ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ
„СОЦИОЛОГИЈА МЕНАЏМЕНТА“
(3+2)
Школска 2012/2013. Година
I ГОДИНА СТУДИЈА
Зимски семестар
Проф. др Дарко Маринковић
Асистент МСц Милица Микуљевић
e-mail:[email protected]
[email protected]
ПРОГРАМ ПРЕДМЕТА
Школа: Факултет за пословне студије Пожаревац
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Назив студијског програма: Пословне академске студије
Број студијског програма
студијског програма: 307-1-2
Шифра
Шифра предмета: СОМ
Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА МЕНАЏМЕНТА
ЕСПБ: 7
Шифра СП предмета: 307-1-2-СОМ
Фонд часова: 180
Семестар: 1
Година: 1
Статус предмета: ОБАВЕЗАН
Условљеност: ДА
НЕ
Циљ предмета: Упознавање са основним категоријама социологије
менаџмента.
Исход предмета: Стицање знања из опште културе и социологије
менаџмента а ради оспособљавања студента да ефикасно управља
друштвеним односима у пословном интерном и екстерном окружењу.
Језик предмета: Српски језик
Предмет предаје: Проф. др Дарко Маринковић
Методе
наставе:
предавања,
тестирање
разумевања
у
току
наставе,контролни тестови, израда и одбрана семинарских радова, студије
случаја.
Садржај предмета
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Број часова
Упознавање са предметом; Увод у социологију менаџмента
Менаџмент као друштвена појава
Развој мисли о управљању и теорије менаџмента
Професија менаџера
Образовање
Екологија и менаџмент
Друштво и природна средина
Глобализација
Пословна етика
Корпоративна култура
Радне групе
Мотиви и мотивација опште културе предузећа
Комуникација
Лидерство
Конфликти у вези са менаџментом;
Колоквијуми, сумирање резулатата и договори за испит
10
8
10
10
8
8
8
12
12
10
8
10
12
10
8
36
Литература:
1. Entoni Gidens „Sociologija“, Ekonomski fakultet Beograd, 2003.
2. Дарко Маринковић „Индустријски односи“, Мегатренд Универзитет,
Београд, 2005.
3. Karl Grindt “The sociology of work”, Polity Press, Cambridge UK, 2003.
4. Смиља Ракас „Социологија менаџмента“, Мегатренд Универзитет,
Београд, 2005.
Број часова активне наставе
Предавања Вежбе Други облици
наставе
3
2
/
Студијски
истраживачки рад:
/
Остали
часови
/
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
10
писмени испит
40
практична настава
усмени испт
колоквијум-и
(2x15)30
Семинарски рад
20
..........
Минимални број поена за пролазност:55
Испитна питања
1. Појам и предмет социологије
2. Како нам социологија може помоћи у свакодневном животу
3. Друштвену услови у којима настаје социологија
4. Оснивачи социологије
5. Позитивистичка теорија Огиста Конта
6. Критичко конфликтна теорија Карла Маркса
7. Развој социолошке мисли у новом добу
8. Функционалистичке и конфликтне социолошке теорије
9. Социолошко учење Макса Вебера
10. Социолошко схватање Емила Диркема
11. Хуманистички приступ у савременој социолошкој мисли– Лукач,
Корш, Маркузе, Блох
12. Однос социологије и филозофије
13. Однос социологије и историје
14. Однос социологије и других друштвених наука
15. Однос опште и посебних социологија
16. Социолошки метод
17. Појам науке и основни принципи научног мишљења
18. Основни принципи социолошког метода
19. Метода посматрања
20. Метода испитивања
21. Статистичка метода
22. Компаративна метода
23. Метода експеримента
24. Метода мерења
25. Метода студије случаја
26. Друштвене творевине, институције и друштвени процеси
27. Друштвена структура
28. Село и град у савременом друштву
29. Социјална структура становништва
30. Osnovne društvene grupe
31. Народ, нација, национална осећања, национализам
32. Друштвене класе и слојеви
33. Однос појединац, друштвене групе, друштво
34. Дискриминација
контра начела једнаких шанси, позитивна
дискриминација
35. Хоризонтална и вертикална социјална покретљивост
36. Род, сексуалност, родна равноправност
37. Породица као основна друштвена група
38. Насиље и злостављање у породици
39. Концепт и пракса људских права у савременом друштву
40. Држава, појам, настанак и развој
41. Политика као специфични вид друштвене активности
42. Актери политичког живота друштва
43. Политичке странке, појам и основне карактеристике
44. Невладине организације, појам, место и улога
45. Градјанско друштво и његове институције
46. Масовни медији и комуникације
47. Утицај медија на политички и друштвени живот
48. Интернет и његово место и улога у друштвеним процесима и
односима
49. Основни облици друштвене свести
50. Морал
51. Идеологија
52. Обичаји и традиција
53. Религија
54. Еколошка криза севраменог света
55. Глобализација, појам, позитивне и негативне стране
56. Људски рад кроз историју, појам, основне одреднице
57. Судбина и перспективе људског рада у савременом добу
58. Људски рад у условима транзиције
59. Производња, појмовно одредјење, компоненте
60. Врсте рада
61. Подела рада
62. Конфликтни карактер људског рада
63. Однос принудног и стваралачког у људском раду
64. Индустријска производња, индустријско и „постиндустријско
друштво“
65. Индустријски односи, појам, настанак, развој,актери
66. Индустријско друштво и настанак и развој социологије рада као
посебне научне дисциплине
67. Однос опште и социологије рада
68. Однос социологије рада и других социолошких дисциплина
69. Основна теоријска становишта о људском раду
70. Од Фредерика Тејлора и његове научне организације рада до
стратегија одрживог развоја
71. Рад, односи у процесу рада, индивидуални и тимски рад
72. Чврсти и флексибилни модели организације рада
73. Микро радна средина и њене компоненте
74. Радно и слободно време
75. Животна средина
76. Однос радне и животне средине
77. Морал, радни морал, мотивација за рад
78. Тржиште радне снаге, запосленост, запошљавање
79. Становништво,активно становништво, запосленост
80. Улога државе у области запослености и запошљавања
81. Флексибилни модели запошљавања
82. Нове технологије и промене структури радне снаге
83. Процес „доживотног учења“
84. Сива економија и црно тржиште радне снаге
85. Извори сиве економије у земљама транзиције
86. Корупција у друштву и индустријским односима
87. Најчешћи појавни облици и последице корупције
88. Радна, социјална и економска права као део укупних људских
слобода и права
89. Развој индустријских односа од конфликата ка индустријском и
социјалном миру
90. Право радника и послодаваца да се слободно организују
91. Појам, настанак, развој и друштвена улога синдиката
92. Појам, настанак, развој и улога послодавачких организација
93. Улога државе у индустријским односима
94. Право радника на информисање, консултовање и саодлучивање
95. Колективно преговарање, појам, настанак, развој, актери
96. Основни принципи колективног преговарања
97. Колективни радни спорови
98. Механизми мирног решавања колективних радних спорова
99. Социјални дијалог
100. Индустријски конфликти, појам, настанак, развој, узроци и
последице
101. Штрајкови
102. Индустријске акције послодаваца против радника и синдиката
103. Корпоративна култура
104. Друштвено одговорно пословање
105. Стање и перспективе индустријских односа у Србије
106. Индустријски односи у процесу глобализације
107. Медјународне организације у области индустријских односа
108. Медјународни – стандарди у области индустријских односа
109. Медјународна организација рада
110. Европска социјална повеља
УПУТСТВО ЗА САСТАВЉАЊЕ СЕМИНАРСКОГ РАДА
Општа упутства:
Тема семинарског рада се бира из области које се обрађују у оквиру наставних јединица
(погледати горе дати Садржај предмета). Студент тему семинарског рада бира по личном
интересовању.Семинарске радове је потребно израдити и предати их ментору до дана
представљања пре предавања. Одбране семинарских радова ће протећи по договору.
Свако представљање семинарских радова траје највише 20 мин. Ментор ће оценити
студента поенима (максимално 20 поена). Пожељно је да се семинарски радови заснивају
на практичним примерима из праксе домаћих и страних компанија И да се прикажу
практични примери у оквиру теме која се обрађује.
Елементи и облик семинарског рада
1. Прогресија
Насловна страна (1 страна)
Преглед садржаја (1 страна)
Садржина (ца. 12 страни)
Литература и извори (1 страна)
2. Облик
Захтевано писмо је: Тимес Неw Роман, величина 12 пт
Размак: 1,5 ред
Поравнање: обострано
Све ивице: 2,5 цм
Наслови: Тимес Неw Роман, величина 12 пт, болд
3. Насловна страна мора садржати: наслов семинарског рада, назив факултета, предмет,
име и презиме ментора, имена и презимена студената, бр. индекса, место и датум израде
рада.
4. У садржају ће бити приказани елементи рада, тј. наслови и поднаслови са означеним
странама.
5. Садржина ће бити подељена на:
увод, где представљате проблем, сврху и циљеве рада
језгро, где су представљене теоретске основе и анализа изабраног практичног
проблема
закључак, где описујете шта сте у раду установили, какви су ваши предлози
6. Литература је наведена у градиву за предавања, за евентуалну додатну литературу се
посаветујте са ментором. Литература се наводи на следећи начин:
Презиме, почетно слово имена аутора, издавач, место издавања и година издавања
(ПРИМЕР: Јовановић, М. : Интеркултурни менаџмент, Мегатренд Универзитет
примењених наука, Београд, 2005.)
Семинарски радови, који не буду урадјени у складу са упутствима неће бити
прихваћени.
Желимо Вам пуно креативности и весеља у припреми, изради и представљању
семинарских радова!
Проф. др Дарко Маринковић
Асистент Милица Микуљевић
Download

3+2