935 064/438-5632
ГСС – 254 „ШАМПИОН“ – 11407 СЕЛЕВАЦ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
Мобилни
063/883-9324
РЕГИОН 8
Телефон
026/371-894
026/371-478
026/371-586
062/168-1188
026/371-487
026/371-991
026/371-273
026/371-656
026/371-098
026/372-023
Мобилни
064/126-2775
064/049-4239
062/401-004
064/950-3214
064/166-3020
063/175-0837
064/498-2335
069/290-4991
062/378-470
069/838-1510
М.бр
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
33
36
37
40
44
54
69
75
80
99
Презиме и име
НИКОЛИЧИЋ СТЕФАН - ЦВЕЛЕ
ВЕМИЋ ЦАКАН
ВЛАСТИЋ БОРИВОЈЕ - БОРА
ВЕМИЋ ГОРАН - ГИТА
РАШИЋ МЛАДЕН - МЛАЂА
РАДИШИЋ СЛАВОМИР - ЋОМА
ЂУРЂЕВИЋ БОБАН - ТРСЈАНАЦ
БАЈЧИЋ ДАРКО - ВРАИЛАК
НЕВЕНКИЋ НОВИЦА - КАПЕТАН
МИШИЋ РАДОЈИЦА - ДИГА
ТОШИЋ АЛЕКСАНДАР
ПАВИЋ НОВИЦА
РАШИЋ ДРАГОМИР - РАДЕ ВРАБАЦ
ВЛАСТИЋ СЛАВОЉУБ - ПЕЗА
ЈОЦИЋ МАРКО - ЛИ
НИКОЛИЧИЋ САША
ЈЕВТИЋ НЕНАД
НИКИЛИЧИЋ НИКОЛА
МИЛОШЕВИЋ ГОРАН - ЏУКАЦ
МИЛОШЕВИЋ ДАНИЈЕЛ - ДЕНИ
БАЈЧИЋ НИКОЛА - ЧУКУН
ПАВЛОВИЋ ИВИЦА
САВИЋ РАДОСАВ - РАЈА
ТОШИЋ СРЕЋКО
ВЛАСТИЋ МИЛОШ - ПАПЕЦ
НОВАКОВИЋ ЖЕЉКО
ЖИВАНОВИЋ ЉУБОДРАГ
Улица и број
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Бачинац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Селевац
Телефон
026/372-053
026/372-186
026/371-464
026/371-712
Мобилни
062/859-9780
064/187-5006
064/044-5023
066/931-7767
064/288-3341
026/372-364 064/330-7614
026/372-006 062/424-784
026/371-571
026/371-574
026/371-589 064/115-7858
061/612-4803
064/535-2637
026/371-271
026/371-164
063/887-0715
026/371-958 063/887-0729
026/371-585 063/231-087
026/372-053 064/190-0456
026/371-948 062/162-9475
026/371-948 062/839-0594
026/372-309 062/440-010
026/371-572 064/239-9690
026/371-226 063/160-3847
026/371-892 064/959-6608
026/371-126 063/184-2929
026/371-405 064/132-0895
026/371-009 063/253-930
ГСС – 258 „ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 34240 КНИЋ, ОС КНИЋ
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
16
17
Презиме и име
АНЂЕЛИЋ МИОДРАГ
РАДОВАНОВИЋ ПРЕДРАГ - ОРЛИЋ
ВЕМИЋ ВЛАДИМИР
ИЛИЋ МИРКО
МИЦИЋ СИНИША
ЛЕКИЋ СТЕФАН
НЕШКОВИЋ ИВАН
ОБРАДОВИЋ ПРЕДРАГ
ПАУНОВИЋ ВЛАДИМИР
ДРЕШЕВИЋ СТЕФАН
МИЛОШЕВИЋ ВЛАДИМИР
ЂАЛОВИЋ РАНКО
СИМИЋ ГОРАН
ФИЛИПОВИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Кнић
Кнић
Кнић
Рашковић
Опланић
Кнић - Рибеш
Душана Шубакића 10
Кнић
Брестовац
Кнић
Кусовац
Кнић
Гривац
Гривац
157
РЕГИОН 5
Телефон
034/510-334
034/510-576
034/511-028
034/510-956
034/519-314
034/510-788
034/510-230
034/679-3029
034/511-151
034/510-605
034/536-132
034/513-172
Мобилни
064/443-8915
064/166-7244
061/305-9538
064/641-6296
062/127-3752
064/589-3685
065/988-0434
065/510-9696
064/461-4334
060/551-3031
060/580-6705
062/193-4075
064/161-9714
064/000-0271
М.бр
18
20
23
25
26
30
31
32
33
35
40
65
75
Презиме и име
БЕТУЛИЋ СТЕВАН
ВУЧИЋЕВИЋ НЕМАЊА
МИЛИВОЈЕВИЋ ЉУБИША
БУСАРАЦ ДРАГАН
МИЛУТИНОВИЋ ТАДИЈА
КОНАТАР МИРКО
МИЛОВАНОВИЋ МИЛАН
РАНКОВИЋ ЗОРАН
РИСТИЋ ЉУБОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ РАДЕ
РАДОЈКОВИЋ ЗОРАН - РАЧА
ВУКАНОВИЋ САША
САВИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Гривац
Бум. Брдо
Вучковица
Кнић
Кнић
Милеве Раичевић 15
Драча
Дивостин
Казимира Вељковића 35
Борач
Драгушица
Кнић
Кнић
Телефон
034/659-2043
034/510-416
034/510-078
034/320-666
034/562-309
034/562-322
034/334-902
034/535-997
034//897-121
063/628-741
034/510-562
ГСС – 260 „МОРАВА“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
М.бр
1
2
7
10
11
12
13
15
18
19
Презиме и име
НЕСТОРОВИЋ БОЈАН - БОКИ
СТЕФАНОВИЋ ВЛАДАН
АЛЕКСОВ ВЕНЕ
СТОЈАДИНОВИЋ МИОДРАГ
ЂОРЂЕВИЋ МИРОСЛАВ - ЂЕСКА
ИГЊАТОВИЋ ОГЊЕН - ОГИ
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН - КЛОКАН
ИГЊАТОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ПИЏАМА
ЈАНКОВИЋ ВАСИЈА - ВАСА
ЈАНКОВИЋ ЗОРАН - ЗОКА
Улица и број
Устаничка 70
Ореовица
Д. Шулеића 11
Ореовица
Моравска 15
Сутјеска 8
Моравска 15
Сутјеска 8
Видовданска 10
Видовданска 10
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/513-442 064/239-6968
012/258-147
026/515-753 063/152-3007
065/500-6954
064/122-8361
063/818-7652
061/660-0910
026/512-633 063/818-7652
026/513-084 064/467-8348
026/513-084 064/467-8358
ГСС – 262 „БРАОНАЦ“ – 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ, ОС АЛЕКСАНДРОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
Презиме и име
ОБРАДОВИЋ ЂОРЂЕ
РАИЧEВИЋ ГОРАН
МИЛУТИНОВИЋ СРЕЋКО
ТОМИЋ ДЕЈАН
АНТИЋ СВЕТОМИР
АРСИЋ БРАТИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ЦВЕТКОВИЋ РАДУЛА
МИЉКОВИЋ ДРАГОЉУБ
ЗАЈИЋ МИЛОМИР
БОНЏИЋ СЛАВОЉУБ
РАДОВИЋ ГОРАН
ТОМИЋ ПРЕДРАГ
ПАНТЕЛИЋ ЧАСЛАВ
Улица и број
Дашница
Строинци
Строинци
Лаћислед
Трнавци
Боботе
Дашница
Ратаје
Новаци
Врбница
Александровац
Лаћислед
Омашница
Злегиње
158
Мобилни
062/845-7228
063/727-6544
060/591-1100
064/348-4220
064/429-3446
069/639-815
065/456-2309
064/242-4633
064/375-5872
064/185-3745
061/114-4525
064/483-8195
063/725-1781
РЕГИОН 6
Телефон
037/761-416
037/834-463
037/825-108
037/762-132
037/764-559
037/759-077
037/761-397
037/763-376
037/764-745
037/882-198
037/355-2022
037/762-062
037/772-320
037/764-053
Мобилни
064-388-6555
063/854-9727
063/856-1259
062/825-3181
062/276-202
063/122-1083
064/243-7239
063/836-6671
063/578-569
063/109-8848
063/732-3671
062/108-5365
062/764-053
М.бр
16
18
19
20
21
22
25
26
28
Презиме и име
РАДМАНОВАЦ МИЛОВАН
ТОМИЋ МИЛУТИН
ВУЈИЋ СТЕФАН
БИШЕВАЦ СРЕЋКО
ЂОКИЋ ГОРАН - ЦУКИ
МИЛОВАНОВИЋ СРЕЋКО - ЈУНАК
ЖАРКОВИЋ СРЂАН - МИГЕ
ЋОСИЋ МИЛОШ
МАРКОВИЋ ДУШАН
Улица и број
Строинци
Дашница
Дашница
Брус
Ратаје
Злегиње
Злегиње
Витково
Д. Ступањ
Телефон
Мобилни
037/834-187 064/588-9247
037/761-124 062/746-528
037/761-047
063/854-9727
037/763-205 063/179-8246
037/764-353 062/764-353
037/764-636 063/757-3221
037/759-167 062/276-330
037/761-912 063/196-8209
ГСС – 264 „ПОДУНАВАЦ“ – 11300 СМЕДЕРЕВО-УДОВИЦЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
3
4
6
7
8
10
15
16
18
19
22
23
24
29
30
31
33
38
40
41
42
45
55
57
62
70
83
84
85
87
100
Презиме и име
АНДРИЈЕВИЋ ЉУБОМИР
СТЕВАНОВИЋ МИЛОРАД
ЂОРЂЕВИЋ МИЛОВАН
ЖИВКОВИЋ ЈОВИЦА
РАДОСАВЉЕВИЋ МИОДРАГ
ДИНЧИЋ ДИМИТРИЈЕ
НИКОЛИЋ ДРАГИША
СТОЈАДИНОВИЋ ГОРАН
СИМИЋ БРАТИВОЈЕ
КОСТИЋ ВЛАДАН
ПЕРИЋ ЖИВОРАД
СТОКИЋ МИЛОРАД
МАРКОВИЋ ЗЛАТОМИР
ЖИВКОВИЋ РАЈКО
УРОШЕВИЋ СТЕВАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ СЛОБОДАН
ИЛИЋ ЈОВАН
ИЛИЋ ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ ИВАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛОРАД
ЂОРЂЕВИЋ ЖИВКО
ЂОРЂЕВИЋ МИОДРАГ
МИТРОВИЋ МИЛАН
КОСТИЋ СЛАЂАН
ПАНТИЋ МИЛАН
ДЕНИЋ ЈАГОШ
РАШИЋ СЛОБОДАН
НЕШКОВИЋ ДОБРИЦА
НЕШКОВИЋ МИЛОРАД
НЕШКОВИЋ МОМЧИЛО
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛОШ
НИКОЛИЋ БРАНКО
Улица и број
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
159
РЕГИОН 8
Телефон
026/476-4069
026/476-4203
026/476-4199
026/476-4180
026/476-4338
026/476-4389
Мобилни
063/226-452
064/319-2949
064/666-0089
064/462-6575
064/331-9910
026/476-4245
026/476-4231 064/129-7277
026/476-4279
026/476-4061 065/453-1990
026/476-4128
026/476-4229
064/210-7474
026/476-4072 064/440-0780
026/476-4377 064/963-9552
026/476-4265 064/395-7413
026/476-4227 064/295-8626
026/476-4072 064/985-5264
026/476-4197 064/479-2515
026/476-4267 064/225-8681
026/671-848 064/963-7913
026/476-4232 064/884-4361
064/279-1855
064/333-8264
026/476-4258
026/476-4384 063/197-7074
065/477-9788
026/476-4329
026/476-4081 065/453-3575
026/476-4354
М.бр
111
115
116
117
Презиме и име
МИЛОШЕВИЋ ЈОВАН
СИМИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН
УРОШЕВИЋ РАЈКО
Улица и број
Удовице
Удовице
Удовице
Удовице
Телефон
026/476-4169
026/476-4294
026/476-4176
026/476-4220
ГСС – 266 „ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“ – 12220 ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
4
5
8
9
10
11
12
17
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
34
38
39
40
42
43
44
47
50
51
52
53
55
57
Презиме и име
СТЕФАНОВИЋ МИОДРАГ
ЈЕЛЧИЋ ЂОРЂЕ
МИШИЋ ПЕТАР - ПЕРА
ФИЛИПОВИЋ ДРАГАН - МОТАЛО
ТРАИЛОВИЋ ДЕЈАН
ПАЈКИЋ ДРАГАН - ПАЧА
МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН - ШУЈА
НЕДЕЉКОВИЋ ДРАГОЉУБ - МОРАВА
ПАВЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ЧКАЉА
КОСТИЋ ДРАГАН - ПОПА
ЛАЗИЋ НИКОЛА
МАРКОВИЋ БОГОЉУБ - БОБАН
БОГИЧИЋ МИРКО
ЂУРИЋ ДЕЈАН ЏАЈА
ЖИВКОВИЋ БРАНКО - БАНЕ
ЛЕВКОВ АЛЕКСАНДАР
СТЕФАНОВИЋ ЗОРАН
МИЛОВАНОВИЋ ГОРАН - ГОНИК
ИВАНОВИЋ ЈОВИЦА - ЈОВА
ЖИВКОВИЋ ЈОВИЦА - ЂОЗА
РАДОСАВЉЕВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВАНОВИЋ ТИХОМИР
МИХАЈЛОВИЋ ПЕТАР
ЂОРЂЕВИЋ СЛАВИША - ЖУТКА
ЖИКИЋ ВЛАСТИМИР
СТЕВИЋ ДРАГАН
ИВИЋ САША
СТЕВИЋ МИЛИСАВ - ЧОКА
ЂОРЂЕВИЋ РАДОСЛАВ - КВАКА
ПЕТРОВИЋ МИЛИВОЈЕ - ЗАЈКА
ПОПИЋ ЖИВОРАД
АВРАМОВИЋ ДЕЈАН - КЛИСА
ПЕТРОВИЋ ДОБРИЦА
ЖИВКОВИЋ ЖИВОСЛАВ
ЛУКИЋ ЗЛАТИБОР
МЛАДЕНОВИЋ САША
МИХАЈЛОВИЋ МОМЧИЛО
Улица и број
Кусиће
Велико Градиште
Пожежено
Велико Градиште
Велико Градиште
Затоње
Десине
Триброде
Царевац
Царевац
Затоње
Кумане
Кисиљево
Затоње
Средњево
Кисиљево
Браничево
Велико Градиште
Затоње
Триброде
Берање
Миљевић
Тополовник
Затоње
Ђураково
Војилово
Затоње
Кусиће
Затоње
Кусиће
Велико Градиште
Браничево
Затоње
Царевац
Кисиљево
Велико Градиште
Тополовник
160
Мобилни
064/500-2415
064/411-4380
064/367-6751
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/666-850 062/884-3285
012/661-373 064/863-2352
012/662-335
012/660-262
062/560-441
012/672-001
064/485-5555
012/666-058
012/667-800 062/849-3915
012/667-602 061/228-4815
012/672-032
012/664-301 060/301-5301
012/664-033 069/801-7742
012/672-221 069/672-221
012/667-094
012/664-175 064/906-0704
012/662-226
012/672-053
012/666-775
012/587-154
012/670-273
012/664-026
012/672-182
062/181-9241
012/766-0299
012/672-597
012/666-669
012/672-074
012/666-640
063/208-614
064/349-8898
062/111-8528
061/212-6545
063/172-9640
069/101-6982
063/891-0848
069/801-7767
012/666-591 064/269-3062
063/857-2319
012/667-373
012/664-739
065/264-9999
012/664-026 063/283-834
М.бр
58
59
60
61
72
81
83
91
99
100
109
112
Презиме и име
ПЕРИЋ ЈЕЗДИМИР
НИКОЛИЋ САША
ПАУНОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
ТОМИЋ ГОРАН - РУС
РАДОЈКОВИЋ ДРАШКО
МИЛОЈКОВИЋ САША - БЕЧА
ИВИЋ ЈОРГОВАНКО - ЈОЛЕ
МИРКОВИЋ СРЕЋКО
ТОМИЋ ИВАНА
САВИЋ ДЕЈАН - ЦАНЕ
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН - ЛЕБИ
СТОКИЋ МИРОСЛАВ - МИМИ
Улица и број
Тополовник
Тополовник
Тополовник
Царевац
Печаница
Љубиње
Печаница
Велико Градиште
Царевац
Велико Градиште
Затоње
Затоње
Телефон
012/664-046
012/664-231
012/664-056
012/667-119
012/665-214
012/667-776
012/667-472
012/661-072
012/667-490
060/327-2742
012/672-089 062/103-4686
063/895-5085
ГСС – 267 „КРИЛА БУДУЋНОСТИ“ – 21467 САВИНО СЕЛО, ОС ВРБАС
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
18
20
21
22
28
41
42
66
Презиме и име
ЂУКИЋ ВУЈИЦА
ЛЕКОВИЋ СЛАВКО
ЛЕКОВИЋ МИЛИЋ
ФАЈСИ ВЛАДО
БАРЕКТАРЕВИЋ МИРО
КОЛОВИЋ КРИСТИНА
ЖИВКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
КОЛОВИЋ ЈОСИП
КОЛОВИЋ ВИКТОРИЈА
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРИЋ ДУШАН
ХАРДИ СИЛВЕСТЕР
ПЕРЕПЕЉУГ ЖЕЉКО
ПЕРОВИЋ ЗОРАН
КОМАТИНА МИОМИР
БУБАЊА МИЛОШ
ЛАИНОВИЋ ВЕЛИБОР
ЋИКА ЗОРАН
ДАНИЛОВИЋ РАДЕ
РЕСАНОВИЋ МИЛАН
ЖИВКОВИЋ ДАНИЛО
Улица и број
Ин Мемориам
Војвођанска 1а, Кула
Војвођанска 1а, Кула
Максима Горког 15, Кула
Братства Јединства
Маршала Тита 83
С. Ковачевића 25, Фекетић
Маршала Тита 83
Маршала Тита 83
Дунавска 18, Обровац
Ђуре Јакшића 5
Иве Лоле Рибара 15
Нова Кула бб
Бранка Делетћа 35а
Маршала Тита 68
Маршала Тита 28а
Братства Јединства 32
Иве Лоле Рибара 86
Маршала Тита 33
Братства Јединства 101
С. Ковачевића 25, Фекетић
ГСС – 268 „ШАМПИОНИ КОСМАЈА“ – 11415 КОРАЋИЦА, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
Презиме и име
ЛИГЕР ФРАНСИС РОБЕРТ
МИРОСАВИЋ БОРИВОЈЕ
ИЛИЋ ДАРКО
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛОСАВ
Улица и број
Космајски пут 393
Космајски пут 242
Космајски пут 170
Младеновац
161
Мобилни
069/715-226
062/869-1467
063/710-3830
063/707-9032
064/914-6002
061/302-0062
061/169-4239
063/321-498
РЕГИОН 11
Телефон
021/720-600
021/729-087
021/729-087
021/729-087
021/720-461
021/720-740
021/720-659
Мобилни
063/504-331
062/150-4331
064/075-3267
062/857-9828
063/181-6534
065/628-8584
063/174-7337
063/167-3733
063/173-7541
063/188-6493
064/010-3239
062/857-9878
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/821-9721
011/821-9158
011/821-9176
011/6234-290
М.бр
5
6
8
10
11
16
19
21
33
Презиме и име
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛОМИР
ЧОКИЋ МИЛОМИР
ВУКОВИЋ ЖЕЉКО
РАДОСАВЉЕВИЋ МИЛОВАН
ЖИВАНОВИЋ САША
ИЛИЋ ДРАГИВОЈЕ
СТАНКОВИЋ МИЛОРАД
ЛАЗАРЕВИЋ ЉУБИВОЈЕ
БЛАГОЈЕВИЋ ДОБРИЦА
Улица и број
Ин Мемориам
Велики Бунар
Петкајска 9
Д. Кузмића 24
Парлоге 13
Космајски пут 170
Младеновац
Петкајска бб
Петкајска бб
Телефон
011/821-9135
011/821-9669 062/525-906
011/821-9146 061/111-1836
064/128-7790
011/821-9076 064/201-0685
060/347-2741
063/125-0019
011/821-9675
ГСС – 270 „КАРАБУРМА“ – 11060 БЕОГРАД-КАРАБУРМА, ОС ПАЛИЛУЛА
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
10
11
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
27
28
30
31
34
36
37
39
45
46
53
54
55
Презиме и име
РИСТИЋ ДРАГАН
СПИЦИН ЛАВРЕНТИЈЕ
ДРАГИЧЕВИЋ БЛАГОЈА - ПЕЦА
СТЕФАНОВИЋ АКСЕНТИЈЕ
СТОШИЋ ТОМИСЛАВ
РАНЂЕЛОВИЋ МИРОСЛАВ
НАСТАСИЈЕВИЋ ИВАН
ИРЕВИЋ МИЛАН
МАКСИМОВИЋ МИРА
ВЕЛИНОВИЋ МИЛЕ
СТАМЕНКОВИЋ НИКОЛА
СТАМЕНКОВИЋ СТОИЛКО
ВУЧИЋ АЛЕКСАНДАР
КОЦКАРЕВИЋ ПЕТАР
ОПАЧИЋ СТЕВАН
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН
ВУЧИЋ РОЗМИР
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДРАГАН
НИКОЛИЋ МИЛИВОЈЕ
ТОМОВИЋ ИЛИЈА
ВУЛЕТИЋ ГОРАН
ШАКИЋ АТАНАС
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
МИХАИЛОВИЋ ИВАН
ЦМИЉАНИЋ НЕНАД
МАКСИМОВИЋ ЈЕЛЕНА
СТОЈКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ПЛАВШИЋ ЖАРКО
СТАМЕНКОВИЋ МОМЧИЛО
РИСТИЋ МИОДРАГ
ИСАИЛОВИЋ БОЖИДАР
БОБИЋ ЖЕЉКО
Улица и број
Камчатска 28
Птујска 13
П. Ћетковића 49
Сланачки Пут 78
А. Флеминга 39
М. Лесковац 59
Ада Хуја 14
Ч. М. Ђурића 11
Зеничка 19д
I Партизанска 21 Крњача
А. Флеминга 42
А. Флеминга 42
Ч. М. Ђурића 37
Ј. Радаковић 128
С. Букумировић 116
Влашићка 14
Ч. М. Ђурића 37
Корнатска 12
Д. Срејовића 24
Пере Ћетковића 4
В. Венац 55
А. Флеминга 42
Љ. Миодраговића 5а
П. Лумумбе 69
М. Брдо 29м
Зеничка 19д
Мали Лесковац 31б
Гарсије Лорке 31
Јованке Радаковић 84
Чика Мише Ђурића 3
Д. Срејовића 63
Корнатска 1
162
Мобилни
РЕГИОН 1
Телефон
011/277-7103
011/227-0127
011/277-1281
011/279-0041
Мобилни
064/300-9514
064/581-1249
063/153-7892
060/331-3513
065/230-4743
063/302-271
063/490-527
066/419-744
062/277-958
061/181-4380
064/124-0605
064/290-9271
011/208-5480
011/278-8211
011/279-0054
011/277-0040
011/277-1698
011/271-4050
011/299-3143
011/277-7904
011/208-5481
011/277-2132
011/278-7104 065/689-6282
064/230-2416
011/208-5481 061/316-6613
011/278-8601 060/138-3244
064/330-8472
011/297-2089 064/210-4799
011/278-9157 064/284-6890
011/277-7904
011/277-1107 064/258-9354
011/278-1933 060/424-7069
064/597-3606
011/277-1698
011/278-8251 063/768-7608
011/277-0105
011/299-0917 063/733-7072
011/277-4773 063/729-2718
060/366-1802
011/278-7736 064/149-9291
М.бр Презиме и име
56 МИЛОСАВЉЕВИЋ ГОЈКО
70 ВОЈВОДИЋ ДУШАН
Улица и број
Трудбеничка 24/8
Петраркина 8
Телефон
Мобилни
011/275-7361 064/221-5527
064/140-7078
ГСС – 271 „ПАДИНСКА СКЕЛА“ – 11213 ПАДИНСКА СКЕЛА, ОС ПАЛИЛУЛА
М.бр
1
2
3
4
6
7
20
24
25
27
29
30
32
33
34
41
43
47
53
70
Презиме и име
НИКОЛИЋ БОРКО
КРСМАНОВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
БРАНКОВИЋ ДЕСИМИР - ДЕСКО
ПАЈАЗИТИ ЕНВЕР - ПАЈЧЕ
БРАНКОВИЋ МИЛОШ
ПИВАРЕВИЋ СЛОБОДАН - ПИВКЕ
ПАРЕЗАНОВИЋ СРЕЋКО
АЉИЉИ МИЉАЈЕМ – МИМИ
МИРКОВИЋ ДРАГОЉУБ - ГРГА
СТОИЉКОВИЋ СЛАВОЉУБ - КИКЕ
ПЕТРОВИЋ МИЛИСАВ - МИКАН
МИХАИЛОВИЋ НЕДЕЉКО - БУКИ
МАКСИМОВИЋ НЕМАЊА - НЕЦА
МАНЕВСКИ ДРАГАН - ЧОЛЕ
МАКСИМОВИЋ ВУКАДИН - МАКСА
ТРУБАРАЦ ДРАГАН - ТРУБА
СУЛИМАНОВИЋ АРИФ - ГАРА
СПАСИЋ ЗОРАН - СПАСКЕ
ЈУСУФОВИЋ ЋЕМАЉ - ЋУФА
МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ЛЕЛА
Улица и број
ЈНА 125, Борча
Падинска Скела
Глогоњски Рит
Борча - Преток
Борча - Овчански пут
Товилиште
Товилиште
Падинска Скела
Борча Комбинатова
Ковилово
П. Бара 206, Нова 3, Борча
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Падинска Скела
Ин Меморам
РЕГИОН 1
Телефон
011/332-3124
011/887-1838
011/884-4575
011/298-0535
011/271-7979
011/887-3064
011/887-1518
011/332-6488
011/887-3611
011/332-8037
011/887-2057
011/887-4045
011/887-2437
011/887-4045
011/887-2470
011/887-3533
011/887-3090
011/887-1004
ГСС – 272 „ПОЛЕТ“ – 11508 ГРАБОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
2
5
6
9
10
13
14
16
23
25
26
36
38
42
51
58
Презиме и име
ЛЕОНТИЈЕВИЋ ДУШАН
ЂУРИЋ ДУШАН
РАШИЋ ЗОРАН
ПЕТКОВИЋ ПРЕВИСЛАВ
НЕГОВАНОВИЋ ОБРАД
ПЕТКОВИЋ ЗОРАН
ПАНТИЋ МИЛОШ
УРОШЕВИЋ МИЛУТИН
ТОПАЛОВИЋ МИРКО
УРОШЕВИЋ ГОРАН
УРОШЕВИЋ ИВАН
ПЕТКОВИЋ ЈОВАН
ЂУРИЋ ДРАГАН
ОБРАДОВИЋ ПЕТАР
РАЈКОВИЋ ДАРКО
НЕГОВАНОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Таково бб, Д. Крај, Уб
К бр. 434
К бр. 283
К бр. 164
К бр. 168/А
В. Поље, К бр. 46/Ц, Стублине
К бр. 249
К бр. 75
К бр. 32
Грабовац
К бр. 80
К бр. 164
К бр. 434
К бр. 42
Грабовац
К бр. 173
163
Мобилни
062/880-0339
064/326-6538
062/806-2193
062/897-5637
065/563-5328
061/880-2589
064/391-3590
011/887-4152
064/142-3705
063/700-5393
060/662-6637
062/801-1821
064/202-773
062/800-4088
069/339-1953
РЕГИОН 1
Телефон
064/012-0658
011/872-5215
011/876-0215
011/876-0079
011/876-0133
011/876-0215
011/872-0988
Мобилни
064/466-6694
063/810-8345
062/886-0531
063/853-5513
060/447-7050
065/872-5215
064/029-4330
064/377-3583
063/358-134
064/129-4621
064/140-3017
063/264-847
062/198-0730
063/840-2276
064/175-6342
064/136-2063
ГСС – 273 „МАВЈАН“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
10
14
17
18
22
Презиме и име
МИЛЕТИЋ СРЂАН
РАДОЈКОВИЋ МАРКО
КОСТАДИНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ - МОЛИН
СРЕЋКОВИЋ СРБОЉУБ - КИЦА
СТАНКИЋ МИЛОСАВ
УРОШЕВИЋ РАДОМИР
МИЛЕТИЋ ЗЛАТИВОЈЕ
ЗДРАВКОВИЋ СЛОБОДАН - СЛОБА
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЗОРАН
РАДОЈЕВИЋ БОЈАН - БОКА
ПЕТРОВИЋ РАДОСЛАВ - КИНЕЗ
ТЕРЗИЋ ЈОВА
Улица и број
М. Миланковића 118
Батошевачка 29
С. Новаковић
М. Миланковића 83
М. Миланковића
К. Поповића 14, Пож.
С. Новаковић бб
Н. Пашића 128
Ковачевац
С. Новаковића 30
Илије Петровића
Варовничка 10
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/623-5109 063/740-3554
060/153-0094
063/278-832
012/566-377 069/156-6377
063/661-698
011/823-5259 063/821-2545
063/775-5426
011/623-5072 064/417-6481
060/016-4600
011/623-5053 064/194-4602
ГСС – 276 „СРЕМ“ – 11277 УГРИНОВЦИ, ОС ЗЕМУН
М.бр
3
4
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
29
34
Презиме и име
СТОЈШИЋ СВЕТИСЛАВ - ЦВЕЋЕ
ПОПОВИЋ ДУШАН
СТОЈШИЋ ВЛАДИМИР
БУРСАЋ ВЛАДИМИР
ИГЊАТОВИЋ ДРАГАН
ЧАВИЋ ИГОР
ГАВРИЛОВИЋ СЛОБОДАН - ЋОБА
ЂУРЂЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ПОПОВИЋ ДРАГАН - БАТА
РАТКОВИЋ ДРАГАН
МИЛУРОВИЋ ЛАЗАР
СКАКОСКИ АНДРЕЈА - ЦЕЗАР
БАРАЛИЋ ДРАГУТИН - БАРА
НИКОЛИЋ ЈОВАН
ПЕТРОНИЋ ДРАГАН - ЏЕКИ
КАЛАХИ МИЛАН - КИМИ
ЗЛАТИЋ ИВАН
ВУЈИЋ ДРАГАН - ДАЧА
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГА - ЦАЛЕ
Улица и број
Београдска 17
Крњешевачка 23
Учитеља Цвеје 12
Скопљанска 2, Земун
Партизанска 66, Крњ.
Угриновачка 6, Крњ.
Т. Трајковића 48
99. Палих бораца 39
Београдска 68
Војачка 49
Војачка 9
Гробљанска 40
Т. Трајковића 38
Синђелићева 7
Срете Зоркића 4
Гробљанска 135
Војачка 73
Београдска 125
В. Обрадовића 12
РЕГИОН 1
Телефон
011/840-8598
011/840-9597
063/834-3363
022/391-388
022/391-320
011/840-8406
011/840-8509
011/840-9127
011/840-9925
011/840-9405
011/840-8663
011/840-9201
011/840-9799
011/840-8401
011/840-8098
011/840-9372
011/373-2525
011/840-8517
ГСС – 277 „ЛЕВАЧ-КАВАДАР“ – 35260 КАВАДАР-РЕКОВАЦ, ОС ЈАГОДИНА
М.бр
1
2
3
4
5
Презиме и име
МИЛОЈЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
НОВАКОВИЋ МИЛОЈЕ
ПРОДАНОВИЋ ЗВОНКО
ВУЛОВИЋ МАРКО
МИЛОЈЕВИЋ СТЕФАН
Улица и број
Кавадар
Ердеч, Крагујевац
Сомборска 5, Крагујевац
Рековац
Кавадар
164
Мобилни
064/015-9552
063/823-3333
064/512-2402
066/868-1557
064/840-6111
064/478-1168
060/333-4660
064/897-7713
062/867-0646
064/212-8197
064/236-5813
064/283-5302
064/113-8656
064/825-2713
064/036-5953
063/846-9641
064/221-6642
РЕГИОН 4
Телефон
035/881-3421
034/312-984
034/320-303
035/841-1886
035/881-3421
Мобилни
063/875-2082
063/188-1165
064/979-1905
063/875-8442
М.бр
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
48
Презиме и име
ОБРАДОВИЋ ДОБРИЦА
МИЛОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
ЛЕПОЈЕВИЋ БОЈАН
ПАНИЋ ГОРАН
ПАНИЋ СЛАВИША
НОВАКОВИЋ МИРОСЛАВ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ИГОР
ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
ИВКОВИЋ МИЛОШ
МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДИЦА
ПРОДАНОВИЋ МАРКО
ИЛИЋ МИРОСЛАВ
ИЛИЋ ЈОВИЦА
ИВАНОВИЋ РАДОЈЕ
ИВКОВИЋ МАРКО
ЂОРЂЕВИЋ ДУШАН
НИКОЛИЋ НЕНАД
ЂОРЂЕВИЋ МИЛУТИН
ПЕТРОВИЋ САША
ИВАНОВИЋ МЛАДЕН
ИВАНОВИЋ САША
АНИЧИЋ МИРОСЛАВ
АНТОНИЈЕВИЋ СЛОБОДАН
ОБРАДОВИЋ МАРКО
ОБРАДОВИЋ ДРАГУТИН
МИЛИЋЕВИЋ СТЕФАН
ПАНИЋ ИВАН
ПАВЛОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР
ПЕРИЋ ДАРКО
АНИЧИЋ ЛУКА
Улица и број
Главинци
Кавадар
Урсуле
Мајур
Кавадар
Кавадар
Ердеч - Крагујевац
Вукмановац
Кавадар
Урсуле
Урсуле
Сомборска 5, Крагујевац
Кавадар
Кавадар
Кавадар
Урсуле
Ратковић
Кавадар
Кавадар
Лукар
Кавадар
Кавадар
Б. Петровић 7, Крагујевац
Кавадар
Вукмановац
Кавадар
Урсуле
Кавадар
Подгоричка 19, Крагујевац
Подгоричка 19, Крагујевац
Данила Киша 4, Крагујевац
Б. Петровић 7, Крагујевац
Телефон
Мобилни
063/105-8409
035/881-3448 069/723-448
035/842-9023
035/261-306 064/118-2973
035/881-3449
035/881-3505 063/131-1174
034/312-984
069/603-687
035/881-3496
035/842-9085 064/319-0604
035/842-9118 063/708-0644
034/320-303
035/881-3497
035/881-3497 063/709-7171
063/130-5571
035/842-9085 062/963-3978
035/281-101 069/507-1104
035/881-3414
035/881-3424
035/729-048 062/161-3620
063/712-9482
063/712-9482
063/760-0223
064/307-8521
063/717-8992
062/960-3984
035/842-9014 064/497-2249
035/881-3505
062/719-247
061/651-0889
064/960-2330
034/326-620
ГСС – 281 „ЧАНТАВИР“ – 24220 ЧАНТАВИР, ОС БАЧКА ТОПОЛА
М.бр
1
2
8
9
10
12
13
14
15
16
Презиме и име
ШИНКОВИЋ М. ПЕТЕР
ДЕР ГЕЗА
БЕКЕШ ИШТВАН
КОВАЧ ИГОР
КОВАЧ ЧАБА
ШИНКОВИЋ ПЕТЕР
ОЛАХ ДАВИД
ШАФРАЊ ЛАСЛО
КОВАЧ ЧАБА MЛ
ВАС АНДОР
РЕГИОН 11
Улица и број
Телефон
Мобилни
Сомборска 9
Сомборска 39
Чикерија 20
Моравска 16
Кањишка 12
Тополска 90
I Виногради 56
Моравска 16
I Виногради 87
024/781-700
024/781-084
024/781-951
024/781-431
024/784-058
063/875-9416
063/881-4315
060/078-1951
063/502-646
063/529-674
063/709-3744
165
024/784-270
062/316-871
063/760-9074
ГСС – 282 „РЕСАВСКИ ЛЕТАЧ-ДЕСПОТОВАЦ“ – 35212 ПЛАЖАНЕ, ОС ДЕСПОТОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
6
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
88
Презиме и име
ГЛИГОРИЈЕВИЋ СИНИША – НИША
ТОДОРОВИЋ СТАНИША - ХОКИ
МИЛЕНОВИЋ ЉУБИША - ЛИЦИДЕР
МИЛУТИНОВИЋ НЕНАД - НЕША
МИЛУТИНОВИЋ МИЛОШ - МИША
МАНОЈЛОВИЋ СЛАЂАН
ЈАГОДИЋ СЛАВИША
ТАСИЋ ЉУБИША - ЧИПИЋ
ПАНТИЋ НЕНАД - КУРЈАК
РАДОЈЕВИЋ СЛАВИША - ГАГА
МАТИЋ ДАНИЈЕЛ - КАЛАБА
ДОБРОСАВЉЕВИЋ ЉУБИША - ЉУБА
МИЛАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ ПРВОСЛАВ - ПРКА
НЕШИЋ ИЛИЈА
ГЛИГОРИЈЕВИЋ ЗЛАТКО
РАКИЋ БОРКО
Улица и број
Златово
Палжане
Змај Јовина 39
Палжане
Палжане
Пролетерска 40
Палжане
Палжане
Грабовица
Палжане
Палжане
Савеза Бораца 105
Роанда
Палжане
Моравска 46
Деспотовац
Златово
Медвеђа
Мобилни
060/337-8500
Презиме и име
СТЕВАНОВИЋ САША - БАНДАУР
ЕРАКОВИЋ ЗОРАН - ЕРА
ЧУЧКОВИЋ СТЕФАН
МАРЈАНОВИЋ ЗОРАН
САВКОВИЋ ГОРАН - ШИЉА
РИСТИЋ ДРАГАН - РИЛЕ
СТОЈИЋЕВИЋ ПРЕДРАГ - ПРЕЦА
УРОШЕВИЋ ОГЊЕН - ОГИ
ВУЈКОВИЋ ЛУКА
САВКОВИЋ СЛОБОДАН - БУВА
ТАШИ МИРОСЛАВ
КРСТИЋ ДЕЈАН
КЕКИЋ МИЛОРАД
АЛФИРОВИЋ ТОДОР - ТОША
ПЕТРОВИЋ ПЕТАР
РАДОВАНОВИЋ ЗОРАН - ПАПЕЦ
ЈЕФТИЋ ДЕЈАН - ЈЕФТА
ВУЈКОВИЋ ВЛАДИМИР - ВУЈКО
ПЕТКОВИЋ ДРАГАН - ПЕТКО
БОЖИЋ ИГОР ЖМАРА
Улица и број
Телефон
Краља Александра
015/355-185
Кнеза Мирослава 73/6
015/348-487
Маршала Тита 53, Кленак 022/445-630
Ј. Јовановића Шапчанина 13015/343-261
Вука Караџића 16, Дреновац015/290-276
Јована Дучића 33
Лазе Лазаревића 44, Варна 015/284-241
Маршала Тита 105, Јеленча 015/380-524
Ј. Јовановића Шапчанина 13015/355-089
В. Караџића 12, Дреновац 015/290-277
Беог. Пут бб, Предворица 061/309-3106
Боже Милановића 46
Китошка 40, Варна
015/284-275
Далматинска 118
015/370-478
Пилота Танасића 35
015/342-550
Боже Милановића 64
015/351-690
Боре Тирића 97
015/353-040
Ј. Јовановића Шапчанина 13015/355-089
Пилота Танасића 43
015/344-876
Церска 37, Варна
015/284-290
Мобилни
060/035-5185
063/284-519
064/301-3096
065/549-1727
064/238-0504
064/553-6005
062/166-6265
064/882-3766
063/843-9756
060/066-1971
064/122-2295
060/320-7999
063/658-402
064/143-3117
064/439-6562
061/199-5293
064/154-7734
063/843-9756
064/282-9039
064/052-2554
166
063/723-2231
061/193-2472
063/851-7360
069/634-347
063/878-0714
035/863-1175 064/274-0384
035/612-974 063/887-3456
035/335-166 063/813-9414
035/863-1182
035/611-644 061/289-6841
035/612-482
035/634-497
035/625-203 063/297-908
ГСС – 286 „ТРИЈАНГЛА-ШАБАЦ“ – 15000 ШАБАЦ-ТРИЈАНГЛА, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
15
16
20
21
24
31
37
39
55
РЕГИОН 4
Телефон
035/634-497
035/863-1283
035/611-995
035/863-1405
035/863-1405
035/613-351
035/863-1335
035/863-1299
035/634-347
РЕГИОН 3
ГСС – 287 „КОСТОЛАЦ“ – 12298 КОСТОЛАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
3
5
10
15
19
20
23
31
32
34
36
46
47
54
55
62
69
74
77
81
93
99
100
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ РАДОСЛАВ
МАРКОВИЋ ГОРАН
СТАНОЈЕВИЋ УРОШ
ХОРВАТИЋ ДРАГУТИН
ЕРАКОВИЋ ДРАГАН
ПАНТИЋ МИЛЕ
ШОФРАНКО ГОРАН
МЕДИЋ ДУШАН
СТАНОЈЕВИЋ ДАРКО
СПАСОЈЕВИЋ ВЛАСТИМИР
СТОЈИЋ БОЈАН
ДОВАТОВ ВЛАДИМИР
БОГДАНОВИЋ ТИХОМИР
БУРА ИГОР
ЧУЛА ИВИЦА
МИЛОШЕВИЋ САША
БУКАРИЦА МИЛАН
ЖИВОИНОВИЋ СИНИША
СТАНОЈЕВИЋ ГОРАН
СТОЈИЋЕВИЋ ЗЛАТИБОР
ТРАЈКОВИЋ СТАНИМИР
МИЈУЦА СТЕВАН
ТРАМПА ЗОРАН
Улица и број
Кличевац бб
Ђуре Јакшића 21
Козарачка 8
С. Ковачевића 1
Балканска 14, Пожаревац
Звишка 10
Ђуре Јакшића 10/2
Поречка 73
Трудбеничка 25/12
С. Ковачевича 1
Трудбеничка 27
Ужичка бб
Ужичка 25
Вука Караџића 29
Војводе Мишића 24
Лоле Рибара 64
Поречка 22
Вука Караџића 17
Ужичка 45
Село Петка бб
Капетана Тодића 105
Колиште бб
Гобалова 73
Ужичка 26
РЕГИОН 8
Телефон
012/565-213
012/243-224
012/241-968
012/241-102
012/211-319
012/240-886
012/241-516
012/240-810
012/241-102
012/242-860
012/241-746
012/240-078
012/240-856
012/240-584
012/242-043
012/240-257
012/243-351
012/243-104
012/249-134
012/248-229
012/241-071
012/248-221
012/240-710
ГСС – 288 „ЧУБУРА“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
3
7
9
10
11
12
14
15
17
19
29
Презиме и име
КАЉЕВИЋ ТИХОМИР
ЋОСИЋ МИЛОСАВ
СТОЈАНОВИЋ ГОРАН
ЧИТАК АЛИЈА
ЋОСИЋ ЗЛАТАН
РАДИВОЈЕВИЋ НЕНАД
МЛАДЕНОВИЋ МОМЧИЛО
ЈАГЛИКИЋ ДЕЈАН
СТОЈАНОВИЋ СРЂАН
ТАНАСКОВИЋ ДЕЈАН
ТОДОРОВИЋ ГОРАН
ИСАИЛОВИЋ РАДИША
Улица и број
Славујска 11
Г. Принципа 13
Поточка 13
Ц. Армије 94
Г. Принципа 13
Чубурска 5
В. Вујошевића бб
Село Грчац
Поточка 13
М. Мијалковића 2
Поточка 21
Поточка 8
167
Телефон
026/432-1883
026/431-5198
026/431-9520
026/431-6240
026/431-5198
026/431-6904
026/431-2061
026/370-057
026/431-3072
026/311-849
026/431-5723
026/431-9565
Мобилни
064/393-5548
065/884-4447
063/723-2091
063/716-0259
064/853-3802
064/467-7886
064/594-9185
063/723-2091
063/842-8996
063/370-905
064/853-3749
060/570-6770
060/024-3300
060/024-2043
060/446-7257
064/594-9333
062/256-937
061/812-6757
063/856-7069
064/807-1142
РЕГИОН 8
Мобилни
064/949-9671
062/313-072
062/113-1018
064/227-8508
060/055-2705
063/717-6731
064/199-6481
062/422-970
066/001-191
064/184-8844
064/480-2335
ГСС – 290 „МАВЈАН“ – 11310 ЛИПЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
ПАНТЕЛИЋ ДЕЈАН - ДЕКИ
ИЛЕШ ПАЛ – ПАЛИКА
ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДОСЛАВ - РАДЕ ГОЈКОВ
ВОЈИНОВИЋ СЛАЂАН - ГАГА ВОЈИНАЦ
ВУЧКОВИЋ ИВАН - БУВА
ФИЛИПОВИЋ ДАРКО - ТУЧКО
ИЛЕШ СЛАВИЦА
СТАНКОВИЋ МИЛАН - МИКИ
ИЛЕШ МИЛОШ - ПАЛИКА
ВУЧКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - КЕЖМАН
ВУЧКОВИЋ НЕМАЊА
ПАНТЕЛИЋ БОЈАН - ПАНТА
ЖИВКОВИЋ ЖИВОРАД - ДИДА
НИКОЛИЋ ВЛАДАН - СКЕКА
СТАНОЈЕВИЋ ГОРАН - ШЕБЕК
Улица и број
В. Дугошевића 7
8. Мартa 19
8. Мартa 8
4. Јули 8
В. Дугошевића 19
В. Караџића 19
8. Мартa 19
8. Мартa 13/А
8. Мартa 19
В. Дугошевића 19
В. Дугошевића 19
В. Дугошевића 9
М.Тита 58
И.Л. Рибара бб
М.Тита бб
РЕГИОН 8
Телефон
026/771-478
026/771-758
026/771-384
026/771-471
026/771-478
026/771-594
026/771-478
026/771-805
026/771-321
ГСС – 292 „НЕБЕСКИ ЉУБИМАЦ“ – 25212 АЛЕКСА ШАНТИЋ, ОС СОМБОР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
15
Презиме и име
МИЛАШИНОВИЋ БРАНКО
МАТКОВИЋ БОРИВОЈЕ
ДОШЛО СТЕВАН
МИЉКОВИЋ СЛАВКО
СИБИНОВИЋ ДРАГАН
РАДОЈЧИЋ МИРОСЛАВ
МЛИНАР МИЛАН
ПАВИЧАР ДРАГО
МАЈЕР ДАРИО
МАРЋО НЕНАД
ЦВРЉА ГОРАН
ПЕШУТ ПЕТАР
БАНИЋ ЖИВКО
Презиме и име
КОВАЧЕВИЋ МИЛАН
РАДАКОВИЋ ЗОРАН
ЛАЗИЋ ЈОВА
КОВАЧЕВИЋ ЗЛАТКО
МИЛИЧЕВИЋ ДРАГАН
РУПРИХ ИГОР
ЖИВКОВИЋ ЂОРЂЕ
ЈАНКУЛОВ ЗОРАН
064/57-77250
061/201-2110
069/771-345
061/320-1476
РЕГИОН 11
Улица и број
Војводе Мишића 1
Солунских Добровољаца 67
Херцеговачка 40
Солунских Добровољаца бб
Пионирска 3
Иве Андрића 4
Војводе Мишића 11
Сомборски Пут 44
Вука Караџића 15
Личка 39
Иве Лоле Рибара 25
Марка Краљевића 16
Лазе Костића 15
Телефон
025/583-8334
025/583-8228
025/583-8197
025/583-8340
025/583-8273
025/583-8451
025/583-8332
024/763-324
025/583-8427
025/583-8203
024/782-337
Улица и број
27 Октобра 8
15 Маја 40
Радивоја Кораћа 10
Кратка 29
Гробљанска 60
Тивол Л4
Павловачка 32
Атанасија Стојковића
Телефон
Мобилни
022/477-413
064/121-2026
022/474-927
064/207-1065
022/470-978
022/478-695
022/432-497
022/473-336
ГСС – 295 „РУМА“ – 22400 РУМА, ОС РУМА
М.бр
1
2
3
7
12
18
22
30
Мобилни
062/771-478
025/583-8297
Мобилни
064/282-1116
060/447-8954
061/677-7583
064/343-6214
РЕГИОН 10
168
М.бр Презиме и име
31 ЧАВИЋ ИГОР
35 ПЕТРОВИЋ БОРИСАВ
Улица и број
Телефон
Мобилни
Угриновачка 6
022/391-320
Нови Београд, Гандијева бб
064/138-4535
ГСС – 296 „15. ОКТОБАР“ – 37245 СЕЛИШТЕ-ВЕЛИКА ДРЕНОВАЦ, ОС ТРСТЕНИК
М.бр
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
27
29
30
32
50
51
52
54
55
58
60
61
77
96
Презиме и име
ИГЊАТОВИЋ МИРОСЛАВ – МИРА
СТУПЉАНИН ДЕЈАН - РИКИ
СТУПЉАНИН СЛАВОЉУБ - САСА
СТАНОЈЛОВИЋ ВЛАСТА
РАДИЋ ДРАГАН - РАЛЕ
ИГЊАТОВИЋ ДУШАН - ДУНЕ
СТУПЉАНИН ЗОРАН - ГАЛИН
ЛАЗИЋ СЛАВКО - ФРАНЦУЗ
СТАНОЈЛОВИЋ ДЕЈАН - ШИЦЕР
КОСТИЋ СЛАВИША - БОБЕК
ЂУРИЋ МИОДРАГ - МИЋА
КРСТИЋ ДРАГАН - СОЛИН
ЧЕЛИЧАНИН БОЈАН - ЈЕМАЦ
ВУЧИЋ ВЕРОЉУБ - ЦОКАН
ЋИРИЋ ЗОРАН - ЋИРА
СТАМЕНКОВИЋ СЛОБОДАН - ДАНЕ
БРАДИЋ МИКА - ЏИГИ
МИШИЋ МИЛИЋ - МИШКА
СТАМЕНКОВИЋ ЉУБОДРАГ - ЉУБЕ
МИЛЕТИЋ МИЛОШ - КАРИЋ
СТУПЉАНИН ДРАГАН - КОКА
МИЛАНОВИЋ РАДОМИР
ЦИЛИЋ СВЕТИСЛАВ - ЦИЛЕ
АНДРЕЈИЋ ВЛАДИМИР
СТУПЉАНИН ДЕЈАН
ГРУБАЧ ГОРАН - ТОМАНИЋ
МИХАЈЛОВИЋ АНДРИЈА - ДИКУЛИНАЦ
СТЕФАНОВИЋ РАТОМИР - РАДИЦА
МАРИНКОВИЋ ИВИЦА - ПОШТАР
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН - ЗУЈКА
ИГЊАТОВИЋ НЕНАД - ЂАНИ
МИЉКОВИЋ ЗОРАН - ЗОЈА
МИЛЕТИЋ ЉУБИША - ЉУБА
НЕДИЋ ДАРКО - КОКАН
Улица и број
Велика Дренова бб
Велика Дренова бб
Велика Дренова бб
Селиште
Велика Дренова бб
Велика Дренова бб
Велика Дренова бб
Страгари бб
Селиште бб
Велика Дренова бб
Страгари бб
Страгари бб
Селиште бб
Селиште бб
Страгари бб
Страгари бб
Медвеђа бб
Страгари бб
Страгари бб
Велика Дренова бб
Велика Дренова бб
Велика Дренова бб
Селиште бб
Велика Дренова бб
Велика Дренова бб
Коњух бб
Велика Дренова бб
Велика Дренова бб
Селиште бб
Страгари бб
Велика Дренова бб
Страгари бб
Велика Дренова бб
Велика Дренова бб
ГСС – 298 „СТАРИ БОЗ“ – 25221 КЉАЈИЋЕВО, ОС СОМБОР
М.бр Презиме и име
3 ВУЈКОВИЋ МИРОСЛАВ - ВУЈА
4 ЕРОР НЕДЕЉКО - БАЋА
Улица и број
Моравачки Пут 34
Баштованска 3
169
Телефон
037/725-077
037/752-028
037/725-221
037/725-294
037/725-667
069/725-282
037/725-498
037/725-637
037/725-593
037/725-463
037/725-446
037/725-347
037/725-005
037/725-551
РЕГИОН 6
Мобилни
063/762-3856
063/814-4836
062/650-040
063/879-1139
063/658-018
063/888-1393
063/198-2402
063/802-6597
064/296-3363
063/186-2919
064/314-4922
063/890-9462
062/482-950
064/415-8069
064/487-0482
069/723-577
037/725-438 062/172-3448
063/111-8035
063/762-5028
037/725-323
063/834-5238
037/725-658 069/636-608
062/103-1106
037/725-184 063/782-5333
037/875-455 063/758-8767
061/650-1076
037/725-722 061/114-8889
064/665-8238 062/167-8556
062/473-289
037/725-047 062/857-4620
061/189-6532
063/779-5782
062/839-6948
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
025/852-389
062/968-2381
М.бр
9
12
15
17
18
21
23
25
30
31
34
36
38
39
41
42
47
48
55
Презиме и име
ЛАТАС ДУЈО
РАШИЋ МИРОСЛАВ
ЛАТАС НЕМАЊА - НЕЦО
ВУКОВИЋ ДРАГАН
МАРИЋ СТЕФАН
КАРАС ВЛАДИМИР - ЏО
ПЕШУТ СЛОБОДАН - БОБАН
ПИЉА ДРАГАН - ЛИНЕКЕР
ЋУЈИЋ РАДЕ - РАЈЦ
КОЛАР ИШТВАН
АРЛОВ СТАНКО
ДАМЈАНОВИЋ ДУШАН - ШЕГРО
МРАОВИЋ НЕМАЊА
ДИКЛИЋ МАРКО - ГИГО
МИЛИЋ ДРАГАН
КЕЧКЕМЕТИ КРИСТИЈАН - КРЛЕ
КОПРЕНИЦА МИЛОШ - БЕЋО
СТОЈАНОВИЋ СТЕВО
КОСАНОВИЋ МИЛАН
Улица и број
Вељка Влаховића бб
Раде Добросављевић 5
Вељка Влаховића бб
Јагњево бб
Јагњево бб
Хајдук Вељка 49
М. Орешков. 19, Г. Рогатица
Баштованска 2
Лењинова 29
Штросмајерова 29, Телечка
Јна 72
М. Орешков. 10, Г. Рогатица
Рада Кончара 34
И. Л. Рибара 59, Г. Рогатица
Вишњина 60, Љутово
Горња Рогатица бб
Јна 64
И. Л. Рибара 53, Г. Рогатица
Милана Гроздића 75, Кула
Телефон
025/853-248
025/852-758
025/853-248
025/852-749
025/852-749
025/852-451
062/967-0878
Мобилни
063/118-5631
Улица и број
Братства Јединства бб
Вука Караџића 18
Раше Плаовића 35
Совљак
Раше Плаовића 13
Стубленица
Братства Јединства бб
Совљак
Раше Плаовића 13
Совљак
Стубленица
Братства Јединства бб
Нејмарска 3
Братства Јединства бб
Братства Јединства бб
Братства Јединства бб
Раше Плаовића 13
Телефон
Мобилни
062/554-452
063/765-6497
069/161-1201
065/462-0469
025/852-909 064/483-7874
025/864-601
063/755-9834
024/724-603
025/852-150
062/731-786
024/476-6099 062/963-4739
062/820-9160
025/852-178
063/747-5023
025/726-654 063/804-4069
ГСС – 300 „ШАМПИОН УБ“ – 14210 УБ, ОС УБ
М.бр
1
3
4
5
6
7
8
9
15
17
18
20
28
30
51
52
53
Презиме и име
АЛЕКСАНДРИЋ ЈОСИП
ЂЕРМАНОВИЋ ДУШАН
ИКОНИЋ ДУШАН
СИМИЋ МИЛУТИН
МАТИЋ МИЛИЦА
МАТИЋ МИЛАН
ЛУКИЋ ЗОРАН
МИЛУТИНОВИЋ МИЛЕНКО
МАТИЋ МИРО
ВЛАЈКОВИЋ ЖИВОТА
ИВАНОВИЋ МИЛАДИН
НОВАКОВИЋ МИЛАДИН
ИВКОВИЋ ГОРАН
ЛУКИЋ ДРАГАН
АЛЕКСАНДРИЋ ФИЛИП
НОВАКОВИЋ НИКОЛА
МАТИЋ ЛУКА
РЕГИОН 3
ГСС – 301 „ДР. МУЈО“ – 36103 РИБНИЦА, ОС КРАЉЕВО
М.бр Презиме и име
1 ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
2 МИНОВИЋ МИОДРАГ - МИНДЕ
063/788-9371
Улица и број
Пећинска 6, М. Бања
З. Николајевића 178
170
014/410-304
014/463-491
014/410-559
014/415-188
014/415-293
014/415-220
014/410-785
014/415-293
065/583-5159
063/663-508
064/933-3209
065/583-5157
063/843-4781
065/583-5157
РЕГИОН 12
Телефон
Мобилни
036/541-1671 063/454-202
036/371-968 063/720-8354
М.бр
4
5
8
10
11
15
16
18
22
29
30
Презиме и име
МИЛАДИНОВИЋ СЛАВИША - ПАЦКО
ВЕЉКОВИЋ МИРКО - МИРО
КАЛИЧАНИН ЂОРЂЕ - ЂОКО
ВЕЉКОВИЋ МИЛИНКО - ИЛЕ
ЧКОВРИЋ ЉУБИША - ЧКОВРО
ВЕЉКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ВАНИЋ МОМИР - МОШО
ПАВИЋЕВИЋ ДРАГАН - БИБЕРА
ЧКОВРИЋ МАРИЈА - МАЈА
ОБРЕНОВИЋ РАДИША - РАНГА
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Жича 705
Н. Карева 18
Иванградска 19
Н. Карева 18
Н. Јолић 12/1
Н. Карева 18
Рудопољска 15/2, Краљево
Ин Мемориам
Н. Јолић 12/1
Жича
Пролетерска 2
Телефон
Мобилни
036/817-387 064/616-2316
065/586-0419
036/373-115 064/294-4159
036/372-245 064/805-0785
036/371-540 063/615-852
036/383-892 060/066-4582
036/371-540
ГСС – 303 „КОМШИЈСКИ САСТАНАК“ – 11461 АРНАЈЕВО, ОС ЛАЗАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
6
7
10
11
12
13
14
15
21
27
33
34
46
55
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ПЕТКОВИЋ ПРАВОСЛАВ
МАРКОВИЋ ГОРАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
АНЂЕЛКОВИЋ МИЛАН
ИВАНКОВИЋ МИЛИНКО
ИВАНКОВИЋ ИВАН
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
ДЕЛИЋ ДРАГОЉУБ
МАРКОВИЋ СТЕФАН
ЖИВАНОВИЋ НЕБОЈША
ПЕТРОВИЋ НЕНАД
ЂОРЂЕВИЋ АЛЕКСА
РАДОВАНОВИЋ САША
РАДОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛОМИР
Улица и број
Бождаревац
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Барајево
Барајево
Бељина
Барајево
Арнајево
Арнајево
Бељина
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
Арнајево
РЕГИОН 1
Телефон
011/830-4086
011/832-1514
011/832-1396
011/832-1080
011/832-1709
011/254-0641
011/830-0735
011/830-0735
011/832-1352
011/830-1119
011/832-1090
011/832-1481
011/832-1352
011/832-1574
011/832-1728
011/832-1728
011/832-1437
011/832-1680
Мобилни
Телефон
Мобилни
060/332-2904
063/829-540
063/490-189
064/996-0542
ГСС – 304 „ТРЕЋА СРЕЋА“ – 22330 НОВА ПАЗОВА, ОС ЗЕМУН
М.бр
1
2
3
6
7
8
9
10
Презиме и име
ЂОРОВИЋ СРБОЉУБ - СРБА
МАКСИМОВИЋ МИРКО
ДИКИЋ МИЛЕ
РЕПИЈА МИЛЕ
ВУЈИН СРБИСЛАВ
ЦУПАЋ ДЕЈАН
ЗИНАЈИЋ МИЛЕ
КАЛАБА СЛАВКО
Улица и број
Чукујевац
Гаврила Принципа 31
Д. С. Лазаревића 56
Краишка 19
Д. С. Лазаревића 9
Стојана Бошковића 15
Радничка 25
Ин Мемориан
171
064/306-9487
064/833-3672
062/460-105
063/725-0204
062/385-709
062/155-5972
063/719-6488
060/509-0771
063/440-320
064/884-7215
064/213-7564
063/662-648
065/832-1728
063/759-4411
063/317-424
РЕГИОН 1
022/323-039
022/322-247
064/567-4990
М.бр
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
32
33
34
35
38
39
40
41
42
43
44
49
50
51
55
64
66
75
76
77
79
80
84
85
88
91
95
97
Презиме и име
ГЊАТОВИЋ ДРАГАН - ГЊАТА
КАПЕТАНОВИЋ МИЋА
АВРАМОВИЋ МИЋА
ПОП МИРОСЛАВ
МИРКОВИЋ ДРАГАН - ОРОЗ
ХРИЦ ЈАН
МИХАЈЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ
ТЕПАВЧЕВИЋ МИЛОШ
ШАРАЦ АЛЕКСАНДАР
ПЕШЕЉ ЖЕЉКО
ПОПОВИЋ ДРАГАН
КОВАЧЕВИЋ ЈОВАН
СТАМЕНОВ МИЛОСАВ
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН - ЧЕПИ
ОСТОЈИЋ МИЛАН - КИНЕЗ
ТЕПШИЋ ГОРДАН
ВРАЊЕШ МИЛАН
БАКО ЂОРЂЕ
ОСТОЈИЋ ЉУБИСАВ
БУНДАЛО ЗОРАН - МАЈКАН
НИКЕТИЋ ДРАГАН
МИХАЈЛОВИЋ СЛОБОДАН - БОБАН
ПРЕОЧАНИН ФИЛИП
ЛЕЖАЈА ЖЕЉКО
СИКЕМИЋ ДОЈЧИЛО - ЕРЦЕГОВАЦ
ВРАЊЕШ НЕНАД
ЋОСОВИЋ ДУШАН
ПУЗИГАЋА БОРА
ВЕЛИКИЋ БРАНИСЛАВ
СТАНКОВИЋ МИОДРАГ - ТРТА
КРСТЕВСКИ ДРАГАН - ПЕКАР
БОЈИЋ ВЛАДИМИР
СТОШИЋ ПРЕДРАГ - ДРАЖА
РОМИЋ АЛЕКСАНДАР
РАВИЋ АЛЕКСАНДАР
ВУДРАГОВИЋ ЈОВИЦА
ДОЈИЋ НЕБОЈША
ДУКИЋ СТЕФАН
ГРМУША МАРКО
РАКАС БОБАН
САВИЋ СЛОБОДАН - БРАТИЋ
МИЛОВАНОВИЋ ЗОРАН
ШОРГИЋ МИЛАН - МИТ
МАЂАРЕВИЋ НИКОЛА
Улица и број
М. Обилића 53
Ин Мемориам
Карађорђева
Ј. Поповића 25 С. Пазова
Батајница
Н. Момчиловића 13
В. Мишића 79, Војка
Црногорска
Ин Мемориам
В. Н. Стањевића 13
Б. Бухе 11
Крњешевци
Ц. Кукоља 121
Ј. Шћуле 43, Земун
Губеровац 34232, Врбета
Губеровац 34232, Врбета
Ц . Кукоља
М. Гавриловић 21
К. Михајлова 49
Губеровац 34232 С. Врбета
М. Павловића 17
Крњешевци
Ј. Поповића 25
Браће Смиљанић 29
А. Шантића 3
Пионирска 25
М. Гавриловића 21
Ин Мемориам
Марка Орашковића
Крњешевци
М. Бурсаћ 13
З. Јекића 71 С. Бановци
М. З. Радосављевића 43
Ин Мемориам
Николе Демоње 27р
Краља Радослава 32
Широки пут 24
М. З. Радосављевића 43
Босанске Крајине 45
Браће Смиљанић 75а
Краља Стефана Томаша 47
Крњешевци
Крњешевци
В. Роловића 23
Г. Принципа
172
Телефон
022/314-150
022/325-926
011/312-9269
022/326-571
022/327-081
Мобилни
064/229-2797
063/811-1812
063/507-921
063/255-677
063/803-2948
069/120-660
064/305-630
063/613-185
062/124-7576
063/885-7898
065/996-1993
064/286-4393
063/885-7898
062/331-102
065/677-1075
063/333-152
060/189-4191
063/249-064
063/130-2953
022/326-571 069/281-1713
064/861-5453
063/589-930
022/326-108 063/553-048
063/827-1698
011/848-3693 064/157-8108
061/606-2448
11/848-1561 064/898-4266
011/848-8080 065/680-5384
011/848-3693 063806-1376
060/139-5950
011/848-8744 062/891-5563
061/632-8527
064/137-2506
063/868-4339
064/281-1868
063/130-2953
М.бр
99
113
117
Презиме и име
БАЈИЋ РАДОСЛАВ - БАЈА
ПЕТРОВИЋ МИЋА
ЂОРЂИЋ МИЛАДИН
Улица и број
Б. Н. Бановци
Војка
Ин Мемориам
Телефон
Мобилни
022/349-645
022/312-682
ГСС – 306 SVL AUSTRALIA
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
18
20
21
22
23
26
27
28
29
30
32
34
35
36
37
38
39
40
46
48
49
50
54
56
Презиме и име
ДРАГОСЛАВ ПАВЛОВИЋ
РАТОМИР СИМИЋ
ПЕРО ДЕЛОВ
СИНИША ЂОРЂЕВИЋ
РАТКО СТЕФАНОВИЋ
ТАНАСИЈЕ МАРИЈАНОВИЋ
ГОРАН МАРИЋ
НЕНАД ПАВИЋ
САЛАДИН ИЗИЋ
ДУШАН САРИЋ
СРЂАН ЂОРЂЕВИЋ
МОМЧИЛО РАДОСАВЉЕВИЋ
ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ
МИРОСЛАВ АЛЕКСИЋ
ЗОРАН ЈАНИЋИЈЕВИЋ
ХАМИД ХЕЈДАРИЈАН
БРАНКО ЦВЕТКОВИЋ
ГОРАН НИКОДИЈЕВИЋ
СТОЈКОВСКИ СТОЈАНЧЕ
РАНКО КОСТИЋ
НИКОЛА ТYРАЈЧЕСКИ
ЗОРАН ИЛИЋ
БОГОСЛАВ МАРТИНОВСКИ
МЛАДЕН МУТИЋ
ЈОВИЦА АРСИЋ
ПЕТАР ДРАГИШИЋ
САМИР БЕЧИЋ
ФАДИЛ МЕХМЕДОВИЋ
АЛЕКСАНДАР ТРИФУНОВИЋ
ПЕЦЕ МИХАИЛОВ
БАНО НИКОЛОВСКИ
СЕНАД БЕЧИЋ
ЈИММY ФОДОР
РОБЕРТ ДИМИТРОВ
МИЛОВАН НИНКОВИЋ
ФЕОДОР БЕТСХАХБАЗ
ТРАЈКОСКИ ЈОВАН
ХАЈДЕР
Улица и број
48 Hansens Rd. Mintohaits 2566, NSW
34 Sayamore Cre. Campelfield 3061, VIC
00 Brinkley Crt. Palmerstone 2913, ACT
42 Council Av. Rockingham 6168, WA
37/b Hodges Pl. Currans Hills 2567, NSW
14. Miranda Way Gosnalls 6110, WA
7 Vista Crt. Scarborough 4020, QLD
2 Bulvedere St. Mount Pritchard 2170, NSW
7 Klassen PI. Mirrabooka 6061, WA
50. Coate Av. Fairfield 3078, VIC
25. Connel Crs. Kambah, ACT
25 Mc.Connel Crs.Kambah, ACT
2 Gudgenby PI. Palmerstone 2913, ACT
16 Headingly Crt. Endevour Hill 3802, VIC
91 Brisbane Rd. Red Bank 4301, QLD
Po Box 322 Deakin West 2600, ACT
10 Lamandra Crt. Heretige Park 4118, QLD
118 Morton St. Queanbeyan 2620, ACT.
114 West St. South Hrsile 2221, NSW
3 Saunders Crt. Liverpool 2170, NSW
62 Burngham Way Girrawheen 6064, WA
Melburne, VIC
22 Snowdrop Rt. Mirrabooka 6611, WA
2 Lochton Crt. Greenvale 3059, VIC
12. Hantner Dr. South Morang 3752, VIC
13 Chappell St. Thomastown 3074, VIC
10 Azelea St. Fitzgibbon 4038, QLD
17 Kap Hill Hst. Mirrabooka 6061, WA
9 Webster Rd. Lurnea 2170, NSW
16 Wallace St. Bexley 2207, NSW
12 Clio St. Wiley Park 2195, NSW
27. Brooks Rd. Bray Park 4500, QLD
59. llewarra Rd. Mericnille 2204, NSW
Kallara PI. Duffy 2611, ACT
6 Vinca St. Hill Crest 4118, QLD
13 Bowie PI. Wetherill Park, NSW
50/2 Graham St. Broadmeadows 3047, VIC
QLD
173
Телефон
02/960 398 15
03/935 995 64
02/624 284 95
08/952 926 43
02/464 782 36
08/949 031 43
07/388 037 61
02/878 390 79
08/934 378 94
04/122 741 44
04/115 311 33
02/623 178 80
02/624 276 40
03/970 033 97
04/312 811 04
04/106 880 31
07/380 320 26
02/629 738 43
02/954 652 24
02/960 233 78
08/934 208 27
04/103 162 51
08/924 925 05
03/933 362 02
04/132 889 96
07/946 416 95
04/150 488 81
08/924 846 43
02/982 681 46
04/106 471 48
02/970 346 00
04/068 848 64
02/956 902 68
02/628 879 10
07/380 029 80
02/960 412 48
04/334 483 60
04/219 200 89
М.бр
57
58
59
60
61
62
Презиме и име
ЗОРАН МИНИЋ
ХУСЕИН АМИРИ
ФИЛИП ТАСЕВ
МИШО СЕЗИК
ГОРАН РАДОВАНОВИЋ
БРАНЕ СТОЈАНОВИЋ
Улица и број
9. Roland St. Bossley Park 2164, VIC
93. Huntingdale Dr. Nambour 4560, QLD
45. Jubilee Dr. Waikiki 6169, WA
3. Eliza Crt. Warwick 4370, QLD
164.Coates Park Rd. Cobbity 2570, NSW
401. Boronija Rd. Bayswater 3153, VIC
Телефон
07/960 922 85
07/547 623 32
08/959 245 25
07/466 175 29
02/465 114 40
03/972 902 29
ГСС – 307 „SHC“ – OHAJO, AMERIKA
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Презиме и име
Колић Звонко
Марковић Милан
Стојковски Милутин
Огњановски Војо
Божиновски Ване
Екрем Нухеје
Мијалковић Доне
Гроздановски Трајче
Мијалковић Пера
Зилић Алија
Маринковски Блажа
Павловић Воја
Николић Бранимир
Перић Добрица
Пејаковић Драган
Туцић Бенко
Херловић Селим
Новаковић Тоде
Новаковић Александар
Поповић Јован
Бећировић Елвер
Мастаулић Јасмин
Белкић Ебрахим
Нукић Елвир
Улица и број
11804 Carney Streeet Warren MI 48089
2102Bellus Road Hinckley,OH44233
13138 Mair Road Sterling Heigsts MI 48313
13141Churchill Drive SterlingHeigstsMI48313
41474 Sesame Drive Sterling Heigsts MI 48314
644 ColonialRD.Desplains il195 Peterson
1012 Center Road Clinton OH 44216
2122 PICKELE Road Akron OH 44312
701 Ventura Bvld Akron OH 44319
5526 Avenue Ct,Moline 61265
4843 Drvden Road Dryden Ml48428
11520 Aron Drive Parma OH 44312
5600 Goodman Drive ,North Royaiton OH
13790 Stoneycrek DriveNorthRoyalton oh44133
5652 s.MadisonRd. Coynriside IL 60525
Port Huron MI
Port Huron MI
3010 Bauer Dr,MachesneyPark IL61115
730 Russel Rd.Apt.7.VVaterllo
3557 Berteley Ln,BrunswickOH.
605Creswt Park Dr.Riverdale MD.20737
6005 Creswt Park Dr.Riverdale MD.20737
3320 Chauncey PL.Apt 201
Hardfor, CT
Телефон
Мобилни
(586)7575851
(440)8423625
(586)2459552
(586)2547458
(1586)3810043
(847)4093593
(330)3227330
(330)6441609
(330) 8826446
(309)7622350
(810)7969085
(440)8852835
(440)2374072
(440)5823632 (440)4764825
(708)8285153 (718)3046529
(313)5224983
(815)8854978 (815)2980630
(319)8309830
(614)5062041
(301)3458536
(301)3458536
(860)2962538
ГСС – 308 „ЛЕТАЧ РИБНИЦА“ – 36103 РИБНИЦА, ОС КРАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
Презиме и име
ДРАГУТИНОВИЋ МИЛОВАН - МИЛЕ
МИЛОЈЕВИЋ ГРУЈИЦА - ГРУЈО
ДОБРИЋ МИЛИЈАН - МРВА
ЈОВАНОВИЋ ВЕЉКО - СКОЧКО
ПЕТРОВИЋ ЈОВИЦА - ЈОЗЕФ
РАНЧИЋ БРАНИМИР - БАНЕ
ПАНТЕЛИЋ ЂОРЂЕ
Улица и број
Шумадијска 9
С. С. Црног 9
Р. Партизана 18
III Санжашка 14
С. С. Црног 13
М. Андрића 6
Ушћан. Рудара 19
174
РЕГИОН 12
Телефон
036/375-065
036/376-261
036/373-540
Мобилни
064/848-9605
064/186-3336
064/489-2064
063/196-7509
063/803-2036
036/371-725 064/146-7018
036/373-659 066/929-1604
М.бр
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
31
Презиме и име
МИЛОЈЕВИЋ МИЛАНКО
СМИЉИЋ БОЈАН
БОГОЈЕВИЋ СЛОБОДАН - ХАНС
СТЕФАНОВИЋ РАДИСАВ - РАЈЦА
КАЛИЧАНИН ДАНИЛО
БИЛИБАЈКИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦО
КЕКЕРИЋ ДРАШКО - ЦИБЕ
ЈЕЛИЋ МИРОЉУБ
ДОЈЧИНОВИЋ САША - БАНДИТ
ДРАГУТИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦО
ЧОЛИЋ ВЛАДИМИР - ЧОЛКА
ПАНТЕЛИЋ СРЂАН - ГЛИСТА
КЕКЕРИЋ АЛЕКСАНДАР - КЕКЕРА
КОСТИЋ МЛАДЕН - КОЛЕ
Улица и број
Жича 17
Црвени Крст 82
Б. Милошевића 6
У. Рудара 18
Ковачи 52
Ковачи, С. Новака 17
Ж. Шпанца 39
М. Пијаде 27/7
У. Рудара 24
Шумадијска 9
С. С. Црног 6
Воје Стаморана 5
Ковачи
Попинска 45
Телефон
036/361-241
036/362-127
036/375-060
036/361-245
036/362-051
036/375-208
036/234-680
036/373-604
036/375-065
036/371-708
036/374-073
036/372-670
036/374-934
ГСС – 310 „БАГРЕМАР“ – 34000 КРАГУЈЕВАЦ, ОС КРАГУЈЕВАЦ
М.бр
1
2
3
5
6
10
11
14
16
18
27
28
34
Презиме и име
АНТОНИЈЕВИЋ ЛАЗАР
ПАНТИЋ ДРАГАН
МАТОВИЋ МИЛОВАН
РАДОШЕВИЋ БОШКО
СИМОНОВИЋ ВЛАДИЦА
ЈАЋИМОВИЋ ДРАГАН
МИТРОВИЋ МИЛОРАД
ЈАЋИМОВИЋ СЛОБОДАН
СТЕВАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
ПАВЛОВИЋ БОШКО
ВУКОВИЋ МИЛАДИН
НЕДЕЉКОВИЋ ЈУГОСЛАВ
ОБРАДОВИЋ РАТОМИР
Улица и број
Љубићска 8/4
Љубићска 20/2
Драгана Петровића 44
Војних Тех. Завода 6
Горњомилановачка 60
Стојана Протића 10
Интернац.Бригада 17
М. Миљковића Зекинца 18/3
Д. Марковића 1/1
Жировница
Рујевичка 4
Миладина Јовановића 5
Р. Милашиновића 10
Презиме и име
СКОРУПАН ЛАЗА - ЋОСА
РАЈШИЋ ЖЕЉКО
ПОКРАЈАЦ МИРКО - БЕЛИ
ПЕЈИЋ СТЕВАН
ПОПОВИЋ ДАРКО
ЛАЛИЋ БОЖА БОЛЕ
МИЉКОВИЋ РАДОСЛАВ
БЕЊАК СРЂАН
ГАЋЕША ДРАГАН
ШПАНОВИЋ ЖЕЉКО
Улица и број
Железничка 11
Железничка 81
Т. Витасовића 69
Војвођанска Канал 15
Партизанска 56
Партизанска 29
Пинкијева 32
Фрушкогорска 95
1. Новембра 88
Паланка 41, С. Митровица
175
063/896-9201
063/802-1677
063/872-7455
064/848-9668
064/350-0649
064/166-7755
РЕГИОН 5
Телефон
034/314-818
034/320-451
034/323-623
034/332-0473
034/357-142
034/636-5401
034/362-273
034/323-685
034/355-334
034/863-203
034/320-484
Мобилни
064/349-0768
063/242-261
060/367-0130
062/205-189
063/617-169
064/370-0379
064/974-5036
063/731-2345
061/674-5051
034/639-1060 061/815-5817
ГСС – 311 „КРИЛА“ – 22221 ЛАЋАРАК, ОС СРЕМСКА МИТРОВИЦА
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
Мобилни
064/239-0741
064/239-0635
065/524-0224
064/425-8602
РЕГИОН 10
Телефон
022/673-081
022/670-862
022/670-858
022/670-931
022/673-590
022/673-319
022/641-054
Мобилни
063/132-3229
064/206-5013
064/206-5013
065/421-0342
064/014-5802
064/137-0406
064/206-5002
061/188-8982
064/022-7412
060/456-9797
М.бр
12
13
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26
Презиме и име
ШПАНОВИЋ ИВАН
МИХАЈЛОВИЋ МИРОСЛАВ
ШПАНОВИЋ МИТАР
ШУЉАГИЋ РАДИВОЈЕ
ПОПОВИЋ ДРАГАН
ШУЉМАНАЦ БОРА
ТОМАШЕВИЋ МИЛОРАД - МИЋА
ЖИВАНОВИЋ ЖЕЉКО
ЋЕТКОВИЋ ДРАГАН
КОСОВАЦ НИКОЛА
МИЈАТОВИЋ НЕНАД
ВИДОВИЋ ИГОР
ВИДОВИЋ ЛУКА
Улица и број
Паланка 41, С. Митровица
М. П. Камењар 1/18, С. Мит.
Јалијска 4/48 С. Митровица
20. Јула 12а
1. Новембра 256
Сремска 98
Т. Дивизије 12, С. Митров.
Сремска 40
П. Кочића 80, С. Митровица
Пинкијева 114, Дивош
Партизанска 69, Дивош
Радничка 63/9, Београд
Радничка 63/9, Београд
Телефон
Мобилни
022/641-054 060/010-0988
022/641-289 069/365-7587
063/836-3081
064/466-7097
022/672-587 065/467-4996
022/670-273 064/206-7906
022/641-479 064/296-3645
022/670-740 064/913-1540
022/631-646 069/631-646
022/661-122
022/661-091 064/419-2087
011/357-3387 064/260-0922
ГСС – 312 „БАКАРАЦ“ – 12227 БАРЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
20
27
Презиме и име
ЖИКИЋ МИРОСЛАВ - ЖИКА
ПАНТИЋ МИРОСЛАВ - МИКА
МАРКОВИЋ ДРАШКО - МАПАЦ
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАШКО - ЖАБИЋ
ЈАНКОВИЋ БОРИСЛАВ - БОРА
ИЛИЋ РАДОВАНЧЕ - ПИЈУКА
МИЛИСАВЉЕВИЋ ЗОРАН - МИЛИ
МИЛИСАВЉЕВИЋ - МИЛОШ
ЖИКИЋ ЗОРАН - ЧЕДА
МИТИЋ МЛАДЕН - ЗЕЦ
ПЕТРОВИЋ ДРАШКО - ДРАЖА
МИЛОШЕВИЋ ВЛАДАН - ГУСАК
Улица и број
Село Баре
Село Берање
Село Берање
Село Берање
Село Баре
Село Касидол
Село Сираково
Село Сираково
Село Баре
Село Баре
Село Трњане
Село Сираково
ГСС – 315 „ЗЛАТНА АЛКА“ – 11431 ЛАНДОЛ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
3
4
7
8
9
17
18
20
31
32
37
Презиме и име
ЖИВАНОВИЋ ПАВЛЕ
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
СТАНОЈЕВИЋ ДУШАН
ЖИВКОВИЋ ГОРАН
ЖИВАНОВИЋ ИВАН
СТАНОЈЕВИЋ ЛАЗАР
ТОДОРОВИЋ МИОДРАГ
ЈЕРЕМИЋ ЖИВОМИР
ТОМИЋ ЗОРАН
ЈЕРЕМИЋ ЗОРАН
ЈЕРЕМИЋ БОБАН
ЈОВАНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
Улица и број
Коларска 146, Смедерево
Ландол
Коларски Пут бб, Смедерево
Ландол
Коларска 146, Смедерево
П. Добровића 6, Смедерево
Ландол
Ландол
С. Мокрањца 4, Смедерево
Ландол
Ландол
Ландолски Пут
176
РЕГИОН 8
Телефон
012/587-507
012/587-607
012/587-107
012/587-148
012/587-207
012/587-330
012/674-120
012/674-120
012/587-507
012/587-212
012/286-649
012/674-074
Мобилни
063/802-5045
062/702-139
063/845-8701
063/839-6147
063/826-6169
064/548-8280
064/901-9840
062/966-3316
063/854-5793
063/705-6396
063/839-6039
064/234-7857
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/663-161 063/810-0835
026/711-552
026/661-110
026/711-529
026/663-161 063/238-121
026/662-226
026/711-462
026/711-489
026/661-228
026/711-082
026/711-082
026/660-414
М.бр
38
41
42
56
73
88
99
100
Презиме и име
ЈЕРЕМИЋ СЛОБОДАН
СТАНОЈЕВИЋ ПРВОСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ МИЛАН
МИЛОШЕВИЋ БРАНКО
СТАНОЈЕВИЋ ДЕЈАН
СТАМЕНКОВИЋ ВЛАСТИМИР
ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
СТАНКОВИЋ ЛАЗАР
Улица и број
Ландолски Пут
П. Добровића 6, Смедерево
Ландол
Партизанска 83, Смедерево
Коларски Пут бб, Смедерево
Ландол
Ландол
Ландол
Телефон
Мобилни
026/660-391
026/662-226
061/229-1325
026/613-628
026/661-110 065/566-4283
026/711-462
026/711-151 064/854-8617
026/711-622 063/789-6636
ГСС – 318 „7. ЈУЛИ ВОДАЊ“ – 11328 ВОДАЊ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
26
30
36
37
40
50
60
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН - МИЋКО
ГАВРИЛОВИЋ РАДОСЛАВ - РАКА
ТОМИЋ ЛУКА
ТОМИЋ МИОДРАГ - МИШКО
ЂОРЂЕВИЋ ДЕЈАН
УРОШЕВИЋ ЗОРАН
МИХАЈЛОВИЋ ДРАГАН - ЛИМАР
МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН - ЋИШКО
ВУЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГАН - ПИКСИ
БОРИСАВЉЕВИЋ ВЛАСТИМИР - БУМБАР
МИЛОВАНОВИЋ ДЕЈАН - БЕЦИН
МИЛОВАНОВИЋ АЦА - БЕЦИН
МИТРОВИЋ ЖИВАН
РАДОЈЕВИЋ ИВАН
ВЕЉОВИЋ ДРАГОЉУБ - ЧИЛЕ
ГАВРИЛОВИЋ МИЛАН
ВУЈОВИЋ МИОДРАГ - ЗМАЈ
МЛАДЕНОВИЋ ДОБРИЦА - ПРЛЕ
МИНИЋ МИХАЈЛО
ПАЈОВИЋ РАДОСАВ - ДОСА
САВИЋ ИВАН
ГЛИГОРИЈЕВИЋ МИОДРАГ - МОКИ
МИЛИЋЕВИЋ СТЕФАН
МИЛОВАНОВИЋ РАДОСЛАВ - МУКА
МИТРОВИЋ МИЛАН - ШПАНАЦ
ЂОРЂЕВИЋ БОЈАН - БОКИ
Улица и број
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Удовице
Живковац
Удовице
Горичка 11, Смедерево
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
Удовице
Водањ
Водањ
Водањ
Водањ
ГСС – 319 „ЈЕДИНСТВО-БЕШКА“ – 22324 БЕШКА, ОС ИНЂИЈА
М.бр Презиме и име
4 ДЕКАЊ ЈОЖЕФ - ЈОШКА
10 ЛУПУРОВИЋ ЈОВИЦА - ТОЧКИЋ
Улица и број
М. Груића 26
Карађорђева 28
177
РЕГИОН 8
Телефон
026/4715-495
026/4715-401
026/4715-376
026/4715-376
026/4715-394
026/476-4223
011/854-1947
Мобилни
064/928-6049
064/126-6385
064/448-4474
064/439-8762
064/444-9045
026/461-1278 064/217-4184
026/4715-374 062/601-968
026/471-5585
063/767-8275
062/895-6419
026/4715-588 063/186-3948
026/4715-327 062/712-123
026/4715-233 064/239-6370
026/4715-401 062/644-647
026/4715-373
026/4715-374 064/140-5635
026/471-5325
026/471-5485 063/888-4035
026/4715-177 064/245-5299
064/140-1131
026/4715-429
064/120-5752
026/471-5576 063/708-0004
026/471-5495 063/747-2367
РЕГИОН 10
Телефон
Мобилни
022/573-182
022/570-621
М.бр
12
13
14
19
23
30
31
33
34
38
39
74
Презиме и име
БАН АЛЕКСАНДАР
КЕЧИЋ МИОДРАГ
ЂУРИЋ ГОРАН - ЂУКА
ПОПОВИЋ ЖЕЉКО - БОРОВАЦ
МАЧКИЋ МИЛАН
КАЛИНИЋ МИЛЕНКО - КАЛЕ
БУЊАН ЖИВАН - ТАЛИЈАН
КЕЧИЋ ЗОРАН - КЕЛЕ
РАДОВАНОВИЋ ДУШКО - МОЧА
БУЊАН НИКОЛА
СТОЈАНОВИЋ МИОДРАГ - ЏОНИКА
БОЖИЋ ЦВЕТИМИР - ОЏАЧАР
Улица и број
М. Антића 28
Крчедин
Југ Богдана 19
С. Радиновића 21
Б. Груловића 5
Косовка 9а
Б. Релића 25
М. Вуксана 30
М. Горког 2
Б. Релића 25
Фрушкогорска 38
Цара Лазара 72
Телефон
022/551-519 063/875-0876
065/451-3834
022/570-306
022/557-623
022/570-144
022/500-613
064/125-7823
022/570-144
022/570-653
022/570-843 064/351-8727
ГСС – 320 „БАГРДАНСКО ЗЛАТНО ЈАТО“ – 35204 БАГРДАН, ОС ЈАГОДИНА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
18
20
24
25
27
30
33
37
Презиме и име
МИЛАНОВИЋ ИКИЦА
ВУЧИНИЋ МАРКО - ЦАКИЋ
НИКОЛИЋ ЗОРАН - ЗОКИ
ЈОВАНОВИЋ СРЕТЕН - БАЈА
АНТИЋ ДРАГУТИН - ГУТА
МИТИЋ СРЂАН - СРКИ
АЛЕКСИЋ ДРАГАН - МУКИ
ПРОКИЋ МОМЧИЛО - МОМА
ВУЧИНИЋ ИВАН
ЈОВАНОВИЋ ПАНТА - ПАЈА
МИЛЕНКОВИЋ ВЛАДАН - КЕРЕЗ
ОБРЕНОВИЋ МИЛОШ
ВОЈИНОВИЋ ДАВИД - ДАКИ
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГОСЛАВ - ДРАГИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛУКА
ТОМИЋ БОЈАН
МИЛОВАНОВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕДА
ПРОКИЋ МАРКО - МАКИ
ТРАИЛОВИЋ БАНЕ
ЈОВАНОВИЋ НЕМАЊА
МИЛЕНКОВИЋ СТЕФАН - СТЕФИ
СТОЈАНОВИЋ ЖИВОЈИН - ЖИКА
РЕГИОН 4
Улица и број
Стојана Новаковића 31
Багрдан
Доњи Рачник
Багрдан
Доњи Рачник
Багрдан
Војска
Багрдан
Багрдан
Багрдан
Багрдан
Војска
Багрдан
Багрдан
Багрдан
Мачевац
Багрдан
Багрдан
Мачевац
Доњи Рачник
Багрдан
Багрдан
Телефон
026/515-436
035/275-614
035/275-136
035/275-540
035/275-473
Мобилни
064/212-2457
064/290-2709
061/110-1113
Улица и број
М. Стојковића 57
Д. Матића 5
М. Стојковића 14
Телефон
013/755-583
013/755-401
013/755-723
Мобилни
060/375-5583
064/026-4553
065/631-4482
064/143-9095
063/734-0897
035/339-049 066/929-2262
035/275-183
035/275-614
035/275-349
035/275-268 064/141-4470
035/339-242
035/275-388
035/275-268
035/275-146
064/211-0477
035/275-310 063/879-0511
035/275-185
035/339-179 064/114-5437
035/275-369
035/275-269 061/677-0838
035/275-311 060/727-3111
ГСС – 328 „БАТА ГИГИЋ“ – 26223 ГАЈ, ОС КОВИН
М.бр
1
2
3
Презиме и име
ГРУЈИЋ НИКОЛА - ГРУЈА
ЦИЗЛЕР ШТЕФАН
РАЈКОВИЋ ДУШАН
Мобилни
064/288-6673
РЕГИОН 8
178
М.бр
6
7
8
10
11
15
17
18
19
22
23
24
25
26
28
Презиме и име
ФИЛИПОВИЋ СЛАВОЉУБ - ДИКА
МИЛЕТИЋ ЗОРАН - ЗОКА
ЖИВКОВ ДАРКО
РИСТИЋ САВИЦА - РИЛЕ
ФРИЧ ФЕРДА - ЕДА
КРЕЦУЉ КОСТА
ЂУРИЋ ПРЕДРАГ - ЕРА
СТОЈАНОВИЋ БОБАН
МИЛУТИНОВИЋ ДРАГАН - ШАБАН
ВУКУЉЕВИЋ САША
ТРАИЛОВИЋ ГОРАН - БУВА
ШУКУНДА ИВАН - ШУКИ
КОМАРОМИ ЛАЗАР
КРЕЦУЉ ВЛАДА - ГИГИЋ
НЕМЕЧЕК ФЕРДА - ЕДИ
Улица и број
М. Стојковића 127
Партизанска 55
Д. Матића 26
М. Стојковића 103
М. Стојковића 100
Партизанска 16
Келчина 21
П. Драпшина 183
Келчина 10
Мало Баваниште
Мало Баваниште
Д. Матића 4
9. Маја 8
М. Стојковића 89
Саве Јанкова 86
Телефон
Мобилни
013/755-123 065/688-0643
013/755-646
064/174-0143
062/611-176
013/755-312 066/172-778
013/755-424 064/305-9910
013/755-303 064/835-7049
013/743-367 064/821-7812
013/755-728 064/835-7061
013/758-034 063/803-0535
013/758-059 063/852-4555
013/755-625 064/443-3795
013/755-732 064/936-4430
013/756-022 064/344-6402
013/755-097 064/455-7341
ГСС – 329 „СТАНОВО 329“ – 34113 КРАГУЈЕВАЦ, ОС КНИЋ
М.бр
3
4
15
17
18
19
27
29
40
46
49
69
92
93
Презиме и име
УРОШЕВИЋ САША
НОВИЧИЋ ГОРАН
ЈАБЛАНЧИЋ НИКОЛА
СИМИЋ АЛЕКСАНДАР
ДУГИЋ МИРКО
ЦВЕТКОВИЋ МИОДРАГ
АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАН
ЈЕВТОВИЋ НЕНАД
ЂОРОВИЋ ДУШАН
ПАВЛОВИЋ МИЛАН
СЛАВИЋ ЧЕДОМИР
СРЕЋКОВИЋ ЗОРАН
СМИЉАНИЋ АЛЕКСАНДАР
РИСТИЋ ВЛАДАН
Улица и број
Коњуша
Краља Милана IV 18/3
Драге Тодоровић 48
Чеде Васовића 8
М. Радосављевића 21
М. Радосављевића 24
Драгољуба Филиповића 30
Милана Обрадовића 43
Милана Обрадовића 43
12 Јула 17б
Село Летина
Д. Шубакића 112
Бошка Бухе
М. Ристића 15
РЕГИОН 5
Телефон
Мобилни
063/712-9477
034/346-192 064/854-0026
034/326-912 065/613-4600
034/327-306 064/140-2475
034/316-578
034/323-266 060/323-0266
034/375-180 064/390-2699
034/311-322 064/101-9900
034/311-322 064/262-1487
034/394-952 064/438-6040
044/389-529
034/312-626 063/145-2482
034/334-723 064/176-0419
034/322-820 064/132-8310
ГСС – 331 „ЛЕТАЧ“ – 11300 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
Презиме и име
ВУКАНОВИЋ НЕМАЊА - ВУКЕ
ИВИЋ МАРКО
БЛАГОЈЕВИЋ ПЕТАР
ЈЕВТИЋ РАДИША
МАРКОВИЋ ПРЕДРАГ - МАПАЦ
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
МИРКОВИЋ ВЕЛИЗАР
ИВИЋ ДОБРИЦА - БЕЛИ
Улица и број
Колубарска 11
Дунавска 129
Дунавска 19
Салаковац
Н. Томића 3
Н. Томића 12
В. Назора 7
Дунавска 129
179
РЕГИОН 8
Телефон
012/511-244
012/554-020
012/225-672
012/280-512
Мобилни
062/531-244
064/186-7122
064/472-3590
063/288-274
063/880-0843
063/823-4299
012/554-020 063/825-4509
М.бр
9
10
11
12
13
14
15
18
19
Презиме и име
МИЛЕНКОВИЋ ЈОВАН
АНДРЕЈИЋ ЗЛАТИБОР
ВУКАНОВИЋ ДРАГАН - ВУКЕ
КУЗМИЋ МИРКО
КУЗМИЋ СЛАЂАН
АТАНАЦКОВИЋ ЈЕЗДИМИР - БУЦА
ПЕРИЋ ЉУБОМИР
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН - ГАЛИЋ
СТАНОЈЕВИЋ ГОРАН
Улица и број
Дунавска 134
Село Гарево
Колубарска 11
Камијево
Малешево
Партизанска 24
Драговац
Петка
Салаковац
Телефон
012/553-182
012/290-134
012/511-244
012/667-198
012/675-059
012/555-774
012/575-009
Улица и број
Вигоште бб
С. Чоловића бб
Б. Михаиловић 3
М. Вујовића 43
Љ. Петровића бб
Моравичка 24
Св.Ахилија
Б. Василијевића 2
7. Јула 5
Х. Вељкова 6
В. Степе 2
Х. Вељкова 6
С. Пенезића 44
Богојевићи бб
Дивљака бб
Поглед бб
Немањина 10
Богојевићи бб
Груда бб
М. Матовића 17
Св. Ахилија 30
Св. Ахилија 30
Св. Ахилија 30
Лучани
Телефон
Мобилни
031/893-053 064/887-2030
063/852-1159
063/734-7057
031/896-707 063/852-1159
062/386-858
031/892-291 061/614-0356
065/892-299
031/891-070
031/894-870
031/892-733 063/734-3460
064/170-7787
061/189-4498
060/089-5680
063/432-071
060/089-0199
064/272-4267
031/893-791 062/119-4867
060/601-7081
031/895-681
031/891-396
031/891-676 064/231-7717
031/891-676
031/891-676
063/108-1845
012/280-372
ГСС – 343 „АРАП“ – 31230 АРИЉЕ, ОС УЖИЦЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ СЛАВКО - ЦОЦА
РАДОВИЋ ГОРАН - ГИЦА
ВЛАДЕТА БОШКОВИЋ - ЧЕЛИК
РАДОВИЋ ЗОРАН - КОЛЕ
ОБРАДОВИЋ ОБРАД - ОКАН
ЈОВИЧИЋ МИРОСЛАВ - КИКЕ
СТОЈИЋ БОЖИДАР - БОЖО
БУНАРЏИЋ ДРАГАН - ЏАГЕ
ЛУКОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН - МИЋАН
БУКВИЋ ВИДАН - БУКВА
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТАНАСКОВИЋ НИКОЛА - ТУЈЏА
ЈОВИЧИЋ ДАРКО
СТОЈИЋ МИЛОВАН - МИЋО
СТОЈАДИНОВИЋ СТЕФАН
МИЛЕТИЋ БОГДАН
СИМЕУНОВИЋ ИГОР
ВАСИЉЕВИЋ НИКОЛА
ВУКОТИЋ БРАТИСЛАВ
БРКИЋ СЛОБОДАН - БОБАН
БРКИЋ ОГЊЕН
БРКИЋ ВАСЈА
МИЛОВАНОВИЋ МИРКО - БРАДОЊА
Презиме и име
ПАНИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ ВОЈКАН
ПАВЛОВИЋ ДАРКО - ЦРНИ
ЈОВАНОВИЋ РАДОСЛАВ - РАЛЕ
063/313-885
063/882-1920
062/891-9916
063/378-439
063/258-808
РЕГИОН 12
ГСС – 346 „БОРБАШ СЕОНЕ“ – 11300 СМЕДЕРЕВО-СЕОНЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
4
5
Мобилни
Улица и број
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
180
РЕГИОН 8
Телефон
026/793-051
026/793-409
026/793-236
026/793-021
Мобилни
064/336-7789
063/742-9037
064/336-7801
064/445-0856
М.бр
6
7
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
22
23
25
30
99
Презиме и име
ЖИВКОВИЋ ВЛАДАН - ЖИКИН
ПАНТИЋ РАДОСЛАВ - ЗЕКАН
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГАН - МОМИН
ЈОВАНОВИЋ ИВАН И СТЕФАН
ПАНИЋ НИКОЛА И БОЈАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛЕ
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД - НЕКСИ
АБАЗИ ДЕМИР - ШИПИ
АБАЗИ ВЛАДИСЛАВ - ШИПИ
ЖИВОТИЋ НЕНАД - ЖИЛЕ
ЖИВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ПРИНЦ
ПАНТИЋ НЕМАЊА - ЗЕКАН
ЕРИЋ САША ДУЈИН
ЖИВКОВИЋ ИВАН - КИНЕЗ
ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОЈЕВИЋ ДЕЈАН
МЛАДЕНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
Улица и број
Сеоне-Орешац бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне-Орешац бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Сеоне бб
Телефон
026/793-300
026/793-032
026/793-125
026/793-045
026/793-051
026/793-015
064/337-2209
069/137-2209
065/609-2718
063/802-4695
064/399-0660
064/257-7487
026/793-032 064/577-5978
026/793-151 064/292-9997
026/793-093 065/609-6184
026/793-050
026/793-105 060/404-0732
026/793-125 065/641-3100
ГСС – 350 „МЛАВА“ – 12300 ПЕТРОВАЦ, ОС ПЕТРОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ЈОВАН
МИЛОШЕВИЋ МИЛАН
АНТИЋ ДРАГИША
ЈОВАНОВИЋ ЗЛАТИБОР
ИЛИЋ ВЛАДИМИР
ИЛИЋ БРАНИСЛАВ
ТАСИЋ МОМИР
РОГАЖАРСКИ САША
ЖИВКОВИЋ СВЕТОМИР
МАРКОВИЋ МИЛАН
ТОПАЛОВИЋ НЕБОЈША
БОГДАНОВИЋ ЉУБИША
ОБРАДОВИЋ ДРАГИ
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
ТАСИЋ ЈУГОСЛАВ
ГВОЗДИЋ СИНИША
МИЛИЋ СЛАВИША
МИЛОЈКОВИЋ ГОРАН
ЈЕВТИЋ ГОРАН
ИЛИЋ РАДИША
ЖИВОТИЋ ИВАН
ЛАЗИЋ РАТКО
МИЛИЋЕВИЋ МИРОСЛАВ
МИЛИЋЕВИЋ МИРОЉУБ
Улица и број
Б. Нушића 10
Кличевац
Трновче
С. Владара 157/2
Петровац
Кличевац
Лопушник
Кличевац
Забрђе
Кличевац
Трновче
Солунска 38
Лопуштник
Кличевац
Панаријски Пут 9
С. Владара 350
Кнежица
Ђуре Јакшића
Кличевац
Вошановац
Бистрице
Кличевац
М. Ристића 49
М. Ристића 49
181
Мобилни
063/111-9597
064/327-0895
065/641-3100
064/337-2209
065/569-4310
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/326-736
062/314-782
012/333-163 061/234-0567
063/833-2517
012/565-212
012/337-445
012/565-043
012/326-916 064/323-5519
062/188-0565
012/326-923 063/378-107
012/565-181
012/327-614
012/331-577 064/316-8760
012/333-770
012/326-782
012/358-199
012/334-111 063/121-4375
012/334-111 063/884-1688
М.бр
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
66
67
Презиме и име
ИЛИЋ СЛАВИША
МАРЈАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ИЛИЋ ЖИВОРАД
ЦВЕЈИЋ МАРТИН
АЛЕКСИЋ РАДИША
МИЛИВОЈЕВИЋ НИКОЛА
ЖИВОТИЋ САША
РАКИЋ ЗЛАТКО
АКСИЋ ЗОРАН
ЖИВОТИЋ ЉУБИВОЈЕ
ЗАРИЋ ДРАГАН
МИЛЕНКОВИЋ БОЖИДАР
Улица и број
Лопушник
Петровац
Кнежица
Кличевац
Лопушник
С. Владара 52
Забрђе
Лопушник
Лопушник
Лопушник
Кличевац
Кличевац
Телефон
063/812-8541
012/333-087 061/237-0093
012/565-241
012/337-647
063/312-452
012/332-564
012/337-579 064/366-3306
012/337-600 063/335-823
012/337-575
012/565-291
ГСС – 351 „БЕЛИ МАВИЈАН“ – 31250 БАЈИНА БАШТА, ОС УЖИЦЕ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Презиме и име
МАТИЋ БОГОЉУБ MAРИЈА
ТЕШИЋ МИОДРАГ
ДАКИЋ ЛАЗАР
МАРИНКОВИЋ ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ ЗОРАН
ЕКМЕШЧИЋ ВИТОМИР
МАРКОВИЋ МИЋО
КУЛИЗИЋ ПЕТАР
ЈОВАНОВИЋ ДРАГОЈЛО
ПУРТИЋ НЕБОЈША
ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН
ЈАЊИЋ КРИСТИЈАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
СТАМЕНИЋ ЈОВАН
Улица и број
Ужичка 22
Дринска 1
Д. Вишића 24
Д. Вишића 94
12. Јул 7
Обајгора 66
Б. Јелисавчић бб
Рајка Тадића 10
Пора Ужице
С. Јовановића
Тарска 23
Обајгора
Обајгора
Обајгора
РЕГИОН 12
Телефон
031/863-129
031/863-308
031/865-219
031/862-928
031/866-491
031/865-604
031/862-671
031/865-924
031/517-987
031/966-953
031/587-516
031/858-495
ГСС – 353 „МЛАДОСТ“ – 11326 ДОЊА ЛИВАДИЦА, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
М.бр
2
3
6
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ МИРОЉУБ
ЂОРЂЕВИЋ ДАРКО
МИЛИЋЕВИЋ ВЛАДАН
КОСТИЋ СТОЈАДИН
МИТРОВИЋ ЖИВКО
ВУЧИЋ ДРАГАН
НИКОДИЈЕВИЋ ПЕТАР
РАЈИЋ ДРАГИША
СТАНОЈЕВИЋ РАДОСЛАВ
МИШИЋ СЛОБОДАН
МИЛОШЕВИЋ ДОБРИЦА
Улица и број
Моравска 10
С. Симића
Вожда Карађорђа 92
Његошева 21
Вожда Карађорђа 109
С. Симића 66
С. Симића 35
С. Симића 22
С. Симића
Николе Тесле
Синђелићева 9
182
Мобилни
Мобилни
066/858-0314
069/858-0343
063/696-023
064/366-5601
064/081-9418
064/325-9513
060/131-8439
069/858-0323
РЕГИОН 8
Телефон
026/885-022
026/885-506
026/885-078
026/885-007
026/885-560
026/885-615
026/885-148
026/885-321
026/885-586
Мобилни
069/838-1115
М.бр
16
22
23
25
31
32
33
34
43
51
52
66
68
Презиме и име
САВИЋ ЖИВОРАД
ЖИВАНОВИЋ МОМЧИЛО
БОЖИЋ АЛЕКСАНДАР
МИЛОШЕВИЋ ДЕЈАН
УРОШЕВИЋ НИКОЛА
УРОШЕВИЋ НЕНАД
СТАНИСАВЉЕВИЋ СРЂАН
БОЖИЋ МИЛОШ
САВИЋ ДЕЈАН
ВУЧИЋ ЗОРАН
УРОШЕВИЋ ПРЕДРАГ
ИВИЋ РАДЕ
ИГЊАТОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Вожда Карађорђа 37
Николе Тесле
Танаска Рајића 5
Ј.Н.А
Моравска 8
Моравска 8
Балканска 6
Танаска Рајића 5
Моравска 16
Димитрија Туцовић 6
Моравска 8
Ђ. Ђаковића 4
Змај Јовина
Телефон
Мобилни
026/885-002
026/885-300
026/885-522
026/885-182
061/609-0920
063/719-8020
026/885-557
026/885-522
026/885-045
063/857-7010
064/200-6635
026/885-003
026/885-024
ГСС – 354 „НЕБЕСКИ ЈАХАЧИ“ – 11420 МРАМОРАЦ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
28
Презиме и име
ГОЈКОВИЋ ДЕЈАН
ЈОВИЋ ДЕЈАН
ИГЕНКО ДЕЈАН
ГРУЈИЋ СРЕЋКО
ЂОРЂЕВИЋ САША
ВАСИЋ ЗОРАН
СРЕТЕНОВИЋ БРАНИСЛАВ
РАДОВАНОВИЋ ГОРАН
МИЛАНОВИЋ СТЕФАН
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВИЋ АНА
БЛАГОЈЕВИЋ САША
РАДОВАНОВИЋ МИЛОШ
ДАМЉАНОВИЋ СЛОБОДАН
СРЕТЕНОВИЋ СТЕФАН
ГРУЈЕВИЋ СЛАВИША
ГРУЈИЋ ИВАН
Улица и број
Телефон
VI Ист.-Б. Бригада 27, Земун
Мраморац
026/383-423
Ин Мемориaм
Др.Чанбе 10
026/313-161
Мраморац
026/383-590
Мраморац
026/383-541
Златиборска 67/1
026/321-237
Церовац
026/383-573
Мраморац
026/383-388
Церовац
026/383-204
Мраморац
026/383- 423
Баничина
Ин Мемориам
Мраморац
Златиборска 67/1
Мраморац
026/383-518
Индустријска 28
026/312-027
ГСС – 358 „АС БЕЉИН“ – 15214 БЕЉИН, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
Презиме и име
АКСЕНТИЋ РАДЕ
АКСЕНТИЋ НИКОЛА
АДАМОВИЋ ЉУБИНКО
АДАМОВИЋ РАДОМИР
ЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕ
МАРКОВИЋ ВЛАТКО
МАРКОВИЋ ДРАШКО
Улица и број
Бељин бб
Бељин бб
Бељин бб
Бељин бб
Бељин бб
Бељин бб
Звечка
183
РЕГИОН 8
Мобилни
063/133-0760
064/176-9904
064/245-6245
064/115-6073
064/455-6735
064/176-9904
064/939-1461
064/355-9879
064/665-7308
РЕГИОН 3
Телефон
015/524-310
015/524-310
015/524-311
015/524-311
015/524-365
015/524-399
011/876-6394
Мобилни
063/777-0641
063/814-1143
061/632-5569
064/301-3897
063/772-9722
М.бр
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
22
Презиме и име
ТОМИЋ НЕБОЈША
ДРЕКИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ СЛАВКО
МИХАИЛОВИЋ ДЕЈАН
ФИЛИМОНОВИЋ НИКОЛА
ЦРВЕНКОВИЋ СИНИША
ЈОВАНОВИЋ НЕНАД
ЈОВИЧИЋ МИЛОШ
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ МИЛАН
ДЕВИЋ НЕМАЊА
АДАМОВИЋ МИЛАН
Улица и број
Бељин бб
Власаница
Бељин бб
Суво Село
Бељин бб
Бељин бб
Бељин бб
Бељин бб
Иверић
Бељин бб
Месарци
Бељин бб
Телефон
015/524-384
015/751-7021
015/524-298
015/524-686
015/524-618
015/524-750
015/524-351
015/524-346
Презиме и име
ЈОЦИЋ САВА - ПОПАЦ
ДИМИЋ ИГОР
РАДОВАНОВИЋ ЖАРКО - ЖАРЕ
ПАНИЋ ЉУБОДРАГ - ЉУПЧЕ
МИРКОВИЋ МИЛАН - МИКИЦА
МИРКОВИЋ БОГДАН - БОЛЕ
ПЕТРОВИЋ ВЛАДИМИР - ПИЖОН
ВУЧКОВИЋ РАДОСЛАВ - РАДЕ
МИЛИВОЈЕВИЋ ГОРАН - ГОРАНЧЕ
РАДОВАНОВИЋ НЕБОЈША - НЕША
РИСТИЋ ДРАГАН - РИЛЕ
ДОБРИЧИЋ СТЕФАН
МИХАИЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
ЋИРКОВИЋ БОБАН - ЋИРА
ЖИВАНОВИЋ ЗЛАТКО
ЉУБИСАВЉЕВИЋ РАДОСЛАВ - БЕЛАЦ
ДОБРИЧИЋ ДРАГАН - ГАГА
КОСТИЋ САША - САЛЕ
ЈОВАНОВИЋ МИЛОРАД - МАЛИ МИЛЕ
Улица и број
Горња Баточина бб
Светозара Марковића 20
Ново Насеље
Црни Као
Цара Душана 10
Цара Душана 10
Светозара Марковића 51
Црни Као
Жировница
Ин Мемориам
Хајдук Вељка 2
Доброводица
Жировница
Баточина
Доброводица
Жировница
Доброводица
Доброводица
Раковдолска 14
ГСС – 360 „ТАНАСКО РАЈИЋ“ – 32103 ЉУБИЋ, ОС ЧАЧАК
М.бр
1
2
3
4
5
6
Презиме и име
СТАРЧЕВИЋ РАДОМИР - РАДЕ
РАКИЋ РАДОСЛАВ
ШАМАНОВИЋ ДРАГАН - ШАМЕ
КРУПЕЖ ВЛАДАН
ВИДОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦО
КРУПЕЖ МИЛОМИР
Улица и број
Д. Бојића 112
Улица 553 14/1
Славка Крупежа 34/1
Ђ. Томашевића 57
Б. Тепчевића 37
Ин Мемориам
184
064/149-1365
064/276-6922
064/365-4436
069/226-4443
064/039-8946
063/810-8158
015/524-301 064/466-6691
015/524-317 065/995-5475
ГСС – 359 „АРАП“ – 34227 БАТОЧИНА, ОС КРАГУЈЕВАЦ
М.бр
4
5
6
10
11
12
14
15
20
22
24
25
30
31
42
43
49
57
99
Мобилни
065/534-3504
РЕГИОН 5
Телефон
034/684-2547
034/684-1643
034/841-627
034/864-146
034/684-1030
034/684-1030
034/684-2105
034/864-212
034/863-197
Мобилни
064/955-3350
060/359-0501
034/684-1927
034/534-180
034/863-212
034/842-179
034/866-328
034/863-235
034/534-180
034/866-251
034/684-2996
063/622-706
064/228-5249
064/197-7165
064/226-3603
061/111-1440
063/443-335
060/481-8291
063/896-2569
063/774-8044
064/848-1540
064/150-4366
062/823-5713
064/034-1766
РЕГИОН 12
Телефон
Мобилни
032/354-093
032/353-030 064/148-6044
032/352-498
032/353-959
032/352-887
М.бр
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
Презиме и име
ПАВЛОВИЋ РАДОСЛАВ
ТРИФУНОВИЋ МАРКО
ГАБОРОВИЋ ЗОРАН - ГАБО
СЕНИЋ ДРАГАН
НИЏОВИЋ МИЛАН - МИКИЦА
МАТИЈЕВИЋ СТЕФАН
ОБРАДОВИЋ ПАВЛЕ
МИЛОШЕВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦО
БЕЗМАРЕВИЋ ЛАЗАР - ЛАЗО
ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА - МУЊА
ВИДОЈЕВИЋ СРЕТЕН
ЂОКАНОВИЋ РАДОЈИЦА
ЧАРАПИЋ ДРАГАН - ЧАРАПА
ШАРЕНАЦ УРОШ - ШАКИ
ПЕТРОВИЋ МИЛАН - ПЕЛЕ
БРАЛОВИЋ АЛЕКСАНДАР - БРАЛЕ
ВУКАДИНОВИЋ ГОРАН - КОСОВАР
ГАВРИЛОВИЋ ДРАГИЋ
ВАСИЉЕВИЋ РАДОСЛАВ
МАТИЈЕВИЋ ДРАГАН - МАТОЊА
ЂОРЂЕВИЋ ГОРАН
ПАНТОВИЋ МОМЧИЛО - МОЉО
ПАВЛОВИЋ МИЛОВАН - ЛЕКА
ШАРЕНАЦ ГОРАН - ШАКИ
ГАВРИЛОВИЋ СЛОБОДАН
ПАНТОВИЋ МИЛИВОЈЕ - МИМИ
ЂОКАНОВИЋ ИВАН
ЂОРЂЕВИЋ МИОДРАГ
ПАВЛОВИЋ МИЛОШ - ЛЕКА
ОСТОЈИЋ МИХАИЛО
МАТИЈЕВИЋ ИГОР
ГАВРИЛОВИЋ МИЛОВАН - МИКИШ
КЛИСАРИЋ МИЛОМИР - КЛИСАРА
АЋИМОВИЋ ЗОРАН - АЋИМ
САВИЋ НЕНАД - НЕШО
ЂОРЂЕВИЋ НЕНАД
ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН - ПЕКАР
ЂОРЂЕВИЋ ВЛАДЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋ БРАНКО
ПЕШИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ РАДОВИН
ЈОЈИЋ ЗОРАН ЈОЈА
ДОМАНОВИЋ ДЕЈАН
ОБРАДОВИЋ СТЕФАН
ОБРАДОВИЋ МИЛОШ
Улица и број
Ин Мемориам
Славка Крупежа 31/2
Љубић бб
Цара Лазара 63
Б. Тепчевића 34
Трбушани, Ул. 10 бр 23
Ин Мемориам
Љубић Кеј П+4/17
М. Комадинића бб
Трбушани
Б. Тепчевића 37
М. Дабовића 3
Хероја Ђуракића 9
В. Колаковића 26
Трбушани, Ул. 503 бр 16
А. Савића 17/1
Трбушани, Ул. 10 бб
Б. Тепчевића бб
Љубић, Ул. 212 бб
Трбушани, Ул. 10 бр 23
Љубић, С. Пут 198/1
С. Ковачевића 8/2
Трбушани
В. Колаковића 26
Трбушани
С. Ковачевића 8/2
М. Дабовића 3
Ин Мемориам
Трбушани
Љубић
Трбушани, Ул. 10 бр 23
Љубић, Д. Бојића 33
Савковића Коса 74
Савковића Коса 41
Улица 10 бр 2
Старчевића Пут 198/1
Трбушани
Р. И С. Ковачевић 52а
Трбушани
Ин Мемориам
Ин Мемориам
Телефон
Г. Пауновића 26
Вранићи
Мрчајевци
032/357-947 064/137-4196
185
Мобилни
032/352-734
032/358-476 061/191-4564
032/225-666 032/353-739
032/356-107 064/215-6042
032/354-026
032/357-566
032/391-022
032/356-994
032/353-752
032/356-551
032/353-725
032/391-963
032-352-930
063/892-2743
064/552-9141
063/778-7758
061/673-1036
064/293-7461
064/440-4159
032/356-967 064/416-2181
032/354-604 063/883-6513
032/351-383
064/145-3819
032/356-733 064/414-3869
032/391-826 061/289-4915
032/353-725 064/332-1874
032/391-881
032/356-733 064/168-8420
064/176-2476
032/391-826
032/353-030
032/351-383
032/352-807
032/354-607
032/355-906
032/352-598
032/358-436
032/391-185
032/353-243
032/391-445
032/800-934
032/358-230
064/473-5356
060/320-9825
064/134-8186
064/145-3819
063/858-7002
060/500-7554
064/271-9823
М.бр
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
70
71
72
65
66
Презиме и име
РАЦКОВИЋ ПЕТАР
МИЛЕШИЋ МАТИЈА
БАРТУЛОВИЋ АНТУН
СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАН
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН
ЧУЧАК ИЛИЈА
МИЛОЈЕВИЋ БРАНКО - ШИЋО
ВУЧИЋЕВИЋ ДРАГАН - ВУЧКО
АЋИМОВИЋ СТЕВАН
САВКОВИЋ ЗОРАН
МАНДИЋ ВЛАДИМИР
ГРОМОВИЋ ДЕЈАН
ВУЧИЋЕВИЋ ЉУБИВОЈЕ - БУБАЦ
ЈАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈАНКОВИЋ АНДРИЈА
Улица и број
Р. Јовановића 33
Љубић
Г. Трепча
Мрчајевци
Р. И С Ковачевић 52а
Трбушани
С. Јаковљевића 14
С. Јаковљевића 4
Савковића Коса 41
Љубић 52
Ул. 553 бр. 12
Ул. 12 бр. 18 Трбушац
Хајдук Вељкова 72
Мојсиње бб
Мојсиње бб
Телефон
Мобилни
032/353-200 064/324-4545
064/337-8407
064/600-3741
032/353-243 060/500-7554
064/134-8403
032/352-591 064/210-1025
032/351-041 060/351-0410
032/355-907
032/357-084 064/461-9485
032/357-907 064/474-0380
064/210-0852
032/346-417 064/342-0873
032/809-292 061/411-1560
032/809-292 062/865-6067
ГСС – 363 „ШАМПИОНИ ВЕЛИКА МОШТАНИЦА“ – 11262 В. МОШТАНИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
20
Презиме и име
ВЛАЈКОВИЋ БОРИВОЈЕ
МИЦЕВСКИ МИЛИЈА
МИЦЕВСКИ ИЛИЈА
БЛАГОЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН
МИЦЕВСКИ СЛОБОДАН
МИЛОВАНОВИЋ ДЕЈАН
АЛЕКСИЋ НЕМАЊА
ЂУРЂЕВИЋ ЗОРАН
ЂУРЂЕВИЋ ДРАГАН
СТАНОШЕВИЋ МИОДРАГ
БУРИЋ МИЛОРАД
БИБЕРЧИЋ РАДОМИР
БЛАГОЈЕВИЋ МИЛЕ
Улица и број
М. Миленкоивћа 28
Липљанска 8
Липљанска 6/А
Липљанска 5/б
Ж. Табаковића 74
Липљанска 8
М. Миленковића III део 4
Руцка 194
Љ. Шарчевића 29
М. Миленковића 3
М. Миленковића 65
1. маја 32/а
М. Станојловића 118
7. Јула 23
ГСС – 366 „ПОБЕДА“ – 11310 ЛИПЕ, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
2
3
4
5
7
8
9
15
Презиме и име
МАРТИЋ ДРАГОСЛАВ - ЖОКА
ТАСИЋ НЕНАД - НЕША
ЂОРЂЕВИЋ НОВИЦА - НОКИ
МИЛАНОВИЋ РАДИША - МАРШАЛ
МИЈАТОВИЋ ПЕРИЦА - МИЈА
МИТИЋ ВОЈИСЛАВ - ТОЦИЛО
МИЛОШЕВИЋ САША
СТОЈКОВИЋ ВИКТОР
Улица и број
Првомајска 8
Пролетерска 36
Првомајска 4/2
Маршала Тита
Омладинска 42
Омладинска 6
Србина 91
Маршала Тита 116
186
Телефон
011/807-5129
011/807-5610
011/807-5063
011/807-5244
011/807-5811
011/807-5610
011/802-6696
011/807-5744
011/807-5736
011/807-5694
011/807-5229
011/802-7197
РЕГИОН 1
Мобилни
064/271-1575
064/441-4732
064/434-1209
064/212-9834
069/116-2356
064/213-9266
064/662-2171
063/548-389
062/103-5225
060/054-9881
064/305-4566
064/427-6864
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/771-156
026/771-735 062/712-075
026/771-247 064/983-7770
064-259-1878
026/771-092 064-170-5970
026/771-353 061-208-3305
061-263-3250
026/771-424
М.бр
16
17
20
26
29
39
48
100
101
Презиме и име
СТОЈКОВИЋ ВЛАДАН
МАРКОВИЋ ТОПЛИЦА - ГИГИШ
ПАВЛОВИЋ ДОБРИЦА - ПУРА
СТОКИЋ МИЛОЈЕ - МИЛЕ БРЕГ
СТОЈКОВИЋ РАДОСЛАВ - ЖИРИ
СТОЈКОВИЋ ДРАГАН - МАНЦЕ
ЂОРЂЕВИЋ САША
МИЛОСАВЉЕВИЋ НОВИЦА - ШАРЕНИ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ИВАН
Улица и број
Маршала Тита 116
Маршала Тита 134
29 Новембар 6
Маршала Тита 22
Маршала Тита 108
Маршала Тита 106
Партизанска 66
13. Октобра 8
13. Октобра 8
Телефон
Мобилни
026/771-424
026/771-503
065/414-5547
026/771-733 064/174-2465
026/771-239
026/771-647 064/323-4225
066/401-235
026/771-296 064/369-7665
026/771-296
ГСС – 369 „ШАРАЦ“ – 26220 КОВИН, ОС КОВИН
М.бр
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
19
21
22
24
27
28
33
44
Презиме и име
МИТИЋ ИВАН
ЈУЈИЋ ЗЛATKO - ЈУЈА
СЕРАФИМОВИЋ СТАНКО
ЈОВАНОВ СРЂАН
ЈОВАНОВИЋ ЖИВИЦА
МАЈСТОРОВИЋ САВА
БИРТАШЕВИЋ ЈОВАН
БИРТАШЕВИЋ БОЖИДАР
ТАСИЋ ГОРАН
КОМАРОМИ 3ОЛTAH
ВИРИЈЕВИЋ ПАНТА
БЛАГОЈЕВИЋ РАДЕ
НИКОЛИЋ ЖЕЉКО
ЖИВИЋ МАРКО
КАЧИНА СТЕФАН
ЗЕМАНОВИЋ БОЖА
ВИДОСАВЉЕВИЋ ЖИВОРАД
СЕРАФИМОВИЋ СРЕЋКО
КОМАРОМИ ШАНДОР
ЕРДЕШ ЈАНЧИ
ЈЕРЕМИНОВ ВЛАДА
СУРУЉЕВИЋ МИРОСЛАВ
РЕГИОН 8
Улица и број
Телефон
Нишка 5
Банатска 2
Цара Лазара 180
013/741-103
Б. Црква, В. Караџића 45 013/852-155
Дубовац, Цара Лазара 84 013/767-084
Жарка Зрењанина бб
013/767-211
Ђуре Јакшића 94
013/743-092
Гробљанска 67
013/741-403
Омладинска 8
013/743-478
Ђуре Јакшића 63
013/742-611
Баваниште
Дубовац, Старо Село
013/767-332
Мраморак, С. Марковића 34
Цара Лазара
Ђуре Јакшића 94
Дубовац, Ж. Зрењанина 58 013/767-144
Београдска 68
013/742-073
Цара Лазара 180
013/074-1103
29. Новембра 49
013/744-659
Кречанска 3
В.Караџића 86
Мало Баваниште
013/758-018
ГСС – 371 „БЕЖАНИЈА“ – 11077 НОВИ БЕОГРАД, ОС НОВИ БЕОГРАД
М.бр
1
2
3
4
5
9
Презиме и име
МАРКОВИЋ МИЛОВАН
УРОШЕВИЋ РАДОСЛАВ
ПРЕКАДИНИ МУРАТ
РАДОЈЕВИЋ ДРАГАН
БУЗГАНОВИЋ ДРАГАН
СИМИЋ ЗОРАН - СИМА
Улица и број
Виноградска 115/д
Б. илегалаца 4
Сурчински пут 9
Љубинке Бобић 17/19
Радничка 151/а
Н. Гвозденовића 16/2
187
Мобилни
066/881-1434
064/357-8947
063/828-5891
064/466-4066
060/374-1403
060/144-6394
069/636-477
064/294-7597
062/974-3942
064/252-4032
060/374-2073
061/665-6120
064/407-4060
064/909-7494
РЕГИОН 1
Телефон
011/176-4717
Мобилни
064/110-9192
063/778-7571
063/237-697
011/844-2209 069/140-6252
011/318-2706 065/318-2706
М.бр
10
11
13
17
25
Презиме и име
ЦРНОГОРАЦ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ МИОМИР - МИЛЕ
СТАМАТОВИЋ НЕМАЊА
ЧУМИЋ СЛОБОДАН
МАТКОВИЋ ЂОРЂЕ
Улица и број
Гандијева 208
Б. Илегалаца 82
Др. Ивана Рибара
Маршала Тита 55
Виноградска 140
Телефон
011/227-3845
011/227-2247
011/217-9169
011/841-6090
011/226-0277
ГСС – 372 „4. ЈУЛИ КОБИЉЕ“ – 12313 КОБИЉЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
Презиме и име
БОГИЋ ДЕСИМИР
ТРАИЛОВИЋ ГОРАН
МИЛОСАВЉЕВИЦ ТОПЛИЦА
ДЕМИЋ ДРАКЧЕ
ТАИЛОВИЋ СЛАВОЉУБ
ТРИФУНИВИЋ МИОДРАГ
ДРАЖИЛОВИЋ БОГОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН
ТРАИЋ ВОЈИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ПЕТАР
Улица и број
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Кобиље
Манастирица
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН
НЕШКОВИЋ МИЛОВАН
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН - ЧИКА ЈАНКО
РАСПОПОВИЋ СЛАВОЉУБ
РАСПОПОВИЋ ДЕЈАН
ШКАЛАК НИКОЛА
НИКОЛИЋ ЗОРАН - ТЕОБАЛ
МАРЈАНОВИЋ ДОБРИВОЈЕ - МИЛЕ
СТОЈКОВИЋ СРЂАН - ВРЦАН
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН - БЕЛИ
ЖИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
НИКОЛИЋ БОРИС
РАНИСАВЉЕВИЋ ЗЛАТАН - ФЕКЕТАН
ВУЈИЧИЋ ГОРАН - МЕЧКА
ВРАНИЋ СЛАВОЉУБ - ПАНТА
БЕЛИЋ ЈОВИЦА - ЧКАЉА
ИВАНОВИЋ НЕНАД
ПАВЛОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
011/217-9169
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/263-181
012/263-033
012/263-179
012/263-007
012/263-500
012/263-164
012/263-460
012/263-406
ГСС – 374 „МАРКО ПЕТРОВИЋ-ЦАНЕ“ – 11320 ВЕЛИКА ПЛАНА, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
М.бр
3
4
7
8
9
15
22
28
29
30
32
35
36
37
40
41
42
43
44
Мобилни
065/477-1899
065/616-8210
Улица и број
Устаничка 4
Д. Стефана 89
Ж. Петровића 45
М. Цветковића 11, Н. Село
М. Цветковића 11, Н. Село
Сувоборска 2
Милоша Обилића 5
1300 Каплара 37
Б. Радичевића 6, В. Орашје
1300 Каплара 33
Ц. Милице 14, Крњево
М. Станковића 57
М. Станковића 57
Д. Стефана 13
С. Мокрањца 162
Хајдук Станка 3
Р. Здравковића 1
Велико Орашје
1300 Каплара 33
188
Телефон
026/513-198
026/514-606
026/511-684
026/851-234
026/851-234
026/521-283
026/521-316
026/513-348
026/871-230
026/515-453
026/515-214
026/513-916
026/514-881
026/522-351
026/511-381
026/511-362
026/515-453
РЕГИОН 8
Мобилни
064/841-2222
060/651-4606
061/607-1377
064/651-1811
063/847-9821
061/659-9318
064/035-5077
064/129-3232
064/918-5125
064/252-7664
064/087-0512
064/186-9003
064/854-1037
064/482-6113
061/667-5031
ГСС – 375 „ОСТРОВО“ – 12208 ОСТРОВО, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
9
14
16
18
19
21
22
25
31
46
47
Презиме и име
ВЕСЕЛИНОВ НЕНАД - ЛИПСА
НЕНАДОВ ДРАГАН - ПУЦИ
НЕНАДОВ САША - БРКСИ
ВЕСЕЛИНОВ ЗЛАТКО - ЛАМБИ
ТИЗМАНОВ НЕМАЊА - ПЕПЕ
ВЕСЕЛИНОВ ЗОРАН - БЕНКС
НЕДЕЉКОВ НЕБОЈША
ЋИРИН ГОРАН - БАЦА
ПУТНИК ЂУРИЦА - БУЦА
МИЛИЋ ЗОРАН
ЖИВКОВИЋ ЉУБИША
ЦВЕЈИЋ НЕНАД
НЕДЕЉКОВ АЛЕКСАНДАР - ЊОЊА
ЖИВКОВИЋ МИЛАН - КИЋА
МИЛИЋ НИКОЛА
МАТЕЈИЋ МИЛОШ
Улица и број
Жарка Зрењанина 15
Цара Душана 67
Цара Душана 40
Цара Душана 63
Жарка Зрењанина 14
Цара Душана 50
Цара Душана бб
Цара Душана бб
Цара Душана 42
Б. Милошевића
Јадранска 9
Банетова 27
Цара Душана бб
Цара Душана 102
Ж. Јовановић Шпанца
Боже Димитријевића 84
РЕГИОН 8
Телефон
012/247-045
012/247-066
012/247-113
012/247-004
012/247-097
012/247-160
012/247-223
064/234-5323
064/234-5199
063/743-1105
060/324-7186
012/247-077 065/468-2508
012/246-170 063/835-3556
012/240-614
012/246-020 060/151-3108
012/247-031 064/380-3181
012/247-025 064/594-9269
012/551-379 064/176-2611
012/551-467 063/826-6924
ГСС – 378 „ПЕТЛОВАЧА“ – 15304 ПЕТЛОВАЧА, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
5
7
8
9
10
12
14
18
22
24
29
33
37
40
55
Презиме и име
ЛАЗИЋ СЛОБОДАН
ПОПОВИЋ АНДРЕЈ
МАНДИЋ НЕМАЊА
ТАНАСИЋ ВИКТОР
ЛАЗИЋ ДОБРОСАВ
ИСАИЛОВИЋ ДРАГАН
ТУЦИЋ ДРАГУТИН
МИЈАТОВИЋ СЛАВКО
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН
ЈЕЗДИЋ МИЛЕНКО
ЧОЛИЋ САША
КОЈИЋ МАРКО
ИСАИЛОВИЋ ДЕЈАН
ЛУКИЋ ЈОРДАН
ТАНАСИЋ МИЛОСАВ
ДАМЊАНОВИЋ СТОЈИША
МИЛУТИНОВИЋ ЂОРЂЕ
АКСИЋ МИРОСЛАВ
Улица и број
Ј. Максимовића 41
Жике Поповића 1
Х. Чоловића 15
В. Исаиловића 45
Ј. Максимовића 39
В. Исаиловића 21
Ј. Максимовића 50
Ј. Максимовића 71
Железничка бб
Ј. Максимовића 22
Ј. Максимовића 59
Пролетерска 27
Пролетерска 78
Карађорђева 28, Змињак
В. Исаиловића 45
Железничка бб
Пролетерска 25
Партизанска 7
РЕГИОН 3
Телефон
Мобилни
015/273-361 066/509-0008
015/347-543
015/273-014
015/273-328
015/273-043
015/273-204
015/273-066
015/273-419
015/273-278
015/273-062
015/292-017
015/273-014
015/273-299
015/273-017
015/273-414
ГСС – 380 „БРЂАНИН“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр Презиме и име
1 ПАЈИЋ ПРЕДРАГ - ПАЈА
2 БЕЛИ ВЛАДИМИР - РУС
Улица и број
П. Партиз. Одред 185
Шумадијска 55
189
Мобилни
062/802-0359
063/647-303
064/143-8879
РЕГИОН 8
Телефон
012/556-356
Мобилни
065/822-2301
М.бр
4
5
6
7
8
9
10
15
18
19
20
23
25
26
Улица и број
Цане Бабовић 143
Цане Бабовић 143
Цане Бабовић 143
С. Јаковљевића 8
Цане Бабовић 131
I Срп. устанка 3
Козарачка 14
Р. Миленића 27/1
Цане Бабовић 117
П. Партиз. Одред 6
Р. Миленића 27/1
С. Крављи До
Б. Првуловића 21/23
Р. Домановића 28
Телефон
Мобилни
012/210-213
012/212-304
012/212-304
061/626-0349
012/210-040
012/223-709
012/210-114
012/226-560
012/531-180
012/210-557
064/869-3176
012/280-106
012/221-973
012/227-790
ГСС – 382 „МЛАВА-БРАТИНАЦ“ – 12206 БРАТИНАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
РЕГИОН 8
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
19
22
Презиме и име
ЈЕЛИЧИЋ ГОРАН - ЂУРА
ЈЕЛИЧИЋ ЉУБИША - ЉУБА
ЈЕЛИЧИЋ НЕНАД - НЕЛЕ
МИШКОВИЋ БРАНИСЛАВ - БРАНЧЕ
РАЈИЋ МИОДРАГ - МИЛЕ
НАУМОВИЋ ЖИВОТА
МАКСИЋ СЛАЂАН - МАКСА
КАНЂОЛАС МИХАЈЛО - ГРК
ПЕРИЋ МИЛАН
ИВИЋ БОБАН
КАНЂОЛАС САША
ПЕРИЋ ВЛАТКО - ПЕРА
СИМИЋ СРЕТЕН - ЦЕКЕ
МИЛАНОВИЋ ЖИВАН
Презиме и име
БРЕЖАНЧИЋ НОВИЦА
ИВАНОВИЋ ДРАГАН - БУЦА
СТАНОЈЛОВИЋ БОБАН - ЧИБИ
БРЕЖАНАЦ ДАЛИБОР
СТАНКОВИЋ ГОЈКО
АРСИЋ ДРАГОСЛАВ - МИЛЕ
СТАНОЈЛОВИЋ ЖЕЉКО
СТОЈАДИНОВИЋ ПРЕДРАГ - ЧКАЉА
САВИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЕВИЋ САША
АРСИЋ ЈОВИЦА
СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ИВАНОВИЋ СРЂАН - ГАВА
ЈЕФТИЋ РАЈКО
АРСИЋ ВЛАДИМИР
СТАНОЈЕВИЋ МИЛОШ
ПАВЛОВИЋ ПЕРИЦА
СТЕВИЋ ДЕЈАН - СТЕВКА
Улица и број
Братинац
Братинац
Братинац
Братинац
Братинац
Братинац
В. Вујовића 11, Пож.
Сираково
Подпорањ - Вршац
Трњане
Братинац
Братинац
Братинац
Лучица
Братинац
Трњане
Камендол
Индустијска 40, Пож.
ГСС – 385 „1. МАЈ“ – 12253 ДОЊАШНИЦА, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
Презиме и име
СЕРАФИНОВИЋ ЗОРАН - ЗОКИ
МИТИЋ ДРАГОСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ВОЈИСЛАВ - ИСА
ПЕТРОВИЋ РАДИША - СКРКА
Улица и број
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
190
Телефон
012/286-334
012/286-307
012/286-090
012/286-334
012/286-261
012/286-045
012/552-204
012/665-124
Мобилни
060/028-6090
063/812-2808
064/191-9789
065/534-9403
012/286-771 063/778-0866
012/286-132
012/286-261
012/286-317 063/871-6872
012/566-291
012/286-043
012/286-771 062/821-9905
061/312-8399
061/209-1703
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/290-249
012/290-538
012/670-113
012/290-242
М.бр
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
24
27
28
Презиме и име
РАДУЛОВИЋ СВЕТИСЛАВ - СВЕТА
ЈОВАНОВИЋ НОВИЦА - НОЦА
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
МИКУЦИЋ ДРАГАН - МИКУЦА
ВЕЛИЋ РАДОЉУБ - ВЕЛА
ИЛИЋ ДРАКЧЕ - ТОШАК
ПАВЛОВИЋ МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ ДРАГИША
ИЛИЋ МАРКО
СТЕВИЋ ЉУБОМИР - ЧВРСТИ МИЛЕ
ПАСКАРЕВИЋ ДРАГИША - ПАСКА
СТАНОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ - ТОМА
СТЕВИЋ СТЕФАН
АНДРЕЈИЋ ЧЕДА
ДИНИЋ ДРАКЧЕ
ТРАИЛОВИЋ ВОИСЛАВ - ТРАИЛЕ
СИМИЋ ВОЈКАН - СИМА
СТОКИЋ РАДИША - ЛАЦИН
СТОКИЋ НЕНАД - САШИН
Улица и број
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Чешљева Бара
С. Дољашница
С. Дољашница
С. Чешљева Бара
С. Чешљева Бара
С. Дољашница
С. Макце
С. Макце
С. Макце
Телефон
Мобилни
012/290-228
012/290-013
012/670-112
012/670-109
012/290-240
012/670-100
012/290-543
012/290-073
012/290-175
012/290-224
063/810-5470
012/290-544
012/290-224
063/807-5575
012/667-222
012/290-234
012/290-031
012/290-046
012/290-046
ГСС – 387 „БУРЈАНАЦ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
2
3
5
7
8
9
13
15
16
17
21
23
29
30
34
39
40
43
44
Презиме и име
ЈАНОШЕВИЋ МИРОСЛАВ
ЖИВИЋ ЗВОНКО - ЖИЛИ
ДЕВИЋ ДРАШКО
ИЛИЋ ДРАГАН
СТОЈИЉКОВИЋ БОРИСЛАВ
ЂОКИЋ СТЕВАН
АТАНАЦКОВИЋ САША
МИЛОШЕВИЋ НОВИЦА
ПЕЈЧИЋ ВИДОЈКО
ЖИВКОВИЋ СЛАВИША
МИЛОРАДОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ПАНИЋ МИОДРАГ
ЈАНОШЕВИЋ МИЛОШ
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН
МИЛЕНКОВИЋ СТОЈАН
ЈОВИЋ РОЗМИР
ПРЕМЧЕВСКИ ВАСИЛ
ЖИВАНОВИЋ ПЕТАР
МИРЧИЋ БОБАН
Улица и број
Борска 28
Стишка 64
Партизанска 22
Моравска 20
Моравска 56
Дунавска 107
Партизанска 24
Стишка 46
Моравска 129
В. Павловића 7
Индустријска 64
Васе Пелагића 1
Борска 28
Ратарска 187
27. Априла 2
Партизанска 26
Борска 66
В. Павловића 17
В. Југославије 26
191
РЕГИОН 8
Телефон
012/212-007
012/556-105
012/555-736
012/556-089
012/555-859
012/554-402
012/555-774
012/556-124
Мобилни
065/681-2257
064/191-0303
065/501-0684
012/556-198
012/555-232
012/556-710
012/212-007
012/721-1153
012/530-539
012/555-442
012/220-295
012/556-154
012/551-447
063/848-1357
061/611-7821
063/835-9303
066/272-819
064/901-9737
061/638-7198
064/422-5004
065/585-3189
064/856-2811
064/492-9185
ГСС – 388 „ВИШЊИЧКА БАЊА“ – 11060 БЕОГРАД-ВИШЊИЧКА БАЊА, ОС ПАЛИЛУЛА
М.бр
1
2
4
6
7
8
9
12
22
24
112
113
Презиме и име
МАРИЋ СРБОБРАН - СРБА
УКА СЕЈДУ
МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН - ГИЈА
НИКОЛИЋ ВЛАДАН - ЦВРЛЕ
РАМАЈ САМИР
ЏЕЉАДИН БЕТА
ГАШИ АВДУЉ
ЦАНИЋ ТОМИСЛАВ - ЦАНЕ
СТОЈЧИЋ МИЛАН
РАДОМИРОВИЋ СЛОБОДАН - БОБАН
ЈОВАНОВИЋ МИОДРАГ - ЏОМБА
ЈАШАРОВСКИ АФРИМ
Улица и број
Телефон
Светозара Михаиловића 48 011/299-0087
Џанга Ранхајта 30г
Заграђе 16
Миријевско брдо 60
Мали Лесковац 49
Миријевско брдо бб
Мали Лесковац 47
Заграђе 16 б
Металска 16
Деспотовачка 38
Симе Шолаје 42
Џанга Ранхајта 30
ГСС – 389 „МАВЈАН“ – 32240 ЛУЧАНИ, ОС ЧАЧАК
М.бр
1
2
3
5
7
9
11
15
20
25
Презиме и име
РЕНДУЛИЋ ДАРКО
ЈЕВЂОВИЋ ВЛАДАН
РЕНДУЛИЋ УРОШ
СТОЈАНОВИЋ СТЕВАН
ПАНТЕЛИЋ ВЕЉКО
ДЕСПОТОВИЋ ЗОРАН
РЕНДУЛИЋ ДАНКА
СТОЈАНОВИЋ ВЛАДИМИР
РЕНДУЛИЋ АЊА
МИЛОВАНОВИЋ МИЛОШ
РЕГИОН 12
Улица и број
Дљин
Ј. Армије 20
Дљин
Дљин
Ј. Армије 14
Лучани
Дљин
Дљин
Дљин
Лучани
ГСС – 391 „ПЛОЧИЦА“ – 26229 ПЛОЧИЦА, ОС КОВИН
М.бр
2
4
5
6
7
8
9
16
18
Презиме и име
ИЛИЋ ЈОВАН
МИРКОВИЋ ДРАГАН
МИРКОВИЋ НЕМАЊА
ИЛИЋ РАНКО
ШЕБЕШЋАН ЈАКОБ
МАГДА ГЕЗА
МИЛОСАВЉЕВИЋ РАДОВАН
ДИНИЋ ЛАЗАР
СТАНИСАВЉЕВИЋ НЕНАД
Улица и број
Дунавска 10
Ж. Зрењанина 47
Ж. Зрењанина 47
Дунавска 10
Краља Петра I 190
1. Маја 97
Краља Петра I 193
Вука Караџића 2
Војвођанска 33
ГСС – 393 „ПЕПЕЉУША“ – 37208 ПЕПЕЉЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
М.бр Презиме и име
1 НИКОЛИЋ ГОРАН
4 ОБРАДОВИЋ САША
РЕГИОН 1
Мобилни
064/080-9993
061/143-1825
063/872-2969
061/272-2000
060/022-5221
061/802-1813
064/292-4081
064/117-0620
064/366-4508
061/248-9720
061/657-7188
061/236-0323
Улица и број
Пепељевац
Пепељевац
192
Телефон
032/818-417
032/817-818
032/818-417
032/818-422
032/817-425
032/818-185
032/818-417
032/818-422
032/818-417
032/819-012
Мобилни
062/808-6541
069/347-3674
063/885-6651
063/108-1845
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
013/757-274
013/764-753
013/764-753
066/950-9693
013/757-151
013/764-536
013/757-532
013/757-030
066/913-9848
РЕГИОН 6
Телефон
Мобилни
037/644-283
037/644-723
М.бр
5
8
11
12
13
14
17
21
25
26
27
29
30
31
33
Презиме и име
ВРАЊАНАЦ ДАНИЈЕЛ
СТЕФАНОВИЋ МИЛЕ
ВУЧКОВИЋ НИКОЛА
ПЕТКОВИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ САША
ОБРАДОВИЋ МИЛАНЧЕ
ВУЧКОВИЋ ДЕЈАН
РАДОВАНОВИЋ РАДИША
АНТИЋ БРАНИСЛАВ
БОЈИЋ ЗОРАН
СПАСИЋ СТОЈАН
ВУЧКОВИЋ ГОРАН
МИЉКОВИЋ САША
ИЛИЋ ИГОР
АНЂЕЛКОВИЋ БОЈАН
Улица и број
Пепељевац
Пепељевац
Крушевац
Мешево
Пепељевац
Пепељевац
Пепељевац
Пепељевац
М. Ракића 41, Крушевац
Пепељевац
Каоник
Треботин
Пепељевац
Мешево
Пепељевац
Телефон
Мобилни
037/644-444
037/644-267
037/458-764
037/652-098
037/644-179
037/644-667
037/644-248
037/403-082
037/644-226
037/866-370
037/882-338
037/644-252
037/652-043
037/644-503
ГСС – 394 „БАНАТ“ – 23330 НОВИ КНЕЖЕВАЦ, ОС СУБОТИЦА
М.бр
2
3
5
6
7
8
10
11
15
20
24
25
26
Презиме и име
РАДОЈКОВИЋ ЉУБИША
ШЉАПИЋ СРЕДОЈЕ
ШЕРЕШ РОБЕРТ
ЂУРЂЕВ СИНИША
ИЛИЈИН САВА
ЛЕРИНЦ МАРИЈА
ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА
НОВАКОВИЋ РАТКО
МИРИЋ ВЕЉКО
ЛЕРИНЦ ИШТВАН
БУШ ЂОРЂЕ
СТОЈКОВ ЦВЕТКО
НИНЧИЋ ЉУБА
Улица и број
Иве Андрића 6
Бранка Радичевића 9
Жарка Зрењанина 45
Жарка Зрењанина 35
В. Караџића 76, Б. Аранђел.
Иве Лоле Рибара 42
Кошута Лајоша 10, Кањижа
Милоше Тице 40, Марково
Милоша Обилића 9
Иве Лоле Рибара 42
Хајдук Вељкова 13
Пролетерска 6
Мала 5
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
0230/813-13 063/849-6992
0230/824-22
0230/790-90 064/304-0838
0230/894-95 064/459-9231
0230/820-17
024/873-690
063/750-8586
0230/820-17
0230/792-12 063/752-5456
0230/831-19 060/055-6056
0230/835-33 061/274-5917
ГСС – 400 „ШАМПИОНИ ВОЖДОВЦА“ – 11080 БЕОГРАД-ВОЖДОВАЦ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Презиме и име
ЖИВАДИНОВИЋ ГОРАН
КРСТИЋ ДРАГОЉУБ - ДАГИ
ШИЉАК ДУШАН
СТОЈАНОВИЋ ДРАГАН
ИСАИЛОВИЋ МИЛОШ
ПЕТРОВИЋ ДРАГОЉУБ
ИСАИЛОВИЋ ТАЊА
СТЕФАНОВИЋ МИОДРАГ
ИСАИЛОВИЋ МИОДРАГ
Улица и број
В. Кружни пут 7
П. Трајковић 26
Беранска 24м
Војводе Степе 385
Јосипа Славенског 5
Лазара Лотице 9
Јосипа Славенског 5
Матије Гупца 34
Ј. Славенског 5
193
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
011/397-6007 065/396-0180
011/397-3789
011/397-3771
011/309-6106
011/266-6616 064/899-8451
064/253-5436
011/266-6616
011/351-1139
011/266-6616
М.бр
10
11
12
19
20
24
25
55
Презиме и име
РАДОЈЕВИЋ НИКОЛА
ГРУЈИЧИЋ ЖИКИЦА
КОМАСОВИЋ СРЂАН
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
ГРБА ГОРАН
ЖИВАДИНОВИЋ ЗОРАН
МАТИЋ МИОМИР
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
Улица и број
Ј. Славнеског 5
Беранска 24м
В. Кружни пут 7
Матије Гупца 19
Ранковићева 2а
В. Кружни Пут 7
Толминска 5
Видака Марковића 7
Телефон
Мобилни
011/367-1125
011/397-3771 064/200-4139
011/397-6007
063/449-692
011/243-5469 063/239-838
011/397-6007
064/636-0306
063/126-0378 064/209-7153
ГСС – 401 „ПОЖАРЕВАЦ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
Презиме и име
МИКИЋ НЕМАЊА - ГАЈА
МИКИЋ СРЕТЕН - ШВАБА
АРСИЋ СТЕФАН - СТЕФА
АРСИЋ РАДОМИР - ШОЈЛА
ГРУЈИЋ ЈОВИЦА - ЈОЦА
МАРКОВИЋ СВЕТОМИР - ЦЕЗАР
ШУЋУРОВИЋ МИЛАН - ШУЋУР
ПЕРИЋ СЛОБОДАН - БОНИЋ
МИРКОВИЋ СРБОЉУБ - СРБА
СМИЉКОВИЋ МИЛОСАВ - ЛОЦЕ
КОСТАДИНОВИЋ ДРАГИ - МЕДА
Улица и број
Приштинска 20
Приштинска 20
Приштинска 28
Приштинска 28
Узун Миркова 45
Маргума 5
Љубичево
Приштинска 26
Војводе Добрњца 2
Словенска 13
Скадарска 29
РЕГИОН 8
Телефон
012/552-287
012/552-287
012/550-699
012/550-699
012/550-930
012/552-045
012/515-122
012/550-707
012/551-370
012/552-035
012/550-615
Мобилни
064/992-4532
066/202-098
Телефон
037/716-653
037/714-858
037/715-214
037/714-040
037/715-769
037/711-102
037/712-932
037/725-740
037/731-733
Мобилни
063/342-690
064/147-0502
063/480-445
064/433-9616
063/176-8637
069/197-2655
064/397-1150
063/823-6109
063/852-3572
063/822-7731
064/290-4069
069/714-858
064/264-2120
063/629-281
063/764-1999
063/162-7881
064/055-3983
063/103-9169
ГСС – 402 „ЧАЈКА 402“ – 37240 ТРСТЕНИК, ОС ТРСТЕНИК
М.бр
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
Презиме и име
МИЉОЈКОВИЋ ЗОРАН
БАТОЋАНИН АЛЕКСАНДАР
КАРИЋ САША
ТРОШИЋ СЛОБОДАН - БОДА
КАНДИЋ ВЕЛИБОР - КАНДА
ВУКЧЕВИЋ САША
СТАНОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
НЕДИЋ НЕНАД
КОСТИЋ БОБАН
ИГЊАТОВИЋ ПРВОСЛАВ - РУПА
ЛОШИЋ ЉУБИВОЈЕ - ЛОША
БАТОЋАНИН ДРАГАН
ВУКОИЧИЋ МИЛАН
НЕДЕЉКОВИЋ СЛОБА
ЏАМИЋ ЗОРАН - КУСИ
ПЕЦИЋ ПАНТА
НИКОЛИЋ ДУШАН
СТЕФАНОВИЋ ЉУБИША - ВРЦАН
Улица и број
Б. Спасојевићa 44
Оџаци
Оџаци
Р. Бркића 3
Грабовац
А. Бабовића 7
Б. Спасојевића 7/10
Велика Дренова
Почековина
Оџаци
Бељици
Оџаци
Мала Јасиковица
Пана Ђукића 37
Чаири
Осаоница
Осаоница
Цара Лазара 13/3
194
062/179-4441
069/110-5183
064/892-6448
064/884-6604
064/404-5918
062/395-070
РЕГИОН 6
037/714-437
037/714-858
037/733-513
037/714-612
037/716-401
037/710-485
М.бр
22
23
25
26
30
Презиме и име
НЕШИЋ РАТКО - МУРА
ЛУГУМЕРСКИ МИЛОШ
КАРАВЕСОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
РИСТИЋ ДЕЈАН - КОЖУКЧЕ
СПАСИЋ СРЂАН
Улица и број
Светог Саве 77
Б. Васиљевића 64, В. Бања
Осаоница
Осаоница
Осаоница
Телефон
Мобилни
037/712-784 063/619-095
036/613-398
037/710-491 063/613-416
063/103-8647
063/810-6284
ГСС – 403 „ЈЕЛЕНЧА“ – 15000 ШАБАЦ-ЈЕЛЕНЧА, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
10
11
13
15
20
24
25
26
Презиме и име
МИЋИН ГОРАН
ГАЈИЋ ИГОР
ВАСИЋ ЖЕЉКО
ВАСИЋ ДАРКО
АЛЕКСИЋ НЕМАЊА
МИХАЈЛОВИЋ НЕМАЊА
ЂОКИЋ ВОЈИСЛАВ
БОШКОВИЋ ДУШАН
ЖИВАНОВИЋ ВИДОСАВ
ЖИВАНОВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ НЕМАЊА
ЛУКИЋ ЗОРАН
БОШКОВИЋ НЕБОЈША
ПАКЉАНАЦ ДРАГАН
ПОПОВИЋ МИРОСЛАВ
Улица и број
Маршала Тита 19
Думача
Маршала Тита 152
Маршала Тита 152
Савска бб, Мишар
Корман
Мала Врањска
Мала Врањска
Маршала Тита 166
Маршала Тита 166
Мала Врањска
Мрђеновац
Мала Врањска
Мрђеновац
Мрђеновац
РЕГИОН 3
Телефон
064/325-8953
015/380-258
015/384-845
015/380-950
015/212-334
015/212-559
015/381-274
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ МИОДРАГ - ЧУПА
ПЕТРОВИЋ ДАРКО
ПЕТРОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЖИВКОВИЋ БОРИСЛАВ
МИЛАНОВИЋ РАДОМИР
КУЗМАНОВИЋ ДАМЈАН
СТРАИЊЕВ РАДОВАН
АЛИЋ ГОРАН
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
МИЛОЈЕВИЋ МИЛОМИР
ЛАЗАРЕВИЋ ВЛАДИМИР
БАБИЋ СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ ДРАГАН
ПАУНОВИЋ РАДИША
НАСТАСОВИЋ МИЛЕНКО
НАСТАСОВИЋ ЛУКА
САМАЦ СЛОБОДАН
Улица и број
Топола 20
Топола 16
Михољска 14
Ђурђевданска 13
Земљорадничка 23
Војводе Степе 516
Калемарска 9а
Пролећна 24
Јужна 12
Гуњак 49
Јужна 12
Летња 6
Топола 16
Јасмина 10
Војводе Степе 629
Војводе Степе 629
Топола 26
195
064/178-3523
064/032-4954
015/211-403
015/212-241 064/410-4424
015/211-350 063/882-2650
015/211-435 060/421-1435
ГСС – 407 „ВОЈВОДА СТЕПА“ – 11221 КУМОДРАЖ, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
3
4
5
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
25
26
27
Мобилни
064/367-9605
063/648-850
065/841-5052
064/316-9435
066/936-677
060/099-8599
064/501-6020
РЕГИОН 1
Телефон
011/394-7183
011/394-7861
011/394-6637
011/394-5566
011/394-5902
011/394-8049
011/394-1661
011/394-7364
011/394-7113
011/394-5646
011/394-7525
011/394-6462
011/394-7861
Мобилни
063/870-8842
064/377-0712
064/546-6791
062/335-827
069/426-0133
062/146-2841
062/197-8863
011/394-6538 062/875-8458
011/394-6538
063/777-1269
М.бр
30
31
32
33
34
40
41
44
45
72
111
Презиме и име
БАБИЋ МИОДРАГ
БАБИЋ НИКОЛА
МАРКОВИЋ МИЛОРАД
ПОПОВИЋ НИКОЛА
МИЛОЈЕВИЋ ПРЕДРАГ
КУЗМАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ
АЛИЋ ЗОРАН
ТОДОРОВИЋ БРАНКО
ТОДОРОВИЋ ПЕТАР
ЖИВКОВИЋ ЉУБИВОЈЕ
МАРКОВИЋ ДРАГАН - ГАНЕ
Улица и број
Ђурђевданска 26
Ђурђевданска 26
Даљска 19
Даљска 19
Гуњак 49
Војводе Степе 516
Пролећна 24
Горња 2
Горња 2
Пролећна 2
С. Коса 17
Телефон
011/394-5554
011/394-5554
011/394-5584
011/394-5584
011/394-8246
011/394-8049
Презиме и име
ФИЛИПОВИЋ ПЕТАР
МАТОШ ИВАН
СУКНОВИЋ ЛАЗО
БОГДАНОВИЋ МИЛАН
РАДОШЕВИЋ ЖИВОЈИН
ТОТ АНТУН
ВУКСАН ГОРАН
МАРЈАНОВИЋ БОРИС
МИРКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТАНТИЋ МАРЈАН
ДУЛИЋ ДРАГИША
КОВАЧ МАРЈАН
РАЦ ПЕТИН ГОРДАН
ПАНИЋ НЕНАД
ТЕРТЕЉИ ВИКТОР
БОГДАНОВИЋ ДАВОР
СТРАИНОВ БРАНКО
ШКРБИЋ СЛАВКО
Улица и број
Ин Мемориам
П. Чајковског 5а
Таванкут Доњи
Браће Радића 102
Таванкут Доњи
Студеничка 8
Рута Иштвана 16
Ђ. Ђаковића 15, Н. Жедник
Јанка Веселиновића 4
Змај Јовина 24, Д. Таванкут
Нађ Јожефа 12, Панонија
Ђурђин
Прва Управа 420, Ђурђин
Прва Управа 420, Ђурђин
Кошут Лајоша 42
Браће Радић 102
Вука Мандушића 57
Масарикова 70
РЕГИОН 11
Телефон
Презиме и име
ПАСУЈЕВИЋ СТЕФАН - СТЕФИ
САНДУЛОВИЋ СИНИША - КЕЉЕ
СТОЈАДИНОВИЋ САША - ГРАСЕ
ЈАНКОВИЋ ДЕЈАН
АЋИМОВИЋ СЛАВИША - СЛАВЕ
ДАБИЋ МИРКО - МИКИ
СТОЈАНОВИЋ САША - ГАША
СТОКИЋ БОРИСАВ - БОРИКА
Улица и број
Љешница
Кучево
Вуковић
Чешљева Бара
Камијево
Мустапић
Љубиње
Зеленик
196
Мобилни
024/544-195 061/292-9318
063/554-728
024/527-422 065/568-0176
024/476-6223 011/614-5635
024/544-972
064/351-9951
062/185-4550
062/840-6741
024/476-6354 062/863-8253
061/118-0731
060/768-3520
061/274-4512
064/307-1564
063/765-7426
024/530-104
064/444-8113
024/552-307 061/113-7912
ГСС – 411 „БОЗ“ – 12240 КУЧЕВО, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
063/711-5096
062/111-3019
064/050-6210
064/206-2623
011/394-5822 063/881-5384
011/394-5822 063/881-5384
011/394-7146
011/346-1035
ГСС – 408 „СУБОТИЦА“ – 24000 СУБОТИЦА, ОС СУБОТИЦА
М.бр
1
2
3
6
7
8
9
10
11
13
14
17
18
21
24
25
28
33
Мобилни
062/825-3690
РЕГИОН 8
Телефон
012/858-181
012/851-105
012/882-167
012/668-207
012/667-700
012/ 886-109
012/667-721
012/882-048
Мобилни
061/309-0522
069/681-977
063/168-5705
063/855-7827
064/363-9494
063/736-1557
063/860-7933
М.бр
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР - ЦАНЕ
ИЛИЋ МИРОЉУБ - МИКИ
ЈЕВТИЋ ДРАГОСЛАВ
ЂОРЂЕВИЋ ЦАНЕ
МАРТИНОВИЋ САША - КОРКИ
ДАБИЋ ФИЛИП
РАДОВАНОВИЋ НЕНАД - БАДА
РАДОВАНОВИЋ СЛАЂАН - БАДА
БУМБЕШЕВИЋ ГОРАН
СТЕПАНОВИЋ НЕНАД
ВЕРМЕШАНОВИЋ СЛОБОДАН
МИРКОВИЋ ДРАГАН - ЈОЈА
ЈОВАНОВИЋ БОЈАН
ПАВЛОВИЋ САША
СТАНОЈЛОВИЋ СЛАВИША - ЗЕЦ
АНДРЕЈИЋ ЧЕДОМИР
Улица и број
Вуковић
Љешница
Раброво
Вуковић
Љешница
Мустапић
Зеленик
Зеленик
Дубока
Кучево
Шевица
Љубиње
Љубиње
Каона
Кучево
Чешљева Бара
Телефон
012/882-301
012/858-169
012/885-341
012/882-160
012/886-109
012/882-049
012/882-055
012/888-196
012/852-581
060/040-5080
012/667-715
012/850-921
012/851-951
012/670-179 063/807-5575
ГСС – 414 „ДЕЛИБЛАТСКИ ЛЕТАЧ“ – 26225 ДЕЛИБЛАТО, ОС КОВИН
М.бр
1
3
6
7
11
12
14
18
22
24
32
Презиме и име
ПОМАР АЛЕКСАНДАР - АЦА
ЈЕЛИЧИЋ ДРАГОСЛАВ
ПЕЛЕСИЋ САВА
РАКАШЋАН САВА
ПОМАР ЂУРИЦА
НЕДЕЉКОВ ЗЛАТКО
ИВАЊЕСКУ ПЕТАР
ВЛАЈИЋ ДУШАН
РАДИВОЈЕВ ПЕТАР
АНДЕЈИЋ ГОРАН
ПОМАНА САВА
Улица и број
Жарка Зрењанина 7
П. Маргановића 55
П. Маргановића 86
Б. Петровића 15
Ж. Зрењанина 7
М. Горког 10
Б. Јединства 66
Јна 10
Ж. Зрењанина 14
Жарка Зрењанина 4
Паје Маргановића 128
ГСС – 419 „СТАРИ ХРАСТ“ – 11325 МАРКОВАЦ, ОС ВЕЛИКА ПЛАНА
М.бр
1
2
3
5
7
9
10
11
13
14
Презиме и име
ИЛИЋ СРЂАН
ИЛИЋ ДЕЈАН - ЂУРА
ЦЕКИЋ ЛОЛА
КОРУНОВИЋ ДРАГАН - КОРУНАЦ
БРКИЋ ДРАГАН - БИЛЕТАР
МЕКИЋ АЛЕКСАНДАР - САЛЕ
МЕКИЋ МИРСАД - БАЈА
СПАСИЋ СРЕЋКО - ЂЕРДАН
ГОЛУБОВИЋ ЈОВИЦА - ЈОВА
ЈЕРЕМИЋ ВЕЛИБОР - БАТА
Улица и број
Д. Петровића 11
Ђуре Салаја 14
8. Октобра бб
Љ. Мишковића 11
Моше Пијаде 3
Радомира Петровића 22 А
Р. Петровића 22а
К. Миленковића 15а
300 Карађорђ. Устаника 64
В. Благојевић 18 А
197
Мобилни
063/842-7553
063/ 724-0692
064/325-6431
060/088-2160
063/756-7601
062/871-5835
063/820-2032
061/177-4125
063/831-8952
062/854-3950
064/257-0109
061/676-7422
061/184-1613
063/801-4458
РЕГИОН 8
Телефон
013/765-366
013/765-717
013/765-016
Мобилни
062/331-047
064/501-0355
063/367-174
062/379-154
013/765-366 062/890-7523
013/765-118
013/765-121
013/765-702 064/874-2254
013/765-262 061/243-5563
066/945-2651
013/765-086
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/486-1493 063/767-8395
061/168-0897
026/486-1830 064/306-0484
026/486-1846 064/482-7227
026/486-1249 061/111-4906
026/486-1660 062/979-3381
026/486-1660 064/334-4640
026/486-1100 063/810-0218
064/115-7577
026/486-1544 064/212-2583
М.бр
15
17
19
20
25
26
29
30
77
Презиме и име
БРКИЋ НЕНАД - НЕНА
ЈЕРЕМИЋ НЕНАД - ДРАМЛИЈА
СТОЈАНОВИЋ РАДОСЛАВ
МАРИНКОВИЋ БОБАН
МИЛИСАВЉЕВИЋ НЕБОЈША - КУЦА
МАРКОВИЋ ДЕЈАН
ГОЛУБОВИЋ НЕНАД - ЛУИС
ЈОВАНОВИЋ МАРКО - ПИЧИЋ
ЛАЗИЋ ДЕЈАН - ФРИЗЕР
Улица и број
Р. Петровића 20
Карађорђева 13
Д. Петровића 5
Данила Јовановића 7
М. Милисављевића 1
Немањина 6/5 См. Паланка
М. Обилића 12, Ново Село
Солунска 11
8 Октобар 48
Телефон
Мобилни
026/486-1265 060/081-1173
064/190-2863
034/685-2445
026/311-016
026/851-196
026/486-1888
026/486-1229
ГСС – 424 „ЧАЧАК“ – 11425 КУСАДАК, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
19
20
21
24
25
26
29
30
31
36
38
39
40
42
43
44
45
Презиме и име
БАНКОВИЋ МИЛОРАД
СПАСИЋ МИЛАДИН
ПЕРИЋ ДОБРИЦА
ГМИТРОВИЋ ДЕЈАН
БАНКОВИЋ СЛОБОДАН
ПАВЛОВИЋ МАРКО
ЉУБИЧИЋ БОРИС
РАДОСАВЉЕВИЋ БОБАН
ГАЈИЋ ДЕЈАН
ГИГИЋ ЈОВИЦА
НЕШИЋ ЗОРАН
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
ЖИВКОВИЋ МИЛОШ
АВРАМОВИЋ ПРЕДРАГ
МИЛОЈЕВИЋ МАЛИША
ГАЧИЋ МИЛОСАВ
ТОШИЋ ЉУБИША
САВКОВИЋ РАДОВАН
ЧОПИЋ ДАЛИБОР
УРОШЕВИЋ МИХАЈЛО
УРОШЕВИЋ ОГЊЕН
РИСТИВОЈЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
ГАЈИЋ БОБАН
СМИЉАНИЋ ЈОВИЦА
ПАНТИЋ ЗДРАВКО
ГАЈИЋ ЗОРАН
МИЈАТОВИЋ БРАНКО
ЈАНКОВИЋ МИЛАН
ТАНАСКОВИЋ НЕМАЊА
СИМИЋ ДРАГАН
СПАСИЋ БОБАН
БАНКОВИЋ БОБАН
Улица и број
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Ратаре
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Паланка 11420
Кусадак
Ратаре
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
Кусадак
198
061/249-0962
063/810-3087
062/814-7751
064/999-9029
064/115-2134
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/351-484 064/320-5252
026/351-805
026/351-711
026/392-138
061/673-6124
026/351-354
026/351-416
026/352-580
026/351-629
026/351-321
026/352-463
026/351-645
026/352-556
026/352-217
026/317-277
026/351-008
026/392-236
026/351-750
026/352-431
026/352-079
026/352-326
026/352-482
026/351-083
026/351-458
026/351-453
026/351-460
026/351-384
026/352-421
026/351-401
026/352-500
064/357-1022
063/774-9910
064/212-9065
062/550-646
064/311-1470
064/115-8640
060/017-0448
063/717-6519
064/323-2409
065/929-2238
064/085-7842
062/352-233
064/320-5921
064/286-9027
063/311-262
064/170-7104
046/286-8187
063/170-0341
064/188-4670
064/186-4521
060/150-9604
064/666-0071
064/372-3371
064/975-8807
064/577-4222
063/190-0383
060/700-1718
ГСС – 425 „МОШТАНИЦА“ – 11262 ВЕЛИКА МОШТАНИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
1
2
3
4
8
9
11
12
13
14
15
16
18
24
Презиме и име
КУЗМАНОВИЋ МАРКО
КУЗМАНОВИЋ РАДОСЛАВ
РАНКОВИЋ ЖЕЉКО
ВЛАЈКОВИЋ ДЕЈАН
НИКОЛИЋ НЕНАД
КУЗМАНОВИЋ ЖИВОСЛАВ
ЖИВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈАНКОВИЋ РАДЕ
ДРАГИЋЕВИЋ МАРКО
МИЈУКОВИЋ НЕМАЊА
МИЛУТИНОВИЋ САША
ЂУРЂЕВИЋ СЛОБОДАН
ДАМЊАНОВИЋ ЗОРАН
МАКСИМОВИЋ САША
Улица и број
Ж. Табаковића 22
Ж. Табаковића 22
1. Мај 86
Д. Јовановић 19
Београдска 209, Сремчица
Ж. Табаковића 22
М. Миленковић 6
1. Мај 84
Љ. Шарчевић 1/б
10. Октобра 67
Д. Јовановић 45
Д. Јовановић 21/а
1. Мај 144
10. Октобра 20
РЕГИОН 1
Телефон
011/807-5823
011/807-5805
011/807-5836
011/807-5469
011/252-3764
011/807-5806
011/807-5294
011/807-5835
011/807-5963
Презиме и име
СТОЈАНОВИЋ СЛАВИША
КOСТИЋ СЛОБОДАН
СТАНИЈИЋ НЕБОЈША
УРОШЕВИЋ РАДОМИР
ПЕРИЋ ДЕЈАН
СТОЈАНОВИЋ МИЛОШ
ЈЕВРЕМОВИЋ СЛАВОЉУБ
ОБРАДОВИЋ ВЕЛИША
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН
СТЕВИЋ СЛОБОДАН
Презиме и име
СТАНИЋ ДРАГАН
ЈОЦИЋ ПРЕДРАГ
МИЛЕКИЋ ЗОРАН
РИСТИЋ МИЛОЈЕ
ПЕРИШИЋ ВИДАН
КНЕЖЕВИЋ ИЛИЈА
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
КНЕЖЕВИЋ РАДОВАН
АНТОНИЈЕВИЋ МИЛОМИР
ПАНТИЋ ЛАЗАР
ДАНИЛОВИЋ МИЛАН
МАРКОВИЋ УРОШ
064/223-2922
РЕГИОН 8
Улица и број
7. Јули 7
7. Јули бб
Лучица
К. Поповића 14
Љубичевска 6
7. Јули 7
Нушићева
Село Батовац
Село Братинац
Лучица
Телефон
Мобилни
012/566-506 063/800-6640
064/206-9384
Улица и број
Х. Вељкова 14
Капетановина 30
Пора 149
Пора 161
Београдска 66
Ј. С. Поповића 5
Кондина 4
Л. Мутапа 8/15
Солунска 6/а
Ђ.Даничића 27
Таковска 13
Ђ. Даничића 27
Телефон
031/542-587
031/565-085
031/541-426
031/542-635
031/522-517
031/563-558
031/542-736
031/521-634
031/515-911
031/564-618
031/554-292
031/564-618
012/566-377
012/566-599
012/566-506
012/566-343
012/286-303
ГСС – 434 „УЖИЦЕ“ – 31000 УЖИЦЕ, ОС УЖИЦЕ
М.бр
4
5
10
15
17
21
25
28
29
30
31
34
069/867-7408
064/363-1304
064/170-4963
064/898-5857
069/389-8178
064/240-8996
011/807-5260 063/878-7700
063/853-9354
011/807-116 064/220-2020
064/447-0319
ГСС – 431 „ГЕНЕРАЦИЈА 60“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ-ЛУЧИЦА, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
6
10
12
21
22
23
Мобилни
063/701-0772
РЕГИОН 12
199
Мобилни
064/122-0190
064/294-5455
064/827-3649
064/666-1390
063/781-2162
064/193-3955
064/182-6888
064/843-7939
062/196-1460
064/828-1360
064/384-1305
М.бр
35
37
45
52
55
60
67
75
76
Презиме и име
ЛАЗОВИЋ МИРОСЛАВ
ПАНИЋ ЈОВАН
САВИЋ ДУШКО
СПАСОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЗАТЕЖИЋ МОМЧИЛО
МИРЧИЋ БОЖИДАР
ВУКОВИЋ РАДОМИР
ВУКОВИЋ МИЛАН
ВАСИЛИЈЕВИЋ НОВАК
Улица и број
IV Пука 47
Златарска 9
Солунска 22
Ђ. Даничића 21
IV Пука 102
Кондина 58
Капетановина 33
Ј. Богданова 68
В. Бојовића 17
Телефон
031/561-326
031/541-827
031/516-976
031/564-489
031/563-533
031/541-731
031/564-627
031/517-427
031/542-237
Мобилни
064/839-7721
064/137-1236
064/078-1287
064/153-3229
064/140-5979
060/541-7310
069/564-4811
065/507-3702
064/443-5738
Улица и број
Телефон
Лењинова 111, Крушчић
Романија бб
С. Родића 11, Н. Црвенка
М. Гроздића 87
Н. Димића 17, Црвенка
Краишка 8
025/724-921
В. Влаховића 14, Црвенка
Маршала Тита 191
М. Гроздића 87
Др. Жике Mитровић 10
Лењинова 61, Крушчић
Алексе Шантића 28
Милана Гроздића 95
Мобилни
064/063-9571
063/755-6096
063/704-9490
063/121-8088
063/836-6931
ГСС – 438 „КУЛА“ – 25230 КУЛА, ОС КУЛА
М.бр
1
3
4
6
7
8
9
10
11
13
14
15
29
Презиме и име
РАДУЛОВИЋ МИОДРАГ - МАЧАК
ЂУРЧЕСКИ МИРОСЛАВ
ДАМЈАНАЦ САВО
ДРПЉАНИН ВУКОСАВ - РАДЕ
ЗАХОРОДНИ ЗОРАН - ЛЕПИ
ГАЖО СТЕВАН
ВУЛЕТИЋ ВЕСЕЛИН - БРБО
КУЉАНЧИЋ СТЕВАН
ДРПЉАНИН АНКИЦА
ЂАКОВИЋ СЛАВКО - ЂАЛЕ
МИЛИСАВЉЕВИЋ МИЛАН
ГРОЗДИЋ САША - САЛЕ
КЕСИЋ МИРКО
РЕГИОН 11
ГСС – 441 „КЉУЧ“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
М.бр
1
2
4
7
8
9
10
13
23
25
28
36
88
Презиме и име
ЛОНЧАРЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ - ВАСКО
САЗДАНОВИЋ МИЛКА
СЕКУЛИЋ ДРАГАН
ГАЈИЋ НИКОЛА - ТАЛИБАН
МИРКОВИЋ ДУШКО
САЗДАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
ГЛИБЕТИЋ НИКОЛА
МИРКОВИЋ БОЖИДАР
ИВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ТОДОРОВИЋ ЗОРАН
ГАЈИЋ ЈОВАН
ЛОНЧАРЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИРКОВИЋ ПАЈКА
062/858-7457
065/521-7901
064/347-3159
061/809-5141
064/577-1927
060/072-6842
РЕГИОН 12
Улица и број
Амиџина 15
Ул. 220 бр. 5
Б. Ослобођења 50
Б. Спасић 7/16
Босанска 15
Ул. 220 бр. 5
Омладинска 25
Босанска 15
Ивањица
Македонска 25
Б. Спасић 7/16
Амиџина 15
Босанска 15
200
Телефон
Мобилни
032/226-129 064/311-4696
032/372-379 063/832-2801
032/371-448 060/500-4433
064/037-9866
064/502-8899
063/774-5020
032/661-620
032/375-387
060/500-4433
ГСС – 443 „БЕЛИ БОЗ 91“ – 22304 НОВИ БАНОВЦИ, ОС СТАРА ПАЗОВА
М.бр
1
2
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
19
24
27
29
39
44
Презиме и име
БУНЧИЋ БРАНИСЛАВ - ПАНТА
БАЛИНОВИЋ НИКОЛА
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛЕНКО - БЛЕКИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАНА
ДИМИТРИЈЕВИЋ РИСТА - РИЛЕ
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
ФИЛИПИЋ ЗОРАН
КНЕЖЕВИЋ РАДОСЛАВ
ЧАКИЋ ЗОРАН
ДУДИЋ ПЕТАР
ЈОВАНОВИЋ СТРАХИЊА
ХЕЛД ЈОСИП ЦРНИ
ОРЕЉ ВЛАДИМИР ЈАРАН
МИТРОВИЋ ГОРАН
КОТАРАЦ БРАНИСЛАВ
МИТРОВИЋ ДРАГАН
МАТИЈЕВИЋ РАТОМИР - РАТА
МЛАДЕНОВИЋ РАДИВОЈЕ - РАЛЕ
РЕГИОН 10
Улица и број
Телефон
С. Ковачевића 5, Попинци
С. Ковачевића 10, Попинци
Фрушкогорска 57
Фрушкогорска 57
Рибарска 8
Душана Јовановића 12
Грчка 60, С. Бановци
022/351-643
Фрушкогорска 72, Попинци
З. Јовина 32, Н. Сланкамен
С. Ковачевића 24, Попинци
Лењинова 24
Светосавска 68
Дунавска 2
Црногорска 9а
Карађорђева 12, Н. Сланкамен 022/591-245
Црногорска 9а
Црногорска 12
Ин Мемориам
ГСС – 447 „ЈЕДИНА“ – 22330 НОВА ПАЗОВА, ОС СТАРА ПАЗОВА
М.бр
4
7
8
11
15
19
20
22
48
55
68
70
71
77
86
Презиме и име
ТУКЕЛИЋ ЖИВАН
БОШКОВИЋ ИВАН
КОВАЧЕВИЋ МИЛУТИН - СУЉА
КОВАЧЕВИЋ ЖИКА
БАТАЛОВ НИКОЛА
ЦУПАЋ ДЕЈАН - БАТАЈНИЦА
МИШИЋ ЗОРАН
МИШИЋ ЗЛАТКО
ЛАБРОВИЋ ИВО
ЖУГИЋ БРАНКО - ИНЂИЈА
ЂИКИЋ ЛЕПОМИР
КОВАЧЕВИЋ ДРАГАН
ВОЈИНОВИЋ ДРАГОЉУБ
ИГЊАТОВИЋ БОРИС
ПИПЕРИН ЛАЗАР
Улица и број
Рада Кончара 30
Пољски Пут 12
Цара Душана 92
Краља Петра I 78
Д. С. Лазаревића 68
С. Бошковића 15
Михајла Пупина 10
Михајла Пупина 10
Омладинска 13
А. Чарнојевића 10
Сарајевска 27
Краља Петра Првог 78
Дрварска 6
Краља Милутина 23
Цара Душана 3
Презиме и име
СТАНОЈЛОВИЋ РАЈКО
РИСТИЋ МИЛОШ
ЂОРЂЕВИЋ ЗВОНКО
Улица и број
И. Киковића 70 Краг.
Башин
Башин
201
064/353-0592
063/532-760
064/537-8856
064/239-9520
063/847-0896
РЕГИОН 10
Телефон
Мобилни
022/322-456
064/878-0331
022/322-123
022/322-317
063/874-6074
064/567-4990
063/825-4956
063/785-3805
022/321-598
063/889-3369
022/529-718
022/325-412
022/326-042
064/110-5830
ГСС – 449 „ЗЕЛЕНИ МАВЈАН“ – 11420 БАШИН, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
Мобилни
064/824-6738
064/906-1219
063/833-7065
063/833-7065
062/861-8923
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
064/308-1108
064/259-3824
064/305-0358
М.бр
4
7
8
9
11
12
13
14
15
16
Презиме и име
ЂОРЂЕВИЋ МАРКО
НИКОЛИЋ ЗЛАТКО
ГРУИЋ САША
ПЕТКОВИЋ МАРКО
ЖИВКОВИЋ САША
ЂУРЂЕВИЋ НИКОЛА
ЖИВКОВИЋ ДЕЈАН
МАРКОВИЋ САША
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДЕЈАН
РИСТИЋ ДАРКО
Улица и број
Башин
Башин
Башин
Церовац
Башин
Сепци
Сепци
Башин
Сепци
Башин
Телефон
Мобилни
026/383-321
064/011-0918
026/383-452
064/465-2560
064/449-7294
034/821-617 064/307-0019
064/183-6042
026/383-563
064/465-2555
064/577-1224
ГСС – 451 „ЦРВЕНИ ТЕКИР“ – 11420 МАЛА ПЛАНА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
5
6
7
10
16
20
21
22
25
26
Презиме и име
СИМИЋ АЦА
РАКИЋ ГОРАН
ПЕТРОВИЋ ПРЕДРАГ
РАКИЋ СНЕЖА
НИКОЛИЋ ЉУБИША
НИКОЛИЋ ГОРАН
МИЛОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - ПАЈА
ЂУРИЋ ИВИЦА
МИЛАНОВИЋ ГОРАН
ПАВЛОВИЋ НЕБОЈША
ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
МИЛОВАНОВИЋ СРЕТЕН
СТАНКОВИЋ ПАЈА
Улица и број
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Мала Плана
Кајмакчаланска 24, Паланка
ГСС – 453 „ЗАБРАН“ – 15000 ШАБАЦ, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Презиме и име
ГРУЈИЧИЋ СЛОБОДАН - ГРУЈАЦ
МИЛИЧЕВИЋ СПАСОЈЕ
РАДУЛОВИЋ РАДУЛ
ИЛИЋ ДРАГАН - ГАГИ
ТРИФУНОВИЋ МИЛИЋ
СТОШИЋ ГОРАН
АНДРИЋ МИЛАН
МАРИЋ МИЛОРАД - КЕПИ
МАЊЕНЧИЋ МИХАИЛО
НЕДИЋ ПЕТРОНИЈЕ
НИКОЛИЋ МИЛАН
УРОШЕВИЋ МИЛОРАД
ГРУЈИЧИЋ ЈОВАН
МАРИНКОВИЋ ДРАГАН
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/375-042
026/375-100 065/3751-001
063/728-7070
064/4879-013
026/312-707
064/357-4396
026/375-170 062/421-292
066/375-196 064/282-4898
060/750-3909
064/159-9996
026/375-082 062/808-1898
026/375-170 064/294-7432
026/318-990 064/395-6460
РЕГИОН 3
Улица и број
Браће Недића 46
Петра Петровића 51
Кнеза Мирослава 18
Браће Недић 46
Делиградска 2/3
Драгише Пењина 38
Далматинска 29
Милоша Обилића 48
Табановачка 35
В. Јанка Стојићевића 34
Вука Караџића 85
Матијевац
Браће Недића 46
Деспота С. Лазаревића 76
202
Телефон
Мобилни
064/187-4017
064/844-1293
061/212-9443
015/353-064
015/322-413
015/370-232 064/849-9618
015/348-764
015/375-446
015/334-696
015/351-778 064/215-4772
015/517-054
064/313-4118
015/313-372
М.бр
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Презиме и име
ЂОКИЋ ДРАГОРАД
ШАРЧЕВИЋ МИЛАН
ШАРЧЕВИЋ ИВАН
СМИЉАНИЋ ЗОРАН
ЈОВАНОВИЋ БОРА
ЖИВАНОВИЋ САВА
СТЕФАНОВИЋ СТЕФАН
ПОПАДИЋ МИЛАН
ПАНТЕЛИЋ РАДЕ
ЧИКАРИЋ ДЕЈАН
АНДРИЋ ПЕТАР
АНДРИЋ ЖИВОСЛАВ
ГРУЈИЧИЋ АЛЕКСАНДАР
СТЕФАНОВИЋ МИЛАН
РЕМИЋ МИЛИЋ
ТРНИНИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР
АЛФИРОВИЋ МИТАР
Улица и број
Вука Караџића 147
Матијевац
Матијевац
Стојана Новаковића 65
Ослобођења 42
Кнеза Милоша 3/9
Матијевац
Гетеова бб
Дринских Дивизија 10
Вука Караџића 38
Далматинска 29
Далматинска 29
Браће Недића 46
Матијевац
Грмичка 1/7
Церска 46
Милоша Обилића 68
Браће Недића 38
Телефон
Мобилни
015/322-919
015/510-129
015/510-129
015/351-830
015/341-318
015/354-396
015/349-105
015/342-637 064/312-7365
062/837-6220
015/370-232
015/370-232
062/170-9019
015/320-529
015/385-341
015/352-003
015/328-005 015/370-124
ГСС – 455 „ГРОЊАК“ – 12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОС ПЕТРОВАЦ
М.бр
2
3
4
5
6
7
9
10
11
17
18
19
20
22
25
30
33
34
36
37
40
41
44
Презиме и име
ЈОВИЋ ДРАГИША - ДАЧА (ПОЧАСНИ ЧЛАН)
АЛЕКСИЋ АЛЕКСАНДАР - ЋАНА
МАРКОВИЋ НЕБОЈША - ШИБА
МИЛИЋ ЗОРАН
БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАН
СРЕЈИЋ СТАНИША - ГЕНА
СТОЈАНОВИЋ МИОДРАГ - МИДА
ТОШИЋ ДЕЈАН - ДЕКИ
МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН - ДАПАН
МИЛЕНКОВИЋ ГОРАН
МИЛОШЕВИЋ БОРКО - КЕКИЦА
СТАНОЈЛОВИЋ РАДОЈЕ - КИНЕЗ
МИЛИЋ АНДРЕЈА - АНДРА
СТАЛЕТИЋ ДРАГОМИР
НЕШИЋ НЕНАД - ГРАБОВАЦ
ЈАНКОВИЋ ИВИЦА
МАЛЕНОВИЋ СИЛВАНА - ЦОКА
МАРИНКОВИЋ ДРАГОСЛАВА
ЖИВКОВИЋ ДРАГИ - ЛУНИЋ
МИХАЈЛОВИЋ ЗОРАН - БАСА
НИКОЛИЋ САША
ЉУБИСАВЉЕВИЋ НЕНАД - НЕША
МАРИНКОВИЋ ЗОРАН - МУЊАШ
Улица и број
С. Крвије
М. Танчића 24
С. Орешковица
С. Панково
Ин мемориам
Хомољска 1
С. Шетоње
Н. Жабар, Жагубица
Моравска 12
С. Шетоње
С. Брауновића 1
С. Орешковица
С. Панково
С. Трновче
Хомољска 8
С. Шетоње
С. Орешковица
С. Орешковица
С. Орешковица
С. Шетоње
С. Панково
С. Ћовдин
С. Орешковица
203
РЕГИОН 8
Телефон
012/344-023
012/334-368
012/345-988
012/710-0064
Мобилни
062/197-5144
+491772818101
061/116-9603
012/347-445 062/879-7706
012/443-491 063/831-4858
064/234-5774
012/347-571
012/326-546 064/933-2832
065/681-5795
012/326-272
+43767025486
063/835-5796
012/347-390 063/801-5077
063/419-990
012/345-661
012/345-761 064/370-8197
012/347-476 063/891-0791
012/337-425 061/234-0550
012/347-455 062/347-455
012/345-661
М.бр
47
50
57
58
61
63
68
75
76
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ СТОЈАДИН - ДИНА
СИМИЋ ЗОРАН - МАЛИША
СТЕВИЋ АЦА
НИКОЛИЋ НЕБОЈША - СЛАВКО ТИКИН
МАРИНКОВИЋ ДАЛИБОР - МАЛИ МУЊАШ
СТЕВАНОВИЋ РАДИША - КУРБЛА
ЂУРИЋ ФИЛИП - ФИЋА
МИЛИЋ СТАНИСАВ - СТАЊИКА
МАРТИНОВИЋ САША
Улица и број
С. Суви До
С. Суви До
С. Панково
С. Панково
С. Орешковица
С. Бистрица
Српских Владара 73
Б. Нушића 7
С. Панково
Телефон
Мобилни
012/432-088 064/234-5660
012/337-355 065/589-9794
012/337-435 062/875-3050
063/178-9216
012/358-237 061/154-0371
012/327-220 063/842-9285
064/246-0511 062/815-7861
062/868-1143
ГСС – 458 „БЕЛО ПОЉЕ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
16
18
19
20
24
25
26
Презиме и име
ДРАГАЧЕВАЦ МИЛОМИР - МИЋА
БОГИЋЕВИЋ РАДОЈКО
ПАВЛОВИЋ ДРАГАН - КУЦА
ДОЦИЋ ВЛАДА - ПАЦИ
БОЈИЋ ЗОРАН
ДРАГАЧЕВАЦ ЗОРАН - ВОЈИН
ДИВИНИЋ РАТКО - РАЈА
БОШКОВИЋ МИЛАН - КАПИШ
ДРАГАЧЕВАЦ МИЛОРАД - МИКИЦА
БОГИЋЕВИЋ ДРАГАН
ДЕСПОТОВИЋ МАРКО
БОГИЋЕВИЋ БОЖИДАР
ТОДОРОВИЋ ДУШАН
ДОЦИЋ ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ МИОДРАГ - ШИПИ
МАТИЋ ВИТОМИР
ЖИВОЈИНОВИЋ ДЕЈАН - МИКША
ДИМИТРИЈЕВИЋ СЛАВИША
КУЗМАНОВИЋ ВЛАДИМИР - ЛАЛЕ
Улица и број
К. Пут 21, Б. Поље
К. Пут 66, Б. Поље
Белопољска 29
Белопољска 68
Тамнавска 37, Б. Поље
Белопољска 50
Белопољска 27а
Кружни пут 14, Б. Поље
Белопољска 12
Белопољска 44
Белопољска 29
Ваљевчића пут 14
Бело Поље
Белопољска 72
Бело Поље 61/3
В. Мишића 53
А. Симовића 10/23
Сол. Фронта 22, Звечка
Белопољска 38
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/872-0154
065/446-2217
064/894-8306
011/872-7594 064/844-7689
063/319-961
011/872-3092 064/886-6560
011/872-3586 063/822-5683
011/872-2629
011/872-7977 064/844-7658
062/886-0566
011/872-2974 064/894-8306
011/872-4909
011/872-7605 065/692-7989
011/872-7596 063/876-2169
064/262-4492
011/872-4353 063/276-112
011/772-2455 064/170-2503
011/876-5499 064/279-5080
064/072-0639
ГСС – 460 „КОШУТЊАК“ – 32000 ЧАЧАК, ОС ЧАЧАК
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Презиме и име
БУЛАТОВИЋ ДРАГАН
ТОМАНОВИЋ НЕБОЈША - НЕЛЕ
ТОМАНОВИЋ СЛАВКО
КУРТОВИЋ ЕКРЕМ
МАРКОВИЋ РАТКО - ЧОП
ЂУНИСИЈЕВИЋ МИЛАН - ЊОКИ
ГУДУРИЋ ФИЛИП
РАЈИЧИЋ МОМЧИЛО - РОЦИН
ЂОРЂЕВИЋ БЛАГОЈЕ
Улица и број
Ул. 429 бр. 5
Ч. Батаљон 17
Ч. Батаљон 17
Н. Велимировића 154
М. М. Матијевића 18
Ул. 405 бр. 14
Г. Атеница
Б. Станића 122
Ул. 429 бр. 3
204
РЕГИОН 12
Телефон
032/556-2519
032/556-1348
032/556-1348
032/556-3226
032/556-1409
Мобилни
064/596-8721
064/530-2062
063/879-0844
064/394-7610
064/979-5334
032/543-2660 061/248-8900
032/376-349 064/134-1031
032/556-3551 064/892-2940
М.бр
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
33
37
38
40
Презиме и име
ФИЛИПОВИЋ МИЛОШ - ЏАНЕ
ВРАНЕШЕВИЋ ТОМИСЛАВ - КЉУЦО
РАБРЕНОВИЋ РАДОШ - КЉУН
ЂОКОВИЋ МИЛОРАД
ВАСОВИЋ ЂОРЂЕ - СКОЈ
МАРИЋ МИРОСЛАВ
ЧВОРОВИЋ МИЛОШ
МАНДИЋ АНДРИЈА
ПАУНОВИЋ СИНИША - ШИШКО
КУВЕЉУЋ ДРАГАН
ВУЛОВИЋ МИЛУН - ЛОКС
РАДОВИЋ ЗОРАН
ГЛИБЕТИЋ НИКОЛА
ГУДУРИЋ ЉУБИСАВ
ЈОВАШЕВИЋ РАДОМИР - ПАЦОВ
МАНДИЋ ВЛАДИМИР
ОБРЕНОВИЋ СВЕТИСЛАВ - ЏУЏА
СИМОВИЋ БРАНИСЛАВ
ПЕИЦА ЗОРАН - ПЕЈО
ЈОВАШЕВИЋ РАДОМИР - ЈОЛЕ
КУРТОВИЋ МУШАН
Улица и број
С. Чворовић 7
Дубровачка 5
Ч. П. Одред 2б
М. М. Матијевића 44
М. М. Матијевића 27/1
Д. Вранића 15/1
С. Неглишори
Ул. 553 бр. 692
В. Степе 210
М. М. Матијевића 49
С. Мољевића 18
И. Пролаз 27
Омладинска
Г. Атеница
Д. Вранића 25/1
Љубић 553 бр. 692
Н. Пашића 21
С. Катрга
Ј. Поље 99
С. Мољевића 17
Ин Мемориам
Телефон
032/543-2660
032/331-293
032/357-907
032/341-437
036/857-346
032/332-423
032/552-3739
Мобилни
064/187-5547
064/513-3770
064/219-3918
064/016-0544
063/760-8441
061/269-2412
065/894-2279
064/820-6053
064/949-8747
063/829-0393
062/187-1458
065/245-0246
063/774-5020
062/893-3143
063/186-0626
064/820-6053
060/341-4370
064/294-5851
065/825-1615
063/743-6802
Телефон
011/616-6699
011/228-9130
011/216-4686
011/228-0379
Мобилни
063/304-229
064/180-5270
065/216-4686
064/180-5820
032/327-689
032/372-297
032/556-2964
032/556-1167
032/311-307
032/892-099
032/357-907
032/223-319
032/556-2579
032/554-9571
ГСС – 465 „ЛЕДИНЕ“ – 11077 НОВИ БЕОГРАД, ОС НОВИ БЕОГРАД
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Презиме и име
СИМЈАНОВСКИ ИЛЧО
ЈОВОВИЋ НИКОЛА
ШАНТА МУСТАФА - КИКЕЛА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ОБРАД - БАЋА
ЂУРОВИЋ ЂОРЂЕ
ДЕНКАН ДРАГОСЛАВ
ПЕТРИЋ ДРАГАН
ЖИВАНОВИЋ ДРАГОЉУБ
СИМИЋ НЕБОЈША
БАРЈАМИ ЋАМИЛ
РАДОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРИНКОВИЋ РАТОМИР
СКОРИЋ ЂУРА
ГАЈИН ДРАГАН
ЂОКИЋ МИРОСЛАВ
АЛЕКСИЋ СЛАВОЉУБ - ГРОБАР
СТОЈКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ
ЖИВАНОВИЋ ЗОРАН - ЗОКИ
ЦВЕТИЋ РАДОВАН
Улица и број
Војвођанска 76
Веспучијева 26/15
Јурија Гагарина 259
Б. Илегалаца 48
Ин Мемориам
Палмира Тољатија 14/3
Тошин Бунар 111
Магеланова 17/18
Николе Добројевића 7
Кленачка 1
Др. Ивана Рибара 2/18
Соње Живановић 33
Виноградска 132
Јурија Гагарина 19/66
Војин Пут 6/5
Веспучијева 31/31
Тошин Бунар 70
Н. Гвозденовића 42/4
М. Тита 49, Добановци
205
РЕГИОН 1
011/260-5305 064/111-5196
062/279-745
011/216-7863 064/282-8637
062/242-123
011/318-5437
011/227-4445
011/369-4660 062/259-007
011/216-2719 063/177-0550
011/217-1807
011/210-9285 061/261-8088
011/318-5088 064/855-4050
064/146-9979
011/228-7945 064/322-8483
011/856-5941 063/162-3327
М.бр
20
22
23
24
25
Презиме и име
МАРИНКОВИЋ СЛАВКО
МАРИЋ ИВИЦА
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГАН - ГАНЕ
ЈОВОВИЋ ВУКАН - ВУКИ
ВУКЧЕВИЋ ИГОР
Улица и број
Виноградска 47/Б
Бањица 1, В. .Поље -Рајковац
С. Јовановића 30, М. Пожаревац
Дринска 8, М. Пожаревац
Н. Демоње 29д , Батајница
Телефон
Мобилни
011/615-1261 064/825-5331
011/823-9576 064/057-5403
011/825-6054
011/825-6356
063/660-886
ГСС – 468 „ЛИПАР“ СРЕМЧИЦА – 11253 СРЕМЧИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
1
2
3
4
6
7
8
12
13
15
17
18
20
21
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН - ГАНЕ
СТОЈИЋ ПАВЛЕ
ОСТОЈИЋ ЉУБИША
ТОДОРОВИЋ ПЕТАР
АРСЕНИЋ МИЛЕНКО
ПАЈИЋ МИЛИЈА
ПЕТРОВИЋ РАДОЈЕ
СТЕВАНОВИЋ НИКОЛА
ЈАШАРЕВСКИ РАИФ
СИМИЋ МИЛОРАД - ЏОЛЕ
СТОЈИЋ САША
ТОДОРОВИЋ МИРОСЛАВ
СПАСОЈЕВИЋ ЖИВАН
МИХАИЛОВИЋ ДРАГАН - СМАЈА
Улица и број
Горичка 36
Горичка 21
Сарићева 15
Тодоровићева 5
Саре Бернар
Благоја Симића 2
Београдска 137
Б. Крезића 5, Остружница
Дворжакова 31
Горичка 45
Горичка 21
Тодоровићева 5
Горичка 54
Лукићева 24
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/252-2078 064/126-4840
011/252-2084 064/127-3108
065/801-3434
011/252-1796 062/533-922
011/252-4464 063/878-8178
011/252-1580 063/199-4919
011/252-7561 064/111-1751
063/402-8400
063/699-741
011/801-4234
011/252-2084 064/124-3415
011/252-1796 064/587-2311
011/252-3857 065/889-8980
011/252-1467 066/520-5270
ГСС – 469 „ВЕЉКО ВЛАХОВИЋ-ВЕЉАШ“ – 25223 СИВАЦ, ОС КУЛА
М.бр
1
2
3
4
5
8
10
11
12
15
17
25
26
27
34
Презиме и име
МИНИЋ ДУШАН - ДУКА
ЂАКОВИЋ МИЛАДИН - ПЕЛЕ
ЂАКОВИЋ ДРАГАН - ЂАЛЕ
КАЛУЂЕРСКИ МИЛОРАД - СТАПАРАЦ
ЦВИЈОВИЋ БОЖИДАР - БОКЕТА
УРЕМОВИЋ ЂУРО - ЂУЂА
ПЕЈОВИЋ МИЛОВАН - КИНЕЗ
ПЕЈОВИЋ ГОРАН - ЈУНИОР
ИВАНОВИЋ МИЛИЈА
КЕМЕНЦИ ИМРЕ - ПИКИ
КИРАЉ ИМРЕ МАЂАР
ЈУРИШИЋ ГОЈКО - ЈУРКО
ПЕЈОВИЋ ГОРАН - ПЕЈО
ЈУРИШИЋ ЗОРИЦА - КУМА
ЋУРЧИЋ ЛАЗАР - ЛАКИ
Улица и број
Јна 17
К. Сентелекија 52
Душана Пејића12
Арсенија Чарнојевића 12
Р. Б. Трша 49
Балканска 59
Волођина 27
Волођина 27
Светозара Марковића 16
К. Сентелекија 50
Светозара Марковића 16
I Војвођанске Бригаде 24
Волођина 39
I Војвођанске Бригаде 24
Јна 104
206
РЕГИОН 11
Телефон
025/712-890
025/711-116
025/713-381
025/713-543
025/711-730
Мобилни
065/271-2890
062/588-011
060/587-3499
064/564-5862
065/377-1670
064/278-5666
025/711-878 065/800-4422
025/711-878
025/714-051
025/712-992
065/654-2915
025/712-805 063/101-6038
025/712-673
025/712-805 063/758-6864
025/712-217 061/294-4203
ГСС – 470 „КРИЛА КОСМАЈА“ – 11450 СОПОТ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
3
4
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
23
24
26
27
28
29
31
32
Презиме и име
НИКЕТИЋ МИЛУТИН - БАТА
СИМИЋ САША
ЛАЗИЋ РАДОМИР
ЛАЗИЋ ЗОРАН - УЧА
СИМИЋ СПАСОЈЕ
ПОПОВИЋ ДАРКО - СЕНАЈАЦ
ЈОВАНОВИЋ МИРОЉУБ - ШУМАЦ
ПОПОВИЋ ВЛАДАН
ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА - МИНОВ
ИСИДОРОВИЋ ВЛАДАН
ВУЈИЋ ВЛАДИМИР
МАРИНКОВИЋ СРЂАН
КРСТИЋ СИНИША
ИЛИЋ ЂОРЂЕ
ЈОВАНОВИЋ БОБАН
ВЕЛИКИЋ МИРОЉУБ - БЕЛИ
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН - ЏАЈКА
ПЕТРОВИЋ БОРИСАВ
ПЕТРОВИЋ МИРОСЛАВ
ЈОВКОВИЋ ДРАГАН - КАРИ
ЈЕШИЋ МИХАЈЛО - ШЕКИ
КОВАЧЕВИЋ НЕМАЊА
Улица и број
Бабе- Сопот
Сопот
Ђуринци
Ђуринци
Ђуринци
Неменикуће
Неменикуће
Сопот
Неменикуће
Ђуринци
Неменикуће
Неменикуће
Сопот
Неменикуће
Сопот
Сопот
Стојник
Ђуринци
Ђуринци
Ђуринци
Неменикуће
Амерић
ГСС – 471 „ЛЕВАЧ“ – 35000 ЈАГОДИНА, ОС ЈАГОДИНА
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
20
21
Презиме и име
ТОШИЋ ВЛАДИМИР ПОЧАСНИ ЧЛАН
ЦВЕТКОВИЋ САША
ОБРАДОВИЋ ВУКОМАН
МИЛАНОВИЋ ДРАГАН
АЛЕКСИЋ ЂОРЂЕ
МИТРОВИЋ ГОРАН
АНТОНИЈЕВИЋ ДУШАН
ВУКАШИНОВИЋ СЛАВИША
ТОШИЋ ЂОРЂЕ
ЗДРАВКОВИЋ ЗОРАН
МИЛОШЕВИЋ ВЛАСТИМИР
ЈАКОВЉЕВИЋ НЕБОЈША
ПЕТРОВИЋ МАРКО
ЖИВАЉЕВИЋ ДЕЈАН
НОВКОВИЋ МИЛОШ
ВУКАШИНОВИЋ НЕНАД
БРАНКОВИЋ РАДИСАВ
Улица и број
М. Мијалковић 77
Македонска 4а/18
Синђелићева 17
Вука Стефановића 20
Петра Кочића 17
А. Петронијевића Л 21
Деоница
К. Октобар 81
М. Мијалковића 77
Деоница
Ракитово
Штипљански Пут бб
М. Мијалковића
Колонија Ђурђево Брдо
Лазе Лазаревића 18
К. Октобар 81
К. Милете 56/3
207
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/826-0056 064/205-0901
061/290-1145
011/825-4352 060/140-893
011/825-4024 065/822-2908
011/825-4305 064/276-5851
011/825-1741 064/214-1227
063/449-918 064/367-5550
060/371-1373
064/559-8771
011/825-4614 064/966-6905
011/825-1598 063/768-0345
069/732-105
064/452-1798
063/174-1361
062/615-464
011/825-0462 064/350-2723
063/120-7167
011/825-4294
064/280-4178
011/825-4334 064/478-2836
011/825-0674 064/277-1200
011/823-9113
РЕГИОН 4
Телефон
Мобилни
035/222-608 062/366-460
035/244-262 062/796-966
063/163-3388
035/224-161 063/826-5606
061/284-9794
035/242-028 064/332-2116
035/277-541
035/254-035 061/224-2515
035/229-351 060/022-9351
035/280-836 064/364-2891
035/243-485 064/170-2732
035/882-1885 064/576-8011
035/222-608 062/366-460
063/846-9588
064/118-1618
035/254-035
035/882-3628
М.бр
23
24
26
27
29
32
41
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ГОРАН
АКСЕНТИЈЕВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ ИВАН
МИЛОРАДОВИЋ ДЕЈАН
ТОДОРОВИЋ ПЕТАР
ВУКОМАНОВИЋ МИРОЉУБ
МАТИЋ ТОПЛИЦА
Улица и број
Рибник
С. Мокрањца 95
Рибник
Сарина Међа С1/10
Вољавче
Кончарево
Кончарево
Телефон
Мобилни
064/176-2593
035/253-489 069/253-4890
064/278-7872
035/250-385
035/282-210 064/203-6474
060/026-3317
035/263-445
ГСС – 473 „УМЧАРИ“ – 11430 УМЧАРИ, ОС ГРОЦКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
32
33
43
Презиме и име
ДУШИЋ ДУШКО - ДУЦА
ДУШИЋ БОЈАН
ДУШИЋ ВЛАДА - ДУГИ
ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА - НЕЦА
ЈОВАНОВИЋ ЗВОНИМИР - ЗВОНКО
ИЛИЋ ДОБРИЦА - БРИЦА
ДЕЈИЋ ЈОВИЦА - РЦА
ДЕЈИЋ ДОБРИЦА
ДЕЈИЋ НАТАША
ДЕЈИЋ МИЛАН
ЈАНИЋИЈЕВИЋ РАДИША
ДУШИЋ ЉУБИША
КАРАПАНЏИЋ МОМЧИЛО - МОЦА
ЛУКИЋ МИКИЦА - ЧОП
ЈЕРЕМИЋ РАДОМИР - РАДЕ
ИВКОВИЋ ПЕЂА
ПАУНОВИЋ ИЛИЈА
МИТРОВИЋ ИВАН
МАРКОВИЋ ДРАГОМИР - КРЦКО
ЈОВАНОВИЋ ФИЛИП
СТАНОЈЕВИЋ НЕНАД
СТАНОЈЕВИЋ ДРАГАН
ЛУКИЋ МИЛАН
МИЛОЈЕВИЋ МИЛАН
РАДОЈЕВИЋ ЖИВОТА
ТОДОРОВИЋ САША - КЕПА
ПАНТИЋ ЕМИЛ - МИКИ
ОБРАДОВИЋ ДРАГАН - ДАНЕ
ЈАНКОВИЋ СЛАВОЉУБ - ТУЋКО
ВУКАШИН БОЈАН
ПЕТРОВИЋ БОЈАН
Улица и број
Телефон
17. Октобра 4/а, Умчари 011/854-1041
17. Октобра 4/а, Умчари 011/854-1041
Косовска 55, Умчари
011/854-1597
Лоле Рибара 1, Умчари
069/657-767
Лоле Рибара 1, Умчари
060/305-0678
П. Бораца 118, Пударци
011/854-1765
М. Тита 37, Умчари
М. Тита 37, Умчари
М. Тита 37, Умчари
Авалска 96, Врчин
Немањина 62, Умчари
011/854-1396
М. Пијаде, Умчари
011/854-1597
Лоле Рибара бб, Умчари
17. Октобра 11, Умчари
Н. Фронта 30, Дражањ
011/854-2432
17. Октобра 1, Умчари
Камендол бб
Немањина 74, Умчари
Умчари
М. Тита 105, Умчари
011/854-1701
Живковац
011/854-1937
Живковац
011/854-1937
Косовска 9, Умчари
011/854-1672
М. Тита 37, Умчари
011/854-1718
Дражањ
М. Пијаде 76, Умчари
064/196-8393
М. Тита 124, Умчари
М. Стојковића 94, Брестовац 011/852-0235
П. Бораца 92, Пударци
17. Октобра 1а, Умчари
Тробљанска 3, Дражањ
011/854-1193
208
РЕГИОН 1
Мобилни
064/630-5197
061/193-8577
064/659-9615
064/936-8093
064/267-6906
064/267-6906
064/114-2995
063/182-9899
060/070-4011
062/894-4767
064/453-6858
061/550-2111
069/832-4382
062/819-5022
064/650-9615
065/509-2452
061/690-1147
069/832-4382
063/185-8583
064/559-7464
063/869-3840
063/384-835
064/367-5064
065/444-0305
063/854-1190
ГСС – 474 „УНИВЕРЗАЛ ГРУЖА“ – 34230 ГРУЖА, ОС КНИЋ
М.бр
2
4
5
6
8
11
13
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
30
32
Презиме и име
ТОНИЋ СТЕВИЦА
ТОШОВИЋ СРЂАН
ЛЕКИЋ ПРЕДРАГ
БАРЛОВ ДРАГОМИР
ПАВЛОВИЋ ЗОРАН
НЕДЕЉКОВИЋ МИЛАН - МАНЕ
ПАВЛОВИЋ МИЛАН - ПАЈА
РИЗНИЋ РАДИША - РИЗНА
ЈЕВТОВИЋ ДРАГОЉУБ - ПОШТАР
ЗЛАТИЋ МИЛЕТА
РИЗНИЋ РАДОВАН
ТОНИЋ ИВИЦА
СПАСОЈЕВИЋ РАДИША - СПАКОВАЦ
НОВИЧИЋ ЖИВОМИР - ВРЦА
МИТРОВИЋ ЂОРЂЕ - ЂОКА
ТОДОРОВИЋ МИШО
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН - ФРАНЦУЗ
МАРКОВИЋ ЗОРАН - КОКАЛО
АЛЕКСИЋ ДАРКО
Улица и број
Гружа
Честин
Крагујевац
Вучковица
Честин
Губеревац
Вучковица
Гружа
Гружа
Честин
Гружа
Гружа
Вучковица
Вучковица
Крагујевац
Честин
Крагујевац
Гружа
Матарушка Бања
ГСС – 475 „ДРУГАРИ БУБУШИНАЦ“ – 12206 БУБУШИНАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
22
25
Презиме и име
НИКОЛИЋ НЕБОЈША - ЛАЧИЦА
САВИЋ НОВИЦА - ЛУТАК
АРСИЋ СЛАЂАН - ЂОВАНИ
ЈОВИЋ ТОПЛИЦА - ЧАИРАЦ
ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДОИЦА - ПАПЧА
МИЛОШЕВИЋ СЛОБОДАН - ГАЛЕ
ПАВЛОВИЋ ВЕЛИСЛАВ - ВЕЛА
ВАСИЋ ДРАГАН - БАБЕ
БОГДАНОВИЋ БРАТИСЛАВ - ШПАЊА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ВЕЛИША - ЏАЈА
ПАУНОВИЋ ЗЛАТКО
ЖИВКОВИЋ ЉУБИША - ПИЦКО
ВАСИЋ МИЛОШ - БАБЕ
МАНОЈЛОВИЋ ДУШАН - ТРУМАН
ЖИВОТИЋ РАДИША - ДУКА
МАНОЈЛОВИЋ БОЈАН - ТРУМАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ВЕРОСЛАВ - ЂЕЛКО
Улица и број
С. Бубушинац
С. Бубушинац
С. Бубушинац
С.Бубушинац
С.Бубушинац
С. Бубушинац
С. Бубушинац
С. Салаковац
С. Бубушинац
С. Бубушинац
Пожаревац
С. Касидоло
С. Салаковац
С. Бубишинац
С. Бубушинац
С. Бубушинац
С. Бубушинац
209
РЕГИОН 5
Телефон
034/591-391
Мобилни
064/616-2589
061/147-0397
060/350-4567
063/849-9606
064/102-3141
063/590-668
062/856-0288
064/653-1014
069/661-601
064/438-0606
063/885-7862
064/249-8881
064/949-8119
064/362-9863
063/184-2219
064/999-4358
062/515-560
064/153-4316
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/261-234 063/772-1219
012/261-537
064/479-3028
012/261-165 062/875-6569
012/261-196 060/499-9777
060/499-9777
012/261-004 066/061-397
012/280-474 064/514-0671
012/261-189 064/802-6025
012/261-057 065/944-1104
012/550-515 064/143-5681
012/587-342
012/280-474 063/756-6622
012/261-571 063/844-8125
012/261-543 064/051-0081
012/261-571 063/844-8125
012/261-079 060/634-1031
ГСС – 477 „ЗРЕЊАНИН II“ – 23000 ЗРЕЊАНИН, ОС ЗРЕЊАНИН
М.бр
1
2
3
4
6
8
9
10
11
21
22
Презиме и име
МИРЧ ДРАГАН
ОЛЂЕ КОСТА
МЕДАРЕВИЋ ДУШАН
КОЈИЧИЋ БОРИВОЈ
ВУКОВ АЛЕКСА
КУРУЧЕВ БРАНЕ
МИРЧ МИЛОШ
КНЕЖЕВИЋ ЗОРАН
ГЛОГОВАЦ МИЛИВОЈ
УГЉЕШИН ЈОВАН
ЈОРГА РОБЕРТ
Улица и број
Топличина 39б
Петра Ковалића 111
В. Влаховића 54, Житиште
И. Л. Рибара 21
Трг Д. Обрадовића 1/А/15
Јована Цвијића
Топличина 39б
Ђурђевска 24
Константина Данила 10
Војводе Вука 31
Д. Ђерђа 31, Михајлово
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
023/262-755 064/834-1065
023/549-503
023/821-796
023/542-294 060/542-2940
064/923-1604
023/262-755
023/563-096
023/542-848 064/135-9533
023/522-146 064/237-8679
064/910-2237
ГСС – 479 „МАВИЈАН“ – 11432 БАДЉЕВИЦА, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
9
10
13
14
17
19
25
26
28
30
35
46
Презиме и име
ТЕОФИЛОВИЋ МИЛАН - МИНДА
ИВАНОВИЋ РАДОСАВ - РАКА ГЕЦИН
ИВКОВИЋ МИРОЉУБ - ЧЕДА
ИВАНОВИЋ ВЛАДАН - ВЛАДА МУРИН
РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГОМИР - ЦУЛЕ
РАНКОВИЋ ДЕЈАН - ЖИКЕ СТРУГАРА
МАРКОВИЋ ДРАГАН - ГАЛЕ
МИХАИЛОВИЋ ИВИЦА - ЦУРИН
НЕШИЋ МИЛОШ - МИША ДОЛОВАЦ
ЈОВАНОВИЋ САША - КРМЕ
РАДИВОЈЕВИЋ ДРАГАН - ЦУЛЕ
ИВКОВИЋ ЗОРАН - ЛАЦИН
РАНКОВИЋ ВЛАДАН
РАНКОВИЋ ДРАГАН - МУРА РАДИШИН
МИЛЕТИЋ ЉУБОМИР - ЉУБИНКО
МИЛАНОВИЋ РАДИСЛАВ - ДИКА РУСИЋ
МИЛЕТИЋ МИЈОМИР
РАНКОВИЋ СЛОБОДАН - ДОДА
Улица и број
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Раља
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
Бадљевица
ГСС – 480 „РАДИВОЈ ГОЛИЋ“ – 12300 ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ, ОС ПЕТРОВАЦ
М.бр
1
3
4
8
9
12
14
Презиме и име
КОСТИЋ МИЛОРАД
МАТЕЈИЋ НЕБОЈША
КОСТИЋ ДАНИЈЕЛ
ОБРАДОВИЋ ФЕЈАН
МИЛУТИНОВИЋ ВЛАДАН
АВРАМОВИЋ ЖИВОРАД
ЖИВОТИЋ СТЕШАН
Улица и број
Орешковица
8. Октобра 137
Орешковица
Забрђе
Буровац
Крвије
Крвије
210
РЕГИОН 8
Телефон
026/723-035
026/723-085
026/723-083
026/723-022
026/723-046
026/723-100
026/723-014
026/723-041
026/723-025
026/723-026
026/723-112
026/723-033
026/732-574
026/723-067
026/723-010
026/723-062
026/723-011
026/723-001
Мобилни
063/723-7721
062/819-7772
064/332-0684
064/443-6024
064/336-9522
064/302-9680
064/393-1091
065/448-1770
063/802-6948
064/033-0922
065/437-6562
064/491-4872
064/120-5696
065/656-6343
064/963-8771
064/445-3939
064/123-5158
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/345-688 065/847-3688
063/320-135
012/345-688
012/326-990
012/349-547
064/388-4583
012/344-002
М.бр
17
22
24
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ СЛОБОДАН
ЖИВОТИЋ СЛОБОДАН
ЖИВОТИЋ САША
Улица и број
Крвије
С. Крвије
С. Крвије
Телефон
Мобилни
012/344-165 064/545-4925
012/344-002
012/344-002
ГСС – 481 „ГОЛУБАЦ“ – 12223 ГОЛУБАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
6
8
11
15
18
30
38
40
45
50
60
75
99
Презиме и име
ВУЈИЋ СТАНИША - ВУЈА
ЈОВАНОВИЋ СЛАДОЈЕ - СЛАДА
КОСТИЋ ДРАГИША
НИКОЛИЋ РАДОСЛАВ - ШУМАЦ
ИЛИЋ РАДИСАВ - ДУЊА
МАРЈАНОВИЋ ДАРКО
РАСПОПОВИЋ МИЛОВАН - МИЋА
МИРКОВИЋ ЖИВОСЛАВ - ГАЊАЦ
ПАЈКИЋ ЉУБИСАВ - ЈАНА
ЈОВАНОВИЋ БОГОЉУБ
БОГДАНОВИЋ АЛЕКСА - ШУЦА
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОРАД - САЈЏИЈА
ЖИВКОВИЋ ДРАГАН
МИЛИЋ ЗОРАН - ЛИСА
МИЛИЋ РАТОМИР - ГЛАБУС
МИЛУТИНОВИЋ ДРАГОСЛАВ - ДРАГИ
Улица и број
Синђелићева 11
Нате Дугошевић 3
Кудреш - Село
Кудреш - Село
Синђелићева 13а
Село - Војилово
Жупска 4
Село Винце
Карђорђева 28
Село Мустапић
Цара Лазара 36
Село Малешево
Село Сладинац
Малешево - село
Малешево - село
Браничево
РЕГИОН 8
Телефон
012/678-288
012/639-588
012/675-522
012/675-097
012/639-502
012/675-080
012/638-607
012/679-029
012/638-785
Презиме и име
МАРТИНОВИЋ ЗЛАТКО
ЈОВИЧИЋ СТАНКО
ГЕЛО ЖЕЉКО
СТАНЧЕТИЋ МИЛОМИР
БУГАРИНОВИЋ СИНИША
БАНОВАЦ АЛЕКСАНДАР
ПЕТРИНОВИЋ ЖЕЉКО
ПЕРИШИЋ ИВАН
СТАНЧЕТИЋ МАРКО
СТОЈИНОВИЋ МИКАН
СТЕВАНОВИЋ ИГОР
БЕЛОМАРКОВИЋ ДЕЈАН
МАЈСТОРОВИЋ ЛАЗА
ДУКАРИЋ ГОРАН
ОСТОЈИЋ НЕНАД
ЋИРИЋ РАНКО
Улица и број
В. Илића 11
Фрушкогорског Одреда 16
К. А. Карађорђевића 52
Баново Поље
Засавица I
Баново Поље
С. Сремца 47
Раденковић
Баново Поље
Салаш Ноћајски
Раденковић
Засавица 1
С. Сремца 45
Ф. Вишњића 7
Засавица 1
Озренска 12
211
063/8332-862
064/2094-309
063/890-0242
061/557-0555
064/411-5087
064/247-6897
012/675-105 060/067-5105
012/639-123
012/675-194
012/675-170 063/840-5218
012/666-457 063/309-301
ГСС – 482 „САВА“ – 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ОС СРЕМСКА МИТРОВИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
17
20
25
26
Мобилни
Телефон
022/617-422
022/632-590
022/627-663
015/430-586
022/659-651
РЕГИОН 10
Мобилни
064/281-1349
064/567-5333
065/531-1391
060/468-2495
063/806-5057
022/612-962 064/146-9097
064/389-8844
015/430-409
022/650-220 064/329-8183
022/688-242
022/659-543
022/640-553 063/825-6072
022/659-619
022/630-756 060/098-8572
ГСС – 484 „ПИРОМАН“ – 11507 СТУБЛИНЕ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
10
11
12
13
21
22
24
26
28
31
32
33
44
Презиме и име
МИРКОВИЋ ДРАГАН
ЈОВАНОВИЋ МОМЧИЛО
ЂУРЂЕВИЋ ПРЕДРАГ
ПАВЛОВИЋ ЉУБИСАВ
МАТИЋ ЂОРЂЕ
ЈЕРЕМИЋ МИЛАН
МИРКОВИЋ ДАРКО
ЈОВАНОВИЋ СТАНКО
РАНКОВИЋ СЛОБОДАН
МИРКОВИЋ РАНКО
СТАНИШИЋ РАФАИЛО
ТОМИЋ ИВАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ УРОШ
СТАНИШИЋ ТОМИСЛАВ
СТАНИШИЋ ВЕРОЉУБ
ТОМИЋ ВЛАДАН
МАТИЋ АЛЕКСАНДАР
ТОМИЋ СЛАВИША
НАУМОВСКИ ДРАГАН
ПАВЛОВИЋ ДАРКО
Улица и број
Пироман
Бровић
Пироман
Бровић
Бровић
Пироман
Пироман
Бровић
Трстеница
Пироман
Бровић
Пироман
Бровић
Бровић
Бровић
Пироман
Бровић
Пироман
Пироман
Бровић
РЕГИОН 1
Телефон
ГСС – 492 „БЕАЗ“ – 12225 БРАДАРАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
17
18
19
20
21
22
Презиме и име
МИЉКОВИЋ ДРАГОСЛАВ - ЦРНИ
МИЉКОВИЋ СРЂАН
МИЛИЋ ЗОРАН - ЈАРИЋ
ВАСИЋ ДЕЈАН
СТОЈИЋЕВИЋ ДРАГОСЛАВ - ГАГА
РАЈЧИЋ ДОБРИЦА - ДОЦЕ
ЈАНКОВИЋ ЉУБИША - ЋАТА
ЖИВКОВИЋ ЗОРАН - ПИЋЕЛА
СТОЈИЋЕВИЋ ЖИВОСЛАВ
МАКСИЋ ПЕРИША - ГОПЕШ
МИЉКОВИЋ ГОРАН - МИКСЕР
ЂУРИЋ БРАНИСЛАВ - ВАМПИР
АЛЕКСИЋ МИЛАН - ЛИЧЕ
МАКСИЋ ДРАГАН - КРЛЕ
СТАНИСАВЉЕВИЋ БРАНИСЛАВ
ЖИВКОВИЋ ПРЕДРАГ
ГРУЈИЧИЋ ЗОРАН
АЛЕКСИЋ ГОЈКО - ЛИЧЕ
БОГДАНОВИЋ СЛОБОДАН
МАРКОВИЋ МАЛИША - ЧАЧА
Улица и број
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Немањина 107, Пож.
М. Обилића 26, Пож.
Брадарац
Бискупље
Брадарац
Брадарац
Касидол
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Брадарац
Дрмно
Мајуревац
212
Мобилни
065/628-2240
064/125-4055
064/382-3022
064/226-9231
064/415-8150
064/371-1935
064/289-6143
064/125-4055
060/191-6513
064/413-9289
064/135-5142
060/320-2091
064/637-0013
064/276-9935
065/648-0648
064/298-5717
064/415-8150
064/964-1488
064/228-6226
064/268-4500
РЕГИОН 8
Телефон
012/261-140
012/261-140
012/261-160
012/261-028
012/261-242
012/532-447
Мобилни
064/802-6034
064/802-6046
064/354-3145
064/853-3187
064/479-3159
012/261-016
012/672-127
012/261-145
012/261-030 064/853-3266
012/587-170
012/261-135
012/261-145
012/261-249
012/261-187
012/261-010
012/261-135
012/246-208
012/261-278
М.бр
25
28
29
31
32
33
34
35
36
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН - ЗАЉА
МИЈАТОВИЋ ДРАГАН
ЖИВКОВИЋ БОБАН
ВУЈЧИЋ САША
ИЛИЋ НЕБОЈША - ПЕТАО
ЖИВКОВИЋ РАДОМИР - МУЉАЧА
МИШИЋ НЕМАЊА
СРЕЈИЋ ВОЈКАН
ПЕРИЋ ПЕРИЦА
Улица и број
Брадарац
Брадарац
Бискупље
Кленовник
Кленовник
Кленовник
Бискупље
Бискупље
Ж. Ј. Шпанца 13, Пож.
Телефон
Мобилни
012/261-469
012/261-132
Улица и број
Браће Панића 9
Дринских Дивизија 90б
Тичарска 11
Болничка 7
Руњани бб
Краља Михаила 26
Станоја Главаша бб
Дринских Дивизија 90
Башчелуци 46
Љутице Богдана бб
Доња Плоча
Војводе Путника бб
Болничка 51
Славка Родића 38
Лагаторска 2
Телефон
Мобилни
015/874-003
015/872-874
015/898-425
015/872-824
015/861-202
015/891-298
065/685-0467
065/433-2821
015/892-518
015/874-997
015/872-250
015/876-820
064/252-9565
069/603-646
012/242-405
064/802-6023
012/242-469 064/186-7253
012/672-150
012/672-171
065/590-6342
ГСС – 493 „ВУК“ – 15300 ЛОЗНИЦА, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
5
6
7
8
9
11
13
14
15
16
17
18
Презиме и име
ПАНИЋ МИОДРАГ
ПАНИЋ ЗОРАН
ЛУКИЋ ДРАГАН
ФАФУЛИЋ МУХАМЕД
САКИЋ МИЛУТИН
ПЕТРОВИЋ ДУШАН
СЕЛИМОВИЋ МИЛАН
ПАНИЋ СРБИСЛАВ
СТАНОЈЕВИЋ МИЛАН
АРИФОВИЋ МУЈО
АЋИМОВИЋ ЈОВИЦА
МИХАИЛОВИЋ ЖИКА
МИГИЋ ШЕЈО
МИГИЋ РАДОЈЕ
ВРАЧИЋ СУЉО
РЕГИОН 3
ГСС – 496 „ДУГ-496 КАЛУЂЕРИЦА“ – 11130 КАЛУЂЕРИЦА, ОС ГРОЦКА
М.бр
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Презиме и име
ЛУЖИЈА ГОРАН
СТОЈАНОВИЋ ЊЕГОШ
ЈОВИЋ СРЂАН
НЕДЕЉКОВИЋ СЛОБОДАН
МИЛЕТИЋ ИВАН
ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН
МИЛАНОВИЋ РАДОВАН
НИКОЛИЋ МИЛОВАН
БАЈЕВИЋ ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ФИЛИПОВИЋ СЛАВОЉУБ
МЛАДЕНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МЛАДЕНОВИЋ БОРИВОЈЕ
Улица и број
4. Јула 4
Београдска 172а
4. Јула 3
Смедеревски пут 24
Ливада 22
Ђуре Ђаковића 10
Саве Ковачевића 117
М. Павловића 17
Нушићева 1
Саве Ковачевића 20
Рибничка 1а
П. Бригада
П. Бригада
213
РЕГИОН 1
Телефон
011/341-0651
011/341-2029
011/341-0712
011/349-2867
Мобилни
063/818-7243
063/866-5729
064/665-2093
062/466-272
063/829-1628
064/330-8524
063/844-0915
065/806-1904
064/897-8393
011/341-3484
011/341-1381
011/341-1053
011/341-3366
011/341-5443 064/297-1020
011/341-3476 065/610-1757
011/341-3476 065/610-1757
М.бр
17
18
20
21
23
25
27
33
44
48
90
99
116
Презиме и име
ИЛИЋ АЛЕКСАНДАР
ВЕСЕЛИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МАРКОВИЋ СЛАВОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ СТАНИМИР
ТОМИЋ ДРАГАН
ЗЛАТКОВИЋ ДРАГУТИН
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
НИКОЛИЋ РАДОВАН
ЂОРЂЕВИЋ НЕНАД
ИЛИЋ РАДОМИР
РАДАКОВИЋ МИРКО
РАДАКОВИЋ НИКОЛА
ТРАЈКОВИЋ БОЈАН
Улица и број
П. Бригада 19
Синише Недића 21
Травничка 16а
Сингидунумска 3
Булевар Револуције
В. Илића 22а
В. Илића 20
И. Л. Рибара 21а
Винчанска 6
П. Бригада 18
20. Октобра 39
20. Октобра 39
Ђ. Ђаковића 15
Телефон
Мобилни
011/349-3127 064/184-6892
066/512-0298
011/341-2729 066/961-3075
011/347-9048 064/156-2122
064/661-2557
011/341-4951 060/722-8140
011/341-0190 064/959-6154
011/341-1917 065/293-0444
011/806-5434
011/341-0002 064/135-4700
011/341-1508 064/138-6981
011/341-1508 064/138-6981
011/341-3201 064/134-4783
ГСС – 500 „ЦЕНТАР“ – 15353 МАЈУР, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
10
11
20
25
32
35
48
Презиме и име
МАРИЋ НЕНАД
ХРЊАК РАЈКО
МАКСИМОВИЋ ЗОРАН
МАКСИМОВИЋ ЛУКА
ЖИВАНОВИЋ МИЛЕТА
ПАНТЕЛИЋ РАДЕ
МАКСИМОВИЋ СТЕВАН
ВЛАЈКОВИЋ СРЕТЕН
ПЕРИЋ МИЛУТИН
МАКСИМОВИЋ ВЛАДА
АРСЕНОВИЋ МИЛОМИР
ЦВЕЈИЋ СИМА
РАДИНОВИЋ ДЕЈАН
РЕГИОН 3
Улица и број
Травнице бб
Цара Душана 14
Тоболачка 5
Тоболачка 3
Табановачка 25
Дринских Дивизија 10
Тоболовачка 5
Војводе Путника 197
Царице Милице 16
Андрије Марић 101
Царице Милице 36
Ђуре Савић 12
Андрије Марић 10
Телефон
Мобилни
063/860-0280
015/375-575 064/404-8404
015/377-107
064/858-7215
015/375-109
015/342-637 065/514-4464
015/377-107 066/916-7791
015/376-541
015/375-990
015/375-844
015/375-985
015/377-300
015/377-029
ГСС – 503 „ЧАРШИЈА“ – 37230 АЛЕКСАНДРОВАЦ, ОС АЛЕКСАНДРОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Презиме и име
ГАШИЋ ЉУБИША - ГАША
ДУЊИЋ УРОШ - УРКЕ
ШЉИВИЋ НИКОЛА
ПАЈИЋ ДРАГАН - ПАЈКО
ЋОЋИЋ ИВАН - ЋОЛЕ
КАТАНЧЕВИЋ ДЕЈАН
ДУЊИЋ ДРАГАН - ДУЊА
ЧОЛИЋ ДЕЈАН - ГАРИ
ЧОЛИЋ ЗОРАН - ЏЕЈ
ГАШИЋ АЛЕКСАНДАР
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН - БРИЦА
ПАЈИЋ МИЛОШ
Улица и број
Омладинска 106
Школска 23
Солунских Ратника 31
Ј. Панчића 5
Пионирска 14
Школска 18
Братства Јединства бб
Јаше Петровића 18/2
Јаше Петровића 18/2
Омладинска 106
Јаше Петровића бб
Ј. Панчића 5
214
РЕГИОН 6
Телефон
037/751-306
037/751-787
037/355-2531
037/751-493
060/555-2773
037/355-5084
037/355-5084
037/355-4948
037/751-787
Мобилни
063/838-4456
060/375-3159
060/055-3120
063/804-9533
064/408-1356
063/171-1658
061/645-8254
064/002-2547
063/171-6785
М.бр
13
14
15
16
17
18
20
21
22
24
25
26
28
33
37
45
53
71
77
88
99
Презиме и име
ШЉИВИЋ РАДИМИР
МИЛЕТИЋ БОЈАН
МИЛЕТИЋ ГОРАН - БРКИ
ЦВЕТКОВИЋ ДЕНИС
ЧОЛИЋ ВЛАДИЦА - ЏЕРИ
НЕДЕЉКОВИЋ АНДРЕЈА - АЦА
ПАВЛОВИЋ НЕНАД - ПРЛЕ
МИЛИНЧИЋ РАЈИЦА - ШАЛА
ПАВЛОВИЋ ДЕЈАН - ЦУЈА
СИЈИЋ МИЛОШ - ЗЕЦ
МИХАЈЛОВИЋ МИХАЈЛО
ИЛИЋ МИРОЉУБ
КАРАЈОВИЋ ДРАГАН - ГУГУТКА
ШЉИВИЋ ГРАДИМИР - ГРАДА
РАЈКОВИЋ МИЛОШ - ПАНКЕР
СТЕФАНОВИЋ БОРИСАВ - БОКИ
ЖИВАДИНОВИЋ ДАВИД
МАРКОВИЋ ДРАГАН - ТОЛИН
ВУКОЈИЧИЋ ПЕТАР
ВУКОЈИЧИЋ МИЛАН КАРОШ
РАЈКОВИЋ СТЕФАН
Улица и број
Солунских Ратника 31
Виноградарска 43
Виноградарска 43
Вуков До
Жељинска 14
Лаћислед
10. Августа 41/29
Мала Ракља
10 Августа 41/29
Суботица
Расинска 28
Љубинци
Г. Ступањ
Солунских Ратника 31
Г. Злегиње
Г. Злегиње
Пролетерских Бригада 2
Дашница
Братства Јединства бб
Братства Јединства бб
Г. Злегиње
ГСС – 510 „АС“ – 15000 ШАБАЦ-ЈЕВРЕМОВАЦ, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
20
21
22
23
27
Презиме и име
МИШКОВИЋ САВА
ГАЈИЋ МАРКО
МИШКОВИЋ НИКОЛА
TOШИЋ ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ МИЛАН
НИКОЛИЋ ЗОРАН
ПРИЦА СТАМЕНКО
ГОШИЋ ГОРАН
ГАЈИЋ ДРАГОЉУБ
БАЈИЋ СТОЈАДИН
ГАЈИЋ МИЛАН
ПУЉЕЗЕВИЋ ДАРКО
МАРКОВИЋ ИГОР
ТОШИЋ ЗОРАН
ЕРЦЕГ ДУШАН
ПРИЦА МОМЧИЛО
МИЈАИЛОВИЋ БРАНИМИР
УРОШЕВИЋ МИЛОШ
ЂУРЂЕВИЋ МИЛАН
ВАСИЉЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Поцерска 78
7 Октобра 3
Поцерска 78
7. Јула 4
А. Глишић 7
Поцерска 96
Браће Петровић 11
Јанка Веселиновића
Далматинска
Петковица
7 Октобра 3
Ослобођења 31
Поцерска 69
7. Јула 4
Шабац
Браће Петровић 11
Маови
Шабац
А. Глишић 6
А. Глишић 35
215
Телефон
037/355-2704
037/355-2704
037/355-2729
037/355-4143
037/355-2586
037/764-987
037/355-4727
037/768-326
037/761-235
037/355-3699
037/764-623
037/764-090
037/355-5270
037/761-794
037/355-3809
037/355-3809
037/764-623
Мобилни
063/578-569
069/843-4139
062/847-1139
063/152-3297
069/104-5535
063/846-1709
062/825-1119
062/595-143
063/103-7144
063/827-1180
063/774-5143
063/196-8227
062/262-785
063/711-2023
063/816-3495
063/715-0800
063/611-319
063/611-319
063/757-6641
РЕГИОН 3
Телефон
Мобилни
015/385-412 064/841-7061
015/385-099
015/385-412
015/385-203
064/402-4470
015/385-419 069/154-2155
015/386-013
064/841-7064
064/841-7039
064/236-7770
015/385-099 064/163-6010
015/385-716 064/278-6793
015/386-191 063/509-997
015/385-203 060/385-2031
064/365-3883
015/386-013 064/252-8361
015/284-154 064/209-9072
065/354-7775
064/186-5602
015/386-083 062/114-0167
ГСС – 511 „КЛОКА“ – 34313 КЛОКА-НАТАЛИНЦИ, ОС ТОПОЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
Презиме и име
СИМИЋ МЛАДЕН
ЖИВКОВИЋ БОБАН
АНТОНИЈЕВИЋ ВЛАДАН
ЛАЗАРЕВИЋ ДУШАН
ЈЕВТИЋ СЕЛИМИР
МАРКОВИЋ ДАРКО
АЛЕКСИЋ ДРАГАН
САВИЋ МИЛУТИН
НЕНАДОВИЋ ДАНИЈЕЛ
СТАНОЈЕВИЋ ЗОРАН
ДАМЊАНОВИЋ АНДРЕЈА
Улица и број
Клока
Клока
Клока
Клока
Клока
Клока
Клока
Клока
Клока
Клока
Клока
РЕГИОН 5
Телефон
034/532-267
ГСС – 514 „ЖИЧА“ – 36221 ЖИЧА, ОС КРАЉЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Презиме и име
МАРИЧИЋ МИРОСЛАВ - МАРГА
МОЈОВИЋ МИЛАНКО - ПУЛИША
МИЛИЋЕВИЋ ДРАГАН - ГАГО
ЖАРКОВИЋ БОЈАН
МИЛИЋЕВИЋ НЕБОЈША - ТРИЛОВАЦ
КЕКЕРИЋ ДРАГАН - КЕКЕРА
ТОМОВИЋ СЛАВКО - ДР. ЦАКО
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ГОРАН - ГРНЕ
ОБРЕНОВИЋ СЛОБОДАН - ГРГА
СТЕВАНОВИЋ ДЕЈАН - ПАЈО
СТАРЧЕВИЋ ДЕСИМИР - ДЕСКО
ВУКОМАНОВИЋ НЕБОЈША
ТАНАСИЈЕВИЋ ВОЈИСЛАВ - ВОЈО
ЈОВАНОВИЋ БОРКО - КРАЉ
АНЂЕЛКОВИЋ ПРВОСЛАВ - ПРЛЕ
ГАЈОВИЋ СЛОБОДАН
РАКИЋ ЗВЕЗДАН
МИТИЋ ВЕСЕЛИН - ВЕСКО
ЛЕШЕВИЋ МИЛОШ
СТОЛИЋ СЛАВИША - ЦАЦИ
УГРИНОВИЋ МИРОСЛАВ - МИКИ
МИЛЕТИЋ СЛОБОДАН
ВАНИЋ РАТКО
СИМИЋ НИКОЛА
СИМИЋ СЛАВИША
ЖАРКОВИЋ БРАТИСЛАВ - МЕКСИКО
ЛАЗИЋ ИГОР - СИМА
ПАВЛОВИЋ АНДРИЈА
Мобилни
060/323-3447
060/644-6262
060/554-0250
064/480-2293
062/824-1041
060/532-3960
063/484-346
061/624-1644
064/247-9719
061/532-3799
РЕГИОН 12
Улица и број
Жича 634
Жича 342
Жича 444
Жича 123
Жича 445
М. Миленковића 16а
Жича 254
Жича 410д
Жича 115
Жича 629
Жича 59
Жича 60
Жича 28б
М. Бања
Жича бб
Жича 431
Кoнарево 798б
Милке Боснић 8
Жича 622
П. Лековића 64/а
Жича бб
П. Лековића 53/б
Жича 629
Конарево бб
Конарево бб
Жича бб
Мокрањчева 14
Жича бб
216
Телефон
036/581-6321
Мобилни
063/718-6546
064/190-5708
036/581-6397
036/581-6777 066/910-1490
036/366-621
064/168-8485
036/5416-099 064/272-1715
036/5816-056 063/702-7572
036/5416-201 063/775-4419
036/361-388 060/036-1388
066/361-631
036/5816-291
062/106-6644 064/455-8277
064/498-5860
036/541-6160 064/996-3326
036/423-592 064/964-9423
036/373-081 060/662-1408
036/581-7247 061/649-0195
036/362-042 064/345-1114
036/581-7127 064/549-0148
036/362-293 063/638-796
036/581-7603 064/179-6108
065/667-0949
036/821-962 060/382-1962
036/581-7112 064/403-6830
036/361-110 064/944-4673
036/581-6704 064/146-1288
ГСС – 519 „БОРАЦ“ – 22424 КЛЕНАК, ОС РУМА
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
17
20
22
Презиме и име
ПЈЕВАЦ ЂОРЂЕ
ПЈЕВАЦ МАРКО
РОТАР ПЕРИЦА
ТОДОРОВИЋ МИКИЦА
ТАДИЋ НЕНАД
ВЕЛИЋ РАДОСЛАВ
ПЛАВШИЋ САША
СТАНКОВИЋ ДРАГИША
ТАДИЋ ДЕЈАН
ВУДРАКОВИЋ НОВИЦА
ЈОВИЋ БРАНИСЛАВ
СЕКЕНДЕК НЕНАД
РЕГИОН 10
Улица и број
Пиланска 43
Пиланска 43
Партизански Пут 18
29. Новембра 17
Маршала Тита 5
23. Октобра 46
Пиланска 13
Масарикова 5
Маршала Тита 5
Гробљанска 4
Маршала Тита 98
Партизански Пут 23
Телефон
Мобилни
022/445-404 063/898-5072
022/445-404 060/661-5519
062/800-4577
063/811-1019
022/445-331 064/241-7650
064/324-8486
060/046-4309
066/050-300
022/445-331 060/445-3311
061/315-7063
022/445-013
022/445-608 060/144-8300
ГСС – 527 „ЗВИЖД КУЧЕВО“ – 12240 КУЧЕВО, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
9
12
13
14
18
25
26
32
35
Презиме и име
МАРЈАНОВИЋ СЛАВОЉУБ
МРАТИЋ ДРАГОСЛАВ
РАНЧИЋ ДРАГАН
СТЕПАНОВИЋ ДРАГАН
ТОДОРОВИЋ НОВИЦА
ИВКОВИЋ СТАНИША
ЛАЗИЋ НЕБОЈША
ЛАЗИЋ ЗОРАН
ГУГЛЕТА ЖИВОРАД
СТЕПАНОВИЋ НЕБОЈША
МИЈАТОВИЋ БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ ЉУБИША
СТОЈАНОВИЋ ГОРАН
СТАНКИЋ ДРАГАН
ОБРАДОВИЋ САША
МАДРУЈКИЋ РАДЕ
Улица и број
Ж. Поповића
В. Дамјановића
С. Саве 109
В. Дамјановић
Ј. Јовановића 2
Ослобођења
Б. Ивковића
Б. Ивковића
Кучево
В. Дамјановића
Ослобођења
Мустапић
Камијево
Мустапић
Камијево
Мустапић
РЕГИОН 8
Телефон
012/852-372
012/852-567
012/852-566
012/852-581
012/852-483
012/851-543
012/851-559
012/851-559
063/881-1929
063/883-4010
063/828-9028
062/875-6329
063/143-9939
062/105-2010
061/131-1086
012/852-581 062/854-3950
012/851-362
012/886-131
012/668-074 061/113-7278
012/886-309 064/325-4478
012/667-678 063/156-8115
012/886-233 063/743-8078
ГСС – 532 „ДРУГАРИ“ – 12000 ПОЖАРЕВАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
5
7
10
11
12
Презиме и име
ВЕЉАНОВСКИ ТРАЈЧЕ
ВЕЉАНОВСКИ МАРТИН
МИЛАДИНОВИЋ ВЛАДАН - ПИЈАЧАР
СТАНКОВИЋ СЛАВИША - МУЊА
СТОКИЋ ДУШАН - ДУЦИ
ЈОВИЋ ДРАГИША
СТЕВИЋ ДРАГАН
ВУЧКОВИЋ МАРЈАН
Улица и број
Градиштанска 25
Градиштанска 25
Зеленгорска 30
Батуша
Моравска 88
Божевац
Божевац
Божевац
217
Мобилни
063/850-3604
РЕГИОН 8
Телефон
012/721-3528
012/751-5549
012/223-753
012/280-739
Мобилни
065/519-4731
061/268-3950
060/022-3753
063/818-2730
065/536-9195
012/281-067 063/830-5959
012/281-108 064/275-7578
064/359-5302
М.бр
13
15
16
17.
18
19
20
Презиме и име
МИЛАДИНОВИЋ ЈЕЛЕНА - ЈЕЦА
ЖИВАНОВИЋ МАРКО
ЖИВАНОВИЋ ЗЛАТКО - ЗАЈА
КРСТИЋ ДРАШКО - КРСТА
МИЛИЋ ДЕЈАН - ЦРНОГОРАЦ
КРСТИЋ ДРАГАН
СТАНОЈЕВИЋ ЗЛАТКО - ЈУНАЦ
Улица и број
Зеленгорска 30
Божевац
Божевац
Дечанска
Калиште
Божевац
Божевац
Телефон
012/223-753
012/281-086
012/281-086
012/751-6236
012/266-131
012/281-155
012/281-011
ГСС – 540 „ЖЕЛЕЗНИЧАР“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
6
7
9
12
15
28
32
Презиме и име
СИМИЋ МИШКО - БРИЦА
СИМИЋ БОБАН - ДЕДА
ИВКОВИЋ МИРОСЛАВ
ЂУРИЧИЋ МИКИЦА - ВЛАДА
НИКОЛИЋ ВЛАДИЦА
ЈОВАНОВИЋ ЗОРАН - РАМО
ПЕТРОВИЋ ИГОР
ИВКОВИЋ ДАЛИБОР
НИКОЛИЋ ДРАГОСЛАВ
НИКОЛИЋ ДАРКО
Улица и број
Барска 43
Барска 47
Барска 49
Аласка 67
Узун Миркова 5
Радинац
Аласка 147
Барска 49
Водањ 11328
Водањ 11328
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/229-745
064/350-6285
066/955-8348
063/387-250
066/860-0160
026/701-884
061/275-1305
061/315-1527
ГСС – 542 „ГАЛЕБИЋ“ – 22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ОС СРЕМСКА МИТРОВИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20
40
Презиме и име
ВЕТЕХА ЗОРАН
КОЛАРОВ НЕМАЊА
КИШУР ИВАН - БЕЛКА
ЈАГУЉЊАК ЖЕЉКО
ГЕМОВИЋ ВЛАСТИМИР - ЛАЈА
СИМИЋ БРАНКО - ЋЕЛАВИ
АНТОНИЋ ГОРАН
ЈЕРЕМИЋ ЈОВАН - ГОЛУБ
РОДИЋ ДУШАН
ПУЗИЋ АЛЕКСАНДАР - АЦА
ТРИФКОВИЋ РАДЕ
СПАСОЈЕВИЋ СЛОБОДАН
СТУПАР ВЛАДИМИР - ВЛАДА
СТУПАР ГОРАН
КУНЧАК ЈАНКО - ЧАЂА
ЛЕКИЋ МИКА
МИЛЕТИЋ ДУШАН - МАЛИ ДУЛЕ
НИКОЛИЋ СЛОБОДАН - СЛОБА
Улица и број
М. Антића 17
Жике Миловановића 4
Жртава Фашизма 86
Лаћарак
Мачвански Причиновић
Кикина 107, Лаћарак
7. Јула 8, М. Митровица
Д. Никшић 66
Водна 13
Јованке Габошац 2
Ноћај
К. Абрашевић 16
М. Костића 80
Јалијска I 41
Слободана Штиљановића 5
К. Петра I 141, Причиновић
М. Хуђи 76/56
Вишњевачка 13
218
Мобилни
063/151-4951
064/055-7551
066/381-086
063/801-8356
066/266-131
060/303-3455
064/438-7348
Телефон
022/641-285
022/627-907
022/624-903
015/227-293
022/673-365
022/651-321
022/627-157
022/627-490
022/624-707
022/657-192
022/624-697
022/630-492
022/641-274
022/623-155
015/277-463
022/612-017
022/610-103
РЕГИОН 10
Мобилни
069/355-9522
064/909-2549
064/161-8253
069/109-997
063/589-171
064/309-6136
069/627-157
063/865-2880
063/779-3129
064/218-9956
063/809-3791
060/022-2076
061/133-3001
ГСС – 545 „КОНДОРОВ ЛЕТ“ – 11500 ОБРЕНОВАЦ, ОС ОБРЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
17
18
20
21
22
23
25
27
30
33
Презиме и име
ЉУМОВИЋ ВЛАДИМИР
МАТИЋ МОМЧИЛО
АЛЕКСИЋ БРАНКО
СИМИЋ ВЛАДА
ЂОРЂЕВИЋ ДОБРОСАВ
ПАВЛОВИЋ НЕБОЈША
ПОПОВИЋ МИЛАН
СИНКОВ ЗОРАН
АРСИЋ МАРКО
ЈЕЛЕСИЋ ДЕЈАН
ЈЕРЕМИЋ ЖЕЉКО
ЈАНКОВИЋ СЛОБОДАН - БОБАН
ДРАГИЋЕВИЋ МИЛОШ
МАТИЋ АЛЕКСАНДАР
РАНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ
МАРЈАНОВИЋ БОЈАН
ЈАНКОВИЋ ДРАГАН
ПЕТКОВИЋ ЗОРАН - БЕЉА
ПАЛЕЖЕВИЋ ЗОРАН - ПАЛКЕ
МАРИНКОВИЋ САША
БОЈИЋ ЖЕЉКО - ЦИГИН
ЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕ
НИКОЛИЋ ДРАГОСЛАВ - ГУЈА
ПАВЛОВИЋ ФИЛИП
Улица и број
П. Норвежана 1
К. С. Марковића 35
Вранић, П. Партизана 97
М. Михаиловића 13
Браће Јоксића 32
Селенића крај, Јасенак
Трстеница 251
М. Милановића 9а/19
Црвеног крста 2
Б. Урошевића 43, Уровци
Р. Марин. 134, Шиљаковац
Милоша Обилића 3
Звечка
К. С. Марковића 35
Дрен, Горњи крај 40
Дрен, Прњавор 4
Војводе Бојовића 39
Црвеног крста 9
Немањина 80
Кованчина 33д, Мислођин
К. бр. 5, Мислођин
Браће Јоксића 32
Јасенак
Јасенак, Селенића крај 9а
РЕГИОН 1
Телефон
011/872-4930
011/876-5516
011/877-1206
011/875-5703
011/875-5874
Презиме и име
РИСТИЋ ТОМИСЛАВ - КОЈЧА
НЕШОЋ МАРКО - ЦРКОБАН
РИСТИЋ ГОРАН - МУРТА
ЋИРИЋ МИЛАН - ЋИРА
ПЕТРОВИЋ БОБАН - ШИМАН
СТОЈАНОВИЋ СРЂАН - ПЕРИШИН
ЋИРИЋ ЖИВКО - МЕЧКА
СТОЈИЋ ИВАН - ЖУГА
НЕДЕЉКОВИЋ ДЕЈАН - ЏОРЕ
НЕДЕЉКОВИЋ ДОБРИЦА - БОЋКО
ЂОРЂЕВИЋ ЖИВОРАД - ЖИКЕ
РИСТИЋ ДИМИТРИЈЕ - МИТА
НЕШИЋ ДРАГОСЛАВ - ЖАБА
Улица и број
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
Придворице
219
060/091-2040
063/873-9493
063/810-7326
064/133-3591
064/998-0005
064/179-3686
063/852-3499
064/825-2941
061/111-3961
064/832-2191
011/872-5448
011/876-6632
011/872-4930
011/877-4872 064/117-5609
064/484-217
064/313-5697
064/135-4394
011/875-7284 063/804-4112
011/872-2431
064/182-0885
065/541-2400
011/877-1201 064/371-2426
011/877-1206
ГСС – 551 „ПРИДВОРИЦЕ“ – 11420 ПРИДВОРИЦЕ, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
4
10
11
13
14
15
16
17
18
21
Мобилни
064/218-1952
Телефон
026/361-164
026/361-088
026/361-068
026/361-180
026/361-128
РЕГИОН 8
Мобилни
061/110-6939
064/224-0891
063/815-2574
063/622-539
064/155-5827
064/200-4598
026/361-028 064/252-8184
064/372-0423
026/361-155 064/556-6194
026/361-160 063/731-4485
026/361-036
026/361-124
026/361-090
ГСС – 555 „ЛАЗАРИЦА“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
19
22
27
33
44
55
66
99
Презиме и име
ИВАНОВИЋ ДРАГАН - АЛКА
ЗДРАВКОВИЋ МИЛАН - БУТА
ДАНИЛОВИЋ ВЛАДИМИР
МИЉКОВИЋ РАДОЈИЦА - СКИЦА
ЛУКИЋ ГОРАН - БРИЦА
САВИЋ БОРКО
МИТРОВИЋ НЕНАД
МАРЈАНОВИЋ ДАНИЈЕЛ - АНТРЗ
СТАНКОВИЋ ДЕЈАН - ЋЕЛАВАЦ
ПАНТЕЛИЋ ФИЛИП
ЂОРЂЕВИЋ МОМЧИЛО - ЖУЋА
ГОДИЋ ДАНИЈЕЛ - ЛАФ
ПОПАДИЋ БЛАГОЈЕ - БАГИ
ПЕТРОВИЋ МИЛАН
ЖИВКОВИЋ НЕБОЈША - НЕЦА
ИВАНОВИЋ МИЛУТИН - ШУЛЕ
БОГИЋЕВИЋ БОЈАН
ЖИВКОВИЋ ЖАРКО - МЕДА
МИЉКОВИЋ СЛОБОДАН - ЧКАЉА
ЂОКИЋ ГОРАН - ШОТАН
Улица и број
Н. Марковић 61
Аљендева 3/5
Ј. Димитријевић 19
Балшићева 8
С. Главаша 34
Балшићева 6
Паруновац
Омладинска 12
Бивоље
Вучак
Новаци
Н. Марковић 44
В. Родојевића 31
Пепељевац
Паруновац
Н. Марковић 61
Вржогрнци
Душанова 44
Н. Марковића 36
В. Илића 41
ГСС – 557 „КРАЉ“ – 25230 КУЛА, ОС КУЛА
М.бр
1
2
3
4
6
8
12
13
18
36
50
88
Презиме и име
ЖАРКОВИЋ ДРАГОЉУБ
БЛЕЧИЋ ИВАН
ЕРАКОВИЋ ГОЛУБ
МЕДИЋ МИЛОВАН
КОМНЕНИЋ ЈОВАН
ЏОМБА ЧЕДОМИР
ПАВКОВ САША
ЈАКИЋ РАДОВАН
ГАЛАМБОШ ЖОЛТ
ИЧИН НОВИЦА
НЕНАДИЋ БРАНКО
КОПРИВИЦА МИРКО
Презиме и име
ПАРАМЕНТИЋ ВЛАДИМИР
ТРИПКОВИЋ СЛОБОДАН - ТРИЛЕ
ПАРАМЕНТИЋ ВЕЉКО
ВИЛОТИЋ БОЈАН
Мобилни
064/265-7959
062/460-657
064/164-4206
064/206-0881
064/118-4311
064/397-0305
064/311-7105
066/503-0572 069/503-0572
064/835-5985
063/775-6881
064/967-2000
063/887-6624
064/444-681
063/185-1856
062/236-206
062/279-592
065/250-4187
062/457-663
063/856-5691
РЕГИОН 11
Улица и број
Братства Јединства 77
Радоја Дакића 7
Маршала Тита 83
Петра Драпшина 116
Виноградска
Ј. Крамера 78
Ј. Крамера 63
Дурмиторска 23
Петефи Шандора 145
Маршала Тита 225
Јна 107
М. Бурсаћ 17
ГСС – 570 „ПОБЕДНИК“ – 14000 ВАЉЕВО, ОС ВАЉЕВО
М.бр
1
2
6
8
РЕГИОН 6
Телефон
Улица и број
С. Ненадовића 2
V. Пук 6
С. Ненадовића 2
Крушевачка 3
220
Телефон
Мобилни
025/722-737
064/541-4217
025/729-444
025/721-530
025/721-310
025/723-095
025/723-095
025/726-734
061/242-6325
064/241-0207
025/711-217
025/721-622
РЕГИОН 3
Телефон
Мобилни
014/230-764
014/235-286
014/230-764
014/215-019
М.бр
9
10
13
18
19
28
31
47
50
51
55
110
Презиме и име
ЈАКОВЉЕВИЋ ТОМИСЛАВ
МАРКОВИЋ ЖЕЉКО
НЕНАДОВИЋ НИКОЛА
МИЛОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - ЈЕГЕ
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН
ВИЛОТИЋ СРЕЋКО
МАРКОВИЋ МИЛУТИН
МОМЧИЛОВИЋ БРАНКО
СОФРОНИЋ НЕМАЊА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГИША
ДРАГОЈЛОВИЋ ДРАГОМИР
МАРКОВИЋ ЉУБОМИР
Улица и број
К. Абрашевић 5
Бело Поље 96
Карађорђева 30
Бело Поље 104
Ослободиоци Ваљева 16
Крушевачка 3
Бело Поље 100
Симе Ненадовића 11
Гола Глава 90
Бранка Соларића 21
Сувоборска 98
Бело Поље 96
ГСС – 573 „МАВЈАН-МАКЦЕ“ – 12254 МАКЦЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
3
4
7
9
13
18
23
26
29
30
31
32
33
35
73
Презиме и име
МАРКОВИЋ БОБАН
МИЛОВАНОВИЋ НЕНАД - БЕЉА
НИКОЛИЋ МИРКО - МИКЕ
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
ЈАНКОВИЋ ДУШАН - КАЗА
РАДОСАВЉЕВИЋ ЗОРАН - КОЧА
МИЛАДИНОВИЋ ДАЛИБОР - ДАЛЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛАН - ПАЈА
МАРКОВИЋ ДЕЈАН - БОБИЋ
ПАВЛОВИЋ БОБАН
МИЛОВАНОВИЋ МИЛОШ
МИТИЋ АНТОН - КРОМПИР
МИЉКОВИЋ СТЕФАН
МИЉКОВИЋ ЖИВОСЛАВ - КИША
МАРКОВИЋ ДАНИЈЕЛ
ГАЈИЋ МИРКО - ИТА
Улица и број
М. Тита 76
В. Дугошевића 27
В. Дугошевића 26
Дољашница
1. Мај 5
Корчагинова 44
В. Дугошевића 20
Корчагинова 49
М. Тита 76
Село Миљевић
В. Дугошевића 27
Јна 59
7. Јула 9
7. Јула 9
М. Тита 76
Д. Стокића 7
ГСС – 579 „ЧАПАР“ – 24342 ПАЧИР, ОС БАЧКА ТОПОЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
9
10
Презиме и име
КОВАЧ ЈОЖЕФ
ЋОРИЋ МИЛОВАН
ЋОРИЋ ДАНИЈЕЛ
ТАПИШКА ЛАСЛО
БАЊАЦ ДАМИР
МИЈИЧ ЕМИЛ ГИГАЦ
БОСИЋ ДРАГАН
ДАКУ ФЕРЕНЦ
СЕМЕШИ БЕЛА
Улица и број
Болманска 1
Змај Јовина 29
Змај Јовина 29
Петефи Шандора 7
Бориса Кидрича 22
Бачка 35
Косовска 25ц
П. Шандора 30, С. Моравица
И. Лоле Рибара 4
221
Телефон
Мобилни
014/278-864
064/210-0190
014/415-735
014/215-288
014/215-288
014/215-019
064/308-9232
014/233-863
014/220-101
014/351-0131
064/832-3818
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/290-035 063/775-4354
063/827-2555
012/290-378 064/367-7160
012/670-112
012/290-247 064/276-8462
012/290-084 061/324-2510
012/290-131 060/629-0131
012/290-111 061/277-9275
012/290-035 061/324-4993
012/667-561 062/681-733
064/542-6232
012/290-005 061/650-4214
012/670-093 064/260-8357
012/670-093 064/512-6242
012/290-035 064/263-7351
012/290-028 064/303-0801
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
024/474-4162
063/729-3082
063/729-2479
024/741-034
024/474-4554 069/474-4554
024/474-4695
М.бр
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Презиме и име
КИШ ЛАСЛО
НАЂ ЂЕРЂ
ЗОНИ ИШТВАН
БАЛАЖ ШАНДОР
СЕМЕШИ ФЕРЕНЦ
НАЂ АТИЛА
КЕЛЕР ЗОЛТАН
СТОИЋ МИЛОЈА
ЋОРИЋ МИЛИСАВ
ВАРГА ТИБОР
БЕРТИ ЈОЖЕФ
СЕМЕШИ ЈОЖЕФ
Улица и број
Радничка 17
Чонопљанска 12
Суботички Пут 4
Високоравна 11
Масарикова 28
Победа 29, С. Моравица
Чонопљанска
Змај Јовина 9
Савска 5
Фрушкогорска 1
Кошут Лајоша 10
Масарикова 31
Телефон
ГСС – 581 „СЈЕНИЧКИ ГОЛУБ“ – 36310 СЈЕНИЦА, ОС СЈЕНИЦА
М.бр
1
5
6
9
11
13
14
15
16
18
39
41
Презиме и име
РОЖАЈАЦ ШАБАН
ГУСИЊАЦ МИРСАД - ДУНДО
КОЛАШИНАЦ ЕЛВЕДИН
МУРТОВИЋ ФИКРЕТ
ТАЛОВИЋ МИРСАД - МИРСО
МУШОВИЋ МУРАТ - МУЈО
ФИЈУЉАНИН ЕДИН
АВДИБАШИЋ ЕНЕС - ЂОЛЕ
КОРАЋ ФАТИХ - ФАТКО
КАРИШИК ЕЛВИС
ДРНДИЋ ЕРМЕДИН - ЕРКО
ПУЉИЋ ЕЛВИР - МЕДУЛА
Улица и број
К. Петра I 37
К. Петра I 23
12. Децембар 31
Пештерска бб
Златарска бб
С. Васојевића
Пештерска 23
12. Децембар 17
Н. Јунака 93
Андрије Тадића
Његошева бб
Петљанска бб
РЕГИОН 8
Телефон
Презиме и име
ГИЦИЋ МИОМИР-ГИЦЕ
РАЈИЋ ДРАГАН-РАЈА
МИЛОЈКОВИЋ ДУШАН-ДУЛЕ
ЖИВКОВИЋ САША
КРСТИЋ СЛАЂАН-САЛЕ
БОГДАНОВИЋ СЛАВУЈ-СЛАВЕ
МИЛЕНОВИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНОВИЋ РАДИША-КУЦА
СПАСИЋ ИКА
ПОПОВИЋ ДЕЈАН
ПОПОВИЋ ИВАН
АЛЕКСИЋ ДРАГИ
КРСТИЋ САША
Улица и број
Дунавска 8/1
Јна 26
Н. иза стадиона
Станоја Главаша бб
Даничићева 23
Пикијева 36/а
Мариоле Петровић
С. Радосављевић 37
Радујевац
Радујевац
Радујевац
Шувајић
Даничићева 23
222
Мобилни
063/646-308
063/812-2911
069/608-680
063/101-5075
063/714-6818
063/879-8391
020/741-461
020/743-365 063/158-5415
062/856-3902
062/866-0247
069/756-321
020/744-755
ГСС – 583 „НИКОЛА ТЕСЛА“ – 19300 НЕГОТИН, ОС НЕГОТИН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Мобилни
РЕГИОН 9
Телефон
019/528-164
Мобилни
061/222-9865
063/744-0650
064/185-9632
063/184-4767
065/210-4962
063/841-0981
063/834-3004
061/113-3164
060/666-476
М.бр Презиме и име
14 ЖИВКОВИЋ НИКОЛА
15 МАРТИНОВИЋ ДРАГАН
Улица и број
С. Главаша б.б.
Радујевац
Телефон
019/528-066
ГСС – 584 „БАГЉАШ“ – 23208 ЕЛЕМИР, ОС ЗРЕЊАНИН
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Презиме и име
РИСТИЋ МИЛАН - РИЛЕ
СТАНКОВ БРАНИСЛАВ - МАША
МИЈАТОВ МОМА
ПУТНИК РАДИВОЈ
ДАНЧИЋ МИРОСЛАВ
ЛАКАТУШ ВЕСЕЛИН
СТОЈАНОВИЋ МИЛАН
КУРУЧЕВ ГОРАН
ЗВЕКИЋ ЖИВОЈИН - БЕЛКО
СЛАВКОВИЋ НЕНАД
КНЕЖЕВИЋ САША - САЈА
РАДИШИЋ ВЛАДА
РАДЛИНСКИ АНДРИЈА
ЦУКИЋ МАРИО
ПЕРЦ СТЕВАН
КЕВРЕШАН ДРАГАН
БЕШЛИН ДЕЈАН
СТАНКОВ СРЂАН
Улица и број
М. Станивуковића 59
Ж. Зрењанина 99
Ж. Зрењанина 74а
Пролетерска 61а
Стржиловска 91
Елемир
Ин Мемориам
Меленци
Жељезничка 19
М. Томића 43
М. Тита 5
Ж. Зрењанина 16
Ин Мемориам
И. Л. Рибара 112
Призренска 19
Уска 4
С. Чолича 16
Ж. Зрењанина
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
023/510-923
023/738-403 069/271-5167
023/737-832
023/738-374
023/567-535
023/737-451
Презиме и име
БИХОРАЦ ИЗУДИН
МАХМУТОВИЋ ДИНЕЛ
АДИЛОВИЋ МИРСАД - МИКИ
АДИЛОВИЋ ЕСАД - ЕКИ
ЗЕКОВИЋ НЕХРУ
МИСИНИ АРИФ
НУХОВИЋ МУНИБ
ЏИГАЛ МЕТКО
ХАЈРАДИНОВИЋ ЕСМЕР
ЈУКИЋ АМЕР
Улица и број
М. Јовановића
12. Децембар бб
12. Децембар бб
12. Децембар бб
Нововарошка бб
Нова бб
М. Јовановића
7. Јули бб
12. Децембар бб
12. Децембар бб
ГСС – 587 „РАС“ – 36300 НОВИ ПАЗАР, ОС НОВИ ПАЗАР
М.бр
1
2
3
Презиме и име
КАРААХМЕТОВИЋ АМАР
КАРИШИК ЕЛДИН
ХАСАНОВИЋ ХАРИС
Улица и број
Ослобођења 34
Својбор 140
Ј. Кеј 100
223
066/420-648
063/758-2533
063/866-2225
063/648-134
023/737-470 063/759-4609
023/262-453 063/511-385
023/562-711 064/466-9412
063/131-5516
023/738-403
ГСС – 586 „СЈЕНИЧКИ ЛЕТАЧ“ – 36310 СЈЕНИЦА, ОС СЈЕНИЦА
М.бр
2
7
29
32
33
41
42
43
44
45
Мобилни
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
063/655-866
063/817-8521
063/699-235
063/125-7491
063/720-7967
063/801-4757
063/127-7449
РЕГИОН 12
Телефон
Мобилни
020/316-322
020/314-639
020/316-660
М.бр
4
5
6
7
8
9
10
11
Презиме и име
ХАЈДАРЕВИЋ ЏЕНАН
МУРАТОВИЋ АНЕС
ЛАКОТА ЏЕНИС
ЗОРНИЋ ЏЕМИЛ
ХАСАНОВИЋ ЕЛМЕДИН
ГУЂЕВИЋ ЕМИН
БЕЈТОВИЋ АЛМАС
КАХРОВИЋ РИЈАД
Улица и број
М. Обилића 27
Г. Живковића 386
Шумадинска 38
Хаџет 6
Београдска 31
Новосадска 3
Козарачка 17
Косанчића 68
Телефон
Мобилни
020/131-193
020/382-898
020/317-162
020/316-911
020/384-575
020/385-467
020/420-137
ГСС – 590 „ЗЛАТНА КАРИКА“ – 35205 ЈОВАЦ, ОС ЈАГОДИНА
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
15
17
18
Презиме и име
ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН
МИЛЕТИЋ МИЛАДИН
ПЕТРОВИЋ СЛАВКО
ПЕТРОВИЋ БОЈАН
БАИЋ СРЂАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
АЛЕКСИЋ ВОЈКАН
РАДОСАВЉЕВИЋ НЕМАЊА
БОЖИНОВИЋ САША
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛАН
МИЛОШЕВИЋ ДРАГАН
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Јовац
Јовац
Јовац
Јовац
Јагодина
Јовац
Остриковац
Јовац
Иванковац
Јовац
Јовац
Јовац
ГСС – 591 „КАРИОКЕ“ – 11253 СРЕМЧИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
Презиме и име
МАРКОВИЋ ВЛАДИСЛАВ
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛИБОР
НЕШИЋ МИЛОВАН
ИЛИЋ РАДОМИР
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДЕЈАН
ЗАРИЋ ЗОРАН
СТАНКОВИЋ ЗОРАН
ЛУКИЋ ГОРАН
АРИФИ НАЗИМ
ЛУКИЋ ДРАГАН
ПЕКИЋ ДРАГАН
СИМИЋ ЖИВАДИН - ЖИЋО
ФИЛИПОВИЋ МИЛАДИН
МИЛЕНКОВИЋ ПРЕДРАГ
БОГДАНОВИЋ БЛАГОЈЕ
МЛАЂЕНОВИЋ ВЛАДЕ
ТРИЧКОВИЋ СЛАВОЉУБ
Улица и број
П. Михаиловић 5
Т. Едисона 602
Београдска 143а
Дворжакова 62/9
Београдска 179
Гњионска 22
Београдска 183
Лукићева 53
Крчанска 41
Лукићева 51
С. Штиљановића 14
Кнеза Михаила В. 29а
Мирковићева 14
М. Челебановића 67/4
Душана Илића 1
П. Радојчић 1
Школска 21б
224
РЕГИОН 4
Телефон
035/432-569
035/432-425
035/432-553
035/432-732
035/232-433
035/432-479
035/436-803
035/432-554
035/432-460
Мобилни
064/950-0602
063/789-4609
064/395-5940
063/743-8238
062/814-9970
061/431-3050
069/526-2357
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/801-4516 064/380-2350
060/385-8527
011/252-2971 064/336-7399
064/266-9553
011/252-4279 064/359-6146
064/336-6514
061/198-6498
011/252-3087
064/187-9967
011/252-3087
011/252-4611 063/829-1317
011/252-3611 064/276-5698
064/665-5814
011/317-3606 061/804-2035
011/802-5413
011/252-3822
011/252-1095
М.бр
20
21
22
Презиме и име
МИХАИЛОВИЋ БРАТИСЛАВ
НОВАКОВИЋ НЕНАД
ЋОСИЋ БРАНКО
Улица и број
Моштаничка 3
Дворжакова 29/9
Прве бразде 3
ГСС – 592 „ВРБАС“ – 21460 ВРБАС, ОС ВРБАС
М.бр
1
3
4
6
9
10
11
12
14
16
18
19
20
21
22
Презиме и име
ТАБОРИ РУДОЛФ
БАЊАЦ БРАНКО
ВУЈЧИЋ ГАВРИЛО
ЛАИНОВИЋ ВЛАДИМИР
НЕДОВИЋ МАРКО
СОПКО СЛАВКО
БАЧА ЈОВАН
ВИГЊЕВИЋ САША
ВУЈИЧИЋ ВУК
ПРАВУЉАЦ ПРЕДРАГ
ДАНИЛОВИЋ ПРЕДРАГ
КОПРИВИЦА ЈОВАН
ДАНИЛОВИЋ ЈОВАН
АНЂЕЛИЋ МИЛОЈЕ
ХРОМИШ ИГОР
РЕГИОН 11
Улица и број
Кларе Фејеш Мире 19
Марка П. Камењара 1, Кула
С. Ковачевића 20
Петефи Шандора 27
Сивч Јовгена 117
Маршала Тита 17
Бориса Кидрича 33
Виноградска 13а
Саве Ковачевића 20
Колонија Шећеране 16
Виноградска 72
Балканска 7
Виноградска 72
Миливоје Чобански 2
Његошева 50
ГСС – 595 „ЂУРЂЕВ ГРАД“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
10
11
14
18
24
25
26
35
36
42
45
55
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ МИРОСЛАВ - ШЉУКА
АВРАМОВИЋ ДРАГАН - ПРЋА
ЖИВАНОВИЋ НИКОЛА - КОЛЕ
ДРАКУЛИЋ НИКОЛА - БОЊА
ДОБРИЦА САВИЋ - БОКАЛ
АНТИЋ МИЛОШ
МАРКОВИЋ САВИЋ - ЗОРИЦА
ДРАКУЛИЋ БОЖИЦА
СТАНКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - КУЧЕ
ФИЛИПОВИЋ СТЕФАН
ПЕТКОВИЋ ДРАГАН - ПЕТКО
СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН - БОБАН
СТОЈАНОВИЋ МАРИЈА
ЖИВКОВИЋ АЛЕКСАНДАР - МАЛИ БОКАЛ
ПАНИЋ ЖИВОТА - ХЕР ЖИКА
ПАНИЋ ЈАСНА
ЂОРЂЕВИЋ ПРЕДРАГ - ЂОРА
ЂОРЂЕВИЋ БОЖИДАР - ПИДА
СТОКИЋ МИЛОШ - ЗЕЦ
Телефон
Мобилни
011/252-6015
064/266-9553
011/801-5887
Улица и број
Гајева 20
Косте Рацина 12
Село Раља
Ђуре Даничића 73
Јадранска 6
Село Врбовац
Јадранска 6
Ђуре Даничића 73
Леонарда Косовића 8
Село Раља
Трг Николе Крге 9
Трг Николе Крге 1а
Трг Николе Крге 1а
Село Драговац
Чедомира Мијатовића 4
Чедомира Мијатовића 4
Село Лугавчина
Железничка 21
Село Лугавчина
225
Телефон
Мобилни
021/706-713
063/224-301
021/706-801
021/720-601
064/034-0023
021/700-804
021/797-681
021/797-468
021/706-801
065/592-1601
063/851-5216
063/720-3067
021/798-566
064/232-7293
021/790-516
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/653-590
026/660-906
061/612-4592
026/462-0278
062/671-315
026/742-686
062/671-315
064/223-8287
063/111-6585
026/732-143
026/616-743
026/226-640
026/226-640
012/575-280
064/197-3591
064/197-3591
062/404-886
026/615-707
026/476-1519
ГСС – 596 „МУРЏАСТИ“ – 24210 БАЈМОК, ОС СУБОТИЦА
М.бр
1
3
5
6
7
8
12
17
28
34
Презиме и име
ГРУБЕШИЋ ИЛИЈА
БЕШЛИЋ БРАНИСЛАВ
ИВОШЕВИЋ ЂУРО
ЦВИЈАНОВИЋ ДАЛИБОР
ОВУКА ПЕТАР
ШОВАЊ ПАВЛЕ
ОЛАХ ЛАСЛО
ПИЈУКОВИЋ БОЈАН
ГРУБЕШИЋ ГОРДАН
РАЈИЋ МИРОСЛАВ
Улица и број
Мала 18
Прерадовићава 8
Косовски Трг 17
Мажуранићева 29
Франа Ступила 35
Косовски Трг 28
Мала бр. 13
6. Нова 1
Загребачка 19
Џак бб
РЕГИОН 11
Телефон
024/764-173
024/762-217
Презиме и име
ВЕСЕЛИНОВИЋ ДЕЈАН - ДЕЈА
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИЛОРАД - ВЕСА
МАКСИМОВИЋ ЗОРАН - МАКСА
МИТРАШИНОВИЋ МИРОСЛАВ - КИЋА
ЈОВАНОВИЋ ЖЕЉКО
ЈОВАНОВИЋ СРБА
НЕШОВИЋ МЛАДЕН - МЛАЂА
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН - БОТА
РАДОЈКОВИЋ ДОБРИЦА
ЈОВАНОВИЋ ЛУКА
МАРКОВИЋ ГОРАН - КИНА
МИЛАНОВИЋ МИРОЉУБ - МИЛЕ
СТОШИЋ СЛАЂАН
ЈОВАНОВИЋ МИОМИР
КУТИЋ ДРАГАН
МАРКОВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
МИШИЋ МОМЧИЛО - МОМА
МАРИНКОВИЋ СЛАВОЉУБ
КСРТИЋ ДАРЈАН - ДАРКО
ПАВЛОВИЋ СПАСОЈЕ - ЦАНЕ
ЖИВКОВИЋ ЗЛАТКО
ВЕСЕЛИНОВИЋ ЂОРЂЕ - ГОНЕ
ЈОВАНОВИЋ НЕНА
ЈОВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
ЖИВАНОВИЋ ЗОРАН - ЗОКА
УРОШЕВИЋ ВЕЉА
ПЕРИЋ СРЕТЕН
АНТИЋ ЖИВОРАД - МИКА
ЈОЦИЋ ГОРАН РУС
АЛЕКСИЋ ДРАГАН
РЕГИОН 8
Улица и број
С. Младеновића 7
С. Младеновића 7
Војводе Симе 1/2
Југ Богдана 34/1
М. Обилића 5
Милоја Ђака 4/2
Победе 3/1
Мала Крсна
Зеленгорска 7
Бранка Ћопића 25/3
Крајишких Бригада 22
Коларчева, Колари
С. Вујадина бб
Гаје Чупића 16
Васе Пелагића 14
Друговац
Чегарска
Петријевска 226
М. Стојковића 9
Сеоне
К. Петра 28, Удовице
С. Младеновића 7
Гаје Чупића 16
Телефон
026/222-424
026/222-424
026/225-617
026/231-283
026/462-0134
С. Христића 25
М. Обилића
Јела бр 5
Врбовац
Друговац
Јадранска 6
026/223-285
026/462-0139
026/663-683
026/742-609
026/721-533
226
061/289-4427
024/764-110
024/762-344
024/764-138
ГСС – 598 „НАСЕЉЕ МИЛОЈЕ ЂАКА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Мобилни
062/858-6899
026/731-271
026/462-7194
064/005-5225
Мобилни
065/574-9956
064/395-7384
064/048-2295
064/422-6817
064/123-1180
064/133-2723
065/325-8735
064/888-3760
061/144-4457
063/724-9006 062/638-711
064/206-6135
026/652-784
026/651-966 064/173-1101
064/908-3552
026/661-820 064/137-7005
026/461-6354
026/613-450
062/960-1182
026/764-130 064/959-1130
026/222-424 064/245-5090
026/652-784 064/083-8418
060/622-3285
064/262-5987
063/867-8219
064/142-7454
064/469-6228
064/136-2158
М.бр
31
32
33
34
35
38
39
40
42
48
51
52
55
62
64
66
67
70
Презиме и име
РАДОСАВЉЕВИЋ БОЖА
ГРУЈИЋ АЛЕКСАНДАР
ЦВЕТКОВИЋ ИВАН
ЈОЦИЋ ЖИВОТА
ПАНИЋ ЖИВОТА
ЈЕВРЕМОВИЋ РАНКО
МИХАИЛОВИЋ ВЛАСТИМИР - ВАСА
ЛУКНАР МАРЈАН
МИТРАШИНОВИЋ МИЛОРАД
ПЕТРОВИЋ БОРИВОЈЕ
СТОШИЋ САША - САЛЕ
СТОШИЋ ЖИВОЈИН - ЖИКА
АНТИЋ ЖАРКО - ЖАРЕ
СТОШИЋ БОЈАН
ЖИВКОВИЋ МИРОСЛАВ
МИХАИЛОВИЋ МАРЈАН
ГЛЕЖНИЋ ПЕТАР
СТАНКОВИЋ СРЕЋКО
Улица и број
Рибарско Насеље
Шалинац
Ђуре Даничића 69
К. Абрашевића 11
Чедомира Мијатовића 4
Ј. Крајишника 5
С. Младеновића 7
Победе 3
Осипаоница
Рибарско Насеље
С. Вујадина бб
Р. Домановића 32
Годомин
Р. Домановића 32
К. Петра 28, Удовице
Б. Ћопића, Ламела 4/8
Б. Ћопића 2/1
Коларска бб
Телефон
Мобилни
063/288-313
064/488-8606
026/222-317 065/545-5504
064/180-1906
064/197-3591
061/163-2221
026/655-645 066/918-4515
026/751-329
062/756-6889 064/302-9682
065/649-7831 062/758-628
061/263-3458
065/649-7831
026/764-130
026/662-950 065/587-2903
026/663-226 064/126-6170
066/403-942
ГСС – 600 „ЈАСЕНИЦА“ – 11420 ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
3
4
7
12
13
25
29
31
37
38
42
43
44
45
78
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ БРАНКО - БАНЕ
АВРАМОВИЋ НОВИЦА
ДИМИТРИЈЕИВЋ МИЛОВАН - МИКА
АРСИЋ ЛАЗАР
ЈОКСИМОВИЋ ЗОРАН
АНТИЋ ВЕРОЉУБ - ВЛАДА
ИСАИЛОВИЋ РАДОМИР - ИСА
МРДАКОВИЋ СЛОБОДАН
ДУБОЊАЦ БРАНКО - ДУБА
ЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕ
МИЛИЈАШЕВИЋ МАЛИША
ТАСИЋ ЗОРАН
РАДОВАНОВИЋ НЕНАД - НЕША
ПРВУЛОВИЋ ИВАН
МАРИНКОВИЋ ДРАГАН - ГЕОМЕТАР
Улица и број
Првомајска 112
Сепци
М. Радисављевића 2
Бошка Бухе 11
Првомајска 79
Душанова 10
Поточка 8
Рудничка Б2
Паланачке Чете 11
Паланачке Чете 5
Д. Радовић 19
М. Крњевца 7
Краља Петра Првог 129
Грчац
Кумановска 11
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
026/311-796 065/839-2031
064/263-4000
026/310-138 065/201-0966
026/316-857 066/316-857
026/318-912 064/194-8472
026/313-068 061/115-1525
064/320-0787
026/322-383 064/555-2444
026/316-534 065/808-0064
026/323-822 064/805-7238
026/322-187 064/973-0116
026/317-617 065/998-0106
026/316-725 061/116-4879
026/370-198
026/322-695 063/812-3547
ГСС – 602 „СВЕТИ ЛУКА“ – 11300 СМЕДЕРЕВО, ОС СМЕДЕРЕВО
М.бр
1
3
5
9
Презиме и име
МИЛУТИНОВИЋ МИРОЉУБ
НЕШКОВИЋ ЈОВИЦА - ЈОЦА
МИХАЈЛОВИЋ ВЛАДИМИР - ЛИМА
МИТИЋ СЛОБОДАН - МИТКЕ
Улица и број
Шумадијска 12
Косте Рацина 4
Револуције 19
Револуције 15
227
РЕГИОН 8
Телефон
026/660-916
026/660-910
026/660-229
026/660-251
Мобилни
064/325-7962
064/829-9176
064/511-8156
069/350-7730
М.бр
11
12
14
16
17
18
20
22
23
25
26
28
29
32
60
62
Презиме и име
ЈЕРЕМИЋ МИЛИСАВ - МИСА
МИЛУТИНОВИЋ МИЛОШ
СТАНКОВИЋ ПРЕДРАГ - ЛЕЛА
СТОИМЕНОВИЋ САША - САЛЕ
ЦВЕТКОВИЋ МИЛОШ - МИША
АРСИЋ МИЛИВОЈЕ - КАРАСИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЈОВАН - ЈОВА
СТОЈКОВИЋ ЉУБИША - БАНЗА
ИЛИЋ РАНКО - РАЛЕ
ПЕРИЋ МИЛОРАД - ПЕРА
ПЕРИЋ МАРКО МАРЕ - ПЕВАЧ
АЛЕКСИЋ МИЛЕ - МУШИН
ЂОРЂЕВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
АДАМОВИЋ СЛАВИША - ШИКИ
МИЛОЈКОВИЋ СЛОБОДАН - БОБАН
ЗДРАВКОВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕДА
Улица и број
29. Новембра 26
Шумадијска 12
Ин Мемориам
Војводе Степе 124
К. Бригада 28
Д. Обрадовића 56
Ј. Рашковића 17
Цанкарева 5
Божурска бб
Цанкарева 24
Цанкарева 24/1
Петра Кочића 9
Чапајева 39/1
Г. Жданова 2
Уралска 10
Мишарска 16
Телефон
Мобилни
026/229-805 064/184-8754
026/660-916 064/276-7745
026/230-370
026/224-574
026/654-537
026/655-457
026/654-509
026/650-402
026/654-507
026/654-637
026/663-060
064/188-1367
064/118-4989
065/666-4116
064/154-6495
064/162-6863
064/191-6517
064/280-1926
026/660-822 060/150-1263
063/751-0464
026/662-349 064/210-7629
ГСС – 607 „СТАРИ ДЕЧАЦИ“ – 11308 БЕГАЉИЦА, ОС ГРОЦКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Презиме и име
НЕДЕЉКОВИЋ ГОРАН
НЕДЕЉКОВИЋ АНЂЕЛА
НЕДЕЉКОВИЋ БОЈАН
НЕДЕЉКОВИЋ ГОРАН
МАРКОВИЋ ЗОРАН - НЕГИН
ЈОВАНОВИЋ РАДОМИР - ЛАЗИН
САВКОВИЋ СЛОБОДАН - ЦОЛЕ
ПАЛАЛИЋ ЖИВАДИН - ШУКА
ИВКОВИЋ РАДИВОЈЕ
ЉУБИСАВЉЕВИЋ ЗОРАН - КАЛАБИЋ
СТАНКОВИЋ ДРАГАН - РАТКИЋ
ТОМИЋ МИЛАН ЕРА
ЈЕРЕМИЋ ЈОВИЦА - ДАРИН
ВУКОТИЋ ЗОРАН - МИШКО
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - МУЈА
НЕНАДОВИЋ РАДОСЛАВ - ДАЛЕ
ЈОВАНОВИЋ ГОРАН - САВИН
ЖИВАНОВИЋ МИРОСЛАВ - ЏАМБАС
РАДОЈЕВИЋ ДЕЈАН
НЕСТОРОВИЋ МИРОЉУБ
НЕДЕЉКОВИЋ ЗОРАН - ЗЕКА
ТОДИЋ ПЕРИЦА
ЦВЕЈИЋ РАДОЉУБ - РАДЕ
ВЕЛИМИРОВИЋ ДОБРИЦА - ДОЦА
ГАВРИЛОВИЋ ГОРАН - ЖУЋИН
Улица и број
Лоле Рибара 12
Лоле Рибара 10
Лоле Рибара 10
Лоле Рибара 10
Лоле Рибара 29
Бориса Кидрича 238
Н. Републике 10
Бориса Кидрича 141
С. Пут 206
Б. Револуције 65
Вучка Милићевића 16
Н. Републике 22/а
Н. Републике 26
Живковац
29. Новембра 50
Вучка Миличевића 4
7. Јула 27
7. Јула 17
Н. Републике 18
Дунавска 3
Лоле Рибара 8
Б. Ослобођења 59
Н. Републике 31
Б. Кидрича 292
Дунавска 12
228
064/611-3439
РЕГИОН 1
Телефон
011/853-0410
011/341-8220
011/853-0606
011/853-0625
011/853-0789
011/853-0519
011/853-0613
011/853-0847
011/852-5258
011/853-0812
011/853-0334
011/853-0341
011/853-0051
011/853-0957
011/853-0869
011/853-0721
011/853-0974
011/853-0132
Мобилни
063/805-7836
063/471-461
060/553-0625
064/344-1676
063/286-726
063/241-060
064/048-9446
064/294-1292
064/414-2166
062/480-032
064/293-1521
065/954-0119
064/2143-795
061/322-9565
066/960-9520
064/217-3784
063/817-2953
011/853-0052 063/864-2561
011/853-0088 061/184-5516
011/853-0141 065/810-0076
М.бр
26
27
28
29
30
33
35
36
39
40
Презиме и име
МАРКОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ СЛОБОДАН - БАТУШКА
ЈОВАНОВИЋ ЈОВИЦА - МАЧЕ
СТАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ - ЏОГА
ПАВЛОВИЋ ЈОВАН - ЈОЦА
НЕНАДОВИЋ ДОБРИЦА - НЕКА
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ - ЂОЛЕ
ЖИВАНОВИЋ НИКОЛА
ЈАНКОВИЋ Ж. БРАНИСЛАВ - БАНИШ
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН
Улица и број
Живковац
Б. Кидрича 292
Живковац
29. Новембра 45
Пударци
Вучка Милићевића 7/1
Вучка Милићевића 28
Б. Кидрича 238
Вучка Милићевића 36
Гроцка
Телефон
Мобилни
063/729-0809
011/853-0230 062/179-3626
065/443-8373
011/853-0034
062/822-0306
011/853-0243 063/336-5610
011/853-0534 064/159-5264
011/853-0519 064/301-8719
063/763-0042
060/474-6565
ГСС – 617 „ЛЕТАЧ“ – 12374 ЖАБАРИ, САМОСТАЛНО ДРУШТВО
М.бр
1
2
3
4
5
6
10
11
14
15
18
19
39
Презиме и име
ЈОВИЋ ВОЈКАН
СТЕВАНОВИЋ ЛЕПОМИР
ЈОВИЋ АЛЕКСАНДАР
МИХАЈЛОВИЋ ЖИВОРАД
МОМЧИЛОВИЋ НОВИЦА
МОМЧИЛОВИЋ ИЛИЈА
МИЛОШЕВИЋ ДРАГИ
СВЕТОЗАРЕВИЋ МИРКО
МИЛЕТИЋ ПРВОСЛАВ
МАКСИМОВСКИ ИВИЦА
МАРИНОВИЋ ЗЛАТАН
МИЛОЈЕВИЋ СВЕТОМИР
РАЈИЋ САША
Улица и број
Симе Симића
Смедеревска 7
Симе Симића
Росе Трифуновић 30
Кнеза Милоша
Кнеза Милоша
Симе Симића 26
Четереж
Симе Симића
Кнеза Милоша 158
Кнеза Милоша 58/3
Брзоход
Полатна
РЕГИОН 8
Телефон
012/250-172
012/250-460
012/250-172
012/250-469
012/250-568
012/250-568
012/250-411
012/250-692
012/250-347
Презиме и име
КРСТИЋ ДРАГОЉУБ - КРЛЕ
ЧВОРКОВ ДРАГОСЛАВ
ЈЕШИЋ СТАНИСЛАВ - ЦАНЕ
ГАЛИЈАШ НЕДЕЉКО - НЕША
ВАСИЋ ДРАГАН - ВАСКЕ
МАРИНКОВИЋ МИЛЕНКО - МИЋА
ОПАЧИЋ ВЛАДАН
ЛАЗАРЕВИЋ ДУШАН
БОРОЈЕВИЋ ЗДРАВКО - БОРОЈКО
ВАСИЋ БОРИСЛАВ
ВАСИЋ МИХАЈЛО
МАНДУШИЋ НИКОЛА
ВУКАЈЛОВИЋ МИЛОШ
ОПАРУШИЋ ЗОРАН - КЕНФА
Улица и број
Косовска 7
Д. Обрадовића 8
С. Опарушића 61, Д. Петров.
Кнез Михајлова 121
Кнез Михајлова 40
Вука Караџића 6
Шафарикова 18
Васе Рајчевића 60
Фрушкогорска 14
Фрушкогорска 51
Фрушкогорска 51
Румска 27
Румска 16
С. Закића 50, Д. Петровци
229
064/425-904
066/570-4084
063/286-606
064/305-4562
012/250-260 063/250-865
012/259-196
012/258-349 063/826-5620
ГСС – 621 „ПУТИНЦИ“ – 22404 ПУТИНЦИ, ОС РУМА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Мобилни
064/425-904
РЕГИОН 10
Телефон
022/441-072
022/479-172
022/441-361
022/441-815
022/441-950
022/475-294
022/314-895
022/441-485
022/479-277
022/479-277
022/453-213
022/453-370
022/441-383
Мобилни
064/466-2574
063/843-5183
065/877-177
064/172-4726
066/155-121
063/873-0650
063/123-7963
062/474-210
061/274-4019
064/181-5085
064/205-0430
062/705-747
М.бр Презиме и име
19 ОПАРУШИЋ ГОРДАН
21 МИЛИЧЕВИЋ МИРОСЛАВ
Улица и број
Телефон
Мобилни
С. Закића 12а, Д. Петровци
064/286-8023
Косовска 53
022/441-006 063/787-8889
ГСС – 626 „ПРИГРЕВИЦА 2000“ – 25263 ПРИГРЕВИЦА, ОС АПАТИН
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
10
13
14
15
17
18
22
26
27
28
31
Презиме и име
КОВАЧ МИЛОШ
КОВАЧ ЈОВИЦА - МИТО
КРБАВАЦ СЛОБОДАН - БОБО
КЉАЈИЋ ДАНЕ - ДАЦО
КЉАЈИЋ ДРАГАН - ДРАГИЈА
КРБАВАЦ МАРКО
ЧУГАЉ ПЕТАР
ЂУРИЋ МИРКО
КЉАЈИЋ НАДА
ТАНИЋ МИЉАН
УЗЕЛАЦ МИЛАН - ЗЕКО
ОПАЛИЋ МИОДРАГ - МИЛЕ
ПАУНОВИЋ ДУШКО - ЧАЂО
ИГИЋ МАРКО
ЈАНЧИЋ ЗОРАН
МИЉЕВИЋ САША
ДЕШИЋ БОРИСЛАВ
БАЉАК ЗОРАН - ПИЊА
Улица и број
Карађорђева 33
Карађорђева 33
Краља Петра 14
Мирка Штулића 34
Мирка Штулића 34
Свилојевска 24
Васиља Гаћеше 30а
Босанска 10, Сомбор
Мирка Штулића 34
Милана Топлице 9, Сомбор
Жељезничка 15
Приморска 8
Васиља Гаћеше 62
Др. М. Стојановића 21
Фабричка 11а
Драгана Ракића 25
Сонћанска 34
Васиља Гаћеше 5
РЕГИОН 11
Телефон
025/823-092
025/823-092
025/823-471
025/823-651
025/823-651
025/823-921
025/822-244
025/462-544
025/823-651
025/299-12
025/823-386
025/778-911
025/823-006
025/776-789
Презиме и име
ВУЈНОВИЋ ДУШАН - ТОТИН
БАНИЋ МИЛАН - ЏАМБИ
ЂОРЂЕВИЋ СРЂАН
ЂОРЂЕВИЋ РАДОВАН - МРГУД
ЂОРЂЕВИЋ ЗОРАН
КОСАНОВИЋ МИЛОШ
ОРЛИЋ ГОРАН
ПАЈИЋ ЈОВО
МЕДИЋ НИКОЛА
ШАРАЦ НЕДЕЉКО
Улица и број
Станка Опсенице 37
Ловачка 26
Матије Губца 19а
Матије Губца 19а
Матије Губца 19а
Сомборска 78
Хаџића Светића 16, Сомбор
Огњена Прице 60
Николе Тесле 137
Сомборска 117/14
Презиме и име
ХОЏИЋ НЕЏИБ
КАЈТАЗОВИЋ РЕЏЕП
КАЈТАЗОВИЋ ИСМАИЛ
Улица и број
Бисеровачка
Сутјеска бб
М. Радуловића
230
063/162-2186
064/839-4985
064/239-8704
064/290-7098
063/860-1100
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
025/776-369
025/775-072
025/776-008
025/776-008
025/776-008
025/772-090
025/422-595
062/868-3708
060/728-1812
064/150-3742
ГСС – 630 „МАВИЈАН“ – 36300 НОВИ ПАЗАР, ОС НОВИ ПАЗАР
М.бр
1
2
5
064/700-2153
061/192-4562
025/823-912
025/823-081
025/822-319 064/669-9720
ГСС – 627 „ФЕНИКС“ – 25260 АПАТИН, ОС АПАТИН
М.бр
7
10
11
12
13
14
15
20
21
28
Мобилни
РЕГИОН 12
Телефон
020/384-274
020/383-715
Мобилни
063/666-555
М.бр
6
8
9
31
32
48
49
Презиме и име
ШАЋИРОВИЋ АДЕМ
ХАСАНОВИЋ АСМИР
ИБРАХИМОВИЋ РИФАТ
БОГУЧАНИН НИХАД
ИКИЋ СЕТКО
ХЕСЕЈИНОВИЋ АЛИЈА - ИЦА
ПЕПИЋ ИСМАИЛ СМАКО
Улица и број
Пријепољска
М. Радуловића
Бајевица бб
Ђурђеви Ступови
Бисеровачка
Исмета Мујезиновића
Иве Андрића
Телефон
020/382-420
020/448-174
020/384-217
020/27-863
020/384-407
020/448-174
ГСС – 631 „АСОВИ“ – 36300 НОВИ ПАЗАР, ОС НОВИ ПАЗАР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
СИЈАРИЋ ИБРАХИМ - СОСА
НЕШКОВИЋ ЈОВАН
МУДЕРИЗОВИЋ НЕЂАД - МЕМИ
БРУЛИЋ ЕСАД
РОЖАЈАЦ РЕШАД
ХУСЕИНОВИЋ НАСЕР
НЕЗИРОВИЋ РЕЈХАН
ШУТКОВИЋ ЕМИР
ДУПЉАК ХИВЗО
КАМЕШНИЧАНИН - МИРЗА
БЕКТАШЕВИЋ САБАХУДИН
ГВОЗДЕНОВИЋ МОМЧИЛО
ХАЏОВИЋ ЕМИН
МЕЛАЈАЦ ФЕРИД - ДИДО
ШАЋИРОВИЋ ЈАСМИН
РЕГИОН 12
Улица и број
Ослобођења 48
Ј. Ристовића 22
В. Караџића 2
Р. Б. Тршо бб
Светосавска 20
Сјеничка 22
Приштинска 22
Телефон
Мобилни
020/319-668 063/354-950
064/265-1715
063/781-1857
064/488-4291
063/838-8896
064/120-0847
063/623-787
Мурска 2
Херцеговачка 62
Сутјеска 10
020/382-724
020/318-124
Палих Бораца 31
020/319-656
ГСС – 633 „ЛАОЛСКИ ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 12306 ВЕЛИКО ЛАОЛЕ, ОС ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Презиме и име
ЈАНКОВИЋ ВОЈИСЛАВ
ЈАНКОВИЋ ВЛАДАН
ЈАНКОВИЋ НЕНАД
ЈАНКОВИЋ СЕБАСТИЈАН
ЖИВОТИЋ ГОРАН
ТОМИЋ ТОПЛИЦА
ЈЕРЕМИЋ ЖИКА
ЈЕРЕМИЋ ДРАГАН
МИЛИВОЈЕВИЋ ДОБРИВОЈЕ
КОКОТ МАРКО
СТАНОЈЛОВИЋ ЉУБИША
ЈОВИЋ РАДИША
МАРИНКОВИЋ ДРАГАН
ГВОЗДИЋ ЗОРАН
ЈЕВРЕМОВИЋ РАДИША
Мобилни
062/863-4488
Улица и број
Велико Лаоле
Стамничка Река
Велико Лаоле
Стамничка Река
Мало Лаоле
Мало Лаоле
Велико Лаоле
Велико Лаоле
Велико Лаоле
Брзоходе
Брзоходе
Велико Лаоле
Мало Лаоле
Мало Лаоле
Велико Лаоле
231
Телефон
012/346-007
012/338-099
012/346-007
012/338-099
012/346-102
063/354-930
РЕГИОН 8
Мобилни
063/890-0007
063/890-0007
064/526-2604
012/346-238
012/346-238
012/346-048 064/240-9477
012/334-368
012/239-155 061/661-9791
012/346-269
012/346-042
012/369-439
012/346-967 063/851-2110
М.бр
16
37
44
Презиме и име
ИЛИЋ ДРАГАН
ЂУРИЋ СЛАВИША
РАДИСАВЉЕВИЋ ЖЕЉКО
Улица и број
Шетоње
Везичево
Велико Лаоле
Телефон
Мобилни
012/347-702
012/339-303
012/346-321 064/251-4212
ГСС – 636 „ПРОФЕСИОНАЛАЦ“ – 35000 ЈАГОДИНА, ОС ЈАГОДИНА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Презиме и име
РАШИЋ БИЉАНА
ПАВЛОВИЋ МИЛИЦА
ДИМИТРИЈЕВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ СЛОБОДАН
СТОЈАНОВИЋ ДАРКО
ЖИВАНОВИЋ НИКОЛА
РАШИЋ ЗДРАВКО
МИЛОЈЕВИЋ ТОМИСЛАВ - ТОМА
ЛАЗАРЕВИЋ МИЛОВАН
ПАВЛОВИЋ МАРИЈАНА
ЈОВАНОВИЋ НЕБОЈША - ЦИЛЕ
МИЛОШЕВИЋ МИРКО - МИРКО МАЛИ
МИЛАДИНОВИЋ ДАРКО
ДИНИЋ МИЛОВАН - МИЋА
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДАН - ВРЦКО
ГЕРГИНОВ ДАНИЈЕЛ
МАРКОВИЋ ИВАН
СТАНОЈЕВИЋ ГОРАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДУШАН
ЈОВИЋ МИКИЦА
СИМИЈОНОВИЋ НЕБОЈША
ЖИВАНОВИЋ ДРАГАН
СИМИЋ ВЛАДАН
МИЛОЈЕВИЋ СТЕФАН
НИКОЛИЋ ДАРКО
РАШИЋ ЗОРАН - ПАЈА
МИЛАДИНОВИЋ ДЕЈАН
МАНОЈЛОВИЋ СЛАЂАН
СТАНКОВИЋ ВЛАДИЦА
СТОЈАНОВИЋ СРБОЉУБ - СРБА
СТЕВАНОВИЋ ДАРКО
СТЕВАНОВИЋ МИЛАН
РАКИЋ ФИЛИП
МИКИЋ ВЛАДАН
МАТЕЈИЋ НЕБОЈША
МАТЕЈИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОЈАНОВИЋ МАРКО
МАСЛАР БОРКО
Улица и број
Телефон
С. Ратника 8, Ракитово
035/884-6092
Међуреч 87
035/826-2001
Сутјеска 5
035/241-280
Међуреч 87
035/826-2001
Међуреч 159
035/826-2053
Кочино Село бб
035/282-182
С. Ратника 8, Ракитово
035/884-6092
Мајур бб
035/261-460
Винорача бб
035/880-0026
Међуреч 87
035/826-2001
Драгоцвет бб
035/272-395
Деоница бб
035/280-901
Међуреч 75
035/826-2128
Винорача бб
035/880-0147
Сиоковац бб
035/277-639
Кочино Село бб
Драгоцвет бб
035/272-425
Винорача бб
035/880-0077
Драгоцвет бб
035/272-440
П. Хероја 6, Ћуприја
035/847-7866
Међуреч бб
035/826-2129
Кнеза Лазара 173/2/7
035/227-706
Шантаровац бб
С. Николе 7, Ракитово
7. Јула 8
035/220-329
Сиоковац бб
035/280-298
Иве Андрића С13/13
Пролетерска бб, Деспотовац035/613-351
Винорача бб
035/880-0103
Међуреч бб
035/826-2091
Сиоковац бб
035/280-254
Сиоковац бб
035/280-926
Сиоковац бб
065/538-9939
Драгоцвет бб
035/272-379
Кочино Село бб
035/282-600
Кочино Село бб
035/827-8567
Међуреч бб
035/826-2090
Драгоцвет бб
035/272-472
232
РЕГИОН 4
Мобилни
063/576-655
064/171-7048
064/346-7467
063/222-340
064/224-6313
061/146-9566
063/576-655
060/088-0026
064/171-7048
061/327-2395
060/043-3775
064/472-1888
064/117-9741
064/206-9189
064/169-1927
065/227-2425
065/880-0988
061/222-1803
064/138-4565
064/255-9181
060/429-3374
066/149-467
064/253-0992
060/028-0298
060/353-5477
064/364-3053
064/121-9222
064/365-8278
062/265-597
065/527-5153
064/234-7506
060/628-2600
064/826-0530
065/692-1570
060/345-1013
ГСС – 638 „ПИЖОН ДУБОНА“ – 11433 ДУБОНА, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
18
19
20
23
26
Презиме и име
НИКОЛИЋ АНА НИНА
ПАВЛОВИЋ ДОБРИЦА
ПАВЛОВИЋ ПЕРИЦА - РУМУНЧЕ
РАДОЈКОВИЋ ЈОВА - ЗГРАНИЛО
АВРАМОВИЋ НЕГОВАН
МИЈАИЛОВИЋ ДРАГАН - ПАКИ
ВУКОВИЋ МИЛОШ - ЧИКИН
МИЛОВАНОВИЋ БОЖИДАР - КОШУТА
РАДОЈКОВИЋ МАРКО - ЈОВИН
НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР - ЛУКА
НИКОЛИЋ СИНИША - МИША
ИЛИЋ ЖАРКО
ПАНТИЋ МИЛОШ - МУШКО
ПРОКИЋ ДЕЈАН
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН - ЗУКИЦА
МЛАДЕНОВИЋ ПЕТАР - ПЕЦА
РАДОЈЕВИЋ ЖИВОРАД - ИКА
ПРОКИЋ РАДЕ - ЈУГ
ПАНТИЋ МИЛАНЧЕ - БЕЛИ
Улица и број
Првомајска 89
Смедерево
Дубона
Водоводска 4
М. Аврамовића 3
Дубона
Шепшин
Дубона
Водоводска 4
Првомајска 89
Првомајска 89
Дубона
Дубона
Младеновац
Дубона
Првомајска 38
Првомајска 115
Водоводска 8
Првомајска 32
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/820-4096
026/428-727
011/820-4015
011/820-4169
011/820-4031
064/288-0757
011/820-3667
011/820-4174
011/820-4169
011/820-4096
011/820-4096 064/917-9661
064/298-3561
011/820-4057 064/438-1861
011/823-2987
011/820-4207 064/371-2287
011/820-4116 064/000-6221
011/820-4161 060/320-6530
011/820-4023
061/629-2549
ГСС – 640 „МАРТИНЧАНИ 2000“ – 22222 МАРТИНЦИ, ОС СРЕМСКА МИТРОВИЦА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
Презиме и име
КРСТИЋ МИЛАН
ГРБИЋ ЈОВАН
ВЕТЕХА ЗОРАН
ДРОБАЦ ЂОРЂЕ
ЖИЛИЋ РАДОСЛАВ
ВУЈАТОВИЋ ЗОРАН
КРСТИЋ ЗОРАН
ПЕТКОВИЋ ДРАГАН
БАБИЋ МИРОСЛАВ
ФИЛИПОВИЋ ЖАРКО
САВИЋ ДУШАН
ГРБИЋ ИГОР
ИЛИЋ ЈОВАН
СЕНИЧАНИН ЈОВАН
КРСМАНОВИЋ БРАНКО
СПАСОЈЕВИЋ ВОЈИСЛАВ
ШУРЈАН ДРАГАН
ПОЗНАНОВИЋ СТЕФАН
СИМИЋ БРАНКО
БАБИЋ МИЛЕНКО
ДИВЉАК ВЛАДИМИР
Улица и број
Сремска 122
Ј. Габошац 8
Мирослава Антића 17
Николе Тесле 12
Савска 25
Б. Радичевића 69, Бачинци
Сремска 122
С. Зделара 126а, Шашинци
Сремска 71, Лаћарак
Војвођанска 156
Николе Тесле 18, Лаћарак
Ј. Габошац 8
Савска 33, Кузмин
В. Караџића 26, Шашинци
Ђ. Ђаковића 17, Лаћарак
Фрушког. 60, С. Митровица
Карађорђева 90, Лаћарак
Вука Караџића, Кузмин
Кикина 107, Лаћарак
Савска 36, Кузмин
Пинкијева 24, Лаћарак
233
Телефон
022/668-993
022/668-935
022/641-285
022/673-102
022/668-487
РЕГИОН 10
Мобилни
064/345-3133
064/129-5232
069/355-9522
062/673-102
065/586-0160
063/601-165
022/668-993 064/370-4633
022/684-491
022/670-288 064/108-4125
022/668-991 062/668-990
022/671-576 061/176-3040
022/668-935
022/664-401 069/664-401
022/684-394 064/958-4588
022/672-141 063/866-3277
064/345-3495
022/672-754 065/503-6504
022/664-420
022/673-565 063/589-171
022/664-965 069/665-632
022/673-164 063/805-0985
ГСС – 642 „БАСАРАЦ“ – 12253 СРЕДЊЕВО-ДЕСИНЕ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17
20
21
23
25
30
31
33
35
39
40
42
44
47
50
54
56
57
66
74
Презиме и име
МИЛЕНКОВИЋ ЗОРАН - ЧИКЕ
СТАНИСАВЉЕВИЋ РАДИША - ЛАЛЕ
МИРКОВИЋ ЗОРАН - ТУМБАЛО
ЈОСИЋ МАЛИША - РАФ
МАРКОВИЋ ПЕРИЦА - ДАДА
ЈОВИЋ РИСТИВОЈЕ - ПИШТА
РАДОВАНОВИЋ ЖИВОСЛАВ - МИТА
РАДЕНКОВИЋ ВЛАДАН - ПОП
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЖИВОРАД - УЧА
АНДРЕЈЕВИЋ ВЛАДАН - МЕЦУЉ
МАРЈАНОВИЋ ЖИВОСЛАВ - ЖИЛЕ
ЈАНКОВИЋ ДЕЈАН - ЋАНЕ
ЈАНКОВИЋ БОЈАН - ЋАНЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН - БАТОВ
ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТИБОР - ГОЛУБ
ЖИВКОВИЋ ВЛАДАН - МАДА
СТЕВИЋ МАЛИША - ЦУЦУЉ
КУЗМИЋ НЕБОЈША - ГУЈЕ
НЕДЕЉКОВИЋ БОБАН
МАРЈАНОВИЋ ЉУБИША - ЦИГА
МАРКОВИЋ ГОРАН - ГОЉА
ЈОСИЋ МИЛЕ - КЕША
МИЛЕТИЋ БОРИША - БОРЧЕ
ЖИВОЈИНОВИЋ НИКОЛА - ЛИСИЦА
ЛАЗАРЕВИЋ СРЂАН - СТЕВА
СТОКИЋ ЖАРКО - БЕЛЧА
МИЛОВАНОВИЋ ДРАГАН - РУСКИ
МИШИЋ ДРАГАН - КУТА
ЖИВКОВИЋ ДОБРИЦА - МАДА
ЈОСИЋ ВЕЛИША - БАРЏА
БОГДАНОВИЋ ОЛИВЕР - ОКИ
БОГДАНОВИЋ СРЂАН - ВИЈОЛИНА
МИЛЕНКОВИЋ ПРЕДРАГ - ПЕЂА
МИРКОВИЋ СРЂАН - ПОПА
Улица и број
Десине
Десине
Царевац
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
В. Градиште
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Камијево
Мајиловац
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Ђураково
Десине
Средњево
Средњево
Десине
Десине
Десине
Десине
Десине
Печаница
ГСС – 656 „ЂОРЂЕ БОЖОВИЋ -ГИШКА“ – 11040 БЕОГРАД, ОС ВОЖДОВАЦ
М.бр
1
2
3
6
7
8
Презиме и име
НИКОЛИЋ МИЋА
ТОМИЋ ДРАГОСЛАВ
ТОДОРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
АКШАМ БРАНИСЛАВ
ТОДОРОВИЋ СТЕВАН
МИЈУШКОВИЋ МИЛОРАД
Улица и број
Никшићка 21
Р.Симића Циге 2
Буковачка 43
Нестора Жучног 2
Буковачка 43
Буковачка 43
234
РЕГИОН 8
Телефон
Мобилни
012/667-079
012/667-068
012/667-062
061/191-9679
012/667-395
012/667-273
012/667-651
012/668-068
012/662-767
012/667 279
064/390-7576
064/269-2890
063/803-5490
012/667-001
012/667-723
012/667-398
012/667-378
012/667-502
012/665-030
012/667-571
012/667-658
012/667-768
012/667-723
012/667-843
062/891-9885
064/969-6079
012/667-098
064/971-6690
012/667-398
064/464-3836
060/752-3523
064/582-5648
012/667-567
012/665-252
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
011/247-1945
011/394-2779
011/247-1589
011/249-3291
011/249-5979 064/419-7190
011/249-5979 064/230-9447
М.бр
9
15
16
20
Презиме и име
ТОДОРОВИЋ ДРАГАН
МАКСИМОВИЋ ДРАГАН
ИВКОВИЋ ДРАГОЉУБ
АСАНОВИЋ ЉУБИША
Улица и број
Буковачка 43
Пролећна 13
Текеришка 28
Никшићка 21
Телефон
011/247-1589
011/394-7573
011/249-3773
011/247-1945
ГСС – 660 „БЕЛИ АНЂЕО“ – 11030 БЕОГРАД-ЧУКАРИЦА, ОС ЧУКАРИЦА
М.бр
1
2
4
7
8
9
10
11
12
13
14
17
Презиме и име
СТЕВАНОВИЋ МИЛАН
ЋЕЛИЋ БРАНИСЛАВ
ИВАНОВИЋ ЗОРАН
СТОЈАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
СТОЈАНОВИЋ МИЛАН
ЈАНЕЖИЋ СЛОБОДАН
ПОПОВИЋ НЕМАЊА
СТАРЧЕВИЋ ЗОРАН
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ СЛОБОДАН
ДЕСИВОЈЕВИЋ МИЛОВАН
ПАРМАКОВИЋ ПРЕДРАГ
ЈОЦИЋ ДУШКО
Улица и број
Ин Мемориам
Радничка 3
Ж. Пуцара 23
Ж. Пуцара 23
Петра Мартиновића 8/30
Петра Лековића 2
Јана Колара 9
Вранић
Љешка 57/13
Кијевска 33
Радничка 3
ГСС – 662 „БАЧКА“ – 24300 БАЧКА ТОПОЛА, ОС БАЧКА ТОПОЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
Презиме и име
ГАШПАРЕВИЋ МЛАДЕН
ПОПОВ СТАНИСЛАВ
ДУЛИЋ МАРКО
ШИЈАН ЂОРЂЕ
ПЕИЋ МИХАЉ
ХОРНОК АНТАЛ
САЛМА ЈОЖЕФ
ДУЛИЋ ЈОСИП
КРЕМИЋ ЈОСИП
КИШЛИНДЕР НАНДОР
КИШЛИНДЕР ЗОЛТАН
РАПАЈИЋ ЗОРАН
КОВАЧ ЛАСЛО
ДАКУ ФЕРЕНЦ
ПОС ИШТВАН
ВЕБЕР КАРОЉ
ЗОРАНОВИЋ СТЕВАН
ШАЈИН НЕБОЈША
КУБИК ЈАНОШ
БУЉОВЧИЋ ГАБОР
КОВАЧ ТИБОР
Улица и број
Станка Опсенице 12
Закина 15, Бајша
Железничка 5
Маршала Тита 43
Паланачка 59
Жаки Јожефа 37
Маршала Тита 13
Жарка Зрењанина 35
Станка Опсенице 20
Б. Бела 8
Штит 31
Маршала Тита 16
Кулски Пут 30
Пачирски Пут бб, С. Морав.
С. Моравица
С. Моравица, Пијаца
Северна 12
С. Божића 9, Томиславци
Б. Топола
Скадарска 19
Ј. Кучерка 16
235
Мобилни
063/425-660
064/367-1451
061/114-2801
РЕГИОН 1
Телефон
Мобилни
064/226-0565
011/354-5113
060/181-3515
060/144-1450
063/848-5085
064/257-2989
064/476-2546
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
024/720-026 064/855-9448
024/721-068
064/338-0081
024/720-012
064/148-4176
024/718-090 064/150-9254
064/207-0318
024/787-062 064/121-8558
024/720-076
064/143-3778
024/718-083 064/207-0166
060/072-0093
024/718-586
063/169-5665
064/255-5932
024/718-585 064/473-4357
024/728-083 064/192-0030
062/191-5823
063/855-1866
062/967-210
М.бр
25
26
28
29
30
33
34
35
36
37
39
Презиме и име
ЂУРИЋ ЉУБОМИР
ЛАКАТОШ ТИБОР
ПРЕРАДОВИЋ ЗОРАН
ПРЕРАДОВИЋ ИГОР
РАДОЈЧИЋ ГОРАН
КАЛАПАТИ ШАНДОР
ПЕЛЕ МИХАЉ
КАЛАПАТИ АЛМОШ
КИШЛИНДЕР ТИВАДАР
ЧОРЕ ТИБОР
ЛОВАШ ЛАСЛО
Улица и број
Телефон
9. Мај 7
024/712-997
Бачка 1, М. Иђош
024/730-190
Кизур Иштвана 14
Радне Бригаде 16
Трг Св. Илије 49
Српска 59, Бајша
024/721-272
Вашингтонска 13
024/718-009
Српска 59, Бајша
Бачка 25
Ј. Атила 3, С. Моравица
Виноградска 1, С. Моравица
ГСС – 665 „СИВИ ТИЋ“ – 24322 ЛОВЋЕНАЦ, ОС БАЧКА ТОПОЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
15
16
18
20
22
23
25
Презиме и име
РЕЉИЋ ДРАГАН
ВУЈИНОВИЋ МИЛАН
ВУЈИНОВИЋ БОГДАН
ПЕРИШИЋ МАРКО
РАДОВАНОВИЋ ЗОРАН
БАБИН БОЈАН
ПЛЕТИКОСИЋ АТИЛА
БОЈОВИЋ ЖЕЉКО
ЛУКИЋ ИМРЕ
ПЕТЕР ШАНДОР
КОВАЋ ТИВАДАР
КОСАНОВИЋ МИЛАН
ВАЈДА ЗОЛТАН
СТОЈИЋ ЂУРО
ЛУБАРДА ПРЕДРАГ
НИКОЛИЋ НЕНАД
РАДОВАНОВИЋ СТОЈАН
ПАРОЦИ ПЕТЕР
Улица и број
Ђуре Ђаковића 4
Ђуре Ђаковића 35
Ђуре Ђаковића бб
Ђуре Ђаковића 64
Ђуре Ђаковића 1
Дожа Ђерђа бб, Фекетић
В. Назора 10, Кула
Б. Томовића 5
Фрушкогорска 18, М. Иђош
18. Октобар 5, Мали Иђош
Мост 51, М. Иђош
Кула
М. Иђош
Бачка 34, М. Иђош
Н. Фронта 29, Фекетић
11. Новембра 5, Ловћенац
Његошева бб
Изворска 7, М. Иђош
ГСС – 670 „МИЛОШ РАКАС-ПЛАВИ“ – 25263 ПРИГРЕВИЦА, ОС АПАТИН
М.бр
1
5
6
8
9
10
11
12
Презиме и име
ЛАУШЕВИЋ ЈОВИЦА
СЕРДАР БОЖО
СЕРДАР МИЋО
ДИКЛИЋ МИЛАН
ЋОПИЋ ЂУРО
РАКИЋ МИЛАН
МАНДИЋ МАНЕ
ОРЛИЋ ГОРАН
Улица и број
Нине Марковић 32
Драгана Ракића 3
Стапарска 35
Вука Караџића 1
Карађорђева 35
Карађорђева 53
Свилојевска 53
Х. Светића 16, Сомбор
236
Мобилни
063/553-592
061/679-4674
063/886-5098
060/506-0798
060/718-3960
060/466-5520
064/215-1719
069/765-090
063/639-530
061/669-7706
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
024/735-867 063/820-5708
061/205-1205
024/735-745 064/186-2417
024/473-5741 063/820-5695
024/735-865 063/722-4126
064/373-5383
025/725-607 064/268-3768
024/736-048 064/464-5046
062/819-1753
024/731-530 063/827-6920
060/700-1306
025/726-654
024/730-062 063/182-0905
024/731-653
024/473-8117
024/473-5244 063/779-6712
024/735-689 064/224-9326
024/730-227 065/675-5159
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
025/822-857 025/422-462
025/823-144
025/822-979
025/823-101
025/822-475
025/823-102
025/822-768
025/422-595
М.бр
15
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
30
31
32
33
35
57
Презиме и име
ПАВКОВИЋ ДРАГАН
ДОБРОТА МИЛАН
ВОЈВОДИЋ САША
УЗЕЛАЦ ГОЈКО
ЛОВРИЋ ДУШАН
ЛОВРИЋ ЗОРАН
ХРШУМ ЂОРЂЕ
ПАСКАШ ПЕТАР
ЋУЋА НЕНАД
МИЉЕВИЋ ИЛИЈА
САРАПА БРАНКО
ЗДЈЕЛАР МИЛОРАД
МИЛИЧЕВИЋ РАДЕ
ВИЦКОВИЋ ЖЕЉКО
ВИЦКОВИЋ ЧЕДОМИР
БОЖИЋ ВАСО
КНЕЖЕВИЋ МИЛОРАД
Улица и број
Мирка Штулића 23
Краља Петра 91
Јасна Пољана 6, Сомбор
Железничка 15
Ловачка 3
Карађорђева 7
Динарска 4, Сомбор
Карађорђева 109
Виноградарска 19
Свилојевска 27
Језерска 24
Сонћанска 7
Николе Тесле 8
Свилојевска 30
Свилојевска 30
Н. Фронта 9, Жарковац
Карађорђева 61
Телефон
Мобилни
025/822-555 063/813-6279
025/823-363
025/461-461
025/823-386
025/822-199
025/823-372
025/460-532
025/824-080
025/822-690
025/823-041
025/823-219
025/822-181
025/823-088
025/823-048
025/823-048
025/484-014
025/822-566
ГСС – 672 „ЗЛАТНА АЛКА“ – 15356 ГЛУШЦИ, ОС ШАБАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
7
8
11
12
13
14
15
17
18
20
24
25
33
66
Презиме и име
УГЉЕШИЋ БРАНИМИР
РОСИЋ СЛОБОДАН
ВАСИЋ СЛОБОДАН
ВУЈИЧИЋ ЗОРАН
ЗАБЛАЋАНСКИ ДРАГАН - РУПА
ПАНИЋ МИЛЕНКО
СИМИЋ ЗОРАН - ГУДУРА
КОСТАДИНОВИЋ МИЛАН
УГЉЕШИЋ БАНЕ
КОСТАДИНОВИЋ ВИТА
КОСТАДИНОВИЋ МИРОСЛАВ - МИРКО
УГЉЕШИЋ РАЈКО
ПАВЛОВИЋ НИКОЛА
СИМИЋ ДЕЈАН
ДИМИТРИЈЕВИЋ ДРАГАН
КОСТАДИНОВИЋ МАРКО
ВУЧЕНОВИЋ МИЛАН
КОСТАДИНОВИЋ ДРАГАН - ШУМАР
ВАСИЋ МИЛОШ
Улица и број
М. Перишић 58
М. Перишић 63
М. Перишић 31
М. Недељковић 2а
М. Недељковић 44
М. Јеликић 55, Ноћај
С. Алимпић 72а
С. Угљешић 50
С. Алимпић 75
С. Угљешић 109
Р. Димитријевић 38
Р. Димитријевић
Цветина Бркића 73
С. Алимпића 37
Р. Димитријевић
Р. Димитријевић 38
М. Јеликић 83
С. Угљешић 109
М. Перишић 21
ГСС – 677 „МОСТОНГА“ – 25250 ОЏАЦИ, ОС ОЏАЦИ
М.бр Презиме и име
1 СТЕФАНОВИЋ ЧЕДОМИР
2 БАШИЋ ДРАГАН
Улица и број
Видовданска 4
Барска бб
237
РЕГИОН 3
Телефон
Мобилни
064/183-2359
015/449-111
015/448-091 069/448-0912
064/517-3636
064/235-9073
064/360-8825
064/371-8881
063/122-3515
064/133-5897
015/448-077 064/276-0731
064/449-8858
061/687-2569
064/415-2859
015/448-342
015/448-077
060/065-7549
064/133-5897
065/523-5934
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
025/574-2593
061/173-6732
М.бр
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
32
50
Презиме и име
НИКОЛОВСКИ БРАНИСЛАВ
СТОЈКОВИЋ СТЕВА
СТЕФАНОВИЋ РАДОМИР
ПЕЈЧИЋ РАДЕ
БРАДИЋ РАДОМИР
АДАМОВИЋ МИЛЕ
СОВИЉ БОРКО
НЕШИЋ ДЕЈАН
БОЖИЧИЋ СЛОБОДАН
МИНЧИЋ ЉУБИША
СТАМЕНКОВИЋ ИВАН
СТЕФАНОВИЋ ДРАГИЦА
КАЊА ДЕЈАН
ВЛАХОВИЋ ВЛАЈКО
ВАГИЋ МИЛЕ
МИТИЋ БРАНИСЛАВ
СТЕФАНОВИЋ ИГОР
ГАЈИЋ ДРАГАН
Улица и број
Бачка 67
Војвођанска 7
С. Марковића 57
Војвођанска 5
Карађорђева 40
Краља Петра 96, Дероње
Слободана Пенезића 32а
Војводе Путника 18
Војводе Путника 7
Слободана Пенезића 32а
Његошева 41
С. Марковића 57
Карађорђева 45
Косовска 12
Васе Пелагића 10
С. Марковића 56
Новосадска 4
Сомборска 4а
Телефон
Мобилни
025/574-2413
060/164-8664
062/540-036
025/574-3621
062/284-8627
025/872-627
025/574-3258
061/712-2720
025/574-4224
025/574-4806
063/523-088
025/574-6147
069/113-7202
063/875-8265
061/111-6188
063/586-127
063/171-2930
063/886-8259
ГСС – 694 „НЕБЕСКЕ СТОЛИЦЕ“ – 38218 ЛЕПОСАВИЋ, ОС НОВИ ПАЗАР
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Презиме и име
ГЕОРГИЈЕВ НЕНАД - ТУТА
БУРИЋ ГОРСКИ
МАРТИНОВИЋ РАДОМИР - РАШО
ЛАКУШИЋ ВУКО
ЈЕВРЕМОВИЋ БРАНИСЛАВ - БАНЕ
МИНИЋ ЉУБОМИР
ЂОКОВИЋ ДЕЈАН - РИЛЕ
ЧАКАРЕВИЋ ВУК
РАДОСАВЉЕВИЋ ДАНИЛО - ДАНЧЕ
СПАСИЋ ЉУБИША
ЏУМРЕТ ЕМИНИ
MИЛИЋ ДЕЈАН
ВУКИЋЕВИЋ ДЕЈАН - ЏОНИ
ЈАНИЋИЈЕВИЋ ЖИВАН - БУРЕК
ГЕОРГИЈЕВ ИЛИЈА
МИЛОЈЕВИЋ РАТО
БЛАГОЈЕВИЋ ЛУКА
РЕГИОН 12
Улица и број
М. Р. Крцуна бб
С. Лепосавић бб
М. Р. Крцуна 38.
Д. Обрадовића 2-1
24. Новембар 86
Сочаница
М. Р. Крцуна бб
Доситеја Обрадовића
Сочаница
С. Горњи Крњин
Ул. 24. Новембар
Ул. 7. Јули 16
М. Р. Крцуна бб
Т. Милићевића, Сочаница
М. Р. Крцуна бб
Б. Радовановић бб
Т. Милићевића, Сочаница
Телефон
Мобилни
065/866-7804 062/807-8673
064/428-0055
028/851-38 065/857-4666
064/866-7670
064/533-7490
065/657-3529
062/805-5791
064/163-7962
064/499-9020
064/465-3059
064/070-8888
064/833-7652
028/833-38 062/883-2678
064/457-0400
028/845-09
064/841-3663
028/870-02
ГСС – 695 „ХАЈДИ“ – 11000 БЕОГРАД-САВСКИ ВЕНАЦ, ОС САВСКИ ВЕНАЦ
РЕГИОН 1
М.бр Презиме и име
1 ХАЈДАРЕВИЋ ЏЕМАЛ
2 МУЛАЗ ЦУЦАК
Улица и број
Б. Ослобођења 16
Сјеница
238
Телефон
Мобилни
063/247-759
062/203-025
М.бр
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Презиме и име
ИСАЗ ЦУЦАК
ИЗУДИН ЦУЦАК
ЕНЕС КАЛЕНДЕР
ХАМЗА КАЛЕНДЕР
АХМЕД КАЛЕНДЕР
КЕМАЛ ХАЈДАРЕВИЋ
СИМАНИЋ МАРКО
АМЕЛ ЏАГАЛ
СЕАД ГУРДАШ
ХАЈДАРЕВИЋ ДАРИС
Улица и број
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Сјеница
Б. Ослобођења 16
Б. Ослобођења 16
Сјеница
Сјеница
Б. Ослобођења 16
Телефон
020/743-965
020/743-965
ГСС – 696 „ЧУБУРА-38“ – 11420 СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13
15
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ - БУТКА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН - СТОЛАР
НАЂ ЖЕЉКО МАЂАР
АГАТОНОВИЋ САВА
МИХАЈЛОВИЋ МИОДРАГ - ШЕСТИЦА
ЖИВАНОВИЋ МИЛАН - БАБУН
МИХАЈЛОВИЋ ВЕЉКО
СМОЉАНИЋ НЕНАД - НЕША
ВАСИЋ МИЛОРАД - РАДЕ
МИЛУТИНОВИЋ - ЗОРАН
СТАНКОВИЋ ДРАГАН
Улица и број
М. Голубовића 2
Б. Воде, Глибовац
Ц. Армије 42
В. Вујошевића 25
Ј. Гагарина 9
Крњево
Ј. Гагарина 9
Руска 4
Триглавска 17
Грчац
Глибовац
Телефон
026/312-121
026/321-421
026/431-5168
026/321-594
026/321-594
026/431-9522
026/313-127
ГСС – 697 „ГОЛУБ-ЊЕГОШЕВО“ – 24311 ЊЕГОШЕВО, ОС БАЧКА ТОПОЛА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
22
Презиме и име
КАЈТЕЗ СЛОБОДАН ПОЧАСНИ ЧЛАН
НАЂПАСТОР ЈОСИП - ПАЈА
ТАДИЋ НИКОЛА
ПОПОВИЋ МИЛОВАН
ИВКОВИЋ РАДОМИР - РАДЕ
ПЛЕМИЋ ЈОВИЦА - ПЛЕМКЕ
ПОПОВИЋ ПЕРО
АРСИЋ ДОБРИВОЈЕ - АРЕ
БОРОЈЕВИЋ СТЕВАН - ЧАБА
БАЈЧИ АНТОНИО
ВРАЊЕШ ПЕТАР
ОЧЕНАШ ШАНДОР - МУКИ
ВУЈИЧИН СЛАВКО
ВЕЧИЋ ЈУСТИНА
КОВАЧ ИШТВАН
СТОЈАНОВИЋ СЛОБОДАН - ЋЕВА
Улица и број
Телефон
Магистрална 1
В. Влаховића 8, Панонија 024/725-049
Ђ. Гајића 25, Липар
025/707-346
Ж. Зрењанина 73, Липар
М. Станчића 27
024/722-078
М. Горког 11, Милешево
Николе Тесле 26
060/306-3654
Б. Јединства 10, Панонија 024/725-131
Ловћенска 11б
Моравска 19, Б. Топола
024/711-845
Љубљанска 1, Б. Топола
024/713-939
Стефаникова 11/3, Бајша
Ловћенска 4
Милана Станчића 25
Словачка 12, Бајша
И. Лоле Рибара 53, Рогатица
239
Мобилни
062/716-9803
062/185-9415
066/961-5621
063/277-867
065/436-3235
064/408-2813
063/163-2150
063/247-759
РЕГИОН 8
Мобилни
064/666-0030
069/110-9980
065/552-9612
064/245-6380
063/844-2868
063/292-150
РЕГИОН 11
Мобилни
060/145-5737
064/424-2163
064/424-6054
064/399-2864
064/185-1242
063/687-288
064/366-9823
060/700-1971
063/825-4700
064/286-1970
060/721-0045
064/086-5111
061/611-4486
062/819-2670
063/713-5426
ГСС – 698 „СТАРИ ГРАД“ – 12223 ГОЛУБАЦ, ОС ПОЖАРЕВАЦ
М.бр
1
3
4
5
6
7
8
11
15
17
18
19
Презиме и име
ГРУЈИЋ СТЕВИЦА
СТЕВИЋ ИВИЦА
БОГИЋ БРАНКО
БОГИЋ ТОМИЦА
РАДЕНКОВИЋ БОБАН
СТОЈАДИНОВИЋ ДРАГАН
КАЧАР ИГОР
ГРУЈИЋ МИЛОШ
СТОКИЋ РАДОСЛАВ
СТОЈАДИНОВИЋ ДЕЈАН
МАРЈАНОВИЋ МИЛЕ
ПАУНОВИЋ СЛАЂАН
Улица и број
Малешево
Винци
Усије
Усије
Мрчковац
Голубац
Мрчковац
Малешево
Голубац
Голубац
Голубац
Добра
РЕГИОН 8
Телефон
012/675-503
012/678-067
012/638-542
012/638-542
012/670-228
012/639-145
Презиме и име
ГРЕШАК ВИКТОР - ВИКИ
ГРЕШАК КРИСТИЈАН - КИЦО
НЕЦИЋ МИРКО
БУЛАТОВИЋ СТРАХИЊА
ГРЕШАК МАРКО - ЂАНИ
ГРЕШАК ВИКТОР - ВИЏА
АРТ СИМОН - СИМОН
КЕРМЕЦИ ЗОЛТАН - ЦОНГИ
НОВТА ЗДРАВКО
ХРОМИШ ЗЛАТКО
ХРОМИШ МИРОСЛАВ - КЕЦ
КУБЕТ ЗДРАВКО - КУБЕТИ
ЧОНГОР ЛАЦКО
РОКВИЋ ГОРАН
ВАСИЉЕВИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
БОДНАР ВЛАДО
ХАЈДУ ДАРКО
БУЛАТОВИЋ ДРАГАН - КЕПО
012/639-145 063/774-1270
012/669-138
РЕГИОН 11
Улица и број
Телефон
Ослобођења 25
Ослобођења 25
Жарка Зрењанина 21
С. Пенезића 6, Кула
Жарка Зрењанина 49
Жарка Зрењанина 49
Петефи Шандора 49, Кула
Петефи Шандора 114, Кула
Владимира Назора 33
Партизанска 14
Партизанска 14
Војвођанска 47
Новака Пејчића 93, Кула
Иве Лоле Рибара 81
Сремска 10
Иве Лоле Рибара 84
Жарка Зрењанина 50
021/797-310
Слободана Пенезића 6, Кула
ГСС – 700 „РАВЊАК“ – 37000 КРУШЕВАЦ, ОС КРУШЕВАЦ
М.бр
1
3
5
6
7
8
Презиме и име
ТРНАВАЦ ГОРАН БЕЛАЦ
ИВАНОВИЋ ЗОРАН
ЖИВИЋ БРАНИМИР
СИМОНОВИЋ ЗОРАН
СПАСИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
НИКОЛИЋ ДРАГАН - ЧУКИ
Улица и број
М. Милановића 17
Пепељевац
П. Станојевић 3
М. Врбница
Пепељевац
М. Врбница
240
063/835-2075
063/835-2075
061/726-6566
063/774-1270
069/557-3936
ГСС – 699 „СРПСКИ ЗМАЈЕВИ“ – 21466 КУЦУРА, ОС ВРБАС
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
31
Мобилни
062/141-2309
Мобилни
063/534-346
063/755-1037
062/962-5158
060/616-4115
064/921-3585
064/186-1038
063/870-6018
065/518-8643
062/163-1175
064/847-4376
062/826-2967
062/831-4220
063/712-0062
063/715-0178
062/485-027
060/649-7777
РЕГИОН 6
Телефон
037/644-001
037/444-507
037/882-280
037/644-158
037/882-100
Мобилни
064/201-9133
М.бр
10
16
20
33
40
44
45
51
59
Презиме и име
ПЕТРОВИЋ ДЕЈАН
ЈОСИЋ ИВАН
ЈОВАНОВИЋ ДРАГОБРАН
МАЈДЕВАЦ ЗОРАН - МАКИ
ЖИВАДИНОВИЋ СРЕТЕН - КЕТА
БЕКРИЋ САША - САЈКО
ЈОВАНОВИЋ РАДЕ - ВАЦЕ
ВУЈИЧИЋ ПРЕДРАГ
ВРАЊАНАЦ ЗОРАН - ДОКТОР
Улица и број
Дашница
М. Врбница
Жабаре
П. Станојевића 58
Н. Марковића 7
П. Станојевића 63
Треботин
Степош
Наде Марковић 3
Телефон
037/882-703
037/882-333
037/882-300
037/655-369
ГСС – 725 „ВИКТОРИЈА“ – 25255 КАРАВУКОВО, ОС ОЏАЦИ
М.бр
4
5
10
13
16
17
20
21
24
31
Презиме и име
СПАСИЋ ЉУБИСАВ
СТОЈКОВИЋ ГОРАН
ДАМЈАНОВИЋ ЗОРАН
ЗЛАТКОВИЋ СРЂАН
ТАСИЋ ДРАГАН
ИГЊАТОВИЋ БРАНКО
ЗЛАТКОВИЋ НЕМАЊА
ЗЛАТКОВИЋ ДРАГАН
СПАСИЋ ИВИЦА
СТАНКОВИЋ ИГОР
Улица и број
Светог Саве 26
Николе Тесле 13
Ј. Храниловића 43, Н Сад
Николе Тесле 28
Симе Погачаревића 10
Пчињска 33
Николе Тесле 30
Николе Тесле 30
Светог Саве 26
Иве Андрића 62
Презиме и име
МАРКИЋЕВИЋ НЕМАЊА
ЂУРИЧИЋ ГОРАН
ЋУРЂЕВИЋ АДАМ
МАРКИЋЕВИЋ СРЕЋКО
АНЂЕЛКОВИЋ ЗОРАН
ПАВЛОВИЋ ИВАН
ЈЕЛИЋ МИРОСЛАВ
ЂУРИЧИЋ ДРАГАН
АРСЕНИЈЕВИЋ ЗОРАН
ЈЕЛИЋ СЛАВКО
НИКОЛИЋ НОВИЦА
АВРАМОВИЋ ЖЕЉКО
ЈЕЛИЋ ВЕЉКО
ПАВЛОВИЋ ДАРКО
ЂУРИЧИЋ ЗОРАН
ГАЈИЋ МИОДРАГ
АВРАМОВИЋ СЛОБОДАН
АВРАМОВИЋ АЛЕКСАНДАР
Улица и број
Влашки До
26. Септембар 36
М. Батинића бб
Влашки До
Влашки До
Азања
Б. Јелића 200
Азања
Влашки До
В. Караџића 48
М. Батинића 64
Влашки До
В. Караџића 11
В. Поповића 23
26. Септембар 36
4. Јули 5
Ж. Ћосића 26
Ж. Ћосића 26
241
063/623-033
064/276-6549
063/894-9084
064/240-5539
РЕГИОН 11
Телефон
Мобилни
062/800-5389
061/168-6237
064/666-0313
ГСС – 815 „ШАМПИОНИ АЗАЊА“ – 11423 АЗАЊА, ОС СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13
15
16
18
20
21
27
28
Мобилни
069/761-133
Телефон
026/301-496
026/302-119
026/301-656
026/301-496
026/301-495
026/302-066
026/301-509
062/960-1179
026/301-421
026/301-586
026/302-377
026/302-230
026/301-792
026/302-119
026/302-091
026/301-479
026/301-479
РЕГИОН 8
Мобилни
064/311-1387
061/288-9998
064/942-9090
063/843-3341
060/349-9250
064/152-1074
065/440-9029
063/881-8251
062/171-5847
062/544-357
064/129-5083
064/295-8643
062/766-929
062/963-5684
065/833-5246
061/237-6513
064/320-5427
М.бр Презиме и име
29 ЂОРЂЕВИЋ ЂОРЂЕ
31 ПОПОВИЋ ДРАГАН
Улица и број
Стублина
В. Поповића 30
Телефон
Мобилни
026/302-004
026/301-485 065/567-1436
ГСС – 816 „ВИС“ – 22304 НОВИ БАНОВЦИ, ОС СТАРА ПАЗОВА
М.бр
1
3
7
8
9
10
17
25
26
27
37
Презиме и име
ДОНДУР МИЛАН
КРСТИЋ АЛЕКСАНДАР
ЂУРЂЕВИЋ ВОЈКАН
ЈАНКОВИЋ ЗЛАТКО - КУМ
ДОНДУР МИРА
СТОЈАНОВИЋ НОВИЦА
АЛЕКСИЋ МИЛАН - ТОЗА
ТОДИЋ МИРКО - ТОЛЕ
ГРУЈИЋ МЛАДЕН
РУКАВИНА ИВАН
БРЕКИЋ САША
РЕГИОН 10
Улица и број
Телефон
Фрушкогорска 15
Доњи Буниброд
Партизанска 56
Железничка 18
Фрушкогорска 15
Нови Бановци Б3 9/5
Фрушкогорска 68
Партизанска 3
Сремска 3
Змај Јовина 25
М. Орешковића 87, Н. Пазова
ГСС – 850 „БЕЛОСАВАЧКИ ВИСОКОЛЕТАЧ“ – 34312 БЕЛОСАВЦИ, ОС ТОПОЛА
М.бр
1
3
4
7
8
9
10
50
69
Презиме и име
ЛУКОВИЋ МИЛАН
ЖИВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ
ЖИВАНОВИЋ СЛОБОДАН - ДИДО
СИМИЋ МИРОСЛАВ - МИКЕЦ
ЖИВАНОВИЋ ЛУКА
РАТКОВИЋ МИРОСЛАВ
МИЈОВИЋ ДРАГАН - ГАЦА
ЂУРИЋ НЕБОЈША - НЕША
ВУЈИЋ ДУШАН - ДУЛЕ
Улица и број
Белосавци
Белосавци
Белосавци
Белосавци
Белосавци
Белосавци
Белосавци
Пударци
Белосавци
Телефон
034/688-3164
034/688-3133
034/688-3133
034/688-3001
034/688-3295
034/688-3258
034/688-3177
011/854-1318
034/688-3265
ГСС – 999 „КРИЛА КОСМАЈА-МЛАДЕНОВАЦ“ – 11400 МЛАДЕНОВАЦ, ОС МЛАДЕНОВАЦ
М.бр
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Презиме и име
ЈОВАНОВИЋ ВЕЛИМИР - ВЕЉА
ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН - МИКА
ЖИВОЈИНОВИЋ ИВИЦА
СТОШИЋ ИВАН - СТОЛЕ
ВАСИЋ ВЕЛИМИР - ВЕЦКО
МАРКОВИЋ ГОРАН - МЕДА
ЈАНИЋИЈЕВИЋ МИКИЦА
СТАНОЈЕВИЋ СРЂАН - ШЕМСА
ИЛИЋ САША – ПУДАРАЦ
ДИМИТРИЈЕВИЋ СЛОБОДАН - ГОЛМАН
НИКОЛИЋ МИЛАН
Улица и број
Веселина Маслеше 6
Јоакима и Ане 83, Међулужје
Шепшин
Крфска 14, Међулужје
Доњокрајска 10, Плужатовац
Бунарска 9, Плужатовац
Игманска 12
Јоакима и Ане 30, Међулужје
Космајска 36
Јоакима и Ане 60, Међулужје
Ужичка 16, Међулужје
242
Телефон
011/774-0575
011/774-2067
011/820-3140
011/774-2193
011/823-3618
011/774-2404
011/824-0740
011/623-0156
011/774-0038
Мобилни
060/572-916
061/270-2977
063/899-3602
060/572-916
060/335-8008
065/200-5373
062/558-292
062/558-292
062/178-4307
063/705-3222
РЕГИОН 5
Мобилни
064/303-5213
064/326-1899
064/129-1718
062/353-810
РЕГИОН 1
Мобилни
063/822-2606
062/197-7918
066/510-6057
069/296-0088
064/210-4028
063/761-8260
064/978-7110
064/459-8370
064/011-6173
060/303-1514
063/839-8500
М.бр
12
13
14
15
16
17
18
20
21
29
99
Презиме и име
СТЕВАНОВИЋ МИЛОМИР - ЦОЈА
ВУКАСОВИЋ ДУШАН - ШИПТАР
СТАНКОВ ДРАГАН - ГАЦА
ЈОВАНОВИЋ ДЕЈАН - МОШИН
РИСТИЋ УРОШ
БРАНКОВИЋ МИЛАН
КУЗМИЋ ФИЛИП - ПЕПИ
СТЕВАНОВИЋ ДРАГАН
СТЕВАНОВИЋ МАРКО
ПАВЛОВИЋ МАРКО
АВРАМОВИЋ НЕМАЊА
Улица и број
Амерић
Деспота Стефана 2
Хајдук Вељкова 97/б
Шепшин
Шепшин
М. Влајића 45, Сопот
Шепшин
Шепшин
Црквењачка 8, Ковачевац
Шепшин
М. Миловановића 22
Телефон
Мобилни
064/348-1991
061/615-0287
011/823-7842 064/400-3329
064/465-6088
064/009-7430
011/825-1145 064/298-3294
011/820-3107
060/585-5020
011/821-3521 011/363-7282
011/820-3035 064/315-8419
011/623-7341 060/087-3521
Улица и број
ЊЕГОШЕВА 72
БРАНКА БАЛЕТИЋА 8
РАТКА ВУЈОВИЋА 10
ВОЈЕ ДЕРЕТИЋА 5
ХАЈДУЧКА 1/15
VI ЦРНОГОРСКА 5/1
ГВОЗДЕНИЦА ББ
ВОЈЕ ДЕРЕТИЋ 5
РУБЕЖА ББ
ХАЈДУЧКА 1/5
ЋЕМЕНЦА ББ
ДАНИЛА ПЕРОВИЋА 8
ОБАЛА БИСТРИЦЕ 4/1
ДРАГОВОЛУЧКА 2/4
ОБАЛА БИСТРИЦЕ
ДРАГОВОЛУЧКА 6
ДРАГОВОЛУЧКА 6/6
Телефон
Улица и број
БЈЕЛИШИ ББ
БЈЕЛИШИ ББ
ПОЉЕ ББ
ЧЕЛУГА ББ
ШУШАЊ ББ
ЖУКОТРЛИЦА ББ
БЈЕЛИШИ ББ
БИСКУПАДА ББ
СУТОМОРЕ
Телефон
МНЕ – 1 „ТРЕБЈЕСА“ – НИКШИЋ, ЦРНА ГОРА
М.бр
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
15
16
17
18
19
20
21
Презиме и име
РАИЧЕВИЋ ДАРКО
БЕЗМАРЕВИЋ РАДОСАВ
КОПРИВИЦА ЖЕЉКО
РАДУЛОВИЋ ДРАГАН
ГЕЗОВИЋ ВЕСКО
ПЕКОВИЋ ОБРАД
МИЛИЋ СЛАВКО
РАДУЛОВИЋ МИЛОШ
ЗМАЈЕВИЋ АЛЕКСА
ГЕЗОВИЋ РАДОВАН
ЂУРКОВИЋ ЗДРАВКО
БИГОВИЋ СЛАВКО
ТОМАНОВИЋ ДУШКО
МИЋАНОВИЋ МИТАР
ДРАШКОВИЋ СЛАВКО
МИЋУНОВИЋ ВЕЉКО
МИЛИЋ НОВАК
067/561-190
068/463-013
067/832-271
067/740-275
068/463-013
068/664-058
067/352-714
Мобилни
069/513-267
069/511-170
069/780-250
063/284-931
069/780-250
069/400-036
069/463-054
069/483-718
069/770-783
МНЕ – 3 „ПРИМОРАЦ“ – 85000 БАР, ЦРНА ГОРА
М.бр
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Презиме и име
ФРАНОВИЋ НЕНАД
ПЕПЂОНОВИЋ ЈОСИП
МРГУДОВИЋ МИТАР
БУДИМИР БОЖИДАР
ЈОВАНОВСКИ СЛОБОДАН
ШЋЕПАНОВИЋ МИЛИЋ
ДАШИЋ СРЂАН
НЕНЕЗИЋ ДАРКО
ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДАР
243
Мобилни
067/240-157
069/025-634
069/664-005
067/432-308
069/030-711
069/034-105
068/511-601
067/268-297
069/032-821
М.бр
11
12
13
15
23
26
Презиме и име
ЂУРОВИЋ ВОЈО
ПОПОВИЋ ТАДИЈА
БРЊАДА ДРАГАН
ПОПОВИЋ НОВАК
МРГУДОВИЋ АНА
ЧОБИЋ НАЗО
Улица и број
МАКЕДОНСКО НАСЕЉЕ
ТОПОЛИЦА
СУТОМОРЕ
БЈЕЛИШИ ББ
ПОЉЕ ББ
СТАРИ БАР
Телефон
Мобилни
067/565-589
067/491-691
069/509-523
069/674-180
069/798-080
068/176-474
Улица и број
Телефон
Б. РЕВОЛУЦИЈЕ 17/2
КОДРЕ ББ, УЛЦИЊ
Б. РЕВОЛУЦИЈЕ 13
ПОЉЕ ББ
БЈЕЛИШИ ББ
Ђ. ЂАКОНОВИЋА ББ, УЛЦИЊ
ПОПОВИЋИ ББ
ПОЉЕ ББ
Б. РЕВОЛУЦИЈЕ 17/2
СОЛАНСКИ ПУТ ББ, УЛЦИЊ
Б. РЕВОЛУЦИЈЕ 17/2
Мобилни
069/324-488
069/060-861
067/851-545
068/679-339
068/518-765
069/534-445
069/668-262
069/657-907
069/997-976
068/503-766
069/997-976
МНЕ – 7 „РУМИЈА“ – 85000 БАР, ЦРНА ГОРА
М.бр
1
2
3
5
6
11
20
25
30
70
79
Презиме и име
НИКОЛИЋ ДАРИЈА
ШАБАН МЛАДЕН
ШОРОВИЋ ДАМЈАН
МРГУДОВИЋ ПЕКО
ШЕКУЛАРАЦ СТЕФАН
АЛЕКСИЋ МИЛАН
ЉУТИЦА ЗОРАН
МРГУДОВИЋ ЗОРАН
НИКОЛИЋ МАТЕЈА
ВУЈОШЕВИЋ ПРЕДРАГ
НИКОЛИЋ ДАЛИБОР
ГСС – A1 „АУСТРИЈА“
М.бр
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Презиме и име
МИЛЕ ВУЧКОВИЋ
ЗОРАН ИВАНОВИЋ - ШВАБА
ДАЛИБОР БРАНКОВИЋ
КРИСТИЈАН БРАНКОВИЋ
ПРОДАН ЛУКИЋ
РАДИША ВУЧКОВИЋ
УРАН НАЗИФ
МИЛОРАД ОПАЧИЋ - MИША
МИЛЕТА ПАВЛОВИЋ -ЦИЛЕ
ЈОВАН ОПАЧИЋ
ОЛГА ИВАНОВИЋ
Улица и број
Почасни члан В.Плана
Poststeig 3 3003Gablitz
Haupstase 303034 Untepoberdof
Haupstase 303034 Untepoberdof
Wien (Beč)
Haupstase 303034 Untepoberdof
Gibgastrase 22a 30474 Altenw
Аlcholzgasse 10/8 1120 Wien (Beč)
Wien (Beč)
Аlcholzgasse 10/8 1120 Wien (Beč)
Poststeig 3 3003Gablitz
244
Телефон
Мобилни
06766914473 06769036868
06642312466
06889384808
06805534100
069919306107
06767581214
069918418490
06765843544
06769036868
ГСС
ДИСЦИПЛИНСКИ­
ПРАВИЛНИК
ОДГАЈИВАЧА­ГОЛУБОВА­СРПСКИХ­
ВИСОКОЛЕТАЧА
ГО­ЛУ­БАР­СКИ СА­ВЕЗ СР­БИ­ЈЕ
ДИ­СЦИ­ПЛИН­СКИ ПРА­ВИЛ­НИК­
И ПО­СТУ­ПАК КОД СУ­ДА ПРАВ­ДЕ
Бе­о­град Фе­бру­ар 2013 год.
На осно­ву чла­на 9. и 21. Ста­ту­та Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је,
Скуп­шти­на Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је на свом за­се­да­њу одр­жа­
ном да­на 02.02.2013. год. до­не­ла је:
ДИ­СЦИ­ПЛИН­СКИ ПРА­ВИЛ­НИК­
И ПО­СТУ­ПАК КОД СУ­ДА ПРАВ­ДЕ­
Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је
I ОП­ШТЕ ОД­РЕД­БЕ
Члан 1.
Ди­сци­плин­ски пра­вил­ник Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је (у да­љем
тек­сту ди­сци­плин­ски пра­вил­ник ГСС-а), про­пи­су­је по­сту­пак за
утвр­ђи­ва­ње од­го­вор­но­сти за из­вр­ше­не ди­сци­плин­ске пре­кр­ша­је
про­пи­са­не овим пра­вил­ни­ком, ор­га­не за во­ђе­ње по­ступ­ка и ди­
сци­плин­ске ме­ре за ка­жња­ва­ње учи­ни­о­ца пре­кр­ша­ја сво­јих чла­но­
ва-по­је­ди­на­ца, као и удру­же­ња, оп­штин­ских са­ве­за, ре­ги­о­нал­них
са­ве­за и Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је и њи­хо­вих ор­га­на и рад­них
те­ла, ка­да се огре­ше о ста­тут, пра­вил­ни­ке, од­лу­ке, упут­ства и дру­га
оп­шта ак­та уну­тар ГСС-а, или на дру­ги на­чин кр­ше ди­сци­пли­ну и
ште­те угле­ду од­га­ји­ва­ча го­лу­бо­ва и њи­хо­ве ор­га­ни­за­ци­је.
Про­тив ни­ко­га не мо­же би­ти во­ђен ди­сци­плин­ски по­сту­пак и
ни­ко не мо­же би­ти ка­жњен за рад­њу ко­ја пре не­го што је учи­ње­на
овим пра­вил­ни­ком ни­је би­ла пред­ви­ђе­на као Ди­сци­плин­ски пре­кр­
шај, као из­раз прин­ци­па ле­га­ли­те­та не­ма де­ла и ка­зне без за­ко­на.
Члан 2.
Свр­ха ка­жња­ва­ња је да по­мог­не пра­вил­но вас­пи­та­ње од­га­ји­ва­ча
го­лу­бо­ва, да раз­ви­ју ди­сци­пли­ну, да спре­ча­ва не­спорт­ско по­на­ша­
ње и да обез­бе­ди пра­вил­ну при­ме­ну по­сто­је­ћих про­пи­са и пра­ви­ла
247
Члан 3.
Не­по­зна­ва­ње ста­ту­та, пра­вил­ни­ка, и оста­лих оп­штих ака­та
ГСС-а и оста­лих чла­ни­ца уну­тар истог, ни­ког не оправ­да­ва.
Окри­вље­ни и ње­гов бра­ни­лац као и дру­га за­ин­те­ре­со­ва­на ли­ца
има­ју пра­во да раз­ма­тра­ју и пре­пи­су­ју спи­се ди­сци­плин­ског пред­
ме­та, по­што окри­вље­ни бу­де са­слу­шан или дâ пи­сме­ну од­бра­ну.
Члан 4.
Пре­кр­шај је из­вр­шен чи­ње­њем или не­чи­ње­њем од­ре­ђе­не на­ме­
ре на­мер­но или из не­па­жње (про­пуст) .
Пре­кр­шај је из­вр­шен не­чи­ње­њем ако је учи­ни­лац про­пу­стио да
из­вр­ши рад­њу ко­ју је био ду­жан из­вр­ши­ти.
Члан 5.
За по­ку­шај, под­стре­ка­ва­ње, по­ма­га­ње и при­кри­ва­ње пре­кр­ша­ја
овим пра­вил­ни­ком мо­же се из­ре­ћи бла­жа ка­зна од из­вр­ши­о­ца пре­
кр­ша­ја.
Члан 6.
Ако се из­вр­ше­ним пре­кр­ша­ји­ма по­вре­ди ви­ше од­ре­да­ба овог
пра­вил­ни­ка (сти­цај пре­кр­ша­ја) прет­ход­но ће се утвр­ди­ти ка­зна за
сва­ки пре­кр­шај по­себ­но, па за­тим из­ре­ћи је­дин­стве­на ка­зна за све
пре­кр­ша­је, сход­но пра­ви­ли­ма кри­вич­ног по­ступ­ка за из­ри­ца­ње је­
дин­стве­не ка­зне за де­ла у сти­ца­ју.
Члан 7.
Ни­је пре­кр­шај она рад­ња ко­ја је учи­ње­на у ну­жној од­бра­ни.
Ну­жна од­бра­на је она од­бра­на ко­ја је нео­п­ход­но по­треб­на да учи­
ни­лац од се­бе или ду­гог спре­чи не­до­зво­ље­ни на­пад.
Пре­кр­шај ко­ји је из­вр­шен у ну­жној од­бра­ни не мо­же би­ти ка­
жњен.
Ни­је ди­сци­плин­ски пре­кр­шај ко­ји је учи­њен у крај­њој ну­жди.
У слу­ча­ју пре­ко­ра­че­ња ну­жне од­бра­не или крај­ње ну­жде окри­
вље­ни се мо­же бла­же ка­зни­ти или осло­бо­ди­ти од ка­зне.
248
II ПО­СЕБ­НЕ ОД­РЕД­БЕ
Вр­сте ди­сци­плин­ских пре­кр­ша­ја
Члан 8.
Ди­сци­плин­ским пре­кр­ша­јем се сма­тра­ју де­ла ко­ја су учи­ње­на
од стра­не по­је­ди­на­ца чла­но­ва удру­же­ња, ор­га­на и дру­гих рад­них и
струч­них те­ла у удру­же­њи­ма, оп­штин­ским са­ве­зи­ма, ре­ги­о­нал­ним
са­ве­зи­ма, Го­лу­бар­ском Са­ве­зу Ср­би­је и чла­но­ва иза­бра­ним у њи­ма
и она су:
1. Ус­кра­ћи­ва­ње пра­ва по­је­дин­ца или ко­лек­тив­ног ор­га­на;
2. Пред­у­зи­ма­њем кон­крет­них рад­њи на раз­би­ја­њу је­дин­ства
удру­же­ња или по­је­ди­них са­ве­за;
3. Зло­у­по­тре­ба функ­ци­је;
4. Оме­та­ње и спре­ча­ва­ње ра­да над­ле­жних ор­га­на или по­је­ди­на­
ца у оба­вља­њу функ­ци­ја;
5. Нео­прав­да­но од­су­ство­ва­ње са сед­ни­ца;
6. Са­мо­вољ­но при­сва­ја­ње имо­ви­не;
7. Не­ис­пу­ња­ва­ње фи­нан­сиј­ских оба­ве­за и пла­ћа­ња чла­на­ри­не.
8. Не­а­жур­но фи­нан­сиј­ско по­сло­ва­ње;
9. Оби­ја­ње ка­ве­за и кра­ђа го­лу­бо­ва
10. Не при­ја­вљи­ва­ње и не вра­ћа­ње од­бе­глих го­лу­бо­ва вла­сни­ку;
11. Ски­да­ње ал­ки­ца са го­лу­бо­ва;
12. Пре­про­да­ја ухва­ће­них го­лу­бо­ва;
13. От­куп и при­јем на по­клон ухва­ће­них или укра­де­них го­лу­бо­
ва ми­мо зна­ња вла­сни­ка;
14. Уце­њи­ва­ње вла­сни­ка за ухва­ће­не или укра­де­не го­лу­бо­ве;
15. Во­ђе­ње так­ми­че­ња као су­ди­ја, ми­мо так­ми­чар­ског пра­вил­
ни­ка
16. Не бла­го­вре­ме­но и не оправ­да­но од­у­ста­ја­ње од так­ми­че­ња.
17. Уни­шта­ва­ње или фал­си­фи­ко­ва­ње за­пи­сни­ка о так­ми­че­њу;
18. Ла­жно под­но­ше­ње при­ја­ве о ди­сци­плин­ском пре­кр­ша­ју;
19. Из­ра­да ал­ки­ца ми­мо од­лу­ка ГСС-а;
20. Не­ис­пу­ња­ва­ње оба­ве­за пре­ма удру­же­њу или ви­шим са­ве­
зи­ма;
249
ви;
21. Не по­кре­та­ње ди­сци­плин­ског по­ступ­ка по под­не­тој при­ја­
22. Не до­ла­зак или за­ка­шње­ње су­ди­ја на так­ми­че­ње;
23. Во­ђе­ње 2 так­ми­че­ња у јед­ном да­ну од стра­не истих су­ди­ја;
24. Ме­ња­ње су­ди­ја у то­ку так­ми­че­ња ми­мо од­ре­да­ба так­ми­чар­
ског пра­вил­ни­ка.
25. Не до­ста­вља­ње за­пи­сни­ка о так­ми­че­њу у пред­ви­ђе­ном ро­ку.
26. Кон­зу­ми­ра­ње ал­ко­хо­ла за вре­ме тра­ја­ња так­ми­че­ња;
27. Про­у­зро­ко­ва­ње не­сла­га­ња су­ди­ја у во­ђе­њу так­ми­че­ња или
так­ми­ча­ра са во­ђе­њем так­ми­че­ња због по­гре­шне при­ме­не од­ре­да­
ба пра­вил­ни­ка о так­ми­че­њу.
28. Не­бла­го­вре­ме­но ве­ри­фи­ко­ва­ње ре­зул­та­та и об­ја­вљи­ва­ње
ранг ли­ста.
29. Ве­ри­фи­ка­ци­ја ре­зул­та­та так­ми­че­ња су­прот­но пра­вил­ни­ку
о так­ми­че­њу;
30. Не­по­што­ва­ње вре­мен­ских усло­ва за од­ла­га­ње так­ми­че­ња;
31. Не бла­го­вре­ме­но оба­ве­шта­ва­ње так­ми­ча­ра да је так­ми­че­ње
од­ло­же­но;
32. При­јем у удру­же­ње чла­на ко­ји из­др­жа­ва вре­мен­ску ка­зну
ис­кљу­че­ња;
33. Не спро­во­ђе­ње од­лу­ке су­да прав­де.
34. Не­прин­ци­пи­јел­но оства­ри­ва­ње ути­ца­ја и при­ти­са­ка на са­
мо­ста­лан рад ди­сци­плин­ских ор­га­на или су­да прав­де.
35. Не­до­но­ше­ње или до­но­ше­ње за­кљу­ча­ка без ар­гу­мен­то­ва­ног
обра­зло­же­ња из чла­на 32. и 67. овог пра­вил­ни­ка.
ВР­СТЕ КА­ЗНИ
Члан 9.
За пре­кр­ша­је пред­ви­ђе­не овим пра­вил­ни­ком мо­гу се из­ре­ћи
сле­де­ће ка­зне:
1. Јав­на опо­ме­на;
2. За­бра­на так­ми­че­ња;
3. За­бра­на су­ђе­ња;
4. За­бра­на вр­ше­ња функ­ци­је;
250
5. Ис­кљу­че­ње на од­ре­ђен пе­ри­од ;
6. Ис­кљу­че­ње на од­ре­ђен пе­ри­од са трај­ном за­бра­ном вр­ше­ња
функ­ци­ја.
Члан 10.
Ка­зне пред­ви­ђе­не тач­ком 2, 3, 4, 5 и 6 чла­на 9. овог пра­вил­ни­ка
су вре­мен­ске ка­зне ко­је не мо­гу би­ти кра­ће од јед­не (1) го­ди­не, ни­
ти ду­же од три (3) го­ди­не, осим за пре­кр­ша­је учи­ње­не из чла­на 8.
под тач­ком 2, 6 и 9 где се из­ри­че ка­зна ис­кљу­че­ња на од­ре­ђе­ни пе­
ри­од са трај­ном за­бра­ном вр­ше­ња функ­ци­ја (члан 8. тач­ка 2. гла­си:
пред­у­зи­ма­њем кон­крет­них рад­њи на раз­би­ја­њу је­дин­ства удру­же­
ња или по­је­ди­них Са­ве­за, члан 8. тач­ка 6.; Са­мо­вољ­но при­сва­ја­ње
имо­ви­не и члан 8. тач­ка 9.: Оби­ја­ње ка­ве­за и кра­ђа го­лу­бо­ва).
Ка­зна ис­кљу­че­ње на од­ре­ђен вре­мен­ски пе­ри­од у сми­слу ста­ва
1 овог чла­на не оне­мо­гу­ћа­ва ис­кљу­че­ног чла­на да пре­ко Са­ве­за на­
ба­вља ал­ки­це за ал­ки­ра­ње го­лу­бо­ва за вре­ме док ка­зна тра­је.
Члан 11.
Ка­да је учи­њен пре­кр­шај та­кве вр­сте ко­ји је за по­сле­ди­цу узро­
ко­вао так­ми­чар­ски ре­зул­тат у од­го­ва­ра­ју­ћем так­ми­че­њу, ди­сци­
плин­ска ко­ми­си­ја ће уз из­ре­че­ну ка­зну по­ни­шти­ти тај ре­зул­тат.
Члан 12.
Ди­сци­плин­ски ор­ган ће од­ме­ри­ти ка­зну у гра­ни­ца­ма ко­је су
про­пи­са­не овим пра­вил­ни­ком узи­ма­ју­ћи у об­зир све окол­но­сти ко­
је ути­чу да ка­зна бу­де ве­ћа или ма­ња (олак­ша­ва­ју­ће и оте­жа­ва­ју­ће
окол­но­сти) .
Члан 13.
1. Као олак­ша­ва­ју­ће окол­но­сти узи­ма­ће се на­ро­чи­то:
2. При­зна­ње;
3. Ра­ни­је не­ка­жња­ва­ње;
Ако је пре­кр­шај учи­њен под при­ти­ском не­по­сред­не прет­ње,
при­ну­де, као и услед од­ре­ђе­но­сти функ­ци­је и по­ло­жа­ја
251
Све оста­ле окол­но­сти ко­је ка­рак­те­ри­шу до­бру на­рав, до­бре на­
ме­ре и спорт­ске по­бу­де учи­ни­о­ца пре­кр­ша­ја.
Члан 14.
При од­ме­ра­ва­њу ка­зне сма­тра­ће се као оте­жа­ва­ју­ће окол­но­сти:
1. Ако је пре­кр­шај из­вр­шен ор­га­ни­зо­ва­но од ви­ше ли­ца;
2. Ако је пре­кр­шај из­вр­шен из ко­ри­сто­љу­бља и дру­гих его­и­
стич­ких по­бу­да.
3. Ако је пре­кр­шај учи­њен у по­вра­ту.
4. Ако су на­ста­ле те­шке по­сле­ди­це.
5. Све оста­ле окол­но­сти ко­је ка­рак­те­ри­шу не­га­тив­на свој­ства,
нпр. ра­ни­ји не­спорт­ски жи­вот, др­жа­ње по­сле учи­ње­ног пре­кр­ша­ја
учи­ни­о­ца, и сл.
Члан 15.
Учи­ни­лац пре­кр­ша­ја је у по­вра­ту ако је био ка­жњен вре­мен­ском
ка­зном нај­ма­ње 1 го­ди­ну па у пе­ри­о­ду од 2 го­ди­не од да­на ка­да је
ту ка­зну из­др­жао учи­ни нов пре­кр­шај за ко­ји је мо­гу­ћа вре­мен­ска
ка­зна за­бра­не вр­ше­ња так­ми­че­ња, функ­ци­је или ис­кљу­че­ња.
Члан 16.
За све пре­кр­ша­је за ко­је је овај пра­вил­ник пред­ви­део вре­мен­ску
ка­зну од го­ди­ну да­на, ди­сци­плин­ски ор­ган мо­же из­ре­ћи услов­ну
ка­зну под усло­вом да ка­жње­ни у од­ре­ђе­ном ро­ку, ко­ји не мо­же би­
ти кра­ћи од 1 го­ди­не ни­ти ду­жи од две го­ди­не, не учи­ни но­ви пре­
кр­шај (услов­на ка­зна).
Члан 17.
Ди­сци­плин­ски ор­ган ће опо­зва­ти услов­ну ка­зну ако ка­жње­ни у
ро­ку за ко­ји му је ка­зна усло­вље­на, учи­ни но­ви пре­кр­шај. При­ли­
ком из­ри­ца­ња ка­зне за но­ви пре­кр­шај, до­да­ће се и ра­ни­ја услов­на
ка­зна, од­но­сно иста ће се пре­тво­ри­ти у без­у­слов­ну. Та­ко ће учи­ни­
лац пре­кр­ша­ја има­ти да из­др­жи обе ка­зне.
252
Члан 18.
Ако учи­ни­лац пре­кр­ша­ја за вре­ме из­др­жа­ва­ња ка­зне учи­ни но­
ви пре­кр­шај, на оста­так пр­во­бит­не ка­зне би­ће до­да­та но­ва. Та­ко
ће по ис­те­ку пр­во­бит­не ка­зне, од­мах на­ста­ви­ти из­др­жа­ва­ње но­ве.
Члан 19.
Про­тив учи­ни­о­ца пре­кр­ша­ја се не мо­же по­кре­ну­ти ди­сци­плин­
ски по­сту­пак ако је при­ја­ва под­не­та по ис­те­ку 3 ме­се­ца од из­вр­
ше­ња пре­кр­ша­ја или од са­зна­ња за из­вр­ше­ње пре­кр­ша­ја (за­ста­ре­
лост).
Члан 20.
За пре­кр­ша­је учи­ње­не не­пла­ћа­њем чла­на­ри­не бри­са­ње са спи­
ска чла­на, кон­ста­ту­је над­ле­жни из­вр­шни ор­ган због пре­стан­ка по­
сто­ја­ња основ­ног усло­ва.
Ди­сци­плин­ска при­ја­ва се по ре­до­сле­ду при­је­ма за­во­ди у Де­ло­
вод­ник под од­ре­ђе­ним де­ло­вод­ним бро­јем, под ко­јим се цео по­сту­
пак во­ди и ко­ји мо­ра би­ти на­зна­чен на по­зи­ву за окри­вље­ног.
Члан 21.
Сви спо­ро­ви на­ста­ли из од­но­са из­ме­ђу чла­но­ва удру­же­ња, оп­
штин­ских са­ве­за, ре­ги­о­нал­них са­ве­за и ГСС-а, ре­ша­ва­ју се у окви­
ру тих удру­же­ња.
По­је­ди­нац или ор­ган ко­ји ми­мо од­ред­бе из пред­ход­ног ста­ва
под­не­се ту­жбу ре­дов­ном су­ду, па на истом не до­ка­же оправ­да­ност
сво­јих на­во­да или у свом ту­жбе­ном зах­те­ву не успе, би­ће бри­сан из
спи­ска чла­на од­го­ва­ра­ју­ћег удру­же­ња или са­ве­за.
На­ста­лу си­ту­а­ци­ју из ста­ва два овог чла­на кон­ста­ту­је над­ле­жни
из­вр­шни ор­ган.
Члан 22.
Пра­во на по­нов­но учла­ње­ње, из­вр­ши­о­ци из чла­на 20. и 21. сти­
чу у ро­ку од 1 до 3 го­ди­не, о че­му од­лу­ку до­но­си ор­ган ко­ји је од­
лу­чио о њи­хо­вом бри­са­њу из члан­ства.
253
Члан 23.
За учи­ње­ни пре­кр­шај ор­га­на или рад­них те­ла по­је­ди­них удру­
же­ња или са­ве­за у са­ста­ву ГСС-а, над­ле­жни ди­сци­плин­ски ор­ган
по­ред ка­зне из­ре­че­не по­чи­ни­оц
­ у пре­кр­ша­ја, мо­же из­ре­ћи ка­зну
пред­ви­ђе­ну чла­ном 9. овог пра­вил­ни­ка, и од­го­вор­ном прав­ном ли­
цу у скла­ду са прин­ци­пом објек­тив­не од­го­вор­но­сти.
Члан 24.
Учи­ни­лац пре­кр­ша­ја про­тив ко­га је по­кре­нут ди­сци­плин­ски
по­сту­пак мо­же би­ти при­вре­ме­но су­спен­до­ван у слу­ча­је­ви­ма ка­да
се про­це­ни, од­но­сно осно­ва­но по­сум­ња да би да­ље ње­го­во при­су­
ство мо­гло про­у­зро­ко­ва­ти штет­не по­сле­ди­це.
Члан 25.
Су­спен­зи­ја учи­ни­о­ца пре­кр­ша­ја мо­же тра­ја­ти до пре­стан­ка или
по­сто­ја­ња раз­ло­га због ко­га је су­спен­до­ван а нај­ду­же до окон­ча­ња
ди­сци­плин­ског по­ступ­ка.
Од­лу­ку о су­спен­зи­ји до­но­си пред­сед­ник из­вр­шног ор­га­на ор­га­
ни­за­ци­је ко­ја во­ди ди­сци­плин­ски по­сту­пак.
III ДИ­СЦИ­ПЛИН­СКИ ПО­СТУ­ПАК
Члан 26.
Овим пра­вил­ни­ком се утвр­ђу­је по­сту­пак ко­ји оси­гу­ра­ва да не­
вин не бу­де ка­жњен, а да се из­вр­ши­о­цу пре­кр­ша­ја из­рек­не за­слу­
же­на ка­зна.
ПО­КРЕ­ТА­ЊЕ ПО­СТУП­КА
Члан 27.
Ди­сци­плин­ски по­сту­пак се по­кре­ће при­ја­вом
1. По­је­дин­ца
2. Су­ди­је над­зор­ног од­бо­ра ко­ми­си­је или дру­гог ор­га­на
3. По слу­жбе­ној ду­жно­сти, ка­да ди­сци­плин­ски ор­ган сам кон­
ста­ту­је по­сто­ја­ње пре­кр­шај­не рад­ње
254
Члан 28.
Под­но­си­лац при­ја­ве из прет­ход­ног чла­на мо­ра у при­ја­ви на­ве­
сти све еле­мен­те бит­не за учи­ње­ни пре­кр­шај, и прав­ну ква­ли­фи­ка­
ци­ју ди­сци­плин­ског по­ступ­ка пре­кр­ша­ја, а пре све­га:
1. Име и пре­зи­ме, адре­са и удру­же­ње ли­ца про­тив ко­га се под­
но­си, од­но­сно та­чан на­зив ор­га­на про­тив ко­га се под­но­си.
2. Де­та­љан опис учи­ње­не рад­ње (пре­кр­ша­ја) , као и вре­ме и
ме­сто где је учи­ње­на
3. На­ве­сти све­до­ке или при­ло­жи­ти уз при­ја­ву пи­сме­ни до­ка­зни
ма­те­ри­јал.
4. Чит­ко пот­пи­са­но име и пре­зи­ме под­но­си­о­ца при­ја­ве, адре­са
ста­но­ва­ња, те­ле­фон
Члан 29.
Ако при­ја­ва не са­др­жи еле­мен­те пред­ви­ђе­не чла­ном 28. над­ле­
жни ор­ган ће по­зва­ти под­но­си­о­ца да у оста­вље­ном ро­ку исту до­пу­
ни, у про­тив­ном ће је од­ба­ци­ти као не­у­ред­ну, а ако ни­је под­не­та у
ро­ку сход­но чла­ну 19, би­ће од­ба­че­на као не­бла­го­вре­ме­на.
Ор­ган из прет­ход­ног чла­на ће од­лу­чи­ти за­кључ­ком.
НАД­ЛЕ­ЖНОСТ ЗА ВО­ЂЕ­ЊЕ­
ДИ­СЦИ­ПЛИН­СКОГ ПО­СТУП­КА
Члан 30.
Ди­сци­плин­ски по­сту­пак по­кре­ћу, на ба­зи под­не­те при­ја­ве, и
до­но­се од­лу­ке у пр­вом сте­пе­ну над­ле­жне ди­сци­плин­ске ко­ми­си­је.
Члан 31.
За по­кре­та­ње по­ступ­ка про­тив по­чи­ни­о­ца пре­кр­ша­ја по­је­дин­
ца, над­ле­жна ди­сци­плин­ска ко­ми­си­ја је ко­ми­си­ја удру­же­ња чи­ји је
он члан, осим ако је пре­кр­шај на­пра­вљен у так­ми­че­њу по­је­ди­них
са­ве­за или у свој­ству чла­на ор­га­на по­је­ди­них са­ве­за, над­ле­жна ди­
сци­плин­ска ко­ми­си­ја је ко­ми­си­ја тих са­ве­за.
За по­кре­та­ње по­ступ­ка про­тив ор­га­на и оста­лих рад­них те­ла у
удру­же­њи­ма и са­ве­зи­ма на свим ни­во­и­ма над­ле­жна је ди­сци­плин­
255
ска ко­ми­си­ја тих удру­же­ња од­но­сно са­ве­за, осим ка­да је пре­кр­шај
на­пра­вљен у так­ми­че­њу по­је­ди­них ви­ших са­ве­за ка­да је над­ле­жна
ди­сци­плин­ска ко­ми­си­ја тих са­ве­за.
За по­кре­та­ње по­ступ­ка про­тив удру­же­ња, оп­штин­ског, ре­ги­о­
нал­ног са­ве­за и ре­пу­блич­ког са­ве­за, над­ле­жна је ди­сци­плин­ска ко­
ми­си­ја не­по­сред­ног ви­шег са­ве­за.
За по­кре­та­ње по­ступ­ка про­тив ди­сци­плин­ске ко­ми­си­је као по­
чи­ни­о­ца пре­кр­ша­ја над­ле­жан је Из­вр­шни Од­бор ко­ји је име­но­вао
ту ко­ми­си­ју, као пр­во­сте­пе­ни ор­ган.
Члан 32.
Над­ле­жна ди­сци­плин­ска ко­ми­си­ја по­кре­ће по­сту­пак про­тив
по­је­дин­ца као учи­ни­о­ца пре­кр­ша­ја без об­зи­ра да ли је он иза­бра­
ни члан не­ког од рад­них те­ла или из­вр­шних ор­га­на удру­же­ња или
ГСС-а на свим ни­во­и­ма.
Из­у­зет­но од­ред­ба­ма из прет­ход­ног ста­ва за по­кре­та­ње по­ступ­ка
про­тив ли­ца ко­је је члан ор­га­на ко­га је иза­бра­ла Скуп­шти­на удру­
же­ња или по­је­ди­них са­ве­за, ко­ми­си­ја мо­ра тра­жи­ти са­гла­сност ор­
га­на чи­ји је члан, али са­мо за пре­кр­ша­је ко­је је учи­нио у свој­ству
функ­ци­је ко­ју оба­вља.
За по­кре­та­ње по­ступ­ка про­тив ор­га­на и рад­них те­ла ко­је име­
ну­је Из­вр­шни Од­бор, нео­п­ход­на је са­гла­сност Из­вр­шног Од­бо­ра,
док је за по­кре­та­ње по­ступ­ка про­тив ор­га­на ко­је име­ну­је скуп­шти­
на по­треб­на са­гла­сност исте.
Са­гла­сност се до­ста­вља по пра­ви­лу у ро­ку од 30 да­на али не
ду­же од 90 да­на.
У ко­ли­ко ор­ган не од­лу­чи у на­ве­де­ном ро­ку сма­тра­ће се да са­
гла­сност по­сто­ји.
Члан 33.
По­сту­пак код над­ле­жног пр­во­сте­пе­ног ди­сци­плин­ског ор­га­на
не мо­же тра­ја­ти ду­же од 60 да­на. У про­тив­ном на зах­тев под­но­си­
о­ца при­ја­ве по­сту­пак мо­же пре­у­зе­ти и окон­ча­ти над­ле­жни дру­го­
сте­пе­ни ор­ган.
256
ВО­ЂЕ­ЊЕ ДИ­СЦИ­ПЛИН­СКОГ ПО­СТУП­КА­
КОД ПР­ВО­СТЕ­ПЕ­НОГ ОР­ГА­НА
Члан 34.
Ди­сци­плин­ски по­сту­пак по­кре­ће и во­ди на осно­ву под­не­те при­
ја­ве, над­ле­жна ди­сци­плин­ска ко­ми­си­ја, ко­ја има нај­ма­ње 3 чла­на,
где се од­лу­ке до­но­се про­стом ве­ћи­ном.
Члан 35.
Ди­сци­плин­ска ко­ми­си­ја је ду­жна да по­зо­ве из­вр­ши­о­ца пре­кр­
ша­ја да лич­но при­су­ству­је во­ђе­њу ди­сци­плин­ског по­ступ­ка или да
при­ло­жи аде­кват­но пи­сме­но обра­зло­же­ње (из­ја­ву).
По­зив се уру­чу­је нај­ка­сни­је 8 да­на пре ди­сци­плин­ске рас­пра­ве.
Члан 36.
Ако се из­вр­ши­лац пре­кр­ша­ја не ода­зо­ве по­зи­ву, ни­ти да пи­сме­
но обра­зло­же­ње (из­ја­ву) по под­не­тој при­ја­ви, а овај из­о­ста­нак на
вре­ме не оправ­да, ди­сци­плин­ска ко­ми­си­ја до­но­си од­лу­ку без са­
слу­ша­ња од­но­сно у од­су­ству учи­ни­о­ца пре­кр­ша­ја, у ко­ли­ко су му
по­зив за рас­пра­ву и ди­сци­плин­ска при­ја­ва уред­но уру­че­ни, по пра­
ви­ли­ма за­ко­ни­ка о кри­вич­ном по­ступ­ку о лич­ној до­ста­ви.
Уз по­зив се окри­вље­ном до­ста­вља и фо­то­ко­пи­ја ди­сци­плин­ске
при­ја­ве са по­у­ком о прав­ном ле­ку.
Члан 37.
На рас­пра­ви пред ди­сци­плин­ским ор­га­ном из­вр­ши­о­цу пре­кр­
ша­ја се мо­ра пре­до­чи­ти ко­је му се де­ло ста­вља на те­рет и ко­ји су
до­ка­зи да је он из­вр­шио ди­сци­плин­ски пре­кр­шај. О све­му пре­до­
че­ном из­вр­ши­лац има пра­ва да се из­ја­сни или усме­но или пи­сме­но
на­кон че­га ће ди­сци­плин­ска ко­ми­си­ја, као пр­во­сте­пе­ни ор­ган, до­
не­ти сво­ју од­лу­ку.
Члан 38.
Ди­сци­плин­ска ко­ми­си­ја во­ди по­сту­пак на јав­ним сед­ни­ца­ма, и
од­лу­ку до­но­си ве­ћи­ном при­сут­них чла­но­ва ко­ми­си­је.
257
Од­лу­ка се до­но­си у пи­сме­ној фор­ми за учи­ње­не пре­кр­ша­је из
чла­на 8. а из­ри­че ка­зна сход­но чла­ну 9. овог пра­вил­ни­ка.
Члан 39.
Сед­ни­цом ди­сци­плин­ске ко­ми­си­је ру­ко­во­ди пред­сед­ник, а у
слу­ча­ју спре­че­но­сти члан ко­ми­си­је ко­га овла­сти пред­сед­ник.
На сед­ни­ци се во­ди за­пи­сник ко­ји пот­пи­су­ју сви при­сут­ни чла­
но­ви, и окри­вље­ни и дру­га ли­ца ко­ја су на рас­пра­ви са­слу­ша­на.
Од­лу­ку у пи­сме­ној фор­ми пот­пи­су­је пред­се­да­ва­ју­ћи ко­ми­си­је.
Од­лу­ка мо­ра би­ти до­ста­вље­на из­вр­ши­о­цу пре­кр­ша­ја у ро­ку од
15 да­на од да­на до­но­ше­ња.
Члан 40.
Од­лу­ке ди­сци­плин­ских ор­га­на мо­гу би­ти осу­ђу­ју­ће или осло­
ба­ђа­ју­ће, или се при­ја­ва од­ба­цу­је и по­сту­пак об­у­ста­вља.
Од­ли­ка мо­ра са­др­жа­ти: пре­ам­бу­лу, дис­по­зи­тив, и обра­зло­же­ње,
по­у­ка о прав­ном ле­ку.
Пре­ам­бу­ла са­др­жи на­зив ди­сци­плин­ског ор­га­на, пред­мет по ко­
ме се до­но­си од­лу­ка, дан сед­ни­це на ко­јој је до­не­та.
У дис­по­зи­ти­ву се мо­ра на­зна­чи­ти да ли се из­вр­ши­лац пре­кр­ша­
ја огла­ша­ва кри­вим или се осло­ба­ђа, из­ре­ка о ка­жња­ва­њу и про­пи­
си на осно­ву ко­јих је од­лу­ка до­не­та, као и дан ка­да од­лу­ка по­чи­ње
те­ћи.
У обра­зло­же­њу се мо­ра из­не­ти чи­ње­нич­но ста­ње и оце­на ди­
сци­плин­ских ор­га­на о из­вр­ше­ном пре­кр­ша­ју.
По­у­ка о прав­ном ле­ку уно­си се у от­пра­вак од­лу­ке.
Све од­лу­ке ди­сци­плин­ских ор­га­на се об­ја­вљу­ју у слу­жбе­ном
бил­те­ну са­ве­за, или ис­ти­че на огла­сну та­блу удру­же­ња.
IV ПРАВ­НА СРЕД­СТВА
Под­но­ше­ње жал­бе
Члан 41
Про­тив од­лу­ке до­не­те од стра­не ди­сци­плин­ске ко­ми­си­је у пр­
вом сте­пе­ну не­за­до­вољ­на стра­на има пра­во жал­бе у ро­ку од 15
258
да­на, дру­го­сте­пе­ном ди­сци­плин­ском ор­га­ну, Из­вр­шном Од­бо­ру,
осим ако је по­сту­пак во­ђен про­тив Из­вр­шног Од­бо­ра, или ако је
из­вр­шни од­бор од­лу­чи­вао као пр­во­сте­пе­ни ор­ган, дру­го­сте­пе­ни
ор­ган је скуп­шти­на чи­ји су они ор­га­ни.
Рок за жал­бу по­чи­ње те­ћи од на­ред­ног да­на до­ста­вља­ња од­лу­ке
о ка­жња­ва­њу.
Члан 42.
Жал­ба из­ја­вље­на на од­лу­ку о ка­жња­ва­њу од­ла­же из­вр­ше­ње
исте.
Члан 43.
У жал­би се мо­ра на­ве­сти од­лу­ка ко­ја се по­би­ја, на­зив ор­га­на
ко­ји ју је до­нео, као и да­тум до­но­ше­ња од­лу­ке са из­ла­га­њем у ком
по­гле­ду је не­за­до­вољ­на од­лу­ком, али жал­ба се не мо­ра по­себ­но
обра­зла­га­ти.
Члан 44.
Жал­ба­ма се под­но­си дру­го­сте­пе­ном ор­га­ну али пре­ко ор­га­на
ко­ји је до­нео пр­во­сте­пе­ну од­лу­ку. Жал­ба се пре­да­је не­по­сред­но
или по­штом.
Члан 45.
Ако пр­во­сте­пе­ни ор­ган ко­ји је до­нео од­лу­ку на­ђе да је жал­ба
оправ­да­на, а ни­је по­треб­но спро­во­ди­ти нов ис­пит­ни по­сту­пак, мо­
же но­вом од­лу­ком за­ме­ни­ти од­лу­ку ко­ја се жал­бом по­би­ја.
Ако се не по­сту­пи пре­ма од­ред­ба­ма из ста­ва је­дан ди­сци­плин­
ска ко­ми­си­ја до­ста­вља уз жал­бу све спи­се ко­ји се од­но­се на пред­
мет Из­вр­шном Од­бо­ру као дру­го­сте­пе­ном ор­га­ну на ре­ша­ва­ње.
Члан 46.
Из­вр­шни Од­бор као дру­го­сте­пе­ни ор­ган мо­же:
1. Жал­бу од­би­ти а пр­во­сте­пе­ну од­лу­ку по­твр­ди­ти:
2. Жал­бу усво­ји­ти а пр­во­сте­пе­ну од­лу­ку уки­ну­ти и пред­мет
вра­ти­ти пр­во­сте­пе­ном ор­га­ну на по­нов­но ре­ша­ва­ње:
3. Жал­бу усво­ји­ти а пр­во­сте­пе­ну од­лу­ку пре­и­на­чи­ти:
259
4. Жал­бу од­ба­ци­ти као не­бла­го­вре­ме­ну, ка­да је под­не­та по ис­те­
ку ро­ка у ко­ме се мо­же из­ја­ви­ти или „не­до­зво­ље­ну“ ако је под­не­та
од нео­вла­шће­ног ли­ца:
Члан 47.
Од­лу­ку по жал­би дру­го­сте­пе­ни ор­ган ша­ље пр­во­сте­пе­ном ор­
га­ну са спи­си­ма пред­ме­та, ко­ји је ду­жан да од­лу­ку до­ста­ви стран­
ка­ма у ро­ку од 15 да­на од да­на при­је­ма.
Члан 48.
Од­лу­ка по жал­би мо­ра се до­не­ти што пре и у ра­зум­ном ро­ку а
нај­ка­сни­је у ро­ку од два ме­се­ца од пре­да­је жал­бе.
Члан 49.
Од­лу­ка дру­го­сте­пе­ног ор­га­на је ко­нач­на и про­тив ње ни­је до­
зво­ље­на жал­ба по­што је за ди­сци­плин­ски по­сту­пак пред­ви­ђе­на
дво­сте­пе­ност и он се мо­ра окон­ча­ти у ро­ку 1 (јед­не) го­ди­не од да­на
по­кре­та­ња (ап­со­лут­на за­ста­ре­лост) .
ОБ­НО­ВА ПО­СТУП­КА
Члан 50.
Пра­во­сна­жно окон­чан по­сту­пак ће се об­но­ви­ти ако се са­зна за
но­ве чи­ње­ни­це ко­је су по­сто­ја­ле у вре­ме до­но­ше­ња од­лу­ке у ре­
дов­ном по­ступ­ку али се за њих ни­је зна­ло или се ни­су мо­гле ко­ри­
сти­ти, а мо­гле су би­ти од ути­ца­ја за до­но­ше­ње дру­га­чи­је од­лу­ке.
Пра­во­сна­жно окон­чан по­сту­пак ће се об­но­ви­ти ако је од­лу­ка у
ре­дов­ном по­ступ­ку до­не­та на осно­ву ла­жног ис­ка­за све­до­ка или на
осно­ву ла­жне ис­пра­ве.
Члан 51.
Зах­тев за об­но­ву по­ступ­ка мо­же под­не­ти под­но­си­лац при­ја­ве
или окри­вље­ни у ро­ку од 30 да­на по са­зна­њу но­вих чи­ње­ни­ца али
не ка­сни­је у ро­ку од го­ди­ну да­на по пра­во­сна­жно­сти ре­ше­ња из
ре­дов­ног по­ступ­ка.
260
Члан 52.
О зах­те­ву за об­но­ву по­ступ­ка од­лу­чу­је онај ор­ган ко­ји је у ре­
дов­ном по­ступ­ку ре­ша­вао о пре­кр­ша­ју по под­не­тој при­ја­ви у по­
след­њем ме­се­цу.
Члан 53.
Ако је зах­тев за об­но­ву по­ступ­ка не­бла­го­вре­мен, или под­нет од
стра­не нео­вла­шће­ног ли­ца и ако раз­ло­зи због ко­јих се тра­жи об­
но­ва по­ступ­ка ни­су при­хва­тљи­ви, над­ле­жни ор­ган ко­ји од­лу­чу­је о
об­но­ви по­ступ­ка, исти од­ба­цу­је, са пи­сме­ним обра­зло­же­њем.
Члан 54.
Ако над­ле­жни ор­ган не од­ба­ци зах­тев за об­но­ву по­ступ­ка, из
раз­ло­га пре­ци­зи­ра­ним чла­ном 53 овог пра­вил­ни­ка до­не­ће од­лу­ку
ко­јом до­зво­ља­ва об­но­ву по­ступ­ка и ста­вља ван сна­ге од­лу­ку из ре­
дов­ног по­ступ­ка, а пред­мет вра­ћа пр­во­сте­пе­ном над­ле­жном ор­га­
ну на по­нов­ни по­сту­пак., или мо­же да про­це­ни да је це­лис­ход­ни­је
ре­ше­ње, да сам во­ди об­но­вље­ни по­сту­пак.
Ван­ред­но убла­жа­ва­ње ка­зне
Члан 55.
Код вре­мен­ских ка­зни из­ре­че­них по­чи­ни­о­цу пре­кр­ша­ја на­кон
ис­те­ка по­ло­ви­не вре­ме­на из­ре­че­не ка­зне, мо­же се под­не­ти зах­тев
за ван­ред­но убла­жа­ва­ње ка­зне над­ле­жном из­вр­шном од­бо­ру.
V ПО­СТУ­ПАК КОД СУ­ДА ПРАВ­ДЕ
Члан 56.
Ра­ди пот­пу­не за­шти­те пра­ва, чла­но­ва удру­же­ња од­га­ји­ва­ча го­
лу­бо­ва срп­ских ви­со­ко­ле­та­ча, њи­хо­вих са­ве­за на свим ни­во­и­ма као
и њи­хо­вих ор­га­на, од­бо­ра, ко­ми­си­ја и дру­гих рад­них те­ла, ра­ди
обез­бе­ђе­ња за­ко­ни­то­сти као и опре­де­ље­ња да се сви спо­ро­ви ре­
ша­ва­ју уну­тар ор­га­ни­за­ци­је Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је и ње­го­вих
чла­ни­ца, уста­но­вља­ва се суд прав­де, као ин­сти­ту­ци­ја ко­ја од­лу­чу­је
о за­ко­ни­то­сти ак­та ко­ји­ма мно­го­број­ни ор­га­ни ре­ша­ва­ју о пра­ви­ма
и оба­ве­за­ма из сво­је над­ле­жно­сти.
261
Члан 57.
Суд прав­де је ор­ган Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је и ње­го­вих чла­
ни­ца, ко­ји од­лу­чу­је са­мо­стал­но у све­му пре­ма над­ле­жно­сти из чла­
на 57 , и на ње­га ни­је до­зво­љен и про­тив­пра­ван је сва­ки ути­цај
ор­га­на ГСС-а и ње­го­вих чла­ни­ца.
Члан 58.
Из­бор и име­но­ва­ње су­ди­ја су­да прав­де вр­ши скуп­шти­на ГСС-а
Скуп­шти­на вр­ши из­бор јед­ног су­ди­је пред­сед­ни­ка и 6 су­ди­ја
по­рот­ни­ка на ман­дат­ни пе­ри­од од 5 го­ди­на.
Члан 59.
Су­ди­је су­да прав­де би­ра­ју се из ре­до­ва од­га­ји­ва­ча го­лу­бо­ва, и
то они по­је­дин­ци ко­ји су сво­јим угле­дом, мо­рал­ним ква­ли­те­ти­ма и
лич­ном од­го­вор­но­шћу у до­са­да­шњем жи­во­ту и ра­ду спо­соб­ни да
од­го­во­ре зах­те­ви­ма ова­кве ви­со­ко­у­глед­не функ­ци­је.
Се­ди­ште су­да прав­де је: Го­лу­бар­ски Са­вез Ср­би­је, Но­ва­ко­ва 17
11040 Бе­о­град.
Члан 60.
По из­вр­ше­ном из­бо­ру, су­ди­је су­да прав­де да­ју све­ча­ну за­кле­тву
пред пред­сед­ни­ком ГСС-а.
Ток по­ступ­ка
Члан 61.
Суд прав­де за­се­да у ве­ћу од три чла­на. Са­став ве­ћа за сва­ку сед­
ни­цу од­ре­ђу­је су­ди­ја пред­сед­ник.
Члан 62.
Пра­во по­кре­та­ња по­ступ­ка код су­да прав­де има по­је­ди­нац или
би­ло ко­ји ор­ган, ако сма­тра да му је од­ре­ђе­ним ак­том над­ле­жног
ор­га­на у удру­же­њу, или би­ло ко­јем са­ве­зу од­га­ји­ва­ча го­лу­бо­ва срп­
ских ви­со­ко­ле­та­ча, на свим ни­во­и­ма, по­вре­ђе­но ка­кво пра­во.
262
Пред­лог за по­кре­та­ње спо­ра мо­же се под­не­ти са­мо про­тив ак­та
ко­ји је до­не­сен у дру­гом сте­пе­ну или про­тив ак­та про­тив ко­га не­ма
ме­ста жал­би.
Члан 63.
Акт над­ле­жног ор­га­на се мо­же по­би­ја­ти:
1. Ако ни­је пра­вил­но при­ме­њен за­кон или про­пис или дру­ги
оп­шти акт:
2. Ако је до­не­сен од не­на­дле­жног ор­га­на:
3. Ако се у по­ступ­ку у ко­јем је до­нет акт ни­је по­сту­па­ло по пра­
ви­ли­ма по­ступ­ка, а на­ро­чи­то што чи­ње­нич­но ста­ње ни­је пра­вил­но
утвр­ђе­но, или је из утвр­ђе­них чи­ње­ни­ца из­ве­ден не­пра­ви­лан за­
кљу­чак у по­гле­ду чи­ње­нич­ног ста­ња.
Члан 64.
По­кре­та­ње по­ступ­ка код су­да прав­де ини­ци­ра стран­ка ко­ја сма­
тра да је од­ре­ђе­ним ак­том не­ког ор­га­на по­вре­ђе­но ње­но пра­во, сво­
јим пред­ло­гом у свој­ству пред­ла­га­ча.
Пред­лог са­др­жи:
1. Име и пре­зи­ме, члан­ство у удру­же­њу и ме­сто ста­но­ва­ња, од­
но­сно на­зив и се­ди­ште пред­ла­га­ча и на­зив ор­га­на и се­ди­ште, као
про­тив­ни­ка пред­ла­га­ча;
2. Акт про­тив ко­га је пред­лог упра­вљен уз крат­ко из­ла­га­ње због
че­га се под­но­си пред­лог као и у ком прав­цу и оби­му се пред­ла­же
по­ни­шта­ва­ње ак­та:
Уз пред­лог се мо­ра под­не­ти оспо­ре­ни акт у ори­ги­на­лу или пре­
пи­су. Пред­лог се под­но­си у три при­мер­ка.
Члан 65.
Пред­лог за во­ђе­ње по­ступ­ка код су­да прав­де се под­но­си у ро­ку
од 30 да­на од да­на до­ста­вља­ња дру­го­сте­пе­ног ак­та ко­ји га под­но­си
или од да­на јав­ног об­ја­вљи­ва­ња од стра­не над­ле­жног ор­га­на.
Пред­лог по пра­ви­лу не спре­ча­ва из­вр­ше­ње ак­та про­тив ко­га је
под­не­сен.
263
По зах­те­ву пред­ла­га­ча суд мо­же да од­лу­чи да се за­ста­не са из­
вр­ше­њем ак­та до ко­нач­не суд­ске од­лу­ке.
Члан 66.
По при­је­му пред­ло­га за по­кре­та­ње спо­ра, као и утвр­ђе­них пи­
сме­них до­ка­за о оспо­ра­ва­њу од­ре­ђе­ног ак­та, пред­сед­ник Су­да
прав­де до­не­ће ЗА­КЉУ­ЧАК о за­ка­зи­ва­њу и спро­во­ђе­њу по­ступ­ка
код Су­да, у ком ће би­ти на­зна­че­но ме­сто за­се­да­ња, дан и час за­се­
да­ња, као и ви­си­на так­се ко­ју стра­не тре­ба да упла­те.
Члан 67.
Сво­јим из­бо­ром да спор­ну си­ту­а­ци­ју рас­пра­ве на су­ду прав­де
стра­не су нео­по­зи­во при­хва­ти­ле да је од­лу­ка су­да оба­ве­зу­ју­ћа за
уче­сни­ке спо­ра.
Члан 68.
Суд ће ре­ше­њем од­ба­ци­ти пред­лог ако утвр­ди:
1. Да је пред­лог под­не­сен не­бла­го­вре­ме­но;
2. Да акт ко­ји се оспо­ра­ва не ди­ра у пра­во пред­ла­га­ча;
3. Да се про­тив ак­та мо­гла из­ја­ви­ти жал­ба па ни­је, или ни­је бла­
го­вре­ме­но из­ја­вље­на.
Члан 69.
Суд ре­ша­ва спор по пра­ви­лу на под­ло­зи чи­ње­ни­ца ко­је су утвр­
ђе­не у прет­ход­ном по­ступ­ку. У ко­ли­ко то ни­је мо­гу­ће суд ће утвр­
ди­ти чи­ње­нич­но ста­ње на рас­пра­ви или пре­ко јед­ног чла­на ве­ћа
или не­ког дру­гог ор­га­на.
Члан 70.
Суд ре­ша­ва спор од­лу­ком. Од­лу­ком се пред­лог ува­жа­ва или од­
би­ја као нео­сно­ван. Ако се пред­лог ува­жа­ва суд по­ни­шта­ва спо­ре­
ни акт.
У слу­ча­ју из прет­ход­ног ста­ва ор­ган чи­ји акт се по­ни­шта­ва је
ду­жан да до­не­се нов акт она­ко ка­ко је у од­лу­ци су­да прав­де од­ре­
ђе­но. Уро­ку ко­ји не мо­же би­ти ду­жи од 30 да­на, од да­на при­је­ма
од­лу­ке су­да.
264
Члан 71.
Суд до­но­си од­лу­ку ве­ћи­ном гла­со­ва. О ве­ћа­њу и гла­са­њу во­ди
се по­се­бан за­пи­сник ко­ји пот­пи­су­ју сви чла­но­ви ве­ћа. Ве­ћа­ње и
гла­сње се вр­ши без при­су­ства стран­ка.
Члан 72.
Од­лу­ка, од­но­сно ре­ше­ње са­др­жи озна­че­ње су­да, име и пре­зи­
ме пред­сед­ни­ка ве­ћа и чла­но­ва ко­ми­си­је ве­ћа и за­пи­сни­ча­ра, озна­
че­ње стра­на­ка и њи­хо­вих за­ступ­ни­ка., крат­ко из­ла­га­ње пред­ме­та
спо­ра и дан ка­да је од­лу­ка до­не­та, од­но­сно ре­ше­ње из­ре­че­но и об­
ја­вље­но, дис­по­зи­тив, обра­зло­же­ње. Дис­по­зи­тив мо­ра би­ти одво­јен
од обра­зло­же­ња.
Ори­ги­нал од­лу­ку пот­пи­су­је пред­сед­ник ве­ћа и за­пи­сни­чар.
Од­лу­ка се из­да­је стран­ка­ма у ове­ре­ном пре­пи­су.
Тро­шко­ви по­ступ­ка пред су­дом прав­де
Члан 73.
У ко­ли­ко се по­сту­пак спро­во­ди у ме­сту се­ди­шта су­да или у ко­
ли­ко суд на­ђе да је це­лис­ход­ни­је или у ин­те­ре­су стра­на­ка или на
зах­тев стра­на­ка, да се по­сту­пак спро­ве­де у ме­сту се­ди­шта јед­не од
стра­на­ка, сва­ка стран­ка сно­си сво­је тро­шко­ве.
Суд­ску так­су за пред­лог за по­кре­та­ње по­сту­па­ка и од­лу­ку су­да,
суд ће од­ре­ди­ти нај­ви­ше у ви­си­ни та­риф­ног бро­ја 28 и 29 за­ко­на о
суд­ским так­са­ма (сл. гла­сник РС број 28/94 и 53/95).
Так­са из прет­ход­ног ста­ва упла­ћу­је се на жи­ро ра­чун ГСС-а.
Обез­бе­ђе­ње спро­во­ђе­ња од­лу­ке су­да
Члан 74.
Уко­ли­ко се ипак до­ђе у си­ту­а­ци­ју да се од­лу­ка су­да не спро­ве­де
у скла­ду са чла­ном 68. или из не­ког дру­гог раз­ло­га, исту ће спро­
ве­сти од­го­ва­ра­ју­ћа скуп­шти­на ор­га­на чи­ји је акт оспо­рен, од­но­
сно скуп­шти­на не­по­сред­но ви­шег са­ве­за ако је оспо­ре­ни акт скуп­
штин­ски.
265
VI ПРЕ­ЛА­ЗНЕ ОД­РЕД­БЕ
Члан 75.
Сви по­ступ­ци ко­ји су у то­ку, а ни­су за­вр­ше­ни до усва­ја­ња овог
пра­вил­ни­ка, има да се за­вр­ше пре­ма од­ред­ба­ма овог оп­штег ак­та.
VII ОСТА­ЛЕ ОД­РЕД­БЕ
Члан 76.
За ту­ма­че­ње од­ре­да­ба овог пра­вил­ни­ка над­ле­жна се скуп­шти­на
Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је.
VI­II ЗА­ВР­ШНЕ ОД­РЕД­БЕ
Члан 77.
Овај пра­вил­ник се сма­тра усво­је­ним ка­да о ње­му до­не­се од­
лу­ку скуп­шти­на Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је по спро­ве­де­ној јав­ној
рас­пра­ви.
Члан 78.
Из­ме­не и до­пу­не овог пра­вил­ни­ка вр­ше се на на­чин и по по­
ступ­ку пред­ви­ђе­ном за ње­го­во до­но­ше­ње.
Члан 79.
Овај пра­вил­ник се при­ме­њу­је 8. да­на од да­на об­ја­вљи­ва­ња у
бил­те­ну Го­лу­бар­ског Са­ве­за Ср­би­је.
Члан 80.
Сту­па­њем на сна­гу овог пра­вил­ни­ка пре­ста­је да ва­жи ди­сци­
плин­ски пра­вил­ник из 2008. го­ди­не.
266
БЕЛЕШКЕ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
267
БЕЛЕШКЕ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
268
БЕЛЕШКЕ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
269
БЕЛЕШКЕ
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
270
CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд
636.596-051(497.11)(058.7)“2013“
КАТАЛОГ одгајивача голубова српских
високолетача са такмичарским и дисциплинским
правилником. - Београд : Голубарски савез
Србије, 2013 (Лозница : Традиција). - 272
стр. ; 17 cm
Тираж 7.000.
ISBN 978-86-916587-0-0
a) Одгајивачи голубова - Србија - Адресари
- 2013
COBISS.SR-ID 197699084
Download

КАТАЛОГ