ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАНКОВЕСЕЛИНОВИЋ“
ЦРНА БАРА
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2012/13.ГОДИНЕ
ЦРНА БАРА, СЕПТЕМБАР 2012. ГОДИНЕ
-2На основу члана 57.ст.1.т 2). Закона о основама система образовања и васпитања («Сл.
Гласник РС» број 72/09, 52/11) и члана 60.ст.1 т.2). Статута основне школе „Јанко
Веселиновић“- Црна Бара, Школски одбор на седници од 12.09.2012. године донео је
О Д Л У К У
I Усваја се Годишњи план рада основне школе „Јанко Веселиновић“- Црна Бара
за школску 2012/13. годину.
II План и одлуку о усвајању доставити: одељењу Министарства просвете, науке и
технолошког развоја у Шапцу и Скупштини општине Богатић
У Црној Бари
Председник ШО
12.09.2012.године
_________________
Дел. бр. 01-552
(Ненад Мијаиловић)
-3-
САДРЖАЈ:
УВОД.......................................................................................................................................6
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА............................................................................................6
II ПРИОРИТЕТИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ.................................7
III МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА ШКОЛЕ.....8
1. МАТИЧНА ШКОЛА У ЦРНОЈ БАРИ.....................................................................8
2. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У ГЛОГОВЦУ................................................9
3. ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У СОВЉАКУ................................................. 9

ШКОЛСКИ ПРОСТОР.................................................................................10

НАСТАВНА СРЕДСТВА, ОПРЕМА..........................................................11

ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ............................................................................11

РАД У БИБЛИОТЕЦИ.................................................................................12

УСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ...........................................................12
IV КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА - КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА
КАДРОВА.............................................................................................................................12
1. НАСТАВНИ КАДАР................................................................................................12
2. ВАННАСТАВНИ КАДАР........................................................................................13
V ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ.........................13
1. УЧЕНИЦИ..................................................................................................................13
2. УЧЕНИЦИ ПУТНИЦИ.............................................................................................14
3. ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА (обрзовни ниво родитеља, социјални
статус, дефицијентност породице)..........................................................................14
4. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ.........................................................16
4.1.РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ, РАСПОРЕД СМЕНА И ЗВОЊЕЊА......16
5. РЕДОВНА, ИЗБОРНА, ФАКУЛТАТИВНА, ДОДАТНА И ДОПУНСКА
НАСТАВА..................................................................................................................17
6. ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА И РАСПОРЕД ПО ПРЕДМЕТИМА ЗА
ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ................................................................................20
7. ШКОЛСКИ ТИМОВИ..............................................................................................23
8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА............................24

ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ.................................................26

СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ........................................................................26

ЕКСКУРЗИЈЕ................................................................................................27

ПРИПРЕМНА НАСТАВА............................................................................27
-4
ТАКМИЧЕЊА...............................................................................................27

ПОПРАВНИ ИСПИТИ.................................................................................27
VI ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА И СТРУЧНИХ
САРАДНИКА У ШКОЛИ.................................................................................................28
1. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА...............................................28
1.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА..................................28
1.2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ОД I ДО IV
РАЗРЕДА...................................................................................................................29
1.3.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ОД V ДО VIII
РАЗРЕДА...................................................................................................................31
1.4.ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ
НАСТАВЕ.................................................................................................................32
1.5.ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА.........34

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТО, ЛИКОВНУ
КУЛТУРУ, МУЗИЧКУ КУЛТУРУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ...........34

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ И
ПРИРОДНЕ НАУКЕ (математика, хемија, физика, биологија)..............35

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК,
КЊИЖЕВНОСТ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ (српски језик, енглески језик,
немачки језик, историја, географија)..........................................................36
1.6.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА.......................................37

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ
ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА..........................................................................37

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ...............................................................................................39
1.7.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА.......................41
2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДННИКА……..........................42
2.1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА………............................................42
2.2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА………………......................46
2.3.ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ…………......47
VII ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И
САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА У ШКОЛИ........................................................................47
1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА...........................................................47
2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УПРАВНОГ ОРГАНА – ШКОЛСКОГ
ОДБОРА.................................................................................................................50
-53. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА..........................................51
VIII ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ НАСТАВНИКА....................51
IX ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ........................52
1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ-УЧЕНИЧКИХ
СЕКЦИЈА...................................................................................................................52
2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА.................................54
3. ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА У ПРВОМ И
ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА...............56
X ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА....59
1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ ШКОЛЕ............59
2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ............61
3. ПЛАН И ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ...............................63
4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТЕ...................64
5. ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА................................................................66
6. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ.........................................70
7. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ........71
8. ПЛАН И ПРОГРАМ ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА УЧИОНИЦА И ШКОЛСКОГ
ДВОРИШТА...............................................................................................................72
9. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРВУ ПОМОЋ.........................................72
XIПРОГРАМ РАДА РАДНИКА НА ОБЕЗБЕЂЕЊУ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА
ИЗВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА, ТИМА ЗА ХИГИЈЕНУ И
ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА........................................................72

ПЛАН И ПРОГРАН РАДА ДОМАРА......................................................................72

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ХИГИЈЕНИЧАРКИ....................................................73

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА НАБАВКУОГРЕВА.................................74
XIIПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ................................74
XIII ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ...............................76
1. САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА........................76
2. САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА У ОКРУЖЕЊУ
ШКОЛЕ (КУЛТУРНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ, СОЦИЈАЛНЕ, ПРИВРЕДНЕ,
УПРАВНЕ И ДР.)......................................................................................................77
XIV ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАУЛАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
РАДА ШКОЛЕ.....................................................................................................................78
-6-
УВОД
I ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА
-
-
-
-
-
-
-
Закон о основама систаема образовања и васпитања („Службени гласник
РС“, број:72/09,52/11)
Закон о основној школи („Службени гласник РС“, Просветни гласник,
број:50/92,53/93,67/93,48/94,66/94,22/02,62/03,101/05-др.закон и 72/09-др.закон)
Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Сл.гл.РС“,бр.72/09)
Подзаконска акта:
Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, Просветни гласник, број
10/04)
Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног
образовања и васпитања и наставног програма за трећи разред основног
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, Просветни гласник, број
1/05)
Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за
први и други разред основног образовања и васпитања(„Службени гласник РС“,
Просветни гласник, број 1/05)
Правилник о наставном програму за четврти разред основнох образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, Просветни гласник, број 3/06)
Правилник о наставном плану за пети и шести разред основног образовања и
васпитања („Службени гласник РС“, Просветни гласник, број 6/06)
Правилник о изменама правилника о наставном плану и програму основног
образовања за седми и осми разред (“Службени гласник РС “, Просветни
гласник, број 9/06)
Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму
основног образовања и васпитања („Службени гласник РС“, Просветни гласник,
број 15/06)
Правилник о изменама правилникао календару образовно – васпитног рада
основне школе за школску 2008/2009. годину.
Правилник о календару образовно – васпитног рада основне школе за школску
2008/2009. годину(„Просветни гласник“, број 6/08)
Правилник о наставном плану и програму за шести разред основног образовања
и васпитања („Просветни гласник“, број 5 од 26.05.2008).
Правилник о наставном плану и програму за 7 разред основног образзовања и
васпитања (“Просветни гласник“, бр.6/09),
Школски програм за 1-8 разред
Развојни план школе
Извештај о раду школе у претходној школској години и извештај о
самовредновању
Приручник о самовредновању
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и
занемаривања у образовно-васпитним установама
Закон о основама система образовања и васпитања(„Службени гласник РС“
бр:72/09)
Правилник о наставном плану и програму за осми разред основног образовања и
васпитања (“Просветни гласник“, бр2/2010)
-7-
- Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму
-
-
основног образовања и васпитања, за први, други, трећи и четврти разред (
Просветни гласник бр. 2/2010)
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму
за други циклус основмног образовања и васпитања и наставног програма за
пети разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр. 2/2010)
Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за
први и други мразред основног образовања и васпитања (Просветни
гласник2/2010)
Правилник о протоколу поступака у установи у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање (Сл. Гласник бр. 30/2010
Правилник о изменама и допунама правилника о наставном плану и програму за
први и други разред основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр.
7/2010
Правилник о изменама и допунама Правилника о наставном плану и програму
за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и
наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања
(Просветни гласаник бр. 7/2010)
Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и другом циклусу
основног образовања и васпитања (Просветни гласник бр.7/2010
Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску
2011/12год.(„Сл.гл.рс-Просветни гласник“,бр.4/2011
Правилник о плану уџбеника („Сл.гл.РС-Просветни гласник“,бр.7/11)
Правилник о образовним стандардима за крај првог циклуса обавезног
образовања за предмете :српски језик,математика и природа и друштво
(„Просветни гласник РС“бр.5/2011)
Правилник о општим стандардима постигнућа-образовни стандарди за крај
обавезног образовања („Просветни гласникРС,бр.5/2010.)
Правилник о програму свих облика рада стручних сарадника („Сл. гласник РСПросветни гласник“, бр. 5/2012)
II ПРИОРИТЕТИ ШКОЛЕ У ШКОЛСКОЈ 2012/13.ГОДИНИ


Примена инклузивног образовања у школи;

Рад на новим кључним областима процеса самовредновања рада школе и
остваривање циљева ШРП-а.
Стручно усавршавање запослених и коришћење дигиталне учионице за
редовну наставу;
-8-
III МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ
РАДА ШКОЛЕ
Основна школа „Јанко Веселиновић“ у Црној Бари, са издвојеним одељењима у
Глоговцу и Совљаку, има дугу и богату традицију.
Према расположивим писаним подацима и документима из архиве месних заједница и
Цркве, Школа у Глоговцу основана је 1824.године, у Црној Бари 1879. године, а у
Совљаку 1903. године.
Садашња школска зграда у Црној Бари са котларницом дограђена је 1979.године.
Међутим, треба напоменути да су учионице и школске просторије грађене парцијално
''парче по парче'' према средствима и новцу колико су општина Богатић и месна
заједница Црна Бара могле да издвоје.
Школска зграда је приземног типа, грађена по дужини дворишта, без сале за физичко
васпитање.
Школа има следећу организациону структуру:
 матична осморазредна школа у Црној Бари;
 подручне четвороразредне јединице у Глоговцу и Совљаку, где се
настава одвија у комбинованим одељењима.
1.МАТИЧНА ШКОЛА У ЦРНОЈ БАРИ
Матична школа се налази у близини центра насеља Црне Баре. Један део школе налази
се на месту где је некада била црква. Објекат је временом дограђиван и прилагођаван
потребама. Ове школске године школа слави 134 године од свог настанка.
Школски простор за извођење наставе чине:
- 7учионица, које су у функцији за извођење наставе. Учионице су
довољно простране и добро осветљене. Намештај у њима као и у самој
згради је класичан и застарео , али је још увек у функцији;
- Кабинет за информатику и дигитална учионица са 21компјутером, који
су умрежени локално и глобално, а 3 компјутера су застарелог типа који
нису умрежени ни локално ни глобално.Просторија је обезбеђена по
техничким стандардима;
- Библиотека је добијена исељавањем из дигиталног кабинета. Обнавља се
и књишки фонд. Проблеми библиотеке су: опрема и кадар. Наиме, у
библиотеци нема стално запосленог радника већ у њој раде наставници
са непотпуном нормом;
- Трпезарија је некада служила за дистрибуцију хране , али је годинама
изгубила ту функцију. Иста се данас користи за одржавање школских
приредби и за физичко васпитање у зимском периоду.У школској
2012/13. Години трпезарија ће се давати на коришћење ученицима за
тренинг каратеа и фолклора;
- Просторија за предшколско васпитање, добијена је исељавањем бивше
кухиње која је у саставном делу са трпезаријом, опремљена је
класичним намештајем и саставни је део предшколске установе Богатић;
-94 канцеларије (за директора, педагога, наставнике и административно
особље). Исте су класичне као и већина просторија у школи са сличним
намештајем, имају довољно простора за своју делатност;
- Санитарни чвор новије градње (2003) је у добром стању и у потпуној
функцији;
- Помоћна зграда за смештај огрева и постројења за централно грејање.
- Пространо школско двориште из 2 дела:
1. травнатог и делимично уређеног;
2. асфалтног у функцији спортског терена за мале спортове
који је потпуно осветљен.
Осим школе за наставу се користе и неки сеоски објекти, спортски терени, сала сеоског
Дома културе.
Недостаје спортски терен за одбојку (у плану је и његова изградња).
Настава у се одвија у две смене, без промена - пре подне старији узраст, поподне млађи
узраст и предшколци.
-
2.ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У ГЛОГОВЦУ
Подручна јединица у Глоговцу се налази у улици Јанка Веселиновића, ради у два
комбинована одељења. Настава се одвија у преподневној смени. У школској згради се
користи простор за остваривање припремног предшколског програма Дечјег вртићаБогатић за децу предшколског узраста из Совљака и Глоговца. Ове школске године
школа слави 189 године од свог настанка.
Школа има:
- 2 учионице за наставу млађег узраста;
- 1 учионица за потребе предшколског одељења;
- Библиотеку;
- Сталну поставку музеја ''Милорад Панић-Суреп'';
- Салу за физичко васпитање која није у функцији и захтева потпуну
адаптацију;
- Канцеларију за наставнике и кабинет за информатику
- Санитарни чвор старије градње који је физички одвојен од
школскезграде без грејања и стога нијеу потпуној функцији;
- Објекат за огрев потпуно дотрајао, који захтева нову градњу.
Школа је добила централно грејање у претходној школској години које ће бити у
функцији у школској 2012/13. години.
Школско двориште је изузетно пространо и травнато, али без уређених спортских
терена. Повезано је са сеоским игралиштем и асфалтним тереном за кошарку.
У Глоговцу је живео и радио Јанко Веселиновић, а у самој школи је радио од 1883 до
1885 године.
3.ИЗДВОЈЕНО ОДЕЉЕЊЕ ШКОЛЕ У СОВЉАКУ
Подручна четвороразредна јединица у Совљаку ради у два комбинована одељења.
Настава се одвија у две смене, јер школа има само једну учионицу и једну канцеларију.
Школска зграда је старијег датума, прошле године потпуно реновирана. У школи је
- 10 дограђен нови санитарни чвор чиме су испуњени сви санитарно-технички
услови.Двориште је пространо, травнато и потпуно неуређено за спортове тако да не
постоје услови за наставу физичког васпитања.Грејање је начврсто гориво –ложење
пећи у учионици и канцеларији.
Кроз васпитно-образовни процес кроз ову школу до сада је ''прошло'' преко 12.000
ученика. Многи од њих су познати и признати интелектуалци који су нашли запослење
широм наше земље. Неки ученици ове школе су данас просветни радници и предавачи
у наставном процесу. Ове школске године школа слави 99 година од свог настанка.
-ШКОЛСКИ ПРОСТОР
Већ у уводном делу Програма назначен је спољашњи изглед и тип градње школске
зграде.
Школа ће у 2012/13. Години реализовати свој васпитно-образовни рад у следећим
просторијама:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Врста простора
Црна Бара
Учионице
7
Кабинет за информатику и дигитални
1
кабинет
Библиотека са читаоницом
1
Канцеларија за наставнике
1
Канцеларија за директора
1
Канцеларија за администр. раднике
1
Канцеларија за педагога
1
Просторија за предшколце
1
Просторија за помоћне раднике
1
Трпезарија
1
Глоговац Совљак
2
1
1
1
1
1
-
1
-
С обзиром да школа нема фискултурну салу, наставу физичког васпитања организоваће
на спортском терену у школском дворишту, а током зиме у трпезарији.
У подручним одељењима у Глоговцу и Совљаку васпитно-образовни рад организоваће
се кроз рад у комбинованим одељењима у класичним учионицама.
Школа има објекте за смештај огрева у матичној школи и у издвојеним одељењима.
Загревање просторија се врши централним грејањем у матичној школи и издвојеним
одељењима у Глоговцу, а у издвојеним одељењима у Совљаку пећима на чврста
горива.
У 2012/13.години, школа планира наставак инвестиција на одржавању школских
објеката у Црној Бари и Глоговцу.
- 11 -НАСТАВНА СРЕДСТВА, ОПРЕМА
Ред.број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Свега
(1-20)
Наставно средство
Графоскоп
Поларизатор за граф.
Дијапројектор (ручни)
Дијапројектор (аутом.)
Скенер и штампачи
Кинопројектор 16мм
УПС
Видео Пројектор
ЦД плејер
Pадио пријемник
ТВ колор
ТВ црно бели
Касетофон
Видео
Фото апарат
Лаптоп
Дигитални кабинет за 15 уче.
3 кућиш. И 15 монитора
Компјутер Pentium I
Компјутер Pentium IV
Фотокопир апарат
Црна Бара
3
3
2
1
4
1
2
1
2
1
1
1
3
1
1
1
1
5
12
1
47
Глоговац Совљак Свега
1
1
5
1
1
5
1
1
4
1
1
3
1
5
1
2
1
1
3
2
1
1
3
1
2
1
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
11
1
1
10
6
14
1
68
У циљу побољшања материјално-техничких услова за извођење наставе школа
планира:
- Поправку оштећене опреме и наставних средстава;
- Набавку нове опреме и наставних средстава;
- Опремање школске библиотеке и обнову књишког фонда;
- Обнављање и уређивање канцеларијског намештаја и канцеларија;
- Набавку новoг дидактичког материјала;
- Набавку нове спортске опреме и уређивање спортског терена;
- Адаптацију школске зграде у матичној школи (спољашње фасаде и
замена столарије).
Реализација горе наведених активности зависи од донација локалне заједнице и МПС.
У односу на норматив, опремљеност наставно-техничким и другим средствима је
задовољавајућа.
-ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ
У школи ће бити организовано дежурство наставног и помоћног особља.
- 12 Дежурство наставника изводиће се свакодневно. У првој смени дежурају три
наставника, а у другој смени један наставник.Дежурства наставника ће се заводити у
књигу дежурстава која је набављена ове школске године.
У матичној школи у Црној Бари дежураће ученици свакодневно у ходнику на улазу у
школску зграду са књигом посета и осталих примедби.
-РАД У БИБЛИОТЕЦИ
Школска библиотека смештена је у посебној адекватној просторији, има знатан
књижни фонд, функционална је и опремљена.Ради од 10.00 до13.00 часова.
Рад у библиотеци обављају наставници предметне наставе:Синиша Благојевићпонедељак, среда, петак и Слађана Первановић-понедељак, уторак,среда,четвртак.
-УСЛОВИ ДРУШТВЕНЕ СРЕДИНЕ
За остваривање васпитно-образовног рада и програмских садржаја, школа ће поред
својих потенцијала и капацитета, користити и следеће објекте ван школске зграде и то:
-
Спортске терене у Црној Бари, Глоговцу и Совљаку;
Дом културе у Црној Бари;
Библиотеку ''Јанко Веселиновић''- Богатић;
Спортски терен ФК ''Мачва''- Богатић;
Одговарајуће институције у реализацији програмских задатака
професионалне оријентације;
Здравствене установе.
IV КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА–КВАЛИФИКАЦИОНА
СТРУКТУРА КАДРОВА
1. НАСТАВНИ КАДАР
Степен стручне
спреме
Средња
Виша
Висока
Свега:
Број извршилаца
у разредној
настави
4
4
8
Број извршилаца у
предметној настави
Свега
2
2
14
18
2
6
18
26
- 13 -
2. ВАННАСТАВНИ КАДАР
Степен
стручне
спреме
Осн.шк.
ССС
КВ
ВСС
Укупно:
Пуно
радно
време
Непуно
радно
време
Стручни Админи. Директор Помоћно
сарадник Радници
особље
Свега
4
5
4
4
1
1
3
9
7
1
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
НЕСТРУЧНО ЗАСТУПЉЕНИ ПОСЛОВИ


Настава математике са 140%
Настава немачког језика са 97%
V ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
ШКОЛЕ
1.УЧЕНИЦИ
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА ПО ОДЕЉЕЊИМА
ОДЕЉ.
I
II
III
IV
I-IV
V
VI
VII
VIII
V-VIII
I-VIII
1
23
19
18
23
83
14
24
20
15
121
204
2
-
-
-
-
-
16
-
16
16
ГЛОГОВАЦ
1
8
3
7
5
23
-
-
-
-
-
23
СОВЉАК
1
1
6
7
3
17
-
-
-
-
-
17
32
28
32
31
123
35
24
36
31
121
244
ЦРНА
БАРА
УКУПНО
- 14 -
2.УЧЕНИЦИ ПУТНИЦИ
У школској 2012/13. Години укупно 43 ученика користи аутобуски превоз за долазак
у матичну школу на релацији Совљак-Глоговац-Црна Бара.
РЕЛАЦИЈА
Глоговац – Црна Бара
Совљак – Црна Бара
УКУПНО
V
8
4
12
VI
6
6
РАЗРЕД
VII
9
7
16
VIII
8
1
9
V- VIII
31
12
43
3.ПОРОДИЧНИ УСЛОВИ УЧЕНИКА (ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА,
СОЦИЈАЛНИ СТАТУС И ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА)
ОБРАЗОВНИ НИВО РОДИТЕЉА И СОЦИЈАЛНИ СТАТУС
Р.б.
Раз. И
одељ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
I-1
I-2
I-3
II-1
II-2
II-3
III-1
III-2
III-3
IV-1
IV-2
IV-3
V-1
V-2
VI-1
VII-1
VII-2
VIII-1
VIII-2
Без ОШ
отац
мајка
3/6
0/0
0/0
4/4
0/0
0/0
0/2
0/0
1/1
0/1
1/0
0/0
1/1
1/2
1/1
0/0
0/1
1/2
0/0
ОШ
отац
мајка
12/6
3/2
1/0
12/11
0/0
0/0
7/6
0/0
3/3
13/13
1/2
0/0
3/4
4/4
7/5
1/7
6/9
3/5
4/2
ССС ВШ
ВСС
отац отац отац
мајка мајка мајка
8/10
0/1
0/0
5/6
0/0
0/0
0/1
0/0
0/0
3/4
0/0
0/0
2/2
0/0
1/1
5/6
0/0
0/0
6/6
1/0
2/2
6/7
1/6
0/0
2/1
0/0
0/0
10/8
0/0
0/1
3/1
0/1
0/1
3/3
0/0
0/0
8/6
0/2
2/1
7/9
2/0
0/0
7/13
2/0
3/1
18/18
0/3
1/0
10/6
0/0
0/0
7/5
1/0
0/0
12/12
0/0
0/0
Запослени Незапослени
отац
отац
мајка
мајка
2/1
21/22
4/1
4/7
0/1
0/0
3/4
16/15
1/1
2/2
0/1
5/5
3/4
13/12
3/2
4/5
3/3
4/7
2/4
21/19
1/1
4/4
0/1
3/2
4/2
8/10
5/2
9/13
8/7
15/14
7/6
13/14
2/4
14/12
7/2
5/11
9/2
7/12
На основу добијених података, произилази да је образовни ниво родитеља изузетно
низак. Чак 193 родитеља (очева и мајки) је са непотпуном или потпуном основном
школом. Далеко је мањи број ученика чији родитељи имају вишу и високу школу, свега
- 15 36. Највећи број родитеља је са средњом школом, њих 246. Дакле, нешто мање од 50%
родитеља је изузетно ниског образовног нивоа.
Школа покрива пољопривредно подручје. У трећини породица, родитељи, поред
бављења пољопривредом на сопственом поседу су и у радном односу.
ДЕФИЦИЈЕНТНОСТ ПОРОДИЦА
Разред и
одељење
I-1
I-2
I-3
II-1
II-2
II-3
III-1
III-2
III-3
IV-1
IV-2
IV-3
V-1
V-2
VI-1
VII-1
VII-2
VIII-1
VIII-2
Свега
Без оба
родитеља
1
1
2
Код
старатеља
1
1
1
1
4
Без оца
Без мајке
Разведени
родитељи
1
1
2
2
1
1
8
1
2
1
2
6
2
1
5
2
1
1
2
1
1
16
Већина ученика станује у породичним стамбеним објектима са родитељима. Мали број
ученика је без оба родитеља или код старатеља. У непотпуној породици живи 30
ученика.
- 16 -
4.ОРГАНИЗАЦИЈА РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ
4.1.РИТАМ РАДНОГ ДАНА ШКОЛЕ, РАСПОРЕД СМЕНА И
ЗВОЊЕЊА
Током школске 2012/13. године, у матичној школи у Црној Бари и издвојеним
одељењима у Глоговцу и Совљаку, настава ће се одвијати у две смене : пре подне и
после подне према следећој сатници:
МАТИЧНА ШКОЛА У ЦРНОЈ БАРИ
Прва смена
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
6. час
V - VIII
7.30 - 8.15
8.20 - 9.05
9.20 - 10.05
10.10 - 10.55
11.00 - 11.45
11.50 - 12.35
Друга смена
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
I - IV
12.50 - 13.35
13.40 - 14.25
14.35 - 15.20
15.25 - 16.10
16.15 - 17.00
Мали одмори трају по 5 минута у преподневној и поподневној смени. Велики одмор
траје 15 минута у преподневној смени, a у поподневној смени 10 минута.
Рад у издвојеним одељењима у Глоговцу се одвија у једној смени са почетком у 8
часова, а у Совљаку у две смене са почетком у 8 и 13 часова.
ГЛОГОВАЦ
1.час
2.час
3.час
4.час
5.час
8.00-8.45
8.50-9.35
9.45-10.30
10.35-11.20
11.25-12.10
Мали одмори трају по 5 минута, а велики одмор 10 минута.
СОВЉАK
Прва смена
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
I - III
8.00 – 8.45
8.50 – 9.35
9.50 – 10.35
10.40 – 11.25
11.30 – 12.15
Друга смена
1. час
2. час
3. час
4. час
5. час
Мали одмори трају по 5 минута, а велики одмор 15 минута.
II - IV
13.00 – 13.45
13.50 – 14.35
14.50 – 15.35
15.40 – 16.25
16.30 – 17.15
- 17 -
5.РЕДОВНА, ИЗБОРНА, ФАКУЛТАТИВНА, ДОДАТНА И
ДОПУНСКАНАСТАВА
-РЕДОВНА НАСТАВА
Редовна настава у I разреду реализоваће се у оквиру предмета:
1. Српски језик;
2. Страни језик-Енглески језик;
3. Математика;
4. Свет око нас;
5. Ликовна култура;
6. Музичка култура;
7. Физичко васпитање.
Редовна настава у II разреду реализоваће се у оквиру предмета:
1. Српски језик;
2. Страни језик-Енглески језик;
3. Математика;
4. Свет око нас;
5. Ликовна култура;
6. Музичка култура;
7. Физичко васпитање.
Редовна настава у III разреду реализоваће се у оквиру предмета:
1. Српски језик;
2. Страни језик-Енглески језик;
3. Математика;
4. Природа и друштво;
5. Ликовна култура;
6. Музичка култура;
7. Физичко васпитање.
Редовна настава у IV разреду реализоваће се у оквиру предмета:
1. Српски језик;
2. Страни језик-Немачки језик;
3. Математика;
4. Свет око нас;
5. Ликовна култура;
6. Музичка култура;
7. Физичко васпитање.
Редовна настава у V разреду реализоваће се у оквиру предмета:
1. Српски језик;
2. Страни језик-Немачки језик;
3. Математика;
4. Историја;
5. Географија;
6. Биологија;
7. Музичка култура;
- 18 8. Ликовна култура;
9. Техничко и информатичко образовање;
10. Физичко васпитање.
Редовна настава у VI разреду реализоваће се у оквиру предмета:
1. Српски језик;
2. Страни језик-Немачки језик;
3. Математика;
4. Историја;
5. Географија;
6. Биологија;
7. Физика;
8. Ликовна култура;
9. Музичка култура;
10. Техничко и информатичко образовање;
11. Физичко васпитање.
Редовна настава у VII и VIII разреду реализоваће се у оквиру предмета:
1. Српски језик;
2. Страни језик-Немачки језик;
3. Математика;
4. Историја;
5. Географија;
6. Биологија;
7. Физика;
8. Хемија;
9. Ликовна култура;
10. Музичка култура;
11. Техничко и информатичко образовање;
12. Физичко васпитање.
-ИЗБОРНА И ФАКУЛТАТИВНА НАСТАВА
Школа ће у 2012/13. години oрганизовати наставу обавезних изборних предмета и то:
енглески језик, физичко васпитање-изабрани спорт (рукомет) и верска настава.
Факултативна настава организоваће се из предмета: информатика и рачунарство, хор и
оркестар, цртање, сликање и вајање,чувари природе, домаћинство, народна традиција,
лепо писање.
- 19 Наст.
предмет
Број ученика по разредима
I
Изабрани
спортрукомет
Верска
настава
Чувари
природе
Народна
традиција
Инфортика
Лепо
писање
Хор и
оркестар
Цртање,
сликање
и вајање
Домаћин
ство
23
II
18
Црна Бара
III IV
VI
V
18
21
VIII
30
23
36
31
30
23
36
31
21
18
VII
23
Глоговац
I II III
IV
Совљак
I II III IV
Свега
120
8
3
6
5
1
5
7
3
238
8
3
6
5
1
5
7
3
82
36
18
30
15
45
23
23
16
16
16
20
Ученици од I до IV разреда похађаће наставу обавезног изборног предмета: веронаука
и чувари природе.
Изборна и факултативна настава реализоваће се у оквиру часова редовне наставе у
преподневној и поподневној смени.
Часове изабраног спорта (рукомет), ученици ће похађати у преподневној и поподневној
смени.
-ДОПУНСКА НАСТАВА
Допунска настава ће се организовати као помоћ ученицима од I до VIII разреда који
наилазе на тешкоће у савладавању наставних садржаја. У оквиру овог облика рада,
применом ефикаснијих методичких решења (рад са малом групом ученика,
индивидуализована настава), пружаће се помоћ у савладавању садржаја свим
ученицима који постижу слабе резултате.
Допунском наставом биће обухваћени сви ученици који нису стекли неопходно знање
из српског језика и математике, а у складу са потребама ученика и из осталих
предмета.
Допунски рад се организује 1 час недељно.
16
20
- 20 Евиденција о раду водиће се у Дневницима образовно-васпитног рада за први циклус и
у Дневницима осталих облика образовно-васпитног рада за други циклус (за 5,6,7,8
разред).
-ДОДАТНА НАСТАВА
Додатна настава ће се организовати за оне ученике од IV до VIII разреда који показују
изузетне резултате у настави и ваннаставним активностима, а истовремено испољавају
већу заинтересованост за поједине предмете и савремена достигнућа.
Додатни рад се организује 1 час недељно и уноси у Дневнике осталих облика
образовно-васпитног рада.
Додатним радом исти ученик може бити ангажован у више предмета.
За све облике непосредног рада са ученицима, утврђен је јединствен распоред часова
који се налази у школској документацији.
6.ЗАДУЖЕЊА НАСТАВНИКА И РАСПОРЕД ПО ПРЕДМЕТИМА ЗА
ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
СТРУКТУРА 40-ЧАСОВНЕ РАДНЕ НЕДЕЉЕ
(ГОДИШЊЕ ЗАДУЖЕЊЕ)
Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Презиме и име
радника
Антонић
Мирјана
Думанчић
Милена
Маринковић
Славиша
Ђуричић
Драгана
Дрезгић
Предраг
Мишковић
Владета
Благојевић
Синиша
Бродић
Миленко
Милинковић
Гордана
Вуић Жељко
Школска
спрема
Године
стажа
Одељ.
стареш.
Предмет који
предаје
ВСС
2
ВСС
8
7-2
Српски језик
VI-1, VIII-1,VIII-2
66%
V,VII-1,VII-2
ССС
4
8-1
Немачки језик
IV,V,VI,VII,VIII
ВСС
12
Немачки језик
IV-3
ВШС
19
ВШС
29
ВСС
16
ВСС
25
Музичка кул.
Хор и оркестар
Ликовна култ.
Црт., сликање и
вајање
Историја
Библиотека
Географија
ВСС
10
Математика
VI-1,VII-2,
ВСС
17
Математика
V-1,V-2,VII-1,
VIII-1,VIII-2
Српски језик
6-1
8-2
Разред и одељење у
коме предаје
V,VI,VII,VIII
VII-2
V,VI,VII,VIII
VIII-2
V,VI,VII,VIII
20%
V,VI,VII,VIII
- 21 11.
Пајић Гордана
ВСС
15
7-1
12.
13.
КакучкаКлара
Первановић
Слађана
Михајловић
Владан
ВСС
ВСС
30
7
5-1
ВСС
7
5-2
15.
Ђукановић
Гордана
ВСС
16.
Ђукић Јованка
17.
18.
14.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
V,VI,VII,VIII
VI-1,
VII-1
VII,VIII
V ,VI ,VII,VIII
30%
V,VI,VII,VIII
V,VI,VII,VIII
6
Биологија
Чувари прир.
Домаћинство
Хемија
ТО
Библиотека
Физичко васп.
Изабрани
спорт-рукомет
Енглески језик
ВСС
8
Енглески језик
I-2,II-2,III-2,I-3,
II-3,III-3
Лукић Драгана
ВСС
8
Миражић
Љиљана
Михајловић
Славица
Белић Драгица
Новаковић
Милена
Гогић Светлана
Данојлић
Биљана
Мијатовић
Снежана
Дражић
Душанка
Крстић
Александар
Глоговац
Снежана
ВСС
18
3-1
Физика
Информатика
Разр. настава
VI,VII,VIII
V-1,V-2,VIII-1
III-1 Црна Бара
ВСС
15
4-1
Разр. настава
IV-1Црна Бара
ВСС
ВШС
26
36
1-1
2-1
Разр. настава
Разр. настава
I-1 Црна Бара
II -1Црна Бара
ВШС
ВШС
26
26
1-2, 3-2к
2-2,4-2к
Разр. настава
Разр. настава
I-2,III-2к.Глоговац
II-2,IV-2 к.Глоговац
ВСС
8
1-3,3-3к
Разр. настава
I-3,III-3ком.Совљак
ВШС
31
2-3,4-3к
Разр.настава
II-3,IV-3ком.Совљак
ВСС
0
Веронаука
ВСС
0
Педагог
I-1,II-1,III-1,
V,VI,VII,VIII
I-VIII Црна Бара,I-IV
Глоговац, I-IV Совљак
недељно часова-20
-планирање и програмирање образовно-васпитног рада;
-праћење и вредновање образовно-васпитног рада;
-рад са наставницима;
-рад са ученицима;
-рад са родитељима, односно старатељима;
-рад са директором, стручним сарадницима, педагошким асистентом и пратиоцем детета;
-рад у стручним органима и тимовима;
-сарадња са надлежним установама, организацијама, удружењима и јединицом локалне
самоуправе;
-вођење документације, припрема за рад и стручно усавршавање.
1
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0.5
0.5
0.5
0,5
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
1
0,5
0,5
0.5
0.5
0.5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
1
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
5
4
6
6
4
9
6
4
5
9
12
2
6
10
10
10
10
10
10
10
10
9
32
3
16
14
20
20
13
36
23
14
22
34
36
7
22
34
34
34
34
34
34
34
34
24
1
1
1
0,5
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Редни број
1
22
34
Укупно годишње задужење
1
1
6
10
1
1
1
1
936
1440
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1368
144
720
648
1152
864
576
1440
1008
576
1440
1440
1440
288
936
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1440
1080
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Комисије
Остали послови
18
2
10
9
12
12
8
20
14
8
14
21
20
4
13
20
20
20
20
20
20
20
20
15
1
Културне и спортске
активности
Руковођење активима и већ.
већима
Стручно усавршавање
Дежурство наставника
38
4
20
18
32
24
16
40
28
16
40
40
40
8
26
40
40
40
40
40
40
40
40
30
1
1
1
Рад у стручним органима
1
1
Педагошка документација
Сарадња са родитељима
Слободне активноси
0,5
1
Укупно
Допунска настава
0,5
1
Припрема ученика
Екскурзије
Хор
Припрема наставн.за часове
Додатна настава
12
18
Такмичења ученика
Редовна настава
26
40
Одељењска заједница
Седмично часова
- 22 -
1
6
12
- 23 -
7. ШКОЛСКИ ТИМОВИ
За све активности које се планирају и реализују у школи, како наставне тако и
ваннаставне, задужени су тимови. Наставничко веће формирало је тимове за школску
2012/13. годину по областима. О раду сваког тима водиће се записник, а извештај о
реализованим активностима подносиће руководилац тима на крају школске године.
Тимови и њихови чланови за школску 2012/13. годину су:











СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ (Драгица Белићруководилац);
СТРУЧНО ВЕЋЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТА:
1. Стручно веће за језик, књижевност и друштвене науке (српски језик,
енглески језик, немачки језик, историја, географија) - Милена Думанчић руководилац;
2. Стручно веће за математику и природне науке (биологију, хемију,
физику) - Гордана Пајић - руководилац;
3. Стручно веће за техничко образовање, музичку културу, ликовну културу
и физичко васпитање (Слађана Первановић-руководилац);
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА (Љиљана Миражићруководилац, Снежана Глоговац-педагог, Милена Новаковић, Душанка Дражић,
Славиша Маринковић, Миленко Бродић);
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ (Славица Михајловићруководилац, Зоран Рашевић-директор, Снежана Глоговац-педагог, Слађана
Первановић, Светлана Гогић, Савет родитеља, Ана Јуришић-Ученички
парламент, локална заједница);
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ (директор, педагог, руководиоци стручних већа и
актива);
ТИМ ЗА ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ (Зоран Рашевић-директорруководилац, Снежана Глоговац-педагог, Снежана Павић, Милена Думанчић,
Гордана Пајић, Слађана Первановић, Славица Михајловић);
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ (Снежана Мијатовић-руководилац, Зоран
Рашевић-директор, Снежана Глоговац-педагог, Драгица Белић, Биљана
Данојлић, Мирјана Антонић, Клара Какучка, Владета Мишковић, Предраг
Дрезгић,Владан Михајловић, Савет родитеља, Милан Белић-Ученички
парламент);
ТИМ ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ (Снежана Глоговац-педагогруководилац, Зоран Рашевић-директор, Мирјана Антонић, Владета Мишковић,
Славиша Маринковић);
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ (Снежана Глоговац-педагогруководилац, Зоран Рашевић-директор, Милена Думанчић, Драгица Белић,
Жељко Вуић);
ТИМ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА,
ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА (Слађана Первановић-руководилац,
Зоран Рашевић-директор, Снежана Глоговац-педагог, Светлана Гогић, Драгица
Белић, Предраг Шокчанић-помоћни радник, Ђорђе Мирковић-Ученички
парламент);
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (Клара Какучка-руководилац,
Драгица Белић, Љиљана Миражић);
- 24 
















ТИМ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ (Владан Михајловић-руководилац,
Гордана Пајић, Милена Новаковић);
ТИМ ЗА ПРВУ ПОМОЋ (Владан Михајловић-руководилац, Предраг
Шокчанић);
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРИЈЕНТАЦИЈУ (Снежана Глоговац-педагог,
наставници разредне наставе, одељенске старешине, руководиоци стручних
актива);
ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ (Синиша Благојевић-руководилац, Гордана Пајић,
одељенске старешине, Савет родитеља, Сузана Јуришић-Ученички парламент);
ТИМ ЗА УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ (Гордана Пајић, ученици);
ТИМ ЗА КУЛТУРУ (Милена Новаковић-руководилац, Милена Думанчић,
Снежана Мијатовић, Гордана Ђукановић, Предраг Дрезгић, Владета
Мишковић);
ТИМ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ (Александар Крстић-руководилац,Драгица Белић,
Синиша Благојевић, Анђела Ковачевић-Ученички парламент);
ТИМ ЗА УЏБЕНИКЕ (Снежана Павић-руководилац, Славиша Маринковић,
Синиша Благојевић);
ТИМ ЗА ПРЕГЛЕД ШКОЛСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (Светлана Гогићруководилац, Зоран Рашевић-директор, Снежана Глоговац-педагог, Синиша
Благојевић);
ТИМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И ЕВАУЛАЦИЈУ ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА (Драгана
Лукић-руководилац, Слађана Первановић);
ТИМ ЗА ИЗРАДУ РАСПОРЕДА ЧАСОВА (Гордана Милинковић-руководилац,
Зоран Рашевић-директор);
КОНТРОЛОРИ ЗА ЗАБРАНУ ПУШЕЊА (Љиљана Миражић, Светлана Гогић,
Душанка Дражић, Синиша Благојевић);
ТИМ ПРОТИВ МИТА И КОРУПЦИЈЕ (Предраг Дрезгић-руководилац, Снежана
Мијатовић, Владета Мишковић);
КОМИСИЈА ЗА РАЗРЕДНО-ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ (Синиша Благојевић,
одељенски старешина, предметни наставник);
ТИМ ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ УЧИОНИЦА И ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА
(Владета Мишковић-руководилац, Клара Какучка, Гордана Пајић);
ТИМ ЗА ХИГИЈЕНУ У ШКОЛИ (Мирјана Митић-руководилац, Гордана
Шокчанић).
ТИМ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА (Зоран Драгићевић-руководилац, Снежана Павић,
Предраг Шокчанић).
8. ШКОЛСКИ КАЛЕНДАР ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Настава и други облици васпитно-образовног рада у основној школи остварују се у
току 2 полугодишта.
Прво полугодиште почиње у понедељак, 03. септембра 2012. године, а завршава се у
петак, 28. децембра 2012. године.
- 25 Друго полугодиште почиње у среду, 16. јануара 2013. године, а завршава се у петак, 24.
маја 2013. године за ученике VIII разреда, односно у петак, 07. јуна 2013. године за
ученике од I до VIII разреда.
Образовно-васпитни рад за ученике од I до VII разреда, остварује се у току 37
петодневних наставних седмица, односно 180 наставних дана.
Образовно-васпитни рад за ученике VIII разреда остварује се у току 35 петодневних
наставних седмица, односно 170 наставних дана.
Сваки дан у седмици неопходно је да буде заступљен 37, односно 35 пута.
У току школске године, ученици имају: зимски, пролећни и летњи распуст.
Зимски распуст почиње у понедељак, 31. децембра 2012. године, а завршава се у
уторак, 15. јануара 2013. године.
Пролећни распуст почиње у пондељак, 29. априла 2013. године, а завршава се у
понедељак, 06. маја 2013. године.
Летњи распуст почиње у понедељак, 10. јуна 2013. године, а завршава се у петак, 30.
августа 2013. године.
У школи се празнују државни и верски празници у складу са Законом о државним и
другим празницима у Републици Србији. У школи се празнује радно: Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, Свети Сава-Дан Духовности, Дан сећања на
жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, Дан
победе и Видовдан-спомен на Косовску битку.
Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату празнује се 21. октобра 2012.
године, Свети Сава 27. јануара 2013. године, Дан сећања на жртве холокауста,
геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату 22. априла 2013. године,
Дан победе 9. маја 2013. године, Видовдан 28. јуна 2013. године.
Свети Сава и Видовдан празнују се радно, без одржавања наставе, а Дан сећања на
српске жртве у Другом светском рату, дан сећања на жртве холокауста, геноцида и
других жртава фашизма у Другом светском рату и Дан победе су наставни дани, изузев
кад падају у недељу.
Дан просветних радника се обележава у четвртак, 08. новембра 2012. године;
Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у
дане државних празника, и то:
1. Православци-на дан крсне славе;
2. припадници исламске заједнице-25. октобра 2012. године, на први дан Курбан
Бајрама;
3. припадници јеврејске заједнице-26. септембра 2012. године, на први дан Јом
Кипура.
4. припадници верских заједница које обележавају верске празнике по
Грегоријанском календару-25. децембра 2012. године, на први дан Божића;
5. припадници верских заједница које обележавају верске празнике по јулијанском
календар -7. јануара 2013. године, на први дан Божића;
- 26 6. припадници верских заједница које обележавају дане ускршњих празника по
Грегоријанском календару
Саопштавање успеха ученика за прво полугодиште и подела ђачких књижица на крају
првог полугодишта, обавиће се у понедељак, 31. децембра 2012. године.
Свечана подела ђачких књижица, сведочанстава и диплома ученицима VIII разреда
обавиће се у петак, 07. јуна2013. године.
Свечана подела ђачких књижица, ученицима од I до VII разреда, на крају другог
полугодишта, обавиће се у петак, 28. јуна 2013. године.
Седнице Наставничког већа током школске 2012/13. године, одржаће се: 02.11.2012.,
26.12.2012., 05.04.2013.,22.05.2013.(за ученике осмог разреда) и 12.06.2013. године
-ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ
И ове школске године биће одржано више културних манифестација посвећених
стваралаштву ученика наше школе и обележавању важнијих датума наше историје,
локалне заједнице и школе.
 Пријем првака - 03.09.2012. године;
 Вукови дани - трећа недеља септембра;
 Дечја недеља - прва недеља октобра;
 Новогодишња прослава;
 Светосавска свечаност - 27.01.2013. године;
 Приредба за 8. март-Дан жена;
 Ускршњи празници - 03.05.2012.-06.05.2013. године;
 Дан Школе - 12.05.2013. године;
 Матурска свечаност (за осмаке) - прва недеља јуна;
 Свечаност за чевртаке поводом завршетка школске године.
Активности којима ће се обележити ове манифестације састојаће се од: изложби
литерарних и ликовних радова, приредби, сусрета,дружења.
-СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ
Спортски дани планирани су:
 Дечја недеља-прва недеља октобра;
 Јесењи школски крос: (ненаставни, али радни- обавезни за све наставнике,
ученике и запослене у школи) - 13.10.2012. године;
 Пролећни школски крос: (ненаставни, али радни-обавезни за све наставнике,
ученике и запослене у школи) - 12.04.2013. године;
 Турнир у фудбалу за Дан школе - 12.05.2013. године.
- 27 -ЕКСКУРЗИЈЕ
Разред
Релација
Црна Бара-Хопово-Крушедол-Сремски
Карловци-Сремска Каменица-Нови СадЦрна Бара
V, VI
Црна Бара-Хопово-Крушедол-Сремски
Карловци-Нови Сад-Црна Бара
VII, VIII Црна Бара-Љубовија-Соко град-Бајина
Башта-Златибор-Дрвенград (Мећавник)Црна Бара
III, IV
Трајање Носилац посла
1 дан
Одељ.старешине
1 дан
Одељ.старешине
2 дана
Одељ.старешине
Време
реализације
април-мај
2013. године
април-мај
2013. године
јесен 2012.
године
-ПРИПРЕМНА НАСТАВА
Припремна настава организоваће се:



За ученике од четвртог до седмог разреда који буду упућени на поправни и
разредни испит у августу 2013. године;
За ученике осмог разреда који ће поправни или разредни испит полагати у јуну
2013.године;
За ученике осмог разреда за полагање завршног испита из српског језика и
математике.
- ТАКМИЧЕЊА
Школа ће организовати такмичења из: српског језика, математике, физике, хемије,
енглеског језика, биологије, историје,физичког васпитања, географије и техничког
образовања -''Шта знаш о саобраћају''.
Носиоци и извршиоци биће стручнa већа наставника из предмета из којих се организује
такмичење.
Сва наведена такмичења одржаће се на нивоу школе, а према календару такмичења и
смотри које је прописало Министарство просвете Републике Србије.
У зависности од резултата постигнутих на такмичењима, ученици ће учествовати на
општинским и на такмичењима вишег нивоа.
-ПОПРАВНИ ИСПИТИ
Поправни испити за ученике VIII разреда одржаће се у јунском и августовском
испитном року, а за ученике од IV до VII разреда одржаће се у августовском испитном
року.
- 28 -
VI ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
ИСТРУЧНИХ САРАДНИКА У ШКОЛИ
1.ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ОРГАНА
1.1.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
Време
реализације
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Јануар
Март
Април
Мај
Садржај рада
-Извештај о раду школе за школску 2012/13.годину
-Годишњи план рада школе за школску 2012/13.годину
-Разматрање Школског програма за период 20102014.год.
-Разматрање школског развојног плана
-Активности око израде развојног плана школе за
наредни период (2010-2015)
-Разматрање стручног усавршавања
-План екскурзија
-Инклузивно образовање ученика и образовни
стандарди
-Вредновање рада ученика- оцењивање и утврђивање
критеријума оцењивања
- Идентификација ученика за додатну, допунску
наставу и секције
- Дежурство наставника и поштовање кућног реда
- Доношење програма за извођење екскурзија
- Улога разредних старешина и предметних наставника
у реализацији програма излета, посета, екскурзија и
наставе у природи
- Реализација програмских задатака, успеха и
дисциплине ученика на крају првог тромесечја
- Сарадња са институцијама и школама
-Реализација програмских задатака, успеха и
дисциплине ученика на крају првог полугодишта
-Анализа инклузивног образовања
- Стручно усавршавање
- Припреме за прославу школске славе –Светосавска
свечаност
- Анализа рада слободних активности
- Прилагођеност ученика на предметну наставу
- Аналитички преглед рада стручних актива и већа
- Реализација програмских задатака, успеха и
дисциплине ученика на крају трећег тромесечја
- Афирмација школе и афирмација ученика кроз
школска такмичења
- Ефикасност додатне и допунске наставе- анализа
- Организовање екскурзија, посета, излета, наставе у
природи
Носилац
директор,члан.тима
директор,члан.тима
директор
чланови тима
чланови тима
чланови тима
чланови тима
чланови тима
директор
руков.актива
директор
директор, чл.тима
директор
педагог
чланови тима
педагог
директор, чл.тима
чланови тима
директор
чланови тима
педагог
директор,чл.тима
педагог
директор
руков. актива
вођа екскурзије
- 29 -
Јун
Август
- Организовање припреме ученика осмог разреда за
полагање пријемних испита
руков.одељ. већа
од V до VIII
разреда
- Припреме за упис ученика осмог разреда у средње
школе
- Награђивање и похваљивање ученика за постигнуте
резултате и избор ученика генерације
- Прослава Дана школе
- Реализација програмских задатака, успех и
дисциплина ученика осмог разреда
- Анализа изведене екскурзије и наставе у природи
- Стручно усавршавање наставника и стручних
сарадника
- Реализација програмских задатака, успех и
дисциплина ученика на крају наставне године
- Припреме за израду ГПРШ за школску 2013/14.
годину
- Планирање фонда часова и подела предмета на
наставнике за наредну школску годину
- Самовредновање рада школе - шта смо урадили ове
школске године
- Анализа рада стручних актива
- Усвајање распореда часова припремне наставе и
задужења наставника,одређивање дежурства
наставника
- Распоред полагања поправних испита и именовање
испитних комисија
-Успех ученика на поправним испитима
-Формирање стручних органа, тимова, педагошког
колегијума
-Подела предмета на наставнике
-Разматрање плана екскурзија
директор, чл.тима
директор
директор
педагог
вођа екскурз.
чланови тима
педагог
директор
директор
чланови тима
руков. актива
директор
директор
педагог
директор
директор
чланови тима
Записнике са седница Наставничког већа водиће Синиша Благојевић.
1.2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ОД I ДО IV
РАЗРЕДА
ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА МЛАЂИХ РАЗРЕДА
ЗА ШКОЛСКУ 2012/13.ГОДИНУ
Септембар

Упознавање са распоредом часова за наредну школску годину;
- 30 




Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором;
Договор око поделе уџбеника;
Укључивање ученика у рад секција, додатне и допунске наставе;
Договор о реализацији родитељских састанака;
Предлагање активности за Дечју недељу.
Новембар





Анализа реализације часова редовне и изборне наставе и ваннаставних
активности;
Успех и владање ученика на крају класификационог периода;
Напредовање ученика који наставу прате по ИОП-у;
Одржавање родитељских састанака;
Текућа питања.
Децембар





Реализација свих облика рада са ученицима;
Успех и владање на крају првог полугодишта;
Напредовање ученика који наставу прате по ИОП-у;
Обележавање школске славе-Светог Саве;
Одржавање родитељских састанака.
Април







Реализација фонда часова редовне, допунске и додатне наставе и ваннаставних
активности;
Успех и владање ученика на крају трећег класификационог периода;
Учествовање ученика на такмичењима;
Припреме за обележавање Дана школе;
Организација екскурзија за ученике трећег и четвртог разреда;
Одржавање родитељских састанака;
Текућа питања.
Јун









Реализација свих облика васпитно-образовног рада са ученицима;
Анализа успеха и владања ученика на крају школске године;
Анализа изведене екскурзије;
Организација прославе за ученике четвртог разреда;
Организација враћања уџбеника;
Избор уџбеника за наредну школску годину;
Одржавање родитељских састанака;
Анализа рада већа и избор новог руководиоца;
Текућа питања.
Руководилац већа је Славица Михајловић.
- 31 -
1.3.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ОД V ДО VIII
РАЗРЕДА
ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКОГ ВЕЋА ОД V ДО VIII
РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13 .ГОДИНУ
Септембар






Усвајање годишњег плана и програма Одељенског већа;
Снабдевеност ученика уџбеницима и прибором;
Усвајање распореда часова;
Идентификовање ученика за које ће се израђивати ИОП;
Организација и припрема наставних екскурзија;
Разно.
Новембар




Анализа реализације програмских задатака на крају првог класификационог
периода;
Анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода;
Мере за побољшање успеха и дисциплине;
Разно.
Децембар


Анализа реализације програмских задатака на крају првог полугодишта;
Мере за побољшање успеха и дисциплине у другом полугодишту.
Април




Анализа реализације програмских задатака на крају трећег класификационог
периода;
Анализа успеха и дисциплине на крају трећег класификационог периода;
Организација и припрема наставне екскурзије;
Разно.
Мај




Анализа реализације програмских задатака за ученике VIII разреда;
Анализа успеха и дисциплине на крају школске 2012/13. године;
Предлог плана екскурзија за наредну школску годину;
Избор новог руководиоца Одељенског већа за наредну школску годину.
Руководилац већа је Владан Михајловић.
- 32 -
1.4.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА
РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
АВГУСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Усвајање програма рада Стручног већа за школску 2012/13. годину;
Усвајање календара културне и јавне делатности школе;
Радни задаци и задужења учитеља, распоред дежурства
Организација приредбе „ Добро дошли, прваци“;
Организација часова изборне наставе, секција и ваннаставнихактивности;
Усвајање школског програма за I, II, III и IV разред;
Планирање посета, излета и једнодневне екскурзије.
СЕПТЕМБАР
1.
2.
3.
4.
Планирање стручног усавршавања учитеља;
Свечани пријем првака-приредба;
Информације о ученицима уписаним у први разред- прва запажања;
Припреме за обележавање Дечје недеље.
ОКТОБАР
1. Обележавање Дечје недеље;
2. Сарадња родитеља и школе;
3. Идентификација ученика са посебним потребама и израда индивидуалних
образовних планова.
НОВЕМБАР
1. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог
периода;
2. Извештаји о раду са децом са посебним потребама и вредновање њихових
постигнућа;
3. Угледни час-Снежана Мијатовић.
ДЕЦЕМБАР
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Анализа реализације васпитно-образовног рада на крају првог полугодишта;
Анализа успеха и владања ученика;
Постигнућа ученика обухваћених ИОП-а;
Договор око новогодишњег уређења ходника и учионица;
Организација маскембала и новогодишње приредбе;
Угледни час-Биљана Данојлић и Светлана Гогић.
- 33 ЈАНУАР
1. Прослава школске славе-Светог Саве;
2. Уређење паноа у ходнику и учионицама;
3. Стручно усавршавање-учешће на „Јануарским сусретима учитеља“.
ФЕБРУАР
1. Анализа стручног усавршавања учитеља;
2. Предлог иновација у настави;
3. Угледни час-Славица Михајловић.
МАРТ
1.
2.
3.
4.
5.
У сусрет пролећу- излазак у природу;
Стручна усавршавања;
Анализа иновација у настави;
Школско такмичење рецитатора;
Угледни час-Љиљана Миражић и Милена Новаковић.
АПРИЛ
1.
2.
3.
4.
5.
Анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода;
Припреме за реализацију излета и једнодневне екскурзије;
Припреме за прославу Дана школе;
Креативне радионице -У сусрет Ускрсу;
Угледни час-Душанка Дражић.
МАЈ
1. Реализација екскурзије;
2. Прослава Дана школе;
3. Угледни час-Драгица Белић.
ЈУН
1. Извештај са посећених семинара у току године и планирање даљег стручног
усавршавања;
2. Анализа успеха и дисциплине ученика на крају школске године;
3. Анализа рада Стручног већа и избор новог руководиоца.
Руководилац овог већа је Драгица Белић.
- 34 -
1.5. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ ВЕЋА ИЗ ОБЛАСТИ
ПРЕДМЕТА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ,
ЛИКОВНУ КУЛТУРУ, МУЗИЧКУ КУЛТУРУ И ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
IX
X
-Планирање свих садржаја за текућу шк. годину
-Опремање училима
-Активно учење-договор о примени концепта ове
наставе
-Календар школских и општинских такмичења
Сви чланови
Сви чланови
Сви чланови
Дискусија
Дискусија
Дискусија
Руков.актива
Анализа
-Угледни час-ТО-саобраћај
С. Первановић
Анализа
Руков. актива
Анализа
Сви чланови
Дискусија
Сви чланови
Сви чланови
Дискусија
Дискусија
Сви чланови
Сви чланови
Дискусија
Дискусија
Руков.актива
Анализа
Сви чланови
Сви чланови
Руков.актива
Дискусија
Анализа
Анализа
Руков.актива
Руков.актива
Дискусија
Дискусија
Сви чланови
Дискусија
Сви чланови
Сви чланови
Дискусија
Дискусија
-Реализација програмских задатака и успех
ученика на крају првог класификационог периода
-Разговор о методама рада са даровитим
XII ученицима
-Стручно усавршавање наставника
-Реализација васпитно-образовних задатака и
успех ученика на крају првог полугодишта
II
-Резултати рада у слободним активностима
-Сарадња са учитењима IV разреда (усклађивање
рада и припрема ученика за V разред)
-Реализација програма и успех ученика на крају
IV трећег класификационог периода
-Припреме ученика за такмичење
-Анализа рада већа у протеклој години
-Реализација програма и успех на крају школске
VI године
-Уџбеници и литература
-Задужења наставника за наредну школску
годину и избор руководиоца већа
-Планирање васпитно-образовног рада и усвајање
годишњих планова рада
VIII -Утврђивање критеријума оцењивања
-Сарадња са културним институцијама, учешће на
такмичењима и смотрама.
XI
Чланови већа су:Слађана Первановић-руководилац, Предраг Дрезгић, Владета
Мишковић, Владан Михајловић.
- 35 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА МАТЕМАТИКУ И ПРИРОДНЕ
НАУКЕ (МАТЕМАТИКА, ХЕМИЈА, ФИЗИКА И БИОЛОГИЈА) ЗА ШКОЛСКУ
2012/13. ГОДИНУ
1.САСТАНАК (IX)






Усвајање Годишњег програма рада већа природних наука;
Осврт на резултате завршног испита из математике;
Анализа стандарда наставног програма;
Израда ИОП-ова;
Договор о организовању додатне и допунске наставе из математике, хемије,
биологије и географије;
Планирање термина за извођење писмених задатака.
2.САСТАНАК (XI)







Анализа успеха ученика из природних наука на крају првог класификационог
периода;
Усаглашавање критеријума оцењивања;
Анализа примене метода на часовима допунске наставе;
Договор о активностима за време зимског распуста;
Припрема за такмичење;
Угледни час из хемије-Клара Какучка;
Текућа питања.
3.САСТАНАК (II)





Извештај са зимских семинара (уколико буду организовани);
Анализа успеха из природних наука на крају првог полугодишта;
Реализација часова додатне и допунске наставе;
Предузимање мера за побољшање успеха и дисциплине,
Угледни час из биологије-Гордана Пајић.
4.САСТАНАК (IV)




Анализа успеха на крају трећег класификационог периода;
Реализација планова рада;
Угледни час из хемије-Клара Какучка;
Извештај о резултатима ученика са такмичења из природних наука.
5.САСТАНАК (VI)






Анализа успеха на крају школске године;
Припремна настава за ученике VIII разреда;
Додатна и продужна настава за поправне испите;
Рад већа у протеклој години;
Организовање акције ''Очистимо Србији'';
Подела одељења и задужења за наредну школску годину.
- 36 6.САСТАНАК (VIII)




Израда годишњег плана рада;
Анализа резултата поправних испита;
Предлог набавке наставних средстава;
Стручно усавршавање за наредну школску годину.
Чланови овог већа су:Гордана Пајић-руковоцилац, Драгана Лукић, Клара Какучка,
Гордана Милинковић и Жељко Вуић.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ ВЕЋА ЗА ЈЕЗИК, КЊИЖЕВНОСТ И
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ (СРПСКИ ЈЕЗИК, ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК, НЕМАЧКИ
ЈЕЗИК,ИСТОРИЈА,ГЕОГРАФИЈА) ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
I седница (крај септембра 2012.)
Дневни ред :





Извештај о раду Стручног већа за 2011/12. годину;
Разматрање и усвајање Плана и програма за школску 2012/13.годину;
Идентификовање ученика за додатну и допунску наставу и слободне
активности;
Угледни час-српски језик (реализатор Милена Думанчић);
Распоред писмених задатака, контролних вежби и тестова.
II седница ( средином новембра 2012.)
Дневни ред :




Анализа успеха ученика у првом тромесечју из области друштвених
наука;
Дискусија: Коришћење савремених средстава за учење;
Угледни час-енглески језик (реализатор Гордана Ђукановић);
Предавање: Методички приступ ауторској приповетци (предавач Милена
Думанчић).
III седница ( прва недеља фебруара 2013.)
Дневни ред :



Припрема ученика за школска такмичења из српског, енглеског и
немачког језика;
Дискусија: Како мотивисати ученике (средства, методе и механизми
иновативне наставе);
Угледни час-немачки језик (реализатор Славиша Маринковић).
- 37 IV седница ( крај априла 2013.)
Дневни ред :




Анализа успеха ученика на школским и општинским такмичењима из
друштвене групе предмета;
Предавање: Примена стандарда у настави српског језика (предавач
Мирјана Антонић);
Извештај са семинара на којима су учествовали чланови Већа;
Договор о учешћу на свечаности поводом Дана школе..
V седница ( почетак јуна 2013.)
Дневни ред :



Анализа успеха и владања ученика на крају школске године;
Угледни час-историја (реализатор Синиша Благојевић)
Доношење Плана рада за наредну школску годину.
Чланови стручног већа друштвене групе предмета за школску 2012/13. годину
су:Милена Думанчић -наставник српског језика - руководилац, Синиша Благојевићнаставник историје, Гордана Ђукановић -наставник енглеског језика, Александар
Крстић-наставник православног катихизиса, Мирјана Антонић-наставник српског
језика и Славиша Маринковић-наставник немачког језика.
Стручно веће ће радити кроз редовне седнице на којима ће разматрати стручна питања
из свог домена.
1.6.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ АКТИВА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ЗА
ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
Основни циљ овог актива је:
 подизање капацитета школе у раду са ученицима различитих сметњи;
 стална сарадња са Тимом за инклузивно образовање;
 старање о осигурању и унапређењу квалитета образовно-васпитног рада
школе;
 предузимање мера за јединствен и усклађен рад са децом и ученицима у
процесу образовања и васпитања, као и решавање других стручних питања.
- 38 ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА АКТИВА
МЕСЕЦ
ЗАДАЦИ-АКТИВНОСТИ



IX







X


XI


XII




II

III

Израда плана и програма рада актива за
шк.2012/13.годину;
Учешће у изради годишњег програма за шк.
2012/13.годину;
Израда плана и програма сталног стручног
усавршавања наставника, васпитача и
стручних сарадника;
Израда плана сарадње са Тимом за инклузију;
Помоћ тимовима за израду индивидуалних
програма, према посебним потребама ученика;
Представљање образовних стандарда
уграђених у наставне програме рада.
Усвајање и разматрање Анекса Школског
програма за 2012/13. годину
Расправа о избору и квалитету уџбеника;
Израда плана приоритета школе;
Израда плана стручне сарадње са заводима и
институтима, као и подела задужења рада
васпитања;
Инплементирање еколошких садржаја у свим
наставним плановима.
План тражења средстава за стручно
усавршавање наставника, васпитача и
стручних сарадника;
Тромесечни извештај и анализа рада актива.
Израда елабората поводом факултативних
предмета;
Истицање специфичности школе у оквиру
ситема редовног основношколског
образовања;
Анализа успеха ученика на крају првог
полугодишта.
Анализа рада Тима за инклузивно образовање;
Формирање стручне комисије која ће пратити
напредовање ученика и предложити његово
укључивање у редован систем школовања
Анализа пропуста у раду и побољшање
досадашњег рада;
Израда студије постигнућа предходних
генерација ученика наше школе у току њиховог
НОСИОЦИ
НАЧИН
АКТИВНОСТИ ПРАЋЕЊА
- Члан. актива
- Стручна већа
- Наставници
- Педагог
- Консултације
- Договор
- Анализа
планова и
програма
- Прикупљање
документације
- Руководиоци
актива
- Педагог
- Директор
- Консултације
- Анализа
- Протокол
праћења
- Извештај
- Руководиоци
актива
- Наставници
- Педагог
- Директор
-Протоколи
праћења
- Разговор
- Анализа
- Наставници
- Стручна већа
- Тимови за
самовредновање
и ШРП
- Педагог
-Консултације
- Договори
- Анализа
-Дневници рада
-Руководилац
тима за
инклузивно
образовање
- Наставници
-Педагог
- Рyк. актива
-Члaнови већа
-Одељењске
старешине
- Протоколи
праћења
- Разговор
- Анализа
-Консултације
-Договор
-Разговор
- 39 -

V
VI





даљег школовања и сналажења у систему
средњег стручног и високошлског образовања
-Педагог
Анализа реализације наставних оперативних
планова и програма;
Упис првака;
Сагледавање успеха осмака и њихова
професионална орјентација.
- Рyк. актива
- Члaнови већа
- Наставници
- Директор
Анализа успеха у раду актива;
Учестовање у изради школског програма од
предшколског до осмог разреда;
Извештај рада актива.
-Анализа
- Протоколи
праћења
- Листе
снимања
- Разговор
- Анализа
- Рyк. актива
-Консултације
- Чланови актива - Договори
- Наставници
- Запсиници
- Педагог
- Анализа
- Директор
планова и
програма
- Израђени
предлози
планова и
програма
- Извештаји
Чланови актива: Љиљана Миражић-руководилац, Снежана Глоговац-педагог, Милена
Новаковић, Душанка Дражић, Миленко Бродић и Славиша Маринковић.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
Школа је ушла у процес развојног планирања 2003. године, када је и донет Развојни
план за период од 5 година (2004-2009), као стратешки план развоја школе, који
садржи приоритете у остваривању образовно - васпитног рада, план и носиоце
активности за сваку школску годину, критеријуме и мерила за вредновање планираних
активности и друга питања од значаја за развој школе.
Прошле школске године, школа је израдила нов развојни план за период (2011-2016). У
процесу ШРП учествују све интересне групе, а на предлог Стручног актива за развојно
планирање Школски одбор усваја Развојни план.
Прва активност из ШРП била је израда школског развојног пројекта: „Светлост“ за
чију реализацију су одобрена средства МПС 2006. године, након чега је следила
реализација наведеног пројекта.
У овој школској години, Стручни актив за развојно планирање, сачинио је нови
Развојни план на основу извештаја о спроведеном процесу Самовредновања.
- 40 -
Септембар
1. Доношење програма рада и конституисање Стручног актива за развојно
планирање;
2. Информисање наставника о могућим садржајима радa;
3. Усклађивање годишњег програма са Развојним планом школе.
Октобар
1. Унапређење планирања и припремања наставе уз коришћење различитих
ресурса знања.
Новембар
1. Класификациони период- анализа рада у протеклом периоду и
идентификовање проблема;
2. Информисање родитеља и њихово ангажовање у предлозима за даљи рад;
3. Унапређивање планирања наставе у смислу организовања индивидуалног и
тимског рада.
Децембар
1. Класификациони период- анализа рада и утврђивање могућих смерница за
даљи рад;
2. Евиденција и анализа примењених васпитно-дисциплинских мера и
унапређивање сарадње са Тимом против злостављања и занемаривања
ученика.
Фебруар
1. Одређивање битних циљева, специфичних циљева и задатака;
2. Израда уводног дела пројекта за развојно планирање;
3. Израда плана праћења и реализације пројекта.
Март
1. Унапређење сарадње са родитељима уз организовање заједничких
активности;
2. Унапређење сарадње са Центром за социјални рад и Домом здравља.
Април
1. Класификациони период-анализа рада;
2. Стручно усавршавање свих учесника у васпитно-образовном раду.
- 41 Мај
1. Утврђивање система похваљивања и награђивања ученика
Јун
2. Евалуација пројекта развојног планирања и свих активности везаних за
Развојни план
Чланови актива:Славица Михајловић-руководилац, Зоран Рашевић-директор, Снежана
Глоговац-педагог, Светлана Гогић, Слађана Первановић, Савет родитеља, Ученички
парламент.
1.7. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА
МЕСЕЦ
САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ
Разматрање и усвајање Годишњег програма рада за школску
2012/13.годину
Школски развојни план
Извештај о раду за школску 2011/12.годину
Предлог плана стручног усавршавања
СЕПТЕМБАР Утврђивање термина класификационих периода и датума одржавања
Наставничких већа, родитељских састанака
План школских такмичења
Доношење индивидуалних образовних програма
Доношење индивидуалних образовних програма
Рад Ученичког парламента
Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог класификационог
периода
Редовност похађања наставе
Вредновање квалитета рада и мере унапређења наставног процеса
Реализација ваннаставних активности
Праћење рада приправника и ментора
Анализа успеха на крају првог полугодишта и инклузивног образовања
Извештај о стручном усавршавању и план за зимске семинаре
НОВЕМБАР Професионална оријентација ученика
Реализација школских програма и пројеката
Мере за унапређивање васпитно-образовног рада у другом
полугодишту
Организовање активности поводом обележавања Светог Саве-школске
славе
Активности у оквиру самовредновања
Активности у оквиру развојног планирања
- 42 АПРИЛ
МАЈ
ЈУН
Анализа реализације програма васпитно-образовног рада одељенских
већа на крају трећег класификационог периода
Организовање активности поводом Ускршњих празника и Дана школе
Нацрт- програм рада за школску 2013/14.годину
Организација полагања завршног испита за ученике осмог разреда
Утврђивање успеха, дисциплине и похађање наставе на крају школске
године
Одлука о коришћењу уџбеника за школску 2013/14. годину
Подела предмета на наставнике, подела разредног старешинства, 40часовна радна недеља
Анализа инклузивног образовања
Чланови педагошког колегијума су: Зоран Рашевић-директор, Снежана Глоговацпедагог и руководиоци Стручних већа и Актива.
2. ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА
1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОГА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13.
ГОДИНУ
I ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНОВАСПИТНОГ РАДА
-Учествовање у изради Школског програма, Плана самовредновања и
Развојног плана установе
-Учествовање у изради Годишњег плана установе и његових
појединих делова
-Припремање годишњег и месечних планова рада педагога
-Спровођење анализа и истраживања у установи у циљу испитивања
потреба ученика, родитеља, локалне самоуправе
ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ
јун,август,септ.
јун,август,септ.
август,током
године
током године
-Учествовање у припреми ИОП-а за ученике
током године
-Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са
другим институцијама
-Учествовање у избору и конципирању разних ваннаставних и
ваншколских активности, односно учешће у планирању излета,
екскурзија, боравка ученика у природи
-Пружање помоћи наставницима у изради планова допунског,
додатног рада, план рада одељенског старешине, секција
-Формирање одељења, распоређивање новопридошлих ученика и
ученика који су упућени да понове разред
током године
током године
током године
август,септембар
- 43 II ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ
РАДА
-Систематско праћење и вредновање наставног процеса, развоја и
напредовања ученика
-Праћење реализације образовно-васпитног рада
-Рад на развијању и примени инструмената за вредновање и
самовредновање различитих области и активности рада установе
-Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и ИОП-а
-Учешће у изради Годишњег извештаја о раду установе у остваривању
свих програма васпитно-образовног рада
-Учествовање у праћењу реализације остварености општих и
посебних стандарда, постигнућа ученика
-Праћење анализе успеха и дисциплине ученика на квалификационим
периодима, као и предлагање мера за њихово побољшање
-Праћење успеха ученика у ваннаставним активностима,
такмичењима, завршним и пријемним испитима за упис у средњу
школу
-Праћење узрока школског неуспеха ученика и предлагање решења за
побољшање школског успеха
-Праћење поступака и ефеката оцењивања
током године
током године
током године
током године
август,септембар
током године
новем., децембар,
април, јун
током године
током године
током године
III РАД СА НАСТАВНИЦИМА
-Пружање стручне помоћи наставницима на унапређивању квалитета
наставеувођењем иновација и иницирањем коришћења савремених
метода и облика рада (уз проучавање програма и праћења стручне
литературе)
-Пружање помоћи натавницима у проналажењу начина за
имплементацију општих и посебних стандарда
-Мотивисање наставника на континуирано стручно усавршавање и
израду плана професионалног развоја и напредовања у струци
-Анализирање реализације часова редовне наставе у школама и
других облика образовно-васпитног рада којима је присуствовао и
давање предлога за њихово унапређивање
-Иницирање и пружање стручне помоћи наставницима у коришћењу
различитих метода, техника и инструмената оцењивања ученика
-Пружање помоћи наставницима у осмишљавању рада са ученицима
којима је потребна додатна подршка (даровитим ученицима,
ученицима са тешкоћама у развоју)
-Упознавање одељенских старешина и одељенских већа са
релевантним карактеристикама нових ученика
-Пружање помоћи наставницима у остваривању свих форми сарадње
са породицом
-Пружање помоћи наставницима у примени различитих техника и
поступака самоеваулације
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
током године
- 44 IV РАД СА УЧЕНИЦИМА
-Испитивање детета уписаног у основну школу
-Саветодавни рад са новим ученицима, ученицима који су поновили
разред, рад са ученицима који пређу из једне у другу школу
-Стварање оптималних услова за индивидуални развој ученика и
пружање помоћи и подршке
-Пружање подршке и помоћи ученицима у раду ученичког
парламента и других ученичких организација
-Идентификовање и рад на отклањању педагошких узрока проблема у
учењу и понашању
-Рад на професионалној оријентацији ученика и каријерном вођењу
април, мај, јун
септ., октобар
током године
током године
током године
фебр., март,
април, мај
током године
-Пружање помоћи на осмишљавању садржаја и организовању
активности за креативно и конструктивно коришћење слободног
времена
-Промовисање, предлагање мера, учешће у активностима у циљу
током године
смањења насиља, а повећања толеранције и конструктивног решавања
конфликата, популарисање здравих стилова живота
-Учествовање у изради педагошког профила ученика којима је
током године
потребна додатна подршка, израда ИОП-а
-Учествовање у појачаном васпитном раду за ученика који врши
током године
повреду правила понашања у школи или се не придржава одлука
директора или органа школе, неоправдано изостане са наставе пет
часова, односно који својим понашањем угрожава друге у
остваривању њихових права
V РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
-Организовање и учествовање на општим и групним родитељским
састанцима у вези са организацијом и остваривањем образовноваспитног рада
-Пружање помоћи родитењима, односно старатељима у раду са
ученицима са тешкоћама у учењу, проблемима у понашању,
проблемима у развоју, професионалној оријентацији
-Пружање подршке и помоћи родитељима, односно старатељима у
осмишљавању слободног времена ученика
-Рад са родитељима, односно старатељима у циљу прикупљања
података о деци
-Сарадња са Саветом родитеља, по потреби, информисањем родитеља
и давање предлога по питањима која се разматрају на савету
током године
током године
током године
током године
током година
VI РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА,
ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
-Сарадња са директором, стручним сарадницима на истраживању
постојеће образовно-васпитне праксе и специфичних проблема и
потреба установе и предлагање мера за унапређење
-Сарадња са директором и стручним сарадницима у оквиру рада
стручних тимова и комисија и редовна размена информација
током године
током године
- 45 -Сарадња са директором и стручним сарадницима на заједничком
планирању активности, изради стратешких докумената установе,
анализа и извештаја о раду школе
-Сарадња са директором на формирању одељења и расподели
одељенских старешинстава
-Сарадња са педагошким асистентом, односно пратиоцем ученика на
координацији активности у пружању подршке ученицима за које се
доноси ИОП
-Сарадња са директором по питању приговора и жалби ученика и
њихових родитеља, односно старатеља на оцену из предмета и
владања
VII РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
током године
-Учествовање у раду Наставничког већа (давањем саопштења,
информисањем о резултатима обављених анализа, прегледа,
истраживања и других активности од значаја за образовно-васпитни
рад и јачање наставничких компетенција
-Учествовање у раду тимова, већа, актива и комисија на нивоу
установе који се образују ради остваривања одређеног задатка,
програма или пројекта. Учествовање у раду Педагошког колегијума,
Педагошког већа и Стручних актива за развојно планирање и развој
школског програма
VIII САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА,
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
новем., јануар,
април, јун, август
-Сарадња са образовним, здравственим, социјалним, научним,
културним и другим установама које доприносе остваривањуциљева и
задатака образовно-васпитног рада
-Учествовање у истраживањима научних, просветних и других
установа
-Осмишаљавање програмских активности за унапређивање
партнерских односа породице, установе и локалне самоуправе у циљу
подршке развоја деце и младих
-Сарадња са НСЗ
током године
август
током године
током године
током године
током године
током године
фебр., март,
април, мај
IX ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и
годишњем нивоу
-Израда, припрема и чување потребних протокола, чек листа за
праћење баставе и васпитних активности на нивоу школе
-Припрема за послове предвиђене Годишњим програмом и
оперативним плановима рада педагога
-Прикупљање података о ученицима и чување материјала који садржи
личне податке о ученицима у складу са етичким кодексом педагога
-Праћење стручне литературе и периодике, праћење информација од
значаја за образовање и васпитање на интернету; похађање
акредитованих семинара, стручних скупова; размена искустава и
сарадња са другим педагозима и стручним сарадницима у образовању.
током године
током године
током године
током године
током године
- 46 -
2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА БИБЛИОТЕКАРА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13.Г
Време
реализације
IX
X
XI
I
II
IV
V
Садржај активности
-Сређивање и слагање целог књижног фонда у нову просторију
-Пријем и подела уџбеника од I до IV разреда
-Сређивање картотеке ученика
-Сређивање књиге инвентара
-Сређивање картотеке особља школе
-Рад са корисницима библиотеке
-Набавка нове лектире за ученике
-Набавка нових издања за одрасле
-Сарадња са најближом библиотеком у Богатићу
-Инвентарисање нових књига
-Сарадња школских библиотека у нашој општини
-Упис ученика првог разреда у библиотеку
-Убацивање књижног фонда у електронски систем
-Рад са корисницима библиотеке
-Издавање књига за распуст
-Рад са литерарном секцијом- читање песама и литерарних радова
-Издавање сликовница првацима и подстицање на редовно и квалитетно
читање
-Ангажовати литерарно-новинарску секцију за прављење паноа
посвећеног Светом сави
-Рад са корисницима библиотеке
-Инвентарисање нових књига
-Поменути ученике који држе књиге више од месец дана
-Набавка нових енциклопедија за библиотеку
-Попуњавање фонда новим књигама
-Сарадња библиотекарске и рецитаторске секције, рецитовање стихова о
мајци
-Инвентирање нових књига
-Организовани одлазак ученика у посету библиотеци у Богатићу
(Шабац)
-Организовање библиотекарске и литерарне секције и изражајно
рецитовање
-Сређивање фонда библиотеке
-Помоћ ученицима у изради реферата
-Помоћ колегама при одабиру песме за „Мајску песничку штафету“
-Сусрет са децом из различитих одељења на тему „Препоручио бих
другу да прочита“
-Прилог библиотекарске секције за школски часопис
-Прављење паноа посвећеног Дану школе
-Проглашење најбољих читача по одељењима
-Писање опомена ученицима осмог разреда
-Евиденција невраћених књига и писање опомена осталим ученицима и
колегама
-Помоћ у одабиру књига за одличне ученике
Извршиоци: Синиша Благојевић и Слађана Первановић.
- 47 -
3.ОДЕЉЕНСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ
Програми одељенских старешина се налазе у годишњим плановима.
VII ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ РУКОВОДЕЋИХ,
УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА У ШКОЛИ
1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДИРЕКТОРА
ТОКОМГОДИНЕ
САДРЖАЈ РАДА
Подела задужења и редовне провере функционисања појединих сегмената у
организацији рада школе
Рад на повећању безбедности ученика (сарадња са МУП-ом,школским полицајцем)
Организовање дежурства наставника, ученика и евентуалним професионалним
обезбеђењем школе
Учешће у раду одељенских већа, стручних актива и по потреби одељенских
родитељских састанака
Учествовање у припремању седница и раду Савета родитеља школе
Припремање и вођење седница Наставничког већа
Припремање садржаја и вођење састанака Педагошког колегијума
Учешће у раду ШО и континуирано извештавање чланова ШО о плановима и њиховој
реализацији
Планирање поправки, адаптација, мањих и већих радова у школи и проналажење
материјалних средстава за њихову реализацију и доношење одлука у вези са њима у
сарадњи са комисијом за радове, СР и ШО-ом
Пружање помоћи у припреми састанака Стручних актива, Одељенских већа
Праћење рада тимова који раде на реализацији школских пројеката, давање
иницијатива за нове пројекте
Изналажење могућности (у сарадњи са комисијом за наставна средства) за набавку
нових наставних средстава и стручне литературе, утврђивање приоритета
Увид у израду планова редовне, додатне, допунске наставе, секција и слободних
активности
Праћење реализације планова и програма стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника
Анализа материјално-финансијског пословања
Сарадња са Министарством просвете, Школском управом и општином
Сарадња са локалним културним и спортским институцијама
Сарадња са медијима
Разматрање осталих текућих питања из проблематике рада школе
Дан „отворених врата“, сарадња са родитељима
Анализа рада стручних органа школе, ученичких организација и ваннаставних
активности
- 48 Анализа праћења семинара и реализација стручног усавршавања наставника и
стручних сарадника
Сарадња са школским лекаром у вези са континураном заштитом здравља ученика
Редовно обезбеђивање и контрола хигијенских услова у школи
Активности на противпожарној заштити
Активности на заштити животне средине
Сарадња са предшколским институцијама
Активности у вези са припремом прославе јубилеја школе
СЕПТЕМБАР
Организација пријема првака
Састанци и договори у вези са почетком школске године и планирањем исте у
Општини
Израда Извештаја о раду школе и директора за 2012/13.годину
Израда Плана рада школе за школску 2012/13.годину и разматрање на седницама
Наставничког већа и Школског одбора
Организација система дежурства
Уређење и контролисање одржавања школског простора
Активности и координисање сарадње са школским тимовима,активима и наставним и
ненаставним особљем
Сарадња са Интересорном комисијом и Специјалним школама за децу ометену у
развоју
ОКТОБАР
Посебан рад са ученицима првог и петог разреда, упознавање ученика и праћење
њихове адаптације на школску средину
Планирање рада у оквиру Стручних већа; договори у оквиру Педагошког колегијума
Рад са ученицима петог разреда (праћење адаптације на предметну наставу)
Разматрање Кућног реда школе
Праћење рада Тима за превенцију и заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања
Праћење ажурирања школске документације
Праћење имплементације садржаја РПШ
Посете часовима
Текући послови
НОВЕМБАР
Припрема и руковођење седницом Наставничког већа на крају првог класификационог
периода
Праћење организације образовно-васпитног рада, а посебно реализације Развојног
плана школе
Педагошко инструктивни рад са новодошлим наставницима и приправницима
Посете часовима
Текући послови
ДЕЦЕМБАР
Припрема и руковођење седницом Наставничког већа на крају првог полугодишта
Припреме за обележавање Дана Светог Саве-координација свих активности на нивоу
школе
- 49 Припреме за попис целокупне школске имовине-формирање комисије
Анализа успеха ученика на крају првог полугодишта, припреме за седницу
Наставничког већа и Савета родитеља школе
Планирање поправки, адаптација, мањих и већих радова у школи и проналажење
материјалних средстава за њихову реализацију
Информисање наставника о стручним семинарима
Праћење Тима за инклузију
Припреме за прославу Нове Године
Текући послови
ЈАНУАР-ФЕБРУАР
Завршне припреме за обележавање Дана Светог Саве-координација свих активности на
нивоу школе
Праћење ажурирања школске документације
Анализа педагошко-инструктивног рада у току првог полугодишта
Организовање разговора са ученицима који имају тешкоћа у раду и понашању, као и са
њиховим родитељима, односно старатељима
Праћење организовања школских такмичења
Праћење рада Тима за превенцију и заштиту деце од насиља, злостављања и
занемаривања
Текући послови
МАРТ
Припрема и руковођење седницом Наставничког већа на крају трећег класификационог
периода
Координација акцијом за упис ученика у I разред шк.2013/14. год. (посете вртићима,
медијска презентација, флајери, постери)
Посета часовима
Текући послови
АПРИЛ
Припреме за прославу Дана школе и организација манифестације у оквиру ове
прославе (школски часопис, изложба, спортске и културне манифестације, завршна
приредба..)
Припреме за завршно тестирање ученика четвртог разреда
Посета часовима
Текући послови
Завршне припреме за обележавање Дана школе
Координација свих активности на нивоу школе
Организација екскурзија ученика (учешће у реализацији образовно-васпитних циљева
екскурзије)
МАЈ
Организовање припремне наставе за ученике осмих разреда за полагање завршног
испита
Организовање завршне свечаности за ученике осмих разреда, подела признања,
проглашење ученика генерације
Анализа резултата ученика на такмичењима
Анализа педагошко-инструктивног рада директора, педагога и психолога
Текући послови
- 50 ЈУН-ЈУЛ
Припреме за израду годишњег Извештаја и Плана рада школе
Припрема и руковођење седницом Наставничког већа и учешће у раду Одељенских
већа поводом завршетка школске године
Подела часова на наставнике и одељења млађих разреда
Планирање и организација завршног испита за ученика осмог разреда
Утврђивање потребе у кадровима
Текући послови
АВГУСТ
Организовање припремне наставе, поправних и разредних испита
Коначна израда Плана рада школе
Коначна подела часова на наставнике и остала задужења уоквиру 40-часовне радне
недеље, кадровска питања
Припрема и вођење седнице Наставничког већа и учешће у припреми и раду седница
других стручних и управних органа школе
Преглед свих просторија школе ради утврђивања хигијенског стања пред почетак
школске године
2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УПРАВНОГ ОРГАНА ШКОЛЕ ШКОЛСКОГ ОДБОРА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13.ГОДИНУ
Р.Б.
1.
2.
3.
ОПИС ПОСЛОВА
ВРЕМЕ ИЗВРШЕЊА
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
ПРОГРАМИРАЊЕ РАДА ШКОЛЕ
-Припреме за почетак школске
године
-Извештај о раду школе
-Годишњи програм рада
ОРГАНИЗАЦИОНО-МАТЕРИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ
-Финансијско стање школе
-Усвајање периодич. рачуна
-Усвајање завршног рачуна
-Прикупљање средстава за
опремање школе
КАДРОВСКА ПРОБЛЕМАТИКА И ДРУШТВЕНА СРЕДИНА
-Расписивање конкурса
-Анализа Извештаја о раду
-Анализа сарадње са друштвен.
средином
-Културна и јавна делатност
школе
Председник Школског одбора-Ненад Мијаиловић. Представници Ученичког
парламента су: Лазар Неговановић и Филип Крајчиновић.
6
- 51 -
3. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА САВЕТА РОДИТЕЉА ЗА ШКОЛСКУ
2012/13. ГОДИНУ
Време
реализације
САДРЖАЈ РАДА
IX
-Упознавање са резултатима рада у протеклој школској години
-Давање сагласности на програм екскурзија и наставе у природи
-Сарадња са школом на уређењу школских просторија и школског
дворишта
-Учешће родитеља у акцијама школе
XI
-Успех ученика на крају првог класификационог периода
- Учешће родитеља у реализацији такмичења
- Успостављање сарадње са другим школама и институцијама
III
- Припреме за озелењавање школског дворишта и уређење школе
- Вредновање рада школе
IV
- Успех ученика на крају трећег класификационог периода
- Учешћеу реализацији програма професионалне оријентације ученика
- Сарадња са локалном средином
V
-Припреме за прославу Дана школе
VI
- Извештај о реализацији ГПРШ
- Извештај са реализованих: излета, екскурзија, настава у природи
- Успех ученика на такмичењима
- Предлог родитеља за Програм рада Савета родитеља за следећу
школску годину
- Реализација учешћа родитеља у опремању школе и школског
дворишта – извештај
VIII ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
НАСТАВНИКА
Индивидуални планови и програми наставника чувају се у школи и чине саставни део
Годишњег плана рада школе.
- 52 -
IX ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАННАСТАВНИХ
АКТИВНОСТИ
1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ УЧЕНИЧКИХ СЕКЦИЈA
Основни облик слободних активности у школи су секције, које су према садржајима
груписане у:
 Културно-уметничке;
 Научно-техничке;
 Спортско-рекреативне.
Циљ окупљања деце у секције треба да буде, пре свега, стварање услова за развој дечје
креативности, проширивање њихових знања и интересовања, које се надограђује на
оно што се стиче током редовне наставе, као и дружење, разонода и игра са
вршњацима.
Ученици показују велико интересовање за рад у слободним активностима. Они ће се
опредељивати за рад у слободним активностима на почетку школске године. Слободан
избор и добровољност приступања ученика у поједине секције су основни принципи у
организацији и раду секција.
Слободне активности ће се реализовати после часова редовне наставе или у
поподневној смени као предчас. У зависности од саме секцијепоједини садржаји ће се
реализовати ван школе, у другим институцијама.
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА организују се са
по 1 час недељно и то су: ликовна, музичка и драмско-рецитаторска секција. Носиоци
активности су разредне старешине тих одељења. Планови тих активности се налазе у
дневницима рада.
СЛОБОДНЕ АКТИВНОСТИ И СЕКЦИЈЕ У СТАРИЈИМ РАЗРЕДИМА
Драмско-рецитаторска секција - Милена Думанчић
Новинарска секција - Мирјана Антонић
Секција за енглески језик - Гордана Ђукановић
Хор - Предраг Дрезгић
Информатичка секција - Драгана Лукић
Млади географи - Миленко Бродић
Млади математичари и физичари - Жељко Вуић
Саобраћајна секција - Слађана Первановић
Спортска секција - Владан Михајловић
ХОР
Хор ће водити Предраг Дрезгић-наставник музичке културе, а радом ће бити
обухваћени ученици од V до VIII разреда.
Општи циљ је развијање интересовања за музичку уметност и упознавање музичке
традиције и културе свог и других народа.
Остали циљеви и задаци су:
- 53 




Развијање музичких способности и жеље за музицирањем/певањем и
суделовањем у школском ансамблу;
Подстицање креативних способности ученика и смисла за колективно
музицирање;
Развијање навика слушања музике, подстицање доживљавања и оспособљавање
за разумевање музичких порука;
Подстицање стваралачког ангажовања у свим музичким активностима
(извођење, слушање, истраживање и стварање музике);
Развијање критичког мишљења.
Теме:
 Развој вокалне технике;
 Дела домаћих и страних аутора разних епоха.
НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
Новинарску секцију водиће Мирјана Антонић-професор српског језика, а окупљаће
ученике виших разреда.
Током године интензивно ће сарађивати са наставницима задуженим за уређење сајта
школе (прилози ће бити објављени на сајту школе који је у изради). Ако буду постојали
услови. чланови новинарске секције издаће школски лист.
ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА (5,6 разред)
Рад ове секције заснован је на интересовању ученика за продубљивањем и
проширивањем драмско-рецитаторских способности.
Циљ рада ове секције је да се ученици оспособе у јасном, правилном и изражајном
рецитовању.
Рад са ученицима је непосредан, развија њихову машту, подстиче стваралаштво и
омогућава усвајање нових знања, вештина и умења.
Организује се 1 час недељно током целе школске године, а реализује кроз
индивидуални или групни рад.
Секцију води Милена Думанчић-професор српског језика.
ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА (7,8 разред)
У рад ове секције ученици ће се укључивати на основу драмско-рецитаторских
склоности.
Циљ рада секције је развијање вештина драмског представљања и изражајног
рецитовања код ученика.
Рад ће се одвијати индивидуално и групно.
СЕКЦИЈА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА (ENGLISH CLOOB)
Одржавање секције у школској 2012/13. години планирано је за ученике свих разреда.
Циљ секције је да се активностима ван редовне наставе прошире знања и интересовања
ученика, подстиче функционално знање, односно развој способности.
- 54 ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА
Циљ информатичке секције је проширивање знања из информатике и повезивање са
знањем из информатике и рачунарства као изборног предмета, као и припрема за
такмичење.
Секцију води професор Драгана Лукић.
Садржај рада:
 Увод у информатику и рачунарство;
 Рад са оперативним системом Windows;
 Програм за унос и обраду текста;
 Израда презентације у Power Point-u.
САОБРАЋАЈНА СЕКЦИЈА
У оквиру ове секције биће обухваћени сви аспекти учешћа у саобраћају, како ученика
пешака, тако и ученика на бициклима. Такође, посебан осврт ће бити стављен на
заштиту пешака и бициклиста у саобраћају.
Овом секцијом ученици се оспособљавају за сигурније учешће у саобраћају.
Секцију води Слађана Первановић-професор техничког образовања.
СПОРТСКА СЕКЦИЈА
У оквиру спортске секције биће ангажована деца која се истичу својим физичким
способностима и која на најбољи начин могу да презентују школу.
Термини секција биће утврђени након одабира појединаца и екипа, највероватније у
данима пред општинска такмичења.
Секцију води Владан Михајловић-професор физичког васпитања.
2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Ученички парламент је састављен од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда.
Ученике петог и шестог разреда ће представљати по два представника из одељења, а
седмог и осмог разреда по три представника из одељења.
ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
Септембар
1. Доношење Статута и плана рада Ученичког парламента;
2. Избор председника Ученичког парламента и представника у органима школе.
Октобар
1. Акција „Књига за друга“;
2. Упознавање чланова парламента са реализацијом екскурзија и термина;
- 55 3. Упознавање са Конвенцијом о правима детета;
4. План активности поводом Дечје недеље.
Новембар
1. Упознавање са правилима понашања и обавезама ученика у школи;
2. Израда паноа (тема по избору ученика-здравље, спорт, култура, забава);
3. Разговор поводом првог класификационог периода-успех, дисциплина и
похађање наставе).
Децембар
1.
2.
3.
4.
5.
Припрема игранке;
Правилна исхрана и физичка активност;
Учешће у раду спортских секција;
Трибина-Дан ХИВ-а (полно преносиве болести);
Организовање забавног живота у школи-Нова година.
Јануар
1. Допринос у одржавању Светог Саве.
Фебруар
1.Превентива и болести зависности;
2. Организовање слободнох и ваннаставних активноси-организовање квиза знања;
3. Извештај по одељењима о постигнутом успеху у претходном периоду.
Март
1. Учешће Ученичког парламента у уређивању школског простора;
2. Комуникација у групи и ненасилно решавање конфликата;
3. Хуманитарна акција у сарадњи са Црвеним крстом.
Април
1. Контакт са Ученичким парламентом друге школе;
2. Учешће наших ученика на такмичењима;
3. Актуелни проблеми у школи.
Мај
1. Припреме око прославе Дана школе;
2. Оцењивање ученика.
Јун
1. Извештај о раду Ученичког парламента за школску 2012/13. годину;
2. Предлози за побољшање рада у наредној години;
3. Дружење поводом завршетка школске године.
Задужена за рад Ученичког парламента је Гордана Пајић - наставник биологије.
- 56 -
3.ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА У ПРВОМ И
ДРУГОМ ЦИКЛУСУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Циљ екскурзије:
Циљ екскурзије, као облика образовно-васпитног рада, јесте да допринесе остварењу
циљева и задатака образовања и васпитања, циљева и задатака наставних предмета, као
и непосредно упознавање с појавама и односима у природној и друштвеној средини, с
културним, историјским и духовним наслеђем и привредним достигнућима.
Задаци екскурзије су:
 Продубљивање, проширивање и обогаћивање знања и искустава ученика;
 Повезивање и примењивање знања и умења;
 Развијање љубави према отаџбини , њеној историји, култури и природним
лепотама, неговање позитивног односа према свим њеним грађанима и њиховим
националним, културним, етичким и естетским вредностима;
 Неговање солидарности, хуманизма, другарства и осећања заједништва;
 Успостављање непосреднијих односа између наставника и ученика и ученика
међусобно;
 Проучавање објекта и феномена у природи;
 Уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним
условима;
 Упознавање са начином живота и рада људи појединих крајева;
 Развој и практиковање здравих стилова живота;
 Развијање свести о значају одрживог развоја и изграђивање еколошких навика и
навика заштите животиња;
 Развијање способности проналажења, анализирања и саопштавања информација
из различитих извора;
 Оснаживање ученика у професионалном развоју;
 Подстицање самостралност ученика и одговорности за сопствено понашање;
 Развијање способности оријентације у простору.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Први циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом , на екскурзијама се могу реализовати следећи
програмски садржаји:
 Уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и природногеографских облика Србије;
 Посматрање карактеристичних биљака и животиња (обилазак станишта
биљака и животиња у околини и Србији );
 Посете заштићеним природним подручјима (национални паркови,
резервати, споменици природе...);
 Упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја и отаџбине
(обилазак музеја, културно-историјских споменика, етно-села, спименкућа знамемитих људи- научника, књижевника, уметника, војсковођа,
државника...);
 Развијање способности оријентације у простору и времену;
- 57 

Обилазак разних типова пољопривредних површина и сточарских фарми
( упознавање с производњом здраве хране);
Обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прерада природних
сировина, упознавање с различитим делатностима људи, заштита
животне средине...).
Други циклус основног образовања и васпитања
У складу с наставним програмом, на екскурзијама се могу реализовати следећи
програмски садржаји:
 Посете које омогућавају упознавање са природним лепотама, природно
географским и душтвено-географским одликама Србије (планине, реке,
језера, бање, биљни и животињски свет, заштићени природни објекти и
национални паркови, становништво, народи и етничке заједнице у
Србији...);
 Обилазак праисторијских античких, средњовековних, нововековних и
локалитета савременог доба (Лепенски вир, Винча, Сирмијум,
Виминацијум-војни логор, Гамзиград-царска палата, Медијана,
Студеница, Ђурђеви ступови, Жича, Милешева , Сопоћани, Градац,
Грачаница, Високи дечани, Раваница, Лазарица, Љубостиња, Манасија,
Каленић, Сремски Карловци, Крушедол, Ново Хопово, Врдник,
Смедеревска тврђава, Голубац, Нишка тврђава, Петроварадинска
тврђава, Орашац, Топола, Ћеле кула, Таково, Тршић, Бранковина,
Враћевшница, Текериш, Стругавник, Шумарице...);
 Обилазак Београда-престонице Србије (Дом Народне скупштине,
Народно позориште, Народни музеј, Београдска тврђава, Опсерваторија,
Војни музеј, Музеј Српске православне цркве, Музеј Првог српског
устанка- Конак кнеза Милоша , Конак кнегиње Љубице, Народна
библиотека, Краљевски дворови на Дедињу, Музеј града, Авала, Јајинци,
Етнографски музеј , Педагошки музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна
црква, Храм Светог Саве на Врачару, Природњачки музеј, Ботаничка
башта “Јевремовац“, Зоолошки врт, Музеј југословенске кинотеке, Музеј
Николе Тесле, Музеј савремене уметности...);
 Обилазак установа културе у Србији ( галерија Матице српске у Новом
Саду, Српско народно позориште у Новом Саду, Књажевско- српски
театар у Крагујевцу, завичајни локални музеји, спомен-куће...);
 Обилазак привредних друштава и јавних предузећа ( предузећа у
областима прехрамбене, хемијске, машинске и електро индустрије,
индустрије грађевинског материјала, енергетике...).
УПУТСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЕКСКУРЗИЈА
Многа знања , умења и ставове ученици најцелисходније стичу и развијају кроз
активности које се одвијају ван учионице. Екскурзије су важан облик рада са
ученицима јер пружају велике могућности за остваривање бројних задатака
образовања и васпитања . Наведене задатке екскурзије, који су бројни и разноврсни,
треба посматрати кроз чињеницу да се екскурзије реализују током целокупног
основног образовања и васпитања и да постоји кукулитивни ефекат тог облика рада,
који најчешће није могуће одмах у целости сагледати. Пуни смисао и оправданост
- 58 постојања екскурзије је управо у њеној трансферној вредности на даљи развој
ученикове личности.
У избору програмских садржаја и маршутама екскурзија , као и њиховог трајања,
потребно је узети у обзир захтеве наставних програма свих предмета које ученици
изучавају у тој школској години, циљеве и задатке екскурзије, узраст ученика и њихове
психофизичке способности.
У стручној припреми учествују сви наставници водећи рачуна да се кроз екскурзију
што више повежу образовно-васпитни захтеви различитих наставних предмета.
Устручним и педагошко-методичким припремама, имајући у виду циљ и задатке сваке
екскурзије, наставници треба пажљиво да се упознају са маршутом и могућностима
које она пружа, како за стицање нових, тако и за продубљивање и систематизацију већ
усвојених знања.
Наставничко веће може да одреди једног наставника за стручног вођу пута, који ће на
себе преузети обавезу стручне припреме екскурзије. Он ће, консултујући предметне
наставничке и доступну литературу ( приручнике, монографије места, проспекте,
туристичке водиче, путописе ...), сачинити оперативни план рада за сваки дан на
екскурзији, са прецизно одређеним објектима и местима који ће бити посећени и
активностима које треба реализовати .
Помоћ у припреми екскурзије могу пружити и родитељи који поседују знања и
искуства везана за њену организацију и реализацију.
На екскурзији треба водити рачуна о физичком и психичком капацитету ученика
одређеног узраста, посебно о правилној расподели активности и периода одмарања.
Треба избегавати опширна предавања, објашњења са великом бројем података и
активности које су дуготрајне и замарајуће.
Пре разгледања неког објекта било би корисно одржати кратак састанак са тамошњим
стручњацима- кустосима, водичима, упознати их са циљом посете и замолити их да
њихово излагање буде прилагођено ученицима.
Посете привредним предузећима треба искористити за потпуније информисање
ученика о појединим занимањима како би се по завршетку основног образовања и
васпитања лакше определили за одређени позив.
Реализација постављеног циља екскурзије, у великој мери ,зависи од способности
наставника да са ученицима успешно ради и ван учионице. Он треба да брине и о
безбедности ученика који су током екскурзије одвојени од својих породица. У свом
раду наставник треба да уважава узрасне карактеристике ученика, разлике у њиховим
потребама и могућностима, да подстиче сарадњу и тимски рад, самосталну и личну
одговорност.
По повратку са екскурзије, стечена знања и искуства треба што више интегрисати у
наставни процес. Пожељно је са ученицима разменити утиске, извршити
систематизацију и обраду података добијених током еккскурзије, а од прикупљеног
материјала приредити изложбу, као пригодан начин да се реализована екскурзија
представи на нивоу школе.
Разред
Релација
III, IV
Црна Бара-Хопово-Крушедол-Сремски
Карловци-Сремска Каменица-Нови СадЦрна Бара
Црна Бара-Хопово-Крушедол-Сремски
Карловци-Нови Сад-Црна Бара
Црна Бара-Љубовија-Соко град-Бајина
Башта-Златибор-Дрвенград (Мећавник)Црна Бара
V, VI
VII,VIII
Трајање Носилац
посла
1 дан
одељ.
стареш.
1 дан
2 дана
одељ.
стареш.
одељ.
стареш.
Време
реализац.
април, мај
2013. г.
април, мај
2013. г.
јесен
2012. г.
- 59 На основу предлога плана и програма екскурзија Одељенских већа, Наставничко веће
школе одлучује, а Савет родитеља даје сагласност на предложени план и програм.
У зависности од туристичке агенције, могу се предвидети и неке корекције. По
расписивању тендера и одабиру извођача биће прецизиране, конкретизоване маршуте.
Начини плаћања екскурзије биће утаначени са агенцијом, као и број ученика, гратиса,
наставника и сл.
Носиоци припреме организације и извођења програма иплана путовања су: директор
школе, стручни вођа, одељенски старешина.Стручни вођа је из редова наставника који
реализују наставни програм, а који су увези са циљевима, задацима и садржајима
наведених активности.
Чланови тима за екскурзије су: Синиша Благојевић-руководилац, Гордана Пајић,
Ученички парламент, Одељенске старешине, Савет родитеља.
X ПОСЕБНИ ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА
1.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА
ШКОЛЕ
ОШ ''Јанко Веселиновић'' је започела процес самовредновања и вредновања рада
школе, који представља поступак којим се вреднује сопствена пракса и сопствени рад,
полазећи од анализе шта и како је урађено. Самим тим, школа постаје равноправни
партнер просветним властима у успостављању квалитета.
Циљ самовредновања је унапређивање квалитета рада школе.
Формирањем Школског тима за самовредновање процес је отпочео 2006. године.
Изабране су кључне области у оквиру којих је спроведено самовредновање и то:
Ресурси, Етос,Настава и учење, Подршка ученицима и Руковођење, организација и
обезбеђивање квалитета. Сачињен је извештај који садржи јасну слику процеса
самовредновања :
1. области које могу послужити као примери добре праксе;
2. области које су на задовољавајућем степену остварености;
3. области које треба унапредити и на основу кога је сачињен Акциони план за
унапређење одређених сегмената рада школе и који уједно представља основу
за ШРП(акциони план се чува у школи и представља анекс Годишњег плана
рада).
Чланови Тима за самовредновање бирајусе сваке школске године. Чланови тима за
школску 2012/13. годину су: Снежана Мијатовић-руководилац, Зоран Рашевићдиректор, Снежана Глоговац-педагог, Драгица Белић, Биљана Данојлић, Мирјана
Антонић, Клара Какучка, Владан Михајловић, Предраг Дрезгић, Владета Мишковић,
представник Ученичког парламента, представник Савета родитеља.
- 60 И ове школске године, школа наставља са процесом самовредновања избором две нове
кључне области: Настава и учење (реализоваће се у првом полугодишту) и Постигнућа
ученика (реализоваће се у другом полугодишту).
ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ САМОВРЕДНОВАЊА РАДА ШКОЛЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
НАСТАВА И УЧЕЊЕ
1. Подручје вредновања: ПЛАНИРАЊЕ И ПРИПРЕМАЊЕ
Показатељи:
 Планирање
 Припремање
2. Подручје вредновања: НАСТАВНИ ПРОЦЕС
Показатељи:
 Комуникација и сарадња
 Рационалност и организација
 Подстицање ученика
 Корелација и примена знања
3. Подручје вредновања: УЧЕЊЕ
Показатељи:
 Одговорност ученика
 Начин учења
4. Подручје вредновања: ПРАЋЕЊЕ И НАПРЕДОВАЊЕ УЧЕНИКА
Показатељи:
 Праћење и оцењивање
 Извештавање
ПЛАН РАДА
АКТИВНОСТИ
-Подела обавеза и задужења
-Анализа актуелног стања
поделе задужења у школи
НОСИОЦИ
Тим за
самовредновање
ВРЕМЕ
септембар
2012/13. г.
ПРАЋЕЊЕ
документација,
упитници
-Израда упитника
-Прикупљање података
Тим за
самовредновање
упитници
-Обрада података
Тим за
самовредновање
Тим за
самовредновање
октобар,
новембар
2012/13. г.
децембар
2012/13. г.
јануар
2012/13. г.
-Писање извештаја
-Усвајање извештаја и
записника
упитници,извештаји,
табеле
упитници,извештаји,
табеле, графикони,
записници
- 61 ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА
1. Подручје вредновања: КВАЛИТЕТ ШКОЛСКОГ ПОСТИГНУЋА
Показатељи:
 Оцене и успех
 Квалитет знања
 Пријемни и квалификациони испити, такмичења
 Мотивисаност ученика
 Вредности код ученика
ПЛАН РАДA
АКТИВНОСТИ
-Подела обавеза и задужења
на нивоу тима-план рада
тима
-Анализа поделе обавеза
-Израда упитника,
прикупљање података
-Праћење, реализација и
корелација
-Обрада података
НОСИОЦИ
Тим за
самовредновање
ВРЕМЕ
ПРАЋЕЊЕ
јануар, фебруар документација,
2012/13.г.
упитници
Тим за
самовредновање
фебруар, март
2012/13.г.
упитници,
извештаји,
табеле
Тим за
самовредновање
април
2012/13.г.
-Писање извештаја
-Усвајање извештаја и
записника
-Целокупан извештај
Тим за
самовредновање
мај, јун
2012/13.г.
упитници,
извештаји,
табеле
упитници,
извештаји,
графикони,
табеле
2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ
На основу Закона о основама система образовања и васпитања, чл. 77. за дете и
ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и
других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа током
године обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека и доноси
индивидуални образовни план.
Циљ ИОП-а јесте постизање оптималног укључивања ученика у редован образовноваспитни рад и његово осамостаљивање у вршњачко, колективу.
Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и измењен начин
образовања и васпитања ученика, а посебно:
1. дневни распоред активности и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада
са лицем које му пружа додатну подршку и учесталост подршке;
2. циљеви образовно-васпитног рада;
3. посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све
предмете, са образложењем за одступање од стандарда;
- 62 4. индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се
обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;
5. индивидуализован начин рада наставника, односно индивидуализован приступ
прилагођен врсти сметње.
Индивидуални образовни план доноси Педагошки колегијум на предлог Тима за
инклузивно образовање, односно Тима за пружање додатне подршке ученицима.
Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење ИОП-а.
Наставник, при планирању свог рада у одељењу, усклађује свој план рада са ИОП-ом
детета.
Од прошле године у нашој школи је заступљено инклузивно образовање.
ГЛОБАЛНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ ЗА
ШКОЛСКУ 2012/13. Г.
Активности
Носиоци активности
Информисање Педагошког колегијума,
Наставничког већа, ШО, Савета
родитеља, Ученичког парламента о
анализи и имплементацији инклузивног
образовања у школи
Анализа реализације плана уписа ученика
у први разред
Идентификација и процена ученика
којима је потребна додатна подршка и
инклузивни приступ у настави и осталим
активностима
Подношење предлога за утврђивање
права на ИОП
Формирање тимова за додатну подршку
Директор, педагог,
Милена Думанчић,
Драгица Белић,
Жељко Вуић
Израда ИОП-а
Реализација ИОП-а и праћење
напредовања ученика
Ревизија ИОП-а и подношење захтева
интересорној комисији
Вредновање ИОП-а
Директор, педагог
Директор, Тим за ИО,
одељенске старешине
Директор, Тим за ИО,
Педагошки колегијум
Директор, Тим за ИО,
одељенске старешине
Директор, Тим за
додатну подршку
Директор, тим за
додатну подршку
Директор, Тим за ИО,
Тим за додатну
подршку, Педагошки
колегијум
Директор, Тим за ИО,
Тим за додатну
подршку, Педагошки
колегијум
Време
реализације
септембар шк.
2012/13.
септембар шк.
2012/13.
септембар шк.
2012/13.
први квартал
шк. 2012/13.
први квартал
шк. 2012/13.
први квартал
шк. 2012/13.
шк. 2012/13.
шк.2012/13.
шк. 2012/13.
Чланови тима су: Снежана Глоговац-педагог-руководилац, Зоран Рашевић-директор,
Милена думанчић, Драгица Белић, Жељко Вуић.
Тим за инклузивно образовање ће израђивати оперативне планове за сваки месец.
- 63 -
3.ПЛАН И ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Професионално васпитање и усмеравање ученика одвија се кроз све облике наставног
и ваннаставног рада.
Циљеви и задаци:
 Упознати ученике са што већим бројем занимања, указати на њихове
захтеве и развијати способности и интересовања за поједине делатности;
 Створити код ученика реалан став према сопственим способностима и у
складу са способностима усмеравати њихово интересовање;
 Сарадња са средњим школама и радним организацијама у циљу
прикупљања података о занимањима различитог профила;
 Деловање на усклађивању захтева и жеља родитеља са способностима,
могућностима и жељама детета.
На професионалној оријентацији ученика радиће: руководиоци стручних већа и актива,
наставници разредне наставе, наставници предметне наставе, одељенске старешине,
педагог.
ПЛАН И ПРОГРАМ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ
Р.б. Садржај активности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Школа у Пројекту
професионална
оријентација-семинар ће
бити организован у Шапцу
Рад са даровитим
ученицима, ученицима са
сметњама у развојупраћење и саветовање
Укључивање ученика у
слободне активности према
склоностима и
интересовањима
Оспособљавање ученика за
планирање рада и
организацију учења
Укљученост ученика у
додатни рад-праћење
Стицање знања о свету рада и занимања кроз игру и
имитацију послова одрасл.
Организовање посета
предузећима и установама
Време
реализације
септембар
2012/13.г.
Разред
Облици и
методе рада
VII,VIII
током
године
I - VIII
индивид. и
групни рад,
посматрање,
разговор
септембар,
октобар
2012/13.г.
I - VIII
разговор,
групни рад
од октобра и
током
године
од октобра и
током
године
током
године
I - VIII
IV - VIII
током
године
VII, VIII
сви облици и
методе ОВ
рада
анкета и
анализа
података
настава,
слободне
активности
посета,
групни рад
I - III
Извршилац
руков.стручн.
већа,одељен.
старешине,
педагог
наставници
разр.наставе,
наставници
пред.наставе,
педагог
наставници,
педагог
наставници,
одељенске
старешине
педагог
наставник
наставници
разредне
наставе
одељенски
старешина
- 64 8.
9.
10.
11.
Карактеристике средњ. стр.
школа и гимназије
Упознавање са светом
занимања
феб., март,
април
април, мај
2012/13.г.
Фактори који утичу на
избор занимања
Улога родитеља у избору
позива њихове деце
Информисање о
друштвеним потребама за
кадровима и условима
уписа у средње школе
Анкета о избору занимања
март, април,
мај
април
2012/13.г.
мај, јун
2012/13.г.
13.
Избор ученика за
професионално
саветовање-критеријуми
Тестирање
14.
Посета средњим школама
12.
VIII
VII,VIII
VIII
предавање,
разговор,
посета,
групни рад,
одељенски
старешина,
педагог
предавање,
разговор
одељенски
старешина
Информисање усмено и
преко оглас.
табле
групни рад
одељенски
старешина,
педагог
педагог
VII,VIII
VIII
март, април
2012/13.г.
април
2012/13.г.
VIII
VIII
индивидуал.
рад
мај
2012/13.г.
април
2012/13.г.
VIII
групни рад педагог
(ТПИ)
посетаодељенски
групни рад
старешина,
педагог
VIII
педагог
4.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Циљеви програма:



Стицање знања, формирање ставова и понашања ученика у вези са
здрављем и здравим начином живота и развојем хуманизације односа
међу људима;
Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање
утицаја који штетно делују на здравље;
Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и
заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља ученика.
Програм здравственог васпитања и образовања реализоваће одељенски старешина и
предметни наставници од I до VIII разреда, на часовима редовне наставе и часовима
одељенског старешине. У оквиру превенције болести зависности биће ангажовани и
стручњаци изван школе. У сарадњи са Центром за социјални рад вршиће се превенција
употребе средстава зависности, биолошко - медицинских проблема, превенције у
области сексуалности и емоционалних тешкоћа.
Евиденција се води у дневницима рада.
- 65 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЗА ШКОЛСКУ
2012/13. Г.
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Активност
Начин
реализације
Време
Носилац
реализац. активн.
Предавања на
тему -Правилна
исхрана
Организовање
редовних
систематских и
стоматолошких
прегледа
Предавања на
тему-Болести
прљавих руку
Обележавање
Светског дана
борбе против
СИДЕ
ОЗ и ЧОС
током
године
одлазак у
aмбуланту
током
године
трибина
новембар
ОЗ
пано
презентација
прва
недеља
децембра
Промене у
пубертету
Увид у
документацију
која потврђује
проблеме
ученика са
говором
Предавање
логопеда
ОЗ
Евалуација
учитељи,
Гордана
Пајић
учитељи,
разредне
старешине,
секретар
број одржаних
часова са том
темом
број деце која су
подвргнута
прегледима
педијатар
Дома здравља
Богатић
разредне
старешине,
Гордана
Пајић
број деце која су
присуствов.
трибини
број деце која су
учествовала у
изради
током
године
прво
полугод.
педагог
педагог,
разредне
старешине
број одржаних
часова
број деце код којих
су уочени
проблеми
састанак
родитеља
ученика са
сметњама у
говору
ОЗ
пано
презентација
треће
тромесеч.
педагог,
логопед Дома
здравља
број ученика 1.
разреда која су
кренула на третман
друго
полугоди
ште
број одржаних
тематских ОЗ
Здрава
комуникација –
ментално
хигијенски рад
Испитивање
хигијенских
услова у школи
настава
грађанског
васпитања
друго
полугоди
ште
разредне
старешине,
наставник
биологије –
Г. Пајић
разредне
старешине
анкета
друго
полугоди
ште
Спортски дан
спор.такмич.
(екип.спорт,
крос)
Предавања о
штетности
дувана и
алкохола
анализа
документац.
секретар
друго
наставник
полугоди- физичког
ште
васпитања
број радионица са
том темом и
ученика који су их
похађали
степен задовољства
ученика
хигијенским
условима
број ученика који
су учествовали
- 66 -
12.
13.
14.
Учешће у
акцији
''Очистимо
Србију''
Набавка
промотивног и
едукативног
материјала
Евалуација
рада Тима за
здравствену
заштиту
наставници
биологије
јун
директор
контакт са
здравственим
установама
током
године
секретар
анализа
документац.
август
координатор
тима
број ученика и
наставника који су
учествовали у
акцији
број подељених
брошура и
памфлета
извештај о раду
тима за протеклу
шк. годину
Чланови тима заздравствену заштиту су: Владан Михајловић-руководилац, Милена
Новаковић, Гордана Пајић.
5.ПЛАН И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД
НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ЗА ШКОЛСКУ
2012/13. ГОДИНУ
ПЛАН И ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13.
ГОДИНУ
У складу са међународним документом „ Конвенција о правима детета“ и документима
које је усвојила Влада Републике Србије (Национални план акције за децу и Општи
протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања), Министарство просвете
Републике Србије објавило је Посебни протокол за заштиту деце од насиља,
злостављања и занемаривања у образовним установама. Посебни протокол разрађује
интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања или
занемаривања, али пружа и оквирза превентивне активности ради унапређења
стандарда за заштиту деце – ученика.
Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног
или невербалног понашања које има за последицу ствварно или потенцијално
угрожавање здравља, развоја и достојанства деце-ученика.
Полазећи од става да се свако насиље над децом-ученицима може спречити, важно је
да установа креира климу у којој се:





Учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности
Не толерише насиље
Не ћути у вези са насиљем
Развија одговорност свих
Сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање.
- 67 Циљеви програма заштите ученика од насиља су:









Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад
школе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања
Дефинисање поступака и процедура за заштиту од насиља и реаговања у
ситуацијама насиља
Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља
Унапређивање компетеннција наставног и ванннаставног особља, деце, ученика,
родитеља, старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема
насиља, злостављања и занемаривања
Спровођење поступака реаговања у ситуацијама насиља
Успостављање система ефикасне заштите
Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља
Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су
посматрачи насиља.
Наша школа по питању безбедности ученика и запослених предузела је следеће
мере:







Постоји Правилник о безбедности ученика
Постоји правилник о васпитно-дисциплинским мерама
Води се књига дежурства, како наставничког, тако и ученичког
Формиран је Тим за превенцију и заштиту деце од насиља,злостављања и
занемаривања
Јасно су дефинисане како превентивне активности тако и процедуре у
ситуацијама насиља
Формирана је комисија за мирно решавање конфликата
Школа је потписник споразума о сарадњи у мрежи за заштиту деце од насиља у
општини Богатић.
Чланови Тима за превенцију и заштиту ученика од насиља, злостављања и
занемаривања:Первановић Слађана – руководилац, Зоран Рашевић-директор, Снежана
Глоговац-педагог, Снежана Павић-секретар, Драгица Белић, Светлана Гогић, Предраг
Шокчанић-помоћни радник.
Задаци Тима за превенцију и заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривња:





Тим планира, организује и управља активностима у установи на превенцији
насиља
Едукација о проблемима насиља
Уочавање и међусобно информисање о случајевима вршњачког насиља у школи
Тимски рад на смањењу количине насиља у школи
Комуникација са надлежним службама (Центар за социјални рад, СУП, Дом
здравља, итд.)
Циљеви Програма за заштиту ученика од насиља остварују се низом превентивних и
интервентних активности које су планиране Акционим планом за безбедност .
- 68 Превенција насиља у образовно-васпитним установама је скуп мера и активности који
имају за циљ стварање сигурног и подстицајног окружења, неговање атмосфере
сарадње, уважавања и консруктивне комуникације, у коме неће бити насиља, или ће
га бити што мање. Програм и активности превенције омогућавају:




Благовремено уочавање потенцијалног насиља и отклањање ризика;
Припрему за адекватно реаговање уколико се насиље догоди;
Свеобухватну ресоцијализацију учесника у насиљу
Заштиту права и смањење додатне патње свих који су укључени у
насиље.
Здраво и подстицајно окружење је саставни део професионалне и личне одговорности
запослених у нашој школи. Превенција захтева ангажовање и других учесника у
образовно-васпитном процесу: деце, родитеља илокалне заједнице.
Превентивне активности допринеће да деца:








Прихвате и науче вештине потребне за живот у колективу;
Осећају се заштићено и сигурно у установи;
Успешније и ефикасније уче;
Буду одговорнија и науче да управљају сопственим понашањем у конфликтним
ситуацијама (да их избегавају или конструктивно решавају);
Да управљају осећањима као што су: љутња, фрустрација, срећа и усхићење;
Успостављају и негују пријатељства;
Науче да заштите своја и поштују права других;
Разумеју и прихватају разлике, сарађују са другима и тимски раде.
Превентивне активности допринеће да одрасли:







Преузму одговорност за стварање и неговање подстицајног окружења у школи;
Развијају и негују здраве стилове комуникације и односа са другима;
Поштују своја и права других;
Уважавају различитости и негују кооперативност и сарадњу;
Усвоје и примењују практична знања и вештине за конструктивно
превазилажење сукоба и кризних ситуација (саосећајна комуникација,
посредовање у конфликтима, комуникација са медијима и сл.);
Уоче и конструктивно се супротставе разним облицима насиља;
Ученици, родитељи и запослени у школи треба да препознају потенцијалне
изворе и узроке насиља и да превентивним активностима доприносе њиховом
смањењу.
- 69 ПРИКАЗ НИВОА РЕАГОВАЊА И РАЗЛИЧИТИХ ОБЛИКА НАСИЉА
ПРВИ НИВО – ове облике насиља решава самостално наставник – одељењски
старешина у оквиру саветодавно-васпитног рада са децом-појединцима, групама и
одељењем:
Физичко
насиље
Емоционалнопсихичко
насиље
Социјално
насиље
Сексуално
насиље и
злоупотребба
Лупање
чврга,
гурање,
штипање,
гађање,
уједање,
чупање,
саплитање,
шутирање,
прљање,
уништавањ
е ствари
Исмејавање,
омаловажавање
, оговарање,
вређање,
ругање,
називање
погрдним
именима,
псовање,
етикетирање,
имитирање,
„прозивање“....
Добацивање,
подсмевање,
игнорисање,
искључивање из
групе или
фаворизовање на
основу
социјалног
статуса,
националности,
верске
припадности,
насилно
дисциплиновање
, ширење
гласина....
Добацивање,
псовање,
ласцивни
коментари,
ширење прича,
етикетирање,
сексуално
додиривање,
гестикулација...
.
Насиље
злоупотребом
информациони
х технологија
Узнемиравајуће
„зивкање“,
слање
узнемиравајућих
порука СМС-ом,
ММС-ом, путем
веб сајта...
ДРУГИ НИВО – у решавању ових облика насиља, наставник-одељењски старешина
укључује Тим, тј. унутрашњу заштитну мрежу:
Физичко
насиље
Емоционалнопсихичко
насиље
Социјално
насиље
Сексуално
насиље и
злоупотребба
Шамарање,
ударање,
гажење,
цепање
одела,
затварање,
пљување,
отимање и
уништавање
имовине,
измицање
столице,
чупање за
уши и косу..
Уцењивање,
претње,
неправедно
кажњавање,
забрана
комуницирања,
искључивање,
одбацивање,
манипулисање...
Сплеткарење,
игнорисање,
неукључивање,
неприхватање,
манипулисање,
експлоатација,
национализам...
Сексуално
додиривање,
показивање
порнографског
материјала,
показивање
интимних
делова тела,
свлачење...
Насиље
злоупотребом
информационих
технологија
Огласи, клипови,
блогови,
злоупотреба
форума и
четовања,
снимање
ккамером
појединаца
против њихове
воље, снимање
камером
насилних сцена,
дистрибуирање
снимака и
слика....
- 70 -
ТРЕЋИ НИВО – ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља
обавезно је укључивање других институција, односно активирање спољашње
заштитне мреже
Физичко
насиље
Емоционално- Социјално
психичко
насиље
насиље
Сексуално
Насиље
насиље и
злоупотребом
злоупотребба информационих
технологија
Претње,
Завођење од
Снимање
изолација,
стране
насилних сцена,
одбацивање,
одраслих,
дистрибуирање
терор групе над подвођење,
снимака и слика,
појединцемзлоупотреба
дечија
групом,
положаја,
порнографија
дискриминација, навођење,
организовање
изнуђивање и
затворених
принуда на
група (кланова), сексуални
национализам,
чин, инцест...
расизам....
Туча, дављење,
бацање,
проузроковање
опекотина и
других
повреда,
ускраћивање
хране и сна,
излагање
ниским
температурама,
напад
оружјем...
Застрашивање,
уцењивање,
рекетирање,
ограничавање
кретања,
навођење на
коришћење
психоактивних
супстанци,
укљућивање у
секте,
занемаривање
Уколико се насиље догоди школа је јасно прецизирала кораке у интервенцији, тј.
поступке и процедуре у заштити деце од насиља:
1. корак: Откривање, сазнање о насиљу – директно или индиректно
2. корак: Прекидање, заустављање насиља је обавеза свих који имају било
какво сазнање или сумњу да се насиље догађа
3. корак: Смиривање ситуације – подразумева обезбеђивање сигурности за
ученика, разговор са учесницима и посматрачима
4. корак: Консултације унутар установе ради процене ризика и израде плана
заштите за све учеснике
5. корак: Реализација договорених актив ности и мера заштите
6. корак: Праћење ефеката предузетих мера.
6.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА МЕДИЈАЦИЈУ ЗА ШКОЛСКУ
2012/13. ГОДИНУ
Током целе школске године Тим за медијацију ће се бавити мирним решавањем
конфликата између самих ученика и ученика и наставника. По потреби, одржаваће
састанке на којима ће, мирним путем, покушати да се реше конфликтне ситуације и
проблеми.
Чланови овог тима су: Александар Крстић-руководилац, Драгица Белић, Синиша
Благојевић.
- 71 -
7.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Опште је познат значај зелених површина и утицај зеленила на човека. Естетски
уређено двориште буди и развија племенита осећања код младих.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У
ШКОЛСКОЈ 2012/13. ГОДИНИ
Септембар

Обићи школско двориште и утврдити постојеће стање.
Октобар, Новембар, Децембар
 Набавка контејнера за разврставање отпада;
Уређење школског дворишта по парцелама. Бројеви парцела нумерисани према
одељенским заједницама;
 Уређење учионица;
 Уређење ходника;
 Побољшати цветну башту на службеном улазу у школу.
Фебруар


Процена стања;
Обезбешивање финансијских средстава за куповину садног материјала.
Март

Садња нових врста. Акција-учешће свих одељенских заједница
Април, Мај, Јун

Еколошка патрола.
У току целе школске године ће се пратити рад одељенских заједница на уређењу
школе, а све са циљем обезбеђивања квалитетних услова средине у којој се учи, борави
и ради.
Чланови овог тима су: Клара Какучка-руководилац, Драгица Белић, Љиљана Миражић.
- 72 -
8.ПЛАН И ПРОГРАМ ЕСТЕТСКОГ УРЕЂЕЊА УЧИОНИЦА И
ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА
ГЛОБАЛНИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ
УЧИОНИЦА И ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
Почетком пролећа 2013. године, овај тим ће у сарадњи са Тимом за заштиту животне
средине, предузети активности везане за сређивање школског дворишта.
Такође, у току школске године предузимаће активности везане за сређивање и
учионица школе уочи прославе Нове године, Дана школе, матурске вечери.
Чланови овог тима су: Владета Мишковић-руководилац, Клара Какучка, Гордана
Пајић.
9.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА ПРВУ ПОМОЋ ЗА ШКОЛСКУ
2012/13. ГОДИНУ
У сарадњи са директором школе, Домом здравља-Богатић, Тим за прву помоћ ће
реаговати по потреби.
Чланови овог тима су:Владан Михајловић-руководилац и Предраг Шокчанић.
XI ПРОГРАМ РАДА РАДНИКА НА ОБЕЗБЕЂЕЊУ
ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ВАСПИТНООБРАЗОВНОГ РАДА, ТИМА ЗА ХИГИЈЕНУИ ПРОГРАМ
РАДА ТИМА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОМАРА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПОСЛОВИ:
За време распуста и у току године поправља намештај, мења стакла, обавља
водоинсталатерске, браварске, мање молерске и електричарске радове, контролише
исправност инсталација централног грејања и ради на мањим поправкама у току грејне
сезоне, контролише и организује рад хигијеничарки, чисти снег.
- 73 МЕСЕЧНИ ПОСЛОВИ:



Уз сагласност директора и секретара наручује средства за чишћење, води рачуна
о сервисирању, исправности хидранта и противпожарних апарата и предлаже
замену неисправних;
Одржава радионицу, набавља технички, канцеларијски и потрошни материјал,
средства заштите на раду;
Ангажује се приликом манифестација у школи, пере двориште.
НЕДЕЉНИ ПОСЛОВИ:


Поправља електричне инсталације, мења стакла, чисти сливнике у дворишту,
поправља школски намештај, плочице, спортске реквизите, паное и мокре
чворове;
Одржава ограду и зелене површине.
ДНЕВНИ ПОСЛОВИ:


Обилази све просторије у школској згради, школско двориште и обезбеђује
исправност уређаја, контролише рад хигијеничарки, обавља ситне поправке,
обавештава секретара о насталим кваровима, изостанцима помоћно-техничког
особља са посла и обавља послове по налогу директора;
Уредно води евиденцију кроз књигу дневника о раду о извршеним пословима и
радним задацима.
Домар-Драган Шокчанић.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ХИГИЈЕНИЧАРКИ ЗА ШКОЛСКУ 2012/13. ГОДИНУ
ГОДИШЊИ ПОСЛОВИ:


Генерално спремање школе, чишћење, прање подова, врата, прозорских рамова,
прозора, зидова, мокрих чворова, прање завеса, светињки и школског
инвентара;
Неговање школског зеленила и цвећа, прање клупа, столица и детањно чишћење
и уређивање дворишта и прилаза школи.
МЕСЕЧНИ ПОСЛОВИ:


Прање прозора, врата, зидова, завеса и школског намештаја, а по потреби прање
прозора за свечаности и манифестације у школи;
Пријављивање кварова и оштећења домару школе.
НЕДЕЉНИ ПОСЛОВИ:



Прање учионица, клупа, наставних средстава, брисање и одржавање изложених
предмета, пехара;
Чишћење мокрих чворова санитарним средствима;
Чисте двориште, негују зеленило у школи.
- 74 ДНЕВНИ ПОСЛОВИ:



Првасмена: чишћење учионица и ходника, брисање прашине влажном крпом,
ујутру усисавање прашине у канцеларијама; за време трећег часа обавезно
брисање ходника и санитарних чворова мокром крпом;
Чишћење дворишта;
Дежурање на свом сектору.
Чланови овог тима су: Мирјана Митић-руководилац и Гордана Шокчанић.
ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТИМА ЗА НАБАВКУ ОГРЕВА ЗА ШКОЛСКУ 2012/13.
ГОДИНУ
На почетку школске 2012/13. године и почетком грејне сезон, овај тим ће водити
рачуна о количини угља и дрва у школи и о томе редовно обавештавати директора.
Чланови овог тима су: Зоран Драгићевић-руководилац, Снежана Павић, Предраг
Шокчанић.
XII ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА
ЗАПОСЛЕНИХ
Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора одвијаће се у
школи и ваншколским институцијама.
Стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и директора одвијаће се кроз
разне семинаре и стручне састанке, ван школе, у организацији Министарства просвете,
и то:
 обавезни зимски и летњи семинари за наставнике;
 семинари по избору према Каталогу програма стручног усавршавања
запослених у образовању за школску 2012/13. годину.
У току школске 2012/13. године наставници, стручни сарадници и директор ће
учествовати у остваривању различитих облика стручног усавршавања унутар школе, и
то:
 одржавањем угледног часа наставе, приказивањем активности, теме,
резултата праћења развоја ученика;
 присуствовањем угледним часовима, приказима активности,
деловима акционог истраживања педагошке праксе;
 праћењем и анализом стручне литературе;
 присуствовањем стручним састанцима на којима се остварују
поједини облици стручног усавршавања, а који су у вези са
пословима наставника и стручних сарадника;
- 75 


педагошко-инструктивни рад са директором и стручним
сарадницима;
менторски рад са приправницима;
учествовањем у изради развојног плана установе.
Библиотека ће вршити набавку стручне литературе и часописа.
У овој школској години одржаће се семинар у нашој школи почетком новембра.
Одељењске старешине седмог и осмог разреда (Гордана Пајић, Милена Думанчић и
Славиша Маринковић) ићи ће на семинар „Школа у Пројекту професионална
орјентација“.
Наставници разредне наставе ићи ће на „Јануарске сусрете учитеља“.
Педагог ће присуствовати угледним часовима у школи, семинару који ће се одржати у
школи и семинарима при Центру за стручно усавршавање у Шапцу.
Планиране су посете стручним скуповима током године.
ПЛАНИРАНИ УГЛЕДНИ ЧАСОВИ
Обавеза сваког наставника је да у току школске године одржи по једно стручно
предавање или угледни час у оквиру стручног усавршавања. Највећи број тема биће
реализован на редовним часовима који ће бити посећени од стране колега, директора,
педагога школе.
НАСТАВНИЦИ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ
СНЕЖАНА МИЈАТОВИЋ-разредна настава
 угледни час-новембар 2012. године;
БИЉАНА ДАНОЈЛИЋ-разредна настава
 угледни час- децембар2013. године;
СВЕТЛАНА ГОГИЋ-разредна настава
 угледни час-децембар 2013. године;
СЛАВИЦА МИХАЈЛОВИЋ-разредна настава
 угледни час-фебруар 2013. године;
МИРАЖИЋ ЉИЉАНА-разредна настава
 угледни час-март 2013. године;
МИЛЕНА НОВАКОВИЋ-разредна настава
 угледни час-март 2013. године;
- 76 ДУШАНКА ДРАЖИЋ-разредна настава
 угледни час-април 2013. године;
ДРАГИЦА БЕЛИЋ-разредна настава
 угледни час-мај 2013. године;
НАСТАВНИЦИ ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ
МИЛЕНА ДУМАНЧИЋ - српски језик
 угледни час-септембар 2012;
ГОРДАНА ЂУКАНОВИЋ - енглески језик
 угледни час - новембар 2012. године.
СЛАВИША МАРИНКОВИЋ - немачки језик
 угледни час - фебруар 2013. године.
СИНИША БЛАГОЈЕВИЋ - историја
 угледни час - јун 2013. године.
СЛАЂАНА ПЕРВАНОВИЋ - техничко образовање
 угледни час - октобар 2012. године.
КЛАРА КАКУЧКА - хемија
 угледни час - новембар 2012. године;
 угледни час - април 2013. године.
ГОРДАНА ПАЈИЋ - биологија
 угледни час - фебруар 2013. године.
ПЛАНИРАНА ПРЕДАВАЊА
ЉИЉАНА МИРАЖИЋ - разредна настава
 предавање - „Врсте сазнајних стилова приликом учења“ - током године.
МИРЈАНА АНТОНИЋ - српски језик
 предавање - „Примена стандарда у настави српског језика“ - април 2013. године.
МИЛЕНА ДУМАНЧИЋ - српски језик
 предавање - „Методички приступ ауторској приповетци“ - новембар 2012.
године.
ГОРДАНА ПАЈИЋ - биологија
 предавање - „Правилна исхрана“ - током године.
- 77 -
XIII ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ДРУШТВЕНОМ
СРЕДИНОМ
1.САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
Сарадња са родитељима, односно старатељима остварује се преко рада Савета
родитеља, ангажовањем родитеља, односно старатеља (појединачно или групно) у
акцијама школе, одржавањем општих родитељских састанака, разговорима родитеља,
односно старатеља и наставника, кроз саветодавни рад педагошке службе. Сарадња се
односи на побољшање општег образовно-васпитног рада школе, на информисање о
психо-физичком и социјалном развоју ученика и резултатима њиховог рада и
понашања.
Сарадња породице и школе веома је важан сегмент од кога зависи ниво успешности
остваривања целокупног образовно-васпитног процеса. Могућност и облици рада су
вишеструки.
Ова сарадња реализоваће се кроз следеће облике и форме:
ИНДИВИДУАЛНИ РАЗГОВОРИ
Преко личних контаката са родитељима, односно старатељима, наставници и стручни
сарадник ће се непосредно упознати са условима живота породице, економским
приликама, хигијенским условима, културним навикама, односима у породици,
односима родитеља према деци, здравственом стању, психо-физичком развоју детета и
сл.
Да би се лакше сагледали проблеми и нашла што адекватнија решења, потребно је да
се и наставници и стручни сарадник, за сваки лични контакт са родитељем, односно
старатељем, припреми.Изузетно је важно да наставници и стручни сарадник, својим
наступом, створи пријатну климу за разговор уз пуно уважавање личности како
родитеља, односно старатеља тако и ученика, јер ће се тако створити услови узајамног
поверења.
Распоред индивидуалних разговора утврдиће се за целу школску годину и биће
истакнут у холу школе и доступан свим родитељима, односно старатељима.
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
Родитељски састанци представљају групни облик међусобног информисања и договора
о конкретним питањима и проблемима. Као најпогоднији облици одржаваће се:

Одељенски састанци родитеља, односно старатеља - На овим родитељским
састанцима у центру пажње биће проблеми одељења. То су најчешће питања
везана за: организацију наставе, дисциплину ученика, похађање школе, домаће
задатке, организацију слободног времена, помоћ слабијим и талентованим
ученицима, екскурзије, наставу у природи, избор за будући позив;
Овакве састанке са одређеним садржајем организује одељенски старешина.
- 78 

Општи родитељски састанци-Ова форма ће се примењивати када се третирају
питања која се односе на планирање рада школе, организацију и извођење
наставе, предузимање већих значајнијих акција, новина у образовању, припреме
за полазак у први разред, информисање родитеља о упису у средње школе и тд.;
Састанак група родитеља-Ова форма сарадње родитеља, односно старатеља и
школе примењиваће се онда када се за то укаже потреба. Састанак група
родитеља, одржаваће се са родитељима, односно старатељима чија деца имају
потешкоћа у учењу и понашању, односно са родитељима, односно старатељима
деце која раде по ИОП-у.
2.САРАДЊА СА ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА У
ОКРУЖЕЊУ ШКОЛЕ (КУЛТУРНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ, СОЦИЈАЛНЕ,
ПРИВРЕДНЕ, УПРАВНЕ И ДР.)
С циљем задовољавања потреба ученика у реализацији планираних садржаја рада,
школа ће у школској 2012/13. години, сарађивати са следећим институцијама:













Министарством просвете Републике Србије;
Школска управа Ваљево;
СО Богатић;
МУП Богатић;
Домом здравља- Богатић;
Домом здравља- Шабац;
Центром за социјални рад-Богатић;
Националном службом за запошљавање-Шабац;
Предшколском установом „Слава Ковић“- Богатић;
Гимназијом у Шапцу и средњим стручним школама у Шапцу и Богатићу;
Библиотеком „Јанко Веселиновић“ у Богатићу;
Домом културе у Црној Бари;
Месном заједницом.
XIV ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА И ЕВАЛУАЦИЈА
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА ШКОЛЕ
Праћење остваривања и еваулација задатака предвиђених Годишњим планом рада
школе, оствариће се праћењем рада запослених од стране Тима за праћење и
еваулацију Годишњег програма рада школе, надлежних органа за стручно-педагошки и
управни надзор и педагошке службе. Пратиће се свеукупни рад школе са проценом
нивоа остварених и планираних задатака, као и постигнутих резултата.
- 79 Чланови овог тима су: Драгана Лукић-руководилац и Слађана Первановић.
Праћење остваривања и еваулација Годишњег програма рада школе, оствариће се:




увидом у достављену документацију о реализацији програма и задатака рада
(полугодишњи, годишњи и други извештаји, информације и оцене запослених);
реализацијом процеса самовредновања рада школе према актуелним областима;
процењивањем рада и успеха ученика на крају класификационих периода, као и
анализом резултата рада који се постижу у оквиру ваннаставних активности,
секција, такмичења;
праћење и вредновање рада наставника и осталих запослених кроз оцене
просветних саветника и инспектора, инструктивно-педагошки надзор директора
и педагога (увидом у припреме за наставу, месечне и друге извештаје рада,
посетом часовима, прегледом педагошке документације, увидом у стручно
усавршавање, напосредним запажањем).
Црна Бара,
12.09.2012.г
Дел.бр.01-553
Председник Школског одбора
__________________________
(Ненад Мијаиловић)
Директор
_________________________
(Зоран Рашевић)
Download

v организација образовно-васпитног рада школе